Page 1

У НОМЕРІ

ȼȱȾ ȽɈɅɈȼɇɈȽɈ ɊȿȾȺɄɌɈɊȺ

ǽǼǽǹǶǰdzǺǼ ȀȁDzǶ, ǸȁDzǶ ǻǮǺ ȀǾdzǯǮ?

Власник медіа-імперії пан Ахметов звітує перед комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, перепрошує за протиправні методи роботи журналістів своїх ЗМІ, скаржиться ȼɿɪɚ ɑȿɊȿɆɇɂɏ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ». на те, що його ввели в оману, обіцяє надалі забезпечити беззаперечне дотримання закону…

ɉ

ɪɨɤɢɞɚɣɬɟɫɹ, ɰɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɧ. Ɇɢ ɠ ɭ Ʉɢɽɜɿ, ɚ ɧɟ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ, ɞɟ ɩɨɞɿɛɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ, ɿ ɞɟ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɢɣ ɦɟɞɿɚɦɚɝɧɚɬ Ɋɭɩɟɪɬ Ɇɟɪɞɨɤ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦ 38-ɪɿɱɧɢɦ ɫɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ ɞɨɱɿɪɧɶɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ News Corp. - News International, ɫɬɨɹɥɢ, ɹɤ ɧɨɜɨɛɪɚɧɰɿ ɩɟɪɟɞ «ɞɿɞɚɦɢ» - ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ. Ⱥ ɫɭɜɨɪɢɣ «ɫɟɪɠɚɧɬ», ɜɢɛɚɱɬɟ, ɝɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ Ⱦɠɨɧ ɍɿɬɬɿɧɝɞɟɣɥ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɜ Ɇɟɪɞɨɤɚɦ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɱɢɬɚɬɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɡɚɹɜɭ, ɩɨɫɥɚɜɲɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɭ ɨɛɦɚɥɶ, ɚ ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɛɚɝɚɬɨ. Ⱥ ɹɤɛɢ Ⱥɧɞɪɿɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɱɨɝɨɫɶ Ⱥɯɦɟɬɨɜɭ? ɑɢ, ɫɤɚɠɿɦɨ, Ʉɨɥɨɦɨɣɫɶɤɨɦɭ ɚɛɨ ɉɿɧɱɭɤɭ? ɇɿ, ɬɚɤɟ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɫɧɢɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟ… (Продовження на 16-й стор.).

ȼȱɌȺȯɆɈ! Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ ɇɋɀɍ Ɍɟɬɹɧɭ ɄɈɌɘɀɂɇɋɖɄɍ ɿ ʀʀ ɱɨɥɨɜɿɤɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɜɿɬɚɽɦɨ ɡ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ ɫɢɧɨɱɤɚ! ɇɟɯɚɣ ɞɢɬɹ ɪɨɫɬɟ ɡɞɨɪɨɜɢɦ ɿ ɳɚɫɥɢɜɢɦ ɧɚ ɪɚɞɿɫɬɶ ɭɫɿɦ! Ɂɞɨɪɨɜ‘ɹ, ɳɚɫɬɹ, ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɿ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɢɱɢɦɨ ɦɨɥɨɞɢɦ ɛɚɬɶɤɚɦ ɿ ɜɫɿɦ ɪɿɞɧɢɦ! ȼɩɟɜɧɟɧɿ: ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɩɪɢɽɞɧɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɳɢɪɨ ɜɞɹɱɧɿ Ɍɟɬɹɧɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ. Ɋɟɞɚɤɰɿɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ».

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА Віра ЧЕРЕМНИХ. Попливемо, куди нам треба? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16 стор. СПІЛКА. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Юрій РАБОТІН, Іван НЄНОВ, Лариса БУРЧО, В’ячеслав ВІРИЧ. Ми не під владою, а над нею. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 стор. КОНКУРСИ Питна вода: якість та культура споживання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 стор. Успіхи і розвиток українських видань та редакторської практики . . . . . . . . . . . 6 стор. ХІІІ міжнародний фотоконкурс День-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 стор. Про українську книгу в медіа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 стор. В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ Ольга ВОЙЦЕХІВСЬКА. Полтавщина. Типовість, з якої є різний вихід. . . . . . . . . 8 стор. ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ Світлана ЛЕОНТЬЄВА: якщо не можеш змінити обставини, зміни ставлення до них. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 стор., 2 стор. обкладинки. Наталя ЛУГИНА про Людмилу ГРАБОВЕНКО. Київ. Надзвичайно активна . . . . 14 стор. ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА Микола МАЦЕНКО. Вінниччина. Місяць дублера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 стор. МЕДІА-БІЗНЕС Віктор ШЛІНЧАК – про події у «Главред-медіа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 стор. В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Іван ГРИДЖУК. Івано-Франківщина. Завжди приємно, коли робиш добро . . . . 18 стор. Борис ПАСЮГА. Сумщина. Гільдія діє . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 стор. Олексій БОЙКО. Київ. На відпочинок – до Польщі? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 стор. МОЛОДІЖНІ ЗМІ Илья СУЗДАЛЕВ. Донеччина. Донецкие юнкоры побывали в …Донецке. . . . 20 стор. Тетяна БОДНАРУК. Хмельниччина. Крок до журналістики. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 стор. ОКО «ЖУ» Віра КУЛЬОВА. Мила серцю Україно моя. . . . . . . . . . . . . . .22 стор., кольорова вкладка. Микола ШИБИК. Фотоетюди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 стор. обкладинки. МЕДІАПРАВО Марія ВАЛЕР’ЄВА. Як журналісти програли нардепу Іванющенку. . . . . . . . . . . 24 стор. КАДРИ Віталій Гайдукевич та Ілона ДОВГАНЬ пішли на ТВі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 стор. МОНІТОРИНГ УАИПП. Пресса заработает на рекламе більше. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 стор. СПІЛКА. ПОРТРЕТИ Василь ТРОХИМЕНКО про Петра ЖУКА. Черкащина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 стор. ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ Олександр МАКАРСЬКИЙ. Суспільне мовлення: чи дочекаємось? . . . . . . . . . . 28 стор. ТЕХНОЛОГІЇ Демьян КУДРЯВЦЕВ. Москва. Мир без бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 стор. Александр ШНАЙДЕР. Москва. Слухи о смерти печати сильно преувеличены. . . . . 32 стор. Батч ВАРД. Сент-Питерсберг. 10 способов, с помощью которых молодые (и опытные) редакторы смогу улучшить работу персонала. . . . . . . . . . . . . . . . 33 стор. Олександр ОСЬКІН. Москва. Запах женских трусиков в мужском журнале . . . . . 34 стор. МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО Світлана ОРЕЛ. Кіровоград. Чи мають шанс порушники всесвітньої гармонії? . . . . 35 стор. ТЕОРІЯ Микола ЩЕРБАНЬ. Одеса. Властивості, що визначають ціну інформаційного товару . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 стор. ХРОНОГРАФ Нове в реєстрації преси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 стор. ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ Іменинники вересня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44 стор.

30

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР Цифрові пристрасті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 стор.

ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɟɧɶ ɨɬɨ ɞɧɹ.

08 ’ 2011

ПЕРЕДПЛАТА «Журналіст України» оголошує редакційну передплату. . . . . . . . . .3 стор обкладинки.

http://nsju.org/tabmenu/pro_zhurnal "ЖУРНАЛІСТ

http://unuj.org/jurnalist-ukrainy/dovidka

У К РА Ї Н И "

1


СПІЛКА. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Засновники журналу – Національна спілка журналістів України та Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка. Виходить з січня 1975р. Передплатний індекс 40778. Періодичність — щомісяця. © “Журналіст України”. 2011. РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова ЛУБЧЕНКО Ігор Федорович, голова Національної спілки журналістів України; АЛЕКСЄЄВ Юрій Миколайович президент Київського славістичного університету; БРИЖ Олександр Михайлович головний редактор газети “Донбасс”; БУРЧО Лариса Григорівна головний редактор газети “Вечерняя Одесса”; ЄФІМОВ Микола Олексійович генеральний директор телекомпанії “ТВ5” (м. Запоріжжя);

ǾȤȻȝ ǰǠǡǮDzȇǭ: ȠȜ Про діяльність Одеської регіональної організації НСЖУ ми розповідали неодноразово, бо й приводів для цього одесити давали чимало. Цікаво, що вони мають свій сайт, який регулярно поповнюють новою інформацією, також роблять розсилку електронною поштою повідомлень про різноманітні акції і заходи. Редакція «ЖУ» є постійним адресатом, що дає нам можливість завжди бути в курсі одеських новин. І з Юрієм Анатолійовичем Работіним, головою регіональної організації, ми зустрілися по дорозі з одного заходу на інший: він повертався з Кулішевих читань, які відбулися у Шостці, на батьківщині Пантелеймона Куліша на честь дня народження письменника, а вдома на Работіна вже чекали турботи по підготовці до ювілею Незалежності. Взагалі-то цей серпень для Юрія Анатолійовича ювілейний і в особистому плані: 9 серпня йому виповнилося 55 років. І вже рівно 15 років він очолює Одеську організацію НСЖУ.

ІВШИНА Лариса Олексіївна головний редактор газети “День”; КВІТ Сергій Миронович президент Національного університету “КиєвоМогилянська академія”; КЛИМЕНТЬЄВ Вадим Григорович – директор-головний редактор Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Інформаційноаналітичне агентство «Регіон»; КУРПІЛЬ Степан Володимирович народний депутат України; НАБРУСКО Віктор Іванович секретар НСЖУ; ПАНЧУК Дмитро Овксентійович головний редактор газети “Житомирщина”; РІЗУН Володимир Володимирович директор Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Шевченка;

ɹɤɨɦɭ Ɋɚɛɨɬɿɧ ɧɟɫɟ ɩɨɪɬɪɟɬ ɝɨɥɨɜɧɟ - ɧɟ ɝɪɨɲɿ, ɚ ɽɞɧɚɧɧɹ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɥɿɲɚ! ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɰɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɥɸɛɿɜ. Ɇɚɪ- ɇɟ ɞɢɜɧɨ! əɤ ɧɟ ɞɢɜɧɨ ɣ ɬɟ, ɲɪɭɬɚɦɢ ɩɨɛɨɪɧɢɤɿɜ ɫɥɨɜɚ Ɍɚɪɚɫɚ ɳɨ ɦɟɧɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɧɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɫɬɚɥɢ: ɱɢɬɚɧɧɹ. Ɇɢ ɠ ɧɟɨɞɧɨɈɞɟɫɚ, Ɂɚɬɨɤɚ, Ȼɿɥɝɨɪɨɞɪɚɡɨɜɨ ɬɚɦ ɛɭɥɢ ɡ ɭɱɚɫȾɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɢɣ, ȱɡɦɚʀɥ, ǼǻǸȁǾǿ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ, ɑɟɪɧɢɤɚɦɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɧɨɫɢɬɶ Ƚɨɪɨɞɢɳɟ, ɁɜɟɧɢǿǽǾǶȍǣ ɤɚɫɢ, ɿɦ’ɹ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɝɨɪɨɞɤɚ, Ʌɶɜɿɜ, Ʉɨɫɿɜ, ɥɿɲɚ, «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ- ǣDzǻǮǻǻȌ əɪɟɦɱɚ, Ʉɚɧɿɜ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ». Ⱦɨɧɟɰɶɤ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ, ǿǽǥǹȅǮǻ ɋɭɦɢ, ɒɨɫɬɤɚ, Ȼɨɪɡɧɚ, ȼɫɟ ɩɨɱɚɥɨɫɹ 1999 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɑɟɪɧɿɝɿɜ, Ʌɭɰɶɤ, Ɍɟɪɧɨɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɛɪɚɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɿɥɶ, ɍɦɚɧɶ, Ƚɚɥɢɱ, Ʉɚɦ'ɹɧɤɚ... ɤɨɧɤɭɪɫ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ - ɦɨɜɚ ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɲɢɯ ɧɚɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɫɩɪɚɞɟɪɠɚɜɧɚ", ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɜ ɜɭ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɥɚ ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ, ɡɚɩɪɢɄɢɽɜɿ, ɚɥɟ, ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧ- ɦɿɬɢɥɢ ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ. ȱɞɟɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɹ, ɜɿɧ ɡɝɚɫ. Ɉɞɟɫɢɬɢ ɠ, ɩɟɪɟɣɦɟ- ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ 2000 ɧɭɜɚɜɲɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɜ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɪɨɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ Ʉɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɦɨɜɚ- ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ», ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ: ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨ-

Ǹ

ɘɪɿɣ ɊȺȻɈɌȱɇ, ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

- ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɝɨɥɨɜɨ! ȼɢɯɨɞɠɭ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɫɶ, ɹɤɿ ɠ ɜɫɸɞɢɫɭɳɿ ɨɞɟɫɢɬɢ: ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɒɨɫɬɤɢ ɡɧɚɯɨɞɠɭ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ Ʉɭɥɿɲɟɜɿ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ, ɱɢɦ ɛɢ ɜɢ ɞɭɦɚɥɢ, - ɮɨɬɨ, ɧɚ

САВВОВ Антон Іванович президент Східноукраїнської академії бізнесу. Харків; СОРОКА Михайло Михайлович заступник генерального директора «Укрінформу»; ТАРАСЮК Дмитро Володимирович представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Рівненській області; ТОКАРСЬКИЙ Микола Миколайович головний редактор газети “Приазовський робочий” (м. Маріуполь); ТРОЇЦЬКА Наталя Василівна головний редактор газети “Слава Севастополя”; ЧЕРЕМНИХ Віра Миколаївна головний редактор журналу “Журналіст України”; ШВЕЦЬ Олександр Юхимович головний редактор газети “Факти”. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Заслужений журналіст України ВІРА ЧЕРЕМНИХ .

2

ɇɚ ɩɨɪɨɡɿ ɨɮɿɫɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "


СПІЛКА. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

ȡș ȣȻȘ ȖȟȔȘȢȲ, Ȕ ȡȔȘ ȡșȲ ɪɿɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɡɚ ɥɿɤɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɢɜɿɬɚɜ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌɟɨɧɿɞ Ʉɭɱɦɚ. Ɂɚ ɪɿɤ ɝɥɚɜɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɞɚɜ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ "ɉɪɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ V Ɂɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ — ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ" ɜɿɞ 16 ɝɪɭɞɧɹ 2003 ɪɨɤɭ ʋ 409/2003-ɪɩ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɣɲɥɨɫɹ: "Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɭɡɹɬɢ ɩɿɞ ɩɚɬɪɨɧɚɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ V Ɂɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ - ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ", ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ Ɉɞɟɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ". ȼɨɫɶɦɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɢɜɿɬɚɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɚɤɰɿɸ ɫɯɜɚɥɢɥɢ ɿ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥɥɟ, ɡɚɡɧɚɱɭ, ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɢ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɿ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɽɦɨ, ɜɢɲɭɤɭɽɦɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɏɜɚɥɢɬɢ Ƚɨɫɩɨɞɚ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɟɥɢɫɶ ɳɟ ɦɟɰɟɧɚɬɢ ɣ ɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɟɧɟɪɝɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ ȱɝɨɪ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ. ȼɿɧ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ ɮɨɪɭɦɨɦ, ɫɩɪɢɹɽ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɨɜɿ, ɧɟ ɪɚɡ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɤɰɿɹɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. Ɂɝɨɞɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɛɭɜ ɫɬɚɬɭɫɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ. Ɉɛɫɬɨɸɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɥɨɜɨ ɣ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɨɫɟɪɟɞɤɚɯ ɞɿɚɫɩɨɪ. Ɂɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 1000 ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɨɪɨɛɤɿɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɪɚɳɿ ɡ ɧɢɯ ɫɬɚɥɢ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɨɞɟɪɠɚɜɲɢ ɜɿɞɡɧɚɤɢ "ȱɦɟɧɿ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɥɿɲɚ" ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɝɨɪɨɞɢ. Ɉɬɚɤ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜɲɢ ɤɨɧɤɭɪɫ 12 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɦɢ ɬɪɢɦɚɽɦɨɫɹ ɣ ɞɨɫɿ. Ɇɚɽɦɨ ɫɜɨʀɯ ɫɢɦɩɚɬɢɤɿɜ ɩɨ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. - Ⱥ ɜɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ - ɨɞɟɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶ? ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɚɠɥɢɜɿ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɤɰɿʀ? - ə ɜɜɚɠɚɸ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɪɢʀɡɞɹɬɶ ɜ Ɉɞɟɫɭ ɡ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ , ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɿ ɬɜɨɪɱɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ. Ƚɨɫɬɿ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɧɚɲɢɦ ɱɭɞɟɫɧɢɦ ɤɪɚɽɦ, ɿ ɬɚɤɢɦ

ɱɢɧɨɦ ɦɢ ɩɪɨɩɚɝɭɽɦɨ Ɉɞɟɳɢɧɭ. Ⱥ ɩɨɬɿɦ ɦɢ ɜɟɡɟɦɨ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɿ ɨɞɟɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɨɸ, ɿ ɡɧɨɜɭ – ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɣ ɧɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ. - Ɇɿɫɰɟɜɿ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɫɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɚɦ? - Ɂɜɢɱɚɣɧɨ! ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɨʀɡɞɨɤ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɡ ɦɨʀɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ - ɝɨɥɨɜɚɦɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɇɋɀɍ. ɐɿ ɚɤɰɿʀ – ɫɩɿɥɶɧɿ. ɇɚɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɰɟɜɚ ɜɥɚɞɚ - ɨɛɥɚɫɧɿ, ɦɿɫɶɤɿ ɪɚɞɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.

- ɐɟɣ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɚɜ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ – ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ». Ɂɚ 12 ɪɨɤɿɜ ɦɢ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɞɿɬɹɦ ɞɟɫɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɿɜɦɿɥɶɣɨɧɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɯɭɞɨɠɧɿɯ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ⱥ ɤɨɲɬɢ… Ɂɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɥɸɞɢ ɧɟɛɚɣɞɭɠɿ. ȱ ɪɟɞɚɤɰɿɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɬɟɠ ɞɨɛɪɹɱɭ ɬɟɤɭ ɤɧɢɝ ɩɟɪɟɞɚɥɚ. Ɉɫɶ ɿ ɡɚɪɚɡ ɹ ɣɞɭ ɧɚ ɩɪɹɦɢɣ ɟɮɿɪ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɿ ɡɧɚɸ, ɳɨ ɬɚɦ ɦɟɧɟ ɱɟɤɚɽ ɜɚɥɿɡɚ ɡ ɤɧɢɝɚɦɢ.

ɋɩɿɥɱɚɧɢ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɤɰɿʀ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ - ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɩɨɪɬɨɦ ɜɪɭɱɢɥɢ ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɁɆȱ, ɿɧɜɚɥɿɞɧɿ ɜɿɡɨɱɤɢ.

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɩɪɢɹɽ ɽɞɧɚɧɧɸ Ɂɚɥɭɱɚɽɦɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɡɨɫɩɿɥɱɚɧ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɤɪɟɦɚ, Ɉɞɟɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɿɦɟɧɿ ɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɽ ɿ ɜ ɮɚɯɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, Ƚɨɪɶɤɨɝɨ. Ɇɢ ɫɬɚɜɢɦɨ ɧɚ ɧɢɯ ɩɟɱɚɬɤɭ ɿ ɭ ɜɥɚɞɧɢɯ ɤɨɥɚɯ, ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ – ɭ ɫɩɿɥɤɢ, ɿ ɹ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɜɿɞɜɨɠɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚɲɭ ɫɩɿɥɤɭ. ɐɿ ɚɤɰɿʀ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɤɧɢɝɢ. -ɘɪɿɸ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱɭ, ɜɢ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜɢɣɲɥɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɚɤɰɿɹɦɢ, ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɿɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɿ ɫɶɨɜɟɧɶ. ɇɚ ɦɢɧɭɥɨɦɭ dzȄdzǻǮȀǥǰ ɝɨɞɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɡ’ʀɡɞɿ ɇɋɀɍ ɜɚɫ ɦɨɥɨɞɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢɫɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɫɚȁ ǴȁǾǻǮǹǥǿȀǥǰ ɞɭ ɜɢ, ɩɪɨ ʀʀ ɥɸɝɨɥɨɜɢ ɫɩɿɥɤɢ, ɞɟɣ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɨɛɪɚɧɢɣ ǻdz ǽǼǰǶǻǻǼ ǯȁȀǶ ɦɢ ɪɨɛɢɦɨ ɳɟ ɛɭɜ ȱɝɨɪ Ɏɟɞɨɪɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ǵǮ ǰǶǵǻǮȅdzǻǻȍǺ ɜɢɱ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ (ɳɨ ɫɩɪɚɜɢ. ɇɚɩɪɢɣ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ). Ɂɚɪɚɡ ɤɥɚɞ, ɳɨɪɨɤɭ ɩɨɩɨɜɧɸɽɦɨ ɦɭɡɟɣ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿɧɲɚ: ɜɿɧ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɥɿɲɚ ɜ ɒɨɫɬɰɿ, ɹɜɢɜ, ɳɨ ɣɞɟ ɡ ɩɨɫɚɞɢ. ȼɢ ɛɭɞɟɬɟ ɲɤɿɥɶɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɧɛɚɥɨɬɭɜɚɬɢɫɹ? ɧɹɦɢ. - ɇɟ ɬɚɤ ɫɬɚɜɢɬɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɧɟ - əɤɢɦ ɤɨɲɬɨɦ ɰɟ ɪɨɛɢɬɟ? Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜɢ ɳɟ ɣ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɿ ɞɨ ɬɨɝɨ. ȼɢɪɿɲɚɬɶ ɤɨɥɟɝɢ ɡɚɩɪɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɟ ɩɪɨɟɤɬ «ɍɤɪɚʀɧ- ɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɨɸ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ – ɜɢɫɶɤɚ ɤɧɢɝɚ – ɞɿɬɹɦ Ɇɨɥɞɨɜɢ ɿ ɣɞɭɬɶ ɡ ɬɚɤɨɸ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɞɨ ɡ’ʀɡɞɭ. ə ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɛɭɞɭ. ɉɪɢɞɧɿɫɬɪɨɜ’ɹ»…

Ǻ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

əɤɳɨ ɠ ɝɪɨɦɚɞɚ ɫɤɚɠɟ «ɬɚɤ», ɬɨ ɱɨɦɭ ɛ ɿ ɧɿ? ɍ ɦɟɧɟ ɽ ɫɜɨɽ ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɢ, ʀʀ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɬɿɫɧɿɲɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɤɪɚʀɧ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɨɸɡɭ. ɓɟ ɜ 1998 ɪɨɰɿ ɦɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɢ ɚɤɰɿɸ «ɉɪɟɫɚ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ ɞɨɜɿɪɢ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ». Ɍɨɞɿ ɜ Ɉɞɟɫɭ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɜɫɿ ɝɨɥɨɜɢ ɫɩɿɥɨɤ ɡ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ⱥ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛ ɬɚɤɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ? ɇɚɦ ɽ ɱɨɦɭ ɩɨɜɱɢɬɢɫɹ ɨɞɧɟ ɭ ɨɞɧɨɝɨ. Ɍɚ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɚ ɛ ɭ ɬɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɲɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɍɨɱɧɿɲɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɧɟɡɧɚɧɧɹ. Ⱥ ɦɿɠ ɬɢɦ ɦɢɧɭɥɟ ɦɨɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɦɭ ɧɚɜɱɢɬɢ. Ⱥɛɢ ɬɿɥɶɤɢ ɦɢ ɯɨɬɿɥɢ ɜɱɢɬɢɫɹ. ə ɜɡɚɝɚɥɿ ɡɚɥɸɛɥɟɧɢɣ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɥɸɫɶ ɜɨɽɧɧɢɦɢ ɱɚɫɚɦɢ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɨɜ ɲɤɨɥɭ ɪɟɩɨɪɬɟɪɚ - ɜɿɞ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɞɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ. Ɉɫɶ ɿ ɤɧɢɝɭ ɩɢɲɭ ɩɪɨ ɧɚɲɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɩɨʀɡɞɤɭ ɦɿɫɬɚɦɢ-ɝɟɪɨɹɦɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɝɚɞɭɸ ɩɨɞɜɢɝɢ ȼɟɥɢɤɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɹ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɿ ɜ ɦɿɫɬɟɱɤɭ Ƚɨɥɚ ɉɪɢɫɬɚɧɶ, ɹɤɟ ɜɢɪɨɫɬɢɥɨ ɬɪɶɨɯ Ƚɟɪɨʀɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. -ɉɨɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɫɩɪɚɜ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɯ. ɓɨ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɿɥɰɿ? - Ɂɝɭɪɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ. ȱ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɥɨɜɚ. ɇɟɞɚɪɦɚ ɠ ɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɧɚɲ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ – ɦɨɜɚ ɽɞɧɚɧɧɹ». ȼɢɛɚɱɚɣɬɟ, ɳɨ ɹ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɡɜɟɪɬɚɸɫɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɚɤɰɿʀ. ɉɪɨɫɬɨ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɢ ɲɢɪɨɤɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɤɢɞɚɬɢ ɹɫɤɪɚɜɿ ɝɚɫɥɚ – ɦɢ ɦɚɫɬɚɤɢ ɧɚ ɰɟ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɨɱɤɭ ɫɩɪɚɜɢ? ȱ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɜɫɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ. - Ⱥ ɱɨɦɭ ɠ ɬɨɞɿ ɜɚɲɚ ɚɤɰɿɹ ɧɟ ɦɚɽ ɲɢɪɨɤɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ? - ɉɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɪɭɯ – ɰɟ ɬɟɠ ɪɭɯ ɭɩɟɪɟɞ. Ɇɢ ɧɟ ɛ’ɽɦɨ ɫɟɛɟ ɜ ɝɪɭɞɢ. Ⱦɨ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɢ ɣɞɭɬɶ ɪɨ-

3


СПІЛКА. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ɤɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɰɢɦ ɬɪɟɛɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ. ə ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɪɨɛɥɸ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɩɪɚɜɭ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɟɪɠɚɜɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɧɚɫ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ. - ɍ ɜɚɲɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɿ ɲɤɨɥɹɪɿ – ɰɟ ɰɿɤɚɜɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢ ɹɤɟɫɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ? - Ɍɚɤ, ɲɤɨɥɹɪɿ ɧɚɦ ɞɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ. ȼ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɧɚɞ 40 ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɫɥɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ. Ⱥ ɨɞɢɧ ɸɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɡ Ȼɚɥɬɢ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɯɨɱɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ, ɚɛɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɩɪɨɰɜɿɬɚɸɱɨɸ. Ɂɚɪɚɡ ɩɪɢ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɦɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɪɿɱɧɿ ɤɭɪɫɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ʀʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɰɢɦ ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ɇɿɤɿɮɨɪɨɜ. ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɦɨ ɜɱɢɬɢɫɹ ɜ ɤɨɥɟɞɠ ɩɪɟɫɢ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɜ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ. ȼɢɞɚɽɦɨ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. ȼɱɚɬɶɫɹ ɣ ɩɪɚɰɸɸɱɿ, ɩɪɢʀɡɞɹɬɶ ɿ ɡ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɯɨɱɚ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɦɚɥɨ. Ɂɚɪɚɡ ɬɚɦ ɣɞɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɿɜ. - ɇɚ Ɉɞɟɳɢɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɸ ɩɪɟɫɨɸ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɡ ɜɥɚɞɧɢɦɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɜ Ɋɨɡɞɿɥɶɧɿɣ, Ʉɨɦɿɧɬɟɪɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɍɚ ɣ ɩɪɨ ɤɪɢɱɭɳɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɿ ɧɨɜɢɧɢ», ɹɤɭ ʀʀ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ – ɨɛɥɚɫɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ… - Ɂ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɤɪɿɡɶ, ɧɿɹɤɨɝɨ ɨɞɟɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɭ ɧɟɦɚɽ. ə ɞɚɜɧɿɣ ɩɪɢɛɿɱɧɢɤ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ, ɛɨ ɠɢɬɬɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɨ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɜɿɞ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɛɭɬɢ ɜɿɥɶɧɢɦ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɢɤɬɚɬɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɇɚ Ɉɞɟɳɢɧɿ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 700 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ, ɛɿɥɶɲɟ ɫɨɬɧɿ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂ ɧɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ – ɬɿɥɶɤɢ 34 ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɿ 6 ɌɊɈ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɦɿɫɰɟɜɚ ɩɪɟɫɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. Ɍɨɱɧɿɲɟ – ɧɟ ɩɪɟɫɚ, ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨ-

4

ɜɭɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚ ɹɤɛɢ ɠ ɰɟ ɛɭɥɨ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɤɨɠɟɧ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɿɹɜ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ, ɚ ɛɭɜ ɛɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤɢɣɫɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ⱥ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜɿ «ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɢɯ ɧɨɜɢɧ» ȱɜɚɧɨɜɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɭ Ɇɟɥɶɧɢɤɭ ɱɢɦ ɦɨɠɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸ. Ɉɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɚɹɜɢɥɚ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɹ ɧɟ ɛɚɱɢɜ. Ɍɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ. ȱɧɨɞɿ ɡɧɚɯɨɞɠɭ ʀɦ ɫɩɨɧɫɨɪɿɜ, ɛɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɚ ɝɚɡɟ-

- Ɂ ȯɜɝɟɧɨɦ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱɟɦ ɦɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɹ ɛɭɜ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɚ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɬɚɦ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɨɦ. ɉɨɬɿɦ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɦɿɫɬɚ, ɚ ɜɠɟ 15 ɪɨɤɿɜ ɦɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽɦɨ. ȼɿɧ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɽ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɨɡɨɜɧɿ ɡɚɹɜɢ ɞɨ ɫɭɞɭ. ɉɥɚɬɢɬɢ ɣɨɦɭ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɭ ɧɚɫ ɧɿ ɡ ɱɨɝɨ, ɚɥɟ ɜɢɲɭɤɭɽɦɨ ɹɤɿɫɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɚɛɢ ɬɿɥɶɤɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɿɧ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɱɥɟɧɚɦ ɫɩɿɥɤɢ ɡ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ.

ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɫɬɪɿɥɹɬɢ?

ɬɚ, ɧɟɩɨɝɚɧɟ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɜɢɞɚɧɧɹ, - Ɇɚɥɨ ɜ ɤɨɝɨ ɡ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɹɤɟ ɦɚɽ ɦɚɣɠɟ ɫɬɨɥɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚɤɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ. ɹɤ ɭ ɜɚɫ: ɨɤɪɟɦɢɣ ɜɯɿɞ, ɤɿɥɶɤɚ Ⱦɨɛɪɟ, ɳɨ ɭ ɧɚɫ ɽ ɪɚɣɨɧɢ, ɞɟ ɤɿɦɧɚɬ, ɡɚɥɚ ɡɚɫɿɞɚɧɶ (ɩɪɟɫɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɡɧɚɯɨ- ɤɥɭɛ).ȼɫɟ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɨ, ɨɛɞɹɬɶ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɨɜɭ ɿ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɚɞɧɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ⱦɨɛɪɟ, ɳɨ ɽ ɪɟəɤ ɜɢ ɰɟ ɡɪɨɛɢɥɢ, ɞɚɤɬɨɪɢ – ɫɚɦɨɞɨɫɩɨ-ɩɟɪɲɟ? ȱ ɱɢ ɜɫɟ ɬɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ǹǮDzǮ ɰɟ ɜɚɲɟ, ɱɢ ɧɟ ɩɨɡ ɹɤɢɦɢ ɜɥɚɞɚ ɜɢǻdz ǰǶǸǼǻȁǣ ɩɪɨɫɹɬɶ ɜɚɫ ɡɚɜɬɪɚ ɦɭɲɟɧɚ ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ «ɜɵɣɬɢ ɜɨɧ»? ɿ ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɧɨ ɜɢɛɭ- Ʉɨɥɢ ɜ 1996 ǾǥȆdzǻǻȍ ǿȁDzǥǰ ɞɨɜɭɸɬɶ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. ɪɨɰɿ ɦɟɧɟ ɨɛɪɚɥɢ Ⱥɥɟ, ɞɿɣɫɧɨ, ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɝɨɥɨɜɨɸ, ɭ ɧɚɫ ɛɭɥɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɿɜ. Ɂɜɿɥɶɧɹɸɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ. 12 ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ. Ɇɟɧɿ ɛɭ-əɤ ɫɩɿɥɤɚ ɧɚ ɰɟ ɪɟɚɝɭɽ? ɥɨ ɫɨɪɨɦɧɨ, ɛɨ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨ -ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ. ȼ ɫɭɞɨɜɢɯ ɩɨɡɨɜɚɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɛɿɥɶɲɟ ɞɜɨɯ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ, ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɩɨɫɚɞɚɯ ɞɨɩɨ- ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɫɬɨɹɬɢ. Ɂɚɬɟ ɛɭɜ ɩɪɹɦɚɝɚɽ ɧɚɲ ɸɪɢɫɬ ȯɜɝɟɧ ȼɚɥɟɧ- ɦɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɨɸ. - Ʉɪɭɬɨ! ȱ ɡɚɪɚɡ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ? ɬɢɧɨɜɢɱ ȼɨɜɤ. ȱ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɡ ɣɨɝɨ - Ⱦɥɹ ɬɢɯ ɱɚɫɿɜ ɧɿɱɨɝɨ ɞɢɜɧɨɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɜɢɝɪɚɸɬɶ ɝɨ, ɚɞɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɩɚɦ’ɹɬɚɽɬɟ, ɜ ɫɭɞɚɯ. Ɍɿɥɶɤɢ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɯ ɫɭɞɿɜ. Ɍɚ ɰɟ ɡɧɨɜ- ɛɭɥɢ «ɩɿɞɪɭɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿʀ”? Ⱥ ɬɚɤɢ ɧɟ ɨɞɟɫɶɤɢɣ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜ. ɉɨ- ɩɿɡɧɿɲɟ ɦɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɢɜɿɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ… ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɥɚɞɨɸ. ɐɟ ɞɚɽ - ɇɟ ɤɨɠɧɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɲɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɰɿɹ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɸɪɢɫɬɚ. əɤ ɪɿɡɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɭ ɜɚɫ ɜɢɣɲɥɨ?

ǰ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Ɍɚɤ ɨɫɶ, ɩɨɱɚɜ ɹ «ɜɢɛɢɜɚɬɢ» ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɦ ɧɚɞɚɥɢ ɛɭɞɿɜɥɸ – ɩɚɦ’ɹɬɤɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɜ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. ȼ ɧɚɫ ɬɚɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ. ɉɨɬɿɦ ɹ ɧɚɩɢɫɚɜ ɥɢɫɬɚ Ȼɨɞɟɥɚɧɭ, ɿ ɧɚɦ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɭ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɸ ɨɪɟɧɞɧɨɸ ɩɥɚɬɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿ ɫɩɿɥɤɢ. Ɇɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɤɨɲɬɢ, ɡɪɨɛɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ, ɿ ɬɟɩɟɪ ɦɚɽɦɨ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ. -əɤ ɠɟ ɰɟ ɜɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ? - Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɢ ɧɟ ɩɿɞ ɜɥɚɞɨɸ, ɚ ɧɚɞ ɧɟɸ. - əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɨɝɨ ɦɨɠɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɤɚ? Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɫɬɚɜ ɱɚɫ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɧɟɫɤɢ? - ȯ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɩɿɥɨɤ, ɚɥɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɝɪɚɧɬɨɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɞɿʀ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɦɢ ɄɊɍ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɯ ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɧɚɞɚɧɿ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɿ ɰɶɨɝɨ ɧɚɫ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ. Ɇɟɰɟɧɚɬɿɜ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɏɿɛɚ ɳɨ ɧɚ ɹɤɿɫɶ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. ȼɧɟɫɤɢ? ɍ ɧɚɫ ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ 1800 ɱɥɟɧɿɜ ɇɋɀɍ. Ɋɿɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 50 ɝɪɧ. əɤ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ, ɤɨɥɢ ɣ ɰɸ ɫɭɦɭ ɧɟ ɜɫɿ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶ? Ɂɧɚɸ, ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɛɟɪɭɬɶ ɛɿɥɶɲɿ ɜɧɟɫɤɢ. Ⱥɥɟ ɫɭɦɧɿɜɚɸɫɹ, ɳɨɛ ɭ ɧɚɫ ɩɥɚɬɢɥɢ…. - Ɍɨ ɜɢɤɥɸɱɚɣɬɟ ɡ ɫɩɿɥɤɢ. ɇɚɜɿɳɨ «ɦɟɪɬɜɿ ɞɭɲɿ»? ȼɫɿ ɠ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɞɚɪɦɨɜɢɣ ɫɢɪ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɢɲɨɥɨɜɰɿ. ȱ ɞɨɤɢ ɦɢ ɧɟ ɧɚɜɱɢɦɨɫɹ ɫɚɦɿ ɫɟɛɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɞɨɬɢ ɣ ɪɚɞɢ ɫɨɛɿ ɧɟ ɞɚɦɨ. ɇɿɯɬɨ ɠ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɫɭɦɢ, ɚɥɟ 50 ɝɪɧ. ɧɚ ɪɿɤ ɞɥɹ ɞɿɸɱɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ – ɩɪɨɫɬɨ ɫɦɿɲɧɨ… - ɉɪɨ ɰɟ ɦɢ ɣ ɩɨɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɜɿɬɧɨ-ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. Ⱦɨɛɪɟ, ɳɨ ɭ ɦɟɧɟ ɛɚɝɚɬɨ ɞɪɭɡɿɜ. Ɇɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɨ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɤɨɥɟɝɚɦ ɭ ɝɨɞɢɧɭ ɛɿɞɢ, ʀɯɧɿɦ ɫɿɦ’ɹɦ, ɞɿɬɹɦ. ȼɜɚɠɚɸ, ɦɢ – ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ - ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɦɢɥɨɫɟɪɞɧɢɦɢ. ȱ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɝɨɪɟ ɦɨɠɟ ɫɩɿɬɤɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɤɨɝɨ. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɥɚ ȼɿɪɚ ɑȿɊȿɆɇɂɏ. ФОТО Валерія СПРІНДІСА.


СПІЛКА. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɚ ɣ ɤɨɥɟɝ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ ɧɚɫ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢʀɡɞɹɬɶ ɡ Ɋɨɫɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ɇɨɥɞɨɜɢ. ȱ ɰɟ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ – ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɥɭ. ɏɨɱɚ ɧɚɦ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɨ ɛ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɣ ɫɢɥɢ, ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ, ɚɛɢ ɞɿɽɜɿɲɟ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ, ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ ɞɭɦɨɤ. ɓɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ? Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɫɩɿɥɤɢ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɩɪɟɫɿ, ɧɚ ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɫɥɨɜɚ ɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɡɛɢɪɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɜɥɚɞɢ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɇɋɀɍ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɿ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɲɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢ-

ɣɨɦɭ ɜ ɧɚɲɿ ɥɚɜɢ ɧɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ. ȼɜɚɠɚɸ, ɧɟ ɤɨɠɟɧ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɇɋɀɍ, ɚ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɦɟɞɿɚ 5 ɪɨɤɿɜ, ɦɚɽ ɿɦ’ɹ, ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɱɢɬɚɱɟɦ, ɝɥɹɞɚɱɟɦ. Ɍɚɤ, ɫɩɿɥɰɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɦɨɥɨɞɿ ɫɢɥɢ, ɚɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɫɿɯ ɩɿɞɪɹɞ. ɑɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɫɩɿɥɰɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɪɨɫɬɭ. ə ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɡɧɚɸ, ɹɤ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɜ ɱɥɟɧɢ ɫɩɿɥɤɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. Ɍɨ ɱɨɦɭ ɛ ɧɚɦ ɧɟ ɜɢɜɱɢɬɢ ʀɯɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ? ɍ ɧɚɫ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɨɬɭɠɧɨ ɞɿɽ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɇɋɀɍ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɸɽ ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȼɿɤɬɨɪ Ɇɚ-

ɦɨɧɬɨɜ. ȼɿɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɭɪɛɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɝɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɚ ɣ ɛɟɪɟ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢɤɥɚɞ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɧɨɦɟɪɚ ɝɚɡɟɬɢ ɞɨ 20-ɪɿɱɱɹ ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ƀɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɿ ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨɦɭ ɨɫɟɪɟɞɤɭ. Ⱥ ɩɨɬɿɦ ɜɪɚɯɭɜɚɥɢ ɞɭɦɤɢ ɤɨɥɟɝ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɟ ɡɚɛɭɜɚɽ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɸɜɿɥɟɽɦ, ɡɧɚɱɭɳɨɸ ɞɚɬɨɸ, ɩɨɞɿɽɸ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɝɨɥɨɜɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɘɪɿɣ Ɋɚɛɨɬɿɧ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɤɚɠɟ ɬɟɩɥɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɪɭɱɢɬɶ ɜɿɞɡɧɚɤɭ. Ɇɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɚɡɨɦ ɿ ɜ ɪɚɞɨɫɬɿ, ɿ ɜ ɫɤɪɭɬɧɿ ɯɜɢɥɢɧɢ. ɐɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɿ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɿ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.

Ɍɨɞɿ ɦɢ ɞɿɣɫɧɨ ɩɨɱɭɜɚɥɢɫɹ ɽɞɢɧɨɸ ɤɨɦɚɧɞɨɸ. ȱ ɫɩɪɚɜɚ ɬɭɬ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɘɪɿɣ Ɋɚɛɨɬɿɧ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɿɧɲɢɦ ɦɿɫɬɚɦ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɦ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿ ɧɢɦ ɚɤɰɿʀ. Ɂɦɿɧɢɜɫɹ ɱɚɫ, ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ. Ɍɨɞɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɧɟ ɬɚɤɚ ɜɟɥɢɤɚ, ɿ ɦɢ ɭɫɿ ɦɨɝɥɢ ɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ɱɢ ɡɛɨɪɢ, ɡɧɚɥɢ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ. Ɂɚɪɚɡ ɤɨɠɟɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ. ə ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɽ ɫɬɚɬɭɬ, ɽ ɧɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɚɥɟ, ɜɜɚɠɚɸ, ɬɪɟɛɚ ɞɨɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ: ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɫɩɿɥɤɭ ɜɢɝɿɞɧɨ ɿ ɤɨɧɱɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɠɧɨɦɭ. Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɛɚɧɚɥɶɧɭ ɤɚɡɨɱɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɥɟɝɤɨ

ɦɨɠɧɚ ɡɥɚɦɚɬɢ ɜɿɧɢɤ. Ⱥ ɦɢ ɡɚɛɭɜɚɽɦɨ ɩɪɨɫɬɿ ɿɫɬɢɧɢ. ɉɨɨɞɢɧɰɿ ɧɚɫ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɹɬɶ ɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɤɨɝɨɫɶ ɰɟ ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɟɛɟ ɩɨɜɚɠɚɽ, ɹɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɿ ɥɸɞɢɧɭ. ɉɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɞɟɤɨɪɚɰɿɸ, ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ – ɬɪɢɜɚɥɚ ɣ ɜɚɠɤɚ ɫɩɪɚɜɚ. Ɉɬɠɟ, ɬɪɟɛɚ ɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɡɚ ɧɚɲɭ ɬɜɨɪɱɭ ɫɩɿɥɤɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ȱ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɠɟ ɡɚɯɨɬɿɬɢ. Ⱦɨɛɪɟ, ɳɨ ɜ ɧɚɲɿɣ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɽ ɸɪɢɫɬ. Ⱥɥɟ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ – ɳɟ ɧɟ ɜɫɟ. ɉɨɬɪɿɛɧɚ ɧɚɲɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɿɦɿɞɠɟɦ ɫɩɿɥɤɢ, ɳɨɛ ɧɚɫ ɩɨɜɚɠɚɥɢ,

ɡ ɧɚɦɢ ɪɚɯɭɜɚɥɢɫɹ. Ɉɬ ɧɟɳɨɞɚɜɧɹ ɩɪɢɝɨɞɚ ɜ ɦɿɫɶɤɿɣ ɪɚɞɿ, ɡɧɨɜɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɩɥɸɧɭɥɢ ɜ ɨɛɥɢɱɱɹ. ɇɟ ɩɭɫɬɢɥɢ ɜ ɡɚɥ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ: ɦɿɫɰɹ ɡɚɦɚɥɨ. ȼɿɞɜɟɥɢ ɬɿɫɧɭ ɤɿɦɧɚɬɤɭ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɟɤɪɚɧ – ɞɢɜɿɬɶɫɹ. Ɉɬ ɜɚɦ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥ ɹɤ ɠɟ ɛɭɬɢ ɡ ɬɿɽɸ ɣɨɝɨ ɧɨɪɦɨɸ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɭ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɡɚ ʀɯɧɿɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ? ɇɚ ɬɚɤɿ ɜɢɛɪɢɤɢ ɜɥɚɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɢɬɬɽɜɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɁɆȱ, ɚ ɣ ɫɩɿɥɤɢ. ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɹ, ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɹ ɜɢɛɨɪɱɚ ɤɚɦɩɚɧɿɹ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɧɟɤɭɥɭɚɪɧɨ. ȱ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ʀʀ ɫɬɚɧɟ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɲɢɯ ɥɚɜ.

ɬɟɬɭ ɿɦ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ, ɩɪɢɣɧɹɥɢ 2 ɱɟɪɜɧɹ 2005-ɝɨ. ə ɬɨɞɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɨɱɭɜɚɜɫɹ „ɿɦɟɧɢɧɧɢɤɨɦ”. Ⱥɞɠɟ ɜ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ ɨɞɟɪɠɚɜ ɞɢɩɥɨɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚ ɇɋɀɍ ɡɚ ʋ18435, ɚ ɳɟ ɡ ɧɚɝɨɞɢ Ⱦɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ - ɝɪɚɦɨɬɭ ɜɿɞ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ɉɞɟɳɢɧɢ ɋɟɪɝɿɹ Ƚɪɢɧɟɜɟɰɶɤɨɝɨ. ȼ ɞɨɦɚɲɧɶɨɦɭ ɚɪɯɿɜɿ ɽ ɮɨɬɨ, ɞɟ ɜ ɨɮɿɫɿ ɈɊɈ ɇɋɀɍ ɧɚ ɰɟɪɟɦɨɧɿʀ ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɹ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɡɟɦɥɹɤɨɦ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ⱦɭɛɪɨɜɢɦ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɬɨɞɿ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɞɨ ɫɩɿɥɤɢ ɣ ɦɨɝɨ ɤɨɥɟɝɭ - ɛɟɪɟɡɿɜɱɚɧɢɧɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɛɨɝɚɬɨɜɚ. Ɍɟɩɟɪ ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɝɚɡɟɬɿ „ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ”.

ɉɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɥɚɜɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɪɚ, ɤɚɦɟɪɢ ɣ ɞɢɤɬɨɮɨɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɦɟɧɿ ɝɨɥɨɜɚ ɫɩɿɥɤɢ ɘɪɿɣ Ɋɚɛɨɬɿɧ. „əɤ, ɬɢ ɡ 1995-ɝɨ ɝɚɡɟɬɹɪ ɿ ɞɨɫɿ ɧɟ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɇɋɀɍ?!, - ɡɞɢɜɭɜɚɜɫɹ ɘɪɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ. - ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡ‘ɹɜɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ!”. ə ɦɨɥɨɞɟɱɨ „ɜɡɹɜ ɩɿɞ ɤɨɡɢɪɨɤ”. ...Ɍɪɚɜɟɧɶ 2007-ɝɨ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɭ ɤɪɚɳɿ ɫɜɿɬɢ ɦɿɣ ɛɚɬɶɤɨ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɿɪɢɱ, ɜɢɞɚɜɫɹ ɧɚ ɪɿɞɤɿɫɬɶ ɫɩɟɤɨɬɧɢɦ. ɋɬɚɪɢɦ ɛɟɪɟɡɿɜɫɶɤɢɦ ɰɜɢɧɬɚɪɟɦ ɿɞɟ ɩɪɨɰɟɫɿɹ. ɑɨɥɨɜɿɤɢ, ɫɢɥɭɸɱɢɫɶ, ɧɟɫɭɬɶ ɩɿɞ ɝɨɪɭ ɞɨɦɨɜɢɧɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɘɪɿɣ Ɋɚɛɨɬɿɧ.

Ɇɟɧɟ, ɦɚɬɿɪ ɜɿɧ ɬɨɞɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɩɪɨɫɬɢɦɢ, ɚɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. Ⱥ ɳɟ ɫɤɚɡɚɜ: „ɉɪɨɞɨɜɠɭɣ ɫɩɪɚɜɭ. Ⱦɨɤɢ ɞɚɸɬɶ. ȼ ɪɚɡɿ ɱɨɝɨ – ɬɟɥɟɮɨɧɭɣ”. Ɍɟɥɟɮɨɧɭɜɚɜ, ɿ ɧɟ ɪɚɡ. ȱ ɡɧɚɯɨɞɢɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. ɀɢɜɟ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɟ ɩɨɛɪɚɬɢɦɫɬɜɨ. ɉɪɚɰɸɽ Ɋɚɛɨɬɿɧ – ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ, ɞɜɢɝɭɧ ɿ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ. ɐɟ ɧɟ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɜɿɧ ɭ ɧɚɫ ɬɚɤɢɣ. ȱ ɰɟ ɡɧɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – ɨɫɶ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚɲɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ⱥ ɡɚɜɬɪɚ - ɡɧɨɜɭ ɥɢɫɬ ɩɨɤɥɢɱɟ ɜ ɞɨɪɨɝɭ...

Ǡ ȭȢ ȘȧȠȔȲȦȰ ȤșȘȔȞȦȢȤȜ?

ȱɜɚɧ ɇȯɇɈȼ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ɉɞɟɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ»

ɇ

ɚɲɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɤɢ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀʀ ɨɱɿɥɶɧɢɤɭ ɘɪɿɸ Ɋɚɛɨɬɿɧɭ, ɞɿɽ ɚɤɬɢɜɧɨ. ɉɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɚɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɟɫɶɤɢɯ

Ʌɚɪɢɫɚ ȻɍɊɑɈ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɟɱɟɪɧɹɹ Ɉɞɟɫɫɚ»

ɇ

ɚ ɠɚɥɶ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɿɥɤɚ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɱɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ. ə ɡɝɚɞɭɸ ȱɜɚɧɚ Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɢɱɚ Ʉɨɥɹɞɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɲɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɡɝɚɞɭɸ ɬɿ ɱɚɫɢ…

ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ ȼȱɊɂɑ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ȼɟɪɟɡɿɜɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ „ɋɬɟɩɨɜɢɣ ɦɚɹɤ”

Ⱦ

ɨ ɥɚɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɟɧɟ, ɩ‘ɹɬɢɤɭɪɫɧɢɤɚ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢ-

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

5


КОНКУРСИ

ɄɈɇɄɍɊɋɂ

ПИТНА ВОДА: ЯКІСТЬ ТА КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ Ⱦɚɬɚ: ɡ 22 ɛɟɪɟɡɧɹ 2011ɪɨɤɭ ɩɨ 22 ɛɟɪɟɡɧɹ 2012 ɪɨɤɭ. Ɇɟɬɚ: ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ ɤɪɚɳɟ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɍɦɨɜɢ ɭɱɚɫɬɿ: 1. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ IDS Group Ukraine ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɤɪɚɳɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɦɭ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɁɆȱ ɧɚ ɜɨɞɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ (ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɦɟɞɢɤɢ), ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɩɪɟɫ-ɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɨɲɢɪɸɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. 2. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɡɹɬɢ ɹɤ ɜɟɫɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɬɟɦɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ. 3. ɉɚɤɟɬɢ ɡ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜ ɁɆȱ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɞɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɨ 1 ɛɟɪɟɡɧɹ 2012 ɪɨɤɭ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɠɭɪɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɜɨɯ ɬɢɠɧɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ. 4. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɽ: • ɩɨɜɧɨɬɚ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ; • ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ; • ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; • ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ (ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ); • ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ. ɉɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɛɭɞɟ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨɝɨ ɞɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜɨɞɢ (22 ɛɟɪɟɡɧɹ 2012 ɪɨɤɭ) ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɩɿɥɰɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɞɿ ɠ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɜɪɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɿɜ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦ: 1 ɦɿɫɰɟ – ɧɨɭɬɛɭɤ; 2 ɞɪɭɝɢɯ ɦɿɫɰɹ – ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢ; 3 ɬɪɟɬɿɯ – ɞɢɤɬɨɮɨɧɢ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɫɢɦɨ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 01001 ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɭɥ. ɏɪɟɳɚɬɢɤ, 27 Ⱥ, ɨɮ.30, ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ ɇɋɀɍ, ɡ ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ – «ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ: «ȼɨɞɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ». Ⱦɨɜɿɞɤɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ: (044) 288-04-94, 235-00-05, jf@nsju.org (ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɮɨɧɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ) 6

"ЖУРНАЛІСТ

ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɿ ɡ

dzȥȣȻȩȜ Ȼ ȤȢțȖȜȦȢȞ ȧȞȤȔȼȡȥȰȞȜȩ ȖȜȘȔȡȰ ȦȔ ȤșȘȔȞȦȢȤȥȰȞȢȼ ȣȤȔȞȦȜȞȜ «Редакторський Портал» за підтримки компанії JTI та в партнерстві з Українською Асоціацією Видавців (УАВПП) започатковують постійно діючий конкурс авторських матеріалів: «Успіхи і розвиток українських видань і редакторської практики» - про досвід роботи українських видавничих компаній, редакцій газет та журналів, редакторів, про успішні проекти. Ɇɟɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɢ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɿɞɟɹɦɢ ɦɿɠ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɪɚɳɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɨ ɭɫɩɿɲɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɟɞɿɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.

Тематика матеріалів

ɇɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ȱɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ. ɓɨ ɫɚɦɟ ɩɪɢɧɟɫɥɨ ɭɫɩɿɯ, ɚ ɳɨ ɧɟ ɜɢɣɲɥɨ, ɿ ɱɨɦɭ. əɤ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɱɨɦɭ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ, ɚ ɳɨ ɜɠɟ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɝɪɨɲɟɣ. ȱ ɱɨɦɭ? əɤɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɓɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜɢɞɚɧɧɹ? əɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɫɭɜɚɽ ɱɢɬɚɱ? əɤ ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ, ɚ ɳɨ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ? ɑɨɦɭ? əɤɿ ɩɥɚɧɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ? Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɫɬɶ ȱɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ (ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɬɚ ɧɟ ɭɫɩɿɲɧɢɣ) – ɞɪɭɤɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɟɛ-ɫɚɣɬ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɚɣɞɠɟɫɬ, ɬɨɳɨ. əɤ ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ, ɹɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ. Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɞɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. əɤ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɨɡɦɿɪ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɨɞɚɠɿ ɬɢɪɚɠɭ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ əɤ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɞɿɚ. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɜɨɧɢ У К РА Ї Н И "

ɰɟ ɪɨɛɥɹɬɶ, ɹɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ. ɓɨ ɪɚɞɹɬɶ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɚ ɳɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɢɦ, ɿ ɱɨɦɭ.

Умови участі в конкурсі

1. ɍɫɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɠɭɪɿ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ, ɛɭɞɭɬɶ ɨɩɥɚɱɟɧɿ. Ʉɪɚɳɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɿ. 2. ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2011 ɪɨɤɭ. 3. Ɋɨɛɨɬɢ, ɧɚɞɿɫɥɚɧɿ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɚɪɲɨɸ ɡɚ 01.01.2011, Ɋɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɧɟ ɛɪɚɬɢɦɭɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɿ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɚɬɢɦɟ ɬɚ, ɹɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ. 4. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɲɚɧɫɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɭ ɮɿɧɚɥɿ ɦɚɬɢɦɭɬɶ: ɚ) ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɟ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ; ɛ) ɝɥɢɛɨɤɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɟɦɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ case study(ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ-ɩɨɲɭɤ ɪɿɲɟɧɧɹɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ-ɨɩɢɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ-ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɯɭ); ɜ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɨɳɨ. Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɧɚɞɫɢɥɚɣɬɟ ɜɚɲɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɞɪɟɫɭ pr@uapp.org ɡ ɩɪɢɦɿɬɤɨɸ «Ʉɨɧɤɭɪɫ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɉɨɪɬɚɥ». Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚ ɨɫɨɛɚ: Ⱦɚɪɿɹ ȼȱɇɇȱɄɈȼȺ, (044) 425-57-87, pr@uapp.org


КОНКУРСИ

ǯȤȢ ȧȞȤȔȼȡȥȰȞȧ ȞȡȜȗȧ – Ȗ ȠșȘȻȔ У Держкомтелерадіо України відбулося засідання журі конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних засобах масової інформації.

