Page 1

"

!

'

3

)

$

%

3

%

0

.

9

(

4

%

-

"

%

2

. %

$

%

2

) . & / 2 - !4 ) / .

.YTECHBEDST

$ETSTOREOVERBLIK +RANF’RER+ARL±GE.IELSENERF’RSTEUDSPILINY ARTIKELSERIEIv(AV+AJv %NAFDEM DERHARDETVIRKELIGTSTOREOVERBLIK PÍ%SBJERG(AVN ER+ARL±GE.IELSEN(ANS OVERBLIKSKYLDESISR ATHANSOMKRANF’RER BEFINDERSIGIENH’JDEAFOMKRINGMETERI F’RERKABINENPÍDENNYE,IEBHERRKRANMED ENKAPACITETPÍTON "LANDTHAVNENSIALTTREKRANF’REREER+ARL ±GEDEN DERHARH’JESTANCIENNITETv*EGBLEV ANSATIOGHARVRETHERIFEMÍRNETOPI DISSEDAGEv FORTLLER+ARL±GE $ENNYE,IEBHERR DERVEJERTON ERENAF DEIALTTREKRANER SOM+ARL±GEOGHANSKOL LEGER %IGIL0ETERSENOG*OHN&RITZEN BETJENER

$ETVILI’JEBLIKKETSIGEFRA4RAFIKHAVNENTIL ŒSTRE(AVNOGOMVENDT$ETSKERPÍET HJULSTEL SOMMESTAFALTMINDEROMDET MAN OPLEVERPÍENJUMBOJETHJULSTMEDHVER TOPARTVILLINGEHJUL v6IHARIDESENEREÍRFLYTTETMANGEVIND M’LLERnBÍDEVINGERPÍOPTILTONOG CELLERHUSE PÍFRAOGHELTOPTILTONv SIGER+ARL±GE &ORUDENR’RTILSKORSTENE VINDM’LLEROGKAR TOFLERFLYTTERKRANF’RERNEOGSÍFUNDAMENTER OGL’SGODSMEDGRABBERPÍHENHOLDSVIS OGKUBIKMETER$ETERFAKTISKNOGLE PNEvSKEFULDEv SKULLEVIHILSEOGSIGEFRA +ARL±GE )NDENDENSTORE,IEBHERRBLEVLEVERETTIL %SBJERG(AVNIL’BETAFJUNIIÍR VAR+ARL±GE ENTURIŒSTRIGIENUGEFORATBLIVEOPDATERET nBLANDTANDETPÍALDENELEKTRONIK SOM PRGERENKRANAFDEDIMENSIONER +ARL±GEBLEVISINTIDUDDANNETSOMKRAN F’RERPÍ!ALBORG6RFT(ANVARDEREFTER KRANF’RERPÍFELTERNEI.ORDS’ENIÍR%FTER ETJOBSOMPROCESOPERAT’RHOSETGROVVARE SELSKABI3DR(YGUMVED2’DDINGKOMHANI TIL%SBJERG(AVN

$ETOANDREKRANERERENMINDRE,IEBHERR MEDENKAPACITETPÍTONOGCONTAINER KRANENMEDENKAPACITETPÍTON v6IARBEJDERFORENBREDVIFTEAFHAVNENS VIRKSOMHEDER)’JEBLIKKETHÍNDTERERVIR’R TILSKORSTENEOGVINDM’LLER%FTERÍRETVILIGEN VREPRGETAFENSTOREKSPORTAFLGGEKAR TOFLERTILDETSYDLIGE%UROPASOMLASTESMED (AVNENSMINDSTEMOBILKRANv SIGER+ARL±GE $ENSTOREMOBILKRANKANRENTFAKTISKBEVGE SIGFRADENENEENDEAFHAVNENTILDENANDEN

!LLEKUNNEHOLDEVARMEN DA%SBJERG (AVNSÍRLIGEGOLFMATCHBLEVAFVIKLETI %SBJERG'OLFKLUBI-ARBKTORSDAGDEN SEPTEMBER$ETVELLYKKEDEARRANGEMENT VARNEMLIGBEGUNSTIGETAFGODTVEJR SÍ DETBLEVENDEJLIGDAGFORDEDELTAGERE nPRIMRTAREALLEJEREPÍHAVNEN 6INDERBLEV.YTECH)SOLERING!3 !DGANGSVEJEN HVORISOLAT’R/LE "YRRESEN NUHARHJEMBRAGTEN VANDREPOKALSOMSYNLIGTBEVISFORDET FLOTTERESULTAT

0%23/.!,%0/34 .YTL’NSYSTEM %SBJERG(AVNHARIL’BETAFDESIDSTE MÍNEDERANSKAFFETNYT’KONOMISYSTEM !XAPTA %TAFMODULERNEUDG’RVORT NYEL’NSYSTEM OGALLEMEDARBEJDEREHAR SIKKERTLAGTMRKETIL ATL’NSEDLERNEHAR NDRETUDSEENDE /Gn*! JEGMEDGIVERJER ATDERER SMÍSK’NHEDSFEJL-ENTALLENEOGOVER F’RSLERNEERTJEKKETnMANGEGANGE HVOR FORVIMEDSIKKERHEDKANSIGE ATDEER /+3K’NHEDSFEJLENESKALNOKBLIVERETTET EFTERHÍNDEN 3KULLEDERVRENOGEN DERHARSP’RGS MÍLTILDEFORSKELLIGEOPLYSNINGERPÍ L’NSEDLEN ERMANVELKOMMENTILAT KONTAKTE(AVNENS0ERSONALEFUNKTION/G ER)MANGE DER’NSKERDET VILJEGGERNE AFLGGEETBES’GPÍETTIDSPUNKT HVOR)I ANDENANLEDNINGALLIGEVELERSAMLET3ÍKAN VISAMMENGENNEMGÍL’NSEDLENSLINIER "IRGIT0OULSEN

5DGIVER

%SBJERG(AVN )%SBJERGERENBEGRNSNINGBLOTEN UDFORDRING VIIKKEHARKLARETENDNU %SBJERGERFULDAFENERGIOGSKABERKRAFT 6IARBEJDERVEDHOLDENDEOG LIGETILMEDETINTERNATIONALTFOKUSOG SKABERGANGPÍGANGSTORERESULTATER

4IDENERINDE

3IDE

$ANBOR VAGTSKIFTE

.YDIREKT’R FOR%33)

