Page 1

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG


JE COLLEGAGROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is ĂŠĂŠn van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders en directies van de partners van het Platform voor Groeiondernemers Port4Growth. Deze Partners4Groei waaronder vertegenwoordigers van Rabobank, Philips Innovation Services, Grant Thornton, ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Port4Growth willen met deze jaarrekening laten zien dat ook bij economische tegenwind groei mogelijk is. De jaarrekening van de Multinational4Groei is een erkenning voor de uitzonderlijke prestatie van de genomineerde groeiondernemers voor de High Growth Awards 2014. Samen vormen zij een multinational met vestigingen over de gehele wereld die aan het eind van een crisisperiode van 2011 tot en met 2013 weet te groeien. Zij representeert de kracht van Nederlandse groeibedrijven en is met recht de motor van het economische herstel. De Partners4Groei bieden deze Multinational4Groei graag een podium zodat zij een nieuw rolmodel mag zijn voor alle ondernemers in Nederland.

www.port4growth.nl


Pieter Waasdorp - Ministerie van Economische Zaken

Beste groeiondernemer, beste medewerker bij een groeibedrijf, beste financier en dienstverlener, beste mentor, intermediair en inspirator, Voor u ligt een prachtig Jaarverslag van de Multinational4Groei met al even mooie prestaties. Dit is alweer de derde editie en wederom laat dit Jaarverslag u spectaculaire resultaten qua bedrijfsgroei zien. Groeien doe je niet alleen. Daar is een heel netwerk voor nodig. Vanuit het ministerie van EZ werken we aan het versterken van de omgeving en het netwerk van de ambitieuze ondernemer die wil doorgroeien. In beleidstermen: het ecosysteem voor groeiende onderne-

Groeiondernemers, finalisten van de High Growth Awards, u

mers. Het is om in havenmetafoor van Port4Growth te blij-

maakt deel uit van een select gezelschap. Vier uw succes. Met

ven ‘alle hens aan dek’. Financiers, netwerkorganisaties zoals

uw medewerkers, uw klanten en netwerk. En vooral ook met

Port4Growth, universiteiten, mentoren en nog veel meer par-

andere ondernemers. U bent het rolmodel dat hen kan inspi-

tijen zijn onderdeel van het ecosysteem en leveren hun eigen

reren om ook door te groeien. Waardoor andere onderne-

bijdrage met als doel meer doorgroeiende ondernemers.

mers ook nét dat beetje extra kunnen krijgen om hun onder-

Door samenwerken, samen sterker.

nemersdromen waar te maken. Niet alleen uw toegenomen omzet en winst maar ook uw bijdrage aan uw medewerkers

Port4Growth vervult daar een belangrijke rol in als partij

en onze maatschappij zijn waardevol voor de BV Nederland.

die ondernemers bij elkaar brengt en het ecosysteem ver-

Dat is een prestatie van formaat. Daar mag u trots op zijn!

sterkt. Joop de Jong is als directeur van Port4Growth een drijvende kracht achter het verankeren van Port4Growth via

Pieter Waasdorp

NLevator. Hij heeft NLevator, het initiatief dat bestaande

Directeur Ondernemerschap bij

netwerken en groei-initiatieven beter zal verbinden, mede tot

Ministerie van Economische Zaken

stand gebracht.

Multinational4Groei 2014

3


4

www.port4growth.nl


DE 2014 EDITIE VAN DE HIGH GROWTH AWARDS PRESENTEERT DE ONDERNEMERS VAN 79 BIJZONDERE GROEIBEDRIJVEN Samen vormen zij de Multinational4Groei: met bijna € 1.7 miljard omzet één van de snelst groeiende multinationals van Nederland.

WAT ZIJN DE HIGH GROWTH AWARDS?

WAT IS PORT4GROWTH?

De High Growth Awards zijn een jaarlijks terugkerende verkiezing voor Nederlandse ondernemingen die de afgelopen drie jaar een buitengewone omzetgroei hebben gerealiseerd. De prijsuitreiking is een erkenning voor de uitzonderlijke prestaties van de groeiondernemers. De organisatie hiervan is in handen van het onafhankelijke platform voor groeibedrijven Port4Growth. Bij de High Growth Awards speelt niet alleen kwantitatieve groei een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van die groei. De High Growth Awards is regionaal georganiseerd, de groeionderneming strijdt om de titel van beste regionale groeionderneming. Daarnaast worden elk jaar op basis van actuele thema’s speciale themaprijzen uitgereikt. Een onafhankelijke jury van succesvolle groeiondernemers en deskundigen beoordeelt de deelnemende bedrijven. De kwalitatieve beoordeling is gebaseerd op het Port4Growth Groeimodel. Dit model geeft aan op welke zes groeithema’s succesvolle groeibedrijven zich onderscheiden waardoor zij beter en sneller groeien. De groeicijfers worden gecheckt door een onafhankelijke accountant.

Port4Growth is het door groeiondernemers opgerichte, onafhankelijke kennisplatform voor groeiondernemers. Onze missie is: ondernemers helpen doorgroeien! Dit doen we door het verzamelen en ontwikkelen van specifieke groeikennis die we beschikbaar stellen aan alle ambitieuze groeiondernemers. In dit kader organiseren we uiteenlopende online en offline activiteiten, waarbij interactiviteit, diepgang en kwaliteit de boventoon voeren. Port4Growth brengt groeiondernemers en groei-experts bij elkaar om van elkaar te leren. De lijfspreuk van Port4Growth is niet voor niets: ‘Je collega groeiondernemer is de beste adviseur’.

De High Growth Awards vormt hét podium voor Nederlandse groeibedrijven!

Multinational4Groei 2014

5


JEROEN LIGTHART - CLANSMAN “Het is belangrijk dat je als onderneming niet al het verdiende geld als dividend uitkeert aan aandeelhouders, maar een substantieel deel herinvesteert in korte termijn-innovatie. Niet alleen in vernieuwing van producten, maar ook in het uitbreiden van je marktaandeel en het hieraan schalen of modificeren van producten. Neem hiervoor enkele mensen aan die zich geheel kunnen richten op de veranderende binnen- en buitenlandse markt. Tegelijkertijd zou je een deel van je winst kunnen herinvesteren in de ontdekkingsreis naar waar je over vijf jaar staat. Dit wordt steeds belangrijker, aangezien de levenscyclus van bedrijven en producten sterk verkort is. Over 5 jaar zal ongeveer 50% van de omzet van de Multinational4Groei uit andere markten komen. Als je dit nu al weet, is het nuttig te onderzoeken welke markten dit zijn. Doe dit heel pragmatisch en intuïtief.”

Edwin Oude Middendorp - Ecare “Groter denken! Veel MKB’ers zijn te bescheiden over hun groei. Om groter te kunnen denken, is het allereerst belangrijk jezelf kwetsbaar op te stellen. Luister naar de mensen in je bedrijf. Als ondernemer kun je heel veel ideeën hebben, maar deze zijn niet altijd goed. Laat anderen met je meedenken. En tot slot: stop met dat kortetermijndenken!”

WAT ZOU JE ALS ONDERNEMER DOOR TE GROEIEN MET DEZE

MARCO KOENEN - JSB

Ondernemers geven antwoord

“Mijn handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan. Met een

oplossing bieden, door meer internationale handelsmissies

multinational van deze grootte heb je dusdanig veel exper-

op te zetten of een actiever standpunt binnen de Europese

tise dat je een megadenktank tot stand kunt brengen. Daar

Unie in te nemen op basis van ondernemerschap. Zo creëren

móeten wel geniale producten uit komen. Met alle kennis die

we een ander beeld van ons land en zetten we Nederland uit-

Nederland heeft, kunnen we tot uitermate innovatieve pro-

gebreider op de kaart; niet alleen als sterspeler in de trans-

ducten komen. Maar we moeten wel delen! Doen we dat niet,

port- of agrarische industrie. In 2011 is Eindhoven verkozen

dan creëren we een bottleneck die ervoor zorgt dat nieuwe

tot ‘The Smartest Region of the World’, een tweede Silicon

ideeën elkaar overschaduwen en moeilijk tot uiting komen.

Valley. Maar bij onze buurlanden was dit niet genoeg bekend! Dit bewijst dat we ons draagvlak van kennis en kunde nog

MKB-Nederland is, samen met enkele multinationals, de drij-

niet genoeg uitdragen in de wereld. Misschien dat dit ook met

vende kracht achter ondernemend Nederland. Dit zijn de

onze Nederlandse bescheidenheid te maken heeft? Tijd om

bedrijven die de patentmotor flink laten lopen. Tegelijker-

een strategie te bedenken om ons wereldwijd nog beter te

tijd lijkt de vertaalslag naar het buitenland niet tot stand te

profileren. Nederland is de afgelopen tijd bezig geweest om

komen. Het zou goed zijn als bedrijven hun kennis koppelen,

uit de recessie te komen en wellicht is nu het moment om ons

om vervolgens samen te groeien. De politiek kan hier een

meer op de buitenwereld te richten.“


MENZO HAVENGA – BATAVIA BIOSERVICES “Voor onze eigen sector weet ik deze vraag vrij makkelijk te

beschikking hebben. Dat komt omdat er geen combinaties van

beantwoorden, maar MKB-breed vind ik dat lastig. Wat betreft

life sciences en grote multinationals zijn. Vaak is het namelijk

onze sector wil ik het hebben over de life sciences. We beschik-

zo dat die wél dit kapitaal tot beschikking hebben. Wanneer

ken in Nederland over dertien fantastische universiteiten,

een onderzoek niet meer past binnen zo’n multinational kun je

maar we zijn niet in staat om onze wetenschappelijke kennis

als werknemer van dat venture fund geld lenen om een eigen

te vertalen naar producten. Met andere woorden, uit die uni-

bedrijf te starten. Wat er concreet beter zou kunnen? Ik denk

versiteiten komt te weinig bedrijvigheid voort. Onze overheid

dat er in vrijwel alle bedrijfstakken in Nederland te weinig of

stimuleert mensen met geld niet om talent uit de universiteiten

niet geïnvesteerd wordt in innovatie. Mijn persoonlijke mening

in hun eigen bedrijven te laten starten. Daarbij heeft Nederland

is dat zowel overheid als bedrijven verantwoordelijk zijn voor

als makke dat wij geen tot weinig risicodragend kapitaal tot

investeringen in innovatie.”

Wiebe Willig - Henri Willig

DOEN OM SNELLER MULTINATIONAL4GROEI? “Niet te veel focus op groei leggen. Als je zorgt dat je dingen goed doet, dan komt de groei vanzelf. Het is belangrijker te kijken

MARK VLETTER - VOYS

naar innovatieve producten waar je markt voor in is, een actieve

“Diversiteit gaat nooit over mannen of

dienstverlening naar klanten en sterke interne processen. Zo filter je

vrouwen. Het gaat over mensen van

de elementen die niet direct waarde toevoegen al snel uit je proces.

verschillende leeftijden met verschillende

Innoveren is niet altijd even makkelijk, maar je moet het gewoon

achtergronden, levensovertuigingen en

doen. Het is voor veel bedrijven een losstaand proces dat soms zelfs

beweegredenen. Als je strategisch goede

als eerste uit de begroting of planning wordt gehaald. Dat is niet de

keuzes wilt maken, is het belangrijk dat je

goede manier. Je merkt het niet meteen, maar na drie jaar zit je dan nog steeds met dezelfde producten die niet meer relevant zijn of door anderen goedkoper worden gemaakt. Innovatie moet je zien als een aparte tak van je bedrijf. En het is belangrijk die goed te faciliteren. Daarnaast adviseer ik ondernemers om veranderingen te doseren.

ervoor zorgt dat die diversiteit tot uiting komt in de top van je organi-satie. Dat kun je niet doen in een hiërarchische organisatie. Voor een gedegen strategie moeten de mensen die met hun poten in de klei staan je kunnen vertellen wat er bij hen gebeurt.”

Zo krijgen mensen de ruimte om zich een nieuwe werkwijze eigen te maken. Je moet ideeën afmaken voordat je aan iets nieuws begint. En: deel en vier je successen! Het geeft je werknemers zelfvertrouwen en versterkt je draagvlak als leider.”

Multinational4Groei 2014

7


KAMER VAN KOOPHANDEL

KAMER VAN KOOPHANDEL: BRON VOOR ONDERNEMEN Innovatieve ondernemers die snel groeien, in binnen- en buitenland, en hiermee relatief veel bijdragen aan de economische groei van Nederland. Dit type ondernemer is interessant, vindt de Kamer van Koophandel. Niet alleen omdat ze fors bijdragen aan de groei van Nederland, maar ook omdat ze een voorbeeld zijn voor andere ondernemers. “Als KvK helpen we deze snelle groeiers dan ook niet alleen bij het benutten van ondernemerskansen, maar laten we anderen ook zien wat deze snelle groeiers goed doen.” Wat

hebben

vermogenselektronica-ontwikkelaar

Power

industrieel ontwerpers van Allocacoc en online veilinghuis Catawiki met elkaar gemeen? Ze zagen kansen, wisten ze te verzilveren en zijn in korte tijd explosief gegroeid. Het zijn innovatieve ondernemingen die succesvol zijn in Nederland en daarbuiten en zorgen voor economische groei. Direct, doordat ze relatief veel bijdragen aan het bruto-nationaal product en zorgen voor werkgelegenheid. Indirect, doordat bedrijven waarmee ze samenwerken, delen in het succes. “De Kamer van Koophandel is er voor álle ondernemers in álle fasen van het ondernemerschap. We zien het als onze taak om elke ondernemer te helpen zijn ondernemerskansen te benutten op welk gebied dan ook,” zegt Claudia Zuiderwijk,

Claudia Zuiderwijk - Kamer van Koophandel

Research Electronics, mobile gamesbedrijf Gamebasics, de

bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. “We zijn een bron voor ondernemingen met data, kennis en netwerken.

delsregister, onze klantkennissystemen en data van derden.

Dat is onze maatschappelijke en publieke verantwoordelijk-

Dagelijks schrijven 500 bedrijven zich in en zijn ruim 75.000

heid. Daar kunnen alle ondernemers hun voordeel mee doen.

ondernemers actief op de site van de KvK. Elke minuut van de

We doen dit op een zo modern mogelijke manier, uitstekend

dag belt een ondernemer met een inhoudelijke vraag. Al deze

bereikbaar op tijdstippen die de ondernemer zelf bepaalt.

contacten vormen een bron voor onze klantkennissystemen.”