ɐ

ɶɨɝɨ ɪɚɡɭ ɱɥɟɧɢ ɠɭɪɿ ɧɚ ɱɨɥɿ ɿɡ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ Ƚɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɧɚɬɨɥɿɽɦ Ɇɭɪɚɯɨɜɫɶɤɢɦ ɨɛɢɪɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɫɟɪɟɞ 12 ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, 16 ɪɚɞɿɨɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ 13 ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɬɶ ɤɧɢɠɤɨɜɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɚɝɭɸɬɶ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɦɨɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɪɨɥɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɧɢɝɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɉɿɫɥɹ ɠɜɚɜɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɠɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɍ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «Ʉɪɚɳɚ ɝɚɡɟɬɧɚ (ɠɭɪɧɚɥɶɧɚ) ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ» - ɫɬɚɬɬɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ «Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣ» Ɇɢɤɨɥɢ Ɇɚɥɚɯɭɬɢ «Ɋɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ «ȼɚɤɭɭɦ»», ɹɤɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɦɚɧɭ ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ ɧɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɟɦɿɸ ɿɦ.Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ȱɝɨɪɹ ɉɚɜɥɸɤɚ «ȼɚɤɭɭɦ»; ɍ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «Ʉɪɚɳɚ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚ» - ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ʉɧɢɝɚ.UA» (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɋɟɪɝɿɣ ɇɟɪɟɬɿɧ) ɉɟɪɲɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɜɥɚɫɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɫɦɚɤɢ, ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. ɍ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «Ʉɪɚɳɚ ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱɚ» - ɪɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥ «Ʉɧɢɠɤɨɜɢɣ ɫɩɚɥɚɯ» (ɚɜɬɨɪ ȱɜɚɧ Ɋɹɛɿɣ) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɫɥɭɯɚɱɿ ɳɨɧɟɞɿɥɿ ɞɿɡɧɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɨɜɢɧɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɤɧɢɠɤɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɩɨɞɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɨɳɨ. ɉɪɟɫ-ɫɥɭɠɛɚ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɍɤɪɚʀɧɢ. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

7


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ

DzȜȣȢȖȻȥȦȰ, ț ȳȞȢȼ ȷ ȤȻțȡȜȝ ȖȜȩȻȘ Ɉɥɶɝɚ ȼɈɃɐȿɏȱȼɋɖɄȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ»

Ʌ

ɢɫɬ ɧɚɞɿɣɲɨɜ ɡ ɫɥɚɜɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ Ʌɭɛɧɢ, ɳɨ ɧɚ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɿ, ɜɿɞ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɨɪɹɤɚ. ɓɟ ɲɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɩɿɣ , ɫɭɞɹɱɢ ɡ «ɲɚɩɤɢ», ɧɚɞɿɫɥɚɧɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɝɚɡɟɬɢ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɚ», ɬɪɶɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɪɚɣɨɧɭ, ɞɜɨɦ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɨɱɿɥɶɧɢɤɚɦ. ɏɿɛɚ ɳɨ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɫɟɪɟɞ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɥɢɫɬɚ ɧɟɦɚɽ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɝɚɡɟɬɭ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɚ», ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɩɪɨ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ ɥɢɫɬɚ, ɜɢɧɢɤɥɢ ɡ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɚɪɢ. Ʌɢɫɬ ɫɟɪɞɢɬɢɣ. ɓɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣɨɝɨ ɫɭɬɶ, ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɹɞɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɢ» ȱɜɚɧɚ Ȼɭɪɞɢɦɚ, ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ȼɚɫɢɥɶ Ʉɨɪɹɤ ɩɢɲɟ: «ȼɢ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɧɚɫɬɢɪɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɨ ɣ ɦɭɠɧɨɫɬɿ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚ ɱɟɫɬɶ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ʀʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɩɪɢɣɧɹɜɲɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɚɪɭ… ɉɪɢɣɧɹɥɢ ɜɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɨɛɿɣɦɚɜ ɿ ɨɛɿɣɦɚɽ Ɇɢɤɨɥɚ ɒɦɚɬɤɨ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜ ɠɨɞɧɿɣ ɪɚɣɨɧɰɿ ɞɜɨɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ, ɚ ɜ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɿ» ɬɟɩɟɪ ɭɠɟ ɞɜɚ, ɧɿɛɢ ɰɟ ɹɤɟɫɶ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ. ə ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɜɫɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɜɚɲɨʀ ɜɢɧɢ, ɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ ɦɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɡ ɧɚɫɬɿɣɥɢɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɪɚɣɨɧɭ ɿ ɦɿɫɬɚ. Ɂɪɨɛɥɟɧɨ ɰɟ ɫɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɳɨɛ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɪɚ ɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɡɚɣɧɹɜ ɤɪɿɫɥɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɿ ɡɚɪɨɛɢɜ ɫɨɛɿ ɩɟɧɫɿɸ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɣɨɦɭ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. Ⱥɥɟ

8

Ця публікація не претендує на те, щоб відкрити щось дуже нове в роботі друкованих ЗМІ. Але, можливо, саме деяка типовість ситуації редакційних буднів однієї з численних районних газет комусь допоможе розібратися і в своїх справах. Наштовхнув на публікацію один малоприємний лист. ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɢ, ɹɤ ɦɟɧɿ ɿ «ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ» ɣɨɝɨ ɞɨ ɝɚɜɿɞɨɦɨ, ɧɿɯɬɨ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɫɩɿɜɡɚɫ- ɡɟɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɥɚɞɧɿ ɥɸɞɢ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɥɶɰɟɦ ɧɟ ɩɨɜɨɪɭɯ- ɡɚɪɨɛɢɜ ɩɟɧɫɿɸ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɹ. ɧɭɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ Ɉɬɠɟ, ɩɨɩɪɢ ɞɟɹɤɭ ɚɦɛɿɬɧɿɫɬɶ ɝɚɡɟɬɢ ɳɟ ɣ ɨɛɞɿɥɢɥɢ ɜ ɡɚɪɩɥɚɬɿ ɥɢɫɬɚ, ɽ ɜ ɧɶɨɦɭ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ…. Ɍɟɩɟɪ ɭ ɳɨ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ. ȱ, ɹɤ ɰɟ ɛɭ«Ʌɭɛɟɧɳɢɧɿ» ʀɯ 14. Ɇɚɣɠɟ, ɹɤ ɭ ɜɚɽ, ɩɨɬɹɝɥɢ ɡɚ ɨɞɧɭ ɧɢɬɨɱɤɭ – ɱɢ «Ɂɨɪɿ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ» ɿ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɪɚɜɞɚ ɜɫɟ, ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɫɬɨɫɨɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɜ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ «ɋɟ- ɜɧɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɚɪɢ ɿ ɳɨɞɨ ɥɨ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɟ». Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɹɤ ɦɟɧɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɢɪɚɠɿɜ, - ɚ ɡ ɤɥɭɛɤɚ ɜɿɞɨɦɨ, ɜ «ɉɢɪɹɬɢɧɫɶɤɢɯ ɜɿɫɬɹɯ» ɩɨɬɹɝɥɢɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɢ». ɲɬɚɬ ɫɿɦ ɨɫɿɛ. ɐɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɪɚ ɫɬɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ, ɿ ɳɨ ɠ ɜɢɝɪɚɥɢ ɱɢɬɚɱɿ ɜɿɞ ɡ ɬɚɤɢɦ ɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɪɟɬɚɤɨʀ «ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ»? Ɍɢ- ɞɚɤɬɨɪ. Ɉɬ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɜɨɧɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɪɚɠ ɝɚɡɟɬɢ, ɹɤ ɛɚɱɭ, ȼ Ʌɭɛɧɚɯ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ dz ǰǶǿȀǮȅǮǣ ɪɿɡɧɨɦɭ. ɭɩɚɜ, ɿ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɛɿɥɶɲɟ ɫɯɨɠɟ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɞɧɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɨ, ɛɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɢɲɟ ǿǺǥǹǶǰǼǿȀǥ Ɇɚɪɚ, ɧɟ ɬɪɢɦɚɽɬɶɛɟɡɩɪɢɧɰɢɩɧɿɫɬɸ, ɫɹ ɤɭɩɢ ɧɿ ɝɪɚɦɚɬɢǥ ǽǾǼǽǼǵǶȄǥǷ ɿɧɲɿ – ɭɦɿɧɧɹɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɱɧɨ, ɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ, ɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ. ȼɿɞɱɭɬɧɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɜɭ ɿɡ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɡɚɞɥɹ ɡɧɚɽ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ Ʌɭɛɟɧɳɢɧɿ, ɫɩɨɤɨɸ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. ȼɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɝɚɡɟɬɚ – ɳɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɣɨɦɭ ɜɠɟ ɧɟ ɩɿɞ ɫɢɥɭ….». ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɢɯ ɪɚɣɨɧɨɤ ɜ Ⱥ ɞɚɥɿ – ɩɪɢɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɟ- ɍɤɪɚʀɧɿ – ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɳɟ ɜ ɥɢɩɧɿ ɪɰɟɦ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɤɿɥɶɤɨɯ 1917 ɪɨɤɭ . ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɭ ɜɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɦ ɯɨɞɭ ɜ ɫɜɿɬ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ʀʀ ɧɚɡɜɢ: Ɇɚɪɨɸ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. «ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ʌɭɛɟɧɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɪɚɇɟɩɪɢɽɦɧɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿ ɛɨɱɢɯ ɢ ɫɨɥɞɚɬɫɤɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ», ɱɢɬɚɬɢ ɬɚɤɿ ɥɢɫɬɢ. Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ «ɑɟɪɜɨɧɚ Ʌɭɛɟɧɳɢɧɚ», «Ʌɟɧɿɧɚɜɬɨɪ ɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɫɶɤɚ ɡɨɪɹ», «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɚ». Ⱥɥɟ, ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɜɥɚɞɿ ɹɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɦ Ɇɚ- ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɝɚɡɟɬɚ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɥɢɠɪɨɸ. Ⱥɥɟ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɮɪɚɡɚ ɱɨɸ ɞɨ ɱɢɬɚɰɶɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ, ɫɚɦɟ ɡ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɢɣɲɨɜ ɱɨɥɨɜɿɤ ɛɟɡ ɧɟʀ ɥɸɞɢ ɡɧɚɥɢ, ɱɢɦ ɠɢɜɟ ɦɿɫɬɨ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɜɿɞɪɚɡɭ ɪɚɣɨɧ. ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɋɚɦɟ ɡ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɢ» ɜɢɣɲɨɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɬɚ ɳɟ ɣ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ «ɋɿɥɶɫɶɤɢɯ ɜɿɫɬɟɣ» ɨɞɢɧ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɭɠɟ ɽ ɿ ɩɪɚɰɸɽ ȼɚɫɢɥɶ Ƚɪɭɡɿɧ. ɍ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɢ ɬɭɬ ɞɚɜɧɨ. ɉɪɢɣɲɨɜ ɜɿɧ ɧɿɛɢɬɨ ɩɿɞ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɩɨɟɬɢ ɿ ɩɢɫɶɩɪɢɜɨɞɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɦɨɥɨ- ɦɟɧɧɢɤɢ ɉɚɜɥɨ ɍɫɟɧɤɨ, Ɇɢɯɚɣɥɨ ɞɠɭɜɚɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ (ɹɤ ɡ‘ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ Ʉɨɡɚɤɨɜ, Ʌɟɨɧɿɞ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɶɤɢɣ, ɩɿɡɧɿɲɟ, ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɚɰɸ- Ɉɥɟɫɶ Ⱦɨɧɱɟɧɤɨ, ɿɧɲɿ. Ɇɚɽ ɝɚɡɟɬɚ ɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɜɿɤ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɫ- ɭɪɹɞɨɜɿ ɧɚɝɨɪɨɞɢ. ɬɭɩɢɜ ɿ ɩɨɜɚɠɧɿ ɫɿɦɞɟɫɹɬ). Ⱥɥɟ ɠ Ⱥ ɳɨ ɬɟɩɟɪ? ɏɬɨ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɿ ɫɚɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɪɚ, ɹɤ ɩɢɲɟ ɜɢɞɚɧɧɹ? əɤɿ ɬɢɪɚɠɿ? ɑɢɦ ɰɿɤɚɚɜɬɨɪ, ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 60-ɪɿɱɱɹ, ɜɢɦ ɦɨɠɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɹ ɬɜɨɪɱɢɣ

ǻ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɤɨɥɟɤɬɢɜ? əɤ ɝɚɡɟɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɨɲɬɿɜ? əɤ ɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɤɚɞɪɢ ɞɨ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ? Ɋɨɡɦɨɜɥɹɽɦɨ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ȱɜɚɧɨɦ Ȼɭɪɞɢɦɨɦ, ɹɤɢɣ ɨɱɨɥɸɽ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɨɫɶ ɭɠɟ 10 ɪɨɤɿɜ. ɋɯɨɠɟ, ɧɚ ɰɸ ɩɨɫɚɞɭ ɜɿɧ ɩɪɢɣɲɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɭɱɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɨɦ. Ⱥɥɟ ɠ ɡɧɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɿɤ – ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɟ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɥɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɤɚɠɭɬɶ ɧɢɧɿɲɧɿ ɦɨɥɨɞɿ, – ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɇɟ ɡɚɣɜɿ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɜ ɭɫɿ ɱɚɫɢ ɣ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɝɚɡɟɬɭ ɰɿɤɚɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ. ɉɪɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɬɜɨ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ ɦɨɠɟɦɨ ɫɭɞɢɬɢ ɡɿ ɫɥɿɜ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɨɪɹɤɚ ɿ ɥɭɛɟɧɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ Ɉɥɟɤɫɿɹ Ƚɪɢɰɚɽɧɤɚ. ɉɟɪɲɢɣ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɧɧɢɣ ɭ ɤɚɞɪɨɜɿɣ ɤɨɥɨɬɧɟɱɿ, ɧɟ ɡɦɿɝɲɢ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ «ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦ» ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɜɢɧɧɢɣ ɭ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ɬɢɪɚɠɿɜ ɱɟɪɟɡ ɧɟɰɿɤɚɜɭ ɝɚɡɟɬɭ. Ɇɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɞɨɛɪɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɿ ɜɿɧ ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɭɫɿ ɝɚɡɟɬɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɲɬɚɬɿɜ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɂɚɩɟɪɟɱɭɽ ɦɟɪ ɿ ɞɭɦɤɭ ɫɜɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɪɹɤɚ, ɧɿɛɢɬɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɚɪɭ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨɛ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟ Ȼɭɪɞɢɦɚ. - ə ɧɟ ɱɭɜ, ɳɨɛ ȱɜɚɧ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɧɚɩɢɫɚɜ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɿ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɩɨɩɪɚɰɸɽɦɨ ɡ ɧɢɦ ɳɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɿɤ, - ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ƚɪɢɰɚɽɧɤɨ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿɣ ɪɨɡɦɨɜɿ. Ȼɭɪɞɢɦ ɩɪɨ ɥɢɫɬ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɨɪɹɤɚ ɡɧɚɽ ɿ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɞɬɨ ɩɢɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ: ɦɨɜɥɹɜ, ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤ , ɳɨ ɧɟ ɨɛɪɚɥɢ ɣɨɝɨ ɦɿɫɶɤɢɦ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɨɬ ɿ ɲɭɤɚɽ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ. Ɍɟɩɟɪ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɧɢɦ


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɦɿɫɶɤɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɩɢɫɚɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɥɢɫɬɢ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɚɧɰɿɣ. ȼɿɪɢɬɢ ɱɢ ɧɟ ɜɿɪɢɬɢ ȼɚɫɢɥɟɜɿ Ʉɨɪɹɤɭ? ɉɪɨɲɭ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ ɩɪɢɫɥɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɧɨɦɟɪɿɜ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɇɚɪɢ, ɳɨɛ ɩɨɱɢɬɚɬɢ, ɿ ɡɚɩɢɬɭɸ: - Ⱥ ɩɪɚɜɞɚ, ɳɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɪɚ ɧɟ ɬɚɤɢɣ ɦɨɥɨɞɢɣ ɿ ɧɟ ɬɚɤɢɣ ɞɨɛɪɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɚɛɢ ɩɿɞɧɹɬɢ ɝɚɡɟɬɭ ɧɚ ɳɚɛɟɥɶ ɜɢɳɟ. - Ɂɚ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɿ ɜ ɥɢɫɬɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɚɪɚ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɨɝɚɧɭ. Ɍɟɩɟɪ ɭɜɚɠɧɿɲɟ ɫɥɿɞɤɭɸ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ⱥ ɳɨɞɨ ɜɿɤɭ, ɬɨ ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɞɿɣɫɧɨ ɫɥɿɞ ɨɦɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢ. ȼɟɬɟɪɚɧɢ ɧɟ ɛɚɠɚɸɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞ ɿ ɩɿɫɥɹ ɫɿɦɞɟɫɹɬɢ. Ɉɞɧɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ, ɬɚɤ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɣɨɝɨ ɩɨɧɨɜɢɥɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ. Ɍɟɩɟɪ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɪɢɣɲɥɚ ɳɟ ɣ ɦɨɥɨɞɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɤɚ, ɹɤɚ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɡ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. - Ⱦɟ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɛɟɪɟɬɟ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɲɬɚɬɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ? ȼɥɚɞɧɿ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɲɬɢ? (ɍ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɯ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɢ» ɪɚɣɨɧɧɿ ɪɚɞɚ ɣ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ, ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ). - Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɿɞ ɧɨɜɿ ɲɬɚɬɢ ɝɪɨɲɟɣ ɧɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ. Ɂɚ ɪɚɣɨɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɁɆȱ ɝɚɡɟɬɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɿɤ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 80 ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ, ɿ ɡɚ ɩɟɪɲɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ ɧɚɞɿɣɲɥɨ 30 ɬɢɫɹɱ. Ɇɿɫɬɨ ɨɩɥɚɱɭɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚ ɭɝɨɞɨɸ ɩɪɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɞɢ. Ɇɢ ɣ ɫɚɦɿ ɡɚɪɨɛɥɹɽɦɨ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽɦɨ ɩɥɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɇɢɧɿ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭɫɿɯ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɳɨɛ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɪɹɞ ɩɢɬɚɧɶ ɳɨɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɬɶ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪɚ ɬɭɪɛɭɽ ɨɮɿɰɿɨɡ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɢɜɚɽ ɝɚɡɟɬɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɚɤɬɢ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɞɥɹ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɹ. ɋɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɰɟ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɝɚɡɟɬɚ ɫɬɚɽ ɧɟɰɿɤɚɜɨɸ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ, ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɬɢɪɚɠ. Ʉɨɥɢɫɶ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɚ» ɦɚɥɚ ɧɚɤɥɚɞ ɞɟɫɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ, ɳɟ ɧɟɞɚɜɧɨ – ɲɿɫɬɶ, ɚ ɧɢɧɿ ɧɚɛɢɪɚɽ ɥɢɲɟ ɩ‘ɹɬɶ ɬɢɫɹɱ. - ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɯɨɱɚ ɛ ɥɟɝɲɟ, - ɝɨɜɨɪɢɬɶ ȱɜɚɧ Ȼɭɪɞɢɦ, - ɳɨ ɝɿɥɤɢ ɜɥɚɞɢ ɦɿɫɬɚ ɿ ɪɚɣɨɧɭ - ɧɚ ɨɞɧɿɣ

ɩɚɪɬɿɣɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɧɟ ɫɩɟɪɟɱɚ- ɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɸɬɶɫɹ, ɤɨɦɭ ɛɿɥɶɲɟ ɦɿɫɰɹ ɬɪɟɛɚ ɧɨɫɬɿ» ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚɹɜɥɹɽ ɜɿɞɜɟɫɬɢ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɡɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ: ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɦ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɦɢɧɭɥɨʀ ɜɥɚɞɢ. Ɇɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɫɩɿɜɱɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɚɜɞɚ, ɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ, ɹɤɨɦɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɦ ɿ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɝɭɛɭɬɢ «ɦɿɠ ɤɪɚɩɟɥɶɤɚɦɢ, ɦɿɠ ɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɚɤɬɭ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ⱥɥɟ ɤɪɚɩɟɥɶɤɚɦɢ». ȼɨɠɞɿ, ɣ ɩɪɚɜɞɚ, ɸɪɢɫɬɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɜɿɬɨɜɚ ɥɸɛɥɹɬɶ, ɳɨɛ ʀɯ ɨɫɩɿɜɭɜɚɥɢ. ɐɟ ɦɟɪɟɠɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɞɪɭɛɭɥɨ, ɽ ɿ, ɦɚɛɭɬɶ, ɤɨɜɚɧɨɝɨ ɁɆȱ. ɉɪɢ ɧɟ ɫɤɨɪɨ ɳɟɡɧɟ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ǼǴǻǮ ǵǻǮǷȀǶ ɧɚ «Ƚɨɥɨɫ ɍɤɪɚʀɡ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɑɨɦɭɫɶ ɥɸɞɢɧɚ, ɧɢ» ɬɚ «ɍɪɹɞɨɜɢɣ ȅǶǺǮǹǼ ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɚɤɭɪ‘ɽɪ», ɞɟ ɨɮɿɰɿɨɡɭ ɩɥɹɽ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɧɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ȄǥǸǮǰǼDZǼ ɬɪɨɧ, ɚ ɭ ɦɚɥɟɧɶɤɟ ɦɿɫɰɟ. ɜɥɚɞɧɟ ɤɪɿɫɟɥɶɰɟ, ȱ ɝɨɥɨɜɚ ɉɨɥɬɚɜǥ ǰ ǽǼǵǶȀǶǰǥ ɡɚɛɭɜɚɽ: ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɳɨ ɡɟɦɥɹɤɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɦɟɬɨ- ɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ Ƚɪɢɝɨɪɿɣ Ƚɪɢɧɶ ɞɢɱɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɹ ɤɨɦɭɧɚɱɚɥɶɧɢɰɶɤɿ ɡɚɫɥɭɝɢ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɚɥɶɧɚ ɩɪɟɫɚ ɞɪɭɤɭɽ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɤɪɚɳɢɦ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɠɢɬ- ɚɤɬɢ – ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ. Ⱥɥɟ ɠ ɬɹ ɧɟ ɫɬɚɧɟ. ɡɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɲɬɢ Ɇɿɫɰɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚ ɜɢ- ɚɛɨ ɱɟɪɟɡ ɛɸɞɠɟɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɞɭ: ɧɚɪɨɞ ɡɧɚɽ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɧɹ, ɚɛɨ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɭɝɨɳɟ ɜɿɞɬɨɞɿ, ɹɤ ɬɨɣ ɞɨ ɞɢɬɫɚɞɤɚ ɞɢ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɯɨɞɢɜ, ɿ ɤɨɠɟɧ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɤɪɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɳɨɛ ɨɫɧɨɱɢ ɜ ɛɿɤ ɞɨɛɪɚ, ɱɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɝɚɡɟɬɢ ɧɟ ɫɬɪɚɠɞɚɜ. ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɢ- Ⱥ ɳɨɞɨ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɢ» ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɞɭ. Ⱥɥɟ ɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ Ʌɭɛɟɧ ɜ ɬɚɦ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿɣ ɪɨɡɦɨɜɿ ɡ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɿ ɧɚɞ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɿ ɧɚɞ ʀʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ «ɀɍ» ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ: «Ɇɨʀɯ ɨɛɥɢɱ ɜ ɜɢɝɥɹɞɨɦ. ɝɚɡɟɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ. Ɇɚɽ ɛɭɬɢ ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɚɤɬ ɦɿɫɬɨ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɢɬɚɧ- – ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ ɰɿɤɚɜɨɫɬɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɧɹɦɢ, ɜɫɟ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ». ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɦɚɪɿɭɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ Ɍɨɞɿ ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɽ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ «ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ» ɡ Ⱦɨɧɟ«Ʌɭɛɟɧɳɢɧɿ»? ɒɬɚɬɭ ɧɿɛɢɬɨ ɜɢ- ɱɱɢɧɢ. ȼ ɦɿɫɬɿ ɧɟɦɚɽ ɤɨɦɭɧɚɥɶɫɬɚɱɚɽ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɚɤɨɠ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɿ ɞɥɹ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɦɿɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜɥɚɞɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɿ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɧɚɣɬɢɪɚɠɧɿɲɭ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ ɝɚɡɟɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɞɚɧɧɹ: ɡɚ- ɬɭ - «ɉɪɢɚɡɨɜɫɤɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ». ɦɿɧɢɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɿɧɬɟɪɜ‘ɸ ɡ ɐɹ ɞɚɜɧɨ ɜɠɟ ɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɶɩɨɫɚɞɨɜɰɟɦ ɰɿɤɚɧɚ ɝɚɡɟɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɦ ɪɟɩɨɪɬɚɠɟɦ ɞɪɭɤɭɽ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ dzDZȁǹȍȀǼǾǻǶǷ ɚɤɬɢ. ɩɪɨ ɬɭ ɫɚɦɭ ɞɨɛɪɭ ɫɩɪɚɜɭ, ɹɤɨɸ ɯɜɚȽɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟǮǸȀ ɥɢɬɶɫɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤ. ɞɚɤɬɨɪ ɜɢɞɚɧɧɹ Ɍɚɤ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɛɭɥɨ ǻdz ǽdzǾdzȆǸǼDzǮ Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɨɤɚɪɫɶɛ ɿ ɰɿɤɚɜɿɲɟ, ɿ ɩɟɤɢɣ ɪɨɡɩɨɜɿɜ, ɳɨ Dzǹȍ ȄǥǸǮǰǼǿȀǥ ɡ ɦɿɫɶɤɪɚɞɨɸ ɿ ɪɟɤɨɧɥɢɜɿɲɟ. Ɍɚ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɦɿɫɶɤɜɢɤɨɧɤɨɦɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɪɟɛɚ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɭɝɨɞɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɛɿɝɚɬɢ, ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɇɨɠɧɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɚɤɬɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɧɚɣɬɢ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɿ ɜ ɩɨɡɢ- ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɢɜɿ. ȱ ɧɟ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨ «ɪɢɬɢ» ɤɪɢ- ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɥɨɳɿ. ɬɢɤɭ, ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ. ɓɨ ɠ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, Ƚɨɥɨɜɧɟ, ɳɨɛ ɛɭɥɚ ɩɪɚɜɞɚ. ɬɚɦ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. ɍɫɟ ɓɨ ɠ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɭ- ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɚɤɬɢ, ɬɨ ɬɟɪɿɚɥ ɽ ɰɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɬɭɬ ɧɿɞɟ ɧɟ ɩɨɞɿɧɟɲɫɹ. ɋɬɚɬɬɹ ɡɚɝɚɥɭ ɠɢɬɟɥɿɜ ɦɿɫɬɚ. əɤɳɨ, ɩɪɢ13 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɫɚɞɢ ɦɿɪɨɦ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɚɤɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢ- ɪɨɡ‘ɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɩɟɧɫɿɣ-

Ǻ

Ǿ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɬɨɳɨ, ɬɚɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɩɿɞ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ «ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ», «Ɉɮɿɰɿɣɧɨ». Ɉɞɢɧ ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ – ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜɿɞɞɿɥɭ ɫɭɛɫɢɞɿɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɫɿɦ‘ʀ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. ȱɧɨɞɿ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. Ɍɚɤ ɨɮɿɰɿɨɡ ɫɬɚɽ ɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ ɱɢɬɚɱɟɜɿ, ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɽ ɝɚɡɟɬɿ ɛɭɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɨɸ. ɉɨɰɿɤɚɜɢɥɚɫɹ ɣ ɳɨɞɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɭ Ʌɭɛɧɚɯ, ɚɞɠɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɩɨɞɚɽ ɳɟ ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɡɜ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɨɞɡɜɨɧɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɢɯ ɧɟ ɫɤɥɚɥɨɫɹ. ɋɚɣɬ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ʀɯ ɱɨɦɭɫɶ ɿɝɧɨɪɭɽ ɿ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɽ. Ɂ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɫɩɿɥɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɝɚɡɟɬɢ Ʌɭɛɟɧ ɧɟ ɞɭɠɟ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ, ɧɚɩɟɜɧɨ ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɡɚ ɥɿɩɲɟ ɜɚɪɢɬɢɫɹ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɫɨɤɭ. Ɉɞɧɿ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɝɚɡɟɬɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɦɿɫɬɚ ɽ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɿ ɜɨɧɚ ɡɚɜɚɠɚɽ «Ʌɭɛɟɧɳɢɧɿ» ɧɚɛɢɪɚɬɢ ɬɢɪɚɠ. ȱɧɲɿ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢ-ɱɨɬɢɪɢ ɝɚɡɟɬɢ. ȼɚɫɢɥɶ Ʉɨɪɹɤ ɭ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɣ ɣɨɦɭ ɤɪɢɬɢɱɧɿɣ ɦɚɧɟɪɿ ɪɨɡɩɨɜɿɜ, ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɤ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɝɚɡɟɬ ɩɪɨɫɢɜ ɭ ɧɶɨɝɨ ɬɪɨɯɢ ɝɪɨɲɟɣ, ɳɨɛ ɜɢɞɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ. ȼ ɨɛɦɿɧ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɭ ɧɿɛɢɬɨ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɨɫɿɛ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɝɪɨɲɨɞɚɜɟɰɶ ɭɤɚɠɟ ɩɚɥɶɰɟɦ. ɏɨɱɚ ɽ ɣ ɿɧɲɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ Ɉɞɟɳɢɧɚ ɩɨɪɚɞɭɜɚɥɚ ɧɨɜɢɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ - «Ɋɚɣɰɟɧɬɪ» (Ɍɚɬɚɪɛɭɧɚɪɢ) ɿ «ɗɬɨ ɜɚɲɚ ɝɚɡɟɬɚ» (ɋɚɪɚɬɚ) (ɩɪɨ ɧɢɯ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ»). ɇɟɛɚɣɞɭɠɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɲɭɤɭɸɬɶ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɞɪɭɤ ɜɫɿɦɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ, ɳɨɛ ɨɛ‘ɽɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɫɜɨʀɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. ȱ ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɞɭɦɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɿ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ - ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɇɚɞɬɨ ɞɨɜɝɨ ɬɨɱɚɬɶɫɹ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɬɹɝɭɸɱɢ ɤɨɧɜɭɥɶɫɿʀ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɹɤɚ ɩɨɞɟɤɨɥɢ ɥɟɞɶ ɠɟɜɪɿɽ ɫɬɚɪɢɦ ɛɚɝɚɠɟɦ ɭ ɜɫɶɨɦɭ: ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɣ ɡɦɿɫɬ, ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɞɪɭɤɭ…

9


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ

DZȖȻȦȟȔȡȔ ǫǥǮǭDzǼȃǢǠ: ȳȞȭȢ ȡș ȠȢȚșȬ țȠȻȡȜȦȜ ȢȕȥȦȔȖȜȡȜ, țȠȻȡȜ ȥȦȔȖȟșȡȡȳ ȘȢ ȡȜȩ Часто здається, що ті, кого бачимо з екранів телевізора, живуть якимось іншим, далеким від буденних клопотів життям, а проблеми ніколи не зачіпають їхнього зіркового буття. Та насправді вони ходять по тій же землі, що й усі ми. І життя їхнє, як у всіх нас – мов у тій пісеньці («вроде зебры жизнь, вроде зебры») – смугасте. І добре, коли білих смуг більше… Просто на екран особисте не виноситься, бо на те воно й особисте. Тим цікавіше було зустрітися з Світланою Леонтьєвою - непересічною жінкою, яку український телеглядач звик нині бачити і чути на Першому Національному і ще добре знає як багаторічну ведучу головних новин телеканалу «Інтер». Запам‘яталася вона також репортажами з багатьох країн світу, серед яких були й гарячі новини з Боснії, Ізраїлю, Лівану, Македонії. Прийшовши в журналістику з фізики (після закінчення фізичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка працювала на заводі напівпровідникових приладів), залишилася вірною цій неспокійній професії на все життя. І вже будучи відомою журналісткою та телеведучою, автором цікавих і різнопланових телепрограм, закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, набираючись додаткових знань з екранних мистецтв. Доля не завжди слалася м‘яко. Не випадково за життєве кредо взяла правило: якщо не можеш змінити обставини, зміни ставлення до них. Любить бувати в різних країнах, але не у відрядженнях, коли затиснутий рамками програми, а в самостійних подорожах – щоб без поспіху знайомитися з усім цікавим, що там є, відчути ритм тамтешнього життя. А щоб зібратися з думками і силами, найбільше в житті любить дивитися на хмаринки в літньому небі, слухати пташиний спів, цвіркунів і вітер. Розмову зі Світланою Леонтьєвою я повела російською, чомусь вирішивши, що українська присутня в її житті тільки як професійний обов‘язок. Світлана Іванівна нічого на це не зауважила, тому й інтерв‘ю вийшло російською. І тільки в кінці зустрічі з‘ясувалося: щодо мови я дуже помилилася. Виявляється, корені її роду проросли на Полтавщині і в Переяславі-Хмельницькому, отже, думає українською, бачить сни українською, і, коли треба щось довести опоненту – то тільки українською. Російською ж володіє без акценту завдяки музикальному слуху. - ɇɟ ɛɭɞɟɦ ɜɫɩɨɦɢɧɚɬɶ ɨ ɜɚɲɟɣ ɡɚɦɟɬɤɟ ɜ ɦɧɨɝɨɬɢɪɚɠɤɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨɥɭɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɥɚ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ – ɩɨɜɟɥɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɭ. ɉɨɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ. - Ɇɨɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɚɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɫ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɝɟɧɬɫɬɜɚ «Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɬɨɝɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɛɨɪɟɰ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɥɟɧ ɏɟɥɶɫɢɧɫɤɨɣ ɫɩɢɥɤɢ ɋɟɪɝɟɣ ɇɚɛɨɤɚ (ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɧ ɭɠɟ ɭɲɟɥ ɢɡ ɠɢɡɧɢ). ɗɬɨ ɛɵɥ 1993 ɝɨɞ – ɧɚɱɚɥɨ ɧɚɱɚɥ, ɢ ɧɚ ɤɚ-

10

ɧɚɥɟ «ɘɌȺɊ» ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɥɟ ɬɨɝɞɚɲɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ «ɌVɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ- Ɍɚɛɚɱɭɤ» ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɧɵɧɟ ɜɟɧɧɵɦ ɧɨɜɨɫɬɢ. Ɇɚɪɢɧɚ ɋɨɪɨɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɠɟ ɉɨɩɚɥɚ ɹ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɧɚ «ɂɧɬɟɬɭɞɚ ɩɨ ɱɢɫɬɨɣ ɪɟ», ɚ ɧɵɧɟ - ɩɪɟɫȀǰǼdzǰȉǰǮǹǶ ɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɫ-ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɘɥɢɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɲɥɚ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ, Ɉɥɶɝɚ ǮȁDzǶȀǼǾǶȌ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɨɬɛɨɪ: Ʉɥɸɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɢɡ 80 ɩɪɟɬɟɧɞɟɧ- ȁ ǵǻǮǺdzǻǶȀǼǷ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ «ɂɧɬɟɪɟ». ɬɨɜ ɬɨɝɞɚ ɜ ɲɬɚɬ Ɍɚɦ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ȺɥɟǽǾǼDZǾǮǺǺȉ ɤɫɟɣ ɋɟɪɤɨɜ (ɬɟɩɟɪɶ ɜɡɹɥɢ ɞɜɨɢɯ. Ⱥ ɩɨɫɥɟ ɞɜɭɯ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ǾdzǺȍ ɥɟɬ ɧɚ «ɘɌȺɊɟ» ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ «ɋɬɢɥɶ ɦɟɧɹ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢ ɧɚ «ɌV-Ɍɚɛɚ- ɋ»), ȼɚɥɟɪɢɣ Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ɪɚɛɨɬɚɱɭɤ», ɝɞɟ ɩɨɞ ɧɚɱɚɥɨɦ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ ɸɳɢɣ ɧɚ «5 ɤɚɧɚɥɟ», ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɵɱɢɧɵ ɫɨɛɪɚɥɚɫɶ ɦɨɳɧɟɣɲɚɹ Ⱥɪɶɟɜ, Ⱥɧɞɪɟɣ Ɍɵɱɢɧɚ, ɂɜɚɧɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ. ȼ ɱɢɫ- ɇɚɣɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɬɨɦ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ

Ǽ

«ǰ

"ЖУРНАЛІСТ

»

У К РА Ї Н И "

ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɿɫɥɹɦɨɜɚ», ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɬɨɠɟ ɧɚ ɉɟɪɜɨɦ, ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɩɪɟɫɫ-ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɢɰɟ-ɩɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɍɤɪɚɢɧɵ Ⱥɧɞɪɟɹ Ʉɥɸɟɜɚ Ⱥɪɬɟɦ ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ. ɉɨɫɥɟ ɛɵɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɪɚɧɤɭ, ɍɤɪɚʀɧɨ» ɧɚ ɉɟɪɜɨɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ – «ɂɧɬɟɪ», ɤɭɞɚ ɹ ɩɪɢɲɥɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɝɨɞɨɜɳɢɧɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ ɬɚɦ ɞɟɫɹɬɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɥɟɬ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɹɪɤɚɹ ɫɬɪɚɧɢɱɤɚ ɜ ɦɨɟɣ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ – ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɦɚɧɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɜɵɜɟɥɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ ɧɚ ɟɝɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɨɱɤɭ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɧɟ ɜɫɟ ɭɠɟ ɩɨɦɧɹɬ, ɤɚɤ ɦɵ ɩɨ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɨɬɜɨɟɜɵɜɚɥɢ ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɣ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ȼɪɟɦɹ», ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɦɨɫɤɜɢɱɚɦɢ ɜɵɯɨɞɹ ɜ ɷɮɢɪ ɫ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɧɨɜɨɫɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ «ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ». Ⱥ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ (ɡɪɢɬɟɥɶ ɩɪɢɜɵɤ ɫɦɨɬɪɟɬɶ «ȼɪɟɦɹ», ɚ ɬɭɬ ɦɵ ɫ «ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɹɦɢ»). ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɞɟɥɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɥɨɦɚɬɶ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɡɪɢɬɟɥɹ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɲ ɤɚɧɚɥ. ɇɚɦ ɷɬɨ ɭɞɚɥɨɫɶ. ə ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɚ ɷɬɢɦ ɞɟɫɹɬɢ ɝɨɞɚɦ: ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɵɥɨ ɧɟɥɟɝɤɨ, ɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. ȼ ɲɬɚɬɟ ɬɨɝɞɚ ɲɟɥ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ - ɤɬɨ-ɬɨ ɭɯɨɞɢɥ, ɤɬɨ-ɬɨ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ. ɉɪɨɲɥɢ ɝɨɞɵ, ɤɚɤ ɩɢɲɭɬ ɜ ɪɨɦɚɧɚɯ. ɂ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɩɪɢɝɥɚɫɢɥ ɦɟɧɹ ɧɚ ɤɚɧɚɥ, ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɫɬɚɥɢ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ ɢ ɦɨɟɝɨ ɭɯɨɞɚ. «ɍɲɥɢ» ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɧɹ, ɚ ɨɤɨɥɨ 200 (!) ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɪɚɡɭ, ɪɚɡɪɭɲɢɜ ɦɧɨɝɨɟ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɝɨɞɚɦɢ. ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɦɢɧɭɫɵ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɹ ɩɪɢɧɹɥɚ ɷɬɨ ɤɚɤ ɲɚɝ ɜɩɟɪɟɞ: ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɰɢɤɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɱɟɦ-ɬɨ ɨɞɧɨɦ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɨɦ ɯɨɪɨɲɟɦ. ɗɬɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ: ɠɢɡɧɶ ɞɨɥɠɧɚ ɦɟɧɹɬɶɫɹ. ɂ ɫɟɣɱɚɫ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɟɠɭ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸ ɡɚ ɤɚɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɞɚɥɚ ɦɧɨɝɨ ɫɢɥ ɢ ɱɚɫɬɢɱɤɭ ɫɟɪɞɰɚ. Ȼɨɥɶɧɨ ɢ ɠɚɥɤɨ ɞɚɠɟ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɪɚɡɨɲɥɢɫɶ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫ 2007 ɝɨɞɚ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɟ «ɂɧɬɟɪ» ɫɦɟɧɢɥɚɫɶ ɭɠɟ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ. - ɑɬɨ ɥɭɱɲɟ, ɩɨ ɜɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ: ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɜɟɞɭɳɢɟ


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɪɢɬɟɥɶ ɩɪɢɜɵɤɚɟɬ ɢ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬ ɤɚɧɚɥ ɫ ɷɬɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɟɞɭɳɢɯ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟ? ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ «1+1» ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ – Ⱥɥɥɨɣ Ɇɚɡɭɪ ɢ Ʌɸɞɦɢɥɨɣ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɤɨɣ. ɉɨɬɨɦ ɷɬɨɬ ɬɚɧɞɟɦ ɩɨ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɪɚɫɩɚɥɫɹ… - ȼɫɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɠɞɟɬ ɡɪɢɬɟɥɶ ɢ ɱɟɝɨ ɯɨɱɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɚ. ȿɫɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ, ɤɪɨɦɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɯ ɱɚɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡ, ɧɚɣɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵ ɞɨɜɟɪɹɥɢ. ɇɚɲɟɥ ɬɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡ – ɞɨɥɠɟɧ ɞɨɪɨɠɢɬɶ ɢɦ. ɋɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɥɢɰ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɹɧɢɣ, ɫɨ ɫɦɟɧɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɧɚɥɚ. ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɷɬɨ ɧɟ ɭɦɧɨ. Ɍɨɥɤɨɜɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɣ – ɷɬɨ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɟ ɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɤɚɤ ɨɧ ɞɨɧɟɫɟɬ ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɝɥɚɜɧɭɸ ɦɵɫɥɶ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɭɛɟɞɢɬɟɥɟɧ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɧ, ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɫɦɨɠɟɬ «ɞɟɪɠɚɬɶ» ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. əɪɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɯɚɪɢɡɦɵ ɘɥɢɹ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ. ɗɬɨ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ: ɤɚɤ ɛɵ ɨɧɚ ɧɢ ɜɪɚɥɚ, ɟɣ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɛɭɞɟɲɶ ɜɟɪɢɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɨɧɚ – ɨɪɚɬɨɪ, ɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɨɛɚɹɧɢɟɦ, ɢ ɬɟɦ ɧɟɨɛɴɹɫɧɢɦɵɦ, ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɯɚɪɢɡɦɨɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɣ ɯɚɪɢɡɦɵ ɱɚɫɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɟɬ ɦɨɥɨɞɵɦ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɦ. ɘɧɨɦɭ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫ ɛɨɣɤɢɦ ɬɟɦɩɨɦ ɪɟɱɢ ɛɟɡ ɢɧɬɨɧɚɰɢɣ ɢ ɜɡɝɥɹɞɨɦ, ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɧɟ ɜɧɢɤɚɸɳɢɦ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬ, ɤɚɤ-ɬɨ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɞɨɜɟɪɹɟɲɶ. ȼɟɞɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ (ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɬɚɪɚɬɨɪɹ, «ɡɚɛɚɥɬɵɜɚɹ» ɬɟɤɫɬ, ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦɢ ɭɞɚɪɟɧɢɹɦɢ ), ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɢ ɡɪɢɬɟɥɸ ɬɨɝɞɚ ɬɨɠɟ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ. Ⱥ ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɨɜɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɛɵɬɶ ɚɪɬɢɫɬɨɦ, ɭɦɟɥɨ ɜɥɚɞɟɬɶ

ɬɟɦɛɪɨɦ ɝɨɥɨɫɚ, ɜɡɝɥɹɞɨɦ, ɬɨɱɧɨ 45-ɦɢɧɭɬɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ «ȼ ɫɭɛɛɨɬɭ ɩɨɞɛɢɪɚɹ ɫɥɨɜɚ. ɑɬɨɛɵ ɩɨ ɞɪɭ- ɜɟɱɟɪɨɦ». ɝɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɷɤɪɚɧɚ ɩɪɨɧɢɤɥɢɫɶ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɟɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ. «ȱɫɩɢɬ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ» - ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ Ɂɞɟɫɶ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ: ɩɪɨɟɤɬ ɉɟɪɜɨɝɨ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɦɨɬɪɢɬɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɤɚ- ɢ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɧɚɥɵ - ɤɬɨ ɜɟɞɟɬ ɋɱɢɬɚɸ ɮɨɪɦɚɬ ɧɨɜɨɫɬɢ ɧɚ Ȼɢ-Ȼɢɨɱɟɧɶ ɭɞɚɱɧɵɦ: dzǹdzǰǶDzdzǻǶdz ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɋɢ: ɷɬɨ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ǻdz ȀdzǹdzȀǮǷǽ ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɨɬ ɩɪɟɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪɚ ȀǼ ǽǾdzǴDzdz ɍɤɪɚɢɧɵ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɝɨɞ ɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɜɟɪɹɸɬ. ɂ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ǰǿdzDZǼ ɦɢɪɟ ɞɚɜɧɵɦ-ɞɚɜɧɨ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɵɦ ɜɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɬɚɧɩɪɨɫɚɦ. ǸǮǾȀǶǻǸǮ ɞɚɪɬ: ɩɟɪɫɨɧɚɦ ɞɨ - ȼɵ ɜɫɟɝɞɚ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɜ ɧɨɜɨɫɬɢ ɞɚɠɟ ɢ ɧɟ ɜɟɪɢɬɟ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɜɭɱɢɬ ɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɣɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɭɫɬ? ɱɬɨ-ɬɨ ɭ ɬɟɛɹ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ. - ɇɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɨ. ɂ ɟɫɥɢ ɦɧɟ Ⱥ ɭ ɧɚɫ ɜɫɺ ɧɚɨɛɨɪɨɬ – ɱɟɦ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɜ ɨɬɜɟɬɟ, ɜɫɟɝɦɨɥɨɠɟ, ɬɟɦ ɤɪɚɲɟ. Ɂɧɚɸ ɞɚɠɟ ɞɚ ɤɨɩɧɭ ɝɥɭɛɠɟ, ɭɬɨɱɧɸ: «ɉɨ-

Ȁ – ȋ , «

.

,

»

ɫɥɭɱɚɣ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɜɫɟɭɤ- ɱɟɦɭ? ɑɟɦ ɜɵ ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɟ?». ɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɱɟɧɶ ɦɨɥɨɞɨ- Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɞɹɬ ɝɨ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɬɚɪɹɬ: ɡɚ ɤɪɭɝɥɵɦ ɫɬɨɥɨɦ – ɡɧɚɸɳɢɟ ɱɬɨɛɵ ɜɵɝɥɹɞɟɥ ɫɨɥɢɞɧɟɟ, ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ. ɧɟɝɨ ɞɚɠɟ ɧɚɞɟɥɢ ɨɱɤɢ. Ɉɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, - ɇɨ ɩɪɢ ɜɫɟɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦ ɨ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɪɭɝɢɟ ɪɨɥɢ ɜɟɞɭɳɢɯ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɰɢɮɪɵ, ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɩɪɨɤɨɦɦɟɧɬɢɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɤ- ɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ. ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ… Ʉ ɱɟɫɬɢ ɩɪɟɦɶɟɪɚ ɇɢɤɨɥɚɹ - ɗɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. Ⱥɡɚɪɨɜɚ, ɨɧ, ɰɟɧɹ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, - ȼɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɧɚ ɉɟɪɜɨɦ ɇɚɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɢ ɜ dz ȀdzǾǽǹȌ ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ. ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɚɯ, ɨɬɨɲɟɥ ɨɬ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɜɢɞɧɨ ɜ ɩɪɟɞɲɟǹǴǶ Ƕ ȂǮǹȊȆǶ ɤɪɢɬɢɤɢ ɜɟɱɟɪɧɟɦ ɜɵɩɭɫɤɟ ɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɚɞɟɤɧɨɜɨɫɬɟɣ. Ƚɞɟ ɜɵ ɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ dzǻȌ ɫɟɣɱɚɫ? ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɟ ɜɫɟǾǮǯǼȀǮȌȇǶȃ ɝɞɚ ɥɢɰɟɩɪɢɹɬɧɵɟ - ȼ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɜɨɩɪɨɫɵ. Ʉɚɤ ɦɧɟ ǾȍDzǼǺ ɜɵɯɨɞɹɳɟɣ ɜ 21.00, ɤɚɠɟɬɫɹ, ɨɧ ɩɨɥɧɨɫɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ ɞɜɚ ɝɨɞɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɬɶɸ ɨɬɞɚɟɬ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬ, ɱɬɨ ɯɨɡɹɣɜɟɞɭ ɜɵɩɭɫɤɢ ɜ 12.00 ɢ 15.00, ɚ ɩɨ ɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɧɟ ɞɚɧɨ ɫɩɪɹɬɚɬɶɫɹ ɫɭɛɛɨɬɚɦ ɜ 21.00 ɭ ɧɚɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɡɭɧɝɢ, ɢɦɟɧɧɨ

ǻ

Ȅ

"ЖУРНАЛІСТ

.

У К РА Ї Н И "

ɧɚ ɧɢɯ ɥɟɠɢɬ ɝɪɭɡ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ə ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜɟɪɸ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɟɦɶɟɪɨɦ ɪɟɮɨɪɦ. ɇɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɮɨɪɦɵ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɂ ɤɬɨ-ɬɨ ɢɯ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɧɚɱɚɬɶ. - Ɉɳɭɳɚɟɬɫɹ ɞɢɤɬɚɬ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɬɟɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɪɟɱɧɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ? Ʉɪɢɬɢɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ? - ɋɦɵɫɥ ɜ ɱɟɦ? Ȼɨɥɶɲɢɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɫɱɢɬɚɸ ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɫɥɵɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ. Ɇɟɧɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɫɭɬɶ, ɚ ɧɟ ɤɪɢɬɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɛɵɥɚ. ȼɚɠɧɟɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɱɢɬɚɸ ɭɦɟɧɢɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣ ɨɬɜɟɬ, ɧɟ ɞɚɬɶ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ ɭɜɢɥɶɧɭɬɶ ɢ ɩɪɢɤɪɵɬɶɫɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɱɚɳɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɦ ɡɚɪɚɧɟɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. ɐɟɧɡɭɪɵ ɧɢɤɚɤɨɣ ɧɟɬ. ɇɢɤɬɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɥ ɡɚɪɚɧɟɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɞɚɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɠɢɫɫɟɪɨɦ. ɂ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ (ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ), ɛɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɩɢɫɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɭɫɤɚ. Ɍɨɝɞɚ ɢɥɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɦɫɹ, ɢɥɢ ɦɨɠɟɦ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɟɳɟ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɭ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɨ ɱɟɦ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɥɭɠɛ, ɬɚɤ ɨ ɬɨɦ, ɤɨɝɨ ɤɚɤɚɹ ɬɟɦɚ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ – ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɚɥɶɧɟɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɉɞɢɧ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, «ɤɨɩɚɟɬ» ɜɨɩɪɨɫɵ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɨɣ ɯɨɱɟɬ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɟɳɟ ɤɬɨ-ɬɨ – ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɬ.ɞ. ɂɦɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ: ɱɟɬɤɨ, ɹɫɧɨ, ɤɨɪɨɬɤɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ - ɩɨɤɨɩɚɬɶ, ɜɵɭɞɢɬɶ, ɡɚɬɪɨɧɭɬɶ… Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɚ ɧɚ ɤɚɤɭɸ-ɬɨ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ ɫɤɭɱɧɨ ɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. Ʌɭɱɲɟ ɩɭɫɤɚɣ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɤɚɡɚɧɧɵɦ, ɢ ɦɵ ɪɚɡɨɜɶɟɦ

11


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɱɟɦ «ɬɨɥɨɱɶ ɜ ɫɬɭɩɟ» ɨɛ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ, ɠɟ. - ɇɟ ɫɥɨɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟɫɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ? ȼɟɞɶ ɫɨɡɞɚɟɬɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɯɪɭɩɤɨɝɨ ɢ ɦɹɝɤɨɝɨ. ɂ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɜɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɩɟɱɚɬɥɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɡɚɛɨɬɥɢɜɵɣ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɵɣ. - Ɉɞɧɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ! (ɋɦɟɺɬɫɹ). ɏɪɭɩɤɢɣ ɢ ɦɹɝɤɢɣ - ɷɬɨ ɟɫɥɢ ɦɟɧɹ ɧɟ ɡɚɰɟɩɢɬɶ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɹ ɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɣ. ɋɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɦɢɪ ɜɵɢɝɪɚɥ ɛɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɢɡɛɚɜɢɥɫɹ ɨɬ ɪɟɜɨɥɸɰɢɣ ɢ ɜɨɣɧ. ɂ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɪɚɞɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ – ɧɟ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. ɇɨ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɣ, ɬɚɦ, ɝɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɩɨɡɢɰɢɸ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɫɭɦɟɸ. - Ɇɧɨɝɢɟ ɫɟɬɭɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɢɡ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɦɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɡɧɚɟɦ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɹɬ ɞɟɥɚ ɧɚ ɫɟɥɟ, ɱɟɦ ɠɢɜɟɬ ɧɚɭɤɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɭɞɪɭɱɚɸɬ ɭɬɪɟɧɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɢ – ɤɚɪɧɚɜɚɥ ɜ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ, ɫɧɟɝ ɜ Ʌɚɬɢɧɫɤɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢɥɢ ɟɳɟ ɯɭɠɟ - ɭɛɢɥ, ɡɚɪɟɡɚɥ, ɩɨɩɚɥ ɜ ȾɌɉ. Ʉɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ, ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɨɬɞɚɜɲɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ? - Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɟɥɟɬɚɣɩ. ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ «ɤɚɪɬɢɧɤɚ». ȿɫɥɢ ɹ ɛɭɞɭ ɫɢɞɟɬɶ ɜ ɤɚɞɪɟ ɝɨɜɨɪɹɳɟɣ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ ɬɚɪɚɯɬɟɬɶ, ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɞɢɨ. ɇɚ Ɍȼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ «ɜɢɞɟɨ-ɤɚɪɬɢɧɤɚ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ. ɇɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɩɨɪɬɚɠɢ ɫ ɦɟɫɬ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ: ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɹɧɭɳɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɤɨɪɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ (ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɪɩɭɧɤɬɚɯ), ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. ȼɨɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫ ɟɝɨ ɥɟɧɬɨɣ ɧɨɜɨɫɬɟɣ. ɇɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɧɨɜɨɫɬɧɵɟ. Ɉɠɢɜɢɥɢɫɶ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɚɦɢ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɯɨɬɹ ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɟ ɬɚɦ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɜɬɨɪɸɫɶ: ɯɨɪɨɲɟɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɨɜɨɫɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, – ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɞɪɵ ɢ ɞɟɧɶɝɢ. Ɉɱɟɜɢɞ-

12

ɧɨ, ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɷɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɞɟɮɢɰɢɬɟ. ɋɬɭɩɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ - ȿɳɟ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨ ɩɪɟɦɶɟɪɚɯ ɫɟɡɨɧɚ, ɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɟ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ƚɧɚɬɭ ɘɪɟ - ɤɨɪɢɮɟɸ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ - Ⱦɚ! ɗɬɨ ɦɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɩɪɨ- ɫɰɟɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɪɨɤ ɱɟɬɵɪɟ (!) ɝɪɚɦɦɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɝɨɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɬɟɚɬɪɨɦ. ɇɚɞɟɸɫɶ, ɬɟɚɬɪɭ. Ʉɨɝɞɚ ɫ ɩɟɫɭɞɹ ɩɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚɦ, ɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɞɧɟɜɧɵɟ ɧɟɛɟɡɵɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ǻȀdzǾǻȉ ɜɵɩɭɫɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɛɵɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ dzDzǶǻǿȀǰdzǻǻȉǷ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦ ɮɟɫɬɢɜ ɦɨɟɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɚɥɟ «Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɚ ǿdzǾǶǮǹ ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ Ɍɚɜɪɢɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɜ ɏɟɪɫɨǸǼȀǼǾȉǷ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɧɟ, ɨ ɜɟɱɟɪɟ ɩɚɦɹɬɢ ɬɢ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɂɜɚɧɚ ɆɢɤɨɥɚɣɱɭǿǺǼȀǾȌ ɤɚɧɚɥɚ ɹ ɜɡɹɥɚɫɶ ɡɚ ɤɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɚɪɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ⱦɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɢɫɬɨɜ ɥɶɜɨɜɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɢɦɟɧɢ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ – ɩɨ ɜɟɱɟ- Ɇɚɪɢɢ Ɂɚɧɶɤɨɜɟɰɤɨɣ. ɪɚɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɚɦɨɣ ɛɵɜɚɬɶ ɜ ɬɟɚɉɨɥɢɬɢɤɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɢ ɭɯɨɬɪɟ, ɚ ɜɨɞɢɬɶ ɬɭɞɚ ɜɫɸ ɍɤɪɚɢɧɭ. ɞɹɬ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɫɥɟɞ ɥɢɛɨ ɩɨɫɬɇɟ ɜɫɟ ɢ ɧɟ ɫɪɚɡɭ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɪɨɟɧɧɵɦɢ ɦɨɫɬɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɪɚɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɦɟɥɚ ɬɟ ɪɟɣɬɢ- ɡɪɭɲɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ

«Ƕ

»-

,

ɧɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɤɥɨɧɚɦɢ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜ ɦɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɦ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚɞ ɮɨɪɦɚ- Ʉɢɟɜɟ. Ɍɟɚɬɪ ɫ ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɧɚɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɚ ɧɟɟ ɱɚɥɨɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɟɱɧɵɦ. ɝɨɫɡɚɤɚɡ, ɢ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɩɪɢɉɨɧɢɦɚɸ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɛɯɨɜɢɜɚɬɶ ɭɤɪɚɢɧɰɚɦ ɜɤɭɫ ɤ ɬɨɧɤɨɦɭ, ɞɢɦɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɟɪɠɚɬɶ ɦɭɞɪɨɦɭ ɢ ɧɟɬɥɟɧɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɞɨɥɸ Ɇɟɥɶɩɨɦɟɧɵ. ȿɫɥɢ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɷɬɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɚɥɢ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɛɵɥ ɩɨɥɧɵɣ ɩɨɤɚɡ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɤɨɩɶɟɫ, ɩɨɬɨɦ ɨɞɧɨɬɨɪɵɟ ɨɬɞɚɜɚɥɢ Ǯ ǺǼȌ DzǼǹǺȁ ɜɫɟ, ɱɬɨɛɵ ɛɭɞɭɳɟɟ ɚɤɬɧɵɯ ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɮɨɪɞɨɛɪɟɟ. ɇɨ ǿǼǯǶǾǮȌȀǿȍ ɛɵɥɨ ɦɚɬ ɩɨɥɭɱɚɫɨɜɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɚ ɫ ɢɧɬɟ- DzǾȁǵȊȍ ȃǰǮǹȍȀ ɫɬɪɚɧɭ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɪɟɫɧɵɦɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɦɨ ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶ ɞɭɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ Ƕ ȁDzǶǰǹȍȌȀǿȍ ɯɨɜɧɨɫɬɶ. ɢ ɪɟɩɨɪɬɚɠɚɦɢ ɨ ȿɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɬɪɟɜɨɠɢɬ ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ, ɩɪɨȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɥɢ ɢ ɡɚ- ɧɢɡɵɜɚɸɳɚɹ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ «ɧɟɤɫɬ», ɤɪɵɜɚɥɢ ɦɢɧɭɜɲɢɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɝɞɚ ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɬɟɪɹɸɬ ɨɪɢɫɟɡɨɧ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɚɤɚɞɟɦɢ- ɟɧɬɢɪ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɜ ɠɭɬɤɨɣ ɩɪɨɝɪɟɱɟɫɤɨɦ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɟɚɬɪɟ ɫɫɢɢ ɪɚɫɬɟɬ ɩɢɜɧɨɣ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɢɦɟɧɢ ɂɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɨ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ.

