Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

พลังเยาวชน

สมัครสมาชิก วันนี้ ฟรี!!! เสื้อยืดสุดเก

พลังของแผ่นดิน ¤¹¢Í§á¼‹¹´Ô¹

ทุนเรียนฟรี!!! กับติวเตอร์ชื่อดัง

เวลาใด

คือเวลาที่ส�าคัญที่สุด

เรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน คุณค่าแห่งการรู้คุณค่า ร่วมตอบค�าถาม

ชิงของรางวั ล สุ ด หรู

Ç. ǪÔÃàÁ¸Õ

แบบอย่างของอาจารย์ และแพทย์ผู้ให้ ¹¾. ¸ÕÃÐ ·Í§Ê§

สั มภาษณ์พิเ ศษ

นักร้อง นักแสดงชื่อดัง

Katreeya English Cradit ÀÒ¾ : http://entertainment.hunsa.com

65 มิถุนายน 2556


กรมปาไม้ ผนึกก�าลังหน่วยงานทุกภาคส่วน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันต้นไม้ประจ�าปของชาติ

นายบุ ญ ชอบ สุ ท ธมนั ส วงษ์ อธิ บ ดี ก รมป า ไม้ กล่ า วว่ า สื บ เนื่ อ งจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2532 ก�าหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกป เปน วันตนไมประจําปของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงความส�าคัญของทรัพยากรปาไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ท�าลายปา ระบบนิเวศ ขาดสมดุล อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความส�าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ และปาไม้ รวมทั้ง เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรปา ไม้ของชาติมากขึ้น อธิ บ ดี ก รมป า ไม้ ได้ ก ล่ า วถึ ง นโยบายการ ปลูกปาอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคืนสมดุลระบบนิเวศสู่ธรรมชาติอย่าง ยั่งยืนนั้น คือ การปลูกปาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วย งาน ภาครัฐ องค์กร บุคคล และสมาคม เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการปลูกปา ร่วมกับกรมปาไม้ ซึ่งประโยชน์

ของการปลูกต้นไม้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมเต็มระบบนิเวศ สร้างสมดุลให้ กับธรรมชาติ โดยต้นไม้ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตจะช่ ว ยดู ด ซั บ ก า ซคาร์ บ อนไดออกไซค์ บรรเทา และลดปญหากาซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของ ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้การปลูกปาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน จะน�าไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติปาไม้อย่างคุ้มค่า และร่วมกันดูแล รักษาต้นไม้ และปาไม้ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติ สมบัติ ของแผ่นดินต่อไป กรมป า ไม้ ขอเชิ ญ ชวนประชาชนทั่ ว ไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม่เฉพาะแต่วันต้นไม้ประจ�าปของชาติ เท่ า นั้ น ในวั น อื่ น ๆก็ ส ามารถปลู ก ต้ น ไม้ ไ ด้ เ พื่ อ เป็ น การ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างกุศลจากการท�าบุญ ด้วยต้นกล้าคืนผืนปาให้แผ่นดิน และยังเป็นการปลูกจิต ส�านึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้หวงแหนในทรัพยากร ปาไม้อันมีค่าของไทย นายบุญชอบกล่าว


แกปญหาดวยปญญา ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติใหถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิดไดดวยลูกคิด หรือดวยสมองกล เพราะโลกเราในปจจุบัน จะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิด แกไขปญหาตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติ รูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาทผิดพลาด และอคติตางๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตาง ๆ เปนไปอยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เปนกระบวนการไดกระจางชัด ทุกขั้นตอน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙


·Ñ¡·Ò¡ѹ¡‹Í¹ ผ่านพ้นไปแล้ว ๕ เดือน ของปนักษัตร มะเส็ง ในแวดวงข่าวสารหัวสี หลายฉบับก็มีเรื่องพาดหัวที่ต่างกันไป ซึ่งใน แต่ละฉบับแต่ละวัน พาดหัวข่าวแต่ละหัวที่ออกมานั้นเรียกว่า ถ้าครอบครัวไหนไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวไว้แต่เนิ่นๆ มีหวังไม่ ผ่าน ไม่ผ่านไม่ว่านะ บางครอบครัวถึงกับล่มสลายก็มี ที่ว่าล่มสลายนั้นก็จะยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวดิฉันเอง คุณพ่อชอบอ่าน หนังสือพิมพ์ที่มีหัวสีคนละสีกับคุณแม่ แถมยังฟงวิทยุ คนละคลื่น และฟงอยู่อย่างนั้นโดยไม่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่น จนเกิด การคล้อยตามดิฉันไม่ได้เขียนว่าโดนล้างสมองนะค่ะ และทุกวันก็จะมีการปะทะคารมกันในบ้านของคนสองคน โดยมีลูกๆ นั่งมอง จนวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อคุณพ่อลุกขึ้นท�าลายวิทยุด้วยการโยนลงพื้น และคุณแม่ก็ออกอาการ หัวเราะชอบใจ และแล้วมวยต่างมุมก็เริ่มต้น สุดท้ายก็ต้องแยกทาง และไม่มี แม้ทั้งพ่อหรือแม่ ที่จะออกปากรับเลี้ยงดูลูกทั้ง ๓ คน ลงเอยต้องน�าลูกไปให้คนอื่นดูแล และที่แย่ไปกว่านั้นลูกทั้ง ๓ คนไม่ได้เรียนหนังสือเพราะทั้งพ่อและแม่ต่างเกี่ยงกัน และมีทิฐิต่อกัน ความคิดความเห็นย่อมแตกต่างกันได้ แต่สุดท้ายต้องมีทางออก เพื่อครอบครัว เพื่อตนเอง ดิฉันเองเมื่อทราบเรื่อง ไม่กล้าแม้แต่จะถามว่า จะให้ช่วยอะไรไหม หรือบอกความต้องการว่า อยากจะช่วยจะให้ช่วยไหม เพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า นั้นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากทีเดียว ก็อยากจะเตือนสติคนทุกคน ให้มีใจที่ปล่อยวาง และมีพื้นที่ว่างของจิตใจเพื่อตนเอง และครอบครัวจะได้มีที่ยืน คนสองคนต้องหันไปมองคนที่อยู่ใกล้ๆ ตัวด้วยว่า หากมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นแล้วครอบครัวอัน เป็นที่รักจะเป็นอย่างไร สภาพสังคมในปจจุบันนั้น ไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่สามารถแยกว่าอะไรคือผิด หรืออะไรคือ ถูกได้ แต่ที่แยกไม่ได้เลยคือ อะไรคือความดี หรือ อะไรคือความชั่วต่างหาก ก็เรียกว่าฝากๆกันไว้ ระวังตัวกันหน่อย หากมีอะไรที่น�าให้ต้องไปยืนอยู่ในเหตุการณ์ของความขัดแย้ง แยกให้ดี แยก ให้ออกว่าสิ่งไหนชั่ว สิ่งไหนดี เพราะถ้าถึงขนาดต้องเสียชีพสิ้นชีพกันละก้อ ก็น่าที่ยังจะต้องมีการ จารึกให้จดจ�าว่าได้เสียชีพนี้ เพื่อปกปองชาติ ศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นดวงใจของเรา อย่างนี้ซิ เขาเรียกว่า ไม่เสียชาติเกิด

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานดําเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาดานกฎหมาย : ส�านักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ : pprint(2012)lp จัดจําหนาย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�าหน่าย จ�ากัด สํานักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖ ๔๘

๖๐ ๗๖

๖๘

๕๔ โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนชาวนาสู่ความยั่งยืน Andrew Biggs ธรรมะติดปก ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are ต�าบลคูหาใต้ ชี้ทิศลิขิตตน บนฐานข้อมูล ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา คุยนอกรอบ นินิวส์ ทุนเรียนฟรี

๓๔

๒๐

๖ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๙ ๓๔

คุยกับดาว Katreeya English Tip today เรื่องราวดี ๆ เอามาแบ่งปน คุณค่าแห่งการรู้คุณค่า นิทานโบราณคดี พระครูวัดฉลอง พลังเยาวชน พลังของแผ่นดิน Tourist Guide อุทยานแห่งชาติเอราวัณ Social news by pass@siam

๕๔ ๕๙ ๖๐ ๖๒ ๖๘ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๔๖ ๔๘ ๕๓

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


“รักพี่เสียดายน้อง” ภาษาอังกฤษใช้อย่างไร the cart before the horse หมายความว่า อย่างไร สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ อยากทราบว่า “the cart before the horse” หมายความว่าอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ Pensri ที่จริงแล้วส�ำนวนนี้คือ to put the cart before the horse ซึ่ง cart แปลว่า เกวียน ก็เลยถ้าแปลตรงตัวความ หมายคือ เอาเกวียนมาใส่หน้าม้า ซึ่งไม่มีประโยชน์เท่าไร ม้า จะลากเกวียนได้อย่างไร ส�ำนวนนี้ใช้กับบุคคลที่ท�ำอะไรไม่ถูก ควรท�ำอะไรบางอย่างก่อนที่จะท�ำ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การกระท� ำ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ เหมือนกับว่าเรียงการกระท�ำผิด ดูประโยคต่อ ไปนี้สิครับ Krissana bought a car but he doesn’t know how to drive. ซึ่งแปลว่า กฤษณะซื้อรถเก๋งแต่ยังไม่รู้วิธีขับ รถ กฤษณะน่าจะเรียนวิธีขับรถก่อนซื้อรถใช่ไหมครับ หรือ ตัวอย่างนี้ครับ Banana is renovating his house, but he put in all new furniture before painting the walls. แปล ว่า กล้วยก�ำลังปรับปรุงบ้านแต่เขาเอาพวก เฟอร์นิเจอร์ใหม่ มาใส่ก่อนที่เขาทาสีผนัง ซึ่ ง น่ า จะทาสี ก ่ อ นเอาเฟอร์ นิ เจอร์ ม าใส่ ทั้ ง สอง สถานการณ์นี้เราสามารถอธิบายว่า They put the cart before the horse.

18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

สวัสดีคะ คุณแอนดรูว์ อยากทราบว่าค�ำสุภาษิตไทย รักพี่เสียดายน้อง ใน ภาษาอังกฤษ มีมั๊ยคะ ขอบคุณคะ Andaman มีครับแต่ไม่เกี่ยวกับรักมากกว่าหนึ่งคน เราจะเปรียบ เทียบกับการที่เราต้องการเค้ก แต่พอได้เค้กนั้นแล้วเราก็อยาก กินมัน ดังนั้นการที่จะต้องการเค้ก กับการที่จะกิน เค้กนั้นไม่ สามารถอยู่ด้วยกันได้ (เพราะพอกิ น เค้ ก แล้ ว ไม่ มี เ ค้ ก เหลื อ อย่ า งที่ คุ ณ ต้องการ) ภาษาอังกฤษเรียกว่า He wants to have his cake and eat it too. คือ เขาต้องการทุกอย่างทั้ง ๆ ที่ต้อง เลือก อันใดอันหนึ่ง บางครั้งจะออกในเชิงประโยคปฏิเสธคือ You can’t have your cake and eat it too. เช่น Bakkhoi wants to marry Somcheng, but he says he’s still in love with Miss Orange. He wants to have his cake and eat it too. (บักข่อยอยากแต่งงานกับส้ม เช้งแต่เขาบอกว่ายังรักส้มอยู่ ผมว่าเขารักพี่เสียดายน้อง) อันที่จริง ส�ำนวนภาษาอังกฤษจะมีความหมายกว้าง กว่าส�ำนวนไทย เพราะเท่าที่ผมสังเกต รักพี่เสียดายน้อง มักใช้กับ การเลือกระหว่างบุคคลสองคน หรือสินค้าสองอย่าง ส�ำนวน อังกฤษใช้ในทุก ๆ กรณีที่เราต้องเลือกระหว่างสองอย่างแต่ ตัดสินใจไม่ถูก เอาทั้งสองดีกว่า


ขอมูลผูสั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงคจะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบใหแก

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ป (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ป (๒,๘๘๐ บาท) รายป ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ป (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ป (๑๔,๔๐๐ บาท) รายป ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�านวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมคาจัดสงแลว (คาจัดสงไปรษณียเลมละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�านาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!ทันที

ชําระเงินโดยโอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขา ส�านักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�าระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. µÔ´»‚¡ â´Â : ¾ÃÐÁËÒÇزԪÑ ǪÔÃàÁ¸Õ .

เวลาใดคือ เวลาที่ส�าคัญที่สุด เวลาใดคือ เวลาที่ส�าคัญที่สุด ค�าตอบก็คือ เวลาขณะปจจุบัน นั่นคือ เวลาที่เรา ก�าลังนั่งหายใจอยู่ในขณะนี้ เพราะชั่วโมงที่แล้วมันก็จบไปแล้ว ชั่วโมงหน้า มันยังมาไม่ถึงชั่วโมงนี้ชีวิตเป็นของเราทั้งหมด ดังนั้น มัน จึงส�าคัญที่สุด เพราะเวลาชั่วโมงนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้เราสามารถ บริหารจัดการชีวิตของเราได้

20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พระพุทธศาสนาจึงให้ความส�าคัญกับ “ปจจุบัน ขณะ” มาก คือ ถ้าเราท�าปจจุบันดี อดีตก็จะดี อนาคตก็ จะดี หลักการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาคือ “ใหตื่นรู อยู กับปจจุบัน” แค่นี้เอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าตื่นอยู่รู้กับปจจุบัน ผิวพรรณจะผ่องใส ท�าไมผ่องใส เพราะอดีตท�าร้ายเราไม่ ได้ อนาคตท�าร้ายเราไม่ได้ แต่คนส่วนมากบางที่นั่งอยู่ที่นี่ แต่ใจไปอยู่ในอดีตบ้าง อยู่ในอนาคตบ้าง ใครอยู่ในปจจุบันขณะ ณ เวลานี้ได้ จะประเสริฐ ที่สุด กวีคนหนึ่งเขาเคยเขียนคุณค่าของเวลาว่า “วัน ไหน ๆ ไมสําคัญเทาวันนี้ เปนวันที่สําคัญกวาวันไหน ถึง พรุงนี้มะรืนนี้ดีอยางไร ก็ยังไมสําคัญเทาวันนี้” ถ้าเราบริหารจัดการวันนี้ให้ดีที่สุด มันก็เป็นวัน วานที่ดีได้ เป็นรากฐานที่ดีของวันพรุ่งนี้ แต่ถ้าเราท�าวันนี้ไม่ ดีเมื่อมันไปเป็นวันวาน แล้วเราหันกลับไปมอง “ตายแลว..


อดีตของฉัน กระดํากระดางเหลือเกิน”คงไม่ต้องถามถึง อนาคต เพราะถ้าปจจุบันไม่ดีแล้ว มันจะเป็นรากฐานของ อนาคตที่งดงามได้อย่างไร ฉะนั้น เวลาที่ส�าคัญที่สุด คือ เวลาขณะปจจุบันนี้ ตอนที่เราก�าลังหายใจอยู่ ดูแลให้ดีที่สุด มีคนถามท่านพุทธทาสว่า “จะใชชีวิตอยางไรให ดีที่สุด” ท่านบอกว่า “ ใชชีวิตใหเหมือนกับวันนี้ใหเปน วันสุดทาย” ถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เรา จะท�าทุกอย่างที่มันเป็นคุณภาพ อาตมาเคยถามลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ว่า “ถาเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมง เธอจะอยูในโลกนี้อีกหนึ่ง ชั่วโมง ใหหลับตานึกดูสิ ในชีวิตเธอมีคนที่สําคัญในชีวิต กี่คน” ลูกศิษย์หลับตาแล้วขอต่อเวลา เขาบอกว่า “๕ นาทีนึกไมทันครับพระอาจารย คนสําคัญมีเยอะจริงๆ” ปกติ เราจะไม่นึกว่าในชีวิตนี้ใครส�าคัญบ้าง และ จะท�าดีต่อเขาอย่างไร ต่อเมื่อถึงเวลานาทีเป็นนาทีตาย เรา จึงจะเริ่มนึกว่า “ใครบางสําคัญ ตายแลว เหลืออีกหนึ่ง ชั่วโมงฉันจะตาย ฉันจะทําอะไรกับใครดี ตอนนี้พออยู ในรถ รถก็ติดอยูโนนบางนา ตายแลวไมทันแลว แมละ ตายแลวแมอยูไหน “ถามหาแม ถามหาสามี แตกลับลืม ลูก “ลูกอยูไหน อาว..ลูกยังอยูที่โรงเรียน” หนึ่งชั่วโมงอย่างไรมันก็ไม่พอ ถ้าเราจะมาท�าดีกับคนที่เรารักทั้งหมดในเวลาอัน จ�ากัดแบบนี้ คงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นขอให้เราท�าดีกับคนที่เรารักมาตั้งแต่ต้น อย่างสม�่าเสมอในชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตจะได้ไม่ต้องเร่ง รีบเช่นนี้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล â´Â : ·‹Ò¹Â‹Òà²‹Ò »‚ªÇ´

¡Òçҹ คุณอาจมีปากเสียง

กับเพื่อนร่วมงาน คู่แข่งของ คุณอาจใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ ยิ่งคุณ ควบคุมอารมณ์ได้น้อยเท่าใด คุณก็ยิ่งเสี่ยง ¸ØáԨ คุณอาจเผชิญกับคดีความ หาทนาย ดี ๆ สักคนมาท�างานให้คุณ เมื่อต้องท�า สัญญาไม่ว่าในเรื่องใด ทางที่ดีควรบันทึก เงื่อนไขทั้งหมดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ¤ÇÒÁÃÑ¡ หัดหัวเราะให้กับตัวเอง แล้วคุณ จะมีความสุขขึ้นอีกมาก ชีวิตรักของคุณจะ สงบลงได้ก็เพราะอารมณ์ขันของคุณเป็น หลัก ซึ่งอาจเป็นสิ่งเดียวที่ขาดไปในเดือน นี้ หากคุณหวังที่จะเริ่มต้นท�าอะไรสักอย่าง ท�าคนเดียวจะดีกว่า ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ อย่าหมกมุ่นกับงานท�าทุกสิ่งให้ สมบูรณ์แบบ คุณจ�าเป็นต้องเริ่มต้นสักแห่ง อยู่ดี หากคุณมั่วแต่ใช้เวลาทั้งหมดวางแผน ก็คงยากที่จะท�างานให้เสร็จได้ การท�าให้ เสร็จนั้นสมบูรณ์ เริ่มลงมือท�าไปก่อน แล้ว จึงค่อยแก้ไขให้สมบูรณ์จากจุดนั้น

»‚©ÅÙ

¡Òçҹ คุณจะแปลกใจกับ

คนจะดูเป็นมิตร แต่คุณไม่รู้ หรอกว่าจริงๆ แล้วพวกเขาคิดอะไรหรือมี แผนอะไร ระวังสิ่งที่พูดและคนที่คุณไว้ใจ เปดเผยความลับด้วย ¸ØáԨ เวลาที่โชคไม่ดีเช่นเดือนนี้ การอยู่ เฉยๆไว้ก่อนเป็นหนทางที่ดีกว่าเสมอ หาก ท�าได้ ไม่ควรพาตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ที่ จะตกเป็นเปาของการนินทา ¤ÇÒÁÃÑ¡ คุณไม่ได้อยู่ในช่วงที่อารมณ์ดีนัก และมักมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งอาจส่งผลกระ ทบต่อความสัมพันธ์ของคุณได้ ท�าให้เกิด ความเข้าใจผิดขึ้นโดยไม่จ�าเป็น พยายาม อดทนให้มากขึ้นเพื่อพูดคุยติดต่อกับผู้อ่ืน มิ ฉ ะนั้ น ชี วิ ต รั ก และสั ง คมของคุ ณ อาจไม่ ราบรื่ น ในเดื อ นนี้ คุ ณ บู ด บึ้ ง กว่ า ที่ เ คย ปญหาเลยอาจลุกลามได้หากคุณไม่ระวัง หลีกเลี่ยงประเด็นที่อาจกระทบใจกันและ พยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่น

»‚¢ÒÅ

¡Òçҹ อาจมีเพื่อนร่วมงาน

ความสามารถในการปรั บ ตัวของตัวเอง คุณจะร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ดี ในเดือนนี้ แต่ในฐานะผู้น�าจะดีกว่าผู้ตาม ลางสังหรณ์ของคุณกล้าแกร่ง ¸Ø à ¡Ô ¨ โอกาสแต่ละอย่างจะเข้ามาเสนอ ตัวให้คุณ ในตอนนี้ หากสิ่งต่างๆ เริ่มป็น แบบแผนมากเกินไป คุณอาจกดดันให้ลูก น้องแสดงประสิทธิภาพให้มากขึ้นอีกสัก หน่อย ¤ÇÒÁÃÑ¡ นี่อาจหมายถึงการปล่อยวางความ สัมพันธ์ที่ถึงทางตันและปลดปล่อยตัวเอง ให้เป็นอิสระเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า หากคุณ เพิ่งจบสิ้นกับบางสิ่ง ก็อย่าเพิ่งรีบเริ่มต้น กับใครใหม่ ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ คุ ณ จะเป็ น เลิ ศ ในทุ ก สิ่ ง ที่ คุ ณ ตั้งใจ ตอนนี้จึงเป็นเวลาดีที่จะพยายามให้ มากขึ้น คุณมีโอกาสสูงที่จะบดขยี้คู่แข่งใน ทุกการแข่งขันที่เข้าร่วม ดังนั้นหากคุณมี สอบ ก็มั่นใจได้เลย

