Page 1

IS AM ARE

ตามรอยพ่อ กรวิ ก อุ น ะพ� ำ นั ก

บทสัมภาษณ์พิเศษ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 1

issue 93 october 2015

ฉบับที่ 93 ตุลาคม 2558 www.Fosef.org


เว็ปไซต์ของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง ท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง หรือข่าวสารดี ๆ ได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช่ จ่าย และท่านยังสามารถสมัครเป็นสมาชิ กของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อรับข่าวสารจากทางมู ลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ก่อนใคร โดยท่านสามารถสมัครเพื่อเป็นสมาชิ กได้ท่ี

www.fosef.org 2

IS AM ARE www.ariyaplus.com


“คนไม่ มี ค วามสุ จ ริ ต คนไม่ มี ค วามมั่ น คง ชอบแต่ มั ก ง่ า ย ไม่ มี วั น จะสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ส ่ ว นรวมที่ ส� ำ คั ญ อั น ใดได้ ผู ้ ที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และความมุ ่ ง มั่ น เท่ า นั้ น จึ ง จะท� ำ งานส� ำ คั ญ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ เ ป็ น คุ ณ ประโยชน์ แท้ จ ริ ง ได้ ส� ำ เร็ จ ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

3 issue 93 october 2015


Editorial

ฉบับนี้ทักทายกันพร้อมรูปภาพที่ส่งกันมาจากอีกซีกโลกเลยทีเดียว เป็นภาพ ของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ก�ำลังกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ ประชุมสหประชาชาติ UN ซึ่งคัดมาเพียงบางช่วงที่ส�ำคัญ ที่ บก.อยากจะให้ผู้อ่านได้ รับรู้ คือ “..หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสอนให้คนไทยมีเหตุผล รู้จักความพอดี สร้างความต้านทาน ท�ำให้ไทยผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง..”

mookkarsa@gmail.com www.fosef.org สั้นๆ แต่ได้ใจความ ความหมายที่มีความส�ำคัญต่อประเทศไทยและประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน และอีกครั้งที่อยากจะให้ผู้อ่าน ได้จดจ�ำ “..เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เสมื อ นรากฐานของชี วิ ต รากฐานความมั่ น คงของแผ่ น ดิ น เปรี ย บเสมื อ นเสาเข็ ม ที่ ถู ก ตอกรองรั บ บ้ า นเรื อ นตั ว อาคารไว้ นั่ น เอง สิ่ ง ก่ อ สร้ า งจะมั่ น คงได้ ก็ อ ยู ่ ที่ เ สาเข็ ม แต่ ค นส่ ว นมากมองไม่ เ ห็ น เสาเข็ ม และลื ม เสาเข็ ม เสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ ..” พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

และในสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้พบเห็น ได้ยินเสียงบ่นจากผู้ประกอบการค้าจากหลายอาชีพ เช่น ร้านขายรองเท้าในตลาดนัด สวนจตุจักรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าของร้านเธอบ่นจนเราเหนื่อยแทนและที่เธอบ่นปนด่า เธอด่านายกรัฐมนตรีที่ไปพูดเรื่อง พอเพียงที่ UN เราก็ถามเธอกลับไปว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร เธอบอกว่าทั้งคนไทยและต่างชาติ เธอบอกว่าเธอเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่เฉพาะที่ ประเทศไทยมันเกิดทั่วโลก ไม่มีการซื้อขาย คนต่างชาติลดลง แต่สักครู่เธอก็บอกใหม่ว่า คนต่างชาติไม่ลดลงหรอกนะ แต่เขาไม่ซื้อ เหมือน คนไทย เดี๋ยวนี้ก็มาซื้อน้อย เราถามใหม่ว่า รองเท้าคู่หนึ่งใส่ได้นานแค่ไหน เธอบอกต�่ำสุดเลยก็ ๑ ปี เธอตอบพร้อมกับมองหน้าเรา เราก็ ถามไปว่าลองลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็นดูบ้างหรือยัง ลองท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือไม่ เคยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ของ รองเท้าบ้างไหม และเคยคิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานทางด้านการเงินหรือช่องทางเพื่อการค้าไว้มากน้อยแค่ไหน ทีนี้เธอนั่งลง แล้วถามเราว่าที่พูดมานั้นมันจ�ำเป็นส�ำหรับเธอจริงหรือ เราตอบไปว่า ลองเก็บไปคิดสิ ว่าที่พูดมาเข้าใจจริงไหม ส�ำคัญจริงไหม เพราะที่พูด มานั้นน่ะก็คือ เรื่องเดียวกับที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปพูดที่สหประชาชาตินั่นล่ะ ความอยู่รอดของทุกชีวิตบนโลก ใบนี้ หากทุกชีวิตมีหลักความคิดในการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนครอบครัวพอเพียงของพวกเรา. 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Contributors

มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์ นางสุชานี แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง รองประธานกรรมการ นางสาวเอื้อมพร นาวี กรรมการและเลขาธิการ นายเอกรัตน์ คงรอด กรรมการและเหรัญญิก ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ นายอภีม คู่พิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก นายกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ กรรมการ นางอรประภา ชาติน�้ำเพ็ชร กรรมการ นางรจนา สินที กรรมการ นายธงชัย วรไพจิตร กรรมการ นายภูริวิทย์ จงนิรักษ์ กรรมการ

นิตยสารครอบครัวพอเพียง ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์,

ประธานด�ำเนินการ : บรรณาธิการ : กองบรรณาธิการ :

ศิลปกรรม : ส�ำนักงาน :

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ :

Let’s

ดร.เสรี พงศ์พิศ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อภีม คู่พิทักษ์ กรวิก อุนะพ�ำนัก พิชัยยุทธ ชัยไธสง เอกรัตน์ คงรอด นิตยสารครอบครัวพอเพียง 663 ซอยพหลโยธิน35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2939-5995 0-2939-5996 www.ariyaplus.com www.fosef.org

Start and Enjoy!

5 issue 93 october 2015


Hot Topic

76

ตามรอยพ่อ

58

26

ผมท�ำหน้าที่แค่ กดชั ตเตอร์ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

Don’t miss

10

18 20 14 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

48


Table Of Contents

ฉบับนี้นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้วมาเปิด เผยมุมมอง วิธีคิดต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดย เฉพาะการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในบริบทต่างๆ ของชีวิตที่ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับการเปิดเผยจากที่ใด เราเชื่อว่าแนวคิดต่างๆ ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและได้น�ำหลักปรัชญาเป็นแนวคิดในการด�ำเนินชีวิต ที่ส�ำคัญ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 7 issue 93 october 2015

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถึงด�ำก็มีดี เด็กก่อนค่าย เด็กหลังค่าย ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ การพักผ่อนเหนือการนอนไม่มี หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Dhamma Today ศิลปะการป้องกันตัว ตอนที่2 Question Of Life แม่พิมพ์ของชาติ Cartoon Cover Story พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เรื่องเล่า...เยาวชน เรื่องเล่าจากครอบครัว Is Am Are ต�ำบลสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง Share Story 7 ข้อเสนอแนะ “ปฎิรูประบบราชการ” Eat Am Are ลอดช่องไทย Let’s Talk ผมท�ำหน้าที่แค่กดชัตเตอร์ ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ มูลนิธิชัยพัฒนา 10 ปีผ่านไป วันฟ้าใส หลังแสงตะวันส่อง ณ บ้านดอยก้อม Wheel Of Life เรื่องราวรอบตัว ตามรอยพ่อ Round About

8 10 14 17 18 20 22 26 34 38 48 56 58 64 72 76 80


(ถึง)ด�ำก็มีดี ...เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ขณะนี้ มี ม นุ ษ ย์ เ กื อ บ 7,000 ล้ า นคนบนโลกนี้ มี ลั ก ษณะผิ ว สี ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตาม สภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละภู มิ อ ากาศ, คนในทวี ป ยุ โ รปและเอเชี ย ตอนบน จะมี ผิ ว ค่ อ นไปทางขาว คนเอเซี ย ซึ่ ง อยู ่ ใ กล้ เ ส้ น ศู น ย์ สู ต รมากกว่ า จะมี ผิ ว ออกไปทางเหลื อ ง ส่ ว นคนในทวี ป อเมริ ก าใต้ จ ะผิ ว คล�้ ำ ขึ้ น และคน ทวี ป อั ฟ ริ ก าจะมี ผิ ว สี เ ข้ ม ที่ สุ ด ว่ า กั น ว่ า คนในประเทศซู ด านเป็ น คนที่ ผิ ว สี ด� ำ เข้ ม ที่ สุ ด ด� ำ มื ด สนิ ท เหมื อ น ถ่ า นเลยที เ ดี ย ว . . . ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ก า ร เปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ท�ำให้ผิว สี ก ลายเป็ น เครื่ อ งระบุ แ บ่ ง ชั้ น ชนทาง สังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน คนที่ฐานะ ยากจนส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งท� ำ งานหนั ก หรื อ ในสั ง คมศั ก ดิ น าก็ เ ป็ น ชนชั้ น ไพร่ , เป็ น ทาส หรือต้องใช้แรงงาน ต้องตรากตร�ำ ตากแดด อาบเหงื่ อ เมื่อผิว หนังสัม ผัส กับแดดเป็นเวลานานๆก็จะเกิดการสร้าง

เมลานินเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจาก รังสีอัลตราไวโอเลต ท�ำให้มีผิวคล�้ำ ในขณะที่คนที่มักอยู่ในที่ร่ม หรือ ในที่ อุ ณ หภู มิ ห นาวเย็ น เกื อ บตลอดทั้ ง ปี จะมีผิวหนังสีจางกว่า หลอดเลือดจะ หดตัวมากกว่าเพื่อลดการสูญเสียความ ร้อนของร่างกาย ท�ำให้ผิวหนังดูซีดขึ้น ไปอีก เป็นที่สังเกตว่า คนอัฟริกันผิวสีที่ ไปอยู ่ ใ นอเมริ ก าและยุ โรปนานๆหลาย 8 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ชั่วอายุคน จะมีผิวสีคล�้ำน้อยลง บางคน ผิวสีออกมาใกล้เคียงกับคนเอเซียก็มี... ผลลัพธ์ก็คือ เกิดเป็นความเชื่อ หรือค่านิยมที่ว่า คนผิวขาว คือ คนที่มี ระดับทางสังคมสูงกว่า มักมีเศรษฐานะ ดีกว่า มีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่า ฉลาด กว่าคนผิวสีอื่นๆ ....ยิ่ ง ทุ ก วั น นี้ “ลั ท ธิ บู ช าความ ขาว” แพร่ระบาด สื่อโทรทัศน์, วิทยุ หรือ


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โฆษณาทางอินเตอร์เนต จะโหมประโคม ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น ครีมหน้าขาว (Whitening cream) ครีมประเทืองผิว, ครีมกันแดดต่างๆกันอย่างสุดสุด ผูบ้ ริโภค ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์จ�ำนวนมาก กลายเป็น เหยื่ออุดหนุนสินค้าเหล่านี้ บางรายเกิด อาการแพ้ ผิวหนังด่าง หน้าลอก หรือ บวมอั ก เสบจนเสี ย โฉมก็ มี ความด� ำ กลายเป็ น สิ่ ง ต�่ ำ ต้ อ ยจนท� ำ ให้ ด ารานั ก ร้องเชื้อสายอัฟริกันอย่างไมเคิล แจ็คสัน ลงทุนเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตัวเองด้วย การท�ำศัลยกรรมผ่าตัดนับสิบครั้ง ทั้งที่ ใบหน้า แขน มือ ก็เพียงเพื่อ “สลัดความ ด�ำ” ออกไปจากตัวเอง... อย่างไรก็ดี ค่านิยมเรื่องผิวสีก็มี การเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ ฝรั่งผิว ขาวหลายคนกลับนิยมที่จะมีผิวสีแทน (สี น�้ำตาลไหม้) เพราะสังคมบอกว่าคนมีผิว แทนมักเป็นคนมีระดับ, ฐานะร�่ำรวย จึง มีเวลาหยุดพักผ่อนไปอาบแดด แม้กระทั่ง เพื่อนอาเซียนเรา อย่างชาวสิงคโปร์ก็เริ่ม นิยมเข้าคลินิคความงามไปท�ำผิวสีแทน กันมากขึ้น กลายเป็นว่าคนขาวก็อยาก คล�้ำขึ้น ส่วนคนคล�้ำก็อยากขาวขึ้น...นี่ แหละหนามนุษย์ ในที่ นี้ ผ มอยากขอน� ำ เสนอมุ ม มองใหม่ เกี่ยวกับคน “ผิวคล�้ำ” หรือผิว สีเข้ม หรือจะเรียกว่าผิวด�ำเลยก็แล้วแต่ เพื่อที่จะบอกว่า อย่าคิดว่าของด�ำๆนั้น ไม่ดี มีค่าด้อยกว่าความขาว บางเรื่องด�ำ ดีกว่าขาวก็มี ดังตัวอย่างที่ผมจะหยิบยก ในล�ำดับต่อไปนี้ 1. ในแวดวงความงามของ เส้นผม เคยมีการส�ำรวจทัศนคติของคน จ�ำนวนมากหลายประเทศ คนส่วนใหญ่ ถื อ ว่ า คนที่ มี เ ส้ น ผมสี ด�ำ เป็ น สี ผ มที่ ส วย

ที่สุด....อันนี้ไม่ได้ข่มคนผมสีอื่นนะครับ แต่ เ ป็ น ผลการส� ำ รวจทั ศ นคติ ที่ เราควร รีบฟังไว้... 2. คนผิวด�ำ มีโอกาสเป็นมะเร็ง ผิ ว หนั ง น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ ได้ รั บ รั ง สี ห รื อ แสงแดดในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ข้อมูล พบว่าคนผิวขาวในออสเตรเลียเป็นพวกมี โอกาสป่วยด้วยโรคนี้สูงที่สุดในโลก 3. สี ด� ำ ในบางเวลากลายเป็ น สี แ ห่ ง ความถ่ อ มตนให้ เ กี ย รติ ในเกม หมากรุกคนมีฝีมือเป็นรอง หรืออาวุโส น้อยกว่าจะเล่นหมากด�ำโดยให้ผู้ใหญ่เล่น หมากขาว แต่ในบางเวลาบางโอกาส สีด�ำ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถ ความเก่ง เช่น ยูโดสายคาดเอวสีด�ำถือ เป็ น ระดั บที่ สู ง ที่ สุ ด ที มรั ก บี้ แชมป์ โ ลก ของนิวซีแลนด์อย่างทีม All Black ก็ภาค ภูมิใจหนักหนากับเสื้อทีมสีด�ำที่ดูเข้มและ แข็งแกร่งบึกบึน 4. รถยนต์สีที่ขายดีที่สุดในโลก คือ รถยนต์สีด�ำ เพราะเวลาเปื้อนเห็น ไม่ชัด ท�ำความสะอาดง่าย และยังเหมาะ ที่จะใช้ในประเทศเมืองหนาว เพราะเก็บ ความร้ อ นไม่ ใ ห้ ร ะเหยออกไปดี ก ว่ า สี อื่นๆ บรรดานักธุรกิจหรือผู้บริหารระดับ สู ง มั ก นิ ย มใช้ ร ถสี ด� ำ เพราะดู ม าดขรึ ม เข้ม มีระดับ 5. อัญมณีที่มีค่าสีด�ำเรียกกว่า นิล ซึ่งก็มีคนใส่กันอยู่บ้าง เป็นสินค้าส่ง ออกที่ท�ำให้พม่าเพื่อนบ้านเรามีรายได้ ไม่ใช่น้อย 6 . ร ะ ย ะ ห ลั ง ใ น แ ว ด ว ง โภชนาการ มีการพูดถึงอาหารสีด�ำ 10 อย่าง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่ง ก็ มี ห ลายสู ต ร หลายเมนู แ ล้ ว แต่ ส� ำ นั ก ตัวอย่างเช่น ข้าวไรซ์เบอรี่สีเข้ม, ข้าวโพด 9 issue 93 october 2015

www.nhso.go.th

ด�ำ, ถั่วด�ำ, งาด�ำ ใครสนใจลองเปิดหา อ่านใน Google เอาแล้วกันนะครับ 7. ไก่ด�ำและสุนัขสีด�ำ ถือเป็น อาหารสุดยอดทางโภชนาการของคนจีน 8. ในวงการแฟชั่น ชุดสีด�ำถือ เป็นสีอมตะที่ทุกยี่ห้อดังต้องยืนพื้นเอา ไว้ ถื อ เป็ น สี แ ห่ ง ความปลอดภั ย มั่ น คง (Play Safe Colour) เพราะเป็นสีที่พอที่ จะเอาตัวรอดจากการเป็นเหยื่อหรือทาส ของแฟชั่น ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอด เวลา ....ตั ว อย่ า งเรื่ อ งข้ า งบนนั้ น คื อ คุณค่าของความด�ำ ซึ่งหลายเรื่องก็ข่ม ความขาวไปได้พอสมควร ทุกวันนี้คนผิว ด�ำในอัฟริกาจ�ำนวนมากรู้สึกภูมิใจในผิว สีของตัวเองและพยายามเรียกร้องต่อสู้ ให้โลกเข้าใจ ยอมรับ และมีมุมมองใหม่ ไม่แบ่งแยก หรือตัดสินคุณค่าของคนด้วย การมองแค่สีผิวเท่านั้น... ....คนเราควรจะยอมรับในสิ่งที่ ตัวเองเป็นอยู่ และพัฒนาตัวเองจนเป็น ที่ ย อมรั บ ในสิ่ ง ที่ เราเป็ น ....มิ ใช่ ห นี ตั ว เองไปสู่สิ่งที่คนส่วนใหญ่หลงเชื่อว่าดี โลกจะสวยงามก็ ต่ อเมื่อ มีสีสัน มีความแตกต่างที่หลากหลาย และพืช พรรณไม่เคยมีการตัดสินกันจากสีของ ดอกไม้ ว่าสีของดอกไหนสวยกว่ากัน...

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


ชีวิตเด็กก่อน...ค่าย เด็กหลัง... ค่ า ย ฉบั บ นี้ ก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งราวต่ อ จาก ฉบับที่แล้วแต่คนละค่ายกัน ค่ายนี้เป็น ค่าย สองวันหนึ่งคืน และเป็นค่ายแรก ของเยาวชนหลายๆ คนรวมทั้งชายหนุ่ม เด็กหลังห้องทั้งสี่คนนั้นด้วย ครั้งแรกใน ชีวิตที่ต้องมานอนในค่ายจิตอาสา สถาน ที่ ก็ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพมหานครเท่ า ใด นัก จังหวัดสมุทรปราการ และเป้าหมาย ในการจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน สปสช.ค่ายในครั้งนี้คือเยาวชนจิตอาสา ครอบครัวพอเพียงหญิงและชายจ�ำนวน กว่า ๓๐๐ คนต้องลงพื้นที่เพื่อน�ำความ รู ้ เรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาโรคไปบอกแก่

ชุมชน อบต.บางแก้ว ซึ่งชุมชนนี้มีครัว เรือนรวมๆ แล้วเกือบพันครัวเรือน เป็น ชุมชนขนาดกลางลงล่าง ผู้อ่านคงสงสัย ชุ ม ชนขนาดกลางลงล่ า งนี้ เ ป็ น อย่ า งไร ซึ่ ง ขนาดกลางที่ ว ่ า นี้ ก็ จ ะเป็ น ลั ก ษณะ ของผู้อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวรั้ว ติดกัน ขนาดสักประมาณ ๓๐ ตารางวา ประมาณสัก ๘๐ หลังถัดไปก็จะเป็นทา วน์เฮ้าส์ ๒ ชั้นขนาดสัก ๑๖ ตารางวา เรียงยาวกว่า ๑๐๐ หลังคา ถัดไปอีกก็ จะเป็นบ้านสร้างติดๆ กันชั้นเดียวบ้าง สองชั้นบ้าง เรียกว่าฝาบ้านซ้ายขวาจะ ใช้ร่วมกันเลยทีเดียว เมื่อมองดูใกล้ๆ ก็ จะเห็นเป็นแผ่นยิปซั่มบ้าง แผ่นไม้บางๆ 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

บ้าง เรียกว่าถ้ามีใครเป็นอะไร หรือมีใคร ทะเลาะกันล่ะก้อ จะได้ยินดังไปถึงท้าย ซอยเลยทีเดียว แต่ ที่ ม องเห็ น ชั ด ๆ คื อ บ้ า น ทุกหลังมีเลขที่บ้าน มีมิเตอร์น�้ำ มิเตอร์ ไฟด้วย ซึ่งก็เดาเอาเองว่าคงจะมาอาศัย อยู่กันนานพอสมควร เรียกว่านานจนเป็น ปู่ทวด ย่าทวดกันแล้ว เพราะได้ยินเด็กๆ เล็กๆ แถวนั้นเรียกกันแบบนั้น ประชาชน สัญชาติไทย ไทยแท้ๆ ที่มาอยู่รวมกันตรง นี้กว่า ๓,๐๐๐ คนเลยทีเดียว ย้ า ยถิ่ น กั น มาตั้ ง แต่ เ มื่ อ หลาย สิบปีก่อน บางบ้านอยู่มากว่า ๔๐ ปีแล้ว บางบ้านก็เพิ่งย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ใหม่ ซึ่ง


เด็ ก ..ก่ อ นค่ า ย เด็ ก ..หลั ง ค่ า ย ส่วนใหญ่เป็นคนมาจากภาคอิสาน แต่ก็มีปนๆ กันนั่นล่ะค่ะ เรี ย กว่ า ชุ ม ชนนี้ ร วมประชาชนของทั้ ง ประเทศมาอยู ่ ร วมกั น เพื่อดิ้นรนหางานท�ำ บ้างก็ท�ำงานแบบประทังชีวิต บ้างก็มีเงิน เดือนพอกินพอใช้ ซึ่งก็เหมือนกันทุกที่ ที่ขึ้นว่า “ชุมชน” แต่ สมัยก่อน ก่อนที่จะมาแปลศัพท์ให้ไพเราะพวกเราจะคุ้นชินกับ ค�ำว่า “สลัม” พอเอ่ยถึง “สลัม” หลายคนคงถึงกับได้กลิ่นน�้ำคร�ำลอย มาเตะจมูกกันเลยทีเดียว หรือบางคนพอได้ยินค�ำว่า “สลัม” ก็ รีบเอามือปัดไปมา แสดงท่าไล่ยุงกันใหญ่เลย แต่อีกหลายคนก็ คงนึกไปถึง เสียงเชียร์มวย “เตะซ้าย ต่อยขวา น้านต้องแบบ นั้น” แล้วก็ยกเหล้าขาวเข้าปากกัน หรือที่แย่ไปกว่านั้นก็จะ เป็นเสียงของคนเมายา ยาที่ว่าน่ะคือยาเสพติด ซึ่งสมัยก่อน ไม่รู้ว่าท�ำไมมันหาง่ายจริงๆ แต่จะว่าไปปัจจุบันนี้ก็สามารถหา ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ มากมายเสียจนต�ำรวจตามไม่ทันกัน

ต้านทานที่ส�ำคัญที่สุดเพราะเมื่อเจ็บป่วยจะได้เข้ารักษาได้ทัน ไม่ต้องมานั่งนึกว่าไม่มีสตางค์ก็ไม่ต้องไปรักษาปล่อยให้อาการ ป่วยนั้นรุนแรงจนรักษาหรือเยียวยาไม่ทัน ทีนี้ล่ะต้องเดือดร้อน กันทั้งครอบครัว หลายครอบครัวไม่เคยรู้เลยว่าหากมีอาการปากเบี้ยว พู ด ไม่ ชั ด กลื น น�้ ำ ลายล� ำ บากหรื อ กลื น ไม่ ไ ด้ แขน ขาชา ไม่มีแรงซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคอัมพฤต อัมพาต ถ้ารักษา ทันก็หายได้ แต่ถ้ารักษาไม่ทันครอบครัวต้องเดือดร้อนอย่าง ต�่ำๆ เลย ก็ ๑๐-๒๐ ปีกว่าจะจากลากันไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะ ลาจากไปก่อนหรือผู้ดูแล คือครอบครัว ใครที่จะจากไปก่อน กัน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิรักษาโรคนี้ได้ ทันที เพียงแค่มีอาการเริ่มต้นจะเข้าไปรักษาเองหรือญาติพาไป ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวทางสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ทุกแห่งก็จะฉีดยารักษาให้ทันที ซึ่งทราบมาว่ายานี้สนนราคา เข็มละเกือบ ๓๐,๐๐๐ บาทเลยทีเดียวและที่แน่ๆ ประชาชน ทุกคนใช้สิทธิรักษาฟรี เรียกว่าฉีดยาเข็มละ ๓๐,๐๐๐ ฟรีโดย ไม่มีข้อแม้ใดๆ และถ้าใครคิดว่ากลัวว่าจะมีปัญหาในการรักษา ก็แค่จ�ำง่ายๆ หมายเลขโทรศัพท์เพียงแค่ ๔ หลัก ๑๓๓๐ สาย ด่วน สปสช.โทรได้ ๒๔ ชั่วโมง

