a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Mas贸

Arquitectura p煤blica durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat


2


Masó

Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Edició de Edited by Jordi Falgàs Amb textos de With texts by Gemma Domènech, Jordi Falgàs, Rosa M. Gil, Joaquim M. Puigvert


4


5


6

Masó

Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat Aquest llibre s’ha publicat amb motiu de l’exposició Masó: arquitectura pública durant la Mancomunitat, a la Casa Masó, Fundació Rafael Masó, del 9 de maig de 2014 al 31 de gener de 2015. This book was published on the occasion of the exhibition Masó: Public Architecture During the Mancomunitat, at the Casa Masó, Fundació Rafael Masó, from May 9, 2014 to January 31, 2015. Coberta Front cover Detall de la fig. 31, pàg. 77 Detail of fig. 31, p. 77. Coberta posterior Back cover Detalls de la fig. 31, pàg. 159; fig. 9, pàg. 211; i fig. 13, pàg. 240. Details of fig. 31, p. 159; fig. 9, p. 211; and fig. 13, p. 240.

© Edició Edition Fundació Rafael Masó Úrsula Llibres Primera edició, Girona, abril de 2014 First edition, Girona, April 2014 Edició de Edited by Jordi Falgàs Textos Texts Gemma Domènech Jordi Falgàs Rosa M. Gil Joaquim M. Puigvert Totes les obres reproduïdes en aquest llibre són de Rafael Masó Valentí, excepte quan s’indica el contrari. All works reproduced in this book are by Rafael Masó Valentí, except when otherwise indicated. Procedència de les imatges Images provided by Ajuntament de Juià Arxiu Comarcal de la Garrotxa Arxiu Municipal de Canet de Mar Arxiu Municipal de Girona, Ajuntament de Girona Caixafòrum Girona Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Ajuntament de Girona Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació de Girona (AHCOAC-G) Lluís Cuspinera Fundació Rafael Masó Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Museu d’Història de Girona, Ajuntament de Girona Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona Fotografia i tractament digital Photography and digital treatment Jordi Puig Disseny Design Joan Colomer Maquetació Layout Vador Minobis Correcció Proofreading Eva Vàzquez Traducció a l’anglès English translation Pat Lunn Impressió Printed by Vanguard Gràfic ISBN 978-84-9411-013-9 DLGI 451-2014

Agraïments Acknowledgments Narcís-Jordi Aragó i Masó Alberto Biarge Xavier Carmaniu M. Antònia Carrasco Lluís Cuspinera Helena Grau David Iglesias Raquel Lacuesta Vanessa Massip Josep Navarra Sílvia Planas Montse Pumareta Carles Sàiz Sandra Santiago Carme Segura Iolanda Serrano Joan Tarrús Àlex Viñas Aquesta edició ha estat possible gràcies a la generosa col·laboració i el patrocini de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. This edition has been made possible thanks to the generous collaboration and patronage of the Ajuntament de Girona, the Diputació de Girona, and the Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Fundació Rafael Masó info@rafaelmaso.org www.rafaelmaso.org Úrsula Llibres info@ursulalllibres.cat www.ursulallibres.cat

Aquest llibre no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita del titular del copyright. Tots els drets reservats a tots els països. This book may not be totally or partially reproduced by any method, including reprography and computerised treatment without the written authorisation of the copyright holder. All rights reserved in all countries.


Sumari Contents Preàmbul Preface 9 Carles Puigdemont i Casamajó 11 Joan Giraut i Cot 13 Introducció Introduction Jordi Falgàs 19 Construint la Catalunya ciutat dels noucentistes: l’obra pública de la Mancomunitat Building the noucentistes’ Catalonia-city: the Public Works of the Mancomunitat Joaquim M. Puigvert 53 Seu central de Correus i Telègrafs. Girona Headquarters of the Post and Telegraph Service. Girona Rosa M. Gil Tort 83 Escola General d’Arts i Oficis. Girona General School of Arts and Crafts. Girona Jordi Falgàs 107 Casal Autonomista Català. Girona Catalan Autonomist Center. Girona Jordi Falgàs 119 Oficina del Servei de Telèfons de la Mancomunitat de Catalunya. Girona Office of the Telephone Service of the Mancomunitat of Catalonia. Girona Gemma Domènech Casadevall 131 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya. Santa Coloma de Gramenet Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat de Catalunya. Santa Coloma de Gramenet Rosa M. Gil Tort 171 Remodelació del Palau dels Agullana. Girona Remodeling of the Agullana Palace. Girona Rosa M. Gil Tort 197 Cementiris de Girona, Juià i Flaçà Cemeteries in Girona, Juià and Flaçà Jordi Falgàs 231 Cooperativa La Canetense. Canet de Mar La Canetense Cooperative. Canet de Mar Gemma Domènech Casadevall 249 Làpida commemorativa de Guillem Colteller per a l’Ajuntament de Girona. Girona Commemorative Stone for Guillem Colteller for the Girona City Hall. Girona Jordi Falgàs


