Page 1

IS AM ARE

เรื่องเล่าจากทัณฑสถาน

วัยหนุ่มกลาง คลอง 6

(1) ผมจะเป็นคนดี

ศรไกร แน่นสีนิล

มกราคม 2558

ฉบั บ ที่ 84

ช่ างท�ำฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว www.fosef.or.th


เวปไซด์ของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง ท่านสามารถเข้ามาอ่านบทความ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง หรือข่าวสารดี ๆ ได้แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช่ จ่าย และท่านยังสามารถสมัครเป็นสมาชิ กของมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อรับข่าวสารจากทางมู ลนิธิครอบครัวพอเพียงได้ก่อนใคร โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิ กได้ท่ี

www.fosef.or.th 2

IS AM ARE www.ariyaplus.com


....ในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาก และมีการน�ำผลที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถ้าใช้ ไม่ถูกเรื่องถูกทางโดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้ว ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมอย่าง ร้าย แรงได้เช ่นกัน. เหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก�ำลังพัฒนาจ�ำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้เท่าและรู้ทัน. จึงเป็นที่น่ายินดี อย่างยิ่ง ที่ได้เห็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันน�ำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่อง วิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก ท�ำให้หวังได้ว่า การน�ำความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปปรับใช้ในกิจการด้านต่างๆ จะ เป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ...” จากพระราชด�ำรัส ในพิธีการเปิดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๕ เรื่องวิวัฒนาการของพันธุ ศาสตร์และผลกระทบต่อโลก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา 3 issue 84 january 2015


EDITORIAL

เริ่มต้นพุทธศักราช ๒๕๕๘ บก.ได้น้อมน�ำ ส.ค.ส.พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เพื่ อ เป็ น มงคลแก่ ชี วิ ต และพึ ง ระลึ ก ในความหมายของ ส.ค.ส. ที่ ท รง พระราชทาน เพื่อการด�ำรงชีวิตและด�ำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่น เพียรพยายาม และตั้งอยู่ใน จิตส�ำนึกแห่งคุณธรรม ความส�ำเร็จในทุก ๆ ด้านจักตามมาอย่างมัน่ คงและถาวร ปรัชญาทีล่ ำ�้ ลึก และถ้าประชาชนคนไทยทุก ๆ คนทุกเพศ ทุกวัยได้น�ำปรัชญานี้ฝังไว้ในจิตใต้ส�ำนึก บก.ก็บอก ได้แค่ว่า ค�ำว่า “ความสุข” ที่ทุกคนไขว่คว้านั้นจะได้มาแน่นอนทุกคน ทุกครอบครัว.

4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ :

663 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2939-5995 0-2939-5996 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th

and Enjoy!

5 issue 84 january 2015


Hot Topic

56

ทัณฑสถานวัยหนุ่ม กลาง คลอง 6

28

76

เชี ยงคาน ความหลาก หลายทางชี วภาพ

ศรไกร แน่นสีนิล ช่ างท�ำฉลอง พระบาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู ่หัว

Don’t miss

10

18 20 14 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

58


table of content

ผมเป็นคนอ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นคนบ้านนอก ที่บ้านมีอาชีพท�ำ นารับช่วงมาจากคุณแม่ เรียนหนังสืออยู่บ้านนอกจบ ป.4 โรงเรียนบ้านมะค่า เดี๋ยวนี้มัน เปลี่ยนแปลงไปหมดเลย ตอนนั้นมันเป็นบ้านมะเกลือน้อย หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 38 ต�ำบล ถนนโพธิ์ อ�ำเภอโนนไทย พอจบ ป.4 ก็เริ่มประกอบอาชีพท�ำนา เพราะว่าออกจาก ป.4 มันไม่มีอะไรท�ำไปเรียนต่อพ่อแม่ก็ไม่พร้อมที่จะส่ง มันก็คิด...ผมไม่ค่อยชอบท�ำนาเท่าไหร่ คือมาคิดอีกทีก็ตรงที่ว่า พ่อแม่ปูย่าตายายเขาท�ำมาหลายชั่วอายุคนแล้ว ผมเป็นคนที่แบบ ว่าคิดเปลี่ยนแปลงชีวิต 7 issue 84 january 2015

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศุกร์กันเถอะเรา เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ ค่านิยมหลัก 12 ประการ เริ่มต้นกันวันนี้นะหลานนะ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ มีเท่าไหร่ให้(เกือบ)หมด หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday เวลาใด คือเวลาที่ส�ำคัญที่สุด Question of life กว่า...จะคืนถิ่น Cartoon Cover Story ศรไกร แน่นสีนิล ช่างท�ำฉลองพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Goodlife สูตรเส้นผมสวยด้วยธรรมชาติ (ตอนที่1) เปิดมูลนิธิครอบครัวพอเพียง คณะกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง IS AM ARE ต�ำบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท พลิกป่าให้มีชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง Share Story น�้ำตาลปี๊ป เล่าขานความเป็นไทย EAT AM ARE พายหม้อแกง ความหอมหวานสู่ครัวไทย Let’s Talk เรื่องเล่าทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง คลอง 6 Wheel of life มูลนิธิชัยพัฒนา ประสบการณ์สอนภาษาอีกครั้ง BONVOYAGE เชียงคาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ROUNDABOUT

8 10 14 17 18 20 24

28 38 40 46 56 58 60 64 68 76 80


TGIF

thank god it’s friday

ศุกร์กันเถอะเรา (TGIF) ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ผมขอเขียนเรื่องสนุกๆที่เกี่ยวกับความสุข เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้อ่านทุกคนก็แล้วกันนะครับ 8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝรั่งจะมีวลีเด็ดประโยคหนึ่ง กล่าวว่า Thank God it’s Friday เขียนย่อๆ (Acronym) ว่า TGIF เพื่อสื่อสารว่า รู้สึก พึงใจกับสุดสัปดาห์ที่จะผ่านไป และวันหยุดก�ำลังจะมาถึง ความ หมายที่แท้จริงของประโยคนี้ไปผูกพันกับค�ำอื่นๆอีกหลายค�ำ นับตั้งแต่ สุดสัปดาห์ (weekend), วันจันทร์ (เหลืออีกหลาย วันจะมาถึงอีก), พระเจ้า, งานและความสุข การเหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ หน้ า ที่ ก ารงาน การเรี ย นมา ทั้งสัปดาห์ ผู้คนย่อมวาดหวังว่าอยากให้วันสุดท้ายของการ ท�ำงานมาถึงเร็วๆ ก็คือวันศุกร์ ส�ำหรับเด็กๆ วันศุกร์คือ วันที่ จะไม่ต้องไปโรงเรียนอีกตั้ง 2 วัน เด็กนักเรียนอนุบาลคนหนึ่ง ถามครูในยามสายวันศุกร์ว่า “นี่กี่โมงแล้วค่ะ ท�ำไมเพิ่ง 10 โมงเอง หนูอยากให้นาฬิกาเดินเร็วๆจังเลยวันนี้” บางคนอาจจะรูส้ กึ ว่า คนทีช่ อบพูดประโยคเด็ดทีว่ า่ นี้ คือ คนที่ออกจะไม่ค่อยมีความสุขกับการงาน หรือหน้าที่หรือเปล่า หรือเป็นคนประเภทไม่สู้ชีวิต ไม่สู้งาน ไม่สู้อุปสรรค จึงคอยคิด แต่ว่าเมื่อไหร่วันหยุดถึงจะได้มาถึงเสียที ก็เป็นเรื่องของมุมมอง ที่แล้วแต่จะคิด ค�ำว่า Thank God it’s Friday (TGIF) นี้ ถูกน�ำไปเป็น ชื่อภาพยนต์ (ภาพยนต์เพลงเรื่องนี้ สร้างโดยบริษัท COLUMBIA ในยุคสมัยคนก�ำลังเห่อ DISCO กัน), ชื่อเพลง, ชื่อเครือข่าย ภัตตาคารในอเมริกา, ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์, รายการทีวี, รายการหนัง สารคดี และอื่นๆอีกหลายอย่าง ถ้าถามว่า ในบรรดา 7 วัน ใน 1 สัปดาห์ วันไหนที่ คนเราน่าจะมีความสุข (หรือส่อเค้าว่าน่าจะมี)มากที่สุด บางคน อาจจะตอบว่า เป็นวันเสาร์ เพราะได้หยุดอยู่บ้าน ได้สมองว่าง จากเรื่องงาน และพรุ่งนี้ก็ได้หยุดอีก แต่บางคนอาจจะบอกว่า เป็นวันอาทิตย์ เพราะเป็น วันครอบครัว (Family day) ศ.นพ.ประเวศ วะสี เคยกล่าว ไว้ว่า วันไหนๆก็แล้วแต่ อาจมีข้ออ้างให้ท�ำตัวยุ่ง, ไม่มีเวลา ให้ครอบครัว และตัวเอง แต่วันอาทิตย์ขอให้ถือเป็นวันเบาๆ สบายๆ ควรวางมือจากเรื่องงาน และเรื่องยุ่งทั้งหลาย ใช้เวลากับ ครอบครัวและทบทวนเรื่องต่างๆที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์เพื่อเตรียม ปรับตัว เตรียมใจกับสัปดาห์ใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง.... จะมีสักกี่คนที่บอกว่า “วันศุกร์” เป็นวันที่ตัวเองชอบ ที่สุด......... เคยมีคนตีตราบาป (Stigmatize) ว่าวันศุกร์เป็น วันไม่ดี โดยเอาไปผูกกับเลข 13 ถือเป็น Good Luck Friday โดยเฉพาะมีคนเอาไปสร้างเป็นหนัง, เขียนนวนิยาย และหากิน

www.nhso.go.th

อย่างอื่นๆอีกแยะเกี่ยวกับวันที่ว่านี้ จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานคร เมืองสวรรค์ของหลาย ต่อหลายคนนั้น “วันศุกร์เย็น” จะเป็นวันที่รถติดมากเป็นพิเศษ เพราะผู้คนพอเลิกงานแล้วส่วนหนึ่งจะไม่เข้าบ้าน แต่จะไป สังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ ดื่มกิน หรือเมาหัวราน�้ำ จะเข้าบ้าน ตอนดึกๆ ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นธรรมเนียมที่แม่บ้านผู้หญิง จะต้องท�ำใจยอมให้สามีกลับบ้านดึกได้ในคืนวันศุกร์ เพราะ ถือว่าเป็นวันพักผ่อน สามีอาจต้องพาลูกค้า หรือเพื่อนฝูงไป ท�ำกิจกรรมสังคมกัน ว่าไปแล้วคืนวันศุกร์น่าจะเป็นวันที่เหล้า เบียร์ขายดีกว่าวันอื่นๆ และเป็นวันแห่งความสุข วันปล่อยผี ความเครียดของอีกหลายๆคน สีประจ�ำวันศุกร์ คือ สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจ�ำพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ส�ำหรับผมแล้ว ความสุขในวันศุกร์ คือ นอนดึกได้ เพราะ วันรุ่งขึ้นไม่ต้องไปท�ำงาน ตื่นสายได้ โดยทั่วไปคนจะรู้สึกไม่ เครียดนักในวันศุกร์ เพราะ...พอนึกขึ้นได้ว่าจะได้พักเอาแรง อีก 2 วัน ท�ำให้หลายคนบอกกับตัวเองว่า “เอาว่ะ สู้อีกหน่อย พรุ่งนี้ก็ได้พักแล้ว”.....

ค�ำว่า “ศุกร์” กับ “สุข” ในภาษาไทยนั้น แม้เขียน ไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน ท�ำอย่างไรละครับ ให้เรามีความสุขมากๆในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ท่ีเวียนมา.....

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา

9 issue 84 january 2015


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

เริ่มต้นกันวันนี้นะหลานนะ

www.flickr.com/photos/17989383@N00/6890766593 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

สั ง ค ม ไ ท ย ใ น ป ั จ จุ บั น ไ ด ้ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว มาก โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษนี้หรือ ช่วงสิบปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในสังคมมีส่วนช่วยให้เด็ก หรือเยาวชนของชาติเปลี่ยนไปด้วย ห า ก เ ป ลี่ ย น ไ ป ใ น ท า ง ที่ ดี ขึ้ น นั่ น จะเป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า ยิ น ดี แต่ นี่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางตรงกั น ข้ า ม จนบางครั้งลุงก็คิดนะว่า นี่คือสังคมไทย กระนั้นหรือ เ ด็ ก วั ย รุ ่ น ป ั จ จุ บั น คุ ณ ย ่ า คุ ณ ย า ย เ ห็ น เ ข ้ า อ า จ จ ะ เป็นลมตาย ทัง้ กิรยิ ามารยาท การวางตัว การแต่งตัวและการใช้จ่าย ลุ ง เคยเขี ย นหลายครั้ ง ทั้ ง ใน คอลัมน์นี้และคอลัมน์อื่นมาโดยตลอดว่า เหตุที่สังคมไทยเป็นเช่นนี้เพราะกระทรวง ศึกษาธิการยกเลิกวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม แม้ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เคยมี พ ระราช เสาวณีย์ให้กระทรวงศึกษาธิการสอน วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และศีลธรรมมานานแล้ว แต่ นั ก การเมื อ งและกระทรวง ศึกษาธิการในสมัยนั้นก็เพียงรับสนองใน วันนั้นหรือหลังจากวันนั้นเท่านั้น ไม่เคย ท�ำอะไรให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในเวลา ต่อมาแม้แต่น้อย ประเทศไทยมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดในโลกใน ช่ ว งทศวรรษที่ ผ ่ า นมา โดยสั บ เปลี่ ย น หมุ น เวี ย นกั น เข้ า มา บางคนมาเพี ย ง ๓ เดือน แต่ไม่เห็นมีท่านใดสนใจที่จะ ท�ำในเรื่องนี้ การปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ห รื อ การ

สร้างค่านิยมให้เป็นไทยแท้นั้นเป็นเรื่อง ละเอียดอ่อน ต้องการเวลา รั ฐ ม น ต รี มี เว ล า อ ยู ่ ไ ม ่ น า น ก็ ต ้ อ งไป สู ้ ท� ำ อะไรเร็ ว ๆ ให้ เ ห็ น เป็นรูปธรรมไม่ได้ เพื่อการหาเสียงของ ตนเอง ตอนนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะ คสช. ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ และวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม อย่างเร่งด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการก็รับสนอง นโยบายในทันที โดยได้ด�ำเนินการแล้ว รวมทั้ ง เน้ น วิ ช าลู ก เสื อ กั บ หลั ก สู ต ร ธรรมะศึกษาเพิ่มเติมด้วย ก็ขออนุโมทนา สาธุ ด้วย เป็น อย่างมาก ที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ คสช. ได้ ก� ำ หนดค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งหลานๆ ก็คงจะทราบ โดยทั่วกันแล้ว แต่ลุ ง ขอน� ำ มาลงไว้ อี ก ครั้ ง หนึ่ง เพื่อเตือนความจ�ำว่า ค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ คือ ๑. มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. ซื่ อ สั ต ย์ เสี ย สละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔. ใฝ่ ห าความรู ้ หมั่ น ศึ ก ษา เล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย อันงดงาม ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ๗ . เข ้ า ใจ เรี ย น รู ้ ก า ร เ ป ็ น 11 issue 84 january 2015

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขที่ถูกต้อง ๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๑๐. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู ้ จั ก อดออมไว้ ใช้ เ มื่ อ ยามจ� ำ เป็ น มี ไว้ พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย และพร้ อ มที่ จ ะขยายกิ จ การเมื่ อ มี ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย แ ล ะ จิ ต ใจ ไ ม ่ ย อ ม แ พ ้ ต ่ อ อ� ำ น า จ ฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา ๑๒. ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ของส่ ว นรวม และของชาติ ม ากกว่ า ผลประโยชน์ของตนเอง คมช. เข้ า มาเพี ย งไม่ กี่ เ ดื อ น ก็ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของการปลู ก ฝั ง ค่านิยมหลักของชาติ ค ่ า นิ ย ม ห ลั ก ข อ ง ค น ไ ท ย ๑๒ ประการ สั้น กระทัดรัด ได้ใจความ และที่ส�ำคัญที่สุดคือเข้าใจง่าย แต่หนทางที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หลาน ๆ มีค่านิยมหลักดังกล่าว ข้างต้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักในสังคมไทย ปัจจุบัน ลุงเชื่อว่าหลาน ๆ นั้น เปรียบ เสมื อ นผ้ า ขาวบริ สุ ท ธิ์ ที่ พ ร้ อ มจะรั บ สิ่งดีๆ เข้ามาไว้ในชีวิต บิ ด ามารดาและครู บ าอาจารย์ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ นั้น อาจมีส่วนช่วย เป็ น แม่ แ บบให้ ทั้ ง แบบที่ ดี แ ละแบบที่ ไม่ดี


ลุงขอเป็ นก�ำลังใจให้นะหลานนะ ทัง้ นี้ เพื่อหลานจะได้ประสบความ ส�ำเร็จในชี วิตในวันข้างหน้า

แต่ ลุ ง ก็ เชื่ อ ว่ า หลานเองย่ อ มมี วิจารณญาณพอที่จะพิจารณาได้ว่าอะไร ดีหรือไม่ดี ดั ง นั้ น สิ่ ง แรกที่ ห ลานควรท� ำ เป็นอย่างยิ่ง ก็คือการท�ำความเข้าใจกับ ค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ เหล่านี้ อ่ า นให้ ดี เ ถอะแล้ ว จะเห็ น ว่ า ค่านิยมเหล่านี้แหละคือเอกลักษณ์หรือ อัตลักษณ์ของคนไทยแท้ๆ อ่ า นเข้ า ใจแล้ ว ก็ เริ่ ม ประพฤติ ปฏิบัติ โดยไม่ต้องสนใจว่าคนรอบข้าง จะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอย่ า งไร เพราะ เขาเหล่านั้นไม่ใช่ตัวของหลานเอง เริ่มต้นอาจจะยากอยู่บ้าง เพราะ อาจจะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ แล้ ว ๆ มา แต่ เ มื่ อ ปฏิ บั ติ ต ่ อ ไปบ่ อ ยๆ ก็ไม่ยากและไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น คุณอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของ แลนด์ แ อนด์ เ ฮาส์ ได้ ตั้ ง ค� ำ ถาม ที่น่าสนใจว่าคนที่ประสบความส�ำเร็จ 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

จะต้องเรียนเก่งจริงหรือไม่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ น ้ น เ รื่ อ ง การศึกษามาก จนลืมเรื่องความส�ำคัญ ของการฝึก “นิสัย” การฝึกนิสัยที่ดีฝึกไม่ยาก และ การฝึกนิสัยที่ดีท�ำให้ท่านมีวันนี้ ดั ง นั้ น หลานๆ เริ่ ม ฝึ ก ค่ า นิ ย ม หลั ก ของคนไทย ๑๒ ประการ ให้ มี ทัศนคติจนเป็นนิสัยตั้งแต่วันนี้ ลุ ง ข อ เ ป ็ น ก� ำ ลั ง ใ จ ใ ห ้ นะหลานนะ ทัง้ นี้ เพือ่ หลานจะได้ประสบ ความส�ำเร็จในชีวิตในวันข้างหน้า และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ลุงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ห ลานๆ นั บ ถื อ จงดลบันดาลให้หลานทุกคน จงประสบ ความส�ำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน มีความ สุขกายสุขใจ พบแต่สิ่งดีงามที่พึงประสงค์ ตลอดไป สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ นะลูกนะ


ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

มีเท่าไรให้ (เกือบ) หมด ภาพ : driverlayer.com 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

ก่ อ นสิ้ น ปี มั ก จะมี ก ารท� ำ บุ ญ ท� ำ ทานกันเป็นพิเศษเสมอ ไม่ว่าจะเป็นใน สังคมไทย หรือในต่างประเทศ อย่างไรก็ ดี มหาเศรษฐีบางคนมิได้ท�ำเป็นครั้งคราว ในช่วงขึ้นปีใหม่เท่านั้น หากวางแผนที่จะ ท�ำตลอด จากปัจจุบันจนกระทั่งหลังวันที่ ตนลงจากเวทีโลกใบนี้ไปแล้ว ในปั จ จุ บั น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า ว ขวั ญ ถึ ง มากที่ สุ ด คงหนี ไ ม่ พ ้ น อภิ ม หา เศรษฐี อ เมริ กั น สองคนซึ่ ง ร�่ ำ รวยที่ สุ ด เป็นล�ำดับ 1 และ 2 ของโลก นั่นคือ บิล เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ตอนนี้ คน แรกมีทรัพย์สินกว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.5 ล้านล้านบาท ส่วนคนที่ สองมีกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.2 ล้านล้านบาท บิล เกตส์ รวยจาก ความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นวอร์ เรน บั ฟ เฟตต์ รวยจากความสามารถในด้านการลงทุน ในกิจการต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย สอง คนนี้เป็นเพื่อนซี้กันแม้อายุจะต่างกันถึง 25 ปีก็ตาม เคล็ดลับในการสร้างความร�่ำรวย ของสองคนนี้มักมีผู้พยายามค้นหาเสมอ โดยเฉพาะของวอร์ เรน บั ฟ เฟตต์ ทั้ ง สองเขี ย นหนั ง สื อ ออกมาบ้ า งเป็ น ครั้ ง คราว อาทิเช่น บิล เกตส์ เขียนเรื่อง The Road Ahead และเรื่อง Business @ the Speed of Thought ส่วนวอร์เรน บัฟเฟตต์ เขียนเรื่อง The Essays of Warren Buffett (บทคั ด ย่ อ ของเล่ ม แรกและเล่มสุดท้ายอาจดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา www. bannareader.com และรวมไว้ ใ น หนังสือชื่อ “มหาเศรษฐีขี้ไม่เหนียว” ส่วน

