Page 1

JAN NOVOTNÝ PORTFOLIO


JAN NOVOTNÝ 1989 | HRADEC KRÁLOVÉ

Na Kuchyňce 1316, Třebechovice p.O, 503 46 email: j.nov.nov@seznam.cz tel: +420603269988 ičo: 87149583


Vzdělání Magisterské studium - FA ČVUT v Praze Bakalářské studium - FA ČVUT v Praze Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové Základní škola Třebechovice pod Orebem Základní umělecká škola na Střezině

-

2011-nyní 2008-2011 2004-2008 1995-2004 2005-2008

Architektonická praxe

Adron s.r.o - Praha 08/2012 - nyní SPIRAL s.r.o - Hradec Králové 06/2009 - 08/2012 Jazyky

angličtina - aktivně ruština - pasivně Software Autocad, Allplan, Archicad, Sketch up, Artlantis MS office, Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator Další

řidičský průzkaz B licence tenisového trenéra III. třídy Zájmy Sport aktivně (fotbal, tenis), cestování umění, fotografování, architektura

Education Master study - FA ČVUT v Praze - 2011-now Bachelor study - FA ČVUT v Praze - 2008-2011 Grammar school J.K.Tyla Hradec Králové - 2004-2008 Elementary school Třebechovice pod Orebem - 1995-2004 Elementary art school na Střezině - 2005-2008 Architecture practice Adron s.r.o - Praha 08/2012 - now SPIRAL s.r.o - Hradec Králové 06/2009 - 08/2012 Language skills english - intermediate russian - basic Pc-skills Autocad, Allplan, Archicad, Sketch up, Artlantis MS office, Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator Other skills driving licence B licence of tennis trainer III. class Hobbies and interests Sport activities (football, tennis), travelling art, taking photografies, architecture

3


A1 BRIDGE FOR PRAGUE BRIDGE FOR PRAGUE

A3 BYDLENÍ PRO SENIORY HOUSING FOR SENIORS

A2 DŮM PRO PŘEVOZNÍKA

str. 46-47

str. 50-53

08|09-2012

B2 DVĚ VĚŽE TWO TOWERS

B1 DŮM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ HOUSE FOT THE DISABLED

4

str. 16-19

04-2012

str. 10-15

str. 6-9

03-2013

B - praxe a soutěže B - experience and competitions

12-2012|03-2013

A - školní projekty A - school projects

01|06-2012

HOUSE FOR FERRYMAN


A5 MATEŘSKÁ ŠKOLKA BŘEVNOV KINDEGARDEN

A6 VESLAŘSKÝ KLUB SMÍCHOV ROWING CLUB SMÍCHOV

A4 DOSTAVBA HOLEŠOVICKÉHO BLOKU

B4 RD BLEŠNO

FAMILY HOUSE BLEŠNO

B3 RD BĚLEČ NAD ORLICÍ

FAMILY HOUSE BĚLEČ NAD ORLICÍ

5

01-2010|06-2010 str. 40-45

09-2010|06-2011 str. 30-37 str. 58-61

04|08-2011

10-2011|12-2012 str. 54-59

08-2011|01-2012 str. 20-29

FINISHING OF THE CONSTRUCTION OF HOLEŠOVICE


6


MOST PRO PRAHU

Super studio | spolupráce s Jakubem Sýkorou a Růžou Šenoldovou | 02-2013 oceněný projket: mezi 5 nejlepšími projekty „Co je velkého na člověku, jest, že je mostem, a nikoli účelem: co lze milovati na člověku, jest, že je přechodem a zánikem. Miluji toho, čí duše jest hluboká i v poranění a kdo může zahynouti malým zážitkem: tak půjde rád přes most.“

Friedrich Nietzsche

BRIDGE FOR PRAGUE

Super studio | cooperation with Jakub Sýkora and Růža Šenoldová | 02-2013 awarded project “What is great in man is that he is a bridge and not a goal: what is lovable in man is that he is an overgoing and a down-going.”

Variabilita Variability

Friedrich Nietzsche

Vytvoření vztahů Building of relationshi

7

Přidaný hodnota Value added

A1


Ukázka propojení Show of connection

Současný stav Present situation

8

8

Systém Milouš System of Milouš


škola-knihovna school- library základní princip basic principal

divadlo-kavárna theatre-cafe galerie-hudební klub gallery- music club

A1

Po Miloušovi After Milouš

9

A1


10


DŮM PRO PŘEVOZNÍKA Ateliér Hájek & Hulín |

8.semestr | 2011-2012

Domek je situován na nejfrekventovanějším přívozu P2, Podbaba- Pohoří. Jedná se o jednoduchou stavbu zlepšující kvalitu přepravy mezi oběma břehy Vltavy, včetně ukotvení převozníkovi lodě a jeho obydlí. Důraz byl kladen na rychlost výstavby, cenu a prefabrikovanost prvků. Jsou zde použity výhradně prvky od společnosti Hornbach.

HOUSE FOR FERRYMAN

Studio Hájek & Hulín | 8.semester | 2011-2012 The house is situated on the busiest ferry P2 , Podbaba - range. It is a simple structure improving the quality of service between the two river banks , including anchoring boats ferryman and his dwelling. The emphasis was put on the speed of construction , price and prefabrication of elements. For this house here are used only elements from the company “ Hornbach” .

11

A2


PŘÍVOZ P2|FERRY P2

přepravené osoby|pasesengers 2007

84 163 osob|person

2009

127 607 osob|person

2011

323 240 osob|person

PŘÍVOZ P2 FERRY P2

x x

OSTATNÍ PŘÍVOZY OTHER FERRY

KAPACITNÍ OBSAZENOST|CAPACITY OCCUPANCY

PŘÍVOZ P2 FERRY P2

Max. denní kapacita|day cap.1500os/den Max. kap. loďky|cap. ship 11os/jizdy rok 2011|year 2011 875os/den vytíženost|utilization 58%

VÝHODY PŘÍVOZU P2|ADVANTAGE FERRY P2

Pro srovnání, cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut, s využitím přívozu se tato doba zkrátí na polovinu In comparison, the journey by public transport from Dejvice over Holešovic e to Trojua takes over 30 minutes, using the ferry, this time is reduced by half.