8


Preàmbul Preface

Carles Puigdemont i Casamajó Alcalde de Girona i president de la Fundació Rafael Masó Mayor of Girona and president of the Fundació Rafael Masó

L

a Fundació Rafael Masó ha volgut sumar-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya amb aquest llibre i l’exposició que l’acompanya. Rafael Masó va ser un arquitecte profundament compromès amb la seva ciutat i amb el seu país, i per això va viure amb intensitat i esperança el període de 1914 a 1923, durant el qual no només va treballar en projectes d’obra pública encarregats per les administracions locals i nacionals, sinó que també va participar directament en la vida política com a regidor de l’Ajuntament de Girona. Així doncs, la Fundació continua la seva tasca d’estudi i difusió de l’arquitectura de Rafael Masó, fent atenció tant a les obres més conegudes com també donant a conèixer treballs i documents fins ara poc estudiats o inèdits. Per haver-ho fet possible, vull expressar el meu agraïment a les altres institucions que han col·laborat en el projecte, especialment la Diputació de Girona, l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En aquesta ocasió, a més, la publicació coincideix amb la inauguració de la nova sala d’exposicions temporals a la planta baixa de la Casa Masó, fet que ha permès millorar les condicions i l’accés a les activitats que s’hi presentaran periòdicament. Dos anys després de la seva inauguració, la Casa Masó continua creixent al servei de la ciutat de Girona i de tothom que ens visita.

Lliga Regionalista, Les Mancomunitats: antecedents, la Mancomunitat catalana, Lley de mancomunitats. Barcelona: Lliga Regionalista, 1912. Fundació Rafael Masó.

T

he Fundació Rafael Masó has chosen to celebrate the centennial of the Mancomunitat of Catalonia with this book and the exposition that accompanies it. Rafael Masó was an architect profoundly committed to his city and his country, and for that reason the period 1914-1923 was one of great intensity and hope for him. During this time he not only worked on public projects commissioned by the local and national governments, he was also a member of the Girona city council. In this way, the Fundació carries out its charge to study and disseminate the architecture of Rafael Masó, both his well-known works as well as little-studied or unpublished pieces and documents. For having made it possible, I wish to express my gratitude to the other institutions that have collaborated on the project, especially the Diputació de Girona, the Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, and the Girona chapter of the Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. The publication coincides as well with the opening of a new exhibition space on the ground floor of the Casa Masó, which provides improved conditions and access for the activities that will be held there periodically. Two years after opening, the Casa Masó continues to grow at the service of the city of Girona and of all of our visitors.

9


10


Preàmbul Preface

Joan Giraut i Cot President de la Diputació de Girona President of the Diputació de Girona