ของเล่มที่สองรวมไว้ในหนังสือชื่อ “คิด นอกคอก ท�ำนอกคัมภีร์”) หนังสือเหล่านี้ มีข้อคิดมากมาย มีผู้ย่อยข้อแนะน�ำอันน่า สนใจยิ่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์ มาเสนอไว้ 6 ข้อ (ภาพ) เคล็ ด ไม่ ลั บ 6 ข้ อ นี้ ค งสรุ ป ได้ ง่าย ๆ ว่า (1) ในด้านการหารายได้ อย่า จ�ำกัดยู่แค่เพียงทางเดียว จงลงทุนให้เกิด แหล่งที่ท�ำรายได้ให้เป็นแหล่งที่สอง (2) ในด้านการใช้จ่าย ผู้ที่ซื้อสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เพียงไม่นานจะต้องขายสิ่งที่จ�ำเป็น (3) ในด้านการออมทรัพย์ อย่ามุ่งออมส่วน ที่เหลือจากการใช้จ่าย แต่จงใช้จ่ายใน ส่วนที่เหลือจากการออม (4) ในด้านการ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง อย่ า เทลงไป แบบหมดหน้าตัก (5) ในด้านการลงทุน ก็เช่นกัน อย่าทุ่มทุกอย่างลงไปในแหล่ง เดียวเท่านั้น และ (6) ในด้านการคาด หวัง ความซื่อสัตย์เป็นของขวัญอันสูงค่า ฉะนั้น อย่าหวังจะได้จากคนใจต�่ำ แม้ตอนนี้อายุจะย่างเข้าปีที่ 85 แล้ว วอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังท�ำงานและ อาศัยอยู่ในบ้านหลังแรกที่เขาซื้อเพราะ ยึ ด ถื อ ความสมถะเป็ น หลั ก ด� ำ เนิ น ชี วิ ต เขายกทรัพย์สินให้ลูกทั้งสามคนไปคนละ หลายพันล้านดอลลาร์แล้ว ส่วนที่เหลือ อี ก หลายหมื่ น ล้ า นดอลลาร์ นั้ น เขาจะ บริจาค 99% ให้กิจการในด้านการช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งส่วนหนึ่งได้บริจาค ผ่านมูลนิธิของบิล เกตส์ ไปแล้ว ส่วน บิ ล เกตส์ เองก็ บ ริ จ าคผ่ า นมู ล นิ ธิ ข อง เขาไปแล้วราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์และ จะบริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมูลนิธิน�ำไป บริจาคต่อ อาทิเช่น เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ บริจาค 50 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับโรค 15 issue 84 january 2015

ระบาดอีโบลา และอีก 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อต่อสู้กับโรคอื่นรวมทั้งมาลาเรีย นอกจากจะบริ จ าคเองแล้ ว วอร์ เรน บั ฟ เฟตต์ และบิ ล เกตส์ ยั ง ได้ ไ ปชั ก ชวนมหาเศรษฐี พั น ล้ า นให้ ม า ร่วมบริจาคอีกด้วย ตอนนี้มีมหาเศรษฐี พั น ล้ า นถึ ง 127 คนพร้ อ มครอบครั ว ให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคอย่างน้อย 50% ของทรัพย์สินเพื่อการกุศลแล้วโดย การให้ ค� ำ มั่ น สั ญ ญาผ่ า นองค์ ก รที่ เรี ย ก ว่า The Givingpledge (เว็บไซต์ www. givingpledge.org) หลายคนเริ่มบริจาค แล้ว รวมทั้งมหาเศรษฐีมาร์ค ซัคเคอร์ เบอร์กด้วย เมื่อเร็ว ๆ นี้มหาเศรษฐีหนุ่ม ซึ่ ง ร�่ ำ รวยจากการสร้ า งสั ง คมออนไลน์ Facebook ได้บริจาค 25 ล้านดอลลาร์ เพื่อต่อสู้กับอีโบลาเช่นกัน ส�ำหรับมหาเศรษฐีอเมริกัน การ บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น สู ง มากขนาดนั้ น มิ ใช่ ของใหม่ พวกเขาท�ำกันมานานจนดูจะ กลายเป็นประเพณีไปแล้ว ย้อนไปเกือบ 100 ปี แอนดรู ว ์ คาร์ เ นกี ซึ่ ง ร�่ ำ รวย จากการท�ำอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและ มีทรัพย์สินกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ถ้า เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันได้บริจาคราว 90% ของทรัพย์สินนั้นเพื่อการกุศลรวม ทั้ ง การสร้ า งห้ อ งสมุ ด สาธารณะไว้ ทั่ ว อเมริกา แคนาดาและอังกฤษ ประเพณี เช่นนี้เป็นผลดีต่อคนทั่วไป คนไทยจึงน่า จะพิจารณาเลียนแบบ


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-939-5995 โทรสาร 02-939-5996 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 16

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 6 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� ำ ถามในฉบั บ นี้ คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ “ศุกร์กันเถอะเรา” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ป รากฏ แล้วตัดส่งมากันนะค่ะ ในฉบับ หน้ า ของสมนาคุ ณ อาจมี ก าร เปลี่ยนแปลงตามค�ำเรียกร้อง ของคนขี้ เ หงา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น Furby เพื่อนช่างคุย ของเรา เอง แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า นะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-939-5995 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง ศุกร์กันเถอะเรา

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 17 issue 84 january 2015

1169


https://www.flickr.com/photos/66284747@N00/2987190363

เวลาใดคือ เวลาที่...

่ ส�ำคัญทีสุด

18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

ค�ำตอบก็คือ เวลาขณะปั จจุ บัน นั่นคือ เวลาที่เราก�ำลังนั่งหายใจอยู ่ในขณะนี้

เพราะชั่วโมงที่แล้วมันก็จบไปแล้ว ชั่วโมงหน้ามันยังมาไม่ถึง ชั่วโมงนี้ชีวิตเป็นของเราทั้งหมด ดังนั้น มันจึงส�ำคัญที่สุด เพราะเวลาชั่วโมงนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้ เราสามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้

พระพุ ทธศาสนาจึงให้ความส�ำคัญกับ “ปั จจุ บันขณะ” มาก คือ ถ้าเราท�ำปั จจุ บันดี อดีตก็จะดี อนาคตก็จะดี

หลักการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนาคือ “ให้ตื่นรู้ อยู่กับปัจจุบัน” แค่นี้เอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าตื่นอยู่รู้กับปัจจุบัน ผิวพรรณจะผ่องใส ท�ำไมผ่องใส เพราะอดีตท�ำร้ายเราไม่ได้ อนาคตท�ำร้ายเราไม่ ได้ แต่คนส่วนมากบางทีนั่งอยู่ที่นี่ แต่ใจไปอยู่ในอดีตบ้าง อยู่ในอนาคตบ้างใครอยู่ในปัจจุบันขณะ ณ เวลานี้ได้ จะประเสริฐที่สุด กวีคนหนึ่งเขาเคยเขียนคุณค่าของเวลาว่า “วันไหน ๆ ไม่ส�ำคัญเท่าวันนี้ เป็นวันที่ส�ำคัญกว่าวันไหน ถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่ส�ำคัญเท่าวันนี้” ถ้าเราบริหารจัดการวันนี้ให้ดีที่สุด มันก็เป็นวันวานที่ดีได้ เป็นรากฐานที่ดีของวันพรุ่งนี้ แต่ถ้าเราท�ำวันนี้ไม่ดี เมื่อมันไปเป็นวัน วาน แล้วเราหันกลับไปมอง “ตายแล้ว..อดีตของฉัน กระด�ำกระด่างเหลือเกิน” คงไม่ต้องถามถึงอนาคต เพราะถ้าปัจจุบันไม่ดีแล้ว มันจะเป็นรากฐานของอนาคตที่งดงามได้อย่างไร ฉะนั้น เวลาที่ส�ำคัญที่สุด คือ เวลาขณะปัจจุบันนี้ ตอนที่เราก�ำลังหายใจอยู่ ดูแลให้ดีที่สุด มีคนถามท่านพุทธทาสว่า “จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด” ท่านบอกว่า “ใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันนี้ให้เป็นวันสุดท้าย” ถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะท�ำทุกอย่างที่มันเป็นคุณภาพ อาตมาเคยถามลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯว่า “ถ้าเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมง เธอจะอยู่ในโลกนี้อีกหนึ่งชั่วโมง ให้หลับตานึกดูสิ ในชีวิตเธอมีคนที่ส�ำคัญในชีวิตกี่คน” ลูกศิษย์หลับตาแล้วขอต่อเวลา เขาบอกว่า “5 นาทีนึกไม่ทันครับพระอาจารย์ คนส�ำคัญมีเยอะจริงๆ” ปกติ เราจะไม่นึกว่าในชีวิตนี้ใครส�ำคัญบ้าง และจะท�ำดีต่อเขาอย่างไร ต่อเมื่อถึงเวลานาทีเป็นนาทีตาย เราจึงจะเริ่มนึกว่า “ใครบ้างส�ำคัญ ตายแล้ว เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะตาย ฉันจะท�ำอะไรกับใครดี ตอนนี้พ่ออยู่ในรถ รถก็ติดอยู่โน้นบางนา ตายแล้วไม่ทันแล้ว แม่ล่ะ ตายแล้วแม่อยู่ไหน “ถามหาแม่ ถามหาสามี แต่กลับลืมลูก” “ลูกอยู่ไหน อ้าว..ลูกยังอยู่ที่โรงเรียน” หนึ่งชั่วโมงอย่างไรมันก็ไม่พอ ถ้าเราจะมาท�ำดีกับคนที่เรารักทั้งหมดในเวลาอันจ�ำกัดแบบนี้ คงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้นขอให้เราท�ำดีกับคนที่เรารักมาตั้งแต่ต้นอย่างสม�่ำเสมอในชั่วโมงสุดท้ายของชี วิตจะได้ไม่ต้องเร่งรีบเช่ นนี้ ที่มา : คัดลอกมาบางส่วนจาก หนังสืองานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ (ชุดธรรมะบรรยาย) ของท่าน ว.วชิรเมธี ส�ำนักพิมพ์ปราณ คัดลอกจาก...http://www.kroobannok.com/blog/28882

19 issue 84 january 2015


กว่เส้นาทางสู ...จะคื่... นมศวถิ่น

www.flickr.com/photos/28271155@N07/2715298922

การสอบแข่งขันรอบแรกผ่านพ้นไป ต้องสอบแข่งขันกัน ในรอบที่ 2 คือวันสัมภาษณ์ประกอบกับ “เซอร์ไพรส์” ที่ทุก คนได้รับโดยไม่รู้ตัวมาก่อน ต้องสอบข้อเขียนอีก 1 รอบในวัน นี้ ดินสอ และยางลบได้ถูกตัดแบ่งเป็นหลายๆ ชิ้น เพื่อกระจาย ให้เพื่อนหน้าตาใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้จักกันมาก่อน วันที่ 8 พฤษภาคม 2546 เสียงกลองดังกระหึ่ม “ตุ่มใส่น�้ำ ใส่น�้ำไว้เต็มตุ่ม...” เสียงร้องท่าเต้นแปลกๆ จากรุ่นพี่แสดงให้เราดู พร้อม กับเพื่อนที่เคยเห็นหน้ากันมาบ้างแล้วจากสนามสอบที่จังหวัด

เสี ย งกริ่ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมดั ง ขึ้ น ในห้ อ งแนะแนวของ โรงเรี ย นสตรี ศ รี น ่ า นคั บ คั่ ง ไปด้ ว ยนั ก เรี ย นชั้ น ม.6 ที่ ก� ำ ลั ง ผลัดเปลี่ยนกันดูเอกสารเตรียมตัวหาที่เรียนต่อ “โครงการครู วิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ” เป็นโครงการในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่ จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2545 และ มีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดน่านเท่านั้น ผู้ที่สอบได้จะได้รับทุนการ ศึกษาตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อส�ำเร็จการศึกษา จะได้กลับเป็นบัณฑิตคืนสู่ถิ่นของตนเอง 20

IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

น่านจ�ำนวน 26 คน และที่มาจากการสอบตรงอีก 18 คน ได้มา สยามบรมราชกุมารีท�ำให้บัณฑิต ในโครงการครูวิทยาศาสตร์ รวมตัวกัน ณ ที่ มศว องครักษ์ วิชาเอกที่นิสิตใหม่ทั้ง 44 คน คืนถิ่นจ�ำนวน 22 คน ได้หวนกลับคืนสู่ถิ่นของตนตามที่ฝันไว้ จะต้องเรียนคือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก ครูวิทยาศาสตร์ทั้ง 22 คนได้รับค�ำสั่งจาก สพฐ. ให้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ ที่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 เรียนกันอยู่ บรรจุเป็นข้าราชการครูตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วจังหวัดน่าน ความ หอพักนิสิตคับคั่งไปด้วยนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะที่ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียนก็แต่ต่างกันไปตาม เรียกกันว่า เฟรชชี่ ทุกเย็นหลักเลิกเรียนสะพานข้ามคลองและ สภาพหรือที่ตั้งของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนดอยและพื้นราบ บทเรียน ถนนจะชินตาไปด้วยเฟรชชี่ใส่กางเกงวอร์มขายาวพร้อมเสื้อของ ชีวิตที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตลอดช่วง 4 ปีที่ แต่ละคณะ เดินเป็นแถวโดยหัวแถวถือธงที่มีสัญลักษณ์แตกต่าง ผ่านมา ได้แต่งแต้มเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็กนักเรียน กันไปตามคณะ ทุกคนทุ่งหน้าไปที่ตึกประจ�ำของตนเอง เสียง ในโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ กลองดังเป็นจังหวะ เสียงร้องเพลงพร้อมท่าประกอบที่พอจะ รสชาติของชีวิตได้เข้มข้นขึ้นเมื่อบัณฑิตจากวิชาเอก เคยเห็นมาบ้างแล้ว วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไปได้ เข้ า มาเป็ น ครู ส อนคณิ ต ศาสตร์ ป ระจ� ำ ห้องเรียนยังคงว่างเปล่าเพราะเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาที่ ออกไป กลายเป็นที่ซ้อมร้องเพลงประจ�ำมหาวิทยาลัย และเพลง ไม่ เ คยชอบเป็ น ที่ สุ ด ตอนเรี ย นอยู ่ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย จุดเปลี่ยน ประจ�ำคณะ เสียงตะคอกที่ดังมาจากใคร.. ไม่เคยได้เห็นหน้าเลย จากครูวิทยาศาสตร์มาเป็นครูคณิตศาสตร์ เส้นทางใหม่ที่น่า จะได้ยินจนแสบหูเมื่อเราท�ำผิดระเบียบและกติกา ทั้งหมดนี้ถูก กังวลใจ แววตาของนักเรียนที่ไม่ประสีประสาตื่นเต้นกับคุณครู เรียกว่ากิจกรรมรับน้องใหม่ หรือสอนน้องร้องเพลง เป็นการ คณิตศาสตร์คนใหม่ โรงเรียนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่มักจะเจอ เตรียมความพร้อมเพื่อจะไปแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ระหว่างคณะ กับสถานการ์ณแบบนี้ เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เลือกครูให้ ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ท�ำให้เรารู้จักกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ ตรงกับวิชาเอก งบประมาณของโรงเรียนก็มีจ�ำกัดไม่สามารถจ้าง ตั้งตัว เพียงไม่กี่วันทุกคนก็เริ่มสนิทสนมกันทั้งกับรุ่นพี่ และกับ ครูที่ตรงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้ ต้องรอจังหวะที่ต้นสังกัดส่ง เพื่อนใหม่ ครูมาให้ การเรี ย นด� ำ เนิ น ต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ พร้ อ มกั บ การท� ำ ความหวังของคนเป็นครูคือ ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ กิจกรรม ยิ่งเรียนชั้นปีที่ 1 ด้วยแล้วการปรับตัวจากนักเรียนชั้น พัฒนาตนเอง และเป็นคนดี ฝั่งฝันคือประสบความส�ำเร็จในชีวิต มัธยมศึกษา เข้าสู่นิสิตในมหาวิทยาลัยได้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง ในเมื่อเด็กนักเรียนต้องการบุคคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ การเรียนขึ้นเพราะแบ่งเวลาไม่เหมาะสม แต่ปัญหามีทางออก ครูก็ต้องพร้อมเสมอที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ขาดหายไปนั้น เมื่อผู้ชี้ทางและให้ค�ำปรึกษาที่ดีที่สุดคือ รุ่นพี่ อาจารย์ และ ให้ เพราะโดยธรรมชาติของครูก็ต้องศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือและดูแลกัน เพิ่มเติมตลอดเวลา การเรียนรู้ในชั้นเรียนบอกกับการเรียนรู้ที่ได้จากการ ความท้ อ แท้ ย ่ อ มเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เราไม่ ไ ด้ ใ นสิ่ ง ที่ เรา ท�ำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 อาทิเช่น การศึกษา คาดหวัง ก่อให้เกิดความเหน็ดเหนื่อย แต่ก็มีแรงบัลดาลใจใน ดูงานนอกสถานที่ จัดค่าย การได้เป็นผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วม การท�ำงานคือ เห็นตัวอย่างจากการท�ำงานของสมเด็จพระเทพ กิจกรรมในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ท�ำให้ได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท�ำงานหนักเพื่อ คนอื่นมากหน้าหลายตา หลากหลายวิสัยทัศน์ ปัญหาก็มีหลาก ให้พสกนิกรได้มีความสุข ท�ำให้ก่อเกิดความหวัง ก�ำลังใจต่อสู้ หลายตามๆ กัน ทั้งกับรุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง เพื่อนร่วมงาน และ กับปัญหา ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เหล่านี้ก็ได้กลายเป็นก�ำไรชีวิต ท�ำให้ ลูกจักตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ท่าน เรียน ชีวิตแข็งแกร่ง เปรียบเสมือนกับเหล็กกล้าที่ได้ผ่านความร้อน รู้จะใช้ชีวิตอยู่อย่าง อดทน เข้มแข็ง และเอื้ออารีต่อผู้อื่น ก่อน มามากฉันใด ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากฉันนั้น จะดับและสลายไปอย่างมีคุณค่า เมื่อส�ำเร็จการศึกษาได้ 8 เดือน สัญญาใจที่เคยได้ให้ไว้ ยังมีผ้าขาวอีกจ�ำนวนมากที่รอคอยประสบการณ์จาก ตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี คนรุ่นใหม่ มาแต่งแต้มสีสันสดใส ให้เป็นลวดลายสวยงามของ ก็บังเกิดผล ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สังคม แล้วจะรู้ว่าความสุขในชีวิตนั้นหาได้ไม่ยาก... 21 issue 84 january 2015


23 issue 84 january 2015


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 84 january 2015


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 84 january 2015


ภาพและเรื่อง : กรวิก อุนะพ�ำนัก

ศรไกร แน่นสีนิล ช่ างท�ำฉลองพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cover story

29 issue 84 january 2015


ลูกชาวนา

ประกอบอาชีพท�ำนา เพราะว่าออกจาก ในวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ป.4 มั น ไม่ มี อ ะไรท� ำ ไปเรี ย นต่ อ พ่ อ แม่ ปรากฏเป็นข่าวแทบทุกหนังสือพิมพ์ เมื่อ ก็ไม่พร้อมที่จะส่ง มันก็คิด...ผมไม่ค่อย นายศรไกร แน่นสีนิล หรือช่างไก่ ช่าง ชอบท�ำนาเท่าไหร่ คือมาคิดอีกทีก็ตรง ท� ำ ฉลองพระบาทของพระบาทสมเด็ จ ที่ว่า พ่อแม่ปูย่าตายายเขาท�ำมาหลาย พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ได้ น� ำ ฉลองพระบาท ชั่วอายุคนแล้ว ผมเป็นคนที่แบบว่าคิด ใหม่ จ�ำนวน 4 คู่ 4 แบบ ทูลเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงชีวิต” ช่างไก่เป็นลูกคนที่ 8 ในบรรดา ถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยฉลองพระบาท พี่น้อง 10 คน ด้วยความคิดที่ว่าผืนนาที่ ทั้ง 4 คู่ มีสีด�ำ 3 คู่ และสีขาว 1 คู่ ท�ำ ครอบครัวท�ำอยู่ 70 กว่าไร่ ไม่สามารถ จากหนังแกะ มีคุณสมบัตินุ่ม เบา สวม สร้ า งเนื้ อ สร้ า งตั ว ได้ ต ามความฝั น ของ ใส่สบาย เวลาอากาศร้อนสามารถระบาย แต่ ล ะคน เพราะอาชี พ ชาวนาที่ ท� ำ สื บ อากาศได้ ส่ ว นเวลาอากาศเย็ น จะให้ ต่ อ กั น มานั้ น ส่ ง เสี ย ลู ก แต่ ล ะคนแทบ ไม่พอ หากฉีกแบ่งกับญาติพี่น้องแล้วก็คง ความอบอุ่น ข่าวนี้ท�ำให้ช่างไก่กลายเป็นคน เหลือคนละไม่กี่ไร่ ความคิดของคนหนุ่ม ดังในชั่วข้ามคืน ทุกสื่อให้ความสนใจจน ผู้กระหายการเผชิญโลกกว้างจึงเกิดขึ้น คิวถ่ายท�ำยาวไม่เป็นอันท�ำงานกันเลยที เพื่อหาหนทางสร้างตัวเอง “วั น นั้ น ก็ ไ ปนา ไปติ ด ต่ อ พี่ ช าย เดียว ช่างท�ำฉลองพระบาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้อยู่ในวังหรือ? พี่ชายอยู่ต�ำบลโคกสูง เขาเป็นช่างตัดผม ในหลวงท� ำ ไมยั ง ซ่ อ มรองเท้ า อยู ่ อี ก ? ก็ให้พี่ติดต่อท�ำโรงงานท�ำกระสอบให้ ก็ได้ ช่างไก่คนนี้เป็นใครมาจากไหน? ข้าพเจ้า ท�ำแต่ว่าเป็นคนส�ำรอง ขณะที่ส�ำรองก็ ใคร่อยากรู้จักเสียแล้ว จึงเดินทางไปที่ มาอยู ่ บ ้ า นพี่ ช าย เขาท� ำ งานอะไรเราก็ ร้าน ก.เปรมศิลป์ ไปคุย ไปดูรอยพระบาท ขยันไปท�ำ จ�ำได้ว่าเขาเรียกท�ำถนน สมัย ก่อนไม่มีรถดั้ม เราตะกายหินลงรถ เรา ช่ างไก่เป็ นลูกคนที่ 8 ในบรรดาพี่น้อง 10 คน ด้วยความคิดที่ว่า ก็ตัวเล็กๆ สู้ (หัวเราะ) ต้องสู้เพราะว่า เราไปท�ำกับผู้ใหญ่กว่า คนโตกว่าเขาก็มี ผืนนาที่ครอบครัวท�ำอยู ่ 70 กว่าไร่ ไม่สามารถสร้างเนื้อสร้าง ก�ำลังมากกว่า เขาก็ไม่หนักเท่าไหร่ ไอ้ ตัวได้ตามความฝั นของแต่ละคน เพราะอาชี พชาวนาที่ท�ำสืบต่อ กันมานัน้ ส่งเสียลูกแต่ละคนแทบไม่พอ หากฉีกแบ่งกับญาติพ่ีน้อง เราตั ว เล็ ก ต้ อ งตะกายหิ น ลงรถ รถคั น หนึ่ง 5 บาท รถสิบล้อนะ สมัยนั้นท�ำ แล้วก็คงเหลือคนละไม่ก่ีไร่ เสร็จก็ไม่เหลือหรอก ก็รู้จักความล�ำบาก ให้เห็นกับตา ใครอยากรู้กระเทิบเข้ามาซี มาตั้งแต่ต้น ว่ามันล�ำบากอย่างนี้นะ คือ การไม่มีเงิน (หัวเราะ) ก็ต้องสู้ ตัวเล็กก็ จะเล่าให้ฟัง... “ผมเป็ น คนอ� ำ เภอโนนไทย ต้องสู้” ในโรงงานทอกระสอบช่างไก่ท�ำ จังหวัดนครราชสีมา เป็นคนบ้านนอก ที่ บ้านมีอาชีพท�ำนารับช่วงมาจากคุณแม่ หน้าที่ฟาดปอเข้าเครื่องจักรแล้วเข็นปอ เรียนหนังสืออยู่บ้านนอกจบ ป.4 โรงเรียน ไปบ่ อ หมั ก การเข็ น ปอไปบ่ อ หมั ก เป็ น บ้ า นมะค่ า เดี๋ ย วนี้ มั น เปลี่ ย นแปลงไป งานที่ต้องใช้แรงอย่างมาก ช่างไก่ท�ำกะ หมดเลย ตอนนั้ น มั น เป็ น บ้ า นมะเกลื อ ละ 8 ชั่วโมง 3 ผลัด เที่ยงคืนถึง 8 โมง น้อย หมู่ที่ 4 บ้านเลขที่ 38 ต�ำบลถนน เช้าเวียนวนอยู่อย่างนั้น ด้วยความยากจน โพธิ์ อ�ำเภอโนนไทย พอจบ ป.4 ก็เริ่ม ทั้งการศึกษาในระดับ ป.4 ท�ำให้ช่างไก่ไม่ 30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