Dat betekent dus dat we onze informatie- en adviestaak zoveel

8

mogelijk digitaal en via ons gespecialiseerde telefonische

SNEL ALLE INFORMATIE

klantcontactcentrum aanbieden. Voor de inhoud maken we

Vroeger bedacht je als ondernemer een strategie en daar

gebruik van onze unieke koppeling van databronnen: het Han-

werkte je vervolgens vijf jaar aan. De ondernemer van nu

www.port4growth.nl


PARTNERS4GROEI

heeft echter te maken met technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en een arbeidsmarkt die zich moeilijk laat voorspellen. Ondernemers dienen adaptief te zijn, flexibel en weten wat er in de wereld gebeurt.

Groei is goed. Groei kunnen bijbenen nog beter. Power Research Electronics (PRE) uit Breda groeit bijna ‘vanzelf’. “We zijn ingenieurs. Innoveren, creatief denken en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zit ons in het bloed.”

Ze zullen steeds sneller trends en ontwikkelingen moeten waarnemen en deze direct vertalen naar nieuwe mogelijkheden voor het eigen bedrijf. Zuiderwijk: “Dat vraagt veel van deze ondernemingen, die relatief klein zijn. Zij hebben niet de beschikking over gespecialiseerde staffunctionarissen die zich met ontwikkelingen in de markt en techniek

“ORGANISCH GROEIEN PAST BIJ ONS”

kunnen bezighouden. Of die export gedegen kunnen voorbereiden, de buitenlandse markten kunnen onderzoeken,

Lange tijd verkocht PRE, gestart in 1984, vooral ‘uren’. De spe-

weten welke financieringsvormen er zijn. Deze bedrijven

cialisten op het gebied van vermogenselektronica ontwikkelden

hebben simpelweg niet de tijd of resources om makkelijk

techniek in opdracht van onder anderen, Philips. Dit leverde

en snel aan alle informatie te komen.” De Kamer van Koop-

lucratieve opdrachten op en zorgde voor een vliegende start,

handel pakt hierin haar rol. Hoe? “Op Ondernemersplein.nl,

maar ‘u vraagt, wij draaien’ is er tegenwoordig niet meer bij.

waar de KvK de regie voert, is veel van onze informatie en kennis te vinden. Groei, financiering, innovatie, het

CO-DESIGN EN LICENTIES

betreden van buitenlandse markten. Regelmatig worden

“PRE is nu vooral co-designer”, vertelt directeur Menno Kardolus.

webinars georganiseerd over bijvoorbeeld financiering.

“We schuiven in een zo vroeg mogelijk stadium aan bij de klant en

Als er specifieke vragen zijn, kunnen ondernemers ons

bedenken samen een oplossing. Ook ons licentiesysteem draagt

ook gewoon even bellen voor advies. We geven dan de

flink bij aan onze groei. Zo zit onze vermogenselektronica bij-

eerste aanzet. In de regio’s organiseren we workshops en

voorbeeld in het meest gebruikte snellaadstation voor elektrische

ontmoetingen. Het draait dan niet alleen om informatie-

auto’s en in de zonne-energie converters van een grote Duitse

overdracht, maar vooral om ondernemers met elkaar in

solarfabrikant. We zoeken naar toepassingen waarbij de vermo-

contact te brengen.”

genselektronica dominant is voor het succes van het product.”

ZEKER WETEN DAT JE ALLES WEET

VOORTDUREND KEUZES MAKEN

Kortom: ondernemen begint met weten wat je moet weten.

Toen wereldwijd de vraag naar led-verlichting toenam, besloot

“Ons Handelsregister is een rijke bron aan kennis en data

PRE dit bedrijfsonderdeel te verzelfstandigen. In 2010 zag LED-

waarmee ondernemers veilig zaken kunnen doen in bin-

driven het licht. De spin-off ontwikkelt verlichtingsproducten die

nen- en buitenland en hun bedrijfsvoering kunnen verbete-

helemaal om de techniek van de led-chip zijn heen gebouwd.

ren”, zegt Zuiderwijk. “Betrouwbare informatie is de basis

“Innovatie zien we als de basis van ons succes”, zegt Kardolus.

van ondernemen, zeker in een wereld die steeds meer

“Dat we voortdurend vernieuwen én dat we dankzij onze jaren-

data-driven wordt. Juist de koppeling van ons Handels-

lange ervaring als (key-)toeleverancier van oem’s goed kunnen

register met onze andere bronnen maakt het mogelijk dat

inschatten welke toepassingen realistisch zijn en welke niet.

we met data en duiding ondernemers verder kunnen helpen.

Keuzes maken, dat doen we voortdurend. Je moet niet bang zijn

In de nabije toekomst bieden we maatwerkrapportages op

om je strategie aan te passen. Wij evalueren ons businessplan niet

basis van Handelsregisterdata, gekoppeld aan onze onder-

eens in het jaar maar bijna dagelijks.”

nemersdata en verrijkt met analyse en interpretatie. Met analyses van onze big data krijgt de ondernemer inzicht

GECONTROLEERD GROEIEN

in de markt en in trends, en kennis over ondernemen in

De omzet van LEDdriven groeit jaarlijks met 50 procent. Nog

Nederland. Daarom zijn wij een bron voor ondernemen.”

even en LEDdriven is groter dan PRE. Groei is goed, groei kunnen bijbenen nog beter. “Dat gaat bij ons bijna organisch, gecontro-

www.kvk.nl / 088 – 585 1 585

leerd groeien past bij ons. We zijn ingenieurs. Innoveren, creatief denken en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zit ons in het bloed.”


“ 100% GEFOCUST OP INTERNATIONALE EXPANSIE” Gaming is serious business, net als topvoetbal. Dat weten ze bij Gamebasics uit Zoetermeer als geen ander. Met Online Soccer Management (OSM) verovert het bedrijf de wereld. OSM is een voetbalspel waarbij deelnemers de baas zijn van hun

GROEISPURT

favoriete voetbalclub. Zij bepalen de tactiek, formatie, opstelling

De grootste groeispurt bereikte Gamebasics met het lanceren

en nog veel meer. Jeroen Derwort van Gamebasics program-

van mobiele versies van OSM voor Facebook, iOS en Android in

meerde de eerste versie van de game op zijn zolderkamer. Anno

2012. Het aantal deelnemers is sindsdien verdrievoudigd, de

2014 wordt het gespeeld in 124 landen door ruim 4,8 miljoen

omzet twee keer verdubbeld en de organisatie groeide mee van

deelnemers. In de beginjaren gaf Gamebasics nog toe aan de

7 naar 25 medewerkers. Dat vergde aanpassingen in de organi-

verleiding om games te ontwikkelen voor geïnteresseerde der-

satie. Derwort: “Samen met een innovatieadviseur hebben we de

den, maar daar schoot het bedrijf weinig mee op. Derwort:

bedrijfsprocessen bekeken en een innovatiescan gedaan. Sinds-

“In 2009 hebben we alles van tafel geveegd om ons 100% te kun-

dien werken we met teams, en volgens scrum, ook op marketing-

nen focussen op de internationale expansie van OSM.”

gebied.”

INTERNATIONAAL GROEIEN DOE JE ZO

DESKUNDIGE APP-ONTWIKKELAARS

In Google en op Facebook is de doelgroep goed te targetten.

In een snel veranderende markt laat de toekomst zich niet

Daar adverteert Gamebasics veel. App van de dag zijn, helpt

makkelijk voorspellen. Derwort: “Vijf jaar geleden hadden we

ook. Netwerken, daar draait het vooral om. In het Midden-Oosten

ook niet gedacht dat nu 60% van onze omzet via mobiel komt.

kreeg Gamebasics voet aan de grond door samen te werken met

De komende tijd willen we de game nog realistischer maken.

Yahoo. Gamebasics hoopt de Chinese markt te veroveren met

Het vinden van deskundige app-ontwikkelaars is hierbij cruciaal.

hulp van een betaalsysteem uit Estland, waarmee het bedrijf al

Die zijn schaars, een grote uitdaging dus. En we willen door-

samenwerkt. De Esten hebben al toegang tot de Chinese markt.

groeien. Als we in Nederland een half miljoen spelers hebben,

“Partners vinden is moeilijk”, zegt Derwort. “We hebben nu al

dan hebben we in veel grotere landen waar we nu pas 100.000

60.000 nieuwe aanmeldingen per dag. Samenwerken is alleen

spelers hebben, nog een lange weg te gaan.”

interessant als dit ons er meer oplevert.”

10

www.port4growth.nl

Jeroen Derwort - Gamebasics

KAMER VAN KOOPHANDEL


Hun afstudeerproject was zo veelbelovend, dat de jonge ondernemers een mooi startkapitaal konden lenen voor het ontwikkelen van de PowerCube, een design stekkerblok met USB-aansluiting. Ook met de PowerExtension volgde: een verlengsnoer waarmee je de stroom eenvoudig kunt in- en uitschakelen door aan de stekker zelf te draaien, en met deze PowerBar verovert het bedrijf de wereld. “We geven gebruiksvoorwerpen die al decennialang niet veranderd zijn, een nieuwe twist”, vertelt Arthur Limpens, medeoprichter van Allocacoc – heeft u de naam al achterstevoren gelezen? NIEUWE STANDAARD In 2011, het jaar van de oprichting, haalde het bedrijf een omzet van 60.000 euro. Nu zet het meer dan een miljoen

Beginnen op een studentenkamertje en binnen een paar jaar een omzet halen van meer dan een miljoen. Het is de droom van vele industrieel ontwerpers. Die van Arthur Limpens en Yixia Jiang van Allocacoc kwam uit.

om. Ze begonnen met z’n tweeën en hebben nu zeven mensen in Nederland. In het productiebedrijf in China werken er 55. “We kunnen nog wel even doorgroeien zonder dat we de organisatie hiervoor ingrijpend hoeven te herinrichten”, zegt Limpens. “We willen met onze producten de nieuwe standaard worden en bereikbaar zijn voor alle consumenten. Daarom focussen we al vanaf het begin op massaproductie. We nemen al onze beslissingen op basis van schaal, en we hebben onze bedrijfsprocessen zo ingericht dat de organisatie zich net zo kan ontwikkelen.”

“BETER AF EN TOE IETS VERKEERD DOEN DAN NIETS PROBEREN EN NOOIT IETS BEREIKEN”

LEF HEBBEN Wat de kracht is achter de explosieve groei van Allocacoc? Ondernemerslef, denkt Limpens. “Ons motto is: beter af en toe iets verkeerd doen dan niets proberen en nooit iets bereiken. Omdat onze mensen ook zo denken, voelen ze zich niet geremd in het meedenken over verandering en verbetering. Wat niet meteen goed ging? Zaken doen met distributeurs bijvoorbeeld. Grote retailers met wie we om tafel zaten, hadden daar natuurlijk veel meer ervaring mee. De distributie en logistiek zijn we snel gaan uitbesteden. Iets anders waarvoor we samenwerking hebben gezocht is het verkrijgen van de benodigde keurmerken. Voor draaischakelingen bestaat nog geen regelgeving; standaardprocedures volgen werkt niet. Het certificeringsinstituut waarmee we op dit gebied samenwerken, heeft gelukkig goede contacten met de overheid en keuringsinstituten.” Allocacoc wil nieuwe producten lanceren, ook buiten de stopcontactensfeer. En nog meer omzet genereren in het buitenland. Dat is lef hebben, maar dat hebben ze bij Allocacoc.

Multinational4Groei 2014

11


KAMER VAN KOOPHANDEL

Een investeringsronde die 10 miljoen euro oplevert. Dat is alleen ondernemers gegeven die explosieve groeicijfers laten zien. Zoals Catawiki uit Assen, het snelst groeiende online veilinghuis in Europa.

“ONS CONCEPT MOET WERELDWIJD INTERESSANT ZIJN” In 2008 bedacht internetondernemer en stripboekenfanaat

cept van Catawiki moest wereldwijd interessant zijn. Dat vind

René Schoenmakers een manier om zijn verzamelwoede in

ik eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend; het internet kent

goede banen te leiden. Zijn community-platform voor collec-

toch ook geen grenzen?”

tors, Catawiki, werd al snel zo’n succes dat de eerste investeerders toehapten. Voor continuïteit is niet alleen geld nodig,

Bij Catawiki beslissen en handelen ze snel. Schoenmakers:

maar ook een toekomstbestendig verdienmodel. “Catawiki is

“Een plotselinge toename in de vraag uit China naar bijzon-

nu dé site voor het kopen en verkopen van bijzondere objec-

dere wijnen en Chinees porselein was voor ons de aanleiding

ten”, vertelt Schoenmakers. “We hebben nog steeds een

om een Chinese taalversie van de veilingsite te ontwikkelen.

zeer uitgebreide online catalogus en gebruikers kunnen ook

Een artikel in dagblad El Pais zorgde vrij onverwacht voor veel traffic uit Spanje en Zuid-Amerika. De Spaanstalige markt bedienen is nu een van onze prioriteiten.” IN TWEE JAAR TIJD NAAR 70 MEDEWERKERS In 2013 zette Catawiki ruim 10 miljoen euro om. Voor 2014 verwacht het bedrijf een veelvoud. Van een handjevol medewerkers in 2012 is de organisatie gegroeid tot 70 man, met bijna net zo veel openstaande vacatures. Zonder een HR-afdeling, recruiters, een controller en andere ondersteuning kan het bedrijf echt niet meer. Schoenmakers: “We nemen alleen mensen aan van wie we verwachten dat ze groei kunnen bijbenen en eraan zullen bijdragen.”

nog altijd ervaringen uitwisselen via onze community, maar

KAPITAALINJECTIE

vooral onze wekelijkse online veilingen in veertig categorieën,

De groei van Catawiki ging niet onopgemerkt voorbij aan

van klassieke verzamelobjecten als postzegels en munten tot

Amerikaanse investeerder Accel Partners, die eerder geld

kunst, sieraden en oldtimers, zorgen voor omzet. Gespeciali-

stak in Facebook, Dropbox en Spotify. De Amerikanen staken

seerde veilingmeesters staan garant voor een gevarieerd en

in september samen met drie andere grote investeerders

hoogwaardig aanbod.”

