Page 1

IS AM ARE

ส่วนรวมส�ำคัญส�ำหรับดิฉัน กณกวรรณ เชื้ อวงศ์

พฤศจิกายน 2557

แบบอย่างชี วิตหลังม่านละคร จารุ ณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช

ฉบั บ ที่ 82

1 issue 82 november 2014

www.fosef.or.th


2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


..คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน�ำ มาปฏิบัติ มีอยู่สี่ประการ. ประการ แรก คือการรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ เป็นธรรม. ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น. ประการที่สาม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความ สัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด. ประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง. คุณธรรม สี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ�ำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะ ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...” พระราชด�ำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ 3 issue 82 november 2014


EDITORIAL

ทั ก ทายกั น อี ก ครั้ ง เมื่ อ น�้ ำ นอง เต็ ม ตลิ่ ง เดื อ นสิ บ สองที่ ช าย-หญิ ง ออก มาร้ อ งเล่ น ตามอั ต ลั ก ษณ์ ไ ทยเดิ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น มอญซ่ อ นผ้ า หรื อ ร� ำ วงในงานวั ด ใกล้ บ ้ า น พอขึ้ น จั่ ว หั ว บทความแบบนี้ หลายท่านคงร้องเฮ่อ! แล้วบ่นว่า ป้ามา แบบย้อนยุคอีกแล้ว น่าเบื่อที่ซู้ด หรือบาง ท่ านก็ จ ะยิ้ ม แก้ ม ปริ แล้ว คล้อยตามกับ ที่ บก.เกริ่ น น� ำ ความคิ ด เห็ น แตกต่ า งกั น ได้ เสมอแต่ สุ ด ท้ า ยบั้ น ปลายของความคิ ด ก็ คงจะไม่มีใครปฏิเสธกับค�ำว่า ‘ความสุข’ จะเป็นยุคไหนก็ตามแต่ จะมีใครกล้ายกมือ คัดค้านไหมว่าในอดีตที่ผ่านมานั้น แผ่นดิน สยามของเราประชาชนมี ค วามสุ ข มี ร อย ยิ้ม ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว มีความสมัคร สมานสามัคคีดั่งพี่น้องทั้งแผ่นดิน ความสุข ที่จับต้องได้จริงๆ แต่ ถ ้ า ถามเด็ ก รุ ่ น ใหม่ ค� ำ ตอบ ที่ จ ะได้ ก็ ป ระมาณว่ า ‘ก็ แ ล้ ว แต่ ’ นั่ น หมายถึ ง เด็ ก รุ ่ น ใหม่ เขาก็ พ ยายามที่ จ ะ รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ดั่ ง เดิ ม เหมือนกัน พวกเขาก็ปรารถนา ‘ความสุข’ เหมือนที่เมื่อก่อนเคยมีเหมือนกัน แล้วอะไร ล่ ะ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคและปัญ หาที่ท�ำให้พวก เขานั้นต้องหยุดความคิด หยุดที่จะแสวงหา ความพอดี พออยู่ พอกิน หากไม่ใช่ค�ำว่า ‘โลกาภิวัฒน์’ ค�ำค�ำนี้แปลความหมายได้ อย่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน และสรุปได้ใจ ความสั้นๆเพียงแค่ ‘ทันสมัย ทันโลก ใน ทุกๆเรื่องที่ชาวโลกเขาเปลี่ยนไป’ ถามว่า หาจุดจบได้ไหม ตอบได้เลยว่า หาจุดจบไม่ เจอหรือไม่พบ เพราะค�ำๆนี้มาคู่กับค�ำว่า

‘โลภ’ โลภ ค�ำๆนี้เป็นค�ำที่พ่อค้า นักธุรกิจ นักแสวงหาก�ำไร คนขี้ฉ้อหรือพวกที่ชอบ คอร์รัปชั่น เขามีอยู่ในจิตส�ำนึกเสมอ นั่นก็ หมายถึง ๑ + ๑ ต้องเท่ากับ ๒ และบวก กั น ไปเรื่ อ ยๆและไม่ มี วั น ที่ จ ะพบกั บ ค� ำ ว่ า ‘ความสุข’ แ ล ะ จ า ก ป ก ฉ บั บ นี้ ก็ เ ช ่ น กั น ค�ำตอบของค�ำว่า ‘ความสุข’ ที่อยู่ไม่ไกล ตัวนัก เรื่องจริงด้านสุขภาพที่ถูกกลุ่มทุนทาง เวชศาสตร์/เภสัชศาสตร์ปกปิด เพราะจะ ท�ำให้พวกเขาขาดรายได้ เรื่องราวมากมาย ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานให้แก่ ประชาชนได้เป็นอย่างดี คุณเปิ้ลหรือคุณ จารณี สุขสวัสดิ์ นางเอกตลอดกาลของเรา เป็นผู้ถ่ายทอดและข้อมูลมากมายที่เราต้อง ศึ ก ษาค้ น คว้ า และสิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ไปกว่ า การ มาบอกเล่าให้ประชาชนได้อ่านในนิตยสาร ฉบับนี้นั้น คุณเปิ้ลบอกกับเราว่า มูลนิธิไทย คุณธรรม ของคุณเปิ้ลและเพื่อนๆยังรักษา ผู้ป ่ว ยที่ ย ากไร้ ใ ห้ ห ายขาดจากโรคภั ย โดย ไม่คิดค่ารักษามาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ และจะ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด ก็ ขออนุ โ มทนากั บ บุ ญ กุ ศ ลที่ คุ ณ เปิ ้ ล และ เพื่อนได้ท�ำเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ ประชาชนที่ยากไร้ สุ ด ท้ า ยของฉบั บ นี้ ข อร้ อ งบอกกั บ เหล่าสมาชิกครอบครัวพอเพียงว่า ขณะนี้ เราก� ำ ลั ง จะยึ ด พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศตามที่ เรา มุ่งหวังไว้และเราจะมีเครือข่ายที่มากที่สุด ในประเทศ เครื อ ข่ า ยครอบครั ว พอเพี ย ง ครอบครัวที่ไม่มีวันตาย. 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอย

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ : E-mail :

ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2983-7312-3 0-2983-7314 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th ariyaplus@hotmail.com

and Enjoy!

5 issue 82 november 2014


Hot Topic

36

ส่วนรวมเป็ นเรื่อง ส�ำคัญส�ำหรับดิฉัน กณกวรรณ เชื้ อวงศ์

54

76

เยือนถิ่นเหล็กน�้ำพี้ บ้านพระยาพิชัยดาบหัก

ดอกไม้เหล็ก จารุ ณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช แบบอย่างชี วิตหลังม่านละคร

Don’t miss

10

16 20 22 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

54


table of content

จารุณี สุขสวัสดิ์ เป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บิดาเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อแฟร์น็อง เดส์แน็ช (Fernand Desneiges) มารดาเป็นชาว ไทย ชื่อระเบียบ สุขสวัสดิ์ ด้านการศึกษา เธอเริ่มศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนพระ กุมารร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ที่โรงเรียนธัมมสิ ริศึกษา อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ที่โรงเรียนพิบูลย์ อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร 7 issue 82 november 2014

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ DO it yourself (DIY) เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ การจองที่ ลูกหลานจะน่ารักหากมีมารยามทางสังคม ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ เรียนไม่ทันตั้งแต่ก่อนวันเข้าโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday ความรักอย่างรู้ตัว Question of life ประสบการณ์แห่งชีวิต Cartoon Goodlife อันตรายจากโรคอุจจาระร่วง Let’s talk คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง Good teen กณกวรรณ เชื้อวงศ์ IS AM ARE ต�ำบลสะตอน จันทบุรี รู้คุณค่าในสิ่งที่มี รักษ์วิธีในสิ่งที่ท�ำ EAT AM ARE เค้กแครอท Cover Story จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช ทางของผู้ไม่ยอมแพ้ Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา ข้างหลังภาพ BONVOYAGE เยือนถิ่นเหล็กน�้ำพี้ บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ROUNDABOUT GOODREADS

8 10 16 19 20 22 24 28 34 36 40 52 54 64 68 76 80 82


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

DO IT YOURSELF (DIY)

ค�ำว่า DO IT YOURSELF หรือย่อว่า DIY ซึ่ งปั จจุ บันกลายเป็นภาษาพื้นๆที่บรรจุ อยู ่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษทั่วไป นั้น มีก�ำเนิดมาตั้งแต่ประมาณปี 1950 โดยเริ่มจากแวดวงคนที่อยากปรับปรุ งบ้าน และอุ ปกรณ์ก่อสร้างต่างๆด้วย ตนเอง ด้วยเหตุผล 3 อย่าง คือ ได้รูปแบบที่ใจปรารถนา (Creative) การท�ำเพื่อความบันเทิง,สนุก (Recreational) และเหตุผลด้านลดค่าใช้จ่าย (Cost-Saving) 8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ความหมายที่ แ ท้ จ ริ ง ของค� ำ นี้ ในตอนเริ่ ม แรกหมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะ สร้าง, ประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซม สิ่งของต่างๆโดยไม่ต้องอาศัยความช่วย เหลื อ จากผู ้ เชี่ ย วชาญ หรื อ ผู ้ อ ยู ่ ใ นวิ ช า ชีพนั้นๆ ในเวลาต่อมาค�ำว่า DIY ถูกน�ำ ไปใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น นับตั้งแต่ ในวงการดนตรี (หมายถึงดนตรีประเภท ต่างๆที่พัฒนาขึ้นเอง โดยไม่อิงกระแส หลัก ไปจนถึงเครือข่ายวิทยุที่เน้นความ เป็นตัวของตัวเอง) ในวงการทหารก็น�ำ ค� ำ นี้ ไ ปใช้ ใ นการฝึ ก ทหารให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง และสามารถดู แ ลตนเองใน ทุกสถานการณ์ ทุ ก วั น นี้ ค� ำ ว่ า DIY ถู ก น� ำ ไปใช้ แพร่หลายมากทั้งในวงการปรับปรุงบ้าน และเฟอร์นิเจอร์, วงการแฟชั่นเสื้อผ้า, ของเล่นประกอบเอง, เครื่องยนต์กลไก ต่างๆ ไปจนถึงร้านอาหารที่มีเมนู DIY ให้ลูกค้าเลือกได้ ในทางพระพุทธศาสนา สอนให้ คนเราพึ่งตนเองมากๆ ดังพุทธภาษิตที่ ว่า ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน (อต.ตาหิ อต โน นาโถ) ซึ่งคุ้นหูคนไทยมานาน ผมคิด ว่าปรัชญาแห่งการสอนให้พึ่งตนเองของ ทางอาเซียนเรามีนัยบางอย่างที่ไปซ้อน ทับละม้ายแนวคิด DIY ของฝรั่ง ....คนเราทุ ก วั น นี้ โดยเฉพาะ เยาวชนเริ่มติดกับความ “สะดวกสบาย” ในรู ป แบบต่ า งๆมี ทั้ ง ไม่ ต ้ อ งลงแรง ไม่ ต้ อ งเดิ น , ไม่ ต ้ อ งทนร้ อ น, ไม่ ต ้ อ งเสี ย เหงื่อ, ประหยัดเวลา สารพัด จนบางครั้ง ยากที่จะแยกออกจากกัน ระหว่างความ เกียจคร้านกับความสะดวกสบาย “ท� ำ ไมต้ อ งท� ำ เองด้ ว ย ในเมื่ อ ให้คนอื่น หรือให้เทคโนโลยี่ท�ำแทนได้” หลายคนอาจจะโต้ แ ย้ ง ในประเด็ น ดั ง กล่าว

เด็กวัยรุ่น จ�ำนวนมากขณะนี้ เก็บ ที่นอน หมอนมุ้งไม่เป็น ไม่เก็บข้าวของ เข้าที่ ใช้เครื่องซักผ้าที่บ้านไม่เป็น รีดผ้า ไม่เป็น เพราะมองว่ามีคนอื่นท�ำให้ ไม่ เห็นจะต้องไปเรียนรู้หรือลงแรงเองเลย เด็กผู้หญิงวัยรุ่นไทยจ�ำนวนมากในขณะ นี้ ท�ำกับข้าวกับปลาแบบง่ายๆไม่เป็นเลย ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน คนอายุ 50 ปีขึ้นไป พบว่ายังมี จ�ำนวนมากที่ปรับตัวกับเครื่องมือเครื่อง ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น ระบบคอมพิ ว เตอร์

• เด็กบางคนใช้ช้อนตักอาหารเข้า ปากได้เร็ว แต่บางคนก็ช้ามาก • เด็กอนุบาลบางคนใส่เสื้อผ้าได้ เองก่อนเพื่อนๆในชั้นเรียนส่วนใหญ่ • เด็กบางคนมีทักษะในการแปรง ฟันดี ขณะที่บางคนได้แต่ถูๆอยู่กับที่ • เด็กบางคนขโมยเครื่องส�ำอางค์ ของแม่ มาแต่งหน้าตัวเองตั้งแต่อยู่ชั้น ประถม (แล้วก็แต่งได้สวยด้วย! จนคุณ แม่แปลกใจ!) เรื่อง DIY ถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่

....คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะเยาวชนเริ่มติดกับความ “สะดวก สบาย”ในรู ปแบบต่างๆมีทัง้ ไม่ต้องลงแรง ไม่ต้องเดิน, ไม่ต้อง ทนร้อน, ไม่ต้องเสียเหงื่อ, ประหยัดเวลา สารพัด จนบางครัง้ ยากที่จะแยกออกจากกัน ระหว่างความเกียจคร้านกับความ สะดวกสบาย และระบบอินเตอร์เนท ยังไม่ได้ บางคน กด ATM ไม่เป็น บางคนใช้อินเตอร์เนท ในการสื่อสาร, จองตั๋วเครื่องบิน, จอง โรงแรมทางอินเตอร์เนทไม่เป็น และเข้า ถึงE-mail ไม่ได้ ...สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบกพร่อง ไม่ ใช่ ค วามผิ ด พลาดที่ ค วรถู ก ต� ำ หนิ แ ต่ อย่างใด เพราะโลกเราทุกวันนี้หมุนเร็ว มาก ในขณะที่หลายต่อหลายคนพยายาม วิ่งตามให้ทัน แต่หลายต่อหลายคนก็เบื่อ ที่จะปรับตัวตามอยู่ตลอดเวลา แต่การท�ำ อะไรต่ออะไรด้วยตัวเองไม่ได้ ท�ำให้เรา “สูญเสีย” โอกาสบางอย่างไป ท�ำให้เรา “ช้า” กว่าคนอื่นในบางเรื่อง ...หากเราช่วยสอนเด็กๆให้รู้จัก “ท� ำ อะไรด้ ว ยตนเอง” ตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้อย เด็กก็จะมีวุฒิภาวะ และสามารถ พั ฒ นาการในเรื่ อ งการเรี ย นรู ้ การเข้ า สัง คม และวุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ไ ด้ เร็ ว กว่าเด็กที่เป็นลูกแหง่ ติดผู้ปกครองแจ โดยตลอด 9 issue 82 november 2014

เราควรใส่ใจ ลองถามตัวเองหน่อยสิครับ ว่ามีเรื่อง Do it yourself อะไรบ้างที่คุณ ยังท�ำไม่ได้ และอยากจะพัฒนาทักษะตัว เองให้ท�ำได้ DIY มีทั้งความสนุก ความท้าทาย ความเร้าใจ ความภูมิใจและประหยัดเงิน ที่ส�ำคัญคือ เมื่อเราท�ำเรื่องนั้นได้ เราก็ เพิ่มความมั่นใจในการพึ่งตนเองได้

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

การจองที่ : ลูกหลานจะสวยงาม และน่ารักมากขึ้นหากมีมารยาททางสังคม

เมื่ อ วั น เสาร์ ท่ี ๖ กั น ยายน ที่ ผ่ า นมา ลุ งได้ ไ ปร่ ว มงานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ๒๕๕๗ “TO GETHER WE CAN: รวมพลังปฏิรูปสู่การป้ องกันที่ย่ังยืน” ซึ่ งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่ น (ประเทศไทย) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่ นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ งานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานเป็น จ� ำ นวนมาก ในภาครั ฐ นั้ น ประกอบไป ด้วยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีและ ข้าราชการน้อยใหญ่ ส ่ ว น ใ น ภ า ค เ อ ก ช น ก็ ม า ร่ ว มในงานนี้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก น� ำ ที ม โดยนายประมนต์ สุ ธี ว งศ์ ประธาน องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น สมาคม วิ ช าชี พ และบริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

เครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น (ประเทศไทย) ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ มีเด็ก เยาวชน นั ก เรี ย นและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ก� ำ ลั ง ที่ ส� ำ คั ญ ของชาติ ใ นอนาคตได้ ไปร่ ว มงานและร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆ กันอย่างคับคั่ง เด็ก เยาวชน นักเรียนและนิสิต นักศึกษาของเราได้มีส่วนร่วมในหลายๆ 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

กิ จ กรรม เริ่ ม ตั้ ง แต่ กิ จ กรรมเดิ น ขบวน พาเหรดจากบริ เ วณลานด้ า นหน้ า ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ์ ด ไปยั ง โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ ที่ บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ ซึ่งเป็นที่จัดงานนั้น เด็กและเยาวชนของ เรายั ง ได้ แ สดงการเต้ น ประกอบเพลง ต่อต้านการคอร์รัปชั่น


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ ก ล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด งานว่ า ต้ อ งการให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป และ บูรณาการในการท�ำงาน และการมีส่วน ร่วมของภาคราชการและเอกชน เพื่ อ ให้ ก ารปราบปรามและ ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ให้ สั ง คมทั้ ง ภาคราชการ และเอกชนลุ ก ขึ้ น มาปราบปรามและ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า ง จริ ง จั ง และเพื่ อ ให้ สั ง คมและเศรษฐกิ จ ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน พล.อ. ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ประธานเปิ ด งาน ได้ย�้ำว่า รัฐบาลและ คสช. ได้ให้ความ ส�ำคัญในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นและ ก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ รั ฐ บาลสั ญ ญาว่ า จะด� ำ เนิ น การทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์รัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทย งานนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมหลายอย่ า ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง เพี ย งแต่ ต ้ อ งการชี้ ให้เห็นว่า ปัจจุบันสังคมไทยตื่นตัวเรื่อง การป้องกันการคอร์รัปชั่นกันมากขึ้น ผู้ที่คิดหรือก�ำลังทุจริตคอรัปชั่น ในปั จ จุ บั น ต้ อ งคิ ด ให้ ห นั ก สั ก หน่ อ ย เพราะจะมี ผ ลกระทบต่ อ ตนเองและ ครอบครัวของตนอย่างแน่นอน ลุงดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เห็นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นความหวัง ของชาติ ใ นอนาคตได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม งานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น 2557 กั น เป็นจ�ำนวนมาก เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย นและ

นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเหล่ า นี้ ค งได้ ซึ ม ซั บ ถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งปรามหรื อ ป้องกันการคอร์รัปชั่น รวมทั้งเป็นแนว ร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย ในขณะที่ลุงดีใจและปลื้มใจนั้น กลั บ พบกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ต ้ อ งคิ ด หนั ก รวมทั้ ง ลดทอนความดี ใจและปลื้ ม ใจ ของลุงลงไปเยอะ เมื่อนักศึกษาที่เข้ามา ร่วมงานด้วยกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมโกง อย่างหน้าตาเฉย ไม่รู้จักผิดและไม่มีมารยาททาง สังคมแม้แต่น้อย มารยาทดังกล่าวคือการจองโต๊ะ หรือจองที่นั่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมี และใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ เ ห ตุ ก า ร ณ ์ เ กิ ด ใ น ร ะ ห ว ่ า ง ช่วงเวลาหยุดพักกลางวันของงาน ฝ่ายจัดงานได้จัดให้ผู้ร่วมงาน ได้ รั บ ประทานอาหารกลางวั น ด้ ว ย เป็นการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ท์ ทั้งนี้ ผู้จัดได้ จัดโต๊ะไว้เป็นจ�ำนวนมาก เพียงพอต่อคน ที่ร่วมงานทีเดียว 11 issue 82 november 2014

แต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็น จ� ำ นวนมาก ลุ ง จึ ง ตั ก อาหารมาวางไว้ ที่ โ ต๊ ะ ว่ า งตั ว หนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ มี ค� ำ ว่ า “จอง แล้ว” ไม่มีของวางจองไว้ และไม่มีผู้ใด นั่งอยู่แม้แต่คนเดียว เรียกว่าโต๊ะตัวนั้น ว่างสนิท หลังจากนั้น จึงได้น�ำของหวาน และผลไม้ ก ลั บ มาที่ โ ต๊ ะ ที่ ว างอาหารไว้ ซึ่งในขณะนั้นมีนักศึกษาจากสถาบันการ ศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง (ไม่ ขอเอ่ยถึงชื่อสถาบัน) ประมาณ 3-4 คน นั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนั้น เมื่อลุงก�ำลังจะนั่ง นักศึกษาคน หนึ่ ง ก็ ไ ด้ ก ล่ า วขึ้ น ว่ า ได้ จ องโต๊ ะ นี้ ไว้ ทั้ ง โต๊ะแล้ว ท�ำเอาลุงเป็นงง แต่ก็ได้แจ้งให้ นักศึกษาผู้นั้นทราบว่า ลุงได้น�ำอาหาร มาวางไว้ก่อนที่มีผู้ใดนั่งหรือจองไว้เสียอีก หลักฐานก็เห็นชัดๆ อยู่ ก็ได้รับค�ำตอบจากนักศึกษาคน นั้ น ว่ า ขอโทษครั บ พวกผมมากั น เต็ ม โต๊ะพอดีครับ


ลูกคงต้องเตือนย�้ำตนเองให้มี คุณธรรมพื้นฐานบางประการ เช่ น ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความอารีอารอบ จิตอาสา ความส�ำนึกดีต่อสาธารณะ และ ฯลฯ

ลุ ง ใจเย็ น มากและคิ ด ว่ า เพื่ อ ให้การกินอาหารอร่อย รวมทั้งไม่อยาก ให้เกิดปัญหาใดๆ ประกอบกับโต๊ะว่าง อยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงไปนั่งโต๊ะถัดไปซึ่งมี คนนั่งอยู่ 2-3 คน และได้ถามแล้วว่าไม่มี ผู้ใดนั่งหรือจองไว้ ได้ เ ล่ า ให้ ผู ้ ร ่ ว มโต๊ ะ ใหม่ ฟ ั ง ถึ ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น้องคนหนึ่งก็เล่าว่า ตอนที่เข้าคิวเพื่อเข้ามาที่โต๊ะอาหารนั้น นั ก ศึ ก ษากลุ ่ ม นี้ ไ ด้ ชี้ ไ ปที่ โ ต๊ ะ ที่ ลุ ง วาง อาหารไว้ก่อนแล้วพร้อมกับบอกกันว่า เราจองโต๊ะนี้กันนะ ครั บ เป็ น วิ ธี ก ารจองโต๊ ะ แบบ ใหม่ เ อี่ ย มที่ สุ ด ในโลก คื อ การจองโดย การชี้นิ้วจอง ที่จริงลุงทราบดีว่า เรื่องท�ำนองนี้ บิดามารดาและครูวันนี้.....ทุกคน คงจะ