สามารถเลือกงานได้ เขาเข็นปอในโรงงาน ทอกระสอบจนหัวเข่าอักเสบ แพทย์ไม่ อนุญาตให้ท�ำงานต่อ ช่างไก่รับค่าแรงงวด สุดท้ายก่อนออกมาอยู่กับพี่ชาย “พี่ ช ายเป็ น ช่ า งตั ด ผม ผมก็ ไ ป ฝึ ก กั บ เขา พอดี ต อนนั้ น ฝรั่ ง เข้ า มาตั้ ง แคมป์กิโล 7 ที่นครราชสีมา พี่ชายเขา ไปเป็นไทยการ์ด เป็นยามแคมป์ เราอยู่ คนเดี ย วที่ ร ้ า นตั ด ผม เหนื่ อ ยก็ เ หนื่ อ ย ตัดผมคนเดียวไม่มีคนช่วย ลูกค้าเยอะ ก็เลยคิดเข้าไปอยู่ในเมืองโคราช อยาก เป็นคนในเมืองเหมือนกัน ก็เลยไปเป็น ช่างตัดผมอยู่ในโคราช ร้านอยู่ตรงสี่แยก หลักเมือง บังเอิญไฟไหม้โคราชครั้งใหญ่ บ้านแตกสาแหรกขาด ร้านก็ไหม้ไปด้วย ก็ละเหเร่ร่อนไปสมัครงานที่โน่นที่นี่สาม วันเจ็ดวัน”

อาจารย์ญวน

ช่ า งไก่ เริ่ ม ออกจากบ้ า นด้ ว ยวั ย เพียง 14-15 ปี ความปรารถนาของเขาคือ

การเปิดอู่รถ แม้เนื้อตัวจะเปื้อนแต่มันดู โก้ไม่น้อยในสมัยนั้น ทว่าช่างไก่ไปสมัคร งานอู่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะเป็นเด็กที่ไม่มี ประสบการณ์ทางด้านนี้แม้แต่น้อย เขา เพียงอยากฝึกฝนงานทางด้านยานยนต์ เมื่อไม่มีที่ไหนรับเขาก็จ�ำต้องปล่อยความ ปรารถนานั้นหลุดลอยไปตามเวลา ช่าง ไก่เล่าว่าความปรารถนาของตนห่างไกล เหลือเกินกับการเป็นช่างท�ำรองเท้าใน ปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อนาคตได้ โดยเฉพาะเด็กหนุ่มที่ออกจากบ้านชนิด หวังน�้ำบ่อหน้า หรือพูดให้ชัดก็คือ “ไป ตายเอาดาบหน้า” การสู ้ ไ ปตายเอาดาบหน้ า นี่ เ อง ท�ำให้ช่างไก่รู้จักกับช่างท�ำรองเท้าชาว ญวน ในสมัยที่บ้านเมืองยังมีกลุ่มคนที่ ถู ก ทางการขนานนามว่ า คอมมิ ว นิ ส ต์ ชาวญวนคนนี้ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ เพราะเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดนจับ ในข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ร�่ำไป ทั้งที่ ตนเองเป็นเพียงผู้ดิ้นรนมาหากินในเมือง 31 issue 84 january 2015

ไทยเท่านั้น ช่างไก่สมัครตัวเป็นศิษย์ชาว ญวนเพื่อขอวิชาท�ำรองเท้า อาสารับใช้ ตั้งแต่ซักผ้าปูที่นอนจนถึงท�ำความสะอาด ที่อยู่อาศัยแลกกับอาหารและเงินวันละ 10 บาท ดูเหมือนว่าช่างไก่จะดิ้นรนไม่ต่าง กับชายชาวญวน เขาไม่ทันได้ฝึกวิชาท�ำ รองเท้าอย่างจริงจังเสียที เพราะอาจารย์ โดนต�ำรวจจับอยู่เรื่อย ท�ำให้ต้องเบิกเงิน จากเถ้าแก่เจ้าของร้านมาเสียค่าปรับซ�้ำ แล้วซ�้ำเล่า หนักข้อเข้าชาวญวนจึงหนี เข้ากรุงเทพฯไปท�ำงานร้านรองเท้าที่เคย จากมา ทิ้ ง เพี ย งที่ อ ยู ่ ใ ห้ ช ่ า งไก่ ต ามไป ทีหลังหากต้องการ

เข้ากรุ ง

จุดเปลี่ยนของชีวิตเด็กหนุ่มจาก โคราชเดินทางมาถึงอีกครั้ง เขาต้องเลือก ว่าจะท�ำงานในร้านรองเท้าเล็กๆในโคราช ต่อไป หรือจะตามชาวญวนผู้ทิ้งแผนที่ ไว้ ใ ห้ ใ นกระดาษแผ่ น เล็ ก ๆ พร้ อ มค� ำ


เป็ นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังมาซ่ อมได้ เขาคิด เพียงแต่บอก ใครสักคนที่เขามีเงินเขาก็จัดถวายหมดแล้ววันละคู่ ชั่ วโมงละคู่ก็ ยังได้ แต่พระองค์ท่านไม่ทรงท�ำแบบนัน้ มันคืออะไร?

32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พูดก่อนจากว่า “วัดสะพาน หลังสถานี รถไฟ” เด็กหนุ่มกลับมาคิดทบทวนอีก ครั้ง ล�ำพังเงินใช้จ่ายส่วนตัวยังไม่พอ ไหน เลยจะส่ ง เสียที่บ ้านได้ ไฟฟอนแห่งวัย หนุ่มกลับลุกโชนเมื่อเขาหวนคิดถึงบ้าน สองมืออันว่างเปล่าล้วงลงไปในกระเป๋า กางเกง เขาตัดสินใจก�ำเงิน 25 บาทหนี ออกจากร้านรองเท้าที่เคยให้ที่ซุกหัวนอน ตีตั๋วจากโคราชเข้ากรุงเทพในราคา 20 บาท เส้นทางนี้เขาเป็นผู้เลือกเอง “โอ้โห มาครั้งแรก เราก็นั่งเต๊ะ ท่ า เหมื อ นคนเคยมานะ มี ผู ้ ห ญิ ง นั่ ง เหมือนรวย สะพายกระเป๋า มีกระเป๋า แบรนด์ เ นมสี แ ดงๆ จ� ำ ได้ เ ลย มาถึ ง กรุงเทพแล้วก็โอ้โห...แล้วกูจะข้ามถนน ยังไงเนี่ย รถมันไหลเหมือนน�้ำเลย บ้าน นอกมันไม่มีรถนะ (หัวเราะ)” ทุ่งนา ป่าเขา สีเขียวของพันธุ์ไม้ นานาชนิ ด ควั น เตาหอมกรุ ่ น จากหม้ อ ข้าวกลายเป็นภาพความทรงจ�ำในทันที เมื่อภาพเบื้องหน้ากลายเป็นเครื่องยนต์ ค� ำ รามอย่ า งกราดเกรี้ ย ววิ่ ง ฉิ ว อย่ า งไม่ ไยดีใคร ผู้คนในชุดหลากสีสันเดินไปมา โดยไม่มีทีท่าอยากรู้จักกันสักนิด กรุงเทพ คือกรุงเทพ เมืองซึ่งไม่มีที่ยืนให้แก่ผู้ที่ อ่อนแอและมือสมัครเล่น ช่างไก่เด็กหนุ่มจากโคราชตัดสิน ใจนั่งรถเมล์ สาย 38 จากหมอชิตไปลง เอกมัยในราคา 50 สต.เป้าหมายคือวัด สะพาน เป็นการเดินทางที่ใช้ปากถามมา ตลอดทางกว่าจะถึงเป้าหมาย เด็กหนุ่มอาศัยอยู่กับชาวญวนได้ หนึ่งเดือนโดยไม่ได้ท�ำงานอะไรเลย เขา ยั ง ต้ อ งเรี ย นรู ้ ที่ ไ ปในกรุ ง เทพ แต่ ท ว่ า เมื่อมาอยู่เฉยๆ ไม่มีงานให้ท�ำ เจ้าของ บ้ า นก็ ม องเป็ น ภาระในที่ สุ ด ช่ า งไก่ ได้ยินเสียงผู้ใหญ่ปรึกษากันว่าจะส่งเขา กลับโคราชอย่างเดิม มันไม่ใช่อย่างที่เขา คิดเลย การเดินทางเข้ากรุงเทพว่ายาก แล้ว การอยู่ร่วมกับคนที่นี่นั้นยากกว่า

เพราะไม่มีใครให้กันฟรีๆโดยปราศจาก ผลประโยชน์ เด็ ก หนุ ่ ม อ้ อ นวอนขอให้ ผู้ใหญ่ช่วยพาไปฝากงานที่ใดก็ได้ที่มีข้าว ให้กิน มีเงินให้เล็กๆน้อยๆ จึงได้รับความ เมตตาไปฝากไว้ยังร้านรองเท้าแห่งหนึ่ง ย่านบางขุนพรหม หน้าที่ของเขาคือยืน ขายรองเท้ า หน้ า ร้ า นด้ ว ยค่ า ตอบแทน 300 บาทต่อเดือน “อยู่ไปอยู่มาทะเลาะกับลูกชาย เจ้ า ของบ้ า นอี ก คนที่ พ าไปฝากเขาท� ำ เบาะรถยนต์ เขาชวนพ่อเขาไปลงทุนท�ำ เบาะรถยนต์ พ่อเขาหมดเงินไปเยอะ เขา มาหาว่าเราไปยุแหย่ให้พ่อเขาลงทุน มันก็ มีปัญหาอยู่ไม่ได้อีก เดี๋ยวลูกเขาเปิดเทอม เดี๋ย วอะไรต่ อ มิ อ ะไรมั น ก็ ล งที่ เ งิ น เดื อ น เราไง เราก็ไม่ได้ มันแค่เงินเดือน 300 บาท เราอยู่เรากินเราใช้ก็พอประมาณ นะ มันอยู่ไม่ได้” ชีวิตช่างไก่ระหกระเหินไปท�ำงาน ตามร้ า นรองเท้ า ต่ า งๆในกรุ ง เทพอี ก มากมาย เพื่อค้นหาความลงตัวของชีวิต

ปั ญหาในที่ท�ำงานเกือบทุกวงการก็คงหนีไม่พ้นคนขยันถูกนินทา คนท�ำดีถูกกล่าวหาว่าเอาหน้าสอพลอ คนซื่ อตรงกลายเป็ นตัว อันตราย ช่ างไก่ไม่สนว่าเพื่อนร่วมงานจะคิดมากประการใด เขา เพียรพยายามจะสร้างตัวและยอมรับว่าอยากให้เถ้าแก่รักและ เมตตาเขา ทั้ ง เรื่ อ งปากท้ อ ง เรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใน ขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้กระบวนการ ท� ำ รองเท้ า ตั้ ง แต่ วิ ธี เ ลื อ กหนั ง ไปจนถึ ง การตั ด เย็ บ ได้ พ บเถ้ า แก่ ร ้ า นรองเท้ า หลายคน พบวิธีการเลี้ยงลูกน้องหลาย แบบแตกต่างกันไป บ้างเลี้ยงด้วยข้าวต้ม ทุ ก มื้ อ บ้ า งเลี้ ย งด้ ว ยแกงส้ ม ทุ ก วั น บางคนน่ารักน่านับถือ บางคนไม่น่าอยู่ ใกล้และยากจะหนีไปให้ไกลที่สุด ทว่า ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นครูชีวิตให้กับเด็ก บ้านนอกผู้เอาชีวิตมาเดิมพันในกรุงเทพ เพื่อค้นหาอนาคต 33 issue 84 january 2015


พบนายที่ใช่ กับงานที่ชอบ

หลังจากชีวิตลุ่มๆดอนๆ เปลี่ยน งานอยู่พักใหญ่ วันหนึ่งน้องชายกับเพื่อน ช่างไก่เดินทางมาหาจากโคราช ขณะที่ พวกเขารอรถเมล์สาย 14 ที่หน้าโรงหนัง จั น ทิ ม าในสมั ย นั้ น เหลื อ บไปพบป้ า ย ร้านทรงวิจิตร ทรงสมัย ทรงเด่น เรียง ติ ด กั น ช่ า งไก่ เ ห็ น สายหนั ง ห้ อ ยแขวน อยู่เต็มหน้าร้าน ประสบการณ์บอกเขา ว่าร้านนี้ต้องรับช่างตัดรองเท้าแน่นอน จึงวานเพื่อนเข้าไปถามว่า “รับช่างหนัง ไหม” เป็นอย่างที่เขาคิด ร้านนี้รับสมัคร ช่ า งหนั ง จริ ง ๆ ในวิ น าที นั้ น เขาอาจไม่ ทราบมาก่อนว่าร้านนี้เขาจะอยู่มาได้ถึง 20 กว่าปี “ที่นี่เลี้ยงดี อยู่ดี เถ้าแก่ดี เราคิด ว่าเถ้าแก่ดีเราจะอยู่จนตายเลยพูดง่ายๆ เขาให้เราเบิกเงินก่อน ก็ไม่มาก ไปใช้ธุระ อะไรอย่างอื่นได้ คอยช่วยอยู่เรื่อย กลับ ไปบ้านไม่มีเงินไปให้พ่อแม่เขาก็ให้ไป แต่ เราคนขยันมาก ไม่เกี่ยงเวลาท�ำงาน ไม่ สนใจเกี่ยวกับเวลาท�ำงานจนเพื่อนร่วม

ในวันเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัว ร้านรองเท้าเล็กๆแถวแยก พิชัยแห่งนี้รับงานจากร้านต่างๆมาท�ำมากมาย ตัง้ แต่รองเท้า ธรรมดาทั่วไปจนถึงรองเท้าคอมแบตของนักศึกษา รด. ซึ่ งท�ำส่ง ร้านย่านหลังกระทรวงกลาโหมสร้างรายได้เป็ นกอบเป็ นก�ำ นาน วันเข้าช่ างไก่จึงสร้างรองเท้าตามแบบของตัวเองเสนอขายแทน การรับงานคนอื่นมาท�ำ

นายที่ ใช่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เขาต้ อ งผ่ า นด่ า น ทดสอบชีวิตมากมาย, เป็นเวลายี่สิบกว่า ปีที่ช่างไก่อยู่กับเถ้าแก่คนนี้ เขาท�ำงาน โดยไม่ ส นใจว่ า ใครจะเข้ า ใครจะออก สักกี่หน เขาก็ยังท�ำอยู่ที่เดิม จนได้ฉายา จากเพื่อนร่วมงานว่า “ไก่โรงเจ” เพราะ ชีวิตเขาไม่แปรเปลี่ยนไปไหนเลยตลอด 20 กว่าปี “อดทนหน่อยนะ” เป็นถ้อยค�ำ จากเถ้าแก่ในวันที่ล้มป่วย และผู้ที่จะเขา มาดูแลกิจการต่อก็คือลูกชายเขาเถ้าแก่ เอง ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมามั น นาน พอที่จะส่งต่อร้านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ช่างไก่ เริ่มมีปัญหาเรื่องการเบิกเงินจากเถ้าแก่ มือใหม่ กอปรกับความพยายามสร้างเนื้อ สร้างตัวร่วมกับภรรยาที่เข้ามาร่วมทุกข์ สุขกับเขาในช่วงเวลานั้น “ผมเป็ น คนที่ อ ยากสร้ า งเนื้ อ สร้างตัว อยากค้าขายอะไรอย่างนี้ อยู่ มาก็ มี ภ รรยาอยู ่ ค นหนึ่ ง ก็ อ ยากให้เขา ไปค้ า ขายช่ ว ยเราอี ก แรง เราก็ อุ ต ส่ า ห์ ตั้งแชร์ตั้งอะไร ให้เงินเขาไปหมด กลาย เป็นคนละเรื่องกันเลยทีนี้ มันก็เลยกลาย เป็นหนี้สินเยอะ แฟนก็เลิกกัน แต่มีลูก อีก 2 คน ไม่รู้จะท�ำไง เราก็เลี้ยงลูกมา คนเดียว”

ก้าวสู่การเป็ นเถ้าแก่ ยิ่งสูงยิ่ง งานเขาหมั่นไส้ มันไม่ต้องหมั่นไส้หรอก หนาว เพราะว่าถ้าเราไม่ท�ำเราก็ไม่มีกิน เราก็ ขยันให้เถ้าแก่เขารัก” ปัญหาในที่ท�ำงานเกือบทุกวงการ ก็คงหนีไม่พ้นคนขยันถูกนินทา คนท�ำดี ถูกกล่าวหาว่าเอาหน้าสอพลอ คนซื่อตรง กลายเป็ น ตั ว อั น ตราย ช่ า งไก่ ไ ม่ ส นว่ า เพื่อนร่วมงานจะคิดมากประการใด เขา เพียรพยายามจะสร้างตัวและยอมรับว่า อยากให้เถ้าแก่รักและเมตตาเขา เพราะ ประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมากว่ า จะผ่ า นพบ 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในวัย 30 เศษ ช่างไก่เรียนรู้โลก ของการท�ำรองเท้าจนเจนจัดพอสมควร เขาเริ่มออกมาเช่าบ้านอยู่เอง รับงานจาก ร้านทรงวิจิตรที่เขาอาศัยมายี่สิบกว่าปีมา ท�ำเองที่บ้าน “มันเหมือนจะเริ่มตั้งหลัก ก.เปรมศิลป์นี่แหละ” เขาเริ่มคิดจะตั้ง ร้านเป็นของตัวเองโดยการชวนเพื่อนที่ เคยท�ำรองเท้าด้วยกันมาร่วมด้วย ช่างไก่ เล่าว่าเขาขอเช่าบ้านจากแม่ค้าขายผัดไท ซึ่งแก่มากแล้ว ในราคา 2,500 บาท เปิด


ร้านซ่อมรองเท้าเล็กๆ “เริ่มขายวันแรกได้ เงิน 60 บาท ดีใจ นั่นแหละเงินประเดิม ร้าน ก.เปรมศิลป์(หัวเราะ)” ในวันเวลาของการสร้างเนื้อสร้าง ตัว ร้านรองเท้าเล็กๆแถวแยกพิชัยแห่ง นี้ รั บ งานจากร้ า นต่ า งๆมาท� ำ มากมาย ตั้งแต่รองเท้าธรรมดาทั่วไปจนถึงรองเท้า คอมแบตของนักศึกษา รด. ซึ่งท�ำส่งร้าน ย่านหลังกระทรวงกลาโหมสร้างรายได้ เป็ น กอบเป็ น ก� ำ นานวั น เข้ า ช่ า งไก่ จึ ง สร้ างรองเท้าตามแบบของตัว เองเสนอ ขายแทนการรับงานคนอื่นมาท�ำ “คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะ เลย ท� ำ ตั ว อย่ า งจั ง เกิ้ ล คู ่ ห นึ่ ง คอมแบตคู ่ หนึ่ง ไปหลังกระทรวงเลย ลองไปดูตาม โต๊ะขายของเก่า โหยมันใช่เลยนะ คนที่ เอางานมาให้เราท�ำ เขาเอางานมาจาก หลังกระทรวง พอเริ่มต้นน�ำเสนอเขาก็ สั่งเราท�ำเยอะเลย โอ้โห...ดีใจ ก็เริ่มต้น

