Page 1

Inhoudsopgave

* Inleiding - Schoolexamen - Centraal examen

3

* Algemene bepalingen - Begripsbepaling - Toelating tot het examen - Afnemen eindexamen - Indeling eindexamen; sectorwerkstuk - Onregelmatigheden - Adres commissie van beroep - Samenstelling commissie van beroep - Verantwoordelijkheid voor het examen - Geheimhouding

4

* Inhoud van het eindexamen - Examenprogramma - Keuze van de eindexamenvakken - Vrijstelling - Eindexamenvakken - Theoretische Leerweg Techniek - Theoretische Leerweg Landbouw - Theoretische Leerweg Economie - Theoretische Leerweg Zorg en Welzijn - Gemengde Leerweg Landbouw - Kader Beroepsgerichte Leerweg Landbouw - Kader Beroepsgerichte Leerweg SDV - Basis Beroepsgerichte Leerweg Landbouw - Basis Beroepsgerichte Leerweg SDV - Basis Beroepsgerichte Leerweg LWT

7

5 6

* Regeling van het eindexamen - Examenreglement en - Programma van toetsing en afsluiting (PTA) - Schoolexamen - Mededelingen beoordeling schoolexamen - Beoordeling schoolexamen - Rooster schoolexamen - Perioden schoolexamen - Het examen - Ziekte / te laat - Verzuim - Deadline beleid

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

1

8

10

11


-

Herexamen schoolexamen VMBO Herkansing toetsen schoolexamen Examendossier Bewaren schoolexamens

12

* Centraal examen - Gecommitteerden - Tijdvakken en afneming centraal examen - Data en tijden centraal examen - Opgave kandidaten centraal examen - Centrale examencommissie vaststelling opgaven - Regels omtrent het centraal examen - Beoordeling centraal examen - Beoordeling praktisch gedeelte centraal examen - Vaststelling score en cijfers centraal examen - Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen - Onvoorziene omstandigheden - Verhindering centraal examen

13

* Uitslag, herkansing en diplomering - Eindcijfer eindexamen - Vaststelling uitslag - Uitslag - Herkansing - Diploma en cijferlijst - Certificaten en cijferlijst - Duplicaten en afgifte verklaring

16

14

15

17 18 19

Overige bepalingen - Afwijking wijze van examineren - Gegevensverstrekking - Bewaren examenwerk - Afwijkende inrichting examen - Spreiding eindexamen - Tenslotte

20

21

* Bijlage 1A en 1B: Rooster voor de centrale examens: Nog niet bekend.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

2


REGLEMENT EINDEXAMEN 2012-2014 Inleiding: Geachte ouders, beste leerlingen, Bijgaand treffen jullie aan een overzicht van regels die betrekking hebben op het eindexamen VMBO zoals dit binnen onze school wordt afgenomen. Zowel aan ouders/verzorgers als aan leerlingen wordt het Reglement eindexamen v贸贸r 1 oktober desgewenst mondeling toegelicht. Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Schoolexamen: Onderzoek naar kennis, kunde en vaardigheden van de examenkandidaat door eigen docenten onder verantwoording van de school. Aan de kandidaten zal in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) schriftelijk informatie worden verschaft over de eisen per vak en deze zullen zo nodig door de vakdocent mondeling worden toegelicht. De volgende informatie is hierin terug te vinden: a. Op welke vaardigheden en kennis de kandidaat getoetst wordt; b. Op welke wijze en in welke periode het schoolexamen plaats heeft; c. Op welke wijze de punten worden toegekend en hoe het eindpunt wordt berekend. Centraal examen: Onderzoek naar kennis, kunde en vaardigheden van de examenkandidaat in het hele land met dezelfde opdrachten.

Voor iedereen geldt dat de bepalingen in het examenreglement bindend zijn. Als dit reglement niet voorziet in een bepaalde situatie, dan zalm de directeur hierover een weloverwogen besluit nemen. Wij wensen jullie heel veel succes bij jullie studie en examens. Dhr. T. Wijnants Locatiedirecteur VMBO

