a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Pep Colomer 1907-1994


Pep Colomer: Obra completa (1907-1994) Volum I: Pintura i dibuix Volum II: Disseny i pensament Pep Colomer: Obra completa (1907-1994) Volumen I: Pintura y dibujo Volumen II: Diseño y pensamiento

ÚRSULA LLIBRES Horts del Priorat s/n 17745 Lladó Tel. 0034 972 55 37 89 info@ursulallibres.cat www.ursulallibres.cat

Pep Colomer: Complete Work (1907-1994) Volume I: Painting and Drawing Volume II: Design and Ideas © Edició Edición Edition Fundació Colomer-Sanz Úrsula Llibres Primera edició Primera edición First Edition Girona, 2013 Edició a cura de Edición a cargo de Edited by Jordi Falgàs i Jordi Puig Totes les obres són de Pep Colomer, excepte quan s’indica un altre autor Todas las obras son de Pep Colomer, excepto cuando se indica otro autor All the works are by Pep Colomer, except when another author is indicated © Pep Colomer, Fundació Colomer-Sanz, 2013 Obres d’Enric Ansesa, Antoni Clavé i Antoni Tàpies © VEGAP, Girona 2013 © Textos Textos Texts Pep Colomer, Jordi Falgàs, M. Lluïsa Faxedas, Emili Rodríguez i Josep M. Uyà © Fotografies Fotografías Photos Jordi Puig excepte quan s’indica un altre autor, procedència o propietari excepto cuando se indica otro autor, procedencia o propietario except when another author, origin or owner is indicated Disseny Diseño Design Joan Colomer Maquetació Maquetación Layout Vador Minobis Correcció lingüística Corrección linguística Linguistic correction Eva Vázquez Traduccions Traducciones Translation Eva Vázquez (castellano) Steve Cedar (English) Impressió Impresión Printed by Sanvergráfic Dipòsit Legal Depósito Legal Registration number 0000000000 ISBN 0000000000 Printed in Barcelona

Aquest llibre no podrà ser reproduït totalment ni parcialment per cap mena de procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright. Tots els drets reservats a tots els països, Este libro no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente por ningún tipo de procedimiento, incluidos la reprografia y el tratamiento informático, sin la autorización escrita de los titulares del copyright. Todos los derechos reservados en todos los paises. No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means –including reprography or information storage and retrieval systems– without written permission of copyright owners. All rigths reserved in all countries.


Pep Colomer 1907-1994

Obra completa

Obra completa

Complete work

Pintura Dibuix

Pintura Dibujo

Painting Drawing

Volum Volumen Volume I

Edició a cura de Edición a cargo de Edited by

Jordi Falgàs i Jordi Puig Amb textos de Con textos de With texts by

Pep Colomer, Jordi Falgàs, M. Lluïsa Faxedas, Emili Rodríguez i Josep M. Uyà

Fundació Colomer - Sanz

LLIBRES


4

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

Pep Colomer 1907-1994

Obra completa

Obra completa

Llibre electrònic Podeu consultar el catàleg complet de les obres de Pep Colomer des del mateix web o anant a Apple Store, on us podeu descarregar una aplicació gratuïta per a Ipad. Libro electrónico Pueden consultar el catálogo completo de las obras de Pep Colomer desde la página web o en Apple Store, donde se podran descargar una aplicación gratuita para Ipad. Electronic book You may consult the full catalogue of the works of Pep Colomer from the web page or in Apple Store, where you can download a free app for Ipad.

www.pepcolomer.org

Complete work


sumari sumario summary

5

Volum Volumen Volume I Pintura i dibuix Pintura y dibujo Painting and drawing

Fundació Colomer-Sanz

presentació

08

Cronologia

13

pep colomer, artista d’una ciutat

37

pintura i dibuix

73

1907-1939 Anys de formació i República

81

presentación presentation

Cronologia chronology Jordi Falgàs

pep colomer, artista de una ciudad pep colomer, artist of a city Jordi Falgàs

pintura y dibujo painting and drawing

Años de formación y República Years of training and Republic

1940-1980 La llarga i àrdua postguerra

95

La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

1981-1994 La revifalla i la saviesa dels últims anys El resurgimiento y la sabiduría de los últimos años The resurgence and wisdom of the final years

