Page 1

PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LES ACCIONS D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

GS042012OI80001

2012

Procediments de gestió de les accions d’orientació i acompanyament a la inserció agost 2012 1


ÍNDEX

1. Introducció ........................................................................................................................... 1 2. Documentació d’inici ............................................................................................................ 1 3. Personal tècnic .................................................................................................................... 2 3.1. Validació de les persones tècniques ........................................................................... 2 3.2. Noves contractacions ................................................................................................. 2 4. Derivació de les persones usuàries ..................................................................................... 3 5. Procediments de gestió. Desenvolupament de les accions .................................................. 4 5.1. Registre del servei 10 B.............................................................................................. 4 5.2. Protocol d’informació de retorn de les accions ............................................................ 4 5.3. Aplicacions informàtiques ........................................................................................... 5 5.4. Seguiment de la qualitat ............................................................................................. 6 6. Incidències en el desenvolupament del programa ............................................................... 6 6.1. Tipificació de les incidències....................................................................................... 6 6.2. Redreçament de participants ...................................................................................... 6 7. Finalització de les actuacions .............................................................................................. 7 8. Publicitat .............................................................................................................................. 7 9. Relació d’impresos .............................................................................................................. 8 10. Adreces i codificació de les accions ..................................................................................... 9 10.1. Directori de les unitats gestores ............................................................................. 10

GS042012OI80001

10.2. Codificació de les accions ...................................................................................... 11

2


1. INTRODUCCIÓ Aquest document conté els procediments de gestió adreçats a les entitats col·laboradores per al desenvolupament de les accions d’orientació regulades a l’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació. Els procediments que es descriuen en aquest document formen part de les obligacions de l’entitat beneficiària de la subvenció per a la realització de les actuacions d’orientació regulades en l’esmentada Ordre. Totes les gestions relacionades amb el desenvolupament del programa (que es materialitzen en el present document) es canalitzaran mitjançant els respectius Serveis Territorials del SOC (veure directori a l’apartat 10.1 d’aquest document). Els impresos necessaris per la gestió del programa estaran a disposició dels interessats a l’apartat Formularis i documents (àmbit d’Ocupació) de la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació Qualsevol incidència relacionada amb el programa i amb les aplicacions de gestió (GALILEU i GIA) s’han d’informar al Servei d’Orientació i Intermediació per correu electrònic a l’adreça: orienta.soc@gencat.cat detallant-les el màxim possible, amb còpies de les pantalles i claus d’accés del tècnic/de la tècnica en el cas de GALILEU. 2. DOCUMENTACIÓ D’INICI D’acord amb l’article 36 de l’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, l’entitat ha de presentar dintre dels 10 dies naturals posteriors a la notificació de la resolució d’atorgament de subvenció la documentació que s’especifica en dit article per a l’inici efectiu de les actuacions. En el cas que l’entitat ja hagi presentat amb anterioritat al Servei d’Ocupació de Catalunya la còpia compulsada dels certificats de solidesa visats i expedits amb posterioritat al 2008, la còpia compulsada de la titulació universitària o el currículum vitae del personal que intervé en el desenvolupament de les actuacions, es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l’entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració estarà a disposició dels interessats a l’apartat Formularis i documents (àmbit d’Ocupació) de la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (codi G146NOP-034).

GS042012OI80001

En el cas que sí s’hagin produït modificacions en la documentació presentada o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment per al qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació. L’òrgan gestor verificarà que l’entitat ha presentat correctament la documentació relacionada en aquest apartat. En el cas que detecti errors o mancances en la documentació presentada per l’entitat per a l’inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva. Si l’entitat no aporta la documentació requerida en el termini donat a tal efecte, la resolució d’atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.

