Page 1

IS AM ARE

ผมเชื่ อว่าความพอเพียง

ท�ำให้โลกสวยงาม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

พฤษภาคม 2557

บ้านนางเลิ้ง

ฉบั บ ที่ 76

ปลุกมัมมี่ฟื้นคืนชีพ ปลุกละครชาตรีตื่นจากหลับไหล

ยาชะลอข้อเสื่อมมีจริงหรือ? คุณก�ำลังถูกหลอกอยู่หรือเปล่า!!

1

issue 76 May 2014

www.fosef.or.th 1

4

0

2

0

1


เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์ เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง http://www.thaiquip.com/ 2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ข้ า ราชการผู ้ ป ฏิ บั ติ บ ริ ห ารงานของแผ่ น ดิ น จะต้ อ งรู ้ ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่การสละส�ำคัญสองประการคือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และ เหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตัวประการหนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต�่ำทรามต่างๆ อีก ประการหนึ่ง จึงเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวงและสามารถ ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่อย่างมี เกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญ มั่นคงตลอดไป. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการ พลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

3 issue 76 May 2014


EDITORIAL

ผ่าน

พ้ น ไปส� ำ หรั บ ปี ใ หม่ ไ ทย แต่ ในความรู้สึกแล้วเหมือนกับว่า เวลาผ่ า นไปโดยที่ ห ลายอย่ า งยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ หรือยังท�ำไม่ส�ำเร็จเลย ไม่รู้ว่าความรู้สึก เช่นนี้จะเกิดขึ้นกับท่านผู้อ่านท่านใดบ้าง นะคะ ในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านไปกับกิจกรรม ต่างๆมากมายที่พวกเรา “เยาวชนครอบครัว พอเพียง” จูงมือกันไป เสียงหัวเราะ เสียง เพลงที่พวกเราร้องล้วนแล้วน�ำมาซึ่งความ สุขใจ นั่งดูรูปของน้องๆแล้วก็อดดีใจแทน พวกเขาไม่ได้ว่า พวกเขาโชคดีที่มีกิจกรรม ให้ ท� ำ ในวั น หยุ ด วั น ปิ ด เทอม หลายคน มองเห็นคุณค่า หลายคนพลาดโอกาสแต่ ก็ ไ ม่ ใช่ โ อกาสสุ ด ท้ า ยเพราะยั ง มี กิ จ กรรม อี ก มากมายที่ เราจะได้ ท� ำ ร่ ว มกั น อี ก นาน แสนนาน ปีใหม่ไทยปีนี้ก็ได้มีโอกาสไปกราบ ขอพรจากผู ้ ใ หญ่ ห ลายท่ า น แต่ ที่ อ ดจะ พู ด ถึ ง ไม่ ไ ด้ เ ลยคื อ เมื่ อ ครั้ ง ไปกราบขอพร ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ท่านได้ให้เวลา เข้าพบ และให้พรอันประเสริฐแก่ตัว บก. และลูกชายลูกสาวที่ไปด้วย ท่านต้อนรับ พวกเราอย่างดี ด้วยความอบอุ่น แม้ภาย หลังเมื่อเราพึ่งจะทราบว่าท่าน พึ่งผ่านการ

ผ่ า ตั ด มาไม่ น าน แต่ ท ่ า นไม่ แ สดงออกถึ ง ความเจ็บปวดให้เราเห็น แถมยังบอกเราว่า อี ก ไม่ กี่ วั น จะต้ อ งเดิ น ทางไปประเทศลาว อี ก เพื่ อ ท� ำ งาน พร้ อ มทั้ ง หั ว เราะเสี ย งใส ด้วยความสุขที่ท่านได้ท�ำงาน การท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของ ‘ประชาชน’ แม้จะไม่ใช่ ‘คนไทย’ และสิ่ ง ที่ ไ ด้ ท� ำ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ‘ชี วิ ต ’ ถ้ า ถามว่ า แล้ ว ท่ า นได้ อ ะไร ตอบแทน ก็ตอบได้เลยว่า ‘ท่านไม่ต้องการ อะไรตอบแทน’การเดินทางของท่านในครั้ง นี้ก็เหมือนกับหลายๆครั้ง นานกว่า ๓๐ ปี มาแล้ว ‘การตามเสด็จ’ ทั้งการตามเสด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ ที่เสด็จไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยและ ประเทศใกล้เคียง ที่ที่ทุกพระองค์เสด็จไป นั้นล้วนแล้วแต่เสด็จไปเพื่อ ‘ท�ำงาน’ ‘ท�ำราชการ’ การท�ำงานขององค์ ราชา ท�ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา ท�ำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ปี นี้ ๒๕๕๗ ‘พวกเรา’ จะได้ มี โอกาสไปจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ย ‘ครอบครัวพอเพียง’ ทั่วประเทศ หลายคน ถึงกับย้อนถามด้วยเสียงที่สูงว่า ‘ทั่วประ เทศเลยรึ’ เราก็ตอบย�้ำว่า ทั่วประเทศเลย 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทีเดียว ความหวังของเราก็ไม่มากมาย เพียง แค่ อ ยากเห็ น เยาวชนทั่ ว ประเทศจั ง หวั ด ละ ๔๐ คนในปีนี้จะได้มาร่วมกิจกรรมกับ สมาชิกครอบครัวพอเพียงในกรุงเทพฯ และ ได้น�ำความประทับใจกลับไปบอกเพื่อนๆ ที่ โรงเรียนของตนเองในแต่ละจังหวัดเท่านั้น และสิ่งที่ ‘พวกเรา’ท�ำเราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบ แทนใดๆ เพียงแค่หวังว่า เยาวชนกลุ่มหนึ่ง แม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ทั่วประเทศ เขาจะได้ รับรู้ว่า ‘พ่อท�ำอะไรตั้งมากมาย เพียงหวังให้ พวกเขาจะได้รับประโยชน์ ได้ความสุข ดูแล ตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้และดูแลแผ่นดิน เกิดได้ตลอดไป’เท่านั้น.


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด นักเขียน : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอย

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ : E-mail :

ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2983-7312-3 0-2983-7314 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th ariyaplus@hotmail.com

and Enjoy!

5 issue 76 May 2014


Hot Topic

36

52

บ้านนางเลิ้ง ปลุกมัมมี่คืนชีพ ปลุกละครชาตรีตื่นจาก หลับไหล

76

น�้ำตกเอราวัณ สวรรค์ 7 ชั้น รับฤดูร้อน ผมเชื่อว่าความพอเพียง ท�ำให้โลกสวยงาม นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

Don’t miss

10

16

72 22

20 30 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com


table of content

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2493 เป็นคน กรุงเทพมหานครโดยก�ำเนิด อาศัยอยู่ที่บ้านย่านพระโขนงกับครอบครัว จนอายุ 2 ขวบ จึงได้ย้ายตามคุณพ่อ (ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์) ไปรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ พออายุได้ 4 ขวบจึงกลับมาศึกษาต่อในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

7 issue 76 May 2014

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Know How & Know Why เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ การป้องกันตัว สิ่งส�ำคัญที่ลูก ๆ ควรรู้ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ น�้ำมันเป็นอุจจาระของปีศาจจริงหรือ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday น่าเสียดาย(2) Question of life เรื่องเล่าผ้าขาว ชีวิตของวัยแสวงหา GOODLIFE ยาชะลอข้อเสื่อมมีจริงหรือ Healthy Tip รับมือกับปัญหาสุขภาพกาย-ใจ ในฤดูร้อน IS AM ARE ต�ำบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี บริหารจัดการน�้ำอย่างมีระบบ พบหนทางที่ยังยื่น Let’s talk บ้านนางเลิ้ง ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ EAT AM ARE น�้ำพริกอ่อง BONVOYAGE น�้ำตกเอราวัณ ROUNDABOUT GOODREADS

8 10 16 19 20 22 30 34

42 52 58 60 64 72 74 80 82


Know How & Know Why (ความรู ้แบบหมาหางด้วน)

..เด็กรุ่นใหม่..รู้ดีว่าจะใช้เทคโนโลยีทาง IT , Computer และ Smart Phone อย่างไร แต่กลับไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอก จึงถูกหลอกลวงให้เสียเงิน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือ กลายเป็นบ้าไม่เรียนหนังสือ ตราบเท่าทุกวันนี้ ..เกษตรจ�ำนวนมาก รู้ว่าจะท�ำอย่างไรให้พืชผักโตเร็ว ไม่มีหนอนแมลงรบกวน ขาย ได้ราคาดี แต่ไม่รู้ว่าทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่ใส่ลงไปนั้น อันตรายต่อดิน สัตว์ใหญ่สัตว์ เล็ก เชื่อราและจุลินทรีย์ต่างๆและชีวิตมนุษย์ขนาดไหน …หมอรุ่นใหม่ๆรู้ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดัน ควรจะได้รับยาตัวไหน บางครั้งก็จ่ายยาให้ผู้ป่วยครั้งละมากๆและเป็นยาแพงๆ แต่กลับไม่รู้เหตุผลว่าท�ำไมผู้ป่วย บางรายถึงไม่ยอมกินยาแพงๆเหล่านี้… 8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

ทั้ง 3 กรณีข้างบนนี้ เข้าข่ายที่ทาง วิ ช าการเรี ย กว่ า เข้ า ใจกระบวนการขั้ น ตอนทางเทคนิ ค (Know How) แต่ ไ ม่ เข้าใจกระบวนการขั้นตอนทางสังคมและ จิตวิญญาณที่จะตอบโจทย์บางอย่างเฉพาะ หน้าในชีวิต (Know Why)…. สมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์ มีวิชา หนึ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนคือ แคลคูลัส (Calculus) ซึ่ ง เป็ น แขนงหนึ่ ง ของวิ ช า คณิ ต ศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยระบบค� ำ นวณ การ เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณที่เปลี่ยนมาตลอด (เช่ น ความเร็ ว ของก้ อ นหิ น ที่ ห ล่ น ลงมา หรื อ ความลาดเอี ย งของเส้ น โค้ ง ที่ ร ะนาบ ต่างๆ) เป็นวิชาหนึ่งที่ผมไม่ชอบเพราะผม นึกไม่ออก บอกไม่ถูก คาดการณ์ไม่เป็นและ ไม่มีใครมาสาธยายให้เข้าใจได้ว่าจะเรียน วิชาแบบนี้ไปท�ำไม ในเมื่อจบแล้วผมต้อง เป็นหมอไปรักษาคนป่วย เพื่อนๆผมหลาย คนก็รู้สึกเช่นเดียวกัน..ผมจ�ำได้ว่าผมสอบ ผ่านวิชานี้อย่างหวุดหวิด… หลังจากเรียนจบไปแล้ว 20 กว่าปี ผมถึงมาเข้าใจตอนแก่ว่าวิชาแคลคูลัสนั้นมี ประโยชน์แต่ครูสอนไม่เป็น วิชานี้ต้องสอน แบบอนุมาน ดัดแปลง อุปมาอุปไมย และ ชี้ ช ่ อ งให้ เ ห็ น ประโยชน์ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ เชิ ง รูปธรรมเพราะเยาวชนนั้นมีประสบการณ์ ชีวิตน้อย ต้องการคนชี้ช่องส่องตะเกียง รั ฐ บาลออกกฎหมายให้ ผู ้ ขั บ ขี่ จักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อค มีกฎหมาย ฝ่ า ฝื น ปรั บ คนไทยจ� ำ นวนมากให้ ค วาม ร่วมมือ แต่มักร่วมมือเวลาขี่รถอยู่ในเมือง และถนนใหญ่ พ อเวลาเข้ า ตรอกซอกซอย หรือขับขี่อยู่ชานเมืองชนบทก็จะไม่ใส่ ถ้าที่ ตรงไหนมีต�ำรวจอยู่ก็จะสวมใส่ ที่ไหนปลอด ต�ำรวจก็ไม่สวมใส่

กลายเป็นว่าหมวกกันน๊อคนั้น ที่แท้ เป็ น “หมวกกั น ต� ำ รวจมากกว่ า ” เสี ย มากกว่า ที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่าง ของการ Know How แต่ ไ ม่ มี Know Why เรื่องของ How (อย่างไร)กับ Why (ท�ำไม) นั้น ระบบการศึกษาตั้งแต่ประถม จนมหาวิทยาลัย มักจะใส่ใจแต่เรื่อง Know How มากกว่า เราให้ความใส่ใจกับการรู้จัก ตั้ ง ค� ำ ถาม โดนเฉพาะค� ำ ถามย้ อ นแย้ ง ว่ า ท�ำไม (Why) น้อยมาก ก ลั บ ม า เ รื่ อ ง ก า ร แ พ ท ย ์ ก า ร สาธารณสุ ข เหตุ ผ ลที่ ค นไข้ ไ ม่ ย อมกิ น ยาตามที่ ห มอสั่ ง นั้ น มี ม ากมาย นั บ แต่ ผลข้างเคียงของยา (คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ) ยามี ห ลายขนานเกิ น ไปคนไข้ รู ้ สึ ก ว่ า กิ น แล้วไม่ดีขึ้น ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อ หมอ ไปจนถึงลืมกินยาเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่อง การงาน ทั้งหมดนี้คือ Know Why ที่หมอ ต้องควรรู้ แต่มีหมอจ�ำนวนมากที่ไม่เข้าใจ และไม่ใส่ใจเรื่องนี้ ..หมอที่ ดี จึ ง ต้ อ งเก่ ง ด้ า น Know How และ Know Why.. ..หลายคนคงรู ้ จั ก Steve Job ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple และพัฒนาโปรแกรม รวมถึงนวัตกรรมใหม่ด้านคอมพิวเตอร์ จน ร�่ ำ รวยมหาศาลมี ชื่ อ สี ย งโด่ ง ดั ง คุ ณ สตี ฟ แกเลิ ก เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ไปเฉยๆกลางปี (Drop out) เพราะรู้สึกว่าวิชาที่เรียนอยู่ไม่ ค่อยมีประโยชน์ไม่รู้จะเรียนไปท�ำไม แถมยัง แอบไปนั่งฟังการบรรยายในวิชาที่รู้สึกภาย หลังว่าน่าสนใจ เช่น Calligraphy (ศิลปะ ประดิ ษ ฐ์ อั ก ษร)ที่ เ ป็ น อย่ า งนี้ คื อ ตั ว อย่ า ง ของคนที่สนใจเรื่อง Know Why ควบคู่กับ Know How 9 issue 76 May 2014

เมื่ อ เร็ ว วั น นี้ มี คุ ณ ป้ า ชาวนาคน หนึ่งจากนครราชสีมา ขึ้นไปพูดบนเวทีมวล มหาประชาชน ในเรื่องสังคมไทยและความ ขัดแย้ง (โดยเฉพาะเรื่องจ�ำน�ำข้าว) คนฟัง ที่ เ ป็ น คนกรุ ง ชอบใจมาก เพราะลี ล าการ พู ด ของแกมี ส าระ วาทะแหลมคมและให้ อารมณ์เร้าใจคนฟังดีมาก จุดเด่นประเด็น ส�ำคัญคือแกจะมีค�ำว่า “ท�ำไม..ถึงเป็นอย่าง นั้น” “ท�ำไม..ถึงเป็นอย่างนี้” อยู่เป็นระยะๆ ผมสังเกตว่าแกเป็นคนมีทักษะด้าน Know Why สูงมาก ผมเคยพบคนยากจน ชาวบ้ า น ธรรมดาๆ เรียนจบแค่ ป.4 หลายคนที่มี วุ ฒิ ภ าวะและประสบการณ์ ชี วิ ต สู ง มาก มีวิธีคิด (Mindset) ที่เป็นระบบแบบแผน น่ า สนใจมาก ท่ า นเหล่ า นี้ มี วุ ฒิ ภ าวะสู ง มี จิ ต ส� ำ นึ ก Know Why อยู ่ ใ นตั ว ตลอด เวลา เด็กไทย ควรได้รับการฟูมฟักได้รับ ความใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อเรื่องทักษะ Know Why ควบคูไ่ ปกับทักษะ Know How ให้มากกว่าที่ผ่านๆมา ท้ายที่สุดนี้ ขอจบด้วย ข้ อ คิ ด ของท่ า นพุ ท ธภิ ก ขุ ว ่ า “จบป.4 มี ธรรมะในหัวใจ ดีกว่าจบมหาลัย แต่หัวใจ เต็มไปด้วยกิเลสอหังการ” ซึ่งสุดท้ายท�ำให้ คนเป็นบัณฑิตแบบหมาหางด้วนจ�ำนวนมาก ในทุกวันนี้…

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

การป้องกันตัว สิ่งส�ำคัญที่ลูก ๆ ต้องเรียนรู ้ 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

เมื่อลุงได้รับทราบว่าได้รับแต่งตั้งให้ ไปด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาการศึกษา ประจ�ำ สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ผู้ดูแลนักเรียนไทยนั่นแหละ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ห ลาย ๆ อย่ า งที่ ลุ ง ได้ เตรียมการก่อนการเดินทางก็คือ ส่งลูกสาว และลูกชายของลุง ซึ่งสมัยนั้นก�ำลังเรียนอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๓ ตาม ล�ำดับ ไปเรียนวิชามวยไทย เหตุผลที่ส่งไปเรียนมี ๒ ประการ คือ ประการแรก เพื่ อ ให้ ลู ก ๆ ได้ น� ำ ศิลปะมวยไทยไปใช้ในป้องกันตัว แต่ลุงก็ได้ย�้ำสอนและย�้ำเตือนลูกทั้ง สองเสมอว่าให้ใช้ในป้องกันตัวเท่านั้น ไม่ให้ เกเรหรือท�ำร้ายผู้อื่น ส่ ว นประการที่ ส อง ก็ เ พื่ อ แสดง ศิลปะมวยไทยให้ฝรั่งดู หากมีโอกาส สุ ด ท้ า ยเหตุ ผ ลประการที่ ส องไม่ ได้ ใช้ เ ลย เพราะที่ แคนเบอร์ร่า ประเทศ ออสเตรเลี ย นั้ น มี นั ก เรี ย นไทยหลายต่ อ หลายคนไปเรียนวิชาการทหารที่โรงเรียน นายร้อยดันทรูน นักเรียนโตย่อมแสดงศิลปะมวยไทย ได้ดีกว่าอยู่แล้ว ลูกสาวและลูกชายจึงไม่ได้ แสดง แต่เป็นภาระของนักเรียนนายร้อย ดันทรูนแทน แต่เหตุผลแรกได้ผล เพราะลูกชาย ได้ใช้และมีประโยชน์มากที่สุด เด็ ก ๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น เด็ ก ฝรั่ ง หรื อ เด็กไทย ก็ชอบแกล้งกันเป็นเรื่องธรรมดา ในชั้นเรียนของลูกชายนั้น มีนักเรียน ออสเตรเลียนหลายคนชอบแกล้งเพื่อนหรือ เกเรใส่เพื่อนเป็นประจ�ำ และวิธีการแกล้ง

ของเด็กนักเรียนเหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไป บางอย่างท�ำให้เพื่อนเจ็บตัวได้ แต่ก็แกล้งเฉพาะเด็กที่ตัวเล็กกว่า และเห็นว่าพอแกล้งได้เท่านั้น ครั้ ง แรกลู ก ชายถู ก ขั ด ขาจนล้ ม ลง ลู ก ชายได้ บ อกกั บ เพื่ อ นคนนั้ น ว่ า อย่ า ท� ำ อีกนะ แต่ เ พราะเด็ ก หรื อ ผู ้ ใ หญ่ ที่ ไ หนทั่ ว โลก หากแกล้งหรือท�ำร้ายใครแล้วไม่มีการ โต้ตอบ ก็ถือว่าเป็นคนขี้ขลาด ขี้แพ้หรือ เป็นคนที่ไม่สู้คน แล้วก็ถูกแกล้งอยู่อย่าง นั้นแหละ และเด็ ก คนที่ ช อบแกล้ ง เพื่ อ นคน นั้นก็เจอดีเมื่อแกล้งลูกชายครั้งที่สอง ก็วิธี การเดิมคือขัดขาจนล้ม เมื่อลูกชายลุกขึ้น มาได้ก็ได้แสดงศิลปะมวยไทยให้เพื่อนทั้ง ชั้นเห็นทันที โดยการเตะเด็กคนที่แกล้งนั้นเพียง ครั้งเดียว แรงแตะของเด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษา ไม่แรงเท่าไรหรอก แต่คนเตะที่รู้วิธีการเตะ ที่ถูกต้อง และผู้ถูกเตะนั้นไม่เคยถูกเตะมา ก่อน ก็เจ็บพอสมควรแหละ เรื่ อ งนี้ ไ ม่ ถึ ง ครู ห รอก เพราะเด็ ก ออสเตรเลี ย นั้ น หากมี ก ารแกล้ ง กั น หรื อ เล่นกัน จะไม่ไปฟ้องครูเหมือนเด็กไทย ผลที่ ไ ด้ ม ากกว่ า นั้ น ก็ คื อ การที่ ลูกชายเตะเพื่อนที่แกล้งในครั้งนั้น ท�ำให้ เพื่อนทั้งชั้นเห็นว่าลูกชายเป็นคนสู้คน จึง ไม่มีใครกล้ารังแกหรือแกล้งอีก โดยเฉพาะเด็กที่ขัดขาลูกชายนั้น ก็ เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกชายในที่สุด โดยที่ ส ภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมและ สิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ของไทย ไม่ ว ่ า ใน กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด 11 issue 76 May 2014