โดยลื ม คิ ด ไปถึ ง มารยาททาง สังคมในเรื่องการจองที่ ที่ จ ริ ง ห า ก นั ก ศึ ก ษ า เ ห ล ่ า นี้ ต้ อ งการที่ จ ะนั่ ง กิ น อาหารกั น พร้ อ ม คุยกันในระหว่างกลุ่ม ก็อาจย้ายไปนั่ง โต๊ะตัวอื่นที่ว่างอยู่ก็ได้ เพราะได้กล่าวไว้ ตั้งแต่ต้นแล้วว่า มีโต๊ะอยู่เป็นจ�ำนวนมาก มารยาททางสั ง คมโดยเฉพาะ เรื่ อ งการจองโต๊ ะ หรื อ จองที่ นั่ ง นี้ เป็ น มารยาทพื้นฐานที่ทุกคน ไม่ว่าเด็กหรือ ผู้ใหญ่ต้องมีทุกคน ลู ก คงต้ อ งเตื อ นย�้ ำ ตนเองให้ มี คุ ณ ธรรมพื้ น ฐานบางประการ เช่ น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอารีอารอบ จิ ต อาสา ความส� ำ นึ ก ดี ต ่ อ สาธารณะ และ ฯลฯ และควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรหรือ

ได้ ส อนมารยาททางสั ง คมโดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง การจองที่ นั่ ง ให้ แ ก่ เ ด็ ก และ เยาวชนกันแล้วละ แ ต ่ เ ห ตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส� ำ ห รั บ ในกรณี นี้ คงจะเกิ ด ขึ้ น เพราะความรั ก เพื่อนเป็นประการส�ำคัญ อยากให้เพื่อนในกลุ่มได้นั่งคุยกัน ได้ตามสบายโดยไม่มีผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง มานั่งฟังด้วย

อะไรไม่ควร ความน่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู ข องลู ก จะดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น และคงไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ การแย่ ง โต๊ ะ ดั ง ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น เกิ ด ขึ้ น อย่างแน่นอน ฝึกฝนเรื่องนี้ให้เป็นนิสัยนะลูกนะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู ้ สู ง วั ย ลูกจะต้องให้เกียรติเป็นพิเศษ นอกจากจะเป็นคนดีแล้ว ลูกจะ เป็นที่รักของทุกคนที่ได้พบเห็น

12 IS AM ARE www.ariyaplus.com


13 issue 82 november 2014


14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. ไม่มีความลับ ที่จะประสบความส�ำเร็จมันเป็นผล จากการเตรียมการ ท�ำงานอย่างหนัก และการเรียนรู ้จากความล้มเหลว Colin Powell (คอลลิน พาวเวล) http://www.xn--108-pkla8onerj.com/

www.flickr.com/photos/38308378@N05/5034760960 15 issue 82 november 2014


https://www.flickr.com/photos/20574219@N06/4675703351

เรียนไม่ทันตัง้ แต่วันก่อนเข้าโรงเรียน ย้ อ นไปหลายสิ บ ปี รั ฐ บาล อเมริกันมองว่า เด็กที่มาจากครอบครัว ยากจนเรี ย นได้ ช ้ า กว่ า เด็ ก ที่ ม าจาก ครอบครั ว ชนชั้ น กลางและชนชั้ น มั่ ง มี แต่ เ พราะอะไรผู ้ เชี่ ย วชาญมั ก เห็ น ไม่ ตรงกัน บางคนเห็นว่า ปัญหามาจาเด็ก ยากจนอาศั ย อยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ส าร ตะกั่วซึ่งเมื่อเด็กรับเข้าไปในร่างกายจะ ท�ำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาทางสมอง และพฤติ ก รรม บางคนเห็ น ว่ า สภาพ

สังคมที่มักเสื่อมโทรมรอบด้านท�ำให้เด็ก ไม่พร้อมที่เรียนเรียน บางคนเห็นว่าเด็ก มีความเครียดสูง และบางคนเห็นว่าใน บ้ า นขาดวั ฒ นธรรมทางด้ า นการอ่ า น หนังสือ เมื่อปี 2508 รัฐบาลกลางหาทาง ช่วยเด็กยากจนด้ว ยโครงการชื่อ “เริ่ม ก่ อ น” หรื อ Head Start โครงการนี้ สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก พั ฒ นามากกว่ า ที่ พ วก เขาได้รับ ตามปกติ และพร้ อ มที่ จ ะเรี ย น 16 IS AM ARE www.ariyaplus.com

หนังสือเมื่อถึงเวลาเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาล การสนั บ สนุ น รวมทั้ ง ด้ า นโภชนาการ ด้านสุขภาพ ด้านการมีความมั่นคงของ ครอบครั ว และด้ า นการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวัย โครงการนี้ได้รับการขยายหลาย ครั้ ง และในปั จ จุ บั น ได้ รั บ งบประมาณ จากรัฐบาลกลางกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ ต่ อ ปี นอกจากนั้ น รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ยั ง สนับสนุนเป็นงบประมาณหรือสิ่งของที่ มีค่าไม่น้อยกว่า 20% ของเงินที่ตนได้รับ


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้ อีกด้วย การด�ำเนินงานของโครงการท�ำ โดยรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งอาจเป็นในโรงเรียน หรืออาคารอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้รวม ทั้งในบ้าน หลั ง เวลาผ่ า นไปเกื อ บ 40 ปี โครงการนี้ เ ป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น มาก ฝ่ า ย หนึ่งมองว่าประสบความส�ำเร็จคุ้มค่าโดย น�ำผลการวิจัยต่าง ๆ มาอ้างอิง อีกฝ่าย มองว่ าไม่ ประสบความส�ำเร็จนัก พร้อม กับน�ำผลการวิจัยมาหักล้าง ในฝ่ายหลัง นี้ มีกลุ่มที่มองว่าน่าจะยกเลิกไปเสียเลย เพราะโครงการล้มเหลว ในขณะเดียวกัน การวิจัยด�ำเนิน ไปอย่างไม่หยุดยั้งและยังพบอีกว่า ความ แตกต่างระหว่างจ�ำนวนค�ำพูดที่เด็กเรียน รู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เขาเกิ ด มาจนถึ ง วั น ที่ เขา เข้าโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เขาเรียน อย่างมีประสิทธิภาพระดับไหน การวิจัย พบด้ ว ยว่ า พออายุ ค รบหนึ่ ง ขวบ เด็ ก จากครอบครั ว ยากจนเรี ย นรู ้ จ�ำ นวนค� ำ พู ด น้ อ ยกว่ า เด็ ก จากครอบครั ว ชนชั้ น กลางและชนชั้ น มั่ ง มี อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ แล้ ว เมื่ อ ถึ ง เวลาเข้ า โรงเรี ย นอนุ บ าล ความแตกต่างนั้นกว้างมากจนยากที่เด็ก จากครอบครั ว ยากจนจะขั บ ทั น เด็ ก อื่ น ฉะนั้น การเรียนต่อไปย่อมได้ผลต่างกัน การเรี ย นรู ้ ค�ำพูด ที่ส�ำคัญ ที่สุด ได้แ ก่พ่อ แม่ ปู ่ ย ่ า ตายาย หรื อ ใครก็ ต ามแต่ ที่ อ ยู ่ ใกล้ชิดพูดคุยกับเก็บเด็กบ่อย ๆ เพื่อให้ เด็ ก ได้ ยิ น และรู ้ จั ก ค� ำ พู ด ต่ า ง ๆ อย่ า ง ต่อเนื่อง การพู ด กั บ เด็ ก ท� ำ ได้ ใ นหลาย โอกาสมาก จากกิจวัตรประจ�ำวันไม่ว่าจะ เป็นการอาบน�้ำ ป้อนอาหาร การเล่นหรือ การท�ำกับข้าว ไปจนถึงการไปซื้ออาหาร สดในตลาดและการออกไปท�ำกิจกรรม ต่าง ๆ นอกบ้านด้วยกัน นอกจากนั้น ยัง มีการอ่านหนังสือให้เด็กฟังอีกด้วย จาก หนังสือง่าย ๆ ที่ใช้รูปภาพเป็นหลักเมื่อ

เด็กยังเล็กและพูดไม่ได้ไปจนถึงหนังสือ ที่มีเนื้อสลับซับซ้อนขึ้นตามวัย ในปัจจุบัน มีผู้มองว่าโครงการ ของรั ฐ บาลเน้ น การส่ ง เสริ ม การพู ด กั บ เด็กเล็กไม่พอ ฉะนั้น จึงเกิดองค์กรการ กุศลของเอกชนขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นนี้ โ ดยเฉพาะ หนึ่ ง ในนั้ น ได้แก่องค์กรชื่อ Parent-Child Home Program โครงการนี้ส่งอาสาสมัครที่ได้ รับการฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญในด้าน การส่ ง เสริ มการพู ด กั บเด็ ก เล็ ก ไปเยี่ ย ม ครอบครัวยากจนที่มีลูกเล็กซึ่งอาจเป็น

17 issue 82 november 2014

สัปดาห์ละครั้ง หรือสองครั้ง ๆ ครั้งละ ราวครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาสองปี ผู้ไปเยี่ยม จะมีเครื่องมือจ�ำพวกของเล่นต่าง ๆ และ หนังสือติดมือไปด้วย เครื่องมือเหล่านั้น จะเป็ น สื่ อ ส� ำ คั ญ ในการพู ด กั บ เด็ ก ด้ ว ย การใช้ ค� ำ จ� ำ นวนมาก นอกจากจะท� ำ กิจกรรมที่ใช้พูดสารพัดกับเด็กแล้ว ผู้ไป เยี่ยมยังท�ำหน้าที่คล้ายเป็นครูผู้ฝึกให้แม่ หรือผู้เลี้ยงเด็กท�ำกิจกรรมร่วมกับเด็กอีก ด้วย โครงการนี้มีผลดีเป็นที่ประจักษ์ จึง ก� ำ ลั ง ขยายออกไปในชุ มชนต่า ง ๆ ทั่ว อเมริกา


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312 โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 18

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “Do it yourself” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง Do it yourself

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19

issue 82 november 2014

1169


www.flickr.com/photos/7312629@N07/426033717

20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

ความรักอย่างรู ้ตัว “ความรัก” เป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนอยู ่แล้ว ทัง้ โดยรู ้ตัวและไม่รู้ตัว ส�ำหรับผู ้ท่ีรักอย่างรู ้ตัว ที่ใดมีรักที่น่ันก็มีความสุข แต่ส�ำหรับผู ้ท่ีรักอย่างลืมตัว ที่ใดมีรักที่น่ันก็มีทุกข์ วิทยาการที่ว่าด้วยความรัก จึงเป็ นวิทยาการที่จ�ำเป็ นส�ำหรับเราทุกคน ที่ในหัวใจยังคงมีเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก และมีโอกาสที่จะมีทุกข์เพราะความรัก จากหนังสือ...รักแท้คือ กรุ ณา ของ ว.วชิ รเมธี

21 issue 82 november 2014


https://www.flickr.com/photos/12505291@N08/2678767255

ประสบการณ์แห่งชี วิต

13 ธันวาคม 2550 เป็ นวันแรกของการเริ่มต้นอาชี พครู อย่างเต็มตัวของข้าพเจ้า โรงเรี ย นที่ ข ้ า พเจ้ า มี โ อกาส เข้ า มาท� ำ งานนี้ คื อ โรงเรี ย นมั ธ ยม พระราชทานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ตั้ ง อยู ่ ที่ อ� ำ เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด น่ า น โรงเรี ย นแห่ ง นี้ อ ยู ่ ห ่ า งจากอ� ำ เภอเมื อ ง น่ า นประมาณ 150 กิ โ ลเมตร ตั้ ง อยู ่ บนภู เขาสู ง เส้ น ทางที่ ใช้ เ ดิ น ทางเป็ น เขาสูงชัน และคดโค้ง

เด็กที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ส่วน ใหญ่ เ ป็ น เด็ ก ด้ อ ยโอกาสในทุ ก ๆ ด้ า น และเป็ น เด็ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ใน ด้านภาษา การแต่งกายและวัฒนธรรม ความเชื่อความคิด เพราะเด็กเหล่านี้มา จากหลายชนเผ่า ได้แก่ เผ่าลื้อ เผาขมุ เผ่าลัวะ เผ่าเมี้ยนและคนเมือง จ� ำ ได้ ว ่ า วั น แรกที่ เ ข้ า มาสอน 22 IS AM ARE www.ariyaplus.com

โรงเรียนนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมาก จากทั้ ง เพื่ อ นครู และนั ก เรี ย น ท� ำ ให้ ข้ า พเจ้ า มี ค วามสุ ข และมี ก� ำ ลั ง ใจใน การท� ำ งานให้ โรงเรี ย นอย่ า งเต็ ม ความ สามารถ การที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ามา สอนในโรงเรียนที่อยู่ไกลและทุรกันดาร และมี เ ด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี โ อกาสทางการ


question of life

ศึ ก ษาด้ อ ยกว่ า เด็ ก ในเมื อ งหรื อ เด็ ก บน พื้ น ราบ นั บ ว่ า เป็ น โชคดี ข องข้ า พเจ้ า ถึงแม้จะมีใครหลายคนบอกว่าโชคร้าย มากกว่า แต่ ใ นความคิ ด ข้ า พเจ้ า การ ที่ ตั ว ข้ า พเจ้ า เป็ น ครู เ พิ่ ง จบการศึ ก ษา ได้ ไ ม่ น านแล้ ว เข้ า มาท� ำ งานโรงเรี ย นที่ ทุรกันดารนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ยิ่ง ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกความอดทน ในการเดิ น ทางตามทางสู ง ชั น คดเคี้ ย ว อันยากล�ำบากโดยเฉพาะวันที่ฝนตกเพื่อ มาสอน อดทนใช้ชีวิตท่ามกลางป่าเขา ที่เงียบสงบโดยเฉพาะยามค�่ำคืน อดทน ต่อความหนาวเหน็บในฤดูหนาว แต่ก็ไม่ ได้ท�ำให้ข้าพเจ้าท้อใจเพราะที่นี่ข้าพเจ้า ได้ รั บ ความอบอุ ่ น และมิ ต รภาพความ มี น�้ ำ ใจที่ ดี จ ากเพื่ อ นครู และนั ก เรี ย น มาก เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า โรงเรี ย นที่ อยู ่ ห ่ า งไกลในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร จะเป็ น ที่เริ่มต้นของคนที่เข้ามาบรรจุรับราชการ ครู ฉะนั้นครูโรงเรียนเหล่านี้ก็จะเป็นครู ที่ จ บใหม่ อายุ ยี่ สิ บ ต้ น ๆ และมี วั ย ใกล้ เคียงกัน โรงเรียนที่ข้าพเจ้าสอนก็เช่นกัน จะมีเพื่อนครูที่มีวัยใกล้เคียงกับข้าพเจ้า ท�ำให้มีความคิดและวิสัยทัศน์ที่ใกล้เคียง กัน และเนื่องจากแต่ละคนก็ต้องพักอยู่ บ้านพักครูและส่วนใหญ่ยังไม่มีครอบครัว ท� ำ ให้ มี เวลาในการท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น มาก เช่น การเล่นกีฬา การท�ำอาหารร่วม กัน หรือท�ำกิจกรรมกลุ่มรวมกัน ท�ำให้ตัว ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น จากที่เล่นเปตองไม่เป็นเลยก็เล่นเป็นที่ นี่โดยมีเพื่อนครูคอยช่วยสอน จากการที่ เป็นคนร้องเพลงไม่ค่อยเป็น ก็ได้โรงเรียน แห่งนี้เป็นสนามฝึกปรือ และประสบการณ์ที่ส�ำคัญที่สุดใน

การใช้ชีวิตบนที่สูงแห่งนี้ก็คือ การได้มา สอนเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เด็ก เหล่านี้บางคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ได้ ถึงแม้จะไม่เทียบเท่าเด็กในเมืองใหญ่ แต่พวกเขาก็มีความพยายาม ตัวข้าพเจ้า ก็ ต ้ อ งมี ก ารปรั บ วิ ธี ก ารสอนให้ มี ค วาม เหมาะสมกับเด็กเหล่านี้ จากที่เคยสอน เด็กในเมืองกรุง ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เร็ว กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ ซึ่งมีความ แตกต่างจากเด็กที่ข้าพเจ้าสอนมาก เด็กที่ นี่จะไม่กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�ำ และเรียน รู้ได้ช้า ข้าพเจ้าก็ต้องพยายามหาวิธีให้ เด็กเหล่านี้เข้าใจได้ เนื่องจากตัวข้าพเจ้า เองสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งบาง ครั้งต้องมีการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สูตรและการคิดค�ำนวณ จะพบว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่คิดเลขไม่ได้ บวก ลบ คุณ หาร ตัวเลขไม่ได้ ท่องสูตรคูณ ไม่ได้ บางคนเขียนหนังสือไม่ได้ บางคน เขียนหนังสือผิด บางคนมี พั ฒ นาการช้ า กว่ า เด็ ก ในวัยเดียวกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้า ก็พยายามแก้ไข เช่น จากที่เคยสอนบวก ลบ คุณ หาร เลขจ�ำนวนมาก เช่น 30, 50, 80 ก็เปลี่ยนเป็นเลข 2, 4, 8 แทน หรือในบางครั้งนักเรียนบางห้องท�ำไม่ได้ จริ ง ๆ ตั ว ข้ า พเจ้ า เองก็ ต ้ อ งมาเริ่ ม สอน วิธีการบวก ลบ คุณ หารตัวเลข ให้เด็ก เหล่านี้ก่อน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ท�ำให้เด็ก สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น และเมื่อเด็ก สามารถท� ำ ได้ ก็ จ ะเกิ ด ความภาคภู มิ ใจ ตนเองและมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ เรี ย นมากขึ้ น และตั ว ของข้ า พเจ้ า เอง นั้ น ก็ ดี ใจที่ ส ามารถช่ ว ยเด็ ก เหล่ า นี้ ใ ห้ สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ ถึงแม้จะต้อง ใช้ความพยายามและความอดทนมากขึ้น กว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว แต่ก็นับว่าคุ้มค่า เพราะรางวัลที่ได้มาคือรอยยิ้มและแวว 23 issue 82 november 2014

ตาที่สดใสเข้าใจในสิ่งที่ตัวข้าพเจ้าสอน ไม่ใช่แววตามึนงงไม่เข้าใจอะไรเลย อย่าง น้อย สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ท�ำอาจจะมีค่าเพียง น้อยนิด แต่ข้าพเจ้าก็ภูมิใจเพราะได้ช่วย ให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ย่อมหมายถึงการช่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กน้อยเหล่านี้ ให้ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วย ทุ ก วั น นี้ ข ้ า พเจ้ า มี ค วามสุ ข และ ภู มิ ใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ ม าท� ำ ที่ โรงเรี ย น มั ธ ยมพระราชทานเฉลิ ม พระเกี ย รติ แห่ ง นี้ โรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ซึ่งก็นับเป็นการตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ ทรงเมตตาพระราชทานทุนการศึกษาแก่ ข้าพเจ้า ท�ำให้ข้าพเจ้าได้เป็นครูและได้ น� ำ ความรู ้ ม าพั ฒ นาเด็ ก ในจั ง หวั ด น่ า น บ้านเกิดของข้าพเจ้า ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ มีมากกว่าที่เขียนลงในกระดาษแผ่นนี้ แต่ ข ้ า พเจ้ า อยากให้ ค นที่ อ ยาก เริ่มต้นมาเป็นครูทุกคน ได้มาสัมผัส ได้ มารับรู้ประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้ก่อน จะท�ำให้ตัวเราแข็งแกร่งพร้อมที่จะสู้ทุก ปัญหาที่เข้ามาได้อย่างเต็มความสามารถ สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ก�ำลัง ใจกับเพื่อนครูทุกคนที่ได้รับโอกาสหรือ มีโอกาสได้สอนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อย่าท้อถอย จงสู้ต่อไป จงคิดเสมอว่า เราได้รับประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแล้วที่ ได้มาเป็นครู และท�ำให้เด็กและเยาวชน ของชาติได้รับความรู้เพื่อพัฒนาชาติของ เราต่อไป นางสาว สุนิสา อินทะรังสี


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 82 november 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 82 november 2014


อันตราย

จากโรคอุ จจาระร่วง

อุ จจาระร่วงท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำและเกลือแร่ไปพร้อม กลับอุ จจาระจ�ำนวนมาก จนอาจท�ำให้ชอ็ กหมดสติ และถึงแก่ความตายได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

“https://www.flickr.com/photos/93224510@N02/8567723994 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

วิธีปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอาการ อุ จจาระร่วงที่บ้าน

1. รับประทานหรือดื่มของเหลว มากกว่ า ปกติ เพื่ อ ป้ อ งกั น การขาดน�้ ำ หรือเกลือแร่ ได้แก่ สารละลายน�้ำตาล เกลือแร่ โออาร์เอส น�้ำแกงจืด หรือน�้ำ ข้าวใส่เกลือ 2. รับประทานอาหารเพื่อป้องกัน การขาดสารอาหาร ดังนี้ • เด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ให้ลูกดูด นมแม่มากขึ้น • เด็ ก ที่ กิ น นมผสม ให้ ผ สมนม ตามปกติแล้วให้กินครึ่งหนึ่งสลับกับสาร ละลานน�้ำตาล เกลือแร่ โออาร์เอส อีก ครึ่ ง หนึ่ ง ปริ ม าณเท่ า กั บ นมที่ เ คยกิ น ตามปกติ • เด็ ก อายุ 6 เดื อ นขึ้ น ไป ให้ อาหารเหลวที่ย่อยง่าย เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม ปลาต้ม เนื้อสัตว์ต้มเปื่อย เป็นต้น • ผู้ใหญ่ รับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย 3. พาผู ้ ป ่ ว ยมาพบแพทย์ ห าก อาการไม่ ดี ขึ้ น ดั ง นี้ ยั ง คงถ่ า ยเป็ น น�้ ำ จ�ำนวนมาก อาเจียนบ่อย กินอาหาร หรือ ดื่มน�้ำไม่ได้ มีไข้ กระหายน�้ำมากกว่าปกติ อ่อนเพลียมาก ตาลึกโหล ถ่ายอุจจาระ เป็นมูกเลือด

จะดีที่สุด และเลือกซื้อน�้ำแข็งที่ถูกหลัก อนามัย 3. เลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ สะอาด สุ ก ใหม่ ๆ ไม่ ค วรรั บ ประทาน อาหารที่ สุ ก ๆ ดิ บ ๆ หรื อ อาหารที่ มี แมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่เหลือ จากการรับประทานหรืออาหารส�ำเร็จรูป ที่ ซื้ อ ไว้ ควรเก็ บ ไว้ ใ นตู ้ เ ย็ น และอุ ่ น ให้ เดือดทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน ผัก ฆรือผลไม้ ก่อนรับประทานให้ล้างด้วย น�้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง 4. ขวดนมล้างให้สะอาด และต้ม ในน�้ำเดือด 10 -15 นาที 5. ก�ำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ เป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ ข องแมลงวั น เช่ น อุจจาระเด็กก�ำจัดหรือทิ้งในโถส้วมหรือ กลบให้มิดชิด