A

T

his book and the exposition that acquest llibre i l’exposició que l’acomcompany it afford a unique opportunity panya són una oportunitat única offered by the Fundació Rafael Masó to que ens brinda la Fundació Rafael Masó per acostar-nos als anys en què learn about the years in which the architect l’arquitecte va mostrar, per mitjà de la showed, through his work, his firm commitseva obra, el ferm compromís amb el seu ment to his country. In fact, Masó put into país. De fet, Masó va portar a la pràctica practice his ideas of modernization and les seves idees de modernització i progrés national progress at the same time that he nacional durant el temps que va partici- participated in municipal politics in Girona. par també en política municipal a Girona. Because of this dedication to his ideals he Fruit d’aquesta entrega pels seus ideals va spent a week in prison, and found himself passar una setmana a la presó, i va veure barred from participating in public projects com la dictadura de Primo de Rivera l’in- by the dictatorship of Primo de Rivera. habilitava per fer obres públiques. The Diputació de Girona wishes to supLa Diputació de Girona ha volgut fer port the Fundació, once again, in its effort costat a la Fundació, un cop més, en l’es- to make known the work of this key figure of forç de divulgació de l’obra d’aquesta figu- Noucentisme. Part of his public work in the ra clau del Noucentisme. No en va, part de period between 1914 and 1923 was linked l’obra pública del període comprès entre to the Diputació, which justifies to an even 1914 i 1923 estava vinculada a la Diputa- greater extent, if that is possible, the particció, cosa que encara justifica més, si cal, la ipation in this project of the institution over implicació, en aquest projecte, de la insti- which I preside. tució que presideixo. The book and the exposition show once El llibre i l’exposició certifiquen nova- again that Rafael Masó is one of the great ment que Rafael Masó és un dels grans architects of our nation, and a key figure in arquitectes de la nostra nació i una figura the history and culture of Girona. We wish clau en la història i la cultura gironines. to thank the Fundació for making known Agraïm l’esforç de la Fundació a divulgar his life and work, as well as, in this case, the la seva figura i obra, així com, en aquest support received from other institutions, cas, el suport que ha rebut d’altres institu- including the Institut Català de Recerca en cions, com ara l’Institut Català de Recerca Patrimoni Cultural, the Ajuntament de Gien Patrimoni Cultural, l’Ajuntament de rona, and the Girona chapter of the Col·legi Girona i la demarcació de Girona del Col· d’Arquitectes de Catalunya. There is, howevlegi d’Arquitectes de Catalunya. Encara, er, still more of Masó to be discovered. We però, ens resta molt Masó per descobrir. El are committed to continuing to collaborate nostre compromís és continuar col·labo- in the effort to shed light on him. rant per fer-lo sortir a la llum.

“Procés del projecte de llei de les Mancomunitats”. Portada d’El Poble Català, 24 d’octubre de 1913. Fundació Rafael Masó. “Procés del projecte de llei de les Mancomunitats”. Front cover of El Poble Català, October 24, 1913. Fundació Rafael Masó.

11


12

Mas贸 Arquitectura p煤blica durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat


Introducció Introduction

Introducció

E

l 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència d’Enric Prat de la Riba. Malgrat la curta vida de la institució, durant deu anys la Mancomunitat va fer possible que Catalunya recuperés una porció de l’autogovern que havia perdut dos-cents anys abans. La voluntat de construcció nacional que representava aquella fita coincidia plenament amb l’ideari cultural i estètic del Noucentisme. Com a conseqüència, tant Prat de la Riba com el seu successor, l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, van donar un enorme impuls a la creació de serveis i infraestructures públics. Molts pintors, escultors, artesans i arquitectes que s’identificaven amb el Noucentisme van tenir l’oportunitat de participar en la construcció d’equipaments públics, bé per encàrrec directe de la Mancomunitat, bé de les diputacions i ajuntaments: hospitals, escoles, biblioteques, cementiris, museus, parcs i jardins, i oficines de correus i telègrafs. L’efervescència del sector públic també es va fer patent en l’auge de l’associacionisme i el cooperativisme, que igualment va promoure la construcció d’edificis propis. Fermament identificat amb el Noucentisme, durant aquests anys Rafael Masó va rebre nombrosos encàrrecs i va participar en diferents concursos d’obra pública. Al mateix temps, també va participar en el procés polític com a regidor de l’Ajuntament de Girona, primer en el breu mandat d’Albert de Quintana (1920-1921) i després en el de Francesc Coll Turbau (1921-1923). Malauradament, igual que la mateixa Mancomunitat, per a Masó el període va tenir un final fatídic amb el cop d’estat de Rafael Masó, amb barba, fotografiat amb l’alcalde Francesc Coll Turbau (a la seva dreta) i la resta de regidors de l’Ajuntament de Girona, 1920. Fundació Rafael Masó. Rafael Masó, with beard, photographed with the mayor Francesc Coll Turbau (to his right) and the other members of the city council of Girona, 1920. Fundació Rafael Masó.