293


12

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work


cronologia cronologĂ?a cHronologY

cronologia cronologĂ­a chronology

13


14

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

cronologÍa

cHronologY

1907 Josep Miquel Tomàs Colomer Martí nace en Girona el 3 de diciembre. Sus padres, Tomàs Colomer Gelabert y Maria Martí Casanova, regentan la cerería Colomer de la Cort Reial, núm. 4. Tiene dos hermanos, Miquel y Maria. 1912-19 Estudia en el Grup Escolar de Girona, donde a partir de 1914 recibe enseñanzas de dibujo con el pintor Josep Pons Martí. Tiene como maestros a Silvestre Santaló, Sebastià Dalmau y Sebastià Pla i Cargol. 1918 Muere su madre, víctima de la pandemia llamada ’gripe española’. Su tía Francisca Colomer Brugué, maestra de educación infantil en el Grup Escolar, pasa a ocuparse de él. 1924 Su padre contrae matrimonio en segundas nupcias con Assumpció Boxa Coll. 1925 29 de octubre-6 de noviembre: expone dibujos en la Exposició Provincial d’Art organizada por el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) en la sala de actos de la Cámara de Comercio, durante las Ferias de Girona. 1926 Nace Jordi Colomer Boxa, hermanastro con quien Colomer mantendrá un vínculo y una relación preferentes, al igual que con su tía Francisca. Se libra del servicio militar, previo pago de una cuota. 1926-28 Estudios en Barcelona, en la Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts de la Llotja, con Francesc Labarta, y en el Cercle Artístic de Sant Lluc. 1927-28 Asiste a la academia de dibujo y pintura que Josep Aguilera i Martí (1882-1955), su tío abuelo, abre en la calle de la Força de Girona. 1929 Febrero: forma parte del grupo que crea la asociación Amics de les Arts, una sección del GEiEG, junto a otros discípulos de Josep Aguilera. 15-31 de mayo: participa en la primera exposición colectiva de los Amics de les Arts, en las salas del Ateneu de Girona, que posteriormente será itinerante en La Bisbal y Banyoles. Noviembre: participa en la segunda exposición de los Amics de les Arts, de nuevo en el Ateneu de Girona.

1907 Josep Miquel Tomàs Colomer Martí is born in Girona on the 3 of December. His parents, Tomàs Colomer Gelabert and Maria Martí Casanova, run the Colomer chandlery in Cort Reial, no. 4. He has a brother and sister, Miquel and Maria. 1912-19 He studies in the Grup Escolar de Girona, where from 1914 he has drawing lessons given by the painter Josep Pons Martí. As teachers he has Silvestre Santaló, Sebastià Dalmau and Sebastià Pla i Cargol. 1918 His mother dies, a victim of the pandemic called “Spanish flu”. His aunt Francisca Colomer Brugué, an infant school teacher in the Grup Escolar, takes care of him. 1924 His father remarries, to Assumpció Boxa Coll. 1925 29 of October-6 of November: he exhibits drawings in the Provincial Exhibition of Art organised by the Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) in the meeting room of the Chamber of Commerce, for the Girona Fairs. 1926 Jordi Colomer Boxa is born, the stepbrother with whom Colomer will maintain a close and lasting family relationship, just like with his aunt Francisca. He gets out of doing military service by previously paying a fee. 1926-28 Studies in Barcelona, in the Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts de la Llotja, with Francesc Labarta, and in the Cercle Artístic de Sant Lluc. 1927-28 He attends the drawing and painting academy that Josep Aguilera i Martí (1882-1955), his great-grandfather, opens in La Força Street in Girona. 1929 February: he forms part of the group that creates the Amics de les Arts association, a section of the GEiEG, along with other pupils of Josep Aguilera. 15-31 of May: he takes part in the first group exhibition of the Amics de les Arts, in the rooms of the Ateneu de Girona, which will later be a travelling exhibition in La Bisbal and Banyoles. November: he takes part in the second exhibition of the Amics de les Arts, again in the Ateneu de Girona.


