Page 1


DAVID DOUGLAS SCHOOL DISTRICT

Nutrition Services


उत्तर उत्तरपूि्व पूि्व दक्षिणपूि्व पक्चिि

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Columbia Park N Woolsey Avenue र Winchell Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 35, 44, 75

Dawson Park N Stanton Street र Vancouver Avenue

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 44

Kenton Park N Delaware Avenue र Kilpatrick Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 44,

McCoy Park N Newman Avenue र Newark Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 35

Peninsula Park 700 N Rosa Parks Way

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 6, 44

St. Johns Park 8427 N Central Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 44

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Alberta Park NE 19th Avenue र Jarrett Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

8, 17, 72

Cully Park 5810 NE 72nd Avenue

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

72

Khunamokwst Park 5200 NE Alberta Street

जुि 17–अगसट 21

12:30PM-1:30PM

71, 72, 75

Montavilla Park NE 82nd Avenue र Glisan Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

19, 72

Wellington Park NE 66th Avenue र Mason Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

24, 71

Woodlawn Park NE 13th Avenue र Dekum Street

जुि 17–अगसट 21

11:30AM-12:00PM

6, 8, 75

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Gateway Discovery Park 10520 NE Halsey Street

जुि 18–अगसट 23

11:00AM-11:45AM

73, 77

Glenfair Park NE 154th Avenue र Couch Street

जुि 17–अगसट 30

12:30PM-1:30PM

20, 25, 74, 77,

Lents Park SE 92nd Avenue र Steele Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

10, 17, 72,

Lincoln Park SE 135th Avenue र Mill Street

जुि 24–अगसट 23

12:30PM-1PM

4

Luuwit View Park NE 127th र Fremont Street

जुि 18–अगसट 23

12:30PM-1PM

21, 22, 73

Parklane Park SE Main Street र Millmain Drive

जुि 17–अगसट 30

12PM-1PM

4, 20

Raymond Park SE 118th Avenue र Liebe Street

जुि 24–अगसट 23

12PM-12:30PM

10, 17

Ventura Park SE 113th Avenue र Stark Street

जुि 24–अगसट 23

12PM-12:30PM

20

Wilkes Park NE 154th Avenue र Beech Street

जुि 17–अगसट 30

12PM-1PM

21, 23

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Creston Park SE 43rd Avenue र Rhone Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

9, 17, 66

Essex Park SE 76th Avenue र Center Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

9, 17, 72

Harrison Park SE 84th Avenue र Harrison Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

4, 72

Mt. Scott Park SE 72nd Avenue र Ramona Street

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

10, 14, 72

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Holly Farm Park 10819 SW Capitol Hwy

जुि 17–अगसट 21

12PM-1PM

44

Stephens Creek Crossing 6715 SW 26th Avenue

जुि 17–अगसट 21

12:30PM-1:30PM

1, 44

तििरण

तििरण

तििरण

तििरण

तििरण


घुमिी खेल + खथानथा SUN SCHOOL ले खथानथा उपलब्ध गरथाउने

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Arbor Glen Apartments 2609 SE 145th Avenue

