Page 1


Л ю дина працює, влаш ­ товуючи свій дім, а її дім — зем ля. Віктор Гюго

ВСТУП П рекрасна наша земляї Ч арівні луки і ліси, стрімкі кручі та спокійні долини — царство прозорої води, сві­ жого повітря і зеленого мережива рослин. Квітучий край рідної природи. Скільки здоров’я, скільки творчої насна­ ги знаходимо ми туті Як не згадати слова видатного українського поета П. Тичини: Сад зелений — що е краще, як кругом цвіте, росте? Зростають, розбудовуються наші міста і села, зміц­ нюється технічне оснащення побуту радянської людини, поліпшується добробут. Ми живемо в квартирах висот­ них будинків, де кож на річ свідчить про досягнення ци­ вілізації: телевізор знайомить з новинами, що відбува­ ються у світі, пральна машина зводить до мінімуму турботи про чистоту одягу, з холодильника будь-якої хвилини можна взяти свіж і продукти. Н а роботу нас відвозить швидкісний транспорт, на восьмий поверх — ліфт. Н а робочому місці до наших послуг телефон, се­ лектор, кондиціонер... Але не зменшується потяг людини 1*

з


до ж ивої природи. З ’являються на підвіконнях численні горщики з колючими кактусами, балкони заростаю ть густим плетивом виноградних лоз, під вікнами будинків виникають грядки з квітами, декоративні кущі й дере­ ва. Ми прагнемо оточити себе «природою в мініатюрі», прикрасити робоче місце, власну квартиру, подвір’я бу­ динку, в якому живемо. Ч уття прекрасного було завж ди властиве людині. Якщо вам доведеться побувати в Ялті, завітайте до будинку А. П. Чехова. Зверніть увагу на маленький парк, що його власними руками посадив письменник, будучи тяж ко хворим. Чи не тоді саме Антон П авло­ вич сказав: «Якби кож на людина на клапті землі своєї робила все, що вона може, якою чудовою була б земля нашаї» Любили садити рослини Вольтер і Л . Толстой, Т. Шевченко і Л . Українка. Чи не тому у творах цих велетнів людської думки стільки турботи про красу рідної природи, про необхідність постійного єднання з нею. У нашій країні охороні природи приділяється велика увага з боку Комуністичної партії і Радянського уряду. П рограмні завдання * питань охорони природи викла­ дені в рішеннях XXVI з ’їзду К П РС . Ними, зокрема, передбачається створювати нові, впорядковувати існую­ чі зелені зони в містах, селищах і навколо них. Якщо ж кожен громадянин посадить своє дерево і збереж е його для нащ адків, наша країна буде неосяжним квітучим краєм. Спробуйте і ви створити квітучий сад — якщо не справжній, то хоча б маленький екзотичний куточок на подвір’ї, на балконі чи просто за вікном кімнати — зе­ лений дивосвіт власного задуму, ботанічний сад у мініа­ тюрі.


ДОМ АШ НІЙ М1НІ-САД Правильне планування насадж ень — це погляд у майбутнє вашого саду. А дж е від того, як ви розмістите рослини, як забезпечите їх світлом і живленням, зал е­ жить не тільки їх зростання, а й загальний вигляд. Візьміть це до уваги, щоб не довелося згодом виправ­ ляти помилки: пересадж увати, обрізати чи навіть ви­ корчовувати цінні рослини.

З ЧОГО ПОЧИНАТИ Н айкраще почати з перевірки реальності власних бажань. Це значить, що треба окреслити певну межу своїх планів, а не будувати надхмарних замків. Придивіться до ділянок міських парків, скверів, які вам найбільше подобаються, і вирішіть, що ви хочете відтворити у себе на подвір’ї, Споглядаючи такі ділянки,


ви можете легко вловити характер розташ ування екзої тичних рослин, їх розміри. Зрозуміло, слід ознайомитись і з популярною ботанічною літературою , порадитись зі спеціалістами, зваж ити свої можливості. А дж е росли­ н а — це живий організм, який потребує життєвого про­ стору. Тільки за нормальних умов вона виявляє повною мірою свої найкращі властивості, розкриває свою к р а ­ су, вписується в загальний ансамбль зеленого «гурто­ житку». У такому гуртожитку, який наука називає культурценозом, важ ливу роль відіграє сумісність рослин, їх біологічна здатність жити поруч. У природі всі рослини перебувають у складних відносинах. їх взаємовплив диктується боротьбою за існування, і часто одні рослини пригнічують інші. Ще давні греки помітили, що капуста і виноград не терплять взаємного сусідства. П ояснювали вони це д о ­ сить просто... Могутній цар Л ік ур г напав якось на бога вина Д іоніса, коли той відпочивав. В севладний Зевс покарав Л і курга за таке зухвальство: він осліпив його і позбавив сили. З і сліз нещ асного Л ікур га виросла капуста. Відто­ ді між капустою і виноградом точиться боротьба. Н аука вивчила загадкове явище несумісності деяких рослин, їх взаємовпливу — алелопатію. Справа в тому, що рослини виділяють у грунт хімічні речовини, які мо­ жуть згубно діяти на інші види рослин. Так, жито зни­ щує бур’яни, зокрема вівсюг і польову гірчицю, деревні лісосмуги пригнічують сусідні посіви культур тощо. Алелопатію легко перевірити у звичайних умовах. Р о з­ товчіть у воді листя граба, бука чи дуба, шпильки сос­ ни чи ялини. Цією рідиною поливайте проростаюче н а­ сіння злаків, а контрольну партію зволожуйте звичай­ ною водою. Спочатку дослідні проростки відстануть від контрольних у рості, а незабаром загинуть. Плануючи «гуртожиток» рослин, не забувайте, що 6


лодвір’я — це місце відпочинку різних за характером і :таном здоров’я людей. Серед них можуть бути хворі на алергію, у яких рясне цвітіння духмяних черемх чи лілій, запах троянд чи пилок шовковиць викликають тяж кі страж дання. Є такі види рослин, присутність яких вваж ається небезпечною для людини. 1970 року в нашій країні було оголошено війну бур’яну амброзії: вона не лише активно витісняла культурні рослини, а й викликала сильну алергічну реакцію. Д еякі тварини, потрапивши в зону квітучої амброзії, гинули. Вирощуючи рослини на подвір’ї, не слід захоплю ва­ тися цим на шкоду людині. Високі дерева або виткі ліани не повинні затуляти вікна, особливо якщ о вони роз­ міщені в недостатньо освітлених закутках. Уночі росли­ ни виділяють велику кількість вуглекислого газу. Якщо подвір’я мале і закрите, вуглекислий газ накопичувати­ меться в ньому, проникатиме в підвальні приміщення. Це так само небезпечно, як і залиш ати в спальні на ніч великі букети. Тому на невеличких і закритих подвір’ях кількість рослин має бути мінімальною. Д еякі види рослин негативно впливають на стан будівель. Н априклад, швидкоростучі тополі своїм корін­ ням псують покриття стеж ок чи асфальт на подвір’ї, «натягують» сирість у підвальні приміщення. Виткі рос­ лини можуть викликати відволож ування і відш аруван­ ня ш тукатурки на холодних північних стінах. Н авіть цвіль з’являється у таких приміщеннях. Однак усі ці ускладнення не повинні лякати людину, яка любить рослини і хоче присвятити їм свій вільний час. Вирощені на подвір’ї екзоти — велика спільна р а ­ дість і втіха для всіх мешканців, окраса ж итла. Росли­ ни очищають повітря і збагачую ть його киснем (вдень), осадж ую ть шкідливі виділення підприємств і автотранс­ порту, створюють затінок на осонні, зберігають свіжість і тишу, приваблюють пташок. Спілкування з рослинами збагачує нас, робить почуття тоншими, наближ ає до 7


вічного дж ерела пізнання — природи. Пригадуються слова великого Вольтера: «Книга природи — невичерп­ не дж ерело пізнання для людини».

ЗА ГА Л Ь Н І ПОНЯТТЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ Н А С А Д Ж Е Н Ь Не поспішайте починати садіння рослин. Спочатку підготуйте для них площу на подвір’ї, продумайте ком­ позицію маленького ботанічного саду. А дж е і люди вселяються в квартири лише тоді, коли там усе підго­ товлено для ж иття. «Квартира» для рослин теж має бу­ ти забезпечена відповідними умовами: якісним грунтом, простором, світлом, ж ивленням, вологою. Визначте площу такої «квартири», яку ви розрахо­ вуєте зайняти під екзотрчні рослини. Б агато що тут з а ­ лежить не тільки від ваших баж ань, а й від рекреацій­ ного навантаж ення території: одна справа, коли под­ вір’ям користується лише ваша родина, і зовсім інша — багато людей. При незначних розмірах подвір’я (до 0,1 га) рекреаційне навантаж ення збільш ується відпо­ відно до кількості мешканців: якщо там ж ивуть дві ро­ дини — вдвічі, якщо чотири — в чотири рази і т. д. В ід­ повідно і площа подвір’я, зайнята рослинами, має зменшуватись чи збільшуватись, щоб не заваж ати по­ буту людей. Д ля нормального розвитку рослинам потрібна д о ­ статня площа живлення. Розміри її залеж ать від бага­ тьох умов: родючості грунту і його механічного складу, зволоження, освітлення тощо. В середньому на одне доросле дерево виділяють 10—25 м2, на к у щ — 1—4 м2. Трав’янисті рослини можуть обходитись меншими клап­ тиками грунту. При створенні групових насадж ень (куртин) відстань між рослинами мож на зменшити. Але в цьому випадку слід пам’ятати, що надмірне загу ­ щення примушує рослини «витягуватись» і вони втрача­ 8


ють привабливість. Раціонально розміщуючи рослини, на подвір’ї площею 0,1 га мож на виростити до 10— 15 дерев, 100— 140 кущів і кількасот декоративних трав’янистих рослин. Н асадж ення екзотичних рослин дуж е виграють, якщо їх оживити фонтаном, струмком чи водоймою (рис. 1). Спорудити їх V- справа цілком реальна. Маленькою «водоймою» може стати стара ванна чи металева бочка, вкопані в грунт, резервуар з поліетиленової плівки. Більш складну водойму теж неважко збудувати. Д ля цього викопайте яму, обкладіть її легкою металевою сіткою і закріпіть бетоном. Щ об вода не фільтрувалась крізь щілини в бетоні, покрийте його для надійності смолою чи рідким склом. Не забудьте передбачити тру­ би чи шланги для подавання і спускання води. Н авіть фонтан на подвір’ї — не проблема, якщо використати різні види розбризкувачів. Рослини по-різному реагують на якість грунту. Серед них є вибагливі, середньовибагливі і маловибагливі до грунту види. Н а бідних грунтах добре ростуть сосни, ялівці, верби, берези, деякі злаки тощо. Ч асто такі ро­ слини, наприклад сосни чи берези, називають «піонера­ ми», бо вони першими захоплюють площі пісків, зсувів, згарищ. Більшість рослин Лісостепу (дуби, тополі, яли­ ни, липи, модрини), а також багато які екзотичні й декоративні рослини належ ать до середньовибагливих. Вони добре ростуть на сіроземах, буроземах і чорнозе­ мах. Щ ороку, кращ е восени, такі грунти слід збагачува­ ти органічними і мінеральними добривами. Це не лише поліпшує умови росту екзотичних рослин, а й сприяє підвищенню їх морозостійкості. Найвибагливішими серед рослин вваж аю ться буки, горіхи, ялиці, ясени, троянди, півонії, магнолії. О тже, для екзотичних рослин підго­ туйте грунт середньої родючості. Його можна збагати­ ти, додавш и перегній, торф, болотяний намул тощо. В умовах міста для цього іноді використовують грунт, 9


Рис. і. Штучні водойми: А — водойма із скульптурою: а — металева бочка; б — подача води; в — дерев’яна скульптура; Б — прямокутна водойма: а — металева ванна; б — подача води; в — дренаж; В — фігурна водойма: а — бетонна основа; б — покриття зі смоли; в — подачо

води.


який накопичується на проїж дж ій частині вулиць. Щовесни його централізовано збираю ть і вивозять, хоча могли б використовувати для підживлення квітників у скверах чи парках. Якщо проблем з водою, грунтом і площею у вас не­ має, приступайте до планування свого ботанічного саду. Розглянемо кілька можливих варіантів.

с а д на рів н ій

площ ині

Рівна і невелика за розмірами площа дозволяє роз­ містити рослини у довільній композиції. Тільки не пе­ ренасичуйте ними подвір’я, щоб замість саду не виріс ліс. Лише на задньому плані можна створити густі шпалери з кущ ів і дерев, закрити ними підсобні будівлі й паркан. Залиш іть подвір’я відкритим для сонця, роз­ міщуючи тут газони, квітники, екзотичні солітери. Н а рис. 2 показано дві схеми насаджень. Н а першій експозиція подвір’я відкривається з боку вулиці, на дру­ гій посадки закриваю ть подвір’я від п роїж дж ої частини. Обравши перший варіант, дерева і високорослі кущі розмістіть на задньому плані подвір’я, оформіть буди­ нок зеленою масою, створіть навколо нього затишок і прохолоду. Д л я цього підійдуть декоративні хвойні рослини: срібляста ялина колюча, яловець віргінський, ялина сербська, кипарисовики і тиси. Гарною прикрасою можуть бути кулясті чи плакучі форми кленів і верб, пірамідальні тополі, магнолії. Розміщ увати дерева перед будинком можна симет­ рично чи асиметрично. Загальна кількість дерев не по­ винна перевищувати трьох — семи. Висаджую ть їх на відстані 7— 10 м одне від одного. Щ об створити курти­ ну, інтервал між деревами зменшують до 1—3 м. При ретельному догляді такі групи дерев виростають «букетом», в основі якого можна розмістити альтанку чи садову лаву. 11


її

Р ис . 2. Е кспоз иц ія р о с л и н н а р ів н ій п л о щ и н і: А — на задньому плані; Б — на передньому плані.

Ік111

Ни и


Н ижче ярусу дерев слід посадити декоративні к у ­ щі — хвойні (ялівці, кипарисовики, низькорослі форми тисів) чи листяні (бузки, чубушники, жимолості, вейгели, спіреї) окреслюючи ними контур куртини, в и с а д ­ жую ть кущі через 1— 1,5 м в один або два ряди. Лінія насадж ень матиме привабливіший вигляд, якщо їй на­ дати неправильної форми. Вздовж парканів мож на роз­ містити окремі куртини екзотичних кущів, невисокі де­ рева чи виткі ліани (виноградовники, деревозгубники, плющ, виткі жимолості, ломиноси). Особливо швидко ростуть вони на затіненому, сирому подвір’ї. Н а передньому плані слід розмістити тільки окремі, найяскравіш і та найвишуканіші кущі, невисокі дерева, квітники. Саме вони згодом стануть центром експозиції. Тут висаджую ть декоративні паркові форми хвойних чи листяних рослин: золотистолисті, сріблясті, строкаті, пурпурні, плакучі тощо. Д л я таких насадж ень можна використати сортові троянди, деревовидні півонії, гамамеліси, хеномеліси, форзиції та інші гарноквітучі ви­ ди. Квітники на подвір’ї не повинні займати багато місця (їх середні ро зм ір и — 10—25 м2), форма довіль­ на. Н айкращ е розміщ увати їх на фоні зеленого стриж е­ ного газону. Кожен квітник повинен мати свою кольоро­ ву гаму, кращ е одно- чи двотонну. Найбільшою попу­ лярністю користуються численні сорти чорнобривців, незабудок, петуній, майорців, марун, целозій, флоксів. Навесні квітники мож на зайняти цибулястими: тюльпа­ нами, нарцисами, гіацинтами. Восени на цих ж е площах цвістимуть айстри, хризантеми. Квітник чи газон можна прикрасити кам ’яною брилою, старим пнем, шматком дерева: контраст ліній цих «диких» предметів з ніжною квітниковою або зеленою масою посилює глибину деко­ ративної композиції. Якщо ви хочете відмежувати подвір’я від вулиці з її напруженим рухом, слід обрати іншу композицію на­ садж ень, Високорослі й густокронні дерева треба сади­ 13


ти на краю подвір’я, з боку вулиці, на відстані 1,0— 1,5 м одне від одного в один чи кілька рядів. П оступо­ во розростаючись, молоді дерева створюють суцільну зелену шпалеру. Д ля таких насадж ень найпридатніші хвойні рослини (ялини, туї, ялівці віргінський і звичай­ ний) та колючі листяні види (гледичія, маслинки, глоди тощ о). Внутрішня стінка шпалери знизу «підбивається» густою масою кущів (чубушників, барбарисів, кизиль­ ників, бузків). Л інія кущ ів має порушити прямий кон­ тур шпалери. Д л я цього кущі висаджую ть не рядами, а мальовничими куртинами. Окремі декоративні дерева чи кущі наближаю ть до будинку, але їх не повинно бу­ ти більше п’яти — семи. Н а відкритому місці, ближче до будинку, створюють квітники правильної геометричної форми (квадрат, прямокутник, сегмент тощ о). Середні розміри квітника — 20—30 м2. Тут ви мож ете використа­ ти більший асортимент квітів, компонуючи одно-, двоі багаторічники. Такий квітник матиме гарний вигляд, якщо його оформити низькорослими екзотичними ча­ гарниками (туї, магоніТ, самшит, бирючина тощ о), які добре піддаються фігурній стрижці. Описані варіанти розміщення насадж ень не претен­ дують на абсолютність. К ожен любитель може внести свої зміни в елементи планування саду.

ПАРК НА СХИЛІ Якщо ваше подвір’я має похилий рельєф — не ж у ­ ріться. Більшість ботаніків-декораторів навіть віддають перевагу горбистим формам перед рівною площиною. Н а схилі можна створити ефектні композиції, сконцент­ рувавши увагу на камені, воді, архітектурних паркових спорудах. Д ля посадки рослин на крутосхилах викопу­ ють ніші, які заповнюють родючим грунтом. Розміри таких ніш для дерева — 0,7X 0,7X 0,7 м, для к у щ а —* 14


0,4Х 0,4Х 0,5 м. На схилі південної експозиції, який більше прогрівається сонцем, слід передбачити часте поливання рослин. На таких ділянках можна висадж у­ вати посухостійкі сосни, туї, біоти, кипарисовики, дуби, кизильники, барбариси тощо. На рис. З показано, як розмістити насадження на схилі, підкреслюючи характерні особливості рельєфу. Якщо будинок стоїть у верхній частині схилу, високі дерева слід посадити саме тут. Н айпридатніші для цьо­ го пірамідальні тополі, дуби, липи, конусоподібні ялини, модрини, туї. М ож на посадити і декоративні кущі — форзиції, барбариси, бузки, деревовидні півонії, троян­ ди. Компонувати кущі, як і дерева, слід обабіч будинку симетричними чи асиметричними групами так, щоб не затулити будівлю. Нижче по схилу розміщують групи екзотичних низькорослих кущів або окремі кущі, дерева, невеличкі квітники. З кущів і дерев можна порекомендувати мас­ линку сріблясту, обліпиху, багряник японський, сумахи, скумпію, айлант. Низькорослі рослини залишіть для нижньої частини схилу. Тут на передньому плані дуж е гарний вигляд матимуть вічнозелені магонія, самшит, яловець. У квітниках мож на використати різні види декоративних маків, ешольцію каліфорнійську, чорно­ бривці, календулу, рудбекію, а також цибулясті (тюль­ пани, нарциси, лілії, гіацинти тощ о). Важливим елементом оформлення схилу є стежка. К ращ е за все прокласти її у вигляді серпантину, щоб підкреслити крутість схилу. Д ля оформлення стежки підходять різні матеріали: кам ’яні плити, брекчія, цегла. Обабіч стежки мож на створити з каменю кілька деко­ ративних «скельних» ділянок. Н а них розмістіть сланкі чи келиховидні рослини: яловець козацький, кизильни­ ки (Д ам мера, притиснений, дрібнолистий), самшит, плющ, ломиніс, численні низькорослі квіти (флокси літ­ ні, гвоздики, арабісн, молодило, ломикамені). 15


Рис. 3. Експозиція рослин на схилі: А — на підйомі; Б — на спуску.


Якщо подвір’я являє схил, що спускається до будин­ ку, рослини треба розмістити інакше. Високі дерева ви­ садж уйте вгорі, біля входу на подвір’я, а будинок ото­ чіть кількома густими куртинами кущів чи невисоких дерев (бузки, калина, сумах, маслинки, кипарисовики). Крону високих дерев у передній частині саду можна формувати на висоті людського зросту, тоді експозиція екзотичних рослин за цими деревами буде добре про­ глядатись. Н асадж ення на схилі не повинні затуляти будинок. В окремих випадках подвір’я має складні форми рельєфу: яр, берег річки, котлован. Це ускладнює про­ ектування, але водночас урізноманітнює можливості. Так, оздобивши спуск до води альтанкою, плакучими ф орма­ ми дерев і колекцією водних рослин (білі лілії, жовті глечики, тілоріз, сальвінія, рогіз), матимете чудове міс­ це відпочинку. Яр можна перетворити на екзотичний альпінарій, або зібрати тут колекцію декоративних ліан, або поставити теплицю з плівковим покриттям. При опорядженні подвір’я можна використати навіть горбисту покрівлю льоху, рештки старої будівлі. Все це — готові елементи маленького альпінарію, які потре­ бують лише ваш ої праці й фантазії. Створення альпіна­ ріїв — штучних кам ’янистих гірок, на яких вирощують екзотичні наскельні рослини, — захоплююча справа. Є чимало цікавої літератури про методику створення цих мініатюрних «гірських масивів» з характерною рослин­ ністю.

САД НА КАМ’ЯНИСТОМУ П О Д В ІР ’Ї Сучасні ж итлові квартали не мають вад старої з а ­ будови — вузьких вуличок чи площадок, застелених к а ­ менем. Але такі к ам ’янисті подвір’я залишились у ста­ рих кварталах, що дістались нам у спадщину від мину­ лого. Чи не можна створити в них парк? 17


Озеленення кам ’янистого подвір’я не лише можливе, а й надзвичайно потрібне. Щ оправда, великих дерев і розкішних кущів там не виростиш. Д о того ж вони ще більше затінять і так затінене подвір’я, посилять воло­ гість. Ось чому на малих подвір’ях слід використовува­ ти елементи вертикального озеленення чи кам ’янистого саду (рис. 4). Вертикальне озеленення передбачає використання спеціальних підставок чи підвісок. Найпростіше висад­ ж увати ліани безпосередньо біля стін будинків. О днак з а ­ тінені й вогкі стіни страж даю ть від таких посадок. Тому краще займати ліанами сухі, прогріті сонцем стіни бу­ динків. Іноді для витких рослин створюють спеціальні підпори у вигляді стінок, альтанок. Споруджуючи під­ пори, не забудьте врахувати вагу зеленої маси рослин: нестійка споруда під таким тягарем може розвалитись. Д ля вертикального озеленення мож на використати різно­ манітні виткі й лазячі рослини-ліани: ломиноси, виноградовники, деревозгубники, актинідії, текому, вістарію, плющі. Особливо відзначаються декоративним цвітінням ломиніс Ж акм ан а, текома і вістарія. Серед ліан є чима­ ло лікарських рослин: лимонник китайський, актинідії, виноград, декоративні тр ав’янисті квіти — червона к в а­ солька, чина, іпомея тощо. Якщо ви оберете варіант к ам ’янистого саду, про­ думайте його так, щоб створити гарний- мікропейзаж. К ам ’янистий сад — це декоративна композиція з кам е­ ню, низькорослих рослин і, по можливості, води. Площ у під кам ’янистий сад необхідно виділити межовою стеж ­ кою, камінням чи плитами, низьким бордюром з рослин. Каміння розкладаю ть декоративними пейзажними групами так, щоб вони не затуляли рослин, підкреслю­ вали їх красу. Якщо сад має вигляд гірки, камінь для надійності прикопують на дві третини в грунт. Д л я створення кам ’янистого саду використовують переважно низькорослі екзотичні рослини (з дерев і ку1Ь


Рис. 4. Куточки

екзотичних рослин стому подвір ї:

А — приклади вертикального озеленення; гірка.

на кам ’яни­ Б — альпійська


щів — ялівці, тиси, самшит, кизильники). Великі росли­ ни вносять дисгармонію в композицію мініатюрного саду, їх треба уникати. Д уж е популярними є густодернові чи, як їх ще називають, «килимові» рослини: арабіси, аубрієції, церасціуми, дріада восьмипелюсткова, очитки, молодила, ломикамені тощо. В асортименті альпійських багаторічних рослин — сукуленти і цибуляс­ ті ефемероїди, вічнозелені та листопадні види. Як при­ ємно виростити на звичайному міському к ам ’янистому подвір’ї чарівні едельвейси чи списоподібні красені еремури! Все це у ващих руках, потрібні лише баж ання і наполегливість.

«ВИСЯЧІ САДИ» Добре спорудж увати ботанічний сад там, де є по­ двір’я. А якщо його немає? І що робити тим, хто ж иве на дев’ятому чи, наприклад, на ш істнадцятому поверсі? Мимоволі .почнеш створю вати сади в... повітрі. Історія «висячих садів» давня. Сьомим дивом світу називали такі сади древні. Б уло це понад 2500 років тому. М олодий ва віло н­ ський цар Н авуходоносор ож енився на красуні-горянці Сааммурамат. А ле не тішило царівну гаряче сонце Вавілона,, ж урилась вона за зеленими горами далекої М ідії ( сучасне Закавка ззя). Закоханий Н авуходоносор повелів створити штучні гори і засадити їх «висячими садами». Десятки тисяч рабів б уд ува ли ці рукотворні гори, м урували тераси з колонам и і звивистими к а х л я ­ ними сходами. В колонах було сховано труби, по яки х потужні насоси гнали воду з Євфрату. Н а терасах, по­ критих свинцем і смолою, на насипному грунті росли велетенські дерева, екзотичні кущ і, вились ліани, цвіли дивовиж ні квіти. Згори вода стрімкими потоками і во ­ дограями спадала поміж камінням, наповнюючи повітря свіжістю і гомінким дзюрчанням. 20


Чому б і в сучасних квартирах не створити такі «висячі сади»? В кожній сім’ї є своя красуня Сааммурамат, отж е, має бути і закоханий Навуходоносор. Щ оправда, колонаду з терасами доведеться відмінити, а от все інше створити в мініатюрі цілком під силу. «Висячий сад» можна розмістити на балконі або на зовнішньому підвіконні. Зрозуміло, площа такого саду не перевищуватиме 0,5— 1,5 м2, а тому рослини для ньо­ го мають бути невеликими. Балкони і вікна найчастіше озеленяють, вирощуючи квіти в ящиках. Квіти на балконі повинні бути достатньо посухостій­ кими, яскравими і порівняно невисокими. Найбільшою популярністю у любителів користуються чорнобривці, пеларгонії, фіалки триколірні, настурція, сальвія, порту­ лак, віхалки (ротики), цмин, ешольція (каліфорнійський м ак), гвоздики, тютюн пахучий. Чудовий аромат, особ­ ливо у вечірні години, розливаю ть непоказні квітки матіоли. О днак не слід вирощувати в одному ящику багато видів квітів. Більшість з них набувають декора­ тивності, коли цвітуть єдиною масою. Якщо ж поєдну­ вати квіти, то не більше двох сортів. В іддаль між рос­ линами в ящику має становити 15—20 см, інакше вони будуть тягтися вгору і погано цвістимуть. Справжній «висячий сад» повинен відтворювати в мініатюрі куточок природи, нести в собі якусь ідею. Це може бути гірська фортеця, індійське поселення, по­ мешкання диких тварин, ставок тощо. Відповідно до задум у підбирайте рослини, ладнайте мікроспоруди. Н а рис. 5 наведено кілька варіантів карликових са­ дів. Д л я створення «гористого» пейзаж у мож на викори­ стати раковину умивальника з задньою стінкою. П окри­ та емаллю, раковина захищатиме кореневу систему від отруйного впливу окислених металів. Д но раковини з а ­ сипають дренаж ним каменем. Д о нього і задньої стінки з допомогою дроту прикріплюють кілька великих кам е­ нів, які складатимуть «кістяк» висячого саду. Між 21


і

Рис. 5. Варіанти карликових садів на балконах: А — «висячий сад» у раковині умивальника; Б — ящик* підставка для карликового садУ; В — конструкція «ста­ вок» з черепашнику.