1


3. PERSONAL TÈCNIC La subvenció per a la realització d’accions d’orientació es basa en el nombre de tècnics/tècniques que les entitats posen a disposició del SOC per tal de dur a terme les accions d’orientació. L’import atorgat per a l’exercici 2012 correspon un període d’execució de 12 mesos, a jornada completa, a partir de la data d’inici de les actuacions. Si el número de persones tècniques proposat per l’entitat en l’inici efectiu de les actuacions i autoritzat per la unitat gestora és inferior al número de persones tècniques atorgat, l’entitat disposarà d’un termini màxim d’un mes des de la data d’inici de les actuacions per incorporar la totalitat del personal tècnic. L’incompliment de l’obligació de posar a disposició del SOC la totalitat del personal tècnic atorgat serà causa de revocació de la subvenció atorgada pels imports previstos a les instruccions de justificació econòmica que estaran a disposició de les persones interessades à l’apartat d’Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya. 3.1. Validació de les persones tècniques Un cop lliurada la documentació d’inici, l’entitat introduirà els noms de les persones tècniques a l’aplicació GIA (veure “MANUAL ALTA A GIA TÈCNIC ” a la pestanya “Documentació” de l’aplicació GIA) Les unitats gestores del SOC corresponents, confirmaran l’autorització o no del personal tècnic sol·licitat mitjançant l’aplicació de gestió. En cas de no ser autoritzat, s’explicitarà el motiu que ho fonamenta (quin dels requisits exigits no es compleix). En el cas de personal tècnic que ja hagi estat autoritzat en anteriors convocatòries per treballar en el programa Itineraris Personals d’Inserció (IPI), la unitat gestora del SOC que correspongui el validarà prèvia comprovació de la documentació. El personal tècnic que no hagi estat autoritzat en anteriors convocatòries per treballar en el programa IPI hauran de fer la formació obligatòria abans de ser validat pel SOC. El Servei d’Orientació i Intermediació convocarà al personal tècnic de les entitats per a les sessions formatives. 3.2. Noves contractacions

GS042012OI80001

Un cop presentada la documentació d’inici, per a les noves contractacions de personal tècnic que es facin durant el desenvolupament del programa caldrà que l’entitat presenti al registre d’entrada del Servei d’Ocupació de Catalunya la següent documentació: -

Currículum Vitae de la persona tècnica

-

Imprès d’alta a la seguretat social (en cas de nova contractació) o darrer TC-2 (si la persona forma part de la plantilla de l’entitat). En el supòsit que es tracti de professionals autònoms, cal presentar el document - contracte entre tècnic/a i responsable de l’entitat

-

Còpia compulsada de la titulació universitària al·legada al CV de la persona tècnica.

2


-

Sol·licitud d'alta i/o baixa a la xarxa telemàtica Galileu - CANVI DE PERSONES TÈCNIQUES. Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l’apartat Formularis i documents (àmbit d’Ocupació) de la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (codi G146NOP-046) i, a més de presentar-ho al registre d’entrada, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l’adreça orienta.soc@gencat.cat

Aquesta documentació també es podrà presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Un cop lliurada aquesta documentació, l’entitat introduirà el nom de les persones tècniques a l’aplicació GIA i la unitat gestora del SOC que correspongui farà la validació prèvia comprovació de la documentació presentada. El personal tècnic que no hagi estat autoritzat en anteriors convocatòries per treballar en el programa IPI hauran de fer la formació obligatòria abans de ser validats pel SOC. En cas que la nova persona tècnica substitueixi un/a tècnic/a que ja estava donat/donada d’alta al programa, juntament amb la documentació esmentada, l’entitat haurà de presentar un document signat pel/per la representant legal de l’entitat on s’indiqui el nom, cognoms i DNI de la persona tècnica que causa baixa, la data en que causa baixa, i l’adreça i el municipi del punt d’actuació on estava autoritzat/ada. El període d’execució de la nova persona tècnica s’iniciarà l’endemà de la data en que el tècnic substituït ha causat baixa, o bé en la data d’alta a la Seguretat Social de la nova persona si aquesta és posterior. En cas que la nova persona tècnica no substitueixi un/a tècnic/a ja donat d’alta, el període d’execució de la nova persona tècnica s’iniciarà en la data de registre de la documentació esmentada anteriorment o, en cas que sigui una persona de nova incorporació, en la data d’alta a la Seguretat Social si aquesta és posterior a la del registre de documentació. En cap cas, el Servei d’Ocupació de Catalunya donarà d’alta un/a tècnic/a amb una data anterior a la del registre d’entrada de la documentació preceptiva. 4. DERIVACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES Totes les persones que participin en el programa d’orientació procediran de les oficines de Treball del SOC. Les entitats les hauran d’atendre obligatòriament sense distinció i no es poden especialitzar en un tipus determinat de col·lectiu. Seran susceptibles de participar en el programa les persones demandants de feina aturades inscrites al SOC (“DONO”: demandant de feina no ocupat).