3IDE

3’REN&L’E+NUDSENAFL’SEROKTOBER 'ERT+RAGELUNDSOMADMDIREKT’R

$ABOMMENE GIKNED

3IDE

#/ PILOTPROJEKTPÍ %SBJERGVRKET

3IDE

$OKKENFLYDER MEDSTR’MMEN

3IDE

!NSVARSHAVENDE

3ALGS OGMARKETINGCHEF#ARSTEN!A 2EDAKTIONELTARBEJDE

$ETLAVERVI

"AGSIDEN

.YTECHBEDST

"AGSIDEN

"ONDRUP#OMMUNICATION 0RODUKTION

2EESE2EKLAME-ARKETING

&ARVELTIL'ERT+RAGELUNDOGGODDAGTIL3’REN &L’E+NUDSEN3ÍDANSERDETUD NÍR$ANBOR 3ERVICE'RUPPENOKTOBERFÍRNYADMDIREK T’R-ENVAGTSKIFTETERDOGLIDTANDERLEDES $ELSERDENNYEDIREKT’RALLEREDEENKENDT PERSONI%SBJERG HVORHANSIDENHAR VRETCHEFFOR-AERSK#ONTRACTORS$ELS AGTER'ERT+RAGELUND DERERBRITISKKONSUL FORTSATATVREERHVERVSAKTIVIBYEN 'ERT+RAGELUNDMÍIFORBINDELSEMEDSIN ÍRSF’DSELSDAGSEPTEMBERFORLADEPOSTEN EFTERÍRI!0-’LLERn-RSK'RUPPEN $ANBOR3ERVICEBLEVETABLERETI OG +RAGELUNDHARVRETINVOLVERETISELSKABETS UDVIKLINGIGENNEMALLEÍRENEnMEDDIREK T’RANSVARIÍROGSIDENSOMADM DIREKT’R$ENAFGÍENDECHEFHARSTÍETISPID SENFORENIMPONERENDEUDVIKLINGI$ANBOR 3ERVICE'RUPPEN BESTÍENDEAF$ANBOR /FFSHORE"ASE $ANSERVOG.ORSERV

3’REN&L’E+NUDSEN BLIVERSÍLEDESCHEF FORENVIRKSOMHED DERMEDANSATTEER HAVNENSST’RSTEOPERAT’R(ANSTARTEDEI SINKARRIEREHOS!0-’LLERSOMASPIRANTI FLÍDEN)TOGHANSKIBSF’REREKSAMENOG SEJLEDESOMSTYRMANDFREMTIL(EREFTER VARHANBESKFTIGETI-AERSK$RILLINGPÍFOR SKELLIGEBORERIGGEWORLDWIDEnFORI ATBLIVETILKNYTTET-AERSK4RNINGSCENTERI 3VENDBORGSOMINSTRUKT’R)KOMHAN TIL!0- HOVEDKONTORETI+’BENHAVNSOM DRILLINGSUPERINTENDENTOGSENERESOMOPR MANAGERINDENFLYTNINGENTIL%SBJERGFORSEKS ÍRSIDEN v*EGGLDERMIGMEGETTILATOVERTAGEPOSTEN SOMADMDIREKT’RFORENVELORGANISERETVIRK SOMHEDSOM$ANBOR3ERVICE'RUPPENOG VILG’REALTFORATPRSTEREFORTSATUDVIKLINGv SIGER3’REN&L’E+NUDSEN


4IDENERINDE .ÍRRESULTATERNEER GODE ERDERSOM REGELGRUNDTILAT VRETILFREDSnOGSÍ MEDGODSTRAFIKKEN PÍ%SBJERG(AVN DERTRODSENTRG STARTHARUDVIKLET SIGTILENSAMLET MNGDEPÍCA  MIOTONI F’RSTEHALVÍR HVILKETSVARERTILEN LILLEAFVIGELSEPÍPROCENT .OGETANDETERFORVENTNINGERTILFREMTIDEN nIKKEMINDSTPÍOMRÍDERNE2O 2O ,O ,O PROJEKTGODSOLIE OGGASAKTIVITETVINDENERGI  &ORVENTNINGER DERLIGGERBAGDENNYEMAS TERPLAN SOMHAVNENPRSENTEREDEKORTF’R SOMMERFERIEN (AVNENSINFRASTRUKTURBESTÍRIDAGAF KMKAJSTRKNINGER VANDDYBDEROPTIL  M-,73 BREDEKAJAREALER GODE VEJE KOMBITERMINALER NYMOBILKRAN TONKAPACITET OGIDETHELETAGETGODEFACI LITETER-ENMASTERPLANENSIGTERPÍUDVIKLING IST’RRESKALA HVORDETSAMLEDEHAVNEAREAL PÍ MIOKVMISIGSELVBYDERPÍSTORT POTENTIALE)KKEMINDSTDENSYD’STLIGEDEL HVORDERMEDTIDENKANANLGGESETNYT MULTIMODALTTRANSPORTCENTERnDIREKTE FORBUNDETMEDJERNBANEMOTORVEJOGMED OPTIL MIOKVMAREAL(ERVILDERVRE MULIGHEDFORATSKABEENÍRLIGGODSKAPACITET PÍOPTILMIOTONELLERCAMIOTONMERE ENDHAVNENSNUVRENDEÍRLIGEGODSMNGDE $ERERSÍLEDESRESERVERETMULIGHEDERFOR ENSPNDENDEUDVIKLING!LLEREDEIDAG ERDERMANGEAKTIVITETERPÍ%UROPAKAJ !USTRALIENKAJOG6ESTKRAFTKAJ OGDERERINGEN TVIVLOM ATDISSEAFSNITIDEKOMMENDEÍR KANBREENVISAFLASTNINGAFDELDSTE CENTRALEHAVNEAFSNIT$ERARBEJDESDAOGSÍ IKORTEREPERSPEKTIVMEDENFORLNGELSE AF!USTRALIENKAJPÍM$EINDLEDENDE UNDERS’GELSERERIGANGMEDHENBLIKPÍAT FOR’GEKAPACITETEN $ERFORERDEBATTENOMMOTORVEJSFORBINDELSE OG%SBJERGSBUDPÍATBLIVE'R’NLANDSHAVN ANDETOGMEREENDSOMMERLIGEPR’VEBAL LONER$ELSKANVIDOKUMENTEREKONKURRENCE EVNEOGTILBYDENYEFACILITETERIFORBINDELSE MEDHAVNENSUDVIDELSEMODSYD’ST$ELS ERTIDENTILMOTORVEJSFORBINDELSEIH’JGRAD INDE$AMOTORVEJEN%SBJERG +OLDINGÍBNEDE I UNDLODMANATF’REDENDESIDSTE FEMKMFREMTILHAVNEN4ILGENGLDLOVEDE MAN ATDENNESTRKNINGvNATURLIGVISvSKULLE F’LGEHURTIGTEFTER *A NATURLIGVISnFORENVSENTLIGDELAF BESLUTNINGSGRUNDLAGETFORMOTORVEJENS ETABLERINGVARNETOPATSIKREDENBEDSTE VEJFORBINDELSETIL'ATEWAY3CANDINAVIA 3YVÍRSENEREERDERINTETSKET3ÍNUER TIDENINDEnOGDETHARDENFORRESTEN VRETLNGE /LE)NGRISCH (AVNEDIREKT’R