12


Zahradní domek Dita obytná plocha 9m2, terasa 4m2 hmotnosto 1138kg Garden House Dita Living area 9 m2 Terrace 4 square meters Weight 1138 kg

Garážové stání typu S zastavená plocha 22,3m2 hmotnosto 1300kg Garage parking-type S Built-up area 22.3 m2 Weight 1300 kg

Garážové stání typu SB zastavená plocha 22,93m2 hmotnosto 1500kg

Garage parking-type SB Build-up area 22.93 m2 Weight 1500 kg

Nástupiště Platform

Maximální únosnost: 17,5 tuny Maximum load: 17.5 tons Váha konstrukce: 11,4 tuny Weight of Equipment: 11.4 tons

Roznášející deska Load distribution plate

13

A5 A2


Garážové stání SB

Garážové stání S

Dveře singl

Zahradní domek Dita

Plastové sudy

Hliníkový kruhový profil

Dřevěné parkety OSB desky

Zábradlí

Žebřík Tepelná izolace XPS Hliníkový kruhový profil Konstrukční hranoly objímka


A2


16


BYDLENÍ PRO SENIORY

Workshop | 04-2011 Spolupráce: Aleš Kouřim, Kateřina Kolková, Jan Suchý Jedná se o bytovou stavbu přizpůsobenou pro život důchodců a lidí s mentálním postižením. Stavba je situována v klidném území Dejvic na jihovýchodním svahu. Dostup parcely je z okolní ulice Na Strakovkou.Návrh vychází ze snahy umožnit všemobyvatelům stejný komfort. Proto byli vytvořeny 3 objemy. Ve dvou se nachzí bytové jednotky, třetí slouží jako spokovací krček( zázemí, společenská místnost, chráněná dílna, ... ). Bytové jednotky

jsou uzpusobeny předpokládáným budoucím uživatelům. V objektu jsou bytove jednotky od velikosti 1+kk ( 32m2) až po 7+kk (168m2). Bytyj sou děleny na část klidovou a denní. Největší byty jsou uzpůsobeny pro skupinové bydlení handicapovaných a je v nich i místnost pro pečovatelskou službu. Každy byt má dostatečnou venkovní plochu, bud formou balkénu či terasy.V centrální části objektu se nachází chráněné dilny, ve kterých mohou obyvatele domu

HOUSING FOR SENIORS

Workshop | 04-2011 Cooperation: Aleš Kouřim, Kateřina Kolková, Jan Suchý This is a residential building adapted for life of pensioners and people with mental disabilities. The building is situated to a quiet area on the southeastern Dejvice slope. The entry to this plot is from surrounding street Nad Strakovkou.The proposal comes from effort to enable all residents the same amenities. Therefore were created 3 volumes. In two of them there are located housing units, the third serves as a connecting neck (background, social room, sheltered workshop...). Housing units

are adapted for expected future users. There are residential units from 1 + kk (32 m2) up to 7 +kk (168 square meters). Flats are divided into the day part and the night part. The biggest apartments are designed for group housing handicapped and have also room for care services. Each apartment has sufficient outdoor area, either in form of balcony or terrace. In the central part of the building are located protected workshops where residents can house, as well.

Vývoj projektu Developmnet project

Schéma Schéma

Schodiště Staircase

Byty Flat

Garáže Garage

17

Chráněná dílna Common room Chráněná dílna Sheltered workshop

A3


Situace Situation

Půdorys 1.NP Ground plan 1.NP

Pohled jižní South view

Půdorys 3.NP Ground plan 3.NP

Řez Řez

18


Interiér Interior Vstupní prostor Entrance

19

A3

painter:Aleš Kouřim


20


DOSTAVBA HOLEŠOVICKÉHO BLOKU

Ateliér Máslo & Bernášek | 7.semestr | 2011-2012 Přestavba Holešovického bloku v areálu Tesly je rozsáhlý projekt. Můj návrh vychází z provedené analýzy dané lokality a jejího předpokládaného rozvoje. Na tomto základě jsem vytvořil několik variant a dle mnou stanovených kritérií vznikl projekt, který si zde můžete prohlédnout. ... Základní členění budov rozděluj ulici Dělnická. Další zóna je poloveřejná, prostor mezi bytovými domy. Tento prostor je o jedno patro navýšen.

Důvodem navýšení bylo opticky oddělit prostor a naznačit procházejícím, že se jedná o jiný prostor, který je primárně určen někomu jinému. Vstup do této oblasti ale není znemožněn. Třetí oblast je plocha v JV části parcely, která je vyčleněna pro odpočinek a sport. Tato část parcely je vybrána pro relax, protože nejtěsněji komunikuje s oblastí okolo řeky Vltavy, ve které vidím budoucí potenciál pro odpočinkové aktivity.

FINISHING OF THE CONSTRUCTION OF HOLEŠOVICE Studio Máslo & Bernášek | 7.semester | 2011-2012 Rebuilding of the Holešovický block in the complex Tesla is a large project. My proposal is based on performed analysis of the site and its future development. On this basis, I created several variants and according to me set criterions was created this project which you can now look at. The basic structure of the building divides Dejvická Street. Other semi-public zone is the space between blocks of flats. This space is on one floor increased. This reason for this increase is the

fact to visually separate the space and signal to the passers-by that it is another area, which is primarily intended for someone else. Entry to this area is not impossible. The third area is the area in the SE part of the parcel that is earmarked for recreation and sport. This part of the plot of land is chosen to relax because of the closely communication which the areas around the river Vltava, in which we see future potential for recreational activities.

