Page 1

IS AM ARE

เปลือกไข่วิจิตรสมุทรปราการ ทางของผู ้ไม่ยอมแพ้

1 ปี แห่งการส่งเสริมความสุข ให้ทุกครอบครัว

มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง “เดินทีละก้าวอย่างมั่นคง”

ตุลาคม 2557

ฉบั บ ที่ 81

www.fosef.or.th


ความผิ ด พลาดล้ ม เหลวของบุ ค คลหรื อ ภารกิ จ ต่ า งๆ นั้ น ส่ ว นมากเกิ ด จากมู ล เหตุ ข้อใหญ่คือความหลอกตัวเอง หลอกกันและกัน. และเมื่อท�ำการงานโดยไม่อาศัยความจริงเป็น หลัก การด�ำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขก็ผิดพลาด ไม่อาจท�ำให้งาน ให้ตนเอง ประสบ ผลส�ำเร็จที่ดีได้. นักปฏิบัติงานเพื่อความส�ำเร็จและความเจริญจึงต้องยอมรับความจริง และ ยึดมั่นในความจริง มีความจริงใจต่อตัวเองและต่อกันและกันอย่างมั่นคงตลอดเวลา. แต่ละคน จึงจะปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกใจมั่นใจ ถูกต้องเที่ยงตรง ตามเป้าหมาย และพอเหมาะ พอดี แก่ฐานะ แก่หน้าที่ แก่โอกาส พร้อมทุกอย่างได้ ยังผลให้การสร้างสรรค์ความดีความเจริญ บรรลุศุภผลอันพึงประสงค์... ” คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๖ 3 issue 81 october 2014


EDITORIAL

ทักทายกันในวาระครบรอบ ๑ ปี ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ความเจริญ เติบโตของครอบครัวพอเพียงต้องยอมรับว่า เติบโตแบบค่อยเป็น ค่อยไป เติบโตแบบเดิน ทีละก้าว ทานข้าวทีละค�าเลยก็ว่าได้ หลาย ต่อหลายครั้งเมื่อ บก.มีโอกาสได้ไปบรรยาย ตามสถานศึ ก ษา บก.มัก จะบอกน้องๆว่า “วันนี้เรามาหาสมาชิกครอบครัวพอเพียง และการเป็นสมาชิกครอบครัวพอเพียงนั้น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น แค่ ๑ วัน หรือ ๑๐ ปี แต่ก าร เป็นสมาชิกครอบครัวพอเพียงนั้น เราเป็น สมาชิ ก ได้ จ นกว่ า เราจะหมดลมหายใจ” และจะมีเสียงของเยาวชนร้องว่า “จริงรึ” บก.จะตอบว่า “นี่คือความจริง เพราะใคร ล่ะที่อยากจะลาออกจากครอบครัวที่มีแต่ ความสุข รอยยิ้มและเพื่อนพ้องมากมายที่ พร้ อ มจะจั บ มื อ กั น ทุ ก เวลา ทั่ ว ประเทศ” บก.จะบอกกับเยาวชนต่ออีกว่า “พวกเราจะ เป็นครอบครัวพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน จนกว่าชีวิตจะหาไม่ จากรุ่นสู่รุ่น ใครจะตอบ ได้บ้างว่า วันหนึ่งเยาวชนคนใด คนหนึ่งใน อนาคตจะออกมาจับไมค์ และเป็นวิทยากร ที่ ถ ่ า ยทอดหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ค ่ า มี ความหมายและส� าคัญ ต่อการด�าเนิน ชีวิต ของคน ทุกผู้ ทุกนาม ผืนแผ่นดินจะร่มเย็น และเป็ น สุ ข รอยยิ้ ม จากหั ว ใจจะปรากฏ และนั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าผืนแผ่นดินนั้นจะ เต็มไปด้วยผู้คนที่เชื่องช้า อดอยาก ยากจน หรื อ ระบบสาธารณู ป โภคจะไม่ ทั น สมั ย เสียเมื่อไร กลับตรงกันข้ามเสียอีก เพราะ

เมื่อแผ่นดินใดผู้ปกครองบ้านเมืองมีความ พอประมาณในการที่จะใช้งบประมาณของ ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง ใช้เหตุผลในการบริหารบ้าน เมื อ ง มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ในทุ ก ระบบสร้ า งภู มิ ต้านทานให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน ทุ ก ต� า แหน่ ง งาน เสริ ม สร้ า งความรอบรู ้ รอบคอบอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ การพั ฒ นา ประเทศได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น เที ย บเคี ย งนานา ประเทศ และสุดท้ายคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบจะต้องถูกปลูกฝังในจิตใจ ของเยาวชนทุกครอบครัว หลักคิดหลักปฏิบัติที่ดีนั้นย่อมเกิด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ เ ลยหากผู ้ ที่ มี อ� า นาจ ผู ้ บ ริ ห าร องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้อ�านวยการ และ ผู้ใหญ่ ไม่เห็นความส�าคัญ ไม่เรียนรู้ที่จะ เข้าใจหรือมีความเห็นแก่ตัวสูง ความหวังที่ เห็นความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และประชากรเป็นสุขนั้นคงยาก หลายต่ อ หลายครั้ ง ที่ บก.มั ก จะ บอกกับเยาวชนว่า “ครอบครัวพอเพียงไม่มี วันตาย ตราบใดที่ผืนแผ่นดินไทย ยังคงมีคน ไทยอาศัยอยู่ ตราบใดที่คนไทยไม่ขายชาติ ขายแผ่นดินเกิดหรือเกิดการคอร์รัปชั่นจน ประเทศต้องล่มสลาย ครอบครัวพอเพียงก็ ยังคงอยู่คู่แผ่นดิน”

4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

บรรณาธิการ ศิลปกรรม : Cover Story : ส�านักงาน : โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ : E-mail :

: อภีม คู่พิทักษ์

เอกรัตน์ คงรอด กรวิก อุนะพ�านัก นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอย ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2983-7312-3 0-2983-7314 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th ariyaplus@hotmail.com

Let’s

Start and Enjoy!

5 issue 81 october 2014


Hot Topic

56

เปลือกไข่วิจิตร สมุ ทรปราการ ทางของผู ้ไม่ยอมแพ้

34

76

ถนนสายนี้โรยด้วย ดอกไม้

1 ปี แห่งการส่งความสุขให้ ทุกครอบครัว มู ลนิธิครอบครัว พอเพียง

Don’t miss

10

16 20 22 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

54


table of content

คุ ณ วั ล ลภ พลอยทั บ ทิ ม ส� า เร็ จ การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) รุ่นที่ ๓๓ จากส�านักงาน ก.พ. และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๔ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี

7 issue 81 OCTOBER 2014

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างนี้เมืองไทยจะมีไหม? เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ เข้าร่วมโครงการ หมูบ้านรักษาศีล 5 กันเถิด ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ผลพวงของการรับประทานบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นก�าไรเสมอ Question of life ขอสัญญา Cartoon Goodlife โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน share story ดิฉันเป็นเอดส์ Cover Story 1 ปี มูลนิธิครอบครัวพอเพียง IS AM ARE ต�าบลหนองไม้แก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา รู้จักพอ ลดรายจ่าย ไม่ก่อหนี้ EAT AM ARE เต้าหู้ราดหน้าทรงเครื่อง Let’s talk เปลือกไข่วิจิตรสมุทรปราการ ทางของผู้ไม่ยอมแพ้ Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกไว้ในหัวใจดวงน้อย BONVOYAGE ถนนสายนี้โรยด้วยดอกไม้ ROUNDABOUT GOODREADS

8 10 16 19 20 22 24 28 32 34 44 54 56 64 68 76 80 82


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

ภาพ : www.flickr.com/photos/55178646@N04/6106164113

อย่างนี้เมืองไทยจะมีไหม เซิ ง หย่ า นหลิ ง ชาวไร่ ข ้ า วโพด อายุ 47 ปี ชาวเมืองตงซาง ในมณฑล หูเบ่ย ทางภาคตะวันออกของจีน ซึ่งเคย เป็นคนแข็งแรงคล่องแคล่ว เข้าไปรอคิว พบแพทย์ ในคลิ นิ ก แห่ ง หนึ่ ง ใกล้ บ ้ า น ด้วยอาการปวดบวมที่ขาข้างหนึ่ง ขาของ เขามีอาการสีคล�้ำเขียวลงเรื่อยๆ

แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เขาเป็ น โรค หลอดเลือดอุดตัน (Arterial Thrombosis) และขาของเขาขาดเลือดไปเลี้ยง ต้องตัดขาออก ด้วยความไม่มั่นใจ และไม่อยาก ถูกตัดขา เขาและภรรยาจึงพากันหอบหิ้ว เดินทางไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง 8 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในกรุงปักกิ่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้ง ว่ า เขาต้ อ งมี เ งิ น จ่ า ยค่ า รั ก ษาประมาณ 1 ล้าน 4 แสนบาท จ่ายเป็นค่ามัดจ�ำ ไว้ก่อน เซิงบ่ายหน้ากลับบ้าน เขาจะมี ปัญญาหาเงินขนาดนั้นได้อย่างไร ด้วย รายได้รายเดือนประมาณ 10,000 บาท


ที่เคยหาได้ เวลาผ่านไป 1 เดือน ขาเริ่ม มี อ าการบวมเขี ย วมากขึ้ น และถึ ง ขั้ น มี ห นอนไต่ ความเจ็ บ ปวดที่ โ ถมรุ ม เร้ า ทรมาน ท�าให้เขาตัดสินใจคว้าเลื่อยตัด โลหะ และมีดผลไม้ตัดขาของตัวเอง เซิง เล่าว่าความเจ็บปวดทรมานนัน้ แสนสาหัส กว่าจะตัดกระดูกให้ขาดได้ใช้เวลากว่า 20 นาที เหตุก ารณ์นี้เกิด ขึ้น เมื่อเดือน เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เขาโชคดีที่รอดชีวิต ไม่ตกเลือด หรือช็อคตายอยู่ที่บ้าน เมื่อเรื่องราวของ เขาเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ ท�าให้กลาย เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ และกลาย เป็นคนดังในสายตาชาวบ้านร้านถิ่น (เขา ได้รับเงินช่วยเหลือบริจาคในเวลาต่อมา จากทั้งชาวบ้าน และรัฐบาลจีนเพื่อใส่ขา เทียมและรักษาตัว) และเกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์สะท้อนถึงความล้มเหลวในการ จั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน คนจีนหลายร้อยล้านคนในขณะนี้ ยังเข้า ไม่ถึงบริการสาธารณสุขอันควร เพราะ เหตุเพียงแค่มีฐานะยากจน หลั ง ยุ ค ประธานเหมาเจ อ ตง ร ะ บ บ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง จี น เปลี่ยนแปลงจากการที่ใช้หมอเท้าเปล่า ไปสู่ระบบกึ่งพึ่งรัฐพึ่งเอกชน (Semipublic to private) มากขึ้น ประเทศจีนเคยมี หมอเท้าเปล่าถึง 1.8 ล้านคนในปี 2519 แต่ต่อมาหลังยุคเรืองอ�านาจของประธาน เหมาเจอตง มีการลดงบประมาณด้าน สาธารณสุขลงไปเรื่อยๆจาก 1.1% ลงไป เหลือแค่ 0.8%ของGDP ระบบทุนนิยม เริ่มเติบโต ธุรกิจยาเริ่มกลายเป็นค้าก�าไร การรั ก ษาพยาบาลประชาชนส่ ว นใหญ่ ต้องควักเงินจ่ายเอง (Out of pocket payment) คลินิคและโรงพยาบาลรัฐอยู่ ในสภาพแออัดและทรุดโทรม คิวยาวรอ นาน ท�าให้เกิดปัญหาการเข้าถึงบริการ ล�าบากมากขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อเสียงบ่นของชาว บ้านดังมากขึ้น รัฐบาลก็เริ่มหันมาใส่ใจ และลงทุนด้านสุขภาพมากขึ้น ในระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้าน สาธารณสุข เพิ่ มขึ้ น ไปที่ 3% และท้ า ย สุดอยู่ที่ 5% ของGDP แต่ดูเหมือนความ พยายามนี้จะไม่ทันกับปัญหาที่ปล่อยค้าง เรื้ อ รั ง มานานบุ ค ลากรในระบบบริ ก าร แพทย์ พยาบาลบ่นว่าเหนื่อยล้าและมี ความวิตกกังวลสูง ผลการส�ารวจพบว่า 95% ของแพทย์บ่นว่าเงินเดือนไม่ค่อย พอใช้, 80%ของแพทย์บอกว่าไม่อยากให้ ลูกเรียนแพทย์ตามพ่อแม่ ที่น่าตกใจคือ อัตราการท�าร้ายร่างกายแพทย์ พยาบาล สูงขึ้นอย่างน่าตกใจ บางโรงพยาบาลมี เหตุ ป ระทุ ษ ร้ า ยร่ า งกายบุ ค ลากรแทบ ทุ ก เดื อ น แพทย์ หู ต าคอจมู ก คนหนึ่ ง ถูกแทงตายเมื่อเร็วๆนี้โดยคนไข้ พยาบาล คนหนึ่ ง ถู ก ตี ด ้ ว ยด้ า มร่ ม จนถึ ง แก่ ส ลบ แพทย์จบใหม่คนหนึ่งในจังหวัดกวนดง ถูกแห่ไปรอบเมืองโดยญาติที่โกรธแค้น ว่าท�าให้คนไข้ตาย ก ลั บ ม า ที่ เ มื อ ง ไ ท ย ข อ ง เร า ทุกวันนี้แพทย์ พยาบาล และบุคลากร สาธารณสุ ข ของกระทรวงสาธารณสุ ข ท�างานหนักมาก แม้จะมีรายได้สูงกว่า หมอจีน 2-3 เท่า แต่ก็ท�างานหนักไม่ น้ อ ยกว่ า กั น โชคดี ที่ รั ฐ บาลไทยตื่ น ตั ว เรื่องนี้มากว่า 10 ปี มีการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่ในบางพื้นที่โดย เฉพาะในเขตชนบทภาคอิสาน และภาค เหนือ เราก็ยังขาดแคลนบุลากร จ�านวน ผู้ป่วยในระบบบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น จาการไปใช้บริการโรงพยาบาล 1.4 ครั้ง ต่อคนต่อปี เป็น 3.3 ครั้งต่อคนต่อปีใน ช่วงเวลา 10 ปี โชคดีอีกอย่างของระบบบริการ สาธารณสุขไทยคือ การที่เรามีระบบหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท�าให้คนไทย ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ เข้าถึงบริการ 9 issue 81 october 2014

ได้โดยแทบไม่ติดเงื่อนไขใดๆ นอกจาก นี้เรายังมีระบบการชดเชยความเสียหาย แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการ ทางการแพทย์ โดยไม่ มี ก ารพิ สู จ น์ ถู ก ผิ ด ก่ อ น (No-fault Compensate) ท� า ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ผ่ อ นคลาย ความเครียดจากการถูกฟ้องร้อง หรือแม้ กระทั่งถูกท�าร้ายร่างกายจากญาติผู้ป่วย ไปได้แยะ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ระหว่ า ง ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของไทยและ จีน (และอีกหลายๆประเทศทั่วโลก) คือ ความเครียดและภาระหนักอึ้งที่กดดันแก่ รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขมีมาก ขึ้ น เพราะความคาดหวั ง ของประชาชน สั ด ส่ ว นผู ้ สู ง อายุ ที่ ม ากขึ้ น เทคโนโลยี ด้ า นการแพทย์ ที่ พั ฒ นามากขึ้ น ท� า ให้ มี ค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆและข้อจ�ากัดต่างๆอีก หลายด้าน ประเทศไทยคงต้องตื่นตัว และ ใส่ใจกับปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ สังคมบ้านเรา เข้าสู่วิกฤติสุขภาพเหมือน อย่างที่จีนประสบในขณะนี้... (หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนหนึ่งได้ จากบทความ Failing Health by Emily Rauhala, จากTime Magazine ฉบับ 22 กันยายน 2014)

บริการข้อมูล ให้ค�าปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

เข้าร่วมโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กันเถิด ในวารสาร IS AM ARE ฉบับเดือนมิถุยายน ๒๕๕๗ ลุงได้เขียนเรื่อง “มารับพระ ๕ ประการ กันนะลูกนะ” ก็ไม่ทราบว่าลูกๆ ได้รับพรกันถ้วนหน้า ด้วยการปฏิบัติตามกันบ้างหรือไม่ เพื่อทบทวนความจ�ำและส�ำหรับ หลานที่ยังไม่ได้อ่าน ก็ขอน�ำมาย�้ำใหม่ อีกครั้งหนึ่ง พร ๕ ประการ ที่ว่าคือการ รั ก ษาศี ล ๕ ซึ่ ง เป็ น เป็ น มงคลแก่ ชี วิ ต กล่าวคือ ๑. มีอายุยืน โดยเว้นจากการ ท�ำลายชีวิต ไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่น ๒. มีทรัพย์สินเงินทอง เว้นจาก ถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. มีครอบครัวที่อบอุ่น เว้นจาก ประพฤติผิดในกาม

๔. มี ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศและมี ต�ำแหน่งสูง เว้นจากพูดเท็จ ๕. มีสุขภาพดี เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัย รวมถึงบุหรี่ ยาบ้า ยาอี อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ม า วั น นี้ ลุ ง ดี ใจ ที่ ไ ด ้ ท ร า บ ว่ามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ ไ ท ย ไ ด ้ ร ่ ว ม กั น ร ณ ร ง ค ์ ใ ห ้ ค น ไ ท ย รั ก ษาศี ล ๕ ตามด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช ชื่อโครงการหมู่บ้าน 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ศีล ๕

โครงการหมู ่ บ ้ า นศี ล ๕ มี จุดมุ่งหมายเพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างความสุขแก่ประชาชนและ ประเทศชาติ ตามนโยบายสร้างความ ปรองดองของคณะรั ก ษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) จ า ก ข ้ อ มู ล ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ พบว่ า ตั้ ง แต่ เดื อ นพฤษภาคม –กรกฎาคม ๒๕๕๗ วั ด ในทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศได้ เข้ า ร่ ว ม


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แล้ว โดยแบ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลาง โครงการ จ�ำนวน ๗,๕๔๒ วัด และก�ำลัง ขยายผลให้ครบ ๓๘,๙๘๔ วัด มี ห มู ่ บ ้ า นเข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว จ�ำนวน ๕,๔๒๙ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อย ละ ๒๙.๐๗ และก�ำลังขยายผลให้ครบ ทุกหมู่บ้าน จ�ำนวน ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน มี ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มโครงการ แล้ว จ�ำนวน ๕๔๒,๘๐๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓.๕๒ และก�ำลังขยายผลด�ำเนิน การให้ได้ ๖๑ ล้านคน ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ค วาม พึ ง พอใจต่ อ โครงการเสริ ม สร้ า งความ เข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ และ การน� ำ หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา มาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคมในระดับ ดีมากด้วย ขอยกตั ว อย่ า งสั ก วั ด หนึ่ ง คื อ ที่ วัดในต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ล�ำพูน ซึ่งด�ำเนินโครงการโดย พระครู สิ ริ สุ ต านุ ยุ ต เจ้ า อาวาสวั ด ป่ า เห็ ว เจ้าคณะต�ำบลอุโมงค์ เขต ๑ และท่าน เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ล� ำ พู น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ ด้วย โดยด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ พระครู สุวัจน์ชัยสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน เจ้าคณะต�ำบลอุโมงค์ เขต ๒ ทั้ ง นี้ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของวั ด โรงเรียน ผู้น�ำชุมชน โรงพยาบาล เทศบาล ชาวบ้ า น และภาครั ฐ /ภาคเอกชนใน ท้องถิ่น มีชุมชนในต�ำบลอุโมงค์ เข้าร่วม

