Page 1

ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา www.ariyaplus.com

ชื่อผลงาน : พระมหากษัตริยาธิราช เทคนิค : สีน�้ำมันบนผ้าใบ ศิลปิน : อ.สุวัตร รติพรเลิศ

Sufficiency Economy Family


เหลืองเอยอร่ามทั้ง ฉลองฉัตรกษัตรา แปดสิบห้าพรรษา ปวงพสกแล้ล้วน ถวายพระพร ธ ไท้ พระชนมายุเกิน เป็นร่มฉัตรนานเนิ่น ข้าบาทพร้อมถักถ้อย

พารา ทั่วถ้วน ชนม์พ่อ หลวงนา แซ่ซ้องสรรเสริญ ทรงเจริญ ยิ่งนา กว่าร้อย แผ่ร่ม เย็นนา จิตต์น้อมถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน กรมป่าไม้


ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงาม นิตยสารครอบครัวพอเพียง


ทักทายกันก่อน.... ฉบับพิเศษฉบับนี้ เราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีนั้นเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” และยังได้ก�ำหนด ให้ “ดอกพุทธรักษา” เป็นสัญลักษณ์ ประจ�ำ “วันพ่อแห่งชาติ” ทั้งนี้ นอกจากวันที่ ๕ ธันวาคม จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” และเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” แล้ว ยังถือว่าวันนี้เป็น “วันชาติของไทย” อีกด้วย ซึ่งก่อน หน้านี้ประเทศไทยเคยมีการก�ำหนดวันชาติให้เป็นวันที่ ๒๔ มิถุนายน เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย โดยได้มีการ เฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ ซึ่ง “วันชาติ” ของไทยนั้นอยู่มานานถึง ๒๑ ปี จนวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกฯ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันพระราชสมภพ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ ไทย โดยเหตุที่เปลี่ยน เพราะมีข้อไม่เหมาะสมหลายประการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคี รวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย และยกเลิกวันชาติ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายนเสีย ดังนั้นนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ประเทศไทยจึงได้ ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของ ทุกปี เป็น “วันชาติ” ของไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“วันพ่อ” ปีนี้ อย่าลืมบอกรัก “พ่อ” นะค่ะ

ประธานกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, ประสิทธิ์ ไชยทองพันท์,วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ : ภาวัช ครูซ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด : รัชดาภรณ์ ศรีนวลสุข ฝ่ายสมาชิก : ฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ส�ำนักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ์ : pprint(2012)lp จัดจ�ำหน่าย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�ำหน่าย จ�ำกัด ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสาร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖

๓๒

๔๘

๓๘

๕๐ ๗๖

๔๐ เปิดบ้านชมโครงการ ณ แดนอีสานพัฒนา Andrew biggs Tip Today ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย์ มณีศรี is am are สองต�ำบลบาง ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา กิจกรรมครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๐

๖ ๑๕ ๑๘ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๒ ๓๘ ๔๐

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมอยู่เย็น คุยกับดาว ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา ทุนเรียนฟรี ตามหาไทยแท้ Healthy Hour รู้สึกอย่างไร...ที่ประเทศไทยมีในหลวง โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ชีวิตนี้...อยากตอบแทนอะไรให้ในหลวง โรงเรียนราชินีบน Tourist Guide อุทยานแห่งชาติขุนขาน Social news by pass@siam