มี ก ารล่ อ ลวง แย่ ง ชิ ง ทรั พ ย์ สิ น รวมทั้งการใช้วิธีการบังคับทางเพศ บางครั้ง ผู้ถูกกระท�ำก็ถูกท�ำร้ายร่างกายด้วย ผู ้ ที่ ถู ก กระท� ำ นั้ น ก็ ไ ม่ มี ก ารเลื อ ก โดนกั น ถ้ ว นหน้ า ว่ า จะเป็ น ผู ้ ห ญิ ง ผู ้ ช าย คนแก่หรือเด็ก ดั ง นั้ น สมควรเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ หลาน ๆ ทั้ ง หญิ ง และชาย ควรต้ อ งหา ความรู ้ วิ ช าป้ อ งกั น ตั ว ไว้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น มวยไทย กระบี่กระบอง ยูโด คาราเต้หรือ เทควนโด้ ชอบวิชาป้องกันตัวใดหรือสามารถ ฝึกหัดในสิ่งไหนได้ ก็ควรเริ่มเรียนเริ่มฝึก ในสิ่งนั้น เพราะวิชาเหล่านี้จะช่วยหลานได้ เมื่อประสบปัญหาในที่คับขัน ทราบว่าสถานศึกษาหลายแห่งสอน วิชาป้องกันตัว แต่บางแห่งก็ไม่มี สถานศึกษาใดที่ไม่มีสอน ก็คงเป็น หน้าที่ของหลานที่ต้องหาที่เรียนวิชาป้องกัน ตัวกันเองแล้วละลูก มี ส ถานที่ เ รี ย นวิ ช าป้ อ งกั น ตั ว หลายแห่ ง อาจเป็ น โรงเรี ย น สถานที่ ฝึกสอน สมาคมหรือชมรมหลายต่อหลาย แห่งทั่วประเทศ เรียนและฝึกจนสามารถใช้ป้องกัน ตั ว เองได้ บ ้ า งตามอายุ แ ละความสามารถ ของตัวเอง เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองในบาง โอกาสนั้ น ไม่ มี ใ ครช่ ว ยลู ก ได้ ห รอก ลู ก จะต้ อ งหาทางช่ ว ยตั ว เองเท่ า ที่ จ ะช่ ว ยได้ ก่อน อย่ า งน้ อ ยก็ ช ่ ว ยลู ก จากหนั ก ไป หาเบาได้


‘ผลที่ได้มากกว่านั้นก็คือ การที่ ลู ก ชายเตะเพื่ อ นที่ แกล้งในครัง้ นัน้ ท�ำให้เพือ่ น ทัง้ ชัน้ เห็นว่าลูกชายเป็นคน สู้คน จึงไม่มีใครกล้ารังแก หรือแกล้งอีก’

อยากเห็ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนวิชา ป้ อ งกั น ตั ว ในทุ ก สถานศึ ก ษา และทุ ก ชั้ น เรียนด้วย แม้กระทั่งโรงเรียนในชั้นระดับ ประถมศึกษา ก็ ส อนในชั่ ว โมงสอนวิ ช าพลศึ ก ษา นั่นแหละ สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ก็ ค วรจะ ขวนขวายในการสอนวิชาป้องกันตัว หากไม่ มี ค รู ส อนนั ก เรี ย นในวิ ช า ดังกล่าว ก็ลองติดต่อประสานงานกับผู้รู้ใน ชุมชนดู ซึ่งน่าจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ ว ่ า จะเป็ น วิ ช ามวยไทย กระบี่ ก ระบอง ยูโด คาราเต้หรือเทควนโด้ หาไม่ได้เลยจริง ๆ ก็ใช้วิชาพื้นฐาน ที่คนไทยรู้และฝึกง่าย ก็คือวิชามวยไทยไง ละครับ 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ค ่ า ย ม ว ย ไ ท ย มี เ ย อ ะ แ ย ะ ทั่ ว ราชอาณาจักร ติ ด ต่ อ และเชิ ญผู ้ รู ้ เ หล่ านี้เถิด เขา อาจยินดีมาสอนให้ โดยไม่คิดมูลค่าก็ได้ หากต้องใช้เงินและไม่มีเงินจ้างครู มาสอนวิชาเหล่านี้ ก็เก็บเงินเฉพาะนักเรียน ที่สนใจแบบเดียวกับที่เก็บนักเรียนซึ่งสมัคร เรี ย นตามหลั ก สู ต รพิ เ ศษ เช่ น หลั ก สู ต ร ภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ ขอให้ตั้งใจที่จะท�ำเถิด ย่อมส�ำเร็จ แน่นอน


13 issue 76 May 2014


14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


15 issue 76 May 2014


น�้ำมัน ของปี ศาจ จริงหรือ? เป็นอุ จจาระ

คงทราบกันดีแล้วว่า เวเนซุ เอลามีน้�ำมันปิ โตรเลียมที่ค้นพบแล้วมากที่สุดในโลกและเคยส่งออกน�้ำมันมากที่สุดในโลกมาก่อน ซาอุ ดีอาระเบีย เวเนซุ เอลามีบทบาทส�ำคัญในการก่อตั้งกลุ่มประเทศส่งออกน�้ำมันที่เรียกกันว่า “โอเป็ก” (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries)

16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

กลุ ่ ม นี้ มี พ ลั ง ทางการควบคุ ม การ ผลิตของสมาชิกและราคาน�้ำมันจนสามารถ ผลักดันให้ราคาพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดได้ ส่งผลให้สมาชิกจึงมีรายได้มหาศาล แต่ราย ได้นั้นมิได้ท�ำให้เวเนซุเอลาพัฒนาก้าวหน้า ไปอย่ า งมั่ น คง ตรงข้ า ม ประเทศล้ ม ลุ ก คลุ ก คลานจนดู เ สมื อ นว่ า ตกอยู ่ ใ นสภาพ “ยิ่งพัฒนายิ่งจน” ในขณะนี้ เวเนซุเอลามี คนจนจ�ำนวนมาก คนอดอยากนับได้ใกล้ 1 ใน 3 ของประชากร ด้วยเหตุนี้ เมืองหลวง ของประเทศจึงมีแหล่งเสื่อมโทรมดังใน ภาพ 1 อยู่ทั่วไป การตกอยู ่ ใ นสภาพยิ่ ง พั ฒ นายิ่ ง จนเช่นนั้นดูเหมือนจะสะท้อนมุมมองของ ปราชญ์ชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งซึ่งเคยเตือน ไว้ว่า จงระวังให้มากเนื่องจากน�้ำมันนั้นอันที่ จริงเป็น “อุจจาระของปีศาจ” (Devil’s Excrement) การมีนำ�้ มันปริมาณมหาศาลแต่มี อัตราความยากจนสูงบางทีนักวิชาการเรียก กันว่าเป็นผลของ “ค�ำสาปของทรัพยากร” (Resource Curse) ค�ำนี้อาจอธิบายได้ จากหลายแง่ มุ ม เช่ น ผู ้ มี ท รั พ ยากรมาก มั ก เป็ น ที่ ห มายตาของมหาอ� ำ นาจซึ่ ง หวั ง เข้าไปยึดครอง แต่เนื่องจากหลังพบน�้ำมัน แล้วเวเนซุเอลามิได้ถูกยึดเป็นอาณานิคม ค� ำ อธิ บ ายนั้ น จึ ง ไม่ มี น�้ ำ หนั ก เรื่ อ งของ เรื่องได้แก่การพบน�้ำมันน�ำไปสู่การด�ำเนิน นโยบายที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะนโยบาย ประชานิยมแบบเลวร้าย นโยบายเหล่านั้น น�ำไปสู่การผลาญทั้งน�้ำมันและรายได้จาก การขายน�้ำมัน ตัวอย่างของการล้างผลาญ ได้แก่การขายน�้ำมันให้ชาวเวเนซุเอลาด้วย ราคาชนิดหลุดโลก นั่นคือ น�้ำมันชั้นดีที่สุด ขายในราคาลิตรละ 35 สตางค์ ใช่แล้ว 35 สตางค์ !

ทั้งที่รู้ว่าราคาแบบแทบให้เปล่านั้น น�ำไปสู่การผลาญน�้ำมันกันอย่างกว้างขวาง แต่ประชาชนจะออกมาต่อต้านทุกครั้งเมื่อ รัฐบาลยอมให้ขึ้นราคา ในปีหนึ่ง ๆ รัฐบาล จึ ง ต้ อ งน� ำ รายได้ จ� ำ นวนมากจากการขาย น�้ำมันให้ต่างชาติมาชดใช้ให้แก่ผู้ขายน�้ำมัน ราคาถู ก ภายในประเทศ กระนั้ น ก็ ต าม นั่นเป็นการผลาญรายได้ของรัฐบาลเพียง ส่วนเดียว ยังมีการผลาญในโครงการแนว ประชานิยมอื่น ๆ อีกมาก ด้วยเหตุนี้ การ ลงทุ น ที่ ไ ด้ ผ ลตอบแทนในด้ า นการสร้ า ง ความก้าวหน้าต่อไปจึงแทบไม่มี ทุกภาคของ เศรษฐกิจตกอยู่ในสภาพล้มลุกคลุกคลาน หรือไม่ก็ถดถอยไปจนแทบไม่มีความส�ำคัญ เหลืออยู่ เช่น การผลิตกาแฟและโกโก้ซึ่ง เวเนซุเอลาเคยส่งออกจ�ำนวนมาก เมื่ อ รายได้ จ ากการขายน�้ ำ มั น ถู ก ผลาญไปโดยเปล่ า ประโยชน์ เวเนซุ เ อลา จึ ง ไม่ มี ก องทุ น น�้ ำ มั น ซึ่ ง ประเทศส่ ง ออก มั ก ใช้ เ ป็ น แหล่ ง สะสมสิ น ทรั พ ย์ ไว้ ใ ห้ เ ป็ น มรดกตกทอดถึ ง ชนชั้ น ลู ก หลาน ร้ า ยยิ่ ง กว่ า นั้ น เวเนซุ เ อลายั ง หยิ บ ยื ม จากต่ า ง ประเทศมาผลาญจนถึงกับเป็นหนี้สินล้นพ้น ตั ว อี ก ด้ ว ย บางครั้ ง เวเนซุ เ อลาช� ำ ระหนี้ ไม่ไหวจ�ำเป็นต้องบากหน้าไปขอความช่วย เหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เ มื่ อ เ ป รี ย บ กั บ เ ว เ น ซุ เ อ ล า นอร์เวย์เป็นน้องใหม่เพราะพบน�้ำมันหลัง เวเนซุ เ อลากว่ า 50 ปี แ ละมี น�้ ำ มั น นั บ ได้ ไม่ ถึ ง 3% ของเวเนซุ เ อลา อย่ า งไรก็ ดี นอร์เวย์ มีก๊าซธรรมชาติราว 50% ของ เวเนซุ เ อลาและส่ ง ออกทั้ ง น�้ ำ มั น และก๊ า ซ ธรรมชาติปีละมากกว่าเวเนซุเอลา ปัจจัย ที่ท�ำให้นอร์ เวย์ ส ่ ง ออกได้ มากเนื่ อ งจากมี 17 issue 76 May 2014

ประชากรราว 17% ของเวเนซุเอลาเท่านั้น และรัฐบาลมีนโยบายประหยัดการใช้น�้ำมัน แบบเข้มงวดมาก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลนอร์เวย์ จึงเก็บภาษีและขายน�้ำมันในราคาสูงกว่าใน เวเนซุเอลาปานฟ้ากับดิน ในปัจจุบัน น�้ำมัน ชนิดเดียวกันกับที่ชาวเวเนซุเอลาซื้อหาได้ใน ราคาลิตรละ 35 สตางค์นั้น ชาวนอร์เวย์ต้อง ซื้อในราคากว่า 85 บาท นอกจากจะพยายามประหยั ด น�้ำมันที่ตนผลิตได้แล้ว นอร์เวย์ยังพยายาม ออมรายได้ที่เกิดจากการขายน�้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติ ไว้ ใ ห้ ค นรุ ่ น หลั ง อย่ า งจริ ง จั ง อี ก ด้วย เขาท�ำสิ่งเหล่านั้นบนฐานของแนวคิด ที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคน รุ่นต่อ ๆ ไปที่ยังไม่เกิดร่วมกับคนรุ่นปัจจุบัน ฉะนั้ น เพื่ อ ความเป็ น ธรรมแก่ ค นรุ ่ น หลั ง คนรุ่นปัจจุบันควรสงวนรักษาส่วนหนึ่งของ ทรัพยากรไว้ให้พวกเขา ณ วันนี้ นอร์เวย์ จึงมีกองทุนสะสมจากรายได้ของการขาย น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติถึงกว่า 8 แสนล้าน ดอลลาร์ นอร์เวย์ไม่ถูกค�ำสาปของทรัพยากร หรือประสบปัญหาจากการมีอุจจาระของ ปีศาจเพราะไม่ยอมให้นโยบายถูกบิดเบือน จากหลั ก วิ ช า ประเทศจึ ง พั ฒ นาก้า วหน้า ต่ อ ไปแบบไม่ ห ยุ ด ยั้ ง จนในปั จ จุ บั น นี้ ชาวนอร์เวย์มีรายได้ต่อคนสูงเป็นล�ำดับ 3 ของโลก หรือราว 8 เท่าของชาวเวเนซุเอลา ทัง้ ประเทศแทบไม่มคี นจน มีความเหลือ่ มล�ำ้ ต�่ำมากและคนตกยากได้รับสวัสดิการอย่าง ทั่วถึง ที่อยู่อาศัยของพวกเขาจึงมักเป็นดัง ที่เห็นในภาพ 2


1

2

ภาพเมืองหลวงของเวเนซูเอล่า

ภาพเมืองหลวงของนอร์เวย์

เรื่องที่เล่ามานี้อาจชี้ ให้เห็นว่า การมีน้�ำมันปริมาณมหาศาลและการเข้าถึงน�้ำมันราคาถูกอาจมิใช่ ปัจจัยที่จะท�ำให้ประเทศ พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตรงข้ามมันอาจท�ำให้ประเทศถูกสาป หรือถูกทับด้วยอุ จจาระของปี ศาจ แต่ ภาวะเช่ นนั้นหลีกเลี่ยงได้หากประเทศไม่ยอมให้ความชั่วร้ายที่แฝงมากับน�้ำมันพาเดินไปในทางผิด 18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “Know How & Know Why” หน้า 8 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ในฉบับที่ปรากฏ แล้ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ในฉบั บ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง Know How & Know Why

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19 issue 76 May 2014

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

lose yourself 2

20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

น่า... เสียดาย 2 น่าเสียดาย ที่เรามีหนังสือมากมายหลายพันเล่มในห้องสมุ ด แต่สถิติสูงสุดคือเราอ่านหนังสือกันปี ละ 8 บรรทัด น่าเสียดาย ที่เรามีอินเตอร์เน็ตใช้ก่อนประเทศในโลกที่สาม แต่เรากลับเสื่อมทรามเพราะใช้ส่งภาพถ่ายคลิปโป๊ น่าเสียดาย ที่เรามีโทรทัศน์หลายสิบช่ อง แต่เรากลับจ้องจะดูแต่ละครน�้ำเน่า น่าเสียดาย ที่เรามีพ่อแม่อยู ่ในบ้าน แต่เรากลับปล่อยให้ท่านอยู ่อย่างเปลี่ยวเหงา น่าเสียดาย ที่เราสามารถกลับตัวเป็ นคนดีได้ แต่เรากลับชอบใจที่จะเป็ นคนเลวตลอดกาล น่าเสียดาย ที่เราเป็ นอิสระจากความอยากได้ แต่เรากลับพึงใจอยู ่กับการสนองความอยาก น่าเสียดาย ที่เราบรรลุนิพพานได้ในชาตินี้ แต่เรากลับยินดีอยู ่แค่การท�ำบุ ญให้ทาน

21 issue 76 May 2014


เรื่องเล่าผ้าขาว

ชี วิตของวัยแสวงหา ในชี วิตของวัยแสวงหา มุ กชี วิตมีความใฝ่ ฝั น ตัวฉันเองก็เช่ นกัน ที่มีความใฝ่ ฝั นเหมือนคนทั่วไป

22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

ถ้ า พู ด ถึ ง ผ้ า ขาว ดิ ฉั น จะนึ ก ถึ ง ผ้ า ขาวที่บริสุทธิ์แบะถ้าเปรียบตัวฉันเองเป็น ผ้ า ขาว ดิ ฉั น จะนึ ก ถึ ง สมั ย ตอนที่ ดิ ฉั น ยั ง เป็นเด็ก ดิฉันคิดว่าในสมัยเด็กๆ ดิฉันก็เปน เปรี ย บเสมื อ นผ้ า ขาวผื น หนึ่ ง ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ไร้เดียงสาแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผ้าขาว ผืนนี้ก็ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันต่างๆ มากมาย สีต่างๆ ที่แต่งแต้มผ้าขาวผืนนี้ดิฉันอยาก ให้สีสันเหล่านี้แต่งแต้มผ้าขาวแค่ชั่วคราว เท่านั้น เมื่อถึงเวลาซักผ้าขาวก็ยังคงความ ขาวบริสุทธิ์ไว้แหมือนเดิม วันแล้ววันเล่า ที่ ดิ ฉั น เคยวาดฝั น ชี วิ ต ด้ ว ยสี สั น ที่ ห ลาก หลาย ทว่ า ...นานวั น กั บ กาลเวลาที่ ห มุ น ผ่านกับเหตุการณ์และวิถีแห่งชีวิตที่เปลี่ยน ผั น ท� ำ ให้ ดิ ฉั น กลั บ มาทวบทวนและถาม ตนเองว่ า ความฝั น ใดที่ ดิ ฉั น ปรารถนา อย่างแท้จริง และสีใดเล่าที่ดิฉันควรเลือก มาแต่ ง เติ ม สร้ างสรรค์งานศิลปะชีวิต ของ ผ้าขาวผืนนี้ จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง เมื่ อ จุ ด เปลี่ ย น ในชี วิ ต ของฉั น มาถึ ง เมื่ อ จุ ด เปลี่ ย นใน ชี วิ ต ของฉั น มาถึ ง ที่ ดิ ฉั น ต้ อ งเข้ า ศึ ก ษา ต่ อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ดิ ฉั น เป็ น เด็ ก ชนบทคนหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ท ่ า มกลางสิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมชาติ ที่ อ ยู ่ บ นภู เขาสู ง ซึ่ ง ถ้ า มองไป ทางไหนก็ เจอแต่ ต ้ น ไม้ มี เ สี ย งร้ อ งของ นก แมลงขั บ กล่ อ มเปรี ย บเสมื อ นเสี ย ง เพลงคอยบรรเลงเป็ น เพื่ อ น ดิ ฉั น อาศั ย อยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มเหล่ า นี้ จ นกระทั่ ง จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ห ก และในช่ ว งการหาที่ เรียนใหม่ คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของดิฉัน เมื่อ ดิฉันมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ โดยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น มา

เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ ทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพฯ ดิฉันไม่รู้ว่าทางข้างหน้าดิฉันต้องพบ เจอกับอะไรบ้าง แต่ดิฉันคิดว่าดิฉันไปก็เพื่อ อนาคตของตัวดิฉันเอง จากเด็ ก บ้ า นนอกธรรมดาคนหนึ่ ง ที่ ร อบตั ว มี แ ต่ ธ รรมชาติ มี แ ต่ ต ้ น ไม้ แต่ พอลื ม ตาขึ้ น มาอี ก ที ห ลั ง จากเดิ น ทางมา กรุงเทพฯ ภาพแรกที่เห็นคือตึกต่างๆ ที่แข่ง กันสูงและรถยนต์ต่างๆ ที่วิ่งวุ่นอยู่กันอย่าง มากมาย และสีแรกกับการแต่งแต้มลงบน ผ้าขาวผืนนี้คือสีแดง สี แ ดงหมายถึ ง ความอดทน ความ อดทนเป็ น รากฐานแห่ ง ความส� ำ เร็ จ ใน อนาคตไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และยาวไกลแค่ไหน ดิฉันก็ต้องฟันฝ่าให้ถึง ปลายทางจนได้ ดิฉันต้องน�ำความภาคภูมิใจ กลับมาให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้อง ทางบ้านฉันให้ได้ การใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ในช่วงแรกๆ นั้นดิฉันใช้ความอดทน อย่ า งสู ง มากในการปรั บ ตั ว ไม่ ว ่ า จะเป็ น สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เสียงดัง วุ่นวาย อาหารการกิ น ที่ แ สนจะแพง การใช้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ต ้ อ งเร่ ง รี บ และที่ ส� ำ คั ญ คื อ เรื่องที่ดิฉันต้องปรับตัวอย่างมากคือ เรื่อง การเรียนเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานของเรา นั้ น อ่ อ นมาก การเรี ย นก็ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดิฉันต้องใช้ความอดทนในการปรับตัวมาก เช่นกัน เมื่อดิฉันระบายสีแดงลงบนผ้าขาว แล้วก็ท�ำให้ดิฉันซึมทราบความอดทนไปแล้ว หากแต่สีแดงเพียงสีเดียวไม่สามารถท�ำให้ ภาพของฉั น ชั ด เจนและสวยงามขึ้ น มาได้ ดิฉันจึงเลือกระบายสีชมพู 23 issue 76 May 2014

สีชมพูเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเป็น คนที่เรียบร้อย อ่อนน้อม มีน�้ำใจตั้งแต่ดิฉัน ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดิฉันได้ รู้จักชมรมอยู่ชมรมหนึ่ง ซึ่งก็คือชมรมพุทธ ดิฉันได้เข้ามาสัมผัสกับชมรมพุทธ ดิ ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า ชมรมพุ ท ธอบอุ ่ น มาก ชมรมพุ ท ธเปรี ย บเสมื อ นบ้ า นที่ มี อ ยู ่ ใ น มหาวิทยาลัย ใจดิฉันมามหาวิทยาลัยตั้งแต่ เช้าเพื่อที่จะมาสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ก่ อ นไปเรี ย น และหลั ง เลิ ก เรี ย นดิ ฉั น ก็ จ ะ แวะมาสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น นั่งสมาธิพูดคุย ธรรมะกับพี่เพื่อนๆ ก่อนกลับหอ นอกจาก กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วชมรมพุทธ ยังมีกิจกรรมจัดตักบาตรทุกเช้าวันพุธและ วันศุกร์ ดิ ฉั น จะตื่ น เช้ า เป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ที่ จ ะ มาเตรียมสถานที่จัดตักบาตร ดิฉันปลื้มใจ มากที่ ไ ด้ เ ห็ น ภาพมี ค นมาท� ำ บุ ญ ตั ก บาตร ซึ่งดิฉันก็เป็นทั้งผู้จัดเตรียม จัดงานและเก็บ งานชมรมพุทธไม่เพีบงแต่สอนให้ดิฉันรู้จัก การเป็นผู้ให้ แต่ยังสอนการท�ำงาน การใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีรุ่นพี่ที่เป็นต้นบุญ ต้นแบบเวลามีปัญหาเรื่องเรียนก็สามารถ ปรึกษารุ่นพี่ที่ชมรมพุทธได้ การเรียนนั้นดิฉันคิดว่ามีการแข่งขัน กันมาก ดิฉันไม่ชอบการแข่งขันกันเลย ดิฉัน อยากที่จะแข่งกับตัวเองมากกว่า และดิฉัน อยากจะเอาชนะใจตนเองมากกว่ า ที่ จ ะ เอาชนะคนอื่น ตอนนี้ผ้าขาวผืนนี้ก็ได้ถูกแต่งแต้ม ด้วยสีทั้งสองสีท�ำให้ดิฉันบอกกับตัวเองว่า ตอนนี้ ภ าพของฉั น นั้ น ชั ด เจนขึ้ น ด้ ว ยสี ทั้ ง สองสี สี ฟ ้ า เป็ น อี ก สี ห นึ่ ง ที่ ดิ ฉั น อยากจะ ระบายลงบนผ้าสีขาวผืนนี้ สีฟ้าคือการฝึก


ท�ำใจให้กว้างเหมือนท้องฟ้า ฟ้าเป็นผู้ที่ยิ่ง ใหญ่ ดิฉันอยากจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือน ท้องฟ้า ดิฉันอยากฝึกอบรมตนเองให้เป็น ทั้ ง คนเก่ ง และคนดี แ ละเมื่ อ ดิ ฉั น จบการ ศึ ก ษาแล้ ว ดิ ฉั น อยากจะถ่ า ยทอดความ รู ้ ป ระสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น ถึ ง ตอนนี้ ผ้าขาวผืนนี้ได้ถูกแต่งแต้มลงไปด้วยสีสาม สีแล้ว ตอนนี้ดิฉันอยากจะระบายสีเหลือง อ่อนลงบนผ้าขาวผืนนี้ด้วยสีนี้เป็นสีของสติ ปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมที่สว่างไสวต้น เหตุของความสดใสเริ่มต้นจากใจที่เป็นสมาธิ สีเหลืองสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา สติปัญญา ท�ำให้เราเชื่อมั่น และพร้อมที่จะก้าวไปข้าง หน้าด้วยจิตใจที่มั่นคง สีต่อไปที่ดิฉันอยากระบายคือสีเขียว

ถ้ า พู ด ถึ ง สี เขี ย ว ดิ ฉั น จะนึ ก ถึ ง ที่ บ ้ า นของ ดิฉันที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้ ภูเขา สีเขียวสดใสให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ดิฉันคิด ว่าดิฉันโชคดีเหลือเกินที่มีโอกาสได้เข้าเรียน มาศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์ ชีวิตในกรุงเทพฯเป็นระยะเวลาห้าปี เมื่อ ดิฉันจบการศึกษาแล้ว ดิฉันก็ต้องกลับไป เป็ น ครู ส อนที่ บ ้ า นเกิ ด ของดิ ฉั น เอง ดิ ฉั น อยากกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ที่ บ ้ า นอยู ่ ท ่ า มกลาง ธรรมชาติ โ ดยกลั บ ไปเป็ น คุ ณ ครู ผู ้ ใ ห้ แ สง สว่างแก่นักเรียน แ ล ะ สี สุ ด ท ้ า ย ที่ ดิ ฉั น อ ย า ก จ ะ แต่งแต้มระบายลงบนผ้าขาวผืนนี้คือ สีขาว นั่นเอง สีขาวเมื่ออยู่กับสีใดแล้วจะท�ำให้สี นั้นสวยงามและดูโดดเด่น เมื่อผ้าขาวผืนนี้ ถูกแต่งแต้มระบายด้วยสีสันต่างๆ มากมาย

24 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่ ท ้ า ยสุ ด ก็ อ ยากให้ ผ ้ า ขาวยั ง คง สภาพสี ข าวได้ เ หมื อ นเดิ ม เปรียบเสมือน ชีวิตที่ได้มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านเข้า มามากมาย แต่ท้ายสุดแล้วสิ่งที่ดีงามที่มีใน ตัวของเราก็ขอให้มีเหมือนเดิมและเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลบเลือนหายไป ผ้ า ขาวผื น นี้ ข อกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ ขอบพระคุ ณ ผู ้ มี พ ระคุ ณ ทุ ก ๆ ท่ า นที่ ไ ด้ ม อบโอกาสให้ ผ ้ า ขาวผื น นี้ ไ ด้ ยื น อยู่ ณ จุดนี้ ผ้าขาวผืนนี้จะตั้งใจท�ำหน้าที่ ของตนเองให้ดีที่สุด กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวเพ็ญจันทร์ นิรามัยประเสริฐ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


“เวลา” กับ “โอกาส” เป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเรา ถ้ามันมาแล้วไม่รีบคว้าเอาไว้ จะเป็นการยากที่จะได้พบมันอีกหน

http://www.thaiquip.com/ 25 issue 76 May 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

27 issue 76 May 2014


28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


29 issue 76 May 2014


ยาชะลอข้อเสื่อม มีจริงหรือ?

ความชรา ความเสื่ อ มสภาพเป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเกิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก สรรพสั ต ว์ ทุกอวัยวะและทุกชีวิต มนุษย์เกิดมาก็ต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ตราบ ปัจจุบันมนุษย์ยังไม่สามารถหายาอะไรที่จะเป็นยาอายุวัฒนะ ที่ชะลอความเสื่อม ของอวัยวะและร่างกาย การชะลอความเสื่อมก็ท�ำได้จากการกินอาหารให้ถูก ส่วน ไม่ให้อ้วนไม่ให้ผอมเกินไป รักษาโรคบางอย่างที่จะรักษาได้ เช่น ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน ควบคุมไขมัน ออกก�ำลังกายให้พอดี พักผ่อนให้พอดี ตลอด จนท�ำจิตใจให้สบาย ไม่ให้เครียด ก็พอจะชะลอความเสื่อม หรือความชราของ สังขารลงไปได้บ้าง อย่าได้มัวหลงคิดว่าทุกอย่างสุดแท้แต่กรรมเก่าแต่เพีบงอย่าง เดียว แต่กรรมใหม่ก็คือความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในปัจจุบันให้ดี ก็จะท�ำให้ทุกอย่างเสื่อมช้าลง 30

IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

โรคข้ อ เสื่ อ มเป็ น โรคที่ พ บบ่ อ ย เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ตราบจนปัจจุบันก็ยังไม่ สามารถพบยาบ�ำรุงข้อ ยาชะลอความเสื่อม ของข้ อ ว่ า จะมี ป ระโยชน์ จ ริ ง ในปั จ จุ บั น หลายปีมานี้มีการใช้ยากลูโคซามีนกันอย่าง มากมายเพราะเชื่อว่าจะบ�ำรุงข้อ บ�ำรุงเข่า ได้ท�ำให้การเจ็บปวดข้อลดลงได้ ซึ่งหลาย ท่านคิดว่ากระดูกอ่อนในข้อเข่าเป็นกุญแจ ส� ำ คั ญ ของการเสื่ อ มของข้ อ เข่ า ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่กับลักษณะของกระดูกอ่อนเพียงอย่าง เดียว แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่าง และองค์ ประกอบของข้ อ ทั้ ง อวั ย วะข้ อ ซึ่ ง รวมทั้ ง กระดูกอ่อน กระดูกผิวข้อ เยื่อบุข้อ ปลอก หุ้มข้อ เส้นเอ็นรอบข้อ และความแข็งแรง ของกล้ า มเนื้ อ รอบข้ อ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ พ ยุ ง ข้ อ ตลอดจนลักษณะการใช้งานของข้อ ลักษณะ รูปร่างและองค์ประกอบของเนื้อเยื่อที่ข้อก็ เป็นไปตามพันธุกรรมด้วย เนื่องจากมีแรงโฆษณาในหนังสือ ทีวี และสื่อต่างๆ ประกอบกับผู้ป่วยบางส่วน ที่กินกลูโคซามีนแล้วอาการดีขึ้นก็บอกต่อ ทั้งที่อาการเจ็บปวดของโรคข้อเสื่อมนั้น โดย ธรรมชาติก็เป็นๆ หายๆ อยู่แล้วตามเวลาที่ ผ่านไปซึ่งทั้งนี้อาจเป็นธรรมชาติของโรคเอง ส่วนผู้ที่กินแล้วไม่ได้ผลก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ ทั้งหมดนี้ท�ำให้อัตราการใช้ยากลูโคซามีน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โรคข้อเสื่อมบางครั้งก็เห็นได้ชัดว่า เกิดจากการใช้งานมากเกินไป เช่น นักวิ่ง มาราธอน พวกนี้พออายุมากก็จะไม่เหลือ กระดูกอ่อนในเข่าให้เห็นแล้ว เพราะเกิดการ ท�ำลายข้อมากกว่าการเสริมสร้าง ในกรณีนี้ คือกระดูกอ่อน

กระดู ก อ่ อ นเป็ น เพี บ งปั จ จั ย เดี ย ว ในหลายๆ ปั จ จั ย ที่ จ ะเกี่ ย วกั บ ความ เสื่อมของข้อ บางท่านก็ว่าคุณสมบัติของ กระดูกผิวข้อส�ำคัญกว่ากระดูกอ่อนเสียอีก บางท่านก็ว่าเกี่ยวกับรูปร่างของข้อมากกว่า ซึ่งท�ำให้การกระจายน�้ำหนักเวลาใช้ข้อได้ไม่ เท่ากัน บางท่านก็ว่าเป็นเพราะความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อ ตลอดจน การใช้งานและอุบัติเหตุ กลู โ คซามี น เป็ น สารธรรมชาติ ที่ พบในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี น�้ ำ ตาลกลู โ คส เป็ น ส่ ว นประกอบ และมี ก ลุ ่ ม เอมี น เติ ม เข้าไป กลูโคซามีนเป็นอนุพันธ์ของกลูโคส ซึ่ ง สารนี้ ไ ด้ จ ากกระบวนการฮั ย โดรลั ย ซี ส สารไคจิ น ซึ่ ง เป็ น สารประกอบหลั ก ของ เปลือกสัตว์ประเภท กุ้ง ปู ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตกลูโคซามีน กลูโคซามีนนี้มนุษย์ สร้างเองได้และกลูโคซามีนเป็นสารตั้งต้นใน การสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน เนื่อเยื่อลูกตา เล็บและลิ้นหัวใจ การที่ ม นุ ษ ย์ กิ น กลู โ คซามี น เข้ า ไป โดยหวั ง ว่ า จะเป็ น สารอาหารตั้ ง ต้ น การ สร้ า งกระดู ก อ่ อ น และจะท� ำ ให้ ร ่ า งการ สร้างกระดูกอ่อนมากๆ ซึ่งก็อาจจะไม่ถูก ต้อง เพราะในการสร้างกระดูกอ่อนนั้นไม่ ได้ขึ้นกับว่ามีวัตถุดิบมาก แล้วจะสร้างมาก ขึ้น มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นมาก วัดผล ยากว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดผล เพราะ แต่ ล ะผู ้ ป ่ ว ยก็ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น มาก โดยทั่วไปแล้วใช้ตัววัดผลว่า ได้ผลหรือไม่ ได้ผลโดยดูจาก 1.) ลดการเจ็บปวดของข้อ 2.) คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ 3.) ความหนาของกระดูกอ่อน ผลการศึกษา ถ้าเป็นของที่บริษัท ยาสนั บ สนุ น ก็ อ อกมาว่ า ได้ ผ ลดี ทั้ ง ลด 31 issue 76 May 2014

การเจ็ บ ปวดและท� ำ ให้ ค วามหนาของ กระดู ก อ่ อ นลดลงช้ า กว่ า คนที่ ไ ม่ ไ ด้ กิ น กลูโคซามีน แต่ถ้าเป็นการศึกษาใหญ่ๆ ที่ เปรี ย บเที ย บยากลู โ คซามี น กั บ ยาหลอด และเป็ น การศึ ก ษาที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ มากๆ ผลการศึกษาจะออกมาว่าไม่ได้ผล คือจะ กินยากลูโคซามีนหรือกินยาหลอกก็ไผลเท่า กัน ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาอาการปวดข้อ ความแข็งตึงและการเคลื่อนไหวข้อ และไม่ ว่าจะเอากลูโคซามีนมาผสมกับอะไรก็ตาม เช่น ผสมกับคอนดรอยตินซัลเฟตก็ไม่พบ ว่ามีประสิทธิภาพเหนือยาหลอก ไม่ว่าจะ เป็นการบรรเทาปวด และผลเปลี่ยนแปลง ภาพรั ง สี ข องข้ อ (สารคอนดรอยติ น เป็ น สารธรรมชาติที่อยู่ในกระดูกอ่อนของสัตว์ ที่ส�ำคัญที่น�ำมาเป็นผลิตภัณฑ์ คือมาจาก กระดูกอ่อนของโค โดยใช้กระดูกหลอดลม เป็นหลัก) บางบริ ษั ท ก็ อ ้ า งว่ า ต้ อ งเป็ น ยา กลูโคซามีนซัลเฟต เท้านั้นที่ได้ผลดีไม่ใช่ กลู โ คซามี น ฮั ย โดรคลอไรด์ ซึ่ ง ถ้ า คิ ด ถึ ง เหตุผลทางชีวเคมีแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างกัน เพราะพอมนุษย์กินยาเข้าไปในกระแสเลือด ยาก็จะแยกออกเป็นกลูโคซามีนธรรมชาติ 75% และอีก 25% ที่ต้องอย่ในสภาพที่เป็น เกลือในเลือด ซึ่งก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นซัลเฟต หรือฮัยโดรคลอไรด์ หรืออะไรก็ตามที่เป็น กลุ่มอนุมูลด่างในเลือดมนุษย์ จากการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก ด้ า น ความคุ้มค่าในประเทศยุโรป เช่น สหราช อาณาจักรสก๊อตแลนด์ สวีเดน และสาธาร รัฐไอแลนด็ไม่สามารถสรุปได้ว่า การใช้ยา รักษาข้อเสื่อมด้วยยากลูโคซามีนนั้น มีการ คุ้มค่าแต่อย่างใด และสาธารณรัฐไอแลนด์ ไม่สามารถสรุปได้ว่าการรักษาข้อเสื่อมด้วย


‘จากการดูข้อมู ลมาหลายๆ ข้อมู ล และประสบการณ์การ รักษาโรคข้อเสื่อมของตนเอง ผู ้เขียนไม่ได้ให้ความส�ำคัญของ กลูโคซามีนว่ามีประโยชน์อะไร ยกเว้นในการดูผู้ป่วยส่วนตัว ในกรณีท่ีผู้ป่วยประสงค์จะ ทดลองใช้ตามเพื่อนหรือญาติก็ ต้องแล้วแต่ความประสงค์ของ ผู ้ป่วย เพราะยังไม่พบความเสีย หายในรู ปแบบอื่น นอกจากเสีย ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�ำเป็ น’

ยากลูโคซามีนนั้น มีการคุ้มค่าแต่ อย่างใด และข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ มีท� ำ ให้ ส รุ ป แนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุข โรคข้อ เสื่อมปี พ.ศ.2553 (ร่างฉบับประชาพิจารณ์) ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า “ไม่แน่ใจว่า คอนดรอยติน และ ไดอะเซอเรน รวมทั้ง กลูโคซามีน มีความ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละสถานภาพ ของการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมใน ประเทศไทย และไม่ แ น่ ใจว่ า จะมี ค วาม คุ้มค่าในบริบทของสังคมไทย” จากการดูข้อมูลมาหลายๆ ข้อมูล และประสบการณ์ ก ารรั ก ษาโรคข้ อ เสื่ อ ม ของตนเอง ผู้เขียนไม่ได้ให้ความส�ำคัญของ กลูโคซามีนว่ามีประโยชน์อะไร ยกเว้นใน การดูผู้ป่วยส่วนตัว ในกรณีที่ผู้ป่วยประสงค์ จะทดลองใช้ตามเพื่อนหรือญาติก็ต้องแล้ว แต่ความประสงค์ของผู้ป่วย เพราะยังไม่พบ ความเสียหายในรูปแบบอื่น นอกจากเสียค่า ใช้จ่ายโดยไม่จ�ำเป็น

การรักษาโรคข้อเสื่อมที่เป็ น มาตรฐานในปั จจุ บันคือ

1.)บ� ำ บั ด ความเจ็ บ ปวดของข้ อ ด้วยยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ยา ต้านอักเสบชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์ และยา ทรามาดอล (ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้ส�ำหรับยา ต้านอักเสบ ชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์ เช่น โรค กระเพาะอาหาร โรคหัวใจล้มเหลว โรคไต เป็นต้น) 2.)หากมีข้ออักเสบเฉียบพลัน มี อาการบวมและน�้ำในข้อ ก็สมควรจะเอาน�้ำ ในข้อออกและฉีดยาสเยรอยด์เข้าข้อ การ ฉีกยาโดยทั่งไปไม่ฉีดซ�้ำเร็วกว่าทุก 3 เดือน 3.)หากฉี ด ยาสเตี ย รอยด์ เข้ า ข้ อ แล้ว 2-3 ครั้ง ยังเจ็บปวด หรือยังมีน�้ำในช่อง

32 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ข้อมาก หรือข้อยังบวมและใช้งานไม่สะดวก และข้อเข่าไม่โก่งมากเกินไปหรือเสื่อมมาก เกิ น ไป ก็ ส มควรแนะน� ำ ให้ ฉีดน�้ำเลี้ยงข้อ หรื อ น�้ ำ ไขข้ อ เที ย มได้ บางครั้ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ป่วยหายเจ็บไปได้นานๆ และการใช้งาน ข้อเข่าก็จะดีขึ้นมาก 4.)ในขณะเดียวกัน การบ�ำบัดทาง กายภาพ ด้วยการประคบ การนวดที่เหมาะ สม ก็จะมีประโยชน์ตลอกจนการฝึกกล้าม เนี้อรอบๆ ข้อให้แข็งแรงขึ้นเป็นระยะๆ ก็ จะช่วยได้มาก โดยการแนะน�ำของแพทย์ ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบ�ำบัด 5.)การใช้ ง านข้ อ ที่ เ สื่ อ มควรจะ ประมาณเท่าที่สมควร ระวังอันตรายต่อข้อ รู้วิธีทดก�ำลัง ใช้อุปกรณ์ทางกายภาพช่วย ซึ่งนักกิจกรรมบ�ำบัดจะช่วยอธิบายแลฝึก ผู้ป่วยได้มาก 6.)หากข้อเข่าเสื่อมมากแล้ว และ เจ็ บ ปวดต่ อ เนื่ อ งยาวหลายเดื อ น และ คุณภาพชีวิตเลวลงตลอดจนไม่ตอบสนอง ต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยยาและกายภาพบั ด ก็ ส มควร ที่ จ ะแนะน� ำ ให้ ท� ำ การผ่ า ตั ด เปลี่ยนข้อเทียม ซึ่งการตัดสินใจผ่าตัดไม่ ได้ดูจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรังสี เอกซเรย์ หรือเอมอาร์ไอดังที่ผู้ป่วยเข้าใจ แต่ ก ารตั ด สิ น ใจผ่ า ตั ด เปลี่ ย นข้ อ เข่ า ให้ ดู จากลักษณะ ทางคลินิกเป็นหลักดังที่กล่าว มาแล้วข้างต้น ส รุ ป ว ่ า ใ น ป ั จ จุ บั น ยั ง ไ ม ่ มี ย า บ�ำรุงข้อ ยาชะลอความเสื่อมของข้อ หรือ สารอาหารใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าได้ผลชัดเจน ในการรักษาโรคข้อเสื่อม ดังนั้นการใช้ยา พวกนี้จึงเป็นส่วนประกอบส่วนน้อยของการ รักษาเท่านั้น แต่ต้องพึงค�ำนึงถึงความคุ้มค่า ด้วย เนื่องจากราคาแพง แต่ประโยชน์ยังไม่ เห็นชัดเจน


รุ ปว่าในปั จจุ บันยังไม่มียาบ�ำรุ งข้อ ยาชะลอความเสื่อมของข้อ หรือสารอาหารใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าได้ผลชั ดเจนในการรักษาโรค ข้อเสื่อม ดังนัน้ การใช้ยาพวกนีจ้ งึ เป็นส่วนประกอบส่วนน้อยของ การรักษาเท่านัน้ แต่ต้องพึงค�ำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย เนื่องจากราคา แพง แต่ประโยชน์ยังไม่เห็นชั ดเจน 33 issue 76 May 2014