โครงการจ�ำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่ออย่างเก๋ไก๋ว่า “โครงการ ต�ำบลสุขภาวะ ด้วยการรักษาศีล ๕” ใช้ ค� ำ ว่ า “ประกั น ” เพื่ อ เน้ น ย�้ ำ โครงการ ซึ่ ง มี ๕ ประการ เป็นการประกันตนครบทุกอย่าง คือ ประกันชีวิต ด้วยศีลข้อ ๑ ประกันทรัพย์สิน ด้วยศีลข้อ ๒ ประกันครอบครัว ด้วยศีลข้อ ๓ ประกันสังคม ด้วยศีลข้อ ๔ ประกันสุขภาพ ด้วยศีลข้อ ๕ โดยเริ่ ม ด� ำ เนิ น การ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ สิงหาคมคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ลองฟั ง ค� ำ ให้ สั ม ภาษณ์ ข อง ผู้เข้าร่วมโครงการดูบ้าง ท่ า นแรกคื อ นายกเทศมนตรี 11 issue 81 october 2014

ต� ำ บลอุ โ มงค์ นายขยั น วิ พ รหมชั ย ได้กล่าวว่า “ผมได้ยึดแนวศีล ๕ เป็นกรอบ ในการท� ำ งานกั บ ชุ ม ชน เพราะผมเป็ น ผู้บริหารและตั้งเป้าหมายให้ต�ำบลอุโมงค์ เป็ น ต� ำ บลสุ ข ภาวะ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง ผ่ า นมาได้ ห ลายปี แ ล้ ว ยิ่ ง ใน ปัจจุบันทางคณะสงฆ์และหน่วยราชการ ได้ให้ความส�ำคัญและรณรงค์การปฏิบัติ ตามหลักศีล ๕ แล้ว ย่อมเป็นการดีได้ สนับสนุนและเหมาะสมกับนโยบายของ เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อีกทั้งโดยส่วนตัว ผมแล้วไม่ดื่มเหล้า” ท่านทีส่ องคือก�ำนันต�ำบลอุโมงค์ คือนายบุญส่ง สุวรรณ ได้ชี้แจงว่า “ผมดี ใ จที่ ท างการและคณะ


สงฆ์ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมให้ ประชาชนรักษาศีล ๕ เพราะอย่างน้อย ก็ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปกครองที่ ท� า ให้ สังคมอยู่กันอย่างเรียบร้อย และผู้น�าก็ใช้ เป็นข้ออ้างในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ได้ และผมก็ได้ปฎิบัติอยู่แต่อาจจะไม่ครบ ทุกข้อ เพราะต้องอยู่กับงานสังคม อย่าง เช่นข้อที่ ๕ แต่ข้ออื่นๆ ผมสามารถปฎิบัติ ได้อย่างเหมาะสม” ท่านที่สามคือผู้ใหญ่บ้าน นาย อภิชาติ อุปค�า ได้กล่าวว่า “บางที ไ ปในงานสั ง คมก็ ป ฎิ เ สธ ด้วยความล�าบาก อย่างศีลข้อที่ ๕ ห้าม ดื่มสุราเมรัย เมื่อก่อนผมบ่อยมาก จน สุขภาพทรุดโทรม แต่ตอนนี้เลิกแล้วท�าให้ สุขภาพของผมแข็งแรง และโครงการนี้ ยังช่วยให้ผมได้ดูแลลูกบ้าน เพราะเป็น ข้ออ้างว่าเป็นนโยบายของทางราชการ ท�าให้เกิดความเรียบร้อยได้ส่วนหนึ่ง” ท่านสุดท้ายเป็นชาวบ้านหมู่ที่

๕ คือนางแน่งน้อย สายเขียว คุณยาย กล่าวว่า “จริ ง ๆ แล้ ว เรื่ อ งศี ล ๕ ยาย ปฏิ บั ติ ม านานแล้ ว เพราะช่ ว ยให้ เรา อายุยืน และแคล้วคลาดจากเหตุร้ายก็ หลายครั้ ง เพราะบารมี ข องศี ล โดยแท้ ทุกวันพระแปดค�่ายายไม่เคยขาด บาง ครั้งก็ไปร่วมกับคนคุ้นเคยรู้จัก ไปแสวง บุญในต่างจังหวัดต่างอ�าเภออยู่บ่อยมาก และยายก็ แ นะน� า ลู ก หลานให้ ป ฎิ บั ติ ด้ ว ย ถึ ง แม้ จ ะไม่ ค รบก็ ต าม บางครั้ ง ก็ แอบโกหกเพื่อเป็นข้ออ้างให้คนท�าดีท�า ประโยชน์แก่ตนเอง ไม่รู้จะบาปหรือเปล่า แต่ไม่เจตนาจะท�าชั่วนะ” จากค� า ให้ สั ม ภาษณ์ ข องผู ้ ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงจากโครงการนี้ ลูกคง เห็ น แล้ ว ว่ า การศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ศี ล ๕ นั้น ได้ประโยชน์ส�าหรับตัวเองและสังคม อย่างไร 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แล้วลูกๆ ละ เข้าร่วมโครงการที่ วัดใดวัดหนึ่งใกล้บ้านแล้วหรือยังละ แต่โครงการนี้บางวัดอาจไม่มี โดย เฉพาะวัดในเมือง เพราะไม่มีหมู่บ้าน ลองสอบถามที่วัดใกล้บา้ นของลูก ก็แล้วกันว่ามีโครงการนี้หรือไม่ ถ้ า มี ลู ก ก็ รี บ เข้ า ร่ ว มโครงการ หมู่บ้านศีล ๕ นะลูกนะ แต่ ห ากวั ด ใกล้ บ ้ า นยั ง ไม่ มี โครงการดั ง กล่ า ว ลู ก ก็ อ าจไปวั ด แล้ ว ขอให้พระอธิบายเรื่องศีล ๕ ในสิ่งที่ลูก ยังมีข้อสงสัยหรือข้องใจ หรื อ อาจศึ ก ษาด้ ว ยตนเองก็ ไ ด้ โดยการท� า ความเข้ า ใจและค้ น คว้ า หา ประโยชน์ของศีลทั้ง ๕ ข้อ หรือยึดถือตาม แนวที่ลุงได้น�ามาเขียนไว้แล้วข้างต้น เพื่อ เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับตนเอง ปฎิบัติตามศีล ๕ แล้ว ลูกจะเป็น คนดีของแผ่นดิน


13 issue 81 october 2014


14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/ 15 issue 81 october 2014


https://www.flickr.com/photos/69474058@N03/9611299600

ผลพวงของการรับประทาน บะหมี่ก่ึงส�ำเร็จรู ปและอาหารเส้น ข้อมู ลทางโบราณคดีบ่งชี้ ว่า คนจีนรู ้จักท�ำอาหารจ�ำพวกเส้นเช่ นก๋วยเตี๋ยวก่อนผู ้อ่ืนโดยเริ่มผลิตขึ้นเมื่อราว 4 พันปี ที่แล้ว ในตอนนั้น อาหารชนิดนี้ท�ำจากแป้งข้าวฟ่ าง เวลาผ่านไปราว 3 พันปี ก่อนที่ชาวอิตาลีจะเริ่มผลิตสปาเก็ตตี้ จากแป้งข้าวสาลี 16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

ในปัจจุบัน อาหารเส้นเป็นที่นิยมทั่วโลกและเส้นอาจท�า จากวัตถุดิบหลายอย่างรวมทั้งข้าวจ้าว ข้าวสาลี ถั่วเขียวและ มันฝรั่ง ส่วนอาหารที่เรารู้จักกันในนามบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปนั้น เริ่มผลิตขายครั้งแรกเมื่อปี 2501 โดยบริษัทนิสสินในประเทศ ญี่ปุ่นซึ่งตั้งชื่ออาหารว่า ชิกิน ราเม็น ผู้คิดท�าจนส�าเร็จชื่อ โมโม ฟูกุ อันโด เพียงไม่นาน อาหารชนิดนี้ก็แพร่ขยายออกไปอย่าง รวดเร็วด้วยปัจจัยสามประการ นั่นคือ ให้ความสะดวกรวดเร็ว ราคาไม่สูงและรสชาติเข้มข้นถูกปาก อย่างไรก็ดี ตอนนี้มีผลการ วิจัยออกมาแล้วว่า อาหารในกลุ่มบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมีผลร้ายต่อ ร่างกายมากหากรับประทานบ่อย การวิจัยท�าในเกาหลีใต้ซึ่งประชาชนนิยมรับประทาน บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปมากที่สุดในโลก ผลการวิจัยพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารทางด้านโภชนาการชื่อ The Journal of Nutrition เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าสตรีที่รับประทาน บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งมีโอกาสเป็น โรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 ส่วนผู้ชายไม่ปรากฏว่าได้รับ ผลกระทบเช่นเดียวกัน นักวิจัยก�าลังตั้งสมมติฐานว่าที่เป็นเช่น นั้ น เพราะเครื่ อ งปรุ ง บะหมี่ มี ผ ลกระทบต่ อ สตรี ซึ่ ง มี ฮ อร์ โ มน และกระบวนการท�างานในร่างกายต่างกับผู้ชาย เครื่องปรุง หลักของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปได้แก่น�้ามันปาล์ม เกลือ สารเคมีที่ ใช้ท�าเป็นรสเทียมต่าง ๆ ผงชูรส และสารกันบูด ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านอาหารคงก�าลังวิจัยให้ลึงลงไปว่าสมมติฐานนี้มีความ เป็นจริงอย่างไร นั่ น เป็ น ผลกระทบที่ บ ะหมี่ กึ่ ง ส� า เร็ จ รู ป มี ต ่ อ ร่ า งกาย นอกจากนั้ น การรั บ ประทานอาหารจ� า พวกนี้ ยั ง มี ผ ลกระ ทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เราอาจไม่ ต ระหนั ก อี ก ด้ ว ย เกี่ ย วกั บ ประเด็นนี้ผู้อ่านนิตยสาร Is Am Are อาจเคยผ่านสายตาเรื่อง “เป็นเงาะป่าช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งพิมพ์เมื่อกว่า 5 ปี มาแล้ว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากการใช้น�้าและพลังงาน มากกว่าอาหารหลักหลายอย่างเนื่องจากบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปต้อง ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเมื่อเทียบกับอาหารอื่น อาทิเช่น ถ้าเรารับประทานข้าวจ้าว เราน�าข้าวที่เกี่ยวจากนามาสีซ้อมและ หุง ส่วนเส้นหมี่ที่ใช้ในซองของอาหารกึ่งส�าเร็จรูปจะต้องผ่าน กระบวนการต่อไปได้แก่การท�าข้าวเป็นแป้ง จากนั้นท�าเป็นเส้น แล้วจึงท�าเส้นให้แห้งก่อนบรรจุห่อ ก่อนรับประทาน เราต้องน�า

เส้นนั้นมาใส่น�้าร้อนเพื่อให้อ่อนนุ่มอีกครั้ง ถ้าเราท�าตัวคล้ายเงาะป่าโดยรับประทานจ�าพวกมันและ เผือกเป็นอาหารในหมวดแป้ง เราไม่ต้องผ่านกระบวนการหลาย ขั้นตอนนัก หากเรารับประทานกล้วย เราไม่ต้องใช้น�้าและไฟใน กระบวนการเตรียมอาหารแม้แต่ขั้นตอนเดียว ด้วยเหตุนี้ ถ้า เราจะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรับประทาน อาหาร เราต้องลดการรับประทานไม่เฉพาะอาหารจ�าพวกบะหมี่ กึ่งส�าเร็จรูปเท่านั้น หากเรายังต้องลดอาหารจ�าพวกเส้นสารพัด ชนิดอีกด้วย

17 issue 81 october 2014


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312 โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 18

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�าบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�านวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�าถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “อย่าง นี้เมืองไทยจะมีไหม” หน้า 8-9 จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ในฉบับที่ปรากฏ แล้ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�าเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

รวมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง อย่างนี้เมืองไทยจะมีไหม

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19 issue 81 october 2014

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว

่สิงนัน้ กําไรเสมอ

เวลาถูกคนอื่ นมองเราอย่างเข้าใจผิด ด้วยเจตนาหรือไม่ ก็ตาม เราจะมีวิธีดูแลจิตใจตัวเองอย่างไร หรือ มีหลัก ธรรมข้อไหนที่เหมาะสมส�าหรับวัยรุ ่นในการที่จะช่ วยประคับ ประคองความรู ้สึก และจรรโลงใจให้ปลงกับเหตุการณ์ท่ีเกิด ขึ้นได้

www.flickr.com/photos/94158348@N00/2408796683 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

1. คุณควรตระหนักรู้ว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกกันไม่กี่ปี ฉะนั้น เราควรเลือกท�ำแต่สิ่งที่ดีที่สุด และแคร์คนที่ส�ำคัญที่สุด พยายามอย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ และอย่าปรารภนาให้คนทั้งโลกมาเข้าใจเรา เพราะถ้าคุณอยากให้คนทั้งโลกมาเข้าใจเรา อย่างที่คุณคิด อย่างที่คุณพูด อย่างที่คุณเป็น คุณจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข เพราะมนุษย์แต่ละคน ต่างคนก็ต่างความเห็น ต่างคนก็ต่างคิดต่างจิตต่างใจ คนอื่นจะเห็นเราเป็นอย่างไรไม่ส�ำคัญ ไม่เท่ากับว่าคนที่เรารักรู้จัก เข้าใจเราอย่างที่เราเป็นหรือไม่ 2. ศิลปะของการอยู่ในโลกอย่างมีความสุข ก็คือการที่เราต้องรู้จักกฎกติกา ของการอยู่ในโลกอย่างมีความสุข ที่เรียกว่าโลกธรรม กล่าวคือ

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ ชีวิตของคนเราต้องพานพบกับโลกธรรมทั้ง 8 นี้ อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วในวันใดวันหนึ่ง ถ้าเรารู้ว่าชีวิตคือการเดินอยู่ท่ามกลางโลกธรรมทั้ง 8 เราจะไม่วิตก เมื่อถูกโลกธรรมกระทบ เราจะสามารถมองโลกธรรมว่าเป็น เสมือนหนึ่ง ฤดูกาลทั้ง 4 ของชีวิตที่มีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนผันเข้ามาในชีวิตของเราได้ 3. หากเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีจริงก็ไม่ต้องกังวลอะไร ความดีจะไม่กลายเป็นความชั่ว ถ้าวันนี้ถูกแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไม่ผิด จริงอยู่อาจจะมีคนเข้าใจเราผิด แต่ความจริงที่เราท�ำไว้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจผิดๆ ที่คนมองเราอยู่ หากเรามีพริกขี้หนูอยู่ในมือเม็ดหนึ่งและมีคนเข้าใจผิดคิดว่าพริกขี้หนูเม็ดนั้นเป็นพริกหวาน แต่พริกก็ยังคงเผ็ดอยู่นั่นเอง ความจริงจะไม่เปลี่ยนมีแต่ความเห็นของคนเท่านั้นที่เปลี่ยน คุณควรมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริง อย่าพึ่งพิงความเห็นในการใช้ชีวิตมากนัก 4. บอกตัวเองว่า “สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นก�ำไรเสมอ”

21 issue 81 OCTOBER 2014


question of life

ภาพ : www.flickr.com/photos/36954483@N03/7841054064

ขอสัญญา

ภูเขาสลับซับซ้อนถนนหนทางคดโค้งยิ่งนัก....

การเดิ น ทางที่ แ สนตื่ น เต้ น เป็ น ครั้ ง แรกที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ เ ดิ น ทางไปอ� ำ เภอ บ้ า นหลวงซึ่ ง คนในจั ง หวั ด น่ า นคงรู ้ จั ก กันดีกว่าเป็นอีกอ�ำเภอหนึ่งใน 15 อ�ำเภอ ของจังหวัดน่านและบางคนรู้จักแต่ก็ยัง ไม่ เ คยไป ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในนั้ น ที่ยังไม่เคยไปอ�ำเภอบ้านหลวง การไป อ�ำเภอบ้านหลวงในครั้งนี้ยังท�ำให้ข้าพเจ้า ตื่ น เต้ น มาก ตื่ น เต้ น ที่จะไปเห็น อ�ำเภอ บ้านหลวง เพราะชีวิตการรับราชการครู ของข้ า พเจ้ า ก� ำ ลั ง จะเริ่ ม ขึ้ น ที่ โรงเรี ย น

บ้านหลวงอ�ำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน แห่งนี้ นั่งรถมานาน แล้วถนนหนทางคด โค้ง ข้าพเจ้าก็เริ่มเวียนหัว คงเป็นเพราะ หั น ไปหั น มาเพื่ อ ดู ส องข้ า งทางที่ เ ต็ ม ไป ด้วยต้นไม้ ธรรมชาติที่สวยงาม ไม่นาน นักก็ถึงอ�ำเภอบ้านหลวงแล้ว ข้าพเจ้าดูป้ายบอกระยะทางมา ตลอดเมื่อลองกระบวนระยะทางตั้งแต่ บ้านของข้าพเจ้าที่อ�ำเภอสันติสุขมายัง อ�ำเภอบ้านหลวงก็ อ ยู ่ ห ่ า งกั น ประมาณ 22 IS AM ARE www.ariyaplus.com

78 กิโลเมตร ซึ่งก็ไม่ไกลมากนัก ก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเดินเข้าไปใน โรงเรียนบ้านหลวงเพื่อไปรายงานตัวกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างทางที่เดิน เข้าไปก็เจอกับเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งและ ก็มีบางอย่างที่ท�ำให้ข้าพเจ้าอยากสอนที่ นี้ก็คือ เมื่อข้าพเจ้าเดินไปนักเรียนกลุ่ม นี้ ยิ้ ม ให้ พ ร้ อ มกั บ ยกมื อ ไหว้ ก ล่ า วค� ำ ว่ า สวั ส ดี ค รั บ สวั ส ดี ค ่ ะ ซึ่ ง ท� ำ ให้ ข ้ า พเจ้า ประทับใจว่าถึงแม้จะใช่ครูหรือไม่ก็ตาม เมื่ อ เขาเดิ น เข้ า มายั ง โรงเรี ย นของเรา


เราก็ ต ้ อ งกล่ า วสวั ส ดี ต ้ อ นรั บ เขาและ ข้าพเจ้าคิดว่า นักเรียนกลุ่มนี้ก็ยังคงไม่ ทราบแน่นอนว่าข้าพเจ้าจะมาเป็นครูอยู่ ที่โรงเรียนของพวกเขา เมื่ อ เข้ า ไปในโรงเรี ย นก็ เริ่ ม รู ้ สึ ก ถึ ง บรรยากาศในโรงเรี ย นที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย ต้นไม้ใหญ่น้อย ข้าพเจ้ามองไปที่สนาม ฟุ ต บอลโรงเรี ย น เห็ น ครู ค นหนึ่ ง ก� ำ ลั ง นั่งสอนนักเรียนอยู่ที่กลางสนามข้าพเจ้า คิดว่า คงไม่ได้สอนฟุตบอลแน่ๆ คงพา เด็กนักเรียนลงมาสอนข้างล่างเพื่อจะได้ รับความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือที่ชาว บ้านพูดว่าผิงแดด เพราะวันที่ข้าพเจ้า ไปนั้ น ที่ บ ้ า นหลวงอากาศเย็ น มาก (30 พฤศจิกายน 2550) โรงเรียนบ้านหลวงเป็นโรงเรียน ที่ ไ ม่ ใ หญ่ เป็ น โรงเรี ย นระดั บ กลางมี นักเรียนประมาณ 600 กว่าคน และคณะ ครูประมาณ 35 คน เมื่อเข้าไปรายงานตัว กับผู้บริหารสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อย แล้ ว พี่ ๆ ที่ ท� ำ งาน (ครู ผู ้ ส อนเหมื อ น กัน) ก็พาไปดูบ้านพักครู ที่ข้าพเจ้าจะ ต้องพัก เป็นบ้านพักนักเรียนเก่าที่ตอน นี้ไม่มีนักเรียนมาพักแล้ว เพราะนักเรียน นั่งรถรับส่งไปกลับกันหมด บ้านพักนี้จึง ถู ก ดั ด แปลงมาเป็น บ้านพัก ครู ส�ำหรับ ครูผู้หญิงซึ่งไม่ใหญ่มากนักแต่ก็น่าอยู่มาก เลยทีเดียว เมื่อข้าพเจ้าขนของไปจัดใน ห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้ยังไม่ต้อง สอนก็เลยมีเวลาเดินเล่นภายในโรงเรียน (แอบเดินดูบรรยากาศการเรียนการสอน เขา) ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ท� ำ งานในวั น จั น ทร์ เพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ เดินดูบรรยากาศ ได้สักพกข้าพเจ้าก็กลับเพราะน้าที่มาส่ง ต้องรีบกลับไปท�ำธุระต่อ ในการสอน ข้าพเจ้าก็ได้ตาราง สอนของตั ว เองข้ า พเจ้ า ได้ ส อนวิ ช า วิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และสอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