Dhr. A. Stevens Secretaris van het eindexamen

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

3


ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepaling: In dit reglement wordt verstaan onder: * De Wet: de wet op het voortgezet onderwijs; * Onze Minister: de minister van Onderwijs en Wetenschappen en voor wat betreft het landbouwonderwijs, de minister van Landbouw en Visserij; * Duo: Dienst Uitvoering Onderwijs financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens * Inspectie: de inspectie bedoeld in artikel 113 en 114 van de wet; * Het Bevoegd Gezag: het schoolbestuur, de ‘Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ (LVO) te Sittard; * Directeur: de locatiedirecteur van de school, die gemandateerd is door de Centrale Directie VO Maastricht; * Kandidaat: eenieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten; * Gecommitteerde: een persoon die aangewezen door DUO en mede het examen beoordeelt; * School: dagschool voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 van de wet; * Examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen; * Eindexamen: een examen in de voorgeschreven vakken (zie bladzijde 8-11 van het Reglement) dan wel een aantal deelexamens dat tezamen een eindexamen vormt; * Deeleindexamen: een examen in een van de voorgeschreven vakken op bladzijde 811; * Staatsexamencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 60 van de wet; * Toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht; * Herkansing: het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan het centraal examen of schoolexamen; * Examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen. Toelating tot het examen: 1. De leerlingen van de school worden in de gelegenheid gesteld de opleiding af te sluiten met een eindexamen, of met een of meer deeleindexamens; 2. Een leerling die niet aan de school staat ingeschreven kan de mogelijkheid worden geboden een deeleindexamen af te leggen. Afnemen eindexamen: 1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2. De directeur wijst een of meerdere personeelsleden van de school aan tot secretaris van het eindexamen.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

4


Indeling eindexamen; sectorwerkstuk: 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen of wel uit beide. 2. Het schoolexamen omvat voor de Theoretische Leerweg (artikel 10 van de wet) en de gemengde Leerweg (artikel 10d van de wet) tevens een Sectorwerkstuk. Het Sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Onregelmatigheden: 1. Indien een kandidaat zich t.a.v. enig deel van het eindexamen aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. Onder onregelmatigheid wordt o.a. verstaan: fraude plegen, het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van een voorgeschreven werkstuk, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in het Programma van Toetsing en Afsluiting vastgestelde regels. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan een of meer zittingen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. (Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen.) 3. Alvorens een beslissing wordt genomen, hoort de directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de commissie van beroep. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat (indien deze minderjarig is) alsmede aan de inspecteur. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Van deze Commissie mag de directeur geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

5


Adres van deCommissie van Beroep voor de Examens Voortgezet Onderwijs te Maastricht. t.a.v. de secretaris Eenhoornsingel 100 6216 CW Maastricht Samenstelling commissie van beroep: De commissie bestaat uit 3 leden en drie vervangende leden. De directeur maakt geen deel uit van deze commissie. Verantwoordelijk voor het examen in de vestiging te Maastricht: De voorzitter van het examen : de heer T. Wijnants Het secretariaat van het examen: dhr. A. Stevens

Geheimhouding: Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het examenbesluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

6


INHOUD VAN HET EINDEXAMEN Examenprogramma: 1. Onze minister stelt de examenprogramma's vast waarin is opgenomen: a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt, en c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het schoolexamen. 2. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 3. De examenprogramma’s voor zover het betreft leerwegen in het VMBO kunnen voorzien in differentiaties waaruit de leerling een keuze maakt. Keuze van de eindexamenvakken: 1. De kandidaat kiest in welke vakken behorende tot de sector hij eindexamen aflegt. De genoemde keuze bestaat slechts voor zover de school - eventueel in samenwerking met andere scholen - de mogelijkheid tot het afleggen van het examen in het betreffende vak aanbiedt. 2. De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken of niet-verplichte delen van de examenstof examen afleggen dan in de vakken en examenstof die ten minste tezamen een eindexamen vormen. 3. Het bevoegd gezag beslist welke differentiaties worden aangeboden. 4. Het eerste lid is ook van toepassing op kandidaten die deelexamen afleggen. Vrijstelling: 1. De staatsexamencommissie kan op verzoek van de kandidaat die eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, vrijstelling verlenen voor een examenvak indien de kandidaat op grond van eerder gevolgd onderwijs aantoonbaar in het bezit is van voldoende kennis en vaardigheden ter zake van het desbetreffende vak. De vrijstelling kan slechts worden verleend op basis van een diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk, al of niet behaald in Nederland. 2. Het voorafgaande is uitsluitend van toepassing indien na het jaar waarin het cijfer of de beoordeling is vastgelegd, nog geen 10 jaren zijn verstreken. 3. Indien de gevraagde vrijstelling verstrekt wordt, ontvangt de verzoeker een bewijs van vrijstelling en ontvangt de inspectie alsmede Duo een afschrift daarvan. 4. Het bewijs van vrijstelling vermeldt de gronden van de vrijstelling, het tijdstip van het verrichten van de onderwijs- of examenprestatie waarop de vrijstelling berust en gaat in voorkomend geval vergezeld van een verklaring betreffende de bedoelde bewijsstukken. 5. Een verzoek om vrijstelling wordt schriftelijk ingediend, onder overlegging van een afschrift uit de basisadministratie (gemeente) en een gewaarmerkte fotokopie van het diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk waarop het verzoek om vrijstelling berust. 6. Onverminderd de genoemde vrijstellingen is een kandidaat die eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs vrijgesteld van het examen in een algemeen vak van de Theoretische of Gemengde leerweg in het VMBO op grond van een examen VWO, HAVO of VMBO, indien voor het overeenkomstige vak een eindcijfer 6 of hoger (of een daarmee overeenkomende waardering) is behaald. 7. De kandidaat is tevens vrijgesteld van het sectorwerkstuk, indien reeds eerder een sectorwerkstuk is gemaakt dat betrekking heeft op een thema uit de desbetreffende sector, en dat is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

