Page 1

Jaarbericht 2009

Jaarbericht 2009


Portbase Seattleweg 7, Portpark, 3195 ND Rotterdam T 010 252 22 00, F 010 252 22 50 www.portbase.com, www.exportcontrolsystem.eu


Jaarbericht 2009


Inhoud Voorwoord Directie Bericht Raad van Commissarissen Bericht Raad van Advies Overzicht activiteiten 2009 Financieel overzicht

Foto’s op voor- en achterzijde: Marieke Odekerken

4 10 16 22 28


Jong en ambitieus Dit is het eerste jaarbericht van Portbase, het gezamenlijke Port Community System van de Nederlandse havens. Wij zijn opgericht in 2009, vol met ambities om ons in de (nabije) toekomst te ontwikkelen tot het nationale haven- en logistieke platform. Daarbij willen wij nog meer gaan betekenen voor het (internationale) havenbedrijfsleven en alle organisaties en partijen die zaken willen doen in de bijbehorende logistieke ketens. Jong en ambitieus zijn ook de tweedejaars studenten digitale fotografie aan de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. In opdracht van Portbase zijn zij eind 2009 een aantal weken door de Rotterdamse en Amsterdamse havens getrokken, ieder met hun zelfgekozen thema en invalshoek. De fraaie resultaten zijn te bewonderen in dit jaarbericht. Het zijn onderscheidende beelden, gemaakt door jonge talenten met een grote toekomst. Een toekomst die zowel voor hen als voor Portbase vol nieuwe uitdagingen is.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 3


Voorwoord Directie 2009 was het jaar van de integratie van Port infolink uit Rotterdam en PortNET uit Amsterdam in Portbase. De nieuwe organisatie die is ontstaan vormt het vertrekpunt voor het verder kunnen verbreden en uitbreiden van onze dienstverlening aan de Nederlandse havencommunity. De oprichting van Portbase is het resultaat van een langdurige wens en inspanning om te komen tot een nationaal Port Community System. De samenvoeging van PortNET en Port infolink is hiervoor het concrete begin. In het kader daarvan hebben wij 2009 benut voor het opstellen van een nieuw bedrijfsplan met de strategische lijnen voor de periode 2010 - 2014. In de komende jaren willen wij ons ontwikkelen tot een nationaal open logistiek platform dat gekoppeld aan alle relevante Europese netwerken, de concurrentiepositie van het havenbedrijfsleven en de havens verder kan versterken. Markt In het verlengde van de fysieke havenactiviteiten had ook Portbase in 2009 te maken met de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. Desondanks is het transactievolume substantieel gestegen: van 21 miljoen elektronische berichten/transacties in 2008* naar 30 miljoen in 2009. Aan de basis hiervan ligt de samenvoeging van Rotterdam en Amsterdam in één Port Community System. Daarnaast is het marktaandeel van een aantal services duidelijk toegenomen en hebben wij een drietal nieuwe services gepresenteerd: Melding domproc, MRN-notificatie EDI en Transportopdracht. In totaal bood Portbase per 31 december 2009 28 verschillende services aan circa 1400 klanten met meer dan 4000 gebruikers.

4 | Jaarbericht 2009 | Portbase

De omzet van Portbase in 2009 was lager dan begroot. Dankzij een aantal besparingsmaatregelen hebben wij echter toch een klein positief resultaat gerealiseerd. De lagere omzet is deels veroorzaakt door het uitstellen van het Export Control System (ECS) van de Douane. De ECS-services van Portbase komen hierdoor pas in 2010 op de markt. Services De oorspronkelijke Port infolink-services voor Rotterdam zijn in 2009 ook uitgerold in Amsterdam en de andere Nederlandse havens die gebruikmaakten van het PortNET systeem en waar nodig aangepast. Veel aandacht is verder uitgegaan naar de ontwikkeling van de ECS-services, zowel voor de containersector als voor bedrijven in de natte bulk, de droge bulk en het stukgoed. De introductie

van de ECS-services betekent voor Portbase een grote stap voorwaarts in de stroomlijning van de exportdocumentatie in de havens. De nieuwe services completeren vanaf 2010 de ‘business-togovernment’ dienstverlening van het Port Community System voor schepen en lading. Operationele gang van zaken In 2009 hebben wij veel aandacht besteed aan de verdere verbetering van kwaliteit en beheer van het Port Community System. Hoe meer ondernemingen voor hun bedrijfsvoering afhankelijk worden van de Portbase-services, hoe belangrijker het is dat het Port Community System volledig betrouwbaar en stabiel functioneert. Ook de komende jaren blijft dit een belangrijk aandachtspunt.