GS042012OI80001

Les entitats col·laboradores hauran de contactar amb el Servei Territorial del SOC que els correspongui per tal de determinar l’oficina de Treball des de la qual li seran derivades les persones participants. Cada tècnic/a de l’entitat reservarà un mínim de 14 hores setmanals per tal d'atendre a les persones derivades des de l’oficina de Treball. En el cas d’un/a tècnic/a amb una dedicació de mitja jornada reservarà un mínim de 7 hores a la setmana. Les oficines de Treball podran incrementar les hores mínimes esmentades en funció de les seves necessitats. La distribució de les hores que l’entitat ha de posar a disposició del SOC s’acordaran entre l'entitat i l'oficina de Treball corresponent. 3


S’atendrà una persona per cadascuna de les hores que les entitats reservin per a les oficines de Treball. La resta de la seva jornada el/la tècnic/a la dedicarà a realitzar les altres actuacions que li exigeixi el programa. Les entitats amb més d'un/a tècnic/a autoritzat/da en un punt d’actuació han d’estar en disposició de realitzar l'entrevista inicial, almenys un dia a la setmana, en horari de matí i tarda, supeditat a les necessitats que determini l'oficina de Treball. Les oficines de Treball citen persones demandants de feina aturades inscrites al SOC lliurant als/ a les potencials participants una carta de citació en mà. Al mateix temps, omplen a l’agenda del/de la tècnic/a les dades de la persona citada (nom i cognoms i DNI), sempre amb una antelació mínima de dos dies a la data en que dita persona ha de presentar-se a l’entitat. Si en els 2 dies laborables anteriors a una data posada a disposició del SOC, l'oficina corresponent no ha planificat cap entrevista, el/la tècnic/a podrà disposar d’aquestes hores per a la resta d'accions. Les oficines de Treball podran derivar a les entitats directament persones demandants de feina per participar en una sessió grupal del mòdul “Treballa a Europa”, sense haver de passar per un procés d’orientació ni altres mòduls. A través de l’aplicació GIA, les entitats coneixeran qui ha estat citat per l’oficina de Treball, i hauran d’informar el resultat de la presentació de la persona candidata. El/la tècnic/a del programa, d’una banda haurà de seguir el procediment establert a les instruccions de l’aplicació GALILEU i, d’altra banda, haurà d’informar a l’aplicació GIA el resultat de les accions realitzades d’acord amb la codificació que consta a l’apartat 10.2 d’aquest document. Quinze dies abans de finalitzar el programa els/les tècnics/tècniques deixaran de planificar accions de Tutories inicials a la seva agenda. 5. PROCEDIMENTS DE GESTIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LES ACCIONS 5.1. Registre del servei 10B Quan la persona citada arribi a l’entitat, el/la tècnic/a del programa revisarà a Galileu la informació recollida per la persona tècnica de l’oficina de Treball per tal d’enfocar la primera sessió de treball i revisarà els acords de treball. Si el/la tècnic/a del programa veu la necessitat d’afegir algun aspecte a treballar que des de l’oficina no s’ha considerat l’afegirà indicant el motiu d’aquesta nova incorporació. En aquesta primera sessió, el/la tècnic/a del programa farà evolucionar el servei 10B a iniciat.

GS042012OI80001

Passada la primera entrevista i pactades les activitats que formaran part de l’itinerari de la persona, el/la tècnic/a del programa serà responsable d’anotar a l’aplicació Galileu cadascuna de les millores que dugui a terme la persona usuària al llarg de tot el procés. Quan finalitzi el procés d’orientació, el/la tècnic/a del programa evolucionarà el servei 10B a servei rebut. Mensualment, l’entitat informarà a l’oficina de Treball de quines persones no s’han presentat mitjançant l’Informe d'abandonament de persones usuàries del programa d'orientació (codi G146NOP-040). Aquest document està disponible en castellà amb el codi G146NOP-040T.