7


Eindexamenvakken: De volgende eindexamenvakken zijn verplicht:  Nederlandse taal  Engelse taal  Kunstvakken 1  Maatschappijleer 1  Lichamelijke Opvoeding 1 Uit de volgende examenvakken moet een keuze gemaakt worden:  Franse taal  Duitse taal  Geschiedenis / staatsinrichting  Wiskunde  Natuur- scheikunde 1 (nask 1)  Biologie  Economie  Lichamelijke Opvoeding 2  Programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid  Afdelingsvak Landbouw en Natuurlijke Omgeving breed met voor de kandidaten in het LWT / LWOO (BBL) de mogelijkheid te kiezen voor: - Verwerking Agrarische Producten - Groene Ruimte - Bloembinden en –schikken - Dierhouderij en –verzorging De keuze van de vakken is echter afhankelijk van de gekozen leerweg en sector, wat uit het volgende overzicht mag blijken: Eindexamen Theoretische Leerweg Techniek: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. wiskunde, nask 1 en d. ter keuze 2 vakken uit: Franse taal, Duitse taal, biologie, economie, lichamelijke opvoeding 2. Eindexamen Theoretische Leerweg Landbouw: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. wiskunde + biologie of nask 1 en d. ter keuze 2 vakken uit: Franse taal, Duitse taal, nask 1, biologie, economie, lichamelijke opvoeding 2.

Eindexamen Theoretische Leerweg Economie: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. economie + Franse of Duitse taal en d. ter keuze 2 vakken uit: geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, lichamelijke opvoeding 2.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

8


Eindexamen Theoretische Leerweg Zorg en Welzijn: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. biologie + wiskunde of geschiedenis, d. Franse of Duitse taal en

e. ter keuze 1 vak uit: geschiedenis, wiskunde, nask 1, economie, lichamelijke opvoeding 2. Eindexamen Gemengde Leerweg Landbouw: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. afdelingsvak, d. wiskunde + biologie of nask 1 en e. ter keuze 1 vak uit: Duitse taal, nask 1, biologie, economie. Eindexamen Kader Beroepsgerichte Leerweg Landbouw: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. afdelingsvak, d. wiskunde en e. ter keuze nask 1 of biologie. Eindexamen Kader Beroepsgerichte Leerweg Sport, Dienstverlening en Veiligheid: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. afdelingsvak, d. biologie en e. ter keuze geschiedenis of wiskunde. Eindexamen Basis Beroepsgerichte Leerweg Landbouw: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. afdelingsvak, d. wiskunde en e. ter keuze nask 1 of biologie. Eindexamen Basis Beroepsgerichte Leerweg Sport, Dienstverlening en Veiligheid: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, Engelse taal, b. kunstvakken 1, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding, c. afdelingsvak, d. biologie en e. ter keuze geschiedenis of wiskunde. Eindexamen Basis Beroepsgerichte Leerweg Leerwerktraject: Het eindexamen omvat in het laatste leerjaar minimaal de volgende vakken, te weten: a. Nederlandse taal, b. afdelingsvak of ISP, Niet voor slagen of zakken tellen de vakken: c. wiskunde, d. Engelse taal. Deze laatste twee vakken mogen alleen in het eerste tijdvak van de Centrale Examens gemaakt worden. Herkansing in het tweede tijdvak is niet mogelijk. reglement eindexamen vmbo 2012-2014

