Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

ภัทรพัฒน

โกอินเตอรไปเบอรลิน ÁÙŹԸԪѾѲ¹Ò

Healthy Hour

รูก่อนสายเรื่องเสนผม กับ มะมาเฮิรบ คุยนอกกรอบ

ใชวิถีธรรมชาติ

รักษา 6 โรคราย ใน 4 เดือน นพ.บุÞชัย อิศราพิสิษ°์

นิทานโบราณคดี

ของแปลกที่เมืองชัยบุระ พระนิพนธ์สมเดçจพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุÀาพ

ÁÒÃÔ â ÍŒ àÁÒàË Í ...เงินไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต...

ถามาทํางานแลวไม่คํานึงถึงคุณภาพเลย คนดูเขารูสึกได

ภาพ : facebook.com/ohohupdates

Tourist Guide อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะชาง

เรื่องราวดี ๆ เอามาแบงปน

ทายนิสัย จากเสียงหัวเราะ

68

2556 กันยายน กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 1


กรมปาไมปรับยุทธศาสตรใหม่ ขานรับ AEC สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จา

กกระแสการย่างเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ท�าให้การด�าเนินงานของหน่วย งานต่างๆ จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสิ่งที่ต้องค�านึง เป็นอย่างมากในการเข้าสู่ AEC ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้า หรื อ ส่ ง ออกทรั พ ยากรธรรมชาติ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากไม้ โดยนึกถึงการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้คุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านการผลิต การใช้วัสดุทดแทนไม้ที่ให้คุณสมบัติทาง ด้านการใช้งานไม่แพ้เนื้อไม้จริง เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรม การบริโภคของประชาชน และความต้องการทางด้านการ ตลาดเพื่อสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค และตลาดโลกได้ อย่างแข็งแกร่ง

นายบุ ญ ชอบ สุ ท ธมนั ส วงษ์ อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ กล่ า วว่ า กรมป่ า ไม้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ ของการก้ า ว เข้ าสู ่ ประชาคมอาเซียน ซึ่ง จะเป็นการส่ง ผลกระทบต่อ การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึง กรมป่าไม้ด้วย ทั้งนี้กรมป่าไม้เองมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและป้องกันการ บุกรุก และการกระท�าผิดในพื้นที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ศึกษา วิจัย วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่า ส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน การปลูกสร้าง สวนป่าเชิงเศรษฐกิจในลักษณะสวนป่าภาคเอกชนและสวน ป่า ในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิ น สถานการณ์ ป ่ า เศรษฐกิ จ ของของตลาดใน ประเทศไทยและต่างประเทศ อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้และการอนุญาต ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรมไม้ ที่ดิน ป่ า ไม้ และผลิ ต ผลด้ า นป่ า ไม้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ จึ ง จ� า เป็ น ต้ อ งปลุ ก จิ ต ส� า นึ ก เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น 2 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในกระบวนการอนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นาการป่ า ไม้ ข องชาติ ให้ด�ารงคงอยู่ การประชุมการป่าไม้ประจ�าปี 2556 นี้ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 ณ กรมป่าไม้ มีผลสรุป จากการประชุมทั้ง 5 วันที่ผ่านมา โดยมีแนวทางการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับนโยบายการป่าไม้แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ การจัดการ 6 แนวทาง คือ 1. ใช้แนวคิดเชิงนโยบายในการ ป้องกันรักษาป่า ฟื้นฟูป่า การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน 2.ป่าในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มในชุ ม ชนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย นรู ้ แ บบ ธรรมชาติของเยาวชน อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน 3.ป่าเศรษฐกิจ ถือเป็นทางรอด ทางรวยของ ประเทศ โดยกรมป่าไม้จะเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมพัฒนา เทคนิคการแปรรูปและเครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดไม้ ในประเทศไทย และใช้ไม้ให้คุ้มค่ามากที่สุด 4.การเพิ่มมูลค่า ผลิตผลป่าไม้จากงานวิจัยซึ่งทางส�านักวัตกรรมแห่งชาติได้ สนับสนุนเงินงบประมาณ และวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกจาก นี้สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ยังเสนอให้ศึกษา และพัฒนาเครื่องเลื่อยให้เหมาะสมกับการแปรรูปชนิดไม้ ในประเทศไทยอันเป็นการลดต้นทุน 5.EU FLEGT หรือ แผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรปได้เสนอให้มีการปรับปรุง กฎหมาย 6.ประชาชนร่วมมือป่าไม้ยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ จะปรั บ เปลี่ ย นบทบาทท� า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม ประสาน งานอ�านวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการให้ไปสู่ กลุ่มเป้าหมาย

“คาดว่าอนาคตทรัพยากรปาไมไทย คงจะฟน ฟู พรอมพัฒนาแนวทางการบริหาร จัดการ ปาไมไดอย่างยั่งยืนโดยแทจริง”


“...การท�ำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและ หลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลส�ำเร็จได้โดยตรงและถูก ต้องพอเหมาะ พอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ทุกอย่างได้สิ้นเชิง และเมื่อปฏิบัติด�ำเนินงานสู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้ง หลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกต้อง...” คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 3


·Ñ¡·Ò¡ѹ¡‹Í¹ ทักทายกันฉบับส่งท้ายปีงบประมาณ ก็ได้ติดตามข่าวสารเรื่องของ “สภา” บ้างในบางเวลาหากไม่ได้ไปบรรยายที่ โรงเรียนใด รับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ทรงเกียรติบางท่านในบางเรื่องเช่น งบประมาณของส�านักนายกรัฐมนตรี ก็ให้นึก โอโฮ! ช่างมากมาย แต่หาความคุ้มค่าแทบไม่ได้เลย พลันก็นึกถึงภาพของเด็กเล็กๆที่วิ่งไปมาในชุมชนแออัด พ่อ-แม่ ไปท�างานทิ้งลูกอยู่บ้านตามล�าพัง หรือบางบ้านก็ฝาก ข้างบ้านเลี้ยงดู ปู่-ย่า ,ตา-ยาย ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะท่านเหล่านั้นยังอยู่ต่างจังหวัด หรือบอกแบบไม่เกรงใจคือ ทิ้งพ่อ-แม่มา กรุงเทพฯว่างั้น ฝากแบบตามมีตามเกิด และที่แน่ๆเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนี้ มีมากกว่า ๑๐ แห่งที่ได้ไปสัมผัส หลายคนถาม อ้าว! แล้วท�าไมเด็กไม่ไปโรงเรียน ค�าตอบก็ตามมาติดๆ “ไม่มีเงิน” ค่าแรง ๓๐๐ บาท ที่ได้รับไปไหนหมด ก็ลองน�ามาค�านวณเล่นๆ ๒ คน ๖๐๐ บาท ค่าเช่าบ้านรวม ค่าน�้า ค่าไฟ ขนาด บ้านแบบ ห้องกิน ห้องนอน ห้องเก็บของและที่เล่นของเด็ก ห้องเดียวกัน ราคาถัวเฉลี่ยต่อวัน ขณะนี้ประมาณ ๑๒๐ บาทต่อ วัน ค่าอาหารต่อหัว ต่อคน ต่อมื้อ แบบอิ่มนะ ๖๐ บาท ๓ มื้อ ก็ ๑๘๐ บาท ๒ คน ก็ประมาณ ๓๖๐ บาท ไม่ต้องถามถึงเมนู ไข่นะ ข้าวไข่เจียว ๒๐ บาทถูกสุดแล้วเวลานี้ ที่ส�าคัญ ไม่อิ่ม!! ๒ ข้อไปแล้ว ค่าที่อยู่ ค่ากิน ต่อมาก็ค่ารถ รถประจ�าทาง ถูกสุด ๖.๕๐ บาท โปรดอย่าถามถึงรถประจ�าทางฟรีเด็ด ขาดนะ เพราะถ้าพูดเรื่องนี้รับรองตกงาน กว่าท่านจะมาแต่ละคัน รอไปเถอะ แล้วไม่ใช่ต่อเดียวนะ เอาแบบเหมารวมแล้วกัน ๒ คน ค่ารถประมาณ ๖๐ บาท ๓ ข้อรวมแล้วได้ประมาณ ๕๔๐ บาท นี่คือตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ครอบครัว ๒ คน สามี-ภรรยา ต่อ ๑ วัน แล้วถ้ามีลูกล่ะ! โอ้ย! น�้าตาร่วง คิดถึงทีไรน�้าตาร่วงทุกที อยากให้ท่านผู้ทรงเกียรติที่บริหารงบประมาณ ของประเทศ ซึ่งเม็ดเงินในการบริหารประเทศนั้นมาจากภาษีของประชาชนน�้าดีที่จ่ายภาษีครบถ้วน ทุกประการ และได้น�างบประมาณกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) ไปซื้อนาฬิกา ราคา เรือนละ ๗๕,๐๐๐ บาท จ�านวน ๒๐๐ กว่าเรือน ติดทั่วรัฐสภานั้น ถามว่า “คุณคิดได้แค่นี้ จริงๆหรือ” ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องธรรมมาภิบาล หรือหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงกันแล้วล่ะ กับท่านผู้ทรงเกียรติ เพราะคิดได้ว่าพูดกับเด็กด้อยปัญญายังคุ้มค่า ต่อเวลาที่เสียไป ท่านผู้อ่านว่าไหม!

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�าหน่าย : บริษัท เวิลด์ ออฟ ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ส�านักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖

๒๐

๔๒

๔๘

มูลนิธิชัยพัฒนา ภัทรพัฒนโกอินเตอรไปเบอรลิน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เด็กวันวานเด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย มณีศรี Andrew biggs ธรรมะติดปีก ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ทุนเรียนฟรี is am are ตําบลในวง ผสานวัฒนธรรม รูใชทรัพยากรอย่างยั่งยื่น คุยนอกกรอบ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา

๗๖

๖๐

๗๒ ๖ ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๘

๒๘

Healthy Hour รูก่อนสายเรื่องเสนผม มะมาเฮิรบ Tip today นิทานโบราณคดี ของแปลกที่เมืองชัยบุระ อินเดีย เรื่องราวดี ๆ เอามาแบ่งปัน ทายนิสัยจากเสียงหัวเราะ ปฎิบัติการชุมชนรักษ์น�้าตามแนวพระราชด�าริ คุยกับดาว Tourist Guide หมู่เกาะชาง Social news by pass@siam

๕๐ ๕๙ ๖๐ ๖๖ ๖๗ ๗๒ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๔๒ ๔๘

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 13


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

กินเองสะอาด ขายตลาดคลุกยา “ผมชอบกินถั่วฝักยาว แต่ไม่กล้าซื้อถั่วฝักยาว ตามตลาดกิน เพราะรู้ว่าเป็นผักที่ต้องใช้ยา (ฆ่าแมลง, กันเชื้อรา, ปุยเคมี) แยะ” ลุงสมานคนข้างบ้านบ่นให้ฟัง “ไปซื้อผักปลอดสาร, ผักอินทรีย์กินซิลุง ค่อย ปลอดภัยหน่อย” ผมแนะน�า “มันแพงนะคุณหมอ ซื้อบ่อยๆก็ไม่ไหว หาซื้อ ก็ยากในต่างจังหวัด” นี่ คื อ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า อย่ า งหนึ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ โ ภค ทุกวันนี้ต้องประสบ คือ อยากได้ผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้ที่ ปลอดภัย ไร้สารยาฆ่าแมลงตกค้างและหาซื้อได้ไม่ยาก ในราคาที่ไม่แพงนัก แต่ตลาดมีปัญหาเรื่องอุปทานและ อุปสงค์ ข่าวคราวที่เกี่ยวกับหายนะของการบริโภคอาหาร ปนเปื้อนสารพิษ โดยเฉพาะสารเคมีในบ้านเรา มีให้ได้ยิน ได้ฟังตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งใน มหาวิทยาลัยทางภาคตะวันออกของประเทศที่สงสัยว่าเสีย ชีวิตจากสารพิษในแตงโม, ช้างที่ล้มป่วยเพราะสารพิษที่ ปนเปื้อนในผักที่ควาญเก็บมาจากสวนถั่วฝักยาว ในจังหวัดหนองบัวล�าภู ขณะนี้พบผู้ป่วยโรคหนึ่ง เรียกว่า Necrotizing Fasciitis ซึ่งมักมาโรงพยาบาลด้วย 14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อาการขาบวม และเนื้อเน่า โรคนี้พบในเกษตรกรที่ลงลุย ในแปลงนาหรือน�้าขัง แพทย์สันนิษฐานคาดว่าเกี่ยวข้อง กับเบาหวาน แต่สาเหตุที่น่าสงสัยและมีความเป็นไปได้มาก ที่สุดคือ การสัมผัสกับสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในแปลงนา, แปลงเกษตรเป็นเวลานาน ผู้ป่วยโรคดังกล่าวพบมากขึ้น เรื่อยๆอย่างน่าเป็นห่วง (ข้อมูลจากส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวล�าภู) ในอ� า เภอศรี บุ ญ เรื อ ง จ.หนองบั ว ล� า ภู เคย เจาะเลื อ ดตรวจสารเคมี ใ นเกษตรกรกว่ า ๑,๘๐๐ ราย พบว่า ๙๔% มีสารกลุ่ม organophosphorus ในเลือดสูง กว่ามาตรฐาน, ๖๐% อยู่ในกลุ่มสูงมากจนมีอัตราเสี่ยงการ เจ็บป่วย เป็นที่น่าสังเกตว่ายาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลงบาง กลุ่มไม่สามารถตรวจพบได้ในการตรวจเลือดคัดกรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ใน อ.นากลาง จ.หนองบั ว ล� า ภู พบว่ า มี ก าร จ� า หน่ า ยสารเคมี ย าฆ่ า แมลงให้ กั บ เกษตรกรทั้ ง ที่ ม าใน รูปแบบผ่านร้านค้าเอกชน หรือผ่านหน่วยงานราชการถึง ต�าบลละ ๑๐๐ ล้านบาท/ปี โดยเฉลี่ย ใน จ.พะเยา ภาคเหนือของประเทศไทย จากการ ส�ารวจพบว่า มีการจ�าหน่ายยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าเชื้อรา และ


สารเคมีก�าจัดวัชพืชในรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรถึงปีละ กว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท ใน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีการปลูกหอมแบ่ง ซึ่งมักนิยม ทานกับข้าวหมูแดงและเป็นเครื่องเคียงอาหารอีกหลายเมนู จากการวิจัยพบว่าจากขั้นตอนการเพาะกล้า ไปจนถึงเก็บ ขาย มีการใช้สารเคมีถึง ๑๔ ชนิด จากตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าเราใช้สาร เคมีในการเกษตรกรรมกันอย่างมากมายมโหฬารเพียงใด และนี่เป็นผลประโยชน์ทางการค้าที่ท�าให้ข้าราชการบาง หน่วยก็ดี นักวิชาการบางคนก็ดีต้องยอมปิดปาก เอาหู ไปนาเอาตาไปไร่เพื่อผลประโยชน์ที่วัดบ้าง กรรมการบ้าง ได้แบ่งสันปันส่วนกัน รวมทั้งการซื้อข้าราชการบางคนให้ อยู่ข้างบริษัทขายยา แทนที่จะอยู่ข้างผู้บริโภค เคราะห์ ก รรมทั้ ง หมดก็ ต กอยู ่ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ไร้เดียงสาทั้งหลาย ที่ยังคิดกันง่ายๆตื้นๆว่า “ไม่เป็นไร คง ไม่ใช่ฉันหรอกที่จะปวยเป็นมะเร็ง หรือโรคแปลกๆเป็นคน ต่อไป” กินเข้าไปก่อน ป่วยค่อยว่ากันอีกที จากการส�ารวจเกษตรกรและประชาชนในภาค เหนือตอนล่างประมาณ ๖ จังหวัด โดยมีหัวข้อค�าถาม ที่ ส� า คั ญ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ว่ า “คิ ด ว่ า ปั ญ หาทาง สุ ข ภาพเรื่ อ งใดที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและชี วิ ต มาก ที่สุด” ไม่น่าเชื่อว่าค�าตอบที่มาเป็นอันดับแรกคือ การใช้ สารเคมีในอาหาร ในการท�าสมัชชาสุขภาพของหลายอ�าเภอ และหลายจังหวัดในภาคอิสาน ก็เช่นเดียวกัน พบว่าการใช้ สารเคมีในภาคเกษตรกรรมกลายเป็น ๑ ใน ๓ ข้อประเด็น ที่ ป ระชาชนมองว่า เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็นต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนที่สุด แต่ที่น่าแปลกใจคือ ตราบเท่าทุกวันนี้ หน่วยงาน ต่างๆของรัฐและท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ยังคง ท� า งานในรู ป แบบและจัง หวะก้าวแบบเดิมๆ จ�านวนผัก ปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคก็ยังเหมือนๆ เดิม หรือซ�้าร้ายจะหนักกว่าเดิมเข้าไปอีก เกษตรกรหลายรายยอมรั บ ว่ า มี พ ฤฒิ ก รรมเข้ า ข่าย “ปลูกไว้กินเอง ปลอดภัยสะอาด แต่ถ้าขายตลาด คลุกยาฉีดยา” ซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าอีกเรื่อง ของสังคมไทย เรื่องการปนเปื้อนของสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า หญ้า ในอาหารนั้นเป็นปัญหาที่ถือว่า “ใหญ่และส�าคัญ” มากในสังคมไทย แต่ดูเหมือนว่า คนโน้นก็จะโทษคนนี้ คนนี้โทษคนนั้น โทษกันไปโทษกันมาระหว่างเกษตรกร ผู ้ ป ลู ก ผู ้ ผ ลิ ต , บริ ษั ท ขายสารเคมี และ ข้ า ราชการใน หน่วยงานที่ดูแลด้านอาหาร แต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่ต้องถือเป็น “ปัญหาแห่งชาติ” เป็นปัญหาที่คน ไทยทุกคนต้องพึงส�าเหนียก, เรียกร้อง, ปกป้องดูแลตนเอง ตลอดจนช่วยกันขับเคลื่อนให้กลไกต่างๆลงมารับผิดชอบ เรื่องนี้มากกว่าที่ผ่านๆมา มีการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่แพทย์ต้องรับเข้าเป็น ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น หากไล่ย้อน หลังต้นตอของสาเหตุไปเรื่อยๆ กว่า ๗๐% เกิดจากปัญหา ของ “การกินที่ไม่เหมาะสมด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง” เช่น กินมากเกินไป, กินไม่ถูกสัดส่วน, กินไม่พอ, กินหวาน, กินมัน, กินเค็มมากเกินไป และหนึ่งในนั้นคือ กินอาหารปน เปื้อนสารพิษเข้าไป คนไทยในขณะนี้ พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ปี ละกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย!! และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากเราท่ า นทั้ ง หลายยั ง พากั น “ทอดธุ ร ะ” หรื อ ถื อ ว่ า “ธุระไม่ใช่” อย่างที่ผ่านๆมา ปัญหา “กินเองสะอาด ขาย ตลาดคลุกยา” คงจะคร่าชีวิตคนไทยกันไปอีกนานแสน นาน.....

บริการขอมูลดานหลักประกันสุขภาพ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 15


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

ลุงเคยมีความเชื่อในทฤษฎีที่ว่า “การให้ (GIVE)” ต้องควบคู่กับ “การรับ (TAKE)” เสมอ และมีความเห็นว่า “การให้” และ “การรับ” ควร จะต้องมีเท่า ๆ กัน สังคมถึงจะอยู่ได้ ดังนั้น เมื่อก่อนลุงให้ใครแล้วเขาไม่ให้ตอบ ลุงก็ จะหยุดให้คนนั้น อาจเป็นเพราะมีความเชื่อทฤษฎีนี้ รวมทั้งมีความ เห็นว่า คนที่ไม่เคยให้ใครเลยนั้น จะไปให้เขาอีกท�ำไม ต้องสอนเขาบ้างว่างั้นเถอะ ปัจจุบันนี้ อาจเป็นเพราะลุงแก่ตัวลง มีเวลาคิด และใช้สติมากขึ้น ความเชื่อในทฤษฎีนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ลุงเห็นว่า การให้นั้นดีกว่าการรับ และการให้ เป็นความสุขที่สุด ยิ่งได้เห็นมีผู้รู้ขยายความค�ำว่า GIVE ด้วยแล้ว ก็ เห็นว่าความเชื่อของลุงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นถูกต้อง ลองมาดูค�ำว่า GIVE ที่มีผู้ให้ความหมายไว้ กันนะ G = Gladly ให้ด้วยใจยินดี I = Impartially ให้อย่างไม่ล�ำเอียง 16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

V = Voluntarily ให้ด้วยความสมัครใจ E = Expecting Nothing Back ให้โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน ลุงเห็นว่า การให้นั้นมีหลายแบบ นอกจากให้เงิน ให้สิ่งของต่าง ๆ และให้แรงงาน ซึ่งสามารถมองเห็นเป็น รูปธรรมแล้ว ยังมีการให้ในสิ่งที่เป็นนามธรรมอีกตั้งหลายอย่าง เช่น ให้ความรัก ให้ความเห็นใจ ให้อภัย ให้ก�ำลังใจ ให้ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความอบอุ่นทั้งทางกาย (กอด) และทางใจ ให้ค�ำปลอบประโลม ให้ความสนใจในการรับ ฟัง ให้ค�ำพูดที่อ่อนหวาน ให้เกียรติ ให้ค�ำชมเชย ให้ความ เคารพ ให้ความกตัญญูกตเวที ให้รอยยิ้ม ให้พร และให้ใน สิ่งที่เขาอยากได้ (ถ้าให้ได้) การให้นั้น เริ่มแรกอาจต้องจ�ำใจให้บ้าง แต่เมื่อให้ จนชิน ก็จะมีความสุขยิ่งนัก ดั ง นั้ น จงเริ่ ม ให้ เขาเถอะลู ก ให้ โ ดยไม่ ห วั ง สิ่งตอบแทนนั่นแหละ ดีที่สุด ลุงได้ลงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นในเฟ๊ซบุ๊ก (Facebook) ของลุง


เป็นที่น่ายินดีที่มีข้าราชการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านหนึ่งได้ให้ความเห็น ว่า “ช่วงก่อนหน้ำนี้ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ ควำมมั่นคงของมนุษย์ พยำยำมส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่ง กำรให้ (Giving Society) โดยกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ศู น ย์ ก ำรให้ แ ละกำรอำสำ ช่วยเหลือสังคม เป็นศูนย์ประสำนกำรให้เพื่อสังคม เชื่อมกับวัด โรงเรียน องค์กรธุรกิจ และร่ ว มกั บ ศู น ย์ คุ ณ ธรรมส่ ง เสริ ม โรงเรี ย น เยำวชนจิตอำสำ เครือข่ำยคนใจดี พระสงฆ์เพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม เยอะแยะ เป็นขบวนกำรที่สนุกมำก หลัง ๆ มำทุกเรื่องแผ่วลง อำสำสมัครในชุมชน ก็ เ ปลี่ ย นไป เพรำะได้ เ งิ น ตอบแทน อธิ บ ำยไม่ ถู ก ได้ แต่เสียดำย เด็กรุ่นใหม่จะท�ำได้ต้องฟนวิชำลูกเสือและ อนุกำชำดใหม่อย่ำงจริงจังและเข้มข้น เรำคิดกันอย่ำงนี้ และเสนอทุกที่ที่ท�ำได้ค่ะ” เธอได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า “โครงกำรที่ชอบมำกคือโรงเรียนเยำวชนจิตอำสำ มีโรงเรียนต้นแบบหลำยโรงค่ะ ครั้งหนึ่งเชิญโรงเรียนต้นแบบจำกกำญจนบุรีมำ คุยให้ฟัง คุณครูเอำนักเรียนมำด้วย ตัวเล็กนิดเดียว ยิ้มใส ตลอดเวลำ พอขึ้ น เวที ผู ้ เ ข้ ำ สั ม มนำเป็ น มำจำกหลำย หน่วยงำนเต็มห้อง ไม่ค่อยสนใจฟัง น้องเขำพูดว่ำ วั น นี้ ผ มตื่ น เต น ที่ สุ ด ในชี วิ ต เมื่ อ เช า ครู ไ ปรั บ ผม ผมคิดมาก ตัดสินใจมาเปนเพื่อนครู ผมตื่นเตน ครูก็ ตื่นเตน พอมาถึงนี่ผมยิ่งสั่น หองใหญ แอรเย็น ครูไมได บอกใหผมเอาเสื้อกันหนาวมา ครูเลยใหผมใสเสื้อครู ผมว า การประชุ ม ในวั น นี้ ต  อ งเสี ย ค า ใช จ  า ย มาก ๆ และผมก็รูวาเปนเงินหลวง ดังนั้น ผมตองทําให คุมกับที่ครูชวนผมมา คนในห้องที่คุยกันเป็นผึ้งแตกรังอึ้ง เงียบลงโดย อัตโนมัติเลยค่ะ คุณครูและน้องนักเรียนเล่ำสิ่งที่ท�ำได้ดีมำก มีหนังสือถอดบทเรียนและมีกำรน�ำไปขยำยผล แต่ไม่ทรำบ ควำมก้ำวหน้ำ เพรำะไม่ได้รับผิดชอบต่อ แต่มันก็จบไปแล้วค่ะ เสียดำยจัง เล่ำสู่กันฟังค่ะ” ฟังความเห็นข้างต้นแล้ว ก็รีบขอโครงการ Giving Society ทันที ก็ได้รับทราบโดยสรุปว่า สังคมแห่งการให้ หรือ Giving Society เป็น เป้ า หมายที่ ก� า หนดร่ ว มกั น โดยจะมี โ ครงการอะไรก็ ไ ด้