.YDIREKT’RFOR%33) ,ARS.IELSENANKOMTILTRAVLPERIODEMEDTILF’RSELAF TONSILDIAUGUST !FSTNINGSFORHOLDENEERNOGETAFDET F’RSTE SOMDENNYEADMDIREKT’RFOR%SSI +OMSUMFISK!3VILKASTESIGOVER$EN ÍRIGE,ARS.IELSENEFTERFULGTE%JGIL+NUDSEN MEDVIRKNINGFRAAUGUSTOGANKOMTIL ENPERIODEMEDSTORTRAVLHED$ERBLEVI MÍNEDENSL’BTILF’RTTONSILD OGDET SKABTEGODBESKFTIGELSEFORDECAMEDAR BEJDERE v5DGANGSPUNKTETERGODTNOK SELVOM HELEDENPELAGISKESITUATIONERMEGETHÍRDT PRESSET6IKANSIKREOSDEFORN’DNERÍVARER MENPROBLEMERER ATVIIKKEFÍRNOKFORVORE PRODUKTER$ERFORSKALVIUDIAFSTNINGSLED DETFORATFINDENYEVEJEOGMÍDERv SIGER,ARS .IELSEN(ANPEGERBLAPÍDENPRISMSSIGE KONKURRENCEPÍAFSTNINGAFFERSKFISKSOM ETAFDEOMRÍDER DERSKALTACKLESnBLAVED ATOPNÍENST’RREUAFHNGIGHEDAFDETTESEG MENT$ERSKALSÍLEDESFORS’GESAFSTNINGAF ANDREPRODUKTTYPERPÍANDREMARKEDEREND HIDTIL%33) DERUDELUKKENDELEVERERHALVFA BRIKATA HARDAOGSÍGODEMULIGHEDERFORET

#/ PILOTPROJEKTPÍ%SBJERGVRKET 0ILOTANLGOPF’RESPÍVRKETOGSTTESIDRIFTIOKTOBER

SPARSOMMEERFARINGERMEDATOPSAMLE#/ FRAKULR’GOGSLETINGENI%UROPA

RAMMENOMETPILOT PROJEKTMEDOPSAM LINGAF#/FRABLOKANLGGETSR’GGASFLOW #/ENUDSKILLESFRAR’GGASSEN INDENDENNÍR SKORSTENEN

!NLGGETPÍ%SBJERGVRKETFÍRENKAPACITETTIL ATPRODUCERECIRKATON#/ PRTIME$ET ERPLANEN ATDERSKALGENNEMF’RESTOTESTSA TIMER$ENF’RSTESKALVREMEDDAGENS TEKNOLOGIFORATSKABEENREFERENCERAMME) DENNSTETESTVILDERBLIVEAFPR’VETENELLER FLEREAFDEFORBEDRINGER FORSKERNEHARFUNDET FREMTILILABORATORIERNE

(ENSIGTENMEDDETPILOTPROJEKT SOMGEN NEMF’RESPÍ%SBJERGVRKET ERATPR’VENOGLE TEORIERAFIPRAKSISv$ERERGENNEMF’RT PROJEKTERILABORATORIERPÍFEKSUNIVERSITETER .UVILVIGERNEPR’VEATFINDEFREMTILDE RIGTIGETEKNOLOGIERTILOPSAMLINGAF#/VED ATAFPR’VEDEMUNDERVIRKELIGEFORHOLDv SIGERPROJEKTINGENI’R3TEFAN2’IKJR %LSAMS +RAFTVRKS!FDELING &OTO,EIF3’EBORG

SÍDANTKURSSKIFTEnFEKSVEDIH’JEREGRADAT SATSEPÍSYRNEDEPRODUKTER ,ARS.IELSENKOMMERFRAPRODUCENT OG EKSPORTVIRKSOMHEDEN.UKAI.UUK HVORHAN VARADMDIRITOOGETHALVTÍR EFTERATHANI ÍRHAVDEVRETANSATI2OYAL'REENLAND !ALBORG.UUK

$ERERTALEOMET%5 DELFINANSIERETPROJEKT UNDER%5SRAMMEPROGRAMFORBREDYGTIG ENERGITEKNOLOGIv6ORESDELPROJEKTUDSPRINGER AF#ASTOR PROJEKTETUNDERRAMMEPROGRAM $ETHANDLEROMATOPSAMLEABSORBERE #/ -EDIPROJEKTETERIALTPARTNEREnANDRE EUROPISKEKRAFTVRKER OLIESELSKABEROGPRO DUCENTERSAMTUNIVERSITETEROGFORSKNINGSIN STITUTTERv SIGER3TEFAN2’IKJR

&RAOKTOBERSKALDETNYE#/ PILOTANLG VREIDRIFTPÍ%SBJERGVRKET $ESÍKALDTEABSORBENTER SOMFINDESIDAG KRVERETSTORTENERGIFORBRUG0ROJEKTETHAN DLERSÍLEDESOMATFINDEABSORBENTERMEDET VSENTLIGTLAVEREENERGIFORBRUGOGSAMTIDIG FORBEDREHELEPROCESSENMEDATOPSAMLE #/ $ERERIH’JGRADTALEOMETPIONÏR PROJEKT EFTERSOMDERPÍVERDENSPLANKUNERMEGET

$ABOMMENEGIKNED s4RAFIKINDTIL6ALSEM’LLENOG%/"SKAL PRIMRTFOREGÍVIA"RITANNIAVEJnUDK’RSEL VIA$OKVEJ

3OMDETSIKKERTERBEMRKET ERDETBLEVET vBOM DAGvPÍSTOREDELEAF%SBJERGHAVN 0ERIMETERSIKRINGENERISKRIVENDESTUNDVEDAT VREIMPLEMENTERET OGENNYRAERSTARTET

(53++5.%4+Œ2%4Œ* !$'!.'%.

(AVNEVAGTENHARSPORETENVISUSIKKERHED BLANDTAKT’RERNEPÍHAVNENOM HVADDETNU ER VIG’RIDAGLIGDAGENMHTADGANG )$ KORT ETC !LTSÍ &OLKMEDSRLIGTILLADELSE HVILKETVILSIGE DEM DERERUDSTYRETMEDDEAF%SBJERG(AVN UDLEVEREDE)$ KORT OGDEM DERHARETLOV LIGTRINDEOGI’VRIGTKANIDENTIFICERESIG BEVGERSIGINDIDESIKREDEFACILITETERVIADE HOVEDINDGANGE HVORDEREROPSTILLETAUTOMA TISKEBOM ANLG"ILISTERK’RERHELTFREMTIL BOMMEN'ÍENDE CYKLISTERMFLBRUGERDEN DERTILINDRETTEDETRYKKNAP SOMERPLACERETPÍ SIDENAFBOMHUSET s6EDINDK’RSELTIL$ANBORVIA%NGLANDSKAJOG UDK’RSELVED%STRUPVEJAKTIVERESBOMMENE VEDHJLPAFTRYKKNAPPERPLACERETSÍLEDES AT CHAUFF’RENISÍVELPERSONBILSOMILASTBILKAN NÍDEMFRAF’RERSIDEN$ERFORERTRAFIKKENI FACILITETENGJORTENSRETTET