9


REGELING VAN HET EINDEXAMEN Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA): Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast. Het bevat in elk geval de maatregelen t.a.v. onregelmatigheden en regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, en de samenstelling en het adres van de commissie van beroep. Ten aanzien van herkansingen wordt in elk geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen (de herkansing daaronder mede begrepen), de wijze van herkansing van het schoolexamen alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. Schoolexamen: Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexamen wordt afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het bevoegd gezag kan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of andere omstandigheden buiten zijn wil het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten tijdens het eerste tijdvak, doch vóór aanvang van het centraal examen in dat vak. Voor de vakken waarin geen centraal examen wordt afgelegd, geldt dat zij uiterlijk een week voordat de uitslag wordt vastgesteld moeten zijn afgesloten. Mededeling beoordeling schoolexamen: Eén week voor de aanvang van het centraal examen deelt de directeur de kandidaat schriftelijk mede: a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en c. de beoordeling van het sectorwerkstuk. Beoordeling schoolexamen: 1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopend van 1 tot en met 10. 2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 3. In afwijking van het eerste lid, worden de deelvakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (kunstvakken) en Lichamelijke Opvoeding beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op grondslag van het genoegzaam afsluiten van de betreffende vakken, zoals moet blijken uit het examendossier. 4. Het sectorwerkstuk wordt tevens beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. Ook deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op grondslag van het genoegzaam afsluiten van de betreffende vakken, zoals moet blijken uit het examendossier. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het sectorwerkstuk. Rooster schoolexamen: Een precies rooster ontvangen de leerlingen telkens tenminste een week voor aanvang van een toetsweek. Mondelinge toetsen worden met de kandidaat persoonlijk afgesproken en schriftelijk vastgelegd. reglement eindexamen vmbo 2012-2014

10


Perioden Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

schoolexamen: - leerjaar 3, 34 t/m 45 - leerjaar 3, 46 t/m 4 - leerjaar 3 5 t/m 15 - leerjaar 3, 16 t/m 26

Periode 5 Periode 6 Periode 7

leerjaar 4, leerjaar 4, - leerjaar 4,

Het examen: 1. Het is niet toegestaan om jassen, tassen, mobiele telefoons en andere zaken die een goed verloop van de examens kunnen verhinderen of fraude kunnen veroorzaken mee te nemen in het lokaal waar het examen plaatsvindt. 2. Het examenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit laatste is niet van toepassing op tekeningen, grafieken end. Er mag ook geen gebruik worden gemaakt van correctielak end. 3. Het examenwerk dient gemaakt te worden op papier, dat door de school is verstrekt. Dit geldt ook voor het kladpapier. 3. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat niet gedurende het examen het lokaal verlaten. 4. De kandidaat dient zich zo te gedragen dat zijn gedrag niet storend is voor de gang van zaken. Pas als het gemaakte werk is ingeleverd mogen de kandidaten het lokaal verlaten. 5. Door deelname aan het examen geeft een kandidaat te kennen op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de strekking van dit examenreglement.

Ziekte / te laat: 1. De kandidaat die verhinderd is voor een toets, bijvoorbeeld bij ziekte, wordt door een van de ouders/verzorgers afgemeld. Dit moet gebeuren vóór aanvang van de betreffende toets. Indien deze melding niet tijdig wordt ontvangen, wordt procesverbaal opgemaakt en het verzuim beoordeeld door de voorzitter van het examen. 2. De kandidaat die door omstandigheden te laat komt bij een toets meetellend voor het schoolexamen mag tot uiterlijk een half uur na aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. Bij beëindiging van de reguliere toetstijd worden de gemaakte opdrachten ingeleverd en volgens de vastgestelde normen beoordeeld. 3. Bij kijk- luistertoetsen geldt om praktische redenen dat de kandidaat vanaf de begintijdbij deze toets aanwezig moet zijn. 4. Een kandidaat die met een geldige reden niet aanwezig is bij een toets maakt de toets op een ander moment. Dit in samenspraak met de vakdocent. Verzuimregeling: Indien een kandidaat wegens (naar het oordeel van de voorzitter van het examen) geoorloofd verzuim niet kan deelnemen aan een toets van het schoolexamen, dient de kandidaat binnen één week na de datum van het einde van het verzuim met de desbetreffende examinator een datum af te spreken waarop de gemiste toets moet worden ingehaald. Gebeurt dit niet, dan stelt de voorzitter van het examen het cijfer 1 voor dit onderdeel vast. Deadlinebeleid: Ten aanzien van inleveren van opdrachten die met een cijfer beoordeeld worden, geldt het volgende: 1. De opdrachten dienen persoonlijk bij de examinator, c.q. begeleider op het afgesproken tijdstip te worden ingeleverd. 2. Indien er sprake is van een groepsopdracht is elk individueel lid van de groep verantwoordelijk voor het tijdig inleveren. 3. De inlevering wordt schriftelijk geregistreerd door de examinator, c.q. begeleider. 4. Bij te laat inleveren van een opdracht worden 2 punten in mindering gebracht. 5. Bij een overschrijding van meer dan twee lesdagen stelt de voorzitter van het examen het cijfer 1 voor dit onderdeel vast, tenzij een andere afspraak in onderling overleg is vastgelegd. reglement eindexamen vmbo 2012-2014