21

A4


Situace Situation

Administrativa Administrative Bytovรก stavba Block of Flats

22


Širší okolí the wider environment

23

A4


Parkovací patro Parking level

1.NP 1.NP

M 1:500 PUDORYS 1.NP

ORYS Hmotová 1.PP studie Mass studie PůDORYSY

POHLEDY

REZY

ADMINISTRATIVA SITUACE

24

VIZUALIZACE BYTY PůDORYSY POHLEDY

REZ


ZY

2.NP 2.NP

M 1

PUDORYS 3.NP M 1:500

SITUACE ADMINISTRATIVA

PůDORYSY POHLEDY VIZUALIZACE BYTY

25

REZY

ADMINISTRATIVA

BYTY

A4

VIZUA


Pohled jižní South view

Pohled východní East view

POHLED VÝCHODNÍ SITUACE

PůDORYSY

POHLEDY

26

REZY

ADMINISTRATIVA

BYTY


Pohled severní North view

Pohled západní West view

D ZÁPADNÍ PůDORYSY

M 1:500 POHLEDY

REZY

ADMINISTRATIVA

27

BYTY

VIZUALIZACE

A4


A4


30


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ateliér Pata & Portyková | 3.semestr | 2010-2011 bakalářská práce Mateřská školka je situována do příjemného prostředí Břevnova s dobrou dopravní dostupností a přilehlými parky( Bílá hora, ... ). Zadání práce bylo poměrně obsáhle. Obsahovalo návrh 2 tříd pro mateřskou školku, zázemí školky, společenský sál, přípravnu jídla, chráněné dílny, technické zázemí. Výsledný objekt je symetrická budova se třemi vstupy: centrálním vstupem pro zaměstnance, do chráněných dílen a společenského sálu, dále dvěma krajními vstupy pro děti do školek. Celkově by objekt měl působit jednolitě se snahou o horizontální vzhled budovy. Fasáda se skládá ze tři materiálů: skla, barevných desek a dřeva. Desky mají navozovat hravost a jsou umístěny na fasádě tříd. Dřevo by oproti tomu mělo

tuto hravost krotit, působí jednoduše, elegantně. Barevnost ve dřevěné fasádě je decentně zachována pomocí barevných rámů oken. Sklo je třetí materiál a budovu obohacuje svoji dynamičností. Pomocí prosklených stěn se snažím docílit propojeni exteriéru s interiérem. Nevýhodou prosklených fasád je přehřívání v letním období. Proto jsou na jižní stranu navrženy slunolamy, které podporují horizontalitu budovy. Uvnitř by měl objekt působit vzdušně a chovat se jako variabliní celek, který je schopen se přizpůsobit různým požadavkům uživatelů( rozšiřování sálu či třídy). Důraz byl kladen na komplexní funkčnost budovy, příjemné prostředí a na hodnoty přesahující rámec zadání.

KINDERGARTEN

Studio Pata & Portyková | 3.semester | 2010-2011 bachelor’s thesis The kindergarten is located in the pleasant environment of Břevnov with good transport links and surrounding parks (Bílá Hora...). The assignment of the work was quite extensive. It contained two draft classes for kindergarten, nursery facilities, a banquet hall, space for preparation of food, sheltered workshops, technical facilities. The resulting object is symmetrical building with three inputs: central entrance for employees in sheltered workshops and social hall, as well as two extreme inputs for children in nurseries. Overall, the facility should operate seamlessly with the aim of horizontal appearance of the building. The facade consists of three materials: glass, colored plates and wood. The plates have to evoke

playfulness and they are placed on the facade classes. Wood would be contrary to the playfulness of temper, cause simply and elegantly. Colour in wooden facade is decently maintained using colored window frames. Glass is the third building material and should expand its dynamism. With glass walls is trying to achieve connected exterior with the interior. The disadvantage of the glass facades is overheating in the summer. Therefore, on the south side are designed sun screens to support the horizontality of the building. The object inside should act in an airy way and behave as a variable unit, which is able to adapt to different user requirements (expansion hall or class).

31

A5


32


Schéma Schema

Vývoj projektu Developmnet project

Hmotový studie Volume-study

33

A5


Pohled jižní South view

Východní pohled East view

Pohled severní North view

34


Západní pohled West view

35

A5


Technický výkres 1.NP Technical Drawings 1.NP 10 800

300

8 400

300

PŮDORYS 1.NP M1:50

1 000

6 200

800

-0,050

LOP 5

10 640 1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

560

300

4 620

300

4 620

1200

1200

7

300

300

560

560

560

300

1 200 5 820

300

1 200

300

1 200

8 350

6120

300

1 200

4600

10 140

1 200 PS 3

Z 02

2 350 470

2 900

300

300 1 000 1400(850) 200

L D13

4 850 (v.o.2000)

300 50 900 2020 100 1 500 150

1 850

150

1.31

P D06

2600

250

1 000 2020

1.33

4 460 270

5 330

B

2 500 500

L D03

2 700

10 590

1 520

800 1 970

1 600

2 270 P D04

O15

200

900 2020

200

2 000 L D03

2 900

900 2020

300

1 520

1 520

-0,050

100

900 1 970

2 900

sv.v 4200 ± 0,000

4 800

3000 (0)

LOP 6

100

680

800 1 970

50

150

1 490 150

1 200

K06 50

1 200 800

1 200

800 1 970

2 150

100

L D03

2000

1.30

540

2 950

2100

100

100 800 1 970

300

2 270

200 L D03

800 1 970

1.23

1 450 200

P D09 200

2 150

70

130

380

1 000 2020

2020

900 1 970

sv.v ± 0,

800 1 970

700 1 970 100

sv.v 3100 ± 0,000

100

L D02

(v.s.1200)

1.25

1 1

1.2

6 400

1.22

1 200

3 500

1 950 800 1 970

1.24

P D02

O

1 800 O13

O13

1 920

1 720

700 1 970

L D03

1 600 2 500

L D12

1 100 100

100

660

150

900 700 1 970

800 1 970 (v.s.2400)

900 2020 L D07

800 1 970

100

800 200

900 2020 L D07

1.20

350

300

1 700

1 350

sv.v 9000 ± 0,000

900 1 970

1 000 1 970

200 150

1 350

700 1 970

50 700 1 970

1 350 1 200 1 970 1 450

P D02 1 950

1 000 1 400

100 1 500

(v.s.2400)