10 miljoen euro in Catawiki. “Met deze groeifinanciering willen we het aantal specialistische veilingcategorieën uitbrei-

12

FOCUS: DE WERELD

den in Europa en ons online marketingteam versterken. De

Wat verklaart het succes van Catawiki? Over de grens den-

expertise van Project A Ventures, een van de mede-investeer-

ken, ten eerste. “Vanaf dag één hebben we ons gericht op

ders, is hiervoor zeer waardevol. Zij hebben ook andere start-

een internationale markt”, vertelt Schoenmakers. “Het con-

ups die snel internationaal willen groeien, verder geholpen.”

www.port4growth.nl


PARTNERS4GROEI

ONDERNEMEN DOE JE NOOIT ALLEEN! Gerard van Vliet - NCD

Dat teamwork een belangrijke basis is voor succesvol ondernemerschap weten we. Net als het ‘samen’ van samenwerking met klanten, toeleveranciers en andere stakeholders van je bedrijf. De ‘vergeten’ factor ben je zelf, volgens Gerard van Vliet, Directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Gerard heeft alle hoeken van de ondernemingskamer gezien.

LEGO: LEIDERSCHAP ZONDER EGO

Van vakbondsbestuurder tot RvB lid van een beursgeno-

Grootste belemmering voor een groeiend bedrijf is, vol-

teerde onderneming, van crisismanager tot succesvol onder-

gens Gerard, een ego dat zich voortdurend wil laten gelden.

nemer. Ook nu is hij nog actief betrokken bij bedrijven, als

“Als leider staat of valt je succes met het enthousiasme van

investeerder en bestuurder. Volgens hem een voorwaarde om

volgers. Maar hoeveel passie je zelf ook hebt, als je niet in

een collegiale vereniging als de NCD in de praktijk te kunnen

staat bent op tijd je ego in te leveren om anderen in hun

runnen.

kracht te zetten, heb je een serieus probleem. Echt talent laat jou en je bedrijf dan links liggen. Dat talent zoekt naar

EENZAAM AAN DE TOP

‘verbinden en groeien’. Wil zich verbinden met het ‘waarom’

Daarom ook weet hij als geen ander hoe eenzaam het kan

van je bedrijf, vaak jouw ‘waarom’. Maar wil ook uitgedaagd

zijn aan de top. “Er wordt nogal wat aan je gevraagd, zeker

worden om er maximaal aan bij te dragen. Leiders zonder ego

in een groeiend bedrijf. Maar al te vaak blijkt dat starten leuk

zijn dan een must”, constateert de rasondernemer.

is, maar dat er toch echt andere vaardigheden nodig zijn om succesvol te groeien. Life time learning is een must, maar

IN WELKE SPIEGEL KIJK JIJ?

live time learning nog veel meer. Dat laatste wil zeggen dat

Remedie? Volgens Gerard zijn dat Feedback, Feetback en de

je het beste leert van en met collega’s die dezelfde fase zijn

NCD. Bij Feedback vraag je elkaar hoe het beter kan. Bij Feet-

doorgegaan en die je kunnen helpen met reflectie op je eigen

back ga je zelf voor de spiegel staan, doe je een stapje terug

functioneren”, stelt de schrijver van het unieke boek ‘Leider-

en vraag je aan jezelf hoe het beter kan. De NCD geeft je de

schap 2020’.

mogelijkheid om je dilemma’s en uitdagingen met ervaren collega’s te delen in een veilige omgeving. Wijze woorden van een man die als geen ander alle fasen van het ondernemerschap kent. Doe er je voordeel mee.

Multinational4Groei 2014

13


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Simpelweg zorgen dat bedrijven kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Dat doet telefonieaanbieder Voys toch op een unieke manier. Niet voor niets heeft het bedrijf inmiddels een marktaandeel van 0,8%. Mark Vletter, directeur van Voys, typeert de succesvolle bedrijfsspirit: “Wij zijn nerds, die het gewoon cool vinden nieuwe dingen uit te vinden. Bovendien werken we voor onze klanten, niet voor aandeelhouders, dat maakt ons bijzonder.”

14

Mark Vletter - Voys

“TUSSEN KPN, TELE2, ZIGGO/UPC EN VODAFONE STAAT NU VOYS” www.port4growth.nl


Verschillende facetten maken de zakelijke telefonie van Voys

Voys ziet graag dat haar teamleden met plezier komen werken.

uniek. Mark: “Onze producten hebben een fantastische technolo-

Mark: “Dat was onze gedachte bij de oprichting. En wanneer

gie. De online telefooncentrale bijvoorbeeld. Wij verplaatsten de

is werk nu leuk? Onder andere wanneer het niet repetitief is.

telefooncentrale van de traditionele plek in de bedrijfsmeterkast

Dat voorkom je door automatisering.”

naar het internet. Dat maakt het product makkelijk schaalbaar, flexibeler én voordeliger voor onze klanten. Wat ons ook typeert,

ANDERS WERKEN

is dat wij graag de telecomsector een stukje mooier en beter

Mark legt uit hoe het organisatiemodel van Voys tot stand kwam.

maken. En door goed te luisteren naar onze klanten kunnen wij

“Ik werd gewezen op een handboek van het bedrijf Valve, een

onze producten aanpassen aan hun wensen.”

producent van computerspelletjes. Ik las dit in de bus op weg naar Schiermonnikoog en voordat ik op het eiland was had ik ons

SNEL, SCHAALBAAR EN INNOVATIEF

eigen handboek al geschreven. Aan een collega vroeg ik de uit-

Voys is een internetbedrijf in de telecomwereld. “We ontwikkelen

gewerkte versie te herschrijven. Dit bleek toch lastig, want een

veel sneller en zijn veel beter schaalbaar”, vertelt Mark. “We vin-

aantal managementtaken moest terug in de organisatie worden

den continu nieuwe producten uit, die ook internationaal uniek

gezet. Daarom zijn we intern de manager gaan ontleden en zo

zijn. Met die status doen we eigenlijk niets, want wij zijn nerds die

ontstond ons nieuwe organisatiemodel. Tussentijds hebben we

het gewoon cool vinden om zulke producten te bouwen.” Voys

dat nog een aantal keer gepresenteerd aan collega’s, want ons

zette als een van de eerste bedrijven de telefooncentrale online.

model gaat namelijk compleet uit van vertrouwen.”

Mark: “Dat deden we al in 2004. In 2005 nam Google een bedrijf over dat hetzelfde idee had. Toen wij dat verder onderzochten,

HOLACRATIE IN EEN MILJARDENBEDRIJF

kwamen we erachter dat wij technisch gezien eigenlijk al veel

Met een stevige ambitie moet je grenzen verleggen. Mark vertelt

verder waren. Dat is best bijzonder.” En Voys blijft vernieuwen.

over de internationale activiteiten van Voys: “Eigenlijk gaan er

“We bieden nu bijvoorbeeld een faciliteit waarmee je in het

twee teams naar het buitenland: customer care en marketing/

scherm van je VoIP-telefoon ziet welk bedrijf jou belt. We hebben

communicatie. We willen ons vestigen in tien tot twintig verschil-

namelijk alle telefoonnummers gekoppeld aan bedrijfsnamen uit

lende landen. Inmiddels hebben we een vestiging in Zuid-Afrika

openbare registers. In plaats van nummerherkenning, kunnen wij

die bijna zwarte cijfers draait, daar zijn we echt trots op. Binnen-

dus naamherkenning bieden.”

kort gaan we ook naar België.” Als Voys straks een miljardenbedrijf is, werkt het organisatiemodel nog steeds; daarvan is Mark

ORGANISATIE ZONDER BULLSHIT

overtuigd. “Zonder management kan er wel leiderschap zijn.

De zakelijke telefonie die Voys levert is bijzonder goed

Het verschil is dat een leider wordt gevraagd om zich ermee te

geschikt voor organisaties met twee tot twintig medewerkers.

bemoeien. Een manager bemoeit zich ermee zonder dat iemand

“Die begrijpen we goed”, zegt Mark. “Verder gaan we met onze

dat wil. Leiders staan over het algemeen vanzelf op. Er zijn inmid-

klanten en met elkaar om zoals we zelf graag behandeld worden.

dels ook al veel voorbeelden van multinationals die in holacratie

Je kunt stellen dat onze organisatie een gebrek heeft aan ‘bull-

geloven.”

shit’. ‘Normaal’ met elkaar omgaan zit verankerd in ons bedrijf.”

JE GEEFT OP 2 JANUARI EEN SPEECH AAN ONDERNEMEND NEDERLAND: WAT RAAD JIJ ONDERNEMERS AAN? “Mijn boodschap zal gaan over het werken zonder baasjes.

termijn in combinatie met megatrends en welke data dan ook.

Diversiteit gaat nooit over mannen of vrouwen. Het gaat over

Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat binnen 20 jaar 40% van

mensen van verschillende leeftijden met verschillende achter-

de arbeidsplaatsen verdwenen is. Als je binnen een organisa-

gronden, levensovertuigingen en beweegredenen. Als je strate-

tie toekomstbestendig wilt werken, dan moet je ervoor zorgen

gisch goede keuzes wilt maken, is het belangrijk dat je ervoor

dat de richting van de organisatie bepaald wordt door de orga-

zorgt dat die diversiteit tot uiting komt in de top van je orga-

nisatie zélf. Iedereen moet de baas zijn en iedereen moet met

nisatie. Dat kun je niet doen in een hiërarchische organisatie.

plezier naar het werk gaan.”

Voor een gedegen strategie moeten de mensen die met hun poten in de klei staan je kunnen vertellen wat er bij hen gebeurt.

Voys, gevestigd in Groningen, is onder andere genomineerd voor

Vervolgens vertaal je dit naar een betekenis voor de lange

de regio-Award ‘Noord-Nederland’ van de High Growth Awards.


PARTNERS4GROEI

Frank Ponsioen, CEO van Grant Thornton, stelt voor dat we allereerst ophouden met vertellen hoe slecht het gaat in Nederland. “Als wij onze ondernemers een boost willen geven, is het belangrijk meer mogelijkheid te creëren om te investeren”, zegt hij.

“ DEEL KENNIS OVER ANDERS INVESTEREN” Frank denkt bijvoorbeeld aan een combinatie van eigen en

SUCCES VRAAGT OM SAMENWERKING

vreemd vermogen of alternatieve financieringsvormen als

Samenwerken is volgens Frank dé manier om economische

informal investors of crowdfunding. “Het is van essentieel

groei te bevorderen. Het partnership binnen een platform als

belang dat we het bedrijfsleven uitdrukkelijker wijzen op de

Port4Growth ziet hij dan ook zeker als toegevoegde waarde.

mogelijkheden die er zijn. Mogelijk gaat de overheid hier

“Er moet een bepaalde klik en gedrevenheid aanwezig zijn

ook nog een rol in vervullen. Ook is het belangrijk dat we het

in zo’n groep van adviseurs. Wij zijn alleen succesvol als we

ondernemerschap stimuleren: door de economische omstan-

bereid zijn samen te werken; binnen Grant Thornton en met

digheden zijn veel mensen zzp’er geworden.”

aanbieders van andere expertise. De gedachte ‘mijn klant is er beter bij gediend als ik hier een ander bij betrek, dan wanneer

VOORUITKIJKEN VOOR VOORUITGANG

ik zelf ga pionieren’ getuigt van ondernemerschap.”

Ook voor Grant Thornton is een rol weggelegd, vindt Frank. “Wij moeten met z’n allen meer aandacht hebben voor wat de

MAAK GEBRUIK VAN IT

ondernemer écht drijft. Accountants kijken met name achter-

Frank gelooft in de kracht van IT. “Ik raad iedere ondernemer

uit, naar hoe een organisatie in controle is. Maar wil je een

aan om maximaal gebruik te maken

goede partner zijn voor een ondernemer, dan is het juist zaak

van alle beschikbare technologie.

om vooruit te kijken. Natuurlijk is het belangrijk dat de cijfer-

Enerzijds boor je met IT een

tjes op orde zijn, maar het gaat er vooral om hoe je bedrijfs-

veel grotere markt aan. Ieder-

processen beter kunt organiseren.”

een weet je te vinden en je bent voor iedereen ‘dichtbij’.

PARTIJEN SAMENBRENGEN

Anderzijds stelt IT je in staat

Grant Thornton draagt bij aan economische groei door het

om je processen optimaal in

ambitieuze middensegment te voorzien van kennis en kunde.

te richten en zo de kostprijs

“Wij zitten op een database vol gegevens”, aldus Frank. “Daar

van je product te verlagen. Zo

valt nog veel meer uit te halen, met meer onderlinge samen-

werk je aan een betere prijs-

werking als resultaat. Het is mijn taak – als klantverantwoor-

kwaliteitverhouding en dat leidt

delijke – om de ondernemer te ontzorgen. Het is zaak om een

weer tot groei van je onderne-

ecosysteem van ondernemers te creëren, dat samen met part-

ming. Online zakendoen ligt ont-

ners meer tot stand weet te brengen. Wij zijn een soort van

zettend voor de hand, maar als

intermediair daarin. We brengen partijen bij elkaar.”

je daar niet in meegaat, mis je de boot.”

16

www.port4growth.nl

Frank Ponsioen - Grant Thornton


Wiebe Willig - Henri Willig

ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Om meer te kunnen doen met de melk uit zijn melkveebedrijf, volgt de ondernemende Henri Willig in 1974 een cursus kaasmaken. De rest is geschiedenis. De eerste gele jongens kwamen uit één kleine kaasinstallatie in Katwoude. Maar inmiddels is Henri Willig een kaasproducent met ruim 350 medewerkers, 2 kaasmakerijen en 20 winkels. Wiebe Willig, ‘zoon van’ én huidige CEO, vertelt hoe het familiebedrijf zo succesvol blijft.

SINDS 1974 CREATIEF KAASPRODUCENT Multinational4Groei 2014

17


Henri Willig is de afgelopen veertig jaar aanzienlijk gegroeid.

GROEIENDE BUITENLANDSE MARKT

Wiebe: “Maar de hoofdactiviteiten zijn nog steeds hetzelfde:

Henri Willig exporteert zelf naar 25 landen. De export zorgt

we halen de melk op bij vijftig leveranciers en op twee loca-

voor een groot deel van de omzet binnen het bedrijf. Wiebe:

ties maken we de kaas, die we in twintig winkels in Nederland

“Onze afzetmarkten zijn verspreid van Amerika tot Japan en

verkopen. Daarnaast verstuurt een export-team onze kaas

zelfs Rusland. Momenteel ligt de export naar Rusland stil en

naar 25 landen.” Klantenbinding heeft Henri Willig hoog in

dat heeft ook voor ons gevolgen. Maar over de dingen die

het vaandel. “Actief nieuwe klanten werven doen we vooral

je niet kunt veranderen, moet je je in principe geen zorgen

op beurzen”, zegt Wiebe. “Maar het is nog belangrijker om je

maken. Al hebben we er wel last van. Ook kwamen er altijd

huidige klanten goed te bedienen.”

veel Russische toeristen in de winkels, nu veel minder. Gelukkig is de wereld heel groot en verkoopt Nederland tweederde

VERNIEUWEND VOOR STERKE MARKTPOSITIE

van zijn kaasproductie aan het buitenland, dus ligt er nog veel

Henri Willig wist zich altijd al te onderscheiden met innovatie.

potentie.”