๔๒ ๔๘ ๕๐ ๕๖ ๕๙ ๖๐ ๖๔ ๖๘ ๗๒ ๗๖ ๘๐ ๘๒

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เหรียญสามสิบบาท

เมืองไทยมีระบบเงินตราทั้งที่เป็นธนบัตร และเหรียญ ตราชนิ ด ต่ า งๆมานานอั ก โข ขณะนี้ เรามี เ หรี ย ญอยู ่ ด ้ ว ยกั น ๖ แบบ คือ เหรียญสลึง, เหรียญห้าสิบสตางค์, เหรียญหนึ่ง บาท, เหรียญสองบาท, เหรียญห้าบาท และสูงสุดคือเหรียญ สิบบาท ผมไม่ รู ้ ว ่ า กองกษาปณ์ มี ร ะบบการออกเหรี ย ญ ชนิดต่างๆโดยใช้เงื่อนไขอย่างไร แต่ที่ค่อนข้างแน่ใจคือ อายุ การใช้งานของเหรียญตรา น่าจะคงถาวร (Durable) อยู่ใน ท้องตลาดได้นานกว่าธนบัตร ในบางประเทศมีเหรียญตราที่ มีมูลค่าสูงสุดเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ ๗๐ บาท หรือ ๑๐๐ บาทก็มี ....เอาเป็นว่าวันนี้ ข้อสงสัยของผมอยู่ตรงที่ว่า ท�ำไม กองกษาปณ์ไม่ปั้มเหรียญ ๒๐ บาท , ๓๐ บาท หรือมากกว่า นั้นออกมาใช้บ้าง... .....และสมมุติว่า เรามีเหรียญชนิด ๓๐ บาท มาใช้อยู่ ในแวดวงเงินตราก็คงจะดีไม่น้อย เพราะคนไทยที่ใช้สิทธิ์บัตร ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งขณะนี้มีอยู่ถึง ๔๗ ล้านคน จะได้ รับความสะดวกขึ้น เพราะแค่เอาเหรียญไปวาง ๑ เหรียญ ก็ได้ รับบริการตามสิทธิประโยชน์แล้ว.... การที่รัฐบาลชุดปัจจุบันหันมาเก็บค่าบริการรักษา พยาบาลในลั ก ษณะร่ ว มจ่ า ย (Co Payment) ๓๐ บาท อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่อง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาโดยตลอด มีทั้งข้างที่เห็นด้วย และไม่ เห็นด้วย ต่ อ ไปนี้คือ มุม มองซึ่ง เปรีย บเสมือ นสองด้ า นของ เหรียญสามสิบบาท

เหรียญด้าน ๓๐ บาท

๑. การได้ยาฟรี, บริการฟรี ท�ำให้คนไข้บางส่วนไม่ เห็นคุณค่าของยาที่ได้มา เอาไปกินบ้าง ไม่กินบ้าง ทิ้งๆ ขว้างๆ และเกิดการสุรุ่ยสุร่ายเกินจ�ำเป็น ๒. การร่วมจ่ายเป็นระบบที่มีใช้กันทั่วโลก เช่น ใน บรูไนก็ต้องจ่าย ๑ เหรียญ ในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เยอรมัน, ไต้หวัน ก็ล้วนต้องร่วมจ่ายค่าบริการ ๓. คนไทยทุกวันนี้ มีรายได้มากขึ้น ค่าแรงขั้นต�่ำ ก็เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐ บาท / วัน การร่วมจ่ายแค่ ๓๐ บาท ไม่น่า จะท�ำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่อย่างใด ๔. หน่วยบริการบางระดับ ที่ยังมีปัญหาสภาพคล่อง ทางการเงิน น่าจะได้ประโยชน์จากการร่วมจ่ายดังกล่าวบ้าง

๕. การร่ ว มจ่ า ย ๓๐ บาท เป็ น พื้ น ฐานไปสู ่ ก าร พัฒนาการร่วมจ่ายในลักษณะอื่นๆต่อไปในอนาคต ๖. เศรษฐกิจโลกมีลักษณะชะลอตัว ประเทศไทย อาจเกิดสภาวะฟองสบู่แตกอีกเมื่อไหร่ก็ได้ การสร้างจิตส�ำนึก ให้ประชาชน ต้องรับผิดชอบกับความเจ็บป่วยตัวเองบ้าง ช่วย ลดภาระของรัฐบาลในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง

เหรียญด้านรักษาฟรี

๑. การไม่ เ ก็ บ ค่ า บริ ก ารรั ก ษาพยาบาล จริ ง ๆ แล้วไม่ได้หมายความว่ารักษาฟรี (เพราะโลกนี้ความจริงนัก เศรษฐศาสตร์บอกว่า ไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้ว) เป็นแต่เพียงว่า รัฐบาลรับเป็นนายประกัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่า รักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลแทน ๒. การได้ รั บ การดู แ ลเมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ย ถื อ เป็ น สิ ท ธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่คนไทยทุกคนควรได้รับ โดยไม่ถูกกีดกัน จากเศรษฐานะ ๓. การสร้ า งระบบการร่ ว มจ่ า ย เป็ น ช่ อ งทางที่ ประชาชนมักจะถูกเอาเปรียบ หรือถูกสร้างเงื่อนไขบางอย่าง ท�ำให้ผู้บริโภคที่ว้าวุ่นใจและขาดการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูก เอาเปรียบมาโดยตลอด ๔. การร่วมจ่ายพียงแต่ ๓๐ บาท ไม่ได้ช่วยพยุง ฐานะของหน่วยบริการแต่อย่างใด เพราะแต่ละปี รัฐเก็บเงิน ได้แค่ ๒,๐๐๐ ล้านกว่าบาท แต่ใช้จ่ายเงินในระบบถึงกว่าแสน ล้านบาท ๕. มีประชาชนบางส่วนที่ฐานะยากจน ต้องเดือดร้อน เมื่อยามเจ็บป่วย เพราะมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทาง, ค่ากินอยู่, ค่า เสียรายได้, ค่าเสียโอกาส เกิดขึ้น การเก็บเงิน ๓๐ บาท เป็นการ ซ�้ำเติมความเดือดร้อน จะเห็นได้ว่า ทั้งสองฝ่ายต่างล้วนมีเหตุผลที่ฟังดูมีน�้ำ หนักกันทั้งสองข้าง ในเรื่องที่ว่า “ควร หรือ ไม่ควร” จะเก็บ ๓๐ บาท ปัญหาเรื่องนี้มีบางท่านกล่าวว่า ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ ประเด็นด้านวิชาการ หรือ ความสมเหตุสมผลด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขเท่านั้น แต่กลายเป็นปมประเด็นที่มีนัยทางการเมือง การสร้างภาพลักษณ์ปนอยู่ด้วย