Aandeelhouder, Raad van Commissarissen en Raad van Advies In het Havenbedrijf Rotterdam heeft Portbase een betrokken aandeelhouder. Het Port Community System beschouwt men als strategisch zeer belangrijk. In februari 2010 is ook Haven Amsterdam door middel van een aandelentransactie toegetreden als aandeelhouder. Vooruitlopend hierop is gedurende 2009 reeds intensief contact geweest over het nieuwe bedrijfsplan en de dagelijkse gang van zaken.

Organisatie De medewerkers van PortNET en Port infolink zijn in 2009 geïntegreerd in de nieuwe Portbaseorganisatie. Tevens is een tweehoofdige directie gecreëerd. Conform plan is het aantal mede­ werkers gegroeid van 56 fte naar 69,5 fte (31 december 2009). Daarnaast is het aandeel externen procentueel fors gedaald. Dit is over­ eenkomstig ons beleid om vanuit het oogpunt van kennisborging en kostenbeheersing verder in te zetten op insourcing. De beoogde eigen formatie zal de basis vormen voor het uitvoeren van onze ambities in de komende jaren.

Het bestaansrecht van het Port Community System is gebaseerd op het commitment van het haven­ bedrijfsleven. Nauwe afstemming met de markt is

en blijft topprioriteit. De Raad van Commissarissen en de Raad van Advies spelen hierbij een belangrijke rol. Met hun support kijken wij na het enerverende 2009 met vertrouwen naar het nieuwe jaar. Door de uitrol van het Port Community System in andere Nederlandse havens en de introductie van de ECS-services voor een gestroomlijnde export, kan Portbase verder bijdragen aan de versteviging van de concurrentiepositie van het havenbedrijfsleven en de Nederlandse havens. Daarnaast zal 2010 in het teken staan van de start van een vernieuwing van het Port Community System en de organisatie, om zo de in het Bedrijfsplan 2010 - 2014 geformuleerde nieuwe visie daadwerkelijk vorm te kunnen geven: Nationaal sterk, in een Europees netwerk! Iwan van der Wolf, Managing Director (CEO) Erik Verhagen, Managing Director (COO)

Aantal verzonden berichten/transacties 2007 - 2009** in miljoenen EDI

2007

10

Web

Totaal

2008

15

2009

19 5 6 11 15 21 30

* Volume Port infolink ** 2007 + 2008 volume Port infolink Jaarbericht 2009 | Portbase | 5


6 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Marie Wanders www.mariewanders.com Leven aan boord Ik wilde met mijn foto’s een verhaal vertellen, ik ben niet zo van de standaard havenfoto’s die je in de reclame terugziet. In plaats daarvan heb ik willen laten zien hoe de scheepslui leven. Een paar keer ben ik hiervoor op goed geluk naar de haven gegaan. Want ik moest wel aan boord komen op de schepen, om mijn verhaal te kunnen vertellen. Ik ben hier rondgeleid door de kamers en heb zo de leefruimtes van de mensen kunnen foto­­graferen. Ook was ik uitgenodigd om vier dagen mee te varen. Helaas heb ik dat moeten weigeren, waar ik nu grote spijt van heb. Jaarbericht 2009 | Portbase | 7


Fadjiwa Faber De haven Een zucht en een steun als we de opdracht voor­­ geschoteld krijgen: DE HAVEN?! Ik mag dan wel een Rotterdammer in hart en nieren zijn (ja zeker, ik hou van mijn stad!), afgezien van het stukje in de stad was de haven voor mij een grote onaantrekkelijke zwarte vlek. Mijn mening hierover heb ik ernstig moeten herzien. Ik heb mij verbaasd over de verborgen schoonheid van de haven, de stilte, de rust, de harde arbeid van de mensen die het allemaal toch maar wel even weten te coördineren en alles in goede banen weten te leiden. Ik heb dan ook gekozen voor ‘landschapsfotografie’ en heb geprobeerd de schoonheid, stilte en rust vast te leggen. Hier begint het allemaal, dit maakt onze stad. Ik ben de Rotterdamse haven gaan waarderen en zo een beetje meer Rotterdammer geworden. 8 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jaarbericht 2009 | Portbase | 9


Bericht Raad van Commissarissen In de Raad van Commissarissen (RvC) hebben zowel aandeelhouders als vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven zitting. Deze brede insteek draagt er mede aan bij dat Portbase in de havens inmiddels een groot draagvlak heeft. De RvC beoordeelt het functioneren van Portbase en begeleidt de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System. Alle nieuwe community services die Portbase wil ontwikkelen, worden voorafgaand aan de start ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. De leden adviseren en oordelen vervolgens op basis van kennis, ervaring en marktinformatie.