Met de meest vernieuwende installaties maakte hij originele smaakcombinaties. Henri Willig was ook een van de eerste

VERNIEUWEND IN SMAKEN

kaasproducenten die geiten- en biologische kaas maakten.

Nederland is bekend om zijn kaas en Henri Willig stimuleert

Wiebe: “Op dat moment niet beseffend dat dit een enorme

dat graag. “We zouden ook graag met onze winkels naar het

hype zou worden. In onze familie zit echt een innerlijke drive

buitenland gaan, maar dan moet je er eerst voor zorgen dat

om nieuwe dingen te maken. We merken ook dat het voor de

je winkels dusdanig sterk zijn dat je ze makkelijk kunt aanpas-

toekomst van je bedrijf noodzakelijk is om steeds met nieuwe

sen aan de wensen van de klanten in het buitenland. Hiervoor

producten te komen. Kaassoorten die al bestaan worden snel

moet je merknaam beter bekend zijn. Ook is het belangrijk

gekopieerd, en voor je het weet ben je alleen nog maar aan

om met nog meer innovatieve producten te komen. Vorig jaar

het concurreren. Dan is de lol er een beetje vanaf.”

hebben we onze truffelkaas gelanceerd. Voor dit jaar hebben we een geiten-lavendelkaas en een kokoskaas ontwikkeld.

TRENDS, VAN BABY- TOT BIOKAAS

Hier plakken we onze eigen merknaam op en zo zetten we

Er is in de afgelopen veertig jaar veel gebeurd in de kaas-

de branding wat breder neer.” Foodtrends worden scherp in

markt. De babykaasjes vonden een grote aftrek in de jaren

de gaten gehouden door het productontwikkelingsteam van

80, maar inmiddels is die geslonken. “In babykaasjes zijn we

Henri Willig. Deze zes kritische medewerkers spreken maan-

nu marktleider”, vertelt Wiebe. “De vraag naar geitenkaas

delijks de huidige projecten en nieuwe ideeën door. Wiebe:

was initieel klein, maar is veel groter geworden. Dat geldt ook

“Ons nieuwste project is een biologische superfood-kaas,

voor biologische kaas. Op beide fronten zijn meerdere spelers

echt iets van nu.”

actief. Dit zijn allemaal trends waar we op ingespeeld hebben. En op alle drie de gebieden hebben we een veilige marktposi-

JE GEEFT OP 2 JANUARI 2015 EEN SPEECH AAN

tie weten te winnen.” Een andere opzienbarende verandering

ONDERNEMEND NEDERLAND: WAT RAAD JIJ

is de komst van twaalf fysieke verkooppunten en winkels in

ONDERNEMERS AAN?

Amsterdam in de afgelopen vijf jaar.

“Het is goed dat we een crisis hebben gehad. Die heeft ons wakker geschud en creatiever gemaakt. We moeten actief

18

INTERNETKAAS

blijven, ook richting het buitenland. En met eigen personeel

Sinds 2000 heeft Henri Willig een webwinkel. Vanuit de hele

maak je het verschil. Ik denk dat je een bedrijf moet opbou-

wereld worden bestellingen geplaatst. Wiebe vertelt dat het

wen met een bepaalde set aan normen. Wij werken bijvoor-

even duurde voordat de site een succes werd. Om IT ook te

beeld met ‘PRET’, dat staat voor: professionaliteit, respect,

koppelen aan de – vaak eenmalige – fysieke winkelbezoe-

eerlijkheid en teamwork. Als je dit zelf uitstraalt, zullen niet

kers, is de gratis Henri-Willig-applicatie ontwikkeld. Wiebe:

alleen je werknemers, maar ook je klanten dit overnemen en

“De kaasjes die je in de winkel koopt, kun je hiermee scannen.

uitdragen. Ook is het belangrijk dat je medewerkers gemoti-

Je krijgt dan een animatie te zien en die toont een online-

veerd zijn. Daarom isoleren we interne ontevredenheid met

receptenboekje met toepassingen voor de kaas. En natuurlijk

een jaarlijks medewerkertevredenheidsonderzoek. Zo borgen

kun je vervolgens kaas bijbestellen via de webwinkel.”

we een stabiele werkomgeving.”

www.port4growth.nl


Paul Dirken - Rabobank

PARTNERS4GROEI

Hoe krijgen we ondernemend Nederland weer op de rit? “Het begint met vertrouwen”, zegt Paul Dirken, Directeur Bedrijven bij Rabobank Nederland. “Met meer optimisme en samenwerking kunnen we de ondernemers die onze economie dragen een boost geven.”

“ ZIE HET GLAS HALFVOL, OPTIMISME MAG!” Nederland is een creatief land, dat realiseren wij ons volgens

overigens ook weer een functie heeft.” Volgens Paul kan

Paul te weinig. “We hebben een heel mooie arbeidspropositie,

Rabobank een leidende rol nemen in het verbinden van par-

een hoog werkmoreel, een prachtige infrastructuur en goede

tijen. “We willen de katalysator én de voorloper zijn. Graag

opleidingen. We moeten het glas halfvol zien en niet halfleeg,

brengen we experts bij elkaar om mee te denken, maar het is

en meer delen wat wél goed gaat.”

nooit ons doel om de regie over te nemen van de sector waar het probleem ligt.”

BEREIKBAAR ZIJN MET ‘BRICKS ÉN CLICKS’ “Het is aan ons om goed bereikbaar te zijn voor onder-

ELKAAR BETER WILLEN MAKEN

nemend Nederland. En niet alleen via de virtuele bank die we

“Port4Growth en partners kunnen bijdragen aan de eco-

aan het bouwen zijn. We kunnen zorgen voor kortere wacht-

nomische groei door nauwer samen te werken”, stelt Paul.

tijden en tegelijkertijd lokaal aanwezig én aanspreekbaar blij-

“We vormen mooie combinaties. Hoe beter we elkaar kennen,

ven. Bijvoorbeeld door je gezicht te laten zien in netwerken

hoe makkelijker het is om die ene persoon of relatie te vinden

die lokaal relevant zijn, ondanks het feit dat de wereld een

die jou kan helpen bij je ontwikkeling of innovatie. Het zijn

mondiaal dorpsplein is geworden.” Hoe verbindt Rabobank

de mensen die het verschil maken. De uitblinkers onder de

persoonlijk bereikbaar blijven met de virtuele bankenwereld?

ondernemers zijn de mensen die kritisch naar zichzelf kijken.

Paul: “Dat doen we met zo’n honderd banken gevestigd op

De ondernemers van Port4Growth zijn een mooi voorbeeld

prominente plekken. We bieden ‘bricks én clicks’ en het grote

hiervan.”

voordeel is dat wij hierin vooroplopen. De toekomstvisie van de wereldwijde bankenwereld is gericht op IT en Rabobank is

OPTIMISME ALS TREND VOOR GROEI

de frontrunner.”

Banken moeten het vertrouwen van consumenten weer zien te winnen, zo stelt Paul. “Mensen sparen veel en daar mogen

IN ONZE ROL BLIJVEN

we niet in doorslaan. Het is belangrijk dat consumenten hun

“Rabobank kan ondernemend Nederland ondersteunen door

geld weer gaan besteden. Als land mogen we ook wat meer

haar rol goed te blijven vervullen”, stelt Paul. Met haar markt-

leiderschap tonen, bijvoorbeeld door grote infrastructurele

leiderschap in Nederland draagt Rabobank bij aan economi-

projecten te dragen. Laten we weer wat stippen op de horizon

sche groei. Paul: “Maar op onrustige wateren is het lastig

zetten. We zijn creatief. Een beetje optimisme mag!”

varen voor een marktleider. Je staat bloot aan kritiek, wat

19


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Clansman levert ‘Market Applications’ waarmee organisaties hun klanten door en door leren kennen. “Dankzij ons weten retailers precies wie hun klanten zijn, waar zij winkelen en wat zij wensen”, zegt Jeroen Ligthart, directeur van Clansman. “Onze bedrijfsnaam is bij het grote publiek niet zo bekend, maar 80% van de consumenten is ooit met ons in aanraking geweest.”

CONSUMENTKENNER WORD JE MET CLANSMAN Clansman brengt contactrelaties tot stand tussen bedrijven

objectieve meting uitvoeren. En door precies te achter-

en consumenten. “Zo helpen we vooral grote retailers als

halen waar mensen afhaken, kun je onduidelijke vraag-

V&D, Hunkemöller en Bart Smit om hun CRM-database te

stellingen in een mechanisme verbeteren. Zo optimaliseren

vergroten”, vertelt Jeroen. “Denk daarbij aan vergroting van

we conversie.” Privacy zou hierbij een issue kunnen zijn. Maar

het abonneebestand op e-mailnieuwsbrieven, participatie in

Clansman borgt deze met transparantie. “De wetgeving is

loyaliteitsprogramma’s of Facebook-likes. Met de Marketing

hierover heel duidelijk. Je hebt basisregels die de consument

Applications helpen we klanten om hun CRM-database te vul-

beschermen. En wil je dat mensen zich vrijwillig registre-

len met relevante informatie over hun consumenten.”

ren, dan is het belangrijk open en transparant te zijn”, aldus Jeroen. “Natuurlijk kunnen we onduidelijkheid niet voor-

SUCCESVOL DOOR TECHNIEK EN UITVOERING

komen. Maar we kunnen het registratieformulier in zo’n geval

Waar het succes van Clansman precies in zit? “Onze

direct aanpassen. Daardoor blijft het aantal klachten vaak

projecten zijn geen rocket science. Maar de techniek en uit-

onder de 0,001%.”

voering van de projecten zijn bepalend voor de resultaten van de acties”, legt Jeroen uit. “Wij zorgen bijvoorbeeld dat

FLEXIBILITEIT + VERNIEUWING = GROEI

we tot in de diepte de conversie kunnen meten. Ook kunnen

Clansman bestaat zeven jaar in de huidige vorm. “In die tijd

we achterhalen wanneer een klant – bijvoorbeeld bij een

is er wel het een en ander veranderd”, zegt Jeroen. “Voor-

loyaliteitsactie of nieuwsbrief – afhaakt. Als je klanten beter

heen voerden we onze acties alleen online uit, terwijl we nu

leert kennen, kun je ze gerichter aanspreken op aanbiedingen

met name voor grote retailketens werken. De markt veran-

of programma’s die voor hen relevant zijn.”

dert steeds en dat vraagt om een continue aanpassing van je dienstverlening. We verzorgden veel wervingsacties voor

20

OPTIMALE WERKING ÉN PRIVACY GEGARANDEERD

‘online klanten’, maar op een gegeven moment is daar het

“Loyaliteitsprogramma’s lopen vaak via internet en dat

marktaandeel maximaal en lukt het niet meer om op die

betekent dat je website op alle apparaten – laptop, tablet

manier nieuwe klanten te werven. Dat dwingt je om op een

of telefoon – probleemloos moet werken”, stelt Jeroen.

nieuwe manier naar een actie te kijken en nieuwe mogelijk-

“Ook mag het registratieproces niet fraudegevoelig zijn.

heden te benutten, zoals de koppeling van onze marketing

Alleen bij unieke consumentenaanmeldingen kun je een

toepassingen aan fysieke winkels.”

www.port4growth.nl


WAAROM AUTOMATISERINGSPROCESSEN ZELF ONTWIKKELEN EN BEHEREN? ”Onze dienstverlening is gebaseerd op techniek en doordat je die op maat ontwikkelt, kun je die gedurende het proces aanpassen en verbeteren. Dit zou je kunnen outsourcen, maar Clansman wil dusdanig flexibel zijn dat het handiger is om je technici heel dicht bij je te hebben. De kerntechnieken waarop producten gebaseerd zijn, zijn altijd aan verandering onderhevig. Daarom is goede controle over je productontwikkeling belangrijk. Daarmee voorkom je dat je een paar jaar later een spaghetti van aanpassingen op je bord hebt liggen, waar de programmeurs geen soep meer van kunnen koken.”

ONGEKEND GROOT MARKTAANDEEL Clansman is bij de meeste mensen onbekend, maar wel overal aanwezig. Jeroen: “Mensen kennen ons niet van naam. Maar vrouwen tussen 25 en 55 jaar doen altijd mee aan onze acties en 80% van de winkelende consumenten is wel eens in aanraking gekomen met een van onze activiteiten. Hiervan is 20% al eens door ons systeem gegaan. In dat opzicht hebben we in Nederland een groter marktaandeel dan veel bekende merken.”

WAT RAAD JE MEDEONDERNEMERS AAN OM OOK SUCCESVOL TE ZIJN MET MULTINATIONAL4GROEI? “Ik raad ondernemers aan om sneller tot samenwerking te komen. Alles is al eens bedacht, het is juist de combinatie van producten of diensten die tot vernieuwing leidt. Vooral bij samenwerkingen gericht op nieuwe business, vallen bedrijven vaak over het belang dat zij bij de samenwerking hebben en hoe dit vertaald wordt naar aandelen. Dit moet je zien te voorkomen, want van de vijf potentiële coöperaties zal er zeker een tot succes leiden en de overige pogingen zijn een leerschool. Én: minimaliseer je uitgaven aan externe adviseurs die geen eerstelijnsfunctie uitvoeren. Ga in gesprek met andere ondernemers of door jonge, frisse en enthousiaste mensen aan te nemen die je van dichtbij kunt monitoren.”

Jeroen Ligthart - Clansman

JE HOUDT OP 2 JANUARI 2015 EEN INSPIRERENDE SPEECH VOOR ALLE CEO’S IN NEDERLAND. WAT IS JOUW BOODSCHAP? “Gewoon doen! Ga pragmatisch op zoek naar je nieuwe omzet: ga met je klanten in gesprek en probeer eens wat. Wees veel met je klanten en je personeel bezig, en niet alleen met je bedrijf.” Clansman is een bedrijf uit Utrecht dat onder andere is genomineerd voor de regio-Award ‘Midden-Nederland’ in de High Growth Awards.

