Page 1

№ 02’ 2012

Парламентський комітет:

Головне, щоб не забули про свободу слова для ЗМІ

Михайло БАТІГ: чути звинувачення в цензуруванні газетного контенту від людини, яка сама регулярно переписує журналістські матеріали, досить дивно.

Олена БОНДАРЕНКО: Посада голови комітету не обов‘язково може бути закріпленою за БЮТом. Свої пропозиції може подавати і НУ-НС. Сподіваюся, опозиція збере залишки розсудливості і найближчим часом винесе іншу кандидатуру.

Андрій ШЕВЧЕНКО: На тлі утисків свободи слова, інших маразмів, що відбуваються в Україні, моя відставка – не найбільша проблема Ольга ІЛЬЮХІНА призначає побачення журналістам у соціальних мережах.


Про цікаві новації 80-річної районки з Київщини «Трибуна праці» читайте на 14 стор. нашого часопису. Акцентуємо увагу на тому, що цей невеличкий колектив випускає двічі на тиждень газету загальним обсягом 8 сторінок формату А3 ( практично 100% власного контенту, редакція взагалі відмовилась від телепрограми), додатки для офіціозу (щоб не загромаджувати ним видання) «Вісник Іванківської РДА та райради», «Податкові новини», «Вісник управління ПФУ в Іванківському районі», «Меркурій» (освітянське видання), а також веде веб-сторінку в інтернеті. НА ФОТО Володимира Ігнатюка: невеликий колектив редакції «Трибуни праці», який виконує великий обсяг роботи.

Районка, що виходить і в інтернеті

В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ


АКЦІЇ


Фото Дмитра ТАРАСЮКА.

А ЯК У НИХ?


ОКО «ЖУ»

Талант побачити...

Третя премія World Press Photo в номінації “Spot News Singles” (фото з місця подій). Автор - Гліб ГАРАНИЧ, у минулому фотокореспондент «Укрінформу», нині - в “Reuters”. Бомбардування міста Горі 9 серпня 2008 року.

Віктор СУВОРОВ. З проекту “Собачі бої”.


ОКО «ЖУ»

Антуан Д`АГАТА. З проекту “Одісея”.

Міла ТЕШАЄВА. Бухара. Цирк.


ОКО «ЖУ»

Віктор МАРУЩЕНКО. З проекту “Донбас-країна мрій”.


ОКО «ЖУ»

Микола ТРОХ. Без назви.


У НОМЕРІ

ȼɅȺȾȺ ȱ ɁɆȱ

КОМІТЕТ БЕЗ ГОЛОВИ -

ɇ

ЖУРНАЛІСТИ БЕЗ ЗАХИСТУ ?

ВЛАДА І ЗМІ Комітет без голови – журналісти без захисту?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 стор. В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Конструктивна критика. Кіровоград. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 стор. Обласні видання в Донецьку та Ужгороді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 стор.

ɚ ɞɟɧɶ ɜɟɪɫɬɤɢ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɢ, ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ. ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ: 22 ɝɪɭɞɧɹ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɤɨɦɿɬɟɬ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɧɟɞɨɜɿɪɭ Ⱥɧɞɪɿɽɜɿ ɒɟɜɱɟɧɤɭ. Ɂɚ ɰɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɲɟɫɬɟɪɨ ɡ ɞɟɜ'ɹɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ (Ɉɥɟɧɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɚɧɞɿɤ, Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɚɝɪɚɽɜ, Ɉɪɟɫɬ Ɇɭɰ, Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɏɟɞɭɧ ɡ ɮɪɚɤɰɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɜ ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɨɥɭɛ ɡ ɮɪɚɤɰɿʀ ɤɨɦɩɚɪɬɿʀ). ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɩɨɡɢɰɿʀ - Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɛɞɭɥɥɿɧ ɿ Ɉɥɟɧɚ Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ ɡ ɮɪɚɤɰɿʀ «ȻɘɌ-Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ» ɬɚ ɘɪɿɣ ɋɬɟɰɶ ɡ ɮɪɚɤɰɿʀ ɇɍ-ɇɋ - ɩɟɪɟɞ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɡɚɥɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. ɓɟ ɨɞɢɧ ɛɸɬɿɜɟɰɶ ȼɿɤɬɨɪ ɍɤɨɥɨɜ ɧɟ ɛɭɜ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ. Ⱥɠ ɡɚɧɚɞɬɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ Ɋɚɞɚ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɚ ɧɚ ɬɚɤɟ (ɫɤɚɠɟɦɨ, ɹɜɧɨ ɧɟɨɞɧɨɫɬɚɣɧɟ) ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɿ ɜɢɧɟɫɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɜɤɢ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɜ ɫɟɫɿɣɧɭ ɡɚɥɭ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ, ɩɪɨ ɳɨ ɧɚ ɫɟɫɿʀ ɡɚɹɜɢɜ ɞɟɩɭɬɚɬ ɋ. ɋɚɫ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ, 11 ɫɿɱɧɹ, ɡɚɫɥɭɯɚɜɲɢ Ɉɥɟɧɭ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɧɟɫɥɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ, ɚ 13 ɫɿɱɧɹ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɜɿɞɤɥɢɤɚɥɚ Ⱥɧɞɪɿɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ 245 ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ. ɉɪɨ ɰɸ ɩɨɞɿɸ ɁɆȱ ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɢɫɚɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɨɞɪɨɛɢɰɹɦɢ, ɜɿɞɫɢɥɚɽɦɨ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɞɨ ɫɬɟɧɨɝɪɚɦ ɫɟɫɿʀ. Ɂ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ. Ⱥ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɧɢɤɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɶ. ɋɤɚɠɿɦɨ, Ɉɥɟɧɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɿ ɩɪɨɜɥɚɞɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶ Ⱥɧɞɪɿɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɿɝ ɡɿɛɪɚɬɢ ɡɚɫɿɞɚɧɶ. Ⱥ ɬɨɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟ ɯɨɞɢɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɪɨɜɥɚɞɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ. Ɉɥɟɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ, ɳɨ Ⱥɧɞɪɿɣ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɿɧɤɨɥɢ ɜɢɞɚɜɚɜ ɡɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ⱥ ɜ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɩɪɟɫ-ɫɥɭɠɛɢ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹ: «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ʌɢɬɜɢɧ ɡɭɩɢɧɢɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɧɫɨɪɫɬɜɚ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɜ ɩɿɜɬɨɪɚ ɦɿɫɹɰɿ ɬɨɦɭ, ɩɿɫɥɹ ɫɤɚɧɞɚɥɭ ɡɿ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹɦɢ ɭ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɹɯ ɬɟɤɫɬɭ: ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ, ɳɨ ɬɟɤɫɬ ɡɚɤɨɧɭ, ɧɚɞɚɧɢɣ Ɉɥɟɧɨɸ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɪɨɡɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɟɧɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɡɚɥɿ». Ɉɥɟɧɚ ɡɚɹɜɥɹɽ, ɳɨ ɤɨɦɿɬɟɬ ɨɱɨɥɸɽ ɧɟɱɟɫɧɚ, ɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɡɚɛɭɥɚ ɩɪɨ ɱɟɫɬɶ, ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɤɨɧɨɫɥɭɯɧɹɧɿɫɬɶ, ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽ Ⱥɧɞɪɿɹ ɜ ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦ ɚɜɬɨ ɳɟ ɦɿɫɹɰɶ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɤɥɚɜ ɭ 2007 ɪɨɰɿ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɬɪɢɦɚɜ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɣ ɧɨɦɟɪ

ПЕРЕДПЛАТА-2012 Вона таки впала! Та залишаймося оптимістами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 27 стор.

(Продовження на 2-й стор.).

ПОСМІХНІТЬСЯ Володимир ІВЧЕНКО. Київ. Я їм свисну!.., Геніально! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 стор.

СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ Сергій СКІБЧИК. Рівненщина. Клуб аристократів чи любительські об‘єднання? . . . 5 стор. Семен ПЕРЦОВСЬКИЙ. Луганська область. Бей своих, чтоб чужие боялись? . . . 7 стор. ХРОНОГРАФ Володимир НЕВМИТИЙ. Милосердні дарунки. Одеса. ….. 9 стор. В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ Володимир Пісковий повернувся! Підготував Володимир БРЕУРОШ. Кіровоградська область . . . . . . . . . . . . . . . . 10 стор. Михайло БАТІГ. З приводу висловлювань пана І. Гужви про цензуру в газеті «Сегодня» . . . . . 13 стор. Ольга ВОЙЦЕХІВСЬКА. Київщина. Трибуна правдивого слова . . . 14 стор., 2 стор обкл. ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА Студенти ставлять оцінки мас-медіа. Марія ДУМИЧ, Христина КАЛИН, Ірина МАТВІЇШИН, Анна РОМАНДАШ, Марія ПАСЕЛЬСЬКА, Софія ФЕДИШИН. Львів. . . . . . . . . . . . . 16 стор. Василь ЛИЗАНЧУК. Львів. Післямова до студентських робіт . . . . . . . . . . . . . . . . 20 стор. ОКО «ЖУ» Андрій ТРИЛІСЬКИЙ. Київ. Хороших фотографів менше, ніж хороших художників . . . . .21 стор., кольорова вкладка. ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ Олександр Макарський. Київ. Подія для мільйонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 стор. СПІЛКА. ПОРТРЕТИ Вікторія ПЛАХТА про Андрія ЗАЦЕРКОВНОГО. Івано-Франківськ. Був редактором п’яти газет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 стор. Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ про Михайла БЕЗПАЛЬКА. Львів. Постійний пошук і вічний неспокій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 стор. А ЯК У НИХ? Дмитро ТАРАСЮК. Рівне – Китай. За мурами Великої китайської стіни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 стор., 4 стор обкл. ТЕХНОЛОГІЇ Ніл ФОУЛЕР. Англія. Как спасти региональную прессу от катастрофы . . . . . . . 32 стор. Ольга ІЛЬЮХІНА. Київ. Вместе весело шагать по просторам соцсетей . . . . . . 32 стор. Єрік КІМ. США. 100 вещей, которые я узнал о фотографии. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 стор. БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! Лідя РУТА. Київ. Живіть довго й радісно! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 стор.

МЕДІАПРАВО Інформація про особисте життя чиновників: про що можна інформувати громадськість. Коментарі медіа-юристів Тараса ШЕВЧЕНКА, Романа ГОЛОВЕНКА. Підготувала Марія ВАЛЕР’ЄВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 стор. Тетяна КОТЮЖИНСЬКА. НСЖУ. Гонорар журналістам – виплата не обов’язкова. Виселити не мають права. Навіть без укладання договору. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 стор.

Читайте в наступному номері: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɏȱȱ ɡ’ʀɡɞ ɇɋɀɍ.

КНИГИ ЖУРНАЛІСТІВ Роки й долі. Київ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 стор.

ɉɪɨ ɠɿɧɨɤ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ.

ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ Іменинники березня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 стор. АКЦІЇ Живиця душі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 стор., 3 стор. обкл.

02 ’ 2012

http://nsju.org/tabmenu/pro_zhurnal "ЖУРНАЛІСТ

http://unuj.org/jurnalist-ukrainy/dovidka

У К РА Ї Н И "

1


ВЛАДА І ЗМІ Засновники журналу – Національна спілка журналістів України та Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка. Виходить з січня 1975р. Передплатний індекс 40778. Періодичність — щомісяця. © “Журналіст України”. 2012. РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова ЛУБЧЕНКО Ігор Федорович, голова Національної спілки журналістів України; АЛЕКСЄЄВ Юрій Миколайович президент Київського славістичного університету; БРИЖ Олександр Михайлович головний редактор газети “Донбасс”; БУРЧО Лариса Григорівна головний редактор газети “Вечерняя Одесса”; ЄФІМОВ Микола Олексійович генеральний директор телекомпанії “ТВ5” (м. Запоріжжя);

Комітет без голови (Початок на 1-й стор.).

ɜ ɝɨɬɟɥɿ, ɦɚɸɱɢ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ Ʉɢɽɜɿ, ɱɢɦ ɧɚɧɿɫ ɡɛɢɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 1,5 ɦɥɧ ɝɪɧ... Ⱥɧɞɪɿɣ ɿɪɨɧɿɡɭɽ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɡɜɢɧɭɜɚɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɳɟ ɜ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɝɚɡɨɜɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɆȼɎ, ɜɿɧ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɞɧɨɩɚɪɬɿɣɰɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɞɿʀ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɣɞɟɪɫɶɤɢɦ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɟɪɟɞ ɜɢɛɨɪɚɦɢ… əɤ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜɝɨɥɨɫ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɤɢɥɢɦɧɨ. Ⱥ ɳɨ ɠ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ? Ƚɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ ȱɝɨɪ Ʌɭɛɱɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜɫɹ ɰɹ ɦɟɬɭɲɧɹ ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɨʀ ɚɝɿɬɚɰɿʀ, ɱɢ ɧɟ ɱɢɧɢɬɶɫɹ ɬɢɫɤ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɁɆȱ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɜ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɭɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, ɤɨɥɢ ɠ ɣɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɥɨɜɚ? Ⱦɟɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɰɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɬɸɬɸɧɨɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɚ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɤɪɭɬɹɬɶɫɹ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɿ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɿɜ. ȱɧɲɿ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɫɤɚɧɞɚɥ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɹɤ ɩɪɚɜɥɹɱɨʀ ɤɨɚɥɿɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɬɚɤ ɿ ɛɭɞɟ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɚɛɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɚ. əɤ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɪɿɲɢɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ? əɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ? Ɂ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ - ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. ɱɨɥɿ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. ɋɤɚɠɭ ɬɚɤ: ɭ ɧɚɲɿɣ ɮɪɚɤɰɿʀ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɢɫɹ ɡ ɰɢɦɢ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɱɨɦɭ ɜɥɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɦ ɞɢɤɬɭɜɚɬɢ ɿ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ, ɤɨɝɨ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɦɚɽ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ?!

ІВШИНА Лариса Олексіївна головний редактор газети “День”; КВІТ Сергій Миронович президент Національного університету “КиєвоМогилянська академія”; КЛИМЕНТЬЄВ Вадим Григорович – директор-головний редактор Дніпропетровського обласного комунального підприємства «Інформаційноаналітичне агентство «Регіон»; КУРПІЛЬ Степан Володимирович народний депутат України; НАБРУСКО Віктор Іванович секретар НСЖУ; ПАНЧУК Дмитро Овксентійович головний редактор газети “Житомирщина”; РІЗУН Володимир Володимирович директор Інституту журналістики Київського Національного університету ім. Шевченка; САВВОВ Антон Іванович президент Східноукраїнської академії бізнесу. Харків; СОРОКА Михайло Михайлович заступник генерального директора «Укрінформу»; ТАРАСЮК Дмитро Володимирович представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Рівненській області; ТОКАРСЬКИЙ Микола Миколайович головний редактор газети “Приазовський робочий” (м. Маріуполь); ТРОЇЦЬКА Наталя Василівна головний редактор газети “Слава Севастополя”; ЧЕРЕМНИХ Віра Миколаївна головний редактор журналу “Журналіст України”; ШВЕЦЬ Олександр Юхимович головний редактор газети “Факти”. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР Заслужений журналіст України ВІРА ЧЕРЕМНИХ .

2

Ⱥɧɞɪɿɣ ɒȿȼɑȿɇɄɈ – ɟɤɫɝɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɚ ɮɪɚɤɰɿɹ ȻɘɌ: - Ⱦɭɦɚɸ, ɞɨ ɜɢɛɨɪɿɜ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟ, ɚɞɠɟ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɡɧɿɦɚɥɚ ɦɟɧɟ ɡ ɩɨɫɚɞɢ, ɳɨɛ ɡɧɨɜɭ ɜɿɞɞɚɬɢ ʀʀ ɨɩɨɡɢɰɿʀ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɜɿɞɫɬɚɜɰɿ ɧɟ ɛɚɱɭ ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɚ ɬɥɿ ɭɬɢɫɤɿɜ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ, ɿɧɲɢɯ ɦɚɪɚɡɦɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɰɟ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ȼ ɱɨɦɭ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɚɤ ɰɟ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɱɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚɲ ɤɨɦɿɬɟɬ ɦɿɝ ɛɢ ɛɭɬɢ ɬɪɢɛɭɧɨɸ ɨɡɜɭɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɰɢɦ ɫɬɚɬɢ ɧɚ ʀɯ ɡɚɯɢɫɬ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɰɟɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɜɥɚɞɨɸ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɬɚɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɜɢɪɿɲɢɜ, ɳɨ ɜɿɞɫɬɚɜɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɡɚɤɪɢɬɢ ɪɨɬɚ ɦɟɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɱɢ ɦɨʀɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɫɢɥɿ, ɬɨ ɦɭɲɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɞɭɠɟ ɩɨɦɢɥɹɽɬɶɫɹ! Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɥɨɜɚ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ, ɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɦɢ ɫɬɨʀɦɨ. Ɍɟɩɟɪ ɭ ɦɟɧɟ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɡɚɩɢɬɭɸɬɶ, ɤɨɝɨ ɹ ɦɿɝ ɛɢ ɛɚɱɢɬɢ ɧɚ "ЖУРНАЛІСТ

Ɉɥɟɧɚ ȻɈɇȾȺɊȿɇɄɈ – ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɮɪɚɤɰɿɹ ɩɚɪɬɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ: - ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɥɸɬɨɝɨ ɦ‘ɹɱ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɰɿ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ, ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɚ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱥɧɞɪɿɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɛɭɥɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ, ɞɚɽ ɡɝɨɞɭ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡɚ ɛɭɞɶɹɤɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɡɚ ɧɶɨɝɨ. Ⱥɞɠɟ ɚɛɫɭɪɞɧɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɤɨɬɪɚ ɫɟɛɟ ɞɟɡɚɜɭɸɜɚɥɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. əɤ ɲɜɢɞɤɨ ɛɭɞɟ ɨɛɪɚɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɝɨɥɨɜɚ, ɫɤɚɡɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭ - ɧɟ ɯɨɱɭ ɜɨɪɨɠɢɬɢ ɧɚ ɤɨɮɟɣɧɿɣ ɝɭɳɿ. ɍɫɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɲɜɢɞɤɨ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɡɛɟɪɟ ɡɚɥɢɲɤɢ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɿ ɜɢУ К РА Ї Н И "

ɧɟɫɟ ɧɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɫɿɣɧɨʀ ɡɚɥɢ ɿɧɲɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ. Ɂɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɰɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɰɹ ɩɨɫɚɞɚ ɧɢɧɿ ɧɟ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɸ ɡɚ ȻɘɌɨɦ. Ʉɜɨɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɮɪɚɤɰɿʀ, ɚ ȻɘɌ «ɫɯɭɞ» ɧɢɧɿ ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝ ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ. Ɍɟɩɟɪ ɫɜɨɸ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɿ ɇɍ-ɇɋ.

ɘɪɿɣ ɋɌȿɐɖ - ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ, ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɚ ɮɪɚɤɰɿɹ ɇɍ-ɇɋ: - ɐɿɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ – ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ. Ʉɨɥɢ ɰɟ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ, ɜɚɠɤɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɛɨ ɧɟ ɦɨɠɭ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɰɿ ɭ ɩɪɨɜɥɚɞɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ. Ɉɩɨɡɢɰɿɹ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚɦɿɪɭ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɡɚ ɤɨɝɨɫɶ ɿɧɲɨɝɨ, ɤɪɿɦ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɟ ɡɝɿɞɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɨɸ. Ⱥɥɟ ɫɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɳɨ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɛɨɪɿɜ ɝɨɥɨɜɚ ɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɛɭɞɟ. ȼɫɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɜ ɡɚɥɿ.


ВЛАДА І ЗМІ

журналісти без захисту? Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȽɈɅɍȻ – ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɮɪɚɤɰɿɹ ɤɨɦɩɚɪɬɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ: - ɇɢɧɿ ɤɨɦɿɬɟɬ ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ Ɉɥɟɧɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ, ɳɨɛ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɱɥɟɧɢ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɽ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ ɨɩɨɡɢɰɿʀ,

ɳɨ ɹɤɚɫɶ ɩɚɪɬɿɹ ɱɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɥɚ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɜɚɬɢɡɭɜɚɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɿ ɯɨɱɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂɧɚɸɱɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɛɟɡɝɥɭɡɞɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢ, ɿ ɹɤɚɫɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɥɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ȼɭɥɢ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɡɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɟ ɞɭɠɟ ɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹ ɜ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, Ʉɚɛɿɧɟɬɿ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ. ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ, ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ, ɿ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɭɬ ɧɿ ɞɨ ɱɨɝɨ. ȼɥɚɫɧɟ, ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ ɧɚɡɜɚɬɢ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɛ ɦɚɥɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ. ȱ, ɜɜɚɠɚɸ, ɡɿ

ɡɦɿɧɨɸ ɝɨɥɨɜɢ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɮɪɚɤɰɿʀ ɧɚɡɜɭɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɧɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɫɟɫɿɣɧɿɣ ɡɚɥɿ.

Ɇɢɤɨɥɚ ȻȺȽɊȺȯȼ – ɱɥɟɧ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɮɪɚɤɰɿɹ ɩɚɪɬɿʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ: - ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɦɢ ɡɚɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɤɨɦɿɬɟɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɞɚɥɟɤɢɦ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ

ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɩɨɩɭɥɿɡɦɭ, ɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚ. ȱ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɱɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɛɭɞɟ ɜɧɟɫɟɧɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɩɨ ɤɜɨɬɿ ɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɱɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚɥ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɽ ɡɚ ɧɟʀ, ɬɢɦ ɲɜɢɞɲɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɭɜɿɣɞɟ ɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɪɢɬɦ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ ɤɨɦɿɬɟɬ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɭɥɨ ɱɢɦɚɥɨ «ɩɪɨɤɨɥɿɜ», ɪɿɡɧɢɯ ɧɸɚɧɫɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɹ ɧɟ ɯɨɬɿɜ ɛɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɥɢ ɪɢɬɦɿɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ȼɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɽ ɱɢɦɚɥɨ ɞɨɫɬɨɣɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɨɱɨɥɢɬɢ ɤɨɦɿɬɟɬ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ. Ⱥɥɟ ɣ ɭ ɬɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɹɤɢɣ ɽ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɦɿɬɟɬ, ɧɚ ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɚɰɸɽ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ.

В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Конструктивна критика Звітно-виборна конференція відбулася в Кіровоградській обласній організації НСЖУ. Головою переобрано Юрія Сердюченка. Ми звернулися до нього, а також до секретаря НСЖУ Віктора ШПАКА з проханням прокоментувати подію. ɘɪɿɣ ɋȿɊȾɘɑȿɇɄɈ: – Ɇɟɧɿ ɞɨɜɿɪɹɸɬɶ ɨɱɨɥɸɜɚɬɢ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɡ 1986 ɪɨɤɭ. Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɱɚɫɢ, ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ, ɚɥɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ ɧɚɲɿɣ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɱɭɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ. ɐɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɱɚɫɢ. ȱ ɤɨɥɟɝɢ ɰɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɬɨɦɭ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɦɧɨɸ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɪɨɡɦɨɜɚ ɛɭɥɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɸ, ɝɨɫɬɪɨɸ, ɠɜɚɜɨɸ. ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. ȱ ɞɨɛɪɟ, ɳɨ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɬɚɽɦɧɢɦ. ȱ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ. ȼɜɚɠɚɸ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɛɪɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɢ, ɛɨ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟɛɚɣɞɭɠɿ ɞɨ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɲɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. ȱ ɜɿɞɱɭɜɚɸ ɜɟɥɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɚɞɠɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ.

ȼɿɤɬɨɪ ɒɉȺɄ: – ə ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɤɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɦɨɠɭ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɿɥɰɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ ɜɡɚɝɚɥɿ. Ɂɜɭɱɚɥɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɘɪɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ ɩɪɢɞɿɥɹɽ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɭɜɚɝɭ ɦɨɥɨɞɢɦ, ɜɜɨɞɢɬɶ ʀɯ ɜ ɤɟɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɉɟɬɪɚ Ɇɟɥɶɧɢɤɚ. ɋɩɨɞɨɛɚɥɨɫɹ ɦɟɧɿ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɥɟɝɚɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɪɿɡɧɿ ɁɆȱ (ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɣ ɩɪɢɜɚɬɧɿ), ɛɭɥɢ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ. ɓɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ, ɛɨ ɤɨɥɟɝɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɜɥɚɞɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚ ɦɟɞɿɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢ ʀʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚɛɢ ɜ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɜɢɝɪɚɥɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. ȱɧɮ. «ɀɍ». "ЖУРНАЛІСТ

Обласні видання в Донецьку та Ужгороді Вийшли друком первістки друкованих видань обласних журналістських організацій в Донецьку та Ужгороді. «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ» ɬɚ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ» ɡ‘ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚ ɫɭɞ ɤɨɥɟɝ ɜ ɤɪɚɫɢɜɢɯ ɩɨɜɧɨɤɨɥɿɪɧɢɯ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɚɯ. Ɉɱɿɥɶɧɢɤ ɞɨɧɟɰɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ - ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɨɧɛɚɫɫ» (ʀʀ ɪɟɞɚɤɰɿɹ - ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɿ ɜɢɞɚɜɟɰɶ ɠɭɪɧɚɥɭ) Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȻɊɂɀ ɨɛɿɰɹɽ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɪɚɡ ɧɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ, ɚ ɝɨɥɨɜɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ Ⱦɦɢɬɪɨ ȼɈɊɈȻȿɐɖ - ɳɨɦɿɫɹɰɹ. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɨɤɪɿɦ ɨɛɥɇɋɀɍ, ɽ ɣ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɦɟɞɿɚ-ɰɟɧɬɪ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɿɜ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɭɜ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ ɝɨɥɨɜɚ ɋɟɪɝɿɣ Ɋɚɬɭɲɧɹɤ. Ɉɬɠɟ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿ ɡ ɣɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɡ ɛɨɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɚ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ» - ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ȼɿɤɬɨɪ ɇɨɜɨɫɶɨɥɨɜ, ɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ - ɜɿɞɨɦɢɣ ɜ ɬɢɯ ɤɪɚɹɯ Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɲɭɬɚ. Ɍɟɦɢ ɩɟɪɲɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ - ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɳɚɫɥɢɜɭ ɩɭɬɶ ɿ ɞɨɜɝɢɯ ɪɨɤɿɜ ɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ! ȱɧɮ. «ɀɍ». У К РА Ї Н И "

3


ПЕРЕДПЛАТА-2012

Вона таки впала!

Та залишаймося оптимістами... Якщо уважний читач не полінується і відкриє №2 за минулий рік «Журналіста України» (це можна зробити і на нашому сайті), він побачить такий заголовок над традиційною лютневою статтею, присвяченою підсумкам передплати, - «Рівновага перед падінням?». На жаль, ситуація 2012 року підтвердила висловлені «ЖУ» тривоги - падіння таки відбулося. Ми вдячні ДП «Преса», яке надало нам, як і минулоріч, відповідні таблиці й діаграми, а також генеральному директорові підприємства Валерію ГЕРАСИМЕНКУ за відповіді на наші запитання. Отож, знайомтеся й розмірковуйте над тенденціями, виробляйте власну стратегію й тактику в нинішніх умовах. Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» засноване у травні 1998 року і сьогодні має партнерами понад 1 500 видавництв, редакцій, фірм та зарубіжних контрагентів, є дистриб’ютором багатотисячного асортименту газет, журналів і книг загальнодержавної сфери розповсюдження, забезпечує організацію і проведення передплати по всій території України та за кордоном.

- ȼɚɥɟɪɿɸ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱɭ, ɹɤ ɜɢ ɨɰɿɧɸɽɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ-2012, ɹɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɢ? ɋɤɿɥɶɤɢ ɜɢɞɚɧɶ ɫɤɨɪɢɫɬɚɥɢɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɿ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ɿ «ɍɤɪɩɨɲɬɢ»? - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ-2012, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɧɟɜɬɿɲɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ. (ɉɿɞɫɭɦɤɢ 2012 ɪɨɤɭ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2011-ɦ - ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ʋ1- ɪɟɞ.). Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɬɢɪɚɠɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡ ɨɛ‘ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɭɛ‘ɽɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɧɟ ɬɨɪɤɧɭɥɨɫɹ ɜɫɿɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. ɉɨ ɪɹɞɭ ɜɢɞɚɧɶ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɿ ɧɚɤɥɚɞɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɪɨɫɥɢ.

Узагальнені дані про підсумки передплати періодичних видань на 2012 рік в Україні ǫȘțȗȐ ȗȍȘȭȖȌȐȟȕȐȝ ȊȐȌȈȕȤ

ǸȈȏȖȊȐȑ ȚȐȘȈȎ ȊȐȌȈȕȤ (ȚȐș. ȗȘȐȔ.) șȚȈȕȖȔ ȕȈ 01.01.2011Ș.

% ȌȖ ȘȭȊȕȧ ȚȐȘȈȎȭȊ

șȚȈȕȖȔ ȕȈ ǹȚȈȕȖȔ ȕȈ ȕȈ ȕȈ 01.07.2011Ș. 01.01.2012Ș. 01.01.2011Ș. 01.07.2011Ș.

ǪșȤȖȋȖ ȗȍȘȭȖȌȐȟȕȐȝ ȊȐȌȈȕȤ, Ȋ Ț.ȟ.

19 154.04

18 350.05

17 560.47

91.68

95.70

ǫȈȏȍȚȐ, ȎțȘȕȈȓȐ, ȊȐȌȈȕȕȧ ȎțȘȕȈȓȤȕȖȋȖ ȚȐȗț ȚȈ ȒȕȐȋȐ ǻȒȘȈȮȕȐ

12 153. 79

11 527.64

10 931.53

89.94

94.83

32.27

22.98

27.05

83.84

117.71

6 967.98

6 799.42

6 601.89

94.75

97.09

ǫȈȏȍȚȐ ȚȈ ȎțȘȕȈȓȐ ȭȕȠȐȝ ȒȘȈȮȕ

ǴȭșȞȍȊȭ ȊȐȌȈȕȕȧ

Ɍɚɛɥɢɰɹ ʋ1

Ⱦɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ-2012 ɜɤɥɸɱɟɧɨ 2 489 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɧɚ 52 ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɜ ȱ ɩɿɜɪɿɱɱɿ 2011 ɪɨɤɭ. Ƚɚɡɟɬɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 35,4%, ɠɭɪɧɚɥɢ – 61,3% ɿ ɤɧɢɝɢ – 3,3%. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɧɚɞ 100 ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɟɧɿ ɡɚ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ 2011 ɪɨɤɭ, ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɢ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɫɜɿɣ ɜɢɯɿɞ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢɥɢ ɮɨɪɦɚɬ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ (ɡɚɤɪɢɥɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɭ ɜɟɪɫɿɸ). ɉɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɣ ɬɢɪɚɠ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɦɿɫɶɤɪɚɣɨɧɧɢɯ ɿ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ

4

2012 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 94,75% ɞɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɬɢɪɚɠɭ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ. ɉɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɣ ɬɢɪɚɠ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɝɚɡɟɬ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2012 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽ 27,05 ɬɢɫ. ɩɪɢɦ., ɳɨ ɧɚ 5,22 ɬɢɫ. ɩɪɢɦ., ɚɛɨ 16,2% ɦɟɧɲɟ ɬɢɪɚɠɭ ɰɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2011 ɪɨɤɭ (32,27 ɬɢɫ. ɩɪɢɦ.). ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɬɢɪɚɠɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: Ŷ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ – 62,2%; Ŷ ɦɿɫɰɟɜɢɯ – 37,6%; Ŷ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ – 0,2%. ȼɫɶɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɨɯɨɩɥɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 4,5 ɬɢɫ. ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɟɪɿɨ"ЖУРНАЛІСТ

ɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ (2489 ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ 2100 – ɦɿɫɰɟɜɢɯ). Ⱦɥɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɭ ɩɟɪɿɨɞɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ: ɜɢɞɚɜɰɿ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɬɚ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ»; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɩɥɚɤɚɬɨɦ «ɉɟɪɟɞɩɥɚɬɚ-2012» ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɜɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɲɬɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɚɫɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɯɿɞ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ; ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢɫɶ ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɬɚ ɹɪɦɚɪɤɢ.

Ɉɞɧɚɤ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɚ ɫɚɦɟ: Ŷ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ (ɜ ɬ.ɱ. ɛɟɡ ɨɩɥɚɬɢ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɢɪɚɠɿɜ ɜɢɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɱɚɫɬɿɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɬɚ ɞɪɭɤɭɸɬɶ ɧɨɜɢɧɢ; Ŷ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɞɚɱɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɫɚɦɢɦɢ ɜɢɞɚɜɰɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɚɛɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɜɢɞɚɧɶ (ɜ ɬ.ɱ., digital); Ŷ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ (ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ) ɿ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɧɟɡɚɦɨɠɧɢɯ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜ; Ŷ ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɤɚɧɚɥɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; Ŷ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɬɢɪɚɠɿɜ ɝɚɡɟɬ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɿ ɬɚɤɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤ ɧɟɜɱɚɫɧɟ ɬɚ ɧɟɩɨɜɧɟ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɟɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ (ɩɪɢɱɢɧɢ: ɡ ɜɢɧɢ ɜɢɞɚɜɰɿɜ – ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɭ ɜɢɯɨɞɿ, ɡ ɜɢɧɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿɜ – ɧɟɫɜɨɽɱɚɫɧɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ). (Продовження на 27-й стор.).

Динаміка загальних передплатних тиражів (МЛН. ПРИМ.) 30,0 25,0

24,6

20,0 13,8

15,0 11,7 10,0

12,9

11,5

16,2 16,5 15,2 15,2

17,3

18,3

17,2 17,6 13,6 14,2 12,3

19,2 18,6 19,1

17,6

18,4 18,1 18,3 18,7

14,8 15,9 16,9

5,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ɍɚɛɥɢɰɹ ʋ2 У К РА Ї Н И "


СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ

Клуб аристократів чи любительські об’єднання? ɋɟɪɝɿɣ ɋɄȱȻɑɂɄ, ɱɥɟɧ ɦɿɫɶɤɪɚɣɨɧɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɬɚ ɦɿɫɬɿ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɫɶɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ

ɉ

ɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɥɢ ɛ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɤɭɡɧɿ ɞɥɹ ɁɆȱ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿ ɫɬɚɬɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɞɨɪɚɞɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ⱥɞɠɟ ɞɨ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɥɸɞɢ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤɿ ɧɟ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɚɛɨ ɣ ɨɱɨɥɸɸɬɶ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɱɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɜɨɧɢ – ɥɿɞɟɪɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ. Ɉɬɠɟ, ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɬɪɟɛɚ ɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ⱥɛɨ ɠ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɟɥɟɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɿ ɬ.ɞ.). ɏɨɪɨɲɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ – ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɤɥɚɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ (ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ), ɚ ɜɦɿɥɢɣ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿ ɱɢ ɜ ɝɚɡɟɬɿ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɨɫɧɨɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɬɚɤ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɪɚɣɨɧɧɿ ɬɚ ɦɿɫɶɤɿ ɫɩɿɥɱɚɧɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɥɨɱɢɫɟɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɟɪɬɧɿ, ɜ ɧɢɯ ɦɚɥɨ ɱɥɟɧɿɜ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɸ ɱɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɁɆȱ – ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɯɿɛɚ ɞɨ ɩɪɨɬɟɤɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ «ɜɢɛɢɜɚɧɧɹ» ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ «ɫɜɨɽɦɭ» ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. ɑɿɬɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɪɨɡɨɪɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɯɬɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɞɚɜɚɬɢ

Чим характерна сьогодні діяльність спілки у первинних осередках і на що орієнтуватися завтра, як, власне, члени творчої організації журналістів оцінюють свою роботу і чи показова ситуація з намаганнями влади звільнити редактора кузнецовської міської газети «Вісті» для українських малотиражних комунальних видань, – ось які питання хвилювали працівників преси та електронних ЗМІ на звітно-виборних зборах міськрайонної організації НСЖУ у Володимирецькому районі та місті Кузнецовську, яку очолює Галина Тєтєнєва, редактор відділу агропрому районної газети «Володимирецький вісник». Одразу зазначу, що право й далі керувати журналістським об’єднанням члени спілки знову довірили Г.А. Тєтєнєвій. А зараз - до питань, яких завжди більше, ніж відповідей. Питань, що притаманні не тільки й не стільки рівненьським місцевим медіа й нашій організації, а, на мою думку, в цілому спілці. ɝɨɪɟɡɜɿɫɧɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɦɚɽ ɹɤ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɫɩɿɥɨɤ. ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɫɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɫɬɭɩɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɟ ʀɞɭɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɨɞɨɦɭ, ɛɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ

ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɿ ɱɚɫɬɨ. Ⱥɥɟ ɯɿɛɚ ɯɨɪɨɲɚ ɝɚɡɟɬɚ ɱɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɚ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɩɟɪɟɞɚɱɚ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ? ɋɤɚɠɿɦɨ, ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɭɳɨɜɿ ɱɢ ɨɛɥɚɫɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ ɞɥɹ ɡɚɜɜɿɞɞɿɥɿɜ ɚɛɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿɣ; ɭ

НЕМАЄ ЧІТКОЇ СИСТЕМИ, ХТО ПОВИНЕН ВИДАВАТИ ЦІЛЬОВІ НАПРАВЛЕННЯ НА ЖУРНАЛІСТСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɩɿɥɤɢ ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɞɨɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɡɟɦɥɹɤɚ ɫɩɿɥɤɭ ɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶ, ɬɨɠ ɦɨɥɨɞɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɧɟ ɞɭɦɚɸɬɶ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨ-

ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɢɩɭ «Ɉɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ» ɚɛɨ «ɋɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ». ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɬɜɨɪɱɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ

НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ СЕМІНАРИ-

ПРАКТИКУМИ ДЛЯ ЗАВВІДДІЛІВ АБО ЖУРНАЛІСТІВ ɬɭ ɞɨɞɨɦɭ, ɚ ɲɭɤɚɸɬɶ ɤɪɚɳɨɝɨ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. Ɍɚ ɣ ɬɿ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨɞɨɦɭ (ɜ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɝɚɡɟɬɢ ɱɢ ɧɚ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ, ɳɨ ɞɚɥɢ ɩɭɬɿɜɤɭ ɜ ɠɢɬɬɹ), ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ. Ɍɚɤ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ "ЖУРНАЛІСТ

ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɭ ɩɥɚɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɨ-ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ʀɯ ɹɤɿɫɬɸ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ɞɟɹɤɿ ɪɚɣɨɧɧɿ ɝɚɡɟɬɢ (ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɿ) ɞɨɫɿ ɜɟɪɫɬɚɸɬɶɫɹ ɦɚɥɨ ɧɟ ɭ Word (ɜ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɰɟ ɛɭɞɟ PageMaker ɚɛɨ VenturaPublisher). Ⱥ ɜɫɟ ɬɨɦɭ, У К РА Ї Н И "

ɳɨ ɧɿɞɟ ɩɟɪɟɣɧɹɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɡ InDesign ɜɟɪɫɿʀ 5.5, Photoshop CS5, CoralDrawX4 ɱɢ Adobe Illustrator CS5. ȼɿɞɬɚɤ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɱɢ ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɢɤɢ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɞɚɤɰɿɹɯ ɧɚɜɿɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɩɨɫɩɬ-ɫɤɪɢɩɬɩɪɢɧɬɟɪɢ ɬɚ PDF-ɮɨɪɦɚɬ, ɡ ɹɤɢɦ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɪɭɤɚɪɧɿ. ɐɟ ɩɪɨɜɨɤɭɽ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɡɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɤɨɥɿɪ ɱɢ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿʀ: ɬɚɦ ɠɟ ɬɚɤɿ ɫɬɪɚɲɧɿ ɣ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ «ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥ-ɦɚɤɟɬɿɜ»! «ɐɟ ɠ ɬɪɟɛɚ ɧɨɜɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɛɪɚɬɢ, ɚɛɨ ɫɜɨɝɨ, ɦɚɛɭɬɶ, ɡ ɪɿɤ ɭɱɢɬɢ, ɱɚɫ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ, ɝɪɨɲɿ, ɚ ɜɿɧ ɜɿɡɶɦɟ ɬɚ ɣ ɩɟɪɟɦɟɬɧɟɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɲɢɯ. ɇɿ, ɦɢ ɤɪɚɳɟ ɡɚɥɢɲɢɦɨɫɶ ɭ ɪɿɞɧɿɣ ɞɪɭɤɚɪɧɿ, ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɩɥɿɜɨɱɤɢ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɜɨɞɢɬɢ (ɚ ɧɟ ɹɤɿɫɶ ɬɚɦ «ɉɟȾɟɟɎɤɢ»), ɣ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɤɨɥɶɨɪɿ. Ⱥ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɳɨɫɶ ɦɿɧɹɬɢ? ɇɚɫ ɿ ɬɚɤ ɥɸɞɢ ɱɢɬɚɸɬɶ. Ⱥ ɩɟɪɟɣɞɢ ɧɚ ɤɨɥɿɪ – ɜɥɚɞɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɟ ɞɨɬɭɜɚɬɢ: ɦɨɜɥɹɜ, ɛɚɝɚɬɿ ɫɬɚɥɢ; ɽ ɱɢɦ ɡɚ ɤɨɥɿɪ ɩɥɚɬɢɬɢ, ɬɨ ɜɪɿɠɟɦɨ ɜɚɦ ɞɨɬɚɰɿɸ». Ɉɰɟɣ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɩɿɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɿ ɫɬɪɢɦɭɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɤɪɨɤɭ ɞɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ȼɨ ɬɪɟɛɚ ɣ ɫɨɛɿ ɩɪɢɡɧɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɱɨɝɨɫɶ ɧɟ ɡɧɚɽɲ, ɿ ɜɥɚɞɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɱɨɦɭ ɛɭɞɟɲ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ ɚɛɨ ɜ ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ, ɚ ɧɟ ɜ ɪɿɞɧɿɣ ɞɪɭɤɚɪɧɿ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. ɏɨɱɚ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ɩɿɞɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɪɟɣɬɢɧɝ ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɧɨɝɭ ɡ ɱɚɫɨɦ ɿɞɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ. Ɂ 1 ɫɿɱɧɹ 2010 ɪɨɤɭ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» (ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɟɪɫɬɤɢ – «Page Maker», ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ – «ȼɨɪɞ») ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɡ ȼȺɌ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ» ɭ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɭ «Ⱦɪɭɤ ȼɨɥɢɧɿ» ɡ ɬɢɪɚɠɟɦ 3 684 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɜɨʀɥɢ 2-ɤɨɥɿɪɧɢɣ ɞɪɭɤ (ɧɚ ɛɚɡɿ «InDesign CS»), ɚ ɱɟɪɟɡ ɩɿɜɪɨɤɭ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɣ ɧɚ ɤɨɥɿɪ. ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ ɪɨɤɭ ɬɢɪɚɠ ɭɠɟ ɛɭɜ 4 935 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ. Ɂɚ ɞɪɭɤ ɨɞɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɩɥɚɬɢɥɚ ɩɨɧɚɞ 3

5


СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ ɬɢɫɹɱɿ 600 ɝɪɢɜɟɧɶ. Ɉɞɧɚɤ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿʀ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɚ ɧɿ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɧɿ ɪɟɞɚɤɰɿɸ, ɿ ɬɢɪɚɠ ɡɧɨɜɭ ɭɩɚɜ ɞɨ 4 551ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿʀ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «Ⱥ-ɩɪɿɧɬ» (Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ). ɐɶɨɦɭ ɩɟɪɟɞɭɜɚɥɚ ɤɨɩɿɬɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɣɧɹɥɚ ɦɿɫɹɰɶ ɱɚɫɭ. Ȼɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɨɧɨɜɢɬɢ ɩɚɤɟɬ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɜɟɪɫɬɤɢ ɬɚ ɞɢɡɚɣɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɞɪɭɤɚɪɧɿ. ȼ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɡɪɨɫɥɢ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɫɬɿɜ ɞɨ ɤɨɥɶɨɪɨɩɨɞɿɥɭ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥ-ɦɚɤɟɬɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ), ɨɞɧɚɤ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɟɪɫɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦ (InDesign CS5), ɱɢɦɚɥɨ ɧɸɚɧɫɿɜ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɩɚɥɢ. ɍ ɪɚɡɢ ɡɪɨɫɥɚ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɞɪɭɤɭ; ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɚɦɿ ɩɨɱɚɥɢ ɲɭɤɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɬɪɢɜɚɥɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ. Ⱦɪɭɤ ɬɨɝɨ ɠ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɤɥɚɞɭ (4 551 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ) ɨɛɯɨɞɢɜɫɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭ 2 ɬɢɫɹɱɿ 600 ɝɪɢɜɟɧɶ, ɳɨ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɥɨɝɿɫɬɢɤɭ (ɧɚɤɥɚɞ ɞɨɫɬɚɜɥɹɽ ɩɨɲɬɚ), ɞɚɥɨ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɛɿɥɶɲɟ ɬɢɫɹɱɿ ɝɪɢɜɟɧɶ ɳɨɧɨɦɟɪɚ (ɦɚɣɠɟ 5 ɬɢɫɹɱ ɳɨɦɿɫɹɰɹ!). Ɍɢɪɚɠ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ 2012 ɪɨɤɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 6 543 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɢ. ȱ ɧɿɯɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɞɪɭɤɚɪɧɿ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ, ɳɨ ɭ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɨɦɭ ɜɿɫɧɢɤɭ» ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɫɚɦɨɭɱɤɢ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɿ ɜɫɿ ɬɨɧɤɨɳɿ ɜɟɪɫɬɤɢ ɝɚɡɟɬɢ ɯɨɪɨɲɨʀ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɨɸɜɚɥɢ ɫɚɦɨɬɭɠɤɢ! Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭ ɞɪɭɤɚɪɧɿ ɧɟ ɛɭɥɢ – ɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɣɦɚɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɧɿ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ – ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. (PDF -ɜɟɪɫɿɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɨɧɨɜɥɟɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ http://34400. net /index /volodimireck ij _ visnik_52_55/0-327). ɑɨɦɭ ɛ ɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɪɚɳɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ «ɬɟɯɧɚɪɿɜ» – ɞɢɡɚɣɧɟɪɿɜ, ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɿɜ, ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɜɿɞɟɨ-ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ? ɋɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɁɆȱ ɪɨɫɬɟ, ɨɞɧɚɤ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɪɹɞ ɬɚɦ ɿɧɨɞɿ ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɟɧɶ-ɤɨɥɨ-

6

ɞɭ ɿ ɬɚɤ ɧɟɜɦɿɥɨ, ɳɨ ɣ ɞɟɫɹɬɢɤɥɚɫɧɢɤɢ ɫɦɿɸɬɶɫɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɞɟ ɠ ɬɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ ɱɢ ɜɟɛ-ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɢɤɚɦ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ (ɧɟɯɚɣ ɛɢ ɣ ɡɚ ɩɟɜɧɭ ɩɥɚɬɭ)? Ɉɬ ɿ ɦɭɫɹɬɶ ɨɫɜɨɸɜɚɬɢ «ɦɟɬɨɞ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɢɤɭ» ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ⱥ ɿɧɮɨɝɪɚɮɿɤɚ ɜ ɝɚɡɟɬɿ? ɑɟɪɟɡ ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɦɭɧɚ-

ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɇɟɜɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɭɝɨɞɭ? ȼɜɚɠɚɸ ɧɟɡɞɨɪɨɜɨɸ ɧɢɧɿɲɧɸ ɤɚɞɪɨɜɭ «ɡɪɿɜɧɹɥɿɜɤɭ», ɤɨɥɢ ɦɨɥɨɞɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɡ ɜɢɳɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ, ɹɤ ɿ ɜɨɞɿɣ ɚɛɨ ɩɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɰɹ. Ⱥɞɠɟ ɦɨɜɚ ɬɭɬ ɧɟ ɩɪɨ ɟɥɿɬɚɪɧɿɫɬɶ, ɚ ɩɪɨ ɪɿɡɧɭ ɦɿɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ-

ПРИ СЕКРЕТАРІАТІ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ

СТВОРИТИ ДОРАДЧИЙ ОРГАН З РЕДАКТОРІВ РАЙОННИХ ТА МІСЬКИХ ЗМІ, ЯКИЙ БИ АНАЛІЗУВАВ ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ УСІХ ЗМІ ɥɶɧɢɯ ɁɆȱ ɝɚɡɟɬɢ ɿɧɨɞɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɫɤɭɩɿ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɧɟɧɚɱɟ ɥɢɫɬɿɜɤɢ ɭ ɜɨɽɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ȱ ɞɟ ɠ ɲɭɤɚɬɢ ɚɞɪɟɫɢ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹɤ ɧɟ ɭ ɫɩɿɥɰɿ? ɉɪɨɬɟ, ɜ ɤɨɝɨ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɤɨɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɮɚɯɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɫɬɚɣɥɿɧɝɭ ɬɚ ɪɟɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ?.. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɢ – ɧɟ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ȼɿɞɬɚɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ȼɥɚɫɧɟ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ (ɨɤɪɿɦ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫ-

ɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɿ ɡɦɚɝɚɧɶ ɬɜɨɪɱɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ (ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɨ Ⱦɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ), ɬɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɢɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɱɢ ɡɚ ɤɨɲɬɢ ɫɩɨɧɫɨɪɚ (ɯɨɱ ɩɪɨ ɰɟ ɜɝɨɥɨɫ ɿ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬɶ), ɜɿɞɬɚɤ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɜɚɧɶ «ɤɪɚɳɢɣ…» ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɿ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɨɪɚɞɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɁɆȱ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɿɯ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿ-

СЬОГОДНІ У СПІЛКУ ПРОСЯТЬСЯ

АБО ЗАРАДИ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗБРОЮ, АБО ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ СВОЇ АМБІЦІЇ «КОРОЧКОЮ» ɬɸ ɭ ɁɆȱ-ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹɯ); ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɫɩɪɢɹɬɢ ɫɜɨʀɦ ɱɥɟɧɚɦ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɨɱɚ ɛ ɭ ɩɪɟ-ɩɪɟɫ ɮɨɪɦɚɬɿ (ɞɢɡɚɣɧɟɪɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɜɟɪɫɬɚɥɶɧɢɤɢ, ɤɨɪɟɤɬɨɪɢ). ɏɨɱɚ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɡɚɦɨɜɧɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɪɨɦɨɜɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɟɱɨɪɿɜ, ɸɜɿɥɟʀɜ, ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɩɪɟ-ɩɪɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɤɧɢɝ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ, ɫɬɚɬɭɬɿɜ ɿ ɬ.ɞ. ɛɭɞɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɿɜ, ɚ ɣ ɭ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɭɝɨɞɢ», ɤɨɥɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɤɿɜ ɚɛɨ «ɩɪɢɫɨɛɚɱɭɸɬɶ» "ЖУРНАЛІСТ

ɡɭ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɤɪɚɳɢɯ ɭ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɯ. Ɍɚɤɢɣ «ɚɭɞɢɬ» ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɹɜɢɬɶ ɤɪɚɳɢɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ, ɚ ɣ ɜɤɚɠɟ ɜɿɞɫɬɚɸɱɢɦ ɧɚ ɩɪɨɪɚɯɭɧɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ. əɤ ɤɚɠɭɬɶ ɦɭɞɪɿ, ɬɪɟɛɚ ɞɹɤɭɜɚɬɢ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɧɚɫ ɤɪɢɬɢɤɭɽ, ɚ ɧɟ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɯɜɚɥɢɬɶ. ɐɟ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɿ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɫɟɪɟɞɤɚɯ ɧɚɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɪɚɳɨɝɨ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɱɢ ɤɪɚɳɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɿɫɹɰɹ ɱɥɟɧɿɜ ɨɫɟɪɟɞɤɭ. Ⱥɞɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɱɚɫɬɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɝɚɡɟɬ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ «ɩɥɚɜɚɸɬɶ» ɭ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɳɨ ɡɚɦɿɫɬɶ ɡɚɦɿɬɤɢ ɿɧɨɞɿ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɡɜɿɬ ɱɢ ɤɨУ К РА Ї Н И "

ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɸ. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ «ɪɨɡɛɿɪ ɩɨɥɶɨɬɿɜ»: ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɮɚɯɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɨɥɟɝɢ ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɫɤɪɨɦɧɢɦɢ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɦɢ – ɧɚ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɿ ɱɚɫ, ɿ ɫɩɨɧɫɨɪɚ. ɑɟɪɟɡ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɦɨɠɟ ɹɤɿɫɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ʀʀ ɱɥɟɧɿɜ, ɳɨ ɧɟɚɛɢɹɤ ɩɨɡɧɚɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿ ɇɋɀɍ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɁɆȱ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɩɿɥɤɭ ɩɪɨɫɹɬɶɫɹ ɚɛɨ ɡɚɪɚɞɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɡɛɪɨɸ (ɪɿɞɲɟ – ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɚɛɨ ɳɨɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɚɦɛɿɰɿʀ «ɤɨɪɨɱɤɨɸ» «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ». Ɍɚ ɧɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɢ ɞɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ! əɤɳɨ ɬɚɤɢɣ «ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ» ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɧɟ ɡɭɦɿɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɱɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ, ɧɿɹɤɚ ɞɨɜɿɞɤɚ, ɧɿɹɤɢɣ ɞɢɩɥɨɦ (ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɝɪɚɜɿɪɭɜɚɧɢɣ ɧɚ ɡɨɥɨɬɿ), ɧɟ ɜɪɹɬɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɝɚɧɶɛɢ ɣ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ. Ⱥ ɨɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɫɩɿɥɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɽ – ɰɟ ɬɨɱɧɨ. Ⱥ ɡɚɪɚɡ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ - ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɁɆȱ, ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɤɚɡɨɜɭ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚ. ȼ ɦɿɫɬɚɯ ɧɚ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɿ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚ ɝɚɡɟɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɧɟɩɚɞɚɸɬɶ. ȼɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɚɜɭɬɢɧɢ, ɞɟ ɧɨɜɢɧɢ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɯ ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ, ɚ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɬɟɦɢ ɡ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɬɚ ɦɨɠɧɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɩɨɬɪɨɯɭ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɱɟɪɟɡ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɤɨɪɨɱɭɽɬɶɫɹ ɬɢɪɚɠ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɫɜɿɣ ɜɢɯɿɞ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜɢɞɚɧɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɨɸ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɜɭɡɶɤɨɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɬɚɤ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ «ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɬɚ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɟɡ ɪɟɤɥɚɦɢ» ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɨɜɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɜ ɪɟɞɚɤ-


СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ ɰɿɹɯ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɟɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɢɜɱɚɬɢ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɞɢɡɚɣɧ, ɮɨɪɦɚɬ ɿ ɤɨɥɿɪɧɿɫɬɶ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɧɨɜɨɨɛɪɚɧɢɯ ɝɨɥɿɜ ɦɿɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɚɞ ɩɟɪɟɬɹɝɧɭɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ ɤɨɜɞɪɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ «ɪɟɩɪɟɫɿʀ» ɧɿɜɟɥɸɸɬɶ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɝɨɫɬɪɿ ɬɟɦɢ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɤɭɫɚɬɢ ɪɭɤɭ, ɹɤɚ ɬɟɛɟ ɝɨɞɭɽ?.. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɣɬɢɧɝ ɜɢɞɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɦɟɞɿɚ-ɪɢɧɤɭ, ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɝɚɡɟɬɢ ɬɚ ʀʀ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ (ɞɟɪɠɚɜɧɿ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ). Ⱥ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ» ɞɨɫɬɭɩɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ʀʀ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɮɚɯɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɚɬɢ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɩɪɟɫɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɦɨɠɟ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɥɹ ɬɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɨɦɭ ɦɿɫɰɟɜɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɦɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ? ȱ ɱɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɫɩɿɥɤɢ, ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɱɚɫɧɨ ɜɬɪɭɱɚɸɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɭɬɢɫɤɚɦ?

Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɨɜɫɸɞɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɜɥɚɞɢ ɩɟɪɟɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɬɭɬɢ ɿ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚ «ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ», ɞɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ. ɓɨ ɰɟ, ɹɤ ɧɟ ɫɩɪɨɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɩɪɟɫɨɸ? Ɉɞɧɚɤ ɹɫɧɨ ɨɞɧɟ: ɩɪɢ ɿɫɧɭɸɱɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɨɜɢɣ

ɝɨ ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɝɿɛɪɢɞɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɣ ɦɿɫɰɟɜɟ ɪɚɞɿɨ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɭ ɪɚɞɭ (ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɡ ɱɢɫɥɚ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɿɥɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ). ɋɜɨɸ ɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɶ (ɱɢ ɫɩɪɨɫɬɭɽ) ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚ

ТЕХНІЧНІ РЕДАКТОРИ ЧИ ВЕРСТАЛЬНИКИ УЯВЛЕННЯ НЕ МАЮТЬ ПРО КОЛЬОРОВІ ПРОФІЛІ ТА PDF-ФОРМАТ

ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɥɨɹɥɶɧɢɣ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɿ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɜɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɪɹɬɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɭ ɩɪɟɫɭ. ȼɿɞɬɚɤ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɦɨɠɟ ɡɧɨɜɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɧɿɹɤɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɛɟɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɮɚɯɨɜɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. əɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ( ɦɿɫɬɿ, ɪɚɣɨɧɿ) ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ (ɯɨɥɞɢɧɝɭ, ɦɟɞɿɚ-ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɬ.ɞ.) ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɡɟɬ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɭ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɥɶɨɜɨ-

ɦɿɫɹɰɶ-ɞɜɚ. ȼ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɟ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɟɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɫɜɿɠɭ ɤɪɨɜ, ɧɨɜɟ ɨɛɥɢɱɱɹ, ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɑɢ ɩɿɞɟ ɧɚ ɰɟ ɜɥɚɞɚ?.. ȱ ɱɢ ɞɨɪɨɫɬɟ ɫɩɿɥɤɚ (ɩɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɫɜɨʀ ɪɹɞɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ

ɣ ɪɨɤɭ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ɁɆȱ) ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɹɤɢɣ ɡɦɨɠɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɮɚɯɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɱɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, ɚ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɭɞɟ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ?.. Ɇɢɪ ɩɚɧɭɽ ɬɚɦ, ɞɟ ɞɨɛɪɟ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɜɿɣɧɢ. ɑɢ ɝɨɬɨɜɚ ɫɩɿɥɤɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɛɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɥɚɞɚ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ? Ⱥɞɠɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ – ɧɟ ɞɨɝɦɚ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɪɟɛɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɩɿɥɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɩɟɪɲɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɤɪɟɚɬɢɜɭ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɟɚɤɰɿʀ ɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɞɿɚɪɢɧɤɭ, ɚ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɫɹ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ «ɥɨɠɿ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɜ» ɱɢ «ɤɥɭɛɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ». Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ. redvv@ukr.net

ПРО АВТОРА ɋɟɪɝɿɣ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱ ɋɄȱȻɑɂɄ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ɍ.Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɭɦɿ ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɨɱɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ. Ɉɬɪɢɦɚɜ ɮɚɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɿ, ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɉɄ, ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɜɨɥɨɞɿɽ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ Photoshop, Illustrator, CoralDraw, InDesign. Ƀɨɦɭ 31 ɪɿɤ. ɉɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. Ɂ 1999 ɪɨɤɭ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ «ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟɰɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ». Ⱦɪɭɤɭɜɚɜɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ, ɚɥɶɦɚɧɚɯɚɯ, ɞɨɛɿɪɤɚɯ. ɑɥɟɧ ɇɋɀɍ. ȼɨɞɢɬɶ ɚɜɬɨ, ɡɚɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɨɬɨɫɩɨɪɬɨɦ, ɞɢɡɚɣɧɨɦ, ɥɸɛɢɬɶ ɱɢɬɚɬɢ, «ɛɥɭɤɚɬɢ» ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ.

Бей своих, чтоб чужие боялись? ɋɟɦɟɧ ɉȿɊɐɈȼɋɄɂɃ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɵ «ɋɟɜɟɪɨɞɨɧɟɰɤɢɣ ɯɢɦɢɤ»

Охота на киллера

Ⱦɨ ɫɬɚɪɬɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɞɧɚ ɩɨɥɨɫɚ, ɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɨɢ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥ ɭɠɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɨɦɨɣɤɢ. Ɇɵ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɜɫɟ ɷɬɨ ɜɢɞɚɥɢ, ɧɨ ɧɵɧɟ ɞɟɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɣ ɨɛɨɪɨɬ. Ʉɨɟ-

Конечно, к трибуне предстоящего журналистского съезда мне не удастся ни дошагать, ни дотянуться, ни допрыгнуть. Хотя почему бы каким-то бокомприпеком не пригласить туда и желающих «приобщиться» редакторов, тех, кто что-то сумел сделать в нашей профессии? Бог с нею, с трибуною, – но в кулуарах пообщаться не помешало бы. Уверен: нам есть что сказать друг другу глаза в глаза. Причем, как говаривал Райкин, мне так кажется, что коллеги вряд ли будут набрасываться друг на друга – кулачно ли, словесно ли; не станут и пускать пену из ротовой полости или оргтехники. Ввиду этого я бы обратился к ним с простеньким вопросом: почему ж тогда мы не сдерживаем ярость неблагородную в дистанционном общении с помощью наших милых сердцу СМИ?! ɤɬɨ, ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɜ, ɱɬɨ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɢɝɭɪɚɦɢ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ – ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɠɟ (ɤɚɤɨɣ ɬɚɦ ɟɳɟ ɪɚɫɤɥɚɞ ɛɭɞɟɬ), ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɧɨɫɢɬɶ… - ɧɭ ɤɨɝɨ ɬɚɦ ɫɩɨɞɪɭɱɧɟɣ? "ЖУРНАЛІСТ

- ɞɚ ɫɜɨɟɝɨ ɠɟ ɛɪɚɬɚ-ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚ ɢɡ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. ɉɭɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɜɢɞɢɬ ɜɫɸ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɳɶ ɢ ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɪɭɩɨɪɚ. ɆɨУ К РА Ї Н И "

ɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɢɥɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ɩɨɝɨɜɨɪɤɭ: ɩɚɧɵ ɟɳɟ ɧɟ ɞɟɪɭɬɫɹ, ɚ ɯɨɥɨɩɵ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɱɭɛɵ ɭɠɟ ɜɵɞɢɪɚɸɬ. Ȼɟɣ ɫɜɨɢɯ, ɱɬɨɛ ɱɭɠɢɟ ɛɨɹɥɢɫɶ!

7


СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ ɋɟɣɱɚɫ ɜɟɫɶ ɧɚɲ ɪɟɝɢɨɧ ɬɟɲɢɬɫɹ ɞɭɷɥɶɸ ɡɚɤɥɹɬɵɯ ɞɪɭɡɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɪɚɧɶɲɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɧɟ ɠɚɥɟɜɲɢɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɨɜ ɞɪɭɝ ɞɥɹ ɞɪɭɝɚ. ɉɪɢɱɟɦ - ɜɩɨɥɧɟ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ. ɑɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɩɨɱɢɬɚɜ ɢɯ ɧɵɧɟɲɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɫɩɟɪɜɚ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɥ, ɱɬɨ ɫɢɟ – ɧɟ ɪɨɡɵɝɪɵɲ. ɏɨɬɢɬɟ, ɦɨɥ, ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ – ɢɯ ɟɫɬɶ ɭ ɦɟɧɹ! ɍɜɵ, ɜɫɺ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɟɟ. Ɉɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɣ ɞɟɥɨ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɨɛɨɸɞɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɧɨɣ ɛɪɚɧɢ, ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɞɚɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɩɚɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɵɯ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹɯ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɞɢɚɝɧɨɡɨɜ. ɇɟ ɜ ɩɢɜɧɨɣ – ɜ ɋɆɂ! ɂ ɜɫɟ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɩɩɨɧɟɧɬ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɝɨ, ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢɡ ɞɜɭɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ (ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɫɬɚɬɢ, ɜɩɨɥɧɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɢ ɫɬɪɚɜɥɢɜɚɬɶ ɛɨɣɰɨɜɫɤɢɯ ɥɚɟɤ ɢɦ ɜɨɜɫɟ ɧɢ ɤ ɱɟɦɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɚ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɜ ɨɞɧɨɦ ɥɚɝɟɪɟ, – ɪɟɱɶ ɥɢɲɶ ɨ ɦɟɫɬɟ ɜ ɧɟɦ). ɑɢɬɚɸɳɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɬɨɠɟ ɪɚɡɞɟɥɢɥɚɫɶ. ɇɨ ɤɚɤ ɷɬɨ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ, ɧɚɪɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɦɭɞɪɟɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ. «ȼɨ ɱɬɨ ɧɚɫ ɜɬɹɝɢɜɚɸɬ?!» - ɫɩɨɯɜɚɬɢɥɢɫɶ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɨɛɨɢɯ ɦɷɬɪɨɜ. ɂ ɬɨ ɫɤɚɡɚɬɶ: ɜɦɟɫɬɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɚ ɨɬɜɥɟɤɥɢ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɚɜɨɥɚɤɢɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɢɦ ɚɦɛɪɟ ɚɭɪɭ ɜɫɟɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ (ɝɞɟ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɝɨɞɧɵɣ ɞɭɲɨɤ). ɍɦɧɨ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɝɚɡɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɧɟɞɚɜɧɢɟ ɡɥɨɜɪɟɞɧɵɟ ɧɚɩɚɞɤɢ ɜ ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ ɧɟ ɜɤɥɸɱɢɥ ɨɛɪɚɬɤɭ, ɚ ɨɬɩɢɫɚɥɫɹ ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ: «ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ. Ɇɟɪɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɹɬɵ». Ʉɪɵɬɶ ɛɵɥɨ ɧɟɱɟɦ. ɇɨ ɩɨɪɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢ ɜɫɟ ɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɟɪɟɞ ɚɩɥɨɦɛɨɦ «ɛɪɚɬɶɟɜ ɩɨ ɤɪɨɜɢ». ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɞɟɥɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɡɟɦɥɹɤɚ – ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɥɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɦɚɠɨɪɚ, ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɭɤ ɫɜɨɞɢɬɶ ɫɱɟɬɵ ɫ ɨɞɧɨɣ

8

ɢɡ ɞɟɜɭɲɟɤ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ ɋɆɂ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɬɰɭ ɬɟɩɟɪɶ ɭɠɟ ɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨ, ɜɵɞɟɥɢɥɢɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɢɥɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɨɦɵɫɥɢɜɚɬɶ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɥɚ ɢ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚ ɫɭɞ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɷɦɨɰɢɢ. Ʌɢɱɧɨ ɹ ɜ ɬɚɤɢɯ, ɜɩɨɥɧɟ ɩɨɧɹɬɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɚɫɫɚɠɚɯ ɧɢɱɟɝɨ ɤɪɚɦɨɥɶɧɨɝɨ ɧɟ ɭɜɢɞɟɥ. ɇɨ ɤɚɤ ɨɩɨɥɱɢɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɥɥɟɝ ɧɟɤɢɟ «ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ» ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ! Ɂɚɛɵɜ ɨ ɮɢɝɭɪɚɧɬɚɯ ɬɹɠɛɵ, ɨ ɟɟ ɫɭɬɢ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɥɢ ɨɝɨɧɶ ɧɚ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɹɤɨɛɵ ɩɪɨɞɚɥ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɭɸ ɱɟɫɬɶ. ɏɨɪɨɲɨ: ɚ ɟɫɥɢ ɡɚɜɬɪɚ ɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɧɚ-

ɞɟɥɨ, ɚ ɹɤɨɛɵ ɤɪɚɫɧɨɟ ɫɥɨɜɰɨ, ɬɨ ɭɠ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɠɚɥɟɸɬ ɧɢ ɦɚɬɶ, ɧɢ ɨɬɰɚ. Ⱦɚɠɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ – ɨ ɱɟɦ ɱɭɬɶ ɩɨɡɠɟ. ɇɭ ɬɨɝɞɚ ɯɨɬɶ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɹ ɩɨɠɚɥɟɟɦ – ɧɚɫ ɠɟ ɜɫɟɯ ɭɜɚɠɚɬɶ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬ. ɂɥɢ: «ɇɚɫ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɠɚɥɟɬɶ, ɜɟɞɶ ɢ ɦɵ ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɠɚɥɟɥɢ»… ɇɟ ɡɧɚɸ, ɩɨɪɚɞɨɜɚɥ ɥɢ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɜ ɫɥɚɜɧɨɣ ɝɚɡɟɬɟ «ɋɟɝɨɞɧɹ», ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɠɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɜ «ɀɍ» ʋ12 ɡɚ 2011 ɝ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ Ɋɢɧɚɬ Ⱥɯɦɟɬɨɜ ɨɫɬɪɨɭɦɧɨ ɡɚɦɟɬɢɥ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɨɬ-

ВВЕСТИ В «ЖУ» РАЗДЕЛЫ ЛГУНОВ ДА ПЛАГИАТОРОВ: «ПОЗДРАВЛЯЕМ – СОВРАМШИ» И «ПОЗДРАВЛЯЕМ – СОДРАМШИ» ɞɨɛɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɢɡɞɚɬɟɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ? Ɍɨɝɞɚ ɤɪɢɱɢ «Ⱥɬɭ ɢɯ!»? Ⱦɚɜɧɨ ɫɤɚɡɚɧɨ: ɧɟ ɫɭɞɢɬɟ – ɢ ɧɟ ɫɭɞɢɦɵ ɛɭɞɟɬɟ.

«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели»

ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɟɤɥɨɧɹɥɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɦɟɥɵɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ. ɂ ɫɚɦɨɦɭ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɧɟ ɪɚɡ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫ ɨɫɬɪɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, «ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨ ɛɚɲɤɟ» ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ. ɇɨ ɝɨɪɠɭɫɶ ɧɟ ɷɬɢɦ, ɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ

ɧɨɲɟɧɢɣ – ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɢɥɵ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. ȼɢɞɢɦɨ, ɬɚɤ. ɇɨ ɱɬɨ ɛɵ ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɢɝɪɨɤɢ, ɬɪɟɧɟɪɵ ɞɪɭɝɨɣ ɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɵ – «ɒɚɯɬɟɪɚ» ɜɵɧɟɫɥɢ ɫɜɨɢ ɪɚɡɛɨɪɵ ɩɨɥɟɬɨɜ ɧɚ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ? ɇɟ ɥɭɱɲɟ ɥɢ ɜɡɹɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɫ ɨɮɢɰɟɪɨɜ, ɦɟɞɢɤɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɨ! ȼɨɩɪɨɫ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɨ-ɨɱɟɧɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɣ, ɧɨ ɩɪɨɲɭ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɟ ɛɭɦɟɪɚɧɝɚ. ɉɨ ɥɛɭ ɨɬ ɧɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɦ ɢɦɟɧɧɨ ɦɵ, ɚ ɧɟ ɧɚɲɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ, ɜ ɫɢ-

ПАНЫ ЕЩЕ НЕ ДЕРУТСЯ, А ХОЛОПЫ ДРУГ ДРУГУ ЧУБЫ УЖЕ ВЫДИРАЮТ

ɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɢ ɬɟ ɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ: ɜɵɢɝɪɵɜɚɟɬ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ. Ⱥ ɜɟɫɶ «ɫɟɤɪɟɬ» ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜ ɹɡɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɟɥɶɟɬɨɧɚɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɥɨɫɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɧɢɤɨɦɭ ɭɠɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɛɵɥɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɜɟɪɛɥɸɞ; ɨɫɬɚɜɚɥɨɫɶ «ɬɨɥɶɤɨ» ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɫɬɢɧɭ ɢɥɢ ɡɨɥɨɬɭɸ ɫɟɪɟɞɢɧɭ, ɩɪɢɧɹɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɭɝɥɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɟ

"ЖУРНАЛІСТ

ɥɭ ɫɜɨɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜɫɟ ɠɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ. Ɍɚɤ ɛɵɥɨ ɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɢɧɨɜɚɬɵɦɢ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɫɥɭɱɢɜɲɟɦɫɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɨɥɩɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɢɧɵ, ɩɪɢɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɴɹɜɢɥɢ… ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ: ɬɟ, ɞɟɫɤɚɬɶ, ɩɨ-ɥɟɧɢɧɫɤɢ ɢɡ ɢɫɤɪɵ ɪ-ɪɚɡɞɭɥɢ ɩɥɚɦɹ. Ɉɧɢ ɢ ɫɬɚɥɢ ɤɨɡɥɚɦɢ ɨɬɩɭɳɟɧɢɹ - ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɟɡ ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɦ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɜɹɬɟɟ (ɢɥɢ ɝɪɟɲɧɟɟ) ɩɚɩɵ

У К РА Ї Н И "

Ɋɢɦɫɤɨɝɨ. ȼɫɩɨɦɧɢɦ ɤɥɚɫɫɢɤɭ: «- ɇɚɫ ɬɚɤ ɭɱɢɥɢ. - ɇɨ ɡɚɱɟɦ ɠɟ ɬɵ ɛɵɥ ɫɚɦɵɦ ɩɪɢɥɟɠɧɵɦ ɭɱɟɧɢɤɨɦ?». Ʉɨɪɨɱɟ, ɟɫɬɶ ɨ ɱɟɦ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ (ɦɨɠɧɨ ɢ ɬɟɬ-ɚ-ɬɟɬ, ɤɭɥɭɚɪɧɨ) ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɪɭɝɭ. ȼɨɬ ɜ ɬɟɦɭ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɚɜɧɹɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɢɥɥɟɪɫɬɜɚ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɨɞ ɪɚɡɞɚɱɭ ɩɨɩɚɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɟɞɢɤɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɤɪɚɹ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɚɫ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɤɭɥ ɩɟɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɩɢɫɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ ɞɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɭɞɚ. Ⱥ ɜɨɬ ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɟɬɚ, ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɹɥɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɟɣɲɟɟ ɫɥɨɜɨ «ɩɪɚɜɞɚ», ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɚ ɹɜɧɭɸ ɡɚɤɚɡɭɯɭ. Ⱦɚ ɥɚɞɧɨ ɛɵ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ, ɚ ɬɨ – ɫ ɮɚɧɬɚɫɦɚɝɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦɢ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɭɞ ɜɪɚɱɚ ɨɩɪɚɜɞɚɥ, ɨɧ ɭɟɯɚɥ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɫɬɪɚɧɭ, ɚ ɬɭɬ ɩɨɦɟɧɹɥɚɫɶ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ. ɉɨɫɚɞɢɥɢ… ɫɚɦɨɝɨ ɝɥɚɜɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɭɬ ɠɟ ɫɬɚɥ ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɨɟ ɟɦɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɚɛɫɭɪɞɧɨ! ɇɨ ɪɚɡɜɟ ɦɟɧɟɟ ɚɛɫɭɪɞɧɵɦɢ (ɩɨɜɟɪɶɬɟ ɛɟɡ ɰɢɬɚɬ) ɛɵɥɢ ɝɚɡɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɤɬɢɜɵ ɜ ɚɞɪɟɫ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɞɢɤɚ? Ʉɚɤ ɚɭɤɧɟɬɫɹ – ɬɚɤ ɢ ɨɬɤɥɢɤɧɟɬɫɹ. ɇɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɧɢɱɟɝɨ ɧɚɩɪɨɪɨɱɢɬɶ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɨɫɟɧɶɸ ɱɟɪɧɢɥ ɚɪɯɢɦɚɧɞɪɢɬɚ ɢɡ ɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɋɜɚɬɨɜɨ ɭ ɧɚɫ ɧɚ Ʌɭɝɚɧɳɢɧɟ. ɋɥɭɱɚɣɧɨ ɭɡɧɚɥ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɩɨɛɵɜɚɜ ɜ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɧɨɦ ɢɦ ɏɪɚɦɟ, ɜ ɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɨɦ ɫ ɧɭɥɹ ɦɨɧɚɫɬɵɪɟ. ɉɫɟɜɞɨ-ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɱɟɦ ɬɨɥɶɤɨ (ɛɟɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ) ɧɟ ɨɛɜɢɧɹɜɲɢɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɪɚɫɤɨɥɨɥɢ ɟɝɨ ɩɚɫɬɜɭ. ɂ ɟɳɟ ɧɟ ɫɬɚɪɵɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ ɫɥɟɝ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɵɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ. Ɇɨɣ ɨɱɟɪɤ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɨɛɥɫɨɜɟɬɚ «ɇɚɲɚ ɝɚɡɟɬɚ», ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɭɠɟ ɧɟ ɫɦɨɝ ɟɝɨ ɫɩɚɫɬɢ. Ɍɟɩɟɪɶ ɫɜɚɬɨɜɱɚɧɟ ɨɬɞɚɸɬ ɞɨɥɠɧɨɟ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɸ, ɩɪɢɱɢɫɥɢɜ ɤ ɫɨɧɦɭ ɬɟɯ, ɤɟɦ ɝɨɪɞɢɬɫɹ ɢɯ ɡɟɦɥɹ. ɇɨ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɧɚ ɧɟɣ, ɚ ɜ ɧɟɣ. Ɇɨɠɟɬ, ɨɬ ɡɥɨɩɵɯɚɬɟɥɶɫɬɜ ɦɵ ɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɛɥɢɠɟ ɤ ɢɫɬɢ-


СПІЛКА. ДИСКУСІЯ ДО З‘ЇЗДУ ɧɟ? ɂɥɢ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɬɢɪɚɠɢ ɢɡɞɚɧɢɣ? Ⱦɚ ɧɟɬ ɠɟ! ɉɭɛɥɢɤɚ ɭɠɟ ɧɟɩɥɨɯɨ ɪɚɡɛɢɪɚɟɬɫɹ, ɝɞɟ ɫɤɚɧɞɚɥ - ɪɚɞɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɤɚɧɞɚɥɚ, ɢ ɩɪɟɫɵɳɟɧɧɨ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɤɥɸɟɬ ɧɚ ɝɧɢɥɭɸ ɧɚɠɢɜɤɭ.

Разберемся в своем кругу

Ⱦɜɚɠɞɵ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɛɢɬɶ ɩɨ ɪɭɤɚɦ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ, ɩɵɬɚɜɲɢɦɫɹ ɧɚɩɪɚɫɥɢɧɨɣ ɧɚɜɟɫɬɢ ɬɟɧɶ ɧɚ ɩɥɟɬɟɧɶ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɢɦ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ. ɂɡɜɨɞɢɬɶ ɝɚɡɟɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɛɨɞɹɝɨɣ-ɩɟɪɟɛɪɚɧɤɨɣ (ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɜɡɞɨɪɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɛɵ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɞɟɫɹɬɶ) ɧɟ ɫɬɚɥ. ɑɬɨɛɵ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɨɱɤɢ ɧɚɞ «ɿ», ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ ɜ ɫɭɞ. Ʉ ɫɥɨɜɭ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦ, ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ, ɨɬɜɟɬɢɜ: ɦɵ ɜɦɟɲɢɜɚɟɦɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɨɛɢɠɚɟɬ ɜɥɚɫɬɶ, ɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ – ɧɟ ɧɚɲɟ ɞɟɥɨ. ɇɟ ɫɬɚɥ ɩɨɫɟɦɭ ɧɚɩɪɹɝɚɬɶ ɢ ɪɨɞɧɨɣ ɇɋɀɍ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɤɬɨ ɜɵɢɝɪɚɟɬ ɫɭɞ, ɥɢɯɨ-ɧɟɱɢɫɬɨɩɥɨɬɧɵɟ ɩɟɪɶɹ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɢɡɜɢɧɢɬɶɫɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɫɬɚɥɨ ɧɚ ɫɜɨɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɛɟɡ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɧɟɭɠɬɨ ɦɵ ɧɟ ɫɦɨɠɟɦ ɫɚɦɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟ? ȿɫɬɶ ɠɟ ɜ ɇɋɀɍ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɷɬɢɤɟ, ɟɫɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɬɶɫɹ: ɚ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫ ɧɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ɋɨɸɡɚ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ? Ɂɚɨɞɧɨ ɩɨɪɚ ɞɚɬɶ ɛɨɣ ɢ ɩɥɚɝɢɚɬɨɪɚɦ. Ʉɚɤ-ɬɨ ɧɚɩɢɫɚɥ ɨ ɧɢɯ ɮɟɥɶɟɬɨɧ ɜ ɬɨɝɞɚ ɟɳɟ ɜɫɟɫɨɸɡɧɵɣ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ» - ɧɚ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɦɨɝɥɨ. ɇɨ ɫɟɣɱɚɫ (ɟɫɬɶ ɢ ɫɜɟɠɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ) ɜɧɨɜɶ ɛɟɡ ɡɚɡɪɟɧɢɹ ɫɨɜɟɫɬɢ ɪɚɫɬɚɫɤɢɜɚɸɬ ɱɭɠɨɣ ɬɪɭɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɚɣɬɚɦ, ɚ ɩɨ ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɹɦ. ɉɪɟɞɴɹɜɢɲɶ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ – ɨɬɜɟɱɚɸɬ: ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɠɚɧɪɨɦ ɬɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɦɨɠɧɨ. ɏɨɬɹ ɤɬɨ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɞɨɫɥɨɜɧɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɫɫɵɥɨɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɩɢɫɱɢɤɭ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɜɨɸ ɮɚɦɢɥɢɸ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪɚ? ɑɟɦɭ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɠɭɪ-

ɧɚɥɢɫɬɫɤɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ – ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɜɨɪɨɜɫɬɜɭ, ɥɠɢ, ɨɝɨɥɬɟɥɨɫɬɢ? ȼɩɪɨɱɟɦ, ɜɟɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɟɬ, ɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ. ȼ ʋ11 «ɀɍ» ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɫɩɢɫɨɤ ɥɚɭɪɟɚɬɨɜ ɩɪɟɦɢɢ ɢɦɟɧɢ ȼ.ɑɟɪɧɨɜɨɥɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ. Ƚɨɪɠɭɫɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɯ ɱɢɫɥɨ ɩɨɩɚɥ ɢ ɦɨɣ ɫɵɧ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ. ɇɨ ɞɟɥɨ ɧɟ ɜ ɢɦɟɧɢ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɟɝɨ ɦɢɧɢɚɬɸɪɧɨɝɨ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚ «ə – ɭɤɪɚɢɧɟɰ!» ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ, ɢ ɠɚɪɤɢɟ ɨɩɩɨɧɟɧɬɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɜɪɨɞɟ

Ɇɧɟ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰ, ɩɪɢɱɟɦ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɞɚɠɟ ɫɩɨɪɹɳɢɯ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ. ɇɨ ɜ ɠɸɪɢ ɜɯɨɞɢɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɥɸɞɢ - ɞɟɹɬɟɥɢ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɸɬ ɩɪɢɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɱɭɠɨɦɭ, ɩɭɫɬɶ ɢ ɤɭɞɚ ɦɟɧɟɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ, ɦɧɟɧɢɸ. ɇɟɠɞɚɧɧɵɣ ɞɢɩɥɨɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɫɬɚɥ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚɝɪɚɞɨɣ, - ɡɧɚɤɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɜɫɟ, ɤɚɤɢɯ ɛɵ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɢɫɶ, ɦɨɠɟɦ ɛɵɬɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɢɞɬɢ ɤ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ. ɂ ɞɟɥɢɬɶ

СОЗДАДИМ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ ЖЕЛЧНУЮ ПРЕССУ ɛɵ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɵɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɚɝɟɪɟɣ. Ʌɢɫɬɨɜɤɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɤɚɤ ɩɢɫɚɥɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɜɢɫɟɥɢ ɜ ɩɚɥɚɬɤɚɯ ɧɚ Ɇɚɣɞɚɧɟ, ɧɨ ɩɪɟɦɢɸ ɡɚ ɧɟɝɨ ɞɚɥɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼ.Ɏ.əɧɭɤɨɜɢɱɚ, ɚ ɧɚ ɫɜɨɣ ɫɚɣɬ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ɂ ɯɨɬɹ ɜɨɫɶɦɨɣ ɝɨɞ ɨɛ ɷɬɢɯ ɬɪɟɯ ɚɛɡɚɰɚɯ, ɫɬɚɜɲɢɯ ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ, ɫɩɨɪɹɬ ɧɚ ɫɨɬɧɹɯ ɫɚɣɬɨɜ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɡɚ ɧɢɯ ɚɜɬɨɪɭ ɞɚɥɢ ɟɳɟ ɢ ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ɧɚɝɪɚɞɭ ɡɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ. Ɉɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɢ ɜɨ ɜɫɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ. Ɇɵ ɦɨɠɟɦ, ɟɫɥɢ ɡɚɯɨɬɢɦ. ɇɟɛɟɫɫɩɨɪɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɤɨɟ-

ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɧɚɞɨ. ɇɭ, ɚ ɟɫɥɢ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɢɡ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɬɟɪɩɢɬɫɹ «ɞɨɫɬɚɬɶ» ɤɨɥɥɟɝɭ… Ɂɭɞ, ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ ɥɢ. Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɢɡɥɢɜɚɬɶ ɠɟɥɱɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɠɭɪɧɚɥɟ, ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɟɥɱɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɧɟ ɦɨɪɨɱɚ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɭɛɥɢɤɭ. ɋɨɡɞɚɞɢɦ ɫɜɨɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɠɟɥɑɧɭɸ ɩɪɟɫɫɭ. Ɇɚɫɫɭ ɠɟ ɥɸɞɟɣ ɨɫɬɚɜɢɦ ɜ ɩɨɤɨɟ. Ⱥ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ ɧɚɤɚɠɟɦ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɉɚɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ, - ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɡ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɧɚ ɉɪɨɪɟɡɧɨɣ. ɉɚɦɹɬɶ ɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨ-ɢɧɨɦɭ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɜɜɟɫɬɢ ɜ «ɀɍ» ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɭɛɪɢɤɨɣ, ɝɞɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸɬ ɸɛɢɥɹɪɨɜ, ɢ ɪɚɡɞɟɥɵ ɥɝɭɧɨɜ ɞɚ ɩɥɚɝɢɚɬɨɪɨɜ: «ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ – ɫɨɜɪɚɦɲɢ» ɢ «ɉɨ-

НЕУЖТО МЫ НЕ СМОЖЕМ САМИ ПОСТАВИТЬ

НА ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СОБСТВЕННОЙ СРЕДЕ? ɤɨɦɭ ɚɤɰɢɹ «ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɜ ɫɜɿɬɿ», ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɉɟɬɪɨɦ ɘɳɟɧɤɨ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ, ɢ ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ ɨɧɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚɫɶ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɢɦɢ ɫɥɭɲɚɧɢɹɦɢ. ɇɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɬɨɝɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨ ɬɨɣ ɠɟ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɩɪɢɫɥɚɥɢ ɫɜɨɢ ɱɭɞɟɫɧɵɟ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ - ɤɧɢɝɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɥɶɛɨɦɵ ɬɵɫɹɱɢ ɥɸɞɟɣ ɫɨ ɜɫɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. "ЖУРНАЛІСТ

ɡɞɪɚɜɥɹɟɦ – ɫɨɞɪɚɦɲɢ». ɏɜɚɬɢɬ ɨɞɧɢɯ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɨɜ! ɍɜɟɪɹɸ: ɝɟɪɨɢ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɦɢɝɨɦ ɪɚɫɤɭɩɹɬ ɜɟɫɶ ɬɢɪɚɠ. *** ɀɚɥɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɱɭɠɢɯ, ɚ ɢ ɨɬ ɫɜɨɢɯ, ɧɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɜ ɢɬɨɝɟ (ɩɨɫɥɭɲɚɟɦ ɜɫɟ ɠɟ Ɋɢɧɚɬɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱɚ) ɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɫɢɥɶɧɟɟ. pers@azot.lg.ua persemen@gmail.com Ʌɭɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ. У К РА Ї Н И "

ɏɊɈɇɈȽɊȺɎ

Милосердні дарунки

ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɇȿȼɆɂɌɂɃ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɇɋɀɍ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɚɮɨɧɭ «Ɇɢɥɨɫɟɪɞɧɿ ɞɚɪɭɧɤɢ» ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɬɨɪɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯ ɞɨ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɧɚ Ⱦɭɧɚʀ. Ɂɚɜɞɹɱɭɸɱɢ ɤɥɭɛɨɜɿ 4ɯ4 «ɇɚɩɪɹɦɨɤ» ɦɢ ɧɚ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɨɡɚɲɥɹɯɨɜɢɤɚɯ ɩɟɪɟɬɧɭɥɢ ɟɩɿɰɟɧɬɪ ɰɢɤɥɨɧɭ. Ɇɚɪɚɮɨɧ ɳɟɞɪɢɯ ɫɟɪɞɟɰɶ ɬɪɢɜɚɽ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, - ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɚ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ ɘɪɿɣ Ɋɚɛɨɬɿɧ. – Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɩɪɢ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, Ɉɞɟɫɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɤɨɡɚɰɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɤɨɡɚɰɶɤɢɣ ɨɤɪɭɝ» ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɞɫɶɤɢɦ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɮɨɧɞ «Ȼɞɠɿɥɤɚ» ɡ ɣɨɝɨ ɨɱɿɥɶɧɢɰɟɸ Ɉɥɟɧɨɸ ɉɚɜɥɟɧɤɨ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ «Ⱦɡɜɿɧ» ɬɚ ɱɢɦɚɥɨ ɿɧɲɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɧɟɛɚɣɞɭɠɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɢɤɢ ɜɪɭɱɢɥɢ ɨɞɹɝ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɿɧɜɟɧɬɚɪ, ɤɧɢɠɤɢ, ɿɝɪɚɲɤɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦ ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ – ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɥɿɰɟɸ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɨɸ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ, ɞɟ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ 97 ɞɿɬɟɣ, ɬɚɦɬɟɲɧɶɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɞɢɬɢɧɢ (86 ɨɩɿɤɭɜɚɧɢɯ), ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɬɚ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɧɿ. ȱɡɦɚʀɥ – ɩ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɢɣ ɩɭɧɤɬ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɨɝɨ ɦɚɪɚɮɨɧɭ. Ƀɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɫɿ ɧɚɜɿɞɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɫɢɪɨɬɢɧɰɿɜ Ʉɚɪɨɥɿɧɨ-Ȼɭɝɚɡɚ, ȱɜɚɧɿɜɤɢ, Ʉɨɬɨɜɫɶɤɚ, Ɍɭɡɥɿɜ, Ⱥɧɚɧɶɽɜɚ, Ȼɿɥɝɨɪɨɞɚ-Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ȼɿɥɹʀɜɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸ. Ⱦɨɛɪɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜɿɞɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɜ ɞɢɬɹɱɢɯ ɫɟɪɰɹɯ. Ɉɞɟɫɚ.

9


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ

Володимир Пісковий повернувся! У минулорічному 6-му числі «Журналіста України» йшлося про стан справ у журналістських колективах Кіровоградщини. Згадувався й Новомиргородський район, де у 2008 році помаранчевою владою була ліквідована місцева телестудія, а з нею заодно й редакція районної газети «Новомиргородщина» (Про ці перипетії докладно писалося у «ЖУ» №10, «Голосі України» та ще в півтора десятках газет того ж року). Відтоді чимало води спливло у Великій Висі (місцева річечка). Логічно поцікавитися: як склалася доля колективу і тодішнього керівника районного ЗМІ? Маємо в розпорядженні інтерв’ю з Володимиром Пісковим, яке підготував наш позаштатний автор Володимир БРЕУРОШ. -əɤ ɜɚɦ, ɤɨɥɟɝɨ, ɬɚɤɢɣ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ? - Ⱥɥɟ ɠ ɹ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ ɜɢʀɡɞɢɜ… - ə ɩɪɨ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɭ» - ɝɚɡɟɬɭ. - Ɍɚɤ ɿ ɹ ɬɟɠ ɩɪɨ ɧɟʀ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿʀ, ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨʀ ɭ ɱɟɪɜɧɿ-ɫɟɪɩɧɿ 2008 ɪɨɤɭ 38 ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ ɪɚɣɪɚɞɢ 5 ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ, ɞɟ ɿ ɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɬɜɭɜɚɜ, ɦɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɹɤ ɜɢɞɚɜɚɜ ɪɚɣɨɧɧɭ ɝɚɡɟɬɭ, ɬɚɤ ɜɢɞɚɽ ʀʀ ɣ ɡɚɪɚɡ. Ɇɿɧɹɥɢɫɹ ɯɿɛɚ ɳɨ ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɟ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ. - ɑɢɬɚɱɚɦ ɜɚɪɬɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ: ɭ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɿ ɜɠɟ ɬɪɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɪɨɤɢ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɞɜɿ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɢ» - ɨɞɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɜɥɚɞɧɚ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɩɪɢɜɚɬɧɚ, ɚɛɨ ɹɤ ʀʀ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɝɚɡɟɬɚ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɥɸɞɟɣ», «ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ», «ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɚ», «ɧɚɪɨɞɧɚ», «ɡ ɉɿɫɤɨɜɢɦ ɿ ȼɨɪɨɧɿɧɨɸ». Ɍɨ ɳɨ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ, ɩɚɧɟ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɟ, ɳɨ ɜɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɝɚɜɚɧɿ? -Ɍɚ, ɜɥɚɫɧɟ, ɧɿɱɨɝɨ ɟɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ. ɇɚɦ ɧɨɜɟ ɪɚɣɨɧɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɚɞɢ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨ – ɦɢ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ, ɡɧɚɣɲɥɢ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ. -ȱ ɭ ɱɨɦɭ ɜɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ? -Ȼɚɱɬɟ, ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ - ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɠ ɛɨ ɬɜɨɪɱɚ - ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ: ɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢ ɹɤɨɝɨɫɶ ɪɿɜɧɹ, ɩɨɱɢɧɚɽɲ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɳɨ…ɬɭɩɰɹɽɲɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ. Ɍɚɤ ɛɭɥɨ ɡ ɪɚɣɨɧɧɢɦ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɡ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɦ, ɡ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɸ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɸ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɚɦɢ». Ⱦɨ ɫɥɨɜɚ, ɰɟ ɛɭɥɢ ɰɿɤɚɜɿ, ɯɨɱɚ ɿɧɤɨɥɢ ɣ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɚɥɟ ɧɚɫ ɩɿɞɛɚɞɶɨɪɸɜɚɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. əɤ ɩɢɫɚɜ Ȼɨɪɢɫ Ɉɥɿɣɧɢɤ: «ɇɚɪɨɞ ɧɟ ɜɿɡɶɦɟɲ ɧɚ ɦɚɤɭɯɭ…»,

10

ɬɨɦɭ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɜɚɲɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɬɢɜɢ, ɫɤɚɠɭ ɬɚɤ: ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɶɧɿ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɱɚɫɿ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɭ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɡɦɿɧɢ. əɤ ɹ ɪɨɡɭɦɿɸ, ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɟɠ ɜɨɥɿɽ ɛɚɱɢɬɢ ɧɨɜɭ ɹɤɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɁɆȱ. - ɇɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɚɠɭɱɢ ɜɚɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɿ ɞɜɨɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɩɿɞ ɜɚɲɨɸ ɨɪɭɞɨɸ?

13 ɱɟɪɜɧɹ 2008 ɪɨɤɭ. Ȼɨ ɭ ɧɚɲɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɱɚɫɭ, ɫɢɥ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɳɟ ɪɚɡ ɜɿɞɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɭɣɧɨɜɚɧɟ. - ɏɨɱɟɬɟ ɛɭɬɢ ɜɿɱɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ? - ɐɟ ɜɢ ɫɤɚɡɚɥɢ. ɍ ɦɨɽɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɿɲɟ: ɹ ɧɿɹɤɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ, ɛɨ ɫɚɦ ɫɨɛɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɮɨɬɨɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ, ɤɨɪɟɤɬɨɪ ɿ ɬ. ɞ. Ʉɚɠɭ ɩɪɨ ɿɧɲɟ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɧɚ ɞɨ-

- ȼɢ ɦɚɥɸɽɬɟ ɞɟɳɨ ɫɩɪɨɳɟɧɭ ɫɯɟɦɭ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ - ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɤɚɞɪɨɜɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ), ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɤɨɥɢ ɯɨɱɟɬɟ, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɢ (ɩɪɢɝɚɞɚɣɬɟ, ɞɨ 2008 ɪɨɤɭ ɛɭɥɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɿ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɿ ɞɪɭɤɚɪɧɹ ɡ ɝɚɡɟɬɨɸ), ɚɞɠɟ ɁɆȱ – ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȱ ɬɭɬ ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɹɯ, ɩɨɫɚɞɚɯ ɱɢ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɟɤɫɰɟɫɭ ɡɪɚɡɤɚ

ɝɨɞɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɱɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɩɿɞɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɞɢɥɟɬɚɧɫɬɜɨɦ, ɱɟɤɚɣ ɹɤɳɨ ɧɟ ɛɿɞɢ, ɬɨ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɿ ɰɟ ɳɟ ɧɟ ɜɫɹ ɛɿɞɚ. Ɉɫɶ ɜɚɦ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɞɥɹ ɪɨɡɞɭɦɿɜ: ɹ ɡɚ 16 ɪɨɤɿɜ ɫɬɜɨɪɢɜ ɧɚ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿʀ ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɏɨɪɨɲɿ ɜɨɧɢ ɱɢ ɧɟ ɞɭɠɟ – ɧɟ ɩɪɨ ɰɟ ɦɨɜɚ, ɝɨɥɨɜɧɟ - ɜɨɧɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ, ɿ ɩɟɜɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɍɚ ɨɫɶ ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɬɪɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡɡɨɜɧɿ, ɿ ɜɫɟ ɥɟɬɢɬɶ ɲɤɟɪɟɛɟɪɬɶ. ɉɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɭ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɟɫɭ, ɹɤ ɩɪɨ ɝɿɧɟɤɨɥɨɝɿɸ, ɚɥɟ ɣɨɦɭ, ɹɤ ɜɿɧ ɤɚɠɟ, ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɞɨɪɭɱɢ-

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

ɥɢ, ɬɨɠ ɜɿɧ ɩɨɱɢɧɚɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. Ɍɪɢ ɪɨɤɢ ɳɨɫɶ ɦɭɞɪɭɽ, ɚ ɩɨɬɿɦ, ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɜɠɟ ɿɧɲɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ… ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɿɧɲɭ ɩɨɫɚɞɭ. Ⱥ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɬɿ ɠ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɟɧɟ ɿ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢ ɩɿɞɤɚɡɭɽɬɟ, ɹ ɩɨɱɢɧɚɸ ɩɟɪɟɪɨɛɥɸɜɚɬɢ ɧɚɛɭɞɨɜɚɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɨɦ, ɛɨ ɬɪɟɛɚ ɠ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɲɩɚɥɟɪɢ ɡ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ ɬɚ ɧɚɛɨɪɨɦ ɥɿɬɟɪ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɞɜɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ? ȱ ɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɱɚɫɭ, ɳɨɛ ɧɚɞɨɥɭɠɢɬɢ ɡɝɚɹɧɟ? ȱ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ: ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜɿ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɊȿɆɭ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɭ Ɇ. Ɉ. ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɡɜɚɧɧɹ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ». ȼɿɞɝɚɞɚɣɬɟ: ɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɚɜ ɪɿɞɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭ? 28 ɪɨɤɿɜ! Ⱥ ɹɤɛɢ ɜ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɿ ɦɿɧɹɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɤɨɠɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤɚ, ɜɱɢɬɟɥɹ, ɥɿɤɚɪɹ?.. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɞɭɠɟ ɬɨɧɤɚ ɦɚɬɟɪɿɹ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡ ɧɟɸ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ, ɹɤ ɫɥɨɧ ɭ ɤɪɚɦɧɢɰɿ. Ⱥ ɜ ɬɜɨɪɱɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɞɟ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɤɚɦɢ, – ɣ ɩɨɝɨɬɿɜ. ɉɪɨɲɭ ɦɟɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɿɪɧɨ: ɹ ɧɟ ɩɪɨɬɢ ɡɦɿɧ, ɹ ɡɚ ɧɢɯ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɱɢ ɝɚɥɭɡɿ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɩɪɚɜɿ. - əɤ ɜɚɦ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɭ, ɠɢɥɨɫɹ-ɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɩɿɞ «Ʉɪɚɫɧɵɦ ɡɧɚɦɟɧɟɦ Ɉɤɬɹɛɪɹ», ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢ ɜɚɦ, ɬɨɞɿɲɧɿɦ ɞɢɫɢɞɟɧɬɚɦ, ɞɚɥɢ ɩɪɢɬɭɥɨɤ. ɇɟ ɛɭɥɢ ɜɢ ɜ ɪɚɣɤɨɦɿ Ʉɉɍ «ɫɜɨʀɦ ɫɟɪɟɞ ɱɭɠɢɯ ɿ ɱɭɠɢɦ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ»? - ɉɪɚɰɸɜɚɥɨɫɹ ɞɨɛɪɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɿ ɞɪɭɠɧɨ! ɇɚɜɿɬɶ ɡ ɋɢɦɨɧɟɧɤɨɦ ɉ. Ɇ. ɿ ɣɨɝɨ ɫɨɪɚɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ. Ⱥ ɜɡɚɝɚɥɿ-ɬɨ, ɹ ɧɟ ɩɨɞɿɥɹɸ ɥɸɞɟɣ ɧɚ «ɫɜɨʀɯ» ɿ «ɱɭɠɢɯ», ʀɯ ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ (ɫɦɿɽɬɶɫɹ) ɧɚ ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɿ ɧɟ ɞɭɠɟ, ɧɚ ɩɨɪɹɞɧɢɯ ɿ ɬɚɤ ɫɨɛɿ, ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɿ ɞɢɥɟɬɚɧɬɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɧɚ ɦɨɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɦɨɪɚɥɶ – ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɡɚɩɚɪɬɿɣɧɚ. ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɿ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɪɹɞɤɿɜ ɬɨɞɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɲɢɦɢ ɡɚ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɢɯ «ɥɸɛɢɯ


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ ɞɪɭɡɿɜ» ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɜ. Ɍɚɤ ɳɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɬɭɬ ɧɿ ɞɨ ɱɨɝɨ. -Ɍɨ ɬɟɩɟɪ, ɤɨɥɢ ɜɢ ɡɧɨɜɭ ɛɭɞɟɬɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɜɥɚɞɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ, ɱɢɬɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɩɪɨɳɚɬɢɫɹ ɡ ɤɪɢɬɢɤɨɸ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɧɚ ɧɢɯ ɱɟɤɚɽ ɫɭɰɿɥɶɧɚ ɬɚɪɚɛɚɪɳɢɧɚ ɩɪɨ ɭɫɩɿɯɢ ɜɥɚɞɢ?.. - ɐɶɨɝɨ ɯɨɬɿɥɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ – ɧɟ ɞɨɱɟɤɚɥɚɫɹ, ɬɨ ɡ ɱɨɝɨ ɜɢ ɜɡɹɥɢ, ɳɨ ɧɢɧɿɲɧɹ ɦɚɽ ɹɤɿɫɶ ɿɧɞɭɥɶɝɟɧɰɿʀ, ɛɨɧɭɫɢ ɿ ɩɿɥɶɝɢ? - ɇɭ, ɹɤ ɠɟ, ɜɚɲɚ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɚ» ɪɟɝɿɨɧɚɥɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɛɨɪɚɯ, ɬɟɩɟɪ ɨɫɶ ɜɨɧɢ 30 ɝɪɭɞɧɹ ɜɚɦ ɜɿɞɞɹɱɢɥɢ. - Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɫɦɿɽɬɶɫɹ). Ⱦɚɜɚɣɬɟ, ɤɨɥɢ ɜɠɟ ɽ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɦ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɧɟ ɜɫɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɢ ɜ ɪɚɣɪɚɞɿ ɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɡɚ ɦɟɧɟ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɢ ɧɿɤɨɝɨ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ (ɧɚɲɚ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɚ» - ɧɟ ɩɚɪɬɿɣɧɚ ɝɚɡɟɬɚ, ɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ, ɬɚɤ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɿ ɩɪɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ), ɦɢ ɡ ɩɚɪɬɿɽɸ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɦɚɥɢ ɫɭɬɨ ɞɿɥɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, ɚ ɧɚɲɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɛɭɥɨ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɢɦ. ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, ɬɨɞɿɲɧɽ ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɟ ɪɚɣɨɧɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɦɚɥɨ, ɹɤ ɛɢ ɰɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɲɟ,.. ɞɟɳɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜ ɬ. ɱ. ɣ ɧɚ ɬɟ, ɹɤɭ ɥɸɞɹɦ ɝɚɡɟɬɭ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɭɜɚɬɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɬ. ɞ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿɲɧɿɯ ɨɩɨɡɢɰɿɨɧɟɪɿɜ ɧɟ ɞɭɠɟ ɠɚɥɭɜɚɥɢ, ɚ ɦɢ ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɥɢ ɿ ɫɩɨɜɿɞɭɽɦɨ ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɩɨɩɭɥɿɡɦ, ɬɨ ɣ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɚɦɢ. ɇɚ ɰɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɣ ɡ ɤɨɦɭɧɿɫɬɚɦɢ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɛɭɥɢ ɛ ɿ ɞɥɹ «Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ» ɬɚ ɇɍɇɋɭ, ɹɤɛɢ ʀɯɧɿ «ɜɨɠɞɿ» ɰɶɨɝɨ ɡɚɛɚɠɚɥɢ. Ⱥɥɟ ʀɦ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ. ɇɚ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɿ, ɞɚɪɭɣɬɟ ɡɚ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɸ, ɞɜɨɦɚ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɚɦɢ» ɛɭɥɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɚɪɢɬɟɬ ɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɩɟɪɟɝɨɧɿɜ. Ɇɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɱɥɟɧɢ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɛɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɧɚɲɢɦ ɁɆȱ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɧɟɫɥɢ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɩɨɞɹɤɭ «ɡɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ».

-Ɍɨ ɩɨ 4-5 ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ ɤɟɪɦɚɧɢɱɿɜ ɪɚɣɨɧɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ ɩɪɢ ɜɚɫ ɧɟ ɛɭɞɟ? - Ɋɚɣɨɧɧɚ ɝɚɡɟɬɚ - ɧɟ ɞɨɦɚɲɧɿɣ ɮɨɬɨɚɥɶɛɨɦ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɰɹ! Ɍɚ ɣ ɭ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɿ ɩɟɪɟɞ ɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ. Ɍɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɢ ɤɚɠɟɬɟ, ɬɚɤɟ ɠ ɞɚɥɟɤɟ ɜɿɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ, ɹɤ Ɇɚɪɫ ɜɿɞ Ɂɟɦɥɿ, ɚ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ - ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɞɥɹ

ɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ Ⱦ. Ⱦ. Ȼɚɲɿ, ȱ. Ɇ. Ɋɨɦɚɧɟɧɤɚ, ȱ. Ⱦ. ɀɟɪɟɛɟɧɤɚ, ȼ. Ⱥ. ɒɭɥɶɝɢ, ȼ. Ʉ. ɒɭɥɶɝɢ, Ⱥ. ɉ. Ʉɨɠɭɯɚɪɹ, Ⱥ. Ƚ. Ƚɚɪɚɫɚ, Ɇ. ɉ. Ƚɟɥɶɦɚɧɚ, Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɚ… – Ɍɨ ɜɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ, ɳɨ ɪɚɣɨɧɧɿ ɝɚɡɟɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɽ? - Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ! Ʉɨɥɢ ɳɟ ɹ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɧɚ «40-ɦɭ ɤɚɧɚɥɿ», ɚ ɤɨɥɟɝɚ Ɇ. Ⱥ. Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨ ɨɱɨɥɸɜɚɜ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɭ» (ɧɚɲɿ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɧɚ 2-ɦɭ ɩɨɜɟɪɫɿ ɛɭɥɢ ɩɨɪɭɱ, ɚ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ

ЛЮДЯМ ПОТРІБНА, НАСАМПЕРЕД, МІСЦЕВА ІНФОРМАЦІЯ

ɹɤɢɯ ɡɧɚɧɧɹ ɚɥɮɚɜɿɬɭ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɸ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚ ɰɿ ɝɪɚɛɥɿ ɧɿ ɞɟɩɭɬɚɬɢ, ɧɿ ɞɟɪɠɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɡ ɊȾȺ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɚɬɢɦɭɬɶ. -əɤɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɧɚ ɜɚɲɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ? - ɏɬɨɫɶ «ɡɚ» ɿ ɜɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɜɿɬɚɜ. ɏɬɨɫɶ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ: «ɇɚɜɿɳɨ ɬɨɛɿ ɰɟ ɬɪɟɛɚ?». ɏɬɨɫɶ, ɹɫɧɚ ɪɿɱ, «ɩɪɨɬɢ». ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɨɞɢɧ ɦɿɫɰɟɜɢɣ «ɩɨɥɿɬɢɤ» ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɩɨɥɿɧɭɜɚɜɫɹ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɋɊɋɊ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɩɪɚɰɿ ɿ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɬɚ ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ ȼɐɊɉɋ ɡɚ 1965

ɬɪɭɞɢɥɢɫɹ ɩɥɿɱ-ɨ-ɩɥɿɱ), ɬɨ ɱɚɫɬɟɧɶɤɨ ɜɟɥɢ ɠɚɪɬɿɜɥɢɜɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɿɲɟ – ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɝɚɡɟɬɚ? Ɇɿɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɛɭɜ ɿɡ ɮɿɥɶɦɭ «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ ɧɟ ɜɟɪɢɬ»: «ɋɤɨɪɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ, ɚ ɛɭɞɟɬ ɨɞɧɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (ɫɦɿɽɬɶɫɹ). Ɍɟɩɟɪ ɨɫɶ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɸ. ȱ ʀʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ, ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɧɟɜɚɠɥɢɜɨ, ɹɤ ɜɨɧɚ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɞɿɣɞɟ: ɡ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɚ, ɪɚɞɿɨɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɦɨɧɿɬɨɪɚ, ɱɢ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɥɢɫɬɿɜɨɤ ɫɤɢɞɚɬɢɦɭɬɶ ɡ ɝɜɢɧɬɨɤɪɢɥɚ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɜ ɰɿɧɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɬɚɜɤɢ.

