Page 1

ENTIDAD PORTAFOLI BUSINESS PAIT SLNE - CIF B65402505 NOMBRE PALACIOS CORTES PAOLA ANDREA - NIF 39415549N

Digitally signed by ENTIDAD PORTAFOLI BUSINESS PAIT SLNE - CIF B65402505 - NOMBRE PALACIOS CORTES PAOLA ANDREA - NIF 39415549N DN: c=es, o=FNMT, ou=fnmt clase 2 ca, ou=703010935, cn=ENTIDAD PORTAFOLI BUSINESS PAIT SLNE - CIF B65402505 - NOMBRE PALACIOS CORTES PAOLA ANDREA - NIF 39415549N Date: 2012.10.10 19:46:25 +02'00'

TARIFES 2012 - 2013 Serveis Tots els serveis tecnològics són multiusuari i no càrrec per llicència d'ús ■

Família 1 Gestoria, administració i comptabilitat Alta d'autònom o creació d'empresa si ho necessita, programari, web professional editable, comptabilitat i facturació en línia, servidor dedicat, còpies de seguretat estàndard, presentació d'impostos davant l'Agència Tributària, suport empresarial de dilluns a divendres. SERVEIS BÀSICS Portafoli de serveis

Preu

Forma de pagament

Autònom/a

75€

Mensualitat

Microempresa

150€

Mensualitat

Petita empresa

270€

Mensualitat

PIME

350€

Mensualitat

Advocats

150€

Mensualitat

Portafoli empresaria amb empleats

150€

Mensualitat

Alta d'autònom o creació d'empresa si ho necessita, programari, web professional editable, Comptabilitat i facturació en línia, cloud, còpies de seguretat de tots els seus arxius 365 dies de l'any, presentació d'impostos davant l'Agència Tributària, suport empresarial permanent i formació perzonalizada en les eines. SERVEIS AVANÇATS Portafoli de serveis

Preu

Forma de pagament

Autònom/a

100€

Mensualitat

Microempresa

270€

Mensualitat

Petita empresa

350€

Mensualitat

PIME

400€

Mensualitat

Advocats

200€

Mensualitat

Portafoli empresaria amb empleats + imatgen

200€

Mensualitat

més informació a info@portafoliodeservicios.es www .portafoliodeservicios.es PORTAFOLI BUSINESS PAIT, S.L.N.E. CIF B-65402505 Folio 43 R.M.B.


Família 2

Assessoria, consultoria i formació

Serveis assessors en el desenvolupament d'un model de negoci, anàlisi de la despesa tecnològica per aconseguir l'estalvi implantant noves aplicacions de codi lliure, assessorament per a l'impuls del seu negoci i comunicació de ajudes a què pot presentarse. Assistència en la compra d'equips informàtics i telecomunicacions, anàlisi i assistència per a la compra de programari, implantacions de sistemes. Assessoria dels seus estats financers, liquidacions d'impostos, assessoria d'imatge empresarial i personal per a la recerca de feina o per al desenvolupament professional de la seva carrera o d'una empresa, accions formatives permanents presencials i learning incloent la seva justificació davant de la seguretat social, desenvolupament de projectes per sol·licitud i ejucución d'ajudes públiques. Acompanyament emprenedor personalitzat durant el primer any d'activitat econòmica. SERVEIS ASSESSORS, CONSULTORS I DE FORMACIÓ Portafoli de serveis

Preu

Forma de pagament

Acompanyament emprenedor

37€

Hora

Formació para Gtes. Directius

60€

Hora

37€

Hora

60€

Hora

Assessoria d'imatge per a directius

1000€

Pla

Accions formatives per a empreses de R.G

420€

Anualitat

(Autònomss, PIME, Microempresa)

Assessoria d'imatge aturats i emprenedors (Elaboració de cv)

Assessoria d'imatge per a dones empresàries

Les accions formatives estan exemptes d'IVA

més informació a info@portafoliodeservicios.es www .portafoliodeservicios.es PORTAFOLI BUSINESS PAIT, S.L.N.E. CIF B-65402505 Folio 43 R.M.B.


Família 3

Servei legal

Servei que cobreix un divorci, demandes, acomiadaments i assessoria jurídica familiar per una quota mensual durant tot l'any, els 365 dies.

Portafoli Legal

Família 4

Preu

Forma de pagament

100€

Mensualitat

Noves tecnologies i aprenentatge

Alfabetització en noves tecnologies o anomenat popularment internet, des de com s'encén un ordinador fins a com fer un blog, aprenentatge personalitzat i privat, treballant amb èmfasi en les eines més usades per la gent, el seu objectiu principal és assolir competències transversals per enfrontar-se de forma segura i només enfront de les TIC (les tecnologies de la informació).

Portafoli Alfabetització

Preu

Forma de pagament

Dues hores

38€

Mensualitat

Els preus dels de la Família 1 no inclouen IVA, Pot pagar amb efectiu, targeta visa, transferència bancària o amb paserela de pagament de la web o PayPal.

més informació a info@portafoliodeservicios.es www .portafoliodeservicios.es PORTAFOLI BUSINESS PAIT, S.L.N.E. CIF B-65402505 Folio 43 R.M.B.

Tarifasportafolio catala  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you