ขอเพียงผลลัพธ์สุดท้าย สามารถท�าให้คนในสังคมช่วยเหลือ เอื้ออาทรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ได้เห็นแนวคิดนี้แล้ว อยากชวนกันท�าต่อ ใครก็ได้ ช่วยกันท�าเถิดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะการ ปลูกฝังในกลุ่มเด็ก เยาวชน แม้ว่าในปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่มีโครงการจิต อาสา แต่ก็อยากเห็นความจริงจัง เป็นระบบ ต่อเนื่องและ ทั่วถึง ลุงเองก็เคยเขียนเรื่องนี้ในหนังสือนี้ในฉบับประจ�า เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังนั้น แม้โครงการจะยังไม่ได้ปัดฝุ่น หรือโรงเรียน ที่เรียนอยู่ไม่มีโครงการจิตอาสา หลาน ๆ ก็สร้างจิตอาสาให้แก่ตนเองได้ แล้วจะ มีสุข เหมือนที่ลุงก�าลังมีอยู่นี่แหละ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 17


Bloody Bottom line แปลว่าอะไร สวัสดีครับคุณ Andrew ผมอยากทราบว่า bottom line แปลว่าอะไร ผมเห็น บ่อยเมื่ออ่านข่าวธุรกิจ มันหมายถึงก�ำไรหรือเปล่า จาก Oak the bottom line หมายถึงก�ำไรหรือขาดทุนของ บริษัท bottom line หมายถึงตัวเลขข้างล่างสุดของบัญชีซึ่ง เป็นตัวเลขส�ำคัญที่สุด นั้นเป็นจ�ำนวน เงินที่เป็นก�ำไรหรือที่ เป็นการขาดทุนหรือ profit or loss นั้นเอง เช่น This campaign is very good, but what’s the bottom line? (การรณรงค์ น้ี ดี ม ากแต่ มั น ท� ำ ให้ เราได้ ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุน) The sales seminar was a great success, and the bottom line was good. (การสั ม นาทางการขายประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า ง มาก ก�ำไรดี) ถ้าไม่เกี่ยวกับธุรกิจส�ำนวนนี้ให้ความหมายกว้างกว่า นี้คือ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด เช่น I may not be handsome or rich, but the bottom line is … I love you. (ผมอาจไม่หล่อหรือรวยแต่สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ผมรัก เธอ)

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ผมมี ๓ ประโยคที่เคยใช้ ไม่ทราบว่าสุภาพหรือเปล่า ครับคือ bloody good mate (คนออสเตรเลียสอน) กับ pretty good mate (คนอเมริกันสอน) ขอแสดงความนับถือ Yut ค�ำว่า bloody เป็น slang ซึ่งชาวออซซี่ใช้บ่อยมาก จนคนไทย ที่ไปเมืองออสเตรเลียงงมาก กลับมาบ่นว่าชาวออซ ซี่พูดภาษาอังกฤษเร็วและฟังยาก bloody นี้บางครั้งไม่สุภาพ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ไม่ใช้ในกรณีเป็นทางการแต่มักจะเป็น ภาษาพูดในความหมายว่า มาก ๆ เช่น It’s bloody hot today! ( วันนี้อากาศร้อนเรือ (ชิป)หาย ) ค�ำว่า bloody นี้ใช้เพื่อแสดงความโกรธด้วย เช่น Bloody Somcheng’ s late again today! (วันนี้ อีส้มเช้ง มาสายอีกแล้ว !) Buckkhoi’s always on the bloody internet looking at XXX websites! (นี่ … บักข่อย ใช้เครื่องคอม ตลอดเวลาเพื่อดูเว็บไซท์ลามก !) ส่วนค�ำว่า mate หมายถึง เพื่อน เป็นค�ำน่ารัก มากครับ เช่น Sorrayut and Kanok are best mates. (สรยุทธ กับกนกเป็นเพื่อนซี้สนิทกันที่สุด) สุดท้ายนี้ pretty good mate ไม่ใช่วลีไม่สุภาพ pretty หมายถึง ค่อนข้างจะ ดังนั้น pretty good mate หมายถึง ค่อนข้างดีนะเพื่อน แต่ bloody good mate หมาย ถึง ดีเยี่ยมนะเพื่อน


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�านวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�านาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!ทันที

ช�าระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขา ส�านักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�าระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ (ทัสามารถนํ าไปลดหย่อนภาษีได ๑๐๐ % ้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ***ผูสมัครจะไดรับใบเสร็จรับเงิน หลังจากสั่งซื้อนิตยสารประมาณ ๑ เดือน***


ธรรมะ .. ติดป‚ก âดย : พระมหาวุ²ิชัย วชิรเมธี .

¢้อคิดง‹าย æ เพ×่อชิวิตที่เปšนสุ¢ ๑. อย‹าเปšนนักจับ¼ิด

คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่า เป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของ ตนเอง “ กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก” คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลก ในแง่ดี “แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข”

ò. อย‹ามัวáต‹คิดริษยา

“แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน” คนเราต้องมี พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คนที่เรา ริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า “เจ้ากรรมนายเวร” ถ้าเขาสุข เราจะทุกข์ ฉะนั้น เราต้อง ถอดถอน ความริษยาออกจากใจ เรา เพราะไฟริษยา เป็น “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เราริษยา ๑ คน เราก็มีทุกข์ ๑ ก้อน เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี “แผ่เมตตา” หรือ ซื้อโคมมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา “ตัณหา” ที่มีปัญหา คือ ความโลภ ความอยากที่ เกินพอดี แล้วปล่อยให้ลอยไป เหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน�้า ไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อธรรมชาติ ของตัณหา คือ “ ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม” ทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ ไม่ใช่ คุณค่าเทียม เช่น คุณค่าที่แท้ของนาฬิกา คืออะไร คือ ไว้ดูเวลา ไม่ใช่มีไว้ ใส่เพื่อความโก้หรู คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือ คืออะไร คือไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่เสริมมา ไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์ ๙๐% ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย�้าคิดย�้าท�า ด เกิ ของการ ง ริ จ ท้ แ ่ ที า ค่ ณ “คุ ไม” า มาท� ด “เกิ า เองว่ ว งถามตั เราต้อ “ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น” มนุษย์ที่สลัด มาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน” ตามหา “แก่น” ของชีวิตให้เจอ ความหลังไม่ออก เหมือนมนุษย์ ค�าว่า “พอดี” คือ ถ้า “พอ” แล้วจะ “ดี” รู้จัก “พอ” ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องเคราต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย จะมีชีวิตอย่างมีความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ “อย่าปล่อยให้คม มีดแห่งอดีต มากรีดปัจจุบัน” “อยู่กับปัจจุบันให้เป็น” ให้กายอยู่กับจิต จิตอยู่กับกาย คือมี “สติ” ก�ากับตลอดเวลา

ó. อย‹าพังเพราะäม‹ร้จÙ ักพอ

ô. อย‹าเสียเวลากับความหลัง

20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ภาพ : http://nongsukjai.files.wordpress.com/

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล âดย : ท‹านย‹าเ²‹า ป‚ชวด

การงาน มีงานให้คุณรับผิด

ชอบมากมายในเดือนนี้ คุณ มีความคิดสร้างสรรค์สูง การเปลี่ยนแปลง ทางบวกที่ คุ ณ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในเดื อ น นี้จะมีผลต่อไปอีกนาน จึงคุ้มค่าที่คุณจะ พยายาม ธุ ร กิ จ ทักษะที่ จ ะช่ วยคุ ณได้ดีใ นเดือนนี้ คื อ การโฆษณาตั ว เองโดยที่ ไ ม่ ดู โ อ้ อ วด หากคุณขายไม่เก่ง ก็ควรแน่ใจว่าทีมขาย ของคุณมีความสามารถ หากคุณสามารถ ท�าให้ลูกค้าและตลาดของคุณเคลิบเคลิ้ม ตามคุณได้ ความรัก คนที่ยังโสดจะมีคนมากมายเข้ามา เสนอตัว คุณจึงเลือกได้ว่าอยากลงเอยกับ ใคร ตอนนี้คือช่วงมงคลที่จะสานสัมพันธ์ ให้ลึกซึ้งขึ้น การศึกษา ความส�าเร็จของคุณก็ดูเหมือน จะไรขีดจ�ากัด คุณจะเป็นจุดสนใจในสังคม ของคุณ คนอื่น ๆ จะมองคุณเป็นแบบอย่าง และท�าตาม จงกล้าที่จะแตกต่าง

ป‚©ลÙ

การงาน คุณอาจเหนื่อยจน

ป‚¢าล

การงาน คุณอาจพบว่าเป็น

แทบสลบเพราะปริมาณของ เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว แต่ก็เป็นความ เหนื่อยที่สร้างความสุขใจ แบบที่ท�าให้คุณ หลั บ ตาลงด้ ว ยความพอใจเมื่ อ สิ้ น สุ ด วั น และตื่นขึ้นมาในวันถัดไปด้วยพลังเติมเต็ม และพร้อมที่จะออกไปลุยใหม่ ธุ ร กิ จ หากคุ ณ ก� า ลั ง คิ ด จะขยายกิ จ การ เดือนนี้คุณจะด�าเนินการสิ่งต่างๆได้ด้วยดี ตอนนี้ยังเป็นเวลาที่ดีส�าหรับการผนึกก�าลัง ที่ให้ผลประโยชน์แก่ทุกฝ่าย คุณท�างานกับ ผู้อื่นได้ดีในเดือนนี้ ความรั ก ชาวปีฉลูที่ท�างานจะพบว่าการ รักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว เป็นสิ่งจ�าเป็นและไม่ได้ยากเย็นเลย คอย บอกตัวเองไว้ว่า ถ้าตั้งใจเสียอย่างก็ย่อม หาทางท�าได้ แล้วชีวิตของคุณจะสมบูรณ์ การศึกษา เด็กปีฉลูจะพบว่าการเป็นที่หนึ่ง ชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยากในเดือนนี้

เรื่ อ งยากที่ จ ะรั ก ษาวิ นั ย ใน ที่ท�างานในเดือนนี้ อาจมีบางคนที่แสดง ความเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยในเดือนนี้ อย่า ให้เรื่องนี้มากระทบคุณ จงก้าวอย่างระวัง และมีสติอยู่เสมอ ธุรกิจ ไม่จ�าเป็นต้องสาวไส้ให้กากิน ในที่ สาธารณะ ไม่ควรเข้าสังคมให้มากเกินไป ไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานหรือเรื่องบันเทิง และ หากต้องท�า ก็ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อหนักๆ ที่ ค�าพูดของคุณอาจถูกรับรู้ไปแบบผิดๆ ความรัก หากคุณเพิ่งเริ่มคบหากันแบบไม่ จริงจัง ก็ควรรักษาความสัมพันธ์ไว้แบบ นั้นไปสักระยะก่อน ส�าหรับคนที่มีความ สัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขแล้ว ควร พกเครื่องรางป้องกันการนอกใจติดตัวไว้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้คงเดิม คุณต้อง หนั ก แน่ น ต้ อ งเข้ า อกเข้ า ใจและมั่ น คง อย่ า ทนกั บ ความไร้ ส าระของมื อ ที่ ส ามที่ ประสงค์ร้าย

ป‚มะâรง

ป‚มะเสçง

ได้ตลอดในเดือนนี้ ปัญหา และความท้ า ทายใหม่ ๆ ปรากฏขึ้ น มา ทดสอบความอดทนของคุณทั้งคุณยังอาจ ต�าหนิผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม อย่าได้ท�าเช่น นั้น เพราะคุณอาจสร้างศัตรูที่ร้ายกาจขึ้น ในที่ท�างาน ธุรกิจ ในแง่ของโอกาสใหม่ คุณจะได้รับ ข้อเสนอเข้ามาไม่ขาด แต่ด�าเนินการอย่าง รอบคอบไว้จะเป็นการฉลาดกว่า คุณควร ใช้เวลานี้เพื่อวางแผนส�าหรับอนาคต แต่ยัง ไม่ควรท�าการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญและไม่ ควรลงทุนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรใหม่ ความรั ก ไม่ใช่เดือนที่ราบรื่นในเรื่องของ ความรักและความสัมพันธ์ บรรยากาศจะมี แต่ความตึงเครียด ยิ่งคุณอยู่ใกล้คู่ของคุณ มากเท่าไหร่ แนวโน้มที่พวกคุณจะท�าให้อีก ฝ่ายหัวเสียก็มีมากขึ้นเท่านั้น แม้จะมีเรื่อง ที่คุณอยากพูดระบายและโพล่งออกมา แต่ ควรคิดก่อนพูด

ไม่ราบรื่น คุณต้องควบคุม อารมณ์เช่นนี้ให้ได้ มิฉะนั้นอาจสร้างภัยให้ ตัวเองได้ ในเดือนนี้ใช้เวลาท�างานคนเดียว ดีกว่าวุ่นวายไม่จบกับการท�างานเป็นทีม ธุ ร กิ จ จงใช้ เ วลานี้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ การท� า งานภายในบริ ษั ท ยั ง ไม่ ค วรจ้ า ง พนั ก งานใหม่ ห รื อ เพิ่ ม เติ ม สิ่ ง ใหม่ ล งใน การปฏิ บั ติ ง าน คุ ณ ควรวาง มั ง กรดาบ เพลิงประดับอัญมณี ไว้บนโต๊ะท�างานเพื่อ ต้านทานกระแสแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง ที่รายล้อมตัวคุณในเดือนนี้ ความรั ก คุ ณ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะต้ อ งผิ ด หวั ง จึงไม่ควรคาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นคบหากับ คู่รักของคุณไปเรื่อย ๆ ก่อน อย่าบีบบังคับ ให้อีกฝ่ายต้องร่วมทนทุกข์กับปัญหาส่วน ตัวของคุณ คุณอาจไม่พอใจปฏิกิริยาที่อีก ฝ่ายมีและตอนนี้คุณก็คงไม่อยากมีเรื่องมี ราวเพิ่มขึ้นอีก

ป‚เ¶าะ

การงาน เกิ ด เจ็ บ ป่ ว ยหรื อ

อ่อนล้า ไม่ควรอยู่ท�างานที่ ออฟฟิศจนดึกดื่น เพราะมีแต่จะท�าให้ผล งานของคุณแย่ลงในเดือนนี้ ทั้งยังท�าให้คุณ ท�างานช้าลง แทนที่จะช่วยให้เสร็จ เมื่อคุณ เหนื่อยเกินไป คุณยังอาจท�าผิดพลาด ธุรกิจ คุณมีแนวโน้มจะมีเรือ่ งให้ตอ้ งคิดมาก ในเดือนนี้ จึงยากที่จะมีสมาธิ สุขภาพก็ไม่ แข็งแรงนัก งานเล็กๆ จึงดูเป็นเรื่องใหญ่ได้ ในตอนนี้ หากร่างกายบอกให้คุณพัก ก็จง ฟัง การพักไม่ได้ท�าให้คุณช้าลง แต่จะช่วย ให้คุณท�าสิ่งที่ใหญ่ได้เร็วขึ้น ความรัก ชีวิตทุกด้านของคุณแน่นไปหมด คุ ณ จึ ง แทบไม่ เ หลื อ เวลาให้ กั บ การสร้ า ง ความสั ม พั น ธ์ และยิ่ ง น้ อ ยเข้ า ไปใหญ่ ส�าหรับ “ชีวิตรัก” นี่จึงไม่ใช่เวลาดีส�าหรับ คนโสดที่หวังจะหาคู่ชีวิตตามธรรมเนียม ปฎิบัติ ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามทาง ของมัน แล้วความสุขในชีวิตจะเข้ามาถึง คุณได้ง่ายขึ้น

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๖

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การงาน คุณจะรู้สึกหัวเสีย

การงาน สิ่ ง ต่ า ง ๆ อาจดู


ป‚มะเมีย

ป‚มะáม

สูง แม้แต่ตัวคุณเองยังทึ่งที่ ทุก ๆ สิ่งล้วนง่ายดายไปหมด การท�างาน เป็นทีมก็ไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อน โชค ของคุณดีมากเสียจนคุณอาจได้รับข้อเสนอ จากบริษัทคู่แข่งที่หวังจะแย่งตัวคุณไป ธุ ร กิ จ ทุ ก สิ่ ง ได้ ผ ลดี โ ดยไม่ ต ้ อ งใช้ ค วาม พยายามเลยในเดือนนี้ อุปสรรคก็คลี่คลาย ไปเองทันทีที่เกิดขึ้น ทั้งกระแสความมั่งคั่ง ก็ยังไหลรินเข้ามาสู่ชีวิตคุณ คุณจึงมีเวลาที่ ปราศจากความกังวล คุณมีเวลาและพื้นที่ เหลื อ ให้ ทุ่ ม เทกั บ ความคิดใหม่ ๆ ที่คุณ ต้องการท�ามาตลอด ความรัก คุณจะส่อประกายแห่งความสุข จึงท�าให้คุณเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ อารมณ์ที่ ร่าเริงของคุณท�าให้คุณมีเสน่ห์กับผู้อื่น จึง ไม่ใช่เรื่องยากที่คนโสดปีมะเมียจะดึงดูดให้ คนมาชื่นชม แต่ปัญหาของคุณกลับกลาย เป็นมีคนมาสนใจมากเกินไป

เปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจและ มีความหมายในที่ท�างานเดือนนี้ จึงควรใช้ เวลานี้เพื่อความก้าวหน้าในด้านอาชีพ คุณ ไม่จ�าเป็นต้องถ่อมตัวในเรื่องความสามารถ ตอนนี้คุณมีทักษะที่มีประโยชน์เป็นพิเศษ ธุรกิจ คุณรู้สึกมั่นใจได้กับทุกเรื่องที่คุณท�า ในเดือนนี้ ในฐานะผู้น�า คุณกระตุ้นให้ทีม เป็นปกแผ่นอย่างเข้มแข็ง ความรู้สึกกลม เกลียวใหม่นี้แทรกซึมไปทั่วสภาพแวดล้อม ในการท�างานของคุณ คุณสามารถเสี่ยงได้ บ้างเพราะคุณมีดาวแห่งชัยชนะคอยช่วย เหลือ ความรั ก เวลาที่ ดี จ ะเริ่ ม ต้ น การเดิ น ทาง ครั้งใหม่ ไม่เว้นแต่เรื่องความรักและความ สัมพันธ์ คนที่ยังโสดและยังว่างอยู่จะได้พบ ใครบางคนภายในเดือนนี้เกือบจะแน่นอน ทั้งคุณยังจะได้เป็นฝ่ายก�าหนดว่าสิ่งต่าง ๆ จะเดินหน้าไปเร็วแค่ไหนตอนนี้เป็นเวลา มงคลส�าหรับชาวปีมะแมที่จะคบหาดูใจกัน

การงาน โชคด้านการงานพุ่ง

ป‚ระกา

การงาน ในเดือนนี้บริษัทอาจ

ดูเหมือนแยกเป็นฝ่ายต่างๆ แต่หากคุณอยู่ในกลุ่มที่เหนี่ยวแน่น คุณ จะไม่ สู ญ เสี ย การสนั บ สนุ น จากบุ ค คล ส�าคัญ โชคของคุณค่อนข้างดีทีเดียว แต่ ระมัดระวังไว้ให้ดีก็ไม่มีอะไรเสียหาย ธุรกิจ คุณอาจท�าให้บางคนขันเคืองใจ เมื่อ คุณเปลี่ยนใจในเรื่องแผนการที่ตกลงกันไว้ ก่อนหน้านี้ แต่อย่ายอมให้สิ่งนี้มาหยุดคุณ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงหากคุณรู้สึกว่าบางสิ่ง ฟังไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป หากคุณต้อง ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออีกฝ่าย ควรหารือกันก่อนจะเปลี่ยนทิศทาง เพราะ อาจก่อให้เกิดการเข้าใจ ความรั ก ความคิดของคุณอาจเปลี่ยนไป สู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นระยะยาว ยิ่ ง หากคุ ณ คบหาจริงจังกับคนรักมาได้สักระยะแล้ว ลองมองดูสัญญาณต่างๆ ที่น�าทางคุณไปสู่ ทิศทางนั้น บางทีนี่อาจเป็นเวลาที่คุณจะได้ ลงหลักปักฐานเสียที

การงาน คุ ณ อาจพบการ

ป‚จอ

การงาน ไม่ใช่เดือนที่สบาย

เลยในเรื่องงาน คุณอาจพบ กับความผิดพลาดเพราะใจลอย ความผิด พลาดอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ในตอนนี้ ยิ่งหากท�างานในแวดวงที่มีเดิม พันสูง คุณต้องระวังให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว ธุ ร กิ จ ไม่ ใช่ เวลาดี ที่ จ ะเสี่ ย งหรื อ ลงทุ น เลื่อนการใช้เงินก้อนโตออกไปก่อนและเก็บ เงินของคุณไว้อย่าท�าตัวเป็นเป้าสายตาสื่อ มากเกินไป เพราะหากมีใครยกถ้อยค�าคุณ มากล่าวผิดๆ ชื่อเสียงและธุรกิจของคุณ อาจได้รับความเสียหายรุนแรง ความรัก คุณไม่มีอารมณ์อยากโรแมนติกนัก คุณมีเรื่องอื่นให้ต้องคิด จึงท�าให้ชาวปีจอที่ มีคู่รักแล้วอาจละเลยอีกฝ่ายไปบ้าง นี่ไม่ใช่ เดือนที่ดีนักส�าหรับความรัก แต่สาเหตุหลัก ก็ อ ยู ่ ท่ี อ ารมณ์ เ บื่ อ หน่ า ยของคุ ณ เป็ น คน ที่คุณระบายความขุ่นข้องหมองใจได้และ คอยปลอบโยนคุณยามเศร้าได้

ป‚วอก

การงาน เดื อ นนี้ เ ป็ น เวลา

ที่ ยุ ่ ง ในที่ ท� า งาน แต่ สิ่ ง ดี คือ คุณมีพลังงานคอยหนุนอยู่ คุณจะแข็ง แรงกว่าเดิมมากอีกครั้ง ทั้งยังสดใสร่าเริง ท�าให้คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนอื่นๆ ยิ่งคุณ เข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะกลายเป็นสมาชิก ของที่มีค่ามากขึ้น ธุ ร กิ จ เดื อ นนี้ ดี เ ยี่ ย มส� า หรั บ นั ก ธุ ร กิ จ ปี ว อก ท� า ให้ คุ ณ เป็ น เจ้ า นายและผู ้ น� า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ควรใช้ เวลานี้ เ พื่ อ สร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องทุ่มเทท�างานให้ คุณ ยิ่งคุณท�างานร่วมกันได้ดีมากเท่าใด ประสิทธิภาพของทีมก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น ความรั ก คนโสดปีวอกที่หวังจะได้พบรัก อาจโชคดีในเดือนนี้ ตอนนี้คือเวลาแห่งการ เริ่มต้นใหม่ อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่เป็นผลดี อีกต่อไป อย่ากลัวที่จะปล่อยวาง เพราะ บ่อยครั้งสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าก็ดีกว่าสิ่งที่ คุณทิ้งไว้ข้างหลังมากนัก