จากตรงนั้ น เริ่ ม เป็ น เถ้ า แก่ ท� ำ รองเท้ า ส่ง” ใครจะเชื่ อ เล่ า จากเด็ ก ที่ เ คย โกยหินท�ำถนนบนรถสิบล้อ บัดนี้เขามี ธุ ร กิ จ รองเท้ า เป็ น ของตั ว เอง เลี้ ย งลู ก น้องเกือบร้อยคน สิ่งเหล่านี้เป็นที่ภูมิใจ ของคนเล็ ก ๆคนหนึ่ ง ซึ่ ง มองย้ อ นกลั บ ไปยังจุดเริ่มต้นของตัวเอง ทว่าเมื่อมอง กลับมาปัจจุบันช่างไก่มีร้านที่เช่าไว้ 3-4 ห้องติดกัน มีลูกน้องเยอะก็จริง แต่สิ่ง ที่ ต ามมาก็ คื อ หนี้ สิ น เพราะตั ว เขาท� ำ เป็ น ก็ แ ต่ เ พี ย งรองเท้ า ไม่ เจนจั ด ด้ า น บริหารธุรกิจ “ท�ำได้เท่าไหร่ให้ลูกน้อง หมด” ช่างไก่เริ่มรู้หัวอกของเถ้าแก่แล้ว ว่าเป็นเช่นไร นานวั น เข้ า ร้ า นแถวสี่ แ ยกพิ ชั ย ต้องประสบปัญหาการขยายถนน ท�ำให้ ร้ า นรวงต่ า งๆต้ อ งพากั น ย้ า ยเข้ า ย้ า ย ออกกันจ้าละหวั่น ร้านรองเท้าของช่าง 35 issue 84 january 2015

ไก่ก็เช่นกันจ�ำเป็นต้องขยับเพื่อความอยู่ รอด ทั้ ง ยั ง ประสบปั ญหาหนี้สินทวีคูณ ขึ้นเรื่อยๆ “เราคิดว่าถ้าเปิดร้านอีกครั้ง เราจะไม่เลี้ยงลูกน้องแล้ว เรามีแต่ขาดทุน เพราะเราไม่ ใช่ นั ก ค้ า ขาย” ช่ า งไก่ เริ่ ม กลับมามองตัวเองอีกครั้ง ตลอดชีวิตที่ ผ่านมาเขาพบว่าเขาเป็นช่างท�ำรองเท้า นั่ น คื อ งานที่ เขาถนั ด และพอใจมั น มาก ที่สุด ไม่ใช่ตั้งตนเป็นเถ้าแก่ที่นับวันยิ่ง โดนพิษธุรกิจเล่นงาน จนแล้ ว จนรอดช่ า งไก่ ก ระเทิ บ หนีการขยายถนนมาเรื่อยๆ จนได้ห้อง ปั จ จุ บั น ตรงแยกพิ ชั ย เขากลั บ มาใช้ ชี วิ ต สมถะท� ำ รองเท้ า อยู ่ กั บ ร้ า นที ล ะ คู ่ ๆ โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยอี ก หนึ่ ง คน-เมื่อเหลียว มองผู้ช่วยมันก็เหมือนตัวเขาในวัยเยาว์ นั่นเอง ที่ตรากตร�ำหางานท�ำสร้างเนื้อ สร้ า งตั ว ขวนขวายหาวิ ช า สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็นสิ่งที่ช่างไก่ได้คิดเมื่อกลับมาท�ำร้าน


เล็ ก ๆดั ง เดิ ม เขาเริ่ ม หาชื่ อ ร้ า นของตั ว เอง ปรึกษาคนรู้จักได้เคร็ดวิธีการตั้งชื่อ มากมาย สุดท้ายความคิดค�ำนึงถึงคนที่ บ้านก็เกิดขึ้น “คิ ด ไปคิ ด มาก็ ค งจะพ่ อ แม่ นี่ แหละดีที่สุด พ่อชื่อเกิด แม่ชื่อเปรม เป็น ก.เปรมศิ ล ป์ ทุ ก วั น นี้ บางคนเขาไปดู หมอดู แต่เราไม่คิดอย่างนั้นนะ เราคิดว่า พ่อแม่เราดีที่สุด ศิลป์ก็คือศิลปะ ก.เปรม ศิลป์ ทุกวันนี้ทุกคนเขาก็เข้าใจว่าเราชื่อ ไก่ แต่ไม่เป็นไร ใครจะเข้าใจยังไง แต่เรา เข้าใจของเราเอง” ช่างไก่เปิดร้านแบบ ไม่มีวันหยุด เขายังคงท�ำงานเหมือนเมื่อ คราวเป็นลูกจ้าง คือท�ำงานไม่เกี่ยงเวลา ภายใต้ ชี วิ ต สมถะซึ่ ง ผ่ า นร้ อ นหนาวมา โชกโชน

รองเท้าจากคนแปลกหน้า พ.ศ. 2545

เกื อ บจะ 10 นาฬิ ก าอยู ่ แ ล้ ว บนท้ อ งถนนแถวแยกพิ ชั ย ยั ง คงวุ ่ น ไป

ด้วยการจราจร เช้านี้ก็เหมือนเช้าก่อนๆ ที่ผ่านมา ชีวิตทั้งหลายยังคงเคลื่อนที่ด้วย งาน ร้านซ่อมรองเท้าเล็กๆ ร้านหนึ่งยังคง ขับเคี่ยวจักรเก่าๆ ท่ามกลางเศษหนังและ รองเท้านานาชนิดวางกองรอการตกแต่ง ซ่อมแซม... ขณะที่ ช ่ า งไก่ ก� ำ ลั ง ท� ำ งานตาม ปกติ เขาสังเกตเห็นรถตู้คันหนึ่งมาจอด ตรงข้ามร้าน ชายในชุดสีกากีสองคนเดิน ตรงมายังร้านของเขา คนหนึ่งประคอง ถุงลายสก๊อตมาวางลงบนโต๊ะภายในร้าน แล้วก้มลงกราบ “ไม่รู้ซ่อมได้รึเปล่า” เจ้าหน้าที่ เงยหน้าขึ้นถามหลังจากกราบเสร็จ เจ้ า ของร้ า นซ่ อ มรองเท้ า เริ่ ม ประหม่า “อะไร เอาอะไรมาให้ผม” “รองเท้ า ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ” เป็นคัทชูเบอร์ 42 ใน สภาพเปื่อยขาดซึ่งน้อยคนจะคิดซ่อม ค�ำตอบจากเจ้าหน้าที่ท�ำให้ช่าง ไก่มิทราบคิดอ่านประการใด เขาพยายาม 36 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เก็บอาการและความตื่นเต้นทั้งมวลเอาไว้ ความดีใจทั้งหลายถาโถมในความรู้สึกจน ยากจะบรรยาย เขาตอบกลับไปอย่างไม่ ลังเล “ซ่อมได้ครับ!” ช่ า งซ่ อ มรองเท้ า ไม่ นึ ก ไม่ ฝ ั นว่า ร้านเล็กๆ ของเขาจะได้รับความเมตตา ถึงเพียงนี้ เขาเพียงต้องการให้รองเท้าเก่า ขาดคู่นี้อยู่กับร้านของเขาให้นานเท่าที่ จะท�ำได้ ก่อนบอกเจ้าหน้าที่ไปว่า “นาน หน่อยนะ” ทั้งที่จริงๆ แล้วเขาใช้เวลา ควบจักรซ่อมไม่เกินชั่วโมง แต่ความเป็น ศิริมงคลนี้มิได้ลอยมาง่ายๆ เขาคิด “รองเท้ า คู ่ นี้ พ ระองค์ ท รงโปรด และใส่ทรงดนตรี” เจ้าหน้าที่อธิบาย โอ้โห...รองเท้าเน่าขนาดนี้ เป็น เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังมาซ่อมได้ เขาคิด เพี ย งแต่ บอกใครสั ก คนที่ เขามี เ งิ น เขาก็ จัดถวายหมดแล้ววันละคู่ ชั่วโมงละคู่ก็ยัง ได้ แต่พระองค์ท่านไม่ทรงท�ำแบบนั้น มัน คืออะไร? เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ได้ใส่ รองเท้าทองรองเท้าเพชร ท�ำไมยังมาซ่อม


รองเท้าอยู่อีก มันตรงกันข้ามกับความ รู้สึกของเราตอนที่ยังไม่ได้ส�ำผัสจริงๆ “ผมจะตัดฝากไปถวายได้ไหม?” เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบว่าได้ ช่างไก่เริ่มท�ำคู่ แรกเบอร์ 42 ใส่พื้นหนัง ทว่าความความ รู ้ สึ ก ของช่ า งท� ำ รองเท้ า บอกว่ า มั น อาจ เล็กไป เขาจึงท�ำเบอร์ 43 ฝากไปถวาย แทน ผ่านไป 2-3 เดือน เจ้าหน้าที่เอา รองเท้าคู่นั้นกลับมา “ตายหละ” ช่างท�ำรองเท้านอก วังคิดว่าฝีมือของตนยังไม่ถึงขั้น เจ้าหน้าที่ จึงเอารองเท้ามาคืน ปรากฏว่ารองเท้าที่ ถวายไปไม่ได้ปะกันลื่น พระองค์ใส่แล้ว เดินลื่น จึงเอามาให้ช่างไก่แก้ไขแล้วถวาย กลับไป หลังจากนั้นมางานซ่อมน้อยใหญ่ ก็ทยอยมาจากในวัง ปะส้นบ้าง ตีกันสึก บ้าง ช่างไก่กลายเป็นช่างรองเท้านอกวัง ประจ�ำพระองค์ไป ปัจจุบันช่างไก่มีพื้นรองเท้ารอย พระบาทเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดภายใน ร้ า น เป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ เขาสร้ า งงานที่ ตั ว เองถนัดต่อไป “ผมมาเห็นรอยพระบาท

ว่าในหลวงคือตัวอย่างของความพอเพียง อย่างแท้จริง ท่านปฏิบัติแล้วจึงถ่ายทอด สู่ประชาชน ท�ำให้ผู้ที่สัมผัสโดยตรงถึงกับ อึ้ง อึ้งในความสมถะของพระองค์ ค� ำ ถามที่ ห ลายคนอาจสงสั ย ก็ คือ ท�ำไมต้องเป็นร้าน ก.เปรมศิลป์ ทั้ง ที่มีร้านดีๆ มากมายทั่วประเทศ ช่างไก่ อธิบายว่า “เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านให้ เรา เราก็ทุกข์มาเต็มร้อย หนี้รายวันนี่วัน ละสิบๆเจ้าเลย วันละเป็นหมื่นจนหนีไป โคราช แล้วกลับมาเป็นอย่างนี้ก็คิด วัน นั้นรายการคนไทยไม่ท้อมาถ่ายท�ำ ก็มี

เมื่อได้สัมผัสก็พบว่าในหลวงคือตัวอย่างของความพอเพียงอย่าง แท้จริง ท่านปฏิบัติแล้วจึงถ่ายทอดสู่ประชาชน ท�ำให้ผู้ท่ีสัมผัส โดยตรงถึงกับอึ้ง อึ้งในความสมถะของพระองค์ โอ้ โ ห...รั บ รองที่ อื่ น จะหายั ง ไง เราก็ มี จิตส�ำนึก คนอื่นเขากราบไว้ใต้ฝ่าละอองธุ รีพระบาท นี่เรามีครบแล้วนะ เราก็ภูมิใจ ก็เลยใส่กรอบไว้”

คนๆหนึ่งตะโกนมาว่า ‘ในหลวงเหยียบ บ้านไหนบ้านนั้นรวย’ แล้วเราจะรวยได้ ยังไง เราไม่มีต้นทุนที่จะรวยเลย มีแต่หนี้ เป็นสิบๆล้าน เราคิดว่าถ้าเราลงข่าวคงมี แต่ข่าวร้ายๆ ญาติพี่น้องคงรับไม่ได้ พอ ่สิงที่พระองค์ให้ สื่อลงเป็นกระแสกลายเป็นข่าวตรงข้าม “พระองค์ ท ่ า นทรงใส่ จ ริ ง ๆนะ กับที่เราคิด” ไม่ใช่ว่าท�ำเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าพระองค์ ตลอดระยะเวลา 40 กว่ า ปี ที่ ท่านซ่อมแล้วเอาไปเก็บไว้ เจ้าหน้าที่บอก คลุ ก คลี อ ยู ่ กั บ การท� ำ รองเท้ า ช่ า งไก่ ว่าใส่ประดับยศนายพล ถ้าเป็นอย่างคน สารภาพว่าชีวิตไม่มีทางดีขึ้นได้เลย หาก เราธรรมดาต้องตัดใหม่ โชว์ของใหม่อะไร ไม่ มี พ ระองค์ ล งมาช่ ว ย ชี วิ ต ที่ ผ ่ า นมา อย่างงี้ แต่พระองค์ท่านไม่ทรงท�ำแบบ จากเด็กบ้านนอกผู้ดิ้นรนตามหาอนาคต นั้น” ช่างไก่อธิบายว่า เมื่อได้สัมผัสก็พบ ของตั ว เอง สู ่ ก ารเผชิ ญ โชคในกรุ ง เทพ 37 issue 84 january 2015

ด้วยเงิน 25 บาท ช่างไก่อาจเป็นตัวแทน ของผู้คนอีกมากมายที่ยังต้องดิ้นรนเยี่ยง เดียวกับตัวเขา ผู้ไม่ยอมจ�ำนนต่อความ ล� ำ บากจนพบรุ ่ ง เช้ า แห่ ง ชี วิ ต ไม่ วั น ใดก็ วันหนึ่ง “ผมมี โ อกาสเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ได้ก็เพราะพระองค์ท่าน ถ้าไม่มีพระองค์ ท่านลงมาช่วย ก็ไม่มีแน่นอน คิดดูเอง เป็นว่ามันคือสิ่งที่ไม่รอด เพราะองค์ท่าน ลงมาช่วยช่างไก่ จะว่าโดยเฉพาะยังได้ เลย เพราะช่างไก่เป็นคนล้มละลาย เป็น ชีวิตที่หมักหมมตั้งแต่เลิกกับแฟนคนแรก จนถึงก่อนที่จะมารับใช้ มันไม่มีอะไรดีขึ้น มาเลย มีแต่หนี้สิน ช่างไก่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ ว่าต้องท�ำยังไงก็ได้ให้ชีวิตอยู่รอด ถึงรู้ว่า ไม่ดีแต่ก็ท�ำ ท�ำเพื่อให้อยู่รอด ไม่รู้จะให้ ใครมาซื้อชีวิตให้ เราก็ต้องซื้อด้วยความ ไม่ดีก็ได้ เราไม่ดีได้ แต่มีโอกาสที่ดีแล้ว เราต้องท�ำดี อยากจะให้ทุกคนในสังคม ประเทศไทยท�ำดีเพื่อถวายในหลวง คิด ว่าเราท�ำได้นะถ้าตั้งใจท�ำ” และนี่ คื อ เรื่ อ งราวส่ ว นหนึ่ ง ของ นายศรไกร แน่นสีนิล หรือช่างไก่ วัย 67 ปี เจ้าของร้านรองเท้า ก.เปรม ศิลป์ ผู้ไม่ เคยลืมเลือนความเป็นมาของตัวเอง “หากไม่ก้าวออกจากบ้านในวัน นั้ น วั น นี้ ก็ ค งไม่ ม าถึ ง ...” หนวดงามๆ นั้ น ยั ง คงสยายยิ้ ม ให้ กั บ ชี วิ ต ในวั น วั ย ใกล้ฝั่ง


สูตรผมสวยด้วยธรรมชาติ ตอนที่ 1 เชื่ อว่าหลายคนคงอยากมีผมสวยเปล่งประกายเงางาม แหม...ก็ผมสวยมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ ไหมคะ ใครที่มีปัญหา ผมเสียทั้งหลาย วันนี้เราจะมาน�ำเสนอสูตรผมสวยจากธรรมชาติ ที่จะช่ วยบ�ำรุ งและฟื้ นฟู ผมเสียกลายเป็น ผมสวย จนคุณต้องตกตะลึงว่า อาหารที่คุ้นตาท�ำไมถึงมีคุณค่าต่อเส้นผมขนาดนี้ เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

www.arabiaweddings.com 38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

สูตรผมแข็งแรง

น�้ำมันมะพร้าวเป็นอีกทางเลือก หนึ่ ง ที่ ส ามารถช่ ว ยให้ คุ ณ ผู ้ อ ่ า นมี ผ มที่ แข็งแรง เหมาะส�ำหรับคนที่มีผมอ่อนแอ และหลุดร่วงง่าย เพียงน�ำน�้ำมันมะพร้าว มาชโลมเส้นผมให้ทั่ว คลุมผ้าขนหนูชุบ น�้ำอุ่น ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วสระ ผมตามปกติ ด้วยวิธีง่ายๆ แค่นี้เราก็จะมี ผมที่แข็งแรง จะมัดหรือผูกอย่างไร ก็ไม่ ต้องกังวลว่าผมจะหลุดร่วงแล้วคะ เรา สามารถหาซื้ อ น�้ ำ มั น มะพร้ า วส� ำ เร็ จ รู ป แบบขวดได้ตามร้านละดวกซื้อ ร้านขาย ยา หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปคะ

สูตรผมปราศจากรังแค

ปั ญ หารั ง แคกวนใจนอกจากจะ ท�ำให้หลายคนเสียบุคลิกแล้ว ยังทให้รู้สึก ร�ำคานจากอาการคันอีกด้วย แม้แชมพู ราคาแพงแค่ ไ หนก็ ยั ง ไม่ ส ามารถก� ำ จั ด รังแคให้โบกมือลาไปจากคุณได้ เรามีสูตร ขจั ด รั ง แคมาแนะน� ำ คะ เพี ย งใช้ น�้ ำ ส้ ม สายชู 3 ช้อนโต๊ะผสมกับน�้ำจากมะกรูด เผาไฟ 3 ผล น�ำมาผสมให้เข้ากัน และ น� ำ มานวดศรี ษ ะให้ ทั่ ว ทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ 20 นาที หรือนานกว่านั้น ท�ำประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดกันเป็นเวลา 1-2 เดือน รับรองว่าคุณจะมีผมสวยปราศจากรังแค แน่นอนคะ

สูตรถนอมลอนผม

สาวๆ ที่มีผมดัดเป็นลอนสวยเช้ง แต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานกลับประสบ ปัญหาผมดัดแตกลอน ยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง สวยเหมือนเก่า แนะน�ำให้ลองสูตรนี้คะ น�ำข้าวโอ๊ตไปบดให้ละเอียดประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ½ ถ้วยตวง นมสดรสจืด 5 ช้อนโต๊ะ หมัก ผมทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที ล้างออก ด้วยน�้ำสะอาด ท�ำเพียงแค่เดือนละ 2-3

ครั้ง คุณก็สามารถยืดอายุลอนของผมดัด ได้นานขึ้นคะ

สูตรผมด�ำเงางาม

สาวๆ หลายคนคงอยากมีผมสวย ดกด�ำแบบหญิงไทยสมัยก่อน วิธีท�ำง่ายๆ เพียงน�ำหัวกะทิคั้นสดๆ 1-2 ถ้วยตวง มา ผสมกับน�้ำคั้นดอกอัญชัน 5 ช้อนโต๊ะ และ น�้ำมะกรูด 3 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน น�ำมา ลูบไล้บนเส้นผมตั้งแต่โคลนจรดปลาย จะ ช่วยเพิ่มความเงางามให้แก่เส้นผมที่แห้ง กร้ า นที่ ส� ำ คั ญ สู ต รนี้ ยั ง สามารถป้ อ งกั น ปัญหาผมหงอกก่อนวัยได้ดีอีกด้วยค่ะ

สูตรผมเรียบตรง

สูตรนี้เหมาะกับสาวๆ ที่มีผมตรง แต่ ชี้ ฟู ไ ม่ เรี ย บสวย หรื อ สาวๆ ที่ มี ผ ม หยักศกแต่อยากให้ผมเรียบตรงและจัด ทรงง่าย ลองหมักด้วยน�้ำผึ้ง 3 ช้อนโต๊ะ คนให้เป็นเนื้อครีมข้น ลูบไล้ให้ทั่วเส้นผม 39 issue 84 january 2015

แล้วหวีด้วยหวีซี่ห่างๆ ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นล้างออก สูตรนี้สามารถใช้ กับหมวกอบไอน�้ำจะได้ผลดียิ่งขึ้น

สูตรผมมีน้�ำหนัก

ผ ม มี น�้ ำ ห นั ก ไ ม ่ ลี บ แ บ น คงเป็ น ผมที่ ส าวๆ หลายคนใฝ่ ฝ ั น ผลไม้จากต่างประเทศอย่างอะโวคาโดมี คุณสมบัติที่ช่วยให้ผมของคุณเป็นอย่าง ที่ ก ล่ า วมาได้ เพี ย งแค่ ห าซื้ อ อโวคาโด จากซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต แล้ ว ใช้ ช ้ อ นตั ก อโวคาโดประมาณ ½ ผล ยีให้เนื้อเนียน ละเอียด น�ำมาผสมกับน�้ำมันมะกอก หรือ เบบี้ออยล์ 2 ช้อนโต๊ะ ชโลมบนเส้นผม หลั ง สระ หมั ก ทิ้ ง ไว้ ต ามต้ อ งการ แล้ ว ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ท�ำเป็นประจ�ำทุก สัปดาห์ผมของคุณจะมีวอลลุ่ม สวยเปล่ง ประกาย โดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปอบไอน�้ำ ราคาแพงเลยคะ


“ครอบครัวพอเพียง เป็นการที่จะปลูกจิตส�ำนึกให้กับบุคคล ในครอบครัว ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม”

40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เปิ ดมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง

ณรงค์ โยธนัง

กรรมการและผู ้ช่วยเลขาธิการ มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณณรงค์ โยธนัง ส�ำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ 4 ส�ำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา หลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่นที่ 2 ส�ำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา และหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นพส.5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปัจจุบันอายุ 44 ปี คุณณรงค์ โยธนัง เริ่มรับราชการที่กรมประชาสงเคราะห์ ในต� ำ แหน่ ง นิ ติ ก ร และเจริ ญ เติ บ โตในต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า วมา โดยตลอด ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานนิ ติ ก าร (นิติกรช�ำนาญการ) ส�ำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ

นอกจากคุณณรงค์หรือหนุ่ม จะเป็นผู้ช่วยเหลือมูลนิธิ ครอบครัวพอเพียงด้านกฎหมายแล้ว การติดต่อประสานงาน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนมูลนิธิ การเพิ่มเติม กรรมการมูลนิธิ รวมทั้งการจดทะเบียนมูลนิธิให้เป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ เป็นต้น งานอดิเรกที่คุณหนุ่มชื่นชอบมากๆ คือ การอ่านหนังสือ การสะสมพระเครื่อง และการท�ำสวน คุ ณ หนุ ่ ม ได้ ใ ห้ ค วามหมายของครอบครั ว พอเพี ย งว่ า “ครอบครัวพอเพียง เป็นการที่จะปลูกจิตส�ำนึกให้กับบุคคลใน ครอบครัว ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข และมีภูมิคุ้มกันทางสังคม”

41 issue 84 january 2015


“ครอบครัวอบอุ่นสมาชิกพร้อมหน้า เอื้อหนุนเมตตากัน และกัน พร้อมด้วยสิ่งจ�ำเป็นเท่าที่มีพอ พอเพียงกับตนเอง อยู่ ได้แบบมีสุข ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ท�ำความดีมอบความสุข ให้กับคนในครอบครัวเพราะสุขแท้นั้นหาได้เมื่อท่านมีครอบครัว ที่พอเพียง”

42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม กรรมการและผู ้ช่วยเลขาธิการมู ลนิธิครอบครัวพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชาพร สุวัฒโนดม จบการ ศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยม) จาก University of California, Irvine ด้วยทุนส่วนตัว หลังจากนั้น ได้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) จนส�ำเร็จการศึกษาวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) และวิศวกรรมศาสตร์มหา บัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก University of California, Los Angeles และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศกรรมศาตร์ จาก University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ที่ก�ำลังศึกษาขั้นปริญญาเอก ได้รับต�ำแหน่ง Lecturer และเป็น นักเรียนคนเดียวที่ได้รับต�ำแหน่งนี้ในขณะที่ก�ำลัง ศึกษาปริญญา เอก ได้รับต�ำแหน่งให้เป็นผู้สอน โดยเป็นนักเรียนคนเดียวที่ได้ รับต�ำแหน่งในขณะก�ำลังศึกษา และต่อมาก็ได้รับเลือกให้เป็น Outstanding Teaching Assistant ประจ�ำปี 2005 ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำยุคใหม่ใน ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 เป็นต้น ปัจจุบัน อายุ 37 ปี ดร. ปรีชาพร หรือ ดร.โอ๋ เริ่มรับราชการที่กรมทางหลวง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งวิศวกรโยธาช�ำนาญการ ส�ำนักแผนงาน กรมทางหลวง แม้ ต� ำ แหน่ ง ในราชการยั ง ไม่ สู ง นั ก แต่ ไ ด้ รั บ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญมากมายเฉพาะในปัจจุบัน เช่น กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการโครงการจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ที่ปรึกษา ปลั ด กระทรวงคมนาคม ผู ้ ช ่ ว ยอธิ บ ดี ก รมทางหลวง ผู ้ ช ่ ว ย ผู้แทนการค้าไทย ส�ำนักงานผู้แทนการค้าไทย ส�ำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ส�ำหรับในภาคธุรกิจเอกชนนั้น เป็นกรรมการ บริษัทต่างๆ มากมายจนนับไม่ถ้วน ที่ส�ำคัญคือบริษัทของตระ กูลสุวัฒโนดม เช่น กรรมการบริษัท ณ ฟ้า จ�ำกัด และกรรมการ บริษัท โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ�ำกัด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเป็นตัวแทนการค้าของบริษัท Golden Star Trading INC. ประจ�ำประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว และตัวแทน การเจรจาระหว่างนักศึกษาในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการเข้าศึกษาต่อด้วย ดร. โอ๋ เป็นวิทยากรหลายเรื่อง เช่น เป็นผู้บรรยาย ให้ CEO Executive MBA จาก Pepperdine University ทุกๆปี บรรยายเรื่อง “เตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ”

บรรยายในงาน GEMBA EXPORT (USC Marshall) ณ โรงแรม เรอเนสซองซ์ กรุงเทพ บรรยายในงาน “แนวทางรับมือ AEC และ การค้าชายแดนจากข้อมูลจริง ของ SME ทั่วประเทศ บรรยายใน งานสัมมนา “ลงทุนให้รวยด้วยคอนโดอย่างมืออาชีพ” บรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนา สมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (วทน.) ติดอาวุธให้ธุรกิจ และมุมมอง ของนักธุรกิจรุ่นใหม่” และบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังออกรายการทีวีต่างๆ ชนิดที่นับไม่ถ้วน เนื่องจากเป็นผู้ที่เรียนดีและเป็นผู้มีน�้ำใจ ดร. โอ๋ จึงได้ รับรางวัลมากมาย เช่น เป็น 1 ใน 100 ของ นิตยสาร WHO 100 Executives ต้นแบบผู้บริหารมืออาชีพ นักธุรกิจแถวหน้า ผู้ประสบความส�ำเร็จในทุกแวดวง ได้รับ รางวัลเกียรติคุณ Howe Awards 2013 ได้รับเข็มที่ระลึก “ศักดิเดชน์” เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้บ�ำเพ็ญคุณงามความดีต่อสังคม ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสภา สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ คัดเลือกจากนิตยสารเปรียว ให้ได้รับต�ำแหน่ง The Genius ประจ�ำปี 2009 ได้รับคัดเลือกให้เป็น The CLEO 50 Most Eligible Bachelors ประจ�ำปี 2009 จากนิตยสาร CLEO International Student Scholarship Award ASEAN Student Award เกียรตินิยม Top 5% ของวิศวกรรมโยธาทั้งหมดของ ประเทศ Chi Epsilon (Civil Engineering Honor Society) เกียรตินิยม Top 5% ของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดของประเทศ Tau Beta Pi (Engineering Honor Society) ได้รับเกียรติเป็น คนไทยคนแรกที่ให้สลักชื่อไว้บนตึกวิศวกรรมโยธา ที่ University of California, Irvine (UCI) สมาชิกสมาคมนักเรียนดีเด่น ประจ�ำประเทศสหรัฐอเมริกา NHS (National Honor Society) สมาชิกสมาพันธ์นักเรียนดีเด่นประจ�ำประเทศสหรัฐอเมริกา (Who’s Who Among American High School Student) ประธานสมาคมนักเรียนชาย (President of Men’s Club) เป็นนักเรียนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัล President’s Education Awards Program จากท่านประธานาธิบดี Bill Clinton (President’s Education Awards Program, Outstanding Academic Achievement) สมาชิ ก สมาคมนั ก เรี ย นดี เ ด่ น 43

issue 84 january 2015


“เมื่อพูดถึงค�ำว่าครอบครัวพอเพียงก็ท�ำให้นึกถึงครอบครัว เล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม รอยยิ้มแห่งความสุข ความ สุขที่ออกมาจากหัวใจ ไม่มีค�ำว่ารวย ไม่มีค�ำว่าจน มีแต่การให้และ แบ่งปัน ความสุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่เกิดได้จากค�ำว่าพอ...ครอบครัว พอเพียง”

44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ โดยให้เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย หาทุนของมูลนิธิด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ช่วยขายเจ็คเก็ตของมูลนิธิ ได้เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ทั้งนี้ ดร.โอ๋ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ หาทุนให้มูลนิธิต่อไป

ประจ�ำประเทศสหรัฐอเมริกา NHS (National Honor Society) รางวัลพนักงานล้างห้องน�้ำดีเด่นประจ�ำปี 1993 และรางวัล พนักงานล้างจานดีเด่นประจ�ำปีของโรงเรียน 1992 เป็นต้น เนือ่ งจากเป็นผูก้ ว้างขวางในสังคมทุกระดับ คุณพุธทรัพย์ มณีศรี เลขาธิการมูลนิธิ จึงได้ชักชวนให้มาเป็นกรรมการและ

อภีม คู่พิทักษ์

กรรมการและผู ้ช่วยเหรัญญิก คุณอภีม คู่พิทักษ์ ส�ำเร็จการศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาประชาสั ม พั น ธ์ จากมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย และ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสาร การเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ปั จ จุ บั น ก� ำ ลั ง ท� ำ ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ปริญญาเอกวิชารัฐศาสตร์ สาขาปรัชญาการเมือง วิทยาลัย สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ปัจจุบันมีอายุเพียง 28 ปี เป็นน้องนุชสุดท้องของกรรมการมูลนิธิ คุณอภีมหรือโอม เริ่มฝึกงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด ในขณะที่ก�ำลังศึกษา หลั ง จากจบการศึ ก ษาแล้ ว ก็ เ ริ่ ม ท� ำ งานที่ บ ริ ษั ท อริยาพลัส จ�ำกัด เป็นนักจัดกิจกรรม ต่อมาก็เป็นบรรณาธิการ นิตยสาร Is Am Are ครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน และเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม บริษัท อริยาพลัส จ�ำกัด โดยรับ ผิดชอบ โครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อฯ โครงการท�ำ – มะ 26 วัน พอเพียงเพื่อพ่อ และโครงการพิเศษต่างๆ คุณโอมมีผลงานทางวิชาการหลายงาน เช่น งานวิจัย “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตั้ ง สตรี เ ป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห าร ส่วนต�ำบล : กรณีศึกษา อบต. บางกร่าง จ.นนทบุรี” งานวิจัย “กระบวนการสื่ อ สารปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ การรั บ รู ้ ของประชาชน” ตีพิมพ์ลงวารสารเกริกวิชาการ ฉบับพิเศษ

5 ปี วิทยาลัยสื่อสารการเมือง และเป็นคณะผู้จัดงานเสวนาทาง วิชาการเรื่อง “ปมพระวิหาร ไทยได้หรือเสีย” คุณโอมได้รับเกียรติบัตรมากมาย เช่น เป็นนักเรียนดีเด่น โรงเรียนหอวัง ประจ�ำปีการศึกษา 2543 นักเรียนดีเด่นโรงเรียนหอวัง ประจ�ำปีการศึกษา 2544 ตัวแทนนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยประจ�ำปีการ ศึกษา 2544 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) และเป็นนักวิจัยผู้เสนอผลงานวิชาการ ในงานเกริก วิชาการประจ�ำปีการศึกษา 2554 เพราะเป็นบรรณาธิการนิตยสารครอบครัวพอเพียงและ นักจัดกิจกรรมโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อฯ โครงการ ท�ำ – มะ 26 วัน พอเพียงเพื่อพ่อ และโครงการพิเศษต่างๆ คุณ โอมจึงเป็นผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิครอบครัวพอเพียง คุณโอมได้ให้ความหมายของครอบครัวพอเพียงไว้ว่า “เมื่อพูดถึงค�ำว่าครอบครัวพอเพียงก็ท�ำให้นึกถึงครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม รอยยิ้มแห่งความสุข ความ สุขที่ออกมาจากหัวใจ ไม่มีค�ำว่ารวย ไม่มีค�ำว่าจน มีแต่การให้ และแบ่งปัน ความสุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่เกิดได้จากค�ำว่าพอ... ครอบครัวพอเพียง”

45 issue 84 january 2015


46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


47 issue 84 january 2015


ความเป็ นมา

บรรพบุ รุษของชาวเนินขามสืบค้นย้อนหลังไปได้ถึงสมัยกรุ งธนบุ รี แต่ละช่ วง เวลามีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาชุ มชนในรู ปแบบต่างๆ ที่สร้างให้เกิด ปั ญหา จนถึง ณ ปั จจุ บัน จนสามารถแบ่งเป็นยุ คที่ส�ำคัญต่างๆ ได้ดังนี้

พัฒนาการต�ำบล พ.ศ. 2325 – 2511 ยุ คบรรพบุ รุษ

บรรพบุรุษของต�ำบลเนินขามได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ สปป.ลาว ในสมัยกรุงธนบุรี โดยเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ต่อมาได้อพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณที่สูงน�้ำท่วมไม่ถึง ติดหนองน�้ำมีชื่อว่า “หนองแห้ว” และได้ท�ำการบุกเบิกและถางพื้นที่ลุ่มเพื่อใช้ในการท�ำนาเพาะ ปลูกข้าว เมื่อจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงได้ย้ายออกมาอยู่ที่เนินขามติด กับล�ำห้วย ซึ่งก็คือต�ำบลเนินขามในปัจจุบันนั่นเอง บรรพบุรุษที่อพยพมาครั้งนั้นได้ล้มหายตาย จากไปหมดเหลือเพียงลูกหลานได้เกิดเป็นชาวต�ำบลเนินขาม และได้ร่วมกันอนุรักษ์เอกลัษณ์ วัฒนธรรมของบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน โดยน�ำวัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อดั้งเดิมเข้า มาผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อของไทยได้อย่างงดงามลงตัว โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งวัฒนธรรมการทอผ้า และการใช้ผ้าทอ

พ.ศ. 2512 – 2539 ยุ คพัฒนาชุ มชน

ในยุคนี้กระแสการปลูกมันส�ำปะหลังและอ้อยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการขุดคลองเพื่อทด น�้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ท�ำนา มีการน�ำเทคโนโลยี เช่น รถแทรกเตอร์เข้ามามีบทบาทในการ ช่วยทุ่นแรงและช่วยให้การท�ำนาง่ายขึ้น ส่วนด้านการศึกษาได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นเป็น แห่งแรกในต�ำบล นอกจากนี้ยังมีโครงการถนนราดยางเข้ามาสู่ชุมชน ท�ำให้การคมนาคมสะดวก ยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันพื้นที่ป่ากลับเริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม เกิดไฟไหม้ป่าทุกที ท�ำให้ชาวบ้าน ตั้งกลุ่มอาสาช่วยกันสอดส่องมิให้คนเข้าไปตัดไม้ท�ำลายป่า

พ.ศ. 2540 – 2544 ยุ คฟองสบู ่แตก

ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำ ท�ำให้ชาวบ้านที่เข้าไปท�ำงานในเมืองได้กลับมาประกอบอาชีพ ในถิ่นฐานเดิม โดยเริ่มจากการใช้ประโยชน์จากป่า เช่น เก็บของป่าขาย ตัดไม้ท�ำฟืน ส่งผลให้ พื้นที่ป่าเริ่มเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเกิดไฟป่าบ่อยครั้งจึงท�ำให้ป่าของต�ำบลเนินขาม เหลืออยู่น้อยมากต่อมามีกลุ่มนักพัฒนาได้เข้ามาช่วยเหลือและร่วมวางแผนการฟื้นฟู ทั้งเรื่อง การจัดการป่าคงบคู่กับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของป่า

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


49 issue 84 january 2015


50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พ.ศ. 2545 – 2551 ยุ คชุ มชนเข้งแข็ง

แต่เมื่อกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมเข้ามาแพร่กระจายในต�ำบลท�ำให้วิถีชีวิต ของคนในต�ำบลเนินขามเปลี่ยนแปลงไป เน้นการซื้อขายและหวังผลก�ำไรมากขึ้น จนเกิดภาวะหนี้สินขึ้นในหลายๆวันครัวเรือนในต�ำบลจนบางรายมีภาวะหนี้สิน เกิดขึ้น แต่เมื่อโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียงได้เข้ามา ท�ำให้วิถี ชีวิตชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ก�ำลังเดินตามกระแสบริโภคนิยม เริ่ม หันมามองเรื่องลดรายจ่ายในครัวเรือนมากขึ้น ทั้งเรื่องการท�ำผลิตภัณฑ์ของใช้ ภายในครัวเรือน การใช้พลังงานทดแทน การท�ำปุ๋ยชีวภาพและการปลูกผักสวน ครัว สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท�ำให้คนในชุมชนรู้จักประหยัด อดออมและด�ำเนินชีวิต อย่างมีความสุข

ทุนต�ำบล

ชุมชนในต�ำบลเนินขามได้มีการจัดท�ำแผนแม่บทหรือแผนชุมชนอยู่ก่อนแล้วโดยผู้ใหญ่บ้านร่วมจัดประชาคมหมู่บ้านใน การจัดท�ำแผนชุมชน ผลที่ได้จากการจัดท�ำแผนแม่บทก็คือ ชุมชนได้ก�ำหนดต�ำแหน่งชุมชนพร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาอาชีพของ ชุมชนในระยะเวลา 5 – 10 ปีข้างหน้า ที่ยังได้มีการน�ำมาประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนชุมชนที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข อีกทั้งยังต�ำบลเนินขามยังมีภาคีความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุน การ อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเกษตรกรรม ส่งเสริมในเศรษฐกิจ พอเพียง และการให้ความรู้ด้านสุขภาพพลานามัยของคนใน ชุมชน ซึ่งทุกหน่วยงานก็ยังมีการด�ำเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน ที่ ส� ำ คั ญ พื้ น ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง ของต� ำ บลเนิ น ขามยั ง เป็ น ป่ า ชุ ม ชนที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ มี พั น ธ์ พื ช หนาแน่ น ท� ำ ให้ ช าว บ้านในชุมชนได้พึ่งพาในการเก็บหาของป่าเพื่อการบริโภคใน ครัวเรือน หรือเก็บน�ำไปขายเป็นรายได้เสริม ทั้งยังมีเครือข่ายป่า ชุมชนเขาราวเทียนทองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ป่ าไม้ มาช่ว ยในการขยายองค์ความรู้ในเรื่องการจั ดการป่ า การใช้ประโยชน์จากป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมี หน่วยแผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย(RECOFC) สนั บ สนุ น ในด้ า นการถอดองค์ ค วามรู ้ เรื่ อ งการจั ด การป่ า สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานป่าชุมชน และจัดท�ำ แผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ชาวต�ำบลเนินขามยังคง อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับความคิด ความเชื่อที่นับถือกันมาตั้งแต่ครั้ง บรรพบุ รุ ษ บางเรื่ อ งผู ก พั น กั บ อาชี พ และการท� ำ มาหากิ น ใน ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การแห่นางแมวขอฝน ที่บ่งชี้ถึงวิถีแห่งการ พึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังมีความผูกพันจากการร่วมใจกันจัดงานบุญ

51 issue 84 january 2015


52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


การได้มาของคณะกรรมการโครงการฯ ไม่ได้มีการ วางคนไว้เพื่อรองบประมาณเหมือนหน่วยงานอื่นแต่เมื่อมีการ วางโครงสร้างการท�ำงานแล้ว คนเหล่านี้ก็จะรับผิดชอบงานนั้น เองจริงๆ แล้วจุดเด่นส�ำคัญของคณะกรรมการโครงการฯ ต�ำบล เนินขามคือ ทีมงานทั้งคณะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มี ความเสียสละกระตือรือร้นใส่ใจและให้ความส�ำคัญต่อการเรียน รู้อีกทั้งยังมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงาน เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสามารถสรุปการบริหารแผนงาน และกิจกรรมได้ดังนี้ เมื่อแผนต�ำบลวิถีพอเพียงผ่านความเห็นชอบจากคณะ กรรมการโครงการฯ พร้อมกับการโอนงบประมาณลงพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบลและคณะกรรมการโครงการฯ จะด�ำเนิน การเปิดเวทีประชุมชี้แจงผลการอนุมัติ พร้อมรายละเอียดของ งบประมาณในแต่ละแผนงานและกิจกรรม จากนั้นหัวหน้าแผน จึงพิจารณาแผนที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วแบ่งกลุ่มประชุมทีมเพื่อ กระจายงาน และแจ้งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่รับผิดชอบ กิจกรรม พร้อมนัดหมายวันท�ำกิจกรรมจากนั้นจึงชี้แจงการจัด ท�ำกิจกรรมตามแผน และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในเวทีกลาง เมื่อคณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ หัวหน้า แผนจะจัดท�ำใบอนุมัติเบิกจ่ายในเวทีนี้ สุดท้ายเมื่อการด�ำเนิน กิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ละกลุ่มจะมีการสรุปกิจกรรมในกลุ่มย่อย และรายงานผลผ่านการประชุมประจ�ำเดือนเพื่อชี้แจงและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน

ประจ�ำหมู่บ้าน ที่จัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ก่อนการท�ำนาหรือ ก่อนฤดูฝน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

ต�ำบลเนินขามเป็นต�ำบลที่เข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 2 เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนเขาราวเทียนทองและสายชล พวงพิกุล ได้รับเลือกเข้าประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ทั้งประเภทเครือ ข่ายในปี พ.ศ. 2551 และเมื่อทราบว่าทาง บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำโครงการฯ ชุมชนจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วม เพราะมีความคาดหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ รวมคน และรวมศู น ย์ เ พื่ อ การแก้ ป ั ญ หาของชุ ม ชนซึ่ ง ต� ำ บล เนินขามมีศักยภาพในเรื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ด�ำเนิน การรอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว ขาดเพียงการ รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน ท�ำให้คิดว่าโครงการฯ นี้น่าจะเข้ามา ช่วยหนุนเสริมงานพัฒนาในพื้นที่ ท�ำให้คนในต�ำบลเนินขามผลึก ก�ำลังร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อท�ำให้ต�ำบลอยู่อย่าง สงบสุขและไม่มีหนี้สินอย่างยั่งยืน

กลไกการขับเคลื่อน

การจะขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายนั้ น เป็ น เรื่ อ งของคนในต� ำ บลเนิ น ขามที่ จ ะต้ อ งวางสรรพก� ำ ลั ง เพื่ อ ร่ ว มกั น บริ ห ารจั ด การโครงการฯ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ล ทางคณะท� ำ งานได้ มี ก ารวางแผนก� ำ หนด โครงสร้ า ง บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ กรรมการโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ฝ่ายที่ส�ำคัญได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายบริหารแผนงาน/กิจกรรม คณะกรรมการ ฝ่ายเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิณผล และคณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

ทีมงานภาคสนาม ปตท.