РАЙОННА ГАЗЕТА - НЕ ДОМАШНІЙ

ФОТОАЛЬБОМ ТОГО ЧИ ІНШОГО ПОСАДОВЦЯ ɪɿɤ ʋ30/39 ɿ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɢ» «ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɞɚɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɬɚ ɫɬɨɹɬɢ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬɿ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ» (?). ɇɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɭɦɚɜ, ɳɨ ɦɨɹ ɫɤɪɨɦɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚ ɧɟɫɟ ɬɚɤɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɹɤ ɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɪɭɱ ɩɪɨɠɢɜɚɽ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɣɦɚɽɬɶɫɹ ɦɨʀɦ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɦ. Ⱥ ɹɤɳɨ ɫɟɪɣɨɡɧɨ, ɬɨ ɩɨɞɿɛɧɟ ɧɟ ɞɢɜɭɽ - ɡɚ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚɪɟɞɚɤɬɨɪɭɜɚɜɫɹ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɛɚɱɢɜɫɹ. ȼɚɠɥɢɜɟ ɿɧɲɟ: ɪɚɣɨɧɧɿ ɁɆȱ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɮɚɯɨɜɢɦɢ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɧɚɲ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɦɚɽ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɧɢɧɿɲɧɿ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ – ɫɩɪɚɜɭ ɫɜɨʀɯ ɩɨ"ЖУРНАЛІСТ

Ⱥɥɟ ɥɸɞɹɦ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɳɟ ɣ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ - ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɦɿɫɰɟɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ «Ɍɚɣɦɫ» ʀʀ ɧɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɽ, ɨɛɥɚɫɧɿ ɣ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɿ ɝɚɡɟɬɢ ɨɛɧɚɪɨɞɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɪɹɞɢ-ɝɨɞɢ. Ɍɚ ɣ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɰɿɜ ɦɟɧɲɟ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɩɨɞɿʀ ɜ ɇɨɜɨɭɤɪɚʀɧɰɿ ɱɢ ɇɨɜɨɚɪɯɚɧɝɟɥɶɫɶɤɭ. Ʌɸɞɹɦ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɨɦɚɲɧɿɣ (ɦɿɫɰɟɜɢɣ) ɿɧɮɨɪɦɩɪɨɞɭɤɬ. ȼɨɧɢ ɯɨɱɭɬɶ ɛɚɱɢɬɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɨɛɥɢɱɱɹ, ɦɿɫɰɟɜɭ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɱɢɬɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɿɽɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯɧɿɯ ɜɭɥɢɰɹɯ ɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɡɧɚɬɢ, ɯɬɨ ɩɨɦɟɪ ɿ ɯɬɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɫɚɦɟ ʀɯɧɿ ɨɛɪɚɧɰɿ ɿ ɜɥɚɞɚ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ɂ ɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ɛɭɜ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ «40-ɣ ɤɚɧɚɥ» - ɞɪɭɝɚ ɪɚɣɨɧɧɚ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿɹ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɋɊɋɊ. ɉɿɫɥɹ ʀʀ ɛɟɡɞɭɦɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ - ɬɟɩɟɪ ɰɟ ɦɿɫɿɹ ɪɚɣɨɧɤɢ. -Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɧɚɲɿ ɡɟɦɥɹɤɢ ɿ ɞɨɫɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧУ К РА Ї Н И "

ɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ. - Ȼɨɸɫɹ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɰɟ ɧɟ ɧɚ ɱɚɫɿ. Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɪɚɞɲɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨ ɤɨɪɩɭɧɤɬɢ ɄȾɌɊɄ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɣ ɰɿɤɚɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɭ «Ⱦɟɧɶ ɡɚ ɞɧɟɦ» ɡ ɤɚɪɬɢɧɤɨɸ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ⱦɢɜɧɨ, ɳɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɰɢɦ ɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɽɬɶɫɹ… Ɇɨɠɧɚ ɳɟ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ… - Ƚɚɡɟɬɚ – ɧɟɞɟɲɟɜɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɳɟ ɞɟ ɧɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɳɢɧɿ ɽ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɝɚɡɟɬɢ. ɇɟ ɦɨɠɭ ɧɟ ɩɨɰɿɤɚɜɢɬɢɫɹ: ɹɤ ɜɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɠɢɬɢ? - Ɇɢ ɧɟ ɜɢɠɢɜɚɥɢ, ɚ ɠɢɥɢ! ɐɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɿɡɧɿ ɩɨ ɞɭɯɭ ɩɨɧɹɬɬɹ. ȼ ɧɚɲɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. Ɇɢ ʀʀ ɦɚɥɢ, ɚ, ɡɧɚɱɢɬɶ, ɦɚɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɣ ɫɜɨɝɨ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ, ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, ɫɩɿɜɱɭɜɚɸɱɢɯ. Ɉɞɧɿ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɧɚɫ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɬɨɞɿɲɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɨɛɥɚɫɬɿ Ɇ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧ ɬɚ ȼ. Ʉ. Ɇɨɰɧɢɣ, ɨɛɥɚɫɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɋɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ (ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɘ. Ɇ. ɋɟɪɞɸɱɟɧɤɨɦ), ɝɨɥɨɜɚ ɇɋɀɍ ȱ. Ɏ. Ʌɭɛɱɟɧɤɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɟɫɢ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ (ȯ. Ɇ. ɒɭɫɬɟɪ), ɱɟɪɤɚɫɶɤɿ ɸɪɢɫɬɢ ɋ. ȼ. ɉɥɚɤɭɳɨɝɨ, ɤɨɥɟɝɢ ɡ «ɍɤɪɚɢɧɵ ɰɟɧɬɪ», «Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ», «ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ», ɿɧɲɢɯ ɪɟɞɚɤɰɿɣ. Ɋɟɚɥɶɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɦɿɫɰɟɜɿ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢ – ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ. ɍɫɿɥɹɤɨ ɫɩɪɢɹɥɢ, ɜ ɬ. ɱ. ɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ, ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɁɆȱ ɛɚɝɚɬɨ ɡɟɦɥɹɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ ɪɭɛɪɢɤɭ «ɇɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɿ» ɧɚɞɫɢɥɚɥɢ ɣ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɪɿɡɧɿ ɫɭɦɢ. ȱɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ Ɉɦɟɥɶɱɭɤ ɿ Ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ Ʌɽɜɲɢɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɫɥɚɥɢ ɝɪɨɲɿ ɡ Ʉɢɽɜɚ, ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɜɨɧɢ ɜɿɞ ɞɪɭɡɿɜ ɡ Ɇɿɧɫɶɤɚ, Ɇɨɫɤɜɢ, ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɿ, Ʉɪɢɦɭ, Ʌɶɜɨɜɚ, Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɚ ɿ Ɇɚɥɨʀ ȼɢɫɤɢ. Ⱥ ɨɞɧɚ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɤɚ ɡ ɧɚɲɨʀ Ⱥɧɞɪɿʀɜɤɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ «ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɢ» … ɦɿɲɨɤ ɤɚɪɬɨɩɥɿ. ɏɿɛɚ ɠ ɡ ɬɚɤɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɩɪɨɩɚɞɟɲ? Ɍɚ ɣ ɦɢ ɧɟ ɫɢɞɿɥɢ, ɫɤɥɚɜɲɢ ɪɭɤɢ! Ɇɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɧɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɳɢɧɿ ɬɚɤɢ ɽ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɧɚɲɿɣ ɝɚɡɟɬɚ – «ɉɪɨɜɿɧɰɿɹ» ɜ Ⱦɨɥɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ʀʀ ɪɨɛɥɹɬɶ ɦɨʀ ɞɨɛɪɿ ɡɧɚɣɨɦɿ ɿ ɤɨɥɟɝɢ ȼɚɫɢɥɶ ɬɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ɏɟɞɨɪɨɜɢ. ɇɚɲɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɧɚɝɚ-

11


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ

12

ɞɭɽ ʀɯɧɸ: ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ ɜɥɚɞɨɸ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɧɟɞɚɥɟɤɢɦɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɭɜɿɪɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɧɚɜɿɱɧɨ ɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɱɢɧɢɬɢ ɜɫɟ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɩɨɩɢɪɚɸɱɢ ɡɚɤɨɧɢ ɣ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɝɥɭɡɞ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɚɲ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɿɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ «ɧɟ ɡɚɞɭɲɢɲɶ, ɧɟ ɭɛɶɟɲɶ!» ȱɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ – ɜɬɪɚɬɚ ɱɚɫɭ, ɧɟɪɜɿɜ. Ɍɚ ɬɚɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɞɨɥɹ. ɉɪɨɮɟɫɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ ɤɚɡɚɬɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɨɛɿ ɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɤɭɯɧɹɯ ɱɢ ɧɚ ɩɿɤɧɿɤɚɯ. - Ⱥɥɟ ɠ ɧɚɞ ɦɿɫɰɟɜɢɦ ɱɢɧɨɜɧɢɰɬɜɨɦ ɽ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɟ ɧɚ-

ɫɶɤɨɝɨ. ɉɪɢɝɚɞɭɸ, ɨɞɢɧ ɦɿɣ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɬɨɞɿ ɩɿɞɛɚɞɶɨɪɸɜɚɜ: «Ɍɢ ɳɟ ɦɚɽɲ ɰɢɦ «ɥɸɛɢɦ ɞɪɭɡɹɦ» ɛɭɬɢ ɜɞɹɱɧɢɦ!» - «Ɂɚ ɳɨ?» - ɫɩɚɧɬɟɥɢɱɟɧɨ ɡɚɩɢɬɭɜɚɜ ɹ. - «ɇɭ, ɜ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɰɹ ɩɭɛɥɿɤɚ ɬɟɛɟ ɛ ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɥɚ! əɤ ɜɨɪɨɝɚ ɧɚɪɨɞɭ!». - Ȼɨɝ ɡ ɧɢɦɢ. ɉɨɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɜɚɲɨʀ ɧɨɜɨʀ ɩɨɫɚɞɢ. əɤɨɸ ɜɢ ɛɚɱɢɬɟ ɦɨɞɟɥɶ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɢ» 2012 ɪɨɤɭ, ɹɤɿ ɪɭɛɪɢɤɢ ɡɛɟɪɟɠɭɬɶɫɹ? - Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ «Ʌɢɫɬ ɭ ɧɨɦɟɪ», «Ɍɨɫɬ ɧɨɦɟɪɚ», «Ɋɟɰɟɩɬ ɧɨɦɟɪɚ», «Ɂ ɩɨɠɨɜɤɥɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɡɿɪɤɢ», «ɉɨɝɨɞɤɚ». ɉɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɜɟɫɬɢ ɧɚ-

ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ (ɜɨɧɢ ɠ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ), ɪɟɲɬɚ – ɜɥɚɫɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ, ɩɥɸɫ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɛɢ ɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜɢɞɚɬɤɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɚɣɛɸɞɠɟɬɭ. - Ⱥ ɯɬɨ ɧɟ ɡɚɯɨɱɟ ɱɢɬɚɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɭ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɭ»? -Ɍɨɦɭ ɩɨɜɟɪɧɟɦɨ ɝɪɨɲɿ. Ƚɚɡɟɬɭ, ɹɤ ɞɿɜɱɢɧɭ ɜ ɏȱɏ ɫɬɨɪɿɱɱɿ, ɧɚɫɢɥɶɧɨ ɡɚɦɿɠ ɧɟ ɜɢɞɚɫɢ, ɫɟɛɬɨ, ɱɢɬɚɬɢ ɧɟ ɩɪɢɦɭɫɢɲ. - Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɠɚɥɶ, ɳɨ ɧɟ ɛɭɞɟ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɢ ɡ ɉɿɫɤɨɜɢɦ ɿ ȼɨɪɨɧɿɧɨɸ».

ɱɚɥɶɫɬɜɨ, ɫɭɞ, ɧɚɪɟɲɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ! - ȼɢ ɠ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɟ, ɳɨ ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɧɟ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ. ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜ ɉɨɥɶɳɿ. ɍ 2008-ɦɭ ɹ ɥɟɞɶ ɡ ɤɪɿɫɥɚ ɧɟ ɜɢɩɚɜ, ɤɨɥɢ ɩɨɱɭɜ, ɹɤ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɘɳɟɧɤɨ ɪɨɡɝɥɚɝɨɥɶɫɬɜɭɜɚɜ ɭ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɿ ɩɪɨ ɜɟɥɢɤɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜ ɰɚɪɢɧɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ… ɭ ɞɧɿ «ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɛɟɡɩɪɽɞɽɥɚ», ɤɨɥɢ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟɜɿ ɤɥɟɪɤɢ ɜɤɭɩɿ ɡ ɤɥɟɪɤɚɦɢ ɘ. ȼ. Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɜɿɞɤɥɸɱɚɥɢ ɧɚ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿʀ ɟɥɟɤɬɪɢɤɭ, ɡɚɛɢɜɚɥɢ ɞɜɟɪɿ ɰɜɹɯɚɦɢ ɿ ɰɿɥɭ ɧɿɱ ɧɚɫ ɜɚɪɬɭɜɚɥɢ, ɚ ɜɞɟɧɶ ɭɫɿɥɹɤɨ ɡɚɜɚɠɚɥɢ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɟɧɭ ɱɢɬɚɱɚɦɢ ɝɚɡɟɬɭ. ȼɫɟ ɛɭɥɨ, ɹɤ ɭ Ɇ. Ⱥ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, ɤɨɥɢ ɬɨɜɚɪɢɲ ɒɜɨɧɞɟɪ ɿ Ʉ* ɩɪɢɣɲɥɢ «ɭɩɥɨɬɧɹɬɶ ɠɢɥɩɥɨɳɚɞɶ» ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧ-

ɲɭ ɮɿɪɦɨɜɭ «Ɂɦɨɝɥɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ, ɡɦɨɠɟɦɨ ɣ Ɂɥɚɬɨɩɨɥɶɫɶɤɭ ɝɿɦɧɚɡɿɸ ɜɿɞɛɭɞɭɜɚɬɢ!», ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɜɟɫɬɢ ɫɭɬɨ ɧɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɫɶɤɭ ɩɨɦɢɧɚɥɶɧɭ. Ⱥ ɹɤ ɠɟ ɛɟɡ ɪɭɛɪɢɤɢ «ɑɢɬɚɽɦɨ Ʉɨɛɡɚɪɹ ɪɚɡɨɦ», ɩɿɞɤɚɡɚɧɨʀ ɧɚɲɢɦɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɚɦɢ, ɛɟɡ ɳɨɧɨɦɟɪɨɜɢɯ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪ Ɉɥɟɝɚ Ƚɭɰɨɥɚ ɡ Ȼɿɥɨɪɭɫɿ?! ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɹ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɣ ɧɨɜɿ. Ⱥɤɰɟɧɬ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɪɨɛɢɬɢɦɟɦɨ ɧɚ ɞɨɩɢɫɚɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɱɢɬɚɰɶɤɿɣ ɩɨɲɬɿ. ɓɨɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɝɚɡɟɬɧɨɝɨ ɦɿɤɫɭ, ɬɨ ɬɭɬ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɩɟɜɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ɉɪɚɝɧɭɬɢɦɟɦɨ ɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ «ɝɚɡɟɬɭ ɜ ɝɚɡɟɬɿ», ɞɟ ɱɨɬɢɪɢ ɲɩɚɥɶɬɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɛɭɞɭɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɿ

- ɑɨɦɭ ɧɟ ɛɭɞɟ? ȼɨɧɚ ɛɭɥɚ ɞɨ ɧɚɫ, ɛɭɞɟ ɣ ɩɿɫɥɹ. Ⱥ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɡ Ɍɚɦɿɥɨɸ ɿ ɤɨɥɢɲɧɿɦɢ ɬɟɥɟɫɬɭɞɿɣɰɹɦɢ ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɜ «ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɳɢɧɿ». Ɍɨ ɧɚɜɿɳɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɜɢɧɨɫɢɬɢ ɜ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ. Ɇɢ ɥɸɞɢ ɫɤɪɨɦɧɿ. ɍ ɧɚɫ, ɹɤ ɭ ɬɨɦɭ ɚɧɟɤɞɨɬɿ: «ɋɭɫɥɢɤɚ ɜɢɞɢɲɶ?» - «ɇɟɬ!» «Ⱥ ɨɧ ɬɚɦ ɟɫɬɶ!» - ɓɨ ɜɢ ɫɤɚɠɟɬɟ ɩɪɨ ɪɨɡɞɟɪɠɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ ɝɭɬɚɪɹɬɶ ɪɨɤɿɜ 15? - ɍ ɇɨɜɨɦɢɪɝɨɪɨɞɿ ɜɨɧɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɬɪɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ, ɩɪɚɜɞɚ, ɩɨ-ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɢ - ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɟɤɫɩɪɨɩɪɿɸɜɚɥɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɭ ɬɨɳɨ, ɧɟ ɞɚɥɢ «ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ» ɧɚɜɿɬɶ ɚɜɬɨɪɭɱɤɢ. ȱ ɧɿɱɨɝɨ. ɇɟ ɡɚɝɢɛɟɪɢɥɢɫɹ, ɹɤ ɤɚɠɟ ɦɨɹ ɤɨɥɟɝɚ Ɍ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɿɧɚ, ɜɢɠɢɥɢ, ɪɨɡɩɨɱɚɜɲɢ «ɡ ɧɭɥɹ».

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Ɉɫɬɚɧɧɿ ɩɿɜɪɨɤɭ ɦɢ ɩɪɚɰɸɽɦɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɦɚɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ. ɏɨɱɚ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ. ɉɨɬɪɿɛɧɚ ɥɢɲɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɜɨɥɹ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɬɟ, ɤɨɦɚɧɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɝɨɥɨɜɚɦ ɊȾȺ: ɡɚɜɬɪɚ ɜɢɣɬɢ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ ɿ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɚɦɢ ɪɚɣ-ɦɿɫɶɤ- ɿ ɫɿɥɶɪɚɞ ɡɚɤɥɸɱɢɬɢ ɭɝɨɞɢ ɧɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɜɿɫɧɨ, ɩɿɞɤɪɿɩɢɜɲɢ ʀɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɣ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɪɚɞ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɰɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɦɢ ɪɭɯɚɽɦɨɫɹ ɞɨ ȯɜɪɨɩɢ, ɚ ɧɟ ɧɚɜɩɚɤɢ. ɉɨɝɨɞɶɬɟɫɹ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɰɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟɥɨɝɿɱɧɨ, ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨ, ɚ ɣ ɚɛɫɭɪɞɧɨ! ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ: ɹɤɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ – ɥɨɹɥɶɧɨɝɨ, ɱɢ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɣ ʀɯ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢɦɟ (ɚ ɰɟ ɠ ɽ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɨɸ!) ɚɛɨ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ʀɯɧɶɨʀ ɩɚɪɬɿʀ? Ɍɚ ɜɨɧɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɲɜɢɞɲɟ ɛɟɡ ɫɨɥɿ ɡ’ʀɞɹɬɶ ɚɛɨ ɡɚɬɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɠɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɚɬɤɿɜɰɹɦɢ ɿ «ɄɊɍɤɿɜɰɹɦɢ»!.. Ʉɨɥɢ ɦɟɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢ (ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɥɢ ɞɪɭɡɿ) , ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɜ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɤɨɬɪɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɚɪɬɜɨɠɞɶ ɞɚɜ ɤɨɦɚɧɞɭ «ɤɨɥɩɚɲɢɬɢ»? Ⱦɨɫɥɿɜɧɨ: «Ⱦɢɜɥɸɫɹ, ɱɨɥɨɜɿɤ ɧɿɛɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ, ɦɟɧɿ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɝɚɧɨɝɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɜ, ɥɸɞɢ ɪɭɤɢ ɩɿɞɦɚɸɬɶ, ɬɨ ɿ ɹ ɩɿɞɧɹɜ!». ɑɢ ɡɚɥɢɲɚɬɶ ɬɟɩɟɪ ɰɶɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɜ ɩɚɪɬɿʀ? Ɉɫɶ ɳɨ ɦɟɧɟ ɝɧɿɬɢɬɶ. Ⱥ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɧɢɧɿ ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ… Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ ɫɬɿɧɚɯ ȼɊ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɜ ɇɋɀɍ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ, ɚɥɟ, ɫɯɨɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɹɦ ɰɟ ɧɟ ɞɨ ɫɧɚɝɢ, ɹɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɱɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ. Ɋɨɡɦɨɜɥɹɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȻɊȿɍɊɈɒ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ. НА ЗНІМКАХ: В.В. Пісковий зі своїм компаньйоном Т. М. Вороніною; в цьому приміщенні працювала редакція першої приватної газети. Фото С. Стоянова та Т. Корнєйченко.


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ

З приводу висловлювань пана І. Гужви

про цензуру в газеті «Сегодня» Ɇɢɯɚɣɥɨ ȻȺɌȱȽ, ɱɥɟɧ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ

ɉɨɝɨɞɶɬɟɫɹ, ɳɨ ɱɭɬɢ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰɟɧɡɭɪɭɜɚɧɧɿ ɝɚɡɟɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɫɚɦɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɟɪɟɩɢɫɭɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɞɨɫɢɬɶ ɞɢɜɧɨ. ɋɤɚɪɝɢ ɜɿɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɝɚɡɟɬɢ, ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɿ ɧɢɧɿɲɧɿɯ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ȱɝɨɪ Ƚɭɠɜɚ ɡɦɿɧɸɽ ʀɯɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɞɨ ɧɟɜɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɪɨɛɢɬɶ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɡɜɭɱɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ, ɧɟɦɚ ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɟɧɫɭ ʀɯ ɡɧɨɜɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɩɪɨ ɦɨɽ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɝɚɡɟɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, Ƚɭɠɜɚ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɥɿɱɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ: ɨɫɶ ɧɟ ɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɨɫɶ ɛɭɥɚ ɡɧɹɬɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɨ ɛɿɝɛɨɪɞ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɨɬ ɩɪɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿ ɞɚɱɿ ɜ Ʉɪɢɦɭ... ɉɪɨ ɜɫɟ ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɨɸ, ɧɟ ɜɧɢɤɚɸɱɢ ɜ ɞɟɬɚɥɿ ɿ ɧɟ ɩɨɤɚɡɭɸɱɢ, ɹɤ ɛɭɥɨ «ɞɨ» ɿ ɹɤ ɫɬɚɥɨ «ɩɿɫɥɹ» ɩɪɚɜɨɤ. Ɋɨɛɢɬɶɫɹ ɰɟ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ, ɚ ɰɿɥɤɨɦ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ Ƚɭɠɜɨɸ ɞɿɚɝɧɨɡ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɰɟɧɡɭɪɚ» ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣ. Ƚɭɠɜɚ ɧɟ ɯɨɱɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹ ɜɬɪɭɱɚɜɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɧɬ ɝɚɡɟɬɢ ɞɨɛɪɭ ɫɨɬɧɸ ɪɚɡɿɜ, ɿ ɬɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɥɿɩɢɬɢ ɹɪɥɢɤ «ɩɨɥɿɬɢɤɚ», ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɦɿɡɟɪɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ȱɝɨɪ Ƚɭɠɜɚ ɦɚɽ ɩɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɪɨɰɿ, ɦɚɥɨ ɧɟ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ. ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɬɢɣ Ȼɚɬɿɝ ɩɪɚɜɢɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɫɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɝɨɪɨɫɤɨɩɢ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɪɟɤɥɚɦɭ. ɉɪɚɜɢɜ ɬɟɤɫɬɢ, ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ, ɡɦɿɧɸɜɚɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɿ ɜ ɭɫɿɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɝɚɡɟɬɢ, ɯɿɛɚ ɬɿɥɶɤɢ ɤɪɿɦ ɚɧɟɤɞɨɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɩɨɝɨɞɢ. ȱ ɞɢɜɧɚ ɪɿɱ, ɩɚɧ Ƚɭɠɜɚ ɩɨɤɿɪɧɨ ɩɪɢɣɦɚɜ ɰɿ ɩɪɚɜɤɢ ɿ ɬɟɪɩɿɜ ɦɿɣ «ɛɽɫɩɪɽɞɽɥ». ɓɟ ɨɞɧɚ ɞɢɜɢɧɚ - ɞɨ

Про конфлікт в редакції газети «Сегодня» багато написано й сказано, тому не будемо повторюватися і відсилаємо колег до матеріалів інтернету. Нагадаємо тільки, що виник конфлікт в грудні, коли представники редакції оголосили передстрайковий стан через незгоду з редакційною політикою Олени Громницької, минулого літа призначеної генеральним директором медіа-холдингу Рината Ахметова «Сегодня Мультимедиа». Двигуном і головним ньюсмейкором конфлікту був головред «Сегодня» Ігор Гужва, який, за його словами, окрім конкретних претензій на адресу Громницької, «підняв тему спроби введення системної цензури через Михайла Батога». Як відомо, акціонер групи «Сістем кепітал менеджмент» (СКМ), до якої входить і названий медіахолдинг, Ринат Ахметов зробив заяву для ЗМІ, де висловився так, що в цій ситуації не повинно бути ні переможців, ні переможених. Головне - щоб ще сильнішою стала газета. Подальші події буквально підтвердили цю заяву: наглядова рада звільнила і Олену Громницьку, і Ігоря Гужву. На момент верстки нашого журналу обов‘язки гендиректора виконував фінансовий директор ПрАТ «Сегодня Мультимедиа» Ігор Доброван, а обов'язки головного редактора - Ольга Гук, заступник головреда газети. Як повідомляють наші джерела, конфлікт практично вичерпано. Редакція працює в звичному режимі. Однак, згадуючи й минулорічні події в «Газете покиевски», є привід замислитися про місце головного редактора в приватних медіа, його права й відповідальність. І взагалі про те, де проходить межа між редагуванням і цензурою. До цього нас підштовхнув і лист неодноразово згадуваного Михайла Батога, який ми наводимо нижче. «ɰɟɧɡɨɪɚ» ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɶ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚɯɨɞɢɥɢ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɞɹɤɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɿ ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɢ. Ɉɫɶ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɚɦɟ ɬɚɤɢɯ ɜɬɪɭɱɚɧɶ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɦ: ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɨ ɮɚɫɬɿɜɫɶɤɨɝɨ ɦɚɧɿɹɤɚ, ɹɤɢɣ, ɜɢɛɢɪɚ-

ɬɟɪɿɚɥɿ ɩɪɨ ɬɪɭɫɤɚɜɟɰɶɤɢɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɮɨɪɭɦ ɜɿɞ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ; ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɿɞɜɟɪɬɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɿ «ɥɹɩɢ» ɜ ɬɟɤɫɬɿɜɤɚɯ, ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ ɿ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɤɚɯ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɩɨɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɍɭɬ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɭ ɩɚɧɚ Ƚɭɠ-

НАЗВАВ ТАКИЙ ЗАГОЛОВОК ПІДЛИМ І АМОРАЛЬНИМ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СІМ'Ї ЮРІЯ ЛУЦЕНКА

ɸɱɢ ɫɜɨʀ ɠɟɪɬɜɢ, ɲɭɤɚɜ «ɠɿɧɨɤ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɫɬɚɬɿ»; ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɡɚ ɫɟɪɩɟɧɶ ɭ ɜɟɪɟɫɧɟɜɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ; ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɢ ɭ ɦɚ"ЖУРНАЛІСТ

ɜɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɪɨɜɚɥɢ ɜ ɩɚɦ'ɹɬɿ. ȱɧɚɤɲɟ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɦɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɧɚɣɩɟɪɲɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɿ ɡ ɧɚɣɩɟɪɲɨʀ ɩɪɚɜУ К РА Ї Н И "

ɤɢ. ȼɨɧɚ ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɿɞ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ «ɇɚ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ ɞɨ ɟɤɫ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ Ʌɭɰɟɧɤɚ ɩɪɢɣɲɥɢ ɿ ɞɪɭɠɢɧɚ, ɿ ɤɨɯɚɧɤɚ» (ɬɪɚɜɟɧɶ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ). Ⱥɥɟ ɬɨɞɿ ɠ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɫɤɚɡɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ, ɳɨ Ɇ. Ȼɚɬɿɝ ɧɚɡɜɚɜ ɬɚɤɢɣ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɩɿɞɥɢɦ ɿ ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɦ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɿɦ'ʀ ɘɪɿɹ Ʌɭɰɟɧɤɚ, ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɥɚɩɤɢ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɤɨɯɚɧɤɚ, ɚ ɜ ɬɟɤɫɬ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɝɚɡɟɬɢ ɫɢɥɶɧɨ ɫɭɦɧɿɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜ'ʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɧɚɡɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ ɤɨɯɚɧɤɨɸ Ʌɭɰɟɧɤɚ. ɐɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ, ɧɿɹɤɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɜɿɞ ɪɨɞɢɧɢ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɧɟ ɧɚɞɯɨɞɢɥɨ. Ⱦɚɥɿ ȱɝɨɪɟɜɿ Ƚɭɠɜɿ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɛ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ «ɧɟɥɸɛɨɜ'ɸ» Ɇ. Ȼɚɬɨɝɚ ɜ ɝɚɡɟɬɿ «ɋɟɝɨɞɧɹ» ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɠɜɚɜɿ ɣ ɬɚɤɿ ɛɥɢɡɶɤɿ ɫɟɪɰɸ Ƚɭɠɜɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ-ɨɛɦɚɧɤɢ, ɹɤɢɦɢ «ɠɨɜɬɿ» ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ, ɬɢɩɭ «ɘɳɟɧɤɚ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɢɧɭɬɢ ɡ «ɇɚɲɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ɇɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɪɬɟɠ ɧɚɩɚɥɢ ɛɿɥɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ», «Ʌɭɰɟɧɤɨ ɭ ɜ'ɹɡɧɢɰɿ ɡɚɲɢɜ ɫɨɛɿ ɪɨɬ» ɿ ɬ.ɩ., ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɣɲɥɨɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɚ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɛɪɚɬɚ, ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɩɪɨ ɛɚɧɚɥɶɧɟ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɛɨɞɿɝɚɪɞɿɜ, ɚ ɧɟ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɧɚɩɚɞ, ɚ ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɨɞɧɨɮɚɦɿɥɶɰɹ ɘɪɿɹ Ʌɭɰɟɧɤɚ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɩɨɜɟɪɧɭɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɩɪɨ ɳɨ Ƚɭɠɜɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɛɚɝɚɬɨ ɪɚɡɿɜ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɫɤɨɪɨɦɨɜɤɨɸ.Ɉɫɶ ɞɨɫɥɿɜɧɚ, ɧɟɪɟɞɚɝɨɜɚɧɚ ɰɢɬɚɬɚ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ «Ɋɿɤ ɛɟɡ ɪɨɡɤɨɲɿɜ» ɩɪɨ ɛɸɞɠɟɬɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ. «ɓɟ ɨɞɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ - ɪɟɦɨɧɬɢ. Ʉɚɛɦɿɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɪɿɲɢɜ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ 6-ɣ ɿ 7-ɣ ɩɨɜɟɪɯɢ ɫɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɡɚ 18,5 ɦɥɧ. ɓɟ 150 ɦɥɧ ɩɿɞɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩ'ɹɬɢ ɞɟɪɠɞɚɱ ɜ Ʉɪɢɦɭ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɜɨɯ ɜɟɪɬɨɥɿɬɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ». Ƚɭɠɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɹ ɡɦɭɫɢɜ ɣɨɝɨ «ɩɨɦ'ɹɤɲɢɬɢ» ɫɥɨɜɚ ɩɪɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿ ɞɚɱɿ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɹ

13


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɫɬɟɣ. ɉɟɪɲɢɣ: «... ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɩɪɟɦ'ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ, ɫɩɿɤɟɪ ɩɚɪ-

ɪɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚɤɢ ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ ɡ ɩɨɫɚɞɢ, ɭ ɝɚɡɟɬɿ ɩɪɨɫɤɨɱɢɥɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚ ɡɚɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɟ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ. ȱ ɜɫɟ. ɉɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɜɿɧ ɧɟ ɡɚɯɨɬɿɜ. Ⱦɭɦɚɸ, ɰɿ «ɞɟɬɚɥɿ», ɩɪɨ ɹɤɿ ȱɝɨɪ ЧЕВИДНИМ ДИСОНАНСОМ ДО ТЕКСТУ Ƚɭɠɜɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟ ɯɨɱɟ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ СЕРДИТЕ ПЕРЕКОШЕНЕ ОБЛИЧЧЯ ɜɫɿɦ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞНУКОВИЧА НА ФОТОГРАФІЇ ɛɭɜɚɥɨɫɹ ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɳɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ «ɋɟɝɨɞɧɹ». ɨɫɨɛɢ ...». ȱ ɞɪɭɝɢɣ: «... ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭ- Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ Ⱦɍɋ». ɋɚɦɟ ɰɟɣ, ɞɭɸ ɜɡɹɬɢ ɩɿɞɲɢɜɤɢ ɝɚɡɟɬɢ ɡɚ ɞɜɚ ɞɪɭɝɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿ ɜɢɛɪɚɜ Ƚɭɠɜɚ, ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɤɿɥɶɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɧɚɸɱɢ, ɳɨ ɜ ɤɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɳɨɞɨ Ʉɪɢɦɭ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɚɱɿ ɜ Ɇɭɯɚɥɚɬɰɿ. ɉɪɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɹɤɚ ɦɟɧɿ ɧɟ ɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹ. ɇɟɜɟɥɢɤɚ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɩɨɤɿɣɧɚ ɿ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɡɚɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɧɚɪɚɞɭ ɜ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɩɪɨ ɯɿɞ ɪɟɮɨɪɦ. ȱ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ ɞɢɫɨɧɚɧɫɨɦ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ - ɫɟɪɞɢɬɟ, ɩɟɪɟɤɨɲɟɧɟ ɨɛɥɢɱɱɹ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɹɤɚ, ɹɤ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɛɭɥɚ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɮɨɬɨɤɨɪɨɦ «ɋɟɝɨɞɧɹ» ɡɧɚɱɧɨ ɪɚɧɿɲɟ, ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɿ ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɩɨɞɿʀ. əɤɛɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɛɭɜ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɟɣ, ɧɚ ɹɤɢɣɫɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɩɢɬɚɧɶ ɛɢ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɥɨ. Ɉɥɶɝɚ ȼɈɃɐȿɏȱȼɋɖɄȺ, ȱ ɧɚɪɟɲɬɿ, ɩɪɨ ɛɿɝɛɨɪɞ ɡ ɝɨɥɨ«ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɨɸ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɿ ɬɭɥɭɛɨɦ ɿɧɲɨɝɨ. ə ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɫɿɱɧɿ 2012-ɝɨ ɫɜɨɽ 80-ɪɿɱɡɚɣɲɨɜ ɞɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɱɹ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɣ ɪɨɜɟɫɪɚ Ƚɿɥɶɽɪɦɨ ɒɦɿɬɬɚ ɿ ɫɤɚɡɚɜ ɣɨɦɭ, ɧɢɰɹ ɫɬɨɥɢɱɧɨʀ ɨɛɥɚɫɳɨ, ɩɭɛɥɿɤɭɸɱɢ ɰɸ ɫɬɚɬɬɸ, ɪɟɞɚɤɰɿɹ «ɞɨɛ'ɽɬɶɫɹ» ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡ ɚɪɦɿʀ ɛɭ- ɬɿ - ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɝɚɡɟɬɚ ɞɭɬɶ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɿ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɿ ɜɫɶɨɝɨ. ȱ ɞɨ- «Ɍɪɢɛɭɧɚ ɩɪɚɰɿ». Ȳʀ ɲɥɹɯ ɫɯɨɠɢɣ ɞɚɜ, ɳɨ ɹɤɛɢ ɹ ɛɭɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɝɚ- ɡ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɿɧɲɿ ɝɚɡɟɬɢ. ɇɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, ɳɨ ɩɨɜɚɠɡɟɬɢ, ɹ ɩɨɱɟɤɚɜ ɛɢ ɞɟɧɶ-ɞɜɚ, ɞɨɱɟɤɚɜɫɹ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɧɢɣ ɜɿɤ ɞɨɞɚɽ ɜɢɞɚɧɧɸ …ɦɨɥɨɞɨʀ ʀɯ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɿ ɨɫɶ ɬɨɞɿ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ ɟɧɟɪɝɿʀ ɣ ɧɚɫɧɚɝɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉɚɜɥɨ ɛɢ ɫɩɟɰɤɨɪɚ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ. ɋɦɨɜɠ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ: «ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɡɭɫɬɪɿɜɫɹ ɛ ɡ ɫɿɦ'ɹɦɢ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɥɚɜɢɤɢɧɭɬɢɯ ɡ ɚɪɦɿʀ ɨɮɿɰɟɪɿɜ, ɪɨɡ- ɞɿ, ɚɛɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜ ɩɢɬɚɜ ɛɢ ʀɯ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɝɨɬɭ- ɠɢɬɬɹ ɫɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɭ - ɿɧɞɭɫɬɪɿɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɤɨɥɟɤɩɪɨ ɳɨ ɡɛɢɪɚɥɢɫɹ ɣɨɝɨ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ, ɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɞɚɥɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɧɢ- ɫɬɜɚ ɬɨɳɨ – ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɛɭɥɚ ɦɟɪɟɠɚ ɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ ɯɚɪɱɚɦɢ, ɨɞɹ- ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɚɡɟɬ. ȱ ɬɚɤɭ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɝɨɦ ɿ ɧɚɨɱɧɨɸ ɚɝɿɬɚɰɿɽɸ. Ⱥ ɡɚɤɿɧ- ɫɬɜɨɪɢɥɢ. ȼ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɱɭɜɚɜɫɹ ɛ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɿ ɰɟ ɛɭɜ «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɩɪɨɦɿɧɶ». ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɿ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ - ɫɤɚɫɭɜɚɬɢ Ƚɚɡɟɬɢ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɭɪɧɢɣ ɿ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɧɚɤɚɡ ɫɯɨɠɿ ɧɚ ɚɪɦɿɣɫɶɤɿ «ɛɨɣɨɜɿ ɥɢɫɬɤɢ»: ɜɭɡɶɤɨɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɜɨɣɨɜɧɢɱɨɩɪɨ ʀɯɧɽ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɒɦɿɬɬ ɩɟɪɟɞɚɜ ɦɨʀ ɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɿ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɫɥɨɜɚ ɩɚɧɭ Ƚɭɠɜɿ, ɿ ɜɿɧ ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɍɟɩɟɪ, ɡ ɜɢɫɨɬɢ ɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɫɥɭɯɚɜɫɹ. ɉɪɚɜɞɚ, ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ. Ɂɧɹɜ ɫɬɚɬ- ɱɿɬɤɨ ɜɢɞɧɨ ɟɬɚɩɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɚɬɸ ɡɿ ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ ... ɡɚ- ɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɟɸ ɥɢɲɢɜ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ. Ⱥ ɱɟɪɟɡ - ɿ ɩɪɟɫɢ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɤɨɦɚɧɞɢ- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɧɚɲɨʀ ɝɚɡɟɬɢ».

О Я

,

ɜɥɚɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɥɨɝɿɰɿ Ƚɭɠɜɢ, ɰɢɮɪɢ 2011 ɪɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɜɢɝɥɹɞ ɤɭɞɢ ɛɿɥɶɲ ɜɚ-

ɝɨɦɢɣ, ɧɿɠ ɭ 2010 ɪɨɰɿ. Ⱥ ɨɬ «ɠɨɜɬɢɡɧɢ» ɿ ɜɿɞɜɟɪɬɢɯ «ɥɹɩɿɜ», ɹɤ ɦɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɬɚɥɨ ɬɪɨɯɢ ɦɟɧɲɟ.

Про автора.

Ȼɚɬɿɝ Ɇɢɯɚɣɥɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ 7 ɜɟɪɟɫɧɹ 1955 ɪɨɤɭ. Ɂɚɤɿɧɱɢɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱ.Ɏɪɚɧɤɚ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɜɢɲɤɿɥ ɩɪɨɣɲɨɜ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɥɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿɠɤɢ «Ɇɨɥɨɞɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɚ», ɹɤɭ ɨɱɨɥɢɜ ɜ ɛɭɪɟɦɧɿ ɪɨɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɟɩɭɬɚɬ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɿ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɝɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɍɇȱȺɇ, ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤ «Ƚɚɡɟɬɵ ɩɨ-ɤɢɟɜɫɤɢ». ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜɿɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɇɋɀɍ, ɛɭɜ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɫɩɿɥɤɢ, ɡɚɪɚɡ ɩɪɚɰɸɽ ɜ Ʉɨɦɿɫɿʀ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɟɬɢɤɢ. Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɥɨɞɿɽ ɚɧʉɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɩɨɥɶɫɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢ.

Трибуна правдивого слова

ɍ

14

"ЖУРНАЛІСТ

Раз по раз з різних регіонів України надходять повідомлення про відзначення ювілеїв районних газет, заснування яких бере початок у 20-х – 30-х роках минулого століття. Змінюючи назви, переживали вони різні часи, залишаючись з земляками і в радісні дні, і в скрутну хвилину. «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɩɪɨɦɿɧɶ» ɰɿɥɤɨɦ ɭ ɞɭɫɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɫɜɿɬɢɜ ɿɜɚɧɤɿɜɰɹɦ ɩɨɧɚɞ 30 ɥɿɬ - ɞɨ ɨɫɟɧɿ 1962 ɪɨɤɭ. Ⱥɥɟ ɹɤɿ ɛ ɜɿɬɪɢ ɧɟ ɜɿɹɥɢ ɜ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɡɨɥɨɬɢɦ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɿɜɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɳɢɪɚ ɩɨɜɚɝɚ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɚɰɿ, ɪɭɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬ. ɉɪɨ ɰɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɠɨɜɤɥɿ ɩɿɞɲɢɜɤɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɚɪɯɿɜɧɿ ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɢ, ɞɟ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɪɚɣɨɧɤɢ - ɡɚɜɠɞɢ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ : ɧɚ ɮɟɪɦɿ ɣ ɭ ɩɨɥɿ, ɜ ɲɤɨɥɿ ɱɢ ɜ ɥɿɫɧɢɰɬɜɿ, ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɿ ɜ ɪɨɛɨɱɿ ɛɭɞɧɿ. Ȼɭɥɨ ɣ ɤɿɥɶɤɚɦɿɫɹɱɧɟ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɝɚɡɟɬɢ ɬɪɶɨɯ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɚɣɨɧɿɜ – ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɉɨɥɿɫɶɤɨɝɨ - ɛɭɥɢ ɨɛ‘ɽɞɧɚɧɿ ɜ ɦɿɠɪɚɣɨɧɧɢɣ «ɉɪɚɩɨɪ ɉɟɪɟɦɨɝɢ». Ⱥ ɡɚɬɢɦ – ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ɍɪɢɛɭɧɚ ɩɪɚɰɿ».

У К РА Ї Н И "

ȼɿɞɬɨɞɿ ɝɚɡɟɬɚ ɫɬɚɥɚ ɿ ɞɨɧɢɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɬɪɢɛɭɧɨɸ, ɡ ɹɤɨʀ ɡɜɭɱɢɬɶ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɟ ɫɥɨɜɨ ɿ ɡ ɹɤɨʀ ɦɨɠɟ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɹ ɤɨɠɟɧ, ɯɬɨ ɦɚɽ ɰɿɤɚɜɭ ɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɭɦɤɭ (ɧɟɞɚɪɦɚ ɠ ɭ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɚɤɟ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɨɡɚɲɬɚɬɧɢɯ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɿɜ). Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɚɜɞɭ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɜɞɭ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɞɚɜɚɥɨɫɹ ɥɟɝɤɨ. Ⱥɥɟ «Ɍɪɢɛɭɧɚ ɩɪɚɰɿ» ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɡɟɦɥɹɤɚɦɢ, ɜɿɞɫɬɨɸɸɱɢ ʀɯɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɭɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɩɨɪɭɲɭɸɱɢ ɧɚɣɛɨɥɸɱɿɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ,ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɚɪɬɨ ɥɢɲɟ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɿɣ Ⱥȿɋ. Ɍɿɥɶɤɢ ɯɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜ ʀʀ ɭ ɬɚɤɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ, ɹɤ ɠɢɬɟɥɿ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɬɨɣ ɡɪɨɡɭɦɿɽ, ɓɈ


В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕКТИВАХ ɿ ɋɄȱɅɖɄɂ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɜɢɧɟɫɬɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɜ ɬɿ ɞɧɿ ɣ ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ, ɤɨɥɢ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɥɸ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɫɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɥɚɧ, ɚɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɟɦɥɹɤɿɜ, ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɭ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɚɦ‘ɹɬɿ ɿɦɟɧɚ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɠɟɪɬɜɭɜɚɜ ɫɨɛɨɸ ɡɚɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿɧɲɢɯ. ɇɢɧɿ ɧɚ ɱɚɫɿ ɩɨɫɬɚɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ… ȱ ɡɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɝɚɡɟɬɚ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɦɢɪɢɬɢɫɹ ɡ ɪɟɣɞɟɪɫɬɜɨɦ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɨɥɢɱɧɢɯ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ: ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɞɚɥɢ ɞɨɛɪɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɰɹɦ. ȱ ɜɢɫɬɨɹɥɚ, ɯɨɱ ɛɭɥɨ ɱɚɫɨɦ ɿ ɫɬɪɚɲɧɨ, ɤɨɥɢ ɥɭɧɚɥɢ ɩɪɹɦɿ ɣ ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɝɪɨɡɢ ɪɨɡɞɚɜɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɥɨɜɚ… ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɠɟ ɞɿɣɲɥɨ ɞɨ ɧɢɡɤɢ ɫɭɞɨɜɢɯ ɡɚɫɿɞɚɧɶ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɦɿɠɪɚɣɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɿɣ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɫɿ ɮɚɤɬɢ ɡ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɉɚɜɥɚ ɋɦɨɜɠɚ. Ƀ ɭ ɫɭɞɿ ɜɠɟ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɜɢɞɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɤɬɿɜ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɞɟɹɤɢɦ «ɩɪɢɯɜɚɬɢɡɚɬɨɪɚɦ». Ⱦɨɜɟɥɨɫɶ ɜɿɞɦɿɧɹɬɢ ɬɚɤɿ ɠ ɫɜɨʀ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ) ɣ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɟɥɢɳɧɿɣ ɪɚɞɿ… Ɉɬ ɳɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶ ɿ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ! ɉɪɨ ɞɟɧɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɜɿɞɱɢɬɢ ɣ ɞɟɹɤɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɜɟɥɟɥɸɞɧɨɝɨ ɫɜɹɬɚ ɧɚ ɱɟɫɬɶ 80-ɪɿɱɱɹ ɝɚɡɟɬɢ. ɍ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɨɱɿɥɶɧɢɤɿɜ ɪɚɣɨɧɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɨɦ ɡɜɭɱɚɥɚ ɞɭɦɤɚ: «ɑɢɬɚɸɱɢ «Ɍɪɢɛɭɧɭ ɩɪɚɰɿ», ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɫɤɚɠɟ, ɳɨ ɭ ɧɚɫ ɧɟɦɚɽ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɥɨɜɚ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɩɢɲɭɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ɉɨɪɭɲɭɸɱɢ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɟ ɛɨɹɬɶɫɹ ɩɪɨɦɨɜɢɬɢ ɣ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɚ ʀʀ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ɍɨɞɿ ɪɚɡɨɦ ɫɬɚɪɚɽɦɨɫɹ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ, ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɝɚɪɚɡɞɿɜ, ɳɨɛ ʀɯ ɭɫɭɧɭɬɢ»… ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɟɩɭɬɚɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨɝɨ ȻɘɌɭ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ Ȼɨɧɞɚɪɽɜ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɬɚɦ ɩɟɪɟɞ ɿɜɚɧɤɿɜɰɹɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɢɜ ɿ ɬɚɤɟ: «ɇɟ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɧɢɧɿ ɝɚɡɟɬ, ɹɤɿ ɩɢɲɭɬɶ ɩɪɚɜɞɭ. «Ɍɪɢɛɭɧɚ ɩɪɚɰɿ» - ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ. ȼɟɥɢɤɚ ʀɣ ɩɨɞɹɤɚ ɡɚ ɰɟ». ɇɟ ɤɨɠɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɿ ɜɿɞ ɜɥɚɞɢ, ɿ ɜɿɞ ɨɩɨɡɢɰɿʀ. ȱ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɬɭɬ ɫɩɪɚɜɚ ɧɟ ɜ ɧɚɞɦɿɪɧɿɣ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɜ ɭɦɿɧɧɿ ɣ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɿ ɫɜɨɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɞɭ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ.

ɍ ɪɟɞɚɤɰɿʀ «Ɍɪɢɛɭɧɢ ɩɪɚɰɿ» ɞɨɪɨɠɚɬɶ ɱɢɬɚɱɟɦ ɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɣɜɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɧɢɧɿ ɭ ɥɸɞɟɣ ɧɟɦɚɽ. Ɍɨɦɭ ɣ ɧɟ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɯɨɱɚ ɜɨɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɥɢɲɟ 30 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɇɟ ɱɟɤɚɸɬɶ ɿ ɜɿɞ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɤɨɥɢ «ɩɿɞɤɢɧɭɬɶ» ɤɨɲɬɿɜ, ɛɨ ɡɧɚɸɬɶ, ɳɨ ɭ ɧɢɯ ɿ ɫɚɦɢɯ ʀɯ ɧɟ ɝɭɫɬɨ. Ƚɪɨɲɿ ɫɬɚɪɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɚ-

ɪɚɣɝɚɡɟɬɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɱɢ ʀʀ ɡɦɿɫɬ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɱɢɬɚɱɿɜ. Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɠ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɪɨɛɥɹɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɝɚɡɟɬɢ. Ⱥ ɫɭɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɨɥɿɞɧɿ: ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɦɚɣɠɟ 570 ɬɢɫɹɱ ɝɪɢɜɟɧɶ. ɉɚɜɥɨ ɋɦɨɜɠ ɨɱɨɥɸɽ «Ɍɪɢɛɭɧɭ ɩɪɚɰɿ» ɨɫɶ ɭɠɟ 27 ɪɨɤɿɜ. Ʉɨ-

ДЛЯ ОФІЦІОЗУ ЗАРЕЄСТРОВАНО

СПЕЦІАЛЬНІ ДОДАТКИ ДО РАЙГАЗЕТИ ɦɿ, ɡɚɪɨɛɥɹɸɱɢ ɜɥɚɫɧɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɸ ɩɪɚɰɟɸ. ɇɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɉɚɜɥɚ ɋɦɨɜɠɚ ɭ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ⱥɥɥɚ Ɇɚɥɿɽɧɤɨ. ȼɨɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ, ɹɤ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɜ ɫɬɨɥɢɱɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɧ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɜ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞ ɧɚ ɜɢɫɜɿɬ-

ɥɟɤɬɢɜ - ɜɿɞ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ – ɣɨɝɨ ɧɚɞɿɣɧɚ ɨɩɨɪɚ. ɍɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɿɞɜɟɞɭɬɶ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɉɚɜɥɨɜɿ ɋɦɨɜɠɭ ɜɟɫɬɢ ɣ ɜɟɥɢɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ. Ȼɭɞɭɱɢ ɝɨɥɨɜɨɸ ɪɚɞɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ( ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ) ɁɆȱ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ, ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɜɿɧ ɜɿɞɫɬɨɸɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɨɽʀ ɝɚɡɟɬɢ, ɫɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɚ ɣ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɨɛɥɚɫɬɿ.

ɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɪɚɣɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɬɚ ɪɚɣɪɚɞɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɩɨɞɚɬɤɿɜɰɹɦɢ, ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ, ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɦɿɠɪɚɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɹɝ ɜɡɚɽɦɨɜɢɝɿɞɧɢɯ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ

ȼɚɪɬɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɯɨɱɚ ɛ ɤɨɪɨɬɤɨ ɩɪɨ ɫɚɦɟ ɫɜɹɬɨ 80-ɪɿɱɱɹ «Ɍɪɢɛɭɧɢ ɩɪɚɰɿ». ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɧɿɝɨɩɚɞ, ɳɨ ɧɟ ɧɚ ɠɚɪɬ ɪɨɡɝɭɥɹɜɫɹ ɜ ɬɨɣ ɞɟɧɶ, ɡɚɥ ɛɭɞɢɧɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɭɜ ɭɳɟɪɬɶ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ȱɜɚɧɤɨɜɚ, ɚ ɣ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɿɥ ɪɚɣɨɧɭ. ȱ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɜɫɿ ɰɿ ɥɸɞɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɣ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɧɟ ɡ ɩɪɢ-

ГАЗЕТА НЕ СТАЛА МИРИТИСЯ

З РЕЙДЕРСТВОМ НАВІТЬ СТОЛИЧНИХ ЧИНОВНИКІВ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɪɚɣɝɚɡɟɬɢ – «ȼɿɫɧɢɤ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɊȾȺ ɬɚ ɪɚɣɪɚɞɢ», «ɉɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɨɜɢɧɢ», «ȼɿɫɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɎɍ ɜ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ», «Ɇɟɪɤɭɪɿɣ»(ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). ɐɟ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɨɮɿɰɿɨɡɨɦ "ЖУРНАЛІСТ

ɦɭɫɭ, ɚ ɡ ɳɢɪɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɫɜɹɬɨ ɡ ɲɚɧɨɜɚɧɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ. ɋɧɿɝɨɜɿ ɡɚɦɟɬɢ ɧɚ ɲɥɹɯɚɯ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɢ ɩɪɢʀɯɚɬɢ ɣ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦ ɝɨɫɬɹɦ ɡ Ʉɢɽɜɚ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ əɪɨɫɥɚɜ Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ, ɜɿɞɨɦɿ ɫɬɨУ К РА Ї Н И "

ɥɢɱɧɿ ɸɪɢɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɇɋɀɍ ɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ, ɱɥɟɧɢ ɡɟɦɥɹɰɬɜɚ «Ʉɢʀɜɫɶɤɟ ɉɨɥɿɫɫɹ» (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɉɚɜɥɚ ɋɦɨɜɠɚ). Ⱦɨ ɉɨɱɟɫɧɨʀ Ƚɪɚɦɨɬɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɨɸ ɳɟ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɧɚ ɫɜɹɬɿ 80-ɪɿɱɱɹ ɞɨɞɚɥɢɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɰɶɨɝɨ ɞɪɭɠɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɨɜɿ ɩɨɱɟɫɧɿ ɝɪɚɦɨɬɢ ɬɚ ɩɨɞɹɤɢ ɜɿɞ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ. Ⱥ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɞɚɧɧɹ ɉɚɜɥɨ ɋɦɨɜɠ ɡɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɛɭɜ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ ɭ ɬɨɣ ɞɟɧɶ ɳɟ ɣ ɡɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ “ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ” – ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɜɿɞɡɧɚɤɨɸ ɇɋɀɍ. ɍ ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɢɣ ɜɿɧɨɤ ɝɚɡɟɬɿ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɚɦ ɜɩɥɟɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɝɚɞɢ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɿ ɜɿɪɲɨɜɚɧɿ ɪɹɞɤɢ ɞɪɭɡɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɫɚɦɟ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɞɧɹ. Ɂɢɱɢɥɢ ɭɫɩɿɯɿɜ ɿ ɩɨɜɚɝɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɿ ɤɨɥɟɝɢ – ɣ ɭɠɟ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ, ɣ ɦɨɥɨɞɿ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɭɡɹɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɫɬɚɪɬ ɫɚɦɟ ɬɭɬ, ɜ ɿɜɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ «Ɍɪɢɛɭɧɿ ɩɪɚɰɿ». ɇɢɧɿ ɿɦɟɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ, ɿ ɦɨɥɨɞɲɿ ɧɟ ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ: ɞɟɯɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ⱥ ɳɟ ɬɭɬ ɡɜɭɱɚɜ ɨɞɢɧ ɡ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɝɿɦɧɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – ɩɿɫɧɹ “Ƚɚɡɟɬɧɢɦ ɪɹɞɤɨɦ”, ɹɤɭ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɿɜɚɧɤɿɜɰɹɦ ɞɨ ɫɜɹɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɇɚɧɿɧɟɰɶ ɬɚ ȱɜɚɧ ɒɢɲɤɚ ɡ ɦɿɫɬɚ əɝɨɬɢɧɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɟ ɦɨɝɥɢ ɧɟ ɩɨɪɚɞɭɜɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿɜ ɫɜɹɬɚ ɣ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ: ɬɚɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɚ, ɹɤɭ ɩɨɩɪɢɜɨɡɢɥɢ ɝɨɫɬɿ. Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɬɭɩɢ ɱɭɞɨɜɢɯ ɫɩɿɜɨɱɢɯ ɿ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ ɚɧɫɚɦɛɥɿɜ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɫɜɹɬɿ ɤɨɪɟɤɬɨɪ ɝɚɡɟɬɢ Ⱦɿɚɧɚ Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ, ɝɨɥɨɫ ɹɤɨʀ ɡɜɭɱɚɜ ɡɿ ɫɰɟɧɢ, ɦɨɜ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɫɬɪɭɦɨɤ ɫɟɪɟɞ ɡɢɦɢ. Ⱥ ɹɤ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɚ ɡɚɞɭɲɟɜɧɚ ɩɿɫɧɹ, ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ «Ɍɪɢɛɭɧɢ ɩɪɚɰɿ» Ɉɤɫɚɧɨɸ Ȼɭɪɹɤ! ɉɨɞɭɦɚɥɨɫɶ ɬɨɞɿ: ɤɨɥɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɡɧɚɱɢɬɶ, ɽ ɬɭɬ ɧɚɫɧɚɝɚ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɧɟɫɬɢ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɥɨɜɨ ɩɪɚɜɞɢ ɿ ɞɨɛɪɚ. На ФОТО Володимира Ігнатюка: перший заступник голови ОДА Ярослав Москаленко вручає нагороди редактору Павлові Смовжу; газетярів вітали на сцені районного будинку культури. Ʉɢʀɜ-ȱɜɚɧɤɿɜ.

15


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

Студенти ставлять «ДЕНЬ» ДУХОВНО ОБ’ЄДНУЄ ЗАХІД І СХІД УКРАЇНИ Марія ДУМИЧ

Ƚɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɧɶ» ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨʀɦɢ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦɢ, ɮɚɯɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɦɨɬɢɜɭɽ, ɡɚɤɥɢɤɚɽ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ. ɐɸ ɝɚɡɟɬɭ ɱɢɬɚɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ. ɑɨɦɭ? ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɶ ɫɜɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɦɢɫɥɢɬɢ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ,ɹɤɿ ɞɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɭɫɢɥɶ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɝɚɡɟɬɢ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɛ`ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ «Ⱦɧɹ» ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɨɸ ɨɫɦɢɫɥɟɧɿɫɬɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɸ. ɇɟɜɿɞ`ɽɦɧɨɸ ʀɯ ɨɡɧɚɤɨɸ ɽ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɱɢɬɚɱɚɦ ɭɫɩɿɲɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɞɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɩɨɞɿɹɯ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɧɶ» ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɚɱɟɩɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ. ɑɚɫɬɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɨɥɟɝ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ, ɹɤɨʀ ɩɪɨ ɧɟʀ ɞɭɦɤɢ ɭ ɫɜɿɬɿ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɬɪɶɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ. ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɢɦ ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, ɩɥɸɫɨɦ «Ⱦɧɹ» ɽ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɨɽʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɩɚɦ`ɹɬɿ, ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦ ɪɭɛɪɢɤ « ɍɤɪɚʀɧɚ Incognita», « ȱɫɬɨɪɿɹ ɬɚ «ə», «ɋɩɚɞɳɢɧɚ», «Ⱦɚɬɚ», «Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ» ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɢɫɥɹɱɢɣ ɱɢɬɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɦɨɝɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɛɿɥɢɯ ɩɥɹɦ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɱɢɦɚɥɨ ɰɿɤɚɜɨɝɨ ɩɪɨ

16

За допомогою засобів масової інформації можна цілеспрямовано змінювати свідомість і поведінку чималої кількості людей. Ефективність цього процесу залежить від професіоналізму, майстерності журналістів. Професор Володимир Здоровега підкреслював, що корені таланту – в глибині людського єства, у людській натурі, совісті. Це дало підставу Григору Тютюннику записати у нотатнику: «Нема загадки таланту, є вічна загадка любові». Євген Сверстюк, роздумуючи над сучасним творчим процесом, зазначає: «Зараз дуже багато людей, які вміють писати, а до того ж досягли певного рівня ментального розкріпачення, мають силу, але не мають вистражданої ідеї. Вони не знають про що писати, бо в них немає великої віри, яка завжди надихала людей». Отже, «журналістська майстерність» – складне, багатокомпонентне поняття. Тому на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка серйозну увагу приділяють як психології журналістської творчості, так і психології сприймання журналістських матеріалів. Наприклад, студенти другого курсу опановують предмет «Психологія мас-медіа», головними складовими якого є вивчення переживання, поведінки, творчості працівників ЗМІ, тобто «виробників», «творців»» журналістської продукції, а також її «споживачів» – читачів, слухачів, глядачів. Теоретичні знання студенти закріплюють виконанням письмових завдань. Вони пишуть матеріали на такі теми: «Чому я читаю газету, журнал (назва видання)», «Чому я не читаю газету, журнал (назва видання)». «Чому я дивлюся телевізійні програми (назва)», «Чому я не дивлюся телевізійні програми (назва)». «Чому я слухаю радіопередачі (назва)», «Чому я не слухаю радіопередачі (назва)». Наш постійний автор професор Василь Васильович ЛИЗАНЧУК пропонує сьогодні декілька таких студентських матеріалів. Отже, що думають студенти про роботу деяких медіа. ɜɢɡɧɚɱɧɿ ɞɚɬɢ ɦɢɧɭɜɲɢɧɢ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɿ ɬɚ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɩɨɫɬɚɬɿ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɧɚɜ`ɹɡɭɽ ɞɭɦɤɢ, ɧɟ ɧɚɜɿɲɭɽ ɹɪɥɢɤɿɜ, ɤɨɝɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɝɟɪɨɽɦ, ɚ ɤɨɝɨ - ɡɪɚɞɧɢɤɨɦ. ɐɢɦ ɫɚɦɢɦ ɪɨɛɢɬɶ ɫɜɿɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɞɭɯɨɜɧɟ ɨɛ`ɽɞɧɚɧɧɹ Ɂɚɯɨɞɭ ɿ ɋɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɡɟɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɞɨɫɹɝɬɢ ɫɚ-

ɽɧɬɿɜ ɪɨɡɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ. ɇɚɜɱɚɽ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. ɉɨ-ɲɨɫɬɟ, ɦɟɧɿ ɿɦɩɨɧɭɽ «Ⱦɟɧɶ» ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɽ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜɿɞ ɦɚɫɨɜɨɝɨ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɭɛɪɢɰɿ «Ɋɟɰɟɧɡɿʀ, ɨɝɥɹɞɢ, ɚɧɨɧɫɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɮɿɥɶɦɿɜ ɬɢɠɧɹ» ɹ ɦɚɸ ɡɦɨɝɭ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ

«ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ ПРО ЩО ПИСАТИ, БО В НИХ НЕМАЄ ВЕЛИКОЇ ВІРИ, ЯКА ЗАВЖДИ НАДИХАЛА ЛЮДЕЙ» ɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɹɤ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ. ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɦɟɧɟ ɬɿɲɢɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɨɩɬɢɦɿɡɦ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ,ɤɨɥɢ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɡɥɢɜɨɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɨɜɢɧ ɬɚ ɧɟɜɬɿɲɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɧɶ» ɡ ɧɚɞɿɽɸ ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɽ. ɉɨ-ɩ`ɹɬɟ, ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɬɚ ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɦ ɧɚɫɬɪɨɽɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɶ ɫɜɨʀɯ ɪɟɰɢɩɿ"ЖУРНАЛІСТ

ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ: ɡ ɹɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɫɥɿɞ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ,ɚ ɹɤɿ ɥɢɲɟ ɡɦɚɪɧɭɸɬɶ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɢɣ ɱɚɫ. ɉɨ-ɫɶɨɦɟ, ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ ɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɮɨɬɨɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɟɧɶ». ȼɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɮɨɬɨɦɚɣɫɬɪɚɦɢ, ɜɨɧɢ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɞɚɥɢɦ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɐɟ ɫɩɪɚɜУ К РА Ї Н И "

ɠɧɿ ɜɢɬɜɨɪɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ. Ɍɚɤ ɬɨɧɤɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɧɚɫɬɪɿɣ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɜɞɚɥɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ! ɉɨ-ɜɨɫɶɦɟ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɟɧɶ» ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ`ɹɡɨɤ ɿɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ. ɇɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ, ɹɤ ɦɟɞɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ʀɯɧɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɜɪɟɲɬɿ, ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɧɚɛɨɥɿɥɟ. ɉɨ-ɞɟɜ`ɹɬɟ, ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɱɢɬɚɱɚɦɢ. Ɇɟɧɿ ɞɜɿɱɿ ɩɨɳɚɫɬɢɥɨ ɩɨɛɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ «Ⱦɧɹ» Ʌɚɪɢɫɨɸ ȱɜɲɢɧɨɸ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɚɜɢɥɚ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ, ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɱɭɞɨɜɨ ɡɧɚɽ ɫɜɨɸ ɫɩɪɚɜɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɜɫɟɥɹɽ ɭ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɝɚɡɟɬɢ. ɉɚɧɿ Ʌɚɪɢɫɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɿɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɜɠɢɥɚ


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА

оцінки мас-медіа ɮɪɚɡɭ « Ɇɢ ɡɚɫɢɞɿɥɢɫɹ ɧɚ ɤɪɚɸ ɥɚɜɤɢ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɯɚɬɿ». ɉɨɪɚ ɞɿɹɬɢ,ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɫɚɦɢɦ ɿ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɟɪɠɚɜɭ! ɉɨ-ɞɟɫɹɬɟ, ɫɜɨʀɦɢ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɧɶ» ɽ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱥ ɰɟ, ɩɨɝɨɞɶɬɟɫɹ, ɞɨɞɚɽ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɡɢɜɚɸ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɡ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɟɧɶ», ɹɤɿ ɫɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɦɟɧɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɫɬɚɬɬɹ ɋɟɪɝɿɹ Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɨɝɨ «ɑɢ ɜɚɪɬɨ ɞɨɬɨɪɤɚɬɢɫɹ ɞɨ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɨʀ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ», ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ȱɝɨɪɹ ɋɸɧɞɸɤɨɜɚ ɬɚ Ⱥɪɬɟɦɚ ɀɭɤɨɜɚ «ɉɪɨɡɪɿɧɧɹ ȱɜɚɧɚ Ʌɢɫɹɤɚ-Ɋɭɞɧɢɰɶɤɨɝɨ», ɦɚɬɟɪɿɚɥ ȱɝɨɪɹ Ʌɨɫɽɜɚ «ɏɬɨ ɤɨɝɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɦɢɬɢ?» (ɩɪɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɭ ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɥɿɜɿɣɫɶɤɨɝɨ ɞɢɤɬɚɬɨɪɚ Ɇɭɚɦɚɪɚ Ʉɚɞɞɚɮɿ), ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ȼɿɤɬɨɪɿʀ ɋɤɭɛɢ «ɑɢ ɡɞɚɬɧɚ ɜɥɚɞɚ ɩɨɱɭɬɢ ɝɨɥɨɫ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ?». Ɉɬɨɠ, ɝɚɡɟɬɚ «Ⱦɟɧɶ» ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɦ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɦ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɽ ɦɨʀɦ ɧɚɞɿɣɧɢɦ Ⱦɪɭɝɨɦ ɿ ɉɨɪɚɞɧɢɤɨɦ.