ǻ

:

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Ʉɨɝɞɚ ɹ ɧɚɱɢɧɚɥɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ, ɭɡɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɬɟɚɬɪɵ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɝɞɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɍɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɚɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɇɢɰɰɟ, ɜɵɟɡɠɚɹ ɢɡ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɹ ɡɚɩɥɚɬɢɥɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɛɨɪ. ɋɭɦɦɚ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɧɨ ɹ ɜɥɨɠɢɥɚ ɟɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɚɬɪɚ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɱɬɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪɵ, ɤɢɧɨɤɪɢɬɢɤɢ, ɚɤɬɟɪɵ, ɝɨɜɨɪɢɜɲɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɞɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ, ɤɚɤ ɪɟɲɚɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɜ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɲɥɢ ɛɵ ɩɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɚ ɡɚɧɹɥɢ ɩɨɞɨɛɚɸɳɟɟ ɢɦ ɦɟɫɬɨ. ȼɟɞɶ ɩɨ ɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɞɹɬ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɟɺ ɧɚɭɤɚ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɱɟɦ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ, ɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɫɟɦ ɢ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ - ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɫɜɚɪɚɯ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɭ ɧɚɫ ɩɥɨɯɨ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, ɦɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɛɟɪɟɦɫɹ ɢɡ ɹɦɵ. Ⱦɨɥɠɧɚ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɝɥɚɜɧɚɹ ɦɟɥɨɞɢɹ. ɗɬɭ ɦɟɥɨɞɢɸ ɧɭɠɧɨ ɜɟɫɬɢ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɝɪɨɦɤɨ, ɧɨ ɱɟɬɤɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɦɨɝ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ. - ɑɬɨ ɞɥɹ ɜɚɫ ɫɚɦɨɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɢ ɫɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ? - ȼ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨ ɬɜɨɟɣ ɜɢɧɟ ɢɥɢ ɜɨɥɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɨɦɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɬɜɨɢ ɩɥɚɧɵ – ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɣ ɫɩɟɰɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɪɨɱɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɚ. ɂ ɩɨɩɪɨɛɭɣ ɨɛɴɹɫɧɢ ɛɥɢɡɤɢɦ, ɩɨɱɟɦɭ ɬɟɛɟ ɧɭɠɧɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ. Ⱥ ɜɨɨɛɳɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɥɸɛɥɸ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ⱦɭɦɚɸ, ɹ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ ɫɟɛɹ ɯɨɪɨɲɨ. Ɇɧɟ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɟɞɢ-


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ ɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ, ɫ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚɦɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ, ɛɭɞɭɱɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜ ɰɟɩɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɨɫɬɟɣ, ɜɵɞɚɬɶ ɜ ɷɮɢɪ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɗɬɨ ɹ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɨɧɹɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɟɪɟɞ ɭɯɨɞɨɦ ɫ «ɂɧɬɟɪɚ» ɪɚɛɨɬɚɥɨɫɶ ɫɥɨɠɧɨ ɜ «ɱɭɠɨɣ» ɤɨɦɚɧɞɟ. ə ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɢ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɣ, ɧɨ ɦɨɝɭ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɢ ɠɟɫɬɤɨɣ. ɇɟ ɬɟɪɩɥɸ ɥɠɢ ɢ ɮɚɥɶɲɢ. ɐɟɧɸ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɪɹɞɨɦ ɢ ɯɨɱɭ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɦɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɬɨɠɟ ɰɟɧɹɬ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ. - ȼɚɲɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɇɋɀɍ? - ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɨ ɜ ɇɋɀɍ ɧɟ ɫɨɫɬɨɸ. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɸɡɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ. ɉɨɤɚ ɱɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸ. Ʉɪɚɣɧɟ ɛɵɥɚ ɭɞɢɜɥɟɧɚ ɢ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ ɭɤɚɡɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ɘɳɟɧɤɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥ 15-ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɧɚɞɛɚɜɤɭ ɤ ɩɟɧɫɢɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ. ɗɬɨ ɠɟ ɢ ɬɚɤ ɛɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɦɚɥɨɫɬɶ! ȼɟɞɶ ɤɬɨ, ɤɚɤ ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɬɨɱɤɟ, ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɬɨɦ ɢ ɧɚɤɨɜɚɥɶɧɟɣ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɱɟɡɥɢ ɜɫɟ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɚɲ ɬɪɭɞ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɰɟɧɢɬɶ!!! ɂ ɧɢɤɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨ ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɵɬɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ. ɇɚɦ ɛɵ ɜɡɹɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɩɚɞɚ, ɝɞɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɩɪɢɫɥɭɲɚɬɶɫɹ. ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɦɢɪɨɜɨɟ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ? ɋ ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ 8-ɱɚɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ. Ⱥ ɦɵ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɷɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɞɚɺɦ!!! (ɩɨ ɧɨɜɨɦɭ Ɍɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ). - ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱦɨɦɚɲɧɢɟ ɨɱɟɧɶ ɨɳɭɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɚɲɭ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ? - ə ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ ɞɨɦ. Ʌɸɛɥɸ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɥɨ ɱɢɫɬɨ ɢ ɭɸɬɧɨ. Ʌɸɛɥɸ ɩɨɛɚɥɨɜɚɬɶ ɪɨɞɧɵɯ ɜɤɭɫɧɵɦ ɨɛɟɞɨɦ, ɭɦɟɸ ɢ ɥɸɛɥɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ. ɇɨ, ɩɪɚɜɞɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɚ ɜɫɟ ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ ɠɚɥɶ ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ. ə ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɩɨɫɦɨɬɪɸ ɯɨɪɨɲɢɣ ɮɢɥɶɦ, ɩɨɫɢɠɭ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɤɧɢɝɨɣ, ɜɫɬɪɟɱɭɫɶ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɞɢɨɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ: ɞɜɚ

ɫ ɩɨɥɨɜɢɧɨɣ ɝɨɞɚ ɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ ɧɚ ɪɚɞɢɨ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ «ȿɪɚ ɠɿɧɤɢ». ɗɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɞɢɨ «ȿɪɚ-FM» ɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ȼɢ-Ȼɢ-ɋɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɜɫɟɦɭ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɵɬɚ ɢ ɬ.ɞ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɦɵ ɢɦɟɥɢ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɨɛɲɢɪɧɵɦ ɚɪɯɢɜɚɦ ɪɚɞɢɨ Ȼɢ-Ȼɢ-ɋɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɥɨɧɞɨɧɫɤɢɦ ɛɸɪɨ) ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɚɹ, ɧɚɫɵɳɟɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɪɟɩɨɪɬɚɠɚɦɢ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɡ-

- Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɜɫɹɤɚɹ ɞɪɭɝɚɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɚɪɚɟɲɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɯɨɠɭɫɶ ɧɟɫɥɨɠɧɵɦɢ ɛɥɸɞɚɦɢ ɫ ɨɞɧɢɦ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ: ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɤɭɫɧɨ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. Ⱥ ɩɟɪɜɵɟ ɭɪɨɤɢ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ ɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ ɦɨɟɣ ɛɚɛɭɲɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɜɬɨɪɹɥɚ: «ȿɫɥɢ ɯɨɱɟɲɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɤɭɫɧɨ, ɧɟ ɬɨɪɨɩɢɫɶ! ȼɥɨɠɢ ɱɚɫɬɢɱɤɭ ɞɭɲɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɚɦɨ ɛɥɸɞɨ ɷɬɨ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɨ». ɋɬɚɪɚɸɫɶ ɜɫɟɝɞɚ ɫɥɟ-

ɜɟɫɬɧɵɦɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɦɢɪɚ. Ʉɪɨɦɟ ɜɫɟɯ ɩɪɨɱɢɯ ɩɥɸɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɹ ɪɚɞɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɭ ɫ ɧɚɲɟɣ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɰɟɣ ɋɜɟɬɥɚɧɨɣ ɉɵɪɤɚɥɨ - ɤɨɥɥɟɝɨɣ-ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɨɣ, ɩɢɫɚɬɟɥɶɧɢɰɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɦɭɠɟɦ ɡɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɟɦ, ɠɢɜɟɬ ɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ. Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɱɭɞɧɭɸ ɤɧɢɝɭ «Ʉɭɯɧɹ ɷɝɨɢɫɬɚ». Ʉɨɝɞɚ ɹ ɟɟ ɩɪɨɱɥɚ, ɩɨɧɹɥɚ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɪɚɡɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɨɱɟɧɶ ɛɥɢɡɤɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ ɯɥɨɩɨɬɚɯ. - ɍ ɤɚɠɞɨɣ ɯɨɡɹɣɤɢ ɟɫɬɶ ɫɜɨɟ ɤɨɪɨɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ. ɍ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɬɚɤɨɟ?

ɞɨɜɚɬɶ ɷɬɨɦɭ ɫɨɜɟɬɭ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɬɨɜɥɸ ɨɱɟɧɶ ɜɤɭɫɧɵɣ ɛɨɪɳ (ɬɚɤ ɝɨɜɨɪɹɬ ɜɫɟ, ɤɬɨ ɟɝɨ ɩɪɨɛɨɜɚɥ), ɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɢɦ, ɤɚɤ ɭɱɢɥɚ ɛɚɛɭɲɤɚ. ȼɨɨɛɳɟ-ɬɨ ɜ ɤɭɯɧɟ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ, ɫɱɢɬɚɸ, ɫɬɚɬɢɤɢ ɛɵɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɨɪɨɧɧɵɟ, ɤɚɤ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɛɥɸɞɚ, ɬɨɠɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ. ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɤɨɬɥɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɟɝɞɚ ɥɸɛɢɥ ɢ ɥɸɛɢɬ ɦɨɣ ɭɠɟ ɜɡɪɨɫɥɵɣ ɫɵɧ. Ʉɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɸɛɢɥɚ ɩɟɱɶ ɬɨɪɬɵ, ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɨɞɟɥɢɥɚɫɶ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɦɨɹ ɩɟɪɜɚɹ ɫɜɟɤɪɨɜɶ – ɛɨɥɶɲɚɹ ɦɚɫɬɟɪɢɰɚ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɥɸɛɢɦɵɦ ɛɵɥ ɦɟɞɨɜɢɤ. ɇɨ ɨɞɧɚɠɞɵ ɬɨɪɬ ɛɟɫɫɥɚɜɧɨ ɫɝɨɪɟɥ ɜ ɞɭɯɨɜɤɟ (ɤɫɬɚɬɢ, ɬɨɝɞɚ ɹ ɨɬɨɲɥɚ ɨɬ ɛɚɛɭɲɤɢɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ - ɬɨɪɨɩɢɥɚɫɶ, ɩɟɤɥɚ ɤɨɪɠɢ ɩɨɡɞɧɨ ɜɟɱɟɪɨɦ, ɢ ɩɥɚɱɟɜɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟ ɡɚɫɬɚɜɢɥ ɫɟɛɹ ɞɨɥɝɨ ɠɞɚɬɶ). ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɹ ɧɚɞɨɥɝɨ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɬ ɦɟɞɨɜɢɤɚ. Ɉɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ɩɨ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɦɨɟɣ ɩɟɪɜɨɣ ɫɜɟɤɪɨɜɢ ɥɸɛɥɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɚɤɥɚɠɚɧɵ, ɨɜɨɳɧɵɟ ɪɚɝɭ. ɉɨ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɦɨɟɣ ɦɚɦɵ ɩɟɤɭ ɛɥɢɧɵ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɦɚɫɥɟɧɢɱɧɭɸ ɧɟɞɟɥɸ). ɋɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɬɨɧɤɢɦɢ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ, ɜɤɭɫɧɵɦɢ, ɤɚɤ ɜ ɦɨɟɦ ɞɟɬɫɬɜɟ. Ⱥ ɧɟɞɚɜɧɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɫɜɨɢɥɚ ɞɨɥɦɭ. ɇɚ ɷɬɨ ɩɨɞɜɢɝɥɢ ɦɟɧɹ ɝɪɭɡɢɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ ɢ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɧɚ ɞɚɱɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞ. Ɉɞɧɚɠɞɵ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɞɫɥɭɲɚɥɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɞɜɭɯ ɝɪɭɡɢɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ, ɤɚɤɨɣ ɥɢɫɬ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɧɭɠɟɧ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɥɸɞɚ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɬɪɟɬɢɣ –ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɨɬ ɜɟɪɯɭɲɤɢ). ɉɨɱɢɬɚɥɚ ɪɟɰɟɩɬɵ, ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚ ɦɨɸ ɞɨɥɦɭ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹ: ɯɜɚɥɹɬ ɢ ɭɞɢɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɭ ɦɟɧɹ ɯɜɚɬɚɟɬ ɬɟɪɩɟɧɢɹ ɧɚɜɟɪɬɟɬɶ ɷɬɢ ɤɪɨɲɟɱɧɵɟ ɝɪɭɡɢɧɫɤɢɟ ɝɨɥɭɛɱɢɤɢ. Ⱥ ɧɢɱɟɝɨ ɨɫɨɛɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ - ɛɵɥɢ ɛɵ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɢɞɟɬɶ ɭ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ ɢ ɯɨɪɨɲɢɣ ɮɢɥɶɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɂɧɬɟɪɧɵ» ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɦɨɬɪɸ, ɤɪɨɦɟ «ɫɟɪɢɚɥɚ» ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɤɚɧɚɥɚɦ). ɇɨ ɷɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟ ɱɚɫɬɨ. - ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɪɚɡɝɨɜɨɪ. Ⱦɭɦɚɸ, ɦɟɧɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬ ɱɢɬɚɬɟɥɢ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɜ ɩɨɠɟɥɚɧɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɬɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɟɥɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɚɞɨɫɬɶ. ɂ ɱɬɨɛɵ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɞɧɵɯ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ. ɍɞɚɱɢ! ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɥɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɈɃɐȿɏȱȼɋɖɄȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ʉɢʀɜ На знімках: весь характер – в усмішці: завжди підтримає і підбадьорить; під час зустрічі з російським Президентом Дмитром Медведєвим; з Гришком і Горянським.

13


ЖУРНАЛІСТИКА В ОСОБАХ

ɇɚɬɚɥɹ ɅɍȽɂɇȺ

ǭȔȘțȖȜȫȔȝȡȢ ȔȞȦȜȖȡȔ Хвилюючий ювілей відзначила Людмила Іванівна Грабовенко - заступник генерального директора видавничого дому «Справи сімейні», член Національної спілки журналістів України. Важко повірити, що цій тендітній, чарівній жінці – 55! Вона не рахує своїх років – молода душею, жіночою привабливістю, своєю активністю. І пишається, що половину свого життя віддала журналістській діяльності.

ɀ

ɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɜɢɛɪɚɥɚ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ – ɩɿɞɤɚɡɚɥɨ ɫɟɪɰɟ. ȱ ɜɨɧɚ ɳɚɫɥɢɜɚ, ɳɨ ɨɛɪɚɥɚ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɲɥɹɯ ɭ ɠɢɬɬɿ. ȼɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɧɟ ɭɹɜɥɹɽ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɛɟɡ ɋɥɨɜɚ – ɜɢɜɚɠɟɧɨɝɨ, ɳɢɪɨɝɨ, ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ, ɿɧɨɞɿ ɝɨɫɬɪɨɝɨ, ɚɥɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ. Ʌɸɞɦɢɥɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ ɫɨɬɧɿ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ, ɧɚɪɢɫɿɜ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶ ɡ ɞɨɥɹɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɡ ɩɨɞɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɠɢɬɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȳʀ ɜɢɫɨɤɨɯɭɞɨɠɧɽ ɫɥɨɜɨ ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɸɬɶ ɱɢɬɚɱɿ ɝɚɡɟɬ «ɋɩɪɚɜɢ ɫɿɦɟɣɧɿ», «ȼɟɬɟɪɚɧ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɇɨɜɨɣ

ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ» ɬɚ ɟɬɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ «Ɋɭɫɥɨ». Ɂɿɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɪɚɝɧɭɥɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɤɚɪ’ɽɪɭ, ɩɪɨɬɟ ɹɤɨɸ ɛ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɡɚɣɦɚɥɚɫɹ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɥɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ. ȱ ɡɚɪɚɡ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɞɨɦɭ «ɋɩɪɚɜɢ ɫɿɦɟɣɧɿ», ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɨɥɢɲɚɽ ɫɜɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɛɥɨɤɧɨɬɚ ɿ ɞɢɤɬɨɮɨɧɚ. «ə ɧɟ ɭɹɜɥɹɸ ɫɟɛɟ ɛɟɡ ɰɶɨɝɨ, ɰɟ ɦɨɽ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ, ɦɨɹ ɞɭɲɟɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɰɟ ɦɨɽ ɠɢɬɬɹ. ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɹ ɧɟ ɡɜɢɤɥɚ ɫɢɞɿɬɢ, ɫɤɥɚɜɲɢ ɪɭɤɢ, ɧɟ ɡɜɢɤɥɚ ɛɭɬɢ ɛɚɣɞɭɠɨɸ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɟɧɟ», ɤɚɠɟ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɚɛɨɜɟɧɤɨ. ȼɨɧɚ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɛɟɪɟ ɭ ɧɶɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ. ɇɟ ɜɿɡɶɦɭɫɶ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡ ɹɤɢɦɢ ʀʀ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ, ɡɝɚɞɚɸ ɥɢɲɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ: ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȱɜɚɧɿɜ-

ɧɚ ɧɟɡɦɿɧɧɨ ɨɱɨɥɸɽ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ «ɀɿɧɤɢ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ», ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɟɡɢɞɿʀ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧɨɦ ɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɠɿɧɨɤ ɡɚ ɦɢɪ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɫɥɨɦ Ɇɢɪɭ. ɍ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ȼɟɥɢɤɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɞɿɬɹɦ ɜɿɣɧɢ, ɥɸɞɹɦ ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ, ɞɿɬɹɦ-ɫɢɪɨɬɚɦ ɬɚ ɞɿɬɹɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ȳʀ ɚɤɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ ɉɨɱɟɫɧɨɸ ɝɪɚɦɨɬɨɸ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɉɨɞɹɤɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ, Ɂɧɚɤɨɦ ɩɨɲɚɧɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. Ɂɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʌɸɞɦɢɥɚ ȱɜɚɧɿɜɧɚ

ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɚ Ɂɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɨɰɿɧɤɨɸ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɜɚɠɚɽ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɚɛɨɜɟɧɤɨ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɚɤɬɢɜɧɚ ɠɿɧɤɚ - ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɽ, ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ȱ ɜɫɟ ɰɟ ʀɣ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɫɩɨɥɭɱɚɬɢ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ. ȼɨɧɚ ɜɞɹɱɧɚ ɞɨɥɿ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɚɥɚ ɠɢɬɬɹ ɡ ɱɭɞɨɜɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ – ȱɜɚɧɨɦ Ƚɪɚɛɨɜɟɧɤɨɦ, ɡ ɹɤɢɦ ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɣɞɟ ɩɨ ɠɢɬɬɸ ɩɥɿɱ-ɨɩɥɿɱ. Ɇɚɽ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɫɢɧɚ ɬɚ ɱɭɞɨɜɭ ɧɟɜɿɫɬɤɭ. «Ɇɨɹ ɪɨɞɢɧɚ ɡɚɜɠɞɢ ɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱ ɰɟ ɩɿɞɠɢɜɥɸɽ ɦɟɧɟ ɬɚ ɞɚɽ ɫɢɥɢ ɧɚ ɧɨɜɿ ɫɩɪɚɜɢ. Ƚɨɥɨɜɧɟ, ɳɨɛ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɬɟɛɟ ɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɚ ɬɜɨʀ ɛɥɢɡɶɤɿ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɹɝɚɥɢ ɭɫɩɿɯɿɜ», ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɫɟɤɪɟɬ ɫɜɨɝɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɚɛɨɜɟɧɤɨ. НА ФОТО: Людмила Іванівна ГРАБОВЕНКО.

ɞɚɤɰɿʀ Ɋɨɤɢɬɧɹɧɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ, ɳɨ ɧɚ Ʉɢʀɜɳɢɧɿ, ɩɿɲɥɢ ɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɚ ʀɯɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɨɤɪɿɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɬɪɟɬɶɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ.

Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

ǬȻȥȳȪȰ ȘȧȕȟșȤȔ Упродовж липня у містечку Погребище на Вінниччині студенти Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка абсолютно самостійно випускали місцеву районну газету „Колос”. Про цю неординарну подію — наша розмова з директором - головним редактором видання Миколою МАЦЕНКОМ. — Ɇɢɤɨɥɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱɭ, ɹɤ ɜɢ ɡɜɚɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɧɟɩɪɨɫɬɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ? — ȼ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɹ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ 24 ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɛɥɟɪɨɦ. Ɍɨɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜɢɫɬɭ-

14

ɩɢɥɢ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɨɞɧɭ ɡ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ. Ɇɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɭɡɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ɂɚɯɚɪɨɜɢɱ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɡɜɚɥɢ ɦɿɫɹɰɟɦ ɞɭɛɥɟɪɚ: ɬɜɨɪɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɪɟ"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɥɸɞɟɣ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɽɞɢɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɟɬɚɥɨɧɭ ɝɚɡɟɬɢ ɧɟɦɚ, ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɞɚɧɧɸ ɞɚɽ ɱɢɬɚɱ. Ɍɨɦɭ, ɱɢ ɞɨ ɜɩɨɞɨɛɢ ɛɭɥɚ ɠɢɬɟɥɹɦ Ɋɨɤɢɬɧɹɧɳɢɧɢ ɝɚɡɟɬɚ «Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ», ɹɤɭ ɦɢ ɜɢɩɭɫɤɚɥɢ (ɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ ɞɭɛɥɟɪɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ), ɡɧɨɜɭ-ɬɚɤɢ ɜɟɫɬɢ ɦɨɜɭ ɥɸɞɹɦ, ɹɤɿ ʀʀ ɱɢɬɚɥɢ. ɉɪɢɝɚɞɭɸ: ɡ ɪɨɡɦɨɜ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɧɚ ɮɟɪɦɚɯ, ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɜɢɯɨɞɢɥɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɨɱɿɤɭɜɚɥɢ ɜɿɞ ɧɚɫ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚɸ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɦ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɡɚɞɭɦɚɧɨɝɨ, ɞɭɦɚɸ, ɬɨɞɿ ɜɞɚɥɨɫɹ. Ⱥ ɜɠɟ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ, 1988 ɪɨɤɭ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɛɭɜ ɜɬɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ. ɉɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɥɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɿɫɹɰɹ ɞɭɛɥɟɪɚ. ȯ ɫɟɪɟɞ ɧɚɫ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɢ, ɩɨɟɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɰɿ. ȯ ɣ ɜɞɚɥɿ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɢ… Ɍɨɞɿ ɰɟ ɛɭɥɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɩɟɪɲɟ. Ⱥ ɨɱɨɥɢɜɲɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ, ɹ ɩɨɱɚɜ ɡɚɞɭɦɭɜɚɬɢɫɶ, ɹɤ ɛɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɬɚɤɢɣ ɟɤɩɟɪɢɦɟɧɬ ɭ ɧɨɜɢɯ ɦɨɜɚɯ - ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɍɚ ɜɫɟ ɹɤɨɫɶ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɥɨ: ɱɢ ɬɨ ɡ ɪɿɤ ɭ ɪɿɤ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɜɢɛɨɪɢ, ɳɨ, ɡɜɿɫɧɨ, ɡɚɜɚɠɚɥɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɭɦɚɧɨɝɨ, ɱɢ ɬɨ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɪɿɲɭɱɨɫɬɿ. Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɰɶɨɝɨɪɿɱ ɞɟɫɶ ɭ ɥɸɬɨɦɭ ɡɚɬɟɥɟɮɨɧɭɜɚɜ ɘɥɿʀ ɇɟɫɬɟɪɹɤ — ɧɢɧɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ (ɦɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɜɱɚɥɢɫɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ), ɚ ɭ 1988-ɦɭ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɭɱɚɫɧɢɰɟɸ ɦɿɫɹɰɹ ɞɭɛɥɟɪɚ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɚɲɨɝɨ «Ʉɨɥɨɫɚ». ȼɨɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. ɉɿɞɬɪɢɦɚɜ ɿɞɟɸ ɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɋɿɡɭɧ. ɋɬɚɥɢ ɧɚ ɛɨɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ — ɝɨɥɨɜɚ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ȼɚɫɢɥɶ Ɉɫɚɞɱɭɤ ɬɚ ɝɨɥɨɜɚ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɪɚɞɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɉɥɟɤɫɿɽɧɤɨ.

Ɉɬɠɟ ɡɧɨɜɭ, ɹɤ ɿ ɭ ɥɢɩɧɿ 1987 ɥɨɝɨɬɢɩ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ - ɥɿɬɟɪɭ «Ʉ» ɪɨɤɭ, ɭ „ɪɚɣɨɧɰɿ” ɬɪɢɜɚɜ ɦɿɫɹɰɶ ɡɨɛɪɚɡɢɥɢ ɦɚɥɸɧɤɨɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɭɛɥɟɪɚ. ɩɲɟɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɨɫɚ, ɫɬɟɛɥɨ ɹɤɨɝɨ —əɤ ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɱɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɜɞɚɜɫɹ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ? ɤɟ ɩɟɪɨ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟ—Ɍɚɤ, ɹ ɡ ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸ ɦɨɠɭ ɧɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɨɦɟɪɿ ɜɦɿɫɬɢɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɥɢ ɮɨɬɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɚɰɿ ɫɬɭɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɚ. Ȳɯ ǼǯǮȅǶǹǶ ɞɟɧɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɫɚɦɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɰɟ: ɩɪɨɟɤɬ ɜɞɚɜɤɨɪɨɬɤɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. ǴǶȀȀȍ ǻǮ ɫɹ. ȼɢɩɭɳɟɧɨ ɜɿɫɿɦ ȼɿɞ ɦɟɧɟ ɜɨɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ ɧɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨǰǹǮǿǻǥ Ǽȅǥ «Ʉɨɥɨɫɚ». ȱ ɩɟɪɟɞɛɪɨ ɧɚ ɩɨɜɧɟ ɟɤɫɩɥɚɬɧɢɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ǯ ǻdz ǼȅǶǺǮ ɩɪɨɝɚɞɚɥɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ə ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ǵǮǦǴDzǴǼDZǼ ɹ, ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɜɬɪɭɱɚɜɫɹ ɜ ɩɪɨɤɬɨɪ, ɩɿɲɨɜ ɧɚɜɿɬɶ ɰɟɫ ɜɢɩɭɫɤɭ ɝɚɡɟǾdzǽǼǾȀdzǾǮ ɬɢ, ɿɧɤɨɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɟɹɤɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ — ɳɨɛ ɧɚɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɪɫɬɤɢ ɱɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɱɢɬɤɢ, ɩɿɞɫɬɪɚɯɨɜɭɜɚɜ. Ƚɚɡɟɬɭ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɬɢɠ- ɜɨɧɢ ɪɨɛɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ, ɩɨɱɢɞɟɧɶ ɧɟ ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨ - ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɚɸɱɢ ɡ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɜɢɩɭɳɟɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɧɨɦɟɪɚ, ɦɢ ɦɚɣɠɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɲɩɚɥɶɬɚɯ, ɚ ɧɚ ɲɟɫɬɢ.

ǽ

,

Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜ ɝɪɚɮɿɤ ɡɞɚɱɿ ɝɚɡɟɬɢ ɜ ɞɪɭɤɚɪɧɸ. Ʌɢɲɟ ɿɧɤɨɥɢ ɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɥɢɩɧɹ ɩɪɚɝɧɭɜ ɹɤɨɦɨɝɚ ɦɟɧɲɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɭ- ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɰɟ ɲɜɢɞɲɟ ɛɭɥɢ ɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɯɨɱɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɩɨɪɚɞɢ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɚɥɟɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ, ɬɨɠ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɠɚɥɨ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ. ɳɨ ɽ ɪɹɞ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞ- Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɚɜɢɜ ɥɢɲ ɡɪɿɞɤɚ, ɛɨ, ɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɿ ɪɚɣɨɧɧɚ ɪɚɞɚ ɯɨɱɭɬɶ ɩɟɪɲ, ɧɿɠ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ ɫɟɤɪɟɬɚɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɥɸɞɟɣ. ɪɿɚɬɭ ɱɢ ɧɚ ɫɬɿɥ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɋɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɥɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ, ɦɚɣɞɟɜ'ɹɬɟɪɨ. ɨɞɢɧ ɯɥɨɛɭɬɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ǸǿǽdzǾǶǺdzǻȀ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɬɚɤɢɣ ɩɟɰɶ — Ɇɚɪ’ɹɧ Ʉɭɲɧɿɪ ɿ ɜɿɫɿɦ ɞɿɜɱɚɬ: „ɜɢɲɤɿɥ”, ɳɨ ʀʀ ɚɜǻǮǵǰǮǹǶ ȱɪɢɧɚ Ȼɭɥɚɤɟɜɢɱ ɬɨɪ ɿɧɤɨɥɢ ɧɚɜɿɬɶ — ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɧɟ ɜɩɿɡɧɚɜɚɜ ɜɥɚɫǺǥǿȍȄdzǺ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɧɨɝɨ ɜɢɬɜɨɪɭ, ɚɞɠɟ ɋɨɪɨɤɨɩɭɞ — ɜɿɞɩɪɚɜɤɢ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ DzȁǯǹdzǾǮ ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ. ɬɚɪ ɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ȱɪɢɧɚ Ƚɨɩȱɪɢɧɭ Ȼɭɥɚɤɟɜɢɱ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɤɚɥɨ, ɇɚɫɬɹ Ƚɚɥɚɬɚ, Ɉɥɶɝɚ ȼɿɪɫɬɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɨɛɪɚɥɢ ɳɟ ɞɨ ɩɨʀɡɞɤɢ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȼɟɤɥɟɧɤɨ, Ƚɚɧɧɚ Ɇɚ- ɭ ɉɨɝɪɟɛɢɳɟ ɿ ɬɟɠ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ: ɪɿɤɭɰɚ, Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɪɨɛɟɰɶ. ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɟ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ „ɜ ȼɨɧɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢʀɯɚɥɢ, ɜɿɞɪɚɡɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ”. ɫɤɚɡɚɥɢ: ɦɢ ɡɦɿɧɸɽɦɨ ɜɫɟ. Ɉɬɨɠ - əɤɿ ɬɟɦɢ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɫɬɭɩɿɞɿɛɪɚɥɢ ɫɜɨʀ ɲɪɢɮɬɢ, ɡɦɿɧɢɥɢ ɞɟɧɬɢ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ?

dz

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

- Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɰɟ ɛɭɥɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɛɭɞɧɿ ɪɚɣɨɧɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɢ ɯɿɞ ɠɧɢɜɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɫɟɥɿ. Ȼɭɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɬɟɦɢ ɦɨɪɚɥɿ. ɇɚ ɤɨɠɟɧ ɧɨɦɟɪ ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ ɰɿɤɚɜɢɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. əɤ ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɞɚɥɢɦɢ ɛɭɥɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ Ʉɚɬɟɪɢɧɢ ɋɨɪɨɤɨɩɭɞ ɩɪɨ ɋɬɚɪɨɫɬɢɧɟɰɶɤɭ ɰɟɪɤɜɭ ɬɚ ʀʀ ɠ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɭ ɩɚɪɿ ɡ Ɇɚɪ’ɹɧɨɦ Ʉɭɲɧɿɪɟɦ ɩɪɨ ɨɝɥɹɞ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɪɢɧɚ Ȼɭɥɚɤɟɜɢɱ ɿ Ɇɚɪ’ɹɧ Ʉɭɲɧɿɪ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɨɩɢɫɚɥɢ ɩɪɚɰɸ ɪɢɛɚɥɨɤ. Ɉɥɶɝɚ ȼɿɪɫɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɨɜɿɞɚɥɚ ɩɪɨ ɫɟɦɿɧɚɪ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɫɿɥɶɝɨɫɩɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ʋ42, ɜɚɪɬɟ ɭɜɚɝɢ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ȱɪɢɧɢ Ƚɨɩɤɚɥɨ ɡ ɜɟɬɟɪɚɧɨɦ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɧɨɜɭ-ɬɚɤɢ Ɉɥɶɝɚ ȼɿɪɫɬɚ ɿ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹ Ƚɚɥɚɬɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢ ɞɜɿ ɨɛ’ɽɦɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɩɚɪɚɲɭɬɧɨɞɟɫɚɧɬɧɭ ɲɤɨɥɭ. Ɉɥɟɫɹ Ƚɨɪɨɛɟɰɶ ɰɿɤɚɜɨ ɪɨɡɩɨɜɿɥɚ ɩɪɨ Ƚɨɩɱɢɰɶɤɢɣ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ. Ȼɭɥɢ ɣ ɜɿɞɝɭɤɢ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɏɬɨɫɶ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɛɭɜ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɳɟ ɧɟ ɱɚɫ ʀɦ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ⱥ ɯɬɨɫɶ ɫɯɜɚɥɶɧɨ ɜɿɞɝɭɤɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨ ɜɢɩɭɫɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ. Ɍɪɚɩɥɹɥɢɫɹ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɨɦɢɥɤɢ — ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ. Ⱥɥɟ ɠ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɨ: ɧɟ ɩɨɦɢɥɹɽɬɶɫɹ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɶ. ɋɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɪɚɞɨ ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɭ ɜɫɿɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɚɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɥɢ ɝɨɬɭɜɚɜɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ «ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɪɢɛɝɨɫɩɭ», ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɝɨɫɬɢɥɚ ʀɯ ɪɢɛɨɸ, ɸɲɤɨɸ, ɞɚɥɚ ɫɦɚɠɟɧɨʀ ɪɢɛɢ ɧɚ ɨɛɿɞ ɪɟɲɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɍɟɩɥɨ ɡɭɫɬɪɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɌɈȼ „ɉɨɝɪɟɛɢɳɟɧɫɶɤɢɣ ɦɚɫɥɨɫɢɪɡɚɜɨɞ” Ɇɢɤɨɥɚ ɑɨɪɧɢɣ. Ɉɞɧɨɝɨ ɞɧɹ ɱɟɬɜɟɪɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɭ ɋɩɢɱɢɧɰɹɯ, ɞɟ ɫɿɥɶɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱦɟɪɿɧɝ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɚ ɲɢɪɨɤɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɿɡ ɫɿɥɶɫɶɤɢɦɢ ɛɭɞɧɹɦɢ: ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ ɫɩɪɨɛɭɜɚɥɢ ɞɨʀɬɢ ɤɨɪɨɜɭ, ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɡɚ ɤɟɪɦɨɦ ɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɨɞɹɝɚɥɢɫɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɞɹɝ ɬɨɳɨ. ɍ Ȼɭɯɧɚɯ ȱɪɢɧɚ Ȼɭɥɚɤɟɜɢɱ ɡɚ ɤɟɪɦɨɦ ɤɨɦɛɚɣɧɚ ɧɚɦɨɥɨ-

15


ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ɬɢɥɚ ɞɜɚ ɛɭɧɤɟɪɢ ɩɲɟɧɢɰɿ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɤɭɡɧɿ, ɤɨɠɟɧ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɡɚ ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɢɦ ɦɨɥɨɬɨɦ. Ⱦɿɜɱɚɬɚ, ɹɤɿ ɩɢɫɚɥɢ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟɜɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭ ɩɚɪɚɲɭɬɧɨ-ɞɟɫɚɧɬɧɭ ɲɤɨɥɭ, ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɤɪɚɽɜɢɞɢ ɡ ɧɟɛɚ. Ɉɬɚɤɢɦ ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ ɛɭɜ ɦɿɫɹɰɶ ɞɭɛɥɟɪɚ. ɋɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɜɚɥɢ ɜ ɫɟɥɿ, ɧɟ ɛɚɱɢɥɢ ɠɢɜɨʀ ɤɨɪɨɜɢ, ɤɨɡɢ, ɤɭɪɤɢ ɬɨɳɨ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɤɪɚɸ, ɞɟ ɛɟɪɟ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɿɱɤɚ Ɋɨɫɶ, ɜɨɧɢ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɠɢɬɬɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɨɱɿ, ɚ ɧɟ ɨɱɢɦɚ ɡɚʀɠɞɠɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɟɪɚ ɜ ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɫɸɠɟɬɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɧɨɜɢɧ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, «Ʉɨɥɨɫ» ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɬɚɜɚɥɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɥɢɩɧɹ ɡɿɪɤɚɦɢ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɪɨɥɢɤɿɜ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. Ɉɬɨɠ, ɤɨɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɣɨɦɨɤ ɨɞɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɦɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɥɢ, ɱɨɝɨ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɦɿɫɹɰɹ ɞɭɛɥɟɪɚ, ɧɚɜɿɜ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬ. ə ɛɭɜ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɣɲɨɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɧɚɲɭ ɪɚɣɨɧɤɭ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɧɚɫ ɧɚ ɲɬɚɬɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ ɽ ɣ ɚɝɪɨɧɨɦ, ɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ, ɿ ɮɿɥɨɥɨɝ, ɿ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ə ɫɤɚɠɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɬɚɪɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɿ ɱɢɬɚɱ ɰɟ ɨɰɿɧɸɽ: ɦɚɽɦɨ ɬɢɪɚɠ, ɨɞɢɧ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ-ɜɟɬɟɪɚɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɣɲɥɢ ɧɚ ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ, ɩɪɚɝɧɭɥɢ, ɳɨɛ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɝɚɡɟɬɢ ɛɭɥɢ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɩɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɢɪɲɟ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɝɚɡɟɬ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɧɨɜɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. На фото: дружний студентський колектив з головним редактором «Колоса» Іваном МАЦЕНКОМ; щоб краще знати тему, не цуралися і в кузні набратися уміння.

16

ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɱɢ ɬɨ ɆɎɀ, ɱɢ ɬɨ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɟɞɿɚ-ɫɮɟɪɢ, ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɶ ɫɜɿɠɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ (Початок на 1-й стор.). ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɳɨ ɿɫɬɨɪɿɹ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɇɨɪɜɟɡɶɤɿ ɞɢɫɬɪɢɛ‘ɸɬɨɪɢ ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ ɩɪɨ ɫɤɚɧɞɚɥ ɧɚ- ɦɚɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɿ ɧɚɩɪɚɜ- ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɤɨɥɨ «ɠɨɜɬɢɯ» ɜɢɞɚɧɶ Ɇɟɪɞɨɤɚ. ɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɪɟɦ’ɽɪ- ɧɚ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɚɯ ɱɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɯ Ʉɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫ- ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ⱦɟɜɿɞɚ Ʉɟɦɟɪɨɧɚ. Ⱥɞɠɟ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɬɢ ɬɚɛɥɨʀɞɚ «News of the World» ɜɫɿ ɱɨɬɢɪɢ ɝɚɡɟɬɢ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɮɨɬɨ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ Ⱥɧɞɟɪɫɚ Ȼɪɟɣɜɿɤɚ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞ- ɤɨɬɪɢɣ ɜɱɢɧɢɜ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɬɟɪɚɤɬ ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɭ ɞɨɱɿɪɧɸ ɤɨɦɩɚɧɿɸ ɧɿ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɜ 2010 – ɜ ɭɪɹɞɨɜɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ Ɉɫɥɨ ɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ Ɇɟɪɞɨɤɚ, ɪɨɰɿ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɶ ɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɦɭ ɬɚɛɨɪɿ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɥɟɣɛɨɪɢɫɬɿɜ ɿ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɧɚ ɛɿɤ ɍɬɨɣɹ ɡɚɝɢɧɭɥɨ ɦɚɣɠɟ 80 ɨɫɿɛ. Ɉɬɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ (ɧɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɣ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɠɟ, ɫɭɦɥɿɧɧɹ ɧɟ ɡɭɩɢɧɢɥɨ ɠɭɪɧɚɬɿɥɶɤɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɧɞɚɬɿɜ. Ⱥ Ɇɟɪɞɨɤɚ ɥɿɫɬɿɜ, ɚ ɨɫɶ ɩɪɨɞɚɜɰɿ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜ ɫɜɨʀ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɬɚɤɿ ɝɚɧɿɜ ɬɚ ɲɨɭ-ɡɿɪɨɤ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɿɜ Ⱦɟɜɿɞ ɡɟɬɢ. «Ɇɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɛɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ǻǸǼǹǶ ȀdzǺǮ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɄɟɦɟɪɨɧ ɡɚɩɪɨɫɢɜ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. Ɍɨɝɨ, ɱɢɽ ɿɦ’ɹ ɦɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɥɿɜɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧɢ. ɧɚ ɱɚɣ. DZǾǼȆdzǷ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ». Ⱥɥɟ ɧɚɣɦɟɪɡɟɧɧɿɇɭ, ɳɨ ɧɚɦ ɞɨ Ɍɚɤ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɲɟ – ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧ ʀɯɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ DZǼǹǼǰǻǮ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɪɨ ɧɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɟ. ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯ ɜɿɞ ɛɨɥɸ? ɇɟ ɫɤɚɠɿɬɶ, ɬɟɪɚɤɬɿɜ ɿ ɛɚɧɞɢɬɿɜ). ȼɫɟ – ɡɚɪɚɞɢ ɧɟ ɫɤɚɠɿɬɶ… əɤɳɨ ɜ ȼɟɥɢɤɿɣ Ⱥɥɟ ɹɤ? ɑɢ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɬɭɬ ɞɨɫɢɬɶ «ɫɦɚɠɟɧɢɯ» ɮɚɤɬɿɜ, ɡɚɪɚɞɢ ɫɟɧɫɚ- Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɡ ʀʀ ɭɫɬɚɥɟɧɨɸ ɞɟɦɨɤɪɚ- ɬɚɤɢ ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ: ɦɢ ɰɿʀ, ɧɚ ɝɚɱɨɤ ɹɤɨʀ ɩɨɩɚɞɚɽɬɶɫɹ ɦɚ- ɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɚɤɿ ɞɚɽɦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɯɚɣ ɫɨɜɢɣ ɱɢɬɚɱ, ɚ ɨɬɠɟ – ɣ ɜɢɝɿɞɧɢɣ ɦɟɞɿɚɫɤɚɧɞɚɥɢ (ɹɤ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɣ ɬɚɤɿ ɪɨɛɢɬɶ ɫɚɦ ɱɢɬɚɱ? ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɟɰɶ. ɩɨɝɪɨɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɟɳɨ- – ɧɚɣɡɪɭɱɧɿɲɢɣ, ɤɨɥɢ ɧɟ ɡɧɚɽɲ, ȱ ɹɤ ɛɢ ɬɚɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɢɛɚ- ɞɚɜɧɨ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɿ), ɬɨ ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɹɤ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɱɚɜɫɹ Ⱦɠɟɣɦɫ Ɇɟɪɞɨɤ, ɹɤ ɛɢ ɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɤɫɫɤɚɪɠɢɜɫɹ ɧɚ ɚɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɠɭɪ- ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤɨɝɨ ɧɚɲɿ ɠɭɪɧɚ- ɩɟɪɬɿɜ ɧɟɦɚɽ ɭ ɬɟɛɟ ɜ ɞɨɫɶɽ. Ɂɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɭɤɪɚɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɯɬɨ ɛ ɩɨɜɿɪɢɜ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɚ ɥɿɫɬɢ ɩɿɞɝɨɞɨɜɭɸɬɶ ɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨ- ɩɟɱɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɦɿɬɬɹɦ? ʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɚɥɿɣ. ɓɨ ɦɚɽ ɪɨɛɢɬɢ ɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢ- Ⱥ ɦɢ ɠ ɬɚɤɿ ɫɬɚɪɚɧɧɿ ɭɱɧɿ, ɝɨɬɨɜɿ ɱɢɬɚɱ, ɹɤɢɣ, ɞɿɡɧɚɜɫɹ ɩɪɨ ɪɿɲɟɧɰɬɜɨ ɦɟɞɿɚ ɧɿ ɫɧɨɦ, ɧɿ ɞɭɯɨɦ, ɳɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɳɨɝɨ, ɧɹ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ (ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɟ ȼɢɳɢɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɛɟɡ ɜɿɞɨɦɚ ɤɟɪɿɜɧɢ- ɡɚɬɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ ɱɭɠɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. ɰɬɜɚ ɞɚɜɚɥɢ ɯɚɛɚɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɁɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɨɦɭ, ɍɤɪɚʀɧɢ) ɳɨɞɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɤɚɦ ɩɨɥɿɰɿʀ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɳɨ ɜɿɪɢɦɨ ɜ ɫɜɹɬɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨ- ɡɜɚɧɶ Ƚɟɪɨʀɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨɞɚɧɢɯ? Ⱥɞɠɟ ɬɟ, ɳɨ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɭɸɱɨɝɨ ɍɉȺ Ɋɨɦɚɧɚ ɒɭɯɟɜɢɱɚ ɬɚ ɥɿɞɟɛɚɝɚɬɨ ɁɆȱ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɧɟɥɟ- ɪɨɡɭɦɧɢɤɢ ɩɿɞɪɚɪɚ Ɉɍɇ ɋɬɟɩɚɧɚ ɝɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɭɜɚɥɢ: ɜɢɝɿɞɧɿɲɟ ȁǾǻǮǹǥǿȀ Ȼɚɧɞɟɪɢ? ə ɧɟ ɞɚɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟ ɛɭɥɨ ɬɚɽɦɧɢɰɟɸ ɞɚɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɟɜɿ\ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɥɟ ɫɤɚɧɞɚɥ, ɝɥɹɞɚɱɟɜɿ ɧɟɜɢɛɚ- ǵǼǯǼǰ ȍǵǮǻǶǷ ɨɰɿɧɤɢ ɫɭɞɚɦ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɝɥɢɜɿ ɫɸɠɟɬɢ, ɧɿɠ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɝɪɚɯ, ɝɚɡɟɬɢ «News of the World», ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɣɨɝɨ DZǼǰǼǾǶȀǶ ǥ ǽǾǼ ɹ ɩɢɬɚɸ ɭ ɠɭɪɧɚɩɪɨɿɫɧɭɜɚɥɚ 168 ɪɨɤɿɜ ɿ ɛɭɥɚ ɧɚɣ- ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ. Ɇɢ ɛɚɛɿɥɶɲ ɱɢɬɚɧɨɸ ɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɩɪɨ ǻǮǷǿȀǾǮȆǻǥȆdz ɥɿɫɬɿɜ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ: ɞɟ ɧɚɲɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɱɨɦɭɫɶ ɜɢɧɢɤ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɟ- ɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨǹdz ȍǸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɿɚɿɦɩɟɪɿʀ Ɇɟɪɞɨɤɚ. ɰɟɧɡɭɪɢ, ɚ, ɦɨɠɞɟ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, ɞɟ ɩɪɨɩɨɒɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɢɜɨ, ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫ- ɡɭɩɢɧɹɜ ɬɚɤɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɰɟɧɪɨɡɛɪɚɬ? Ⱦɟ ɫɩɨɤɿɣɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɬɢɦɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿ ɚɦɨ- ɡɨɪ (ɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ!) ɿ ɪɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɛɨ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɜɿɞɫɬɭɩɚɬɢ ɜɿɞ ɧɨɪɦ ɧɢɣ ɧɟɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɣ ɝɨɥɨɫ? ɇɿ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɦɿ- ɡɚɤɨɧɭ ɿ ɦɨɪɚɥɿ. ɉɪɢɫɥɭɯɚɣɬɟɫɶ ɦɢ ɩɢɲɟɦɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɫɰɟ ɡɚɤɪɢɬɨʀ «News of the World» ɞɨ ɪɨɡɦɨɜ ɤɨɥɟɝ: ɿɧɤɨɥɢ ɬɟɦɚ ɝɪɨ- ɱɢɬɚɱɟɜɿ: ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ – ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ, ɧɚ ɫɯɨɞɿ – ɫɯɿɞɧɨɦɭ. ɡɚɣɧɹɥɢ ɿɧɲɿ ɬɚɛɥɨʀɞɢ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɲɟɣ – ɝɨɥɨɜɧɚ! ȱɡɪɚʀɥɶɫɶɤɟ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɪɚɞɢɬɶ: ɧɚɪɨɫɬɢɥɢ ɬɢɪɚɠɿ. Ⱥ, ɦɨɠɥɢɜɨ, Ⱥɥɟ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɡɢɫɤ ɧɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɩɥɢɜɬɢ ɡɚ ɬɟɱɿɽɸ, ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ Ɇɟɪɞɨɤɚ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɪɨ- ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿ ɽɞɢɧɢɦ ɭ ɬɪɟɛɚ ɩɥɢɜɬɢ ɩɪɨɬɢ ɬɟɱɿʀ, ɩɥɢɡɨɪɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ. ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿɧɮɨɪɦɚɜɿɬɶ ɬɭɞɢ, ɤɭɞɢ ɜɚɦ ɬɪɟɛɚ. ɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ

ǯȢȣȟȜȖșȠȢ ȦȧȘȜ, ȞȧȘȜ ȡȔȠ ȦȤșȕȔ?

ǥ

– !

Ǵ

Ǯ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

?

.


МЕДІА -БІЗНЕС

ǢȻȞȦȢȤ ǸǫȇǭǷǠǪ – ȣȤȢ ȣȢȘȻȼ ȧ «ǣȟȔȖȤșȘ-ȠșȘȻȔ» «ЖУ» вже розповідав читачам про події в холдингу «Главред-медіа»: закриття газет «Новая» та «По-киевски», журналу «Профиль», перехід в Інтернет «Телекритики». Сьогодні ми пропонуємо оцінку подій, яку дав «Медіа-бізнесу» екс-президент холдінгу Віктор ШЛІНЧАК

- ȼɵ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɯɨɥɞɢɧɝɟ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɜɚɲ ɭɯɨɞ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɦɧɨɝɢɟ ɫɜɹɡɵɜɚɥɢ ɫ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɫ «Ƚɥɚɜɪɟɞ-ɦɟɞɢɚ» ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ… - ɋɤɚɠɭ ɬɚɤ: ɷɬɨ ɫɚɦɚɹ ɛɚɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɫɚɦɚɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɬɨɬɚɥɶɧɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɬɨ ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɛɵ ɫɤɚɡɚɥ ɨɛ ɷɬɨɦ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2009 ɝɨɞɚ ɦɧɟ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɯɨɥɞɢɧɝ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɦɟɞɢɚ-ɛɢɡɧɟɫɚ ɭɠɟ ɧɟ ɫɬɨɢɬ, ɂ ɹ ɩɨɞɚɥ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɭɯɨɞɟ. ə ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ, ɤɚɤ ɛɵ ɹ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɭɛɢɜɚɥ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɩɭɫɤɚɥɨɫɶ. ɂ, ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɰɢɧɢɱɧɨ, ɬɨ ɹ ɪɚɞ, ɱɬɨ ɤ «ɫɦɟɪɬɢ» ɢɡɞɚɧɢɣ ɭɠɟ ɧɟ ɢɦɟɥ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. - Ʉɚɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɚɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɯɨɥɞɢɧɝɚ? - ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɯɨɥɞɢɧɝ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɧɹɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɦɟɞɢɚ-ɪɵɧɤɚ – ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɜ ɷɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɵɦ ɜ 2005-ɦ (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ - ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɇɍɇɋ ɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪ ɯɨɥɞɢɧɝɚ, - ɆȻ), ɦɨɹ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɝɞɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ Ⱥɥɟɧɚ Ƚɟɬɶɦɚɧɱɭɤ («Ƚɥɚɜɪɟɞ»), ɇɚɬɚɥɶɹ Ʌɢɝɚɱɟɜɚ («Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ»), Ⱥɥɟɧɚ Ƚɪɨɦɧɢɰɤɚɹ («ɉɪɨɮɢɥɶ»), əɧɢɧɚ ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹ («ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ»), Ɉɥɟɝ ɇɵɩɚɞɵɦɤɚ (ɝɚɡɟɬɚ «ɇɨɜɚɹ»), ɘɥɢɹ Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ («Ɍɟɥɟɫɢɬɢ), ɧɚɱɚɥɢ ɤɨɩɚɬɶ «ɨɬ ɡɚɤɚɬɚ ɞɨ ɪɚɫɫɜɟɬɚ». ɇɨ ɭɠɟ ɤ 2009-ɦɭ ɜɢɞɟɧɢɟ

ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ. ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ, ɩɥɚɧɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ, ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɲɚɪɚɯɚɧɢɹ ɨɬ ɨɞɧɨɣ ɤɪɚɣɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. ə ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɡɚɱɟɦ ɫ ɤɪɨɜɶɸ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɝɨɞɨɜɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɵ, ɟɫɥɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ ɫɥɵɲɚɬɶ: ɜɨɬ ɯɨɱɭ – ɞɚɦ ɞɟɧɶɝɢ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɯɨɱɭ – ɡɚɤɪɨɸ ɢɯ. Ɉ ɤɚɤɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ? - ɇɨ ɩɨɪɬɮɟɥɶ «Ƚɥɚɜɪɟɞɦɟɞɢɚ» ɛɵɥ ɫɬɨɥɶ ɜɧɭɲɢɬɟɥɟɧ: ɧɚɜɟɪɧɹɤɚ ɡɚɩɭɫɤ ɢɡɞɚɧɢɣ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɞɚɥɟɤɨ ɢɞɭɳɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ. - Ɂɚ ɝɨɞ, - ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 2005-ɝɨ ɢ ɩɨ ɤɨɧɟɰ 2006-ɝɨ - ɦɵ ɡɚɩɭɫɬɢɥɢ 8 ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɨɜ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ... Ɇɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ (ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ ɧɢɲɟɜɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɨɣ), ɚ ɛɪɟɧɞɵ. Ȼɵɥɚ ɢɥɥɸɡɢɹ, ɱɬɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɞɢɚ-ɛɢɡɧɟɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɬ ɱɟɪɟɡ 5 ɜɵɣɞɟɬ ɧɚ IPO. ɇɨ ɬɟɩɟɪɶ ɹ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ 2008 ɝɨɞɚ ɢɞɟɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ «Ƚɥɚɜɪɟɞ-ɦɟɞɢɚ» ɜ ɥɭɱɲɢɣ ɯɨɥɞɢɧɝ ɫɬɪɚɧɵ ɛɵɥɚ ɨɛɪɟɱɟɧɚ. - ɉɨɱɟɦɭ? - ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɯɨɥɞɢɧɝ ɫɬɚɥ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. əɫɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɭ – ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɨɦɭ. ɉɟɪɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɡɚɳɢɬɨɣ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹ ɟɳɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɟ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɫɞɟɥɚɬɶ ɯɨɥɞɢɧɝ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɦ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ – ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɠɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɬɨɧɚɯ, ɱɬɨ ɫɬɟɧɵ ɞɪɨɠɚɥɢ. "ЖУРНАЛІСТ

Ɇɚɥɨ ɤɬɨ ɡɧɚɟɬ, ɧɨ ɩɪɢ ɯɨɥɞɢɧɝɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ - «Ɇɟɞɢɚɇɨɜɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɒɥɨ ɩɪɨɫɬɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɱɭɠɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɜɹɡɢ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɱɚɥɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɳɢ, ɤɨɝɞɚ ɯɨɥɞɢɧɝ ɭɠɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɫɹ «ɉɪɢɜɚɬɨɦ», ɚ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ ɥɢɱɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɤɚɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɤɨɦɭ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɛɨɧɭɫɵ. - ɂ ɜɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɭɳɟɦɥɟɧɧɵɦ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ? - ɑɬɨɛɵ ɪɚɡɜɟɹɬɶ ɜɫɟ ɞɨɦɵɫɥɵ, ɫɤɚɠɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɢ ɨ ɧɚɲɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɯ: ɤ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɵ ɫ ɘɥɟɣ Ʌɵɦɚɪɶ (ɧɚ ɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ - ɜɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɯɨɥɞɢɧɝɚ - ɆȻ) ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɚɦɭɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɩɨɥɭɱɚɥɢ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɭɠɟ ɨ ɛɨɧɭɫɚɯ. ɉɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ «ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ» ɹɜɥɹɟɦɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ «Ƚɥɚɜɪɟɞɦɟɞɢɚ»: ɚɤɰɢɨɧɟɪ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɡɚɹɜɥɹɥ, ɱɬɨ 10% ɨɬ ɟɝɨ ɞɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɷɬɨ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ, ɢ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɸ, ɱɬɨ ɝ-ɧ Ʉɨɥɨɦɨɣɫɤɢɣ ɞɚɠɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɟ ɞɨɝɚɞɵɜɚɥɫɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɹ ɞɚɠɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ-ɬɨ ɢ ɭɞɢɜɥɟɧ, ɱɬɨ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɫɥɨɜɚ ɧɟ ɫɞɟɪɠɚɥ. ə ɩɨɥɭɱɢɥ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɤ, ɫɩɚɫɢɛɨ ɟɦɭ ɡɚ ɷɬɨ. - «Ƚɥɚɜɪɟɞ-ɦɟɞɢɚ» - ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ, ɧɨ ɢ Ʉɨɥɨɦɨɣɫɤɢɣ, ɜɨɲɟɞɲɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ 2007. - Ⱥɤɬɢɜɵ ɫɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ 50 ɧɚ 50. ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɨɜɵɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɜɥɚɞɟɥ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜ ɯɨɥɞɢɧɝɟ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, Ʉɨɥɨɦɨɣɫɤɨɦɭ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɩɨɥɬɨɪɚ ɝɨɞɚ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ, ɢ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɞɧɹɬɶ ɬɹɠɟɥɨ. - ȼɨɩɪɨɫ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɯɨɥɞɢɧɝɚ Ƚɥɚɜɪɟɞ-ɦɟɞɢɚ: ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɹɥɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ? У К РА Ї Н И "

- ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2009, ɩɨ ɦɨɢɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ, ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ ɯɜɚɬɢɥɨ ɛɵ ɞɥɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ «ɬɨɱɤɭ ɧɨɥɶ» ɨɬ 2 ɞɨ 3 ɥɟɬ. ɇɨ, ɤɚɤ ɹ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɵ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɧɹɥɢɫɶ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɦɟɫɹɰɚ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɬɨ «ɪɚɡɨɝɧɚɬɶ» «ɇɨɜɭɸ» ɞɨ ɟɠɟɞɧɟɜɤɢ ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɩɨ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɹɦ, ɬɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɜɵɯɨɞ ɞɨ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɲɨɤ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɫɨɤɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɜɬɪɨɟ? ɂɥɢ ɜɡɹɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ «5 ɤɚɧɚɥɨɦ». Ɍɨ ɦɵ ɜɵɯɨɞɢɦ ɜ ɷɮɢɪ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ, ɬɨ «ɩɚɞɚɟɬ ɩɥɚɧɤɚ» – ɢ ɭɠɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ… ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸ – ɩɪɨɫɬɨ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜ ɫ ɉɨɪɨɲɟɧɤɨ ɩɨɫɫɨɪɢɥɢɫɶ… - ɂ ɜɫɟ ɠɟ, ɩɪɨɟɤɬɵ ɡɚɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɫɪɚɡɭ, ɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, - ɫɧɚɱɚɥɚ ɲɥɢ ɬɟ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɛɵɥɨ ɲɚɧɫɨɜ ɧɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ? - Ɇɧɟ ɛɨɥɟɟ ɜɫɟɝɨ ɠɚɥɤɨ ɝɚɡɟɬɭ «ɇɨɜɚɹ» ɢ ȽɩɄ – ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɂ ɩɟɪɜɚɹ, ɢ ɜɬɨɪɚɹ ɢɦɟɥɢ ɲɚɧɫ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ. - ɇɨ ɜ ɷɬɨ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɥɢ? ȼɫɟ ɬɚɤɢ, ɫ ɪɵɧɤɚ ɭɲɟɥ ɛɪɟɧɞ… - Ʉɚɤ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɛɪɟɧɞ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɨɬ ɛɪɟɧɞ ɜɵɧɨɫɢɥɢ ɢ ɪɨɞɢɥɢ. Ɇɧɟ, ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɡɜɨɧɹɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ ɢ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɣɬɟ «Ƚɥɚɜɪɟɞ» ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɨɲɢɛɤɚ. Ⱥ ɹ ɬɚɦ ɭɠɟ ɩɨɱɬɢ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸ. ɍɲɟɥ Ɍɢɯɢɣ ɢɡ «Ƚɚɡɟɬɵ ɩɨ-ɤɢɟɜɫɤɢ» – ɤɚɤ ɩɨ ɦɧɟ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ, ɭɦɟɪɥɚ ɝɚɡɟɬɚ. ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɯɨɞ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ʉɬɨ ɜɵɢɝɪɚɥ, ɫɤɚɠɢɬɟ ɦɧɟ? ɍɠ ɥɭɱɲɟ ɛɵ ɩɪɨɞɚɥɢ ɝɚɡɟɬɭ (ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɛɵɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ) – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟ ɬɚɤɨɣ ɛɵ ɩɥɚɱɟɜɧɵɣ ɛɵɥ… ɏɨɬɹ ɭ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɱɭɬɶɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɜɫɩɥɟɫɤ ɦɟɞɢɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɩɹɬɶ ɛɭɞɭɬ ɜɵɛɨɪɵ, ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɯɨɬɹɬ ɧɚ ɧɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɝɨɞɭ ɪɵɧɨɤ ɨɬɛɪɨɫɢɥɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ 2000 ɝɨɞɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɪɟɡɤɨ ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ… ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ: ɤ ɧɚɦ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɨɜ ɜ ɦɟɞɢɚ-ɫɮɟɪɟ. ɗɬɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɞɥɹ ɪɵɧɤɚ. ȿɫɥɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬɫɹ ɧɢɲɢ – ɢɯ ɤɬɨ-ɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɣɦɟɬ. Ɋɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ.