รับมือกับปั ญหา สุขภาพกาย-ใจ ในฤดูร้อน นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาสุขภาพจิตจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ว่าอากาศร้อน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย เสี่ยงต่อโรคลมแดด หรือ ฮีตสโตรก (Heat stroke) ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนดื่มเหล้าจัด คนอ้วน ผู้ที่ต้องท�ำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานและผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวแล้ว อากาศร้อนยังส่งผลกระทบต่อ สภาพจิตใจอีกด้วย ที่เห็นได้ชัด คือ จะท�ำให้หงุดหงิดง่ายขึ้น ส่งผลให้มีความทนทานต่อความเครียดน้อยลง เมื่อมีอะไรมากระตุ้นกับ จิตใจก็จะท�ำให้เครียดง่ายกว่าปกติ และอาจเกิดการตัดสินใจที่ไม่ได้ยั้งคิดต่างๆ ตามมา เกิดการกระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง และ เกิดความรุนแรงขึ้นได้ ผู้ที่มีประวัติการใช้ความรุนแรง จึงต้องให้ความระวังเป็นพิเศษ 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


healthy tip

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า อากาศร้อนไม่มีผลต่อจ�ำนวนการเจ็บป่วย ทางจิตที่มากขึ้น เป็นเพียงตัวกระตุ้นหรือ เพิ่มความเครียดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น มากกว่า ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในช่วงหน้าร้อนยัง ไม่ มี ก ารรายงานตั ว เลขผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าขอรั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลสั ง กั ด กรมสุ ข ภาพ จิตหรือขอรับบริการปรึกษาผ่านสายด่วน 1323 เนื่องจากอากาศร้อนโดยตรง ส่วน ใหญ่ เ ป็ น การขอรั บ บริ ก ารปรึ ก ษาปั ญ หา ความเครี ย ดในเรื่ อ งต่างๆ ซึ่งพบว่า ช่ว ง อากาศร้อน ระหว่าง ก.พ.-เม.ย. ปีที่แล้ว กับอากาศร้อนในช่วงนี้ (ก.พ.-เม.ย.57) มี การขอรับบริการปรึกษาปัญหาความเครียด และวิตกกังวลผ่านสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้น มากกว่า 2 เท่าตัว (ปี 56 จ�ำนวน 1,690 ราย ปี 57 จ�ำนวน 3,859 ราย) ส่วนมาก เป็นความเครียดที่มาจากปัญหาครอบครัว ปั ญ หาการท� ำ งาน และปั ญ หาความรั ก เป็ น หลั ก ซึ่ ง หากไม่ มี วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความเครียดที่ดี เมื่อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่มีอากาศร้อนย่อมจะเพิ่มความเครียดให้ สูงขึ้นได้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเพิ่มเติม ว่า ส�ำหรับผู้ป่วยจิตเวช การได้รับยาเป็น ประจ� ำ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ ไ ม่ เกิดอาการก�ำเริบมากกว่าการมีสาเหตุมา จากสภาพอากาศที่ร้อนเพียงเท่านั้น คนใน ครอบครัวจึงต้องสอดส่องดูแลอย่าให้ขาด ยา ตลอดจนให้ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชท� ำ กิ จ กรรม ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อไม่ให้รู้สึก โดดเดี่ ย ว เกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ที่ ส� ำ คั ญ ต้องไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่ อ งจากจะมี ฤ ทธิ์ โ ดยตรงกับ สมอง และ มี ผ ลต้ า นฤทธิ์ ย าที่ แ พทย์ รั ก ษา ท� ำ ให้ ผู ้ ป่วยเกิดอาการก�ำเริบได้ นอกจากนี้ คนใน

ครอบครัว ญาติหรือผู้ดูแลก็จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องรู้จักจัดการความเครียดของตนเองให้ ดี เนื่องจากมีความเครียดมากกว่าผู้ป่วยอยู่ แล้ว ทั้งต้องท�ำงาน ต้องดูแลผู้ป่วย มีปัญหา ชีวิต ปัญหาครอบครัว และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าจัดการความเครียดไม่ดี ก็อาจจะไปลง ที่ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจะมีความสามารถในการ จั ด การความเครี ย ดได้ น ้ อ ยกว่ า คนทั่ ว ไป อยู่แล้ว จึงมีโอกาสที่จะเกิดอาการก�ำเริบ ขึ้นได้ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องดูแลทั้งเรื่องยา ของผู้ป่วยและก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดี ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ ให้สังเกตสัญญาณ เตือนอาการทางจิตก�ำเริบ คือนอนไม่หลับ หงุดหงิด มีความคิดแปลกๆ มีพฤติกรรม ก้าวร้าว หวาดกลัว ฉุนเฉียวง่าย ให้รีบพาไป พบแพทย์หรือโทรปรึกษาที่สายด่วน 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา สุขภาพกายและสุขภาพใจที่เกิดจากสภาพ อากาศที่ร้อนนั้น อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ ให้ข้อแนะน�ำ ดังนี้ • ไม่ ค วรปล่ อ ยให้ ร ่ า งกายขาดน�้ ำ เป็ น ระยะเวลานานๆ ควรดื่ ม น�้ ำ ให้ ม าก เพียงพอต่อวัน รวมทั้งระมัดระวังเรื่องการ รับประทานอาหาร ทานอาหารที่ท�ำสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อน หรือเครื่องดื่ม ที่มีคาเฟอีน เพราะจะท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำ • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดหรืออยู่ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนสูง โดยเฉพาะ เวลา 11 โมงเช้า-บ่าย 3 โมง เพราะเป็นช่วง เวลาที่ร้อนที่สุดของวัน • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก สวมหมวก/กางร่ม ใช้ครีม กันแดด เมื่อออกสู่ที่แจ้งเพื่อลดการเผาไหม้ ของแสงแดดสู่ผิวหนัง 35 issue 76 May 2014

• นอนหลั บ พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ เนื่องจากสภาพอากาศในตอนกลางวันจะ ท�ำให้เหนื่อยง่าย เสียเหงื่อและเสียพลังงาน ท�ำให้ไม่ค่อยสดชื่น สมองไม่ปลอดโปร่ง • รู้เท่าทันความเครียดของตนเอง โดยสั ง เกตได้ จ าก การเริ่ ม มี อ าการทาง ร่างกาย เช่น ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย นอน ไม่ ห ลั บ เบื่ อ อาหาร หายใจไม่ ค ่ อ ยอิ่ ม อาการทางจิตใจ เช่น ว้าวุ้น สมาธิไม่ค่อยดี หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก ถ้ามีอาการ เหล่านี้อยู่ แสดงว่ามีความเครียด จ�ำเป็น ต้องหาทางจัดการความเครียดให้ได้ เช่น การออกก�ำลังกาย ท�ำสมาธิ โยคะ ท�ำงาน อดิเรก ปลูกต้นไม้ หรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ เพลิดเพลิน เพื่อพักสมองจากความเครียด ต่างๆ ยิ่งเครียดมากเสี่ยงต่อการเกิดอาการ ทางจิตได้ • ฝึกคิดบวก เช่น มองว่าอากาศร้อน ท�ำให้ครอบครัวมีความสุข เนื่องจากไม่มีใคร อยากออกไปรั บ สภาพอากาศที่ ร ้ อ นนอก บ้านโดยไม่จ�ำเป็น ท�ำให้มีเวลาอยู่กับบ้าน มากขึ้น ได้พบปะพูดคุย ท�ำกิจกรรมร่วมกับ สมาชิกในครอบครัวมากขึ้นกว่าปกติ ฯลฯ • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกฮอล์ เพราะ จะยิ่งท�ำให้ร้อนในร่างกาย แอลกอฮอล์ถูก ดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็ว และจะ เพิ่มแรงดันเลือดให้สูงขึ้นกว่าช่วงที่มีอากาศ หนาวเย็น หรือในช่วงที่มีอากาศปกติ โดย ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะท�ำให้หลอดเลือด ฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว ท�ำให้ร่างกายสูญ เสียน�้ำและเกลือแร่ ส่งผลให้ร่างกายขาด น�้ ำ รุ น แรง อาจท� ำ ให้ ช็ อ กหมดสติ และมี โอกาสเสียชีวิตได้ รวมทั้งท�ำให้ควบคุมสติ ไม่อยู่ และอาจท�ำให้มีอาการประสาทหลอน ตามมาได้


“ผมเชื่ อว่า ความพอเพียงท�ำให้โลกงดงาม” นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากประธานมู ลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ สมาชิ กวุ ฒิสภา นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ มาเล่าเรื่องราว ในบางแง่มุมของชี วิตที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน รวมถึงเรื่อง ราวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุ มมองของท่านอีกด้วย 36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


COVER STORY

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๙๓ เป็ น คนกรุ ง เทพมหานครโดยก� ำ เนิ ด อาศั ย อยู ่ ท่ี บ ้ า นย่ า นพระโขนงกั บ ครอบครัว จนอายุ ๒ ขวบ จึงได้ย้ายตามคุณพ่อ (ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์) ไป รับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ พออายุได้ ๔ ขวบจึงกลับมาศึกษาต่อในระดับ อนุบาล ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสัมมาชีวศิลป โรงเรียนสัมมาชีวศิลป เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษา ปีที่ ๖ ตั้งอยู่ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนการกุศลก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปริญญาโยค วิบูลย์, พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี, พระปวโรฬารวิทยา และพระ ยาอมรฤทธิธ�ำรง แรกเริ่มได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ชื่อว่า สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อ บ�ำรุงส่งเสริมการศึกษา อบรมนักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้การศึกษาศีลธรรมแก่บุคคลได้ประกอบสัมมาอาชีวะที่ถูกต้องตามหลัก พระพุทธศาสนา โรงเรียนแห่งนี้เองเป็นเบ้าหลอมส�ำคัญที่ท�ำให้นายแพทย์จักรธรรม ได้ซึมซับในพุทธศาสนา เพราะเป็นโรงเรียนมีกฎระเบียบเฉพาะ ไม่มีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ แต่ก�ำหนดให้หยุดเฉพาะวันพระกับวันโกนเท่านั้น การได้มา เรียนในโรงเรียนนี้ จึงถือเป็นการปลูกฝังจากคนในครอบครัวให้ท่านได้ใกล้ ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กๆ “ผมกลับไปดูแลโรงเรียนเก่า และดูแลรุ่นน้อง เด็กส่วนใหญ่ใน โรงเรียนนี้เป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนซอยพญานาค ชุมชนราชเทวี อยู่ใกล้ๆ กับ บ้านครัว ที่นั่นมีคนจนเยอะ” ปัจจุบันนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ยัง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองประธานสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ อีกด้วย

ตัดสินใจเรียนแพทย์

เมื่อจบจากโรงเรียนสัมมาชีวศิลป นายแพทย์จักรธรรมเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนสาธิตจุฬา (รุ่น ๓) ตามค�ำแนะน�ำของคุณพ่อ ก่อนจะไปเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) “มีหลายกระแสที่ท�ำให้ผมอยากเรียนแพทย์ ในสมัยนั้นเป็นอาชีพ น่าสนใจที่สุด คือจบมามีงานท�ำเลย รัฐบาลบังคับว่า พอจบมาแล้วต้องไป ท�ำงาน บางวิชาชีพพอจบแล้วไม่มีงานท�ำก็มี อย่างที่สองคือ พ่อแม่มีอิทธิพล ด้วย คืออยากให้เราเป็นหมอเพื่อจะได้ดูแลท่าน หรือว่าดูแลตนเอง อย่างที่ สามคือ เป็นกระแสความคิดในหมู่คนหนุ่มสาวตอนนั้น ก่อนรุ่นผมมีแพทย์ บางรุ่นพอจบแล้วก็เหมาเครื่องบินไปอเมริกาเลย คือไปท�ำงานอเมริกา ตอน นั้นอเมริการับแพทย์รับพยาบาลต่างประเทศเยอะ” 37 issue 76 May 2014


เมื่ อ แพทย์ จ บใหม่ พ ากั น บิ น ไป ท�ำงานที่ อ เมริ ก ากั น หมด ส่ ง ผลให้ ช นบท ของไทยขาดแคลนแพทย์เป็นอย่างมาก จึง มี เ สี ย งเรี ย กร้ อ งว่ า อยากให้ แ พทย์ นั้ น เสี ย สละ ในที่สุดรัฐบาลจึงมีสัญญาว่าใครเรียน แพทย์จบแล้วต้องจับฉลากไปท�ำงานต่าง จังหวัด ๓ ปี นี่คือระเบียบบังคับ หลังจาก นั้นถึงจะมีเสรีภาพในการเลือก

“ชีวิตผมไม่ได้โรยด้วยกลีบ กุหลาบ” เมื่อมีต�ำแหน่งหน้าที่ การงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ย่อม ต้องมีปัญหา ต้องมีอุปสรรค เป็นเรื่องธรรมดา

“รุ่นผมเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีสิทธิ์เลือก ได้ว่าจะรับทุนรัฐบาลหรือใช้ทุนเสรี ถ้าใช้ทุน เสรีเราเรียนจบมาเราไปไหนก็ได้ ไปอเมริกา ก็ได้ แต่ถ้ารับทุนรัฐบาลต้องท�ำงานใช้หนี้ สามปี แต่หลังจากรุ่นผมแล้วมีกฎบังคับให้ ท�ำงานต่างจังหวัดทุกคน แต่ผมเลือกใช้ทุน รัฐบาล โดยเสียค่าเล่าเรียนปีละประมาณ ๒-๓ พันบาท หากไม่รับทุนรัฐบาลต้องเสีย ค่าเล่าเรียนปีละ ๑ หมื่นบาทเทียบกับสมัย นี้ก็ประมาณ ๒ แสน” สมั ย ที่ น ายแพทย์ จั ก รธรรมเลื อ ก รั บ ทุ น รั ฐ บาลในการเรี ย นแพทย์ มี ค ่ า ใช้ จ่ายเพียงปีละไม่ถึง ๔ พันบาท ซึ่งไม่มาก เลยหากเที ย บกั บ ฐานะลู ก นายกรั ฐ มนตรี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายก รัฐมนตรี ๒ สมัย “ในสมัยที่ผมเลือกใช้ทุนรัฐบาล พ่อ ผมเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ผมเลือกจ่ายค่า 38 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เล่าเรียนปีละไม่กี่พันบาท เพื่อจะไปท�ำงาน ให้รัฐบาลสามปี เป็นกระแสความคิดของ คนหนุ่มสาวในขณะนั้น แต่ไปอยู่เสียแปด ปี (หัวเราะ) จนอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ มาเตือนว่า อยู่นานแล้วนะ ควรจะไปเติม ความรู ้ ห รื อ ขยั บขยายได้ แล้ ว รุ่นพี่ห ลาย คนท�ำงานที่โรงบาลอ�ำเภอยันเกษียณเลย เพราะอยู่แล้วผูกพันกับที่นั่น เป็นความภูมิ ใจเล็กๆ นะ ที่ลูกชายนายกรัฐมนตรี จับ ฉลากไปใช้ทุนต่างจังหวัดสามปี” นายแพทย์ จั ก รธรรมจั บ ฉลากได้ ฝึ ก งานที่ โ รงพยาบาลอ� ำ เภอบางปะอิ น จังหวัดอยุธยา และได้ท�ำงานอยู่ที่นั่นเป็น เวลา ๗ ปี, ในช่วงเวลา ๗ ปี ท่านได้รับ ทุนรัฐบาลอังกฤษ จึงเดินทางไปศึกษาต่อ ในสาขาวิชา “การสาธารณสุขในประเทศ ก�ำลังพัฒนา” เป็นเวลา ๑ ปี ก่อนจะบิน กลั บ มารั บ ราชการที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อีก ๑ ปี รวมเวลาทั้งหมด ๘ ปี ในการจาก บ้านเพื่อท�ำงานและศึกษาเล่าเรียน ก่อน จะกลับมารับราชการที่กรุงเทพฯ บ้านเกิด เมืองนอน

ท่านพุทธทาสเป็น พระอุปัชฌาย์

“เดิมทีทางกระทรวงฯ จะให้ผมไป อยู่ที่จังหวัดพังงา แต่ผมขอแลกกับเพื่อนที่ ได้รับเลือกให้ไปจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพราะ อยากบวช” เป็นความตั้งใจของนายแพทย์ จักรธรรมซึ่งมีศรัทธาในท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นอย่างมาก จึงได้ขอย้ายไปลงที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่ออุปสมบทโดยมีท่านพุทธ ทาสเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ “ผมเป็นลูกศิษย์สวนโมกข์ตั้งแต่ยัง เล็ก พ่อผมไปสวนโมกข์อยู่บ่อยๆ ผมก็ตาม พ่อผมไป ท่านอาจารย์พุทธทาสก็เอ็นดูผม รักผม เมื่อผมมีโอกาสไปภาคใต้ผมก็อยาก ไปรับใช้ท่านพุทธทาส จึงขอสลับกับเพื่อน เพื่อนผมก็โอเค ผมเลยได้ไปสุราษฎร์ฯ ตอน


นั้ น ลู ก ผมอายุ ไ ด้ ข วบหนึ่ ง ก็ พ ากั น มาอยู ่ ที่สุราษฎร์ ครอบครัวผมจะได้มีโอกาสมา ท�ำบุญกันที่วัดสวนโมกข์” นายแพทย์ จั ก รธรรมถื อ เป็ น รุ ่ น สุ ด ท้ า ยที่ ไ ด้ บ วช ณ วั ด สวนโมกข์ โดยมี ท่านพุทธทาสเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ ท่านยัง จ�ำค�ำถามของท่านพุทธทาสได้ว่า “ท�ำไม ถึงอยากบวชที่นี่ ท�ำไมไม่อยากไปบวชกับ สมเด็จพระสังฆราชฯ ท�ำไมไม่อยากเป็นนาค หลวง” เป็นค�ำถามที่กินใจเหลือเกิน เพราะ ลูกชายนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น คงสามารถ ขอเป็นนาคหลวงให้มีเกียรติได้ หากด้วย แรงศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้น ค�ำตอบที่ท่าน พุทธทาสได้รับจากนายแพทย์จักรธรรมก็คือ “ผมอยากบวชที่นี่ครับ” หากย้ อ นความไปในวั ย เด็ ก แล้ ว จะเห็ น ว่ า นายแพทย์ จั ก รธรรมถู ก ปลู ก ฝั ง เรื่องการเข้าวัดท�ำบุญมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณ ทวดของท่าน คุณทวดหรือย่าของท่านเป็น คนที่ มี อุ ป นิ สั ย ชอบเข้ า วั ด เข้ า วาเหมื อ น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ เ คร่ ง ครั ด ในการท� ำ บุ ญ สิ่งเหล่านี้สืบทอดผ่านทางคุณพ่อของท่าน

ซึ่งเป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องธรรมะ จนมาถึงตัว ท่านเอง ก่อนจะสืบเนื่องไปยังรุ่นลูกของ ท่านอีก ๓ คน “คงเป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ารปลู ก ฝั ง นั่ น แหละ แต่ ผ มเองไม่ ไ ด้ เ ป็ น คนที่ เชื่ อ เรื่ อ ง ปลูกฝังเพียงอย่างเดียว ผมเชื่อเรื่องยีนด้วย เพราะผมเป็นแพทย์ (หัวเราะ) มันต้องมี ยีนมีเชื้ออยู่ในตัวด้วยในทางวิทยาศาสตร์ เพราะบางคนคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝัง แต่ลูก มียีนอีกแบบหนึ่งเขาก็เป็นผู้ร้ายได้เหมือน กัน หรือถ้าพูดแบบโบราณก็อาจจะเป็นเรื่อง ของบุญกรรมชาติเก่า ที่ส่งลงมาให้เราสนใจ เรื่องอะไรต่างๆ”

หลักการท�ำงาน

“ชีวิตผมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ” เมื่อมีต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ก็ ย ่ อ มต้ อ งมี ป ั ญ หา ต้ อ งมี อุ ป สรรคเป็ น เรื่ อ งธรรมดา นายแพทย์ จั ก รธรรมเองก็ เช่ น กั น กว่ า จะถึ ง วั น นี้ ท ่ า นผ่ า นอุ ป สรรค ในหน้ า ที่ ก ารงานไม่ ใช่ น ้ อ ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่องการโยกย้ายต�ำแหน่ง ปัญหาในองค์กร 39 issue 76 May 2014

หรือแม้กระทั่งเรื่อง “ยาแพง” ซึ่งเป็นผล พวงจากพิษการเมืองเมื่อสมัยอยู่กระทรวง สาธารณะสุข “วิ ก ฤตหนึ่ ง ก็ คื อ เรื่ อ งยาแพง ผม อยู ่ ใ นฝ่ า ยต่ อ ต้ า นรั ฐ มนตรี เรื่ อ งยาแพง จนกระทั่ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ อารู ป ผมกั บ รู ป รั ฐ มนตรี ไ ปขึ้ น คู ่ กั น แล้ ว เขี ย นว่ า จะเชื่ อ ใครดี เพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นเป้าส�ำคัญ ของฝ่ายการเมือง เพราะว่าเรื่องยาแพงมี ข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะ แล้วกลาย เป็นว่าผมกับแพทย์ชนบทและประชาชนไป รังแกพวกเดียวกันเอง มีคนพูดท�ำนองว่าจะ จับหนูตัวเดียวท�ำไมต้องเผาบ้านด้วย นี่เป็น วิกฤตหนึ่งที่ผ่านมา” หลักในการท�ำงานของท่านคือ “ยึด มั่นในความถูกต้องชอบธรรม” สิ่งนี้ได้รับ อิทธิพลมาจากคุณพ่อ ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ ได้รับการยกย่องว่า มีคุณสมบัติดีเด่นเรื่อง ความถูกต้องชอบธรรม กอรปกับตัวท่าน เองเป็นคนกล้าที่จะแก้ไขในสิ่งผิด โดยไม่ เกรงกลัวนักการเมืองหรือคนไม่ดี เหตุผล เล็กๆ ที่อยู่เบื้องหลังของท่านก็คือ ท่านมีพ่อ


40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เป็นตัวอย่างในความกล้าหาญและรักความ ยุติธรรม ทั้งยังเป็นผู้ใหญ่ในราชการ อีก ประการหนึ่งคือ ส่วนตัวท่านเป็นคนเกลียด การทุจริตคดโกง “เราเป็นคนยึดมั่นในเรื่องความถูก ต้องชอบธรรมมาก จึงท�ำให้เราถูกเขี่ยไป เป็นพวกนั้นพวกนี้ ถูกหาว่าไม่รักพวกพ้อง แต่เราก็ฝ่าฟันมาจนถึงต�ำแหน่งอธิบดี ถึง รองปลัดกระทรวงฯ จริงๆ ชีวิตที่ผ่านมาผม ไม่เคยมีพวก ผมเลือกข้างความถูกต้อง นี่ พูดเหมือนเป็นอุดมการณ์เกินไป แต่มันคือ ของจริงนะ คือถ้าอาจารย์ผม เจ้านายผม ท�ำไม่ถูกต้องผมก็ไม่เชื่อท่าน เถียงท่านก็มี หลายเรื่อง”

