Page 1

kwartalnik nr 2 (34) czerwiec 2011 ISSN 1899-5608

Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Podkarpacka Okrêgowa Izba In¿ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów

OSOBY PE£NI¥CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI 2010-2014

Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07 e-mail: pdk@pdk.piib.org.pl Portal internetowy e-mail: portal@inzynier.itl.pl www.inzynier.rzeszow.pl Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz. 7.30–15.30 Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa: Kredyt Bank 61 1500 1100 1211 0005 2361 0000 DY¯URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA: mgr inż. Zbigniew Detyna - przewodniczący Rady PDK OIIB wtorki 14.00 - 16.00 mgr inż. Grzegorz Dubik - z-ca przew. Rady PDK OIIB środy 14.00 - 16.00 mgr inż. Jacek Gil - z-ca przew. Rady PDK OIIB poniedziałki godz. 14.00 - 16.00 mgr inż. Andrzej Łuszczyński - skarbnik Rady PDK OIIB poniedziałek godz. 14.00 - 16.00 mgr inż. Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Rady PDK OIIB poniedzia³ki 14.00 - 16.00 USTALONE DNI I GODZINY UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ CZŁONKOM PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w siedzibie biura PDK OIIB: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Janusz Środa pełni dyżur w środy od 14.00 do 16.00 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako pełni dyżur w poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00 Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr inż. Zbigniew Tylek pełni dyżur w czwartki od godz. 13.30 do 15.30 Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżur rotacyjnie w œrodê od godz. 13.00 do 15.00 Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Bogumił Surmiak pełni dyżur we wtorki od godz. 12.00 do 13.00 Przewodniczący Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej mgr inż. Roman Cużytek pełni dyżur w czwartki od godz. 13.30 do 15.30 Przewodniczący Zespołu ds. Portalu Internetowego mgr inż. Wacław Kamiński pełni dyżur w środy od godz. 14.00 do 16.00 Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej mgr inż. Jarosław Śliwa pełni dyżur w środy od 13.30 do 15.30 Dyżur Radca Prawny - Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek i Wspólnicy sp. k., dyżury: œrody, piątki 9.00 -11.00 tel. 17 852 03 85, skype: kosturek-kancelaria, kosturek-biuro

PREZYDIUM RADY PDK OIIB

S¥D DYSCYPLINARNY PDK OIIB

Zbigniew Detyna - przewodniczący Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Andrzej Łuszczyński - skarbnik Witold Dobosiewicz - członek Aurelia Mirek - członek

Zbigniew Tylek - przewodniczący Elżbieta Kosior - wiceprzewodnicząca Marianna Krupa - wceprzewodnicząca Jerzy Kubiński - sekretarz Maria Skręt Marian Baran Bogusław Strzałka Adam Kesler Marian Zabawski Marek Malinowski Paweł Zawada Antoni Mączka

RADA PDK OIIB Grzegorz Bajorek Wiesław Baran Zbigniew Detyna - przewodniczący Witold Dobosiewicz - cz³onek Prezydium Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Przemysław Dumański Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Józef Jamro Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Wacław Kamiński Marcin Kaniuczak Janusz Leń Andrzej Łuszczyński - skarbnik Anna Malinowska Andrzej Michalski Aurelia Mirek - cz³onek Prezydium Janusz Orłowski Ryszard Pabian Grzegorz Pabisiak Henryk Piątkiewicz Zdzisław Pisarek Liliana Serafin Jarosław Suchora Bogumił Surmiak Piotr Urban KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB Janusz Środa - przewodniczący Jerzy Lechwacki - wiceprzewodniczący Grażyna Materna - sekretarz Tadeusz Czech Aleksander Cyran Wojciech Kras Antoni Łobodziński Waldemar Polek

ISSN 1899-5608

Rada Programowa: Bo¿ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Ryszard Sendyka SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK, Barbara Kopeć WEiI PRz, Aleksander Koz³owski WBiIŒ Prz Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo¿ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Na ok³adce: Nowe osiedle nad Zalewem w Rzeszowie.

Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR www.edytor.rzeszow.pl redakcja@edytor.rzeszow.pl Nak³ad: 6000 egz. Druk: DUET, tel. 17 87 11 281

Jerzy Madera - rzecznik koordynator Rzecznicy: Andrzej Panek Krzysztof Czech Maria Darowska-Anusik Edward Sikora Jerzy Lewiński KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PDK OIIB Bogumił Surmiak - przewodniczący Bożena Babiarz Marcin Kaniuczak Grzegorz Bajorek Marek Kopeć Józef Baum Janusz Pluta Krzysztof Buczyński Wacław Rejman Przemysław Dumański Jerzy Szmyd Józef Jamro Irena Uliniarz Wacław Kamiński ZESPÓ£ DS. SAMOPOMOCY KOLE¯EÑSKIEJ PDK OIIB Roman Cużytek - przewodniczący Stanisław Dołęgowski Barbara Pasowicz Tadeusz Dusak Józef Warchoł ZESPÓ£ DS. PORTALU INTERNETOWEGO PDK OIIB Wacław Kamiński - przewodniczący Grzegorz Bajorek Zdzisław Pisarek Marek Kopeć Anna Szostak KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA PDK OIIB

KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB

Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB

Zbigniew Plewako - przewodniczący Stanisław Dołęgowski - wiceprzewodniczący Andrzej Tarczyński - wiceprzewodniczący Andrzej Mamczur - sekretarz Andrzej Hliniak Wojciech Jaśkowski Andrzej Klecha Teodor Mateja Henryk Owsiany Janusz Pluta Marian Żołyniak

Jarosław Śliwa - przewodniczący Andrzej Głąb Wojciech Rawski Maciej Kwiatek DELEGACI NA ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanisław Dołęgowski Grzegorz Dubik Jacek Gil

Leszek Kaczmarczyk Andrzej Łuszczyński Aurelia Mirek Ryszard Pabian Irena Uliniarz

Adresy e-mail PDK OIIB · Komisja Rewizyjna: · Komisja Kwalifikacyjna: · S¹d Dyscyplinarny: · Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: · Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: · Zespó³ ds. Samopomocy Kole¿eñskiej: · Komisja Prawno-Regulaminowa: · Dzia³ Cz³onkowski: · Biuletyn Informacyjny: · Kierownik Biura:

rewizyjna@pdk.piib.org.pl kwalifikacyjna@pdk.piib.org.pl saddyscyplinarny@pdk.piib.org.pl rzecznikoz@pdk.piib.org.pl szkolenia@pdk.piib.org.pl samopomoc@pdk.piib.org.pl regulaminowa@pdk.piib.org.pl dzialczlonkowski@pdk.piib.org.pl biuletyn@pdk.piib.org.pl kierownik@pdk.piib.org.pl


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

3

Spis treści 3

S³owo wstêpne

4-6

X Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa

7

Obowi¹zki pracodawców zwi¹zane z tworzeniem grafików pracy

8-9

Konferencja techniczna „Budownictwo pasywne ekonomiczne i ekologiczne”

9

„Katalog In¿yniera” - katalog dla cz³onków PIIB

10-11

57 Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy!

Komitetu In¿ynierii L¹dowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

12-13

Spotkanie informacyjnointegracyjne cz³onków naszej izby z terenu Powiatu RopczyckoSêdziszowskiego

13

Uaktualnij swoje dane

14

Zaproszenie na bal

14

Turniej tenisa sto³owego coraz bli¿ej

15-18

Spotkajmy siê na wycieczkach

19-21

Zaproszenie na letnie szkolenia projektu „Konstruktor kwalifikacji”

21

Zapraszamy na szkolenie wrzeœniowe

22

Otwarty nabór na szkolenia z zakresu sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej

23

IV edycja konkursu fotograficznego „Budownictwo wokó³ nas”

24-25

Pierwsze widoki i panoramy Rzeszowa

26

Biæ wykonawcê!

27

OdpowiedzialnoϾ w budownictwie

28-29

XXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejêtnoœci Budowlanych

30-31

Sympozjum popularno-naukowe „Natura bogata energi¹”

Bieżący numer biuletynu ukazuje się po naszym X Sprawozdawczym Zjeździe PDK OIIB oraz przed X Krajowym Sprawozdawczym Zjazdem PIIB. Zjazd w Rzeszowie odbył się po raz pierwszy w pięknej sali w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Gościem specjalnym Zjazdu był p. Günter Schlagowski, który wygłosił wykład na temat „Budownictwo pasywne - podstawy, perspektywy i uwarunkowania”. Zapraszam do lektury sprawozdania z obrad Zjazdu. Wielu naszych członków prowadzi działalność gospodarczą, a niektórzy z nich zatrudniają pracowników. Polecam im materiał przygotowany przez p. Damiana Barana z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie pt. „Obowiązki pracodawców związane z tworzeniem grafików pracy”. Wątek budownictwa pasywnego przewija się nie tylko w sprawozdaniu ze Zjazdu, ale również w informacji kol. przewodniczącego Zbigniewa Detyny z konferencji technicznej „Budownictwo pasywne - ekonomiczne i ekologiczne”. W poprzednim numerze kolega Wacław Kamiński pisał na temat realizacji robót budowlanych przez różnych wykonawców i ich stosunku do zatwierdzonych projektów budowlanych. Cieszę się, że spowodowało to reakcję kolegi Romana Cużytka, który polemizuje w artykule: „Bić wykonawcę”. Jeżeli ktoś ma jeszcze inne zdanie w tej sprawie prosimy o dalsze wypowiedzi. Niech nasz biuletyn będzie forum wymiany poglądów. Kolega Wacław Kamiński wbija być może „następny kij w mrowisko” pisząc o „Odpowiedzialności w budownictwie”. Czekamy na polemiczne zdania w tej sprawie. Jak zwykle zapraszamy na szkolenia i wycieczki techniczne oraz sygnalizujemy już „Bal z okazji Dnia Budowlanych”, a także „Turniej tenisa stołowego”. Zachęcam też do lektury sprawozdania kolegów: Zbigniewa Detyny i Jacka Gila ze „Spotkania informacyjno-integracyjnego członków naszej Izby z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. Namawiam koleżanki i kolegów z innych powiatów Podkarpacia do organizacji tego typu spotkań i deklaruję, w imieniu kolegi przewodniczącego i Rady PDK OIIB, wsparcie finansowe tego typu inicjatyw. Redaktor Naczelny Leszek Kaczmarczyk


4

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

X Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Leszek Kaczmarczyk

16 kwietnia br. obradował w Rzeszowie X Zjazd Sprawozdawczy PDK OIIB. Na 124 uprawnionych delegatów w zjeździe wzięło udział 77, co stanowiło 62% ogólnej ich liczby.

-

Tadeusz Durak - przewodniczący KKR PIIB, Jarosław Łukasiewicz - prezes Oddziału Rzeszowskiego SARP, - Andrzej Depa - przewodniczący Rady OIA w Rzeszowie, - Adam Jakóbczak - przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PZITB, - Władysław Szymański - prezes Rzeszowskiego Oddziału PZITS, - Bolesław Pałac - prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP, - Andrzej Kościelniak - wiceprezes SITK w Rzeszowie, - Stefan Pacuła - przedstawiciel z SITWM w Rzeszowie, - Alicja Strojny - zastępca przewodniczącego Południowej Izby Urbanistów w Katowicach, Gościem specjalnym naszego Zjazdu był Pan Günter Schlagowski - prezes Instytutu Budownictwa Pasywnego w Bremen w Niemczech Następnie, zgodnie z porządkiem obrad delegaci zatwierdzili regulamin Zjazdu i w trybie określonym w tym regulaminie kol. Zbigniew Detyna przeprowadził wybory przewodniczącego X Zjazdu PDK OIIB. Delegaci jednogłośnie zdecydowali, aby obradom przewodniczył kol. Ryszard Pabian, a następnie wybrali pozostałych członków prezydium Zjazdu: zastępcę przewodniczącego Stanisławę Mazur oraz sekretarza zjazdu Leszka Kaczmarczyka. Kolejno po sobie następowały: - zatwierdzenie porządku obrad, - wystąpienia gości Zjazdu, - odczytanie adresów kierowanych do Zjazdu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewodę Podkarpackiego i J.M. Rektora Politechniki Rzeszowskiej. - wybór komisji regulaminowych

Głos zabiera przewodniczący PDK OIIB Zbigniew Detyna.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady PDK OIIB Zbigniew Detyna, który powitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli ze środowisk powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Izbą, a mianowicie: - Janusz Mroczka (w zastępstwie rzeszowskiego posła, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza), - Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, - Joanna Gieroba - zastępca sekretarza Krajowej Rady PIIB, a jednocześnie wiceprezes Lubelsko-Rzeszowskiego Oddziału ZMRP,

Prezydium Zjazdu.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

5

Na pierwszym planie - protokolantki Zjazdu.

Komisje zjazdowe.

Podniosłym momentem było uczczenie minutą ciszy pamięci dwudziestu dwóch zmarłych, od poprzedniego zjazdu, członków Izby:

sprawozdania, poprzestano na krótkim referowaniu sprawozdań dzięki czemu obrady przebiegały bardzo sprawnie. Sprawozdanie Rady omówił przewodniczący kol. Zbigniew Detyna. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 streścił kol. Andrzej Łuszczyński. Sprawozdania z działalności pozostałych organów statutowych omawiali: Zbigniew Tylek - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Jerzy Madera - w imieniu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Andrzej Tarczyński - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Janusz Środa - Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Lp.