วิธีป้องกันโรคอุ จจาระร่วงด้วย ตนเอง

1. ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดด้ ว ยสบู ่ และน�้ ำ สะอาดทุ ก ครั้ ง ก่ อ นปรุ ง หรื อ รั บ ประทานอาหารและภายหลั ง ถ่ า ย อุจจาระ 2. ดื่มน�้ำสะอาด ถ้าเป็นน�้ำต้มสุก 29 issue 82 november 2014

6. ถ่ า ยอุ จ จาระในส้ ว มที่ ถู ก สุขลักษณะ

จ�ำเป็ นหรือไม่ท่ีต้องใช้ยา

โรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่จะหาย ได้เอง ถ้าให้การป้องกันและรักษาภาวะ การขาดน�้ ำ และให้ อ าหารที่ เ หมาะสม การกิ น ยาหยุ ด ถ่ า ยหรื อ ยาแก้ ท ้ อ งเสี ย ท�ำให้ล�ำไส้ต้องเก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้น นอกจากนั้นการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาด ในเด็กเล็ก อาจเกิดภาวะพิษได้ ซึ่งเป็น อันตรายมาก การกินยาปฎิชีวนะหรือยา ฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จ�ำเป็น อาจกระตุ้นให้ เกิดการแพ้หรือดื้อยาได้ การใช้ยาควร อยู่ในการดูแลของแพทย์ และควรปรึกษา แพทย์ก่อนการใช้ยาใดๆ


30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


LET"S Talk

ญาณี เลิศไกร

กรรมการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง การแลกเปลี่ยนและน�ำเสนอผลการด�ำเนินการในการต่อต้าน การค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมทั้งได้รับเชิญจากประเทศ ต่ า ง ๆ ไปเป็ น วิ ท ยากรในการด� ำ เนิ น การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุษย์ และการพัฒนารูปแบบและบทบาทการด�ำเนินงานของ หน่วยงานจากเป็นหน่วยงานปิด ให้เป็นหน่วยงานเปิด เพราะ หลังจากที่ประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือในการต่อต้านการ ค้ามนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งต้องด�ำเนินการภายใต้ การคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้ผลักดันให้หน่วยงานที่เคยปิดที่ไม่มีใครเข้าได้ให้เป็นหน่วย งานเปิด สามารถให้เด็กออกไปท�ำกิจกรรมภายนอกและมีการ ท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จนปัจจุบันได้ขยายบทบาทเป็นศูนย์ แห่งการเรียนรู้ด้านการค้ามนุษย์ในปัจจุบันด้วย คุ ณ ญาณี เ ป็ น ประธาน รองประธาน กรรมการและ อนุกรรมการต่างๆ มากมายหลายคณะ เช่น เป็นกรรมการ บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรรมการคุ้มครอง เด็กแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แห่ ง ชาติ นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น ประธานและกรรมการมู ล นิ ธิ หลายแห่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับการทาบทามให้เป็นกรรมการมูลนิธิ ท่านตอบรับด้วยความยินดี ท่านได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิอย่างเต็มที่ ไม่ว่าการ จัดห้องที่ท�ำงานให้มูลนิธิ จัดท�ำป้ายชื่อมูลนิธิให้รวม ๒ ป้าย ติดไว้หน้าห้องท�ำงานดังกล่าว รวมทั้งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ช่วย งานของมูลนิธิด้วย คุ ณ ญาณี เลิ ศ ไกร ได้ ใช้ ป ระสบการณ์ ใ นการเป็ น กรรมการมูลนิธิหลายแห่งมาช่วยงานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ทั้งนี้ ได้ให้ความหมายของครอบครัวพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยรู้จักอดออมแบ่งปันผู้อื่นตามความ เหมาะสม ช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นมิตร”

คุณญาณี เลิศไกร ส�ำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอั ง กฤษ)จากมหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง และผ่ า นการ ฝึ ก อบรมหลายแห่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารงาน ประชาสงเคราะห์ รุ่นที่ ๑๘ ของกรมประชาสงเคราะห์ และ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) รุ่นที่ ๕๓ จากส�ำนักงาน ก.พ. ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี คุณญาณีเริ่มรับราชการที่กรมประชาสงเคราะห์ และ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ในราชการมาเป็ น ล� ำ ดั บ ต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ๆ คื อ ผู ้ ป กครองสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก ชาย บ้านมหาเมฆ ผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครอง สถานคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักป้องกันและ แก้ไขปัญหาการการค้าหญิงและเด็ก รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ต�ำแหน่ง สุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคืออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ คุ ณ ญาณี ไ ด้ เ ข้ า อบรม ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาและ ดูงานต่างประเทศมากมาย และเหตุการณ์ส�ำคัญที่คุณญาณี ไม่เคยลืม คือเมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถานคุ้มครอง และพั ฒ นาอาชี พ บ้ า นเกร็ ด ตระการ ได้ มี บ ทบาทในฐานะ เป็ น หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในการต้ อ นรั บ สมเด็ จ พระราชิ นี แ ห่ ง เบลเยี่ยม สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประมุขและผู้น�ำประเทศต่าง ๆ มากมาย มีโอกาสได้แสดงให้เห็นศักยภาพที่ประเทศไทยด�ำเนิน การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องวัย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ท�ำให้หลายประเทศได้รู้จักประเทศไทย มากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเป็นผู้แทนระดับประเทศใน 31

issue 82 november 2014


32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


คุณสมคิด สมศรี

กรรมการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณสมคิด สมศรี ส�ำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร และศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ ต้ น (พส.๑๔) นักบริหารระดับกลาง (นป.๒๐) ของกรมประชาสงเคราะห์ หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง หลั ก สู ต รที่ ๑ (นบส. ๑) รุ่นที่ ๕๕/๕๖ จากส�ำนักงาน ก.พ. หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้น สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.๑๑) จาก สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบัน อายุ ๕๕ ปี คุ ณ สมคิ ด เริ่ ม รั บ ราชการที่ ก รมประชาสงเคราะห์ ไ ด ้ ด� ำ ร ง ต� ำ แ ห น ่ ง ส� ำ คั ญ ๆ ห ล า ย ต� ำ แ ห น ่ ง อ า ทิ เช่น ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดก�ำแพงเพชร และนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสตูล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ๘ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รองอธิบดี กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร และต� ำ แหน่ ง ในปั จ จุ บั น คื อ ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง ของมนุษย์ นอกจากมีประสบการณ์หลายด้านแล้ว คุณสมคิด ยังได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอีกหลายแห่งอีกด้วย คุณสมคิดเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการท�ำงานสูง ผลงาน ที่ ส� ำ คั ญ ๆ ที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ และเป็ น ต้ น แบบมี ห ลายเรื่ อ ง เช่น ด้านเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนงานพื้นที่สร้างสรรค์ ส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนในก�ำแพงเพชร พิจิต รและสตู ล จน เป็ น ต้ น แบบทั้ ง ๓ จั ง หวั ด ให้ กั บ จั ง หวั ด ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๓๐ จั ง หวั ด ในเขต ท� ำ ให้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ทั้ ง ๓ ท่ า น ได้ รั บ รางวัล Child Watch Award ซึ่งเป็น ๓ คน ใน ๖ คนของ

ประเทศ งานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น (ต้นแบบ) ได้ขับเคลื่อน ร่วมกับภาคี จนได้รับการพิจารณาจากกระทรวงฯ บันทึกเทป โทรทัศน์ ๑ ใน ๒ จังหวัดได้แก่ ก�ำแพงเพชรและสงขลา แล้ว เผยแพร่ จนรัฐบาลได้น�ำมาเป็นนโยบายขับเคลื่อนประกาศ เป็นวาระแห่งชาติในปี ๒๕๕๓ งานวิจัยเชิงปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม โดยเป็นผู้ขับเคลื่อนรับผิดชอบ MODEL ของกระทรวงฯ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการด� ำ เนิ น การใน จังหวัดก�ำแพงเพชร ท�ำให้ปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ท้องก่อน วัยอันควร ซึ่งเป็นปัญหาล�ำดับ ที่ ๒ ของโลกและเป็นที่ ๑ ของ เอเชีย จนประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยเปลี่ยนให้จังหวัด ก�ำแพงเพชรจากล�ำดับที่ ๑ เป็นล�ำดับที่ ๓ รวมทั้งมีแผนการ ด�ำเนินงานครบทั้ง ๙๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานนโยบาย ด้ า นชาติ พั น ธุ ์ ใ นประเทศไทยและการพั ฒ นากลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ในประเทศไทย ได้จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย ร่ ว มกั บกระทรวงและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง งานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกรณีพิพาทการใช้ประโยชน์จาก ที่ดินและพื้นที่ทับซ้อน โดยร่วมกับกองก�ำลังรักษาความมั่นคง ภายใน กองทัพภาคที่ ๒ และกองทัพภาคที่ ๓ ฝ่ายปกครอง กรมป่าไม้ ในพื้นที่นิคมล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และ กลุ่มพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่เพชรบูรณ์ เลย พิษณุโลก จนเป็น ผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง คุณสมคิดเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เป็นผู้ติดต่อประสาน งานในการขอใช้พื้นที่ส�ำหรับเว็บไซต์ของมูลนิธิ (Server) จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัท แซฟไฟร์ รีเสริช แอนด์ ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด ให้ช่วยออกแบบ และจัดท�ำเว็บไซต์ของมูลนิธิ ทั้งนี้ ยังได้ให้เลขานุการช่วยงาน มูลนิธิด้านงานสารบัญและงานประสานงานต่างๆ อีกด้วย ความ เห็นของท่านเกี่ยวกับครอบครัวพอเพียงคือ “ความพอเพียง จะท�ำให้สังคมทุกระดับมีความสุข สงบและยั่งยืนตลอดไป” 33

issue 82 november 2014


34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


สุปรานี สัมฤทธิ์ กรรมการและเหรัญญิก

คุ ณ สุ ป รานี ไ ด้ รั บ การยกย่ อ ง ได้ โ ล่ แ ละเกี ย รติ บั ต ร มากมาย ที่ส�ำคัญ เช่น ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง จั ด โดยกรมการ ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเข็มพระราชทาน ส่งเสริม การศึกษาจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน โครงการแบ่งปัน ความรู้เชิดชูศาสนาฯ ICU ห้องสมุดพร้อมปัญญา ฯลฯ จาก มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และบริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับโล่ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ โล่รางวัล รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๖ สมาคม รองผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแห่ ง ประเทศไทย และโล่ ค รู ผู ้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น และสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ โรงเรี ย น เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๙๐ ปี ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หนึ่ ง แสนครู ดี จากส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา เกี ย รติ บั ต ร ครู ผู ้ ส อนนั ก เรี ย นได้ รั บรางวั ล เกี ย รติ บัต ร ระดั บเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวงดนตรีไทย วงอังกะลุงระดับชั้น ม.๑-๖ จาก สพฐ. เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ ของ สพฐ และเกียรติบัตรผู้บริหารที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดผลดีต่อทางราชการอย่างดียิ่ง ของส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากทม. เขต ๑ คุ ณ สุ ป รานี มี ป ระสบการณ์ ก ารเป็ น เหรั ญ ญิ ก มา หลายปี เพราะเป็นกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ จึงได้รับเชิญให้เป็นกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ ครอบครั ว พอเพี ย ง ท่ า นให้ ค� ำ ขวั ญ ครอบครั ว พอเพี ย งไว้ ว ่ า “รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน ขยันอดทน สร้างตน ด้วยความพอเพียง”

คุณสุปรานี สัมฤทธิ์ ส�ำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารการ ศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และครุศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกบริ ห ารการศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎสวนดุสิต ประกาศนียบัตรธรรมศึกษาตรี โท และเอก จากกรมการศาสนา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถาน ศึกษาระดับสูง รุ่นที่ ๗ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี คุ ณ สุ ป ร า นี เริ่ ม รั บ ร า ช ก า ร ที่ ก ร ม ส า มั ญ ศึ ก ษ า เจริญก้าวหน้ามาตามล�ำดับ ต�ำแหน่งส�ำคัญคือผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนกาญจาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต� ำ หนั ก สวนกุ ห ลาบมั ธ ยม) รองผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น สตรีศรีสุริโยทัย ทั้งนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการศึกษาและ วัฒนธรรม ณ ต่างประเทศหลายแห่ง คุ ณ สุ ป รานี ได้ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความขยั น ขันแข็ง นอกจากเป็นผู้บริหารโรงเรียนแล้ว ยังเป็นวิทยากร ในสาขาวิ ชาที่เกี่ยวข้อง และเป็น กรรมการและคณะท� ำ งาน อี ก หลายคณะ เช่ น กรรมการประเมิ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ต้ น แบบของกระทรวงศึก ษาธิก าร กรรมการด� ำ เนิ น งานการ จัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) กรรมการศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ (๘ กลุ ่ ม สาระฯ กิ จ กรรม พัฒนาผู้เรียนและห้องสมุด) ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒ คณะท�ำงานจัดพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาและ ศูนย์ภาษาอาเซียนของ สพฐ. จ�ำนวน ๑๑ ศูนย์ และส�ำนักงาน กศน. จ�ำนวน ๑๕ ศูนย์ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คณะท�ำงาน สาธิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของ สพฐ. คณะท�ำงานของบริษัท มติชน จ�ำกัด เพื่อจัดท�ำโครงการระดม ทุนช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

35 issue 82 november 2014


36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


good teen

“ส่วนรวมเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับดิฉัน”

เจื้อย กนกวรรณ เชื้ อวงศ์ ครู ภาษาไทยในอนาคต

ในยุคที่นักเรียน นักศึกษาทั้งหลายพากันแข่งขันก้มหน้าก้มตาเรียนกันอย่าง จริงจัง เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดเฉลี่ยสูงลิ่ว อันจะน�ำไปสู่การท�ำงานหรือหน้าที่ที่ตนหวัง ไว้ในอนาคต จนหลายคนหลงลืมมองสิ่งต่างๆ รอบตัวในสังคมไปเลย ดังที่ทราบกันดีตามหน้าหนังสือพิมพ์ เราเห็นเด็กผิดหวังเสียใจจากการสอบไม่ ติดสถาบันที่ตนฝันใฝ่ หรือคณะที่ตนปรารถนาอยากเรียน บางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย ราวกับว่าเขาไม่มีภูมิคุ้มกันในชีวิตนอกเหนือจากต�ำรา? ขณะที่ผู้คนต่างมุ่งหน้าท�ำเพื่อตัวเองอยู่นั้น ยังมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจัดสรร เวลา ชักชวนเยาวชนให้มาร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ปลูกฝังให้เขาเป็นผู้ให้โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทน ภายใต้ค�ำว่าจิตอาสา ในนาม “มูลนิธิครอบครัวพอเพียง” “จิตอาสาเป็นเหมือนสังคมจ�ำลองเล็กๆ ที่ช่วยฝึกเราเตรียมความพร้อม สร้าง ภูมิคุ้มกันก่อนที่เราจะก้าวไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น เช่น สังคมในมหาวิทยาลัย หรือสังคม ในการท�ำงานค่ะ ซึ่งมันจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรค์มากกว่านี้ แต่ว่าอันนี้เหมือนให้เรา รู้ว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้ เราจะต้องแก้ยังไง” กนกวรรณ เชื้อวงศ์ หรือเจื้อย ศิษย์เก่า โรงเรียนหอวัง ซึ่งปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 37 issue 82 november 2014


ค� ำ ว่ า จิ ต อาสา ถ้ า คิ ด จะ ไปจริ ง ๆ ต้ อ งไม่ ก ลั ว เหนื่ อ ยหรื อ กลัวล�ำบาก มันเป็นสิ่งที่เรายินดีจะ ให้ ค นอื่ น ไม่ จ� ำ เป็น ว่ า เราต้ อ งเป็น คนที่ส มบู ร ณ์ พ ร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าขอแค่เรามีส่ ิงที่ดีๆในระดับหนึ่ง มีความพร้อมในระดับหนึ่ง เหมือน เราพัฒนาตัวเองไปด้วย แบ่งปั นผู อ้ ่นื ไปด้วย แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุน ค่ะ

เจื้ อ ย เป็ น เด็ ก เรี ย นดี ดี ก รี นักเรียนดีเด่น ๖ ปีซ้อนจาก ร.ร.หอวัง เกรดเฉลี่ยของเธอไม่เคยต�่ำกว่า ๓.๐๐ เจื้ อ ย เป็ น เด็ ก ที่ ช อบท� ำ กิ จ กรรม และ ออกค่ายอาสา โดยเฉพาะการออกค่าย อาสากับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เจื้อย ท�ำมาตั้งแต่ที่เธออยู่ชั้น ม.๕ คือ ๓ ปีมา แล้ว เธอมองว่าการออกค่ายจิตอาสา ร่วมกับเพื่อนๆ จากหลายโรงเรียนท�ำให้ เกิ ด ประสบการณ์ แ ละมิ ต รภาพใหม่ ๆ ช่วยฝึกให้เธอรู้จักรับผิดชอบและแก้ไข ปัญหา เป็นเสมือนสังคมจ�ำลองให้เธอได้ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ก่อนจะ ออกไปสู่โลกกว้างที่แท้จริง สั ง คมจ� ำ ลองนี้ เ องที่ จ ะท� ำ ให้ เยาวชนได้ รู ้ จั ก การพบปะผู ้ ค นที่ มี พื้ น ฐานที่มาแตกต่างกัน และค่ายจิตอาสา แต่ละครั้งก็จะก�ำหนดให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ร่วมงานกัน แน่นอนว่าต่างคนต่างที่มา ย่อมก่อเกิดปัญหาความไม่เข้าในกันและ กัน ในระยะแรก สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้การ แนะน�ำของพีๆ่ ทีมงานครอบครัวพอเพียง เจื้ อ ยเล่ า ถึ ง วั น ที่ เ ธอก้ า วขึ้ น มา เป็นรุ่นพี่สต๊าฟ ซึ่งมีหน้าที่จัดค่ายอาสา ให้น้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ที่สมัครใจ เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน “อุปสรรคคือการประสานงานกัน ระหว่างสต๊าฟด้วยกันค่ะ เพราะว่าตอน แรกที่ เข้ า มาเจอสต๊ า ฟรุ ่ น เดี ย วกั น เป็ น ผู้ชาย ๑๑ คน แล้วมีผู้หญิง ๓-๔ คน ซึ่ง มันน้อยมาก แล้วเข้ามาตอนแรกเหมือน ทุกคนยังไม่สนิทกัน พฤติกรรมก็คือต่าง คนต่างที่มา นิสัยก็จะไม่เหมือนกัน ไม่ ได้มีการละลายพฤติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น วัน แรกเจอหน้ากันประชุมงานเลย ก็เหมือน ต่างคนต่างไม่ฟังกันค่ะ หลังเลิกงาน หลัง เลิกประชุมก็ต้องไปกินข้าวด้วยกัน คุยกัน ให้มากขึ้น” เจื้อย ย้อนเหตุการณ์อันเป็นบท 38 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เรียนครั้งนั้นว่า การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ มากที่ จ ะท� ำ ให้ ง านส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดี หากมี ค วามขั ด แย้ ง ขึ้ น มาในที ม การพู ด คุ ย ปรั บ ความเข้ า ใจ กั น ภายใต้ หั ว ใจของคนอาสาจะท� ำ ให้ ความขัดแย้งทุเลาลงไปได้ และเธอก็เก็บ ประสบการณ์นั้นมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ เป็นอย่างดี เนื่องจากเธอเรียนในสายครู ภาษาไทย ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการ ออกค่ายอาสาเกือบทุกวิชาเรียน เพื่อให้ นักศึกษาได้รู้จักการลงพื้นที่ท�ำกิจกรรม ค่ายอาสา เจื้อย กล่าวสั้นๆ ว่า “สบาย เลย” เพราะเธอเคยผ่านงานอาสามาแล้ว หลายรูปแบบ รู้ปัญหาที่อาจจะเกิด และรู้ ว่าอุปสรรคในการท�ำค่ายคืออะไร กระทั่ง ความรู้สึกของน้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายอาสา ในครั้งแรก “ค�ำว่าจิตอาสา ถ้าคิดจะไปจริงๆ ต้องไม่กลัวเหนื่อยหรือกลัวล�ำบาก มัน เป็นสิ่งที่เรายินดีจะให้คนอื่น ไม่จ�ำเป็น ว่ า เราต้ อ งเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ มร้ อ ย เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าขอแค่เรามีสิ่งที่ดีๆใน ระดั บ หนึ่ ง มี ค วามพร้ อ มในระดั บ หนึ่ ง เหมือนเราพัฒนาตัวเองไปด้วย แบ่งปัน ผู้อื่นไปด้วย แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุน ค่ะ บางคนอาจจะคิดว่า จิตอาสาต้อง ใช้เงิน ต้องบริจาคของใช่ไหม แต่จริงๆ มันเป็นการลงแรงกายแรงใจค่ะ ออกไป ช่วยเหลือสังคมอะไรก็ได้ เล็กๆ น้อยๆ ถ้าเราท�ำด้วยความเต็มใจถือว่าเป็นจิต อาสาเหมือนกัน คนที่รับก็มีความสุขด้วย ต้องบวกๆ ทั้งสองฝ่ายค่ะ” ด้านผู้ปกครองของเจื้อยก็มิได้ปิด กั้ น ให้ ลู ก ออกค่ า ยท� ำ จิ ต อาสา แม้ บ ้า น ของเจื้อยจะอยู่แถบชานเมืองกรุงเทพ ฯ ในเวลาออกค่ายแต่ละครั้งต้องเดินทาง ไกลที เ ดี ย วเพื่ อ ที่ จ ะมารวมตั ว กั บ กลุ ่ ม เพื่อนๆ ในจุดนัดหมาย เจื้อยอธิบายว่า เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคอะไร กับเธอ เพราะทางบ้านรับรู้เสมอว่าเธอ