cronologia cronología chronology

Jordi Falgàs Emili Rodríguez

CRonologia

1907 Josep Miquel Tomàs Colomer Martí neix a Girona el 3 de desembre. Els pares, Tomàs Colomer Gelabert i Maria Martí Casanova, regenten la cereria Colomer de la Cort Reial, núm. 4. Té dos germans, Miquel i Maria. 1912-19 Estudia al Grup Escolar de Girona, on a partir de 1914 rep ensenyaments de dibuix amb el pintor Josep Pons Martí. Té com a mestres Silvestre Santaló, Sebastià Dalmau i Sebastià Pla i Cargol. 1918 Mor la seva mare, víctima de la pandèmia anomenada ‘grip espanyola’. La seva tia Francisca Colomer Brugué, mestra d’educació infantil al Grup Escolar, passa a tenir-ne cura. 1924 El seu pare contrau matrimoni en segones núpcies amb Assumpció Boxa Coll. 1925 29 d’octubre-6 de novembre: exposa dibuixos a l’Exposició Provincial d’Art organitzada pel Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) a la sala d’actes de la Cambra de Comerç, durant les Fires de Girona. 1926 Neix Jordi Colomer Boxa, germanastre amb qui Colomer mantindrà un vincle i una relació preferents, igual que amb la seva tia Francisca. Es deslliura del servei militar, previ pagament d’una quota. 1926-28 Estudis a Barcelona, a l’Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts de la Llotja, amb Francesc Labarta, i al Cercle Artístic de Sant Lluc. 1927-28 Assisteix a l’acadèmia de dibuix i pintura que Josep Aguilera i Martí (1882-1955), oncle avi seu, obre al carrer de la Força de Girona. 1929 Febrer: forma part del grup que crea l’associació Amics de les Arts, una secció del GEiEG, junt amb altres deixebles de Josep Aguilera. 15-31 de maig: participa en la primera exposició col·lectiva dels Amics de les Arts, a les sales de l’Ateneu de Girona, que posteriorment serà itinerant a la Bisbal i Banyoles. Novembre: participa en la segona exposició dels Amics de les Arts, novament a l’Ateneu de Girona. 1930 15-30 de gener: exposa dibuixos a la mostra col·lectiva d’hivern dels Amics de les Arts a l’Ateneu de Girona i a la Sala Edison de Figueres. Març: marxa cap a Brussel·les junt amb Martí Adroher Bosch (1905-1972) per

15


20

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work


cronologia cronologĂ­a chronology

21


80

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

1907-1939


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

Jordi Falgàs

Pintures i dibuixos Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

1907-1939 Anys de formació i República Les primeres obres d’art de Colomer podrien ser datades del 1925, quan ens consta que va participar en l’Exposició Provincial d’Art del GEiEG amb uns dibuixos, però o bé no s’han conservat o bé no s’han pogut identificar. També podria haver-hi dibuixos i pintures de la seva etapa d’estudiant a la Llotja, al Cercle Artístic de Sant Lluc i a l’acadèmia de Josep Aguilera, època en què també sabem que va exposar sovint amb els Amics de les Arts. Algunes obres sense datar que s’han inclòs en aquest capítol podrien ser d’aquest període, sobretot alguna natura morta o algun dels paisatges dels afores de Girona, però la seva obra més antiga que es conserva, signada i datada, i fins ara inèdita, és un dibuix de 1930 (núm. cat. 1). Curiosament, és un retrat femení, un dels gèneres que va conrear amb més freqüència i durant tota la seva vida. El dibuix tant podria haver estat fet a Girona, a principis de l’any, o a Brussel·les, on va residir des del mes de març. És una obra que demostra que Colomer ja era un bon dibuixant: amb economia de traços i petits ombrejats per donar volum a les formes, aconsegueix crear un rostre que, mirant de fit a fit l’observador, té una força captivadora. En els següents dibuixos, de 1932, ja apareix el segon gran tema de l’obra de Colomer: el paisatge urbà de Girona, que també serà una constant fins a la fi de la