Multinational4Groei 2014

21


er leid rkt a ing m tot rain n. T d i r e e e gro ndl and itge ng. Sa n 27 l u ing s i gi ra i rain e ain n t t r i t n t n e h n ai ent gsc me ls T r Tr rce gem rainin ’s a dle o a a f n n n t a m ei ma .S ram 250 end r es ent rog an sal p p em d o n l c r n r r e ak. ee fo aa oo ent ein anp jks ed nm m i i a R l e p d e e n g I lo ie ek er dez eve arin sat ew Pow ess d we van ani erv t g s r g j r e i a n i n o di sd usi 5 ja nings bew Fin nal s, b dan 3 het rai sio t ale n s s r e e e f in ee nig orm pro ee ft m en n, v d e Mee n hee er is d m ize rd lne dl het a ndu b dee e San i aan n 150. T u . l t N 000 C f b e e od s d ’ e ond ge ent sub rland van ern sid d sid ( e R r ies aan VO. e Rijk emer P , n s s

geb Inn wet- kennis l). Bijv diens ru ov t e o , een atiev n reg vinde orbee voor iken ja e e Ond n sw arli ld o lg o v e f a jk v ub e esc ww.rv Intern ing. He n zak p het rnem s enp end atio hikb o.nl geb eft art De en i nale aar e u dv ner Du R zijn kijk w a a s ond ijksd . at mbitie urzam en v n ie e voo old s? e RVO rdee nst v , oe A r B l g o mo e r . v geli zoek arisc n dep nl voe an he or On jkhe der rt o dan he, art tm den n em Bin ok i e n opd nister emen er dN min enlan nten, i voo dse wa rachte e van iste e r nu Eco derla rie Zak aron n i d n van tn d is en om er a e isc me h Bu he ns iten n Kon et m in Z a i lan dse nkrijks isteri nder aken. e r e Zak van e la t ies en. De en het Gov NCD

ins erna is h p n é en irat ce, e t pl i a p ond lezi e en en c tfor o e m Pra ernem rige perso llegia voo o o NC ctice ersc mgev nlijk al n r Le a e h e i D n a -le net p a g. M groe twer ders én d k h een in ‘v en in zo b ls ro et b i in e ger ip & NC eran vest elan de d ewus en v icht is t e D- two ere grijk ra o v n eilige p l ord n in sta oor is ad, p m id zic als waa ositie Eu teme ij vo stelde elijk h f n r r me o pe t. Ik oral : “NC leider zelf Next bij B t c r d e s D e P c e b n r h we ac st olle ag eta lid ap p r tic leid ken ga’s om al 1 ersoon wor ’. Zo e. s als lijk den Ne ersch aan actie ame der bet f t n ap lan e er d”. in

22

n en nnis dele at voor ke ta s i e ro ef. Het G ational4 dit initiati De Multin adloos in a n t s nd a p 2 en uitdage rking. Dpo ering is e vo samenwe s jf ri d e P&O b r ook n van de richt, maa vormgeve t mensge a w k tu gs orden Een vraa t moet w vraagstuk. ringsgerich r; te s ve in stverlene atig en P&O dien bedrijfsm ll service ede fu m n e t e ategie. He . Dpo2 is im tot str u benaderd rz ve ze & tratie ring is on sadminis edrijfsvoe b O & van salari P rships. n van uw en partne n uitvoere e e ti a n re te -c ch inri in co ning o2 gelooft ienstverle iness. Dp n onze d va n e s core bus s a ij en zij”. dloos inp tussen “w ureel naa il ct u ch tr rs s ve t He en g. Er is ge rijfsvoerin in uw bed ! rker: altijd ta je ste Samen s

www.port4growth.nl

Pla tfor

Por t4G

mv oor

ro

oei ond wt Uit h ern em l Pla P ers blijktformanoderlitjk4 t v gelijk datoorkGroeoiGndreo w este lankobnderrnzeoekth van PPgo o m r r e on denmmers is. H delatbfoerlmantG4rdG d e o roern etmher t en g et leve griejkiosntdernw s ee DHeigeeft pr rt nieu grmoeersid één keh w r a k is d rnaGctr tisch e idee ivers o e e ha ën o a eHlka arom h ivitw agr b et ittvhanAwndvatte p i om hG Porar n. onren v inspi an elka rgoenwvatn en offl t4dGrsow zijn reren e ar te hoFndoerrne ine bij th le umers e n pH latifg r kenni te net ren, el m spar wer kaar m groe orh ionde ,Gzrij ozow tners ken. D te Hig rnemer rgtenhvAo wbetrokk aarnaas hGr s nod or aderd en bi t ow ig heb exspe j het thF ben. rtise oru die m Gr

V He e en

Oo k die voor l o g e en d HG A een o. Kle uidel en ij He duid urste ke b t om beel elijke lling e d v a n e e n b m e r co m m ind k va P4 u G ing n te k de rijg e

ct

fo

h

wt

ro rg

Op v a r h et b e her iant g eldm op kenb emaa erk v a O m e en k ar d e k t m e an HG l is l dat d ein fo r al s t een A en v e o tra sgel visu rmaa orm nieuw HGF is a ph t e t ele ten is le st ook .o.v. d beel oo ij b d ma e al l nu m l van eter t trap me d is . os e te l schie e tra geb De ppe ruik ate n o ok n. n e de toch n tijd h om e de

en is e en n o srnt Tho untant isatie t n n o Gra he acc e orga eneens v d z c On mis r e eer dyna isatie. n, maa enomm .500 ke gan ger an 38 te sor etrok een e i uim v kv b n ad aal d i etwer den. R eldwijd r k e n o k n is l veran onaal 130 la ns wer iseurs ti dan at o s adv an a n r l jn v inte meer i is w wij a er zi mers in groe dat port rne en. p als k s de sion n voor er du th’ su roeion te ma s e f g d w e o n o p pr chep n wo en gr aar s Gee for Groei ities w t . c b 4 in m al ft drij an inst ination hun a ‘ t lpen l u t M e me nh wille tin

A

ns ni


Philips Innovation Services is niet alleen een partner maar bovenal een grote fan van Multinational4Groei. Het is een geweldige manier om de motoren achter onze economie in de schijnwerpers te zetten en te laten zien wat een formidabele kracht er van deze bedrijven uit gaat. Als Philips Innovation Services zijn wij blij dat wij met onze technologische kennis, onze consulting services en onze infrastructuur deze bedrijven kunnen ondersteunen waar zij dit nodig hebben.

Ond e klan rneme ten n ver vind is ka tro nse e n uw nb en Da en enu ar beh o p k o unn van u a den tten, r ctu en Koo ele isic .D ond Han pha o an en ern d n mo ’s nem o et van elsreg del. W emer nafha je k en, iste so ij o nke h unn nde pr lijke re een un on e en n r d s k i nfo ene onz ern teu bed r han e n e n ma r e m i jf, v b dat n e del. t i j ie. r h Kam eilig z schap a, ken en m de Ka e ake .O m n er t i er se toe fh nd van Koo oen, v et nu n netw gang t pha ern ot g e aa rke het ieu nde n. I win t om ln g h alle , fin bro et nv sta fas oor ancier rte n v en ing ond a o n ern f in em ter en nat iona le

Door ande samen bren r speelt te wer jaren gen in h en kan ken lee Het en die et real je elka r je van vanze partner ervarin iseren v ar een elkaar naar lfsprek schap v g delen an ambit of mee , hoor reali een ge ende sa an Port we gra ies. Da rdere s je wat e het satie va dragen k menwerk 4Grow ag met t ervar tappen v r bij d Ook bundelen n ambit walitat ing met th is da u en an en we a erder e Sam het ko van kr ies van ieve gro ambitie n ook m dere on ls bank lever en onder mende ja acht ka het afg ei. De M uze ond eer ee derneme al rs. t de neme ar s n lei elopen ultin ernem n groe n, me taat den to jaar ationa ers d he i op t l4 t ie u waar partner t realis ongeke it en la Groei streve we a s en eren nde r at zie beeldt n e llema mede van a sulta n dat al t rots onderne mbities ten. op z mers, centr ijn. dat aal.

Publiciteit bevordert groei, want berichtgeving in de media draagt bij aan de naamsbekendheid en de geloofwaardigheid van bedrijven en hun producten. Onderzoeken tonen aan dat die waardering zich vertaalt in extra belangstelling, meer verkopen en omzetgroei. ANP Pers Support (APS) helpt bedrijven hun nieuws snel en effectief onder de aandacht te brengen van journalisten in binnen- en buitenland. Samen met APS helpen we ook jouw onderneming in het nieuws te brengen. Onder andere door het opstellen van persberichten die media ĂŠcht interessant vinden en het samenstellen van de juiste perslijsten. Met al zijn knowhow over pr en media staat ANP Pers Support klaar om jou de publiciteit te bezorgen die je verdient!

Multinational4Groei 2014

23


SAMEN THE SHA Delen is het nieuwe bezit. De jeugd wil geen auto meer in eigendom. Staan wij aan de vooravond van een bezitloos tijdperk? The Sharing Economy en ontwikkelingen zoals crowd funding vormen de nieuwe trends. Zeker in de Nederlandse cultuur is samenwerken bijna vanzelfsprekend. De vraag komt dan op: wat is hier nieuw aan? Wat kan ik als ambitieuze groeiondernemer hiermee? In dit jaarverslag van de Multinational4Groei neem ik deze ontwikkelingen zeer serieus. Om terug te gaan in de tijd, delen behoort in onze cultuur tot één van de belangrijke waarden en normen. Zeker vroeger leerde men in kerk en op school dat het beter was te delen dan voor jezelf te houden. Waarom dat dan toch zo moeilijk van de grond kwam had naar mijn mening veel te maken met de zeer gebrekkige communicatie. Tussen groepen en tussen mensen. “In group – out group mechanismen” heet dat. Als er op dit moment één ding fundamenteel aan Joop de Jong - Port4Growth

het veranderen is, dan is dat het gemak waarmee wij met elkaar kunnen communiceren. Daar is een infrastructuur voor nodig en een gemeenschappelijke taal. Die infrastructuur is Internet en de taal is Engels.

24

www.port4growth.nl


PARTNERS4GROEI

SUCCESVOL ARING ECONOMY Dit wordt al veel verteld en iedereen zal beamen dat dit

ondernemers pakken deze trend op en zullen proactief inzet-

speelt. Maar er is mijns inziens daar bovenop een nog veel

ten op samenwerken. Concreet zullen zij de oude klant-leve-

sterkere beweging aan de gang die wij onderschatten. In

ranciers relaties vervangen door partnerships voor de lange

vakantietijd lees ik vaak de verhalen van het gebied waar wij

termijn. Naar mate de communicatie tussen mensen gemak-

vertoeven. Zo ook een keer in het gebied van Pisa, Florence

kelijker wordt, zullen de ouderwetse muren rond organisaties

en

afgelopen

verdwijnen. Wie jong personeel in

eeuwen geschiedenis laten

Sienna.

De

dienst heeft ervaart nu al dat mede-

zien dat de mens vanuit een basisbehoefte naar samenwerking streeft: van éénling naar groep, van groep naar stad en van stad naar stedenband. Van stedenband naar natie en vandaag maken wij de stap van natiën naar Europese Unie. We hoeven alleen maar naar de historie te kijken om vast

“Meer samenwerken is dat niet die bekende open deur? Maar wie is er nu eens echt door die deur naar binnengestapt?”

werkers van (concurrerende) bedrijven elkaar al lang op de social media hebben gevonden. Vergeet het idee dat je in group – out group mechanismen in stand zou kunnen houden. Zet in op samenwerking, netwerken en ketens. Om terug te komen op het begin. De Sharing Economy waar ik in geloof gaat over de samenwerking tussen mensen. Het aspect eigendom

te stellen dat ondernemer-

speelt veel minder een rol denk ik. Ik

schap over het algemeen

ben er wel van overtuigd en voel me

gedijt bij deze beweging. Naar mate de samenwerkings-

juist in het kader van de Multinational4Groei uitgenodigd om

verbanden groter en beter werden, deden de kooplui uit de

te benadrukken dat we die open deur eens binnenstappen en

drie bovenstaande Italiaanse steden beter zaken. Ook toen

er nu echt werk van maken.

gold dat infrastructuur en taal belangrijk waren. Al de keren dat ik in Sienna, Florence of Pisa de open deuren Mijn visie is dat tegen deze (historische) achtergrond, met

ook echt binnenstapte, ben ik verrast en geïnspireerd weer

de – volstrekt onderschatte – basisbehoefte van mensen om

naar buiten gekomen. Ik wens elke ondernemer deze ervaring

samen te willen werken gekoppeld aan het gemak van Inter-

toe: Samen Succesvol!

net en Engels als taal, het échte samenwerken nog maar aan het begin staat. Maar het wordt wel de défacto standaard in

Joop de Jong

het ondernemerschap: de netwerkorganisaties. Succesvolle

Directie Port4Growth, Platform voor Groeiondernemers

Multinational4Groei 2014

25


ONDERNEMERS HELPEN DOORGROEIEN OP ACHT NIVEAUS

Ik ben gegroeid! Mijn organisatie verdient erkenning voor de groei in kwaliteit, persoonlijke groei, groei in omzet en een betere bijdrage aan de samenleving

8 7

Ik wil mij als leider focussen op de hoofdlijnen en zorgen dat de uitvoering geolied verloopt

Executive Program

Ik wil mijn groeiambities waarmaken zowel persoonlijk als met mijn bedrijf en volledig ondersteund worden

6

Ik wil mijn groeistrategie uitwerken en inzoomen op één bepaald bedrijfsaspect

5

High Growth Programs

Ik wil samen met persoonlijk contactpersoon kijken welke specifieke groeiknelpunten voor mij belangrijk zijn en leren hoe die op te lossen

4

Growth Masterclasses, Regiobijeenkomsten en persoonlijk contactpersoon

3

Ik wil leren over één specifiek groeiknelpunt

Ik wil inspiratie , netwerken en leren over groei

26

High Growth Awards

Ik wil gemakkelijk groeikennis opdoen

2 1

Programma Groeiversneller

Growth Masterclasses

High Growth Forum

www.port4growth.nl


Ruud van Vessem - Philips Innovation Services

PARTNERS4GROEI

Innovatie optimaliseren, door het versnellen en het verbeteren van de kwaliteit van ontwikkeltrajecten en markt introductie processen. Dat is dé manier om ondernemend Nederland nog beter te laten presenteren/innoveren, volgens Ruud van Vessem, Head of industry Consulting bij Philips Innovation Services (PInS). PInS wil daarvoor graag haar ‘core competences en brede ervaring’ in dienst stellen van andere ondernemers.