ПОЧИНАЮ СВІЙ ТИЖДЕНЬ З «УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ» Христина КАЛИН

ɉɪɨ ɫɦɚɤɢ ɧɟ ɫɩɟɪɟɱɚɸɬɶɫɹ. Ʉɨɠɟɧ ɫɚɦ ɜɢɛɢɪɚɽ ɞɥɹ ɫɟɛɟ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ», ɤɭɯɧɸ ɿ ɦɟɧɸ. Ʉɨɝɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɧɨɜɢɧɢ, ɚ ɤɨɦɭɫɶ ɞɨ ɫɧɚɝɢ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ. ɏɬɨɫɶ ʀɯ «ɡɚɩɢɜɚɽ» ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ, ɚ ɯɬɨɫɶ – ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ ɩɨɝɨɞɢ. ə, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɟɥɿɤɚɬɟɫɚɦɢ ɡɜɟɪɬɚɸɫɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ». ɑɨɦɭ? «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ» – ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ, ɬɟɦɢ ɣɨɝɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɦɨɽ ɦɿɫɬɨ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, – ɿɞɟɬɶɫɹ ɬɚɦ ɩɪɨ ɦɨɸ Ⱦɟɪɠɚɜɭ. ɐɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ʀɯɧɶɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ. «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ» – ɹɤɿɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɹɤɨɫ-

ɬɿ ɩɚɩɟɪɭ ɬɚ ɞɪɭɤɭ, ɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ «ɧɚ ɫɦɚɤ». Ƀɨɝɨ «ɦɟɧɸ» ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɟ, ɜɢɛɿɪ ɲɢɪɨɤɢɣ, ɚɥɟ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɹ ɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɟɝɟɬɚɪɿɚɧɤɚ, ɬɨ «ɦ’ɹɫɨ»-ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɟɧɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ. ȱɧɝɪɟɞɿɽɧɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɚɜɠɞɢ ɫɜɿɠɿ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɣ ɛɚɝɚɬɿ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ, ɤɨɠɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɜɬɨɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡ ɭɫɿɯ ɛɨɤɿɜ, ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɞɨɧɟɫɬɢ ʀʀ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡɧɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɫɩɪɚɜɭ, ɩɨɞɚɸɬɶ

ɿ «ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ» ɭ ɧɢɯ ɬɟɠ ɪɿɡɧɿ. Ⱥɥɟ ɜɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɧɿɲɚ, ɞɟ ɛ ɦɚɥɢ «ɬɿɫɧɢɬɢɫɹ» ɿ ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɱɢɬɚɱɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɞɟ ɩɚɧɭɸɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɿ – ɧɟ ɩɪɨɞɢɯɧɭɬɢ. ȼɫɿ ɦɢ, ɥɸɞɢ, ɝɪɿɲɧɿ. ȱ ɹ, ɹɤ ɥɸɞɢɧɚ, ɬɟɠ ɝɪɿɲɢɥɚ – ɿ ɜ ɱɭɠɿ ɬɚɪɿɥɤɢ ɡɚɝɥɹɞɚɥɚ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɧɢɯ ɩɪɨɛɭɜɚɥɚ. ȱ ɯɨɱ, ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɭ ɫɭɫɿɞɚ ɬɪɚɜɚ ɡɟɥɟɧɿɲɚ, ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ «ɩɨɞɜɿɪ’ʀ».

СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕМ В «УКРАЇНСЬКОМУ ТИЖНІ» – ПРИБЛИЗНО 85% ПОЛІТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА 15% – КУЛЬТУРИ «ɫɬɪɚɜɭ» ɰɿɤɚɜɨ ɿ ɧɟɫɭɯɨ. Ȳɯɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɜɝɨ ɬɪɢɦɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ, ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ ɿ ɜɞɚɥɨ ɩɿɞɿɛɪɚɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɯɨɱɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɩɪɚɜɢ ɜɢɛɪɚɧɿ ɜɞɚɥɨ – ɭ ɫɬɚɬɬɹɯ ɦɨɠɧɚ ɧɚɬɪɚɩɢɬɢ ɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɝɨɫɬɪɿ ɟɩɿɬɟɬɢ, ɫɥɨɜɚ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɜɥɭɱɧɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɬɚ ɞɨɡɨɜɚɧɭ ɿɪɨɧɿɸ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɿɛɢɬɨ ɧɚɡɜɚ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ», ɹɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɦɚɥɚ ɛ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɜɞɨ-

ɏɨɱɚ ɡɚɪɚɞɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɯɨɬɿɥɚ ɛ ɜɫɟ ɠ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɦɟɧɟ ɡɚɝɥɹɞɚɬɢ ɭ «ɫɭɫɿɞɧɿ ɤɚɮɟ», ɬɨɛɬɨ, ɜɢɞɚɧɧɹ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɥɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɹɤɳɨ ɱɟɫɧɨ, ɡɚɧɚɞɬɨ ɱɚɫɬɨ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ. Ȼɟɡ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɰɟ ɱɭɞɨɜɨ, ɳɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɦɟɧɟ ɩɨɝɨɪɬɚɬɢ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ, ɚɥɟ ɿɧɤɨɥɢ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɫɥɿɜ ɞɿɣɫɧɨ ɡɚɛɚɝɚɬɨ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɯɨɱɚ ɰɿɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚ ɬɥɿ ɿɧɲɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɞɭɠɟ

ЖУРНАЛІСТ ДЕТАЛЬНО ОПИСУЄ, ДЕ САМЕ, ЯК І В ЯКОМУ ВИГЛЯДІ ВИСІЛА ЖЕРТВА НА ГІЛЦІ

ɫɬɚɥɶ ɽ ɩɟɪɲɢɯ ɿ ɞɪɭɝɢɯ. Ⱦɪɭɝɢɯ, ɧɚ ɦɨɸ ɩɪɟɜɟɥɢɤɭ ɜɬɿɯɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɥɶɲɟ. Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɢ, ɦɚɥɸɧɤɢ ɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɱɭɞɨɜɨ ɝɚɪɦɨɧɿɸɸɬɶ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. Ɇɟɧɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ ɡɪɭɱɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ. ȼɚɠɤɨ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɝɥɹɧɰɟɜɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɢɽɦɧɨ («ɚɩɟɬɢɬɧɨ») ɩɚɯɧɭɬɶ, ʀɯ ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɭɱɧɿɲɟ ɩɟɪɟɝɨɪɬɚɬɢ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ, ɚɧɿɠ ɦɨɪɨɱɢɬɢɫɹ ɡ ɝɚɡɟɬɚɦɢ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ2 ɱɢ Ⱥ3, ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɞɟ ɩɨɱɚɬɨɤ, ɚ ɞɟ ɤɿɧɟɰɶ. Ɂɜɿɫɧɨ, ɝɚɡɟɬɢ ɿ ɠɭɪɧɚɥɢ – ɰɟ ɪɿɡɧɿ ɪɟɱɿ "ЖУРНАЛІСТ

ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɢɲɭɬɶ ɿ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɬɢɠɧɹ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɩɥɚɬɢɬɢ ɦɟɧɲɟ, ɚɧɿɠ ɡɚ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ «ɍɌ». ȱ, ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɦ ɜ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɢɠɧɿ» - ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 85% ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 15% ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȱ ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɚɛɢɬɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɬɟɦ, ɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɡɧɚɣɞɭɬɶ ɦɚɥɨ ɰɿУ К РА Ї Н И "

ɤɚɜɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɱɢɦ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɫɤɚɠɭ: ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɹ ɫɤɚɡɚɥɚ ɜɢɳɟ, ɦɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɚɩɟɬɢɬ ɜɢɞɚɧɧɹ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ» ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ.

ЧОМУ Я НЕ ЧИТАЮ «ГАЗЕТУ ПО-УКРАЇНСЬКИ»? Ірина МАТВІЇШИН

Ɍɢɠɧɟɜɢɤ «Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ», ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, – ɜɥɭɱɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɁɆȱ, ɹɤɟ ɫɜɨʀɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɡɧɟɜɚɠɚɽ ɬɚ ɿɝɧɨɪɭɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ʀɯɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. Ⱥɞɠɟ ɹɤ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɿɧɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɫɟ ɜ ɫɨɛɿ ɧɟɝɚɬɢɜ ɳɨɞɟɧɧɢɯ ɬɪɚɝɟɞɿɣ, ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɨɪɚɞɢ ɚɛɨ ɠ ɞɪɚɬɿɜɥɢɜɿ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ɡ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ? Ɇɨɹ ɛɚɛɭɫɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɭɽ ɰɸ ɳɨɞɟɧɧɭ ɝɚɡɟɬɭ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ «ɰɿɤɚɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ». Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɞɥɹ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɱɢɬɚɬɢ ɞɿɥɨɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ «Ʉɨɦɟɧɬɚɪɿ», ɬɚɤɚ ɝɚɡɟɬɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ɛɭɞɟɧɧɢɦɢ ɧɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɩɨɪɚɞɚɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɿ. «Ƚɚɡɟɬɭ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ» ɨɫɜɿɱɟɧɢɦ ɿ ɛɨɞɚɣ ɬɪɨɯɢ ɪɨɡɭɦɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɱɢɬɚɬɢ ɜɚɠɤɨ. ɋɬɨɪɿɧɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɡɚɦɿɬɤɚɦɢ, ɪɟɩɨɪɬɚɠɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɧɟɳɚɫɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ, ɥɸɞɫɶɤɿ ɞɪɚɦɢ, ɮɚɬɚɥɶɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɿɱɨɝɨ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɝɧɿɬɹɬɶ ɱɢɬɚɱɚ ɿ ɧɟ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯɨɫɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɨɱɢɬɚɜɲɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ «Ɍɪɨɽ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɢɯ ɭɱɚɞɿɥɢ ɧɚ ɫɦɿɬɧɢɤɭ» (6 ɬɪɚɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ʋ 64) ɚɛɨ «Ʉɟɪɿɜɧɢɤɚ Ɏɨɧɞɭ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɛɢɥɢ ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɤɜɚɪɬɢɪɢ» (10 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ʋ83), ɪɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɧɟɫɩɨɤɿɣ, ɩɫɭɸɬɶ ɧɟɪɜɢ ɬɚ ɬɢɫɧɭɬɶ ɧɚ ɩɫɢɯɿɤɭ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨɩɚɝɭɸɬɶ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ. ȼɿɡɶɦɟɦɨ ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ «ȼ Ɉɞɟɫɿ ɲɭɤɚɸɬɶ ɦɚɧɿɹɤɚ» (28 ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ, ʋ158), ɞɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɭɽ, ɞɟ ɫɚɦɟ, ɹɤ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɫɿɥɚ ɠɟɪɬɜɚ ɧɚ ɝɿɥɰɿ. ə, ɹɤ ɥɸɞɢɧɚ ɡ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɫɢɯɿ-

17


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ɤɨɸ, ɫɩɪɢɣɧɹɥɚ ɰɟ ɜɫɟ ɡ ɜɿɞɪɚɡɨɸ ɿ ɨɫɬɪɚɯɨɦ, ɚɥɟ ɠ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɢɲ ɱɢɬɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ ɚɛɨ ɨɛɞɿɥɟɧɢɦ ɭɜɚɝɨɸ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦ… Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɪɿɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɝɪɭɩɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɿ ɬɭɬ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɬɢ ɜɤɪɚɣ ɨɛɟɪɟɠɧɢɦ, ɛɨ ɝɚɡɟɬɭ ɦɨɠɟ ɜɡɹɬɢ ɩɨɱɢɬɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɞɢɬɢɧɚ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɱɢɫɬɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɫɤɚɠɟɲ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ «Ƚɚɡɟɬɭ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ». Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɟɫɩɨɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ ɿɧɬɟɪɜ’ɸɣɨɜɚɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɟ, ɯɿɛɚ ɜɚɠɤɨ ɡɛɚɝɧɭɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɥɟɧɝɚɦɢ, ɪɨɫɿɹɧɿɡɦɚɦɢ, ɞɿɚɥɟɤɬɢɡɦɚɦɢ ɬɚ ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɚɦɢ ɞɪɚɬɭɽ ɨɫɜɿɱɟɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɶ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɩɨɫɦɿɯɨɜɢɫɶɤɨɦ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɿɜ? Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɬɹɝ ɡ ɪɟɩɨɪɬɚɠɭ «ɇɚɦɟɬɢ ɡɚ Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɫɬɨɹɬɢɦɭɬɶ ɞɨ ɡɢɦɢ» (14 ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ): «ɑɟɪɟɡ ɧɢɯ ɭ ɧɚɫ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɥɿɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɡɜɿɥɶɧɢɥɨɫɹ. ɐɟ ɠ ɧɚɞɨʀɞɚɽ ɤɨɠɟɧ ɞɟɧɶ ɨ 5.45 ɜɫɬɚɜɚɬɢ…» əɤ ɰɟ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɟɧɫɿɨɧɟɪɢ ɚɛɨ ɲɤɨɥɹɪɿ? Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɨɧɢ ɩɨɞɭɦɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɫɟ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɛɨ ɰɟ ɠ «ɝɚɡɟɬɚ ɩɢɲɟ»! Ɇɟɧɿ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨ ɱɢɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɧɚɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. ɓɨ ɬɭɬ ɜɠɟ ɣ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɧɟɜɬɿɲɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɰɶɨɝɨ «ɠɢɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ», ɣɨɝɨ ɚɧɬɢɦɿɫɿɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɿ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɡɧɚɽ ɫɜɨɸ ɦɨɜɭ. ȱɜɚɧ Ɉɝɿɽɧɤɨ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɩɪɟɫɚ, ɹɤ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɚɽ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɳɨɛ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɱɟɪɩɚɬɢ ɿɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɧɟ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɝɨɞɿ ɣ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɧɚɫɨɥɨɞɭ, ɛɨ, ɨɤɪɿɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɪɚɞ ɱɢ «ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ» ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɱɟɪɩɚɬɢ ɰɿɥɸɳɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɞɥɹ ɦɨɡɤɭ ɧɟɦɚɽ ɡɜɿɞɤɢ. ɇɟɜɠɟ, ɳɨɛ ɜɬɪɢɦɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɲɩɚɥɶɬɢ ɮɨɬɨ ɨɝɨɥɟɧɨʀ ɠɿɧɤɢ? ɐɟ ɡɚɱɿɩɚɽ ɬɟɦɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɚɦɨɪɚɥɿɡɚ-

18

ɰɿʀ ɱɢɬɚɱɿɜ. ɍ ɧɨɦɟɪɿ ɡɚ 4 ɜɟɪɟɫɧɹ 2009 ɪɨɤɭ «Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ» ɩɨɞɚɽ ɜɟɥɢɤɟ ɮɨɬɨ ɝɨɥɨʀ ɞɿɜɱɢɧɢ ɧɚ ɤɚɪɧɚɜɚɥɿ ɭ Ʌɨɧɞɨɧɿ ɞɨ ɪɭɛɪɢɤɢ «ɋɜɿɬ». Ɉɤɪɿɦ ɫɜɿɬɥɢɧɢ, ɦɟɧɟ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨ ɜɪɚɡɢɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɚɦ ɬɟɤɫɬ ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɦɟɧɲɢɦ ɜɿɞ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ. ȱ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɞɨɫɹɝɬɢ ɰɢɦ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ? ɇɟɜɠɟ ɧɟɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɧɨɜɢɧ ɞɥɹ ɪɭɛɪɢɤɢ ɩɪɨ ɫɜɿɬɨɜɿ ɩɨɞɿʀ? ȱ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɛɚɝɚɬɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɇɨɠɧɚ ɥɟɝɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɽ ɹɫɤɪɚɜɿ ɮɨ-

ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɫɟɥɿ», «ɉ’ɹɬɶ ɜɚɡɨɧɿɜ ɬɪɨɹɧɞ ɫɬɨɹɬɶ ɧɚ ɦɨɝɢɥɿ Ƚɟɨɪɝɿɹ Ʉɿɪɩɢ», «Ɍɚɛɚɱɧɢɤɚ ɡɚɪɭɛɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɦɢɧɤɚɦɢ» ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɇɟɧɟ ɡɞɢɜɭɜɚɜ ɬɚɤɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ «ɫɦɟɪɬɧɨɝɨ» – ɯɿɛɚ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɛɨɞɚɣ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ? Ɋɨɡɭɦɿɸ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ, ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɢɫɚɬɢ ɿ ɩɪɨ ɩɨɝɚɧɟ, ɚɥɟ ɠ ɭ ɧɟ ɬɚɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ! Ɇɨɹ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɽ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨɸ ɿ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɧɟ ɽ ɽɞɢɧɨɸ ɬɚɤɨɸ. ɑɢɬɚɬɢ «Ƚɚɡɟɬɭ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ» – ɨɡɧɚɱɚɽ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɡɿɩɫɭɜɚɬɢ ɫɨɛɿ

ПЕРЕДОЗУВАННЯ СЛЕНГАМИ, РОСІЯНІЗМАМИ, ДІАЛЕКТИЗМАМИ ТА ЖАРГОНІЗМАМИ ДРАТУЄ

ɬɨ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶ ɠɿɧɨɤ, ɩɪɨɩɚɝɭɸɬɶ ɫɟɤɫ, ɪɨɡɩɭɫɬɭ. Ɇɭɲɭ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɲɩɚɥɶɬɢ «Ƚɚɡɟɬɢ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ» ɫɥɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɰɢɦ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɡɚɦɿɬɤɚɦɢ ɩɪɨ ɝɭɥɹɧɤɢ ɣ ɦɚɪɧɨɬɪɚɬɫɬɜɨ ɜɿɞɨɦɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɽ ɥɸɞɢ, ɹɤɢɦ ɰɟ ɰɿɤɚɜɨ ɱɢɬɚɬɢ, ɚɥɟ, ɹɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ «Ⱥɧɞɪɿɣ ȼɨɪɨɧɿɧ ɡɚɯɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿɸ» (14 ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪɨɤɭ) ɽ ɜɤɪɚɣ ɧɟɟɬɢɱɧɢɦ ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɤɨɦɭ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ? Ⱥɦɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɝɚɡɟɬɚ ɦɚɧɿɩɭɥɸɽ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɛɭɞɠɭɽ ɟɦɨɰɿʀ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɭ. Ɉɬɠɟ, ɹ ɧɟ ɛɚɱɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɱɢɬɚɬɢ ɝɚɡɟɬɭ, ɹɤɚ ɧɿɜɟɥɸɽ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ,

ɧɚɫɬɪɿɣ, ɩɪɢɧɢɠɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɞɨ ɪɿɜɧɹ «ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɢɯ». Ɍɨɦɭ, ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ, ɹ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɫɹ ɜɿɞ ɡɝɭɛɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚɤɨɝɨ ɁɆȱ. Ɉɞɧɚɤ ɦɟɧɿ ɰɹ ɝɚɡɟɬɚ ɫɥɭɠɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɹɤ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɩɢɫɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɪɹɞ ɱɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɹɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿ-ɧɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ.

ЧОМУ Я НЕ ДИВЛЮСЯ «ФАЙНУ ЮКРАЙНУ» Анна РОМАНДАШ

ɍɤɪɚʀɧɚ – ɜɨɧɚ ɝɚɪɧɚ. Ɏɚɣɧɚ, ɦɨɠɧɚ ɣ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɢ. Ɉɞɧɚɤ ɱɨɦɭɫɶ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɤɟɬɱ-ɲɨɭ «Ɏɚɣɧɚ ɘɤɪɚɣɧɚ» Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɧɟ ɬɚɤɨɸ ɜɠɟ ɯɨɪɨɲɨɸ. ɇɿ-ɧɿ, ɨɞ ɫɩɿɜɚɬɢ ɧɚɦ ɧɟ ɬɪɟɛɚ. Ⱥɥɟ ɛ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɍɤɪɚ-

ПРЕСА МАЄ ОБОВ’ЯЗОК ПРОПАГУВАТИ ЛІТЕРАТУРНУ УКРАЇНСЬКУ МОВУ

ɜɪɚɠɟɧɶ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɇɟɧɟ ɞɪɚɬɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ «Ƚɚɡɟɬɢ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ», ɹɤɟ ɧɿɱɨɝɨ ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ ɧɟ ɜɿɳɭɽ, ɛɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɜɿɸɽ ɩɨɝɚɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɡɥɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɱɚɣ. Ⱥɛɢ ɜɤɨɬɪɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɟ «ɧɿ» ɰɿɣ ɝɚɡɟɬɿ, ɫɩɪɨɛɭɸ ɧɚɜɟɫɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɭ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ, ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɡɚ 6 ɬɪɚɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ: «ȯɜɝɟɧɚ ɋɚɜɿɰɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɩɚɥɢ ɡ ɦɨɝɢɥɢ», «ɉɨɜɡ ɬɪɭɧɭ ɩɪɨʀɯɚɥɢ 100 ɥɸɞɟɣ», «Ɍɟɩɟɪ ɧɚ ɤɥɚɞɨɜɢɳɿ ɥɸɞɟɣ "ЖУРНАЛІСТ

ʀɧɢ, ɚ ɧɟ ɫɭɰɿɥɶɧɟ ɫɚɬɢɪɢɱɧɟ ɜɢɫɦɿɸɜɚɧɧɹ. ɉɚɦ’ɹɬɚɸ ɫɬɚɪɬ «Ɏɚɣɧɨʀ ɘɤɪɚɣɧɢ». Ɍɨ ɛɭɥɚ ɛɨɦɛɚ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɿɯɬɨ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɳɟ ɧɟ ɪɨɛɢɜ. Ɍɨɠ ɉɪɢɬɭɥɚ ɿ Ɇɨɥɨɱɧɢɣ (ɚɤɬɨɪɢ ɲɨɭ) ɫɬɚɥɢ ɦɚɥɨ ɧɟ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ʌɸɞɢ ɩɪɢɤɢɩɿɥɢ ɞɨ ɟɤɪɚɧɿɜ, ɪɟɝɨɱɭɱɢ ɡ ɧɚʀɜɧɢɯ ɿ ɫɦɿɲɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ «ɘɤɪɚɣɧɢ». ɋɭɪɠɢɤ ɞɨɞɚɜɚɜ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ. Ɍɚ ɣ ɫɸɠɟɬɢ ɛɭɥɢ ɞɨɜɨɥɿ ɰɿɤɚɜɿ, ɠɢɬɬɽɜɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɧɭɞɧɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɟɪɿɚɥɿɜ ɬɨ ɛɭɥɨ ɳɨɫɶ ɧɟɡɜɢɱɧɟ. Ɍɚ ɳɟ ɣ ɧɚУ К РА Ї Н И "

ɲɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ. ə ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ «ɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɿɜ ɬɚɥɚɧɬɭ» ɚɜɬɨɪɿɜ ɫɤɟɬɱɭ. ȱ ɫɦɿɹɥɚɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɤɪɚʀɧɨɸ. Ɍɚ ɣ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɿɞɟɹ ɧɟɩɨɝɚɧɚ. ɉɨɤɚɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɝɭɦɨɪɭ. ɋɦɿɯɨɦ ɩɨɞɨɥɚɽɦɨ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ – ɬɚɤɟ ɫɨɛɿ ɩɫɟɜɞɨɝɚɫɥɨ ɲɨɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɞɢɜɢɬɢɫɹ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɿɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɫɦɿɯ ɫɩɪɢɹɜ ɿɧɲɿɣ ɦɟɬɿ: ɩɨɤɚɡɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤ ɹɤɨʀɫɶ ɧɟɞɨɥɭɝɨʀ ɨɬɚɪɢ, ɹɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ ɣ ɪɨɛɢɬɶ, ɳɨ ɯɢɬɪɭɽ ɬɚ ɧɨɪɨɜɢɬɶ , ɚɛɢ ɜɤɪɚɫɬɢ ɱɢ ɜɢɩɢɬɢ. ɉɨɱɚɬɨɤ ɲɨɭ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɹɤɿɫɧɨ, ɧɟ ɦɚɸ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ. ɐɿɤɚɜɚ ɦɭɡɢɤɚ, ɜɫɬɭɩ ɫɬɢɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ. Ⱥ ɩɨɬɿɦ ɞɢɤɬɨɪ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ ɤɚɠɟ: «Ɍɭɬ (ɭ Ɏɚɣɧɿɣ ɘɤɪɚɣɧɿ – Ⱥ. Ɋ.) ɠɢɜɭɬɶ ɧɚɣɤɪɚɫɢɜɿɲɿ ɠɿɧɤɢ, ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɬɚ ɧɚɣɦɭɞɪɿɲɿ ɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ». ȱ ɡɚɦɢɫɥɸɽɲɫɹ – ɰɟ ɜɫɟɪɣɨɡ ɱɢ ɿɪɨɧɿɹ? Ȼɨ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɧɚɫ ɹɜɧɨ ɧɟ «ɧɚɣɦɭɞɪɿɲɿ». ȼɢɯɨɞɢɬɶ, ɿɪɨɧɿɹ. Ɂɧɚɱɢɬɶ, ɿ ɠɿɧɤɢ ɜ ɧɚɫ ɧɟ ɧɚɣɝɚɪɧɿɲɿ, ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɧɟ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɿ. Ɍɚɤɿ ɫɨɛɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ. əɤɳɨ ɠ ɧɟ ɿɪɨɧɿɹ, ɬɨ ɜɫɬɭɩ ɜɡɚɝɚɥɿ ɫɟɧɫɭ ɧɟɦɚɽ. Ɉɬɚɤɚ-ɨɬ ɧɟɪɨɡɝɚɞɚɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ. Ⱥ ɞɚɥɿ – ɧɚɛɿɪ ɫɤɟɬɱɿɜ (ɤɨɪɨɬɟɧɶɤɿ ɫɸɠɟɬɢ ɩɪɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ). ɉɨɱɧɿɦɨ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɫɿ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɭ ɝɟɪɨʀ ɛɚɥɚɤɚɸɬɶ ɫɭɪɠɢɤɨɦ (ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɝɟʀɜ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ, ɬɚ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ɿ ɋɚɜɜɢ ɒɭɫɬɪɨɝɨ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ). ɇɟɩɨɝɚɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɚɜɬɨɪɢ ɲɨɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɜɨɽ ɞɿɬɢɳɟ ɧɚɪɨɞɧɢɦ – ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɬɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɦɢ – ɬɚɤɚ ɦɚɥɨɝɪɚɦɨɬɧɚ ɧɚɰɿɹ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɜɨɸ ɫɜɨɽɸ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ. Ɇɭɫɢɦɨ «ɩɨɡɢɱɚɬɢ» ɫɥɨɜɟɱɤɚ ɭ ɫɭɫɿɞɚ ɚɛɢ ɜɢɪɚɡɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɟɦɨɰɿʀ. ɋɭɪɠɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɟɮɟɤɬɨɦ, ɨɞɧɚɤ ɧɟɜɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɪɨɡɜɟɫɟɥɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɦɢ ɦɭɫɢɦɨ ɧɿɜɟɱɢɬɢ, ɫɩɨɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɲɭ ɦɨɜɭ? Ɍɚɤɟ ɤɚɥɿɰɬɜɨ «ɹɡɢɤɚ» ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɪɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɪɚɞɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶ ɜɢɩɭɫɤɢ «ɘɤɪɚɣɧɢ», ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɱɢ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɝɚɧɶɛɥɹɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɬɚ ɫɚɦɢɯ ɫɟɛɟ. ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɫɸɠɟɬɧɿ ɥɿɧɿʀ ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɧɚɣɛɿ-


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ɥɶɲɟ. Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ: ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɝɟɪɨʀ «ɘɤɪɚɣɧɢ» – Ɇɚɪɿɱɤɚ ɿ Ⱥɧɬɨɧ, ɡɚɤɨɯɚɧɚ ɩɚɪɨɱɤɚ, ɳɨ ɠɢɜɟ ɭ ɫɟɥɿ ɤɨɥɨ ɀɚɲɤɨɜɚ (ɑɟɪɤɚɳɢɧɚ). Ⱥɧɬɨɧ – «ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧ», ɦɚɽ «ɥɚɪɶɤɢ» ɤɭɪɟɣ-ɝɪɢɥɶ. ȼɿɧ ɳɨɞɟɧɧɨ ɱɢɬɚɽ Ɇɚɪɿɱɰɿ, ɫɜɨʀɣ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɞɿɜɱɢɧɿ, ɫɜɨʀ «ɫɬɿɯɿ». Ɉɬɚɤɚ-ɨɬ ɩɚɪɚ. ɐɿ ɝɟɪɨʀ, ɹɤɿ ɡɞɨɛɭɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɝɥɹɞɚɱɿɜ (ɤɨɪɨɧɧɚ ɮɪɚɡɚ Ⱥɧɬɨɧɚ «Ȼɚɝɿɧɹ!» ɫɬɚɥɚ ɤɪɢɥɚɬɨɸ), ɽ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɲɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɝɚɧɶɛɨɸ. ȼɫɥɭɯɚɣɦɨɫɹ ɭ ɞɿɚɥɨɝɢ. Ⱥɧɬɨɧ «ɩɟɫɬɥɢɜɨ» ɧɚɡɢɜɚɽ Ɇɚɪɿɱɤɭ ɤɨɛɢɥɨɸ, ɚ ɜɨɧɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡɚɤɪɢɜɚɽ ɨɱɿ ɧɚ ɣɨɝɨ «ɛɭɯɚɧɧɹ». ɐɟ – ɜɢɫɦɿɸɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɡɚɤɨɯɚɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ȱ ɰɟ ɥɹɤɚɽ. ɇɟɜɠɟ ɞɥɹ ɧɚɫ ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɬɚɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ – ɡɧɟɜɚɝɚ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ, ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. əɤɳɨ ɬɚɤ – ɬɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, «Ɏɚɣɧɚ ɘɤɪɚɣɧɚ» – ɫɚɦɟ ɬɟ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɹ ɜɿɪɸ, ɳɨ ɦɢ ɜɢɳɿ ɡɚ ɰɿ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿ ɠɚɪɬɢ. Ɍɨɦɭ ɣ ɧɟ ɞɢɜɥɸɫɹ «Ɏɚɣɧɭ ɘɤɪɚɣɧɭ». ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ – ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɉɪɨ ɝɟʀɜ-ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɿɜ ɱɭɥɢ? ɇɿ? Ⱥ ɨɬ ɭ «Ɏɚɣɧɿɣ ɘɤɪɚɣɧɿ» ɬɚɤɿ ɽ, ɰɿɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. Ȳɯ ɦɟɬɚ – «ɩɨɤɚɪɚɬɢ ɝɟʀɜ-ɦɨɫɤɚɥɿɜ» ɰɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ (ɞɥɹ ɝɟʀɜ) ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɐɿɤɚɜɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ. ȼɢɯɨɞɢɬɶ, ɛɭɬɢ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ – ɡɧɚɱɢɬɶ, ɛɭɬɢ ɝɟɽɦ. ɇɿ, ɹ ɧɟ ɝɨɦɨɮɨɛ, ɚɥɟ ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɸɠɟɬ ɧɿɛɢ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ: ɜɢ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ, ɧɟɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ. ȼɿɧ ɭ ɜɚɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɭ ɧɚɣɚɛɫɭɪɞɧɿɲɢɯ ɩɪɨɹɜɚɯ. ɏɿɛɚ ɝɟɹɦ ɬɚɤɚ ɞɭɪɧɢɰɹ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɜɬɪɚɩɢɬɶ. Ɂɧɚɱɢɬɶ, ɛɭɬɢ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɫɦɿɯɨɜɢɧɚ, ɿ ɦɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɧɟʀ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿ. Ⱥ ɪɟɲɬɚ ɫɤɟɬɱɿɜ… Ⱦɚʀɲɧɢɤ, ɞɿɞ ɜɿɞɭɧ, ɞɟɩɭɬɚɬ, ɨɥɿɝɚɪɯ…ȼɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «Ƚɪɨɲɿ». ɍɤɪɚʀɧɰɿ ɭ ɫɸɠɟɬɚɯ ɬɚɤ ɿ ɧɨɪɨɜɥɹɬɶ ɨɛɿɤɪɚɫɬɢ ɫɭɫɿɞɿɜ, ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɟɱɟɫɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ… Ɍɚɤɚ ɫɨɛɿ ɧɚɰɿɹ ɛɚɧɞɢɬɿɜ. ȱ, ɡɜɿɫɧɨ ɠ, ɩɭɛɥɿɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɰɟ – ɬɚɤ ɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ, ɯɿɛɚ ɧɿ? ɋɤɟɬɱ ɩɪɨ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɭɫɿɞɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɲɭ «ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭ ɪɢɫɭ» – ɡɚɡɞɪɿɫɬɶ, ɫɤɟɬɱ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – ɩɪɨɞɚɠɧɿɫɬɶ ɁɆȱ, ɫɤɟɬɱ ɩɪɨ ɩɪɨɞɸɫɟɪɚ ɬɚ ɫɩɿɜɚɤɚ – ɛɟɡɞɚɪɧɿɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɦɭɡɢ-

ɤɚɧɬɿɜ…ɑɢ ɜɚɪɬɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ? Ⱥ ɧɚɣɫɭɦɧɿɲɢɣ ɫɤɟɬɱ – ɩɪɨ ɦɨɥɨɞɶ. Ⱦɜɚ ɤɢʀɜɫɶɤɢɯ ɩɚɪɭɛɤɢ ɳɨɞɧɹ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɹɤɭɫɶ ɩɚɤɨɫɬɶ. Ɍɨ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ, ɦɢ, ɦɨɥɨɞɶ, ɨɬɚɤɚ? Ȼɟɡɞɚɪɧɚ, ɹɤɚ ɧɟɦɚɽ ɞɟ ɩɨɞɿɬɢɫɹ, ɬɚ ɬɿɥɶɤɢ ɣ ɦɪɿɽ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛɢ ɞɨɜɲɟ ɩɨɫɢɞɿɬɢ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚ ɲɢʀ? Ⱥ ɩɪɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɜɱɢɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɚɬɨɜɢɦ

ɳɟ. ȼɫɿ ɞɚʀɲɧɢɤɢ ɯɚɛɚɪɿ ɛɟɪɭɬɶ. ɐɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ. Ɉɬ ɫɬɚɧɭ ɹ ɞɚʀɲɧɢɤɨɦ – ɿ ɬɟɠ ɬɚɤ ɪɨɛɢɬɢɦɭ. Ⱥ ɜɫɿ ɨɥɿɝɚɪɯɢ ɤɪɚɞɭɬɶ ɧɚɪɨɞɧɿ ɝɪɨɲɿ. ɓɨ ɠ ɬɭɬ ɞɢɜɧɨɝɨ?.. Ƚɪɨɲɟɣ ɭɫɿ ɯɨɱɭɬɶ. ȱ ɹ ɫɨɛɿ ɤɪɚɫɬɢɦɭ. Ɍɚɤ ɦɿɪɤɭɽ ɥɸɞɢɧɚ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɦɧɨɡɜɿɫɧɨɝɨ ɲɨɭ. Ɍɚɤɢɦ ɧɟɞɨɭɤɪɚʀɰɟɦ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɿɫɥɹ «Ɏɚɣɧɨʀ ɘɤɪɚɣɧɢ»,

«ГАЗЕТУ ПО-УКРАЇНСЬКИ» ОСВІЧЕНИМ І БОДАЙ ТРОХИ РОЗУМНИМ ЛЮДЯМ ЧИТАТИ ВАЖКО

ɝɪɨɲɚɦ? ə ɫɬɢɤɚɸɫɹ ɡ ɬɚɤɢɦɢ «ɫɩɭɞɟɹɦɢ» ɳɨɞɧɹ, ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ʀɯ ɹɤ ɬɢɩɨɜɟ ɹɜɢɳɟ. ɏɿɛɚ ɰɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ? ə ɧɟ ɞɢɜɥɸɫɹ «Ɏɚɣɧɭ ɘɤɪɚɣɧɭ» ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɨɦɛɭɽ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ɋɦɿɸɱɢɫɶ ɡɿ ɫɤɟɬɱɿɜ, ɦɢ ɧɿɛɢ ɧɟ ɛɚɱɢɦɨ ɧɟɝɚɬɢɜɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɝɟɪɨʀ, ɫɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɹɤ ɧɚɥɟɠɧɟ ɯɚɛɚɪɧɢɰɬɜɨ, ɜɭɥɶɝɚɪɧɿɫɬɶ, ɚɝɪɟɫɿɸ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ. ɐɟ ɫɬɚɽ ɧɨɪɦɨɸ. Ⱥɥɟ ɧɨɪɦɨɸ ɜɨɧɨ ɛɭɬɢ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ. ə ɧɟ ɞɢɜɥɸɫɹ «Ɏɚɣɧɭ ɘɤɪɚɣɧɭ», ɛɨ ɧɟ ɯɨɱɭ ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɬɢɯ ɧɟɞɨɥɭɝɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɲɨɭ. ɇɟ ɞɢɜɥɸɫɹ, ɛɨ ɛɚɱɭ, ɳɨ ɬɨ ɡɥɨɪɚɞɧɚ ɧɚɫɦɿɲɤɚ ɧɚɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ, ɧɚɞ ɧɚɲɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɐɟ – ɧɟ ɫɩɪɨɛɚ ɜɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɧɚɫ ɩɪɢɦɿɬɢɡɭɜɚɬɢ, ɞɟɝɪɚɞɭɜɚɬɢ. Ȼɨ ɞɿɬɢ ɜɠɟ ɯɨɞɹɬɶ ɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ «ɛɚɝɿɧɹɦɢ» ɿ «ɤɨɛɢɥɚɦɢ», ɫɨɪɨɦɥɹɬɶɫɹ ɛɭɬɢ ɩɚɬɪɿɨɬɚɦɢ ɚɛɢ ɧɟ ɡɞɚɜɚɬɢɫɹ ɝɟɹɦɢ ɬɚ ɧɟ ɜɜɚ-

ɹɤɚ ɦɚɫɤɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɫɤɟɬɱ «ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ». Ɉɞɧɚɤ ɧɿɱɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚɦ ɧɟɦɚ, ɿ ɦɢ, ɭɤɪɚʀɧɰɿ, ɦɚɽɦɨ ɰɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ ɜɿɞɤɢɧɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɪɢɫɢ, ɳɨ ɧɚɜ’ɹɡɭɽ ɧɚɦ ɰɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ.

ПРОЕКТ «РОЗСМІШИ КОМІКА» – ЦЕ ГЛУМЛІННЯ НАД ЛЮДИНОЮ Марія ПАСЕЛЬСЬКА

Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «ȱɧɬɟɪ» ɜɠɟ ɦɚɣɠɟ ɪɿɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɨɟɤɬ «Ɋɨɡɫɦɿɲɢ ɤɨɦɿɤɚ». Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ – ɩɨɡɚɛɚɜɥɹɬɢ ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɢ ɧɿ ɩɪɨ ɳɨ ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ, ɪɨɡɫɥɚɛɢɬɢɫɹ. ȼɟɞɭɱɢɣ – Ⱦɦɢɬɪɨ ɒɟɩɟɥɽɜ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɿ ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ Ɋɨɫɿʀ. ɋɭɞɞɿ – Ɇɢɯɚɣɥɨ Ƚɚɥɭɫɬɹɧ, ɤɨɦɿɤ ɡɿ ɫɬɚɠɟɦ, ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ, ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɿɤ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɞɸɫɟɪ ɤɚɧɚɥɭ «ȱɧɬɟɪ». ɉɨɩɪɢ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɱɨɝɨɫɶ ɞɭɠɟ ɫɜɿɠɨɝɨ, ɫɭɬɶ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩ-

ІДЕЯ НЕПОГАНА - ПОКАЗ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГУМОРУ

ɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɰɟ ɫɨɪɨɦɧɨ – ɞɚɜɚɬɢ ɯɚɛɚɪɿ ɬɚ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ. «Ɏɚɣɧɚ ɘɤɪɚɣɧɚ» ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɧɚɰɿʀ ɛɨɜɞɭɪɿɜ, ɡɥɨɞɿʀɜ ɬɚ ɡɚɡɞɪɿɫɧɢɤɿɜ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ – ɜɨɧɚ ɧɚɜ’ɹɡɭɽ ɰɸ ɞɭɦɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ, ɡɦɭɲɭɽ ɣɨɝɨ ɞɭɦɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤ ɿ ɽ. Ⱥɥɟ ɧɚɣɝɿɪɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɲɨɭ, ɡɞɨɛɭɬɚ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɦɢ ɠɚɪɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɜɚɞɢ – ɰɿɥɤɨɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ, ɿ ɧɟɦɚ ɧɿɱɨɝɨ ɞɢɜɧɨɝɨ ɱɢ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. Ⱦɚʀɲɧɢɤ ɜ ɘɤɪɚɣɧɿ ɛɟɪɟ ɯɚɛɚɪɿ – ɬɚ ɰɟ ɠ ɰɿɥɤɨɦ ɡɜɢɱɧɟ ɹɜɢ"ЖУРНАЛІСТ

ɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟ ɽ ɧɨɜɢɦɢ. ɉɨɞɿɛɧɢɯ ɲɨɭ ɛɚɝɚɬɨ ɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɿ ɜ ȯɜɪɨɩɿ, ɿ, ɡɜɿɫɧɨ ɠ, ɜ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɚɯ. Ɍɨɦɭ ʀɯɧɸ ɹɤɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ. Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɨɠɟ ɤɨɠɟɧ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɿ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɬɚ ɱɟɤɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɤɨɧɤɭɪɫɚɧɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɫɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɢɦ ɫɰɟɧɚɪɿɽɦ. Ɍɨɦɭ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɪɚɩɬɨɜɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɥɸɞɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɯɜɢɥɢɧɢ ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɨɡɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɝɚɧɟɛɧɢɣ ɫɜɢɫɬɨɤ. Ȼɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɞɭɠɟ ɥɿɬɧɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɝɚɧɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭɤɪɚʀУ К РА Ї Н И "

ɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɿ, ɝɚɞɚɸ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ, ɧɟɞɨɬɟɩɧɿ ɬɨɳɨ. ɓɟ ɽ ɬɚɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɧɟ ɦɨɠɭ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɹɤ ɥɸɞɢ ɝɚɧɶɛɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɚɯ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɿɜ, ɦɟɧɿ ɫɬɚɽ ɫɨɪɨɦɧɨ. Ɉɞɪɚɡɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɰɟ ɧɿɛɢ ɹ ɫɬɨɸ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɬɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɿɛɢ ɡɿ ɦɧɨɸ ɰɟ ɜɫɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ. ȼɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɜɫɟ ɦɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: ɫɭɞɞɿ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɭɞɞɿ, ɚ «ɤɨɪɨɥɿ ɿ ɛɨɝɢ», ɭɱɚɫɧɢɤ ɹɜɥɹɹɽ ɫɨɛɨɸ ɠɚɥɸɝɿɞɧɟ ɜɢɞɨɜɢɳɟ, ɚ ɡɚɥ ɬɿɲɢɬɶɫɹ ɿ ɪɚɞɿɽ. «ɇɭ ɲɬɨ ɟɬɨ ɜɚɚɛɳɽ ɬɚɤɨɽ?», – ɬɿɥɶɤɢ ɜɫɬɢɝɚɽ ɜɢɝɭɤɭɜɚɬɢ Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ. «Ⱥ ɩɚ-ɦɨɽɦɭ ɚɬɥɿɱɧɢɽ ɪɽɛɹɬɚ!», – ɩɚɪɢɪɭɽ Ƚɚɥɭɫɬɹɧ. ɍɫɹ ɬɪɿɣɰɹ – ɒɟɩɟɥɽɜ, Ƚɚɥɭɫɬɹɧ ɬɚ Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ. ȼɨɧɢ ɫɬɚɪɿ ɣ ɞɨɛɪɿ ɞɪɭɡɿ, ɬɨɦɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɞɨɫɢɬɶ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɚ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɪɚɥɢɫɹ ɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɬɢ ɿ ɠɚɪɬɭɜɚɥɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ. ȼɫɶɨɝɨ ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɿɫɿɦ, ɚɥɟ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɝɪɨɲɟɣ ɜɞɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɶɨɦ. ɀɨɞɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ ɧɟ ɛɭɜ ɩɨɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɰɿɤɚɜɢɦ ɱɢ ɜɟɫɟɥɢɦ. ɋɦɿɯ ɥɭɧɚɜ ɧɟ ɜɿɞ ɠɚɪɬɿɜ, ɚ ɜɿɞ ɧɟɜɞɚɥɢɯ ɫɩɪɨɛ. ɇɚɨɫɬɚɧɨɤ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɠɿɧɤɚ ɪɨɤɿɜ ɩɿɞ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ, ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ, ɿ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɹɤɭɫɶ ɿɫɬɨɪɿɸ. Ɇɨɜɚ ʀʀ ɛɭɥɚ ɞɿɚɥɟɤɬɧɚ, ɚɥɟ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɥɢɜɨ. Ɇɟɧɿ ɡɞɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ, ɞɟ ɜɨɧɚ, ɳɨ ɡ ɧɟɸ ɿ ɱɨɦɭ ɜɨɧɚ ɬɚɦ, ɚɥɟ ʀʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɞɨɜɨɥɿ ɳɢɪɨ ɥɢɥɚɫɶ ɿ ɜɨɧɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɶ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɳɨɫɶ: ɧɚɯɢɥɹɥɚɫɶ, ɪɨɛɢɥɚ ɳɟ ɹɤɿɫɶ ɪɭɯɢ. ɐɟ ɣ ɪɨɡɫɦɿɲɢɥɨ ɤɨɦɿɤɿɜ. Ⱥ ɩɿɫɥɹ ʀʀ ɜɢɫɬɭɩɭ ɒɟɩɟɥɽɜ (ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɜɟɞɭɱɢɣ) ɤɚɠɟ Ɂɟɥɟɧɫɶɤɨɦɭ: «ə ɧɽ ɩɨɧɹɥ ɧɿ ɽɞɿɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɉɽɪɽɜɽɞɿ ɽɣ, ɲɬɨ ɨɧɚ ɜɢɿɝɪɚɥɚ 5 ɬɢɫɹɱ ɝɪɿɜɽɧ». ə ɝɨɬɨɜɚ ɛɭɥɚ ɧɟ ɡɞɢɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɧɚɜɿɬɶ «ɧɟ ɜɩɿɡɧɚɜ ɛɢ» ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ. Ⱥ ɬɨɣ Ɂɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɩɨɱɚɜ ɤɪɢɜɥɹɬɢɫɹ, ɹɤɨɫɶ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɦɚɧɟɪɭ, ɝɨɜɨɪɢɬɢ. ɇɚɜɿɳɨ ɜɿɧ ɰɟ ɪɨɛɢɜ, ɹ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɛɚɝɧɭɥɚ! ɇɟɜɠɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚɫɦɿɹɬɢɫɹ ɡ ɥɿɬɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɤɢ?! Ɍɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɥɸɫɹ ɰɿɽʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɜɫɿɥɹɤɨ ɧɚɦɚɝɚɸɫɶ ɦɢɧɚɬɢ ɰɟɣ ɤɚɧɚɥ. Ɇɟɧɿ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɝɥɭɦɥɟɧɧɹ ɧɚɞ ɥɸɞɢɧɨɸ. ɉɪɨɛɚɱɢɬɢ ɦɨɠɧɚ ɛɚɝɚɬɨ, ɨɤɪɿɦ ɡɧɟɜɚɝɢ. əɤɳɨ ɰɟ ɡɚɩɨɪɭɤɚ

19


ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ, ɬɨ ɰɟ ɽ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ.

ВІРЮ В МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ Софія ФЕДИШИН

ə ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ ɜɦɢɤɚɸ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ. ɇɚ ɰɟ ɽ ɞɜɿ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ. ɉɟɪɲɚ – ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɦɟɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɠɭ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɞɪɭɝɚ – ɞɢɜɢɬɢɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɧɿɱɨɝɨ. ȿɮɿɪ ɡɚɛɢɬɢɣ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ «Ȼɭɤɿɧɢɦɢ» ɱɢ «ȱɧɬɟɪɧɚɦɢ», ɬɨɤ- ɿ ɬɚɥɚɧɬ-ɲɨɭ. ȼɪɚɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɟ, ɧɿɛɢ ɭɤɪɚʀɧɰɿ ɥɢɲɟ ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɬɚɧɰɸɸɬɶ, ɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ – ɪɨɡɜɚɠɚɸɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɱɚɫɬɟɧɶɤɨ ɩɪɢɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɜɫɟ ɰɟ ɞɿɥɨ ɝɪɭɛɢɦ ɫɥɿɜɰɟɦ. ɇɿ, ɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɪɨɬɢ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ! ȱɧɨɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜɿɦɤɧɭɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ ɿ ɞɚɬɢ ɫɜɨɽɦɭ ɦɨɡɤɭ ɩɟɪɟɩɨɱɢɬɢ ɡɚ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɸ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɟɸ, ɚɥɟ ɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ʀɯ ɧɟ ɜ ɬɚɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɧɟ ɬɚɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɟɞɭɱɢɯ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɚɛɨ ɧɟ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɛɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ, ɚɛɨ, ɳɨ ɳɟ ɝɿɪɲɟ, ɿ ɬɟ, ɣ ɬɟ. Ⱥɥɟ ɳɨɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɨ 23:25 ɜɦɢɤɚɸ «1+1» ɿ ɡɚɯɨɩɥɸɸɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ-ɿɧɬɟɪɜ'ɸ «Tkachenko.ua». Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɪɭɩɢ ɤɚɧɚɥɿɜ «1+1» Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ, ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɲɨɭ-ɛɿɡɧɟɫɭ, ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɫɜɿɬɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɭ ɡɚɩɢɫɿ, ɩɪɨɬɟ ɦɚɽ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ: ɝɥɹɞɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚ ɫɚɣɬɿ tkachenko.ua. Ɍɪɢɜɚɽ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 40 ɯɜɢɥɢɧ. ɐɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɥɚɜɧɢɣ, ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɝɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ – ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɳɢɪɨ ɬɚ ɦɭɞɪɨ. ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɧɿɛɢ ɝɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɜɿɬɚɜ ɧɟ ɜ ɫɬɭɞɿɸ, ɚ ɩɪɹɦɿɫɿɧɶɤɨ ɞɨ ɨɫɟɥɿ ɝɥɹɞɚɱɚ. ȱɧɨɞɿ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɝɟɪɨʀɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ƚɪɭɡɿʀ Ɇɿɯɚʀɥɨɦ ɋɚɚɤɚɲɜɿɥɿ ɜɿɜɫɹ ɜ Ɍɛɿɥɿɫɿ, ɡ ɤɟɪɦɚɧɢɱɟɦ ɑɟɱɧɿ Ɋɚɦɚɡɚɧɨɦ Ʉɚɞɢɪɨɜɢɦ - ɜ Ƚɭɞɟɪɦɟɫɿ, ɫɩɿɜɚɤɨɦ Ⱥɧɞɪɿɽɦ Ɇɚɤɚɪɟɜɢɱɟɦ - ɭ ɪɨɤ-ɤɚɮɟ, ɫɩɿɜɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɽ, ɚɤɬɨɪɨɦ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɋɬɭɩɤɨɸ - ɜ ɬɟɚɬɪɿ ɿɦ.