งานพิ เ ศษที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ รั บ มอบ หมายในเทอมนี้ก็คือ งานประชาสัมพันธ์ หน้ า ที่ ก็ คื อ จั ด รายการเสี ย งตามสายใน ตอนเช้าและพักกลางวัน เด็กนักเรียนที่มา จัดจะมีทั้งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกทักษะการ พูดสื่อสาร ส�ำหรับข้าพเจ้าก็จะต้องไปจัด รายการวิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ อ� ำ เภอบ้ า นหลวง เหมือนกัน โดยจัดในช่วงรายการโรงเรียน ของเรา ซึ่งรายการโรงเรียนของเรานี้จะมี วันอังคารกับวันพุธ จะมีครูจากโรงเรียน บ้านหลวงไปจัดวันละ 2 คนโดยข้าพเจ้า ได้จัดในวันอังคาร ซึ่งในการจัดรายการ เราจะใช้ ภ าษาเหนื อ เพราะชาวบ้ า น จะเข้าใจกันดี และที่ข้าพเจ้าประทับใจ ในการจั ด คื อ ข้ า พเจ้ า จั ด คู ่ กั บ ครู ผู ้ ห ญิ ง ที่มาจากภาคอีสาน เมื่อข้าพเจ้าพูดเป็น ภาษาเหนือ ครูท่านนี้ก็จะพูดเป็นภาษา อีสานโต้ตอบกัน ท�ำให้ชาวบ้านบอกว่า ท� ำ ให้ ร ายการนี้ น ่ า ฟั ง มากยิ่ ง ขึ้ น หาก โรงเรียนมีข่าวสารอะไรมาประชาสัมพันธ์ กับชาวบ้าน เราก็จะน�ำข่าวนั้นมาพูดใน รายการ ชาวบ้านก็จะได้รับข่าวสารได้ รวดเร็วขึ้น และยังมีการแจ้งในผู้ปกครอง นักเรียนทราบด้วยว่าแต่ละอาทิตย์เราจะ มีกิจกรรมอะไรไปบ้างและกิจกรรมที่เรา ท�ำไปนั้นผลเป็นอย่างไร เราก็ได้น�ำมาพูด ในรายการ จากการจัดรายการจึงท�ำให้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งกับกลาย มาเป็นคนที่ช่างพูดขึ้นทีเดียว (พูดมาก) ส� ำ ห รั บ ก า ร ส อ น ใ น วั น แร ก ข้ า พเจ้ า รู ้ สึ ก ตื่ น เต้ น มาก เพราะในวั น แรกนี้ ต ้ อ งสอนมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย คือชั้น ม.5 ที่ข้าพเจ้าตื่นเต้นก็คือ ข้าพเจ้า เคยฝึ ก สอนและเคยสอนที่ โ รงเรี ย น เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพฯ ก่ อ นที่ จะได้ รั บ บรรจุ นั้ น ข้ า พเจ้ า เคยสอน เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ข้าพเจ้า 23 issue 81 OCTOBER 2014

ก็ ไ ด้ เ ตรี ย มตั ว และเตรี ย มการสอนมา แล้ ว อย่ า งเต็ ม ที่ เ มื่ อ เข้ า ไปในห้ อ งเรี ย น นักเรียนคงไม่ต่างกับข้าพเจ้านักเพราะ นั ก เรี ย นก็ ค งตื่ น เต้ น ที่ ไ ด้ คุ ณ ครู ค นใหม่ มาสอนวิทยาศาสตร์ (ไม่รู้ว่าถูกใจหรือ ไม่ถูกใจ ) ในชั่วโมงแรกนี้นักเรียนทุกคน สนใจและตั้งใจเรียนมาก จนข้าพเจ้าก็อด ที่จะชมไม่ได้ ส�ำหรับชั้น ม.4 นั้นอาทิตย์ นี้ยังไม่ต้องสอน เพราะครูที่สอนเดิมจะ สอนให้จบหน่วยนี้ก่อน แล้วให้ข้าพเจ้า เริ่มสอนหน่วยใหม่ได้เลย ก็ผ่านไปด้วย ดีส�ำหรับการสอนในวันแรก เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านหลวงเป็นเด็กที่น่ารักตั้งใจ เรี ย น บางคนเรี ย นเก่ ง กว่ า เด็กในเมือง บางคน ในโรงเรียนบ้านหลวง ข้าพเจ้าได้ เห็นว่านักเรียนบางคนที่เรียนพอการ เช่น เดียวที่อยู่ ม.4 ห้อง 2 เขามีขาที่พิการเดิน ปกติเหมือนเพื่อนไม่ได้ แต่เขาก็มีความ สนใจในการเรียนดีมาก และในกิจกรรม เข้าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น ในวันที่มีแข่งกีฬาสีโรงเรียน จะมีการเดิน ขบวนแต่เด็กชายคนนี้เขาก็เดินด้วยทั้งๆ ที่ขาของเขาไม่ดี แต่เขาก็ดูเหมือนมีความ สุขมากที่ได้ร่วมท�ำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ถึง แม้เขาจะเดินไม่ค่อยทัน ต้องเดินตามหลัง เพื่อนๆ ก็ตาม จากสิ่ ง ที่ ข ้ า พเจ้ า ได้ เ ห็ น ความ พยายามและความตั้งใจของเด็กชายคนนี้ ท�ำให้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่า จะท�ำหน้าที่ของ ครูให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับทุนการศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และก็ ขอสัญญาด้วยใจว่า จะตั้งใจท�ำงานและ พัฒนาบ้านเกิด (จังหวัดน่าน) ของตนให้ เต็มที่เต็มความสามารถ ข้าพเจ้าขอสัญญา นางสาว อมรรัตน์ พรมไชยวงค์ บัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น จังหวัดน่าน


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 81 october 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 81 october 2014


https://www.flickr.com/photos/8868875@N03/9775867903/

โรคที่พบบ่อยในฤดูฝน การอยู ่ในเขตร้อนชื้ น ท�ำให้มีสภาพอากาศที่เกิดฝนตกได้บ่อย โดยเฉพาะบาง ส่วนของประเทศไทย เช่ น ภาคใต้ ซึ่ งมีฝนตกตลอดทั้งปี สภาพอากาศดังกล่าว ท�ำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาหลายโรค การปฎิบัติตนให้ถูกต้อง เช่ น การไม่ ตากฝน หรือสวมเสื้อผ้าที่เปี ยก และไม่เดินย�่ำน�้ำที่ขังและสกปรก รวมถึงการมี ความรู ้ ความเข้าใจ ท�ำให้สามารถลดการสูญเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และยังสามารถ ดูแลตนเอง และบุ คคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดิน อาหาร ไวรัสตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)

เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบ เอ ติ ด ต่ อ โ ดย ก าร รั บ ป ระ ทา น อ า หา ร แ ล ะ น�้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ดั ง นั้ น จึ ง พบการระบาดของโรงนี้ ไ ด้ ใ น โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน บ่อย ครั้งพบว่าเด็กเป็นตัวแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่ ในครอบครั ว เดี ย วกั น ผู ้ ป ่ ว ยโรคไวรั ส ตับอักเสบ เอ สามารถแพร่เชื้อได้โดย พบเชื้อปนเปื่อนในอุจจาระประมาณ 2 สั ป ดาห์ ก ่ อ นและหลั ง แสดงอาการ ดั ง นั้นผู้ป่วยจึงสามารถแพร่เชื้อไปได้ก่อน ที่จะทราบว่าตัวเองป่วย นอกจากนี้เชื้อ ไวรัสตับอักเสบ เอ ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อม ได้ น านหลายอาทิ ต ย์ อาการเริ่ ม ด้ ว ย มี ไข้ ปวดเมื่ อ ยตามเนื้ อ ตั ว อ่ อ นเพลี ย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน หลังจากนั้น ประมาณ 3 – 5 วัน จะเริ่มปัสสาวะสีเข้ม และมีไข้ตาเหลือง ตัวเหลือง ปวดท้อง บริเวณชายโครงด้านขวา การด�ำเนินโรค ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบ เอ เป็ น โรคที่ ไ ม่ มี การรักษาโดยเฉพาะ การรักษาส่วนใหญ่ เป็ น การรั ก ษาตามอาการ และการพั ก ผ่อนให้เพียงพอ

ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเชื้อโรคที่มีการสร้าง สารพิษในล�ำไส้ ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Vibrio parahemolyticus และ Clostridium botulinum เป็นต้น ท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน อาจมีอาการปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว

Salmonella typhi ร่างกายจะได้รับ เชื้อไทฟอยด์จากการรับประทานอาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อชนิดนี้ อาการส�ำคัญคือ มีไข้ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่อ อาหาร อาจมีอาการท้องผูก หรือบางราย อาจท้องเสียได้

บิด (Dysentery)

เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย Shigella spp. (บิดไม่มีตัว) หรืออาจเกิด จากเชื้ออะมีบา Entamoeba histolytica (บิดมีตัว) โดยได้รับเชื้อจากการรับ ประทานอาหาร หรือดืมน�้ำที่ปนเปื้อน อุจจาระของผู้ป่วย หรือปนเปื้อน ซีสต์ ของเชื้ออะมีบาเข้าไป ท�ำให้มีอาการถ่าย อุจจาระบ่อย อุจจาระมีมูกเปื้อนปน มี ไข้ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องรุนแรงและ มีปวดเบ่งร่วมด้วย

ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever)

ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

อหิวาตกโรคและอุ จจาระร่วง (Cholera)

เกิดจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ มีชื่อว่า Vibrio cholera โดยรับประทาน อาหารที่ ป นเปื ้ อ นเชื้ อ ชนิ ด นี้ ท� ำ ให้ มี อาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน�้ำ ถ่ายมี มูกเลือดปน อาจมีอาเจียนร่วมด้วย หาก มี อ าการรุ น แรงโดยถ่ า ยเป็ น น�้ ำ คล้ า ย น�้ ำ ซาวข้ า ว คราวละมากๆ เรี ย กว่ า อหิวาตกโรค

อาหารเป็นพิษ

เกิ ดจากการรับ ประทานอาหาร หรื อ น�้ ำ ที่ มี สิ่ ง ปนเปื ้ อ น ได้ แ ก่ สารพิ ษ หรือท็อกซิน (Toxin) ที่แบคทีเรียสร้างไว้ ในอาหาร สารเคมีต่างๆ เช่น โลหะหนัก สารหรือวัตถุมีพิษซึ่งพบในพืชและสัตว์ เช่น เห็ด ปลา หอย และอาหารทะเล 29 issue 81 october 2014


www.flickr.com/photos/57201140@N08/8717519206

การเป็ น “ผู ้น�ำ” ไม่ใช่ ผู ้ท่ีอยากเดินน�ำผู ้อ่ืน แต่การเป็ น “ผู ้น�ำที่ดี” ต้องอยากให้ผู้อ่ืนเดินตาม ที่มา : www.thaiquip.com/#ixzz3En0Pn3v8

31 issue 81 october 2014


ค�ำเตือนจากหญิงบริการ “ดิฉันเป็ นเอดส์”

ดิฉันท�ำงานอาบ อบ นวดแห่งหนึ่งในกรุ งเทพนี่ค่ะ ปั จจุ บันอายุ 30 เศษแล้ว เมื่อ 10 กว่าปี ก่อนค่าตัวจริงๆ ได้ต่อ หัวๆ ละ 300 กว่าบาท ถึง 500 บาท เชื่ อไหมคะ ต้องอาบน�้ำให้แขก โดนทั้งเลียของผู ้ชาย โดนประตูหน้า ประตูหลัง เพื่อแลกกับเงินแค่นี้จริงๆ ค่ะ ด้วยการคัดเลือก ดิฉันได้เบอร์ตอง ซึ่ งต้องรับงานมากกว่ารายอื่นๆ อีกทั้งรู ปร่าง หน้าตาขณะนั้นสวยไม่แพ้ใครค่ะ เวลาเดินถนนมีชายหนุ่ม ชายแก่ หญิงสาว มองเหลียวหลัง ไม่ได้แต่งตัวหวือหวา นะคะ แต่งกายเรียบๆ แต่หน้าอกค่อนข้างชันและใหญ่ ใครจะคิดล่ะคะว่าท�ำให้ผู้ชายทั้งคนได้เงินเพียงแค่นั้นต่อหัว วัน หนึ่งรับงานไม่ต่ �ำกว่า 5 คนขึ้นไป เริ่มงานบ่ายโมง เลิกงานประมาณ 5 ทุ่ม หนึ่งเดือนหยุ ดประมาณ 4-5 วัน แล้ว แต่เลขท้ายเราลงตรงกับวันไหน 32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


share story

ผู้ที่ใช้บริการไม่เลือกวัยค่ะ มีทั้งสุภาพ หยาบคาย และ นักบุญ เคยถูกคนเมาลวนลามไม่ใส่ถุงยาง ตัวใหญ่ บังคับทุก อย่างไม่ฟังใคร แขกพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแขกของเจ้าของอาบ อบ นวด ท�าให้เราไม่กล้าฟ้องต้องก้มหน้าท�าด้วยความขมขื่น ไม่ต้องบอกนะคะ ว่าท�าไมไม่เลือกเดินทางอื่น มันไม่พอ กินค่ะ แล้วดิฉันก็เคยโดนข่มขืนหมู่มาแล้ว ไม่มีใครตามคดีช่วย ดิฉันได้ - เลยคิดประชดตัวเองด้วยการท�างานนี้ซะเลย แต่ก็ไม่ ได้สบายดังที่คิดนัก ต่อมามีการตรวจโรคซึ่งมีเป็นประจ�าอยู่แล้ว ดิฉันติดเอดส์ อยู่ในขั้นแรกๆ จึงต้องหยุดงานและรักษาตัวเรื่อย มา งดเหล้า งดบุหรี่ ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงทุกวัน ไปหาหมอได้ รับค�าแนะน�าให้เข้าโครงการฟรี แต่ต้องดูแลตัวเองทุกเดือน ต้องไปพบหมอได้รับยาฟรี ในระยะปีกว่าที่รับยา ผิวพรรณเริ่มแห้งมีสะเก็ดและ ด�าคล�้า จึงเปลี่ยนยาและผิวพรรณก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติ มี ข ้ อ เสี ย คื อ แขน ขา ก้ น จะเล็ ก ลี บ ต้ อ งทานยาวิ ต ามิ น ช่ ว ย ซึ่งเราต้องออกเงินซื้อเองเดือนละ 1000 กว่าบาท เงินสะสมก็ ร่อยหรอลงไปจึงคิดเรียนและหางานท�า แต่ ก็ ยั ง มี แ ขกบางคนไม่ รู ้ แวะเวี ย นมาใช้ บ ริ ก าร ที่ห้องบ่อยๆ มีรายได้จากการขายตัวเดือนละ 2-3 หมื่นบาท ก็อยู่ได้ แต่แขกพิเศษที่แวะเวียนมาจะท�าตัวสนิทสนมมากจน เกินไป ไม่ยอมสวมถุงยาง ดิฉันก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นอะไร ในเมื่อ ห้ามไม่ฟังก็ต้องยอมให้แต่โดยดี แต่ดิฉันมีความไม่สบายใจมากๆ เวลาผ่านไป 3-4 เดือนต้องคอยหนีย้ายหอพัก เพราะหากเขารู้ ว่าเป็นโรคอาจจะคิดว่าติดกับดิฉันก็ได้ หรือพฤติกรรมเขาอาจ จะติดกับที่อื่นๆ ก็ได้ เพราะบางคนในระยะที่ท�างานนวดอยู่นั้น เขาเป็นโรคแล้วก็เปลี่ยนที่ท�างานไปเรื่อยๆ หากแขกต้องการไม่ สวมถุงยางเขาจะตามใจทันที เขาสมน�้าหน้าที่ไม่ระวังเอง ทุกคน ที่เที่ยวต้องระวังนะคะเรื่องจริงทีเดียว ส่วนดิฉันก็เดือดร้อนต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ แขกที่สวม ถุงยางดิฉันก็ให้ที่อยู่ใหม่ และให้หาแขกหรือเพื่อนมาเพิ่มท�าให้ รายได้อยู่ในระดับเดิม แต่ในระยะหลังๆ คุณภาพชีวิตของดิฉันดีขึ้น สุขภาพดี จนเกือบปกติ รับแขกได้มากและแขกก็สวมถุงยางทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแขกใหม่ที่เพื่อนแขกแนะน�ามาซึ่งใช้บริการดิฉันมาเกือบ ครึ่งปีแล้ว นัดดิฉันไปเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่ ระยอง บอก

ว่าจะมีเพื่อนอีก 3 คนไปด้วย ให้ราคาดีดิฉันจึงไปกับเขา เขา จะให้ดิฉันดื่มเหล้าดิฉันก็ไม่ดื่ม เพราะไม่ถูกกับโรคเวลาทานยา ต้องเข้าห้องน�้าแอบทาน เขาเมามายและหื่นมากๆ ร่วมกับดิฉัน นัวเนียไปหมดพร้อมกัน โดยชาย 4 คนท�าเหมือนหนังเอ็กซ์ฝรั่ง ที่ส�าคัญบังคับดิฉันโดยไม่สวมถุงยาง ดิฉันจะบอกว่าเป็นอะไร กลัวเขาไม่เชื่อ และหากเชื่อก็ต้องท�าร้ายดิฉัน เขานอนพร้อมๆ กับดิฉันตลอด 3 วัน ท�าให้เขาทุกอย่างจนระบมไปหมด ได้ค่า เหนื่อยมาสองหมื่นบาท ดิฉันน่ะคุ้มมาก แต่พวกเขาจะคุ้มหรือไม่ ฉันรู้ดี และคิดว่าทุกคนต้องติดโรคจากดิฉันแน่นอน อย่างน้อยที่ ดิฉันจ�าได้แต่ละคนร่วมเพศกับดิฉันไม่ต�่ากว่าคนละ 5-6 ครั้ง จะ ไม่มีครั้งใดไม่ติดโรคเชียวหรือ ตอนนี้ต้องย้ายที่อยู่อีกแล้ว จึงอยากขอเตือนนักเที่ยว ทั้งหลายเมื่อเที่ยวผู้หญิง เวลาผู้หญิงห้ามอะไรต้องเชื่อเพราะ ว่าเขารู้ตัวเองดี จงตระหนักว่า ผู้หญิงทุกๆ คนที่คุณไปใช้บริการนั้นกา หัวไว้ก่อนเลยว่า เขาเป็นเอดส์ ไม่ใช่เพราะเขาไม่ป้องกันตัว เป็นเพราะผู้ชายบังคับเขา ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้แก้ แค้นผู้ชายโดยไม่ตั้งใจติดโรคไปสู่เมียที่บ้าน มีลูกพลอยติดโรค ไปด้วย ชีวิตที่เคยเป็นจะเป็นนรก เช่นดิฉันได้รับ.... ถึง สุภาพบุรุษทุกท่านทราบ นี่คือเรื่องจริงที่ต้องเปดเผย ปล. ส่งต่อให้คนอ่านเยอะๆ นะคะ!! สงสารคุณแม่ บ้านจริงๆ ที่มา : จดหมายนิรนามในเฟสบุก

33 issue 81 OCTOBER 2014


มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีที่มาจากแรงจูงใจที่ได้มาจาก พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเกิดขึ้นจาก ๓ ส่วน คือ ส่วนแรก จากนายพุธทรัพย์ มณีศรี ซึ่งได้มีโอกาสเข้า เฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นประจ�า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระองค์ ทรงมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ ได้น้อมน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งได้ เผยแพร่แนวคิดนี้ไปยังครอบครัวและบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะ “ให้รู้จักพอ” ส่วนที่สอง มาจากข้าราชการและอดีตข้าราชการจาก หน่วยงานที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคือกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องครอบครัวโดยตรง