ผมว่าท่านผู้อ่านลองใช้วิจารณญาณดูเอา เองก็แล้วกันว่าเหรียญ ๓๐ บาทนี้ จะออกหัว ออก ก้อย ใครได้ ใครเสีย ใครผิด ใครถูก เรื่องนี้เป็นเรื่อง ที่ต้องใช้วิจารณญาณหลายมิติ เหมือนมองกระจก ควรพิเคราะห์ให้ครบ ๖ ด้าน ว่าอะไรควร ไม่ควร .....กลัวแต่ว่า เหรียญนี้ จะถ่วงน�้ำหนักให้มัน ออกแต่ด้านใด ด้านหนึ่งเท่านั้น แหละครับ....


“อาหารตามสั่ง” ใช้ค�ำว่าอะไร สวัสดีค่ะ คุณแอนดรูว์ ดิฉันเปิดร้านอาหารอยู่ มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติพอ Are you all right สมควร จึงคิดอยากท�ำป้าย อธิบายให้ลูกค้าต่างชาติ ได้ทราบ ว่า ดิฉันขายอาหารอะไรบ้าง เรียนถามคุณ แอนดรูว์ด้วยค่ะ ค�ำ สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ ผมเคยได้ยินชาวต่างชาติทักทายกันโดยใช้ Are you all ว่า “อาหารตามสั่ง” เราจะใช้ค�ำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ ให้คน right? ค�ำถามนี้เหมือน How are you? หรือเปล่า แล้วท�ำไมบาง หลาย ๆ ชาติได้เข้าใจ ทุกวันนี้ดิฉันใช้ค�ำว่า made to order ผิดหรือเปล่าคะ คนทักทายโดยใช้ Hello there? ทีแรก หนูงงมากเวลาได้ยิน Tu Taniss Kylie ยากที่จะตอบนะครับว่าท�ำไม ผมไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดภาษา อังกฤษครับ เป็นเพียงคนที่ใช้มันค่อนข้างบ่อย แต่ผมสามารถอธิบาย ว่า Hello there เป็นภาษาพูดซึ่งมีความหมายพอ ๆ กับ Hello ที่จริง Hello there ฟังน่ารักดีครับก็เลยอย่างพึ่งงงหรือโมโห กับผู้พูด ส่วน Are you all right? (คุณสบายดีไหม) มักจะใช้ เมื่อเราสงสัยว่าเพื่อนเราไม่สบาย หรือสีหน้าไม่ค่อยดี เช่น โกรธ หรือ กังวลอะไรบางอย่าง ที่เหตุการณ์ปกติผมว่าใช้ How are you? จะดีกว่า

แสดงว่าอาหารของคุณอร่อยมากใช่ไหมครับ วันหลัง ผมจะแวะมาชิมครับ ผมไม่ค่อยชอบ made to order เพราะไม่เหมาะ ส�ำหรับอาหาร ใช้กับสิ่งของเช่น เสื่อผ้า แม้ขนมเค้กก็คงได้ แต่ อาหารที่ร้านอาหารทั่วไปคงไม่ได้ ผมว่า cooked to order ฟังแล้วดีกว่า กริยา to cook หมายถึง ท�ำกับข้าว เช่น What would you like me to cook you? (จะให้ ผมท�ำกับข้าวอะไรดีส�ำหรับคุณ) I can’t even cook an egg. (ผมท�ำกับข้าวแย่ขนาด ต้มไข่ไม่เป็น) พ่อครัว แม่ครัว เรียกว่า cook เหมือนกัน เช่น Somcheng’s not a good cook. She once made her whole family sick. (ส้มเช้งเป็นแม่ครัวที่แย่มาก เธอเคย ท�ำให้ทั้งครอบครัวเธอป่วย) แต่พูดถึงป้ายที่คุณเขียนแล้วก็ cooked to order ดี กว่า (cooked ต้องมี ed ตอนท้ายเพราะกลายเป็น adjective ใช้อธิบายอาหารที่ผ่านกรรมวิธีท�ำกับข้าวแล้ว) ปัญหาอยู่ที่ว่า ลูกค้าไทยทราบดีว่า เขาสามารถสั่งอะไร บ้าง แต่ฝรั่งก็ไม่รู้ ผมยังเชื่อว่า คุณคงต้องเขียนว่าแต่ละจานเป็น อะไรบ้าง เพื่อให้ฝรั่งเลือก อาจท�ำเป็นเมนูก็ได้