जुि 17–अगसट 30 हरे् सोमबार, हरे् बुधबार 10AM-1PM

12:30PM-1PM

4, 9

Bellrose Station Apartments 7911 SE 92nd Avenue

जुि 17–अगसट 30 हरे् मङ्गलबार, हरे् शुक्रबार 10AM-1PM

11:30AM-12:30PM 19, 72,

Eastgate Station Apartments 100 NE 120th Avenue

जुि 17–अगसट 30 हरे् मङ्गलबार, हरे् नबहीबार 2PM-5PM

2:30PM-3:30PM

20, 25, 73,

Gilbert Heights Park SE 130th Avenue र Cora Street

जुि 17–अगसट 30 हरे् बुधबार, हरे् शुक्रबार 2PM-5PM

2:30PM-3:30PM

17

Mill Park SE 117th Avenue र Mill Court

जुि 17–अगसट 30 हरे् सोमबार, 2PM-5PM हरे् नबहीबार, 10AM-1PM

2:30PM-3:30PM 73 11:30AM-12:30PM

स्थान

मिति

खथानथा

ट्थान्जिट

Alice Ott SUN Community School 12500 SE Ramona Street

जुि 17–अगसट 9

12PM

10, 73

Arleta SUN Community School 5109 SE 66th Avenue

जुि 17–अगसट 16

12PM

10, 14, 17, 71

Centennial SUN Community School 17650 SE Brooklyn Street

जुि 17–अगसट 9

12PM

4, 87

Faubion SUN Community School 2930 NE Dekum Street

जुि 17–अगसट 9

12PM

17, 70, 75

Grout SUN Community School 3119 SE Holgate Boulevard

जुि 24–अगसट 16

12PM

9, 10, 17

Lane SUN Community School 7200 SE 60th Avenue

जुि 17–अगसट 9

12PM

19, 71

Parkrose SUN Community School 12003 NE Shaver Street

जुि 24–अगसट 23

12PM

22, 73

Roseway Heights Middle School 7334 NE Siskiyou Street

जुि 17–अगसट 9

12:30PM

24, 72

ADA पहुँचयोगय -मानिसहरू पक्की सड् प्रयोग गरेर ्ाय्यक्रम स्थलमा प्रवेश गि्य तथा बानहर निस्ि सक्छि् । TRIMET MAX लाइट रेल सर्भिस लाइिहरू

तििरण

तििरण


मिति तथा सिय

कथाय्वक्रि

शतनबथार, जिुन 22, 6PM-8:30PM

Romeo & Juliet Original Practice Shakespeare Festival (ओररजजिल प्राककटस सेकसनपयर फेससट्ल) द्ारा

शतनबथार, जिुन 29, 12PM-4PM

Peace in the Park—संगीत, हासय प्रहसि र खािे्ुरा नबक्रेताहरू्ा साथमा पाररवारर् रमाइलो

आइिबथार, जिुन 30, 12PM-3PM

Picnic in the Park—बबल स्र, नडजे, खािे्ुरा नबक्रेता तथा अरू धेरै ्ुराहरू

शतनबथार, जिुलथाई 13, 2PM-4PM

People of the Drum—Portland Taiko, Mexica Tiahui, Painted Sky तथा Alex Addy ्ा प्रसतुनत

तबहीबथार, जिुलथाई 18, 6PM–8PM

Dina Y Los Rumberos—कयुबाली तथा अनतरा्यष्ट्रिय संगीत्ो प्रसतुनत रहे्ो कयारेनबयि फलेवर

शतनबथार, जिुलथाई 20, 6PM–8PM

Salsa in the Plaza with Son Latino—6PM मा प्रस्तुति, 6:30PM मा अभ्ास िथा समतुदायको नृत्य

शुक्रबथार, जिुलथाई 26, 6:30PM, चलचचत्र साँझमा सुरु हुिे्छ

DJ George

आइिबथार, जिुलथाई 28, 12PM-3PM

Picnic in the Park—बबल स्र, नडजे, खािे्ुरा नबक्रेता तथा अरू धेरै ्ुराहरू

तबहीबथार, अगसट 15, 6PM-8PM

World Beat Collective—अनरि्की, लयाटटि अमेरर्ि तथा कयारेनबयि संगीतलाई सष्टमश्रण गर्दै