1 150

4 500

1 900

1 200

100

900 2020

9x300/165

1 950 1 200

15x300/165

5 700

150

P D

1.21

900 2020 L D04

2 290 300

9x300/165 1 350 1 200 1 970 700 900 2020 1 900

8 880

300 1 000

2020

950 800 2020

L D02

100

800 1 970

150

5 060

O04 304

5 690

300 300

50

530

2 500 500 (1800)

1 200

K06 50

50

1.19

10 540

1 670

(v.s.1200)

950 800 2020

L D02 901

5 000

1 200 800

200

1 900 3 000 1 900

9 600

50

LOP 2

500 (850)

200

1 000

L D08

900 1 970

1 050

O05

2 053

900 200800 2020

1 200

270

2 500

75

80 1400

1 410

1 000 2020

1 100 230 2020

L D08

(v.s.2400)

1300 2020

675

O12

1 900

50

70 900

2 345

1 200

2 620

sv.v 3100 ± 0,000

P D10

1.18

1 540

PS6

sv.v 3100 ± 0,000

O04 50

900

1 200

350

L D08

900 1 970

150 1 200

1.16

K06 50

1.35

PS 4

1 980

6075

100

3 100

2 500 500 -0,050

1 900

150

150

70

1 200

7 570

1 375

O15 675

100 1 000

150

1.11

4 900

150

200

900

1 800

900 L D04

900

LOP 4

1 200 360

70

70

1 800 1 970 200 1 250 100 1 700 100

L D03

800 1 970 1 800

(v.s.2000)

200 200

P D03

100

1 300

150

900 2020

1.17

1300 2020

150

470

2 500

1.09 100

75

800 1 970 1 300

P D03

2 100

L D01 2 800

P D05 400 300 50

L D04 P D04

900 2020

sv.v 3100 ± 0,000

950

1.08

300

1.10

1.15

PS5

1.14

1 300

1 200 LOP 3

1200 1 970

3 645

3 250

3 330

190

3 250

(v.o.2000)

1 300 500

1 470

200

L D04

700 1 970

800 1 970

900 2020

900 2020 3 450

900 2020 70

1 650 50 1 300 500 (1800)

O07

800 1 970

PS7 100

3 260

3 300

900

100

200

800 1 970

1 100 70

-0,100

272

1 500

300

K05

2

100 800 1 970

100

800 1 970

50 2 500 2500 (600)

sv.v 3100 ± 0,000

50

8 410

1.13

2 500 2 500

K04

7 100

8 880

O03

1 000 2020

150 1 000 2020

4 650

D6,D7 D8

900 1 970

300

1 650

P D10

S D13

600 150

16 950 17 520 okapní chodníček

150

900 1 970

70 150

200

472

1 100

10 830

1 450

400 150 200

LOP 1

50

375

P D07

700

100

1 100

3 330

K03

2 100 500 (600)

P D06

50 500

1 900

3 250

800 1 970

1.17 1 960

O02

K03

2 100 500 (1800)

70

1.07 100

1 500

2 100 500

200

100

1.12 b

sv.v 3100 ± 0,000

70

100

2 350

sv.v 3100 ± 0,000

1 500

900 2020

150

1.12 a

1 400

800 1 970

950

950 200 150

2 150

2 700

D3

11 100

1 450

200

S D13 100

2 750

3 250

300 1 900

17 250

900 2020 P D08

150

100

300

1.06

S D13

670

1 800 1 970

1 900 2020

4 650

900

1 375

2 050

300

1 800 1 970

1.04

300

1 650

4 650

4 650

1 900 2020

8 200

3 350

1 100

280

1 200

230

1.05

300

sv.v 3100 ± 0,000

2 100

5 000

300

2 700

70

1 150

2 530

300

3 645

sv.v 3100 ± 0,000

12 250

900 2020 100

1 900 P D03

270

400

2 100 500

200 270

O02

50 470

3

100

1 970

70

PS 2

300 3 750 200

800

1 050

270

600 100

800 1 970 100

2 100

-0,100

-0,050

P D02 1 390

5 000

600

1.03

2 840

A

1 300

800

900 100

PS 1

200

600

1.02

3 000 3 000

460

1 950

3 000 3000

8 200

O10

100 980

70 230

50

100 600 100 600

360

7 570

1 000 2020

1 200

300 6075 PS 3

2 150

3 600

6 100 1200

10 140

2 050

D4,D10 D11

6 100

± 0,000

1200

1 000

3 770

1 200

4 800

1 200 LOP 3

300

1 200

470

70

± 0,000

1200

1200

LOP 3

1.34

6 100

3 600 1 200

O15

1 200

PS 3

2 350

1 200

300

6 100 1200

3 621

1 200 3 500

1200

L D15

100 1 250

900 1 970

3 200

1 000 2 050

Z01

1.01

3 700

280

39 030

11 260 10 720

K02

600

1 750

P D02

O11 4 930 1 800 O01 500

230

900 1 970

1 080

-0,050

4

1 000

1 200

Z01

1 800 500(1800)

5

1 000 2020

100

L D15

3 570 1400(1600)

50

1 000

1 000 2020

1 000 2 050

2 080

19 120

270

570

200

300

-0,050

5 745 4 800

200

200

3 980

Z03

1 200 10 040

1 200 270

1 200

1 930

LOP 4

1 200

4 433

L D15

1 300

270

300

100

6

-0,100

1 200

2 000

700 1 970

800 2020

100

200

-0,050

1

LOP 8 530

3 750

4 950

12 500

7 480

2 270

5 300

540

1 200

1 200

2 270

1 200

1 200 10 540

1 200

3 730

67 200

A

B

C

D

36

E

F

G

H

I

12


Detaily Details

300

8 400

300

800

Č.místnosti Název místnosti 1.01 Šatna Umyvárna+ WC Kabinet Třída Jídelna Sklad Sklad Šatna zaměstnanci Umyvárna+ WC Sklad WC-invalidi Technická místnost Zasedací mísnost Umyvárna+ WC Izolace Ředitelna Chodba Vstupní hala WC-Ženy 1.19 WC- Muži 1.20 1.21 Sklad Úklidová místnost 1.22 1.23 Šatna zaměstnanci 1.24 Umyvárna+ WC 1.25 Chodba 1.26 Přípravna 1.27 Odpad 1.28 Sklad 1.29 Sklad 1.30 Sklad 1.31 WC-Ženy +invalidi 1.32 WC- Muži 1.33 Kavárna 1.34 Společenský sál 1.35 Jídelna 1.36 Třída 1.37 Šatna 1.38 Umyvárna+ WC 1.39 Kabinet