Nr w rejestrze

Nazwisko i Imiona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PDK/BO/0472/03 PDK/IE/1759/03 PDK/IS/0021/09 PDK/BD/0916/03 PDK/BO/0194/01 PDK/BO/0157/09 PDK/IS/1550/03 PDK/BO/1092/03 PDK/IS/1349/03 PDK/BO/0592/04 PDK/BO/1833/03 PDK/BO/0591/03 PDK/BO/0552/03 PDK/BO/0801/03 PDK/BK/0238/10 PDK/IE/1698/03 PDK/BO/1747/03 PDK/BO/1408/03 PDK/BO/0714/01 PDK/IS/0559/04 PDK/IE/0416/03

Borowski Henryk Busz Jan Cisek Jerzy Gajda Tadeusz Gwóźdź Kazimierz Kubas Lesław Kuczmenda Zdzisław Lech Kazimierz Miś Andrzej Olejarz Tadeusz Rejman Józef Rzadkowski Apolinary Specylak Marek Szeruga Czesław Szmuc Kazimierz Szumański Roman Trawka Stanisław Wacławik Marek Wilk Tadeusz Wójcik Tadeusz Zaremba Edward

Na wniosek kol. Heleny Krzych wspomniano także zmarłego w ostatnich dniach kol. Roberta Serkisa z Przemyśla. Następnie również minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Z kolei przystąpiono do referowania sprawozdań organów statutowych Izby. Ponieważ każdy z delegatów z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymał, wraz z zaproszeniem, wszystkie

Wystąpienie Güntera Schlagowskiego.

Rozpoczęła się dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań. Pytania zadawał kol. Jerzy Kerste - przewodniczący


6

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Rady PDK OIIB poprzedniej kadencji. Odpowiedzi udzielili kol. kol. przewodniczący Zbigniew Detyna i skarbnik Andrzej Łuszczyński. Dyskutowali też inni delegaci, spośród których najczęściej głos zabierali koledzy: Pałac i Ostrowski. Dyskusja dotyczyła w szczególności spraw organizacyjnych, funkcjonowania Komisji Prawno-Regulaminowej PDK OIIB, a kol. M. Baran z Przemyśla domagał się organizowania większej liczby szkoleń w tym mieście. Na ten ostatni postulat odpowiedział kol. B. Surmiak - przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego, który stwierdził, że na zorganizowane szkolenie w Przemyślu przyszło raptem kilka osób. Po zakończeniu dyskusji Zjazd przyjął wszystkie sprawozdania zdecydowaną większością głosów. Następnie dyskutowano nad budżetem PDK OIIB na rok 2011. Dyskusja dotyczyła głównie pozycji budżetowych związanych z wysokością ryczałtów dla przewodniczących organów Izby, wynagrodzeń pracowników etatowych, dofinansowywania przez Izbę prenumeraty czasopism naukowo-technicznych dla członków Izby oraz organizowanej po raz pierwszy w historii naszej Izby konferencji technicznej. Po udzielonych wyjaśnieniach delegaci uchwalili budżet naszej Izby na rok 2011 bez zmian, czyli w wersji zaproponowanej w materiałach zjazdowych. Następnie dyskutowano o możliwości podjęcia przez PDK OIIB działalności gospodarczej. Propozycja wzbudziła spore i w większości pozytywne zainteresowanie wśród delegatów. Ostatecznie, po drobnych korektach w zaproponowanej treści uchwały, delegaci zdecydowaną większością głosów upoważnili Radę naszej Izby do podjęcia decyzji o rozpoczęciu

Głosowanie.

działalności gospodarczej. Przed zakończeniem części zasadniczej Zjazdu omówiono wnioski złożone podczas kilku godzin jego obrad. Do X Zjazdu PDK OIIB zostały w sumie złożone trzy wnioski. Kol. K. Drewniak wnioskował o uruchomienie doradztwa prawnego na portalu naszej Izby. W dyskusji wnioskodawca otrzymał informację, że taki system juz istnieje i portal umożliwia członkowi bezpośredni i bezpłatny kontakt z prawnikiem w wyznaczonych terminach (2 x 2 godz. w tygodniu) oraz, że członek Izby również przez nasz portal bez ograniczeń czasowych o dowolnej porze i również bezpłatnie może korzystać z doradztwa prawnego ekspertów firmy WoltersKluwer właściciela najpopularniejszego w Polsce serwisu prawnego LEX używanego przez większość instytucji rządowych i samorządów terytorialnych (dla budowlańców - Serwis Budowlany), z którą to firmą nasza Izba ma stałą umowę o współpracy. Kol. J. Kerste złożył dwa wnioski, w których zaproponował utrzymanie wysokości ryczałtów dla osób funkcyjnych w wysokości zaakceptowanej przez poprzedni IX Zjazd naszej Izby oraz zaproponował wysokość stawki 0,40 zł/km przy rozliczania podróży służbowych samochodem własnym. Delegaci w głosowaniu zdecydowaną większością głosów odrzucili wszystkie trzy ww. wnioski Na zakończenie porządku obrad X Zjazdu miłym akcentem był bardzo ciekawy, pełny treści merytorycznej i ekspresji wykład specjalnego gościa Zjazdu p. Güntera Schlagowskiego - prezesa Instytutu Budownictwa Pasywnego w Bremen w Niemczech, na temat: „Budownictwo pasywne - podstawy, perspektywy i uwarunkowania”.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

7

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z TWORZENIEM GRAFIKÓW PRACY Podstawową zasadą wynikającą z ogółu przepisów kodeksu pracy dotyczących czasu pracy jest konieczność jego planowania. Z jednym wiadomym wyjątkiem, że nie wolno planować pracy w godzinach nadliczbowych. Ta reguła dotyczy obu stron zawartego stosunku pracy. Technicznym narzędziem tej zasady jest harmonogram/grafik czasu pracy. Stworzony przez pracodawcę harmonogram czasu pracy, nie powinien być zmieniany. Taki grafik jest bowiem planem pracy zarówno dla pracownika, który ma prawo wiedzieć w jakich dniach i godzinach pozostaje w dyspozycji dla pracodawcy, a w jakich ma czas wolny jak również informacją dla pracodawcy w jakich dniach i godzinach ma zarezerwowaną (wykupioną) pracę poszczególnych pracowników. Harmonogram czasu pracy powinien być tworzony na cały okres rozliczeniowy. Wprawdzie zasada ta nie wynika wprost z żadnego przepisu Kodeksu pracy, ale taki wniosek został ugruntowany przez doktrynę i praktykę, i wynika on z ogółu przepisów z zakresu czasu pracy. Przepisy kodeksu pracy dopuszczają możliwość nierównomiernego rozłożenia godzin pracy w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego. Jest to więc przykład regulacji, który nakłada obowiązek stworzenia i podania do wiadomości pracowników grafiku na cały obowiązujący w zakładzie okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy jest narzędziem, które służy bowiem nie tylko rozliczaniu czasu pracy poszczególnych pracowników (w szczególności z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych), ale również jego planowaniu. Odpowiadając natomiast na często zadawane pytanie, dotyczące możliwości tworzenia grafików czasu pracy na okresy krótsze niż obowiązujący w zakładzie okres rozliczeniowy przyjmuje się, że możliwe są pewne odstępstwa wynikające z charakteru pracy w określonych branżach czy też rodzajach prac, gdzie tworzenie planu pracy np. na 4 miesiące jest mocno utrudnione i byłoby pewnego rodzaju fikcją prawną, która musiała by być z reguły często modyfikowana. Taką branżą jest np. budownictwo lub usługi, gdzie tworzenie planu pracy/ grafików zależne jest od zleceń, które firma otrzymuje. W takich sytuacjach przyjmuje się (takie też może być podejście do tego tematu inspektora pracy), że harmonogramy mogą być tworzone na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy z trzema istotnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze grafik musi obejmować okres co najmniej 1 miesiąca, po drugie jest to rozwiązanie zupełnie wyjątkowe i uzasadnione sytuacją, w której pracodawca nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na pracę swoich pracowników na dłuższy okres, po trzecie harmonogram ten jest podany do wiadomości pracowników przed 1 dniem pracy, który jest jednocześnie dniem rozpoczęcia określonego miesiąca okresu rozliczeniowego. W przypadku takiego wyjątkowego rozwiązania pracodawca, u którego obowiązuje np. 4 miesięczny okres rozliczeniowy może się

Dawid Baran Inspektor Pracy OIP w Rzeszowie

niestety spotkać z pułapkami jakie powstają przy tego rodzaju modyfikacjach. Przykładowo pracownik miał przepracować w danym miesiącu 160 godzin. Tak wynikało z miesięcznego grafiku (4 miesięczny okres rozliczeniowy). Dodatkowo pracodawca polecił mu przyjść do pracy w 2 wolne soboty 16 godzin. Zapłacił miesięczną stawkę wynagrodzenia oraz tworząc grafik na kolejny miesiąc zaplanował pracownikowi o 16 godzin mniej pracy. Płacąc w kolejnym miesiącu również miesięczna stawkę wynagrodzenia. Oczywiście postępowanie pracodawcy jest w tym przypadku nieprawidłowe. Możliwość nierównomiernego planowania godzin pracy w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego dotyczy tylko sytuacji, gdy grafik jest ustalany na cały obowiązujący okres rozliczeniowy, a harmonogram zagospodarowuje cały obowiązujący wymiar godzin pracy w okresie 4 miesięcy. Kolejne istotne zagadnienie dotyczy możliwości zmian harmonogramu czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego oraz przyczyn, które by ewentualnie takie modyfikacje uzasadniały. Zasadą jest, że grafiki pracy nie powinny być zmieniane ponieważ jak na wstępie napisałem z tego „planu pracy” pracodawca i pracownik otrzymują informację np. w jakich dniach i godzinach pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. W określonych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest jednak zmiana harmonogramu. Te uzasadnione wydarzenia nie mogą leżeć po stronie pracodawcy. Potrzeby pracodawcy powinny być „załatwiane” poleceniem pracy w godzinach nadliczbowych. Tak więc powyższe zmiany mogą wynikać tylko z sytuacji leżących po stronie pracowników. Katalog takich zdarzeń powinien zawierać regulamin pracy. Reasumując zmian harmonogramów można dokonać tylko wtedy gdy obowiązujący w zakładzie pracy regulamin pracy przewiduje okoliczności, które je umożliwiają. Takie sytuacje szczególne to np.: choroba pracownika, którego trzeba zastąpić, urlop na żądanie, możliwość załatwienia spraw prywatnych pracownika poprzez wcześniejsze wyjście z pracy lub spóźnienia się do pracy i późniejsze odrobienie tych godzin, opieka nad dzieckiem, nieplanowany urlop okolicznościowy, rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Tylko w takich sytuacjach możliwe jest dokonanie zmian w organizacji pracy pozostałych pracowników, którzy muszą zastąpić nieobecnego w pracy kolegę lub zmian organizacji pracy zainteresowanego tym pracownika - wcześniejsze wyjścia z pracy lub spóźnienia. Absolutnie powyższe rozwiązania nie mogą służyć potrzebom pracodawcy polegającym na niwelowaniu skutków zmiany zapotrzebowania na pracę poprzez np. zmniejszenie lub zwiększenie ilości zamówień w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego, a tym samym obejściu przepisów o godzinach nadliczbowych czy wynikających z art. 81 K.p. uregulowań dotyczących przestoju.