De RvC is in 2009 zes keer bijeengeweest. Het betrof vier reguliere vergaderingen en twee extra vergaderingen die in het teken stonden van de integratie van Port infolink en PortNET en het nieuwe Bedrijfsplan 2010 - 2014. In de RvC heeft in 2009 een aantal wisselingen plaatsgevonden. Eind augustus is de heer Nico Westpalm van Hoorn als commissaris afgetreden. Zijn positie is overgenomen door de heer Ries Bode die per 1 september 2009 als nieuwe commissaris is aangetreden. Daarnaast zijn als gevolg van de integratie per 1 september 2009 mevrouw Dertje Meijer en de heer Rhandy Macnack aangetreden als nieuwe commissarissen. Vanwege emigratie naar het buitenland is de heer Zeger van Asch van Wijck per 31 december 2009 afgetreden. De RvC wil de heren Westpalm van Hoorn en Van Asch van Wijck danken voor hun enorme inzet en toewijding in de afgelopen jaren om Portbase tot een succes te maken.

10 | Jaarbericht 2009 | Portbase

In 2009 was de RvC intensief betrokken bij alle belangrijke strategische onderwerpen. De RvC is verheugd dat de integratie van Port infolink en PortNET succesvol is verlopen en dat de naam en het merk Portbase succesvol zijn gelanceerd. Daarnaast is vanuit de RvC veel aandacht geweest voor de toekomst van Portbase. Vele gesprekken en discussies hebben geleid tot een breed ge­dra­gen visie en strategie, die is uitgewerkt in het Bedrijfsplan 2010 - 2014. De ambitie is dat Portbase zich ont­wik­kelt tot een nationaal open logistiek platform dat gekoppeld aan belangrijke Europese netwerken, het onderscheidend ver­mogen van het havenbedrijfs­ leven en de Nederlandse havens verder versterkt. De RvC is verder verheugd dat Portbase de dienst­verlening in 2009 opnieuw heeft verbeterd en uitgebreid. Een belangrijke stap naar de vorming van een nationaal Port Community System is gezet

door de aansluiting van de vroegere klanten van PortNET op dezelfde services als de klanten van Port infolink. De services die Portbase ontwikkelt in het kader van het Export Control System (ECS) van de Douane, zijn bovendien een goede basis voor verdere groei van het Port Community System in de komende jaren. Bij alle activiteiten is Portbase in 2009 binnen budget gebleven. De opgestelde jaarrekening, die door Ernst & Young is voorzien van een goed­ keurende accountantsverklaring, heeft de volledige instemming van de RvC. Tot slot wil de RvC zijn waardering uitspreken voor de inzet van het management en medewerkers van Portbase in 2009. De RvC kijkt uit naar 2010, waarin de nationale uitrol van het Port Community System daadwerkelijk gestalte kan krijgen en de


uitrol van de ECS-services zal plaatsvinden. Daarnaast vormt de start van de vernieuwing van het Port Community System de basis voor het handen en voeten geven aan de nieuwe visie en strategie. André Toet President-commissaris

Samenstelling Raad van Commissarissen (per 31 december 2009) André Toet (Voorzitter), Chief Operations Officer Havenbedrijf Rotterdam Ries Bode, Directeur Management in Motion Wando Boevé, Directeur Marketing & Sales ECT Kees van Dam, Managing Director Cornelder Rhandy Macnack, Directeur Grain Oilseed Supply Chain Europe Cargill Dertje Meijer, Algemeen Directeur Havenbedrijf Amsterdam Wim van Sluis, Voorzitter Deltalinqs Albert Thissen, Algemeen Directeur Hapag-Lloyd Benelux

Jaarbericht 2009 | Portbase | 11


12 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Angela Tellier www.angelatellier.com Harbour Island Van kleins af aan kom ik al in de haven. Dat kan ook niet anders, met een opa en een vader als schipper en een zwager als havenmeester. In mijn kinderjaren werd ik vaak in de weekenden mee­ genomen op ‘avontuur’ in de haven. Al die grote, vreemde objecten vond ik ontzettend interessant. Omdat ik het rondlopen en het vissen vaak saai vond, maakte ik mijn eigen kleine fantasiewereld waar alles tot leven kwam. Pijpen werden glijbanen, en kranen waren slingerattracties. En op de enge plekjes waar ik niet durfde te komen kwamen deze vreemde objecten tot leven. Voor Portbase ben ik terug in de huid van mijn kinderfantasie gekropen en heb ik het gevoel proberen vast te leggen wat ik toentertijd als kind zou hebben. De haven, als een spannend eiland ver in de oceaan.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 13


Justine Leenarts www.TEAMjustine.com

14 | Jaarbericht 2009 | Portbase

Het gezicht van Rotterdam Als ik aan de haven van Rotterdam denk, denk ik aan verbindingen. De verbinding tussen de im- en export van Nederland. De verbinding tussen mensen die intensief samen werken. Dat is een deel wat me erg aanspreekt. Daarom heb ik een serie portretten gemaakt van oude schippers, jonge matrozen, buiten­ landers die alleen snel geld willen verdienen en dekwerkers. Verschillende mensen, verschillende culturen die verbonden worden door het werk wat ze doen in de haven. Het is een bijzonder project geworden met dank aan de mannen die mij alles vertelden over hun liefde voor de haven.