จะไปออกค่ายที่ไ หน ท�ำกิจกรรมเกี่ยว กับอะไร ท�ำให้เจื้อยได้มีโอกาสพบเจอ ผู้คนใหม่ๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นการเรียน รู ้ ชี วิ ต นอกห้ อ งเรี ย น แต่ มี ข ้ อ แม้ อ ย่ า ง เดียวว่า ผลการเรียนของเจื้อยจะต้องไม่ ต�่ำกว่า ๓.๐๐ ซึ่งเจื้อยก็ไม่เคยท�ำให้ผิด หวัง เธอเรียนรู้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ รับผิดชอบและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่ง ตอบแทน ตามแบบอย่างที่เธอยึดถือ “ส�ำหรับงานจิตอาสาหลายคนจะ มองว่ามันเป็นสิ่งที่เหนื่อย แต่ว่าสิ่งที่หนู ท�ำก็คือ ยึดพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่าง เพราะว่ า ในขณะที่ พ ระองค์ ท ่ า นเป็ น พระเจ้าแผ่นดิน จริงๆ ท่านไม่จ�ำเป็นต้อง ลงมาล�ำบาก ไม่ต้องลงมาท�ำงานหนักเพื่อ คนทั้งแผ่นดินก็ได้ แต่ว่าท่านก็ลงมาท�ำ แล้วก็หนูเคยได้ยินค�ำกล่าวที่ว่า ไม่มีแผ่น ดินตรงไหนของประเทศไทยที่ท่านไม่เคย ไป ก็คือท่านลงไปช่วยประชาชนทุกคน ท่ า นเป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ท ่ า นยั ง ยอม เหนื่อยได้ขนาดนั้น แล้วเราเป็นประชาชน ตัวเล็กๆคนหนึ่ง จะท�ำให้สังคมแค่นี้ไม่ได้ เหรอ พระองค์ท่านยังท�ำได้ แล้วท�ำไมเรา จะท�ำไม่ได้ เรียกว่าเห็นพระองค์ท่านเป็น แบบอย่าง เป็นก�ำลังใจค่ะ ” เจื้ อ ย เป็ น เด็ ก ช่ า งพู ด ชอบ ที่ จ ะสนุ ก สนานไปกั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ เธอเคยเป็ น แชมป์ ด วลวาทะ(โต้ ว าที ) ในรายการ ดิ อ าริ น ่ า ไทยแลนด์ ออก อากาศเป็นรุ่นแรกทางช่อง ไทยพีบีเอส และรางวัลการโต้วาทีจากเวทีอื่นๆ อีก มากมาย เธอว่าการแบ่งเวลาเป็นเรื่อง ส�ำคัญ เพราะหากท�ำได้จะมีประโยชน์กับ ตัวเองเป็นอย่างมาก “เอาเรื่ อ งเรี ย นเป็ น หลั ก อั น ดั บ แรก แล้ ว ก็ ดู เวลาว่ า งที่ เ หลื อ ว่ า เราจะ สามารถแบ่งเวลาตรงไหนไปท�ำกิจกรรม ได้บ้าง ท�ำจิตอาสาได้บ้าง อย่างปี ๑ ก็ ว่างวันจันทร์ตอนบ่าย วันพุธทั้งวัน แล้วก็ ศุกร์ตอนบ่าย เวลาพวกนี้ก็สามารถไปท�ำ

สิ่งดีๆ อย่างอื่นได้มากกว่าการเรียน ถาม ว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะ อยากจะพัก บ้าง แต่มาคิดว่าถ้าเราปล่อยเวลาให้มัน ผ่านไปโดยไม่ท�ำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ เลย กลั บ มาคิ ด อี ก ที มั น น่ า เสี ย ดายค่ ะ ท� ำ ให้ เ ต็ ม ที่ ไ ปเลยดี ก ว่ า เพราะเราไม่ รู ้ ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา เรา ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตยาวไปได้ขนาดไหน ก็ อยากให้รีบๆ ท�ำ” เจื้ อ ย อาจเป็ น ตั ว แทนของคน กลุ่มหนึ่งที่สมัครใจท�ำเพื่อสังคมโดยไม่ คิดถึงสิ่งตอบแทน ในโลกใบนี้หลายคน คิ ด ว่ า ไม่ มี ข องฟรี ใ นโลก มั น อาจเป็ น ความจริงเพียงส่วนเดียวเท่านั้น หากคน เราไม่ยอมเปิดใจท�ำเพื่อคนอื่นเสียบ้าง แต่ส�ำหรับเจื้อยและเหล่าจิตอาสาไม่ว่า สาขาหรือกลุ่มใดก็ตาม พวกเขาเชื่อมั่น เสมอว่าของฟรียังมีในโลกจริง ยังคงแบ่ง ปันกันได้เสมอ สิ่งนั้นเรียกว่า “น�้ำใจ” “คนในสังคมปัจจุบันนี้ค่อนข้าง เห็นแก่ตัว คิดว่าของฟรีไม่มีในโลกหรอก แต่ ว ่ า อยากให้ ก ลั บ มามองส่ ว นๆ หนึ่ ง ของสังคมค่ะ ที่อาจจะเป็นใครหลายๆ คน อาจจะเป็นเยาวชนหรืออาจจะเป็น ช่ ว งอายุ อื่ น ๆ ที่ เขาก� ำ ลั ง ออกไปช่ ว ย เหลือสังคม ท�ำให้ทุกคนรู้ว่า ของฟรีมัน ก็ยังมีในโลก น�้ำใจมันยังมีหลงเหลืออยู่ ค่ะ อยากให้มองตรงนี้ด้วย ส่วนรวมเป็น เรื่องส�ำคัญส�ำหรับดิฉัน” เจื้อย ยิ้มหวาน ทิ้งท้าย

ส�ำหรับงานจิตอาสาหลายคนจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เหนื่อย แต่ว่าสิ่ง ที่หนูท�ำก็คือ ยึดพระเจ้าอยู ่หัว เป็นแบบอย่าง เพราะว่าในขณะที่พระองค์ ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จริงๆ ท่านไม่จ�ำเป็นต้องลงมาล�ำบาก ไม่ต้องลงมา ท�ำงานหนักเพื่อคนทั้งแผ่นดินก็ได้ แต่ว่าท่านก็ลงมาท�ำ แล้วก็หนูเคยได้ยิน ค�ำกล่าวที่ว่า ไม่มีแผ่นดินตรงไหนของประเทศไทยที่ท่านไม่เคยไป ก็คือท่าน ลงไปช่ วยประชาชนทุกคน ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังยอมเหนื่อยได้ขนาด นั้น แล้วเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่ง จะท�ำให้สังคมแค่นี้ไม่ได้เหรอ

39 issue 82 november 2014


40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


41 issue 82 november 2014


ความเป็ นมา

เดิมทีนั้นต�ำบลสะตอนมีชื่อเรียกว่า “ตาตอน” โดยมีเรื่องเล่าจากชาว บ้านว่า เมื่อครั้งในอดีตบริเวณต�ำบลสะตอนยังมีลักษณะเป็นป่าดงดิบ และป่า เบญจพรรณ มีต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่น ท�ำให้การขนส่งและคมนาคมไม่สะดวก สบาย ต่อมามีนายพรานคนหนึ่งชื่อ “ตาตอน” ได้เกิดล้มป่วยเป็นไข้ป่า และ เสียชีวิต ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลตาตอนขึ้นมา และจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ตาตอนต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อผิดเพี้ยนเป็นชื่อสะตอนซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกใน ปัจจุบัน ต�ำบลสะตอนมีการเปลี่ยนแปลงมากมายไปตามยุคสมัย ซึ่งสามารถ แบ่งยุคต่างๆ ได้ดังนี้

พัฒนาต�ำบล

พ.ศ. 2514 – 2530 ยุ คตัง้ ถิ่นฐาน

พื้นที่ต�ำบลสะตอนในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม สมบูรณ์ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท�ำให้คนจากภูมิภาคอื่นๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในพื้นฐานในต�ำบลสะตอนเรื่อยๆ เมื่อผู้คนอพยพเข้ามาเพาะปลูกท�ำกินใน ต�ำบลสะตอนมากขึ้นพื้นที่ป่าจึงถูกตัดโค่นลงเป็นจ�ำนวนมาก ชาวบ้านต่าง 42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ถิ่ น เริ่ ม อพยพเข้ า มาจั บ จองพื้ น ที่ เพื่ อ ท� ำ เกษตรกรรมเพาะปลู ก ไม้ ที่ ส ามารถ ขายได้ เช่ น ไม้ ม ะค่ า และไม้ ต� ำ แบก ฯลฯ ส�ำหรับพืชที่เพาะปลูก ได้แก่ ฝ้าย งาด�ำ ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง การ เพาะปลู ก ในอดี ต นั้ น ไม่ ต ้ อ งฉี ด ยาหรื อ ใส่ปุ๋ยแต่อย่างใด เพราะดินมีความอุดม สมบูรณ์อยู่แล้ว สามารถเพาะปลูกพืช ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ประกอบกับราคาใน ตลาดสู ง ชาวบ้ า นจึ ง นิ ย มปลู ก กั น มาก ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ประเทศกัมพูชาเกิด สงคราม ท�ำให้มีชาวเขมรอพยพเข้ามา อาศัยในพื้นที่สะตอนจ�ำนวนมาก แต่ไม่ กระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนสะตอน เพราะทรัพยากรยังมีความอุดมสมบูรณ์ มาก โดยคนเขมรเข้ า มารั บ จ้ า งท� ำ งาน เพื่อแลกอาหาร ในช่วงนี้เริ่มมีหน่วยงาน ราชการอื่นๆ ยังไม่เข้ามาเนื่องจากการ เดินทางเข้าออกล�ำบาก

พ.ศ. 2531-2533 ยุ คเศรษฐกิจเฟื่ องฟู

ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน ในช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น ส่งผลให้ที่ดินมี ราคาสูงขึ้นหลายสิบเท่า นอกจากนี้ธุรกิจ ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ก�ำลังเริ่มเป็นที่ นิยมสูงสุด ช่างเฟอร์นิเจอร์ท้องถิ่นที่มี ฝี มื อ จึ ง น� ำ มาประกอบอาชี พ เสริ ม แต่ เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการเฟอร์ นิ เจอร์ มี ม าก ขึ้น ก�ำลังการผลิตในท้องถิ่นอย่างเดียว ไม่เพียงพอ คนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอยู่ อาศั ย ได้ ก ลั บ ไปชั ก ชวนญาติ พี่ น ้ อ งที่ มี ฝีมือมาผลิตเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นจนเป็น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นนามเฟอร์ นิ เจอร์ ส วนส้ ม และไม้ที่ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เป็น ไม้ ใ นแถบต� ำ บลสะตอนและต� ำ บลใกล้ เคียง ในช่วงหลังไม้ท�ำเฟอร์นิเจอร์ในไทย มีไม่เพียงพอ จึงต้องน�ำเข้าจากประเทศ กัมพูชา ส่วนพรรณไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ ต�ำบลสะตอน ไม่ใช่ไม้พรรณในท้องถิ่น ภาคตะวันออกแต่เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น เนื่องจากคนสะตอนอพยพมาจากหลาย ภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารอพยพย้ า ย ถิ่นฐานมา ต�ำบลสะตอนก็จะน�ำพันธ์ไม้

43 issue 82 november 2014


เศรฐกิจมาปลูกด้วย อาทิ มะขามหวาน จากเพชรบู ร ณ์ ล� ำ ไยและลิ้ น จี่ จ ากภาค เหนือ ยางพาราจากภาคใต้มันส�ำปะหลัง และข้าวโพดจากภาคอีสาน และข้าวจาก ภาคกลาง เป็นต้น

พ.ศ. 2534-2547 ยุ คเศรษฐกิจตกต�่ำ

การปลู ก ผลไม้ บ างอย่ า งไม่ ประสบผลส� ำ เร็ จ ในช่ ว งต้ น เนื่ อ งจาก ขาดทักษะและความช�ำนาญของชาวสวน เช่ น ล� ำ ไยต้ อ งโค่ น ทิ้ ง เป็ น จ� ำ นวนมาก เนื่องจากล�ำไยที่ปลูกไม่มีผล หรือมะขาม

หวานมีการปลูกกันมากท�ำให้ราคาตกลง มา ประกอบกับการส่งเสริมการเพาะปลูก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พันธ์มะขาม ที่ไม่มีคุณภาพมาปลูกจึงต้องใช้เวลานาน ถึง 7 ปี จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ท�ำให้ชาวไร่ชาวสวนบางส่วนจ�ำเป็นต้อง โค่นต้นมะขามทิ้งไป อีกทั้งในช่วงเวลาต่อ มาเป็นช่วงเวลาที่ต�ำบลสะตอนประสบ กั บ สภาวะวิ ก ฤติ ทั้ ง ราคาผลผลิ ต ตกต�่ ำ และภัยแล้ง ท�ำให้รายได้จากการเพาะ ปลูกไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน บางครอบครั ว ไม่ มี เ งิ น ส่ ง บุ ต รหลานได้ เรียนตามปกติ เนื่องจากขาดทุนจากการ เพาะปลูกเกิดภาวะหนี้สิน

44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พ.ศ. 2548-2550 ยุ คฟื้ นตัวและพัฒนา

เป็นช่วงเวลาที่ต�ำบลสะตอนมีรายได้และเศรษฐกิจที่ดีมาก โดยมีตัวชี้วัดจากคนสะตอนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง มีรถกระบะกันแทบทุกครัวเรือน เนื่องจากราคาผลผลิตมันส�ำปะหลังมีราคาดี โดยพันธุ์มันส�ำปะหลังที่นิยมปลูก คือพันธุ์ระยอง 5 เนื่องจากมีสัดส่วนแป้งมากกว่าพันธุ์ชนิดอื่นๆ จากการที่ผลผลิตขายได้ราคาสูง ซึ่งถือเป็นจุกที่ท�ำให้ชาวสะตอนมีความเป็นอยู่ และชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่หากมองภาพรวมในปัจจุบันแม้จะมีความสะดวกสบายมากกว่าในอดีต แต่กลับต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น เพื่อแลกซื้อความสะดวกสบายอาหารการกินไม่มีให้เก็บ เพราะพื้นที่มีเจ้าของหมดแล้วต้องซื้อจากตลาดและรถขายของเคลื่อนที่ เป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่มีเวลาที่จะสนทนา กันค่อนข้างน้อยลง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่จะต้องมานั่งพูดคุยกัน ยิ่งในปัจจุบันมีสื่อทางทีวีและวิทยุให้ได้รับชมรับฟังกันมาก ท�ำให้การ สื่อสารจากคนเริ่มลดลง คนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ทิ้งถิ่นฐานไป เรียนบ้าง และไปประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือรับจ้าง ท�ำงานนอกต�ำบล แต่ก็มีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันคนที่ไป รับจ้างท�ำงานข้างนอกจะไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากเท่าไหร่นัก

ทุนต�ำบล

ทุนทางทรัพยากรท้องถิ่น

สภาพพื้นที่ของต�ำบลสะตอน อดีตเป็นป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อมีการเปิดสัมปทานและผู้คนอพยพเข้ามาอาศัย ท�ำให้พื้นที่ป่า เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เพาะปลูก จนป่าขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ในต�ำบล มีเพียงแต่พื้นที่ป่าบริเวณเนินเขาสูงของต�ำบล 45 issue 82 november 2014


ทรัพยากรดินในบริเวณต�ำบลสตอนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกพืชเนื่องจากเป็นดินที่ ย่อยสลายจากหินปูนและหินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต แหล่งน�้ำของต�ำบลส่วนใหญ่เป็นแหล่งน�้ำขนาดเล็กและขนาดกลางประเภทหนองน�้ำและสระน�้ำที่ เกิดขึ้นตามชาติและมนุษย์สร้างคน นอกจากยังมีการขุดเจาะน�้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเพาะปลูก

ทุนทางด้านประเพณีวัฒนธรรม

คนชุมชนต�ำบลสะตอนเป็นกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นมาตามภูมิภาคต่างๆ ดังนั้น ประเพณีวัฒนธรรมโดย ส่วนใหญ่จะน�ำมาจากถิ่นเดิม ได้แก่ บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่คนท้องถิ่นแถบภาคอีสานน�ำมาจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการล�ำซิ่ง จุดบั้งไฟ และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีที่กลุ่มคนทุกภาค จัดขึ้นทุกปีในช่วงออกพรรษาที่วัดสะตอน เพื่อ สืบทอดพระพุทธศาสนา

ทุนทางศักยภาพชุ มชน

แกนน�ำชุมชนและชาวต�ำบลสะตอนเกิดการรวมกลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้บรรลุสู่ ความส�ำเร็จในอนาคตโดยแบ่งการรวมกลุ่มออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้ า นทรั พ ยากรป่ า ต� ำ บลสะตอนเป็ น หนึ่ ง ในต� ำ บลที่ มี ฐ านทรั พ ยากรป่ า อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ แม้ ว ่ า สภาพพื้นที่จะเคยเป็นเขตสัมปทานเก่าก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ได้มีการร่วมใจกันดูแลรักษาผืนป่าให้คงอยู่ไว้ ชั่วลูกชั่วหลาน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการปลุกป่าประจ�ำปีและการให้เยาวชนปลูกป่าในวันส�ำคัญ เพื่อให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ด้ า นองค์ ค วามรู ้ แม้ ว ่ า ต� ำ บล สะตอนจะเป็นต�ำบลที่ตั้งขึ้นไม่นาน แต่ ชาวบ้ า นที่ อ พยพมาจากต่ า งถิ่ น ได้ น� ำ ภู มิ ป ั ญ ญาความรุ ้ ติ ด ตั ว มา เพื่ อ ใช้ ใ น การประกอบอาชี พ อี ก ทั้ ง มี ห น่ ว ยงาน ภายนอกทีเ่ ข้ามาสนับสนุน โดยภูมปิ ญ ั ญา ของชาวสะตอนนั้ น เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาที่ สามารถพึ่ ง พาให้ ต นเองและครอบครั ว อยู่รอดได้ เช่นการท�ำปุ๋ยอินทรีย์ การท�ำ น�้ำหมักชีวภาพ การพัฒนาทักษะเยาวชน และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ผู ้ สู ง อายุ โดย การเน้ น การเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้นในชุมชน ด้ า นสุ ข ภาพร่ า งกาย ชาวบ้ า น ในต�ำบลสะตอนมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง แรง เนื่ อ งจาก เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ ม ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น กระทรวง สาธารณสุข ที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ผ่านกลุ่มต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. กลุ่มคน 3 วัย ฯลฯ ซึ่งจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ นอกจากจะ ส่งเสริมให้คนในต�ำบลมีสุขภาพร่างกาย ที่ แข็ ง แรงแล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความ สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุอีกด้วย

ก้าวเดินด้วย ความพอเพียง

ต�ำบลสะตอน เข้าสู่โครงการรักษ์ ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง ใน ระยะที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในระยะ เริ่มต้นที่ทางต�ำบลสะตอนได้เข้ามาร่วม โครงการนั้ น ทางกลุ ่ ม แกนน� ำ ได้ มี ก าร จัดตั้งคณะท�ำงาน โดยการประชุมและ เปิดเวทีชี้แจงต่างๆ เพื่อระดมสมองจัด ท� ำ แผนต� ำ บลวิ ถี พ อเพี ย งด้ ว ยการน� ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นในต�ำบลมาเป็นตัวตั้งใน การก�ำหนดแผนงาน เช่น ปัญหาเยาวชน ปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ในทางเกษตร 47 issue 82 november 2014

และปัญหาความยากจน แต่ด้วยความ มุ่งมั่นและความตั้งใจของชาวชุมชนต�ำบล สะตอนที่ จ ะพั ฒ นาชุ ม ชนสู ่ ค วามยั่ ง ยื น และเพื่อที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนา ให้กับต�ำบลอื่นๆ จึงมุ่งสู่การพัฒนาตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมองเห็น ว่ า สิ่ ง นี้ คื อ ทางออกที่ ดี ที่ สุ ด ของการแก้ ปัญหาของชาวต�ำบลทุกคน ต�ำบลสะตอนมี ชัชรพงศ์ อยู่ทิม เป็ น ประธานโครงการฯ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ที่มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นของคนใน ต� ำ บล นอกจากนี้ ค ณะกรรมการโครง การฯ ทุกคน เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานในชุมชนและที่ส�ำคัญ คือ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในแนวทางเศรษฐกิ จ พอ เพียง ในส่วนของการบริหารจัดการโค รงการฯ ได้ ก� ำ หนดโครงสร้ า งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งประกอบ ด้วย 5 ฝ่ายส�ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารแผนงานและกิจกรรม คณะ


กรรมการเปิ ด บั ญ ชี ธ นาคาร คณะ กรรมการฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี คณะ กรรมการฝ่ า ยติ ด ตามและประเมิ ณ ผล และคณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง หลักส�ำคัญของการท�ำงานในแผน และกิ จ กรรมโครงการฯ โดยผ่ า นคณะ กรรมการโครงการฯ ที่ ด� ำ เนิ น การใน แต่ละแผนงาน โดยมีรองนายกองค์การ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บล และหั ว หน้ า สถานี อนามั ย ต� ำ บลสะตอนเป็ น เพื่ อ นร่ ว ม ทางในการท�ำงาน ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงกับ ประธานโครงการฯ ซึ่งเป็นประธานสภา ต�ำบลสะตอนคณะกรรมการโครงการฯ เป็นกลุ่มแกนน�ำต�ำบล ที่มีจิตอาสาและ เป็ น แกนน� ำ ของกลุ ่ ม ต่ า งๆ ในชุ ม ชนที่ จ�ำด�ำเนินงานในโครงการฯ ตามทักษะ ความสามารถที่ มี อ ยู ่ ซึ่ ง แกนน� ำ เหล่ า นี้ จะน� ำ ความรู ้ เ ผยแพร่ ใ ห้ กั บ ครั ว เรื อ น พอเพี ย งอาสาในต� ำ บลผ่ า นกิ จ กรรม

ของโครงการฯ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น และเกิ ด รู ป ธรรมความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ ชาวชุมชน

รู ปธรรมความ ส�ำเร็จในพื้นที่ กลุ่มเยาวชนต�ำบล สะตอน

กลุ ่ ม เยาวชนในต� ำ บลสะตอนมี อยู่ทั่วไปในทุกหมู่บ้านการรวมกลุ่มกัน จึงมีรูปแบบลักษณะเครือณาติ และเพื่อน บ้านที่คุ้นเคยกัน ในอดีตเยาวชนระหว่าง หมูบ่ า้ นจะทะเลาะวิวาทกันอยูเ่ ป็นประจ�ำ แต่เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์และผูกพัน แต่อย่างใด เพียงแต่เจอกันและรู้ว่าเป็น เยาวชนของหมู่บ้านได้เท่านั้น

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com

การรวมกลุ ่ ม ของเยาวชนเคยมี การด�ำเนินการมาแล้ว แต่ต้องประสบ ความล้มเหลว เนื่องจากกลุ่มเยาวชนส่วน ใหญ่ต้องออกไปศึกษาต่อและหางานท�ำ นอกพื้นที่ต�ำบล ท�ำให้ขาดคนเชื่อมโยง ประสาน เยาวชนแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นจึ ง ไม่ สามารถรวมกลุ่มกันได้ กิจกรรมเยาวชน กลุ่มต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านเป็นเพียง การพูดคุยสนุกสนาน แต่ไม่ได้เน้นถึงการ สร้างความสัมพันธ์ และขาดกระบวนการ มีส่วนร่วมในการท�ำงาน นอกจากนี้บางกลุ่มยังมีการเสพ สิ่งเสพติด เล่นการพนัน และปัญหาด้าน ความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว ท�ำให้เยาวชน แต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นถู ก มองว่ า ท� ำ ตั ว ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ เมื่อปัญหาดังกล่าวได้ลุกลาม มากขึ้น ผู้ใหญ่และผู้ปกครองต่างๆ เริ่ม ขาดความเชื่อมั่นกับกลุ่มเยาวชน โดยต่าง ฝ่ายต่างพยายามที่จะให้ลูกหลานของตน


