Page 1


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

ÍNDEX pàg.

1

0. Introducció.

pàg.

3

1. Signes d’Identitat.

pàg.

11

2. Codi Cromàtic.

pàg.

15

3. Aplicacions.


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

0. INTRODUCCIÓ El Patio

de

Luces és un grup de rap underground

de la zona del Baix Llobregat (BCN). Format al 2008 aproximadament, està actualment consolidat per 4 amics d’entre 23 i 26 anys i en ple procés de creixement. És important per aixó que compti amb una gràfica sòlida que el recolzi i representi visualment el que transmet la seva música. Els conceptes que ha de reflectir la gràfica són: - Passió

de barri.

- Relacions - Blocs

- Curs

entre veïns.

de pisos, roba estesa.

- Família. - Fet

a casa,

- Senzillesa, - Valor

inferior del

dústria, contaminació, paissatge sec, factors culturals...)

- Col·leguisme, DIY. sinceritat, humilitat.

i apreci d’alló cutre.

Llobregat (in-

companyerisme,

col·lectivisme.

- Anti-luxe/ostentació. - Riem

per no plorar.

En aquest document es recullen les normes d’ús de la marca El Patio

de

Luces i els seus elements

identificatius.

1


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

1.SIGNES D’IDENTITAT 1.1. Símbol i logotip 1.2. Retícula 1.3. Espai vital 1.4. Proves de reductibilitat 1.5. Tipografia corporativa i de comunicació


1.1. SÍMBOL I LOGOTIP La marca El Patio

de

Luces és un element compost,

senta el sentit literal del nom del grup.

format per símbol i logotip, que funcionen

El símbol de Creative Commons (CC) és una mos-

sempre en conjunt.

tra d’intencions per diferenciar-se de la ten-

El logotip juga amb els diferents tamanys dels

dència de les marques comercials de registrar

caràcters, per crear una jerarquia visual, que

el logotip sota Copyright (®) o Trademark(™).

ajuda en la lectura i la pregnància de la mar-

La rotació de 8 graus aplicada al conjunt

ca. Així la tipografia adquireix màxim dina-

recolza l’esperit juvenil, divertit i dinàmic

misme i un to divertit.

que es vol transmetre.

El símbol de l’estenedor és una il·lustració, una imatge figurativa simplificada, que repre4


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

1.2. RETÍCULA La creació del logotip no parteix de l’ús de retícula. Posteriorment, es modifica minuciosament el tractament dels seus espais a partir d’aquesta retícula. Es defineix l’alçada de les serifes inferiors de les astes verticals com a mòdul bàsic, que es fa coincidir amb l’interlineat. A partir d’aquí s’estableix la mida de la caixa dels caràcters petits, proporcionalment i s’adapta l’estenedor dins d’un bloc amb la mateixa alçada que els caràcters grans. 5


1.3. ESPAI VITAL Aquest seria l’espai vital estàndard, a partir del qual s’establiria la distància entre aquesta marca i els altres logotips. S’ha de tenir en compte que la forma d’aquest logotip és irregular, no és una forma geompetrica tancada i, per tant, pot generar conflictes. Aixó és a causa del pes visual que generen els buits que s’aprecien pel lateral inferior esquerra i superior dret al rectangle on està inscrit. Aproximadament calculem que, a una composició en convivència amb altres elements, es respectarà un espai relatiu al 5% del tamany total del logosímbol per cada banda, amb possiblitat de petites correccions visuals. 6


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

15x10 mm 20x14 mm 30x22 mm * versió petita

50x35 mm * VERSIÓ GRAN

1.4. PROVES DE REDUCTIBILITAT La reductibilitat funciona bé pel que fa a la

pósters, pancartes, etc.).

tipografia. A mides molt petites conserva la

A partir de 49 mm d’amplada farem servir la

llegibilitat.

versió reduida, amb l’estenedor de 3 cordes

En canvi, el detall del símbol de CC, deixa

(ús corporatiu com a cobertes de CDs, cartells

de apreciar-se a mides molt petites. Per aixó

de concerts, etc.).

s’ha creat una altra versió simplificada.