5.2. Protocol d’informació de retorn de les accions L’entitat ha de lliurar la següent documentació a la unitat gestora que els correspongui: 4


a) Durant els 5 primers dies de cada mes: Fotocòpies dels pactes d’itinerari (codi G146NOP-049) que hagi realitzat durant el mes anterior on hi consten les dades del/de la participant (DNI, nom i cognoms) i el segell de l’entitat. Fotocòpies de la/les Fitxa/es resum prospecció empresa (codi G146NOP-042) corresponent a les visites realitzades durant el mes anterior, signada per la persona prospectora i amb el segell de l’entitat. Aquesta fitxa, a més de presentar-la per registre, s’enviarà a l’adreça orienta.soc@gencat.cat Fotocòpies de l’informe d’abandonament de persones usuàries degudament complimentat, en el cas que la persona no s’hagi presentat o hagi abandonat el programa (codi G146NOP-040). També està disponible en castellà amb el codi G146NOP-040T. Fotocòpies del full resum de pràctiques en empreses (codi G146NOP-056) amb les dades corresponents a les pràctiques finalitzades el mes anterior. Les entitats disposaran d’un model d’ofici d’entrada d’aquesta documentació a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya. 1. Exemple Lliurament pactes 2012 programa orientació b) Al finalitzar el programa Les entitats han de lliurar a la unitat gestora que els correspongui la següent documentació: Fotocòpies del Pacte d’Itinerari (codi G146NOP-049) i del full de control d’assistència al programa d’orientació (codi G146NOP-048) convenientment emplenat i signat, de totes les persones participants, juntament amb la fotocòpia del DNI (que facilitarà la pròpia entitat, entenent que és una despesa coberta per la subvenció en concepte de despesa material). Fotocòpies del control individualitzat d’assistència mensual de pràctiques en empreses (codi G146NOP-052). Fotocòpies de la valoració final de les pràctiques (codi G146NOP-054). Les entitats disposaran d’un model d’ofici d’entrada d’aquesta documentació a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya. 2. Exemple Lliurament pactes i fulls de control 2012 programa orientació

GS042012OI80001

Per tant, es retornarà la informació de cada persona atesa en dos moments en el transcurs de la seva participació en el programa. Si arribat el moment en que s’ha esgotat el període d’execució del programa, l’entitat té persones que encara no han acabat el seu itinerari, cal que lliuri la fotocòpia del Pacte en el punt del programa en que es trobi als efectes de que aquestes persones siguin contemplades dins de la justificació global de l’execució del programa. La persona participant ha de signar el full de control d’assistència al programa d’orientació (codi G146NOP-048) cada vegada que assisteixi a una actuació a l’entitat. Si l’actuació suposa assistir en diferents dies, la persona participant signarà cada un dels 5


dies que assisteixi i sempre amb posterioritat a la finalització de la sessió en la que ha participat. 5.3. Aplicacions informàtiques L’aplicació informàtica del SOC per gestionar el programa d’orientació és el GIA (Gestió Integrada d’Accions). Amb GIA el/la tècnic/a de l’entitat elaborarà l’agenda de les accions Tutoria Inicial, per rebre les persones derivades per l’oficina de Treball, i també planificarà la resta d’accions i informarà del seu tancament una vegada realitzades. L’aplicació GALILEU ens permetrà accedir a la informació que està disponible en les diferents aplicacions del SOC, als indicadors del mercat de treball, als recursos necessaris en la tasca orientadora i a la informació qualitativa dels processos d’orientació de les persones participants. Per altra part l’aplicació GALILEU és una eina on es registrarà i es farà el seguiment de les diverses fases i accions del procés orientador. En la jornada de formació en la qual han de participar tot el personal tècnic que no ha col·laborat en el programa IPI 2011, s’explicarà com gestionar ambdues aplicacions. 5.4. Seguiment de la qualitat Tota la documentació requerida per al desenvolupament del programa ha de restar a disposició del SOC, especialment l’expedient individual complet de la persona que participa en les accions. El SOC articularà mecanismes de seguiment de les accions a fi d’assegurar la qualitat en l’atenció de les persones participants en el programa. Amb la finalitat de dur a terme aquest seguiment, el SOC realitzarà visites als centres subvencionats i farà seguiments a les persones ateses. Sens perjudici del seguiment realitzat des de la unitat gestora del programa subvencionat, l’entitat podrà disposar de qüestionaris propis que permetin conèixer el grau de qualitat percebuda per la persona participant, amb l’objectiu de l’avaluació interna de l’entitat. El SOC posa a disposició de les entitats el Qüestionari d'avaluació de persones usuàries del programa d'orientació (codi G146NOP-041) per avaluar el grau de satisfacció de les persones que han participat en el programa. Aquest qüestionari el poden utilitzar les entitats en el cas que no disposin de qüestionari propi. Aquest qüestionari també està disponible en castellà amb el codi G146NOP-041T. 6. INCIDÈNCIES EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