20

ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ȱɧɬɟɪɜ'ɸ ɡ Ɇɢɯɚɣɥɨɦ ɀɜɚɧɟɰɶɤɢɦ ɩɢɫɚɥɢ ɜ ɣɨɝɨ ɪɿɞɧɿɣ Ɉɞɟɫɿ). Ɇɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ ɰɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɝɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɬɟ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɛɨɤɭ ʀɯ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɜɟɞɭɱɢɣ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɍɤɚɱɟɧɤɨ – ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɚ. ȼɿɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɩɪɨɞɸɫɟɪ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɜɢɜɚɜ ɫɜɨɸ ɤɚɪ’ɽɪɭ ɩɨɫ-

ɪɢ «ɛɿɥɚ ɩɥɹɦɚ». ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɚɫɹ ɮɪɚɡɚ Ȼ. ɋɬɭɩɤɢ «ȱ ɞɨɛɪɟ ɛɭɥɨ ɛ, ɳɨɛ ȼɟɪɯɨɜɧɚ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ, ɳɨ ɿɧɨɡɟɦɰɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɛɨ ɡɚɛɢɪɚɸɬɶ ɤɭɫɨɤ ɯɥɿɛɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ». Ⱥ ɡ Ɉɥɟɝɨɦ ɋɤɪɢɩɤɨɸ ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɦɭɡɢɤɭ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. «Ɇɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɟɪɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɦɭ, ɿ ɜɫɟ ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɡɦɿɲɭɽɬɶɫɹ. Ɂɚɜɬɪɚ ɜɠɟ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɧɚɬɢ, ɩɚɦ'ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɨ, ɞɟ ɿ ɡɜɿɞɤɿɥɹ. Ⱥ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɥɸɞɢɧɨɸ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ ɿ

СМІЮЧИСЬ ЗІ СКЕТЧІВ, МИ НІБИ НЕ БАЧИМО НЕГАТИВУ В ТОМУ, ЩО РОБЛЯТЬ ГЕРОЇ

ɬɭɩɨɜɨ, ɚɥɟ ɜɩɟɜɧɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2004 ɪ. ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɛɨɪɿɜ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɉɨɦɚɪɚɧɱɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɛɭɜ ɜɟɞɭɱɢɦ ɬɟɥɟɞɟɛɚɬɿɜ ɧɚ «ɇɨɜɨɦɭ ɤɚɧɚɥɿ» ɦɿɠ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɘɳɟɧɤɨɦ ɿ ȼɿɤɬɨɪɨɦ əɧɭɤɨɜɢɱɟɦ. 24 ɱɟɪɜɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɬɟɥɟɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɚ ɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɤɚɧɚɥɿɜ «1+1», ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɱɨɬɢɪɦɚ ɿɧɲɢɦɢ ɨɛɪɚɧɢɦɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɽɸ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɁɆȱ ɛɭɜ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɣ ɜ ɝɨɫɬɿ ɞɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɿɤɬɨɪɚ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɜ ɡɚɦɿɫɶɤɭ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɸ «Ɇɟɠɢɝɿɪ'ɹ», ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɜɚɥɢ ɩɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɸ. ɐɢɬɭɸ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɍɤɚɱɟɧɤɚ: «Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɦɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ "ɜ ɤɚɞɪɿ" ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜ ɿɧɬɟɪɟɫ: ɤɨɥɢ ɛɭɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ – ɡɪɨɛɢɬɢ ɳɨɫɶ, ɹɤ ɪɨɛɢɥɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ,

ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɢɫɬɨɬɭ ɫɬɢɥɿɜ. Ɍɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɳɨ ɬɚɤɟ ȱɫɩɚɧɿɹ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɍɤɪɚʀɧɚ», – ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ Ɉ. ɋɤɪɢɩɤɚ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɨɬɪɟɛɭ ɛɭɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ. ȼ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨɽʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɪɚɞɭɜɚɬɢ ɫɟɪɰɟ ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɟɞɭɱɨɝɨ. Ɂɝɚɞɚɣɦɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɧɟ Ɇɢɤɨɥɿ Ⱥɡɚɪɨɜɭ: «Ɇɵ ɫɟɣɱɚɫ ɫ ɜɚɦɢ ɝɨɜɨɪɢɦ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ. Ⱥ ɜɵ ɩɪɟɦɶɟɪ-ɦɢɧɢɫɬɪ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɭɱɢɬɶ?» ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡ ɘɥɿɽɸ ȼɢɫɨɰɶɤɨɸ: «Ⱦɨɛɪɢɣ ɜɟɱɿɪ! ȼ ɟɮɿɪɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Tkachenko. ua. ȱ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɧɚɫ ɜ ɝɨɫɬɹɯ ɜɟɞɭɱɚ, ɚɤɬɪɢɫɚ ɿ ɳɟ ɤɭɥɿɧɚɪ ɘɥɿɹ ȼɢɫɨɰɶɤɚ. Ⱦɨɛɪɢɣ ɜɟɱɿɪ!

«ФАЙНА ЮКРАЙНА» СТВОРЮЄ НЕГАТИВНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНИ ЯК НАЦІЇ БОВДУРІВ, ЗЛОДІЇВ ТА ЗАЗДРІСНИКІВ ɚɥɟ ɳɟ ɤɪɚɳɟ; ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɤɚɡɚɬɢ ɩɪɚɜɞɭ; ɡɝɨɞɨɦ – ɩɿɡɧɚɬɢ ɫɜɿɬ. Ɂɚɪɚɡ – ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɬɪɨɯɢ ɿɧɲɨʀ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɟɮɿɪɿ – ɜɿɞɜɟɪɬɨʀ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ». əɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɣɨɦɭ ɰɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɞɚɥɨɫɹ. Ɇɨʀ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɜɢɩɭɫɤɢ – ɪɨɡɦɨɜɚ ɡ ɚɤɬɨɪɨɦ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɋɬɭɩɤɨɸ ɬɚ ɫɩɿɜɚɤɨɦ Ɉɥɟɝɨɦ ɋɤɪɢɩɤɨɸ. Ɂ Ȼɨɝɞɚɧɨɦ ɋɬɭɩɤɨɸ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɩɪɨ ɬɟɚɬɪ, ɪɨɞɢɧɭ ɬɚ ɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɤɿɧɨ, ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɚɤɬɨ"ЖУРНАЛІСТ

– Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɟɪ! Ʉɚɤ ɩɪɢɹɬɧɨ ɢ ɤɪɚɫɢɜɨ ɡɜɭɱɢɬ ɩɨ-ɭɤɪɚɢɧɫɤɢ!» Ɉɬɨɠ, ɤɨɥɢ ɜ ɩɨɧɟɞɿɥɨɤ ɭɜɟɱɟɪɿ ɭ ɜɚɫ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɜɿɦɤɧɭɬɢ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɣɬɟ ɫɨɛɿ. ɉɨɞɢɜɿɬɶɫɹ ɦɨɸ ɭɥɸɛɥɟɧɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ. ȼɨɧɚ ɡɛɚɝɚɬɢɬɶ ɜɚɫ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɩɿɞɠɢɜɢɬɶ ɪɨɡɭɦ ɧɚ ɧɿɱ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɪɨɡɪɹɞɢɬɶ. ȱ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɪɨɡɱɚɪɨɜɭɣɬɟɫɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ – ɹ ɜɿɪɸ ɜ ɣɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɿ ɳɢɪɨ ɛɚɠɚɸ ɬɚɤɨʀ ɜɿɪɢ ɜɚɦ, ɚɞɠɟ ɧɨɜɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭɠɟ ɧɚ ɩɿɞɯɨɞɿ! У К РА Ї Н И "

ПІСЛЯМОВА ДО СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

Василь ЛИЗАНЧУК,

ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ Ɉɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɜɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ «ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ» ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ. 1). ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɦɟɞɿɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɨɫɦɢɫɥɸɽ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɦɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ «ɜɿɞɩɪɚɜɧɢɤɚ» ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ. 2). ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɦɟɞɿɚɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ «ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɚɦɢ» ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɁɆȱ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɟɣ, ʀɯɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɫɜɨɽʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɦɨɪɚɥɶ ɿ ɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɦɭɠɧɿɫɬɶ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ, ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɆȱ ɬɚ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɨɯɨɩɥɸɽ ɱɨɬɢɪɢ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɚ) ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ) ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɨɛɦɿɧɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɬɢɦɢ, ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ; ɛ) ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɡɚɽɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ; ɜ) ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɦɿɠ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ


ОКО «ЖУ» ɨɛɦɿɧ ɞɿɹɦɢ; ɝ) ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɭ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɟɦɨɰɿʀ. Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɿɫɧɭɽ ɧɟ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨ, ɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɭ ɛɿɥɶɲɿɣ ɚɛɨ ɦɟɧɲɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɚɦɢ ɜɢɫɨɤɨɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ, ɹɜɢɳ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɟɬɢɤɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɿ ɜɟɞɟ ɞɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɚɧɭɽ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɿ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɚ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɿɫɬɶ, ɧɟɞɛɚɥɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭɸɬɶ ɭ ɦɚɫɨɜɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨɬɟɫɬ ɬɚ ɧɟɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɹɤ ɽɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. Ɂɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɸ, ɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡɚɪɚɞɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɞɿɦ. «ɇɟ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɞɨ ɩɟɪɟɦɨɝɢ, – ɫɥɭɲɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȯ. ɉ. ɉɪɨɯɨɪɨɜ, – ɚ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɨɰɿɧɨɤ ɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɱɨɝɨ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɿɫɬɢɧɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ «ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ» ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɨɦɭ ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɫɩɿɥɶɧɨ ɛɭɞɭɸɬɶ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ» [3, ɫ. 12]. Ⱥɦɨɪɚɥɶɧɨ ɿ ɡɥɨɱɢɧɧɨ ɦɢɪɢɬɢɫɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɹɤɿ ɬɨɥɟɪɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɞɨɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨ ɛɟɡɦɟɠɧɨʀ ɡɭɯɜɚɥɨɫɬɿ ɿ ɰɢɧɿɡɦɭ. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɚɜɞɢɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɮɚɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɚ ɣ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯɧɸ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ Ⱦɨɛɪɨɱɢɧɧɨɫɬɿ. Ʌɶɜɿɜ.

Хороших фотографів менше, ніж хороших художників Фото для періодичного видання і фото для виставки. Їхні родинні стосунки. Про це - розмова з Андрієм ТРИЛІСЬКИМ – президентом і організатором щорічного Міжнародного фестивалю фотографії „KievFotoCom” (шостий відбувся у Києві наприкінці минулого року), директором Галереї РА, яка вже багато років не обминає своєю увагою мистецтво фотографії.

ɀɍ. ɉɨɱɧɟɦɨ ɡ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɨɦɭ, ɡɜɿɞɤɢ ɬɚɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ? Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. ɇɚ ɩɪɨɫɬɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɿ ɩɪɨɫɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ... Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿɹ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿɹ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɽ, ɫɬɚɥɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɢɮɪɨɜɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ. ȼɡɹɬɢ ɯɨɱɚ ɛ „ɦɢɥɶɧɢɰɿ”, ɹɤɿ ɽ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɡɧɿɦɤɢ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ. Ʌɸɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɸɬɶ ɫɜɨɽ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɫɜɿɬɨɦ, ɛɨ ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹ ɤɨɪɞɨɧɢ, ɦɢ ɫɬɚɥɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɢ. ɋɨɬɧɿ ɬɢɫɹɱ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɩɨɞɨɪɨɠɭɸɬɶ ɫɜɿɬɨɦ, ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡɧɿɦɤɢ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɧɱɟɫɬɟɪɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ, ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɧɚ ɞɢɫɤɢ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɿɹ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɬɚɥɚ ɞɭɠɟ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ. ɀɍ. ɋɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɤɨɪɞɨɧɢ ɦɿɠ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɽɸ, ɹɤɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ, ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦɢ ɮɨɬɨɪɨɛɨɬɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɭɠɟ ɩɪɨɡɨɪɢɦɢ, ɳɨ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɪɭɯɨɦɚ ɿ ɬɨɧɤɚ... Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. Ɍɭɬ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȼ ɞɨɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɬɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɚɫɢ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɮɨɬɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɰɟ ɬɚɤɚ ɤɪɚɫɚ, ɳɨɫɶ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ "ЖУРНАЛІСТ

ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɡɚ ɤɚɧɨɧɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɦɭ. ɐɟ ɝɚɪɧɿ ɤɪɚɽɜɢɞɢ, ɫɜɿɬɚɧɤɢ, ɡɚɯɨɞɢ ɫɨɧɰɹ, ɰɟ ɫɬɭɞɿɣɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ, ɰɟ „ɯɭɞɨɠɧɽ” ɫɜɿɬɥɨ (ɹɤɟ ɡɚɩɨɜɧɸɽ, ɦɨɞɟɥɸɽ) - ɤɨɧɬɪɨɜɟ, ɮɨɧɨɜɟ, ɰɟ ɲɬɭɱɧɿ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɜɨɪɱɢɦ ɡɚɞɭɦɨɦ ɮɨɬɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ). Ⱥ ɝɚɡɟɬɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, - ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɨ ɩɨɞɿɸ ɚɛɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɝɟɪɨɹ ɩɨɞɿʀ. Ɍɚ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɪɢɬɢɤɢ ɱɢ ɤɭɪɚɬɨɪɢ, ɚ ɣ ɨɫɜɿɱɟɧɿ ɝɥɹɞɚɱɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ, ɳɨ ɽ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ, ɳɨ ɧɿ. Ɂɚɜɠɞɢ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɯɭɞɨɠɧɿɦ – ɧɟɯɭɞɨɠɧɿɦ ɛɭɥɚ ɞɥɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɱɿɬɤɨɸ. Ɇɚɛɭɬɶ, ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɞɢɮɭɡɿʀ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɟɠɿ ɧɚ ɿɧɲɢɣ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɫɢɥɢɥɢɫɹ, ɛɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɢɦ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɚɜ ɬɨɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɿɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɦɢ ɩɥɢɜɟɦɨ ɩɨ ɠɢɬɬɸ...

Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɬɚɤɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɿɞ ɞɚɬɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɬɨɪɨɛɿɬ. ɋɟɪɿɸ „Ȼɿɥɹ ɡɟɦɥɿ”, ɝɟɪɨɹɦɢ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɛɟɡɩɪɢɬɭɥɶɧɿ, ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮ-ɯɚɪɤɿɜ’ɹɧɢɧ Ȼɨɪɢɫ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɡɧɿɦɚɜ ɭ 70-ɯ, ɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɭ ɩɪɟɦɿɸ ɮɭɧɞɚɰɿʀ ɏɚɫɫɟɥɶɛɥɚɞɚ - ɡɧɚɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɫɚɦɟ ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ - Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɨɬɪɢɦɚɜ ɭ 1994ɪ. ɑɚɫ ɮɿɥɶɬɪɭɽ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɦɢɬɬɽɜɨ. ɋɬɚɪɢɣ ɡɧɿɦɨɤ - ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɨɣɲɨɜɲɢ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɧɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɫɦɚɤɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɧɨɜɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɟɚɥɿɣ ɱɚɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɨɬɨ, ɩɨɱɢɧɚɽ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɹɤ ɚɪɬɨɛ’ɽɤɬ. ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɬɚɪɚ „ɯɭɞɨɠɧɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹ” ɦɨɠɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɫɜɨɸ ɯɭɞɨɠɧɿɫɬɶ ɜ ɨɱɚɯ ɥɸɞɟɣ ɧɨɜɢɯ ɝɟɧɟɪɚɰɿɣ... ɀɍ. Ⱥɥɟ ɠ, ɧɚɩɟɜɧɟ, ɽ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ, ɜ ɦɟɬɨɞɚɯ?.. Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. Ɇɟɬɨɞɢ, ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɬɨɬɨɠɧɿ ɬɢɦ, ɤɨɬɪɢɦɢ ɞɿɸɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ.

Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȽɅəȾȯɅɈȼ. Ɂ ɩɪɨɟɤɬɭ "Ⱦɨɪɨɝɚ". У К РА Ї Н И "

21


ОКО «ЖУ»

ȼɿɤɬɨɪ ɋɍȼɈɊɈȼ. Ɋɨɞɢ. Ⱥɛɨɪɬɢ.

Ɉɬ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɭ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀʀ „ɦɿɧɭɫɨɜɨɸ” – ɠɢɬɢ ɫɟɪɟɞ ɫɜɨʀɯ ɝɟɪɨʀɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɚ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ „ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɸ”. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ȼɿɤɬɨɪ ɋɭɜɨɪɨɜ. ȼɿɧ ɪɚɧɨ ɩɿɲɨɜ ɡ ɠɢɬɬɹ ɱɟɪɟɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ, ɚɥɟ ɜɫɬɢɝ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɡɪɨɛɢɬɢ 12 ɜɢɫɬɚɜɨɤ. ȼɿɤɬɨɪ „ɪɨɡɱɢɧɹɜɫɹ” ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ – ɨɛ’ɽɤɬɿ ɫɜɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɟ, ɛɨɥɸ ɡɚ ɥɸɞɟɣ. ɋɟɪɟɞ ɩ’ɹɧɢɰɶ, ɛɨɦɠɿɜ1, ɧɚɪɤɨɦɚɧɿɜ, ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ ɋɇȱȾ. Ƀɨɦɭ ɪɜɚɥɨ ɫɟɪɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɿɥɶɤɢ ɥɸɞɟɣ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɧɿ ɠɢɬɬɹ. Ɍɟ, ɳɨ ɪɨɛɢɜ ɋɭɜɨɪɨɜ, ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɪɟɩɨɪɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ⱥ ɨɬ ɿɧɲɢɣ ɧɚɞɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɪɨɯ, ɚɜɬɨɪ 5 ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ 30 ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɜ ɋɒȺ, ɉɨɥɶɳɿ, ɑɟɯɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ʌɚɬɜɿʀ, ɹɤɨɦɭ ɞɨɥɹ ɜɿɞɩɭɫɬɢɥɚ ɥɢɲɟ 46 ɪɨɤɿɜ, ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɿɧɚɤɲɟ. Ɇɢɤɨɥɚ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ ɥɿɬɨɩɢɫ ɫɬɪɚɲɧɢɯ ɦɭɬɚɰɿɣ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫ1

22

До речі, такий самий метод використовував Джордж Орвел - автор видатних творів ХХ сторіччя – роману „1984”, повісті „Скотоферма”, працюючи журналістом над матеріалом життя лондонських безпритульних. Він жив з ними під мостами Темзи, їв у їдальнях для тамтешніх бомжів. – Прим. ЖУ.

ɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ. ɏɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɭ ɬɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ „ɩɨɫɬ ɩɪɨɞɚɤɲɧ”, ɹɤɳɨ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɨ

ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿ „KievFotoCom”. ɀɍ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ ɹɜɢɳɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ? əɤɿ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɡɧɿɦɨɤ ɞɨ ɜɢɫɬɚɜɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ? Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɶ, ɜɢ ɪɨɡɭɦɿɽɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ... ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɡɧɚɤ ɯɭɞɨɠɧɨɫɬɿ ɮɨɬɨ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣɨɝɨ ɹɤ ɬɜɨɪɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜ ɫɟɪɿʀ ɡɧɿɦɤɿɜ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ȱ ɰɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɝɥɹɞɚɱɭ (ɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ!) ɫɚɦɟ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿ ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ. ɑɚɫɨɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɬɟɤɫɬ: ɧɚɡɜɚ, ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɹɤɳɨ ɜɠɢɬɢ ɿɧɲɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, - ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɜɢɳɚ, ɞɿɣ, ɨɫɿɛ, ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɳɨɫɶ. ȱ ɪɟɚɝɭɸɱɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɸɱɢ ɰɸ ɩɨɡɢ-

МЕТОДИ, ЯКИМИ КОРИСТУЮТЬСЯ

ПРЕДСТАВНИКИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА, ТОТОЖНІ ТИМ, КОТРИМИ ДІЮТЬ ЖУРНАЛІСТИ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɬɪɭɱɚɜɫɹ ɭ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɤɚɦɟɪɚ, ɞɨɞɚɜɚɜ ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɚɤɰɟɧɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɪɟɬɭɲ ɿ ɳɟ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɫɚɦɟ ɠɢɜɨɩɢɫɰɸ. ɐɟ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ, ɞɨ ɦɟɬɨɞɿɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿʀ. Ɇɢɤɨɥɚ Ɍɪɨɯ ɛɭɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɨɦ-ɦɢɬɰɟɦ, ɫɭɬɶ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɜɫɟ ɩɟɪɟɞɚɽ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ ɬɟɪɦɿɧ – ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɟ artist. Ɍɚɤɢɣ artist ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ2, ɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɧɚɪɢɫɿ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ – ɯɿɛɚ ɬɚɛɭ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɰɿ? əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ - Ⱥɧɬɭɚɧ ɞ’Ⱥɝɚɬɚ, ɹɤɢɣ

2

ɰɿɸ, ɮɨɬɨɝɪɚɮ ɦɨɠɟ, ɹɤ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ, ɜɿɞɤɪɢɬɨ, ɦɚɣɠɟ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ „ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɭ” ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɦɚɫɤɭɸɱɢɫɶ ɩɿɞ ɯɪɨɧɿɤɟɪɚ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ – ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ

У широкому сенсі, це не зводиться до того, що він за допомогою автоспуску фіксуватиме свої дії, хоча й це не виключено. – Прим. ЖУ. "ЖУРНАЛІСТ

ɿɧɲɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. ɇɚɜɟɞɭ ɩɪɢɤɥɚɞ. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ƚɥɹɞɽɥɨɜ ɫɬɜɨɪɢɜ ɫɟɪɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɞɨɪɿɝ, ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ȱ ɰɿ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɹɤ ɧɚ ɦɟɧɟ, - ɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɩɪɨ ɪɢɬɦɢ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɩɪɨ ɫɟɧɫ ɪɭɯɚɬɢɫɹ, ɩɨɫɩɿɲɚɬɢ ɿ ɬ. ɿ. ɀɍ. Ɇɚɛɭɬɶ, ɫɟɪɿʀ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ - ɚɧɚɥɨɝɢ ɟɫɟ, ɧɚɪɢɫɭ, ɪɟɩɨɪɬɚɠɭ, ɡɚɦɚɥɶɨɜɤɢ. Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. ɉɨɝɨɞɠɭɸɫɶ... ɓɟ ɨɞɧɚ ɨɡɧɚɤɚ – ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɉɬ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɭ 2009 ɪ. ɤɢʀɜɫɶɤɢɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮ Ƚɥɿɛ Ƚɚɪɚɧɿɱ ɫɬɚɜ ɩɪɢɡɟɪɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɮɨɬɨɤɨɧɤɭɪɫɿɜ World Press Photo ɡɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ, ɹɤɭ ɡɪɨɛɢɜ ɭ ɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɬɿ Ƚɨɪɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɝɪɭɡɢɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɇɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ – ɱɨɥɨɜɿɤ, ɹɤɢɣ ɬɪɢɦɚɽ ɬɿɥɨ ɜɛɢɬɨɝɨ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɚɜɿɚɛɨɦɛɨɸ ɛɪɚɬɚ. ȼɿɡɭɚɥɶɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, Ƚɥɿɛɨɜɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɿɞɧɹɬɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɞɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, ɚɞɠɟ ɩɨɤɚɡɚɧɟ ɦɨɝɥɨ ɦɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɿɧɲɿɣ ɬɨɱɰɿ – ɜ ɑɟɱɧɿ, Ʌɿɜɚɧɿ, ȱɪɚɤɭ. Ɋɿɜɟɧɶ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ, ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɸ ɲɟɞɟɜɪɨɦ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɧɚɜɿɜ ɰɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɿ ɩɨɞɭɦɚɜ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɜɟɪɬɚɽ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɮɨɬɨɦɢɫɬɟɰɬɜɨ - ɮɨ-

Ⱥɧɬɭɚɧ Ⱦ`ȺȽȺɌȺ. Ȼɟɡ ɧɚɡɜɢ. У К РА Ї Н И "


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ ɬɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ, ʀɯɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ. Ƚɚɪɚɧɿɱ ɡɧɿɦɚɜ ɭ Ƚɨɪɿ ɹɤ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Reuters, ɿ ɜɨɧɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɨ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɩɟɪɲɢɦ. Ɍɚ ɨɞɧɿɽʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɦɚɥɨ – ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɭ Ƚɚɪɚɧɿɱɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɭɫɢɬɶ ɧɟɫɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɭ, ɹɤɚ ɫɜɨʀɦ ɫɬɪɭɦɨɦ ɡɚɥɢɲɚɽ ɫɥɿɞ ɭ ɞɭɲɿ ɝɥɹɞɚɱɚ. ɀɍ: ȱ ɛɚɝɚɬɨ ɭ ɧɚɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɜɫɿ ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ? Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ: ɏɨɪɨɲɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɜ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɯɨɪɨɲɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɿɜ. ə ɜɠɟ ɧɚɡɢɜɚɜ ɤɿɥɶɤɚ ɿɦɟɧ. Ⱦɨɞɚɦ, ɯɨɱɚ ɪɢɡɢɤɭɸ, ɳɨ ɦɨɠɭ ɤɨɝɨɫɶ ɨɛɪɚɡɢɬɢ, ɩɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢ, ɯɚɣ ɜɢɛɚɱɚɬɶ: ȼɿɤɬɨɪ Ɇɚɪɭɳɟɧɤɨ, Ƚɟɧɚɞɿɣ Ɇɿɧɱɟɧɤɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɞɧɿɤɨɜ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɑɟɤɦɟɧɶɨɜ, ȱɜɚɧ ɬɚ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ɑɟɪɧɿɱɤɿɧɢ, Ʌɟɫɹ Ɇɚɥɶɫɶɤɚ, Ɇɿɥɚ Ɍɟɲɚɽɜɚ ɬɚ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ... ɀɍ. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɬɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ, Ɇɚɣɫɬɪɨɦ? ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɩɨ-ɬɪɟɬɽ... Ɍɪɢɥɿɫɶɤɢɣ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ... ɬɚɥɚɧɬ... ɉɨ-ɞɪɭɝɟ... ɬɚɥɚɧɬ... ɉɨɬɪɟɬɽ... ɬɚɥɚɧɬ! Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ - ɧɟ ɝɨɥɨɜɧɟ. Ƚɨɥɨɜɧɟ - ɬɚɥɚɧɬ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɰɟ ɛɭɥɨ ɰɿɤɚɜɢɦ ɧɟ ɥɢɲɟ ɚɜɬɨɪɭ, ɚ ɣ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. Ɋɟɦɟɫɥɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢ. ȯ ɛɚɝɚɬɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɫɬɚɜ Ɇɚɣɫɬɪɨɦ. ɉɪɢɤɥɚɞɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿ ɫɟɪɟɞ ɠɢɜɨɩɢɫɰɿɜ, ɿ ɫɟɪɟɞ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɜ. ɐɿ ɥɸɞɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɡɚɫɨɛɢ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɧɚɫ ɛɚɣɞɭɠɢɦɢ, ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɟɪɰɹ, ɡɛɭɞɠɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿʀ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɞɭɦɚɬɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ. Ƚɨɥɨɜɧɟ – ɹɤ ɨɤɨ ɛɚɱɢɬɶ ɿ ɫɟɪɰɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ... Ɍɚɥɚɧɬ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ?.. ɇɭ, ɰɟ ɛɿɥɶɲ ɬɚɤɟ, ɛɚɠɚɧɟ, ɬɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ... Ⱥɥɟ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɧɟɛɚɝɚɬɨ. ɀɍ. ɏɚɣ ɬɚɤ. Ⱥɥɟ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɳɨɧɨɦɟɪɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɮɨɬɨɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɚɠɿɜ, ɮɨɬɨɩɨɪɬɪɟɬɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɡ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɦ ɬɪɟɛɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɜɤɥɚɞɚɸɱɢ ɜ ɤɨɠɟɧ ɡɧɿɦɨɤ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ ɿ ɫɟɪɰɟ.

Подія для мільйонів

Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɆȺɄȺɊɋɖɄɂɃ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɄɇɍɄɿɆ, ɱɥɟɧ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɩɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɪɚɞɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ

Ⱦ

ɿɚɩɚɡɨɧ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɯɜɢɥɶ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɜɟɠ ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɨɠɟ ɜɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɜ ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɟɥɟɫɬɚɧɰɿɣ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ. Ɍɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ – ɯɨɱɚ ɣ ɝɨɥɨɜɧɚ, ɚɥɟ ɧɟ ɽɞɢɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. əɤɿɫɬɶ ɫɢɝɧɚɥɭ – ɞɪɭɝɢɣ ɫɭɬɬɽɜɢɣ „ɩɥɸɫ”. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ „ɤɚɪɬɢɧɤɭ”, ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚ-

Нещодавно у медійному просторі нашої країни сталася подія, яка торкається близько10 мільйонів українських домогосподарств (всього їх понад 17 мільйонів). Менше ніж за рік у нас розбудовано і запущено одну з найкрупніших у Європі мереж цифрового ефірного (наземного) телебачення. Ще на початку 2010-го в таке важко було повірити. Експерти пророкували, що держава не встигне виконати прийняті на себе міжнародні забов’язання: припинити у 2015 році аналогове ефірне мовлення й через це, вірогідно, втратить частину такого національного багатства, як частотний ресурс. На сторінках нашого журналу ми декілька разів розповідали про проблему переходу на „цифру”. Та все жтаки нагадаю суть справи. ɦɢ, ɡ ɤɨɬɪɢɯ ɝɥɹɞɚɱ ɫɚɦ ɨɛɢɪɚɬɢɦɟ ɩɨɬɪɿɛɧɭ. Ʌɟɝɤɨ ɯɨɜɚɬɢ ɱɢ ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɟɤɪɚɧ ɬɢɬɪɢ, ɹɤɿ ɞɭɛɥɸɸɬɶ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ (ɰɿ ɬɢɬɪɢ ɬɟɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɿɡɧɨɦɨɜɧɢɦɢ, ɚ ɜɢɛɿɪ ɩɨɬɪɿɛɧɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɭɥɶɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɨɦ). Ɇɨɠɥɢɜɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɹɤ ɪɨɡɤɥɚɞ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɧɨɜɢɧɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɥɟɬɟɤɫɬɭ ɿ ɬ.ɿ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɟɮɿɪɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɱɚɜɫɹ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɪɿɱɱɹ, ɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɛɢɪɚɜ ɨɛɟɪɬɿɜ ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɧɧɢɣ ɬɚɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɑɨɦɭ? Ɍɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɟɡ ɰɶɨ-

ɝɨ ɜ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɨɝɥɚ ɫɤɥɚɫɬɢɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɤɨɪɞɨɧɭ ɡɚɜɚɠɚɥɢ ɛ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɱɢ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ. Ⱥɛɢ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɰɶɨɦɭ, ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɭɝɨɞɭ ɜɿɞɨɦɭ ɹɤ „ɀɟɧɟɜɚ-2006”. ɍɤɪɚʀɧɚ ʀʀ ɬɟɠ ɩɿɞɩɢɫɚɥɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɤɥɚɞɚɥɚ ɭɝɨɞɚ ɧɚ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɬ ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɫɭɫɿɞɚɦɢ ɿ ɮɿɤɫɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɚɜɨ

ɋɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ.

"ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

23


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ ɫɭɫɿɞɿɜ ɜ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɞɪɭɝɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɱɚɫɧɨ ɧɟ ɡɚɣɧɹɥɚ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɱɚɫɬɨɬɢ, ɰɿ ɱɚɫɬɨɬɢ ɡɚɛɪɚɬɢ. Ʉɨɥɢ ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ „ɀɟɧɟɜɢ-2006” ɩɿɲɨɜ ɜɿɞɥɿɤ ɱɚɫɭ, ɜ ɧɚɫ ɩɨɱɚɜɫɹ ɧɟ ɩɟɪɿɨɞ ɞɿɣ, ɚ ɩɟɪɿɨɞ ɫɥɿɜ. ɉɟɪɿɨɞ ɤɿɥɶɤɚɪɿɱɧɨʀ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɨʀ ɛɚɥɚɤɚɧɢɧɢ, ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ „ɰɢɮɪɢ”. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɦ, ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɨɛɿɰɹɥɨ ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɬɚɜ ɛɢ ɩɪɢɱɟɬɧɢɦ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɟɮɿɪɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɦɚɥɨ ɚɪɬɢɤɭɥɸɜɚɥɨɫɹ, ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɦɚɣɠɟ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɛɚɬɚɥɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɥɨɛɿɫɬɿɜ... Ɍɚɤ ɬɪɢɜɚɥɨ ɦɚɣɠɟ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ, ɿ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ – ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɤɿɧɰɹ. Ɍɚ ɭ 2010 ɪ. ɧɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜ „ɧɚ ɝɨɪɚ” ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɟɪɟɯɨɞɭ, ɹɤɭ, ɧɟ ɝɚɸɱɢ ɱɚɫɭ, ɞɨɫɢɬɶ ɞɪɭɠɧɨ ɩɨɱɚɥɢ ɥɚɹɬɢ ɦɟɞɿɚɟɤɫɩɟɪɬɢ. Ⱥ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɭ ɧɢɯ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɜɿɞ ɞɥɹ ɤɪɢɬɢɤɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ: ɇɚɰɪɚɞɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɛɭɬɢ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɨɦ ɛɚɝɚɬɨɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿ ɰɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɜɢɝɪɚɥɨ ɧɟɜɿɞɨɦɟ ɌɈȼ „Ɂɟɨɧɛɭɞ”. ɐɿɤɚɜɨ ɛɭɥɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɬɨɞɿɲɧɶɨʀ ɦɟɬɭɲɧɟɸ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ɂɚ ɛɚɝɚɬɨɫɥɿɜɧɨɸ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɿɫɬɸ ɞɨɥɟɸ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɱɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ „ɠɚɛɢ”, ɝɨɫɬɪɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɯɬɨɫɶ ɡɚɪɨɛɢɬɶ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɨɲɿ. Ɂɝɚɞɭɜɚɥɚɫɹ ɦɟɧɿ ɬɨɞɿ ɫɰɟɧɚ ɡ „Ɂɨɥɨɬɨɝɨ ɬɟɥɹɬɢ” ȱɥɶɮɚ ɿ ɉɟɬɪɨɜɚ, ɤɨɥɢ ɉɚɧɿɤɨɜɫɶɤɢɣ ɡ Ȼɚɥɚɝɚɧɨɜɢɦ, ɩɨɰɭɩɢɜɲɢ ɜ Ʉɨɪɟɣɤɚ ɝɪɨɲɿ, ɩɨɱɚɥɢ ɞɿɥɢɬɢ ʀɯ, ɚ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɒɭɪɢ ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɭ Ɉɫɬɚɩɚ ȱɛɪɚɝɢɦɨɜɢɱɚ ɡ ɰɶɨɝɨ „ɩɪɢɛɭɬɤɭ” Ɇɢɯɚɣɥɨ ɋɚɦɭɟɥɨɜɢɱ ɨɛɭɪɢɜɫɹ: „ɏɬɨ ɬɚɤɢɣ Ȼɟɧɞɟɪ? ɇɟ ɡɧɚɸ ɹ ɧɿɹɤɨɝɨ Ȼɟɧɞɟɪɚ!” - ɏɬɨ ɬɚɤɢɣ „Ɂɟɨɧɛɭɞ”? ɇɟ ɡɧɚɽɦɨ ɧɿɹɤɨɝɨ „Ɂɟɨɧɛɭɞɭ”! – ɥɭɧɚɥɨ ɬɨ ɬɭɬ, ɬɨ ɬɚɦ. ȼɨɧɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɰɿɤɚɜɨ, ɡɧɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɧɚɬɢ, ɯɬɨ ɠ ɰɟ ɯɨɱɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɭ

24

ɰɢɮɪɨɜɢɦ ɟɮɿɪɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɣ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɡɚɛɭɬɢ. Ɍɚ ɱɢ ɫɭɬɬɽɜɨ ɰɟ ɞɥɹ ɛɚɛɭɫɿ ɜ ɝɥɢɛɢɧɰɿ, ɹɤɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɟ ɞɢɜɢɬɢɫɹ 3-4 ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ, ɧɢɡɶɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɛɚɛɭɫɿ, ɹɤɿɣ „ɰɢɮɪɚ” ɩɪɢɧɟɫɟ ɜ ɞɿɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ? ȱ „ɤɚɪɬɢɧɤɚ” ɫɬɚɧɟ ɹɤɿɫɧɨɸ, ɹɫɤɪɚɜɨɸ... ɇɨɜɨɫɩɟɱɟɧɢɣ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪ ɩɨɱɚɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɛɟɡ ɝɚɥɚɫɭ, ɜ ɬɟɦɩɿ, ɹɤɢɣ ɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɭɹɜɢɬɢ. ȼɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɧɚɧɢɯ ɜ ɫɜɿɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ Rohde&Schwarz, KATHREIN, SPINNER, Andrew, Harris,

ɤɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɇɚɰɪɚɞɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɥɚ ʀɯɧɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɞɿɣɲɥɚ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ. ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨ ʀʀ ɦɚɫɲɬɚɛ, ɚ ɜɿɧ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɜɪɚɠɚɸɱɢɣ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɬɚɛɥɢɰɿ ɿ ɫɯɟɦɢ, ɹɤɿ ɦɟɧɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿɣ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɡɚɩɭɫɤɭ ɦɟɪɟɠɿ, ɹɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡɚɯɨɞɭ, ɨɤɪɿɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ „Ɂɟɨɧɛɭɞɭ” ȼ.Ƚɚɥɢɱɚ, ɫɬɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɤɨɧɰɟɪɧɭ ɪɚ-

НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЦИФРОВОГО

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ У СТАНДАРТІ

DVB-T2 •

ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ – 134 МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ США (ПЛАН

• • • • • • • • •

ФАКТИЧНИЙ ТЕРМІН БУДІВНИЦТВА МЕРЕЖІ – 11 МІСЯЦІВ

ПОВЕРНЕННЯ – 5-6 РОКІВ ПРИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 19%) КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕДАВАЧІВ – 664

НАЗЕМНІ ПЕРЕДАЮЧІ СТАНЦІЇ – 166

ДИСЛОКАЦІЯ – ВЕЖІ КОНЦЕРНУ РРТ (90%)

- 95% НАСЕЛЕННЯ КІЛЬКІСТЬ МУЛЬТИПЛЕКСІВ (ЦИФРОВИХ МЕРЕЖ) – 4 КІЛЬКІСТЬ ПРОГРАМ У МУЛЬТИПЛЕКСАХ – 32 СТАНДАРТ СТИСНЕННЯ – MPEG-4 ФОРМАТ МОВЛЕННЯ – SD ТА HD (СТАНДАРТНА І ВИСОКА РОЗДІЛЬНОСТІ) • РЕЖИМ РОБОТИ – ЦІЛОДОБОВИЙ • РОЗДАЧА СИГНАЛУ – СУПУТНИК ASTRA, 41,50, 2 ТРАНСПОНДЕРИ. ПОКРИТТЯ

Harmonic ɡɚɜɨɡɢɥɨɫɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɨɫɹ ɬɚɦ, ɞɟ ɬɪɟɛɚ, ɚɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 28 ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɿ 4 ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, „ɧɚ ɦɚɪɲɿ” ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ȯɜɪɨɩɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ DVB-T ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ DVB-T2, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɣ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɜɢɫɨɤɨʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ, „Ɂɟɨɧɛɭɞ” ɩɪɢɣɦɚɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɩɟɜɧɿ ɡɚɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɿ ɨɬ ɧɚ ɩɨɱɚɬ"ЖУРНАЛІСТ

ɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɚɞɿɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɰɟɧɬɪ ɪɚɞɿɨɱɚɫɬɨɬ” - ȼ.ɋɚɦɫɨɧɟɧɤɨ ɬɚ ɉ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɰɢɮɪɨɜɿ ɩɪɢɣɦɚɱɿ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ, ɮɿɞɟɪɢ, ɦɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧɰɿʀ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɬɟɧɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬɚɯ ɤɨɧɰɟɪɧɭ ɊɊɌ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ. Ⱦɉ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɪɚɞɿɨɱɚɫɬɨɬ” ɭ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɚ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɪɨɜɿɜɲɢ 668 ɱɚɫɬɨУ К РА Ї Н И "

ɬɧɢɯ ɩɪɢɫɜɨɽɧɶ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɬɟ, ɳɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɨɜɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɚɪɦɿɹ, ɚɜɿɚɬɨɪɢ ɿ ɬ. ɿ.), ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɧɢɡɤɭ ɱɚɫɬɨɬ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢɫɭɫɿɞɚɦɢ, ɚɛɢ ɧɨɜɚ ɦɟɪɟɠɚ ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɚ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɫɶɨɦɚ ɬɨɱɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɨ. ȼɨɧɚ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɨɬɪɢɦɭɽ ɿ ɪɨɡɞɚɽ ɫɢɝɧɚɥɢ ɜɿɞ 22 ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ (ɜɫɶɨɝɨ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 28 ɬɚɤɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ) – ɧɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɤɨɬɪɿ ɬɿɥɶɤɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɜ ɟɮɿɪ (ɡɚɤɨɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ). Ɉɬɪɢɦɚɥɢ ɦɿɫɰɹ ɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɭɫɿ ɨɛɥɞɟɪɠɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɌɊɄ – ɿ ɜɨɧɢ ɬɟɠ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɟɮɿɪɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɌɊɈ (ɜɫɶɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ – ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ – ɧɢɧɿ 82). Ɍɚ ɳɟ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ 168 ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɍ ɫɿɱɧɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɰɿ ɱɚɫɬɨɬɢ, ɣ ɭ ɤɜɿɬɧɿ ɚɛɨ ɬɪɚɜɧɿ ɛɭɞɟ ɩɿɞɛɢɬɨ ɩɿɞɫɭɦɤɢ. Ɍɨɞɿ ɜɫɿ ɱɢ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɦɿɫɰɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɚɯ ɡɚɩɨɜɧɹɬɶɫɹ. Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ – ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ, ɚɥɟ ɩɟɪɲɢɣ ɟɬɚɩ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɠɟ ɽ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɦɨɜɢɬɶ, ɩɨɤɚɡɭɽ, ɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɞɢɜɢɬɶɫɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɩɪɢɣɦɚɽɦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɌȻ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɚɛɨ „ɩɪɨɫɬɨ” ɥɨɜɢɦɨ ɧɚ ɤɿɦɧɚɬɧɿ ɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɧɬɟɧɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɡ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɜɟɠ. Ɉɫɬɚɧɧɿɯ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤ ɹ ɩɢɫɚɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, – ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ – ɩɪɹɦɿ ɤɥɿɽɧɬɢ ɟɮɿɪɧɨɝɨ (ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ) ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ.


ТБ: ЩО ЗА КАДРОМ Ɍɚ, ɳɨɛ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɣɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɩɚɪɤɭ ɬɟɥɟɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ-ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿ ɫɢɝɧɚɥɭ. ɐɿ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɚɦɢ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ 400-500 ɝɪɧ. ȱ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɹɰɿ ɜ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚɞɿɣɞɟ ɩɟɪɲɚ ɩɚɪɬɿɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ – 200 ɬɢɫɹɱ ɲɬɭɤ. Ɇɚɥɚ, ɞɭɠɟ ɦɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ, ɣ, ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ (10 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɩɨɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 500 ɝɪɧ.!) ɩɨɱɧɭɬɶ ɩɪɨɪɢɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨɞɚɜɰɿ ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɨɝɨ, ɧɢɡɶɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. Ⱥɛɢ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ, ɫɢɝɧɚɥ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɭ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨ, ɜɿɧ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ. Ɍɚ ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɚɛɢ ɡɛɢɪɚɬɢ ɩɨɬɿɦ ɡ ɧɚɫ ɚɛɨɧɩɥɚɬɭ: ɤɨɠɧɢɣ ɝɥɹɞɚɱ ɨɬɪɢɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɞɢɜɢɬɢɫɹ 32 ɟɮɿɪɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɢ (ɪɨɫɿɹɧɢ – 8!) ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɞɛɚɽ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ, „ɜɦɿɸɱɢɣ” ɱɢɬɚɬɢ ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɫɟɬ-ɬɨɩ-ɛɨɤɫ. ə ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɪɨ ɰɟ ɩɢɲɭ, ɳɨɛ ɤɨɥɟɝɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ ɡɧɚɥɢ ɩɪɨ ɞɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɥɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɜɢɤɢɧɭɬɢ ɝɪɨɲɿ ɡɚ ɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɫɟɬ-ɬɨɩ-ɛɨɤɫ. Ⱦɥɹ ɤɨɝɨɫɶ 500 ɝɪɧ. – „ɩɿɞɣɨɦɧɿ” ɝɪɨɲɿ, ɞɥɹ ɤɨɝɨɫɶ – ɜɟɥɢɤɚ ɬɪɚɬɚ. ȼ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɿ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ 350 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ 120 ɬɢɫ. ɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɿɜ ɞɥɹ ɦɚɥɨɡɚɦɨɠɧɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ, ɚɛɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɩɨɧɚɞ 800 ɬɢɫɹɱ ɫɿɦɟɣ. ɓɟ 700 ɬɢɫɹɱ - ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɢ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ.

Ƚɨɥɨɜɚ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ Ɉ.Ʉɭɪɞɢɧɨɜɢɱ – ɭɱɚɫɧɢɤ ɡɝɚɞɭɜɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ – ɪɨɡɩɨɜɿɜ, ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɿɜ (ɦɨɠɥɢɜɨ, ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɰɟ ɛɭɞɭɬɶ ɬɿ, ɯɬɨ ɦɚɽ ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-

Ɍɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɪɚɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ, ɚɛɢ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɲɜɢɞɲɟ, ɛɨ ɧɟɫɭɬɶ ɧɢɧɿ ɡɚɣɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – ɡɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɜ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿɣ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɲɜɢɞɲɟ ɜɢɦɤɧɭɬɢ „ɚɧɚɥɨɝ”. Ɍɚ, ɦɨɠɟ, ɧɟ ɜɫɿ. „ɉɥɸ-

ЩОБ КОЛЕГИ НА МІСЦЯХ ПОПЕРЕДЖАЛИ

ЧИТАЧІВ ПО НЕБЕЗПЕКУ ВИКИНУТИ ГРОШІ ЗА НЕПРИСТОСОВАНИЙ СЕТ-ТОП-БОКС ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ). ɇɟɜɞɨɜɡɿ (ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚ ɞɟɧɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɚɦɢ ɠɭɪɧɚɥɭ ɰɟ ɜɠɟ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ) Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ ɨɝɨɥɨɫɢɬɶ ɬɟɧɞɟɪ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɫɟɬ-ɬɨɩɛɨɤɫɿɜ. ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɢɣɞɭɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Irdeto ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɿɜ

ɫɢ” ɬɚ „ȱɧɬɟɪ” ɧɢɧɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɨɬɭɠɧɿɲɢɦɢ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɦɟɪɟɠɚɦɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ɂ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɡɧɢɤɧɟ, ɩɥɨɳɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɪɿɜɧɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ „ɜɚɝɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ”. Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɝɥɹɞɚɱɚ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɨɫɢɥɹɬɶɫɹ, ɚ ɧɚɦ, ɝɥɹɞɚɱɚɦ, ɰɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ.

ДО КІНЦЯ 2013 Р. „ВСЕ БУДЕ „ЦИФРА” (ɨɫɬɚɧɧɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɬɿɦ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ SMS – ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ). ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɿɜ, ɛɨ ɩɟɜɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɟɥɟɝɥɹɞɚɱɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɡɦɨɝɭ ɞɢɜɢɬɢɫɹ 32 ɟɮɿɪɧɢɯ ɤɚɧɚɥɢ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɫɥɭɝ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ. ɏɬɨɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡɚ ɚɧɬɟɧɨɸ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ.

Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. "ЖУРНАЛІСТ

Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɲɜɢɞɲɟ ɛɚɠɚɬɢɦɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɚ ɬɨɩ-ɫɟɬ-ɛɨɤɫɢ ʀɯɧɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɿ ɞɿɥɟɪɢ – ɰɟ ɡɚɤɨɧ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɍɨɦɭ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɦ ɽ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟ ɧɚ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ȼ.Ƚɚɥɢɱɟɦ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ „Ɂɟɨɧɛɭɞɭ” – ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2013 ɪ., ɚ ɧɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 15-ɝɨ, ɹɤ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, „ɜɫɟ ɛɭɞɟ „ɰɢɮɪɚ”, ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɡɦɨɝɚ ɜɢɦɤɧɭɬɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.

ɐɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɳɟ ɞɟɹɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɜɿɫɿɦ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɿɜ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɉɿɞ ɰɢɮɪɨɜɟ ɌȻ ɩɿɲɥɨ ɱɨɬɢɪɢ. ȼɢɦɤɧɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɜɚɱɿɜ ɡɜɿɥɶɧɢɬɶ ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɿ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɢ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɪɨɡɛɭɞɨɜɭɸɱɢ ɧɨɜɿ ɦɭɥɶɬɢɩɥɟɤɫɢ. ɐɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɧɢɡɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɤɨɬɪɢɦ ɧɢɧɿ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɨɫɹ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɟ ɡɧɚɣɞɟɬɶɫɹ ɦɿɫɰɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɟɮɿɪɿ. Ɍɚɤɿ ɦɨɜɧɢɤɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɤɪɭɩɧɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ – ɏɚɪɤɨɜɿ, Ɉɞɟɫɿ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, Ʉɢɽɜɿ – ɣ ɡɦɭɲɟɧɿ ɛɭɞɭɬɶ, ɤɨɥɢ ɜɢɦɤɧɭɬɶ ɚɧɚɥɨɝɨɜɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɜɢɠɢɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɿ. Ⱥ ɰɟ ɜɚɠɤɨ, ɛɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ. *** ɋɥɭɯɚɸɱɢ ɧɚ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɹɤɨʀ ɪɨɛɢɜ ɰɸ ɫɬɚɬɬɸ, ɝɨɥɨɜɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ȼ.Ɇɚɧɠɨɫɨɜɚ, ɝɨɥɨɜɭ Ⱦɟɪɠɤɨɦɬɟɥɟɪɚɞɿɨ Ɉ. Ʉɭɪɞɿɧɨɜɢɱɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ „Ɂɟɨɧɛɭɞɭ”, ɤɨɧɰɟɪɧɭ ɊɊɌ, Ⱦɉ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɰɟɧɬɪ ɪɚɞɿɨɱɚɫɬɨɬ” –ȼ.Ƚɚɥɢɱɚ, ȼ.ɋɚɦɫɨɧɟɧɤɚ, ɉ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤɚ, ɹ ɞɭɦɚɜ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɟɮɿɪɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ – ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɟɞɨɜɿ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɪɢɜɢ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ Ⱥ ɤɪɚʀɧɿ ɤɨɧɱɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚɤɿ ɩɪɨɪɢɜɢ!

ɉɟɪɟɞɚɜɚɱɿ ɰɢɮɪɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɧɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɦɭ ɈɊɌɉɐ. У К РА Ї Н И "

25


СПІЛКА. ПОРТРЕТИ

Був редактором п‘яти газет Нещодавно ми відзначили поважний, 90-річний ювілей члена спілки журналістів з 1959 року Андрія Зацерковного – колишнього редактора трьох районних та двох обласних газет, учасника Великої Вітчизняної війни. ȼɿɤɬɨɪɿɹ ɉɅȺɏɌȺ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

…Ⱥɧɞɪɿɣ Ɂɚɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɧɚ ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɿ, ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɜɚɥɚ ɜɿɣɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɪɚɜ ɭɱɚɫɬɶ ɤɭɥɟɦɟɬɧɢɤɨɦ. Ɉɩɿɫɥɹ ɜɿɣɧɢ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɜ ɦɿɫɬɨ Ʉɚɥɭɲ. ɉɪɚɰɸɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ɑɟɪɜɨɧɚ ɡɿɪɤɚ», ɡɝɨɞɨɦ – ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ Ȼɿɥɶɲɿɜɰɿɜɫɶɤɨʀ, Ƚɚɥɢɰɶɤɨʀ ɬɚ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɨɤ. Ɉɱɨɥɸɜɚɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɝɚɡɟɬ «Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɪɚɩɨɪ» ɬɚ «ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ». Ɂɚ ɛɨɣɨɜɿ ɡɚɫɥɭɝɢ ɜ ɪɨɤɢ ɜɿɣɧɢ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ ɨɪɞɟɧɚɦɢ «ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ» ȱ ɫɬ., «ɋɥɚɜɢ» ȱȱȱ ɫɬ., «Ɂɚ ɦɭɠɧɿɫɬɶ» ȱȱȱ ɫɬ. Ɂɚ ɬɪɭɞɨɜɿ ɿ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɜɨɦɚ ɨɪɞɟɧɚɦɢ «Ɂɧɚɤ ɉɨɲɚɧɢ», ɣɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɩɨɱɟɫɧɟ ɡɜɚɧɧɹ «Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»… Ⱦɨɥɹ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɚ Ⱥɧɞɪɿɸ Ɂɚɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭ ɞɨɜɝɟ, ɚɤɬɢɜɧɟ ɣ ɰɿɤɚɜɟ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɪɟɫɢ ɧɚ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɳɢɧɿ. Ⱥ ɳɨ ɜɟɬɟɪɚɧ ɩɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɡɛɟɪɿɝ ɹɫɧɭ ɩɚɦ'ɹɬɶ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɥɸɞɟɣ ɿ ɞɚɬɢ, ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɤɭɪɣɨɡɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɥɢɫɹ ɡ ɩɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɦɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɣɨɝɨ ɫɢɧɚɦɢ ɣ ɞɨɱɤɚɦɢ, ɹɤ ɜɿɧ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɡɢɜɚɜ ɿ ɬɟɩɟɪ ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɜɨʀɯ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɤɨɥɟɝ, ɬɨ ɧɚ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɹɯ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɣɨɝɨ 90-ɪɿɱɱɹ ɛɭɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɫɩɨɝɚɞɿɜ, ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɣ ɬɨɞɿɲɧɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ. «ɇɚɣɫɭɬɬɽɜɿɲɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɧɚɦɢ ɜ ɬɨɦɭ, – ɜɜɚɠɚɽ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ, – ɳɨ ɤɨɥɢɫɶ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɡɚɦɿɬɤɢ ɱɢɬɚɱɿɜ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɣɬɢ ɧɟɩɨɦɿɱɟɧɢɦɢ, ɹɤ ɰɟ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɽ ɧɢɧɿ, ɩɨɜɡ ɭɜɚɝɭ ɜɥɚɞɢ. ɇɚ ɬɚɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɞɚɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɝɚɡɟɬɿ,

26

ɹɤ ɬɨɞɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɩɚɪɬɿɣɧɿ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɿ ɱɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɢ, ɜɨɧɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɢ ɩɨɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɰɹ ɭɫɭɧɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. ȱ ɳɨɫɶ ɬɚɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɪɨɛɢɥɨɫɹ ɞɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ. Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɯɨɥɨɫɬɿ – ɧɚ ɧɢɯ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɪɟɚɝɭɽ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɝɚɡɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɢɣ

ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɧɚ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɱɚɫɨɦ ɰɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɥɹɪɧɿ. ɓɨ ɠ ɞɨ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɨ ɦɟɧɿ ɛɚɱɢɬɶɫɹ ɜɿɞɫɬɭɩ ɧɚɡɚɞ – ɜɟɥɢɤɨɸ ɪɿɞɤɿɫɬɸ ɫɬɚɥɢ ɧɚɪɢɫɢ, ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɩɪɨ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɢɯ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɩɪɚɜɿ, ɰɿɤɚɜɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨ ɮɟɣɥɟɬɨɧɢ ɜɠɟ ɣ ɧɟ ɤɚɠɭ». ȼɿɬɚɬɢ ɸɜɿɥɹɪɚ ɩɪɢɣɲɥɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɩɚɪɚɬɭ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ

ɩɪɟɫ-ɫɥɭɠɛɢ ɝɨɥɨɜɢ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ɍɚɦɚɪɚ Ʌɟɣɛɸɤ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɩɪɟɫɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ȱɜɚɧ Ⱦɹɱɢɲɢɧ, ɹɤɿ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɝɨɥɿɜ ɈȾȺ ɣ ɨɛɥɪɚɞɢ ɜɪɭɱɢɥɢ Ⱥɧɞɪɿɸ Ɍɪɨɯɢɦɨɜɢɱɭ ɦɟɞɚɥɶ «Ɂɚ ɡɚɫɥɭɝɢ ɩɟɪɟɞ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹɦ». Ƚɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ȼɚɫɢɥɶ ɇɚɡɚɪɱɭɤ, ɹɤɢɣ ɫɜɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɿ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɜ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɸɜɿɥɹɪɚ, ɩɟɪɟɞɚɜ ɣɨɦɭ ɝɪɚɦɨɬɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬɭ ɇɋɀɍ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɭ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ ɜɿɞ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ. ɉɪɨɡɜɭɱɚɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɬɟɩɥɢɯ ɩɪɢɜɿɬɚɧɶ ɬɚ ɳɢɪɢɯ ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɈɌȻ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» əɪɨɫɥɚɜɚ Ƚɧɟɫɹ, ɤɨɥɟɝ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ Ⱥɧɞɪɿɹ Ɂɚɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ. Ɂɚɤɿɧɱɢɥɨɫɹ ɫɜɹɬɨ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɦɧɨɝɨɥɿɬɬɹɦ ɸɜɿɥɹɪɨɜɿ, ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɧɿ ɬɚ ɫɩɿɥɰɿ. На знімках: Андрій Зацерковний; ювіляра вітають представники влади.