Introduction

T

he Mancomunitat of Catalonia was constituted on April 6, 1914, under the presidency of Enric Prat de la Riba. Despite its short life, for ten years the Mancomunitat allowed Catalonia to recover a portion of the self-government that it had lost two hundred years before. The nation-building impulse represented by that milestone coincided completely with the cultural and aesthetic ideas of Noucentisme. As a result, both Prat de la Riba and his successor, the architect Josep Puig i Cadafalch, strongly supported the creation of public infrastructure and services. Many painters, sculptors, artisans and architects who identified with Noucentisme had the opportunity to participate in the construction of public projects, either directly commissioned by the Mancomunitat, or by the provincial and city governments: hospitals, schools, libraries, cemeteries, museums, parks and gardens, and telegraph and post office buildings. The effervescence of the public sector was paralleled by the rise of associations and cooperatives, which also undertook the construction of their own buildings. Rafael Masó, who fervently identified with Noucentisme, received numerous commissions and entered various competitions for public works during these years. At the same time, he also participated in the political process as a member of the Girona city council, first during the brief term of Albert de Quintana (1920-1921) and then during that of Francesc Coll Turbau (1921-1923). Unfortunately, this period ended fatefully for Masó, as it did for the Mancomunitat, with the coup d’état of Primo de Rivera, and his political commitment earned him a week in prison and a ban on engaging in

13


14

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Cartes de Josep Puig i Cadafalch a Rafael Masó, 27 de juliol de 1916 i 14 de setembre de 1916. AHCOAC-G, núm. reg. 281 i 282. Les cartes de Josep Puig i Cadafalch fan referència a la petició de Rafael Masó perquè vingués a Girona a fer-hi una conferència sobre la Mancomunitat de Catalunya, coincidint amb la campanya per a les eleccions legislatives, en les quals Santiago Masó era el candidat de la Lliga Regionalista pel districte de Girona.

Letters of Josep Puig i Cadafalch to Rafael Masó, July 27, 1916 and September 14, 1916. AHCOAC-G, reg. no. 281 and 282. The letters of Josep Puig i Cadafalch refer to Rafael Masó’s request that he come to Girona to deliver a speech about the Mancomunitat of Catalonia, to coincide with the legislative electoral campaign, in which Santiago Masó was the candidate of the Lliga Regionalista for the district of Girona.


Introducci贸 Introduction

15


46

Mas贸 Arquitectura p煤blica durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat


Construint la Catalunya ciutat dels noucentistes: l’obra pública de la Mancomunitat Building the noucentistes’ Catalonia-city: the Public Works of the Mancomunitat

Fig. 16 Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, Full núm. 24 del Mapa Geogràfic de Catalunya: Sant Feliu de Guíxols, 1923. © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya, Page no. 24 of the Mapa Geogràfic de Catalunya: Sant Feliu de Guíxols, 1923. © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

47


48

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 17 Mancomunitat de Catalunya, Mapa dels préstecs de la Caixa Comunal, 1923. Mancomunitat of Catalonia, Map of Loans of the Caixa Comunal, 1923.


Construint la Catalunya ciutat dels noucentistes: l’obra pública de la Mancomunitat Building the noucentistes’ Catalonia-city: the Public Works of the Mancomunitat

l’Oficina Tècnica de Construccions Escolars del Ministeri d’Instrucció Pública, creada el 1920 sota la responsabilitat de l’arquitecte Antonio Flórez. La política de construccions escolars va trobar, a més de les instàncies mancomunals, una línia de crèdits concedida per la Caixa de Pensions per la Vellesa i d’Estalvis o els mecenatges particulars, provinguessin o no d’indians.52 L’inici de la dictadura de Primo de Rivera el 1923 suposaria la fi de molts dels projectes mancomunals. Molts d’ells, però, tindrien una ombra allargada. Un bon exemple d’això serien les biblioteques populars i el projecte del Parc Nacional del Montseny, projecte que no s’abandonaria del tot, ja que el 1928 es va crear el Patronat de la Muntanya del Montseny i, anys després, el 1932, el Regional Planning de la Generalitat republicana inclouria l’àrea del Montseny com a reserva de paisatge.

1

Enric Prat de la Riba, citat a Albert Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabater, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia (Barcelona: Proa, 1996), 536.