камінням закладаю ть кілька гнотів (для кращ ої ф ільтра­ ції води у вертикальному напрям і). Зверху засипають грунт, закріплюючи його дрібнішими камінцями. В ниж ­ ній частині не забудьте залишити вільне від грунту місце, залийте туди воду — в мікропейзажі з’явиться «озерце». Завдяки вертикальним гнотам зволоження грунту забезпечується підніманням води з дренажного шару. Таким чином, поливати рослини не треба, отже і грунт не змиватиметься водою. Д ля насадж ення в тако­ му висячому саду можна використати мініатюрні ломи­ камені, молодила, очитки та інші рослини. Якщо ви хочете створити в своєму «саду» відносно рівний «рельєф», формування грунту спрощу­ ється: поверх дренаж ного каменю в ящики засипте грунт, присипте його піском. З якогось боку зробіть мальовничий «ставок». Д л я цього контури виїмки з а ­ кріпіть просмаленою стрічкою, яка сформує «берегову» лінію. Перш ніж розпочати садіння рослин, перевірте фільтрацію води в штучному садку. Полив садка, як і в першому випадку, здійснюється зі «ставка», звідки вода фільтрується крізь дренажний камінь і грунт. П іс­ ля поливу грунт трохи осідає, тому слід його досипати і підправити конструкцію з каменів. Через 24—48 годин після цього мож на приступати до садіння рослин. Щ е простіше зробити конструкцію «ставок». Д ля цьо­ го треба підш укати пластмасову коробку-таріль ЗОХ Х 5 0 Х 7 см (розміри приблизні) довільної форми. Від­ повідно до габаритів коробки знайдіть пористий камінь, кращ е черепашник, висотою 10—20 см — це буде «ост­ рів» у вашому «ставку». Н адайте каменю відповідної форми за допомогою долота і зробіть ніші для рослин. Д ібрати рослини для «висячого саду» досить склад­ но: з одного боку, вони мають бути достатньо декора­ тивними і мініатюрними, з іншого — передавати форми справж ніх дерев, кущів, трав. У карликових садках можна використати численні види хвойних рослин: ки23


парнсовикн, кипариси, яловець козацькии і горизонталь­ ний, тис (звичайно, у вигляді маленьких сіянців чи са д ­ ж анців), а з листяних рослин — дрібнолисті види: самшит, кизильники горизонтальний і дрібнолистий, тамарикс, філерію. З тр ав’янистих рослин підійдуть очитки, молодила, ломикамені, аубрієція, крупки, д р іа­ да, флокси шиловидні, первоцвіт карликовий, моховин­ ки, роговики, кмин тощо. В композицію можна включи­ ти навіть едельвейси: вони чудово почувають себе в мікрокультурі. Крім цих рослин, спробуйте використати різні види мохів і лишайників — мніуми, політрихуми, кладонії, евернії. Вони нададуть вашому садку своє­ рідності. Карликовий сад мож на оздобити скульптурними ком ­ позиціями, використавши для цього цеглу, камінь, де­ рево, солому. «Територію» садка мож уть перетинати мініатюрні дороги і містки. Все це вносить у компози­ цію елементи декоративності й завершеності. Не забудьте, що «висячий садок» потребує правиль­ ного догляду. Його слід регулярно поливати (найкра­ щ е — з «озера»). Не давайте рослинам надмірно роз­ ростатись: це спотворює композицію. Регулярно підстри­ гаючи рослини, ви збережете пропорційність між ними. Восени полив треба поступово зменшувати, звівши його нанівець. Н а зиму утепліть садок знизу і з боків ста­ рим ганчір’ям, мохом, шпильковим гіллям тощо. Крім таких форм озеленення, дуж е популярними є вирощені в ящ иках ліани. Ш видкоростучі рослини пе­ ретворюють балкон чи підвіконня в чудовий зелений куточок. Щ об ящики з рослинами не займали корисну площу, їх слід підвіш увати із зовнішнього боку балко­ на. Переріз таких ящиків має становити не менше 20Х Х20 см, щоб рослинам була забезпечена достатня пло­ ща живлення. На дно ящиків укладаю ть ш ар дрен аж ­ ного заменю завтовшки 5—8 см, поверх якого засипають родючий грунт (2 частини дернового грунту, 1 частина 24


листяного грунту, 0,5 частини компостного грунту чи піску). З витких рослин Для озеленення балконів можна використати виноградовники, ломиноси. Д ля них треба передбачити підпори з дерев’яних рейок і підвіски з мотузок. М еталеві конструкції гірші, бо вони негативно впливають на розвиток рослин. Виткі рослини треба роз­ міщувати обабіч балкона, не затуляючи його спереду, щоб залишити доступ світла у приміщення. З а літо ліани розростаю ться, тому підставки і підв’язки мають бути достатньо надійними. На ж аль, деякі перспектив­ ні для вертикального озеленення ліани (лимонник китай­ ський, актинідія гостра тощо) використовуються недо­ статньо через необізнаність з ними. А втім це важливі плодові й лікарські види. Д огляд за виткими рослинами полягає в щорічній обрізці й розрідж уванні крони. Цю роботу кращ е виконувати навесні, перед сокорухом. Виткі рослини, квіти і «висячі сади» забезпечать красу і затиш ок у вашій квартирі.

К ІЛ Ь К А СЛІВ ПРО «САДИ» В КІМНАТАХ К вітникарство, озеленення житлових приміщень — складна і багатогранна справа. Н а цю тему є різноманіт­ на л іт е р а т у р а — популярна і спеціальна. Тому ми об­ межимось лише загальними зауваж еннями. Д л я озеленення приміщень використовуються пере­ важно субтропічні й тропічні теплолюбні рослини. В кімнаті, особливо спальній, не слід тримати велику кількість зелені: вночі рослини виділяють шкідливий для здоров’я вуглекислий газ. Розміщують квіти якнайближ ­ че до світла: на підвіконні, вздовж стін біля вікон, на стойках і підставках біля балконних дверей. Разом з тим слід пам’ятати, що на рослини надзвичайно нега­ тивно впливають холодні протяги. Найбільш поширеною у побуті є горщикова культу­ 25


ра кімнатних рослин. Підбираючи горщики різних форм і розмірів, рослинам забезпечують нормальний розви­ ток. Через кожні 2—3 роки рослини треба пересадж ува­ ти в більші горщики. При цьому попередній грунт з а ­ міняють на 50—55 процентів, бо він стає бідним на по­ живні речовини. П ош коджені під час пересадж ування корені обережно підрізають, а місця зрізів присипають товченим вугіллям. Останнім часом в інтер’єрах використовують компо­ зиційне аранж ування рослин на площинах — своєрідні «садки на підносах». їх прикрашають пейзажними еле­ ментами, що імітують потічок, стеж ку з містком, паго­ ду тощо. Мистецтво створення карликових садів наро­ дилося в Японії тисячі років тому. Звідти прийшла до нас культура карликових дерев («бонсай»). Ці деревця вирощують на кам ’янистому грунті, часто пересадж ую ­ чи, формуючи химерні крони, обрізаючи корінці. Д обре піддаються формуванню окремі види сосон, справж ні кедри, тсуги, самшит та інші види вічнозелених дерев­ них рослин. Культивування карликових садів, а надто карлико­ вих дерев — справа складна і вимагає від людини тер­ піння й кропіткої праці. Тому в сучасних інтер’єрах вдаються здебільшого до спрощених методів (рис. 6). П ідставки роблять зі старих пнів, каменю-черепашнику, використовують для цього, як уж е було сказано, під­ носи. Садки на підставках ідентичні карликовим садам для екстер’єрів і різняться від них лише асортиментом рослин. Ось кілька прикладів. « З е л е н и й о с т р і в » . Візьміть неглибоку таріль чи пластикову коробку з вертикальними стінками висотою 7— 10 см, у центральній частині спорудіть «острів». Д ля цього з’єднайте кілька шматків пористого каменю (ту­ фу, цегли) чи дерева (кращ е намоклого). «Берегову лінію» укріпіть просмоленою стрічкою, створюючи до­ вільний контур. Отвори між каменями (кусками дере26


ТЯ

А - «Зелений6 'о?трГв"03БЦП ІНТЄР’ЄРІВ-' ,з м - . ; к г гори»; В ~


ва), куди міг би висипатись грунт, закладіть дрібними камінцями і заповніть смолою чи пластиліном. Підготов­ лену основу «острова» засипте грунтом на см вище наміченого рівня води. Новоствореиим «островом» р оз­ порядіться за власною фантазією . М оже, вас прива* бить тема Робінзона Крузо та острів’ян. Н а клаптику «суші» чудовий вигляд матимуть «тропічні ліси» з очитків, сансев’єрії, нефролепіса, ехеверії, традесканцій, дрібнолистих видів бегоній. К ілька мініатюрних скуль­ птур (індійська хиж а, фігурка людини чи звіра) зб а га­ тить задуману композицію. А чому б не створити м а­ льовничу «гавань»? Тут добір рослин взагалі необме­ жений. А До острова не забудьте «пришвартувати» кілька екзотичних міні-парусників — чим не гавань се­ редньовічного міста! « К а з к о в і г о р и » . Д л я такої споруди підберіть відповідної форми туф або черепашник. П родумайте експозицію намічених видів екзотичних рослин і у від­ повідних місцях черепашнику вибийте долотом кілька заглиблень розміром 5 X 5 X 5 см. П осадіть у них росли­ ни і засипте заглиблення родючим грунтом. Якщо для композиції ви візьмете кактуси, «пейзаж» набуде ви­ гляду суворого мексіканського нагір’я. Його дуж е при­ красить маленька «фортеця» чи фігурка індійця. Н ай ­ кращий вигляд матимуть у такій композиції кактуси з родів мамілярія, айлостера, лобівія, опунція (види дрібнощетинкова, біловолосиста і карликова), клейстокактус. Ці рослини мож уть обходитися мінімальною кількістю вологи, тому інтенсивні поливи непотрібні. При садінні рипсалісів, гаворцій, гастерій, еуфорбій, ехеверій, очитків камінь мож на покласти на невисокий піднос. У цьому випадку воду наливають просто в під­ нос, звідки вона втягується черепашником. Щ оправда, названі рослини теж відзначаю ться посухостійкістю, отж е полив зводиться до мінімуму. Один-два рази на тиждень баж ано обприскувати рослини водою (з розпи­ 28


лю вача). Такий душ поліпшує їх вигляд і дуж е корисний для них. « Л і с о в и й п е н ь». У лісі ми інколи натрапляємо на старі дуплясті пні. Такий п ен ь— одна з найкращих природних декоративних підставок для екзотичних кім­ натних рослин. Якщо дупло недостатньо велике, його розширюють за допомогою стамески. М ож на зробити кілька дупел на різних рівнях. Пень мож на обпалити ззовні й відш ліфувати. Основу пня треба вирівняти, для того щоб споруда мала надійну опору. Щ об насподі не накопичувалась волога, пень ставлять на низький під­ нос. Перш ніж садити рослини, треба підготувати дупла для засипання грунту: розширити, поглибити, вирівня­ ти краї до горизонтального рівня (інакше після поливу вода і грунт виливатимуться звідти). Низькі к р аї дупел мож на підняти за допомогою смоли чи пластиліну. З а ­ стосовувати камінь у такій композиції не треба, щоб не внести дисгармонії. Д л я садіння в дупло кращ е брати рослини-епіфіти. Такими є різноманітні орхідеї (блетіла, пафіопедіулю ми), бромелії (більбергія, ехмея, криптантус). Разом з тим можна порекомендувати крупнолисті бегонії, традесканції, пеперомії, плющі та інші види кімнатних рослин. Н а відміну від кам ’яних споруд ця композиція може бути насичена рослинами настільки, що пень майже сховається серед зелені. «Сади на підносах» в усіх варіантах вирощують на підвіконні чи спеціальних тумбах-підставках. Крім міні­ атюрних форм, для озеленення житлових приміщень інколи використовують крупномірні тропічні рослини в ящ иках чи бочках — монстери, гібіскуси, абутилони, ф і­ куси, пальми. О днак такі рослини займаю ть значну пло­ щу в квартирі, збирають пил, отже, потребують постій­ ного догляду. Якщо у вас немає умов для того, щоб тримати крупномірні рослини, і ви хотіли б їх комусь віддати, не забувайте, що їх охоче придбають школи, установи. 29


Широкого популярністю в побуті користуються ам ­ пельні рослини — традесканції, виткі види фікусів, плющі, церопегії, аспарагуси, гойя (восковий плющ), сциндапсус, гінура, колумнея тощо. Д еякі з них, наприклад традесканції, мож уть рости навіть без грунту, просто у воді. Своєрідність ампельних рослин, їх неви­ багливість і краса приваблюють багатьох. П роте не слід забувати, що перенасиченість стін такими рослинами порушує гармонію інтер’єру. Озеленюючи ж итлові приміщення, враховуйте їх ці­ льове призначення. Не забувайте, що в спальні і ди тя­ чій кімнаті має бути мінімальна кількість рослин. М ож ­ на порекомендувати такі види: аукубу японську, антуріум величний, бегонію королівську, калатею прикраш е­ ну, колеус гібридний, пілею К ад ’є, хлорофітум строкатолистий, ампельні рослини. З них слід вибрати один-три екземпляри, які найкращ е відповідатимуть інтер’єру кімнати. У дитячій кімнаті не вирощуйте колючі види — кактуси, агави і т. ін. Основний центр квітникарства в межах квартири — вітальня. Радимо сконцентрувати рослини в «ботанічно­ му куточку», а не розпорошувати по всій кімнаті. Такий куточок можуть створити одна-дві крупномірні рослини, а також різноманітні колекції екзотів. Окремі види ампельних чи яскравих горщикових рослин придатні для кухні, освітленого передпокою, коридору.


ЯК ВИРОСТИТИ ЕКЗОТИЧНІ РО СЛИНИ М ало спланувати насадж ення екзотичних рослин. їх ще треба виростити, вчасно доглянути. Це кропітка й тривала праця. Досить один раз помилитись — і зусил­ ля багатьох років мож уть зійти нанівець. Д л я виро­ щування екзотичних рослин необхідні навички садівника й теоретичні знання ботаніка. Чим дивовижніші росли­ ни ви захочете виростити на своєму подвір’ї, тим склад­ нішим буде догляд за ними, тим більше уваги треба при­ діляти своїм зеленим вихованцям. Д Е ВЗЯТИ Е КЗОТИЧН І Р О С Л И Н И Квіткові та овочеві види можна придбати через спе­ ціалізовані магазини «Квіти» і «Насіння». Плодові, ягід­ ні та деякі декоративні дерева й кущі є в розсадниках трестів «Зеленбуду», в лісництвах і ботанічних садах. 31


Щодо екзотичних рослин, які надходять у продаж , то їх асортимент, на ж аль, дуж е обмежений. Рідко н атра­ пиш на такі екзотичні види, як ломиніс Ж акм ана, сріб­ ляста форма ялини колючої, катальпи чи магнолії. Проте їх можна виростити самим. Нині в багатьох наших міс­ тах є колекції декоративних рослин, які прикрашають скверн і парки. Більшість екзотів восени рясно плодо­ носять і вкривають землю коробочками, стручками, го­ рішками, крилатками. Візьміть трохи насіння і проро­ стіть його. Якщо вподобана вами рослина плодоносить рідко, проконсультуйтесь із спеціалістами, яким чином зібрати з неї насіння. У ботанічних садах і дендраріях самовільно збирати насіння категорично забороняється, тому що при цьому можна поранити рослину, зірвати дефіцитні плоди, пошкодити дослід, закладений науков­ цями. Д еякі екзотичні рослини не даю ть насіння. Спробуй­ те розмножити їх живцями, укоріненими відсадками, паростками. Ні в якому разі не зрізайте їх з рослини самі, обов’язково зверніться до спеціалістів парку. П ам ’ятайте, що пошкодження екзотичної рослини може коштувати їй ж иття. Особливо страж даю ть від сам о­ вільних обрізувань декоративні ліани й лазячі рослини. Відрізавши дрібні пагінці на висоті власного зросту, можна мимоволі понівечити крону: адж е кож на тонка гілочка ліани розростається на кілька квадратних мет­ рів. Ось чому благородна мета розведення екзотичних рослин має поєднуватися з високою культурою приро­ долюба.

НАСІН НЕ РО З М Н О Ж Е Н Н Я ЕКЗОТІВ Екзотичні рослини, як вж е було зазначено, мають різноманітні форми насіння і плодів: крилатки, листян­ ки, горішки тощо. Агротехніка пророщування такого н а­ 32


сіння різна. Варто запам ’ятати, що схожість насіння екзотичних рослин, як правило, д у ж е низька. Так, у тюльпанного дерева чи псевдомодрини вона становись 2—6 процентів, тобто з кожних 100 насінин проростають лише дві — шість. Отж е, вирощувати екзоти слід з ве­ ликою обережністю й уважністю. Висівати насіння екзотичних рослин кращ е в ящики розміром 4 0 x 6 0 x 1 2 см. Тх завж ди можна сховати в з а ­ тінок чи, навпаки, винести на сонце. Грунт в ящ иках має бути достатньо родючий: дерновий з перегноєм. Перед висіванням рослин його треба протруїти 0,5-процентним розчином марганцевокислого калію. Насінйя висівають на глибину, яка дорівнює двом діаметрам насінини. Якщо порохоподібне насіння чубушників лише злегка притрушують піском, то, приміром, ж олуді з а ­ глиблюють у грунт на 6— 8 см. Непогано, якщо є можлйвість покрити посіви мульчею — світлим піском, тиреоіб, торфом. Це зменшує пересихання грунту І перешкод­ ж ає появі корка на його поверхні. Особливо небезпечні для молодих сходів грибкові хвороби, які розвиваються на вогкому грунті в умовах застійного повітря. Ось чо­ му ящики з посівами кращ е тримати на подвір’ї, розпу­ шуючи поверхню грунту і періодично (раз на місяць) обробляючи його бордоською рідиною, сіркою. Насіння екзотичних рослин проростає незабаром після висівання чи після періоду спокою. Ботаніки по­ діляють рослини на 4 групи залеж но від того, коли і як висівати їх насіння — негайно після достигання, восейи, навесні, після попередньої обробки. Негайно після достигання пророщують насіння верб, тополь, в’язів, берез. Ці рослини даю ть насіння вж е н а­ весні чи на початку літа. Якщо насіння в сприятливих умовах не проростає, його схожість швидко зменшу­ ється. Посіяне на вогкий грунт насіння цих рослин ви­ тримують у затінку і лише після того, як сходи зміцні­ ють, поступово переносять ящики на світло. 2 1-1037


Восени висівають насіння багатьох крупнонасінних видів: дубів, ліщин, буків, горіхів. П еред цим його про­ труюють суриком чи сіркою, щоб у грунті його не по­ ш кодж ували миші та комахи. М ож на залишати насіння цих рослин і для весняного посіву, але тоді його треба зберігати в свіж ому піску, не допускаючи пересихання. Температура субстрату не повинна перевищувати 5° С, інакше насіння проросте. Насіння переваж ної більшості видів екзотичних де­ рев, кущів і трав висівають навесні. О днак весняний посів ставить певні вимоги до умов. По-перше, висівати треба достатньо рано у вогкий і теплий грунт. По-друге, необхідно передбачити засоби збереження посівів у вогкому стані. Д л я цього застосовують мульчування або притінення щитами. По-третє, слід вчасно прополю­ вати посіви, захищаючи їх від численних сходів бур’я ­ нів. Ось чому насіння найцінніших еквотичних рослин краще висівати в ящики, парники. Насіння великої кількості деревно-чагарникових ек­ зотів потребує передпосівної підготовки. Йдеться про рослини помірних широт, насіння яких у суворий зимо­ вий період перебуває в стані спокою. Якщо його висія­ ти навесні чи восени, сходи з’являться через рік, а то й два. Серед дерев і чагарників до цієї групи належ ать ялівці, тиси, кедрові сосни, кизильники, глоди, вовче лико, дерени, клени, ясени, липи, маслинки, шипшини тощо. Насінина цих рослин має оболонку чи кісточку, які захищають її від поступання води і затримую ть проро­ стання зародка. Д л я того щоб прискорити проростання, інколи вдаються до скариф ікації — штучного руйнуван­ ня оболонки (кісточки). Н а оболонку діють тертям чи кислотою. Насіння бобових (робінії, карагани, софори) обливають окропом, і воно швидко проростає. Проте не завж ди пошкодження вахисної оболонки прискорює про­ ростання насіння. В такому випадку допомагає стра­ 34


тифікація — штучца зміна умов, у яких триває стан спокою. Роблять це так. Насіння перемішують з вологим піском (торфом, мохом) і витримують при температурі від 0 до 5° С. Період стратифікації становить 1—2 мі­ сяці для сосон, 10— 12 місяців для тисів та абрикосів. Хоч утримувати насіння в такому стані непросто, проте ще складніше цілий рік полоти пусті грядки з непро­ рослим насінням. Коли стратифіковане насіння почи­ нає проростати, його висівають на грядки. Якщо сходи рясні, їх треба розпікірувати. Протягом перших тижнів молоді сходи потребують притінення щитами чи гіллям (інакше сонячні промені знищать мо­ лоді рослини). Поливати сходи кращ е ввечері, після 17-ї години. П ідж ивлення молодих рослин органічними доб­ ри вам и — один з найкращих засобів прискорення їх росту, надійний захист від грибкових хвороб. Насінне розмноження — тривалий і складний спосіб вирощування рослин. Зате скільки радощ ів принесе вам рідкісна екзотична рослина, випестована з насінини.

ВЕГЕТАТИВНЕ Р О З М Н О Ж Е Н Н Я Б агато які. цікаві екзотичні рослини не відтворюють­ ся з насіння. Це самшит, теплолюбні текоми, плющі, декоративні паркові форми ялини колючої, строкаті форми клена ясенелистого і бука європейського. А якщо і виростають ці рослини з насіння, їх забарвлення істотно відрізняється від материнського. Ось чому екзо­ тичні рослини часто вирощують вегетативним спосо­ бом — ж ивцю ванням, щепленням, поділом кущів, від­ садками, кореневими паростками тощо. Ж ивцю ванням називають укорінення частини стебла чи навіть листка рослини. З а останні роки зелене живцю вання екзотичних рослин набуло значного поширення завдяки доступності й відносній простоті. Легко вкорі­ нюються ж ивці верб, тисів, тополь, кипарисовиків, би­ 2*

35


рючини, самшита, плюща. Значно складніше вкорінити гілочки дуба, сосни, тюльпанного дерева, барбарисів. Найкращий для живцювання екзотичних рослин пері­ о д — з середини червня до початку липня. У цей час молоді пагони дерев’яніють і добре вкорінюються. Хвойні види живцюють з лютого по березень, поки бруньки не йдуть у ріст. Основою успішного ж ивцю ван­ ня е дотримання оптимального режиму температури, во­ логості й розсіяного освітлення. Легковкоріню вані види рослин, наприклад верби, самшит, дівочий виноград, можна живцю вати просто в грунт. Д ля інших рослин створюють спеціальні суміші (рис. 7). Ж ивцю вання можна проводити в парниках, ящиках, теплицях. Щ об живці добре вкорінилися, слід, з одного боку, не допус-

Рис. 7. Схема субстратів для зеленого живцю вання: а промитий крупнозернистий пісок (шар 1,5—2,0 см); б —• суміш піску (50%) і торфу (50%) (шар 5,0—6,0 см); в — суш ф торфу (50%) і перегною (50%) (шар до 10 см); г Лрйовий грунт (шар 5,0—8,0 см); д — дренажний камінь (шар 6,0—8,0 см).

36


тити росту пагонів до вкорінення, з іншого — сте­ жити, щоб не підгнивали чи не підсихали нижні зрізи. Ось чому пісок треба Добре Промити й прокалити. Н ар і­ зують живці гострою бритвою або відривають «з п’ят­ кою», щоб якнайменше пошкодити рослинні тканини. Середня довж ина ж ивця має становити 5— 15 см, на ньому повинно бути 2—3 бруньки. П еред висадж уван­ ням живці обробляють стимуляторами росту (гетероаук­ синами концентрацією 50—400 мг/л) або змочують водою. Замість водних розчинів стимуляторів часто ви­ користовують Діючі протягом тривалого часу порошко­ подібні суміші (1—30 г гетероауксину на 1 г наповню ва­ ча). Проте застосовувати дефіцитні стимулятори необов’язково. Ви змож ете обійтися й без них, але заб ез­ печте систематичний догляд за живцями: підтримуйте стійку температуру (18—22°), зволожуйте живці (не надмірно, щоб вони не загнили). Вже через 10—40 днів на нижньому зрізі живців з’явиться біла ватоподібна т к а н и н а — калюс. (Легковкорінювані верби та інші рослини можуть не утворювати калюса.) Н езабаром з’являються перші корінці. Хризан­ теми вкорінюються протягом 2—4 тижнів, півонії — 2— 8 місяців, тис — 2—4 місяців, ялини — 6— 12 місяців, туї — 1— 1,5 місяця. П аркові форми екзотів можна розмножити щеплен­ ням. Цей метод дає змогу підвищити стійкість рослин, прискорити їх ріст. Є кілька видів щеплення: окуліру­ вання (щеплення брунькою під кору), щеплення живцем під кору і аблактування (зрощ ування гілок, не відокрем­ лених від стовбура) — рис. 8. Найчастіше застосовують для розмноження екзотів щеплення живцем під кору (ко­ пулювання, щеплення клином, у розщіп тощо*). Н айкра­ щий період для щеплення живцем — квітень — травень, коли рослини активно ростуть. О кулірування рекоменду­ ють проводити в серпні, коли бруньки достатньо сформо­ вані, а кора легко відокремлюється від деревини. Окулі37


Рис. 8. Прийоми щеплення екзотичних рослин: А — окулірування; Б — щеплення живцями під кору; В — аб­ лактування.


