Page 1

EXPERIMENTAR ÉS APRENDRE MEMÒRIA DIGITAL DEL PROCÈS D'APRENENTATGE

M.Carmen Escobar Rocamora Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica 4A

Curs 2013/2014


Vull dedicar aquest llibre digital a totes aquelles persones que han estat al meu costat durant tot aquest any. Entre elles destacar a la meva companya i amiga Mireia Vives. Gràcies per acompanyar­me en aquest gran viatge com és la carrera universitària.


I N D EX

BI O G RA F I A

4

I N T RO D U C C I Ó

5

R EC U L L D E M A T ER I A L

6

A L T R ES A C T I V I T A T S D ESEN V O L U P A D ES

31

C O N C L U SI Ó

32


BI O G RA F I A Quan era petita m'agradava molt dibuixar, i sobretot m'agradava fer manualitats. I els meus pares em van apuntar a fang, on contínuament manipulava i experimentava.

Actualment, tinc la intenció de seguir practicant i experimentat respecte als dibuixos, i més concretament seguiré dibuixant amb els ulls tancats i amb la mà esquerra ja que em fa tenir un sentiment molt agradable.

4


I N T RO D U C C I Ó Aquest portafolis té la funció de recollir totes les activitats i/o exercicis realitzats durant el curs. En els quals es veurà reflectits els nostres aprenentatges, tant en la part pràctica en l'aula de plàstica com en les habilitats informàtiques que hem desenvolupat durant el curs. Per tant a continuació trobarem una sèrie de dibuixos i exercicis ( com el fang, entre d'altres) ordenats cronològicament acompanyats d'informació sobre ells, en els quals es veurà la meva evolució en aquesta assignatura. A més trobarem explicades altres activitats realitzades durant el curs, com són la lectura de Roda Kellogg, les reflexions setmanals, entre d'altres. I ja per últim unes conclusions sobre el meu procés d’aprenentatge.

5


R EC U L L D E M A T ER I A L

6


• M A G R A N ES • 7 de octubre 2013 • Pintures de color amb pinzell sobre paper blanc •20x20 cm • Mà dreta i ulls oberts • A casa

• El p i n z e l l l l i s c a p e r p r i m e r a v e g a d a s o b r e l a n e u b l a n c a i n t e n t a n t d e m o s t r a r a l l ò q ue s a p

7


• UN I Ó • 21 de octubre 2013 • Pintura amb pinzell • 20x20 cm •Mà esquerra, ulls oberts i intervingut per un altre persona • A l’aula

• Entre

pinzellada i pinzellada d’una i de l’altre, entre incertesa i neguit la unió ha aparegut i un dibuix ha nascut

8


• O L I VO • 21 d e o c t u b r e 2013 • Pi n t u r a d e c o l o r s a m b p i nz e l l s d e d i f e r e nt m i d a • 20x20 c m • M à d r e t a i ul l s o b e r t s • A cas a

I e nl l ue r na d a p e r l a t r a nq ui l •l i t a t i b e l l e s a d e l a na t ur a , l a m e va m à d i b u i xa a m b m o l t a p r e c i s i ó e l l l o c m é s m à g i c d e l ’ A l t Pe n e d è s

9


• EX P ER I M EN T A R ÉS A P R EN D R E • 28 de octubre 2013 • Pintura de colors amb pinzell de diferents mides i llapis • 20x20 cm • Mà esquerra, ulls tancats i per parelles. Pintat a casa amb mà esquerra, frase i material enganxat. • Primera part a l’aula i segona part a casa

• Curiós com la meva mà va dibuixant segons el calor humà per allunyar­se del fred de la soledat

10


• RA L L A T • 4 de novembre 2013 • Pinzellades i esquitxades amb pintura de diferents colors • 20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A l’aula

• Cohibida m’he sentit en dibuixar com un nen petit, però la meva ment ha adquirit un aprenentatge diví

11


• LLUM • 11 de novembre 2013 • Pinzellades i esquitxades amb colors vermell i groc • 20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A casa

• I poc a poc la meva mà esquerra es va sentint més còmode, com se senten els peixos en el mar

12


• ESSER V EG ET A L • 18 de novembre 2013 • Pintura verda amb pinzell més llapis sobre la pintura • 20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A l’aula

• I . . . c o m a m b m o l t s g r a ne t s d e s o r r a e s p o t f e r una p l a t j a , t r a n s m e t e n va l o r s p o s i t i u s c o m é s l a u n i t a t d ’ u n g r u p .