เลยทีเดียว จาก “สลัม” สู่ค�ำว่า “ชุมชน” ถามหาความแตกต่าง กับสภาพที่เห็น ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางเดินกระมัง เพราะเมื่อ ก่อนทางเดินเป็นดินบ้าง เป็นทางที่โรยด้วยทราย กรวดหรือ เศษหินบ้าง เรียกว่าฝนตกลงมา ก็จะเฉอะแฉะเลอะเทอะกัน หมด น�้ำฝนก็จะขัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่ว แต่เดี๋ยวนี้ทางเดิน จะเป็นถนนปูน เป็นคอนกรีต เชื่อมยาวไปตลอดทุกซอยมีท่อ ระบายน�้ำเป็นจุดๆ ดูเจริญหูเจริญตากว่าแต่ก่อนมากนัก แต่ ภาพโดยรวมอย่างอื่น เช่น สภาพบ้านหรือความเป็นอยู่ก็ไม่มี อะไรที่แตกต่างจากเมื่อก่อนเท่าใด ประเภทคนเก่าไป คนใหม่ มาก็บ้านหลังเดิมนี่ล่ะ แล้วภารกิจในครั้งนี้ที่เหล่าเยาวชนจิตอาสาครอบครัว พอเพียงจะมาท�ำกันนั้น ไม่เป็นอันตรายหรอกรึ เยาวชนกว่า ๓๐๐ คน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อบอกต่อความรู้ ความรู้เรื่องสิทธิ ประกันตน สิทธิการรักษาโรค การเข้าถึงสิทธิ การใช้สิทธิหรือ การโยกย้ายการใช้สิทธิในการรักษาตน ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานของ ประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องรู้ ต้องทราบเป็นภูมิคุ้มกันและภูมิ 11

issue 93 october 2015


ถามว่ า แล้ ว ท� ำ ไมหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สปสช. ไม่ ท� ำ ประชาสั ม พั น ธ์ ท างที วี หรื อ วิ ท ยุ กั น ล่ ะ ก็ ต ้ อ งตอบว่ า เขาท� ำ การประชาสัม พัน ธ์กัน จนหมดงบไปไม่รู้จัก กี่ล ้ า นแล้ ว ผลก็ คื อ ประชาชนยั ง ไม่ รู ้ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาของตนเองเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อหน่วยงานใช้เงินงบประมาณจ�ำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องรายการทีวีและเลือกช่วงที่คิดว่า อย่างไรเสียประชาชนต้องดูกันจ�ำนวนมากแน่เลย จึงเลือกช่วง ละครดังหลังข่าว ผลปรากฏว่า เมื่อละครแสดงประชาชนก็ดู กันแบบไม่ลุกไปไหนเลย แต่พอเข้าช่วงโฆษณา ประชาชนก็จะ ลุกจากหน้าจอทีวีไปท�ำธุระ และพอละครกลับมาก็จะมานั่งหน้า จอใหม่ และเมื่อละครจบประชาชนก็ปิดทีวีเข้านอน เพราะต้อง ตื่นแต่เช้าไปท�ำงาน เรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาท�ำมาหมด ล่ะหลายวิธีจนมาถึงวิธีปัจจุบันคือใช้เยาวชนจิตอาสา อาสาที่จะ มาบอกกล่าวความรู้เรื่องสิทธิการรักษา

“การให้” ที่ไม่มีขอบเขตใดมาขวางกั้น จิตอาสาเพียงเพื่อให้ผู้อื่น ได้รับประโยขน์จากการกระท�ำของตน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ค่ า ย ๒ วั น ๑ คื น กั บ เยาวชนจิ ต อาสาครอบครั ว พอเพียงกว่า ๓๐๐ คนครั้งนี้ ได้ให้คุณค่ามากมายกว่าที่เราจะ คิดถึง เริ่มจากความรู้ที่ได้จากเจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ หรือ สปสช. จ�ำนวนหลายท่านที่ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อ เติมเต็มความรู้แก่เหล่าจิตอาสา เรียกว่าได้ถามตอบกันจนหาย สงสัยกันเลยทีเดียวและเมื่อทานอาหารเที่ยงกันเรียบร้อย ก็ได้ เวลาของ “คนส่งสาร” โดยการแยกย้ายออกเป็นกลุ่มๆ และ จากการประสานความร่วมมือกับหัวหน้าชุมชน ตลอดจนคุณลุง คุณป้า ลูกเด็กเล็กแดงต่างก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับขบวนกลอง ยาวน�ำหน้าเสียงดังไปทั่ว สร้างความสนุกสนานหายเหนื่อยกัน เลยทีเดียว จนเวลาแดดล่ ม ลมตกแสงอาทิ ต ย์ เ ริ่ ม อ่ อ นแสงลง

มาถึงบรรทัดนี้ท่านผู้อ่านหลายคนคงนึกว่า อันนี้ไม่น่า จะใช่เรื่องของเยาวชนที่จะมาท�ำกัน เพราะในชุมชนมีความเสี่ยง ผู้คนมากหน้าหลายตา หลายความคิดและที่ส�ำคัญเยาวชนจิต อาสาครอบครัวพอเพียงเหล่านี้บางคนไม่เคยเดินในชุมชนแออัด หรือจะบอกว่าพวกเขาบางคน มโนภาพของค�ำว่า “สลัม” ยัง ไม่ถูกเลยทีเดียว นั่นไม่ได้หมายความว่าป้ามุกจะเขียนเล่าว่า เยาวชน จิตอาสาครอบครัวพอเพียงบางคนเป็นผู้ดีมาจากไหน เพียงแต่ จะบอกว่า เยาวชนจิตอาสาครอบครัวพอเพียงบางคนนี้มาจาก สภาพครอบครั ว ที่ มี ทุ น ทางสั ง คมสู ง โรงเรี ย นมี ชื่ อ เสี ย งและ บางคนผู้ปกครองเป็นถึงหัวหน้าคณะศาล เจ้าของธุรกิจขนาด ใหญ่หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบางคนก็มาจากครอบครัว ชนชั้นกลาง หรือครอบครัวที่อาศัยในชุมชนแออัดเช่นกัน ความหลากหลายของเหล่ า จิ ต อาสา กลุ ่ ม เยาวชน ที่มารวมตัวกันจากศรัทธา ความรักและความรู้สึกที่เป็นหนึ่ง เดียวกันคือ “ไม่มีส่วนไหนส�ำคัญเท่าส่วนรวม” จิตใต้ส�ำนึกของ

เยาวชนจิ ต อาสาครอบครั ว พอเพี ย งและคณะก็ ไ ด้ ล าหั ว หน้ า ชุมชน คุณลุง คุณป้ากลับยังที่พักคือโรงเรียนวัดสลุด ลั ก ษณะอาคารที่ พ วกเราจะพั ก ค้ า งคื น นี้ คื อ อาคาร ตึ ก สองชั้ น หลั ง เก่ า ของโรงเรี ย นวั ด สลุ ด ซึ่ ง อยู ่ ติ ด กั บ โบสถ์ ของวัดสลุด ใกล้กับเมรุ และภายในบริเวณแสงสว่างไม่มากนัก และถ้าถามลึกลงไปถึงความรู้สึกต่างๆ กับสถานที่พักค้างค่าย นี้รับรองว่าเขียนอีก ๑๐ หน้ากระดาษก็ยังเล่าไม่จบเลยทีเดียว เมื่อกลับมาถึงที่พักก็ตรงกับเวลาอาหารเย็นพอดี และ หลังจากที่ได้รับประทานอาหารกันแล้ว ก็ได้แยกย้ายฝั่ง หญิงชาย เพื่ออาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และลงมารวมกันที่ใต้ถุนอาคาร เรี ย นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นโดยพี่ แ กนน� ำ ที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมายหน้าที่ในแต่ละกลุ่มเป็นผู้สรุป ชายหนุ่มเด็กหลังห้องทั้ง ๔ คน คือนายเอฟ , นาย เคะโระ , นายเบิร์ดและนายฟิช ซึ่งค่ายนี้พวกเขาได้รับมอบ หมายให้เป็นพี่แกนน�ำกลุ่ม และจากค่ายนี้เด็กหลังห้องทั้ง ๔ คนนี้ไม่ท�ำให้ผิดหวังเลยจริงๆ 12

IS AM ARE www.ariyaplus.com


ภาวะของความเป็นผู้น�ำ ความรับ ผิดชอบที่พวกเขาต้องท�ำ งานที่ได้รับมอบ หมายคือต้องคอยดูแลเพื่อนๆ ในกลุ่ม นั่น หมายถึงพวกเขาต้องเหนื่อยกว่าเพื่อนๆ ทุ ก คนแต่ พ วกเขาก็ ส ามารถท� ำ ได้ แ ละ ท�ำได้ดีมาก พวกเรามองเขาและก็ชื่นชมเขา กับความรับผิดชอบทีพ่ วกเขามี ภาวะผูน้ ำ� ที่เต็มเปี่ยม เด็กผู้ชาย ๔ คนที่ก�ำลังศึกษา ระดับมัธยม ๕ กับสิ่งที่เราเคยได้ยินมา จากคุณครูที่ปรึกษาโครงการฯ ท�ำให้เรา คิดว่า คุณครูน่าจะได้เห็นลูกศิษย์ของครู ในวันนี้ เพราะพวกเขามีครบทุกข้อของ ค�ำว่า “ครอบครัวพอเพียง” คือ มีความ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อ เพื่ อ นๆและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ พวกเขามีจิตอาสาเต็มร้อยเพื่อผู้อื่น และช่ ว งโมงสุ ด ท้ า ยของค่ า ยก็ มาถึ ง การท� ำ แบบสอบถาม การตอบ ข้ อ ซั ก ถาม การชี้ น� ำ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ แ ละสุ ด ท้ า ยที่ พวกเราฝากกับประชาชน อบต.บางแก้ว คือ เราขอให้คนในชุมชนช่วยเหลือ ดูแล ซึ่งกันและกันดุจญาติมิตร ความสุขของ

ความหลากหลายของเหล่ า จิ ต อาสา กลุ ่ ม เยาวชนที่ ม ารวมตั ว กั น จาก ศรั ท ธา ความรั ก และความรู ้ สึ ก ที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น คื อ “ไม่ มี ส ่ ว นไหน ส� ำ คั ญ เท่ า ส่ ว นรวม” จิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก ของ “การให้ ” ที่ ไ ม่ มี ข อบเขตใด มาขวางกั้ น จิ ต อาสาเพี ย งเพื่ อ ให้ ผู ้ อื่ น ได้ รั บ ประโยขน์ จ ากการกระท� ำ ของตน โดยไม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน คนในชุมชนเป็นพลังของสังคมที่ยิ่งใหญ่ และท้ายสุดของค่ายนีค้ อื เยาวชน จิตอาสาครอบครัวพอเพียงกว่า ๓๐๐ คน ที่มาร่วมกิจกรรมกับค่ายครั้งนี้ต่างก็ได้ รับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และครอบครัว รู้เรื่องสิทธิการรักษาเป็น อย่างดี นั้นหมายถึงเพียง ๒ วัน ๑ คืน ประเทศชาติ ไ ด้ ก� ำ ไรจากประชาชนที่ มี 13 issue 93 october 2015

ความเข้ ม แข็ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพมากขึ้ น ถึง ๑,๕๐๐ คนเลยทีเดียว หากถัวเฉลี่ย ครอบครัวของเยาวชนจิตอาสาครอบครัว พอเพียงครอบครัวหนึ่งมีจ�ำนวน ๕ คน เด็กก่อน..ค่าย เด็กหลัง...ค่าย ค่าของ ความเป็น “คน” ที่ยิ่งใหญ่และมีจิตใจ ที่งดงาม ฉบับหน้าติดตามอ่านกันใหม่ นะค่ะ.


ภาพ : www.flickr.com/photos/29802314@N06/6701115851

การพักผ่อนเหนือการนอนไม่มี 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตั ว ไกล..หั ว ใจอยู ่ ไ กล้

ประทานอาหารและของหวานมากขึ้น ทั้งสองอย่างน�ำไปสู่ ความอ้วน การวิจัยของมหาวิทยาลัยโคโลราโดพบว่าการหลับ ไม่พอติดต่อกันเพียงไม่กี่คืนและคืนละไม่กี่ชั่วโมงน�ำไปสู่การ เพิ่มน�้ำหนักตัวแบบทันตาเห็น เราทราบกันดีแล้วว่า การอ้วน มากเกินไปอาจท�ำให้เกิดโรคหลายอย่างรวมทั้งเบาหวานและ โรคจากภาวะความดันโลหิตสูง ในด้านการท�ำให้โง่ การหลับไม่พอก่อให้เกิดผลกระ ทบทางลบต่ อ ความจ� ำ ความสามารถในการสื่ อ สาร การ ตอบสนอง การตัดสินใจและการใช้วิจารณญาณ การวิจัย ของมหาวิ ท ยาลั ย เพนซิ ล วาเนี ย พบว่ า การหลั บ คื น ละเพี ย ง 4-5 ชั่วโมงเป็นเวลาติดต่อกันสามคืนท�ำให้เซลล์สมองตายไป อย่างถาวร การวิจัยท�ำกับหนูทดลอง แต่ผู้วิจัยแน่ใจว่าจะเกิด กับคนด้วย การศึ ก ษาในสหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า การหลั บ ไม่ พ อ เป็นต้นตอถึง 1 ใน 4 ของอุบัติเหตุในด้านการขนส่งและท�ำให้ คนงานในทุกสายงานท�ำงานได้น้อยลงและไม่ปลอดภัยมาก ขึ้นส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นมัน ยังท�ำให้ฐานทางจรรยาบรรณสั่นคลอนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมี การรณรงค์ให้บริษัทห้างร้านและเจ้าของกิจการเข้าใจและหาวิธี สนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสนอนหลับให้เพียงพอ ผู้บุกเบิกส�ำคัญ ได้แก่บริษัทกูเกิ้ลซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในกิจการด้านการสื่อสารและ การค้นหาข้อมูล กูเกิ้ลมองเห็นความส�ำคัญของการหลับให้เพียง พอจนถึงกับจัดสถานที่ส�ำหรับงีบที่เรียกว่า Nap Pods ไว้ใน ส�ำนักงาน ใครรู้สึกง่วงเมื่อไรก็ไปงีบได้ ในขณะนี้ มีบริษัทห้าง ร้านและกิจการต่าง ๆ ท�ำตาม หรือไม่ก็พยายามให้ความรู้แก่ พนักงานถึงความส�ำคัญของการนอนหลับให้เพียงพอ ยิ่งกว่านั้น การศึกษาในด้านการท�ำงานของมันสมอง ยังพบอีกว่า สมองของผู้ที่หลับอย่างเพียงพอจะท�ำงานได้สูง กว่าสมองของผู้หลับไม่เพียงพอ ในขณะนี้จึงเริ่มมีการรณรงค์ ในวงการแพทย์ให้สังคมโดยทั่วไปยอมรับว่า การนอนหลับให้ เพียงพอมีความส�ำคัญต่อสุขภาพเท่ากับอาหารและการออก ก�ำลังกาย เมื่ อ ข้ อ มู ล บ่ ง บอกอย่ า งแจ้ ง ชั ด ขนาดนี้ ยั ง จะมี ผู ้ ดู ล ะครในตอนดึ ก ดื่ น หรื อ ตื่ น ขึ้ น มาดู ก าร ถ่ า ยทอดกี ฬ าในต่ า งประเทศทางโทรทั ศ น์ กั น อี ก หรื อ ?

ธรรมชาติ ก� ำ หนดให้ เ รานอนเพื่ อ พั ก ผ่ อ นทุ ก วั น ตามธรรมดา ธรรมชาติก�ำหนดให้เรานอนเวลากลางคืนเนื่องจาก เราท�ำอย่างอื่นไม่ได้เมื่อไม่มีแสงสว่าง แต่หลังจากบรรพบุรุษ ของมนุษย์เราค้นพบวิธีท�ำให้มีแสงสว่างได้ในตอนกลางคืน เรา เริ่มฝืนธรรมชาติและนอนไม่ค่อยเป็นเวลา ยิ่งมาถึงในสมัยนี้ เรามีกระแสไฟฟ้าที่อาจใช้ขจัดความมืดได้ตลอดคืน เรายิ่งฝืน ธรรมชาติมากขึ้นและนอนน้อยลงกันอย่างกว้างขวาง เวลากลาง คืนที่บรรพบุรุษของเราเคยใช้นอน เราอาจใช้ท�ำงาน หรือไม่ ก็ใช้แสวงหาความส�ำราญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ หรือ ดูโทรทัศน์ จัดงานสังสรรค์ และติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องมือ อีเล็กทรอนิกส์ จ�ำพวกโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป เราต่างเข้าใจกันว่า หากแสวงหาความส�ำราญ เป็ น การพั ก ผ่ อ น แต่ ค วามส� ำ ราญมิ ใช่ ก ารพั ก ผ่ อ นเสมอไป เนื่องจากหากกิจกรรมดังกล่าวท�ำให้เรานอนหลับน้อยกว่าระดับ ที่ร่างกายต้องการ ปัญหาสารพัดอาจตามมา ตามธรรมดา ธรรมชาติก�ำหนดให้เรานอนหลับคืนละ 7-9 ชั่วโมง ยกเว้นบางคนที่อาจนอนน้อยกว่านั้นได้โดยไม่มี ปัญหา ในสหรัฐอเมริกา หลายฝ่ายได้พยายามศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับผลของการนอนหลับไม่พอจนได้ข้อสรุปว่า ในปัจจุบัน การนอนหลับไม่พอก่อให้เกิดปัญหาถึงขั้นวิกฤติเช่นเดียวกับ การสูบบุหรี่และการมีน�้ำหนักมากเกินแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา นิตยสารรีดเดอร์สไดเจสต์น�ำบทความเขียนโดย เบธ ไวน์เฮาส์ ซึ่งรวบรวมผลของการศึกษามาตีพิมพ์ บทความนั้น น่าจะมีประโยชน์ จึงขอน�ำข้อสรุปมาปันกันในนิตยสารนี้ บทความนั้นสรุปสั้น ๆ ว่า การหลับไม่พอก่อให้เกิดความ เจ็บป่วย ความอ้วนและความโง่ ในด้านการท�ำให้เจ็บป่วย ผลการศึกษาพบว่า การหลับ ไม่พอต่อเชื่อมสัมพันธ์กับสภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความซึมเศร้าและอายุสั้น เมื่อปีที่ผ่านมา การศึกษาล่าสุดใน หนูทดลองของมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่า การหลับไม่พอ ท�ำให้มะเร็งขยายตัวได้เร็วขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน ของภูมิคุ้มกันของหนู ในด้ า นการท� ำ ให้ อ ้ ว น การหลั บ ไม่ พ อก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบการเผาผลาญอาหารและใน ฮอร์โมนของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นท�ำให้เกิด ความหิวโหยและการขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งน�ำไปสู่การรับ 15

issue 93 october 2015


คนเราชอบที่จะฟังความจริง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถ ยอมรับความจริงนั้นได้ อ่านต่อ: www.thaiquip.com

16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 8 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� ำ ถามในฉบั บ นี้ คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ “ถึงด�ำก็มีดี” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-939-5995 www.ariyaplus.com, www.baanporpeang.org แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง ถึงด�ำก็มีดี

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 17

issue 93 october 2015

1169


www.flickr.com/photos/38637411@N04/7168862477/”>kimi kao

ศิลปะการป้องกันตัว ตอนที่2 18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Dhamma Today

ชีวิตใหม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความฟุ้งซ่านวุ่นวาย ทิ้งความ เจ็บปวดไว้เบื้องหลัง มนเตือนตัวเองว่า การเกิดมาเป็นคนใช่ของ ง่าย อย่าเสียเวลามากมายกับเรื่องไร้สาระ อะไรพึงท�ำก็ควรท�ำให้ ดีที่สุด ก้าวหน้าต่อไป และท�ำสิ่งที่ท�ำอยู่ในวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะ ชีวิตนั้นไม่ยืนยาวอย่างที่คิด ผ่านไปเพียงห้าเดือนมนก็เข้มแข็ง สามารถหยัดยืนด้วย ตัวเองได้และ “เขา” คนใหม่ก็ผ่านเข้ามา เขา คือ เพื่อนที่เคย ชอบพอกันมาสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นเอง ไม่ ต้องสงสัยเลยว่า การกลับมาของเขาท�ำให้ชีวิตของมนมีความ หมายมากขึ้นเพียง ไร แต่มนก็ยังคงท่องคาถาที่หลวงพ่อให้ไว้ ว่า “สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภิสิเวสายะ” อยู่เสมอๆ แต่...อนิจจา เขามาสู่ชีวิตของมนได้เพียงปีกว่าก็จาก มนไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่ก็นั่นแหละนะเสร็จงานศพ เขาแล้วมนก็เลิกแต่งชุดด�ำ จากนั้นก็ด�ำเนินชีวิตของตนต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อนร่วมงานสงสัยว่าท�ำไมไม่เห็นพี่ มนเศร้าสร้อยเลย ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มน บอกว่า “ความโศกเศร้าจะเกิดขึ้นก็เฉพาะกับคนที่ไม่เคยได้ยิน ค�ำว่า ‘สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ’ เท่านั้นแหละจ้ะ” “อะไรน่ะพี่มน หนูไม่เห็นเข้าใจ ภาษาต่างด้าวอะไร ของพี่” “สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ” แปลว่า “ สิ่งทั้ง หลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่น” ท่องไว้เถอะจ้ะ สัก วันหนึ่งเธอจะรู้เองว่าคาถาที่พี่ท่องอยู่ประจ�ำนี้มันจะช่วยชีวิต เธอได้ อย่างไรส�ำหรับพี่ พี่บอกได้เลยว่า ที่รอดตายมาได้ทุก วันนี้ตั้งหลายครั้งหลายคราว ก็เพราะพี่ท่องคาถานี้เป็นประจ�ำ อยู่ทุกวันนั่นเอง” รุ่นน้องผู้เป็นลูกน้องอีกทีหนึ่งท�ำหน้ามุ่ยเดินจากไปแล้ว แต่มนกลับยิ้ม เป็นรอยยิ้มที่รู้อยู่แก่ใจว่าสักวันหนึ่งรุ่นน้องคน นั้นจะเข้าใจด้วยตัวเองเป็นอย่างดี ว่าคาถาบทนี้น่ะมีความขลัง อย่างเหลือเชื่อต่อวิถีชีวิตซึ่งแขวนอยู่บนเส้นด้ายแห่งความไม่ แน่นอนของคนเราได้เป็นอย่างดีเพียงไร ที่มา... http://www.dhammatoday.com/

“ใจเย็นไว้มน แม้ทุกอย่างจะไม่ดีขึ้นมาทันตาเห็น แต่ อย่างน้อยเธอก็จะไม่ตายเสียก่อนเพราะทน ‘แบกทุกข์’ ไว้ ไม่ไหว หลวงพ่อจะบอกอะไรให้นะ คนเราที่ตายๆ กันน่ะ ไม่ได้ ตายเพราะความทุกข์หรอก แต่เขาตายเพราะทนแบกทุกข์ไม่ ไหวต่างหาก เพราะฉะนั้นถ้าเธอมีทุกข์ จงอย่าแบกทุกข์เอาไว้ คนเดียว หาใครสักคนหนึ่งไว้ปรับทุกข์ ระบายทุกข์ออกมาข้าง นอกเสียบ้าง ทุกข์นั้นจะเบาบางลง” ค� ำ ปลอบโยนของหลวงพ่ อ ท� ำ ให้ ม นหู ต าสว่ า งขึ้ น มา ทันทีอย่างนี้หรือเปล่านะที่เขา ว่าพระมาชี้ทางสวรรค์ให้ ทุกข์ “ของเรา” เราหนั ก อกมาแรมเดื อ นแรมปี แต่ พ อเปิ ด ใจให้ หลวงพ่อฟัง มันพังทลายลงมาอย่างง่ายดายเหมือนปราสาท ทรายถูกคลื่นซัด วันนั้นมนกราบลาหลวงพ่อกลับไปบ้าน พลางท่องคาถา ที่หลวงพ่อให้มา “สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ : สิ่งทั้ง หลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่น” ไม่มีความยึดติด ถือมั่นใดที่จะไม่ก่อให้เกิดทุกข์ มีรองเท้าคู่หนึ่ง รองเท้าหายก็ ทุกข์แทบตาย เพราะคิดว่ามันเป็นรองเท้า “ของเรา” ทั้งๆ ที่ รองเท้ามันไม่เคยคิดเหมือนเราสักหน่อย รองเท้าไม่เคยรู้สึกว่า มันมี “เจ้าของ” รองเท้าจึงไม่ทุกข์ เราต่างหากเที่ยวยึดเอาสิ่ง นั้นสิ่งนี้มาเป็นของเรา เที่ยวแสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งนั้นสิ่ง นี้ไปทั่ว พอมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา จึงมานั่งตรอมตรม ระทมทุกข์ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา มนไม่เคยเสียเวลานั่งรอเขากลับ มาอีก มนอยู่กับลูกสาวสองคนอย่างเข้มแข็ง ด้วยเชื่อมั่นในค�ำ ของหลวงพ่อ มนบอกกับตัวเองว่า มนจะไม่เสียเวลากับคนที่ มองไม่เห็นคุณค่าของเราอีก ชีวิตมีอะไรให้ท�ำมากกว่าการมานั่ง รอใครสักคนซึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของตนอย่างแท้จริง มนเชื่อว่า ของทุกอย่าง หรือคนทุกคน ถ้าเราไม่ยึดมั่นว่ามัน “ต้อง” เป็นของเรา มันก็ไม่ก่อให้ เกิดทุกข์ แต่พอเราไปยึดว่ามันต้องเป็นของเราเข้าเมื่อไร แม้แก้ว น�้ำสักใบหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจแท้ๆ แต่กระนั้นมันก็อาจท�ำให้เรา ทุกข์ปางตายได้ ตั้งแต่วันที่ได้เปิดใจกับหลวงพ่อเป็นต้นมา มนก็ตั้งต้น

19 issue 93 october 2015


“แม่พิมพ์ของชาติ....”