17


В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ - Ʉɚɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɦɟɞɢɚ ɪɵɧɤɟ ɜɢɞɹɬɫɹ ɜɚɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ? - ȿɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɨɬ ɠɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-Ɍȼ. ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɟɝɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɟɳɟ ɧɟɬ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɨɬ ɜɵɫɬɪɟɥɢɥ «Ⱦɨɠɞɶ». ɇɟɩɥɨɯɨɣ ɢ ɨɱɟɧɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɜɟɠɟɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ - ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɤɚ ɫɚɣɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ: ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɟɝɨ «ɬɭɩɨ» ɩɟɪɟɞɢɪɚɸɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ ɞɜɭɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɪɨɤɚɱɤɭ ɬɪɚɮɢɤɚ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ. ɇɨ ɪɚɡɜɟ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ? ɇɟɬ! ɂ ɤɨɝɞɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɫɫɵɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɣ ɫɚɣɬ - «Ɉɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ», ɷɬɨ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɦɟɲɧɨ. ɗɬɨ ɝɪɭɫɬɧɨ. - Ⱥ ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɩɪɟɫɫɚ? - ɗɬɨɬ ɪɵɧɨɤ ɭɠɟ ɱɟɬɤɨ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ. ȿɳɟ ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɵ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɞɟɥɚɬɶ newsmagazine, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɭɩɢɬɶɫɹ ɡɚ ɝɨɞ… ɇɨ ɷɬɨ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɟɳɟ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɸɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, - ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɥɝɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɭɞɟɬ ɭ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɛɭɞɭɳɟɟ ɜɫɟ ɠɟ ɡɚ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɛɪɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɷɬɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ. - ɂ ɟɳɟ ɩɚɪɭ ɫɥɨɜ ɨ ɜɚɲɟɦ ɬɟɩɟɪɟɲɧɟɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɤɬɢɜɟ «Ƚɥɚɜɤɨɦɟ»: ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɵ. - ɋɟɝɨɞɧɹ «Ƚɥɚɜɤɨɦ» ɢɦɟɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 30-40 ɬɵɫ. ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ, ɢ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ, - ɫ ɨɫɟɧɢ ɜɵ ɭɜɢɞɢɬɟ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. «Ƚɥɚɜɤɨɦ» ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɞɜɭɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ – ɦɧɟ ɢ ɘɥɢɢ Ʌɵɦɚɪɶ. Ɏɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦ ɟɝɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɦɟɞɢɣɧɨɦ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɟ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɹ ɹɜɥɹɸɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɝɪɚɧɬɨɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɳɢɣ ɫ «Ƚɥɚɜɤɨɦɨɦ» ɨɮɢɫ. ɇɭ, ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ… ɂɫɬɨɱɧɢɤ: mediaɛɿɡɧɟɫ http://www.mediabusiness.com.ua

18

ǧȔȖȚȘȜ ȣȤȜȷȠȡȢ, ȞȢȟȜ ȤȢȕȜȬ ȘȢȕȤȢ Нещодавно ми провели пленум нашої обласної спілки журналістів, який, чи не вперше, відбувся на виїзді, в м.Коломиї. Опісля всі учасники пленуму побували в гостях у Василя Ткачука – надзвичайно шанованої людини, яка відома далеко за межами Івано-Франківщини.

ȱɜɚɧ ȽɊɂȾɀɍɄ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «ɇɚɪɨɞɧɚ ȼɨɥɹ», ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

«ɉɪɢɽɦɧɨ, ɤɨɥɢ ɪɨɛɢɲ ɞɨɛɪɨ – ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɿ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ,» - ɰɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿɦɟɧɢɬɢɣ ɜɟɬɟɪɚɧ ɩɪɚɰɿ ȼɚɫɢɥɶ Ɍɤɚɱɭɤ – ɜɿɞɨɦɢɣ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤ, Ƚɟɪɨɣ ɋɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɉɪɚɰɿ ɿ Ƚɟɪɨɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɊɋɊ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɨɡɧɚɱɢɜ ɫɜɿɣ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɲɥɹɯ ɿ ɞɚɜ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɬɜɨɪɢɬɢ ɬɪɟɛɚ ɡ ɞɨɛɪɨɦ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɚ ɡɭɫɬɪɿɱ-ɜɿɞɜɿɞɢɧɢ ɟɬɧɨɫɚɞɢɛɢ ɭ ɉɿɞɝɚɣɱɢɤɚɯ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɫɬɚɥɚ ɩɪɢɽɦɧɢɦ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢʀɡɧɨɝɨ ɩɥɟɧɭɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɿɥɶɤɚ ɲɬɪɢɯɿɜ ɩɪɨ ɩɥɟɧɭɦ. ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨ-ɜɢɛɨɪɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɇɋɀɍ. Ɍɚɤɿ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ-ɠɨɜɬɧɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɚ ɡɜɿɬɧɨ-ɜɢɛɨɪɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ, ɹɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɥɟɧɭɦ, – 16 ɛɟɪɟɡɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɢ ȼɿɤɬɨɪɿɹ ɉɥɚɯɬɚ, ɹɤɚ ɜɟɥɚ ɩɥɟɧɭɦ, ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɇɋɀɍ (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɧɨɜɢɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ), ɫɬɚɧ ɫɩɥɚɬɢ ɜɧɟɫɤɿɜ, "ЖУРНАЛІСТ

ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ ɤɧɢɠɤɢ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɳɢɧɢ». ɉɥɟɧɭɦ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ ɡɚɹɜɭ ɱɥɟɧɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɝɚɡɟɬɢ «Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ȼɚɫɢɥɹ Ⱦɟɦ`ɹɧɿɜɚ ɳɨɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɞɨɜɤɨɥɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɝɚɡɟɬɚ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ) ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɤɨɥɢɲɧɿɦɢ ɿ ɧɢɧɿɲɧɿɦɢ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ. ɐɸ ɡɚɹɜɭ ɚɜɬɨɪ ɚɞɪɟɫɭɜɚɜ ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜɿ Ʉɨɥɨɦɢʀ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɝɨɥɨɜɿ. ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɥɟɧɭɦɭ ɩɪɢɜɿɬɚɥɢ ɝɨɥɨɜɚ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨʀ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɇɟɝɪɢɱ, Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ȱɝɨɪ ɋɥɸɡɚɪ ɬɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ȱɝɨɪ Ƚɪɚɞɿɥɶ, ɝɨɥɨɜɚ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ Ʉɨɥɨɦɢɣɳɢɧɢ Ɉɥɶɝɚ Ɋɭɞɚɧɟɰɶ. ...Ʉɨɠɟɧ, ɯɬɨ ɬɨɝɨ ɞɧɹ ɩɨɛɭɜɚɜ ɭ ɧɚɩɪɚɜɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɡɚ ɞɭɯɨɦ ɿ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɭɲɿ ɫɚɞɢɛɿ ȼɚɫɢɥɹ Ɍɤɚɱɭɤɚ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ ɳɟ ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚɩɚɫ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɦɟɠɧɨʀ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ. Ȼɨ ɬɭɬ, ɧɚ ɨɤɨɥɢɰɿ ɉɿɞɝɚɣɱɢɤɿɜ, ɧɚ ɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɛɨɥɨɬɿ, ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɿ ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɟɬɧɨɦɭɡɟɣ, ɿ ɤɚɪɬɢɧɧɚ ɝɚɥɟɪɟɹ, ɡɜɚɛɥɢɜɿ ɫɬɚɜɤɢ-ɨɡɟɪɰɹ, ɜɨɞɨɝɪɚɣ, ɚɥɶɬɚɧɤɢ, ɦɿɧɿ-ɛɭɞɢɧɨɱɤɢ. Ⱥ ɳɟ – ɩɚɪɚ ɥɟɛɟɞɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɦɨɜɛɢ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɳɨ ɜɫɟ ɭ ɠɢɬɬɿ ɩɪɨɦɢɧɭɳɟ, ɥɢɲɟ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɥɟɛɟɞɢɧɚ – ɜɿɱɧɚ ɿ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɚ. Ʉɚɥɢɧɚ, ɜɟɪɛɚ, ɤɜɿɬɢ (ɯɬɨ ɡɧɚɽ ɥɿɤ ʀɯ ɫɨɪɬɚɦ!). Ⱦɜɚ ɤɪɿɫɥɚ (ɹɤ ɬɪɨɧ Ɇɭɠɚ ɿ ɀɨɧɢ?). Ʌɨɡɨɜɢɣ ɬɢɧ, ɥɚɜɢ ɧɚ... ɠɨɪɧɚɯ, ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɨɞɹɝ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɟɦɚɧɟɧɬ, ɤɭɳɿ, ɞɟɪɟɜɚ. ȼɢɲɧɿ, ɦɚɥɢɧɚ, ɹɛɥɭɧɿ (ɤɪɢɫɥɚɬɿ ɿ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ, ɜ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɡɪɿɫɬ). Ⱥ ɯɨɱɟɬɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ – ɜɩɪɹɝɚɣɬɟɫɶ ɭ ɩɥɭɝɚ. ɇɟ ɨɞɧɚ ɡɚɪɭУ К РА Ї Н И "

ɱɟɧɚ ɩɚɪɚ ɦɨɥɨɞɹɬ ɜɩɪɹɝɚɥɚɫɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɫɚɦɟ ɧɚ ɨɛɿɣɫɬɿ Ɍɤɚɱɭɤɚ ɿ ɞɨɫɿ ɬɹɝɧɟ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɠɢɬɬɽɜɿɣ ɧɢɜɿ. ȼɩɪɹɝɚɥɢɫɶ ɭ ɰɶɨɝɨ ɩɥɭɝɚ ɿ... ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɢ. Ɍɚ ɳɨɫɶ ɧɟ ɧɚ ɡɨɜɫɿɦ ɞɨɛɪɟ ɬɹɝɧɭɥɢ ɣɨɝɨ, ɛɨ ɧɢɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɟ ɫɤɪɿɡɶ ɿ ɧɟ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɞɨɛɪɟ ɪɨɞɢɬɶ. ɏɬɨ ɠ ɛɢ ɦɿɝ ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɜɩɪɹɝɬɢɫɶ ɭ ɩɥɭɝɚ ɧɚ Ɍɤɚɱɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛɿɣɫɬɿ ɿ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɜɢɫɨɬ? ɉɪɨ ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɿ ɠɚɪɬɨɦɚ, ɿ ɜɫɟɪɣɨɡ, ɿ ɡ ɝɥɢɛɨɤɨɸ ɡɚɠɭɪɨɸ ɝɨɜɨɪɢɜ ɡ ɧɚɦɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɥɟɧɭɦɭ, ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɤ, ɦɿɧɿɫɬɪ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 1992-ɦɭ, ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɝɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɭ ɋɨɸɡɿ ɚɝɪɨɮɿɪɦɢ «ɉɪɭɬ», ɹɤɢɣ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɜ ɭ ɠɢɬɬɹ (ɹɤ ɰɟ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɣɨɦɭ ɞɚɥɨɫɶ) ɩɟɪɲɭ ɜ ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ ɋɨɸɡɿ ɩɨɡɚɤɨɦɩɚɪɬɿɣɧɭ ɝɚɡɟɬɭ «Ⱥɝɪɨ». ɇɟ ɜɫɿ ɣ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɿ ɧɟ ɫɤɪɿɡɶ ɡɚɯɨɬɿɥɢ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ Ɍɤɚɱɭɤɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɹɤ ɜɿɞɪɨɞɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɫɟɥɨ ɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɫɥɚɜɭ ɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɟɥɹɧɢɧɨɜɿ. Ⱥ ɯɿɛɚ ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɫɶ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞ ɿɡ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɜ`ɹɬɶɨɯ ɩɪɟɦɿɣ ɞɥɹ ɡɞɿɛɧɢɯ ɿ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ Ʉɨɥɨɦɢɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɋɧɹɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ ɦ. Ʉɨɥɨɦɢʀ, ɤɨɬɪɢɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɫɿɦɟɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ? ȼɿɧ ɿ ɬɟɩɟɪ ɥɸɛ`ɹɡɧɨ ɝɨɬɨɜɢɣ ɩɨɪɨɡɞɭɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɞɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɫɟɥɚ. Ʌɢɲɟ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ «ɩɪɢʀɯɚɬɢ ɭ ɝɨɫɬɿ ɞɨ Ⱦɿɞɚ», ɹɤ ɜɿɧ ɫɚɦ ɡɚɩɪɨɲɭɽ ɭ ɫɜɨɸ ɫɚɞɢɛɭ. ɉɨɤɢ ɽ ɿ ɠɢɜɭɬɶ ɳɟ ɬɚɤɿ ɥɸɞɢ, ɹɤ ȼɚɫɢɥɶ Ɍɤɚɱɭɤ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɽɸ, ɜɚɪɬɨ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢɫɶ ʀɯɧɶɨɸ ɦɭɞɪɿɫɬɸ, ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɚɛɢ ɦɟɧɲɟ ʉɭɥɶ ɧɚɛɢɜɚɬɢ ɫɨɛɿ ɭ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɿ. ȼɿɞɱɭɽɬɟ ɞɭɯ ɿ ɫɦɚɤ ɫɚɞɢɛɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ ɬɭɬɟɲɧɶɨɝɨ – ɿ ɜɚɦ ɜɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬ ɤɪɚɫɢ, ɞɨɛɪɚ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ ɞɨɛɪɨ. ɋɨɛɿ ɿ ɥɸɞɹɦ.


В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ǣȻȟȰȘȻȳ ȘȻȷ Ȼɨɪɢɫ ɉȺɋɘȽȺ, ɱɥɟɧ ɝɿɥɶɞɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɋɭɦɳɢɧɢ

ɑ

ɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɬɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ? Ɍɚɤ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɬɢɞɿɽ ɫɚɦɿɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɣ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɿɫɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɦɨ ɡ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. Ɍɟ ɹɜɢɳɟ ɽ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɨɦ ɞɥɹ ɞɭɲɿ. ȼɿɞ ɧɶɨɝɨ ɪɚɧɨ ɱɢ ɩɿɡɧɨ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ. Ⱦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɿɥɶɞɿʀ ɞɨɤɥɚɜ ɡɭɫɢɥɶ ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ȼɿɤɬɨɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ Ȼɨɣɤɨ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡ ɧɢɧɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɚ ɣ ɬɭɪɛɨɬɨɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɇɚɲ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɳɟ ɧɟɛɚɝɚɬɢɣ. Ɍɚ ɡɧɚɸ, ɜɿɧ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɜɫɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɨɠ ɪɚɞɨ ɧɚɞɚɸ ɣɨɝɨ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɂɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɱɚɫ ɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɱɥɟɧɢ ɝɿɥɶɞɿʀ ɩɪɨɜɟɥɢ ɬɪɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ. əɤ ɝɨɞɢɬɶɫɹ, ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ, ɨɛɪɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɣ ɫɤɥɚɞ. Ɍɚ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ - ɥɢɲɟ ɞɚɧɢɧɚ ɦɢɧɭɥɨɦɭ. Ƚɨɥɨɜɚ ɝɿɥɶɞɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɡɢɪ, ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɘɪɿɣ Ɏɚɞɽɽɜ ɬɚ Ʌɟɨɧɿɞ ɒɟɫɬɚɤɨɜ — ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɦɚɫɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɋɜɨɽɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜɨɧɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ — ɩɿɜɞɟɧɶ, ɰɟɧɬɪ ɿ ɩɿɜɧɿɱ ɨɛɥɚɫɬɿ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɱɚɫ, ɽ ɳɟ ɭ ɨɛɪɚɧɰɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɨɪɨɯ ɭ ɩɨɪɨɯɿɜɧɢɰɹɯ. ɇɚ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɧɚɦɿɬɢɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ. ȼɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɝɿɥɶɞɿʀ ɜɫɿɯ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨɛ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɩɨɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɸ ɭɜɚɝɨɸ. Ⱥ ɳɟ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭ „ɉɪɢɜɚɬɛɚɧɤɭ”, ɧɚ ɹɤɢɣ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɱɥɟɧɢ ɝɿɥɶɞɿʀ ɜɧɨɫɹɬɶ ɝɪɨɲɿ: ɭ ɤɨɝɨ ɛɿɥɶɲɿ ɩɟɧɫɿʀ — ɩɨ 50 ɝɪɢɜɟɧɶ, ɭ ɤɨɝɨ ɦɟɧɲɿ — ɩɨ 10 - 20. Ʉɨɲɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.

Ось уже рік, як у Сумській області діє гільдія редакторів-ветеранів — колишніх творчих працівників ЗМІ (про її створення я писав в №3 «ЖУ»за 2011 рік). Вже у самій назві закладено зміст її функцій — допомога членам спілки журналістів. ɓɟ ɨɞɧɟ ɧɚɲɟ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɉɭɬɢɜɥɿ, ɞɟ ɦɢ ɨɝɥɹɧɭɥɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ ɬɚ ɦɭɡɟɣ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨʀ ɋɥɚɜɢ ɭ ɋɩɚɞɳɚɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɫɿ. ɇɚ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɭ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɥɥɿ ɬɟɠ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɥɿɫɝɨɫɩɭ, ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɡ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞ. Ɍɭɬ ɝɿɥɶɞɿɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɚɣɨɧɧɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ «Ȼɿɥɨɩɿɥɶɳɢɧɚ», ɞɟ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚɲ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɝɚ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɧɢɰɶɤɢɣ (ɧɚ ɠɚɥɶ, ɜɿɧ ɩɿɲɨɜ ɡ ɠɢɬɬɹ), ɡɚɫɧɭɜɚɥɢ ɩɪɟɦɿɸ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ. Ʉɨɲɬɢ ɞɥɹ ɩɪɟɦɿʀ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢɞɿɥɹɽ ɤɨɥɢɫɶ ɨɱɨɥɸɜɚɧɚ Ɇɢɤɨɥɨɸ Ɍɟɧɢɰɶɤɢɦ ɪɟɞɚɤɰɿɹ. ɓɨɪɿɱɧɨ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɿ ɩɨɱɟɫɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ʀʀ ɜɪɭɱɚɬɢɦɭɬɶ ɡɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɨɪɢɫɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ.

Ɍɟɩɥɿ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɸɜɿɥɹɪɢ. ȱ ɰɟ ɡɞɨɪɨɜɨ – ɤɨɥɢ ɬɟɛɟ ɩɚɦ‘ɹɬɚɸɬɶ ɿ ɩɨɜɚɠɚɸɬɶ ɧɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɬɢ ɜɠɟ ɩɨɡɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ-ɛɭɬɬɹɦ. Ⱥ ɳɟ ɝɿɥɶɞɿɹ ɧɚɞɫɢɥɚɽ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɞɨ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɧɚɲɢɦ ɤɨɥɟɝɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟ ɤɨɲɬɿɜ. ɋɬɚɪɚɽɦɨɫɹ ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɞɨɥɸ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ, ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɹɦ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɫɢɦɨ, ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɚɝɚɬɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ ɫɤɪɭɬɿ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɨɛɢɜɚɽɦɨɫɹ ɭɫɩɿɯɭ – ɝɪɨɲɿ, ɯɨɱɚ ɣ ɧɟ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɿ, ɚɥɟ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ. ɍ ɩɥɚɧɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɝɿɥɶɞɿʀ — ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɿ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹɦ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɡ ɦɨɥɨɞɢɦɢ

ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɦ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ȼ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɝɨɥɨɜɢ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ȼɿɤɬɨɪɚ Ȼɨɣɤɚ— ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɲɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ ɬɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ. ɉɪɚɰɸɽɦɨ ɧɚɞ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɪɚɡɨɦ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɜ ɬɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɭ ɫɢɜɭ ɞɚɜɧɢɧɭ ɧɚɲɿ ɩɪɟɞɤɢ ɛɨɪɨɧɢɥɢɫɹ ɜɿɞ ɜɨɪɨɝɚ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɝɢ. Ɍɚɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɬɟɩɥɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɡ ɝɥɢɛɢɧ ɩɪɚɩɚɦ’ɹɬɿ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ ɩɥɟɦɟɧɿ, ɞɭɯɭ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɚ. ɑɚɫ ɛɭɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɲɿ ɩɥɚɧɢ. Ɍɚ ɜɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ: ɭ ɝɿɥɶɞɿʀ ɦɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɿɞɱɭɥɢ ɧɨɜɟ ɠɢɬɬɹ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɜɢɞɚɧɢɣ ɩɟɪɲɢɣ ɞɨɜɿɞɧɢɤ „Ɋɟɞɚɤɬɨɪɢ — ɜɟɬɟɪɚɧɢ ɋɭɦɳɢɧɢ”. ɍ ɧɶɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 35 ɤɨɪɨɬɟɧɶɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɩɪɨ ɱɥɟɧɿɜ ɝɿɥɶɞɿʀ, ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɚɦɢ. ȼ ɧɢɯ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɯɬɨ ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɢɧɿ, ɚɞɪɟɫɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɧɨɦɟɪɢ. Ⱦɨɜɿɞɧɢɱɤɢ ɜɪɭɱɟɧɿ ɤɨɠɧɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɝɿɥɶɞɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɩɿɞɧɹɬɢ ɜɫɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɜ ɩɨɯɿɞ. ɋɭɦɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ.

ǭȔ ȖȻȘȣȢȫȜȡȢȞ – ȘȢ ǯȢȟȰȭȻ?

Ɉɥɟɤɫɿɣ ȻɈɃɄɈ, ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɇɋɀɍ

Ⱦ

ɟɥɟɝɚɰɿɹ ɡ ɉɨɥɶɳɿ: ɋɬɟɮɚɧ ɌɊɍɒɂɇɋɖɄɂɃ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɱɚɫɨɩɢɫɭ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɮɨɪɭɦ», Ⱥɧɞɠɟɣ ɄɈɑɍȻȺ - ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɦɿɫɬɟɱɤɭ Ʉɚɡɿɦɟɠ-Ⱦɨɥɶɧɢ, Ƚɟɧɪɿɯ ɄɈɋɌȿɅɖɇɂɃ – ɤɨɪɟɫɩɨɧ"ЖУРНАЛІСТ

ɞɟɧɬ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɉɨɥɶɳɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ «ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ», - ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɩɨɛɭɜɚɥɚ ɜ ɇɋɀɍ. ȼɿɡɢɬ ɛɭɥɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɦɿɱɟɧɨʀ ɜ ɱɟɪɜɧɿ, ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɇɋɀɍ ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɞɪɭɠɧɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɩɿɥɤɚɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɠɨɜɬɧɹ, ɛɨ 2-4 ɠɨɜɬɧɹ ɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜɿɞɛɭɞɭɬɶɫɹ ɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɝɨɥɨɜɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ɉɨɤɢ ɠ ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɫɩɿɥɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɫɬɚɜɥɹУ К РА Ї Н И "

ɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɰɿɤɚɜɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɨɛɨɯ ɤɪɚʀɧ. Ʉɨɠɟɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɜɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ. Ⱦɪɭɝɨɸ ɬɟɦɨɸ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɭ ɤɭɪɨɪɬɧɨɦɭ ɦɿɫɬɟɱɤɭ Ʉɚɡɿɦɟɠ-Ⱦɨɥɶɧɢɣ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɜɿɡɢɬɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. Ⱥɧɞɠɟɣ Ʉɨɱɭɛɚ ɬɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɚ – ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɨɛɝɨɜɨɪɢɥɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɄɚɡɿɦɟɠȾɨɥɶɧɢ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫɶɤɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɥɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɭ ɮɨɧɞɭ ɝɚɪɧɿ ɞɿɥɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ.

19


МОЛОДІЖНІ ЗМІ

ǤȢȡșȪȞȜș ȲȡȞȢȤȯ ȣȢȕȯȖȔȟȜ… Ȗ ǤȢȡșȪȞș ɂɥɶɹ ɋɍɁȾȺɅȿȼ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɥɢɝɢ ɸɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ɇ

ɟɠɞɭ ɸɧɵɦɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɚɩɪɢɨɪɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬ Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ ɞɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɟɰɤɚ ɛɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɞɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ. ɂ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɧɚɫ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ⱦɨɧɛɚɫɫ ɢ ɜ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɦ ɟɜɪɨɪɟɝɢɨɧɟ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɫɨɸɡɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɞɜɭɯ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɧɟɞɚɜɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɦɤɚɯ ɜ ɤɨɧɰɟ 2010 ɝɨɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɫɟɬɢɥɢ ɫɜɨɢɯ ɪɨɫɬɨɜɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɝ. Ɍɨɝɞɚ ɢ ɪɟɲɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɆɂ, ɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭ ɸɧɵɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. ɇɚɲɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɨɫɶɦɢ ɸɧɤɨɪɨɜ ɜɟɞɭɳɢɯ ɞɟɬɫɤɢɯ ɋɆɂ ɢ ɞɜɭɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɨɫɬɨɜɱɚɧɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɪɚɞɭɲɧɨ ɩɪɹɦɨ ɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ. ɂ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɯɨɪɨɲɨ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɢɧɚɱɟ ɛɵɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ: ɜɟɞɶ ɦɵ ɤɨɥɥɟɝɢ ɢ ɫɨɫɟɞɢ. Ʉɨ ɜɫɟɦɭ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɫɥɟɬɚ, ɤɭɥɶɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɪɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ Ⱦɨɦɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ - ɏɨɪɨɲɟɧɶɤɚɹ. ɋ ɬɚɤɨɣ ɮɚɦɢɥɢɟɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɛɪɨɝɨ ɢ ɧɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨɤɚ ɡɚɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ Ɉɤɫɚɧɚ Ⱥɤɫɟɧɨɜɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɞɟɥɟɝɚɰɢɢ ɇɚɬɚɥɢɟɣ Ɍɢɬɨɜɨɣ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɩɨɛɨɪɨɬɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦ, ɢɡ-ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɞɢɧ ɞɨɧɟɰɤɢɣ ɸɧɤɨɪ ɬɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɫɹ ɩɨ ɧɚɲɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɝɪɚɧɢɰɵ, «ɯɨɪɨɲɟɧɶɤɚɹ» ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɨɫɬɨɜɫɤɢɯ ɸɧɤɨɪɨɜ ɛɵɫɬɪɨ ɩɟɪɟɡɧɚɤɨɦɢɥɚɫɶ ɫ ɧɚɲɢɦɢ. ɂ

20

По приглашению Ростовского областного союза журналистов активисты и руководители юнкоровского движения Донецкой области стали участниками Первого международного слета юнкоров в российском… Донецке. ɭɠɟ ɭɬɪɨɦ ɱɟɬɵɪɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɭɤɪɚɢɧɨ-ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɜɵɩɭɫɤɭ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɝɚɡɟɬ ɫɥɟɬɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɜɨɞɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɭ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ, ɨɬɥɨɠɢɜ ɜɫɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɟɥɚ, ɩɪɢɟɯɚɥɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɵ «ɇɚɲɟ ɜɪɟɦɹ» ȼɟɪɚ ɘɠɚɧɫɤɚɹ. Ɉɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ

ɜɫɬɪɟɱɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: «Ʌɭɱɲɟ ɫɚɦɢ ɩɪɢɧɢɦɚɣɬɟ ɭɱɚɫɬɢɟ». Ⱦɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ. Ɂɢɦɨɣ ɠɞɟɦ ɪɨɫɬɨɜɫɤɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɸɧɤɨɪɵ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɟ (ɧɟ ɫɬɟɧɧɵɟ!) ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɝɚɡɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɬɧɢ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɠɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɪɟɫɫɚ ɩɨɤɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɱɤɚɯ ɢ ɜɤɥɚɞɵɲɚɯ "ɜɡɪɨɫɥɵɯ" ɝɚɡɟɬ. Ɂɚɬɨ ɨɧɢ ɛɟɪɭɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɢ ɢ ɲɢɪɨ-

ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɸɧɵɯ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɨɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɞɨɧɟɰɤɢɟ ɸɧɤɨɪɵ ɯɨɪɨɲɨ ɜɥɚɞɟɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɨɫɨɛɨ ɜɵɞɟɥɢɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ «45+ɩɟɪɟɦɟɧɤɚ» ɢɡ Ⱦɨɛɪɨɩɨɥɶɹ Ɉɥɟɫɸ Ɂɨɪɢɧɭ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɧɚɲɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢɹ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɡ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɢɥɚ ɘɠɚɧɫɤɭɸ ɢ ɜɫɟɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɝ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ȼɟɪɟ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶ ɢɞɟɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɨɣ ɩɟɫɧɢ «Ɍɪɨɟ ɫɭɬɨɤ ɲɚɝɚɬɶ…», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɲɟɥ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ. ɉɨɩɪɨɫɢɥɚ ɢɞɟɸ «ɩɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶ» ɢ ɞɥɹ Ɋɨɫɬɨɜɚ. ɂ ɬɭɬ ɇɚɬɚɥɢɹ Ɍɢɬɨɜɚ ɜɵɞɜɢɧɭɥɚ

ɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɭ ɧɚɫ ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɪɵɬɵ ɞɥɹ ɸɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ʉɚɤ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɨɧɛɚɫɫ» ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɸɧɤɨɪɨɜ, ɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ ɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɤ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɋɟɪɝɟɸ ɑɟɪɧɵɯ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɫɥɟɬɚ ɞɚɥɢ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɝɨɫɬɹɦɢ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɥɢ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɟɮɨɪ-

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɹɬɚ ɫɞɪɭɠɢɥɢɫɶ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɧɚ ɜɫɟ 100 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ Ⱦɨɧɟɰɤɚ ɢ ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɧɚ ɤɚɬɟɪɟ ɩɨ ɋɟɜɟɪɫɤɨɦɭ Ⱦɨɧɰɭ ɞɨ ɫɚɦɨɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ ɭ ɞɪɭɠɛɵ ɦɟɠɞɭ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɥɟɬɚ ɧɚɲɢ ɫɩɢɫɤɢ ɞɪɭɡɟɣ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɩɨɩɨɥɧɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ. ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɥɟɬɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɟɡɞɤɟ ɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɜɟɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ ɢ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɟɛɹɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ. Ⱥ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ, - ɏ Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɋɆɂ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ «ɀɦɢ ɧɚ RECord!», ɝɞɟ ɪɨɫɬɨɜɫɤɢɟ ɢ ɞɨɧɟɰɤɢɟ ɸɧɤɨɪɵ ɜɫɬɪɟɬɹɬɫɹ ɜɧɨɜɶ. - ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɩɪɢɝɥɚɫɢɦ ɪɟɛɹɬ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɧɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚ ɨɬɜɟɬɧɭɸ ɜɫɬɪɟɱɭ, ɩɨɤɚɠɟɦ ɢɦ ɧɚɲɢ ɥɭɱɲɢɟ ɞɟɬɫɤɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɦ ɫ ɨɛɥɚɫɬɶɸ, ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɪɚɫɫɤɚɠɟɦ ɢ ɩɨɤɚɠɟɦ, ɤɚɤ ɦɵ ɪɚɛɨɬɚɟɦ, - ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɥɢɝɢ ɸɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚɬɚɥɢɹ Ɍɢɬɨɜɚ. ɘɧɨɲɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɭɠɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ - ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ. Ⱦɨɧɟɰɤ. На фото: юнкор-ростовчанка Мария Баслак приглашает своих донецких коллег к "Диалогу".


МОЛОДІЖНІ ЗМІ

ǪȤȢȞ ȘȢ ȚȧȤȡȔȟȻȥȦȜȞȜ Ɍɟɬɹɧɚ ȻɈȾɇȺɊɍɄ, ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɝɚɡɟɬɢ «25 ɩɥɸɫ» ȼɉɍ ʋ25 ɦ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ

У жовтні 2008 року при інформаційно-видавничому відділі Вищого професійнотехнічного училища №25 створено сектор преси. Відтоді на 12 сторінках формату А4 видається газета-щомісячник «25 плюс», що є органом самоврядування учнівської Прибузької республіки «Майбуття Поділля». І, хоча видання має зовсім невеликий тираж – кілька десятків примірників, воно стало помітним у регіоні.

ɉ

ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɿɣɫɶɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɚɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɬɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɦɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ «ɞɨɱɿɪɧɸ» ɮɨɬɨɝɚɡɟɬɭ «ɋɜɿɬɥɢɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ», ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɫɜɿɬɥɢɧɢ ɡ ɠɢɬɬɹ ɭɱɧɿɜɫɬɜɚ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɧɿ ɮɨɬɨɪɨɛɨɬɢ ɧɚɲɢɯ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ɇɢɧɭɥɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢɧɢɤɥɚ ɿɞɟɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɮɨɬɨɝɚɡɟɬɢ. ɍɱɟɧɶ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɨɫɚɪ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɚɣɬ ɝɚɡɟɬɢ «Ɏɨɬɨɜɟɩɟɭɲɤɚ», ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɉɈɋɌȿɊɇȺɄ – ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɚɣɬɿ ɭɱɢɥɢɳɚ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿɧɠɟɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «25 ɩɥɸɫ» ɧɟɪɨɦ-ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɨɦ Ɇɚɤɫɢɦɨɦ ɋɟɪɞɟɝɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɚɧɤɟɬɢ, ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿ ɜɟɪɫɿɸ ɝɚɡɟɬɢ «25 ɩɥɸɫ», ɹɤɭ ɬɟɠ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ. ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶ- Ɂɚ ɧɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ Ɂɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭ- ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɍɟɦɚɦɢ ɞɨɫɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣ ɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɢ ɩɪɚɰɟɱɚɫɨɩɢɫ ɫɬɚɜ ɧɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɩɭǾdzDzǮǸȄǥǦ ɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɫɤɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Dzǥǣ ǿǹȁǴǯǮ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ƚɚɡɟɬɚ ɧɟ ɞɨ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɡɜɢɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ǿǼȄǥǼǹǼDZǥȅǻǶȃ ɱɨɤ, ɹɤɨɸ ɛɭɬɢ ɞɢɫɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɨɬɟɰɿ, ɱɢ ɜ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚDzǼǿǹǥDzǴdzǻȊ ɪɭɤɚɯ ɦɚɣɛɭɬɧɽ (ɚɛɨ ɞɭ, ɚ ɣ ɩɨɪɭɲɭɽ ɩɪɨɹɤɨɸ ɽ ɧɚɲɚ ɦɨɥɨɞɶ), ɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɰɧɨɬɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿɧɬɢɦɧɢɯ Ɍɚɤ, ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟȾɥɹ ɜɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɦɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ, ɮɨ- «Ⱥɧɤɟɬɚ ɜɫɬɭɩɧɢɤɚ», ɞɟɫɹɬɶ ɡɚɩɢɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɬɚɧɶ ɹɤɨʀ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɭɦɿɧɶ, ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ. ɪɿɡɧɿ ɝɪɚɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɚɽ ɡɦɨȼ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɞɿɽ ɫɥɭɠɛɚ ɫɨɰɿɨɥɨ- ɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɦɢɫɥɹɱɢɯ, ɧɟɛɚɣɞɭɠɢɯ ɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɥɸɞɟɣ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜ.

ɟɪɲɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɱɚɫɨɩɢɫɭ - Ɉɥɶɝɚ Ɉɪɿɳɢɧɚ. əɤ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ ɚɤɬɢɜɿɫɬ, ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɨɛɪɚɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɩɪɨɮɬɟɯɨɫɜɿɬɭ ɏɦɟɥɶɧɢɱɱɢɧɢ ɧɚ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡ’ʀɡɞɿ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ. Ⱥ ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɩɪɨɮɟɫɿɸ «ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ», ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚɛɭɬɨɦɭ ɜ ɭɱɢɥɢɳɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ, Ɉɥɶɝɚ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɚ ɞɨ ɯɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɫɿɦ». ɇɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɡɚɨɱɧɨ ɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɜɨɧɚ ɩɪɚɰɸɽ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɟɞɟ ɫɬɨɪɿɧɤɭ «Ʌɸɞɢɧɚ ɫɩɪɚɜɢ». ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɭ ɩɪɢɣɲɥɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɉɨɫɬɟɪɧɚɤ, ɤɨɬɪɚ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɜɨɥɨɞɿɥɚ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɢɫɭ. ɍɱɧɿ - ɱɥɟɧɢ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɝɚɡɟɬɢ, ɜɟɞɭɱɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɱɿɜ, ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɮɨɬɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɨɞɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ – ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȼ.ȱ. ȼɚɪɰɚɛɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɜɢɩɭɫɤ ɝɚɡɟɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɢɥɢɳɚ Ɉ.Ɉ. Ƚɚɜɪɢɥɸɤ. «25 ɩɥɸɫ» ɛɪɚɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɏȱȱȱ ɿ ɏȱV ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɝɚɡɟɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɫɬɚɥɚ ʀɯ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɡ ɦɚɣɠɟ ɬɪɶɨɯ ɬɢɫɹɱ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɍɱɧɿɜɫɶɤɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɧɚɥɚɝɨɞɢɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɫɬɚ ɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɬɿɫɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɭ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɽɦɨ ɡ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɤɨɦɚɧɞɢɪɚ ɡ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 3053 ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɜɿɣɫɶɤɚ ɜ ɦ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɡ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɬ. Ɍɟɩɟɪ ɭ ɝɚɡɟɬɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ «ɇɚ ɜɚɪɬɿ ɩɨɪɹɞɤɭ». Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɲɢɯ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ

ǰ

Ⱦɢɩɥɨɦ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɏȱȱȱ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪcɭ ɝɚɡɟɬ – ɡ ɪɭɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ʉɨɥɟɞɠɭ ɩɪɟɫɢ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ Ƚɥɿɛɚ ȽɈɅɈȼɑȿɇɄȺ "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Ⱦɥɹ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɨɝɨɥɨɲɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ - «Ɂɨɥɨɬɟ ɩɟɪɨ». Ⱦɿɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɢ «ȿɪɭɞɢɬ» (ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɢ ɿ ɧɚɝɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ), «ɋɜɿɬ ɜ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɿ», «Ʉɭɦɟɞɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬɢɜ», «Ʉɨɫɚ – ɞɿɜɨɱɚ ɤɪɚɫɚ» ɬɚ ɿɧɲɿ. ɉɟɪɲɢɦ ɧɚɲɢɦ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɨɦ ɫɬɚɥɚ ɤɨɥɢɲɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɚ ɧɢɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɪɚɤɨɜɿ Ɍɟɬɹɧɚ Ȼɨɪɬɧɿɤ. ȼɨɧɚ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ ɩɪɢɡɨɜɢɣ ɮɨɧɞ ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ ɧɚɲɢɦ ɿɞɟɣɧɢɦ ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɨɦ. «25 ɩɥɸɫ» - ɭɱɚɫɧɢɤ, ɚ ɬɨ ɣ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɝɚɡɟɬɢ, ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ – «Ʉɥɭɛɢ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ», ɳɨ ɨɛ‘ɽɞɧɚɥɢ ɭɱɧɿɜ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɰɿɤɚɜɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. ɑɚɫɨɩɢɫ ɫɬɚɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɱɟɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɀɨɞɟɧ ɜɢɩɭɫɤ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ⱦɨ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɱɢɬɚɱɿ – ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɱɧɿ ɲɤɿɥ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɡɝɨɞɨɦ ɭɱɢɥɢɳɧɭ ɪɨɞɢɧɭ. ȱ ɰɟ ɞɚɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. ɍ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɩɥɚɧɚɯ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ. ɇɚɪɚɡɿ ɝɚɡɟɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ «Litium», ɳɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜɠɟ ɜ ɬɪɶɨɯ ɣɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɚɯ. Ɇɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɩɨɪɚɞɿɬɢ, ɳɨ ɨɤɪɟɦɿ ɬɜɨɪɢ ɜɠɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ. Ɍɜɨɪɱɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɫɩɿɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɭɱɧɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɚɬɢ ʀɦ ɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɣ ɞɪɭɡɹɦɢ. ȼɱɢɬɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɜɨʀɯ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ. Ƚɚɡɟɬɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɹɤ ɧɿɳɨ ɿɧɲɟ, ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚɲɨɝɨ ɭɱɧɿɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.

21


ОКО «ЖУ»

ǬȜȟȔ ȥșȤȪȲ dzȞȤȔȼȡȢ ȠȢȳ ǾȖȻȟșȲ ǭșțȔȟșȚȡȢȥȦȻ ȣȤȜȥȖȳȫȧȷȦȰȥȳ… ȼɿɪɚ ɄɍɅɖɈȼȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ»

ɇ

ɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɰɟ ɱɭɞɨɜɢɣ ɤɪɚɣ, ɞɟ ɠɢɜɭɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɿ ɥɸɞɢ. Ɍɚɦ ɲɚɧɭɸɬɶ ȼɚɫɢɥɹ ɋɬɭɫɚ, ɽ ɦɭɡɟɣ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ. Ⱦɪɭɡɿ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, ɲɤɿɥɶɧɿ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿ ɩɪɢɹɬɟɥɿ ɧɚɜɿɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɋɬɭɫɨɜɟ ɤɨɥɨ ɣ ɱɚɫɬɨ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɡɝɚɞɚɬɢ ȼɚɫɢɥɹ. ɇɚ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɡɿɛɪɚɧɶ ɹ ɞɿɡɧɚɥɚɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ. ɍ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɩɪɚɰɸɽ ɦɭɡɟɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱦɚɥɹ, ɚ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ - Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. ɇɚ Ʉɪɢɜɿɣ Ʉɨɫɿ ɧɚ Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɦɭ ɦɨɪɿ, ɞɟ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɱɟɧɢɣ-ɩɨɥɹɪɧɢɤ Ƚɟɨɪɝɿɣ ɋɽɞɨɜ, ɽ ɦɭɡɟɣ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ. Ⱦɨɧɟɱɱɚɧɢ ɩɢɲɚɸɬɶɫɹ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ. ɑɢɦɚɥɨ ɬɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɏɨɦɭɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɟɩ ɬɚ Ʉɚɦ’ɹɧɚ ɦɨɝɢɥɚ ɡ ɩɪɚɞɚɜɧɿɦɢ ɤɚɦ’ɹɧɢɦɢ ɛɚɛɚɦɢ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ Ʉɚɦ’ɹɧɢɯ ɞɟɪɟɜ. Ɍɚ ɣ ɬɟɪɢɤɨɧɢ ɩɨɱɚɥɢ ɨɛɥɚɝɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ – ɡɚɫɚɞɠɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɢɦɢ ɤɭɳɚɦɢ. Ⱥ ɳɨ ɜɠɟ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ «Cɜɹɬɿ ɝɨɪɢ», ɳɨ ɪɨɡɤɢɧɭɜɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦɭ ɛɟɪɟɡɿ ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɝɨ Ⱦɿɧɰɹ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɢɬɢɯ ɪɟɥɿɤɬɨɜɢɦ ɥɿɫɨɦ ɩɚɝɨɪɛɿɜ! Ƀɨɝɨ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɸ ɒɜɟɣɰɚɪɿɽɸ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɟɪɥɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɚɛɢɬɶ ɞɨ ɫɟɛɟ ɡɜɿɞɭɫɿɥɶ ɿ ɜɿɪɭɸɱɢɯ, ɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɛɢɬɶ ɦɚɧɞɪɭɜɚɬɢ, - ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ, ɹɤɨɦɭ 2004 ɪɨɤɭ ɧɚɞɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫ ɥɚɜɪɢ, ɬɪɟɬɶɨʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ - ɩɿɫɥɹ Ʉɢɽɜɨɉɟɱɟɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɉɨɱɚʀɜɫɶɤɨʀ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɿɦɟɧɭɸɬɶ ɋɜɹɬɨ-ɍɫɩɟɧɫɶɤɨɸ ɋɜɹɬɨɝɿɪɫɶɤɨɸ ɥɚɜɪɨɸ. ɉɨɛɭɜɚɬɢ ɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɣ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɉɚɪɤ ɤɨɜɚɧɢɯ ɮɿɝɭɪ – ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɧɟ ɜɿɞɜɿ22

Якось так повелося, що зазвичай наші земляки їдуть за кордон і відпочивати, й мандрувати. Мовляв, там і комфортабельніше, а почасти й дешевше. А втім, як на мене, це не єдина причина. Багато хто просто не знає, яка Україна красива. Як і я не знала цього, доки не почала їздити різними куточками рідного краю. Скажімо, вважала, що Одещина має переважно степовий рельєф, і влітку, коли вигорає трава, нема за що оком зачепитися. А Донбас, приміром, увесь покритий териконами з відпрацьованої породи. А з’ясувалося, що зовсім не так. А ще, на превеликий жаль, нині багато хто з наших співвітчизників ідентифікує Донеччину з агресією, небажанням сприймати українську мову й культуру, ба навіть із ворожим ставленням до всього національного. У появі такого стереотипу винні передусім горе-політики, які задля дешевої популярності часто протиставляють один регіон іншому, не розуміючи, що цим шкодять усій державі. ɞɚɬɢ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɫɶɤɭ ɝɿɪɤɭ ɡ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɨɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ ɋɜɹɬɨɦɭ, ɋɨɮɿɣɫɶɤɭ ɩɥɨɳɭ ɡ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɦ ɧɚ ɤɨɧɿ ɚɛɨ ɠ ɧɟ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɛɿɥɹ Ȼɭɞɢɧɤɭ ɡ ɯɢɦɟɪɚɦɢ ɜɢɬɿɜɧɢɤɚɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ Ƚɨɪɨɞɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫɶɤɨɦɭ ɭɡɜɨɡɿ. ɉɪɨ Ɉɞɟɳɢɧɭ ɣ ɤɚɡɚɬɢ ɝɨɞɿ. Ɍɚɦ ɽ ɬɚɤɿ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɤɭɬɨɱɤɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɪɹɞ ɞɟ ɳɟ ɩɨɛɚɱɢɲ ɿ ɩɪɨ ɹɤɿ ɦɚɥɨ ɯɬɨ ɡɧɚɽ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɫɟɥɢɳɟ Ɋɨɫɽɣɤɚ ɜ Ɍɚɬɚɪɛɭɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɫɬɚɪɨɜɿɪɚɦɢ. Ɂɚɩɨɜɿɞɧɚ ɡɨɧɚ, ɤɪɚɣ ɧɟɥɹɤɚɧɨɝɨ ɩɬɚɫɬɜɚ. Ʉɨɥɢ ɡɝɪɚɹ ɡɪɚɧɤɭ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɜɜɟɱɟɪɿ ɥɟɬɢɬɶ ɧɚ ɧɨɱɿɜɥɸ, ɧɟɛɚ ɧɟ ɜɢɞɧɨ, ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɥɨɜɚ. Ʌɟɛɟɞɿ, ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɱɚɣɨɤ, ɱɚɩɥɿ, ɩɟɥɿɤɚɧɢ, ɫɨɜɢ… Ɇɨɪɟ, ɡɨɥɨɬɢɣ ɩɿɫɨɤ ɿ ɬɢɲɚ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɧɚɦ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɡ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɨɦ, ɛɨ ɜɠɟ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɜɫɹ ɫɟɡɨɧ, ɚɥɟ… ə ɳɟ ɯɨɱɭ ɬɭɞɢ. ȱ ȼɢɥɤɨɜɨ, ɧɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ȼɟɧɟɰɿɹ, ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ. ɇɭ ɚ ɩɪɨ Ɉɞɟɫɭ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟɦɚ ɦɨɜɢ. Ⱥ ɳɨ ɦɢ ɡɧɚɽɦɨ ɩɪɨ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɭ? ɓɨ ɭ Ɇɢɪɝɨɪɨɞɿ ɽ ɤɚɥɸɠɚ, ɹɤɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɢɫɢɯɚɽ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɧɚɣɫɩɟɤɨɬɥɢɜɿɲɟ ɥɿɬɨ. ɉɚɦ'ɹɬɚɽɬɟ, ɹɤ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɧɟʀ: «... ȿɫɥɢ ɛɭɞɟɬɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɬɨ, ɜɟɪɧɨ, ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɩɨɥɸɛɨɜɚɬɶɫɹ ɜɢɞɨɦ: ɧɚ ɧɟɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɭɠɚ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ "ЖУРНАЛІСТ

ɥɭɠɚ! ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɤɚɤɭɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜɚɦ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɜɢɞɟɬɶ! Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨɱɬɢ ɜɫɸ ɩɥɨɳɚɞɶ. ɉɪɟɤɪɚɫɧɚɹ ɥɭɠɚ!» ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ʀʀ ɦɿɫɰɿ ɝɭɫɬɨ ɡɚɬɹɝɧɭɬɟ ɪɹɫɤɨɸ ɨɡɟɪɨ ɡ ɩɥɚɤɭɱɢɦɢ ɜɟɪɛɚɦɢ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɫɬɚɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɋɨɪɨɱɢɧɫɶɤɢɣ ɹɪɦɚɪɨɤ. Ⱥ ɡɜɿɞɤɢ ɩɿɲɥɚ ɧɚɡɜɚ ɫɟɥɚ? ɋɨɪɨɤɚ ɬɭɬ ɧɿ ɞɨ ɱɨɝɨ. ɍ ɞɚɜɧɿ ɱɚɫɢ ɛɭɥɚ ɮɨɪɬɟɰɹ Ʉɪɚɫɧɨɩɿɥɥɹ, ɞɟ ɨɫɿɥɢ ɤɨɡɚɰɶɤɿ ɪɨɞɢɧɢ. ȱ ɡɨɜɫɿɦ ɩɨɪɹɞ (ɡɚ ɱɨɬɢɪɢ ɜɟɪɫɬɢ) ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɜɫɹ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɫɶɤɢɣ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɦɨɧɚɫɬɢɪ. Ɍɚɤ ɨɫɶ, ɤɨɥɢ ɡɚɫɭɪɦɢɥɢ ɞɨ ɩɨɯɨɞɭ ɣ ɜɿɣɫɶɤɨ ɩɿɲɥɨ ɜɨɸɜɚɬɢ, ɱɟɧɰɿ ɩɨɝɥɭɦɢɥɢɫɹ ɧɚɞ ɠɿɧɨɰɬɜɨɦ. Ʌɢɰɚɪɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɧɟ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ ʀɦ ɧɚɪɭɝɢ ɣ ɫɨɪɨɤɚ ɝɪɿɯɨɜɨɞɧɢɤɚɦ ɜɬɹɥɢ ɝɨɥɨɜɢ. ȼɫɥɭɯɚɣɬɟɫɹ: ɩɨɤɚɪɚɥɢ «ɫɨɪɨɤ ɱɟɧɰɿɜ»... ɋɜɹɬɨ-ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɜ ɋɨɪɨɱɢɧɰɹɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɿɤɨɧɨɫɬɚɫɨɦ: ɜɿɧ ɩ'ɹɬɢɹɪɭɫɧɢɣ, ɞɢɜɨɜɢɠɧɨɝɨ ɪɿɡɶɛɥɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɚɦ ɨɯɪɟɫɬɢɥɢ Ɇɢɤɨɥɭ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ Ƚɨɝɨɥɹ. ȱ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɭ ȼɟɥɢɤɢɯ ɋɨɪɨɱɢɧɰɹɯ, ɯɨɱɚ ɫɿɦ'ɹ ɧɟɡɚɦɨɠɧɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɢɧɚ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɨɥɿɧɿ ɠɢɥɚ ɭ ȼɚɫɢɥɿɜɰɿ, ɡɚ 40 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. Ɇɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢɫɹ ɞɢɜɧɢɦ, ɳɨ ɜɚɝɿɬɧɚ ɩɨʀɯɚɥɚ ɜ ɬɚɤɭ, ɹɤ ɧɚ ɬɿ ɱɚɫɢ, ɞɚɥɟɱɿɧɶ. Ⱥɞɠɟ ɬɨɞɿ У К РА Ї Н И "

ɩɪɢɣɦɚɥɢ ɩɨɥɨɝɢ ɜɞɨɦɚ. Ɋɿɱ ɭ ɬɿɦ, ɳɨ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɝɟɧɿɣ ɛɭɜ ɩɟɪɜɿɫɬɤɨɦ. ɍ ɸɧɨʀ ɦɚɦɢ (ɜɢɣɲɥɚ ɡɚɦɿɠ ɭ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ) ɫɬɚɜɫɹ ɜɢɤɢɞɟɧɶ, ɞɪɭɝɟ ɠ ɞɢɬɹ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɧɚ ɫɜɿɬ ɦɟɪɬɜɢɦ. Ɉɬɨɠ, ɛɨɹɱɢɫɶ ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɪɨɞɿɥɥɿ ɣ ɦɚɥɸɤɚ, ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɨɩɿɤɢ ɜ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ Ɍɪɨɯɢɦɨɜɫɶɤɨɝɨ. ɉɪɨɛɭɥɚ ɬɨɞɿ Ɇɚɪɿɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ ɡ ɧɟɦɨɜɥɹɬɤɨɦ ɭ ɋɨɪɨɱɢɧɰɹɯ ɲɿɫɬɶ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɬɢɠɧɿɜ, ɞɨɤɢ ɡɦɿɰɧɿɥɢ ɜɨɧɚ ɣ Ɇɢɤɨɲɚ (ɬɚɤ ɧɚɡɢɜɚɥɚ ɜɨɧɚ ɩɟɪɜɿɫɬɤɚ). Ɂɧɚɦɟɧɢɬɭ ɰɟɪɤɜɭ ɫɩɨɪɭɞɢɜ Ⱦɚɧɢɥɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥ, ɤɨɬɪɢɣ ɛɭɜ ɞɜɿɱɿ ɝɟɬɶɦɚɧɨɦ - ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɤɚɡɧɢɦ, ɚ ɩɨɬɿɦ Ʌɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ. Ɇɚɥɚ ɜɨɧɚ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɪɨɞɢɧɧɨɸ ɭɫɢɩɚɥɶɧɟɸ. Ʉɚɠɭɬɶ, ɛɭɰɿɦɬɨ ɤɚɦɿɧɶ ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɡɚ 26 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ: ɤɨɡɚɤɢ ɜɢɲɢɤɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɞɨɜɠɟɥɟɡɧɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢ ɰɟɝɥɢɧɢ ɡ ɪɭɤ ɭ ɪɭɤɢ. Ɉɫɜɹɬɢɥɢ ɚɠ ɞɜɿɱɿ. ɍɩɟɪɲɟ - ɧɟɞɨɛɭɞɨɜɚɧɭ, ɜ 1732-ɦɭ. ȼɟɥɟɬɟɧɫɶɤɢɣ ɱɨɥɨɜ'ɹɝɚ (ɦɚɜ ɡɪɿɫɬ 2 ɦɟɬɪɢ 20 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ, ɫɚɦ ɉɟɬɪɨ ɉɟɪɲɢɣ, ɳɨ ɛɭɜ ɧɢɠɱɢɣ ɧɚ 15 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ, ɦɭɫɢɜ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ) ɪɚɩɬɨɦ ɬɹɠɤɨ ɡɚɧɟɞɭɠɚɜ, ɨɬɨɠ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɲɜɢɞɟɧɶɤɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɢɯɢɫɬɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɯɭ. Ɍɚ ɪɚɩɬɨɦ ɜɢɞɭɠɚɜ ɿ ɩɪɨɠɢɜ ɳɟ ɩɨɧɚɞ ɞɜɚ ɪɨɤɢ. ȼɞɪɭɝɟ ɯɪɚɦ ɨɫɜɹɬɢɥɢ ɜ 1734-ɦɭ, ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɜɫɿɯ ɪɨɛɿɬ. ȼ ɭɫɢɩɚɥɶɧɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿ-