ในการขับเคลื่อนงานต�ำบลวิถีพอเพียงของโครงการเจ้า หน้าที่ประจ�ำต�ำบล เจ้าหน้าที่ประจ�ำภาคและที่ปรึกษาภาค ล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่ง 53

issue 84 january 2015


การจัดเวทีสร้างความเข้าใจในระดับหมู่บ้านและต�ำบล การจัด ท�ำโมเดลพื้นที่โมเดลป่าชุมชน การส่งเสริมและแปรรูปผลผลิต จากป่า และการช�ำกล้าไม้ท�ำให้ครัวเรือนพอเพียงอาสาเกิด แนวคิ ด ด้ า นการพึ่ ง พาระหว่ า งชุ ม ชนและทรั ย ากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยให้เกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น พร้อมทั้งการวางแผนจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ การดูแลฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ในชุมชน น�ำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลังจาก ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แกนน�ำที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความ เข้าใจในกิจกรรม และมีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรป่า ไม้ ท�ำให้กลุ่มสมาชิกมีแนวคิดความพึ่งพิงระหว่างชุมชนและ ทรัพยากร(การปลูกป่าในใจคน) และมีการจัดท�ำโมเดลพื้นที่ ต่างก็มีบทบาทและวิธีการท�ำงานให้หนุนเสริมกัน ตลอดจน ป่าชุมชนโดยต�ำบลได้น�ำทุนความรู้เดิมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ การท�ำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางให้กับคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกับความรู้ใหม่ที่ทางโครงการฯ สนับสนุนกิจกรรมท�ำให้ ประจ�ำต�ำบล คณะกรรมการโครงการฯ เข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น�ำ เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบลจะท�ำหน้าที่ชวนคิดชวนคุยและ ป่าชุมชนสู่ป่าท้ายบ้านให้กับครัวเรือนพอเพียงอาสาที่สนใจ กระตุ้นในแกนน�ำร่วมกันวางแนวทางการเรียนรู้ พร้อมท�ำความ ชาวบ้านมีการเก็บหน่อไม้และเห็กหลังบ้านของตนเองน�ำไป เข้าใจร่วมกันก่อนว่าการศึกษาดูงานจะเน้นการฝึกปฏิบัติและ สร้างเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมการ ลงมือท�ำจริงๆ ทุกคนต้องท�ำให้เป็นและกลับมาสอนต่อให้ได้ ปลูกไม้จ�ำนวน 1,000 ต้นในต�ำบล โดยให้ครัวเรือนพอเพียง ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า จะไปศึ ก ษาดู ง านที่ ไ หนก็ ยึ ด ถื อ หลั ก คิ ด นี้ เ ป็ น กฏ อาสาน�ำไปปลูกตามหัวไร่ปลายนา อีกทั้งยังสร้างความรู้ความ กติการ่วมกันส่วนเจ้าหน้าที่ประจ�ำภาค ก็ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ เข้าใจด้านระบบนิเวศน์ป่าและประโยชน์จากป่ากับเด็กและ แก่เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล มีบทบาทประสานงานด้านนโยบาย เยาวชนในชุมชน จัดท�ำชุดความรู้ด้านสมุนไพรที่มีอยู่บนเขา กับคณะกรรมการในพื้นที่ เพื่อช่วยระดมความคิด วิเคราะห์ ราวเทียนทอง ขยายความรู้ประโยชน์ของหญ้าแฝกให้กับคนใน วางแผนการท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และให้ค�ำปรึกษาที่เอื้อ ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ต่อการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล และส่งเสริม พัฒนาทักษะการท�ำงานของคณะกรรมการโครงการฯ สุดท้าย ที่ ป รึ ก ษาภาค จะเน้ น การลงพื้ น ที่ ต� ำ บลชี้ แจงนโยบายของ โครงการฯ ในช่วงแรกจะเข้ามาช่วยท�ำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และแนวทางในการด�ำเนินโครงการ รวมทั้งช่วยจัดกระบวนการ เรียนรู้ จัดกระบวนการในเวที เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการโครงการฯ ประจ�ำต�ำบลและเจ้าหน้าที่ต�ำบลให้ สามารถจัดกระบวนการในเวที เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการโครงการฯ ประจ�ำต�ำบลและเจ้าหน้าที่ต�ำบล ให้สามารถจัดกระบวนการและด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้เอง รวมไปถึงช่วยจัดการปัญหาในเชิงนโยบายให้กับพื้นที่

รูปธรรมความส�ำเร็จในพื้นที่ การจัดการทรัพยากรป่ าไม้โดยชุ มชน

เป็นแผนงานที่ท�ำให้เกิดแนวคิดของการพึ่งพาระหว่าง ชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่ 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พัฒนาคนของเราให้มีความรู้ และเดินไปด้วยกันไปสู่อุดมการณ์ พึ่งพาตนเอง อยู ่ดีกินดี มีความสุขโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสร้างอาชี พเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ท�ำเองใช้เองจน สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้

55 issue 84 january 2015


ตอนเด็กๆ เชื่ อว่าหลายคนคงเคยแอบกัดกินเจ้าก้อนกลมสีเหลือง นวลก้อนนี้เป็ นแน่ ก็ยามที่แม่ท�ำอาหารแล้วหยิบเจ้าก้อนนี้ออกมา ทีไร เผลอไม่ได้ต้องยื่นมือเล็กๆ ไปหยิบฉวยเข้าปากทุกที แหม ก็รสหอมหวานแสนอร่อยของ “น�้ำตาลปี๊ บ” ใครเล่าจะอดใจไหว ฉบับนี้เราจะพาคุณผู ้อ่านไปย้อนต�ำนานของน�้ำตาลปี๊ บ น�้ำตาลพื้น บ้านที่อยู ่คู่ครัวไทยมาช้านานค่ะ

้ ๊ น� ำ ตาลปี บ น�้ำตาลพื้นบ้าน เล่าขานความเป็นไทย น�้ำตาลพื้นบ้าน สะท้อน ภูมิปัญญาไทย

น�้ ำ ตาลปี ๊ บ (Coconut Palm Sugar) ถ้ า คุ ณ ภาพดี จ ะมี เ นื้ อ เนี ย น ละเอียดและมีสีนวลสวย โดยทั่วไปมีสี เหลืองเข้ม ไปจนถึ ง สี น�้ ำ ตาล ขึ้ น อยู ่ กั บ วัต ถุดิบ และระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการเคี่ ย ว รสชาติ ห วานมั น คล้ า ยกะทิ แต่ ร สไม่ หวานจัดเท่าน�้ำตาลทราย มีกลิ่นหอมที่ เป็นเอกลักษณ์ นิยมใช้เป็นส่วนผสมของ ขนม และปรุงแต่งรสชาติส�ำหรับอาหาร คาวหวานต่างๆ โดยน�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อน ชา ให้พลังงาน 18 กิโลแคลอรี่ ทั้งยังให้ คุณค่าทางวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน เอ แคลเซียม คาร์โบไฮเดรต ฟอสฟอรัส เป็นต้น 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ใ น แ ต ่ ล ะ ท ้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ไ ท ย มี ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นในการท� ำ น�้ ำ ตาล หลากหลายรู ป แบบที่ สื บ ทอดกั น มา ยาวนาน อาทิ น�้ำตาลมะพร้าว น�้ำตาล โตนด น�้ำตาลปี๊บ น�้ำตาลปึก น�้ำตาลงบ น�้ำตาลกรวด น�้ำตาลองุ่น น�้ำตาลหม้อ น�้ ำ ตาลสด น�้ ำ ตาลลวก หรื อ น�้ ำ ตาล เมา ที่ เ กิ ด จากการหมั ก น�้ ำ ตาลทิ้ ง ไว้ ระยะหนึ่ ง จนเกิ ด แอลกอฮอล์ ดื่ ม แล้ ว เมา แต่ ใ นปั จ จุ บัน น�้ ำ ตาลเหล่ า นี้ เ หลือ น้อยเต็มที บางชนิดได้สูญหายไป เช่น น�้ ำ ตาลปี ่ น�้ ำ ตาลองุ ่ น น�้ ำ ตาลอ้ อ ยงบ เป็นต้น ดังนั้นเราจะพาคุณผู้อ่านไปดูกัน ว่าแต่ละท้องถิ่นมีต�ำนานของน�้ำตาลพื้น บ้านเล่าขานกันอย่างไรบ้าง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ชาวบ้ า นจะ ปากน�้ ำ หวานจากจั่ น ตาลแล้ ว รองใส่ กระบอกไม่ไผ่ทิ้งไว้ ก่อนน�ำมาเคี่ยวใน กระทะใบบัวจนเดือด กลายเป็นน�้ำตาล โตนด พอน�้ำตาลเริ่มงวดจึงลดไฟลง ยก กระทะลงจากเตา แล้ ว ตี ปั ่ น น�้ ำ ตาลใน กระทะไล่ ไ อน�้ ำ ออก เพื่ อ ท� ำ ให้ น�้ ำ ตาล


share story

ตกผลึกละเอียดและแข็งตัวเร็วขึ้น เป็น น�้ำตาลตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้น�้ำตาล ที่ถูกเคี่ยวมีสีน�้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง นวล เนื่ อ งจากสี น�้ ำ ตาลจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ น�้ำตาลถูกความร้อน จึงอาศัยการแทนที่ ของอากาศ พอน�้ ำ ตาลเริ่ ม แข็ ง ตั ว ก็ ใช้ เกรียงขูดออกจากกระทะ ได้เป็นน�้ำตาล โตนด โดยมี ห ลากหลายรู ป แบบ และ การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่ เช่น ถ้าเทใส่ถ้วยตะไล หรือหยอดเป็นก้อนๆ เหมือนดินสอพองแต่ขนาดใหญ่กว่า เรา เรียกว่าน�้ำตาลปึก หรือต�้ำตาลงบ ถ้าอยู่ ในหม้อจะเรียกว่าน�้ำตาลหม้อ และเมื่อ น�้ำมาบรรจุในปี๊บจะมีลักษณะเหลวเรียก ว่า น�้ำตาลปี๊บ

ด้ ว ยรสชาติ ห อมหวานและ เนื้อเนียนละมุนนุ่มลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ ของน�้ ำ ตาลโตนดจั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง ท� ำ ให้ นิ ย มน�ำ มาเป็ น ส่ ว นผสมของขนม ไทย รวมทั้งมีการพัฒนามาท�ำเป็นขนม รูปแบบใหม่ ทันสมัยสไตล์สากล จึงท�ำให้ ปั จ จุ บั น น�้ ำ ตาลโตนดมี ร าคาแพงกว่ า น�้ำตาลมะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่น�้ำตาลโตนด จะน�ำมาท�ำเป็นน�้ำตาลงบ แนะน�ำสักเล็ก น้อยว่า น�้ำตาลงบที่ดีควรมีลักษณะนุ่ม ไม่ แข็งมาก เพราะถ้าแข็งมากจะเป็นน�้ำตาล ผสม รสชาติจะไม่หวานหอมเหมือนต้น ต�ำรับ ส�ำหรับสีนั้น ตามปกติจะมีสีเหลือง นวลอ่อนค่อนไปทางสีขาว แต่บางจังหวัด อาจมีสีเข้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีเคี่ยว ถ้าเรา น�ำมาท�ำขนมบางชนิดอย่างบัวลอย หรือ

“ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ของไทยมี ภู มิ ปั ญญาชาวบ้ า นในการท� ำ น�้ ำ ตาล หลากหลายรู ปแบบที่สืบทอดกันมายาวนาน”

57 issue 84 january 2015

ปลากริม ควรเลือกสีน�้ำตาลแก่ เพราะจะ ท�ำให้ขนมมีสีสวยน่ารับประทาน ต่ อ มาเราจะพาไปยั ง ลุ ่ ม แม่ น้� ำ แม่ ก ลอง จั ง หวั ด สมุ ท รสาครและ สมุ ท รสงคราม ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น จะ ท� ำ น�้ ำ ตาลจากน�้ ำ ตาลสดที่ ร องจากงวง มะพร้าว คือส่วนที่เป็นช่อดอกของต้น มะพร้าว ซึ่งสามารถรองน�้ำหวานได้ครั้ง ละ 1 กระบอกเท่ า นั้ น น�้ ำ หวานที่ ไ ด้ จะคล้ายกับน�้ำหวานจากตาลโตนด แต่ รสชาติหวานจะแหลมกว่า มีรสมันคล้าย กะทิ สีออกน�้ำตาล เหมาะจะน�ำมาปรุง อาหาร โดยน�้ำตาลทั้งสองจะมีลักษณะ คล้ายคลึงกัน แต่รสชาติและกลิ่นจะไม่ เหมือนเสียทีเดียว เราสามารถน�ำมาขึ้น รูปได้เช่นเดียวกัน


พายหม้อแกง ความหอมหวาน สู่ครัวไทย ข้าวเหนียวด�ำ คงท�ำให้ชุ่มฉ�่ำใจได้ไม่น้อย ก็น�้ำกะทิหวานๆ นั้น ท�ำมาจากน�้ำตาลปี๊บ แหมคนสมัยก่อนนี่ช่างคิดจริงๆ รู้สึกภูมิใจ ขึ้นมาทันทีที่เรามีภูมิปัญญาพื้นบ้านดีๆ แบบนี้ และใช่ว่าน�้ำตาล ปี๊บจะหมดประโยชน์เพียงเท่านี้ เพราะนอกจากจะน�ำไปท�ำขนม ไทยๆ อย่างขนมกะละแม หรือขนมหม้อแกงแล้ว วันนี้เราจะ สรรค์สร้างเบเกอรี่ให้คุณผู้อ่านได้ลิ้มลองกัน รับรองว่าอร่อยเลิศ และไม่ยากอย่างที่คิด ไปดูกันเลยค่ะ

คนไทยนิยมใช้น�้ำตาลปี๊บในการประกอบอาหารมาตั้งแต่ สมัยโบราณ เพราะสมัยก่อนไม่มีน�้ำตาลทรายส�ำเร็จรูปที่หาซื้อ ได้ง่ายเช่นปัจจุบัน น�้ำตาลปี๊บจึงถูกน�ำมาใช้ปรุงรสในอาหาร หลายชนิด ด้วยรสหวานตามธรรมชาติแต่ไม่จัดจ้านจนเกินไป ท�ำให้อาหารมีรสกลมกล่อม โดยเฉพาะแกงกะทิ นิยมใช้น�้ำตาล ปี๊บเป็นอย่างมาก เพราะจะดึงความหอมมันของกะทิให้มีรส เสน่ห์มากขึ้น หรือจะเป็นเมนูเด็ดอย่าง “ผัดไท” น�้ำตาลปี๊บก็ เป็นหัวใจหลักส�ำหรับน�้ำปรุงรสแสนอร่อย นอกจากนี้ยังเพิ่ม รสชาติหวานมันให้กับน�้ำพริก น�้ำจิ้ม ส้มต�ำ เมนูผัด แกงต่างๆ และการหมักเนื้อสัตว์อีกด้วย แอบบอกเคล็ดลับสักเล็กน้อยว่า ถ้าคุณอยากเก็บน�้ำตาลปี๊บให้หอมหวานยาวนาน แนะน�ำให้เก็บ ไว้ในตู้เย็น และหากเก็บน�้ำตาลปี๊บนานเป็นเดือนไว้ที่อุณหภูมิ ห้อง แล้วยังมีสีขาวนวลแสดงว่าอาจมีส่วนผสมของสารฟอกขาว ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ต้องระวังแล้วหละค่ะ แค่นั้นยังไม่พอ น�้ำตาลปี๊บยังเพิ่มรสหวานอร่อยให้กับ ขนมหวานต่างๆ ยิ่งอากาศร้อนๆ แบบนี้ ได้รับประทานน�้ำแข็งใส ราดน�้ำเชื่อมหรือน�้ำกะทิ ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับลอดช่อง แตงไทย

58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

สิ่งที่ต้องเตรียม (ส�ำหรับท�ำหม้อแกงเผือก) กะทิส�ำเร็จรูป ไข่เป็ด น�้ำตาลปี๊บ แป้งข้าวเจ้า เผือกนึ่งสุกบดละเอียด ใบเตยฉีกมัดปม สีผสมอาหารสีม่วงออร์คิด

400 กรัม 5 ฟอง 280 กรัม 15 กรัม 200 กรัม 5 ใบ ½ ช้อนชา

วิธีท�ำ

1 ผสมกะทิส�ำเร็จรูปกับไข่เป็ด น�้ำตาลปี๊บ แป้งข้าวเจ้า เผือกบด ใบเตย และสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดเข้าด้วยกันใน ภาชนะ 2.ใช้มือขย�ำส่วนผสมจนเข้ากันดี 3.กรองส่วนผสมด้วยกระชอน เตรียมไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม (ส�ำหรับแป้งพาย)

แป้งสาลีอเนกประสงค์ 200 กรัม ผงฟู ¼ ช้อนชา น�้ำตาลไอซิ่ง 110 กรัม เนยสดชนิดเค็ม 150 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง พิมพ์ขนาด 9 นิ้ว 1 พิมพ์ (ทาเนยขาว) หอมแดงเจียว 50 กรัม

วิธีท�ำ

1. ร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์กับผงฟูเข้าด้วยกัน 2. ตีผสมน�้ำตาลไอซิ่งกับเนยสดชนิดเค็มด้วยหัวตีรูป ใบไม้ ใช้ความเร็วต�่ำ ตีพอเข้ากัน ใส่ไข่ไก่ ตามด้วยส่วนผสม แป้งที่ร่อนเตรียมไว้ ตีผสมจนเข้ากัน พักไว้ประมาณ 15 นาที 3. แบ่งแป้งน�้ำหนัก 300 กรัม รีดบนแผ่นพลาสติกเป็น แผ่นกลมขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เล็กน้อย วางลงในพิมพ์ที่เตรียม ไว้ กรุให้เรียบและแน่น 4. น�ำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮท์ นาน ประมาณ 7-10 นาที น�ำออกจากเตาพักไว้จนเย็นสนิท 5. ใส่ส่วนผสมหม้อแกงเผือกลงในแป้งพายที่อบไว้ น�ำ เข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ 350 องศาฟาเรนไฮท์ นานประมาณ 30 นาที หรือจนกระทั่งสุก พักไว้ให้เย็นสนิท โรยหน้าด้วย หอมแดงเจียว ตัดเป็นชิ้นตามต้องการเสิร์ฟ ที่มา : นิตยสาร Food News May – June 2012 59 issue 84 january 2015


ภาพและเรื่อง : กรวิก อุนะพ�ำนัก

ทัณฑสถาน วัยหนุ่มกลาง คลอง 6 (ตอนที่ 1) ผมจะเป็นคนดี 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

ก�ำแพงยังคงสูงหนาในแบบของมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ตั้ง ตระหง่านล้อมรอบเนื้อที่ 60 กว่าไร่ ผู้ออกแบบจงใจสร้างมัน เพื่อขังมนุษย์ 6,507 คนให้ขาดจากโลกภายนอก แดดยามบ่าย อาบไล้ทอดเงาตกกระทบหลังคาเรือนนอนเก่าคร�่ำคร่า เขาทรุด นั่งแขนยันพื้นหญ้าแหงนมองมันอย่างเหนื่อยหน่าย ครู่หนึ่ง จึง ดึงภวังค์ตัวเองกลับมาหาข้าพเจ้าอีกครั้ง “ผมจะเป็น คนดี! ผมจะเป็น คนดี! ผมจะเป็ น คนดี ! ” เสียงแผดตะโกนหลังกินข้าวและท�ำกิจกรรมตอนเที่ยงของเหล่า นักโทษชายวัยหนุ่มทั้งหลายยังคงกึกก้องในความรู้สึกไม่จาง – ทั้งเขาและข้าพเจ้า “ผมขนลุกทุกครั้งที่ได้ยิน” เขาพูดราบเรียบ 13 ปีที่ผ่านมาในฐานะนักโทษชายของทัณฑสถานวัย หนุ่มกลาง คลอง 6 ไม่เคยมีวันใดที่เขาจะไม่รู้สึกขนลุกเมื่อได้ยิน เสียงแผดตะโกนนี้ “มันดังออกมาจากปากคนที่สังคมไม่เอา แล้ว” เขาไม่อยากนับว่าตัวเองถูกจองจ�ำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ รู้เพียงอย่างเดียวว่าอีก 2 ปี เขาจะเก็บอิสรภาพยัดใส่กระเป๋า แล้วเดินออกไปจากที่นี่ ไม่ว่าจะมีกี่คนบนโลกนี้รอคอยเขาอยู่ ข้างนอกหรือไม่ก็ตาม “ลูก เมีย?” ข้าพเจ้าอยากตบปากตัวเองที่ถามอย่างนั้น แต่ไม่ทันแล้ว เขาส่ายหน้า “เมียผมอายุ 15 ปี คงไม่ได้เจอกัน แล้ว” สิบห้าปีในที่นี้คืออายุแฟนในวันที่เขาอยู่ด้วยกันก่อนจะ เข้ารับโทษ แต่ทางกฎหมายระบุว่าเมียเขาอายุ 14 ปี 11 เดือน – เขาโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ทันที! “วันหนึ่งพ่อเขาไม่พอใจผม เขาก็ไปแจ้งความ ทั้งที่ผม กับแฟนอยู่บ้านเดียวกันแล้ว” เขายักไหล่ ในวันวัยที่เขาเป็นเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไป ความรักในวัย หนุ่มสาวของเขาและแฟนเกิดขึ้นโดยทั้งคู่ยินยอมพร้อมใจเป็น ของกั น และกั น นอกรั้ ว สถานศึ ก ษา ทว่ า วั น หนึ่ ง พ่ อ ของฝ่ า ย