6IRKSOMHEDERNESANSATTESKALHAVESTOR ROSFORDERESFOKUSPÍ OMPERSONER DER OPHOLDERSIGIFACILITETERNE BRER)$ KORTOG HARETLOVLIGTRINDE-ENHERERDETVIGTIGT ATPOINTERE ATENPERSON SOMHARETLOVLIGT RINDE OGSOMI’VRIGTKANIDENTIFICERESIG PRINCIPIELTUDENPROBLEMERKANOPHOLDESIGI DENSIKREDEFACILITET6EDKOMMENDESKALN’D VENDIGVISIKKEvJAGESvUDPÍ(AVNEVAGTENFOR ATFÍET)$ KORT (VISDEROBSERVERESSIKRINGSRELATEREDE HNDELSER DETVRESIGHULLERIHEGNENE ÍBNEPORTE BOMME DERFORBLIVEROPPE MYSTISKEK’RET’JERPERSONERMV SÍT’VIKKE MEDATKONTAKTEFACILITETENSSIKRINGSLEDER (AVNEVAGTENELLERPOLITIET HELLEREÏNGANG FORMEGET $ETUDLEVEREDE)$ KORTGIVERIKKEADGANGTIL vS’NDAGSTUREvIDESIKREDEFACILITETER OGDET GLDERHELLERIKKESOMFISKEKORT

-ENDENSIDEAFSAGENHARALTSÍIKKENOGET MEDDETKOMMENDEPILOT PROJEKTPÍ %SBJERGVRKETATG’RE EKSEMPELPÍ ATFLYDEDOKKENLIGGERGODTPLA CERET NÍRDERVISERSIGAKUTTEBEHOVUDFOR DENJYSKEVESTKYST$ENLETTISKECOASTER .INA TABTERORET3VITZERFIKBUGSERETFART’JETINDTIL %SBJERG HVORFLYDEDOKKENOMGÍENDEKUNNE S’RGEFORREPARATION

(AVNEVAGTENHARSPORETENVISUSIKKERHEDOM HVADDETNUER VIG’RIDAGLIGDAGEN *AN4HORSENMEDENSTATUSFOR TERRORSIKRINGENAF%SBJERG(AVN

$ADERERTALEOMETPILOTPROJEKT VIL#/EN BLIVEOPSAMLETOGDEREFTERLEDTTILBAGEI SKORSTENEN NÍROPSAMLINGSTEKNOLOGIENER AFPR’VET%TANDETOGST’RREPERSPEKTIVER AT DERPÍSIGTSKALSKEENLAGRINGAF#/ENn ENTENISRLIGELOMMERIUNDERGRUNDENELLERI FORBINDELSEMEDOLIEFELTER-ANVEDNEMLIGFRA 53! ATINJEKTIONMED#/ KANMEDF’REEN KRAFTIGTSTIGENDEUDNYTTELSEAFETOLIERESERVOIR nNOGLETALEROMOPMODBEDREUDNYT TELSE.ÍROLIEUDVINDINGENFRAFELTETOPH’RER ER#/ENOPLAGRET

"AG%$3!3STÍR(ENNING'+RUSE (OLDING!3 'RUMSEN(OLDING!3 %SBJERG &ISKERIFORENING %NMACO-OTORER!3 .ORDS’ %LEKTRONIK!3 'RANLY!3OG!LKAB!3 $ERERSAMLETINVESTERETETTO CIFRETMIL LIONBEL’BIFLYDEDOKKENnINCL%SBJERG(AVNS ETABLERINGAFANL’BSFACILITETER VAND OG ELFORSYNINGSAMTSPILDEVANDSANLG0ENGENE ERBLATILVEJEBRAGTVIAETTILSKUDFRA%5S &)5& PROGRAM TILINVESTERINGERI FISKERIHAVNE

$OKKENFLYDERMEDSTR’MMEN &INUDVIKLINGFOR%SBJERG $OCK3ERVICES!3 !DMDIREKT’R3VEND!NDERSEN %SBJERG$OCK 3ERVICES!3%$3 HARGRUNDTILATVRE TILFREDS &LYDEDOKKENHARNEMLIGKLARETSIGGODTSIDEN STARTENJANUAROGHARFOREL’BIGHAFT BES’GAFIKKEFRREENDFART’JER v6IKANGLDEOSOVER ATOPGAVERNEHARVRET FORDELTBREDTMEDFART’JERFRAHANDELSFLÍDEN FISKERIETSAMTOLIE OGGASAKTIVITET$ETER

DAOGSÍINDENFORDISSESEKTORER VINUER PÍJAGTEFTERNYEOPGAVER6IHARHAFTTRAVLT HELEFORÍRETOGHENOVERSOMMEREN MENS DERBLEVLIDTMERESTILLEIAUGUST-ENVISER FORTR’STNINGSFULDTPÍFREMTIDENv SIGER3VEND !NDERSEN "LANDTST’RRE INTERESSANTEOPGAVERHARVRET ETÍRSEFTERSYNPÍ%SVAGT'AMMA LIGESOM DERB’DSIGENGODOPGAVEMEDSURVEYFAR T’JET3KANDI(AV DERMIDTIMELLEMETSKIFTE FRAOPGAVERI"RASILIENTIL.ORDS’ENFIKHURTIG BEHANDLINGAFBUNDENOGINSTALLERET# ANLG )SIDSTEUGEBLEVDERDESUDENLEVERETETGODT

&)5& MIDLERNETILDELESEFTERTOST’TTEORDNIN GER%FTERDENLDSTE OPRINDELIGEORDNINGKAN DERYDESTILSKUDTILINVESTERINGEREXCLSÍKALDTE TUNGEANLG MENSDEREFTERENNYEREORDNING OGSÍKANYDESTILSKUDINCLSÍDANNEANLG %SBJERG(AVNHAROPNÍETHHVKR OGKRIHENHOLDTILDETOORDNINGER SVARENDETILDENMAKSIMALEST’TTEMULIGHED PCTAFINVESTERINGERNE  4ILSKUDDENESTYRKERBESTRBELSERNEPÍATTAGE H’JDEFORANL’BAFST’RREFART’JER5DOVER ETABLERINGAFFLYDEDOKKENSKAL&)5& MIDLERNE BLAANVENDESTILFORBEDREDEBESEJLINGSFORHOLD IFISKERIHAVNEN UDDYBNINGEROGFJERNELSEAF GAMLEMOLEHOVEDER)ALTETPROGRAM DERKAN MEDVIRKETILATSTYRKEOGUDVIKLEFISKERIHAVNEN