рування широко застосовується в плодівництві, а також для щеплення екзотичних рослин з родини розових: гло­ дів, кизильників, яблунь тощо. В ж е через 2—3 ТИЖНІ прищепа приживляється до материнської рослини, а про­ ростає наступної весни. А блактування проводять у тому разі, якщо звичайні методи щеплення не даю ть наслід­ ків. Рослини стискають стеблами, а коли вони зростаю ть­ ся, прищепу обрізаю ть знизу, а підщепу — зверху. А б­ лактуванням мож на надати рослині дивовижної форми. Якщо щеплення вдалося, запобігайте цвітінню й пло­ доношенню прищепи в перші роки. Ц е знесилить рослину і може стати причиною її загибелі. З іншого боку, треба регулярно обрізати парость із сплячих бруньок, яка в перші роки з’являється на стеблі підщепи і може заглу­ шити прищепу. Д екоративні плакучі й строкаті паркові форми мож на щепити на штамб (місце щеплення підня­ ти на 1— 1,5 м над рівнем грунту). Тоді прищепа ство­ рює карликове деревце з дивовижною кроною. Кущі багатьох видів екзотичних рослин (спірей, шип­ шин, рододендронів, хеномелесів, жимолостей) легко розмножити поділом. Н авесні частину куща відкопують і'відтин аю ть секатором від материнської рослини. Місце обрізу присипають товченим деревним вугіллям. ПодІб^ ним чином розмножують корзнепаросткові ліани (лимон­ ник китайський, деревозгубник, текому тощ о). Кореневі й кущові паростки швидко ростуть і рано починають цвісти. Ц ікава закономірність: чим більше кореневих паростків відкопують, тим інтенсивніше утворює їх м а­ теринська рослина. Чимало екзотичних рослин (аралії, сумахи, обліпиху, маслинки, керію тощо) розмножують у такий спосіб. Він дає змогу не помилитись у визначен­ ні статі дводомних рослин. Спробуйте виростити без ко­ реневої парості жіночі екземпляри обліпихи — це важко. А парость біля усіяного плодами деревця не підведе. Якщ о екзотичні рослини не утворюють кореневої па­ рості, їх можна розмножити відсадками —*укоріненими 39


нижніми гілками. Такі гілки восени пришпилюють до грунту і частково засипають. Через рік, коли відсадок укоріниться і зміцніє, його відділяю ть від материнської рослини і пересаджують. Так садівники розмножують декоративні магнолії, церциси та інші рослини.

П ЕР Е С А Д К А Р О С Л И Н П ересадка рослини — відповідальний процес. П рак­ тично рослини можна пересадж увати в будь-який пері­ од року, якщо забезпечити високий рівень агротехніки і догляд. Ось як рекомендував пересадж увати дорослі дерева ... П етро І. Не дивуйтесь: однією з особливо­ стей характеру цієї людини була «охота» до створення парків. У листі до майора Уиіакова Петро І писав: «По п о л у ■* чении сего велите ньінешней зимой прислать должное число деревьев илимовьіх также липовьіх молодьіх, а именно тьісяч по сту, где отьщутся около М оскви. Оньїх велите верхуиіки обрубать, чтоб они длиной бьіли ( без верхов, как отрубят) не больиіе семи-осьми футов, а толщиной бьіли в окружности не меньше червонного и не больиіе єфимка. А на весну в удобное врем я, как зем ля станет распущаться, велите их из зем ли вмнуть и пере­ везти и посажать около Москвьі в ближ них дворцовьіх селах... д ля того, чтобьі их впреть со временем удобно бьіло бьі перевезти в Питербурх». Найбільш вдалі результати даю ть осінні й весняні пе­ ресадки. Викопують рослини з грудкою грунту, щоб не пошкодити кореневу систему (рис. 9). Кінці коренів обти­ нають гострим ножем і присипають товченим вугіллям. Якщо рослину треба перевезти, її коріння обгортають вологою ганчіркою. Яма, в яку пересаджують рослину, має забезпечити вільне розміщення всіх коренів. ї ї розміри залеж ать від розмірів кореневої системи і стайШ йґгь Зй хЗО кЗО , 40


Рис. 9. П ересадка екзотичних рослин: Л -- викопування саджанця з грунтом; Б — підготовка саджанця до транспортування; В — прикопування сад­ жанців для тимчасового зберігання.


50 X 50X 50 см чи більше. В дму додаю ть бзгатлй грунт, перемішуючи його з водою до каш оподібної маси, Нею покривають корені рослини, а вж е потім закопують їх. Рівень грунту має бути на 3—5 см вищим від кореневої шийки рослини. Після пересадки грунт треба щільно ут­ рамбувати. Крону рослини підрізаю ть на чверть довж и ­ ни гілок. Високорослі садж анці підв’язують до міцного кілка. У бордюри і шпалери рослини пересаджують трохи інакше. Спочатку викопують канаву перерізом 30X 30 см за наміченою лінією посадки. Призначені для пересадки кущі розміщують у шаховому порядку на відстані ЗО см один від одного. П ересадж ені рослини підстригають на однаковому рівні.

Д О Г Л Я Д ЗА РО СЛ И Н А М И Навесні та влітку особливу увагу слід приділити мо­ лодим рослинам. Тх коренева система ще слабка, і вони не можуть забезпечити себе вологою. Тому їх доводить­ ся часто, майже щодня, поливати. Н айкращ е робити це надвечір, коли сила сонячних променів спадає. М ож на поливати й зранку, до 8—9 години, інакше сонце обпа­ лить ніжні стебла рослин, скроплені водою. Д у ж е корис­ ний для рослин свіжий душ: вода змиває з них бруд, по­ рох, шкідників, регулює в них газообмін. Одночасно з поливом іноді треба підживлю вати рослини (найкращ е — органічними добривами: гноєм, компостом, торф ом). Органічну масу, особливо гній чи послід, розмішують у воді (100 г на відро води) і поливають нею рослини один-два рази на місяць. М ожна використовувати й мі­ неральні добрива (азотні, фосфатні, калійні), розкидаю ­ чи їх по поверхні грунту чи прикопуючи напровесні з розрахунку 5—25 г на квадратний метр. Д л я ж ивлен­ ня рослин використовують також опале листя. Тому в парках не рекомендується збирати і знищ увати його. 42


Кращ е за все прикопати опале листя в зоні діяльності коренів чи вивезти у компостну яму. Д у ж е відповідальним для садівника періодом є зима. Від того, як він підготує рослини до зимівлі, залеж ить їх стійкість до морозів. Одна з найважливіш их перед­ умов нормальної зимівлі рослини — вчасне завершення ростових процесів. Щ об добитися цього, треба підживлю­ вати рослини добривами з літа, не допускати повторно­ го цвітіння й плодоношення, обрізати верхівки пагонів, а в окремих випадках і частину листя на них. Однак не всі види екзотичних рослин можуть нормально зимувати в наших широтах. Особливо страж даю ть від морозів мо­ лоді катальпн, павловнія, вістарія, болотні кипариси, магнолії. Тому на зиму їх треба вкривати (рис. 10). Найпростіше пришпилити рослини до грунту і засипати ним. М ож на вкрити екзоти гілками хвойних рослин (гілки листяних рослин бувають причиною випрівання екзотів і розвитку на них шкідливих грибів). Д ля укрит­ тя рослин інколи використовують сухе опале листя. Ц ін­ ні рослини обмотують солом’яними матами, старим ган­ чір’ям і навіть газетами чи мохом. Навесні покриття по­ ступово знімають. Так само поступово випрямляють пришпилені стовбурці екзотів, щоб не пошкодити їх. Відмерлу частину крони (а без цього рідко вдається зи­ мівля) обрізаю ть пізніше, після повного облиСнення рос­ лини. Чимало прикростей завдаю ть екзотичним рослинам хвороби і шкідники. Проти рослиноїдних комах активно діє обприскування розчином 0,2—0,3-процентного карбо­ фосу чи хлорофосу, розчином 0,66—0,15-проЦентнбго базуДину. З грибковими і деякими бактеріальними хво­ робами мож на успішно боротись, застосовуючи розчини 4—5-прбцентного залізного чи 0,5— 1-процентного мід­ ного купоросу, 0,4-процентної каустичної соди, 1-про­ центну суспензію колоїдної сірки чи 1-процентну бор­ доську рідин'у. Н айкращ і результати даю ть профТлак43


Рис. 10. Укриття теплолюбних екзотів на зиму: А — підгортання куша грунтом; Б — обгортання саджанців солом’яними матами; В — обв’язування нижньої частини стовОура великих рослин; Г — пришпилювання гнучких ліан і засипання грунтом.


Рис. 11. Стрижка бордюрів: А — спрощений варіант; Б — горизонтальна стрижка на різних рівнях; В — ускладнений фігурний в а р і а н т ; Г — подвійний бордюр; Д — елементи горизонтальної та фігурної стрижки; Е — бордюр з використанням квітучих рослин.


тичні заходи — періодичне обприскування здорових рослин хімікатами пониженої концентрації один раз у ЗО— 45 днів. Правильно посаджені, сво€часно доглянуті, екзоти швидко ростуть, рясно цвітуть і плодоносять,— і це най­ кращ а винагорода людині за кропітку працю. Велике значення в догляді за екзотичними рослинами має формування крони. У такий спосіб не лише створю ­ ється своєрідна зовнішність рослини, а й активізується її цвітіння і плодоношення. При формуванні крони слід видалити гілки, які спотворюють контури рослини, ста­ рі та всихаючі гілки, паростки на стовбурі тощо. Д ля активізації цвітіння обрізаю ть гілки, розташ овані в цент­ рі крони, а також ті, що перехрещуються, подвоюються. Обрізаючи рослини, створюють декоративні фігури. Фігурну стрижку (рис. 11) найчастіше застосовують для формування чагарникових бордюрів та високих шпалер. Спрощена стрижка створює прямокутну форму бордюру, фігурна — різноманітні геометричні й довільні фігури. П равила підстригання бордюрів порівняно прості. Фор­ мують фігури на молодих рослинах. Обрізання почина­ ють рівномірно по всьому профілю фігури, протягом літа повторюють його ще один — три рази — залеж но від ін­ тенсивності росту пагонів. Щ оразу повторну стрижку виконують на 3—5 см вище від попередньої. Це сприяє інтенсивному розростанню крони. Д обре піддаються фі­ гурній стрижці туї, ялини, ялівці, тиси, бирючина, граб, сливи, кизильники, яблуні. Щ е давні римляни застосову­ вали фігурну стриж ку рослий, створюючи в парках «замки», фігури людей, звірів тощо. Вони віддавали пе­ ревагу самшиту і т и с у — рослинам з вічнозеленою кро­ ною. Спробуйте створити на подвір’ї фігури з рослин. Уявіть собі) як прйкраситьбя с їе ж к а чи вЯід до будинку»

облбі'ч

йкіГх

виструнчаться зелені колШф кулі; пТрамїда;


«ПАЛАЦИ» НА ПО ДВ ІР’Ї Прикрасити подвір’я малими архітектурними ф орма­ ми цілком під силу кожному. П аркознавці називають це «розстановкою меблів». Д авайте і ми з вами їх розста­ вимо. Форми малих архітектурних споруд різноманітні: са ­ дові лави, перголи, альтанки, стежки (не каж учи про більш громіздкі й непридатні для нашого варіанта гро­ ти, фонтани, стави, руїни, стінки). Такі архітектурні еле­ менти (навіть найпростішої конструкції) посилюють ес­ тетичне сприйняття колекції екзотів, до того ж дають можливість відпочити серед вирощених власними р у ­ ками рослин. Найпростішими і найпоширенішими з таких споруд є садові лави (рис. 12). Виготовляють їх з дерева, каменю, металу, бетону. Серед цих матеріалів дерево відзнача­ ється найбільшою декоративністю. Найчастіш е викорис­ товують деревину дуба, робінії (акац ії білої) завдяки стійкості проти гниття. Щ е донедавна в парках ставили 47


А

Е

Рис. 12. Садові лави різних конструкцій: А — низька лава серед квітників чи газонів; Б — ви­ сока лава на фоні дерев чи високорослих кущів; В — група декоративних пнів; Г — лава з березових жер­ дин; Д — камінь, стилізований під лаву; Е — лава на відкритому газоні.


лави, збиті з дощ ок і пофарбовані. Проте вони не гар­ моніюють з рослинністю, і останнім часом від них, як правило, відмовляються. Все популярнішими стають невищукані садові лави природних форм. Д л я їх створення використовують частини стовбурів, окремі жердини, о ба­ піл. У відкритих скверах садові лави мають бути достат­ ньо низькими, не підноситися над газонами. Інша річ — високі лави вздовж паркової алеї, які підкреслюють монолітність колонади дерев. У закутках, на поворотах стеж ок часто створюють композиції лав. Значно складніше спорудити альтанку. Вдало розташ ована альтанка стає центром експозиції, сп равж ­ нім палацом серед екзотичної зелені. Стиль альтанки має відповідати стилю експозиції рослин. Приміром, середньоазіатські рослини гармоніюють з куполоподібним дахом альтанки, рослини американського походження — з альтанкою у вигляді індійського вігваму. К ілька зр а з­ ків альтанок наведено на рис. 13. Якщо прикрасити аль­ танку кольоровими стрічками, люстерками, прапорцями, вона від найменшого подиху вітерця ож иває, міниться барвами. Серед архітектурних паркових споруд слід назвати перголи і трельяж і. Перголи — це обвиті рослинами споруди з каменю, металу чи дерева. Найпридатніші во­ ни для умов степової України, де надмірне осоння при­ мушує дбати про затінок і прохолоду. Перголи можуть бути складовою частиною боскету. Боскети — замкнені, невеликі за розмірами ділянки, на яких споруджують лави, альтанки тощо. Боскети створюють додатковий еле­ мент композиції, часто контрастний до центрального па­ радного планування. Трельяж і — це підставки для вер­ тикальних і лазячих рослин. Н а відміну від пергол трель­ яж і однобічні й невисокі. їх споруджують для затінення лав, алей, входів. Д ля посадки біля трельяж ів найпридатніш і виткі троянди, ломиноси, іпомеї, плющі. 49


,Рис. 13. Стилізовані альтанки: «навіс»; Б — «пагода»; В — «парасолька»; рожка»; Д — «редут»; Е — «курінь».

— «сто-


Важливим елементом композиції маленького бота­ нічного саду на подвір’ї є стеж ка. З одного боку, вона повинна забезпечувати нормальне користування за будьякої погоди (не забруднюватись під час дощу, не зарос­ тати), з іншого — стеж ка сама є важливим композицій­ ним елементом саду, його об’єднуючою основою. Якщо в будинку живе більше чотирьох родин, стеж ку слід ро­ бити достатньо широкою (до 2 м) і надійною. Таку стеж ку профілюють (рис. 14), створюючи обабіч йеї водотоки і укладаючи її дренажним каменем* Покрйття ртежки може бути різним: асфальтовим, цеглянйм, гра­ війним, кам ’яним. М аленькі стежки мають бути 0,3— 0,5 м завширшки. П рофілювати їх не треба. К ращ е за все складати їх з окремих кам ’яних плит. М ожна використа­ ти й декоративні елементи покриття: дубові кругляки, збиті між собою жердини тощо. Серед квітник-ів вистеляють стеж ку з битої червоної цегли, з білого піску. Часто основу стежки засипають тирсою: вона перешкод­ ж ає інтенсивному росту бур’янів. Чільне місце на вашому подвір’ї може зайняти скульптура. Вона прикрасить квітник, стане центром де­ коративної куртини (рис. 15). Власне, скульптурою в саду можна назвати старий пень примхливої форми, ве­ ликий камінь чи групу каменів. Н авіть їх незграбність підкреслює вишуканість і екзотичну досконалість рос­ лин. Проте можна створити й цікавіш у скульптуру. Якщо на вашому подвір’ї є засохле дерево, пригляньтеся до нього. М оже, побачите в ньому дивовижну істоту, ф ан­ тастичного дракона, кошлатого ведмедя, стрункого леле­ ку. За допомогою стамески і молотка спробуйте посили­ ти ці риси так, ото б їх змогли іїббачигй й інші: Ц е і е скульптура. П ідібрані зі смаком архітектурні форми й скульптура стануть чудовою 03Д0ббїо вашого бо'тайіМноГо' сГаду.


Рис. 14. Покриття садових стежок: А - з каменю чи цегли; Б - тверде асфальтове покритт.я; В -г дерен (низько скошені трави); Г — з дубових кругляків (основа — з ущільненої тирси); Д — з гравію чи піску; Е — з бетонних чи кам’яних плит.


А

Рис. 15. Д ерев’яна скульптура серед рослин: А — «гриби» під деревом; Б — комиозиція на березі водойми; В — пень «сова»; Г — корявий пень в ото­ ченні квітників; Д — скульптурна група,


ПРО РО СЛ ИН И- ЧАР ІВ НИ ЦІ Серед безкрайого царства рослин, а їх на планеті налічується близько 500 тисяч видів, неповторною чарів­ ною красою відзначаються хвойні. Зелені влітку й узим­ ку, з тонким смолистим ароматом, вони завж ди приваб­ люють до себе. Хвойні рослини відносять до голонасін­ них, підкреслюючи тим самим, що вони не мають сп равж ­ ніх плодів — самі шишки чи шишкоягоди. Виникли го­ лонасінні дуж е давно, понад триста мільйонів років то ­ му, коли почали з’являтися перші тропічні ліси. То були велетенські кордаїти і каламіти, деревоподібні папороті. Тепер від них лишилося кам ’яне вугілля, а от хвойні ісіґують і понині. Радянський Союз — найбагатш а в світі лісова дер­ ж ава. До 77 процентів рослинності наших лісів станов­ лять хвойні. Серед них є чимало екзотів, без яких не обходяться колекції ботанічних садів і дендраріїв. Д а в а й ­ те познайомимося з деякими найбільш цікавими пред­ ставниками хвойних екзотичних рослин. 54


ГІГАНТИ С Е Р Е Д Д Е Р Е В Перших білих поселенців Америки здивували тисячо­ літні велети в лісах К аліфорнії. Д еякі з них досягали 120 м заввишки, а в діаметрі мали до 23 м. и имало р із­ них назв давали цій рослині: велінгтонія, вашінгтонія тощо. Але закріпилась за нею назва секвойядендрон гі­ гантський (Зедиоіайепйгоп §і§апіеит) — в пам’ять про вож дя одного з ірокезьких племен Секвойя, який боров­ ся проти поневолення ірокезів, виступав за їх освіту і створив першу ірокезьку абетку. «Велетом серед людей» називали свого вож дя ірокези, тому й велетенському д е­ реву дали його ім’я. Д о 3000 років ж ивуть зелені гіганти. Деревиною о д ­ ного секвойядендрона мож на завантаж ити 60 товарних вагонів. Секвойядендрони належ ать до родини таксодієвих. Д у ж е близькі до них інші представники цієї родини — секвойя вічнозелена (Зедиоіа зетремігепз) і кипарис болотний (Тахосііит йізіісНит), які теж походять з північної Америки. Секвойя чимось нагадує нашу ялич­ ку, але шпильки в неї ніжніші. Колись ліси цих рослин були більш поширені. В горах Японії росте представни­ ця таксодієвих — декоративна рослина криптомерія (Сгуріотегіа іаропіса). В горах Східного Китаю 40 ро­ ків тому знайшли метасеквойю (Меіаяедиоіа £Іуріо$ігоЬоійез). Д оти її вваж али викопною рослиною. Колись ліси метасеквойї вкривали величезні території до самої Арктики. Виростити екзотичні рослини з родини таксодієвих досить легко. Вони добре живцюються і непогано від­ новлюються з насіння, яке міститься в невеличких ку ­ лястих шишечках. Ці чарівні рослини південного поход­ ження порівняно теплолюбні. Тому на зиму їх треба прикривати (особливо молоді рослини). Більш морозо­ стійкі серед таксодієвих — метасеквойя і криптомерія, 55


культура яких зустрічається в багатьох наших парках. Витримують морози також кипариси болотні, хоч молоді рослини потребують людського піклування. Складніше з секвойядендроном і секвойєю: вони ростуть у відкри­ тому грунті лише під надійним захистом. Усі таксодієві — средньовибагливі до грунту й воло­ ги рослини. При належ ному догляді вони швидко ро­ стуть, переганяючи місцеві хвойні рослини. Д ивовиж ні екземпляри таксодієвих мож на побачити в багатьох ботанічних садах республіки. Якщо вам удасться виро­ стити на власному подвір’ї криптомерію, кипарис болот­ ний чи метасеквойю, значить, ви справжній природолюб і вашому успіхові мож на порадіти.

Ш П И Л Ь К О В І БЕЗ... Ш П И Л Ь О К Є серед хвойних рослин цікава родина — кипарисових. Ц е родичі скромних ялівців і славнозвісних кипарисів. У багатьох представників цієї родини шпильки мають лускоподібну форму, тому їх гілочки м’які та зелені. На ж аль, чарівний кипарис (Сиргеззиз зетрегуігепв) не витримує наших морозів і тому зустрічається лише на Південному узбереж ж і Криму. В помірних широтах його культивують у приміщеннях. Однак ви можете виро­ стити чимало інших представників цієї родини: тую з а ­ хідну (77шуа оссШепіаІіа), кипарисовики Л оссона (СНатаесурагіз Іаіюзопіапа) і горохоплідний (СН. різі{ега) родом з Америки, біоту східну (Віоіа огіепіаііз), що по­ ходить з Китаю. Більшість цих рослин використовується в озелененні наших міст і високо ціниться за струнку пірамідальну крону й екзотичний вигляд. Якщо у описаних вище представників родини кипа­ рисових листочки лускоподібні, малопримітні, то у б а ­ гатьох ялівців — голкоподібні шпильки. У останніх з а ­ мість шишечок достигають смолисті тсмно-сині чи корич56


нюїзатІ шишкоягоди. В культурі поширеиий ЯЛОВСЦЬ віргінський (Іипірегиз ьіг&іпіапа) родом з Північної Америки. Ц ікаво, що у нього на одній гілочці можна знайти і лускоподібні, і голкоподібні шпильки. Примхи природи! Ціниться яловець віргінський за декоративність, посухостійкість і високу якість деревини: «олівцевим де­ ревом» називаю ть його на батьківщині. Популярний в озелененні і яловець козацький (/. заЬіпа) — невисокий кущик з наїжаченими розпростертими гілочками й дріб­ ними лускоподібними листочками. Куртини ялівцю ко­ зацького мають дуж е привабливий вигляд на квітниках, газонах, альпінаріях. Більшість рослин з родини кипарисових відомі чи­ сленними парковими формами: кулястими, пірамідаль­ ними, колоноподібними, сланкими, нитчастими, золоти­ стими, строкатими тощо. Ось чому ці декоративні ро­ слини широко використовуються в озелененні. Ними формують алеї, куртини, прикрашають входи. Кипарисові легко піддаються фігурній стрижці. Ростуть вони, як правило, досить повільно, завдяки чому їх використовують для створення бордюрів, алей­ них посадок, оформлення квітників. М айж е всі ці рос­ лини відзначаються посухостійкістю і цілковитою мо­ розостійкістю в наших умовах. Вони маловибагливі до грунтів, що дає можливість рекомендувати їх для насад­ жень на еродованих схилах, серед кам’янистих куп. Розмножую ться кипарисові порівняно легко. Насіння цих рослин швидко проростає після висівання. Лише у ялівців насіння проростає через рік-два (воно має грубу оболонку). Тому шишкоягоди ялівців, як правило, під­ даю ть тривалій стратифікації. М ожна розмножити кипа­ рисові живцю ванням: більшість декоративних видів і форм легко вкорінюється зеленими живцями в зимововесняний період.


СЛАВА РО СИ Т ак називав модрину Петро І. А дж е деревина цієї дивовижної рослини була незамінною в будівництві військових кораблів — молодої флотилії Росії. Коли 1706 року в Москві було засновано перший Аптекарсь­ кий город (ботанічний сад), П етро І власноручно поса­ див там молоду модрину. Цінували модрину різні народи. У середньовічній Венеції з неї будували розкішні палаци, модринові сваї забивали у морське дно. М айж е п’ятсот років стоять ці будівлі, і навіть морська вода безсила перед ними. Модрина — найваж ливіш а лісоутворююча рослина С РС Р: до 40 процентів вітчизняних лісів становлять модринники. Тому її ще називаю ть національним дере­ вом нашої країни. Завдяки швидкому росту і грубій (до 25 см) корі модрина не боїться лісових пож еж і витри­ мує конкуренцію з іншими породами на безкраїх просто­ рах Сибіру. К раса цього дерева надзвичайна. Хвоя модрини, влітку світло-салатова, восени стає золотистосерпанковою. Н а відміну від більшості хвойних рослин модрина на зиму скидає шпильки. Д л я озеленення часто використовують модрину японську (Ьагіх Іеріоіеріз), яка навіть серед модрин відзначається декоративністю І швидким ростом. Д у ж е гарна модрина даурська (X. йакигіса) — з численними дрібними шишечками й сизуватими шпильками. Д еко р а­ тивними є північноамериканські види: модрина західна (X. оссШепіаІіз) і модрина американська (X. атегісапа). Д у ж е рідко в ботанічних садах мож на побачити по­ дібну до модрини хвойну рослину з пишною кроною. Китайці називають її «золотою сосною з опадаючим ли­ стям», а ботаніки — псевдомодриною чудовою (РзеийоІагіх атаЬНіз). Походить вона з Китаю, де її вперше побачив І описав англійський ботанік Р. Форчун у 1849 році. Колись псевдомодрина була поширена на ве58


ликнх територіях Америки та Є вразії, але поступово її витіснили стійкіші й витриваліші дерева. Насіння псевдомодрини відзначається низькою схожістю. Спро­ буйте прищепити пагінець «золотої сосни» на звичайну модрину: так легше одерж ати екзотичну хвойну рос лину. Більшість видів екзотичних модрин порівняно проста виростити з насіння. Щ оправда, насіння цих рослин рід­ ко має схожість, що перевищує 60— /5 процентів, проте молоді сходи швидко ростуть і розвиваються. Модрини люблять багаті й дреновані грунти, де швидко перега­ няють усі інші види дерев. Вони дуж е світлолюбні й мо­ розостійкі. Тому їх вирощують на відкритих ділянках. М одринове дерево — окраса будь-якого подвір’я. М о­ дрини можна висадж увати солітерами чи декоративними куртинами. З них створюють алейні ряди, високі огоро­ жі, ними оформляють входи. СУМНА ІС ТОРІЯ

Давня грецька легенда розповідає: бог холодних пів­ нічних вітрів Борей закохався у німфу Пітіс. Він невід­ ступно слідував за дівчиною, розвівав її довгі світлі ло­ кони — ось-ось підніме красуню і понесе в далекі сніжні краї. Перелякалась Пітіс, забігла до старенького Паналісовика і стала благати про допомогу. Укрив її Пан зе­ леними шатами, а сам пішов ліси доглядати. Аж ось нале­ тів розлючений Борей, став дерева хитати, шукаючи між ними Пітіс. Але міцно тримала зелені шати красуня німфа. Дерев'яніло від холоду її тендітне тіло — так і застигла вона навіки з зеленими шатами на золотистому тілі-стовбурі. Сльози нещасної дівчини впали на кору , перетворившись на прозору смолу: в них сум за втра­ ченою молодістю, вродою і коханням. П орівняйте ім’я дівчини з легенди з латинською наз* вою сосни — пінус (Ріпиз). П ригляньтесь до неї, коли 59


Ш у м л я т ь п ід ч а с з и м о в о ї х у р д е л и ц і в и с о к і гіл ки , І ВИ в п і з н а є т е з в е д е н і в р о зп а ч і то н к і р у к и Пітіс, її з о л о т и ­ с ти й с т а н і з ел ен і ч а р ів н і к у че р і.