ที่ พ าลหาเรื่ อ งเพราะอิ จ ฉา แต่คุณก็มีเพื่อนมากพอจะช่วยระวังหลัง ให้ คนที่คิดร้ายจึงไม่สามารถท�าร้ายคุณ ได้ถนัดนัก เตรียมใจได้เลยว่าความอิจฉา ริษยาจะกลายเป็นปญหา ¸ØáԨ คุณยังมีโชคด้านความเป็นผู้น�าที่ดี เยี่ยมในเดือนนี้ จึงมีแนวโน้มจะได้เป็นผู้น�า ที่แท้จริง อย่ากลัวที่จะเป็นผู้ถือหางเสือ เพราะสั ญ ชาตญาณของคุ ณ จะแหลมคม และดีมากในเดือนนี้ ¤ÇÒÁÃÑ¡ สิ่งต่างๆส่วนใหญ่ในเดือนนี้จะโน้ม เอียงเข้าข้างคุณ แต่เนื่องจากเดือนนี้เป็น ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึง การปล่อยมือจากความสัมพันธ์ท่ีถึงทางตัน อยู่เป็นโสดไปก่อนสักระยะจะดีกว่า!มีคน เข้ามาชอบคุณไม่เคยขาด จึงไม่ควรใจร้อน หาคนใหม่มาแทนความสัมพันธ์เก่าที่ไม่ดี ลางสังหรณ์ของคุณเฉียบคม

»‚ÁÐâç

»‚ÁÐàÊç§

จะกลั บ คื น มาและเพิ่ ม สู ง ขึ้นอีก หากคุณโชคดีพอจะมีผู้ที่อาวุโสกว่า คอยรับบทเป็นผู้ชี้น�าให้คุณ เมื่อได้รับค�า แนะน�า จงน้อมรับด้วยความซาบซึ้ง อย่า สงสัยว่าจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ¸ØáԨ จงใช้พลังงานที่ฟนกลับคืนมานี้เพื่อ เริ่ ม ต้ น โครงการใหม่ แ ละตั ด สิ น ใจเรื่ อ ง ส�าคัญในเดือนนี้ จงเชื่อมั่นว่ามันจะจบลง ด้วยดี เพราะมันจะเป็นเช่นนั้น อย่าเสีย เวลาให้มากเกินไป ¤ÇÒÁÃÑ ¡ เดือนนี้เป็นเวลาที่คุณจะได้พบ ความส�าเร็จ ความสุข และความพอใจ ชาว ปมะโรงบางคนก็ได้พบจากการท�าผลงาน ได้ดีในอาชีพการงาน บางคนก็จากความ สัมพันธ์ที่แสนสุข คุณมีโอกาสที่จะสร้าง ความแตกต่างให้แก่ชีวิตของผู้อื่นในเดือน นี้ หากเป็นไปได้ ลองมองหางานกุศลที่ควร ค่าแก่การช่วยเหลือ แม้ว่าคุณจะไม่มีเวลา ท�าบุญในแบบทั่วๆ ไป

ในการท�างานที่ดีในเดือนนี้ จึงควรใช้โอกาสจากสถานการณ์นี้เพื่อท�า โครงการที่ล่าช้าให้เสร็จลง ตอนนี้ยังเป็น เวลาที่คุณ สามารถรับงานหลายๆ อย่ า ง พร้อมกันได้ ¸ØáԨ คุณจะก้าวหน้าตามแผนของคุณได้ อย่างมั่นใจ อย่ามัวแต่ใช้เวลาทั้งหมดไป กับการวางแผนอย่างเดียว ในเดือนนี้คุณ สามารถใช่ สั ญ ชาตญาณของตั ว เองเป็ น เครื่องน�าทาง ¤ÇÒÁÃÑ¡ ชาวปมะเส็งที่มองหารักมีโอกาส จะได้พบในเดือนนี้ คุณมีโชคฟาประทาน และมี แ นวโน้ ม จะเข้ า กั น ได้ ดี ยิ่ ง กั บ ใคร ก็ตามที่คุณรู้สึกชอบ คนอื่นจะมองว่าคุณ มีเสน่ห์เหมือนไฟแช่แข็ง แม้แต่คนที่หน้า หลงใหลที่สุด ถ้าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ก็คงยากที่ใครจะทนไหว คุณมีโชคดีในด้าน ความรัก แต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจะอยู่ได้ นานเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้น

»‚à¶ÒÐ

¡Òçҹ แม้ว่าภายนอกทุก

ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

¡Òçҹ ความมั่นใจของคุณ

¡Òçҹ คุ ณ จะมี ทั ศ นคติ


»‚ÁÐàÁÕÂ

»‚ÁÐáÁ

ทางที่ ดี ห าวิ ธี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ผ่อนคลายนอกเวลางาน คุณควรเดินทาง สายกลาง ¸ØáԨ คุณจะพบว่าตัวเองเสียสมาธิได้ง่าย ในเดือนนี้ ทางที่ดีควรหยุดพักและคิดแก้ ป ญ หายุ ่ ง ยากต่ า งๆ แทนที่ จ ะเดิ น หน้ า พยายามให้เสร็จสิ้นไป แม้ว่าการน�าหน้าคู่ แข่งไว้ให้ได้สักหนึ่งก้าวจะเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ การตัดสินใจที่ไม่ดีอาจสร้างปญหามากกว่า การไม่ตัดสินใจเลย ¤ÇÒÁÃÑ¡ สิ่งต่างๆ ราบรื่นดี คุณจะพบว่าคู่ ของคุณน�าโชคดีและโอกาสมาให้ ทั้งทาง ตรงและทางอ้อม คุณจึงควรพาคู่ของคุณ ไปด้วยเมื่อไปพบปะเรื่องงาน คู่ของคุณยัง เป็นที่พึ่งที่ดี เมื่อมีเรื่องหนักใจหรือปญหา ที่ต้องแก้ อย่าแยกงานและชีวิตส่วนตัวของ คุณออกจากกัน บางครั้งน�าสองด้านมารวม กันก็ให้ผลดีอย่างคาดไม่ถึง

สมาธิได้ง่ายในเดือนนี้ ยิ่ง เมื่อพลังโชครักดอกท้อมีก�าลังเข้มแข็ง แต่ อย่ า ปล่ อ ยให้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ส่ ว นตั ว มากระทบกับการงาน ¸ØáԨ เวลาที่เยี่ยมยอดที่จะประสานมิตร ภาพกับผู้ที่ท�าธุรกิจกับคุณ คุณจะเข้ากับ ทุกคนได้อย่างดียิ่ง ผู้อ่ืนจะชอบคุณทันที ทั้งคุณเองก็มีความสามารถในการพูดแต่สิ่ง ที่เหมาะสมและปล่อยมุกข�าได้ถูกจังหวะ ท�าให้ทุกคนผ่อนคลาย ¤ÇÒÁÃÑ¡ คุณต้องหวานบ้างเมื่ออยู่กับคู่ของ คุณ โดยเฉพาะชาวปมะแมที่แต่งงานแล้วก็ ต้องระวังดาวแห่งความรัก อย่าให้เกินเลย ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ ชาวปมะแมที่ก�าลังศึกษาหรือ มีการสอบจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจาก พลังงานในเดือนนี้ ดาวหมายเลข ๔ ที่เข้า มาในเดือนนี้ยังเป็นดาวแห่งการศึกษาอีก ด้วย คุณจึงสรรหาความรู้ใหม่ๆ และคิด วิเคราะห์ตามได้อย่างง่ายดาย

¡Òçҹ หากรู้สึกหมดแรง

»‚ÃСÒ

¡Òçҹ จงเพิ่ ม พู น ความ

สามารถของตัวเองด้วยการ สั่งสมประสบการณ์ อย่าปฏิเสธโอกาสที่ จะทดลองท�าสิ่งใหม่ๆ ¸ØáԨ ยิ่งคุณบริหารคนได้ดีมากเท่าใด คุณ ก็จะท�าได้ดีขึ้นเท่านั้น ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณ ต้ อ งยิ น ดี รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่วยให้คุณบรรลุเปาหมาย ¤ÇÒÁÃÑ ¡ คุ ณ ก� า ลั ง ชอบเข้ า สั ง คมและมี ความสุขเมื่ออยู่กับผู้อื่นมากกว่าปกติ จง ตอบรั บ ค� า เชิ ญ ไปตามงานเลี้ ย งสั ง สรรค์ และงานสังคมต่างๆ ไว้ คุณไม่รู้หรอกว่าคุณ จะได้พบอะไรบ้าง เดือนนี้อาจมีคนแปลก หน้า หน้าตาดีเข้ามาในชีวิตคุณ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ตั้งเปาหมายในการเรียนให้สูงไว้ เพราะคุณจะท�าสิ่งต่างๆ มากมายให้ส�าเร็จ ได้ ขยันหมั่นเพียรแต่เนิ่นๆ แล้วโชคจะเข้า ข้ า งคุ ณ เองเมื่ อ ต้ อ งตั ด สิ น ใจ ควรคิ ด ถึ ง ระยะยาวด้วย อย่ายอมสละสิ่งใดเพียงเพื่อ ประโยชน์ในระยะสั้น

¡Òçҹ ชาวปมะแมจะเสีย

»‚¨Í

¡Òçҹ เดื อ นที่ ไ ร้ เ รื่ อ ง

วุ่นวาย คุณจึงมีอิสระที่จะ ใช้เวลากับชีวิตด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น คุณ ท�างานได้ไม่มีใครเทียบ คุณจึงมีเวลาเหลือ มากขึ้นให้กับครอบครัวและกิจกรรมที่คุณ สนใจ ¸ØáԨ คุณจะแปลกใจที่พบว่าทุกอย่างช่าง แสนง่ายดายและราบรื่นไปเสียหมด อย่า จิ น ตนาการถึ ง เรื่ อ งร้ า ยที่ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น คุ ณ ก�าลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดียิ่ง คุณมั่นใจได้ว่า ทุกคนรอบตัวจะคอยสนับสนุน ¤ÇÒÁÃÑ¡ หากคุณยังโสดและแอบชอบใคร อยู่ ตอนนี้ก็ได้เวลาเคลื่อนไหวแล้ว แต่อย่า พยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ คุณจะสนุกกับทุกนาทีชีวิตของ คุณที่เต็มไปด้วยงานที่โรงเรียน ชีวิตสังคม และกิ จ กรรมพิ เ ศษต่ า งๆ จนไม่ มี เวลา แม้แต่จะให้หยุดคิด คุณจะเป็นเลิศในทุก สิ่งที่ท�า ดังนั้นหากพูดถึงความสุขแล้ว คุณ จะได้พบอย่างเหลือเฟอในเดือนนี้

»‚ÇÍ¡

¡Òçҹ คุ ณ ก� า ลั ง มี ค วาม

คิดสร้างสรรค์ คุณมีความ คิดดีๆ และยังโชคดีที่ความคิดดังกล่าวจะ ได้รับการตอบรับด้วยดีเมื่อคุณเสนอ แต่ คุ ณ ต้ อ งระวั ง พลั ง รั ก ดอกท้ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่อชีวิตของคุณ ¸ØáԨ ชาวปวอกที่ท�างานในด้านวิจัยจะค้น พบความก้าวหน้าครั้งส�าคัญที่น่าตื่นเต้น ในเดือนนี้ แต่สิ่งที่คุณต้องระวังคือ อย่ามี ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคนที่ไม่เหมาะสม ¤ÇÒÁÃÑ¡ แม้ว่าชาวปวอกจะไม่ขาดโอกาส ในเรื่องรัก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่คุณจะไป เกี่ยวข้องกับคนผิด ชาวปวอกที่แต่งงาน แล้วต้องระวังเป็นพิเศษอย่าได้เพลี่ยงพล�้า ไปตามสิ่งล่อใจ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ จะได้รับประโยชน์มหาศาลจาก อิ ท ธิ พ ลของดาวแห่ ง การศึ ก ษาในเดื อ น นี้ หากคุณตั้งใจเรียน กระตุ้นโชคดีด้าน การเรียนได้โดยวางลูกโลกคริสตัลไว้ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้

»‚¡Ø¹

¡ Ò Ã § Ò ¹ เดื อ นนี้ คุ ณ จะ

ต้ อ งการให้ ผู ้ อื่ น ยอมรั บ และเห็นคุณค่า ควรหาทางรับงานให้มาก ขึ้นและไม่หยุดที่จะเรียนรู้จากการลงมือท�า ¸ØáԨ คุณสามารถน�าเสนออะไรก็ตามได้ ด้วยความมั่นใจอย่างล้นเหลือเพราะคุณ เองก็วางตัวได้ดีมากจริงๆ คุณยังพูดโน้ม น้าวได้น่าฟงมากจนกลายเป็นนักเจรจาที่ สมบูรณ์แบบ ¤ÇÒÁÃÑ¡ คนโสดปกุนจะดึงดูดให้คนเข้ามา ชื่นชอบได้ไม่ยาก แต่คุณอาจตกใจเมื่อคนที่ ตามจีบรุกเร็วมากเกินไปส�าหรับเรื่องความ รัก คุณสามารถกระตุ้นผู้อื่นให้ตอบสนอง คุณได้อย่างเร่าร้อน จึงต้องระวังอย่าไปให้ ความหวังผิดๆ กับใครเข้า ¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ ขยันเรียนอย่างต่อเนื่อง แล้ว คุณจะได้เห็นผลลัพธ์เริ่มปรากฎขึ้น คุณ จะ สนิทสนมกับครูผู้สอนได้อย่างดียิ่ง และ หากคุณพยายามใกล้ชิดพวกท่านให้มาก ขึ้น คุณจะได้รับผลดีมากขึ้นอีก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

น ฅ น ็ ป เ ม า ว ค

ปณิธาน

คนเรามักจะเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่า “เด็กเปรียบ เสมือนผาขาว” เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่ยังสดใส ไร้เดียงสา และบริสุทธิ์อยู่ การแต่งแต้มหรือน�าเสนออะไรให้กับเด็กๆ จึงเปรียบเสมือนการปายสีลงไปบนผ้าขาว แต้มสีแดงลง ไปผ้าก็จะเป็นสีแดง แต้มสีเหลืองลงไปผ้าก็จะเป็นสีเหลือง แต่ผ้าใช่จะถูกแต่งแต้มด้วยสีสวยๆ ทุกผืนเสมอไป หากผิด พลาดเพียง นิดเดียวผ้านั้นก็จะเปรอะเปอนตลอดไป หากเปรียบชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อตอนเป็นเด็กนั้น ถูกแต่งแต้มสีสันมากมาย เริ่มจากครอบครัว แม่ซึ่งเป็นผู้ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาโดยตลอดนั้นได้ แต่งแต้มสีสันที่สวยงามให้กับข้าพเจ้า อบรมเลี้ยงดู ตั้งแต่ เกิด สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักค�าว่า “อดทน เสียสละ ใหอภัย และมีนํ้าใจ” แม่ของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าตนเองจะล�าบาก หาเงิน เลี้ยงดูข้าพเจ้าเพียงล�าพัง แต่ท่านก็ไม่เคยจะปริปากบ่น ให้ข้าพเจ้าได้ยินเลยสักครั้ง ท่านพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งทุก อย่างให้กับข้าพเจ้า และสั่งสอนให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีอยู่ เสมอ 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ดังนั้นครอบครัวของข้าพเจ้าจึงมีแต่ความสุข ถึง แม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเพียงสองคนก็ตาม เมื่อเข้าโรงเรียน ชีวิตของข้าพเจ้าก็มีสีสันเพิ่มขึ้น อีกมากมาย จากครู และเพื่อนๆ มีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งที่รักข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็รัก ท่าน คือ คุณครูพิมลพรรณ ค�าติ ท่านส่งข้าพเจ้าเข้าแข่งขัน ทักษะภาษาไทย เราเดินทางไปแข่งขันด้วยกัน ท่านก็จะ คอยสอนข้าพเจ้าตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาในการเรียน เท่านั้น แต่ท่านจะสอนทักษะการใช้ชีวิตร่วมด้วย


มีค�าอยู่ค�าหนึ่งที่ท่านจะพูดตลอดเลยก็คือ “ทอ ได แตอยาถอย” ซึ่งข้าพเจ้าได้น�าค�าสอนนี้ไปใช้ทุกครั้งที่ ข้าพเจ้าเหนื่อยและท้อจากเรื่องต่างๆ แล้วผ้าขาวก็กลับกลายเป็นผ้าที่หม่นหมอง เมื่อ แม่ที่รักของข้าพเจ้าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน ทิ้งให้ ข้าพเจ้าต้องอยู่พียงล�าพัง และโดยมีน้าที่รับข้าพเจ้ามาดูแล ในช่วงแรกผ้าที่นั่งหม่นหมอง ไม่สามารถปรับตัว ให้เข้ากับสังคมใหม่ได้ และต้องย้ายโรงเรียนซึ่งสร้างความ ล�าบากใจให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ต้องจากเพื่อน และครูไป แต่ โรงเรี ย นใหม่ ข องข้ า พเจ้ า ก็ มี คุ ณ ครู ที่ น ่ า รั ก เพื่อนที่แสนดี และน้าที่เข้าใจเข้ามาแต่งแต้มสีสัน ท�าให้ผ้า ที่หม่นหมองกลายเป็นผ้าที่มีสีสันอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนใหม่แห่งนี้ให้อะไรกับข้าพเจ้ามากมาย ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งดีๆ ต่างๆ มากมาย ท�าให้ผ้า ขาวอย่างข้าพเจ้ามีแต่สีสันที่สวยงาม หลังจากนั้นนักจิตรกรเอกอย่างสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามาแต่งแต้มสีสัน ให้ผ้าขาวทุกๆ ผ้าขาวในถิ่นทุรกันดาร ให้มีโอกาสได้เรียน หนังสือในระดับชั้นที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผ้าขาวนั้น ผ้าขาวได้เปลี่ยน เป็ น ผ้ า สี ที่ มี ค วามงดงามและมี คุ ณ ค่ า มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ปจจุบันข้าพเจ้าเป็นนิสิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ภาค วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาอยู่ชั้นปที่ ๓ ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธาน ว่าจะตั้งใจเรียน เป็นศิษย์ท่ีดีของครู อาจารย์ เป็นคนดีของ สังคมและในอนาคตจะเป็นครูที่ดีของนักเรียนให้จงได้ ขาพเจาจะพยายาม ข้าพเจ้าซาบซึ้งในน�้าพระทัย ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณแม่ น้า อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก คุณครูที่พร�่า สอนทุกท่านและเพื่อนๆ ทุกคน เป็นอย่างมาก ที่เข้ามา แต่งแต้มสีในผ้าขาวอย่างข้าพเจ้า ท�าให้ชีวิตของข้าพเจ้า มีสีสันที่สวยงาม ข้าพเจ้าพยายามที่จะรับเอาความรู้ และ ประสบการณ์ มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและน�าไปใช้กับ อาชีพในอนาคต คื อ เป็ น ครู ที่ ดี คอยสอนและแต่ ง แต้ ม สี สั น ที่ สวยงามให้กับเด็กๆ ต่อไป......