18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีความประสงค์จะสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�ำบล ....................................... เขต/ อ�ำเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�ำนวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว (ค่าจัดส่งไปรษณีย์เล่มละ ๘ บาททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�ำนาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

คุณจินตนา อุดมศิลป์ มอบทาน โรงเรียนร่มเกล้า (นราธิวาส) คุณวรวรรณ เพชรเรือง มอบทาน โรงเรียนแม่ระเมิง(ตาก) คุณนันทิพ กงวิไล มอบทาน โรงเรียนบ้านนากอก (น่าน)

ช�ำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา ส�ำนักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�ำระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. ติดปีก โดย : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี .

๓๐ ข้อคิด ตอนที่ ๑

๑. ครั้งที่แม่ตบลงไปบนหน้าลูกอาจก่อให้เกิด ความสั่นสะเทือนลึกลงไปสุดใจของลูก ทั้งชีวิต หนึ่งอ้อม กอดที่แม่บรรจงหยิบยื่นให้ลูกอาจก่อให้เกิดความพันผูก ข้ า มกาลเวลา ทุ ก ๆปฏิ ส มั พ นธ์ เ ป็ น ได้ ทั้ ง บาดแผลและ ดอกไม้ส�ำหรับลูก ๒. คนใกล้ชิดเป็นศัตรูแม้ก�ำแพง ๗ ชั้น ก็ป้องกัน ไม่ได้ ศัตรูที่มาจากภายนอกต่อให้ยกมาถึง ๙ ทัพ เราก็ มองเห็นและเตรียมตัวทัน แต่ศัตรูที่มาจากคนในด้วยกัน คือศัตรูที่อันตรายที่สุดเพราะเรามักมองไม่เห็น และไหว ตัวไม่ทัน ๓. เวลาเรือเอียงเรามักจะมองเห็นและแก้ไขได้ ทันท่วงที แต่ความล�ำเอียงในใจคนมักถูกปกปิดอย่างมิดชิด และแสดงออกอย่างแยบยล กว่าจะรู้ว่าคนที่เรารักมากด้วย ความล�ำเอียงบางครั้งมันก็สายเกินไป ๔. ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรม แรงฟ้ามนุษย์แก้ ได้ด้วยสายล่อฟ้า แรงน�้ำมนุษย์แก้ด้วยการเปลี่ยนเส้นทาง หรือสร้างก�ำแพงกั้นน�้ำ แรงพายุมนุษย์แก้ได้ด้วยการปลูก ป่า แต่แรงกรรมมีแต่ต้องก้มหน้ารับโดยส่วนเดียว ๕. อยู ่ ค นเดี ย วจงระวั ง ความคิ ด อยู ่ กั บ มิ ต ร จงระวั ง วาจา อยู ่ กั บ มารดาบิ ด าจงระวั ง การปฏิ บั ติ ต น ถ้าคิดไม่ระวังจะกลายเป็นคิดฟุ้งซ่าน ถ้าพูดไม่ระวังมิตร จะเข้าใจผิด ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อมารดาบิดาจะเป็นการสร้าง บาปให้ตนเอง 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๖. ท�ำบาตรแตก ถ้วยแตก ชามแตก แก้วแตก ยั ง ดี ก ว่ า ท� ำ ให้ ค นแตกกั น เนื่ อ งเพราะวั ต ถุ ท่ี แ ตกแล้ ว สามารถประสานให้ดีดังเดิม ได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคน แตกสามัคคีกันเป็นฝักฝ่ายแล้ว บางทีทั้งชีวิตก็ไม่สามารถ สนิทสนมกันได้อีก ๗. สิ่งที่เราให้คนอื่นแท้จริงแล้วคือของที่เราฝาก ให้แก่ตนเองในวันข้างหน้า เช่น วันนี้เราด่าเขา วันข้างหน้า เราจะถูกเขาด่า วันนี้เราโกงเขา วันข้างหน้าเราจะถูกเขาโกง วันนี้เราเนรคุณเขา วันข้างหน้าเราจะถูกเขาเนรคุณ ๘. ความดี ที่ ท� ำ ไว้ ใ นหมู ่ ค นพาลถึ ง มากมาย มหาศาลก็สูญเปล่า การท�ำสิ่งดีๆใก้แก่คนที่ไม่เห็นคุณค่าก็ ไม่ต่างอะไรกับการเทน�้ำลงกองทราย ถึงเทอย่างไรก็ซึมหาย หมด ดังนั้นจะท�ำดีกับใครควรใช้ปัญญาคิดให้รอบคอบ ๙. การมีความสุขที่ก่อความทุกข์ให้คนอื่นั้นไม่ใช่ ความสุขที่แท้ มันเป็นได้แค่ความสุขจากการเกาขอบแผล ที่ก�ำลังคัน ยิ่งเกาดูเหมือนยิ่งสุข แต่แท้ที่จริงมันคือความ ทุกข์ที่แฝงมาอย่างแนบเนียน ๑๐. ดูข่าวการเมืองยิ่งดูยิ่งวุ่นวายยิ่งดูยิ่งฟุ้งซ่าน แต่หากกลับมาดูใจของตนอย่างมีสติ รู้เท่าทันทุกเรื่องที่ คิด ทุกจิตที่ท�ำ ทุกค�ำที่พูด ทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ความทุกข์ มากมายจะดับลง ดูจิตวันละนิดจิตแจ่มใส ๑๑. น�้ำขุ่นที่ใส่สารส้มลงไป น�้ำที่ขุ่นนั้นก็ใสได้ เหมือนกัน ใจขุ่นหากใส่สารแห่งความรู้สึกตัวลงไป ไม่นาน