8

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Konferencja techniczna Zbigniew Detyna

„Budownictwo pasywne - ekonomiczne i ekologiczne”

W dniu 15 kwietnia br. w pięknej sali audytoryjnej „P2” Politechniki Rzeszowskiej przy ulicy Poznańskiej w Rzeszowie odbyła się konferencja techniczna „Budownictwo pasywne ekonomiczne i ekologiczne”, której organizacji podjęła się Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, działając na tym polu - swojej, stale rozszerzającej się działalności po raz pierwszy. Konferencja, nad którą patronat objął Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta kierowana była do inżynierów budownictwa, pracowników i studentów uczelni technicznych, naszych koleżanek i kolegów architektów oraz władz jednostek samorządu terytorialnego Podkarpacia. Partnerami merytorycznymi w przeprowadzeniu tej konferencji był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Otwarcia obrad konferencji dokonali panowie: - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Lucjan Kuźniar, - prodziekan ds. nauczania Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej - Aleksander Starakiewicz, - przewodniczący Rady naszej Izby - Zbigniew Detyna. W ocenie uczestników, konferencja znacząco przyczyniła

się do poszerzenia wiedzy o technicznych, ekonomicznych i co równie ważne zdrowotnych aspektach budownictwa pasywnego, uwarunkowaniach jego rozwoju w naszym kraju oraz wiedzy o dynamicznie rozwijanym budownictwie pasywnym, czy wręcz zeroenergetycznym w Europie. Warto było również zdać sobie sprawę z tego, że w Unii Europejskiej, do której należymy od roku 2004, istnieją regulacje prawne (dyrektywy), które będą nakazywały projektować i budować obiekty kubaturowe wyłącznie w technologii niskoenergetycznej i pasywnej. Przewiduje się, że wejdą one w życie w latach 2018 - 2020. Ten bliższy termin dotyczy budynków użyteczności publicznej, a w terminie nieco odleglejszym przepisy obejmą również pozostałych inwestorów. Wykładowcami naszej konferencji byli: - Pan mgr inż. Zbigniew Pająk - specjalista z Ministerstwa Finansów, który przedstawił przepisy Unii Europejskiej i wynikające z nich obowiązki dla samorządów terytorialnych, - Pan dr hab. inż. Lech Lichołai, prof. Politechniki Rzeszowskiej, który wstąpił z wykładem pt. „Współczesne kierunki wykorzystania źródeł energii odnawialnych”, - Pan dipl. ing. Günter Schlagowski - prezes Instytutu Budownictwa Pasywnego w Bremen - Niemcy - człowiek/instytucja, ekspert i praktyk najwyższej próby, który w ogóle ruszył Unię Europejską w kierunku budownictwa niskoenergetycznego. Jego wykład o wyraźnym tytule (w świetle ostatnich zagrożeń płynących z Japonii, czy Rosji) „Budownictwo pasywne jako alternatywa dla elektrowni jądrowych” wykazał jednoznacznie, że przeorientowanie myślenia inwestorów na budownictwo pasywne to nie tylko alternatywa dla lobby energetycznego, ale wręcz obiektywna konieczność i wyraz odpowiedzialności w skali globalnej za rozwój gospodarczy kraju i przyszłe pokolenia żyjących tutaj ludzi. - Pan mgr inż. Mariusz Woźniak - z firmy Energo-Expert, który dokonał prezentacji termowizji lotniczej, pokazując „organoleptycznie”, jak obecne budownictwo (budynki i sieci ciepłownicze) w sezonie grzewczym grzeje atmosferę w naszych miastach, - Pan inż. arch. Tomasz Pyszczek, który przedstawił kampanię


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011 społeczną „Innowacyjna Polska 2010-2020” oraz omówił własny projekt pierwszej w Polsce hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej, - Pan dr n. medycznych Stanisław Mazur z Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie, który przekonał nas o tym, że mieszkanie w budynku pasywnym jest o wiele zdrowsze niż w budynkach budowanych w obecnych standardach, - Pan mgr inż. Michał Chwastek - zastępca burmistrza miasta Słomniki w Małopolsce, który przedstawił cały proces inwestycyjny związany z wybudowaniem w jego mieście pierwszej w Polsce pasywnej hali sportowej. Reasumując, konferencja wykazała, że budownictwo pasywne jest i ekonomiczne i ekologiczne i zdrowe. Ekologiczne - bo u podstaw budownictwa pasywnego jest poszanowanie energii, szczególnie tej pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Ekonomiczne - bo rzeczywisty koszt wybudowania budynku w technologii pasywnej jest większy jedynie o 10-12% od kosztów realizacji takiego budynku w technologii standardowej, a koszty eksploatacyjne związane z zużyciem energii są dla budynku pasywnego o około 90% mniejsze.

9

Zdrowe - bo między innymi wprowadzenie do systemu klimatyzacji urządzeń poprawiających jakość powietrza, czy zastosowanie właściwego układu ogrzewania wykluczającego efekt zimnych przegród budowlanych bardzo znacząco podnosi komfort przebywania w takim budynku, w szczególności osobom o skłonnościach alergicznych. Rozstrzygnięta w świadomości uczestników konferencji została jeszcze jedna kwestia, będąca czasami kwestią podstawową dla wielu inwestorów. Mianowicie, mimo pewnych uwarunkowań stawianych architektowi przy projektowaniu budynku pasywnego, takie obiekty mogą, a nawet powinny się wyróżniać wyglądem - budynki pasywne są po prostu ładne. W sentencji należy podkreślić, że konferencja była bardzo udana i wyraźnie odpowiadała potrzebom naszego środowiska inżynierskiego. Rozszerzenia działalności naszej Izby o taką aktywność i organizowanie kolejnych konferencji leży w interesie naszych członków i wyraźnie poprawia wizerunek oraz umacnia pozycję naszej Izby w relacjach z instytucjami a naszymi partnerami uczestniczącymi w procesie budowlanym.

„KATALOG INŻYNIERA” - katalog dla członków PIIB W tym roku Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęło decyzję o połączeniu „KATALOGU INŻYNIERA Budownictwo Ogólne” i „KATALOGU INŻYNIERA Instalacje” w jedną publikację i wydaniu jej pod tytułem „KATALOG INŻYNIERA”. Zawartość nowego rocznika obejmuje tematykę obu poprzednio wydawanych katalogów. Znajdą w nim Państwo szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro- i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Ponadto opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Jednocześnie w katalogu będą zamieszczone szczegółowe informacje o produktach stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych. Znajdą się też prezentacje firm oferujących oprogramowanie komputerowe oraz usługi budowlane i instalacyjne. Nowy „KATALOG INŻYNIERA” to ok. 500 stron, na których pokazujemy aktualną ofertę rynku budowlanego i instalacyjnego. Publikacja zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem „Inżynier budownictwa”, na koszt wydawcy, na przełomie 2011/2012 r. Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny. Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień na publikację.

ację k i l b u p płatną z e b w arz! l u Zamó m r o f nij - wypeł W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl.


10

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

57

Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Rzeszów-Krynica 2011, 18-22 września

NORMY KONSTRUKCYJNE W BUDOWNICTWIE:

NAUKA, PRAKTYKA, EDUKACJA Konferencja naukowa w Krynicy odbywa się od 56 lat. W latach 2011 i 2012 organizatorem będzie Politechnika Rzeszowska. Jest to największe w kraju forum naukowców, projektantów, praktyków, wykonawców zajmujących się budownictwem. Ważną nowością wprowadzaną do konferencji po raz pierwszy z inicjatywy Politechniki Rzeszowskiej są planowane „Warsztaty Inżynierskie”, które odbędą się w formie szkolenia z zakresu praktycznego posługiwania się normami europejskimi (Eurokody) w projektowaniu konstrukcji budynków żelbetowych i stalowych z uwzględnieniem ich obciążeń i posadowienia. PDK OIIB zachęca do uczestnictwa w całej konferencji, ale w szczególności zachęca wszystkich inżynierów, członków izby do uczestnictwa w „Warsztatach Inżynierskich”, które poprzedzą część naukową konferencji. „Warsztaty Inżynierskie” odbędą się w dniach 15-18 września br. PDK OIIB może pokryć większą część kosztów związanych z pobytem na konferencji i w warsztatach. - Do 20 czerwca br. zainteresowanych członków PDK OIIB prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie do konferencji faxem do biura PDK OIIB - 017 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@pdk.piib.org.pl. - Do 30 czerwca 2011 r. należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach na dostępnej na stronie internetowej Konferencji karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną www.krynica2011.prz.edu.pl.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

PATRONAT I KOMITET HONOROWY Barbara KUDRYCKA - minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cezary GRABARCZYK -mMinister Infrastruktury Wojciech RADOMSKI - przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk Andrzej ŁAPKO - przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor PIWKOWSKI - przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Andrzej SOBKOWIAK - rektor Politechniki Rzeszowskiej

KOMITET NAUKOWY prof. Wojciech RADOMSKI - Przewodniczący prof. Andrzej AJDUKIEWICZ prof. Andrzej M. BRANDT

prof. Marian GIŻEJOWSKI prof. Józef GŁOMB prof. Zbigniew JANOWSKI prof. Stanisław KAJFASZ prof. Oleg KAPLIŃSKI prof. Tadeusz KASPROWICZ prof. Piotr KLEMM prof. Michał KNAUFF prof. Piotr KONDERLA prof. Aleksander KOZŁOWSKI prof. Jan KUBIK prof. Andrzej ŁAPKO prof. Cezary MADRYAS prof. Jan MAŁOLEPSZY prof. Zygmunt MEYER prof. Zbigniew SIKORA prof. Jacek ŚLIWIŃSKI prof. Zenon WASZCZYSZYN prof. Krzysztof WILDE prof. Szczepan WOLIŃSKI prof. Witold WOŁOWICKI prof. Leonard ZIEMIAŃSKI prof. Jerzy ZIÓŁKO


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

KOMITET ORGANIZACYJNY prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI - przewodniczący prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI - wiceprzewodniczący dr hab. inż. Szczepan WOLIŃSKI, prof. PRz - wiceprzewodniczący dr inż. Janusz KONKOL - sekretarz organizacyjny dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI, prof. PRz dr inż. Artur BOROWIEC

11

Organizatorzy zapraszają również do sponsorowania Konferencji. Lista sponsorów zostanie podana na stronie internetowej Konferencji i w materiałach konferencyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym, tel. 17 865 1701 lub 17 865 1519.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE Uczestnicy Konferencji kwaterują się we własnym zakresie. Organizatorzy proponują zakwaterowanie po wynegocjowanych promocyjnych cenach w Hotelu KRYNICA****CONFERENCE & SPA, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój, tel. +48 18 473 71 00, www.hotelkrynica.eu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie: www.krynica2011.prz.edu.pl

MIEJSCE I DATA KONFERENCJI Obrady Konferencji odbędą się w Hotelu KRYNICA****CONFERENCE & SPA ul. Park Sportowy 3 w Krynicy Zdroju w dniach 18-22 września 2011 r.

WARSZTATY INŻYNIERSKIE Przed konferencją, w dniach 15-18 września, planowane są „warsztaty inżynierskie” w formie szkolenia z zakresu praktycznego posługiwania się normami europejskimi (Eurokodami) w projektowaniu konstrukcji budynków żelbetowych i stalowych z uwzględnieniem ich obciążeń i posadowienia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, dostępnej na stronie internetowej Konferencji www.krynica2011.prz.edu.pl i przesłanie do Komitetu Organizacyjnego do dnia 30.06.2011 r lub dokonanie rejestracji elektronicznej www.krynica2011.prz.edu.pl. „Warsztaty inżynierskie” również będą odbywały się w Hotelu KRYNICA****CONFERENCE & SPA, ul. Park Sportowy 3 w Krynicy Zdroju.

TERMINY ORGANIZACYJNE 18.04.2011

31.05.2011 30.06.2011

11.09.2011 13.09.2011

WYSTAWY PROMOCJE SPONSORING W czasie obrad Konferencji będą zorganizowane wystawy i sesje promocyjne firm. Ponadto organizatorzy proponują: zamieszczenie materiałów reklamowych w publikacjach związanych z Konferencją, wystąpienie promocyjne firmy, stoisko informacyjno-wystawiennicze, ustawienie plansz reklamowych Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.krynica 2011.prz.edu.pl.

Dostarczenie prac wraz z płytą CD przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Przesłanie decyzji o przyjęciu pracy do druku na część ogólną (drogą elektroniczną). Potwierdzenie przez uczestników udziału w Konferencji i ostateczny termin wniesienia opłaty organizacyjnej przez autora lub przynajmniej jednego ze współautorów. Przesłanie Programu Konferencji i materiałów konferencyjnych na płycie CD. Przesłanie do Komitetu Organizacyjnego prezentacji przygotowanych w formatach: *.pdf, *.ppt lub *.odp.

TERMINY ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW 30.06.2011

Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach na dostępnej na stronie internetowej Konferencji karcie zgłoszenia lub drogą elektroniczną www.krynica2011.prz.edu.pl.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Komitet Organizacyjny Konferencji „KRYNICA 2011”, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2; skrytka pocztowa 85, tel. +48 17 865 1701, tel. +48 17 865 1519, fax +48 17 865 1179, e-mail: krynica2011@prz.edu.pl, www.krynica2011.prz.edu.pl

KONTO BANKOWE Politechnika Rzeszowska, 35-959 Rzeszów, ul. Wincentego Pola 2 Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie Nr 29124026141111000039586445 SWIFT CODE PKOPPLPW (dotyczy wpłat zagranicznych) z dopiskiem „Krynica 2011”


12

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Zbigniew Detyna

Jacek Gil

Spotkanie informacyjno-integracyjne członków naszej izby z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 12 maja br. był dniem kolejnego, bardzo ciekawego w swojej formie spotkania członków naszej izby, mającego charakter informacyjny i przed wszystkim integracyjny, tym razem z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W gronie ponad 30 naszych koleżanek i kolegów przyjemnie spędzili czas zaproszeni goście, wśród których byli Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Pan Stanisław Ziemiński, Wicestarosta - Pani Dorota Strzyż, Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - Pani Danuta Gątarska oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Pani Anna Pokrywka. Początek spotkania zawierał extra atrakcję - zwiedzanie Cukrowni „Ropczyce”. Byliśmy gośćmi prezesa firmy Pana Stanisława Misztala, który przedstawił nam historię Cukrowni „Ropczyce” oraz zaprezentował dzisiejsze możliwości i potencjał zakładu. W dalszej części zwiedzania cukrowni towarzyszył nam i oprowadzał nas Pan Mariusz Maziarz. Zobaczyliśmy pełny

proces technologiczny produkcji cukru, poznaliśmy szereg informacji technicznych ciekawych dla inżynierów i w finale tej bardzo wartościowej i ciekawie spędzonej godziny dowiedzieliśmy się, że „cukru w cukrze” jest 99,7% i że jest on zdecydowanie zdrowszy od wszelkiej maści słodzików. Następnie uczestnicy spotkania przejechali do zespołu dworsko-parkowego w Woli Ocieckiej położonego na skraju Puszczy Sandomierskiej. Niepowtarzalny klimat okalającego go parku wprowadził nas w świat harmonii z przyrodą, relaksu i wypoczynku, a magia stylowych wnętrz dworu po prostu oczarowała. Część informacyjna naszego spotkania miała miejsce w sali konferencyjnej dworu. W czasie prezentacji oraz następującej po niej dyskusji nasi goście mogli w szczegółach poznać potencjał naszej podkarpackiej izby, a nasze koleżanki i koledzy zaznajomić się z całością oferty jaką izba kieruje do wszystkich swoich członków.