Akeelah and the Bee (2006) PG

शतनबथार, अगसट 17, 12PM, चलचचत्र साँझमा सुरु हुिे्छ

Tonga Day 2019

शतनबथार, अगसट 24, 10AM-2PM

Harper’s Playground Community Play Day

आइिबथार, अगसट 25, 12PM-3PM

Picnic in the Park—बबल स्र, नडजे, खािे्ुरा नबक्रेता तथा अरू धेरै ्ुराहरू

आइिबथार, सेपटे मबर 1, 10AM, चलचचत्र साँझमा सुरु हुिे्छ

Bumblebee (2018) PG-13

11th Annual Slavic Festival “Heritage” Pawn Sacrifice (2014) PG-13


मिति तथा सिय

स्थान

ट्थान्जिट

हरेक सोिबथार, 1:00PM–4:00PM

Creston Pool, 4454 SE Powell Blvd

9

हरेक िङ्गलबथार, 1:00PM–2:30PM

Montavilla Pool, 8219 NE Glisan Street

19, 72

हरेक बुधबथार, 1:15PM–3:00PM

Grant Pool, 2300 NE 33rd Avenue

77

हरेक बुधबथार, 2:00PM–3:45PM

Columbia Pool, 7701 N Chautauqua Blvd

4, 35, 44, 75

हरेक बुधबथार, 7:30PM–8:50PM

Sellwood Pool, 7951 SE 7th Avenue

70

हरेक तबहीबथार, 1:05PM–2:55PM

Peninsula Pool, 700 N Rosa Parks Way

4, 44

हरेक शुक्रबथार, 1:45PM–4:30PM

Pier Pool, 9341 N St. Johns Avenue

4, 44

तििरण


स्थान

जिुलथाई • जिुलथाई •

Creston-Kenilworth Neighborhood Association

9, 10, 17, 75

सोमबार, जुलाई 8

Sellwood Park, SE 7th Avenue र Bidwell Street

Moody Little Sister—अमेरर्ािा

Sellwood Summer Concerts Committee 70, 99

बुधबार, जुलाई 10

Dawson Park, 2926 N Williams Avenue

Mel Brown B-3 Organ Group—जयाज, बलूज तथा सोल

PDX Jazz

4, 24, 44

Cully Association of Neighbors

71, 72

सहयोगीः Concordia Neighborhood Association, Fernhill Summer Concerts Committee

70, 72, 75

Buckman Community Association

15, 70

Hayhurst Neighborhood Association

1, 54, 56

Warner Pacific University

2

नबहीबार, जुलाई 11

Black Panther (2018) PG-13 The Old Yellers—बलूग्ास Fantastic Beasts: Crimes Of Grindelwald (2018) PG-13 Georgina Band—मधय पूववीय Smurfs: The Lost Village (2017) PG—अंग्ेजी सबटाइटल सनहत अरबी ्ारामा Yankee Gaucho—लो् Ralph Breaks the Internet (2018) PG

Ache Son—लयाटटि Khunamokwst Park, 5200 NE Alberta Street

Solo: A Star Wars Story (2018) PG-13—स्ेनिस सबटाइटल सनहत अंग्ेजी ्ारामा

Fernhill Park, NE 37th Avenue र Ainsworth Street

The Sirens of Blues—बलूज

शुक्रबार, जुलाई 12

जिुलथाई

15, 20,

Kenilworth Park, SE 32nd Avenue र Holgate Boulevard

Colonel Summers Park, SE 17th Avenue र Taylor Street

जिुलथाई •

Iraqi Society of Oregon

आइतबार, जुलाई 7

Tara Velarde—लो् Black Panther (2018) PG-13—स्ेनिस सबटाइटल सनहत अंग्ेजी ्ारामा Hula Halau ‘Ohana Holo’oko’a Band—हवाई

शनिबार, जुलाई 13

Pendleton Park, SW 55th Drive र Iowa Street

आइतबार, जुलाई 14

Warner Pacific University, 2219 SE 68th Avenue

सोमबार, जुलाई 15

Sellwood Park, SE 7th Avenue र Bidwell Street

Rae Gordon Band—बलूज तथा सोल

Sellwood Summer Concerts Committee 70, 99

Lovejoy Fountain Park, SW 3rd Avenue र Harrison Street

Wamba—एरिोनबट

Halprin Landscape Conservancy

जिुलथाई

9, 10, 17, 19, 70,

Floyd Light Park, SE 111th Avenue तथा Alder Street

जिुलथाई

Brooklyn Action Corps.

शनिबार, जुलाई 6

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (2018) PG Quadraphonnes—जयाज तथा फङ् ् Aquaman (2018) PG-13

1, 8, 9, 12, 17, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 92, 94, 99,

नबहीबार, जुलाई 18 Harrison Park, SE 84th Avenue र Harrison Street

जिुलथाई

6, 8, 44, 72

Brooklyn Park, SE Milwaukie Avenue तथा Haig Street

जिुलथाई •

Good in the Hood

शुक्रबार, जुलाई 5

Fernhill Park, NE 37th Avenue र Ainsworth Street शुक्रबार, जुलाई 19

जिुलथाई •

ट्थान्जिट

Brentwood Park, 6550 SE 60th Avenue

POPgoji—लयाटटि Approved For Adoption (2012) NR—अंग्ेजी सबटाइटल सनहत रिेनच ्ारामा Tony Starlight—पप Soul Progression—पप, र् तथा बलूज Ready Player One (2018) PG-13 Choro da Alegria—सामबा

Asian Pacific-American Network of Oregon (APANO)