ส่วนที่สาม จากคุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา ศิษย์เก่าโรงเรียน สามัญราชวินิต ซึ่งได้รับแรงบรรดาลใจจากคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ อดีตครูใหญ่โรงเรียนสามัญราชวินิต ซึ่งได้เล่าให้ ศิษย์เก่าฟังว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถามคุณหญิง ว่า “ลูก ๆ ราชวินิตไปไหนกันหมด ท�าอะไรกันบ้าง” คุณอริยสิริฯ จึงได้ริเริ่ม จัดท�าและเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง รวมทั้งสร้างแมสคอท “ครอบครัว พอเพียง” ขึน้ จากพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ในนิตยสารดังกล่าว รวมทั้งใช้กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการ เช่น โครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษา หรือที่ รู้จักกันในนามกลุ่มจิตอาสา ครอบครัวพอเพียง เผยแพร่หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากแรงจู ง ในทั้ ง สามส่ ว น จึ ง ได้ เ กิ ด มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพียงขึ้น

34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Cover story

วัตถุประสงคของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ส�าคัญ

๑. เพื่อปลุกจิตส�านึกให้เยาวชนและครอบครัว มีความรัก ความกตัญู รู้คุณชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อปลุกจิตส�านึกให้เยาวชนและครอบครัวมีคุณธรรม มีจริยธรรม รังเกียจการทุจริตและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

๓. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า จัดฝึกอบรม ดูงานผลิตเอกสารและเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและครอบครัว เพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ตลอดจนในการบริหารองค์กร ห้างร้าน ชุมชน และ ประเทศชาติ ๔. เพื่อจัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองให้แก่เยาวชน ครอบครัว ชุมชนและองค์กร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ๕. ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ท�านองเดียวกัน ๖. ด�าเนินการเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ ๗. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการมูลนิธิ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล นายวัลลภ พลอยทับทิม นายปกรณ์ พันธุ นางญาณี เลิศไกร นายสมคิด สมศรี นายเมทนี บูรณศิริ นางสุชานี แสงสุวรรณ นายธงชัย วรไพจิตร นางสาวสุปรานี สัมฤทธิ์ นายอภีม คู่พิทักษ์ นายพุธทรัพย์ มณีศรี นายณรงค์ โยธนัง ผศ.ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม

ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการและเลขาธิการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ผูสอบบัญชีกิตติมศักดิ์ นางวนิดา อิงคนินันท์

ที่ปรึกษามูลนิธิ พลเอก จรัล พลต�ารวจตรี วิชัย นายธีระรัตน์ นางสาวบุญทวี นางสุนันทา นางอรสา

กุลละวณิชย์ สังข์ประไพ ชูอ�านาจ ชาวปากน�้า พุ่มไม้ทอง รอดบ�ารุง

อนุกรรมการฝายหาทุน ผศ. ดร.ปรีชาพร นางศิรินันท์ ศิริพานิช นางสาวชนิตาพันธ์ นายชวลิต นายถิรเดช นายธีรพัฒน์ นางนิตยกานต์ นางสาวปิยะฉัตร แพทย์หญิง ศุภกมล นายสรรพงศ์ นายสยาม นางสาวนุจรี นางสาวอาทิตยา

สุวัฒโนดม สุวัฒโนดม ธนะวัฒนกรณ์ ใจภักดี จีระประกอบชัย เลิศสิริประภา เจริญธรรม ปรีดานนท์ ฉัตรศุภกุล สังขพงศ์ ปธนสมิทธิ์ ไพบูลย์ ยินดีทีป

ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ นายพุธทรัพย์ นายธงชัย นางสุชานี นายกัมปนาท นายกรวิก ดร. ขนิษฐา นายประจักษ์ นายพลวัต นายภูริวิทย์ นางสาววรินทร์ชยธร นายเอกรัตน์ นางสาวขนิษฐา นางสาวหนึ่งฤทัย

35 issue 81 october 2014

มณีศรี วรไพจิตร แสงสุวรรณ แถลงการณ์ อุนะพ�านัก สารพิมพา พรหมยาน แสงทอง จงนิรักษ์ สุตานันท์ภควัต คงรอด บ�ารุงรัตน์ คมข�า

ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


“จะมี ห รื อ จน ถ้ า อยู ่ อ ย่ า งพอดี แ ละ พอเพียงก็สามารถอยู ่กับครอบครัว ได้อย่างมีความสุข”

36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


วัลลภ พลอยทับทิม

ประธานกรรมการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณวัลลภ พลอยทับทิม ส�าเร็จ การศึ ก ษานิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) รุ่น ที่ ๓๓ จากส�านักงาน ก.พ. และหลักสูตร วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร รุ ่ น ที่ ๔๔ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี คุ ณ วั ล ล ภ เริ่ ม ท� า ง า น ที่ ก ร ม ประชาสงเคราะห์โดยได้ด�ารงต�าแหน่งที่ มีความส�าคัญหลายแห่งทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ คิดเร็ว คิดอย่างเป็นระบบ และอธิบายความคิดหรือข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างสั้นๆ กระทัดรัดและได้ใจความ ท�าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ท� า ให้ ท ่ า นได้ เ ลื่ อ นต� า แหน่ ง สู ง ขึ้ น ตาม ล� า ดั บ จนได้ ด� า รงต� า แหน่ ง รองอธิ บ ดี กรมประชาสงเคราะห์ อธิ บ ดี ก รม ประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวั ส ดิ ก าร ต� า แหน่ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ น ลาออกจากราชการคื อ ปลั ด กระทรวง การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ มนุษย์ นอกจากนั้น ท่านยังเป็นประธาน กรรมการและกรรมการในหน่ ว ยงาน ต่างๆ รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ อีกด้วย

กล่ า วได้ อ ย่ า งเต็ ม ปากว่ า ท่ า น เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ลึ ก และรู ้ ก ว้ า งในงาน ด้ า นบริ ห าร ด้ า นพั ฒ นาสั ง คมและ ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งงานมูลนิธิ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง แม้ ล าออกราชการแล้ ว ท่ า นก็ ยั ง เป็ น ประธานและกรรมการ บอร์ ด อี ก หลายแห่ ง เป็ น ประธานและ กรรมการมู ล นิ ธิ ต ่ า งๆ อี ก นั บ ไม่ ถ ้ ว น รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการอีกด้วย ผลงานของคุ ณ วั ล ลภได้ รั บ การ ยกย่ อ งหลายเรื่ อ ง เช่ น รางวั ล หน่ ว ย งานดีเด่นแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการ ให้ บ ริ ก ารประชาชน (รางวั ล มื อ ทอง ประคองใจ) ประเภทส่ ว นราชการที่ มี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารประชาชนระดั บ ประเทศ ส่ ว นตั ว ของท่ า นเองได้ รั บ รางวั ล ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านดี เ ด่ น ด้ า นการส่ ง เสริมสตรีผู้ด้อยโอกาส ส�านักงานคณะ กรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่ ง ชาติ ส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี รางวั ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น เนื่ อ งในโอกาส ๗๒ ปี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และรางวั ล นักศึกษาผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี ๒๕๕๔ นอกจากนั้น ท่านยังมีผลงานทางวิชาการ 37 issue 81 october 2014

ที่มีประโยชน์อีกหลายเรื่อง เมื่อคุณวัลลภได้รับการทาบทาม ให้เป็นประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ให้ ประชาชนคนไทยได้ เข้ า ใจและน้ อ มน� า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับ ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ท่านได้ตอบรับด้วย ความยินดียงิ่ ทัง้ นี้ ท่านได้ใช้ประสบการณ์ ด้ า นบริ ห าร ด้ า นพั ฒ นาสั ง คมและ ด้ า นการบริ ห ารมู ล นิ ธิ ต ่ า งๆ มาช่ ว ย เหลื อ มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย งในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง การติ ด ต่ อ ประสานงานเพื่ อ หาเงิ น ทุ น เริ่ ม แรกในการจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินงาน รวมทั้ง แนะน� า แหล่ ง ทุ น ที่ ใช้ ด� า เนิ น การตาม กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิอีกด้วย

นั บ ไ ด้ ว่ า คุ ณ วั ล ล ภ ได้ น� า ความรู ้ ความสามารถและ ประสบการณ์ ข องท่ า นช่ วยขั บ เคลื่ อ นมู ลนิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย ง ได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ และ เป็น ผู ้ ท่ี มี ส่ ว นส� า คั ญ ที่ ท� าให้ มู ล นิ ธิ ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ส�าเร็จตาม เป้าหมายที่วางไว้


“ครอบครัวพอเพียง หมายถึง ครอบครัวที่มีสายใยแห่งความรักความอบอุ ่น มีเวลาให้แก่กัน มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการด�าเนินชี วิต ประจ�าวัน ในขณะเดียวกันสามารถเป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นพลังอันเข้มแข็ง ของชุ มชนและสังคมได้”

38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ปกรณ์ พันธุ

รองประธานกรรมการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณปกรณ์ พันธุ ส�าเร็จการศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ ๒) และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพั ฒ นาสั ง คม จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และผ่ า นการฝึ ก อบรม หลักสูตรนักบริหารงานประชาสงเคราะห์ รุ่นที่ ๑๙ และหลักสูตรนักบริหาร : ผู้น�าที่ มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ ๔๗ จากส�านักงาน ก.พ. ปัจจุบันอายุ ๕๔ ปี คุ ณ ปกรณ์ ไ ด้ ด� า รงต� า แหน่ ง ส�าคัญๆ หลายต�าแหน่ง เช่น ต�าแหน่ง เป็ น ผู ้ ป กครองนิ ค มสร้ า งตนเองกระเสี ย ว หั ว หน้ า กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบ บริ ห าร ผู ้ อ� า นวยการส� า นั ก บริ ก าร สวั ส ดิ ก ารสั ง คม รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา สังคมและสวัสดิการ และผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ มั่นคงของมนุษย์ ต�าแหน่งสุดท้ายก่อน ลาออกจากราชการคื อ ต� า แหน่ ง อธิ บ ดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คุณปกรณ์ เป็นคนเก่ง เป็นผู้ที่มี ความรอบรู้ความสามารถสูงทั้งทางด้าน บริ ห ารและด้ า นวิ ช าการ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่ง ท่านมีประสบการณ์ มากมายทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ท่ า น ได้ปฎิบัติงานพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น การจั ด ท� า ROAD MAP การพั ฒ นา สั ง คมและความมั่ ง คงของมนุ ษ ย์ ของ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ

มั่ น คงของมนุ ษ ย์ การจั ด ท� า แผนและ การด�าเนินงานตามแผนแบบบูรณาการ ทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ มั่นคงของมนุษย์ โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏ ราชกุมาร เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานสนั บ สนุ น การ แก้ไขปัญหาสังคม เป็นวิทยากรด้านการ พัฒนาระบบราชการ การพัฒนาสังคม และสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวง ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน การถ่ายโอน สถานสงเคราะห์ การปรับบทบาทสถาน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การด�าเนิน การวิ เ คราะห์ ห ่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ภายใต้การด�าเนินงานใน ๓ มิติ ทั้งเชิงกลุ่มเป้าหมาย เชิงประเด็น และ เชิงพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนั้น ท่านยัง ได้ ดู ง านการจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม หลายแห่งอีกด้วย ผลงานของคุ ณ ปกรณ์ ไ ด้ รั บ การยกย่องหลายประการ เช่น รางวัล มือทองประคองใจ (รางวัลชมเชยประเภท รายกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน) รางวั ล มื อ ทองประคองใจดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ (ประเภทรายกระบวนงาน) และ 39 issue 81 october 2014

โล่เกียรติยศดีเด่นระดับประเทศในโอกาส ที่ ป ระสบความส� า เร็ จ ในการเสริ ม สร้ า ง และพัฒนาระบบราชการด้านจริยธรรม และธรรมาภิ บาล จากโครงการพัฒ นา ประสิทธิภาพการด�าเนินงานรับบริจาค และจัดสรรทรัพยากรของศูนย์รับบริจาค เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน จัดโดย ก.พ.ร. เป็นต้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ท่านได้ รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับประเทศ จากนายกรัฐมนตรี นอกจากยินดีรับเป็นรองประธาน มูลนิธิครอบครัวพอเพียงแล้ว คุณปกรณ์ ยั ง ได้ อ นุ ญ าตให้ ก รมพั ฒ นาสั ง คมและ สวั ส ดิ ก าร เป็ น สถานที่ ตั้ ง ของมู ล นิ ธิ ครอบครัวพอเพียงและได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมูลนิธิในด้านต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ท่านได้ใช้น�าประสบการณ์ ให้ ค� า แนะน� า และปรั บ ใช้ กั บ มู ล นิ ธิ ครอบครัวพอเพียง เพื่อให้มูลนิธิด�าเนิน การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คุ ณ ปกรณ์ พั น ธุ รองประธาน กรรมการมู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย ง ได้ ให้ ค วามหมายของครอบครั ว พอเพี ย ง ไว้ อ ย่ า งน่ า ฟั ง ว่ า “ครอบครั ว พอเพี ย ง หมายถึง ครอบครัวที่มีสายใยแห่งความ รักความอบอุ่น มีเวลาให้แก่กัน มีกิจกรรม ร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการ ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ในขณะเดียวกัน สามารถเป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นพลัง อันเข้มแข็งของชุมชนและสังคมได้”


“ประมาณและประเมินความจ�าเป็นในชี วิตที่ต้อง ซื้ อหรือหามาใช้ พร้อมแจกจ่ายของที่เกินความ จ�าเป็น”

40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พุ ธทรัพย์ มณีศรี

กรรมการและเลขาธิการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณพุธทรัพย์ มณีศรี ส�าเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๒) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Master of Public Administration จาก University of Southern California สหรั ฐ อเมริ ก า และผ่ า นการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับผู้อ�านวยการกอง รุ่นที่ ๒๖ และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๑ (นบส. ๑) รุ่นที่ ๑๔ จากส�านักงาน ก.พ. ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี คุ ณ พุ ธ ท รั พ ย ์ รั บ ร า ช ก า ร ใ น ส� า นั ก ง า น ก . พ . มาโดยตลอด ต� า แหน่ ง ส� า คั ญ ๆ คื อ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษา ประจ� าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่ า ประเทศ ออสเตรเลี ย ผู ้ อ� า นวยการกองนโยบายค่ า ตอบแทนและ สวั ส ดิ ก าร ผู ้ อ� า นวยการกองตรวจสอบและทะเบี ย นประวั ติ ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (เจ้าหน้าที่ฝึก อบรม ๙) ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. (นักบริหาร ๙) และต�าแหน่ง สุ ด ท้ ายก่ อ นเกษียณอายุราชการคือต�าแหน่งที่ ปรึ ก ษาระบบ ราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�านักงาน ก.พ. คุณพุธทรัพย์เป็นคณะกรรมการหลายคณะ แม้เกษียณ อายุราชการแล้วก็ยังช่วยทั้งงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกอบ โรคศิลปะ อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) หลายคณะ ที่ ป รึ ก ษาอธิ ป ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กรรมการมู ล นิ ธิ ป ระเทศไทยใสสะอาด และกรรมการและ เลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง นอกจากนั้น ยังเป็นนักเขียน ลงพิมพ์ในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เป็นประจ�า ปัจจุบัน เป็นนักเขียนประจ�าในวารสารครอบครัวพอเพียง IS AM ARE วารสาร “วิทยาจารย์” และเจ้าของคอลัมน์ “บ้านใคร...ใครก็ รัก” ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ทุกวันอาทิตย์ คุณพุธทรัพย์เป็นผู้ที่เรียนดี ได้รับทุนจังหวัดชุมพร เพื่อ ศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัย ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) จบการศึกษาระดับ ป.กศ. พร้อม รับรางวัลเรียนดีจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือก

ให้เข้าพักในหอพักของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ในฐานะเรียนดีแต่ยากจน ได้ รับรางวัลวารสารของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ๑ ปี ในฐานะที่เป็นนิสิตปีที่ ๔ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในขณะนั้น สุ ด ท้ า ยจบการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี รุ ่ น ที่ ๑๑ ด้ ว ยคะแนน เกียรตินิยม อันดับ ๒ นับเป็นคนที่ ๕ ของวิทยาลัยวิชาการ ศึกษา ประสานมิตร ส�าหรับนิสิตที่ใช้เวลาเรียนระดับปริญญาตรี ๔ ปี คุณพุธทรัพย์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ในงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ เจ้ า พระยา ได้ รั บ เข็ ม เกี ย รติ คุ ณ จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ า ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และที่ภาคภูมิใจมากที่สุดนอกเหนือ จากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการ คือการได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๕ ด้วยความที่เป็นผู้ที่รู้จัก“พอ” ประกอบกับในตอนที่ เป็นเลขาธิการชมรมนักบริหาร ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจ�าทุกปี ได้ฟังพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงบ่อยครั้ง รวมทั้งได้ร่วมในโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษาและชุมชนของมูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด ท�าให้คุณพุธทรัพย์ มีความเห็นว่า หากได้น�าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาเผยแพร่ และเน้นย�้าให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติได้ปรับใช้ใน ชีวิตประจ�าวัน ก็จะช่วยให้สังคมและประเทศชาติในภาพรวม เป็ น สุ ข และเจริ ญรุ ่ ง เรื อ งขึ้ น ได้ จึ ง ได้ ปรึ ก ษาหารือกับ ผู้ใหญ่ หลายท่านทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและยังรับราชการ อยู ่ ร วมทั้ ง เพื่ อ นฝู ง แล้ ว รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพียง” ขึ้น “ประมาณและประเมินความจ�าเป็นในชีวิตที่ต้องซื้อ หรือหามาใช้ พร้อมแจกจ่ายของที่เกินความจ�าเป็น” คือหลัก ปฎิบัติที่คุณพุธทรัพย์ มณีศรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ ครอบครัวพอเพียงใช้อยู่

41 issue 81 october 2014


42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“เวลา” กับ “โอกาส” เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้ จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน ที่มา : www.thaiquip.com/#ixzz3EmrNwi00

www.flickr.com/photos/41346951@N05/12087829163 43 issue 81 october 2014


44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


45 issue 81 october 2014


ความเป็นมา

ต�าบลหนองไม่แก่นในอดีตเป็นป่ ารกทึบอุ ดมไปด้วยทรัพยากรป่ าไม้และสัตว์ป่าเป็นจ�านวนมากคนที่ เข้ามาอาศัย ในอดีต มีอาชี พเก็บของป่ าขายและท�าน�้ามันยาง แต่เมื่อมีการท�าสัมปทานป่ าเปลี่ยนแปลงขึ้นในต�าบลหลายอย่าง สามารถสรุ ปเป็นช่ วงยุ คได้ดังนี้

พั²นาการต�าบล ก่อนปี พ.ศ. 2507 ยุ คตั้งถิ่นฐาน

ก่อนปี พ.ศ. 2500 พื้นที่บริเวณ นี้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยกันบ้างแล้วโดย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนที่ อ พยพมากจากทาง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เนื่ อ งจากมี ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและอาหาร ต่างๆ ทั้งปลา ปู กุ้ง หอย และพืชป่าหลาก หลายชนิดอาชีพของคนโดยส่วนใหญ่ท�า น�้ามันยางจากต้นยางป่า และเก็บหาของ ป่าขายต่อมาเมื่อเริ่มมีการท�าสัมปทานป่า ไม้ในเขตนี้ ท�าให้ผู้คนเริ่มเข้ามาในพื้นที่ แห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนเลื่อยไม้ ตัดไม้

ชักลากไม้ และทั้งยังมีการชักชวนญาติ พี่น้องเข้ามาท�างานอยู่อาศัยและจับจอง ที่ดินในบริเวณนี้ เนื่องจากที่ดินมีราคา ถูกไร่ละ 10 ถึง 50 บาท ผลของการ ท�าสัมปทานป่าไม้นี้เองท�าให้ต้นยางป่า ถูกตัดโค่นจนหมดจนชาวบ้านแถบนี้ไม่ สามารถท�าน�้ายางได้จึงต้องปรับเปลี่ยน อาชีพเป็นเกษตรกรรม เพาะปลูกพืชไร่ และพืชสวนแทน