GS042012OI80001

6.1. Tipificació de les incidències Com a incidència s’entén aquelles situacions que al llarg del desenvolupament del programa impedeixen la seva correcta gestió i que no es deuen a causes imputables a un funcionament o manipulació incorrecte del programa per part de l’entitat. 6.2. Redreçament de participants Quan en el transcurs del programa una persona participant realitzi un canvi de residència i, en conseqüència, d’oficina de Treball d’adscripció, es procedirà al seu redreçament per tal que 6


pugui continuar el seu itinerari en el punt d’actuació més adient tenint en compte criteris de distància al seu domicili. Cal tenir en compte que el redreçament es farà per a accions que aquella persona no tingui ja informades (i per tant realitzades) i que la data a partir de la qual restarà lligada a la nova entitat no podrà ser anterior a la data de la darrera acció informada per l’entitat que el va atendre en primera instància. L’entitat d’origen (derivadora) conservarà l’expedient original de la persona i li facilitarà una fotocòpia del full de control d’assistència on consten les accions realitzades. Amb aquesta fotocòpia, la persona participant anirà a la seva nova oficina de Treball d’adscripció per poder continuar l’itinerari en una altra entitat de la zona. L’entitat que demana el redreçament haurà de enviar un correu electrònic a l’adreça orienta.soc@gencat.cat indicant les següents dades: -

Nom i cognoms de la persona participant

-

NIF de la persona participant

-

Nom i municipi de l’entitat d’origen

-

Referència GIA del punt d’actuació de destí

-

Nom i Cognoms de la persona orientadora que demana el redreçament

-

Data i hora de l’acció de redreçament

7. FINALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS En aplicació de l’article 12.2 de l’Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, les entitats han de presentar la justificació econòmica en el termini màxim de dos mesos des de la finalització de l’execució de les actuacions objecte de la subvenció. Per a la justificació econòmica del programa les entitats han de seguir l’establert al document Instruccions per a la justificació econòmica que estarà a disposició de les persones interessades en l’apartat d’Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya. 8. PUBLICITAT El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa d’acord amb el que s’estableix a l’article 25.2 de dita Ordre, sobre les obligacions dels beneficiaris i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

GS042012OI80001

Les entitats podran consultar la imatge que han de tenir tots els documents i/o material que l’entitat col·laboradora utilitzi en el desenvolupament del programa a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Model pàgines interiors dossiers horitzontal Model pàgines interiors dossiers vertical Model portada dossiers horitzontal Model portada dossiers vertical Model carpetes horitzontal Model carpetes vertical 7


Per dissenyar els cartells de les aules, les entitats disposaran de quatre models diferents i podran triar el que millor s’adapti a les seves necessitats, segons si el volen fer en format horitzontal o vertical i la mida del paper (A3 o A4). 9. Model cartell aula horitzontal 10. Model cartell aula vertical 9. RELACIÓ D’IMPRESOS Els impresos necessaris per a la gestió del programa estaran a disposició de les persones interessades a la pagina web del Departament d’Empresa i Ocupació amb els següents codis: Certificat d'assegurança model 2012 del programa d'orientació: G146NOP-044

-

Instruccions per emplenar el certificat d'assegurança model 2012 del programa d'orientació: G146NOP-047

-

Sol·licitud de connexió i alta xarxa telemàtica Galileu: G146NOP-045

-

Sol·licitud d'alta i/o baixa a la xarxa telemàtica Galileu -CANVI DE PERSONES TÈCNIQUES : G146NOP-046

-

Declaració de documentació ja presentada: G146NOP-034-00

-

Full de pacte del programa d'orientació: G146NOP-049

-

Full de control d'assistència del programa d'orientació: G146NOP-048

-

Fitxa resum prospecció empresa del programa d'orientació: G146NOP-042

-

Fitxa persones participants MÒDUL EURES: G146NOP-050

-

Qüestionari d'avaluació de persones usuàries del programa d'orientació: G146NOP-041