เมื่อข้าพเจ้ากลับมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ค� ำ ว่ า “ครู ” ส� ำ หรั บ ข้ า พเจ้ า คื อ สิ่ ง ที่ ข ้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก มี ค วามภาคภู มิ ใ จทุ ก ครั้ ง ที่ ใ ช้ แ ทนตนเอง เพราะนั่ น หมายถึ ง การที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ อบรม สอนสั่ ง ให้ ส อนลู ก ศิ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี คุ ณ ธรรม และที่ ส� ำ คั ญ คื อ การได้ เ ป็ น แม่ พิ ม พ์ ข องชาติ ซึ่ ง ภาระความรั บ ผิ ด ชอบที่ ข ้ า พเจ้ า เต็ ม ใจ ตั้ ง ใจท� ำ ก็ จ ะ เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย แม้ บ างครั้ ง อาจเกิ ด ความท้ อ แท้ แ ละเหนื่ อ ยล้ า ก็ ต าม แต่ ข ้ า พเจ้ า ก็ ไ ม่ เ คยบอกให้ ข ้ า พเจ้ า ถอย หรื อ หมดก� ำ ลั ง ใจ ยิ่ ง นานวั น ข้ า พเจ้ า ก็ ยิ่ ง รั ก ในวิ ช าชี พ ครู 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life ทุ ก ๆวันที่ข้าพเจ้าเดินผ่านลูก ศิษย์ พวกเขาจะหยุ ด เพื่อให้ข้าพเจ้าเดินผ่านไปก่อนพร้อมค�ำพูดแสดงความเคารพ “ครูกันครับ/ ค่ะ สวัสดีค่ะ/ครับ” และหากข้าพเจ้ามีสัมภาระ มาด้วยค�ำถามที่ตามมาก็คือ “ให้ผม/หนูช่วยไหม ครับ/ค่ะ” นั่น คือสิ่งที่ยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีลูกศิษย์ที่แสนน่ารัก ข้ า พเจ้ า ได้ ม าสอนที่ โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยผึ้ ง ใหม่ ที่ ตั้ ง อยู่ที่ ต�ำบลแม่โถ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งห่างจากหมู่บ้านของ ข้าพเจ้าประมาณ 90 กิโลเมตร นักเรียนมีทั้งหมดจ�ำนวน 295 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 50 ของนักเรียนเป็นชนเผ่าม้งและอีกร้อยละ 50 เป็นชนเผ่า กะเหรี่ยง ส� ำ หรั บ ข้ า พเจ้ า แล้ ว ท� ำ ให้ นึ ก ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ สมั ย ที่ ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่มีภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเช่นเดียวกับ ลูกศิษย์และเคยเป็นอุปสรรคในเรียนรู้สิ่งต่างๆ ยิ่งท�ำให้ข้าพเจ้า รู้สึกเห็นใจพวกเขาเป็นอย่างมาก และพยายามสอนให้ลูกศิษย์ว่า “นักเรียนอย่าเพิ่งท้อกับ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ แม้นักเรียนจะมีภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ครูก็เคยรู้สึกเหมือนนักเรียนที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคขวางกั้นครู อยู่ แต่ ณ วันนี้ครูมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนได้และมาสอนพวกเรา ได้นั้นก็เพราะครูไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาของตัวเอง ลูกศิษย์ของ ครูก็ต้องไม่ยอมแพ้เช่นกัน” ข้าพเจ้าจึงพยายามสอนให้พวกเขาว่า “วิทยาศาสตร์ นั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุด และเป็นสิ่งที่เรียนไม่ยากจน เกินความสามารถ ขอเพียงลูกศิษย์ของครูมีความมุ่งมั่น อดทน พยายามและตั้งใจ และครูเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูสามารถท�ำได้” นี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามบอกลูกศิษย์เสมอ ชุมชมบ้านห้วยผึ้งใหม่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันเหมือน ญาติพี่น้อง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งชนเผ่า กะเหรี่ยงและชนเผ่าม้งนั้นจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง กันแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ชนเผ่ากะเหรี่ยงนั้นมีประเพณีที่ ส�ำคัญ คือ พิธีขึ้นปีใหม่ (นี่ซอโค่) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วง เดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของชาวกะเหรี่ยง เพราะเหล่าญาติพี่น้องที่ได้แต่งงาน หรือจากบ้านไปท�ำงานที่อื่น จะกลับมาร่วมงานปีใหม่กันอย่างถ้วนหน้า ส่วนชนเผ่าม้งจะมีประเพณีอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คือประเพณีปีใหม่ม้งซึ่งจะจัดในช่วงกลางเดือนธันวาคมของ ทุกปี กิจกรรมที่ส�ำคัญ คือ ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่นั้น แต่ละ

ครอบครัวจะความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ในหมู่บ้าน มีการ จัดการละเล่นต่าง ๆ แม่บ้านจะเตรียมชุดประจะเผ่าชุดใหม่ให้ กับสามีและลูกๆ ทุกคนใส่คนละชุดซึ่งแม่บ้านจะใช้เวลาปักชุด นั้นทั้งปี การละเล่นดังกล่าว เช่น การเล่นลูกข่างซึ่งจะแข่งขัน กัน ใครตีแม่นหรือลูกข่างหมุนได้นานก็จะได้เป็นฮีโร่ของงาน นอกจากนี้วันนี้จะเป็นวันที่หนุ่มสาวจะเลือกคู่กันโดย ใช้วิธีโยนลูกข่าง โดยหนุ่มๆ สาวๆ จะแต่งกายด้วยชุดสวยงาม ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายท�ำลูกช่วงซึ่งท�ำจากผ้าเป็นลูกกลมๆ และ วานให้เพื่อนหญิงหรือจะเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วเป็นผู้น�ำลูก ช่วงของตนไปมอบให้กับชายหนุ่มที่ตนพึงพอใจ และหญิงสาว ที่ท�ำหน้าที่เป็นแม่สื่อนี้จะบอกกับชายหนุ่มว่าลูกช่วงนั้นเป็น ของหญิงสาวคนใดเพื่อที่ชายหนุ่มจะได้น�ำลูกช่วงนี้ไปโยนหรือ ขว้างเล่นกับหญิงสาวผู้ที่เป็นเจ้าของลูกช่วงต่อไป หรือหาก ผู้ชายหมายตาหญิงสาวคนใดไว้ก็จะไปขอโยนลูกช่วงด้วย ถ้า ฝ่ายหญิงไม่พอใจก็จะไม่โยนด้วย ระหว่างที่ชายหนุ่มหญิงสาว โยนลูกช่วงก็จะพูดจาจีบกันในเวลานี้ ในส่วนใหญ่แล้วคู่โยนลูก ช่วงจะมีการสู่ขอแต่งงานกันหลังปีใหม่ ช่วงที่มีเทศกาลปีใหม่ม้งนั้น ทางโรงเรียนมีการหยุดการ เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ร่วมงานอย่างเต็ม ที่ นับว่าเป็นประเพณีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจส�ำหรับข้าพเจ้า วั น นี้ ค รู ม ายื น อยู ่ ห น้ า ชั้ น เรี ย นได้ แ ละมาสอนพวกเรา ได้ นั้ น ก็ เ พราะครู ไ ม่ เ คยยอมแพ้ โ ชคชะตาของตั ว เอง ลู ก ศิ ษ ย์ ข องครู ก็ ต ้ อ งไม่ ย อมแพ้ เ ช่ น กั น ยิ่งนัก ซึ่งข้าพเจ้าพยายามสอบถามเกี่ยวกับประเพณีดังกล่าว จากนั ก เรี ย น และคนในชุ ม ชนที่ ม าร่ ว มงาน จึ ง ท� ำ ให้ ท ราบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างคร่าวๆ และยังต้องท�ำการศึกษา อีกต่อไป ยิ่ ง นานวั น ยิ่ ง ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้ า ต้ อ งศึ ก ษาหาความรู ้ ด ้ า น ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ และภูมิปัญญาของคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อการสอนลูกศิษย์ให้เป็น คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนเก่ง เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามช่วย สร้างและพัฒนาประเทศชาติต่อไป นางสาว กรรณิการ์ ชมพนา ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่นทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้วยผึ่งใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 21

issue 93 october 2015


22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Cartoon

23 issue 93 october 2015


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


25 issue 93 october 2015


Cover Story

“คนทีไ่ ด้ปฏิบต ั ต ิ ามปรัชญานีก ้ จ็ ะดีกบ ั ตัวเอง ได้พบสิง่ ทีด ่ ี เรือ่ ง วิธีคิด เรื่องความเรียบง่าย คือไม่ล�ำบาก ปฏิบัติแล้วมีแต่ความ เ จ ริ ญ รุ ่ ง เ รื อ ง ต ่ อ ต น เ อ ง ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ห น ่ ว ย ง า น เป็นหลักประกันที่มีความมั่นคงแน่นอน”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 93 october 2015


ฉบั บ นี้ นิ ต ยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงได้รับเกียรติจาก ท่าน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงพั ฒ นาสั ง คม และความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ ง แก้ ว มาเปิ ด เผยมุ ม มอง วิ ธี คิ ด ต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตและการ ท�ำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะ การน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นบริบ ทต่างๆ ของ ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น สิ่ ง เหล่ า นี้ ยังไม่เคยได้รับการเปิดเผยจากที่ใด เรา เชื่ อ ว่ า แนวคิ ด ต่ า งๆ ของท่ า นจะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ที่ ส นใจและได้ น� ำ หลั ก ปรัชญาเป็นแนวคิดในการด�ำเนินชีวิตที่ ส�ำคัญ

นาแก จังหวัดนครพนม ช่วงนั้นเป็นช่วง ที่เหตุการณ์ในพื้นที่มีสถานการณ์รุนแรง มาก ผมเป็นผู้บังคับหมวด หน่วยปฏิบัติ การพิเศษ อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านพลต�ำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีตผบตร. ซึ่งขณะ นั้นท่านเป็นสารวัตร สมัยนั้นผมยังหนุ่ม อยู่เลย ผมก็มีหลักคิดและใช้หลักการนี้ บริหารจัดการก�ำลังพล เรียกว่าปลูกฝัง ความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยเฉพาะ หลั ก คิ ด เรื่ อ งคงความเรี ย บง่ า ย ความ ประหยั ด ความมี วิ นั ย หลั ก พึ่ ง ตนเอง เรี ย กว่ า ให้ อ ยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ กี ย รติ แ ละสม ศักดิ์ศรี สมฐานะ

ทุ ก อย่ า งต้ อ งเริ่ ม ที่ ค รอบครั ว เขาเรี ย กว่ า ท� ำ ให้ ค รอบครั ว มี ค วาม เข้ ม แข็ ง เป็ น การฉี ด วั ค ซี น ที่ ส� ำ คั ญ ครอบครั ว ที่ อ บอุ ่ น เข้ ม แข็ ง ผมว่ า สามารถแก้ ป ั ญ หาได้ ทุ ก เรื่ อ ง นโยบายผมเน้ น การท� ำ ให้ ค รอบครั ว มี ความเข้ ม แข็ ง ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอเพี ย งกั บ การท� ำ งานที่ ผ ่ า นมา : ผมว่าเรือ่ งปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ผู้ที่ได้น�ำไปปรับประยุกต์ใช้เป็น แนวคิดและปฏิบัติจะมีผลดีต่อตัวเองมาก รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยผมยืนยัน ผมรั บ ราชการตั้ ง แต่ ชั้ น ผู ้ น ้ อ ย เริ่ ม ต้ น ท� ำ งานในพื้ น ที่ ป ่ า เขาทุ ร กั น ดาร ตอน นั้นเรียนจบในปี 2519 ผมอยู่นครบาล ก่อน แล้วก็ได้ไปท�ำงานในพื้นที่ อ�ำเภอ

และเมื่อผมได้ย้ายมาเป็นสารวัตร อยู่ อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ต�ำรวจรายได้ไม่มากครับ ผมก็พยายามให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาของผมพึ่งพาตนเองได้ มี กินมีใช้ตามฐานะตอนนั้นก็ให้ครอบครัว ต�ำรวจช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง ไก่ไข่ เอาดินที่อยู่หลังห้องแถวที่พักเพาะ ปลูกพืชผักสวนครัว หลังบ้านก็ท�ำเป็นที่ เลี้ยงไก่ไข่ แม่บ้านก็มาสานตะกร้าขาย มีสหกรณ์ในโรงพัก เป็นวิถีที่ดีไม่อดนะ 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตอนนี้ก็ยังอยู่เพราะพวกเขาเห็นคุณค่า ตั้งแต่ปี 2527 ท�ำให้ต�ำรวจเรามีค่านิยม ชีวิตที่ถูกต้อง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ต้องเป็นหนี้ เป็นสิน อยู่อย่างพอเพียงแล้วก็มีรายได้ เพิ่มขึ้น ที่ ส� ำ คั ญ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งน� ำ ต้ อ งปฏิ บั ติ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง ไม่ ใช่ เ ป็ น ผู ้ บังคับบัญชาแล้วติดดินไม่เป็น ท�ำตัวโก้ หรูตลอดเวลา ผมว่าพระราชด�ำรัสเรื่อง ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ เ ป็ น หลั ก คิ ด ช่ ว ยสร้ า งคนให้ ข ยั น หมั่ น เพี ย ร ประหยั ด เรี ย บง่ า ย และช่ ว ยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึงการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เช่น ให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน�้ำ ประหยัด ไฟ ปลูกฝังชีวิตที่ดีงามให้กับข้าราชการ ต� ำ รวจ ส่ ว นตั ว ผมอี ก สิ่ ง ที่ ผ มท� ำ เป็ น ประจ�ำคือ ทุกเช้าผมจะพบกับผู้ใต้บังคับ บัญชา ผมก็จะน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาอ่านให้ทุก คนได้ฟัง อ่านเสร็จก็พูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิ ด กั น ผมเลื อ กมาพู ด ทุ ก วั น เลย นะ ผมคิดว่าพรุ่งนี้จะคุยอะไรกับลูกน้อง จะบอกอะไรกับพวกเขา บอกสิ่งที่เป็น ประโยชน์เป็นแนวคิดได้ ส�ำคัญมากนะ เรื่ อ งพวกนี้ ข ้ า ราชการต� ำ รวจเงิ น เดื อ น น้อยครับ บางครอบครัวผมบอกได้เลย ว่ า ยั ง ล� ำ บาก หากพวกเขาไม่ มี ห ลั ก คิ ด ไม่เห็นความส�ำคัญของหน้าที่ของตนเอง ประชาชนจะไปพึ่งใครได้ แต่ถ้าต�ำรวจ ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้อันนี้ยิ่งล�ำบาก ทุก เช้าผมจะหาพระราชด�ำรัสน�ำมาอ่านสั้นๆ ก็จะให้ซึมซับไปเรื่อยๆ มาช่ ว งตอนที่ ผ มมาเป็ น ต� ำ รวจ ตระเวนชายแดน ช่ ว งนั้ น ผมมี โ อกาส ถวายงานเรื่องโครงการพระราชด�ำริใน โรงเรียน ตชด.ของสมเด็จพระเทพฯ เป็น ช่วงที่ผมจดจ�ำได้ไม่มีวันลืมเลยครับ โรงเรียน ตชด.นั้นมีความส�ำคัญ มากต้องใกล้ชิดกับชาวบ้าน ต้องหาวิธี บูรณาการให้ครบถ้วน ทั้งเรื่องของการ


ศึกษา เรื่องของอาชีพและต้องเข้าถึงชาวบ้านจริงๆ ผมมีโอกาส ได้ศึกษาแล้วก็น�ำสู่การปฏิบัติ เรื่องนักเรียนก็ต้องส่งเสริมจัดการ ให้นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร ต้องทานอาหารครบ 5 หมู่ ต้องปลูกพืชสวนครัวเอง เลี้ยงไก่เอง ปศุสัตว์เอง หาอาชีพโดย การประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานมาฝึกอาชีพให้ชาว บ้าน ต้องดูแลป่า มีป่าชุมชน มีสารไอโอดีน สถานพยาบาล มี สหกรณ์ เป็นระบบที่ต้องดูแลครบถ้วนในโรงเรียน ผมอยู่ ตชด.ประมาณ 7-8 ปี ถึงรองผู้บังคับการ ตชด. ภาค 1 เป็นพันเอกพิเศษ ก็ดูแลโครงการโรงเรียน ตชด. ผมว่า เป็นช่วงที่มีความส�ำคัญมากเพราะผมได้รับประสบการณ์ใน ทุกๆ ด้านของชีวิตเรียกว่าต้องดูแลประชาชนทุกเรื่องเลยก็ว่าได้

พึงจะมีในขณะนี้คือหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาย ใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผมต้องให้ข้าราชการใน กระทรวงนี้ทุกคน เข้าใจ เข้าถึงในการน�ำหลักปรัชญามาเป็น หลักคิดและน�ำมาพัฒนากับงานที่แต่ละหน่วยงานพึงปฏิบัติเพื่อ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยและทุกๆ ปัญหาของประชาชน ข้าราชการของกระทรวงพัฒนาสังคมทุกคนต้องรู้ว่าตนเองเป็น ส่วนหนึ่งของปัญหานั้นและต้องแก้ไขเยียวยา ตรงจุด ตรงปัญหา และทันท่วงที ความพอเพี ย ง ประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์ อดทนและเรี ย บ ง่ า ย คื อ สิ่ ง ที่ ท ่ า นพยายามปลู ก ฝั ง ในตนเอง และ น� ำ สู ่ ข ้ า ราชการทุ ก ระดั บ ชั้ น เรี ย กว่ า น้ อ ยคนจะรู ้ จั ก ท่ า นในมุ ม นี้ : เมื่ อ มากระทรวงนี้ ใ หม่ ๆ สิ่ ง แรกเลยที่ ผ มมอบเป็ น นโยบายคื อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงาน คือต้องเรียบง่าย ประหยัด พึ่งพาตนเองได้คนทุกคนในหน่วยงานต้องช่วยกันไม่เอาเปรียบ กันและในเนื้องานต้องช่วยประชาชนได้จริง อย่างที่ศูนย์ไร้ที่ พึ่ง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีผู้อพยพมาจากจังหวัดอื่นมา

หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการบริ ห ารงานระดั บ ประเทศ : จนมาวันนี้ ผมไม่คิดเลยนะว่าวันหนึ่งผมจะมาถึงตรงนี้ ตรงที่ต้องมาดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่ประชาชนทั้งประเทศ ต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ เกิดจนตายเลยก็ว่าได้ กับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่ผม 29

issue 93 october 2015


30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ครอบครัวที่ยึดถือหลักธรรมะหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ผม ว่าไม่ค่อยจนนะ เพราะทุกอย่างมันพอดี มีค�ำพุทธพจน์ “รู้จัก พอเป็นสุขทุกสถาน” คือทุกคนอาจจะมีความต้องการเยอะมาก แต่มาอยู่ที่พอดีมันท�ำให้มีความสุขได้ แล้วก็จะมีผลต่อการใช้ ทรัพยากรที่ไม่เกินเลย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฉะนั้นกระบวนการเลี้ยงดูจาก ครอบครัวผมว่ามีความส�ำคัญมาก

เป็นคนเร่รอน ซึ่งเราต้องจัดระเบียบเพื่อให้คนเร่ร่อนเหล่านี้เขา อยู่ได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการชี้น�ำและฟื้นฟูจนเขาพึ่งพาตนเอง ได้ เริ่มต้นจากน�ำพวกเขามาตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ ซึ่งต้องใช้ เงินของรัฐมากพอสมควรและเรื่องนี้นับวันทวีความรุนแรงเพิ่ม ขึ้นด้วย และการแก้ไขในเรื่องนี้ต้องแก้ไขแบบยั่งยืนต้องให้เขา มีอาชีพหรือสามารถที่จะจัดการกับตนเองได้เช่น สามารถปลูก พืชผักสวนครัวเอง เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเอง แล้วก็มีการประกอบ อาชีพเลี้ยงตัวเองได้รัฐก็สนับสนุนทุนหรือเสริมสิ่งที่เขาขาดใน พื้นที่ของรัฐเอง ซึ่งเราเรียกว่าศูนย์คนไร้ที่พักพิง เรามีศูนย์ที่พึ่งต่างๆ เช่นศูนย์เด็ก ศูนย์เยาวชน หรืออะไร ก็แล้วแต่ ผมก็ให้นโยบายว่าในการบริหารจัดการศูนย์ซึ่งถ้าเป็น ส่วนภูมิภาคซึ่งมีที่ดิน ก็ต้องคิดท�ำให้พึ่งตัวเองซึ่งจะน�ำไปสู่การ พัฒนาด้านเกษตรอาหารกลางวันเพื่อกิน เพื่ออยู่ เหลือก็แจก จ่ายกัน ดินที่เหลือก็มาจัดแปลงผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ต้องเอาแนวนี้ไปใช้ เพราะตัวนี้เป็นวิถีที่ให้กับราชการชั้นผู้น้อย มารวมกันท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากครับ มาช่วยพรวนดิน มาช่วยปลูกผัก มาแบ่งท�ำอาหาร มันจะเป็นกิจกรรมสร้างความ สามัคคี ตอนเที่ยงก็มีอาหารกลางวัน เป็นนโยบายที่ผมให้ไป ซึ่ง บางศูนย์ก็ท�ำได้ดี ผมก็ติดตามต่อไป