Серед сосон є чимало екзотичних рослин, які можуть бути окрасою вашого подвір’я. Ось, наприклад, сосна веймутова (Р. зігоЬиз) з Північної Америки. Ц я пошире­ на в наших парках рослина має гарні сизувато-зелені шпильки (по п’ять шпильок у пучку) і довгі дивовижні шишки. Ще красивіш а сосна гімалайська (Р. ехсеїза). Шпильки в неї сріблясті й довгі (досягають 22 см). Ці п’ятишпилькові сосни ростуть швидко і не бояться мо­ розів. Серед двошпилькових сосон слід назвати сосну чорну (Р. пі£га), яка походить з Альп і Піренеїв і теж мйє довгі (до 16 см) шпильки й блискучі ж овтувато-бу­ рі Шишки. Сосну Банкса (Р. Ьапкзіапа) можна впізнати здалеку по покручених гілках, дрібних шпильках і кри­ вому стовбуру. Саме такою росте вона на стрімких ске­ лях і в урвищах Північної Америки. Н авіть в умовах наших помірних широт зберігає сосна Банкса властиво­ сті, нав’язані їй ж орстоким Бореєм. Своєрідним пухна­ стим кущем розростається сосна гірська (Р. тидИиз), що походить з Альп і К арпат (гуцули називаю ть її «жерепом»). Вона особливо декоративна в умовах неве­ личкого екстер’єру, на газоні, у кам ’янистому саду. Є серед екзотичних сосон і тришпилькові види. Сосна орегонська (Р. ропсіегоза) з гір С’єрра-Н евади (П івніч­ на Америка) вирізняється довгими (до 25 см) шпиль­ ками, зібраними в пучки на кінцях грубих буруватих пагонів. Досить часто в культурі, навіть у лісових посад­ ках, зустрічається сосна шорстка, або смолиста (Р. гі§Ша). Вона походить з берегів озера Онтаріо, що в Північній Америці. її коричнюваті пагони і бруньки за в ­ ж ди залиті смолою, а шишки вкриті гострими наростами і нагадують іграшкових їж ачків. Ц ікаво, що це єдиний вид сосни, який утворює парость на пнях після рубки,— явище майже виключне для хвойних рослин.

60


Усі описані види екзотичних сосон відзначаються світ­ лолюбністю, достатньою морозостійкістю, посухостій­ кістю і незначною вибагливістю до умов проро­ стання. Вони швидко ростуть і не потребують ретель­ ного догляду. Чимало видів сосон мож уть рости навіть на бідних пісках чи торф ’яних болотах, серед камін­ ня і згарищ. Н едарм а їх називають рослинами-піонерами; вони перші заселяю ть найбідніші та еродовані грун­ ти. Вирощують сосни з насіння, яке для більшості видів потребує стратифікації протягом 20—30 днів. Молоді сходи бояться грибкових хвороб, тому їх не можна пере­ зволож увати. На подвір’ї сосни висаджую ть так, як і модрини: солітерами, куртинами, алеями. Завж ди зелені, чарівні, вони надаю ть насадж енням урочистості, наповнюють повітря смолистим ароматом хвої.

К Е Д Р И С П Р А В Ж Н І И Н ЕС П РА В Ж Н І Справжні кедри подібні до модрин. Але вони не ски­ дають шпильок на зиму. Шишки в них великі яйце­ видні, як у сосон. П оходять кедри з гір Північної Афри­ ки (кедр атласький — Сесігиз аііапііса), з Передньої Азії (кедр ліванський — С. ІіЬапі) та Г імалаїв (кедр гімалайський — С. сіеойага). У давніх народів кедри були символом краси ї довголіття. Речі, виготовлені з кедро­ вої деревини, були знайдені в гробниці Тутанхамона. Вопи пролежали там понад 3200 років ! збереглися до нашого часу. К расу кедрів ви змож ете відчути, якщо потрапите на величні кедрові алеї Нікітського ботанічного саду та багатьох південних наших парків. На ж аль, ці екзотичні рослини погано витримують зиму в помірних широтах, обмерзаючи до рівня снігу. Тому вирощувати справжні кедри кращ е в закритих приміщеннях, влітку виставляю* 61


ЧИ ил подвір'я, В горщиковій культурі кедри розвива­ ються як дерева-карлики, вберігаючи всі властивості справжнього дерева: горизонтальну проекцію крони, крислатість, покрученість. У нас часто і, до речі, помилково, називають кедра­ ми деякі види п’ятишпилькових сосон з великими шиш­ ками та рудим опушенням молодих пагонів. Особливо багата кедровими соснами тайга.

Старі люди кажуть, що мало лишилось кедрів у си­ бірських лісах. А колись вони вкривали гори і доли від Уралу до Байкалу. Кедр був царем тайги. Всі шанували величне і багате дерево. А сам кедр найбільше любив чарівну пташку-горіхівку ( кедровку), яка чудово співа­ ла й мінилась на сонці барвистим пір'ям. За це довірив їй кедр доглядати вогнище в своєму царському палаці. де взимку грілися мешканці тайги. Все було добре. минали сторіччя в злагоді та спокої. Але одного разу горіхівка так захопилася співом, що забула про вогни­ ще. / пішов вогонь гуляти по тайзі. Горіли дерева і тра­ ви, гинули звірі й птахи. Сама горіхівка так обгоріла, що від її ошатного вбрання лишились тільки білі ця­ точки, До самої зими лютував вогонь, а коли розвіявся дим пожежі, кедр побачив пні замість тайги. Розгнівався він на горіхівку і вигнав її. Відтоді горіхівка ніколи не співає. А коли з‘являються шишки на кедрах, поспіиіаі зібрати врожай. Всюди ховаь вона кедрові горішки під пень, під трухлявий стовбур, під камінь — сіє ліс Може, вірить горіхівка; кедр простить її, коли молоді ліси зашумлять по всій тайзі. Найпоширеніша серед кедрових сосон — сосна сибір ська (Ріпиз віЬігіса). У П римор’ї зустрічається сосна корейська (Я. когаіеп8із). Шпильки в неї майже срібля сті, густі & довгі, а шішпш великі, до 17 см завдовж ки, іл своєрідними, відігнутими назовні кінцями лусок. Велич ні дерева сосші корейської досягають 45-мегровоі висоти. Горішки містять понад 50 процентів жирних 62


олій, 17 процентів білків. Тому заготівля «кедрового горіха» має велике народногосподарське значення. На ж аль, інтенсивне збирання шишок часто призводить до значних пошкоджень цінних деревостанів. Д уж е своєрідним видом серед кедрових сосон є кедро­ вий стелюх (Р. ритіїа). Його вперше описав на початку XVIII сторіччя невтомний дослідник Камчатки В. В. Атласов. У безкраїх заростях дивовижної чагарнико­ вої сосни, що утворюються на схилах гір і на пісках, мешкає славнозвісний хутровий звір соболь. Горішки кедрового стелюха смачні й поживні, хоч розміром по­ ступаються перед горішками інших видів горіхоносних сосон. Пагони цієї рослини, вкриті снігом, укорінюють­ ся. Завдяки цьому вони легко переносять важ кі умови існування в суворих горах і витримують будь-які мо­ рози. Кедрові сосни розвиваються не так, як інші. У мо­ лодому віці ростуть повільно, навіть краще — під захи­ стом рослин, які їх переганяють; не бояться затінку Вони більш вибагливі до грунту й вологи, ніж інші ви­ ди сосон. Вирощують кедрові сосни з насіння-горішків. Але для посіву їх треба готувати — стратифікувати в сирому піску протягом 60—90 днів. М ожна прискорити ріст молодих кедрових сосон. Д ля цього гілочку кедро­ вої сосни треба прищепити до звичайної соснової при­ щепи, і материнська рослина примусить живець рости гінко Рясна циліндрична крона кедрової сосни з помітним сріблястим відтінком дуж е ефектна в посадках. Н едар­ ма Д Н М амін-Сибіряк називав цю рослину «боярином у коштовній шубі» На подвір’ї для кедрової сосни пі­ дійде навіть напівзатінене місце — вона добре почувати­ ме себе там.


СМЕРЕКОВА Р ІД Н Я Чарівні смерекові ліси зеленими хвилями вкрили К ар ­ пати і розпливлись далеко за Д ністер і Буг. У нашої красуні смерічки-ялинки багато екзотичних родичів. Найвідоміша серед них — ялина колюча (Рісеа рип^епз). Сріблясті, сизі, блакитні форми її стали звичною окра­ сою наших парків і скверів. М ож на виростити таку ялинку самому. З насіння, щ оправда, рідко вдається от­ римати рослини з декоративним кольором: йде природне розщеплення. Тому екзотичні сріблясті ялинки вирощ у­ ють живцю ванням чи щепленням. Цей шлях складніший, проте надійніший. Укорінення зелених ж ивців триває довго, до 40—90 днів, а деревце виростає кривуватим, повторюючи форму материнсько! гілки. Досить подібна до ялини колючо! ялина Енгельмана (Р . еп^еїтаппіі). У неї вужча крона ї м’якші шпильки. Обидві вони походять з гір Північної Америки. Порівняно часто зу ­ стрічається в наших парках ялина канадська (Р. сапайепзіз) — з короткими сизуватими шпильками й числен­ ними дрібними шишечками. П аркознавці цінують і балканську красуню — ялину сербську (Р. отогіса). Крона в неї вузька й низько опу­ щена, а шпильки в нижній частині посріблені. З а остан­ ні десятиріччя поширилась у культурі рослина з Д ал еко­ го Сходу — ялинка аянська (Р. іегоіепзіз ).У неї шпиль­ ки зісподу сріблясті, тому й крона напрочуд декора­ тивна. Д уж е близькі до ялин ялиці (АЬіез). Н авіть видатний ботанік К арл Лінней плутав їх. Щ об навчитися розрізня­ ти ці рослини, зап ам ’ятайте деякі ознаки ялиць: форма гілок у них горизонтальна; шпильки переваж но дворяд­ ні, пласкі й нсзагострені, зісподу мають дві поздовжні сизі смужки; кора сірувата, гладенька; шишки достига­ ють на вершку «свічками», а потім розсипаються, лишаю­ чи гострий дерев’янистий стрижень. Серед ялиць є чимало 64


Б У К Е Т К В ІТ У Ч И Х Г Л О К С И Н І Й .


НЕЗАЙМАНА ЧИСТОТА КАЛЛИ.


СУЦВІТТЯ ГЛІЦИНИ.


ОСЬ ЯКІ ВОНИ, КВІТИ СЛАВНОЗВІСНИХ ЕДЕЛЬВЕЙСІВ.


ЦВІТЕ АРОНІЯ ЧОРНОПЛІДНА.


ВАЖКО ЗНАИТИ БІЛЬШ ДЕКОРАТИВНУ ЛІАНУ В СТАНІ


ЦВІТІННЯ, НІЖ ЛОМИНІС ЖАКМАНА.


ТАКИМ ВЕЛЕТОМ ВИРОСТАЄ ЛІЩИНА ВЕДМЕЖА.


ВЕРБИ ТАРАСА ДУЖЕ ПОПУЛЯРНІ НА УКРАЇНІ.


ТЮЛЬПАННІ ДЕРЕВА В НАШИХ ПАРКАХ ЗНАЧНИХ РОЗМІРІВ.

ДОСЯГАЮТЬ


ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ МОЖУТЬ МАТИ І ТАКИЙ ВИГЛЯД.


К А М ’Я Н А Б Р И Л А Н А Ф О Н І З Е Л Е Н О Г О Г А З О Н У .


декоративних екзотів: ялиця кавказька (А. погйтапта па) — величне 50—60-метрове дерево з посрібленими шпильками, ялиця маньчжурська (А. Ноіоркуііа) з дов­ гими гострими шпильками і шерехатою корою, ялиця од­ ноколірна (А. сопсоїог) — струнка сріблясто-блакитна красуня з гірських лісів Каліфорнії, ялиця іспанська (А . ріпзаро), ялиця бальзамічна (А. Ьаїзатеа), ялиця японська (А. Іігта) — кож на зі своїми екзотичними ознаками. С лавляться у нас і псевдотсуги Мензіса, або тисолисті (Рзеийоїзи^а тепгіепзіІ). їх широко використовують у лісовому господарстві і для озеленення. Ці близькі до ялин рослини теж були причиною людських помилок. Н азивали їх то ялинами, то ялицями, то навіть соснами. М айж е 100-метрові американські велети викликали ко­ лись здивування у європейців. У наших умовах псевдо­ тсуги досягають Зб-метрової висоти в 70-річному віці. З а швидкість росту і високу якість деревини вони кори­ стуються популярністю у лісівників. Зовні псевдотсуги нагадую ть ялини, але шпильки в них м’які та яскраві. Досить поширені в культурі також псевдотсуга сиза (Р. діаиса) і псевдотсуга сіра (Р. саезіа), які походять зі скелястих гір Північної Америки. Вони відрізняються від своєї могутньої сестри меншими розмірами і заб ар ­ вленням крони. Перспективні для озеленення екзотичні тсуги. Ці де­ рева нагадують ялиці, але шпильки і шишки у них дріб­ ніші. В наших ботанічних садах порівняно часто виро­ щують тсугу канадську (Тзида сапайепзіз) з Північної Америки і тсугу Зібольда (Т. 8ІеЬоШіі) із Східної Азії. Ці декоративні темношпилькові рослини вирізняються навіть серед навколишніх шпилькових рослин. Усі «родичі смерекові» мають не лише спільні зовніш­ ні ознаки. Чимало подібного і в особливостях їх росту й розвитку. Всі вони порівняно вибагливі до грунтів І вологи, тіньовитривалі, морозостійкі. В перші роки 4 1—1637

65


ростуть досить повільно, але згодом ріст прискорюється і молоді деревця «вириваються» із затінку, переганяючи інші швидкоростучі породи. При всій своїй морозостій­ кості ялиці і псевдотсуги в молодому віці сильно стр аж ­ даю ть від весняних заморозків, тому їх треба оберігати. Вирощ увати ялини, ялиці, тсуги і псевдотсуги можна з насіння. Воно швидко проростає і потребує лише перед­ посівного намочування. Ялинки добре піддаються ф і­ гурній стрижці, з них можна створити огорожі, ш пале­ ри, фігури. Йсі названі рослини незамінні в декоративних посад ках. Що може бути на міському подвір’ї привабливішим за конусовидну зелену ялину, ше й припорошену снігом узимку! ЗА ГА ДК О В І Я ГО ДИ Серед хвойних рослин найдивовижнішими. мабуть, є тиси Н едарма їх здавна називали «священними дере вами», «негній-деревами», «трутизною». Зовні деревце тиса нагадує яличку: конусоподібна крона, дворядні пласкі шпильки (але без сизуватих смужок, як у шпильок ялиці). Восени на гілках жіночих дерев (тиси — дводомні рослини) достигають соковиті червоні ягоди (точніше — шишкоягоди з грубою кісточ­ кою, яка виглядає з яскравого принасінника). Тому й назвали тис «священним деревом»: адж е інші хвойні м а­ ють шишки, а не ягоди. Соковиті й солодкі шишкоягоди тиса їстівні. Але не слід зловж ивати ними: всі частини рослини — кора, шпильки, пагони — надзвичайно отруй­ ні! Н авіть латинська назва тиса «таксус» (Тахиз) пере­ кладається як «отрута» (згадайте, що отруйні речовини називають токсичними). «Негній-деревом» тис назвали за дивовижну стійкість проти гниття й високу якість де­ ревини. Колись з неї виробляли держ ална для мечів і навіть ядра. Ж ивуть тиси довго, до 3—4 тисяч років, ростуть дуж е -повільно. Вони морозостійкі і тіньовитри­ 66


валі. Кращ е почувають себе тисові дерева на карбонат­ них свіжих грунтах. Після рубки на тисовому пні може вирости парость — явище досить рідке для хвойних. Виростити тис можна з насіння. Але проростає воно дуж е довго, протягом 1—2 років. Тому, як правило, вдаю ться до живцю вання. Молоді пагони тиса легко вкорінюються і добре ростуть. Тиси здавна відомі як декоративні рослини. Древні римляни піддавали їх фігурній стрижці. Особливо ці­ няться в озелененні декоративні форми тисів: золотисті, біло-строкаті, золотисто-строкаті, колоноподібні, сланкі, карликові. Найбільш розповсюджений в культурі тис ягідний ( Т. Ьассаіа). У дикому стані ці дивовижні рос­ лини зустрічаються в К арпатах, Криму і на Кавказі. Колись тисові ліси були дуж е ноширені, однак згодом їх витіснили більш пристосовані до кліматичних умов рослини. Інколи в парках зустрічаються тис гострокінце­ вий ( Т. сизрШаІа) — виходець з Д алекого Сходу і тис канадський (У. сапайепзіз), найморозостійкіші з тисів. СМОЛИСТІ «АБРИКОСИ» І Ж И В І «ВІНИКИ» Однією з найдивовижніших рослин, яку ви можете виростити на своєму подвір’ї, є гінкго дволопатеве (6іпк§о ЬіІоЬа). Ц е дерево називають живим реліктом сивої давнини. Коли вам доведеться зустріти його в бо­ танічному саду чи дендрарії, обов’язково зверніть увагу на листя. Окремі жилки листа розходяться віялоподібно, як склеєні в одній площині шпильки. Своєрідна форма віяла-серця надихнула великого Гете, і він написав вірш, в якому листок гінкго називає символом кохання. П ло­ ди гінкго нагадують абрикоси. У перекладі з латинської «гінкго» означає «срібний абрикос». Ці «абрикоси» їстів­ ні, хоча мають неприємний запах і смолистий присмак. Гінкго належ ать до голонасінних рослин, вони близькі 4*

67


до наших хвойних. Це дводомні дерева, отже, «абрико­ си» мож уть з’явитись лише на жіночих екземплярах. Колись гінкгові ліси були поширені на всій Північній півкулі, в них розгулювали велетенські ящери. Д овго вваж али, що гінкго вимерли разом з прадавніми репти­ ліями. Але на початку X V III сторіччя їх несподівано знайшли у Н агасакі й назвали «срібними абрикосами». Ч арлз Д арвін визначив це незвичайне дерево як «живу скам’янілість». В Японії гінкго вваж алися священними деревами, їх висадж ували навколо буддійських храмів. Нещодавно дерево гінкго було знайдено в дикому стані в горах Д янь М у-Ш ань у Китаї, неподалік від гирла рі­ ки Янцзи. Отже, «жива скам’янілість» вижила, хоч від інших представників цієї давньої рослинності планети не лишилося і сліду. Гінкго росте швидко, але в молодому віці страж дає від сильних морозів. Тому на зиму садж анці треба укри­ вати. Розмнож ити гінкго можна з насіння чи живцями. Особливо декоративний вигляд дерева мають восени, коли віялоподібне листя набуває ніжного лимонного ко­ льору. Досить цікавою і загадковою рослиною серед екзо­ тичних голонасінних є ефедра, яку ще називають «кузьмичевою травою». Зовні ефедра нагадує невисоку зелену мітлу з шорсткого тонкого пруття, що виросло на сухо­ му і кам ’янистому грунті. Н а пагонах — дрібне луско­ видне листя. Фотосинтез у цієї рослини відбувається не в листках, а в зелених пагонах. Найчастіш е ефедра зустрічається в південних посу­ шливих районах. Ц е одна з найважливіш их лікарських рослин нашої країни. З її пагонів виготовляють ліки, які застосовують при серцевих хворобах, астмі. Н а жіночих екземплярах ефедри (ця рослина теж дводом на) восени достигають червоні або ж овті соковиті шишкоягоди, що нагадують тисові «плодики». З них варять чудове варен­ ня зі смаком і запахом меду. В культурі використовують 68


ефедру двоколосу (Еріїесіга сЦзІасНуа) аборигенного по­ ходження і більш теплолюбну ефедру високу (£ . аіііззіта), що походить з гір Північної Африки. Остання від­ різняється від звичайних видів цього роду. Це висока подушкоподібна рослина з довгим лінійним листям. П о­ сухостійкі і маловибагливі до умов проростання ефедри легко розмножити насінням. Непоказні й своєрідні, ефедри використовуються для насадж ень на альпіна­ ріях, у дрібних рослинних композиціях. Щ е один представник голонасінних — саговник (Сусаз). Зовні саговники нагадують пальми: у них такий ж е стовбур і велике перисторозсічене листя у верхівко­ вій розетці. Колись саговники були розповсюджені по всій Є вразії, тепер їх можна зустріти лише в тропічних широтах. У відкритому грунті саговники вирощують на Чорноморському узбереж ж і К авказу. На Україні ці рослини культивують в оранжереях. Велике, до 8 см завдовж ки, насіння саговників проростає довго — про­ тягом 100 і більше днів. Д еревце досягає 2—3 м за в ­ вишки і має вигляд карликової пальми. Як правило, щ о­ року у рослини з ’являється по одному листку, іноді ж один лист виростає за кілька років. Саговник — тіньо­ витривала рослина, яку з успіхом можна вирощувати в приміщеннях. Вона прикрасить будь-яку композицію екзотів в інтер’єрі. Загалом голонасінні — це велика розм аїта група деревних і чагарникових рослин, серед яких є чимало декоративних екзотичних видів, придатних для вирощу­ вання як на відкритому повітрі, так і в приміщенні.


ЗЕ Л Е Н Е МЕ РЕ Ж ИВ О ПЛАНЕТИ Л истяні рослини — найцінніше зелене багатство З ем ­ лі. Серед них ми знаходимо найбільшу видову розма­ їтість — понад 200 000 видів. Ботаніки називаю ть листяні рослини покритонасін­ ними, або квітковими. Виникли вони пізніше від інших видів рослин і тому кращ е пристосовані до існування в сучасних кліматичних умовах. Серед листяних чимало екзотичних зимозелених, напівзимозелених і листопадних рослин. Вони враж аю ть дивовижними формами листя, фантастичними квіїам и й небаченими плодами. Одні з них мають величезні листки (наприклад, аралії чи горіхи), інші майж е зовсім по­ збавлені його (як тамарикси чи дж узгуни). Квіти цих рослин розпускаються з ранньої весни і до пізньої осені. Близько 2000 видів екзотичних листяних рослин інтродуковано у ботанічних садах і парках нашої республі­ ки. Більшість з них випробувані в культурі і мож уть з 70


успіхом використовуватись для озеленення міських ву­ лиць, подвір’їв. Д авайте ознайомимося з найцікавішими, найчарівнішими і найкориснішими з екзотичних' листяних дерев і кущів. Д Е Р Е В О Р О ЗК В ІТ Л И Х КРАСУНЬ

У давній китайській легенді йдеться про те, що ко­ лись магнолія зовсім не мала квітів. Вона стояла посе­ ред села на площі, створюючи приємний затінок. Та ось у село вдерлися хунгузи. Вони знищили рис на ланах, убили всіх селян, залишивши лише сто найгарніших дів­ чат. їх зв*язали під магнолією, а неподалік вороги свят­ кували свою перемогу. Сто днів і ночей гуляли хунгузи і кожного ранку кидали під дерево одну замордовану дівчину. А коли прийшов час останньої. обійняла вона дерево і гірко заплакала: «Рідне дерево, ти бачило наші муки. Не дай тліну спорожнити наші молоді тіла, не дай умерти назавжди...» Вранці розбійники побачили диво: на місці вбитих дівчат залишились самі тіні, а на дереві розпустилося сто чарівних білих квіток. Розлюче­ ні хунгузи порубали дерево на шматки й розкидали всюди, де проносились їх швидкі коні. Але ніщо не могло приховати злочину: з кожної частини гілки виро­ стало дерево, і щовесни сто духмяних квіток розпуска­ лося на ньому. П рикладіть вранці долоню до бутона квітки магно­ л ії — ви відчуєте теплоту. Це дівоче серце зігріває квіт­ ку. Щирій людині чути і легкий стукіт серця, що живе у квітці. М агнолії, дійсно, дуж е чарівні. їх білі чи рожеві кві ти навесні розливаю ть ніжний аромат. П оходять магно­ л ії з Північної Америки та Східної Азії. М агнолії — давні рослини, їх квітки й плоди за формою нагадуют шишки хвойних рослин. О тже, м агн о л ії— це своєрідний

71


місток, через який проходив розвиток покритонасінних рослин з голонасінних. Найдекоративнішою серед магнолій справедливо вва­ ж ається магнолія С уланж а (Ма§поІіа зоиІап£еапа) — рослина гібридного походження. Ц е невеличке деревце або кущ з крупним овальним листям і надзвичайно гар­ ними білими чр кремовими квітами, які розпускаються в травні. Особливо ціняться паркові форми цієї магно­ лії: Ленне (М. 5. Д Ьеппеі) з рожево-пурпурними квіт­ ками І Александрина (М. 5. /. Аіехапйгіпа) з темнопурпурними. Поширені в культурі й інші види декора­ тивних магнолій: магнолія кобус (М. коЬиз) з дрібними білими квітками, магнолія оголена (М . йепийаіа), м аг­ нолія лілієцвіта (М. ІіЩІога) з пурпурно-білими квіта­ ми. Всі вони китайського походження. З рослин амери­ канського походження мож на зустріти магнолію заго­ стрену (М. аситіпаіа) — величне дерево з гарними жовтувато-зеленими квітками. Є у красунь-магнолій цікавий родич — тюльпанне дерево. Його квітки нагадують ж овто-зелені тюльпани. Уявіть собі дерево, яке в травні вкривається яскравими «тюльпанами»,— неповторне явище! В Америці його н а­ зиваю ть «дерево-ліра» — за ліровидну форму листя. В о­ но трохи схоже на листя наш ої калини. Величні 60-метрові тюльпанні дерева утворюють в Америці ліси. Ко лись, у крейдяний період, ліси тюльпанних дерев були поширені й на території сучасної України — про це свід­ чать скам’янілі відбитки листя І плодів. Плоди тюльпан­ ного дерева достигають восени. Вони більшою мірою, ніж плоди магнолій, нагадую ть шишки хвойних рослин, особ­ ливо ялинові. Н айчастіше зустрічається в культурі тюльпанне дерево звичайне (Пгіойегкігоп іиІірЦега). Д уж е гарна зелена крона цього дерева (Ь. і. ї. аигеотаг^іпаіа), помережана золотом. Виростити магнолію чи тюльпанне дерево складно. Ж иттєздатність насіння цих рослин д у ж е низька. Схо­ 72


жість насіння тюльпанного дерева рідко перевищує 4.-~ 8 процентів, Д еякі магнолії часто вирощують укорінен­ ням відводків. Сіяти насіння магнолій чи тюльпанних дерев слід дуж е обережно. Його баж ано стратифікувати протягом 30—40 днів або сіяти восени, утеплюючи посіви листям чи шпильками. Всі магнолієві — порівня­ но теплолюбні, тому на зиму молоді рослини треба при­ кривати. Вони люблять багаті й свіжі грунти, достатнє сонячне освітлення. П ідбирайте для магнолій і тюльпан­ них дерев найкращі ділянки на подвір’ї. А дж е ви бере­ тесь за вирощування надзвичайно цінних екзотів, що зберігають у своїх бутонах тепло ніжних дівочих сер­ дець.