АКЦІЇ ɱɧɢɣ ɫɩɨɤɿɣ Ⱦɚɧɢɥɨ Ⱥɩɨɫɬɨɥ, ɞɪɭɠɢɧɚ, ɞɨɧɶɤɢ (ʀɯ ɛɭɥɨ ɬɪɢ), ɫɢɧɢ, ɨɧɭɤɢ... Ɋɚɡɨɦ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɪɨɞɭ. Ɂɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɧɚ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɿ ɩɪɚɰɸɽ ɦɭɡɟɣ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɚ Ƚɨɝɨɥɹ. ɐɟ ɨɞɧɨɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɧɚ ɞɟɫɹɬɶ ɤɿɦɧɚɬ ɿ ɮɥɿɝɟɥɶ, ɞɟ ɜɨɫɬɚɧɧɽ ɜɿɧ ɡɭɩɢɧɹɜɫɹ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɪɟɱɿ: ɛɿɥɢɣ ɠɢɥɟɬ (ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɚɜ ɡɪɿɫɬ ɥɢɲɟ 1 ɦɟɬɪ 54 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɢ), ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɦɨɥɢɬɨɜɧɢɤ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɥɸɛɢɜ Ƚɨɝɨɥɶ ɫɜɿɣ ɤɚɛɿɧɟɬ ɭ ɮɥɿɝɟɥɿ. Ɋɨɛɨɱɢɦ ɫɬɨɥɨɦ ɫɥɭɠɢɥɚ ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɬɨɪɤɚ ɡ ɝɪɭɲɟɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɛɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɨɹɱɢ. ɉɪɨ Ɉɩɿɲɧɸ ɣ ɡɧɚɦɟɧɢɯ ɝɨɧɱɚɪɿɜ ɦɢ ɳɟ ɞɟɳɨ ɡɧɚɽɦɨ, ɚ ɨɫɶ Ɋɟɲɟɬɢɥɿɜɤɚ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ – tabula rasa. ə ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨɛɭɜɚɥɚ ɬɚɦ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ «Ɋɟɲɟɬɢɥɿɜɫɶɤɚ ɜɟɫɧɚ». Ʉɨɥɢɫɶ Ɋɟɲɟɬɢɥɿɜɤɚ ɫɥɚɜɢɥɚɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɲɢɜɤɨɸ, ɚ ɣ ɫɦɭɲɤɚɦɢ. ɉɪɨ ɫɦɭɲɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭ ɧɿɱɨɝɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɥɢɛɨɧɶ, ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɰɟ ɪɟɦɟɫɥɨ, ɚ ɜɢɲɢɜɤɢ ɞɢɜɨɜɢɠɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɿɥɢɦ ɩɨ ɛɿɥɨɦɭ. ɑɢɦɚɥɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɛɭɥɢ ɭ ɜɢɲɢɜɚɧɤɚɯ. Ɉɞɢɧ ɦɨɥɨɞɢɤ ɩɨɯɜɚɥɢɜɫɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɨɪɨɱɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɥɭɛɨɬɤɿɜɤɨɸ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɬɚɤɭ ɧɨɫɢɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɉɚɜɥɨ ɉɨɥɭɛɨɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɢɜ ɞɥɹ ɭɤɪɚ-

ʀɧɰɿɜ ɫɤɚɪɛ. ɉɚɬɪɿɨɬ ɧɟ ɪɨɡɥɭɱɚɜɫɹ ɡ ɧɟɸ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɬɪɚɲɧɢɯ ɡɚɫɬɿɧɤɚɯ ɤɚɡɟɦɚɬɿɜ ɠɨɪɫɬɨɤɨɝɨ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ. Ʉɨɥɢ ɡɧɚɣɞɭɬɶ ɨɬɨɣ ɫɤɚɪɛ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɬɚɧɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɚɝɚɬɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ… Ⱦɚɣ-ɬɨ Ȼɨɠɟ. Ɍɚ ɜɠɟ ɫɚɦɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɪɚɫɬɨɬɟɪɩɰɹ ɧɟ ɡɚɛɭɥɢ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬɟɧɶ ɪɨɤɿɜ, ɜɚɪɬɭɽ ɱɢɦɚɥɨ. ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɞɥɹ ɫɟɛɟ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɳɢɧɭ. Ɍɚɦ ɬɚɤɨɠ ɽ ɳɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ. Ʌɢɲɟ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɯ ɡɚɦɤɿɜ ɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɪɨɤɚ, ɚ ɳɟ ɠ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɯɪɚɦɢ ɡɿ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɿɧɡɟɥɹ, ɹɤɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ Ɇɿɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɦɿɫɰɹ, ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ – ɞɢɜɨɜɢɠɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɚɞɠɟ ɧɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɥɿ ɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɢ ȼɨɥɢɧɿ, Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɣ ɉɨɞɿɥɥɹ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɲɬɭɱɧɢɣ ɫɬɚɜ ɩɨɫɟɪɟɞ ɦɿɫɬɚ ɫɬɚɜ ɜɿɡɢɬɿɜɤɨɸ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ. ɐɟɪɤɜɚ Ɋɿɡɞɜɚ ɏɪɢɫɬɨɜɨɝɨ ɱɭɞɨɬɜɨɪɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɉɪɟɫɜɹɬɨʀ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɿ. ɉɚɪɤ ɋɥɚɜɢ, ɩɥɨɳɚ ȼɨɥɿ, ɇɚɞɫɬɚɜɧɚ ɰɟɪɤɜɚ, ɉɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɣ ɤɨɫɬɟɥ, ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɢ Ɍɚɪɚɫɨɜɿ ɒɟɜɱɟɧɤɭ, Ƀɨɫɢɩɭ ɋɥɿɩɨɦɭ, ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɭ, ɋɬɟɩɚɧɨɜɿ Ȼɚɧɞɟɪɿ, Ⱦɚɧɢɥɨɜɿ Ƚɚɥɢɰɶɤɨɦɭ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɿ ɉɭɲɤɿɧɭ… Ȼɚɝɚɬɸɳɢɣ ɤɪɚɽɡɧɚɜɱɢɣ ɦɭɡɟɣ, ɹɤɢɣ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢɦɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɍɭɬ ɜɿɞ-

ɬɜɨɪɟɧɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɦɢɧɭɥɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɣ ɩɪɢɪɨɞɭ ɤɪɚɸ. ɋɬɚɪɨɜɢɧɧɿ ɦɟɛɥɿ, ɤɢɥɢɦɢ, ɪɭɲɧɢɤɢ, ɩɨɪɰɟɥɹɧɚ, ɝɨɞɢɧɧɢɤɢ, ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɤɚɪɬɢɧɢ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɢ, ɿɤɨɧɢ, ɥɢɫɬɿɜɤɢ, ɦɨɧɟɬɢ… Ʉɨɡɚɰɶɤɿ ɪɟɥɿɤɜɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɤɨɧɚ Ȼɨɠɨʀ Ɇɚɬɟɪɿ, ɡ ɹɤɨɸ ɡɚɩɨɪɨɠɰɿ ɯɨɞɢɥɢ ɜ ɛɿɣ ɩɪɨɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɜɨɪɨɝɿɜ. Ɋɭɱɤɚ, ɩɥɚɬɿɜɤɢ ɿɡ ɡɚɩɢɫɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɫɟɧɶ, ɩɚɪɬɢɬɭɪɚ ɨɩɟɪɢ ɉɭɱɱɿɧɿ «Ɇɚɞɚɦ Ȼɚɬɬɟɪɮɥɹɣ», ɫɤɥɹɧɢɣ ɛɭɤɟɬɢɤ ɤɜɿɬɿɜ ɋɨɥɨɦɿʀ Ʉɪɭɲɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ, ɹɤɚ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɣ ɩɪɨɜɟɥɚ ɞɢɬɹɱɿ ɬɚ ɸɧɚɰɶɤɿ ɪɨɤɢ ɜ ɫɟɥɿ Ȼɿɥɿɣ, ɳɨ ɧɟɩɨɞɚɥɿɤ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ, ɞɟ ʀʀ ɛɚɬɶɤɨ ɫɥɭɠɢɜ ɫɜɹɳɟɧɢɤɨɦ ɰɟɪɤɜɢ ɫɜɹɬɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɚɹ. ɇɢɧɿ ɬɚɦ ɦɭɡɟɣ ɫɥɚɜɟɬɧɨʀ ɫɩɿɜɚɱɤɢ. ɓɟ ɨɞɧɚ ɰɿɤɚɜɢɧɤɚ - ɦɭɡɟɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜ’ɹɡɧɿɜ ɭ ɤɨɥɢɲɧɿɣ… ɤɚɬɿɜɧɿ. ɇɚ ɑɟɪɤɚɳɢɧɿ ɞɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɞɨɥɭɱɢɥɨɫɹ ɳɟ ɨɞɧɟ – ɝɟɬɶɦɚɧɫɶɤɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɹ ɜ ɑɢɝɢɪɢɧɿ, ɞɟ Ȼɨɝɞɚɧ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɫɨɬɧɢɤɭɜɚɜ ɜɿɞ 1638 ɞɨ 1647-ɝɨ, ɚ ɜɿɞ 1648 ɞɨ 1660 ɪɨɤɭ ɬɚɦ ɛɭɥɚ ɝɟɬɶɦɚɧɫɶɤɚ ɫɬɨɥɢɰɹ. ɍ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿʀ ɝɟɬɶɦɚɧ ɩɪɢɣɦɚɜ ɩɨɫɥɿɜ ɿɡ Ɍɭɪɟɱɱɢɧɢ, ɒɜɟɰɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, ȱɬɚɥɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɢɧɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɢɣ ɞɜɿɪ: ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɸ, ɛɭɞɢɧɨɤ ɝɟɬɶɦɚɧɚ, ɥɸɞɫɶɤɭ, ɤɭɯɧɸ, ɫɤɚɪɛɧɢɰɸ…

ȼɫɟ, ɹɤ ɭ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɫɟɥɿ. "ЖУРНАЛІСТ

ȼɥɚɫɧɟ, ɳɨɛ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ ʀɯɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɡɿ ɫɬɨɥɢɰɿ. Ⱥ ɜɬɿɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜɫɿ ɤɢɹɧɢ ɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚ ɫɿɦ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɜɿɞ ɏɪɟɳɚɬɢɤɚ, ɧɚ ȼɿɞɪɚɞɧɨɦɭ, ɽ ɤɨɡɚɰɶɤɟ ɫɟɥɢɳɟ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ. ȼɚɪɬɨ ɫɿɫɬɢ ɜ ɦɚɪɲɪɭɬɤɭ, ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɬɪɚɦɜɚɣ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɿ ɡɚ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ ɨɩɢɧɢɲɫɹ ɜ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɡɚɧɭɪɢɲɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɱɢ ɧɟ ɬɪɶɨɯɫɨɬɪɿɱɧɨʀ ɞɚɜɧɢɧɢ. ɉɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ «Ɇɚɦɚɽɜɚ ɫɥɨɛɨɞɚ». Ɇɨɠɧɚ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɪɚɫɨɬɢ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɩɪɨ ɋɭɦɳɢɧɭ ɿɡ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɦɢ ɉɭɬɢɜɥɟɦ, ɞɟ əɪɨɫɥɚɜɧɚ ɨɩɥɚɤɭɜɚɥɚ ɫɜɨɝɨ ɦɭɠɚ ȱɝɨɪɹ, ɡ ɤɨɡɚɰɶɤɨɸ ɫɬɨɥɢɰɟɸ Ƚɥɭɯɨɜɨɦ, ɡ ɦɿɫɰɹɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɨɦ Ʉɭɥɿɲɟɦ… ɑɢ ɩɪɨ ɑɟɪɧɿɝɿɜɳɢɧɭ ɡ ɇɨɜɝɨɪɨɞɨɦ-ɋɿɜɟɪɫɶɤɨɦ, ɞɟ ɜɫɟ ɞɢɯɚɽ ɿɫɬɨɪɿɽɸ, ɡ ɋɨɫɧɢɰɟɸ, ɞɟ ɩɪɚɰɸɽ ɱɭɞɨɜɢɣ ɦɭɡɟɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ, ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ, ɩɪɨ ɫɚɦ ɑɟɪɧɿɝɿɜ ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɰɟɪɤɜɚɦɢ, ɩɟɱɟɪɚɦɢ, ɜɚɥɨɦ ɬɚ ɝɚɪɦɚɬɚɦɢ… ȼɚɠɥɢɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɣ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȱ ɰɟ ɦɚɽɦɨ ɪɨɛɢɬɢ ɦɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ. ФОТО автора.

Ɇɚɦɚɽɜɚ ɋɥɨɛɨɞɚ. ɏɪɚɦ ɤɨɡɚɰɶɤɢɣ. У К РА Ї Н И "

23


МЕДІАПРАВО

ǿȞ ȚȧȤȡȔȟȻȥȦȜ ȣȤȢȗȤȔȟȜ ȡȔȤȘșȣȧ ȇȖȔȡȲȭșȡȞȧ Ɇɚɪɿɹ ȼȺɅȿɊ’ȯȼȺ, «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ»

ȱ

ɨɫɶ ɧɚɦ ɜɢɩɚɥɚ ɧɚɝɨɞɚ ɜɞɪɭɝɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɧɟɜɥɨɜɢɦɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɿɹ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɩɪɨɦɚɣɧɭɥɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ: ɘɪɿɣ ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɨ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɡ ɩɨɡɨɜɨɦ ɩɪɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɫɚɣɬɭ «Ɉɫɬɪɨɜ» ɋɟɪɝɿɹ Ƚɚɪɦɚɲɚ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɫɚɣɬɭ «ɋɤɭɧɫ-ɿɧɮɨ» Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ Ⱦɨɥɝɨɜɚ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɜɢɡɧɚɬɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɱɟɫɬɶ ɿ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɦ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɢɦ; ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ 2007 ɪɨɰɿ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɦɢ «Ɉɫɬɪɨɜ» ɿ «ɋɤɭɧɫ-ɿɧɮɨ». Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɘɪɿɣ ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɫɭɞ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɭ ɳɨɞɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɧɿɛɢɬɨ ɜɿɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɧɢɦ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɜɱɢɧɢɥɨ ɧɢɡɤɭ ɡɚɦɨɜɧɢɯ ɭɛɢɜɫɬɜ. ȱ ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɧɚɪɞɟɩ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɡɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɋɟɪɝɿɣ Ƚɚɪɦɚɲ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ ɫɬɪɨɤ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɜ ɁɆȱ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɞɢɧ ɪɿɤ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɿɧ ɞɚɜɧɨ ɫɩɥɢɜ. Ɍɨɠ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɬɚɤɭ ɫɩɪɚɜɭ ɩɪɨɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɜɢɝɪɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɉɞɧɚɤ… ɉɨɡɨɜ ɧɚɪɞɟɩɚ ɞɨ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɜɠɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜ Ⱦɚɪɧɢɰɶɤɢɣ ɫɭɞ ɫɬɨɥɢɰɿ. ɉɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɬɚɥɚ ɫɬɚɬɬɹ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ordua.com ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ "ȼ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɨɥɿɝɚɪɯɢ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɦɢɧɭɥɢɦ – Ɏɿɪɬɚɲ ɬɚ ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɨ", ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɝɚɡɟɬɚ "Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬ-ɍɤɪɚɢɧɚ". ɋɭɞ ɜɢɡɧɚɜ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɦɢɧɭɥɟ ɧɚɪɞɟɩɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ.

24

Про депутатську діяльність Юрія Іванющенка (партія регіонів) пересічні виборці нічого, мабуть, не відають. Він з тих нардепів-фантомів, які в списках є, але на парламентських трибунах їх не видно. Зізнаємося, що й ми про нього нічого не чули, доки незалежна журналістка Таня Чорновіл не розповіла. про гучне весілля доньки Юрія Володимировича і парубка з князівства Монако («ЖУ»№2’2011), на яке Таня пробралася інкогніто. На цьому весіллі у Іванющенка (якого ще називають Юра Єнакієвський) побували найперші особи держави і бізнесу. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɫɭɞɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜɿɞ- «ɜɿɞ ɞɧɹ ɩɨɦɿɳɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɛɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɋɬɚɧɿɫ- ɬɟɣ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɥɚɜɚ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɜɡɚɝɚɥɿ ɰɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞ ɞɧɹ, ɤɨɥɢ ɨɫɨɛɚ ɞɨɜɿɞɿɡɧɚɜɫɹ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞ ɤɨɪɟɫɩɨɧ- ɞɚɥɚɫɹ ɱɢ ɦɨɝɥɚ ɞɨɜɿɞɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɰɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ». ɞɟɧɬɚ "Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɚ". Ʉɨɞɟɤɫ ɦɿɫɬɢɬɶ ɳɟ ɨɞɧɭ ɜɚɠȺ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɫɶɤɢɣ ɫɭɞ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɜ ɥɢɜɭ ɧɨɪɦɭ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɩɨɡɨɜ ɧɚɪɞɟɩɚ ɞɨ Ɋɟɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ 268, ɞɟ ɫɚɣɬɭ «Ɉɫɬɪɨɜ», ɜɢɡɧɚɜ ɬɚɤɨɸ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɚɤɟ: ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪ«ɉɨɡɨɜɧɚ ɞɚɜɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɨɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɨ ɲɢɪɸɽɬɶɫɹ… ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ, ɳɨ ɜɢɘɪɿɣ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɽ ɜɚɬɚɠ- ɩɥɢɜɚɽ ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɤɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɧɨɝɨ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ», ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɜ ɪɨɡ- ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ». ɦɿɫɬɢɬɢ ɧɚ «Ɉɫɬɪɨɜɿ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ Ɉɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɋɟɪɝɿɹ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ƚɚɪɦɚɲɚ ɧɟɞɨɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɫɬɚɬɧɶɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨǻǼǰȁ ǯȁDzȁȀȊ ɳɟ ɞɨ ɰɢɯ ɫɭɜɚɧɚ. ȼɿɧ ɩɪɚɜɢɥɶɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ǺǥǹȊǷǼǻǻǥ ǽǼǵǼǰǶ ɧɨ ɰɢɬɭɽ ɡɚɤɨɧ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɨɞɧɚɤ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ǽǾǼȀǶ ɫɬɢɬɭɬɭ ɦɟɞɿ«ɚɥɟ». Ⱦɟɩɭɬɚɬ, ɚɩɪɚɜɚ Ɍɚɪɚɫ ɹɤɢɣ ɫɭɞɢɬɶɫɹ ɡ ȀǮ ǴȁǾǻǮǹǥǿȀǥǰ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɠɭ ɪɧɚ ɥɿɫɬɚɦɢ, ɬɚ ɸɪɢɫɬ ɰɶɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ȱɝɨɪ ɦɨɠɟ ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ: ɜɢɡɧɚɊɨɡɤɥɚɞɚɣ ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ, ɫɚɣɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ. ȼ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɹɤɨɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ: ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨ- ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɱɟɫɬɿ, ɝɿɞ- ɞɢ. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨ ɱɢɫɥɿ ɳɨɞɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢ- ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɤɨɸ, ɳɨ ɧɟ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɬɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭ- ɫɬɨɜɿɪɧɨɸ (ɚ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɽ ɜ ɩɨɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɪɟɝɭɥɸ- ɡɨɜɿ ɩɚɧɚ ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɚ) ɩɨɡɨɜɧɚ ɸɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀ- ɞɚɜɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɧɢ. ɋɬɚɬɬɹ 285 ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ 268 ɐɢɜɿɥɶɍɤɪɚʀɧɢ (ɐɄ) ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, ɚɞɠɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɞɚɜ- ɬɚ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦ ɧɟɦɚɣɧɨɧɨɫɬɿ (ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜ ɱɚɫɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡ ɩɨɡɨɜɨɦ ɞɨ Ɉɬɠɟ, ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɧɚɫɭɞɭ) ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɪɚɜ: ɩɢɫɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɛɭɞɶ«ɉɨɡɨɜɧɚ ɞɚɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɹɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬɹ ɪɿɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɜ ɜɢɦɨɝ… ɩɪɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨ- ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɞɚɦɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɦɿɳɟɧɨʀ ɤɥɨɜɢɦ ɦɟɱɟɦ – ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɫɬɚɬɢ ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɭ ɫɭɞɿ ɿ, ɡɚ ɩɟɜɧɢɯ ɐɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹ, ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɫɭɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɿɽʀ ɠ ɫɬɚɬɬɿ 258, ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨ-

ǵ

ǵǺǥ

"ЖУРНАЛІСТ

?

У К РА Ї Н И "

ɞɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɦɢɧɭɥɨ 20 ɱɢ 30 ɪɨɤɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. Ɍɚɤ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ «Ⱥɪɬɢɤɥɶ 19» ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɟɪɦɿɧ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨɝɨ ɞɢɮɚɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɡɨɜ (ɩɨɡɨɜ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɱɟɫɬɿ ɬɚ ɝɿɞɧɨɫɬɿ) ɫɬɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ. «Ⱥɪɬɢɤɥɶ 19» ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɭ ɞɢɮɚɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ – ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ: «Ɍɪɢɜɚɥɿɲɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ “ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ”ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɩɨɹɜɭ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɫɭɞɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɭɦɨɜɢɬɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɞɭɦɨɤ». ȱ ɧɚɨɫɬɚɧɨɤ, ɳɟ ɨɞɧɟ «ɪɚɞɿɫɧɟ» ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. 28 ɥɢɩɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɩɢɫɚɜ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɛɿɪ", ɹɤɢɦ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɞɿɸɱɭ ɧɨɪɦɭ: ɡɚ ɩɨɡɨɜɚɦɢ ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ – 10% ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɫɭɦ. ɐɟ ɡɭɩɢɧɢɥɨ ɯɜɢɥɸ ɩɨɡɨɜɿɜ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɝɚɡɟɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɁɆȱ. ɍɯɜɚɥɟɧɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɛɿɪ» ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɨɡɨɜɿɜ ɩɪɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ ɪɨɡɦɿɪ ɡɛɨɪɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1% ɰɿɧɢ ɩɨɡɨɜɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,2 ɪɨɡɦɿɪɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. Ɂɚɤɨɧ ɧɚɛɭɞɟ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 ɪɨɤɭ. Ɉɬɠɟ, ɡɧɨɜɭ ɛɭɞɭɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɧɿ ɩɨɡɨɜɢ ɩɪɨɬɢ ɁɆȱ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ?


МОНІТОРИНГ

Экспертный совет Украинской ассоциации издателей периодической прессы (УАИПП) проанализировал результаты 1 полугодия и откорректировал ранее сделанный прогноз объемов рекламного рынка в прессе на 2011 год.

Ⱦ

ɚɧɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ – ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ – ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɋɨɜɟɬ ɍȺɂɉɉ, ɤɪɨɦɟ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ (ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ), ɬɚɤɠɟ ɜɨɲɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɢɡ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ-ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɩɪɟɫɫɟ. ȼ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɧɚ 2011 ɝɨɞ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɬɚɤɢɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ: ɊȺ "Ɇɟɞɢɚ Ʉɢɬ", ɊȺ ȺȾȼ ȽɊɍɉɉ, Kwendi mass communications expertise & management, ɊȺ Carat, ɊȺ Group M. ȼ ɱɚɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ - ɊȺ «ɉɉɇ-ɍɤɪɚɢɧɚ», ɊȺ "Ɇɟɞɢɚ Ɋɟɝɢɨɧ" ɢ ɊȺ ɈɈɈ "Ⱦɚɬɚ Ɇɟɞɢɚ". Ɍɚɤɠɟ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ ɧɚ 2011 ɝɨɞ ɭɱɬɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ (ȺɇɊɂɍ).

Уточненный прогноз объемов размещения рекламы в прессе на 2011 год. Август 2011 Итоги 2010 года, млн. грн.

ȼɟɞɭɱɢɣ Ɍɋɇ ȼɿɬɚɥɿɣ ȽȺɃȾɍɄȿȼɂɑ ɡ 1 ɫɟɪɩɧɹ ɧɟ ɩɪɚɰɸɽ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ «1+1». ɓɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ȼɿɬɚɥɿɣ Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɧɚɦɿɪɢ ɣɨɝɨ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɚɧɚɥɭ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ. «ɇɚɲɿ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɿɣɲɥɢɫɹ, ɚɥɟ ɦɢ ɪɨɡɫɬɚɥɢɫɹ ɞɪɭɡɹɦɢ», - ɞɨɞɚɜ ɜɟɞɭɱɢɣ. Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɧɚ Ɍȼɿ, ɞɟ ɜɟɫɬɢɦɟ ɨɞɢɧ ɡ ɜɢɩɭɫɤɿɜ ɧɨɜɢɧ.

Прямая полосная реклама,

ȼɿɬɚɥɿɣ Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ «1+1» ɱɨɬɢɪɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɪɨɤɢ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɛɭɜ ɜɟɞɭɱɢɦ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ɇɌɇ.

Всеукраинская пресса Региональная пресса Газеты Журналы Вложения, вшивки и проч., Всеукраинская пресса Региональная пресса "Заказные" материалы Всеукраинская пресса Региональная пресса Классифайд ИТОГО Пресса Всеукраинская Региональная

ȱɥɨɧɚ ȾɈȼȽȺɇɖ ɬɚɤɨɠ ɜɟɫɬɢɦɟ ɧɨɜɢɧɢ ɧɚ Ɍȼɿ. Ɂ ȼɿɬɚɥɿɽɦ Ƚɚɣɞɭɤɟɜɢɱɟɦ ɜɨɧɚ ɜɠɟ ɜɡɹɥɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬɿ ɰɶɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ «Ⱥɪɟɲɬ ɘɥɿʀ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ: ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧɢ». ȼɟɥɢ ɩɨɧɚɞ ɞɜɨɝɨɞɢɧɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ. ȱɥɨɧɚ Ⱦɨɜɝɚɧɶ ɬɚɤɨɠ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚ «1+1». ȱɧɮ. «ɀɍ».

1406,9

1607 14,0% в том числе: По географическому признаку: 1182,6 1361 15,1% 224,3 246 9,5% По типу издания: 582,2 670 14,5% 824,7 937 13,7% 52 59 13,6% в том числе 43 49 14,0% 9 10 17,0% 629,3 713 13,60% в том числе: 430 490 13,9% 199,6 223 12,0% в том числе: 122 134 9,8% 2210,2 2513 13,7% 1655,6 1900 14,8% 554,6 613 10,5%

% изменения к 2010, август 2011

пішли на ТВі

Уточненный прогноз на 2011, млн. грн., август 2011

та Ілона Довгань

ǯȤșȥȥȔ țȔȤȔȕȢȦȔșȦ ȡȔ ȤșȞȟȔȠș ȕȢȟȰȬș

% изменения к 2010, декабрь

Віталій Гайдукевич

Прогноз на 2011 года, млн. грн. (декабрь 2010)

ɄȺȾɊɂ

1607,3

14,2%

1282,8 324,5

8,5% 44,7%

711,8 895,5 57,4

22,3% 8,6% 10,4%

47,8 9,6 573,3

11,2% 6,7% -8,9%

481,1 92,2

11,9% -53,8%

249,7 2487,7 1811,7 676,0

104,7% 12,6% 9,4% 21,9%

ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɜ ɍȺɂɉɉ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ɇɢɪɨɧɟɧɤɨ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɊȺ «ɉɉɇɍɤɪɚɢɧɚ». ɉɨɞ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ. Ɇɢɪɨɧɟɧɤɨ ɇɚɬɚɥɶɹ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɊȺ «ɉɉɇ-ɍɤɪɚɢɧɚ»: - ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɢ 2011ɝ. ɨɫɨɛɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɭ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ (ɢ ɩɨɥɨɫɧɨɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ). Ɍɚɤ ɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ, ɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɟ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2011ɝ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɩɚɞ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɍȺɂɉɉ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ – ɧɚ 53% ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2010 ɝɨɞɭ, ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɧɢɤɚɤɢɟ ɜɵɛɨɪɵ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ: ɍȺɂɉɉ "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

25


СПІЛКА. ПОРТРЕТИ

ǰȔțȢȠ Ȼț DZȜȠȢȡșȡȞȢȠ ȼțȘȜȟȜ ȧ ȖȻȘȤȳȘȚșȡȡȳ… ȼɚɫɢɥɶ ɌɊɈɏɂɆȿɇɄɈ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ.

Рятівна очеретинка

Він і сьогодні в строю: бере щонайактивнішу участь в роботі обласної ради ветеранів Черкаської обласної організації НСЖУ, в громадському житті міста. До його слова дослухаються на круглих столах, присвячених історії та сучасності Черкас. Беручкий до будь-якої творчої роботи, він небайдуже працює над всеукраїнським проектом Книги пам‘яті. Усе сказане – це про заслуженого журналіста України Петра Миколайовича Жука, котрий ось уже 81 рік крокує по життю, не втрачаючи мудрого оптимізму і творчої наснаги. У нього багато задумів, енергії. Щодня проводить кілька годин за робочим столом. Кращим відпочинком вважає роботу в саду і на городі разом із онуками. Знаходить час, щоб перечитувати всі обласні та центральні газети. «Професія вимагає!» – говорить патріарх і корифей української журналістики. Коли відзначали 80-річний ювілей Петра Жука, голова обласної організації Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко від імені спілчанського загалу висловився, зокрема, так: «Ми вітаємо вас, як патріарха і корифея черкаської журналістики, як ветерана нашої творчої спілки, хоча слово «ветеран» у загальноприйнятому розумінні вам не зовсім підходить, бо за кількістю цікавих і змістовних публікацій у популярних виданнях, за появою ваших нових книжок ви продовжуєте очолювати рейтинговий список, випереджаючи молодших колег…». Коли ж надали слово й самому ювілярові, то, знаючи його скромність, попрохали, щоби він розповів, завдяки чому досяг незаперечного життєвого успіху.

— ɇɚɪɨɞɢɜɫɹ ɹ ɿ ɜɢɪɿɫ ɧɚ ɛɟɪɟɡɿ ɪɿɱɤɢ Ɉɩɚɥɢɯɚ ɭ ɫɟɥɿ Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɥɹ ɧɚ ɏɚɪɤɿɜɳɢɧɿ. Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɥɶɨɞɨɯɨɞɭ ɹ ɡɚɩɭɫɤɚɜ ɭ ɛɭɪɯɥɢɜɿ ɯɜɢɥɿ ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɤɨɪɚɛɥɢɤɢ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ ɡɚɫɬɪɹɝ ɦɿɠ ɤɪɢɠɢɧɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɦɟɧɿ ɬɚɤ ɯɨɬɿɥɨɫɹ, ɳɨɛɢ ɜɿɧ ɛɟɡɩɪɟɦɿɧɧɨ ɞɨɩɥɢɜ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɳɨ ɹ ɩɨɥɿɡ ɧɚ ɤɪɢɠɢɧɢ ɜɢɡɜɨɥɹɬɢ ɤɨɪɚɛɥɢɤ ɡ ɩɨɥɨɧɭ. Ʉɨɪɚɛɥɢɤ ɝɨɪɞɨ ɩɨɩɥɢɜ ɞɚɥɿ, ɚɥɟ ɤɪɢɠɢɧɚ ɜɢɫɥɢɡɧɭɥɚ ɡ-ɩɿɞ ɦɨʀɯ ɧɿɝ, ɿ ɹ ɲɭɛɨɜɫɧɭɜ ɭ ɯɨɥɨɞɧɭ ɜɨɞɭ. ɉɟɪɟɥɹɤɚɧɢɣ ɦɿɣ ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɪɚɬ ȱɜɚɧɤɨ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɱɢɦ ɡɚɪɚɞɢɬɢ ɥɢɯɨɜɿ, ɚɞɠɟ ɧɚɦɨɤɥɢɣ ɨɞɹɝ ɬɹɝɧɭɜ ɦɟɧɟ ɧɚ ɞɧɨ. ȱ ɬɨɞɿ ɛɪɚɬɢɤ ɪɢɜ ɪɚɞɿɨɬɟɥɟɫɤɨɩ ɧɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɩɪɨɫɬɹɝ ɦɟɧɿ ɞɨɜɝɭ ɨɱɟɪɟɬɢɧɭ. ɤɰɿʀ, ɫɬɚɜ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɸ ə ɧɟ ɦɿɝ ɭɯɨɩɢɬɢɫɹ ɥɸɞɢɧɨɸ… ɡɚ ɧɟʀ ɡɚɞɭɛɿɥɢɦɢ ɜɿɞ Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ dz ǻǥǺdzȄȊǸdz ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɯɨɥɨɞɭ ɪɭɤɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɯɨɩɢɜɫɹ ɡɭɛɚɦɢ, ɚ ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɨɞɟɪǮǹȊȀ ȱɜɚɧɤɨ ɩɿɞɬɹɝ ɦɟɧɟ ɞɨ ɠɭɽ ɩɟɧɫɿɸ, ɹɤɚ ɪɹɬɿɜɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ… dzȀǾǶǸ ɬɪɨɯɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɍ ɦɨʀɦ ɠɢɬɬɿ ɛɭɥɨ ɬɢɫɹɱɭ ɝɪɢɜɟɧɶ… ɛɚɝɚɬɨ ɬɚɤɢɯ ɨɱɟɪɟɬɢǵǮǽǮǺ ȍȀǮǰ Ɍɚɤ, ɜɿɧ ɦɿɝ ɛɢ, ɧɨɤ, ɤɨɥɢ ɞɨɛɪɿ ɥɸɞɢ ɛɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɫɬɚɬɢ ɪɹɬɭɜɚɥɢ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ǻǮ ǰǿdz ǴǶȀȀȍ ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɭɱɟɧɢɦ, ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɰɿɥɤɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɦ ɭɫɿɦ ɧɟɨɛɥɢ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɝɨɪɟ, ɥɢɯɨ, ɛɿɞɭ. Ⱥ ɯɿɞɧɢɦ. Ⱥɥɟ ɡɞɨɛɭɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɹ ɫɬɚɪɚɜɫɹ ɿ ɫɬɚɪɚɸɫɹ ɜɿɞɞɹɱɢɬɢ ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬ, ɥɸɞɹɦ ɬɢɦ, ɱɢɦ ɭɦɿɸ, — ɡɪɨɛɢɜ ɤɪɚɽɡɧɚɜɟɰɶ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɿɫɬɨɪɿʀ. ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɉɟɬɪɨ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ. Смерть дивилася на них ɓɨɞɨ ɫɜɨɝɨ ɭɦɿɧɧɹ ɜɨɥɨɞɿз німецького карабіна ɬɢ ɩɟɪɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɍɬɿɦ, ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɲɥɹɯ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɸɜɿɥɹɪ, ɿɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ ɣɨɦɭ ɝɭɦɨɪɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿ- ɦɿɝ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɨɛɿɪɜɚɬɢɫɹ ɳɟ ɩɿɞ ɞɚɸɱɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɚɫ ȼɟɥɢɤɨʀ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɍ ɪɚɩɬɨɦ ɭɫɿɯ ɨɲɟɥɟɲɢɜ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɟɪɟɪɜɿ ɦɿɠ ɛɨɹɦɢ ɋɟɦɟɧ ɀɭɤ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɫɢɧɚɦɢ ɉɟɬɪɨɦ ɬɚ ȱɜɚɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ: — əɤɛɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚ- ɡɛɢɪɚɥɢ ɬɪɿɫɤɢ ɛɿɥɹ ɧɟ ɪɚɡ ɪɨɡɬɬɢ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɬɨ ɹ ɜɠɟ ɪɨɳɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɨʀɜ ɦɨɫɬɭ, ɧɟ ɩɿɲɨɜ ɛɢ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɛɨ ɜ ɫɬɟɩɭ ɞɪɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɧɟɧɢɜɭ, ɚ ɫɬɚɜ ɛɢ ɭɱɟɧɢɦ. Ɇɿɣ ɛɪɚɬ ɚɛɢɹɤɨɸ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿɫɬɸ. Ⱦɨ ɦɨɫɬɭ ɪɭɯɚɥɚɫɹ ɱɟɪɝɨȱɜɚɧ ɫɬɚɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɚɜɚ ɧɿɦɟɰɶɤɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɤɨɥɨɧɚ, ɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɨɦ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɨɦ, ɫɬɜɨ- ɹɤɢɣɫɶ ɝɿɬɥɟɪɿɜɟɰɶ ɧɚɤɚɡɚɜ ɡɛɢ-

Ȅ «ȃ ǽ

26

»

"ЖУРНАЛІСТ

ɫɥɨɜɨ «ɫɬɿɣ» ɉɟɬɪɢɤ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɜ ɨɞɪɚɡɭ ɿ ɧɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ.

Мало не звільнили за «Біблію»

ȱɡ ɬɿɽɸ ɠɚɯɥɢɜɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɚ ɦɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɡɫɬɪɿɥɭ ɉɟɬɪɨ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɹɤɚ ɧɚɜɢɫɥɚ, ɛɭɥɨ, ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɫɿɦ’ɽɸ ɜɠɟ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ, ɱɟɪɟɡ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɿɣɧɢ — ɭ 1972-ɦɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ 50-ɪɿɱɱɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋɊɋɊ. ɉɟɬɪɨ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɭɠɟ ɛɭɜ ɞɚɜɧɨ ɨɞɪɭɠɟɧɢɦ ɿɡ ɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɰɟɸ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɸ ɉɚɜɥɿɜɧɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɪɨɞɢɥɚ ɣɨɦɭ ɞɜɨɯ ɫɢɧɿɜ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɨɤɿɣɧɚ ɜɠɟ ȼɚɥɟɪɚɱɚɦ ɬɪɿɫɨɤ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɡ ɞɨɪɨɝɢ ɧɬɢɧɚ ɉɚɜɥɿɜɧɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɨɫɬɭ ɛɭɥɚ ɭɞɨɫɬɨɽɧɚ ɡɜɚɧɧɹ ɡɚɫɥɭɠɟɤɨɥɨɞɢ. Ⱥ ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɫɹ, ɜɿɧ ɲɬɭɪɯɨɧɭɜ ɛɚɬɶɤɚ ɞɭɥɨɦ Ȳɯɧɿɣ ɫɬɚɪɲɢɣ ɫɢɧ Ɇɢɤɨɥɚ ɤɚɪɚɛɿɧɚ ɬɚɤ, ɳɨ ɩɪɨɞɟɪ ɤɨɠɭɝɨɬɭɜɚɜɫɹ ɞɨ ɜɫɬɭɩɭ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɲɨɤ. ɉɨɫɬɚɜɢɜ ʀɯ ɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɭɠɟ ɧɚɞ ɤɚɧɚɜɨɸ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿǼDZǼ ǺǮǹǼ ɳɨɛ ɭɩɪɢɬɭɥ ɪɨɡɞɧɨɫɢɧ. ɏɥɨɩɟɰɶ ɫɬɪɿɥɹɬɢ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ, ǻdz ǵǰǥǹȊǻǶǹǶ ɳɟ ɜ ɲɤɿɥɶɧɿ ɪɨɤɢ ɤɨɥɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɦɢɬɿ ɯɨɬɿɜ ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɯɪɢǥǯǹǥȌ ɪɨɡɩɪɚɜɭ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚ- ǵǮ ɫɬɢɹɧɫɶɤɟ ɜɱɟɧɧɹ, ɚ ɧɨ ɡɭɩɢɧɢɜ ɜɢɝɭɤ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɛɟɡ Ȼɿɛɥɿʀ ɛɭɥɨ ɩɪɨɫɬɨ ɨɮɿɰɟɪɚ: «ɏɚɥɶɬ!» ɐɟ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɍɚ ɣɨɝɨ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨ-

Ƿ

«ǯ

У К РА Ї Н И "

»


СПІЛКА. ПОРТРЕТИ ɡɞɨɛɭɬɢ Ȼɿɛɥɿɸ ɛɭɥɢ ɦɚɪɧɢɦɢ, ɛɨ ɜ ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɨɦɭ ɋɊɋɊ ɡɚ ɰɸ ɤɧɢɝɭ, ɹɤɚ ɯɨɱ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɣ ɧɟ ɛɭɥɚ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɸ, ɦɨɝɥɢ ɡɚɫɭɞɢɬɢ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɥɿ. Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ «Ⱦɪɭɠɛɚ» ɡɿ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ Ɇɢɤɨɥɚ ɩɨɱɭɜ, ɳɨ ɡɿ ɒɜɟɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ Ȼɿɛɥɿɸ ɩɨɲɬɨɸ. Ⱦɨɜɿɪɥɢɜɢɣ ɸɧɚɤ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ ɬɭɞɢ ɥɢɫɬɚ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ, ɚ ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɜ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ ɧɚɜɡɞɨɝɿɧ ɳɟ ɞɜɚ ɥɢɫɬɢ. Ʌɢɫɬɢ, ɡɜɿɫɧɨ, ɩɟɪɟɯɨɩɢɥɚ «ɤɨɧɬɨɪɚ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ», ɹɤ ɬɨɞɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɠɚɪɬɨɦɚ ɧɚɡɢɜɚɥɢ Ʉɨɦɿɬɟɬ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɊɋɊ. ɘɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ ɬɚɽɦɧɨ ɜɡɹɥɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ… ȱ ɨɫɶ ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɫɤɥɚɜ ɜɫɬɭɩɧɿ ɿɫɩɢɬɢ ɞɨ ɆȱɆȼ, «ɤɨɧɬɨɪɚ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ» ɩɿɞɧɹɥɚ ɬɪɢɜɨɝɭ: «Ɇɢɤɨɥɭ ɀɭɤɚ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ ɩɪɢɞɛɚɬɢ Ȼɿɛɥɿɸ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɿɞɨɡɪɭ ɫɜɨɽɸ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɧɟɡɪɿɥɿɫɬɸ! Ⱥ ɹɤɳɨ ɫɢɧ ɬɚɤɢɣ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɛɚɬɶɤɢ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɡɪɿɥɿ, ɦɚɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɚɧɬɢɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɦɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɝɚɡɟɬɚɯ»… ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ «ɞɟɩɟɲɿ» ɩɨɥɟɬɿɥɢ ɜ ɑɟɪɤɚɫɢ. ɉɟɬɪɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱɚ ɿ ȼɚɥɟɧɬɢɧɭ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɭ ɦɚɣɠɟ ɳɨɞɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɬɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɄȾȻ, ɬɨ ɜ ɨɛɤɨɦ ɩɚɪɬɿʀ. «Ɉɱɟɪɟɬɢɧɤɭ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ» ɩɪɨɬɹɝɧɭɜ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, Ƚɟɪɨɣ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɉɟɬɪɨ Ʉɨɪɠ, ɡ ɹɤɢɦ ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɪɚɡɨɦ ɧɚɜɱɚɜɫɹ. ȼɿɧ ɞɨɩɨɦɿɝ ɸɧɚɤɨɜɿ ɞɨɛɪɟ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɫɬɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɪɚɞɿɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ. Ʉɚɞɟɛɿɫɬɢ ɜɬɢɯɨɦɢɪɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ Ɇɢɤɨɥɚ ɀɭɤ ɫɬɚɜ ɥɟɧɿɧɫɶɤɢɦ ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɬɨɦ — ɬɚɤ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɜɿɞɦɿɧɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɚɤɬɢɜɿɫɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɫɬɢɩɟɧɞɿɽɸ. ȼɿɧ ɩɿɲɨɜ ɭ ɧɚɭɤɭ. Ɂɚɪɚɡ ɠɢɜɟ ɣ ɩɪɚɰɸɽ ɜ Ʉɚɧɚɞɿ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɫɢɧ ɉɚɜɥɨ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɛɚɬɶɤɚ ɣ ɦɚɬɟɪɿ ɬɚɤɢ ɩɿɲɨɜ ʀɯɧɶɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɸ ɫɬɟɠɤɨɸ.

Мріяв стати розвідником

Ɂ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɜɫɹ ɫɜɨʀɦ ɞɹɞɶɤɨɦ — ɛɚɬɶɤɨɜɢɦ ɛɪɚɬɨɦ Ɍɪɨɯɢɦɨɦ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɟɦ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɦ ɪɨɡɜɿɞɧɢɤɨɦ.

Ⱦɨ ɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ, ɩɪɢɯɨɜɚɬɢ. ɇɚɞ ɝɨɥɨɜɨɸ ɉɟɬɪɚ — Ɋɨɡɜɿɞɧɢɤ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɛɭɬɢ ʀɯ ɛɚɣɞɭɠɟ ɜɿɞɮɭɬɛɨɥɸɜɚɥɢ. ɀɭɤɚ ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ ɝɪɨɡɨɜɿ ɯɦɚɪɢ. Ɂɚ ɡɭɯɜɚɥɿɫɬɶ ɿ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɢɦ, ɤɦɿɬɥɢɜɢɦ, Ɍɨɞɿ ɯɚɪɤɿɜ’ɹɧɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɢ ɫɢɥɶɧɢɦ, — ɧɚɜɱɚɜ ɞɹɞɶɤɨ. — Ⱥ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɬɢ ɝɨ ɦɨɝɥɢ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɪɹɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɛɚɣɞɭɠɨɫɬɿ ɛɿɥɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɬɭɜɚɜ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɜɿɞ ɫɥɿɞ ɡɚɜɱɚɬɢ ɜɿɪɲɿ, ɬɟɤɫɬɢ… Ɍɚɪɚɫɭ ɒɟɜɱɟɧɤɭ. Ⱥɥɟ ɳɨɛ ʀɯ ɪɨɡɩɪɚɜɢ ɡɚ «ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɫɬɜɨ» ɬɨɣ ɠɟ ȼɨɥɶɬɨɜɫɶɤɢɣ, ɉɟɬɪɢɤ ɜɢɜɱɢɜ ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ ɧɟ ɡɜɢɧɭɜɚɬɢɥɢ ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɢɜɦɚɣɠɟ ɜɟɫɶ «Ʉɨɛɡɚɪ» Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟ- ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɿ ɬɚ DzǼǯȁǰ ɫɹ, ɳɨɛ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɜɱɟɧɤɚ, ɡɚɩɚɦ‘ɹɬɨɜɭɜɚɜ ɬɟɨɪɟɦɢ, ɚ ɧ ɬ ɢ ɪɚ ɞ ɹ ɧ ɳ ɢ ɧ ɿ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɚɤɨɧɢ, ɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɜ ɞɨ- ɜɫɿ 45 ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ ǰǶǵǻǮǻǻȍ ȍǸ ɦɭ ɡɜɿɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜɿɞɧɢɤɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ. ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɿɜɚɥɢ ɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ǴȁǾǻǮǹǥǿȀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɛɭɜ ȱ ɬɟɩɟɪ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɫɜɨʀ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜɿɧ ɡɛɟɪɿɝ ɱɭɞɨɜɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɥɟɝɤɨ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɪɨɡɞɿɥ, ɩɪɢɫɜɹɩɿɫɧɿ ǽȁǯǹǥȄǶǿȀ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɚɬɢ, ɿɦɟɧɚ, ɤɪɚɫɧɨɦɨ- ȱɥɥɿɱɚ, ɹɤ ɱɚɫɬɨ ɱɟɧɢɣ ɤɪɢɬɢɰɿ ɜɧɿ ɮɚɤɬɢ ɩɪɨ ɥɸɞɟɣ ɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɡɚɫɧɨɬɚ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɰɿ, ǸǾǮǣǵǻǮǰdzȄȊ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɪɨɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɜ ɭ ɩɪɟɫɿ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɨ- ɜɧɢɤɚ ɤɨɦɩɚɪɬɿʀ. ɤɿɜ ɬɨɦɭ… Ʌɭɧɚɥɢ «ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥ», «ȼɢ- ɩɨɡɢɰɿɹɦ ɞɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɉɟɬɪɨ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɫɟɪɟɞɧɸ ɯɪɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɟ ɜɟɸɬ ɧɚɞ ɧɚɦɢ», ɜɢɳɚ. Ⱥ ɉɟɬɪɨɜɿ ɀɭɤɭ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɩɨɞɹɤɭ… ɲɤɨɥɭ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɱɟɬɜɿɪɤɨɸ ɜ ɚɬɟ- «Ɂɚɦɭɱɟɧ ɬɹɠɟɥɨɣ ɧɟɜɨɥɟɣ»… Ʉɨɥɢ ɠ ɿ ɰɟ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ, 1960 ɪɨɤɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɨɯɨɱɟ ɫɬɚɬɿ, ɣ ɜɫɬɭɩɢɜ ɞɨ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɤɢɧɭɥɢɫɹ ɩɨ ɤɚɪɛɨɜɚɧ- ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɩɟɪɟɣɬɢ ɭ ɧɨɜɨɫɬɜɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɇɚ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɰɸ ɣ ɧɚɞɿɫɥɚɥɢ ɬɟɥɟɝɪɚɦɭ ɜ Ɇɨ- ɪɸɜɚɧɭ ɝɚɡɟɬɭ «Ɇɨɥɨɞɶ ɑɟɪɤɚɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ, ɹɤɟ ɫɤɨɜɫɶɤɢɣ Ʉɪɟɦɥɶ ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ ɳɢɧɢ» ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɜɿɧ ɨɛɪɚɜ, ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ ɋɊɋɊ Ɇɢɤɢɬɿ ɏɪɭ- ȼɚɫɢɥɟɦ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨɦ ɿ ɋɬɚɧɿɫɳɨɜɭ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɥɚɜɨɦ Ȼɭɪɹɱɟɧɤɨɦ. ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɞɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɞɧɹ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫɬɨ ʀɡɞɢɜ ɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɤ, ɳɨɛ ǮǿǶǹdzǺ Ʉɨɦɿɬɟɬ Ʉɨɦɩɚɪɬɿʀ ɿɡ ȼɚɫɢɥɟɦ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨɦ, ɜɨɧɢ ɭɞɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ʀɯ ɦɨɠɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɪɟɤɬɨɪɭ ɜɨɯ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ, ɯɨɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚǶǺǼǻdzǻǸǼǺ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚɞɿɣ- ɱɚ ɧɚ ɥɿɬɭɱɤɚɯ «ɝɪɢɡɥɢɫɹ», ɤɨɥɢ ɬɢ ɿ ɹɤ ɪɨɡɜɿɞɧɢɤɿɜ. ɲɥɚ ɭɪɹɞɨɜɚ ɬɟɥɟ- ɞɿɥɢɥɢ ɝɚɡɟɬɧɭ ɩɥɨɳɭ: ɰɿɤɚɜɢɯ Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟDZǾǶǵǹǶǿȍ ɝɪɚɦɚ: «ɋɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ, ɚ ɝɚɡɟɬɚ ɪɬɚɥɢ ɧɚ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ǸǼǹǶ DzǥǹǶǹǶ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨɫɟɥɢɬɢ ɿ — ɧɟ ɝɭɦɨɜɚ, ɧɟ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɥɚɫɹ… ɦɨɜɭ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ». Ɋɚɡɨɦ 27 ɛɟɪɟɡɧɹ 1963 ɪɨɤɭ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɩɪɚɜɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ DZǮǵdzȀǻȁ ɿɡ ɯɚɪɤɿɜ’ɹɧɚɦɢ ɩɟ- ɿɡ ɱɟɪɝɨɜɨɸ ɯɪɭɳɨɜɫɶɤɨɸ ɪɟɨɪɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɪɟɦɨɝɭ ɧɚɞ ɛɸɪɨɤ- ɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ «Ɇɨɥɨɞɶ ɑɟɪɤɚɳɢɧɢ» ǽǹǼȇȁ ɥɸɞɶɦɢ, ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɪɚɬɚɦɢ ɫɜɹɬɤɭɜɚɥɢ ɡɚɤɪɢɥɢ. Ⱥ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɉɟɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ- ɜɫɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪ- ɬɪɨ ɀɭɤ ɫɬɜɨɪɢɜ ɧɨɜɭ «Ɇɨɥɨɞɶ ɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞ ɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɟɪɤɚɳɢɧɢ». ɫɢɬɟɬɭ. Ʉɦɿɬɥɢɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ-ɠɚɪɬɿɜɧɢɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɉɟɬɪɨɜɿ Ɂɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤ- ɀɭɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɩɨɪɭɲɢɜ ɬɢɰɿ, ɩɪɨɫɭɧɭɜɲɢ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɢ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɟɱɿɪɧɿɣ Ʉɢʀɜ», ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɪɹɞɭ ɝɚɡɟɬ ɡɚɦɿɬɤɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɚɥɟ ɜɿɧ ɩɨɩɪɨɫɢɜɫɹ ɞɨ «ɑɟɪɤɚ- ɿɦɟɧɿ ȼɚɫɢɥɹ ɋɢɦɨɧɟɧɤɚ ɨɞɧɿɣ ɬɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɦɿɫɬɿ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ ɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ», ɳɨɛ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɭɥɢɰɶ ɑɟɪɤɚɫ. ɛɭɥɨ ɡɭɩɢɧɟɧɨ ɪɭɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨɦɭ ɤɪɚʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɋɬɪɚɯɨɩɨɥɨɯɢ ɣɨɦɭ ɧɟ ɪɚɞɢɥɢ ɩɨɤɢ ɡɜɚɪɸɜɚɥɢ ɦɟɪɢɞɿɚɧ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɱɭɞɨɜɨ ɡɧɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, ɪɨ- ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ. Ⱥ ɤɨɥɢ ɜɭɪɨɡɿɪɜɚɜɫɹ ɜɿɞ ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɝɢ (ɩɨɜɿ- ɫɿɣɫɶɤɭ ɿ ɫɜɿɬɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɤɪɿɦ ɥɢɰɸ ɬɚɤɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɿɦɟɧɟɦ ɩɨɟɬɚ, ɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚ ɦɚɥɢɦ ɧɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸ- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɭɫɿ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɢɥɨ ɪɚɞɿɨɬɟɥɟɝɪɚɮɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɨɞɪɚɡɭ ɡɚ- ɩɨɫɢɩɚɥɢɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɚɧɨɧɿɦɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɜɢɩɭɫɤɨɜɢɣ ɜɢɹɜɢɜ, ɥɭɱɢɥɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɤɢ ɡ ɜɢɦɨɝɨɸ ɧɟɝɚɣɧɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɳɨ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɦɟɪɢɞɿɚɧ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɿ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɜɿ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ «ɧɚɦɿɫɬɨ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ). ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ Ʉɨɦɩɚɪɬɿʀ ɰɿɨɧɚɥɿɡɦ» ɉɟɬɪɚ ɀɭɤɚ, ɉɟɬɪɚ Скинулися по карбованцю ɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɨɪɢɫɨɜɿ ȼɨɥɶɬɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ʌɢɧɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, Ɇɢɤɨɥɭ ɋɧɿɠɤɚ, ɹɤɢɣ ɥɸɛɢɜ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ ɫɤɚ- ȼɿɤɬɨɪɚ Ɉɧɨɣɤɚ, Ⱥɧɬɨɧɿɧɭ ȼɟɪɟна телеграму ɡɚɧɟ ɰɢɬɚɬɚɦɢ ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭ- ɬɢɤ, Ɇɢɤɨɥɭ ȯɪɟɦɟɧɤɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 1953 ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢ. Ʉɪɿɦ ɧɢɯ, ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɳɨɪɚɡɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ «Ɇɨɥɨɞɿɠɤɢ». ɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ «ɚɤɭɥ ɩɟɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɬɢɫɧɭɬɢ ɭ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɣ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɉɟɬɪɨ ɪɚ» ɿ «ɚɥɿɝɚɬɨɪɿɜ ɩɪɟɫɢ» ɜɿɞɞɿɥɟɧɤɪɢɬɢɱɧɿ ɧɨɬɢ. ɀɭɤ ɭɡɹɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ Ⱦɚɥɿ ɜɿɧ ɛɟɡ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɝɨ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɡɚɤɪɢɥɢ, ɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɱɚɜ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɤɢ ɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɩɢɫɶɦɟɧɩɟɪɟɜɟɥɢ ɞɨ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɩɚɪɚɞɧɿ ɡɜɿɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɧɢɤɚ ȼɚɫɢɥɹ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɚ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɫɢɬɟɬɭ. Ʉɨɥɢ ɉɟɬɪɨ ɀɭɤ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. Ɍɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɨɛɭɪɸ- ɩɢɥɶɧɨ ɫɬɟɠɢɥɚ «ɤɨɧɬɨɪɚ ɝɥɢɛɨɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɛɭɜ ɞɨ ɫɬɨɜɚɥɢɫɹ, ɝɚɡɟɬɚ «ɜɢɧɨɫɢɬɶ ɿɡ ɯɚɬɢ ɤɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ». ɥɢɰɿ, ʀɯ ɬɚɦ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɱɟɤɚɜ ɿ ɦɿɫɰɶ ɫɦɿɬɬɹ», ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɑɟɪɤɚɫɢ. ɭ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɭ ɧɟ ɧɚɞɚɥɢ.