“ VERSNEL EN VERBETER ONTWIKKELTRAJECTEN” Ruud onderstreept het belang van blijven innoveren. “Doe dat op

EXPERTISE BUNDELEN

een moderne manier, in samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld”,

Port4Growth en partners kunnen ondernemend Nederland voor-

adviseert hij. “En je hebt een langetermijnvisie nodig, ook qua

uit helpen door heel gericht ondersteuning te bieden, vanuit

financiering. Het gaat erom dat je nú investeert in de komende vijf

een gezamenlijk en integraal beeld van ‘de ondernemer’. Ruud:

tot tien jaar. Durf ambitieus te zijn. En durf te delen en te experi-

“Je kunt op basis van de expertise van de drie partners een totaal-

menteren om sneller groot te worden.”

beeld creëren. Een soort stappenplan dat iedere ondernemer in wezen doorloopt. Vervolgens bekijk je per ondernemer in welk

VERBETEREN VAN ONTWIKKELTRAJECTEN

deel van het traject hij zich bevindt. Dan kun je bijvoorbeeld zeg-

Als we onze ontwikkel- en introductietrajecten verbeteren en

gen: nu is financieringsstructuur belangrijk, en morgen mijn sales

versnellen, leidt dit volgens Ruud tot een hogere kwaliteit van

aanpak.

de uitkomst maar vooral het creëren van praktische ervaringen, Dit heet leren. “Innovatie is het succesvol implementeren van iets

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

nieuws in de markt en niet zo zeer alleen de uitvinding op zich.

Er gebeurt veel in de wereld. Landen die voorheen achter-

Vernieuwing, de uitvinding kun je naar mijn idee niet sturen alleen

bleven, dragen nu juist stevig bij aan de economische groei. Ruud:

conditioneren, de introductie van de vernieuwing echter wel, je

“Nieuwe landen komen op en in veel van die economieën ontstaat

moet er de juiste aanpak voor creëren”, legt hij uit.

een middenklasse. Zo ontwikkelen zich nieuwe markten. Ook interessant is de transparantie van vraag en aanbod door internet.”

MONDIALE FOCUS

Ruud voegt hier nog aan toe dat er een nieuwe wereld aan het

Bijdrage van Philips aan de welvaart is onze doelstelling: het leven

ontstaan is: de ‘connected wereld’ van ‘big data’. “Je ziet een com-

van drie miljard mensen positief beïnvloeden”, zegt Ruud. “Door

plete industrie ontstaan die deze data gaat transformeren naar

hen gezonder te laten leven en beter te maken wanneer nodig.

bruikbare informatie. Die bruikbare informatie zal steeds beter

Aan de andere kant willen we de grote vraagstukken van sustaina-

worden en dat leidt tot vernieuwende businessmodellen. Let maar

bility oplossen, met name als het gaat om energievriendelijkheid.

op: de komende jaren komen er heel veel nieuwe bedrijven en toe-

De mondiale focus geeft ons ook de mogelijkheid om van andere

passingen van de grond met als basis data en informatie verwer-

landen en organisaties te leren.

king. Met name de gezondsheids zorg zal hierdoor fundamenteel veranderen.

Multinational4Groei 2014

27


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Independent Software Vendor Ecare bouwt webapplicaties voor thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf applicaties voor de gehandicaptenzorg en de (geestelijke) gezondheidszorg. Edwin Oude Middendorp, Directeur bij Ecare: “Wij werken volgens het Rijnlands model en leggen de nadruk op zorg en vakkennis, in plaats van op winstgevendheid.”

“WIJ LEGGEN DE NADRUK OP ZORG EN VAKKENNIS” De software die Ecare bouwt, is gebaseerd op Rijnlandse princi-

werkelijk bereid om te verbeteren? En weet het waar het over

pes. Dit betekent ook dat de informatievoorziening ‘anders’ is.

vijf jaar wil staan? Dan is het aantrekkelijk om met onze soft-

Daarnaast werkt Ecare volgens het principe van kleinschalig-

ware te gaan werken.”

heid. Edwin: “We bieden bijvoorbeeld een planningsapplicatie die een cliëntenplanning maakt voor zorgverleners,

KLANTEN VOOROPSTELLEN

gebaseerd op tijd en routing. Onze oplossingen zijn met name

De klant kiest voor Ecare, maar Ecare kiest ook voor de klant.

geschikt voor kleine en zelfstandige teams.”

“Voor ons is het belangrijk dat een opdrachtgever bij Ecare past. Alleen dan is de samenwerking succesvol”, aldus Edwin.

EFFICIËNTER WERKEN

Ecare verkoopt software vanuit inhoud en klantintimiteit en

Werken met de software van Ecare vraagt om een specifieke

maakt hiervoor geen gebruik van een salesteam. “Onze ‘ver-

werkwijze. Voor organisaties die de software implementeren,

kopers’ zijn de experts die het product implementeren.“

betekent dit vaak dat zij hun werkwijze moeten aanpassen.

28

“De winst ligt niet zozeer in het gebruik van onze software,

TREND IN MOBILE DEVICES

maar in de complete organisatieaanpassing”, legt Edwin uit.

Naast de ontwikkeling van software, richt Ecare zich op tele-

“Je wordt kritischer op je bedrijf en gaat efficiënter werken.”

com in de vorm van mobile devices en andere innovaties.

Ecare levert niet alleen software maar ook organisatieadvies.

Een grote trend binnen de zorg, die het werk in de praktijk

“Wij bemoeien ons ook met bedrijfsvoering en IT. Ons werk

vergemakkelijkt. Met een mobile device hebben zorgmede-

gaat dus verder dan een stukje software. Is een bedrijf daad-

werkers altijd de nodige gegevens bij de hand. Edwin: “En de

www.port4growth.nl


hele wereld in hun zak! Mobile devices verwerpen het imago dat zorg ingewikkeld, duur en niet praktisch is. Ecare speelt graag op deze markt in. Als we een product maken, moet het organisaties, medewerkers, cliënten én de bv Nederland iets opleveren. Dit draagt bij aan onze maatschappelijke doelstelling.” SNEL SCHAKELEN Ecare is een gezond bedrijf met een gezonde groei, mede door het staatsmodel dat het hanteert. Tegelijkertijd is Ecare afhankelijk van de politiek en de veranderende regelgeving in de zorg. “Het is aan ons om goed in te spelen op wijzigingen in regelgeving”, zegt Edwin. “We moeten op dit gebied snel kunnen schakelen. Het is voor ons belangrijk om vooruit te kijken met producten. Ecare wil méér zijn dan alleen een softwarebedrijf, dan is onderscheidend vermogen erg belangrijk.”

Ecare werkt niet met begrotingen. Edwin: “Natuurlijk wil je een gezonde bedrijfsvoering, maar wij hebben het doel om de zorg beter te maken. Onze inkomsten zijn de laatste zeven jaar erg divers geweest. Een deel is natuurlijk eigen financiering, waar het bij iedere ondernemer mee begint. Maar er zijn ook veel stimuleringsmaatregelingen waar je in Nederland gebruik van kunt maken. Ecare maakt gebruik van innovatiesubsidies. Edwin:

Edwin Oude Middendorp - Ecare

KAPITAAL EN FINANCIERING

“Voor een goed idee is altijd geld te vinden. Wordt je aanvraag niet goedgekeurd dan is het idee niet goed genoeg.’’ Ook werkt Ecare samen met partners. Edwin vraagt partners hetzelfde risico te lopen als hij. “Dat betekent dat er geen vaste stroom van inkomsten is. De partner wordt betaald wanneer de klant betaald heeft. Natuurlijk krijgt Ecare ook een klein percentage van deze omzet; dit zijn de cliënturen. Maar als de cliënt de helft van het aantal uren maakt, krijgt Ecare dat ook. Dit brengt een risico met zich mee, maar daar spelen we natuurlijk op in. De kunst is niet het werven van zo veel mogelijk klanten, maar het aantal cliënten afstemmen op jouw schare medewerkers.”

JE GEEFT OP 2 JANUARI EEN SPEECH AAN ONDERNEMEND NEDERLAND: WAT RAAD JIJ ONDERNEMERS AAN? “Er zijn veel goede ideeën in Nederland, maar daar moeten ondernemers mee naar buiten treden. Dit begint met lobbyen en netwerken, maar alleen daarmee kom je er niet. Het is belangrijk bij jezelf te rade gaan wat jou nu zo anders maakt dan een ander. Vergroot dat en draag dit uit. Mensen weten dan waarom zij bij jóu moeten zijn en waarom zij voor jóu moeten kiezen. En misschien net zo belangrijk: geniet van het ondernemerschap en het succes dat je teweegbrengt.”

Multinational4Groei 2014

29


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

JSB is systeemintegrator van analytische apparatuur. Alweer twaalf jaar actief in een diverse en veranderende markt. Marco Koenen, directeur bij JSB: “Wij werken voor uiteenlopende bedrijven in de chemie, voeding en life sciences industrie en spelen zelfs een rol in internationale veiligheid. Om onze klanten optimaal te helpen, zijn we continu op zoek naar innovatie. Alleen zo kunnen we de technische veranderingen bijbenen.”

JSB: ANALYTISCH VAN VOEDING TOT Klanten van JSB profiteren van complete oplossingen. De systeemintegrator koopt bepaalde bestanddelen in en voegt daar vervolgens zelf meerwaarde aan toe. “Onze producten en innovaties daarop zijn dan ook altijd vraag gestuurd”, aldus Marco. JSB kan klanten op verschillende manieren van dienst zijn. In het eigen demo lab voert het bedrijf bijvoorbeeld chemische analyses uit tot op nano-moleculair niveau, op basis van vloeistof- of gaschromatografie. “Omdat we de techniek zelf in huis hebben, kunnen wij maatwerk leveren aan iedere klant. Wij kunnen zeer selectief en sensitief moleculen scheiden en analyseren om exact te weten welke stoffen er in producten zitten en in welke concentratie.” WERKEN VOOR GROTE CHEMIEBEDRIJVEN Klanten van JSB vallen voor een groot gedeelte allemaal binnen het scala van grote chemie- en petrochemische bedrijven. Marco: “We werken voor bijvoorbeeld BP en Total, maar ook de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. Ook worden onze toepassingen en instrumenten gebruikt voor het analyseren van bijvoorbeeld pesticiden en andere schadelijke stoffen in grondwater of lucht. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het RIVM en de waterschappen.” CONTINU GEFOCUST OP INNOVATIE Marco Koenen - JSB

JSB bestaat twaalf jaar en in die tijd is de markt veranderd. “De Europese richtlijnen voor voeding zijn bijvoorbeeld sterk aangescherpt”, vertelt Marco. “Er is steeds meer vraag naar kennis van de samenstelling en ingrediënten van producten.” De ingangscontrole van een basisproduct moet pesticiden- en restproductvrij zijn, maar er wordt steeds meer op nano-niveau onderzocht of er mogelijk schadelijke stoffen in deze producten zitten. De wereld en de Europese Unie verlan-

30

www.port4growth.nl


JSB WERKT NAUW SAMEN MET PARTNERS EN LEVERANCIERS, WAARONDER AGILENT TECHNOLOGIES. HOE KWAM DIE SAMENWERKING TOT STAND? “Dit partnership loopt al sinds de oprichting van JSB.

STERK VEILIGHEID

Vóór het JSB-tijdperk werkte ik als marketingmanager bij een soortgelijk Duits bedrijf, dat zich in de Nederlandse markt wilde vestigen. Het bedrijf verzocht mij op zelfstandige basis te gaan werken en vervolgens in te kopen hen. Na het opzetten van een internationalisatieproces kwamen we direct in aanraking met Agilent Technologies, een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf met een ruime marktdekking in Europa. Agilent Technologies levert alleen standaardapparatuur in een markt die steeds meer vraagt om maat-

gen steeds meer transparantie op dit vlak. Marco: “Om deze

werk en zocht hierbij een partner. In 2002 vroegen

verandering technisch bij te benen, is ons technisch team

ze ons als engineering partner. Dit heeft ertoe geleid

continu op zoek naar de innovaties in de markt.”

dat JSB minder omkijken heeft naar verkoop activiteiten en minder hoeft te investeren in marktdekking.

ROL IN INTERNATIONALE VEILIGHEID

Het deel van het salesproces dat JSB zelf kan oppak-

JSB speelt ook een rol in de internationale veiligheid. Marco:

ken, is het adviseren van klanten door als expert op

“We leveren apparatuur aan de Verenigde Naties waarmee

te treden. Wie niet sterk is, moet slim zijn! Het is een

wereldwijd chemische wapens opgespoord kunnen worden.”

ecosysteem van ondernemers en er zijn altijd plat-

Dit doet JSB voor de in Den Haag gebaseerde organisatie

forms, zoals Port4Growth, waar je elkaar vindt.”

de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) en hebben ze ook op dit gebied voor innovaties

“Bij JSB hebben we ook per land een kennispartner

gezorgd. JSB heeft een klant specifiek analyse systeem ont-

en die zetten we eens per jaar bij elkaar om als denk-

worpen gezamenlijk met OPCW. Het OPCW ontving voor hun

tank te fungeren voor innovatie. Zo heb je alle trends

werk in 2013 de Nobelprijs voor de Vrede. Marco: “JSB mocht

en ontwikkelingen uit de hele wereld in één ruimte en

hieraan een steentje bijdragen door het leveren van de instru-

kom je tot de meest baanbrekende ideeën. Ook kun

menten die specifiek voor deze onderzoeken ontwikkeld en

je met een technische universiteit een innovatieve

gebouwd zijn.”

productontwikkeling doorvoeren. Jij behoudt je intellectueel eigendom en de universiteit verdiept haar

JE GEEFT OP 2 JANUARI EEN SPEECH AAN

studie via praktijkervaring. Nederland is een kennis-

ONDERNEMEND NEDERLAND: WAT RAAD JIJ

industrie en we worden iets minder afhankelijk van de

ONDERNEMERS AAN?

productie- en maakindustrie. Hoe meer je deelt, hoe

“Heel veel mkb’ers zijn bang voor internationalisering. België

meer je terugkrijgt.”

kennen we nog wel, in Duitsland spreken ze al een andere taal, om in Engeland te komen moet je het water over en in het Oostblok verstaan we elkaar al helemaal niet meer. Mijn advies is: gewoon doen, ook al gebeurt dit met vallen en

JSB, gevestigd in Noord-Brabant, is onder andere

opstaan. En dan gas erop! Zorg wel dat je als ondernemer zelf

genomineerd voor de regio-Award ‘Zuid-Nederland’ in

de regie in handen houdt en weet wat er gaande is.”

de High Growth Awards.