Jaarbericht 2009 | Portbase | 15


Bericht Raad van Advies In 2009 heeft de Raad van Advies (RvA) wederom een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van de dienstverlening van Portbase. De leden van de RvA adviseren gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van nieuwe services, het verbeteren van bestaande services en het optimaal functioneren van het Port Community System in het algemeen.

In de loop van 2009 heeft de RvA een nieuwe voorzitter gekregen. Grote dank is de RvA verschuldigd aan de eerste voorzitter Rob Bagchus en aan Wim Milder, die bereid was het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen. De samenstelling van de RvA is verder ook gewijzigd vanwege de integratie van Port infolink en PortNET in Portbase. De vroegere RvA van Port infolink heeft hierdoor versterking gekregen van vertegenwoordigers van het Amsterdamse havenbedrijfsleven, Haven Amsterdam en ORAM. Alle havensegmenten zijn in de RvA vertegenwoordigd. Hierdoor is steeds een brede en verfrissende kijk op onderwerpen mogelijk. De leden zijn nadruk足kelijk bereid verder

16 | Jaarbericht 2009 | Portbase

te kijken dan het eigen bedrijf. De RvA is in 2009 vier keer bijeengeweest. Belangrijke onderwerpen waren naast de integratie van Port infolink en PortNET ook de actuele ontwikkeling van nieuwe services en de productplanning voor 2010 - 2011. De leden van de RvA hebben bovendien een actieve rol gespeeld bij het oplossen van enkele knelpunten in de uitrol van services.

functioneren van de havens maakt deze betrok足 kenheid van het havenbedrijfsleven ook absoluut essentieel. Het streven is het havenbedrijfsleven in 2010 via de RvA nog actiever bij Portbase te betrekken. Blijvende aansluiting bij de markt is een primaire voorwaarde voor het succes van Portbase in de toekomst. Bas Janssen

Door de structurele afstemming die in de RvA plaatsvindt met de markt kan de dienstver足lening van Portbase steeds nauw aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Het grote belang van het Port Community System voor het

Voorzitter Raad van Advies


Samenstelling Raad van Advies (per 31 december 2009) Bas Janssen (voorzitter), Coördinator Havenzaken Deltalinqs Peter den Breejen, Managing Director Cosco Container Lines (Netherlands) Anneke van den Breemer, Member Management Team Douane district Rotterdam Rob van Grevenbroek, Managing Director GILS Bert van der Heijden, Director G. van der Heijden & Zonen Cor Hoenders, Managing Director Rail Service Center Rotterdam Marius Hoogendoorn, Director Operations Lehnkering Logistics Piet Hoogerwaard, Managing Director Vopak Agencies Rotterdam Emile Hoogsteden, Director Containers, Breakbulk & Logistics Havenbedrijf Rotterdam Herman de Knijf, Managing Director Seabrex Rotterdam Victor Koopman, Senior beleidsmedewerker Havens en Mobiliteit ORAM Tom Köster, Supervisor agency department Cargill Johan Kuper, Director Kuper Douane Service Ronald Lugthart, Managing Director Uniport Multipurpose Terminals Ben Maelissa, Managing Director Danser Container Line Wim Milder, Managing Director Broekman Groep Frans van den Nobelen, Senior Project Manager APM Terminals Koen Overtoom, Hoofd Commerciële Sector Haven Amsterdam Bert Pothoven, ICT Manager EMO Jan Waas, Director Technology & Engineering ECT Graham Wastell, Managing Director Silverstar René van Wijngaarden, Manager Vessel Operations & Chartering Samskip André van der Zwaan, Chief Operations Officer Europe European Rail Shuttle (ERS)

Jaarbericht 2009 | Portbase | 17


Csilla Klenyanszki www.klenyanszki.com Small pieces Taking pictures of the port of Rotterdam was a real challenge. In the beginning I have found it quite difficult to find my subject. Because of my fascination for details, and black and white photography I decided to take pictures of small pieces of the harbour. Lots of white and some black.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 19


Janneke Kroon Night scapes And when the night falls, colourful  performances take over the grey  harbour. Citylights reflect on clouds.  Horizons sparkle with light. Darkness  won’t surrender.