С И Б ІР С Ь К И Й Ж Е Н Ь Ш Е Н Ь Саме так іноді називаю ть непоказну рослину з Д а л е ­ кого Сходу — елеутерокок колючий (ЕІеиіНегососси$ аепИсозиз), Сибіряки називаю ть його по-різному: їж а к о ­ ве дерево, вільноплідник колючий, чортів кущ, дикий перець тощо. І справді, кущик елеутерокока густо вкри­ тий дрібними шипами. Вершок рослини несе кілька складних пальчастих листочків, які нагадують листя женьшеня. Скільки складностей це створювало для не­ обізнаних збирачів славнозвісного кореня! Вважаючи, що елеутерокок, цей «чортів кущ», забирає у женьшеня частину цілющих властивостей, вони навіть викорчову­ вали його. І дарм а: в коренях елеутерокока цілющих речовин міститься не менше, ніж у женьшені. П репарати з елеутерокока підвищують працездатність людини, по­ силюють імунітет до шкідливих хвороб. Д о 100—* 120 тонн коренів елеутерокока нині щ ороку заготовля­ ється в нашій країні. У «сибірського женьшеня» чимало цікавих родичів, не кажучи вж е про самий женьшень. На Д алеком у Схо­ 73


д і.р о с т е аралія маньчжурська (Лгаїіа тапсізкигіса). ї ї теж не обминули влучні народні назви: далекосхідна пальма, бісове дерево тощо. Уявіть собі струнку пальмо­ подібну рОСЛИНу /ВИСОТОЮ 4—6 м з довгим, до 1 м, складним листям на самому вершку і з... великими ши­ пами, що повністю вкриваю ть стовбур. А ралія мань­ чжурська теж відома цілющими властивостями: з її ко­ ренів виготовляють ліки для зниж ення тиску крові, а також тонізуючі напої. Серед інших родичів ар алії — багаторічні тр ав ’янисті види з Д алекого Сходу: аралія серцевидна (А. согйаіа), аралія Ш мідта (А. зсктісІШі), аралія рацемоза (А. гасе тоза). Д еякі з цих розкішних високорослих трав вико­ ристовують навіть у харчуванні: навесні соковиті молоді пагони дуж е поживні й смачні. В ботанічних садах м ож ­ на побачити інших представників родини аралієвих: акантопанакс сидячоцвітий (АсапіНорапах зеззіЩІогит) і акантопанакс Генрі (А . Непгіі). Обидві рослини н ага­ дують елеутерокок. Більшість аралієвих потребують родючого і свіжого грунту. Вони добре переносять затінок, бо, як правило, це підліскові рослини. Тільки аралія маньчжурська лю ­ бить світлі, відкриті сонцю ділянки. Всі аралієві морозо­ стійкі, тому турбуватись про них взимку не треба. Р о з­ множити їх досить легко з насіння чи пересадкою коре­ невої парості. Завдяки екзотичному вигляду найчастіше вирощують у парках аралію маньчжурську. Д л я неї треба підібра­ ти ділянку в центрі подвір’я, звідки ця чудова рослина буде найкращ е проглядатись. З роками навколо мате­ ринської рослини утворюються суцільні хащі молодої парості. Мало хто може пройти попри куртину «далеко­ східних пальм», не замилувавшись. Враховуючи лікар­ ські властивості всіх аралієвих та їх спорідненість з ле­ гендарним женьшенем, слід звернути особливу увагу на важливість вирощування цих рослин на подвір’ях. 74


Ж И В Е ЗО ЛО Т О СІУ

Індійці з племені сіу вірять, що коли білий сніг укри­ ває Великі рівнини від Скелястих гір до повноводої Міссурі і коли все живе на землі й на воді завмирає, прокидаються душі загиблих воїнів. У цей час серед снігу розпускаються золотисті квіти чарівних рослин і сніг тане від їх теплого подиху. Довго стоять живі квіти серед снігу й вітру, довго блукають рівнинами душі воїнів, аж доки морози не присплять їх знов... Такі дивовижні рослини існують насправді. їх нази­ вають чарівними горіхами, або гамамелісами. Ц е одйі з найдавніших за походженням рослин. Саме тому й збе­ регли вони дивну властивість — цвісти в холодний період року. ГамамелІси — Невисокі кущі чи дерева, розповсюд­ жені в субтропічних широтах Північної Америки і Схід­ ної Азії. їх листя нагадує ліщинове (звідси й назва рос­ л и н — «горіхи»). Найчастіше зустрічається в культурі гамамеліс віргінський (Нататвііз VІ^^іпіапа). Ц е про нього, мабуть, склали легенду нащадки войовничих сіу. Н епривабливе протягом літа, крислате деревце вкрива­ ється у жовтні — листопаді тисячами золотистих квіток, і здавться, наче весна випередила зиму. Інші види гамамелісів зацвітають, навпаки, ранньою всеною. ц « гамамеліс весняний (Н. Vе^па^і$) з Північної Америки, гамамеліс японський (Я. /аро^іса) І гам ам ілїс м'який (Н. тоїііз) зі Східної Азії. їх легко розпізнати за різними відтінками і будовою квіток. Іноді в ботайї*ших садах вирощують близьку до гамамелісів папотіїо персидську (Раггоііа реш са). За надзвичайну міцність І рожево-коричневе забарвлення депевини ию рослину називаю ть Ще «залізним деревом». К аж уть, у давнину повсталі ссляни користувались кілками паротії: навіть перед дамаською крицею не поступався такий «залізний» дрючок. 76


Поруч з цими представниками родини гамамелісових вк можете побачити в ботанічних садах ліквідам бар смолоносний (ЬіщиійатЬаг 5іігасі[1иа). Невисоке деревце з гарним листям, що нагадує листя українського явора, походить з берегів Міссісіпі й гір Мексіки. Восени лікві­ дам бар стає темно-червоним, ефектно виділяючись серед інших екзотів. Д еревина в нього дуж е міцна, її викори­ стовують для виготовлення меблів і рушниць. Але най­ більшу славу ліквідам бару принесла смола — прозора й густа, наче мед, з сильним приємним запахом, завдяки якому вона здобула назву «амбровий бальзам», а лікві­ дам бар — назву «амброве дерево». Застосовую ть цю смо­ лу в медицині як антисептик, для лікування ран, ш кіря­ них захворю вань і астми, а також у парфюмерії. Гамамелісові дуж е теплолюбні. їх слід надійно укри­ вати, особливо в молодому віці. Більш стійкі серед ін­ ших родів — гамамеліси. Розмнож ити їх можна насін­ ням, яке кращ е висівати восени. Молоді сходи ростуть швидко, потребуючи середніх за родючістю й зволож ен­ ням грунтів. Гамамелісові мож уть рости в затінених мі­ сцях. Але якщо ви хочете бачити «чарівні горіхи» в мереживі золотистих квіток, знайдіть для них відкрите місце. П ротягом літа гамамеліси не вирізняються серед інших рослин, тому їх висаджую ть осторонь централь­ них композицій. Зате восени чи навесні вони перетворю­ ються на золоті букети серед поснулої рослинності.

Д Е Р Е В А -Ж О Н Г Л Е Р И

Давньогрецький філософ Платон усі предмети, живі й неживі, наділяв «душею». Ось що він, зокрема, пиєав про горіхи: плоди у них живі, і, коли люди збирають урожай, горішки на слабеньких ніжках намагаються втекти. Пізніше Свен Гедин, мандрівник і письменник, додав , що горіхи тікають і пищать, коли люди ловлять 76


їх на деревах. Чи не тому відомий природознавець Карл Лінней назвав ці дерева жонглерами? Всі гбріхи України — інтродуковані рослини. Здавна культивується у йас горіх волоський ( ]и£Іап$ ге£іа). Й о­ го назва (в українській мові — волоський, у російсь­ кій — грецький) свідчить про шляхи проникнення цієї культури. Поживність плодів горіха надзвичайна: кало­ рійність 1 кг горіхів прирівнюється до 1 кг м’яса, 1 кг хліба, 1 кг риби, 1 кг картоплі, 1 кг лимонів, 1 кг груш, разом узятих. Ну як після цього не посадити горіхове дерево на власному подвір’ї! І. В. Мічурін назвав горіх «хлібом майбутнього». Горіхи виділяють леткі речови­ ни — інсектициди, які вбивають бактерії, відганяють мух, шкідливих комах. О тже, горіхове дерево — ще й страж здоров’я! В озелененні використовують й інші види горіхів: горіх чорний (7. піцга) і горіх сірий (7. сіпегеа) з Північ­ ної Америки, горіх маньчжурський (/. тапйвНигіса), горіх серцевидний (7. согсіі{огті8) і горіх айлантолистин (7. аііапіііоііа) з Д алекого Сходу. В парках і лісах ви­ рощують карії, або гікорії (близькі родички горіхів): карію пекан (Сагуа ресап) і карію оголену (С. &ІаЬга) з Північної Америки. Заради поживних плодів їх культиву­ вали ще індійці-аборигени. Іноді ви можете побачити в парках лапину вузькокрилу ( Ріегосагуа зіепосагра). Ц я китайська за походженням рослина зовні дуж е подібна до своїх родичів-горіхів, але плоди в неї шкірясті, кри­ латі й... зовсім неїстівні. Д о 30—40 таких крилаток зви ­ сають декоративними гірляндами з гілок дерева восени. Вирощують горіхові з насіння. Сіяти його кращ е во­ сени, а для весняного посіву горіхи треба стратифікувати у вогкому піску. Щ об вони не проросли, температура субстрату не повинна перевищувати 5°С . Висаджуючи горіхи, не забудьте повертати їх на «ребро», інакше вони проростуть на рік пізніше, а деревце на два-три роки пізніше цвістиме. Гбріхи — одні з найвйбаглйвіїїінх до 77


грунтових умов та агротехніки рослин. Вирощ увати їх треба на багатих карбонатних свіжих грунтах, постійно розпушуючи та удобрюючи поверхню. Молоді горіхи страж даю ть від морозів. Тому на зиму їх треба підгор­ тати. Якщо горіхи1добре доглядати, вони ростуть дуж е швидко, даючи 1т—1 , 5 м приросту в рік. Горіхові дерева інтенсивно експлуатують грунт: рівень грунтових вод під ними різко знижується, грунт к а м ’янішає — навіть трави не витримують такого сусідства. Горіхові дерева — оздоба міського подвір’я, дж ерело здорового повітря і смачних плодів. У затінку горіхово­ го дерева приємно відпочити влітку. «Скарбом родини» називають горіхові дерева на К авказі. Хай примножить­ ся цей скарб і біля ваш ої .хати.

Б Е ЗС М Е Р Т Н І Коли зима поступається місцем весні, коли снігові плями зменшуються, а повітря ож иває під першим теп­ лим подихом вітерця, розцвітає ліщина. Ні, не екзотич­ ними барвами приваблюють нас її квіти — золотистий пилок міниться навколо оживаючого куща, віщуючи вйсну, нове життя, радість оновлення. Саме тому древні називали ліщину «безсмертною». Вони вкладали в доло­ ні мерців ліщинові горіхи як символ відродження люди­ ни в далекому незнаному світі. Чимало екзотичних родичів у наш ої «безсмертної» ліщини. Ось, наприклад, ліщина ведмеж а (Сдгуїиз ео Іигпа) — виходець з К авказу, що виростає високим, 30-метровим, деревом. ї ї кудлаті горішки — улюблені ласощі кавказьких ведмедів. Та й самі вони нагадують мініатюрних кошлатих ведмедиків. П опулярна в озеле­ ненні лііЩіна ломбардська (С. тахіта) та її пурпурнолйста форма (С. т. /. аігоригригеа). Вона походить з Балкан — її культивували ще в Д авній Греції. 78


Усім відомі своєю красою білокорі берези. Серед них є чимало екзотів. Наприклад, береза темна ( Веіиіа оЬзсига), що поширена в Польщі, на Поліссі, має темну, майже вишневу, кору. У берези даурської (В. йаНигіса) теж темна і кудлата кора. А у берези Е рм ан а (В. егтапі) з Д алекого Сходу кора попеляста, а листя грабове. Зовсім дивовижна береза паперова (В.рарігі[ега) з П ів­ нічної Америки. її ззовні біла, а зсередини червона кора звисає зі стовбура розшарпаними пасмами, роблячи його строкатим. Є ще береза карликова (В. папа) — невисо­ кий, до 1 м, чагарничок з дрібним листячком — справж ­ ня ж ителька суворої тундри. Менш поширені в парковій культурі вільхи. Ціниться серед них розрізанолиста форма вільхи сірої (Аіпиз іпсапа /. ріппаііІШа). Культивують і плакучу форму граба звичайного (Сагріпиз Ьеіиіив /. репйиіа) і струнке дерево з К авказу — хмелеграб звичайний (Озігіа сагрі-

пі[оІіа). Всі ці рослини належ ать до родини березових. У них багато спільних не лише зовнішніх, а й анатомічних ознак. Вирощують березові з насіння. Д рібні горішки берези та вільхи висівають у вогкий грунт після дощу чи навесні по талому снігу. Засипати грунтом таке на­ сіння практично не треба: воно швидко проростає, а схо­ ди інтенсивно ростуть. Якщо насіння довго зберігати, йо­ го схожість знижується. А от горішки граба чи ліщини кращ е сіяти восени. Д о речі, з насіння вдається отри­ мати навіть плакучу форму граба. Чимало видів можна розмножити кореневою паростю (наприклад, розрізанолисту форму вільхи) чи укоріненими відводками. Ростуть березові швидко. Це одні з найбільш швидкоростучих дерев і кущів нашої зони. Ліщини й деякі вільхи потребують багатих і зволожених грунтів, а бере­ зи можна вирощувати навіть на пісках. Н едарма бере­ зи, як і сосни, називають рослинами-піонерами. Всі во­ ни цілком зимостійкі в наших умовах. Декоративні 79


берези мають гарний вигляд в алейних посадках, у загу ­ щених і рідкостійних куртинах, де ефектні білі стовбури різко виділяються серед навколиш ньої рослинності. КОРОТКО ПРО РО ЗО В І М абуть, жоден парк чи сквер не обходиться без пред­ ставників численної родини розових. Серед майж е 3000 їх видів чимало екзотичних рослин. Д у ж е ціняться в озелененні спіреї. Ці невисокі кущ и­ ки з дрібним листям і запашними квітами висаджую ть у бордюрах, квітниках, на газонах. Найбільш поширені серед них спірея В ангутта (Зрігаеа VапНоиііеі) з довги­ ми арковидними гонами й численними білими щ итковид­ ними суцвіттями навесні, спірея верболиста (5. заіісіІоііа) з духмяним рожевим чи білим волоттям, спірея Б ілліарда (5 . Ьііііагсііі) з рожевим волоттям і спірея японська (5 . іаропіса) з червоними щитковидними суцвіт­ тями. П ротягом майж е цілого літа квітучі спіреї ство­ рюють яскраві букети численних дрібних квіточок. Ч асто вирощують близьку до спірей рослину — пухироплідник калинолистий (РНузосагриз ориіііоііа), виходець з П ів­ нічної Америки. Його мож на впізнати по могутніх роз­ логих гонах, чудових білих квітах й оригінальних за формою пухирчастих коробочках-плодах. Окрасою подвір’я мож уть бути й яблуні. Яблуня Недзвецького (Маїиз піесігшеїгкуапа), яка походить з Тянь-Ш аню, має червоне листя, рожеві квіти і червоні плоди. Д у ж е любив чю яблуню І. В. Мічурін. Він писав: «Під час цвітіння всі деревця цих гібридів зі своїми пурпурними квітками на темно-червоному фоні молодого листя даю ть ефектний, рідкої краси вид якихось тро­ пічних рослин». Д екоративністю відзначаються також яблуня ягідна (М. Ьассаіа) з Сибіру, яблуня сливолиста ( М . ргипі{оІіа) з Китаю та їх паркові форми — плакуча, червоноплідна тощо. 80


М айже 150 років тому було завезено в Європу з Японії дивовижні хеномелеси, які в народі називають «японською айвою»,— невисокі кущі з яскравими черво­ ними (хеномелес японський — СИаепотеїез іаропіса) чи жовтогарячими (хеномелес М аулея — СЛ. таиіеі) квіта­ ми. Д о речі, плоди хеномелесів, які справді нагадують плоди айви, після перших морозів м’якш ають і з них мож на приготувати запашний компот. Д о 223 мг*% аскорбінової кислоти містять у собі ці соковиті плоди. А далекосхідні та японські сакури? Коли вкриваю ть­ ся рожевою чи білою піною квітів ці чудові рослини, в Японію приходить свято. Існує повір’я, що кожна квітка сакури — це доля дитини, її майбутнє. Чим більше кві­ ток розпуститься навесні, тим щасливішими будуть люди. С акурами називаю ть далекосхідні вишні й черешні. Одна з найдекоративніших серед них — черешня дрібнопильчаста (Сегазиз зеггиіаіа). Якщо вам пощастить по­ бувати в Закарп атті в травні, надовго зап ам ’ятаються рож еві хвилі квітучих сакур на вулицях М укачева чи Уж города. Н а Закарп атті цю екзотичну сакуру розмно­ жую ть щепленням на звичайній черешні. Річ у тому, що повні квіти сакури не даю ть насіння. Д о екзотичних сакур належить і вишня повстиста (С. іотепіоза) — невисокий кущик з гарними рожево-білими квітами. Не менш декоративна північноамериканська вишня Бессея (С. Ьеззеуі) із сизуватим листям, білими квітами і... чорними ягодами. П ридатні для озеленення й деякі інші, подібні до вишень, екзотичні рослини. Порівняно часто використо­ вують у посадках черемху пізню (Расіиз зегоііпа), яка походить з Аллеганських гір Північної Америки. Ц віте вона майже в середині літа, а плоди її достигають вже у вересні — жовтні. Особливою декоративністю відзна­ чається блискуча поверхня листя цієї черемхи. Д у ж е красива лавровиш ня лікарська ( іаигосегазиз оЦісіпаІіз) 81


кавказького походження — теплолюбна рослина, яку треба вкривати на зиму. її вічнозелене блискуче листя містить отруту (синильну кислоту) і тому є сировиною для фармацевтичної промисловості. Квітуче деревце абрикоси з біло-рожевими квітами — картина неповторної краси. «Вірменськими яблуками» називали абрикоси римські легіонери. Поживні сушениці абрикосів вони брали з собою в походи. У наших парках мож на зустріти, крім абрикоси звичайної (Агтепіаса Vи^§а^ів), інші види: абрикосу маньчжурську (А. тапзНигіса) і абрикосу ансу (А. апзи) східноазіатського походження. Високо ціняться розмаїті форми аличі (Ргипиз йюагісаіа). Д о речі, саме вони вразили великого поета О відія (І сторіччя до нашої ери), коли він ман­ дрував дорогами Херсонесу і Н імф еї (сучасний Крим). Н адзвичайно гарна пурпурна форма цієї аличі (Р. й. {. аігоригригеа) з численними рожевими квітами на темночервоному фоні молодого листя. Описані екзотичні види і форми вирощувати порівня­ но просто. Більшість рослин добре розмножується насін­ ням. Д рібне насіння спірей висівають на поверхню вог­ кого грунту, а от насіння яблунь, вишень та інших кісточкових треба тривалий час (до 50—90 днів) стратифікувати. Д еякі рослини з родини розових (спіреї, хеномелеси, алича і деякі вишні) даю ть численну коре­ неву парость, якою теж мож на розмножити ці екзотичні види. Ростуть розові досить швидко, більшість з них не потребує особливого догляду. Середня вибагливість до грунту й вологи, порівняна морозостійкість і тіньовитри­ валість свідчать про широкі можливості застосування цих рослин в озелененні. Розові добре піддаються фі­ гурній стрижці та формуванню крони. Тому їх застосо­ вують для садіння в бордюрах, на газонах, в алейних рядах тощо. Чагарникові види розових, особливо спіреї, хеномелеси, деякі вишні, мають привабливий вигляд під 82


великими деревами. Тому їх висаджую ть для «підбиван­ ня» деревних куртин. Гарні в квітах, багаті поживними плодами, розові завж ди баж ані гості на подвір’ї. В ІД ЗО Р Е П О Д ІБ Н И Х ІРГ А ЇВ ДО Ж О В ТО К ВІТК О ВО Ї Ш И П Ш ИН И

Колись було зірок на небі, як дрібних камінців у гір­ ських потоках, і небо вигнулось під їх вагою . Птахи по­ чали видзьобувати зірки , сидячи на кущах. Тоді небо вирішило роздати свої зірки . «Навіщо мені зірки? — від­ мовився Беркут,— Я літаю над ними». Заєць перелякав­ ся: «Й й без зірок всюди помітний, не можу сховатись». <гНавіщо мені зірки? — прошелестіла Арча (яловець Взимку й улітку я зелена і без зірок прикрашаю горіі». Л іШ орин Іргай обізвався з-поміж каменів: «Я малий і непримітний. Всі наступають на мене. Дай мені, Небо, свої зірочки: я збережу їх, а вони прикрашатимуть мбне». Погодилось небо, і тисячі яскравих зірок засяяли на тонких вітах Іргая. Цю легенду розповів мені тадж ик-пастух у горах Тянь-Ш аню, а поруч, серед каміння, ріс маленький ку­ щик іргая з дрібними червонуватими намистинками-ягодами, Н ауковці називаю ть іргаї кизильниками ( Соіо пес&іег). О днак ця назва невдала. Часто під нею розу­ міють кадил — рослину, що не має нічого спільного в розовими, зокрема з іргаєм-кизильником. У Середній А зії й у західних слов’ян ці рослини носять назву «іргаї*, якої будемо дотримуватись і ми. Іргаї дуж е декоративні завдяки своїм Чиоленним бі­ лим чи рожевим квітам, червоним або чорним плодам. Н айчастіше в озелененні використовують іргай блиску­ чий (С. ІисШиз) із Забайкалля, іргай багатоквітковий

(С. пгиІіі}Іогиз) з Середньої Азії, іргай рожевий (С. гдзе из) 5 Гімалаїв. Особливо ціняться подушкоподібні й сланкі види іргаїв, серед яких чимало вічнозелених видів 83


з дрібним

декоративним листям:

іргай

дрібнолистий

(С. тісгоркуііив), іргай зібраний (С. соп£е$Іи§), іргай Дам м ера (С. сіаттегі), іргай горизонтальний ( С . когігопіаііз) тощо. В аж ко знайти більш придатні для к а ­ м’янистих ділянок, альпінаріїв, карликових і висячих садів рослини. Цим екзотичним видам іргаїв призначено велике майбутнє. Близькі до іргаїв й інші представники родини розо­ в и х — глоди, серед яких нараховується до 1200 видів. В озелененні ціняться глід м’якуватий (Сгаіае£и$ зиЬтоїііь) та глід «півняча шпора» (С. сгиз-цаїїі) з Північ­ ної Америки, паркові форми глоду колючого (С. охуасапіка): двоколірна (С. о. {. Ьісоїог), золотиста (С. о. {. аигеа), Паулі (С. о. [. зріепйепз) з полум’яними черво­ ними квітками. Чимало цікавих екзотів серед родичів нашої гороби­ ни: горобина домашня (ЗогЬиз йотезііса) з Криму, го­ робина арія (5 . агіа) з П івденно-Західної Європи. Обидві вони відомі смачними й поживними плодами. Ц іняться паркові форми горобини звичайної (5. аисирагіа): пла­ куча (5. а. /. репйиіа), ж овтоплідна (5 . а. }. {гисіо-іиіео), рожевоплідна (5 . а. }. {гисіо-гозео). Горобинами іноді помилково називаю ть аронії — не­ високі кущі зі смачними темними плодами. Н а виставці в Ерфурті (Н Д Р ) ці плоди здобули золоту медаль. У них міститься до 3000— 5000 мг-% вітаміну Р (в апельсинах його лише 600 м г -% ). П оходять аронії з Північної Америки. Там їх культивували індійці ще з а ­ довго до появи білої людини. Соком плодів аронії вони лікували опіки шкіри, а з самих плодів робили солодке борошно. Плоди аронії зниж ую ть тиск,, їх рекомендують при атеросклерозі. Але будьте обережні: за день можна вживати до 100 г плодів і 50 г соку. З а останні деся­ тиріччя культура аронії чорноплідної (Агопіа теїапосагра) поширилась у лісовому господарстві: вона дає до 120 центнерів соковитих ягід з гектара. У бо84


танічних садах культивують також аронію сливолисту (А. ргипііоііа) та аронію арбутолисту (А. агЬи(і{оІіа). Часто в озелененні використовують декоративні види ірги, яка дуж е нагадує аронію: іргу круглолисту (Атеїапкіег гоіипсіііоііа) з К авказу та іргу колоси­ сту (А. зрісаіа) з Північної Америки. Розповідаючи про декоративні розові, не можна обій­ ти увагою й шипшини — скромних родичів славнозвісних троянд. Серед шипшин теж чимало цікавих екзотів: шип­ шина зморщена (Поза ги§оза) з Далекого Сходу, шип­ шина багатоквіткова (Р. тиїїіііога) з Китаю, шипшина кокандська (Р. кокапіса) із Середньої Азії. Остання ви­ різняється гарними жовтими квітами — досить рідке явище серед дикорослих шипшин. Плоди шипшин н ад­ звичайно поживні. Вони — визнане дж ерело аскорбіно­ вої кислоти. У великих, до 3 см в діаметрі, яскравих ягодах Шипшини зморщ еної міститься до 3 процентів і більше цього вітаміну. Шипшини легко розмножити насінням чи кореневою паростю. Ростуть вони, як і всі розові, швидко й без особливих вимог. З екзотичних іргаїв, глодів, шипшин створюють огорожі, декоративні куртини, квітники. Особливо часто на квітниках висаджую ть керію япон­ ську (Кеггіа іаропіса) — невисокий чагарничок з гарни­ ми жовтими квітами. На зиму надземна частина рос­ лини, як правило, відмирає, а навесні швидко віднов­ люється. Н А РО Д Н І Д Е Р Е В А Саме це означає в перекладі з латинської назва то­ поль (Рориіиз). Колись в Афінах вони росли на цен­ тральній площі перед храмом Зевса, де проходили на­ родні збори республіки. Тополі — одні з найпоширені­ ших в озелененні дерев. В аж ко уявити собі краєвиди України без тополі пірамідальної (Р. ругатійаШ). Про 85


неї складено народні- пісні, згадує її у віршах і Т а ­ рас Шевченко. Але насправді тополя пірамідальна по­ ходять з Афганістану, звідки її було завезено в 1795 ро­ ці. Д у ж е декоративна тополя туркестанська (Р. Ьоііеапа) з Середньої Азії. її біло-оливкові стовбури й шкірясте зелено-біле повстисте листя утворюють ефектний кон­ траст на фоні пірамідальної крони дерева. М айж е всі наші міські вулиці озеленено швидкоростучими тополя­ ми канадськими (Р. сІеІіоШез). Щ оправда, противника цієї тбїтолі твердять, що вона засмічує вулиці «пухом» (насінням) і підвищує вологість будівель. Але йе топо­ л е а сам! лїодй вйнні в Цьому. По-перШе, слід висадж у­ вати йґе Жіночі, а чоловічі екземпляри рослИнй. По-друїте* для іГйх швйдКоростучих рослин необхідно пїдбйратй мі­ сця* віддалені від осель, щоб коренева система могла легко розвиватись і не зав давал а шкоди будівлям. З декоративних тополь відомі також тополя бальза­ мічна (Р. ЬаІ8аті}ега) канадського походження, тополя китайська (Р. зітопіі) із Східної Азії, тополя берлінсь­ ка (Р. Ьегоііпепзіз) гібридного походження. Остання справедливо вваж ається однією з найпридатніших для алейних посадок. У культурі переваж аю ть чоловічі екзем­ пляри цієї тополі, отже, немае потреби боротись із за ­ сміченням вулиць. Близькими родичами тополь є верби. На відміну від тбйоль запилюються верби не вітром, а комахами. Вер­ бовий мед вваж ається одним з найкращих. Як і тополя, верба Здавна була символом чарівної української прйрйди. П ам ’ятаєте, Великий К обзар виростив у ПриараЛлі Вбрбу як спогад про далеку Україну. «Верба моя такж е ввгроЯґа,— писав поет у 1850 році,— и укрнвает м£йй в Знойїшй день своєю густою тенью». Цю вербу ботайїкй виділили в окрему форму верби білої (Заііх аІЬа /. Верба Тараса). Тепер розмножену живцями Вербу Тараса можна зустріти в багатьох парках нашої республіки. Славиться і плакуча форма верби білої (5. а. /. реіі-

86


йиіа). Саме цю гарну, ніби

заж урену рослину ми звикли бачити понад ставками, вздовж паркових алей. Серед інших екзотичних верб слід назвати вербу в а­ вілонську (5 . ЬаЬіІопіса) з Ірану — одну з найчарівніших і найдавніш их паркових рослин з довгими плаку­ чими вітами, вербу розмаринолисту (5. го$тагіпі[оІіа) з Південної Європи — невисоке деревце з тонким майже сріблястим листям, вербу М атсуди (5. таізисіапа) з М аньчж урії — рослину з покрученими штопороподібни­ ми гонами. Більшість тополь і верб розмножують живцюванням: їх гілки легко вкорінюються. Ж ивці довжиною 25—30 см заглиблюють у грунт з нахилом 45°, залишаючи на по­ верхні лише одну, верхню, бруньку. П осадж ені живці потребують зволож ування. Через 25—ЗО днів живці май­ ж е повністю укорінюються і починають інтенсивно ро­ сти. З насіння вербу і тополю виростити важко. Д о ­ стигає воно через місяць після цвітіння рослини (на початку червня) і, якщо не потрапляє на вогкий грунт, швидко гине. Тополі досить вибагливі до грунтів і вологи. А от верби мож уть рости за будь-яких умов: на пісках, на кам ’янистому грунті, просто у воді. Всі верби й тополі досить морозостійкі. Л ю блять вони освітлені відкриті місця. Тому розміщувати їх треба так, щоб молоді рос­ лини не затінялися іншими деревами. Верба — важ лива лікарська рослина. Щ е в XI сто­ річчі французький лікар Одо писав: «Вона, каж уть, по­ мірно в’яж е, рану криваву склеюють нею в стані ли­ стя»... У Салернському кодексі здоров’я (X III сторіччя) написано: «Вербовий сік, у вухо залитий, червів убиває. В оцті якщо відварити кору, зведеш бородавки». В і­ домі препарати аспірин і амід виготовляють із саліци­ лової кислоти, яку теж добуваю ть з верби.