ǵ

, , …

ǵǰ ǿ «

"ЖУРНАЛІСТ

»,

У К РА Ї Н И "

27


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ

DZȧȥȣȻȟȰȡș ȠȢȖȟșȡȡȳ:

ȫȜ ȘȢȫșȞȔȷȠȢȥȰ?.. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɆȺɄȺɊɋɖɄɂɃ, ɱɥɟɧ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɪɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜ

ɋ

ɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɨɞɧɚ ɡ ɬɪɶɨɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɌȻ ɿ ɊɆ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɜɨɧɨ ɪɨɛɢɬɶ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɤɭɞɢ ɛɿɥɶɲ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɿ ɜɿɞ ɜɥɚɞɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ – ɛɿɥɶɲ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɧɟɡɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɦɢ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɢ ɧɟɫɬɢ ɞɨ ɝɥɹɞɚɱɚ ɱɢ ɫɥɭɯɚɱɚ ɡɪɚɡɤɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɟ ɩɨɤɥɨɧɹɬɢɫɹ (ɡɚɪɚɞɢ ɪɟɣɬɢɧɝɿɜ) ɩɨɩɫɿ, ɤɿɬɱɭ, ɝɥɚɦɭɪɭ, ɧɟ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢɫɹ ɩɭɫɬɢɦɢ ɫɟɧɫɚɰɿɹɦɢ. ɋɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ „ɩɪɨɫɭɧɭɬɢɯ” ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɨɞɭ (ɞɟ ɜɨɧɨ ɣ ɧɚɪɨɞɢɥɨɫɹ) – ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɫɿɛ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. əɤɳɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɧɚɜɿɳɨ ɜ ɧɚɫ ɭ 1997 ɪ. ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚɤɨɧ „ɉɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ”? – ɫɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ ɞɚɽ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. Ɍɭɬ ɧɿɛɢɬɨ ɜɫɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ. Ⱥɥɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɧɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɿɧɲɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɨɦɭ ɠ ɰɟɣ ɡɚɤɨɧ ɧɟ ɦɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɱɨɦɭ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɌȻ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɿ ɧɟɦɚ? ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɿɫɧɭɽ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ. Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ – ɫɤɥɚɞɧɚ, ɦɚɣɠɟ „ɧɟɩɿɞɣɨɦɧɚ” ɡɚɞɚɱɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɭ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ – ɛɭɞɶɬɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɱɢ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɨɫɨɛɚ/ ɨɫɨɛɢ. ə ɧɚɩɢɫɚɜ „ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ”, ɛɨ ɛɿɡɧɟɫ ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɧɚɫ – ɫɿɚɦɫɶɤɿ ɛɥɢɡɧɸɤɢ: ɩɟɪɲɢɣ

28

Сьогодні 49 країн мають суспільне телебачення і радіо. Їх було б півсотні, аби й у нас запрацював прийнятий вже понад 14 років тому відповідний закон. ɛɟɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ „ɤɪɵɲɟɜɚɧɢɹ”1 ɩɪɨɞɭɦɚɧɢɯ ɪɟɮɨɪɦ Ɇ.ɏɪɭɳɨɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣ, ɹɤ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɞɿɹ- ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɿɞɦɿɧɢɬɢ ʀʀ, ɚ ɥɶɧɿɫɬɶ - ɛɟɡ ɝɪɨɲɟɣ. Ɍɚɤɿ ɜɥɚɫ- ɤɨɲɬɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɦɨɜɧɢɤɢ ɜɢɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɱɢ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɧɢɤɚɦ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɩɪɨɞɚɸɱɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɜɨɽʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɢ ɡɚ ɡɚɜɢɩɚɪɬɿʀ, ɤɥɚɧɭ, ɱɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɟɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɱɚɫɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɰɿɧɭ, ɧɟ ɬɢɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɟɥɟɦɨɜɧɢɤɚɦ. Ɂ ɪɚɯɭɸɱɢɫɶ ɡ ɦɨɪɚɥɥɸ, ɩɪɚɜɞɨɸ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɬɟ(ɚɛɨ - ɣ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɿ ɞɪɭɝɨɝɨ) ɠɨɪɫ- ɥɟɜɿɡɿɣɧɢɦɢ ɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ ɤɭɩɭɜɚɬɤɨ ɡɦɭɲɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪ- ɬɢ ʀɯ ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɲɟ, ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɫɬɪɭɦɨɤ ɜɿɞ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɉɚɧɚɰɟɽɸ ɜɿɞ ɬɢɫɤɭ ɦɨɠɟ ɬɟɥɟɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɫɬɚɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɫɬɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɤɚ ɡɚ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɝɥɹɞɚɱɿ ɜɧɨɫɹɬɶ ɡɚɰɿɣ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɡɪɨɫɥɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɭ (ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɭ) ɩɥɚɬɭ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɹɤɚ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧ- ɪɟɠɿ ɊɊɅ – ɪɚɞɿɨɪɟɥɟɣɧɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɧɚ ɱɢɫɥɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿɜ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬ. ɿ. Ɂɚ ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ǮǯǺǥǻǥǰǿȊǸǮ Ɍɨɠ, ɌȻ ɿ ɊɆ ɩɨɱɚɥɢ ɠɢɜɟ ɧɚɣɫɬɚɪɿɲɟ ɿ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ „ɝɨɞɭɜɚɬɢ” ɛɟɡɩɨɫɟǸǼǺǮǻDzǮ ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɤɨɪɩɨɪɟɞɧɶɨ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɞɟɹ ɪɚɰɿɹ ȼȼɋ. ǵǮǰǴDzǶ ǯȁDzdz ȼɢɧɢɤɥɚ ɣ ɿɧɲɚ ɜɜɟɫɬɢ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɫɯɟɦɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ǽǾǶǿȁȀǻȍ – ɱɟɪɟɡ ɛɸɞɠɟɬ ɡɚ ɧɚɥɿɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɮɿ- ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ, ɧɟ ɩɪɨɣɞɟ. Ⱦɭɦɚɸ, ɧɚɤɫɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɢɞɚɬ- ɜɿɬɶ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ, ɱɨɦɭ – ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɣɬɢ ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ (ɯɨɱɚ ɧɟ ɜɫɿɦ). ɉɪɨɱɢɬɚɜ ɧɟɳɨɞɚɜɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɧɨ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɭ ɧɢɡɰɿ ɤɪɚʀɧ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ „ɟɤɫɩɟɪɬɚ”: ɩɿɞɜɢɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ Ʉɚɧɚɞɿ, ɣ ɞɨɛɪɟ ɫɟɛɟ ɳɢɬɢ ɩɥɚɬɭ, ɹɤɭ ɛɟɪɭɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ. ɪɢ ɤɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ȱɫɧɭɸɬɶ ɡɦɿɲɚɧɿ ɫɯɟɦɢ ɠɢ- ɧɚ 1-2 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɿ ɡɚ ɰɿ ɤɨɲɬɢ ɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɤɨɲɬɚɦɢ. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ ɍ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɚ 1997 ɪ. ɫɚɦɟ ɨɫɬɚɧɧɽ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚ- ɩɥɚɬɚ ɡ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɱɟɧɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɬɚɦ ɣɞɟɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ȼȼɋ ɫɤɥɚɞɚɽ 150 ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɭ ɩɥɚɬɧɸ. ɮɭɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɤ. ɍ ɎɊɇ - ɛɥɢɡɶɤɨ 18 Ɍɚ ɧɚɩɢɫɚɬɢ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɽɜɪɨ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɚ ɐɿɤɚɜɨ ɧɚɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɞɜɚɩɥɚɬɧɹ – ɩɪɨɫɬɨ, ɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɰɹɬɿ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɨɫɹ ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ - ɤɭɞɢ ɜɚɠɱɟ. ȼ ɧɚɫ ȼȼɋ (ɳɟ ɹɤ ɪɚɞɿɨɦɨɜɧɢɤ), ɥɨɛɿɤɨɥɢɫɶ ɛɭɥɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɥɚɬɚ ɸɜɚɥɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚ ɪɚɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨ- ɬɚ ɬɟɥɟ- ɯɭɧɨɤ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɢ ɝɚɡɟɬɧɿ ɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ, ɚɥɟ ɥɸɛɢɬɟɥɶ ɧɟ- ɦɚɝɧɚɬɢ. ɇɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ, ɹɤɢɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦ 1 Масштаби цього явища такі, що, мабуть, ɛɭɞɟ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨтреба шукати український відповідник ɜɨɦɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿ ɡ ɤɨɲɬɿɜ ɩɟɪɟ-

Ǹ

цьому російському слову.

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɫɿɱɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɹɤ ɡɦɨɠɟ ɜɨɧɨ ɧɟɫɬɢ ɜ ɦɚɫɢ ɜɢɫɨɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɹɤ ɞɨɛɪɟ ɛɭɞɟ ɪɨɡɜɚɠɚɬɢ, ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ. əɤɢɣ ɰɟ ɛɭɞɟ „ɤɚɣɮ”: ɫɥɭɯɚɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɧɟ ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɰɿ ɠ ɝɚɡɟɬɢ ɧɟ ɞɭɠɟ ɪɨɡɩɢɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɢɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɭɜɟɫɶ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɪɢɧɨɤ... Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ, ɜ 1939 ɪ.), ɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɜ 50-ɯ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ. ɐɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɳɨ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɟɮɿɪ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɳɟ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɜ ɋɊɋɊ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɚɦɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ, ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ, ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ. Ɍɪɿɲɟɱɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜɲɢɫɶ, ɜɩɢɫɚɜɲɢ ɬɭɞɢ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿʀ, ɰɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ ɫɭɬɿ ɞɨɠɢɥɚ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɬɢɫɹ ɹɤɨɝɨ ɰɿɣ ɜɥɚɞɿ ɫɬɪɚɲɧɨ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɠ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɬɹɠɥɢɜɨ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ȼɸɞɠɟɬɧɨɦɭ „Ȼɨɥɿɜɚɪɭ” ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɨɛɨɯ „ɜɟɪɲɧɢɤɿɜ”. Ɂɜɿɞɫɢ – ɧɟɪɿɲɭɱɿɫɬɶ ɿ ɜɚɝɚɧɧɹ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɭ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɝɨɬɭɜɚɜɫɹ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟ ɪɚɞɭɜɚɥɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɹɜɢ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɡ ɜɢɜɚɠɟɧɢɦɢ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ „ɇɨɜɢɧɚɦɢ”, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɛ ɩɟɪɟɛɪɚɥɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɡɧɢɠɭɸɱɢ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ - ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɌɊɈ. Ɍɨ-


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɪɭɦɭ ɣɲɥɚ ɩɟɜɧɚ ɥɨɛɿɫɬɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɪɚɞɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɭɫɩɿɥɶɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɧɚ ʀʀ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɝɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɤɨɧɭ. ɜ ɩɿɞɜɥɚɞɧɿɣ Ʉɚɛɦɿɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ 21 ɨɫɨɛɢ. ɋɟɦɟɪɨ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ Ɍɚ ɣ, ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɤɚɠɭɱɢ, ɰɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ - Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ - Ʉɚɛɦɿɧɭ, ɪɟɲɬɚ – ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨɩɢɫɚɥɢ ɩɨɝɚɧɨ, ɞɟ- ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ. Ɂɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 7 ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨ. ȼɿɧ ɛɿɥɶɲɟ ɧɚɝɚɞɭɽ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɿ 14 „ɜɨɥɨɧɬɟɪɿɜ”. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɬɚɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪɢ, ɧɿɠ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɞɨ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ. ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ. „ȯɜɪɨɩɚ ɧɚɦ ɞɨɩɨɦɨɠɟ”, ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɣɍ 2002 ɪ. ɡɚɤɨɧ ɬɪɿɲɟɱɤɢ „ɩɿ- – ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɪɨɡɭɦɧɿɲɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɟɩɪɢɣɧɹɞɪɢɯɬɭɜɚɥɢ”, ɬɚ ɫɩɪɚ- ɤɥɚɫɢɤɢ ɫɚɬɢɪɢ ɬɧɟ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ Ʉɚɛɦɿɧɭ. ɍɫɿɯ ɜɚ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɪɭɲɢɥɚ ȱ.ȱɥɶɮ ɬɚ ȯ. ɉɟɬɪɨɜ. 14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ Dzdzȍ ǰǰdzǿȀǶ Ɇɨɠɟ, ɣ ɩɨɦɨɠɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɡ ɦɟɪɬɜɨʀ ɬɨɱɤɢ. Ɇɢɧɭɥɨ ɳɟ 8 ɚɥɟ ɩɨɩɟɪɜɚɯ ɡɞɢɜɭ- ɪɚɞɢ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɚ ɨɬ ɤɚǽǹǮȀȁ ɪɨɤɿɜ, ɡɚ ɹɤɿ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɽɬɶɫɹ. əɤɳɨ ɟɤɫɩɟ- ɛɦɿɧɿɜɫɶɤɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɟ ɧɟɜɩɢɧɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸ- ǵǮ ǽdzǾdzDZǹȍDz ɪɬɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɹ. Ɋɨɡɭɦɿɸɱɢ ɰɟ, ɚɜɬɨɪɢ ɜɚɜɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɥɢɜɨ ɡɚɩɢɫɚɥɢ, ǿȁǿǽǥǹȊǻǶȃ ɩɨɞɚɧɢɣ Ⱥ.ɒɟɜɱɟɧ- ɳɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɦ, ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɦɨɱɧɢɦɢ, ɹɤǸǮǻǮǹǥǰ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɢɣ ɣɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ʀʀ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɂɚ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟ- ɱɥɟɧɿɜ, ɪɿɲɟɧɧɹ ɠ ɭɯɜɚɥɸɸɬɶɫɹ ǻdz ǽǾǼǷDzdz ɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢ- ɩɪɨɫɬɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɝɨɥɨɫɿɜ ɱɥɟɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɇȺɇɍ, ɧɢɧɿ ɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɬɨ ɰɹ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɿɜ ɪɚɞɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ 45,3% ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɜɿɞ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɧɭɥɶ ɜɩɥɢɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚɦɢ ɣ ɩɨɧɚɞ 35% ɡ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ. ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɭɸ ɥɢɲɟ ɞɜɨɦɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɧɢɯ - ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɦ. Ⱦɨ ɦɨɧɿɬɨɪɿɜ ɜɥɟɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɞ ɟɤɪɚɧɿɜ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɿɜ ɩɟɪɟ- ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ. ɉɪɨɟɤɬ Ⱥ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɣɨɝɨ ɳɨɪɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞ Ʉɚɛɦɿɣɲɥɢ ɬɿ, ɤɨɦɭ ɞɨ ɬɪɢɞɰɹɬɢ ɩ’ɹɬɢ. ȱ ɜɨɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧ- ɧɨɦ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɞ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ, ɹɤ, ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɫɜɿɬ- ɧɹ ɡ ɛɸɞɠɟɬɭ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. ɐɿɤɚɜɨ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɢɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɬɜɠɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɫɟ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɦɭ ɬɟɸ ɜ ɫɭɦɿ, ɹɤɚ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɟɜɧɨɦɭ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɧɟɫɟɧɢɦ ɞɨ ȼɟɪɯɨɫɟɝɦɟɧɬɿ ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨ, ɜɿɞ- ɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɬɚɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɩɟɪɟɣɦɚɸɱɢɫɶ ɬɢɦ, ɱɢ ɽ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɨɬɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɜɢ- ɩɪɨɟɤɬ Ⱥ.ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬɚ, ɜɪɚɯɨɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨ- ɞɚɬɤɿɜ. ɉɪɨɟɤɬ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞ ɧɚɲɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɨɪɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɱɢ ʀɯ ɧɟɦɚɽ. Ɍɚ ɨɫɶ ɭ (ɱɢ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɬɟ – ɤɚɛɦɿɧɿɜɫɶɤɢɣ ɝɚɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɰɟ ɠɨɜɬɧɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɚɛɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ) ɜɟɞɟ ɦɨɜɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɚɫɭ, ɿ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɟɩɭɬɚɬ Ⱥ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɸɞɠɟ- ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɬɚ ɤɨɥɟɝ ɪɟɽɫɬɪɭɽ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɬɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɟ-ɮɚɤɬɨ – „ɩɨ ɦɨɠɥɢ- ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜɨɫɬɿ”. ɏɿɛɚ ɠ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɠɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ Ⱥ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡɚɥɢɞɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɡɦɿ- ɰɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɲɢɬɶɫɹ ɧɟ ɞɨɜɝɨ. ɏɨɱɚ... Ɇɨɠɥɢɧɢ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɩɨ ɫɭɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɪɨ- ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ „ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ” ɦɨɜɥɟɧ- ɜɨ, ɪɨɡɿɝɪɭɽɬɶɫɹ ɿɧɲɚ ɩɚɪɬɿɹ, ɿ ɜ ɟɤɬ ɦɚɣɠɟ ɧɨɜɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɹ ɞɨ ɜɥɚɞɢ! ɧɚɫ ɛɭɞɟ ɧɚɝɨɞɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɜ ɥɢɩɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȼ ɧɶɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɹɤ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 15ɜɨɝɨ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɪɚɡɥɢɜɨɝɨ. ɇɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɭ ɪɿɱɧɢɰɸ ɠɢɬɬɹ ǼǺȁ Ǵ ɧɟɞɿɸɱɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɨɫɬɚɧɧɽ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɟɤɫ- ɨɪɝɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ǿȁǿǽǥǹȊǻǼDZǼ 1997 ɪ., ɚ ɬɚɦ ɿ ɞɨ 20-ʀ ɩɟɪɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ ɜ ɨɛɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɟɞɚɥɟɤɨ. Ɋɚɞɢ. ȼɨɧɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥɢ, ɳɨ (ɪɚɞɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ Ɂɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭǰ ǸǾǮǦǻǥ ɧɤɨɦ, ɧɢɧɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ - ɭ Ⱥ.ɒɟDzǼǿǥ ǻdzǺǮ ɫɬɜɨɪɢɬɶ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɜɱɟɧɤɚ, ɧɚɝɥɹɞɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ, ɚ ɩɟɪɟɥɢɰɶɨɜɚɧɟ ɪɚɞɚ – ɭ ɤɚɛɦɿɧɿɜɫɶɧɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɧɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɌȻ, ɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ ɤɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ). ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ, ɦɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɚɧɿ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɢ ɩɟɪɲɨȼ ɩɟɪɲɨɦɭ - ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ „ɜɟɪɯɢ” (ɰɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ), ɚɧɿ „ɧɢɦɭ ɱɢɬɚɧɧɿ2. Ɍɚ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɪɚɞɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚ- ɡɢ”, ɛɨ ɧɟ ɜɿɪɹɬɶ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɭ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɳɟ ɪɭɤɢ ɧɟ ɞɿɣɲɥɢ. ʀɧɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ ɦɿɧɿ- „ɫɭɩɟɪɤɚɧɚɥɢ” ɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, Ⱥ ɨɫɶ ɭ Ʉɚɛɦɿɧɭ ɞɿɣɲɥɢ ɪɭɤɢ ɫɬɪɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 15 ɱɥɟɧɿɜ. ɩɪɨ ɹɤɿ ɫɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɶɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɨ- Ⱦɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ 9 ɨɫɿɛ ɡɚ ɝɨ ɞɨɩɢɫɭ. Ⱥ ɜɧɨɫɢɬɢ ɚɛɨɧɩɥɚɬɭ, ɟɤɬ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧ- ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɫɧɹ. ȱɧɿɰɿɸɜɚɜ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɤɨɧɨ- ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 6 ɨɫɿɛ ɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, - ɰɟ ɠ ɬɪɟɛɚ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɞɨɪɭɱɢɜɲɢ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɩɪɟɞ- ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɫɬɿɥɶɤɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɥɚɫɜɨʀɣ Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿɣ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚ- ɱɭɸɬɶ „ɬɚɦ” (ɜɢɳɟ ɰɢɮɪɢ ɧɚɜɟɞɟɰɿɣ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫ- ɧɨ) – ɬɨɛɬɨ ɩɿɞ 200 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, 2 На сайті Верховної Ради є і цей висновок, ɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ. ɯɬɨ ɠ ɡɦɨɠɟ ɣ ɡɚɛɚɠɚɽ...

ǥ

ȅ

Ȁǯ ȁ

?

і текст проекту закону.

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Ⱥɥɟ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɟ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɚ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɨɞɿɣ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɫɟ-ɠ ɬɚɤɢ ɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɜɨɥɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ, ɬɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɡɚɤɨɧ ɿ ɨɛɢɞɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ, ɞɟ ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɽ ɜɠɟ ɧɟ ɨɞɧɟ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ. Ɍɚ ɬɨɞɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɜ ɛɭɥɚ ɦɿɡɟɪɧɨɸ - ɨɞɢɧ-ɞɜɚ. Ɍɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɡɚɦɢɫɥɸɜɚɜɫɹ ɣ ɿɫɧɭɜɚɜ ɹɤ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɢɣ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɦɨɜɢɬɢ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɥɹɞɚɱɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɜɫɿ ʀɯɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɇɢɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɯɿɞ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɨɜɢɯ ɫɯɟɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ɍɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɦ. Ƚɥɹɞɚɱ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɞɟɫɹɬɤɢ, ɚ ɬɨ ɣ ɫɨɬɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ. Ȳɯɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭ ɝɥɢɛɢɧɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɧɚɡɟɦɧɟ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɜɿɧ ɡɚɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɞɨ 2015 ɪ.). Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɞɟ IPTV ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɦɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɭ „ɤɚɪɬɢɧɤɭ”, ɧɚɛɢɪɚɽ ɨɛɟɪɬɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɟ ɌȻ. Ɇɨɠɟ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɰɢɯ ɬɪɟɧɞɿɜ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɡɚɝɧɚɬɢ ɜɫɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɢɯ ɤɚɧɚɥɢ, ɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ? ȱ ɧɟ ɬɹɝɧɭɬɢ ɜɫɿ ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɢ ɰɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ. „ɋɬɨɥɢɰɹ” CNN – Ⱥɬɥɚɧɬɚ, ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ZDF – Ɇɚɣɧɰ. ɑɨɦɭ Ɉɞɟɫɚ ɱɢ ɏɚɪɤɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɚɦɢ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ? Ⱥ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ, ɜɢɝɪɚɸɱɢ ɬɟɧɞɟɪɢ, ɫɥɿɞ ɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ ɌɊɈ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ɑɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɰɟɧɬɪɨɦ ɤɚɧɚɥɭ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ National Geographic? Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɤɚɧɚɥ ɧɨɜɢɧ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ – ɰɟɧɬɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ȱ ɳɟ, ɦɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɪɨɡɛɭɞɨɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (ɚ ɜɨɧɨ, ɹɫɧɨ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɟ „ɡ ɧɭɥɹ”, ɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɧɢɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ) ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɞɨɥɸ ɭɫɿɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɌɊɄ.

29


ТЕХНОЛОГІЇ

ǬȜȤ ȕșț ȕȧȠȔȗȜ Ⱦɟɦɶɹɧ ɄɍȾɊəȼɐȿȼ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɂȾ «Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɴ»

- ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɋɆɂ ɨɬɨɲɥɢ ɨɬ ɨɛɪɚɡɚ ɱɢɫɬɨ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚɱɚɥɢ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ, ɪɟɩɨɪɬɚɠɟɣ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ «ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ» ɬɨɥɫɬɵɯ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ. ɋɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɥɢ ɭ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɤɚɤɢɟɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɣ? -Ⱦɚ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ. ɂ ɨɧɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɣ. Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɠɭɪɧɚɥ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɝɚɡɟɬ, ɫɨɯɪɚɧɢɥ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɟɛɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɤɚɤ ɝɚɡɟɬɵ), ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɰɟɧɟɧ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɬɢɩɨɝɪɚɮɫɤɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɚɤɬɢɥɶɧɨ. ȿɳɟ ɞɥɹ ɩɚɪɵ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɚɠɧɨ. ɀɭɪɧɚɥ ɦɨɠɧɨ ɬɪɨɝɚɬɶ, ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɜ ɬɪɭɛɨɱɤɭ, ɟɝɨ ɭɞɨɛɧɨ ɱɢɬɚɬɶ ɜ ɦɚɲɢɧɟ, ɜ ɫɚɦɨɥɟɬɟ, ɧɚ ɩɥɹɠɟ - ɭɞɨɛɧɟɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɱɟɦ ɝɚɡɟɬɭ, ɧɨ ɢ ɱɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɫɬɶ ɫɟɝɨɞɧɹ. ɗɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ, ɧɨ ɨɧɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɢɝɪɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɣ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɢɥɶɧɨ ɛɶɟɬ ɩɨ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɟɫɫɟ: ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɬɢɪɚɠɢ ɝɚɡɟɬ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɤɢɨɫɤɨɜ (ɯɨɬɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧ), ɝɞɟ ɩɪɨɞɚɸɬ «ɛɭɦɚɝɭ», ɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɚɡɟɬɵ, ɧɨ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɠɭɪɧɚɥɚɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɟɟ ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɧɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɭɸ ɧɢɲɭ

30

Сегодня интернет-издания развиваются с фантастической скоростью и постепенно начинают занимать те ниши, которые когда-то принадлежали бумажным СМИ. Что ждет «бумагу» в обозримой перспективе? Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев поделился с «Лентой.Ру» своими прогнозами на будущее «бумаги» и медиа вообще. ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟɧɨɜɨɫɬɧɨɝɨ «ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ» ɤɨɧɬɟɧɬɚ, ɢ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ. - Ɍɨ, ɨ ɱɟɦ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɚɤɬɢɥɶɧɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɡɪɟɥɢɳɧɵɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ, - ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɤ «ɝɥɹɧɰɭ». Ⱥ ɟɫɬɶ ɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ?

- Ɇɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɢ ɷɬɨ ɩɥɨɯɨ ɭɦɵɬɵɟ ɩɢɤɟɣɧɵɟ ɠɢɥɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɪɹɬ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɤɭɯɧɟ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɭɠɟ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ. ə ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɥɢɬɶ ɠɭɪɧɚɥɵ ɧɚ ɝɥɹɧɰɟɜɵɟ ɢ ɧɟ ɝɥɹɧɰɟɜɵɟ. ə ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥɨɫɶ ɜɱɟɪɚ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɜɵɠɢɜɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɜɢɞɟ ɡɚɜɬɪɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ ɜɩɨɥɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɭɪɧɚɥ «Esquire» ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɤɨɥɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɥɸɞɟɣ - ɬɟɯ, ɤɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ "ЖУРНАЛІСТ

ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɞɟɧɟɝ, ɫɜɹɡɟɣ ɢ «ɡɚɳɢɬɵ» ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ. ȼɫɟ ɜɦɟɫɬɟ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɢ ɛɨɥɶɲɟ, «ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɩɨɪɬɟɪ» - ɤɪɭɬɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɧɨ «ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ» ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɩɚɤɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɬɨɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɱɬɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɱɬɨ ɭɡɧɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɟɦ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ - ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ «ɝɥɹɧɰɚ». - Ɍɨɝɞɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ - ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ɜɵ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɂȾ «Ʉɨɦɦɟɪɫɚɧɬɴ» ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ɉɝɨɧɟɤ» ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɮɨɬɨɚɪɯɢɜɚ ɠɭɪɧɚɥɚ? - Ⱦɚ, ɦɵ ɫɨɛɢɪɚɟɦɫɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɜ «ɛɭɦɚɝɟ», ɢ ɜ ɋɟɬɢ, ɢ ɜ ɧɚɲɢɯ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. ȼ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɦɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɛɭɞɟɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɚɪɯɢɜɧɵɣ ɮɨɬɨɫɚɣɬ - ɧɚ Ɂɚɩɚɞɟ ɟɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɬɚɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɞɤɢɯ ɫɧɢɦɤɨɜ, ɢ ɦɵ ɢɯ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɟɦ. ɇɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɫɧɢɦɤɢ ȼɪɟɦɟɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɚɜɬɨɪɵ ɩɨɥɢ- ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɧɭɠɧɨ ɨɰɢɮɪɨɜɚɬɶ ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ ɫɢɞɟɥɢ - 90 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɪɯɢɜɨɜ «Ɉɝɨɧɶɜ ɫɜɨɢɯ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɤɚ» ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɵɞɚɜɚɥɢ ɧɚ-ɝɨɪɚ ɩɥɟɧɨɱɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. ɋɟɣɱɚɫ ɭɦɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɲɥɢ ɦɵ ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɤ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɨɰɢɮɪɨɜɤɟ (ɟɫɥɢ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɛɵɥɢ), ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ - ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ȅȀǼ ɭɦɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɲɥɨ ɧɚ ɫɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ǿǼǯǿȀǰdzǻǻǼ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɝɞɟ ɭɝɨɞɧɨ: ɜ ɛɥɨɝɚɯ, ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɤɚɤɢɟɧɚ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɧɚ ɫɨɛ- Ǻȉ ǻǮǵȉǰǮdzǺ ɬɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ, ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɯɧɟ, ɧɚɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ǴȁǾǻǮǹǼǺ ɤɨɧɟɰ. ɩɟɪɟɩɭɬɚɬɶ ɩɨɞɩɢɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɫɢ ɢ ɥɟɝɟɧɞɵ ɤ ɧɢɦ. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɩɢɫɚɬɶ ɤɨɥɨɧɤɢ - ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɢɮɪɨɜɤɢ ɡɚɜɟɪɲɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɧɭɠɧɨ ɭɠɟ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ. ɢɫɤɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, - Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ ɛɭɧɭɠɧɨ ɟɡɞɢɬɶ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɧɢɦɚɬɶ, ɞɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ? ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ, ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɬɢ ɞɨɫɥɸɞɟɣ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. ɍ ɛɥɨɝɟɪɨɜ ɬɭɩɚ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ. ȼɪɹɞ ɥɢ ɦɵ

ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɦɨɞɧɨɣ ɨɞɟɠɞɨɣ, ɢ ɧɟ ɩɪɨɱɶ ɱɢɬɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɢ ɨ ɧɟɣ. Ⱥ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥ «ɂɬɨɝɢ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɢɲɟɬ ɨ ɦɨɞɟ ɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. ɇɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬ ɥɸɛɵɟ ɨɫɬɪɵɟ ɬɟɦɵ. ȼɨɬ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ «ɝɥɹɧɟɰ». ɉɪɨɫɬɨ ɞɥɹ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ.

Ǯ

,

,

?

У К РА Ї Н И "


ТЕХНОЛОГІЇ ɋɪɚɜɧɢɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɭɪɧɚɥ ɪɚɡɪɟɲɢɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɧɨɜɭɸ ɢɞɟɸ - ɦɵ ɜɫɟ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, «ɇɢɜɚ» ɫ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɜɧɨ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ. ɇɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɯɨ- ɩɨɤɚ ɠɢɜɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɟ- ɥɚɦɢ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɛɭɞɟɬ ɨɝɪɨɦɧɚɹ, ɷɬɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɜ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɨɲɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɫɟɛɟ ɧɚɲɟɝɨ ɫɹ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɇɨ ɧɢ- ɧɨ ɨɧɚ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɜ ɝɥɚɡɚ, ɱɢɬɚɬɟɥɹ, ɢ ɞɚɠɟ ɜɢ- ɲɟɜɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɠɢɬɶ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɛɚ ɠɭɪɧɚɥɚ ɧɚɩɟɱɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɫɪɟɞ- ɨɱɟɧɶ ɞɨɥɝɨ, ɬɨɱɧɟɟ - ɜɫɟɝɞɚ. ɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ. ɬɚɧɵ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ, ɫɯɨɠɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ǻǼDZǶdz - Ɍɨ ɟɫɬɶ ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɵ. ɇɨ «ɇɢɜɚ» ɩɪɟɞɧɢɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɨɱɟɧɶ Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɚɤɢɟɫɢɥɶɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɹɜɥɟɧɢɸ ɠɭɪɧɚɥɚɦ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɩɨɥɚɝɚɥɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢɧɭɸ ɩɨɬɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɢ DZǮǵdzȀȉ ɫɤɚɠɟɦ, ɜ ɩɹɬɢɥɟɬ- ɠɢɬɶ ɟɳɟ ɥɟɬ 25 - ɭɫɥɨɜɧɵɣ ɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɱɬɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɞɚɠɟ ɜɟɫɶ ɚɪɯɢɜ ɜ ɫɪɨɤ ɫɦɟɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ? ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɠɭɪɧɚɥɵ. ɂ ɢɦɟɧɧɨ ȁǺdzǻȊȆǮȌȀ ɧɟɦ ɫɪɟɡɟ. - ɇɭ, ɬɚɤ ɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɫɤɚ- ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ - ɝɞɟ ɱɟɥɨ- ɂ ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɥɹ ɡɚɬɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ ɠɢɡ- ɜɟɤ ɱɢɬɚɟɬ ɠɭɪɧɚɥ, ɜ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɩɪɨ- ǿǰǼǷ ȂǼǾǺǮȀ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ? - ɑɢɬɚɬɟɥɶ ɚɧɚ- ɧɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜɨ ɫɦɨɬɪɚ. ɑɚɫɬɶ ɫɧɢɦɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɢɬ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ǶǻȀdzǾǻdzȀdz ɡɧɚɱɢɦɨ, ɠɭɪɧɚɥ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ - ɚ ɢ ɜ ɯɨɪɨɲɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚ- ɛɨɝɚɬɟɟɬ ɢ ɫɬɚɪɟɟɬ. ɇɨ ɩɨɹɜɥɹɸ- ɫɬɪɚɧɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶ- ɳɢɟɫɹ ɦɨɥɨɞɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ɧɚɲɢɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɠɭɪɧɚɥɵ Ǻȉ ǯȁDzdzǺ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɬɨ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɧɟɧɨɫɢɬɟɥɟ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɬɚɤɢɯ ɜɟɪɫɢɢ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚ- ɦɧɨɝɨ ɞɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ǿǼǵDzǮǰǮȀȊ ɫɥɨɜɚ. ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɫ ɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɱɟɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ ɦɢɪɟ, ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɹɯ ǮǾȃǶǰǻȉǷ ɦɟɠɞɭ ɤɚɤɢɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɬɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ 12 - ɷɬɨ ɟɫɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ, - Ⱦɥɹ ɤɨɝɨ ɜɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɟ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɏɨɬɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɨɥɨɞɵɟ ɱɬɨ ɬɟɦɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ȂǼȀǼǿǮǷȀ ɨɱɟɪɟɞɧɵɦ ɫɜɨɢ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢɤɢ? ȼɵ ɤɚ- ɥɸɞɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɱɢɬɚɬɶ ɧɚ- ɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚ ɫɨɯɪɚɧɚ iPad ɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɤɢɦ-ɬɨ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɬɟ ɢɯ ɲɢ ɠɭɪɧɚɥɵ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ - ɧɨ ɧɢɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɧɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɚɦɢ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɟɝɨɚɭɞɢɬɨɪɢɸ? ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨ- ɇɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨɬ ɬɟɦɩ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɞɧɹɲɧɢɦ ɠɭɪɧɚɥɨɦ ɢ ɠɭɪɧɚɥɨɦ - Ⱦɚ, ɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɦ ɧɚɲɭ ɱɬɭɬ ɢ ɛɭɦɚɠɧɭɸ ɜɟɪɫɢɸ. Ⱦɥɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ, ɦɨ- ɫɬɨɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɚɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɚɲɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɚɤ ɭɠ ɢ ɜɟɥɢɤɚ. ɟɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɭɫɬɨɹɜɲɢɟɫɹ ɩɪɨɰɟ- ɩɟɪɜɢɱɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ- ɫɦɵɫɥ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɬɚɤɨɦ - Ʉɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɞɭɪɵ: ɟɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ TNS, ɩɪɨɟɤɬɵ. ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɣ ɩɨɟɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɬɨɱɧɨ ɦɨɠɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜ- Ⱥ ɭ ɜɚɫ ɧɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ Comcon (ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɨɦ- ɷɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ? ɑɬɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɱɟɪɟɡ 20 ɥɟɬ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɥɟɧɢɣ ɨ ɠɭɪɧɚɥɚɯ? ȼ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɩɚɧɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ- ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɝɚɡɟɬ. Ⱥ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɟ, ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɦɟɞɢɚɪɵɧɤɚ - ɩɪɢɦ. ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɢɲɟɜɵɟ, ɷɫɬɟɬɫɤɢɟ, ɥɨɜɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɟ «Ʌɟɧɬɵ.Ɋɭ»), ɟɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ «ɤɪɭɱɟ», ɱɟɦ ɨɧɥɚɣɧ-ɋɆɂ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɚɭ- ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɨɬɡɵɜɵ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬ- ɞɢɬɨɪɢɸ, ɢ ɟɳɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɨɪ- ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ. ɇɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥɢ ɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ - ɩɪɨɬɹɧɭɬ ɥɢ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɨɝɨ, ɢɧɨɝɞɚ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɫɨɛɫɬ- ɜ ɧɚɱɚɥɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɥɢɤɨɦ ɞɨɥɶɲɟ. ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɛɭɦɚɠɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɨ ɧɢ ɨɞɢɧ ɫɬɚɪɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɄɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɭɠ- ɬɚɤɠɟ ɨɬɤɚɠɭɬɫɹ ɨɬ ɞɥɢɧɧɵɯ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɬ- ɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɨ- ɞɚɬɶ ɨ ɫɪɨɤɚɯ ɠɢɡɧɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɬɟɤɫɬɨɜ? ɦɟɧɹɟɬ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɚ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɫɬɚɪɲɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɳɟ ɩɨɦɧɢɬ ɜɚɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɦɨ- Ⱥ ɷɬɨ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɞɟɥɟ ɜɫɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɨɛɨɪɨɬ. ə ɬɨɥɫɬɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɦɟɧɬ: ɚ ɱɬɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɦɵ ɧɚɡɵ- ɩɪɨɫɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɨɱɟɧɶ ɥɸɛɥɸ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ? ɜɚɟɦ ɠɭɪɧɚɥɨɦ? ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɥɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɩɥɢɩɪɢɦɟɪ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ - Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɷɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤ ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ - ɷɬɨ ɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 1987 ɝɨɞɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɟɫɬɶ. ȼ ɨɛɨɡɪɢɦɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɠɭɪɧɚɥ, ɚ ɟɫɥɢ ɧɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɟ - ɠɭɪɧɚɥɵ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɤɚɱɤɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɵɪɚ ɤɚɦɚɦɛɟɪ: ɤɚɤ ɜ ɦɢɪɟ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɬɨ ɱɬɨ? ȿɫɥɢ ɛɭɦɚɝɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟ ɰɟɥ- ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ - ɫɪɚɜɧɢɬɟ, ɧɚɩɪɢɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ, ɤɚɤɨɝɨ ɨɧ ɢɡɞɚɧɢɣ - ɹ ɨɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥ ɟɳɟ ɥɭɥɨɢɞɧɚɹ, ɚ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɞɪɭɝɚɹ, ɤ ɦɟɪ, ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɬɟɤɫɬɨɜ ɧɵɧɟɲɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɤɭɫɚ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɍ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɢ- ɩɪɢɦɟɪɭ, ɠɢɞɤɨɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɧɢɣ «Newsweek» ɢ «Newsweek» ɋɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɤɚɤɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɤɨɜ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ - ɷɬɨ ɟɳɟ ɠɭɪɧɚɥ ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɬɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɢɥɢ ɭɠɟ ɧɟɬ? ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɫɦɟȉ ǺǼǻǶȀǼǾǶǺ Ɉ ɜɤɭɫɟ ɭɫɬɪɢɰ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚɞɨ ɫ ɫɬɜɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ Ɉɩ ɪɟɞɟɥɟɧ ɢ ɹ ɧɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ. ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɢɯ ɟɥ. ɹ ɭɠɟ ɭɩɨɦɢ- ǻǮȆȁ ǮȁDzǶȀǼǾǶȌ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɧɹ- Ⱥ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɦɟɧɹȼɡɹɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɵɧɨɤ ɠɟɥ- ɧɚɥ, ɜɟɤ ɛɭɞɟɬ ɬɢɣ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɦɟ- ɸɬɫɹ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ. ɫɬɟ ɫ ɧɚɦɢ. Ɇɨɠɟɬ Ʉɚɤɢɟ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɣ ɩɪɟɫɫɵ: ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɭɬɶ ɩɨɞɨɥɶɲɟ. ǰǿdz ǰǾdzǺȍ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ Ɇɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɛɵɬɶ, ɱɟɪɟɡ 20 ɥɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɵ - ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɫɵɳɟɧ ɢ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭ- ɬɢ ɚɧɚɥɨɝɢɸ ɫ ɪɵɧɤɨɦ ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɱɬɭɬ ɧɚɲɭ ɦɧɨɝɢɟ ɝɚɡɟɬɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɫɜɨɣ ɪɢɪɨɜɚɧ. ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɢɡɞɟɥɢɣ, ɝɞɟ ɫɢɝɚɪɟɬɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɛɟɫɟɞɭ, ɛɭɞɭɬ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɪɭɤɚɯ ɮɨɪɦɚɬ (ɟɫɬɶ ɞɚɠɟ ɝɚɡɟɬɵ ɦɟɧɶɲɟ ɝɚɡɟɬɚ «ɀɢɡɧɶ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɞɚ- ɧɟ ɭɛɶɸɬ ɫɢɝɚɪɵ ɞɨ ɤɨɧɰɚ. ɇɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɤɥɨɱɨɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ B3), ɚ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚɪɚɧɢɹ ɝɚɛɪɟɥɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɯɨɥɞɢɧɝɚ ɪɵɧɨɤ ɫɢɝɚɪɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɚ ɫɢɝɚɪ ɛɭɦɚɝɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɳɢɜɚɸɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɫɦɨɝɥɢ ɜɨɪɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢ - ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɯɨɬɹ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɜɫɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɯɨɬɶ ɞɨ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ3, ɬɟɥɢ ɯɨɬɹɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɤɪɚɫɢɜɵɟ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɢ- ɤɭɪɢɥɢ ɫɢɝɚɪɵ. ɯɨɬɶ ɞɨ Ⱥ100 (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɥɫɹ ɜ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɬɭɚɰɢɸ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɟ ɛɭɞɟɦ Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɢɞɭ ɮɨɪɦɚɬ A1 - ɩɪɢɦ. «Ʌɟɧɬɵ. ɮɨɪɦɚɬɚ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɫɤɨɪɨ ɫ ɷɬɨɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɨ ɧɟɤɨɟɣ «ɤɪɭɬɢɡɧɟ» ɛɭɦɚɠɧɵɯ Ɋɭ»), ɢ ɛɭɞɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: «Ʉɚɤɢɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɚɡɟɬɵ ɛɭɞɟɬ ɬɪɭɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤɚɤ ɠɭɪɧɚɥɨɜ - ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɚɞɢɰɢɹ. ɨɧɢ ɫɦɟɲɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɧɭ ɜɨɬ ɠɟ ɧɨ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɨɬ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɜɟɪɢɦ ɜ ɇɨ ɫɚɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɨɧɢ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɞɟɥɢɫɶ!» ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Lenta.Ru

Ǻ

ǰ

Ǻ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

31


ТЕХНОЛОГІЇ

DZȟȧȩȜ Ȣ ȥȠșȤȦȜ ȣșȫȔȦȜ ȥȜȟȰȡȢ ȣȤșȧȖșȟȜȫșȡȯ Бурное развитие цифровых и мобильных технологий посеяли неуверенность среди издателей периодической прессы. Изменения в способах получения и потребления контента создали ощущение появления целого ряда тенденций, которые казались губительными для печатных СМИ и издательской индустрии в целом. Сегодня появляется информация, свидетельствующая о том, что то, что выглядело как тенденции, оказалось мифами. (Каюсь, к мифотворчеству в некоторой степени приложил свою руку и автор этих строк). Вот две «тенденции», которые вроде бы не подтверждаются. К счастью. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɇȺɃȾȿɊ, ɢɡɞɚɬɟɥɶ ɠɭɪɧɚɥɚ «PrintWeek»

Тенденция-миф №1. «Люди не хотят платить за контент»

ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɜɫɺ ɬɪɭɞɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ! ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɡɵɜɨɜ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɟɫɶ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɤɨɧɬɟɧɬ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɚɯ) ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦɢ ɢ ɭɩɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɤɥɚɦɵ! ȼɨɬ ɫɦɨɬɪɢɬɟ: ɠɭɪɧɚɥ «The Economost». ɉɪɢɛɵɥɶ ɪɚɫɬɺɬ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ — ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ ɫɧɨɜɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 10%. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨғɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɩɨɞɩɢɫɤɢ. Ʉɨɬɨɪɚɹ, ɤɫɬɚɬɢ, ɫɬɨғɢɬ ɡɚɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨ ɞɥɹ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ: ɛɨɥɟɟ 120 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜ ɝɨɞ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɡɞɚɬɟɥɹ «The Economist» ɉɨɥɚ Ɋɨɫɫɢ, ɤɨɧɬɟɧɬ ɷɬɨ ɫɚɦɨɟ ɰɟɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭ ɢɡɞɚɧɢɹ: - Ɇɵ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɫɨɡɞɚɺɦ ɟɺ. Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɤɨɧɬɟɧɬ — ɷɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɢ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɬɚɤɨɜɵɦ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ: ɤɚɤ ɩɢɲɟɬ «The Wall Street Journal», ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɜɟɪɫɢɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɤɚɤ ɧɢ ɫɬɪɚɧɧɨ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ. ȼɢɰɟ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ «Condé Nast» ɩɪɹɦɨ ɬɚɤ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ: - ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɦɵ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɫɜɨɣ ɤɨɧɬɟɧɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ

32

ɧɚɫɬɚɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɬɟɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɦɨɱɶ ɧɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɰɟɧɭ. ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɦɵ ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɫɞɟɥɚɬɶ.

Тенденция-миф №2. «Цифровые версии журналов заменят печатные»

Ɉɩɪɨɫ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ «YouGov» ɞɥɹ ɝɨɞɨ-

ɜɨɝɨ ɨɬɱɺɬɚ ɠɭɪɧɚɥɚ «Vogue», ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɜɟɪɫɢɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɥɹɧɰɚ). Ȼɵɥɨ ɨɩɪɨɲɟɧɨ 2500 ɠɟɧɳɢɧ. ȼɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: • 94% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɥɸɛɹɬ «ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɬɶɫɹ» ɫ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ ɠɭɪɧɚɥɚ; • 82% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɜɟɪɹɬ, ɱɬɨ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɵ ɫɦɨɝɭɬ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ; • 84% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɵ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ — ɞɥɹ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ (ɱɬɨ ɛɵ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɨɡɧɚɱɚɬɶ? — Ⱥ.ɒ.); • ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶɧɢɰ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɦɭɥɶɬɢɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɣ: • ɬɨɥɶɤɨ 6% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɱɚɬɧɵɦɢ ɜɟɪɫɢɹɦɢ, ɡɚɬɨ ɛɨɥɟɟ ɬɪɺɯ ɱɟɬɜɟɪɬɟɣ ɱɢɬɚɸɬ ɠɭɪɧɚɥɵ ɧɚ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ; • 17% ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɱɢɬɚɸɬ ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ, ɢ ɢɯ ɜɟɛɫɚɣɬɵ, ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɞɚɧɧɵɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɧɨɜɵɟ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɚ (MPA) ɜ ɫɜɨɟɣ ɛɪɨɲɸɪɟ «Magazine Media Factbook» ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɞɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 2010 ɝɨɞɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ:

ȺȼɌɈɊ – Ɉ ɋȿȻȿ. Ɋɨɞɢɥɫɹ ɢ ɠɢɜɭ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. ȼ 1992 ɝɨɞɭ ɡɚɤɨɧɱɢɥ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɐɟɧɬɪɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɢɦ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɜ 1994-ɦ — Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ (ɆɂɊɗȺ). ɋ ɧɚɱɚɥɚ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ 2010 ɝɨɞɚ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɦɨɫɤɨɜɫɤɭɸ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɸ «Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ⱥɪɟɫ». «Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ Ⱥɪɟɫ» ɩɪɨɲɥɚ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɨɥɝɢɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɩɭɬɶ. Ɇɧɨɝɨɟ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ ɜ ɟɟ ɠɢɡɧɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɷɬɢɯ ɫɬɪɨɤ. Ɍɚɤ, ɢɦɟɧɧɨ ɹ ɫɬɨɹɥ ɭ ɢɫɬɨɤɨɜ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɤɥɟɹɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ RaÀatac. Ȼɵɥɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɚɦɨɤɥɟɹɳɟɣɫɹ ɛɭɦɚɝɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ. «Ʌɢɫɬɨɜɤɚ ɞɥɹ ɞɜɨɢɯ», ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɲɚ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɧɨɣ. ɂɞɟɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɫɬɚ — ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɥɢɫɬɨɜɤɢ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ5 ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɪɟɤɥɚɦɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ — ɧɚɲɟɣ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ. Ʌɢɫɬɨɜɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɥɢɫɶ ɩɨ ɨɮɢɫɚɦ Ɇɨɫɤɜɵ ɬɢɪɚɠɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5000 ɷɤɡɟɦɥɹɪɨɜ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɩɥɚɱɢɜɚɥ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɨɪɨɝɨ, ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ. ȼ ɷɬɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɜɟɪɢɬɶ, ɧɨ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɵ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɬɨɪɚ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɥɢɫɬɨɜɨɤ! ə ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɚɦɨɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɫɚɣɬɚ ɧɚɲɟɣ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɢ, printing.ru. ɋɚɣɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɊɚɫɐɟɧɄɂ™, ɫɬɚɜɲɟɣ ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɟ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɨɬ ɬɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɨɮɢɫɟ. ȼ 2006 ɝɨɞɭ ɹ ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɢ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɧɚɲɟɝɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ «ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɢ Ⱥɪɟɫ». ȼ 2008 ɝɨɞɭ ɹ ɢɡɨɛɪɺɥ ɠɭɪɧɚɥ ɞɥɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ PRINT DIGEST. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "


ТЕХНОЛОГІЇ • 87% ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɜɟɪɫɢɣ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɧɟ ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɤɨɩɢɣ; • 75% ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɩɟɱɚɬɧɵɣ, ɚ ɧɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɟɝɨ. ɂ ɜɨɬ ɭɠɟ ɋɬɢɜɟɧ Ʉɭɢɧ, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ «Vogue», ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɨ ɡɚɹɜɥɹɟɬ: - ɀɭɪɧɚɥɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɠɢɡɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɐɢɮɪɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɧɟɟ ɫɱɢɬɚɥɢ ɭɛɢɣɰɟɣ ɩɟɱɚɬɢ, ɜɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɟɳɺ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɤ ɥɸɛɢɦɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɭ. ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɦɭɳɚɟɬ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɨɩɪɨɫɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɫɚɦɢ

ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɦɭ ɠɟ ɟɳɺ ɧɭɠɧɵ ɬɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ — ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɥɚɧɲɟɬɨɜ ɠɟ? Ɇɟɫɹɰ ɧɚɡɚɞ ɹ ɫɬɚɥ ɢɡɞɚɬɟɥɟɦ ɠɭɪɧɚɥɚ «PrintWeek». ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨɜɫɟɦ ɜ ɧɨɜɢɧɤɭ. ɉɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɨɦ, ɢ ɜɩɨɥɧɟ ɫɟɛɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ʉɬɨ-ɬɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɫɤɚɠɟɬ: ɤɚɤ ɠɟ ɬɚɤ, ɫɬɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɛɢɥ ɒɧɚɣɞɟɪ ɧɚ ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɚɛɥɢɲɢɧɝɚ, ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ — ɢ ɧɚ ɬɟɛɟ, ɜɡɹɥɫɹ ɡɚ ɢɡɞɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚ? Ɉɛɴɹɫɧɸ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ — ɢ ɞɚɠɟ

ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ — ɩɟɱɚɬɧɵɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɛɪɟɧɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ, ɤɚɤɨɜɵɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢ, ɞɚɫɬ Ȼɨɝ, ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɰɜɟɬɚɬɶ ɢ ɜɩɪɟɞɶ. ȼɨɡɶɦɢɬɟ Bloomberg, Reuters ɢɥɢ BBC. ɂ ɧɚɩɪɨɬɢɜ: ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɧɚɥɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɟɧɶ ɨɬɨ ɞɧɹ. ȼɨɡɶɦɢɬɟ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ «ɀɺɥɬɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ» ɢɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɝɚɡɟɬ. Ɉɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ — ɷɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɢɡ ɤɚɧɚɥɚ ɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɱɢ-

ɬɚɬɟɥɸ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɥɸɛɵɦ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹ, ɡɚɜɬɪɚ ɢɦ ɫɬɚɧɟɬ ɜɟɛ, ɩɥɚɧɲɟɬɵ ɢɥɢ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ — ɚ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɥɟɡɚɜɬɪɚ, ɢ ɝɚɞɚɬɶ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɞɟɥɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɭɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ, ɱɟɦ ɪɚɧɶɲɟ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɱɟɦ ɷɬɚ, ɹ ɧɟ ɡɧɚɸ. На фотографии: Александр Шнайдер с женой и коллегой по работе Натальей Шнайдер. Фото Марка Коберта. ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ɋɚɣɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɒɇȺɃȾȿɊȺ http://alexschneider.ru/blog/

10 ȥȣȢȥȢȕȢȖ, ȥ ȣȢȠȢȭȰȲ ȞȢȦȢȤȯȩ ȠȢȟȢȘȯș (Ȝ ȢȣȯȦȡȯș) ȤșȘȔȞȦȢȤȯ ȠȢȗȧȦ ȧȟȧȫȬȜȦȰ ȤȔȕȢȦȧ ȣșȤȥȢȡȔȟȔ

ȼ

ɵ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɛɨɬɭ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɟɝɞɚ ɦɟɱɬɚɥɢ (ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɹɥɢɫɶ).ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ, ɜɵ - ɪɟɞɚɤɬɨɪ.ɑɬɨ ɞɚɥɶɲɟ? ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɵ ɩɨɝɨɜɨɪɢɥɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɨ ɫɮɟɪɟ ɜɚɲɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɜɚɦ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɫɪɨɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. ɂɬɚɤ, ɞɚɜɚɣɬɟ ɭɝɥɭɛɢɦɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ! ɋɟɤɭɧɞɨɱɤɭ. ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɞɟɥɚɬɶ: ȼɵ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɟ ɤ ɧɨɜɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ.Ⱥ ɧɚɫɱɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨɞɧɨ – ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.ɗɬɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɟɫɬɶ ɥɢ ɭ ɜɚɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɚɲɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ, ɤɨɥɥɟɝɢ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ.ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɟ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ ɧɢɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬ, ɛɭɞɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ

Батч Вард (Butch Ward) ведет семинары в Институте Пойнтера - школе для журналистов, будущих журналистов и учителей журналистики (находится в Сент-Питерсберге, США). Создатель школы - Нельсон Пойнтер. ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. ə ɩɟɪɟɱɢɫɥɸ 10 ɢɞɟɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. Ɉɩɵɬɧɵɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɬɢɦ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ ɧɚɱɚɬɶ. 1. ɉɨɫɟɬɢɬɟ ɫɜɨɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ – ɧɚ ɢɯ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. ɇɟ ɜɵɡɵɜɚɣɬɟ ɥɸɞɟɣ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɭ ɢɥɢ ɜ ɫɜɨɣ ɤɚɛɢɧɟɬ; ɥɭɱɲɟ ɫɚɦɢ ɩɪɢɞɢɬɟ ɤ ɧɢɦ. ɂ ɜɵɣɞɢɬɟ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɜɨɩɪɨɫɚ "ɑɬɨ ɜɵ ɞɟɥɚɟɬɟ?". ɋɩɪɨɫɢɬɟ: "Ʉɚɤ ɞɟɥɚ?". (ɂ ɡɚɞɚɜɚɣɬɟ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɱɚɫɬɨ…) 2. ɉɨɛɨɥɶɲɟ ɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɢɞɟɢ ɢ ɩɥɚɧɵ, ɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɵ. ɋɚɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɜɚɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɞɥɹ ɜɚɫ - ɭɡɧɚɬɶ ɢɯ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɥ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ. "ЖУРНАЛІСТ

3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɚɛɨɱɢɣ ɝɪɚɮɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɦɨɝɭɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜɚɲɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɝɚɞɚɥɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ

ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ɂ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɬɨ, ɤɚɤ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɞɨɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɣɬɟ ɷɬɨɝɨ. ɉɪɨɫɬɨ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜɚɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɥɭɱɲɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. 4. Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋ ɩɟɪɜɨɝɨ ɠɟ ɞɧɹ ɨɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: "ɑɬɨ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɟɥɚɬɶ?", ɫɩɪɚɲɢɜɚɹ:"ɑɬɨ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ, ɧɚɦ ɧɭɠɧɨ У К РА Ї Н И "

ɞɟɥɚɬɶ?". ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɜɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɬɟɦɢ, ɤɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɢɦɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ. 5. Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. Ɂɚɜɟɞɢɬɟ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɨɬɡɵɜɵ ɨɛ ɢɯ ɪɚɛɨɬɟ. ɏɜɚɥɢɬɟ ɡɚ ɯɨɪɨɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ – ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɞɟɥɚɬɶɫɹ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ. ɂ ɧɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ; ɫɚɦɢ ɨɧɢ ɧɟ ɪɟɲɚɬɫɹ. 6. ɍɬɨɱɧɢɬɟ ɜɚɲɭ ɪɨɥɶ ɢ ɪɨɥɶ ɜɚɲɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɟɝɨ ɨɬ ɜɚɫ ɯɨɱɟɬ ɜɚɲ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɶɬɟ ɜɚɲɢ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɷɬɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɹɯ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ ɢ ɜɚɲɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. 7. ɍɩɪɚɜɥɹɣɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɧɟɧɚɜɢɞɹɬ ɫɸɪɩɪɢɡɵ. ɋɩɪɨɫɢɬɟ ɭ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɬ ɜɚɫ ɞɨɤɥɚɞɵ, ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɷɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨ

33


ТЕХНОЛОГІЇ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵ ɢ ɜɚɲɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɟɥɚɸɬ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɡɧɚɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɟ ɟɦɭ ɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɢɫɶɦɚ ɫ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 8. ɇɟ ɤɨɦɚɧɞɭɣɬɟ. ȼɦɟɫɬɨ ɷɬɨɝɨ - ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɣɬɟ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɜɟɞɟɬɟ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ, ɱɬɨ ɢɦ ɞɟɥɚɬɶ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɜɚɲɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - ɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɫɤɨɜɚɧɚ. 9. Ɏɨɤɭɫɢɪɭɟɦɫɹ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɵ ɰɟɧɢɬɟ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɋɨɡɞɚɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ, ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɭɝɥɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɨ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɞɟɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ. 10. ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɜɞɨɯ ɢ ɩɨɥɭɱɚɣɬɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. Ʉɚɤ ɝɥɚɫɢɬ ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ:"ȼɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ - ɷɬɨ ɦɚɪɚɮɨɧ, ɚ ɧɟ ɫɩɪɢɧɬ".ȼɚɲɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɞɥɹ ɜɚɫ, ɢ ɞɥɹ ɧɢɯ – ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɜɵ ɫɨɡɞɚɟɬɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɸɞɢ ɫɦɟɸɬɫɹ, ɭɱɚɬɫɹ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɸɬɫɹ ɠɢɡɧɶɸ ɜɧɟ ɪɚɛɨɬɵ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɨɜɵɣ ɥɢ ɜɵ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɢɥɢ ɨɩɵɬɧɵɣ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɡɞɧɨ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɵ ɞɟɥɚɟɬɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵ ɞɟɥɚɟɬɟ, ɢ ɤɚɤɨɜɵ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɨɝɨ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɹ ɡɧɚɸ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɧɨ ɭɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ɉɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɜɟɪɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɢ, ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɠɟɥɚɧɢɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɭɫɩɟɯ ɞɪɭɝɢɯ.