1. ขยายสมาชิกเยาวชนให้มากขึ้นทุกหมู่บ้าน ก่อให้เกิด เยาวชนที่มีทักษะเป็นวิทยากรกระบวนการด้านเยาวชน 2. มีกิจกรรมการรวมกลุ่มกันเป็นประจ�ำทุกเดือน ที่ เป็นพื้นที่รวมพลของเยาวชน และมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ แก่เยาวชน ได้แก่ กีฬา และดนตรี ที่มีเยาวชนหมุนเวียนมาท�ำ กิจกรรมทุกเดือน 3. เกิดการหลอมรวมความรักความสามัคคีผ่านค่าย เยาวชนและกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้เยาวชน ท�ำให้เยาวชน ในต�ำบลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและดูแลกันในต�ำบล 4. เยาวชนมีการประสานงานผู้ใหญ่บ้าน อบต. และกลุ่ม ต่างๆ ในต�ำบล เพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน โดยเยาวชนเป็น ส่วนหนึ่งของการท�ำกิจกรรมต่างๆ น�ำสู่การเชื่อมโยงเยาวชนกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อจัดตั้งสภาเด็กต�ำบลสะตอน 5. มีการจัดท�ำท�ำเนียบเยาวชนต�ำบล และทักษาความ สามารถเด่นของเยาวชนในพื้นที่ การน้อมน�ำแนวทางเศาฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติของกลุ่ม เยาวชนในต�ำบลสะตอนมีรูปธรรมที่เกิดขึ้น ได้แก่ การออมเงิน การปลูกผักในครัวเรือน การรู้จักการประหยัดและไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งแนวทางนี้กลุ่มเยาวชนต�ำบลสะตอนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ในการด�ำเนินชีวิต จึงมีแนวทางที่จะขยายแนวปฎิบัติดังกล่าว สู่น้องๆ เยาวชนรุ่นหลังต่อไป

หลีกเลี่ยงการเข้ากลุ่ม เพื่อป้องกันการมั่วสุมหรือการกระท�ำสิ่ง ที่ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด โครงการฯ ได้เข้ามาในส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม เยาวชน โดยได้มองเห็นความส�ำคัญของสถานการณ์และปัญหา เยาวชนที่เกิดขึ้นในต�ำบล จึงจัดท�ำแผนกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ขึ้นมา จากการด�ำเนินกิจกรรมครั้งนี้พบว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ กับเยาวชนในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ และได้อยู่ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนในต�ำบล ท�ำให้รู้จักกันมากขึ้น กล้าที่จะแสดงออกถึง ความสามารถของตนเอง ท�ำให้เพื่อนๆ ทราบว่าใครมีความถนัด อะไร นอกจากนี้ยังเกิดความรักและความสามัคคีกลมเกลียวกัน มากยิ่งขึ้น โครงการฯ หนุ น เสริ ม ในการระดมความคิ ด เห็ น จาก แกนน�ำ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งมีการท�ำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การปลูกป่า การเป็นเยาวชนจิตอาสาช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและป่า การ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นการเก็ บ ข้ อ มู ล และ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน จากผู้รู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของต�ำบลบ้านเกิดของตัวเอง นอกจาก นี้กลุ่มเยาวชนยังท�ำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ของต�ำบล ผ่านสื่อสาร คดีโทรทัศน์ในรายการเนวิเกเตอร์ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3ซึ่ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ข องกลุ ่ ม เยาวชนของ ต�ำบลสะตอน จังหวัดจันทบุรี และยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกมากมาย เช่น การร�ำถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ การ ถางป่าก�ำจัดวัชพืช และการเข้าร่วมท�ำกิจกรรมงานประเพณี บั้งไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มเยาวชนต�ำบลสะตอนเข้ามา มีส่วนร่วม ส่งผลให้ชาวบ้านและคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ ในความแน่วแน่ของกลุ่มเยาวชนที่จะท�ำงานเพื่อพัฒนาต�ำบล สะตอน ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมในโครงการฯ ท�ำให้เยาวชนมี แนวคิดที่จะท�ำประโยชน์กับสังคมต�ำบลสะตอน อยากท�ำงาน หรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ความรู้กับคนในชุมชน หากมีการ นัดหมายการท�ำกิจกรรมเยาวชนทุกคนจะมารวมกันอย่างพร้อม หน้าพร้อมตา แผนงานดังกล่าวสามารถจุดประกายและความ ปรารถนาที่จะท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาต�ำบลต่อไป กลุ่มเยาวชนต�ำบลสะตอนมีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนา โดยสร้างเยาวชนที่แฝงความรู้และความดีให้ออกมาช่วยเหลือ สังคมผ่านการเข้าค่ายเยาวชน โดยให้รู้จักความรักสามัคคีกัน มากขึ้น สร้างระบบพี่สอนน้องและดูแลน้อง โดยการด�ำเนิน งานเยาวชนที่ผ่านมาได้ผลประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีในช่วง ด�ำเนินโครงการฯ คือ 49

issue 82 november 2014


50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


51 issue 82 november 2014


http://kichiwall.com/

เค้กแครอท

ฉบั บ นี้ ข อเสนอเมนู ข องหวานที่ ม าพร้ อ มกั บ ผักสีส้ม ลองทายเล่นๆ กันสิคะว่าคือเมนูอะไร ติ๊กต่อก.... ติ๊กต่อก เฉลยเลยดีกว่าค่ะ เมนูนี้คือ เค้กแครอท หลาย คนอาจจะงงว่าน�ำแครอทมาท�ำเค้กได้ด้วยเหรอ ขอตอบ เลยว่าได้ค่ะ อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถท�ำ ทานเองได้ไม่ยุ่งยากเลย

52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

แครอทคือผัก ? ส�ำหรับแครอทนั้นเป็นส่วนราก ซึ่งถือได้ ว่า เป็นส่วนหนึ่งของพืช แครอทจึงจัดอยู่ในกลุ่มผัก ไม่ใช่ผลไม้ นั่นเอง แครอท มีสรรพคุณมากมาย ช่วยบ�ำรุงสายตา ป้องกัน โรคตาฝ้ า ฟางได้ ดี ช่ ว ยลดระดั บ คอเลสเตอรอลในร่ า งกาย บ�ำรุงผิวพรรณ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการท�ำงานของสมอง ขับ ปัสสาวะ ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งต่างๆ ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพ เรื่ อ งเลื อ ดไหลเวี ย นไม่ ป กติ แครอทจะช่ ว ยบ� ำ รุ ง ให้ ร ่ า งกาย ปรับเป็นปกติได้ด้วยเพราะ แครอท อุดมไปด้วยวิตามินและ แร่ธาตุที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามิน เอ วินตามินบี 1 บี 2 แคลเซียม สารต้านอนุมูลอิสระ และอื่นๆ เค้ ก แครอทนิ ย มรั บ ประทานกั น มากในแถบยุ โ รป อเมริกาและเอเชีย ส่วนไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ส�ำหรับ เค้กแครอทนั้นนอกจากจะใส่แครอทเพียวๆ แล้วเรายังสามารถ ใส่ถั่วต่างๆ เช่น อัลมอนด์ พีแคน วอลนัต พิตาชิโอหรืออื่นๆ ได้ และยังผสมกับผลไม้อื่นๆ เช่น สับปะรด แอปเปิล และ ผลไม้แห้ง เช่นลูกเกดได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือท�ำกัน เลยดีกว่าค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

แป้งสาลีโฮลวีต ผงฟู เบกกิ้งโซดา เกลือป่น อบเชยป่น ลูกจันทร์ป่น

ลูกกระวานป่น 1/8 ช้อนชา แครอทออสเตรเลียขูดหยาบ 1 ½ ถ้วย ไข่ไก่ (ฟองละ 65 กรัม) 2 ฟอง น�้ำตาลทราย ½ ถ้วย น�้ำตาลทรายแดงร่อน ¼ ถ้วย เนยกีละลาย ¾ ถ้วย อัลมอนด์อบบุบละเอียด ¼ ถ้วย พิมพ์สี่เหลี่ยม กว้าง 2 ½ นิ้ว ยาว 4 ½ นิ้ว สูง 2 นิ้ว ทา เนยสดชนิดจืดแล้วโรยแป้งสาลีด้านในบางๆ ให้ทั่ว

ขัน้ ตอนการท�ำ

1 ¼ ถ้วย ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา ½ ช้อนชา ¼ ช้อนชา

• อุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พักไว้ • ผสมแป้ ง ผงฟู เบกกิ้ ง โซดา เกลื อ ป่ น อบเชยป่ น ลูกจันทร์ป่น และลูกกระวานป่น เข้าด้วยกันในอ่างผสม ใส่ แครอทขูด ผสมพอเข้ากัน เตรียมไว้ • ตีไข่กับน�้ำตาลทั้งสองชนิดด้วยเครื่องผสมอาหารโดย ใช้หัวตีตะกร้อ ตีด้วยความเร็วสูงจนไข่กับน�้ำตาลขึ้นฟู ค่อยๆ ใส่เนยกีทีละน้อยจนหมด ตีจนขึ้นฟูเป็นครีมข้น ปิดเครื่อง จาก นั้นค่อยๆ ใส่แป้งที่ผสมแครอท ใส่อัลมอนด์ คนตะล่อมด้วย ตะกร้อเบาๆ ให้เข้ากันทั่ว • เทส่วนผสมเค้กใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ ¾ ของ พิมพ์ แล้วไล่อากาศในเนื้อเค้กโดยยกพิมพ์เค้กเคาะบนพื้นโต๊ะ เบาๆ 2-3 ครั้ง แล้วน�ำเข้าเตาอบที่อุ่นไว้ ปรับอุณหภูมิเป็น 170 องศาเซลเซียส อบนาน 40-45 นาที หรือจนกระทั่งเค้กสุก ยก ออกจากเตาอบ พักนาน 5-10 นาที จึงคว�่ำเอาพิมพ์ออก พักเค้ก บนตะแกรงจนเย็น ตัดเค้กเป็นชิ้น ใส่จาน เสิร์ฟ 53 issue 82 november 2014


Cover story

ดอกไม้เหล็ก

จารุ ณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช แบบอย่างชี วิตหลังม่านละคร

ในยุ ครอยต่อของภาพยนตร์ไทยก่อนจะเปลี่ยนจากม้วนฟิ ล์มสู่เทปวีดีโอหรือแผ่นซี ดีในปั จจุ บัน ก�ำเนิด นางเอกหลายฉายาที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ราชิ นีนักบู ๊ ดาราจอเงิน นางเอกสู้ ชี วิต ผู ้ประสบความส�ำเร็จด้านการแสดงจนมีรางวัลผ่านมือมามากมายตลอดชี วิตการเป็นนักแสดง ทว่าเบื้องหลังม่านละครของนางเอกผู ้นี้มิได้ราบเรียบเหมือนในจอนัก ตรงกันข้าม มีแต่บทโหดหินทั้ง นั้นให้ต้องรับมือ... จ า รุ ณี สุ ข ส วั ส ดิ์ เ ป ็ น ช า ว จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ บิ ด าเป็ น ชาว ฝรั่ ง เศสชื่ อ แฟร์ น็ อ ง เดส์ แ น็ ช (Fernand Desneiges) มารดาเป็ น ชาว ไทย ชื่ อ ระเบี ย บ สุ ข สวั ส ดิ์ ด้ า นการ ศึกษา เธอเริ่มศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ก่อนจะย้าย ไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษา อ�ำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และระดับชัน้ ประถม ศึก ษาปีที่ ๗ ที่ โรงเรี ย นพิ บูล ย์ อุ ปถั มภ์ กรุงเทพมหานคร ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เธอ เข้ า เรี ย นที่ โรงเรี ย นบางกะปิ ก่ อ นจะ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร วิชาชีพ (ปวช.) ที่โรงเรียนพาณิชยการ เจ้าพระยา และส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ว น สุ นั น ท า และระดั บ ปริ ญ ญาโทจากส� ำ นั ก วิ ช า วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

เป็ นเพราะจน

จ า รุ ณี เ กิ ด แ ล ะ เ ติ บ โ ต ใ น ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีเพียงมารดา เท่านั้นที่คอยยืนอยู่เคียงข้าง ฉากชีวิต ของเธอนอกเหนื อ จากภาพยนตร์ ห รื อ ละคร ก็คือการดิ้นรนท�ำงานหนักตั้งแต่ อายุได้ ๑๒ ปี หล่อหลอมให้จารุณีเป็น ผู้หญิงที่มีความอดทนสูง จนได้รับฉายา ว่า “นางเอกสู้ชีวิต” ด้วยความยากจน ผลักดันให้เธอ ต้องก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัว ตั้งแต่อายุยังน้อย หน้าจอที่เราเห็นกัน ก็ คื อ ภาพของนางเอกฝี มื อ ฉกาจ เล่ น ได้ ทุ ก บทบาทอย่ า งเข้ า ถึ ง อารมณ์ ผู ้


55 issue 82 november 2014


ชม แต่หลังม่านของชีวิตเธอเป็นผู้หญิง แกร่ง ลุย ห้าว ไม่เกรงกลัวความยาก ล�ำบาก ในวัยเด็กเธอเริ่มหารายได้พิเศษ ควบคู ่ ไ ปกั บ การเรี ย นหนั ง สื อ ด้ ว ยการ ไปรั บ จ้ า งเป็ น คนงานแบกปู น ในแคมป์ ก่ อ สร้ า ง, ท� ำ หน้ า ที่ จ� ำ หน่ า ยบั ต รผ่ า น ประตูและเครื่องดื่ม บางโอกาสก็ได้แส ดงเป็ น สโนว์ ไวท์ ใ นขบวนพาเหรดของ สวนสนุก ตั้งแต่จ�ำความได้ เธอได้ยินค�ำ พูดหนึ่งที่ใช้สรุปชีวิตยากล�ำบากของเธอ ว่า “เป็นเพราะเราจน” “เราเองจ�ำความได้ขึ้นมา เราจะ อยู่กับถ้อยค�ำที่ฝังหัวเราว่า เป็นเพราะ จน เช่น เป็นเพราะจนถึงไม่ได้อยู่กับแม่ เป็นเพราะไม่มีสตางค์ เลยต้องแบ่งเงาะ กันสิบคนในครอบครัวที่พยายามมารวม ตัวอยู่ด้วยกัน ได้กินกันคนละลูก ลูกครึ่ง สองลูก อะไรอย่างนี้ ก็จะมีอันนี้อยู่ใน หัวตอนเราเด็ก เราก็ฟังไว้ด้วยความเป็น เด็ก เราก็เป็นสภาพเจียมตัวเฉยๆ ไม่ได้ คิดอะไร เพราะเรายังเด็กๆ อยู่ แต่เมื่อ ไม่ได้อยู่กับครอบครัว แม่เขามีเรา แต่ ว่ า ครอบครั ว อยู ่ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม

เราต้องอยู ่ในกรอบทุกอย่าง ท�ำอย่างนัน้ ก็ไม่ได้ อย่างนี้ก็ไม่ได้ จะถูกบังคับตลอด การเป็ นดาราสมัยก่อนมันจะเครียดมากๆ เคย ไปเดินซื้ อของที่ห้างฯ ผู ้ใหญ่ก็เรียกไปดุด่า จนเป็ นเรื่องราวกัน ใหญ่โต แต่เนื่องจากว่าญาติพี่น้องของแม่เยอะ คุณตาเสียเร็ว คุณยายเลี้ยงลูกมา ๖ คน เพราะฉะนั้ น ไม่ พ อกิ น ก็ เ ลยกลายเป็ น ต้องเข้ามาท�ำมาหากินในกรุงเทพฯ โดย การรับจ้างรวมทั้งแม่เราด้วย ตอนเด็ก กว่านั้นเราจ�ำไม่ได้หรอก แต่พอเราเริ่มจ�ำ ได้ก็คือว่า ได้ยินค�ำว่าจน เป็นเพราะจน แม่ต้องไปจ้างเขาเลี้ยง ก็ไปจ้างคุณยาย คนหนึ่ง ชื่อคุณยายทองพูน ซึ่งถือว่าเป็น ความจดจ�ำ เรารู้สึกว่าคุณยายท่านมีบุญ คุณกับเราจริงๆ ถ้าท่านไม่เมตตาก็คงจะ 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไม่รับเลี้ยงเรา เพื่อที่แม่จะไปหางานท�ำ ก็ไปจ้างเลี้ยง สรุปคุณยายทองพูนเลี้ยง มา ซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเลยนะคะ แต่ รับจ้างเลี้ยง ได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้าง ก็ เลี้ยงมาจนถึงประมาณ ๖ ขวบ ๗ ขวบ” จากนั้นไม่นานคุณยายทองพูน มีความจ�ำเป็นต้องขายบ้าน ท�ำให้จารุณี ถูกน�ำไปฝากเลี้ยงกับญาติที่ต่างจังหวัด จึงต้องย้ายจากโรงเรียนทองสุโชติไปเรียน ที่สัตหีบ ในบรรยากาศแบบชนบทสมัย นั้นเด็กหญิงจารุณีเรียนอยู่ชั้น ป.๓ ด้วย รูปร่างหน้าตาในแบบเด็กลูกครึ่ง สีผมจึง ดูแตกต่างจากเด็กอื่นทั่วไป เพื่อนๆ จึง พากั น ล้ อ ว่ า ผมแดง บ้ า งก็ เข้ า มาดึ งผม เธอเล่ น พอโตขึ้ น หน่ อ ยเธอถู ก ตอกย�้ำ ด้วยค�ำว่าไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ จึงเกิดการชก ต่ อ ยอยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง แบบเด็ ก ๆ ด้ ว ยความ ที่เธอเป็นเด็กที่ต้องช่วยเหลือตัวเองมา ตลอด กอรปกับบุคลิกในแบบสาวห้าว ลุย ไหนลุยกัน ท�ำให้จารุณีเลือกที่จะปกป้อง ตัวเองและตอบโต้ผู้ที่ให้ร้ายเธอ ไม่เว้น แม้กระทั่งลูกเจ้าของบ้านที่เธออาศัยอยู่ “ครอบครั ว ไม่ มี บ ้ า นเป็ น หลั ก เป็นแหล่ง ไม่รู้จะยังไง ก็เอาเราไปฝาก ญาติ ที่ พ อจะฝากกั น ได้ เป็ น น้ อ งของ ยาย เขามีสามีเป็นทหารอากาศ ก็เลย ไปเป็ น เด็ ก ต่ า งจั ง หวั ด อยู ่ ป ี ห นึ่ ง ป.๓ ย้ า ยจากโรงเรี ย นทองสุ โชติ ไ ปเรี ย นที่ สัตหีบ ช่วงนั้นเป็นช่วงวงการบันเทิง มี คุณมิตร, เพชรา โด่งดังมาก มนต์รักลูก ทุ่ง ตอนนั้นเราจ�ำได้ แล้วก็คนทั้งประเทศ รัก ที่เรารู้เพราะว่าเราอยู่ในส่วนราชการ มันจะมีม้านั่งตั้งไว้ให้แล้วก็มีที่ฉายหนัง เหมื อ นหนั ง กลางแปลง แล้ ว เราก็ ไ ด้ โอกาสพ่วงผู้ใหญ่ไปด้วย พอไปเรียนที่ นั่นเราก็เริ่มโตขึ้น เราก็จะถูกล้อว่าไม่มี พ่อไม่มีแม่ ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มถูก แกล้ง เมื่อตอนเด็กๆ ถูกแกล้งก็จะร้องไห้ ไม่เป็นไร แต่พอ ป.๓ เริ่มมีฤทธิ์เดช วี่แวว ทางด้านอื่นเริ่มมา พอถูกดึงผม หรือถูก


ล้อว่าผมแดง ก็มีการชกต่อยเกิดขึ้น เริ่ม ตั้งแต่ ป.๓ ที่สัตหีบ เริ่มที่โน้นเลย เพราะ มันบรรยากาศลูกทุ่งด้วย พอบรรยากาศ ลูกทุ่งก็แบบว่ามีการต่อยกันเกิดขึ้น ก็จาก ตรงนั้นเรื่องมันก็มาจบตรงที่เราไปต่อย ลูกเจ้าของบ้านที่เราไปอยู่ด้วย ก็เลยจบ เขาไม่ให้อยู่ต่อ”

หนักเอา เบาสู้

ในที่สุดเธอก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่ กรุงเทพฯ ร่วมกับพี่น้องหลายคน ในวัย ๑๒ ปี ด้วยความที่เธออยากเรียน เธอจึง ดิ้นรนหารายได้พิเศษ เรียกว่าหนักเอา เบาสู้ เพื่อปูทางให้ตัวเองได้เรียนหนังสือ ทว่าอายุของเธอยังไม่ถึงวัยท�ำงาน แม้แต่ งานแบกปูนในแคมป์ก่อสร้างก็ไม่อาจรับ เธอ หากผู้เป็นป้าไม่ช่วยโกหกว่าอายุเธอ สามารถท�ำงานได้แล้ว แคมป์ก่อสร้าง จึงรับเธอไว้ช่วยแบกปูนในที่สุด เธอให้

เหตุผลว่าในช่วงนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมาก ท�ำไปด้วยความเป็นเด็กที่อยากจะช่วย เหลือจุนเจือครอบครัว หาเลี้ยงกันและ กัน เงินเดือนๆ แรกที่เธอได้รับในสมัยนั้น ๗๐๐ บาท เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ส�ำหรับหยาดเหงื่อที่เสียไป ในช่ ว งเวลานั้ น เธอหารายได้ พิเศษจากงานหลายรูปแบบ จนภาพชีวิต ในอดี ต เมื่ อ มองย้ อ นกลั บ ไปก็ มี แ ต่ เ ด็ ก ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพยายามดิ้นรนผิดแผก จากเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จนใน ที่สุดบริษัทศรีบุญเรืองประกาศรับสมัคร นักแสดงหน้าใหม่ ๗ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๒ คนในบทหญิงสาวเรียบร้อย และสาวแก่นแก้ว เตะต่อยเป็น บู๊เป็น “พอเห็นปุ๊บก็อุ้ย! มันใช่เราเลย มันตรงกับเราเลย จึงชวนเพื่อนเขียนใบ สมัคร สมัยนั้นยังไม่มีร้านถ่ายรูป ไม่มี เทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ เราก็อาศัยเอา 57 issue 82 november 2014