ผมให้ท�ำคู่มือการเลี้ยงดู วิธีการเลี้ยงดู การเป็นพ่อเป็น แม่เป็นอย่างไรให้ได้ดี เพลโตพูดเป็นพันปีว่าทฤษฎีตัวแบบ ผม ได้ศึกษาเรื่องนี้ว่าเราเป็นตัวแบบให้ลูก เราอาจจะมีดีและไม่ดี แต่เมื่อเราเป็นผู้น�ำครอบครัว เราเป็นผู้น�ำเราต้องดีนะครับ ต้อง อารมณ์อย่างไร ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ต้องเป็นตัวอย่างของลูก ปั ญ หาต่ า งๆ แก้ ไ ด้ ที่ “ครอบครั ว ” : ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ก็เริ่มต้นมาจาก ครอบครัว นะครับ ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับลูก ลูกก็ดียาก อันนี้คือ และวิธีการแก้ปัญหาให้ได้แบบยั่งยืนจริงๆ แล้วก็ต้องไปแก้ที่ พ่อแม่ต้องมีคู่มือซึ่งผมให้ทางกระทรวงฯ ท�ำคู่มือ มันเหมือน ต้นเหตุคือ ครอบครัว ทุกอย่างต้องเริ่มที่ครอบครัว สังคมจะ วัคซีนของครอบครัวที่จะให้พ่อแม่ได้รู้ว่าลูกเกิดมามีความส�ำคัญ ดีได้เริ่มต้นที่ครอบครัว เขาเรียกว่าท�ำให้ครอบครัวมีความเข้ม ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบอย่างไร ต่อไปถึงจะเป็นวัยเด็กยังไง แข็งเป็นการฉีดวัคซีนที่ส�ำคัญของประเทศ ครอบครัวที่อบอุ่น วัยรุ่นยังไง เป็นขบวนการที่ต้องท�ำความเข้าใจแล้วก็สอนเป็น เข้มแข็งผมว่าสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง นโยบายผมเน้นการ ตัวอย่าง แล้วก็น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น ท�ำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ยกตัวอย่างคือจากกระบวนการ แนวทางปฏิบัติอย่างไร ถ้าพ่อแม่ฟุ้งเฟื้อไม่ท�ำบัญชีครัวเรือนไม่รู้ ทางสังคมที่ต้องท�ำให้ครอบครัวเข้าใจ เริ่มจากกระบวนการ จักการบริหารเงิน การใช้ของฟุ่มเฟือย ลูกต้องฟุ่มเฟือยแน่นอน เลี้ยงดูต่อเด็กที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ซึ่งปีที่แล้วเราเริ่มโครงการ ถ้าพ่อแม่รู้จักวิธีคิดประหยัด แม้สังคมจะเป็นยังไงก็ตาม แต่ ที่เรียกว่าเงินอุดหนุน 400 บาทต่อเดือนส�ำหรับครอบครัวที่ เมื่อกลับไปบ้านแล้วเห็นพ่อแม่ขยันหมั่นเพียร มีความประหยัด มี เ กณฑ์ ร ายได้ น ้ อ ยเพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต ร บุ ต รต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล รักกัน แน่นอนลูกโตขึ้นมาเป็นคนดีแน่นอนผมมีความเชื่อมั่น อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจากกระบวนการการเลี้ยงดูทางการ ครอบครัวของผม คุณแม่ผมท่านเป็น ครู พ่อเป็นพ่อค้าแม่เป็น แพทย์บอกว่าเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่มันสมองโตมาก ครู ก็มาจากกระบวนการเลี้ยงดูที่อบอุ่น อาหารครบ 5 หมู่ ท�ำให้ ที่สุด 80% ต้องกินอาหารครบ 5 หมู่ ขบวนการกระตุ้นต้องรับ เราได้รับสติปัญญาที่ดีแน่นอน การกระตุ้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความอบอุ่นเรื่องของนมแม่ เรื่องเกี่ยวกับการกอดสัมผัส อันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงต้องมี “คนพิ ก ารคื อ พลั ง ของสั ง คม ไม่ ใ ช่ ภ าระ” : และอีกเรื่องที่ส�ำคัญคือ ผู้พิการขณะนี้ประเทศไทย การบรูณาการร่วมกันกับทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง ศึกษา เพื่อให้ความรู้ด้านครอบครัว ด้านชุมชนและสังคมให้ เรามีคนพิการที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 1,700,000 คน แล้วใน มากๆ แก่ประชาชน เพื่อจะได้สร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง แล้ว จ�ำนวนนี้เป้าหมายของเราคือ “คนพิการคือพลังของสังคม ไม่ใช่ 31 issue 93 october 2015


ภาระอีกต่อไป” เขามีโอกาส มีศักยภาพ ที่จะออกมาเรียนหนังสือ ออกมาท�ำงาน เหมือนคนอื่น เป็นนโยบายที่ผมได้ด�ำเนิน การไปแล้ว รัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 800 บาท แล้วก็พยายามสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้น ปี ที่แล้วเราใช้งบประมาณกองทุนประมาณ 123 ล้ า นบาท ฝึ ก อบรมเพิ่ ม ขี ด ความ สามารถผู ้ พิ ก ารประมาณ 6,000 คน แล้วก็เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ตู้ภาษามือทั้งหมด 150 ตู้ ในการสื่อสาร แล้ ว ก็ อี ก โครงการหนึ่ ง คื อ โครงการที่ รณรงค์และท�ำความเข้าใจกับหน่วยงาน ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครฯ หน่วยงาน ทางด้านสาธารณสุข ด้านของไอซีทีต่างๆ เพื่อจะท�ำให้คนพิการสามารถด�ำเนินวิถี ชีวิตได้ด้วยตนเอง ออกจากบ้านไปต้อง ไม่เผชิญปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ปีนี้ท�ำ ที่ปากเกร็ดแล้วก็ที่อื่นอีก 80 แห่ง แล้วก็ เรื่องของรถ NGV ที่จัดหาโดยคมนาคม 3 พันกว่าคันที่เป็นชานต�่ำ ก็จะมาประมาณ เดือนกรกฏาคม อันนี้เป็นผู้พิการที่เรา มองว่าเป็นพลังสังคมมากกว่าภาระ ให้ เขามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันกับประชาชน ทั่วไป เพราะผู้พิการถ้าเราดึงศักยภาพเขา ขึ้นมาผมว่าเป็นคนเก่งของสังคมนะครับ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง วั ย เกษี ย ณท� ำ งาน ได้ : และอีกเรื่องที่ส�ำคัญต่ออนาคต คือ เรื่องของผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มีประมาณ 10 ล้านคน แล้วก็คาดการณ์ไว้อีก 13 ปี ข้างหน้าจะมีเพิ่มเป็นประมาณ 16 ล้าน คน เป็นสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญต่อไป แล้วโครงสร้างก็ควรจะเปลี่ยน ตอนนี้เรา เตรียมมาตรการที่จะรองรับ แต่ปัจจุบันนี้ เราพยายามให้ชุมชนเข้มแข็งดูแลตัวเอง ให้ได้ เราเน้นที่ศูนย์สุขภาพระดับอ�ำเภอ 7-8 เเห่ง เราเน้นที่ชมรมกิจกรรมเกี่ยว กับผู้สูงอายุทั่วประเทศ 27,000 ชมรม

เรามี ศู น ย์ ที่ พึ่ ง ต่ า งๆ เรื่ อ งของศู น ย์ เ ด็ ก ศู น ย์ เ ยาวชน หรื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ผมก็ ใ ห้ น โยบายว่ า ในการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นภู มิ ภ าคซึ่ ง มี ที่ ดิ น ก็ ต ้ อ งคิ ด -ท� ำ ให้ พึ่ ง ตั ว เองซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาด้ า นเกษตร อาหารกลางวั น เพื่ อ กิ น เพื่ อ อยู ่ ให้มีความเข้มแข็ง เราเน้นที่การฝึกอบรม อาสาสมัคร 8 หมื่นคนเพื่อจะมาดูแลผู้สูง อายุ นี่คือนโยบายในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุเราก็ดูเรื่อง ของการให้ผู้สูงอายุมาท�ำงานได้หลังอายุ 60 ปี เราก�ำลังพิจารณาว่าการรับราชการ การท�ำงานยังท�ำอยู่ถึง 65 หรือ 70 ปีไหม แต่หน่วยงานของรัฐ เช่น ตุลาการ ตอน นี้ก็มีผู้บริหารท�ำงานถึงอายุ 70 ก็มี ต้อง พิจารณาต่อไป การมีเงินออมหลังเกษียณ การลาออกมาแล้วก็จะท�ำให้ผู้สูงอายุได้ ท�ำงาน และมีเงินหลังเกษียณที่เพียงพอ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย คนจน : เรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นนโยบาย หลักของรัฐบาลครับ ให้ประชากรมีบ้าน อยู่อย่างมั่งคง จากตัวเลขเราพบว่ามีคน ที่มีครอบครัวทั้งประเทศมีประมาณ 25 ล้านครอบครัว มีบ้านอยู่แล้ว 19 ล้าน ครัวเรือน ยังขาดอยู่ 4.5 ล้านครัวเรือน ที่มีปัญหา ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีน โยบายเร่งรัดให้ กระทรวงพัฒนาสังคม 32 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่ง เราก็มาศึกษาว่าใน 4.5 ล้านครัวเรือนอยู่ ตรงไหน ก็ให้ท�ำการศึกษาความต้องการ เราก็โฟกัสที่ 2.7 ล้านครัวเรือนก่อน เรา ตั้งตัวเลขนี้เพื่อท�ำภายใน 10 ปี คือคนที่ มีรายได้น้อยมากประมาณ 7 แสนครัว เรือน แล้วก็คนที่มีขีดความสามารถใน การผ่อนช�ำระได้ประมาณ 2 ล้านครัว เรือน เราก�ำลังท�ำแผนเสนอไปในเร็วๆ นี้ วันนี้ก็มีเปิดบ้านยั่งยืน 239 โครงการ ประมาณ 13,000 หน่วยทั่วประเทศ ทั้ง ในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลประมาณ หมื่นกว่า อัตราประมาณ 3-5 แสน ตอน นี้คนไปจองประมาณหมื่นกว่าราย แล้ว ก็ ยั ง มี ที่ ดิ น แดงที่ ผ มก� ำ ลั ง ท� ำ เพื่ อ งานนี้ อีกประมาณ 22,000 หน่วย ในโครงการ 8 ปีข้างหน้า ที่ดินแดงมีโครงการทุบครับ แต่ ว่าค่อยๆ ทุบ แล้วคนในดินแดงก็มีสิทธิ์ ก่ อ น 6,000 ครอบครั ว คื อ ทุ บ แล้ ว ก็ สร้างใหม่ ย้ายเข้าอยู่ทีเดียว ประมาณ 36 ตึก ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ส�ำคัญอยู่


: ผมว่ า ถ้ า เราเจาะที่ บุ ค คล ถ้ า ทุ ก คนให้ ค วามส� ำ คั ญ ศึกษาจริงๆ อะไรคือความพอดี พอเพียง ความสมฐานะ ความ ประหยัด ความเรียบง่าย แล้วก็มีการน�ำมาจัดการตัวเองผมว่า ไม่มียากจนแน่นอน อยู่ไหนก็อยู่ได้หมดครับ ทฤษฎีนี้เป็นกระ บวนการที่ใช้ได้ทั้งส่วนตัว ครอบครัว ในการท�ำงานผมก็ใช้ตรงนี้ เพื่อดูแลลูกน้องให้มีหนึ่งวิธีคิดที่จะอยู่ได้ในสังคม ความประหยัด ความเรียบง่าย ความสมฐานะ ให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ใช้งบประมาณอย่างประหยัด พอเพียง มีธรรมาภิบาลในการ ด�ำเนินการ ผมว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้ได้ทั้งตัวเองและครอบครัว สังคม ชุมชน ถ้ามีความเข้าใจจริงๆ ครับ คนที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญานี้ ก็ จ ะดี กั บ ตั ว เอง ได้ พ บสิ่ ง ที่ ดี เรื่ อ งวิ ธี คิ ด เรื่ อ งความเรี ย บง่ า ย คื อ ไม่ ล� ำ บาก ปฏิ บั ติ แ ล้ ว มี แ ต่ ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งกั บ ตั ว เอง แล้ ว ก็ ห น่ ว ยงาน เป็ น หลั ก ประกั น ที่ มี ค วาม มั่ น คงแน่ น อน และก่อนจบการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรี พล ต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ท่านได้ยกแขนเสื้อให้ดูนาฬิกา เรือนเก่าที่ท่านใส่ประจ�ำ เป็นนาฬิกาที่ดูทนทานซึ่งราคาไม่สูง พร้อมกล่าวว่า “ดูนาฬิกาของผมสิ ถูกกว่าของคุณอีก แต่ดู เวลาได้เหมือนกัน” บิ๊กอู๋หัวเราะอย่างอารมณ์ดี.

แล้ว ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม ผมมองเห็นคนยากจนใน ชนบท ในเมือง ในสลัมอาชญากรรมต่างๆ การแข่งขันเราเห็นมา หมดครับ เราได้จับงานนี้เราก็เข้าใจว่าต้องท�ำไง ผมเป็นต�ำรวจ ตั้งแต่รากหญ้า เคยปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นกันดารมาก่อน แล้วก็มา อยู่นครบาลถึงรองผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล ด้านจราจร ด้าน ปราบปราม เคยไปอยู่ภาคใต้ 2 เที่ยว 3 ปีครึ่งครับประสบการณ์ ก็พอมีอยู่บ้าง เรื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ : เรื่องการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นเรื่องใหญ่ มากนะครับ ต้องบรูณาการหลายหน่วย มีทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม การบังคับใช้กฎหมาย การฟื้นฟูบ�ำบัด คือ ต้องบรูณาการหลายด้านมากครับ เรื่องของประมง เรือประมง ต่างๆ กระทรวงผมรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งมีท่านนายก เป็นประธาน แต่ในส่วนของการขับเคลื่อนนี้มีแยกส่วนเป็น 5 ส่วน ผมเป็นประธานด้านสตรีและเด็ก และการค้ามนุษย์ มี มาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน รวมถึงการปราบปรามพื้นที่ ในเมือง การคัดแยก เรื่องของล่าม ผมดูแลเรื่องนี้ครับ และในช่วงสุดท้ายของการสนทนาในวันนี้ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้ ฝากข้อคิดแก่ผู้อ่านเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 33

issue 93 october 2015


เรื่องเล่าจากครอบครัว 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรื่ อ งเล่ า ....เยาวชน

วามสุ ข ที่ ใ ครๆ หลายๆ คน อาจมองข้ า มมั น ไปหรื อ อาจ จะลืมมันไปแล้ว นั่นคือการที่ ได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลูก ความสุขที่ใครๆ หลายคนอาจไม่เข้าใจ หากไม่สูญเสียมันไป หนูเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอ กับการที่พ่อแม่ทะเลาะกันตั้งแต่เด็ก หนูได้แต่ เห็น ได้แต่ฟัง แต่หนูไม่สามารถท�ำอะไรหรือแก้ไข อะไรได้เลย จนในที่สุดพ่อกับแม่ก็ต้องเลิกราและ แยกจากกันไป ถ้าถามหนูว่าหนูรู้สึกอย่างไร หนู ก็คงตอบได้อย่างเดียวว่าหนูเสียใจ แต่หนูว่ามัน ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะถ้าขืนยังอยู่ด้วยกันและ ทะเลาะกั น หนู ก็ ค งจะทนไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น หนู เลยยอมให้แม่ไปอยู่กับยาย และหนูก็อาศัยอยู่ กั บ พ่ อ พ่ อ พยายามท� ำ ทุ ก อย่ า งไม่ ใ ห้ ห นู รู ้ สึ ก ขาดหาย เลี้ยงดูหนูอย่างดีมาโดยตลอด อยากท�ำ อะไรก็สนับสนุนทุกอย่าง เมื่ อ เวลาผ่ า นไปหนู ไ ด้ รู ้ ค วามจริ ง บาง อย่างว่าพ่อหนูเคยมีคู่หมั้นมาก่อน ทั้งสวยและ รวยมากด้วย แต่พอพ่อรู้ว่าแม่มีหนูพ่อก็ตัดสิน ใจมาอยู่กับแม่ ท�ำให้ครอบครัวฝั่งพ่อไม่พอใจ สักเท่าไหร่ พ่อคงเสียใจเป็นอย่างมากที่เลือกแม่ แต่แม่ก็กลับท�ำให้พ่อเสียใจ หนูว่าถึงแม่จะท�ำให้ พ่อเสียใจแต่ในใจลึกๆ หนูเชื่อว่าท่านก็ยังรักแม่ อยู่ และก็คงจะรักหนูมากๆ เช่นกัน หลายๆ สิ่ง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหนู ท�ำให้หนูรักพ่อมาก แต่ อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกต่อท่านสักเท่าไหร่ ใครๆ หลายคนอาจคิดว่าหนูจะกลายเป็นเด็กมี ปัญหา เพราะเจอเหตุการณ์ที่อาจถือว่าแย่ที่สุด ในชีวิต แต่หนูไม่คิดอย่างนั้น หนูคิดว่าทุกๆ สิ่ง เกิดขึ้นเพราะมีเหตุผลของมัน พ่อกับแม่ของหนู ก็คงจะมีเหตุผลของท่านเช่นกัน

35 issue 93 october 2015

สิ่ ง ที่ ห นู ท� ำ ได้ คื อ ท� ำ หน้ า ที่ ข องหนู ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ให้ทั้งพ่อและแม่เสียใจ และหนู ก็ท�ำให้ทุกๆ คนเห็นว่าหนูไม่ใช่เด็กมีปัญหา ปัจจุบัน หนู เ รี ย นอยู ่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสตรี นนทบุรี ที่ใครๆ ก็รู้จักเพราะช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรี ย น และได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น แกนน� ำ จิ ต อาสาของ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ท�ำให้หนูได้พบกับเพื่อนต่าง โรงเรียนมากมายและมาเติมเต็มความอบอุ่นที่ขาด หายของหนู หนูรู้สึกสนุกและมีความสุขมากที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม หนูดีใจที่พ่อภูมิใจในตัว หนูมาก และหนูต้องขอขอบคุณท่านมากที่เลี้ยงหนูให้ เติบโตมาเป็นคนดีของสังคมได้ถึงทุกวันนี้ ครอบครัวคือความสุขที่มีค่ามากที่สุด ถึงแม้ ครอบครัวนั้นจะไม่สมบูรณ์แต่หนูเชื่อว่าครอบครัว นั้นก็สามารถท�ำให้หนูมีความสุขได้ หากใครที่ก�ำลัง ท้อกับปัญหาครอบครัว ปัญหาชีวิตหรือปัญหาอะไร ก็ตาม หนูอยากจะบอกไว้ว่า ปัญหาทุกปัญหาย่อมมี ทางออก ถ้าเรารู้จักวิธีรับมือและแก้ปัญหา เพราะทุก อย่างมันมีเหตุและผลที่เกิดขึ้น จงสู้กับปัญหาและคุณ จะพบกับทางออก นางสาวไพลิ น หลิ ม ศิ ริ ว งษ์ (ก้ า นตอง) โรงเรี ย นสตรี น นทบุ รี


ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนของ “สิ่งดีๆ”ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ“สิ่งเหล่านั้น” ที่มา : http://www.thaiquip.com

36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


37 issue 93 october 2015


38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


39 issue 93 october 2015


40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“คมนาคมสะดวก มีน�้ำตลอดปี เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สาธารณสุข รักษาสิ่ง แวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

สภาพแวดล้อม

เมื่อครั้งที่ผืนดินยังรกร้าง ปกคลุมไปด้วยป่าไผ่และไม้ยืนต้น แม้ว่าจะมีการเดินทาง ด้วยเท้าอันแสนยากล�ำบากตามแบบชีวิตดั้งเดิม แต่ผู้คนยังมีรอยยิ้มกับความพออยู่พอกิน ภาย ใต้ความมีน�้ำใจและสมานสามัคคี ผืนดินนี้คือที่ตั้งของต�ำบลสีบัวทอง แต่ด้วยกระแสแห่งยุค โลกาภิวัตน์ ที่น�ำความเจริญ ความสะดวกสบายเข้ามาพร้อมๆ กับการเอารัดเอาเปรียบ ด้วย แนวคิดที่เปลี่ยนไปความเป็นอยู่แบบพออยู่พอกินจึงค่อยๆ เลือนหาย ทว่าด้วยความเข้มแข็ง ของชุมชนบางกลุ่ม ที่พยายามยืนหยัดด้วยการพึ่งตนเอง จึงเป็นแรงผลักดันสู่การพัฒนา เพื่อ ฟื้นฟูชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลสีบัวทองตั้งอยู่ในอ�ำเภอแสวงหา ห่างจากจังหวัดอ่างทอง 12 กิโลเมตร แบ่งการ ปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนประชากรประมาณ 6,900 คน มีเนื้อที่ต�ำบลประมาณ 42.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,263 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน เดิมเป็น ป่าไผ่และป่าละเมาะ ไม่มีภูเขาไม่มีป่าไม้และแร่ธาตุส�ำคัญ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ อาหารพืช จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชโดยเฉพาะข้าว ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ คือ อาชีพท�ำนา สามารถท�ำนาได้ทั้ง นาปีและนาปรัง และมีการท�ำไร่อ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอาชีพที่นิยมรองลงมา ได้แก่ อาชีพท�ำสวน ต�ำบลสีบัวทองเป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน�้ำและระบบชลประทาน ท�ำให้มีการปลูก พืชตลอดปี ทุกฤดูกาล สามารถผลิตข้าวได้ปีละหลายครั้ง และมีคลองสีบัวทอง เป็นแหล่งน�้ำ ธรรมชาติไว้ใช้ในการเกษตรกรรม ชุมชนชาวบ้านสีบัวทองมีอดีตอันยาวนานมาแต่โบราณเป็น แหล่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง

41 issue 93 october 2015


ความเป็นมา

จากต�ำบลที่ร่มรื่นไปด้วยป่าไผ่ มีอาชีพหลัก คือการหาของป่ามาขาย พบกับจุดพลิกผันเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวสีบัวทองจนสามารถแบ่งเป็นยุคของการพัฒนาต�ำบล ได้ดังนี้

พัฒนาต�ำบล

กระทั่งในปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านจับจองพื้นที่ท�ำกิน และ มีการท�ำนากันมากขึ้น ต้นไม้มักใช้เป็นเครื่องหมายของเขตแดน เพราะที่ดินยังไม่มีโฉนดต่อมาเริ่มมีโรงน�้ำตาลจังหวัดสุพรรณบุรี มากว้านซื้อที่ดิน จากเดิมที่ดินนั้นชาวบ้านจับจองไว้สมัยปู่ย่า เมื่อขัดสน จึงขายที่ดินให้โรงงานน�้ำตาลจ�ำนวนมากที่ดินเปลี่ยน มือ และเกิดการหักร้างถางพงกันขนานใหญ่ แปลงที่ดินเดิมของ ชาวบ้านให้กลายเป็นไร่อ้อยของโรงงาน และให้ชาวบ้านเช้าที่ ปลูกอ้อยส่งโรงงาน ต่อมาเป็นปี พ.ศ.2515 ถนนสายหลักของ ต�ำบลเริ่มมีปรับปรุง มีการถมถนนเติมลูกรังบ้างแล้วแต่ยังไม่มี ไฟฟ้าใช้ มีสุขศาลา ชาวบ้านก็ยังมีการท�ำอ่อยจ�ำนวนมาก และ

พ.ศ. 2506 – 2515

ยุ คแรกเริ่มชุ มชนและการจับจองพื้นที่ท�ำกิน

พื้นที่เดิมของต�ำบลมีสภาพเป็นป่าไผ่และไม้ยืนต้นค่อน ข้างเยอะ มียางนาต้นใหญ่ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ชาวบ้านท�ำนาปี ละครั้ง และพื้นที่ท�ำนามีไม่มากนัก ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพหา ของป่า ตัดไม้ ตัดไม้ไผ่ หาหน่อไม้เผา เส้นทางในการเดินทางยัง ไม่สะดวกชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินเท้าเป็นหลัก การค้าขาย ใช้ การแลกเปลี่ยนสิ่งของแทนการซื้อขาย เมื่อเจ็บป่วยจะใช้วิธีการ รักษาโดยหมอพื้นบ้าน ไฟฟ้าก็ยังไม่มี 42