นางสาวสุชาดา ตุงคนาคร โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น อ�าเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่ www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


กว่า ๕ ปที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้ น�าบทความ บทสัมภาษณ์ สรร สาระที่มากด้วยความรู้และความ บันเทิง ความสุขมากมายที่ได้รับ จากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคม ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทน ท่ า นผู ้ อ ่ า นและสมาชิ ก ที่ น ่ า รั ก ทุ ก ท่ า น ตั้ ง แต่ ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ต้ น ไป บก.จะแจกของสมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม กันเข้า ของสมนาคุณที่ว่าคือ ปากกา SHEEFER จ�านวน ๓ รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุลเรียบร้อย ซึ่งค�าถามในฉบับนี้ คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “ไขหวัดใหญ” หน้า ๒๗ จาก ส� า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะค่ ะ ใน ฉบับหน้าของสมนาคุณอาจ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามค� า เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่ง น่าจะเป็น Furby เพื่อนช่าง คุย ของเราเอง แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบค�าถามชิงปากกา SHEFFER

ส่ ง มาที่ นิ ต ยสารครอบครั ว พอเพี ย ง นิ ต ยสาร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง ๓ ๑ / ๒ ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ ๒ แข ว ง จอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒ แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหา ความรูเรื่องไขหวัดใหญ -ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม

1 2 3 4 5

2.รูปเลม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ขอเสนอแนะ

1.ไมเปนที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช 4.ดี/นาสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

1169


ำกดั

มจีำนวนจ

ไขหวัดใหญตามฤดูกาล…มักระบาดในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะ เดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม

ของทุกป เพื่อปองกันการระบาดของไขหวัดใหญ และปองกันการไดรับอันตรายถึงแกชีวิต ที่เกิดจาก ภาวะแทรกซอนตอระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบอื่นๆ สปสช. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงใหบริการวัคซีนปองกันเชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญ รวม 3 สายพันธุ คือ ไขหวัดใหญสายพันธุ A/H1N1 สายพันธุ A/H3N2 และสายพันธุ B แกประชาชนกลุมเสี่ยง ดังนี้

ผูปวยโรคเรื้อรัง 7 โรค ไดแก

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวางไดรับเคมีบำบัด และเบาหวาน

บุคคลที่มีอายุมากกวา 65 ป

ติดตอขอรับวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล โดยไมเสียคาใชจาย ไดที่

โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่รวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทั่วประเทศ

ตั้งแต 27 พ.ค.-30 ก.ย. 2556 สอบถามเพิ่มเติมไดที่ www.moph.go.th www.nhso.go.th

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข IS AM ARE : www.ariyaplus.com โทร 0 2590 3196-99

27


เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ์

“เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต”

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการคุกคาม ต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษา และดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะ อาจท�าให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว

ตัวอย่าง ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

หัวใจหยุดเต้น หอบรุนแรง มีอาการเขียวคล�้า

หมดสติ ไม่รู้สึกตัว สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม

มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ มีเลือดออกมากห้ามไม่หยุด ภาวะขาดน�้าอย่างรุนแรง แขน-ขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว เพียงใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนแสดงตนในการเข้ารับบริการ*  ไม่ถูกถามสิทธิ์  เข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาล (รัฐ/เอกชน) ที่ ใกล้ที่สุด  ไม่ต้องส�ารองจ่าย  ได้รับการรักษาจนพ้นวิกฤต *อาการเจ็บป่วยวิกฤต/เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษา ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุ และจะได้รับการรักษาจนพ้นวิกฤตแล้วเข้ารับบริการรักษาตามระบบปกติของแต่ละสิทธิ

IS AM AREwww.sso.go.th www.ariyaplus.com 28 ๒๘ : www.cgd.go.th

www.moph.go.th

พูดล�าบาก ชัก มีอาการวิกฤตจากไข้สูง ถูกสารพิษ สัตว์มีพิษกัด หรือได้รับยามากเกินขนาด เป็นต้น อาการฉุกเฉินนอกเหนือจากนี้ หากไม่แน่ ใจ สามารถขอค�าปรึกษาและบริการช่วยเหลือ ได้ที่

โครงการหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยการบูรณาการประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และ กรมบัญชีกลาง (สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการฯ)


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ ¾Ø¸·ÃѾ Á³ÕÈÃÕ

Í´Õµ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃкºÃÒª¡Òà (਌Ò˹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐˏ§Ò¹ºØ¤¤Å ñð) Êíҹѡ§Ò¹ ¡.¾.

ตามปกตินั้น กระดาษช�าระจะมีรอยปรุเพื่อให้ฉีก ได้ตามต้องการ ในห้องน�้าที่สนามบินนี้ กระดาษช�าระก็มีรอยปรุ เหมือนที่อื่นนั่นแหละ แต่ที่ไม่ปกติก็คือ เมื่อความยาวถึงแผ่นที่ ๔ ก็จะมี รอยปรุใหญ่ขึ้น และเมื่อดึงออกมาใช้ กระดาษช�าระก็ขาด เองตรงนั้นพอดี ฉีกใหม่อีกก็ได้ ไม่มีใครห้าม แต่ถ้าจะฉีกใหม่ก็ได้ ฉีกได้อีกครั้งละ ๔ แผ่น นั่นแหละ ไม่ใช่ดึงออกมาหลาย ๆ แผ่น ตามความต้องการ ลุงวา การดําเนินการเชนนี้ เปนการเตือนสติให คนใชกระดาษชําระไดตระหนักถึงความประหยัด ในเมืองไทยเรา น่าจะมีการท�าเช่นนี้บ้างนะ บริษัทที่ผลิตกระดาษช�าระ เขาคงไม่ท�าเองแน่ เพราะขั ด กั บ นโยบายการขาย เขาต้ อ งการให้ ค นได้ ใช้ กระดาษช�าระมาก ๆอยู่แล้ว แต่ทางราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ สิ่งแรกที่อยากกล่าวถึง คือ การประหยัด ลุ ง เข้ า ห้ อ งน�้ า ที่ ส นามบิ น O.R.TAMBO เมื อ ง ซึ่งใช้กระดาษช�าระเป็นจ�านวนมาก อาจสั่งให้บริษัทผลิต กระดาษช�าระผลิตแบบนี้ได้ โจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เห็นกระดาษช�าระที่นั่นแล้วก็ได้คิด โดยที่ลุงเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการอ�านวยการ จั ด ท� า แผนแม่ บ ทบู ร ณาการการบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิเศษเลย ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) จึ ง ได้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศ แอฟริกาใต้ และก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปประเทศนี้ รอคอยมานาน สุดท้ายประเทศแอฟริกาใต้ ก็เป็น ประเทศที่ ๔๕ ที่ลุงได้มีโอกาสไปเยือน ได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่หลาย ๆ ประการ ลุงเห็นว่ามีประโยชน์กับทุกคน รวมทั้งหลานด้วย เพราะหลานคือเด็กวันนี้....และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในวันหน้า หลานอาจน�าสิ่งต่าง ๆ ที่ลุงเขียน ไปปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเราได้ และหากยังไม่มีใครท�า ก็ น�าไปท�าในอนาคตได้ ไม่มีอะไรสาย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


บริ ษั ท ไหนทํ า เช น นี้ ลุ ง จะหาทางโฆษณาให

สิ่งที่สอง คือกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิง ฟรี ๆ อนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการไป แต่หากติดต่อกับบริษัทให้ท�าแบบนั้นไม่ได้ ก็อาจ ศึกษาดูงานในครั้งนี้

ท�าได้โดยการเชิญชวนให้บุคคลในหน่วยงานนั้น ใช้กระดาษ คณะของลุงได้แนวคิดด้านกลยุทธ์การท่องเที่ยว ช�าระให้น้อยลง เชิงอนุรักษ์มากมายหลายประการ แต่ขอน�ามากล่าวถึง ๒ เช่นเดียวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส) ประการ ได้ท�าไปแล้ว โดยการท�าสติ๊กเกอร์ติดไว้ในห้องสุขาทุกแห่ง ประการแรก คือ การอนุรักษและอภิบาลสัตวปา ว่า ดังที่ได้กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงอยากไปประเทศ “ช ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มได แค ใช ก ระดาษ อยางพอเพียง” และ “พส. เชิญชวนทุกทาน รวมใชกระดาษไมเกิน ๓ แผน”

30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


แอฟริกาใต้มากที่สุด เพราะลุงอยากเห็นสัตว์ปาเป็นฝูง ๆ ดังที่ลุงเคย เห็นในภาพยนตร์ แต่ลุงก็ต้องผิดหวังเล็กน้อย เพราะสิ่งที่ลุงเคยเห็น ในภาพยนตร์นั้น ปจจุบันเป็นความฝนไปแล้ว ทราบมาว่าทวีปแอฟริกาทั้งทวีป สัตว์ปาที่เคย อุดมสมบูรณ์ ปจจุบันได้หายไปเกือบหมดแล้ว ด้วยสาเหตุ หลาย ๆ ประการ บางประเทศนั้ น ไม่ มี สั ต ว์ ป  า ให้ เ ห็ น อี ก แล้ ว ประเทศที่ยังมีสัตว์ปามากที่สุด ก็คือประเทศแอฟริกาใต้ นี่แหละ ก่อนที่สัตว์จะหมดปาเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ก�าหนดและส่งเสริม กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้น โดยมีเปาหมายในการรักษามรดกทางธรรมชาติ มี ก ารกระจายผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ จากการท่ อ ง เที่ยวให้ถึงชุมชนด้อยพัฒนาและองค์กรอนุรักฺษ์ต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สิ่ ง ส� า คั ญ คื อ การท� า ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชน ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ใ ห้ ผ ลตอบแทนต่ อ พื้ น ที่

ที่เท่ากันสูงกว่าการใช้ประโยชน์ผืนดินในรูปแบบอื่น ทั้ ง นี้ ได้ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการ ท่องเที่ยว โดยมีชุมชนเป็นแกนกลาง ท�าให้ชาวแอฟริกาใต้ ร่วมกันอภิบาลพันธุ์สัตว์ปาและสถานที่ทางธรรมชาติของ ประเทศ สัตว์ปาที่ลุงไปเยี่ยมชม คือ ที่อุทยานแห่งชาติ พีลานเนสเบิร์ก (Pilanesberg National Park)

ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ป ระมาณ ๕๐๐ ตารางกิ โ ลเมตร มี โครงข่ า ยถนนที่ อ ยู ่ ใ นสภาพที่ ส มบู ร ณ์ ร ะยะทาง ๒๐๐ กิโลเมตร ที่สามารถนั่งรถยนต์ชมชีวิตสัตว์ปาและความ สวยสดงดงามภายในอุทยานฯ อุทยานแห่งชาตินี้ ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย การให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การด�าเนินกิจการของเอกชนช่วยให้เกิดรายได้แก่ อุทยาน แล้วน�ารายได้นี้มาพัฒนาอุทยานแห่งชาติให้เป็น แหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ที่อุทยานก�าหนดไว้ อุ ท ยานนี้ มี ที่ พั ก ส� า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมี ห้องพักที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ ๑๒๐ คน และน�านักท่องเที่ยวชมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในปจจุบันมีสัตว์ปาที่มีการ อนุบาลและที่ปล่อยให้ออกหากินในอุทยาน มีจ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว รวมทั้งผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ควายปา ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบทั้งห้า ก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ ที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ก็เป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่อุทยาน แห่งนี้อยู่กันอย่างอิสระ คณะของลุงได้นั่งรถไปดูสัตว์ ๒ คัน คันหนึ่งเจอ แรด โดยคันของลุงไม่เจอ แต่คันของลุงเห็นเสือดาว โดยอีก คันหนึ่งก็ไม่เจอเช่นกัน แต่สัตว์ปาที่เห็นกันถ้วนหน้า คือ กวาง ช้าง หมูปา ควายปา ม้าลายและกระทิง เป็นต้น โดยเฉพาะกวาง ซึ่งมีหลายชนิด มีเป็นฝูง ๆ เลย ทีเดียว ประการที่ ส อง คื อ การสร า งกระเช า ไฟฟ า ขึ้ นอุ ทยานแห ง ชาติภูเขาเทเบิล (Table Mountain National Park) ภู เข า เ ท เ บิ ล ไ ด ้ รั บ เ ลื อ ก เ ป ็ น ห นึ่ ง ใ น เจ็ ด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ลาดตัวจากทางเหนือสู่ทางใต้ของ ทวีปแอฟริกา 32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

The Table Mountain Aerial Cableway Company เป็นบริษัทที่ด�าเนินการกระเช้าไฟฟาบนภูเขาเทเบิล สายเคเบิลถูกออกแบบพิเศษท�าด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยซึ่งปองกันความชื้น เพราะมีน�้ามันหล่อลื่นอยู่ ภายใน เคเบิ ล มี ส องสายส� า หรั บ กระเช้ า ขึ้ น และลงไป พร้อมๆ กัน และเพื่อถ่วงดุลซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กระเช้าไฟฟาจุคนได้คันละประมาณ ๒๕ คน แต่ เพราะสามารถหมุนรอบตัวเองได้ ๓๖๐ องศา จึงท�าให้


ทุกคนได้เห็นในทุกทิศทางโดยทั่วกัน กระเช้ า ไฟฟ า นี้ ไ ด้ รั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ (ISO 14001) ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุทยานแห่งชาติภูเขาเทเบิล ได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ด้วย จากประสบการณ์ ๒ เรื่อง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลเขา ให้เอกชนท�า ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก�าหนด โดยให้ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มและได้ ใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน ที่ ส� า คั ญ คื อ การน� า รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว เชิงอนุรักษ์มาพัฒนาพื้นที่ สัตว์ปาและสิ่งแวดล้อมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และให้เห็นเป็นรูปธรรม หันกลับมาดูบ้านเราบ้าง ราชการเป็นผู้ท�าเอง เกือบทุกเรื่องทุกอย่าง โดยไม่ต้องให้ใครมาควบคุม การบริหารงานและการบริหารรายได้ ก็ไม่ค่อย โปร่งใส ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวบางอย่าง ก็ถูกต่อต้านจากบุคคลเพียงไม่กี่คน ภูกระดึงของเราที่จังหวัดเลย ซึ่งลุงเคยไปเที่ยว ตอนนั้นมีอายุประมาณ ๒๒ ป ซึ่งยังมีเรี่ยวแรงพอที่ปน ขึ้นไปไหว แต่ถ้าจะให้ไปตอนนี้คงไม่มีทาง การสร้างกระเช้าไฟฟาขึ้นภูกระดึงนั้น ท�าได้โดย ไม่ต้องตัดต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียว เพราะใช้เพียงพื้นที่เล็ก น้อยในการตั้งเสาเท่านั้น ประกอบกับการสร้างกระเช้าไฟฟาก็ไม่จ�าเป็น ต้องเป็นเส้นตรง และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมได้

หากมีการสรางอยางโปรงใส ตรวจสอบได ไมมี การโกงกิน ก็จะทําใหคนทุกเพศทุกวัยขึ้นไปชมธรรมชาติ บนภูกระดึงไดอยางสะดวก และโดยที่บนภูกระดึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่า สนใจ สวยงาม และสามารถชมได้ทั้งวัน ดั ง นั้ น ย่ อ มมี ค นอี ก เป็ น จ� า นวนมากไปเที่ ย ว ที่ ภู ก ระดึ ง และจั ง หวั ด เลยเพิ่ ม มากขึ้ น ไม่ ใช่ เ ฉพาะแค่ หนุ่มสาว เท่านั้น ซึ่งสงผลใหชุมชนที่นั่นมีรายไดมากกวาที่ไดรับ อยูในปจจุบัน บางแห่งสร้างกระเช้าไฟฟาที่ผ่านเพียงปาสน ไม่มี อะไรให้ดูหรอกครับ เช่น ที่เมืองดาลัด ตอนใต้ของประเทศเวียตนาม สร้ า งกระเช้ า ไฟฟ า จากเขายอดหนึ่ ง ไปยั ง วั ด ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนี้ รถยนต์ ก็ ไ ปได้ อย่างสะดวก เขาใช้เนื้อที่ในปกเสานิดเดียว ไม่เห็นเขาต้องตัด ต้นไม้ แต่ก็เป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการ ก็หวังว่าราชการคงต้องคิดเรื่องนี้ให้มาก ๆ สักนิด หากไม่ส�าเร็จในตอนนี้ หลาน ๆ โตขึ้น ก็ช่วยกัน คิดและช่วยกันท�าก็แล้วกัน ให ค วามสะดวกแก ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ ใหมาก ๆ และจะเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืนนะหลาน นะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รูปธรรมความสําเร็จในพื้นที่ พลังงานทางเลือก

โครงการฯ ได้มีการเสริมสร้างการเรียนรู้และขยายผลด้าน พลังงานให้มีความเด่นชัดขึ้นด้วยการบูรณาการไปกับสิ่งที่มีอยู่เดิม อัน ได้แก่ แกนน�าในพื้นที่ ครัวเรือนพอเพียงอาสาและกลุ่มสมาชิกองค์กรใน ชุมชนที่ให้ความสนใจ โดยชุมชนสามารถน�ามาเป็นตัวอย่างและปฏิบัติ ตามได้ในเรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น เตาชีวมวล และแกสชีวมวล เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ รู้คุณค่า ด้วยการฝกทักษะการผลิตและใช้เตาชีวมวลจากเศษไม้ เศษ ฟน และวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่โดยให้แกนน�าและกรรมการโครงการฯ ไปศึกษาดูงานเรียนรู้และการปฏิบัติ โดยน�าความรู้ที่ได้รับกลับมาขยาย ผลในพื้นที่เพื่อให้ครัวเรือนพอเพียงอาสาสามารถพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ และขยายผลให้กับเพื่อนบ้านต่อไป

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านหอกระจาย ข่าวเสียงตามสาย เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้เรื่องราวและรูป ธรรมด้านพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้พบว่าเสียงตอบ รับในพื้นที่เป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนั้นการใช้พลังงานในพื้นที่ยัง เป็นบทเรียนส�าคัญบทหนึ่ง ในการขับเคลื่อนและบูรณาการเรื่อง พลังงานไปกับประเด็นอื่นๆ ของชุมชนอีกด้วย

จุลินทรียเพื่อสิ่งแวดลอม

ชาวบ้านในต�าบลคูหาใต้ส่วนใหญ่มีอาชีพท�าเกษตรกรรม ทั้งการเพาะปลูก ท�านา หรือเลี้ยงสัตว์ ถ้าหากมีโอกาสน�าความรู้ ความเข้าใจและได้น�าจุลินทรีย์มาใช้อย่างสร้างสรรค์กับครัวเรือน และชุ ม ชน ในรู ป แบบและวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ ต้องการ หรือบริบทชุมชนจะน�าไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ ดังนั้น เมื่อได้เข้าร่วมกับโครงการฯ จึงได้มีการอบรม ความรู้ใน การท�าและใช้จุลินทรีย์ก้อน หรือ อีเอ็มบอล เพื่อฟนฟูแหล่งน�้า ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์และการท�าน�้าหมัก จุลินทรีย์ ผลที่เกิดขึ้นนอกจากผู้เข้าร่วมมีความรู้เกิดทักษะ การท�า น�้าหมักจุลินทรีย์และการท�าก้อนจุลินทรีย์แล้ว ชุมชนยังด�าเนิน การจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ และร่วมมือกับเครือ ข่ายในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ด้วยการจัดอบรมสัญจรตามโรงเรียน ต่างๆ ที่มีอยู่ในต�าบล เพื่อผลิตอีเอ็มบอลให้ครบ ๑๕๐,๐๐๐ ลูก โดยจะน�าไปโยนในแหล่งน�้าของต�าบลและชุมชนใกล้เคียง

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นอกจากนี้ยังอบรมเสริมความรู้และท�ำน�้ำหมักและน�้ำยาอเนกประสงค์ ตลอดถึงการน�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์มาใช้ ผสมกับน�้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น ในแปลงนาข้าวอินทรีย์ รวมทั้งอบรมความรู้การเพาะช�ำต้นไม้ในกลุ่มธนาคารต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการใช้จุลินทรีย์ในแปลงเพาะช�ำต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ที่เพาะช�ำไว้มีระบบรากที่แข็งแรง โดยใช้สมาชิก น�ำกล้าไม้ไปปลูกขยายผล เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากรูปแบบของการผลิตและใช้จุลินทรีย์ การท�ำปุ๋ยหมักและการ ท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์ส่งผลให้ครัวเรือนสามารถลดต้นทุนได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


ปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดที่ลดลงจากการทํากิจกรรมตลอด ระยะเวลาที่เขารวมโครงการฯ

ต�าบลคูหาใต้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ๗๕๒,๐๗๑ กิโลกรัม จากกิจกรรมการท�าปุ๋ยอินทรีย์ ปลูก ต้นไม้ คัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ และพลังงานทดแทน ที่ใช้แทนแกสหุงต้ม

44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ตัวไกล...หัวใจอยู่ใกล้ â´Â : ´Ã.äÊÇ ºØÞÁÒ (¤¹ä·Âã¹ÍàÁÃÔ¡Ò)

ภาพประวัติศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี

คงยังจ�ากันได้ ย้อนไปในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประชาชนคนไทยปลาบปลื้มใจกันเป็น ที่สุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นศูนย์ รวมใจของชาวไทยได้เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พสกนิกรนับแสนแห่แหนกันไปเฝา รอยลพระบารมีและถวายพระพร หลายต่อหลายคนที่ได้ยลพระบารมีมีน�้าตาเอ่อ ไหลโดยไม่รู้ตัว แน่ละ ในเหตุการณ์พิเศษเช่นนั้น สื่อต่าง ๆ ย่อม รายงานพร้อมน�าภาพจากหลากหลายมุมมาเสนอรวมทั้ง พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์พร้อมพระบรมวงศานุ วงศ์ด้วย หนึ่งในบรรดาภาพเหล่านั้นถ่ายจากระยะไกลซึ่ง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์น�ามาเสนอ ความแปลกพิเศษ ของภาพนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสงสั ย ว่ า ถ่ า ยมาได้ อ ย่ า งไร เพราะกล้องต้องอยู่ในที่สูงแน่นอน แต่ตรงนั้นไม่มีตึกหรือ หอคอยที่จะเอื้อให้ใครขึ้นไปยืนถ่ายภาพได้ ความสงสัย นั้นหมดไปในเวลาต่อมาเมื่อหนังสือพิมพ์เฉลยว่า ผู้ถ่ายใช้ เฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋วชนิดบังคับด้วยวิทยุซึ่งมีกล้องถ่าย รูปติดอยู่ เฮลิคอปเตอร์ชนิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบิน 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เล็กบังคับด้วยวิทยุซึ่งมีผู้เล่นเป็นงานอดิเรกกระจัดกระจาย อยู่ทั่วโลก

(ภาพถ่ายจากที่สูงระยะไกลของหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์) ค� า ตอบนั้ น น� า ไปสู ่ ค� า ถามต่ อ ไปว่ า ผู ้ ถ ่ า ยได้ รั บ อนุญาตให้ท�าเช่นนั้นหรือไม่ ค�าถามนี้มีความส�าคัญมาก เนื่องจากมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย หากใคร ก็สามารถน�าเฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋วชนิดนั้นมาบินเล่นเมื่อไร และที่ไหนก็ได้ ผู้ไม่หวังดีต่อความปลอดภัยสาธารณะอาจ ใช้มันเป็นพาหะก่อการร้าย หรือส่งระเบิดควบคุมด้วยวิทยุ


ไปฆ่าใครคนใดคนหนึ่งได้ ในกรณีที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่มี ท�าลายสูงมาก ประเด็นที่บางทีเราไม่ค่อยตระหนักกันนักก็ ป ญ หาตามมาเนื่ อ งผู ้ ถ ่ า ยภาพมิ ไ ด้ มี เ ป า หมายในทางมุ ่ ง คือ ในภาวะเช่นนี้ มนุษย์เราจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมวงศานุ สูงขึ้นด้วย มิฉะนั้น เราจะอยู่ด้วยกันยากมาก แต่คุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้นจริงหรือในช่วง วงศ์ หรือพสกนิกรนับแสนที่รวมกันอยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ที่เรามีชีวิตอยู่?

(เฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋วที่มีกล้องวีดิทัศน์อัตโนมัติ ของมืออาชีพติดอยู่ใต้ท้อง)

(เฮลิคอปเตอร์ขนาดจิ๋วของนักเล่นเครื่องบินบังคับด้วย วิทยุ ล�านี้ติดกล้องถ่ายภาพ แต่อาจเปลี่ยนเป็นติดระเบิด ได้) ค�าถามเหล่านี้มีฐานอยู่บนการใช้ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีทั้งในทางดีและทางร้าย ดังที่เราทราบกัน ดี เทคโนโลยี มั ก เกิ ด ขึ้ น จากการค้ น คว้ า หาค� า ตอบบาง อย่าง หรือเพื่อแก้ปญหาที่ก�าลังเผชิญหน้ามนุษย์เราอยู่ ฉะนั้น มันมักน�าไปสู่การท�าประโยชน์หลากหลาย แต่ใน ขณะเดียวกัน มันอาจถูกน�าไปใช้ในด้านท�าลายโดยผู้ไม่มี คุณธรรมและจริยธรรมด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยีมัก มีค�าสาปติดมาเสมอ ป ร ะ เ ด็ น นี้ มิ ใช ่ ข อ ง ใ ห ม ่ มั น มี ม า ต ล อ ด ประวัติศาสตร์ แต่ที่แตกต่างออกไปในสมัยนี้คือ เทคโนโลยี มีอานุภาพสูงขึ้นทุกวัน ฉะนั้น มันอาจท�าประโยชน์ได้สูง แบบมหัศจรรย์ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีศักยภาพในทาง

(ทหารฝกส่งเครืองบินเล็กบังคับด้วยวิทยุไปหาข่าวของ ข้าศึกซึ่งอาจซ่อนอยู่หลังภูเขา)

“ดังทีเ่ ราทราบกันดี เทคโนโลยี มั ก เกิ ด ขึ้ น จากการค น คว า หา คํ า ตอบบางอย า ง หรื อ เพื่ อ แกปญ  หาทีก่ าํ ลังเผชิญหนามนุษย เราอยู ฉะนั้น มันมักนําไปสูการ ทําประโยชนหลากหลาย แตในขณะ เดียวกัน มันอาจถูกนําไปใชในดาน ทํ า ลายโดยผู  ไ ม มี คุ ณ ธรรมและ จริยธรรมดวย”

(เฮลิคอปเตอร์ขนาดแมลงวันซึ่งใช้ในการจารกรรม หรือ ขโมยถ่ายรูป)

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


¤Ø¹͡¡Ãͺ àÃ×èͧâ´Â – ¹Ô¹ÔÇʏ

นพ. ธีระ ทองสง แบบอย่างของอาจารย์ และแพทย์ผู้ให้ 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


คงไม่มีค�ากล่าวใดที่จะชัดแจ้งไปกว่านี้อีกแล้ว ส�าหรับอาจารย์แพทย์ผู้ทรงภูมิท่านนี้ ว่าเป็น “แบบอย่างของอาจารย์และแพทย์ผู้ให้” แท้จริง ด้วยมิใช่เพราะโล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างในเชิงจริยธรรม คุณธรรมจากแพทยสภา เมื่อป ๒๕๔๗ หรือรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติจากที่ประชุม ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ป ๒๕๔๖ หากแต่เป็นเพราะเนื้อนาบุญในจิตใจที่สั่งสมด้วยการท�างานทั้งแพทย์ผู้รักษาคนไข้ และอาจารย์ผู้ให้แก่ลูกศิษย์มาตลอดหลาย ๑๐ ป “ผมคิดวาการประสบความสําเร็จในชีวิตไมได อยูที่มีอะไรมากมายในชีวิต แตอยูที่วายืน เดิน นั่ง นอน อยางสงบใจ จริงอยู ความสุขคือเปาหมายของทุกคน แต สําหรับผมไมไดตองการอะไรมากมาย ความสุขสําหรับ ผมสรางไดไมยาก ผมคิดวาคนที่ใหมากกวา ยอมมีความ สุขมากกวา” ป จ จุ บั น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธี ร ะ ทอง สง อายุ ๔๘ ป เริ่มต้นชีวิตการเป็นอาจารย์แพทย์ตั้งแต่ ป๒๕๒๘ มาอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขอยู่กับการให้มา โดยตลอดชีวิตการท�างาน “ผมอาจจะใช้ชีวิตแปลกหน่อยนะครับ คือผมไม่ ได้เปดคลินิกนอกเวลางาน จริง ๆ ผมก็น่าจะท�านะ เพราะ ว่ามาจากตระกูลยากจน แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งใน ความเป็นครูที่มีเวลาสอน ได้ท�าวิจัยต่าง ๆ และนอกเวลา งาน ผมก็สอนแพทย์เฉพาะทางด้วย ผมเลือกที่จะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าความสุขในชีวิต คนเรา คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองอย่างเดียว คนที่มีเงินใน บัญชีมากที่สุด ก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขที่สุด ยังมีความสุข อีกหลายอย่างที่คนเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งไม่ใช่เงินทอง ทุกวันนี้ ผมอยู่ในฐานะของหมอหรือครู ก็ไม่ควร จะคิดว่าเราจะได้อะไรจากอาชีพนี้ แต่น่าจะคิดว่าเราจะให้ อะไรกับลูกศิษย์มากกว่า” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง พื้นเพเดิม เกิดที่จังหวัดพัทลุง เป็นลูกชาวนาโดยก�าเนิด การศึกษาใน ช่วงประถมศึกษาตอนต้น เรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งยางเปล ซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองพัทลุงมาก จากนั้นจบประถมศึกษา ตอนปลายที่โรงเรียนปรางค์หมู่ศรีวิทย์ศึกษา จังหวัดพัทลุง มาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพัทลุง ก่อนจะ เข้ามาศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในกรุงเทพฯ จบแพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ จบแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติ-นรีเวช เคยผ่าน การฝกอบรมด้านเอ็นโดครีนทางสูติศาสตร์ จากมหาวิทยา ลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน และฝกอบรมเวชศาสตร์มารดา

และทารก (อุลตร้าซาวด์) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เคยได้รับทุนอานันทมหิดล (ส่งเสริมบัณฑิต) จาก มูลนิธิอานันทมหิดลถึง ๓ สมัย ปจจุบันเป็นศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ แห่งภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นอกจากนั้ น ยั ง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช ประจ�าโรงพยาบาล มหาราชนครเชี ย งใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) จั ง หวั ด เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ เล่าว่าเมื่อสมัย เด็กๆนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้มากว่าสาขาการเรียนด้านใด ที่จะเหมาะกับตนเอง แต่เป็นเพราะค่านิยมในสมัยนั้น ที่ ส่วนใหญ่มักจะเลือกเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะ แพทยศาสตร์กันมาก “ผมเป็นเด็กชนบทแท้ๆเลยครับ ...พอสอบเข้า

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ป  ๒๕๑๘ จนถึงปนี้ รวม ๓๐ ปพอดี ผมก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลย ตอนสมัยเป็นนักเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมก็ เรียนด้วยทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน บรรยากาศการเรี ย นสมั ย นั้ น ก็ เ หมื อ นนั ก เรี ย น แพทย์ทั่วไป คือเรียนไปด้วยท�ากิจกรรมควบคู่กันไปด้วย ผม เองก็ชอบท�ากิจกรรม ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับชมรมพุทธครับ อีกด้านหนึ่งเราก็นึกภาพออกว่า วันหนึ่งเราจะ เป็นอะไร อยากจะเป็นแพทย์แบบไหน เริ่มต้นจริง ๆ ก็ ตั้งแต่ย่างเท้าก้าวแรกเข้ามหาวิทยาลัย คิดว่าอยากเป็น หมอ เพื่อกลับไปดูแลรักษาญาติพี่น้องรวมทั้งคนในชุมชน ของเรา รู้สึกหลาย ๆ คนก็คิดอย่างนี้ ผมเองก็ตั้งใจอย่าง นั้นอยู่หลายป แต่ต่อมาเมื่อเรียนมากขึ้น ได้รู้อะไรมากขึ้น ถึงแม้ตอนนั้นจะเรียนแพทย์จบแล้ว ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยพอ ยังอยากจะเรียนต่อด้านเฉพาะทางมากขึ้น จึงได้เลือกเรียน ทางด้านสูติ-นรีเวชต่อ พอเรี ย นจบก็ คิ ด ว่ า ผมอาจจะท� า ประโยชน์ ไ ด้ มากกว่าที่เคยคิด ถ้าเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ได้ คงดี เลยเปลี่ยนแนวคิดตั้งแต่นั้นมา ทางบ้านก็เห็นด้วย” ในที่สุด เมื่อศึกษาจบแพทย์เฉพาะทางแล้ว คุณ หมอธี ร ะได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น อาจารย์ แ พทย์ ข องคณะ 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง กล่าวมา ถึงตรงนี้ว่า “แน่นอนครับ หน้าที่ของอาจารย์ หน้าที่หลัก ประการแรกก็ต้องสอน โดยทั่วไปผมสอนทั้ง ๓ ระดับ คือ สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และก็แพทย์ต่อยอด ทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก งานเป็นครูหรืองานสอนนี่แหละครับ ที่ผมภาค ภูมิใจที่สุด ผมสอนมา ๒๐ ปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ต้องตาม ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วย ยามว่างจากงานแพทย์ งาน สอน และงานวิจัย ผมก็จะใช้เวลาอยู่ในโลกอินเตอร์เนตเพื่อ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ลูกศิษย์ที่จบไปเป็นแพทย์ แล้ว ก็ยังสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาได้ตลอดเวลา หรือถ้ามี เวลาว่าง ผมมักจะท�าสื่อการสอนประเภทมัลติมีเดียต่าง ๆ” และที่น่าทึ่งยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด เมื่อคุณหมอเปด เผยถึงการเดินทางจากบ้านมาที่โรงพยาบาลสวนดอกหรือ ที่ท�างาน “ผมมาทํางานดวยมอเตอรไซคครับ ผมไมมี รถยนต ไมใชโทรศัพทมือถือ” (และก็เป็นแพทย์ที่ตามตัว ได้ไม่ยากอีกด้วย) ความจริงอีกประการหนึ่ง ที่ทุกคนทราบดีว่างาน

ในเวลาราชการ ครั้นถึงเวลาสี่โมงเย็นก็สามารถกลับบ้านไป พักผ่อนได้ แต่คุณหมอธีระมิใช่เช่นนั้น ท่านยังท�างานต่อไป จนเวลาสี่ถึงห้าทุ่ม ซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นงานสอนบ้าง หรือ ไม่ก็อยู่ในห้องวิจัย ไม่เว้นแม้แต่เสาร์-อาทิตย์ ก็ยังมาท�างาน “ผมมีความสุขนะครับ เพราะผมคิดว่าในฐานะที่ เป็นอาจารย์ เราควรต้องท�าแบบอย่างให้ลูกศิษย์เห็น


ตอนเช้า ผมต้องมาก่อนลูกศิษย์ ไม่ได้คิดว่าวัน นี้จะมาเอาอะไรแต่จะถามตัวเองว่า เราจะให้อะไรใครได้ บ้างมากกว่า ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นอยากจะถามหาสิ่งสวยงามในชีวิต ด้วยค�าถามว่าเราให้อะไรใครได้บ้าง ลูกศิษย์กับคนไข้เป็น หลักเลยที่ผมจะคิดถึง” ฟงดังนี้แล้ว ค�าถามหนึ่งที่ทีมงาน อดจะถามต่อไป มิได้ก็คือว่า เมื่อคุณหมอเรียนมาขนาดนี้ ท�างานมากขนาดนี้ ไม่คิดว่าตนเองน่าจะได้รับสิ่งตอบแทนที่มากกว่าที่เป็นอยู่ หรือ คุณหมอธีระท่านก็ตอบอย่างใจเย็นว่า... “เราต้องคิดอย่างนี้ ไม่มีความดีใดที่มนุษย์ท�าแล้ว ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะอยากท�าอย่างนี้ แต่ไม่มีโอกาส ถ้าเราคิดที่จะรับ โอกาสคิดที่จะให้ มันก็จะ ลดลง และถ้าอยากได้อยู่เรื่อย เท่าไหร่จะพอ ถ้าผมมีเงิน ๑๐๐-๒๐๐ ล้าน ผมก็ยังยากจนอยู่ดี ในเมื่อผมต้องการ ถึง ๘๐๐ ล้าน ผมรู ้ สึ ก โชคดี ม ากที่ ไ ด้ ม ายื น อยู ่ ต รงจุ ด นี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้โอกาสผมได้มีศักยภาพในการให้ได้สูง เมื่อผมมีโอกาสในการให้แล้ว ผมก็ไม่อยากสูญเสียตรงนี้ไป และผมคิดว่า “แบบอยาง” นี่ส�าคัญมากนะครับ ผมมักจะสอนให้ลูกศิษย์ขยัน ตรงเวลาต่อคนไข้ ใช้ชีวิต อย่างเรียบง่าย รับให้น้อยแต่ให้ให้มาก การสอนที่แท้จริง

ของผม ผมสอนด้วยการกระท�ามากกว่า คิดอยู่เสมอว่าถ้า อยากให้ลูกศิษย์ดี เราต้องท�าดีให้เขาดู” นอกเหนือจากความเป็นอาจารย์แพทย์ การสอน การเขียนต�าราวิชาการแพทย์ต่าง ๆ มากมายซึ่งมีทั้งภาษา ไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยที่ปรากฏใน วารสารมาตรฐานสากลนานาชาติมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง ส่วน ในบทบาทของแพทย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง ประสบความส�าเร็จในด้านการวิจัยอันเกี่ยวโยงไปถึงงาน วินิจฉัยโรคทารกในครรภ์ก่อนคลอด

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


“งานด้านการแพทย์และวิจัยเด่นๆของผมส่วน ใหญ่จะเน้นด้านอุลตร้าซาวด์ เราบุกเบิกด้านอุลตร้าซาวด์ เป็นหลัก โดยมีคณาจารย์แพทย์ช่วยกันท�าเป็นทีม เช่น โรคธาลัสซีเมียในเด็ก เราวินิจฉัยได้หมดตั้งแต่อายุครรภ์ยัง น้อย คุณแม่ไม่ต้องรอให้เด็กคลอดออกมาแล้วบวมน�้าจน เสียชีวิต จากงานวิจัยเราก็น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริการ การรักษาแก่คนไข้ รวมไปถึงดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ แทรกซ้อนสูง เมื่อก่อนเราวินิจฉัยก่อนคลอดได้น้อยมาก แต่ ทุกวันนี้ เรารู้ภาวะของเด็กในครรภ์ก่อนคลอดเป็นส่วนใหญ่ แล้ว โรคบางอย่างถ้าเรารู้ล่วงหน้า ก็ช่วยในการรักษาได้ คือถ้าอยู่ในครรภ์ต่อไป อาจจะเป็นอันตราย เพราะฉะนั้น ท�าคลอดก่อนดีกว่า เพื่อน�าเด็กมารักษาข้างนอก หรือโรค น�้าในปอดเด็ก ถ้าไม่มีปญหาอย่างอื่นร่วมด้วย เราก็อาจ จะเจาะดูดเอาน�้าออกตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ได้ ซึ่งแล้ว แต่กรณีไป หรือเด็กบางคนซีด เป็นโรคเลือดอยู่ในครรภ์ แต่ไม่ใช่ธาลัสซีเมียนะครับ เราก็จะเติมเลือดให้เขาตั้งแต่ อยู่ในครรภ์ โดยการให้เลือดผ่านทางสายสะดือ เพราะทุก วันนี้ การเจาะเลือดทารกในครรภ์เพื่อตรวจธาลัสซีเมีย เรา ก็เจาะทางสายสะดือ แพทย์บางท่านเก่งมาก ท�าวินิจฉัยก่อนตั้งครรภ์ โดยการตรวจโครโมโซมของทั้ ง พ่ อ และแม่ หรื อ เช็ ค ว่ า 52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เด็กจะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ซึ่งการวินิจฉัย เรื่องนี้ เราได้ท�าเป็นรายแรกของประเทศด้วย นอกจากนี้ เรายังพัฒนาห้องแล็บในการวิเคราะห์เรื่องของการตรวจ ระดับดีเอ็นเอ หรือเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดม เดี๋ยวนี้เราก็ สามารถวินิจฉัยได้เร็ว ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์” โดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมียหรืออีกนัยหนึ่งก็คือโรค โลหิตจาง อันเนื่องมาจากเม็ดเลือดแดงไม่ท�างาน เมื่ออดีต นั้นภาคเหนือจะพบมากที่สุดในประเทศไทย สาเหตุหลัก เกิดจากยีนพันธุกรรมจากแม่ที่ถ่ายทอดไปยังลูก “แตปจจุบันโรคธาลัสซีเมียในเชียงใหม ลดลง ไปมากแลวนะครับ ดวยอิทธิพลของการวินิจฉัยทางการ แพทยกอนคลอด ซึ่งถึงอยางไร ก็อาจจะมีขอโตแยงทาง จริยธรรมอยูบาง กฎหมายไทยไมไดเอื้ออํานวยใหยุติการ ตั้งครรภได หากพบวาทารกในครรภเปนธาลัสซีเมียชนิด รุนแรง แตเราก็มีนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข ที่ อนุญาตใหคนไขเลือกที่จะยุติการตั้งครรภได ถาพบวา ทารกในครรภ นั้ น เป น ธาลั ส ซี เ มี ย ชนิ ด รุ น แรง ถ า เป น ชนิดรุนแรงที่สุด เด็กจะเสียชีวิตในครรภเลย ถาชนิดที่ รองลงมา เด็กมีชีวิตรอด แตก็ตองมาเติมเลือดอยูเปน ประจํา” งานด้านการแพทย์ต่างๆของ ศาสตราจารย์ นาย แพทย์ธีระ ทองสง คงไม่หมดลงเพียงเท่านี้แน่นอน ตราบ ใดที่จิตวิญญาณของท่าน ยังคงไว้ซ่ึงความเป็นอาจารย์ และ แพทย์ผู้ให้โดยไม่มีวันหยุดหรือจบสิ้นไปอย่างง่าย ๆ เพราะ ท่านบอกไว้แล้วว่า “คนที่ใหมากกวา ยอมมีความสุขมากกวา”


·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ!!¡ÑºÍÒ¨ÒϪ×èÍ´Ñ§ã¨´Õ อาจารยปง เจริญศิริวัฒน แหง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ตองมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารยมหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เปนหวงเด็ก ทําไมไดเกรดเทานี้ละลูก ความรักไงที่คุณตองใหเขา ไมใชวิชาการอยางเดียว คนที่ใหแตวิชาการอยางเดียว ควรจะเรียกตัวเองวานัก วิชาการ ที่มาสอน อยาเรียกเลยวาเปนครู ครูตองใหความรักนักเรียน ตองมี ความเอื้ออาทรตอเด็ก ถาม – นั่นหมายความวา ไมวาจะเรียนในหองเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แลวมาเจออาจารยที่เปนอยางอาจารย ที่ใหความรัก ตอเด็ก อาจารยกําลังจะสะทอนใชไหมครับวานี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือการที่ครูใหความรัก ความเมตตาตอเด็ก เขาใจเด็ก ตอบ – ครูไมเคยสะทอนหรอกคะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไมคิด หรอกคะ วาครูทุกคนตองเปนแบบครู แตครูเพียงแคอยากจะบอกวา เด็กหลาย คนเขาขาดความอบอุนจากอาจารยเคยรูบางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณเปนแคนักวิชาการที่มาสอน แลวคุณก็ชมกันเองใหเปนอาจารยดีเดน คุณสอนเด็กอยู ๔๐ คน แลวคุณสอนสําเร็จอยู ๑๐ คน แลวก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโออวดตลอดเวลา แลวอีก ๓๐ คนที่เหลือละ เคยดูแลเขาบางหรือเปลา โทษแตเด็กที่เรียนเลขไมรูเรื่อง แลว เคยคิดที่จะไปสอนเขาบางหรือเปลาแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แตเรียน ไมรูเรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม คําพูดของคุณถาไปบาดจิตใจเขาใหเปนแผลลึกๆ อยูในใจตั้งแตตอนประถม จนเขาไมตั้งใจเรียน มาจนถึงมัธยม เคยรูบางไหม ..วาเปนเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษยครูสมศรี

- ชอบ “คุณครูสมศรี” มากคะ ครูไมไดสอนแคความรู แตสอนคุณธรรมดวย อยากใหครูรูวามีนักเรียนคนหนึ่งที่ปลื้ม และ รักคุณครูมากๆๆๆ คําพูดของคุณครูทําใหมีกําลังใจ พี่เสื้อสมนารัก มากนี่คือกวดวิชาที่แรกและที่เดียวที่มีคนดูแลอยางดีเยี่ยม / รักครู มากคะ - วันแรกที่ผมไดมาเรียนกับ “คุณครูสมศรี” ครูเปนครูที่ เฮฮา นารัก ทําใหผมมีมุมมองที่ตางไปจากเดิมทําใหมีความรักใน วิชาภาษาอังกฤษ ยอมที่จะลงทุนทองศัพททุกเย็น (ซึ่งปกติไมเคย คิดจะทํา) / รักครูมากครับ “คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เขาใจหัวใจเด็กไทย

¡µÔ¡Ò§‹ÒÂæà¾×èÍ¡ÒÃÃѺ·Ø¹àÃÕ¹¿ÃÕ

Ê‹§àÃ×èͧÃÒÇ ‘¨ÔµÍÒÊÒ’ ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧÃÒǢͧµ¹àͧËÃ×ͼٌÍ×è¹ ¡ÅØ‹Á¤³Ðã´æ ¡çä´Œ ·Õè »ÃзѺ㨠¨íҹǹ 1 ËÃ×Í 2 ˹ŒÒ ¢¹Ò´ A4 ¾ÃŒÍÁÃÙ»¶‹Ò ÃѺÊÔ·¸ÔìàÃÕ¹¿ÃÕ 1 ¤ÍÃÊ ·Ñ¹·Õ (Çѹ àÇÅÒ ¤ÍÏÊã´ ·Õè ä˹ ¹ŒÍ§àÅ×Í¡àÃÕ¹àͧ) ËÒ¡¹ŒÍ§æÊ‹§ÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¡çµŒÍ§ÃͤÔǡѹ˹‹Í¹Ф‹Ð www.ariyaplus.com IS AM ARE : Ê‹§º·¤ÇÒÁä´Œ·Õè e-mail :news_chae@hotmail.com Êͺ¶ÒÁÃÒÂä´Œ·Õè 02-983-7312

53


กับดาว ย ุ ค â´Â : ´ÃØ³Õ à¨ÃÔÞ¾Ò¹Ôª

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


a y e e r t a K h s i l Eng

หายหน า หายตาไปจากงานละครนานเลยที เ ดี ย ว สําหรับดารานักรองสาวที่มากความสามารถอยาง แคทลียา อิงลิช ที่ภายหลังจากที่หมดสัญญาจากคายเพลงยักษอยาง แกรมมี่ และยังไมมีทีทาวาจะตอสัญญา ในยามที่วางจากงาน เพลง สาวแคท ก็หันมาโชวบทบาททางการแสดงละคร คือ เรื่อง แฝดนะยะ ซึ่งเปนละครที่กําลังไดรับการกลาวขานเปน อยางมาก คุยกับดาวเลยมีโอกาสไดคุยกับดาราสาวเพื่อนํา เรื่องของเธอมาเลาตอกันฟงทั้งเรื่องหนาที่การงาน เรื่อง ความรักและจิปาถะ ที่คุณจะไดอานอยางจุใจคะ

“แคทจะเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ คือ แคท เกิดที่ประเทศอังกฤษค่ะ คือคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ คุณแม่เป็นคนไทย แคทมีน้องชาย ๑ คน ชื่อ คริสโตเฟอร์ แคทเกิดที่เมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ คุณแม่เล่าให้ ฟงว่า พอแคทเกิดได้เพียง ๑๑ เดือน คุณพ่อก็ย้ายไปอยู่ ประเทศ บรูไน แคทก็เลยเริ่มเรียนหนังสือที่นั่น แคทอยู่ที่ บรูไน ๑๒ ป คือเรียนหนังสือที่นั่นเลย ก็จะอยู่ในหมู่มวล ของฝรั่ง ตอนนั้นคุณพ่อเป็นหัวหน้าเอ็นจิเนียริ่งของสถานี โทรทัศน์ที่เดียวของที่นั่น และตอนนี้ก็ยังเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เดียวเหมือนเดิม ไปอยู่ บรูไน ๑๒ ป แล้วแคทก็ย้ายอีก ย้ายกลับไป เรียนทีอ่ งั กฤษเหมือนเดิม แต่กอ็ ยูไ่ ม่นาน ไปอยูห่ อพักประจ�า เป็นโรงเรียนหญิงล้วน แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปด้วยเพราะ ท่านให้แคทเรียนโรงเรียนประจ�า แต่ว่าคุณปูกับคุณย่าจะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


คอยรับส่งในวันเสาร์-อาทิตย์ ท่านก็แก่มากแล้วท่านก็บ่น ว่า ไม่ไหวแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็เลยให้แคทมาเรียนที่ สิงคโปร์ ก็เรียนอยู่ที่สิงคโปร์ประมาณปกว่าๆ เท่านั้นเอง หลังจากนั้นแคทก็กลับมาเรียนที่เมืองไทยเพราะ ไม่อยากอยู่คนเดียวคิดถึงครอบครัว ก็เลยมาเรียนต่อที่เมือง ไทยประมาณ ม.๒ เรียนมาจนจบที่นั่นก็เริ่มเข้าวงการ พอ ดีแคทเดินกลับบ้านก็มีแมวมองคนหนึ่ง เขาเข้ามาชวนให้ ไปลองถ่ายโฆษณา พอไปแคส ก็เลยได้ถ่ายโฆษณา แล้ว หลังจากนั้นทาง ไฟว์สตาร์ ก็มาชวนให้เล่นหนังเรื่อง อนึ่ง คิ ด ถึ ง พอสั ง เขป ซึ่ ง ตอนนั้ น แคทอายุ ป ระมาณ ๑๔-๑๕ เท่านั้นค่ะ ตอนนั้ น ก็ เรี ย กว่ า ท� า งานไปด้ ว ยเรี ย นไปด้ ว ย แคทก็เข้าเรียนต่อที่ เอเบ็ค จนจบปริญญาตรี แต่ในขณะนั้น ก็มีงานหนังมาเรื่อยๆ มีงานโชว์ตัวบ้างงานโน้น งานนี้เยอะ เหมือนกัน เพราะช่วงนั้นดาราจะไม่เยอะเหมือนเดี๋ยวนี้ ก็ ต้องแบ่งเวลาท�างานกับเรียนหนังสือให้มันลงตัว ดวงแคทจะได้ เ ป็ น นั ก ร้ อ งกระมั ง คะ พออายุ ประมาณ ๒๓ แคทก็ได้เข้าไปเซ็นสัญญากับทาง แกรมมี่

“อยู่คนเดียวคิดถึงครอบครัว ก็เลยมา เรียนต่อที่เมืองไทยประมาณ ม.๒ เรียน มาจนจบที่นั่นก็เริ่มเข้าวงการ พอดีแคท เดินกลับบ้านก็มีแมวมองคนหนึ่ง เขาเข้า มาชวนให้ไปลองถ่ายโฆษณา พอไปแคส ก็เลยได้ถ่ายโฆษณา” อัลบัม้ แรกทีอ่ อกกับแกรมมีค่ อื KAT AROUND THE CLOCK (แคท อราวน์ เดอะ คล็อก) ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของ แคทค่ะ แล้วก็ได้ออกอัลบั้มรวมกับเพื่อนๆ มี ญาญ่า หญิง เจนนิ เฟอร์ แล้วก็ เบลล์ในชุด ๒๐๐๒ ราตรี แล้วก็มา ทิวา ฮูลาฮู ล่า คือออกอัลบั้มดี่ยวมา ๔ ชุด อัลบั้มรวม ๓ ชุด ที่แดนซ์กัน กระจายเลยทีเดียวกับอัลบั้มรวมที่ออกมาแต่ละชุด ในขณะที่ท�าเพลงอยู่ แคทก็มีโอกาสมาเล่นละคร ทางช่อง ๗ อีกหลายเรื่อง ร้องเพลงไปด้วย เล่นละครไป ด้วย ก็มีออกคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ด บ้าง อะไรบ้าง และ ตอนนั้น แคทก็หมดสัญญากับทาง แกรมมี่ไปสองปแล้ว ค่ะ ถามว่าไม่ต่อสัญญาเหรอ ก็ทางแกรมมี่ไม่มีโปรเจ็กต์ อะไรมาให้ แคทก็เลยยังไม่ต่อ แต่งานเพลงแคทก็ยังไม่ ทิ้งนะคะ ก็ยังอยากท�าอยู่ แต่ก็รอดูจังหวะและโอกาสดีๆ อะไรที่ลงตัวได้ก็คงจะท�าแต่ก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างก่อน 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ค่ะ และตอนนี้มีเวลาก็เลยโทรหาพี่ไก่-วรายุทธว่า ตอนนี้ แคทว่างแล้วอยากเล่นละคร พี่ไก่เลยจัดให้กับละครเรื่อง แรก แฝดนะยะค่ะ แคทก็ดีใจมากนะคะที่ได้กลับมาเล่นละครอีกครั้ง และผลตอบรับที่ดีเกินคาดกับละครเรื่องนี้ แฝดนะยะ ที่ แคทคิดว่าในยามที่บ้านเมืองเราก�าลังประสบชะตากรรม กับหลายสิ่งหลายอย่าง แคทมีส่วนช่วยผ่อนคลายความ ตึงเครียดกับละครโรแมนติกคอมเมดี้ เรื่อง แฝดนะยะ ที่ แคทขอบอกเลยว่าเล่นละครเรื่องนี้ สนุกมาก และละคร ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียว

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


เต็มที่จะดีกว่าค่ะ กับเรื่องความรัก ก็นี่ไง ทุกวันนี้ก็แต่งกับงานที่ ท�า อยู่นี่ล่ะ ยังไม่มีแฟนเลยค่ะ คงไม่มีใครมากล้าจีบแค ทกระมังคะเพราะกลัวถูกแคทต่อย(ล้อเล่น) คือแคทยังไม่มี เวลาไปคิดถึงเรื่องนั้นท�างานทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็หมด ไปแล้ววันหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรื่องความรัก รอให้มันมาเอง ดีกว่ายังไม่อยากดิ้นรน เพราะทุกวันนี้อยู่กับครอบครัวก็มี ความสุขแล้วค่ะ” ก็เป็นอันว่าเรามารู้จัก แคทลียา อิงลิช กันพอ

“เมื่อเราอยู่ในวงการนี้มานาน เราก็ท�า ตรงนี้ไปเรื่อยๆและท�าให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ยังไม่อยากท�าธุรกิจของตัวเองเพราะ นั่นคือ ภาระอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราท�าอะไร ทีเดียว ๒ อย่างพร้อมกัน มันจะไม่มี สมาธิและกิจการก็จะไปได้ไม่ดี” คร่าวๆ กันแล้ว และอาจจะมีละครเรื่องอื่นๆ ตามมาอีก เพราะฝมือขั้นเทพอย่าง แคทลียา อิงลิช ก็มีแต่คนอยาก ให้ร่วมงานกันทั้งนั้น ก็ถือว่าเรามีโอกาส คุยกับดาว กับ กับผลงานละครอีกเรื่องหนึ่ง ของพี่ไก่เหมือนกัน แคทลียา อิงลิช ขอบคุณที่ติดตามอ่าน คอลัมน์ คุยกับดาว คือเรื่อง ดวงตาสวรรค์ เรื่องนี้พี่ไก่เขาติดต่อแคทมานานแล้ว ได้ รู ้ เรื่ อ งราวของดาราสาวอารมณ์ ดี ค นนี้ ม ากขึ้ น เพราะ ตั้งแต่ยังไม่เขียนบท ตั้งแต่คิดว่าจะท�าละครเรื่องนี้ แล้วก็ นานๆครั้งเธอจะมาโชว์ฝมือให้แฟนๆ ได้ชม กันนะคะ เงียบหายไป แล้วก็มีข่าวออกมาว่าติดต่อนางเอกคนโน้นคน นี้ แต่เขาไม่กล้าเล่นเพราะบทมันแรงมาก มีสามีตั้ง ๓ คน เขาก็เลยไม่เล่นอย่างที่เป็นข่าวออกก่อนหน้านี้ พี่ไก่เลยถามแคทว่าแคทยังอยากเล่นอยู่อีกมั้ยซึ่ง แคทก็บอกว่ายังอยากเล่นอยู่ แต่อยากให้พี่ไก่ลองเล่าเรื่อง คร่าวๆมาให้ฟงหน่อยพี่ไก่ก็เล่าพอแคทได้ฟงก็โอเค รับเล่น เลย ไปซื้อหนังสือมาอ่านด้วย เรื่องราวน่าสนใจมาก เพราะ เรื่องนี้บทมันแรงมาก แต่ว่ามันก็มีที่มาที่ไป ไม่ใช่แบบว่า ด้วยเขาเป็นคนเลว มันไม่ใช่อย่างนั้น คือมันด้วยการที่แบบ เขาขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อแม่ก็แบบตบตี ทารุณ เขาต่างๆ นาๆ เหมือนกับว่าเขาขาดความรัก ความอบอุ่น มันก็เลยท�าให้เขาเป็นคนแบบนี้คือดูแล้วมันก็น่าสงสาร ถามว่าอนาคตแคทอยากท�าอะไร แคทคิดว่าใน เมื่อเราอยู่ในวงการนี้มานาน เราก็ท�าตรงนี้ไปเรื่อยๆและ ท�าให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ยังไม่อยากท�าธุรกิจของตัวเองเพราะ นั่นคือ ภาระอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราท�าอะไรทีเดียว ๒ อย่างพร้อม กัน มันจะไม่มีสมาธิและกิจการก็จะไปได้ไม่ดี ถ้าเราจะท�า ธุรกิจเราก็ต้องหยุดงานแสดงไปเลยแล้วหันมาดูแลมันให้ 58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


Tip Today ฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นที่มีพื้นที่เพียงพอ ส�าหรับวินโดวส์ 9x หรือ Me ให้คุณมาที่ Desktop คลิ๊กที่ปุมเม้าส์ขวาที่ My Computer เลือก Properties เลือกแถบ Performance เพื่อ เลือก Virtual Memory คุณจะเห็นรายการส�าหรับก�าหนด ค่าของ Virtual Memory ให้คุณเลือก Let me specify my own virtual memory setting ส่วนวินโดวส์ 2000 ให้คุณเลือก Advanced เลือก Performance Options และเลือกChange ครับ

ท�าไมคอมพิวเตอร์ท�างานช้าลง? ใครที่ใช้ง านคอมพิวเตอร์มานานก็พอจะสัมผัส ความรู้สึกนี้ได้ แล้วมักจะเชื่อว่าควรจะอัพเกรด เครื่องด้วย การเปลี่ยนซีพียูใหม่ หรือไม่ก็เพิ่มแรมได้แล้ว แต่จากความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แล้ว กลับมองว่าวิธี การแก้ปญหานี้ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่เชื่อ คุณก็ควรลองเปลี่ยน มาใช้งานวินโดวส์ 98 และ Me ดู คุณจะพบว่าคอมพิวเตอร์ ของคุณท�างานได้เร็วกว่าเดิม แต่จะเร็วแค่ไหน คงต้องขึ้น อยู่กับปจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยนะครับ สมัยนี้ คุณควรมีหน่วยความจ�าในเครื่องอย่างน้อย 64 เมกะไบต์ หากคุณต้องใช้งานแอพพลิเคชั่นหลาย ๆ ตัว พร้อมกัน ถ้าคุณมีหน่วยความจ�าน้อยกว่า 64 เมกะไบต์ ละก็ คุณจะรู้สึกเหมือนว่า หน่วยความจ�าที่คุณถูกดูดหาย ไปเลยทีเดียว แต่ถ้าคุณมีหน่วยความจ�ามากเพียงพอ แล้ว ละก็ คุณจะสามารถ จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ ท�าหน่วยความจ�าเสมือน (Virtual Memory) และค้นหา หน่วยความจ�าที่พร่องหายไป (Memory Leak) ได้ ส�าหรับหน่วยความจ�าเสมือนนี้ เป็นแฟมข้อมูล เฉพาะในพื้ น ที่ ข องฮาร์ ด ดิ ส ก์ โดยปกติ เราจะเรี ย ก กั น ว่า “สวอปไฟล์ ( SWAP FILE ) “ เมื่อเครื่องพีซีของคุณ เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ�ามาก เกินไป วินโดวส์จะช่วย ปรับขนาดของสวอปไฟล์ตามใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงตามความ ต้องการ หาก พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณไม่มีเนื้อที่เพียงพอ สวอปไฟล์จะไม่สามารถขยาย ได้ตามขนาดที่ ต้องการได้ ท�าให้เครื่องของคุณท�างานช้าลง วิธีแก้ไขก็คือลบหรือย้ายแฟมข้อมูลบางส่วนออก จากฮาร์ดดิสก์ อีกวิธีคือย้ายสวอปไฟล์ไปอีก พาร์ติชั่นหรือ

ส�าหรับวิธีค้นหาหน่วยความจ�าที่พร่องหายไป มัก จะเกิดจากซอฟต์แวร์บางตัวเสียหาย หรือไม่ก็ ออกแบบมา ไม่ดีพอในการก�าหนดขนาดของหน่วยความจ�าเมื่อต้องการ ใช้งาน หากคุณเปดแอพพลิเคชั่นต่างๆ หลายๆ ตัว จะท�าให้ กินเนื้อที่ในหน่วยความจ�ามากขึ้น จนกระทั่งระบบของ คุณ ไม่มีหน่วยความจ�าเพียงพอ การบูตเครื่องใหม่อาจช่วยให้ แก้ปญหานี้ได้ชั่วคราว โดยการ ก�าหนดค่าของหน่วยความ จ�าให้เป็นปกติ การค้นหาแหล่งที่มาของส่วนที่พร่องหายไปท�าได้ โดยเลือก Start เลือก Programs เลือก Accessories และ เลือก System Tools เพื่อใช้เรียกยูทิลิตี้ของ System Monitor มาตรวจสอบการใช้งานของหน่วยความจ�า หาก คุณหาไม่พบก็ให้ติดตั้งไปใหม่จากแผ่น CD ของ วินโดวส์ โดยการใช้ค�าสั่ง Add/Remove Programs จากนั้นก็ ท�าการก�าหนดขนาดของ หน่วยความจ�า โดยเลือก View เลือก Numeric Charts และ View และ Always on Top เพื่อเลือก Edit และ Add Item ในรายการตั ว เลื อ กที่ ป รากฏอยู ่ ใ ห้ คุ ณ เลื อ ก Memory Manager จากนั้นให้กดปุม <Ctrl> ค้าง ไว้เพื่อ เลือกรายการ Unused physical memory (หรือ Free Memory ในวินโดวส์ 95) เลือก Swapfile in use และ Swapfile size ให้คุณลองใช้งานและเปด-ปดแอพพลิเคชั่น หลาย ๆ อย่าง เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมเหล่านี้ใช้หน่วย ความจ�ามากน้อยเพียงใด และโปรแกรม ใดไม่คืนความจ�า ให้หลังจากปดโปรแกรมไปแล้ว ............

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 59


เรื อ ่ งดี ๆ มี ไ ว้ แ บ่ ง ป น .... เพื่อนสมาชิก....