н а й б іл ь ш е д и в о світу

Пліній Старший, римський вчений, письменник і дер ­ жавний діяч І сторіччя нашої ери, писав: «Дуби, недо­ торкані віками, одного віку з всесвітом, враж аю ть своєю долею як найбільше диво світу...» Д о 2 тисяч років ж и ­ вуть ці дерева. Вся історія цивілізації людства проходи­ ла під ш атами цих прадавніх гігантів. Не дивно, що серед дубів є чимало цінних екзотич­ них видів. Н авіть у дуба звичайного (('їиегсиз тоЬиг) відомі оригінальні паркові форми: пірамідальна (<2 . г. /. Іаз(і§іа(а), плакуча (<2 . г. {. репйиіа), гребінчаста ((2 . г. /. ресііпаїа), пурпурна (<3. г. /. аіго-ригригеа) тощо. 1691 ро­ ку завезено з Америки дуб північний ((}. Ьогеаіів). Нині ці екзотичні ЗО—35-метрові дерева із своєрідним гостролопатевим листям можна зустріти в багатьох парках і на­ віть лісах. Восени листя цього дуба стає криваво-черво­ ним, завдяки чому дерева вирізняються серед інших. П орівняно часто культивують і дуб болотний ( 0 . раїи зігіз), також американського походження, з довгими горизонтальними вітами, глибокорозсіченим листям і дрібними кулястими жолудями. Зовсім не схож а на зви­ чайний дуб мушмулолиста форма дуба скельного ((}. ре ігаеа /. тезріЩоИа). Л истя у цієї рослини блискуче, шкірясте, з майж е цілими краями, з гострою кінцівкою,— мало хто визнає цю рослину за дуб. «Родичі» дубів — буки і каштани — теж можуть роз­ повісти чимало цікавого любителю-садівнику. Наш бук лісовий має багато декоративних паркових форм, які за останні сторіччя стали цінною оздобою європейських бо­ танічних садів. Серед найбільш відомих форм цього бу­ ка — плакуча (Га&из зіЬаііса /. репйиіа), розсіченолиста (Р. 8. /. Іасіпіаіа), пурпурнолиста (Р. з . /. аігорипісеа), золотиста (Р. з. /. аигеа). Розмнож ую ть їх переважно щепленням. М ож на випробувати й насінне розмноження (так, зокрема, вдається одерж ати пурпурнолисту форму


бука), проте в більшості випадків з насіння виростають рослини без барвистого забарвлення материнської осо­ бини. Каш тан їстівний (Сазіапеа заім а) походить з П івден­ ної Європи. Його не слід плутати з гіркокаштаном зви­ чайним (Аезсиїиз курросазіапит), який росте на алеях наших міст. У справжнього каш тана листя просте, ви­ довж ене, а плоди дуж е смачні й поживні (містять до 62 процентів крохмалю, 17 процентів цукру, 6 процентів білків, 2,3 процента олій). Вони становлять значну ча­ стину харчових ресурсів для жителів півдня Європи. Н едарма існує французьке прислів’я: «Банан зробив лі­ нивими жителів тропіків, а каштан — корсіканців». Щ о­ до гіркокаш тана звичайного, то подібність його плодів до каш танових лише зовнішня. Походить гіркокаштан з Балкан. Його могутня крона зі складного листя й гар­ ні свічкоподібні суцвіття дуж е декоративні. Суцвіття гіркокаш тана зображ ене на гербі столиці нашої респуб­ л ік и — Києва. Гіркокаш тани не мають споріднених рис з описаними вище рослинами з родини букових, і їхні гарні суцвіття — щонайперше підтвердження цього. Вирощувати букові та гіркокаштанові неважко. О д­ нак не забудьте, що довго зберігати насіння цих рослин не слід: воно псується. Тому висівають його восени або витримують у піску при низькій температурі до весняно­ го посіву. Всі описані види рослин потребують багатих і зволо­ жених грунтів, вирощують їх лише на добре угноєних ділянках. Вони досить морозостійкі, хоч південні види дубів і каш тан їстівний у молодому віці страж даю ть від обмерзання. Більшість цих рослин достатньо тіньовитри­ валі й можуть рости навіть під наметом, створеним інши­ ми рослинами. Проте дуби — світлолюбні рослини. Л ісів­ ники каж уть, що дуб треба вирощувати «в шубі, але з відкритою головою». Ц е значить, що для прискорення росту молодих дубків необхідно подбати про підгін 89


(шубу), але верхівка рослини завж ди має бути відкри­ тою. Дуби, буки й каштани — великі дерева. Тому в посад­ ках слід передбачати для них достатню площу ж ивлен­ ня і, крім того, не перенасичувати ними подвір’я. На невеликих за площею ділянках такі дерева висаджую ть солітерами чи декоративними куртинами.

ЗН Е Ц ІН Е Н А ТАЄМ НИЦЯ Якось ми зупинились табором неподалік циганської оселі. Не дивуйтеся, тепер цигани ж ивуть осіло, а мандрівники-науковці — таборами. За вечерею слухали бувальщину старого цигана про його молодість, про мандри, про чорнооких красунь-таборянок і прудких ци­ ганських коней... «Як зробити, щоб старий кінь мав вигляд молодого,— це давня циганська таємниця,— ска­ зав циган.— Колись люди платилися ж иттям за те, щоб довідатись, від чого коні лисніють. А секрет ось у чому: збираючись продавати коней, їх випасали в заростях колючих кущів із сріблястим листям і жовтими яго­ дами». Та це ж обліпиха! Невисокий кущ (Нірроркае гкатпоісіез), що росте в долині Дунаю , в Причорномор’ї, на К авказі, в Середній Азії. Д водомні квіти обліпихи не­ примітні, декоративності рослині надає тонке сріблясте листя й рясні жовті плоди, які буквально «обліплюють» її в серпні — вересні. З плодів одержую ть обліпихове масло, яке застосовують для лікування шкіряних хво­ роб, виразок, променевих захворю вань, хвороб шлунку» ревматизму. Цілющі властивості обліпихи були відомі адавна. Щ е елліни назвали її «гіппофе», тобто «кінь лисніючий». Підгодовуючи обліпихою овець, вони поліп» шували якість вовни (пригадайте легенду про золоте

руно). 90


Близькі родичі обліпихи — маслинки (Еіеадпиз). На відміну від обліпихи, квітки в них двостатеві. Зовні маслинки дуж е подібні до обліпихи: колючі невисокі деревця або кущі з тонким простим сріблястим листям чи білим повстистим опушенням, що робить їх дуж е нарядними. Плоди маслинок борошнисті й терпкі. Н ай­ більше ціниться в культурі маслинка срібляста (Е. агцепіеа), яка походить з Канади, а в Європі вирощується з 1813 року. Розводять також маслинку парасолькову (Е. итЬеІІаіа) і маслинку багатоквіткову (Е. тиШ[Іога) східного походження, маслинку вузьколисту (Е. ап£и8ііІоІіа) з Причорномор’я. Н а ж аль, не поширилась у культурі цікава амери­ канська рослина шефердія срібляста (ЗНерІїегйіа агцепІеа). Вона теж дуж е близька і подібна до обліпихи, тільки ягоди в неї червоного кольору. Ш ефердія не ли­ ше декоративна, а й важ лива харчова рослина. ї ї ви­ користовували для селекції 1. В. Мічурін, М. Ф. Кащенко. Плоди шефердії багаті на вітамін С, дуж е поживні й смачні. Усі рослини з родини маслинкових легко виростити з насіння. Його треба стратифікувати протягом 40— 60 днів. Удаються й осінні посіви нестратифікованим насінням. Найчастіше обліпиху й маслинки розмнож у­ ють кореневою паростю. Ц е особливо цінно для виро­ щування обліпихи — дводомної рослини, у якої важ ко визначити чоловічу та жіночу стать. М аслинкові маловибагливі до грунтів і зволоження. Це типові колючі степовики — сонцелюбні, посухостійкі, їх можна культивувати навіть на вугільних териконах, майже на голому камінні, де не приживається інша рослинність. Тому для маслинкових можна використати найбіднішу частину подвір’я: рештки будівель, кам ’яни­ сті ділянки, крутосхили. М аслинкові не тільки прикра­ сять подвір’я своєю сріблястою кроною, а й будуть д ж е­ релом поживних та цілющих ягід. 91


ВУХАТІ Д Е Р Е В А

В одній жартівливій індійській казці йдеться про те, як у давнину мавпи воювали зі слонами. Слони вини­ щували мавп'ячі посіви, руйнували їх хижі. Якось мавпи зібрались разом і вночі напали на сплячих слонів. Багатьох велетнів посікли. Ті ж, що залишилися живими, з переляку втекли з джунглів і назавжди оселились між людьми. Мавпи вирішили увічнити свою перемогу. Вони відрізали у побитих слонів вуха і розвішали їх на гіл­ ках дерев. Згодом вуха так міцно приросли до гілок , що й самі позеленіли. І досі висять вони на красуні-катальпі — дереві зі слоновими вухами... Катальпи — одні з найулюбленіших екзотичних рос­ лин нашої зони. їх велике, схоже на слонові вуха листя враж ає своєю пишністю. У червні розпускаються квіти — стрімке біле волоття, з якого до осені достигають довгі, до 30—45 см, стручкоподібні коробочки-плоди, які н а­ гадують численні стріли в сагайдаку воїна. Найпоширеніша серед цих рослин катальпа бігнонієвидна (Саіаіра Ьідпопіоісіез) північноамериканського по­ ходження. Схрещуванням цього виду з катальпою яйце­ видною (С. ОVаіа) східноазіатського походження ство­ рено катальпу гібридну (С. НуЬгісіа). Близька до катальпи й не менш декоративна на ви­ гляд павловнія імператорська ( Раиіохюпіа Іотепіоза), яка походить з Китаю. Л истя цієї рослини досягає у діаметрі півметра. Л егенда розповідає, що першим о дя­ гом А дама і Єви було саме це листя. Тому іноді павловнію називаю ть адамовим деревом. Гарно цвіте п ав­ ловнія. її духмяні великі блідо-фіолетові квіти завж ди ваблять до себе. З насіння павловнії одерж ую ть олії, які в Японії та К итаї йдуть на виготовлення декоратив­ них лаків для різьблених виробів і цінного паперу. Всі катальпи, особливо павловнія, дуж е теплолюбні. Молоді рослини треба надійно прикривати на зиму 92


грунтом, соломою, матами. Ростуть вони швидко, лю б­ лять світло і витримують значні посухи. Висаджують катальпи й павловнію алеями чи окремими декоратив­ ними куртинами на сонячних відкритих ділянках. РО Д И Ч І Л И М О Н ІВ Теплолюбні цитруси не витримують суворих морозів. Проте в деяких областях нашої республіки, зокрема на Закарпатті, культивують цікаву рослину — лимон трили­ стий (Ропсіги 5 ігії'оііаіа,) китайського походження. Н а зиму він скидає трипальчасте листя, а навесні зацвітає ніжними білими квітками. Його плоди подібні до м а­ леньких лимонів, але, на відміну від них, неїстівні. Л и ­ мон трилистий — найморозостійкіший серед цитрусових. Ось чому на нього прищеплюють теплолюбні лимони та апельсини. Є в наших парках цікавий представник родини руто­ в и х — бархат амурський (РНеІІойепсігоп атигепвв). Це високе, подібне до ясена дерево зі складним непарно­ перистим листям. Квіти бархату непоказні, ж овтуватозелені, а ягоди чорні, смолисті. Н ектар з його квіток і ягоди відомі цілющими властивостями: ними лікують туберкульоз. Але найбільшої слави принесла бархату його кора, завдяки якій він і здобув свою назву. С тов­ бур бархату покритий справжнім корком. Уперше в л а­ стивості бархату описав відомий російський радянський географ і письменник, дослідник Д алекого Сходу В. К. Арсеньєв. Раніш е наша країна закуповувала цю важ ливу сировину за кордоном. Б архат амурський — цілком зимостійка в наших умо­ вах екзотична рослина. Він може рости в незначному затінку, але любить вологі й родючі грунти. Вирощують його з насіння, а молоді сіянці не вимагаю ть особливих турбот. Культура бархату виявилась перспективною в багатьох областях нашої республіки, отже, є надія зго­ 93


дом мати й цілющий мед, і промисловий корок. Д ек о ­ ративне швидкоростуче деревце бархату може прикра­ сити й ваше подвір’я. К ОЛЮ ЧІ й Н ЕК О Л Ю Ч І БО БО В І Серед бобових є чимало екзотичних рослин. Д еякі з них настільки органічно ввійшли до складу місцевої рослинності, що важ ко повірити в їх «заморське» по­ ходження. Ось, наприклад, робінія біла (КоЬіпіа рвеисіоасасіа). В народі її помилково називаю ть білою акацією. Проте справж ні акації більш теплолюбні. В о­ ни створюють характерний пейзаж африканських саван і австралійських напівпустель. Робінія походить з П ів­ нічної Америки. В 1601 році її завезли в Європу ф ран­ цузи. Цією рослиною захопився тодішній директор па­ ризького ботанічного саду Робін. На його честь чарівну «американку» й було названо робінією. Особливо цінять­ ся в озелененні декоративні паркові форми робінії: п ла­ куча (Я. р. /. репйиіа), однолиста (К. р. /. ипі(іога), безколючкова (К. р. /. іпегтіь), Декейсна (Я. р. сіесаівпеапа) з рожевими запашними суцвіттями тощо. Часто культивують і робінію клейку (Я. 'оівсова), яка теж походить з Північної Америки. ї ї пагони вкриті клейкою червонуватою повстю. Робінія клейка дуж е гар ­ на в період цвітіння, коли великі рожево-фіолетові ки­ тиці з ’являються в її кроні. Прищеплюючи цю робінію на штамби робінії білої, підвищують її морозостійкість. «Деревом-воїном» називаю ть в Америці гледичію триколючкову (Оіейіівскіа ігіасапікоз). ї ї пагони усіяні дов­ гими, до ЗО—50 см, шпичаками — не підходь! Л истя гле­ дичії складне, велике й дуж е гарне. Ц віте вона неприміт­ но. Восени достигають довгі, до 50 см, боби, що звиса­ ють з гілок шаблями — оригінальна прикраса осіннього парку. 94


Зовсім не має колючок бундук канадський (Оутпосіайиз сііоіса). Цю велетенську рослину з розкішним складним листям називаю ть щ е канадським кофейним деревом. Індійці та білі поселенці підсмаж ували насін­ ня бундука, отримуючи в такий спосіб смачний і пожив­ ний напій. Бундук — дводомна рослина, отже, боби з ’являються лише на жіночих екземплярах. Надзвичайно екзотичний вигляд має церцис звичайний (Сегсіз зііідиазігиз) — виходець з Південної Європи і Західної Азії. Щ е з XVI сторіччя його культивують у парках і скверах. Навесні, коли інші рослини не встига­ ють пробудитись від зимового сну, пагони церцісів вкри­ ваються ніжними пурпурно-фіолетовими квітками. Вони розпускаються просто на корі, без жодної ознаки моло­ дого листя. Доводиться лише дивуватись цій незвичай­ ній властивості рослини, яку хтось несправедливо на­ звав «іудиним деревом». Декоративністю відзначається й альбіція ленкоранська (АІЬіггіа іиІіЬгіззіп). її невисо­ кі й розлогі крони з перисторозсіченим листям і непов­ торними рожевими квітками зап ам ’ятає кожен, хто хоч раз побачить екзотичні набережні наших причорноморсь­ ких міст. Рокитник «золотий дощ» — так називається декоративний чагарник (ІаЬигпит ападугоісіез), що по­ ходить з Південної Європи. В квітні — травні весь кущ перетворюється на «зливу» яскравих золотистих суцвіть. Д у ж е поширена в озелененні карагана деревовидна (Сага^апа агЬогезсепз). ї ї у нас помилково називають жовтою акацією (вище вж е було зазначено, що акації — це далекі південні рослини). Ціниться карагана за гарні ж овті квіти, морозостійкість, невибагливість до світла й умов проростання. Бобові — важ ливі господарські та екзотичні рослини. Вони поліпшують якість грунту: на їх корінцях поселя­ ються азотфіксуючі бактерії. Ростуть бобові швидко, більшість з них не боїться затінку. Гледичії, робінії, к а ­ рагани й рокитники — цілком морозостійкі видй. А от 95


альбіція, церцис, бундук — більш теплолюбні. М олоді рослини треба вкривати на зиму. Вирощують бобові з насіння. Д л я кращ ого проро­ стання його перед посівом обпарюють окропом. Н асін­ нєва оболонка бубнявіє, полегшується доступ води до зародка. Б агато які бобові (робінії, бундуки) створю­ ють масову кореневу парость. Серед бобових мож на знайти рослини для створен­ ня колючих густих живоплотів (гледичія, робінія), ф і­ гурних бордюрів (карагана, рокитники), алей і декора­ тивних куртин.

Ц Н О ТЛ И В А «Б Е ЗС О РО М Н И Ц Я » Так називають у народі платан (Ріаіапиз) — дерево з великим лопатевим листям, подібним до клена. Якщо вам доведеться побачити платан навесні, ви зрозумієте, що є всі підстави називати рослину «безсоромницею». С тара кора, мов подерта сорочка, шматтям звисає зі стовбура, а з-під неї проглядає ніжне «тіло» зеленува­ то-сірої молодої кори. «Роздягаю ться» навесні не тільки платани, а й інші рослини Середземномор’я, адж е в цей час відпадає необхідність «кутатись» у тепле вбрання. Як вж е було зазначено, зовні платани нагадую ть кле­ ни за формою листя і навіть за габітусом (зовнішнім виглядом) крони. Восени на платанах виростають своє­ рідні плоди, які кульками звисають з гілок, мов ново­ річні іграшки на ялинці. Згадаймо, що у кленів насіння має форму двокрилаток. У культурі найбільш поширений платан кленолистий (Р. асегіїоііа), що є гібридом пла­ тана західного (Р. оссійепіаіів) і платана східного, або славнозвісного чинара (Р. огіепіаііз). Усі платани порівняно теплолюбні. Щ об морози не пошкодили молоді рослини, їх треба вкривати на зиму. З роками стійкість рослин підвищується і вони нормаль­ 96


но переносять навіть суворі зими. П латани порівняно світлолюбні й посухостійкі. Ростуть вони дуж е швидко і, якщо їх добре доглядати, легко переганяють інші рос­ лини. Насіння платанів проростає погано. Справа в то­ му, що в наших широтах платанам не вистачає тепла для нормального формування насіння. Тому більш ж ит­ тєздатним є насіння платанів, які ростуть у південних областях. Рясна світло-зелена крона платана завж ди примітна і вирізняється з-поміж інших дерев. З а порів­ няно короткий час ці дерева набувають велетенських розмірів, досягаючи на півдні 40 і більше метрів за в ­ вишки і понад двох метрів у діаметрі. Посадіть і ви на подвір’ї цю дивовижну рослину. КУ1ЦІ-БУКЕТИ, КУЩ І-ЕКЗОТИ Розміри нашої книги не дозволяють згадати всі ек­ зотичні рослини, яких особливо багато серед чагарників. Д авайте познайомимося з найцікавішими. Здавн а відомий в озелененні самшит вічнозелений (Вихиз зетремігепз). Він легко піддається фігурній стрижці, повільно росте, зберігаючи постійну форму й розміри. Тому з самшита створюють невисокі бордюри, ним прикрашають квітники і газони. З такою ж метою часто використовують бирючину звичайну (Пцизігит ьиІ§аге) і бирючину Ібота (X. іЬоШ). Ці рослини д о ­ статньо тіньовитривалі, добре піддаються стрижці, моро­ зостійкі, легко розмножуються насінням і зеленими ж ив­ цями. П ридатна для створення зелених бордюрів і магонія падуболиста (МаНопіа адиі{оІіит) з Північної Америки, її складне блискуче листя не опадає на зиму, а збері­ гається під снігом до самої весни. Прикраш аю ть магонію й гарні ж овті квіти і чорні кислуваті ягоди. М агонія — близька родичка барбарисів (ВегЬегіз). Ці декоративні колючі кущі з яскравими жовтими суцвіттями і червони­ 5 1-1637

97


ми, а іноді синьо-чорними ягодами добре відомі в озеле­ ненні, у плодівництві. Ними формують бордюри й колю ­ чі живоплоти. Барбариси — маловибагливі й посухостійкі рослини. Найпоширеніші в культурі барбарис звичайний (В. Vи^§а^і8), барбарис Тунберга (В. ікипЬег£іі) та їх пурпурнолисті форми. А ось кілька прикладів рослин з контрастними ф ор­ мами крони. Тамарикс (Татагіх) ще називаю ть «безсмертницею» чи «бісерником». Н а тонких гонах тамарикса важ ко побачити листя: воно має вигляд прозорих дріб­ них лусочок. Особливо декоративний вигляд кущі та м а ­ рикса мають під час цвітіння, коли пагони вкриваю ться хмаринкою лілово-білих дрібних квіточок. А «безсмертницею» тамарикс називаю ть за надзвичайну живучість: його пагони легко вкорінюються в будь-яких умовах. В о­ ни не бояться піщаних рухомих барханів, уж иваю ться на лінії морської літоралі й навіть ж ивуть, плаваючи у воді. Сумах пухнастий (Цкиз ікурку па) — невеличке де­ ревце з грубими повстистими пагонами і довгим склад­ ним листям, що надає рослині екзотичного пальмоподіб­ ного вигляду. Походить сумах пухнастий з Північної Америки, де його ще називаю ть оцтовим деревом. Восе­ ни на верхівках пагонів достигають яскраві червоні «початки» дрібних плодів. Спробуйте лизнути їх: кислува­ тий приємний присмак цих плодів сподобається вам. Д о речі, сухе листя, квіти й молоді пагони сумаха доміш у­ ють до сигар, щоб одерж ати специфічний аромат. Сумах дає масову кореневу парость, якою його, як і насінням, легко розмножити. Серед кущів-букетів у першу чергу слід назвати ро­ додендрони (Ккойойепйгоп). Ц е невеликі чагарники ви­ сокогірних лук. їх справедливо вваж аю ть одними з найпривабливіших і найскладніш их у культурі екзотичних рослин. Справа в тому, що рододендрони люблять ки­ слий торф ’янистий грунт. Якщо підібрати такий грунт і достатньо зволожити його, вони добре ростуть і цвітуть. 98