พ.ศ. 2508-2536 ยุ คปลูกพืชเศรษฐกิจเชิ งเดี่ยว

อาชี พ ท� า น�้ า ยางหมดไปเพราะ ต้นยางถูกโค่น ชาวบ้านถึงหันมาเพาะ

46 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปลูกมันส�าปะหลังแทนเนื่องจากมีราคาดี ประกอบกับเป็นพื้นที่เปิดหน้าดินใหม่ๆ ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุย แต่ให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง คนต่าง ถิ่นจึงเริ่มอพยพเข้ามาอยู่กันมากขึ้นจาก การชั ก ชวนของญาติ พ่ี น ้ อ ง เพื่ อ นและ พ่ อ ค้ า มั น ส� า ปะหลั ง ต่ อ มาที่ ดิ น เริ่ ม มี ราคาสูงขึ้นราคาไร่ละ 700 – 800 บาท แต่ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาก็ยังคงปลูกมัน ส� า ปะหลั ง และอ้ อ ยเป็ น อาชี พ หลั ก เช่ น เดิม เนื่องจากมีโรงงานรองรับผลผลิตทั้ง สองเหล่ า นี้ แถบชลบุ รี และระยองซึ่งไม่ ห่างไกลจากต�าบล ระยะหลังเริ่มมีผู้คน แถบจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และคนแถบ


ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ อพยพเข้ า มาอยู ่ อ าศั ย เพื่ อ ปลู ก มั น ส�าปะหลังและอ้อยมากขึ้นจนท�าให้ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหา ผลผลิตตกต�่าเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ท�าให้ชาวบ้าน ส่ ว นหนึ่ ง หั น ไปเลี้ ย งไก่ เ นื้ อ แต่ เ นื่ อ งจากขาดประสบการณ์ และถูกหลอกจากนายทุน ท�าให้คนในต�าบลเกิดมีภาวะหนี้สิน แทบทุกครัวเรือน ในช่วงหลังยุคผลผลิตมันส�าปะหลังมีราคา ตกต�่ามาก ชาวบ้านต้องกู้เงินเพื่อซื้อปุยเคมีและยาฆ่าแมลง จ�านวนมาก เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตที่ดีเหมือนในอดีต แต่ยิ่ง ท�าให้เกิดการขยายที่ดินเพื่อใช้หนี้สิน

เหลือชุมชนร่วมกับผู้น�าท้องถิ่น และท้องที่อย่างเข็มแข็ง

สรุ ปได้ว่าทุน และศักยภาพของคนในต�าบลหนอง ไม้แก่นที่เกิดขึ้นจากชาวชุ มชนที่มีความรู ้ความสามารถ และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง อยู ่พอสมควร

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

เมื่อเข้าสู่โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�าบล วิถีพอเพียง ในระยะที่ 3 โดยอ�าเภอแปลงยาวได้รับข้อมูลโครงการฯ จึงน�า พ.ศ. 2537-2552 ยุ คแตกแยกทางการเมือง เรื่องนี้เข้าที่ประชุมอ�าเภอ และเห็นว่าต�าบลหนองไม้แก่นมีจุด ช่ ว งต้ น ปี พ.ศ.2537 มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก องค์ ก าร เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงและมีแกนน�าที่ด�าเนินการในเรื่องนี้อยู่ บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ท�าให้คนในชุมชนแตกสามัคคีกัน โดย พอสมควร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองไม้แก่น และ เฉพาะอีกไม่กี่ปีต่อมาได้เกิดความแตกแยกกันหนักมากขึ้นถึงขั้น แกนน�าต�าบลร่วมกันจัดท�าโครงการน�าเสนอมายังทีมบริหารของ แบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคนในชุมชนจะ โครงการฯ จากนั้นทางคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา ประสบปัญหาหนี้สินแต่ก็ยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันดูแลกัน ความเหมาะสมลงพื้นที่ต�าบลหนองไม้แก่น และด้วยความพร้อม และเอาแรงกันในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่เมื่อมีความขัดแย้งใน ของแกนน�า อบต. และต�าบลในโครงการใช้แนวทางเศรษฐกิจ ด้านความคิดทัศนคติจากการเมืองท้องถิ่น ท�าให้สิ่งเหล่านั้นหาย พอเพียงอยู่แล้วระดับหนึ่งท�าให้ต�าบลได้รับการคัดเลือกให้เป็น ไปจากชุมชนจะมีการเอาแรงกันบ้างก็เพียงแต่เฉพาะญาติพี่น้อง หนึ่งในต�าบลของโครงการฯ เท่านั้น กลายเป็นสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ แต่อย่างไรก็ตามชาว บ้านก็ยังคงพึ่งพาการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว แต่เริ่มหันมาปลูก ยางพารากันมากขึ้นเนื่องจากมีราคาดี

ทØนต�าบล

ต�าบลหนองไม้แก่นเป็นหนึ่งในต�าบลที่มีรูปธรรมของ การพัฒนาชุมชนด้านการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงจากการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 5 ด้านส�าคัญ คือ ข้าว อาหาร ของใช้ครัวเรือนปุยชีวภาพและสมุนไพร โดยมีเครือข่าย ป่าตะวันออกและเครือข่ายวนเกษตรร่วมเผยแผ่องค์ความรู้ โดย ทุนต�าบลที่ส�าคัญ ได้แก่ ทุ น องค์ ค วามรู ้ ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในหลาย หมู่บ้านของต�าบลหนองไม้แก่นมีการด�าเนินวิถีชีวิตตามแนวทาง พอเพียง ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้าน อาหาร สมุนไพร ของใช้ครัวเรือน ข้าว และปุยอินทรีย์ ทั้งยัง มีการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลุมมะขามเพื่อใช้เป็น สถานที่ส�าหรับเรียนรู้ส�าหรับชุมชนอีกด้วย ทุนอาสาสมัครและผู้น�าชุมชน ต�าบลหนองไม้แก่นมี ผู้น�าที่เข้มข้นที่เป็นผู้น�าธรรมชาติ มีความสามัคคีกันมีเครือข่าย ประชาชนและผู้น�าธรรมชาติที่มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ช่วย 47 issue 81 october 2014


กลไกการขับเคลื่อน

ก่อนการเข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�าบล วิถีพอเพียง ต�าบลหนองไม้แก่นมีกลุ่มคนท�างานด้านเศรษฐกิจ พอเพียงในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน อยู่ก่อนแล้ว จึงท�าให้เกิดการรวมกลุ่มแกนน�าขึ้น คณะกรรมการโครงการฯ เหล่านี้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพเพราะเป็นผู้น�าทางการฯ กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�า จึงท�าให้ชาวบ้านไว้ใจให้เป็นตัวแทนของต�าบลในการเข้าร่วม โครงการฯ และหากคนในชุมชนท่านใดมีศักยภาพและสนใจงานพัฒนาก็จะชักชวนกันเข้ามาเรื่อยๆ โดยแกนน�าจะมีการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เป็นคนที่ชุมชนยอมรับ สามารถเชื่อมโยงงานและกิจกรรมได้ดี มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะ เรียนรู้และประพฤติกรรมตามแนวทางโครงการฯ ซึ่งโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ฝ่ายที่ส�าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายบริหาร แผนงานและกิ จ กรรม คณะกรรมการฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิณผล และคณะกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง การบริ ห ารจั ด การแผนและกิ จ กรรมในโครงการของ คนต�าบลจะจัดให้มีการประชุมเดือนเดือนละ 1 ครั้ง โดยคณะ ท�างานด้วยกัน 3 ประการหลักคือ 1. ก�ากับและวางแผนการท�ากิจกรรมของแต่ละแผนงาน ในโครงการที่ก�าหนดไว้ ให้ด�าเนินงานตามวาระที่ก�าหนด เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


2. ตรวจสอบการท� า งานที่ ด� า เนิ น การแล้ วว่า ประสบ ผลส�าเร็จหรือไม่อย่างไร รวมทั้งการติดตามสถานะทางการเงิน ของโครงการฯ และการวางแผนการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้กิจกรรม การด�าเนินงานในต�าบลมีการด�าเนินงานที่คล่องตัว 3. สรุปบทเรียนการท�างานในแต่ละแผนงานเมื่อน�าไปสู่ การยกระดับการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการโครงการฯ มี ก ระบวนการท� า ให้ แ ผน และกิจกรรมประสบผลส�าเร็จ โดยใช้เวทีประชุมประจ�าเดือน เพื่ อ ติ ด ตามวางแผนงานสามารถด� า เนิ น งานไปได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ ร่วมคิดร่วมวางแผนให้งานบรรลุเป้าหมายโดยมี หลักบริหารจัดการที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งแผนและกิจกรรม ต่างๆ จากการที่โครงการฯ หนุนเสริมนั้นถือได้ว่าเป็นการพัฒนา ศั ก ยภาพและเพิ่ มทั ก ษะให้ กับคนท� า งานมี ค วามกล้า พูดและ กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ น�าไปสู่การจัดการความรู้ในต�าบล มีทักษะในการจัดการชุมชน มีมุมมองในการวางแผนยุทธศาสตร์ และความเป็นไปได้ในการ พัฒนาต�าบลตามแนวทางวิถีพอเพียง

49 issue 81 october 2014


ทีมงานÀาคสนาม ปตท

เจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบล ท�าหน้าที่เป็นทั้งผู้รับสารจาก เจ้าหน้าที่ประจ�าภาค มีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนกลางลงสู่ชุมชนและจากชุมชนขึ้นสู่ส่วนกลาง โดยในบาง เชิงลึกและประเมิณสถานการณ์เพื่อจัดกระบวนการให้ชุมชน เรื่องคณะกรรมการโครงการฯ ให้สิทธิในการตัดสินใจแก่เจ้า วางแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนเทคนิค กลยุทธ์และวิธีการ หน้าที่ประจ�าต�าบลโดยดูที่ความเหมาะสมเป็นส�าคัญการท�างาน เพื่อน�ามาใช้ในคณะท�างานแก่เจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบลและคณะ เป็นลักษณะ ร่วมคิดร่วมท�า และร่วมรับผิดชอบกับคณะท�างาน ท�างาน ทั้งยังร่วมประเมิณปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิด ช่วยเชื่อมประสานงาน เชื่อมโยงแกนน�าและคนในต�าบลสู่การ ขึ้นกับชุมชนจากบริบทชุมชน มีการประเมิณสถานการณ์และ สร้ า งรู ป ธรรมความพอเพี ย งในพื้ น ที่ แ ละช่ ว ยก� า กั บ ทิ ศ ทาง วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบลเพื่อสื่อสาร การท� า งานของต� า บลให้ ต รงวั ต ถุ ประสงค์ และเป้ า หมายของ ข้อมูลให้รับรู้เท่ากัน ทั้งยังช่วยเติมทักษะในการท�างานให้กับ โครงการฯ ต�าบลหนองไม้แก่นเป็นหนึ่งในต�าบลที่มีรูปธรรมของ เจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบล เพื่อให้สามารถทบทวนประสิทธิภาพ การท�างานในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคนท�างานใน การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะด้ า นการพึ่ ง ตนเองใน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 5 ด้านที่ส�าคัญ คือ ข้าว อาหารของใช้ครัวเรือน จุลินทรีย์ปุย 50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ชีวภาพ และสมุนไพร โดยที่ผ่านมาความรู้ดังกล่าวถูกกระจายและเผย แพร่ความรู้ออกไปภายนอกต�าบล ผ่านเครือข่ายป่าตะวันออก แต่เมื่อ โครงการฯ เข้ามาได้มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดย แนวทางการพึ่งตนเองจากการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นได้ถูกขยายและ ถ่ายทอดไปภายในชุมชนต�าบล หนองไม้แก่น โดยโครงการฯ ได้มีโอกาส เสนอแผนและกิจกรรมขยายความรู้และทักษะการพึ่งตนเองให้กับคน หนองไม้แก่น ผ่านการอบรมคนในต�าบลเป็นหลัก รู ป ธรรมความส� า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� า ให้ ช าวต� า บลหนองไม้ แ ก่ น สามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้ ด้วยกิจกรรมการพึ่งตนเอง เช่น การน�า ผลผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน สมุนไพรจากพืชในชุมชนผลิตภัณฑ์จากข้าว และการท�าอาหารจากวัตถุดิบในชุมชน เช่น ข้าว มะพร้าว พิชสมุนไพร เป็นต้น โดยร่วมกันท�าและเรียนรู้ มีคณะกรรมการโครงการฯ ในการให้ ความรู้และให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด จนสามารถขยายผลความรู้ที่ได้กับ เพื่อนบ้านและครัวเรือนที่สนใจได้

นิยามความพอเพียงของต�าบลหนองไม้แก่น “ฟื้ นฟู ทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการจัดการ ให้มีกินอย่างยั่งยืน”

51 issue 81 october 2014


52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


53 issue 81 october 2014


เต้าหู้ราดหน้าทรงเครื่อง

ส�ำหรับผู ้ท่ีก�ำลังตั้งใจลดน�้ำหนัก เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีและมีรูปร่างสมส่วน คงต้องใส่ใจเลือกอาหารที่กินแล้ว ไม่อ้วน ไม่ท�ำน�้ำหนักเพิ่ม ซึ่ งส่วนใหญ่มักเลือกวิธีลดเนื้อสัตว์ แม้ตอบโจทย์ แต่กลับไม่ค่อยจะอยู ่ท้อง เมื่อหิวบ่อยๆ แล้วกินไม่ได้ ช่ างทรมานใจมิใช่ น้อย 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

อย่างนี้ต้องกินเมนูที่มี เต้าหู้ เป็นส่วนประกอบ เพราะ เต้าหู้ กินแล้วอิ่มอยู่ท้องนาน แถมยังมีประโยชน์มากมาย มี แคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟัน ให้โปรตีนได้พอๆ กับเนื้อ สัตว์ ต่างกันที่ ไขมันในเต้าหู้เป็นไขมันที่ดี อีกทั้งยังมี สารเลซิทิน ที่สามารถลดไขมันและเสริมการ ท�างานของระบบประสาทที่เกี่ยวกับความจ�า มีฮอร์โมนจาก พืช อย่าง ไฟโตเอสโทรเจน ซึ่งมีผลวิจัยชี้ว่า ป้องกันมะเร็ง ดี ต่อสตรีวัยทอง ช่วยชะลอภาวะหมดประจ�าเดือน และลดความ เสี่ยงมะเร็งเต้านม ส�าหรับเมนูน่าลองใส่เต้าหู้แทนเนื้อสัตว์ เพื่อให้ร่างกาย ได้ประโยชน์อย่างสรรพคุณข้างต้น คือ เต้าหู้ราดหน้าทรงเครื่อง ไปดูกันเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

เต้าหูหลอดชนิดธรรมดา 2 หลอด น�้ามันพืช 1 ถ้วย น�้า 2 ถ้วย เห็ดหอมดอกเล็ก (50 กรัม) 10 ดอก เห็ดฟางผ่าสี่ (100 กรัม) 7 ดอก เห็ดหูหนูด�าตัดโคนแข็ง ฉีกชิ้นพอค�า 100 กรัม แครอท หั่นเตาเล็ก ¼ ถ้วย กระเทียมสับ 1 ช้อนโตะ ต้นหอม ¼ ถ้วย ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโตะ ซอสปรุงรส 1 ช้อนชา น�้ามันหอยเจ 1 ช้อนโตะ น�้าตาลทรายชนิดไม่ฟอก 1 ½ ช้อนชา แป้งมัน 2 ช้อนชา แป้งเท้ายายม่อม 2 ช้อนชา น�้า 2 ช้อนโตะ ไข่ขาวของไข่ไก่ 1 ฟอง พริกไทยป่น ¼ ช้อนชา แป้งมันเล็กน้อยส�าหรับเคล้าเต้าหู้ น�้าส้มพริกดอง (พริกชี้ฟ้าเหลืองและแดงหั่นดองน�้าส้ม สายชู) ส�าหรับจัดเสริฟ

วิธีท�า

• หั่นเต้าหู้หลอดเป็นแว่นหนา 1 นิ้ว น�าไปเคล้ากับแป้ง มันเล็กน้อยพอทั่ว ใส่ลงทอดในกระทะน�้ามันร้อนด้วยไฟกลาง พอมีสีเหลืองนวล ตักขึ้นวางพักบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ามัน • ต้มน�้าในหม้อด้วยไฟแรงจนเดือด ใส่เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดหูหนู และแครอท ต้มนาน 5 นาที จนสุก ปิดไฟตักทั้งหมด ใส่อ่าง เก็บน�้าต้มเห็ดใส่หม้อไว้ • ตักน�้ามันที่ทอดเต้าหู้ออกให้เหลือ 3 ช้อนโตะ ใส่ กระเทียมลงเจียวพอใกล้เหลืองหอม ใส่เห็ดต้มทั้งหมด แครอท ผัดพอทั่ว เติมน�้าต้มเห็ด ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส น�้ามัน หอยเจและน�้าตาล คนพอทั่ว ชิมรสให้เค็มกลมกล่อม พอเดือด ละลายแป้งมันและแป้งเท้ายายม่อมกับน�้าใส่ คนพอสุกใสและ ข้น ใส่ไข่ขาว คนพอไข่ขาวสุกเป็นเส้นขาว ใส้ต้นหอม พริกไทย ปิดไฟ • ตักเต้าหู้ทอดใส่ชาม ตักน�้าราดหน้าเห็ดทรงเครื่องใส่ เสิร์ฟร้อนๆ กับน�้าส้มดอง

55 issue 81 october 2014


เปลือกไข่วิจิตรสมุทรปราการ

ทางของผู ้ไม่ยอมแพ้

เปลื อ กไข่ นานาชนิด ถูก วางทิ้งอย่างไร้ค่า มั นมี ค วามหมายเพี ย งแค่ ข ยะที่ ไ ม่ สามารถน� ำไปใช้ก ารใดต่ อได้ นอกจากปล่อยสลายเป็นปุ๋ ยให้ผืนดินเท่านั้น ทว่ายังมีผู้มองเห็นคุณค่าในความต่าง ชุ บชี วิตสิ่งที่คนมองว่าไร้ค่าด้วย ความรู ้ทางศิลปะที่ตนมี ต่อยอดลองผิดลองถูกก่อเกิดงานอันวิจิตรงดงามเพิ่มมู ลค่า ส่งเปลือกไข่เหล่านั้นให้ระบือ ไกลไปในทวีปต่างๆ แน่นอนว่านี่คืองานจากสมองและสองมือของคนไทยล้วนๆ คนไทยที่เข้าใจในแนวทางแห่งความ พอดี พอประมาณ ดั่งค�ำพู ดที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�ำ ท�ำทีละอย่าง” เรื่องราวต่อไปนี้คืออดีตกาลและปัจจุบันของผู้สร้างท�ำและผลงานของเขา ผู้เอาซากความหลังอันล้มเหลวยันกาย เพื่อลุก ยืนอีกครั้งอย่างภาคภูมิ กลั่นอดีตเพื่อปัจจุบัน ก่อเกิดอาชีพเอกอุยากหาใดเทียม นาม “เปลือกไข่วิจิตรสมุทรปราการ” โอทอป ไทยที่ไปไกลถึงต่างประเทศ