ว่า ทางสายกลาง ผมเชื่อว่าความพอเพียง ท�ำให้โลกงดงาม” นายแพทย์ จั ก รธรรมอธิ บ ายว่ า ถ้าเรา “พอ” ความโลภ โกรธ หลง ก็จะ หายไป ปั ญ หาในสั ง คมอยู ่ ที่ ค วามไม่ พ อ ของคน ฉะนั้ น ความพอเพี ย งเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้นของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ เพราะถ้า

ไปถึงความโลภ แม้แต่ในวงการพระสงฆ์เอง ที่นายแพทย์จักรธรรมเปรียบว่า เป็นเสมือน คนใส่ปุ๋ยความดีงามให้แก่คนในสังคม กลับ ปฎิบัติตัวแย่เสียเอง ยกตัวอย่างพระอื้อฉาว เณรค�ำ และอีกหลายคนที่สร้างความเสื่อม เสียให้แก่พระพุทธศาสนา นี่จึงเป็นเหตุผล หนึ่งที่ท�ำให้เกิดระยะห่างระหว่างโลกวัตถุ

“ยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม” สิง่ นีไ้ ด้รบั อิทธิพลมาจากคุณ พ่อ ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ได้รับการยกย่องว่า มีคุณสมบัติดีเด่น เรื่องความถูกต้องชอบธรรม

คนมีความพอเพียง เขาก็จะรู้สึกสงสารผู้ที่ อ่อนแอกว่า รู้สึกเมตตาอยากแบ่งปันให้กับ ผู้อื่น นี่เป็นสิ่งวิเศษสุดในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง “โลกทุกวันนี้ท�ำให้คนวัตถุนิยมสูง “ผมมองว่ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ ถ้าโลกเป็นอย่างนี้ก็เหมือนใส่ปุ๋ยให้ความ พอเพียงที่พระราชทานลงมาเป็นพระพุทธ โลภ ถ้ามองกลับกัน เราอยู่ในสังคมผีตอง ศาสนา” เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้นายแพทย์จักร เหลืองเราก็จะไม่อยากได้น�้ำหอมแพงๆ เราก็ ธรรมยึดมั่นในความถูกและกล้าหาญกับสิ่ง จะไม่อยากได้รถยนต์ เพราะว่าไม่จ�ำเป็น พอ ที่ไม่ชอบธรรมก็คือ “ความพอเพียง” ท่าน สังคมเปลี่ยนเป็นยุคเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ ให้เหตุผลว่า สิ่งที่พ่อทิ้งไว้ให้เพียงพอแล้ว ความอยากจึงเกิดขึ้นง่าย จากที่ไม่เคยคิดจะ ท่านไม่ต้องการตะเกียกตะกาย ไม่ต้องการ ซื้อรถเลย พอเห็นโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆ ก็ วิงวอนใครเพื่อให้ได้วัตถุหรือยศถามาครอบ เกิดอยากได้ขึ้นมา ท�ำให้เรื่องวัตถุนิยมของ ครอง ท่านจึงเปรียบปรัชญาของเศรษฐกิจ คนมันเฟื่องฟูมาก สวนทางกับเรื่องจิตใจ พอเพียงว่าเป็นพระพุทธศาสนา เพราะอยู่ ซึ่งโตช้า เหมือนไม่ได้รับการใส่ปุ๋ย หรือได้ รับปุ๋ยที่ไม่ดีก็ไม่รู้” บนพื้นฐาน “ความพอดี” การสวนทางกั น ของวั ต ถุ นิ ย มกั บ “จริ ง ๆ ชาวพุ ท ธเราเข้ า ใจค� ำ ว่ า ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) มานาน จิตใจคนที่ต�่ำลง ก่อเกิดความอยาก ลุกลาม แต่ไม่ค่อยลึกซึ้ง ท่านก็น�ำมาพระราชทาน นามใหม่ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถน� ำ มาใช้ กั บ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ได้ ซึ่งผมคิดว่ามันก็คือพุทธศาสนา เป็นสิ่ง ที่ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ ขนาดยูเอ็นยังยกย่อง ว่าเป็นปรัชญาสากล แต่ว่าพระองค์ท่านไม่ ได้พูดถึงเรื่องศาสนา เพราะถ้าพูดถึงเรื่อง ศาสนาก็อาจจะเลี่ยงปัญหาไม่พ้น ผมเชื่อ ว่าถ้าเราไปศึกษาดีๆ เราจะเจอปรัชญานี้ใน ทุกๆ ศาสนา แต่ของไทยเราก็ชัดเจนอยู่แล้ว

มุมมองในเรื่องปรัชญา ของเศรษกิจพอเพียง

41 issue 76 May 2014

กับจิตใจคนในปัจจุบัน ส่งผลให้สังคมเปลี่ยน เป็นวัตถุนิยม วัดค่ากันที่สิ่งของเงินตรา “ผมอยากให้ลูกหลานตั้งมั่นในคุณ งามความดีตามหลักศาสนาของแต่ละคน ไม่ ว่าศาสนาใดก็ตาม ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระศาสดา สอนเป็นสัจธรรมซึ่งไม่ผิดแน่นอน ถ้าเข้า ถึงแก่นและปฏิบัติตาม สังคมก็จะสันติสุข อยากให้มีเมตตากรุณา มีความสันโดษ มี ความพอเพี ย ง มี ค วามเอื้ อ เฟื ้ อ ต่ อ สั ง คม และเพื่อนมนุษย์ และที่ส�ำคัญโลกเราก�ำลัง มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็อย่าลืมเอื้อเฟื้อ ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ถือเป็นการท�ำเพื่อส่วน รวมอย่างหนึ่ง ถ้าเรามีคุณลักษณะอย่างนี้ ผมเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการ แข่งขันของสังคมโลก เพราะเรามีภูมิคุ้มกัน แล้ว นั่นคือความพอเพียง” นายแพทย์จักร ธรรมกล่าวทิ้งท้าย


42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


43 issue 76 May 2014


44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ความเป็นมา

ย ้ อ น ก ลั บ ขึ้ น ไ ป ถึ ง ใ น ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น จนล่ ว งเข้ า สมั ย รัชกาลที่ 3 ชาวลาวเวียง หรือชาวลาวจาก เมืองเวียงจันทน์ได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาใน ประเทศไทยและตั้งรกราก ณ ที่แห่งนี้อีก ทั้งปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่สยาม เกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศษ จนท�ำให้ต้องยก เมืองพระตะบองไปให้กับฝรั่งเศษเพื่อรักษา ดินแดน เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เจ้าเมือง พระตะบองในขณะนั้นได้อพยพครอบครัว คนไทยตลอดจนชาวเขมรที่ภักดีกลับมาอยู่ ที่ เ มื อ งปราจี น ท� ำ ให้ ห มู ่ บ ้ า นดงขี้ เ หล็ ก มี ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สืบลูกหลาน จนชุมชนขยายตัวมากขึ้นและยกระดับขึ้น เป็นต�ำบลดงขี้เหล็ก หากแต่ ก ว่ า จะถึ ง วั น นี้ ต� ำ บลดง ขี้ เ หล็ ก เมื่ อ 40-50 ปี ก ่ อ น ระหว่ า งเส้ น ทางการพัฒนาได้มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่น�ำ ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และท�ำให้ชาวต�ำบล ดงขี้เหล็กได้เรียนรู้ โดยแบ่งเป็นยุคได้ ดังนี้

พ.ศ. 2500 – 2523 ยุ คเกษตรกรรมน�ำทาง

ยุคแห่งการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง คนในชุ ม ชนกั บ ธรรมชาติ ด ้ ว ยการเป็ น เกษตร ท�ำนา ปลูกผักเลี้ยงชีพ มีการแปรรูป ผลิต เงินยังไม่เข้ามามีบทบาทในชุมชนมาก นัก โดยชาวบ้านใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ต่ อ มามี ช าวจี น อพยพเข้ า มาอยู ่ ใ นชุ ม ชน และปลู ก ผั ก ขาย ท� ำ ให้ เ กิ ด ระบบซื้ อ ขาย ขึ้นในชุมชน พร้อมๆ กับการให้กู้โดยคิด ดอกเบี้ยเป็นข้าวสาร หนุ่มสาวละทิ้งไร่นาไป รับจ้างในโรงสีข้าวท�ำให้มีการตั้งโรงสีข้าวใน ชุมชนขึ้น

45 issue 76 May 2014

ขณะที่การท�ำนาดอนมีปัญหาดินเสื่อม และน�้ำท่วม ชาวบ้านจึงเริ่มหันมาปลูกไผ่ตง ทดแทน ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ม ากกว่ า และราคาสู ง กว่ า ข้ า ว ทั้ ง ยั ง มี ก ารน� ำ มาแปรรู ป ประกอบ กั บนายทุ น ชาวไต้ ห วั น มาเช่ า ที่ ใ นต�ำบลสร้า ง โรงงานแปรรูปไผ่ตง ยิ่งท�ำให้ไผ่ตงเป็นที่นิยม ปลู ก กั น มากขึ้ น แต่ ต ่ อ มาเมื่ อ อุ ป สงค์ แ ละ อุปทานไม่สมดุลกันท�ำให้ราคาตกต�่ำ ชาวบ้าน จึ ง หาทางปรั บ ปรุ ง ไผ่ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น โดย น�ำแกลบมาแทนดิน ท�ำให้ไผ่มีสีขาวรสชาติดี กว่าเดิมท�ำให้มีตลาดรองรับกว้างขึ้นสามารถ น�ำไปขายที่ปากคลองตลาดหรือมีพ่อค้ามารับ ซื้อถึงที่

พ.ศ. 2524 – 2546

ยุ คแห่งการเรียนรู ้สู่ความยั่งยืน

ในระยะที่ไผ่ตงราคาตกต�่ำ รายได้ไม่ พอกับรายจ่าย ผลผลิตตกต�่ำ ท�ำให้ต้องกู้ยืม ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ เป็นผลให้เกิด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งเสริมการออม เงินและท�ำบัญชีครัวเรือน แต่ 10 กว่าปีต่อมา ไผ่ตงเกิดการตายเกษตรกรจึงได้รับความเสีย หายทั้งต�ำบล แม้จะมีหน่วยงานราชการเข้ามา ช่วยเหลือ แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการของ ชุมชน ท�ำให้ชาวดงขี้เหล็กตระหนักถึงการพึ่งพา ตนเอง จึงหันหน้ามาร่วมกันแก้ปัญหา จนเกิด กองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนขึ้น มาในชุมชน

พ.ศ. 2547 – 2552

ยุ คกองทุนเข้มแข็ง ชุ มชนแข็งแกร่ง

จากกองทุ น หมู ่ บ ้ า น ชาวดงขี้ เ หล็ ก ได้เรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนตนเองด้วย ตนเอง ประกอบกั บ นโยบายของส� ำ นั ก งาน


กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต้องการยกระดับกองทุน หมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน สถาบันการเงินชุมชนต�ำบล ดงขี้เหล็กจึงก่อตั้งขึ้นโดยมีธนาคารออมสินและธกส. คอยให้ค�ำ แนะน�ำ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชุมชนเรื่องหนี้นอก ระบบและวินัยการใช้เงิน การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง จากแนวคิ ด ของกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social investment fund : SIF) ท�ำให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิด ส�ำรวจข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือน 2 ปีต่อมา จึงมีการจัดตั้งกองทุนและ สวัสดิการชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จวบจนปัจจุบัน มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ต�ำบลด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการกลุ่มองค์กรชุมชนในต�ำบลเพื่อจัด ตั้งสภาองค์กรชุมชน ปัจจุบัน หากเอ่ยถึงต�ำบลดงขี้เหล็ก จะเป็นที่รู้จักันดีในฐานะ ของชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการกองทุนที่มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการยก

ระดับให้เป็นสถาบันการเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�ำบลดงขี้เหล็ก ที่มีเงินทุนหมุนวียนเกือบ 200 ล้านบาท

ทุนต�ำบล

ต�ำบลดงขี้เหล็กมีต้นชุมชนที่ได้รับจากธรรมชาติเป็นรากฐาน ของการเป็นเกษตรกรด้วยทรัพยากรที่ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นต�ำบลแห่งความพอเพียง ดังนี้

ทุนทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า

ต�ำบลดงขี้เหล็กมีฐานทรัพยากรที่เป็นผืนดิน แหล่งน�้ำและ ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรดินของดงขี้เหล็กมีความสมบูรณ์ ทรัพยากรดินของดงขี้เหล็กมีความสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่ดี มีแหล่ง น�้ำส�ำคัญหลายสายทั้งเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน�้ำ และแม่น�้ำสายต่างๆ เช่นคลองไส้ไก่ คลองห้วยเกษียร คลองเขาอีโต้ ฯลฯ เป็นเครื่อง หล่อเลี้ยงเกษตรกรถึงร้อยละ 70 แต่จากการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่าง ไม่ระมัดระวังท�ำให้อดีต ต�ำบลเคยมีปัญหาขาดแคลนน�้ำและประสบ ภัยแล้ง ยิ่งท�ำให้ชาวดงขี้เหล็กตระหนักถึงความส�ำคัญมากขึ้น

46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทุนเศรษฐกิจ/สวัสดิการ

ความแข็ ง แกร่ ง ในการเป็ น ต� ำ บลตั ว อย่ า งของการ บริหารจัดการเงินกองทุน เช่น สถาบันการเงินออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้างเป็นแม่แบบขยายฐานกลุ่มออม ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้างเป็นแม่แบบขยายฐานกลุ่ม ออมทรัพย์ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวเชื่อม โยงกับชุมชน เกิดเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบ อาชีพ เศรษฐกิจในชุมชนมีความคล่องตัวและเข้มแข็งท�ำให้มี สวัสดิการและเงินปันผลให้แก่สมาชิก

ทุนองค์ความรู้

องค์ ค วามรู ้ ที่ สั่ ง สมมาตั้ ง แต่ รุ ่ น ปู ่ ย ่ า ตายายเป็ น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เสริมด้านอาชีพ เช่น เทคนิคการปลูกไม้ ดอกไม้ประดับ การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการปลูกพืช 47 issue 76 May 2014


สมุ น ไพรที่ บ ้ า นดงบั ง ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ ทุนด้านการดูแลสุขภาพกายของชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้มีการเก็บบันทึกรวบรวม และ เผยแพร่อย่างชัดเจน

กลไกลการขับเคลื่อน

การขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ เป็ น ภารกิจของชาวต�ำบลดงขี้เหล็กที่จะต้องร่วม กันแสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหาความ ต้องการที่แท้จริง เพื่อการด�ำเนินงานที่เป็น ประโยชน์สูงสุดให้กับชาวต�ำบลดงขี้เหล็ก เกิดจากการยึดถือแกนน�ำในชุมชน โดยมีการเชิญผู้น�ำท้องถิ่นตัวแทนหมู่บ้าน ที่ มี ทั ก ษะความรู ้ มี จิ ต อาสายึ ด มั่ น ใน ฯลฯ เข้ามาเป็นคณะกรรมการโครงการฯ ศีลธรรมและคุณธรรม อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของชาวชุ ม ชน และเพื่ อ ในการท�ำงานที่ค่อนข้างชัดเจน ท�ำให้ชาว เป็ น การน� ำ ร่ อ งของชุ ม ชนในการเข้ า มามี บ้านเกิดความรัก ศรัทธาและซึมซับแนวทาง ส่ ว นร่ ว มในโครงการฯ ต่ อ ไปเช่ น บุ ญ ศรี ปฏิบัติที่ดี น�ำไปขยายผลสู่ครัวเรือน เช่น จันทร์ชัย (อดีตก�ำนัน) และบรรจง พรหม บุญศรี จันทร์ชัย ต้นแบบของการเป็นผู้มี วิเศษ (อดีตสารวัตรก�ำนัน) เป็นก�ำลังส�ำคัญ จิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อชุมชน ท�ำให้ ในการริเริ่มและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์จน ชาวบ้านเกิดแรงบันดาลใจ และเกิดพลังใน ได้พัฒนาเป็ น สถาบั น การเงิ น ชุ มชนในทุ ก การท�ำงานเพื่อชุมชน วันนี้ คณะกรรมการโครงการฯ ถื อ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ บริ ห ารงบประมาณ ติ ด ตาม จากการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท และสนั บ สนุ น งานในพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง จั ด ปตท. จ� ำ กั ด (มหาชน) เกี่ ย วกั บ โครงการ เวที ป ระชุ ม ประจ� ำ เดื อ นเพื่ อ แลกเปลี่ ย น รั ก ป่ า สร้ า งคน 48 ต� ำ บล วิ ถี พ อเพี ย ง เรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น ประกอบกับความเห็นพ้องถึงประโยชน์ที่ ก�ำหนดทิศทางแผนงาน/กิจกรรม และสรุป ชุมชนจะได้รับ ท�ำให้แกนน�ำรักษ์ป่าและ บทเรียน ชาวชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึง การขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ คณะ ความพร้อมของตนเองที่มีอยู่เดิม ประกอบ กรรมการจะบริ ห ารจั ด การโครงการฯ กั บ ความต้ อ งการเดิ น บนเส้ น ทางวิ ถี แ ห่ ง โดยแต่ ล ะแผนก/โครงการ จะมี ผู ้ รั บ ผิ ด ความพอเพียงอย่างยั่งยืน ท�ำให้ได้รับคัด ชอบบริหารแผนงาน ตามระยะเวลา และ เลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 งบประมาณตามที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงจัดท�ำ ชาวต� ำ บลดงขี้ เ หล็ ก มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานผล ตลอดจนปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องชุ ม ชน มี จุ ด ยื น ของ กับคณะกรรมการโครงการฯ ทราบเพื่อแก้ ตนเองที่ชัดเจน เมื่อเข้าร่วมโครงการฯ จึง ปัญหาได้ทันสถานการณ์ มีการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการโครง คณะกรรมการโครงการฯ จะ การฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 14 หมู่บ้านร่วม ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น กันวางแผนกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่โดย ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อหาวิธีการที่ดี เน้นการท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ แนวคิด ที่สุดในการท�ำงาน ทั้งเป็นการสร้างลักษณะ เป้าหมาย และขั้นตอนการด�ำเนินงานโครง การท�ำงานร่วมกันในพื้นที่อีกด้วย การฯ และเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมาก ที่สุด รวมถึงจัดเวทีสัญจรระดับหมู่บ้าน เพื่อ ค้นหาปัญหา ศักยภาพ ของชุมชน

ทุนทางปัญญา/จิตใจ

ก้าวเดินด้วยความ พอเพียง

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


49 issue 76 May 2014


50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


51 issue 76 May 2014


บ้ า นนางเลิ ้ ง ปลุกมัมมี่ฟื้นคืนชีพ ปลุกละครชาตรีตื่นจากหลับไหล

รอกแคบๆ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่ องขมุ กขมัวกลางชุ มชนนางเลิ้ง ข้างวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) หรือชื่ อที่ชาวบ้านแถวนั้นรู ้จักกันดีในนาม “บ้านศิลปะ” คือสถานที่รวมตัวกันของเด็กๆ ซึ่ งขาดโอกาสทางการศึกษา และสภาพแวดล้อมที่ดี ปั ญหาครอบครัว ชุ มชนแออัด ปั ญหาความรุ นแรง รวมถึงยาเสพติด เหล่านี้ล้วนเกิดจากฝี มือของ ผู ้ใหญ่ทั้งสิ้น กลับส่งผลให้ชีวิตน้อยๆ ซึ่ งลืมตามาดูโลกได้ไม่ก่ีปีถูกเรียกขานว่า “เด็กสลัม” 52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

ตรอกแห่งนี้น�ำเราไปพบกับคนกลุ่ม เล็กๆ ที่พยายามกระท�ำในสิ่งที่ยุคสมัยได้ หลงลื ม ไปแล้ ว นั่ น คื อ การฟื ้ น ฟู “ ละคร ชาตรีแบบดั่งเดิม” ภายใต้ 2 หัวแรงใหญ่ สุวัน แววพลอยงาม คนรุ่นใหม่ผู้เล็งเห็น คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างละคร ชาตรีซึ่งสูญหายไปแล้วตามกาลเวลา โดยมี กัญญา ทิพโยสถ วัย 68 ปี ผู้เกิดและโต มากั บ ละครชาตรี ทั้ ง ชี วิ ต เป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอด ความรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชนและผู้ที่สนใจ “ฟรี” สุวัน แววพลอยงาม ให้เหตุผลเกี่ยว กับแนวคิดการคืนชีพละครชาตรีว่า ในย่าน นางเลิ้งมีศิลปินรุ่นเก่ามากมาย โดยเฉพาะ ละครชาตรีแบบดั่งเดิม คือร้องเองเล่นเอง หมายความว่าพึ่งเครื่องดนตรีเพียงน้อยชิ้น อาศัยค�ำร้องที่ตรงไปตรงมา เป็นค�ำไทยแท้ ไม่ปรุงแต่งให้ยืดยาว เป็นเสน่ห์ของละคร ชาตรีที่สามารถเข้าถึงคนทุกชนชั้น ทั้งใน วังและนอกวัง แต่ทว่าในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้ว จึงชวนป้ากัญญา หนึ่ง เดียวในยุคสมัย ผู้กุมความรู้ความสามารถ อันเจนจัดด้านละครชาตรีมาช่วยฟื้นฟูและ ถ่ายทอดให้เด็กๆ ก่อนที่องค์ความรู้นี้จะตาย ไปกับคนรุ่นเก่า “เราเสียดายนะ จะท�ำยังไงให้เด็ก หั น มาสนใจของไทยๆ อย่ า งนี้ เมื่ อ ก่ อ น ตอนเราเด็กๆ ยังเคยได้ดูละครชาตรีผ่าน ช่อง 4 บางขุนพรหม แต่เดี๋ยวนี้เด็กๆ ได้ ดูแต่ละครน�้ำเน่า จริงๆ ถ้าเด็กได้เห็นใน โทรทัศน์เด็กก็จะท�ำได้ เราจะสร้างเด็กยัง ไงให้เขาสนใจของพวกนี้แบบแฮปปี้ เหมือน ที่ต่างชาติเขาสนใจ เหมือนที่ชาวญี่ปุ่นเขา เข้ามาฝึกกับป้ากัญญา เขาตั้งใจและสนใจ