IS AM ARE www.ariyaplus.com


มีการท�ำนาบางส่วนเป็นการท�ำนาปี การท�ำนาไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องฉีดยา มีความสัมพันธ์ในชุมชนด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดความรักใคร่สามัคคี พ.ศ. 2516 – 2539

ยุ คแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มเข้าสู่การพัฒนา

หมู่บ้านเริ่มมีไฟฟ้าใช้ วัวควายเริ่มหายไปมีรถตีดิน มีการขุดคลอง มากขึ้น เริ่มมีการท�ำนาปรังพร้อมกับมีการส่งเสริมส่งเสริมการปลูกข้าว พันธ์ กข.1 แทนข้าวพันธ์พื้นเมือง การท�ำนาเริ่ม ใส่ยา ใส่ปุ๋ย ฉีดยาฆ่า แมลง พอข้าวแก่ก็เก็บเกี่ยว ได้ข้าวเปลือกส่งไปโรงสี ต่อรองราคาไม่ได้ ท�ำให้ชาวนาขายข้าวเปลือกราคาถูกๆ แล้วต้องมาซื้อข้าวสารราคาแพง การเอาแรงลงแขกเกี่ยวข้าวเริ่มหายไป จนในปี พ.ศ.2525 รูปแบบวิถี ชีวิตของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่ออาชีพ และสิ่ง แวดล้อม การหาของป่าเริ่มหมดไป สัตว์ป่าเริ่มหาย มีสหกรณ์เข้ามาตั้งใน ต�ำบล มีการรวมกลุ่มเพื่อกูเงิน หนี้สินจึงเกิดขึ้น พ.ศ. 2540 – 2545

ยุ คพัฒนาชุ มชน

หลังจากเกิดวิกฤติทางการเงินปี พ.ศ.2540 เริ่มมีโรงงานจากญี่ปุ่น เข้ามาตั้งบริเวณใกล้เคียงท�ำให้คนหนุ่มสาวออกไปท�ำงานโรงงาน ชาวบ้าน มีอาชีพหลากหลาย มีการปลูกผัก น�ำไปขายตลาดไทและมีการท�ำสวน ปลูก

43 issue 93 october 2015


เนื่องและการติดตามผลงาน จึงมีบางกลุ่มที่สามารถขับเคลื่อน งานไปได้และบางกลุ่มก็ล้มเหลว อีกทั้งแผนการฯ ที่ท�ำแบบปี ต่อปี บางปีส่งเสริมเรื่องนี้แต่ปีถัดไปส่งเสริมอีกเรื่องหนึ่ง จึงไม่ สามารถน�ำมาเชื่อมร้อยกันได้

มะม่วง เมื่อรัฐมีนโยบายในการสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2545 จึงพบว่า ในช่วงที่ผ่านมา ชุมชนมีการพัฒนา ตนเองจากการส่งเสริมโดยกรมพัฒนาชุมชน มีการจัดกลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิต เกิดการออมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบ อาชีพ มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีอาสารวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ หลาก หลาย เช่นกลุ่มท�ำนากลุ่มท�ำไร่อ้อย กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี้ยงปลา ในกระชังกลุ่มพวงมาลัย

ทุนต�ำบล

จากปัญหาต่างๆ ที่มักมาพร้อมกับความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจการขายที่ดิน การรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาทางการเกษตร ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนใน ชุมชน จึงท�ำให้เกิดความพยายามหาทางแก้ไขของชุมชน ร่วม กับผู้น�ำทางการ ซึ่งต�ำบลสีบังทองเป็นต�ำบลที่มีศักยภาพด้าน แกนน�ำ มีผู้น�ำเข้มแข็งทั้งผู้น�ำท้องถิ่น และผู้น�ำท้องที่ดูแลช่วย เหลือลูกบ้านในต�ำบลเป็นอย่างดีและไม่มีความขัดแย้งทางการ เมืองท้องถิ่นและท้องที่ มีเครือข่ายประชาชนและผู้น�ำธรรมชาติ ที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชนร่วมกับผู้น�ำท้อง ถิ่นและท้องที่อย่างเข้มแข็งจึงกลายเป็นทุนอาสาสมัครและทุน ปัญญา/จิตใจ ที่มีอยู่เดิมของในชุมชน รวมไปถึงการที่ต�ำบลสีบัว

พ.ศ. 2550 – 2551

ยุ คชุ มชนโลกาภิวัตน์...ที่มาของปั ญหา

หลังจากการที่ชุมชนมีการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัต น์ วิถีความเป็นชนบทเริ่มถูกวิธีแบบคนเมืองเข้ามาแทนที่ มีการ แข่งขันกันสูงทั้งด้านการประกอบอาชีพ การเมือง สภาพปัญหา ยาเสพติดที่เข้ามาคุกคามคนในพื้นที่ การรวมกลุ่มของคนใน ต�ำบลสีบัวทองเปลี่ยนเป็นลักษณะเฉพาะกิจขาดความต่อเนื่อง การรวมกลุ่มจากการส่งเสริมของหน่วยงานราชการที่เข้ามาร่วม จัดตั้งกลุ่มต่างๆ ไว้นั้นมีการด�ำเนินงานเป็นช่วงๆ ขาดความต่อ

44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทองได้เคยร่วมงานกับหน่วยงานราชการที่เข้ามาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ให้ด�ำเนินกิจกรรมภายในต�ำบล ท�ำให้เกิดองค์ความ รู้เพิ่มหลากหลาย เช่นเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม อาชีพ โรงสีข้าวชุมชนใน 5 หมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มฌาปนกิจ หมู่บ้านน�ำ ไปสู่การเกิดปราชญ์ ผู้รู้ในด้านต่างๆ ของชุมชน

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

การเข้าร่วมของต�ำบลสีบัวทองในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบลวิถี พอเพียง เริ่มด�ำเนินการในระยะที่ 3 ประมาณต้นปี พ.ศ. 2552 โดยส่วนหนึ่งชุมชน มีทุนเดิมได้เคยด�ำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ จึงเริ่มน�ำ ความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้าน การลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือนที่สามารถลดได้จริง และการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก การน�ำ บัญชีครัวเรือนมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยมีครัวเรือนพอเพียง อาสาต้นแบบท�ำบัญชีครัวเรือนเป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้คนอื่นๆ ใน ต�ำบลจะได้ท�ำตาม นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงชื่อโครงการฯ ค�ำว่า “รักษ์ป่า” คือ การที่ชุมชน ต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเกื้อกูลกันและกันเกื้อกูลต่อทุกสรรพชีวิตของ ชุมชนอย่างครบวงจรเกิดความยั่งยืน ค�ำว่าการ “สร้างคน” คือการท�ำให้ชุมชนเกิด ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้เกิดความพออยู่พอกิน พอใช้ พอ ประมาณ จากอดีตที่คนในชุมชนยังสามารถพึ่งตนเองได้ดีมาก แต่พอมีการพัฒนา กลับดูเหมือนทันสมัยแต่ไม่เจริญจริง ชาวบ้านมีหนี้สินมาก มีความล�ำบาก การเข้า ร่วมโครงการฯ จึงเป็นการช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี การพึ่งพาตนเองมากขึ้นกว่าเดิม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิด ขึ้นอย่างดี เกิดความพอเพียงได้จริง

45 issue 93 october 2015


46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กลไกลการขับเคลื่อน

ก่อนการเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียงต�ำบลสีบัวทองมีคณะ กรรมการหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน อยู่ก่อน แล้วจึงท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มแกนน�ำขึ้น คณะท�ำงานเหล่านี้เป็นผู้ที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้น�ำ ทางการกล้าพูดกล้าคิดกล้าท�ำ จึงท�ำให้ชาวบ้านไว้ใจ ให้เป็นตัวแทนของต�ำบลในการเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ก�ำกับดูแลแผนงานให้ด�ำเนินงานแล้ว เสร็จตามเวลาที่ก�ำหนด และตรวจสอบการท�ำงานที่ด�ำเนินงานแล้วว่าประสบผลส�ำเร็จหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น เป็นผู้คิด งานเชิงยุทธศาสตร์ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด โดยรูปแบบของ คณะกรรมการโครงการฯ มีโครงสร้างการท�ำงานที่ชัดเจนใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยแบ่ง เป็นผู้น�ำหมู่บ้านดูแลเป็นรายหมู่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ขยายงานสู่หมู่บ้าน

47 issue 93 october 2015


7 ข้อเสนอแนะ “ปฏิรูประบบราชการ” โดยคณะท�ำงานเตรียมการปฏิรูประบบราชการ เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ 48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Share Story

“ผมไปโอนเรื่ อ งบ้ า น การ ต้ อ นรั บ ของข้ า ราชการในเวลา 4 โมง เย็น ณ วันนั้นเหมือนไม่ค่อยอยากต้อนรับ เท่าไร ผมเดินเข้าไปเขาก็ยกมือดูนาฬิกา เป็ น สั ญ ญาณบอกว่าคุณมาเย็น แล้ว นะ พอเข้ า ไปติ ด ต่ อ ก็ ส ่ ง ไปช่ อ งโน้ น ส่ ง ไป ช่องนี้ ส่งไปเรื่อยเปื่อย แล้วสุดท้ายก็กลับ ไปช่ อ งเดิ ม แล้ ว ก็ ข อหลั ก ฐานเอกสาร มากมาย บอกว่าท�ำไมเจ้าบ้านไม่มา ผม บอกว่าเจ้าบ้านมอบฉันทะไว้เรียบร้อย แล้ ว เจ้ า บ้ า นคื อ ภรรยาผม เขาขอดู ทะเบี ย นสมรสผม แต่ ใ นระเบี ย บไม่ ไ ด้ บอกว่าต้องมีทะเบียนสมรส ผมก็พูดมี อารมณ์ ห น่อยว่า ไปไหนไม่ค่อยได้พก ทะเบียนสมรส พกแต่ทะเบียนหย่า เขา ถามว่ามีการปลอมลายเซ็นกันรึเปล่า ผม บอกว่าถ้ามีการปลอมลายเซ็นคุณก็แจ้ง ความด�ำเนินคดีกับผม นี่คือการบริการ ของราชการที่ มั น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงได้ แล้ว” นายอภิ นั น ท์ จั น ทรั ง ษี อธิ บ ดี กรมประชาสั ม พั น ธ์ กล่ า วเปิ ด งาน “สื่อมวลชนปฏิรูประบบราชการ” เมื่อ วันที่ 10 ส.ค.58 ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ด้ ว ยประสบการณ์ ก ารติ ด ต่ อ ราชการที่ พบเจอกับตนเองในสมัยยังด�ำรงต�ำแหน่ง นายอ�ำเภอ “ผมเลยบอกว่าถ้าท�ำให้ไม่ได้ ช่วยบันทึกให้ผมหน่อยว่าท�ำไม่ได้เพราะ อะไร สุดท้ายเขาก็บอกเห็นหน้าตาดีนะ จะให้บริการ” น า ย อ ภิ นั น ท ์ ย ก อี ก ห นึ่ ง เหตุการณ์ที่ท�ำให้ตนถึงกับ “ปรอทแตก” เมื่ อ ไปติ ด ต่ อ ราชการที่ โรงพยาบาลรั ฐ แห่งหนึ่งแต่จ�ำบ้านเลขที่บ้านพักราชการ

ไม่ได้ ตนจึงบอกตามตรงว่าเป็นบ้านพัก ราชการส่วนไหน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ ถามกลับเชิงกระแนะกระแหนว่า ตนจ�ำ วันเดือนปีเกิดตัวเองได้หรือเปล่า ค�ำตอบ ที่เจ้าหน้าที่ได้รับก็คือ “ถ้าผมจ�ำวันเดือน ปีเกิดตัวเองไม่ได้ ผมไม่มาโรงพยาบาลนี้ หรอก ผมไปโรงพยาบาลบ้าแล้ว” ภ า ย ใ น ง า น อ ธิ บ ดี ก ร ม ประชาสั ม พั น ธ์ กล่ า วว่ า สิ่ ง ที่ ต นบอก เล่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่พบเจอ ในขณะที่ ช าวบ้ า นทั่ ว ไปต้ อ งชิ น ชากั บ การบริการ และโครงสร้างที่ซ�้ำซ้อนทั้ง ในด้ า นภารกิ จ บทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ ท�ำให้ไม่คล่องตัว ขาดความยืดหยุ่น ไม่

สามารถตอบสนองและรองรับกับความ สลับซับซ้อน ขณะที่กฎระเบียบ กลไก ตลอดจนวิธีการท�ำงานต่างๆ ค่อนข้างล้า สมัยเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจ ท�ำให้ไม่ตอบ สนองความต้องการหรือพยายามสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ประชาชน นอกจาก นี้ยังมีปัญหาการทุจริตอีกมากมาย พร้อม ตั้งค�ำถามถึงระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยควร จะเปลี่ยนปรับปรุงหรือไม่ ทั้ ง นี้ คณะท� ำ งานเตรี ย มการ ปฏิรูประบบราชการ ได้ประมวลผลสรุป ของกรอบความคิดเห็นร่วมที่ได้รับออก มาเป็น “ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปฏิรูป ระบบราชการ” ทั้งสิ้น 7 วิธี คือ

ผมไปโอนเรื่ อ งบ้ า น การต้ อ นรั บ ของข้ า ราชการในเวลา 4 โมงเย็ น ณ วั น นั้ น เหมื อ นไม่ ค ่ อ ยอยากต้ อ นรั บ เท่ า ไหร่ ผมเดิ น เข้ า ไปเขาก็ ยกมื อ ดู น าฬิ ก า เป็ น สั ญ ญาณบอกว่ า คุ ณ มาเย็ น แล้ ว นะ พอเข้ า ไป ติ ด ต่ อ ก็ ส ่ ง ไปช่ อ งโน้ น ส่ ง ไปช่ อ งนี้ ส่ ง ไปเรื่ อ ยเปื ่ อ ย แล้ ว สุ ด ท้ า ยก็ กลั บ ไปช่ อ งเดิ ม

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 49 issue 93 october 2015


1.ทบทวนบทบาท ภารกิจ และอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐ และองค์กรต่างๆ ของรัฐ – ให้ท�ำหน้าที่หรือภารกิจที่แท้จริง เท่านั้น ลดภาระความรับผิดชอบในงานที่ไม่จ�ำเป็น การทบทวน นี้ มีแนวทางเพื่อปรับลดขนาดขององค์กร เพิ่มความคล่องแคล่ว ในการท�ำงาน ให้ภาครัฐตอบสนองความต้องการที่จ�ำเป็นของ ประชาชนได้แท้จริง 2.ปรั บ ระบบและกลไกการบริหารงานให้มีลั ก ษณะ เป็นกลุ่มภารกิจ – รวมภารกิจที่สัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้อยู่ ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน โดยแยกออกเป็นด้านๆ เพื่อรวม ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลดความซ�้ำซ้อนของงาน เพิ่ม เอกภาพในการตัดสินใจและประสิทธิภาพในการท�ำงาน ทั้งช่วย ปรับองค์กรให้เล็กลงอย่างสมดุล 3.ก� ำ หนดให้ มี ม าตรการการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย/ ยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพชัดเจน – แนวคิด ส� ำ คั ญ คื อ ใช้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายแบบวาระส� ำ คั ญ ที่ มี การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้อยู่ภายใต้วาระ/กลุ่มภารกิจเดียวกัน พร้อมน�ำ เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ติดตามประเมินผลอย่าง เป็นรูปธรรม วัดผลส�ำเร็จได้อย่างชัดเจน 4.พัฒนาและขยายผลการใช้ระบบงบประมาณแบบ ปรับปรุงมาตรการและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นผลงานให้ครอบคลุม – ทุกหน่วยงานของภาครัฐ ท�ำการ รวมทั้งเพิ่มขอบเขตให้ครอบคลุมระบบรายงานค่าใช้จ่ายการ ด�ำเนินงานของภาครัฐ ที่ต้องการแสดงถึงค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน การทั้งสิ้นของรัฐบาล 5.พั ฒ นาให้ เ กิ ด ระบบสารสนเทศกลางภาครั ฐ ที่ ทั น สมัย มีประสิทธิภาพ และใช้การได้จริง – เพื่อให้ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนของไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติในยุค สารสนเทศ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐมีการเชื่อมโยง และใช้ข้อมูลระหว่างกันอย่างบูรณาการ รวมทั้งต้องให้หน่วย งานภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่าง สะดวก 6.ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานบริ ก ารสาธารณะของ ภาครัฐ – สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและภาค ธุรกิจโดยพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ให้สะดวก ทันสมัย คล่องแคล่ว และรวดเร็ว ให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค ธุรกิจ ได้มีการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ร่วมกันอย่างแท้จริง และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ภาครัฐให้เหมาะสม 7.พิ จ ารณาออกกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ระบบนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง – ให้ มีร ะบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การแต่ ง ตั้ งนัก บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ สามารถบังคับใช้ได้จริง เพื่อ 50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ให้แยกต่างหากจากระบบบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป ทั้งในเรื่อง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนต�ำแหน่ง ย้าย โอน การ ก�ำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความ เหมาะสม สามารถได้ผู้มีความรู้จริงมาปฏิบัติงาน ทั้งป้องกันการ แทรกแซงจากผู้มีอ�ำนาจและฝ่ายการเมือง ด้านพลตรี นภดล แสงพลสิทธิ์ คณะท�ำงานเตรียมการ ปฏิรูประบบราชการเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ส�ำนักปลัด กระทรวงกลาโหม ขึ้นกล่าวบนเวทีในหัวข้อสัมมนา “ปฏิรูป ระบบราชการ” ว่า ปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับระบบราชการที่ท�ำให้ ต้องมีการปฏิรูปในครั้งนี้ ได้แก่ ขนาดของระบบราชการที่มี ขนาดใหญ่ โครงสร้างซ�้ำซ้อนทั้งในด้านภารกิจ บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ ท�ำให้ไม่คล่องตัว ขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถตอบ สนองความสลับซับซ้อนของการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันและ อนาคต ขณะที่กฎระบบ กลไก ตลอดถึงวิธีการท�ำงานต่างๆ ก็ ค่อนข้างล้าสมัย “ระบบราชการไทยยังมีปัญหาที่ส�ำคัญมากอีกประการ หนึ่ ง เรื่ อ งทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ เนื่ อ งจากการท� ำ งานของ ระบบราชการมีลักษณะผูกขาด และพฤติกรรมการท�ำงานของ

นภดล แสงพลสิทธิ์ คณะท�ำงานเตรียมการปฏิรูประบบ ราชการเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ข้ า ราชการเองยั ง คงความเป็ น เจ้ า ขุ น มู ล นาย เล่ น พรรคเล่ น พวก เปิดโอกาสให้มีอภิสิทธิ์ชน เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐร่วมกับเอกชนและนักการเมืองกระท�ำการทุจริตคอรัปชั่น จนกลายเป็นปัญหาวิกฤตศรัทธาที่สังคมมีต่อระบบราชการและ ข้าราชการในปัจจุบัน” พลตรี นภดลกล่าว

51 issue 93 october 2015


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนาสู่ “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future)

นายเสริ ม สกุ ล คล้ า ยแก้ ว ผู ้ ว ่ า การการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ PEA เป็ น ประธานในงานแถลงข่ า ว เนื่ อ งในโอกาส การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค ครบรอบ 55 ปี พร้ อ มก้ า วสู ่ ก ารพั ฒ นาเป็ น “Super PEA” เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ พั ฒ นาระบบไฟฟ้ า ส� ำ หรั บ เมื อ งใหญ่ แ ละ อุ ต สาหกรรม รวมถึ ง พื้ น ที่ ส� ำ คั ญ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มั่ น คง ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม อีกทั้งยกระดับงานบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยนโยบายการบริหารและพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ (4S-12 Strategies) ได้แก่ Strengthening เสริมความมั่นคง Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ Smart มุ่งสู่ความ ทันสมัย และ Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ รวมเป็น 12 กลยุทธ์ ณ ห้องประชุมคณะ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 23 อาคาร LED ส�ำนักงาน ใหญ่ PEA กรุงเทพฯ 52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ส�ำหรับผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 PEA มีรายได้รวมประมาณ 230,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย รวม ประมาณ 222,000 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิประมาณ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีก�ำไรสุทธิรวมตลอดทั้งปี 2558 ประมาณ 16,000 ล้านบาท ในด้านการให้บริการระบบจ�ำหน่ายกระแส ไฟฟ้า PEA ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรทั่วประเทศ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ) ไปแล้ว ทั้งหมด 76,138 หมู่บ้าน จ่ายไฟแล้วจ�ำนวน 76,121 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจ�ำนวนหมู่บ้าน และร้อยละ 99.63 ของจ�ำนวนครัวเรือนทั่วประเทศ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ) โดยมี เ ป้ า หมายครอบคลุ ม ทุกครัวเรือนภายในเดือนปี 2558 และมีส�ำนักงานให้บริการรวม กว่า 900 แห่งทั่วประเทศ จ�ำนวนสถานีไฟฟ้า 533 แห่ง ระบบ จ�ำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 300,000 วงจร-กิโลเมตร และมี พนักงานให้บริการ 28,000 คน ซึ่งมีความต้องการใช้ก�ำลังไฟฟ้า สูงสุดรวม 18,000 เมกะวัตต์ และมีศูนย์สั่งการจ่ายไฟ 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ มีอยู่ประมาณ 18 ล้านราย

อีกทั้ง PEA ได้ด�ำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ โครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส โครงการ PEA Smart grid Roadmap หรือ แผนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่มีระยะเวลาด�ำเนินงาน 15 ปี การด�ำเนินงานก่อสร้างระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับ ทุกครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครบ 100% โครงการพัฒนา ระบบไฟฟ้าในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก วงเงินลงทุน 3,140 ล้านบาท การส่งเสริมพลังงานทดแทน ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การอ�ำนวยความสะดวก และรวดเร็วในงานบริการให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการ พัฒนาปรับปรุงส�ำนักงานการไฟฟ้าหรือ PEA office ให้เป็น Smart office เปิดส�ำนักงาน PEA Shop, PEA Mobile Shop และได้น�ำนวัตกรรม PEA One Touch Service มาใช้งาน ณ จุดบริการทั่วประเทศ โครงการผลิตไฟฟ้าจากการก�ำจัดขยะ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และงานด้าน CSR ได้แก่ โครงการ PEA รักษ์น�้ำ สร้างฝาย การจัดระเบียบสายสื่อสาร โครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการปะการังเทียม โครงการเปลี่ยน 53 issue 93 october 2015


หลอดไฟเป็นหลอด LED ให้กับเรือประมงและโบราณสถาน รวมถึงการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ในไฟถนน เป็นต้น นอกจากนี้ PEA ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ นวัตกรรม ความปลอดภัยในการท�ำงาน กิจกรรม CSR Day จ�ำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP และ จัดการแข่งขันกีฬา PEA มินิมาราธอน ซึ่งจะจัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 27 กันยายนนี้ ทั้งหมด ที่กล่าวมาเป็นผลงานความภาคภูมิใจของบุคลากร PEA ทุกคน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ พร้อม ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น�ำพา PEA สู่การเป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการให้บริการพลังงาน ไฟฟ้า และก้าวไปสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)”

การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค Provincial Electricity Authority Information Service Center : www.pea.co.th/peainfo 1129 PEA Call Center

54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Knowledge makes humble ; Ignorance makes proud. ความรู้ สอนให้ถ่อมตน แต่ความโง่เขลา สอนให้เย่อหยิ่ง ที่ ม า : http://www.thaiquip.com