Постійний пошук і вічний неспокій

ɉɚɜɥɨ ɅȿɏɇɈȼɋɖɄɂɃ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

ə

ɤ ɿ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, - ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɫɩɨɝɚɞɚɦɢ Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɚɜɥɨɜɢɱ, - ɦɨɹ ɞɨɪɨɝɚ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɧɟɫɦɿɥɢɜɢɯ ɞɨɩɢɫɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɪɿɞɧɨɝɨ Ȼɪɨ"ЖУРНАЛІСТ

Життя швидкоплинне. Здається, зовсім недавно рідні, друзі, колеги-журналісти врочисто і щиросердечно вітали Михайла Павловича Безпалька з “круглою” датою — сімдесятиріччям від дня народження, та не встигли й оглянутись, як зозуля накувала йому ще одну п'ятірку. З висоти такого поважного ювілею по-особливому бачиться його більш як півстолітній трудовий шлях — шлях постійного творчого пошуку, вічного неспокою, напружених днів і безсонних ночей. Так, так — днів і ночей, бо ж праця журналіста ніяк не втискається у визначену трудовим законодавством тривалість робочого дня з двома вихідними щотижня. ɞɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ Ʌɶɜɿɜɳɢɧɿ. ɐɿ ɩɟɪɲɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɿ ɩɪɢɜɟɥɢ ɦɟɧɟ, ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɝɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɯɥɨɩɰɹ, ɜ ɫɬɨɥɢɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. У К РА Ї Н И "

Ɉɛɪɚɧɚ ɭ ɬɿ ɞɚɥɟɤɿ ɪɨɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɦɨɠɟ, ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɳɟ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ, ɫɬɚɥɚ ɫɩɪɚɜɨɸ ɭɫɶɨɝɨ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɇɨɥɨɞɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ ɜɢɲɭ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɜ ɪɿɞɧɿ ɩɟɧɚɬɢ


СПІЛКА. ПОРТРЕТИ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɩɪɚɰɸ ɜ ɝɚɡɟɬɿ, ɹɤɚ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɲɭ ɡɚɦɿɬɤɭ. Ɍɭɬ ɜɿɧ ɩɿɞɧɿɦɚɜɫɹ ɭɫɿɦɚ ɫɯɨɞɢɧɤɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɫɬɭ, ɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɢɜɲɢ ɠɨɞɧɨʀ: ɥɿɬɩɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1964 ɪɨɤɭ — ɭ 27-ɪɿɱɧɨɦɭ ɜɿɰɿ — Ɇɢɯɚɣɥɨ Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ ɛɭɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɇɟɫɬɟɪɿɜɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ (ɬɟɩɟɪ ɀɨɜɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ). ɐɶɨɦɭ ɫɚɦɨɛɭɬɧɶɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɩɪɨɫɬɹɝɧɭɜɫɹ ɜɿɞ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɯ ɨɤɨɥɢɰɶ, ɜɿɞɞɚɜ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɩɥɿɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɡɞɨɛɭɜɲɢ ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɱɢɦɚɥɨ ɞɪɭɡɿɜ ɿ ɩɪɢɹɬɟɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɣ ɞɨɫɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɬɿɫɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ. əɤ ɤɚɠɭɬɶ, ɿɡ ɩɿɫɧɿ ɫɥɿɜ ɧɟ ɜɢɤɢɧɟɲ: ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ — ɚɠ ɞɨ ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ — Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛɤɨɦɭ ɤɨɦɩɚɪɬɿʀ. əɤ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɜɿ ɿ ɡɞɿɛɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɣɨɦɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɫɟɤɬɨɪɿ ɩɪɟɫɢ ɨɛɤɨɦɭ. ȼɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɭ ɬɿ ɱɚɫɢ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɨɫɚɞɢ, ɛɚ ɧɚɜɿɬɶ ɿ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɸ — ɧɟɩɨɫɥɭɯɭ “ɤɟɪɿɜɧɚ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɚ ɫɢɥɚ” ɧɟ ɩɪɨɳɚɥɚ. Ʉɨɠɧɨɝɨ ɪɚɡɭ, ɤɨɥɢ ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɪɟɫɢ (ɿɧɲɨʀ ɬɨɞɿ ɧɟ ɛɭɥɨ) ɜɢɯɨɞɢɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɝɨ - ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɡɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɬɨɣ ɦɚɜ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɿɜ ɭ ɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɜɟɪɯɚɯ, ɚɛɨ, ɧɟ ɞɚɣ Ȼɨɠɟ, ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ, ɳɨ ɦɚɥɨ ɨɡɧɚɤɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ, ɚ ɰɟ ɬɨɞɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɨɫɶ ɹɤ ɛɭɪɠɭɚɡɧɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦ, - Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨɜɿ ɛɭɥɨ ɧɟɩɟɪɟɥɢɜɤɢ: ɣɨɦɭ ɜɢɧɨɫɢɥɢ ɞɨɝɚɧɢ, ɩɨɝɪɨɠɭɜɚɥɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ “ɡɚ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɪɟɫɢ”. ɇɚɪɚɠɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɹɤ ɦɿɝ, ɨɛɟɪɿɝɚɜ ɜɿɞ ɧɟʀ ɫɜɨʀɯ ɤɨɥɟɝ, ɯɨɱɚ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɰɟ ɛɭɥɨ ɣɨɦɭ ɩɿɞ ɫɢɥɭ. ɍ ɩɟɪɲɿ ɪɨɤɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ ɩɪɚɰɸɽ ɜ Ʉɢɽɜɿ — ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦ Ⱦɟɪɠɤɨɦɜɢɞɚɜɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ

ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ”. Ⱥ ɡ ɥɢɩɧɹ 2003 ɪɨɤɭ — ɜɠɟ ɜɿɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢɣ ɪɿɤ — ɜɥɚɫɧɢɦ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ “ȼɿɫɬɿ” ɩɨ ɪɹɞɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɨɫɿɞɤɨɦ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ. - Ȼɟɡ ɛɚɯɜɚɥɶɫɬɜɚ ɫɤɚɠɭ: ɰɟ ɦɨʀ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɪɨɤɢ, - ɦɨɜɢɬɶ ɡ ɹɤɢɦɫɶ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɞɭɲɟɜɧɢɦ ɬɪɟɩɟɬɨɦ. - Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɬɢɠɧɟɜɢɤɭ ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɿ ɤɪɚɽɦ, ɚ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ — ɫɩɨɜɧɚ ɜɿɞɱɭɜ ɧɚɩɪɨɱɭɞ ɬɟɩɥɭ, ɞɪɭɠɧɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱɟɦ ɒɢɧɤɚɪɭɤɨɦ. Ɍɟɩɟɪ ɭɠɟ ɣ ɧɟ ɡɥɿɱɢɬɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɇ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɚ ɡ'ɹɜɢɥɨɫɶ ɧɚ ɲɩɚɥɶɬɚɯ “ȼɿɫɬɟɣ”. ɐɟ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɪɢɫɢ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɿ ɞɨɥɿ, ɿ ɝɥɢɛɨɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, ɿ ɫɩɪɨɛɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭ, ɿ ɝɨɫɬɪɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɡɚ ɧɟɞɛɚɥɶɫɬɜɨ, ɿ ɤɨ-

ɪɨɬɤɚ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɰɿɤɚɜɭ ɩɨɞɿɸ ɱɢ ɧɨɜɢɧɭ. ɍɫɿɦ ɣɨɝɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɨɰɹ ɛɟɡɩɚɥɶɤɿɜɫɶɤɚ ɧɟɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɡɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɚ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ... Ɍɚ ɧɿ, ɜɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɧɿɤɨɥɢ, ɧɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. Ȼɨ ɬɚɤɚ ɜɠɟ ɣɨɝɨ ɜɞɚɱɚ — ɜɿɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɜɿɱɧɢɣ ɧɟɫɩɨɤɿɣ. ɉɨɩɪɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿ ɬɜɨɪɱɿ ɤɥɨɩɨɬɢ Ɇ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɱɚɫ ɿ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ, ɱɥɟɧ ɪɚɞɢ ɜɟɬɟɪɚɧɿɜ ɩɪɟɫɢ, ɞɟɥɟɝɚɬ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɿ ɡ'ʀɡɞɿɜ. ɋɬɚɪɚɧɧɚ ɩɪɚɰɹ ɧɟɜɬɨɦɧɨɝɨ ɬɪɭɞɿɜɧɢɤɚ ɩɟɪɚ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɧɚɝɨɪɨɞɚɦɢ — ɜɿɧ ɭɞɨɫɬɨɽɧɢɣ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɡɜɚɧɧɹ “Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ”, ɉɨɱɟɫɧɨɝɨ Ɂɧɚɤɚ ɇɋɀɍ, Ɂɨɥɨɬɨʀ ɦɟɞɚɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ,

ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɪɚɦɨɬ ɿ ɞɢɩɥɨɦɿɜ ɬɜɨɪɱɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ. Ɍɚ ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɢɣ, ɛɟɡɰɿɧɧɢɣ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ ɞɨ ɸɜɿɥɟɸ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɿ ɉɚɜɥɨɜɢɱɭ ɩɿɞɧɟɫɥɚ ɣɨɝɨ ɭɥɸɛɥɟɧɚ ɨɧɭɤɚ Ʌɸɞɚ, ɩɨɞɚɪɭɜɚɜɲɢ ɞɨɪɨɝɨɦɭ ɞɿɞɭɫɟɜɿ ɩɪɚɜɧɭɱɤɭ ȯɜɭ, ɧɚɡɜɚɧɭ ɬɚɤ ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɯɚɧɨʀ ɿ ɥɸɛɥɹɱɨʀ ɞɪɭɠɢɧɢ ȯɜɢ ȼɚɫɢɥɿɜɧɢ — ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɬɭɪɛɨɬɥɢɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿ, ɥɚɫɤɚɜɨʀ ɛɚɛɭɫɿ, ɩɪɚɛɚɛɭɫɿ. Ⱥ ɹ ɞɚɪɭɸ ɞɪɭɝɨɜɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɩɨɛɪɚɬɢɦɭ ɫɜɨʀ ɜɿɪɲɨɜɚɧɿ ɪɹɞɤɢ: Ɇɢ ɡ ɬɨɛɨɸ ɞɿɥɢɥɢ ɧɚɜɩɿɥ ɏɥɿɛ ɧɚɫɭɳɧɢɣ ɭ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɩɪɟɫɿ, Ⱥ ɩɪɢɣɲɥɢ ɬɭɞɢ ɡ ɞɚɥɟɤɢɯ ɫɿɥ Ƀɲɥɢ ɧɚ ɩɨɤɥɢɤ ɫɜɿɬɥɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. Ʌɢɲ ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ, ɱɟɫɧɿɫɬɶ, ɞɨɛɪɨɬɚ Ɉɛ'ɽɞɧɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɳɢɪɢɯ ɞɪɭɡɿɜ, ȼ ɬɟɛɟ ʀɯ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟɫɩɪɨɫɬɚ ȱ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɣ ɜ ɤɢʀɜɫɶɤɿɣ ɨɤɪɭɡɿ. Ȼɿɥɶ ɞɭɲɿ ɬɢ ɦɭɠɧɶɨ ɩɟɪɟɦɿɝ, ȿɧɟɪɝɿɣɧɿɫɬɸ ɞɨɥɚɜ ɧɟɝɨɞɭ, Ɂɚɫɿɜɚɸɱɢ ɫɜɿɣ ɩɟɪɟɥɿɝ ɉɿɞ ɪɹɫɧɢɣ ɜɪɨɠɚɣ ɭ ɧɚɝɨɪɨɞɭ... Ⱥ ɠɢɬɬɽɜɚ ɨɫɿɧɶ ɡɨɥɨɬɚ Ʌɶɜɨɜɨɦ ɫɩɚɰɟɪɭɽ ɿɡ ɬɨɛɨɸ, Ʉɭɣ, ɡɨɡɭɥɟ, ɦɧɨɝɿʀ ɥɿɬɚ ɍ ɬɪɭɞɿ ɧɟ ɡɧɚɽɲ ɬɢ ɫɩɨɤɨɸ...

На знімку: М. Безпалько.

ПЕРЕДПЛАТА-2012 (Початок на 4-й стор.).

- ɇɚɡɜɿɬɶ, ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɧɚɣɬɢɪɚɠɧɿɲɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɐɟ ɧɨɜɚɱɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɱɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɝɪɚɜɰɿ? ɑɢɦ ɜɢ ɛ ɩɨɹɫɧɢɥɢ ʀɯɧɿɣ ɭɫɩɿɯ? ȱ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɦɟɞɿɚ, ɚɛɢ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚ? - ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɬɢɪɚɠɿɜ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚ 2012 ɪɿɤ, ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɜɢɞɚɜɰɹɦ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɚɦɢ ɜɞɚɥɨɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɢɪɚɠɿɜ, ɚ ɣ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɿ ɩɪɢɦɧɨɠɢɬɢ ʀɯ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞ ɝɚɡɟɬ ɰɟ: «ȼɿɫɧɢɤ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɿɜ», «Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɚɡɟɬɚ», «ɂɝɪɚɣ ɢ ɭɱɢɫɶ», «ɉɨɪɚɞɧɢɰɹ», «Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ», «ɉɟɧɫɿɣɧɢɣ ɤɭɪ‘ɽɪ», «ȿɤɫɩɪɟɫ», «ɋɿɥɶɫɶɤɿ ɜɿɫɬɿ», «Ɂɟɦɥɹ 2000», «ɋɿɥɶɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ», «Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤ», «ɉɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɝɚɡɟɬɚ», «Ʉɨɦɦɭɧɢɫɬ», «ȼɟɬɟɪɚɧ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ», «ȱɦɟɧɟɦ ɡɚ"ЖУРНАЛІСТ

ɤɨɧɭ», «Ɏɚɤɬɵ ɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ», «1000 ɫɟɤɪɟɬɨɜ», «Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶ». ɋɟɪɟɞ ɠɭɪɧɚɥɿɜ: «Ʌɸɛɥɸ ɝɨɬɨɜɢɬɶ», «ȼɿɫɧɢɤ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ», «ɋɬɪɚɧɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɨɜɟɬɨɜ», «Ɉɝɨɪɨɞɧɢɤ», «Ⱦɨɦ ɜ ɫɚɞɭ», «ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ», «Ⱦɿɦ, ɫɚɞ, ɝɨɪɨɞ», «Ɇɚɥɹɬɤɨ», «ɂɫɬɨɪɢɢ ɢɡ ɠɢɡɧɢ», «ɉɿɡɧɚɣɤɨ», «Ⱦɨɛɪɵɟ ɫɨɜɟɬɵ. Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɞɨɤɬɨɪ». əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɞɨ ɧɚɣɬɢɪɚɠɧɿɲɢɯ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ, ɨɛɫɹɝɭ, ɦɿɫɰɶ ɞɪɭɤɭ, ɰɿɧɢ. ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɫɟɤɪɟɬ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɜɿɣ, ɚɥɟ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɰɿɤɚɜɚ ɬɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɜ ɬ.ɱ., ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɜɨʀɯ ɜɢɞɚɧɶ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɶ ɩɨ ɜɢɯɨɞɭ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. əɤ ɹ ɜɠɟ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2011 У К РА Ї Н И "

ɪɨɤɭ ɩɨɧɚɞ 100 ɜɢɞɚɧɶ ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɿɣ ɜɢɯɿɞ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɿ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ: «Ƚɚɡɟɬɚ ɩɨ-ɤɢʀɜɫɶɤɢ», «Ȼɥɢɤ», «Ƚɥɚɜɪɟɞ», «ɋ ɬɨɛɨɣ», «Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɬɟɥɟɝɪɚɮ». ɇɚ ɠɚɥɶ, ʀɯɧɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚ? Ȼɭɬɢ ɨɩɬɢɦɿɫɬɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɰɿɤɚɜɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɟɞɿɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɹɤ ɜ ɫɟɧɫɿ ɰɿɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, ɛɭɬɢ ɦɭɥɶɬɿɦɟɞɿɣɧɢɦɢ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɚɦɢ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɁɆȱ ɞɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. - Ɂɚɪɚɡ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɞɢɫɬɪɢɛ‘ɸɰɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ɿ «ɍɤɪɩɨɲɬɚ», ɚ ɣ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ. ɍ ɜɚɫ ɬɟɠ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ. ȱ ɱɢɦ ɠɟ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɜɢɞɚɜɰɿɜ? ɓɨ ʀɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɟ?

27


ПЕРЕДПЛАТА-2012 - ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ, ɞɨɫɬɚɜɤɨɸ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɚɦ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɦ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɦɨ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɤɭ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɶ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɿ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ», ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɰɿ ɛɚɱɚɬɶ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɫɜɨɽɱɚɫɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ, ɡɚɜɠɞɢ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɜɢ ɡɧɚɽɬɟ, ɭ ɧɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ. Ȼɟɡ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɠɨɞɧɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ.

Ƀɞɟ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ.

- Ⱦɿɣɫɧɨ, ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɢ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɭɰɿɥɶɧɟ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ. ɑɨɝɨ ɱɟɤɚɬɢ ɧɚ 2013 ɪɿɤ? - Ⱦɿɸɱɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚɪɢɮɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɬɪɚɧɫɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɿɞ 10.06.2009 ʋ665 ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɯ ɪɨɤɿɜ (2010-2012 ɪ.). Ɋɿɜɟɧɶ ɞɚɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɢɠɱɢɣ ɜɿɞ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. ɇɚɪɚɡɿ, ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɭɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɜ‘ɹɡɤɭ,

28

ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɪɢɦɭɽ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. - əɤɿ ɁɆȱ ɜ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɫɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɨɦɨɸ 9-ɸ ɫɬɚɬɬɟɸ (ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 40% ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɶ)? əɤɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɬɪɚɬɢ ɞɢɫɬɪɢɛ‘ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɳɨ ɜɿɞɲɤɨɞɭɽ ɞɟɪɠɚɜɚ? - ȼ 2012 ɪɨɰɿ ɞɨ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɜɢɞɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ɬɚ ɍȾɉɉɁ «ɍɤɪɩɨɲɬɚ») ɜɤɥɸɱɟɧɨ 179 ɿɧɞɟɤɫɿɜ ɜɢɞɚɧɶ, ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱ.2 ɫɬ.9 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ». Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɧɚ 2012 ɪɿɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 20% ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ. - ȱ «ɉɪɟɫɚ», ɣ «ɍɤɪɩɨɲɬɚ» ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɸ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ ɩɟɪɿɨɞɢɤɨɸ. əɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɚ-ɪɨɡɞɪɿɛ, ɱɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɣ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɞɚɜɰɹɦ? - Ⱦɥɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɪɨɡɞɪɿɛ ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɬɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɿɪɦɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɟɫɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɨɧɚɞ 600 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɥɨ ɩɟɜɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɨɡɞɪɿɛɭ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɢɪɚɠɚɯ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. Ⱥɥɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɸ ɱɚɫɬɤɭ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɟɫɢ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ (ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɨɡɞɪɿɛɭ ɧɟ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɡɨɪɢɣ, ɹɤ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɚ). Ɂɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 30%, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɞɪɿɛ – 70%. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɬɨ ɩɨ ɬɢɪɚɠɚɯ, ɹɤɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ», ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɨɸ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɨɦ – 85 % ɧɚ 15 % ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɐɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɛɿɥɶɲɟ ɨɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɚ, ɯɨɱɚ "ЖУРНАЛІСТ

ɬɢ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɝɚɡɟɬɢ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɿ ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɽ ɫɬɿɣɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ (ɧɚɭɤɨɜɨɸ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ) ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɳɟ ɞɨɜɝɨ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɮɨɧɞɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɮɿɪɦ. ɉɨ- ɬɪɟɬɽ, ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɿɡɚɰɿɹ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɹɤɿɫɧɢɦ ɿɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɜɫɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɤɪɚʀɧɢ. ɉɨ-ɱɟɬɜɟɪɬɟ, ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɨ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ. ȼɟɥɢɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɬɭɬ ɽ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɫɩɿɜɪɨɡɦɿɪɧɢɯ ɡ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɿɞ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. Ⱥɥɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɹ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɦɢ ɫɬɨʀɦɨ ɧɚ ɦɟɠɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȼɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɬɚ ɡɪɭɱɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ «ɩɥɚɧɲɟɬɿɜ», ɹɤɿ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɚɜɨɣɨɜɭɸɬɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɦɿɠ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɁɆȱ. Ɍɨɦɭ ɩɨɛɚɠɚɬɢ ɯɨɱɭ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɜɨʀɯ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɬɢɪɚɠɿ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɚɦɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɛɟɪɟɝɬɢ ɜɫɟ ɬɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɬɚ ɰɿɤɚɜɟ, ɳɨ ɦɚɽɦɨ ɡɚɪɚɡ, ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɿ ɩɟɪɇɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ ɛɿɥɹ ɫɬɟɧɞɭ ɫɩɟɤɬɢɜɧɟ.

ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜɪɨɡɞɪɿɛ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɿ ɧɚɦ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ. ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɪɚɞ ɜɢɞɚɜɰɹɦ. ə ɞɭɦɚɸ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɢɨɪɿɬɟɬɿɜ. ɏɬɨɫɶ ɪɨɛɢɬɶ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɪɨɡɞɪɿɛ ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɨɸ, ɯɬɨɫɶ - ɧɚɜɩɚɤɢ. Ƚɥɢɛɨɤɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɢ ɫɟɛɟ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɚɜ, ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɜɫɿɦ – ɿ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɣ ɜɢɞɚɜɰɹɦ, ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɚɦ. Ȼɨ ɰɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɚ ɩɨɫɥɭɝɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɚ ɜɢɝɿɞɧɚ ɜɫɿɦ- ɜɢɞɚɜɰɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɩɿɜɪɿɱɱɹ, ɪɿɤ, ɡɚɤɭɩɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɨɳɨ, ɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ (ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɢ) – ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɚɞɪɟɫɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɟɡ ɡɦɿɧɢ ɰɿɧɢ.

Ⱦɉ «ɉɪɟɫɚ» ɡɚɜɠɞɢ ɛɚɝɚɬɨɥɸɞɧɨ.

- ɋɤɿɥɶɤɢ ɳɟ ɩɪɨɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɫɚ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ? ȼɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɟɞɿɚ ɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ? - ɇɚɪɚɡɿ ɛɚɝɚɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɲɜɢɞɤɢɣ ɡɚɧɟɩɚɞ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɢ. Ⱦɭɦɚɸ, ɳɨ ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ ɩɨɝɚɧɨ. ɉɪɢɱɢɧ ɬɭɬ ɞɟɤɿɥɶɤɚ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɭ ɧɚɫ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɡɜɢɱɤɚ ɱɢɬɚУ К РА Ї Н И "

Ɇɨɥɨɞɶ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ».


А ЯК У НИХ?

За мурами Великої китайської стіни Ⱦɦɢɬɪɨ ɌȺɊȺɋɘɄ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɇɚɰɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ

ɉ

ɪɨ ɰɸ ɡɚɝɚɞɤɨɜɭ ɫɯɿɞɧɨɚɡɿɚɬɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɿɜ ɡɧɚɸɬɶ ɯɿɛɚ ɳɨ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɟɥɟɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ «ɋɬɪɨɤɚɬɨʀ ɩɥɚɧɟɬɢ» ɚɛɨ ɡ ɹɪɥɢɤɿɜ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɨɧɢɥɢ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɱɭɞɟɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɞɢɬɹɱɢɦɢ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ. ɐɟ ɩɪɚɜɞɚ. əɤ ɩɪɚɜɞɚ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɡ ɜɭɫɬ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɰɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɱɭɬɢ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɪɟɱɟɣ. Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɬɚɤ: Ʉɢɬɚɣ ɜɢɪɨɛɥɹɽ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɚɜɥɹɽ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿ ɜɢɪɨɛɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɤɨɲɬɭɸɬɶ ɜɨɧɢ ɧɟ ɬɚɤ ɭɠɟ ɣ ɞɟɲɟɜɨ. Ⱥɥɟ ɧɚɲɿ ɧɨɜɨɹɜɥɟɧɿ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɢ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɜɢɤɥɢ ɡɚɤɭɩɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɿɣ ɧɚɣɞɟɲɟɜɲɢɣ ɤɪɚɦ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɞɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɹɤɨɦɨɝɚ ɜɢɳɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢɫɹ ɣ ɦɢ, ɩ’ɹɬɟɪɨ

Делегація НСЖУ на чолі з секретарем спілки Олегом НАЛИВАЙКОМ перебувала в Китаї на запрошення Всекитайської асоціації журналістів. У складі делегації були Йосип БУРЧО - в.о. голови ревкомісії спілки, Дмитро ТАРАСЮК - голова Рівненської обласної організації, Гліб Головченко - секретар НСЖУ, Дмитро УСТЮЖИН - шеф-редактор групи луганських видань. Делегація відвідала Пекін, Шанхай та провінцію Ганьсу, зустрілась з керівництвом Всекитайської асоціації журналістів, Центрального телебачення Китаю, провела професійні консультації в редакціях газет. Пропонуємо читачам подрожні нотатки Дмитра ТАРАСЮКА. ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹɦɢ ɦɿɠ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɩɿɥɤɨɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ȼɫɟɤɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɰɿɥɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɥɢ ɜ Ʉɢɬɚʀ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɲɨʀ ɩɨʀɡɞɤɢ

ɤɿɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɞɟ, ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɨɬɨɜɚɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚɲɿ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɢ. ȼɪɚɠɟɧɶ – ɛɿɥɶɳɟ, ɧɿɠ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ⱥɥɟ ɩɪɨ ɜɫɟ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ.

Під крилом літака… Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɚɟɪɨɩɨɪɬ «Ȼɨɪɢɫɩɿɥɶ» ɡɭɫɬɪɿɜ ɿ ɩɪɨɜɨɞɠɚɜ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɨɯɦɭɪɢɦ ɨɫɿɧɧɿɦ ɧɟɛɨɦ. ȼɥɚɫɧɟ ɬɭɬ, ɡɚ ɤɭɯɥɟɦ ɬɟɦɧɨɝɨ ɛɚ-

ЗАСИЛЛЯ ДЕШЕВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ КІНО- ТА ВІДЕОПРОДУКЦІЇ

НА КИТАЙСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ НЕМАЄ ɛɭɥɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɤɨɥɟɝ, ɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɡɟɬ, ɬɟɥɟ- ɿ ɪɚɞɿɨɤɨɦɩɚɧɿɣ. ɏɨɱɚ ɧɟ ɨɛɿɣɲɥɨɫɹ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɣ ɛɟɡ ɩɨɯɨɞɭ ɧɚ ɩɟ-

"ЖУРНАЛІСТ

ɜɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɢɜɚ, ɦɢ ɛɥɢɠɱɟ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɧɚɲɨʀ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ Ɉɥɟɝɨɦ ɇɚɥɢɜɚɣɤɨɦ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɍɇȱȺɇ, ɯɨɱɚ

У К РА Ї Н И "

ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɥɢ ɣɨɝɨ ɣ ɪɚɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɳɟ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɢ – ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɨɞɟɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ɉɪɟɫ-ɤɭɪ’ɽɪ», ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɇɋɀɍ Ƀɨɫɢɩ Ȼɭɪɱɨ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɪɟɫɢ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɇɋɀɍ Ƚɥɿɛ Ƚɨɥɨɜɱɟɧɤɨ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɥɭɝɚɧɫɶɤɢɯ ɝɚɡɟɬ «ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ» ɿ «Ʉɪɚɫɧɨɞɨɧɫɤɢɟ ɜɟɫɬɢ» Ⱦɦɢɬɪɨ ɍɫɬɸɠɢɧ ɿ ɜɚɲ ɩɨɤɿɪɧɢɣ ɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɝɨɥɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɋɀɍ Ⱦɦɢɬɪɨ Ɍɚɪɚɫɸɤ. ɇɚ ɞɢɜɨ ɲɜɢɞɤɨ ɩɪɨɣɲɨɜɲɢ ɜɫɿ ɦɢɬɧɿ ɬɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɦɢ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜ ɫɚɥɨɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɝɨ «Ȼɨʀɧɝɚ-767» ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɿɚɥɿɧɿɣ «Ⱥɟɪɨɋɜɿɬ». Ɉ 15.00 ɡɚ ɤɢʀɜɫɶɤɢɦ ɱɚɫɨɦ ɦɚɣɠɟ 190-ɬɨɧɧɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɜɿɞɿɪɜɚɜɲɢɫɶ ɜɿɞ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɞɨɪɿɠɤɢ ɛɨɪɢɫɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɚɟɪɨɩɨɪɬɭ, ɜɡɹɥɚ ɤɭɪɫ ɧɚ ɉɟɤɿɧ. ...ɍ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɧɢɧɿ ɞɿɸɱɢɦ ɛɨɪɢɫɩɿɥɶɫɶɤɢɦ, ɩɟɤɿɧɫɶɤɢɣ ɚɟɪɨɩɨɪɬ «ɒɨɭɞɭ» ɽ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲɢɦ, ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɿɲɢɦ ɿ ɡɪɭɱɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. Ɍɭɬ , ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɜɨɥɿ ɪɚɧɧɿɣ ɱɚɫ - ɛɭɥɚ ɥɢɲɟ 4.30 – ɧɚɫ ɜɠɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɜ ɲɟɮ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ȼɫɟɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ɏɚɧɝ Ʉɫɿɧɶɹɧ, ɹɤɢɣ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜ ɧɚɲɭ ɞɟɥɟɝɚɰɿɸ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɿɯ ɫɟɦɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɧɿɜ. ȼ ɝɨɬɟɥɿ ɫɩɚɬɢ ɜɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɯɨɬɿɥɨɫɹ: ɹɤ-ɧɟ-ɹɤ, ɚ ɲɟɫɬɢɝɨɞɢɧɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ ɜ ɱɚɫɨɜɢɯ ɩɨɹɫɚɯ

29


А ЯК У НИХ? ɞɚɽɬɶɫɹ ɜɡɧɚɤɢ. ȱ ɳɨɛ ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɰɿɽʀ ɪɿɡɧɢɰɿ, ɧɟ ɬɟ ɳɨ ɞɧɹ – ɬɢɠɧɹ ɡɚɦɚɥɨ.

Застигла музика древності

ɉɟɪɲɟ, ɳɨ ɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɱɿ ɧɚ ɡɟɦɥɿ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɨʀ, - ʀʀ ɫɚɦɨɛɭɬɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɫɬɚɪɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɯɨɠɢɣ ɧɚ ɧɚɲ, ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɟ ɰɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ, ɚɡɿɣɫɶɤɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɭ ɠɢɬɬɹ ɣ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɞɢɥɟɦɢ: ʀɯɚɬɢ ɱɢ ɧɟ ʀɯɚɬɢ ɜ ɬɚɤɭ ɞɚɥɟɱɿɧɶ, ɩɨɬɪɚɬɢɜɲɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ ɩɟɪɟɥɿɬ ɧɟ ɬɚɤɿ ɜɠɟ ɣ ɦɚɥɿ ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɡɚ ɜɫɹɤɢɦ ɫɭɦɧɿɜɨɦ: ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɡɚɣɦɚɽ ɜɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɣɲɥɚ ɞɨɜɝɢɣ ɲɥɹɯ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɝɥɢɛɨɤɨ ɧɚɪɨɞɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɜ ȱV-ȱ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹɯ ɞɨ ɧ.ɟ. ɜ Ʉɢɬɚʀ ɜɠɟ ɛɭɞɭɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɤɚɪɤɚɫɧɿ ɣ ɝɥɢɧɨɛɢɬɧɿ ɛɭɞɢɧɤɢ, ɰɿɥɿ ɦɿɫɬɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɚɪɨɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ – ɦɚɫɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɞɟɪɟɜ'ɹɧɚ ɤɚɪɤɚɫɧɚ ɧɟɫɭɱɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿɡ ɫɬɨɜɩɿɜ, ɛɚɥɨɤ ɿ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿɜ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɣ ɞɚɯ ɿɡ ɡɚɝɧɭɬɢɦɢ ɞɨɝɨɪɢ ɤɿɧɰɹɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɪɚɠɚɽ. ɐɟ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɧɚɲɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ ɤɨɥɟɝɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜɲɢ ɨɞɪɚɡɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ ɜ ɉɟɤɿɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɞɨ ɦɭɡɟɸ Ƚɭɝɭɧ, ɚɛɨ ɠ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɚɦɿ ɤɢɬɚɣɰɿ, ɐɡɢɰɡɿɧɶɱɟɧ (ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ – ɉɭɪɩɭɪɨɜɟ Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɟ ɦɿɫɬɨ). ɐɟ ɤɨɥɢɲɧɹ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɹ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɞɢɧɚɫɬɿɣ Ɇɿɧ ɿ ɐɿɧ. Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤ ɦɿɧɫɶɤɢɣ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ ɑɠɭɞɿ ɡɛɭɞɭɜɚɜ Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɟ ɦɿɫɬɨ (1417 ɪɿɤ) ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɰɿɧɫɶɤɢɣ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ ɉɭ ȱ ɡɪɿɤɫɹ ɩɪɟɫɬɨɥɭ

30

(1912 ɪɿɤ) , ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɦɚɣɠɟ 500 ɪɨɤɿɜ ɬɭɬ ɠɢɥɢ 24 ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɢ. ɉɨɧɚɞ ɫɬɨ ɬɢɫɹɱ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ, ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ ɩɚɥɚɰ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚɽ ɩɥɨɳɭ ɜ 7200 ɝɟɤɬɚɪɿɜ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɭɡɟɸ ɽ ɩɨɧɚɞ ɬɢɫɹɱɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɭ ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ. ɋɯɨɠɿɫɬɶ ɩɪɨɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ – ɜ ɞɚɯɚɯ ɿɡ ɡɚɝɧɭɬɢɦɢ ɤɪɚɹɦɢ. Ⱥ ɨɬ ɦɿɮɿɱɧɿ ɤɟɪɚɦɿɱɧɿ ɞɪɚɤɨɧɢ – ɬɟɠ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɫɟ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ, ɡɚɱɚɪɨɜɭɽ. Ɍɚɤɟ ɦɢ ɳɟ ɛɚɱɢɥɢ ɭ ɒɚɧɯɚʀ – ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɿɣ ɫɬɨɥɢɰɿ Ʉɢɬɚɸ, ɦɿɫɬɿ, ɹɤɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɽ ɧɢɧɿ ɧɚ ɪɨɥɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɨɥɢɰɿ ɜɫɿɽʀ Ⱥɡɿʀ. ȼɿɪɧɿɲɟ – ɭ ɫɬɚɪɿɣ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɳɨ ɜɢɧɢ-

ɧɥɭɧ (Ⱦɪɚɤɨɧ ɡɚɯɨɜɚɧɢɯ ɫɤɚɪɛɿɜ), Ⱦɿɥɭɧ (Ɂɟɦɧɢɣ ɞɪɚɤɨɧ) ɿ ɒɟɧɶɥɭɧ (Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɣ ɞɪɚɤɨɧ). ɉɟɪɲɢɣ ɫɬɟɪɟɠɟ ɨɛɢɬɟɥɿ ɛɨɝɿɜ ɿ ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ʀɯ ɤɨɥɿɫɧɢɰɿ, ɞɪɭɝɢɣ ɨɯɨɪɨɧɹɽ ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿ ɤɚɦɟɧɿ ɩɿɞ ɡɟɦɥɟɸ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɜɭɥɤɚɧɢ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɩɚɧɭɸɬɶ ɧɚɞ ɦɨɪɹɦɢ ɿ ɡɚɜɿɞɭɸɬɶ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. ȼɫɿ ɰɿ ɦɿɮɿɱɧɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ ɿɫɬɨɬɢ, ɜɬɿɥɟɧɿ ɜ ɤɟɪɚɦɿɤɭ, ɧɚɜɿɤɢ ɨɫɟɥɢɥɢɫɹ ɧɚ ɞɚɯɚɯ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɭɡɟɸ Ƚɭɝɭɧ. Ⱥ ɨɬ ɧɚɣɞɨɜɲɨɝɨ ɭ Ʉɢɬɚʀ, ɦɚɣɠɟ ɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɨɝɨ, ɠɨɜɬɨɝɨ ɞɪɚɤɨɧɚ ɦɢ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɜ Ʌɚɧɶɱɠɨɭ – ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Ƚɚɧɶɫɭ: ɬɭɬ ɜɿɧ ɩɪɢɤɪɚɲɚɽ ɧɚɛɟɪɟɠɧɭ ɪɿɱɤɢ ɏɭɚɧɯɟ. ɓɨ ɠ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ,

ГЛЯДАЦЬКА АУДИТОРІЯ ПРОВІНЦІЇ МАЙЖЕ 40 МІЛЬЙОНІВ ɤɥɚ ɳɟ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɿɤɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɪɢɛɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɣɜɢɣ ɪɚɡ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɲɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭɞɪɨɫɬɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ Ɏɪɿɞɪɿɯɚ ɒɟɥɥɿɧɝɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɡ ɦɭɡɢɤɨɸ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɧɿɛɢ ɡɚɫɬɢɝɥɨɸ ɦɭɡɢɤɨɸ. Ʉɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɞɪɚɤɨɧ («ɥɭɧ»), ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɿɣ ɱɢ ɧɟ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɹɤ ɩɪɢɤɪɚɫɭ ɞɚɯɿɜ ɫɬɚɪɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɚ ɿ ɜɟɥɢɱɿ. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɚɤ ɩɨɜɿɞɚɜ ɧɚɲ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ, ɹɤɢɣ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɽ ɜ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ Ʉɢɬɚɸ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɿ, ɜɥɚɫɧɟ ɡ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɱɿ, ɦɢ ɧɚɡɢɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɉɟɬɪɨɦ. ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ ɞɪɚɤɨɧɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ: Ɍɹɧɶɥɭɧ (ɇɟɛɟɫɧɢɣ ɞɪɚɤɨɧ), Ɏɭɰɚ-

"ЖУРНАЛІСТ

ɬɨ ɜɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ: ɬɿ ɠ ɛɟɬɨɧɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɫɢɧɶɨ-ɮɿɨɥɟɬɨɜɿ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɢ… Ɋɿɡɧɢɰɹ ɥɢɲɟ ɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ: ɬɭɬ ɜɨɧɢ ɞɨɜɨɥɿ ɜɢɫɨɤɿ. ɏɦɚɪɨɱɨɫɢ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟɬɟ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɭ ɒɚɧɯɚʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɢɦɨɪɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨ: ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɦɚɥɚ, ɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨ.

Великий мур династії Мін

Ȼɭɬɢ ɜ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɿɣ ɿ ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ ȼɟɥɢɤɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɫɬɿɧɢ – ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɛɭɬɢ ɜ Ɋɢɦɿ ɿ ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ ȼɚɬɢɤɚɧɭ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɿɡ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɞɨɜɨɥɿ ɤɪɭɬɢɯ ɫɯɨɞɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɦɭɪɭ ɣ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɧɚɲɟ ɛɥɢɡɶɤɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɱɢ ɧɚ ɧɚɣɞɪɟɜɧɿɲɨʀ ɧɚ ɡɟɦɧɿɣ ɤɭɥɿ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɛɢ ɞɿɫɬɚɬɢɫɹ ɞɨ ȼɟɥɢɤɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɫɬɿɧɢ,

У К РА Ї Н И "

ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ ɜɿɞ ɉɟɤɿɧɚ ɩɨɧɚɞ 60 ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ. ɉɪɨ ɰɸ ɜɟɥɢɱɧɭ ɫɩɨɪɭɞɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɹ ɡɧɚɜ ɳɟ ɡ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɭɹɜɥɹɥɚɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɸ – ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɨɸ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɠ ɲɢɪɢɧɚ ɦɭɪɭ ɩɨɛɥɢɡɭ ɫɬɨɥɢɰɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɱɨɬɢɪɶɨɯ, ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ – ɩ’ɹɬɢ ɦɟɬɪɿɜ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɿɧ ɽ ɞɨɜɨɥɿ ɦɿɰɧɢɦ. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ ɬɚɤɢɦ ɦɢ ɣɨɝɨ ɩɨɛɚɱɢɥɢ, ɩɨɞɨɥɚɜɲɢ ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬɟɧɶ ɫɬɿɧɨɜɢɯ ɦɟɬɪɿɜ ɜɝɨɪɭ. ɋɬɚɪɨɜɢɧɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɨɩɨɜɿɞɚɽ, ɳɨ ɛɭɞɿɜɧɢɱɿ ɡɦɿɲɭɜɚɥɢ ɪɨɡɱɢɧ ɞɥɹ ɫɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɦɟɧɿɜ ɧɚ ɪɢɫɨɜɨɦɭ ɜɿɞɜɚɪɿ. ɇɟɳɨɞɚɜɧɿ ɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɰɟɣ ɮɚɤɬ: ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɚɩɧɹɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚɤɢ ɽ ɫɥɿɞɢ ɪɢɫɨɜɨɝɨ ɤɥɟɣɫɬɟɪɭ. Ɂɚɬɟ ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɭɪɭ ɩɪɨɫɬɨ ɞɢɜɨɜɢɠɧɚ – 8852 ɤɿɥɨɦɟɬɪɢ. ɍɡɞɨɜɠ ɧɶɨɝɨ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɿ ɤɚɡɟɦɚɬɢ ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ ɫɬɨɪɨɠɨɜɿ ɜɟɠɿ, ɚ ɜ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɚɯ – ɳɟ ɣ ɮɨɪɬɟɰɿ. ȼɫɟ ɰɟ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɡɛɟɪɟɝɥɨɫɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɿɜ ɿ ɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɜɟɥɢɱɿ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɇɿɧ. ɇɚɣɫɬɚɪɿɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɬɿɧɢ ɛɭɥɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɚ ɳɟ ɭ ɩ’ɹɬɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɞɨ ɧɚɲɨʀ ɟɪɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɩɪɨɬɢ ɜɬɨɪɝɧɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɱɨɜɢɯ ɩɥɟɦɟɧ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɠɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɬɪɢɜɚɥɨ ɚɠ ɞɨ 16 ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ʉɪɿɦ ɫɨɥɞɚɬɿɜ, ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɫɨɬɧɿ ɬɢɫɹɱ ɦɨɛɿɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɟɥɹɧ. ɉɪɨ ɬɟ, ɹɤɨɸ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɬɹɠɤɨɸ ɛɭɥɚ ɩɪɚɰɹ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɬɚɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɬ: ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɚɝɢɧɭɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 400 ɬɢɫɹɱ ɨɫɿɛ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ȼɟɥɢɤɢɣ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɦɭɪ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɧɚɣɞɨɜɲɢɦ ɰɜɢɧɬɚɪɟɦ ɫɜɿɬɭ», ɯɨɱɚ ɜ ɫɚɦɨɦɭ ɦɭɪɿ ɠɨɞɟɧ ɡ ɩɨɦɟɪɥɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣ ɧɟ ɛɭɜ.


А ЯК У НИХ? ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɇɿɧ ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɭɪ ɞɨɩɨɦɿɝ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɿɦɩɟɪɿɸ ɜɿɞ ɦɚɧɶɱɠɭɪɫɶɤɢɯ ɜɬɨɪɝɧɟɧɶ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 1600 ɪɨɤɭ. Ɍɨɞɿ ɚɪɦɿɹ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɇɿɧ ɩɿɞ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɘɚɧɶ ɑɨɧɝɯɭɚɧɚ ɡɭɦɿɥɚ ɫɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɜɚɥɭ ɬɭɧɝɭɫɨ-ɦɚɧɶɱɠɭɪɿɜ ɜ ɞɨɛɪɟ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨɦɭ ɩɪɨɯɨɞɿ ɒɚɧɶɯɚɣɝɭɚɧɶ, ɧɟ ɞɚɸɱɢ ʀɦ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɰɟɧɬɪ Ʉɢɬɚɸ. Ɂɚɜɨɣɨɜɧɢɤɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢ ȼɟɥɢɤɭ ɫɬɿɧɭ ɭ 1644 ɪɨɰɿ: ɦɚɧɶɱɠɭɪɢ ɡɚɯɨɩɢɥɢ ɉɟɤɿɧ, ɪɨɡɝɪɨɦɢɥɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɞɢɧɚɫɬɿɸ ɒɚɧ, ɩɨɞɨɥɚɥɢ ɨɩɿɪ Ɇɿɧ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɥɚɞɭ ɫɜɨɽʀ ɞɢɧɚɫɬɿʀ ɐɿɧ. Ɂ ɬɢɯ ɩɿɪ ɤɨɪɞɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɧɶ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɿ ɡɚɪɚɞɢ ɱɨɝɨ ȼɟɥɢɤɢɣ ɦɭɪ ɿ ɛɭɞɭɜɚɜɫɹ. Ɇɨɧɝɨɥɿɹ ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɦɩɟɪɿʀ, ɚ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ȼɟɥɢɤɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɫɬɿɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɿ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɸ. Ⱦɨɜɟɥɨɫɹ ɩɨɱɭɬɢ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɣ ɳɟ ɨɞɧɭ ɰɿɤɚɜɭ ɥɟɝɟɧɞɭ: ɞɭɲɚ ɐɿɧɶ ɒɿ ɏɭɚɧ-ɞɿ –ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɇɿɧ – ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɧɭ ɡɥɟɬɿɥɚ ɧɚ Ɇɿɫɹɰɶ ɿ ɡɜɿɞɬɢ ɩɨɛɚɱɢɥɚ Ɂɟɦɥɸ. Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɿɦɩɟɪɿɹ ɜɢɞɚɥɚɫɹ ɣɨɦɭ ɦɚɥɟɧɶɤɨɸ ɣ ɛɟɡɡɚɯɢɫɧɨɸ ɰɹɬɤɨɸ. Ɍɨɞɿ ɣ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɭɦɤɚ ɫɩɨɪɭɞɢɬɢ ɦɭɪ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɯɢɫɬɢɜ ɣɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɛɿɝɿɜ ɠɨɪɫɬɨɤɢɯ ɜɚɪɜɚɪɿɜ. ȱɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɚɜɧɨ ɧɟɦɚɽ ɫɟɪɟɞ ɠɢɜɢɯ, ɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɧɧɹ, ɤɨɬɪɟ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɭɜɿɣɲɥɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɫɟɦɢ ɧɨɜɢɯ ɱɭɞɟɫ ɫɜɿɬɭ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɫɬɨɥɿɬɶ ɦɚɧɢɬɶ ɿ ɳɟ ɛɭɞɟ ɦɚɧɢɬɢ ɞɨ ɫɟɛɟ ɝɭɪɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ.

Колегам можна позаздрити?

ɉɚɦ’ɹɬɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɲɟɞɟɜɪɢ ɞɪɟɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɤɨɥɨɪɢɬɧɿ ɪɢɧɤɢ ɡ ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɨɝɨ ɤɪɚɦɭ – ɜɫɟ ɰɟ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɰɿɤɚɜɨ. Ⱥɥɟ ɧɚɫ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɣ ɿɧɲɟ: ɜ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɿ ɠɢɜɭɬɶ ɬɚɦɬɟɲɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɜ ɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ ɽɞɢɧɨɸ ɤɟɪɿɜɧɨɸ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɫɢɥɨɸ – Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɚɪɬɿɽɸ Ʉɢɬɚɸ, ɳɨ ɫɬɨʀɬɶ ɛɿɥɹ ɤɟɪɦɚ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡ 1949 ɪɨɤɭ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɹɤ ɛɭɥɚ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɢ ɡɭɫɬɪɿɥɢɫɹ ɜ ɉɟɤɿɧɿ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ȼɫɟɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɩɨɛɭɜɚɥɢ ɧɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ Ʉɢɬɚɸ, ɭ Ʌɚɧɶɱɠɨɭ (ɩɪɨ-

ɜɿɧɰɿɹ Ƚɚɧɶɫɭ) ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɝɚɡɟɬɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ «Ƚɚɧɶɫɭ ɠɿɛɚɨ», ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɿɨ, ɚ ɜ ɒɚɧɯɚʀ – ɝɚɡɟɬɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ «ȼɟɧɶɯɭɟɣ ɋɿɧɶɦɿɧɶ» ɬɚ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɂ ɭɫɶɨɝɨ ɩɨɛɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚɩɪɨɲɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ: ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ ɤɨɥɟɝɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɸɬɶɫɹ ɨɞɜɿɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɩɥɚɬɢ

ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɚɩɪɿɨɪɿ ɫɯɢɥɹɽ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ. ɇɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɦɨɜɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɜɿɞɟɨɪɹɞɭ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ: ɫɸɠɟɬɢ ɜ ɬɢɯ ɠɟ ɜɢɩɭɫɤɚɯ ɧɨɜɢɧ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɜ ɭɫɿɯ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬɚɯ. Ⱦɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɿɚɥɨɝɢ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɲɨɭ ɜ ɫɬɭɞɿɹɯ. əɤ-

ПЕРЕСУВНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СТАНЦІЇ ЗДАТНІ

У РЕЖИМІ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕННЯ ВИДАВАТИ В ЕФІР ВІДЕОМАТЕРІАЛИ З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ ПРОВІНЦІЇ ɡɚɪɨɛɿɬɧɢɯ ɩɥɚɬ. ȼɫɿ ɝɚɡɟɬɢ, ɪɚɞɿɨɫɬɚɧɰɿʀ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɩɚɧɿʀ ɭ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɿɣ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɁɆȱ. Ɍɚɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɝɚɡɟɬɚ, ɪɚɞɿɨ ɱɢ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥ, ɬɭɬ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɧɚɦ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɽ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɬɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ⱥ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ, ɽ ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɛɭɞɭɬɶ. Ɉɞɧɚɤ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɬɪɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɚ Ƚɚɧɶɫɭɧɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ, ɧɚɲɬɨɜɯɭɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ: ɰɟɧɡɭɪɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɟ ɬɚɤɚ ɜɠɟ ɣ ɬɨɬɚɥɶɧɚ, ɚɥɟ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɢ ɽ. ȱɧɚɤɲɟ ɱɢɦ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ? ɐɟ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɨ "ЖУРНАЛІСТ

ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɧɚ ɬɟɥɟɟɤɪɚɧɚɯ, ɬɨ ɰɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɪɿɱɤɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɨɞɿʀ ɩɟɪɿɨɞɭ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɭ Ʉɢɬɚʀ ɿ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɄɇɊ. Ɂɚɫɢɥɥɹ ɞɟɲɟɜɨʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ ɱɢ ɹɤɨʀɫɶ ɿɧɲɨʀ ɤɿɧɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ. ɓɨ ɠ ɞɨ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɝɨɬɟɥɿɜ ɉɟɤɿɧɚ, Ʌɚɧɶɱɠɨɭ ɿ ɒɚɧɯɚɹ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɱɥɟɧɢ ɧɚɲɨʀ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɬɟɠ ɞɨɜɨɥɿ ɨɛɦɟɠɟɧɚ: ɨɤɪɿɦ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɬɭɬ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɯɿɛɚ ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋNN, ȼȼɋ ɬɚ National Geograp¿c Channel. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ – ɠɨɞɧɨɝɨ, ɧɟ ɤɚɠɭɱɢ ɜɠɟ ɩɪɨ ɪɿɞɧɢɣ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ. У К РА Ї Н И "

ɉɪɨ ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɨɞɿɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿ ɜ Ɋɿɜɧɨɦɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɢɠɧɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ Ʉɢɬɚʀ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ: ɫɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ ɬɚɤɟ ɛɥɚɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɦɭ ɧɨɦɟɪɿ. ɉɿɞɤɥɸɱɢɜɲɢɫɶ ɞɨ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɜɭɬɢɧɢ, ɹ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨ ɜ ɉɟɤɿɧɿ, Ʌɶɧɶɱɠɨɭ ɿ ɒɚɧɯɚʀ ɞɢɜɢɜɫɹ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɹɦɨʀ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɭ «ɋɮɟɪɚ-Ɍȼ». ɐɟ ɛɭɥɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɪɢɽɦɧɨ. ȱ ɤɨɪɢɫɧɨ. Ɉɤɪɟɦɚ ɬɟɦɚ – ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɪɚɞɿɨ- ɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. Ɍɭɬ ɭɫɟ – ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɫɥɨɜɨɦ ɬɟɯɧɿɤɢ. əɤɳɨ ɿ ɽ ɞɟɫɶ ɧɚɣɧɨɜɿɲɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿʀ, ɬɟɥɟɪɚɞɿɨɿɧɞɭɫɬɪɿʀ – ɦɢ ʀɯ ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɜ «Ƚɚɧɶɫɭ ɠɿɛɚɨ» ɬɚ ɒɚɧɯɚɣɫɶɤɨɦɭ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɿ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɣ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɟ Ƚɚɧɶɫɭɧɶɫɶɤɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ. Ɍɿ ɠ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɿ ɹɩɨɧɫɶɤɿ ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɢ, ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɥɿɧɿɣɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɡɜɭɤɭ… Ⱥ ɱɨɝɨ ɜɚɪɬɭɸɬɶ ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɞɚɬɧɿ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɜ ɟɮɿɪ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɬɨɱɤɢ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɜ 26 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɨɫɿɛ ɬɚ ɩɥɨɳɟɸ ɜ ɦɚɣɠɟ 400 ɬɢɫɹɱ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ?! Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ Ƚɚɧɶɫɭ – ɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ, ʀɣ ɥɢɲɟ 7 ɪɨɤɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ 6 ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɪɚɞɿɨ, 45 ɬɢɫɹɱ ɝɨɞɢɧ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɪɿɤ. Ƚɥɹɞɚɰɶɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ ɨɯɨɩɥɸɽ ɦɚɣɠɟ 40 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɠɢɬɬɹ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɦɟɞɿɚ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ - ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɜɚɰɿʀ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ - ɛɟɡɭɦɨɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ... Ɋɿɜɧɟ - ɉɟɤɿɧ ɒɚɧɯɚɣ - Ʌɚɧɶɱɠɨɭ. НА ФОТО: делегацію українських журналістів вітали навіть на електронному табло; Дмитрові Тарасюку дуже зручно в найсучаснішій студії китайського телебачення; так працюють китайськi телевізійники; обов‘язково треба увічнити себе на тлі Великого китайського муру.

31


ТЕХНОЛОГІЇ

Как спасти региональную прессу от катастрофы

Ɏ

ɨɭɥɟɪ ɜɵɞɟɥɢɥ 10 ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɫɫɵ. ȼɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɬɟɤɫɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ Ɋɟɞɚɤɬɨɪɫɤɢɦ ɩɨɪɬɚɥɨɦ, ɦɵ ɧɚɡɨɜɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɥɹ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɪɟɚɥɢɣ: Ŷ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥ ɤɪɢɡɢɫ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɝɚɡɟɬ. ɑɬɨ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ, ɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɋɆɂ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ; Ŷ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɟ ɢ ɫɦɟɧɚ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɥɨɤɚɰɢɢ; Ŷ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɡɜɭɱɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ, ɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ; Ŷ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɲɚɝɢ ɩɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɜ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɟ; Ŷ ɧɨɜɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ; Ŷ ɦɟɞɢɚ-ɲɤɨɥɵ ɩɪɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɟɣɬɢ ɨɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɫ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɦ ɛɢɡɧɟɫɲɤɨɥɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɧɚɣɬɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ; Ŷ ɧɚɱɚɬɶ ɜɡɢɦɚɬɶ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɥɚɣɧ-ɤɨɧɬɟɧɬ. Ɉɬɛɪɨɫɢɬɶ ɡɚɬɟɣɥɢɜɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɝɚɡɟɬ. ɍ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɟɫɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ, ɧɚ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ

32

Бывший редактор региональных газет (Western Mail, Newcastle Journal, Derby Evening Telegraph и Lincolnshire Echo), а ныне научный сотрудник Guardian в колледже Наффилд в Оксфорде Нил Фоулер разработал план из 10 пунктов по выведению региональной прессы из кризиса, изложил его на лекции, в которой сказал , что в «золотые годы» высоких доходов (с 1989 по 2005) региональная пресса не инвестировала в исследования и в своих клиентов. Он также заявил: «бесплатный доступ в интернет ко всем материалам газет стал катастрофой. Идея о том, что интернет станет новой рекой с золотым дном, всегда была неверной». ɢ ɧɚ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶ. ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ, ɢ ɧɢɤɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬ ɢɯ ɧɚ ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɫ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ; Ŷ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɟɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɣɬɢ ɪɚɡɭɦɧɵɟ ɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ ɞɟɛɚɬɵ ɨɬɧɨ-

ɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɥ ɢ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɯ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ. Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬ ɫɱɢɬɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɱɟɦɭ? Ⱦɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ – ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢ.

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɜ ɝɥɭɛɢɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɤɢ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ, ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɇɂɄȺɄɂɏ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɦɟɫɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ƚɨɫɩɨɞɢɧ Ɏɨɭɥɟɪ ɧɟ ɨɬɤɪɵɥ ɧɚɦ ɧɢɱɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ, ɨɞɧɚɤɨ ɢ ɷɬɨɬ ɜɡɝɥɹɞ ɢɡ ɫɬɚɪɨɣ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨɣ Ⱥɧɝɥɢɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɯ ɧɚɫ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɟɫɫɵ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɡɚɬɹɝɢɜɚɸɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɹɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɥɢɲɶ ɜ ɜɵɯɨɞɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɢɡ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɆɂ. ɂ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɞɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɞɚɤɰɢɣ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɵɠɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ.