11


Ten aanzien van opdrachten die niet met een cijfer worden beoordeeld, geldt het volgende: 1. Is aan het eind van de beschikbare tijd de opdracht niet naar behoren voldaan, dan krijgt de kandidaat alsnog de gelegenheid hiertoe. De beschikbare tijd hiervoor wordt in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. 2. Indien een kandidaat in het derde leerjaar de afgesproken datum overschrijdt, heeft hij de opdracht niet naar behoren uitgevoerd. De voorzitter van het examen zal dan beslissen of de kandidaat bevorderd kan worden en welke condities hierbij zullen gelden. 3. Indien een kandidaat in het vierde leerjaar de afgesproken datum overschrijdt, heeft hij de opdracht niet naar behoren uitgevoerd. De kandidaat kan dan geen diploma ontvangen. Herexamen schoolexamen VMBO: 1. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deelexamen aflegt, voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, opnieuw kan afleggen. Dit geldt in ieder geval voor het vak maatschappijleer indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer lager dan 6 heeft behaald. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 2. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het herexamen wordt bepaald. Het hoogst behaalde cijfer geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak. Herkansing toetsen schoolexamen: 1. Voor kandidaten die door omstandigheden buiten hun schuld een resultaat hebben behaald dat onder hun normale niveau ligt, bestaat de mogelijkheid die betreffende toets opnieuw te maken. De vaksectie bepaalt of er sprake is van een duidelijke discrepantie. 2. De genoemde omstandigheden worden door de kandidaat schriftelijk medegedeeld aan de secretaris van het examen en wel voor aanvang van de toets, dan wel onmiddellijk daarna, maar in ieder geval dezelfde dag. 3. De voorzitter en secretaris van het examen beoordelen de aanvraag en beslissen over het al dan niet toekennen van een herkansing, na de vakdocent, mentor en kandidaat gehoord te hebben. 4. Besluiten van deze commissie worden, indien nodig, toegelicht. 5. Verder komt minimaal één toets per vak per leerjaar in aanmerking voor herkansing onafhankelijk van het behaalde resultaat. (Zie PTA) 6. Datum en tijd van de herkansing worden door de vakdocent in overleg met de kandidaat schriftelijk vastgelegd. 7. Indien het cijfer van de herkansing hoger is dan het oorspronkelijk toegekende cijfer, dan vervangt dit het eerder bepaalde cijfer. Examendossier: Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. Het examendossier omvat tevens de resultaten die de leerling binnen de Gemengde of Theoretische Leerweg heeft behaald voor de vakken waarin geen eindexamen is afgelegd. Bewaren schoolexamens: 1.De opgaven, correctievoorschriften en werken van het schoolexamen van de kandidaten worden gedurende ten minste een maand na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. 2.Een maand nadat kandidaat en ouders/verzorgers het rapport voor akkoord ondertekend hebben, worden de werken vernietigd.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

12


CENTRAAL EXAMEN Gecommitteerden: 1. De Duo wijst voor elke school ten behoeve van het centraal examen één of meer gecommitteerden aan. De aanwijzing geldt tot de afloop van de herkansing. 2. De gecommitteerden ontvangen uit ’s Rijkskas een vergoeding van de door hen gemaakte kosten volgens door Onze Minister te stellen regels. 3. Indien Duo een leraar van een school heeft aangewezen als gecommitteerde ten behoeve van een andere school, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat de leraar de uit die aanwijzing voortvloeiende verplichtingen nakomt. Tijdvakken en afneming centraal examen: 1. Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. 2. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door de staatsexamencommissie. 4. Onze Minister kan vakken aanwijzen waarin, wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het eindexamen in het tweede tijdvak eveneens wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. 5. Indien een examen wordt afgenomen door de staatsexamencommissie leveren de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere gemaakte stukken in bij een van de toezichthouders. Data en tijden centraal examen 2014: Eerste en tweede tijdvak: Nog niet bekend. Volgt Derde tijdvak: Datum en plaats van de zitting worden meegedeeld na aanmelding. Over het algemeen worden deze examens door de staatsexamencommissie in augustus geplaatst. Opgave kandidaten centraal examen: 1. De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan de Duo mede hoeveel kandidaten in elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. 2. De directeur zendt jaarlijks tenminste drie dagen voor de aanvang van de centrale examens in het eerste tijdvak aan de inspecteur een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald. Voor de aanvang van het tweede tijdvak worden een lijst met de kandidaten, de in het eerste tijdvak door die kandidaat behaalde cijfers, de voor zover van toepassing alsnog behaalde cijfers voor het schoolexamen, alsmede een overzicht van het vak of de vakken waarin elke kandidaat examen zal afleggen, aan de inspectie gezonden. 3. Indien een examenprogramma differentiaties kent, kan een kandidaat per tijdvak in niet meer differentiaties centraal examen afleggen dan volgens het desbetreffende programma vereist. Centrale examencommissie vaststelling opgaven: 1. De Minister stelt een centrale examencommissie vaststelling opgaven in. Deze commissie heeft als taak: a. Het vaststellen van de dagen en uren waarop de centrale examens in de verschillende tijdvakken aanvangen en waarop de toetsen van het centraal examen worden gehouden; b. Het tot stand brengen van de opgaven van de centrale examens; c. Het vaststellen van de opgaven van het centraal examen; d. Het tot stand brengen van de beoordelingsnormen voor de centrale examens; e. Het vaststellen van de beoordelingsnormen voor de centrale examens; f. Het geven van regels voor het bepalen van een score, voortvloeiend uit de beoordeling; g. Het geven van regels voor de omzetting van de scores in cijfers voor de centrale examens; reglement eindexamen vmbo 2012-2014