Kolejne godziny spotkania uczestnicy spędzili posilając się i gasząc pragnienie w urokliwych pomieszczeniach piwnic


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

13

dworskich. Było o czy rozmawiać (w tym i o izbie i propozycjach co do jej dalszych działań) w miłym towarzystwie i czasie fajnej biesiady zamykającej to kolejne i na pewno nie ostatnie spotkanie członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Spotkanie zorganizowane z inicjatywy władz naszej izby miało tak wspaniały program i przebieg dzięki osobom

Do zgromadzonych przemawia Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - Pan Stanisław Ziemiński .

zaangażowanym w jego organizację, a w szczególności naszemu koledze Januszowi Środzie, na co dzień zaangażowanemu również w pracę w organach izby. Wszystkim serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne takie spotkania w innych powiatach naszego województwa.

UAKTUALNIJ SWOJE DANE Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Każdego roku wzrasta liczba członków naszego samorządu, na chwilę obecną zrzeszamy już 6345 członków (5841 czynnych oraz 504 osoby zawieszone w prawach członka). Od 2003 roku kiedy powstał obowiązek przynależności do izb, wiele z danych osobowych zawartych w złożonych deklaracjach uległo dezaktualizacji. Chcemy pozostawać z Wami w stałym kontakcie, aby móc poznać potrzeby i oczekiwania jakie wiążecie z naszym samorządem. Prosimy zatem o uaktualnienie danych osobowych o numery telefonów, gdyż posiadane przez nas w większości „milczą”. Także w związku z administracyjnymi zmianami granic miejscowości naszego regionu wiele adresów w naszej bazie jest już nieaktualnych, niejednokrotnie pozmieniały się także adresy e-mailowe. Osoby chętne, aby przekazać nam swoje dane, mogą skorzystać z formularza aktualizacyjnego dostępnego na naszym portalu. Informacje można przesyłać także poprzez: e- mail: pdk@pdk.piib.org.pl, fax: (17) 850 77 07 lub pocztą na adres: Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów.


ZAPROSZENIE NA BAL Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza swoich członków wraz z osobami towarzyszącymi na

BAL z okazji Dnia Budowlanych który odbędzie się 8

października 2011 r.

w sali Ośrodka „Zodiak” w Rzeszowie przy ul. Mieszka I 48/50 Pierwszy bal z okazji Dnia Budowlanych AD 2009 zgromadził 140 uczestników, na drugi AD 2010 przybyło 165 uczestników. Mamy nadzieję, że tegoroczny, AD 2011 będzie rekordowy.

Podczas balu zapewniamy: -

szampańską zabawę niepowtarzalną atmosferę sprawdzony bufet doskonałą muzykę z programem artystycznym

Członkowie PDK OIIB - 20 zł Osoba towarzysząca - 70 zł

Termin wpłat do 23 września br. - sala na 160 osób - decyduje kolejność wpłat Nr konta bankowego Ośrodka: PBS Rzeszów 26 8642 1126 2012 1118 6496 0001 z dopiskiem „Dzień Budowlanych” W pobliżu parking na 60 samochodów.

Szczegółowe informacje biuro PDK OIIB tel. 017 8507 705 wew 26

Turniej tenisa stołowego coraz bliżej Czas biegnie nieubłagalnie szybko więc już dziś informuczłonków: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Bujemy, że 11 listopada 2011 r. w Centrum Sportowo-Dydaktyczdownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego nym Politechniki Rzeszowskiej odbędą się kolejne Mistrzostwa Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowawoj. podkarpackiego w tenisie stołowym rzyszenia Inżynierów i Techników Kobranży ogólnobudowlanej. Wszystkim, munikacji RP, Związku Mostowców RP, którzy zechcą uczestniczyć w „boju” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników o mistrzowski tytuł przypominamy, aby Wodnych i Melioracyjnych, Polskiego do kalendarzy swoich zajęć wpisali reKomitetu Geotechniki, Stowarzyszenia gularne i intensywne treningi. Inżynierów i Techników Przemysłu NafPiąte już z kolei Mistrzostwa woj. towego i Gazowniczego, Stowarzyszepodkarpackiego w tenisie stołowym nia Inżynierów i Techników Przemysłu branży ogólnobudowlanej odbędą się jak Materiałów Budowlanych, a także prazwykle pod patronatem JM Rektora Policowników bezpośredniej produkcji budotechniki Rzeszowskiej, a organizatorami wlanej i produkcji związanej z budowturnieju będą: Podkarpacka Okręgowa nictwem. Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Turniej, jak co roku, odbywać się Budownictwa i Inżynierii Środowiska Pobędzie w kategoriach: litechniki Rzeszowskiej, Studium Wycho- kobiet i mężczyzn do 50 lat, wania Fizycznego i Sportu, Politechniki - kobiet i mężczyzn powyżej 50 lat, Rzeszowskiej oraz Akademicki Związek Żeby dogonić Grubbę trzeba się nieźle napocić. - uczestników posiadających licencję zaSportowy Politechniki Rzeszowskiej. wodniczą. W trosce o Państwa zdrowie jak też o odpowiedni poziom O szczegółach dotyczących organizacji turnieju prosimy czytać Turnieju zachęcamy do intensywnych treningów członków w następnym, wrześniowym numerze naszego Biuletynu. (ar) Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

15

SPOTKAJMY SIĘ NA WYCIECZKACH Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na wycieczki techniczne, zaplanowane w terminie jesiennym. Niezwykle ciekawą propozycją turystyczną jest trasa Rumunia - Transylwania, o której informowaliśmy już Państwa w poprzednim numerze Biuletynu. Ponadto proponujemy wyjazd szlakiem polskich miast Warszawa - Trójmiasto - Toruń - Malbork, w których zaplanowane jest zwiedzanie ciekawych obiektów budowlanych, zarówno współczesnych jak i historycznych. Trzecia propozycja to wyjazd na Kresy wschodnie, trasą budzący ciągłe zainteresowanie turystów. Wyjazdy na wycieczki będą aktualne pod warunkiem zebrania się wymaganej ilości osób w grupie. Wysokość dofinansowania do wycieczek dla osób należących do PDK OIIB wynosi 50% kosztów wycieczki, lecz nie więcej niż 500 zł. W wycieczkach mogą uczestniczyć również osoby towarzyszące przy pełnej odpłatności. W tym przypadku należy na wniosku dopisać osobę towarzyszącą wraz z wymaganymi do ubezpieczenia danymi osobowymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać listownie lub faxem na druku wniosku o dofinansowanie do wycieczek (dostępny na stronie internetowej) na adres biura PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 (Warszawa i Rumunia do 12.08, Kresy - do 26.08).

Kresy - Huculszczyzna (termin: 1-7.10.2011 r.) W czasie wyjazdu obok programu krajoznawczego i kulturalnego (w programie szczegółowym) możemy pokazać Państwu następujące zabytki techniki z XIX i XX w. w większości doskonale funkcjonujące do dnia dzisiejszego. Lwów - Politechnika dziedziniec, pierwsza na świecie konstrukcja żelbetonowa i żelazna (XIX w.), - Dom handlowy z 1913 r. w stylu tzw. „Chikagowskim” - szkło i beton, - unikalne budynki w stylu secesji i historycyzmu. Olesko - podziemia zamku Sobieskich z zachowanymi pęknięciami po trzęsieniu ziemi z XIX w. (Płyta Podolska) oryginalnie zabezpieczonymi (szklane wstawki); Trembowla - największe na Podolu wiadukty kolejowe z XIX w. Linia kolejowa Stanisławów - Syget Marmaroski z 1895 r.; wiadukty - Jaremce w Dolinie Prutu, Worochta; tunele - przejazd pod grzbietem karpackim z Jasini do Worochty Żabie w dolinie Czeremoszu - grażda Charuków (zagroda huculska) w Krzyworówni, - przysiółek Zariczia - unikatowa na skalę światową architektura; Kołomyja - muzeum pisanki, jedyne tego typu na świecie (budynek w kształcie jaja kurzego); Bakota - monastyr skalny dostępny w czasie rejsu statkiem po Dniestrze.

Bogumił Surmiak

Nr imprezy 239/W/11

połączona z wieczorem przy muzyce, nocleg. 3 DZIEŃ Œniadanie, zwiedzanie: Zbaraż - zamek z XVII w., Tarnopol - były kościół dominikanów, rynek, Trembowla - spacer do ruin zamku, Czortów kościół dominikanów z cudownym obrazem MB Różańcowej - oryginał jest w kościele św. Jacka w Warszawie, Skała Podolska - pałac Tarłów. Przejazd do Kamieńca Podolskiego, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ Œniadanie, rejs statkiem do Bakoty - wykutego w skale prawosławnego monastyru, powrót do Kamieńca Podolskiego, zwiedzanie m.in.: katedra pw. św. Piotra i Pawła, kościół dominikanów, zamek i stare miasto. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Program: 1 DZIEŃ Wyjazd z Rzeszowa o godz. 6.00, przejazd do Lwowa - zwiedzanie miasta m.in. panorama z Kopca Unii Lubelskiej, Wysoki Zamek, Rynek, katedra rzymskokatolicka, katedra ormiańska. Obiad, zwiedzanie budynku Politechniki, cmentarz Łyczakowski i Orląt. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

5 DZIEŃ Œniadanie, Okopy Św. Trójcy - twierdza - panorama na Dniestr i Zbrucz, Chocim - twierdza, Kołomyja - muzeum „huculskie” oraz muzeum pisanki (budynek w kształcie jaja kurzego), Jaremce - targ. Przejazd do Polanicy, zakwaterowanie w pensjonacie, obiadokolacja, nocleg. 6 DZIEŃ Œniadanie, Bukovel - najważniejszy ośrodek narciarski w typie alpejskim przejazd przez tunele pod głównym grzbietem karpackim z Jasini (Zakarpacie) do Worochty - wiadukt, Żabie - spotkanie w chacie „Kumłyka”, Krzyworównia - grażda Charuków (zagroda huculska). Powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg. 7 DZIEŃ Œniadanie, Stanisławów - krótki spacer uliczkami miasta m.in. synagoga, cerkiew, Lwów - czas wolny (ostatnie zakupy), obiad. Powrót do Polski ok. godz. 19.00, Rzeszów ok. godz. 21.00 Koszt uczestnictwa na os. przy grupie 45 os. - 1240 zł.

2 DZIEŃ Œniadanie, przejazd trasą: Olesko - zamek Sobieskich, Podhorce - zamek Koniecpolskich, Poczajów - Ławra Poczajowska - sobór zaśnięcia M.B. relikwie św. Hioba (obowiązuje odpowiedni strój: kobiety spódnica oraz chusta do nakrycia głowy), Krzemieniec - muzeum Juliusza Słowackiego, Góra Bony z ruinami zamku. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja

Świadczenia zawarte w cenie: Przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota i przewodnika lub przewodnik miejscowy mówiący w j. polskim, 6 noclegów (4 x hotele, 2 x pensjonat), wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, obiad w dniu ostatnim, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu, ubezpieczenie: NNW (7.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (800 zł) SIGNAL IDUNA. Uwagi: Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport (min. 3 miesiące przed upływem jego ważności). Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


16

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Warszawa - Trójmiasto - Toruń - Malbork (termin: 10-15.09.2011 r.) Zapraszamy Państwa na bardzo ciekawą wycieczkę szlakiem polskich pięknych miast oraz wyjątkowo atrakcyjnych miejsc, które wybraliśmy z myślą o Państwa profilu zawodowym. Zwiedzimy stolicę naszego kraju - Warszawę, gdzie sobotni wieczór ubarwi niezwykłe widowisko w Teatrze ROMA - „Les Miserables”, pospacerujemy po gotyckim Toruniu, odbędziemy niezwykły rejs statkiem po pochylniach i wodach Kanału Elbląskiego. Odwiedzimy również nasze Trójmiasto, rozległą aglomerację łączącą trzy nadmorskie miasta, leżące u ujścia Wisły do Bałtyku. Pasmem długości ponad 50 km ciągnie się wzdłuż Zatoki Gdańskiej i w sumie liczy około 780 tys. mieszkańców. Trójmiasto cechuje wyjątkowe połączenie przeszłości z teraźniejszością: tysiącletni, zawsze postępowy i kosmopolityczny, pełen wspaniałych zabytków Gdańsk, Sopot jako modny ośrodek wypoczynkowo - sanatoryjny, który w porównaniu z sąsiadami jest najmniejszy ale za to jest on najważniejszym ośrodkiem kulturalnym oraz Gdynia: młode, dynamiczne miasto portowe. W drodze powrotnej zwiedzimy zabytek światowej klasy - Zamek w Malborku, który zachwyca swą architekturą oraz historią.