ป‚กุน

การงาน จงเตรี ย มตั ว รั บ

ความผิดหวังและความไม่ พอใจในที่ท�างาน หนทางปฎิบัติที่ดีที่สุด ในตอนนี้ คื อ อยู ่ อ ย่ า งสงบไปก่ อ นและ กล�้ากลืนทนนอบน้อมไว้ ธุรกิจ ไม่ควรท�าธุรกิจกับเพื่อน สิ่งต่างๆ ยากที่ จ ะได้ ผ ลดี แ ละคุ ณ อาจเสี ย ทั้ ง เงิ น ทั้งเพื่อน รักษาเรื่องธุรกิจไว้ให้อยู่แค่ใน ขอบเขตธุรกิจ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีส�าหรับ เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ใหม่ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ส� า หรั บ คุ ณ คื อ ท� า งานไปตามปกติ แ ละรั ก ษาสภาพ เช่นเดิมไว้ ความรัก จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความ สัมพันธ์ โดยเฉพาะเรื่องความรัก จงพร้อม เผชิ ญ กั บ จุ ด เปลี่ ย นที่ จ ะมาถึ ง บางคน อาจพบว่าตัวเองอยู่ที่ปลายทางของความ สัมพันธ์ ขณะที่บางคนอาจเริ่มต้นความ สัมพันธ์ใหม่ คุณควรใช้เวลากับคู่ของคุณ ให้มากขึ้น

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ความเป

น ฅ น  ป เ ม า ว ค

สีสันที่สวยงาม

การอยู่ร่วมกันในสังคมก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากจน ในสังคมปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ผู้คน ล้วนมีนิสัยและการด�ารงชีวิตที่แตกต่างกันตามสภาพ จึง หลายคนคิดว่าสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ อาทิ ปัญหาเด็ก ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมาในชีวิตของแต่ละคน ทั้ง และเยาวชนไทย ใครๆ ต่างก็คิดว่า ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น มาจากตัวเด็กที่มีนิสัยหยาบ กระด้าง ไม่สนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่ ความสุข ความทุกข์ ความส�าเร็จและปัญหาอุปสรรค หยิบยื่นให้ เอาอารมณ์เป็นพื้นฐานเหนือเหตุผล แต่ ห ากคุ ณ เคยได้ ยิ น ค� า กล่ า วว่ า เด็ ก เปรี ย บ เสมือนผ้าขาว แล้วผ้าขาวธรรมดาจะสามารถป้ายตัวเอง และผู้อื่นได้จริงหรือ หากเราลองพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า ในวันหนึ่งจะ มีเด็กลืมตาดูโลกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นเด็กทารกผู้ใสซื่อ บริสุทธิ์ และพร้อมที่จะเรียนรู้โลกกว้าง ซึ่งเปรียบเหมือน ผ้าขาวที่รอการแต่งเติมสีสัน บุคคลที่มีความส�าคัญต่อผ้าขาวผืนใหม่คือบิดา มารดาที่ให้ก�าเนิด ความรักความอบอุ่น การอบรมและ ปลูกฝังเริ่มจากจุดนี้ 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


พ่อแม่บางรายไม่ให้ความส�าคัญกับตรงนี้เท่าไหร่ เพราะถือว่าการให้กินดีอยู่ดี และส่งเขาไปโรงเรียนก็เพียง พอแล้วส�าหรับการท�าหน้าที่พ่อแม่ ส่วนการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์หรือผู้ดูแล ที่ต้องอบรมสั่งสอน ผ้าขาวเหล่านั้นเริ่มมีสีเทา ซึ่งเป็นสีแห่งสติปัญญาหรือสีแห่งความอ้างว้างเข้ามาเปื้อน ผ้าสีเทาจึงเกิดการเรียน รู้ด้วยตัวเอง โดยการหันหน้าเข้าหากลุ่มเพื่อนหรือเลือกท่องโลกกว้างไปกับเทคโนโลยีที่ไร้พรหมแดน ส่วนพ่อแม่บางราย ด้วยความรักและความหวังดีที่มีให้กับลูกมากเกินไป ความรักที่ควรจะเป็นสีชมพูอ่อนหวาน สวยงาม กลับแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ก้าวร้าว และหยาบกระด้าง ท�าให้เด็กกลายเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียว ไม่รู้จักการเป็น ผู้ให้แก่ผู้อื่น

แต่ ใ ช่ ว ่ า ผ้ า ขาวทุ ก ผื น จะมี สี เหมื อ นกั น หมด ผ้ า ขาวบางส่ ว นได้ รั บ การแต่ ง เติ ม สี ที่ ดี ได้ เรี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามรู ้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ เสมือนสีเหลืองสีแห่งแสงสว่างและ ความ รู้ แล้วมีสภาวะอารมณ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส เปรียบเสมือนสีฟ้าแห่งท้องทะเล ที่มีความ สวยงามแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งอยู่ ในตัว จากสังคมปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมได้เสื่อมโทรมลงไป หากคุณ จะสังเกตจากหน้าหนังสือพิมพ์ พาดหัว ข่าวตัวโตบอกเล่าเหตุการณ์อาชญากรรม แต่ผู้ที่กระท�า ความดีกลับไม่ค่อยได้รับการยกย่อง เลยท�าให้ผู้คนมอง ว่าการกระท�าความผิดเป็นเรื่องธรรมดาปกติ เสมือนสีด�า ที่ยากจะลบให้จางหาย ไม่ น ่ า เป็ น เรื่ อ งแปลกใจที่ สั ง คมปั จ จุ บั น มี อาชญากรที่เป็นเยาวชนจ�านวนมากขึ้น เพราะตามหลัก ทฤษฎีการผสมสี สีอ่อนย่อมแพ้สีเข้ม สีที่มีจ�านวนมากกว่า แต่ถ้าสีท่ีดี ได้รับการระบายอย่างถูกวิธีก็จะติดคงทนอยู่ได้ นานแม้จะมีสีอื่นมาเปรอะเปื้อน หรือโคลนตมมาติดก็ย่อม ท�าความสะอาดออกได้ เด็กคนหนึ่งจะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ นั้น จึงต้องได้รับการแต่งเติมที่ดี ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของคนใด

คนหนึ่งที่ต้องท�า แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้อง ช่วยกัน สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ปลูกฝังทัศนคติ เพื่อให้เด็กเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถมองเห็น สีสันที่สวยงามในสังคม นางสาวศิริวรรณ ประลองผล โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตรคืนถิ่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 25


กว่า ๕ ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้ น�าบทความ บทสัมภาษณ์ สรร สาระที่มากด้วยความรู้และความ บันเทิง ความสุขมากมายที่ได้รับ จากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคม ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทน ท่ า นผู ้ อ ่ า นและสมาชิ ก ที่ น ่ า รั ก ทุ ก ท่ า น ตั้ ง แต่ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ต้ น ไป บก.จะแจกของสมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม กันเข้า ของสมนาคุณที่ว่าคือ ปากกา SHEEFER จ�านวน ๓ รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุลเรียบร้อย ซึ่งค�าถามในฉบับ นี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “กินเองสะอาด ขายตลาด คลุกยา” หน้า ๑๔ จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ในฉบับที่ปรากฏ แล้ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้าของสมนาคุณอาจมีการ เปลี่ ย นแปลงตามค� า เรี ย ก ร้องของคนขี้เหงา ซึ่งน่าจะ เป็ น Furby เพื่ อ นช่ า งคุ ย ของเราเอง แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER

ส่ ง มาที่ นิ ต ยสารครอบครั ว พอเพี ย ง นิ ต ยสาร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง ๓ ๑ / ๒ ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ ๒ แข ว ง จอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒ แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหา ความรู้เรื่องกินเองสะอาด -ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม

1 2 3 4 5

2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

1169


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียน มาจนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รักครู มากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :news_chae@hotmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312

27


28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 29


30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 31


กลไกการขับเคลื่อน

คณะกรรมการโครงการ ฯ ก่อนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการโครงการฯ แกนน�ำต�ำบลในวง ได้ไปเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนชุมชน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลวังตะกอ อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งพบว่าแกนน�ำได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วม กับแกนน�ำต�ำบลวังตะกอและแกนน�ำต�ำบลเขาถ่าน ที่ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ด้วย ส่งผลให้แกนน�ำต�ำบลในวงได้ เข้าถึงองค์ความรู้ในการจัดท�ำแผนวิถีพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการโครงการฯ จาก รพิณ นวลน้อย เป็น สมชาย บุญเขื่องซึ่งเป็น คนต้นแบบของต�ำบลและเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ บ้านบุรีรัมย์ แต่การด�ำเนินงานของคณะ กรรมการโครงการฯ ก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ในทิศทางเดียวกันและเป็นทิศทางที่เป็นความมุ่งหวังของชุมชนโดยรวม

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


คณะกรรมการโครงการฯ มีการเรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผ่านกระบวนการของกิจกรรม ได้แก่ กระบวนการด�าเนินงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดไปจนถึงการสรุปบทเรียน จนน�าไปสู่การปรับกระบวนการ ท�างานในเรื่องนั้น ๆ เช่น การจัดระบบทางด้านเอกสารการชี้แจงงบประมาณภายหลังจากการด�าเนินกิจกรรมโดยผ่าน กิจกรรมการประชุมประจ�าเดือน ส่วนเทคนิคการท�างานที่น่าสนใจอีกประการ คือ เมื่อคณะกรรมการโครงการฯ ท่านใด ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางทีมงานภาคสนาม หรือแกนน�า จะมีการชี้แจงหรือบอกเล่าความคืบหน้าของกิจกรรม แบบตัวต่อตัว ซึ่งอาจเป็นลักษณะไปเยี่ยมเยียนที่ครัวเรือนหรือพบปะกันในชุมชน การเรียนรู้ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการโครงการฯ ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับ เครือข่ายฯ นั่นคือ ชาวต�าบลในวงได้ตระหนักและเรียนรู้ในการที่จะเลือกภาคีต่าง ๆ เพื่อมาด�าเนินงานในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากมีหลายหน่วยงานได้เข้าไปด�าเนินกิจกรรมแต่ส่วนใหญ่มักไม่สอดคล้องกับความต้องการและความเต็มใจของ ชุมชน โดยทางต�าบลจะมีการวางแผนและปรึกษาหรือในการคัดเลือก โดยจะเลือกเฉพาะโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน การคิดและปฏิบัติในทุกขั้นตอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนอย่างแท้จริง

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 33


กระบวนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการโครงการฯ มีพัฒนาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการจัดการเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถท�างานได้ด้วยตนเอง และสามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี โดยมีต�าบลปากทรง จังหวัดชุมพรเป็นพี่เลี้ยงที่ส�าคัญคอยให้ค�าแนะน�า ท�าให้ต�าบลในวงสามารถน�าไปปรับใช้เพื่อเป็น ประโยชน์ในพื้นที่ได้ อีกทั้งแกนน�าส่วนใหญ่มีการด�ารงชีวิตเป็นแบบอย่างทางด้านวิถีพอเพียง จนสามารถสร้างความ น่าเชื่อถือให้คนในชุมชนและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถน�าการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปปรับ ใช้ในการท�างานพัฒนาอื่น ๆ ในพื้นที่ได้

ทีมงานภาคสนาม

เจาหนาที่ประจําตําบล

จากการด�าเนินงานในช่วงแรกของเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบล พบว่ายังจ�าเป็นต้องเรียนรู้ในอีกหลาย ๆ อย่าง เช่น การจัดระบบเอกสาร การเป็นวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งการถ่ายทอดงานสู่ชุมชน แต่ภายหลังเมื่อได้เรียนรู้กระบวนการ ท�างานมากขึ้น โดยการลองผิดลองถูกในพื้นที่ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีต่าง ๆ ท�าให้เกิดความรู้ในการน�าไปถ่ายทอด

34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ให้แกนน�า และกระจายงานตามบทบาทต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง เอกสาร การประสานงาน รวมทั้งการด�าเนินกิจกรรม ส่งผล ให้แกนน�าสามารถด�าเนินการด้วยตนเองได้ และผลที่เกิดท�าให้ สามารถขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ได้ดีและเกิดรูปธรรมเป็น ที่น่าพอใจ

เจ้าหน้าที่ประจ�าภาค

บทบาทหลักของเจ้าหน้าที่ประจ�าภาคนั้นอยู่ในส่วน ของการท�างานร่วมกันตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมสร้าง และสรุป ร่ ว มกั น อี ก ทั้ ง น� า หลั ก การและนโยบายของโครงการฯ ไป ถ่ายทอดให้ชุมชนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาในเชิง ของกระบวนการส�าหรับเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบล และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่ สามารถด�าเนินการได้สอดคล้องกับเป้าหมายของต�าบล

ที่ปรึกษาภาค

มีบทบาทหลักในการเสนอแนะแนวทางการ ท�างานทั้งระดับเจ้าหน้าที่โครงการฯ และคณะกรรมการ โครงการฯ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้ก�าลังใจ ในทุก ๆ ภาคส่วน

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ต�าบลในวงมีการใช้พลังงานจ�านวนมากก่อนหน้าที่ โครงการฯ จะเข้ามาขับเคลื่อนด้านพลังงานจึงมีการผลักดัน ให้เกิดอาสาสมัครพลังงานจากทางพลังงานจังหวัดระนอง ภายหลังเมื่อโครงการฯ เข้ามาได้มีการบูรณาการท�า งาน ร่วมกันกับพลังงานจังหวัดผ่านกระบวนการของแผนต�าบล วิถีพอเพียง ทั้งการให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลังงานในครัว เรือน การพาไปศึกษาดูงานในหลากหลายที่แต่ที่ส�าคัญคือ การศึกษาดูงานมหกรรมพลังงาน ณ ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้จุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการน�าความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้มากที่สุด ด้วยเล็งเห็น ว่าทุนทางด้านทรัพยากรในพื้นที่ทั้งไม้และแกลบกาแฟ ที่ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนรู้ได้มีการสรุปบทเรียนอย่าง ต่อเนื่อง ถึงความเป็นไปได้ต่อพลังงานของต�าบลในวง ส่งผล ให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ ๑.เกิดวิทยากรชุมชนในการผลิตเตาชีวมวลจ�านวน ๕ คน ที่สามารถผลิตและขยายผลแก่ผู้ที่สนใจได้ จากผลต่อ เนื่องของการศึกษาดูงานงานมหกรรมพลังงานที่ต�าบลท่า มะนาว แกนน�าได้น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเตา ชีวมวลแกลบและพัฒนาต่อเนื่องเป็นเตาอบชีวมวลแกลบ ในการถ่ายทอดและจ�าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ สามารถสร้างราย ได้ให้แก่ชุมชน ๒.เกิดจุดสาธิตเตาชีวมวล จ�านวน ๒ จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านในวงและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ ๑ บ้านบุรีรัมย์ ๓.เกิ ด ศู น ย์ ส าธิ ต การผลิ ต เตาชี ว มวลและเตาชี ว มวลแกลบตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ บ้านบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ ผู้ที่สนใจ จ�านวน ๕ คน รวมทั้งมีสื่อองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส�าหรับคนภายในและภายนอก พื้นที่ที่สนใจ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


จากการที่ชุมชนสามารถผลิตเตาชีวมวลและ เตาชีวมวลแกลบ นอกจากสามารถสร้างรายได้แล้ว ยั ง ได้ รั บ ความสนใจจากหน่ ว ยงานพลั ง งานจั ง หวั ด ต่าง ๆ เช่น จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาจนท�าให้ มีการพัฒนารูปแบบเตาชีวมวลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากกระบวนการเรียนรู้แ ละผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดั ง ที่ ไ ด้ กล่าวมา สะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของชาวต�าบล ในวงที่จะน�าความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้มาจุดประกายให้ เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายทาง ด้านพลังงานชุมชนของโครงการฯ ที่ต้องการให้แต่ละ ต� า บลได้ ต ระหนั ก และเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ก ารลดรายจ่ า ยใน การใช้พลังงานในระดับครัวเรือนและระดับต�าบลจน สามารถเกิดผลลัพธ์และสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไป ถ่ายทอดทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 39


40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 41


คุยนอกกรอบ âดย : นินิวส์

ใชวิถีธรรมชาติ ขจัด ๖ โรครายใน ๔ เดือน

จา

กหนุ่มใหญ่วัยใกล้เกษียณที่ถูกโรคร้ายรุมเร้าถึง ๖ โรค ทั้งโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน ในเลือดผิดปกติ ตับอักเสบรุนแรง และปริมาณเม็ดเลือดแดงมากเกินไป ซึ่งจากประสบการณ์ทางการ แพทย์ที่สั่งสมมา ท�าให้เขารู้ว่า โรคร้ายเหล่านี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาด ท�าได้เพียงกินยาเพื่อบรรเทา อาการเท่านั้น แต่เมื่อเขาน�าศาสตร์ในการดูแลตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการค้นคว้าและทดลองปฏิบัติด้วยตัว เองมาใช้ ‘นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์’ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลชื่อดังของจังหวัดอยุธยา และ ประธานกรรมการบริหารเวลเนสซิตี้ กรุ๊ป ก็ต้องพบกับความอัศจรรย์ว่า เขาสามารถขจัดโรคร้ายทั้ง ๖ โรคได้ภายใน ระยะเวลาแค่ ๔ เดือน

42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


• ๖ โรคร้ายรุมเร้าจนต้องลุกขึน้ มาหาวิธปี ฏิวตั ติ วั เอง

คุณหมอบุญชัยเล่าว่า ด้วยการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่เต็มด้วยความเร่งรีบ ความเครียดที่เกิดจากการท�ำงานและ การกินอาหารตามความเคยชิน ส่งผลให้สุขภาพของเขาเริ่มมีปัญหา และสั่งสมเรื่อยมาจนกลายเป็นโรคร้ายถึง ๖ โรค ด้วยกัน น�้ำหนักของเขาขึ้นไปถึง ๑๑๓ กิโลกรัม ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงถึง ๒๙๔ ขณะที่ความดัน ตัวบนอยู่ที่ ๑๗๐ ตัว ล่าง ๑๑๐อีกทั้งไขมันในเลือดยังผิดปกติ!!แต่ท่ีน่าตกใจกว่านั้นคือ แม้เขาจะเป็นหมอที่ช่วยชีวิตคนไข้มามากมาย แต่เขา กลับไม่สามารถรักษาโรคเหล่านี้ของตัวเองให้หายขาดได้

ในทางกลับกันโรคที่เป็นอยู่ก�ำลังเป็นสะพานที่น�ำ ไปสู่โรคภัยที่ร้ายแรงขึ้น จุดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ หมอหันมาศึกษาค้นคว้า เพื่อหาทางแก้ไขและลุกขึ้นมา ปฏิวัติตัวเองอย่างจริงจัง “ความจริงหลายๆโรคที่เป็นเนี่ยะ เราก็รู้มาก่อน อยู่แล้ว อย่างโรคอ้วน โรคเม็ดเลือดแดงมากเกินไป โรคตับ อักเสบเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง แต่สาเหตุที่ท�ำให้ผมตัดสิน ใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองก็คือ เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ปี ๕๓ ผมตรวจร่างกาย พบว่า เป็นเบาหวานและน�้ำตาลในเลือด สูง ซึ่งโรคเบาหวานมันเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อีกเยอะ เช่น โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองตีบ ตาบอดเพราะ เบาหวานขึ้นตา โรคเบาหวานไม่ ส ามารถรั ก ษาให้ ห ายขาดได้ ท�ำได้เพียงรักษาตามอาการ กินยาเพื่อรักษาระดับน�้ำตาล ซึ่งต้องกินยาตลอดชีวิต แต่การกินยามากๆ จะท�ำให้เกิด ผลข้างเคียงคือ ท�ำให้ตับเสื่อมและไตวาย ซึ่งตรงนี้ท�ำให้

ผมมองหาวิธีการใหม่ที่จะมีโอกาสหายจากโรคเบาหวาน หลากหลายวิธีการ วิธีการที่ผมใช้เริ่มจากพื้นฐานความเป็นจริงทาง วิทยาศาสตร์ และอาศัยความรู้หลายอย่างประกอบกัน ทั้ง ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้เรื่องการเจริญของโลก ความรู้เรื่องมานุษยวิทยา ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิต ซึ่งเราก็เอาหลายๆอย่าง มาผสมผสานกัน เพื่อหารากเหง้าความเป็นมาว่า มนุษย์ เรามีความเป็นมาอย่างไร คือคนในปัจจุบันไม่ได้ด�ำรงอยู่ ตามธรรมชาติ เพราะเราสั่งสมวัฒนธรรมความรู้เพื่อจะ ท�ำให้เราด�ำรงชีวิตอย่างสะดวกสบาย ซึ่งการที่เราใช้ชีวิต ผิดธรรมชาติ เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เราป่วย ดังนั้น การที่เรา จะหายป่วยได้ เราก็ต้องไปหาว่า การใช้ชีวิตตามธรรมชาติ นั้นเป็นอย่างไร” นพ.บุญชัย เล่าย้อนให้ฟังถึงสาเหตุที่ท�ำให้ เขาลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 43


• ค้นพบศาสตร์ ‘ห้าม ๕ ต้อง ๕’ สลายโรคร้าย

จากการศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ต่างๆ ท�ำให้คุณหมอบุญชัยได้ข้อสรุปว่า อาหารที่คนเรานิยมบริโภคอยู่ในปัจจุบัน นั้น ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงจ�ำเป็น ต้องแก้ที่ต้นเหตุคือ ปรับเปลี่ยนวิธีการกินและการด�ำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ จึงเกิดเป็นศาสตร์ ‘ห้าม ๕ ต้อง ๕’ ที่คุณหมอค้นพบด้วยตัวเอง การค้นพบครั้งนี้ได้สร้างความอัศจรรย์ให้แก่วงการแพทย์อย่างยิ่ง เพราะหลังจากที่คุณหมอน�ำศาสตร์ดังกล่าว มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็ปรากฏว่า โรคร้ายที่คุณหมอบุญชัยเป็นอยู่ถึง ๖ โรคนั้นได้อันตรธานหายไปภายระยะเวลาแค่ ๔ เดือนเท่านั้น “จากการศึกษาท�ำให้เราพบว่า จริงๆ แล้วมนุษย์เป็นสัตว์กินพืช ซึ่งอยู่ในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตระกูล เดียวกับลิง สมัยดึกด�ำบรรพ์เรากินผักและผลไม้เป็นหลัก ซึ่งผักผลไม้ที่เรากินจะเป็นพวกใบอ่อน ย่อยง่าย และก็กินพวก เนื้อสัตว์บ้าง กินไข่ กินดินโป่งเป็นอาหารเสริม แต่ปัจจุบันเราไม่ได้กินแบบนี้อีกแล้ว วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมท�ำให้ อาหารการกินของเราเปลี่ยนไป กลายเป็นว่า เราบริโภคสิ่งที่ไม่เหมาะกับร่างกายของมนุษย์ ผมก็มานั่งคิดว่า ถ้าเราจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติ ที่แท้จริงของมนุษย์ เราจะท�ำยังไง จะปรับได้ ขนาดไหน ผมจึ ง ออกแบบชี วิ ต ในปั จ จุ บั น ให้ ปลอดภั ย ในระดั บ ที่ ส ามารถรั ก ษาโรคที่ เ กิ ด จากการใช้ชีวิตผิดธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ ยังสามารถใช้ชีวิตในการท�ำงานแบบคนเมือง ได้ คือต้องสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตตาม กฎธรรมชาติและการใช้ชีวิตแบบคนเมือง เรา ก็ใช้วิธีการทดลอง ดูจากต�ำรา ดูจากงานวิจัย และการทดลองปฏิบัติ ท�ำให้ได้ข้อสรุปของวิธี ด�ำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ สรุปออกมาเป็นข้อควรปฏิบัติ ๕ ข้อ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ๕ ข้อ ซึ่งเรียกสั้นๆว่า กฎ ห้าม ๕ ต้อง ๕” นพ.บุญชัย พูดถึงศาสตร์การ วิ วั ฒ นาการทางวั ฒ นธรรมท� ำ ให้ อ าหารการกิ น ของ เราเปลี่ ย นไป กลายเป็ น ว่ า เราบริ โ ภคสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะกั บ คืนสู่วิถีธรรมชาติที่เขาค้นพบ