56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

57 issue 81 OCTOBER 2014


เมื่อล้มจึงรู ้

“เมื่ อ ก่ อ นแฟนผมท� า เกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ กิ จ การไปได้ ดี ม าก” ภูษิต กาญจนศิริปาน วัย 45 ปี ผู้ฝัง ตั ว อยู ่ กั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ เครื่ อ งประดั บ ที่ ท� า จากเปลื อ กไข่ เช่ น กระเป า ของที่ ร ะลึ ก สร้ อ ยคอ หรื อ อะไรก็ ต ามที่ เขาจะผุ ด ไอเดี ย ออกมา ได้ ใ นวั น ใดวั น หนึ่ ง , ภู ษิ ต ย้ อ นความถึ ง เส้ น ทางชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมาว่ า เดิ ม ที ตั ว เขา และภรรยาเคยรุ ่ ง เรื อ งมากจากการท� า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทว่าในช่วงปี 40 วิ ก ฤตการณ์ เ ศรษฐกิ จ ตกต�่ า ท� า ให้ ชี วิ ต พลิ ก ผั น จากเคยมั่ ง มี กลายเป็ น ติ ด หนี้ แบงค์ ส่งผลให้สภาพจิตใจของภรรยา ย�่าแย่จนไม่สามารถครองสติได้ เพราะ สิ่งที่เกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่ชีวิตคนๆ นึ่งจะ รับมือทัน “จากเดิมที่แฟนเคยมีทรัพย์สิน เยอะ ก็กลายเป็นหมดตัว หมดตัวไม่พอ ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาอีก ทุกอย่างที่มี ก็ ถู ก ยึ ด ไปหมด ปั ญ หาครอบครั ว อะไร ต่างๆ ก็เยอะ ท�าให้เขาสติไม่ค่อยดีไป เลย” เมื่ อ ความสู ญ เสี ย ส่ ง ผลกระทบ

ภูษิตใช้วิธีการเข้าหาลูกค้าและรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยน รู ปแบบอยู ่ตลอดเวลาจนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ท�าให้เปลือกไข่ท่เี คยมีออเดอร์ 5-10 ใบ กลายเป็น 50-100 ใบ และในที่สุดชาวต่างชาติจึงเข้ามาเจรจาขอ ซื้ อกิจการทั้งหมด ด้วยข้อเสนอที่น่ารับฟั งทีเดียว ถึ ง สภาพจิ ต ใจ ทางครอบครั ว จึ ง คิ ด หา ทุกวิธีการรักษา ระหว่าง “โรงพยาบาล ศรีธัญญา” หรือ “หันหน้าเข้าวัด” เพื่อ เยี่ ย วยาจิ ต ใจภรรยาภู ษิ ต , มั น เป็ น จุ ด เปลี่ยนของชี วิ ต ที่ มาถึ ง อย่ า งไม่ ค าดคิ ด โชคดีที่ว่าแม่ของภรรยาภูษิตเป็นคนชอบ ไหว้พระท�าบุญ จึงชี้ทางให้ลูกสาวหันหน้า เข้าวัดเพื่อสงบสติอารมณ์ ภายในวั ด ภรรยาของภู ษิ ต ไม่ สามารถจดจ่ออยู่กับการท�าสมาธิได้ เธอ 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com

พยายามเลี่ยงหันไปตอกไข่ที่ได้รับบริจาค มาเป็นจ�านวนมาก – เพื่อฆ่าเวลาและ เลี่ยงการนั่งสมาธิ เธอตอกไข่เป็นรูเล็กๆ เพื่ อ ให้ มั น ไหลออกมาช้ า ๆ แทนที่ จ ะ ตอกให้ แ ตกเป็ น สองส่ ว นเหมื อ นปกติ , จากนั้ น เธอเอาเปลื อ กไข่ ใ บกลมที่ ถู ก เจาะไข่ออกหมดแล้วมาเสียบไม้เรียงกัน ไว้ นานเข้ า เปลื อ กไข่ เ สี ย บไม้ ที่ เ ธอท� า ไว้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าสิ่งที่เธอ ท� า ไม่ ไ ด้ มี จุ ด หมายอั น ใดเลย หากมั น ไม่ มี ข ่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ เรื่ อ งการประมู ล ไข่ฟาแบร์เช่หน้านั้นผ่านเข้ามาในสายตา

ไข่ : สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น ชี วิตใหม่

จากต�านานความเชื่อโบราณของ เกือบทุกศาสนามีความเชื่อว่า สัตว์มีปีก คือสัญลักษณ์น�าความเป็นสิริมงคลมาให้ และเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์ และสวรรค์ ดังนั้นในพิธีกรรมทางศาสนา มักนิยมน�าไข่ของสัตว์ปีกมาเป็นเครื่องสัก การะเพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อว่า “ไข่” แทนความหมายการก่อเกิด, การ ก�าเนิด, การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ศาสนาคริสต์ นิยมน�าไข่ที่ตกแต่ง สวยงามให้กันในเทศกาลวันอีสเตอร์ เพื่อ เป็นการร�าลึกถึงพระเยซูคริสต์ โดยเรียก ไข่นี้ว่า ไข่อีสเตอร์ ซึ่งทุกๆ ปี ประะมาณ เดือนมีนาคม - เมษายน ชาวคริสต์จะมี การจัดงานเพื่อฉลองเทศกาลมงคลนี้ ศาสนาพราหมณ์ก็มักนิยมน�าไข่ ต้มมาเสียบยอดบายศรีในพิธีกรรมเพื่อ ความเป็นสิริมงคลเช่นกัน รวมทั้งประเทศ ในแถบเอเชีย เช่น จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ล้วนมีความเชื่อว่าไข่ คือการก่อเกิด, การเริ่มต้นใหม่ และใช้ไข่ ในศาสตร์การแก้ฮวงจุ้ย เพราะเชื่อว่าจะ ช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตได้ ไข่ ฟ าแบร์ เช่ เ ป็ น ของที่ ร ะลึ ก ใน สมั ย พระเจ้ า ซาร์ ข องรั ส เซี ย อายุ ก ว่ า


200 ปี ถูกประมูลในราคา 200-300 ล้าน บาท ตามความเชื่อของศาสนาคาทอลิก เด็กผู้ชายเกิดมาต้องให้ไข่สีฟ้า เด็กผู้หญิง เกิดมาต้องให้ไข่สีชมพู ดังนั้นไข่จึงเปรียบ เสมือนของทีร่ ะลึกอันมีคา่ สัญลักษณ์แห่ง การก�าเนิด เดิมทีไข่ที่ว่านี้รู้จักกันในนาม “ไข่ อีสเตอร์” ทว่าพระเจ้าซ่าร์แห่งรัสเซีย ต้องการไข่ที่มีความวิจิตรงดงามกว่าไข่ ธรรมดาที่เคยมีมา จึงให้นายฟาแบร์เช่ เป็นผู้สร้างขึ้น โดยท�าจากทองค�าหล่อ เป็นรูปไข่ประดับตกแต่งด้วยเพชรพลอย มีค่าเพื่อถวายแด่มารดาและอาคันตุกะ จากต่างเมือง เป็นของขวัญที่ต่างเมืองพา กันชื่นชอบเป็นอันมาก รวมทั้งรัชกาลที่ 5 ของไทยเองก็มีไว้ครอบครองเช่นกัน เพื่อ ยกย่องและให้เครดิตผู้สร้าง ไข่นี้จึงถูกตั้ง ชื่อว่า “ไข่ฟาแบร์เช่” “ถ้ า คิ ด จะท� า ธุ ร กิ จ ขึ้ น มาอี ก สั ก อั น หนึ่ ง มั น ต้ อ งอิ ง กั บ ศาสนาและ ความเชื่อ” หลังจากที่เธอได้เห็นความ งามและคุณค่าของไข่ฟาแบร์เช่ เธอและ ภูษิตก็เริ่มสนใจที่จะสร้างธุรกิจดังกล่าว

ขึ้นมา แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเธอไม่มี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การลงสี ห รื อ การตั ด เปลือกไข่ใดๆ ทั้งสิ้น รู้แต่ว่าชอบ มันจึง เป็นงานที่ยากเพราะสมัยปี 2540 ไม่มี อินเทอร์เน็ทให้ใช้อย่างแพร่หลายเหมือน ทุกวันนี้ การจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จึงไม่ สะดวกอย่างที่คิด หลั ง จากกลั บ จากวั ด พร้ อ ม ไอเดียในการสร้างไข่วิจิตรขึ้นมา เธอก็ กลับมาอาศัยบ้านเดิมที่ถูกยึดแล้ว ไม่มี

59 issue 81 october 2014


เดิมทีไข่ท่ีว่านี้รู้จักกันในนาม “ไข่อีสเตอร์” ทว่าพระเจ้าซ่ าร์แห่ง รั ส เซี ย ต้ อ งการไข่ ท่ ี มี ค วามวิ จิ ต รงดงามกว่ าไข่ ธ รรมดาที่ เ คยมี มา จึงให้นายฟาแบร์เช่ เป็นผู ้สร้างขึ้น โดยท�าจากทองค�าหล่อเป็น รู ปไข่ประดับตกแต่งด้วยเพชรพลอยมีค่าเพื่อถวายแด่มารดาและ อาคันตุกะจากต่างเมือง เป็นของขวัญที่ต่างเมืองพากันชื่ นชอบ เป็นอันมาก

60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


น�้าและไฟใช้ ทว่าก็ยังดีที่มันเป็นสถานที่ ในการทดลองงานได้ เมื่อหาตัวอย่างของ ไข่ไม่ได้เธอจึงลองผิดลองถูก ประดิษฐ์ ออกแบบเองทั้งหมด แรกเริ่มไข่วิจิตรยัง ไม่มีขาตั้งเฉพาะของตัวเอง เชิงเทียนจึง ถูกดัดแปลงน�ามาใช้ประกอบขาตั้งให้ไข่ วิจิตรดูสมบูรณ์ขึ้น หลังจากใช้ระยะเวลา ทดลองอยู่พักใหญ่ ไข่วิจิตรก็ไปเข้าตาชาว ต่ า งชาติ ค นหนึ่ ง ซึ่ ง อาศั ย อยู ่ ใ นหมู ่ บ ้ า น เดียวกันเข้า ชาวต่างชาติให้ราคาไข่วิจิตร ใบแรกนั้นในราคา 1,000 บาท แล้วเส้น ทางของไข่วิจิตรก็ค่อยๆ ทอดยาวออกไป เรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

จากคนทั่วไปมาก เธอเป็นผู้คิดเอาเปลือก ไข่ ม าต่ อ ยอดเป็ น กระเป า เป็ น เครื่ อ ง ประดับร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นไร้คู่ แข่งโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาเปลือกไข่ มาท�าเป็นกระเปาที่ใช้งานได้จริง โชคดี ที่ภูษิตเองเรียนจบคณะวิจิตรศิลป์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาจึงได้ใช้ความ รู้ตรงนี้บวกเข้ากับไอเดียของภรรยาเพื่อ พัฒ นาให้ ไข่ มีค วามหลากหลายมากขึ้ น ภู ษิ ต ใช้ วิ ธี ก ารเข้ า หาลู ก ค้ า และรั บ ฟั ง ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยน รู ป แบบอยู ่ ต ลอดเวลาจนเป็ น ที่ ย อมรั บ

ท�าในสิ่งที่เขาไม่ท�ากัน

เมื่อฝรั่งคนนั้นน�าไข่วิจิตรใบแรก ที่ผลิตขึ้นจากความล้มเหลวของชีวิตคนๆ หนึ่งกลับไปประเทศของเขา ไม่นานภูษิต และภรรยาของเขาก็ได้รับออเดอร์อีก 5 ใบ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุด ในขณะ เดียวกันภรรยาของภูษิตก็เริ่มจับทางใน การผลิ ต ได้ แ ล้ ว หลั ง จากฝึ ก ฝนจนเริ่ ม ช�านาญ แต่ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ง ก็คือทุนในการผลิต อั น ที่ จ ริ ง ไข่ แ ต่ ล ะใบใช้ เวลาใน การผลิตอย่างน้อย 3 วัน เพราะต้องใช้ มือท�าทุกขั้นตอน ต้องใช้ความละเอียด ความพิ ถี พิ ถั น เมื่ อ มี อ อเดอร์ เ พิ่ ม ขึ้ น ภูษิตจึงตัดสินใจเปิดสอนวิธีท�าไข่วิจิตร ขึ้นเพื่อหาทุนมาผลิต มีผู้มาเรียนกับเขา ราว 600 คน แล้วไข่วิจิตรก็เริ่มแพร่หลาย เป็นที่รู้จักและค้าขายกันในวงกว้างขึ้น โดยปริยาย “ทั่วโลกไม่เคยมีใครคิดที่จะเอา เปลือกไข่มาท�ากระเปา มาท�าของแต่ง ตั ว ” แม้ จ ะมี ผู ้ เรี ย นรู ้ วิ ธี ท� า ไปบ้ า ง แต่ สิ่งส�าคัญในการท�าธุรกิจเปลือกไข่วิจิตร ให้ยั่งยืนได้นั้นขึ้นอยู่กับไอเดียผู้ผลิตเอง ภูษิตเล่าว่า ภรรยาของเขาแม้จะจบชั้น ม.6 แต่มีความคิดสร้างสรรค์และแตกต่าง 61 issue 81 october 2014

จากลูกค้า ท�าให้เปลือกไข่ที่เคยมีออเดอร์ 5-10 ใบ กลายเป็น 50-100 ใบ และใน ที่สุดชาวต่างชาติจึงเข้ามาเจรจาขอซื้อ กิจการทั้งหมด ด้วยข้อเสนอที่น่ารับฟัง ทีเดียว ค�าว่าซื้อกิจการในที่นี้หมายความ ว่า ชาวต่างชาติน�าเงินมาลงทุนให้ แล้ว จ้างแรงงานภูษิตเป็นผู้ผลิตและคิดไอเดีย ส่งขายในรูปแบบบริษัท ซึ่งเท่ากับว่าสิ่งที่ ภูษิตและภรรยาของเขาก่อร่างสร้างตัว มาก็จะกลายเป็นของนายทุนไปในที่สุด แน่ น อนว่ า ภู ษิ ต ปฎิ เ สธข้ อ เสนอทั้งปวง แม้ จ ะไม่ มี ทุ น มากเท่ า การขายกิ จ การ


และผลิตได้ในปริมาณไม่มากนัก ก็ยังนับ ว่ามีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอ และพอใจในสิ่งที่ตนเองสร้างท�ามากกว่า จะยกให้ชาวต่างชาติ

ลุยตลาดกว้างใหญ่

เมื่ อ ตลาดในประเทศไทยเริ่ ม รู ้ จั ก ไข่ วิ จิ ต รในวงกว้ า งขึ้ น เรื่ อ ยๆ จาก การเปิดสอนก็ดี จากลูกค้าปากต่อปาก ก็ ดี มั น ท� า ให้ เ ส้ น ทางไข่ วิ จิ ต รเริ่ ม ทอด ยาวออกไปเรื่อยๆ จนในที่สุดภูษิตก็พา

เป็นประสบการณ์ในแง่ของการซื้อขาย ในตลาดใหญ่อย่างยุโรปที่ภูษิตไม่อาจลืม ทั้งเล่ห์เหลี่ยมพ่อค้าคนกลาง ชั้นเชิงของ นักธุรกิจผู้จ้องจะจับเสือมือเปล่า แม้จะ มีบทเรียนที่ไม่น่าจดจ�าอยู่บ้าง แต่สิ่งดีๆ ที่ เขาได้ ก ลั บมาก็ คื อ รู ้ ว ่ า แต่ ล ะประเทศ มีสีสันที่ชอบและไม่ชอบอยู่ มีลวดลาย สั ญ ลั ก ษณ์ รู ป แบบเฉพาะตั ว ที่ ต ลาด ต้องการอยู่ ไม่ใช่ว่างานหนึ่งชิ้นจะขาย ได้ทุกทวีปทั่วโลก พื้นฐานวัฒนธรรมของ คนแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตไข่วิจิตร

ความประทับใจก็คือเมื่อตอนที่ในหลวงท่านทรงประชวรอยู ่ท่ีโรงพยาบาล ศิริราช มีคนสั่งผมท�า ผมก็คิดท�าคุณทองแดงขึ้นมา ก็เลยท�าคุณทองแดง ไปถวายท่าน ท่านลุกมาจากเตียง แล้วท่านหัวเราะยิ้มได้ว่า เราไม่เคยเจอคุณ ทองแดงที่อ้วนแบบนี้มาก่อนเลย ทุกคนมีความสุข แล้วท่านก็เอาคุณทองแดง ที่เราท�าให้ไปไว้บนหัวเตียงเลย ผลงานที่เขาสร้างท�ากับภรรยาสองคนไป วางที่อิตาลี เพื่อทดลองตลาดและเรียนรู้ ประสบการณ์ ในยุโรปมีการท�าไข่ลักษณะ นี้ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย มี รู ป แบบใหม่ ๆ ให้ เรียนรู้และเป็นแบบอย่าง สามารถเก็บ รายละเอียดมาใช้ในบ้านเราได้ เมื่อไข่ เดินทางถึงอิตาลีและวางตลาดได้ไม่นาน ก็มีชาวต่างชาติมาขอเหมาสินค้าทั้งหมด ทันที ปรากฎว่าเมื่องานแสดงสินค้าที่ ประเทศอิตาลีใกล้จะจบ ผู้ที่เอ่ยปากขอ เหมาสินค้าของภูษิตไม่มาสักที เขาจึงโทร ถามก่อนกลับ ได้รับค�าตอบว่า “หากคุณ ลดราคาให้ เราจะเหมาหมดทันที” แต่นั่น ไม่ตรงกับข้อตกลงที่คุยกันไว้ในวันแรก ภู ษิ ต ปฎิ เ สธข้ อ เสนอและพร้ อ มจะยก สินค้าทั้งหมดกลับประเทศไทย “ก่อนหน้านี้มีชาวอเมริกันมาสั่ง สินค้าหนึ่งร้อยโหล แต่เราเห็นว่ามีลูกค้า รายหนึ่งขอเหมาไปแล้ว เราจึงปฎิเสธไป แต่ เขามาขอลดราคา เปลี่ ย นข้ อ ตกลง ทีหลัง เราบอกไม่ได้ เราพร้อมจะขนกลับ ท�าให้เราเสียโอกาสลูกค้ารายอื่นไปเลย” 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ควรต้องศึกษา หากต้องการให้สินค้าของ ตนเองก้าวไปข้างหน้า “ค่ อ ยๆ เรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมของ แต่ ล ะที่ อย่ า งคามิ โ อ้ ที่ เ ป็ น รู ป เทวดา ผู้หญิง เราเห็นว่ามันสวยเราจึงเอามาติด ไว้บนยอด ไปขายในประเทศหนึ่ง เขาก็ บอกว่าท�าไมเอาผู้หญิงมาไว้บนหัว แต่กับ อีกประเทศหนึ่งเขาชอบ อย่างไปอาหรับ เขาไม่เอารูปสัตว์ เอาสัตว์ไปมันขายไม่ได้ เขาจะเอาแต่ดอกไม้ นี่คือการที่เราไปเจอ ประสบการณ์ไปลองตลาด เราก็จะเริ่ม รู้ว่าสีสันประเทศนี้ชอบแบบไหน สีสัน แต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่ประเทศ เดียวกัน แต่ละเมืองแต่ละชนบท เพราะ ฉะนั้นเราต้องเก็บข้อมูลตรงนี้”

ความประทับใจในอาชี พ

อย่างไรก็ตาม การค้าขายระหว่าง ประเทศย่อมต้องดูทิศทางของเศรษฐกิจ โลกด้วย ทั้งค่านิยมในรูปแบบต่างๆ ที่ เคยเป็ น ที่ ย อมรั บ วั น หนึ่ ง อาจเปลี่ ย น ไปตามกระแสสังคม ดังนั้น ภูษิตจึงมอง ว่าในฐานะผู้ผลิตจ�าเป็นต้องปรับตัวให้


ทันกระแสโลก ไอเดียหรือรูปแบบต่างๆ จ� า ต้ อ งเคลื่ อ นไหวอยู ่ ต ลอดเวลา และ ต้ อ งหาตลาดใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น เมื่ อ ลง ตลาดยุโรปได้ระยะหนึ่งแล้ว ภูษิตจึงหัน กลับมาที่ตลาดแทบตะวันออกอย่าง จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยท�าอย่างเดียวกันคือ ศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ ของคนและ ภูมิภาคนั้นๆ ก่อนการผลิต ภูษิต กาญจนศิริปานและภรรยา เป็นผู้หนึ่งที่ฟันฝ่าอุปสรรคหลังชีวิตเดิน มาถึ ง ทางตั น เขาใช้วิธีค่อยๆ ก้าวเดิน ไปทีละก้าวอย่างช้าๆ แม้จะมีผู้ช่วงชิง ทางการตลาดเข้ามาสนับสนุนในรูปแบบ ธุรกิจมากมาย แต่คติที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค�า ท�าทีละอย่าง” ยังคงใช้ได้ กั บ ผู ้ ค นทุ ก ยุ ค สมั ย สะท้ อ นถึ ง ปรั ช ญา ของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ภูษิต ยอมรับว่า การเข้าร่วมโอทอปท�าให้งาน ของเขาเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในประเทศไทยมาก ขึ้น มีผู้คนทุกระดับทั้งในวังและนอกวังให้ ความสนใจผลงานของเขาไม่น้อย สินค้า บางชุด บางเซ็ต ราคาสูงถึง 2 แสนบาท