Multinational4Groei 2014

31


Maarten van Smorenburg - RVO

PARTNERS4GROEI

Met de juiste randvoorwaarden voor innovatie kan het Nederlandse bedrijfsleven flexibel, vernieuwend en duurzaam ondernemen. Vanuit die visie draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bij aan een goed ondernemersklimaat. Elk jaar gaan hierbij ruim 150.000 ondernemers te rade. “Het is belangrijk dat we scherp blijven. Dit stimuleert innovatie en maakt ons land productiever”, stelt Maarten van Smorenburg, plaatsvervangend directeurgeneraal bij de RVO.nl.

32

www.port4growth.nl

“ HET IS ESSENTIEEL OM WENDBAAR EN VERNIEUWEND TE BLIJVEN” Voor ondernemers is het geen nieuws: een

VERSTERKEN DOOR SAMEN

eigen bedrijf betekent momenteel harder

SIGNALEREN

werken dan ooit. “Juist nu zit de kracht

“Samenwerking bevordert economische

van een ondernemer in zijn oplossings-

groei”, vindt Maarten. “Ook de partners

gerichtheid”, zegt Maarten. “De overheid

en Port4Growth kunnen op dit gebied nóg

geeft ondernemers de ruimte om te ver-

meer bereiken. “Alle partners staan in

nieuwen en te groeien. Door innovatie te

direct contact met ondernemers. Als we

stimuleren, knellende regels aan te pas-

de handen ineenslaan en de signalen van

sen en te zorgen voor voldoende finan-

ondernemers gebruiken om onze dienst-

cieringsmogelijkheden schept zij dé rand-

verlening en instrumenten te optimalise-

voorwaarden voor ons bedrijfsleven om

ren, versterken we de duurzame concur-

nog ondernemender te worden.”

rentiekracht van Nederland.”

SUCCESVOL ÉN DUURZAAM

TRENDS IN ECONOMISCHE GROEI

RVO.nl werkt in opdracht van het Minis-

Werd de groei van de Nederlandse eco-

terie van Economische Zaken aan een

nomie in de afgelopen decennia voor een

ondernemend Nederland, met oog voor

belangrijk deel bepaald door een grotere

duurzaamheid.

helpen

arbeidsinzet; de komende jaren moet deze

iedereen die duurzaam, agrarisch, inno-

vooral komen uit de groei van de arbeids-

vatief en internationaal wil ondernemen,

productiviteit. Maarten: “Dit vraagt om

bijvoorbeeld met subsidies, het vinden

een omgeving die de toepassing en ver-

van zakenpartners, kennis over wet- en

spreiding van nieuwe producten, oplos-

regelgeving

en

Maarten:

“We

Daarnaast

singen en slimmere werkwijzen combi-

helpen onze adviseurs ondernemers ook

octrooien.

neert. Het is essentieel om wendbaar en

persoonlijk.”

vernieuwend te blijven.” Het Nederlandse bedrijfsleven kan profiteren van nauwe

INNOVEREN EN INTERNATIONAAL

economische samenwerking met andere

ONDERNEMEN

landen. “RVO.nl is actief bezig met het

De overheid ziet graag dat Nederland

helpen en adviseren van Nederlandse

meedraait in de wereldtop van kennis- en

ondernemingen in het buitenland”, aldus

innovatielanden. RVO.nl zette, namens

Maarten. “Als onderdeel van het rijks-

opdrachtgevers, in 2014 zo’n vier miljard

brede buitenlandnetwerk onderhoudt het

euro in om ondernemers te stimuleren

ministerie een netwerk van attachés over

meer te innoveren, duurzamer te onder-

de hele wereld. Dit ondersteunt en advi-

nemen of de stap naar het buitenland te

seert internationaal opererende bedrijven

maken. Het ministerie stelt ondernemers

op het gebied van innovatie, landbouw en

via de Wet Bevordering Speur- en Ontwik-

buitenlandse investeringen.”

kelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA) in staat een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal af te trekken.


WAT DOET YOURSUPRISE.COM? YourSurprise.com verkoopt gepersonaliseerde cadeaus met eigen foto’s, namen en teksten. Alle cadeaus worden online gemaakt en besteld, via alle mogelijke apparaten. De cadeaus worden binnen 24 uur door heel Europa verstuurd. Ons motto “Share the feel happy service all over Europe” staat centraal en hier werkt een team van 60 mensen dagelijks hard aan! De komende jaren staan in het teken van verdere groei. WAT IS JE ONDERNEMERSDROOM? Mijn ondernemersdroom is om strategisch bezig te zijn op verschillende vlakken en niveaus en het liefst mijn tijd te verdelen over meerdere ondernemingen. Dit staat ver van de dagelijkse praktijk af, vandaar dat het waarschijnlijk mijn ondernemersdroom is.

VAN ‘WERKEN VOOR HET BEDRIJF’ NAAR ‘EEN BEDRIJF DAT WERKT VOOR U’! WAAROM DEELNAME PROGRAMMA GROEIVERSNELLER? Het was tijd om onze onderneming wat structureler op te bouwen en daarom hebben wij besloten om in 2009 mee te doen met programma Groeiversneller. Inmiddels heb ik het gehele programma naar tevredenheid afgerond. Met name de setting waarin je in contact komt met collega-groeiondernemers, een aantal jaren met ze optrekt en continu met gelijkgestemden in gesprek bent om te onderzoeken wat het beste voor jouw onderneming is, sprak ons aan. WAAROM IS HET BELANGRIJK OM MET COLLEGA-GROEIONDERNEMERS KENNIS EN ERVARING TE DELEN? Als ondernemer moet je altijd openstaan voor nieuwe connecties binnen je netwerk. De wereld is klein, dus hoe groter je netwerk op bepaalde vlakken, hoe groter je kans is om nieuwe uitdagingen tegen te komen. Daarnaast is het belangrijk om kennis en ervaringen te delen, omdat in het algemeen bedrijven dezelfde groeiproblemen in dezelfde fase ondervinden, we kunnen veel leren van elkaar! E-COMMERCE TIP: Iedere e-commerce onderneming kent dezelfde online uitdagingen, door optimaal gebruik te maken van jouw netwerk is het mogelijk om veel te leren van grotere ondernemingen in hetzelfde segment.

WAT IS HET PROGRAMMA GROEIVERSNELLER? Het is een bewezen ontwikkelingstraject dat ambitieuze groeiondernemers in staat stelt om binnen 3 jaar hun ondernemersdroom te realiseren. Al meer dan 6 jaar stelt programma Groeiversneller ondernemers in staat om bedrijfsmatig en persoonlijk te excelleren. Programma Groeiversneller is een initiatief van Economische zaken, PWC, Philips Innovation Services, de Baak, AKD en het platform voor groeibedrijven Port4Growth. HOE WERKT HET PROGRAMMA GROEIVERSNELLER? U gaat aan de slag met het realiseren van uw ambitieuze ondernemersdroom. Dit gebeurt op basis van een concreet uitgewerkt toekomstbeeld van uw bedrijf (de Strategische Foto) en u als leider (de Persoonlijke Foto). U werkt samen met ambitieuze groeiondernemers, ondersteund door de consultants uit het consortium. U leert hoe u de Strategische Foto en de Persoonlijke Foto maakt en hoe u de juiste groeistrategie kiest en hoe u dit uitwerkt in een concreet stappenplan van uw huidige situatie naar een uitgewerkt beeld van de toekomst (het Groeipad). WAAROM DEELNEMEN: Het programma biedt u de mogelijkheid om volgens een duidelijke en bewezen structuur en aanpak uw groei te realiseren. U bevind zich daarbij in gezelschap van groei ondernemers en wordt professioneel begeleid. Programma Groeiversneller is meer dan een netwerkclub, een opleiding of een kennis instituut. Het is een combinatie van dit alles. Samen met uw collega deelnemers leert u doorgroeien en wordt u geïnspireerd om het maximale uit onderneming te halen. Het levert u het volgende op: • Een toekomst gerichte visie en focus • Een concrete structuur en aanpak om groei te realiseren • Substantiële omzetgroei • Intensive relatie met gecommitteerde en ambitieuze groeiondernemers • Toegang tot de expertise van gerenommeerde partners • Stok achter de deur om aan uw groei te werken www.groeiversneller.nl

Wouter de Vries - YourSuprise.com

Multinational4Groei 2014

33


ONDERNEMERS AAN HET WOORD

Batavia Bioservices biedt diensten bij de ontwikkeling van biologische medicijnen. Menzo Havenga, CEO van Batavia Bioservices: “De markt is er klaar voor en we zijn gewild om onze wetenschappelijke kennis en unieke kosteneffectieve ontwikkeltechnieken. We zijn ambitieus: uiterlijk 2025 willen we behoren tot de top honderd contractresearch-organisaties in de wereld.”

“ ONS DOEL? DE TOP HO CONTRACTRESEARCHMenzo licht toe wat Batavia Bioservices doet. “Met onze

UNIEK IN EEN GROEIMARKT

expertise ondersteunen wij klanten bij het ontwikkelen en

In de totale R&D markt voor biologische medicijnen gaat

produceren van hun biologische medicijnen. Dit kunnen bij-

65 miljard euro per jaar om. Hiervan zit 60 miljard euro in

voorbeeld recombinant eiwitten zijn, gemaakt via biologische

klinische studies. Voor Batavia Bioservices blijft dus een

systemen, die helpen bij bloedstollingsproblemen. Ook maken

markt over van ongeveer 5 miljard euro, namelijk de vervaar-

we antistoffen die bijvoorbeeld kankercellen kunnen doden.

digingskant van de medicijnen. Menzo: “Deze markt groeit elk

En denk ook aan vaccins tegen voor mens of dier.

jaar met ongeveer 20%, onder andere doordat de R&D-afdelingen van grote multinationals zich steeds meer richten op

TWEE VERDIENMODELLEN

zaken die patenteerbaar zijn en minder op de productie van

Met twee verdienmodellen bestormt Batavia Bioservices de

medicijnen. Daarnaast zitten we in een onverzadigde markt,

markt. “We hebben geen eigen afzetmarkt”, vertelt Menzo.

die zich zeer snel ontwikkelt en ook groter wordt doordat er

“In de eerste plaats verdienen wij geld door de uren en dus

een flinke groei plaatsvindt in het gebruik van biologische

de kennis van onze mensen te ‘verkopen’. Onze wetenschap-

medicijnen. Menzo legt uit dat naar verwachting we in 2050

pers helpen klanten bij het ontwikkelen van hun biologische

drie keer zoveel medicijnen gebruiken als nu en dat een groot

medicijn.” Menzo: “Vooralsnog is dit onze belangrijkste bron

deel van die medicijnen biologisch zullen zijn.

van inkomsten, maar: hoe groter de organisatie, des te meer contracten zijn er nodig en dit blijft een kwetsbaar model.

OVERNAME ALS GROEISTRATEGIE

We gaan daarom voor een tweede verdienmodel waarin we

De markt beperkt Batavia Bioservices niet in groei. “Al sinds

nieuwe, zelfbedachte technologieën ontwikkelen, markt rijp

onze start hebben wij meer interne logistieke uitdagingen dan

maken en vervolgens licenseren aan klanten.” Hiertoe partici-

klantaanvragen”, vertelt Menzo. “Daarbij komt dat sommige

peren we actief in grote internationaal gesubsidieerde weten-

potentiële klanten afzagen van samenwerking omdat we qua

schappelijke programma’s.

volume te klein waren. Het is voor ons dus heel normaal om verder te kijken dan alleen autonome groei. In 2011 deden we

34

www.port4growth.nl


Menzo Havenga - Batavia Bioservices

onze eerste overname. Daarmee groeiden we van 12 naar 24 medewerkers. Dat resulteerde direct in meer opdrachten en grotere opdrachten, simpelweg omdat we meer aankonden. Daarom zit overnemen bij mij in hart en nieren. Op die manier kun je namelijk snel groeien!” BUITENLANDSE ASPIRATIES “Momenteel zijn we gevestigd in Nederland en Amerika”, vervolgt Menzo. “In beide landen zijn we nu aan het inventariseren welke partijen zouden passen bij Batavia en we eventueel zouden kunnen overnemen. Samen

NDERD VAN - ORGANISATIES” met onze medeaandeelhouder, TNO Bedrijven (Technostarters) hebben wij een behoudend groeiplan gemaakt dat prachtig kan dienen als meetlat waarlangs we potentiele overname kunnen leggen om te bezien wat het effect van een overname zou zijn op de groei ambitie. De meetlat die we hebben gepresenteerd is als volgt: in 2025 willen we behoren tot de top honderd contractresearch-organisaties in de wereld. Met een markt van 5 miljard euro betekent dit dat we dan tenminste 50 miljoen aan omzet moeten verdienen.” Om die omzet te realiseren, moet Batavia Bioservices flink groeien in het aantal medewerkers. “Die willen we verspreiden over

JE GEEFT OP 2 JANUARI EEN SPEECH AAN

3 werelddelen: namelijk Europa, Amerika en in Azië. We kiezen bewust

ONDERNEMEND NEDERLAND: WAT RAAD

voor deze opzet, omdat wij werken met complexe processen en projecten.

JIJ ONDERNEMERS AAN?

Als wij in dezelfde tijdzone zitten als onze klanten, dan kunnen zij mak-

“We gaan steeds meer toe naar een maatschap-

kelijker bij ons langskomen, een enorm voordeel. Wij noemen dat ook wel:

pij waarin mensen een schilderij kopen dat ze

in-market, for-market.”

direct aan de muur kunnen hangen. Er moet een lijstje omheen en er hoort glas voor te zit-

GROEI DOOR ACQUISITIE

ten. Kortom: het product moet af zijn. Ik ben er

Batavia Bioservices zet met doelgerichte overnames in op snellere groei.

persoonlijk van overtuigd dat die vereenvoudi-

Menzo: “De vraag is dus bij elke overname hoeveel sneller wij Batavia

ging van het leven betekent dat ondernemers in

Bioservices kunnen uitbouwen ten opzichte van het conservatieve plan,

de keten moeten samenwerken, want elk bedrijf

want als we alleen het conservatieve plan zouden uitvoeren dan ben ik

draagt zorg voor een bepaalde schakel. Kijk dus

in 2025 hersendood. Bij overnames is het belangrijk om te kijken of er

goed om je heen met welke bedrijven je een

genoeg synergie is tussen de bedrijven. Hierbij kijken we vooral naar

betere en grotere propositie aan de klant kunt

inkoopschaal, klantenmix en kennisinkoop.”

aanbieden. Zoek verbinding en sluit allianties.”

Multinational4Groei 2014

35


TOELICHTING OP HET FINANCIテ記E VERSLAG VAN DE MULTINATIONAL4GROEI

Men is op 18 buitenlandse markten met eigen vestigingen vertegenwoordigd.