-

Serdecznie zapraszamy... Zwiedzimy również kilka ciekawych obiektów budowlanych: ciekawą kopułę stadionu Narodowego w Warszawie (mecze EURO 2012), wyjątkowo imponującą realizację budowy Mostu Północnego na Wiśle, krzywą wieżę w Toruniu (odchylenie od pionu 1,46 m), zabytek sztuki hydrotechnicznej (pochylnie, śluzy) na Kanale Elbląskim, nową konstrukcję stadionu Baltic Arena w Gdańsku (mecze EURO 2012), nowoczesny budynek (36 pięter) Sea Towers na Bałtykiem, konstrukcję najnowocześniejszej w Polsce Hali SportowoWidowiskowej w Gdańsku, futurystyczny Krzywy Dom na sopockim „monciaku”, największą w Polsce jednopylonową konstrukcją podwieszoną Mostu III Tysiąclecia w Gdańsku, największy polski zamek w Malborku, do budowy którego Krzyżacy zużyli miliony sztuk cegieł.

Program: 1 DZIEŃ Wyjazd z Rzeszowa o godz. 5:00, przejazd do Warszawy - zwiedzanie stolicy Polski; Zamek Królewski, Katedra, Stare Miasto, Plac Piłsudzkiego: Grób Nieznanego Żołnierza. Zwiedzanie Stadionu Narodowego, na którym

Stadion Narodowy w Warszawie.

Nr imprezy 240/W/11

zostać rozegrane między innymi mecze otwarcia, jeden z ćwierćfinałów, a także jeden półfinał. Fasada budowli Stadionu Narodowego nawiązuje do polskich barw narodowych, przypominając falującą biało-czerwoną flagę. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wizyta w jednym z najpopularniejszych teatrze musicalowych w Polsce - Teatrze Muzycznym „ROMA”. Niepowtarzalny spektakl „Les Misarables”, czyli adaptacja powieści Victora Hugo „Nędznicy”, który na londyńskim West Endzie jest grany bez przerwy od roku 1985 (rekord w historii musicalu) i który doczekał się kilkunastu wersji narodowych. Nocleg. 2 DZIEŃ Śniadanie w hotelu, rejs tramwajem wodnym po Wiśle, zwiedzanie nadbrzeżnej architektury oraz dalszego etapu budowy Mostu Północnego. Przejazd do Torunia - zwiedzanie miasta: miasta / z racji swej wartości historycznej wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie z przewodnikiem pięknego starego

Most Północny w Warszawie.

miasta / Rynek Staromiejski z Ratuszem i wieżą widokową, Krzywa Wieża, Dwór Artusa, Kościół NMP, pomnik Kopernika, pomnik Skrzypka (możliwość udziału w niedzielnej mszy świętej), Rynek Staromiejski, ratusz, pomnik Kopernika, katedra Świętych Janów, ruiny zamku krzyżackiego. Obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEŃ Śniadanie w hotelu. Przejazd na Kanał Elbląski, który ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej. Rejs statkiem na trasie Buczyniec - Elbląg. Podczas pięciogodzinnego rejsu oprócz światowej

Pochylnia na Kanale Elbląskim.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011 klasy zabytku sztuki hydrotechnicznej (śluzy i pochylnie) będzie też można podziwiać piękną przyrodę tego regionu. Przejazd na Wyspę Sobieszewską - urokliwej nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ Śniadanie w hotelu. Przejazd do Trójmiasta: GDAŃSK - OLIWA - zwiedzanie Katedry oliwskiej /koncert organowy/. Przejazd do Nowego Portu. Zwiedzanie miasta: Długi Targ z fontanną Neptuna, Złota Brama, Dwór Artusa, Kościół Mariacki, Długie Pobrzeże z Żurawiem. Czas wolny. Zwiedzanie nowej konstrukcji stadionu PGE Arena na EURO 2012, którego samonośna konstrukcja dachu składa się z 82 stalowych wręgów, każdy o wadze 66 ton. Charakterystyczne

17

Sea Towers, którego autorem projektu jest znana wiedeńska pracownia architektoniczna, a jego realizację powierzono renomowanym wykonawcom o międzynarodowym doświadczeniu. Sea Towers stanowią dwie połączone wieże, jedna o wysokości 28, a druga - 36 kondygnacji. Wyższa wieża wraz z masztem antenowym osiąga wysokość 138 m. Zwiedzanie architektury wielofunkcyjnej, najnowocześniejszej w Polsce Hali Sportowo - Widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. SOPOT - spacer promenadą, sopockie molo z Grand Hotelem. Jedną z najlepszych atrakcji pięknego sopockiego kurortu jest architektoniczna nowinka miasta - Krzywy Dom. Jest to wspaniały budynek, posiadający trzy, duże piętra. Jest to niesamowita budowla o charakterze futurystycznym. Pomysł wybudowania takiej konstrukcji był bardzo drogi, tym bardziej, że wiele jego elementów przeczy naturalnym prawom fizyki. Przejazd Mostem III Tysiąclecia. Obiekt ten jest pierwszym w Polsce mostem podwieszonym zaprojektowanym wyłącznie przez polskich

Jednopylonowy most w Gdańsku. Stadion „Baltic Arena”- Gdańsk.

bursztynowe poszycie zapewnią materiały z poliwęglanu komorowego w sześciu odcieniach bursztynu. Gdańsk - Westerplatte (cmentarz poległych żołnierzy polskich, wartownie, pomnik Obrońców Wybrzeża).

projektantów, oraz to, że Most III Tysiąclecia jest jak dotąd największą w Polsce jednopylonową konstrukcją podwieszoną. Całkowita długość obiektu wynosi 372 m, natomiast szerokość to 20,31 m. Rozpiętości poszczególnych przęseł wynoszą 25 + 230 + 39 + 3 x 26 m. Most został zaprojektowany na klasę obciążeń „A”. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 6 DZIEŃ Śniadanie w hotelu, przejazd do Malborka. Zwiedzanie z przewodnikiem /4 godz./ największej w Europie, XII wiecznej gotyckiej twierdzy krzyżackiej

Pomnik obroñców wybrze¿a.

Powrót do hotelu, obiadokolacja. Spacer nad Mierzeję Wiślaną - podziwianie zachodzącego słońca. Nocleg 5 DZIEŃ Śniadanie w hotelu. Przejazd do Trójmiasta. GDYNIA - skwer Kościuszki. Spacer bulwarem, zwiedzanie Mola Południowego z przycumowanymi okrytymi światową sławą żaglowcami Darem Młodzieży i Darem Pomorza oraz niszczycielem ORP Błyskawica.

w Malborku. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie, o kubaturze ponad 250 000 m3. Pod względem kubatury jest największym w Europie zamkiem z cegły. W ciągu 40 lat do jego budowy zużyto ok. 12 tys. ton kamieni fundamentowych i 3,5 mln ręcznie formowanych i wypalanych cegieł. Wyjazd do Rzeszowa. Obiad na trasie powrotnej. Rozwiązanie wycieczki ok. godz. 24.00. Koszt uczestnictwa przy grupie 45 os.: 1050 zł/os. Świadczenia zawarte w cenie: Przejazd autokarem klasy turystycznej (WC, mini barek, video), opieka pilota-przewodnika, przewodnicy miejscowi, 1 nocleg w hotelu w Warszawie, 1 nocleg w hotelu w Toruniu, 3 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym na Wyspie Sobieszewskiej (pokoje 2 os. z łazienkami), niedaleko od ośrodka znajduje się plaża - znakomita możliwość kąpieli po powrocie ze zwiedzania, wyżywienie: 5 x śniadania i 5 x obiadokolacje, 1 x obiad podczas podróży powrotnej, ubezpieczenie: NNW (5000 zł) - „Warta”.

Krzywy dom w Sopocie.

Uwaga: Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu oraz rejsy statkami stanowią koszt dodatkowy ok. 250 zł. Atrakcje do wyboru przez uczestników wycieczki. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


18

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Rumunia - Transylwania (termin: 15-22.09.2011 r.) Zapraszamy Państwa do zwiedzania najciekawszych pod względem historycznym i architektonicznym obiektów Transylwanii. Zamknięta łukiem Karpat Transylwania z wyobrażeniem wampirów, mgieł spowijających mroczną siedzibę księcia Drakuli zaprasza so prastarych dackich twierdz, ruin miast rzymskich prowincji Dacja, saskich wiosek i miasteczek, chłopskich zamków i warownych kościółków będących fenomenem skali europejskiej. Ten wieloetniczny i wielokulturowy region zwany „Szwajcarią wschodnią” zachwyca wspaniałością gór, żywym folklorem i tradycyjnym pasterstwem. Podczas podróży zwiedzą Państwo wiele atrakcji turystycznych, a także kilka ciekawostek budowlanych, takich jak: 1. Sieć kolejową Karpat biegnącą równolegle do naszej trasy przejazdu (powstała w II połowie XIX w.), będącą ważnym szlakiem transkarpackim z Budapesztu (przez Przełęcz Predeal) do Bukaresztu. To jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w tej części Europy, usytuowaną na wysokości ponad. 1000 m n.p.m.

2. Konstrukcję nowoczesnej kolejki linowo-szynowej na wzgórze cytadeli w Deva. 3. Urokliwie usytuowaną Trasę Transfogarską. Jest to jedna z najwyżej położonych dróg w tej części Europy - przejeżdża się przez góry, których wysokość dochodzi do 2540 m n.p.m., a sama droga (według różnych źródeł) przebieg w najwyższym punkcie na wysokości ok. 2200-2300 m n.p.m. Trasa Transfogarska - miała umożliwić sprawne przemieszczenie

wojsk z jednej strony Karpat na drugą - wielki twór rumuńskiego socjalizmu... To jedna z najwyżej położonych dróg w tej części Europy przejeżdża się przez góry, których wysokość dochodzi do 2540 m n.p.m., a sama droga (według różnych źródeł) przebieg w najwyższym punkcie na wysokości ok. 2200-2300 m n.p.m. Trasa Transfogaraska - miała umożliwić sprawne przemieszczenie wojsk z jednej strony Karpat na drugą wielki twór rumuńskiego socjalizmu... Dziś, gdy znaczenie militarne drogi drastycznie zmalało, Trasa Transfogaraska stanowi przede wszystkim jeden z najbardziej malowniczych samochodowych szlaków turystycznych w Europie. Dla drogowców zaś stanowi niezwykły przykład sztuki inżynierskiej - zupełnie wystarczający powód, by odwiedzić Rumunię. Na turystów czekają tu jeszcze dodatkowe atrakcje w postaci wodospadów, stromych piargów, dużego zbiornika zaporowego (Lac Vidraru) zamkniętego wysoką betonową tamą, po której poprowadzono drogę i w końcu ukryte wysoko w lesie imponujące ruiny zamku Poienari - autentycznej

Nr imprezy 163/W/11

siedziby okrutnego Vlada Palownika, będącego pierwowzorem księcia Drakuli. Przewodniki turystyczne rozpisują się na temat ilości materiałów wybuchowych użytych w trakcie budowy drogi oraz nakładu sił i środków jej budowniczych. Przede wszystkim jednak podziw wzbudza kunszt inżynierów, a odruch politowania wywołuje szaleństwo pomysłodawcy. Tę trasę należy koniecznie pokonać... Uwaga: możliwość przejazdu trasą tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak śniegu).