รูปที่โรงเรียนถ่ายเวลามีกิจกรรม มันเป็น รูปรวม เราก็เอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมตรง ที่เป็นหน้าเราและแปะส่ง รูปไม่ค่อยชัด เท่าไหร่ ไปส่งกับเพื่อน ส่งเสร็จเขาก็ให้ รอ และโพสท่าถ่ายภาพ ถ่ายเสร็จเขา ก็ให้กลับ เรางง แค่นี้เองหรอ เสร็จแล้ว หรอ จ�ำได้เลยโหนสองแถวกลับกันคอตก เลย เราตามเรื่องอยู่ประมาณ ๒ เดือน ก็ คิดว่าคงไม่ได้หรอก คนไปสมัครตั้งหลาย พั น คน แล้ ว จู ่ ๆ เดื อ นถั ด มาเขาก็ เรี ย ก เราเข้าไป แต่ต้องเอาผู้ปกครองไปด้วย เพราะอายุยังน้อยต้องมีผู้ปกครองรับรู้ พี่ เขาก็อธิบายว่าจะมีค่าโน่นค่านี่ให้นะ รวม แล้วเดือนละหนึ่งหมื่นบาท เราก็ดีใจมาก เราเคยเห็นแต่เงิน เจ็ดร้อยบาท นี่ตั้งหนึ่ง หมื่น เรากระทุ้งยายใหญ่เลย เซ็นต์เลยๆ (หัวเราะ)” หลังจากที่เธอได้เซ็นต์สัญญาเป็น ดาราในสังกัดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ด้วยวัย


เราเองจ�ำความได้ขึ้นมา เราจะ อยู ่กับถ้อยค�ำที่ฝังหัวเราว่า เป็ น เพราะจน เช่ น เป็ นเพราะจนถึง ไม่ได้อยู ่กับแม่ เป็ นเพราะไม่มี สตางค์ เลยต้องแบ่งเงาะกัน สิบคนในครอบครัวที่พยายาม มารวมตัวอยู ่ด้วยกัน ได้กินกัน คนละลูก ลูกครึ่ง สองลูก อะไร อย่างนี้

58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


๑๕ ปี เธอก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก คือ “สวัสดีคุณครู” ในปี ๒๕๒๐ และใน ปี ต ่ อ ๆ มาก็ มี ง านเข้ า มามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จนท� ำ ให้ ชื่ อ ของจารุ ณี เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และ ชื่ น ชอบจากประชาชนทั่ ว ประเทศ ใน ฐานะนางเอกยอดนิยม ทว่าด้วยวัยขนาดนั้น เป็นช่วงที่ ร่างกายของมนุษย์ก�ำลังเติบโต แต่เธอ ต้ อ งโหมท� ำ งานอย่ า งหนั ก จนเธอเอ่ ย ปากว่า “เราเหมือนเป็นเด็กแล้วแก่เลย” เพราะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบครอบครั ว ตั้ ง แต่ อายุได้ ๑๒ ปี พอได้เป็นดาราเล่นหนังเข้า จริงๆ ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะ สมัยนั้นเทคโนโลยีต่างๆ ในการถ่ายท�ำยัง ไม่ก้าวหน้าเหมือนทุกวันนี้ กรอบระเบียบ ต่างๆ ของนักแสดงโดยเฉพาะนางเอก แถวหน้าอย่างเธอเป็นสิ่งที่ต้องเคร่งครัด เรียกว่าชีวิตส่วนตัวนั้นไม่มีเลย “เราต้ อ งอยู ่ ใ นกรอบทุ ก อย่ า ง ท� ำ อย่ า งนั้ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ อย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ จะ ถูกบังคับตลอด การเป็นดาราสมัยก่อน มั น จะเครี ย ดมากๆ เคยไปเดิ น ซื้ อ ของ ที่ ห ้ า งฯ ผู ้ ใ หญ่ ก็ เรี ย กไปดุ ด ่ า จนเป็ น เรื่องราวกันใหญ่โต ช่วงแรกๆ นี่ก็เรียน ไปด้วยถ่ายหนังไปด้วย แต่พอหนังบ้าน ทรายทองออกฉาย เราต้ อ งท� ำ งานทั้ ง กลางวั น และกลางคื น เรี ย กว่ า แทบจะ ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมงเลย รั บ ใบคิ ว มานี่ ตกใจเลย งานเต็มทั้งเดือน แล้วฉันจะ นอนช่วงไหนละเนี่ย ? แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นอะไรนะคะ ตอนนั้น อายุยังน้อยก็อาศัยพักตามกองถ่าย เรา ต้องอดทนเพราะมีความฝันว่าจะสร้าง บ้ า นให้ ค รอบครั ว บางที เ หนื่ อ ยมากๆ แล้วเราไม่ไหวก็มีวีนบ้าง แต่ทางผู้ใหญ่ เขาก็เอาจุดอ่อนของเรามาบอกว่ามีเงิน เก็บกี่ล้านแล้ว เราก็เลยท�ำงานตายเลย เหมือนไก่ชน (หัวเราะ) ตอนนั้นเราท�ำงาน เยอะรายได้ เข้ า มาเยอะ แต่ ก็ โ ดนเขา เอาไปหมดเลย ตอนที่ออกมาจากสังกัด

ไม่มีอะไรสักอย่าง แต่ว่าก็ต้องขอบคุณ เหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นั้ น นะ เพราะไม่ อ ย่ า ง นั้นเราคงไม่มีวิธีคิด ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา ต่างๆ เหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะที่สุดแล้ว ประสบการณ์ร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามามันท�ำให้ เราสามารถเข้าใจโลกได้ง่ายขึ้น”

จุ ดเปลี่ยนแห่งยุ คสมัย

ประสบการณ์ที่เธอได้รับจากการ ท�ำงานเป็นนักแสดง สอนให้เธอต้องโตขึ้น อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบมากกว่า เด็กรุ่นเดียวกัน แม้จะมีหนังหลายเรื่องที่ ประสบความส�ำเร็จมากมายภายใต้การ แสดงน� ำ ของเธอ แต่ เ ส้ น ทางสายนี้ มั ก ไม่ยืนยาว มีขึ้นก็ต้องมีลง นักแสดงรุ่น ใหญ่ต่างเข้าใจดีว่าเมื่อถึงเวลากอบโกย ก็ต้องท�ำงานอย่างเต็มที่ ครั้นเมื่อหมด ประโยชน์แล้ว หลายคนอาจรับสภาพขา ลงของตัวเองไม่ได้ อยู่ที่ใครจะมีภูมิคุ้มกัน ดีกว่ากัน วงการภาพยนตร์ ไ ทยมาถึ ง จุ ด

มันก็มีสัญญาณบอกเรามาตั้งแต่ก่อนหน้า นั้นแล้ว มันมีเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่ ค่ายนั้นไม่ถูกกับค่ายนี้ แล้วค่ายยักษ์ที่ คุมโรงหนังใหญ่ๆ ทั้งหมดมามีปัญหาไม่ ถูกกับค่ายเรา หนังเราก็ต้องไปฉายตาม โรงเล็ ก ๆ แล้ ว ช่ ว งนั้ น คนดู ก็ เ หมื อ นถู ก ยัดเยียด เช่น พอมีหนังบู๊ได้ตังค์สักเรื่อง ก็จะมีหนังบู๊ออกมามากมาย จนเหมือน เป็นหนังเรื่องเดียวกัน แล้วพอมาวันหนึ่ง ค่ายยักษ์ที่เขาไม่ถูกกับค่ายเรา เขาสร้าง นางเอกเองก็เลยไม่ให้โรงฉาย ช่วงนั้น เราเป็ น ทุ ก ข์ ม ากว่ า จะท� ำ ยั ง ไงกั บ ชี วิ ต จะท�ำยังไงกับเรื่องงาน แต่ก็เป็นทุกข์กับ เรื่องเหล่านั้นได้ไม่นานนะคะ ยังไม่ทัน ที่ จ ะตั้ ง หลั ก คิ ด อะไรก็ ม าเป็ น ทุ ก ข์ เรื่ อ ง สุขภาพอีกแล้ว แหม ชีวิตนี้หรรษาจริงๆ จารุณี (หัวเราะ)”

จุ ดเปลี่ยนแห่งชี วิต

จารุ ณี ท� ำ งานในวงการบั น เทิ ง อย่ า งหนั ก จนติ ด เป็ น นิ สั ย ถึ ง ปั จ จุ บั น

ในช่ วงที่ไม่มีงานก็ยังเจออะไรอีกหลายๆ อย่างระดมเข้ามาในชี วิต จนถึงขัน้ ที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะ มันอยู ่ไม่ไหวแล้ว เราเคย ท�ำทุกอย่างเพื่อครอบครัว แล้วช่ วงนัน้ ครอบครัวก็มามีปัญหาไม่ เข้าใจกันอีกด้วย งานไม่มี ภาระหนี้สินก็เยอะ ก็เลยคิดจะหนีปัญหา เหมือนคนทั่วๆ ไป เปลี่ยนเมื่อราวปี ๒๕๓๐ จากที่เคยมีผู้ชม ซื้อบัตรเข้าชมในโรงหนัง กลายมาเป็นดู ผ่านม้วนวีดีโอ - เมื่อระบบม้วนวีดีโอเข้า มาแทนที่ ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ ค่ายหนัง และตัวนักแสดงเอง “ช่ ว งนั้ น หนั ง ไทยพั ง ทลายเลย ค่ะ ประมาณปี ๒๕๓๐ เป็นช่วงที่วิดีโอ เข้ามามีบทบาทกับสังคมไทยเป็นอย่าง มาก ตอนนั้นโรงหนังก็ค่อยๆ ถูกรื้อถอน ออกไป จากที่ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทุก ครอบครั ว จะพั ก ผ่ อ นด้ ว ยการออกไปดู หนังก็กลับกลายมาเป็นดูวิดีโอแทน ที่จริง 59 issue 82 november 2014

เธอท�ำงานต่อเนื่อง ๗ วันเต็ม ยิ่งสมัย เป็นนางเอกสาวดาวรุ่ง เธอแทบจะไม่ได้ พักผ่อน แม้จะมีแรงมากมายเหลือเฟือ เพราะอายุ ยั ง น้ อ ย แต่ ก ารโหมงานใน สมัยนั้นส่งผลกระทบต่อเธอเมื่ออายุมาก ขึ้นโดยไม่รู้ตัว “เพื่อนมาทักว่า ดูผิดปกติแปลกๆ ไป เลยไปหาหมอปรากฏว่าเป็นไฮเปอร์ ไทรอยด์ หรือไทรอยด์เป็นพิษ หมอบอก ว่ามันเกิดจากความเครียดและเราก็พัก ผ่ อ นน้ อ ย ในขณะที่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งวั ย เจริ ญ เติบโต เอาแค่ช่วงอายุ ๑๕-๑๙ ที่เราท�ำ


งานหนักๆ ก็น�ำโรคไทรอยด์มาให้เราได้ แล้ว แล้วช่วงนั้นเราก�ำลังจะโต แต่เรา ต้องอดอาหารเพื่อที่จะเป็นนางเอก ไม่ ได้กิน ไม่ได้นอน แล้วยังมีกรอบต่างๆ ทางด้านจิตใจที่มันต้องเครียดตลอดเวลา ช่วงที่เป็นไทรอยด์เราก็ไปรักษา ทั้งกิน ฮอร์โมน ฉายรังสี แล้วพอดีร่างกายเราแพ้ เกิดตัวบวมกะทันหัน ตาห้อย คางออก ไม่ เจ็บนะแต่ท�ำงานต่อไม่ได้ มันมาบวมตอน ที่ถ่ายหนัง ‘วันนี้ยังมีรัก’ อยู่ ต้องยกกอง จากพัทยาเลิกถ่ายหมดเลย หนังสือพิมพ์ ก็เอาไปลงข่าวว่าเราตกงาน” “อี ก นิ ด เดี ย วจะขั บ รถถึ ง บ้ า นที่ บางบัวทอง ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปฆ่าตัว ตาย” ในห้วงเวลาที่ชีวิตพานพบปัญหา หลายอย่างพร้อมๆ กัน ทั้งเรื่องราวใน ครอบครัวก็มากเพียงพออยู่แล้ว จารุณี ยังต้องเจอกับปัญหาจากเพื่อนที่ท�ำธุรกิจ ด้วยกัน ตามติดมาด้วยปัญหาหนี้สิน ทั้งนี้ เพราะร่ า งกายเธอผิ ด ปกติ ไ ปจากโรคที่

เป็นอยู่ อาการบวมของร่างกายท�ำให้เธอ ไม่สามารถรับงานได้ – การคิดฆ่าตัวตาย เพื่อหนีปัญหาทั้งปวงจึงเป็นสิ่งที่จารุณีคิด ในขณะนั้น “ในช่วงที่ไม่มีงานก็ยังเจออะไร อี ก หลายๆ อย่ า งระดมเข้ า มาในชี วิ ต จนถึ ง ขั้ น ที่ เ คยคิ ด จะฆ่ า ตั ว ตายเลยนะ มั น อยู ่ ไ ม่ ไ หวแล้ ว เราเคยท� ำ ทุ ก อย่ า ง เพื่อครอบครัว แล้วช่วงนั้นครอบครัวก็ มามีปัญหาไม่เข้าใจกันอีกด้วย งานไม่มี ภาระหนี้สินก็เยอะ ก็เลยคิดจะหนีปัญหา เหมือนคนทั่วๆ ไป อีกนิดเดียวจะขับรถ ถึงบ้านที่บางบัวทอง ก็ตัดสินใจแน่นอน แล้วว่าจะไปฆ่าตัวตาย ปรากฏว่าน้อง ผู ้ ช ายคนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น แฟนคลั บ โทร.เข้ า มาลา บอกกับเราว่าอยู่ที่ตึกชั้น ๙ ก�ำลัง จะกระโดดลงมา เราก็บอกเดี๋ยวๆ มีเรื่อง อะไรค่อยๆ คุยกันก่อน เราก็ต้องดึงให้ใจ เขากลับมา จนเขาสัญญาว่าจะเลิกความ คิดที่จะฆ่าตัวตายในที่สุด เราก็ลืมเรื่องที่ 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เราจะฆ่าตัวตายไปแล้ว (หัวเราะ) มอง ย้อนกลับไปก็ตลกนะ ตลกโหดแบบนี้มี บ่อยๆ ในชีวิตจารุณี” หากไม่มีโทรศัพท์จากแฟนคลับ ในวันนั้น ไม่แน่ว่าชีวิตจารุณีอาจทิ้งไว้ เพี ย งชื่ อ และผลงาน ปั จ จุ บั น เธอและ แฟนคลั บ ผู ้ นั้ น ก็ นั บ ถื อ กั น ประดุ จ ญาติ พี่น้องคนหนึ่ง สิ่งที่เธอผ่านพบมาจนถึง ปัจจุบัน มันยิ่งกว่าละครหรือหนังที่เธอ เคยแสดง ชีวิตจารุณีจึงถูกยกให้เป็นแบบ อย่ า งของคนรุ ่ น หลั ง ทั้ ง ในแง่ ข องชี วิ ต ส่วนตัว และผลงาน เธอเล่ า ว่ า สิ่ ง ที่ ผ ่ า นมาทั้ ง ดี แ ละ ร้ า ยล้ ว นสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ เ ธอเป็ น อย่ า งดี จากเด็ ก ครอบครั ว ยากจน สู ่ นางเอกผู ้ ผ ่ า นจุ ด สู ง สุ ด ของชี วิ ต อย่ า ง รวดเร็ ว มี ผู ้ ชื่ น ชมติ ด ตามผลงานทั้ ง ประเทศ ผ่ า นชี วิ ต ในช่ ว งรอยต่ อ ของ หนังไทยก่อนจะเข้าสู่หนังแผ่นในปัจจุบัน ทุกวันนี้เธอยังรับบทที่น่าสนใจต่างๆ ทั้ง


หนังและละคร – เธอมองว่าสิ่งต่างๆ ที่ ผ่านมาย�้ำชัดถึงความหมายที่ว่า “สูงสุด คืนสู่สามัญ” “จากที่ ห นั ง เราเคยฉายที่ เ ฉลิ ม ไทย ดาด้า แกรนด์ ก็ไปฉายเมโทร ท�ำให้ เกรดหนั ง ตกลงไป เรามาหมดอนาคต กั บ วงการก็ ต อนที่ เ ล่ น หนั ง มาทาดอร์ จอมเพี้ยน เราไปปรากฏตัวที่หน้าโรงหนัง แต่งตัวเป็นมาทาดอร์แล้วเดินไปหน้าโรง ปรากฏว่ามีคนมาดูแค่ ๒ คน จากเรื่อง ก่ อ นหน้ า นี้ ยั ง มี ค นมาดู เ ต็ ม โรงเลย ตอนนั้นทุกข์ค่ะ ท�ำใจไม่ทัน ยิ่งสภาพ ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้มา เราเป็นคน ที่ขาดความรัก ความเอาใจใส่ จึงเป็นนัก แสดงที่ค่อนข้างจะผูกพันกับคนดู เราไม่ เคยรู้สึกเหนื่อยที่จะยืนอยู่หน้าโรงหนัง กับแฟนๆ แต่พอมาวันหนึ่งที่แฟนหนัง เขาไม่สนใจเราแล้ว เรารู้สึกเหมือนกับ คนอกหัก เป็นอย่างนั้นจริงๆ นะคะ หลัง จากนั้นก็เริ่มมีภูมิขึ้นทีละนิดๆ นางเอก แต่ ล ะคนเขาจะต้ อ งผ่ า นสิ่ ง นี้ ม าทั้ ง นั้ น ไม่ว่าเป็นใครก็ต้องเจอ อยู่ที่ว่าใครจะพูด เท่านั้นเอง”

จารุ ณี เ อง ส่ ว นตั ว ไม่ เ คยเป็ น พรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์จากค่ายไหน มาก่ อ น เธอยอมรั บ ว่ า หลั ง จากได้ ล อง ทานผลิตภัณฑ์ที่ ดร.อาริยาแนะน�ำ พบ ว่าอาการบวมลดลง ๕-๖ กิโลกรัม นั่น จึงเป็นที่มาในการเซ็นต์สัญญากันอย่าง เป็นเรื่องเป็นราว “เราบวมจากการรักษาด้วยรังสี ตั้งแต่อายุ ๒๐ กว่า ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ก็ จ ะบวม แต่ ยั ง รั บ ได้ เ พราะเราอายุ ยั ง น้ อ ย แต่ แ ล้ ว อาการบวมในกองถ่ า ย เมื่อตอนอายุสี่สิบก็เกิดขึ้น เรารู้สึกหมด ก�ำลังใจจนท�ำอะไรไม่ได้ แต่หลังจากมี บริษัทฯ มา ๙ ปี อาการบวมก็ไม่เกิดขึ้น อีกเลย” คุ ณ ยุ ้ ย เ ล ่ า ถึ ง ที่ ม า แ ล ะ แร ง บันดาลใจบางอย่างในการก่อตั้งบริษัท ร่วมกับจารุณี มันเกิดจากการมองเห็น ความเป็ น ไปในสั ง คมที่ ต นเองอาศั ย อยู ่ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งผู ้ ที่ ร�่ ำ รวยกั บ อี ก ฟาก หนึ่งคือผู้ที่ไม่มีจะกินเลย ช่างแตกต่าง จนคุณยุ้ยมองว่าบางทีประเทศนี้อาจจะ

เราเปิ ดบริษัทไทยธรรมฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ชื่ อ ไทยธรรมก็รวมทัง้ หมด คือมีความเป็ นไทยและมีความเป็ นธรรม ไทยธรรมฯ ธุรกิจเพื่อคนทุก ซึ่ งสะท้ อ นวั ฒ นธรรมของเรา ส่ ว นอั ลไลแอนซ์ ก็ คื อ พั น ธมิ ต ร ระดับ “จริงๆ อยากได้ลายเซ็นต์พี่เปิ้ล ไทยธรรมก่อตัง้ และเติบโตมั่นคงทุกวันนี้ เพราะเรามีกัลยาณมิตร ค่ ะ ” ดร.อาริ ย า สาริ ก ะภู ติ หรื อ คุ ณ ที่ดีเยอะมาก ยุ ้ ย เล่ า ถึ ง ความเป็ น มาในการรั ก ษา อาการตัวบวมของจารุณีจากโรคไทรอยด์ ในขณะนั้นจารุณีอายุได้ ๒๘ ปี ดร.อา ริยาทราบข่าวขณะอยู่อเมริกาว่าจารุณี ก� ำ ลั ง ป่ ว ยจนรั บ งานไม่ ไ ด้ เ หมื อ นก่ อ น ด้วยความที่เธอชื่นชอบในความเป็นจา รุณี ต่อมาเมื่อได้กลับมาเมืองไทยมีโอกาส ท�ำธุรกิจของตัวเอง จึงพยายามให้เพื่อน ติ ด ต่ อ จารุ ณี เ พื่ อ แนะน� ำ การรั ก ษาด้ ว ย วิธีล้างพิษแบบไม่ต้องสวน ซึ่งเธอและทีม งานหลายภาคส่วนก�ำลังผลิตขึ้นมาในรูป แบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

มีแต่คนจนกับคนรวยเท่านั้น ไม่มีชนชั้น กลางอยู่จริง “เราคิ ด ตั้ ง ไทยธรรมระหว่ า งที่ เราขั บ รถ บริ ษั ท นี้ เ ราจะเอาก� ำ ไรมา คืนให้ สั ง คม ไม่ แบ่ ง ปั น ผล พอกลั บถึ ง กรุงเทพฯ เราก็ร่างบริษัทเราในกระดาษ เราจะสร้างบริษัทขึ้นมาชื่อนี้ เราก็จะจด เลย จริงๆ แล้วมันมีหลายเหตุการณ์ แต่ มีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ได้รับเชิญไปงานอะไร ไม่รู้ที่โรงแรมรีเจ้นท์ อยู่ข้างพัฒพงษ์ ก็ไป ด้วยกัน เราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีขอทาน 61 issue 82 november 2014


เขาคุ้ยขยะกิน คือเขารอว่ามีอะไรเหลือใน ถังขยะสีเขียวๆ แต่ว่าฝั่งที่เราเดินอยู่มันมี ช็อคโกแล๊ตชื่อดัง ค�ำละสามร้อย แล้วคน เขาก็เฉย คนที่นั่งอยู่ในห้องกระจกเขาก็ มองเห็นว่ามีประชาชนคนไทยเหมือนกัน ที่คุ้ยขยะ เขาก็ยังนั่งกิน เขาก็ยังช็อปปิ้ง เขาก็ยังใช้ชีวิต และทุกคนก็เฉยไง เพราะ รถที่ผ่านแถวนั้นมันเป็นรถคนรวย แล้ว เราก็คุยกันว่าถ้าเรามีเงิน เราจะท�ำอะไร กับเงิน เราจะซื้อรถเปิดประทุนหรือ? แล้ว เราก็ คุ ย กั น ว่ า เราต้ อ งท� ำ อะไรสั ก อย่ า ง หนึ่งค่ะ บริษัทก็เลยถูกสร้างขึ้นมา” ไทยธรรม อั ล ไลแอนซ์ เป็ น บริษัทฯ ที่เกิดจากความตั้งใจในการสร้าง ธุรกิจเพื่อคนไทย ในทุกระดับ โดยมีการ คัดสรร เลือกจัดจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวั ต กรรมด้ า นการแพทย์ เภสั ช กรรม เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต ประจ�ำวัน (Health Care, Household Products, and Personal Care) โดย จัดจ�ำหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบเครือ ข่ายหลายชั้น (Network & Multi-Level Marketing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริม การสร้ า งธุ ร กิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทย เพื่ อ ให้ ค นไทยได้ บ ริ โ ภค สินค้าคุณภาพสูง ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และการด�ำรงชีวิต ในราคายุติธรรม ส่วนตัวจารุณีเรียนจบปริญญาโท วิ ท ยาศาสตร์ เวชส� ำ อาง ในปี ๒๕๕๓ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เธอจึงมี ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ กั บ อาจารย์ พิ เ ศษ จากค่ายเครื่องส�ำอางยักษ์ใหญ่ของต่าง ประเทศ และยังได้อาศัยความรู้ตรงนั้นมา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม หุ้นส่วนของเธอ ดร.อาริยา สาริ ก ะภู ติ จบปริ ญ ญาตรี เ ภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และปริ ญ ญาเอก วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และขณะ 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com