4IDENERINDE .ÍRRESULTATERNEER GODE ERDERSOM REGELGRUNDTILAT VRETILFREDSnOGSÍ MEDGODSTRAFIKKEN PÍ%SBJERG(AVN DERTRODSENTRG STARTHARUDVIKLET SIGTILENSAMLET MNGDEPÍCA  MIOTONI F’RSTEHALVÍR HVILKETSVARERTILEN LILLEAFVIGELSEPÍPROCENT .OGETANDETERFORVENTNINGERTILFREMTIDEN nIKKEMINDSTPÍOMRÍDERNE2O 2O ,O ,O PROJEKTGODSOLIE OGGASAKTIVITETVINDENERGI  &ORVENTNINGER DERLIGGERBAGDENNYEMAS TERPLAN SOMHAVNENPRSENTEREDEKORTF’R SOMMERFERIEN (AVNENSINFRASTRUKTURBESTÍRIDAGAF KMKAJSTRKNINGER VANDDYBDEROPTIL  M-,73 BREDEKAJAREALER GODE VEJE KOMBITERMINALER NYMOBILKRAN TONKAPACITET OGIDETHELETAGETGODEFACI LITETER-ENMASTERPLANENSIGTERPÍUDVIKLING IST’RRESKALA HVORDETSAMLEDEHAVNEAREAL PÍ MIOKVMISIGSELVBYDERPÍSTORT POTENTIALE)KKEMINDSTDENSYD’STLIGEDEL HVORDERMEDTIDENKANANLGGESETNYT MULTIMODALTTRANSPORTCENTERnDIREKTE FORBUNDETMEDJERNBANEMOTORVEJOGMED OPTIL MIOKVMAREAL(ERVILDERVRE MULIGHEDFORATSKABEENÍRLIGGODSKAPACITET PÍOPTILMIOTONELLERCAMIOTONMERE ENDHAVNENSNUVRENDEÍRLIGEGODSMNGDE $ERERSÍLEDESRESERVERETMULIGHEDERFOR ENSPNDENDEUDVIKLING!LLEREDEIDAG ERDERMANGEAKTIVITETERPÍ%UROPAKAJ !USTRALIENKAJOG6ESTKRAFTKAJ OGDERERINGEN TVIVLOM ATDISSEAFSNITIDEKOMMENDEÍR KANBREENVISAFLASTNINGAFDELDSTE CENTRALEHAVNEAFSNIT$ERARBEJDESDAOGSÍ IKORTEREPERSPEKTIVMEDENFORLNGELSE AF!USTRALIENKAJPÍM$EINDLEDENDE UNDERS’GELSERERIGANGMEDHENBLIKPÍAT FOR’GEKAPACITETEN $ERFORERDEBATTENOMMOTORVEJSFORBINDELSE OG%SBJERGSBUDPÍATBLIVE'R’NLANDSHAVN ANDETOGMEREENDSOMMERLIGEPR’VEBAL LONER$ELSKANVIDOKUMENTEREKONKURRENCE EVNEOGTILBYDENYEFACILITETERIFORBINDELSE MEDHAVNENSUDVIDELSEMODSYD’ST$ELS ERTIDENTILMOTORVEJSFORBINDELSEIH’JGRAD INDE$AMOTORVEJEN%SBJERG +OLDINGÍBNEDE I UNDLODMANATF’REDENDESIDSTE FEMKMFREMTILHAVNEN4ILGENGLDLOVEDE MAN ATDENNESTRKNINGvNATURLIGVISvSKULLE F’LGEHURTIGTEFTER *A NATURLIGVISnFORENVSENTLIGDELAF BESLUTNINGSGRUNDLAGETFORMOTORVEJENS ETABLERINGVARNETOPATSIKREDENBEDSTE VEJFORBINDELSETIL'ATEWAY3CANDINAVIA 3YVÍRSENEREERDERINTETSKET3ÍNUER TIDENINDEnOGDETHARDENFORRESTEN VRETLNGE /LE)NGRISCH (AVNEDIREKT’R

.YDIREKT’RFOR%33) ,ARS.IELSENANKOMTILTRAVLPERIODEMEDTILF’RSELAF TONSILDIAUGUST !FSTNINGSFORHOLDENEERNOGETAFDET F’RSTE SOMDENNYEADMDIREKT’RFOR%SSI +OMSUMFISK!3VILKASTESIGOVER$EN ÍRIGE,ARS.IELSENEFTERFULGTE%JGIL+NUDSEN MEDVIRKNINGFRAAUGUSTOGANKOMTIL ENPERIODEMEDSTORTRAVLHED$ERBLEVI MÍNEDENSL’BTILF’RTTONSILD OGDET SKABTEGODBESKFTIGELSEFORDECAMEDAR BEJDERE v5DGANGSPUNKTETERGODTNOK SELVOM HELEDENPELAGISKESITUATIONERMEGETHÍRDT PRESSET6IKANSIKREOSDEFORN’DNERÍVARER MENPROBLEMERER ATVIIKKEFÍRNOKFORVORE PRODUKTER$ERFORSKALVIUDIAFSTNINGSLED DETFORATFINDENYEVEJEOGMÍDERv SIGER,ARS .IELSEN(ANPEGERBLAPÍDENPRISMSSIGE KONKURRENCEPÍAFSTNINGAFFERSKFISKSOM ETAFDEOMRÍDER DERSKALTACKLESnBLAVED ATOPNÍENST’RREUAFHNGIGHEDAFDETTESEG MENT$ERSKALSÍLEDESFORS’GESAFSTNINGAF ANDREPRODUKTTYPERPÍANDREMARKEDEREND HIDTIL%33) DERUDELUKKENDELEVERERHALVFA BRIKATA HARDAOGSÍGODEMULIGHEDERFORET

#/ PILOTPROJEKTPÍ%SBJERGVRKET 0ILOTANLGOPF’RESPÍVRKETOGSTTESIDRIFTIOKTOBER

SPARSOMMEERFARINGERMEDATOPSAMLE#/ FRAKULR’GOGSLETINGENI%UROPA

RAMMENOMETPILOT PROJEKTMEDOPSAM LINGAF#/FRABLOKANLGGETSR’GGASFLOW #/ENUDSKILLESFRAR’GGASSEN INDENDENNÍR SKORSTENEN

!NLGGETPÍ%SBJERGVRKETFÍRENKAPACITETTIL ATPRODUCERECIRKATON#/ PRTIME$ET ERPLANEN ATDERSKALGENNEMF’RESTOTESTSA TIMER$ENF’RSTESKALVREMEDDAGENS TEKNOLOGIFORATSKABEENREFERENCERAMME) DENNSTETESTVILDERBLIVEAFPR’VETENELLER FLEREAFDEFORBEDRINGER FORSKERNEHARFUNDET FREMTILILABORATORIERNE