2

Vegeu L’organisation et l’œuvre de la Mancomunitat de Catalunya: aperçu (Barcelona: Casa de la Caritat, 1923), i Joan Vallès i Pujals, L’actuació de la Mancomunitat de Catalunya (Reus: Navas, 1923). El text de Vallès, conseller de la Mancomunitat, és la conferència que va pronunciar la nit del 20 d’octubre de 1922 al Centre de Lectura de Reus.

3

4

Vegeu Enric Ucelay-Da Cal, “La Diputació i la Mancomunitat: 1914-1923”, a Història de la Diputació de Barcelona, vol. II, ed. Borja de Riquer (Barcelona: Diputació, 1987), 63. Prat de la Riba, citat a Balcells, 534. Vegeu Jordi Casassas, 1914. Centenari de la Mancomunitat de Catalunya i la significació del bicentenari de 1714 en la seva perspectiva històrica (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013).

mo de Rivera in 1923 would mean the end of many of the mancommunal projects. Some of them, however, would cast a long shadow. Good examples of this are the public libraries and the Parc Nacional del Montseny. The latter project was not entirely abandoned, as the Association of the Mountain of Montseny was created in 1928 and, in 1932, the Regional Planning of the Generalitat of the republic would include the area of Montseny as a landscape preserve.

1

Enric Prat de la Riba, in Albert Balcells, Enric Pujol and Jordi Sabater, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia (Barcelona: Proa, 1996), 536.

2

See L’organisation et l’oeuvre de la Mancomunitat de Catalunya: aperçu (Barcelona: Casa de la Caritat, 1923), and Joan Vallès i Pujals, L’actuació de la Mancomunitat de Catalunya (Reus: Navas, 1923). The text by Vallès, council member of the Mancomunitat, is the speech he delivered the night of 20 October 1922 at the Centre de Lectura of Reus.

3

See Enric Ucelay-Da Cal, “La Diputació i la Mancomunitat: 1914-1923,” in Història de la Diputació de Barcelona, vol. II, ed. Borja de Riquer (Barcelona: Diputació, 1987), 63.

4

Prat de la Riba, in Balcells, 534. See Jordi Casassas, 1914. Centenari de la Mancomunitat de Catalunya i la significació del bicentenari de 1714 en la seva perspectiva històrica (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013).

5

L’organisation et l’œuvre de la Mancomunitat, 8.

6

Ucelay-Da Cal, 65.

7

Mancomunitat de Catalunya, L’obra realitzada, anys 1914-1923. I, Beneficència i sanitat. II, Política social. III, Hisenda (Barcelona: Mancomunitat, 1923), 10.

8

Ibid.

9

Joan-Lluís Marfany, Aspectes del modernisme, 7a ed. (Barcelona: Curial, 1987), 34.

10 See Jordi Bohigas, “Una política catalanista de futur,” in Narcís-Jordi Aragó et al., Rafael Masó, ciutadà de Girona (Girona: Ajuntament, 2006), 117-141. 11 See Eduard Valentí Fiol, El primer modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos (Barcelona: Ariel, 1973), 243-301; Jordi Castellanos, “Torras i Bages i Gaudí,” in Gaudí i el seu temps, ed. Juan José Lahuerta (Barcelona: Barcanova, 1990), 144-189, and Maria Bàrbara Marchi, “Cercle Artístic de Sant Lluc, 18932009: història d’una institució referent per a la cultura barcelonina,” PhD diss., Universitat de Barcelona, 2011.

5

L’organisation et l’œuvre de la Mancomunitat, 8.

6

Ucelay-Da Cal, 65.

7

Mancomunitat de Catalunya, L’obra realitzada, anys 1914-1923. I, Beneficència i sanitat. II, Política social. III, Hisenda (Barcelona: Mancomunitat, 1923), 10.

12 L’obra realitzada, anys 1914-1923. I, Beneficència i sanitat, 11.

8

Ib.

9

Joan-Lluís Marfany, Aspectes del modernisme, 7a ed. (Barcelona: Curial, 1987), 34.

14 Ucelay-Da Cal, La Catalunya populista: imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939) (Barcelona: La Magrana, 1982), 42.

10 Vegeu Jordi Bohigas, “Una política catalanista de futur”, a Narcís-Jordi Aragó et al., Rafael Masó, ciutadà de Girona (Girona: Ajuntament, 2006), 117-141.