2, 72

Fernhill Summer Concerts Committee

70, 72, 75

Brentwood-Darlington Neighborhood Association

19, 71

Pearl District Neighborhood Association

1, 4, 8, 15, 17, 20, 35, 44, 51, 54, 56, 77,

शनिबार, जुलाई 20

North Park Blocks, NW 8th Avenue र Everett Street

सोमबार, जुलाई 22

Sellwood Park, SE 7th Avenue र Bidwell Street

Grupo Masato—अरिो-पेरुभ्यि िृतय

Sellwood Summer Concerts Committee 70, 99

Lovejoy Fountain Park, SW 3rd Avenue र Harrison Street

Outer Orbit—फङ् ् तथा सोल

Halprin Landscape Conservancy

Pelé: Birth Of A Legend (2016) PG

जिुलथाई

Fernhill Park, NE 37th Avenue र Ainsworth Street शुक्रबार, जुलाई 26

शनिबार, जुलाई 27

आइतबार, जुलाई 28

जिुलथाई

जिुलथाई

जिुलथाई

जिुलथाई

McCoy Park, N Trenton Street र Newman Avenue

जिुलथाई

1, 8, 9, 12, 17, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 92, 94, 99,

नबहीबार, जुलाई 25

जिुलथाई

जिुलथाई

सथाझेदथारहरू

King School Park, NE Grand Avenue र Going Street

जिुलथाई

2019 Good in the Hood Multicultural Festival

जिुलथाई

क्सट्व तथा चलचचत्रहरू

शुक्रबार, जुि 21

जिुन

मिति

सोमबार, जुलाई 29

Rhythm Culture—बलूज, जयाज, रेगे

New Columbia Campus Partners

4, 35

Bloco Alegria—सामबा

Fernhill Summer Concerts Committee

70, 72, 75

Geno Michaels Band—फङ् ्

4, 24, 44

Incredibles 2 (2018) PG

Denorval Unthank Park, 510 N Shaver Street

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) PG—स्ेनिस सबटाइटल सनहत अंग्ेजी ्ारामा

Boise Neighborhood Association, Historic Mississippi Business Association (HMBA), Self Enhancement, Inc. (SEI)

Cathedral Park, N Crawford Street र Pittsburg Avenue, 6PM

Portland Festival Symphony (ब्ास), संगीत निर्दे श् Gregory Vajda

Portland Festival Symphony

4, 11, 16

Native American Youth And Family Center (NAYA)

72

Portland Festival Symphony

70, 75, 77

Roseway Neighborhood Association

24, 71

Turquoise Pride—नयाटट् अमेरर्ि ड्रष्टमङ Cully Park, NE 72nd Avenue र Killingsworth Street

Nemo Hádéést’į ́į ́/Finding Nemo (2003) G—अंग्ेजी सबटाइटल सनहत िा्ाजो ्ारामा

Grant Park, NE 33rd Avenue र Brazee Street, 6PM

Portland Festival Symphony (ससरिङ् गस), संगीत निर्दे श् Gregory Vajda

Wellington Park, NE 66th Avenue र Skidmore Street Sellwood Park, SE 7th Avenue र Bidwell Street

Big Bad Beat—पप E.T. the Extra-Terrestrial (1982) PG Miller & Sasser—्नरिरी

Sellwood Summer Concerts Committee 70, 99

तििरण


स्थान

नबहीबार, अगसट 1

WASHINGTON PARK SUMMER FESTIVAL—6PM Rose Garden Amphitheater, 410 SW Kingston Avenue Village Square Parking Lot, SE 162nd Avenue तथा Stark Street

शुक्रबार, अगसट 2

WASHINGTON PARK SUMMER FESTIVAL—6PM Rose Garden Amphitheater, 410 SW Kingston Avenue

अगसट

अगसट

मिति

शनिबार, अगसट 3

PDX Jazz presents Mike Phillips नवशेर अनतचथ Saeeda Wright; King Louie & LaRhonda Steele ्ा साथमा—जयाज Friends of Noise Youth Showcase—नहपहप Black Panther (2018) PG-13—स्ेनिस सबटाइटल सनहत अंग्ेजी ्ारामा

सथाझेदथारहरू

ट्थान्जिट

PDX Jazz

63,

The Rosewood Initiative, Centennial Community Association

20, 25, 74,

Portland Cello Project Radiohead, Coltrane र Bach प्रर्श्यि गर्दै —चयामबर पप The Libertine Belles—ससवङ्ग

