Page 1


Wat er Touc h I ns t al l az i onei nt er at t i v a L’ i nst al l azi onepr evededuepost azi oniuni t edaununi cot avol oeduepr oi ezi onidi st i nt echeavvengonosul l ecandi de par et idadol ceut i l i zzat aperpr odur r eibenieiser vi ziconsumat i ;diquest asonost at epr esepi ùver si oni :quel l a nazi onal epr ocapi t e,quel l adomest i ca,i ndust r i al eedagr i col anazi onal epr ocapi t eequel l ei ndust r i al eedagr i col a causat edai mpor t azi one. Lasecondavi sual i zzazi oneper met t ediconcent r ar sisulpl ani sf er ot er r est r eedicapi r ei nmodoi mmedi at oe t r i di mensi onal equant aacquaèpr esent enelmondoei nqual iar eeessasi api ùscar saoabbondant e;i npar t i col ar e sonost at est abi l i t eci nquecat egor i equant i t at i ve. Peri nt er agi r econi lt avol ol ’ ut ent et r over à20f i duci almar ker s( i nputt angi bi l i )perl apr i mapar t edel l ’ i nst al l azi one ( cor r i spondent ial l e20nazi oniconsi der at e)e5perl aseconda( r el at i veal l ezonei ncuièst at adi vi sal aTer r ai nbase al l aquant i t àdiacquapr esent e) . Nelsuoi nsi emesipuòdi r echeWat er Touchr i sul t aesser eunai nst al l azi oneenact i veer eact i vedi sensi bi l i zzazi onecol l et t i va.


FOG. MI Conc or s oLED–Li ghtEx hi bi t i onDes i gn Conc ept : Suono,l uc i el as ers onoat t i v at i das ens or i pos i z i onat i i nmodopr ec i s o,ogni v ol t ac heunaper s ona at t r av er s ai l pont e.It r eel ement i i nt er at t i v i s i at t i v anoes i di s at t i v anoc r eandounef f et t oar moni c oc he ac c ompagnai l per c et t or ei nmodoar moni c oi nques t aes per i enz aenat t i v a.

I nI t al i al anebbi aèi nnet t ar egr essi one edè st at acal col at aunar i duzi onedel3035% negl i ul t i mi20annii nPi anur aPadana,cat al ogat a, f i noagl ianni‘ 90,comeunadel l ezonepi ù nebbi osedelmondo. «Daquel l ’ annoi npoinonsonost at ipi ù r egi st r at iipi cchimassi mieigi or nidinebbi asi sononot evol ment er i dot t ianchesegl iul t i mi dueannihannof at t or egi st r ar eunr i t or noauna si t uazi onesi mi l eagl ianni‘ 60’ 90»,ha r accont at oGi ampi er oMar acchior di nar i odi cl i mat ol ogi aal l ’ Uni ver si t àdiFi r enze. «I lper i odot r agl ianni‘ 60e‘ 90èst at o car at t er i zzat odaval or imedidinebbi amol t o el evat i-haspi egat oMar acchiment r epoil a medi a‘ 80’ 99ècar at t er i zzat agi àdaunaf ase dicambi ament odel l aci r col azi oneat mosf er i ca edelcl i ma».


SoundFl ower Concept :

Mat er i al i :

-Ar dui no -uncomput erconMaxMsp -2bendsensor i nt er r ut t or i Vol evamoot t ener eunogget t o“ vi vo” ,qual cosachepot essesuonar e, -5i -f i l idif er r opercol l ogar eisensor i par l ar econnoi-unf i or echer eagi sseal l anost r apr esenza. t oniperf i ssar eipet al i Abbi amoper ci o‘i mmagi nat ounamar gher i t aconquat t r opet al ieuna -bot i ldif er r operl af l essi bi l i t a’del l ost el o f ogl i ache,schi acci at i ,pr oduconosuonidi ver si .Pi egandol ost el opoi , -f -f el t r oespugnaperognipet al o i lsuonosidi f f ondei nmodidi f f er ent icambi andol acassad’ usci t a. -t essut over deperr i copr i r el ost el o -unascat ol a Pensi amodipot eri nt er agi r econnat ur a. Lanost r ai deae’nat adal l avogl i adigi ocar eest ar ei ncompagni a, sopr at ut t oquandosi amosol i .