ǧȔȣȔȩ ȚșȡȥȞȜȩ ȦȤȧȥȜȞȢȖ Ȗ ȠȧȚȥȞȢȠ ȚȧȤȡȔȟș Издательское дело во всем мире стремительно меняется. Вслед за переменчивым спросом потребителей и натиском «цифры» топ-менеджеры медийной сферы стараются сохранить бизнес, предложить рынку новые продукты, конкурирующие с интернетом, планшетниками и мобильными устройствами всех мастей. Естественно, магистральная дорога в этом деле – конвергенция. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɈɋɖɄɂɇ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɟɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ.

ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɪɹɞɭ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɬɟɤɫɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɍɎ-ɥɚɤɨɦ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɲɟɪɲɚɜɨɣ ɧɚ ɨɳɭɩɶ, ɝɥɚɞɤɨɣ, ɟɝɨɞɧɹ ɦɚɥɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɚɤ ɜɵɞɟɥɚɧɧɚɹ ɤɨɠɚ, ɢɥɢ ɛɥɟɫɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɬɹɳɟɣ. ɗɬɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɜ ɱɚɫɬɫɟɝɨɞɧɹ ɧɭɠɧɨ ɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɦɟɧɢɥ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɥɟɱɶ ɟɝɨ ɜ ɧɨɜɭɸ, ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɞɨɦ IDG Communications ɜ ɩɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɭɸ «ɭɩɚɤɨɜɤɭ», ɫɥɟɞɧɟɦ ɜɵɩɭɫɤɟ ɫɜɨɟɝɨ ɠɭɪɧɚɫɧɚɛɞɢɬɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɥɚ «Digital Arts». ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɀɭɪɧɚɥ «Esquire» ɩɨ ɫɥɭɱɢɬɚɬɟɥɹɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɱɚɸ ɫɜɨɟɝɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɸɛɢɥɟɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ, ɥɢɫɬɚɸɳɢɯ ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɥɨɠɛɭɦɚɠɧɭɸ ɜɟɪɫɢɸ ɠɭɪɧɚɥɚ. ȼ ɤɨɣ, ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɚ ɋɆɂ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɧɨɣ ɢ ɛɟɥɨɣ ɮɨɥɶɝɨɣ. Ʉɚɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬ - ɨɛɥɨɠɤɚ, ɛɥɢɫɬɚɹ ɢɫɤɟ ɢ ɧɚɯɨɞɤɚɯ. ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɢɡɚɣɧɨɦ, ɂɡɞɚɬɟɥɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɫɬɚɥɢ ɷɮɮɟɤɬɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɥɤɟ. ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɚɥɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɇɨ ɫɚɦɵɦ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɦ ɢ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɱɟɪɧɢɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɧɬɢɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫ ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɤɚɤ ɫɜɟɪɡɨɜɚɧɢɟ ɚɪɨɦɨɱɟɪɧɢɥ. Ⱦɭɦɚɸ, ɤɚɸɳɟɣ ɢɝɪɭɲɤɟ. ɋɬɨɢɬ ɧɚ ɩɨɥɱɬɨ ɭ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɟ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɋɭɬɶ ɟɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɪɚɡɦɟɳɚɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. ɸɬɫɹ ɦɢɤɪɨɤɚɩɫɭɥɵ ɫ ɡɚɩɚɯɨɦ ɞɭɯɨɜ ɢɥɢ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ Интернет-аудитория Украины – почти 32 млн человек ɲ ɟ ɞ ɟ ɜ ɪ ɨ ɜ . ȼ ɢɸɧɟ ɪɚɡɦɟɪ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɆɢɤɪɨɤɚɩɫɭɥɵ, ɜ ɧɢɸ ɫ ɦɚɟɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 25,87%, ɢɥɢ ɧɚ 6,52 ɦɥɧ — ɞɨ 31,728 ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɨɬɱɟɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Bigmir Internet. ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɯɨȽɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɥɢɞɢɪɭɟɬ Ʉɢɟɜ (ɟɝɨ ɞɨɥɹ ɫɨɫɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɚɫɤɢ. ɬɚɜɢɥɚ 70,01% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ), ɞɚɥɟɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɉɪɨɫɬɵɦ ɧɚɠɚɬɢɟɦ ɫɥɟɞɭɸɬ Ɉɞɟɫɫɚ, Ⱦɨɧɟɰɤ, Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ, ɏɚɪɶɤɨɜ, Ʌɶɜɨɜ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɄɪɵɦ, Ʌɭɝɚɧɫɤ (ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɞɨɥɹ — 20,84%). ɳɟɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɜ ɢɸɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ (0,23%), ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɑɟɪɧɨɜɢɰɤɢɣ (0,21%) ɢ Ʌɭɰɤɢɣ (0,16%) ɪɟɝɢɨɧɵ, ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 8,55%. ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɰɟɥɭɸ ɋɪɟɞɢ ɩɨɢɫɤɨɜɢɤɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢɫɶ ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɧɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɫɚɣɬɵ, ɝɚɦɦɭ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɢɸɧɟ ɨɫɬɚɥɫɹ google.com (59,14%). ɨɳɭɳɟɧɢɣ. ȼ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɢɸɧɟ ɥɢɞɢɪɨɜɚɥɢ “ɚɜɬɨɛɚɡɚɪ”, ukr.net, “ɧɨɜɨɫɬɢ”, ɇɨ ɟɳɟ ɞɚɥɶɲɟ “ɧɨɜɨɫɬɢ ɭɤɪɚɢɧɵ”, “ɚɜɬɨɛɚɡɚɪ ɭɤɪɚɢɧɚ” ɢ “ɮɭɬɛɨɥ”. ɩɨɲɥɢ ɢɡɞɚɬɟɥɢ ɜ ɇɚɩɨɦɧɢɦ, ɜ ɦɚɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 6,1% ɞɨ 25,2

ɋ

ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ.

34

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɪɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɚɩɪɟɥɶɫɤɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ «Bizarre» (ɂȾ Denis Publishers) ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ ɠɭɪɧɚɥɚ ɤɪɚɫɨɜɚɥɚɫɶ ɦɨɞɟɥɶ ɇɚɬɚɥɢ Ȼɥɟɪ ɜ ɫɢɥɢɤɨɧɨɜɨɦ ɧɢɠɧɟɦ ɛɟɥɶɟ. ɑɢɬɚɬɟɥɶ ɦɨɝ ɧɚɞɚɜɢɬɶ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɭɛɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɳɭɬɢɬɶ ɡɚɩɚɯ ɥɚɬɟɤɫɚ. ɇɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ ɝɥɚɫɢɥɚ: «ɉɨɧɸɯɚɣ ɦɨɢ ɬɪɭɫɢɤɢ. ɉɨɬɪɢ ɛɟɥɶɟ ɇɚɬɚɥɢ Ȼɥɟɪ ɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɣ ɡɚɩɚɯ ɪɟɡɢɧɵ!». ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɠɫɤɢɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɛɟɪɭɬ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ. Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɥɭɨɛɧɚɠɟɧɧɵɟ ɞɟɜɢɰɵ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɷɬɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɬɨɱɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɯɢ ɨɬ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɦɭɠɫɤɢɯ ɪɭɤ. ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɦɢ ɢ ɩɥɚɧɲɟɬɧɢɤɚɦɢ. Ɉɬ ɚɪɨɦɚɱɟɪɧɢɥ ɪɭɤɨɣ ɩɨɞɚɬɶ ɞɨ ɬɟɪɦɨɱɟɪɧɢɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɩɥɚ ɢɥɢ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ «ɢɝɪɭɲɟɤ» ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɬɨɥɫɬɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ. ɑɟɪɧɢɥɚ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɜɟɬ ɫɩɪɹɬɚɧɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɱɟɪɧɢɥ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ.


МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО Ʉɪɨɦɟ ɬɚɤɢɯ ɨɱɟɜɢɞɧɵɯ «ɢɝɪɭɲɟɤ» ɠɭɪɧɚɥɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ QR-ɤɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ QR-ɤɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɫɫɵɥɤɚɦɢ ɧɚ ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɵ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɫɚɦɨɝɨ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ ɫɫɵɥɤɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɫɦɚɪɬɮɨɧ ɫ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɱɢɬɵɜɚɬɶ QR-ɤɨɞ ɢ ɩɨɞɝɪɭɠɚɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɢɡ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɩɚɭɬɢɧɵ. ɍ ɦɟɧɹ ɧɚ ɫɬɨɥɟ ɥɟɠɢɬ ɫɬɨɩɤɚ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɫ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. ɍɠɟ ɟɫɬɶ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɨɛɥɨɠɤɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɞɚɸɳɟɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɜɢɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɢ ɩɢɬɚɸɳɚɹɫɹ ɨɬ ɦɢɤɪɨɛɚɬɚɪɟɣɤɢ. ȿɫɬɶ ɡɞɟɫɶ ɢ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫ ɦɢɤɪɨɷɤɪɚɧɚɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɠɭɪɧɚɥɵ-ɢɝɪɭɲɤɢ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɟɱɚɬɧɵɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɧɚ ɛɭɦɚɝɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɱɢɬɚɬɶ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɟɟ, ɱɟɦ ɫ ɷɤɪɚɧɚ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɛɭɞɟɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹɦ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɫɹ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɫɬɶɸ. ɇɚɫ ɨɠɢɞɚɸɬ ɝɚɡɟɬɵ ɢ ɠɭɪɧɚɥɵ «ɜ ɫɬɢɥɟ Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪɚ» ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɢ ɜɢɞɟɨɫɸɠɟɬɚɦɢ. ɇɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɝɥɚɜɧɨɦ – ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɫɬɚɥɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦɢ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɬɚɥɢ ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ «ɩɪɢɛɚɦɛɚɫɚɦɢ» - ɞɟɥɨ ɤɪɚɣɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.

ǷȜ ȠȔȲȦȰ ȬȔȡȥ ȣȢȤȧȬȡȜȞȜ ȖȥșȥȖȻȦȡȰȢȼ ȗȔȤȠȢȡȻȼ?

ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɈɊȿɅ, ɜɥɚɫɤɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɡɟɪɤɚɥɨ ɬɢɠɧɹ. ɍɤɪɚʀɧɚ»

Ми, тяжко грішні перед Всесвітом…

ə

Нашій країні двадцять. І уже, і ще. Ми обурюємось бюрократизмом і тупістю її чиновників, ми сердимося, що доводиться жити у засмічених містах, ми зі злістю грюкаємо по крану, з якого тече брудна вода, або не тече зовсім, нам серце кров’ю обливається від вигляду розорених і убогих багатьох і багатьох наших сіл, ми часом обурюємося, дивлячись новини – такими недолугими здаються нам рішення влади, але свідомо чи підсвідомо ми розуміємо: це – наша країна і нам нікуди звідси не подітися. Навіть якщо тимчасово чи назавжди ми виїдемо за кордон і нам там буде добре, у серці залишиться вона – НАША країна. І свідомо чи підсвідомо ми прагнемо знайти її, а значить і свій шлях, дошукуємось причин рясних наших невдач, міркуємо, як би можна було зробити краще. Багато в тих роздумах безнадії, розчарування, бо ж прозвучало вже стільки набридлих безплідних балачок про відродження економіки та боротьбу з корупцією, а помітних змін на краще не відчувається. Тож і накопичилось у нас так багато питань і бажання знайти на них відповіді, що захотілося й собі поділитися тим, що намагаєшся зрозуміти, осягнути, а воно часом не дається, повертається якимось парадоксальним боком, але знову і знову не дає спокою. Бо це – твоя країна.

ɤɨɫɶ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɿɛɢ ɣ ɧɟ ɦɨɞɧɨ, ɿ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɬɚɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɬɚ ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. ɇɚɜɩɚɤɢ – ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ ɡɧɨɜɭ ɣ ɡɧɨɜɭ ɜɧɨɫɹɬɶ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɧɨɜɢɣ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ, ɩɪɢɤɪɢɜɚɸɱɢɫɶ ɲɥɹɯɟɬɧɢɦɢ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɦɨɜɭ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɚɽ ɜɿɞɫɭɧɭɬɢ ɳɟ ɧɚ ɞɚɥɶɲɿ ɦɚɪɝɿɧɟɫɢ. Ⱥ ɫɚɦɟ ɡ ɧɟʀ, ɡ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɿɞɪɨɞɢɬɢ ʀʀ ɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɜɟɫɶ ɧɨɜɿɬɧɿɣ ɪɭɯ ɞɨ ɇɿ, ɧɟ ɜɿɪɹɬɶ. Ɂɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. Ȼɚɝɚɬɶɨɦ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɫɶɤɨɸ, ɬɚɤ, ɧɿɛɢ ɦɢ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ – ɩɨɝɨɜɨɪɢɥɢ ɬɨɞɿ, ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɟɪɟɧɟɫɥɢɫɶ ɱɟɪɟɡ ɯɭɬɿɪ Ɇɢɯɚɣ- ɤɿɜ ɫɚɬɚɧɢɧɫɶɤɨ-ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɤɥɢ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɨɦɭ, ɿ ɞɨɫɢɬɶ. Ɍɚɤ, ɡɜɿɫɧɨ, ɡɜɿɞɬɨ- ɥɿɜɫɶɤɢɣ). ɐɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɿ ɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȯ ɨɫɶ ɦɨɜɚɞɿ ɛɚɝɚɬɨ ɳɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɶ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɫɭɦ’ɹɬɬɹ, ɿ ɫɩɪɨɬɢɜ, ɿ ɩɚɥɤɿ ɞɢɫɤɭɮɭɧɤɰɿɹ, ɧɚ ɹɤɿɣ, ɹɤ ɤɚɡɚɥɢ ɤɨɥɢɫɶ – ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱥɥɟ ɱɢ ɡɚɣɧɹɥɚ ɧɚ- ɫɿʀ. Ⱥɥɟ ɣ ɞɨɫɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ. ɳɟ ɒɬɟɩɫɟɥɶ ɿ Ɍɚɪɚɩɭɧɶɤɚ, ɹɤɨɫɶ ɇɟ ɪɨɡɭɦɿɽ ɧɚɲ ɛɿɡɧɟɫ, ɥɶɨɝɲɟ ɪɚɡɝɨɜɚɪɿɜɚɬɶ, ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɲɚ ɪɿɞɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɬɟ ɦɿɫɰɟ, ɹɤɟ ʀɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ? ȇǼ Ǵ ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ, ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧ- ɬɨ ɧɚɳɨ ɠ ɳɟ ɳɨɫɶ ɜɢɝɚɞɭɜɚɬɢ? əɤɢɣ ɧɚɲ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ? Ⱥ ɦɭɡɢɱɧɢɣ? Ⱥ ǵǮǹdzǴǶȀȊ ɧɢɤ, ɹɤ ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ, ɧɟ Ⱥɥɟ ɦɨɜɚ ɧɚɲɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɹɽ ɩɚɬɪɿɨ- – ɰɟ ɹɤɪɚɡ ɦɨɜɚ-ɮɭɧɤɰɿɹ, ɛɨ ɠ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɣ? ǰǥDz ǻǮǿ ɬɢɡɦɭ (ɳɨ ɿ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ʀɣ, ɹɤ – ɜɿɞ ɇɚ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɩɪɟɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɧɚ ȼȺɌ «Ƚɿɞɪɨɫɢ- ɧɟ ɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɱ), ɚ ɣ ɫɬɪɢɦɭɽ ɜɿɞ ɡɟɦɥɿ ɞɨ ɧɟɛɚ. ɉɨɱɢɬɚɣɬɟ ȼɿɤɬɨɪɚ ɥɚ», ɳɟ ɞɨ ɰɿɽʀ ɨɫɭɪɭɠɧɨʀ ɟɤɨɧɨ- ɧɚɯɚɛɧɨʀ ɛɟɡɫɨɜɿɫɧɨɫɬɿ, ɝɪɭɛɨɝɨ Ⱥɫɬɚɮɶɽɜɚ, Ɏɟɞɨɪɚ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ, ȼɚɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ, ɤɨɥɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɨɛɦɚɧɭ, ɹɤɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɪɿɞɤɿɫɬɶ. ɥɟɧɬɢɧɚ Ɋɚɫɩɭɬɿɧɚ ɿ ɜɿɞɱɭɣɬɟ ɪɿɡɫɬɪɿɦɤɨ ɣɲɥɨ ɜɝɨɪɭ, ɧɚɛɢɪɚɥɨ ɉɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɚɭɪɿ ɪɿɞ- ɧɢɰɸ. Ⱥ ɦɨɜɚ-ɮɭɧɤɰɿɹ – ɜɨɧɚ ɧɿ ɨɛɟɪɬɿɜ, ɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɚɞɶɨɪɨ ɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɹɤɨʀ ɡɧɚ- ɞɨ ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ. ɐɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɥɨ ɩɪɨ ɰɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ, ɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɧɚɛɿɪ ɡɧɚɤɿɜ, ɡɜɭɤɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɟɦɥɟɸ, ɜɫɿɦ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɫɜɿɬɨɦ, ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɒɬɭɤɚ ɱɢɫɬɨ ɩɪɢɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ ɜɱɚɬɶɫɹ, ɧɟ ɞɚɽ ɜɢɩɚɫɬɢ ɡ ɬɨɝɨ ɤɥɚɞɧɚ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɭ, ǹǥDz ǵǮǯȁȀǶ ɠ ɦɨɜɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɚ ɜɢɳɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜɡɚɝɚɥɿ ɡɧɚɽ ɡɚ ɹɤɢɦ ɭɠɟ ɧɟɦɚɽ ɝɚɥɶɦ. Ⱥ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɭ ǽǾǼ ǯdzǵǻǮDzǥȌ ɡɟɦɥɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɩɨ ɤɿɥɶɤɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. ɫɚɦɟ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ - ɑɨɦɭ ɠ ɬɨɞɿ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɛ ɛɿɥɶɲɟ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹɦɢ, ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɚ ɟɧɟɪɫɨɜɿɫɬɿ, ɞɢɜɢɫɶ, ɿ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɜɢɜɱɢɬɢ ɫɜɨɸ, ɪɿɞɧɭ? (ȼɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɟɫ-ɪɟɥɿɡɢ, ɜɢɥɚɫɶ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɬɚ ɝɟɬɢɱɧɚ ɞɭɝɚ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɦɢɧɭɥɿ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ, ɚ ɧɚ ɧɢɧɿ ɧɚɩɢɫɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ – ɪɨɫɿɣ- ɫɩɿɜɱɭɬɬɹɦ.

Ǯ

?

ǿ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

!

35


МЕДІА І СУСПІЛЬСТВО ɫɭɳɢɯ ɧɚɤɥɚɞɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɟ ɿ ɮɿɡɢɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɡɟɦɥɿ, ɰɟ—ɤɨɫɦɿɱɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɜɫɟɫɜɿɬɧɸ ɞɭɯɨɜɧɭ ɝɚɪɦɨɧɿɸ. əɤɳɨ ɠ ɜɨɧɚ ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɿɱɨɝɨ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɠɞɚɬɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. Ɂɧɚɸ, ɳɨ ɛɚɝɚɬɨ ɥɸɞɟɣ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɟɡɪɢɦɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɦɟɪɥɢɦɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ. ɑɟɪɟɡ ɫɧɢ, ɿɧɬɭʀɰɿɸ, ɦɨɥɢɬɜɢ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɦɢ ɫɥɚɛɤɿ ɦɟɞɿɭɦɢ ɿ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɬɚɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɦɢ ɣɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽɦɨ ɱɢ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɰɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ɋɤɿɥɶɤɢ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɧɚɫ ɩɿɞ ɧɨɝɚɦɢ? Ⱥ ɞɭɲɿ ʀɯɧɿ ɞɟ? ɓɨ, ɡɧɢɤɥɢ ɛɟɡɫɥɿɞɧɨ? ȱ ɜɨɧɢ, ɿ ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɬɪɚɜɢɧɤɚ ɬɚ ɤɜɿɬɨɱɤɚ ɧɚ ɧɚɲɿɣ ɡɟɦɥɿ ɦɚɸɬɶ ɽɞɢɧɭ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ, ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɱɚɫɬɨɬɭ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɡ ɦɨɜɨɸ. ɇɚ ɧɚɲɿɣ ɡɟɦɥɿ – ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɞɥɹ ɤɨɝɨɫɶ ɰɟ ɧɨɜɢɧɚ. Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ – ɰɟ ɚɤɫɿɨɦɚ, ɞɚɜɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɑɚɫ, ɡɜɿɞɤɨɥɢ ɦɢ ɜɜɿɣɲɥɢ ɩɿɞ ɦɚɫɨɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɱɭɠɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɦɿɪɤɚɦɢ ɧɟ ɬɚɤɢɣ ɭɠɟ ɣ ɜɟɥɢɤɢɣ – ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɿɜɬɨɪɢɞɜɿ ɫɨɬɧɿ ɪɨɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɞɭɲɿ ɧɚɲɢɯ ɞɚɜɧɿɲɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɧɚɫ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɫ ɡɚɯɢɳɚɬɢ, ɛɨ ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɭ ɿɧɲɿɣ, ɧɿɠ ɜɨɧɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ. ȱ ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɨɦɢɥɹɸɬɶɫɹ ɬɿ ɤɨɪɿɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɰɿ, ɹɤɿ ɤɚɠɭɬɶ: «ə – ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɣ, ɛɨ ɿ ɛɚɬɶɤɢ ɦɨʀ ɬɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥɢ». Ȼɚɬɶɤɢ, ɚ ɜ ɞɟɤɨɝɨ ɣ ɞɿɞɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɿɞ ɬɹɠɤɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ (ɚ ɿɦɩɟɪɿɹ ɜɿɞɨɦɨ ɹɤ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɿɞɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ) ɿ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. Ⱥɥɟ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ ɛɭɥɚ – ɡɪɚɞɚ ɧɚɰɿʀ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɭ ɿɧɲɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ – ɰɟ ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɡɥɚɦ, ɬɹɠɤɢɣ ɝɪɿɯ ɩɟɪɟɞ ȼɫɟɫɜɿɬɨɦ. ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɠ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɭ ɱɭɠɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɫɨɜɨ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɬɭ ɡɪɚɞɭ ɧɚɦɚɝɚɽɦɨɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɸ? ɋɤɚɡɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɫɟ, ɚɥɟ ɱɢ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɡɦɟɧɲɚɬɶɫɹ ɧɚɲɿ ɛɿɞɢ? Ⱥɞɠɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ ɞɿɜɚɽɬɶɫɹ. ɐɟ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɥɢɫɶ ɤɚɡɚɥɢ – ɛɨɹɬɢɫɹ Ȼɨɝɚ. ɏɿɛɚ ɦɢ ɦɚɥɨ ɳɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽɦɨ, ɹɤ ɜɨɧɚ ɞɿɫɬɚɽ ɧɚɫ ɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɤɚɥɿɰɬɜɨɦ ɞɿɬɟɣ, ɧɚɲɨɸ ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɩɪɢɤɚɹɧɿɫɬɸ?

36

əɤ ɠɟ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɞɚ, ɤɨɥɢ ɛɚɱɚɬɶ, ɳɨ ɬɿɤɚɬɢ ɧɿɱɨ- ɪɿɹ ɡɧɚɥɚ, ɳɨ ɪɨɛɢɥɚ) ɬɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɟɧɲɢɧ? Ⱥ ɧɿɹɤ. Ɍɚɤ, ɹɤ ɭ ɜɫɶɨɦɭ ɝɨ, ɬɨ ɧɚɰɚɪɶɨɜɭɸɬɶ ɿ ɦɿɥɶɣɨɧɢ. ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ ɜ ɛɟɡɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɡɪɨɫɜɿɬɿ. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ Ⱥ ɦɢ – ɪɨɡɱɚɪɨɜɭɽɦɨɫɶ ɬɚ ɛɢɥɢ ɫɜɨɽ ɞɿɥɨ. Ɍɚ ɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɚ: ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɩɚɞɚɽɦɨ ɭ ɛɟɡɧɚɞɿɸ. ȱ ɰɟ ɧɚɣ- ɬɚɤɿ ɥɸɞɢ ɭ ɧɚɫ ɽ, ɦɢ ɧɟ ɡɧɚɽɦɨ ɫɜɨɽʀ ɦɨɜɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɰɟ ɛɭɜ ɛɢ, ɛɿɥɶɲɚ ɧɚɲɚ ɩɨɦɢɥɤɚ. Ȼɨ ɧɿɹɤɨʀ ʀɯɧɿɯ ɿɦɟɧ, ʀɯɧɿ ɨɛɥɢɱɱɹ ɧɟ ɩɨɬɡɧɨɜɭ ɠ, ɬɹɠɤɢɣ ɝɪɿɯ!). Ⱥɥɟ ɦɨɜɭ ɛɟɡɧɚɞɿʀ ɧɟɦɚ. Ʉɨɠɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɧɚ- ɪɚɩɥɹɸɬɶ ɧɚ «ɛɿɝɦɨɪɞɢ», ɚɥɟ ɰɟ ɡɟɦɥɿ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɠɢɜɟɲ, ɡɧɚɬɢ ɿ ɩɨ- ɲɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɩɪɢ- ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɯɧɿɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɬɪɢɜɚɠɚɬɢ, ɯɨɬɶ ɛɭɞɶ ɬɵ ɢ ɧɟɝɪɨɦ ɧɨɫɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿ ɩɪɢɛɭɬɨɤ. Ɂɚ ɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚɲɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɦɟɞɢɰɢɩɪɟɤɥɨɧɧɵɯ ɝɨɞɨɜ, ɹɤ ɩɢɫɚɜ ɩɨɟɬ, ɨɞɧɿɽʀ ɭɦɨɜɢ – ɚɛɢ ɬɚɦ ɤɟɪɭɜɚɥɢ ɧɚ, ɨɫɜɿɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɜɫɹ ɞɟɪɠɚɜɚ. – ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ! Ɍɚɤ – ɫɤɪɿɡɶ. ȱɧɲɨʀ ɫɨɜɿɫɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ȱɧɲɚ ɪɿɱ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɥɢ ɧɟɦɚɽ. ȼɫɿ ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɨɥɶɨɜɿ, ɹɤɿ ɛ ɡɭɦɿɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɜɥɚɞɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ʀɯɧɶɨʀ ɜɢɣɲɥɢ ɡ-ɩɿɞ ɝɧɿɬɭ ɿɦɩɟɪɿɣ, ɞɭɠɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚɜɢɬɢ ɡ ɝɨɥɨɜɢ ɧɚ ɬɚɦ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɧɚ ɬɟ ɬɪɟɛɚ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɧɨɝɢ, ɡɚɩɭɫɬɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɯɚ- ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɨɲɿ, ɹɤɿ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɣ ɧɿɡɦɢ, ɜɿɞɤɢɧɭɜɲɢ «ɧɚɰɚɪɶɨɜɭɸɬɶ». ɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɤɨɠɧɚ Ⱥ ɳɨ ɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɫ? Ɇɢ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ǼǰǮ ȂȁǻǸȄǥȍ ɝɟɬɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɰɚɪɸɽ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɢɬɨ- ɧɟ ɦɚɽɦɨ ɩɪɚɜɚ ɪɨɡɱɚɪɨɜɭɜɚɬɢɫɶ, ɿ ɞɨ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɮɨɪɱɭɽ ɡ ɧɚɲɨɝɨ ɝɨɫ- ɚ ɦɭɫɢɦɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɡɚɩɢɬ ɦɭɥɢ. ȱ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ǰǼǻǮ ɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɟ ɫɨɬɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚ ɜɫɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ǻǥ DzǼ ȅǼDZǼ ɬɢɫɹɱ, ɚ ɞɟ ɣ ɫɨɬɧɿ ɬɚɤɭ ɤɨɦɚɧɞɭ. ɇɟ ɡɚɣɜɟ ɣ ɫɨɛɿ ɭ ɭɫɩɿɲɧɨ, ɦɚɸɱɢ ɧɟɦɿɥɶɣɨɧɿɜ. ɡɪɿɜɧɹɧɧɨ ɜɢɳɢɣ ɞɭɲɭ ɡɚɝɥɹɧɭɬɢ – ɚɧɭ, ɹɤɛɢ ɩɨɜɿɞ ɧɚɲɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿ- ǻdz ǵǼǯǼǰ ȍǵȁǣ əɫɧɚ ɪɿɱ, ɧɟ ɜɫɟ ɬɪɚɩɢɜ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɫɨɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɠɢɬɬɹ (ɦɚɬɟɪɿɚɥɶ- ɬɚɤ ɩɪɨɫɬɨ. Ȼɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɡɧɢɳɟɧɨ ɿ ɥɿɞɧɭ ɩɨɫɚɞɭ, ɬɨ ɜɿɞɞɚɜɚɜ ɛɢ ɭɫɿ ɧɟ ɿ ɞɭɯɨɜɧɟ – ɹɤ ɞɜɚ ɤɪɢɥɚ ɩɬɚɯɚ, ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ. Ɍɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɜɢɡɧɚ- ɫɢɥɢ ɫɩɪɚɜɿ, ɞɛɚɜ ɛɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɡɚɥɟɬɢɲ). ɱɚɸɱɢ ɩɪɿɨɪɿɬɟɬɧɿ ɝɚɥɭɡɿ, ɿ ɩɥɚɧɨ- ɧɚɪɨɞɭ, ɱɢ ɲɜɢɞɟɧɶɤɨ ɜɡɹɜɫɹ «ɰɚɌɿɥɶɤɢ ɭ ɧɚɫ ɧɟɦɚ-ɧɟɦɚ, ɬɚ ɦɿɪɧɨ ɜɢɬɹɝɭɸɱɢ ʀɯ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɪɸɜɚɬɢ»? Ɉɬɨɠ ɛɨ! «ɐɚɪɸɜɚɬɢ» ɣ ɡɞɿɣɦɚɽɬɶɫɹ ɝɜɚɥɬ ɩɪɨɬɢ ɭɤɪɚ- ɪɿɜɟɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɪɨɞɢɬɢ ɬɚ ɦɨ- ɥɟɝɲɟ ɣ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɲɟ, ɚ ɞɛɚɬɢ ʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɣ ɬɚɤ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɿ- ɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɜɫɟ ɿɧɲɟ. Ɍɚ ɧɟɦɚɽ ɭ ɩɪɨ ɫɩɪɚɜɭ ɬɹɠɤɨ, ɧɟɜɢɝɿɞɧɨ (ɭ ɩɧɟɬɶɫɹ ɬɜɟɪɞɨ ɧɚ ɧɨɝɢ. Ⱥ ɱɨɦɭ? ɧɚɫ ɬɚɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɹɤɚ ɛ ɫɜɿɞɨɦɨ ɬɟɛɟ ɠ ɳɟ ɣ ɤɚɦɿɧɧɹɦ ɤɢɞɚɬɢȻɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɿɞɨɦɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɬɢ ɫɨɛɨɸ, ɦɭɬɶ!), ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɫɜɨʀɦ ɱɚɫɨɦ, ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫ- ɿ ɜɦɿɧɶ, ɬɪɟɛɚ ɣɬɢ ɧɚ ɰɟ ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɜɿɬɨɜɚ ɩɨɬɭɝɚ, ɰɟ – ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɚ ɬɹɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɤɪɚʀɧɢ, ɿ ɦɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɜ ɞɭɲɿ ɬɚɤɨɝɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɩɪɨ- ɧɚɰɿʀ. ɐɟ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɦɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɜɨʀɣ (ɱɨɝɨ ɫɬɨ ɡɦɿɧɢɬɶ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɨɡɤɥɚɞɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɫɨɜɿɫɬɶ, ɱɟɫɬɶ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɝɪɿɯɚ ɬɚʀɬɢ!) – ɧɟ ɦɚɽɦɨ. ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɨɛɪɚ. ȱ ɤɨɦɭ ɰɟ ɬɪɟɛɚ? Ɉɬ ɿ ɬɪɭɹɬɶ ɧɚɲɭ ɦɨɥɨɞɶ ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɩɫɨɜɨ-ɛɟɡɝɥɭɡɞɢɦɢ ǾȁȍȀȊ ǺǼǹǼDzȊ ɪɭɫɶɤɨ-ɭɤɪɚɟɧɫɶɤɢɦɢ ɤɨɧɰɟɪɬɢǽǼǽǿǼǰǼ ǯdzǵDZǹȁǵDzǶǺǶ ɤɚɦɢ, ɤɚɦɟɞɿ-ɤɥɭɛɚɦɢ ɬɚ ɜɫɿɥɹɤɢɦɢ ɲɨɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ ɡɚɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿ ǾȁǿȊǸǼ ȁǸǾǮǦǻǿȊǸǶǺǶ ǸǼǻȄdzǾȀǶǸǮǺǶ ɜ ɬɭɚɥɟɬ, ɿ ɜ ɥɿɠɤɨ. Ⱦɧɹɦɢ ɩɪɨɱɢɬɚɥɚ ɧɚ ɹɤɨɦɭɫɶ ɫɚɣɬɿ ɜɢɫɥɿɜ ɧɿɛɢɬɨ ɋɬɨɥɢɩɿɧɚ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɧɨɫɢɥɢ ɛ ɞɭɠɟ ɤɨɧɤɪɟɬȺɥɟ ɧɚɲɚ ɡɛɪɨɹ – ɥɸɛɨɜ. (ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɭɸ), ɳɨ ɧɚɰɿ- ɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɛɭɥɢ ɛ ɫɜɹɬɢɦɢ, ɋɥɿɞ ɡɚɛɭɬɢ ɩɪɨ ɛɟɡɧɚɞɿɸ! əɤɳɨ ɨɧɚɥɶɧɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɢɣ ɧɚɪɨɞ – ɰɟ ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɬɢ. ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɟɝɧɿɣ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɢɪɨɫɬɚɸɬɶ ɿɧɲɿ ɋɨɬɧɹ-ɞɪɭɝɚ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɧɚɣ- ɜɚɥɸɜɚɬɢɦɟ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɪɨɞɢ. Ⱥ ɜ ɧɚɫ ɠɟ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɜɢɳɢɯ ɩɨɫɚɞɚɯ – ɿ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ, ɪɨɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɛɭɥɨ ɛ ɧɟ ɩɿɡɧɚɬɢ. ɩɨɜɫɹɤɱɚɫɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨɫɢɬɶ ɬɟɩɥɨ ɿ ɡɚɬɢɲɧɨ. ȱ ɝɧɨɸ ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸ – ɧɟ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɿɞɟɚ- ɧɨɜɨʀ ɠɟɪɬɨɜɧɨʀ ɜɢɫɨɤɨɞɭɯɨɜɧɨʀ ɥɿɫɬɢ, ɚ ɰɿɥɿɫɧɚ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɬɨ ɧɚɦ ɧɟ ɛɚɝɚɬɨ… ɤɨɦɚɧɞɚ, ɫɜɿɞɨɦɚ ɫɜɨɽʀ ɦɟɬɢ, ɹɤɚ ɞɿɠɞɚɬɢɫɹ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ ɡ ɧɨɜɢɦ ɿ Нас врятує совість ɩɨɜɢɧɧɚ ɱɿɬɤɨ ɡɧɚɬɢ, ɱɨɝɨ ɯɨɱɟ ɩɪɚɜɟɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɋɨɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɚɫ – ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɿ ɹɤ. Ⱥɞɠɟ ɰɟ – ɡɚɩɨɪɭɤɚ Ɂɜɿɫɧɨ, ɠɢɬɬɹ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɞɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ ɱɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ? ɇɿɛɢ ɭɫɩɿɯɭ. Ȼɨ ɠ ɱɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɜɢ ɱɨɝɨɫɶ, ɧɟ. ɏɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɲɜɢɞɲɟ. Ⱥɥɟ ɧɟɞɚɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ. Ⱥɥɟ ɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ ɜɿɞ- ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɲɢ ɪɦɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɨɪɨɤ ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢɲɟɜɿ ɛɨɪɝ ( ɧɟ ɜɿɞɞɚɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ – ɱɨɝɨ ɫɚɦɟ ɜɢ ɯɨɱɟɬɟ ɿ Ɇɨɣɫɟɣ ɜɨɞɢɜ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ ɩɭɫɬɟ– ɫɨɜɿɫɬɶ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ), ɬɨ ɧɿɛɢ ɣ ɹɤ ɛɭɞɟɬɟ ɞɿɹɬɢ? ɍ ɧɚɫ ɠɟ ɱɚɫɬɨ ɥɟɸ. 20 ɦɢ ɜɠɟ ɩɪɨɣɲɥɢ. Ȼɨɸɫɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɦɚɪɧɨ ɡɚɤɥɢ- ɥɸɞɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɦ ɬɪɟɛɚ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɨɪɨɤɚ, ɤɚɬɢ ɞɨ ɫɨɜɿɫɬɿ ɧɢɧɿɲɧɿ ɤɨɝɨɪɬɢ ɪɿɜɧɿɜ, ɞɭɠɟ ɬɭɦɚɧɧɨ ɭɹɜɥɹɸɱɢ ɹɤɳɨ ɧɟ ɩɪɨɪɜɟɦɨɫɶ (ɤɨɠɟɧ ɫɚɦ ɜɥɚɞɨɦɨɠɰɿɜ (ɳɨ ɩɪɢ ɜɥɚɞɿ, ɳɨ ɫɜɨɸ ɦɟɬɭ ɿ ɲɥɹɯɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ɩɨ ɫɨɛɿ, ɿ ɪɚɡɨɦ, ɹɤ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ) ɭ ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ!), ɜɨɧɢ ɡ ɟɩɨɯɢ ɬɢɯ, ɹɤɿ Ɍɚ ɞɟ ʀɯ ɬɚɤɢɯ, ɛɟɡɫɪɿɛɧɢɤɿɜ, ɪɹɬɿɜɧɭ ɚɭɪɭ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɩɪɢɣɲɥɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ, ɳɨɛ «ɧɚɰɚ- ɭɡɹɬɢ? əɫɧɚ ɪɿɱ, ɩɟɪɟɬɨɥɨɱɟɧɢɣ ɿ ɪɢ, ɞɟ ɣ ɤɚɦɿɧɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ… ɪɸɜɚɬɶ ɫɬɨ ɪɭɛɥɿɜ ɿ ɜɬɟɤɬɢ». ɉɪɚ- ɩɿɞɿɪɜɚɧɢɣ ɧɚɲ ɝɟɧɨɮɨɧɞ (ɿɦɩɟɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ.

Ǻ

-

Ȁ

-

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

-


ТЕОРІЯ

Властивості, що визначають ціну інформаційного товару Ɇɢɤɨɥɚ ɓȿɊȻȺɇɖ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɉɇɍ ɿɦ. ȱ. ȱ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ

Танцювати від порога – логічно

ɏɪɟɳɟɧɢɣ ɛɚɬɶɤɨ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɇɨɪɛɟɪɬ ȼɿɧɟɪ ɧɚɡɜɚɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ «ɦɿɪɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ». Ⱦɨɪɟɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɛ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀ. ɉɪɚɜɞɚ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɥɢɜɢɣ ȼɿɧɟɪ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɜ ɿ ɮɿɡɢɤɿɜ, ɿ ɥɿɪɢɤɿɜ, ɞɨɞɚɜɲɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɰɟ «ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨɝɨ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ». Ɍɚɤɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɿɥɶɲ ɿɦɩɨɧɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. əɤ ɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟ ɛɪɚɤɭɽ «ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɯ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ. ɍ ȿ. ɋɟɦɟɧɸɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɧɟɜɥɨɜɢɦɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ, ɛɨ, ɧɚ ʀʀ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɽɞɧɭɸɱɢɫɶ ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɜɨɧɨ ɧɿɹɤɨʀ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ, ɫɚɦɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɞɪɨɜɚ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɩɥɨɪɨɞɭ». Ɉɛɪɚɡɧɨ, ɚɥɟ ɩɨ ɫɭɬɿ ɬɨɱɧɨ. Ɉɥɶɝɚ ɑɭɛɭɤɨɜɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɚ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɫɟ, ɳɨ ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɍɭɬ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɟɬɚɥɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɢɬɶ ɰɿɥɚ ɬɟɨɪɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɨɦ – «ɮɿɥɶɬɪ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ». Ɉ. ɑɭɛɭɤɨɜɚ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɭɬɬɽɜɿɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ, ɧɚ ʀʀ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɜɿɞɞɚɽ ɫɟɛɟ ɪɚɩɬɨɜɨ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ʀʀ «ɜɛɢɪɚɸɬɶ» ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɨɠɢɜɚɱ. əɤ ɡɚɜɠɞɢ, ɫɜɨɸ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɱɚɫɨɦ ɦɟɠɭɽ ɡ ɚɛɫɭɪɞɨɦ – ɬɚɤ ɡɞɚɽɬɶɫɹ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥ ɿ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ». «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, - ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɿɧ, - ɰɟ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɩɟɜɧɨɫɬɿ» (ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɧɨɸ – Ɇ.ɓ.).

Незважаючи на існування в переважній більшості європейських країн демократичних гарантій доступу громадян до інформації, схоже, що навіть з появою інтернету інформація вже не може задовольнити зростаючих потреб суспільства. І справа не лише в його небажанні вдовольнятися роллю пасивного споживача – проблема більш серйозна: аудиторія, незалежно від своїх масштабів і соціальних характеристик, вимагає не тільки долучення до її виробництва, але – і це найсуттєвіше – отримання інформації повної, достовірної, якісної. Ця проблема не має однозначного тлумачення і вирішення в сучасних Інтернет-розвинутих суспільствах, і не в останню чергу через те, що новина, ставши одним із основних продуктів споживання інформаційної епохи, за висловом Джіма Гола, перетворилася в суб’єкт гонитви за прибутком. Підкреслю лише, не вдаючись в подробиці, що реалізація мрії про повну, достовірну і якісну інформацію хіба що була б можливою лише в ідеальних умовах громадянського суспільства. Інформація, стверджує Ів Аньєс, французький теоретик журналістики, вимагає абсолютної свободи ЗМІ, як і відповідальності по відношенню до суспільства. Загальновідомо, що від якості інформаційного продукту (його вартості) значною мірою залежить ринкова ціна на інформаційний товар. Відразу зауважу, що всі міркування стосовно формування ціни на інформацію базуватиму виключно на соціальній інформації, зокрема, журналістській (хоча і ставлюсь скептично до поняття «журналістська інформація» як до неточного, значною мірою, умовного). Ɍɚɤ ɨɬ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ», nolens, volens ɡɝɚɞɭɽɲ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɿ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɟɡɢ ɡɚɩɢɫɚɥɢ: «Ȼɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɿɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɫɦɢɫɥɭ».

Відступ І. Якість інформації по франко-африканськи

ɓɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? Ɇɨɠɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨ: ɫɚɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɟɧɬɪ ɫɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɪɢɪɨɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɰɿɧɢ, ɬɨ ɧɚ ɚɜɚɧɫɰɟɧɿ ɦɚɸɬɶ ɤɪɚɫɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. əɤ ɥɟɝɤɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ, ɡɧɚɣɨɦɥɹɱɢɫɶ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ), ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɠɢɜɚɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɯɨɱɚ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɰɟ ɪɚɞɲɟ ɩɪɨ-

ɮɟɫɿɣɧɨ-ɨɛɿɝɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚɧɿɠ ɧɚɭɤɨɜɟ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɚɥɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜ ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ ɫɜɿɬɭ. Ɂɿ ɜɫɿɽɸ ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɸ ɣ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɩɪɨ ɰɟ ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɝɪɟɫɚɯ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɹɤɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɜ ɫɬɨɥɢɰɹɯ ɤɪɚʀɧ – ɱɥɟɧɿɜ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɪɚɧɤɨɮɨɧɿʀ (ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɉɚɪɢɠɚ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɋɨɸɡ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ. ȱ ɯɨɱɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ, ɤɨɠɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ ɬɪɢɜɨɝɚ ɿ ɬɭ-

ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɦɿɠ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɛɥɨɝɟɪɫɶɤɨɸ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤɿɫɬɶ. ɉɨɜɫɸɞɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɬɢɪɚɠɿɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ ɤɨɧɝɪɟɫɭ, ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɹɜɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɚɥɟ ɣ, ɱɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɟɹɤɿ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɚɞɚɦɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȿɤɫ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɋɚɞɿɨ Ʉɨɬ ɞ’ȱɜɭɚɪ (Ȼɟɪɟɝ ɋɥɨɧɨɜɨʀ ǼDzǮǻǮ ǰǮǾȀǥǿȀȊ ǯȁDzȊ Ʉɿɫɬɤɢ) ȱɛɪɚɝɿɦ Ʉɨɧɟ (Ibrahim Kone), ɡɨɤɪɟɦɚ, ȍǸǼDZǼ ǴȁǾǻǮǹǥǿȀǮ Ȅdz ɡɚɹɜɢɜ: «Ʉɪɢɡɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɦɨɪɚǿǽdzȄǥǮǹǥǵǮȄǥȍ ȀǼǯȀǼ ɥɶɧɚ ɩɿɞɪɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɚɞɢ ʀʀ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ǷǼDZǼ dzǸǿǽdzǾȀǻǥ ȍǸǼǿȀǥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ, ʀʀ ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɿ ɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɹɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɛɟɡ ɫɜɨɛɨɞɭ» (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜ- ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɦɿɣ – Ɇ.ɓ.). ɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ.

Dz

"ЖУРНАЛІСТ

,

У К РА Ї Н И "

-

,

37


ТЕОРІЯ Відступ ІІ. А що думають про якість інформації «наші»?

ȼɠɟ ɡɝɚɞɚɧɚ ɦɧɨɸ Ɉɥɶɝɚ ɑɭɛɭɤɨɜɚ ɞɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ «ɹɤɿɫɧɨɫɬɿ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɧɨɜɢɡɧɭ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɧɨɬɭ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ. ȱ ɞɚɥɿ, ɭɬɨɱɧɸɸɱɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɩɚɧɿ ɑɭɛɭɤɨɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: «əɤɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ» – ɿ ɞɨ ɳɨɣɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɜɨɧɚ ɞɨɞɚɽ «ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɱɚɫɬɨɬɭ ɿ ɰɿɧɧɿɫɬɶ». Ɂɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɪɿɡɧɨɱɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɚɜɬɨɪɢ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɛɚɡɨɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɸ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɐɟ ɜɿɪɧɨ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɫɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɛɚɡɚ (ȻȾ), ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɬɚɤɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɜɿɞ, ɿ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɬɚɥɚɧɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɹɤɿ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ.

Відступ ІІІ. Розраховують на моральність. Чию?

Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɩɨɜɟɪɧɿɦɨɫɶ ɞɨ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɿ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɠɟ ɰɢɬɨɜɚɧɢɣ ɦɧɨɸ ȱɜ Ⱥɧɶɽɫ ɳɟ ɧɚ 41-ɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɜɢɤɥɚɜ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɟ ɭɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ ɜɬɪɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. ȱɜ Ⱥɧɶɽɫ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɽ ɩɪɨɹɜɨɦ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɟɬɢɤɚ ɿ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɹ: Ŷ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ; Ŷ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦɢ ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɟ ɧɚɜɱɟɧɢɦɢ; Ŷ ɜɢɞɚɜɰɿ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɦɟɞɿɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɪɨɡɭɦ ɜɿɞ ɠɚɞɿɛɧɨʀ ɝɨɧɢɬɜɢ ɡɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɚɦɢ ɜɿɞ ɚɤɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɫɥɭɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɧɨɜɥɚɞɰɹɦ, ɛɨ ɣ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɫɬɢ

38

ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɧɚ 42-ɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; Ŷ ɠɢɬɬɽɜɿ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨ- ɜɥɚɫɧɢɤ ɝɚɡɟɬɢ «Le Monde» ɀɚɧ ɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɟɜɨ- Ɇɚɪɿ Ʉɨɥɨɦɛɚɧɿ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ «ɟɪɚ ɥɸɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɦɿɽ ɜɫɟ, ɡɚɤɿɧɩɨɬɭɠɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɜ ɦɟ- ɱɢɥɚɫɹ». ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, «ɞɨɞɚɧɚ ɜɚɞɿɚ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɪɬɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɚɸɬɶ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɹɤɨɫɬɿ». ɉɨɹɫɧɸɤɨɦɩɚɫɨɦ ɜ ɪɨɡɛɭɪɯɚɧɨɦɭ ɣ ɸɱɢ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, Ʉɨɥɨɦɛɚɧɿ ɦɿɧɥɢɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ʌɟɝɤɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɩɪɢɧ- ɞɨɞɚɜ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɫɰɢɩɢ ȱɜɚ Ⱥɧɶɽɫɚ ɦɚɸɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨ- ɤɨɧɚɥɨ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɜɨʀɦ ɪɟɦɟɫɥɨɦ, ɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿ ɳɨɛ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɫɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɱɢ ɯɨɱɚ ʀɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɜ ɩɥɚ- ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ. Ⱦɭɦɤɚ Ʉɨɥɨɦɛɚɧɿ ɩɪɨ ɫɩɟɰɿɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢɫɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɚɲɢɦ ɧɚɦɿɪɨɦ ɽ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɥɢɜɨɸ ɜ ɫɜɿɬɥɿ ɬɢɯ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɜɿɞɫɟɪɟɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɿ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɤɬɭ- ɛɭɥɢɫɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɲɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɁɆȱ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɹɤ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɟɪɟɠɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɚɞɿɣɧɨɸ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨ- ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɽ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɨʀ ɤɪɢɡɢ. ɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɡ Ʉɨɥɨɦɛɚɧɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɳɨ ɜɭɡɶɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɞɿɣɫɧɨ, ɮɟɫɿɣɧɨ-ɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. ɦɨɠɟ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɤɨɦɩɟɆɚɛɭɬɶ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɧɚ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɤɨɧɝɪɟɫɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɟɞɟǶǵȊǸǮ ȍǸǥǿȀȊ ǥǻȂǼǾǺǮȄǥǦ ɪɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨ. Ȼɚɥɿ (2010) ǻǮǿǹǥDzǼǸ ǽǼǿdzǾdzDzǻǼǿȀǥ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚǥ ǽǿdzǰDzǼǽǾǼȂdzǿǥǼǻǮǹǥǵǺȁ ɧɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɜɚɠɤɨ ɭɹɜɢɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿ- ɫɨɛɿ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 42-ɣ ɤɨɧɝɪɟɫ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɟɫɢ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɭɦɨɜɚɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɱɚɫɭ ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɞɚɽɬɶɫɹ ɫɭɦɧɿɜɧɨɸ. ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨПарадоксальність ɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ якісної інформації ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɛɟɡ ɱɨɝɨ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɟɥɟɝɚза Мак-Квейлом ɬɿɜ, ɜɫɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɹɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨ«Ɍɟɨɪɿɹ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ» ɪɦɚɰɿɸ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɛɚɥɚɱɤɚɦɢ. Ⱦɟɧɿɫɚ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥɚ, ɳɨ ɡɨɜɫɿɦ ɐɹ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨɣɲɥɚ ɩɿɞ ɝɚɫɥɨɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜɢɣɲɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ «ɇɚɲɚ ɦɿɫɿɹ – ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɿ- ɦɨɜɨɸ ɿ ɫɬɚɥɚ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɦɨ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɸ, ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɿɞɪɚɡɭ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɱɟɫɧɨɫɬɿ». Ʉɪɢɬɢɤɭɸɱɢ ɫɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ «ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ - ɝɪɨ- ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ʀʀ ɛɟɡ ɦɚɞɹɧɢɧɚ» (ɛɥɨɝɟɪɚ), ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɸ. ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɭɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ – ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ, ɩɨɤ- ɰɿʀ ɚɜɬɨɪ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɥɢɤɚɧɢɣ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, «ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ, ɜɿɞɛɢɪɚ- ɫɜɨɛɨɞɢ («ɪɿɜɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ»), ɿ ɛɭɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ, ɿɽɪɚɪɯɿɡɭɜɚɬɢ ɥɨ ɛ ɞɢɜɧɨ, ɹɤɛɢ ɛɭɥɨ ɿɧɚɤɲɟ. ɮɚɤɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ «əɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, (ɿɧɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɪɫɩɟɤ- ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɨɰɿɧɤɚ ɫɩɪɹɦɭɬɢɜɧɨɫɬɿ». ɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), - ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ȼ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɨɞɧɢɦ Ɇɚɤ – Ʉɜɟɣɥ, - ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ» ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɬɚɜ ɡɚɤɥɢɤ (ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɧɨɸ – Ɇ.ɓ). ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ «ɩɨɫɇɟ ɩɪɢɯɨɜɭɸ, ɩɨɞɿɛɧɟ ɬɜɟɪɬɿɣɧɨ ɿ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɡɚɿɧɬɪɢɝɭɜɚɬɢ, ɫɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ». ɹɤɳɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɧ-

ǻ

"ЖУРНАЛІСТ

-

У К РА Ї Н И "

ɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɪɚɞɢɬɢ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɭɫɩɿɯɨɦ ɧɟ ɭɜɿɧɱɚɥɢɫɶ: ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɫɩɪɨɦɿɝɫɹ ɞɚɬɢ ɬɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɤ ɫɚɦɟ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ. ɇɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɬɚɤɢɯ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɿ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥ, ɦɚɧɟɪɚ ɹɤɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɪɬɭɨɡɧɨ ɭɯɢɥɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɪɹɦɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɚɝɚɞɭɽ ɲɜɢɞɲɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɛɭɬɢ ɟɩɚɬɚɠɧɢɦ. Ⱥɞɠɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɢɦ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɦɿɪɹɬɢ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ» ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ «ɮɚɤɬɿɜ» ɭ ɬɟɤɫɬɿ – ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ Ⱥɫɩɚ (1981), ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɜɭɱɢɬɶ ɧɟɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ (ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɫɚɦ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɮɚɤɬɭ»), ɩɨɞɪɭɝɟ, ɹɤ ɛɭɬɢ, ɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɮɚɤɬɿ? ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɩɪɨɬɢ ɮɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ «ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ», ɧɟ ɦɨɠɭ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɚɤɬɿɜ. Ɉɫɶ ɩɪɢɤɥɚɞ ɧɨɜɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɦɭɲɭɽ ɡɚɫɭɦɧɿɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɬɿ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥɚ: «11 ɛɟɪɟɡɧɹ 2011 əɩɨɧɿɸ ɜɪɚɡɢɜ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɣ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫ». ɋɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɿɣ ɧɨɜɢɧɿ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɹɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ʀʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ? ȱ ɹɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɿ «ɩɪɢɩɢɫɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ», Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥ ɩɨɞɚɽ ɫɜɿɣ ɜɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ «ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ «ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɬɨɱɧɨɸ, ɩɪɚɜɞɢɜɨɸ, ɩɨɜɧɨɸ, ɱɟɫɧɨɸ, ɧɚɞɿɣɧɨɸ, ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬɢ ɜɿɞ ɬɥɭɦɚɱɟɧɶ. ȱ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɭɥɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɸ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɸ». əɤ ɤɚɠɭɬɶ, ɥɟɝɲɟ ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɪɚɞɢ, ɧɿɠ ʀɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ. Ȼɨ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɞɟ ɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɪɨɛɧɢɤɭ-ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɡ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥɨɦ?

Безнадійність паралізує пошук

Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɨɜɚɪ, ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɣɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫ ɿ ɡɛɚɜɥɹɬɢ ɚɥɸɪ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɜɫɟ ɭɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-


ТЕОРІЯ ɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɹɤ ɭɦɨɜɧɭ ɦɿɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɚɫɢ. Ɍɭɬ Ɇɚɤ-Ʉɜɟɣɥ ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ: ɜɿɧ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɜɢɦɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɦɚɽ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɹɯ, ɬɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɫɮɟɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ (ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞɢɧɢɰɹ ɫɦɢɫɥɭ? ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɰɹ ɜɟɪɫɿɹ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚɞɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ ɫɦɢɫɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɿ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡɜɭɰɿ – «Ɉ!», «Ⱥ!», «ɍ!», ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɩɟɜɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ. ɋɦɢɫɥ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɢɣ ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɸ ɥɟɤɫɢɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ – ɚɥɟ ɠ ɡɧɨɜ-ɬɚɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɨɞɧɨɪɿɞɧɭ ɦɚɫɭ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɹɜɚɯ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɸ ɫɦɢɫɥɨɜɨɸ ɦɚɫɨɸ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ – ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. Ɍɚɤ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɢɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɦɟɠɭɽ ɡ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ. əɤɳɨ ɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦɨ, ɳɨ ɛɟɡ ɦɿɪɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɱɢ ɰɿɧɭ, ɬɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɭɞɟ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɿɧɢ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ: ɜ ɰɿɣ ɰɚɪɢɧɿ ɪɟɚɥɶɧɨ ɦɨɠɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɰɿɧɨɜɢɣ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ. Ɉɞɧɚɤ ɿ ɜɿɧ ɦɚɽ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ʀʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɐɟ ɬɨɣ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɞɪɟɜɧɿ ɥɚɬɢɧɹɧɢ ɞɨɬɟɩɧɨ ɝɨɜɨɪɢɥɢ conditio sine qua non1. Ⱥɥɟ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɢ ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɯɿɞɥɢɜɭ ɨɡɧɚɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ.