13 Balcells, 14.

15 See Casassas, Intel·lectuals, professionals i polítics a la Catalunya contemporània (1850-1920) (Barcelona: Llibres de la Frontera, 1989).

49


52


1915

Seu central de Correus i Telègrafs Avantprojecte de 1915. No es va construir

Headquarters of the Post and Telegraph Service Preliminary project from 1915. Not built

Girona

53


60

Mas贸 Arquitectura p煤blica durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat


1915 Seu central de Correus i Telègrafs Headquarters of the Post and Telegraph Service Girona

de Madrid. El programa preveia que la planta baixa anés destinada a l’atenció al públic i a tots els serveis de recepció i entrega del correu (fig. 5-7); la primera, a les oficines, els despatxos i les instal·lacions dels serveis (fig. 8-10); la segona, a quatre habitatges (dos per als caps de Correus i de Telègrafs, i dos més per als ordenances de cadascun dels dos serveis (fig. 11-13), i al damunt hi prescrivia unes golfes sota coberta (fig. 14). S’hi preveia també una “sala de periodistes”, a la planta baixa, i a la primera, una biblioteca del servei. Masó la va projectar amb vocació de biblioteca pública, i afirmava en la memòria: “En sitio vistoso, retirado e independiente hemos colocado lo que, con el tiempo, puede ser interesante Biblioteca del Cuerpo de Correos y Telégrafos […] en situación de poderse transformar en pública, a la sola voluntad de la Autoridad competente.”3 En l’aspecte constructiu, el plec de condicions no dictava cap més instrucció que la de tenir present que es tractava d’un edifici governamental i públic, cosa que havia d’influir, fins a cert punt, en l’elecció dels materials i en el caràcter del conjunt: “Queda a buen juicio de los autores el adoptar para los edificios el sistema de construcción, estilo y disposición que mejor estimen, pudiendo emplear los elementos de composición que prefieran, en completa libertad artística, pero bien entendido que no deben sacrificarse al aspecto monumental de la edificación las condiciones de acertada edificación y buen Servicio.”4 Això explicaria el fet que a la façana tant Masó com Catà i Bona optessin per la utilització de l’obra vista combinada amb la pedra. Aquesta associació de materials era molt freqüent en les obres d’Enric Catà d’aquells anys, per exemple a les destil·leries Regàs (1907) i Gerunda (1911), al barri del Pont Major de Girona. En el cas de Fig. 3 Portada de la carpeta que conté la memòria de Rafael Masó per al “Concurso de anteproyectos de edificio destinado al servicio de Correos y Telégrafos de Gerona”, 1915. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-43. Cover of the file containing Rafael Masó’s narrative for the “Competition of preliminary projects for the building to house the Postal and Telegraph service of Girona,” 1915. AHCOAC-G, reg. no. 9528-43.

With respect to construction, the criteria provided no instruction except to keep in mind that that the building was public and governmental, which would to a certain degree influence the choice of materials and the character of the whole: “The authors may use their best judgment as to the system of construction, style and disposition of the buildings, making use of those elements of composition that they prefer, with complete artistic freedom, but with the understanding that they are not to sacrifice to the monumental aspect of the edification the conditions of careful construction and good Service.” 4 This would explain the fact that both Masó and Catà and Bona chose exposed brick combined with stone. This combination of materials was quite frequent in the work of Enric Catà in those years, for example in the Regàs (1907) and Gerunda (1911) distilleries in the Pont Major neighborhood of Girona. In the case of Masó, however, it was the first time he chose to use this combination, which he would not use again until 1918, for the ground floor storerooms of Casa Teixidor (1918) and the wall surrounding Casa Ensesa (1931-32). Masó combined tiles with rounded pieces of stone, especially on pillars and openings. In the narrative, he justified the profuse use of stone on the exterior for its nobility and durability, and of exposed brick, for adding character. In his projects up to that point, most of them domestic, he had chosen plastered walls and tile, a material that he valued for its warmth, beauty and durability. In the narrative he also argued for the use of tile, especially on the eaves, the roof and the inside of the vault, for which he specified white or light tile: “We also use tile at the base of our cupola, for no other material would harmonize so well with the roof and with the metallic copper covering which we propose for said cupola.” He also planned Fig. 4 Última pàgina de la memòria. Last page of the narrative.