-

Cuestionario de evaluación de personas usuarias del programa de orientación (castellà): G146NOP-041T

-

Informe d'abandonament de persones usuàries del programa d'orientació: G146NOP-040

-

Informe de abandono de personas usuarias del programa de orientación (castellà): G146NOP040T

-

Control individualitzat d’assistència mensual de pràctiques en empreses: G146NOP-052

-

Valoració final de les pràctiques: G146NOP-054

-

Conveni col·laboració pràctiques en empreses del programa d'orientació: G146NOP-53

-

Valoració final de les pràctiques persones participants del programa d'orientació: G146NOP-55

-

Full resum pràctiques en empreses. Conveni de pràctiques: G146NOP-56

-

Certificat d'assegurança d'accidents (pràctiques): G146NOP-57

-

Instruccions certificat d’assegurança d'accidents (pràctiques): G146NOP-58

GS042012OI80001

-

8


10. ADRECES I DOCUMENTACIÓ DE GESTIÓ 10.1. Directori de les unitats gestores SERVEI TERRITORIAL DEL BARCELONÈS (Barcelona ciutat) C/ Llull, 297 - 307 08019 Barcelona tel. 93 553 61 00 - fax. 93 553 65 80

SERVEI TERRITORIAL DEL VALLÈS ORIENTAL (Barcelonès Nord, Vallès Oriental, Maresme i Osona) C/ Llull, 297 - 307 08019 Barcelona tel. 93 553 61 00 - fax. 93 553 64 69

SERVEI TERRITORIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (Vallès Occidental, Berguedà i Bages) C/ Llull, 297 - 307 08019 Barcelona tel. 93 553 61 00 - fax. 93 553 65 81 SERVEI TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT (Baix Llobregat, Barcelonès Sud, Anoia, Garraf i Alt Penedès) C/ Llull, 297 - 307 08019 Barcelona tel. 93 553 61 00 - fax. 93 553 64 45

SERVEI TERRITORIAL DEL SOC A LLEIDA

SERVEI TERRITORIAL DEL SOC A GIRONA

C/ General Britos, 3 25007 Lleida tel. 973 23 00 80 - fax. 973 23 36 23

Plaça Pompeu Fabra, 1 17002 Girona tel. 872 975 000 - fax. 872 975 861

SERVEI TERRITORIAL DEL SOC A TARRAGONA

DIRECCIÓ TERRITORIAL DEL SOC A LES TERRES DE L’EBRE

C. Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona 977 25 17 17 - fax. 977 25 17 25

C/ de la Rosa, 9 43500 Tortosa tel. 977 44 81 01 - fax. 977 44 19 43

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ

GS042012OI80001

C/ Llull, 297 – 307, 08019 Barcelona tel. 93 553 61 00 - Fax. 93 553 62 88

9


10.2. Codificació de les accions

Descripció actuacions individuals

40

Tutoria inicial

41

Tutoria inicial - continuació

42

Tutoria de seguiment

43

Tutoria de tancament

01

Context laboral

02

Identificació de competències de base i transversals

11

Motivacions i interessos

12

Mercat de treball i ocupacions

23

Canals de recerca de feina

24

Eines de recerca de feina

25

Procés de selecció

26

Autoocupació

27

Eines informàtiques

28

Treballar a Europa

51

Treballar a Europa (accés directe al mòdul)

33

Desenvolupament de competències clau

34

Realització de pràctiques en empreses

0212

Identificació de competències i ocupacions

1112

Interessos i ocupacions

2723

Eines informàtiques i canals de recerca de feina

2724

Eines informàtiques i de recerca de feina

3325

Desenvolupament de competències i procés de selecció

GS042012OI80001

Codi acció GIA

10


10.3. Codificació del resultat de les accions Codi resultat

Descripció del resultat

90

Acció finalitzada

91

Canvi data tutoria inicial

95

El/la participant abandona l’acció

99

Demandant no presentat/presentada

Barcelona, agost 2012 Per delegació, (per Resolució de 25 de juliol de 2012),

El director de la Xarxa Ocupacional

GS042012OI80001

Jesús Quiroga Martínez

11

Procediments_Gestion  
Procediments_Gestion