Насіння у рододендронів дрібне, порохоподібне, П роро­ щ увати його доводиться в спеціальних ексикаторах. П роте працю увінчує букет чарівних квітів рододендро­ нів. Рододендрон понтійський (КН. ропіісит) перетво­ рюється на букет гарних фіолетових квітів на фоні яскра­ вого зимозеленого листя. Рододендрон м’який (/?Л. той Іе) має ж овті, рододендрон японський (Кк. іаропісит) — рож еві, рододендрон кавказький (ЯЛ. саисазісит) — кремово-білі квіти. Д о речі, запах квітів рододендронів важкий. Б дж оли збираю ть з них «п'янкий мед». Від цьо­ го меду колись потерпіли на К авказі воїни-елліни: б ага­ то хто з них втратив свідомість, але ніхто не вмер. С лав­ ляться квітками деревовидні півонії ( Раеопіа агЬогеа), З а давньою китайською легендою, в півонію перетво­ рився юнак, який був закоханий у власну вроду. Квіти півоній буваю ть різні: білі, рожеві, червоні, прості й повні. Розмнож ую ть їх поділом кущів чи насінням. Н а ­ сіння півонії проростає довго, тому його слід тривалий час стратифікувати. П івонії люблять багаті й свіжі грунти, де вони цвітуть великими квітами. Д у ж е гарні під час цвітіння кущі гібіскуса сірійсько­ го £НіЬізсиз зугіасиз). З а красу квіток гібіскус н азива­ ють «царівною осені» та «сірійською трояндою». В озе­ лененні відомі різні паркові форми гібіскуса з білими, червоними, пурпурними і фіолетовими квітами. Вони легко розмножуються насінням і живцями. Часто використовують в озелененні різноманітні ж и ­ молості (1*опісега). Квіти жимолостей бувають білі, кре­ мові, рож еві, червоні. Ц і рослини називають «квітами кохання», бо їхні квітки тримаються попарно на одній квітконіжці. Вони разом народжуються, ж ивуть і вми­ рають. Саме ця рослина (жимолость каприфоль — и саргЦоїіитІ виросла, за легендою, на могилі Трістана й Ізольди. Д л я бордюрних насадж ень часто використо­ вують популярну жимолость татарську (Ь. Шагіса), Подібні й близькі до жимолостей вейгели (Ш в е їіа ) — 5*

99


улюблені квіти французького селекціонера Л емуана. Він створив численні сорти, що об’єднуються під спільною назвою вейгела гібридна (№. куЬгШа), М іж собою вони різняться ніжною гамою біло-рожевих чи темночервоних квіток. Ц ікаво, що квіти вейгели спочатку світлі, а згодом темнішають. Тому на одному кущі можна одночасно побачити квіти різних відтінків. Справді, не рослина — хамелеон. «Квітами наречених» називаю ть гортензії. їх біло­ сніжні з блакитним чи рожевим відтінком квіти розпу­ скаються в другій половині літа, коли асортимент інших квітучих рослин біднішає. Найпоширеніша гортензія великолиста (Нуйгапціа тасгорНуІІа), яка походить з Китаю і Японії. На зиму її кращ е прикривати, щоб во­ на не обмерзла, підгортаючи кущі грунтом. Д у ж е попу­ лярна й гортензія віничкова (Н. рапісиїаіа) з Д ал еко ­ го Сходу. Вона цілком морозостійка. Після цвітіння її великі, до ЗО см, білі волотевидні суцвіття поступово рожевіють і в такому стані перебувають до самої весни. Гортензії — одні з найкращих солітерних кущів на г а ­ зонах. їх розмножують живцюванням. Насіння вони, як правило, не утворюють: гарні білосніжні квіти гортензій стерильні. Здавн а популярний в озелененні чубушник (РкуіайеІрНиз), який невірно ще називаю ть «садовим ж ас ­ мином». Найбільш поширений в культурі чубушник вінечний (РН. согопагіиз) — виходець із Середземномор’я, й о го запаш ні білі квіти перетворюють деревце на су­ цільний духмяний букет у т р а в н і— червні. Виростити чубушники легко з насіння або живцюванням. Ще в садах Візантії виводили форми бузку (Зугіпца) з білими, темно-червоними, ліловими і фіолетовими квітами. К раса і тонкий аромат цих рослин нікого не лишають байдужим. М абуть, тому користується такою популярністю сірінгарій Ц ентрального ботанічного саду АН УРС Р, де зібрано найкращ і сорти бузків світової 100


селекції. Бузки дають масову кореневу парость і добро­ якісне насіння. Н адзвичайно приваблива навесні й форзиція (Рогзуікіа) — золотистоквіткова рослина, що походить з Китаю, родичка бузку звичайного (8. Vи^£а^і8). Квіти форзиції — одні з перших у травні. Поширена в культурі ф ор­ зиція звисаюча (Р. зизрепза), яку розмножують з на­ сіння або живців. Чагарникові екзотичні рослини незамінні при озеле­ ненні подвір’я. Серед них ви завж ди знайдете матеріал для будь-якого планування насаджень, для втілення найсміливішого задуму. Л ІА Н И -Ч А Р ІВ Н И Ц І ТА Л ІА Н И -Х И Ж А К И Асортимент витких і лазячих рослин-ліан, які вико­ ристовуються для озеленення наших міст, на ж аль, не досить широкий. П роте саме ці екзотичні види мають ве­ лику перспективу для вертикального озеленення буді­ вель. Найбільш поширені серед інших ліан представники родини виноградових. Усім відомий дівочий виноград, або партеноцисус п’ятилистий (,РагІНепосіззиз диіпдие{оІіа) — невибаглива ліана з декоративним п’ятипальчастим листям. Восени воно червоніє, й з-поміж нього проглядаю ть дрібні синьо-чорні неїстівні ягідки. Походить партеноцисус з Північної Америки, де його ще називаю ть виноградом віргінським. Популярний в озе­ лененні й партеноцисус тригострокінцевий (Р. ігісизрШа/а ). Він так міцно «присмоктується» до стінки-підпори, що відірвати його мож на лише разом зі штукатуркою. Використовують в озелененні виноград культурний (Уіііз Vіпі}е^а) і виноград амурський (V. атигепзіз). Останній більш декоративний і морозостійкий. У старих парках півдня ви мож ете побачити красуню-ліану — гліцинію китайську (УУізіагіа зіпепзіз). 101


Л истя у неї складне перисте. Д ухм яні блакитно-фіолетові квіти, зібрані в гірлянди, з’являються у т р а в н і— червні. З а китайською легендою, це коси красуні Гуй, розтер­ заної злим драконом. Гліцинія — порівняно теплолюбна рослина. М абуть, тому так рідко зустрічається вона в наших парках. Ц е рослина-хиж ак; виткі стебла гліцинії зашморгами охоплюють рослину-підпору і душ ать її. П ідпора всихає, а довгі гони ліани розростаються. «Підступністю» відзначається і деревозгубник к р у ­ глолистий (Сеіазігиз огЬісиїаіа). Н авіть н азва свідчить про його вдачу. П оходить деревозгубник з Д алекого Сходу. Восени на тонких лозах рослини достигають численні ж овтогарячі коробочки-плоди. Наче яскраві ліхтарики, звисаю ть вони на пагонах протягом осені й зими. Деревозгубник більш морозостійкий за гліцинію, й о го легко розмножити з насіння й численними корене­ вими паростками. З Д алекого Сходу походить актинідія коломікта (Асііпійіа коїотісіа), яку щ е називаю ть амурським агрусом. Плоди актинідії і справді нагадують агрусові ягоди за смаком і формою. Д о 9500 мг*% в іта­ міну С міститься в плодах актинідії. Ц е в 10 разів пере­ вищує вміст цього вітаміну в плодах лимонів. Чи не найбільш цікавою і популярною далекосхідною ліаною є лимонник китайський ( ЗсНігапйга скіпепзіз). Зовні він непоказний. Але плоди лимонника — дрібні червоні ягідки у виноградоподібних китицях, які китайці називаю ть ягодами «п’яти смаків»,— мають цілющі в л а ­ стивості. Вони тонізують, знімають втому, їх застосо­ вують для лікування хвороб серця, шлунку. Якщ о вас здивує назва цієї рослини, спробуйте розтерти листок* ви відчуєте специфічний запах лимона. Лимонник ки­ тайський морозостійкий у наших кліматичних умовах. Він кращ е росте на свіж их і родючих грунтах. Розмно­ жити його мож на кореневою паростю. Насіння лимон­ ника проростає довго, тому його попередньо стратифікують протягом 30—40 днів. 102


Ціняться в озелененні ломиноси (Сіетаііз). Найчарівніший серед них ломиніс Ж акм ан а (С. іасктапіі) гіб­ ридного походження. Великі, до 15 см у діаметрі, квіти його мають різноманітне забарвлення: від білого до темно-фіолетового і кармінно-червоного. Підпора, увита ломиносом Ж акм ан а, нагадує чарівний букет екзотич­ них квітів. Н а зиму трав’янисті стебла рослини відми­ рають, щоб навесні відновитися знов. Є ще два дуж е гарних ломиноси, які використовуються для озеленен­ н я — фіолетовий (С. уііісеїіа) з лілово-пурпурними кві­ тами і виноградолистий (С. Vііа^Ьа) — з білими. Яскравими ж овтогарячими суцвіттями славиться пів­ нічноамериканський екзот кампсис укорінливий (Сатр8І8 гайісапз). Ц е декоративна чіпка рослина з гарним складним листям. Н а ж аль, вона теплолюбна, тому культура кампсиса вдається лише в південних областях республіки. Часто культивують і декоративну місцеву лазячу рослину — плющ звичайний (Несіега Неііх). Б ілу­ ваті прожилки створюють на поверхні зелених листків своєрідний візерунок. Плющ чудово живцюється, він маловибагливий до грунтів і морозостійкий. Виткі ліани й лазячі рослини можна порекомендува­ ти для озеленення маленьких подвір’їв, стін будинків, балконів.


НЕЗВИЧАЙНІ ТРАВИ Хіба може існувати ботанічний сад без тр ав’янистих рослин? Звичайно, ні! Серед них є чимало надзвичайно цікавих екзотів. Одні з них декоративно цвітуть, інші відзначаються примхливим візерунком листя, треті ство­ рюють фон низькою І густою дерниною. В умовах місь­ кого подвір’я такі трав’янисті рослини часто виявляю ть­ ся придатнішими для вирощування, бо вони потребують менше місця, швидше ростуть і раніше починають цві­ сти. З трав’янистих рослин легше створити декоративну ділянку, змінити ТІ конфігурацію, підібрати асортимент видів. Трав’янистих екзотів значно більше від деревних і чагарникових. Практично всі чи майж е всі квіти, які ми використовуємо для озеленення, належ ать до групи екзотичних трав’янистих рослин. П ро них написано чи­ мало популярної та спеціальної наукової літератури. Тому зупинимося лише на найбільш цікавих видах трав’янистих рослин.

104


ПАНДУИ

^КОРІНЬ життя

ГГандуєм називаю ть на Д алеком у Сході славнозвіс­ ний женьшень. З а легендою, женьшень виростає на то­ му місці, де блискавка влучає у гірське дж ерело. Всю силу блискавки і цілющу свіжість дж ерельної води вби­ рає в себе «корінь життя». В Росії вперше дізнались про женьшень у 1675 році. Посланець М. Г. Спафарій писав царю з Китаю, що панцуй «страх отвращ ает ц ж изнь продлевает зело». Надзвичайні властивості женьшеня підтверджуються сучасними науковими дослідженнями. Настій з його ко­ ренів використовується як тонізуючий і стимулюючий засіб. Корінь женьшеня містить вітаміни С, В», Вг, еф ір­ ні та жирні олії, глікозиди, ферменти. П онад 5 тисяч років женьшень відомий китайській народній медицині. З а ним спорядж али спеціальні експе­ диції. Щ об не допустити його надмірного винищення, збирачам визначали маршрути та обмежували кількість продуктів у дорозі. Чимало людських трагедій, пов’я за ­ них із заготівлею славнозвісного кореня, приховує тайга. Д авн є східне прислів’я каж е: «Ц ар лісових звірів — тигр, цар морських звірів — дракон, а цар лісових рослин — панцуй». Китайська назва рослини «женьшень» перекладається як «корінь-людина». Саме таку форму мав корінь панцуя в очах забобонних збирачів. Ц ікаво, що коли ж ень­ шень став відомий у Західній Європі (1714 рік), като­ лицька церква відмовилась визнати його лікувальні вла­ стивості, бо цю рослину пропагували безбожники. Тому женьшень довгий час не користувався попитом у Європі. П оходить женьшень (Рапах £іп5епц) з Д алекого Сходу. Там ця багаторічна трав’яниста рослина зустрі­ чається в мішаних лісах, часто поруч з папоротями. Те­ пер знайти женьшень в уссурійській тайзі дуж е важ ко: інтенсивні заготівлі призвели до значного зменшення 105


його запасів. Тому женьшень почали вирощувати на плантаціях. Ж еньш ень — це порівняно непримітна тр ав ’яни­ ста багаторічна рослина з розгалуженим грубим коренем 40—60 см завдовж ки. З верхівкової бруньки кореня за літо виростає невисоке стебло (до 50—60 см) з кількома складними пальчастими листками. Ці листки чимось нагадують листя дівочого винограду. Зонтичне суцвіття женьшеня складається з непримітних зеленува­ тих квіточок. У вересні з них достигають яскраві червоні ягоди. Саме в цей період женьшень найлегше виявити серед навколиш ньої рослинності. Тоді ж заготовляю ть і корінь женьшеня. Восени надземна частина рослини відмирає, щоб відродитися наступної весни. Культура женьшеня цілком перспективна для умов нашої республіки. В же кілька десятиріч вирощуванням женьшеня на Україні активно займаю ться любителі. Але завдання це не з легких. Тверді кісточки женьшеня проро­ стають дуж е довго, до двох років. Тому кращ е це насін­ ня спочатку стратифікувати. Тоді сходи з’являться вже наступної весни. Кращ е росте женьшень у безпосередній близькості з папороттю. Д л я вирощування необхідні багаті й свіжі грунти. Як і більшість аралієвих, женьшень кращ е росте в умовах легкого затінення. Через 5 — 6 ро­ ків корінь женьшеня накопичує достатньо цілющих ре­ човин і стає придатним для вживання. Зрозуміло, що культура женьшеня — не для озеле­ нення. Але скільки морального задоволення, скільки ко­ ристі принесе вирощений на власному подвір’ї «корінь життя». Це нелегка і кропітка справа. Вона доступна лише справж ньому любителю-ентузіасту. НЕДОСТУПНА КВІТКА С К Е Л Ь У давні часи монголо-татарського лихоліття народи­

лась у Карпатах легенда. У високогірне село увірвався загін ворожої кінноти. Відчайдушно захищали гуцули 106


рідні оселі, своїх рідних і близьких. Але сили були нерівні. Високо в гори відступили легені, на урвисті скелі повели своїх односельців . Туди не могли дістатись татарські коні. Боялись скель і татари-степовики. Довго боронились там гуцули, гинули від ворожих стріл і го­ л о д у в ід спраги і хвороб. Так і залишились вони там назавжди, але не здалися. З того часу ростуть на кар патських скелях недоступні квіти — білотки, білосніжна пісня про стійкість народу . Більш поширена інша назва цієї квітки — едель­ вейс ( Ьеопіоросііит). Ш анують едельвейси за ніжну і сувору красу, за рідкісність. Чи доводилось вам бачити едельвейси в К арпатах — невеличкі тр ав’янисті рослини з розеткою видовжених ланцетних листочків, вкритих, особливо зісподу, густою білою повстю. Ц е робить їх подібними до ніжного сріблястого оксамиту. Та найпривабливіші у едельвейсів кошикоподібні суцвіття, які нагадують зірку із світлого оксамиту — незбагненна ф антазія природи, краплинка ніжності серед суворих гірських вершин. М ало хто знає, що недоступні й прекрасні білоткиедельвейси легко виростити вдома: на подвір’ї, на під­ віконні — у звичайнісіньких умовах. Насіння едельвейсів дрібне. Як і більшість складно­ цвітих, воно має невеличкий парашутик, який легко р оз­ носиться вітром, — таким чином рослина поширюється. Висівати насіння едельвейсів треба у вологий грунт (точніше — на його поверхню), притрусивши зверху піс­ ком (щоб вітер не розвіяв параш утиків). Посіви кращ е прикрити склом. Вже через 10— 15 днів насіння проро­ стає і, якщ о його належно доглядати, молоді сходи по­ чинають швидко розвиватись. Едельвейси люблять сві­ жі, багаті на кальцій і гумус грунти. Па таких грунтах вони добре ростуть. На другий рік, а в окремих випад­ ках і на перший, едельвейси починають цвісти. Восени листя едельвейсів сіріє і поступово відмирає. Але під

107


розеткою зів’ялого листя приховується куляста брунька, яка продовжить ріст наступної весни (едельвейси — б а ­ гаторічні рослини). В культурі найпоширеніші білотки-едельвейси аль­ пійські (Ь. аїріпит). Значно рідше зустрічаються едель­ вейс сибірський (І*. Іеопіоройіоїйез), едельвейс П алібіна (Ь. раІіЬіпіапит) з Д алекого Сходу, едельвейс Сульє (X. зоиііеі) з Китаю та інші. Н адзвичайно гарний вигляд едельвейси мають на альпінаріях, у кам ’янистих садах, на декоративних к а ­ м’янистих стінках. Відносно проста агротехніка, якої во­ ни потребують, дозволяє рекомендувати їх для широкого використання в озелененні. Адже виростити едельвейси мож на навіть за вікном будинку. А що може бути пое­ тичніше за сріблясті суцвіття недоступних квіток скель, які заглядаю ть у вікно.

СТРОКАТІ ЖИВІ

килими

Високогірні рослини все ширше застосовуються в озе­ лененні. Цьому сприяє їх надзвичайна невибагливість. Чимало високогірних видів належ ать до групи килимо­ вих. Це рослини, які утворюють дернину. Розростаючись, вони займаю ть великі площі, не даючи їм засмічуватись бур’янами. Особливо привабливі килимові рослини під час цвітіння, коли безліч запашних і яскравих квіток утворює барвистий покрив. Однією з найпопулярніших килимових рослин є гусимець альпійський (ЛгаЬіз аїріпа). Це багаторічна вічно­ зелена рослина з простим зубчастим листям і духм яни­ ми білими, іноді рожевими, квітами в китицеподібних суцвіттях. Квіти гусимця медоносні, бджоли охоче від­ відують їх. Пагони ростуть настільки щільно, що навіть злаки не мож уть пробитися крізь них. Тому догляд за насадженнями гусимця зводиться до мінімуму. Ц віте гусимець протягом травня — червня. Як і більшість кй108


лимових, він легка розмножується насінням, живцями, частинами дернини. Д л я озеленення використовують й інші види цього роду: гусимець кавказький (А, саисазіса), гусимець Арендса (А.у^агепйзіі), гусимець вибігаю­ чий (А. ргосиггепз) тощо. Серед них відомі численні сорти з рожевими повними квітами. Досить подібна до гусимців обрієта (АиЬгіеІа), хоча квіти у неї не білі, а червоні, сині, фіолетові. Ц ікаво, що квітки поступово змінюють своє забарвлення — від ніж ­ них червоних до лілових і фіолетових тонів, створюючи яскравий різнокольоровий килим. В озелененні найча­ стіше використовують обрієту дельтовидну (А, йеііоійеа) з Б алкан та її численні садові форми. Серед популярних в озелененні килимових рослин особливо ціняться роговики ( Сегазііит). Ц е багаторіч­ ні трав’янисті вічнозелені рослини з тонкими стеблами, які стеляться по грунту і легко вкорінюються. Листя роговиків видовжене ланцетне, супротивне, квіти — білі, іноді рожеві, з глибоко розсіченими пелюстками. В по­ садках найчастіше використовують роговик Біберштейна (С. ЬіеЬегзіеіпіі) з Криму, роговик крупноквітковий (С. £ гапйі\Іогит) з Балкан. Особливо ціниться в озеле­ ненні роговик повстистий (С. іотепіозит) з Італії, ли­ стки якого покриті сріблястим опушенням. Ц е робить їх деякою мірою схожими на едельвейси. Роговики швидко розростаються, створюючи декоративну дерни­ ну. Вони теж майже не засмічуються бур’янами, отже, догляд за ними досить простий. Д л я озеленення все частіше використовують паркові форми флокса шиловидного (РНІох зиЬиІаіа) — рослини північноамериканського походження. їх стебла з корот­ кими гострими листочками майже не піднімаються над поверхнею грунту, створюючи густу дернину. Ц вітуть ці флокси в травні — червні. Квіти їх поодинокі, але численні і надзвичайно яскраві. Білі, рожеві, блакитні, строкаті, вони створюють барвистий килимок. 109


Серед цікавих килимових рослин ви знайдете гвоз­ дику грацьку ( йіапікиз £ гаііапороіііапиз), гвоздику перисту (О. ріитагіиз), крупку бруніелисту (ОгаЬа ЬгипЩІога), епімедіум колхідський (Ерітесіішп соїсШит) і десятки інших чудових видів. РО С Л И Н И -С У К У Л Е Н Т И Сукулентами називаю ть посухостійкі рослини з м’яси­ стими соковитими стеблами або листям. Зап асу вологи в цих надземних частинах рослинам вистачає, щоб пере­ нести тривалі посухи. Не дивно, що сукуленти поширені переважно в південних посушливих районах. Але зустрі­ чаються вони й у помірних широтах, де ростуть на бід­ них піщаних грунтах, кам ’янистих розсипах, серед скель, часто виступаючи «піонерами», тобто першими представ­ никами ж иття на бідних грунтах. Р озгалуж ен а коренева система поверхового типу і здатність зберігати воду роблять їх надзвичайно життєстійкими (в народі їх ч а ­ сто називаю ть «живучками»). Як правило, рослини-сукуленти мож уть розмнож уватися клаптиками стебел, окремими листками, «дітками». Рослини-сукуленти користуються популярністю в озелененні. Тх використовують для оформлення альпіна­ ріїв, міксбордерів, для створення карликових садків. Легкість розмноження цих рослин насінням і вегетатив­ ними способами, можливість їх пересадки практично в будь-яку пору року, невибагливість до умов проростан­ ня, стійкість і декоративність свідчать про перспектив­ ність сукулентів для масового культивування. Однак слід пам’ятати: сукуленти — рослини, які чудово почу­ вають себе на бідних і сухих грунтах. Якщо вирощ ува­ ти їх на свіжих і родючих ділянках, вони самостійно не вистоять перед численними бур’янами. О тже, треба їм допомогти систематичним та інтенсивним прополю­ ванням.

110


Класичними представниками сукулентів є кактуси й тропічні рослини з родини молочаєвих. їх культивують в оранж ереях, теплицях, житлових кімнатах. У півден­ них районах нашої країни деякі види кактусів, наприк­ лад опунції і цереуси, живуть у відкритому грунті. О д­ нак більшість цих екзотів мож а виносити на подвір’я лише навесні. З кактусів, молочаїв, алое, агав створю­ ють гірки, мальовничі експозиції з підкресленою екзо­ тичністю. У відкритому грунті культивують переваж но морозо­ стійкі види сукулентів, зокрема очитки (Зейит). У пе­ рекладі з латинської їх назва означає «сидячий». З од­ ного боку, походження такої назви мож на пояснити карликовою формою рослин, з іншого — тим, що м’яси­ сті листочки очитків, які найчастіше не мають череш­ ків, «сидять» безпосередньо на стеблах. Стебла деяких очитків на зиму відмирають, а навесні з ’являються з бруньок, що містяться на поверхні грунту. Ш ироке со­ ковите листя в цей період нагадує качан. Ось чому очи­ тки називаю ть «заячою капустою». Р ід очитків нарахо­ вує близько 500 видів. Поширені вони переважно в го­ рах Є вразії та Америки. Серед очитків є багаторічні й дворічні види, вічнозелені й листопадні рослини. З а в д я ­ ки розмаїтості форм, декоративності листя і квітів очит­ ки справедливо вваж аю ться одними з найкращих для озеленення рослин. У закритих приміщеннях часто куль­ тивують теплолюбні види очитків: мексіканський (3. техісапит), червонострокатий (3. гиЬгоііпсіит). Д л я від­ критого грунту використовують десятки екзотичних видів морозостійких очитків. З Гімалаїв і Алтаю прийшов у наші парки очиток Еверса (5 . етегзіі) з синювато-сі­ рим листям, червоними стеблами і лілово-червоними яскравими суцвіттями. Восени його листя опадає, а на­ весні відновлюється з пазухових бруньок. Ц я декоратив­ на морозостійка рослина з успіхом культивується в ба­ гатьох парках і ботанічних садах помірних широт. 111


Очиток несправжній (8. яригіит) походить з К авк а­ зу. Ц я непоказна рослина стає надзвичайно привабливою навесні, коли її щиткоподібні суцвіття створюють яскра­ вий пишний букет. Очиток несправжній культивується в Росії з 1816 року. З цього виду створено чимало де­ коративних паркових форм з білими, рожевими і темночервоними квітами. Здавн а (з 1769 року) відомий в культурі також очиток гібридний (8. НуЬгісІит) з Уралу і Тянь-Ш аню. Досить декоративний на альпінаріях наш місцевий вид — очиток їдкий (8. асге). Ц е дворічна рослина з ко­ роткими м’ясистими листками на тонких повзучих гонах. Н а другий рік зарості очитка вкриваються великими золотистими квітами. Після плодоношення рослини від­ мирають, а на їх місці відразу з ’являється численний самосів молодих очитків. Очиток їдкий — одна з най­ давніших декоративних рослин, культура якої відома ще з 1597 року. Серед інших екзотичних видів очитків поширені очиток біло-рожевий (5 . аІЬогозеит) та очиток Зібольда (8. 8іеЬоШапит) з Японії, очиток вузьколистий (8. зіепореіаіит) та очиток орегонський (5 . огецапит) з Америки, очиток іспанський (8. Нізрапісит) та інші. Д о рослин-сукулентів належ ать і молодила (8етрегVІVит) — близькі родичі очитків. Ц і рослини із своєрід­ ним зовнішнім виглядом ще більшою мірою нагадують карликові качани капусти. М олодила — переваж но дво ­ річні рослини. Н а другий рік з «качана» виростає високе суцвіття з яскравими жовтими, білими, рожевими чи ліловими квітками. Після достигання насіння «качан» гине, залишаючи після себе численні «качани» — дітки. Таким чином, зарості молодила здаються вічними, невмираючими. М олодило має дивовижні властивості, які можна спо­ стерігати, розмножуючи рослину вегетативним способом. Коли в одному місці скупчується багато розеток-«качан­ 112


чиків», вони починають самостійно «вирушати у ман­ дри», шукаючи вільні для проростання місця, Вусикоподібні гони, на яких утворюються дочірні розетки, лег­ ко відломлюються, і кулясті маленькі «качанчики» опиняються на поверхні численних материнських розеток. У діток м’ясисті листочки щільно прилягають один до одного, створюючи гладеньку кульку з кількома розга­ луженими корінцями. П ід дією вітру або відтягнута власними корінцями кулька перекочується. Потрапляючи на вільний клаптик грунту, корінці заглиблюються, і рослина починає самостійне ж иття. У перекладі з латинської назва молодила означає «завж ди живий». І дійсно, качанок рослини може зали ­ шатись живим протягом багатьох місяців, навіть якщо його зберігати в сухій коробочці без грунту, вологи і світла. Найчастіше в озелененні використовують молодило кавказьке (3. саисазісит), молодило великоквіткове (З . §гапсИ{Іогит) з Альп, молодило покрівельне (5. Іесіогит) та інші види. ЗО Л О Т И Й к о р і н ь