13


h. Het geven van regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens; i. Het uitoefenen van andere door de Minister opgedragen taken. 2. De commissie, bedoeld in het eerste lid, kan een toets vaststellen op een tijdstip gelegen voor de aanvang van de centrale examens. 3. De Minister geeft regels voor de vergoeding van de kosten en voor de beloning van de leden van de centrale examencommissie vaststelling opgaven. Regels omtrent het centraal examen: 1. Duo zorgt ervoor dat de opgaven, de beoordelingsnormen en de regels rond het examen tijdig worden verzonden aan de directeur van de school. 2. De directeur zorgt ervoor dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij ze aan de kandidaten worden voorgelegd. 3. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van door de commissie vastgestelde errata. 4. De directeur draagt er zorg voor dat nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend. - De toezichthouders controleren of alle kandidaten aanwezig zijn. - De toezichthouders verdelen gewaarmerkt papier en kladpapier waarop de kandidaten hun werk maken en de opgaven. - Alvorens de opgaven te verdelen worden vak, datum en uur op de enveloppe gecontroleerd en vervolgens hardop aan de kandidaten voorgelezen. - Tijdens de zitting is het de toezichthouders niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten. 5. Zij die toezicht hebben gehouden maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de directeur samen met het gemaakte examenwerk. 6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. 7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. 8. Bij ministeriĂŤle regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij een van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. Beoordeling centraal examen: 1. De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het betreffende vak. Deze kijkt het na en beoordeelt het volgens de voorgeschreven regels. De examinator drukt zijn beoordeling uit in scores. De examinator zendt de score en het beoordeelde werk aan de directeur. 2. De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de cijfers onverwijld aan de betrokken gecommitteerde toekomen. 3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de regels voor het bepalen van de score toe. 4. De Minister kan nadere voorschriften geven voor de uitvoering van de voorgaande leden. 5. De Minister kan bepalen dat, in verband met de aard van de opgaven, ter vermijding van overbelasting van de gecommitteerde of ter versnelling van de examenprocedure, wordt afgeweken van de eerder genoemde regels.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

14


Beoordeling praktisch gedeelte centraal examen: 1. De directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het praktisch gedeelte van het centraal examen de examinator in het betreffende vak of programma aanwezig is. De examinator beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de praktijkopgaven en legt zijn bevindingen van de verrichtingen van de kandidaat schriftelijk vast volgens de door de commissie daartoe gegeven richtlijnen. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de verstrekte beoordelingsnormen toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in scores. De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur. 2. De gecommitteerde beoordeelt het resultaat van de praktijkopgaven, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de gecommitteerde daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal, alsmede de regels voor het bepalen van de score. Vaststelling score en cijfer centraal examen: 1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt de score bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de twee scores, zonodig afgerond op het naast hogere gehele getal. 2. De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score. Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen: 1. Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. 2. De inspectie verzoekt de commissie vaststelling opgaven, nieuwe opgaven vast te stellen en bepaalt op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen. Onvoorziene omstandigheden centraal examen: Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan één of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de Minister hoe dan moet worden gehandeld. Verhindering centraal examen: 1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. Indien het om vakken gaat die in het tweede tijdvak alleen een staatsexamen kennen, wordt gelegenheid gegeven om meer dan twee toetsen te voltooien, afhankelijk van de mogelijkheden. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak ook verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak onder toezicht van een staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de betreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de directeur aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft gehaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat een afwijking van examinering van toepassing is en waaruit deze bestaat. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

15


UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Eindcijfer eindexamen: 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 2. De directeur bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg geldt in afwijking van de vorige volzin, dat voor de bepaling van het eindcijfer het cijfer voor het schoolexamen tweemaal wordt meegerekend en het cijfer voor het centraal examen ĂŠĂŠnmaal. Indien de uitkomst van de bovenstaande berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer, waarbij dit eindcijfer eerst wordt afgerond op de nabij liggende tiende en vervolgens op een geheel getal. Toelichting: Schoolexamen (SE) Het cijfer van het schoolexamen is samengesteld uit de cijfers en beoordelingen van toetsen en praktische opdrachten. De weging van de verschillende onderdelen is vastgelegd in het PTA.