55 issue 93 october 2015


ลอดช่องไทย ท�ำกินได้ ท�ำขายดี พบกั บ สู ต รขนมหวานคลายร้ อ นแบบไทย ๆ นั่ น ก็ คื อ สู ต รการท� ำ ลอดช่ อ ง ขนมหวานเส้ น สี เ ขี ย วกั บ น�้ ำ กะทิ สุ ด อร่ อ ย ใครได้ ลิ้ ม ลองก็ ต ่ า งติ ด อกติ ด ใจ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจจะท� ำ ขายเป็ น อาชี พ เสริ ม สร้ า งรายได้ ก็ ท� ำ ตามสู ต รนี้ ไ ด้ เ ลยค่ ะ 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Eat Am Are

ส่ ว นผสมตั ว น�้ ำ กะทิ • หัวกะทิ 500 มล. • น�้ำตาลปี๊บ 500 กรัม • เกลือ1/2 ช้อนชา • เทียนส�ำหรับอบน�้ำกะทิ

วิ ธี ก ารท� ำ ลอดช่ อ งแบบไทยๆ **วิธีการท�ำน�้ำปูนใส ปูน 15 กรัมต่อน�้ำ 3 ลิตร แช่ไว้ ประมาณ 1 อาทิตย์ แต่ตักมาใช้เพียงแค่ 2 ลิตร** 1. เตรียมมะพร้าวแก่ประมาณ 1 – 2 ลูก มาผ่าครึ่ง 2. จากนั้นน�ำที่ผ่ามาขูด 3. แล้วน�ำมะพร้าวไปนึ่งซักประมาณ 15 นาที 4. จากนั้นน�ำมะพร้าวไปเข้าเครื่องปั่น เติมน�้ำอุ่นเล็ก น้อย แล้วปั่นได้ 5. เสร็จแล้วน�ำมาเทใส่ผ้ากรองเพื่อกรองกากออก 6. แล้วก็บีบให้น�้ำกะทิออกมา 7. เมื่อเราได้น�้ำกะทิมาแล้ว เปิดไฟอุ่น ๆ เทกะทิลงหม้อ ตามด้วยน�้ำตาลปิ๊บและเกลือลงไป 8. คนให้น�้ำตาลละลายและเข้ากันกับกะทิ เมื่อน�้ำกะทิ เย็นน�ำไปกรองอีกครั้งหนึ่ง 9. จากนั้นน�ำไปอบควันเทียนเพื่อเพิ่มความหอมให้แก่ น�้ำกะทิ เสร็จแล้วพักไว้ 10. ได้เวลาท�ำตัวลอดช่อง เริ่มจากน�ำใบเตยกับน�้ำปูน ใสเข้าเครื่องปั่น แล้วปั่นให้ละเอียด 11. จากนั้นน�ำไปกรอง เพื่อเอากากออก แล้วผสมแป้ง ลงไป จากนั้นคนให้ละลายและน�ำไปกรองอีกรอบหนึ่ง 12. คนไปเรื่อย ๆ 13. เมื่อคนไปเรื่อย ๆ จนเริ่มเหนียวนิดหน่อย ปิดไฟได้ 14. จากนั้นน�ำลอดช่องไปกด ให้เป็นเส้นลงสู่น�้ำเย็นจัด หากไม่มีที่กด อาจใช้กระป๋องนมแล้วหาตะปูเจาะรูก็ได้ 15. เสร็จแล้วเสิร์ฟเส้นลอดช่องใส่ถ้วย เทตามด้วยน�้ำ กะทิ ตามด้วยน�้ำแข็งเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จ

ส่ ว นผสมตั ว ลอดช่ อ ง • แป้งข้าวเจ้า 100 กรัม • แป้งมัน 25 กรัม • ใบเตย 50 ใบ • น�้ำปูนใส 2 ลิตร

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook/พาท�ำ พาทาน

57 issue 93 october 2015


Let's Talk

ผมท�ำหน้าที่แค่กดชั ตเตอร์ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

งานร�ำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


59 issue 93 october 2015


มั น ไม่ ใ ช่ ง านที่ จ ะแสดงตั ว ตนช่ า ง ภาพอะไรเลย เขาดูสงบเงียบ เหมือนเสือในป่า ที่ยึดเอาความสันโดษเป็นสรณะ การออก จากป่าสู่เมืองของเขาแต่ละครั้งมีความ หมายในแง่ของการบันทึก-ยืนยันความ อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ที่อาศัย ในรูปของภาพถ่าย “ผมมี ห น้ า ที่ แ ค่ ก ดชั ต เตอร์ เท่านั้น” ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ หรือ หม่อมเชน จ�ำกัดความหน้าที่ของตัวเอง ไว้แค่นั้น แม้จะใช้เวลาท�ำงานถึง 3 ปี ใน ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเพื่อเก็บ ภาพสัตว์ป่า ก่อนจะน�ำมาแสดงในงาน ร�ำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร ในวันที่ 4-6 กันยายน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร งานนี้เป็นที่รวมตัวกัน ของผู้ที่สนใจและท�ำงานด้านอนุรักษ์ป่า ไม้ตามรอยคุณสืบ นาคะเสถียร ในกลุ ่ ม ผู ้ ท� ำ งานพิ ทั ก ษ์ ป ่ า เรี ย ก เขาว่า “พี่เชน” ในฐานะผู้มีหัวใจรักษ์ ป่าคนหนึ่งที่มีหน้าที่บันทึกภาพสัตว์ป่า ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี เป็นประจักษ์ พยานให้โลกรู้ว่าในป่าของไทยยังมีสัตว์ หายากต่างๆ อาศัยอยู่ควรรักษาไว้ อ.รตยา จั น ทรเที ย ร ประธาน มู ล นิ ธิ สื บ นาคะเสถี ย ร พู ด ถึ ง เขาว่ า “หม่อมเชนเป็นช่างภาพระดับเทพ” “เทพมีหลายคน” เขาถ่อมตัว “ ง า น ชุ ด นี้ ต ้ อ ง บ อ ก ก ่ อ น ว่ า เป็ น การเริ่ ม ของกลุ ่ ม คนกลุ ่ ม หนึ่ ง คื อ มู ล นิ ธิ ก ระต่ า ยในดวงจั น ทร์ ซึ่ ง คุ ณ ชาญชั ย พิ ณ ทุ เ สน เป็ น ประธาน มูลนิธิฯ เรามาร่วมมือกัน ในรูปพวกนี้ มันก็ร่วมมือกันถ่าย ซึ่งหลายคนท�ำหน้าที่ หาแหล่งในการถ่าย คือผมท�ำหน้าที่แค่ กดชัตเตอร์ แนะน�ำกันถ่ายบ้าง น้องๆ กะเหรี่ยงมาช่วยกันหาแหล่ง มาช่วยกัน ท�ำบังไพร เป็นการร่วมมือกันท�ำงาน เจ ต น า ก็ เ พื่ อ ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร

ท�ำงานของคนพิทักษ์ป่า ที่มีผลงานให้ เราเห็นแบบนี้มันไม่ใช่งานที่จะแสดงตัว ตนช่ า งภาพอะไรเลย มี ช าวกะเหรี่ ย ง ช่วย คนส�ำคัญที่สุดเลยคือคนพิทักษ์ป่า ทั้งหลายแหล่ที่เขาช่วยเรา ชาวเขาเขาก็ เข้าใจในแนวทางเรา ให้ความร่วมมือ” ภาพเสื อ ก� ำ ลั ง ไล่ ก วางและ ภาพอื่นๆ เกิดจากการรอคอยอย่างไม่มี ขี ด จ� ำ กั ด เขาไม่ ส ามารถคิ ด ถึ ง ภาพที่ ต้องการในอนาคตได้ ปัจจุบันขณะที่เขา ซ่อนตัวอยู่ในบังไพรเท่านั้นคือความเป็น จริง ถ้ามันว่างเปล่าไม่มีสัตว์ใดโผล่ออก มาในรัศมีเลนส์ มันก็คือไม่ได้ภาพ เขา หวังเพียงว่า 5 นาทีข้างหน้าอาจจะมี ถ้า ไม่มีก็ชั่วโมงต่อไป วันต่อไป เดือนต่อไป รอคอยจนเห็นไม้ในป่าบางต้นผลิใบ – มั น ท� ำ ให้ ตั ว กั บ ใจของเขาได้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น ท�ำงาน

ท�ำงานกันอยู่ 3 ปีในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้ า นตะวั น ตก อั น นี้ เ ป็ น แค่ ส ่ ว นหนึ่ ง ที่ เอามาแสดง เพื่อจะยืนยันว่ามันมีแบบนี้ อยู่ มันมีเพราะการท�ำงานของผู้พิทักษ์ ป่า มันไม่ใช่การท�ำงานของช่างภาพเลย มันเป็นการท�ำงานของคนพิทักษ์ป่า ผม ท�ำงานเกี่ยวกับด้านนี้มานานแล้ว 20 กว่า ปี นี่ไงเป็นภาพยืนยัน หลักฐานยืนยันว่า สัตว์พวกนี้ยังมีอยู่ในป่า” สิ่งเดียวที่เขา เรียกตัวเองคือผู้พิทักษ์ป่า ส่วนช่างภาพ คือค�ำเรียกจากผู้ที่ได้เห็นผลงานการถ่าย ภาพของเขา ภาพของชายวั ย กลางคน ที่มีวัตรปฏิบัติตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเดินจาก แคมป์ ไ ปยั ง จุ ด บั ง ไพร ซุ ่ ม มองสั ต ว์ ป ่ า ตลอดทั้งวันจนมืดค�่ำเขาถึงจะเดินกลับ มายังแคมป์ “ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการ ท� ำ งานที่ เ อาจริ ง เอาจั ง ของคนท� ำ งาน

ถ้ า ช่ า งภาพไปคิ ด ว่ า เราจะแสวงหาชื่ อ เสี ย งกั บ เรื่ อ งแบบนี้ มั น จะร้ อ นรน มั น จะรู ้ สึ ก ไม่ ดี รู ้ สึ ก จะท� ำ อะไรก็ ไ ด้ โ ดยที่ ไ ม่ ต ้ อ งสนใจสั ต ว์ ไม่ ต ้ อ ง สนใจอะไร ขอเพี ย งแต่ ไ ด้ รู ป มา ผมคิ ด ว่ า มั น ต้ อ งเปลี่ ย นทั ศ นะ คื อ มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเทคนิ ค หรื อ เรื่ อ งอะไร เพราะสมั ย นี้ ใ ครก็ ถ ่ า ยรู ป การที่ จะถ่ า ยรู ป ดี ห รื อ ไม่ ดี มั น อยู ่ ที่ ทั ศ นะ “ต้ อ งอยู ่ น าน บางรู ป เจอโดย บังเอิญ บางรูปก็นาน แต่ว่ามันไม่ได้มี ความบังเอิญหรอก มันเจอเพราะว่าเรารู้ แหล่งว่ามันต้องไปตรงไหน” มั น ไม่ ใ ช่ ก ารท� ำ งานของช่ า งภาพ “อั น นี้ แ ค่ ส ่ ว นหนึ่ ง นะ คื อ เรา 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในป่ า จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาพแบบนี้ ขึ้ น เรา มีหน้าที่ถ่ายทอดมันออกมา จริงๆ มีคน ท�ำงานแบบนี้ไม่ใช่น้อยเลย การฝังตัวอยู่ ที่นั่นเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการท�ำงาน เป็น ส่วนหนึ่งของเขา (สัตว์ป่า) คือไม่ได้เป็น ช่างภาพเข้าไป แต่คือคนท�ำงานในป่า มี อะไรก็ช่วยเหลือกัน”


แหล่งที่ดีได้ยังไง ก็เพราะว่ามีคนท�ำงานในป่าที่ป้องกันดูแล รักษามัน” นี่ คื อ ค� ำ แนะน� ำ ของช่ า งภาพจากป่ า ไพรที่ ส ่ ง ต่ อ ถึ ง รุ่นน้องหรือผู้ที่สนใจจะท�ำงานด้านนี้ – และ ถึงนาทีนี้เขาก็ยัง ยืนยันว่าเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ท�ำงานในป่าเท่านั้น ภาพ ที่น�ำออกมาแสดงก็คือผลงานของผู้พิทักษ์ป่าอีกหลายคนที่ไม่ ได้มาร่วมงานร�ำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียรในวันนี้ เขาเป็น เพียงตัวแทนคนเหล่านั้น กะเหรี่ยงที่ช่วยสร้างบังไพร เจ้าหน้าที่ ส�ำรวจ ชาวเขา และอีกหลายคนที่ “ท�ำ” แต่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม “คือถ้าช่างภาพไปคิดว่าเราจะแสวงหาชื่อเสียงกับเรื่อง แบบนี้ มันจะร้อนรน มันจะรู้สึกไม่ดี รู้สึกจะท�ำอะไรก็ได้โดยที่ ไม่ต้องสนใจสัตว์ ไม่ต้องสนใจอะไร ขอเพียงแต่ได้รูปมา ผม คิดว่ามันต้องเปลี่ยนทัศนะ คือมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคหรือเรื่อง อะไร เพราะสมัยนี้ใครก็ถ่ายรูป การที่จะถ่ายรูปดีหรือไม่ดีมัน อยู่ที่ทัศนะ ผมคิดว่าคุณเข้ามาในนี้มันคืองานแสดงภาพสัตว์ ป่าใช่ไหม คุณก็คาดหวังว่ามันต้องมาเจอช้างตัวใหญ่ๆ แต่พอ คุณเข้ามาคุณกลับเจองานศิลปะใช่ไหมครับ ความรู้สึกแรกที่ คุณเห็นมันไม่ใช่ภาพสัตว์ป่านี่หว่า มันเป็นภาพ เป็นงานศิลปะ ชิ้นหนึ่ง” การท�ำงานถ่ายภาพในยุคที่มีเครื่องมืออุปกรณ์คอยช่วย ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา หม่อมเชนเดินทาง ไปทั่วพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท�ำให้เขามีความเข้าใจสัตว์ป่า การถ่าย ภาพสัตว์ป่าจ�ำเป็นต้องให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่รู้ว่ามีคน เฝ้ามองอยู่ และระวังเรื่องกลิ่น เพราะสัตว์จะใช้จมูกในการระวัง ภัย หากท�ำให้สัตว์รู้สึกถึงการถูกรบกวนเมื่อใด นอกจากจะไม่ได้ ภาพแล้ว สัตว์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้กินอาหารในที่ที่มันคุ้นเคย การท�ำงานด้านนี้ท�ำให้เขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกับสัตว์ “ถ้าเราเรียนรู้ท�ำความรู้จักกับมันดีๆ มันจะไม่อันตราย แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เหมือนคุณข้ามถนน รถก็ อาจจะชนคุณ มันเป็นเรื่องธรรมดา คุณเดินไม่ระวัง หรือว่าคน ขับไม่ระวัง ถามว่าอันตรายไหม จู่ๆ สัตว์จะวิ่งมากัดคุณ มัน ไม่มีหรอก” ช่ า งภาพไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ชื่ อ ตั ว โตๆ “มันไม่ควรเอาตัวเป็นที่ตั้ง คือไม่ใช่จะแสวงหาชื่อเสียง ในการถ่ายภาพสัตว์ป่า ควรจะรู้ว่าไอ้สัตว์ป่าที่เราถ่ายมันคือ งานของคนที่ท�ำงานในป่า เราควรจะมุ่งไปที่การเผยแพร่สิ่ง เหล่านี้ของเขาออกมา คือช่างภาพไม่จ�ำเป็นต้องมีชื่อตัวโตๆ ควรจะให้เห็นถึงการเป็นแหล่งอาศัยที่ดีของสัตว์ป่า มันเป็น 61 issue 93 october 2015


เหลือเต็มไปหมด หม่อมเชนมองว่าทัศนคติในการถ่ายภาพเป็น เรื่องส�ำคัญ หลายคนถูกเครื่องมือต่างๆ กลืนกินความเป็นตัวเอง จนขาดความมั่นใจเมื่อขาดเครื่องมือแต่งภาพ หรือยึดติดอยู่กับ อุปกรณ์มากเกินไป “โลกสมัยนี้มันก็เป็นแค่เครื่องมือ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องปรับ มันคือทัศนะเราเอง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไง แต่ไม่ใช่ว่าให้โลก มาเปลี่ยนเราด้วยโดยที่ไม่สนใจอะไร ควรจะมีอะไรอยู่ข้างใน เป็นทัศนะของเราเอง ผมคิดว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแค่เครื่องมือใน การจัดการกับมัน เราท�ำงานอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าป่าถ่ายภาพ อาชีพอะไรก็ช่วยเหลือสังคมได้ ช่วยเหลือสัตว์ได้ ถ้าเราจะท�ำ” เสี ย งเพลงสื บ นาคะเสถี ย รเล้ า โลมอยู ่ ใ นห้ อ ง อเนกประสงค์ ชั้น 1 ของหอศิลปฯ มานานแล้ว ได้เวลาที่เขา จะขึ้นกล่าวบางอย่างบนเวทีแก่คนรักษ์ป่าทั้งหลายผู้ท�ำหน้าที่ ต่างกันไป ใครต่อใครต่างมาร่วมกันร�ำลึกถึงคุณสืบในงานครบ รอบ 25 ปี ท�ำให้เห็นว่ามีคนไม่น้อยตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์ ของชายผู้สร้างแรงตระหนักอันสั่นสะเทือนผืนป่าด้วยกระสุน นัดเดียว และหม่อมเชนคือหนึ่งในนั้น

“สืบเอย...เจ้าจากไปไม่สูญเปล่า”

62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Remember that your character is your destiny. จงจ�ำไว้ว่า ลักษณะนิสัยของคุณ เป็นตัวก�ำหนดโชคชะตาของตัวคุณเอง ที่ ม า : http://www.thaiquip.com

63 issue 93 october 2015


64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


65 issue 93 october 2015


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 93 october 2015


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 93 october 2015


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 93 october 2015


ปี ชวด

การงาน-สร้างความประทับใจ มีอะไรมากมายให้คุณท�ำในที่ท�ำงาน ตอนนี้ได้เวลาที่จะท�ำให้บุคลที่ส�ำคัญประทับ ใจ คุณจึงควรพยายามให้มากเป็นพิเศษที่จะเป็นฝ่ายที่เสมอตัวและริเริ่มเอง ความเฉื่อยชาในเดือนก่อนจางหายไป คุณจึงพร้อมที่จะลุยเดินหน้าตามความคิดที่มี ธุรกิจ-เดินหน้าตามแผน นักธุรกิจปีชวดจะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในเดือนนี้ ซึ่งเหมาะสมที่สุดส�ำหรับการผลักดันความคิดใหม่ๆ ให้เป็นรูปร่าง เดินหน้าตามแผนของคุณและทุ่มเทความตั้งใจตามธรรมชาติของคุณลงไปคุณมีความสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ อื่น ยิ่งคุณรวบรวมคนเข้ามาในแผนของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะท�ำส�ำเร็จก็ยิ่งมาขึ้นเท่านั้น ความรัก-ความสนใจร่วมกัน ความรักของคุณไปได้สวยยิ่งหากคุณและคู่รักมีความสนใจร่วมกันเมื่อคุณมีงานอดิเรกหรือความชอบที่ท�ำ รวมกันได้ คุณทั้งคู่ก็จะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น จนความส้มพันธ์ไม่ใช่มีแค่ความรักใคร่ แต่ยังสานลึกไปยิ่งกว่านั้น หากคุณพบว่าคุณกับคู่รักเริ่ม เหินห่างกัน ให้พยายามหาสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆท�ำร่วมกัน คนปีชวดบางคนอาจพบกับจุดจบในความสัมพันธ์ การศึกษา-ชนะใส คนปีชวดที่รักษาความตั้งใจไว้ได้ตลอดจะประสบความส�ำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อในเดือนนี้ จึงไม่ควรกลัวที่จะตั้งความ หวังให้สูงไว้ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีและมีโชคส�ำหรับการสอบ

ปี ฉลู

การงาน-ได้ผลดี ในด้านการงานสิ่งต่างๆ เดินหน้าไปอย่างราบรื่น คุณสนุกกับงานประจ�ำวันและมีเจ้านายหนุนหลัง ท�ำให้สิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงานน่าพอใจอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่ท�ำให้คุณพอใจอย่างที่สุดในเดือนนี้ก็คือ ความเคารพที่ได้จาก ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ คุณเป็นผู้น�ำที่หน้าชื่นชม และส�ำหรับคนปีฉลูบางคนอาจมีการเลื่อนขั้นครั้งใหญ่ ธุรกิจ-หาทางปิดสัญญา โชคด้านความมั่นคั่งและรายได้จะดีมากในเดือนนี้ คนปีฉลูที่ท�ำธุรกิจจะพบว่าการเงินของคุณคล่องมือกว่า ปกติ บางคนยังอาจพบเงินทุนที่ไม่คาดฝันเข้ามา ฉวยโอกาสแห่งโชคดีนี้ไว้เพื่อผลักดันให้สิ่งต่างๆด�ำเนินต่อไปเข้าร่วมประมูลชิงสัญญา ผลักดันยอดขาย และไล่ตามข้อตกลงที่คุณต้องการ ความรัก-อนาคตสดใส อนาคตที่สดใสรอคุณอยู่ในเรื่องความรักและหัวใจ คนปีฉลูที่ก�ำลังจะขอแต่งงานจะรู้สึกมั่นใจว่าคุณมาถูกทาง แล้วอย่ามัวแต่สงวนท่าทีตามใจตัวเองให้เต็มที่ในเรื่องของความรัก แม้ว่าคนปีฉลูจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างจริงจังและทะเยอทะยาน แต่บาง ครั้งคุณก็จ�ำเป็นต้องถอยกับไปหล่อเลี้ยงชีวิตด้านอื่นของคุณ การศึกษา-ก้าวหน้า ในที่สุดคุณก็หาวิธีแก้ปัญหาได้แล้ว คุณจึงยกความเครียดออกจากอกได้ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทาย ที่ใหญ่ขึ้นด้วยความรู้สึกยินดีที่คุณเอาชนะสิ่งที่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นเรื่องยากส�ำหรับคุณได้

ปี ขาล

การงาน-พลังของทีม เรียนรู้วิธีท�ำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน แล้วคุณจะท�ำงานเสร็จได้เร็วขึ้นมาก เดือนนี้เป็น ช่วงเวลาที่ให้ผลดีเมื่อมีสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณจะท�ำให้ส�ำเร็จได้ และหากคุณท�ำอะไรทีละอย่าง คุณอาจต้องสละ โอกาสที่จะท�ำสิ่งอื่นที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง ธุรกิจ-เป็นที่ชื่นชอบ ตองนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับการท�ำข้อตกลง คุณมีท่าทีที่น่านับถือ ทั้งผู้อื่นก็ชอบคุณในทันที คุณสร้างความประทับ ใจแรกได้ดีมาก คุณจึงสามารถน�ำเสนออะไรก็ตามด้วยความมั่นใจอย่างเหลือล้นได้ เพราะคุณวางตัวได้ดีมากจริงๆ คุณพูดโน้มน้าวได้ น่าฟังมาก ท�ำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่สมบูรณ์แบบ ความรัก-ยากจะต้านทาน ชีวิตของคุณก�ำลังไปได้ดี ท�ำให้คุณเป็นคนที่หน้าอยู่ใกล้ ผู้อื่นชื่นชอบความอบอุ่นอย่างแท้จริงของคุณ คน ปีขาลที่ยังโสดจะดึงดูดให้ผู้อื่นรู้สึกชื่นชมคุณได้อย่างง่ายดาย แต่คุณอาจพบว่าตัวเองไม่กล้าเมื่อคนที่ไล่ตามคุณรุกมากเกินไป คนปีขาล ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เกินต้านทานและจุดความรักความปรารถนาในตัวผู้อื่นได้ การศึกษา-เข้ากันได้ดี ให้ขยันขันแข็งต่อไป แล้วคุณจะได้เห็นผลดีเริ่มปรากฏขึ้น คุณจะเข้ากับครูอาจารย์ได้ดี และหากคุณพยายาม ใกล้ชิดกับพวกท่านให้มากขึ้น คุณก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นอีก 72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Wheel Of Life