มาก เก็บลายละเอียดทุกอย่าง ให้เกียรติ ศิลปะวัฒนธรรมไทยจริงๆ แต่เราเองซึ่งเป็น เจ้าของกลับปล่อยเลยตามเลย ไม่สนใจของ ที่ตัวเองมีอยู่” สุวันกล่าว เมื่อคุณสุวันมีความคิดริเริ่มในการ ฟื้นฟูละครชาตรีเพื่อเป็นกิจกรรมให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสฝึกฝนแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ ได้ คื อ ป้ า กั ญ ญา ผู ้ เ กิ ด และเติ บ โตมากั บ ครอบครั ว ซึ่ ง เล่ น ละครชาตรี เ ป็ น อาชี พ สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นคุณทวด บัดนี้ เหลือ เพียงลมหายใจเดียวแล้วที่ยังมีแรงถ่ายทอด วั ฒ นธรรมไทยโบราณชนิ ด นี้ ใ ห้ แ ก่ ช นรุ ่ น หลังได้ กัญญา ทิพโยสถ หรือ ครูจ๋า วัย 68 ปี พื้นเพเป็นคนนครศรีธรรมราช ก่อน จะย้ายมาอยู่กรุงเทพย่านนางเลิ้งแบบถาวร เกิ ด และเติ บ โตในครอบครั ว ซึ่ ง ประกอบ อาชีพเล่นละครชาตรี ดังนั้น ตัวครูจ๋าเอง จึ ง ไม่ เ คยประกอบอาชี พ อื่ น ใด นอกจาก แสดงละครชาตรี ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุค หนึ่ ง ถึ ง ขนาดคณะของคุ ณ ตาและแม่ ค รู จ๋ า เคยได้ ไ ปแสดงที่ กั ม พู ช า ต่ อ หน้ า พระ ภั ก ดิ์ ข องพระบาทสี ส วั ส ดิ์ มณี ว งศ์ ขณะ นั้นแม่ของครูจ๋า อายุเพียง 18 ปี ถูกถวาย ตั ว เป็ น สนมของกษั ต ริ ย ์ ช่ ว งนั้ น ฝรั่ ง เศส ได้ พ ยายามครอบครองกั ม พู ช าเพื่ อ เป็ น เมืองขึน้ สถานการณ์จงึ พลิกผันให้ครอบครัว ต้องกลับประเทศไทย และน�ำละครชาตรีมา แสดงอย่างต่อเนื่องในไทย, สมัย ร.4 และ ร.5 ช่วงนั้นคณะละครชาตรีได้รับความนิยม อย่างล้นหลาม “แวดวงเราอยู่ในละคร 3-4 ขวบ เรา ก็ได้ไปแล้ว ได้ยินเสียงโทน เสียงกลองตุ๊ก ร�ำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเราก็ออกไปร�ำตาม 53 issue 76 May 2014

ประสาเด็ก แต่พอ 9 ขวบ เราก็ได้แสดงเป็น เรื่องเป็นราว เป็นนางเอกลูกบ้าง นางเอก ในละครบ้าง ตัวเด็กๆ พวกกุมารเราก็เป็น หมายความว่าคณะของคุณตาทุกคนจะต้อง มีค่าตัว สมัยนั้นเราได้ค่าตัว 10 บาท แพง สุดก็ 30 บาท ก็แสดงมาเรื่อยตั้งแต่ 9 ขวบ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแสดงอยู่” ครอบครัวครูจ๋ามีอาชีพแสดงละคร ชาตรี กั น ตั้ ง แต่ รุ ่ น คุ ณ ทวด สื บ ทอดจน กระทั่งรุ่นครูจ๋า รวมทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นแรก เป็นคณะของครูทองใบ เรืองนนท์ (ทวด) รุ่นที่ 2 พูน เรืองนนท์ (ตา) รุ่นที่ 3 คณะ แม่แพน เรืองนนท์ (รุ่นแม่) และรุ่นปัจจุบัน คือ “คณะกัญญา ลูกแม่แพน” ซึ่งเป็นคณะ ของครูจ๋าเอง นี่คือสายเลือดละครชาตรียุค ปัจจุบันที่ยังคงด�ำรงอยู่ ด้ ว ยประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมา ยาวนาน ครูจ๋าจึงตัดสินใจถ่ายทอดศิลปะ การฟ้ อ นร� ำ แบบละครชาตรี ดั่ ง เดิ ม ให้ แ ก่ เด็กๆ โดยไม่สนใจว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไป เช่นไร ในปัจจุบันอาจมีผู้ที่แสดงละครชาตรี เหลืออยู่ แต่เป็นละครชาตรีที่ถูกประยุกต์ แล้ว หมายความว่า บทร้อง ผู้แสดง ท่า ร�ำ รวมถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะเปลี่ยนตาม ไปด้วย ท�ำให้ลายละเอียดต่างๆ พลอยลด ลงไป “สมัยนี้เขาแสดงละครชาตรีแต่เขา ใช้เครื่องครบ เขาเรียกเครื่องห้า เหมือน ละครนอกของกรมศิ ล ปากร แต่ ล ะคร ชาตรีจริงๆ มีเพียง ปี่ โทน กลองตุ๊ก มีลูก ฆ้องม้องแหม่ง แล้วก็จะมีฉิ่ง มีกรับ แค่นั้น สมั ย ก่ อ นละครชาตรี จ ะร้ อ งอยู ่ ส องอย่ า ง คื อ ร้ อ งจั ง หวะโทน ร้ อ งชาตรี กั บ ร้ อ งร่ า ย เวลาจะร้องเชิด ใช้ปี่เลาเดียว แต่ปัจจุบัน


ฉันไม่อาจต้านทานยุ คสมัยได้ แต่ละคร ชาตรีต้องเป็นละครชาตรี คงสภาพไว้ นี่ คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ค วรเก็ บ รักษา ใครสนใจอยากมาเรียนก็ให้รีบ มาเสียตั้งแต่ตอนนี้ ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเอง จะอยู ่อีกนานแค่ไหน

ละครมีมากขึ้น เขาก็เริ่มประยุกต์ มีเครื่อง พิพาทย์เข้ามาเต็มวง เขาเรียกเครื่องห้าไง แต่ว่าของเรายังคงความเป็นละครชาตรีไว้ ไม่ใช่ร้องลูกทุ่งหรือสากล” ในตรอกแคบๆ นั้ น ยั ง พอมี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การฟ้ อ นร� ำ มั น ถู ก ดั ด แปลงจาก บ้านไม้หลังเก่าให้กลายเป็นสถานที่ฝึกซ้อม สายๆ หน่อย เด็กๆ ก็จะทยอยกันมาอยู่ที่นี่ คุณสุวันเล่าว่า เด็กๆ แต่ละคนล้วนมีปูมหลัง ที่น่าเห็นใจ บางคนบิดากินยาตายตั้งแต่เขา ยั ง เล็ ก ๆ ขาดเสาหลั ก และความมั่ น คงใน ชีวิต เด็กบางคนผู้ปกครองยังไม่พ้นโทษจาก เรือนจ�ำ จึงอาศัย “บ้านศิลปะ” แห่งนี้ เป็น เสมือนบ้านและโรงเรียนในคราวเดียวกัน แม้จะเป็นสถานที่เล็กๆ แต่ที่นี่อบอวลไป ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เป็นที่ซึ่งให้ พวกเขาได้รู้จักแสดงออก อย่างน้อยก็ได้ พบเห็นและซึมซับในศิลปะวัฒนธรรมไทย “ถ้ า เราไม่ ดึ ง เด็ ก มา ป่ า นนี้ ไ ม่ รู ้ พวกเขาจะไปอยู่ที่ไหน คงไม่พ้นร้านเกมส์ แน่ๆ เพราะถ้าอยู่ที่บ้านพวกเขาก็จะเจอ 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ (สลัม) เพราะไม่ ได้เรียนหนังสือ พอมีตรงนี้ขึ้นมาเด็กๆ ก็ จะรู้ว่าเช้าขึ้นมาต้องไปไหน ไปท�ำอะไร ได้ เจอเพื่อนๆ ที่ไม่เกเร ได้ท�ำงาน ได้เจอรุ่นพี่ ที่ดูแลกันได้ เด็กบางคนที่มาฝึกเขาก็ร�ำได้ แล้วนะ สามารถหากินได้เลย ถ้าเรามีการ สนับสนุนศิลปะตรงนี้สักหน่อย อย่างน้อย บรรจุไว้ในระบบการศึกษาด้วยก็ดี มันจะ ได้ไม่หายหรือถูกลืมไป” ละครชาตรีนับเป็นละครที่มีมาแต่ สมั ย โบราณ และมี อ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า ละคร ชนิดอื่นๆ มีลักษณะเป็นละครเร่คล้ายของ อินเดียที่เรียกว่า “ยาตรี” หรือ “ยาตรา” ซึ่งแปลว่าเดินทางท่องเที่ยว ละครยาตรานี้ คือละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศ อินเดีย ซึ่งเป็นละครเร่ นิยมเล่นเรื่อง “คีต โควินท์” เป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุ ตัว ละครมีเพียง 3 ตัว คือ พระกฤษณะ นาง ราธะ และนางโคปี ละครยาตราเกิดขึ้นในอินเดียนาน แล้ว ส่วนละครร�ำของไทยเพิ่งจะเริ่มเล่น


ในตรอกแคบๆ นั้ น ยั ง พอมี พื้ น ที่ ส�ำหรับการฟ้อนร�ำ มันถูกดัดแปลง จากบ้านไม้หลังเก่าให้กลายเป็ นสถาน ที่ฝึกซ้อม สายๆ หน่อย เด็กๆ ก็จะ ทยอยกันมาอยู ่ท่ีน่ี

55 issue 76 May 2014


“ถ้าเราไม่ดึงเด็กมา ป่ านนี้ไม่รู้พวกเขาจะไปอยู ่ท่ีไหน คงไม่พ้น ร้านเกมส์แน่ๆ เพราะถ้าอยู ่ท่ีบ้านพวกเขาก็จะเจอแต่สภาพแวด ล้อมเดิมๆ(สลัม) เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ พอมีตรงนี้ขึ้นมาเด็กๆ ก็จะรู ้ว่าเช้าขึ้นมาต้องไปไหน ไปท�ำอะไร ได้เจอเพื่อนๆ ที่ไม่เกเร ได้ท�ำงาน ได้เจอรุ ่นพี่ท่ีดูแลกันได้

56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ในสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยา จึงอาจเป็น ได้ที่ละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละคร อินเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย แพร่หลายมายังประเทศต่างๆ ในแหลมอิน โดจีน เช่น พม่า มาเลเซีย เขมร และไทย จึงท�ำให้ประเทศเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่าง คล้ายกันอยู่มาก ครูจ๋าอธิบายว่า ในยุคของตน ละคร ชาตรีหายไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เพราะหมด ความนิ ย มในยุ ค สมั ย ตั ว ครู จ ๋ า เองก็ ท� ำ ใจ ปล่ อ ยวาง ด้ ว ยไม่ อ าจต้ า นทานกระแส สังคมอันหลากหลายได้ โดยเฉพาะกระแส วัฒนธรรมจากต่างประเทศที่เข้ามาเปลี่ยน ชีวิตคนไทย เปลี่ยนรสนิยมคนไทยไปจาก เดิม จากที่เคยดูการแสดงในแบบของตนเอง ก็หันไปดูของตะวันตก รับเอาของเขามาโดย ไม่ยับยั้งชั่งใจ สุดท้ายเด็กๆ พากันเดินเข้า ร้านเกมส์ มีละครที่เสี้ยมสอนเด็กในทางที่ ผิดเกิดขึ้นมากมาย เพราะผู้ผลิตเอาแต่ค�ำนึง ถึงผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว “บางที เราก็เข้าใจเด็ก นะ ซ้อมร�ำ อยู่ดีๆ พอพักเที่ยงมันแอบไปเต้นเกาหลีอยู่ หลังบ้าน สอนๆ อยู่นั่งกดโทรศัพท์กัน เล่น เกมส์กัน บางทีเราเห็นเด็กที่ไม่ได้มาเรียน ด้ ว ยใจจริ ง เราก็ เ หนื่ อ ยใจ แต่ ไ ม่ โ ทษเด็ ก

หรอก เพราะเขาแทบไม่รู้จักเลยว่าละคร ชาตรีคืออะไร ของอย่างนี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆ เด็กจะรู้จักได้ไง ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ไม่เคยน�ำ เสนอให้เด็กรู้จักเลยตามสื่อต่างๆ เราจึงหวัง อะไรจากเขามากไม่ได้ เอาเท่าที่ได้ก็แล้ว กัน” ครูจ๋าถอนหายใจ ในปี 2553 นี่เอง ละครชาตรีก็ถูก ปลุ ก ให้ ตื่ น จากการหลั บ ไหลอั น ยาวนาน ราวกับมัมมี่ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมา โดยคนกลุ่ม เล็กๆ เหล่านี้ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแสดงผ่านทางเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ เพื่อ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น สิ่งที่ตามมา ก็คือ ชาวต่างชาติที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม ชนิดนี้ พากันบินมาฝึกกับครูจ๋า เมื่อเห็น ว่ า ยั ง มี ผู ้ ค นให้ ค วามสนใจและสนั บ สนุ น อยู่บ้าง ก็นับเป็นก�ำลังใจให้คนกลุ่มนี้มีแรง ขั บ เคลื่ อ นต่ อ ไป แม้ จ ะเป็ น การถ่ า ยทอด ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ตัวครูจ๋าเองก็ พอใจ และภูมิใจว่าสิ่งที่ได้สั่งสมมามันไม่ สูญเปล่า นอกจากนี้ ครูจ๋ายังถูกเชิญให้เป็น ผู้ฝึกสอนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อ ดังอีกด้วย ปัจจุบันรูปแบบการแสดงของละคร ชาตรี ป ระยุ ก ต์ ใช้ เ วลา 15 นาที เ พื่ อ ร� ำ โชว์ คนร้ อ งกั บ นางร� ำ เป็ น คนละคน ซึ่ ง

57 issue 76 May 2014

รูปแบบเดิมจะใช้คนเดียวกัน สิ่งที่น่ากังวล คือ นางร�ำในปัจจุบันจะอวดอ้างว่าเป็นการ แสดงละครชาตรี เ พื่ อ การแก้ บ น ใช้ท ่า ร�ำ ละครชาตรี ม าประยุ ก ต์ เข้ า กั บ เพลงสมั ย ใหม่ พร้อมใช้ดนตรีปี่พาทย์เล่น ซึ่งสิ่งเหล่า นี้ ท� ำ ให้ ล ะครชาตรี ข องไทยเป็ น ที่ เข้ า ใจ ผิ ด ของผู ้ ช ม ท� ำ ลายความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ ไทยเอง “ฉันไม่อาจต้านทานยุคสมัยได้ แต่ ละครชาตรีต้องเป็นละครชาตรี คงสภาพไว้ นี่ คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ค วรเก็ บ รั ก ษา ใครสนใจอยากมาเรียนก็ให้รีบมาเสียตั้งแต่ ตอนนี้ ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่อีกนานแค่ ไหน” ครูจ๋ากล่าวทิ้งท้าย ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ตามข่ า วสาร กิจกรรมเกี่ยวกับละครชาตรีได้ที่ บ้านเลข ที่ 203 ถ.หลานหลวง แขวงโสมนัส เขต ป้ อ มปราบฯ กทม.สอบถามรายละเอี ย ด การเรี ย นละครชาตรี โ ทร.02-282-5431, 085-133-4724 (กัญญา ทิพโยสถ) หรือ 082-072-9297 (สุวัน แววพลอยงาม) ติ ด ตามข่ า วสารผ่ า นเฟซบุ ๊ ค ได้ ที่ https://www.facebook.com/BaanNanglerng (บ้านนางเลิ้ง)


Awesome แปลว่าอะไร

Backed out of the deal หมายถึงอะไร

สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ค�ำว่า awesome แปลว่าอะไรครับ เพื่อนชาวต่างชาติตอบ ด้วยค�ำนี้ เมื่อหนูถามเขาว่า อาหารเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งอาหารนั้น หนูท�ำกับข้าวเอง ขอบคุณค่ะ Nokkie

สวัสดีคะคุณแอนดูรว์ On Monday I was supposed to finish the paper work required to sell my apartment but the buyers backed out of the deal. เพื่อนฝรั่งของดิฉันส่งอีเมลมา อยากถามว่าประโยคดัง กล่าว ข้างต้น ค�ำว่า backed out of the deal หมายถึงอะไรคะ จาก Suwalak

แสดงว่าฝีมือดีครับน้อง ผมเคยแนะน�ำมาก่อนว่า ส�ำหรับ คนไทยแล้ ว วิ ธี ค บฝรั่ ง ที่ ง ่ า ยที่ สุ ด คื อ ท� ำ กั บ ข้ า วไทยให้ เขากิ น เขาต้องชอบมาก ๆ แต่ระวัง … อาจเกิดหลงรักคุณด้วยเหมือน ตัวอย่างนี้ awesome ส�ำนวนในเชิงแสลงในความหมายว่า เยี่ยมมาก สุดยอด ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงอาหาร เช่น This food is awesome! Did you really make it yourself? (อาหารมื้อนี้สุดยอด น้องท�ำเองจริง ๆ หรือ) นอกจากอาหารแล้ว ก็ใช้กับ ทุก สิ่งทุก อย่างไม่ ว ่ า จะเป็ น บุคคลหรือสิ่งของเช่น Thailand is awesome! I’m coming back! (เมืองไทย เยี่ยมไปเลย เดี๋ยวต้องกลับมา) Somcheng, you are awesome. Will you marry me? (ส้มเช้งเธอเป็นคนดีที่สุด เธอจะแต่งงานกับผมไหม)

to back out of (something) ในภาษาธุรกิจหมายถึง ถอนตัว หรือ ถอยหลัง ใช้ในสถานการณ์ที่คุณได้คุยกับอีกฝ่ายหนึ่งมาก พร้อมที่จะ ตกลงกัน แต่บังเอิญอีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจอย่างกะทันหันที่จะไม่เซ็น หรือไม่ร่วมธุรกิจ เช่น Banana and Bakkhoi said they’d help me move house, but on the day they backed out. (กล้วยกับบักข่อย บอกว่าจะมาช่วยผมย้ายบ้าน แต่ในวันย้ายเขา ทั้งสองคนนี้ก็ถอน ตัว บอกว่ามาช่วยไม่ได้) ในตัวอย่างที่คุณยกมา จากแฟนทาง email หมายความว่า เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมพร้อมที่จะปิดเรื่องท�ำการขาย อพาทเม้นท์ ของผมแต่ เผอิญผู้ซื้อถอนตัวอย่างกะทันหัน

สุดท้ายนี้เรื่องการออกเสียง มันคือ ออ-ซ�ำ ครับ

58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


TO SEE THE WORLD, THINGS DANGEROUS TO COME TO, TO SEE BEHIND WALLS,TO DRAW CLOSER, TO FIND EACH OTHER AND TO FEEL. THAT IS THE PURPOSE OF LIFE. การได้ท่องโลก ได้เห็นสิ่งที่อันตรายที่ก�ำลังเข้ามา เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก�ำแพงต่างๆ ดึงมันเข้ามาใกล้ขึ้น เพื่อค้นหากันและกันและรู้สึกถึงมัน นั่นแหละเป็นจุดหมายของการมีชีวิต…

The Secret Life of Walter Mitty 59 issue 76 May 2014


ปี ชวด

การงาน บางคนอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญกับทางเลือกที่หนักใจ ระหว่างทิ้งสิ่งที่คุณคุ้นเคยและ ท�ำได้ดี เพื่อแลกกับสิ่งที่มีอนาคตสดใสกว่า คุณก็ต้องแน่ใจว่าคุณก�ำลังท�ำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ อย่าให้เงินเป็นปัจจัย เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ ธุรกิจ เดือนแห่งชัยชนะ ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่คุณจะกล้าเดินหน้าแผนการใหญ่ทางธุรกิจที่คุณตั้งใจไว้ ไม่มีเวลาใดจะดีไปกว่าตอนนี้ ส�ำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ เริ่มต้นความร่วมมือ และใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อการงานของคุณ น�้ำขึ้นจงรีบตักให้เต็มที่ ความรัก เดือนนี้วิเศษสุดส�ำหรับการแต่งงาน การหมั้นหมาย หรือการจุดไฟรักขึ้นมาใหม่ แต่สิ่งส�ำคัญต้องจดจ�ำไว้ตอนนี้คือต้องมีใคร สักคนเป็นฝ่ายน�ำในความสัมพันธ์ แต่หากไม่มีใครกล่าตัดสินใจ พวกคุณอาจมีปากเสียงและเข้าใจผิดกันได้ คุณต้องกล้า ชัดเจน และ มั่นใจ ในเรื่องความรัก แล้วคุณทั้งคู่จะมีความสุขมากขึ้น การศึกษา คนใดก็ตามที่กล้าแข่งขันในเรื่องการศึกษาจะท�ำได้ดีที่สุด จงใช้ประโยชน์จากดาวแห่งชัยชนะที่มาเยือนให้เต็มที่ เพื่อให้ท�ำ คะแนนสอบได้ดี และสร้างความประทับใจแก่ครุอาจารย์ ยิ่งคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งประสบความส�ำเร็จได้มากเท่านั้น เดือนนี้คุณจะประสบผลส�ำเร็จอย่างไม่มีขีดจ�ำกัด ดังนั้นจึงไม่ควรพลาดโอกาสนี้