Centraal examen (CE) Algemene vakken Voor de algemene vakken bestaat het CE in alle leerwegen alleen uit een Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Beroepsgerichte vakken, BBL Het cijfer voor het CE van de beroepsgerichte vakken van de BBL wordt bepaald op grond van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Beroepsgerichte vakken, KBL Het cijfer voor het CE van de beroepsgerichte vakken van de KBL wordt bepaald op grond van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). Beroepsgerichte vakken, GL Het cijfer voor het CE van de beroepsgerichte vakken van de GL wordt bepaald op grond van het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) CE = CSE Eindcijfer Indien in een vak alleen een SE is gehouden, is het SE-cijfer tevens het eindcijfer. Voor vakken waarin zowel een SE als een CE wordt afgelegd, is de berekening van het eindcijfer als volgt: Voor alle leerwegen: (SE + CE) : 2 = Eindcijfer

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

16


Vaststelling uitslag: 1. De directeur en de secretarissen van het eindexamen stellen de uitslag vast aan de hand van het bepaalde in het volgende artikel. 2. De uitslag luidt: ‘geslaagd voor het eindexamen’, of ‘afgewezen voor het eindexamen’. 3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. 4. Het is de kandidaat mogelijk vrijstellingen mee te nemen in de vaststelling van de uitslag. Hiertoe dient de kandidaat te overleggen: a. een cijferlijst van een school die is uitgereikt in een eerder jaar; b. een cijferlijst afgegeven aan een andere instelling voor educatie en beroepsonderwijs; c. een cijferlijst volgens het Besluit vwo-havo-mavo 2000; d. een of meer bewijzen van vrijstelling volgens het Besluit vwo-havo-mavo 2000; 5. Cijferlijsten worden uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het jaar waarin zij zijn vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken. Voor vrijstellingsbewijzen geldt hetzelfde. 6. De kandidaat toont in voorkomende gevallen de directeur aan dat hij recht heeft op een vrijstelling. 7. De directeur vergewist zich ervan dat het eindexamen de voorgeschreven vakken omvat. 8. Indien de kandidaat eindexamen heeft afgelegd en in dat zelfde jaar deelstaatsexamen of deeleindexamen aan een andere instelling voor educatie en beroepsonderwijs, worden de met het deelexamen behaalde cijfers, indien de kandidaat daarom tijdig en schriftelijk heeft verzocht, betrokken bij de uitslagbepaling. Uitslag a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b. hij voor zowel de rekentoets als voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; c. hij onverminderd onderdeel b: 1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of 3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en e. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. Let op: je doet weliswaar geen centraal examen Maatschappijleer 1, maar het cijfer telt wel mee in de uitslagregeling. Volg je BB leerwerktraject? Je bent geslaagd als je eindcijfers voor Nederlands en je beroepsgerichte programma 6 of hoger zijn. en voor de maatschappelijke stage de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

17


Hoe zwaar weegt je beroepsgerichte vak mee? BB en KB Je eindcijfer voor het beroepsgerichte programma telt twee keer mee in de uitslagregeling. Een 7 is dus eigenlijk twee 7’s, en een 5 twee 5-en! Met een 4 voor je beroepsgerichte vak ben je dus altijd gezakt. GL Je cijfer voor het beroepsgerichte vak telt één keer mee in de uitslagregeling, net als ieder ander vak.. 2. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het recht op herkansing zoals hieronder beschreven. De in de eerste volzin bedoelde uitslag is de definitieve uitslag indien geen herkansing van toepassing is. Herkansing centraal examen: (voor één vak mogelijk) 1. De kandidaat heeft voor één algemeen vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens het vorige artikel is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak en leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen mogen naast het centraal examen voor een algemeen vak ook het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) van het beroepsgerichte programma herkansen, of indien door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. 2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het recht op herkansing. 3. Het hoogste van de cijfers gehaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld volgens de geldende normen en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. 5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen als een of meer deeleindexamens aflegt, kan ook slechts één vak herkansen. Diploma en cijferlijst: 1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld: a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen, b. het thema van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling ervan, c. de beoordeling van het kunstvak en Lichamelijke Opvoeding, d. volgens welke differentiatie, indien van toepassing, is geëxamineerd, e. de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede f. de uitslag van het eindexamen. 2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Op het diploma is de leerweg vermeld waarop de uitslag van toepassing is. 3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 4. Onze Minister stelt het model van de cijferlijst vast. 5. De deelvakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke oefening, waarvoor de kandidaat is vrijgesteld, worden niet vermeld op de cijferlijst. Andere vakken waarvoor de kandidaat is vrijgesteld bij het examen, worden zonder vermelding van een cijfer vermeld op de cijferlijst, tenzij het gaat om een vrijstelling verleend op grond van een eerder afgelegd examen waarbij een 6 of meer werd behaald. 6. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. 7. Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de reglement eindexamen vmbo 2012-2014