• มหัศจรรย์แห่งวิถธี รรมชาติ

โรคร้ายหายเป็นปลิดทิ้ง หลังจากที่คุณ หมอบุญชัยปฏิบัติตามกฎ ‘ห้าม ๕ ต้อง ๕’ เขา ก็พบกับความมหัศจรรย์แห่งวิถีธรรมชาติ เพราะ สุขภาพของเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และโรคร้าย ที่เป็นอยู่หายไปเป็นปลิดทิ้ง “ผมเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ ถึงตอนนี้ก็ ๒ ปีกว่าแล้ว ซึ่งหลังจาก เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตแค่ไม่กี่เดือนก็เห็นผลแล้ว พอ ถึงเดือนที่ ๔ ปรากฎว่า ๖ โรคที่เป็นหายหมดเลย ยกเว้นไขมันในหลอดเลือดยังลดลงไม่ถึงระดับ คือโรคอ้วนก็หาย จากเดิมน�้ำหนัก ๑๑๔ กก. ลด 44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ร่างกายของมนุษย์ ผมก็มานั่งคิดว่า ถ้าเราจะใช้ชีวิต ตามธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ เราจะท�ำยังไง จะปรับ ได้ขนาดไหน


ลงเหลือ ๘๙ กก. น�้ำหนักผมลดลงไป ๒๕ กก. ตอนนี้ โรคต่ า งๆหายหมดแล้ ว เบา หวานก็หาย น�้ำตาลในเลือดที่เคยขึ้นไปถึง ๒๙๔ ปัจจุบันเหลือ ๙๐ มันลดลงเอง ไม่ต้องใช้ยาเลย ความดันผมลดลงจาก ตัวบน ๑๗๐ เหลือ ๑๐๔ ตัวล่างจาก ๑๑๐ เหลือ ๗๐ เส้นเลือดที่เคยแข็ง เส้นเลือดที่อุดตัน ก็เปลี่ยนเป็นเหนียว ยืดหยุ่น ดี คือมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆ เหมือนเส้นผมบัง ภูเขา แต่เรามองไม่ออก คือการใช้ยานอกจาก จะแค่รักษาตามอาการ ไม่หายขาดแล้ว ยังมีผล ข้างเคียงด้วย แล้วถ้าใช้ยาเราก็จะไม่เปลี่ยนวิธี ใช้ชีวิต เพราะเราคิดว่ายาช่วยเราได้ คืออวัยวะ ที่มันเสื่อมไปเนี่ยมันฟื้นไม่ได้ อย่างเช่นโรคเบาหวาน เกิดขึ้นเพราะ ตับอ่อนเสื่อมจึงผลิตอินซูลินได้ไม่ดี แต่ร่างกาย ต้องใช้อินซูลินในการควบคุมน�้ำตาล เมื่อผลิต อินซูลินได้น้อยระดับน�้ำตาลในเลือดก็ขึ้น พอเรา ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ร่างกายดีขึ้น ตับอ่อนฟื้น ตัวขึ้นก็ผลิตอินซูลินได้ดี เมื่อมีอินซูลินมาควบคุม ปริมาณน�้ำตาลในเลือด น�้ำตาลในเลือดก็ลดลง โดยไม่ต้องใช้ยาเลย” นพ.บุญชัย กล่าวถึงชีวิตใหม่ที่เขาได้รับหลังจาก กลับมาสู่วิถีธรรมชาติ

พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ร่างกายดีขึ้น ตับอ่อนฟื้นตัว ขึ้ น ก็ ผ ลิ ต อิ น ซู ลิ น ได้ ดี เมื่ อ มี อิ น ซู ลิ น มาควบคุ ม ปริ ม าณ น�้ ำ ตาลในเลื อ ด ระดั บ น�้ ำ ตาล ในเลื อ ดก็ ล ดลงโดยไม่ ต ้ อ งใช้ ยาเลย

• เดินหน้าเผยแพร่แนวคิดพิชติ โรค

เมื่ อ ค้ น พบวิ ธี ที่ ส ามารถท� ำ ให้ ห ายจากโรคร้ า ย ด้ ว ยการ เปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น วิ ธี ที่ ง ่ า ย และ ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเห็นผลอย่างรวดเร็วด้วยจิตวิญญาณของ ความเป็นหมอที่อยากเห็นคนไข้หายป่วยและกลับมามีสุขภาพที่ดี คุณ หมอบุญชัยจึงตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่คนไข้และบุคคล ทั่วไป ทั้งโดยการบรรยายให้แก่หน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆ และ การเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แบบง่ายให้ผู้ที่สนใจน�ำไป ปฏิบัติ “ปกติผมจะมีคอร์สบรรยายเรื่องการรักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ ยา แต่ใช้วิธีปรับการใช้ชีวิต ผมจัดเป็นหลักสูตร แล้วก็เอาหลักสูตร ที่ได้มาเขียนลงหนังสือ เอาความรู้ที่ได้มาสอนคนอื่นต่อ ก็มีองค์กร ใหญ่ๆติดต่อเข้ามาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน การประปา นครหลวง บริษัทปูนซิเมนไทย บริษัทการบินไทย ผมอบรมไปเกือบ หมื่นคนแล้ว ผมไปบรรยายตามโรงพยาบาลที่ต้องการให้จ�ำนวนคนไข้ ลดลง เช่น ที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี โรงพยาบาล นพรัตน์ราชธานี คนไข้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของผมแล้วมีเยอะมาก คือถ้า ปฏิบัติจริงจังต้องเห็นผลทุกราย จากสถิติคนที่ผ่านการอบรมในคอร์ส ของผมเนี่ย สามารถปฏิบัติอย่างจริงจังและได้ผลเต็มที่ประมาณ ๓๐%

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 45


ปฏิบัติได้พอประมาณและได้ผลดี ประมาณ ๔๐% ส่วนที่เหลืออีก ๓๐% ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง อะไร คือหลักสูตรของผมนั้นไม่ใช่ว่าเอายาลูกกลอนไปกิน ๑๐ หม้อแล้วหาย แต่มันคือหลักสูตรการเปลี่ยนชีวิตคน” นพ.บุญชัยกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

• ขอเพียงมีศรัทธาต่อชีวติ โรคร้ายก็หายได้

คุณหมอบุญชัยยังได้กล่าวตบท้ายให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วยทุกคนว่า ขอเพียงมีศรัทธาก็สามารถหายจากโรคร้าย และกลับมามีชีวิตใหม่ได้แน่นอน“ถ้าไม่เป็นโรค เราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ผมโชคดีที่ผมเป็นโรคที่เราวัดได้ว่า เปลี่ยนแปลงตัวเอง ๑๐ ข้อแล้วเห็นผล มันก็เกิดก�ำลังใจ เกิดการเรียนรู้ เกิดการค้นคว้าจนได้ค�ำตอบ ผมจึงอยากให้ผู้ป่วยทุกคนมีศรัทธาต่อชีวิต มีความหวัง โรคทุกโรคเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเราจะหาย มีพลัง มีความมุ่งมั่น เราก็มีโอกาสหาย และถ้าเราปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องเราก็สามารถหายได้ เพราะว่าร่างกายมนุษย์เป็นสิ่ง ประดิษฐ์ทางธรรมชาติที่วิเศษที่สุด เพราะมันฟื้นฟูตัวเองได้ มันแก้ไขอาการเจ็บป่วยได้ด้วยตัวเอง ขอเพียงแต่อย่าเอา จิตเราไปขวางมัน เราเพียงแต่เติมเต็มสิ่งที่จะเสริมสร้างร่างกายเรา เช่น อาหาร น�้ำ อากาศ อย่างถูกต้อง พวกนี้ก็จะเป็น วัตถุดิบที่จะไปสร้างร่างกายเรา ขบวนการซ่อม ตัวเองจะเกิดขึ้น”

• ข้อห้ามปฏิบตั ิ ๕ ข้อ

๑. ห้ามจินตนาการเชิงลบ เนื่องจาก จิตใต้ส�ำนึกเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมการด�ำเนิน ชีวิต ดังนั้น ไม่ว่าคิดบวกหรือคิดลบก็ล้วนมีผล ต่อร่างกายทั้งสิ้น ดังนั้น หากเราจินตนาการเชิง ลบจะก่อให้เกิดความเครียด อารมณ์ร้าย ซึ่งจะ เป็นผลลบต่อร่างกาย ๒. ห้ามอ้วน เนื่องจากความอ้วนเป็นบ่อ เกิดแห่งโรค ซึ่งเราจะพบว่า คนสมัยก่อนนั้นใช้ ชีวิตตามป่าเขา หากินตามวิถีธรรมชาติ มีโอกาส ได้ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอจึงไม่อ้วนเหมือน ผู้คนในปัจจุบัน ท�ำให้คนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็นโรค

ผมจึ ง อยากให้ ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก คนมี ศรัทธาต่อชีวิต มีความหวัง โรค ทุกโรคเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อว่าเรา จะหาย มีพลัง มีความมุ่งมั่น เรา ก็ มี โ อกาสหาย และถ้ า เราปฏิ บั ติ ตามวิ ธีที่ ถู ก ต้ อ งเราก็ ส ามารถ หายได้

46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๓. ห้ า มรั บ ประทานน�้ ำ ตาล รวมถึ ง ขนมและอาหารที่ ใ ส่ น�้ำตาล เนื่องจากความจริงแล้วอาหารที่เราได้จากธรรมชาตินั้นมีแป้ง และน�้ำตาลอยู่แล้ว ซึ่งน�้ำตาลตามธรรมชาตินั้นมีสัดส่วนที่พอดีและ เหมาะกับร่างกาย แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ติดหวาน เพราะเคยชิน กับการเติมน�้ำตาลในอาหารมาก จึงท�ำให้ร่างกายได้รับน�้ำตาลมากกว่า ที่ควรจะเป็น และเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดโรคต่างๆตามมา ๔. ห้ า มรั บ ประทาน Trans Fat หรื อ ไขมั น ที่ ผ ่ า นความ ร้อน เพราะเมื่อไขมันผ่านความร้อน ไอน�้ำในอากาศจะแตกตัว ท�ำให้ ไฮโดรเจนในโมเลกุลของไอน�้ำเข้าไปฝังตัวอยู่ในคาร์บอนของไขมันชนิด ที่ไม่อิ่มตัวและดึงไขมันอิ่มตัวขึ้นมา ซึ่งไขมันอิ่มตัวนี้เรียกว่า Trans Fat มักอยู่ในของทอด โดยคนที่กินอาหารทอดมากๆ มักเป็นโรคไขมันอุด ตันในเส้นเลือด ๕. ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมู วัว แพะ แกะ ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ เนื่องจากหากศึกษาจากโครงสร้างจะพบ ว่ามนุษย์เป็นสัตว์กินพืช โดยฟันของมนุษย์เป็นฟันแบบตัดซึ่งเหมาะ กับการบดเคี้ยวพืช แต่เนื้อสัตว์ใหญ่จะมีลักษณะเหนียวเกินกว่าฟัน


มนุษย์จะบดเคี้ยวได้ นอกจากนั้น ล�ำไส้ของมนุษย์ยังมีลักษณะยาวมาก ท�ำให้เนื้อที่เหนียวและต้องใช้เวลาย่อยหลายวันไปเน่าอยู่ในล�ำไส้ จึงเกิด เชื้อแบคทีเรียและสารพิษตามมา

• ข้อควรปฏิบตั ิ ๕ ข้อ

๑. เน้นการกินพืชผักผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารตามวิถีดั่งเดิมของ มนุษย์ ในปริมาณครึ่งหนึ่งในแต่ละมื้ออาหาร โดยเน้นผักผลไม้ที่ไม่ หวานจัด และไม่ผ่านความร้อนหรือการปรุงสุก เนื่องจากความร้อนจะ ไปท�ำลายวิตามิน เอนไซม์ และสารต่างๆที่มีลักษณะเป็นยา หากท�ำได้ ทุกมื้อก็จะเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะ ๒. กินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีและยังมีจมูกข้าวเหลืออยู่ เพราะ จะท�ำให้ได้สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และผู้ที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป ควรลดปริมาณข้าวและคาร์โบไฮเดรตลงตามล�ำดับ เนื่องจากจริงๆ ข้าว และคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ แต่วิวัฒนาการทาง วัฒนธรรมท�ำให้เราหันมาบริโภคข้าวและคาร์โบไฮเดรตจนเกิดความ เคยชิน และกลายเป็นการบริโภคเกินความจ�ำเป็น ๓. ออกก�ำลังกายวันละครึ่งชั่วโมง โดยออกก�ำลังกายในระดับที่ เหงื่อออก หัวใจเต้นแรง ได้หอบหายใจ ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายขับพิษออก หลายๆ ทาง ระบบหมุนเวียนน�้ำเหลืองจะท�ำงาน ซึ่งระบบหมุนเวียนน�้ำ เหลืองนั้นเป็นระบบป้องกันโรคที่ส�ำคัญของมนุษย์ นอกจากนั้ น ขณะที่ ห อบหายใจนั้ น ร่ า งกายจะเอาอากาศ ออกจากปอดได้ทั้งหมด ท�ำให้อากาศที่อยู่ในปอดสะอาดและมีปริมาณ ออกซิเจนสูง

การมีจินตนาการเชิงบวก จะท�ำให้ให้ร่างกายมีสุขภาพ ดี เราจะต้องมีจินตนาการเชิงบวกต่อสุขภาพ ท�ำให้ชีวิต เรามีความสุข สุขภาพดี แข็งแรง ร่างกายจะเป็นไปตาม ที่เราคิด

๔. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดย ช่ ว งการนอนหลั บ ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ช่ ว ง ๒๒.๐๐๐๒.๐๐ น. เนื่องจากช่วงดังกล่าวร่างกายจะ ผลิตเมลาโทนินฮอร์โมนออกมา ซึ่งฮอร์โมน ตัวนี้จะท�ำให้เราง่วง พอหลับสนิทร่างกายก็ จะหลั่ ง โกรทฮอร์ โ มนออกมาอี ก ตั ว หนึ่ ง ซึ่ ง ฮอร์ โ มนตั ว นี้ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก เจริ ญ เติ บ โต ถ้ า เป็นผู้ใหญ่จะท�ำให้เกิดการซ่อมสร้างในเวลา ที่รวดเร็ว ๕. การมีจนิ ตนาการเชิงบวก จะท�ำให้ ร่างกายมีสุขภาพดี เราจะต้องมีจินตนาการ เชิงบวกต่อสุขภาพ ท�ำให้ชีวิตเรามีความสุข สุขภาพดี แข็งแรง ร่างกายจะเป็นไปตามที่ เราคิด ถ้าเราเครียดร่างกายเราก็จะอ่อนแอ จิตใต้ส�ำนึกมันส่งผลต่อร่างกาย (จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ ๑๔๘ เมษายน ๒๕๕๖ โดย กฤตสอร)

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 47


ตัวกไล.

âดย : ดร.äสว บุÞมา (คนäทยãนอเมริกา)

ภาพ : aomlamyong.wordpress.com

อันเนื่องมาจากเรื่องการประมูลเหลาองุ่นรอบใหม่ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการประมูล (Lafite-Rothschild) และ “ละทูร์” (Latour) ไวน์ที่ค่าย เหล้าองุ่น หรือไวน์ในกรุงลอนดอนซึ่งสร้างความฮือฮาอีก เปตรุสผลิตออกมาในปีนั้นได้คะแนนสูงถึง ๙๘ ใน ๑๐๐ ครั้ง ตามธรรมดาไวน์ที่น�าออกมาประมูลเช่นนี้จะต้องมี จากนักชิมไวน์อเมริกันชื่อดังโรเบิร์ต พาร์เกอร์ ความพิเศษอะไรสักอย่าง มิฉะนั้น การประมูลจะไม่คุ้มค่า ไวน์ที่สร้างความฮือฮาและน�าออกมาประมูลครั้งนี้ผลิตในปี ค. ศ. ๑๙๙๘ (พ. ศ. ๒๕๔๑) โดยค่าย “เปตรุส” (Chateau Petrus) จากย่าน “บอร์โดส์” (Bordeaux) อันโด่งดังของ ฝรั่งเศส ความเป็ น พิ เ ศษของไวน์ เ กิ ด จากปั จ จั ย ส� า คั ญ ๓ อย่ า งคื อ ปั จ จั ย พื้ น ฐานอั น ได้ แ ก่ อ งุ ่ น ที่ ป ลู ก ใน ย่านบอร์โดส์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส คอ ไวน์ หรื อ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นรสชาติ เ ห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า ภู มิ อากาศของย่านนั้นมีความเป็นพิเศษในการผลิตองุ่นชั้นดี ที่เหมาะกับการท�าไวน์อยู่แล้ว ปัจจัยที่สองได้แก่ในฤดูกาล ผลิดอกออกผลขององุ่นปี ๑๙๙๘ อากาศแปรปรวนผิดแผก ไปจากภาวะปกติ ม ากส่ ง ผลให้ อ งุ ่ น มี ส ่ ว นประกอบของ น�้าตาลและสารอื่นในสัดส่วนอันเป็นเอกภาพ ปัจจัยที่สาม ได้แก่ฝีมือผู้ท�าไวน์ของค่ายเปตรุสซึ่งไม่เป็นสองรองค่าย (ตัวอย่างขวดไวน์ของค่ายเปตรุส) อื่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในย่านบอร์โดส์ เช่น ละฟีต-รอธชิลด์ 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ในการประมูลครั้งนี้ ผู้ชนะยอมจ่ายในราคาขวด ละเกือบ ๓,๔๖๐ ดอลลาร์ หรือกว่า ๑ แสนบาท จากขวด ขนาด ๐.๗๕ ลิตร เมื่อคิดออกมาเป็นจิบจะได้จิบละนับ พันบาท ราคาขนาดนั้นท�าให้คอไวน์บ่นกันขรมว่า ชาตินี้ คงไม่มีโอกาสลิ้มรสชาติของไวน์นั้นแน่ แม้ ร าคาขนาดนั้ น จะกระตุ ้ น ความสนใจได้ ไ ม่ น้อย แต่มันยังต้องชิดซ้ายให้ไวน์ที่ถูกน�าออกประมูลใน ฮ่องกงเมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้ชนะยอมจ่ายในราคาขวดละ ๒.๓๓ แสนดอลลาร์ หรือกว่า ๗ ล้านบาท ไวน์นั้นผลิตโดย ค่ายละฟีต-รอธชิลด์เมื่อปี ค. ศ. ๑๘๖๙ (พ. ศ. ๒๔๑๒) ผู้ประมูลได้เป็นมหาเศรษฐีจีน

แน่ละ ฉลามมิใช่สัตว์ชนิดเดียวที่ก�าลังประสบ ปัญหาอันเนื่องมาจากความนิยมบริโภคอาหารแปลก ๆ ของมนุษย์เราเมื่อมีรายได้มากขึ้น สัตว์ป่าอีกหลายชนิด ก�าลังตกที่นั่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมี นิ่ม งูเห่า เต่าทะเล ขนาดใหญ่ หรือปลาสเตอร์เจียนที่มีไข่เรียกว่าคาเวียร์

(ฉลามที่ถูกตัดครีบแล้วและพร้อมโยนทิ้ง)

(ขวดละกว่า ๗ ล้านบาท) การที่ ม หาเศรษฐี จี น และคอไวน์ ย ่ อ มจ่ า ยเงิ น ขนาดนั้นบางครั้งถูกวิจารณ์ว่าเป็นความฟุ้งเฟ้อและโอ้อวด ความร�่ารวยจนเกิดไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้มองต่างมุม ถกเถียงว่า การใช้เงินเช่นนั้นมิได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรหาก เงินที่น�ามาใช้ได้มาโดยสุจริตและผู้ดื่มไวน์ไม่เมามายจน สร้างความเสียหายตามมา ตรงข้าม การใช้เงินส่วนเกินเช่น นั้นมีข้อดีที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อ ไปอีกหลายช่วงตามห่วงโซ่ของการผลิตและการบริโภค นอกจากนั้น ยังมีการเปรียบเทียบกันทางด้าน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการบริโภคชนิดต่าง ๆ ที่ผู้มี เงินนิยมอีกด้วย การดื่มไวน์ในราคาดังกล่าวไม่มีผลในการ ท�าลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ส�าหรับปลูกองุ่น นั้นใช้ปลูกกันมานับร้อยนับพันปีแล้ว นั่นหมายความว่า แม้ ราคาไวน์จะเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่า พื้นที่ปลูกองุ่นยังคงเดิม และการแสวงหาพื้นดินใหม่ด้วยการตัดต้นไม้ท�าลายป่าจะ ไม่เกิดขึ้น ตรงข้ามกับการบริโภคอาหารเช่นหูฉลามซึ่งท�าให้ การล่าฉลามแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกรวม ทั้งในมหาสมุทรห่างไกลเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เอื้อ ให้ท�าได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฉลามบางสายพันธุ์จึงก�าลังจะ สูญหายไปจากท้องทะเล

(ครีบฉลามที่ตากแดดไว้ในฮ่องกง)

(ผ่าท้องปลาสเตอร์เจียนเพื่อเอาไข่)

(ไข่ปลาสเตอร์เจียน หรือคาเวียร์ หลังบรรจุในกระปองขนาดเล็ก)

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 49


Heâดยa:ltÀีhมะy Hour

มะมาเฮิรบ ศูนยดูแลสุขภาพ

คืนกลับสู่ธรรมชาติกันดีกว่า สังเกตุดูซิค่ะ คนบ้า คนวิกลจริตนะ เขาหัวไม่ล้านนะค่ะ แต่ก็ยกเว้นหน่อยส�าหรับคน ที่หัวล้านแล้วมาวิกลจริตทีหลังนะ หรือมองที่ต้นไม้ซิค่ะ รดน�้าทุกวันต้นไม้ตายได้นะค่ะ เพราะรากจะเน่า ดินมีสารเคมีมาก ต้นไม้ก็ตาย ใบก็ล่วงหมด เหมือนเส้นผม ของคนเรานะค่ะ ผมร่วงจนศีรษะล้าน เพราะโดนน�้าทุกวัน” “อาจารย์แม่” คุณฉันทมน พูลนิล

50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 51


ยินดีต้อนรับทุก ๆ ท่าน พร้อมบริการอย่างเป็นกันเอง

ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ สุ ด ลึ ก หยั่ ง ถึ ง ฉันท์ใด แต่ความเพียรพยายามเพื่อค้นหา จน ค้นพบแล้วน�ำมาใช้จนเกิดผลดีต่อตนเอง แล้ว จึงน�ำมาถ่ายทอดต่อผู้ที่สนใจ แต่การถ่ายทอด ต่อความรู้ในขบวนการของ มะมาเฮิร์บไม่ง่าย อย่างที่คิด เพราะผู้ที่จะมาเป็นลูกศิษย์นั้นต้อง มีพื้นฐานของจิตใจที่มีคุณธรรมและปราถนา ให้ผู้อื่นมีความสุขและพ้นจากความเจ็บป่วย ที่ เ กิ ด จากสารเคมี ที่ มี อ ยู ่ ใ นยาสระผม ยา นวดผม ยาโกรก ยาย้อมที่คนทั่วไปไม่รู้และ คิดไม่ถึง ที่แห่งนี้ “ เงิน” ไม่ส�ำคัญ ต่อให้จ่าย ค่าบริการมากสักเพียงใด หากยังคงขาดวินัย