ปี เถาะ

การงาน-ไม่เป็นมิตร อารมณ์ที่ไม่เป็นมิตรของคุณตามติดไปถึงที่ท�ำงาน คุณจึงมักมีเรื่องโต้เถียงกับเพื่อนร่วมงาน ของคุณบ่อยๆ พยายามอย่างบึ้งตึงเพียงเพราะอารมณ์ของคุณเป็นแบบนั้น คนที่ไม่ได้สนิทสนมกับคุณมักจะไม่ทน คุณเท่ากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ส�ำหรับคนปีเถาะที่ท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่แก่งแย่งชิงดี ควรระวังอย่าให้ศัตรู ของคุณฉวยโอกาสในตอนนี้อย่าปล่อยให้ตัวคุณตกเป็นเหยื่อของคนพวกนั้น ธุรกิจ-ระวังกฎหมาย อาจมีคดีความหรือต้องขึ้นศาลเมื่อดาวหมายเลย 3 ปรากฏขึ้น ทางที่ดีควรหาทนายเก่งๆไว้สักคน คุณจะได้ไม่ พลาดสิ่งใดไปเมื่อท�ำสัญญาอะไรก็ตาม ทางที่ดีควรอธิบายทุกอย่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลดความเข้าใจผิดในภายหลัง ความรัก-หัวเราะให้มากขึ้น เรียนรู้ที่จะหัวเราะกับตัวเองให้มากขึ้น อย่าจริงจังกับตัวเองเกินไปแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นอีกมาก แม้ว่า คุณอาจก�ำลังมองหารัก แต่ก็ยากนักที่จะพบ อย่าพาตัวเองไปสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียด และหากเพื่อนคนใดมักพูดผิดหูคุณควรอยู่ให้ ห่างจากคนนั้นในตอนที่คุณก�ำลังไล่ตามคนที่คุณหมายปอง การศึกษา-อย่าคิดแค้น คุณอาจรู้สึกไม่เป็นตัวเอง บางทีอาจเพราะผลจากการมีปากเสียงกับเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง หัดให้อภัยเพราะจะ ช่วยให้คุณได้ปล่อยวางและยังเป็นผลดีต่อคนที่ให้อภัยมากกว่าคนที่ได้รับการอภัย ลืมมันไปเสียและปล่อยให้เวลาเยียวยาบาดแผล อย่าคิดแค้น มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อสมาธิของคุณได้

ปี มะโรง

การงาน -เป็นที่ยอมรับอย่างดี ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท�ำให้คนปีมะโรงก้าวหน้าได้ไกลในด้าน อาชีพ คุณจึงมีโอกาสที่จะได้เลื่อนต�ำแหน่งในตอนนี้ แสดงความคิดเห็นที่คุณมีอย่างเต็มที่เพราะทุกความคิดเห็นของคุณ จะได้รับการยอมรับอย่างดีและจากคนที่เหมาะสมเสียด้วย ธุรกิจ-คิดนอกกรอบ จุดเด่นของคุณในเดือนนี้คือ คุณไม่จ�ำเป็นต้องสนิทกับคนอื่นเพราะมีเป้าหมายอื่นในใจเลยแค่สนุกกับการ คบหาผู้คนที่ฉลาดและความคิดเห็นเหมือนกันก็พอ แล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในเดือนนี้จะน�ำไปสู่บางสิ่งที่แสนวิเศษ ในอนาคตอันใกล้ ความรักและความสัมพันธ์-ร้อนแรง ความรักร้อนแรงขึ้นแต่มีอันตรายว่าคุณจะไปข้องเกี่ยวกับคนที่ไม่ควร ฉะนั้นคุณอาจลงเอยด้วย การเอาทุกสิ่งไปเสี่ยงควรทะนุถนอมความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณ หาเวลาว่างร่วมกันหากคุณใช้ชีวิตห่างกันตลอด การศึกษา-โชคด้านการเรียน เด็กปีมะโรงจะได้รับผลดีจากอิทธิพลของดาวแห่งการศึกษา หากคุณไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาหันเหความ สนใจของคุณไปเสียก่อนคุณก็มีโอกาสมากที่จะได้รับเกียรติยศสูงสุดในด้านการเรียน

ปี มะเส็ง

การงาน -สร้างมิตรภาพ คนที่ท�ำงานด้านศิลปะ สื่อ หรือธุรกิจสร้างสรรค์จะมีผลงานออกมามากมายในเดือนนี้ ดึง อัจฉริยภาพในตัวคุณออกมาด้วยการกล้าที่จะแตกต่างแบ่งปันความคิดเห็นที่คุณมีและสร้างสรรค์จากความคิดนั้น คุณมีความคิดที่ดีเยี่ยมอยู่ แต่แค่พูดอย่างเดียวไม่พอ คุณต้องท�ำให้ได้จริงด้วย ธุรกิจ-ขยายเครือข่าย คุณเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในเดือนนี้ และพบว่าคุณผูกมิตรได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคนปีมะเส็งจะเป็นคนที่ชอบ ความเป็นส่วนตัวมากแต่คุณก็สามารถใช้เสน่ห์ของคุณได้ และเวลานั้นเอง คุณก็จะสามารถก�ำหนดได้ว่าคุณต้องการให้แต่ละคนเข้าใกล้ คุณได้มากน้อยเพียงใดตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะขยายเครือข่ายคนรู้จักของคุณขอค�ำแนะน�ำจากเพื่อนๆ ความรัก-ระวังมือที่3 อย่าเผลอใจไปในชั่วขณะที่อ่อนแอ ใส่ใจชีวิตแต่งงานและความสัมพันธ์ของคุณให้มากขึ้น หากคุณรู้สึกห่างเหิน จากคู่ของคุณควรพยายามจุดไฟรักขึ้นมาใหม่ให้กับความสัมพันธ์ของคุณ การศึกษา -โชคด้านการเรียน เวลาที่ทุ่มเทให้กับการเรียนจะให้ผลดีอย่างงดงามในเดือนนี้ปรับปรุงความสามารถของคุณ อ่านหนังสือ เพิ่มเติมนอกบทเรียนท�ำความรู้จักกับครูอาจารย์ ดาวแห่งการศึกษาในผังดวงชะตาของคุณจะช่วยให้คุณก้าวไปถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่คุณ ตั้งใจท�ำ ตั้งเป้าหมายให้สูงและมุ่งมั่นใจเดียวกับเรื่องนั้น แล้วคุณจะคว้าความส�ำเร็จได้อย่างง่ายดาย 73 issue 93 october 2015


ปี มะเมีย

การงาน-มีอิทธิพล บุคลิกของคุณจะมีความโดดเด่น ท�ำให้คุณมีความเป็นผู้น�ำที่ดีเยี่ยมคุณยังเป็นโฆษกที่ดี เพราะ ความสามารถในการสื่อสารของคุณยากจะหาใครเทียบคุณสามารถโน้มน้าวเกือบทุกคนในเรื่องที่คุณตั้งใจแต่แม้ว่า คุณเองจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเป็นพิเศษ ตัวคุณเองกลับคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายๆ ธุรกิจ-ขยายเครือข่าย ในด้านธุรกิจ ยิ่งคุณบริหารจัดการลูกน้องของคุณได้ดีมากเท่าไหร่คุณก็จะประสบความส�ำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น มีอะไรมากมายท�ำให้คุณวุ่นได้ไม่หยุด และหากคุณพยายามท�ำทุกอย่างเอง ประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณก็จะลดลง ตอนนี้เป็นเวลา ที่คุณจะซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ ความรัก-อันตรายจากการนอกใจ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่รวดเร็ว เมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นคุณจึงอาจละเลยคู่ครองของคุณได้ ง่าย ตนปีมะเมียที่มีคนรักแล้วเสี่ยงที่จะถูกมือที่สามแทรกเข้ามาคว้าคนรักของคุณไป อย่ายอมให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ใส่ใจคู่รักของ คุณให้มากขึ้น แม้ว่างานและธุรกิจจะส�ำคัญ การศึกษา-กระตุ้นตัวเอง คุณมีโชคด้านชื่อเสียงในเกณฑ์ดีและคนที่ชอบด้านการแสดงจะสนุกกับความสนใจที่ได้รับ จงภูมิใจในความ ส�ำเร็จของคุณและตั้งป้าหมายให้สูงขึ้นทุกครั้งที่คุณบรรลุเป้าหมายหนึ่งได้ คุณจะมีแรงจูงใจ อีกทั้งครอบครัวก็มีแนวโน้มจะส่งเสริม

ปี มะแม

การงาน-จัดระบบให้ดีขึ้น คุณอาจรู้สึกงานยุ่งกว่าที่เคย ทั้งยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับตารางเวลางานของตัวเองคุณต้องคอย เร่งท�ำงานให้ทันเส้นตาย และหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในเดือนนี้ให้ได้เร็วๆ เดือนนี้อาจเริ่มส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของคุณ วางแผนการท�ำงานให้ดีขึ้น คุณจะได้ท�ำงานส�ำเร็จทันตามก�ำหนดเวลาร่วมงานกับผู้อื่นทุกเมื่อที่ท�ำได้ ธุรกิจ-สร้างเสริมมิตรภาพ เดือนนี้ควรสร้างเสริมมิตรภาพที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องของคุณ รวมทั้งลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ การเป็นเพื่อนแทนที่จะเป็นแค่คนรู้จักห่างๆ จะน�ำไปสู่โอกาสที่น่าตื่นเต้นต่อไป คุณยังจะได้รับความพอใจมากขึ้นในการท�ำงาน คุณ ควรใช้เดือนนี้เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคการท�ำงานของคุณกับลูกน้อง และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณเองด้วย ความรักและความส้มพันธ์-พลังที่เข้ากันได้ คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์ และในเดือนนี้คุณจะพบว่าคู่รักของคุณคอยสนับสนุนเมื่อ คุณต้องการ คนปีมะแมที่ยังโสดอาจไม่เต็มใจจะผูกมัดหรือเปิดใจกับคู่รักของคุณมากนักหากคุณยังไม่พร้อมที่จะคบกันจริงจังก็อย่ายอม ถูกกดดันให้ตอบตกลง เพราะคุณอาจรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง การศึกษา-เรียนเป็นกลุ่ม เด็กปีมะแมธาตุน�้ำจะมีโชคด้านสุขภาพต�่ำจึงเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากดาวแห่งโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าคนปี มะแมคนอื่นๆเด็กปีมะแมบางคนอาจพบว่าการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆนั้นดีกว่าเพราะช่วยให้การเรียนง่ายขึ้นและสนุกขึ้น

ปี วอก

การงาน-ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้ม พลังงานที่ถดถอยขัดขวางความสามารถของคุณที่จะท�ำงานให้มากเท่าที่คุณต้องการ อย่าละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกาย การล้มป่วยไม่สนุกเลยและยังอาจขัดขวางเส้นทางอาชีพของคุณในระยะยาว ได้ จงท�ำงานอย่างฉลาดด้วยการวางแผนตารางท�ำงานที่ช่วยให้คุณไม่จ�ำเป็นต้องท�ำงานจนดึกดื่น ธุรกิจ-ใคร่ครวญให้ดี คุณอาจพบว่าจิตใจของคุณถูกรบกวนจากสิ่งอื่นนอกจากเรื่องงานท�ำให้วิจารณญาณของคุณไม่เฉียบคม เมื่อต้อง ตัดสินใจเรื่องส�ำคัญในด้านธุรกิจ คุณจะพบว่าเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับการตกลงขั้นสุดท้าย ทางที่ดีควรหยุดเพื่อคิดใคร่ครวญปัญหา ยากๆ แทนที่จะเร่งลงมือท�ำสิ่งต่างๆให้เสร็จ แม้ว่าคุณจ�ำเป็นต้องน�ำหน้าการแข่งให้ได้สักก้าว ความรัก-คอยสนับสนุน ในด้านความสัมพันธ์ของคนปีวอก สิ่งต่างๆจะดีขึ้น ยิ่งในด้านความรักคุณจะจริงจังกับความส้มพันธ์ และใน เดือนนี้คู่ของคุณอาจให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด แต่คนปีวอกที่โสดอาจไม่ค่อยเต็มใจที่จะผูกมัดหรือ เปิดใจกับคู่รักของคุณอย่างเต็มที่หากคุณยังไม่พร้อมที่จะคบใครจริงจัง สุขภาพ-หยุดพักผ่อน คนที่จ�ำเป็นต้องเติมพลังจะได้ผลดีจากการลาหยุดไปพักผ่อนช่วงสั้นๆหากสมองของคุณเหนื่อยล้า ก็คงไม่มีอะไร จะดีไปกว่าการไปเที่ยวทะเลหรือที่ที่คุณได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง อย่าเลือกที่ที่คุณต้องเที่ยวชมดูสิ่งต่างๆมากเกิน 74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Wheel Of Life

ปี ระกา

การงาน-แก่งแย่งชิงดี ที่ท�ำงานอาจไม่เป็นมิตรเหมือนที่เคย จงระวังสิ่งที่คุณพูดและรักษาคุณภาพการท�ำงานของคุณไว้ ไม่ควรนิทาหรือ เปิดเผยความรู้สึกของคุณมากเกินไป โดยเฉพาะความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ข้อมูลที่คุณพูดออกไปถูกอาจน�ำมา ใช้เล่นงานคุณได้ นี่คือโลกที่โหดร้าย และคนปีระกาบางคนอาจพบการชิงดีชิงเด่นในบริษัทปรากฏขึ้น ธุรกิจ-รักษาสภาพเดิมไว้ โชคด้านธุรกิจดิ่งลง คุณจะพบกับโชคร้ายต่างๆ ที่ดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ระวังข้อเสนอที่ดีเกินไป ที่จริงแล้วจงอย่าไว้ไจทุก ข้อเสนอที่หยิบยื่นมาให้คุณในเวลานี้ นี่คือเดือนที่ควรอยู่อย่างสงบเสงี่ยมไว้เป็นดีที่สุด และควรปฏิเสธงานสังคมต่างๆ ในเชิงธุรกิจเล่า พูดคุยควรพูดแต่เรื่องบันเทิงที่ไม่ลึกซึ้ง ความรักและคามสัมพันธ์-หงุดหงิด เดือนที่ไร้สีสันในเรื่องความรัก ทั้งยังมีอันตรายจากการทรยศ จึงไม่ควรทุ่มเทความรักให้ใครเกินไป มิฉะนั้นคุณอาจอกหักเอาได้ ทางที่ดีควรใช้เวลาในเดือนนี้ทุ่มเทให้กับเรื่องอื่น ส�ำหรับคนที่มีคู่รักแล้วคุณกับคู่รักอาจเข้าใจผิดกันบ่อย ขึ้น เพื่อความสัมพันธ์ของคุณ ทางที่ดีควรยอมเป็นฝ่ายถอยและแสดงความใจกว้าง

ปี จอ

การงาน-การตัดสินใจครั้งส�ำคัญ สมองของคุณปลอดโปร่ง ความคิดของคุณจึงแล่นได้รวดเร็ว คุณจึงท�ำงานได้อย่าง ง่ายดายและยังสนุกอีกด้วย คุณอาจได้พบการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้น มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นในด้านอาชีพ ความขยันขันแข็งของคุณจะส่งผล และคุณก็จะได้รับมอมหมายงานที่ท้าทายยิ่งขึ้นคุณจะรู้เองด้วยสัญชาติญาณว่าสิ่งใดที่ใช่ ธุรกิจ-โชคใหญ่ นักธุรกิจปีจอจะได้พบกับเดือนที่แสนวิเศษ โครงการใหม่ที่เริ่มในตอนนี้จะได้ผลดีรับฟังค�ำแนะน�ำจากเพื่อนและผู้ชี้น�ำ ที่คุณรู้จัก และคอยเฝ้าดูโอกาสใหม่ๆ เข้ามา คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งอย่างลังเลที่จะขอ เพราะหลายคนก�ำลัง มองหาโอกาสเหมาะๆที่จะร่วมงานกันคุณหรือท�ำความรู้จักคุณให้ดีขึ้น ความรัก-สนุกสนาน คุณจะพบว่าคุณสนุกกับการเข้าสังคมและคบหาเพื่อนใหม่อย่างมากในเดือนนี้ คุณมีพลังที่ดีมาก คนอื่นจึงอยาก คบหากับคุณ คุณใจกว้างกับความคิดเห็น ท�ำให้เวลาที่ใช้กับคุณสนุกเพลิดเพลิน คนปีจอที่ยังโสดและหัวใจยังว่างจะได้พบกับใครบางคนที่ พิเศษให้คุณได้หมายปองจงกล้าแสดงความรู้สึก การศึกษา-ก�ำหนดเป้าหมาให้ชัดเจน คุณก�ำลังรู้สึกมีพลังและต้องการความส�ำเร็จ และหากบางคนที่ห่วงใยคุณสนใจในสิ่งที่คุณท�ำ คุณ ก็จะยิ่งท�ำได้ดีมากขึ้นอีก ทัศนคติของคุณดีเยี่ยม และหากคุณมุ่งมั่นจะไปให้ถึงเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะท�ำส�ำเร็จได้ไม่ยาก

ปี กุน

การงาน-เวลาที่น่าตื่นเต้น สมองของคุณปลอดโปร่ง ความคิดของคุณจึงแล่นได้รวดเร็วคุณจึงท�ำงานได้ดีอย่าง ง่ายดายและยังสนุกอีกด้วย คุณอาจได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้น มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นสูงขึ้นในด้าน อาชีพ ความพยายามของคุณจะให้ผลและคุณจะได้รับงานที่ท้าทายมากขึ้นให้จัดการ ธุรกิจ-รู้สึกดี โครงการใหม่ที่ท�ำไว้จะให้ผลดี นักธุรกิจปีกุนจึงมีสิ่งดีๆ ให้ตั้งตารอได้ในเดือนนี้ จงใช้ค�ำแนะน�ำจากเพื่อนๆและผู้ชี้น�ำที่ คุณรู้จัก และคอยเฝ้ามองโอกาสใหม่ๆ ไว้ คุณอาจจ�ำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือเพื่อเริ่มลงมือ อย่างลังเลที่จะร้องขอ เพราะหลาย คนก�ำลังมองหาโอกาสเหมาะๆ ที่จะร่วมงานกับคุณหรือท�ำความรู้จักคุณให้ดีขึ้น ความรัก-น่ารื่นรมย์ ความส้มพันธ์ส่วนตัวของคุณจะน�ำความสุขมากมายมาให้ในเดือนนี้หากคุณยังโสดอารมณ์ที่ก�ำลังอยากเข้าสังคม ของคุณจะช่วยให้คุณได้พบกับคนที่อาจเข้ามาชอบขอ หากคุณหมายตาใครบางคนไว้แล้วตอนนี้เป็นเวลาที่จะเคลื่อนไหว หากคุณไม่ บอกความรู้สึกของคุณในตอนนี้ คุณอาจพลาดโอกาส การศึกษา-หาผู้ชี้น�ำ เด็กปีกุนได้รับผลดีจากผู้ชี้น�ำ คุณมีทัศนคติที่ดี และหากคุณตั่งใจท�ำเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน คุณก็จะท�ำส�ำเร็จได้ ไม่ยาก คอยถอยกับมาเป็นระยะๆเพื่อตรวจดูว่าคุณไม่ได้ละเลยภาพรวม 75 issue 93 october 2015


ตามรอยพ่อ หากพูดถึงกรุงเทพฯ คุณก็คงรู้ดี ว่าบรรยากาศและวิถีชีวิตของผู้คนเป็น อย่างไร ตึกรามบ้านช่อง ถนนและซอก ซอยมากมาย ทุ ก หย่ อ มหญ้ า ล้ ว นมี ผู ้ อาศัยจับจอง ผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่ คิดอยากรู้จักกัน และไม่มีใครสนใจว่าผู้ ที่เดินล้มลงกลางแดดผู้นั้นเป็นใคร ในเมื อ ง คุ ณ อาจชี้ เ ป็ น ชี้ ต าย ได้ ด ้ ว ยโทรศั พ ท์ เ พี ย งเครื่ อ งเดี ย ว คุ ณ ต้ อ งการอะไรก็ ท� ำ ได้ เ พี ย งปลายนิ้ ว ประโยชน์ แ ละความสะดวกสบายมี รองรั บ เหลื อ เฟื อ แต่ บ างคนก็ ใช้ มั น ใน ทางที่ ผิ ด กลั บ กลายเป็ น ดาบสองคมที่ ฆ่าคนในเมืองด้วยกันเองอย่างน่าเศร้า ที่

พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเมืองนะครับ ผมยั ง มี ค วามสุ ข ดี กั บ หน้ า ที่ ก ารงานใน เมืองนี้ เพียงแต่มุมมองเกี่ยวกับชีวิตของ ผมมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้รับโอกาสให้เข้า ป่าไปกับแพทย์เดินเท้า พอ.สว. 7 วัน ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ถ้ า เที ย บกั บ อ� ำ เภอแม่ แ จ่ ม ประเทศสิงคโปร์มีขนาดเพียง 1 ใน 4 เท่ า นั้ น แม่ แจ่ ม มี พื้ น ที่ 2,700 ตาราง กิโลเมตร หรือ 1.7 ล้านไร่ แม้จะเป็นแค่ อ�ำเภอแต่แม่แจ่มก็ใหญ่กว่า 19 จังหวัด ในประเทศไทยเสียอีก รวมทั้งกรุงเทพฯ ด้วย การเดินทางครั้งนี้ผมไปในนามของ ผู ้ สื่ อ ข่ า วจากมู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย ง 76 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เป็ น หนึ่ ง ในจิ ต อาสาของแพทย์ เ ดิ นเท้า พอ.สว.ครั้งที่ 13 ถ้ า พู ด ถึ ง ป่ า คุ ณ นึ ก ถึ ง อะไร ธรรมชาติ ความสวยงาม การท่องเที่ยว การถ่ายรูป หรือการตั้งแคมป์ร้องเพลง รอบกองไฟ – เปล่ า เลย ในป่ า มี ชี วิ ต ที่ ทุ ก ข์ ย าก มี โรคร้ า ย มี ป ระชาชนคน ไทยที่ สั ง คมพื้ น ราบหลงลื ม มี ก ารรอ คอยความช่วยเหลือ เราเดินทางกันใน ช่วงหน้าฝนด้วยเหตุผลว่าเป็นช่วงที่คน บนดอยล�ำบากที่สุด เนื่องจากการเดิน ทางจากหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด (บ้านขุนแม่ นาย) ไปโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลแม่แจ่ม) ด้วยรถออฟโรด


เรื่ อ งราวรอบตั ว ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง การเดินเท้า 1 วัน ยิ่งหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปในป่าต้องใช้เวลา มากกว่านั้น 2-3 เท่าในฤดูฝน นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ต ้ อ งก่ อ สร้ า ง โรงบาลแม่ แ จ่ ม ขึ้ น มา เพราะสมเด็ จ พระเทพฯ มองเห็ น ความล� ำ บากของ ประชาชนในเขตป่าเขา พวกเขาไม่มีรถ ออฟโรด หรือโฟร์วิล 4X4 คันละล้าน มี เพียงเท้าเปล่า อย่างดีก็มอเตอร์ไซค์ซึ่ง ใช้โซ่รัดล้อเอาไว้เป็นข้อๆ เพื่อกันลื่นตก เขาเวลาลัดเลาะไปตามทุ่งข้าวไร่ หรือ ไร่ข้าวโพด ถนนหนทางอันชื้นแฉะเป็น ดินโคลน วั น แรกที่ ผ มเข้ า ไปในพื้ น ที่ คื อ บ้ า นขุ น แม่ น ายด้ ว ยการนั่ ง ออฟโรดขึ้ น ไป 5 ชั่วโมง ผมรู้แล้วว่าชีวิตคนเราไม่ได้ มีด้านเดียว เราอาจเคยชินกับความสบาย ในเมืองที่อะไรๆ ก็มาจ่อปากป้อนเราทุก อย่าง เหมือนลูกนกที่โตแต่ตัว ทว่าไม่ กล้าบินไปเผชิญชีวิต ภาพเหล่านั้นค่อยๆ เล็กลงๆ และเลือนหายไปพร้อมกับถนน ดินโคลนอันเป็นหลุมบ่อ ทางชัน เสียง เครื่องยนต์ที่ตะบันค�ำรามก้องป่า มันคือ ออฟโรดที่พร้อมจะบดขยี้ฝ่าทุกเส้นทาง เพื่อพาแพทย์และเหล่าจิตอาสาไปให้ถึง ผู้ทุกข์ยาก เมื่อถึงบ้านขุนแม่นายประชาชน ชาวไทยภูเขาก็ทยอยมากันที่ “ศูนย์การ เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง” หมู ่ ที่ 14 ต�ำบลแม่ศึก อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลายคนเป็นโรคเกี่ยว กับกล้ามเนื้อเพราะงานหนักจากการท�ำ ไร่ เขาลู ก หนึ่ ง พวกเขาถางท� ำ ด้ ว ยสอง มือเปล่าโดยไม่มีเครื่องจักรใดๆ การท�ำไร่ ข้าวโพด หรือปลูกข้าวไร่ ก็มีแต่ครอบครัว ที่มาช่วยกันทุกวันๆ จากหนึ่งไร่เป็นสอง ไร่จนภูเขาโล้นไปทั้งลูก สิ่ ง ที่ น ่ า ชื่ น ช ม ก็ คื อ ส ถ า บั น ครอบครั ว ของชาวไทยภู เขานั้ น เหนี ย ว