61


62

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 5 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta baixa i esbossos, 1915. Tinta sobre paper de calc, 44 × 64 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-11. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Ground Floor and Drawings, 1915. Ink on tracing paper, 44 × 64 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-11. Fig. 6 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta baixa, 1915. Tinta i aquarel· la sobre paper, 33,5 × 65 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-25. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Ground Floor, 1915. Ink and watercolor on paper, 33.5 × 65 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-25. Fig. 7 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta baixa, 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-26. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Ground Floor, 1915. Ink and watercolor on canvas paper, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-26.


1915 Seu central de Correus i Telègrafs Headquarters of the Post and Telegraph Service Girona

Fig. 8 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del primer pis, 1915. Tinta sobre paper de calc, 44 × 63,5 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-12. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Second Floor, 1915. Ink on tracing paper, 44 × 63.5 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-12. Fig. 9 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del primer pis, 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela, 34 × 65 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-29. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Second Floor, 1915. Ink and watercolor on canvas paper, 34 × 65 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-29. Fig. 10 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del primer pis, 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-28. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Second Floor, 1915. Ink and watercolor on canvas paper, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-28.

63


64

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 11 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del segon pis, 1915. Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper de calc. 44 × 56 cm. AHCOAC-G, núm. reg, 9528-16. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Third Floor, 1915. Pencil, ink and watercolor on tracing paper, 44 × 56 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-16. Fig. 12 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del segon pis, 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela, 33,5 × 65 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-33. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: plan of Third Floor, 1915. Ink and watercolor on canvas paper, 33.5 × 65 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-33. Fig. 13 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del segon pis, 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-31. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Third Floor, 1915. Ink and watercolor on canvas paper, 34 × 66 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-31.


1915 Seu central de Correus i Telègrafs Headquarters of the Post and Telegraph Service Girona

Fig. 14 Seu central de Correus i Telègrafs de Girona: planta del tercer pis (golfes i magatzems), 1915. Tinta i aquarel·la sobre paper tela. 34 × 65,5 cm. AHCOAC-G, núm. reg. 9528-34. Headquarters of the Post and Telegraph Service of Girona: Plan of Fourth Floor (Attic and Storerooms), 1915. Ink and watercolor on canvas paper. 34 × 65.5 cm. AHCOAC-G, reg. no. 9528-34.

65


130


1917

Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Avantprojecte de 1917 (amb Josep M. Pericas)

Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Preliminary design from 1917 (with Josep M. Pericas)

Santa Coloma de Gramenet Recinte Torribera, carrer Prat de la Riba, 171

131


146

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 5 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta i perspectiva de la casa del director, 1917. Llapis i aquarel·la sobre paper, 22 × 32 cm, núm. reg. 9536-101. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Floor Plan and Elevation of Director’s House, 1917. Pencil and watercolor on paper, 22 × 32 cm, reg. no. 9536-101.

Fig. 6 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat de la casa del director, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16 × 22 cm, núm. reg. 9536-9. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Elevation of Director’s House, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 16 × 22 cm, reg. no. 9536-9.


1917 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Santa Coloma de Gramenet

Fig. 7 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de la casa del director, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 10,5 × 20,5 cm, núm. reg. 9536-10. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Ground Floor Plan of Director’s House, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 10.5 × 20.5 cm, reg. no. 9536-10.

Fig. 8 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de la casa del director, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 × 20,5 cm, núm. reg. 9536-11. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Floor Plan of Ground Floor of Director’s House, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 17.5 × 20.5 cm, reg. no. 9536-11.

147


148

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 9 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de la planta i alçat de la porteria, 1917. Llapis sobre paper de calc, 21,5 × 32 cm, núm. reg. 9536-41. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketch of Floor Plan and Elevation of Porter’s Lodge, 1917. Pencil on tracing paper, 21.5 × 32 cm, reg. no. 9536-41.

Fig. 10 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat de la porteria, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 14,5 × 43,5 cm, núm. reg. 9536-15. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Elevation of Porter’s Lodge, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 14.5 × 43.5 cm, reg. no. 9536-15.