คุณStory ค่าแห่ofงAppreciation การรู้ คุณค่า หนุ ่ ม น้ อ ยเพิ่ ง จบการศึ ก ษาด้ ว ยผลการ เรี ย น ดีเยี่ยมไปสมัครงานในต�าแหน่งผู้จัดการบริษัทใหญ่แห่ง หนึ่ง หลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไปแล้ว ผู้อ�านวยการได้เรียกเขาไปสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อน ตัดสินใจ ผู้อ�านวยการ เห็นข้อมูลในประวัติของเด็กหนุ่ม คนนี้ว่ามีผลการเรียนเป็นเลิศในทุกวิชาตลอดมา นับตั้งแต่ อุดมศึกษาจนจบมหาวิทยาลัย ไม่ปรากฏว่าเขาท�าคะแนน ตกเลย ผู้อ�านวยการเริ่มค�าถามว่า “เธอเคยไดรับทุนการ ศึกษาอะไรหรือเปลา ?” เด็กหนุ่มตอบว่า “ ไมเคยครับ” ผู้อ�านวยการถามต่อว่า “คุณพอของเธอเปนคน จายคาเลาเรียนใหใชไหม?” เด็กหนุ่มตอบว่า “คุณพอของผมเสียไปตั้งแต ผมอายุไดขวบเดียวครับ เปนคุณแมที่จายคาเลาเรียน ใหผม” 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ที่ไหน?”

ผู้อ�านวยการถามต่อว่า “คุณแมของเธอทํางาน

เด็กหนุ่มตอบว่า “คุณแมรับจางซักผารีดผา” ผู้อ�านวยการขอดูมือของเขา เด็กหนุ่มยื่นมือที่เรียบลื่นไม่มีที่ติให้ผู้อ�านวยการดู ผู้อ�านวยการถามต่อว่า “เธอเคยชวยคุณแมของ เธอทํางานบางหรือเปลา ?” เขาตอบว่า “ไมเคยครับ คุณแมตองการใหผม เรียนแลวก็อานหนังสือเยอะ ๆ คุณแมซักผาไดเร็วกวา ผมดวยครับ” ผู้อ�านวยการบอกว่า “ฉันมีเรื่องใหเธอชวยทํา อยางหนึ่งนะ วันนี้ เธอกลับไปที่บาน ชวยลางมือของคุณ แมของเธอแลวกลับมาพบฉันอีกทีพรุงนี้เชา” ด้วยความมั่นใจว่าโอกาสที่จะได้งานท�ามีอยู่สูง มาก เมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขา จึงรู้สึกเต็มใจที่จะล้าง มือให้แม่ของเขา


ให้ลูก ออกมา

ฝายแม่รู้สึกประหลาดใจระคน หวั่นใจ เธอส่งมือ หนุ ่ ม น้อยค่อยๆ ล้างมือให้แม่แล้วน�้าตาไหลก็

เขาเพิ่งรู้สึกว่ามือของแม่นั้นช่างเหี่ยวย่นและ เต็ม ไปด้วยริ้วรอยขูดข่วน ซึ่งบางแผลพอโดนล้างน�้าก็ท�าให้แม่ เจ็บจนตัวสั่นระริก นี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มตระหนักรู้ว่า มือคู่นี้เอง ที่ซักผ้าทุกวัน เพื่อหารายได้มาส่งเสียให้เขาได้เล่าเรียน รอยแผลเหล่ า นี้ คื อ ราคาที่ แ ม่ ต ้ อ งจ่ า ยไปเพื่ อ อะไรไดมาสักอยางและอยากไดคนที่ไมไดตั้งเงิน เปนเปา ความส�าเร็จในการศึกษาของเขา เพื่อผลการเรียนที่ยอด หมายในชีวิตแตเพียงอยางเดียว มาเปนผูจัดการใหฉัน เยี่ยมของเขาและอาจจะเพื่ออนาคตของเขาด้วย เปนอันตกลงวาฉันรับเธอไวทํางาน” คืนนั้นสองแม่ลูกได้คุยกัน อยู่นาน ในเวลาต่อมา เด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้ท�างานอย่างหนัก และได้รับความนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกจ้างทุกคน ท�างานเป็นทีมอย่างขยันขันแข็ง กิจการของบริษัทก็เจริญ ก้าวหน้าเป็นอย่างดี เด็ ก ที่ ถู ก ตามใจจนเป็ น นิ สั ย ได้ รั บ ทุ ก อย่ า งที่ ต้องการ จะสร้างนิสัยเอาแต่ใจตัวเองและเห็นแก่ตัวเองเป็น อันดับแรก เขาจะไม่สนใจ ความเหนื่อยยากของพ่อแม่ เมื่อถึงวัยท�างานเขาก็จะคาดหวังว่า ใคร ๆ จะต้อง เชื่อฟงเขา เมื่อเขาเป็นผู้จัดการ เขาจึงไม่มีวันรู้ว่าบรรดา ลูกจ้างนั้นล�าบากอย่างไร และมักจะโทษคนอื่น เช้าวันต่อมา เด็กหนุ่มก็เดินทางไปที่ออฟฟศของ คนลั ก ษณะนี้ อ าจจะท� า งานได้ อาจจะประสบ ผู้อ�านวยการ ความส�าเร็จช่วงหนึ่ง แต่ในที่สุดแล้ว เขาจะไม่ส�าเหนียก ผู้อ�านวยการสังเกตเห็นน�้าตาในดวงตาของเขา คุณค่าของความส�าเร็จ หากยังคงคร�่าครวญ เครียดขึ้ง และ จึงพูดขึ้นว่า ไม่มีวันรู้สึกเพียงพอ “ชวยเลาใหฟงหนอยวาเมื่อคืนที่บาน เธอทํา ถ้าเรา เป็นพ่อแม่ประเภทที่ปกปองลูกแบบนี้ จง อะไรบาง แลวไดบทเรียนอะไร ?” ถามตัวเราว่า เราก�าลังให้ความรัก กับลูกหรือ ก�าลังท�าลาย เด็กหนุ่มตอบว่า “ผมลางมือใหแมครับ แลวก็ เขากันแน่ ? เลยชวยแมซักผาที่เหลือจนเสร็จ” เราให้ลูก ๆ มีบ้านใหญ่ ๆ อยู่ กินอาหารดี ๆ เรียน ผู้อ�านวยการบอกว่า “ชวยเลาใหฉันฟงหนอย เปยโน ดูทีวีจอใหญ่ แต่เวลาที่เราตัดหญ้า ลองให้ลูกได้ท�า วา เธอรูสึกยังไง” ด้วย หลังอาหาร ให้เขาล้างถ้วยชามของตัวเองพร้อม ๆ กับ เด็กหนุ่มตอบ พี่ ๆ น้อง ๆ ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปญญาจ้างคนรับใช้ ข้อที่หนึ่ง ผมได้รู้ซึ้งถึงค�าว่า ส�านึกในบุญคุณ ถ้า แต่เพราะเราอยากจะให้ความรักกับพวกเขาอย่าง ไม่มีแม่ก็คงไม่มีความส�าเร็จของผมด้วย ถูกวิธี เราอยากให้เขาเข้าใจว่า ไม่ว่าพ่อแม่จะจนหรือจะ ข้อที่สอง จากการช่วยแม่ท�างาน ผมได้รู้ว่ามัน รวย วันหนึ่งก็จะต้องผมขาว แก่เฒ่าลงไป เหมือนกับแม่ ล�าบากยากเย็นยังไงกว่าจะท�าอะไรออกมาสักอย่างหนึ่ง ของเด็กหนุ่มคนนี้ ข้อที่สาม ผมได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของความรัก สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ลูกของเราจะได้เรียนรู้ คือ รู้คุณ และความผูกพันในครอบครัว” ค่าของความพยายาม ได้รู้จักว่า ความยากล�าบากมันเป็นยัง ผู้อ�านวยการจึงบอกว่า “นี่คือสิ่งที่ฉันตองการฉัน ไง และได้เรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่นให้เป็น อยากได คนที่รูคาของการไดรับความชวยเหลือ อยาก ที่มาhttp://mblog.manager.co.th/lady007/ ไดคนที่เขาใจถึงความลําบากของใครสักคนในการจะทํา th-107626/

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


นิทานโบราณคดี

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิทานที่ ๒ เรื่องพระครูวัดฉลอง เมื อ งภู เ ก็ ต เดิ ม ขึ้ น อยู ่ ก ระทรวงกลาโหม จน เมื่ อ ฉั น เป็ น เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทยแล้ ว จึ ง ได้ โ อน มาขึ้ น กระทรวงมหาดไทย ฉั น ลงไปตรวจราชการเมื อ ง ภูเก็ตครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ เวลาฉันพักอยู่เมืองภูเก็ต พระครูวิสุทธิวงศาจารย์เป็นที่สังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ตอยู่ ณ วัดฉลองมาหา พอฉันแลเห็นก็เกิดพิศวงด้วยที่หน้าแข้ง ของท่านมีรอยปดทองค�าเปลวแผ่นเล็กๆ ระกะไปราวกับ พระพุ ท ธรู ป หรื อ เทวรู ป โบราณที่ ค นบนบาน เมื่ อ พู ด จา ปราศรัยดูก็เป็นผู้มีกิริยาอัชฌาสัยเรียบร้อยอย่างผู้หลัก ผู้ใหญ่ เวลานั้นดูเหมือนจะมีอายุได้สัก ๖๐ ป ฉันถามท่าน ว่าเหตุไฉนจึงปดทองที่หน้าแข้ง ท่านตอบว่า “เมื่ออาตมา ภาพเข า มาถึ ง ในเมื อ งพวกชาวตลาดเขาขอป ด ” ฉั น ได้ฟงอย่างนั้นก็เกิดอยากรู้ว่าเหตุไฉนคนจึงปดทองท่าน พระครูฉลอง ข้าราชการเมืองภูเก็ตที่เขารู้เห็นเล่าให้ฟงบ้าง เป็นเรื่องประหลาดดังจะกล่าวต่อไปนี้

ท่านพระครูองค์นี้ชื่อ แช่ม เป็นชาวบ้านฉลอง อยู่ห่างจากเมืองภูเก็ตสักสามสี่ร้อยเส้น เดิมเป็นลูกศิษย์ พระอยู่ในวัดฉลองมาตั้งแต่ยังเด็ก ครั้นเติบใหญ่บวชเป็น สามเณรเล่าเรียนอยู่ในวัดนั้น จนอายุครบอุปสมบทก็บวช เป็นพระภิกษุ เรียนวิปสสนาและคาถาอาคมต่างๆ ต่อมา จนมีพรรษาอายุมากได้เป็นสมภารวัดฉลอง เรื่องประวัติแต่ ต้นจนตอนนี้ไม่แปลกอย่างไร มาเริ่มมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ เมื่อเกิดเหตุ ด้วยพวกกรรมกรท�าเหมืองแร่ที่เมืองภูเก็ตเป็น กบฎเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ (ดังจะมีเรื่องปรากฏในนิทานที่ ๑๕ ต่อไปข้างหน้า) เวลานั้นรัฐบาลไม่มีก�าลังพอจะปราบปราม

พวกจีนกบฎให้ราบคาบ ได้แต่รักษาตัวเมืองไว้ ตามบ้าน นอกออกไป พวกจีนเที่ยวปล้นสะดมฆ่าฟนผู้คนได้ตามใจ ชอบไม่มีใครต่อสู้ จึงเป็นจลาจลทั่วไปทั้งเมืองภูเก็ต เรื่อง ที่เล่าต่อไปนี้เขียนตาม ค�าท่านพระครูวัดฉลองเล่าให้ฟงเอง ว่าเมื่อได้ข่าวไปถึงบ้านฉลองว่ามีจีนออกไปปล้น พวกชาว บ้านกลัวพากันอพยพหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามภูเขาโดยมาก เวลานั้นมีชายชาวบ้านที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านสองสาม คนไปชวนให้ท่านหนีไปด้วย แต่ท่าตอบว่า “ขาอยูในวัด นี้มาตั้งแตยังเปนเด็กจนอายุปานนี้แลว ทั้งเปนสมภาร เจาวัดดวยจะทิ้งวัดไปเสียอยางไรได พวกสูจะหนีก็หนี ไปเถิด แตขาไมไปละจะตองตายก็จะตายอยูในวัด อยา เปนหวงขาเลย” พวกลูกศิษย์อ้อนวอนเท่าใดท่านก็ยืนค�า อยู่อย่างนั้น เมื่อคนเหล่านั้นเห็นว่าท่านไม่ยอมทิ้งวัดไปก็ พูดกันว่า “เมื่อขรัวพอไมยอมไป พวกผมก็อยูเปนเพื่อน แตขออะไรพอคุมตัวสักอยางหนึ่ง” ท่านจึงเอาผ้าขาวมา ลงยันต์เป็นผ้าประเจียดแจกให้คนละผืน พวกนั้นไปเที่ยว เรียกหาเพื่อนได้เพิ่มเติมมาสักราว ๑๐ คน เชิญตัวท่านให้ ลงไปอยู่ในโบสถ์ พวกเขาไปเที่ยวหาเครื่องศัสตราวุธส�าหรับ ตัวแล้วพากันมาอยู่ในวัดฉลอง พออีกสองวันจีนพวกหนึ่ง ก็ออกไปปล้น แต่พวกจีนรู้ว่าพวกชาวบ้านหนีไปเสียโดย มากแล้วเดินไปโดยประมาทไม่ระวังตัว พวกไทยแอบเอา ก�าแพงแก้วรอบโบสถ์บังตัว พอพวกจีนไปถึงก็ยิงเอาแตก หนีไปได้โดยง่าย พอมีข่าวว่าลูกศิษย์ท่าน วัดฉลองรบชนะ จีน ชาวบ้านฉลองที่หนีจีนไปซุกซ่อนอยู่ตามภูเขาก็พากัน กลับมาบ้านเรือน ที่เป็นผู้ชายก็ไปหาท่านวัดฉลอง ขอรับ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


อาสาว่า ถ้าพวกจีนยกไปอีกจะช่วยรบ แต่ท่านตอบว่า “ขา เปนพระสงฆจะรบราฆาฟนใครไมได สูจะรบพุงอยางไรก็ ไปคิดอานกันเองเถิด ขาจะใหแตเครื่องคุณพระสําหรับ ปองกันตัว” คนเหล่านั้นไปเที่ยวชักชวนกันรวมคนได้ร้อย กว่าคน ท่านวัดฉลองก็ลงผ้าประเจียดแจกให้ทุกคน พวก นั้นนัดกันเอาผ้าประแจดโพกหัวเป็นเครื่องหมาย ท�านอง อย่างเป็นเครื่องแบบทหาร พวกจีนเลยเรียกว่า “อายพวก หัวขาว” จัดกันเป็นหมวดหมู่มีตัวนายควบคุม แล้วเลือก ที่มั่นตั้งกองรายกันเอาวัดฉลองเป็นที่บัญชาการคอยต่อสู้ พวกจีน ในไม่ช้าพวกจีนก็ยกไปอีก คราวนี้ยกกันไปเป็น ขบวนรบ มีทั้งธงนะและกลองสัญญาณ จ�านวนคนที่ยกไป ก็มากกว่าครั้งก่อน พวกจีนยกไปถึงบ้านฉลองในตอนเช้า พวกไทยเป็นแต่คอยต่อสู้อยู่ในที่มั่นเอาปนยิงกราดไว้ พวก จีนเข้าในหมู่บ้านฉลองไม่ได้ก็หยุดยั้งอยู่ภายนอก ต่างยิง โต้ตอบกันทั้งสองฝายจนเวลาตะวันเที่ยง พวกจีนหยุดรบ ไปกินข้าวต้ม พวกไทยได้ทีก็รุกเข้าล้อมไล่ยิงพวกจีนใน เวลาก�าลังสาละวนกินอาหาร ประเดี๋ยวเดียวพวกจีนก็ล้ม ตายแตกหนีกระจัดกระจายไปหมด ตามค�าท่านพระครูว่า “จีนรบสูไทยไมไดดวยมันตองกินขาวตม พวกไทยไม ตองกินขาวตมจึงเอาชนะงายๆ” แต่นั้นพวกจีนก็ไม่กล้า ไปปล้นบ้านฉลองอีก เป็นแต่พวกหัวหน้าประกาศตีราคา ศีรษะท่านวัดฉลอง ว่าใครตัดเอาไปให้ได้จะให้เงินสินบน ๑,๐๐๐ เหรียญ ชื่อท่านวัดฉลองก็ยิ่งโด่งดังหนักขึ้น เมื่อ รัฐบาลปราบพวกจีนกบฎ ราบคาบแล้ว ยกความชอบของ เจ้าอธิการแช่มวัดฉลองที่ได้เป็นหัวหน้าในการต่อสู้พวก 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

จีนกบฎในครั้งนั้นประจวบต�าแหน่งพระครูสังฆปาโมกข์ เมืองภูเก็ตว่างอยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว จึงทรงตั้งให้เป็นที่พระครูวิสุมธิวงศาจารย์ต�าแหน่ง สังฆปาโมกข์เมืองภูเก็ต แต่น้ันมา แต่ทางฝายชาวเมือง ภูเก็ตเชื่อว่าที่ชาวบ้านฉลองรบชนะพวกจีน เพราะท่าน พระครูฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม ก็นับถือกันเป็น อย่างผู้วิเศษทั่วจังหวัด เรื่องนีล่ามาเพียงนี้เป็นชั้นก่อเกิด การปดทองท่านพระครูวัดฉลอง มู ล เหตุ ท่ี ป  ด ทองนั้ น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คนั บ ถื อ ท่ า น พระครูวัดฉลองว่าท่านเป็นผู้วิเศษแล้ว ด้วยคราวหนึ่งมีชาว


เมืองภูเก็ตสักสี่ห้าคนลงเรือล�าหนึ่งไปเที่ยวตกเบ็ดในทะเล เผอิญไปถูกพายุใหญ่จนจวนเรือจะอับปาง คนในเรือพากัน กลัวตาย คนหนึ่งออกปากบนเทวดาอารักษ์ที่เคยนับถือขอ ให้ลมสงบ พายุก็กลับกล้าหนักขึ้น คนอื่นบนสิ่งอื่นที่เคย นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ลมก็ไม่ซาลง จนสิ้นคิดมิรู้ว่าจะบนบาน อะไรต่อ มีคนหนึ่งในนั้นก็ออกปากบนว่า ถ้ารอดชีวิตได้ จะปดทองขรัวพ่อวัดฉลองพอบนแล้วลมพายุก็ซาลงทันที พวกคนหาปลาเหล่านั้นรอดกลับมาได้จึงพากันไปหาท่าน พระครูขออนุญาตปดทองแก้สินบน ท่านพระครูว่า “ขา ไมใชพระพุทธรูป จะทํานอกรีตมาปดทองคนเปนๆ อยาง นี้ขาไมยอม” แต่คนหาปลาได้โต้ว่า “ก็ผมบนไวอยางนั้น ถาขรัวพอไมยอมใหผมปดทองแกสินบน ฉวยแรงสินบน ทําใหผมเจ็บลมตาย ขรัวพอจะวาอยางไร” ท่านพระครู จนถ้อยค�าส�านวน ด้วยตัวท่านก็เชื่อแรงสินบน เกรงว่าถ้า เกิดเหตุร้ายแก้ผู้บน บาปจะตกอยู่แก่ตัวท่านก็ต้องยอม จึงเอาน�้ามาลูบหน้าแข้งแล้วยื่นออกไปให้ปดทองค�าเปลว ที่หน้าแข้ง แต่ให้ปดเพียงแผ่นเล็กๆ แผ่นหนึ่งพอเป็นกิริยา บุญ พอคนบนกลับไปแล้วก็ล้างเสีย แต่เมื่อกิติศัพท์เล่าลือ กันไปว่า มีชาวเรือรอดตายได้ด้วยบนปดทองท่านพระครู วัดฉลอง ก็มีผู้อื่นเอาอย่าง ในเวลาเจ็บไข้หรือเกิดเหตุการณ์ กลัวจะเป็นอันตรายก็บนปดทองท่านพระครูวัดฉลองขึ้น ด้วยประการฉะนี้ ตัวท่านเคยบอกกับฉันว่าที่ถูกปดทองนั้น อยู่ข้างร�าคาญ ด้วยคันผิวหนังตรงที่ปดทอง จนล้างออกเสีย แล้วจึงหาย แต่ก็ไม่กล้าขัดขวางคนขอปดทอง เพราะฉะนั้น ท่านพระครูเข้าไปในเมืองเมื่อใด พวกที่ได้บนบานเอาไว้ ใครรู้เข้าก็ไปคอยดักทางขอปดทองเป็นระยะไปตลอดทาง วันนั้นท่านครูวัดฉลองกับฉันก็เลยชอบกันมา ท่านเข้ามา กรุงเทพฯ เมื่อใดก็เข้ามาหาฉันไม่ขาด เคยท�าผ้าประเจียด ให้ฉัน ฝมือเขียนงามดีมาก ฉันไปเมืองภูเก็ตเมื่อใดก็ไปเยี่ยม ท่านถึงวัดฉลองทุกครั้ง