300 4600

8 400

300

200

300

300

100 2 000 100

5 745 4 800

200

1 930 200

270

1 300

300

200 500

1 000 2020 1 000

50 1 800 500(1800)

50 10 720 11 260

1 080

600 280

3 000 3000

100 900 270

2 840

-0,050

P03 P03 P02 P02 P02 P08 P02 P03 P03 P02 P02 P02 P03 P03 P02 P02 P02 P02 P01

Dlažba Dlažba Marmoleum Marmoleum Marmoleum

Dlažba Marmoleum Dlažba Dlažba Marmoleum Marmoleum Marmoleum Dlažba Dlažba

Ker. obklad+ omítka Ker. obklad+ omítka

Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Ker. obklad Ker. obklad Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba

Marmoleum Marmoleum Marmoleum Marmoleum Marmoleum P04 Dlažba P02 Marmoleum Stěrka/malba

Stropy Pozn. SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled Omítka SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled SDK- podhled

železobeton C20/25

-0,100 50

2 100 500 (1800)

470 200

YTONG

270

17 520

1 500 1500(950)

P08 Dlažba P06 PVC P06 PVC P02 Marmoleum P05 Žula

Stěny Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Stěrka/malba Ker. obklad Ker. obklad Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba Ker. obklad Stěrka/malba

A 200

2 100

50

Podlaha P01 Marmoleum P04 Dlažba P02 Marmoleum P02 Marmoleum P02 Marmoleum P02 Marmoleum P02 Marmoleum P02 Marmoleum P08 Dlažba P02 Marmoleum P03 Dlažba P07 Bet. stěrka P06 PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ

1.03

-0,100 K03 O02

16 950

50

P D15

100 3 200 200 800 3 750 1 950 1 900

900 900

800 1 970 400 100

50 2 100 500 (600)

600

okapní chodníček

- P4-500 50x249x599 - P2-500 100x249x599 - P2-500 150x249x599

670

50

1 500 O09 1 500

3 000 O10 3 000

Plocha (m2) 20,38 17,35 4,04 103,75 44,35 4,40 3,57 6,10 6,10 20,38 3,78 18,75 16,04 3,57 11,21 15,93 17,07 52,67 11,11 5,95 2,06 2,37 4,20 3,85 17,85 16,00 4,85 2,20 3,20 2,40 3,90 3,15 66,71 135,65 44,35 103,75 20,38 17,35 4,04

270

900 60 2400 750

150 2 300

470

600 100

O02

50 1 450

100600

1.02

2 100 500

1 600

K03

LOP 1 10 830

K08

3 700

2 100

100

1 450

472

100

2 100 500

800 1 970

(v.o.2000)

600 100 600

200

1 150 300

700 1 970 850

17 250

D3 L D16

1.28

2 530

1 900

50

P D04

1 750

100

3100 ,000

980 100

1 100

3 350

8 200 300

sv.v 3100 ± 0,000

3 250

1 000 100

26

K02

L D03

1.27

460

5 000

200

-0,050

800

300 PS 2

L D02 1 390

12 250

800 750 200 800 1 400 1 800

1 800 O01 500

3 700

2020

1 000 1 400

50 2 700

700 1 970 100

Z01

900 1 970

PS 1

PS 3

1 000 2020

70

Z03

4 930

1.01

O08

O08

1 000 2 050

O11

3 770

1.04

800 1 400

L D02

70

6 100

4 650 930

800 400 00 0(850) 1400(850)

3 570 1400(1600)

2 150

D4,D10 D11

3 600

Z01

1 250

470

LOP 3

1 000 2020

900 1 970

1200

1 200

Koordinační situace Coordination situation 1 200

1 050

3 500

1 200

1 300

1 200

1 000 2 050 230

1 000

6 100 1200

2 350

3 600 1200

P D15

100

570

270

270

-0,050

19 120

700 1 970

1 200

-0,100

P D15

4 433

800 2020

-0,050

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

6 200

1 000

1.29 800 L D03 900 2020

13 970

2 100 1500

900 500 (1950)

50

260 261

250

300

200

1 200

540

-0,050

12 500

J

Zxx

Tabulka zámečnických výrobků

LOP 1

Lehký obvodový plášt

Oxx

Tabulka oken

X Dxx

Tabulka dveří

530 -0,100

3 750

Tabulka klempířských výrobků

1 200 530

3 400

Kxx

1 200

LOP 7

1 200

1 650

K07 900 O06 500

1 200

200

1.32

50

L D14

L D1 1 600 800 2020 800 700 1 970 1 970

900 750 1000 50

200

1 300 2400

1 200 1 970

POZNÁMKY: -Nedílnou součástí tohoto výkresu je technická zpráva, včetně všech technických zpráv ostatnich profesí. - Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečného provedení. -Před prováděním dokončovacích prací je nutná kontrola provedení prací. -Mezi jednotlivými procesy je nutné dodržovat technologické přestávky. -Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovnici a firmy s potřebnou způsobilostí.