Touc habl e

Pr oductdesi gn I nunt empoi ncuil et ecnol ogi eavanzat eeisoci alnet wor ksonoor maient r at enel l ’ usoquot i di ano,veder ee par l ar econunaper sonadal l ’ al t r apar t edelmondonone’pi u’nul l adieccezi onal e. Maperquant or i guar dagl ial t r isensi ?Cosaabbi amopercomuni car eadunl i vel l osuper i or e,unl i vel opi u’ pr of ondo?Nonsol oascol t ar e,sent i r e. I lpr oget t osiconcent r apr opr i osuquest o:aggi unger eunl i vel l odicont at t o,quel l ot at t i l e. Duet ouchpadsempl i ciscat ol er et t angol ar i -i nt er agi sconot r ami t eI nt er net . Avvi ci nandol amanosuunodeiduet ouchpad,l asi l houet t ediessasii l l umi ner a’suent r ambi . Sedal l ‘ al t r apar t esir i sponder a’al l ost essomodo,l ‘ i nt ensi t a’del l al uceaument er a‘ . UnaLucesol i t ar i at r asmet t ei lpensi er o,dueassi emei lcont at t o E’unacomuni cazi onechenecessi t adiconcr et ezzaedessenza:nonpuo‘pr esci nder edal l a“ r eal e” pr esenzasi mul t anea,ancheadi st anzeenor mi .


Per f or manc e-Spaz i Enat t i v i Enaz i oneèi l neol ogi s moc hes i ut i l i z z aperr ender ei l t er mi nei ngl es eenac t i on,l egat oal v er bot oenac t , c heannov er at r ai s uoi s i gni f i c at i l et t er al i r appr es ent ar e,unos pet t ac ol o,oppur emet t er ei nat t o,una pr oget t ual i t à.Par t endodaques t as ugges t i oneSPAZIENATTI VIes pl or al ages t ual i t àc ome r appr es ent az i onemaanc hec omepos s i bi l i t àdi c onos c enz a,der i v at adal l ac ur i os i t àdi pl as mar el ar eal t à, modi f i c ar negl i el ement i ,l ar el az i oni t r aes s i ,l os paz i or eal e. Enac t i v eSpac es ' i nt endeunambi ent ei nc ui r i v el ar enuov ef or medi es per i enz aec onos c enz ader i v ant i dal l ac omuni c az i onef r agl i s paz i f i s i c i equel l i di gi t al i .Unos paz i oc he,at t r av er s of or medi i nt er az i one, pr es ent aunas uac ont i nuamodi f i c az i oneec hei nc or por al ’ ul t er i or edi mens i onepar al l el anonl oc al i z z at a del l er et i edei f l us s i di dat i . I l r i s ul t at oèunaper f or manc edi 30mi nut i c i r c ac het r ov ar i t moi nunc ont r appunt odi s c enar eal ees c ena di gi t al eedov el os paz i opr es ent ac ont i nuemodi f i c az i oni .

I nscena,Ar i el l aVi dach( chef i r maanchei lpr oget t ocor eogr af i co) , abi t al ospazi of i si coet r aducemessaggieper cezi onidi gi t al ii n r ealt i meat t r aver soipr opr igest i .


#L’ Expo2015aM i l ano# :Twi t t er wal l c omei ns t al l az i onenel l os paz i opubbl i c o Twi t t erèuns er v i z i ogr at ui t odi s oc i al net wor kemi c r obl oggi ngc hef or ni s c eagl i ut ent i unapagi na per s onal eaggi or nabi l et r ami t emes s aggi di t es t oc onunal unghez z amas s i madi 140c ar at t er i .Gl i aggi or nament i pos s onoes s er eef f et t uat i t r ami t ei l s i t os t es s o,v i aSMS, c onpr ogr ammi di mes s aggi s t i c ai s t ant anea,emai l ,oppur et r ami t ev ar i eappl i c az i oni bas at es ul l eAPIdi Twi t t er . I l s er v i z i oèdi v ent at oes t r emament epopol ar e,anc hec omeav v er s ar i odi Fac ebook ,gr az i e al l as empl i c i t àedi mmedi at ez z adi ut i l i z z o. Cer c hi amounnuov ot i podi c omuni c az i onei nt er at t i v a. Vogl i amor ac c ont ar el ’ Ex po2015t r ami t ei pens i er i di t ut t i . Unmur oenat t i v odov el egger ei nt empor eal ef r as i dat ut t oi l mondo.