(ENSIGTENMEDDETPILOTPROJEKT SOMGEN NEMF’RESPÍ%SBJERGVRKET ERATPR’VENOGLE TEORIERAFIPRAKSISv$ERERGENNEMF’RT PROJEKTERILABORATORIERPÍFEKSUNIVERSITETER .UVILVIGERNEPR’VEATFINDEFREMTILDE RIGTIGETEKNOLOGIERTILOPSAMLINGAF#/VED ATAFPR’VEDEMUNDERVIRKELIGEFORHOLDv SIGERPROJEKTINGENI’R3TEFAN2’IKJR %LSAMS +RAFTVRKS!FDELING &OTO,EIF3’EBORG

SÍDANTKURSSKIFTEnFEKSVEDIH’JEREGRADAT SATSEPÍSYRNEDEPRODUKTER ,ARS.IELSENKOMMERFRAPRODUCENT OG EKSPORTVIRKSOMHEDEN.UKAI.UUK HVORHAN VARADMDIRITOOGETHALVTÍR EFTERATHANI ÍRHAVDEVRETANSATI2OYAL'REENLAND !ALBORG.UUK

$ERERTALEOMET%5 DELFINANSIERETPROJEKT UNDER%5SRAMMEPROGRAMFORBREDYGTIG ENERGITEKNOLOGIv6ORESDELPROJEKTUDSPRINGER AF#ASTOR PROJEKTETUNDERRAMMEPROGRAM $ETHANDLEROMATOPSAMLEABSORBERE #/ -EDIPROJEKTETERIALTPARTNEREnANDRE EUROPISKEKRAFTVRKER OLIESELSKABEROGPRO DUCENTERSAMTUNIVERSITETEROGFORSKNINGSIN STITUTTERv SIGER3TEFAN2’IKJR

&RAOKTOBERSKALDETNYE#/ PILOTANLG VREIDRIFTPÍ%SBJERGVRKET $ESÍKALDTEABSORBENTER SOMFINDESIDAG KRVERETSTORTENERGIFORBRUG0ROJEKTETHAN DLERSÍLEDESOMATFINDEABSORBENTERMEDET VSENTLIGTLAVEREENERGIFORBRUGOGSAMTIDIG FORBEDREHELEPROCESSENMEDATOPSAMLE #/ $ERERIH’JGRADTALEOMETPIONÏR PROJEKT EFTERSOMDERPÍVERDENSPLANKUNERMEGET

$ABOMMENEGIKNED s4RAFIKINDTIL6ALSEM’LLENOG%/"SKAL PRIMRTFOREGÍVIA"RITANNIAVEJnUDK’RSEL VIA$OKVEJ

3OMDETSIKKERTERBEMRKET ERDETBLEVET vBOM DAGvPÍSTOREDELEAF%SBJERGHAVN 0ERIMETERSIKRINGENERISKRIVENDESTUNDVEDAT VREIMPLEMENTERET OGENNYRAERSTARTET

(53++5.%4+Œ2%4Œ* !$'!.'%.

(AVNEVAGTENHARSPORETENVISUSIKKERHED BLANDTAKT’RERNEPÍHAVNENOM HVADDETNU ER VIG’RIDAGLIGDAGENMHTADGANG )$ KORT ETC !LTSÍ &OLKMEDSRLIGTILLADELSE HVILKETVILSIGE DEM DERERUDSTYRETMEDDEAF%SBJERG(AVN UDLEVEREDE)$ KORT OGDEM DERHARETLOV LIGTRINDEOGI’VRIGTKANIDENTIFICERESIG BEVGERSIGINDIDESIKREDEFACILITETERVIADE HOVEDINDGANGE HVORDEREROPSTILLETAUTOMA TISKEBOM ANLG"ILISTERK’RERHELTFREMTIL BOMMEN'ÍENDE CYKLISTERMFLBRUGERDEN DERTILINDRETTEDETRYKKNAP SOMERPLACERETPÍ SIDENAFBOMHUSET s6EDINDK’RSELTIL$ANBORVIA%NGLANDSKAJOG UDK’RSELVED%STRUPVEJAKTIVERESBOMMENE VEDHJLPAFTRYKKNAPPERPLACERETSÍLEDES AT CHAUFF’RENISÍVELPERSONBILSOMILASTBILKAN NÍDEMFRAF’RERSIDEN$ERFORERTRAFIKKENI FACILITETENGJORTENSRETTET

6IRKSOMHEDERNESANSATTESKALHAVESTOR ROSFORDERESFOKUSPÍ OMPERSONER DER OPHOLDERSIGIFACILITETERNE BRER)$ KORTOG HARETLOVLIGTRINDE-ENHERERDETVIGTIGT ATPOINTERE ATENPERSON SOMHARETLOVLIGT RINDE OGSOMI’VRIGTKANIDENTIFICERESIG PRINCIPIELTUDENPROBLEMERKANOPHOLDESIGI DENSIKREDEFACILITET6EDKOMMENDESKALN’D VENDIGVISIKKEvJAGESvUDPÍ(AVNEVAGTENFOR ATFÍET)$ KORT (VISDEROBSERVERESSIKRINGSRELATEREDE HNDELSER DETVRESIGHULLERIHEGNENE ÍBNEPORTE BOMME DERFORBLIVEROPPE MYSTISKEK’RET’JERPERSONERMV SÍT’VIKKE MEDATKONTAKTEFACILITETENSSIKRINGSLEDER (AVNEVAGTENELLERPOLITIET HELLEREÏNGANG FORMEGET $ETUDLEVEREDE)$ KORTGIVERIKKEADGANGTIL vS’NDAGSTUREvIDESIKREDEFACILITETER OGDET GLDERHELLERIKKESOMFISKEKORT

-ENDENSIDEAFSAGENHARALTSÍIKKENOGET MEDDETKOMMENDEPILOT PROJEKTPÍ %SBJERGVRKETATG’RE EKSEMPELPÍ ATFLYDEDOKKENLIGGERGODTPLA CERET NÍRDERVISERSIGAKUTTEBEHOVUDFOR DENJYSKEVESTKYST$ENLETTISKECOASTER .INA TABTERORET3VITZERFIKBUGSERETFART’JETINDTIL %SBJERG HVORFLYDEDOKKENOMGÍENDEKUNNE S’RGEFORREPARATION

(AVNEVAGTENHARSPORETENVISUSIKKERHEDOM HVADDETNUER VIG’RIDAGLIGDAGEN *AN4HORSENMEDENSTATUSFOR TERRORSIKRINGENAF%SBJERG(AVN