8 611

470

520

4 950

K

3 750

L

M

37

±0,00 = 379,5 m.n.m (B.v.B)

A5


38


39

A5


40


VESLAŘSKÝ KLUB SMÍCHOV

Ateliér Suske&Tichá|3.semestr|2010-2011 Úkolem bylo vytvořit 15 bytových jednotek, alespoň z 2 různými dispozicemi, veslařský klub, sklady pro lodě. Pozemkem musí procházet cyklostezka. Pozemek je orientován na levém břehu Vltavy. Pozemek sousedí na je jedné straně s řekou na druhé s frekventovanou ulicí Strakonická. V nejširším místě má 30meru v nejmenším 8 a je

dlouhy 150m. První návrh vycházel z vize vytvořit terasový bytový dům. Problémy nastaly při osvětlení bytů. Finální návrh vychází ze 2 oddělených bu-

dov. V pravé části je situován bytový dům a ubytovna pro veslaře. V levé části je restaurace, veslařský klub a jeho zázemí. Mezi ubytovnou a bytovým domem je vytvořen volný prostor, pro setkávaní obyvatel. V bytovém domě jsou navrženy 3 různé dispozice. Nejmenší byt má plochu 47m2 a největší 120m2. Snahou bylo nabídnout co nejširší škálu bytů. Každý z bytů má velikou terasu orientovanou na řeku. Dům je navržen jako železobetonový s bílou fasádou v kombinaci s dřevem.

ROWING CLUB SMÍCHOV

Studio Suske & Tichý| 3.semester | 2010-2011 The challenge was to create 15 residential units, at least 2 different dispositions, rowing club, storage for boats. Through the plot must be crossing a cycle-way. The parcel is oriented to the left bank of the Vltava River. The land is bordered on the one side by the river across the busy street Strakonická. The widest part reaches to 30 meters, the narrowest to 8 meters, the length is 150 meters. The first proposal was based on a vision to create a terraced apartment building. But the problems arose by the design of light housing. The final proposal is based on two separated build-

ings. On the right-hand side there is situated apartment building and a dormitory for rowers. On the left-hand side is a restaurant, a rowing club and its facilities. Among the hostel and residential building is created a free space for meeting people. The apartment building designed for 3 different layout. The smallest apartment has an area of ​​ 47 square meters and the largest of 120 square meters. The aim was to offer the widest range of apartments. Each apartment has a large terrace facing the river. The house is designed as a reinforced concrete with white facade in combination with wood.

41

A6


Situace Situation roof 1.NP roof 2.NP roof 3.NP roof 4.NP cyklostezka Bytový dům, typické podlaží Block of flats- typical layout

42


1.NP

2.NP

Bytový dům, typické podlaží Flat house- typical ground plane

43

A6


A6A1

VSTUPNÍ VIZU


46


ODLOCHOVICE

Ateliér Adron | architektonická studie | 01-03 2013 Dům pro postižené pacienty je specifický svojí náročností na provoz a uspořádání jednotlivých místností. Dům je komponován jako chráněné bydlení pro lidi s různou úrovní postižení. Do domu mělo být umístěno 6-8 lidí. Vstup do objektu je řešen krytým přístřeškem, kdy od zaparkování auta kdy jde člověk krytou cestou až do objektu. U vstupu je vstupní hala s prostorem pro skladování vozíčků a je zde přístup do zázemí pro zaměstnance. Ze vstupní haly se pokračuje do hlavní obytné místnos-

ti, ze které se dále dostáváme do dalších pokojů objektu. Hned za vstupem do obytného prostoru se nacházejí posunovací dveře na hygienické zařízeníinvalidní záchod, prostorná koupelna, ze které je přístup do skladů a prádelny. V objektu se nachází 6 pokojů, které by měly pojmout 6-9 pacientu. V objektu je též prostorná terasa, která je zapuštěna k vytvoření závětří. Hmota objektu je volena s ohledem na uzemní plán.

ODLOCHOVICE

Studio Adron | architecture study | 01-03 2013 The house for disabled patients is specific for its demands on operation and arrangement of the rooms. The house is composed as sheltered housing for people with varying levels of disability. To the house should be placed 6-8 people. Entry to the building is designed by indoor shelter from the car park when one goes covered path to the object. At the entrance is an entrance hall with storage space for wheelchairs and there is access to facilities for staff, as well. From the entrance hall people fol-

low into the main living room, which also brings us to another room building. Directly after entering the living space are located shunting doors to sanitary-disabled toilet, a spacious bathroom, from which is access to the stores and laundries. There are 6 rooms, which should accommodate 6-9 patients. There is also a spacious terrace, which is recessed to create a lee side. The material object is chosen with respect to plans.

47

B1


48


Půdorys Layout

Perspektiva Perspective

Pohled západní West view

Pohled jižní South view

49

B1


50


DVĚ VĚŽE

ideová soutěž | 09-2012 spoluautor: Růža Šenoldová

TWO TOWERS

ideas competition | 09-2012 co-author: Růža Šenoldová

JEDNA VĚŽ x DVĚ VĚŽE Kniha Kazatel, kapitola 4. [9] Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. [10] Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. [11] Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba Dostavbu druhé věže chápeme jako možnou, nikoliv nutnou. Dualita je vůbec jedna z nejsilnějších vazeb co společnost zná.

ONE TOWER x TWO TOWERS The book of Ecclesiastes, chap.4th Two are better than one,because they have a good return for their labor:If either of them falls down,one can help the other up.But pity anyone who falls and has no one to help them up.Also, if two lie down together, they will keep warm.But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered,two can defend themselves.A cord of three strands is not quickly broken

DOTEK Michelangelo použil na fresce v Sixtinské kapli dotek, který vyjadřuje to, jak Bůh Otec skrze něj ponouká Ducha, neboli Život, prvnímu muži, Adamovi Dotek jako symbol spojení, předání najdeme nejen v křesťanství, ale téměř ve všech náboženstvích. Pro dnešní dobu se stal symbolem DOTYKOVÝ TELEFON

TOUCH Michelangelo used by creating a fresco in the Sistine Chapel the touch to express how God the Father through him, prodding of the Spirit, or Life, the first man, Adam. Touch as a symbol of connection, transmission ... is found not only in Christianity but in almost all religions. For the present time, the touch has become a symbol of a touchscreen phone, as well.