ท�าให้เส้นทางของไข่วิจิตรสมุทรปราการ ทอดยาวอย่ า งยั่ ง ยื น มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ น ถึง 7 หลัก “ความประทั บ ใจก็ คื อ เมื่ อ ตอน ที่ ใ นหลวงท่ า นทรงประชวรอยู ่ ที่ โ รง พยาบาลศิ ริ ร าช มี ค นสั่ ง ผมท� า ผมก็ คิ ด ท� า คุ ณ ทองแดงขึ้ น มา ก็ เ ลยท� า คุ ณ ทองแดงไปถวายท่ า น ท่ า นลุ ก มาจาก เตียง แล้วท่านหัวเราะยิ้มได้ว่า เราไม่ เคยเจอคุณทองแดงที่อ้วนแบบนี้มาก่อน เลย ทุกคนมีความสุข แล้วท่านก็เอาคุณ ทองแดงที่เราท�าให้ไปไว้บนหัวเตียงเลย ความภูมิใจก็คือในทุกๆ ปีก็จะมีคนมาสั่ง ให้เราท�าของถวายท่านทุกปี” ป ั จ จุ บั น “ เ ป ลื อ ก ไข ่ วิ จิ ต ร สมุทรปราการ” มีหน้าร้านอยู่ที่เซ็นทรัล บางนา มีทีมงานผู้ผลิตเป็นอุตสาหกรรม ในครัวเรือนตั้งอยู่ที่ 94/64 หมู่ 3 ต.บาง โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, ระยะ ทางที่ ผ ่ า นมาของเปลื อ กไข่ วิ จิ ต รที่ เ กิ ด จากความไม่ทดท้อของคน สามารถเป็น แรงผลักดันให้คนอีกหลายล้านคนได้หัน

63 issue 81 october 2014

มามองศั ก ยภาพของตนเอง จากหนึ่ ง สมองสองมือที่เรามี มันสามารถชุบชีวิต สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นจริงขึ้นมา ลองนึ ก ดู ว ่ า วั น ที่ ภ รรยาของ ภูษิตกลับมาจากการรักษาสภาพจิตใจที่ วัด เพื่อมาอาศัยยังบ้านที่โดนยึดไปแล้ว ไม่มีน�้าไม่มีไฟใช้ แต่มันกลับเป็นสถานที่ ให้ก�าเนิดเปลือกไข่วิจิตรใบแรกขึ้นมาได้ จากต้นทุนที่ติดลบด้วยซ�้า มาวันนี้จาก เปลื อ กไข่ ธ รรมดากลั บ สร้ า งเนื้ อ สร้ า ง ตัวให้กับคนที่ไม่คิดท้อถอยได้ดุจอัญมนี ล�้าค่าทีเดียว

แด่ผู้ไม่ยอมแพ้... สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไข่วิจิตร สมุทรปราการได้ที่ 94/64 หมู่ 3 ต.บาง โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.094-241-5515,099-154-2650 หรื อ www.thaitambon.com/spk/ pusit.htm และ www.eggartsthailand.com


ปี ชวด

การงาน ในเดือนนี้จะเป็นการฉลาดกว่าที่จะสงบปากสงบค�า ปล่อยให้ผู้อื่นท�าตามใจไปก่อนแทน หลีกเลี่ยงการ สร้างศัตรูในตอนนี้ เวลาที่โชคของคุณก�าลังตก การดึงดันจะน�าไปสู่การโต้เถียง ซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายแพ้ แทนที่จะ ท�าเช่นนั้น คุณควรมุ่งมั่นท�างานของคุณให้ดี ธุรกิจ ในเดือนนี้ ควรหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานจากภายใน อาจมีตัวปัญหาที่พยายามสร้างปัญหา บุคคลผู้นี้อาจเป็น คู่แข่ง คุณต้องให้ความส�าคัญกับการเป็นเจ้านายที่ดี และพยายามดึงให้ทุกคนอยู่ฝ่ายคุณ ยิ่งคุณสามารถรวบรวมผู้ที่สนับสนุนคุณ อย่างแท้จริงได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งปลอดภัยขึ้นเท่านั้น ความรัก อย่ามีปากเสียงกับคู่ของคุณด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรท�าให้สถานการณ์แย่ลงอีกด้วยการท�าตัวไร้เหตุผล หนทางหลีก เลี่ยงการมีปากเสียงที่ดีที่สุดคือ หากิจกรรมที่ผ่อนคลายท�า ซึ่งจะช่วยพาคุณออกห่างจากความกดดันในชีวิตประจ�าวัน การศึกษา การตั้งสมาธิและการท�างานให้เสร็จตรงเวลานั้นท�าได้ยากกว่าเดิม อย่าหัวเสียเพราะเรื่องนี้ แทนที่จะหมดเวลาไปหลาย ชั่วโมงกับงานที่คุณไม่ชอบ ทางที่ดีพักให้เต็มที่ แล้วค่อยกลับมาท�าตอนที่จิตใจของคุณแจ่มใส จิตใจที่อ่อนล้าช่วยอะไรคุณไม่ได้ใน ตอนนี้ คุณต้องหัดผ่อนคลายเสียบ้าง

ปี ฉลู

การงาน ในเดือนนี้ คุณท�างานคนเดียวตามจังหวะความเร็วของตัวเองจะเป็นการฉลาดกว่า และไม่ควรเปิดเผย เรื่องราวส่วนตัว หรือปัญหาของคุณมากเกินไป เพราะอาจมีคนน�ามันมาใช้เล่นงานคุณได้ สิ่งที่คุณต้องการท�าคือ แค่ลงมือท�างานของคุณแต่คุณก็อาจถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเกมการเมือง คุณจึงต้องมีเล่ห์เหลี่ยมพอๆ กับศัตรูของคุณไว้บ้าง ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจไม่ค่อยดีนักในเดือนนี้ ข้อตกลงที่คุณคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วกลับล่ม ความแตกแยกในบริษัทหรือพนักงานที่สร้าง ปัญหา โดยเฉพาะเรื่องคดีความ หากความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กน้อยทางที่ดีควรยอมไปก่อน แทนที่จะดึงดันเป็นฝ่ายถูกให้ได้ ความรัก ความสัมพันธ์อาจไม่ราบรื่นนักในเดือนนี้ อารมณ์ที่ช่างพาลหาเรื่องของคุณท�าให้ผู้อื่นปรองดองกับคุณได้ยาก แต่คุณกลับ แปลกใจเมื่อคนอื่นมีปฏิกิริยาลบกับสิ่งที่คุณพูดหรือท�า ผ่อนคลายเสียบ้างและอย่าจริงจังกับชีวิตจนเกินไป หากคุณรู้จักที่จะมองตัว เองแบบข�าๆ ให้มากขึ้นคุณก็จะไม่รู้สึกโกรธง่ายๆ แล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้น การศึกษา คุณมีปัญหาเข้ากับผู้อื่นไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง ท�าให้เดือนนี้ไม่ค่อยน่ารื่นรมย์นักเรื่องนี้อาจส่งผลต่อสมาธิในการเรียน อย่า คิดมากกับความคิดเห็นที่ผู้อื่นมีต่อคุณ คุณต้องเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองให้มากขึ้นและหยุดคิดเอาเองว่าผู้อื่นดูถูกคุณทั้งที่ไม่เป็นเช่น นั้น ยอมเป็นฝ่ายถอยเมื่อมีปากเสียงกัน เพราะมีแต่จะท�าให้คุณไม่สบายใจ

ปี ขาล

การงาน ที่ท�างานตึงเครียด โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานในองค์กรที่มีการแข่งขันสูงมาก เตรียมใจได้เลยว่าความคิดเห็น ของคุณจะพบกับการต่อต้าน แต่พยายามอย่าพาตัวเข้าไปในสถานการณ์วิวาท หากคุณสามารถสงบสติอารมณ์ไว้ ได้ คุณก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้ว พยายามอย่าประมาทเวลาท�าหน้าที่ของคุณ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องร้ายแรงเกินกว่าที่ควร ธุรกิจ ท่าทางของคุณในเดือนนี้อาจไม่ค่อยเป็นมิตรนัก ดังนั้น พยายามอย่าจัดงานประชุมหรือการปรึกษาหารือที่ส�าคัญมากเกินไปใน เดือนนี้ โดยเฉพาะกับผู้คนที่คุณไม่สนิทสนมด้วยแล้ว ระวังค�าพูดของคุณให้ดี และควรปลอดภัยไว้ก่อนเวลาคุณพูดเล่น เพราะไม่ใช่ทุก คนที่จะหัวเราะไปกับมุขข�าของคุณตอนนี้ อยู่อย่างสงบเสงี่ยมและพยายามอย่าหาทางหลบหลีกกฎหมาย ความรัก อารมณ์บูดบึ้งของคุณท�าให้คนอื่นเข้ากับคุณได้ยาก กระนั้นคุณเองกลับแปลกใจที่ผู้อื่นมีท่าทีไม่ดีต่อสิ่งที่คุณพูดหรือท�า พยายาม อย่าจริงจังกับชีวิตเกินไป หากคุณรู้จักหัวเราะกับตัวเองให้มากขึ้น คุณก็จะไม่ขุ่นเคืองง่ายๆ และจะมีความสุขยิ่งขึ้น โชคด้านความรัก ไม่สู้ดีในเดือนนี้ ใช้เวลาท�าเรื่องอื่นที่คุณสนใจ หรือใส่ใจด้านอื่นๆ ในชีวิตจะดีกว่า ส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวของคุณ การท�าตัวให้ผ่อน คลายมากขึ้นจะท�าให้คุณมีความสุขมากขึ้น ทั้งยังท�าให้คุณเป็นคนสนุกสนาน ร่าเริงจนน่าอยู่ใกล้ด้วยยิ่งขึ้น

64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน มีหลุมพรางให้คุณต้องคอยหลบหลีกและหากคุณมีคู่แข่งในที่ท�างาน คุณก็ต้องระวังหลังไว้ให้ดีด้วย ป้องกัน ตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเมืองในที่ท�างาน อย่าไว้ใจใครมากเกินไป คุณจะรู้สึกชัดเจนกว่าเดิมว่าทุกสิ่งไม่ได้เป็น เหมือนอย่างเช่นที่ปรากฏ ธุรกิจ โชคของคุณแบ่งเป็นสองขั้ว คุณมีโชคด้านเงินก้อนโต ซึ่งหากคุณจังหวะดี คุณก็จะท�าเงินได้มหาศาล แต่คุณก็มีเคราะห์ที่จะ ต้องสูญเสียมากเช่นกัน วิธีพลิกแพลงคือ คุณต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมๆ กับจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น หากคุณใช้เงินในส่วนที่คุณ พร้อมจะเสียคุณก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะประสบความส�าเร็จในสิ่งที่พยายามท�าอยู่ ความรัก หากคุณเพิ่งคบหากับคนรัก คุณต้องค่อยเป็นค่อยไป และเรียนรู้ที่จะใช้เวลาด้วยกัน ไม่จ�าเป็นต้องสนิทสนมกันมากจนเกินไป อันที่จริงแล้วหากคุณยังอยู่ในขั้นที่ต้องสุภาพและไม่คุ้นเคยกันดี แนวโน้มที่พวกคุณจะปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ใส่ใจก็ย่อมมีน้อยลง แล้ว สิ่งต่างๆ ก็จะดีขึ้นส�าหรับคุณทั้งสอง การศึกษา คุณอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในโรงเรียน และรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษ หากคุณใช้พลังงานเหล่านี้ไปในทางที่เหมาะสม คุณก็สามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างมากมายในเดือนนี้ จงใช้ความเด่นดังและอิทธิพลที่คุณมี เพื่อให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งผู้น�าบาง อย่างในโรงเรียน คุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ปี มะโรง

การงาน ความส�าเร็จของคุณเกิดจากหูตาที่ไวต่อโอกาสต่างๆ และในเวลาเดียวกันคุณก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวหรือใจร้อน จงท�างานอย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเอง แล้วรางวัลจะตามมาเองคุณต้องเชื่อมั่นว่าเจ้านายของคุณจะตระหนักถึง ผลงานของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องมากเกินไป ธุรกิจ คุณควบคุมธุรกิจของตัวเอง คุณก็จะประสบความส�าเร็จได้อย่างงดงามมาก ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณควรมั่นใจที่จะเสี่ยง ลงทุน อย่า เพิกเฉยโอกาสที่เข้ามาหาคุณ เรื่องราวแห่งความส�าเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากความกล้าและการเสี่ยง ความรัก ผังชะตาของคุณอบอวนไปด้วยพลังแห่งรักในเดือนนี้ ที่ยังโสดจะพบคู่ได้ไม่ยาก หากคุณมองหา คุณจะถูกใจคนที่คุณคิดว่า สามารถสานสัมพันธ์ระยะยาวร่วมกันได้ บางคนอาจคิดที่จะมีครอบครัว โชคในเดือนนี้ช่วยให้การตัดสินใจครั้งส�าคัญในด้านความรัก เป็นไปในทางที่ดี ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่คุณสามารถเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้ การศึกษา ตอนนี้เป็นเวลาของการเจริญเติบโตและบรรลุนิติภาวะหากคุณมีการสอบที่ส�าคัญในช่วงนี้ คุณมีโอกาสที่จะท�าได้ดีมากอาจ มีความท้าทายบางอย่างรออยู่ แต่ทั้งหมดนั้นจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้บางอย่างที่มีค่า

ปี มะเส็ง

การงาน คุณได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย ความนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และความนิยมชมชอบจากลูกน้อง ไม่ ว่าคุณจะท�างานอยู่ในระดับใด สิ่งต่างๆ ก็เป็นไปด้วยดีส�าหรับคุณ โชคด้านการเลื่อนขั้นยังดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจง พยายามสร้างความประทับใจต่อไปหากคุณต้องการก้าวหน้าในอาชีพการงาน จงเป็นฝ่ายอาสาในเรื่องงาน ธุรกิจ โชคด้านความมั่งคั่งโดดเด่นในเดือนนี้ คุณจึงพบว่าการเงินของคุณดีขึ้นกว่าปกติ บางคนอาจได้เงินก้อนเข้ามาโดยที่ไม่คาดคิด ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่โชคดีนี้โดยการผลักดันให้สิ่งต่างๆ เดินหน้าต่อไป ท�าสัญญาต่างๆ ผลักดันยอดขายให้ดีขึ้น และหาทางคว้า ข้อตกลงที่คุณต้องการมาให้ได้ มีพื้นที่ให้คุณเติบโต ทั้งคุณยังสามารถเสี่ยงในเรื่องที่มีโอกาสได้ ความรัก ที่ยังโสด ลองเชื่อมั่นที่จะคบหากับใครสักคนที่คุณชอบ ผู้ซึ่งอาจไม่ใช่คู่ในอุดมคติของคุณเมื่อตัดสินจากบรรทัดฐานของสังคม เมื่อมองหาคู่รัก ควรเลือกคนที่เข้ากันได้ในระดับความคิด คุณจะสนุกกับการพูดคุยที่ต้องใช้สมอง และคนที่สามารถกระตุ้นให้ความคิด ของคุณตื่นตัวได้ก็อาจกลายเป็นคนรักในอนาคตของคุณได้ทันทีเช่นกัน การศึกษา จงรักษาความมั่นใจในตัวเองไว้ และมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ คบหากับผู้ที่ให้ความส�าคัญกับคุณ ยิ่งคุณเชื่อในสิ่งที่ท�ามาก เท่าไร คุณก็จะยิ่งประสบความส�าเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น และการมีผู้น�าเชียร์ส่วนตัวก็คือสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนให้ “ดี” กลายเป็น “ยอดเยี่ยม” 65 issue 81 october 2014


ปี มะเมีย

การงาน คุณจะพบว่าชีวิตการงานน่าพึงพอใจ ในเดือนนี้ คุณจะจัดการกับความสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างดี ตอนนี้เป็น เดือนที่โอกาสมาพร้อมคนที่เข้ามาใส่ใจผู้คนที่อยู่รอบตัวไว้ คุณอาจได้รับโอกาสทองในชีวิต แต่จะไม่อาจมองเห็นได้ หากคุณไม่เปิดใจรับ ธุรกิจ เดือนที่สดใสรอคอยอยู่ คุณก็จะพบว่าคุณสามารถท�าสิ่งต่างๆ เสร็จได้เร็วกว่าเดิมมาก เมื่อคุณไว้ใจผู้อื่นให้ท�างานส�าคัญ ก็เท่ากับ เพิ่มก�าลังใจให้พวกเขา จงสร้างความมั่นใจให้แก่ทีมงานและเป็นผู้น�าที่เก่งกาจ ความรัก หากคุณแต่งงานแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคู่ครองจะกลมเกลียวขึ้นมาก คุณมีความสุขและพร้อมให้การสนับสนุนคู่ ชีวิตมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มยอมอีกฝ่าย คุณจะพบว่า คู่ของคุณก็เลียนแบบท่าทีของคุณเช่นกันขอให้มีความสุขร่วมกันในเดือนนี้ วันหยุด ที่โรแมนติกก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยส�าหรับตอนนี้ การศึกษา นี่คือเดือนที่ยอดเยี่ยมส�าหรับเด็กปีมะเมียที่เรียนอยู่ ทุกสิ่งเป็นใจและคุณก็ยังก้าวหน้าได้อย่างงดงามในการเรียนทุกด้าน ไม่มี อะไรต้องห่วงเลย คุณจึงมีเวลาทุ่มเทให้กับด้านอื่นๆ ในชีวิต ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะสนุกกับการเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือกิจกรรม นอกหลักสูตรอื่นๆ พยายามหาเพื่อนใหม่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆ

ปี มะแม

การงาน มีคนที่มีอิทธิพลให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเบื้องหลังฉากกุญแจแห่งความส�าเร็จในเดือนนี้คือ ความ สัมพันธ์อันดีกับเจ้านายคุณควรร่วมงานกับเจ้านายอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้พวกเขาลืมว่าคุณยังมีตัวตนอยู่ เพราะพ้น จากสายตาก็หมายถึงพ้นจากความทรงจ�า หากเป็นเวลาเลื่อนต�าแหน่ง หากคุณต้องการแน่ใจว่าคุณไม่ถูกลืม ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะรื้อฟื้นทักษะของคุณในบางด้าน คุณอาจมีผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาและหลายส่วนในบริษัท แต่เทียบไม่ได้ เลยกับการที่คุณรู้วิธีการท�างานของตัวเองอย่างละเอียด แม้ว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมกับการท�างานในแต่ละวัน แต่ก็ควรพยายามติดตาม ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมองหาพนักงานใหม่ เพื่อนที่ไว้ใจได้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ความรัก คุณจะมีเทคนิคหว่านเสน่ห์สารพัดแบบไว้ใช้และตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะใช้ได้ หากคุณหมายตาใครบางคนไว้แล้ว คนคนนั้นจะ ตามทานเสน่ห์คุณไม่ไหวเมื่อคุณร่ายมนตร์ แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามาจนเลือกไม่ไหว การศึกษา คุณจะมีความสามารถที่สูงขึ้นในความเข้าใจความคิดที่สลับซับซ้อน และคุณก็เพิ่งค้นพบความปรารถนาที่จะเติบโตในด้าน ปัญญา ใช้ประโยชน์จากการกระหายความรู้นี้ด้วยการอ่านให้มาก ลองอ่านอย่างอื่นนอกจากต�าราเรียนและหนังสือที่ก�าหนดไว้ เมื่อ คุณสนใจภาพรวมอย่างแท้จริง คุณก็จะกลายเป็นนักเรียนที่ดีเยี่ยม