Вместе весело шагать по просторам соцсетей Ɉɥɶɝɚ ɂɅɖɘɏɂɇȺ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɇȺɋɌȺ»

- Ɉɥɶɝɚ, ɤɚɤɢɟ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɞɥɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ PR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ? - ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚɹ ɧɨɜɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɨɛɥɟɬɟɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɍɚɧɟɬɚ ɡɚ ɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɜɚɠɧɚɹ ɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɛɪɚɬɶ ɞɢɫɤɭɫɫɢɸ ɫɪɟɞɢ ɫɨɬɟɧ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɦɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɞɟɧɶ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɬɵɫɹɱɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɟɝɨ ɛɥɨɝɟ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɠɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɚ ɥɭɱɲɟ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. "ЖУРНАЛІСТ

О том, как пиар-службам и СМИ можно использовать сети, а также о необходимости осваивать новую тематику журналистам массовых медиа (потому что она уже сегодня становится частью повседневной жизни их читателей\зрителей\слушателей), говорим сегодня с Ольгой ИЛЬЮХИНОЙ, директором по маркетингу страховой компании «НАСТА». Эта компания имеет свою страницу на Facebook, которая является одним из инструментов налаживания контактов как с журналистами, так и с потребителями страховых услуг. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɬɱɟɬ Digital Journalism Study ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 47% ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ ɭɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ Twitter ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɜ 2010 ɝɨɞɭ - 33%). ɇɚ Facebook ɢɳɭɬ ɧɨɜɨɫɬɢ ɭɠɟ 35% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɋɆɂ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 25% ɜ 2010 ɝɨɞɭ. У К РА Ї Н И "

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫɬɚɥɢ ɜɚɠɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɥɸɛɵɯ ɬɟɦ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ - ɦɟɫɬɨɦ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ ɦɟɠɞɭ PR-ɳɢɤɚɦɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɱɚɫɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɧɟɥɟɩɵɟ ɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɵ ɢɥɢ ɫɬɪɚɧɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɧɚ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɜɢɞɟɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɫɜɨɢ


ТЕХНОЛОГІЇ ɢ ɤɨɥɥɟɝ, ɭɱɢɬɶɫɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. - ɋɨɰɫɟɬɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɟɪɟɞɶ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɬɟ ɠɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɦɨɝɭɬ ɡɚɞɚɬɶ ɩɢɚɪɳɢɤɚɦ ɬɚɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɱɟɧɶ ɧɟɭɞɨɛɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. Ⱦɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ - ɪɹɞɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɉɨɱɟɦɭ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɜɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɵɣɬɢ ɜ ɫɨɰɫɟɬɢ? - Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦɢ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɉɨɱɟɦɭ? ȼɨɩɟɪɜɵɯ, ɛɨɹɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɚ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, - ɛɨɹɬɫɹ ɫɚɦɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨɰɫɟɬɟɣ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɡɧɚɸɬ ɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɤɚɤ ɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɤɚɤ ɫ ɧɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɥɢ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɧɚɥɚɠɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɫ ɠɚɥɨɛɚɦɢ, ɚ ɞɥɹ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ – ɫ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɜɵɩɥɚɬɚɦɢ, ɬɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, - ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ, ɢ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɰɫɟɬɢ ɧɟ ɫɬɨɢɬ. Ⱦɚ ɢ ɜɨɨɛɳɟ, ɩɨɤɚ ɧɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɬɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɧɟ ɫɬɨɢɬ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɭɦ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜ ɜɨɤɪɭɝ ɞɚɠɟ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɱɟɧɶ ɜɟɥɢɤ. Ɂɚ ɨɞɢɧɞɜɚ ɞɧɹ ɬɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɨɛɥɟɬɟɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɍɚɧɟɬɚ ɢ ɫɬɚɬɶ ɩɨɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɹɯ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɟɫɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɬɡɵɜɚɦɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɬɨ ɜ ɫɨɰɫɟɬɢ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɦɵ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɥɚɞɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɬɡɵɜɚɦɢ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɩɪɢɱɟɦ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɜɚɟɬ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ. ɇɚ ɧɢɯ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɢ ɩɨ ɞɟɥɭ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ. ȿɫɬɶ, ɩɪɚɜɞɚ, ɝɪɭɩɩɚ ɨɬɡɵɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɦ, ɧɟ ɜɜɹɡɵɜɚɹɫɶ ɜ ɫɩɨɪɵ ɢ ɧɟ

ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ. Ɍɭɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɫɚɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɦɵ ɜɧɚɱɚɥɟ (ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ) ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɫɚɣɬɟ, ɤɭɞɚ ɜɨɜɥɟɤɚɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɹ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɲɢ ɢɞɟɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ. ɂ ɯɨɬɹ ɢɞɟɸ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɜ ɫɨɰɫɟɬɢ ɹ ɜɵɧɚɲɢɜɚɥɚ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ, ɧɨ ɟɳɟ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ-ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ, ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ «ɡɚɜɟɫɬɢ ɫɬɪɚɧɢɰɭ»

ɤɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɫɬɚɜɢɥ ɨɬɡɵɜ, ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬ.ɩ. - Ʉɚɤɢɟ ɩɢɚɪ-ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ? - ɇɚ Facebook ɦɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɢɧɨɝɞɚ ɪɚɡɜɥɟɤɚɟɦ. ɍ ɧɚɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɜɫɟ ɞɧɢ ɧɟɞɟɥɢ: ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ – ɷɬɨ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɜɬɨɪɧɢɤ – ɛɥɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɫɪɟɞɚ – ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨɛ ɚɤɰɢɹɯ ɢɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɱɟɬɜɟɪɝ – ɡɚɝɚɞɤɚ, ɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫ, ɩɹɬɧɢɰɚ – ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɇɵ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɨɝɨ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɦ ɷɬɨɬ ɝɪɚɮɢɤ, ɧɨ ɨɧ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɟ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɜɚɠɧɨɝɨ.

47% ЖУРНАЛИСТОВ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ TWITTER КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ (ɬɚɤɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɧɟɦɚɥɨ), ɚ ɦɨɠɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ, ɤɚɤɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɨɧ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɢ ɤɚɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɦɨɠɟɦ ɞɨɫɬɢɱɶ. ɉɨɞɱɟɪɤɧɭ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ – ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɢɧɚɱɟ ɬɨɥɤɭ ɧɟ ɛɭɞɟɬ (ɱɟɦɭ ɟɫɬɶ ɩɪɢɦɟɪɵ, ɢ ɧɟɦɚɥɨ). - ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɝɤɨ/ɬɹɠɟɥɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɨɰɫɟɬɟɣ? - ɂ ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵɣ ɢɧɫɬ-

ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɛɭɞɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɦɟɧɶɲɟ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɤɨɧɜɟɪɫɢɸ ɮɚɧɨɜ ɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɫɜɨɣ ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɟɧɬ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɟɣɱɚɫ ɧɢɤɭɞɚ; ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ; ɭɫɢɥɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɥɢɤɛɟɡ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ) ɢ ɩɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɜɨɜɥɟɱɶ ɧɚɲɢɯ ɮɚɧɨɜ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɦ. Ȼɭɞɟɦ ɪɚɞɵ, ɟɫɥɢ ɪɹɞɵ ɧɚɲɢɯ ɮɚɧɚɬɨɜ ɩɨɩɨɥɧɹɬɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɆɂ, ɩɪɢɱɟɦ, ɧɟ

НА FACEBOOK ИЩУТ НОВОСТИ 35% ОПРОШЕННЫХ СОТРУДНИКОВ СМИ

ɪɭɦɟɧɬ, ɜɟɞɶ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɧɵɧɟɲɧɢɦɢ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ – ɷɬɚ ɫɜɹɡɶ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ. ɗɬɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ – ɞɟɪɠɢɬ ɜ ɬɨɧɭɫɟ ɜɫɟ ɧɚɲɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ, ɟɫɥɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɬɚɤ; ɩɪɢɹɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɚɫ ɬɚɤɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ ɥɸɛɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɜɟɞɶ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɧɢɦ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ. Ɉɛɦɚɧɭɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ – ɨɞɧɢɦ ɤɥɢɤɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ,

"ЖУРНАЛІСТ

ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɥɨɜɵɯ, ɧɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ. Ȼɭɞɟɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵ ɢɦ ɡɚ ɯɨɪɨɲɢɟ ɢɞɟɢ, ɦɵɫɥɢ, ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ. ȼɦɟɫɬɟ, ɤɚɤ ɩɨɟɬɫɹ ɜ ɩɟɫɧɟ, ɜɟɫɟɥɨ ɲɚɝɚɬɶ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ. ɂ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɦɨɫɬ ɦɟɠɞɭ PR-ɳɢɤɚɦɢ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɥɸɞɢ ɧɚɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɥɟɬ 10 ɧɚɡɚɞ ɦɨɝɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɱɬɚɬɶ. - Ʉɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɜɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚ Facebook. - ɋɟɝɨɞɧɹ ɭ ɧɚɫ ɛɨɥɟɟ 1 000 ɮɚɧɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɧɚɦ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɛɨɬɵ, ɦɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ ɩɥɚɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟУ К РА Ї Н И "

ɱɢɬɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ. ɉɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ – ɦɵ ɥɢɞɟɪ ɫɪɟɞɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚ ɧɚɦɢ ɋɄ ɢɦɟɟɬ 600 ɮɚɧɨɜ). Ʉɚɤ ɩɨ ɦɧɟ, ɬɨ ɷɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɮɚɧɨɜ. ȼɟɞɶ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ «ɧɚɝɧɚɥɢ» ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɭ, ɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɫ ɧɢɦɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɸɛɹɬ ɷɬɭ ɫɬɪɚɧɢɰɭ ɢ ɫɬɚɧɭɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɷɬɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɫɥɟɞɢɦ ɡɚ ɷɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ. Ȼɥɚɝɨ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɜɫɟ ɱɟɬɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨ – ɫɟɪɜɢɫ Booshaka (http://www.booshaka. com/category/insurance+company) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɢɞɟɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ. ɂ ɧɚɲɚ «ɇȺɋɌȺ» ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɷɬɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɧɚ 14 ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɫɬɪɚɧɢɰ ɜɫɟɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ. ɇɟ ɧɨɜɨɫɬɶ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɨ ɦɵ ɪɟɚɥɶɧɨ ɭɜɢɞɟɥɢ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɫɚɣɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ Facebook ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ 10-20% ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɹɰɚ. Ⱦɚɠɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɭɠɟ ɭɫɩɟɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɰɫɟɬɢ. ɉɪɚɜɞɚ, ɬɨɱɧɭɸ ɰɢɮɪɭ ɧɟ ɫɤɚɠɭ, ɧɨ ɭɠɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɚɠ ɮɚɧɚɦ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɦɵ ɫɨɜɟɪɲɢɥɢ. Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ – Facebook-ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɮɨɪɦɥɹɸɳɟɟ ɤɭɩɨɧ ɧɚ ɫɤɢɞɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɬɶ ɩɪɹɦɨ ɢɡ Facebook, ɝɞɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɞ ɮɚɧɚ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɬɢɦ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. ɇɚ ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɝɨɞ ɭ ɧɚɫ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɟ ɩɥɚɧɵ. ɐɢɮɪɚɦɢ ɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɸ, ɧɨ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɭɬɢ ɤ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɧɚɫ ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɦɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɩɪ. ɇɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɨɡɢɬɢɜ, ɞɢɚɥɨɝɢ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɦ, ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦ ɢ PR-ɳɢɤɚɦ, ɜɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɟ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɧɚɦ ɞɪɚɣɜ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. fairylass@yandex.ru

33


ТЕХНОЛОГІЇ

Эрик Ким: 100 вещей,

Сотню очевидных и не очень утверждений о фотографии собрал Эрик Ким — уличный фотограф из Лос-Анджелеса. Их перевод опубликовал на фотопортале некий Михаил К.

ɗ

ɪɢɤ ɨɛɴɟɡɞɢɥ ɩɨɥɦɢɪɚ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ. Ɉɧ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɥ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɉɚɪɢɠɚ, Ʌɨɧɞɨɧɚ, Ʉɨɪɟɢ, Ɋɢɦɚ, Ɏɥɨɪɟɧɰɢɢ, ȼɟɧɟɰɢɢ, ɉɪɚɝɢ, ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɢ Ʌɢɜɚɧɚ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɜɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ — ɧɟ ɛɟɫɫɩɨɪɧɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚ, ɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɬɨɩɪɨɮɢ, ɩɨɛɵɜɚɜɲɢɯ ɭ ɧɚɫ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ, ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɨɦ. ɇɨ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɫɭɞ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɜɨɩɟɪɜɵɯ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɞɚɤɰɢɹɯ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪɨɜ, ɚ ɮɨɬɨɞɟɥɨɦ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɩɢɲɭɳɢɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɵ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɫɟ ɦɵ ɞɜɢɠɟɦɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ», ɭɦɟɸɳɢɣ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɟɧɬ, ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɭ, ɢ ɜɢɞɟɨ, ɢ ɚɭɞɢɨɩɪɨɞɭɤɬ, ɨɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɫɬɚɥɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɭ ɢ ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɯɨɬɢɦ ɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɝɚɦ (ɬɟɦ, ɤɬɨ ɟɳɟ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥ)

34

ɫɬɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɢ (ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ) ɮɨɬɨɩɨɪɬɚɥɚ. Ⱥ ɟɳɟ - ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɤ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɦɚɫɬɢɬɵɯ, ɢ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɮɨɬɨɪɟɩɨɪɬɟɪɨɜ, ɬɨ ɛɢɲɶ ɬɟɯ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨ ɥɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ, ɬɨ ɥɢ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɬɫɹ ɛɵɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɚɦɢ. ɂɬɚɤ, 100 ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɟɣ ɨɬ ɗɪɢɤɚ Ʉɢɦɚ. 1. Ɍɨ, ɱɬɨ ɭ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɞɨɪɨɝɚɹ ɤɚɦɟɪɚ, ɟɳɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɨɧ — ɯɨɪɨɲɢɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮ. 2. ȼɫɟɝɞɚ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɜ RAW. ȼɫɟɝɞɚ. 3. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɵ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɮɨɤɭɫɧɵɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɥɭɱɲɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ. 4. Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɧɢɦɤɨɜ — ɭɠɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ. 5. «ɉɪɚɜɢɥɨ ɬɪɟɬɟɣ» ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ 99% ɫɥɭɱɚɟɜ. 6. Ɇɚɤɪɨɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ. 7. ɍɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɣ ɮɢɥɶɬɪ ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢ ɤɪɵɲɤɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚ. 8. ȼɵɯɨɞɢɬɟ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɣɬɟ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɚɫɚɦɢ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɮɨɬɨɮɨɪɭɦɚɯ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 9. ɇɚɣɞɢɬɟ ɤɪɚɫɨɬɭ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ, ɢ ɜɵ — ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ. 10. ɉɥɟɧɤɚ ɧɟ ɥɭɱɲɟ ɰɢɮɪɵ. 11. ɐɢɮɪɚ ɧɟ ɥɭɱɲɟ ɩɥɟɧɤɢ.

"ЖУРНАЛІСТ

12. ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ «ɜɨɥɲɟɛɧɵɯ» ɤɚɦɟɪ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɨɜ. 13. Ʌɭɱɲɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ ɧɟ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɜɚɦ ɥɭɱɲɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ. 14. Ɇɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɪɚɬɶɬɟ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɛɨɥɶɲɟ ɫɧɢɦɚɣɬɟ ɫɚɦɢ. 15. ɇɟ ɛɟɪɢɬɟ ɡɟɪɤɚɥɤɭ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢɧɤɢ. 16. Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɡɚɩɚɞɚɸɬ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɨɜ. 17. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɧɢɦɤɚ ɜ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɣ ɧɟ ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ «ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ». 18. Ʌɸɞɢ ɧɟ ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɜɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɟɫɥɢ ɜɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɟ ɫɧɢɦɤɢ ɜ Photoshop. Ʌɭɱɲɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɟ ɢɯ ɜ «ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ». 19. ɇɟɡɚɱɟɦ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɺ ɩɨɞɪɹɞ. 20. ɏɪɚɧɢɬɟ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 2 ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɤɨɩɢɢ ɜɫɟɯ ɫɧɢɦɤɨɜ. Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɞɜɚ — ɷɬɨ ɨɞɢɧ, ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɬ ɜɨɜɫɟ. 21. ȼɵɤɢɧɶɬɟ ɩɥɟɱɟɜɨɣ ɪɟɦɟɧɶ, ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɪɭɱɧɵɦ. 22. ɉɨɞɨɣɞɢɬɟ ɛɥɢɠɟ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨ ɭɥɭɱɲɢɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 23. Ȼɭɞɶɬɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɚ ɧɟ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɭɸɳɢɦ. 24. ɉɪɢɫɹɞɶɬɟ. ɑɚɫɬɟɧɶɤɨ ɬɚɤɨɣ ɤɚɞɪ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ. 25. Ɇɟɧɶɲɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɬɟɫɶ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɧɤɨɫɬɹɯ — ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɣɬɟɫɶ ɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɧɢɦɤɚ. 26. ȿɫɥɢ ɡɚɤɥɟɢɬɶ ɜɫɟ ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɷɦɛɥɟɦɵ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ ɱɟɪɧɨɣ ɢɡɨ-

У К РА Ї Н И "

ɥɟɧɬɨɣ, ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤɭɞɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 27. ȼɫɟɝɞɚ ɧɟɞɨɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɤɚɞɪ ɧɚ 2/3 ɫɬɨɩɚ, ɟɫɥɢ ɫɧɢɦɚɟɬɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɞɧɟɜɧɨɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ. 28. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɟɬɟ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 29. ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɧɢɦɤɨɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɰɟɧɵ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɟɣ, ɭɝɥɨɦ, ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɪɟɡɤɨɫɬɢ. 30. ɉɨɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢ ɥɭɱɲɢɟ ɫɧɢɦɤɢ. 31. Ʉɨɦɩɚɤɬ — ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɤɚɦɟɪɚ. 32. ɍɱɚɫɬɜɭɣɬɟ ɜ ɮɨɬɨɮɨɪɭɦɚɯ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 33. Ɉɰɟɧɢɜɚɣɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɞɪɭɝɢɯ. 34. Ⱦɭɦɚɣɬɟ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɧɚɠɚɬɶ ɧɚ ɤɧɨɩɤɭ ɫɩɭɫɤɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. 35. ɏɨɪɨɲɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɹɫɧɟɧɢɹɯ (ɯɨɬɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ). 36. ɋɩɢɪɬɧɨɟ ɢ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ — ɩɥɨɯɨɣ ɤɨɤɬɟɣɥɶ. 37. ȼɞɨɯɧɨɜɥɹɣɬɟɫɶ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɤɥɨɧɹɣɬɟɫɶ ɢɦ. 38. Ɂɟɪɧɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ. 39. Ɂɚɛɪɨɫɶɬɟ ɮɨɬɨɪɸɤɡɚɤ ɢ ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɫɭɦɤɭ. Ⱦɨɫɬɚɜɚɬɶ ɤɚɦɟɪɭ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɵ ɫɬɚɧɟɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɪɨɳɟ. 40. ɉɪɨɫɬɨɬɚ — ɜɨɬ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɫɟɤɪɟɬ. 41. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɷɬɨ «ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ ɫɜɟɬɨɦ». ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɫɜɟɬ ɫɜɨɢɦ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ.


ТЕХНОЛОГІЇ

которые я узнал о фотографии

42. ɇɚɣɞɢɬɟ ɫɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟɫɶ ɟɝɨ. 43. Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪ — ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɬɭɤɚ. 44. Silver EFEX pro ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬ ɮɨɬɨ ɜ ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɨɟ. 45. ɇɨɫɢɬɟ ɫɜɨɸ ɤɚɦɟɪɭ ɫ ɫɨɛɨɣ ɩɨɜɫɸɞɭ. Ⱦɚ, ɩɨɜɫɸɞɭ. 46. ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɦɟɲɚɬɶ ɜɚɦ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɠɢɡɧɶɸ. 47. ɇɟ «ɛɚɥɭɣɬɟ» ɫɜɨɸ ɤɚɦɟɪɭ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɟɟ ɩɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ. 48. Ⱦɟɥɚɣɬɟ ɱɟɫɬɧɵɟ ɫɧɢɦɤɢ. 49. ɋɧɢɦɚɣɬɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ. 50. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ — ɥɭɱɲɢɣ ɞɪɭɝ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.

51. ɉɟɱɚɬɚɣɬɟ ɫɜɨɢ ɫɧɢɦɤɢ ɛɨɥɶɲɢɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ. Ɉɧɢ ɞɨɫɬɚɜɹɬ ɜɚɦ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. 52. Ⱦɚɪɢɬɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɞɪɭɡɶɹɦ. 53. Ⱦɚɪɢɬɟ ɢɯ ɩɪɨɯɨɠɢɦ. 54. ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ ɨɛ ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɢ. 55. ɉɟɱɚɬɶ ɜ ɮɨɬɨɫɟɪɜɢɫɟ [ɭ ɚɜɬɨɪɚ — Costco] ɞɟɲɟɜɚ ɢ ɞɚɟɬ ɧɟɩɥɨɯɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 56. ȼɵɯɨɞɢɬɟ ɧɚ ɭɥɢɰɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. 57. ȼɫɬɭɩɢɬɟ ɜ ɮɨɬɨɤɥɭɛ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɣɬɟ ɟɝɨ ɫɚɦɢ. 58. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ. 59. Ɏɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɩɪɨɯɨɠɢɯ ɳɟɤɨɱɟɬ ɧɟɪɜɵ. 60. ɇɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɵɣ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ.

61. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɜɟɬ — ɥɭɱɲɢɣ ɫɜɟɬ. 62. 35 ɦɦ (ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɤɚɞɪɚ) ɥɭɱɲɟɟ «ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ» ɮɨɤɭɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ. 63. ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ISO, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 64. ȼɚɦ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɬɚɫɤɚɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɬɪɟɧɨɝɭ ɩɨɜɫɸɞɭ (ɱɺɪɬ, ɭ ɦɟɧɹ ɟɟ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɬ). 65. ȼɫɟɝɞɚ ɥɭɱɲɟ ɧɟɞɨɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɟɦ ɩɟɪɟɷɤɫɩɨɧɢɪɨɜɚɬɶ. 66. Ɏɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ ɪɚɞɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ «ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ» — ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ. 67. Ʌɭɱɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ

ɫɴɟɦɤɢ — ɬɚɦ, ɝɞɟ ɦɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɠɢɞɚɟɬɟ. 68. ɋɧɢɦɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ, ɟɫɥɢ ɜ ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɥɸɞɢ. [ɀɢɜɨɬɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɞɚɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.— ɉɪɢɦ. ɩɟɪɟɜ.] 69. Photoshop ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɩɥɨɯɨɣ ɫɧɢɦɨɤ ɜ ɯɨɪɨɲɢɣ. 70. ɋɟɣɱɚɫ ɤɚɠɞɵɣ — ɮɨɬɨɝɪɚɮ. 71. ɇɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɥɟɬɟɬɶ ɜ ɉɚɪɢɠ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɫɧɢɦɤɢ; ɥɭɱɲɢɟ ɦɟɫɬɚ — ɪɹɞɨɦ ɫ ɜɚɦɢ. 72. Ʌɸɞɢ ɫ ɡɟɪɤɚɥɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɞɪɚ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬ ɤɚɦɟɪɭ «ɧɚɩɥɵɜɨɦ» ɜɧɢɡ, ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɝɥɭɩɨ.

"ЖУРНАЛІСТ

73. Ʉɚɦɟɪɵ — ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɚ ɧɟ ɢɝɪɭɲɤɢ. 74. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɧɟ ɨɱɟɧɶ-ɬɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. 75. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɷɬɨ ɧɟ ɯɨɛɛɢ. ɗɬɨ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ. 76. Ɂɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɫɧɢɦɤɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɩɨɢɫɤɨɦ ɩɪɢɱɢɧ ɢɯ ɧɟ ɞɟɥɚɬɶ. 77. Ȼɭɞɶɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵ. ɇɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɱɭɠɨɣ ɫɬɢɥɶ. 78. Ʌɭɱɲɢɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɨɠɢɞɚɟɬ ɡɪɢɬɟɥɶ. 79. Ʉɚɦɟɪɚ ɢɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɱɟɦ ɱɟɪɧɵɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 80. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵ ɧɨɫɢɬɟ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɬɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɬɟ ɨɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ. 81. ɏɨɪɨɲɢɣ ɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬ ɫɧɹɬɶ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɨɠɧɟɣ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ. 82. ɋɦɟɯ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɜ ɫɧɢɦɤɟ ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 83. ɇɟ ɜɨɡɛɭɠɞɚɣɬɟ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɣ ɩɪɢ ɫɴɟɦɤɟ — «ɦɚɫɤɢɪɭɣɬɟɫɶ ɩɨɞ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ». 84. ɉɟɣɡɚɠɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɫɤɭɱɢɬɶ. 85. ɇɚɫɥɚɠɞɚɣɬɟɫɶ ɫɴɟɦɤɨɣ. 86. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɞɚɥɹɣɬɟ ɫɧɢɦɤɢ. 87. Ȼɭɞɶɬɟ ɜɟɠɥɢɜɵ, ɫɧɢɦɚɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹ. 88. ɋɧɢɦɚɹ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɭɥɢɰɟ, ɩɪɨɳɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ, ɱɟɦ ɬɟɥɟɨɛɴɟɤɬɢɜɨɦ. 89. ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɨɬɥɢɱɧɚɹ ɩɚɪɚ. 90. ɍɱɢɬɟɫɶ ɱɢɬɚɬɶ ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɭ.

У К РА Ї Н И "

91. ɒɭɦɧɵɣ ɫɧɢɦɨɤ ɥɭɱɲɟ ɫɦɚɡɚɧɧɨɝɨ. 92. ɇɟ ɛɨɣɬɟɫɶ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɞɨɠɞɶ. 93. ɍɱɢɬɟɫɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɚ ɧɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɢɞɟɚɥɭ. 94. ɇɟ ɡɚɧɢɦɚɣɬɟɫɶ ɮɨɬɨɫɴɟɦɤɨɣ ɧɚ ɩɭɫɬɨɣ ɠɟɥɭɞɨɤ. 95. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɭɣɬɟ — ɢ ɭɡɧɚɟɬɟ ɦɧɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨ ɫɟɛɟ. 96. ɇɟ ɩɪɹɱɶɬɟ ɜɚɲɢ ɫɧɢɦɤɢ — ɞɟɥɢɬɟɫɶ ɧɢɦɢ ɫ ɦɢɪɨɦ. 97. ɇɟ ɛɪɨɫɚɣɬɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ. 98. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ — ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɧɢɦɤɨɜ, ɷɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɠɢɡɧɢ. 99. Ʌɨɜɢɬɟ ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. 100. ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ. ɂɋɌɈɑɇɂɄ: http://photo-portal.in.ua

35


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Живіть довго й радісно!

Ʌɿɞɿɹ ɊɍɌȺ, ɨɝɥɹɞɚɱ ɝɚɡɟɬɢ «Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ»

МИ ДАЛЕКО

НЕ ВСЕ ЗНАЄМО ПРО СВІТ, В ЯКОМУ ЖИВЕМО

36

— əɤɳɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɲɚɥɶɤɭ ɜɚɝɿɜ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ — ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ — ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡ ɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɢɬɶ? əɤɢɣ ɤɨɪɢɫɧɿɲɢɣ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ? — ȼɿɡ ɯɜɨɪɨɛ ɬɚɤɢɣ ɜɟɥɢɤɢɣ ɿ ɜɚɠɤɢɣ, ɳɨ “ɬɹɝɬɢ” ɣɨɝɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɫɿɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɚɡɨɦ. Ɍɚɦ, ɞɟ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɛɟɡɫɢɥɿ ɦɟɞɢɤɢ, ɬɜɨɪɢɬɶ ɱɭɞɟɫɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ. ɇɚɣɤɪɚɳɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ, ɤɨɥɢ ɰɿ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɤɨɧɹɱɤɢ ɣɬɢɦɭɬɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɭɩɪɹɠɰɿ. Ɍɢɦ-ɬɨ ɦɟɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɞɢɜɭɽ, ɤɨɥɢ ɞɟɯɬɨ ɭ ɧɚɫ ɚɩɪɿɨɪɿ ɜɿɞɤɢɞɚɽ ɜɫɟ ɧɚɪɨɞɧɟ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɜɨɧɨ — ɜɿɞ ɥɭɤɚɜɨɝɨ, — ɛɭɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. ȱ ɜɨɧɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɿɪɧɚ. Ⱥɞɠɟ ɧɟ ɜɫɟ ɫɬɚɪɟ - ɦɭɞɪɟ, ɿ ɧɟ ɜɫɟ ɧɨɜɟ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ ɭɜɚɝɭ. Ⱥɥɟ ɠ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɚ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɚ, ɽ ɪɟɱɿ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɹ ɥɸɞɶɦɢ ɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɿ ɡɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɤɿɜ ɞɨɜɟɥɢ ɫɜɨɸ ɠɢɬɬɽɜɿɫɬɶ ɿ ɦɭɞɪɿɫɬɶ. Ȼɨ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɬɨɣ, ɯɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ, ɡɧɚɽ, ɳɨ ɜ ɨɞɧɢɯ ɿɡ ɧɢɯ ɭ ɤɿɧɰɿ ɫɬɨʀɬɶ ɫɥɨɜɨ «ɚɦɿɧɶ», ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ — ɧɿ. — Ƚɚɞɚɽɬɟ, ɡɚɛɭɥɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ? ɇɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ! ɉɪɨɫɬɨ ɰɿ ɡɚɦɨɜɥɹɧɧɹ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɡ ɱɚɫɿɜ ɫɢɜɨʀ ɞɚɜɧɢɧɢ. Ȳɯ ɡɧɚɥɢ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. ɋɤɚɠɿɬɶ, ɧɚ ɦɢɥɿɫɬɶ, ɯɬɨ ɛ ɫɬɿɥɶɤɢ ɫɬɨɥɿɬɶ ɬɪɢɦɚɜ ɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɜ ɧɚɳɚɞɤɚɦ ɬɟ, ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɤɨɪɢɫɬɿ? — Ɋɟɡɨɧɧɨ. ɍ Ʉɢɬɚʀ ɩɨɛɭɬɭɽ ɞɭɦɤɚ: ɬɨɣ, ɯɬɨ ɨɩɚɧɭɜɚɜ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɧɨɡɿ. ɓɨɛ ɫɬɚɬɢ ɧɚ ɨɛɢɞɜɿ, ɫɥɿɞ ɜɢɜɱɢɬɢ ɳɟ ɣ ɧɚɪɨɞɧɭ ɦɟɞɢɰɢɧɭ. ȼɢ ɫɬɨʀɬɟ ɧɚ ɨɛɨɯ ɧɨɝɚɯ. Ɍɢɦ-ɬɨ ɞɚɣɬɟ ɹɤɢɣɫɶ ɪɟɰɟɩɬ ɡ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ. (Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɹ ɡɧɚɥɚ, ɤɨɦɭ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɬɚɤɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱ ɳɢɪɨ ɞɿɥɢɜɫɹ ɣ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ. ȼɿɧ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɜ ɭ ɧɚɲɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, "ЖУРНАЛІСТ

Народні цілителі бувають різні. Серед них особливо цікавили мене ті, що знаються і на наукових методах лікування, і на народних. Із цієї точки зору мене свого часу зацікавив Костянтин Євгенович Марцинковський, бо він — лікар, кандидат медичних наук, а, як мовиться, за сумісництвом — екстрасенс, маг і астролог. Тим-то він, як ніхто інший, поєднує в собі традиційні й нетрадиційні методи лікування й може, як ніхто інший, зважити й оцінити корисність всіх відгалужень одного дерева знань про те, як допомогти людям. Отож, я його запитала: ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɝɚɡɟɬɢ, ɞɚɜɚɜ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɨɪɚɞɚɦɢ, ɚ ɹ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɭɱɧɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɫɜɨɽɸ ɝɚɡɟɬɨɸ ɡ ɰɢɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ). — Ⱦɭɠɟ ɩɪɨɲɭ, ɨɬ ɜɢ ɜɢɤɢɞɚɽɬɟ ɝɟɬɶ ɤɿɫɬɨɱɤɢ ɡ ɚɛɪɢɤɨɫɿɜ, ɜɢɲɟɧɶ, ɫɥɢɜ ɿ ɧɟ ɡɧɚɽɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ — ɧɚ ɜɚɝɭ ɡɨɥɨɬɚ. əɤɳɨ ɯɜɨɪɢɣ ɧɚ ɟɩɿɥɟɩɫɿɸ ɳɨɞɧɹ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ (3-7) ɡ’ʀɞɚɬɢɦɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɹɞɟɪ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɚɛɪɢɤɨɫɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɦɭ ɪɨɤɿɜ, ɩɟɪɟɛɿɝ ɯɜɨɪɨɛɢ ɦɨɠɟ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢɫɹ. — Ⱥɥɟ ɠ ɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɫɢɧɢɥɶɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ, ɿ ɰɟ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. ɍ ɦɟɧɟ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɧɚ ɫɬɨɥɿ ɥɟɠɢɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɥɢɫɬɿɜ-ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ, ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɿ ɮɚɤɬɢ. — Ɉɬ-ɨɬ — ɫɢɧɢɥɶɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ... Ⱥ ɜɢ ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ, ɩɟɜɧɨ, ʀɥɢ ʀɯ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɨ ɫɢɧɢɥɶɧɭ ɤɢɫɥɨɬɭ, ɿ, ɯɜɚɥɢɬɢ Ȼɨɝɚ, ɠɢɜɟɬɟ ɧɚ ɫɜɿɬɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɜɨɧɢ ɜɢɝɚɧɹɸɬɶ ɫɨɥɿ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɿ, ɡɰɿɥɟɧɧɸ ɜɿɞ ɫɟɱɨ- ɬɚ ɠɨɜɱɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. ɐɿɧɧɿ ɣ ɩɥɨɞɨɧɿɠɤɢ ɜɢɲɟɧɶ, ɹɤɳɨ ɞɨ 2-3 ɱɚɣɧɢɯ ɥɨɠɨɤ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɢɯ ɯɜɨɫɬɢɤɿɜ ɞɨɞɚɬɢ ɬɪɢ ɫɬɨɥɨɜɿ ɥɨɠɤɢ ɬɪɚɜɢ ɫɩɨɪɢɲɭ, ɡɚɥɢɬɢ ɩɿɜɥɿɬɪɨɸ ɨɤɪɨɩɭ, ɩɨɜɚɪɢɬɢ ɬɪɢ-ɩ’ɹɬɶ ɯɜɢɥɢɧ, ɧɚɫɬɨɹɬɢ ɞɨ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɩɢɬɢ ɡɚ ɞɟɧɶ (3-5 ɩɪɢɣɨɦɿɜ), ɭ ɜɚɫ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɫɦɨɤɬɚɬɢɫɹ ɤɚɦɟɧɿ ɜ ɧɢɪɤɚɯ, ɜɚɲ ɯɪɟɛɟɬ ɿ ɫɭɝɥɨɛɢ ɫɬɚɧɭɬɶ ɝɧɭɱɤɿɲɢɦɢ, ɡɧɢɤɧɭɬɶ ɛɨɥɿ ɜ ɫɟɪɰɿ, ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ. ɏɿɛɚ ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɨ? Ⱥɥɟ ɧɚɦ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɚɠɚɽ ɥɿɧɶ, ɦɢ ɩɨɫɢɥɚɽɦɨɫɹ ɧɚ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶ (ɯɨɱɚ ɜ ɧɚɲ ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɱɚɫ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɜɚɽ ɧɿɤɨɥɢ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɭɜɚɝɭ). Ⱥ ɳɟ Ⱥɜɿɰɟɧɧɚ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɬɪɟɛɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɪɨɫɬɟ ɧɚɜɤɨɥɨ ɧɚɫ. — ɇɟɫɤɥɚɞɧɨ. Ⱥɥɟ ɠ ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ. Ⱥ ɧɚɭɤɨɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɲɩɢУ К РА Ї Н И "

ɝɭɽ ɧɚɫ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚɦɢ, ɤɨɥɢ ɬɪɟɛɚ ɣ ɧɟ ɬɪɟɛɚ. ɋɚɦɚ ɡ ɰɢɦ ɡɿɬɤɧɭɥɚɫɹ, ɤɨɥɢ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɡ’ʀɥɚ ʀɯ ɧɚ 800 ɝɪɧ, ɳɨ ɧɟ ɜɪɹɬɭɜɚɥɨ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɚɬɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɨɜɿ. Ɍɟɩɟɪ ɩ’ɸ ɬɪɚɜɢ. — Ɉɬɨɠ-ɛɨ ɣ ɜɨɧɨ... Ȳɠɬɟ ɹɛɥɭɤɚ, ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ. ɇɟ ɜɢɤɢɞɚɣɬɟ, ɚ ʀɠɬɟ ʀɯ ɧɚɫɿɧɧɹ — ɜ ɞɜɨɯ ɹɛɥɭɤɚɯ — ɞɨɛɨɜɚ ɞɨɡɚ ɣɨɞɭ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱥ ɰɟ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɑɨɪɧɨɛɢɥɹ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ. ȱɧɲɢɣ ɪɟɰɟɩɬ. ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ ɡɜɢɱɚɣɧɭ ɪɹɫɤɭ. Ɍɚɤ ɨɬ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɿɛɪɚɧɚ, ɜɢɫɭɲɟɧɚ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭɠɢɜɚɧɚ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɱɢɧɢɬɢ ɤɚɦɟɧɿ ɜ ɠɨɜɱɧɨɦɭ ɦɿɯɭɪɿ (ɰɶɨɦɭ ɹ ɜɱɭ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɞɨ ɦɟɧɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ). ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ ɤɥɟɣ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɚ ɫɬɨɜɛɭɪɿ, ɝɿɥɤɚɯ ɜɢɲɟɧɶ? ɐɟɣ ɤɥɟɣ ɥɿɤɭɽ ɡɚɩɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɜɢɪɚɡɤɢ ɜ ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɦɭ ɬɪɚɤɬɿ, ɪɨɡɱɢɧɸɽ ɤɚɦɿɧɧɹ ɬɚ ɫɨɥɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɝɨʀɬɢ ɪɚɧɤɢ ɧɚ ɲɤɿɪɿ. Ɍɚ, ɜɥɚɫɧɟ, ɪɨɡɩɥɸɳɬɟ ɨɱɿ, ɩɪɨɬɪɿɬɶ ɫɤɟɥɶɰɹ ɨɤɭɥɹɪɿɜ ɿ ɩɨɝɥɹɧɶɬɟ ɧɚɜɤɨɥɨ. Ʌɿɤɢ ɧɚɜɤɪɭɝɢ ɧɚɫ. Ɂ’ʀɞɚɣɬɟ ɜ ɞɟɧɶ ɩɨ ɦɨɪɤɜɢɧɿ. ɐɟ — ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɚɤɭ ɥɟɝɟɧɶ (ɬɪɢ ɦɨɪɤɜɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɜɠɟ ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ), ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɨɛɭ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɨɪɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɬɚɤɨʀ ɞɿɽɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɧɟ ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɫɨɥɿ. — ɑɢ ɜɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɿɪɢɬɟ, ɳɨ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɨɠɧɚ ɜɢɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɪɚɤɭ? — ə ɯɜɨɪɿɜ ɿ ɜɢɥɿɤɭɜɚɜɫɹ. — Ɍɨɞɿ ɞɚɣɬɟ ɳɟ ɹɤɿɫɶ ɪɟɰɟɩɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. — ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ ɬɚɤɟ. ȼ ɭɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɨɧɤɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɪɟɛɚ ɳɨɞɧɹ ɡ’ʀɞɚɬɢ ɩɨ 1-3 ɦɨɪɤɜɢɧɢ ɿ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɟɱɟɧɨɦɭ ɚɛɨ ɧɟɞɨɜɚɪɟɧɨɦɭ ɛɭɪɹɤɭ. əɤɳɨ ɜɠɟ ɫɬɚɥɚɫɹ ɛɿɞɚ, ɬɪɟɛɚ ɬɪɢɱɿ ɧɚ ɞɟɧɶ ɜɢɩɢɜɚɬɢ ɩɨ 1/3 ɫɤɥɹɧɤɢ ɫɜɿɠɨɝɨ ɫɨɤɭ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɛɭɪɹɤɚ ɡɚ 45 ɯɜɢɥɢɧ ɞɨ


БУДЬТЕ ЗДОРОВІ! ʀɞɢ ɿ ɩɨ ɫɤɥɹɧɰɿ ɦɨɪɤɨɜɧɨɝɨ ɫɨɤɭ ɡɚ ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ ɞɨ ɫɧɭ. ɓɟ ɪɟɰɟɩɬɢ. ȼɿɞɜɚɪɢɬɢ ɹɝɨɞɢ ɤɚɪɬɨɩɥɿ (ɜɟɪɲɤɢ), ɳɨɛ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɿɛɢ ɝɭɫɬɢɣ ɤɨɦɩɨɬ ɿ ɩɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩ’ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ — ɞɨ ɧɭɞɨɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɦɿɫɹɰɹ. Ⱦɜɚ ɬɢɠɧɿ — ɩɟɪɟɪɜɚ ɿ ɡɧɨɜ ɩɢɬɢ. ɉɿɫɥɹ ɬɪɶɨɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɚɬɢ ɡɰɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɪɚɤɭ. Ⱥɛɨ ɩɨɞɪɿɛɧɢɬɢ ɣ ɡɦɿɲɚɬɢ 5 ɫɬɨɥɨɜɢɯ ɥɨɠɨɤ ɯɜɨɣɧɢɯ ɝɿɥɨɤ, ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ — ɡɪɿɥɢɯ ɩɥɨɞɿɜ ɲɢɩɲɢɧɢ, ɲɤɿɪɤɢ ɰɢɛɭɥɿ ɿ ɱɚɫɧɢɤɭ. Ɂɚɥɢɬɢ 0,7 ɥ ɜɨɞɢ, ɤɢɩ’ɹɬɢɬɢ ɧɚ ɦɚɥɨɦɭ ɜɨɝɧɿ 10 ɯɜɢɥɢɧ. ɇɚɫɬɨɹɬɢ 7-8 ɝɨɞɢɧ, ɭɤɭɬɚɜɲɢ ɜ ɬɟɩɥɟ. Ɂɚ ɞɟɧɶ ɜɢɩɢɬɢ ɜɿɞ 0,5 ɞɨ 1,5 ɥ. ɉɢɬɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɰɢɦ — ɩɢɬɢ ɛɭɪɹɤɨɜɢɣ ɿ ɦɨɪɤɜɹɧɢɣ ɫɿɤ, ɹɤ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ. Ȳɫɬɢ ɜɫɟ ʀɫɬɿɜɧɟ, ɳɨ ɦɚɽ ɱɟɪɜɨɧɢɣ, ɠɨɜɬɢɣ ɿ ɫɢɧɿɣ ɤɨɥɿɪ. — ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɜɿɤɭ — ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡ, ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɨɥɟɣ, ɧɚɪɨɫɬɢ ɧɚ ɪɭɤɚɯ ɿ ɧɨɝɚɯ. Ȼɚɝɚɬɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɡɚɩɢɬɭɸɬɶ, ɹɤ ɡɚɪɚɞɢɬɢ ɬɚɤɿɣ ɛɿɞɿ. - Ɋɟɰɟɩɬɿɜ — ɦɨɪɟ. Ɍɪɟɛɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɥɿɧɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɨɲɭɤɚɬɢ ʀɯ ɭ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɤɚɯ.

ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ, ɜɨɧɚ ɠ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɤ ɿ ɜɫɹɤɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ. ȱ ɬɭɬ ɦɨʀ ɪɭɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɡɚ ɦɨɽɸ ɜɨɥɟɸ ɪɨɛɢɬɢ ɹɤɿɫɶ ɩɚɫɢ. ȱ ȼɿɪɚ ɪɚɩɬɨɦ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɲɢɧɤɢ, ɨɛɥɢɱɱɹ ɦɨɤɪɟ ɜɿɞ ɫɥɿɡ, ɚ ɫɚɦɚ ɩɨɫɦɿɯɚɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨɸ ɩɨɫɦɿɲɤɨɸ. ɉɨɬɨɦɭ ɞɨ ɦɟɧɟ ɩɨɱɚɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɢ ɤɨɥɟɠɚɧɤɢ, ɩɪɨɫɢɥɢ ɬɨ ɡɧɹɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ, ɬɨ ɛɿɥɶ ɜ ɩɟɱɿɧɰɿ, ɩɥɟɱɨɜɨɦɭ ɫɭɝɥɨɛɿ, ɬɚɯɿɤɚɪɞɿɸ ɬɨɳɨ. ə ɪɨɛɢɥɚ ɰɟ ɿ ɫɚɦɚ ɫɨɛɿ ɧɟ ɜɿɪɢɥɚ, ɳɨ ɦɨɠɭ ɳɨɫɶ. Ⱥ ɥɸɞɹɦ — ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ. Ɂɜɿɞɤɢ ɰɟ ɜ ɦɟɧɟ? Ɉɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚɜɿɬɶ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɚ ɭ ɥɸɞɢɧɢ ɪɚɤ. ȱ ɛɭɥɚ ɜ ɲɨɰɿ, ɛɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ʀɣ ɩɪɨ ɰɟ ɧɟ ɦɨɝɥɚ. ɉɨɪɚɞɢɥɚ ʀʀ ɞɨɱɰɿ ɨɛɫɬɟɠɢɬɢ ɦɚɬɿɪ. Ⱦɿɚɝɧɨɡ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜɫɹ... Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ — ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɣ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɜɿɪɢɬɶ, ɿ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ ɜ ɦɚɝɿɸ. — Ɂ ɜɚɦɢ ɫɬɚɥɚɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ. ɀɭɪɧɚɥɿɫɬ Ⱥɥɚɧ ɑɭɦɚɤ ɬɟɠ ɿɲɨɜ ɞɨ ɟɤɫɬɪɚɫɟɧɫɿɜ, ɳɨɛ ɞɨɜɟɫɬɢ ʀɯɧɽ ɲɚɪɥɚɬɚɧɫɬɜɨ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɦɢ ɣɨɝɨ ɡɧɚɽɦɨ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɟɤɫɬɪɚɫɟɧɫɚ. ȱ ɫɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɢ, «ɠɢɥɢ» ɜ ɜɚɫ. Ɇɨɠɟ, ɰɟ ɛɭɥɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɜɚɫ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɹɤ, ɞɨ ɪɟ-

ВИ ВИКИДАЄТЕ КІСТОЧКИ З АБРИКОСІВ, ВИШЕНЬ, СЛИВ, А ВОНИ – НА ВАГУ ЗОЛОТА — Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɟ ȯɜɝɟɧɨɜɢɱɭ, ɜɿɞ ɫɟɛɟ ɿ ɱɢɬɚɱɿɜ ɞɹɤɭɸ ɡɚ ɰɿɤɚɜɿ ɪɟɰɟɩɬɢ ɥɿɤɚɪɹ ɿ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɰɿɥɢɬɟɥɹ. Ⱥɥɟ ɠ ɜɢ — ɟɤɫɬɪɚɫɟɧɫ... — ɏɨɱɟɬɟ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɹ ɦɨɠɭ? ɇɭ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɞɨ ɦɟɧɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɯɜɨɪɿ ɧɚ ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɭ ɚɫɬɦɭ. ȱ ɱɚɫɬɨ ɩɿɫɥɹ ɦɨʀɯ ɫɟɚɧɫɿɜ ɭ ɧɢɯ ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɜɠɢɜɚɬɢ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ. Ⱥɛɨ ɜɡɹɬɢ ɞɿɚɛɟɬ. ɍ ɦɟɧɟ ɛɭɜ ɩɚɰɿɽɧɬ, ɹɤɢɣ ɡ ɪɨɤɭ ɠɢɜ ɧɚ ɿɧɫɭɥɿɧɿ. Ⱥ ɩɿɫɥɹ ɦɨʀɯ ɫɟɚɧɫɿɜ ɰɭɤɨɪ ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ. — ɉɪɨɛɚɱɬɟ, ɚɥɟ ɞɟɹɤɿ ɦɨʀ ɫɤɪɨɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɟɤɫɬɪɚɫɟɧɫɚ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɹɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. əɤ ɬɚɛɥɟɬɤɚ ɚɧɚɥɶɝɿɧɭ. ɋɢɦɩɬɨɦɢ ɧɚ ɹɤɢɣɫɶ ɱɚɫ ɡɧɹɬɨ. Ⱥ ɬɚɦ, ɹɤ ɛɭɞɟ. — ȼɿɱɧɨɝɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɜ ɫɜɿɬɿ. Ⱥɥɟ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ ɡɧɹɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɢɫɤ — ɰɟ ɭɛɟɪɟɝɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞ ɿɧɮɚɪɤɬɭ, ɿɧɫɭɥɶɬɭ... ɏɿɛɚ ɰɶɨɝɨ ɡɚɦɚɥɨ? Ⱥ ɹ ɰɟ ɪɨɛɥɸ. Ȼɟɡ ɥɿɤɿɜ. - ɓɢɪɟ ɫɩɚɫɢɛɿ ɜɚɦ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɦɟɧɟ ɧɚ ɫɜɨʀ ɤɭɪɫɢ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɤɭɪɫɢ ɹ ɬɨɞɿ ɜɜɚɠɚɥɚ ɲɚɪɥɚɬɚɧɫɬɜɨɦ. ȱ ɪɚɩɬɨɦ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɚɫ ɩɪɢɯɨɞɠɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɚɯɨɞɠɭ ɞɨ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɸɪɨ, ɚ ɨɞɧɚ ɡ ɞɪɭɤɚɪɨɤ ȼɿɪɚ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɦɚɲɢɧɰɿ ɿ ɝɨɥɨɫɢɬɶ. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɢɦ ɠɟ ʀɣ

ɱɿ, ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ ɽ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ, ɦɨɠɟ, ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɟ. — Ɍɚɤ, ɦɨɹ ɛɚɛɭɫɹ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɍɟɪɟɧɬɿʀɜɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɥɚ ɥɸɞɟɣ, ɫɜɨʀ ɫɟɤɪɟɬɢ ɡɚɛɪɚɥɚ ɜ ɦɨɝɢɥɭ (ɜ 1947 ɪɨɰɿ ɜɦɟɪɥɚ ɜɿɞ ɝɨɥɨɞɭ). — ɇɭ ɨɬ. ɍ ɜɚɫ, ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɩɪɨɤɢɧɭɥɚɫɹ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɟɞɤɿɜ. Ⱥɥɟ ɞɨ ɩɨɪɢ, ɞɨ ɱɚɫɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɹ. Ⱥ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ ɰɟ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɠɢɬɬɽɜɿ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɹɤɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɡɚɤɭɩɨɪɢɥɚ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɰɟɧɬɪɢ. Ȳɯ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢ. ɐɟ ɣ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. — Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ȼɢ — ɦɚɝ. Ɇɚɝɿɹ ɹɤɢɦɢɫɶ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɚɲɢɯ ɤɭɪɫɿɜ. ȱ ɬɭɬ ɹ ɜ ɬɭɩɢɤɭ. Ʉɨɥɢ ɦɨɜɚ ɩɪɨ ɩɪɢɫɬɪɿɬ, ɧɚɜɪɨɱɟɧɧɹ, ɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɫɬɢɫɤɚɸɫɶ. ɓɨ ɩɨɪɨɛɢɲ? Ɇɢ ɜɫɿ — ɞɿɬɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱥ ɦɨɽ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɟ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɞɭɫɿ, ɜɫɟ ɰɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽ, ɹɤ ɡɚɛɨɛɨɧɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɤɨɥɢ ɰɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɿɧɮɟɤɰɿɹɦɢ, ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɯɜɨɪɿɬɢ ɜɿɞ ɱɨɝɨɫɶ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ, ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɯɬɨɫɶ ɧɚ ɬɟɛɟ ɧɟ ɬɚɤ ɝɥɹɧɭɜ ɱɢ ɫɤɚɡɚɜ ɧɟɞɨɛɪɟ ɫɥɨɜɨ. — ɏɨɱ ɹɤ ɛɢ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ ɦɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ, ɜɨɧɨ ɽ. ɇɚɲɿ ɛɚɛɭɫɿ ɣ ɞɿɞɭɫɿ «ɩɨɝɚɧɟ» ɨɤɨ ɜɢɹɜ"ЖУРНАЛІСТ

ɥɹɥɢ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɜɿɞɪɚɡɭ. ə ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɬɨɱɧɨ ɦɨɠɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɚ ɦɚɝɿɱɧɚ ɞɿɹ ɱɢ «ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɿɧɮɟɤɰɿɹ» ɦɚɥɚ ɦɿɫɰɟ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɢɧɿ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɠɢɬɢ, ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ ɩɨɤɢɧɟ ɰɟɣ ɫɜɿɬ (ɧɚɜɿɬɶ, ɩɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɦɨɠɭ ɰɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ), ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɚɛɢ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɜɿɤ ɥɸɞɢɧɢ. — Ɏɚɧɬɚɫɬɢɤɚ ɬɚ ɣ ɝɨɞɿ! ɏɨɱɚ... ɩɪɢɝɚɞɭɸ: ɱɚɫɬɨ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸ ɥɸɞɢɧɭ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɬɪɟɛɚ ɜɿɞɿɣɬɢ ɩɨɞɚɥɿ. — ɇɭ ɨɬ ɛɚɱɢɬɟ... ɉɪɨɫɬɨ ɦɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɡɧɚɽɦɨ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɟɦɨ. Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɜɱɢɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɧɹɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ «ɿɧɮɟɤɰɿʀ», ɯɨɞɿɧɧɹ ɯɜɨɪɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨ ɥɿɤɚɪɹɯ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɛɟɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ. — Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɝɿʀ — ɬɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɹɬɬɹ “ɿɧɮɟɤɰɿɣ”, ɩɪɨ ɹɤɿ ɦɨɜɚ? — Ɂɜɢɱɚɣɧɨ. ȼɢ, ɦɚɛɭɬɶ, ɡɧɚɽɬɟ, ɳɨ ɯɜɨɪɨɦɭ ɧɚ ɹɱɦɿɧɶ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɭɥɸ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɪɢɦɨɜɤɨɸ («əɱɦɟɧɶ, ɹɱɦɟɧɶ, ɧɚ ɬɟɛɟ ɤɭɤɢɲ. ɑɬɨ ɯɨɱɟɲɶ, ɬɨ ɤɭɩɢɲɶ». Ʉɭɩɢ ɫɟɛɟ ɬɨɩɨɪɨɤ, ɪɭɛɢ ɫɟɛɹ ɩɨɩɟɪɺɤ»). — ȱ ɹɱɦɿɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ? — Ɍɚɤ. — Ⱥ ɹɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ? — Ɉɰɟ ɿ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɦɚɝɿɹ. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ʀʀ ɞɿʀ ɧɟ ɜɢɜɱɟɧɨ. Ⱥɛɨ: ɭ ɜɚɫ ɛɨɪɨɞɚɜɤɢ. ɇɚ ɫɬɿɧɭ ɜɚɲɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ ɩɚɞɚɽ ɫɜɿɬɥɨ ɜɿɞ ɡɦɟɧɲɭɜɚɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ. ɋɿɦ ɪɚɡɿɜ ɩɪɨɜɟɞɿɬɶ ɪɭɤɨɸ ɩɨ ɫɬɿɧɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ — ɧɚɞ ɛɨɪɨɞɚɜɤɨɸ. ɇɚ ɜɨɫɶɦɢɣ ɞɟɧɶ ɜɨɧɚ ɡɝɢɧɟ. ɍ ɦɚɝɿʀ ɧɟɦɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɝɨ. Ⱥɥɟ ɜɫɿ ɞɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɮɚɡɚɦɢ ɦɿɫɹɰɹ. Ⱦɨɛɪɟ ɞɿɥɨ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɥɨɞɢɣ ɦɿɫɹɰɶ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɡɥɟ — ɧɚɜɩɚɤɢ. ə ɠ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɫɿɦ ɛɚɠɚɸ ɛɭɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ, ɦɨɥɨɞɢɦɢ, ɤɪɚɫɢɜɢɦɢ ɣ ɤɨɯɚɧɢɦɢ. Ɉɬɨɠ, ɠɢɜɿɬɶ ɞɨɜɝɨ ɿ ɪɚɞɿɫɧɨ! Ɋ. S. Ʉɨɥɢ ɰɿ ɪɹɞɤɢ ɛɭɥɢ ɜɠɟ ɧɚɩɢɫɚɧɿ, ɜɢɩɚɜ ɫɧɿɝ, ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡɢɦɚ, ɧɚɫ ɱɟɤɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɭɞɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. ȱ ɹ ɡɝɚɞɚɥɚ ɨɞɢɧ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɪɟɰɟɩɬ, ɡɚɩɢɫɚɧɢɣ Ʌɿɞɿɽɸ Ʌɹɧɝɚɫ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɤɚɲɥɸ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɦɟɪɡɥɢ ɚɛɨ ɜɿɞɱɭɥɢ, ɳɨ ɧɚɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɳɨɫɶ ɧɟɩɪɢɽɦɧɟ (ɩɟɪɲɢɬɶ ɭ ɝɨɪɥɿ, ɧɟɠɢɬɶ ɬɨɳɨ), ɜɿɡɶɦɿɬɶ ɩɨ ɱɚɣɧɿɣ ɥɨɠɰɿ ɤɜɿɬɿɜ ɥɢɩɢ ɬɚ ɡɜɿɪɨɛɨɸ, ɥɢɫɬɹ ɦɚɬɢ ɣ ɦɚɱɭɯɢ, ɛɟɪɟɡɨɜɢɯ ɛɪɭɧɶɨɤ, ɡɚɥɢɣɬɟ 0,5 ɥ ɜɨɞɢ, ɤɢɩ’ɹɬɿɬɶ ɧɚ ɫɥɚɛɤɨɦɭ ɜɨɝɧɿ 15 ɯɜ. Ⱦɨɪɨɫɥɨɦɭ ɩɢɬɢ ɩɨ ɩɿɜɫɤɥɹɧɤɢ, ɩɿɞɥɿɬɤɭ ɩɨ ɫɬɨɥɨɜɿɣ ɥɨɠɰɿ, ɞɢɬɢɧɿ — ɩɨ ɱɚɣɧɿɣ. ɉɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɿɱ. Ɇɨɠɧɚ ɡ ɦɟɞɨɦ ɱɢ ɰɭɤɪɨɦ. Ɉɬɨɠ, ɥɿɤɭɣɬɟɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ! Ʉɢʀɜ. У К РА Ї Н И "

ЖУРНАЛІСТ АЛАН ЧУМАК

ТЕЖ ІШОВ ДО ЕКСТРАСЕНСІВ, ЩОБ ДОВЕСТИ ЇХНЄ ШАРЛАТАНСТВО

37


ПОСМІХНІТЬСЯ

“Я їм свисну !..” ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȱȼɑȿɇɄɈ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ

Ȼɚɛɚɤ ɜɿɞɱɭɜ ɪɿɡɤɢɣ ɲɬɭɪɯɚɧ ɭ ɥɿɜɢɣ ɛɿɤ ɿ ɪɨɡɩɥɸɳɢɜ ɫɤɥɟɽɧɿ ɡɢɦɨɜɨɸ ɫɩɥɹɱɤɨɸ ɨɱɿ. - ɍ ɱɿɦ ɪɿɱ? ɉɨɱɚɜɫɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɬɨɩ? ɑɢ, ɦɨɠɟ, ɜɿɣɧɚ ɡ ɿɧɨɩɥɚɧɟɬɹɧɚɦɢ ? Ȼɚɛɚɱɢɯɚ, ɹɤɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɛɭɞɢɥɚ, ɿɪɨɧɿɱɧɨ ɫɤɪɢɜɢɥɚɫɹ. - ȼɫɬɚɜɚɣ, ɝɨɥɭɛɟ, ɛɨ ɩɪɨɫɩɢɲ ɿ ɰɚɪɫɬɜɿɽ ɧɟɛɟɫɧɟ... Ɍɨɛɿ ɚɛɢ ɥɚɩɭ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭ ɬɚ ɯɪɨɩɿɬɢ... ȱɱ, ɥɟɞɚɳɨ ! - ɋɤɚɡɢɥɚɫɹ ɫɬɚɪɚ ɬɚ ɣ ɝɨɞɿ ! – ɩɿɞɜɢɳɢɜ ɝɨɥɨɫ ɝɥɚɜɚ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɩɨɥɿ ɳɟ ɥɟɠɚɜ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɫɧɿɝ, ɚ ɦɨɪɨɡ ɬɪɿɳɚɜ ɝɪɚɞɭɫɿɜ ɩɿɞ ɬɪɢɞɰɹɬɶ. - ɏɨɱɚ ɛ ɝɥɹɧɭɥɚ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪ, ɩɟɪɲ, ɧɿɠ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢ ɦɟɧɿ ɫɟɥɟɡɿɧɤɭ... Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɛɟɪɟɡɧɹ - ɰɿɥɿɫɿɧɶɤɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ! - Ɍɢ ɛɚ ! - ɜɢɛɭɯɧɭɥɚ ɪɨɡɥɸɱɟɧɚ Ȼɚɛɚɱɢɯɚ. – Ɂɧɚɣɲɨɜɫɹ ɩɪɨɯɜɟɫɨɪ... Ȼɚɛɚɤ ɫɟɪɞɢɬɨ ɩɨɜɨɪɭɲɢɜ ɫɜɨʀɦɢ ɜɭɫɚɦɢ. - ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɧɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɤɧɢɠɟɱɤɢ ɩɨɱɢɬɭɸ... Ɉɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “Ɇɿɫɹɰɟɥɿɤ” ȼɚɫɢɥɹ ɋɤɭɪɚɬɿɜɫɶɤɨɝɨ...ɑɭɜɚɥɚ ɩɪɨ ɬɚɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ?... ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɿɣ ɬɚɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ - ɩɪɨɫɢɧɚɬɢɫɹ ɬɚ ɫɜɢɫɬɿɬɢ ɛɚɛɚɤɨɜɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ. Ɂɚɬɹɦɢɥɚ? Ɍɚ ɳɨ ɡ ɬɨɛɨɸ ɝɨɜɨɪɢɬɢ? Ɍɢ ɜ ɦɟɧɟ ɛɚɛɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɥɢɯɚ, ɚɥɟ ɣ ɦɚɥɨɝɪɚɦɨɬɧɚ... ɉɪɨɬɟ ɧɚɭɤɨɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ Ȼɚɛɚɱɢɯɭ ɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ ɝɧɭɬɢ ɫɜɨɸ ɥɿɧɿɸ. - Ɍɚ ɱɢɬɚɥɚ ɹ ɬɨɣ “Ɇɿɫɹɰɟɥɿɤ”! ȱ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ... ɇɚɲɚ ɧɚɭɤɚ ɜɿɞɫɬɚɥɚ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ. Ɉɧ ɜ Ⱥɦɟɪɢɰɿ!.. Ɍɚɤɢɯ, ɹɤ ɬɢ, ɬɚɦ ɛɭɞɹɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɹɤɪɚɡ ɭ ɥɸɬɨɦɭ. ɋɚɦɚ ɛɚɱɢɥɚ ɩɨ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɭ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɛɚɛɚɤɚɦ ɜɿɪɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɚɦ... - ɏɚ ɿ ɳɟ ɪɚɡ ɯɚ! – ɩɨɯɢɬɚɜ ɝɨɥɨɜɨɸ ɛɚɛɚɤ. - ȼ Ⱥɦɟɪɢɰɿ... ɍ ɧɚɫ, ɦɭɲɭ ɬɨɛɿ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɣ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɣ ɿɧɲɚ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɚ ɡɨɧɚ, ɿɧɲɿ ɛɿɨɪɢɬɦɢ...

