Page 1


6


Profile

à ¡Ô ´ : 15 Á¡ÃÒ¤Á ¾.È.2531

ÍÒ Â Ø : 24 »‚ à ª× é ÍªÒ : äµ·Â Ô Ê Ñ ÞªÒ : µä Ô ·Â ·Õ è Í ٠‹ :85 «.àÍ¡ÁÑÂ30 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ ·63 á¢Ç§¤ÅͧµÑ¹à˹×Í à¢µÇѲ¹Ò ¡·Á. 10110 â ·Ã :089-771-1994

e-mail : ser_art_music@hotmail.com

¤ÇÒÁÊÒÁö੾ÒеÑÇ : ·Ñ¡ÉСÒÃÇÒ´ÃÙ» , ¤ÇÒÁÃÙŒ¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ , ÊÒÁÒö·Ó Art Works ´ŒÇ Photoshop , Illustrator §Ò¹Í´Ô àá : áÅÐIndesign ÇÒ´ÃÙ» , ͋ҹ˹ѧÊ×Í

นางสาวณัฐนันท์ วัฒนแสงพันธ์

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ : ÁÕ ¤ÇÒÁʹ㨴ŒÒ¹¡Òϵٹ âçàÃÂÕ ¹à«¹µâÂà«¿¤Í¹àǹµ ÀÒ¾»ÃСͺ Animation áÅÐ ÃдѺ»ÃÔ ÞÞÒµÃÕ : §Ò¹Graphic Design ÁËÒÇÔ ·ÂÒÅÑÂÈÔ Å»Ò¡Ã àÍ¡ÇÔ ªÒ¨Ô µÃ¡ÃÃÁ µ‹Ò§æ ¤³Ð¨Ô µÃ¡ÃÃÁ »ÃÐµÔ ÁÒ¡ÃÃÁ áÅÐÀÒ¾¾Ô Á¾ à¾Ô èÁàµÔ Á : Computer Graphic Design Course âçàÃÂÕ ¹ Net Design

4


PAINTING


WORK


è

Ö


32


44


45


art work portfolio  

This portfolio concerning about my art work that i've created from my idea and creativity. Hope you like it and enjoy watching . Thanks for...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you