ปี ฉลู

การงาน เป็นชวงดีที่จะท�ำให้เจ้านายประทับใจ หากคุณหวังจะได้เลื่อนต�ำแหน่ง พยายามแสดงให้เจ้านายเห็นว่า คุณมีค่าอย่างไรต่อบริษัทนั่นหมายความว่าคุณต้องไม่กลัวงานหนัก งานยาก หรือความรับผิดชอบใหม่ ในเรื่องการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น คุณจะท�ำได้ดีเกินใคร คุณจึงเป็นที่ชื่นชอบทั้งในที่ท�ำงาน กับลูกค้า ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจดีเยี่ยม พร้อมพรั่งด้วยโอกาสที่เข้ามาหาคุณ คุณจะรู้สึกทะเยอทะยานกว่าเคย มีเรื่องน่าตื่นเต้นรออยู่ซึ่งคุณอาจ จะอยากหรือยังไม่อยากบอกให้คนอื่นรู้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองแต่หากคอยไปก่อนน่าจะดี เพื่อที่สิ่งต่างๆ จะได้แน่นอนขึ้น ความรัก ความรักอบอวลไปทั่วในเดือนนี้ คุณเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและเปิดใจมากกว่าที่เคย คุณจะเริ่มพูดคุยกับคนอื่นได้เกือบทุกเรื่อง อย่างง่ายดาย และเนื่องจากคุณมีอารมณ์ดีมาก คนอื่นจึงชอบที่จะมีคุณเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง ในงานสังคมต่างๆ คุณจะกลายเป็นสีสัน ของงานและไม่เคยขาดคนที่ชื่นชมคุณ การศึกษา ผลการเรียนที่ดีแบบสุดๆ ในเดือนนี้ คุณมีโชคด้านการเรียนที่สุดวิเศษ และคนที่ก�ำลังจะสอบจะพบว่าตัวเองพร้อมกว่าที่ เคยเป็นมาจงมั่นใจไว้ พักผ่อนให้เพียงพอและทบทวนต�ำราอย่างสม�่ำเสมอจนถึงวันสอบ แม้ว่าอีกนานกว่าคุณจะสอบ แต่ก็ควรเริ่มอ่าน หนังสือได้แล้วเพราะคุณก็เหมือนฟองน�้ำ และมีแนวโน้มที่จะซึมซับความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมในตอนนี้

ปี ขาล

การงาน ในเดือนนี้จะเป็นคนที่งานยุ่งอยู่ตลอด เป็นช่วงเวลาที่คุณท�ำงานมากเท่าไหร่ คุณก็จะท�ำได้ดีมากขึ้นเท่านั้น การท�ำตัวให้กระตือรือร้นและสลับรับผิดชอบงานที่แตกต่างกันไปจะช่วยกระตุ้นสมอง และความสามารถในการท�ำงาน ของคุณทั้งคุณยังมีแนวโน้มที่จะมีความสุขขึ้นอีกด้วยเมื่อท�ำเช่นนี้ ธุรกิจ คุณจะรู้สึกทะเยอทะยาน และพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ส่วนจะประสบความส�ำเร็จมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่ว่าคุณแบ่งเวลา และ รับมือกับภาระรับผิดชอบต่างๆ ได้ดีแค่ไหน หากคุณมอบหมายงานและจัดการคนของคุณและทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดือนนี้ก็จะหยิบยื่นโอกาสมากมายให้คุณอย่างแท้จริง ความรัก ผู้อื่นอยากอยู่ใกล้คุณเพราะคุณมีอารมณ์ขันชั้นเซียน นิสัยที่ไม่ตัดสินใคร และเสน่ห์ดึงดูด คุณสามารถเป็นฝ่ายน�ำในความ สัมพันธ์ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะอวดดี หรือครอบง�ำอีกฝ่าย ส�ำหรับคนที่แต่งงานแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะจุดไฟรักในกันและกันขึ้นมา ใหม่ ด้วยการตั้งใจพยายามใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้น การศึกษา เดือนนี้ดีมาก คุณมีโชคด้านการเรียนที่ดีเยี่ยมและมีความสามารถในการตั้งสมาธินานๆ เพิ่มขึ้น จงรักษาความมั่นใจไว้โดย อยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ท�ำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง อย่ายอมให้ทัศนคติด้านลบของผู้อื่นมาท�ำลายก�ำลังใจที่ดีของคุณในตอนนี้ 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน พยายามอย่ารีบร้อนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ท�ำให้น้อยไว้ก่อนแทนที่จะท�ำให้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งหากสิ่ง ที่ท�ำต้องพัวพันกับเวลาของผู้อื่นด้วยแล้ว คุณจึงต้องแน่ใจว่าคุณรู้ขอบเขตของตัวเองไม่ว่าจะท�ำงานในสถานการณ์ ใดก็ตาม การท�ำตัวสงบเสงี่ยมไว้เป็นกลยุทธ์ที่ดีท่สุดส�ำหรับเดือนนี้ และรอจนกว่าพลังที่ก่อกวนนี้จะพัดผ่านไป ธุรกิจ แม้ว่าคุณจะมีความทะเยอทะยาน แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเผยไพ่ในแบบที่กล้าได้กล้าเสีย นิสัยชอบโต้เถียงของคุณท�ำให้คน อื่นปรึกษาหารือกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวได้ยาก โดยเฉพาะในเรื่องที่คุณมีความเชื่ออย่างรุนแรงด้วยแล้ว แม้ว่าคุณอาจมีแผนการใหญ่ ที่อยากลงมือท�ำ แต่อย่าใจร้อน รอไว้ก่อนจะดีกว่า แล้วค่อยตั้งหลักเริ่มต้นใหม่ในเดือนหน้า ความรัก ในด้านความสัมพันธ์ คุณอาจพบว่าตัวเองก�ำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากล�ำบากยิ่งหากโดยนิสัยแล้วคุณชอบเป็นฝ่ายน�ำ ความ เข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงยากที่คุณจะรักษาความสมัครสมานกลมเกลียว ชาวปีเถาะที่แต่งงานแล้วอาจเป็นคนที่อยู่ด้วยยากเป็น พิเศษในเดือนนี้ เดือนหน้าทุกอย่างจะดีขึ้น การศึกษา หากคุณก�ำลังใช้วิธีลัด จงเลิกท�ำเสีย ตั้งเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการท�ำให้เสร็จในแต่ละวัน ทางที่ดีคุณควรท�ำงานคนเดียวจะ ดีกว่าท�ำร่วมกับผู้อื่น เพราะนิสัยชอบหาเรื่องของคุณจะท�ำให้คุณช้าลงหากท�ำงานเป็นกลุ่ม หาเวลาพักและผ่อนคลายบ้าง แต่ควรเป็น ในรูปแบบของกีฬาหรือการออกก�ำลังกาย จะดีกว่าการร่วมวงนินทากับเพื่อนฝูง

ปี มะโรง

การงาน ในการท�ำงาน คุณพบอุปสรรคน้อยลงควรพยายามบ่มเพาะความสัมพันธ์ไว้ ควรพยายามเข้ากับเจ้านายให้ได้ เป็นพิเศษ การท�ำผลงานให้ดีเป็นเรื่องหนึ่ง แต่หากคุณต้องการเลื่อนต�ำแหน่ง คุณก็จ�ำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้ แก่ผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ และตอนนี้ก็เป็นเวลาดีที่จะหว่านเสน่ห์ของคุณแล้ว ธุรกิจ เดือนนี้การพบปะเจอหน้ากันให้ผลดีมากกว่าการสื่อสารผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ความสัมพันธ์บางอย่างกับคนที่อาจช่วยให้ คุณตระหนักถึงเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดของคุณ ตอนนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับการวิ่งเต้นเดินหน้าติดต่อ แม้แต่แค่ติดต่อกันไว้ก็ยังดี ความรัก โอกาสมากมายจะเปิดทางให้คุณในเดือนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะให้ความส�ำคัญกับชีวิตส่วนตัว แม้ว่าหน้าที่การงานของคุณจะ ไปได้สวยแต่ก็ไม่มีเหตุผลทีจะต้องสละชีวิตทางสังคม คุณสามารถใช้ชีวิตทั้งสองด้าน โดยเป็นการเติมพลังให้กับอีกด้านควบคู่กันไปด้วย การศึกษา เด็กปีมะโรงจะได้พบกับช่วงเดือนที่ยอดเยี่ยม การเรียนไปได้ดีชีวิตสังคมของคุณก็เช่นกัน คุณมีเพื่อนมากมายที่เต็มใจท�ำทุก อย่างเพื่อคุณ และในเดือนนี้ เพื่อนคนหนึ่งของคุณก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าพร้อมจะท�ำเช่นนั้นจริง คุณอยู่ในสถานะที่ดี และตอนนี้เป็น เวลาที่คุณสามารถประสบความส�ำเร็จได้มากมาย และเป็นช่วงที่คุณมีความสุข

ปี มะเส็ง

การงาน หากคุณก�ำลังรู้สึกเหมือนจมปลักกับอะไรเดิมๆ เดือนนี้ล้อของคุณจะไหลลื่นอีกครั้ง ความสัมพันธ์กับผู้คนใน ที่ท�ำงานดีขึ้น และเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะกลายเป็นพันธมิตรเกื้อหนุนที่รายล้อมรอบตัวคุณและคอยให้ความช่วย เหลือเพื่อตอบแทนบุญคุณในอดีต จงใช้ประโยชน์จากมิตรไมตรีอันดีกับผู้อื่น เพื่อผลักดันให้โครงการต่างๆ ของคุณเดินหน้า ธุรกิจ ตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมส�ำหรับการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลที่เหมาะสม อย่าพลาดโอกาสดีที่คุณมองเห็น เมื่อรู้สึก ว่าบางสิ่งใช่จงรีบท�ำตาม แล้วผลลัพธ์จะออกมาอย่างที่คุณต้องการ การลงทุนเงินของคุณในธุรกิจที่ควรค่าจะช่วยให้ทรัพย์สินของคุณ เพิ่มพูนขึ้นคอยเปิดหูเปิดตาดูโอกาสเช่นนี้ไว้ และอย่าพลาดเมื่อได้พบ ความรัก หากคุณยังไม่มีคนรักเป็นตัวเป็นตน ก็มีโอกาสมากมายที่คุณจะเปลี่ยนสถานภาพในเดือนนี้ถึงแม้คุณจะไม่จ�ำเป็นต้องรีบร้อน แต่ก็ไม่ควรให้ความลังเลมาหยุดคุณจากสิ่งที่ต้องการ ตัดความสงสัยต่างๆ ที่คุณอาจมีทิ้งไปให้หมด และท�ำตามสิ่งที่ใจต้องการ การศึกษา การเรียนของคุณราบรื่นดี ชีวิตทางสังคมก็เช่นกัน คุณมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่พร้อมจะล�ำบากเพื่อคุณได้ และในเดือนนี้ เพื่อน คนหนึ่งก็จะท�ำเช่นนั้นคุณอยู่ในสถานะที่ดี และตอนนี้ก็เป็เวลาที่คุณจะประสบความส�ำเร็จได้มากมาย 61 issue 76 May 2014


ปี มะเมีย

การงาน เวลาที่คุณจะได้แจ้งเกิดมาถึงแล้ว คุณจะได้รับประโยชน์จากพลังงานที่มากล้น จึงมั่นใจที่จะรับผิดชอบงาน มากขึ้นได้ หากมีงานเสนอเข้ามา พยายามอย่าคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องงาน ยิ่งทุ่มเทให้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับ มากขึ้นในที่สุด หากคุณคิดหยุมหยิมทุกบาททุกสตางค์ในตอนนี้คุณก็จะมีแต่เสีย ดังนั้นจงท�ำใจให้กว้างไว้ ธุรกิจ มีโอกาสมากมายเข้ามาจนยากที่จะเลือกได้ ตอบตกลงไว้ก่อนที่จะปฏิเสธ อย่าบอกปัดโอกาสดีที่จะได้บางอย่างที่ยิ่งใหญ่ เพราะคน อื่นจะรายล้อมเข้ามาช่วยเหลือคุณและความกระตือรือร้นที่ชัดเจนของคุณก็จะช่วยกระตุ้นให้ทีมงานของคุณฮึดขึ้นได้ จงท�ำในสิ่งที่ชอบ ความรัก คนโสดอาจจะสนุกกับการเป็นโสดไปอีกสักระยะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ชอบสังคม คุณจะยิ่งเข้าสังคมมากขึ้นอีก และ สนุกกับการใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น ยิ่งมีสิ่งกระตุ้นคุณมากเท่าไหร่คุรก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น ที่แต่งงานแล้วจะมีความสุขที่สุด หากคู่ ครองของคุณเต็มใจที่จะปรับตัวตาม การศึกษา ได้รับผลดีจากพลังงานแรงสูงในเดือนนี้ งานที่ได้รับมอบหมายจะเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพราะจิตใจของคุณ ปลอดโปร่ง หากคุณพบว่าท�ำงานได้ช้า ก็ควรออกไปข้างนอกและท�ำอย่างอื่นสักชั่วโมงสองชั่วโมง แล้วจึงค่อยกลับมาท�ำงานต่อการ ใช้ชีวิตที่สมดุลจะช่วยคุณได้มากในการไขว่คว้าความส�ำเร็จที่โรงเรียน

ปี มะแม

การงาน คุณรู้สึกอยากท�ำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จอย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังอย่าลดคุณภาพผลงาน แทนที่จะท�ำเช่นนั้น คุณ ควรท�ำงานอย่างช้าๆ แต่แน่นอน หากมีเส้นตายที่รู้สึกว่าเป็นไปได้ยาก ลองหารือกับเจ้านายแทนบางครั้งการน�ำงาน กลับไปท�ำที่บ้านก็อาจท�ำให้คุณท�ำงานได้มากขึ้น ธุรกิจ คุณอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก และสุขภาพอาจจะกระทบต่อวิจารณญาณในเวลาที่คุณตัดสินใจ อย่ารีบร้อนท�ำสิ่งใดและไม่ ควรเสี่ยงมากเกินไปในเดือนนี้ ตอนนี้ไม่ควรเริ่มท�ำสิ่งใหม่หรือท�ำการเปลี่ยนแปลงมากๆ ในด้านวิธีการท�ำงาน หากในด้านการปฏิบัติ งานสิ่งต่างๆ ใช้ได้ผลดีอยู่แล้วก็ควรท�ำแบบเดิมไปก่อน ความรัก ความอ่อนแรงท�ำให้คุณเป็นคู่รักที่ไม่เร้าใจนัก การสนทนาที่มีความหมายเติมพลังให้คุณได้ และไม่มีสิ่งใดที่คุณจะโปรดปราน มากกว่าการใช้เวลารับประทานมื้อค�่ำพร้อมกับคนที่สามารถท้าทายความคิดของคุณได้ส�ำหรับคนโสด คุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจนอก แวดวงที่คุณคบหาปกติ จงเปิดใจกว้างในเรื่องความสัมพันธ์ การศึกษา อย่าท�ำให้ตัวเองเครียด คุณควรเริ่มท�ำงานที่ได้รับมอบหมายแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ท�ำเสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลา เมื่อใดก็ตามที่คุณ ต้องท�ำงานให้เสร็จทันเส้นตายที่ไม่มีทางเป็นไปได้ เมื่อนั้นคุณก็จะเริ่มหวาดวิตกจึงไม่ควรปล่อยตัวเองให้เลยเถิดไปถึงขั้นนั้น

ปี วอก

การงาน คุณท�ำงานเป็นทีมได้ดีและจะสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานได้ไม่ยาก การร่วมงานกับผู้อื่นยังช่วยลด ภาระงาน เพราะตอนนี้สุขภาพของคุณไม่แข็งแรงนัก คุณจึงอาจอุ่นใจหากมีใครช่วยแบ่งเบาภาระตอนนี้ไม่ใช่เวลา ที่จะเป็นจุดเด่น แต่ควรพยายามพัฒนาตัวเองและทักษะที่มี หากคุณให้ความส�ำคัญกับการโอ้อวดและสร้างความประทับใจมากเกินไป ธุรกิจ โชคด้านความมั่งคั่งไม่โดดเด่น จึงควรเน้นการเสริมรากฐานแทนที่จะขยาย ประสิทธิภาพการท�ำงานของคุณไม่ได้อยู่ในช่วงดี ที่สุดคุณจึงควรหาทีมงานที่ดีมาคอยสนับสนุน หากคุณท�ำทุกอย่างเองหมดงานจะไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังอาจส่งผลร้ายต่อผลลัพธ์ขั้น สุดท้ายอีกด้วย ความรัก หากคุณยังโสด คุณอาจได้พบกับคนที่ท�ำให้คุณคิดถึงอยู่ตลอด ไม่ต้องแปลกใจหากพบว่าคุณตกหลุมรักอย่างหัวปักหัวป�ำ หาก เป็นเช่นนั้น โลกจะมีแต่คุณสองคนไม่มีอะไรอื่นที่สำ� คัญกว่า หากคุณพร้อมส�ำหรับความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันในทุกๆ ด้าน คุณก็จะมีความ สุขอย่างที่สุด แม้ว่าคุณจะใช้พลังงานมากมายกับชีวิตรัก ก็ไม่ควรละเลยหน้าที่การงาน มิฉะนั้นชีวิตที่เหมือนฝันของคุณอาจพังทลายลงได้ การศึกษา ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีในเดือนนี้ หากคุณรู้สึกไม่สบาย ทางที่ดีควรหยุดสักวันสองวันเพื่อพักฟื้น แทนที่จะฝืนท�ำกิจกรรม ต่างๆ และจัดตารางเรียนจนแน่นขนัด การละเลยสุขภาพจะไม่เป็นผลดีทั้งยังอาจท�ำให้คุณต้องหยุดเรียนมากขึ้นอีก 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน พยายามอย่าท�ำตัวเด่นในเดือนนี้ อย่าแข่งขันชิงดี และหลีกเลี่ยงการถกเถียงยาวๆ ที่เสี่ยงต่อความขัดแย้ง ตอนนี้ไม่ควรต่อต้านหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก คุณต้องการพันธมิตร จึงควรรักษามิตรภาพในที่ท�ำงานไว้ อย่าสร้าง ความขุ่นเคืองให้ใคร ในเดือนนี้คุณควรประณีประนอม หรือแม้แต่สวมหน้ากากเข้าหากัน ธุรกิจ ในเดือนนี้อาจมีสิ่งกีดขวางใหญ่ให้คุณหาทางข้าม หลังจากที่ส่ิงต่างๆราบรื่นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตอนนี้แค่ได้กลิ่น อุปสรรคคุณก็อาจขวัญกระเจิงได้ แต่อย่าเสียขวัญจนถึงกับท�ำอะไรไม่ถูกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทีละเปราะจนคลี่คลายไปทีละอย่าง หาก พบกับปัญหาใหญ่ ค่อยๆ แจกแจง ดูและแก้ไขไปทีละขั้น ความรัก คุณอาจมีปากเสียงหรือเข้าใจผิดกับคู่ของคุณด้วยเรื่องไม่ส�ำคัญและหากไม่ตัดไฟแต่ต้นลม การผิดใจกันอาจลุกลามกลายเป็น เรื่องใหญ่และฝังลึก จงรีบปรับความเข้าใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และจงพร้อมที่จะเป็นฝ่ายยอมและอภัย คุณต้องใจกว้างและไม่ ยึดถือกับอุดมคติผิดๆ ความคิดหรือวิธีการบางอย่างที่เคยใช้ได้มานานแล้วอาจใช้ไม่ได้ในตอนนี้ ความปลอดภัย ต้องระวังให้มากขึ้นเมื่อเดินทาง หรืออยู่นอกบ้าน โดยเฉพาะอย่ายิ่งผู้หญิง ไม่ควรอยู่นอกบ้านตอนกลางคืนคนเดียว และอย่าประมาท เพราะคุณคงไม่อยากให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นแม้เพียงครั้งเดียว

ปี จอ

การงาน หากคุณรู้จักใครบางคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ ความก้าวหน้าในด้านอาชีพของคุณก็จะง่ายขึ้นมาก ยิ่งเดิน ต่อไป คุณก็ยิ่งเดินได้เร็วขึ้นเท่านั้นค�ำแนะน�ำที่ดีที่สุดส�ำหรับคุณในเดือนนี้คือ ปล่อยให้โชคชะตาพาไปเมื่อมีสิ่งดีๆ เกิด ขึ้น อย่าได้สงสัย จงอ้าแขนรับให้สิ่งต่างๆ ไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ง่ายๆ ตามธรรมชาติ ธุรกิจ คุณมีโชคที่ดีเยี่ยม ท�ำให้สามารถเดินหน้ากับแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ตอนนี้จึงควรลงมือท�ำตามแผนได้เลย หากมีสิ่งที่ คุณเชื่อมั่นอย่างหมดใจ ก็จงท�ำตามนั้นอย่าได้ลดละอย่ายอมให้ใครพูดกล่อมให้คุณวางมือ ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะเสี่ยงได้ ความรัก ส�ำหรับคนโสดที่มองหารัก มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้พบคนพิเศษในเดือนนี้ บางคนอาจมีตัวเลือกเยอะจนตัดสินใจไม่ถูก แต่ อย่าได้เผลอตัวถล�ำเข้าบ่วงรักสามเส้า เพราะจะท�ำให้อารมณ์ของคุณหวั่นไหวจนมีผลต่องานและชีวิตด้านอื่นๆ อย่าเล่นเกมในเรื่อง ของหัวใจเพราะจิตใจของคุณก็เปราะบางกว่าที่คิด การศึกษา คุณจะพบกับผู้ชี้น�ำที่ให้ประโยชน์ และโชคดีที่ได้นี้ก็จะท�ำให้คุณรู้สึกเหมือนมีอภิสิทธิ์ คนผู้นี้จะให้ค�ำแนะน�ำที่ดี ทั้งยังคอยช่วย เหลือคุณต่อไป หากคุณยินยอม แต่เมื่อตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว อย่าลืมใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วย กระนั้นการมีคนที่มีประสบการณ์ มากกว่าคอยชี้น�ำก็ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นในทางที่คุณเลือก