Program - propozycja: 1 DZIEŃ Wyjazd z Rzeszowa o godz. 21.00. Przejazd nocą przez Słowację, Węgry 2 DZIEŃ Wjazd do Rumunii ok. godz. 5.00, przejazd przez Transylwanię, na trasie zwiedzamy: Kluż - (miasto): rynek, fara św. Michała, pomnik króla Macieja, katedra prawosławna, mury obronne, czas wolny - wymiana walut, Sighisoara - miasto - cytadela na liście UNESCO: Wieża Zegarowa, Dom Drakuli, Kościół Klasztorny, schody szkolne, Kościół na Wzgórzu, mury obronne, zakwaterowanie w okolicy Branu. Obiadokolacja, nocleg 3 DZIEŃ Śniadanie, Bran - skansen architektury drewnianej Siedmiogrodu, zamek Drakuli, Rasnov - twierdza chłopska, przejazd przez Przełęcz Predeal (podziwianie równolegle usytuowanej trasy kolejowej Karpat) w Góry Piatra Mare, wycieczka piesza (ok. 3 - 4 godz.) do Wodospadów Siedmiu Schodów (Cascada Sapte Scari) lub inna wycieczka zaproponowana przez przewodnika w okolicy pensjonatu (czas przejścia ok. 2 godz.). Obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ Śniadanie, Brasov - zabytkowe centrum miasta, rynek, ratusz, „Czarny Kościół”, uliczka Sforii, mury obronne, Brama Schei, cerkiew św. Mikołaja, wyjazd kolejką na wzgórze Tampa czas wolny, Harman - kościół warowny, Prejmer - kościół warowny, UNESCO. Obiadokolacja, nocleg 5 DZIEŃ Śniadanie, przejazd Doliną Prahowy - Azuga, Busteni, Sinaia - Zamek Peles (letnia rezydencja królów Rumunii, Monaster Sinaia), spacer po kurorcie, czas wolny, przejazd przez widokową Przełęcz Fundata, spacer Wąwozem Dambovicioarei. Obiadokolacja, nocleg 6 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd ze zwiedzaniem na trasie: Fagaras zamek obronny (z zewnątrz), przejazd widokową Drogą Transfogaraską, Sybin - średniowieczna starówka, mury obronne, rynek, ratusz, Most Kłamców, Pasaż Schodów, cerkiew prawosławna, zakwaterowanie w okolicy Devy. Obiadokolacja, nocleg 7 DZIEŃ Śniadanie, Strei - cerkiew romańska, Sarmizegetusa - ruiny rzymskiego miasta, Densus - cerkiew romańska z XIII w - jedna z najstarszych w Transylwanii, Hunedoara - najpiękniejszy średniowieczny zamek Transylwanii, Deva - wyjazd nowoczesną kolejką linowo-szynową na Wzgórze Cytadeli, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg 8 DZIEŃ Śniadanie, powrót do Rzeszowa przez góry Bihor, Oradeę, Tokaj (UNESCO) - postój ok. 1 - 1,5 godz. na obiad, degustację i zakup win, Barwinek ok. godz. 20.30, przyjazd do Rzeszowa ok. godz. 22.00. Koszt uczestnictwa dla grupy 45 osób: 1560 zł/os. Świadczenia zawarte w cenie: Przejazd komfortowym autokarem, opieka pilota-przewodnika, 6 noclegów pensjonaty lub hotele (4 w okolicy Branu i 2 w okolice Devy), wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 1 obiad, ubezpieczenie: NNW (7.000 zł), KL (10.000 euro) i bagaż (800 zł) SIGNAL IDUNA. Uwaga: Bilety wstępu stanowią koszt dodatkowy ok. 30 euro. Prosimy o zabranie obuwia turystycznego na wycieczki piesze.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

19

UNIA EUROPEJSKA Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Zaproszenie na letnie szkolenia projektu

„KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI” Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu motywuje i zaprasza inżynierów budownictwa z całego Podkarpacia na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tomasz Łagowski

Wszelkie informacje na stronach: www.konstruktorkwalifikacji.org.pl i www.inzynier.rzeszow.pl*

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy Jest nam niezmiernie miło przekazać informacje, iż w ramach projektu „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI” przeszkolono już ponad 300 inżynierów budownictwa z całego województwa podkarpackiego (stan na początek maja). Co więcej, ponad 90 osób skorzystało z możliwości uczestnictwa w następnym szkoleniu. Tak duża motywacja do wzbogacenia wiedzy inżynierów budownictwa pozwoliła na zorganizowanie prawie 30 szkoleń, co równa się ponad 160 dniami szkoleniowymi. Szkolenia cieszące się największą popularnością to: NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ INŻYNIERA - AUTOCAD; PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, PZP I PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH; PROCEDURY FIDIC oraz wyjazdowe SZKOLENIA MENADŻERSKIE. Drodzy inżynierowie budownictwa, jeśli w wirze prac przy koordynowaniu kontraktów, kosztorysowaniu, projektowaniu, instalowaniu sieci elektrycznych a urlopami wakacyjnymi znaleźlibyście czas to zapraszamy Was na szkolenia w „KONSTRUKTORZE KWALIFIKACJI”. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest rezerwacja do 7 dni przed szkoleniem!

Do kogo adresowane są szkolenia? (obowiązują wszystkie kryteria) 1. Do osób z tytułem inżyniera budownictwa, kierunek ukończonych studiów: - architektura - urbanistyka - budownictwo - inżynieria środowiska - górnictwo i geologia w specjalności eksploatacji złóż - inżynieria wojskowa - elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji - elektronika w specjalności z zakresu telekomunikacji - wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej - energetyka - elektrotechnika

- transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów - automatyka i robotyka. 2. Do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie z sektora MŚP** na podstawie umowy o pracę. 3. Do osób zatrudnionych w firmie z sektora budownictwa lub prowadzących działalność powiązaną z budownictwem (działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, działalność geologiczną, poszukiwawczo-rozpoznawczą oraz geodezyjną). 4. Do osób mieszkających na terenie woj. podkarpackiego. - nie jest wymagane bycie członkiem PDK OIIB - szkolenia dotyczą osób niebędących na emeryturze. Do rezerwacji należy wypełnić załączniki ze strony projektu www.konstruktorkwalifikacji.org.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA: - nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany przez firmę i pracownika; - nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - podpisane przez pracownika.

* kalendarz szkoleń unijnych projektu „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI” umieszczony jest w prawym górnym rogu na stronie głównej PDK OIIB. **Sektor MŚP - sektor przedsiębiorstw mikro (liczba zatrudnionych < 10, roczny obrót ≤ 2 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 2 mln euro - w tym samozatrudnieni), małych (liczba zatrudnionych < 50, roczny obrót ≤ 10 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 10 mln euro) i średnich (liczba zatrudnionych < 250, roczny obrót ≤ 50 mln euro, całkowity bilans roczny ≤ 43 mln euro).


20

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

- Wymagana również będzie kopia dokumentu rejestrowego firmy (EDG, KRS) Powyższe dokumenty należy przesłać (mailem, faxem lub pocztą, z tytułem KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI) lub dostarczyć osobiście do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Biura Projektu 'KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI' z dopiskiem „KONSTRUKTOR KWALIFIKACJI”

- Osobowość w negocjacjach. Zajęcia w ramach Szkoleń Menadżerskich są 2-dniowe, mają charakter wyjazdowy. Uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (1 dzień) oraz transport do/z miejsca szkolenia. Szkolenie będzie się odbywać w pensjonacie „KARINO”, Berezka 30B, 38-610 Polańczyk. Terminy: 7, 8 lipiec (rezerwacja do 1.07.2011)

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów tel. (17) 850 77 05 wew. 32 tel. kom. 604 718 782 fax. (17) 850 77 07 e-mail: t.lagowski@crse.org.pl lub BIURO PROJEKTU W RZESZOWIE ul. Ks. Jałowego 20, 35-010 Rzeszów Tel/fax. (17) 85 00 525 e-mail: konstruktor@crse.org.pl

Co uzyska uczestnik szkolenia? - aktualną wiedzę konieczną przy realizacji projektów inżynieryjno-budowlanych wykonywanych na podstawie umów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych - wartościowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - cenne materiały szkoleniowe gruntujące zdobytą wiedzę - poczęstunek (pełny obiad oraz dwie przerwy kawowe) - w ramach Szkoleń Menedżerskich uczestnikom zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie (1 dzień) oraz transport do/z miejsca szkolenia. Szkolenia będą prowadzone przez wyspecjalizowaną w danej dziedzinie kadrę trenerską. Rekrutacja trwa na wszystkie szkolenia!

SZKOLENIA

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI ORAZ PRAWNE ASPEKTY ICH USYTUOWANIA (2-dniowe dla 16 osób) -

Przepisy ogólne Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej Usytuowanie budynku Budynki i pomieszczenia Wyposażenie techniczne budynków Bezpieczeństwo konstrukcji Bezpieczeństwo użytkowania Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Terminy i miejsca: 27, 28 czerwiec - Rzeszów (rezerwacja do 20.06.2011)

Normy projektowania w procesie budowlanym - EUROKODY (2-dniowe dla 16 osób) -

Normy projektowania w procesie budowlanym Projektowania konstrukcji stalowych Konstrukcje stalowo-betonowych Zasad odnoszące się do ustrojów prętowych i blachownicowych stosowanych, jako szkielety nośne budynków - Wymiarowanie i konstruowanie konstrukcji betonowych, żelbetowych, drewnianych Terminy i miejsca: 18, 19 lipiec - Rzeszów (rezerwacja do 11.07.2011)

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE (2-dniowe - wyjazdowe dla 15 osób) Uczestnicy Szkoleń Menedżerskich nabywają umiejętności swobodnej komunikacji z klientem, rozwijają umiejętności związane z tworzeniem nowoczesnych strategii i technik sprzedażowych. W trakcie zajęć omówione zostaną techniki prowadzenia negocjacji biznesowych oraz sposoby skutecznego zarządzania w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej. - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie zasobami ludzkim - Funkcje komunikacji interpersonalnej - Kluczowe elementy wystąpień przed audytorium - Relacje międzyludzkie - Asertywna wymiana opinii i uczuć - Domeny działań marketingowych określające wizerunek firmy budowlanej - Przygotowanie promocji wybranych produktów i usług budowlanych - Sytuacja sprzedażowe - Rola i znaczenie negocjacji w biznesie - Taktyki negocjacyjne - Strategia i fazy procesu negocjacyjnego

PRAWO BUDOWLANE - kompendium wiedzy (2-dniowe dla 16 osób) -

Podstawowe definicje z ustawy Aktualne regulacje Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Projekt budowlany Samowola budowlana Dyskusje Terminy i miejsca: 28, 29 lipiec - Rzeszów (rezerwacja do 21.07.2011)

BUDOWNICTWO A ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - zapowiedź nadchodzących zmian w prawie budowlanym (2-dniowe dla 16 osób) - Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynków zapowiedź nadchodzących zmian w polskim Prawie Budowlanym. - Efektywność energetyczna budynku.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011 - Poprawa elementów mających wpływ na pobór energii w budynku. - Główne zmiany w znowelizowanej dyrektywie w sprawie jakości energetycznej - Energie odnawialne - Kwestie termoizolacji w budownictwie - Projektowanie z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii Terminy i miejsca: 4, 5 sierpień - Rzeszów (rezerwacja do 30.07.2011)

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ INŻYNIERA BUDOWNICTWA - AUTOCAD (4-dniowe dla 12 osób) Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów wykorzystania AutoCAD w pracy inżynierów budownictwa. - Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD - Tworzenie szablonu rysunkowego - Podstawowe obiekty - Tryby lokalizacji względem obiektów - Zaawansowane obiekty - Wymiarowanie obiektów - Drukowanie rysunków z obszaru modelu - Rysunek izometryczny - Tworzenie slajdów i scenariuszy - Obsługa plików rastrowych - Modelowanie powierzchniowe - Modelowanie bryłowe - Wizualizacja obiektów. Terminy i miejsca: 18, 19, 25, 26 sierpień - Rzeszów (rezerwacja do 11.08.2011)

SPECYFIKACJE DO ZAMÓWIEŃ (w ramach PZP) (2-dniowe dla 16 osób) - Problematyka zamówień publicznych - Przygotowanie zamówień - Zasady udzielania zamówień

-

21

Tryby postępowania Zmiany w systemie Omówienie istotnych warunków zamówienia Dyskusje

Terminy i miejsca: 4, 5 lipiec - Rzeszów (rezerwacja do 27.06.2011)

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ INŻYNIERA BUDOWNICTWA - INTELLICAD (4-dniowe dla 12 osób) -

Podstawy pracy z programem IntelliCAD Obsługa programu (otwieranie, zamykanie projektów) Podstawowe narzędzia rysunkowe Modyfikacja elementów Bloki rysunkowe oraz pozostałe elementy rysunku Rastry Wydruki i podsumowanie Praca w obszarze papieru Podstawy rysunku 3D oraz Zaawansowane opcje IntelliCAD. Terminy i miejsca: 18, 19, 25, 26 sierpień - Rzeszów (rezerwacja do 11.08.2011)

Szkolenia językowe Język angielski - szkolenie prowadzone będzie w grupach odpowiednio dobranych pod względem poziomu zaawansowania uczestników (weryfikowanego na podstawie testu kwalifikacyjnego). Zajęcia prowadzone będą popołudniami po godzinach pracy, 3 h dziennie, 2-3 razy w tygodniu. - 12 osób (grupa)/ 120 godzin dydaktycznych - Mikro i małe przedsiębiorstwa - 240 zł na uczestnika - Średnie przedsiębiorstwa - 360 zł na uczestnika Termin rozpoczęcia kursów: czerwiec, lipiec, sierpień (rezerwacja: trwa ciągły nabór aż do odwołania). Miejsce: Rzeszów.