Twi t t er wal lèunoscher moounapr oi ezi onecon messaggidiTwi t t er( t weet s) ;vi eneusat oper esempi oper event iodi scussi oni .Un“ mur o”doveappai ono pensi er ii nt empor eal esuunt emascel t o. Si agent epr esent eal l ’ event ocheper sone connessevi awebpossonol asci ar et weet s. Twi t t er wal lf ungedai nt er azi onet r amondor eal e evi r t ual e. Peri ni zi ar eundi scor sopr of ondo sul l ’ Expo2015 t r aimi l anesiei lr est odelmondol anost r a i deapr evedel ’ i nst al l azi onedipi út wi t t er wal l i nvar i punt ist r at egi cidel l aci t t á: _cador na, _br er a,_sanbabi l a _st azi onecent r al e,_por t agenova


EDI FI CI O CONDOMI NI ALE pr oget t o2007

L’ i deazi onedelpal azzocondomi ni al ef apar t ediunpr oget t odir i val or i zzazi onedelquar t i er ei ndust r i al e Li cobor ca( Mosca) . L’ or gani zzazi onedeldi st r et t ocompr endel adi sposi zi onegr adual edegl iedi f i cimul t i pi ani .Sisonoqui ndi col l ocat iipal azzii nor di necr escent e:nel l eadi acenzedipar coef i ume,l ecost r uzi onisonopi u’basse; al l ant onandosidaessi ,sonopi u’al t i .Quest oaspet t oi npr ospet t i vae’st at ost udi at operper met t er eat ut t igl iabi t ant idi goder ediunpanor amanat ur al e. L’ ar chi t et t ur aagr adi nidelquar t i er er i chi amaquel l adel l esi ngol est r ut t ur e. Ognipal azzo,checont i ene78appar t ament idi spost isu16pi ani ,sipr esent acomeunacost r uzi oneapi ant a r et t angol ar edovei lpr i mopi anoospi t aspazieser vi zicondomi ni al i( at r i o,por t i ner i a,asi l oet c)epubbl i ci( ar eel ocabi l i peruf f i ci ,st udi ,l abor at or i ) . Perr ender ei lquar t i er epi u‘vi vi bi l esonost at epr evi st edel l ezonever di .Ogniquat t r opi anii nf at t i ,vie’ unat er r azzaadusocomune, compl et adigi ar di niepi ccol iar bust i .

Pi anot er r a

Pi anot i pi c o

Appar t ament o

Sez i oneI-I

soggi or no

camer adal et t o

cuci na/sal apr anzo

bagno

cor r i doi o

Sez i onei ngener i a


TEATRO “ ALTRO” 2008 I lpr oget t odelt eat r odipr osa,alcent r ost or i codiMosca,pr evede650post i . Laf acci at apr i nci pal esiapr esul l api azzaSmol enskayaesipr esent acomeunpar al l el epi pedoest et i cament eneut r o perot t ener el ’ ef f et t odiunenor mepal cosceni coalcent r odel l aci t t a’doveognipassant ee‘l ospet t at or e. L’ aspet t oessenzi al eel adi sposi zi oneaf ondopi azzanondi st r aggonodal l al i neaar chi t et t oni caur banapr eesi st ent ee ner i spet t anol ’ ar moni a. Gr azi eal l ast r ut t ur ael i coi dal edel l api azza,i lf l ussodel l eper soneconf l ui sceor di nat ament et r amet r opol i t ana,cent r i commer ci al i ,uf f i ci ,bancheeal t r ipunt ist r at egi ci .


CI TTADELLAUNI VERSI TARI A t es i di l aur ea( s pec i al i s t i c a) Poget t odiuni ver i t a’aDmi t r ovper7000st i dent i . I lcompl essouni ver si t ar i oe’compost odat r ezonepr i nci pal i :l ef acol t a’t ecni che,l ef acol t a’umani st i che( conannessi al l oggist udent eschi )eun’ ar ear i cr eat i vaecommer ci al e. Car at t er i st i chepr i nci pal i :

~ar eat ot al edelcompl esso21ha; ~ar eaver de7. 2ha; ~ar eapedonal e4. 8ha; ~ar eat ot al eedi f i cat a66820mq; ~ar east udi41890mq; ~ar ear i cr eat i vaecommer ci al e8530mq; ~ar eaal l oggi o16400mq( capaci t a‘-400post i ) ; ~ar eapar cheggi o16540mq( capaci t a’-500post i ) .


DI SEGNIAMANO

Portfolio by_maru (part1)  

Students' works and projects

Advertisement