1907-1939 Años de formación y República

1907-1939 Years of training and Republic

Las primeras obras de arte de Colomer podrían fecharse en 1925, cuando nos consta que participó en la Exposició Provincial d’Art del GEiEG con unos dibujos, pero o bien no se han conservado o bien no se han podido identificar. También podría haber dibujos y pinturas de su etapa de estudiante en la Llotja, en el Cercle Artístic de Sant Lluc y en la academia de Josep Aguilera, época en la que también sabemos que expuso a menudo con los Amics de les Arts. Algunas obras sin fecha que se han incluido en este capítulo podrían ser de ese período, sobre todo alguna naturaleza muerta o alguno de los paisajes de las afueras de Girona, pero su obra más antigua que se conserva, firmada y fechada, y hasta ahora inédita, es un dibujo de 1930 (núm. cat. 1). Curiosamente, es un retrato femenino, uno de los géneros que cultivó con más frecuencia y durante toda su vida. El dibujo podría haber sido hecho tanto en Girona, a principios del año, como en Bruselas, donde residió desde el mes de marzo. Es una obra que demuestra que Colomer ya era un buen dibujante: con economía de trazos y pequeños sombreados para dar volumen a las formas, consigue crear un rostro que, mirando fijamente al observador, tiene una fuerza cautivadora.

Colomer’s first works of art could be dated in 1925, when we have records that he took part in the Provincial Art Exhibition of the GEiEG with some drawings, but either they have not been conserved or not been able to be identified. There may also have been paintings and drawings from his student days in the Llotja, in the Cercle Artístic de Sant Lluc and in the academy of Josep Aguilera, a period in which we know he often exhibited with the Amics de les Arts. Some undated works which have been included in this chapter could be from this period, above all a still life or one of the landscapes of the outskirts of Girona, but his oldest work that is conserved, signed and dated, and until now unknown, is a drawing from 1930 (cat. no. 1). Curiously, it is a female portrait, one of the genres he cultivated most frequently and throughout his life. The drawing could have been produced in either Girona, at the beginning of the year, or Brussels, where he lived from March. It is a work that shows that Colomer was already a fine illustrator: with economy of lines small areas of shading to give volume to the forms, he manages to create a face which, staring fixedly at the observer, possesses a captivating strength.

81


84

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

1 Retrat 1930 Mixta sobre paper 14 × 12 cm Signada i datada, inferior dreta: CM 30 Col·lecció família Colomer Arcas, Vilaür i Girona

2 A Can Callicó 1932 Mixta sobre paper 20 × 12 cm Signada i datada, inferior dreta: CM 32 Col·lecció família Colomer Arcas, Vilaür i Girona

Reproduïda al catàleg de l’exposició individual de 1991, pàg. 9; i al catàleg de l’exposició 75 anys d’Art a Girona 1919-1994, pàg. 107

1

3 Garatge Callicó c. 1932 Mixta sobre cartró 26 × 34 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.832. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Reproduïda a l’Atles paisatgístic de les terres de Girona, vol. 1, pàg. 544

2


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

3

Pintures i dibuixos Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

85


86

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

4


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

8

4 Natura morta s/d  Oli sobre cartró 25 × 29 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.851. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