ROZTŘÍŠTĚNOST Neosobní, těžko uchopitelná, agresivní, uspěchaná, sobecká, roztříštěná. Taková je naše doba navenek Přesto existují místa, rituály a události, které nás dokážou spojit

FRAGMENTATION Impersonal, elusive, aggressive, hasty, selfish, fragmented. This is our time externally. Nevertheless, there are places, rituals and events that can unite ust

HISTORIE VS. SOUČASNOST Současnost označuje ne zcela přesně ohraničený časový okamžik mezi minulostí a budoucností Historie nás může tížit, ale především se z ní můžeme hodně naučit, proto jako základ druhé věže ponecháváme základy historie a naše věž, přestože se snaží ukázat to dobré ze současnosti, má pokoru vůči historii, která ji umožnila vzniknout

HISTORY Vs. PRESENT Present denotes heavily circumscribed moment in the time between the past and the future. History can weigh on us, but above all we can learn from it, so as the basis of the second tower we reiterate the basics of history and our tower, despite trying to show the good from the present, the humility to history, which allowed her to rise

SPOJENÍ – DOTEK – PROPOJENÍ – SOUČASNOST - DNEŠNÍ SYMBOL - DOTYKOVÝ TELEFON - SPOJENÍ SE SVĚTEM – RODINA – VZTAH – HISTORIE - BŮH – NADĚJE - NADLIDSKOST – RESPEKT – VÍRA..

CONNECTION-TOUCH-LINKING - PRESENT – TODAY SYMBOL – TOUCH PHONE -ASSOTIATION WITH THE WORLD – FAMILY - RELATIONS HISTORY – GOD - HOPE - INHUMANITY RESPECT – FAITH…

Návštěvník vstoupí samostatným vstupem do nové věže, kde jsou v jejím centru napnuté struny uvnitř tyčí. Dotykem ruky o strunu dojde k vytvoření zvuku. Zvuk se šíří vibracemi vzhůru. Na konci struny je zvuk posílán odrazen od ozvučné desky směrem zpět k návštěvníkovi. Technická pozn.: Vzdálenost, kterou zvuk urazí, je 100 metrů. Zvuk se šíří cca rychlostí 320 m/s . Zvuk by tedy k uživateli došel za 0,32s. Již takto krátkou časovou dobu je naše ucho schopno rozeznat Každá struna má různou šířku, svůj jedinečný tón. Člověk vejde do věže jako jedinec a vytvoří si vlastní tón. Ve věži ale dojde ke spojení jednotlivých tónu i z ostatních strun a vznikne tak SPOLEČNÝ ZVUK

The visitor enters by a separate entrance to the new tower, in which center the line of tighten strings. By the finger touch on the string it will be created a sound. Sound travels up vibrations. To the end of the strings, the sound is sent echo from the sounding-board back towards the visitor.Sound travels about 100 meters. Sound travels at approximately 320 m / s. The sound arrives to the user at 0.32 seconds. This short time can be discerned by our ear.Each string has a different width, a unique tone. A man walks into the tower as an individual and creates his own tone. In the tower there is a combination of tone from the other strings in the collective sound. The touch of the string, vibrating, resonant area, connection of tones and the result is a unique sound experience, created jointly by all visitors.

51

B2


Situace Situation

Půdorys katedrály půdorys katedrály

Cathedral ground plan

tvar věže - symbol současnosti Tvar věžesymbol současnoti deformace dnešní rychlou dobou Form of the tower – symbol

Deformace dnešní rychlou dobou Deformation by today´s rozmístění strun - symboly Plzně ve znaku Plzně orla Plzně a chrtici Rozmístění strun - najdeme symboly

String aragments–symbols of Pilsen

souhvězdí orla souhvězdí Souhvězdí souhvězdí psa Dog constellation Eagle orla constellation psa

Pohled jižní South view


Interiér věže Inerior tower

Pohled západní West view

B2


54


RD BĚLEČ

Ateliér Spiral | po uzemní rozhodnutí | 2010-2011 Rodinný dům je situován na okraj nové výstavbové části v lokalitě Běleč nad Orlicí. Jedná se o nízkopodlažní dům, který je rozdělen do dvou objektů. Technického objektu (s garážemi, dílnou, zázemím pro hospodyni) a obytného objektu. Dům je založen na centrální dispozici, z které vybíhají dvě křídla. Jedno křídlo je určeno pro rodiče,

druhé pro děti. V centrální části se nachází kuchyň s jídelnou a obývací pokoj s krbem. Tyto prostoty jsou otevřené. Všechny pokoje jsou orientované na jih a mají přístup na terasu, z které je přímý vstup k jezeru ke koupání. Uprostřed dispozice se nachází atrium, které prosvětluje vnitřní prostor.

FAMILY HOUSE BĚLEČ NAD ORLICÍ

Ateliér Spiral | to planning study | 10-2011 | 12-2012 House is situated to the edge of the new construvtion part in Běleč nad Orlicí. This is a low-rise building, which is divided into two compunds. Technical compound (garages, workshop, facilities for housekeeper) and a residential compound. The house is based on a central disposal, from which extend two wings. One wing is designed for parents and the another one for children. In the central part of

the building there is a kitchen, dining room and living room with fireplace. This space is opened. All rooms are situated to the south and have access to the terrace from which is direct access to the lake for swimming. In the middle of disposition is located an atrium that illuminates the interior space.

55

B3


Layout Layout

EČ NAD ORLICÍ

Situace Situtaion

RD ČERNÝ- BĚLEČ N 56


2.00 TECHNICKÁ ČÁST

1.00 OBYTNÁ ČÁST

PŮDORYS 1.NP

NAD ORLICÍ

PŮDORYSY M1:200 57

B3


58


RD BLEŠNO

Ve studiu Spiral| po stabební povolení | 04-08 2011 Jedná se o malý rodinný domek, situaovaný do příměstké lokality. V okolní zástavně se nacházejí domy se sedlovou a pultovou střechou. Dům je jednopodlažní a jedná se o 3+kk. Celkový výměra domu je 108m2.

FAMILY HOUSE BLEŠNO

Studio Spiral | the building permit | 04-08 2011 It is a small family house, situated to the suburban locality. In the surrounding build-up area are located houses with gable and shed roof. The house has one floor and there are 3 rooms and kitchen corner. The total area of the house is 108 square meters.