$ADERERTALEOMETPILOTPROJEKT VIL#/EN BLIVEOPSAMLETOGDEREFTERLEDTTILBAGEI SKORSTENEN NÍROPSAMLINGSTEKNOLOGIENER AFPR’VET%TANDETOGST’RREPERSPEKTIVER AT DERPÍSIGTSKALSKEENLAGRINGAF#/ENn ENTENISRLIGELOMMERIUNDERGRUNDENELLERI FORBINDELSEMEDOLIEFELTER-ANVEDNEMLIGFRA 53! ATINJEKTIONMED#/ KANMEDF’REEN KRAFTIGTSTIGENDEUDNYTTELSEAFETOLIERESERVOIR nNOGLETALEROMOPMODBEDREUDNYT TELSE.ÍROLIEUDVINDINGENFRAFELTETOPH’RER ER#/ENOPLAGRET

"AG%$3!3STÍR(ENNING'+RUSE (OLDING!3 'RUMSEN(OLDING!3 %SBJERG &ISKERIFORENING %NMACO-OTORER!3 .ORDS’ %LEKTRONIK!3 'RANLY!3OG!LKAB!3 $ERERSAMLETINVESTERETETTO CIFRETMIL LIONBEL’BIFLYDEDOKKENnINCL%SBJERG(AVNS ETABLERINGAFANL’BSFACILITETER VAND OG ELFORSYNINGSAMTSPILDEVANDSANLG0ENGENE ERBLATILVEJEBRAGTVIAETTILSKUDFRA%5S &)5& PROGRAM TILINVESTERINGERI FISKERIHAVNE

$OKKENFLYDERMEDSTR’MMEN &INUDVIKLINGFOR%SBJERG $OCK3ERVICES!3 !DMDIREKT’R3VEND!NDERSEN %SBJERG$OCK 3ERVICES!3%$3 HARGRUNDTILATVRE TILFREDS &LYDEDOKKENHARNEMLIGKLARETSIGGODTSIDEN STARTENJANUAROGHARFOREL’BIGHAFT BES’GAFIKKEFRREENDFART’JER v6IKANGLDEOSOVER ATOPGAVERNEHARVRET FORDELTBREDTMEDFART’JERFRAHANDELSFLÍDEN FISKERIETSAMTOLIE OGGASAKTIVITET$ETER

DAOGSÍINDENFORDISSESEKTORER VINUER PÍJAGTEFTERNYEOPGAVER6IHARHAFTTRAVLT HELEFORÍRETOGHENOVERSOMMEREN MENS DERBLEVLIDTMERESTILLEIAUGUST-ENVISER FORTR’STNINGSFULDTPÍFREMTIDENv SIGER3VEND !NDERSEN "LANDTST’RRE INTERESSANTEOPGAVERHARVRET ETÍRSEFTERSYNPÍ%SVAGT'AMMA LIGESOM DERB’DSIGENGODOPGAVEMEDSURVEYFAR T’JET3KANDI(AV DERMIDTIMELLEMETSKIFTE FRAOPGAVERI"RASILIENTIL.ORDS’ENFIKHURTIG BEHANDLINGAFBUNDENOGINSTALLERET# ANLG )SIDSTEUGEBLEVDERDESUDENLEVERETETGODT

&)5& MIDLERNETILDELESEFTERTOST’TTEORDNIN GER%FTERDENLDSTE OPRINDELIGEORDNINGKAN DERYDESTILSKUDTILINVESTERINGEREXCLSÍKALDTE TUNGEANLG MENSDEREFTERENNYEREORDNING OGSÍKANYDESTILSKUDINCLSÍDANNEANLG %SBJERG(AVNHAROPNÍETHHVKR OGKRIHENHOLDTILDETOORDNINGER SVARENDETILDENMAKSIMALEST’TTEMULIGHED PCTAFINVESTERINGERNE  4ILSKUDDENESTYRKERBESTRBELSERNEPÍATTAGE H’JDEFORANL’BAFST’RREFART’JER5DOVER ETABLERINGAFFLYDEDOKKENSKAL&)5& MIDLERNE BLAANVENDESTILFORBEDREDEBESEJLINGSFORHOLD IFISKERIHAVNEN UDDYBNINGEROGFJERNELSEAF GAMLEMOLEHOVEDER)ALTETPROGRAM DERKAN MEDVIRKETILATSTYRKEOGUDVIKLEFISKERIHAVNEN


"

!

'

3

)

$

%

3

%

0

.

9

(

4

%

-

"

%

2

. %

$

%

2

) . & / 2 - !4 ) / .

.YTECHBEDST

$ETSTOREOVERBLIK +RANF’RER+ARL±GE.IELSENERF’RSTEUDSPILINY ARTIKELSERIEIv(AV+AJv %NAFDEM DERHARDETVIRKELIGTSTOREOVERBLIK PÍ%SBJERG(AVN ER+ARL±GE.IELSEN(ANS OVERBLIKSKYLDESISR ATHANSOMKRANF’RER BEFINDERSIGIENH’JDEAFOMKRINGMETERI F’RERKABINENPÍDENNYE,IEBHERRKRANMED ENKAPACITETPÍTON "LANDTHAVNENSIALTTREKRANF’REREER+ARL ±GEDEN DERHARH’JESTANCIENNITETv*EGBLEV ANSATIOGHARVRETHERIFEMÍRNETOPI DISSEDAGEv FORTLLER+ARL±GE $ENNYE,IEBHERR DERVEJERTON ERENAF DEIALTTREKRANER SOM+ARL±GEOGHANSKOL LEGER %IGIL0ETERSENOG*OHN&RITZEN BETJENER

$ETVILI’JEBLIKKETSIGEFRA4RAFIKHAVNENTIL ŒSTRE(AVNOGOMVENDT$ETSKERPÍET HJULSTEL SOMMESTAFALTMINDEROMDET MAN OPLEVERPÍENJUMBOJETHJULSTMEDHVER TOPARTVILLINGEHJUL v6IHARIDESENEREÍRFLYTTETMANGEVIND M’LLERnBÍDEVINGERPÍOPTILTONOG CELLERHUSE PÍFRAOGHELTOPTILTONv SIGER+ARL±GE &ORUDENR’RTILSKORSTENE VINDM’LLEROGKAR TOFLERFLYTTERKRANF’RERNEOGSÍFUNDAMENTER OGL’SGODSMEDGRABBERPÍHENHOLDSVIS OGKUBIKMETER$ETERFAKTISKNOGLE PNEvSKEFULDEv SKULLEVIHILSEOGSIGEFRA +ARL±GE )NDENDENSTORE,IEBHERRBLEVLEVERETTIL %SBJERG(AVNIL’BETAFJUNIIÍR VAR+ARL±GE ENTURIŒSTRIGIENUGEFORATBLIVEOPDATERET nBLANDTANDETPÍALDENELEKTRONIK SOM PRGERENKRANAFDEDIMENSIONER +ARL±GEBLEVISINTIDUDDANNETSOMKRAN F’RERPÍ!ALBORG6RFT(ANVARDEREFTER KRANF’RERPÍFELTERNEI.ORDS’ENIÍR%FTER ETJOBSOMPROCESOPERAT’RHOSETGROVVARE SELSKABI3DR(YGUMVED2’DDINGKOMHANI TIL%SBJERG(AVN