ปี วอก

การงาน ผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งสูงจะยินดีและสามารถช่วยเหลือคุณได้ในเดือนนี้ ตอนนี้ จงรับความช่วยเหลืออย่าง นอบน้อมและเต็มใจ เมื่อมีใครเสนอความช่วยเหลือ อย่าสงสัยเจตนาแอบแฝง แค่ยินดีในสิ่งที่คุณได้รับและอย่าลืม บุญคุณ พยายามท�างานใกล้ชิดกับเจ้านายไว้ แสดงให้เห็นว่าคุณเริ่มท�าสิ่งต่างๆ ได้เอง อย่ารอจนกว่าจะได้รับค�าสั่ง ธุรกิจ โอกาสจะมีเข้ามาจากการรู้จักผู้คนที่เหมาะสม ดังนั้นคุณจึงควรทุ่มเทเดินสายติดต่อกับคนอื่นๆ ให้เต็มที่ สักวันหนึ่งคุณอาจต้อง โทรหาเพื่อนเก่า หากมีเรื่องที่ต้องโทรหา ก็อย่าได้ลังเล แล้วคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆ แม้ว่าคุณจะไม่มีเหตุผลที่จะโทรไป แต่นัดมาพบปะ หรือรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันบ้างก็ได้ หากคุณตั้งใจที่จะคอยติดต่อกันไว้ ความรัก ในด้านความรัก สิ่งต่างๆ ราบรื่นดีมาก คุณอาจต้องเตรียมพร้อมที่จะตกหลุมรักใครบางคนที่เพิ่งพบกันครั้งแรก ที่ยังโสดอาจตก อยู่ในห้วงรักที่แสนเคลิบเคลิ้มราวกับฝันไปแต่เป็นฝันที่มีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นจริงได้หลังช่วงจีบกันไม่นาน อาจมีการขอแต่งงาน อย่างรวดเร็ว แต่หากคุณพร้อม ก็ไม่มีอะไรเสียหาย หากไม่แน่ใจ จงปล่อยให้หัวใจน�าทางไม่ว่าคุณจะเลือกทางใด การศึกษา คุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เพราะระดับสมาธิของคุณสูงขึ้น หากพบว่าความสนใจของคุณน้อยลง ลองหากีฬาเล่นดูบ้างเพื่อพัก ผ่อนสมอง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน เพื่อช่วยให้คุณสามารถตักตวงจากโชคด้านการเรียนที่ดีเลิศนี้ได้อย่างเต็มที่ 66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน วางแผนก่อนที่จะลงมือท�างาน แล้วคุณจะท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและดีขึ้น การประสานงานกันเป็น สิ่งส�าคัญในเดือนนี้ เมื่อร่วมมือกับผู้อื่น งานของคุณจะเสร็จเร็วขึ้น เป็นมืออาชีพและน่าประทับใจยิ่งขึ้น ธุรกิจ นี่คือเดือนที่คุณจะเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานก�าลังในตอนนี้ แทนที่จะหาทางขยับขยายกิจการ ให้ชะลอ แผนการขยายออกไปก่อน แล้วหาทางปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานในปัจจุบัน การวางแผนและกลยุทธ์ที่ท�าขึ้นตอนนี้จะน�าไปสู่ผลดีใน ภายหลัง แต่อย่าเพิ่งผลีผลามลงมือ ก�าหนดสิ่งที่จะท�าต่อไปคร่าวๆ ไว้ก่อน แต่ยังไม่ควรเคลื่อนไหวจนกว่าจะถึงเดือนหน้า ความรัก ความรักมากมายรอคุณอยู่ ในเดือนนี้ ใครบางคนที่จะจุดไฟในตัวคุณและน�าความรักครั้งใหม่เข้ามาให้ และพวกคุณก็จะท�า กิจกรรมต่างๆ ด้วยกันและมีประสบการณ์ร่วมกันมากมายอย่าตอบตกลงกับคนแรกที่แสดงความสนใจคุณ เพราะยังมีสิ่งดีๆ อีกมากมาย นักที่จะตามมา คุณจะรู้เองว่าคุณได้พบ “คนนั้น” แล้วเมื่อใจของคุณตรงกันอย่างแท้จริง การศึกษา คุณอาจมีความฝันและอุดมคติ แต่จ�าไว้ว่าต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วย แม้ว่าคุณจะมีเป้าหมายอันสูงส่ง แต่ตอนนี้ ตั้งเป้าหมายที่สามารถท�าได้ก่อนจะสมเหตุสมผลกว่า ค่อยๆ ก�าหนดเป้าหมายที่ละช่วงเพื่อไปสู่จุดหมายสูงสุด แล้วคุณก็จะคอยกระตุ้น ตัวเองได้ จงยินดีกับความส�าเร็จเล็กๆ ทุกอย่างที่ท�าได้ เพราะในที่สุดมันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในภายหลัง

ปี จอ

การงาน ตอนนี้เป็นเวลาที่งานยุ่ง จุดเด่นที่ส�าคัญของคุณคือคุณเปี่ยมด้วยไฟและแรงกระตุ้น แต่พลังเช่นนี้จะยังอยู่ต่อ ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่คุณมีคนคอยชื่นชมยกย่องคุณ อย่าให้เพื่อนร่วมงานขี้อิจฉามาท�าลายสิ่งดีๆ ที่คุณจะได้พบ จงเป็น มิตรกับทุกคนไว้และใช้ความใจดีสยบความมุ่งร้ายหากคุณท�าดีกับผู้อื่น ก็ยากที่ใครจะใจร้ายพอจะเล่นงานคุณ ธุรกิจ ตอนนี้จึงเป็นเวลาดีที่จะวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณ จงเลือกกลยุทธ์เชิงรุก คอยหางานใหม่ๆ เพิ่มเปิดตัวโฆษณา พยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาให้ได้มากขึ้น อย่ามองเพียงแค่ระยะสั้น คุณต้องคิดให้ไกลเพราะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นส�าหรับคุณ แต่ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจริงๆ จะมีมาในภายหลัง ความรัก คุณจะได้รับตามที่คุณให้ไป คุณอาจควบคุมชีวิตรักของตัวเองได้ทั้งหมด แต่อาจมีเรื่องอื่นที่ส�าคัญกว่าให้คุณคิดถึงมากกว่าจะ กังวลกับเรื่องของหัวใจ คนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงแล้ว มีคนรักที่พึ่งพาตัวเองได้และไม่เรียกร้องจากคุณมากนัก หากคุณยังโสด พักเรื่อง หารักไว้ก่อนจะดีกว่า หากมีคนตามจีบคุณอยู่ เล่นตัวไว้จะยิ่งท�าให้คุณน่าหลงใหลมากขึ้นอีก การศึกษา คุณจะกล้าตัดสินใจและมั่นใจในตัวเอง คุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ แต่การขอความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้างหากคุณ ไม่แน่ใจ ก็ไม่เสียหายอะไร ตอนนี้เป็นเวลาที่การขอค�าแนะน�าจากผู้ที่ฉลาดกว่า ดีกว่าที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด

ปี กุน

การงาน ชีวิตการงานของคุณไปได้สวย เมื่อทุกคนอยู่ข้างเดียวกับคุณ เมื่อคนอื่นช่วยเหลือคุณ ไม่จ�าเป็นต้องสงสัย เจตนาของพวกเขา จงรับความช่วยเหลือและมิตรใหม่ ตอนนี้ป็นเวลาดีที่จะสร้างทีมจากพันธมิตร ยิ่งใบหน้าของคุณ แสดงความเป็นมิตรได้มากเท่าไหร่ในที่ท�างาน อนาคตของคุณก็จะยิ่งสดใสขึ้นเท่านั้น ธุรกิจ คุณมีโชคด้านความมั่งคั่ง แต่ไม่ใช่แบบที่จะน�าเงินมาใด้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นชนิดที่จะงอกเงยหากคุณใส่ใจดูแล คุณจึงควรคิดถึง ระยะยาวไว้ แล้วจะไม่ผิดหวัง เดือนนี้เป็นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่ง ไม่ใช่การกอบโกยก�าไรระยะสั้น ความรัก แม้ว่าชีวิตรักของคุณจะรื่นไหลไปอย่างลงตัว แต่คุณก็อาจมีความสุขกับเวลาที่ใช้ล�าพังเพื่อคิดและใคร่ครวญ ผู้อื่นอยากที่จะ ใช้เวลาร่วมกับคุณมากกว่าที่คุณอยากอยู่กับพวกเขา แต่เมื่อคุณยินยอมที่จะให้เวลาของคุณแก่พวกเขา คุณก็จะพบว่าคุณมีความสุขไม่ น้อยเลย ในด้านความรัก หากคุณจริงจังกับใครสักคน ควรรีบรุกแต่เนิ่นๆ อย่ามัวรีรอนานเกินไป การศึกษา เดือนนี้เด็กปีกุนจะเต็มไปด้วยความคิดใหม่ๆ คุณจะกระตือรือร้นกับงานที่ท�า ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหตุหลายอย่าง แต่หลักๆ แล้ว เมื่อคุณได้ลิ้มรสความส�าเร็จเล็กๆ คุณจะอยากได้เพิ่มขึ้นอีก ชาวปีกุนเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ยอมแพ้ แม้ว่าภายนอกจะดูสบายๆ เมื่อ คุณต้องการสิ่งใดมากพอ คุณก็จะสามารถคว้าสิ่งนั้นมาได้ไม่ยากเลย 67 issue 81 october 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 81 october 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 81 october 2014


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 81 october 2014


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 81 october 2014


76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

ถนนสายนี้โรยด้วยดอกไม้

คลอง 15 นครนายก หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ เป็ นแหล่งจ�าหน่ายพันธุ์ไม้นาๆ ชนิดที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ตัง้ อยู ่ คลอง 15 ต�าบลบางปลากด อ�าเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก บนเนื้อที่ทัง้ หมด 900 ไร่ – รวมระยะ ทางกว่า 8 กิโลเมตรจากทางเข้าหมู่บ้านนักท่องเที่ยวจะได้พบกับไม้ ดอกไม้ประดับตลอดสองข้างทาง ทัง้ ไม้ขนาดเล็กและไม้ใหญ่ยืนต้น ส่งออกทั่วประเทศไทย และไปไกลเกือบทั่วโลก เรียกว่าต้นอะไรที่ คุณอยากได้แล้วหาตามท้องตลาดทั่วไปไม่เจอ แนะน�าให้มาที่น่ี 77 issue 81 october 2014


นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลงใหลในสี สั น ของพันธุ์ไม้ ไม่ควรพลาดแวะ ชมไม้ประดับ เลือกไม้ดอก คัด ไม้ล้อม เพื่อปลูกให้ร่มเงา เพิ่ม ความสุ ข และสดชื่ นให้ กั บ บ้ า น และที่ท�ำงาน หรือจะเลือกซื้ อไม้ มงคลเป็ นของฝาก

ที่ นี่ เ ป็ น การรวมกลุ ่ ม ของ เกษตรกรกว่ า 500 ครั ว เรื อ น ผลิ ต พันธุ์ไม้ส่งออกตั้งแต่ เพาะช�ำ ทาบกิ่ง ติ ด ตาล้ อ มรากทั้ ง ไม้ ข นาดเล็ ก ไปจนถึ ง ไม้ขนาดใหญ่ มีลูกค้าจากทั่วสารทิศทั้ง ขาจร และพ่อค้าคนกลางที่รับไปขายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไทร ไข่มุก บอนไซ ไผ่เงิน ไผ่ทอง ไผ่กวนอิม และกลุ่มไม้ถักหลากหลายรูปทรง เช่น รูปหัวใจ ขวดแชมเปญ หอไอเฟล แจกัน กระเช้า แก้วน�้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี พืชสวนครัว สมุนไพรไทย สวนไม้หอม สวนไม้มงคล ผู้สนใจสามารถปรึกษาเรื่อง การออกแบบสวนในรูปแบบต่างๆ ได้ฟรี

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เดิ ม ที ช าวบ้ า นย่ า นคลอง 15 อ� ำ เภอองครั ก ษ์ ประกอบอาชี พ ท� ำ นา เป็นหลัก และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนท้อง ทุ ่ ง ให้ เ ป็ น แปลงปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ขยับขยายพื้นที่ปลูกจนปัจจุบันพื้นที่สอง ริมฝั่งถนนคลอง 15 หนาแน่นไปด้วยพันธุ์ ไม้นานาชนิด สร้างอาชีพใหม่ให้กับชาว บ้านจนกลายเป็นอาชีพหลัก สร้างราย ได้ที่น่าพอใจให้กับตัวเกษตรกรเอง หมู ่ บ ้ า นนี้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เชิงเกษตรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน แหล่งท่องเที่ยวตามโครงการ Unseen Thailand ในมุมมองใหม่ ในแง่ของวิถี ชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวยอดนิยม นิยามกันว่าเป็นเส้น ทางแห่งความสุขของจังหวัดนครนายก ที่ทุกคนต้องแวะ ก่อนเดินทางกลับหรือ ก่ อ นจะเดิ น ทางไปเที่ ย วชมแหล่ ง ท่ อ ง เที่ยวอื่น ๆ ต่อไป นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลงใหลในสี สั น ของพั น ธุ ์ ไ ม้ ไม่ ค วรพลาดแวะชมไม้ ประดับ เลือกไม้ดอก คัดไม้ล้อม เพื่อ ปลูกให้ร่มเงา เพิ่มความสุขและสดชื่นให้ กับบ้านและที่ท�ำงาน หรือจะเลือกซื้อไม้ มงคลเป็นของฝาก ของขวัญในวันพิเศษ ก็มีให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ นักท่อง เที่ยวสามารถเลือกซื้อในราคาขายส่งที่ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ใน ที่ท�ำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติธรรม สามัคคี (บริเวณสวนป้าผาด) มีวัสดุเพาะ ช�ำต้นไม้ขายในราคาถูกหาไม่ยาก จาก ปากคลองตรงไปตามถนนเรื่อยๆ ถึงวัด สันติธรรมไปทางแยกขวามืออีกประมาณ 2-3 กิโลเมตร กลางเดือนกุมภาพันธ์ของ ทุกปีตลอดถนนสายเลียบคลอง 15 มีงาน มหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จัดขึ้นร่วม กับกิจกรรมหลากหลาย เช่น ประกวด ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนหย่อมและ ความรู้ทางด้านพรรณไม้ต่างๆ


ในปั จจุ บันภาครัฐและองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจในเรื่ อง สุขภาพของประชาชน มีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความ ร่มรื่น สดชื่ นแก่สังคม ทุกวันนี้ต้นไม้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของชี วิต หาก ท่านมีความชื่ นชอบและต้องการจะหาพันธุ์ไม้ท่ีถูกใจเชิ ญแวะมาที่ “สวนป้าผาด” ซึ่ งเป็ นหนึ่งในร้านจ�ำหน่ายพรรณไม้นาๆ ชนิด ยินดี ให้บริการและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะช� ำ การปลูก การดูแล พันธุ์ไม้ให้ท่านฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสวนป้าผาดได้ที่ www.papad-garden.com 79 issue 81 october 2014


กลุ่มทรู เชิ ญชวนท�ำบุ ญ ช่ วยผู ้ป่วยเด็ก ซื้ อเสื้อยืด The Story of Mom & Me เลือกได้ 3 แบบ 3 สไตล์ จากแพนเค้ก- เขมนิจ คชา-เอเอฟ 8 และ นนท์- เดอะวอยซ์ กลุ่มทรู เชิญชวนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ซื้อเสื้อยืดดีไซน์พิเศษ โครงการ “The Story of Mom and Me เรื่องเล่า...เรากับแม่” ปีที่ 3 ภายใต้แนวความคิด “แม่ผู้ให้” ราคาตัวละ 299 บาท 3 แบบ 3 สไตล์ ออกแบบพร้อมลายเซ็น โดย แพนเค้ก- เขมนิจ จา มิกรณ์ (ทูตใจดีโรงพยาบาลเด็ก) คชา-เอเอฟ 8 และนนท์- เดอะ วอยซ์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยเปิดช่องทางการจ�ำหน่าย ดังนี้ - เว็บไซต์ www.weloveshopping .com - มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลเด็ ก โทร.02-640-9363 (เวลาราชการ)

โครงการสื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์

ด้ ว ยกรมการแพทย์ ก� ำ หนดจั ด ท� ำ โครงการ สื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์รูปแบบ การรักษาและ ฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง เพื่ อ ให้ สื่ อ มวลชนได้ รั บ ความรู ้ เกี่ยวกับรูปแบบการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเป็น สื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าว ตลอด จนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมการแพทย์และ สื่อมวลชน โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

“คอลเกต” ชวนคนไทยร่วมท�ำบุ ญ แบ่งปั นรอยยิ้ม

Mr. Jim Yarbrough, Vice Chairman (คนแรกจากขวา) มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ร่วมกับ Mr. Andrew Shepard , Managing Director (คนแรกจากซ้าย) บริษัท คอลเกต ปาล์มโอ ลีฟ ประเทศไทย จ�ำกัด และ คุณ ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย (ที่ 2 จาก ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส ( ประเทศไทย) จัดแถลงข่าว โครงการ “จากน�้ำใจคุณ...เปลี่ยนชีวิต เขาให้มีวันนี้” เชิญชวนประชาชนร่วมท�ำบุญเพื่อสมทบทุนให้กับ ผู้ป่วย “ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” ภายในงานมีเซเลปชื่อดังซึ่ง เป็นทูตของโครงการ คุณอภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) และตัวแทนวัยรุ่น น้องปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) มาร่วมงาน ณ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 วันก่อน

80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

สพฉ.รับมอบเครื่อง AED พร้อม ส่งต่อช่ วยชี วิตผู ้ป่วยฉุกเฉิน

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร (ที่ 4 จาก ซ้าย) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.) จัดงานแถลงข่าว “พิธีรับ มอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด อัตโนมัติ หรือ AED” จ�ำนวน 10 ชุด จาก บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จ�ำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วย ฉุกเฉิน ตามหลัก “ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต” พร้อมส่งต่อให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการน�ำไป เรียนรู้ และติดตั้งตามสถานที่สาธารณะ เพื่อ ให้เกิดศักยภาพในการช่วยชีวิตแก่ประชาชน ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วันก่อน

สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้หลวงพ่อทวด นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน อาวุโส รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงิน จ�ำนวน 2,000,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานโครงการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนี สามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด) มูลนิธิ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อสนับสนุน โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณู ปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด ) ให้เป็นแหล่ ง ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่อง เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ณ อาคารพหลโยธินเพลส เมื่อเร็วๆนี้

HAND IN HAND วันต่อต้านคอร์รัปชั่ นแห่งชาติ ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชั ยชนะอย่างยั่งยืน

แกนน� ำ เยาวชนครอบครั ว พอเพี ย งกว่ า 300 ชี วิ ต ทั้ ง ใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวังเดินทางมารวมตัวกัน ณ ลานหน้าห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ลเพื่อเข้าร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านการ ทุจริตแห่งชาติ “HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่าง ยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไป เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะหยุดการคอรัปชั่นต์เพื่อให้ประเทศไทย ใสสะอาด

81 issue 81 october 2014


ถวัลย์ ดัชนี ลาแล้ว ลาโลก เหลือโศลก เหลือแสง แห่งสี เหลือรอย ฝีแปรง กระซวกปฐพี เหลือกวี ของคน อหังการ โอ้ตาแก่ เครายาว ข้าเฝ้าดู เขาวาดหมู หายใจ บนผืนผ้า ตาของมัน เดือดดิ้น ทั้งวิญญา ดั่งวิ่งหนี เสือป่า มาแต่ไกล เขาแสดง เห็นความ มีชีวิต มีถูกผิด ดีชั่ว แต่หนไหน กระดูกสัตว์ แขวนคอ ไว้เตือนใจ ศิลปินโลก จากไป ไม่ย้อนมา สดุดี และอาลัย ทั้งน�้ำตา. กรวิก อุนะพ�ำนัก

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 81 october 2014


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Is am are october 57 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงฉบับประจำเดือนตุลาคม 2557

Is am are october 57 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงฉบับประจำเดือนตุลาคม 2557

Profile for porpeang
Advertisement