1917 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Santa Coloma de Gramenet

Fig. 11 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de la porteria, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 × 26 cm, núm. reg. 9536-16. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Ground Floor Plan of Porter’s Lodge, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 16.5 × 26 cm, reg. no. 9536-16.

Fig. 12 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de la porteria, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 × 26 cm, núm. reg. 9536-17. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Second Floor Plan of Porter’s Lodge, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 16.5 × 26 cm, reg. no. 9536-17.

149


150

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 13 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta del primer pis i alçat de l’edifici d’administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 21,5 × 32 cm, núm. reg. 9536-50. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketches of Second Floor Plan and Elevation of Administration Building, 1917. Pencil and ink on tracing paper, 21.5 × 32 cm, reg. no. 9536-50.

Fig. 14 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis d’alçat i perspectiva de l’edifici d’administració, 1917. Llapis sobre paper de calc, 22 × 32 cm, núm. reg. 9536-52. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketch of Elevation and Perspective of Administration Building, 1917. Pencil on tracing paper, 22 × 32 cm, reg. no. 9536-52.


1917 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Santa Coloma de Gramenet

Fig. 15 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat lateral de l’edifici d’administració, 1917. Llapis i aquarel·la sobre paper de calc, 19,5 × 15,5 cm, núm. reg. 9536-53. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Side Elevation of Administration Building, 1917. Pencil and watercolor on tracing paper, 19.5 × 15.5 cm, reg. no. 9536-53.

151


152

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 16 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta de la planta baixa i alçat de l’edifici d’administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 16 × 21,5 cm, núm. reg. 9536-60. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketch of Ground Floor Plan and Elevation of Administration Building, 1917. Pencil and ink on tracing paper, 16 × 21.5 cm, reg. no. 9536-60.

Fig. 17 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta del primer pis i alçat de l’edifici d’administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 16,5 × 26 cm, núm. reg. 9536-61. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketch of Second Floor Plan and Elevation of Administration Building, 1917. Pencil and ink on tracing paper, 16.5 × 26 cm, reg. no. 9536-61.


1917 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Santa Coloma de Gramenet

Fig. 18 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: croquis de planta de la planta baixa i alçat de l’edifici d’administració, 1917. Llapis i tinta sobre paper de calc, 21,5 × 32 cm, núm. reg. 9536-62. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Sketch of Ground Floor Plan and Elevation of Administration Building, 1917. Pencil and ink on tracing paper, 21.5 × 32 cm, reg. no. 9536-62.

153


154

Masó Arquitectura pública durant la Mancomunitat Public Architecture During the Mancomunitat

Fig. 19 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: alçat de l’edifici d’administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 19 × 40 cm, núm. reg. 9536-3. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Elevation of Administration Building, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 19 × 40 cm, reg. no. 9536-3.

Fig. 20 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta de la planta baixa de l’edifici d’administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 × 38 cm, núm. reg. 9536-4. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Ground Floor Plan of Administration Building, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 17.5 × 38 cm, reg. no. 9536-4.


1917 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses de la Mancomunitat de Catalunya Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses of the Mancomunitat of Catalonia Santa Coloma de Gramenet

Fig. 21 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del primer pis de l’edifici d’administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 17,5 × 38 cm, núm. reg. 9536-5. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Floor Plan of Second Floor of Administration Building, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 17.5 × 38 cm, reg. no. 9536-5.

Fig. 22 Clínica d’Observació i Hospital per a Tractament de Malalties Nervioses: planta del segon pis (habitació del conserge) de l’edifici d’administració, 1917. Tinta i aquarel·la sobre cartolina muntada sobre cartró, 16,5 × 38 cm, núm. reg. 9536-6. Observation Clinic and Hospital for the Treatment of Nervous Illnesses: Floor Plan of Second Floor (Porter’s Room) of Administration Building, 1917. Ink and watercolor on pasteboard mounted on cardboard, 16.5 × 38 cm, reg. no. 9536-6.

155

Profile for Jordi Puig

Masó. Arquitectura pública durant la Mancomunitat  

Public architecture During the Mancomunitat. Ursula llibres. Català/English

Masó. Arquitectura pública durant la Mancomunitat  

Public architecture During the Mancomunitat. Ursula llibres. Català/English

Profile for portfoli0
Advertisement