และขาดความเชื่อมั่นไม่แน่ใจต่อค�ำแนะน�ำที่ ผู้ให้บริการแนะน�ำ การดูแลก็จะหยุดและไม่ บริการต่อไป บก.เองก็ได้น�ำตัวเองมาทดลอง ใช้บริการด้วยตัวเองก็อย่างว่านะ อายุมากขึ้น เส้นผมที่เคยดกด�ำก็กลับขาว ซึ่ง บก.ก็ไปใช้ บริการเหมือนอย่างที่ผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ไปกัน ที่ส�ำคัญต้องเริ่ด หรู อลังการราคาไม่ เกี่ ย งแต่ ม ารั บ ความรู ้ สึ ก ได้ เ มื่ อ เกิ ด อาการที่ ไม่ปกติหลายอย่างกับสายตา กับอาการปวด หัว จึงหยุดและบังเอิญเพื่อนรักสมัยวัยเรียน ได้แนะน�ำให้มารู้จักที่แห่งนี้ มาครั้งแรกก็ต้อง ตกใจเพราะเตรียมเงินเพื่อมาจ่ายค่าบริการ มากมายแต่เอาเข้าจริง ต้องอุทานว่า โอโฮ! ถูก จัง งั้นเรามารู้จักเบื้องลึกของ มะมาเฮิร์บพร้อม กันเลยดีกว่าค่ะ

จุดก�ำเนิดของมะมาเฮิรบ์

เดิ ม ที ชื่ อ เดิ ม ของดิ ฉั น คื อ ฉั น ทมน พูลนิล ลูกศิษย์จะเรียกกันว่า “อาจารย์แม่” เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่เด็ก ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบสมุนไพร แม้แต่สมัย ก่อนตอนเราเป็นเด็กชาวเมืองเพชรที่จะคลอด ลูกต้องมาเอายาที่คุณแม่ เพราะคุณแม่จะมียา ผีบอกท�ำให้คลอดลูกง่าย ด้วยความที่คุณแม่เป็นคนชอบดัดผม ก็พาลูกสาวคือดิฉันไปด้วย พอคุณแม่ย้อมผม ดิฉันก็ต้องย้อมไปด้วยตั้งแต่อายุ ๒๓ ปี ผลิตภัณฑ์บ�ำรุง รักษาหนังศีรษะ และเส้นผม สกัดจากธรรมชาติ ๑๐๐%

52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


โดยส่วนตัวเองก็ย้อมมาเรื่อยๆ แต่มา ย้อมหนักเอาหลังจากที่แต่งงานแล้ว ประมาณ ๒ เดือนครั้ง นั้นคือสาเหตุที่ท�ำให้ผมขาวเร็ว ตั้งแต่อายุ ๓๗ ซึ่งตอนนั้นผมขาวมาก เร า ท� ำ ง า น ด ้ า น เ ส ้ น ผ ม อ ยู ่ กั บ “แอนนา ราชประสงค์” เป็นช่างท�ำผม ซึ่ง เราเองก็ต้องท�ำบ่อยๆ ให้ลูกค้าได้ดูเราจะได้ มีลูกค้ามากๆ ทีนี้มามีปัญหาตรงที่ว่าสายตาเราเริ่ม แย่ ตาเริ่มห้อย มีขี้ตาตลอด เส้นฝอยบริเวณ ใบหน้าเริ่มเป็นคลื่น เราก็เริ่มมาสังเกตุดูว่าน่าจะเกิดมา จาก “ยาย้ อ ม” เพราะเมื่อเราโกรกผมทีไร ตาเราจะแฉะทุกครั้งจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะ เป็นสาเหตุนี้ ดิฉันจึงเริ่มเปลี่ยนยาย้อมไปใช้ ของนอก หาที่มันมีเคมีอ่อนที่สุด ก็ยังไม่วายมี ปัญหาจนเข้าโรงพยาบาล คุ ณ หมอก็ ไ ด้ บ อกกั บ เราว่ า “อย่ า ไปย้อมผม เพราะว่ามันจะลงตาท�ำให้ต่อม น�้ำตาตัน ท�ำให้มีปัญหาตาฟาง” ให้เราลอง หยุดย้อมดูอาจจะช่วยได้

คุณหมอยังบอกอีกว่า “รู้ไหมคนที่ เป็นโรคภูมิแพ้ เบาหวาน ไทรอยด์ ห้ามโกรก ผมนะ มันจะลงตาท�ำให้ตาพองตาห้อย” แต่ ถึงไม่เป็นเบาหวาน เป็นปกติอย่างเราๆก็ลง ตาอยู่ดี มี อ ยู ่ วั น หนึ่ ง เพื่ อ นพาไปถื อ ศี ล หลั ง ออกจากโรงพยาบาลก็ไปเจอหมอที่ถือศีลด้วย กันท่านก็บอกว่าให้ลองใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งมา จากอินโดนีเซียให้เราลองเอาไปปลูก ส่วนวิธี ท�ำคือเอาใบไปตากแห้ง เมื่อแห้งแล้วให้บดใส่ มะนาวพร้อมข้าวสุกดิฉันก็เอามาท�ำ ปรากฏ ว่าก็ดีขึ้นแต่ศรีษะมันแดง ตอนหลังดิฉันก็ได้ มาเจอหมออีกหลายๆท่านก็ประยุกต์มาเรื่อยๆ กอปรกับคุณพ่อคุณแม่เรามียาสมุนไพรซึ่งเราก็ พอจะรู้บ้างมาปรุงแต่งกัน ทดลองอยู่ ๒ ปี ๗ เดือน ก็ได้ผล รู้สึก ได้ว่าผมเราขาวช้าลง พอดีขึ้นมาเราก็อยากจะ แบ่งปันให้คนอื่นๆที่มีปัญหาเช่นเดียวกับเรา จึง ไปพบท่านศาสตราจารย์โกวิน ที่มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ท่านก็แนะน�ำว่าให้มาเปิด ร้านที่ในมหาวิทยาลัยดิฉันจึงตอบตกลง ในตอนนั้นที่เปิดใหม่ๆเรียกใครให้มา

อาจารย์แม่ ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้บริหารระดับสูง TNP DEVELOPMENT ผูใ้ ช้บริการของ มะมา เฮิรบ์ อย่างมีวนิ ยั ซึ่งได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 53


ท�าเขาไม่มีใครอยากจะท�าเพราะว่ามันต้องหมัก ต้องโพกผ้า หลัง ๖ โมงเย็นแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับผมเลย ถ้าสระหลัง ๖ ทิ้งไว้ มาตอนหลังก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากการบอกต่อของ โมงเย็นจะท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดี ท�าให้สายตาเสีย คนที่มาใช้บริการ จนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันที่มี ๑๒๙ สาขา สมองเสื่อม ท�าให้ปลายประสาทอักเสบ

การรักษาของมะมาเฮิรบ์ แตกต่างกับ น�า้ ดอกเกลือเปนสมุนไพรทีส่ า� คัญ น�้าดอกเกลือคือน�้าที่สกัดจากดอกเกลือเก็บตอน ทีอ่ นื่ ๆ

การดูแลรักษาของเราไม่ได้เน้นที่เส้นผม แต่เรา เน้นที่รากผมเป็นหลัก เราจะใช้ค�าว่า “ขจัดและบ�าบัด” เพราะส่วนใหญ่ที่มาหาเราจะไม่พ้นปัญหาเรื่องโกรกผม ผม หงอก ซึ่งเมื่อนานๆจะเกิดปัญหา “ชั้นขี้ผึ้งใต้ผม” หลุด ถุง ไขมันหลุด เมื่อ ๒ สิ่งนี้ไม่มี ผมก็ร่วง ยิ่งโกรกมากเท่าไรท�า ไห้ยิ่งร่วงมากเท่านั้น สารเคมีมันลงไปท�าลายใต้ผิว ผมขาว คือผมที่ขึ้นมาแทนผมด�าที่ร่วงเหมือนใบไม้ผลัดใบ มนุษย์เรานั้นธรรมชาติเขาให้มาเหมือนกันทุกคน คือมีชั้นขี้ผึ้ง มีถุงไขมัน แต่เราติดสระผม ติดท�าสี ธรรมชาติ ให้ผิวเราก็เลยหลุด พอหลุดแล้วผมจริงก็ร่วง เราจะสังเกตุได้ว่าคนโบราณจะไม่ค่อยสระผม คือ

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เช้า แต่ไม่เพียงแค่ดอกเกลืออย่างเดียว เรายังมีส่วนผสม ของว่านหางจระเข้ ทองพันช่าง ใบสะระแหน่ เรามีนักวิจัย มาช่วยค้นคว้าด้วย ท�าให้หนังศรีษะดีและคงไว้ซึ่งน�้ามันใต้ ผิวตามธรรมชาติ ลองสังเกตุดูผิวหนังของคนเรามักจะเป็น โพรง หนังศรีษะก็ตึงเพราะชั้นขี้ผึ้งมันหมดจากการใช้ครีม นวด แชมพูและฟอกสบู่มากเกินไป ฮอร์โมนของมนุษย์จะ สร้างเวลาประมาณบ่ายโมงถึงสองทุ่มซึ่งเวลานี้รูขุมขนจะ เปิดหมดแต่เราไม่รู้นอกจากจะเอากล้องไปส่อง เมื่อรูขุม ขนเปิดก็จะขับของเสียออกมาทางเหงื่อซึ่งไม่นานก็จะแห้ง เองและไม่มีกลิ่น ธรรมชาติได้จัดสรรมาอย่างดีแต่เราไปยุ่งกันมาก


เกินไป ผิวถึงได้เหี่ยวเร็ว แก่เร็ว เช่น เมื่ออาบ น�้ำตัวก็จะแห้ง เมื่อตัวแห้งก็ทาครีม เมื่อทาครีม ครีมก็จะไปปิดรูขุมขนไว้ ทุกอย่างที่ธรรมชาติ สร้างมามีไว้ปกป้องเชื้อโรค แต่เราท�ำลายหมด “เราชอบเอาเคมีไปใส่เหมือนเอาน�้ำ ร้อนไปรดใส่ต้นไม้” ผิวพรรณตามธรรมชาติ จึงดีที่สุด ลู ก ค้ า บางคนบอกว่ า การที่ ผ มบาง หรือผมร่วงเกิดมาจากกรรมพันธุ์ ต้ อ งขอเรี ย นไว้ เ ลยว่ า หากเป็ น กรรมพันธุ์จะต้องเป็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณ ๙ ขวบ เราจะสังเกตุได้ เด็กเกิดมาผมจะขึ้นไม่สม�่ำเสมอ แต่ ร่างกายเมื่อเข้าอายุ ๔ - ๙ ขวบ ชั้นผิวจะค่อยๆ เติมเต็มขึ้นมาเรื่อยๆ ทีนี้พ่อแม่เองก็ไม่ได้ศรีษะ ล้านมาตั้งแต่ก�ำเนิด แต่พ่อแม่เองก็ท�ำงานสระ ผมบ่อย ใช้สารเคมีบ่อย เครียด กว่าจะมีลูก ก็ผมบางไปจะหมดแล้ว ลูกจึงคิดว่าต้องเป็น กรรมพันธุ์แน่ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่

การรักษาเส้นเลือดฝอยใต้ หนังศรีษะ

คนที่สระผมบ่อยๆ โกรกบ่อยๆ ชั้น ขี้ผึ้งมันจะหลุด สารเคมีต่างๆก็จะไปเกาะผนัง ผิวเป็นน�้ำมันมันก็ต้องสระมากขึ้น ทีนี้ถุงไขมัน มันจะจับเฉพาะผมด�ำเท่านั้น เมื่อหงอกแล้วก็ ต้องไปโกรก หรือพอคันก็ต้องสระมากขึ้นสาร เคมีก็จะลงมายังหน้าผากและที่ดวงตาท�ำให้ติด เชื้อ เมื่อมาหาเรา เราสามารถตรวจสอบได้ว่า

ศรีษะติดเชื้อตรงไหน มีกี่จุด ยาเรามีหลายตัว แก้ได้ทุกสาเหตุ ส่วนคนที่สระผมทุกเย็นจะมี “ไร” ไรมีแปดขาจิกน�้ำมันรูขุมขนเดียวและทิ้งไข่ไว้ ๒๔ ฟอง หากส่องกล้องดูใน ๒๔ ฟองจะกลาย เป็นตัวไม่ถึง ๑๐ ตัว แต่ที่เหลืออยู่จะกลายเป็น ซากลึกลงใต้ผิวและมันจะดันขึ้นมาเมื่อรูขุมขน ขยาย คนก็เหมาว่าเป็นรังแคแต่จริงๆแล้วมี ๓ ชนิดด้วยกัน คนที่ชอบสระผมตอนเย็นทุก วันจะมีสีขาวเม็ดเล็กๆนั่นก็คือ “เชื้อรา” แต่ ถ้าเป็นแผ่นขาวบางๆเหมือนขี้หูแห้งหรือเป็น ขุยก็คือ “รังแค” แต่ถ้าคนมีขุยหนานูนคล้าย ขี้หูเปียกก็คือซากไรนี่นั่นล่ะ ท�ำให้หน้าจะคล�้ำ คอจะตึง ตัวจะมีตุ่ม แต่ยาของมะมาขจัดและ บ�ำบัดได้ แต่ในระยะแรกต้องมา ๔ ครั้งก่อน ประเภทนี้ต้องรักษา ๖ เดือนขึ้นไป แต่คนที่

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ขณะก�ำลังหมักผม โดยฝีมือคุณขวัญตา

เหล่าพนักงาน ผู้มากประสบการณ์ พร้อมให้บริการ

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 55


อาจารย์แม่ คุณกฤษณ์ และคุณขวัญตา ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวันนิวัติ ศรีไกรวิน ผู้บริหารระดับสูง INN SQUARE ผู้ใช้บริการของมะมา เฮิร์บ อย่างมีวินัย ส่งผลให้บุคคลิกภาพที่ โดดเด่นคืนกลับมา

โกรกและย้อมบ่อยตั้อง ๒ ปีขึ้นไป การบ�ำบัดกับเราแรกๆต้องมาอย่าง ต่อเนื่องและต้องอดทนเพราะทุกคนย้อมผมมา เกิน ๕ ปีทุกคน สระผมบ่อยๆมาเกิน ๑๐ ปีทุก คน เพราะฉะนั้นจะให้หายใน ๒ - ๓ เดือนมัน จึงเป็นไปไม่ได้ เราเป็นสมุนไพรบ�ำบัดมันต้อง ให้เวลา แต่ในบั้นปลายดีแน่ๆ ส่วนตัวดิฉันเอง ตอนนี้ภูมิแพ้ก็ไม่เป็น จากที่แต่ก่อนเคยเป็น โรคหอบต้องพกยาพ่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว ตา เคยห้อยก็หาย เส้นฝอยบนใบหน้าเป็นคลื่นก็ ไม่เป็น คอที่เคยย่นก็ดีขึ้น ตัวเป็นกระก็ดีขึ้น เพราะคนเราถ้าภายในไม่ดีมันก็จะแสดงออก มาข้องนอก สมุนไพรของเราแม้จะหมักที่ศรีษะ แต่ มั น ก็ ส ามารถซึ ม ตามเส้ น สมองลงมาสู ่ ร่างกายของเราถึงผิวพรรณได้ และเราก็เสริม ด้วยการเช็ดน�้ำดอกเกลือ ทาไพลผสมน�้ ำ มั น งาก่ อ นนอนช่ ว ย ท� ำ ให้ ฝ ้ า หายได้ แม้ แ ต่ ค นที่ ตั ว เน่ า ตั ว เป็ น แผลก็หายได้ การที่ จ ะมาหาเราสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ได้เลยก็คือเรื่องคัน คันในจุดที่ติดเชื้อ เมื่อคัน เราก็จะให้ผสมไพลกับน�้ำผึ้งช่วยให้หายคันได้ และหากลูกค้าคนไหนติดการใช้ครีมนวดเราก็ จะให้ใช้น�้ำมันงาทาที่ปลายผม น�้ำมันงาของเรา

56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เป็นน�้ำมันงาสกัดเย็นช่วยให้ผมไม่แห้งกรอบ ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานในห้องแอร์หรือผู้ที่งานตาก แดดและปลอดภัยแน่ๆ อยากจะแนะน�ำให้เราหันกลับมาคืน ธรรมชาติให้ตัวเองดีกว่า สวยนานสวยถาวร โรคภัยไข้เจ็บไม่มี แต่เคมีมันจะซึมลึกไหลลง สู่ส่วนต่างๆได้เร็ว พอเราโดนเคมีรูขุมขนจะ ขยายทันทีและมันจะดูดซึมสารเคมีไปขังอยู่ ในเส้นเลือดเราท�ำให้เส้นเลือดฝ่อ หลอดเลือด เลี้ยงตัวไม่ดี เหมือนท่อน�้ำที่ตันแล้วส่งกลิ่น เหม็น เลือดทุกเส้นต้องเลี้ยงสมองดี แต่เรา ไม่รู้ เมื่อตาฟางเราก็หาหมอตา เป็นไมเกรนเรา ก็ทานยาไมเกรน เด็กเดี๋ยวนี้ขี้โรค นิดนึงก็เป็น หวัด แล้วก็ทานยาที่มาจากสารเคมี มะมาเฮิ ร ์ บ ศู น ย์ ดู แ ลสุ ข ภาพ แก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ มะมาเฮิร์บ ศูนย์ดูแลสุขภาพ สาขา วิภาวดี ดูแลศูนย์โดย คุณขวัญตา และคุณ กฤษณ์ เชิดชูชาติ เปิดบริการทุกวัน ๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. หยุดวันพุธ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๖-๒๗๖๓, ๐๘๕-๙๓๒-๓๘๘๘ สอบถามเส้นทาง ๐๘๔-๗๕๕-๕๐๐๙

www.mammaherb.com www.mammavipawadee.com


ฮวงจุย ชีวิต

âดย : อาจารย์พงษ์

อุปกรณในการแกฮวงจุย กระจกหัวสิงห,นํ้าเตา,สิงหคู่, กระดิ่งลม..ฯลฯ.. “เปนอุปกรณในการแกฮวงจุย ที่เราคุนเคย กันดี การแกไขฮวงจุยที่เสีย ความจริงแลวมีวิธีการหลากหลายดวยกันแต่อุปกรณ เหล่านี้ แกฮวงจุยไดจริงหรือ..? นี่เป็นค�าถามที่มักถูกถามอยู่เสมอ โดยเฉพาะคน รุ่นใหม่ๆที่หันมาศึกษาวิชาฮวงจุ้ย เพราะหลายคนมองว่าดู ไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่ การใช้กระจกหัวสิงห์ (ยันต์โปวก่วย)อันเดียว สามารถแก้ไขได้สารพัดปัญหา เช่น แก้ถนนพุ่งชนบ้าน ได้ (ทางสามแพร่ง) แก้จั่วสามเหลี่ยม หรือเอาน�้าเต้ามา ติดหน้าประตูที่ตรงกัน จะลดความขัดแย้งที่จะ เกิดขึ้นกับ คนสองห้องนั้นได้ อะไรท�านองนี้ คนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะ รับไม่ได้ เพราะไม่มีรากฐานของความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ เลย แต่ถ้าเรามองค�าอธิบายในต�าราฮวงจุ้ยโบราณจะให้ เหตุผลไว้ว่า กระจกหัวสิงห์หรือ น�้าเต้า จะใช้เพื่อป้องกัน วิญญาณร้ายได้ เพราะถนนที่พุ่งชน หรือประตูที่ตรงกันจะเป็น ทางผ่านของวิญญาณที่จะมารบกวนคนในบ้านได้ คนที่ไม่ เชื่อเรื่องวิญญาณ เรื่องผี ก็คง จะส่ายหัวอมยิ้มและนึกในใจ ว่า “งมงายไร้สาระ” มองคนที่พูดเป็นเต่าล้านปีไป ความ จริงแล้วการน�าอุปกรณ์แก้เคล็ดมาใช้นั้น ไม่ถึงกับไร้สาระ

หรือเชื่อไม่ได้เสียทีเดียว เพราะถ้าเรามองในเชิงของหลัก จิตวิทยา ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีอย่างมาก เพราะอย่างน้อยท�าให้คนมีความสบายใจมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองได้แก้ไขสิ่งไม่ดีแล้ว ต่อไปจะได้ไม่ต้องมากังวล กับเรื่องนั้นๆอีก เมื่อไม่มีความกังวลใดๆเกิดขึ้น ผลเสียต่อ การด�าเนิน ชีวิตก็จะน้อยลงไปด้วย แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงส�าหรับการน�าอุปกรณ์เหล่านี้ มาแก้ฮวงจุ้ยก็คือ การสร้างความงงงายให้กับคนได้ เป็นการ ปลูกฝังให้คนเชื่อในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดช่องให้พวกที่ต้องการหากินกับวิ ชาฮวงจุ้ย ให้เข้ามาในระบบ โดยการเอาวิชาฮวงจุ้ยบังหน้า แต่จุดประสงค์หลักต้องการขายอุปกรณ์แก้ฮวงจุ้ย เหล่านี้ มากกว่า พูดง่ายๆ ต้องการท�าเป็นธุรกิจมากกว่าจะน�าวิชา ฮวงจุ้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ ขอบคุณข้อมูลประกอบจาก : http://www. homedd.com/

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 57


เรื่องราว รอบตัว âดย : คนรักสุ¢Àาพ

การรับประทานไข่ ทุกวันๆละอย่างน้อย ๒ ฟอง จะช่วย ได้มาก คุ ณ หมอยั ง อ้ า งถึ ง และพู ด ถึ ง ผู ้ สู ง อายุ ว ่ า การ บริ โ ภคไข่ ทุ ก วั น นั้ น ไม่ มี ป ั ญ หาดั ง ที่ เราๆเข้ า ใจกั น แบบ ผิดๆ คุณหมอรักษาผู้สูงอายุหลายๆคนที่มาให้การรักษา ในหลายๆโรค ขนาดอายุ ๘๐ กว่า คุณหมอยังแนะน�าให้ ทานไข่วันละ ๒ ฟอง ผลก็คืออาการของโรคที่รักษาบรรเทาลง คนไข้ มีอาการดีขึ้นกว่าเดิมมาก จากที่เดินไม่ค่อยได้ก็กลับมา เดินได้.......นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ไข่มีหลาย ประเภท ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่,ไข่เป็ด,ไข่นกกระทา, และอีก หลายๆชนิด แต่ไข่ไก่ดีที่สุดในกลุ่ม ส่วนการน�ามาประกอบ อาหารนั้นแล้วแต่ใจชอบ ประกอบอาหารแบบไหนได้ทั้ง นั้น คุณหมอเสริมว่า ส่วนของไข่ที่ดีที่สุดนั้น อยู่ที่จุดๆหนึ่ง

โดนฝรั่งหลอกว่าไข่ไก่กินไม่ดี ไขมันสูง ลองมาอ่านของจริงบางเปนอย่างไร เราโง่มานานแลว

คลอเรสเตอรรอลมันเกิดจากการกินอาหารเพียง ๒๐ %แต่มันสรางโดยตับเราเอง ถึง ๘๐% แลวการสรางอนุมูลอิสระตัว HDL ซึ่งเปนตัวมีประโยชนต่อร่างกายไดดีที่สุดคือ การกินไข่ จะไดเพิ่มถึง ๔๘% เชียวนะ