$ETOANDREKRANERERENMINDRE,IEBHERR MEDENKAPACITETPÍTONOGCONTAINER KRANENMEDENKAPACITETPÍTON v6IARBEJDERFORENBREDVIFTEAFHAVNENS VIRKSOMHEDER)’JEBLIKKETHÍNDTERERVIR’R TILSKORSTENEOGVINDM’LLER%FTERÍRETVILIGEN VREPRGETAFENSTOREKSPORTAFLGGEKAR TOFLERTILDETSYDLIGE%UROPASOMLASTESMED (AVNENSMINDSTEMOBILKRANv SIGER+ARL±GE $ENSTOREMOBILKRANKANRENTFAKTISKBEVGE SIGFRADENENEENDEAFHAVNENTILDENANDEN

!LLEKUNNEHOLDEVARMEN DA%SBJERG (AVNSÍRLIGEGOLFMATCHBLEVAFVIKLETI %SBJERG'OLFKLUBI-ARBKTORSDAGDEN SEPTEMBER$ETVELLYKKEDEARRANGEMENT VARNEMLIGBEGUNSTIGETAFGODTVEJR SÍ DETBLEVENDEJLIGDAGFORDEDELTAGERE nPRIMRTAREALLEJEREPÍHAVNEN 6INDERBLEV.YTECH)SOLERING!3 !DGANGSVEJEN HVORISOLAT’R/LE "YRRESEN NUHARHJEMBRAGTEN VANDREPOKALSOMSYNLIGTBEVISFORDET FLOTTERESULTAT

0%23/.!,%0/34 .YTL’NSYSTEM %SBJERG(AVNHARIL’BETAFDESIDSTE MÍNEDERANSKAFFETNYT’KONOMISYSTEM !XAPTA %TAFMODULERNEUDG’RVORT NYEL’NSYSTEM OGALLEMEDARBEJDEREHAR SIKKERTLAGTMRKETIL ATL’NSEDLERNEHAR NDRETUDSEENDE /Gn*! JEGMEDGIVERJER ATDERER SMÍSK’NHEDSFEJL-ENTALLENEOGOVER F’RSLERNEERTJEKKETnMANGEGANGE HVOR FORVIMEDSIKKERHEDKANSIGE ATDEER /+3K’NHEDSFEJLENESKALNOKBLIVERETTET EFTERHÍNDEN 3KULLEDERVRENOGEN DERHARSP’RGS MÍLTILDEFORSKELLIGEOPLYSNINGERPÍ L’NSEDLEN ERMANVELKOMMENTILAT KONTAKTE(AVNENS0ERSONALEFUNKTION/G ER)MANGE DER’NSKERDET VILJEGGERNE AFLGGEETBES’GPÍETTIDSPUNKT HVOR)I ANDENANLEDNINGALLIGEVELERSAMLET3ÍKAN VISAMMENGENNEMGÍL’NSEDLENSLINIER "IRGIT0OULSEN

5DGIVER

%SBJERG(AVN )%SBJERGERENBEGRNSNINGBLOTEN UDFORDRING VIIKKEHARKLARETENDNU %SBJERGERFULDAFENERGIOGSKABERKRAFT 6IARBEJDERVEDHOLDENDEOG LIGETILMEDETINTERNATIONALTFOKUSOG SKABERGANGPÍGANGSTORERESULTATER

4IDENERINDE

3IDE

$ANBOR VAGTSKIFTE

.YDIREKT’R FOR%33)

3IDE

3’REN&L’E+NUDSENAFL’SEROKTOBER 'ERT+RAGELUNDSOMADMDIREKT’R

$ABOMMENE GIKNED

3IDE

#/ PILOTPROJEKTPÍ %SBJERGVRKET

3IDE

$OKKENFLYDER MEDSTR’MMEN

3IDE

!NSVARSHAVENDE

3ALGS OGMARKETINGCHEF#ARSTEN!A 2EDAKTIONELTARBEJDE

$ETLAVERVI

"AGSIDEN

.YTECHBEDST

"AGSIDEN

"ONDRUP#OMMUNICATION 0RODUKTION

2EESE2EKLAME-ARKETING

&ARVELTIL'ERT+RAGELUNDOGGODDAGTIL3’REN &L’E+NUDSEN3ÍDANSERDETUD NÍR$ANBOR 3ERVICE'RUPPENOKTOBERFÍRNYADMDIREK T’R-ENVAGTSKIFTETERDOGLIDTANDERLEDES $ELSERDENNYEDIREKT’RALLEREDEENKENDT PERSONI%SBJERG HVORHANSIDENHAR VRETCHEFFOR-AERSK#ONTRACTORS$ELS AGTER'ERT+RAGELUND DERERBRITISKKONSUL FORTSATATVREERHVERVSAKTIVIBYEN 'ERT+RAGELUNDMÍIFORBINDELSEMEDSIN ÍRSF’DSELSDAGSEPTEMBERFORLADEPOSTEN EFTERÍRI!0-’LLERn-RSK'RUPPEN $ANBOR3ERVICEBLEVETABLERETI OG +RAGELUNDHARVRETINVOLVERETISELSKABETS UDVIKLINGIGENNEMALLEÍRENEnMEDDIREK T’RANSVARIÍROGSIDENSOMADM DIREKT’R$ENAFGÍENDECHEFHARSTÍETISPID SENFORENIMPONERENDEUDVIKLINGI$ANBOR 3ERVICE'RUPPEN BESTÍENDEAF$ANBOR /FFSHORE"ASE $ANSERVOG.ORSERV

3’REN&L’E+NUDSEN BLIVERSÍLEDESCHEF FORENVIRKSOMHED DERMEDANSATTEER HAVNENSST’RSTEOPERAT’R(ANSTARTEDEI SINKARRIEREHOS!0-’LLERSOMASPIRANTI FLÍDEN)TOGHANSKIBSF’REREKSAMENOG SEJLEDESOMSTYRMANDFREMTIL(EREFTER VARHANBESKFTIGETI-AERSK$RILLINGPÍFOR SKELLIGEBORERIGGEWORLDWIDEnFORI ATBLIVETILKNYTTET-AERSK4RNINGSCENTERI 3VENDBORGSOMINSTRUKT’R)KOMHAN TIL!0- HOVEDKONTORETI+’BENHAVNSOM DRILLINGSUPERINTENDENTOGSENERESOMOPR MANAGERINDENFLYTNINGENTIL%SBJERGFORSEKS ÍRSIDEN v*EGGLDERMIGMEGETTILATOVERTAGEPOSTEN SOMADMDIREKT’RFORENVELORGANISERETVIRK SOMHEDSOM$ANBOR3ERVICE'RUPPENOG VILG’REALTFORATPRSTEREFORTSATUDVIKLINGv SIGER3’REN&L’E+NUDSEN

2004_03_Hav_Kaj  

...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you