13


• A RBRE D E L A T A RD O R • 25 d e n o ve m b r e 2013 • Pi n z e l l a m b p i n t u r a d e d i f e r e nt s c o l o r s m é s t e r r a d e l ’ ho r t • 20x20 c m • M à d r e t a i ul l s o b e r t s • A cas a

• Pe r p r i m e r a ve g a d a i n t r o d u e i xo u n e l e m e n t d e l a n a t u r a , c o m é s l a t e r r a d e l ’ h o r t , a s p e c t e q u e e m d o n a vi d a p e r l a m e va a d m i r a c i ó

14


• EN S P I N T EM EL C O S A M B F ANG • 9 de desembre 2013 • Fang barrejat amb pintura sobre la nostra pell • 20x5 cm • Mà esquerra i ulls oberts el que pinta, ulls tancats el que es pintat • A l’aula

• Pintura i fang hem barrejat i el cos ens hem pintat, sorpresa de l’activitat i com a mestre em servirà

15


• ESP I R A L S D E F A N G • 9 d e d e s e m b r e 2013 • F a ng b a r r e j a t a m b p i nt ur a s o b r e p a p e r b l a nc • 20x20 c m • M à e s q ue r r a i ul l s o b e r t s • A l ’ a ul a

• N o va e xp e r i è n c i a vi s c u d a d e l a b a r r e j a d ’ a q u e s t s d o s m a t e r i a l s , s e n t m o l t e n r i q u i d o r a , m o t i va d o r a , i ú t i l p e r a l a no s t r a t a s c a c o m a m e s t r e s

16


• EST A M P A C I Ó F A N G • 9 de desembre 2013 • Estampacions de fang barrejat amb pintura amb paper de cuina • 20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A casa

• Un altre límit he superat estampant amb paper higiènic, pintura i fang 17


• C EB A • 16 d e d e s e m b r e 2013 • Es t a m p a c i o n s a m b d i f e r e n t s p i nt ur e s d e c o l o r s • 20x20 c m • M à e s q ue r r a i ul l s o b e r t s • A cas a

• L a m à h a d i b u i xa t a m b l a c e b a q u e h a t r o b a t i e xp e r i m e n t a u n c o p m é s a m b n o u m at er i al

18


• C I UT A T • 20 d e g e n e r 2014 • Pi n z e l l a d e s d e d i ve r s o s c o l o r s s o b r e p a p e r b l a nc • 20x20 c m • M à d r e t a i ul l s o b e r t s • A cas a

• Pe r s p e c t i va h a t r o b a t e l p i n z e l l q u a n h a d i b u i xa t , i m o l t a g u s t s ’ h a q u e d a t a m b l ’ e xe r c i c i a c a b a t

19


• FAN G M É S N ATU RA • 10 d e f e b r e r 2014 • F a ng •5 x 4 c m • D ue s m a ns ul l s o b e r t s • A l ’ a ul a

• A l a na t ur a ha s o r t i t i m o l t a g us t s ’ ha q ue d a t , l a m à e n e n g a n xa r o b j e c t e s d e l a n a t u r a a l f a n g

20


• O B J EC T E P ET I T

• 17 d e f e b r e r 2014 • M at er i al r eci cl at • 2x2 c m • D ue s m a ns i a m b e l s ul l s ober t s • A l ’ a ul a

• L e s m a ns ha n g a ud i t f e nt a l l ò t a nt p e t i t q ue m a i ha g ue s s i n f e t , c o m s i e n u n m ó n i r r e a l e s t i g u e s vi vi n t

21


• G ER R O • 24 de febrer 2014 • Pintures de diferents color sobre paper blanc • 20x20 cm • Mà esquerra, ulls tancats i amb música •A casa

• Primera vegada que sento com la meva mà va sola, es deixa emportar com els núvols es deixen emportar pel vent.

22


• SENSE PENSAR • 3 de març 2014

• Fang amb material reciclat

• 1x1 cm aproximadament capa peça • Dues mans i amb els ulls oberts • A l’aula

• Començo a poder manipular i fer les coses sense pensar, deixant la ment en blanc, el fang he manipulat i un altre límit he traspassat creant figures amb molt d’art.

23


• ASTRES • 10 de març 2014 • Pintures amb pinzell i flors sobre paper blanc • 20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A casa

• El color negre he utilitzat i molt contenta m'he posat en sobrepassar límits a cada pas. Enganxant flors m’he quedat com si fóssim estels petrificats.

24


• L A T R A N Q U I L ·L I T A T • 17 de març 2014 • Ditades amb pintura sobre paper blanc • 20x20 cm • Mà esquerra, ulls tancats i amb música • A casa

• I sento com la meva mà va sola, com va dibuixant lliurement, com va deixant­se emportar pel pur plaer al moviment.

25


• B O M B O L L ES • 24 de març 2014 • Bombolles amb pintures de colors, aigua, sabó i canyetes sobre paper blanc •20x20 cm • Mà esquerra i ulls oberts • A casa

• La canya ha bufat i colors ha barrejat com bufa la tramuntana a l’Alt Empordà i molt contenta ha quedat amb el dibuix acabat

26


• M U SSO L • 7 d’abril 2014 • Collage amb tres retalls de revista i pintura • 20x20 cm • Mà dreta i ulls oberts • A l’aula

• Incertesa i neguit la mà ha sentit en no poder avançar en el exercici suggerit

27


• C O L L A G E T A RO N J A • 7 d’abril 2014 • Collage amb tres retalls de revista i pintura • 20x20 cm • Mà i esquerra i ulls oberts •A casa

• Ara si la meva mà aconsegueix una harmonia, aconsegueix integrar els retalls en la pintura