59

B4


250

16200 1200

1600

600

1510

1000(1100)

150

5890

1000(1100)

1200 1000

1980-1620(600)

3950

5200

1600

5200

5200

3000

2200

100

OCEL SLOUPEK 2XU80 2XSDK GKF 12,5

800 1970

800 1970

150

TYPOVÝ PŘEKLAD

3350-2260(600)

8150 650

TYPOVÝ PŘEKLAD

2750

1.02 ±0,000 S.V. 2285-4200

100

4500

2450

700 750

100

800 2100

800 1970

VZT- DIGESTOŘ

3600

250

3050

1.02

900 2100

700 1970

1100 TYPOVÝ PŘEKLAD TYPOVÝ PŘEKLAD

800 100 50

1.08

1.05

700 1970

100

1650

SKLÁDACÍ SCHODY 800 2100

VZT

1.06

1650

100 650

100

TYPOVÝ PŘEKLAD

900 2100

2400

3350

TYPOVÝ PŘEKLAD

650

100 1000100

1000

1.10

800 1970

800 250 2100

100 750

3450

100

2300 +1,200

S.V. 2600

700 1970 1500 100

1.04 100 +1,200

250

150

1.07

5200

1600(800)

1200

5200

9200

5700

3650

3400

100

1750

2400

100

3350

250

150

1000(1100)

1200

150

5000

5700

150 250

250

POZNÁMKY:

16700 -NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECHN OSTATNÍCH PROFESÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ -PŘED PROVEDENÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A OSAZENÍ CHRÁNIČKY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ -PODORBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY NÁVAZNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM -MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN. A DLE PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ MATERIÁLŮ -VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS ARCHITEKTEM A PROJEKTANTEM. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA OKOLÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU, VIBRACÍ. -NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY -VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACEM. POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM NEBO TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU -TATO DOKUMENTACE NENÍ URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY

250

Layout

Půdorys PŮDORYS 1.NP M1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

3100

ZDIVO- PORFIX Q-POR P4-580 500x250x250mm 3500

1.01

1.09

S.V. 2600

400

3500

900 2100

3280

550 150

350 100

3400

900 2100

3400

3500

3100

3500

2050

NENOSNÉ ZDIVO PORFIX Q-POR 500x250x150mm A 500x250x100mm TEPELNÁ IZOLACE

1.11 -0,020

2810

7040

250

150 1350

1380

1080

4285

1460

800 1970

250

150

TYPOVÝ PŘEKLAD

150

150

4355

A

1650

1500

150

4100

1000 150

1200 1600(800)

2250

250

1950 150

4050

1200 1600(800) 5420

230

4450

1100

1000 2400

950

2400 2400

250 150

5900

2300 5950 6350

1650 3350(600) 250 150

16700

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ČÍSLO 1.01

ZÁDVEŘÍ

1.02

OBÝVACÍ POKOJ

STROP PLOCHA PODLAHA STĚNA STĚRKA/MALBA 6.80 KER. DLAŽBA 33.26

PLOV. PODLAHA

STĚRKA/MALBA

POZNÁMKA SDK

KERAM. SOKL 75mm

SDK SDK

KUCHYŃ

7.87

KER. DLAŽBA

STĚRKA/MALBA

1.04

SKLAD

2.63

KER. DLAŽBA

KER. OBKLAD

SDK

V.O. 2000

1.05

PŘEDSÍŃ

1.60

KER. DLAŽBA

KER. OBKLAD

SDK

V.O. 2000

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY

ING. ARCH. STANISLAV NOVOTNÝ

1.06

WC

1.60

KER. DLAŽBA

KER. OBKLAD

SDK

V.O. 2000

NAVRHL A VYPRACOVAL

ING. ARCH. STANISLAV NOVOTNÝ

V.O. 2000

INVESTOR

MIROSLAV JARKOVSKÝ, BLEŠNO

STUPEN DOKUMENTACE

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

1.03

1.07

KOUPELNA

9.86

KER. DLAŽBA

KER. OBKLAD

SDK

1.08

CHODBA

7.43

PLOV. PODLAHA

STĚRKA/MALBA

SDK

1.09

LOŽNICE

11.28

PLOV. PODLAHA

STĚRKA/MALBA

SDK

PLOV. PODLAHA 1.10 POKOJ 17.42 99.75m2 PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

STĚRKA/MALBA

SDK

1.11 TERASA 20,64 PLOCHA UŽITNÁ CELKEM: 120.39m2

VENK. DLAŽBA

ČÍSLO PARÉ

AKCE:

FORMÁT

---

DATUM

--OBSAH:

60

PŮDORYS 1.NP

4xA4

MĚŘÍTKO

RODINNÝ DŮM M.JARKOVSKÝ, BLEŠNO ČÁST DOK.

1:50 08/2011

F1 Č.VÝKRESU

03


±0.000

C

B

300

C

Pohled jižní South view

POHLED POHLED VÝCHODNÍ JIŽNÍ +4.970

+5.110 +4,970

+4.970

+4.970

+5.110

OP1 OP1 A A OP3 C

Pohled západní POHLED ZÁPADNÍ West view

250 E 2280

1000 980

OP2 B

OP2 B

300

1500

+2.100

E

D

E

±0.000

300 480

1990

F

E

±0.000

ST1

+2.100

1280

+2.100

300

+3.400

200 605

VZT - DIGESTOŘ

2620

2860

1570

VZT - WC

±0.000

+4.970

+5.110

+4.970

OP1

250

+4.520

+4.050

OP1 A

OBVODOV

OP3 A B C D

ŠLECHTĚ KERAMIC SOKL- KE DŘEVĚNÁ

E

OPLECHO

F

BETONOV

+2.100

OP2

B

B

NAVRHL A VYPRAC INVESTOR

OP3 C

2280

2400

3580

ODPOVĚDNÝ PRO OP2

2280

OP3 C

200

200

600

2620

660

+4,000



1170

460

250

200

250

OP2

OP3 C

±0.000

STUPEN DOKUMEN AKCE:

RODINNÝ OBSAH:

61

B4

POHLED

Portfolio  

Architecture

Advertisement