20 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jaarbericht 2009 | Portbase | 21


Overzicht activiteiten 2009 Ontwikkeling nieuwe services In 2009 heeft Portbase drie nieuwe services gepresenteerd: Melding domproc, MRN-notificatie EDI en Transportopdracht. Verder is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening in het kader van het Europese Export Control System (ECS). Met de ECS-services wil Portbase export via Rotterdam en Amsterdam voor alle schakels in de logistieke keten zo eenvoudig mogelijk maken. De vier hiervoor ontwikkelde services ECS-notificatie, Melding aankomst ECS containers, Melding lading export EDI en Track & trace ECS zijn in 2009 reeds op het Port Community System geplaatst en getest met twee containerterminals. De daadwerkelijke marktintroductie richting de overige container足 terminals, rederijen/cargadoors en exporteurs/ expediteurs gebeurt in de eerste helft van 2010. Portbase heeft ook een aparte ECS-dienstverlening ontwikkeld voor bedrijven in de natte bulk, de droge bulk en het stukgoed. De services Melding aankomst ECS lading en Melding lading export internet spelen in op de specifieke behoeften van terminals en agenten in deze sectoren. In de loop van 2010 komen beide ECS-services voor hen beschikbaar.

22 | Jaarbericht 2009 | Portbase

Voor het blijvend ontwikkelen van de juiste services is nauw contact met de markt essentieel. Dat gebeurt structureel via de Raad van Commissarissen en Raad van Advies, maar ook via strategiesessies met belangrijke klanten uit alle marktsegmenten. In het voorjaar van 2009 zijn hiervoor wederom acht succesvolle sessies georganiseerd. Onderhoud en uitbreiding bestaande services In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zijn de services Barge planning en Rail planning sterk verbeterd en uitgebreid. Anders dan voorheen zijn beide services nu ook integraal onderdeel van het Port Community System. Hierdoor is hergebruik van functionaliteit en integratie van informatie mogelijk. Portbase heeft verder in 2009 veel aandacht besteed aan het onderhoud van bestaande services, waar足onder Melding schip, Melding lading en Road planning. Ontwikkeling en beheer van services Het aantal elektronische berichten via het Port Community System is in 2009 gestegen naar 30 miljoen. December was met meer dan 3 miljoen berichten de topmaand. Vergeleken met het hoogste maandvolume in 2008, werden in december 2009 36 procent meer berichten verstuurd.

De toename van het berichtenverkeer is zowel te danken aan de integratie van Port infolink en PortNET, de introductie van drie nieuwe services en de toegenomen marktaandelen voor de services Melding lading, Road planning en Barge planning. Vanwege het inhalen van achterstanden is verder het berichtenverkeer in de service Afschrijvings足 rapportage tijdelijk sterk toegenomen. In 2009 is een apart project gestart ter verbetering van de capaciteit, stabiliteit en performance van het Port Community System. Dit heeft geleid tot de implementatie van monitoringtools en een groot aantal andere verbeteringen. Daarnaast is binnen het contract van het Havenbedrijf Rotterdam met Getronics gewerkt aan een duidelijkere verdeling van beheerverantwoordelijkheden en een zelf足 standigere governancestructuur op operationeeltactisch niveau.


Na de migratie van het Port Community System naar een nieuwe infrastructuur in 2008, zijn in 2009 de benodigde vervolgstappen genomen voor het invoeren van roll-over deployment en het disaster-recovery concept. Dit heeft geresulteerd in een aparte acceptatieomgeving. De bestaande acceptatieomgeving kan hierdoor in 2010 als uitwijk gaan dienen. Daarnaast is de Agile-ontwikkel­­ methodiek en testautomatisering gedurende het jaar verder verbeterd. De Service Desk van Portbase bleek ook in 2009 weer een belangrijke katalysator voor een goede dagelijkse dienstverlening aan klanten en het accuraat oplossen van problemen. Via e-mail en telefoon kreeg de Service Desk in 2009 17.129 service calls. Communicatie De introductie van het merk en de naam Portbase was in 2009 een grote communicatieve uitdaging. Op tal van manieren is hieraan succesvol invulling gegeven. Een tweede speerpunt was het informeren van de markt over de aanstaande ECS-services. Zowel in binnen- als buitenland zijn hiervoor vele presentaties gegeven en andere activiteiten ontwikkeld. Portbase streeft er in zijn algemeenheid naar klanten en relaties steeds zo optimaal mogelijk te informeren over relevante nieuwe ontwikkelingen.

Personeel en organisatie Vanuit het oogpunt van kwaliteit en beheer is in 2009 gewerkt aan verzwaring van de beheer­ organisatie en het architectuurbureau. Tegelijker­tijd is de ontwikkelcapaciteit teruggebracht tot een accep­tabel minimum. Binnen de afdeling Marketing & Sales zijn extra mensen aangetrokken voor pro­duct­management en sales. Vanwege de integratie van Port infolink en PortNET in Portbase en de intro­ductie van de ECS-services is tevens additionele communicatiecapaciteit ingehuurd. Vanaf het eerste kwartaal van 2010 zal de additionele capaciteit voor de integratie niet meer nodig zijn. Gedurende 2009 is planning & control verder verste­ vigd door automatisering van de urenregistratie en de eindafrekening. Tevens is eind 2009 een verplichtingenadministratie ingevoerd.