ปี กุน

การงาน คนที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงอาจยื่นมือมาช่วยเหลือคุณ คุณสามารถตอบแทนคืนได้ในภายหลัง แต่ตอนนี้ควรรับ ความช่วยเหลืออย่างนอบน้อมและเคารพ อย่าสงสัยว่ามีลับลมคมในเมื่อมีใครเสนอที่จะช่วย แค่ยินดีกับสิ่งทีได้รับ และอย่าเมินเฉย หาทางร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า อย่ารอให้มีคนสั่งจึงค่อยลงมือท�ำ ธุรกิจ โอกาสใหม่ๆ มากมายและความช่วยเหลือที่คุณต้องการมาให้ลองมองหาหุ้นส่วนที่เอื้อประโยชน์แก่กัน แต่โชคของคุณอาจดี มากเสียจนคุณไม่ต้องมองหาเพราะโอกาสอาจเข้ามาหาคุณเอง กระนั้นก็ควรเปิดหูเปิดตาไว้จงใช้เวลาในเดือนนี้เพื่อสร้างเครือข่าย และขยายฐาน ความรัก เรื่องของหัวใจมีแนวโน้มจะไปได้สวย ที่ยังโสดและก�ำลังหาคนรู้ใจอาจมีสิทธิ์เลือกได้เต็มที่ คุณจะสนุกสนานกับงานสังคมแต่ ก็มีความสุขไม่แพ้กันเมื่ออยู่กับคนพิเศษ คุณจะเดินหน้าได้อย่างมั่นใจกับเรื่องความรักในเดือนนี้ เมื่อคุณเปล่งประกายความมั่นใจและ เสน่ห์ ผู้อื่นก็ย่อมเคลิบเคลิ้มไปกับคุณ จงเชื่อความรู้สึกที่มีเมื่อต้องเลือก การศึกษา ในเดือนนี้ จะได้รับผลดีจากโชคด้านผู้ชี้น�ำที่วิเศษทีเดียวหากคุณสามารถได้ค�ำแนะน�ำที่ดีจากคนที่มีปัญญา มีอิทธิพลและ ห่วงใยคุณอย่างแท้จริง คุณก็จะสามารถตัดสินใจเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อชีวิตในระยะยาวได้ คุณควรยอมรับฟังค�ำแนะน�ำ 63 issue 76 May 2014


64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


65 issue 76 May 2014


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 76 May 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 76 May 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 76 May 2014


น�้ำพริกอ่อง เปรี้ยว เค็ม หวาน ต้านมะเร็ง

เมื่อพู ดถึงน�้ำพริก หลายคนคงนึกถึงน�้ำพริกหลากหลายอย่างแตกต่างกันไป เพราะเมนูน้ำ� พริกในประเทศไทยมีมากมายหลาย ชนิดเหลือเกิน มีให้เลือกรับประทานกันตั้งแต่ระดับหวานไปจนถึงระดับเผ็ดร้อนถึงใจจนเหงื่ อไหลไคลย้อยกันเลยที่เดียว แต่ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น น�้ ำ พริ ก ชนิ ด ไหนก็ ต าม ประโยชน์ ที่ ต ามติ ด มากั บ น�้ ำ พริ ก ก็ คื อ การ “ได้ กิ น ผั ก ” หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า เครื่องเคียง สิ่งนี้เองที่เป็นประโยชน์และช่วยให้เมนูน�้ำพริกของเรามีชีวิตชีวาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


eat am are

คนไทยท�ำน�้ำพริกเมนูหนึ่งสามารถทานกันได้ทั้งครอบครัว นั่งล้อมวงกันอย่างเอร็ดอร่อย ผักต่างๆ ก็หาได้จากริมรั้วข้างบ้าน ริมรั้วเราไม่มีก็เหล่ไปริมรั้วเพื่อนบ้าน (HA HA) เพราะวิถีคนไทยแต่ เดิมนั้นนิยมปลูกผักสารพัดชนิดไว้รอบบริเวณบ้าน ตามท้องไร่ท้อง นา บ้านไหนขาดเหลืออะไร เอ้า...เชิญเด็ดกินกันตามอัธยาศัย แบ่ง ปันกันแบบไม่ต้องกลัวสารพิษ น�้ำพริกถ้วยหนึ่งจึงอุดมไปด้วยผักชนิดต่างๆ เช่น กระถิน แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือ ดอกแค และอีกมากมายหลายอย่าง ตามแต่จะหาได้ในพื้นที่นั้นๆ ยิ่งมากยิ่งดี เพราะผักแต่ละชนิดที่ รับประทานคู่กับน�้ำพริกล้วนมีประโยชน์ต่อคนในครอบครัวเราทั้ง สิ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติในการ “ต้านโรคมะเร็ง” และโรคอื่นๆ อีกมากมาย รู้อย่างนี้แล้วเรามาทานน�้ำพริกคู่กับผักสดกันบ้างก็ดี เหมือนกัน ฉบับนี้ IS AM ARE ครอบครัวพอเพียงขอเสนอ “สูตรน�้ำ พริกอ่อง” ด้วยเห็นว่าเป็นน�้ำพริกที่ไม่เผ็ด เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี มีประโยชน์ต่อทุกคนในบ้าน เอ้า...เป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

ส่วนผสม

พริกแห้งเม็ดใหญ่ แกะเมล็ดออกแช่น�้ำจนนุ่ม เกลือสมุทร ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย หอมใหญ่ (หัวละ 130 กรัม) กระเทียมไทยแกะเปลือก กะปิ ฟองเต้าหู้สดนึ่งหันละเอียด มะเขือเทศสีดา หั่นชิ้นเล็ก หรือมะเขือส้มสุกๆ มะเขือเทศ ลอกเปลือกออกหั่น น�้ำมันมะกอก

กระเทียมไทยแกะเปลือก สับหยาบ 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำ 1 ถ้วย ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา น�้ำมะขามเปียก 2 ช้อนโต๊ะ ใบผักชีและมะเขือเทศหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม ฉ่าน�้ำมันส�ำหรับตกแต่ง ผักสด - แตงกวา ถั่วผักยาว ยอดกระถิน ถั่วพู ฯลฯ

วิธีท�ำ

• โขลกพริกแห้งกับเกลือ 1 ช้อนชาเข้าด้วยกันให้ละเอียด ใส่ ตะไคร้ หอมแดง หอมใหญ่ กระเทียม กะปิ โขลกต่อจนละเอียดเข้า กันดี ใส่ฟองเต้าหู้สด โขลกให้เข้ากัน ตามด้วยมะเขือเทศสีดา และ มะเขือเทศ โขลกเบาๆ พอเข้ากันดี ตักใส่ถ้วย พักไว้ • ตั้งกระทะน�้ำมันมะกอกบนไฟกลาง ใส่กระเทียมลงเจียว จนเหลืองหอม ตักน�้ำพริกที่โขลกลงผัดจนเข้ากันทั่วและมีกลิ่นหอม ใส่น�้ำ ผัดพอเข้ากัน ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว น�้ำตาล น�้ำมะขามเปียก และเกลือที่เหลือ ผัดพอทั่ว ลดไฟอ่อน เคี่ยวนานประมาณ 15-20 นาที หรือพอน�้ำขลุกขลิก ชิมรสให้เปรี้ยว เค็ม หวาน • ตั ก ใส่ ถ ้ ว ย ตกแต่ ง ด้ ว ยใบผั ก ชี แ ละมะเขื อ เทศหั่ น ชิ้ น สี่เหลี่ยมฉ่าน�้ำมัน เสิร์ฟกับผักสด

5 เม็ด 1 ช้อนชา 1 ต้น 4 หัว 1 หัว 9 กลีบ 1 ช้อนชา 100 กรัม 6 ลูก 2 ลูก 3 ช้อนโต๊ะ

เกร็ดเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชาตะไคร้ สรรพคุณ : แก้ปวดกระดูก ปวดหลัง ปวดแข้ง ปวดขา ป้องกันกระดูกผุ นั่งดูหนังสือแล้วตาลาย ลุกขึ้นแล้วหน้ามืด ป้องกัน โรคไต เบาหวาน คอเลสเตอรอล วิธีท�ำ : เอาต้นตะไคร้ล้างให้สะอาด (ตะไคร้ที่ใช้ท�ำอาหาร) ใช้ส่วนที่เป็นต้น ใบกับรากไม่เอา หั่นตากแดดให้แห้งสนิท แล้วน�ำ มาคั่วให้เหลืองหอม เก็บไว้ชง หรือต้มกินต่างน�้ำ เหมือนน�้ำชา

73 issue 76 May 2014


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 76 May 2014


น�้ำตกเอราวัณ สวรรค์ 7 ชั้น รับฤดูร้อน

76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ ชุ ่ ม ชื้ น ไปด้ ว ยฝอยฝนหรื อ ระคนไป ด้วยกลิ่นป่า และเป็นผืนป่าตะวันตกที่ว่า กันว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวออกแนวผจญภัย มากมายให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัส กั บ กิ จกรรมมั น ส์ ๆ หลากหลาย อิ่ม เอม กับธรรมชาติอันเขียวขจี แสนสบายไปกับ สายน�้ำที่เย็นฉ�่ำ โดยเฉพาะ น�้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นน�้ำตกที่มีระยะทาง ยาวติดต่อกัน มีความงามร่มรื่นไปด้วยแมก ไม้นานาพันธุ์ นั่นแน่! เริ่มอยากไปดื่มด�่ำกับ ความงามของ น�้ำตกเอราวัณ แล้วใช่มั้ยล่ะ ถ้างั้นก็ตามเราเขาไปชื่นชมได้เลย... น�้ำตกเอราวัณ เป็นอีกน�้ำตกหนึ่งที่ ขึ้นชื่อของ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน�้ำตกที่ สวยงามบนฝั่งแม่น�้ำแควใหญ่ มีระยะทาง ยาวประมาณ 1,500 เมตรติดต่อกัน เดิม มีชื่อว่า “น�้ำตกสะด่องม่องลาย” ตามชื่อ ล�ำห้วยม่องลายซึ่งเป็นต้นน�้ำของน�้ำตก แต่ ด้วยลักษณะน�้ำตกชั้นที่ 7 ของที่นี่มีลักษณะ คล้ายหัวช้างเอราวัณ 3 เศียร จึงกลายเป็น ที่มาของชื่อ น�้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นที่รู้จักของ คนทั่วไปเป็นอย่างดี

ชั้ น ที่ 3 ผาน�้ ำ ตก ชั้ น นี้ น�้ ำ ตกจะ ตกลงมาในระดับสูง นักท่องเที่ยวสามารถ ไปยืนบริเวณน�้ำตกเพื่อเล่นน�้ำได้ ชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ ชั้นนี้มีจุดเด่นใน การเล่นสไลด์เดอร์ไหลลื่นตกลงมายังแอ่ง น�้ำด้านล่าง เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ ชอบความตื่นเต้น ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง เป็นชั้นที่กินพื้นที่ กว้างสามารถเล่นน�้ำได้ ชัน้ ที่ 6 ดงพฤกษา ชัน้ นีถ้ กู ล้อมรอบ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ชั้ น ที่ 7 ภู ผ าเอราวั ณ เป็ น ชั้ น สุดท้ายซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามมาก น�้ำใสสะท้อนแสงเป็นสีฟ้าอมเขียว มรกตคล้ า ยสระว่ า ยน�้ ำ ในแต่ ล ะชั้ น ของ น�้ำตกจะมี ปลาพลวง (ปลาน�้ำจืดในตระกูล ปลาตะเพียน ล�ำตัวสีน�้ำตาลเขียวเกล็ดโต มี หนวดยาว 2 คู่ ชอบอาศัยบริเวณธารน�้ำตก ล�ำห้วย หรือล�ำธารที่ใสสะอาด) แหวกว่าย อยู่ แต่ในชั้นที่มีมากก็เห็นจะเป็นชั้นที่ 2 คือ วังมัจฉา

น�้ำตกเอราวัณ

น�้ำตกเอราวัณ นี้มีด้วยกันทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีชื่อที่คล้องจองกัน เริ่ม จาก... ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง เป็นน�้ำตกชั้น เล็ก ๆ ที่เหมาะกับการนั่งเล่นรับลมพักผ่อน ชั้นที่ 2 วังมัจฉา เหมาะกับการลง เล่นน�้ำ เพราะมีแอ่งให้ลงไปแวกว่ายได้ และ มีฝูง “ปลาพลวง” อาศัยอยู่ในน�้ำด้วย 77 issue 76 May 2014

โดยแต่ละชั้นของ น�้ำตกเอราวัณ จะ มีลักษณะเป็นอ่างสามารถเล่นน�้ำได้ และยัง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเอราวัณ มีระยะ ทางประมาณ 1,060 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เดินผ่านป่าดิบเขา จุดชมวิวและป่า ผลัดใบที่สวยงาม ท่านจะได้รับความรู้และ ความเพลิดเพลินในการชื่นชมธรรมชาติที่ สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ใครที่ต้องการสัมผัสความสวยงาม ของธรรมชาติ น�้ำตกเอราวัณ คงเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

Tips

• ห้ามน�ำภาชนะโฟม ขวดแก้ว กีตาร์ และสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณน�้ำตก • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่ง ชาติเอราวัณ คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท • บริ เวณอุ ท ยานฯ มี บ้า นพักและ สถานที่ ก างเต็ น ท์ ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว


น�้ำใสสะท้อนแสงเป็ นสีฟ้าอมเขียวมรกต คล้ายสระว่ายน�้ำ ในแต่ละชั้ นของน�้ำตก จะมี ปลาพลวง (ปลาน�้ำจืดในตระกูล ปลาตะเพียน ชอบอาศัยบริเวณธารน�้ำตก ล�ำห้วย หรือล�ำธารที่ใสสะอาด) แหวกว่ายอยู ่

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3457-4222, 0-3457-4234

การเดินทาง โดยรถยนต์

จากกรุ ง เทพฯ ใช้ ถ นนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) มุ่งหน้าสู่จังหวัด นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัด ราชบุรี ผ่านแยกนครชัยศรี ขับตรงไปโดยจะ ผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมือง นครปฐม ผ่ า นแยกไปจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จากนั้ น ขึ้ น สะพานไปจั ง หวั ด กาญจนบุ รี และขั บ ตรงไปประมาณ 11.2 กิ โ ลเมตร ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไป ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงอ�ำเภอท่ามะกา ขับตรง ไปเรื่ อ ยๆ ตามเส้ น ทางสายกาญจนบุ รี ศรีสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 3199) มุ่ง หน้าสู่อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 56 ถึงเขตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ แยกซ้ายข้ามสะพานเข้า ตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ตรงไปอีกประมาณ 3 กิ โ ลเมตร จะถึ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว จากศู น ย์ บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ยว เดิน เท้าอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงน�้ำตก เอราวัณ

ใครที่ต้องการสัมผัสความ สวยงามของธรรมชาติ น�้ำตก เอราวัณ คงเป็ นอีกทางเลือก หนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

79 issue 76 May 2014

โดยรถประจ�ำทาง

จ า ก ส ถ า นี ข น ส ่ ง ส า ย ใ ต ้ ใ ห ม ่ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่ ว โมง โดยสามารถนั่ ง รถปรั บ อากาศ สายกรุ ง เทพฯ-กาญจนบุ รี แล้ ว ไปลงที่ สถานี ข นส่ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ร ถสาย กาญจนบุรี - เอราวัณ ออกจากสถานีขนส่ง ใกล้ที่ท�ำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานกาญจนบุรี มายังตลาด เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ ทุ ก วั น และจากตลาดฯ จะมี ร ถสองแถวและมอเตอร์ ไซด์ รั บ จ้ า ง ไปยังน�้ำ


วัยใส พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ

ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง (สปสช.)เปิ ด ตัวโครงการ “วัยใส พลเมืองใหม่ หลักประกันสุขภาพ” หรือ UHC YOUNG CAMP 2014 ร่วมกับมูลนิธิครอบครัว พอเพียง เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้เรื่องหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติผ่านกิจกรรมค่ายอาสาและกิจกรรมลงพื้นที่ ชุมชนบางแก้ว เพื่อได้เรียนรู้การท�ำงานในรูปแบบของสถานี บริการปฐมภูมิและเรียนรู้ในการเผยแพร่สิทธิหลักประกัน สุขภาพให้กับประชาชนและคนใกล้ตัว

ศึกษาดูงานรายการชิ งร้อยชิ งล้าน Sunshineday

แกนน�ำเยาชนครอบครัวพอเพียงได้เข้าศึกษา ดูงานการถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ยอดฮิต “ชิงร้อยชิง ล้าน Sunshineday” ณ สตูดิโอพอยต์ โดยกิจกรรม ในครั้งนี้น้องๆแกนน�ำเยาวชนได้รับทั้งความรู้ในการ การถ่ายท�ำรายการ การแสดงของนักแสดงและความ สนุกสนานของรายการ เรียกได้ว่าได้รับทั้งความรู้และ รอยยิ้มไปตามๆกัน

หัวเว่ย ทุ่มทุนบุ กตลาดสมาร์ทโฟน ส่ง Y600 เสริมทัพจัดเต็มหน้าจอกว้าง 5 นิ้ว รองรับ 2 ซิ ม เอาใจผู ้ใช้เต็มรู ปแบบ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำระดับ โลกด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขย่าตลาดเมือง ไทยอีกครั้งด้วยการเปิดตัวมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด ในตระกูล ASCEND ส่ง HUAWEI ASCEND Y600 ลงสนามอย่างเป็นทางการ สมาร์ ท โฟนรุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด HUAWEI ASCEND Y600 มา พร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.2 เพิ่มหน่วยประมวลผล MTK MT6572A/W, Dual Cortex A7 1.3GHz ความจ�ำเครื่อง 4 GBรอม / 512MB แรม สามารถเพิ่มความจ�ำเครื่องได้สูงสุดถึง 32 GBรอม ขนาด หน้าจอกว้าง 5 นิ้ว รองรับระบบทัชสกรีนเต็มรูปแบบถึง 5 จุดสัมผัส พร้อมกล้องหลัง (Rear camera) 5 ล้านพิกเซล อีกหนึ่งจุดเด่นของ HUAWEI ASCEND Y600สามารถเปิดใช้งานได้ถึง 2 ซิมในเครื่องเดียว เอาใจคนชอบโทรเป็นอย่างยิ่ง และ ทางหัวเว่ยยังให้ความส�ำคัญกับเรื่องความจุของแบตเตอรี่ ด้วยการเพิ่มขนาดความจุของแบตเตอรี่มากถึง 2100mAh เปิดใช้งานเครื่อง ได้นานถึง 500 ชั่วโมง 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

เมืองไทยประกันชี วิต ส่งความคุ้มครอง โดนใจคนรักสุขภาพ

นายสาระ ล�่ำซ�ำ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและคณะผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท เมื อ งไทย ประกั น ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) บริ ษั ท ของคนหั ว คิ ด ทั น สมัย เดินเครื่องเต็มสูบสู่ยุคดิจิตอลเพื่อเข้าถึงลูกค้า ส่ง ความคุ้มครองตรงใจเจาะความต้องการลูกค้ายุคใหม่ที่ เน้น ความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองครอบคลุม 15 โรคร้ายแรง พร้อมส่งภาพยนตร์โฆษณาแห่งความสุขและ รอยยิ้มชุดใหม่ ตามสไตล์บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เพื่อ เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและให้ใช้ชีวิตด้วย ความสุข พร้อมตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านแบบประกันและ การบริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองไทยประกัน ชีวิต โดยได้รับเกียรติจากคุณอริศรา ก�ำธรเจริญ หรือคุณหมวย ให้เกียรติเป็นผู้แสดงในภาพยนตร์โฆษณา ในครั้งนี้ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟท์ บีช พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซีน�ำสื่อมวลชน พนักงาน และนักศึกษาร่วม กิจกรรมปั นความรู ้ “รู ้ลึกหลังบัลลังก์ศาล เตรียม พร้อมด้านกฎหมายสู่ AEC”

ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

แกนน�ำเยาชนครอบครัวพอเพียงได้เข้าศึกษาดูงาน สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับ การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสถานีโทรทัศน์เป็นอย่างดี และ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกอากาศ การถ่ายทอดสดและยัง ได้เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของทางสถานีอีกด้วย

นายธงชัย เสนามนตรี (กลางซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษา ศาล อาญา ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ สื่อมวลชน พนักงาน และนิสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” เข้าร่วม กิจกรรม “รู้ลึกหลังบัลลังก์ศาล เตรียมพร้อมด้านกฎหมายสู่ AEC” รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล เบื้ อ งลึ ก เกี่ ย วกั บ อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของศาล อาญา กระบวนการพิจารณาคดี และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง การเตรียมพร้อมความรู้ด้านกฎหมายสู่ประชาคม พร้อมเข้าชมห้อง พิจารณาคดี ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้ 81

issue 76 May 2014


“I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’ ” “ผมเกลียดการฝึกซ้อมอยู่ทุกๆ นาที แต่ก็ยังพูด อยู่เสมอว่า ห้ามหยุด จงล�ำบากในตอนนี้และใช้ชีวิตที่ เหลือในฐานะแชมเปี้ยน”

มูฮัมมัด อาลี อดีตนักมวยชาวอเมริกันรุ่นเฮฟวี่เวตผู้เป็นต�ำนาน เจ้าของนิยาม “โบยบินเหมือนผีเสื้อ ต่อยเจ็บเหมือนผึ้ง”

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง พร้อมเสริพ์ให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว!! เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www.fosef.or.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ ท่านก็สามารถอ่านนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่องราว สาระดี ๆ มากมายรอท่านอยู่ หากอ่านแล้วถูกใจอย่าลืมบอกต่อนะคร๊าบบบ 83 issue 76 May 2014


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด

กรุ ณาส่ง FAX ใบสมัครสมาชิ กครอบครัวพอเพียงมาที่ มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 84

IS AM ARE www.ariyaplus.com

IS AM ARE MAY 57  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2557

Advertisement