ภาวะสมองเสื่ อ ม..กั บ ไข่ ไ ก่ มี ป ระโยชน์ ม าก... โปรดอ่านและเผยแพร่แก่ผู้ใกล้ชิดด้วย เห็นว่ามีคุณค่าและ เป็นประโยชน์ จึงอยากเผยแพร่ต่อ.... หากใครได้ดูรายการ ‘ข้อเท็จจริง..วันนี้’ ทางช่องยูบีซี ๗ ที่มีการการพูดคุยกับ ศ.นพ.รุ่งธรรม ลัดพลี เกี่ยวกับ เรื่อง ‘ภาวะสมองเสื่อม..กับ ไข่ไก่’ เรื่องที่มีการการสนทนากันนั้น พอจับใจความหลักๆ ได้ว่า ... จากค่านิยมเดิมๆที่ทราบกันว่า การบริโภคไข่ทุก วัน นั้นจะไปเพิ่มระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด คุณหมอบอกว่า อยากให้เลิกค่านิยมดังกล่าวเสีย เพราะข้ อ เท็ จ จริ ง ในปั จ จุ บั น นั้ น ไข่ นั บ ว่ า เป็ น อาหารราคาถู ก ปรุ ง ง่ า ย แต่ มากด้ ว ยคุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด การที่หลายๆคนมีระดับคลอเสลเตอรอลในเลือด สูงนั้น เป็นเพราะตับท�างานไม่มีประสิทธิภาพเอง คุณหมอ ยังกล่าวอีกว่า ส�าหรับคนที่มีระดับคลอเลสเตอรอลสูงใน ระดับ ๒๐๐ นั้น หากทานไข่แล้ว มันไปเพิ่มอีกเพียง ๒๐ แต่ตรงกันข้ามประโยชน์ที่ได้จากการทานไข่ มันมากกว่า ไอ้ส่วนที่ไป เพิ่มระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด เป็นเพราะ อาการเลือดในสมองน้อยหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในไข่แดงที่มีลักษณะคล้ายๆเส้นใยยึดส่วนอื่นๆไว้ (หาก ไม่เคยสังเกต ก็ลองเตาะไข่ดิบดู) พร้อมกันนี้ ได้มีการยก แผนภูมิน�ามาประกอบว่าประเทศไทยมีการบริโภคไข่ต่อ คนมากน้อยเพียงใด ปรากฎว่า ต�่ากว่าหลายๆประเทศที่ เจริญแล้ว โดยประเทศที่บริโภคไข่ต่อคนสูงสุดก็คือญี่ปุ่น รองๆลงมาก็มีจีนแดง, สหรัฐอเมริกา, ฯลฯ คุณหมอยัง ให้ข้อคิดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีสติปัญญาที่ดี ท�าไมอาหารมื้อเช้าทุกวัน ยังมีไข่เป็นส่วน ประกอบเสมอ และทานกันทุกวัน แต่เรากลับยึดถือแต่ค่า นิยมเรื่องคลอเลสเตอรอล.... การบริโภคไข่จะช่วยบ�ารุง สมองเป็นอย่างดี

อย่าไปสนใจพวกอาหารเสริมทีโ่ ฆษณา กันเลย ไข่นแี่ หละสุดยอดของอาหารแลว หาก อยากฉลาด ตองทานไข่ คุณหมอยังเสริม ว่าภาวะเลือดที่ขนเกินไป จะไม่เปนผลดี เพราะ การนําสารอาหารไปหล่อเลีย้ งร่างกายจะไม่มี ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ควรดืม่ นํา้ สะอาดใหมากๆ ในแต่ละวัน : หมอลักษณ์


10 วิธีสลัดปญหา อินเทอรเน็ต ชาเปนเต่า (ตอนที่ ๑)

Tip Today

1. ตรวจสอบความถู ก ต อ งของ สาย และใช Splitter แยกสัญญาณ (+10%)

ส�าหรับสายเคเบิ้ลที่ต่อจากเราเตอร์ ไปยังเครื่องพีซี หรือระหว่างโมเด็ม DSL ไปเรา เตอร์จะเป็นสายเคเบิ้ล LAN ปกติ ไม่ใช่สายค รอส ซึ่งวิธีตรวจก็ไม่ยากให้ดูว่า การเข้าสายทั้ง สองฝังนั้นจะมีการเรียงล�าดับสายสัญญาณขนาด เล็กที่เหมือนกัน ส่วนสายโทรศัพท์ที่จะเข้าไปยัง โมเด็ม หรือเราเตอร์ก็ควรต่อตัวแยกสัญญาณ Splitter ระหว่างสัญญาณ ADSL และโทรศัพท์ ให้ถูกต้อง หรือจะเปลี่ยนใช้สายโทรศัพท์ใหม่ ทั้งหมดเลยก็ดีมาก

2. การอัพเดตเฟรมแวรช่วยใหประสิทธิภาพ ของเราเตอรดีขึ้น (+5%)

คุณควรดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์เวอร์ชั่น ล่าสุดมาใช้งาน เพราะบางครั้งผู้ผลิตจะเสริมฟังก์ชั่นใหม่ ที่ ใ ห้ คุ ณ ใช้ ง านเราเตอร์ไ ด้สะดวกและคุ้มค่ามากขึ้น ใน อีกทางหนึ่ง การอัพเดตเฟิร์มแวร์ก็ช่วยเพิ่มเสถียรภาพใน การท�างานได้ดียิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ส่วนใหญ่ สามารถก�าหนดให้ท�าการอัพเดตโดยอัตโนมัติได้ แต่ก็ควร ตรวจดูการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่า เฟิร์มแวร์ก�าลังจะอัพเดต นั้นเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจริงๆ

3. บริหารแบนดวิดธใหอินเทอรเน็ต เพื่อการ ใชงานที่เหมาะสม (+10%)

ในเราเตอร์จะมีออปชันให้ผู้ใช้จัดการกับแบนด์วิด ธ์อินเทอร์เน็ตตามที่คุณต้องการ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ การจัดล�าดับความส�าคัญ (Priority) การตั้งค่าแอพพลิเคชัน (Application Rules) หรือการจัดการคุณภาพบริการ อินเทอร์เน็ต (QOS) อย่างเช่น คุณใช้งาน VoIP และ Video Streaming มาก ก็ต้องแบ่งแบนด์วิดธ์ให้มีความส�าคัญสูง

4. คนหาตําแหน่งจัดวางทีด่ ที สี่ ดุ ภายในบานให กับเราเตอรไรสาย (+20%)

ในจุดที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้ามีที่ว่างพอบนผนังก็ให้ติดตั้งเรา เตอร์ให้สูงกว่าสิ่งกีดขวาง จากนั้นใช้ฟรีแวร์ Ekahau HeatMappe แสดงแผนผังความแรงของสัญญาณไร้สายภายใน บ้านและตรวจสอบว่า ต�าแหน่งเครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊กอยู่ใน จุดที่มีการรับสัญญาณดีหรือยัง และจัดต�าแหน่งเสาอากาศ ให้ชี้ไปทางเครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊ก เท่านี้การรับสัญญาณก็จะ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

5. หลีกหนีย่านความถี่ที่แออัดดวยเราเตอร ไรสาย “5GHz” (+10%)

เราเตอร์ ไร้ ส ายทั่ ว ไปจะกระจายสั ญ ญาณคลื่ น ความถี่ ๒.๔GHz เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย หรือเตาไมโครเวฟ ดังนั้นมันจึงมีการถูก รบกวนอยู่มากแล้ว แต่ด้วยเราเตอร์รุ่นใหม่อย่าง D-Link DIR๘๕๕ หรือ Linksys WRT๖๑๐N ที่สามารถใช้ย่าน ความถี่ ๕GHz ได้ ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพของเครือข่าย ไร้สายเพิ่มสูงขึ้น ถึงกระนั้นคุณก็ต้องมีโน้ตบุ๊กหรือการ์ด ไวร์เลสที่สนับสนุนด้วย แค่ 5 ข้อดังที่กล่าวมาก็สามารถช่วยให้ระบบอิน เตอร์เนทของคุณเร็วขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไมละครับ แต่ว่าเรา ยังมีเทคนิคดี ๆ อีก 5 ข้อ ที่จะช่วยให้อินเตอร์เนทของ คุณเร็วยิ่งขึ้นไปอีก อย่าลืมติดตามต่อในฉบับหน้านะครับ

ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มักจะวางเราเตอร์ไร้สายเอาไว้

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 59


นิทานโบราณคดี

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิทานที่ ๕

เรือ่ งของแปลกทีเ่ มืองชัยบุระในอินเดีย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดฯ ให้ฉันเป็นผู้แทนพระองค์ไป เยี่ยมตอบแกรนด์ดุ๊ก ซาเรวิตช รัชทายาทประเทศรัสเซีย (ต่อมาได้เสวยราชย์เป็นพระเจ้านิโคลัสที่ ๒) ซึ่งได้เข้ามาเฝ้า ถึงกรุงเทพฯ เมื่อต้นศกนั้น และโปรดฯ ให้ไปยังราชส�านัก อื่น ๆ ในยุโรป เพื่อถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระเจ้า แผ่ น ดิ น บ้ า ง เพื่ อ เจริ ญ ทางพระราชไมตรี บ ้ า งอี ก หลาย ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เดนมาร์ค เยอรมนี รัสเซีย ตุรกี กรีซ และอิตาลี รวมเป็น ๘ แห่งด้วยกัน ใน สมัยนั้นตัวฉันได้รับราชการเป็นต�าแหน่งอธิบดีกระทรวง ธรรมการ ซึ่งจะโปรด ฯ ให้สถาปนาเป็นกระทรวงเสนาบดี เมื่อฉันไปยุโรปจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาติไปว่า ขากลับมาจะอ้อมทางประเทศอเมริกา และญี่ปุ่น หรือจะ กลับผ่านมาทางประเทศอียิปต์ และอินเดียเพื่อตรวจตรา หาความรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง ก็ ไ ด้ เมื่ อ ฉั น ไปถึ ง ลอนดอนจึ ง ปรึ ก ษาพวกที่ เ คยช� า นาญ การเที่ยวเตร่ ว่าจะกลับทางไหนดี เขาว่าฉันยังจะต้องไป ตามประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอีกหลายแห่ง กว่าจะเสร็จธุระ จะตกถึงปลายเดือนธันวาคม ไปอเมริกาในเวลานั้นเป็นฤดู หนาว ที่อเมริกาหนาวจัดนักเกรงฉันจะทนไม่ไหว กลับทาง อียิปต์และอินเดียดีกว่า เพราะเป็นเวลาสบเหมาะกับฤดู ส�าหรับเที่ยวทางนั้น เขาบอกอย่างเดียวกันหลายคน ฉัน ก็ลงความเห็นเป็นยุติว่าจะกลับทางอียิปต์และอินเดีย แต่ เมื่อไถ่ถามผู้ช�านาญทางอินเดียได้ความแปลกไปอย่างหนึ่ง ว่า การเที่ยวอินเดียในสมัยนั้นผิดกับเที่ยวในยุโรปเป็นข้อ ส�าคัญหลายอย่าง เป็นต้นว่าเที่ยวในยุโรป ถ้ามีเงินพอใช้ไป ถึงก็หาพาหนะและที่กินอยู่ได้ง่าย แต่ในอินเดียมีโฮเต็ลแค่ ในเมืองใหญ่ แม้โฮเต็ลเหล่านั้นไม่สะอาดสะอ้าน และต้อง อยู่ปะปนกับผู้คนชั้นต�่าส�าส่อน ไม่สบายเหมือนโฮเต็ลใน ยุโรปพวกชั้นผู้ดีไปอินเดีย ถ้าเป็นข้าราชการที่ไปอยู่กับพวก ข้าราชการด้วยกัน ถ้ามิใช่ข้าราชการเขาก็มักไปพักอยู่กับ ญาติและมิตรที่มีบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง มิใคร่มีใครไปอยู่ โฮเต็ลอีกประการหนึ่งเวลาออกจากเมืองใหญ่ไปเที่ยวตาม เมืองน้อย ถ้าไม่ได้รับความสงเคราะห์ของรัฐบาลก็ล�าบาก เพราะไม่มีที่พักนอกจากเป็นของรัฐบาล เมื่อทราบดังนี้ก็ ออกวิตก ยังมิรู้ที่จะแก้ไขด้วยประการใดดี เผอิญสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย โปรดฯ ให้ฉันขึ้นไปเฝ้าที่พระ ราชวังบอล์มอรัลในสก๊อตแลนด์แล้ว พระเจ้าเอ๊ตว๊าร์ตที่ ๗ (เวลานั้นยังเป็นปรินซ์ออฟเวลส์รัชทายาท) ตรัสชวนให้ ไปกินกาแฟและสูบบุหรี่ในห้องที่ประทับของพระองค์ท่าน เมื่อทรงสนทนาปราศรัยตรัสถามฉันว่าจะทรงท�าอะไรให้ เป็นประโยชน์แก่ฉันได้บ้าง ฉันนึกขึ้นถึงเรื่องที่จะไปอินเดีย จึงทูลว่า มีการอย่างหนึ่ง ถ้าโปรดทรงสงเคราะห์ได้จะเป็น ประโยชน์แก่ฉันมาก ด้วยขากลับบ้านเมือง ฉันอยากจะแวะ ดูประเทศอียิปต์และอินเดีย แต่ไม่รู้จักกับใคร ถ้าโปรดตรัส แก่รัฐบาลให้ช่วยสงเคราะห์พออย่าให้มีความล�าบาก เมื่อ ไปถึงประเทศนั้น ๆ จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่ง ท่าน ตรัสรับว่าจะจัดประทานตามประสงค์ ฉันขอบพระฤทัย และทูลลามา พระเจ้าเอ๊ตว๊าร์ตที่ ๗ ทรงท�าอย่างไร ฉัน ไม่ทราบ แต่เมื่อใกล้เวลาที่ฉันจะออกยุโรป กระทรวงการ ต่างประเทศถามมายังสถานทูตไทยว่า ก�าหนดฉันจะไปถึง เมืองอาเล็กซานเดรียท่าขึ้นประเทศอียิปต์วันใด ให้ทราบก็ แน่ใจว่ารัฐบาลอังกฤษคงสงเคราะห์ตามกระแสรับสั่งของ พระเจ้าเอ๊ตว๊าร์ตที่ ๗ เมื่ อ เสร็ จ ราชการในยุ โ รปแล้ ว ฉั น ลงเรื อ ที่ เมืองบรินดีสีประเทศอิตาลี พอเรือไปถึงเมืองอาเล็กซาน เดรีย กงศุลเยเนราลอังกฤษที่เมืองนั้นลงมารับที่ในเรือ แล้ว พาไปส่งสถานีรถไฟ ขึ้นรถไฟไปถึงเมืองไคโร ลอร์ดโครเมอ (ผู้ส�าเร็จราชการอังกฤษในอียิปต์) เวลานั้นยังเป็นเซอร์เลเว ลิน แบริง มาคอยรับอยู่ที่สถานีรถไฟ มาขึ้นรถไฟไปส่งที่ โฮเต็ล ชมเหิดส์ อันเป็นโฮเต็ลใหญ่ที่ส�านักของผู้ที่ไปเที่ยว อียิปต์ เมื่อถึงโฮเต็ลแล้วจึงได้ทราบความอย่างประหลาดใจ ว่าพระเจ้าติวพีกซึ่งเป็นเคดิฟครองประเทศอียิปต์ (คงได้

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 61


ทราบจากลอร์ดโครเมอ) โปรดให้รับเป็นแขกเมืองมีราช องครักษ์คนหนึ่งมาอยู่ประจ�ากับฉัน เวลาจะไปไหน ๆ ก็มี ยานของหลวงจัดมาให้ใช้ ในสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์ ใช้รถ เทียมม้าคู่มีคนถือแส้วิ่งน�าหน้ากันคน ๒ ข้าง ถ้าไปเที่ยว ทางทะเลทราย เช่น ไปดูเจดีย์ปิรมิด ก็จัดอูฐระหว่างใน ผูกเครื่องอานกาไหล่ทองและก�ามะหยี่ปักไหมทองมาให้ขี่ ทั้งมีการเลี้ยงอย่างใหญ่ประทานที่ในวัง เสร็จเลี้ยงพาไปดู ละครโอเปร่าด้วยครั้งหนึ่ง ทางฝ่ายอังกฤษลอร์ดโครเมอก็ มีการเลี้ยง และผู้บัญชาทหารก็พาไปดูทหารซ้อมรบ ทั้ง ได้ไปดูวัตถุสถานของโบราณที่ส�าคัญแทบทุกแห่ง ฉันพัก อยู่ที่เมืองไคโร ๔ วัน (ได้พบเจ้าพระยาอภัยราชา โรลังยัค มินส์ ดังเล่าเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากต่อไปข้างหน้า) ออกจาก เมืองไคโรขึ้นรถไฟไปลงเรือที่เมืองอิสไมเลีย แล่นต่อมาใน คลองสุเอซจนออกทะเลแดงทางมาอินเดีย พอเรือเมล์ถึง เมืองบอมเบย์ ก็มีข้าราชการอังกฤษ ๒ คนคุมเรือของเจ้า เมืองออกมารับ คนหนึ่งเป็นนายพันตรี ชื่อเฮร์ แสดเลอ มาบอกว่า ลอร์ดแลนสดาวน์ ผู้เป็นอุปราช (ไวสรอย) ครอง อินเดียให้มาเชิญฉันเป็นแขกของรัฐบาล ตลอดเวลาที่อยู่ ในอินเดียและให้เขาเป็นผู้มาอยู่ประจ�าด้วย อีกคนหนึ่งจะ เป็นต�าแหน่งอะไรในส�านักเจ้าเมืองบอมเบย์ และชื่อไรฉัน ลืมไปเสียแล้ว มาบอกว่าลอร์ดแฮริส เจ้าเมืองบอมเบย์ให้ เอาเรือมารับ และขอเชิญไปพักอยู่ ณ จวนเจ้าเมืองตลอด เวลาฉันอยู่เมืองบอมเบย์ ได้ฟังก็ยิ่งประหลาดใจ ด้วยเดิม ประสงค์แต่เพียงจะให้รัฐบาลอินเดียช่วยสงเคราะห์พอมิ ให้มีความล�าบาก แต่จะเที่ยวในอินเดียด้วยทุนของตนเอง มากลายเป็นรับอย่างแขกเมือง ซึ่งรัฐบาลเลี้ยงดูให้อยู่กิน และจัดพาหนะให้เที่ยวเตร่ทุกอย่างหมดก็ต้องขอบพระเดช พระคุณพระเจ้าเอ็ดว๊าร์ตที่ ๗ กับทั้งรัฐบาลอังกฤษยิ่งขึ้น พอลงเรือหลวงมาถึงท่าขึ้นบกปืนใหญ่ยิงสลุตรับ ๒๑ นัด แล้วขึ้นรถมีทหารม้าแซงทั้งสองข้างแห่ไปยังบ้านเจ้าเมือง อันอยู่ริมชายทะเลที่ปลายแหลม พอลอร์ดแฮริสกับภรรยา

62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

คอยรับอยู่ที่นั่น เมื่อถึงบ้านเจ้าเมืองทราบความต่อไปอีก ว่า รัฐบาลอินเดียได้คิดกะโปรแกรมที่ฉันจะเที่ยวในอินเดียไว้ ให้ และได้บอกไปตามท้องที่ให้ทราบล่วงหน้าแล้ว พอฉันถึง เมืองบอมเบย์ก็ได้รับโทรเลขของเจ้าประเทศหลายองค์ สื่อ มหาราชาในสัม ผู้ครองนครไฮเดอราบัดองค์หนึ่งมหาราชา ผู้ครองนครบะโรดาองค์หนึ่ง มหาราชาผู้ครองนครชัยบุระ (เรียกว่าไชปัว) องค์หนึ่ง มหาราชาผู้ครองนครเบนารีส (คือ เมืองพาราณสี) องค์หนึ่ง ล้วนเชิญให้เป็นแขกเมืองเมื่อฉัน ไปประเทศนั้น ๆ ต้องมีโทรเลขตอบรับและขอบพระทัยไป ตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันทุกพระองค์ ระยะทางที่รัฐบาลอินเดียกะ ให้ฉันเที่ยวครั้งนี้ออกจากเมืองบอมเบย์ไปเมืองไฮเดอราบัด ซึ่งอยู่ข้างฝ่ายใต้ก่อน กลับจากเมืองไฮเดอราบัดย้อนทางมา ข้างเหนือผ่านเมืองบอมเบย์ ขึ้นไปเมืองบาโรด้า เมืองประ ยาคะแต่โบราณ เดี๋ยวนี้เรียกว่าเมืองอะมะดะบัด เมืองชัย บุระ ภูเขาอาบูที่มีวัดในศาสนาเชน (ชิมะ) ท�างามมาก เมือง เดลี เมืองอาดรา เมืองพาราณสี เมืองคยา แต่แรกเขาไม่ ได้กะให้ไปเมืองพุทธคยา เพราะไม่มีที่พัก แต่ฉันอยากจะ ไป ด้วยประสงค์จะไปบูชาเจดียสถานที่พระพุทธเจ้าทรง ตรัสรู้ เขาจึงเพิ่มลงในโปรแกรมออกจากเมืองคยาไปเมือ งกัลกัตตาแล้วไปเมืองดาชีลิง (อันตั้งอยู่บนภูเขาหิมาลัย) แล้วกลับมาลงเรือที่เมืองกัลกัตตา มายังเมืองร่างกุ้งเป็น ทีส่ ดุ เขตประเทศอินเดียเพียงนัน้ ฉันเทีย่ วอยูใ่ นอินเดียเดือน ครึ่งตอนออกจากเมืองร่างกุ้ง ลงเรือ “เศรษฐี” ของห้างโก หงวน (สกุลระนอง) จัดไปรับกลับมาขึ้นที่เมืองระนองเดิน ทางบนข้ามกิ่วกระมาลงเรือหลวงซึ่งออกไปรับ ณ เมือง ชุมพร กลับกรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ การที่รัฐบาลอินเดียต้อนรับอย่างเป็นแขกเมือง ครั้งนั้น เป็นเหตุที่ฉันได้เห็นอะไรแปลก ๆ ในอินเดีย ผิด กับคนท่องเที่ยวสามัญหลายอย่าง โดยเฉพาะตามเมือง ที่เป็นประเทศราชด้วยเจ้าผู้ครองมักให้มีการต่าง ๆ อัน นับว่าเป็นของอวลในเมืองนั้นให้ฉันดู หรือว่าอย่างเข้าใจ ง่าย ๆ ก็ท�านองเดียวกับไทยเรารับเจ้าต่างประเทศนั้นเอง แต่จะเขียนเล่าทุกอย่างไปยืดยาวนัก จะพรรณนาว่าแต่


ด้วยเห็นของแปลกซึ่งพ้องกับของที่มีในเมืองไทยเรา โดย ได้แบบแผนมาจากอินเดียแต่ดึกด�าบรรพ์ อันเป็นคดีใน ทางโบราณคดี