Є у тувинців давня легенда. В горах Танну-Ола пас овець юнак Ховенмей . На зиму він відводив отару в до­ лину ріки Елегест, де жив зі старою матір’ю і молод­ шою сестрою — красунею Кизилкюль. Гарна була Кизилкюль, несхожа на інших дівчат. Золотисте волосся її вогнем палало в темряві, а тонким станом і вродою вона зачаровувала людей . Єдина радість була у бідній родині Ховенмея — лагідна Кизилкюль. Коли підросла дівчина, захотів взяти її за дружину старий бай Кок-оол. Але він знав, що поки в юрті живе Ховенмей, не під ступитись йому до Кизилкюль. Тому з приходом вес­ ни наказав він Ховенмею всі свої отари вести через да­ лекий перевал Хундургун. Тим часом Кок-оол оголосив

113


свій задум. Перелякалась красуня Кизилкюль і виріши­ ла тікати. Вона осідлала коня і спрямувала його в дале­ кі гори. Цілу ніч ніс її кінь по густих модринових і кед­ рових лісах, а вдень вона була вже під горою Чурег-Таг, яка спрямувала свою вершину до самих хмар. Виріши­ ла Кизилкюль відпочити і дати спочинок коню. Пустила вона коня пастися, а сама лягла у затінку скель. Довго лежала дівчина, аж поки сутінки впали на землю. Не­ зчулася, як настигла її біда. Прокинулась від кінського іржання і побачила панських слуг: вони шукали її між кам'яними брилами. Побігла від них красуня Кизил­ кюль. Все вище в гори піднімалась вона, дедалі стрім­ кішими ставали скелі. Глибокі урвища оточували їх, сніг укривав вершини — все важче ставало дівчині. Пан­ ські слуги наздоганяли її. Стемніло в горах, а бідна дівчина продовжувала підніматись до вершини ЧурегТагу. Раптом вона оступилася — чи то камінь похитнув­ ся під ногами, чи послизнулася . Зірвалася Кизилкюль у глибоку ущелину і розбилась. Коли дізнався про це Ховенмей, то спробував розшукати тіло нещасної сестри. Довго блукав по схилах і урвищах Чурег-Тагу, але ніде не знаходив її. Лише на північному схилі гори, у темній і похмурій улоговині, він побачив незвичайну квітку. її тонкі стебла з соковитими сизуватими листками мали гарні золотисті суцвіття. Юнак відкопав рослину і з по­ дивом розглядав золотистий корінь, який дуже нагаду вав йому постать улюбленої сестри. Підніс він цей ко­ рінь до уст, щоб поцілувати, і відчув трояндовий аро­ мат. Тоді він зрозумів, що це була Кизилкюль. Дівчина так любила троянди, що завжди ходила уквітчана ними. Заплакав Ховенмей, взяв дивовижну рослину з собою і вже не повернувся до людей. Влітку ходив він по го­ рах і всюди садив чарівну рослину з золотим коренем. Н азва рослини — родіола (КИосІіоІа). Б агато чудо­ дійних лікарських властивостей відкрила в золотому ко­ рені народна медицина. В коренях родіоли містяться

114


глікозиди, антраглікозиди, дубильні речовини, вітаміни та інші активні сполуки. Екстракт з коренів цієї росли­ ни використовують для стимулювання діяльності нер­ вової системи і як тонізуючий засіб. П репарати із золо­ того кореня впливають на організм людини подібно до препаратів із кореня женьшеня чи елеутерокока. Д еко­ ративні багаторічні рослини родіоли дуж е привабливі в посадках, їх використовують для оформлення альпіна­ ріїв. У роді родіоли понад 60 видів, поширених у високо­ гір’ях Є вразії та Північної Америки. В культурі найча­ стіше зустрічається родіола рож ева (ЦН. гозеа), Але в природі її лишилося мало, вона потребує охорони, тому цю рослину занесено до Червоної книги нашої країни. Не менш декоративні й інші види золотого кореня: ро­ діола Кирилова (КН. кігіїот і) з А латау і Тібету, родіо­ ла Семенова (Кк. зетепоті) з Тянь-Ш аню і П аміру, родіола Стефана (Як. зіеркапіі) з узбереж ж я Охотського моря. Вирощ увати родіолу слід на багатому й свіжому грунті, під захистом кам ’яних брил — саме так росте во­ на у природних умовах. Дрібне порохоподібне насіння родіоли легко проростає на вогкому грунті. Сходи ш вид­ ко ростуть, але цвісти починають лише на четвертий — шостий рік. Ж иве родіола десятки років: численні стеб­ ла її відмирають восени і відновлюються навесні. Корінь рослини досягає в діаметрі 10 см і більше. Висушені корені родіоли набуваю ть приємного рожевого кольору і тонкого аромату троянди. Виростіть на подвір’ї цю де­ коративну цілющу рослину з золотим коренем, вона принесе вам радість і здоров’я. С Л А В Н О ЗВ ІС Н І Л О М И К А М ЕН І У численній родині ломикаменевих багато екзотичних нидів. Д еякі чагарники: гортензії, чубушники, порічки тощо — вж е згадувались вище. А тепер познайомтеся 115


з непримітними красунями гір — трав’янистими лом ика­ менями. Ц е про них писала Л еся У країнка: К вітка велика, хорош а свіж і пелюстки розкрила, І краплі роси самоцвітом блищали на дні. Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг, Що задавив і могутні дуби, І терни непокірні. Квітку ту вчені люди зовуть 5 а х і ї г а £ а, Нам поетам, годиться назвати ї ї ломикамінь І ш анувать її більше від пишного лавра. Чи доводилось вам підніматися високо в гори? Щ о­ ранку, коли перші промені сонця з ’являю ться над вер­ шинами, повітря наповнюється далекими гуркітливими звуками — це уривається зі скель каміння. Горяни к а ­ ж уть, що камінь розбиває невеличка гірська рослинка, яку так і називають — ломикамінь. Роками виборює во­ на собі місце серед каменю і льоду. Д овгі корінці рос­ лини заглиблюються у тріщини скель, розростаю ться там, тріщини стають ширшими. Поступово камінь роз­ хитується і падає в прірву. Серед ломикаменів налічується до 250 видів одноріч­ них і багаторічних трав’янистих рослин. Вони зустріча­ ються у північних широтах Є вразії та Північної Амери­ ки. Ломикамені мають переваж но розеткоподібні прості чи лопатеві листочки й порівняно високе щиткоподібне суцвіття з яскравими білими, жовтими, рожевими або червоними квітами. Ломикамені дуж е привабливі в по­ садках. їх культивують у кам ’янистих садках, на аль­ пінаріях, просто в ящ иках на балконах. Найчастіш е ви­ користовують декоративні види цих рослин: ломикамінь Арендса (З.у^агегиізії), ломикамінь сибірський (5 . $іЬігіса), ломикамінь лямований (3. таг&іпаїа). Вирощують ломикамені, як і більшість інших наскельних рослин, посівом дрібного насіння з дальшим пікіруванням сходів або частинками дернини. Л ом ика­ мені маловибагливі до умов проростання, але кращ е 116


ростуть серед каменів на свіжих і відносно багатих грунтах (за цих умов куртини ломикаменів особливо рясно цвітуть). Виняткова стійкість цих рослин дозво­ ляє рекомендувати їх для вирощування на балконах і за вікнами будинків. КВІТИ Д А В Н Ь О Ї І Л Л І Р ІЇ

Від узбережжя Адріатики і до самого синього Дунаю простягалась давня Іллірія. Там, на схилах Альп і Динарського нагір'я, жили мужні предки південних слов'ян: ілліри, далмати, істри. Але потім, у другому сторіччі до нашої ери, Іллірія підпала під владу могутнього Риму. Цар іллірійців Гентіс з воїнами відступив у високі гори, звідки ще довго продовжував війну проти римських ле­ гіонів. Важко було воїнам у горах. Холод і важкі дороги ятрили їхні рани. Через нестачу харчів почались хвороби. Солдати знесилились, занепала дисципліна у військах, Саме тоді, за легендою, Гентісу з'явилося вві сні видіння і чийсь голос звернувся до нього: «В боях знесилились твої люди, царю. Незабаром у тебе не буде військ боронитися від римлян. Треба підняти дух воїнів. Треба надати їм сили для дальших походів і боротьби. Серед гарних квітів Іллірії шукай ліків для людей, Гентісе». Вранці цар наказав розбити табір на вершині гори Триголів. Протягом літа стояли там солдати-іллірійці, і весь цей час випробовував на собі дію гірських квітів Гентіс. Були вони гіркі й солодкі, кислі й зовсім позбавлені смаку, запашні й сморідні. Кілька разів натрап­ ляв цар і на отруйні рослини. Все це пережив. Аж ось одного разу викопав з грунту довгі жовті кореневища. Покуштував — вони були гіркі. Але Гентіс відчув, що втрачені сили відновлюються в його тілі. Він наказав напоїти відваром з цих рослин солдатів, і через деякий час вони одужали. Рани й виразки швидко загоїлися, і незабаром війська були знову готові до бою. 117


Ці рослини звуть у нас тирличами, а латинська назва

Сепііапа нагадує про мужнього Гентіса, який відкрив їх лікувальні властивості. У роді тирличів близько 500 ви­ дів, Вони зустрічаються на високогір’ях майж е всіх кон­ тинентів, крім Африки. Ц е дворічні чи багаторічні рос­ лини, які чимось віддалено нагадують дзвоники. Л истя тирличів просте, еліпсовидне. Квіти у більшості видів сині чи фїолетовї, значно рідше зустрічаю ться тирличі з жовтими квітами. Б агато наших тирличів занесено до Червоної книги як рідкісні рослини. Цілющими властивостями відомі тирлич жовтий (О. Іиіеа) і тирлич крапчастий (О. рипсіаіа), які зустрі­ чаються в К арпатах. Серед декоративних екзотичних видів ви знайдете тирлич Бурсера (О. Ьигзегі), тирлич тібетський (О. ііЬеііса), тирлич К ауф м ана (О. каи^таппіапа) і десятки інших. Великі (до 4—5 см) дзвонико­ подібні квітки тирличів надзвичайно декоративні. Тому ці рослини культивують в альпійських садах, на гірках. Н айкращ е ростуть тирличі на свіжих і багатих грунтах відкритих ділянок. ТРАВА ГЕРА КЛ А Коли К арл Лінней давав назви рослинам, він н ам а­ гався відбити в них найхарактерніш і властивості рослин. Еритроній він н азвав «собачим зубом» за своєрідну фор­ му цибулини, колючу ліану — бігнонією котячі кігті, велетенську трав’янисту рослину з родини зонтичних (борщівник) — Гераклом (Негасіеит). Кому не відоме ім’я славнозвісного героя давньо­ грецької міфології Геракла, подвиги якого були уособ­ ленням надзвичайних людських можливостей, сили, мужності, розуму, благородства. Окремі представники борщівника досягають двох метрів заввишки, Велетен­ ське перисторозсічене листя борщівника обгортає- могут­ нє, до 10 см у діаметрі, стебло. На верхівці розпускаю ть­ 118


ся білі а б о р о ж е в і квіти , з і б р а н і у в е л и к і зо н т и к и - с у ц в і т тя . Е к з о т и ч н и й

вигляд

т р а в ’я н и с т и х

борщ івників, р о з ­

к іш н і ф о р м и і в е л и к і р о з м і р и в и д і л я ю т ь їх з - п о м і ж і н ­ ш о ї рослинності.

Ростуть борщівники у вогких долинах річок, на висо­ когір’ях, створюючи густі зарості. В парках і ботаніч­ них садах їх висаджую ть на багатих і сирих грунтах, біля штучних водойм, серед газонів. Куртини борщівни­ ків слід розміщ увати на задньому плані експозиції, щоб вони не затіняли інші рослини. У культурі найчастіше використовують борщівник бородатий (Н. ЬагЬаіит), борщівник сибірський (Н. зіЬігісит), борщівник М антегацці (Н. тапіецаггіапит) та інші види. М ОГУТНІ К А РЛ И К И Перстачі ( РоіепііИа) називають «могутніми карлика­ ми» за надзвичайні лікарські властивості. Кореневища дикорослих перстачів містять дубильні речовини, смоли та інші важ ливі органічні сполуки. їх використовують як ліки проти шлункових хвороб. З лікувальною метою заготовляю ть і надземну частину рослин. У перекладі з латинської назва перстачів означає силу, могутність. Перстачі — не лише лікарські, а й декоративні рослини. Серед них є чимало екзотичних видів, придатних для озеленення. Н априклад, перстач темно-криваво-червоний (Р. аігозапциіпеа), який походить з Гімалаїв. У нього дуж е гарні червоні квіти. З 1822 року цей вид культи­ вується в парках і ботанічних садах Європи. Він дав ж иття чималій кількості гібридів і паркових форм, які користуються популярністю у спеціалістів-квітникарів. Не менш поширений у культурі перстач сріблястолистий (?• агдугоркуііа). Він теж гімалайського походження, й о го листя має декоративне сріблясте опушення. Виве­ дено гібриди від цих двох оригінальних видів перстачів.

119


Часто разом з ними культивують перстач непальський (Р. пераіепзіз) та інші декоративні види. Перстачі — однорічні або, найчастіше, багаторічні трав’янисті рослими з пальчастороздільними, перистими чи трійчастими листками. Квіти перстачів зібрані у су­ цвіття, півзонтики чи волоті, забарвлені в яскраві ж овті, червоні чи білі кольори. В наших лісах і на луках пер­ стачі цвітуть переважно жовтими, рідко білими квітами, А от екзотичні види мають гарні червоні квітки. Розм но­ ж уються перстачі вегетативно — вусиками чи горішковидними сім’янками, які швидко проростають у вогкому грунті. Д л я вирощування декоративних і багаторічних перстачів мож на використовувати досить сухі й бідні ділянки грунту. Перстачами прикрашаю ть альпінарії» квітники, балкони. Вони створюють густі дернинки чи порівняно високі (до ЗО—60 см) куртинки.

Д И В О В И Ж Н А ГРЕЧ К А З САХАЛІНУ Коли перші українські поселенці опинились на Д а л е ­ кому Сході, серед багатьох дивовижних місцевих рос­ лин вони побачили незвичайну гречку. ї ї стебла досяга­ ли 2—3 м заввишки, а листя — с:зд о в ж к и ЗО см. У по­ рівнянні з нею гречка посівна (Ра&оруґит за^Шаіит), яка мала до 70 см заввишки, здавалась недоростком. Цю багаторічну рослину не треба було сіяти: вона відновлю валась щороку, створюючи зарості коренепаростевого походження. О днак зерно гречки сахалінсь­ кої виявилось грубим для харчування. Тому цю рослину використовують лише як кормову. Д о того ж з ’ясува­ лось, що це не гречка, а велетенський гірчак (Роїуцопит) — близький родич справж ньої гречки. Т ак і зак р і­ пилися за дивовижною рослиною обидві назви гірчак сахалінський (Р, заскаїіпепзе) і гречка сахалінська. З 1863 року гірчаки відомі в озелененні. У парках часто 120


культивують куртини цих гігантських декоративних рос­ лин. Поруч з гірчаком сахалінським іноді зустрічаються й інші види екзотичних гірчаків: гірчак Вейриха (Р. теугіскіі) і гірчак розчепірений (Р. йюагісаіит) з Далелекого Сходу, гірчак споріднений (Р. аЦіпе) і гірчак багатоколосий (Р. роїузіаскуит) з Г імалаїв та інші види. Ц і рослини достатньо морозостійкі й тіньовитривалі. Розмнож ую ть їх кореневою паростю чи висіванням на­ сіння. Д ля вирощування гірчаків потрібні свіжі родючі грунти. ЗАЯЧА К РІВ Ц Я У цієї рослини чимало народних назв, серед яких зу­ стрічаються й такі: заяча крівця (або кривавник), звіро­ бій, криштальки. Заячею крівцею (кривавником) нази­ вають її за своєрідний колір соку, який жовтогарячою масою виділяється, якщ о поранити стебло; звіробоєм — за сильні отруйні властивості: каж уть, від цих рослин ги­ нуть звірі. Н азва «криштальки» свідчить про своєрідний малюнок листків. Якщо їх розглядати на світло, стає помітним візерунок з численних темних цяточок — озна­ ка багатьох звіробоїв. Звіробій ( Нурегісит) відомий лікувальними властивостями. «Травою від 99 хвороб» називаю ть його в народі. Настій з трави звіробою засто­ совують для лікування поранень, опіків, запалень та багатьох інших хвороб. Крім поширених у нас видів звіробоїв, є чимало екзо­ тичних рослин цього роду, які використовуються в озе­ лененні. Вони мають яскраві золотисті квіти у верхівко­ вих суцвіттях. Ц е багаторічні морозостійкі рослини. Найчастіше зустрічаються в культурі звіробій великий ( Н. азсугоп) з Китаю і Північної Америки, звіробій олім­ пійський (Н. хіїутрісит) з М алої Азії та деякі інші

121


види. На зиму стебла цих рослин майже повністю від­ мирають. Навесні з бруньок, що містяться в основі сте­ бел, виростають нові пагони, які масово зацвітаю ть у червні — липні. Д л я того щоб рослини кращ е цвіли, під­ сихаючі пагони восени обрізаю ть на висоті 5 — 10 см. Плоди звіробоїв — сухі коробочки з дрібним порохоподібним насінням — достигають у серпні — вересні. З в і­ робої середньовибагливі до умов проростання. Вони швидко розростаються. Часто з цих декоративних рос­ лин створюють гарні трав’янисті бордюри, ними заса д ­ жують рабатки, альпінарії та квітники. О С Л Я ЧІ ВУХА... НА СТЕБЛАХ

Якось найупертіший з ослів вирішив спорудити собі пам'ятник. Він утік від господаря у незвідані степи і вже хотів узятися до роботи, однак не знайшов каме­ ню — бо який камінь у степу! «Немає каменю, то зроблю собі пам'ятник з дерева »,— не вгамовувався осел. Зрозуміло, що й дерева не знайшов він там... Довго но­ сився віслюк з безглуздою своєю вигадкою, аж ось зу­ стрівся з вовками. «Що ти тут робиш?» — спитали вони нашого «героя», облизуючись: їм так хотілося свіжого м'яса. «Я споруджую собі пам'ятник»,— відповів віслюк. <гПам'ятник,— розвеселились вовки .— Ми охоче допомо­ жемо тобі». За хвилину від марнославного небораки лишились обгризані кістки. А довгі вуха впертого віслю­ ка вовки почепили на високе стебло онагри. З того часу, кажуть, вовки завжди сміються з онагри — трави з ос­ лячими вухами. Онагру, чи енотеру ( ОепоіНега), в народі звуть ослинником. Ц я рослина походить з Америки. Онагри — однорічні, дворічні чи багаторічні тр ав’янисті рослини з великими еліпсовидними листками, які нагадують осля­ чі вуха. Ц вітуть онагри протягом цілого літа. Квіти у них великі ж овті, зібрані у волотеподібні суцвіття. По 122


всій території нашої республіки, особливо на пісчаних грунтах, можна побачити онагру дворічну (О. Ьіеппіз). В культурі вирощують чимало декоративних видів онагр. Вирізняється серед них онагра міссурійська (О , тіззоигіепзіз) — майже сланка багаторічна рослина з блискучим темно-зеленим листям і червоними стебла­ ми. Особливо гарні її яскраві золотисті квіти, що дося­ гають 6— 8 см у діаметрі. Взимку стебла цієї онагри сильно підмерзають. Тому їх слід оберігати від морозів. Коробочки онагри міссурійської великі, ребристі, досить декоративні. Серед інших екзотичних онагр відомі онагра безстебла (О. асаиііз), онагра чагарникова (О. [гиіісоза), онагра рож ева (О, гозеа). Вирощують онагри з насіння. У перший рік, як п ра­ вило, виростає розетка прикореневих листків, на др у ­ г и й — високий розгалужений пагін з довгими китицями квіток. Онагри маловибагливі до умов проростання. То­ му їх мож на вирощувати на бідних піщаних грунтах. Онагри мають гарний вигляд на квітниках, в альпі­ наріях, у кам ’янистих садках. Гібридні форми онагри відомі під спільною назвою онагри Арендса (О.у^агепй-

з і і). ХВОСТИ П УСТЕЛЬ Чи доводилось вам бувати у напівпустельних і по­ сушливих районах Середньої А зії? Д о самого серпня триває там цвітіння величних еремурів (Егетигиз). Ц е їх називаю ть «хвостами пустелі» (у перекладі з грець­ кої 0 ргціо 2 — одинокий і о и р а — хвіст). Еремури д о ­ сить своєрідні. Уявіть собі розетку довгих ланцетних листків, які створюють букет заввишки 50—60 см, і ве­ ликі волотеподібні квітконоси в центрі цих розеток. Висота суцвіть еремурів досягає 0,6—2 м. Н а довгому стрімкому квітконосі розпускаються ніжні квітки біло­ го, жовтого чи рож евого кольору. Ц вітуть еремури 123


досить цікаво: спочатку розпускаються нижні квіти; коли вони в’януть, хвиля цвітіння просувається вгору по квіт­ коносу. Завдяки цьому рослини майж е місяць стоять у цвіту. Плоди еремурів — сухі коробочки — достигають досить швидко, тому більшість таких рослин уж е серед літа заверш ує ріст і розвиток. Такі рослини ботаніки на­ зивають ефемероїдами: вони рано проростають, цвітуть ї плодоносять, а потім переходять у стан спокою до н а­ ступної весни. Якщо ви розкопаєте грунт під еремуром, вам удасться побачити його кореневище. Ц е м’ясисте стовщення, від якого в різні боки відходять грубі ж ов ­ ті чи бурі корені, створюючи своєрідну павукоподібну форму. Ц ікаво, що після заверш ення вегетації старе кореневище відмирає, а над ним створюється молодий «павук» світлого кольору з великими бруньками, які розвиватимуться наступної весни. Серед найбільш декоративних еремурів слід відзна­ чити такі види: еремур Регеля (Е. гедеііі) з коричню­ ватими квітами, еремур Ольги (Е. оІ$ае) з рожевими чи білими квітами, еремур рожевий (Е, гозеоіиз) з ро­ жевими квітами, еремур жовтий (Е. Іиіеиз) і еремур алтайський (Е. аііаісиз) з жовтими квітами. Еремури використовують не лише як декоративні рослини, а й для виготовлення клею, барвників, пласти­ рів тощо. Найчастіше еремури зустрічаються в середньоазіат­ ських горах, рідше — в степах Казахстану, на К авказі й у Криму. З а меж ами наш ої країни вони ростуть у Гімалаях, Малій А зії, в Афганістані. Ц е посухостійкі, маловибагливі рослини. Вони добре переносять морозні зими, але не терплять замокання. О тж е, вирощувати еремури слід на підвищених дренованих ділянках, які добре прогріваються сонцем. Іноді ці рослини рекомея» дують викопувати після закінчення вегетації і підсушу­ вати до осені в сухому приміщенні, Еремури кращ е раа* множувати поділом кореневища. З насіння вони зац ві­

124


тають значно пізніше: на п’ятий — сьомий рік. Еремури — надзвичайно декоративні екзотичні рослини. Вони дуж е гарні на квітниках, серед газонів, у кам’янистих садках, на підвищенні. *

*

*

Ц арство рослин безмежне. Ви познайомились лише з окремими представниками екзотичних рослин. Виро­ стити їх в умовах невеличкого подвір’я цілком можли­ во. Колекція екзотів біля будинку чи на балконі принесе вам немало радості; поглибить ваші знання, заціка­ вить красою і вічною таємницею всюдисущої ж ивої при­ роди, Та й що може бути приємніше, ніж виростити не­ звичайне дерево, одерж ати від рослини небачену красуню-квітку або дивовижні плоди. Хай ж е росте ваш ботанічний сад — сад для відпо­ чинку, натхнення, творчості!


ЗМІСТ Вступ ..................................... ....... З Домаш ній м і н і - с а д ............................................................ 5 З чого п о ч и н а т и .................................................... 5 Загальні поняття про планування насадж ень 8 С ад на рівній п л о щ и н і ......................................11 П арк на схилі . . . . . . . 14 С ад на кам ’янистому подвір'ї . . . 17 «Висячі сади» ....................................................20 Кілька слів про «сади» в кімнатах . . . 25 Як виростити екзотичні рослини . . . . . 31 Д е взяти екзотичні р о с л и н и ..............................31 Насінне розмноження е к з о т ів ..............................32 Вегетативне розмноження ..............................35 Пересадка рослин ............................................ 40 Д огл яд за рослинами .....................................42 «Палаци» на подвір’ї ....................................................47 Про рослин и -чарівни ці..................................................... 54 Гіганти серед д е р е в ............................................ 55 Шпилькові без... шпильок . . . . . 56 Слава Росії .......................................................58 Сумна і с т о р і я ........................................................... 59 Кедри справжні й несправжні . . . . 51 Смерекова рідня ............................................ 64 Загадкові ягоди ............................................ 66 Смолисті «абрикоси» і ж иві «віники» . . 57 126


Зелене мереживо планети . 70 Д ерево розквітлих красунь 71 Сибірський женьшень .73 Ж иве золото сіу . .75 Д ерева-ж онглери . 76 Безсмертні . .7 8 Коротко про р о з о в і ........................................................ 80 Від зореподібних іргаїв до жовтоквіткової ш и п ш и н и ..................................... .8 3 Народні дерева . . . .8 5 Найбільше диво світу .88 Знецінена таємниця .90 Вухаті дерева . , . 9 2 Родичі лимонів - 9 3 Колючі й неколючі бобові 94 Цнотлива «безсоромниця» .96 Кущі-букети, кущі-екзоти . 97 Ліани-чарівниці та ліани-хижаки . . 101 Незвичайні т р а в и ..................................... .104 Панцуй — корінь ж иття .105 Недоступна квітка скель . 106 Строкаті живі килими . 108 Рослини-сукуленти .110 Золотий корінь . 113 Славнозвісні ломикамені 115 Квіти давньої Іллірії 117 Трава Геракла . 118 Могутні карлики . . . 119 Д ивовиж на гречка з Сахаліну 120 Заяча крівця . . . 121 Ослячі вуха... на стеблах 122 Хвости пустель 123


Владимир Карлові ч Терлецкий канд. биол. наук БОТАНИЧЕСКИЙ САД ДОМА (На украинском язьіке) Киев «Рзклама» Редактор А. О. Кеткова Художнє оформлення В. О. Лучка Художній редактор В. А. Никифоров Технічний редактор О. І. Марченко Коректори Л. В. Кудряшова, //. В. Ісупова. ІБ № 435 Здано до складання 09.04.81. Підписано до друку 23.11.82. БФ 07932. Формат 70Х90/32. Папір друкарський № 1, вкл.— крейдований. Гарнітура літературна. Друк високий, вкл. оф­ сетний. Ум. друк. арк. 4,68+0,438 вкл. Ум. фарб.-відб. 854,4 тис. Обл.-вид. арк. 5,24+0,45 вкл. Тираж 75 000 пр. Згм. 1—1637. Вид. № 5962. Ціна 60 к. Видавництво «Реклама», 252103, Київ-103, вул. К.іквідзе, 7/11. Київська фабрика друкованої реклами ім. XXVI з ’їзду КПРС, 252067, Київ, 67, Виборзька, 84.

Ботанічний сад удома  
Ботанічний сад удома  
Advertisement