Onderwijs In het schooljaar 2009 - 2010 is het Scheepvaart & Transport College in Rotterdam gestart met het nieuwe praktijkvak Portbase. Eén van de theorie­lokalen heeft men daarvoor verbouwd tot kantoortuin. 450 leerlingen in het MBO-onderwijs oefenen hier als in het echt met het uitwisselen van logistieke informatie via het Port Community System. De invulling van dit nieuwe vak is gebeurd in nauwe samenspraak met Portbase. Portbase is bovendien een unieke samenwerking aangegaan met de opleiding Digitale fotografie van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. De resultaten daarvan zijn te zien in dit jaarverslag.

Positief is ook het lage ziekteverzuim bij Portbase. Ondanks de Mexicaanse griep is het ziekteverzuim gedaald van 4,2 procent in 2008 naar 2,1 procent het afgelopen jaar.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 23


24 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Akelei van Dam www.akeleifotografie.nl Tijdloosheid Bij de haven heb ik altijd al het idee gehad dat het een heel grauwe en grijze omgeving was. En toen ik er heen ging, voor de eerste keer, kwamen deze verwachtingen ook uit. Wat ik ook vond, was dat de haven een soort tijdloosheid uitstraalde. Er lijkt in jaren niks veranderd te zijn. Hoewel er dan wel meer windmolens zijn gekomen, lijkt het alsof alles wat er is, er 50 jaar geleden ook al stond. Die tijdloosheid heb ik geprobeerd te versterken door analoog en in zwart/wit te fotograferen. De ruwe korrel maakt dat de foto’s zelf ook deze tijdloosheid uitstralen.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 25


Manolya Isik www.manolyaisik.com s.s. Furie Toen we de opdracht kregen, heb ik ervoor gekozen een documentaire te maken. Veel klasgenoten trokken de industriĂŤle haven in, maar ik heb besloten een kleiner onderwerp te kiezen: een oude stoomsleper, gelegen in Maassluis. Op deze sleper, s.s. Furie genaamd, werkt een klein aantal vrijwilligers een keer in de week om de sleper in haar oude staat terug te brengen en weer vaarbaar te maken.

26 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jaarbericht 2009 | Portbase | 27


Financieel overzicht 2009 Portbase heeft 2009 binnen begroting afgerond. Het positieve resultaat bedroeg â‚Ź 0,04 miljoen. Aan de uitgavenkant zijn de ‘going concern’ kosten gestegen. Dit komt met name door het verder toegenomen aantal services en het verzwaren van de beheerorganisatie. Vanwege een extra inspanning voor de ECS-services zijn de ontwikkelingskosten ten opzichte van 2008 gelijk gebleven. In 2010 zullen de ontwikkelingskosten naar verwachting weer dalen.

Aan de inkomstenkant zijn de eigen bijdragen van klanten ten opzichte van 2008 licht gestegen. De inkomsten uit subsidies daarentegen zijn beduidend lager. Dit kon worden gecompenseerd door een hogere facturatie aan het Havenbedrijf Rotterdam voor de ontwikkeling en het beheer van het Port Community System. De bijdrage van de aandeelhouder valt bovendien hoger uit vanwege eenmalige kosten voor de ECS-services en de vrijval van een reservering in 2008.

28 | Jaarbericht 2009 | Portbase

Het overzicht hiernaast is een verkorte jaarrekening op basis van de jaarrekening 2009, waarbij door Ernst & Young Accountants een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven. Voor een duidelijker beeld van grootte en samenstelling van het vermogen en resultaat moet de verkorte jaarrekening in relatie met de meest recente gecontroleerde jaarrekening worden gelezen.


2008

2009

Uitgaven Going concern kosten 6,3 Ontwikkelingskosten 3,4

7,1 3,4

Totaal uitgaven

9,7

10,5

Inkomsten Inkomsten services Inkomsten subsidies en diversen Inkomsten HbR

1,3 0,9 7,5

1,4 0,0 9,1

Totaal inkomsten

9,7

10,5

Resultaat

0,0

0,0

Alle genoemde bedragen zijn in miljoenen euro’s.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 29


30 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Denise Herrijgers www.denise.shutterchance.com Een geheel en een deel Ik heb er voor gekozen een groter geheel te combineren met een deel daarvan, om zo details aan het licht te brengen die te vaak opgaan in het grote geheel. Men ziet de haven als iets groots, maar voor mij zijn juist de kleine details van die grootsheid het interessantst om te zien. Jaarbericht 2009 | Portbase | 31