ผมนึ ก ถึ ง ความพอเพี ย งขึ้ น มา ไม่ ใ ช่ ว ่ า พวกเขาท� ำ ไร่ ท� ำ นากั น นะ แต่ พวกเขาสอนลู ก ให้ รู ้ จั ก ตนเอง ให้ ภู มิ ใ จในวิ ถี ชี วิ ต ตนเอง ภาษา อาหาร ความเป็ น อยู ่ เด็ ก ๆ ชาวเขาแข็ ง แรงช่ ว ยพ่ อ แม่ ท� ำ ไร่ ท� ำ นาได้ ส บาย และ เมื่ อ โตขึ้ น พวกเขาก็ ส ามารถสื บ ต่ อ ได้ การกิ น ง่ า ยอยู ่ ง ่ า ยไม่ ใ ช่ ค วาม พอเพี ย ง หากเป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาต่ า งๆ ที่ พ ่ อ แม่ ถ ่ า ยทอดให้ ลู ก ต่ า งหาก แน่น พวกเขาจะช่วยกันท�ำไร่ทงั้ ครอบครัว กินข้าวร่วมกันเป็นวงทุกมื้อ ท�ำให้เด็กๆ รู้ บั ญ ชี ค วามเคลื่ อ นไหวรายรั บ รายจ่ า ย ของครอบครั ว ตั ว เอง รู ้ ว ่ า ตั ว เองอยู ่ ใ น ฐานะอะไร แต่เช้าพวกเขาเดินทางไปไร่ พร้ อ มกั น ตกเย็ น ก็ ก ลั บ บ้ า นพร้ อ มกั น ลูกๆ อยู่ในสายตาของพ่อแม่ตลอดเวลา โดยไม่ ต ้ อ งบั ง คั บ เคี่ ย วเข็ ญ วิ ถี ชี วิ ต มั น พาไปเอง ผมถามวิธีเลี้ยงลูกจากชาวเขา ท่านหนึ่งเขาแนะน�ำว่า หากมีลูกพ่อแม่ ต้องเป็นเสียงเดียวกัน เช่น ถ้าดุลูกก็ต้อง ดุลูกด้วยกันทั้งคู่ ถ้าชื่นชมก็ร่วมกันชื่นชม ลูกทั้งคู่ จะไม่มีการพ่อดุ แล้วแม่ปลอบ อย่างนี้ลูกจะสับสนเกี่ยวกับความผิดถูก เพราะท�ำในสิ่งเดียวกัน แต่พ่อกับแม่กลับ แสดงออกต่างกัน ผมนึ ก ถึ ง ความพอเพี ย งขึ้ น มา ไม่ใช่ว่าพวกเขาท�ำไร่ท�ำนากันนะ แต่พวก เขาสอนลูกให้รู้จักตนเอง ให้ภูมิใจในวิถี ชีวิตตนเอง ภาษา อาหาร ความเป็นอยู่ 77 issue 93 october 2015

เด็ ก ๆ ชาวเขาแข็ ง แรงช่ ว ยพ่ อ แม่ ท�ำ ไร่ ท�ำนาได้สบาย และเมื่อโตขึ้นพวกเขาก็ สามารถสืบต่อได้ การกินง่ายอยู่ง่ายไม่ใช่ ความพอเพียง หากเป็นภูมิปัญญาต่างๆ ที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้ลูกต่างหาก เช่นการ รู ้ จั ก พื ช สมุ น ไพร การดั ก สั ต ว์ การเอา ชีวิตรอดในป่า เพื่อวันหนึ่งเมื่อเขาโตไป เขาจะแข็งแรงพอที่จะดูแลหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ไม่เป็นลูกนกที่คอยแต่ อ้าปากร้องขอ จากนั้ น เราเดิ น เท้ า ประมาณ 2-3 ชั่วโมงลัดเข้าไปในป่า เพื่อไปพักที่ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย ฝนแรกทักทาย เราแล้วระหว่างเดินเลาะไปตามไหล่เขา ป่าไม้ใบบังยังพอกันฝนได้ แต่เราจะหยุด นานไม่ได้เพราะเราไม่อยากเจอกองทัพ ทากที่ มั น ไม่ ไ ด้ ม าแค่ ภ าคพื้ น ดิ น ทาง อากาศและต้นไม้รอบทิศทาง ชาวบ้าน ในพื้นที่นิยมเอายาเส้นมาขยี้แล้วทาตัว จะช่วยป้องกันทากได้ ส่วนผมมีสเปร์ที่ซื้อ


สิ่ ง ที่ น ่ า ชื่ น ชมก็ คื อ สถาบั น ครอบครั ว ของชาวไทยภู เ ขานั้ น เหนี ย วแน่ น พวกเขาจะช่ ว ยกั น ท� ำ ไร่ ทั้ ง ครอบครั ว กิ น ข้ า วร่ ว มกั น เป็ น วงทุ ก มื้ อ ท� ำ ให้ เ ด็ ก ๆ รู ้ บั ญ ชี ค วามเคลื่ อ นไหวรายรั บ รายจ่ า ยของครอบครั ว ตั ว เอง รู ้ ว ่ า ตั ว เองอยู ่ ใ นฐานะอะไร แต่ เ ช้ า พวกเขาเดิ น ทางไปไร่ พ ร้ อ มกั น ตก เย็ น ก็ ก ลั บ บ้ า นพร้ อ มกั น ลู ก ๆ อยู ่ ใ นสายตาของพ่ อ แม่ ต ลอดเวลาโดย ไม่ ต ้ อ งบั ง คั บ เคี่ ย วเข็ ญ เอาจากในเมืองใช้ได้เหมือนกัน สิ่งที่ต้อง ระวังมากระหว่างเดินในป่าก็คือแมงมุม เราอาจเดินผ่านใยมันไปโดยไม่รู้ตัว รู้อีก ทีก็โดนกัดเสียแล้ว ถ้าพิษร้ายแรงก็เตรียม บอกลาได้เลย ครั้นจะไปโรงพยาบาลนั้น ไม่ทันแน่นอน ท�ำให้เรารู้ว่ามีชาวเขาหลายคน ต้องเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงพยาบาล เพราะทนพิ ษ บาดแผลไม่ ไ หว เมื่ อ คุ ณ อยู ่ ใ นกรุ ง เทพฯ เวลาเกิ ด อะไรขึ้ น ก็ จ ะ มีรถมารับคุณอย่างเร่งด่วน คุณอาจจะ ท�ำคลอดในรถแท็คซี่ได้หากจ�ำเป็น สิ่ง เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ชี วิ ต คุ ณ อยู ่ ไ ด้ ด ้ ว ยความ มั่นใจ แต่ในป่าหากงูตัวหนึ่งแล่นเข้ามา กัดคุณมันก็แทบจะจบลงตรงนั้น เพราะ เงยหน้ า มองไปทางไหนก็ มี แ ต่ ป ่ า เขาที่ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน�้ำประปา ไม่มีเครื่องช่วย ชีวิตคุณทั้งสิ้น ที่ โรงเรี ย นบ้ า นขุ น แม่ น ายเปิ ด สอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาปีที่3 ตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ เด็กๆ ส่วน

มากนิยมใส่รองเท้าแตะ ด้วยสภาพพื้นที่ หน้าฝนอันเฉอะแฉะและรองเท้านักเรียน ก็ไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายดายนัก เรากินอาหาร และพักแรมกันอย่างง่ายๆ อาศัยข้าวไร่ที่ ช่วยบ้านปลูกเอง ไข่ต้ม กุนเชียง ผักเท่าที่ หาได้ ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะไม่มี สัญญาณโทรศัพท์ชัดทั่วไทยดังในโฆษณา มอมเมานั่นหรอก เรามีแต่คนรอบข้าง เท่านั่นคือความจริง สิ่งที่ไกลออกไปจาก ป่าแห่งนี้เราท�ำได้เพียงคิดถึงเท่านั้น ผม กลืนข้าวแข็งๆ เย็นๆ นั้นให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ เพื่อชดเชยความเหนื่อย ล้าที่ผ่านมา และเป็นพลังในการเดินต่อ ในรุ่งเช้า รุ ่ ง เช้ า เด็ ก ๆ เข้ า แถวเคารพ ธงชาติ เพลงชาติไทยกลางป่าเขาที่พวก เราฝ่าฟันกันมาท�ำให้หลายคนซึมลงไป มันร้องออกมาจากปากเด็กไทยเชื้อสาย กะเหรี่ยงตัวเล็กๆ “คนในเมืองน่าจะมา ได้ยินบ้าง” หมอท่านหนึ่งกล่าวกับผม เป็นเพลงชาติไทยที่เรารู้จักกัน แต่ไม่เคย 78 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส�ำนึกในเนื้อเพลงเท่าวันนี้ ในโรงเรียนที่ ไม่พร้อมอะไรเลย เด็กเหล่านี้พยายาม ร้องมันออกมาให้ชัดที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ พวกเขาพยายามแสดงออกว่า เขาก็คือคน ไทยเหมือนกัน คนไทยที่แทบจะไม่ร้องขอ สิ่งใดเลยจากประเทศนี้ ขณะที่ประชาชน พื้นราบที่เจริญแล้วกลับทะเลาะฆ่าฟันกัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ผมเดินออกจากโรงเรียน 8.30 น. ผ่านหมู่บ้านชาวเขา ผ่านเด็กนักเรียนบาง คนที่เพิ่งเดินเข้าโรงเรียน ถามเขาว่าท�ำไม เพิ่งมาโรงเรียน เขาตอบว่าแวะไปช่วยแม่ เก็บกะหล�่ำก่อนแล้วจึงมาโรงเรียน สังเกต เด็กๆ ชาวเขาแล้วไม่มีคนอ้วนเลยสักคน แม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตาม ไม่ใช่ว่าพวกเขา ไม่มีจะกิน แต่ความเจริญที่เข้าไม่ถึงมัน ก็ ดีอ ย่า ง มั น ไม่น� ำ โรคมาด้ วย ที่ นี่ ไม่มี ลูกอม ไม่มีขนมท�ำลายสุขภาพ เด็กๆ มี ปัญหาฟันผุน้อยมาก โรคอ้วนไม่มี ท�ำให้ เราคิดว่าความเจริญมันก็ไม่ใช่สิ่งดีเสียที เดี ย ว เด็ ก ในเมื อ งโดนลู ก อมและขนม ขโมยฟั น สวยๆ ไป ท� ำ ให้ พ วกเขาเป็ น โรคอ้วนและโรคอื่นๆ ตามมา ขณะที่เด็ก ชาวเขาฟันแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อ เดิน ทางไกลได้สบายด้วยตีนเปล่า ไม่งองแง อารมณ์ดี เราเดินต่อไปที่หมู่บ้านสะมอจา ล่าง (ชื่อธารน�้ำ) และหมู่บ้านอื่นๆ อีก มากมาย หลายวั น มานี้ ผ มจ� ำ วั น ที่ ไ ม่ ได้ ภาพของเมืองเป็นสิ่งที่แวบเข้ามาชั่ว ครั้งชั่วคราว ผมไม่รู้ข่าวคราวเกี่ยวกับ เมืองที่ผมจากมา ไม่ทราบว่านายกปรับ นโยบายไปถึ ง ไหนแล้ ว เราถู ก ตั ด ขาด จากโลกภายนอกอย่ า งสิ้ น เชิ ง แล้ ว ผม ก็ลืมเมืองไป มีแต่ตัวกับใจเท่านั้นที่อยู่ ด้ ว ยกั น ระหว่ า งเดิ น ป่ า เสี ย งหอบของ ตัวเองมันเร้าเหมือนเครื่องยนต์ เป้หนัก บนหลัง และระยะทางไม่ทราบกี่หมื่นก้าว ภู เขาลู ก แล้ ว ลู ก เล่ า ผ่ า นใต้ เ ท้ า เราไป เมื่อถึงภูเขาบางจุดที่ไกด์น�ำทางบอกว่า


มี สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ แต่ ล ะคนล้ ว นดี ใจ สิ่งแรกที่ผมท�ำคือโทรหาแม่ แม่ซึ่งไม่มี ทางรู้เลยว่าลูกตัวเองอยู่บนจุดไหนของ โลก เปิดข้อความไลน์เพื่อนๆ ทักมาว่า ไปเที่ยวสนุกไหม ผมยิ้มให้โทรศัพท์ ไม่รู้ จะอธิ บ ายถึ ง ความล� ำ บากที่ ผ ่ า นตี น เรา ไปแต่ละก้าวๆ นั่นอย่างไร ไม่มีการท่อง เที่ยวเกิดขึ้น มีแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ ต้องเผชิญ เหล่าอาสาสมัครเก็บการท่อง เที่ยวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้น เราเดินเลียบไปตามธารน�้ำสะมอ จา เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น�้ำปิงก่อนจะ ไหลรวมสู่เจ้าพระยา ส�ำหรับคนบนภูเขา เขาจะฝากความคิ ด ถึ ง ถึ ง ใครสั ก คนบน พื้นราบเขาจะฝากไปกับสายน�้ำ เพราะ มันจะไหลผ่านไปสู่ทุกคนเบื้องล่าง ผม เองก็คิดว่าธารน�้ำนี้ก็จะไหลผ่านบ้านผม เหมือนกัน มีเรื่องเล่าน่ารักของชาวเขาที่ อยู่คนละหมู่บ้านแต่แอบชอบกัน ผู้ชาย จะเดินไปหาผู้หญิงทุกวันไปกลับก็หลาย ชั่วโมง การจีบผู้หญิงคือการเดินไปช่วย ท�ำไร่ ตักน�้ำในล�ำธารจุดที่ใสที่สุดไปให้ดื่ม ความรักพวกเขาจึงมีค่าเพราะมันไม่ได้ใช้ โทรศัพท์โทรคุยกัน อยากคุยต้องเดินเป็น วันๆ ไปหา ไปเจอ การแต่งงานนั้นไม่ได้ ค�ำนึงถึงสินสอด แต่ค�ำนึงถึงอายุห้ามต�่ำ กว่า 18 ห้ามท้องก่อนแต่ง สินสอดนั้น แล้วแต่ฝ่ายชาย เรียกว่า “ค่าน�้ำนม” เมื่อ ไม่มีสิ่งเร้ามากมาย พวกเขาจึงอยู่ด้วยกัน จนแก่เฒ่า ไม่เปราะบางอย่างหนุ่มสาวใน เมืองที่รักกันง่ายแต่อยู่กันยาก แสงแดด ความหนาวเย็นและสาย ฝนเคี่ยวผมจนก�่ำไหม้ ผมตื่นก่อนฟ้าสาง ทุกวันเป็นกิจวัตร มันท�ำให้รู้ว่ามนุษย์ทุก คนไม่มีขีดจ�ำกัดความสามารถและความ อดทน เราเหนื่อยแล้วคิดว่าไม่ไหว เราก็ ยังเหนื่อยได้อีก เราหิวจนทนไม่ไหวเราก็ ยังทนได้อีก ร่างกายที่ผอมบางมันยังแบก น�้ำหนักได้อีกเมื่อเจอผู้ที่เดือดร้อนกว่า จิตอาสาไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแพทย์ เป็น

ชาวเขาไม่ มี ค นอ้ ว นเลยสั ก คน แม้ แ ต่ ผู ้ ใ หญ่ เ องก็ ต าม ไม่ ใ ช่ ว ่ า พวกเขา ไม่ มี จ ะกิ น แต่ ค วามเจริ ญ ที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง มั น ก็ ดี อ ย่ า ง มั น ไม่ น� ำ โรคมาด้ ว ย ที่ นี่ ไ ม่ มี ลู ก อม ไม่ มี ข นมท� ำ ลายสุ ข ภาพ เด็ ก ๆ มี ป ั ญ หาฟั น ผุ น ้ อ ยมาก โรคอ้ ว นไม่ มี ใครก็ได้ที่อยากจะลุกขึ้นมาท�ำอะไรเพื่อ ผู้อื่นบ้าง ที่เดินกับผมยังมีครูเกษียณอายุ ราชการวัย 62 ปีสองคนจากอุตรดิตถ์ สู้ อุตส่าห์มาเดินจนจบทริปโดยไม่มีปัญหา อะไรเลย ถึงตอนนี้ปัญหาหลายอย่างกลาย เป็ น เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยส� ำ หรั บ ผม ผมลงมา จากดอยสู่เมืองอีกครั้งด้วยมุมมองชีวิต ที่ ต ่ า งไป การนั่ ง หน้ า คอมฯ ท่ อ งโลก อิ น เทอร์ เ น็ ต แล้ ว บอกว่ า ข้ า คื อ ผู ้ รู ้ ข้ า เห็ น ทุ ก อย่ า งนั้ น ไม่ จ ริ ง คุ ณ ไม่ มี ท าง จินตนาการได้ว่าความจริงเป็นอย่างไร ถ้ า ไม่ ลุ ก ออกมาลงมื อ ปฏิ บั ติ ก่ อ นลง จากเขาเราร้ อ งเพลงสดุ ดี ม หาราชากั น กึกก้อง ผมปล่อยให้น�้ำตาไหลปะปนไป กับสายฝน ก่อนจะเดินเข้าเมืองผมมอง รอยทางจากภูเขาลูกไกลๆ ที่เคยผ่านมา 79 issue 93 october 2015

บัดนี้เป็นเพียงภาพวิวที่สวยงามเท่านั้น สายฝนโปรยลงมาไม่ขาด เพลงสดุดีมหา ราชายังกึกก้องในจิตใจ ผมสารภาพว่าไม่ เคยทราบซึ้งในบทเพลงเท่าครั้งนี้ ทางที่ เราว่าเหนื่อยหนักหนาในหลวงท่านเดิน มาตั้งแต่ยังไม่มีทาง ใครจะนึกถึงความ ยากล�ำบากเหล่านั้นออก บัดนี้ผมเข้าใจ แล้ว ความเหนื่อยยากที่พระองค์สร้าง ท�ำจนหมดแรงเป็นอย่างไร ไม่มีทางใด ที่ พ ระองค์ ไ ม่ เ คยไปเหยี ย บ ไปพบชาว บ้ า น ผมทราบแล้ ว ว่ า น�้ ำ ตาไหลด้ ว ย ความทราบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็นยังไง “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” จากทีมงานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง


“น�้ำมันเมล็ดชา” ผลผลิตจากแนวพระราชด�ำริ

วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลง ข่าวเทศกาลน�้ำมันเมล็ดชา ณ ห้องประชุม 101 ส�ำนักงาน มูลนิธิชัยพัฒนา ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งงาน “เทศกาลน�้ำมันเมล็ดชา”จะจัด ให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558 เพื่อ เป็ น การสนองพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงประชาสัมพันธ์ “น�้ำมันเมล็ดชา” ออกสู่สาธารณชน โดยในงานแถลงข่าว เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าว ถึ ง พระราชด� ำ ริ แ ละความเป็ น มาของน�้ ำ มั น เมล็ ด ชา มี ก าร ให้ความรู้เกี่ยวกับน�้ำมันเมล็ดชาจากนักโภชนาการ การปรุง อาหารที่มีน�้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบโดยเชฟเคณฑ์ จาก Master Chef Thailand นอกจากนี้ยังมีร้านวีรสุ และร้าน Coffee Beans by Dao ได้ให้เกียรติร่วมสาธิตการท�ำขนม ปังโฮลวีท แครอทเค้ก และบราวนี่จากน�้ำมันเมล็ดชาให้ผู้ร่วม งานได้ชมและชิมด้วย และในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จะเสด็จพระราชด�ำเนิน ไปยัง ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดงาน

“เทศกาลน�้ ำ มั น เมล็ ด ชา” ในการนี้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานสูตรอาหารที่มีน�้ำมันเมล็ดชาเป็นส่วนประกอบ ทรง สาธิ ต การปรุ ง อาหาร ทรงจ� ำ หน่ า ย และทรงเป็ น พรี เซ็ น เตอร์ กิตติมศักดิ์ให้แก่น�้ำมันเมล็ดชาด้วยพระองค์เอง โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “น�้ำมันเมล็ด ชา” ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชด�ำริที่พระราชทานให้ ส�ำนักงานมูลนิธิ ชัยพัฒนา น�ำเมล็ดพันธุ์ต้นชาน�้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาศึกษา ทดลองปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพ เหนือ สิ่งอื่นใดยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและรักษาระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ ภาคเหนืออีกด้วย น�้ำมันเมล็ดชา ผลผลิตจากแนวพระราชด�ำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระ ราชด�ำริในปี พ.ศ.2547 ให้ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ด�ำเนินการ ศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน�้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จากนั้ น มี พ ระราชด� ำ ริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ำมันและพืชน�้ำมัน เพื่อเป็นโรงงานผลิต น�้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน�้ำมัน ซึ่งโรงงานนี้จะผลิตน�้ำมันคุณภาพ สูงส�ำหรับการบริโภคและท�ำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่อง ส�ำอาง เป็นต้น

80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Round About

มู ลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดกิจกรรมอบรมหยุ ดการท้อง แท้ง และทอดทิ้ง มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย งจั ด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ “หยุด” ท้อง แท้ ง และทอดทั้ ง หรื อ I’m HERO ครั้ ง ที่ 3 โดยผสานความร่ ว มมื อ กั บ ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ในการจั ด อบรมให้ แ ก่ แ กนน� ำ เยาวชน ครอบครัวพอเพียงกว่า 300 คนจาก 30 สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันถึงปัญหา การตั้ ง ครรภ์ ก ่ อ นวั ย อั น ควรและสร้า ง นักเรียนที่มีความรู้พร้อมที่จะถ่ายทอด องค์ความรู้สู่ครอบครัว โรงเรียนและ ชุมชนต่อไปในอนาคต

ครอบครัวพอเพียง give & care

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดกิจกรรม “Give & Care” โดย พาแกนน� ำ เยาวชนครอบครั ว พอเพี ย งไปร่ ว มสร้ า งความ สนุกสนานให้แก่น้องๆผู้พิการทางการได้ยิน ณ โรงเรียน เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

ขอบคุณสื่อ

พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด� ำ ริ แ ละความมั่ น คง (ศปร.) จั ด งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ ข่าวสารของ ศปร. ด้วยดีเสมอมา ณ ร้าน ระเบียงบัว อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

81 issue 93 october 2015


“I don’t mind if I have to sit on the floor at school. All I want is education. And I’m afraid of no one.” -Malaya YousafZai-

“ฉันไม่รังเกียจที่จะนั่งที่พื้นของโรงเรียน สิ่งที่ต้องการส�ำหรับฉัน คือ การได้เรียนหนังสือ และฉันไม่เกรงกลัวใครที่จะแสดงออกเช่นนี้” -มาลาลา ยู ซ าฟไซ- (สาวน้ อ ยมหั ศ จรรย์ ช าวปากี ส ถาน ที่ ไ ด้ ก ล่ า วสุ น ทรพจน์ ต ่ อ หน้ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสหประชาชาติ 2556) 82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 93 october 2015


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Isamare october web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงประจำเดือนตุลาคม 2558

Isamare october web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงประจำเดือนตุลาคม 2558

Profile for porpeang
Advertisement