8 Marina / Dona amb davantal asseguda 1934 Oli sobre paper 20 × 33 cm Signada i datada, superior dreta: CM 34 Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.765. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Al revers, Dona amb davantal asseguda, núm. cat. 297

Pintures i dibuixos Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

87


88

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

6 Retrat de dona (Carme, esposa de l’artista?) (negatiu) c. 1935 Oli sobre metall 26 × 17,5 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.754. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Pintura a partir de la qual va obtenir Retrat de dona (Carme, esposa de l’artista?) (positiu), núm. cat. 7 7 Retrat de dona (Carme, esposa de l’artista?) (positiu) c. 1935 Oli sobre paper 22 × 30 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.788. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

Imatge obtinguda a partir de Retrat de dona (Carme, esposa de l’artista?) (negatiu), núm. cat. 6

6


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

7

Pintures i dibuixos Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

89


90

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

9

10

11


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

9 Sense títol 1936 Llapis sobre paper Datada, superior esquerra: 2-10-36 Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

10 Amparo 1938 Llapis sobre paper Signada i datada, inferior dreta: CM 38  Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

11 ¡Amparo! García Lorca c. 1938 Llapis i tinta sobre paper Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

12 Sense títol 1938 Llapis sobre paper Signada i datada, inferior dreta: CM 38 Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

12

13

14

15

13 Sense títol 1938 Llapis sobre paper Signada i datada, inferior dreta: CM 38 Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

14 Sense títol 1938 Llapis sobre paper Signada i datada, inferior dreta: CM 38 Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

15 Sense títol c. 1938 Llapis sobre paper Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Pintures i dibuixos Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

91


132

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

60

66

69

73

31

64

62


1940-1980 La llarga i àrdua postguerra La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

Pintures i dibuixos 133 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing

60 -66 Bloc de Cadaqués (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) s/d Llapis sobre paper 17 × 24 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.744-7. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

69 Bloc de Cadaqués (16) s/d Llapis sobre paper 17 × 24 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.744-16. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

71 Bloc de Cadaqués (18) s/d Llapis sobre paper 24 × 17 cm

61

65

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.744-18. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

73 Bloc de Cadaqués (20) s/d Llapis sobre paper 17 × 24 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.744-20. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

63

71


150

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

128

128 Sense títol s/d Tinta i aquarel·la sobre paper Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

130 Sense títol s/d Llapis, tinta i aquarel·la sobre paper Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz


1940-1980 La llarga i Ă rdua postguerra La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

130

Pintures i dibuixos 151 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing


202

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

301

299

298 Dona asseguda 1955 Oli sobre paper 23,3 × 13,3 cm Signada i datada, inferior dreta: Colomer 55

299 Dona asseguda (II) 1955 Oli sobre paper 23,3 × 13,3 cm Signada i datada, inferior dreta: Colomer 55

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.816. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.815. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

300 Dona de perfil c. 1955 Acrílica sobre paper 32,4 × 17,3 cm

301 Dona asseguda (III) c. 1955 Oli sobre tela 34,8 × 25 cm

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.861. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.879. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz


1940-1980 La llarga i Ă rdua postguerra La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

298 300

Pintures i dibuixos 203 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing


230

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

350


1940-1980 La llarga i àrdua postguerra La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

350 Retrat d’Eloísa Arcas c. 1959 Acrílica sobre tela 65 × 54 cm Signat, superior dreta: Colomer Col·lecció família Colomer Arcas, Vilaür i Girona

353 Noia asseguda s/d Oli sobre tela 34,4 × 24,4 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.881. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

353

Pintures i dibuixos 231 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing


240

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

373 Balcons 1 (carrer del Portal Nou, Can Puig de Vilaür i pujada de la Mercè) 384 Balcons 2 (carrer Escola Pia) 387 Balcons 3 (carretera Barcelona, Palau Sacosta) 388 Balcons 4 (carrer Sant Antoni, Can Corominas, Banyoles) 390 Balcons 6 (carrer Mn. Jacint Verdaguer, Banyoles) 391 Balcons 7 (carrer Sant Martirià i carrer Mn. Jacint Verdaguer, Banyoles) 392 Balcons 8 (Casa Pastors, Girona, i carrer Sant Martirià, Banyoles) 393 Balcons 9 (Palau de Justícia i Casa Pastors, Girona)