18


directeur er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken waarin in datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatexamen is afgelegd, worden vermeld op de cijferlijst. 8. De directeur reikt aan de kandidaat - van een school voor mavo of een scholengemeenschap die in elk geval mavo omvat - die met goed gevolg het examen VMBO in de Gemengde Leerweg heeft afgelegd en bovendien examen heeft afgelegd in het algemeen vak en met het meetellen van dat vak voldoet aan de slaageisen voor de Theoretische Leerweg op diens verzoek het diploma VMBO in de Theoretische Leerweg uit. Certificaat en cijferlijst: 1. De examencommissie reikt aan de kandidaat die deeleindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: a. de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen, b. het thema alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk, en c. de eindcijfers voor de examenvakken. 2. De examencommissie reikt aan de in het eerste lid bedoelde kandidaat, alsmede aan de kandidaat aan wie op grond van de definitieve uitslag geen diploma kan worden uitgereikt, een certificaat uit waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. 3. De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’. 4. Onze Minister stelt het model van het certificaat en de cijferlijst vast. Duplicaten en afgifte verklaringen: 1. Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, vrijstellingsbewijzen en cijferlijsten worden niet verstrekt. 2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, dat dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door Duo worden verstrekt.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

19


OVERIGE BEPALINGEN Afwijking wijze van examineren: 1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij er sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de voornoemde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegepast voor zover daartoe in de bij a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van de betrokkene een voorstel wordt gedaan, dan wel de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen in die deskundigenverklaring. 3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal; b. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbende op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. Gegevensverstrekking: Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt het bevoegd gezag aan de Duo en aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: a. de leerweg waarop het examen betrekking heeft; b. de vakken waarin examen is afgelegd; c. de cijfers van het schoolexamen, alsmede in voorkomend geval de beoordeling van het sectorwerkstuk en het thema van het sectorwerkstuk; d. de cijfers van het centraal examen; e. de eindcijfers; f. de uitslag van het eindexamen.

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

20


Bewaren examenwerk: 1. Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten bedoeld in het vorige artikel worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. 2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de eerder bedoelde lijst wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 4. Een kandidaat die voor een vak staatsexamen heeft gedaan, kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij de voorzitter van de staatsexamencommissie. Afwijkende inrichting examen: Ten behoeve van experimenten met een andere inrichting van het eindexamen kan Onze Minister toestaan dat van dit besluit wordt afgeweken. Spreiding eindexamen: 1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat, ten aanzien van een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest onderwijs in al zijn eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk v贸贸r de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in al zijn eindexamenvakken examen heeft afgelegd. 3. Het geschrevene over herkansing is voor de kandidaat van toepassing in eerste en in het tweede schooljaar waarin gespreid examen wordt afgenomen. Herkansing is in het eerste schooljaar slechts toegestaan, nadat de eindcijfers van de vakken waarin in dat schooljaar examen is afgelegd voor de eerste maal zijn vastgesteld. 5. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers van de examens die zijn afgelegd in het eerste schooljaar waarin het gespreid examen wordt afgenomen, zendt het bevoegd gezag aan de inspectie de gegevens, zoals vermeld onder de kop "Gegevensverstrekking" op bladzijde 23. 6. De vaststelling van de uitslag gebeurt overeenkomstig de bepalingen onder de kop "Uitslag" op bladzijde 20. 7. De directeur en de secretaris van het eindexamen kunnen aan het einde van het eerste schooljaar waarin het gespreid examen is afgenomen, toepassing geven aan het zesde lid. Tenslotte: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012 A.Stevens secretaris examens Porta Mosana College VMBO Locatie Bemelergrubbe Bemelergrubbe 2 6226 NK Maastricht tel.: 043 408 6688 fax: 043 408 3655

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

21

Reglement eindexamen VMBO 2012-2014  
Reglement eindexamen VMBO 2012-2014  

reglement eindexamen vmbo 2012-2014

Advertisement