นี้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท เวชศาสตร์ชะลอวัย ที่มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง “เราเปิดบริษัทไทยธรรมฯ เมื่อ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ชื่อไทยธรรม ก็ ร วมทั้ ง หมด คื อ มี ค วามเป็ น ไทยและ มีความเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรม ของเรา ส่วนอัลไลแอนซ์ ก็คือพันธมิตร ไทยธรรมก่ อ ตั้ ง และเติ บ โตมั่ น คงทุ ก วั น นี้ เพราะเรามี กั ล ยาณมิ ต รที่ ดี เ ยอะ มาก” จารุ ณี แ ละดร.อาริ ย า เป็ น หุ้นส่วนที่รู้จักกันมานาน และมีแนวคิด ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ผลก� ำ ไรคื น สู ่ สั ง คมในนาม มู ล นิ ธิ ไ ทยคุ ณ ธรรม เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ประโยชน์ให้กับคนไทย และสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไหน ทั่วโลก เพื่อแจกจ่าย เจือจุน และสร้าง วิถีชีวิตที่ดีกว่า ให้กับคนไทยด้วยกัน จาก น�้ำใจคนไทย จารุ ณี ม องว่ า ตนเองโชคดี ท่ี ไ ด้ รู ้ จั ก กั บ คุ ณ ยุ ้ ย เพราะนอกจากอาการ ป่วยจะไม่มารบกวนเหมือนแต่ก่อน เธอ ยังมีโอกาสได้ท�ำธุรกิจซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ ผู ้ ป ่ ว ยในโรคต่ า งๆ ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ อันได้แก่ สารสกัด เมล็ดองุ่นสกัดเย็น ช่วยเรื่องหัวใจและ หลอดเลือด ลดการสร้างเม็ดสี สาเหตุของ ฝ้า กระ รอยด่างด�ำ ช่วยปรับสมดุลเลือด ในร่ า งกาย ป้ อ งกั น หลอดเลื อ ดตี บ ตั น บ�ำรุงผิวพรรณและต้านมะเร็ง ช่วยการ ยืดหยุ่นของเส้นเลือด เป็นต้น ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาของ เปิ ้ ล จารุ ณี มีหลายแง่มุมที่น่าเป็นแบบอย่างให้แก่ เด็กรุ่นใหม่ทั้งในและนอกวงการ ปัจจุบัน เธอเป็นกรรมการบริหารร่วมกับคุณยุ้ย และธุ ร กิ จ ตอนนี้ ก็ ไ ปได้ ดี ม ากๆ จารุ ณี ยอมรับว่า เมื่อมองย้อนถึงชีวิตที่ผ่านมา ประสบการณ์ต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กหลอม ให้เธอเป็นนักสู้ คุณยุ้ยใช้ค�ำว่า “พี่เปิ้ล


เป็นคนจริง” เพราะจารุณีผ่านมาทุกจุด ของชีวิตแล้ว “น้ อ งๆ นั ก แสดงรุ ่ น นี้ ที่ ก� ำ ลั ง มี งานเยอะๆ ก็ควรที่จะหาเงินเก็บไว้เพื่อ ความมั่นคงในวันข้างหน้า อย่างทุกวันนี้ เราก็ยังมีปัญหาอยู่นะ เพียงแต่ว่าเรามีวิธี คิดให้ปัญหามันเบาลงเท่านั้นเอง วิธีหนึ่ง ที่จะท�ำให้เราพ้นทุกข์ได้นั่นก็คือการเรียน เราลงเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ที่สถาบัน ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เกี่ ย วกั บ การเมื อ ง การปกครอง ได้ แรงบั น ดาลใจมาจาก การที่เราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน พอได้เข้ามาในวงการก็ได้เห็นคนรวยและ คนจน อย่างไปถ่ายละครเจอคนที่นอนปู กระดาษอยู่ใต้สะพานลอย มีทั้งคนแก่ คน พิการ มีแม่ที่เก็บเศษเหล็กเลี้ยงลูก มีหม้อ ด�ำๆ อยู่แค่ ๒ ใบ แต่อีกวันหนึ่งไปถ่าย หนังเดินยังไม่ถึงตัวบ้านเลย แต่ข้าวของ ที่วางอยู่รอบๆ ตัวก็ร้อยกว่าล้านเข้าไป แล้ว ชิ้นนี้ ๒ แสน นกตัวละแสนกว่าๆ นี่มันต่างกันอย่างนี้ เราก็เลยอยากจะมี

ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง เรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง” “โลกวั ต ถุ นิ ย มท� ำ ให้ ค นคบหา กันที่ภาพลักษณ์ รถราคาแพง?” จารุณี เล่ า ว่ า ครั้ ง หนึ่ ง เธอเคยขั บ รถราคาแพง ระยับ ถึงเวลาที่ชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเธอ ก็พร้อมที่จะขับรถกระบะได้เหมือนกัน แม้บางคนอาจจะเลือกคบเธอที่รถก็ตาม ประสบการณ์ชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เธอ ไม่น้อย จนท�ำให้เธอหยัดยืนอยู่ได้ทั้งใน วงการและนอกวงการอย่างสง่าผ่าเผย ปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ที่ จ ารุ ณี ท� ำ งานในวงการบั น เทิ ง ควบคู ่ ไปกั บ การด� ำ เนิ น งานบริ ษั ท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกทั่ว ประเทศไม่น้อย ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามที่ตนมีก�ำลัง โดยยึดหลักสร้างอาชีพ และคืนก�ำไรสู่สังคม ใครที่คิดถึง เปิ้ล จารุณี อยากฟัง เสียง เปิดไปฟังรายการ Healti Secret By Thaidham ซึ่ง เปิ้ล จารุณี จัดรายการ 63 issue 82 november 2014

นวัตกรรมการย้อนวัย สุขภาพ และความ งามเอง ร่วมกับ ดร.อาริยา สาริกะภูติ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 101 RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 – 21.00 น. หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media. com และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/healtisecret ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281284 ซ.นวลจันทร์50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 02-363-7699, 085-920-6609 , facebook : we are thaidham , fanpage : thaidham allianze , website : www.thaidham.com , email : thaidhamallianze@hotmail.com


ปี ชวด

การงาน สิ่งที่แต่ก่อนยากที่จะท�ำ จะส�ำเร็จได้อย่างง่ายดาย คุณพร้อมรับงานมากขึ้น และที่คุณต้องท�ำก็แค่ส่ง สัญญาณว่าคุณพร้อมรับผิดชอบมากขึ้น คุณไม่เพียงท�ำงานได้ดี แต่คุณยังสนุกกับงานด้วย ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ คุณมีความสุขในที่ท�ำงาน คุณมีความคิดที่ดีเยี่ยมบางอย่าง และจะสามารถท�ำสิ่งที่มีประโยชน์ ธุรกิจ คุณก�ำลังมีความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะท�ำได้เพื่อความส�ำเร็จของบริษัทของคุณก็คือ อย่าได้หยุดคิดสร้างสรรค์ น�ำความคิดที่มีไปใช้เมื่อมันก่อตัวขึ้นในสมองของคุณ จุดแข็งของคุณในเดือนนี้คือ คุณสามารถเข้าได้ดีกับแทบทุกคนหากคุณต้องการ ความรัก ไม่ว่าคุณจะยังโสดและมองหาคนที่ใช่ หรือมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้ว เดือนนี้ก็บ่งถึงช่วงเวลาที่อิ่มเอมใจและดีเยี่ยม จึง เป็นเดือนมงคลส�ำหรับการแต่งงาน หมั้นหมาย จุดไฟรักขึ้นใหม่ หรือสานความสัมพันธ์ของคุณให้ลึกซึ้งขึ้น คุณควรเป็นฝ่ายน�ำใน ความสัมพันธ์ หากต้องการให้สิ่งต่างๆ เดินหน้า ขอให้คุณสนุกกับช่วงเวลานี้ การศึกษา พลังงานในตอนนี้ท�ำให้คุณกระหายความรู้ และช่วยให้คุณมีสมาธิเมื่อคุณก�ำลังศึกษาเล่าเรียน คุณยังมีโชคด้านความ สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในเดือนนี้ และไม่ใช่แค่ในด้านความรักเท่านั้น คุณจึงควรใช้เวลานี้เพื่อสร้างความสนิทสนมกับครูอาจารย์ให้ดียิ่ง ขึ้น ถ้าหากมีใครที่คุณสามารถนับถือให้เป็นผู้อุปภัมถ์ชี้น�ำได้ คุณก็จะก้าวหน้ามากขึ้นอีก

ปี ฉลู

การงาน มีงานมากมายที่ต้องท�ำให้เสร็จ และงานที่เต็มมือคือสาเหตุ ที่ท�ำให้คุณเสี่ยงต่อการล้มป่วยมากขึ้น อย่า รังเกียจที่จะให้ผู้อื่นช่วยเหลือคุณบ้างในเรื่องงาน แม้ว่าคุณจะมีทัศนคติถือตัวว่าไม่มีใครท�ำงานได้ดีกว่าตัวคุณเอง แต่การท�ำงานเป็นทีมจะมีแต่ประโยชน์ส�ำหรับคุณโดยเฉพาะในตอนนี้ ธุรกิจ เดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยน คูณจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ เมื่อโครงการและงานต่างๆ ของคุณเริ่มปรากฏผล แม้ว่าโอกาส มากมายจะเปิดทางให้คุณ การคิดในระยะยาวจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าความส�ำเร็จที่เพิ่งเกิดขึ้นจะอยู่ต่อไปอีกนาน ความรัก ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะสานสัมพันธ์ไปอีกระดับ ท�ำความรู้จักให้ใกล้ชิดสนิทสนมขึ้น และพยายามผูกพันกันในระดับที่ลึก ซึ้งขึ้น ส�ำหรับคนที่ก�ำลังตัดสินใจเลือก อาจมีตัวเลือกเข้ามามากมาย เมื่อมองหาคู่แท้อย่ามองเพียงเครื่องประดับภายนอก และอย่า ตกลงใจเลือกใครสักคนพียงเพราะคุณอยากมี “ความสัมพันธ์” การศึกษา สิ่งต่างๆ ในด้านการเรียนจะเรียบร้อยดีส�ำหรับชาวปีฉลู คุณจะก้าวหน้าด้วยดี ทั้งครูอาจารย์ต่างก็ประจักษ์ถึงความส�ำเร็จ ของคุณ ซึ่งยิ่งท�ำให้คุณมั่นใจมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือในด้านอื่นๆ ก็จงช่วย สิ่ง นี้จะท�ำให้คุณรู้สึกดี และยังอาจท�ำให้คุณได้เพื่อนที่ดีมากโดยไม่คาดคิดอีกด้วย

ปี ขาล

การงาน อย่ารังเกียจที่จะให้ผู้อื่นช่วยงานคุณ พยายามท�ำงานเป็นทีมแล้วคุณจะพบว่าคุณท�ำงานได้มากขึ้น มีความ สุขขึ้น และมีแนวโน้มที่จะท�ำผิดพลาดน้อยลง การท�ำเช่นนี้ยังเป็นวิธีสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ยิ่งคุณสามารถรวบรวมเพื่อนในองค์กรได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อคุณมากขึ้นเท่านั้น ธุรกิจ ความยากล�ำบากในช่วงที่ผ่านมาสิ่งต่างๆ จะเริ่มเปลี่ยนไปในเดือนนี้ คุณจะมีความมั่นใจอีกครั้งเมื่อโครงการต่างๆ ของคุณเริ่ม แสดงผลลัพธ์ คุณควรคิดถึงในระยะยาว เพื่อรับประกันว่าความส�ำเร็จของคุณจะยั่งยืน ความรัก ตอนนี้เป็นเวลาดีในเรื่องความสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับคนพิเศษ หากคุณคบหาใครอยู่แล้ว คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไป สู่ระดับใหม่ที่น่าตื่นเต้นได้ ท�ำความรู้จักกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และพยายามผูกพันกับความรักของคุณให้ลึกซึ้งอย่างแท้จริง ส�ำหรับคนที่ อยู่ในขั้นตัดสินใจเลือก อาจมีตัวเลือกให้คุณเลือกมากมาย การศึกษา คุณจะก้าวหน้าด้วยดีที่โรงเรียน และความส�ำเร็จของคุณก็เป็นที่ประจักษ์ในหมู่ครูอาจารย์ของคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจ ของคุณได้มาก เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆ ก็จงช่วย และคุณจะรู้สึกดี แถมยังช่วยให้คุณได้ เพื่อนที่ดีอย่างแท้จริงโดยไม่คาดคิดอีกด้วย 64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน คุณอาจติดอยู่ท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งเมื่อมีคนต้องการเลื่อนต�ำแหน่งให้คุณขณะที่อีกคนไม่เห็นด้วย จงระวังเวลาติดต่อกับผู้อื่นที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าผู้ซึ่งคุณไม่ได้สนับสนุนอย่างเห็นได้ชัด คุณอาจซื่อสัตย์กับอีกคนหนึ่ง มากกว่า แต่คุณก็ต้องปกปิดความรู้สึกที่เป็นลบมากเกินไปให้ได้ด้วย ธุรกิจ คุณจะมีความมั่นใจเมื่อได้บอกเล่าความในใจที่คุณมีให้คนที่คุณไว้ใจฟังตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจ�ำเป็นต้องมีบุคคลที่เป็นผู้น�ำ ไม่ ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากเพียงใด หรืออยู่ในธุรกิจมานานแค่ไหนก็ตามแม้คุณมักท�ำงานคนเดียวได้ดีกว่า แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่การ มีเพื่อนจะให้ประโยชน์ จงรับบทบาทผู้น�ำที่เข้มแข็งในเดือนนี้ ความรัก นี่คือเดือนที่โชคดีของคุณ เมื่อคุณได้รับพรจากสวรรค์ และโชคดีนี้ก็ครอบคลุมมาถึงชีวิตส่วนตัวและชีวิตรักด้วย ทุกอย่าง ส�ำหรับคุณไปได้สวย ดังนั้นคุณจึงอยู่ในช่วงที่อารมณ์ดีเป็นพิเศษ จงใช้โอกาสนี้เพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆ ให้มากไว้ หากคุณยังโสด ก็ไม่ จ�ำเป็นต้องรีบผูกมัดกับใครคนเดียว คนที่แสนพิเศษอาจก�ำลังอยู่ไม่ไกล การศึกษา ช่วงเวลาที่โรงเรียนจะดียิ่งขึ้นหากคุณมีผู้อุปถัมภ์ที่คุณสามารถพึ่งพาได้ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะสร้างความสนิทสนมกับครู อาจารย์ให้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ทะเยอทะยานในด้านการศึกษา การได้พบผู้ช้ีน�ำที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรักษาแรงจูงใจ ไว้ได้ ทั้งพวกเขายังอาจชี้น�ำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งหลังจากนั้นคุณจะสามารถก้าวหน้าไปได้ไกล

ปี มะโรง

การงาน คุณต้องรักษาความพอดีระหว่างการท�ำงานและการพักผ่อน ในเดือนนี้แม้ว่าคุณจะมีงานให้รับผิดชอบมากมาย ทั้งยังอยากที่จะเดินหน้าต่อไปและท�ำงานให้เสร็จมากเท่าที่จะท�ำได้ แต่หยุดพักบ้างเป็นระยะ เพื่อประเมิณดูภาพรวม จะเป็นผลดี ใช้เวลาเพื่อวางแผนตารางการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธุรกิจ แต่ต้องระวังรายจ่ายไว้ให้ดี แค่เพราะมีเงินเข้ามาไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ก�ำไรในทันที คอยเฝ้าดูการเงินและบัญชีของคุณไว้ คุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโกง หากคุณรู้สึกไม่ชอบมาพากล อย่าท�ำเฉยเพียงเพราะคิดว่าปัญหาจะคลี่คลายเอง ความรัก ที่ยังโสดอยู่อาจได้พบเนื้อคู่ในที่ซึ่งคุณไม่คาดคิด อย่าปฏิเสธผู้หวังดี บางทีการแนะน�ำผ่านทางกลุ่มคนที่ไม่คาดคิดอาจน�ำไป สู่บางสิ่งที่พิเศษทีเดียว ที่แต่งงานแล้วก็มีโชคดีในความรักไม่ต่างจากคนโสด ใช้เวลากับคู่ครองของคุณให้มากขึ้นแล้วคุณจะจุดประกาย เวทมนต์ที่เคยดับหายไปจากชีวิตประจ�ำวันที่น่าเบื่อให้ลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายอีกครั้ง การศึกษา จะได้รับผลดีจากโชคดีด้านการศึกษาในเดือนนี้ ตราบที่คุณยังคงสามารถรักษาความมุ่งมั่นเอาไว้ได้ แต่ก็ไม่ควรหักโหมท�ำงาน นานหลายชั่วโมงเกินไปคุณควรแบ่งเวลาให้ดีและหาความพอดีระหว่างเรียนและเล่น ใช้เวลาเพื่อท�ำความรู้จักครูอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

ปี มะเส็ง

การงาน อย่ามัวติดใจกับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ส�ำคัญ คุณอาจถูกดูหมิ่นบ้างแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน วงจรนี้ด้วยการโต้ตอบ ทุ่มเทให้กับงานที่คุณท�ำอยู่แทนจะดีกว่า และผูกมิตรกับบุคคลที่ส�ำคัญ แม้ว่างานอาจไม่สนุก เหมือนเคย แต่เมื่อคุณวางตัวอยู่เหนือการแข่งขันอย่างแท้จริง สิ่งต่างๆ ก็กลับไปเป็นปกติ ธุรกิจ ระวังการทรยศหักหลังในเดือนนี้ ดาวหมายเลข 7 สร้างปัญหาในลักษณะนี้ และบางครั้งคนที่คุณสามารถไว้วางใจก็อาจท�ำให้ คุณผิดหวังโดยไม่ตั้งใจ ควบคุมงานในกิจการของคุณที่มีความส�ำคัญกว่า และคอยตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นใน เดือนนี้มีแนวโน้มที่จะลุกลาม จึงไม่ควรท�ำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ความรัก อันตรายจากมือที่สามอาจเกิดขึ้นจริงในเดือนนี้หากคุณไม่ระวัง เมื่อความสัมพันธ์หรือชีวิตคู่ของคุณตึงเครียด ก็เป็นเรื่องง่ายที่ ใครสักคนจะหลงเข้าหาอ้อมกอดของคนอื่น คุณเป็นชิ้นปลามันส�ำหรับนักรักที่หาประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เปราะบาง หากคุณเห็น คุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณ ก็ต้องพยายามรักษาความกลมเกลียวให้มากขึ้น การศึกษา คุณอาจรู้สึกว่าการจดจ่อกับการเรียนเป็นเรื่องยาก ยิ่งหากคุณเพิ่งมีเรื่องผิดใจกับเพื่อน อย่าออ่นไหวเกินไปกับสิ่งที่คุณมอง ว่าเป็นการหักหลัง หากคุณรู้จักให้อภัยและลืมเสียบ้าง คุณก็จะมีใจมากขึ้นให้กับเรื่องที่ส�ำคัญในตอนนี้ อย่างเช่น การเรียน เป็นต้น 65 issue 82 november 2014


ปี มะเมีย

การงาน แม้ว่าเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ตึงเครียดในด้านการงาน แต่คุณก็จะก้าวหน้าไปได้มาก ความเป็นคนเลือดร้อน ท�ำให้คุณมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม แต่ก็ไม่ควรท�ำอะไรหุนหันเกินไป หยุดพักและวางแผนบ้างเป็นระยะก็ดี เหมือนกัน อย่าท�ำอะไรเร็วเกินไป แล้วคุณจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดได้ ธุรกิจ โชคด้านความส�ำเร็จมีรออยู่ อาจมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการแข่งขันที่ดุเดือดกว่าที่คุณคุ้นเคย แต่จากการรวมตัวของดาวในผังดวงชะตา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีต่อคุณ เก็บความคิดที่มีไว้ในใจและให้ลูกทีมเก็บความลับเช่นเดียวกัน ความรัก ความรักและความสัมพันธ์ไม่ค่อยลงรอยนัก คุณอาจพบกับช่วงทุลักทุเล โดยเฉพาะหากคุณไม่ยอมลดราวาศอก ความขัดแย้ง เกิดได้ง่ายเมื่อคุณทั้งคู่ต้องการเป็นฝ่ายชนะ จากนั้นอารมณ์ก็โหมเป็นฟืนเป็นไฟ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยประเด็นที่คิดต่างกัน ในเดือนนี้ และมีความสุขกับการอยู่ด้วยกันเงียบๆ แทน การศึกษา อาจท�ำตัวมีปัญหามากขึ้นในเดือนนี้ คุณจะรู้สึกอยากท�ำตัวขบถแต่ส�ำนึกรับผิดชอบโดยพื้นฐานจะเหนี่ยวรั้งคุณไว้ ท�ำให้ รู้สึกขัดแย้งอยู่ภายใน คุณควรพูดระบายความรู้สึกให้ใครบางคนที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำแก่คุณได้ อย่าคบเพื่อนไม่ดี มิฉะนั้นพวกเขา อาจพาคุณไปท�ำบางสิ่งที่คุณจะต้องเสียใจ