ชนช้าง

ที่ เ มื อ งชั ย บุ ร ะ (Jaipure) มหาราชาให้ มี ก าร ชนช้างให้ฉันดูที่ในวัง ราชวังของมหาราชาชัยบุระใหญ่โต มาก มีประตูทางเข้าหลายทาง มนเฑียรที่ประทับ ที่ท�า พิธีและที่ประพาส ตลอดจนโรงช้างต้นม้าต้น และสนามที่ ฝกหัดช้างม้า อยู่ในบริเวณราชวังทั้งนั้น วันแรกฉันไปเฝ้า มหาราชาเข้าทางประตูหนึ่งไปยังที่ท้องพระโรง มหาราชา ซ้าย แต่พอช้างสองตัวนั้นแลเห็นกัน ก็ผละจากม้าวิ่งตรงเข้า ตรัสภาษาคล่องไม่ต้องมีล่าม แต่ต้อนรับตามประเพณีฝรั่ง ชนกัน ชนอยู่เพียงสัก ๒ นาที เผอิญงาช้างตัวหนึ่งหักสะบั้น วันรุ่งขึ้นไปดูชนช้าง เข้าวังทางประตูอื่นลงจากรถก็ถึงบันได ผู้อ�านวยการเห็น ก็ถามฉันทันทีว่า จะโปรดให้หยุดหรือยัง ฉันเข้าใจว่าเขาอยากให้หยุดก็ตอบว่าหยุดเถิด แต่ยังนึกฉงน ว่าเขาจะห้ามช้างอย่างไรเห็นเขาโบกมือให้สัญญา พวกกรม ข้างที่แอบอยู่ในก�าแพงแก้วก็จุดดอกไม้ไฟ อย่างไฟพะเนียง มีด้ามถือวิ่งตรงเข้าไปที่ช้าง ช้างกลัวไฟก็เลิกชน วิ่งหนีแยก กันไป พอช้างสองตัวไปห่างแล้ว คนขี่ม้าเข้าไปเอาแพนล่อ พอช้างกลับไปโรงทั้งสองตัว ได้ดูชนกันครู่เดียว ผู้อ�านวย การเขาบอกให้ทราบ เมื่อภายหลังว่าธรรมดาช้างชนนั้น ถ้า ตัวไหนแพ้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สู้ช้างอีกต่อไปเห็นช้างตัวงาหัก เสียที่กลัวจะเลยเสียช้าง จึงได้ขอให้เลิกเสีย ฉันได้ดูชนช้าง เชิงเทินก่อถมดิน เหมือนอย่างเชิงเทินที่เพนียดคล้องช้าง ที่เมืองบุระชัยแม้ดูเพียงครู่เดียวก็สนุกจับใจด้วยเป็นการ ณ พระนครศรีอยุธยา เดินไปตามทางบนเชิงเทินนั้น ดูข้าง อย่างหนึ่งในต�าราคชศาสตร์แต่ดึกด�าบรรพ์ ซึ่งชาวอินเดีย ด้านในเป็นที่เลี้ยงช้าง ดังนั้น ช้างอยู่ในโรงยาวก็มี อยู่ใน เขายังรักษามา เป็นแต่มาแปลงเป็นการกีฬาในสมัยเมื่อเลิก คอกเฉพาะตัวก็มี เห็นช้างตัวหนึ่งอยู่ในคอกมีโซ่ล่ามทั้ง ๔ ใช้ช้างรบพุ่งแล้วไทยเราก็มีวิชาคชศาสาตร์คล้ายกับของ เท้า แยกปลายโซ่ไปผูกไว้กับเสาหมอสายละต้น เขาบอก ชาวอินเดีย ดังจะพรรณนาในนิทานเรื่องอื่นต่อไปข้างหน้า ว่าเป็นช้างตกน�้ามัน และว่าเวลาช้างตัวใดตกน�้ามัน ก็เอา ั ตน โซ่ล่ามไว้เช่นนั้นจนหายตกน�้ามันจึงเอาไปเลี้ยงอย่างปรกติ ฤาษีดด วันหนึ่งเขาพาฉันไปดูพิพิธภัณฑสถานของเมือง ตามเดิม เดินบนเชิงเทินต่อไปอีกหน่อยหนึ่ง ถึงหัวเลี้ยวเป็น ด้านสกัด มีสนามใหญ่อย่างเราเรียกว่า “สนามชัย” อยู่ข้าง ชั ย บุ ร ะ ไปเห็ น รู ป ปั ้ น เป็ น ฤาษี อ ย่ า งในอิ น เดี ย ท� า ท่ า หน้าพลับพลาที่มหาราชาทอดพระเนตรอยู่บนเชิงเทินด้าน ต่าง ๆ เหมือนอย่างรูปฤาษีดัดตนในวัดพระเชตุพนฯ แต่ สกัดนั้น ตรงหน้าเชิงเทินลงไปมีก�าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนแถว ขนาดย่อม ๆ ตั้งเรียงไว้ในตู้ใบหนึ่ง ที่จริงฉันควรจะถามว่า หนึ่ง สูงขนาดพอเสมอใต้ตาคนยืน และต�าช่องให้คนลอดได้ รูปอะไร แต่ฉันไปอวดรู้ถามเขาว่ารูปเหล่านั้นเป็นแบบดัด หลายทางมีพวกกรมช้างอยู่ในก�าแพงแก้วนั้นหลายคน พอ ตัวให้หายเมื่อยหรือ เขาตอบว่าไม่ใช่ แล้วบอกอธิบายต่อ พวกเรานั่งที่บนพลับพลาเรียบร้อยแล้ว สักประเดี๋ยวก็เห็น ไปว่า รูปเหล่านั้นเป็นแบบท่าต่าง ๆ ที่พวกดาบสบ�าเพ็ญ คนขี่ม้าแต่งตัวอย่างนายทหารอินเดียคนหนึ่ง ถือแพนเป็น ตบะเพื่อบรรลุโมกขธรรม ฉันได้ฟังก็นึกละอายใจไม่พอที่ ไม้ล�ายาวสักเท่าทวนมีพู่ผูกข้างปลายล่อช้างพลายตัวหนึ่ง จะไปอวดรู้ต่อเขาผู้เป็นเจ้าของต�าราเรื่องฤาษีดัดตนที่เรา วิ่งเหย่า ๆ ไล่ม้ามา เป็นช้างงาสูงราว ๕ ศอกเศษหลังเปล่า ท�าในเมืองไทย จึงไปพ้องกับท่านดาบสบ�าเพ็ญตบะของ ไม่มีคนขี่ มีแต่ผ้าสักหลาดสีแดงผืนใหญ่ผูกคลุมหลังผื่นหนึ่ง ชาวอินเดีย เมื่อกลับมาจึงค้นหาต�าราฤาษีดัดตนพบ อธิบาย เท่านั้น ขณะนั้นมีนายทหารขี่ม้าถือแพนอีกคนหนึ่งล่อช้าง ปรากฏในศิ ล าจารึ ก เรื่ อ งสร้ า งวั ด เชตุ พ นฯ ว่ า พระบาท พลายอีกตัวหนึ่งแต่งอย่างตัวก่อนเข้าสนามมาทางด้านข้าง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ “ตั้งต�ารายา”

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 63


และฤาษีดัดตนเป็นทาน ตามศาลารายริมก�าแพงวัดเชตุ พนฯ รูปฤาษีดัดตนสร้างในรัชกาลที่ ๑ เป็นรูปปั้นและ ลงอั กษรจารึ กศิ ล าติดไว้ใ กล้กับ รูป ฤาษีบ อกว่าดัดตัว ท่า นั้นแก้โรคอย่างนั้น ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ เมื่อปฏิสังขรณ์วัด พระเชตุพนฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด ให้เปลี่ยนรูปฤาษีเป็นหล่อด้วยดีบุก และโปรดให้พวกกวี แต่งโคลง ๔ ขนาดชื่อฤาษี และบอกท่าดัดตนแก้โรคอย่าง ใด ๆ จารึกศิลาติดประจ�าไว้กับรูปภาพตัวละบทหนึ่ง เรียก รวมกันว่า “ โคลงฤาษีดัดตน” พบต�าราว่าด้วยเรื่องฤาษี หรือดาบสท�าท่าต่าง ๆ มีอยู่ในเมืองไทยเพียงเท่านั้น จึง เป็ น ปั ญ หาว่ า ท่ า ฤาษี ดั ด ตนต่ า ง ๆ จะเป็ น ท่ า ตบะของ ดาบสอย่างเขาว่าที่เมืองชัยบุระหรือเป็นท่าดัดตัวแก้โรค เมื่อยขบอย่างเช่นไทยถือเป็นต�ารา ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่าง ไหนแน่มาช้านานจนเมื่อออกมาอยู่เมืองปีนัง มีดาบสชาว อินเดียตนหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อลือเลื่องว่าเคร่งครัดนักมาบ�าเพ็ญ ตบะ ณ เมืองปีนัง พวกชาวอินเดียที่เลื่อมใสเรี่ยไรกันซื้อ ที่สร้างอาศรมให้ดาบสนั้นอยู่แห่งหนึ่ง ฉันไปดูเห็นที่ตรง กลางบริเวณก่อเป็นมณฑป ๘ เหลี่ยม หลังคาเป็นซุ้มมี ยอดอย่างแบบอินเดีย มีมุขเด็จข้างหน้าและเฉลี่ยงโถงรอบ มณฑป เห็นตัวดาบสนั่งขัดสมาธิเหมือนอย่างพระประธาน อยู่บนเตียงหน้ามุขเด็จ เผอิญอยู่อุปฐากพูดภาษาอังกฤษ ได้ บอกอธิบายให้รู้ว่าดาบสนั้นสมาทานตบะสองอย่าง คือ เว้นวจีกรรมไม่พูดกับใคร ๆ หมดอย่างหนึ่งกับนั่งสมาธิอยู่ ณ อาสนะอันเดียวตั้งแต่เช้าจนค�่าทุกวันเป็นอาทิตย์อย่าง 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

หนึ่ง ฉันถามว่าในมณฑปเป็นที่ส�าหรับดาบสนอนหรือ เขา ตอบยังไม่มีใครเคยเห็นดาบสตนนั้นนอนเลย โดยปรกติพอ ค�่าดาบสก็ลุกจากอาสนะที่มุขเด็จเข้าไปในมณฑป แต่ไปท�า พิธีชนิดหนึ่งเพื่อแก้เมื่อยขบ เห็นท�าท่าต่าง ๆ บางที (ปลุก) ตัวลอยขึ้นไปก็มี ฉันได้ฟังก็เข้าใจแจ่มแจ้งสิ้นสงสัย ได้ความ รู ้ ว ่ า การดั ด ตนนั้ น เป็ น ส่ ว นอั น หนึ่ ง ของการบ� า เพ็ ญ ตบะ นั้นเอง เพราะนั่งหรือยืนอยู่ท่ีเดียวตลอดวันยังค�่า ทรมาน ร่างกายเกินวิสัยก็ย่อมเกิดอาการเมื่อยขบ จึงคิดวิธีดัดตน ส�าหรับระงับทุกขเวทนาอันเกิดแต่บ�าเพ็ญตบะ แล้วตั้งเป็น


อินเดียเวลามหาราชาเสด็จไปไหนมีขบวนแห่ย่อมโปรย เงินเป็นทานแก่ราษฎรที่มาอยู่ข้างราชวิถี พวกนั้นเคยได้ เงินจึงอยากได้อีก ฉันได้ฟังอธิบายก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก สองอย่างคือ ประเพณีพระเจ้าแผ่นดินโปรยเงินพระราชทาน ราษฎรสองข้ า งราชวิ ถี ก็ มี ใ นเมื อ งไทยในเวลาแห่ เ สด็ จ โดยขบวนพยุหยาตรา เช่นเลียบพระนคร หรือแม้เสด็จ ไปทอดกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราก็ทรงโปรยเงิน ฉันได้ เคยเห็นเมื่อเป็นราชองครักษ์แห่เสด็จหลายครั้ง ถ้าทรง พระยานมาศเสด็จไปทางบก มีกรวยปักไว้ข้างที่ประทับ ในกรวยมีขันทองลงยาใส่เงินสลึงเงินเฟื้อง ทรงหยิบโปรย พระราชทานราษฎรทั้งสองข้างทาง ถ้าเสด็จไปทางเรือท�า เป็นลูกไม้กลมใส่เงินปลีกไว้ในนั้นเมื่อทรงโปรยลูกไม้ก็ลอย น�้าอยู่ให้ราษฎรเก็บ เป็นประเพณีไทยเราได้มาจากอินเดีย แต่ดึกด�าบรรพ์อย่างหนึ่ง ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งนั้น คือการสาปสวรรค์ซึ่ง

ต�าราไว้แต่ดึกด�าบรรพ์ ที่พวกชาวเมืองชัยบุระเขาบอกว่า เป็นวิธีของพวกดาบสนั้นก็ถูก ที่ไทยว่าเป็นวิธีแก้เมื่อยขบก็ ถูก เพราะไทยเราไม่เลื่อมใสวิธีตบะของพวกถือศาสนาฮินดู เอาแต่วิธีดัดตัวแก้เมื่อยขบมาใช้ จึงเกิดต�าราฤาษีดัดตนขึ้น ด้วยประการฉะนี้

ถูกสาป

เมื่อฉันอยู่ที่เมืองชัยบุระนั้น จะไปไหน ๆ เขาให้ไป รถใหญ่เทียมม้าคู่ มีทหารม้าแห่ แซงทั้งข้างหน้าข้างหลังให้ สมเกียรติของเจ้าต่างประเทศ เพราะฉะนั้นเวลาไปไหนจึง มักมีคนดูทั้งสองข้างถนน วันหนึ่งฉันเห็นดาบสคนหนึ่งเกล้า ผมสูง นุ่งห่มผ้าย้อมฝาดมีประค�าคล้องคอ ยื่นอยู่ริมถนน ข้างหน้าแถวคนดู เมื่อรถฉันไปถึงตรงหน้า ดาบสยิ้มยกมือ เป็นท�านองอ�านวยพร ออกอุทานเป็นภาษาสันสกฤตได้ยิน เข้าหูค�าหนึ่งว่า “หริราชา” นึกว่าแกอ�านวยพรก็ยิ้มรับแล้ว เลยผ่านไป เมื่อผ่านไปได้สักหน่อยหนึ่งยังไม่ห่างกันนักฉัน เหลียวหน้ากลับไปดูเห็นดาบสคนนั้นท�าหน้าตาถมึงทึงยก ไม้ยกมือกวัดแกว่ง ปากก็ว่าอะไรยืดยาว ฉันไม่ได้ยินถนัด แต่รู้ที่ว่าเป็นกิริยาโกรธ จึงนึกว่าที่ดาบสตนนั้นยิ้มแย้มให้ พรตอนแรกก็จะขอทาน ครั้งไม่ได้เงินก็โกรธขึ้ง ออกปาก ตอนหลังน่าจะเป็นค�าสาปสวรรค์ (Curare) ฉันถามขุนนาง อังกฤษที่เขาไปด้วยในรถว่าเป็นเช่นนั้นหรืออย่างไร เขา ไม่ตอบตรง ๆ เป็นแต่บอกว่า ประเพณีประเทศราชใน

ผู้มีฤทธิ์เดชกระท�าร้ายแก่ผู้อื่นอันมีกล่าวในหนังสือเก่าทั้ง ทางศาสนาไสยศาสตร์และพระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดีย เพิ่มได้เห็นว่าวิธีการสาปนั้นออกปากตะโกนแช่งเอาซึ่ง ๆ หน้า ไม่ลอบภาวนาสาปในที่ลับเหมือนอย่างที่เรียกว่า “ท�า กฤตยาคม” หรือปันรูปเสกแช่งแล้วเอาไปฝังไว้ ส่อว่าวิธี สาปแช่งมีสองอย่างต่างครูกัน ฉันได้เห็นของประหลาดเข้าเรื่องนิทานโบราณคดี ที่เมืองชัยบุระ ๓ อย่างดังพรรณนามายังมีของประหลาดให้ เห็นแห่งอื่นในอินเดีย จะเล่าในนิทานเรื่องต่อไป

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 65


เรื อ ่ งดี ๆ ...มี ไ ว้ แ บ่ ง ปั น .... เพื่อนสมาชิก....

ทายนิ ส ั ย จากเสียงหัวเราะ

ใหม่ มีพลังในการสร้างสรรค์สูง ชอบท�าให้คนอื่นเกิดความ ประหลาดใจ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นคนจิตใจดี ไว้เนื้อเชื่อใจ คนทุกคน มีคุณธรรมในจิตใจสูงส่งอีกด้วย จะไม่ยอมท�าใน เรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมเด็ดขาด

หัวเราะเสียงหนักแน่น

มักเป็นคนทีช่ อบความสมบูรณ์แบบ คาดหวังเพียง สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น การท�างานจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสูงเพื่อ ผลของงานที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจินตนาการแปลก ใหม่ตลอด ซึ่งสร้างความสนใจให้กับคนอื่นได้มากทีเดียว ทั้งยังเป็นคนมีอารมณ์ขัน ช่วยผ่อนคลายความเป็นคนเอา จริงเอาจังกับทุกเรื่อง จนบางคนไม่กล้าเข้าใกล้

หัวเราะเสียงตํ่า

หัวเราะเป็นเสียงในโทนต�่า อุปนิสัยค่อนข้างเจ้าชู้ ทั้งยังให้ความส�าคัญในเรื่องความรักมากอีกด้วย ชีวิตมักวน เวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ เป็นคนที่พูดจาหว่าน ล้อมคนอื่นได้เก่ง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีแนวคิดที่ลึกซึ้งน่า เลื่อมใสศรัทธา และมักเผยแพร่อิทธิพลความคิดของตนได้ เสมอ ท�าให้มีคนมารุมล้อมอยู่บ่อยๆ ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail

เสียงหัวเราะที่ออกมาจากตัวคุณนั้น สามารถบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคุณได้เป็นอย่างดี เลยนะคะ ลองมาดูกันดีกว่าว่าคุณชอบส่งเสียงหัวเราะแบบไหน แล้วมาดูค�านายกันเลยค่ะ หัวเราะเสียงดังลั่น คนที่หัวเราะเสียงดังมาก เป็นคนที่จริงใจ มีความ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย สามารถตัดสินใจในเรื่อง ส�าคัญได้อย่างเด็ดขาดฉับไว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เก่ง มีความกระตือรือร้นสูง มีงานเข้าอยู่เสมอ ไม่มีความ รอบคอบเท่าไร

หัวเราะเสียงเบา

ส�าหรับคนที่หัวเราะเสียงเบาๆ นุ่มเล็ก เป็นคนที่ มีความระมัดระวังตัวเองสูง ลึกๆ มีความคิดซับซ้อน ชอบ เป็นคนที่โดดเด่นมีคนสนใจ จะรู้สึกดีเมื่อมีคนชื่นชมชื่น ชอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีความน่าเชื่อถือมีน�้าใจ ชอบ ช่วยเหลือยามที่เห็นคนล�าบาก

หัวเราะเสียงสูง

คนที่ มี เ สี ย งหั ว เราะสู ง จิ ต ใจกระตื อ รื อ ร้ น อยู ่ เสมอ เรียกว่ามีไฟอยู่ตลอดเวลา สนใจเรียนรู้อะไที่แปลก 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ปฎิบัติการชุมชนรักษนํ้าตามแนวพระราชดําริ โดย สถาบันสาระสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 67


68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 69


70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


สนับสนุนโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒ www.haii.or.th กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 71


กับดาว ย ุ ค âดย : ดรุณี เจริÞพานิช

ถื

อว่าเปนดาราวัยรุ่นที่กําลังมาแรงแซงโคงดารารุ่น พี่หลายคนทีเดียวสําหรับพระเอกหนุ่ม ๑๐๐๐ ลาน “มาริโอ เมาเร่อ” จากภาพยนตเรือ่ งล่าสุดทีส่ รางราย ไดอย่างถล่มทลายเรื่องพี่มาก...พระโขนง ซึ่งเชื่อว่าผูอ่าน ทุก ๆ ท่านคงจะเคยรับชมภาพยนตเรือ่ งนีก้ นั มาบางแลว ซึง่ สมกับเปนภาพยนตที่โด่งดังแห่งพ.ศ.นี้จริง ๆ ภาพ : http://dara7-byartid.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html 72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


มาริโอ้มีคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันคุณ แม่เป็นคนไทย-จีน ทางบ้านมาริโอ้ท�าธุรกิจ โดยคุณพ่อเปิดโรงงานท�าสารส้มส่งออกอยู่ที่ จ.นครนายก คุณแม่เป็นนักธุรกิจหญิงที่คอย ช่วยคุณพ่อในการท�าธุรกิจ ครอบครัวโอ้ค่อน ข้างมีปัญหาเรื่องเงิน แม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็ถือว่าดีขึ้น เลยเป็นจุด หนึ่งที่ท�าให้พระเอกหนุ่ม มาริโอ้ ต้องท�างาน และเรียนไปด้วยตั้งแต่โอ้อายุ ๑๖ ถื อ ว ่ า เ ป ็ น ค น โช ค ดี น ะ ที่ ต อ น นั้ น มาริ โ อ้ เ ดิ น เล่ น อยู ่ แ ถวสยามก็ บั ง เอิ ญ มี โมเดลลิ่งมาติดต่อลองไปเทสต์งานดูก็เลยได้ งานถ่ายโฆษณาซึ่งจริงๆ แล้วมาริโอ้ จะเป็น คนขี้อาย แต่เพราะเห็นครอบครัวก�าลังเดือด ร้อนเรื่องเงินและถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้หาเงิน ช่วยทางบ้านด้วย ตอนที่ได้รับเงินก้อนแรกมาริ โอ้บอกว่าดีใจมาก โชคดีที่ได้โฆษณาชิ้นแรกได้ กั บ การที่ ไ ด้ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ เล่นเป็นตัวหลักก็ได้เงินมา ๗ หมื่น ดีใจมาก โอ้เอาเงินให้แม่หมดเลยเพราะรู้ว่าทางบ้าน ภาพยนตร์เรื่อง “รักแห่งสยาม” นั้น มาริโอ้ เผยว่า “มีพี่คนหนึ่งเค้าเป็นโมเดลลิ่งพาโอ้ ล�าบากและต้องการเงินก้อนเป็นการด่วน ไปแคสติ้ง จากนั้นพี่มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์ วีระกุล” ผู้ก�ากับเค้าเรียกตัวโอ้ไปเล่นให้เขา ถามว่าเตรียมรับกับความไม่เปนส่วน ดูตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ เพราะลึกๆโอ้ ตัวบางหรือยัง ก็พยายามเปนตัว เองจะเป็นคนขี้เกียจเป็นอย่างมาก จะเป็นคน เองใหมากที่สุดไม่ตองคิดอะไรมาก ที่มีโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่กับเพื่อนสนิทเท่านั้น ไม่ตองคิดว่าเราดังแลวสําหรับโอ แต่พอได้มาแสดงหนัง โอ้กลับชอบนะ ชอบ คิดว่ายิ่งเปนที่รูจักเรายิ่งตองถ่อม มากด้วยอีกอย่างที่บ้านก็ให้การสนับสนุนด้วย ตัวอย่าไปคิดว่าเรายิ่งใหญ่ มาจาก เขาอยากเห็นโอ้ถ่ายหนัง ที่บ้านพากันเห่องาน ของโอ้มากแม้แต่โอ้เองก็ยังเห่อเลยนะ พอเห็น ไหน มีรูปตัวเองลงหนังสือเล่มไหนโอ้จะซื้อเก็บเอา ไว้หมดเลย เมื่อก่อนเราเห็นแต่คนอื่นๆ ลงปก ด้วยความที่เป็นลูกชายคนเล็กจะโดน แต่เดี๋ยวนี้พอเรานั่งแท๊กซี่แล้วเห็นหน้าตัวเอง หวงมากหน่อย มาริโอ้ไม่ใช่คนซนมาก แต่จะ ติดตามรถไฟฟ้าก็มีเขินบ้างเหมือนกัน เพื่อนๆ เป็นคนดื้อเงียบ มาริโอ้จะคุยกับพ่อเป็นภาษา ในกลุ่มก็จะโทรมาแซวว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนก็เจอ อังกฤษและนานๆ จะเจอพ่อที เพราะพ่ออยู่ที่ แต่หน้าแกว่ะ โอ้สุดปลื้มจริงๆ ไม่คิดเลยว่าตัว จังหวัดนครนายกพอเจอกันก็คุยเยอะแยะไป เองจะต้องมายืนอยู่ตรงจุดนี้ หมด ด้วยความที่โอ้ชอบธรรมชาติเหมือนกับ พี่ ม ะเดี่ ย วบอกโอ้ ว ่ ำ ที่ โ อ้ ไ ด้ ม ำเล่ น พ่อก็เลยคุยกันได้ลื่นไหลหน่อย ส่วนกับแม่นี่ หนัง รักแห่งสยำม เพรำะเขำเหมือนเห็นอะไร มาริโอ้จะถามเรื่องการงานของเค้ามากกว่า ในแววตำโอ้ พี่เขำบอกว่ำตำเด็กคนนี้เล่ำเรื่อง อะไรได้สื่ออำรมณ์ทำงแววตำได้ดี ซึ่งตรงกับโอ้