การที่คนปดทองท่านพระครูวัดฉลอง เป็นครั้ง แรกที่เกิดประเพณีปดทองคนเป็นๆ เหมือนเช่นพระพุทธ รูปหรือเทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นธรรมดาที่กิติศัพท์จะเลื่อง ลือระบือเกียรติคุณของท่านพระครูวัดฉลอง แพร่หลาย จนนับกันทั่วไปทุกหัวเมืองทางทะเลตะวันตก ใช่แต่เท่านั้น แม้ในเมืองปนังเป็นอาณาเขตของอังกฤษ คนก็พากันนับถือ ท่านพระครูวัดฉลอง เพราะที่เมืองปนังพลเมืองมีไทยและ จีนเชื้อสายไทย ผู้ชายเรียกกันว่า “บาบา” ผู้หญิงเรียกกัน ว่า “ยอหยา” ล้วนนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก เขาช่วยกันสร้างวัดและนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปอยู่ก็หลาย วัด แต่ในเมืองปนังไม่มีพระเถระ พวกชาวเมืองทั้งพระและ คฤหัสถ์ จึงสมมติท่านพระครูวัดฉลองให้เป็นพระเข้าพรรษา ก็นิมนต์ให้ไปนั่งเป็นอุปชฌาย์บวชนาค และที่สุดแม้พระ สงฆ์เกิดอธิกรณ์ก็นิมนต์ให้ไปไตร่สวนพิพากษา ท่านพระครู พิพากษาว่าอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ขาด เป็นอย่างสังฆปาโมกข์ เมืองปนังด้วยอีกเมืองหนึ่ง ผิดกับเมืองภูเก็ตเพียงเป็นด้วย ส่วนตัวท่านเอง มิใช่ในทางราชการ ด้วยในสมัยนั้นยังไม่มา ทางรถไฟ ชาวกรุงเทพฯ กับชาวเมืองปนังยังห่างเหินกัน มาก มีแต่เรือเมล์ไปมาระหว่างเมืองปนังกับเมืองภูเก็ตทุก สัปดาห์ ไปมาหากันโดยง่าย ท่านพระครูวัดฉลองอยู่มาจน แก่ชรา อายุเห็นจะก่า ๘๐ ปจึงถึงมรณภาพ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


เมื่ อ ฉั น ออกจากต� า แหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวง มหาดไทยแล้ว ไม่ได้ไปเมืองภูเก็ตช้านาน จนถึงรัชกาล ที่ ๗ ตามเสด็จพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไป เมืองภูเก็ตครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ เวลานั้นท่านพระครู วัดฉลองถึงมรณภาพเสียนานแล้ว ฉันคิดถึงท่านพระครูจึง ไปที่วัดฉลองด้วย ในคราวนี้สะดวกด้วยเมืองภูเก็ตมีถนน รถยนต์ไปได้หลายทาง รถยนต์ไปครู่เดียวก็ถึงวัดฉลอง เห็น วัดครึกครื้นขึ้นกว่าเคยเห็นแต่ก่อนจนแปลกตา เป็นต้นว่า กุฏิเจ้าอาวาสที่ท่านพระครูเคยอยู่ก็กลายเป็นตึกสองชั้น กุฏิ พระสงฆ์และศาลาที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นก็มีอีกหลายหลัง เขา บอกว่ามีผู้ศรัทธาสร้างถวายพระครูเมื่อภายหลัง แต่เมื่อมีผู้ไปสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ท่านพระครู ไม่ยอมให้แก้ไขในบริเวณโบสถ์ที่ท่านลงไปอยู่เมื่อต่อสู้พวก จีน ก�าแพงแก้วที่พวกลูกศิษย์เคยอาศัยบังตัวรบจีนครั้งนั้น ก็ไม่ให้รื้อแย่งแก้ไข ยังคงอยู่อย่างเดิม ที่ในกุฏิของท่าน พระครูเขาตั้งโตะที่บูชาไว้ มีรูปฉายของท่านพระครูขยาย เป็นขนาดใหญ่ใส่กรอบอย่างล่วงลับไปนานแล้ว ไม้เท้า ของท่านพระครูที่ชอบถือติดมือก็เอาวางไว้ข้างหน้ารูปและ มีรอยปดทอง ด้วยไม้เท้าอันนี้ก็มีเรื่องแปลกอยู่ พวกกรม 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การเมืองภูเก็ตเขาเคยเล่าให้ฉันฟงตั้งแต่ท่านพระครูยังอยู่ ว่ามีเด็กหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นคนมีวิสัย ชอบพูดอะไรเล่นโลนๆ ครั้งหนึ่งเด็กนั้นเจ็บออกปากบน ตามประสาโลนว่า ถ้าหายเจ็บจะปดทองตรงที่ลับของขรัว พ่อวัดฉลอง ครั้งหายเจ็บถือว่าพูดเล่นก็เพิกเฉยเสีย อยู่มา ไม่ช้าเด็กคนนั้นกลับไปเจ็บอีก คราวนี้เจ็บมากหมอรักษา อาการก็ไม่คลายขึ้น พ่อแม่สงสัยว่าจะเป็นด้วยถูกผีหรือแรง สินบน ถามตัวเด็กว่ามันได้บนบานไว้บ้างหรือไม่ แต่แรกตัว เด็กละอายไม่รับ ว่ามันได้บนไว้เช่นนั้น จนทนอาการเจ็บไม่ ไหวจึงบอกตามความจริงให้พ่อแม่รู้ ก็พากันไปเล่าให้ท่า นพระครูฟง แล้วปรึกษาว่าควรจะท�าอย่างไรดีท่านพระครู ว่า “บนอยางลามกเชนนั้นใครจะยอมใหปดทองได” ข้าง พ่อแม่เด็กก็เฝาอ้อนวอนด้วยกลัวลูกจะเป็นอันตราย ท่าน พระครูมิรู้ที่จะท�าประการใด จึงคิดอุบายเอาไม้เท้าอันนั้น สอดเข้าไปที่นั่งแล้วให้เด็กปดทองที่ปลายไม้เท้า ผู้เล่าว่าพอ แก้สินบนแล้วก็หายเจ็บ ฉันได้ถามท่านพระครูว่าเคยให้เด็ก หญิงปดทองที่ปลายไม่แก้สินบนจริงหรือ ท่านเป็นแต่ยิ้มอยู่ ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ จึงนึกเห็นจะเป็นเรื่องจริงดังเขาเล่า เรื่องพระครูวัดฉลองยังเห็น เป็นอัศจรรย์ต่อมาอีก เมื่อฉันไปอยู่เมืองปนังใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ไปที่วัดสว่างอารมณ์ เห็นมีรูปฉายท่านพระครูวัดฉลองเข้ากรอบลับแลตั้งอยู่บน โตะเครื่องบูชาข้างพระประธานที่ในโบสถ์ และมีรอยปด ทองแก้สินบนเต็มไปทั้งแผ่นกระจก เช่นเดียวกับที่เมือง ภู เ ก็ ต เดี๋ ย วนี้ รู ป นั้ น ยั ง อยู ่ ท่ี วั ด สว่ า งอารมณ์ ดู น ่ า พิ ศ วง พิเคราะห์ตามเรื่องประวัติ เห็นว่าควรนับว่า พระครูวิสุทธิ วงศาจารย์ (แช่ม) วัดฉลองเป็นอิจฉริยะบุรุษได้คนหนึ่งด้วย ประการฉะนี้ ที่มา : หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางประภัสสร อักษรมัต


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 67


â´Â : ¤¹¢Í§á¼‹¹´Ô¹

“ผมเป็นคนเกลียด ความไม่ถกู ต้อง ไม่ชอบการโกหก หลอกลวง และต่อ ต้านการโกง เพราะมนุษย์เราต่างจาก สัตว์เนื่องจากมนุษย์มีสติปัญญา ในการรู้ ถูก ผิด ชอบ ชั่ว ดี”

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ธีรนนท์ รัชตาธิบดี “ผมมีเปาหมายที่ต้องการให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราและรู้จักการแบ่งปันให้เพื่อน ร่วมโลก และผมเชื่อว่าหากเราหว่านสิ่งใด เราก็จะเก็บเกี่ยวในสิ่งนั้น ซึ่งแน่นอนว่าหากเราคิดดี พูดดี และท�าดี เราก็ต้องได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ” ในอดีต เด็กหลังห้องหรือเด็กนอกห้องเรียน อยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร ความประทับใจสมัย เรียน

ผมชื่ อ ธี ร นนท์ รั ช ตาธิ บ ดี เกิ ด และเติ บ โตที่ กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน จบการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสมิทธิพงษ์ (ท่าข้าม พระราม๒) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัด ประยุรวงศาวาส (ใกล้สะพานพุทธ) ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวัดราชโอรส (เขต จอมทอง) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนันทา คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ ประสบการณ์ก่อนเรียนจบปริญญาตรี ได้ ฝกงานที่ รัฐฟอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา อดีตผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรียน จะรู้สึกว่าการเรียน ในห้องเรียน การนั่งฟงแต่วิชาการ เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเอา มากๆ แต่ผมก็ไม่ได้ท�าพฤติกรรมที่เหลวไหล โดดเรียน หนีเที่ยว แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการอุทิศตนเพื่อส่วน รวม พั ฒนาสถาบันที่ตนเองเรียนอยู่ และคอยช่วยงาน ครู-อาจารย์ จนเป็นที่รักของครู-อาจารย์หลายท่าน อีกทั้ง ผมยังเคยเป็นผู้น�ากิจกรรม เป็นประธานฯห้องสมุด เป็น คณะกรรมการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาตลอด สิ่งที่ ผมประทับใจในครั้งที่ผมยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ คือ การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ รู้จักการช่วยเหลือกัน และมี

ประสบการณ์ด้านการเลือกเพื่อน อีกทั้งเรื่องของการได้รับ แนวคิด ทักษะที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจากคณะครู-อาจารย์ ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นแบบที่น่าปฏิบัติตาม แต่สิ่ง หนึ่งที่ผมลืมไม่ได้คือ พระคุณของครู-อาจารย์ และความ สัมพันธ์ที่ดีอันยาวนานของมิตรภาพระหว่างเพื่อน ซึ่งใน ปจจุบัน ผมมีเพื่อนสมัยอนุบาล ประถม และมัธยม ที่ยัง มีมิตรภาพเหนียวแน่นกันอยู่หลายคน มันท�าให้ผมรู้ว่าบน โลกใบนี้ เพื่อนรัก เพื่อนแท้ แม้มีน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิด ริษยา ดั่งมีเกลือเพียงหนึ่งด้อยราคา ดีกว่ามีน�้าเค็มเต็ม ทะเล

ครอบครั ว ที่ อ บอุ ่ น ความประทั บ ใจใน ครอบครัว

ผมเป็นบุตรคนเดียว เกิดในครอบครัวที่มีฐานะ ปานกลาง ผมอาศัยอยู่กับคุณย่า เหล่าอี้ ซึ่งเป็นน้องสาว แท้ๆ ของอาม่าผู้เป็นมารดาของปา(พ่อ)ผม สองท่านนี้ครอง ความโสดและดูแล สั่งสอน ชี้น�าแนวทางให้กับชีวิตผมตั้งแต่ ผมจ�าความได้จนถึงทุกวันนี้ และท่านเป็นแบบอย่างให้กับ ผมไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นผู้น�า เช่นในทุกครั้งที่ผมเลิก เรียนคุณย่าจะให้ลูกน้องมารับไปหาท่านที่ท�างาน ผมจึง ซึมซับในแนวทางการครองคนของคุณย่าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งที่คุณย่าของผมเป็นตัวอย่างที่น่าศรัทธามากอีกอย่างหนึ่ง คือ ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง และสอนผมเสมอ เรื่องของความซื่อสัตย์ และรักในแผ่นดินที่ตัวเองเกิด ท่าน ทั้งสองเป็นผู้เติมเต็มในทุกสิ่งที่ชีวิตผมขาด แม้ว่าปา(พ่อ)

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


ระยะเริ่มต้น จนผมมีทีมผู้น�าที่รักกันเหนี่ยวแน่น และทีม งานของผมส่ว นใหญ่มีแ นวคิดเรื่องของจิตส�านึกที่ดี จิ ต สาธารณะสูง แต่สิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าธุรกิจด้านนี้ของ ผมคือสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมธุรกิจ ที่มันเป็นมากกว่าค�า ว่าธุรกิจ มันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาว และก่อเกิดความ รู้สึกของค�าว่าครอบครัวเดียวกันและด�าเนินธุรกิจด้วยความ ประสบการณ์ของชีวิตที่น่าจดจ�าหรือความ สัตย์ซื่อ มีคุณธรรม น�าธุรกิจ ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะทีมผู้น�า และทีมงานของผมทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณทีมงานของ ส�าเร็จที่อย่างจะเล่าสู่กันฟัง ผมเริ่มต้นท�างานหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกันได้ ผมทุกคนจากหัวใจจริง ๒ ป และผมอายุได้ประมาณ ๑๔ ป ผมเลือกที่จะไม่เที่ยว เล่น ไม่ท�าในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์ โดยเดินในเส้น ความคิดเรื่องจิตอาสา การให้โดยไม่หวังผล ทางของการเป็นนักธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ซึ่งหากรวม ตอบแทน โดยลักษณะนิสัยของผม เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ ประสบการณ์ในธุรกิจด้านนี้ได้ระยะเวลากว่า ๑๐ ป ใน การท�าเป็นอาชีพเสริม ซึ่ง ณ ตอนนั้น ผมยังเป็นนักเรียน- ผู้อื่น และรักในการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ผมจึงได้ นักศึกษาอยู่ และหลังจากที่ผมจบการศึกษาปริญญาตรี ผม ตัดสินใจผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจตกแต่งบ้าน คอนโด และส�านักงาน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ครบวงจรอย่างเต็มตัว แต่ส่วนในธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ที่ผมท�าอยู่ ก็ยังคงท�าเป็นอาชีพเสริมเช่นเดิม ซึ่งปจจุบัน ผมเป็นระดับผู้น�าของบริษัท อาร์เจล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเครือข่าย ขายตรง จัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบ เจล บริษัทแรกและบริษัทเดียวในโลก ผมเองมีความมุ่ง มั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ท�างานหนักในช่วง และมา(แม่) ของผมจะหย่าร้างกันไปตั้งแต่ผมอายุ ๑๒ ป แต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กมีปญหาเลยแม้แต่ครั้ง เดียว สิ่งเดียวที่ผมภาคภูมิใจและประทับใจมากที่สุดก็คือ การที่ผมได้เกิดเป็นหลานของคุณย่า และเหล่าอี้ เพราะ ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของผม

70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เข้าร่วมกิจกรรมและท�าประโยชน์ให้กับส่วนรวม ไม่ว่าจะ เป็นสถาบันการศึกษาที่ตนเองเคยเรียน บริษัท สังคมและ ประเทศชาติ แต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักในชีวิตของผมคือ พระ วจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ที่พระเยซูคริสต์ สอนให้ผม “รักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง” และทรง เป็นต้นแบบของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข สิ่งเหล่านี้จึงท�าให้ ชีวิตผมมีพลังและพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่และท�าเพื่อผู้อื่นด้วย ใจที่บริสุทธิ์

แนวทางการด�ารงชีวิต อาชีพที่ฝันใฝ

ผมมีเปาหมายที่ต้องการให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นโดย เริ่มต้นจากตัวเราและรู้จักการแบ่งปนให้เพื่อนร่วมโลก และ ผมเชื่อว่าหากเราหว่านสิ่งใด เราก็จะเก็บเกี่ยวในสิ่งนั้น ซึ่ง แน่นอนว่าหากเราคิดดี พูดดี และท�าดี เราก็ต้องได้พบเจอ แต่สิ่งดีๆมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดที่สิ่งที่เหมือนกันมักจะ เข้าหากันได้ ส่วนอาชีพที่ผมฝนใฝ คือ การเป็นนักธุรกิจ รักษาสาธารณสมบัติ และท�างานที่เรารัก ตั้งใจหารายได้ เพื่อส่วนรวมตามแนวทาง กลยุทธ์น่านน�้าสีขาว หรือ White ดูแลครอบครัว พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนที่ Ocean Strategy ของ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ได้นิยาม ผมรัก แนวทางในการท�าธุรกิจที่ใสสะอาดได้อย่างชัดเจนที่สุด

ถ้าจะเลือกที่จะเป็น เป็นอะไร เพื่อใคร

ข้อคิดเรื่องการคอร์รัปชั่น

ผมเป็นคนเกลียด “ความไมถูกตอง” ไม่ชอบการ ถ้าเลือกได้ผมขอเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่มี โกหก หลอกลวง และต่อต้านการโกง เพราะมนุษย์เราต่าง จิตส�านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยกันปกปกษ์ จากสัตว์เนื่องจากมนุษย์มีสติปญญา ในการรู้ ถูก ผิด ชอบ ชั่ว ดี แต่ขึ้นอยู่ที่ตัวเองตัดสินใจว่า “ทํา หรือ ไมทํา” “เห็นแกตัว” หรือ “เห็นแกสวนรวม” และนี่คือเหตุผล หลักที่ท�าไมผมจึงก้าวเท้าออกมาต่อต้านการคอร์รัปชั่น อย่างเปดเผย

ฝากข้อคิดกระตุ้นต่อมผู้อ่านให้คล้อยตาม

เราทุกคนเป็นมนุษย์ มีจิตส�านึกในการตัดสินใจ ฉะนั้นเราควรเลือกที่จะท�าในสิ่งที่ “ถูกตอง” ดีไหมครับ และในฐานะที่เราเป็น “คนไทย” เกิดในแผ่นดินนี้ ท่าน ควรจะท�าประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ถิ่นเกิดของเราหรือไม่ ? และถ้าในสิ่งที่เราท�าไปนั้นส่งผลให้ชาติ บ้านเมืองของเรา ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตของตัวเราเองเพิ่มพูนขึ้นไปพร้อมๆ กัน ท่านคิดว่าดีหรือไม่ ? สองค�าถามนี้ของผมน่าจะท�าให้ ท่านตอบโจทย์ตัวเองได้ว่า เหตุใดเราจึงต้องลุกขึ้นก้าวเท้า มาสรรค์สร้างท�าอะไรเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เพราะท่าน คือหนึ่งพลังที่เมื่อรวมกันแล้วเป็นพลังนับหลายสิบล้าน แม้ พลังใหญ่แค่ไหนก็มิอาจท�าลายได้ ผมขอให้ท่านตอบโจทย์ ตัวเองดู แล้วมาร่วมมือกันปกปอง ดูแล และพัฒนาประเทศ ชาติของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนกันเถอะครับ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


“หนึง่ ในวิธลี ดการคอร์รปั ชัน่ คือ การปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสร้างความเข้มแข็งในเรื่อง การตรวจสอบให้กับประชาชน ทัว่ ไป เพือ่ คอยเป็นหูเป็นตา และรู้ วิธีจับผิดผู้ที่มีแนวโน้มจะท�ำการ คอร์รัปชั่น”

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


รัชภูมิ พานิชสมบัติ

“การคอร์รัปชั่น คือ การน�าเอาเงินที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ มาใช้ล่วง หน้า และใช้โดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียว ถึงแม้จะไม่เห็นผลเสียในทันตา แต่ในอนาคตการพัฒนาของประเทศก็จะถูกชะงักไป” ในอดีต เด็กหลังห้องหรือเด็กนอกห้องเรียน อยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร ความประทับใจสมัย เรียน

เลย ท�าให้รู้สึกถึงความสามัคคีกันมาก และเพื่อนๆ ก็ยังคง ติดต่อกันอยู่ทุกวันนี้

ครอบครัวที่อบอุ่น ความประทับใจใน ครอบครัว

ผมเติบโตในครอบครัวคนจีนที่อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยครับ คนจีนก็จะญาติเยอะเป็นธรรมดา ทั้ง ทางฝ  ง พ่ อ และแม่ ซึ่ ง ท� า ให้ รู ้ สึ ก เหมื อ นว่ า มี ผู ้ ป กครอง หลายคน และมี พี่ น ้ อ งหลายคนด้ ว ย เวลามี ง านวั น เกิ ด ของญาติผู้ใหญ่ก็จะสนุกมาก แทบจะต้องปดโรงแรมเล็กๆ ของอ�าเภอเลี้ยงกันเลยทีเดียว ที่ส�าคัญคือ เป็นครอบครัว ที่ส มาชิกมักจะแย่งกันร้องคาราโอเกะไม่ปล่อยไมค์ เ ลย ครับ อยู ่ ห ลายที่ เ ลยครั บ ช่ ว งประถมอยู ่ โรงเรี ย น เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ช่วงมัธยมอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มั ธ ยมปลาย ไปเรี ย นที่ Red Cross Nordic United World College ที่ประเทศนอร์เวย์ จบปริญญาตรีจาก University of Richmond จากสหรัฐอเมริกา สมัยเรียนไม่ค่อยประทับใจเรื่องเรียนเท่าไหร่ครับ ที่จ�าได้ดีคือการท�ากิจกรรมโรงเรียนกับเพื่อนๆจนดึกดื่นอยู่ ลานหน้าเสาธง มืดก็ต้องหาเครื่องปนไฟ แล้วก็ต่อปลั๊กเพื่อ เปดเพลงคลอไปด้วย อากาศที่เชียงใหม่ก็จะหนาวๆ จ�าได้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


ความคิดเรื่องจิตอาสา การให้โดยไม่หวังผล ตอบแทน

ประสบการณ์ของชีวิตที่น่าจดจ�าหรือความ ส�าเร็จที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง

เคยได้ รั บ ทุ น ไปเรี ย นต่ อ ระดั บ มั ธ ยมปลายที่ ประเทศนอร์เวย์เป็นเวลา ๒ ป ที่ Red Cross Nordic United World College ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มี นักเรียนมาจาก ๗๐ ประเทศ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะได้รับโควต้าส่งนักเรียนมาที่นี่ปละ ๒ คน ตอนไปปแรกความประทับใจก็คือได้อยู่หอพักห้องเดียวกับ เพื่อนประเทศอื่นๆ คือ ปาเลสไตน์ บราซิล เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ท�าให้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เรื่องราว จากประเทศต่างๆ มากมายครับ 74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ต้ อ งขอขอบคุ ณ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ที่ได้ปลูกฝงให้เป็นคนรักการท�ากิจกรรม แล้ว หลังจากนั้นก็ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่อย มาไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตาม สมัยมัธยมเคยมีโอกาส ไปท�ากิจกรรมในบ้านเด็กก�าพร้า แล้วก็ร่วมโครงการของ คณะแพทย์ มช. ในการรณรงค์ปองกันไข้เลือดออกตาม พื้ น ที่ ช นบท ตอนอยู ่ ที่ ต ่ า งประเทศก็ เ คยท� า กิ จ กรรมกั บ ผู้ลี้ภัยสงคราม เคยสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้อพยพ เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นการสร้างประโยชน์เพียงจุดเล็กๆ แต่การมีจิต อาสาเป็นประโยชน์มากต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ จริงๆ แล้วเราก็ยังได้ประสบการณ์ดีๆมากมาย ได้เรียนรู้ เรื่องราวชีวิตคน และยังได้เพื่อนดีๆ ด้วยครับ

แนวทางการด�ารงชีวิต อาชีพที่ฝันใฝ

อาชีพที่ใฝฝน คือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพราะ คิดว่าเป็นอาชีพที่ต้องคิดค้น และปรับตัวตลอดเวลา เพื่อน�า มาซึ่งสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในขณะเดียวกัน ก็ ไ ม่ ต ้ อ งพึ่ ง ภาครั ฐ หรื อ เสี่ ย งเรื่ อ งการขาดงบประมาณ สนับสนุน เพราะกิจการเพื่อสังคม ถ้ามีโครงสร้างธุรกิจที่ดี ก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง


ถ้าจะเลือกที่จะเป็น เป็นอะไร เพื่อใคร

อยากเป็นอาจารย์ หรือเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสัก แห่งที่ประเทศไทย แต่เป็นโรงเรียนที่นักเรียนจากทั่วโลก รู้จักและอยากมาเรียน เพราะอยากดึงความหลากหลาย ของวัฒนธรรมมาสร้างสีสันในการเรียนรู้ของเยาวชน และ น�าไปสู่การอภิปรายที่สนุกสนาน

ข้อคิดเรื่องการคอร์รัปชั่น

การคอร์รัปชั่น คือ การน�าเอาเงินที่จะใช้ในการ พัฒนาประเทศ มาใช้ล่วงหน้า และใช้โดยบุคคลคนเดียว หรือกลุ่มเดียว ถึงแม้จะไม่เห็นผลเสียในทันตา แต่ในอนาคต การพัฒนาของประเทศก็จะถูกชะงักไป เป็นเรื่องที่ทุกคน จะยอมไม่ได้ โดยเฉพาะเยาวชน เพราะเราเป็นรุ่นหลังที่ จะต้องแบกรับวิบากกรรมจากการคอร์รัปชั่นของผู้ใหญ่ บางคนในปจจุบัน

ฝากข้อคิดกระตุ้มต่อมผู้อ่านให้คล้อยตาม

นอกเหนือจากความเข้มข้นของบทลดโทษจาก การคอร์รัปชั่นแล้ว หนึ่งในวิธีลดการคอร์รัปชั่นคือการปลูก ฝงเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการ ตรวจสอบให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อคอยเป็นหูเป็นตา และ รู้วิธีจับผิดผู้ที่มีแนวโน้มจะท�าการคอร์รัปชั่น ซึ่งอาจจะเป็น ผู้น�าในชุมชน หรือผู้น�าระดับประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่า หลาย ครั้งผู้ที่ท�าการคอร์รัปชั่นมักคิดว่าท�าไปก็ไม่มีคนรู้ ไม่มีคน

สนใจ เพราะทุกวันนี้ข้อมูลบางอย่างประชาชนทั่วไปยังเข้า ไม่ถึง แต่เมื่อประชาชนเอาใจใส่มากขึ้น คอยท�าหน้าที่เป็น หมาเฝาบ้านก็ดีหรือเป็นตาวิเศษก็ดี และเมื่อข้อมูลหลาย อย่างเริ่มถูกเปดเผยมากขึ้น การท�าการคอร์รัปชั่นจะกลาย เป็นเรื่องโจ่งแจ้งมากขึ้นและน่าจะลดลงไปในที่สุด หรืออาจ สรุปได้ว่า ถึงแม้จะไม่สามารถหยุดการคอร์รัปชั่นได้ แต่เรา สามารถท�าให้การท�าการคอร์รัปชั่นเป็นไปได้ยากขึ้น

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide â´Â : Mr.freedom

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ

เอราวัณ

เป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา

76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้ ใช้ชื่อว่า “อุทยานแหงชาติเอราวัณ” ตามความนิ ย มและคุ ้ น เคยของ ประชาชนที่ รู ้ จั ก น�้ า ตกเอราวั ณ เป็ น อย่างดี โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๕๔๙.๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๔๓,๗๓๕ ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติล�าดับที่ ๑๒ ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

สมั ย พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๐๒ ให้ กระทรวงเกษตร (กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในปจจุบัน) ด�าเนินการ จัดตั้งปาเทือกเขาสลอบท้องที่จังหวัด กาญจนบุ รี และป า อื่ น ๆ ในท้ อ งที่ จังหวัดต่างๆ รวม ๑๔ ปา ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ กรมปาไม้จึงได้ส่ง เจ้าหน้าที่ด�าเนินการส�ารวจหาข้อมูล เบื้องต้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๕ โดยใช้ บ ริ เ วณน�้ า ตกเอราวั ณ เป็ น ศูนย์กลางการส�ารวจ พบว่า บริเวณ ปาเทือกเขาสลอบ จังหวัดกาญจนบุรี มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นพิเศษ และ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต หวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา ก�าหนด เขตหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่ อ�าเภอเมือง อ�าเภอวังขนาย อ�าเภอ บ้านทวน และอ�าเภอวังกะ จังหวัด กาญจนบุ รี โดยให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ กระทรวงกลาโหมและกระทรวง มหาดไทย มี ห น้ า ที่ รั ก ษาการณ์ ใ ห้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรมป า ไม้ จึ ง มี ร ายงานให้ ก ระทรวง เกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้กระทรวง

กลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ขอ เพิกถอนพื้นที่เขตหวงห้ามที่ดินบาง ส่ ว นที่ เ ป็ น ป า เทื อ กเขาสลอบ เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง คณะ กรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็น ชอบให้ด�าเนินการจัดตั้งอุทยานแห่ง ชาติได้ โดยมีพระราชกฤษฎีกาเพิก ถอนที่ดินหวงห้ามดังกล่าวลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๘ และได้มีพระราช กฤษฎีกาก�าหนดบริเวณที่ดินปาเขา สลอบ ในท้องที่ต�าบลไทรโยค ต�าบล ท่าเสา ต�าบลลุ่มสุ่ม อ�าเภอไทรโยค ต� า บลหนองเป็ ด ต� า บลท่ า กระดาน อ�าเภอศรีสวัสดิ์ และต�าบลช่องสะเดา

อุ ท ยาน แห่ ง ชาติ เ อราวั ณ มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป็ น ภู เขาสู ง ชั น อยู ่ สูงจากระดับน�้าทะเล ตั้งแต่ ๑๖๕๙๙๖ เมตร สลับกับพื้นที่ราบ โดย ภู เขาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เทื อ กเขาหิ น ปู น ในแถบตะวันออกและตะวันตกของ พื้ น ที่ จ ะยกตั ว สู ง ขึ้ น เป็ น แนวโดย เฉพาะบริเวณใกล้ น�้าตกเอราวัณจะ มี ลั ก ษณะเป็ น หน้ า ผา ส่ ว นบริ เวณ ตอนกลางจะเป็นแนวเขาทอดยาวใน แนวทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ -ตะวั น ออก เฉียงใต้ ประกอบด้วยเทือกเขา ที่ส�าคัญคือ เขาหนองพุก เขาปลาย ดินสอ เขาหมอเฒ่า เขาช่องปูน เขา พุรางริน และเขาเกราะแกระซึ่งเป็น ยอดเขาสูงสุดประมาณ ๙๙๖ เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง เทือก

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


เขาเหล่านี้เป็นต้นก�าเนิดของล�าห้วย ที่ส�าคัญหลายสาย สามารถแบ่งออก เป็น ๒ ส่วน คือ ในพื้นที่ด้านตะวัน ออกนี้ จ ะมี ล� า ห้ ว ยที่ ส� า คั ญ คื อ ห้ ว ย ม่องไล่ และห้วยอมตะลา ซึ่งไหลมา บรรจบกันกลายมาเป็นน�้าตกเอราวัณ ทางตอนเหนือของพื้นที่มีห้วยสะแดะ และห้วยหนองกบ โดยห้วยสะแดะ จะระบายน�้ า ลงสู ่ เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ ส่ ว นห้ ว ยหนองกบไหลไปรวมกั บ ห้วยไทรโยคก่อให้เกิดน�้าตกไทรโยค ส่วนในพื้นที่ด้านตะวันตก และด้าน ใต้ ได้แก่ ห้วยทับศิลา ห้วยเขาพัง ซึ่ ง เป็ น ต้ น ก� า เนิ ด น�้ า ตกที่ ส วยงามที่ เรียกว่า “นํ้าตกเขาพัง” หรือน�้าตก ไทรโยคน้อย

78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ลักษณะภูมิอากาศ

ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ แบ่ ง ออก เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่าง เดื อ นพฤศจิ ก ายน-มกราคม และ ฤดู ร ้ อ น ระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมษายน อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เฉี ย งใต้ และตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ช่ ว ยพั ด พาให้ เ กิ ด ฝน แต่ เ นื่ อ งจาก พื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน ท�าให้มีปริมาณ ฝนตกไม่ ม ากนั ก และอากาศค่ อ น ข้างร้อน ลักษณะอากาศดังกล่าวจึง ไม่เป็นปญหาต่อการเที่ยวชม ท�าให้

สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู

สถานที่ติดต่อ

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ อราวั ณ หมู่ท่ี ๔ ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ๗๑๒๕๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๗ ๔๒๒๒, ๐ ๓๔๕๗ ๔๒๓๔ โทรสาร ๐ ๓๔๕๗ ๔๒๘๘, ๐ ๓๔๕๗ ๔๒๓๔ ท่ า นสามารถจองที่ พั ก ได้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต www.dnp.go.th ของกรมเท่ า นั้ น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาค เอกชนรายใดทั้งสิ้น) จองล่วงหน้าได้ ๖๐ วัน จองต่อเนื่องได้ครั้งละ ๓ วัน


ก�าหนดช�าระเงินภายใน ๒ วันท�าการ ณ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศเท่ า นั้ น หรื อ ติดต่อเจ้าหน้าที่ท�าการจองให้โดยโทร

มาที่ ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือติดต่อจุด จองที่พักในส่วนภูมิภาค

การเดินทาง

รถยนต รถยนต์ส่วนบุคคล ไปตาม ถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรม ราชชนนี ผ่ า นนครชั ย ศรี บ้ า นโป ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง ๑๒๙ กิ โ ลเมตร ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณหนึ่ ง ชั่ ว โมง

ครึ่ง ส�าหรับการเดินทางจากตัวเมือง กาญจนบุ รี ไ ปยั ง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เอราวัณสามารถใช้ ได้ ๒ เส้นทาง คื อ สายที่ ๑ เริ่ ม ต้ น จากจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ไ ปตามทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข ๓๑๙๙ ถึ ง เขตของการ ไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ข้ามสะพานไปยัง ตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วจึงเลย เข้ า ไปยั ง ที่ ท� า การอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เอราวั ณ ระยะทางทั้ ง สิ้ น ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร สายที่ ๒ เดินทางจาก อุทยานแห่งชาติไทรโยค จะมีเส้นทาง บริเวณบ้านวังใหญ่อยู่ห่างจากน�้าตก ไทรโยคน้อยประมาณ ๖ กิโลเมตร ลั ด ออกไปบ้ า นโป ง ป ด บริ เวณเขื่ อ น ท่ า ทุ ่ ง นาระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน หมายเลข ๓๑๙๙ อีกประมาณ ๒๕ กิโลเมตรถึงที่ท�าการอุทยานแห่งชาติ เอราวัณ รถไฟ รถไฟ ออกจากสถานีรถไฟ บางกอกน้อยวันละ ๒ เที่ยว ได้แก่ เวลา ๐๗.๕๐ น. และ ๑๓.๔๕ น. โดย

แวะจอดที่สถานีกาญจนบุรี สะพาน ข้ า มแม่ น�้ า แคว ท่ า กิ เ ลน สถานี น�้ า ตก ในวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ แ ละวั น หยุดราชการ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ น�า เที่ยวไปกลับภายในวันเดียว ติดต่อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ สถานี ร ถไฟ กาญจนบุรี โทร. ๐-๓๔๕๑-๑๒๘๕ รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารธรรมดา/รถ โดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานี ขนส่ ง สายใต้ ทุ ก ๑๕ นาที ตั้ ง แต่ เวลา ๐๔.๐๐-๒๐.๓๐ น. ถึงจังหวัด กาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที หลังจากนั้นเดิน ทางโดยรถโดยสารประจ� า ทางจาก สถานี ข นส่ ง กาญจนบุ รี หมายเลข ๘๑๗๐ กาญจนบุรี-เอราวัณ ทุก ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๒๐ น. เพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ เอราวั ณ ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที รวมระยะทาง ประมาณ ๗๐ กิ โ ลเมตร หรื อ ออก จากสถานี ข นส่ ง หมอชิ ต ๒ ชั้ น ๑ ช่อง ๒๑ สายกรุงเทพฯ-ด่านเจดี ย ์ สามองค์ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. โดยแวะจอดที่สถานีขนส่งจังหวัด กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที หลังจากนั้นเดินทางโดยรถ โดยสารประจ�าทางสายกาญจนบุ รีเอราวั ณ เพื่ อ เดิ น ทางเข้ า สู ่ อุ ท ยาน แห่งชาติเอราวัณ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

â´Â : ਌Ҩء

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เริ่ ม ต้ น สู ่ โ ครงการป ที่ ๕ อย่ า งเข้ ม แข็ ง ในโครงการใสสะอาด พอเพี ย งเพื่ อ พ่ อ สู ่ ส ถานศึ ก ษาและชุ ม ชนป ที่ ๕ กั บ โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ซึ่งในปนี้ได้น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ เข้าร่วมโครง การฯโดยมีน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โรงเรียนวัดสระเกศ

ค่ายเด็กรักดี ร่วมกับ กลุ่ม ซ.โซ่อาสา

แกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียงเดินทางสู่จังหวัด เพชรบุรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดค่าย “เด็กรักดี” ร่วม กับกลุ่มซ.โซ่อาสา ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในชุมชน ของอบต.ไร่มะขาม ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการสร้างรอย ยิ้มปนความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับน้องได้ อย่างดีเยี่ยม

เริ่มต้นสู่โครงการปที่ ๕ อย่างเข้มแข็งในโครงการ ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนปท่ี ๕ กับ โรงเรียนวัดสระเกศซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

หล่อใจบุญ ณกรณ์ กรณ์ หิ รั ญ กรรมการผู ้ จั ด การ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุป จ�ากัด ร่วมกับพนักงานส�านักงานใหญ่ พร้อมทีมแพทย์ AEC ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของแด่น้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ รวมมูลค่ากว่า สามแสนบาท เมื่อเร็วๆนี้

80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย

แกนน�าเยาวชนครอบครัวพอเพียงเดินทางสู่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนก่อนวันเปดภาค เรียน พร้อมทั้งมอบตู้เย็นและอาหารสัตว์ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย นับได้ว่าได้ทั้งความสุขและประสบการณ์อันมีค่าที่มิอาจลืมได้ เลย

กิจกรรมเพื่อชุมชน ๒๕๕๖ บริ ษั ท เอ.ยู . ที . จ� า กั ด น� า โดยเจ้ า วรจั ก ร ณ เชี ย งตุ ง กรรมการผู ้ จั ด การ และคุ ณ วิ ช ชุ ภ า นาคเจริญ ประธานกิจกรรมกลุ่มบริการชุมชน ได้ น� า พนั ก งานไปซ่ อ มแซมบู ร ณะสถานที่ ห ้ อ งเรี ย น รู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน โรงอาหาร และอุปกรณ์น�้าดื่ม ให้กับโรงเรียนวัด ศาลาลอย อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวาระครบ ๓๐ ป เอ.ยู.ที.ท�าความดีถวายพ่อ หลวง ภายใต้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้อ�านวยการ โรงเรียน อาจารย์ไพศาล ทองเนื้อแปด เมื่อเร็ว ๆ นี้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

â´Â : ¹ŒÍ§Ë¹Öè§

“สวยได้..ไม่กลัวฝน”

ปนี้ฤดูฝนมาเยือนเร็วกว่าทุก ๆ ป สาว ๆ ก็เริ่มจะมองหาเทรนด์การแต่งหน้าใหม่ ๆ รับหน้าฝนกันพัลวัน หน้าร้อนที่ผ่านมาลิปติกสีฉูดฉาดมาแรงมาก ๆ แต่ตอนนี้ฝนพร�าแล้ว ก็ดูจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ ลองหาอะไรใหม่ ๆ อย่างเช่น การแต่งหน้าตามโทนสีของดอกไม้ฤดูฝน ที่เบ่งบานท่ามกลางสายฝนที่โปรดปรายอย่าง ดอกกระเจียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้ ฤดูฝน ความงามของดอกกระเจี ย วอยู ่ ที่ สี ช มพู แ ละสี เขียวแสนสดใส เพราะฉะนั้นลุคการแต่งหน้ารับฤดูฝน ปนี้ ลองหยิบสีชมพู ที่เชื่อว่าสาว ๆ ต้องมีอยู่เป็นเครื่องส�าอาง ชิ้นโปรด ส่วนโทนสีเขียวนั้นอย่าเพิ่งตกใจ หรือกลัวไปว่า จะมีใครทักว่าจะไปเล่นลิเกโรงไหน อยากบอกว่าสองสีนี้ เข้ากันได้อย่างลงตัว ไอเทมที่ใช้เนรมิตคุณให้สมเป็นสาวสดใส เครื่อง ส�าอางทุกชิ้นควรจะมีคุณสมบัติกันน�้า มิฉะนั้นแล้วเลอะ น�้าล่ะยุ่งเลย

วิธีแตงหนาในชวงฤดูฝน

เริ่มต้นด้วยการท�าความสะอาดผิวหน้าเป็นอันดับ แรกจากนั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่คุณผู้อ่าน ใช้อยู่เป็นประจ�า ส่วนท่านใดที่ใบหน้ายังมีเครื่องส�าอาง อยู่ต้องใช้ครีมท�าความสะอาดคราบเครื่องส�าอางเช็ดออก ก่อนจึงล้างหน้าตามปกติ จากนั้นทามอยส์เจอไรเซอร์หรือ 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ครีมบ�ารุงทั่วใบหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น แตะรองพื้นชนิด ครีมบริเวณใบหน้า ๕ จุด แก้มทั้ง ๒ ข้าง จมูก คาง และ หน้าผากเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วใบหน้า แตะสีของบลัชออน ชนิดเจลบริเวณโหนกแก้มเกลี่ยด้วยฟองน�้าหรือนิ้วมือให้ สีของบลัชออนกระจายทั่วพวงแก้มกลมกลืนกับเนื้อของ รองพื้นตามด้วยแปงฝุนสีโปร่งแสงแต่งตาด้วยอายแชโดว์ ชนิดครีมสีที่ชื่นชอบ วิธีการทาสีอายแชโดว์ชนิดครีมนั้นคุณผู้อ่านต้อง เกลี่ยอายแชร์โดว์ให้เนียนสีสม�่าเสมอทั่วทั้งเปลือกตา จาก นั้ น ใช้ อ ายแชร์ โ ดว์ แ บบฝุ  น เกลี่ ย ทั บ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ สี ข อง อายแชโดว์ติดทนนานตามด้วยการเขียนคิ้วให้ได้รูป จาก นั้นดัดขนตาและปดมาสคาร่าที่มีคุณสมบัติปองกันน�้าได้ ขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มเรียวปากสวยด้วยสีลิปสติกเลือกสีที่ บ่งบอกความเป็นตัวของตัวคุณเอง เพียงเท่านี้คุณก็สวยปง พร้อมจะลุยสายฝนออกไปท�างานได้แล้ว


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 83


84 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

Is am are june 56  
Advertisement