Menys de 10 mm d’amplada no es farà servir

* EXISTEIXEN DUES VERSIONS DEL LOGO-SÍMBOL

mai, ja que es fa impossible la seva llegibi-

Fem servir dues versions del logosímbol se-

litat. Preferiblement no es reduïrà per sota

gons la seva mida. Si el logo fa 50 mm o més

de 12 mm d’amplada, però 10 és el límit defi-

d’amplada, farem servir la versió gran (apli-

nitiu.

cacions grans com samarretes, adhesius grans, 7


1.5.TIPOGRAFIA CORPORATIVA 1. La tipografia corporativa, la del logotip,

3. La tipografia secundària 2 és OCR a-Extended,

és Aachen BT Regular. Una família egípcia que

typewriter sans-serif amb estètica tecnolò-

compta amb unes bones opcions de reductibili-

gica. El seu ús principalment serà per textos

tat. Els seus jocs de gruixos generen dinamis-

llargs (tot el que no siguin titulars) a les

me, simpatia. Es busca també l’originalitat,

composicions creades per imatges promocionals.

no s’assembla a cap referent conegut en

La farem servir amb una reducció de -50 del

l’àmbit del rap.

seu kerning original per aconseguir millor

L’ús d’aquesta família es limitarà al logotip.

llegibilitat.

No apareixerà a textos correlatius. Es permet llibertat en l’ús d’altres fonts, 2. La tipografia secundària 1 és Eurostile Bold

en casos puntuals (com en la composició d’una

Condensed, una geomètrica sans-serif. En principi

coberta de CD, per exemple, on la estèti-

es farà servir pels titulars, sempre en caixa

ca concreta de la imatge també condicionarà

alta, en els articles promocionals. Es pot fer

l’el·lecció de la tipografia).

servir també puntualment en caixa baixa per algun text.

8


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

1.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ª“”º!¡¿?$&(),;:*çÇñÑ Aachen BT Regular, by Colin Brignall & Alan Meeks, 19691977.

2.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ª´“”/\º!¡¿?$&()[]{},;:*çÇñÑ Eurostile Bold Condensed, by Aldo Novarese, 1962.

3.

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ª´“”/\º!¡¿?$&()[]{},;:<>*|@#%=∞çÇñÑ OCR-A Extended, by American Type Founders, Commissioned by American National Standards Institute, 1968.

9


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

2.CODI CROMÀTIC Ús del color relatiu als elements identificatius de la marca. 2.1. color de La marca 2.2. Ús de la marca segons el fons


2.1. COLOR DE LA MARCA Com a norma el logotip funcionarà sempre sense color, a una tinta o en negatiu (segons el to del fons). Com que no té versió a color no es faran servir mitges tintes. Aquesta decisió respon a buscar certa elegància, crear una unitat visual, millorar la pregnància. El B/N funcionarà sempre en combinació amb qualsevol color que pugui tenir el fons. S’evita crear confusió, de tipus visual (falta de contrast entre fons i figura). Es vol centrar el valor de la marca en la composició del logosímbol; l’ús del color pot crear diferents interpretacions que podrien funcionar com a * Marca en positiu i en negatiu a una tinta. 12

element distintiu i no interessa.


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

100%

80%

60%

2.2. ÚS DE LA MARCA SEGONS EL FONS

40%

Segons el to del fons farem servir la versió en positiu o en negatiu. A l’exemple es pot veure una guia d’ús. A partir d’un nivell de

20%

tinta del 40%, tant si és en color com en B/N, es farà servir el logotip en blanc. * (dreta) Proposta de la marca sabre fons fotogràfic, sobre color i sobre B/N, segons es tracti de fons clar o fosc.

1% 13


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

3. APLICACIONS Articles promocionals del grup amb el logosímbol aplicat.


16


Llibre d’Estil / El Patio de Luces / Daniel L.A.

Encenedors, pancarta, adhesius, vinil i samarretes. * (La pancarta i la samarreta tenen la versió antiga del logosímbol, ja que són anteriors a la seva modificació.)

17

Llibre estil 2  

EL PATIO DE LUCES / llibre d'estil Treball realitzat per definir les normes d'ús de la identitat visual del grup El Patio de Luces. Forma pa...

Llibre estil 2  

EL PATIO DE LUCES / llibre d'estil Treball realitzat per definir les normes d'ús de la identitat visual del grup El Patio de Luces. Forma pa...

Advertisement