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Zapraszamy na szkolenie wrześniowe Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych Szczegółowy program szkolenia: trwałość geosyntetyków i konstrukcji, wzmacnianie gruntów, stateczność nasypów, skarp i zboczy - metody obliczeń, zastosowanie zbrojenia w nasypach, skarpach i ścianach oporowych, - awarie i uszkodzenia konstrukcji:składowisk, nasypów i obwałowań, murów oporowych i stromych skarp i budowli hydrotechnicznych, - mechanizmy zniszczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego, -

- podstawowe awarie, uszkodzenia konstrukcji i błędy realizacyjne - metody obliczeń murów oporowych i skarp - przykłady obliczeń, - konstruowanie stromych skarp - przykłady obliczeń. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Jermułowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Termin szkolenia: 20 wrzeœnia 2011 r. w godz. 10.00-14.00 Rzeszów, sala szkoleniowa PDK OIIB


OTWARTY NABÓR NA SZKOLENIA Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu PODKARPACKA AKADEMIA CERTYFIKACJI. Głównym celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u osób po 45 roku życia, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej zamieszkujących i pracujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt przewiduje cykl szkoleń w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez realizację cyklu szkoleń Podkarpackiej Akademii Certyfikacji uczestnicy podniosą swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności praktyczne związane z charakterystyką cieplną budynków i sporządzaniem świadectw energetycznych budynków i lokali. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo Budowlane dla wszystkich nowoprojektowanych budynków, istniejących budynków/lokali będących przedmiotem sprzedaży lub najmu powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat (źródło: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.). Certyfikaty nowo wybudowanych budynków/lokali wymagane są przy procedurze odbioru tych obiektów przez Inspekcje Nadzoru Budowlanego. Ponadto obowiązkowe jest posiadanie świadectwa energetycznego dla budynków użyteczności publicznej o powierzchni ponad 1000 m2. Zajęcia prowadzone będą w sposób nie kolidujący z praca zawodową, w weekendy. Szkolenie składa się z 32 godzin zajęć teoretycznych i 16 zajęć praktycznych prowadzone przez doświadczoną kadrę trenerską - wieloletni praktycy w dziedzinie auditingu energetycznego, specjaliści związani z problematyka poszanowania energii. Zakres merytoryczny szkolenia to przede wszystkim: podstawy prawne, ocena stanu ochrony cieplnej budynku, odnawialne źródła energii, metodyka obliczeń, wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych, zajęcia praktyczne wykorzystanie i obsługa kamery termowizyjnej.

Kobiety będą miały pierwszeństwo w rekrutacji!

PROGRAM SZKOLENIA 1. Szkolenie: Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku I Podstawy prawne: - dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej, - przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego, - przepisy dotyczące audytu energetycznego, - przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. II Ocena stanu ochrony cieplnej budynku: - określanie danych do obliczenia wskaź-

-

ników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych, obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946, ocena szczelności przegród, określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła, interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metoda termowizji i badań szczelności.

III Odnawialne źródła energii: - omówienie odnawialnych źródeł energii, - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie metodologii świadectw energetycznych. IV Metodyka obliczeń: - obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm, ćwiczenia, - obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji, - obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, - obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia. V Wykonanie szkoleniowych świadectw energetycznych. VI Zajęcia praktyczne - wykorzystanie i obsługa kamery termowizyjnej. VII Sprawdzian umiejętności - Projekt zaliczeniowy: - omówienie zadania, - konsultacje.

2. Szkolenie praktyczne: Obsługa programu do sporządzania świadectw energetycznych - Analiza błędów. - Generowanie gotowego świadectwa.

3. Wykonanie świadectwa energetycznego dla przykładowego obiektu Koszt szkolenia to jedyne 177 zł.

Projekt „PODKARPACKA AKADEMIA CERTYFIKACJI” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1, Działania 8.1, Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pocztą elektroniczną certyfikaty@pae.org.pl oraz w siedzibie biura projektu Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., ul. Szopena 51, pokój 211. Więcej informacji na stronie na projektu www.pae.org.pl/certyfikaty. Kontakt: Podkarpacka Agencja Energetyczna sp. z o.o., tel. 17 867 62 79; e-mail: certyfikaty@pae.org.pl, www.pae.org.pl/certyfikaty.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

IV edycja konkursu fotograficznego

Marek Kopeć

„Budownictwo wokół nas”

W roku 2011 ogłaszamy już IV edycję konkursu fotograficznego „Budownictwo wokół nas”. Mogą w nim wziąć udział wszyscy czynni członkowie Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tradycyjnie prace konkursowe należy nadsyłać w dwóch kategoriach: „Polska i świat” oraz „Podkarpacie”. Każdy z uczestników może przekazać 3-5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Fotografie w postaci plików JPG lub TIFF należy przesłać na adres portal@inzynier.itl.pl. Można je również dostarczyć do siedziby Izby na płycie CD lub DVD. Na prace oczekujemy od 1 sierpnia 2011 r. do 15 października 2011 r. Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo na stronie www.inzynier.rzeszow.pl w zakładce: Konkursy/Fotograficzny/Edycja IV/2011. Zgromadzony materiał zostanie zamieszczony na portalu izbowym i poddany ocenie internautów. Następnie Kapituła Konkursu na czele z Panią Ireną Gałuszką - dyrektorem Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa - dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym”. Tam też poznamy nagrodzone prace i ich autorów. Dla zwycięzców Kapituła Konkursu przygotowała atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na posiedzeniu Rady PDK OIIB. Liczymy na pomysłowość i inwencję twórczą w doborze tematów. Życzymy udanych zdjęć!

23


24

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

Pierwsze widoki i panoramy Rzeszowa Irena Gałuszka

Dzięki wynalazkowi fotografii w muzeach świata znajdują się panoramy i widoki wielu miast i regionów geograficznych od 1839 r. Fotografie wykonywane były z miejsc położonych najwyżej tj. ze wzgórz lub wysokich wież. Pierwszą znaną panoramę Rzeszowa wykonał pod koniec XIX w. Edward Janusz z wieży Zamku Lubomirskich. Światowym pionierem fotografii lotniczej był Francuz Gaspard Felix Tournachon ps. Nadar. Była to niezwykle interesująca postać wśród paryskich XIX w. artystów. Zasłynął on m.in. jako najwybitniejszy portrecista, karykaturzysta, dziennikarz, fotograf i aeronauta. Kilkanaście lat życia poświęcił wielkiej pasji konstruowania balonów do celów fotografowania z tzw. ptasiej perspektywy. Pięciokrotnie wzbijał się w niebo balonami. Pierwszą fotografię lotniczą wykonał w 1855 r. Podczas wywoływania szklanych płyt w koszu balonowym emulsja kolodionowa uległa zniszczeniu. Stosowana wówczas technika mokrego kolodionu była bardzo niewygodna, ponieważ należało nanieść emulsję fotograficzną na płytkę szklaną, natychmiast użyć ją do fotografowania i wywołać. Zachowały się fotografie lotnicze Nadara dopiero z 1858 r. i znajdują się obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Paryżu. Jemu też zawdzięczamy pierwszą fotografię Paryża z lotu ptaka wykonaną w 1863 r. W tym celu zbudował własnym kosztem największy w świecie balon (90 stóp średnicy) „Le Géant”. Balon był wyposażony w gondolę o dwóch kondygnacjach z 80 miejscami i kabinami przeznaczonymi na ciemnię fotograficzną. Dziś z lotu ptaka praktycznie każdy ma możliwość oglądać ziemię... Jednak pierwszy samolot w Rzeszowie pojawił się dopiero 18 września 1912 r. Wtedy to hrabia Scipio del Campo sterował aeroplanem, który wylądował na Psiarnisku (obecnie tereny Osiedla Kmity). Wydarzenie to zostało uwiecznione na fotografiach Edwarda Janusza i Andrzeja Bujniaka. Bibliografia: Żdżarski W., Zaczęło się od Daguerre`a,…, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977 r.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

25

Fot. Zbigniew Tybura

Edward Janusz - samolot.

Edward Janusz - panorama.

Panorama - ze zbiorรณw Marka Zieliล„skiego.


26

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

BIĆ WYKONAWCĘ! Roman Cu¿ytek

W poprzednim biuletynie informacyjnym 1(33) ukazał się artykuł, w którym nasz kol. Wacław K. bardzo „zeźlony” na wykonawców robót budowlanych nawołuje, żeby ich usuwać z budowy jeszcze przed końcem budowy. A za cóż to trzeba ich na zbity pysk usuwać z budowy?. Otóż niemal wszyscy wykonawcy nie szanują arcydzieła, jakim jest projekt budowlany i tylko by go (tj. projekt budowlany) zmieniali, zmieniali, zmieniali. Jeśli kolega Wacław pozwoli to ośmielę się mięć nieco inna „optykę”. Mając ok. 40-letnie doświadczenie z projektami budowlanymi, postawię na początku 2 tezy: a) Za „komuny” projekty były znacznie lepiej dopracowane. b) Panowie Projektanci tworzą coraz gorsze projekty, z licznymi pomyłkami. Nie przeszkadza im to jednak brać za te pseudoprojekty od inwestorów niezłą kasę. Często tłumaczą inwestorowi, że ich projekt budowlany jest wystarczający, tak dla uzyskania pozwolenia na budowę jak do wzniesienia obiektu (często bardzo skomplikowanego). Przypomnę, że Prawo Budowlane rozróżnia pojęcie projektu wykonawczego, ale inwestorzy dla potanienia kosztów niemal nigdy nie zlecają wykonania projektu wykonawczego. Następny grzech P. Projektantów. Bardzo często na podstawie swojego (nazywając po imieniu - wadliwego projektu) biorą się do sporządzania przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego i „ślepego” kosztorysu przetargowego - oczywiście za następną kasę. Dobrze jeśli podzlecą wykonanie kosztorysu dobremu, doświadczonemu kosztorysantowi. Przeważnie (chyba z chytrości) sami biorą się za kosztorysowanie lub poproszą o wykonanie szwagra, który coś tam umie kosztorysować. No i tak „projekt” + „ślepy” kosztorys trafia poprzez „zamawiającego”, jako SIWZ do przetargu. Od razu napiszę, że jak wynika to z licznych interpretacji (zresztą zamieszczanych niedawno na łamach czasopism, które prenumerujemy), wykonawca nie jest upoważniony do weryfikacji projektu, a jedynie winien się z nim zapoznać”. Ale śledźmy dalej przetarg. Zamawiający w projekcie

umowy zamieszczonym w SIWZ ostatnio przeważnie piszą, że wynagrodzenie dla wykonawcy będzie ryczałtowe. No i w końcu przetarg wygrała Firma BUD-BIG (tak ją fikcyjnie nazwijmy). Ww. Firma wzięła się ochoczo do roboty, ale okazało się, że w projekcie jest błąd na błędzie. A to projektant „zapomniał”: o kilkuset m3 zasypki żwirowej, o 12 tonach stali w ławach, o dwóch trzonach kominowych zakończonych cegłą klinkierową, o wkładach z blachy nierdzewnej w przewodach kominowych, o tym, że 2 komp. drzwi przeszklonych w korytarzu nie mogą być jak Al lecz ognioodporne EI60, itd., itp. Oczywiście P. Projektant (czasem szybko, czasem niezmiernie opieszale) przyjedzie na budowę i uprzejmie nakreśli te „zapomniane” elementy, mrucząc”, że każdy ma prawo do pomyłek”. A. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (pzp) - nie wolno zmieniać przedmiotu zamówienia, a takie wprowadzenie poprawek przez P. Projektanta zgodnie z pzp zmienia zamówienie. B. Z kolei zgodnie z art. 632, §1 Kodeksu Cywilnego (KC) przy cenie ryczałtowej nie można żądać podwyższenia wynagrodzenia. I niech teraz Kolega Wacław K., biorą pod uwagę zapisy z ww. punktów A i B, pomoże F. BUD-BIG rozwiązać problem prawny i oczywiście również ekonomiczny, bo zamawiający podpierając się poszanowaniem prawa nie ma ochoty nic dopłacić. A może by tak nazwać taki projekt „wadliwym” (zgodnie z KC), bo takim jest w istocie. No i dalej... Niech P. Projektant poniesie konsekwencje finansowe wprowadzenia do obrotu „wadliwego towaru”. Niech odda F. BUD-BIG kilkadziesiąt (a może kilkaset tys.) zł. Przecież złożył oświadczenie, że „wykonał projekt zgodnie z PN-EN, sztuką i że projekt jest kompletny”. A może poprzez Izby (inżynierów czy architektów) P. Projektantom, którzy wypuszczają projektowe „buble” odbierać lub zawieszać np. na 2 lata uprawnienia, aby w tym czasie poszli na budowę np. do F. BUD-BIG i nauczyli się czegoś.