374 Balcons 10 (Casa Siqués, carrer dels Vern, Girona) 375 Balcons 11 (carrer dels Banyoles i carrer dels Vern, Girona) 376 Balcons 12  378 Balcons 13 (plaça dels Bell-lloc, Girona) 379 Balcons 14 (plaça dels Bell-lloc, Girona) 380 Balcons 15 (plaça dels Bell-lloc i carrer Auriga, Girona) 381 Balcons 16 (carrer de la Barca, Girona) 382 Balcons 17 (carrer de la Barca, Girona)

373

383 Balcons 18 (carrer Calderers, Girona)

s/d Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

385 Balcons 19 (carrer Calderers i pujada de Sant Feliu, Girona) 386 Balcons 20 389 Balcons 5 (carrer Sant Antoni, Casa Cortada, Banyoles) s/d Museu d’Art de Girona. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

390


1907 - 1939 Anys de formació i República Años de formación y República Years of training and Republic

384

387

388

391

392

393

Pintures i dibuixos 241 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing


276

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

488

488 Cuina s/d Acrílica sobre tela 52 × 81 cm

489 Dona asseguda a la butaca s/d Mixta sobre tela 100 × 71 cm

Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.718. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Col·lecció Paquita Roca, Ventalló

490 Dona fumant a l’interior d’un bar / Sense títol s/d Acrílica i guix sobre cartró 90 × 60 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.693a. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

Al revers, Sense títol, núm. cat. 512


1940-1980 La llarga i Ă rdua postguerra La larga y ardua posguerra The long and arduous post-war

489

490

Pintures i dibuixos 277 Pinturas Y dibujoS Painting and drawing


310

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

557

557 Sala Gaspar 1983 Mixta sobre tela 50 × 62 cm Signada i datada, inferior esquerra: P. COLOMER 83 Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.705. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

Reproduïda al catàleg de l’exposició individual de 1991, pàg. 26

559 Arquitectura i àngel s/d Mixta sobre paper 50,2 × 66,5 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.806. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 


Pintures i dibuixos 311 1981-1994 La revifalla i la saviesa dels últims anys El resurgimiento y la sabiduría de los últimos años Pinturas Y dibujoS Painting and drawing The resurgence and wisdom of the final years

559


312

Pep colomer Obra completa Obra completa Complete work

556 Còpia de Gauguin c. 1983 Oli sobre tela 25,4 × 34,4 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 13.1874. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

558 Síntesi del Renaixement italià c. 1983 Acrílica sobre paper 70 × 100,5 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.749. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

459 Síntesi de l’arquitectura medieval c. 1983 Acrílica sobre fullola 70,5 × 100,5 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.650. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz

560 Arquitectura i escultura de Florència s/d Acrílica sobre tela 130 × 108 cm Museu d’Art de Girona, núm. reg. 131.666. Dipòsit de la Fundació Colomer-Sanz 

560

459


Pintures i dibuixos 313 1981-1994 La revifalla i la saviesa dels últims anys El resurgimiento y la sabiduría de los últimos años Pinturas Y dibujoS Painting and drawing The resurgence and wisdom of the final years

558

556

Profile for Jordi Puig

Pep Colomer: obra completa (1907-1994)  

Pep Colomer Martí va ser artista profundament connectat a l’època i al lloc on va viure, la Girona del segle XX, i una personalitat discreta...

Pep Colomer: obra completa (1907-1994)  

Pep Colomer Martí va ser artista profundament connectat a l’època i al lloc on va viure, la Girona del segle XX, i una personalitat discreta...

Profile for portfoli0
Advertisement