ปี มะแม

การงาน พยายามเข้ากับคนที่ท�ำงานร่วมกับคุณให้ได้ แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยเสมอไปในเรื่องกลยุทธหรือวิธีการท�ำงาน แต่ก็ไม่จ�ำเป็นต้องต่อสู้กันด้วยเรื่องนี้ ในเดือนนี้ ยิ่งพูดน้อยก็ยิ่งดี พยายามอย่าท�ำตัวเด่นเกินไปเพราะยิ่งคุณได้รับความ สนใจมากเท่าใด จุดอ่อนของคุณก็จะยิ่งปรากฎชัดแทนที่จะเป็นจุดเด่น อยู่เงียบๆ ไปก่อน จนกว่าพลังร้ายนี้จะผ่านพ้นไป ธุรกิจ อย่าท�ำสิ่งใดที่ผิดไปจากแนวทางประจ�ำที่ท�ำอยู่ และรอบคอบไว้เมื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไม่ควรเสี่ยงกับเงินก้อนโตเกินไป เพราะ ตอนนี้เป็นเวลาที่ควรเก็บเงินไว้จะดีกว่า เงินของคุณจะได้ใช้กับเรื่องที่ดีกว่ามากในอนาคตอันใกล้ อย่าเล่นการพนันหรือเสี่ยงดวง และ แม้ว่าจะมีข้อตกลงที่อาจหาไม่ได้อีกแล้วเข้ามา ก็ยังไม่ควรรีบกระโดดคว้า ความรัก ความสัมพันธ์ของคุณอาจไม่รักใคร่กลมเกลียวนักในเดือนนี้ แต่จะเป็นผลดีหากคุณไม่เก็บเรื่องเข้าใจผิดกันมาคิดมาก อย่าให้ ความแตกต่างเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างคุณและคู่รัก ในเดือนนี้คุณไม่แข็งแกร่ง ทางที่ดีคุณควรมีคู่ครองคอยอยู่เคียงข้าง แทนที่จะกีดกันอีกฝ่ายออกไป จนเป็นฝ่ายยอมบ้าง หากจ�ำเป็น การศึกษา เพราะโชคโดยรวมของคุณอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีในเดือนนี้ คุณจึงไม่ควรท�ำสิ่งต่างๆ มากเกินไป คุณจะรักษาผลการเรียนให้ดีได้ง่าย ขึ้น หากคุณไม่มีกิจกรรมพิเศษมากเกินไป การใช้ชีวิตให้สมดุลจะดี แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ชีวิตของคุณหนักไปในด้านใดด้านหนึ่งเกินไป

ปี วอก

การงาน หากคุณท้อแท้ เพราะว่าจนปัญญาและอาจไม่อยากยอมรับว่าตัวเองไม่ดีพอ ลองหาปรับปรุงตัวเองเงียบๆ ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เอง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ล�ำบาก แต่ก็ช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาเผชิญกับความเป็นจริง ซึ่ง อาจเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับคุณในเวลานี้ ธุรกิจ ไม่ควรเสี่ยง เพราะความสูญเสียอาจสาหัส ทั้งไม่ควรก�ำหนดให้นัดหมายและการเจรจาที่ส�ำคัญอยู่ในเดือนนี้ อย่ารับปากในสิ่ง ที่คุณยังไม่มั่นใจและยังไม่ควรเข้าร่วมธุรกิจกับหุ้นส่วนรายใหม่ สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือท�ำเหมือนเดิมต่อไปก่อน แม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามา และหุ้นส่วนบางคนของคุณไม่อยากพลาด ความรัก ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ไม่ราบรื่นส�ำหรับความสัมพันธ์ ความเชื่อใจระหว่างกับแทบหาไม่ได้ ความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นในความ สัมพันธ์อย่าเกาะติดคู่รักของคุณเหมือนเป็นงา มิฉะนั้นพวกคุณอาจรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ เมื่อต่างให้อิสระแก่กันบ้าง ความสัมพันธ์ก็ จะดีขึ้นมากตอนนี้เป็นเวลาที่ต่างฝ่ายต่างท�ำในสิ่งที่ตัวเองชอบจะดีกว่า การศึกษา อย่าท�ำหลายสิ่งหลายอย่างเกินไป คุณควรตั้งใจท�ำเพียงไม่กี่อย่างให้ได้ดี เก็บพลังงานของคุณไว้ส�ำหรับสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คุณ อาจเข้าสังคมและท�ำงานอดิเรกนอกชั้นเรียนในยามว่างแต่ไม่ควรให้กิจกรรมพวกนี้ท�ำให้คุณวอกแวกจากเป้าหมายหลัก 66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน คุณจะก้าวหน้าด้วยดีในด้านการงาน มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มทักษะ เปิดใจกว้างในการ เรียนรู้จะได้ประโยชน์จากเดือนนี้มากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีทุกอย่าง จงนอบน้อมและรู้คุณเมื่อมีใครพยายามให้ ความช่วยเหลือ รับฟังค�ำแนะน�ำอย่างเต็มใจอย่ามองว่าค�ำแนะน�ำคือการต�ำหนิ ธุรกิจ สิ่งต่างๆ ในด้านธุรกิจดูดีขึ้น โอกาสใหม่ๆ มากมายจะเปิดทางให้ และหลายช่องทางก็น่าตื่นเต้นจริงๆ แม้ว่าคุณอาจไม่คุ้นเคย กับกระบวนการหรือสิ่งที่ก�ำลังไปข้องเกี่ยว แต่จงมั่นใจไว้คุณจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังอาจได้เปรียบในเรื่องนั้น เมื่อคุณมองจากสายตาคนนอก จงกล้าที่จะลุยเองและท�ำตามความเชื่อของคุณ ความรัก คุณจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ มากมาย และส�ำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ คุณจะพบว่าการได้ท�ำความรู้จักคู่รักของคุณให้ดี ขึ้นเป็นประสบการณ์ที่แสนสุขราวกับสวรรค์ จงเป็นฝ่ายน�ำความสัมพันธ์ คุณไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามแบบแผนเสมอไป จงกล้าเดินไปใน ทางที่ไม่มีใครไป คุณสามารถใช้ชีวิต มีความรักและความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากคนอื่นได้ การศึกษา คุณจะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ความสามารถในการเรียนรู้ของคุณขยายขอบเขตไกลกว่าที่คาดหวัง จงใช้เวลากับคนที่ใส่ใจในจุด เด่นและความส�ำเร็จของคุณ อาจมีเพื่อนขี้อิจฉาที่พยายามท�ำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง จงอยู่ให้ห่างจากคนแบบนี้

ปี จอ

การงาน มีเรื่องรบกวนใจคุณท�ำให้คุณไม่อาจจดจ่อกับงานได้ คุณกลัดกลุ้มจนท�ำงานพลาดเพราะความไม่ระวัง หาก คุณท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องระวังการลอบกัดไว้ให้ดี เพราะมีคนที่จ้องหาประโยชน์จากความ ผิดพลาดของคุณ คุณอาจไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณไม่อาจแสดงความอ่อนแอออกมาได้ ธุรกิจ อย่าหวังให้โชคช่วย หากธุรกิจของคุณไม่มีปัญหาด้านการเงิน ก็ถือได้ว่าคุณโชคดีแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่ยิ่งท�ำน้อยก็ยิ่งดี หาทาง เก็บเงินไว้ดีกว่าอย่าเพิ่งลงทุนหรือจ่ายเงินเพื่อสิ่งใดในระยะยาว เพราะจะเป็นการผูกมัดและท�ำให้คุณไม่ได้รับโอกาสทองที่อาจเข้ามา ในภายหลัง ไม่ควรจ้างพนักงานใหม่เพิ่ม ความรัก ชาวปีจอที่เพิ่งพบรักใหม่อาจพบรักกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด เช่น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจต้องย้ายไปท�ำงานที่อื่น แม้ระยะทาง ไม่อาจขวางความรัก แต่ก็ท�ำให้ความสัมพันธ์ยากล�ำบาก ความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นอีกปัญหา คุณจะหัวรั้นกว่าปกติ ทั้งยังยึดมั่น เหนียวแน่นกับความเชื่อหรืออุดมคติบางอย่าง หากคุณพยายามปรับตัวและท�ำตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายให้มากขึ้น คุณก็จะมีความสุขยิ่งขึ้น การศึกษา เพราะตารางที่แน่นขนัด คุณจึงไม่อาจท�ำทุกสิ่งที่ต้องการได้ ชาวปีจอบางคนยังอาจต้องเลิกท�ำกิจกรรมบางอย่างหรือเลิก เรียนบางวิชาเพราะเวลาที่มีจ�ำกัด เมื่อต้องเลือกเช่นนี้ คุณต้องไตร่ตรองอย่างฉลาด

ปี กุน

การงาน ชาวปีกุนที่มีสิทธิ์จะได้เลื่อนต�ำแหน่งอาจพบว่าต�ำแหน่งนั้นเริ่มไม่แน่นอน อย่าให้ปัญหาในชีวิตส่วนตัวมีผล ต่อการปฎิบัติงาน แม้ว่าตอนนี้อาจยากล�ำบาก แต่คุณก็จ�ำเป็นต้องยืนหยัดไว้ให้ได้ ไม่ว่าสิ่งต่างๆ จะไม่เป็นใจเพียง ใด แต่ก็ยังมีเรื่องที่วิเศษเมื่อคุณกัดฟันเข้มแข็ง ธุรกิจ เมื่อโชคของคุณไม่ดี ควรอยู่นิ่งๆ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ต้องหาทางปรับปรุงการท�ำงานและคอยดูแลความเป็นไปภายใน บริษัทอย่างใกล้ชิด คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาภายใน จึงไม่ควรหาปัญหาใหม่มาเพิ่มด้วยการเสี่ยงในเรื่องที่ไม่คุ้นเคย ยึดอยู่กับสิ่งที่คุณ รู้จักดีแล้วและหาทางปรับปรุงจากจุดนั้น ความรัก การทะเลาะกับคู่รักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจท�ำให้คุณสงสารตัวเอง แต่หลบเลียแผลใจคนเดียวก็ยังฉลาดกว่าเถียงไม่เลิกจน แตกหัก อย่าพูดสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจในเวลาที่โกรธ เพราะอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิต อย่าเก็บสิ่งต่างๆ มาเป็นอารมณ์ คุณต้องรู้จักยอม บ้างเมื่อมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ การศึกษา อุปสรรคส�ำคัญที่สุดของคุณในเดือนนี้คือ ขาดแรงจูงใจ คุณอาจวอกแวกไปกับเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่หากคุณปล่อยให้ เรื่องเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียน คุณก็จะยิ่งมีปัญหาเพิ่ม นอกเหนือจากเรื่องที่ก�ำลังกังวลอยู่ 67 issue 82 november 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 82 november 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 82 november 2014


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 82 november 2014


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Stay committed to your decisions but stay flexible in your approach. จงแน่วแน่กับการตัดสินใจ แต่ขอให้ยืดหยุ ่นกับการลงมือท�ำ http://www.xn--108-pkla8onerj.com/

https://www.flickr.com/photos/31816015@N02/6783036559 75 issue 82 november 2014


เยือนถิ่นเหล็กน�้ำพี้ บ้านพระยาพิชัยดาบหัก

“พ่ อ กู ด าบหั ก ” คื อ ฉายาที่ ช าวอุ ต รดิ ต ถ์ ย กย่ อ งถึ ง วีรกรรมปกป้องแผ่นดินของ “พระยาพิชัยดาบหัก” ที่ต่อสู้เพื่อ เมืองพิชัย(อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์) ด้วยดาบคู่ท�ำจากเหล็กน�้ำพี้ ซึ่ง กล่าวขานกันว่าเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นที่สุดในบรรดา

แร่เหล็กที่มีอยู่ในประเทศไทย ทว่าพระยาพิชัยต่อสู้จนดาบ หักคามือ ชาวเมืองอุตรดิตถ์จึงเคารพศรัทธาในความกล้าหาญ และเสียสละของพระยาพิชัยดาบหักเป็นอย่างมาก ในฐานะ “พ่อเมือง” 76

IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัว พอเพียง จึงตามไปที่ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ่อเหล็กน�้ำพี้” ตั้งอยู่ที่บ้านน�้ำพี้ หมู่ 1 ต�ำบลน�้ำพี้ อ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัด อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 56 กิ โ ลเมตร อั น เป็ น แหล่ ง เหล็ ก น�้ ำ พี้ ที่ ใช้ เป็นส่วนผสมในการท�ำศัสตราวุธส�ำหรับ การทหารและชนชั้ น ปกครองในสมั ย โบราณ เช่น • พระแสงของ้าว ของสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ทรงใช้กระท�ำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา • ดาบนั น ทกาวุ ธ ของพระยา พิชัยดาบหัก • ดาบล้ า งอาถรรพ์ ของพระ นารายณ์มหาราช • ดาบฟ้าฟื้น ของขุนแผน มีส่วน ผสมของเหล็กน�้ำพี้ ในปี พ.ศ. 2541 นายชัยพร รัตน นาคะ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ใ น ขณะนั้ น ได้ เ ห็ น ว่ า บ่ อ เหล็ ก น�้ ำ พี้ เ ป็ น แหล่ ง แร่ เ หล็ ก ทางธรรมชาติ ที่ มี ค วาม ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ และ เป็นสถานที่ส�ำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของจังหวัด อุตรดิตถ์ ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่อง เที่ ย วและศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ส� ำ หรั บ ผู้สนใจ จึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัด สร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นบ่ อ เหล็ ก น�้ ำ พี้ โดยท�ำการเปิดเมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบ บริ เวณบ่ อ เหล็ ก น�้ ำ พี้ และได้ จั ด สร้ า ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้ ส�ำหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู ้ ส นใจได้ เข้ า ศึ ก ษา ถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า นแบบโบราณ โดย เฉพาะอย่างยิ่งได้มีการจัดแสดงเครื่องมือ

เครื่องใช้โบราณและจัดแสดงหุ่นการถลุง เหล็กแบบโบราณ ที่ ต� ำ บลน�้ ำ พี้ มี บ ่ อ เหล็ ก น�้ ำ พี้ อ ยู ่ หลายบ่อ แต่มีบ่อที่ส�ำคัญอยู่ 2 บ่อ คือ “บ่ อ พระแสง” และ “บ่ อ พระขรรค์ ” ในอดีตเป็นบ่อที่ใช้ท�ำศัสตราวุธส�ำหรับ พระมหากษัตริย์เท่านั้น ปัจจุบันได้เปิด เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ความเป็นมา บ่ อ พระแสง เป็ น บ่ อ ดิ น ขนาด ใหญ่ ลึก 10 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร เป็นบ่อที่มีคุณภาพ ของสินแร่ดีกว่าบ่ออื่นๆ ในบริเวณแหล่ง แร่ น�้ ำ พี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บ่ อ นี้ ส งวน ไว้ส�ำหรับท�ำพระแสงดาบถวายส�ำหรับ พระมหากษั ต ริ ย ์ เ ท่ า นั้ น จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า “บ่อพระแสง” บ่อพระขรรค์ เป็นบ่อดินขนาด ย่อมกว่าบ่อพระแสง มีความลึกประมาณ 7 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เมตร บรรพบุรุษได้สงวนบ่อนี้ไว้เพื่อ น�ำเอาเหล็กจากบ่อนี้ไปถลุงท�ำพระขรรค์ ถวายพระมหากษัตริย์เท่านั้น จึงเรียกกัน มาแต่โบราณว่า “บ่อพระขรรค์”

ตกเหล็กน�้ำพี้ : ความเชื่ อความ ศรัทธา

บ่ อ ขุ ด สิ น แร่ เ หล็ ก ทั้ ง สองบ่ อ นี้ เป็นบ่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณ แหล่งแร่เหล็กน�้ำพี้ทั้งหมด และเชื่อกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด และเป็นบ่อเหล็กที่ มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ เหล็กจากบ่อเหล็กน�้ำพี้เป็น เหล็กที่มีความแกร่ง มีความเหนียวและ เกิดสนิมยาก จากต�ำราพิชัยสงครามได้ 77 issue 82 november 2014

กล่าวไว้ว่า เหล็กน�้ำพี้เป็นโลหะมหัศจรรย์ อานุภาพ มีพลังในตัว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิต อยู ่ ทุ ก ๆ อณู สามารถป้ อ งกั น คุ ณ ไสย และสิ่งเลวร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาด�ำได้ ปัจจุบันแร่เหล็กน�้ำพี้ ถือว่าเป็นวัตถุมงคล โดยเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเหล็กน�้ำพี้อยู่ ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล เมื่อจะน�ำ ไปใช้งานต้องตั้งศาลบวงสรวงขออนุญาต จากเจ้าพ่อที่ดูแลปกปักษ์รักษาเสียก่อน จึงจะท�ำการขุดหรือตัดเหล็กไปใช้งานได้ ประชาชนจากทั่ ว สารทิ ศ ต่ า ง เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็ก น�้ ำ พี้ เ พื่ อ เก็ บ แร่ เ หล็ ก น�้ ำ พี้ ไ ปบู ช าตาม ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคน เจ้า หน้าที่ประจ�ำพิพิธภัณฑ์ฯ แนะน�ำว่าผู้ที่ ต้องการแร่เหล็กจากบ่อเหล็กน�้ำพี้ ควร อธิ ฐานขอแร่ เ หล็ ก จากเจ้ า พ่อบ่อเหล็ก น�้ำพี้เสียก่อน เพื่อน�ำไปเป็นวัตถุมงคล แล้วตกหาแร่เหล็กจากบ่อน�้ำพี้เท่านั้น ไม่ อนุญาตให้เก็บจากบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด การตกแร่ เ หล็ ก น�้ ำ พี้ จ ะใช้ ไ ม้ ไ ผ่ ยาวเหมื อ นเบ็ ด ตกปลาตามภู มิ ป ั ญ ญา ชาวบ้ า นทั่ ว ไป ที่ ป ลายเชื อ กจะใช้ แ ม่ เหล็กผูกติดไว้ เพื่อให้ดูติดแร่เหล็กขึ้นมา งานนี้ต้องอาศัยโชคและความอดทนพอ สมควร เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนาน กับครอบครัวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น น อ ก จ า ก นี้ ภ า ย ใ น บ ริ เว ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง มี สิ น ค่ า และวั ต ถุ ม งคลที่ มี ส ่ ว นผสมของเหล็ ก น�้ ำ พี้ ว างจ� ำ หน่ า ย มากมาย อาทิ ดาบ มีด สร้อยคอ แหวน และเครื่ อ งประดั บ ต่ า งๆ ไว้ ร องรั บ นั ก ท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก ใน ฐานะ “ของดีเมืองอุตรดิตถ์”


ผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00 – 17.00 น. โทร. 055-479135 78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


79 issue 82 november 2014


“ไทยเบฟ” ผนึกก�ำลัง กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน จัดงาน “River Festival 2014” เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยและมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน�้ำเจ้าพระยา ที่ยาวที่สุด วางเป้าให้เป็ นงานท่องเที่ยวประจ�ำปี และกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เป้าหมายหลักส�ำคัญประการหนึ่งของการจัดงาน “River Festival 2014 สายน�้ำแห่งวัฒนธรรม” คือการปักหมุดกิจกรรม นี้ให้กลายเป็นหนึ่งในงานท่องเที่ยวประจ�ำปีของประเทศไทย โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) โดยงาน “River Festival 2014 สายน�้ำแห่งวัฒนธรรม” จะถูกเนรมิตขึ้นมาให้เป็นฉากในการเล่าเรื่องความเป็นมา วิถีชีวิต ของชนชาติไทย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งของดีในชุมชน เก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ติดตาม ความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com

ซี พีเปิ ดตัว ไข่ไก่สดโอเมก้าตัวช่ วยพัฒนาการ ลูกรัก

นายวีรกิจ ไวเมลืองอรเอก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ทั่วไป ด้านการตลาด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดซีพีโอเมก้า ซูเปอร์ พลัส พร้อมกิจกรรม “CP OMEGA ซูเปอร์ พลัส Super Hero” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ สด ซีพีโอเมก้า ซูเปอร์ พลัส และการเสริมสร้างพัฒนาการ ทางสมองส�ำหรับลูกรัก โดยมีคุณแม่คนดัง “พอลล่า เทเลอร์ บัทเทอรี่” ควงคู่มากับลูกสาวคนเก่ง น้องไลลา เจน บัทเทอรี่ ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาการ ทางสมองของลูกน้อย พร้อมสาธิตการปรุงอาหารเมนูเด็ดจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีโอเมก้า ซูเปอร์ พลัส ณ บิ๊กซี รัชดา เมื่อวันก่อน

Supersports เอาใจคอกีฬาจัดโปรโมชั่ นสุดคุ้ม

บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จ�ำกัด ผู้บริหารร้าน ซูเปอร์ สปอร์ต ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จัดงาน “ Supersports ฉลองครบ รอบ 17 ปี ” โดย นายโทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย), นางสาวสิราภรณ์ วัฒนา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด (คนกลาง) โดยภายในงานมีเหล่าดาราที่รักการออกก�ำลังกายมา ร่วมงานมากมาย อาทิ นาวิน ต้าร์, เมย์ พิชญ์นาฏ, แคทรียา อิง ลิช, บุญศักดิ์ พลสนะ นักแบดมินตันชายมือ 1 ทีมชาติไทย และ พีเค ปิยะวัฒน์ พิธีกรภายในงาน พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม เชิญชวนลูกค้าร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท ณ ชั้น 1 ลานหน้าลิฟท์แก้ว เซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

Friend’s Camp@Bangkok

มู ล นิ ธิ ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง จั ด กิ จ กรรมค่ า ย Friend’s Camp@Bangkok ซึ่ ง เป็ น ค่ า ยที่ ร วบรวมแกนน� ำ เยาวชน ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง จ า ก ทุ ก จั ง ห วั ด ทั่ ว ประเทศไทยมารวมตัวกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆได้ไปศึกษาดูงาน ในที่ต่างๆ อาทิ โครงการส่วนพระองค์สวน จิตรลดา นิทรรศรัตนโกสินทร์ พิพิธบางล�ำภู ฯลฯ และที่ น ้ อ งๆประทั บ ใจที่ สุ ด คื อ การได้ ร่ ว มลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช อันเป็น

ความปลื้มปิติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

วัคซี นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารุ่นใหม่โดยผู ้ผลิต วัคซี นในเอเชี ย

Senior UHC Young Camp

นายวิ ฑู ร ย์ วงศ์ ห าญกุ ล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด จัดพิธีลงนามสัญญา ความร่ ว มมื อ ในการแบ่ ง บรรจุ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ระหว่างสถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด และบริษัท Liaoning Cheng Da Biotechnology จ�ำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณ เมธี (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ร่วมกับมูลนิธิ ครอบครัวพอเพียงจัดโครงการอบรมการบูรณาการแนวคิดสุขภาพ พอเพียงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้ ชื่อ “วัยใส พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ Senior UHC Young Camp” ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของการสื่อสาร เรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งลงสู่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

81 issue 82 november 2014


“What makes something special is not just what you have to gain, but what you feel there is to lose.” “มันจะพิเศษได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณจะได้รับ แต่เป็นสิ่งที่ท�ำให้รู้สึกสูญเสียหากว่า คุณไม่ได้มันมา”

สมัย

อังเดร อากัสซี่ อดีตนักเทนนิสชาวอเมริกัน เคยเป็นมือวางอันดับ 1 ของโลก และแชมป์แกรนด์สแลม 8

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 82 november 2014


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Isamare nov57 web  

นิตยสารครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Isamare nov57 web  

นิตยสารครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

Profile for porpeang
Advertisement