63,

Friends of Spring Garden Park

Moana (2016) PG

WASHINGTON PARK SUMMER FESTIVAL—6PM Rose Garden Amphitheater, 410 SW Kingston Avenue

Painted Sky Northstar Native Dance Company Evening Star Painted Ponies ्ा साथमा—नयाटट् अमेरर्ि िृतय

WASHINGTON PARK SUMMER FESTIVAL—6PM Rose Garden Amphitheater, 410 SW Kingston Avenue

Opera in the Park—Viva Verdi! Giuseppe Verdi ्ा सववोत्ृष्ट रचिाहरू

तििरण

12, 44

63,

आइतबार, अगसट 4 मङ्गलबार, अगसट 6

अगसट

अगसट

अगसट

Spring Garden Park, 3332 SW Spring Garden Street

क्सट्व तथा चलचचत्रहरू

नबहीबार, अगसट 8

Portland SummerFest

63,

McCoy Park, N Trenton Street र Newman Avenue

Farnell Newton & The Othership Connection—फङ् ् तथा सोल

New Columbia Campus Partners

4, 35

Wellington Park, NE 66th Avenue र Skidmore Street

Chervona—पूववीय युरोपेली लो्, फङ् ्, िृतय

Roseway Summer Concerts

24, 71

Woodlawn Neighborhood Association

6, 8, 75

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) PG—स्ेनिस सबटाइटल सनहत अंग्ेजी ्ारामा

Hazelwood Neighborhood Association

20, 73,

Portland Festival Symphony (फूल चसम्ोिी), संगीत निर्दे श् Gregory Vajda

Portland Festival Symphony

15, 20, 75

Latino Network

72

Portland Festival Symphony

4, 6, 44

How To Train Your Dragon: Hidden World (2019) PG

Beaumont-Wilshire Neighborhood Association, Alameda Neighborhood Association

24, 70, 75

JT Trawick’s Big Ozark Swing Orchestra—ससवङ्ग

Roseway Summer Concerts

24, 71

Bollywood Dreams Entertainment

15, 20, 75

Black Parent Initiative, Inc. (BPI)

4, 24, 44

Woodlawn Park, NE 11th Avenue र Oneonta Street

Saeeda Wright—सोल, जयाज तथा गोस्ेल Coco (2017) PG

अगसट

FunkTown PDX—फङ् ् शुक्रबार, अगसट 9

Laurelhurst Park, SE 37th Avenue र Oak Street, 6PM

अगसट

शनिबार, अगसट 10

FESTIVAL LATINO— 4PM मा सुरु हुिे Cully Park, NE 72nd Avenue र Killingsworth Street Peninsula Park, 700 N Rosa Parks Way, 6PM

आइतबार, अगसट 11

Wilshire Park, NE 33rd Avenue र Skidmore Street Wellington Park, NE 66th Avenue र Skidmore Street

नबहीबार, अगसट 15

Laurelhurst Park, SE 37th Avenue र Oak Street

Dawson Park, 2926 N Williams Avenue

शनिबार, अगसट 17

Gateway Discovery Park, NE 106th Avenue र Halsey Street, starting at 12PM

अगसट

आइतबार, अगसट 18

Hamilton Park, SW 47th Drive र 44th Avenue

नबहीबार, अगसट 22

अगसट

शुक्रबार, अगसट 16

अगसट

Ventura Park, 460 SE 113th Avenue

अगसट

Wellington Park, NE 66th Avenue र Skidmore Street Elizabeth Caruthers Park, SW Gaines Street तथा Bonds Avenue Luuwit View Park, NE 127th Avenue र Fremont Street

शनिबार, अगसट 24

April Hill Park, SW 58th Avenue र Miles Street

आइतबार, अगसट 25

Laurelhurst Park, SE 37th Avenue र Oak Street, 6PM

शुक्रबार, अगसट 30

Montavilla Park, 8219 NE Glisan Street

शनिबार, अगसट 31

Overlook Park, N Interstate Avenue र Fremont Street

शुक्रबार, सेपटे मबर 1

Gateway Discovery Park, NE 106th Avenue र Halsey Street, 10AM मा सुरु हुिे

Incredibles 2 (2018) PG—अंग्ेजी सबटाइटल सनहत स्ेनिस ्ारामा Portland Festival Symphony (फूल चसम्ोिी), संगीत निर्दे श् Gregory Vajda 5 Grand—फङ् ् तथा सोल