32 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Desiree Broekmeulen Opslagtanks in hun omgeving Voor deze serie van de haven heb ik me laten inspireren door de opslagtanks die je overal in de haven terugziet. In eerste instantie lijken ze allemaal hetzelfde, maar als je ze naast elkaar zet en gaat vergelijken, zie je dat er wel degelijk verschillen zijn. Ze gaan ieder op in hun eigen omgeving. Ik vind het interessant om te zien hoe verschillend de omgevingen van deze tanks kunnen zijn. Ik heb de tanks in het midden van het beeld geplaatst zodat ze duidelijk te zien zijn. Het is een serie geworden waarin de omgeving een belangrijke rol speelt.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 33


34 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jan-Willem Ploegers Grauw Grauw is een serie over de Rotterdamse en Amsterdamse haven. De havengebieden hebben mij altijd al als klein kind geboeid. Ik zag deze gebieden als een groot, industrieel, leeg en vooral grauw geheel. Ik heb dan ook deze woorden willen fotograferen, zoals het is in mijn herinneringen, op een haast schilderachtige manier. Jaarbericht 2009 | Portbase | 35


Lisette de Hooge

36 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jaarbericht 2009 | Portbase | 37


38 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Kiko de Gooijer Match De Rotterdamse haven heb ik als een inspirerende plek ervaren. Er zijn veel fotogenieke dingen te vinden. Ik heb er voor gekozen meerdere tweeluiken te maken van deze haven. Door de foto’s te combineren gaan ze een relatie aan met elkaar. Dit kan zijn in kleur, compositie, tegenstelling, inhoud, etcetera. Ik vind het interessant om dit te creÍren en bij elkaar te zoeken, om zo mijn verhaal en visie van de haven te vertellen.


Marieke Odekerken www.mariekeodekerken.nl Vliegen Normaal gesproken bestaat mijn werk altijd uit portretten, maar voor dit project wilde ik graag iets anders doen. Ik heb me gestort op het landschap en de architectuur van de haven. Daarvoor ben ik mee geweest op de ‘Graanzuiger 19’ van het Rotterdams Havenmuseum op zijn tocht van Rotterdam naar Maassluis. De composities van de hieruit ontstane foto’s zijn beeldvullend. Dit geeft de beelden iets absurdistisch, omdat de diepte lijkt te verdwijnen. Omdat de foto’s me nog te inhoudsloos waren heb ik een vriendin, Marlieke Bender, gevraagd er teksten bij te maken. Doordat de teksten heel associatief samenwerken met de foto’s, geven ze de foto’s een heel sterke extra laag. Zie tevens foto’s voor- en achterzijde.

40 | Jaarbericht 2009 | Portbase


‘Weetje mam, als ik zo lang slaap, dan kan ik vliegen.’ Ik keek naar hem. Zijn huid was bijna net zo wit als de lakens van zijn bed. Zijn muur hing vol met vrolijk gekleurde kaarten. Ze zijn altijd kaarten blijven sturen, ook tijdens de grote vakantie. Zelfs toen zij al over gingen naar groep zes en hij hier bleef. Ze waren er ook allemaal. Ze hebben allemaal een witte veer neergelegd. Met een briefje. Omdat hij zo graag wilde vliegen. Lize hield mijn hand vast toen ze alle slangetjes losmaakte. ‘Fijn he mam, dat Joris nu los is, nu kan hij echt vliegen.’

Jaarbericht 2009 | Portbase | 41


42 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Mark David Weverling www.markdavid.nl Mens, machine en natuur Overal in de haven komen twee gebeurtenissen terug: de uitbreiding van het enorme terrein dat de natuur overneemt en de natuur die langzaam maar zeker terugvecht. Daar tussenin is het water dat alles met elkaar verbindt. Hiernaast is ook op vele plekken de hand van de mens, naast het machinale, goed terug te vinden. Over足 geverfde roestplekken, koffiebekers en fietsen. Mens, machine en natuur naast elkaar op een van de belangrijkste plekken van Nederland. De haven van Rotterdam is een uit de kluiten gewassen pretpark, je moet alleen even goed zoeken.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 43


44 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Marylène Rutten www.marylenerutten.com Tussen haven en natuur Zoals velen uit mijn klas was ik nog niet eerder in de haven geweest. Omdat ik bij het thema haven alleen grijze industrie voor me zag, ben ik op onderzoek uit gegaan wat de haven nog meer te bieden heeft. Zo kwam ik een artikel tegen over het vergane natuurgebied ‘de Beer’. Het natuurgebied dat na de oorlog moest wijken voor de uitbreiding van de haven. Hierdoor ben ik geïnspireerd geraakt voor mijn fotoserie. Ik ben in de haven op zoek gegaan naar plekken waar de haven en natuur gepaard gaan. Jaarbericht 2009 | Portbase | 45