หญิงไม่ยินยอมประคับประคองความรักของพวกเขาทั้งคู่เอาไว้ จึงเรียกสินสอดที่เขาไม่สามารถหามาให้ได้ เมื่อเรื่องถึงต�ำรวจ ทุกอย่างจึงต้องเป็นไปตามกระบวนการ คดีนี้ไม่สามารถยอม ความกันได้ “ติดคุก 15 ปี เพราะเอากับเมีย” เขาส่ายหัว “ต�ำรวจ ถามว่าเอากันกี่ครั้ง ผมตอบว่า 5 ครั้งด้วยความซื่อและกลัว หลัง จากวันนั้นชีวิตผมก็อยู่ที่นี่มาตลอด” โทษของเขาคือมีอะไรกับ แฟน 1 ครั้งต่อการจองจ�ำ 3 ปี โทษหนักพอๆกับฆาตกรและค้า ยาเสพติดรายใหญ่ ทั้งที่จริงแล้วเขายังสูบบุหรี่ไม่เป็นและยังขอ เงินทางบ้านซื้อหนังสือเรียน อนาคตของเขาอาจได้เป็นวิศวกร ตามที่เรียนอยู่ในขณะนั้น และอาจได้นอนกับเมียอย่างสบายใจ ถ้าเขาบังเอิญมีเงินสักหน่อย ทว่าคนมีเงินที่ไหนเขาติดคุกกันเล่า ตัวเขาอาศัยอยู่กับ ยายในสภาพครอบครัวแตกแยก และไม่ต้องถามว่าพ่อแม่หายไป ไหน พวกเขาไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าลูกติดคุกมา 13 ปีแล้ว ข้าพเจ้าควาน หาบุหรี่ในกระเป๋ากางเกง นึกอยากจุดสูบให้เขาระบายออกมา บ้าง แต่ลืมไปว่าเราโดนยึดไว้ตั้งแต่หน้าประตูเรือนจ�ำแล้ว จากหนุ่มน้อยวัยก�ำลังศึกษา ต้องทิ้งต�ำราเรียนมาเป็น ส่วนหนึ่งในนักโทษ 6 พันกว่าคน ด้วยกฎหมายที่อาจจะไม่ทัน ยุคสมัย และผู้ใหญ่ที่ละเลยลูกหลานของตน ส่งผลให้หนุ่มผู้ มีเพียงความต้องการทางเพศตามธรรมชาติกับแฟนสาว กลับ กลายเป็นนักโทษที่ไม่อาจปฏิเสธการรับรู้เรื่องราวทั้งดีและเลว เป็นเวลา 15 ปี – วิชาโจรทั้งหลายมันมาพร้อมกับการถูกจองจ�ำ อย่างเลี่ยงได้ยาก จนนักโทษอีกคนอดพูดไม่ได้ว่า “ที่นี่เป็นกรง ขังผู้กระท�ำความผิด และศูนย์ฝึกโจรในเวลาเดียวกัน” “ผมจะเป็นคนดี ผมจะเป็นคนดี ผมจะเป็นคนดี...” ใคร เล่าจะทราบซึ้งในคาถาบทนี้ได้เท่าพวกเขา

61 issue 84 january 2015


เทสโก้ โลตัสชวนลูกค้าร่วมปั นอาหาร

เป็นของขวัญปี ใหม่แก่น้องผู ้ยากไร้ท่ัวประเทศ

เทสโก้ โลตัสชวนลูกค้าร่วมท�ำบุ ญรับปี ใหม่ โดยแบ่งปั นข้าวสารอาหารแห้งให้กับมู ลนิธิและองค์กรการกุศลเพื่อเด็ก 166 แห่งทั่วประเทศ ณ จุ ดรับบริจาคในเทสโก้ โลตัส หรือบริจาคเงินสดที่แคชเชี ยร์ หรือเพียงซื้ อกระเช้าของขวัญปี ใหม่ ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ก็จะได้ร่วมกันปั นความสุขและโภชนาการที่ดีแก่น้องๆ ผู ้ยากไร้ท่ัวประเทศ ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ได้บ่งชี้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีเด็ก ไทยที่ มี น�้ ำ หนั ก ต�่ ำ กว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 10 โดยกระจายตัวอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของ ประเทศไทยทั้งในชนบทที่ห่างไกลและ ชุมชนแออัดในเขตเมือง โดยสาเหตุหลัก ของการมีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์ก็มาจาก การขาดโภชนาการที่ ดี ดั ง นั้ น ในช่ ว ง เทศกาลปีใหม่นี้ เทสโก้ โลตัส ได้จัด โครงการ ของขวัญปันสุข เพื่อแบ่งปัน

ความช่วยเหลือแก่น้องผู้ยากไร้ในมูลนิธิ เพื่ อ การกุ ศ ลต่ า ง ๆ ด้ ว ยการมอบของ ขวัญเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์แก่น้อง ๆ โดยตั้งเป้าว่าจะมอบอาหารให้ได้กว่า 2 แสนมื้อ โดยลูกค้าเทสโก้ โลตัส สามารถ มี ส ่ ว นร่ ว มแบ่ ง ปั น ในกิ จ กรรมครั้ ง นี้ ไ ด้ หลายวิธีอีกด้วย น า ย ช า ค ริ ต ดิ เร ก วั ฒ น ชั ย รองกรรมการผู ้ จั ด การ แผนกกิ จ การ สาธารณะ เทสโก้ โลตั ส กล่ า วว่ า 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com

“โครงการ ของขวัญปันสุข เป็นโครงการ เพื่อสังคมที่เทสโก้ โลตัสจัดขึ้นเพื่อมอบ โอกาสที่ดีแก่เยาวชนของชาติ และเพื่อ เฉลิมฉลองที่เทสโก้ โลตัสด�ำเนินกิจการ มาครบ 20 ปีในปี 2557 นี้ เพราะเทส โก้ โลตั ส เล็ ง เห็ น ว่ า เด็ ก ที่ มี โ ภชนาการ ที่ ดี จ ะสามารถเรี ย นหนั ง สื อ ได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ ดี และจะก้าวสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป”


ลูกค้าสามารถร่วมแบ่งปันความ สุขแก่น้องๆ ด้วยการซื้อข้าวสารอาหาร แห้ง แล้วน�ำมาบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อ การกุ ศ ล ณ จุ ด รั บ บริ จ าคในเทสโก้ โลตั ส ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ทุ ก สาขา รวม 166 สาขาทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 2630 พฤศจิกายน ศกนี้ ซึ่งมูลนิธิเพื่อการ กุ ศ ลเหล่ า นี้ คื อ มู ล นิ ธิ ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชน ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของร้ า นเทสโก้ โลตั ส แต่ ล ะ สาขา โดยเทสโก้ โลตัสเป็นจะผู้รวบรวม สิ่งของบริจาคและน�ำส่งไปยังมูลนิธิหลัง จบกิจกรรม

นอกจากนี้ ลู ก ค้ า ยั ง สามารถ ร่วมบริจาคเงินตามแต่ก�ำลังศรัทธา เพื่อ สมทบทุนเป็นมื้ออาหารเช้าครบ 5 หมู่ ให้ แ ก่ น ้ อ งๆ ผู ้ ย ากไร้ ใ นจั ง หวั ด ต่ า งๆ ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย สามารถร่ ว มบริ จ าคผ่ า น แคชเชี ย ร์ ทุ ก เครื่องในร้านเทสโก้ โลตัส ทุกรูปแบบ ทุกสาขาทั่วประเทศ ส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อ กระเช้ า ของขวั ญ ปี ใ หม่ เทสโก้ โลตั ส จะน�ำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจ�ำหน่าย กระเช้ า มอบให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต รแห่ ง ประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนเป็นอาหารมื้อ เช้าที่มีคุณค่าส�ำหรับน้องผู้ยากไร้ต่อไป โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ต้ังแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคมศกหน้า นายชาคริ ต กล่ า วต่ อ ว่ า “เรา สร้างสรรค์กิจกรรมนี้เพื่อให้เยาวชนไทย มีโภชนาการที่ดี โดยใช้ศักยภาพของเทส โก้ โลตัสในเรื่องจ�ำนวนสาขาที่เรามีเกือบ 1,800 แห่ง และจ�ำนวนลูกค้า 12 ล้านคน ต่อสัปดาห์ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเปิด โอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมและสมทบ

63 issue 84 january 2015

ทุนในกิจกรรมเพื่อสังคมที่เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่ม ท�ำให้สามารถมอบความสุขและ โภชนาการที่ดีให้เยาวชนไทยได้จ�ำนวน มากยิ่งขึ้น” “เทสโก้ โลตัสคาดหวังว่าการแบ่ง ปันโอกาสดีๆ ในครั้งนี้จะท�ำให้เด็กไทยมี สุขภาพดีและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการชักชวนให้คนไทยร่วมมือ กัน ร่วมแบ่งปันกันมากขึ้น เพื่อเป็นการ คืนความสุขให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน ต่อไป” นายชาคริต กล่าวสรุป


ปี ชวด

การงาน คุณมีเรื่องมากมายให้คิด และการรับผิดชอบกับภาระต่างๆ ในที่ท�ำงานและที่บ้านก็ทั้งเครียดและน่า เหน็ดเหนื่อย คุณต้องบรรเทาความวิตกกังวลด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยใจเป็นกลาง ตอนนี้คุณอาจต้องยอม ลดความฉับไวของคุณลงบ้างเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ คุณจะพบว่าตัวเองวอกแวกได้ง่ายในเดือนนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิจารณญาณของคุณเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องที่ส�ำคัญ ควร หลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองข้อตกลงใหม่ ประวิงเวลาให้ตัวคุณได้ใคร่ครวญเสียก่อน เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ ความรัก แม้ว่าคุณอาจอ่อนแรงในเรื่องการเงิน แต่เมื่อคุณหันมาให้ความสนใจกับเรื่องความรัก ระดับพลังงานของคุณจะเพิ่มขึ้น ทันที โดยเฉพาะผู้ที่ก�ำลังมองหาความรักครั้งใหม่ เตรียมรอพบความรักแบบสายฟ้าแลบไว้ได้เลย และปล่อยตัวเองให้ได้รื่นรมย์ ไปกับทุกๆ นาที การศึกษา อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ จิตใจที่อ่อนล้าจะเป็นอุปสรรคต่อการตั้งสมาธิในห้องเรียน หากคุณก�ำลังเรียนเรื่องที่ยากและ น่าเบื่อ ควรทบทวนหัวข้อนั้นเยอะๆ การเรียนรู้เรื่องใหม่อาจล�ำบาก เนื่องด้วยระดับพลังงานที่ต�่ำของคุณ แต่อย่าพยายามฝืนทนต่อ ไปหากสมองของคุณไม่รับอะไรแล้ว

ปี ฉลู

การงาน การงานของคุณยังคงดูวุ่นวายต่อไป แต่แทนที่จะได้ผลดี การหักโหมเกินไปจะท�ำให้คุณรู้สึกอ่อนแอ ง่วง และเหนื่อยล้า ซึ่งท�ำให้วิจารณญาณของคุณแย่ลง หรือท�ำผิดพลาดเนื่องด้วยความประมาท ซึ่งจะส่งผลเสียอย่าง รุนแรง หากคุณยังเหลือเวลาพักได้ ตอนนี้อาจเป็นช่วงเวลาดีที่จะไปเที่ยวพักผ่อน ใช้เวลาเพื่อเติมพลังให้ตัวเองบ้าง ธุรกิจ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดส�ำหรับคุณในเดือนนี้คือ การบริหารเวลากับความรับผิดชอบของคุณให้ลงตัว ยิ่งคุณจัดการเรื่องนี้ได้ดี เท่าไหร่คุณก็ยิ่งท�ำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น จึงต้องหาทางปรับปรุงฝ่ายบริหารจัดการ และพนักงานของคุณให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ความส�ำคัญ กับเรื่องนี้ เหมือนกับการที่คุณให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มปริมาณงานของตัวเองอยู่เรื่อยๆ ความรัก ชาวปีฉลูบางคนอาจพ่ายแพ้ต่อดาวแห้งความรักนอกรีต โดยเฉพาะชาวปีฉลูที่ชอบเข้าสังคมเป็นพิเศษ อย่าพลาดพลั้ง เพราะแค่ความผิดพลาดเพียงชั่วขณะในเรื่องนี้ ก็สามารถท�ำให้สิ่งที่คุณสร้างร่วมกันมากับคู่ครองของคุณเสี่ยงต่ออันตรายได้ ความปลอดภัย ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของตัวเองอย่างจริงจังในเดือนนี้พกเครื่องรางป้องกันโจรกรรม หรือ เครื่องรางคุ้ม กันภัยยามราตรีติดตัวไว้ โดยเฉพาะสุภาพสตรีปีฉลูที่ขับรถคนเดียว อย่าอยู่นอกบ้านดึกเกินไป และอย่าดูแคลนเรื่องความปลอดภัย ทางที่ดีควรเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่บ้านด้วยหากทิศหันหน้าของบ้านคุณเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ปี ขาล

การงาน งานจะหลั่งไหลเข้ามาไม่มีหยุดจนคุณไม่มีเวลาว่างในที่ท�ำงาน และคุณจะสนุกกับงานตราบที่คุณยังคง สามารถท�ำทุกอย่างได้ดี แต่เมื่อใกล้ช่วงสิ้นเดือน คุณอาจรู้สึกหมดเรี่ยวแรง อย่าปล่อยให้ตัวเองไปถึงจุดนั้น รักษา ชีวิตที่สมดุลด้วยการใส่ใจกับชีวิตด้านอื่นนอกเหนือจากงานด้วย คุณมีโอกาสที่จะได้พบขุมทองบ่อใหญ่ หากคุณเปิดตาคอยมองหารางวัล ธุรกิจ ในเดือนนี้ยิ่งคุณบริหารคนได้ดีเท่าไหร่ คุณก็จะท�ำได้ดีมากขึ้นเท่านั้น และหากคุณพยายามท�ำทุกอย่างเอง คุณก็อาจพบว่าตัว เองท�ำงานได้แย่ลง นี่เป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกยินดียิ่งที่มีผู้ช่วยเพิ่มเติม การบริหารจัดการที่ดีคือกุญแจส�ำคัญ ความรัก มีอันตรายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรัก โดยเฉพาะถ้าคุณพบว่าการใช้เวลากับคู่รักหรือคู่ครองของตนเองให้มากพอ เป็นเรื่องล�ำบาก การท�ำงานจนดึกดื่นอาจท�ำให้คุณตกอยู่ในอุ้งมือของคนนอกที่จ้องตะครุบเหยื่อ จงต้านทางสิ่งยั่วยุที่จะท�ำให้คุณนอกใจ ไว้ให้ได้ แม้ว่าการนอกใจจะเกิดขึ้นชั่วขณะและไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณ แต่สิ่งนี้ย่อมมีผลร้ายกลับมา การศึกษา จะเปี่ยมด้วยพลัง ทั้งยังมีโอกาสมากมายให้คุณได้แสดงพรสวรรค์ของตัวเอง คุณมีโชคด้านชื่อเสียงที่ดี จึงควรพยายามให้ มากขึ้น เพื่อแสดงความสามารถของคุณ ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ และจงภูมิใจในความส�ำเร็จของตัวเอง หาทางใกล้ชิดกับครูอาจารย์ของ คุณให้มากขึ้น คุณจะต้องการความช่วยเหลือของพวกท่าน เมื่อคุณเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน ชีวิตการงานของคุณดีขึ้น และส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะความสามารถของคุณในการร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีมาก คุณเป็นคนที่น่าพูดคุยและเหมาะที่จะปรึกษาเรื่องส�ำคัญด้วยได้ คุณจะพบว่าทั้งเพื่อนร่วมงานและเจ้านายต่างก็ต้อง ชื่นชอบคุณ ท�ำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่น่ายินดีอย่างแท้จริงประสิทธิภาพในการท�ำงานของคุณก็จะดีขึ้น ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมกับโอกาสใหม่มากมายที่ผ่านเข้ามาคุณจะก้าวหน้าได้มากผ่านทางเครือข่ายคนรู้จักที่คุณ คบหามานานหลายปีเมื่อได้รับเสนอความคิดใหม่ๆ ควรให้โอกาสบ้าง ควรคิดถึงความเป็นไปได้ในระยะยาวไว้คุณจะสามารถเปิด ประตูสู่โอกาสในอนาคตได้ ด้วยการก้าวเท้าเข้าไปมีส่วนร่วม ความรัก คุณสามารถตั้งตารอเดือนที่แสนวิเศษไว้ได้เลย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ โดยไม่มีความกดดันจาก หน้าที่การงานและชีวิตด้านอื่นๆ มาบีบรัด นี่เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกัน และท�ำความรู้จักกัน ให้ดียิ่งขึ้น เดือนนี้ยังดีส�ำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์รักของคุณให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับด้วยการหมั้นหมายหรือแต่งงาน การศึกษา พลังฮวงจุ้ยต่างๆ น�ำมาซึ่งเดือนที่แสนประเสริฐ คุณมีทัศนคติที่เอื้อต่อการประสบความส�ำเร็จอย่างมาก และหากคุณอยู่ ในวงล้อมของเพื่อนที่เหมาะสม คุณจะสามารถก้าวหน้าในด้านการเรียนไปด้วยกันอย่างดี มิตรภาพเป็นสิ่งส�ำคัญในตอนนี้ และคุณ ก็รู้สึกว่าการเรียนเป็นกลุ่มให้ผลดี

ปี มะโรง

การงาน คุณก�ำลังอยู่ในช่วงที่ไร้กังวล ซึ่งอาจไม่ค่อยเอื้อต่อการท�ำงานในสาขาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ แต่ส�ำหรับ คนที่ท�ำงานด้านที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ คุณจะไปได้สวย คุณมีแรงบันดาลใจและการสร้างความคิดสดใหม่ก็เป็น สิ่งที่คุณท�ำได้เยี่ยมเดือนนี้ คุณยังเก่งในการต้นคว้าหาข้อมูลและประมวลภาพรวม ซึ่งคุณจะท�ำได้จากการคบหาสมาคม กับผู้คนที่หลากหลาย จึงควรหาทางไปพบปะและผูกมิตรไว้ ธุรกิจ คุณจะเข้ากับคนอื่นได้ดี เพราะเสน่ห์ตามธรรมชาติ ซึ่งคุณจะหาทางน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดี ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ท�ำให้คุณได้เปรียบมาก จึงควรตักตวงจากการพบปะผู้คนและเพื่อนใหม่ๆ ที่มีค่าให้เต็มที่ เพราะอาจพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น ความรัก คุณมีอุดมคติว่าอยากให้ความสัมพันธ์เป็นเช่นไร ซึ่งช่วยให้คุณท�ำตามความปราถนาได้และสร้างชีวิตรักที่วิเศษและสวยงาม แม้ว่าจะทุลักทุเลบ้าง คุณก็ควรยับยั้งตั้งห้ามใจในการเผลอสนุกชั่ววูบ มิฉะนั้นคุณจะต้องเศร้ากับปัญหาไปอีกแสนนาน การศึกษา เดือนที่ดีเยี่ยมส�ำหรับเด็กปีวอก ซึ่งมีดาวแห่งการศึกษาคอยหนุนหลังจงตักตวงจากโชคดีนี้ให้เต็มที่ ด้วยการให้ความสนใจ และกระตือรือร้นไว้เสมอ

ปี มะเส็ง

การงาน เดือนนี้ไม่ดีเอาเสียเลยส�ำหรับคุณ ดังนั้น คุณจึงต้องคอยระวังตัวไว้ทุกฝีก้าว หากคุณก้าวผิดในตอนนี้ ความ เสียหายรุนแรงอาจเกิดขึ้นตามมา อย่าให้อารมณ์ของคุณบดบังวิจารณญาณในการท�ำงาน กันชีวิตส่วนตัวออกจาก งาน และอย่าให้ความกังวลของคุณในเรื่องอื่นส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน ธุรกิจ เมื่อโชคของคุณก�ำลังดิ่งลงชั่วคราวคุณควรรักษาสิ่งต่างๆ ให้เป็นเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หากคุณเริ่มหาทางเปลี่ยนแปลง สิ่งรอบตัว เพียงเพราะตัวเลขหรือผลลัพธ์ดูไม่ค่อยน่าพอใจนัก สิ่งต่างๆ อาจยิ่งแย่ลงกว่าเดิม ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีส�ำหรับการทดลองวิธี การใหม่ ความรัก สิ่งต่างๆ อาจทุลักทุเลในด้านความรักและความสัมพันธ์ คุณจะกลับมาขี้หงุดหงิดอีกครั้ง ผู้อื่นจึงอยู่ร่วมกับคุณได้ยาก อย่า ใส่ใจกับเรื่องเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น อย่าให้การถกเถียงเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต หากคุณจ�ำเป็นต้องยอม ก็ควรยอม การศึกษา อาจรู้สึกว่ายากที่จะจดจ่อกับงานที่โรงเรียน หากมีอะไรมากมายเกิดขึ้น อย่าพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง หากมีสิ่งที่ รบกวนใจคุณอย่างมาก ทางที่ดีควรให้ครูอาจารย์ของคุณช่วยแบ่งเราเรื่องหนักใจนี้ พวกท่านอาจอยู่ในฐานะที่จะช่วยคุณได้ 65 issue 84 january 2015


ปี มะเมีย

การงาน คุณจะพบช่วงเวลาที่วุ่นไม่หยุดในทีท�ำงาน คุณมีความคิดใหม่ๆ มากมายที่จะน�ำเสนอ ซึ่งจะได้รับการ ยอมรับและน�ำไปใช้ ทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปและคุณจะไม่กระหายการยอมรับและค�ำชมนัก นั่นเป็นเพราะความ มั่นใจที่เพิ่งค้นพบและเมื่อคุณแสดงบุคลิกด้านนี้ออกมา คุณกลับได้รับความชื่นชมมากขึ้นจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจ มีโอกาสมากมายเข้ามา และขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลือกสิ่งที่ต้องการหรือไม่ แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมทุ่มเต็มร้อยให้กับ สิ่งที่คุณท�ำเพราะความทุ่มเทจะน�ำความส�ำเร็จมาให้ คุณอยู่ในต�ำแหน่งที่น่าอิจฉาที่สามารถเลือกได้ ท�ำให้คู่แข่งบางคนอิจฉาและหา ทางท�ำให้ชีวิตคุณยากล�ำบากขึ้น ความรัก คนที่มีคนรักเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะพบว่าคู่ของคุณมีอิทธิพลมากขึ้นในชีวิตและก็เป็นอิทธิพลที่ดี คุณควรให้คู่รักมีส่วนร่วม ในชีวิตด้านอื่นๆ ของคุณให้มากขึ้น แล้วคุณจะพบว่าอีกฝ่ายคือสมบัติที่ล�้ำค่า คนโสดอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มีความหมาย การศึกษา คุณมีเดือนที่ดีรออยู่และก็จะท�ำผลการเรียนได้ดี แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองจับจดและขาดสมาธิ หากคุณพบว่าสิ่งใดง่ายเกินไป คุณอาจหมดความสนใจและมีโอกาสที่จะท�ำผิดด้วยความประมาท ชาวปีมะเมียที่มีสอบในตอนนี้ควรระวังจุดอ่อนนี้ไว้ให้ดีเป็นพิเศษ