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

27

Odpowiedzialność w budownictwie Wacław Kamiński

W ostatnim numerze ukazał się artykuł mojego autorstwa o zmianach w projektach budowlanych. Wywołał on wielkie zainteresowanie, dlatego postanowiłem umieścić go na portalu internetowym na forum. Zapraszam wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów do wypowiadania się na ten temat. Proszę tylko o rzeczowe wypowiedzi oraz w miarę możliwości o podawanie swoich danych np. imienia. Proszę o to dlatego, aby nie wpisywały się osoby spoza izby i nie szkalowały dobrego imienia naszej PDK OIIB. Jako pierwszy zareagował, kolega Roman Cużytek, któremu dziękuję za krytyczną polemikę. Ponadto jak już wiele razy pisałem chciałbym nawiązać jeszcze do poprzednich artykułów, a mianowicie do odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego. Jak już wiadomo, uczestnikami procesy budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy. Tak naprawdę inwestorzy nie zawsze są świadomi roli jaką pełnią w procesie budowlanym. Często się wydaje inwestorom, że jak już coś planują to mogą to wykonać bez jakiegokolwiek poszanowania dla przepisów prawa. Wydaje się, że sytuacja jest skomplikowana, a w rzeczywistości jest bardzo prosta. Otóż wielu inwestorów jest świadomych tego, że nic im (inwestorom) nie można zrobić w myśl ustawy Prawo Budowlane. Dlatego zatrudniają nas, kadrę techniczną i spełniają obowiązek art. 18. Gdy coś niepokojącego się dzieje na budowie to odpowiedź jest prosta: „inwestor oświadcza, że do tego celu zatrudnia osoby techniczne i one odpowiadają za inwestycje lub za to, co się na niej dzieje”. Nie dziwmy się więc, że narzekamy na inwestorów bo za każdym, lub za większością z nich stoi kolega - nasz kolega z uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do PDK OIIB. To on odpowiada nie tylko z imienia i nazwiska za realizację inwestycji, ale także zawodowo, dyscyplinarnie, oraz karnie. Proszę sobie przypomnieć katastrofę hali wystawienniczej, w której zginęło wiele osób. Są procesy karne i od kogo się

zaczyna? Od kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, zarządcy obiektem. Gdzie zaś jest inwestor? Bardzo daleko na szarym końcu, a jego obroną są słowa, które już przytoczyłem oraz art. 18, który mówi, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy i on jako inwestor to uczynił (szkoda tylko, że w ustawie nie pisze: właściwe zorganizowanie z poszanowaniem uczestników tego procesu). Co prawda jest dalej napisane o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: ...Gdzie w tym miejscy jest nasze (kadry technicznej) zdrowie i bezpieczeństwo, skoro w każdej inwestycji szuka się oszczędności. Potanienia kosztów, przeprojektowania i np. pocienienie konstrukcji, za jaką cenę? Za cenę właśnie zdrowia i życia nas i innych ludzi. Za obiekt budowlany odpowiadamy do końca jego użytkowania, a wszystkie dokumenty znajdują się u zarządcy daną nieruchomością art. 60 ustawy Prawo Budowlane. Osoby biorące udział w procesie budowy wpisane są do książki obiektu budowlanego, a to z kolei jest utrzymanie obiektów budowlanych art. 61, 62, 63 cytowanej wyżej ustawy. Drogie Koleżanki i szanowni Koledzy, w procesie inwestycyjnym działajmy zawsze zgodnie z literą prawa i nie uszczęśliwiajmy inwestorów na siłę. To my posiadamy wiedzę techniczną, to my posiadamy uprawnienia budowlane, to my przynależymy do izby inżynierów, wreszcie to my pełnimy samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Pełniąc tê zaszczytną funkcję nie zapominajmy o myśleniu mądrym i racjonalnym. Wykorzystajmy wiedzę w sposób, który nie budzi zastrzeżeń i nie wykonujmy ślepo poleceń inwestorów. Pamiętajmy, technikiem lub inżynierem jest się całe życie, a inwestorem się bywa czasem dłużej, a czasem krócej. Będąc na stanowiskach np. Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nie dążmy do obniżania kosztów inwestycji za wszelką cenę, niejednokrotnie zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Jak zwykle zapraszam do dyskusji na: forum dyskusyjnym www.inzynier.rzeszow.pl/forum.


28

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

XXIV Olimpiada Jacek Gil

Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dobiegły końca zawody XXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W zawodach szkolnych w okręgu VII, obejmującym szkoły kształcące na poziomie technika budownictwa w województwie podkarpackim i cztery szkoły z województw sąsiednich, wzięło udział 433 uczniów z 19 szkół. Po eliminacjach szkolnych, do zawodów okręgowych zakwalifikowano 77 uczniów z 19 szkół.

Zawody okręgowe odbyły się dnia 5 marca 2011 r. w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Uczestnicy przez 240 min. rozwiązywali zadania opracowane przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu technologii budownictwa, konstrukcji budowlanych, projektowania, organizacji robót i matematyki.

Agnieszka Mazur z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, Tomasz Doktór z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, Sebastian Półtorak z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Adrian Bochno z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Drużynowo zwyciężył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie i Zespołem Szkół nr 1 w Rzeszowie. 23 marca 2011 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów okręgowych. W spotkaniu uczestniczyli wyróżnieni uczniowie, ich nauczyciele i dyrek-

Przed zawodami...

Prace uczniów oceniało 5-osobowe jury zawodów, składające się z pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej pod przewodnictwem dr inż. Janusza Kulpińskiego. Do zawodów centralnych zakwalifikowano 8 najlepszych uczestników zawodów okręgowych z 6 szkół. Tymi najlepszymi okazali się: Sławomir Baran z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli, Piotr Słota z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie, Piotr Hodor z Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie, Szczepan Pogoda z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu,

torzy szkół, przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych sponsorujących olimpiadę. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz - prorektor ds. ogólnych Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski - prodziekan Wydziału BiIŚ Politechniki Rzeszowskiej, dr inż. Aleksander Starakiewicz - prodziekan ds. nauczania Wydziału BiIŚ, mgr inż. Jacek Gil - z-ca przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dr hab. inż. Adam Reichhart z-ca przewodniczącego Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

29

... i w trakcie pisania.

Budownictwa w Rzeszowie, mgr inż. Andrzej Bajorski - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, mgr Robert Barłowski - dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Byli również obecni członkowie Komitetu Okręgowego pod przewodnictwem dra hab. inż. Lecha Lichołaia - prof. Politechniki Rzeszowskiej, cz³onkowie jury zawodów z przewodniczącym drem inż. Januszem Kulpińskim oraz przedstawiciele sponsorów: Jacek Pięta - prezes Best Construction Sp. z o.o. Rzeszów i Bogusław Krzanowski - dyrektor SOLBET Kolbuszowa S.A. Komitet Główny Olimpiady reprezentował pan Ryszard Daniel. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Komitet Główny olimpiady i sponsorów, natomiast najlepsze szkoły - dyplomy i puchary. Fundatorami nagród tegorocznej edycji byli: Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA Sp. z o.o., Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Przedsiębiorstwo Budowlane BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o., Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. j., SOLBET KOLBUSZOWA S.A., INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o., Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie. Nauczyciele i dyrektorzy podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą, a uczniowie sposobem przygotowywania się do olimpiady i planowaniem swojej kariery zawodowej. Przedstawiciele władz uczelni zaprezentowali możliwości kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej. Szefowie POIIB oraz PZITB przybliżyli zebranym obszary którymi zajmują się te instytucje.

Zawody centralne odbyły się w dniach 9-10 kwietnia 2011 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. Wzięło w nich udział 87 uczniów z 53 szkół z całej Polski. Zadania jakie rozwiązywali uczniowie w czasie finału centralnego okazały się bardziej „przyjazne uczniom”, o czym świadczą uzyskane przez nich wyniki. Aż 59 z uczestników finału uzyskało „tytuł laureata” (uzyskało ponad 50% punktów), a kolejnych 15 - „tytuł finalisty”. Zwycięzcą XXIV edycji Olimpiady WiUB został 3-krotny jej uczestnik Karol Wandach z Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu. Drużynowo olimpiadę wygrały Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu, przed Zespołem Szkół ArchitektonicznoBudowlanych i Licealnych w Warszawie i Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Uczniowie reprezentujący nasz okręg zdobyli: 3 tytuły „laureata”: Sławomir Baran z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli, Piotr Hodor z Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie, Szczepan Pogoda z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu, 4 tytuły „finalisty”: Sebastian Półtorak z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Piotr Słota z Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie, Adrian Bochno z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Agnieszka Mazur z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie. Drużynowo 16 miejsce, na 53 szkoły, zajął Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, laureaci cenne nagrody i medale, a najlepsza szkoła Puchar Ministra Infrastruktury. Uczniowie i ich opiekunowie mieli okazję płynąć „Szlakiem papieskim” po Kanale Augustowskim. Jacek Gil, Ryszard Daniel


30

biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Kopernika 1 tel. 017 853 47 22, 850 75 60, tel./fax 850 75 61

Sympozjum popularno-naukowe

„Natura bogata energią” Ewa Bernaczek Prezes Koła SEP przy ZSE w Rzeszowie

W dniu 11.04.2011 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyło się sympozjum popularno-naukowe na temat „Natura bogata energią”. Sympozjum towarzyszył konkurs plastyczny na temat „Energia jest wśród nas”. Oba przedsięwzięcia: sympozjum popularno-naukowe i konkurs plastyczny zostały zorganizowane w ramach „Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej”. Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim forum, na którym odbywa się debata dotycząca przyszłości energii odnawialnej. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii i inwestycjach w technologie ekologiczne oraz do dyskusji nad strategią mającą na celu większe uniezależnienie Europy od paliw kopalnych. Zrównoważona energia jest podstawowym elementem długoterminowej strategii gospodarczej UE oraz jej działań w dziedzinie klimatu. Unijne cele, które należy osiągnąć do 2020 roku, to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększenie o 20 proc. efektywności energetycznej i zwiększenie do 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w naszym zużyciu energii. Sympozjum skierowane było do uczniów szkół ponadgimazjalnych Podkarpacia. Organizatorem sympozjum popularno-naukowego i towarzyszącego mu konkursu plastycznego był Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Honorowy patronat na tymi przedsięwzięciami sprawowali: Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie. Otwarcia sympozjum w imieniu organizatorów dokonała dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie - Irena Jamróz. Powitała zaproszonych gości i uczestników sympozjum. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe. Na ręce dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych nadesłali oni listy ze słowami podziękowań za zaproszenie na sympozjum, jego zorganizowanie oraz przekazali pozdrowienia dla uczestników. Listy tej treści nadesłali: Marszałek Województwa Podkarpackiego -Mirosław Karapyta, Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz i Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc. Następnie głos zabrał prof. dr hab.

inż. Kazimierz Buczek - Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Przedstawienia historii i dnia współczesnego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej dokonał Prodziekan Wydziału - dr inż. Jakub Wojturski, zaś dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych - Irena Jamróz zapoznała zebranych z kierunkami kształcenia i osiągnięciami placówki, którą kieruje. Wykład inauguracyjny na temat „Czy warto inwestować w odnawialne źródła energii?” wygłosiła dr inż. Barbara Kopeć - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, która w bardzo ciekawy sposób poruszyła tematykę odnawialnych źródeł energii. Duże zainteresowanie towarzyszyło prezentacji zdjęć z Czarnobyla. Własnoręcznie wykonane fotografie z miejsca katastrofy zaprezentowała Agnieszka Czech-Trala. W tym roku przypada 25 rocznica katastrofy w tamtejszej elektrowni atomowej. Tematyka ta znalazła odzwierciedlenie w kolejnym wystąpieniu przygotowanym przez gości z Ukrainy na temat „Ból i trwoga Czarnobyla”. Pod nieobecność autora referatu - k.n.t. Gennadija Kunovskyego z Bursztyńskiego College Energetycznego referat odczytała Ewelina Bryczek - kierownik Biura Konsula w Rzeszowie. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się prezentacja referatów przygotowanych przez uczniów. Zebrani wysłuchali 11 prelegentów. Wszystkie wystąpienia były wzbogacone o prezentacje multimedialne. Uczestnicy sympozjum mieli również okazję obejrzeć 17 prac plastycznych zakwalifikowanych do finału. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej stwierdziła, że poziom zarówno referatów przygotowanych na sympozjum jak i prac plastycznych był bardzo wysoki. Komisja konkursowa pogratulowała zarówno autorom referatów i prac plastycznych, jak również ich opiekunom i przyznała nagrody. Sponsorami nagród byli: Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rzeszowa, SEP, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Władysław Mikołajczyk. W sympozjum popularno-naukowym wyróżniono następujące prace: I miejsce zdobyła Marlena Mikołajczyk z Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie za pracę na temat „Niekonwencjonalne sposoby na alternatywne wytwarzanie energii”


biuletyn informacyjny nr 2 (34) 2011 - op. Jerzy Konkol. II miejsce zajęła Ewelina Kwaśnik z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej za pracę „Energia Słońca - aspekty ekologiczne i ekonomiczne” - op. Elżbieta Gut. III miejsce trzecie - Mateusz Kozioł z Zespołu Szkół nr 1 w Rzeszowie - op. Teresa Komenda. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Honorowy Konsulat Ukrainy w Rzeszowie za najciekawsze ujęcie tematyki katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu przyznano Dawidowi Królowi z V LO w Rzeszowie za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie energii wytworzonej w elektrowniach atomowych” - opiekun Barbara Józefczyk. W konkursie plastycznym wyróżniono prace:

31

I miejsce zdobyła Adrianna Młynek z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie za pracę na temat „Energia jest wśród nas” - op. Jan Krawiec, II miejsce zajęła Natalia Wrońska również z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie za pracę „Czarnobyl” - op. Jan Krawiec, III miejsce - Oskar Wisz z V LO Rzeszowie - op. Barbara Józefczyk. Nagrodę specjalną ufundowaną przez Honorowy Konsulat Ukrainy w Rzeszowie za najciekawsze ujęcie tematyki katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu przyznano Natalii Jabłońskiej z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie za pracę zatytułowaną „Energia jest wśród nas” - op. Jan Krawiec.


Zamieszczamy, być może ostatnie, zdjęcia STADIONU STALI MIELEC. Jeden z piękniejszych obiektów sportowych minionych lat, niegdyś duma Mielca i Podkarpacia jest właśnie rozbierany, a w jego miejsce powstanie nowy zadaszony obiekt o zdecydowanie mniejszej pojemności trybun. Ech łza się w oku kręci...

Tekst i fot. Leszek Kaczmarczyk

Biuletyn pdkoiib czerw2011  
Biuletyn pdkoiib czerw2011  

Biuletyn Informacyjny 2/2011

Advertisement