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 73


สําหรับตนแบบในการดํารงชีวิตของโอนั้น โอยึดแบบ พ่อแม่และพี่ชายของโอ อย่างแม่โอเห็นเขาทํางานหนัก มาตั้งแต่โอเปนเด็กแลว ส่วนพ่อจะเปนคนใจเย็นและน่า รักมากสอนโอเยอะ เลยเพราะโอ้ชอบตาตัวเองมาก บางทีโอ้ก็นั่งดูตาตัวเองในกระจกว่าตา ว่าทุกคนจะได้มาง่ายๆ ซะเมื่อไหร่ วันนั้นถ้า ตัวเองแปลกดีเหมือนใส่คอนแท็กต์เลนส์เลย แต่จริงๆ โอ้ไม่ได้ใส่นะ เราปฎิเสธไปอาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกเลยก็ได้ ส�าหรับตัวโอ้เองโอ้จะเป็นคนที่พูดน้อย แต่ต่อยหนักนะครับ แต่ตอนนั้นโอ้ก็ไม่ได้คิดว่าจะยึดทางนี้เพราะ บางทีพูดอะไรออกมาคนฟังเขาก็อึ้งไปเหมือนกัน นิสัยโอ้นะถ้าไม่สนิท โอ้ชอบช่วยพ่อท�างานมากกว่าชอบไปนั่งฟัง โอ้จะไม่ค่อยคุยด้วย แต่ถ้าสนิทโอ้จะคุยไม่หยุดเลยแหละเป็นคนคิด พ่อพูดเกี่ยวกับงานของพ่อ สนุกกว่าเยอะเลย เยอะ คิดไกลกว่าคนวัยเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะโอ้โตมาแบบนั้นมั๊ง เพราะโอ้อยากท�าตามพ่อแต่ตอนนี้เริ่มสนุกกับ แบบที่ไม่สบายนัก บางอย่างก็สอนให้เราต้องคิดมากหน่อยอย่างเรื่อง การท�างานในวงการแล้วเพราะโอ้ได้เจอะเจอ ครอบครัวถ้าเค้ามีปัญหาโอ้จะคิดมากอยากช่วยเหลือเค้า อยากรับทุกข์ อะไรใหม่ๆ ทุกวัน ตรงนั้นมาไว้กับตัวเราเอง เพราะฉะนั้นเมื่อโอ้มีงานท�า โอ้จึงขอช่วยเหลือ ถามว่าเตรียมรับกับความไม่เป็นส่วน ทางครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก ตัวบ้างหรือยัง ก็พยายามเป็นตัวเองให้มาก กับการที่โอ้เข้ามาในวงการนี้ ไม่ใช่เพราะโอ้อยากเท่ “ส�าหรับ ที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องคิดว่าเราดัง โอ้นักแสดงก็คืออาชีพหนึ่งในสังคม จริงอยู่ว่างานนี้อาจจะได้เงินเยอะ แล้วส�าหรับโอ้ คิดว่ายิ่งเป็นที่รู้จักเรายิ่งต้อง แต่เราก็ต้องเหนื่อยและยอมแลกกับอะไรหลายๆ” อย่างเงินก็เป็นส่วน ถ่อมตัวอย่าไปคิดว่าเรายิ่งใหญ่ มาจากไหน หนึ่งเป็นรางวัลจากการท�างาน โอ้คิดอย่างเดียวว่าโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ เพราะเราเองมาจากเด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ เมื่อก่อนนี้ไม่มี เพียงแต่วันนี้เรามีโอกาสที่ดี เท่านั้นเอง 74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


คนทั่วไปมักพูดว่าพอดังแล้วโอ้จะเปลี่ยนไปไม่เหมือน มาริโอ้ คนเก่า แต่โอ้ว่าคนที่ดังแล้วเปลี่ยนไปเขาน่าสงสารเหมือนกันนะคือเขา คงต้องปรับตัวเองว่าเขาดังแล้วจะท�ำอย่างนั้นอย่างนี้ดีมั๊ย แต่ถ้าเรา เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วคนมาชอบเราที่เป็นแบบนี้โอ้ว่าน่าจะดีท่ีสุด นะครับ กับค�ำที่เขาพูดกันว่าเด็กรุ่นใหม่เข้าวงการง่ายแล้วก็ออกจาก วงการง่ายเหมือนกันนั้นโอ้ว่ามันอยู่ที่คน ถ้าคนๆนั้นหลงแสงสีและคิด ว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแบบนั้นโอ้ว่าไปเร็วนะแต่ถ้าเรารู้จักคิด รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ รู้จักถ่อมตัวเขาก็จะอยู่ได้ไปอีกนานเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนที่ เข้ามาเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องเงินอย่างเดียว อย่างนี้ไปเร็วเพราะเขาเห็นเงิน เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดจริงอยู่ว่าเราท�ำงานก็อยากได้เงิน แต่เงินมันไม่ใช่ ทั้งหมดของชีวิตถ้ามาท�ำงานแล้วไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพเลยคนดูเขา รู้สึกได้และสุดท้ายก็เป็นผลเสียกับตัวเอง ส�ำหรับตัวโอ้เองถ้ามีงาน หนังเข้ามาอีกโอ้ก็อยากท�ำ แต่ตอนนี้อยากพักมากครับอยากไปอยู่กับ พ่อที่นครนายกบ้างเพราะรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ท�ำงานเยอะแล้วเหมือน พู ด ถึ ง เรื่ อ งภาพยนต์ “พี่ ม าก... กันคงต้องหาโอกาสพักบ้าง พระโขนง” ผมต้ อ งขอบคุ ณ พี่ โ ต้ ง บรรจง ปิสัญธนะกูล ที่เลือกผมนะครับผมดีใจมากที่ได้ ส�ำหรับต้นแบบในการด�ำรงชีวิตของโอ้นั้น โอ้ยึดแบบพ่อแม่ มาเล่นเรื่องนี้ ได้เจอพวกพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารัก และพี่ชายของโอ้ อย่างแม่โอ้เห็นเขาท�ำงานหนักมาตั้งแต่โอ้เป็นเด็ก เป็นกันเองมากๆ แก๊งค์ ๔ หนุ่ม ก็ฮามากครับ แล้ว ส่วนพ่อจะเป็นคนใจเย็นและน่ารักมากสอนโอ้เยอะ เป็นคนที่โอ้ ทั้งนอกจอและในจอเลย ที่ส�ำคัญอีกอย่างต้อง คุยกับเขาแล้วสนุกที่สุด เวลาฟังเรื่องราวชีวิตพ่อ โอ้จะรู้สึกว่าเกิดมา ขอบคุณแฟนๆ มากที่ให้การตอบรับเป็นอย่าง เป็นลูกของพ่อคนนี้ดีใจมากเลย ส่วนพี่ชายโอ้เป็นคนที่ช่วยโอ้ทุกอย่าง ดีกับภาพยนต์เรื่องพี่มาก..พระโขนงนี้ ตอนเด็กๆ เวลาโอ้มีเรื่องแถวบ้าน พี่ชายจะเข้ามาปกป้องโอ้ตลอด โอ้ นั่นคือเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่หนุ่ม รักครอบครัวมากๆ และจะเป็นคนที่อ่อนไหวมากกับครอบครัว ส�ำหรับ มาริโอ้ เมาเร่อ ได้คุยให้ฟังถึงเรื่องราวของตัว นิยามการท�ำงานของโอ้โอ้จะเป็นคนตรงต่อเวลาและรู้ว่าอะไรควรท�ำ เองกับความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน และทุกสิ่ง อะไรไม่ควรท�ำ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต มาริโอ้ มีความ ภูมิใจกับที่ได้เข้ามาในวงการมีโอกาสท�ำงาน ช่วยเหลือครอบครัว และเดี๋ยวนี้ มาริโอ้เป็น เหมื อ นเสาหลั ก ของครอบครั ว เลยก็ ว ่ า ได้ ที่ ต้องท�ำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของ ครอบครัว ก็ถือว่าโชคดีที่เข้ามาในวงการเพียง ปีกว่าๆที่ผ่านมา มาริโอ้ สามารถบรรเทาทุกข์ ให้กับครอบครัวได้อย่างมาก อยากให้เด็กๆ สมัยนี้เอาตัวอย่างหนุ่ม พระเอกสุดฮอตของ วงการ กับความกตัญญูกตเวที ที่โอ้มีอยู่

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 75


ide Gu ist ur To âดย : Mr.freedom ภาพ : www.th.ecokohchang.com

หมู ่ เ กาะช า ง ...เกาะสวรรค์ทะเลตะวันออก

หมÙ‹เกาะช้างเปšนอุทยานáห‹งชาติที่ประกอบด้วยเกาะãหÞ‹ น้อยมากกว‹า ô๐ เกาะ ทัéงยังมีเกาะที่เปšนâ¢ดหินกลางทะเลอีก จ�านวนมาก âดยมีเกาะช้างเปšนเกาะที่มี¢นาดãหÞ‹ที่สุดáละมีช×่อ เสียง¢องจังหวัดตราด ตัéงอยÙ‹ ãนท้องที่กิ่งอ�าเÀอเกาะช้างáละกิ่ง อ�าเÀอเกาะกÙด จังหวัดตราด เกาะหลายáห‹งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทราย¢าว áละน�éาทะเลãสสะอาด เช‹น เกาะง‹าม บางáห‹งมี ปะการังãต้น�éาที่คงความสมบÙรณ์ตามธรรมชาติ เช‹น เกาะหวาย áละหมÙ‹เกาะรัง 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จังหวัด ตราดได้ ใ ห้ นายสมศั ก ดิ์ เผื่ อ นด้ ว ง ไปท� า การส� า รวจบริ เ วณน�้ า ตกธาร มะยม และได้ส่งรายงานการส�ารวจ เบื้ อ งต้ น ของน�้ า ตกธารมะยม ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ บ นเกาะช้ า ง อ� า เภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้กรมป่าไม้พิจารณา จัดตั้งเป็นวนอุทยาน ซึ่งในปี ๒๕๑๖ กรมป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบในหลัก การให้จัดตั้ง “วนอุทยานน�้าตกธาร มะยม” และกรมป่าไม้ ได้ มี ห นั ง สื อ ให้ จั ง หวั ด ต ร า ด รั บ ง า น จั ด ตั้ ง วนอุ ท ยานน�้ า ตกธาร มะยมไปด� า เนิ น การ ในปี ๒๕๑๗ ซึ่ ง ใน ปี ๒๕๑๘ จั ง หวั ด ตราดได้ ใ ห้ นาย ทนง โหตรภวานนท์ พนั ก งานป่ า ไม้ ต รี ไปด�าเนินการจัดตั้งวนอุทยานน�้าตก ธารมะยม ต่อมาคณะกรรมการอุทยาน แห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๒๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ให้ด�าเนินการจัดบริเวณเกาะ ช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด เป็น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลอี ก แห่ ง หนึ่ง กรมป่าไม้จึงมีค�าสั่งให้นายเรือง ศิลป ประกรศรี นักวิชาการป่าไม้ ๔ ไปท�าการส�ารวจหาข้อมูลรายละเอียด ทั้ ง ด� า เนิ น การปรั บ ปรุ ง วนอุ ท ยาน

น�้าตกธารมะยม เพื่อ ยกฐานะเป็ น อุ ท ยาน แห่ ง ชาติ ต ่ อ ไป จาก รายงานข้อมูลการส�ารวจตามหนังสือ วนอุทยานน�้าตกธารมะยมพบว่า เกาะ ช้ า งและเกาะบริ ว ารสภาพทั่ ว ไปมี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม มี น�้ า ตก และสั ต ว์ ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ตลอดจนใน อดี ต น่ า นน�้ า บริ เ วณทิ ศ ตะวั น ออก ของเกาะช้างได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นใน สมัยอินโดจีน กล่าวคือ เรือรบหลวง สงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบ

หลวงธนบุ รี ไ ด้ ท� า การยุ ท ธนาวี กั บ เรือรบฝรั่งเศสจ�านวน ๗ ล�า อย่ า ง ห้ า วหาญ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๙๔ วีรกรรมครั้งนี้ได้รับการจารึก ไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ ์ น ่ า น น�้ า ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละสภาพธรรมชาติ ของหมู ่ เ กาะในทะเล กองอุ ท ยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้น�าเสนอคณะ กรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติใน การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๒๕ เมื่อวัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ เห็นควรจัด ตั้งหมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดบริเวณ ที่ ดิ น เกาะช้ า งและเกาะใกล้ เ คี ย งใน ท้องที่ต�าบลเกาะช้าง และต�าบลเกาะ หมาก อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐๖,๒๕๐ ไร่ หรือ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นน�้า

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 77


ประมาณ ๔๕๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ เป็นอุทยาน แห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๙๗ ลงวัน ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ เป็นอุทยาน แห่งชาติล�าดับที่ ๔๕ ของประเทศไทย

ปราสาท เขาคลองมะยม เขาสลักเพชร ยอดเขาใหญ่ เ ป็ น ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด มีความสูง ๗๔๓ เมตร จากระดับน�้า ทะเลปานกลาง

ลักษณะÀÙมิประเทศ

ฤดู ฝ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ น พฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี เป็นช่ว งเวลาที่ได้รับอิทธิพลจาก มรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ปริ ม าณน�้ า ฝนเฉลี่ ย รายปี ป ระมาณ ๔,๗๐๐ มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน

ในจ�านวนกว่า ๔๐เกาะ ของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเกาะ ช้ า งเป็ น เกาะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ห่ า งจาก แหลมงอบประมาณ ๘ กิโลเมตร พื้นที่ ทอดยาวจากเหนือลงมาทิศตะวันออก เฉียงใต้ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร กว้าง ประมาณ ๑๔ กิ โ ลเมตร เกาะช้ า ง เป็ น เกาะที่ ใ หญ่ เ ป็ น อั น ดั บ สามของ ประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและ เกาะสมุย แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ ได้ครอบคลุมเกาะช้างทั้งหมด มีบาง ส่วนที่เป็นส่วนของกิ่งอ�าเภอเกาะช้าง มี ร าษฎรอาศั ย อยู ่ ส่ ว นในพื้ น ที่ ข อง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ส่วนที่ เป็ น พื้ น ดิ น ส่ ว นใหญ่ ข องเกาะช้ า งมี ลักษณะภูมิประเทศเป็น ภูเขาเกือบ ตลอดทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอม 78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ลักษณะÀÙมิอากาศ

พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ในระยะ นี้ มี ม รสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด ปกคลุ ม พื้ น ที่ ท� า ให้ อุ ณ หภู มิ ล ดลง อากาศหนาวเย็น ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ นเมษายน ใน ระยะนี้ดวงอาทิตย์ก�าลังเคลื่อนผ่าน เส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือ ลม มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก� า ลั ง อ่อนค่อนข้างจะแปรปรวน มีฝนตก น้ อ ยท� า ให้ อ ากาศร้ อ นอบอ้ า ว โดย เฉพาะในเดื อ นเมษายน มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศา


เป็นต้น มี นก ทั้งหมด ๗๔ ชนิด เป็น นกที่มีถิ่นถาวรในประเทศไทยและไม่ อพยพย้ายถิ่น ๖๑ ชนิด ได้แก่ นก ยางทะเล นกปรอดหน้านวล นกตบยุง นกนางแอ่นแปซิฟิก นกกวัก และนก แก๊ก เป็นต้น เป็นนกอพยพเข้ามาใน ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ๘ ชนิด ได้ แ ก่ นกยางเขี ย ว นกหั ว โตทราย ใหญ่ นกนางนวลแกลบด�าปีกขาว นก น็อตตี้ นกขมิ้นท้ายทอยด�า นกกระจี๊ด ขาสีเนื้อ นกกระจี๊ดขั้วโลกเหนือ และ นกนางแอ่นบ้าน เป็นนกอพยพเพื่อ ผสมพันธุ์ ๒ ชนิด คือ นกแต้วแล้วอก เขียว และนกแต้วแล้วธรรมดา ส่วน นกอพยพผ่านในฤดูกาลอื่นๆ ๓ ชนิด คือ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว นกจับ แมลงคอสีน�้าเงินเข้ม และนกกระจี๊ด

พ×ชพรรณáละสัตว์ป†า

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะ ช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณ มาก ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น เป็น ป่ า ที่ ค ่ อ นข้ า งห่ า งจากชายฝั  ง พื ช พรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุล พลอง สารภีป่า และไม้ในสกุลหว้า ขึ้นปนอยู่ประปราย พันธุ์ไม้ที่ส�าคัญ ได้แก่ ยางนา กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม้ เปล้ า หลาวชะโอน เต่ า ร้ า ง หวาย เตยย่ า น กล้ ว ยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน ฯลฯ มีที่ราบตาม ชายฝั  ง ทะเลในบริ เวณหมู ่ บ ้ า นสลั ก เพชร หมู ่ บ ้ า นสลั ก คอก หมู ่ บ ้ า น คลองสน และอ่ า วคลองพร้ า ว พื ช พรรณธรรมชาติที่พบเป็นป่าชายหาด ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ ไม่กี่ชนิด เช่น หูกวาง สารภีทะเล เมา เสม็ด เตยทะเล เป็นต้น ตามชายฝัง ที่ เ ป็ น ดิ น เลนบริ เ วณอ่ า วและปาก

คลองล�าธารต่างๆ จะพบ ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่ส�าคัญได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงขาว แสม พังกาหัว สุม ถั่วด�า แสม ตะบูน ปอทะเล และ ตีนเป็ดทะเล และ ป่าพรุ เป็นสังคม พื ช ที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณที่ มี น�้ า ขั ง ตลอด ปี บริเวณอ่าวสลักคอกและอ่าวสลัก เพชร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เหงือกปลา หมอ และกก เป็นต้น จากการส� า รวจประชากร สัตว์ป่า เมื่อปี ๒๕๓๕ พบว่า อุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะช้างมี สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ๒๙ ชนิด ได้แก่ หมูป่า เก้ง ลิงแสม ค่างหงอก ชะมดเช็ด พังพอน ธรรมดา ค้างคาว กระรอก และหนู

หัวมงกุฎ นอกจากนี้ยังมี สัตว์สะเทิน น�้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ๔๒ ชนิด ได้แก่ ตะพาบน�้า ตะกวด เหี้ย งู เหลือม งูสิง งูจงอาง และกบเกาะช้าง (เป็นสัตว์ประจ�าถิ่นใน ป่าดงดิบชื้น บริเวณเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ๒๓/๗ หมู่ที่ ๓ ต.เกาะช้าง อ. เกาะช้าง จ. ตราด ๒๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๐ , ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๐ , ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๘๔ อี เ มล reserve@dnp.go.th

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 79


Social News

âดย : เจ้าจุก

โรงเรียนฤทธิณรงครอน นับเป็นครั้งแรกของการเข้าร่วมในโครงการใสสะอาดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ซึ่งแม้จะเข้า ร่วมโครงการเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจ�านวนมาก เชื่อว่าในอนาคตสถานศึกษาแห่งนี้จะ เป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่เป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสาได้อย่างดีทีเดียว

โรงเรียนวัดสระเกศ

กรมประชาสัมพันธจัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการเข้าร่วมโครงการใสสะอาดพอ เพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนกับโรงเรียนสร้างสุภาพ บุรุษ “วัดสระเกศ” ซึ่งแม้เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนจ�านวน ไม่มากแต่ก็เปียมไปด้วยคุณภาพจริงๆ เพราะความเข้มแข็ง ของสุภาพบุรุษวัดสระเกศนั้นเต็มเปียมไปด้วยหัวใจแห่งการ ให้และพร้อมที่จะเป็นจิตอาสาที่ดีต่อไปในอนาคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน ด�าเนินการ เพื่อสนองพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่ง น�้าต้นทุน ส� า หรั บ ใช้ ใ นการเกษตรและเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทานในฤดู ฝนและฤดู แ ล้ ง ตลอดจนบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ า ปราจีนบุรี รวมทั้งเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อเร็ว ๆ นี้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี และรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาโครงการ ความ ก้าวหน้าในการด�าเนินงาน การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการห้วย โสมง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี และรับฟังผลการ ชี้แจง ต่อคณะกรรมการมรดกโลก ณ ประเทศกัมพูชา หลังจากนั้นจะ ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโดยรวม และในโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมคณะข้าราชการ และประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทน และท�าฝายชะลอน�้า 80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


อบรมกฏหมายวัยทีน รุ่นที่ ๑

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชนสยาม(ธนบุรี) จัดอบรมความรู้ทางกฏหมายเรื่อง “การเสริมสร้างประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน” (กฏหมายส�าหรับวัยทีน) ให้กับแกนน�า เยาวชนครอบครัวพอเพียงจ�านวนกว่า ๑๔๐ คน ณ ห้องประชุมสุภัทรา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ฯ โดยในการอบรมครั้งนี้นักเรียนต่างได้รับความรู้ทางกฏหมายที่สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้และ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายข้อกฏหมายในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงการบังคับใช้กฏหมายมากยิ่งขึ้น

ศึกษาดูงานรายการ Thailand Got Talent แกนน� า เยาวชนครอบครั ว พอเพี ย ง กว่ า ๑๐๐ คน เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านการ ถ่ายท�ารายการ Thailand Got Talent ณ สตูดิโอเวิร์ค พอยต์ ในงานนี้ได้รับทั้ ง ความรู ้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน นับว่าเป็น ประสบการณ์ที่ดีส�าหรับน้องๆนักเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรมทุกคน

กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 81


by paน้อsงsห@น่งึ siam âดย :

เคล็ดลับการตกแต่งดวงตาสําหรับคนตาลึก สังเกตได้ว่าสาวๆ ที่มีตาลึกเป็นเบ้าชัด จะดูมีริ้วรอยและความหมองคล�้ามากกว่าคนปกติ จึงท�าให้เกิด ปัญหาตาดุและคมเข้มจนเกินไป ทางออกง่ายๆ ของปัญหานี้คือ การปรับสีผิวให้สว่างเสียก่อนแล้วจึงแต่งแต้มด้วย สีสันโทนกลางๆ และเน้นกรอบดวงตาให้ชัด เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ดวงตาลึกเปล่งประกายความสดใสได้มากขึ้น ซึ่ง ขั้นตอนง่ายๆ ก็มี ดังต่อไปนี้

4 5

. น� า แปรงหั ว เล็ ก ส� า หรั บ ทาตา แต้ ม อาย ชาโดว์สีด�าขึ้นมาเล็กน้อยทาซ�้าบริเวณเส้น ขอบตาที่ได้ลากไว้เมื่อสักครู่ เพื่อย�้าให้เส้นขอบตาดูฟุ้ง ปรับ ความเข้มของดวงตาให้อ่อนนุ่มกว่าเดิม . เสกขนตายาว งอนเด้ง ด้วยการเลือกปัด มาสคาร่าแบบไฟเบอร์ที่ช่วยต่อขนตายาว แล้ ว จึ ง ใช้ ม าสคาร่ า ปกติ ป ั ด ซ�้ า อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ข นตาสวย . ปรั บ สี ผิ ว รอบดวงตาด้ ว ยเบสสี เ หลื อ ง อลังการ ก็เป็นอันเรียบร้อย หากสาวตาลึกคนไหนสนใจการแต่ง อ่อน เพื่อปรับความหม่นหมอง แก้สีผิวที่ไม่ สม�่าเสมอให้ดูสว่างและตื้นขึ้น ทิ้งไว้สักพักจนเซตตัวแล้วจึง ตาแบบนี้ ก็สามารถนําไปปรับใชเพิ่มเติมให เหมาะกับตัวเองไดเลยจา... ทาไพรเมอร์ส�าหรับดวงตา http://women.kapook.com/ . รองพื้นเปลือกตาด้วยอายแชโดว์สีเบจหรือ สีโทนอ่อน อย่างสีทอง สีเงินประกายมุก ทา ให้ทั่วบริเวณเปลือกตาไปจนถึงโหนกคิ้ว เกลี่ยเบาๆ ระวัง อย่าให้หนาเป็นปื้น . ใช้อายไลเนอร์ดินสอ (สาวที่มีหนังตาค่อน ข้างมัน อย่าลืมเลือกอายไลเนอร์แบบกันน�้า) สีด�าเขียนขอบตาบนและขอบตาล่างให้เป็นเส้นเล็กชิดแนว ขนตามากที่สุด

1 2 3

82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กันยายน ๒๕๕๖ IS AM ARE : 83


Is am are sep 56  
Advertisement