DJ Prashant & Jai Ho! Dance Troupe—िृतय Slumdog Millionaire (2008) PG Mz. Etta’s World featuring Arietta Ward—सोल, फङ् ् तथा R&B Captain Marvel (2019) PG-13

Tonga Day 2019

Tongan Community

Bumblebee (2018) PG-13 The Sportin’ Lifers—बलूज, R&B, सोल तथा जयाज Incredibles 2 (2018) PG Glass of Hearts—बलोन्ी टरिबयुत बयाणड, पप The Mars Rovers—र् तथा बलूज Up (2009) PG St. James’s Gate—सेमलट् Mary Poppins Returns (2018) PG Rogue Bluegrass Band—बलूग्ास तथा अमेरर्ािा Missing Link (2019) PG Providence Stage Band—ससवङ्ग

सेपटे मबर

अगसट

अगसट

शुक्रबार, अगसट 23

Orquestra Pacifico Tropical—साउथ अमेरर्ि ्ुममबया

Mo Phillips and The Grumpies—बालबाचल्ा्ो संगीत Dumbo (2019) PG Sakumuna—फङ् ् तथा रेगे

22, 23, 24, 77, 87,

Bridlemile Neighborhood Association

55

Roseway Summer Concerts

24, 71

South Waterfront Community Relations

24, 71

Argay Terrace Neighborhood Association

22, 73

Maplewood Neighborhood Association

1

Providence Portland Medical Association

15, 20, 75

Montavilla Neighborhood Association

19, 20, 72, 272,

Overlook Neighborhood Association

Moana (2016) PG 11th Annual Slavic Festival “Heritage” Pawn Sacrifice (2014) PG-13

Slavic Community Center Of NW

22, 23, 24, 77, 87,

पहुँचयोगय—भ्न्न सूचिा िटर्एसमम मानिसहरूले पक्की सड् प्रयोग गरेर ्ाय्यक्रम स्थल भ्त्र प्रवेश गि्य तथा बानहर निस्ि सक्छि् र ्ाय्यक्रमहरू्ो मजा चलि सक्छि् ।

सथािुदथामयक कथाय्वक्रिको सथाथिथा संयोजजिि रूपिथा आयोजिनथा गररएको—समयताचल्ामा हुिसकिे पररवत्यिहरू्ा लानग portlandoregon.gov/parks/sffa हेिु्यहोस् । गैर अंग्ेजिी भथाषथाको चलचचत्र—अंग्ेजी सबटाइटल्ो साथमा बथाइक पथारककिङ ्ाय्यक्रममा उपलब्ध ्छ । कलोज्ड केपसतनङ—अनतररक्त कलोज्ड ्ेपसनिङ अिुरोध गि्य्ा लानग चलचचत्र र्े खाइिे ष्टमनत्नर्ा तीि (3) टर्ि अगानड 503-823-5059 मा फोि गिु्यहोस् । यथािथायथािकथा लथातग तन:शुलक सटल सेिथा जो वाशशभिगटि पा््य्ा आ्र्यणहरूमा घुमिे्छ । TRIMET MAX लाइट रेल सर्भिस लाइिहरू िददरथाजि्य पेयपदथाथ्वहरूलथाई ्नसट्य तथा चलचचत्रहरू्ो समयमा मात्र व्यचक्तगत उप्ोग्ा लानग अिुमत टर्इए्ो ्छ । सबै कुकुरहरू अनिवाय्य रूपमा चेि वा डोरीद्ारा बाँष्टधए्ो हुिुप्छ्य । सबै पा््य तथा प्रा्ृनत् क्ेत्रहरू धुम्रपथान िथथा सुिती सेिन तनषेचधि ठथाउुँहरू हन् ।


Profile for Portland Parks & Recreation

Summer Free For All 2019 Guide - Nepali  

पोर्टल्या ण्डक ा पार्क हरूमा सयौंको सङ्ख्या मा नि : शुल्क समर कार्यक्र महरू !

Summer Free For All 2019 Guide - Nepali  

पोर्टल्या ण्डक ा पार्क हरूमा सयौंको सङ्ख्या मा नि : शुल्क समर कार्यक्र महरू !