Дещо про український Virtualis

əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɿɧɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? ɇɿɹɤɢɦ. ɋɤɚɡɚɜ ɿ ɫɚɦ ɠɟ ɡɚɫɭɦɧɿɜɚɜɫɹ ɜ ɫɤɚɡɚɧɨɦɭ. Ȼɨ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ, ɹɤ ɫɥɿɞ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɩɨɧɰɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɲɢɦɢ ɜ ɫɜɿɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɱɢɫɥɢɥɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɟɬ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɜɿɬɚɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ʀɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ? Ɇɨɠɧɚ ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚɡɜɚɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸ? Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ. ȱ ɪɚɩɬɨɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ ɤɨɫɦɿɱɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɦɨɠ1

Неодмінна умова, без якої неможливо щось зробити.

ɥɢɜɨɫɬɹɦ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɟɬ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɹɩɨɧɰɹɦɢ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ʀʀ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɰɿɧɿ? Ⱥ ɪɟɚɥɶɧɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ? What is it? Ɂɚɦɢɫɥɸɸɱɢɫɶ ɧɚɞ ɰɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɡ ɩɨɞɢɜɨɦ ɡɛɚɝɧɭɜ: ɚ ɧɚɲɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɮɚɤɬɭ ɧɟ ɽ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ? Ⱥɥɟ ɱɢ ɡɜɚɠɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ?2 Ⱥ ɦɨɠɥɢɜɨ ɰɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɚ, ɡɚ ɉɨɬɹɬɢɧɢɤɨɦ, ɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɁɆȱ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ? Ⱥɥɟ ɱɢ ɡɜɚɠɚɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ ɣɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ? ȱ ɬɭɬ ɹ ɦɚɸ ɜɞɚɬɢɫɹ ɞɨ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɫɬɭɩɭ ɿ ɜɿɞɞɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɟ

ɬɢɧɢɤɚ ɧɨɜɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨʀ ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɠɟ ɡɪɨɛɥɟɧɿ. ȼ ɩɨɞɭɦɤɚɯ ɝɥɭɡɭɸ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ: ɿɞɟɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɢɧɿ ɦɟɧɟ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɽ ɩɨɜɫɸɞɧɨ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɽɸ ɇɿɤɿɬɢ Ⱦɠɢɝɭɪɞɢ ɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɠɭɪɿ ɲɨɭ «Ɍɚɧɰɿ ɡ ɡɿɪɤɚɦɢ», ɪɚɩɬɨɦ ɩɨɞɭɦɚɜ: ɱɢ ɧɟ ɽ ɰɟ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɨ Ⱦɠɢɝɭɪɞɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɜɿɧ ɬɚɧɰɸɜɚɜ ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɐɿɤɚɜɨ, ɹɤ ɛɢ ɰɟɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɚɡɜɚɜ Ʉɚɪɥ ɘɧɝ: ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɱɢ ɚɧɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ? Ɍɚɤ ɨɬ, ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɮɭɬɭɪɨɥɨɝɿɸ. ȼ «Ɇɟɞɿɚ: ɤɥɸɱɿ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ» Ȼɨɪɢɫ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ ɞɨɩɭɫɤɚɽ, ɳɨ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ «…ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɰɿɥɤɨɦ ɦɨɠɟ ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɛɟɡ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢɫɶ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ». ǺdzǾǶǸǮǻȄǥ ǺǮȌȀȊ ɐɿɤɚɜɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɩɨɫɬɚǰ ǿǰǼǦȃ ǾdzDzǮǸȄǥȍȃ ǽǼǿǮDzȁ ɧɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ǸǼǻȀǾǼǹdzǾǮ ǽdzǾdzǰǥǾȍȌȅǼDZǼ ɹɤɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɞɢɜɨɜɢɠɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ- ɧɚ ɜɩɨɜɧɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɯ ɮɟɫɨɪɚ Ȼɨɪɢɫɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɉɨɬɹɬɢɧɢɤɚ (Ʌɶɜɿɜ). ɐɟ ɬɨɣ ɜɢ- ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɩɚɞɨɤ, ɤɨɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɛɭɞɟ Ɇɢɦɨɯɿɬɶ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɭɦɤɚ: ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɿ ɜ ɧɚɲɿɣ ȼɿɬɱɢɡɧɿ ɽ ɹɤɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɛɭɞɟ ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɫɜɨʀ ɉɪɨɪɨɤɢ. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɛɟɡ ɜɬɪɭəɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɣɨɝɨ «Ɇɟɞɿɚ: ɤɥɸ- ɱɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ ɧɚ ɹɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɱɿ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ» (ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɨ ɛɭɞɭɬɶ ɡɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɬɚɤɨʀ ɜɥɭɱɧɚ ɧɚɡɜɚ!) ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɧɚɫɬɿ- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? ȱ ɹɤɨɸ ɛɭɞɟ ɰɹ ɿɧɮɨɥɶɧɨɸ ɤɧɢɝɨɸ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɪɦɚɰɿɹ: ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸ? ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɢ Ⱦɢɜɨɜɢɠɧɿ ɞɿɥɚ Ɍɜɨʀ, Ƚɨɫɩɨɞɢ! ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɲɥɨ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧІ Маркс причетний ɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɜɜɚɠɚɽ ɉɨɬɹɬɢɧɢɤ, до інформаційної ціни ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɞɨɫɤɨɊɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. «ɉɨ ɞɚɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɭɬɿ, ɜɨɧɨ (ɫɥɨɜɨ) ɧɚɛɭɥɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɬɨɜɚɪ, ɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ, ɳɨ ɬɟɦɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟ- ɪɢɧɤɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɚ ɿ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɹ ɧɨʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ – ɧɚ ʀʀ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɧɚɞɨɛɢɥɨɫɹ ɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ». ɇɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɟ ɱɢɦɚɥɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, – ɤɥɸɱɨɜɚ ɬɟɡɚ, ɛɟɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡɚɭɜɚɹɤɨʀ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɮɚɧɬɨɦɧɨʀ ɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ. ɩɪɢɪɨɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ȱ ɬɭɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɡ Ɇɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɹɤɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɹ ɩɪɢɞɿɥɢɜ ɫɬɿɥɶɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞ Ȼɨɪɢɫɚ ɉɨɬɹ- ɤɢ ɭɜɚɝɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɿ

Ǯ

(

2

Журналістську інформацію я волію вважати вторинною. Первинною є синхронне віддзеркалення факту (події) в нашій свідомості до моменту його осмислення (тлумачення). "ЖУРНАЛІСТ

)

ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. əɤ ɩɨɦɿɬɢɜ ɱɢɬɚɱ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ У К РА Ї Н И "

ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɧɟ ɧɚ ɰɿɧɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɜɨɧɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɝɚɞɭɸɬɶ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɯɨɱɚ ɣ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ – ʀɯ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɭɬɢ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ. Ɍɚɤɚ «ɰɧɨɬɥɢɜɿɫɬɶ» ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤ ɞɿɜɢɰɹ «ɥɟɝɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ», ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨ: ɞɥɹ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɳɟ ɞɨɜɝɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɿ ɦɿɫɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɦɨɥɨɞɨʀ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ Ⱥɮɪɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɿɜ ɜɤɪɚɣ ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɬɨ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɚɬɪɢɰɸ, ɹɤɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɳɟ Ɇɚɪɤɫ ɜ ɫɜɨɽɦɭ «Ʉɚɩɿɬɚɥɿ». Ɉɫɶ ɹɤ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɪɢɧɤɨɜɭ ɬɟɨɪɿɸ Ɇɚɪɤɫɚ Ɏɪɟɞɪɢɫ Ⱦɠɟɣɦɿɫɨɧ ɜ ɫɜɨʀɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɪɚɰɿ «ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ, ɚɛɨ Ʌɨɝɿɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɦɭ». Ⱥɜɬɨɪ «Ʉɚɩɿɬɚɥɭ», ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ⱦɠɟɣɦɿɫɨɧɚ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɽ «ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɞɟɣ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɛɨɞɢ ɣ ɪɿɜɧɨɫɬɿ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɛɦɿɧɭ». ɐɟ ɬɨɱɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ Ɇɚɪɤɫɨɜɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɿɧɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɍ Ɇɚɪɤɫɚ ɝɪɨɲɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɽ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɪɿɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɟɫɜɨɛɨɞɨɸ ɿ ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɸ. Ɉɫɶ ɜ ɱɨɦɭ ɫɟɤɪɟɬ ɯɚɦɟɥɟɨɧɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. ȱ ɰɹ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɳɟ ɣ ɡɚ ɭɦɨɜ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɞɢɤɬɚɬɭ (ɧɟɪɿɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɫɜɨɛɨɞɚ) ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɜɢɦɿɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɫɬɿ) ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. əɤɳɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚ ɚɤɫɿɨɦɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɳɨ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɿɣɫɧɨ, ɧɿɳɨ ɧɟ ɦɚɽ ɫɦɢɫɥɭ, ɬɨɞɿ ɥɟɝɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɱɨɦɭ ɰɿɧɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɦɚɽ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢ ɭɫɿɯ ɫɭɳɢɯ ɧɚ ɡɟɦɥɿ.

39


ТЕОРІЯ ɍ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɨɛɿɝɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɰɿɤɚɜɿ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɨɲɭɤ ɟɬɚɥɨɧɚ ɫɦɢɫɥɭ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɨɨɛɪɚɡ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɉɥɟɧɚ ȱɜɚɧɨɜɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɧɜɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɞɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, Ɉɥɟɧɚ ȱɜɚɧɨɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɬɪɿɚɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ ɤɜɚɡɿɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ: ɰɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɚ (ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɿ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ – ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɟɬɚɩ Ɉɥɟɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ ɫɚɦɚ ɧɚɡɢɜɚɽ «ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ». Ɉɬɠɟ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 1 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɧɚ ɬɨɤ-ɲɨɭ «ɒɭɫɬɟɪ-live» Ɉɥɟɫɶ Ⱦɨɧɿɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɨɚɥɿɰɿʀ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɩɪɚɜɢ Ʌɿɜɿʀ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɰɢɯ ɩɨɞɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɲɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɿ ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɽɜɪɨɩɟɣɰɿɜ, ɿɧɚɤɲɟ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɫɦɢɫɥ «ɥɿɜɿɣɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». Ɍɨɞɿ ɹɤɨɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɟ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɢɤɭɬɚ ɭɜɚɝɚ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ? ȱ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɛɭɞɟ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɚ ɜ «ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɫɥɿɞ ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɚɲɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɹɤɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɨɤɢ? ɉɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɦ.

Джім Гол – онлайновий провидець

ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Ⱦɠɿɦɚ Ƚɨɥɚ, ɜɜɚɠɚɸ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɣɨɝɨ ɫɟɧɬɟɧɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɠɚɧɪɭ. «ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟ ɽ ɜɿɱɧɢɦɢ ɿɫɬɢɧɚɦɢ, ɹɤ ɡɚɩɟɜɧɹɸɬɶ ɧɚɫ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɧ (ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɦɧɨɸ – Ɇ.ɓ.) – ɱɢɧɧɢɤ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ».

40

ɓɨ Ⱦɠɿɦ Ƚɨɥ ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɿɞ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ «ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ»? ȱ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɦɿɠ ɤɢɦ ɿ ɤɢɦ? ȼɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɱɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɧɚ ɛɭɬɢ ɚɪɛɿɬɪɚɦɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ? «ȱɧɬɟ- «ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨʀ» ɰɿɧɢ ɧɚ ɿɧɮɨɪɥɟɤɬ, - ɩɢɲɟ ɜɿɧ, - ɡɚɨɯɨɱɭɽ ɫɩɨ- ɦɚɰɿɸ, ɛɨ ɰɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɿɞɞɚɥɢɫɹ ɠɢɜɚɱɿɜ ɧɨɜɢɧ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɭ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿʀ, ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬ- ɰɿɣɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɤɭ: ɧɨɜɢɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɚɡɧɚɽ ɮɨɪɦɨɸ, ɿ ʀɯɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤ-ɨɬ «ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ, ɡɦɿɧ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɶ», ɬɨ ɧɚ ɳɨ ɜɿɧ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɦɚɽ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɬɢ». ɓɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸɜɚɬɢ? ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɰɿɧɢ? ȱ, ɜɡɚɝɚɥɿ, ɳɨ, Ɂɚ ɹɤɢɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɛɭɞɟ ɿ, ɝɨɥɨɜɧɟ, ɡ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɸ? Ɂɜɢ- ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɭ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ? ɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɢəɤ ɱɟɫɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ, Ⱦɠɿɦ ɦɭɫɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡɧɢɡɢɬɢ ɰɿɧɭ Ƚɨɥ ɧɟ ɦɿɝ ɧɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɫɬɢɧɧɨʀ ɩɪɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɱɢɧɢ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɦɟɬɚɦɨɪɝɪɟɱɤɭ, ɛɨ, ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɮɨɡ ɰɿɧɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȱ ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɚ ɜ ɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤ, ɧɿ ɪɟɚɥɿɡɚɬɨɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨ- ɬɨɦɭ, ɳɨ «ȱɞɟɨɥɨɝɿɹ, ɹɤɚ ɡɦɭɲɭɽ ɛɚɠɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿɧɢ ɧɨɜɢɧɢ ɫɬɚɜɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɬɨɜɚɪ, ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɳɟ ɧɟ ɛɚɱɢɥɚ. ɰɿɣɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɬɚɤɨɠ ɿ Ⱦɢɜɧɚ, ɧɿɛɢɬɨ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɬɚɸɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɝɨɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɚ: ɥɟɞɶ ɜɥɨɜɢɦɿ ɧɸɚɧɫɢ ɧɢɬɜɢ ɡɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ». ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ Ⱥɥɟ ɯɬɨ ɞɚɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɿɸ, ɳɨ ɩɿɞɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ǼǹǶ ǽǼDZǹȍǻdzȀdz ǻǮ ǻǼǰǶǻȁ ɳɨɫɶ ɽ: ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɿ ɪɟɚɥɿȍǸ ǻǮ ȀǼǰǮǾ ǻǮ ǽǾǼDzǮǴ ɡɚɬɨɪ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ǽdzǾdzǿȀǮǻdzȀdz ǯȁȀǶ ǴȁǾǻǮǹǥǿȀǼǺ ɡɚɩɢɬɢ ɿ ɩɨɩɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɧɚɫɬɚɧɟ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɧɿɯɬɨ ɿ ɧɿɞɟ ɧɟ ɋɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɰɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɿɧɮɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭ- ɪɦɚɰɿʀ ɡɚɪɚɞɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ? Ɍɨ ɳɨ, ɫɤɪɢɧɶɤɚ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɪɨɫɬɨ ɜɚɧɧɹ ʀʀ ɰɿɧɢ. Ɉɬɠɟ, ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ, ɚ ɫɩɨ- ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ? ɠɢɜɚɱ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɱɟɬɧɢɣ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Якість інформації: ȱ ɹɤɳɨ ɱɢɬɚɱ ɦɚɽ ɩɟɪɟɨɰɿɧɸчи може вона бути ɜɚɬɢ ɧɨɜɢɧɢ, ɬɨ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɨɝɨ ціновою категорією? – ɡɦɿɧɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ? ȱ ɯɬɨ ɬɨɞɿ ɩɨɜɢɌɟɩɟɪ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɱɿɬɤɟ ɭɫɜɿɞɨɦɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ? ɞɭɤɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɤɨɥɢ ɐɟ ɧɚɝɚɞɭɽ ɦɟɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ Ʌɿɜɿʀ, ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɜ ɹɤɿɣ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɰɿɹ» ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɧɨɠɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɡ ɩɪɨɞɭɤɬ». ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɫɚɦɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɪɟɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɤɟɪɦɚɧɢɱɿ. ɜɨɧɢ – ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɰɹ ɩɪɨɛɥɟȱ ɬɭɬ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɣ ɦɚ ɫɬɚɥɚ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ, ɝɨɜɨɪɹɱɢ, ɳɨ ɡɚɪɚɞɢɬɢ ɫɩɪɚɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ. ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚ- Ɉɫɶ ɳɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɸ ɧɚ ɜɿɪɭ ɹɤ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɦɨɠɭɬɶ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɢ ɞɠɟɪɟɥ – ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɪɨɛɢɦɨ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɧɚ Reuters, PA, AFP ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɝɟɧɰɿʀ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɹɤɿ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ WAN ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ ɨɰɿ- ɤɢ Ⱦɠɚɣɥɫɚ: ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɸɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ – ɰɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɢɫɨɤɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɯɿɪɨɦɚɧɬɿɹ. Ɋɚɡ ɬɚɤ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ: (ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ), ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɹɤɳɨ Ⱦɠɿɦ Ƚɨɥ ɩɿɞɞɚɽ ɫɭɦɧɿɜɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɜɞɚ-

Ǹ

,

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

,

ɥɢɣ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ, ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɱɢɬɚɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɿ ʀɯ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɿɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɨɛɿɪ ɫɥɿɜ, ɫɬɢɥɶ ɩɢɫɶɦɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ. Ʌɟɝɤɨ ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ, ɳɨ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɛɨɪɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɚɛɭɬɚ ɠɨɞɧɚ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɨʀ – ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɬɚɤɨʀ, ɬɨɛɬɨ ɛɪɚɤɭɽ ɡɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɫɟɪɰɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɮɚɤɬɭ. ȼɢɩɚɞɨɤ ɬɢɩɨɜɢɣ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɤɚɡɨɜɢɣ. əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɥɚɲɬɭɧɤɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ WAN. Ⱥ ɜɬɿɦ, ɧɿɱɨɝɨ ɞɢɜɧɨɝɨ. Ⱥɞɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɽ ɪɿɡɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɹɤɿɣɫɶ ɦɿɪɿ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». Ɂɜɿɞɫɢ ɣ ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɠɭɪɧɚɥɿɡɦɭ ȼɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɜ Ɇɨɧɩɟɥɶɽ (Ɏɪɚɧɰɿɹ) ɀɚɧ Ʉɭɲɧɟɪ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɜɢɪɚɡɧɢɤɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɰɟɧɡɭɪɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɢɧɤɭ ɱɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɁɆȱ. əɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɿɣɫɧɨ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɰɿɧɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.

«Вороги» інформаційної якості

Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɿɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɛɨɞɚɣ ɤɨɪɨɬɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɐɟ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɪɢɡɢ), ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɟɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɦɚɫɨɜɢɣ ɞɢɥɟɬɚɧɬɢɡɦ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ, ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ.


ТЕОРІЯ Ȼɿɥɥ ȿɦɦɨɬɬ ɩɪɢɱɢɧɭ ɧɢɡɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɧɟɜɢɛɚɝɥɢɜɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɮɚɤɬɿɜ. Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɹɯ ɩɪɢ ɧɚɞɦɿɪɧɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɧɨɜɢɧ. ɇɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɿ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɦɭɲɟɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɢɦɿɬɢɜɿɡɦɭ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɞɿɣ ɿ ɮɚɤɬɿɜ. ɐɿɤɚɜɭ ɞɭɦɤɭ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɢɱɢɧ ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɦɿɧɿɫɬɪ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɘɛɟɪ ȼɟɞɪɿɧ, ɹɤɢɣ, ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɢɪɚɧɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɚ ɜɢɧɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɥɟɠɢɬɶ ɿ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚɯ, ɹɤɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɸɞɢ ɦɚɥɨɨɫɜɿɱɟɧɿ. Ȳɯɧɽ ɛɟɡɤɭɥɶɬɭɪ’ɹ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɫɦɢɫɥɿɜ ɭ ɬɨɦɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɚɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɨɸ, ɳɨ ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɚ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɟɧɫ. əɫɟɧ Ɂɚɫɭɪɫɶɤɢɣ ɨɰɿɧɸɽ ɰɸ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɨ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɫɜɿɬɿ ɧɚɛɢɪɚɽ ɫɢɥɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɨɪɭɩɰɿɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɨɥɿɽ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɢɡɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɧɤɬɿɜ: «ɉɪɨɰɜɿɬɚɽ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɿ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɫɥɨɜɚ». (ɿɡ ɜɢɫɬɭɩɭ ɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ, 8-9 ɝɪɭɞɧɹ 2010 ɪ. ɜ Ɇɨɫɤɜɿ). ȱɜ Ⱥɧɶɽɫ ɜɜɚɠɚɽ: ɩɚɞɿɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɰɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ-ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɿɞɦɨɫɬɤɚɯ ɡɚɦɿɧɢɥɢ ɜɫɿɥɹɤɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɢ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɞɿɣɫɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿ ɤɨɪɢɫɧɭ ɞɥɹ «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ». Ɂ ɰɿɽɸ ɞɭɦɤɨɸ ɩɟɪɟɝɭɤɭɸɬɶɫɹ ɝɨɥɨɫɢ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ 41 ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɹɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɹɜɢɥɢ: ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – ɰɟ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ ɿ ɩɫɟɜɞɨɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɳɨ ɡɚɩɨɥɨɧɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ. ȿɤɡɨɬɢɱɧɢɦ ɹ ɛ ɧɚɡɜɚɜ ɩɨɝɥɹɞ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɿ ɊɎ Ɍɟɬɹɧɢ ȱɥɚɪɿɨɧɨɜɨʀ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: «Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɠɿɧɤɚ. ɑɢ ɜɩɥɢɜɚɽ ɰɟ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ? ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɚɥɟɤɨ

ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɛɪɟ ɡɚɫɜɨɽɧɿ ɜɫɿɦɚ, ɯɬɨ ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ɇɚɪɤɫɨɜɭ ɬɟɨɪɿɸ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɇɟɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɨɲɤɨɞɭɜɚɬɢ, ɳɨ Ɇɚɪɤɫ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɜ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɬɨɜɚɪɭ. Ⱥɥɟ ɩɪɨɫɬɢɬɢ ɰɟ ɭɩɭɳɟɧɧɹ ɝɟɧɿɸ ɦɨɠɧɚ, ɛɨ ɜɿɧ ɩɨɤɥɚɞɚɜɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ. ȱ ɰɟ ɧɚɝɨɞɚ ɩɪɨɰɢɬɭɜɚɬɢ Ⱦɟɜɿɞɚ Ɋɟɧɞɨɥɚ: «Ɍɨɝɨ ɞɧɹ, ɤɨɥɢ ɜɢ ɩɨɝɥɹɧɟɬɟ ɧɚ ɧɨɜɢɧɭ, ɹɤ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ, ɜɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟɬɟ ɛɭɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ». ɇɿ, Ɋɟɧɞɨɥ – ɧɟ ɱɢɫɬɨɩɥɸɣ, ɜɿɧ – ɠɚɪɬɿɜɧɢɤ. Ȼɨ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜɢ ɡɧɚɣɞɟɬɟ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ «ɧɨɜɢɧɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ» ɩɨɞɿɣ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɹɤɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɟ ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɫɬɨ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɟɮɟɤɬ ɧɟɜɥɨɜɢɦɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿ (ɡɭɫɢɥɶ) ɧɚ ʀʀ ɩɨɲɭɤ. ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɩɪɢɧɰɢɩ: «ɰɟ ɜɚɲɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɹɤ ɜɢ ǻȂǼǾǺǮȀǶǰǻǥǿȀȊ ǻdz ǺǼǴdz ɞɨɛɭɥɢ ɰɸ ɿɧɮɨɪǯȁȀǶ ǻǮDzǥǷǻǶǺ ǸǾǶȀdzǾǥǣǺ ɦɚɰɿɸ». ɇɟ ɦɨɠɭ ɩɪɨɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ ǰǶǵǻǮȅdzǻǻȍ ȄǥǻǶ ɞɭɦɤɢ, ɹɤɿ ɡɭɋɯɨɠɟ, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɽ ɬɢɩɨɜɢɣ ɞɿɚɝɧɨɡ ɋɩɪɚɜɞɿ, ɹɤɳɨ Ɂɿɝɮɪɿɞ ȼɚɣɲɟɧɛɟɪɝ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɜɢɪɨɛɧɚ ɤɲɬɚɥɬ «ɫɜɢɧɹɱɨɝɨ» ɝɪɢɩɭ. ɀɚɧ–Ɇɚɪɿ Ʉɨɥɨɦɛɚɧɿ ɪɿɲɟɧ- ɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɛɚɱɚɽ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɲɚɛɥɨɧɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɧɨɜɢɧ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɿ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ- ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɲɬɭɱɧɨ (ɦɚɫɦɟɞɿɚ ɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ ɫɜɿɬɭ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ȿɪɿɤ ɧɟɦɚɽ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ), ɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, Ɉɪɫɟɧɧɚ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɭ ɧɟɡɧɚɧɧɿ ɦɨɜɢ – ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɛɿɞɚ ɡ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɦɢɫɥɿɜ. Ȼɨ ɜɱɢɬɢ ɰɿɧɢ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɩɪɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ «ɧɚɜɿɫɜɨɸ ɦɨɜɭ, - ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɜɿɧ, ɡɧɚɱɢɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ ɦɢɫɥɢɬɢ. ɹɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ». ɊɨɫɿɣȾɟɯɬɨ ɪɚɞɢɬɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɫɶɤɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɡɧɚɜɰɿ Ɍ.Ɂɚɫɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ: ɨɫɶ ɪɿɧɚ ɿ ɇ.Ɏɟɞɨɫɨɜɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɤɧɢɡɿ ɭɠɟ ɩɨɧɚɞ 40 ɪɨɤɿɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɿ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ» ɧɚɜɨɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɶ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɞɹɬɶ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɫɚɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ɉɨɡɧɟɪɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ (ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɱɨɝɨ). Ƀɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ – ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɬɜɟɪ- ɧɨɜɢɧ: «əɤɳɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɟɱɨɪɚ ɜ ɞɠɟɧɧɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɦɚɬɟ- ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɟɮɿɪɿ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɪɿɚɥɿ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɱɧɢɯ ɮɚɤɬɚɯ. ɫɿɞɧɢɰɸ, ɬɨ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ ɭ ɧɟʀ ɩɨɱȺ ɜ ɝɚɡɟɬɿ «Le Monde» ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ». ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɫɯɨɠɟ, ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɨɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɡɭɦɿɥɨɸ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ. Ɍɭɬ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ Анатомія ɡ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɮɚɤɬɭ (ɚɛɨ ɮɚɤɬɿɜ), інформаційного товару ɇɟ ɦɚɸ ɧɚɦɿɪɭ ɡɚɝɥɢɛɥɸ- ɜɚɪɬɿɫɬɸ ʀɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɨɧɤɨɳɿ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢ- ɬɚɰɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɿ ɬɨɜɚɪɭ – ɰɿ ɪɨɛɨɱɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ (ɬɚ

ɧɟ ɡɚɣɜɟ». əɤ ɤɚɠɭɬɶ, ɠɿɧɰɿ ɜɢɞɧɿɲɟ. Ɍɨ ɠ “cherchez la femme” ɿ ɤɿɧɟɰɶ ɜɫɿɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ. Ɇɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɫɬɶ ɿ ɩɫɟɜɞɨɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɿ ɧɚɲɿ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɦɟɞɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ɍɚɤ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɨɲɭɤ ɪɿɲɟɧɶ», ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɭ ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱦɚɥɹ (Ʌɭɝɚɧɫɶɤ), ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɜ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ» (ʋ7‘2010), ɦɚɣɠɟ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɁɆȱ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟɦɚɽ ɱɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɚɽ ɥɸɞɟɣ ɡ ɛɚɡɨɜɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ. Ƚɚɞɚɸ, ɳɨ ɰɟ – ɬɢɩɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɨ ɠ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɱɨɦɭ ɡ ɬɚɤɨɸ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɩɪɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɧɚɲɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ ɤɨɥɟɝɢ.

ǥ

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɿɧɲɢɯ ɦɟɞɿɚ-ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɪɢɱɟɬɧɢɯ ɞɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ), ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ, ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɽɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɇɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɝɚɡɟɬɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ (ɨɩɥɚɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɚɩɟɪɭ, ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ, ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɨɳɨ). ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿɫɧɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧɨɜɢɯ ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɳɨ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɿɧɲɟ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ – ɨɫɧɨɜɚ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɿ ɰɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɚɧɿɫɬɶ. Ⱦɨɞɚɧɚ ɿ ɦɿɧɨɜɚɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɡɚ Ɇɚɪɤɫɨɦ, ɞɨɞɚɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɧɚɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɬɨ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜɚɪɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɟɤɨɧɨɦɧɿɫɬɶ (ɱɚɫɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ). ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤ ɬɚɥɚɧɬ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɤɦɿɬɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɫɩɪɢɬɧɿɫɬɶ. Ɇɿɧɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ – terra incognita, ɬɨɦɭ ɳɨ ʀʀ ɩɨɹɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ – ɫɩɪɚɜɠɧɹ «ɪɿɱ ɭ ɫɨɛɿ» ɚɛɨ ɜɨɪɨɠɿɧɧɹ ɧɚ ɤɚɜɨɜɿɣ ɝɭɳɿ. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɬɢ ɰɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬ ɚɛɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ.

Сама собі ціни не складе

ɋɥɨɜɨ Ȼɿɥɥɭ Ƚɟɣɬɫɭ, ɹɤɢɣ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: «Ȼɚɝɚɬɶɨɯ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɣ ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɳɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɰɿɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɬɪɚɬ. Ʉɨɥɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɞɿɸɬɶ

41


ТЕОРІЯ Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɜɿɞɤɨɧɤɭɪɭɸɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɰɿɧɢ ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɚɞɚ- ɧɨɫɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɸɬɶ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. ɛɭɬɢ ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɢɡɧɚɌɚɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ. Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɰɟ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɝɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɿɧɬɟɥɟ- ɞɨɫɢɬɶ-ɬɚɤɢ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» (ɿɡ ɤɧɢɝɢ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɬɢ ɭɫɬɚɥɟɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ. «Ⱦɨɪɨɝɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ») Ⱥɥɟ ɹɤ ɛɭɬɢ ɡ ɪɢɧɤɨɜɨɸ ɪɟɁ Ȼɿɥɥɨɦ Ƚɟɣɬɫɨɦ ɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ȼɨɪɢɫɟɧɤɨ. ȼ ɣɨɝɨ ɚɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɱɢɬɚɽɦɨ: «Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɦɚɽɦɨ ɫɩɪɚɜɭ ɡ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦ ɧɚɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɛɨɪɨɦ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɧɚɞ ɹɤɢɦɢ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ»: ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ, ɬɚ ɣ ɡɚɪɚɡ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩǻȂǼǾǺǮȄǥȍ ɥɟɤɬ ɰɿɧ: ɪɢɧɤɨɜɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜɱɟɧɿ, - ɰɟ ɰɿɧɚ, ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚ ǰǶǺǮDZǮǣ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɰɿɧɚ, ɞɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɞɟɦɩɿɧɝɨɜɚ ɰɿɧɚ, ǮǯǿǼǹȌȀǻǼǦ ɚɧɚ,ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟ ɦɨɠɰɿɧɢ ɫɟɡɨɧɧɚ ɜɢɦɿɪɹɬɢ, ɨɫɤɿɥɶ- ǿǰǼǯǼDzǶ ɧɚ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ. ɤɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɫɩɟɩɿɞɞɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɿɫɧɭɽ ɿ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɞɚɬɧɟ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɱɚɫɬɢɧɢ. Ⱥɞɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢ- ɞɢɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɿɧɦɿɪɹɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɟɬɚɥɨɧ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ ɿ Ɉ.ɑɭɛɭɤɨɜɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɹɤɢɣ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɨɸ ɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ». ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧ: «ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɫɟ ɭɩɢɪɚ- ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɽɬɶɫɹ ɜ ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ. ɑɢ ɰɟ ɫɩɪɚ- ɜɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɞɿ ɮɚɬɚɥɶɧɚ ɛɟɡɜɢɯɿɞɶ, ɧɚ ɹɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ». ɩɪɢɪɟɱɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ? ɇɚ ɫɜɿɬ ɉɪɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɠɟ ɛɨɠɢɣ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨ- ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹ: ɜɨɧɢ ɧɚɞɬɨ ɿɧɞɢɜɿɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɫɬɿ). ɞɭɚɥɶɧɿ ɣ ɧɟɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ. ɉɪɨ ȱ ɞɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. Ɍɭɬ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɥɟɞɜɟ ɧɟ ɩɚɧɚɰɟɽɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɦɨɜɚ. Ɂɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧ- ɩɢɬɭ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ⱦ.ɇɿɤɨɥɚɫ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ Ⱥɥɟ ɳɨ ɬɚɤɟ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ? ɞɨɫɥɿɞɢɜ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɞɿɣɲɨɜ Ʉɚɠɭɬɶ, ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɿɜ, ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ. Ⱥ ɹɤ- ɬɪɟɛɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɳɨ ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɬɚɤɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ: ɛɟɡ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚ«11 ɛɟɪɟɡɧɹ 2011 ɪɨɤɭ əɩɨɧɿɸ ɠɚɧɶ ɿ ɡɚɩɢɬɿɜ. ȼɿɧ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɡɧɚɜɪɚɡɢɜ ɡɟɦɥɟɬɪɭɫ ɦɚɝɧɿɬɭɞɨɸ ɜ ɱɢɜ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 9 ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ Ɋɿɯɬɟɪɚ». ɋɤɿ- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ: ɬɟɦɚ, ɥɶɤɢ ɮɚɤɬɿɜ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧ- ɮɭɧɤɰɿɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɪɿɜɟɧɶ, ɬɨɱɧɿ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɿ ɤɚ ɡɨɪɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɹɤɿɫɬɶ, ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɿɧɭ ɰɿɽʀ ɿɧɮɨɪ- ɦɿɫɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ (ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ), ɦɚɰɿʀ? ɇɚ ɨɫɬɚɧɧɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞ- ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹ (ɮɨɩɨɜɿɞɿ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɞɚɫɬɶ. ɪɦɚ ɧɨɫɿɹ).

ǥ

ǵǺǥ

ɉɊɈ ȺȼɌɈɊȺ ɓȿɊȻȺɇɖ Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɪɨɯɢɦɨɜɢɱ ɡɚɤɿɧɱɢɜ Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ (ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ), ɫɟɤɰɿɸ ɞɥɹ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɨɧɟɬɢɤɢ ɋɨɪɛɨɧɧɢ (ɉɚɪɢɠ), ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ȼɿɣɫɶɤɨɜɨ-Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ (Ɇɨɫɤɜɚ), ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɪɨɦɚɧɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱ. ȱ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ. ɑɥɟɧ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɨʀ ɩɪɟɫɢ (ɉɚɪɢɠ). Ⱥɜɬɨɪ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɡɛɿɪɨɤ. ɇɢɧɿ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ɉɇɍ ɿɦ. ȱ. ȱ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ.

42

"ЖУРНАЛІСТ

Ȼɚɠɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɬ – ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɭɤɰɿɹ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸ, ɳɨ ɧɟ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɚɥɶɧɿ ɜ ɬɨɦɭ ɫɦɢɫ- ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɰɿɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɥɿ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɩɨɜɧɿ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ ɰɿɧɚɦɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɠɢɬɬɽɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɨɥɢɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɝɨɥɨɜɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- ɤɭ – ɜɨɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɪɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɿɝɿɥɿɡɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚ- ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɰɿʀ – ɡɚɝɚɥɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. ɮɚɤɬɨɪɢ (ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ ɩɪɨ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ), ɚ ɧɟ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɰɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɭɛɨɠɿɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ ʀʀ ɩɚɞɚɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɬɪɚɬɭ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɁɆȱ. ɿɧɤɨɥɢ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɐɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɩɪɨ ɨɞɧɭ ɿɡ ɡɨɧ ɑɨɦɭ ɝɚɡɟɬɚ «Times» ɤɚɬɟɝɨȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. Ɍɨɞɿ ɳɨ ɪɢɱɧɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɨɛɿ ɜɢɤɨɪɢɫɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɍɤɪɚʀɧɭ? ɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɟɡ ɩɨɫɢȾɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɚ- ɥɚɧɶ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɚ? Ɍɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɬɢɫɬɢɤɭ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ ɞɛɚɽ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɿɦɿɞɠ ɿ ɜɢɞɚɧɶ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤɿ ɭ ɧɚɫ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ʀɣ ɞɨɞɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɬɢ. ɬɤɨɜɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ. Ⱥɥɟ ɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɇɟɯɚɣ ɯɬɨɫɶ ɿɧɲɢɣ ɩɪɢɦɭɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɨɩɢɬ, ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɞɪɹɽɬɶɫɹ ɯɜɚɬɚɬɢɫɹ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɚ ɣ ɜɢɡɧɚ- ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚɛɢ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɱɚɽ ɪɢɧɤɨɜɭ ɰɿɧɭ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɫɜɨʀ ɲɩɚɥɶɬɢ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ, ɳɨ ɉɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ ɰɿɧ ɦɨɠɧɚ, ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɚɩɟɥɸɜɚɬɢ ɞɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ «ɞɚɛɵ Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɚ ɿ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɚ ɰɿɧɢ. ɡɚɩɭɞɪɢɬɶ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɭ ɦɨɡɝɢ». Ɉɫɶ ɞɟ ɫɬɢɯɿɹ ɚɛɫɭɪɞɭ: ɧɚɜɿɬɶ Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚɤɚ ɩɨɜɚɠɧɚ ɝɚɡɟɬɚ, ɹɤ «Ƚɨɥɨɫ ɽ ɫɩɪɚɜɨɸ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɞɟɥɿɤɚɬɍɤɪɚʀɧɢ» ɧɟ ɫɨɪɨɦɢɬɶɫɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɧɨɸ. Ɇɿɯɚɟɥɶ ɏɚɥɟɪ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɡɧɚɱɤɭ «ɰɿɧɚ ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪ- ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɝɿɜɥɿ – ɡɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ». Ⱥ ɹɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɜɿɪɧɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɚɞɠɟ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɭɞɶ- ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɚɫɨɜɨ ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɚɧɿɱɧɨ ɩɨɛɨɸɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɨɸ. ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɟɪɟɚɇɟɪɿɞɤɢɦ ɹɜɢɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɳɟɦ ɽ ɩɨɹɜɚ ɿ ɜ ȄǥǷ ȄǮǾǶǻǥ ɬɟɥɟɟɮɿɪɿ, ɚ ɬɢɦ ɰɿʀ. ȱ ɹ ɫɭɦɧɿɜɚɸɫɶ, ɳɨ ɞɨɝɨɜɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ǾdzǮǹȊǻǼ ǺǼǴdz ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɩɪɟɫɿ, ɡɚɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɚɪɿɥɢɯ ɧɨɜɢɧ (ɞɨ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ǿǽǾǮȄȌǰǮȀǶ ɪɟɱɿ, ɰɢɦ ɱɚɫɬɨ ɡɥɨɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɜɠɢɜɚɽ «5 ɤɚɧɚɥ», ɞɭɤɰɿʀ. Ɇɢɦɨɯɿɬɶ ǹǶȆdz ȄǥǻǼǰǶǷ ɭ ɹɤɨɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɨǽǾdzȄdzDzdzǻȀ ɜɨɫɬɿ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɛɪɟ ɬɿɬɰɿ, ɹɤɭ ɞɹɞɶɤɨ ɜɟɡɟ: ɛɨ ɤɨɥɢ ɡɧɚɯɨɞɢɲɫɹ ɧɚ ɫɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ). əɤ ɫɭɬɬɽɜɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɞɨɬɚɰɿʀ, ɚ ɰɟ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ⱦɟɜɿɞ Ɋɟɧɞɨɥ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɜɢɩɚɞɨɤ «Ƚɨɥɨɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ», ɬɨ ɧɭ ɜɿɞ ɜɢɧɚ, «ɜɢɬɪɢɦɚɧɿ» ɧɨɜɢɧɢ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɫɜɨʀɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɟ ɩɨɥɿɩɲɭɸɬɶ. ɰɿɽʀ ɝɚɡɟɬɢ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ Ƚɨɪɥɨɜɚ *** 20 ɫɿɱɧɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɇɿɤɿɬɚ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɬɚɤɿ ɞɪɿɛɧɢɰɿ, ɹɤ Ɇɿɯɚɥɤɨɜ ɛɭɜ ɝɨɫɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɡɛɢɬɤɢ. Ɇɨɧɨɩɨɥɶɧɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚ- «Ƚɥɢɛɨɤɟ ɛɭɪɿɧɧɹ» ɉɟɪɲɨɝɨ ɰɿɸ ɽ ɜɿɞɥɭɧɧɹɦ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɢɬɭ- ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ (ɯɨɱɚ ɿ ɰɟ ɦɚɽ ɩɟɜɧɟ ɤɚɧɚɥɭ. ɇɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɟɞɭɱɨɝɨ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɤɨɪɭɦɨɧɨɩɨɥɶɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɏɨɱɚ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɤɢ- ɩɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɚɜɿɥɥɹ ɜ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɞɚɬɢ ɡ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɭ ɰɿɧɭ ɫɶɤɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɤɿɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɧɨɦɢɬɟɰɶ ɚɮɨɪɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɜ: ɪɢɧɤɭ, ɹɤɳɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɿɧɮɨ- ɚɧɨɧɿɦɧɚ ɛɟɡɤɚɪɧɿɫɬɶ. ɪɦɚɰɿɣɧɭ ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ ɣ ɿɧɬɟɪɜɟɧɐɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɛɥɢɫɤɚɜɢɱɧɨ ɰɿɸ. əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɜɪɚɡɢɥɚ ɦɟɧɟ – ɹɤɚ ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɤɢ ɞɨɥɟɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɧɭɜɚɬɰɿɜ ɳɨ ɦɭɡɢɤɭ ɡɚɦɨɜɥɹɽ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɿɧ- ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨ- ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɹɜɢɬɢ.

ǰ

У К РА Ї Н И "


ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ

ȇȠșȡȜȡȡȜȞȜ ȖșȤșȥȡȳ 1 вересня ГИРИЧ Василь Павлович – ветеран журналістики. Сміла Черкаської області. ЖАЙВОРОН Михайло Микитович - помічник голови Житомирської ОДА, член НСЖУ. Житомир. 2 вересня КОЗИР Олександр Васильович – ветеран журналістики. Краснопілля Сумської області. КОЗИЦЬКА Валентина Андріївна - головний редактор газети «Уманська зоря». Умань Черкаської області. ЖИЛІБОВСЬКА Тетяна Володимирівна - кореспондент газети «Сміла». Сміла Черкаської області. ПОДІЛЬСЬКИЙ Едуард Петрович – ветеран журналістики. Погребище Вінницької області. 4 вересня ОРБЕЛІ Нодар Георгійович - директор ТРК «Тясмин». Черкаська область. БОРИСЮК Тарас Григорович – редактор газети “Нова Вінницька газета”. Вінниця. ПАДРА Дмитро Семенович – ветеран журналістики, Дзержинськ Донецької області. 5 вересня МОНАЄНКОВ Валентин Михайлович – ветеран журналістики. Рівне. ЮВІЛЕЙ. 80 років! ВАСИЛЬЧУК Святослав Карпович - ветеран журналістики. Житомир. ЮВІЛЕЙ. 6 вересня БОЧКАРЬОВ Валентин Миколайович – заступник головного редактора газети «Сім днів». Дніпропетровськ. ЮВІЛЕЙ. СВІДОВСЬКОВ Леонард В‘ячеславович - головний редактор громадсько-політичних програм телебачення Луганської ОДТРК. ЮВІЛЕЙ. 7 вересня ПРОНІНА Галина Василівна – завідувач відділу газети „Житомирщина”. Житомир.

ЛЯШУК Світлана Олександрівна – заступник редактора, голова первинної журналістської організації газети «Вісті Ковельщини». Ковель Волинської області. ЮВІЛЕЙ. 8 вересня МИКИТЕНКО Тетяна Микитівна - відповідальний секретар газети «Шевченків край». Звенигородка Черкаської області. 9 вересня БАЛАН Лариса Іллівна – редактор газети “Гайсинський вісник”. Гайсин Вінницької області. ОРЛОВ Сергій Олександрович – завідувач редакції Волинської ОДТРК. Луцьк. ЮВІЛЕЙ. 10 вересня БРИЖ Олександр Михайлович – голова Донецької обласної організації НСЖУ, головний редактор газети «Донбасс». 11 вересня КАВУН Олексій Дем'янович - власний кореспондент газети "Голос України" у Житомирській області. ТКАЧУК Сергій Володимирович – коментатор радіо Волинської ОДТРК. Луцьк. ЮВІЛЕЙ. 12 вересня ГРИНЧЕНКО Віра Олексіївна - ветеран журналістики. Свердловськ Луганської області. ЮВІЛЕЙ. 90 років! РОМАНЮК Ніна Вікторівна- власкор газети «Україна молода» у Волинській області. Луцьк. СТЕПАНЕНКО Нелля Олександрівна – головний редактор всеукраїнського журналу «Меркурий». Донецьк. 13 вересня МАЛЮТЯК Володимир Іванович – ветеран журналістики. Крижопіль Вінницької області. ЗОНА Наталя Олександрівна – заступник головного бухгалтера газети «Приазовский рабочий». Маріуполь Донецької області.

14 вересня СТРІЛЬЧУК Анатолій Павлович - редактор газети "Слово Полісся". Баранівка Житомирської області. 15вересня НАБРУСКО Віктор Іванович – секретар НСЖУ. Київ. ГАСЮК Віра Андріївна – завідувач відділу газети “Вінниччина”. Вінниця. НОВИКОВ Петро Васильович - ветеран журналістики. Донецьк. ВЛАСЕНКО Інна Віталіївна – завідувач редакції національних і освітніх програм Житомирської ОДТРК. ЮВІЛЕЙ. КОРСАК Іван Федосійович – шефредактор газети «Сім’я і Дім». Луцьк. ЮВІЛЕЙ. КУБЛИЦЬКА Світлана Василівна – власний кореспондент Національної радіокомпанії України в Харківській області. Харків. 16 вересня МАТІЙКО Ростислав Миколайович – редактор газети «Бізнес-афіша». Полтава. ДЕМИДЕНКО Надія Іванівна – незалежний журналіст. Суми. МАЗУР Андрій Павлович – кореспондент “Нової Вінницької газети”. Вінниця. 17 вересня РУДЕНКО Анатолій Феодосійович – секретар первинної журналістської організації газети «Ленінська правда». Суми. ШАВОРСЬКА Тамара Дмитрівна – завідувач відділу газети “Подільский край”, секретар первинної організації НСЖУ. Бар Вінницької області. ШАШУК Віра Артемівна – директор Сарненської ТРК «Полісся». Сарни Рівненської області. ТАРАСЮК Віталій Іванович – головний редактор газети «Гомін». Млинів Рівненської області. 18 вересня МЕЛЬНИК Ірина Григорівна – голова Чернігівської обласної організації НСЖУ, голова Чернігівського пресклубу реформ. Чернігів. ПАНКОВ Олександр Григорович – голова Луганської обласної організації НСЖУ. Луганськ. КОРНЮЩЕНКО Іван Пилипович – ветеран журналістики. Конотоп Сумської області.

ЖУРИЛО Станіслав Дмитрович - головний редактор газети «Вечірні Черкаси». Черкаси. ПИСЬМАК Галина Володимирівна - редактор „Коростишівської газети”, Коростишів Житомирської області. КУЗЬМЕНКО Олена Олександрівна – редактор газети «МНС-інфо». Рівне. 20 вересня КИМАК Леонід Борисович – ветеран журналістики, заступник голови правління Вінницької обласної організації НСЖУ. Вінниця. ЗОРІК Олександр Іванович - фотокореспондент газети «Северодонецкий химик» ПАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот».Сєверодонецьк Луганської області. ЮВІЛЕЙ. 21 вересня ПАНФІЛОВА Тетяна Георгіївна – бухгалтер НСЖУ. Київ. КУЩ Павло Віталійович — власний кореспондент газети «Україна молода». Донецьк. ГРИНЬОВА Катерина Анатоліївна - редактор газети «За уголь». Донецьк. ФІГОЛЬ Богдан Михайлович член правління Івано-Франківської обласної організації НСЖУ. ЮВІЛЕЙ. 22 вересня ФІЛІППОВА Марина Вікторівна міський голова, член НСЖУ, член редколегії газети «Красний Луч». Красний Луч Луганської області. ЮВІЛЕЙ. КОБИЛІНСЬКИЙ Сергій Володимирович – лікар, член НСЖУ, активний автор медичних видань області. Житомир. ЮВІЛЕЙ. ДІДУХ Володимир Михайлович - член правління Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, секретар Галицької організації НСЖУ. Галич Івано-Франківської області. ХАДЖИ-ІВАН Петро Федорович – редактор газети «Ренийский вестник». Рені Одеської області. 24 вересня ДАРАГАН Юрій Вікторович – генеральний директор ТРК «Відікон». Суми. ЮВІЛЕЙ. ВЛАЩУК Валерій Володимирович – завідувач відділу газети “Вінниччина”. Вінниця. БІЛИЙ Володимир Дмитрович – ветеран журналістики. Жмеринка Вінницької області.

ɏɊɈɇɈȽɊȺɎ

ВИСЛОВЛЮЄМО СПІВЧУТТЯ

ȼɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ɝɥɢɛɨɤɿ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɇɋɀɍ ȼɚɥɟɧɬɢɧɿ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɿ ɋəɆɊɈ, ʀʀ ɪɿɞɧɢɦ ɿ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɨʀ ɜɬɪɚɬɢ – ɬɪɚɝɿɱɧɨʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ȱɜɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱɚ ɋəɆɊȺ. Ɂɟɦɥɹ ɣɨɦɭ ɩɭɯɨɦ! ɉɚɦ‘ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɠɢɬɢɦɟ ɜ ɣɨɝɨ ɭɱɧɹɯ, ɜ ɫɟɪɰɹɯ ɪɿɞɧɢɯ, ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ, ɤɨɥɟɝ ɩɨ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɨɮɿɫɭ ɇɋɀɍ.

НОВЕ В РЕЄСТРАЦІЇ ПРЕСИ ɉ'ɹɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ Ʉɚɛɿɧɟɬ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ʋ633 «Ⱦɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ». ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ, ɳɨ ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱥ ɫɚɦɟ - ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɩɪɟɫɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɟɫɭ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɸɫɬɢɰɿʀ Ɇɿɧ’ɸɫɬɭ ɜ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɿɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɰɿ Ʉɪɢɦ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɦɦ. Ʉɢɽɜɿ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɍɤɪɞɟɪɠɪɟɽɫɬɪɭ. ȱɧɮ. «ɀɍ». "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

43


КОНКУРСИ ШАРИЙ Микола Павлович – заступник головного редактора газети «Сільські новини». Дніпропетровськ. ЮВІЛЕЙ. КІРШ Олександр Вікторович шеф-редактор журналу «Бухгалтер». Харків. 25 вересня ВІКТОРУК Анатолій Федорович – редактор газети «Шполянські вісті». Шпола Черкаської області. МАНДЗЮК Федось Григорович – колишній редактор газети «Луцький замок». Луцьк. ЮВІЛЕЙ. 26 вересня БУРЧО Йосип Олександрович – член ревізійної комісії НСЖУ, головний редактор газети «Прес-кур‘єр». Одеса. ЮВІЛЕЙ. МАТВІЄНКО Віталій Дмитрович – ветеран журналістики. Глухів Сумської області. ГРУЗДЄВА Лариса Олександрівна - ветеран журналістики. Рубіжне Луганської області. ЮВІЛЕЙ. МАЦЕНКО Микола Іванович – редактор газети “Колос”. Погребище Вінницької області. ЧУБ Ігор Вікторович – заступник редактора газети «Віче-Інформ». Луцьк. 27 вересня ЧЕРЧАТИЙ Ігор Костянтинович – головний редактор газети «Полтавська думка». Полтава. ТОЛУБКО Людмила Іванівна - директор підприємства «Газета «Резон», головний редактор щотижневика «Резон». Первомайськ Луганської області. КОМАРОВ Валерій Сидорович – заступник головного редактора газети «Приазовский рабочий». Маріуполь Донецької області. 28 вересня БІЛЕЦЬКА Раїса Гаврилівна -головний редактор газети «Шевченків край». Звенигородка Черкаської області. ХОМЕНКО Володимир Михайлович – ветеран журналістики. Звенигородка Черкаської області. 30 вересня ВАТАМАНЮК Дмитро Михайлович - член правління ІваноФранківської обласної організації НСЖУ. ШТУРНАК Зіновій Васильович головний редактор газети «Злагода», член правління Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, секретар Тлумацької організації НСЖУ. Тлумач Івано-Франківської області.

ɄɈɅɂ ȼȿɊɋɌȺȼɋə ɇɈɆȿɊ

Цифрові прис трас ті Ɉɫɬɚɧɧɿ ɦɿɫɹɰɿ ɜ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɦɟɞɿɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɠɧɽ ɰɭɧɚɦɿ. ɇɚɰɪɚɞɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɞɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ Ɇɏ-1, -2, -3, -5 ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ DVB-T2 (MPEG-4) ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ 15 ɤɜɿɬɧɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɬɢɩɨɜɢɯ ɭɝɨɞ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɿɜ. (ɉɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ «ɰɢɮɪɭ» ɿ ɩɪɨ ɰɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɢ ɜɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɢɫɚɥɢ).

ȱ ɨɫɶ ɫɬɚɥɨɫɹ: 15, 16, 17 ɫɟɪɩɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ɰɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫ. əɤ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɫɚɣɬ ɇɚɰɪɚɞɢ, ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɛɭɥɨ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɨ 28 ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. ɍ ɰɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɧɚɞɿɣɲɥɨ 59 ɡɚɹɜ ɜɿɞ 54 ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɂ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ ɱɨɬɢɪɢ ɜɿɥɶɧɿ ɦɿɫɰɹ ɜ Ɇɏ-5, ɬɨɛɬɨ ɩɨ ɱɨɬɢɪɢ ɱɚɫɬɨɬɢ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ 165 ɦɿɫɬ, ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ «Ɂɟɨɧɛɭɞ». ɉɨɞɚɧɨ 1055 ɡɚɹɜ ɜɿɞ 182 ɌɊɈ, ɡ ɧɢɯ 37 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ 145 ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ. 15 ɫɟɪɩɧɹ ɱɥɟɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɨɞɚɜɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. Ⱥɥɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɟɪɫɬɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ 18 ɫɟɪɩɧɹ. Ɋɚɧɿɲɟ ɝɨɥɨɜɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɆȺɇɀɈɋɈȼ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɛɭɞɟ ɰɿɤɚɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ «Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɰɟ ɧɟ ɬɟɧɞɟɪ, ɚ ɫɚɦɟ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɦɚɝɚɽ ɧɟ ɬɨɣ ɦɨɜɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɛɿɥɶɲɟ ɝɪɨɲɟɣ, ɚ ɬɨɣ, ɤɨɬɪɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɣɰɿɤɚɜɿɲɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ». Ɂɚɹɜɢ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɤɢ ɜɫɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɞɟɹɤɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɢɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɌɈȼ «Ɂɚɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ», Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ɇɟɝɚ», ɌɈȼ «Ƚɪɚɜɿɫ-Ʉɿɧɨ», ɌɈȼ «Ɍɟɥɟɫɬɭɞɿɹ «Ⱥɫɬɪɚ -ɌȻ», ɌɈȼ «ɌɊɄ «ɌɟɥɟɊɚɞɿɨɋɜɿɬ». ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ «ɧɿɲɟɜɢɯ». Ɍɚɤ, ɜ ɟɮɿɪɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɭɬɶ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɤɚɧɚɥɢ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɤɭɥɿɧɚɪɿɸ, ɦɭɡɢɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɢ, ɩɨɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɪɨɡɤɨɲɿ ɬɚ ɿɧ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɽ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɢɬɹɱɭ ɬɚ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ. 16 ɫɟɪɩɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ 550 ɡɚɹɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɧɚɦɿɪ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɿ Ɇɏ-5 ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. Ȼɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɹɜɢ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɿɣ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ, Ʉɢʀɜɫɶɤɿɣ, Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɬɚ ȺɊ Ʉɪɢɦ. ɍ ɰɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɳɟ 72 ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɹ, ɧɚ ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɨɝɨɥɨɫɢɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ. ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɱɥɟɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɟ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɨɞɧɚɤ ɜɢɫɭɜɚɥɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɬɚɥɚɫɹ ɧɚ ɬɟ, ɱɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ ɿɡ ɌɈȼ «Ɂɟɨɧɛɭɞ». ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɨɜɢɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 24 ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɨɛɭ ɛɟɡ ɪɟɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ Ɉɤɫɚɧɚ ȽɈɅɈȼȺɌȿɇɄɈ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭ: «Ɂɚɪɚɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ɇɚɣɠɟ 70% ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɨɜɥɹɬɶ ɩɨ 2-3 ɝɨɞɢɧɢ, ɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɦɚɸɬɶ ɧɚ 24 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɞɨɛɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɨɞɚɸɱɢ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɿɧɲɢɦ, ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦ ɦɨɜɧɢɤɚɦ, ɜɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɝɚɥɶɦɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɢɤɢ ɧɟ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ». 17 ɫɟɪɩɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɢɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɜɿɥɶɧɿ ɦɿɫɰɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ ɿɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ. Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɡɚɪɚɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɢɣ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ, ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɡɢɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɭɞɭ. ȱ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɞɭɦɤɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɩɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɥɢɩɧɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɶɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɪɿɲɟɧɶ ɇɚɰɪɚɞɢ ɿ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ: «Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɭɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ ɩɿɞɫɬɚɜ ɫɯɜɚɥɸɜɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɭɯɜɚɥɟɧɢɯ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ». ȱɧɮ. «ɀɍ».

“Журналіст України”, № 08’ 2011. Свідоцтво про реєстрацію №5427, серія КВ. Адреса редакції: 01001, м. Київ - 1, вул. Хрещатик, 27-а. Тел.: (044) 234-23-59, 0-67-979-77-75. Тел.: (044) 591-10-12.

44

E-mail: ju@nsju.org, veranik@i.ua, pressa_info@ukr.net Видавець – редакція журналу “Журналіст України”. Літературний редактор – А.А.Слинько. Верстка – Т.М.Марченко. Матеріали з позначкою ® друкуються на правах реклами. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Друк: ТОВ «Поліграфічний центр «Прінт-24», 04074, Київ, вул. Шахтарська, 9-г. Здано до друку 17 серпня 2011 року.

Журналіст України № 8 тексти  

Журналіст України, зміст

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you