38

- ȼɢ ɩɨɞɢɜɿɬɶɫɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ! – ɜɡɹɥɚɫɹ ɥɚɩɚɦɢ ɜ ɛɨɤɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɨɡɥɸɱɟɧɚ Ȼɚɛɚɱɢɯɚ. - Ƀɨɦɭ ɞɨ ɥɚɦɩɨɱɤɢ, ɳɨ ɒɬɚɬɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ... ȼɫɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɦɿɣ ɞɨɪɨɝɢɣ. Ɍɟɩɟɪɟɱɤɢ ɬɪɟɛɚ ɜɢɫɜɢɫɬɭɜɚɬɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɬɚɤ, ɹɤ ɰɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɡɚ ɨɤɟɚɧɨɦ... Ⱥɥɟ Ȼɚɛɚɤ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɛɿɤ. - ɋɩɚɫɢɛɿ ɡɚ ɥɟɤɰɿɸ. Ⱥɥɟ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭ ɫɜɨɸ ɡɚɤɨɧɧɭ ɡɢɦɨɜɭ ɫɩɥɹɱɤɭ... Ɇɿɠ ɿɧɲɢɦ, ɡ ɬɿɽʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɞɨ ɧɚɫ ɩɪɢɩɥɢɜɥɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɢ. ɇɚɲɿ ɲɤɨɥɹɪɢɤɢ, ɹɤ ɬɨɛɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɜɠɟ ɤɨɥɸɬɶɫɹ ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ. Ⱥ ɪɹɞɨɦ ɡɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚɦɢ ɭ ɪɚɧɰɿ ɧɨɫɹɬɶ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɝɭɦɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ... ɇɚɱɯɚɜ ɹ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ! ɑɭɜɚɥɚ ɩɪɨ ɩɪɢɰɿɥɶɧɭ ɫɬɪɿɥɹɧɢ-

ɧɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ? ȱ ɩɨɬɿɦ ɰɿ, ɹɤ ʀɯ... ɉɨɞɜɿɣɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ! ȱɧɲɢɯ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɦɟɪɬɧɨʀ ɤɚɪɢ ɡɚ ɩɟɬɟɥɶɤɢ ɛɟɪɭɬɶ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɫɤɚɫɭɣɬɟ, ɬɨ ɧɟɝɭɦɚɧɧɨ... Ⱥ ɫɚɦɿ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɫɬɿɥɟɰɶ ɥɸɞɟɣ ɫɚɞɠɚɸɬɶ. - Ɉɬɠɟ, ɬɚɤ, - ɧɚɜɢɫɥɚ ɧɚɞ Ȼɚɛɚɤɨɦ ɝɪɿɡɧɚ Ȼɚɛɚɱɢɯɚ. – əɤɳɨ ɬɢ ɧɟ ɩɪɢɩɢɧɢɲ ɛɚɡɿɤɚɧɧɹ ɿ ɧɟ ɜɢɥɿɡɟɲ ɿɡ ɧɨɪɢ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɢ, ɹ ɡ ɬɨɛɨɸ ɪɨɡɥɭɱɭɫɹ ! Ȼɿɥɹ ɧɚɲɨʀ ɨɫɟɥɿ ɜɠɟ ɬɨɜɩɥɹɬɶɫɹ ɜɱɟɧɿ, ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ... ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – ɧɚɜɿɬɶ ɡɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡ ɉɿ ɉɿ ɋɿ. Ɍɢ ɯɨɱ ɪɨɡɭɦɿɽɲ, ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ɯɭɬɨɪɹɧɫɶɤɿ, ɱɢ ɬɨ ɛ ɩɚɤ, ɜɭɡɶɤɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɪɢɜɚɽɲ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɡɚɯɿɞ ? ɋɜɢɫɧɢ ɜɠɟ ʀɦ ! ɓɨ ɬɟɛɟ - ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɩɨɦɟɧɲɚɽ ? - Ƚɚɪɚɡɞ, ɡɥɨɜɿɫɧɨ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ Ȼɚɛɚɤ. – ə ʀɦ ɫɜɢɫɧɭ !

“Геніально!”

Як він не кріпився, а на третій сторінці рукопису таки заснув. І приверзлося – нібито його, завідувача відділу сучасної прози, викликав головний редактор. - ɇɭ ɹɤ ɬɚɦ ɪɨɦɚɧ Ʌɟɜɱɭɤɚ ? - Ƚ...ɧɨ, - ɱɟɫɧɨ ɫɤɚɡɚɜ ɋɬɟɩɚɧ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱ. – Ɍɚɤɭ ɧɭɞɶɝɭ ɦɨɠɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɯɿɛɚ ɳɨ ɹɤ ɫɧɨɞɿɣɧɟ... - ȼɢ, - ɩɿɞɜɿɜɫɹ ɡ ɤɪɿɫɥɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ, - ɜɢɛɢɪɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚ... ɇɚɫɬɿɥɶɤɢ ɦɟɧɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɬɚɦ ɩɿɞɧɹɬɨ ɞɭɠɟ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɭ ɬɟɦɭ... Ʌɟɜɱɭɤɚ ɦɢ ɩɥɚɧɭɽɦɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɧɨɦɟɪ... ȼɫɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ! ɉɪɢɦɿɬɢɜɧɚ ɲɟɮɨɜɚ ɩɢɫɚɧɢɧɚ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɉɪɟɦɿɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ. Ⱥ ɡɚɩɪɚɜɥɹɽ ɬɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɞɪɭɠɢɧɚ Ʌɟɜɱɭɤɚ. Ɉɬɠɟ, ɰɶɨɝɨ ɝɪɚɮɨɦɚɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ... Ɍɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɬɪɚɩɢɥɢ! ɋɬɟɩɚɧ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱ ɜɚɦ ɩɨɤɚɠɟ ! ȼɿɧ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶɫɹ ɫɜɹɬɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ !.. "ЖУРНАЛІСТ

Ʌɹɩɧɭɜɲɢ ɨɛ ɫɬɿɥ ɪɭɤɨɩɢɫɨɦ ɬɚɤ, ɳɨ ɧɚ ɧɨɫɿ ɜ ɲɟɮɚ ɩɿɞɫɤɨɱɢɥɢ ɨɤɭɥɹɪɢ, ɜɿɧ ɡ ɭɫɿɽɸ ɩɪɹɦɨɬɨɸ ɜɿɞɪɿɡɚɜ : - Ɍɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɦɿɣ ɬɪɭɩ... Ƚɨɞɿ ɡɚɫɦɿɱɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ! - ɋɬɟɩɚɧɟ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱɭ ! ɧɚɫɭɧɭɜɫɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɝɨɥɨɜɪɟɞ. – Ɉɩɚɦ”ɹɬɚɣɬɟɫɹ... Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɯɨɱɚ ɛ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɩɟɧɫɿɣɧɢɣ ɜɿɤ ... - ɏɨɱɟɬɟ ɜɢɬɭɪɢɬɢ ɦɟɧɟ? ɇɚɱɯɚɬɢ! Ⱦɚɣɬɟ ɦɟɧɿ ɩɚɩɿɪɟɰɶ - ɿ ɹ ɜɚɦ ɧɚɦɚɥɸɸ ɰɟ “ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ” ɯɨɱ ɡɚɪɚɡ... Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɲɜɢɞɟɧɶɤɨ ɩɪɨɫɬɹɝɧɭɜ ɱɢɫɬɢɣ ɚɪɤɭɲ. Ɍɚ ɩɪɨɬɟ ɜ ɰɸ ɦɢɬɶ ɡɚɫɬɪɨɱɢɜ ɬɟɥɟɮɨɧ. ȱ... ɋɬɟɩɚɧ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱ ɩɪɨɤɢɧɭɜУ К РА Ї Н И "

ȱ, ɜɢɥɿɡɲɢ ɧɚɞɜɿɪ, ɬɚɤ ɫɜɢɫɧɭɜ, ɳɨ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɜɫɿ ɩɚɧɿ ɬɚ ɩɚɧɨɜɟ. Ⱥ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɡ ɉɿ ɉɿ ɋɿ ɡɥɹɤɚɧɨ ɩɪɨɛɟɥɶɤɨɬɿɜ : - Ɋɚɫɮɟ ɟɬ-ɬ-ɬɨ ɩɚɩɚɤ ? ȿɬ-ɬɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɿɣ ɫɚɥɨɮɟɣ-ɪɚɫɩɨɣɧɿɤ ! Ȼɚɛɚɤ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɜ ɧɨɪɭ. ȼɿɞɬɚɤ ɩɪɟɫɚ ɬɚ ɜɱɟɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚ ɩɨɱɚɥɢ ɝɚɞɚɬɢ : ɞɨ ɱɨɝɨ ɛ ɬɨ, ɬɚɤɢɣ ɜɢɫɨɤɨɞɟɰɢɛɟɥɶɧɢɣ ɫɜɢɫɬ? əɤ ɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɜɪɨɞɢɥɨɫɹ ɬɪɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀ. ɉɟɪɲɢɣ – ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɥɿɬɚ ɡɚɦɟɬɟ ɫɧɿɝɨɦ Ⱥɮɪɢɤɭ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɟ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɩɟɪɟɣɞɟ ɜɿɞ ɋɒȺ ɞɨ Ɋɨɫɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɪɿɡɤɨ ɡɪɨɫɬɭɬɶ ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɢɛɿɪɫɶɤɿ ɜɚɥɹɧɤɢ. Ⱦɪɭɝɢɣ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɥɿɝɚɪɯɢ ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɫɜɨʀ ɦɿɥɶɹɪɞɢ ɡ ɨɮɲɨɪ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɡɛɚɧɤɪɭɬɭɽ ɜɫɹ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɮɟɪɚ. ȱ ɬɪɟɬɿɣ - ɧɚɲɚ ɡɛɿɪɧɚ ɡ ɮɭɬɛɨɥɭ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɟɪɲɨɫɬɿ ɬɚɤɢ ɜɢɝɪɚɽ ɭ ɡɛɿɪɧɨʀ ɡ Ƚɚɥɚɩɚɝɨɫɶɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɧɚ ɫɭɩɟɪɤɨɦɩ‘ɸɬɟɪɿ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɨɞɢɧ. ɉɪɨ ɭɫɩɿɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɲɤɿɪɹɧɨɝɨ ɦ‘ɹɱɚ. Ɍɚɤ ɳɨ ɧɿɱɨɝɨ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ. Ʉɨɥɢ ɣ ɬɪɟɛɚ ɞɨ ɱɨɝɨɫɶ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ, ɬɨ ɞɨ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ.

ɫɹ. Ɍɟɥɟɮɨɧ (ɣɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ !) ɚɠ ɩɿɞɫɤɚɤɭɜɚɜ. ȼɡɹɜɲɢ ɬɪɭɛɤɭ, ɡɚɜɩɪɨɡɨɸ ɦɢɬɬɸ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɪɟɚɥɿɣ. ȼɢɤɥɢɤɚɜ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ! ... Ʌɟɞɶ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜɲɢ ɩɨɪɿɝ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ, ɋɬɟɩɚɧ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱ ɩɨɱɭɜ: - ɇɭ, ɹɤ ɬɚɦ ɪɨɦɚɧ Ʌɟɜɱɭɤɚ? - Ƚɟɧɿɚɥɶɧɨ! – ɜɢɝɭɤɧɭɜ ɡɚɜɩɪɨɡɨɸ, ɛɟɪɟɠɧɨ ɩɨɤɥɚɜɲɢ ɧɚ ɫɬɿɥ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɨɫɬɨɝɢɞɥɢɣ ɪɭɤɨɩɢɫ. ɓɨ ɦɨɜɚ, ɳɨ ɫɸɠɟɬ... əɤ ɪɨɡɝɨɪɧɭɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɤɥɟʀɥɨ ɬɟɛɟ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ. ɇɿɛɢ ɨɬɨ ɫɤɨɬɱɟɦ... - Ɉɬɨ ɠ ɛɨ ! Ʌɟɜɱɭɤ ɝ... ɧɚ ɧɟ ɧɚɩɢɲɟ... Ɉɬɠɟ, ɫɬɚɜɢɬɢɦɟɦɨ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ? - ɉɪɨ ɳɨ ɦɨɜɚ? Ɍɚɤɿ ɬɜɨɪɢ ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ... - Ɉɬ ɿ ɱɭɞɨɜɨ ! ȼɿɞɞɚɜɚɣɬɟ, ɋɬɟɩɚɧɟ Ɍɟɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱɭ, Ʌɟɜɱɭɤɚ ɜ ɤɨɪɟɤɬɭɪɭ ɿ ɦɚɥɸɣɬɟ, ɯɟ –ɯɟ, ɡɚɹɜɭ ɧɚ ɩɭɬɿɜɨɱɤɭ. ȼɢɝɭɥɶɤɧɭɥɚ ɜ ɧɚɫ ɬɭɬ ɨɞɧɟɧɶɤɚ. ɍ Ɍɪɭɫɤɚɜɟɰɶ. ɉɨɦɢɥɭɽɬɟɫɹ ɝɨɪɚɦɢ, ɩɨɩ’ɽɬɟ ɜɨɞɢɱɤɭ... ȼɬɿɦ, ɱɨɝɨ ɧɚɦ ɬɹɝɧɭɬɢ ɤɨɬɚ ɡɚ ɯɜɿɫɬ ? Ɉɫɶɞɟɱɤɢ ɜɚɦ ɩɚɩɿɪɟɰɶ, ɚ ɨɫɶ ɪɭɱɤɚ... Ⱥɞɠɟ ɜɢ ɭ ɧɚɫ ɜɟɬɟɪɚɧ ! Ɍɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɪɟɛɚ ɛɟɪɟɝɬɢ, ɲɚɧɭɜɚɬɢ.


МЕДІАПРАВО

ВИТЯГ З РІШЕННЯ СУДУ

ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧ ɩɟɪɲɨʀ, ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɿ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɛɟɡ ʀʀ ɡɝɨɞɢ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɸɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜ ɪɿɲɟɧɧɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɤɨɧɿɜ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɥɢɲɟ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɨʀ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨ, ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɟɸ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀʀ ɭ ɬɚɽɦɧɢɰɿ. Ɉɫɨɛɢɫɬɢɦ ɠɢɬɬɹɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɽ ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, ɫɿɦɟɣɧɢɯ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ, ɿɧɬɢɦɧɢɯ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ɋɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ – ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɩɨɞɪɭɠɠɹɦ, ɿɧɲɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɋɿɦɟɣɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɤɨɠɧɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 4); ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɣɨɝɨ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɩ’ɹɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 5); ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ

Інформація про особисте життя чиновників: про що можна інформувати громадськість Як відомо, Конституційний Суд України 20 січня 2012 року ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. Підставою для розгляду справи, зазначив суд, є практична необхідність у з’ясуванні та офіційній інтерпретації положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України. Жашківська райрада звернулася до Конституційного Суду з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України в аспекті таких питань: – що слід розуміти під інформацією про особисте і сімейне життя, зокрема, чи належить така інформація до конфіденційної інформації про особу; – чи є збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу втручанням в її особисте і сімейне життя. Потреба в офіційному тлумаченні вказаних положень Конституції України автор клопотання обґрунтовує наявністю практичної необхідності у їх з’ясуванні та офіційній інтерпретації з метою забезпечення конституційного порядку у сфері реалізації конституційних прав на інформацію та невтручання в особисте і сімейне життя людини, зокрема, посадової особи. Звертаємо увагу колег саме на цей момент: позивача цікавлять, перш за все, юридичні аспекти збирання, зберігання та оприлюднення інформації про ПОСАДОВИХ ОСІБ. Що ж вирішив Конституційний Суд? За повним текстом рішення у справі № 1-9/2012 від 20 січня 2012 року (№ 2-рп/2012) відсилаємо колег до сайту http:// www.ccu.gov.ua. Сьогодні ж пропонуємо витяг з рішення і коментарі медіа-юристів. ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ʀɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɫɜɚɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɭ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɫɬɚɬɬɿ 7) ɬɚ ɿɧɲɟ.

(ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɲɚ ɫɬɚɬɬɿ 11 Ɂɚɤɨɧɭ ʋ 2657). Ɂɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɬɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɪɲɚ ɫɬɚɬɬɿ 20 Ɂɚɤɨɧɭ ʋ 2657).

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ

ТА ПОШИРЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ БЕЗ ЇЇ ЗГОДИ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɱɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ

"ЖУРНАЛІСТ

Ⱦɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɫɜɿɬɭ, ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɞɪɟɫɚ, ɞɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɧɚɪɨУ К РА Ї Н И "

ɞɠɟɧɧɹ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɪɭɝɚ ɫɬɚɬɬɿ 11 Ɂɚɤɨɧɭ ʋ 2657). Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɚɛɡɚɰɿ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ 1 ɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɋɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞ 30 ɠɨɜɬɧɹ 1997 ɪɨɤɭ ʋ 5-ɡɩ ɜɿɞɧɿɫ ɞɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɤɪɿɦ ɜɤɚɡɚɧɨʀ, ɳɟ ɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ʀʀ ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɧɟ ɽ ɜɢɱɟɪɩɧɢɦ. ȼɢɪɿɲɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ,

39


МЕДІАПРАВО Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɬɚɤɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɞɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ. ɉɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿɣ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɛɬɹɠɟɧɧɹ. ɉɭɛɥɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɹɤ ɫɚɦɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ – ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɜɥɚɞɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ, ɬɚɤ ɿ ʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ʀʀ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɱɚɫɬɢɧ ɩɟɪɲɨʀ, ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 24, ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɿ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɬɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɦɚɣɧɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɦɨɜɧɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɱɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɟɜɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɚɛɨ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɪɚɯɨɜɭɽ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɣ ɿɧɲɢɯ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɢɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟɠ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ʀɯ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɿ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɍɨɦɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɬɚɤɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɚɦɭ ɩɨɫɚɞɨɜɭ ɨɫɨɛɭ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɱɟɫɬɿ, ɞɿɥɨɜɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ɂɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɭ Ɋɿɲɟɧɧɿ ɜɿɞ 6 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ʋ 21-ɪɩ/2010.

40

Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɚɸɱɢ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɩɟɪɲɨʀ, ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɧɟʀ) – ɰɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɱɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɫɜɿɬɚ, ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɚɞɪɟɫɚ, ɞɚɬɚ ɿ ɦɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ

ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɢɩɢɫɢ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ (ɚɛɡɚɰ ɩɟɪɲɢɣ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 302). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 34 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɿɥɶɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɚɛɨ

ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ Є ЇЇ ПОВЕДІНКА У СФЕРІ ОСОБИСТІСНИХ, СІМЕЙНИХ, ПОБУТОВИХ, ІНТИМНИХ, ТОВАРИСЬКИХ, ПРОФЕСІЙНИХ, ДІЛОВИХ ТА ІНШИХ СТОСУНКІВ

ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɿɦ’ʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɚɛɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ, ɿɧɬɢɦɧɨɦɭ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɨɦɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ, ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɞɚɧɢɯ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ ɽ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨ-

ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɚɜɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɱɢ ɡɥɨɱɢɧɚɦ, ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɚɜ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɞɟɪɠɚɧɨʀ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨ, ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɿ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɱɟɪɩɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɫɬɚɜ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɜɿɥɶɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɢɯ ɩɪɚɜ ɧɟ

НЕМОЖЛИВО ВИГРАТИ ЖОДНУ СПРАВУ, ЯКЩО ВОНА ЗАЧІПАЄ ІНТЕРЕСИ ВИСОКОПОСАДОВЦІВ

ɲɢɪɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ʀɯ ɡɝɨɞɨɸ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɩɟɪɲɨɸ, ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 34 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɭɦɤɢ ɿ ɫɥɨɜɚ, ɧɚ ɜɿɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ; ɤɨɠɟɧ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɜɿɥɶɧɨ ɡɛɢɪɚɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɭɫɧɨ, ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ – ɧɚ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ. ɐɢɦ "ЖУРНАЛІСТ

ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɞɭɯɨɜɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɡɚɤɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿɧɲɢɯ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɚɛɡɚɰ ɞɪɭɝɢɣ ɫɬɚɬɬɿ 5 Ɂɚɤɨɧɭ ʋ 2657), ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɿ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 5. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 34 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ У К РА Ї Н И "

ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɹɤ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɨɛɨɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ɉɫɧɨɜɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɱɟɪɩɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɿɽʀ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ). Ɍɚɤɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɽ: ɡɝɨɞɚ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɟʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɡɝɨɞɢ, ɜɢɩɚɞɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱦɚɸɱɢ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɱɚɫɬɢɧ ɩɟɪɲɨʀ, ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɪɭɝɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 34 ɰɿɽʀ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɿɣɲɨɜ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɛɟɡ ʀʀ ɡɝɨɞɢ ɽ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹɦ ɜ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɬɚ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 147, 150, 153 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɬɹɦɢ 51, 62, 63, 66, 67, 69, ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɟɪɲɨɸ ɫɬɚɬɬɿ 95 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ“, Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɢ ɪ ɿ ɲ ɢ ɜ: 1. ȼ ɚɫɩɟɤɬɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɩɟɪɲɨʀ, ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 32, ɱɚɫɬɢɧ ɞɪɭɝɨʀ, ɬɪɟɬɶɨʀ ɫɬɚɬɬɿ 34 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚɤ: – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ ɨɫɨɛɢ ɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ/ɚɛɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɩɨɞɿʀ, ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɬɨɳɨ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɨɛɨɸ ɬɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ʀʀ ɫɿɦ’ʀ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,


МЕДІАПРАВО ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚɽ ɩɨɫɚɞɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. Ɍɚɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɽ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɸ; – ɡɛɢɪɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɨɛɭ ɛɟɡ ʀʀ ɡɝɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɽ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹɦ ɜ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɟ ɠɢɬɬɹ. Ɍɚɤɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɿ ɥɢɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ.

КОМЕНТАРІ МЕДІАЮРИСТІВ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɟɞɿɚ ɩɪɚɜɚ (ȱɆɉ) Ɍɚɪɚɫ ɒȿȼɑȿɇɄɈ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɝɪɚɬɢ ɠɨɞɧɭ ɫɩɪɚɜɭ ɳɨɞɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɡɚɱɿɩɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ «Ɍɟɥɟɤɪɢɬɢɤɚ». Ɂɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɰɟ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɫɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɨɡɨɜɨɦ ɋɟɪɝɿɹ Ʌɟɳɟɧɤɚ ɞɨ ȼɢɲɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɦɨɜɭ ɧɚɞɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɰɿɧɭ, ɡɚ ɹɤɭ ȼɿɤɬɨɪ əɧɭɤɨɜɢɱ ɜɢɤɭɩɢɜ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɞɿɥɹɧɤɭ ɜ «Ɇɟɠɢɝɿɪ'ʀ». «ɋɭɞ, ɜɢɧɨɫɹɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɚɣɨɧɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɪɨɛɢɬɶ ɧɚ ɩ'ɹɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɠɢɬɬɹ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ) ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɡɟɦɟ-

ɋɉȱȼɑɍȼȺȯɆɈ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɿɚɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɜɿ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɆȺɅȱȯɇɄɈ Ⱥ.Ɇ. ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɹɠɤɨʀ ɜɬɪɚɬɢ - ɫɦɟɪɬɿ ɛɚɬɶɤɚ

Ɇɢɤɨɥɢ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ.

ɥɶɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ Ɋɚɞɢ ȯɜɪɨɩɢ. ȱ ɠɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɧɟ ɡɝɚɞɭɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɧɨɪɦɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɹɤɚ ɩɪɹɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɢɬɨɸ. ɉɟɪɟɣɲɥɚ ɡɟɦɥɹ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɭ - ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, - ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɚ. Ȼɨ ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ», - ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɡɨɜɨɦ ȱɆɉ, ɹɤɨɦɭ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ ɜɿɞɦɨɜɢɥɨ ɜ ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɰɟ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɚɦ ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. Ɍɚɪɚɫ ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɧɚɝɚɞɚɜ, ɳɨ ɨɞɧɟ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɿ ɩɪɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ

ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɣ ɿɦɟɧɚ ɬɚ ɤɨɩɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɡɚɲɤɨɞɢɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɚɫɨɜɨ ɰɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ, ɞɨɞɚɜ ɩɚɧ ɒɟɜɱɟɧɤɨ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɨɧɨ ɞɚɜɚɬɢɦɟ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ».

Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɫɤɚɡɚɜ ɧɿɱɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɜɨʀɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɉɪɨ ɰɟ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿɣ ɪɨɡɦɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ «ɀɍ» ɸɪɢɫɬ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ɋɨɦɚɧ ȽɈɅɈȼȿɇɄɈ.

Ɉɞɧɚɤ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɢɦ ɪɨɡ‘ɹɫɧɟɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ: ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɭɜɚɝɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɱɚɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɰɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ. ɍ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɋɍ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɫɮɟɪɭ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɞɦɿɪɧɨ, ɯɨɱɚ ɜ ɪɟɡɨɥɸɬɢɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɰɟ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ. Ɋɨɦɚɧ Ƚɨɥɨɜɟɧɤɨ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɬɟɩɟɪ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚɦ, ɦɟɞɿɚ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɜɧɿɲɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦɟɣ ɩɨɫɚɞɨɜɰɿɜ, ɞɨɜɨɞɢɬɢ, ɳɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɚɜ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɬɨɳɨ. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɥɚ Ɇɚɪɿɹ ȼȺɅȿɊ‘ȯȼȺ.

Рубрику веде головний юрисконсульт НСЖУ Тетяна КОТЮЖИНСЬКА

Гонорар журналістам – виплата не обов‘язкова

Ɍɟɬɹɧɚ ɄɈɌɘɀɂɇɋɖɄA, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɸɪɢɫɬɤɨɧɫɭɥɶɬ ɇɋɀɍ

ȼ

ɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɁɆȱ (ɩɪɟɫɭ) ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” ɬɚ “ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ”, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ - ɪɟɞɚɤɰɿʀ) ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɿ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɢɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɫɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɧ ɿ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɦɚɽ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɓɨɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ (ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ) ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɽ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ – ɦɿɫɰɟɜɚ ɪɚɞɚ. Ɂɝɿɞɧɨ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ» "ЖУРНАЛІСТ

Просимо роз‘яснити вмотивованість стимулювання праці журналістів в комунальних ЗМІ у вигляді гонорару (роялті). Редактор газети «Хлібороб» Ігор Захаров, заступник редактора Микола Шкурко, завідувач відділу Юрій Бондаренко (Харківська область). (ɫɬɚɬɬɹ 14) ɪɨɡɦɿɪɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɞɚɜɚɥɢɫɹ ɪɨɡ‘ɹɫɧɟɧɧɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɨɧɨɪɚɪɿɜ, ɬɨ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ, ɬɨɦɭ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɿ ɩɪɨ ɧɢɯ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɿ ɣɬɢɫɹ ɧɟ ɦɨɠɟ. ɇɚ ɬɢɯ ɠɟ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ ɝɨɧɨɪɚɪɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɧɫɿʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿ. У К РА Ї Н И "

Ȼɭɞɶ ɹɤɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ “ɉɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ”, ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ȯ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɿ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ. Ɇɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɧɚɞɛɚɜɤɢ – ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɟɦɿʀ ɬɨɳɨ. Ɋɨɡɦɿɪ ɰɢɯ ɧɚɞɛɚɜɨɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɟɞɚɤɰɿʀ – ɪɟɞɚɤɬɨɪ. ɓɟ ɧɚɞɛɚɜɤɢ ɿ ɩɪɟɦɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɿɸɱɢɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿ-

41


МЕДІАПРАВО ɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ”, ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɬɚɰɿɸ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ) ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ. Ɉɛɫɹɝ ɞɨɬɚɰɿʀ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚ ɫɟɫɿʀ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɪɚɞɢ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɥɚɞɧɿ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɚɩɟɪɭ, ɧɚ ɞɪɭɤ. Ʉɨɲɬɢ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɡɚɪɨɛɥɹɽ ɫɚɦɚ. ɉɪɨɬɟ, ɽ ɣ ɬɚɤɿ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɨɜɱɚɧɫɶɤɨʀ ɝɚɡɟɬɢ «ɏɥɿɛɨɪɨɛ», ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ. Ɍɚɤɨɠ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɡɚɪɩɥɚɬɢ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɚɛɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ, ɚɛɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɡɦɿɪɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɟɦɿʀ ɬɨɳɨ, ɳɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ȱ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬɢ ɝɨɧɨɪɚɪɿɜ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɟ ɞɟ-ɧɟɛɭɞɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ. Ɂɚɤɨɧɨɦ “ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɩɥɚɬɚ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɬɜɿɪ ɽ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨɸ. Ⱥɥɟ ɬɜɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ – ɬɿ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ (ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɚɜɬɨɪɚ) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɹɤɚ ɽ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɜɨɪɭ.

Ɇɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ – ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɫɩɥɚɱɭɽ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ. Ɂɚ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɬɜɿɪ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɨɩɥɚɬɚ ɧɟ ɽ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɨɸ. Ɂɚ ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɭ ɩɪɚɰɸ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɟ ɝɨɧɨɪɚɪ, ɚ, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɧɚɞɛɚɜɤɭ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ.

НАЙЧАСТІШЕ ВЛАДНІ СПІВЗАСНОВНИКИ ВИДІЛЯЮТЬ КОШТИ НА ПРИДБАННЯ ПАПЕРУ, НА ДРУК

ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ (ɪɨɹɥɬɿ) ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ» (N 72 ɜɿɞ 18 ɫɿɱɧɹ 2003 ɪ.) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɬɟɣ 15 ɿ 37 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ" ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɝɨɧɨɪɚɪɿɜ (ɪɨɹɥɬɿ). Ɂɜɟɪɧɿɬɶ ɭɜɚɝɭ: ɫɬɚɜɤɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ (ɪɨɹɥɬɿ) ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜɿɞ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɡ ɬɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɦɚɽ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɥɢ ɿ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ (ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ) ɩɪɨ ɪɨɡɦɿɪ ɞɨɬɚɰɿʀ ɫɚɦɟ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɁɆȱ.

Виселити не мають права Навіть без укладання договору оренди

У листі до «Журналіста України» колектив редакції районної газети «Голос Лановеччини» з Тернопілля просить дати роз‘яснення щодо правомірності дій Лановецької міської ради. В будівлі, що є власністю міськради, редакція «Голосу Лановеччини» вже не перший рік орендує приміщення з оплатою 1 гривня. Аж раптом в 2011 році міськрада зажадала переоформлення договору з оплатою 3% від оціночної вартості. На випадок неукладення договору міськрада вважає оренду неможливою.

Ʉ

ɨɥɢ ɫɤɚɡɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨ, ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ Ʌɚɧɨɜɟɰɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɩɥɚɬɢ ɨɪɟɧɞɢ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 3% ɜɿɞ ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɝɚɡɟɬɢ

42

ɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ» ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɞɨɝɨɜɿɪ ɨɪɟɧɞɢ, ɱɢ ɧɿ, ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ ʀʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɜɢɞɚɧɶ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɚɛɨ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ. Ɍɨɦɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞ-

«Ƚɨɥɨɫ Ʌɚɧɨɜɟɱɱɢɧɢ» ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ. əɤɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɠɟ ɡɚɣɦɚɽ ɩɟɜɧɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ 2009 ɪɨɰɿ Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɦɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɜɿ"ЖУРНАЛІСТ

ɤɭ ɦɿɫɶɤɚ ɪɚɞɚ ɦɨɠɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɭɤɥɚɫɬɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɨɪɟɧɞɢ, ɫɥɿɞɭɸɱɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɿɞɦɨɜɢɬɶɫɹ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚɜ‘ɹɡɭɜɚɧɢɣ ʀɣ ɦɿɫɶɤɨɸ ɪɚɞɨɸ ɞɨɝɨɜɿɪ ɨɪɟɧɞɢ, ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɽ. Ɉɤɪɿɦ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɠɟ Ɂɚɤɨɧɭ «ɉɪɨ ɦɨɪɚɬɨɪɿɣ ɧɚ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɁɆȱ», ɜɚɪɬɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ», ɭ ɫɬɚɬɬɿ 6 ɹɤɨɝɨ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ ɁɆȱ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɫɩɿɜɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɿ ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɭɞɨɜɿ ɬɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɨɪɟɧɞɨɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɡɚ ɬɚɪɢɮɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɪɟɧɞɧɚ ɩɥɚɬɚ ɞɥɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɫɭɦɭ – ɨɞɧɚ ɝɪɢɜɧɹ ɧɚ ɪɿɤ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɥɚɬɢ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɦɚɽ ɩɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɞɨ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɜɧɟɫɬɢ ɩɪɨɬɟɫɬ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʌɚɧɨɜɟɰɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɪɚɞɢ ɚɛɨ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɫɭɞɿ. Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɿɽʀ ɠ ɫɬɚɬɬɿ 6 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɁɆȱ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ» ɡɚɫɨɛɚɦ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɭ ɨɪɟɧɞɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. У К РА Ї Н И "

ɄɇɂȽɂ ɀɍɊɇȺɅȱɋɌȱȼ

Роки й долі Книга, котру ми репрезентуємо, як модно нині казати, – проект, здійснений групою відомих столичних журналістів. Всі вони – А.Горлов, Я.Гальченко, Г.Душейко, В.Корніюк, Г.Косих, М.Махінчук (редактор-упорядник книги), С.Правденко, М.Сорока – закінчили у 1972 р. Київський національний університет ім. Т.Шевченка, а нині вирішили віддати данину пам’яті викладачам Інституту (колись факультету) журналістики КНУ.

Ɋ

ɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɚɧɨɬɚɰɿɹɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɞɿɹɧɶ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɧɢɜɿ ɬɚ ɜ ɪɨɡɥɨɝɢɯ ɧɚɪɢɫɚɯ, ɭ ɫɩɨɝɚɞɚɯ ɤɨɥɟɝ ɬɚ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɭɱɧɿɜ. Ɉɯɨɩɥɟɧɨ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɱɚɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɭ 1952 ɪ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ ɜɦɿɳɟɧɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɧɚɪɢɫ Ɇ.ɋɨɪɨɤɢ „Ɂ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”. ȼɿɧ ɛɭɞɟ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɭɫɿɦ, ɯɬɨ ɜɢɜɱɚɽ ɿɫɬɨɪɿɸ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ. Ʉɧɢɝɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ, - ɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨʀ ɬɪɢɥɨɝɿʀ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɛɭɥɢ „ɍɪɨɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɿ ɠɢɬɬɹ” - ɩɪɨ ɲɥɹɯɢ ɿ ɞɨɥɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɢɩɥɨɦɢ ɭ 1972 ɪ., ɚ ɩɨɬɿɦ – „ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɡ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ”, ɜ ɹɤɿɣ ɡɝɚɞɚɧɨ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ. Ɇɨɠɟ, ɱɟɪɟɡ 40 ɪɨɤɿɜ ɤɨɦɭɫɶ ɡ ɣɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 2012ɝɨ ɩɨɬɪɚɩɢɬɶ ɜ ɪɭɤɢ ɰɹ ɤɧɢɠɤɚ ɿ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ʀʀ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ. ȱɧɲɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ. ȱɧɲɿ ɞɨɥɿ. Ƀ ɬɚ ɠ ɫɚɦɚ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ... ȱɧɮ. «ɀɍ».


ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ

Іменинники березня 1 березня БОЙКО Олена Миколаївна - секретар міської організації НСЖУ. Алчевськ Луганської області. ІВАНЧЕНКО Наталя Григорівна – заступник генерального директора Полтавської ОДТРК «Лтава». МАСТЄРОВА Валентина Миколаївна - редактор газети «Наш край». Чернігів. ЮВІЛЕЙ. УШАНОВ Володимир Павлович громадський кореспондент, колишній заступник головного редактора газети «Черкаський край». Черкаси. ШАГІНА Інна Гавриїлівна – ветеран журналістики. Луганськ. ЮВІЛЕЙ. 2 березня ГОЛОВАНОВА Іраїда Леонідівна завідувач відділу газети „Житомирщина”. Житомир. КОМПАНІЄЦЬ Галина Іванівна редактор ОДТРК. Черкаси. СЕКРЕТ Ганна Василівна – завідувач редакції обласної державної телерадіокомпанії «ВІНТЕРА». Вінниця. ЛИТВИН Галина Василівна – ветеран журналістики. Житомир. ЮВІЛЕЙ. 3 березня РАДЧУК Віктор Степанович - редактор газети “Таймер +”. Житомир. 4 березня ДЬОМІНОВ Віктор Олексійович - ветеран журналістики. Кіровськ Луганської області. ЮВІЛЕЙ.

7 березня ЄРМАНЧУК Віктор Петрович – кореспондент газети «Кам’янець-Подільський вісник». Хмельницька область. ЛІСОВСЬКИЙ Богдан Валерійович - кореспондент газети „Малинські новини”. Малин Житомирської області. ЮВІЛЕЙ. ЛУК‘ЯНЧУК Жанна Миколаївна – завідувач відділу газети „Перемога”. Попільня Житомирської області. ЮВІЛЕЙ. 8 березня ПАРІЙСЬКИЙ Євген Клавдійович - ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. ПОГОРЕЛОВА Тетяна Іванівна –редактор газети «Промінь». Ширяєве Одеської області. ХАРЧЕНКО Іван Григорович – ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. 9 березня ДЕРЕНЬ Євген Болеславович – редактор районного радіо. Підволочиськ Тернопільської області. ЮВІЛЕЙ. ЄРМОЧЕНКО Наталія Іванівна —редактор «Телегазети». Стаханов Луганської області. ІГНАТЕНКО Володимир Петрович – редактор газети «Рідний край». Велика Багачка Полтавської області. ЛАЦІС Микола Петрович - ветеран журналістики. Вінниця.

5 березня ВАСИЛЬЄВ Віктор Іванович – редактор газети «Нова Каховка». Херсонська область. ЮВІЛЕЙ. ЛЕБІДЬ Юрій Олександрович – головний редактор газети «Отражение». Донецьк. ЮВІЛЕЙ. ЛЕОШКО Владислав Євгенович – головний редактор газети «Вечерняя Горловка». Донецька область. ЛИСИЦЯ Никанор Олексійович – ветеран журналістики. Вінниця. ФОСТІЙ Іван Петрович – головний редактор видання «Книга пам‘яті України. Чернівецька область». Чернівці.

10 березня ДЯКІВ Оксана Іванівна – редактор газети „Колос”. Заліщики Тернопільської області. ЄВМЕНЬКОВ Микола Павлович - кореспондент газети «Ріо-Експрес». Сміла Черкаської області. МОСТОВИЙ Володимир Павлович – співзасновник газети «Дзеркало тижня. Україна». ЮВІЛЕЙ. НАГОРНИЙ Юрій Павлович – ветеран журналістики. Ладижин Вінницької області. НІКОЛАЄНКО Степан Романович - ветеран журналістики. Чуднів Житомирської області. ЮВІЛЕЙ.

6 березня ВЕЛЬМА Микола Григорович редактор газети «Вісті Ковельщини» Ковель Волинської області. ГОЛОВЧЕНКО Гліб Олександрович – секретар НСЖУ, директор Миколаївського коледжу преси і телебачення. Миколаїв. МАЗАЛОВА Ніна Олексіївна - головний редактор газети «НИГЕ» - грузинського земляцтва в Україні. Донецьк. НОСОВА Алла Петрівна - ветеран журналістики. Київ. ЮВІЛЕЙ. ШЕВЧУК Федір Харитонович – власний кореспондент газети «Вінниччина», член правління обласної організації НСЖУ. Вінниця.

11 березня ГНАТЕНКО Марія Микитівна - ветеран НСЖУ. Житомир. ЮВІЛЕЙ. ДЕРЕВ‘ЯНКО Олексій Семенович – прес-секретар прокурора Сумської області. ЮВІЛЕЙ. МИХАЛЕВИЧ Анатолій Васильович – ветеран журналістики. Сумська область. МУНЬКА Тетяна Іванівна - кореспондент газети «Родина». Чорнобай Черкаської області. РАДІШЕВСЬКА-МАКСІМОВА Оксана Василівна – секретар первинної організації НСЖУ Городоцького району Хмельницької області. "ЖУРНАЛІСТ

САВЕЛЬЄВА Наталія Львівна – ветеран журналістики. Чернігів. ЮВІЛЕЙ. ШЕЯНОВА Вікторія Георгіївна головний редактор газети «Дзержинский шахтер». Дзержинськ Донецької області. 12 березня КОВАЛЬОВА Антоніна Іванівна - ветеран журналістики. Красний Луч Луганської області. ЮВІЛЕЙ. РЄЗНІЧЕНКО Олена Володимирівна – старший редактор ТВО «Дніпро» Херсонської ОДТРК «Скіфія». Херсон. РУДИК Марія Терентіївна - редактор відділу газети „Слово Полісся”. Баранівка Житомирської області. 13 березня БУГАЄНКО Тетяна Серафимівна – заступник головного бухгалтера НСЖУ. Київ. КЛЮЧ Лариса Василівна - заступник головного редактора газети «Знамя Дзержинки». Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. ЮВІЛЕЙ. НІКІФОРЕНКО Антоніна Яківна – головний редактор газети «Копейка». Біла Церква Київської області. ЮВІЛЕЙ. СУХОМЛИН Ярослав Володимирович - керівник ТОВ «Чернігівська медіа-група». Чернігів. ЮВІЛЕЙ. ЧИЖЕВСЬКИЙ Анатолій Володимирович —вільний журналіст. Первомайськ Луганської області. ЮВІЛЕЙ. 14 березня ІВАНОВ Костянтин Віталійович – кореспондент газети «Нова Каховка». Херсонська область. РЕВА Віктор Андрійович – редактор газети «Життя Лебединщини». Сумська область. ЯЦИШИН Микола Серафимович – кореспондент газети «Сільські новини». Віньківці Хмельницької області. 15 березня БАРАНЧИКОВ Сергій Васильович – завідувач відділу Закарпатської облпрофради, член НСЖУ. Ужгород. ЖУК Павло Петрович - головний спеціаліст управління інформаційної політики Черкаської ОДА. Черкаси. МАТУЩАК Костянтин Федорович – ветеран журналістики. Вінниця. ЮВІЛЕЙ. ПАНКОВА Ольга Василівна – відповідальний секретар Луганської обласної організації НСЖУ. 16 березня ВЕРТІКОВА Ірина Григорівна – секретар первинної журналістської організації газети «Сумщина». Суми. КРУГЛЯК Галина Іванівна – ветеран журналістики. Новоград-Волинський Житомирської області. У К РА Ї Н И "

ЦИМБАЛЮК Євген Павлович – завідувач відділу власних кореспондентів газети «Вільне слово». Рівне. ЮВІЛЕЙ. 18 березня ВЕЛИЧКО Олена Володимирівна —кореспондент газети «Красный Луч». Луганська область. ЮВІЛЕЙ. ЛИПЧЕЙ Іван Васильович – редактор газети «Вісник Хустщини». Закарпатська область. КРАВЧЕНКО Володимир Тарасович - редактор газети „Земля Бердичівська”. Житомирська область. ТОМІЛЕНКО Сергій Антонович – голова Черкаської обласної організації НСЖУ, засновник і керівник черкаського інтернет-видання «Прочерк». 19 березня БЕЗРОДНИЙ Володимир Павлович - заступник начальника управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації. ГОВІЙНА Людмила Миколаївна – редактор газети «Сумський регіон». Суми. ГОРОДЕЦЬКИЙ Ігор Вікторович - редактор відділу газети «Вперед», член правління Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, секретар Тисменицької первинної журналістської організації. Тисмениця Івано-Франківської області. ЄПЕЙКІН Ростислав Никифорович - ветеран журналістики. Черкаси. КОМНАТНИЙ Микола Миколайович - редактор газети «Драбівщина». Драбів Черкаської області. 20 березня КОРОБОВА Ганна Анатоліївна – редактор ТВО «Скіфія» Херсонської ОДТРК. Херсон. СИЗИХ Людмила Іванівна —головний редактор газети «Слава Краснодона». Луганська область. СТЕЦЕНКО Микола Станіславович – голова Миколаївської обласної організації НСЖУ, головний редактор газети «Южная правда». ЮВІЛЕЙ. ГУБАР Віра Володимирівна - кореспондент газети «Наш край». Чернігів. ЮВІЛЕЙ. 21 березня ТУР Володимир Олексійович – редактор газети «Сільське життя» . Шишаки Полтавської області. ЮВІЛЕЙ. 22 березня САВЧЕНКО Анатолій Костянтинович – редактор газети «Тростянецькі вісті», член правління обласної організації НСЖУ. Тростянець Вінницької області. МИХАЙЛОВА Ніна Степанівна - громадський кореспондент Уманського міськрайонного радіо. Черкаська область.

43


ПРИВІТАЙМО КОЛЕГ ОСТАПОВА Світлана Володимирівна - редактор газети гімназії ім. Сенатора. Сміла Черкаської області. СОБОТНИЦЬКИЙ Микола Костянтинович - редактор "Приміської газети". Житомир ТЄТЄНЄВА Галина Арсенівна – редактор відділу газети «Володимирецький вісник». Володимирець Рівненської області. ЮВІЛЕЙ. 23 березня ЛУПЕЩЕНКО Ірина Олексіївна – редактор газети «Вісті Тепличчини». Теплик Вінницької області. КОПАЙГОРА Антоніна Іванівна – редактор газети «Наш край». Липова Долина Сумської області. СИЛЬВАНОВИЧ Тетяна Миколаївна —кореспондент газети «Новый путь». Лисичанськ Луганської області. ЮВІЛЕЙ. УЖВІЙ Олександра Степанівна - кореспондент газети «Відомості». Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. ЮВІЛЕЙ. ЯРОЦЬКИЙ Леонід Васильович - ветеран журналістики, колишній головний редактор газети „Радянська Житомирщина”. Житомир. 24 березня БЕЗКОРОВАЙНИЙ Євген Іванович – член ревізійної комісії НСЖУ. Тернопільська область. ЮВІЛЕЙ. МИЦЬ Василь Григорович – редактор газети «Новий шлях». Полонне Хмельницької області. САВЧЕНКО Віктор Кирилович – ветеран журналістики. Суми. ТЕЛЬПІС Олександра Дмитрівна - голова правління асоціації редакторів Одещини. Овідіополь Одеської області. 25 березня ДИЧКО Богдан Степанович – редактор газети „Вісті Придністров”я”. Монастирище Тернопільської області. КОЖАН Тетяна Миколаївна – відповідальний секретар газети «7 днів». Рівне. ЮВІЛЕЙ. КРИВОШИЯ Віктор Савович – кореспондент газети «Подільські вісті». Хмельницький. ПШЕНИЧНЯК Надія Ярославівна – редактор газети „Зборівська дзвіниця”. Зборів Тернопільської області. ЧЕРНЕГА Олександр Петрович редактор ОДТРК. Черкаси. 26 березня ВАСИЛЮК Степан Кіндратович - редактор газети „Промінь”. Лугини Житомирської області.

КОЛДОВСЬКА Надія Анатоліївна – прес-менеджер редакції газети «Сумщина». Суми. ЛЕВКУН Ярослав Ілліч - редактор Городенківської радіостудії «Край». Івано-Франківська область. ЮВІЛЕЙ. ЛИТВЯК Тетяна Григорівна – кореспондент Сумського обласного радіо. Суми. НОВОЖИЛОВА Ірина Михайлівна - президент асоціації незалежних журналістів та рекламістів «Житомирщина», директор прес-клубу ринкових реформ по Житомирській області. 27 березня ГРИГОР‘ЄВА Лідія Миколаївна – старший редактор ТВО «Скіфія» Херсонської ОДТРК. Херсон. ЛАВРОВСЬКА Альона Борисівна – заступник начальника управління преси та інформації. Вінниця. ШКАРАБАН Степан Васильович – редактор газети „Вільне слово”. Козова Тернопільської області. ЗАЯЦЬ Роман Михайлович – генеральний директор Тернопільської ОДТРК. ЮВІЛЕЙ. 28 березня ДЕРЯБКІН Олег Михайлович - ветеран журналістики. Луганськ. ЮВІЛЕЙ. 29 березня КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович - член правління Івано-Франківської обласної організації НСЖУ, секретар первинної журналістської організації управління ПФУ. ІваноФранківськ. 30 березня ПЕДЧЕНКО Борис Прокоповичветеран журналістики, колишній головний редактор газети «Черкаський край». Черкаси. ПОГОРЕЦЬКИЙ Володимир Антонович – головний редактор журналу „Пектораль”. Тернопільська область. ЮВІЛЕЙ. ПУХНИЙ Олексій Миколайович - головний редактор газети «Сміла». Черкаська область. ТАРАРАЄВА Ольга Олександрівна – заступник головного редактора газети «Приазовский рабочий». Маріуполь Донецької області. УРБАНСЬКА Світлана Григорівна - завідувач відділу ілюстрацій газети «Сільські вісті». Київ. ЮВІЛЕЙ.

“Журналіст України”, № 02’ 2012. Свідоцтво про реєстрацію №5427, серія КВ. Адреса редакції: 01001, м. Київ - 1, вул. Хрещатик, 27-а. Тел.: (044) 234-23-59, 0-67-979-77-75.

44

ȺɄɐȱȲ

Живиця душі Поміж усіх інших місяців року січень – чи не найбагатший на великі православні свята з красивими народними традиціями і обрядами. У ці дні гості з різдв‘яними і новорічними колядками та щедрівками побували в багатьох журналістських колективах, де завжди їм щиро раді.

ɇ

ɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɫɜɹɬɚ ȼɨɞɨɯɪɟɳɚ ɩɪɨɣɲɨɜ ɜɟɱɿɪ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɛɪɹɞɢ - ɠɢɜɢɰɹ ɞɭɲɿ» ɿ ɜ ɡɚɥɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƀɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɥɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɇɋɀɍ ɪɚɡɨɦ ɡ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ «ɋɩɪɚɜɢ ɫɿɦɟɣɧɿ». ɉɪɨ ɰɟ ɰɿɤɚɜɟ ɣ ɤɨɪɢɫɧɟ ɞɥɹ ɧɚɣɲɢɪɲɨɝɨ ɡɚɝɚɥɭ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɹɤɿɫɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ, ɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɦɨ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɨɦɟɪɿɜ «ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɇɢɧɿ ɠ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɿ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ Ⱥɧɞɪɿɣ Ʌɟɫɿɜ ɡɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɛɭɜ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣ ɡɨɥɨɬɨɸ ɦɟɞɚɥɥɸ ɇɋɀɍ «ɇɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ». Ⱥ ɜ ɬɨɣ ɞɟɧɶ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɢɣɲɥɢ ɩɪɟɤɪɚɫɧɿ ɠɿɧɤɢ ɡɟɦɥɹɰɬɜɚ ɫɟɥɚ ɉɨɡɧɹɤɢ, ɹɤɟ ɫɬɚɥɨ ɧɢɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɨɥɢɱɧɢɦ ɦɿɤɪɨɪɚɣɨɧɨɦ. Ƚɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɝɨɥɨɜɚ ɡɟɦɥɹɰɬɜɚ ɇɿɧɚ ɉɨɤɨɬɢɥɨ. ɇɚɪɨɞɧɿ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢ «Ƚɨɥɨɫɭɯɢ», «ɉɨɡɧɹɤɿɜɨɱɤɚ», «Ɇɟɥɨɞɿɹ», ɹɤɿ ɡɚɜɿɬɚɥɢ ɜ ɫɩɿɥɤɭ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɨɞɹɡɿ ɬɚ ɧɚɞɢɯɧɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɫɜɨʀɦ ɫɩɿɜɨɦ, ɪɨɡɩɨɜɿɥɢ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. Ɂɚɯɨɩɥɸɸɱɢɦ ɨɛɪɹɞɨɜɢɦ ɞɿɣɫɬɜɨɦ, ɤɨɥɢ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɩɨɱɭɬɢ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɿ, ɬɚɤ ɿ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɤɨɥɹɞɤɢ ɬɚ ɳɟɞɪɿɜɤɢ, ɜɨɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɹɤ ɫɩɨɤɨɧɜɿɤɭ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ Ɋɿɡɞɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɟɥɢɤɭ ɡɚɫɥɭɝɭ ɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɝɨ ɫɟɥɚ ɱɥɟɧɚɦɢ ɉɨɡɧɹɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɟɦɥɹɰɬɜɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɤɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ Ⱥɥɥɚ Ɇɚɥɿɽɧɤɨ ɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ «ɋɩɪɚɜ ɫɿɦɟɣɧɢɯ» Ʌɸɞɦɢɥɚ Ƚɪɚɛɨɜɟɧɤɨ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜɨɧɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɱɥɟɧɢ ɡɟɦɥɹɰɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɤɨɩɿɬɤɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɿɞɲɭɤɭɸɱɢ, ɡɛɢɪɚɸɱɢ ɫɬɚɪɿ ɩɿɫɧɿ ɣ ɤɨɥɹɞɤɢ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. Ɍɭɬ ɠɟ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɞɨɛɪɭ ɩɪɢɤɦɟɬɭ: ɞɨ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɭ ɩɨɡɧɹɤɿɜɰɿɜ ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɦɨɥɨɞɶ. ȱɧɮ. «ɀɍ»

На фото Івана КОСАРЄКОВА: заступник головного редактора «Справ сімейних» Людмила ГРАБОВЕНКО, засновник і головний редактор Андрій ЛЕСІВ, голова земляцтва села Позняки Ніна ПОКОТИЛО та відповідальний секретар Київської організації журналістів Алла МАЛІЄНКО; на 3 стор. обкл. - співають «Голосухи».

E-mail: ju@nsju.org, veranik@i.ua, pressa_info@ukr.net Видавець – редакція журналу “Журналіст України”. Літературний редактор – А.А.Слинько. Верстка – Т.М.Марченко. Матеріали з позначкою ® друкуються на правах реклами. "ЖУРНАЛІСТ

У К РА Ї Н И "

Друк: ТОВ «Поліграфічний центр «Прінт-24», 04074, Київ, вул. Шахтарська, 9-г. Тел.: (044) 591-10-12. Здано до друку 12 лютого 2012 року.

Журналіст України 2012(№ 2 )  

Журналіст України 2012(№ 2 )