36

Nederland (283)

Zuid-Afrika (1)

Belgiテォ (12)

Oostenrijk (1)

China (2)

Zwitserland (1)

Duitsland (3)

USA (6)

UK (7)

Frankrijk (3)

Polen (1)

Hongarije (1)

Spanje (2)

Canada (1)

Slowakije (1)

Braziliテォ (1)

Taiwan (1)

India (1)

www.port4growth.nl


Grant Thornton heeft ook dit jaar een financiële analyse gemaakt van de Nederlandse Multinational4Groei-onderneming, bestaande uit 79 groeiondernemingen die genomineerd zijn voor de High Growth Awards. Jaar op jaar blijkt uit deze analyse dat deze groeiondernemingen van onschatbare waarde zijn. Door middel van het consolideren van alle groeiondernemingen tot één organisatie met een omzet van circa € 1.607 mln plaatsen wij niet alleen de 79 ondernemingen in een heel ander perspectief, maar blijkt de analyse bijzonder interessante inzichten op te leveren.

Er is een analyse gemaakt van de belangrijkste financiële kerngetallen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de typologie van de betrokken ondernemingen; te weten diensten, productie en handel of combinaties van deze drie. Wij hebben in onze analyse hierin geen onderscheid gemaakt, omdat de 79 ondernemingen meestal combinaties van diverse typologieën zijn. EEN STEVIGE (OMZET)GROEI VAN 52% IN DE PERIODE 2011-2013 De omzet en het aantal medewerkers van de 79 bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo is de totale omzet gestegen tussen 2011 – 2013 van € 1.060 mln. naar € 1.607 mln. en het aantal werknemers (in FTE) van 4.660 naar 6.490. Daarnaast zien wij in de zelfde periode de productiviteit per werknemer toenemen, uitgedrukt in de omzet per FTE, van € 228.000 naar € 248.000 (+9%).

Multinational4Groei 2014

37


FINANCIËLE STATUS

ten, wordt de meeste omzet gegenereerd in

In 2013 is op een omzet van € 1.607 mln.

Nederland. De omzet die in het buitenland

een bruto marge behaald van € 462 mln.

wordt gegenereerd bedraagt ruim € 392

(29% t.o.v. omzet) en een EBIT (bedrijfsresul-

mln. ten opzichte van € 1.215 mln. binnen

taat vóór rente en belasting) van € 112 mln.

Nederland. De groeiondernemingen zijn

(7% t.o.v. omzet). Op een tweetal na, hebben

vooral actief in de volgende landen; België

alle ondernemingen een positief EBIT-resul-

(12), U.K. (7) en de VS (6).

taat behaald. SECTOREN Door middel van de solvabiliteit wordt de

De sectoren waar de groeiondernemingen

financiële stabiliteit van de onderneming

voornamelijk actief in zijn: Business Services

gemeten. De gemiddelde solvabiliteit (eigen

(44%), ICT (11%) en E-commerce (8%). Deze

vermogen/totaal vermogen) van de groei-

sectoren ten samen nemen 64% van het

ondernemingen bedraagt 36% welke als

totale aantal FTE voor hun rekening.

Luc Daemen - Grant Thornton

goed kan worden gekwalificeerd. Een solvabiliteit ratio van 25% wordt al zodanig als

TOEKOMST

solvabel bestempeld. Een andere methode

Tevens hebben de ondernemers hun toe-

om de financiële stabiliteit van de onderne-

komstverwachtingen voor 2015 gegeven.

ming te meten is het analyseren van de liqui-

Zij verwachten een verdere toename van de

diteitspositie. De liquiditeitspositie bedraagt

omzet tot € 2.621 mln. (+63% t.o.v. 2013)

€ 97 mln., wat een prima buffer is om aan

met een resultaat van € 262 mln. (10% t.o.v.

haar direct opeisbare verplichtingen te kun-

de omzet). In dezelfde periode zal het aantal

nen voldoen.

FTE naar verwachting toenemen tot 8.286 in 2015, dit is een stijging van 28%. De ver-

MARKTEN

wachting is dan ook dat de productiviteit per

Ondanks dat de groeiondernemingen zich

werknemer zal toenemen naar € 316.000,

steeds meer op het buitenland gaan rich-

een stijging van 28%.

Omzettotaal per Sector

268

in mln (aantal bedrijven) Business Services (25) 29 32

712

ICT (15) E-commerce (7)

36

Telecom (4)

67

Agri en Food (2) Industrie (7)

77

Handel (4) 85

Technology (3) Logistiek (3)

131 172

38

Overig (7)

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2011 2012 2013 2014 2015 omzet (mln)

www.port4growth.nl

FTE (x10)

omzet/FTE (x100)


Het verwachte investeringsniveau in 2015 bedraagt € 52 mln. voor 60 ondernemingen die aan hebben gegeven te investeren, dit is

SAMENgevat

38% van het verwachte te behalen resultaat. De ondernemingen besteden een aanzienlijk deel van hun te verwachte behaalde resultaten aan nieuwe investeringen om zo verdere groei te realiseren in de toekomst.

De omzet van de

79 HGA ONDERNEMINGEN is sterk gegroeid van

Kijkend naar de liquiditeitspositie 2013 en het verwachte resultaat van 2015, dan is de verwachting dat de geplande investeringen in 2015 zonder veel extra bancaire financiering kan worden gerealiseerd.

€ 1.060 MLN. (2011) NAAR € 1.607 MLN. (2013) Dat is een stijging van 52% van 2011 naar 2013 en dus een gemiddelde stijging van 26% per jaar.

CONCLUSIE: Multinational4Groei-ondernemigen

zijn

de

drijvende kracht van de Nederlandse economie. Al met al kunnen we concluderen dat de Multinational4Groei per eind 2013 een sterke financiële positie heeft met een prima winstgevendheid. Ook voor de nabije toekomst

AANTAL FTE IS GESTEGEN VAN 4.660 NAAR 6.490 Dat is een stijging van 40% van 2011 naar 2013 en dus een gemiddelde stijging van 20% per jaar.

hebben de ondernemers een zeer positieve blik op verdere winstgevende uitbreidingen van de activiteiten.

Omzet per FTE is gestegen van

De combinatie van een solide solvabiliteit, de prima cashpositie, toenemende productiviteit per medewerker en een sterke winstgevende groei zijn de pijlers voor een hoge aandeelhouderswaarde van de Multinational4Groei. Deze waarde ontstijgt de boekwaarde

€ 227.500 (2011) NAAR € 247.500 (2013) De productiviteit van de medewerkers is met ca. 9% toegenomen over 2 jaar.

(€ 200 mln) van Multinational4Groei fors.

Luc Daemen

In 2013 is op een

OMZET VAN € 1.607 MLN.

Partner Grant Thornton Specialist Advisory Services

een bruto marge behaald

VAN € 462 MLN. (29% t.o.v. omzet) en een EBIT, bedrijfsresultaat vóór rente en belasting

VAN € 112 MLN. (6% t.o.v. omzet).

An instinct for growth

39


DE GENOMINEERDE GROEIBEDRIJVEN VAN DE HIGH GROWTH AWARDS 2014

40

Abovo Media

DLR

Joost Zorgt

Qelp

ACtronics

DMT Environmental

JSB

Quanza

Aethon

Solutions

Label A

Securelink

Ambitious People

Door to Door Cargo Care

Locamation Beheer

Skanna uitzendbureau

Applied Micro Electronics

Droginet

Logistic Force

Suitable

A-Solar

Ecare

Machinefabriek

TechAccess

ATB

Eteck Energie bedrijven

Boessenkool

Teleena

ATS All Tape Supplies BV

E-Village

Main Energie

Tritel

Azerty

Fintrex

Mconomy

UNC Plus Delta

Bartosz ICT

First Consulting

Medisol BV

Unilogic

Batavia Bioservices

GBO Group

Meeting Select

Van Domburg Partners

Begra Trading

Gispen International

MWM2

Voys

Beslist.nl

Global Orange

Noldus

Webservices.nl

BNS

Hamilton Bright

Pally Biscuits

WeSecure

Brainnet

Havatec

Pay for People

Wurks

Central Point Nederland

Henri Willig BV

Phenom World

XebiaLabs

Clansman

HoSt

Polyfluor Plastics

Young Capital Group

CM Groep

Improve Digital

PSfm

YourSurprise.com

Conbit

In Person

Public Support

De Tuinen

Infradata

PVNED Holding

DexterMT

Intrasurance

Q-Concepts

www.port4growth.nl


MULTINATIONAL4GROEI GECONSOLIDEERDE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER ACTIEF

PASSIEF

Overige Activa

€ 467.134.796

Eigen Vermogen

€ 200.352.061

Liquide Middelen

€ 96.717.668

Voorzieningen

€ 14.685.542

Kort- en Lang Lopende Schulden

€ 348.814.861

Totaal

€ 563.852.464

Totaal

€ 563.852.464

WINST-EN-VERLIESREKENING TOTAAL 79 HGA BEDRIJVEN

IN PERCENTAGE

Omzet

€ 1.607.502.414

Brutomarge

€ 410.838.557

26%

Bedrijfsresultaat

€ 97.416.238

6%

WINST-EN-VERLIESREKENING GEMIDDELD PER BEDRIJF

IN PERCENTAGE

Omzet

€ 20.876.655

Brutomarge

€ 5.335.566

26%

Bedrijfsresultaat

€ 1.265.146

6%

DISCLAIMER

WERKWIJZE

Hoewel de partijen die mee hebben gewerkt of genoemd worden in deze jaarrekening van

Deze jaarrekening betreft een jaarrekening van het fictieve bedrijf Multinational4Groei.

het fictieve bedrijf Multinational4Groei er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen

De jaarrekening is opgesteld op basis van gegevens van de 79 bedrijven uit de HGA lijst

dat de gegevens en informatie in deze jaarrekening correct is weergegeven, nemen geen

van 2014. Van meer dan driekwart van de bedrijven waren alle benodigde gegevens

van de partijen die mee hebben gewerkt of genoemd worden in deze jaarrekening enige

beschikbaar, van de overige bedrijven was een deel van de gegevens beschikbaar.

aansprakelijkheid jegens enige partij voor enig verlies, schade of verstoring veroorzaakt

Er waren voldoende gegevens beschikbaar om op een aantal punten te kunnen

door fouten of omissies, ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van

extrapoleren en zo tot een zo volledig mogelijke jaarrekening te komen. De informatie

incorrectheid, nalatigheid of enige andere oorzaak. Er is geen accountantscontrole of

in de jaarrekening is daarom een benadering en is slechts bedoeld om een zo goed

een aanvullend onderzoek in de vorm van een due diligence uitgevoerd op de ontvangen

mogelijke indicatie te geven van financiële cijfers van de Multinational4Groei.

informatie. Aan deze jaarrekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Multinational4Groei 2014

41


Shared ownership Disruptive Innovation Co-creatie

Gedeelde kosten of dubbele opbrengsten

Internationaal was er ooit nationaal?

SAMEN SU CCESVOL THE SHARIN G ECONOMY 2015

De wereld over in één klik

No boundaries

Crowdfunding Een “oude wereld” die verlamd toekijkt hoe iets nieuws & kleins alles verandert.

Op 11 juni 2015 organiseert Port4Growth de 12e editie van het High Growth Forum waarbij we ingaan op het trending ondernemersthema ‘Samen Succesvol – The Sharing Economy’. Omdat de wereld zo snel verandert en er zoveel nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan, is het aantal organisaties en aanbieders zo groot geworden dat veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Met inspirerende sprekers en twee speciale marktpleinen hebben we voor de ambitieuze groeiondernemers een overzichtelijke selectie gemaakt van organisaties, initiatieven, expertise en mogelijkheden:

Marktplein 1: “Samen Financieren”

Marktplein 2: “Samen Internationaliseren”

Op het plein ‘Samen Financieren’ komen

Op het plein ‘Samen Internationaliseren’ komen aller-

allerlei partijen samen die inzicht geven

lei partijen samen die inzicht geven in de mogelijkhe-

in de mogelijkheden, kansen en voor-

den, kansen en voordelen voor ondernemers op het

delen voor ondernemers op het gebied

gebied van internationaliseren. In een wereld waar de

van financieren. We willen de groeion-

grenzen vervagen wordt het buitenland steeds meer

dernemers verrassen met nieuwe en

binnenland voor de ondernemer. Wij willen de ambi-

veelal nog onbekende mogelijkheden.

tieuze ondernemers helpen bij het onderzoeken van

Uiteraard ontbreekt een selectie van de

de mogelijkheden om internationaal te ondernemen

bestaande opties niet zodat we daarmee

zodat zij de stap van expansie naar het buitenland

een totaal overzicht creëren.

(bijna) net zo gemakkelijk zetten als in het binnenland.

Inspiratie en sparren met collega-groeiondernemers Wil je ook kennismaken met de selecte groep van 200 groei-ondernemers en bijdragen aan de groei van Ondernemend Nederland? Wil je sparren met je collega groei-ondernemer, discussiëren over specifieke vragen die je hebt met experts en geïnspireerd raken door gepokt en gemazelde ondernemers en ervaringsdeskundigen? Dat alles kan tijdens het High Growth Forum 2015.


COLOFON Dit is een uitgave van Port4Growth, platform voor groeiondernemers

Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met Port4Growth, telefonisch te bereiken op 030-6866370 of per mail via

In samenwerking met Rabobank, Grant Thornton, Philips Innovation Services, Kamer van Koophandel, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bezoekadres Port4Growth Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht Postadres Postbus 8505 3503 RM Utrecht 030-6866370 www.port4growth.nl

info@port4growth.nl Projectleider Danielle de Jong (Port4Growth) Niek Bosch (Port4Growth) Tekst Port4Growth en partners Vormgeving W/CREATIE Drukwerk Drukwerkdeal.nl Oplage 1300 exemplaren November 2014

Š2014, Port4Growth, Utrecht

www.port4growth.nl


MULTINATIONAL4GROEI D

10 Jaar

Partners4Groei

An instinct for growth

Port4Growth Platform voor Groeiondernemers

44

www.port4growth.nl

Port4Growth www.port4growth.nl Platform voor Groeiondernemers

De kleur van P4G is aangepast naar een meer contrasterende kleur donkerrood. ook de pay-off is aangepast in twee varianten. De bovenste onder het hele logo omdat ook de het woord ‘voor’ is behouden. Versie 2 is met een pay-off zonder ‘voor’

Multinational4Groei 2014  

De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders en directies v...

Multinational4Groei 2014  

De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders en directies v...

Advertisement