46 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Merel Brugman www.merelbrugman.com KIM De horizon ook kim genoemd, is de denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien. Het is de lijn waar het aardoppervlak en de lucht  elkaar lijken te raken. KIM is een project waarbij ik gekeken heb hoe ik bedrijven in de haven  kan laten verbinden. Ik heb er voor gekozen om een serie foto’s te maken waarbij de horizon als rode draad door mijn foto’s loopt. Jaarbericht 2009 | Portbase | 47


48 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Michèle van Vliet www.michelevanvliet.com Zonder natuur geen haven In mijn foto’s heb ik zowel de industrie als de natuurlijke materialen in de Rotterdamse haven laten zien. Ook al oogt de haven in eerste instantie als een groot industrieterrein, de natuur is er minstens zo belangrijk. Vooral de ertsterminal is een goed voorbeeld hiervan. Door de grote, hoge heuvels met grondstoffen lijkt wel een totaal nieuw landschap te ontstaan. Alsof je je in een andere wereld waant. Maar natuurlijk is het water nog het allerbeste voorbeeld. Zonder water was er geen haven, geen industrie, geen havenbedrijven, geen Portbase. En zonder Portbase hadden we deze foto’s waarschijnlijk nooit gemaakt. Jaarbericht 2009 | Portbase | 49


Nastassja Bosch www.nastassjafotografie.nl Silent perspectives Mijn serie ‘Silent perspectives’ geeft je op een andere manier een kijkje in de haven. Het zijn landschappen die niet snel opvallen; mooie plekjes die er toch wel zijn, maar waar naar gezocht moet worden. 50 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Jaarbericht 2009 | Portbase | 51


52 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Lisette Rijkenberg Nature vs Industry De haven is een jungle, een plek met zoveel verschillende materialen en kleuren. Net zoals in de natuur. Het leek mij interessant om te kijken hoeveel industrie eigenlijk wel niet op de natuur lijkt. De natuur is namelijk wel altijd onze eerste inspiratiebron geweest (hebben niet zoveel auto’s veel weg van een haai? Of een trein van een rups?). Dat viel tegen, de industrie is al zover geëvolueerd in iets wat niet meer terug te herkennen is. Toch heb ik een aantal vormen, maar vooral kleuren kunnen terugvinden in de haven zowel als in de natuur. Deze twee beelden heb ik samengevoegd tot één beeld. Jaarbericht 2009 | Portbase | 53


54 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Roel Roscam Abbing De werkplek Mijn portretten zoeken een verband tussen personen en de plek waar ze werken. Hoe weerspiegelt de werkplek het soort werk? Door personen in een ruimte te zetten en ze te vragen zelf een houding aan te nemen, onthul je heel veel over ze. Op die manier worden kleding en houding belangrijker dan alleen het gezicht. Jaarbericht 2009 | Portbase | 55


56 | Jaarbericht 2009 | Portbase


Petra Dolezova Landscapes The first line of the book that I prepared for this project is a quotation by Anne Frank: ‘We all live with the objective of being happy; our lives are all different and yet the same.’ I wanted to use a similar composition of water, land and sky to create a sense of ‘sameness’ in each photograph. The objects shown in the landscapes are all different, and yet the pictures express a very similar feeling. They vary by nature and architecture, portraying ships and machines used in port activities. The port is a huge and complicated system, containing a lot of important small elements, like a human body. Everything and everybody is an element in a system that has to work in perfect concert with the rest to achieve satisfaction.

Jaarbericht 2009 | Portbase | 57


Colofon Copy Rob Wilken Producties, Ontwerp BVH Rotterdam, Druk Koninklijke Broese & Peereboom Breda, Fotografie Tweedejaars studenten digitale fotografie, Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam: Akelei van Dam, Angela Tellier, Csilla Klenyanszki, Denise Herrijgers, Desiree Broekmeulen, Fadjiwa Faber, Jan-Willem Ploegers, Janneke Kroon, Justine Leenarts, Kiko de Gooijer, Lisette de Hooge, Lisette Rijkenberg, Manolya Isik, Marie Wanders, Marieke Odekerken, Mark David Weverling, Marylène Rutten, Merel Brugman, Michèle van Vliet, Nastassja Bosch, Petra Dolezova, Roel Roscam Abbing, Overige fotografie Ben Wind, Josine Voogt, Haven van Amsterdam.


Portbase Seattleweg 7, Portpark, 3195 ND Rotterdam T 010 252 22 00, F 010 252 22 50 www.portbase.com, www.exportcontrolsystem.eu


Jaarbericht 2009

Jaarbericht 2009

Jaarbericht 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you