28


• PRIMAVERA • 28 d’abril 2014 • Ditades amb pintures de diferents colors sobre paper blanc • 20x20 cm • Mà i esquerra i ulls oberts • A casa

• La mà ha dibuixat i molt satisfeta s'ha quedat en deixant­se emportar un cop més

29


• ÚLTIM DIBUIX • 5 de maig 2014 • Diferents pintures amb esponja • 20x20 cm • Mà i esquerra i ulls oberts • A casa

• El coto s’ha deixat emportar com les onades es deixen emportar pel mar

30


A L T R ES A C T I V I T A T S D ESEN V O L U P A D ES Paral•lelament al procés personal del treball plàstic, és a dir, dels dibuixos i/o activitats plàstiques, he realitzat unes altres activitats com les que veurem a continuació. He fet una lectura de Rhoda Kellogg, en la qual he après quin és el desenvolupament evolutiu que fa el nen respecte al treball plàstic, tot veien les seves característiques. He realitzat unes reflexions setmanals en les quals he plasmat els meus aprenentatges davant de cada sessió i dels dibuixos realitzats a casa. També he realitzat dues interaccions amb una nena de 5 anys, en la qual ha hagut de fer un dibuix amb pintura. Tot seguit vaig tenir una entrevista amb la mestra d’aquesta nena, on em va explicar com es treballava la plàstica a la seva aula i a l’escola en general. I ja per últim, en petit grup hem realitzat una Unitat Didàctica, treballant “El gall potablava” del Prat de Llobregat, en la qual hem hagut de fer unes sessions per a uns infants de 5 anys.

31


C O N C L U SI Ó D u r a n t t o t e l c u r s h e s e n t i t i n c e r t e s a , d u b t e d a va n t d e d o n a r u n p a s o n o d o n a r ­ l o , p e r ò h e p o g u t a r r i b a r a l a c o n c l u s i ó q u e a i xò é s n o r m a l i a l a ve g a d a n e c e s s a r i , j a q u e d u b t a r , é s c r é i xe r , é s a va n ç a r e n e l n o s t r e p r o c é s d ’ a p r e n e n t a t g e . N o e n s he m d e q ue d a r a m b a l l ò q ue s a b e m , s i nó q ue he m d ’ a r r i s c a r ­ no s a f e r a l l ò q ue m a i ha g ué s s i m f e t p e r p o d e r t r a s p a s s a r e l s no s t r e s l í m i t s i p e r t a nt a p r e nd r e . D ’ a q ue s t a m a ne r a p uc d i r q ue he p o g ut t r a s p a s s a r m o l t l í m i t s , e nt r e d ’ a l t r e s , a c o n s e g u i r f e r l e s c o s e s s e n s e p e n s a r , d e i xa n t ­ m e e m p o r t a r p e r l e s m e ve s m a n s , s e n s e p e n s a r a m b a n t e l a c i ó a l l ò q u e vo l i a f e r , i a q u e s t a s p e c t e m ’ h a a j u d a t a s e nt i r ­ m e c o m e s s e nt e n e l s i nf a nt s q ua n r e a l i t z e n a l g uns d e l s s e us t r e b a l l s p l à s t i c s . I a i xò h o h e p o g u t a c o n s e g u i r g r à c i e s a l a r e a l i t z a c i ó d e l s d i b u i xo s a m b e l s u l l s t a n c a t s . Em s e m b l a m o l t m é s i n t e r e s s a n t i s i g n i f i c a t i u f e r e l s d i b u i x o s a m b e l s u l l s t a nc a t s , j a q ue m ’ a j ud a ha s e nt i r ­ m e c o m un ne n q ua n p i nt a p e r p ur p l a e r s e ns e p e n s a r a m b e l q u e e s t à d i b u i xa n t , i p e r t a n t c r e c q u e a q u e s t e s p r à c t i q u e s e n s a j ud e n a a p r o p a r ­ no s m é s a l m ó n d e l s i nf a nt s . G r à c i e s a h a ve r l l e g i t a R h o d a K e l l o g g h e p o g u t c o n è i xe r e l p r o c é s e vo l u t i u p e l q u a l p a s s e n e l s i n f a n t s r e s p e c t e a l d i b u i x p l à s t i c . En t r e d ’ a l t r e s h e a p r è s q u e e l s i nf a nt s p a s s e n p e r q ua t r e e s t a d i s : e l s p a t r o ns , l e s f i g ur e s , e l d i b ui x ( m a nd a l e s , s o l e s i r a d i a l e s ) , i l e s e xp r e s s i o n s p i c t ò r i q u e s ( r e p r e s e n t a c i o n s d e f i g u r e s h u m a n e s , a ni m a l s , c a s e s , e t c . ) . 32


Portafoli plastica 2  

Sóc M.Carmen Escobar Rocamora i tinc el plaer de presentar-vos el portafoli de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Portafoli plastica 2  

Sóc M.Carmen Escobar Rocamora i tinc el plaer de presentar-vos el portafoli de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica

Advertisement