ปี มะแม

การงาน การเมืองในองค์กรอาจเล่นงานคุณในเดือนนี้ แต่บางครั้งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเอง หากคุณคิด ว่าเพื่อนร่วมงานรวมหัวกันเล่นงานคุณ คุณก็อาจมีท่าทีเป็นศัตรูกับพวกเขา ท�ำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลง คุณควรเก็บซ่อน ความรู้สึกที่แท้จริงไว้ แล้วคุณอาจเปลี่ยนวิถีกระสุนปืนได้ หากคนพวกนั้นเห็นว่าคุณไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขา ธุรกิจ ความเด่นดังมีแต่จะดึงดูดผู้อื่นให้พุ่งเป้ามาที่คุณยิ่งคุณประสบความส�ำเร็จมากเท่าไหร่ผู้อื่นก็ยิ่งอิจฉาคุณมากเท่านั้น และเมื่อนั้น ตัวป่วนก็จะเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อตัดสินใจควรแน่ใจเสียก่อนว่าคุณมีข้อมูลทั้งหมด หากคุณใช้ความคิดและการวิเคราะห์มาสนับสนุนการ ตัดสินใจคุณจะไม่ผิดหวังแต่ตอนนี้ไม่ควรหาหุ้นส่วนใหม่ ความรัก เดือนนี้ยากจะหาความสงบได้แม้แต่ในเรื่องความรัก ที่แต่งงานแล้วจะหงุดหงิดใส่กันด้วยเรื่องหยุมหยิม คนโสดก็แทบไม่มี หวังกับเกมรักหากคุณก�ำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังคุณจะพบว่าตัวเองขี้หงุดหงิด ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเดือนนี้คืออยู่นิ่งๆ และใช้ เวลาช่วงเย็นกับเพื่อนสนิท แทนที่จะหว่านเสน่ห์และเข้าสังคมเป็นว่าเล่น การศึกษา คุณอาจหมกมุ่นกับความรู้สึกว่าถูกทรยศในเดือนนี้ อย่าคิดแค้นเคือง จงเรียนรู้ที่จะให้อภัยและลืมเสียบ้าง แล้วคุณจะมีความ สุขยิ่งขึ้นมาก การเรียนจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังด้านลบนี้ตราบเท่าที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้

ปี วอก

การงาน ที่ท�ำงานจะวุ่นไม่หยุดในตอนนี้ ยิ่งหากงานของคุณต้องอยู่ในสายตาสาธารณชน คุณจะประสบความส�ำเร็จ แต่ก็จะมีหลายคนอิจฉาและคอยให้คุณพลาด อย่ายอมให้คนพวกนี้เล่นงานคุณได้ แม้ว่าผลงานของคุณจะดีเลิศ แต่ คุณก็มีแนวโน้มจะท้อแท้ได้ง่ายเพราะค�ำกล่าวหาอย่างที่ไม่เป็นธรรมและต่อเนื่องจากคนบางกลุ่ม ธุรกิจ แม้กระแสรายรับรายจ่ายอาจน่าพอใจ แต่ปัญหากลับปรากฏขึ้นในรูปของความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดและความเข้าใจผิดบ่อยครั้ง คุณอาจมีเรื่องกับลูกค้าที่ร้องเรียนและปัญหาความไม่พอใจต่างๆ ให้ต้องแก้ไขหากเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็ควรยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ อันดีพยายามหาทางป้องกันความผิดพลาด โดยใส่ใจดูแลสุขภาพและบริการอย่างถี่ถ้วน ความรัก เตรียมตัวรับช่วงที่ชีวิตรักที่มีแต่การทิ่มแทง คุณต้องหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ยืดยาวกับคู่รัก ตอนนี้เป็นเวลาที่พูดยิ่งน้อย ก็ยิ่งดี หากมีเรื่องเข้าใจผิดไม่จ�ำเป็นต้องรีบปรับความเข้าใจในทันที รอให้พลังร้ายสงบลงก่อนมิฉะนั้นคุณทั้งคู่อาจพลั้งปากพูดในสิ่งที่ต้องเสียใจ การศึกษา จิตใจที่อยากรู้อยากเห็นของคุณจะได้รับผลดีจากพลังในเดือนนี้ ตราบเท่าที่คุณไม่ปล่อยให้นิสัยที่ชอบโต้เถียงแสดงออกมา ด้านสังคมอาจทุลักทุเลบ้าง เมื่อมีความเข้าใจผิดในกลุ่มเพื่อน พยายามอย่ารู้สึกอ่อนไหวตาม

66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน มีความเป็นไปได้มากที่คุณจะรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานอาชีพหลักของคุณก�ำลังไปได้สวย ชาว ปีระกาบางคนอาจได้รับข้อเสนอใหม่จากแหล่งงานภายนอก แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจครั้งส�ำคัญและผละจากเรือล�ำ เดิม ลองคิดถึงทางเลือกต่างๆ ให้ดีเสียก่อนอย่ารีบร้อนตัดสินใจโดยไม่คิด เพราะคุณอาจเสียใจได้ ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจ คุณมีโชคด้านการเจริญเติบโตที่วิเศษ สิ่งต่างๆ ที่เริ่มต้นตอนนี้จึงมีอนาคตที่ แจ่มใสมาก จงมั่นใจในการวางแผนและลงมือ คุณมีความคิดใหม่ๆ มากมายที่อยากจะน�ำไปใช้ เตรียมทีมงานให้พร้อมที่จะลงมือท�ำตาม ความคิดของคุณ และอย่าแช่ความคิดที่มีนานเกินไป ความรัก ช่วงเวลาอันสุดวิเศษส�ำหรับความรักและเรื่องของหัวใจ ความสัมพันธ์กับคู่รักจะดีขึ้นด้วยความช่วยเหลือของพลังงานแห่ง ความรักในเดือนนี้ ยิ่งคุณไว้ใจเล่าความคิดของคุณให้อีกฝ่ายรับฟังมากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเท่านั้น และสาย สัมพันธ์ของคุณก็ยังลึกซึ้งขึ้นความสัมพันธ์จึงแนบแน่นและมีความหมายยิ่งขึ้น การศึกษา เด็กปีระกาได้รับผลดีจากพลังงานที่เป็นมงคลในเดือนนี้ ซึ่งท�ำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกยิ่งขึ้น อาจมีทิศทางใหม่ที่น่า ตื่นเต้นเปิดขึ้นส�ำหรับบางคน และตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีเยี่ยมที่จะเดินไปตามเส้นทางใหม่นั้น

ปี จอ

การงาน การแข่งขันที่ดุเดือดในที่ท�ำงานอาจท�ำให้คุณหมดแรง ดูเหมือนทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่คุณ และเมื่อคุณ พลาด ก็มักมีใครสักคนแสดงให้เห็นว่าท�ำได้ดีกว่าคุณ การที่ต้องคอยพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนั้นน่าเหนื่อยและ กดดัน คุณจึงไม่ควรหลวมตัวเล่นตามเกมนี้ ธุรกิจ อาจมีปากเสียงกันในเรื่องเงิน เมื่อคุณพบว่ามีช่องโหว่อย่างเห็นได้ชัดในบัญชี สถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายหากหุ้นส่วนคนหนึ่งหรือ มากกว่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก่อนที่เรื่องจะกระจ่าง หุ้นส่วนบางคนอาจเข้าหน้าคุณไม่ติดเสียแล้ว ความรัก คุณไม่มีอารมณ์ส�ำหรับความรัก คู่ของคุณจึงอาจรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแต่อย่ามีปากเสียงกันเพราะเรื่องนี้เลย คุณควรอธิบายให้ คู่ของคุณเข้าใจหากมีเรื่องที่คุณหนักใจ คุณจะพบว่าการพูดออกไปช่วยยกภูเขาก้อนโตออกจากอกได้ การศึกษา คุณมีพลังงานที่คั่งค้างอยู่มากมายซึ่งอาจน�ำไปใช้ได้ทั้งในทางสร้างสรรค์และทางที่ร้าย ลองขอค�ำแนะน�ำจากผู้ชี้น�ำที่คุณไว้ใจ พวกเขาอาจช่วยให้คุณมองในมุมที่แตกต่างได้ท�ำให้คุณเลือกหนทางที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถเติมเต็มความต้องการอิสรภาพของคุณ โดยที่ไม่ ต้องเอาอนาคตของคุณไปเสี่ยง

ปี กุน

การงาน แม้ว่าคุณจะเข้ากับคนส่วนใหญ่ได้ดี แต่เดือนนี้จะน�ำการทรยศหักหลัง ยิ่งเปิดเผยความคิดและความรู้สึก ให้น้อยได้เท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น อย่าพูดเรื่องส่วนตัวมากเกินไปในที่ท�ำงาน และหากเป็นไปได้ แยกงานและชีวิตที่ บ้านออกจากกันให้เด็ดขาด ธุรกิจ ในเดือนนี้ ยิ่งท�ำน้อยก็ยิ่งดีเท่านั้น อย่าพยายามแทรกแซงระบบต่างๆ มากเกินไป ยิ่งคุณพยายามหามาเสริม ก็ยิ่งเพิ่มภาระงาน เกินความจ�ำเป็น อยู่ให้ห่างจากการชิงดีชิงเด่นในหมู่พนักงานของคุณ คุณให้ค�ำแนะน�ำได้หากพวกเขามาขอค�ำปรึกษาเรื่องปัญหาใน บริษัท แต่หลีกเลี่ยงการรับบทบาทที่ต้องเผชิญหน้ากัน ตอนนี้คุณไม่ใช่คนกลางที่ดี ความรัก ไม่ควรสนใจแต่เปลือกนอก เมื่อคุณถูกใจใครสักคนด้วยเหตุผลที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ของคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้นาน ระวัง อันตรายไว้ด้วย คงไม่ใช่เรื่องดีหากคุณหลงเสน่ห์คนที่ชื่อเสียงไม่ดี ไม่ว่าคนผู้นั้นจะน่าหลงใหลเพียงใด ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ควรเสี่ยงกับ เรื่องความรัก โดยเฉพาะการคบหากับคนที่คุณไม่คุ้นเคย การศึกษา อาจรู้สึกอยากรับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่เมื่อคุณรั้นดันทุรัง คุณอาจท�ำผิดพลาดได้ แม้ว่าคุณจะต้องการใช้ชีวิตในทางของตัวเอง แต่ก็ควรรับฟังค�ำแนะน�ำดีๆ จากผู้ปกครองบ้าง พวกท่านอาจเห็นในสิ่งที่คุณมองไม่เห็น เพราะพวกท่านมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคุณ 67 issue 84 january 2015


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 84 january 2015


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 84 january 2015


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 84 january 2015


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 84 january 2015


เชี ยงคาน ความหลากหลายทางชี วภาพ พู ดถึงเชี ยงคานแล้วชื่ อนี้คงไม่ต้องสาธยายกันมาก เพราะนี่คือเมืองท่องเที่ยวแห่งยุ คสมัยที่ ก�ำลังดัง ก�ำลังแรง สอดคล้องกับเทรนด์และจริตของคนเมืองยุ คใหม่ท่ีอยากจะหลีกลี้หนีความ วุ ่นวายในเมืองใหญ่

76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

77 issue 84 january 2015


ของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านนวดแผน โบราณ เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไป ตามยุคสมัย หลั ง แสงสุ ด ท้ า ยของวั น ลาลั บ แสงแห่งราตรีเข้าแทนที่ ร้านรวงจ�ำนวน หนึ่งบริเวณเฮือนหลวงพระบางย่านดาวน์ ทาวน์ ส� ำ คั ญ ดู คึ ก คั ก เล็ ก น้ อ ย จากการ เปิดขายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วแวะเวี ย นเข้ า มาซื้ อ ของ ชื่นชมกันพอประมาณ ก่อนที่ม่านวิกาล จะค่อยคลี่คลุมเมืองนี้ให้กลับสู่ความเงียบ สงบอีกครั้ง

ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวแก่ง คุดคู้

เวลาประมาณ 6 โมงเช้า พระเณร แต่ละวัดได้ทยอยเดินเป็นแถวมา ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใส่บาตรกัน อย่างแช่มชื่นอิ่มเอิบใจ ซึ่งบอกได้เลยว่า ใครไม่ได้ใส่บาตรข้าวเหนียวนั้นก็เหมือน มาไม่ถึงเชียงคานนะคะ จากนั้ น ช่ ว งสายของวั น นั้ น เรา ล�่ำลาถนนชายโขงไปแวะชม “แก่งคุดคู้” อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอั น ขึ้ น ชื่ อ ของ

บ้านเรือนที่น่ีด้านหนึ่งหันหน้าออกแม่น้�ำโขงด้านหนึ่งหันหน้าเขาหา ถนน ส่วนใหญ่เป็ นบ้านไม้เก่าประตูบ้านเฟี้ ยมแซมด้วยบ้านใหม่ท่ี ป ฐ ม บ ท ข อ ง เ ส ้ น ท า ง เ ล า ะ สร้างอย่างไม่แปลกแยก

เชี ยงคาน ความงามใน ความเงียบ

เลี ย บริ ม โขงเริ่ ม ขึ้ น ที่ เ มื อ ง“เชี ย งคาน” อ.เชี ย งคาน จ.เลย ดิ น แดนแรกใน อีสานที่สัมผัสกับล�ำน�้ำโขง ณ จุดที่เรียก ว่า“ปากเหือง” บ้านท่าดีหมี พู ด ถึ ง เชี ย งคานแล้ ว ชื่ อ นี้ ค งไม่ ต้ อ งสาธยายกั น มาก เพราะนี่ คื อ เมื อ ง ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ยุ ค สมั ย ที่ ก� ำลั ง ดั ง ก� ำลั ง แรง สอดคล้องกับเทรนด์และจริตของ คนเมืองยุคใหม่ที่อยากจะหลีกลี้หนีความ วุ่นวายในเมืองใหญ่ ความเร่งรัดในหน้าที่ การงาน มาพั ก กายคลายใจ เอกเขนก นอน นั่ง ฟังสรรพส�ำเนียงของความเงียบ

สงบ (Sound Of Silence) ที่แฝงเจือไว้ ด้วยความงามแห่งวิถีอันเรียบง่าย บ้ า นเรื อ นที่ นี่ ด ้ า นหนึ่ ง หั น หน้ า ออกแม่ น�้ ำ โขงด้ า นหนึ่ ง หั น หน้ า เขาหา ถนน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บ้ า นไม้ เ ก่ า ประตู บ้านเฟี้ยมแซมด้วยบ้านใหม่ที่สร้างอย่าง ไม่ แ ปลกแยก บางบ้ า นดู เ งี ย บเหงาไร้ วี่ แววคนอยู ่ บางบ้ า นดู มี ชี วิ ต ชี ว าด้ ว ย สมาชิกอันอบอุ่นในครอบครัว บางบ้าน ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเป็นที่พัก เกสต์เฮาส์ ราคาประหยัด บางบ้านเปิดเป็นร้านขาย 78 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เชี ย งคาน มี ลั ก ษณะเป็ น แก่ ง หิ น ขนาด ใหญ่ พ าดขวางกลางล� ำ น�้ ำ โขงที่ เชี่ ย ว กราก ยามหน้าฝนแก่งคุดคู้จะซ่อนตัวอยู่ ใต้ล�ำน�้ำโขงที่ไหลบ่าเป็นปริมาณมาก รอ วันเผยตัวอวดโฉมความงามในช่วงหน้า แล้งที่สายน�้ำโขงแห้งขอดมองเห็นตัวแก่ง ขนาดมหึมาได้อย่างชัดเจน พร้อมๆกับ หาดทรายชาดหายน�้ำจืดอันสวยงามใน บริเวณนั้น นับเป็นเสน่ห์ความงามแฝง หลักธรรมส่งท้ายในเส้นทางเลาะเลียบ


หลังแสงสุดท้ายของวันลาลับ แสงแห่งราตรีเข้า แทนที่ ร้านรวงจ�ำนวนหนึ่งบริเวณเฮือนหลวงพระ บางย่านดาวน์ทาวน์ส�ำคัญดูคึกคักเล็กน้อย ล�ำน�้ำโขง ที่หากใครอยากรู้ว่าริมฝั่งโขง งดงาม ชวนหลงใหลแค่ไหน คงต้องหาวันเวลาเดินทางไปสัมผัสในเสน่ห์มนตราริมฝั่งโขงกันสัก ครั้งหรือหลายๆครั้ง ตามแต่ใจปรารถนา

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส�ำนักงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดเส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์มนตราริม ฝั่งโขง”(อีสานเหนือ)ขึ้น ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยให้ 4 สมาคม ท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นผู้ด�ำเนินการ ซึ่งผู้สนใจสามาสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส.ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ 0-2270-15058 ส.ไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย 0-2393-5855 ส.ส่งเสริม ธุรกิจท่องเที่ยวไทย 0-2961-2204-5 ส.ผู้ประกอบการน�ำเที่ยวไทย 0-2998-0744 ส่ ว นผู ้ ส นใจรายละเอี ย ดเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว เชี ย งคาน หนองคาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.เลย 0-4281-2812 79 issue 84 january 2015


กลุ่มทรู เชิ ญชวนท�ำบุ ญ ช่ วยผู ้ป่วยเด็ก ซื้ อเสื้อยืด The Story of Mom & Me เลือกได้ 3 แบบ 3 สไตล์ จากแพนเค้ก- เขมนิจ คชา-เอเอฟ 8 และ นนท์- เดอะวอยซ์ กลุ่มทรู เชิญชวนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก ซื้อเสื้อยืดดีไซน์พิเศษ โครงการ “The Story of Mom and Me เรื่องเล่า...เรากับแม่” ปีที่ 3 ภายใต้แนวความคิด “แม่ผู้ให้” ราคาตัวละ 299 บาท 3 แบบ 3 สไตล์ ออกแบบพร้อมลายเซ็น โดย แพนเค้ก- เขมนิจ จา มิกรณ์ (ทูตใจดีโรงพยาบาลเด็ก) คชา-เอเอฟ 8 และนนท์- เดอะ วอยซ์ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยเปิดช่องทางการจ�ำหน่าย ดังนี้ - เว็บไซต์ www.weloveshopping .com - มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลเด็ ก โทร.02-640-9363 (เวลาราชการ)

“โสสุโก้” สร้างความประทับใจและมิตรภาพใน สนามแข่ง “เวิลด์ โอเทลโล่ แชมเปี ยนชิ ป 2014”

บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด ผู้ด�ำเนิน การตลาดและการขายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังตรา โสสุโก้ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “เวิลด์ โอเทล โล่ แชมเปียนชิป” ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อต้นเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 60 คนจาก 25 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ผลการแข่งขันปรากฏ ว่า แชมป์โลกประเภทชาย ได้แก่ มาโคโตะ สุเอคุนิ จาก ประเทศญี่ปุ่น แชมป์ประเภทหญิง ได้แก่ โจอันนา วิลเลียม จากประเทศออสเตรเลีย แชมป์โลกประเภททีมเป็นของ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนตัวแทนทั้ง 4 คนจากประเทศไทย ได้แก่ ปิยะณัฐ อัญชุลี (นัท) วราวุฒิ อินทรนบ (เปา) วรเมธ เหมพิจิตร (ไอซ์) และ นิดา พัฒรากุล (ปุ้ย) สามารถคว้าอันดับ 5 ในประเภททีมมาได้

เทสโก้ โลตัส ขานรับกระทรวงพาณิชย์ ขนทัพสินค้าลด สูงสุด 70% ร่วม“เทใจ...คืนสุข สู่ประชาชน”

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ,นายประวิช สุขุม รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท รัฐสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “เทใจ...คืนสุข...สู่ ประชาชน” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยเทสโก้ โลตัส ได้ขนทัพสินค้าทุกแผนกรวมกว่า 5,000 รายการ มาลดราคาสูงสุด 70% พร้อมคัดกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคราคา พิเศษสุดมาลดกระหน�่ำ เพื่อคืนความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ มอบ ความสุขให้ลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิม ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม ที่เทสโก้ โลตัส กว่า 1,800 สาขา ทั่วประเทศ 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

ค่ายเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์

ครอบครั ว พอเพี ย งร่ ว ม กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมโดยมีน้องนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง นี้จ�ำนวน 701 คน ณ อุทยาน ธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�ำริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ อ.สวนผึ้ ง จ.ราชบุ รี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ให้ นั ก ศึ ก ษา ได้ มี หั ว ใจแห่ ง การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้หลวงพ่อทวด นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน อาวุโส รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงิน จ�ำนวน 2,000,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานโครงการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนี สามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด) มูลนิธิ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อสนับสนุน โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณู ปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด ) ให้เป็นแหล่ ง ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่อง เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ณ อาคารพหลโยธินเพลส เมื่อเร็วๆนี้

ค่ายอาสาอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดา

ครอบครัวพอเพียงร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัด กิจกรรมค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จ�ำนวน 701 คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักศึกษา ได้มีหัวใจแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

81 issue 84 january 2015


http://www.golpedirecto.com/

“I don’t celebrate because I’m only doing my job. When a postman delivers letters, does he celebrate?” “ผมไม่ดีใจเวลายิงเข้า เพราะผมแค่ท�ำงานของผม เวลา บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมาย คุณเคยเห็นเขาดีใจด้วยหรือ?” มาริโอ้ บาโลเตลลี่ นั ก ฟุ ต บอลที ม ชาติ อิ ต าลี ปั จ จุ บั น ค้ า แข้ ง อยู ่ กั บ สโมสร ลิเวอร์พูล มีชื่อเสียงทั้งในด้านฝีมือและบุคลิกที่ยียวน

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Is am are jan58 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนมกราคม 2558

Advertisement