เท่าไรใจนั้นก็แจ่มกระจ่างเหมือนกัน น�้ำขุ่นแก้ได้ฉันใด ใจขุ่นก็แก้ได้ฉันนั้น ๑๒. คนที่ท�ำงานผิดพลาดแล้วป่าวประกาศว่าเป็น ความผิดของคนอื่น คือคนที่มีแต่จะผิดพลาดซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ส่วนคนที่ท�ำงานผิดพลาดแล้วลุกขึ้นมายอมรับอย่างองอาจ เปิดเผย คือคนที่ไม่มีโอกาสผิดพลาดซ�้ำอีกเลยในชีวิต ๑๓. ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทไม่มี วันตาย ผู้ประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้ว กวีบทนี้ ท�ำให้พระเจ้าอโศกเปลี่ยนจากกษัตริย์ที่ดุร้ายมาเป็นชาว พุทธชั้นน�ำ ๑๔. คนไทยไปงานศพแทบทุกเย็นโดยไม่เคยรู้ สักนิดว่าวันหนึ่งตัวเราจะเป็นศพ ดังนั้นเราควรฝึกไปงาน ศพตัวเองทุกวันด้วยการบอกกับตัวเองว่า ความตายอยู่ ใกล้แค่ปลายจมูก ๑๕. อยากโชคดีไม่ใช่ไปหาวิธีลอดท้องช้าง แต่ อยากโชคดี เริ่ ม กั น ที่ ก ารมี ส ติ ป ั ญ ญาในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ�ำวัน ขอเพียงมีปัญญาโชคดีก็ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ถ้าไร้ปัญญาโชคร้ายจะไหลเข้ามาเหมือนห่าฝน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล โดย : ท่านย่าเฒ่า ปีฉลู

ปีชวด

การงาน : ความสัมพันธ์

ระหว่ า งคุ ณ กั บ ทุ ก คน ในที่ท�ำงานดีขึ้น สร้าง ความประทั บ ใจต่ อ ไป ด้ ว ยทั ศ นคติ และประสิทธิภาพของตัวเอง แล้วคุณ จะเข้าสู่ปีใหม่พร้อมสิ่งดีๆมากมาย ธุรกิจ : จงเชื่อสัญชาตญาณของตัว เอง แล้วคุณจะไม่ผิดพลาดแน่นอน ปีใหม่นี้ คุณจึงสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยความมั่นใจ ความรัก : คุณจะรู้สึกมีเสน่ห์และเป็น ที่ รั ก บางที คุ ณ จะมี ค วามสุ ข ยิ่ ง กว่ า หากไร้สิ่งผูกมัดในเดือนนี้ คุณก�ำลัง อยากสนุกและความสดใสของคุณก็จะ เผื่อแผ่ไปถึงคู่รักของคุณด้วย การศึกษา : ในเดือนนี้คุณจะได้เรียน รู้แม้เมื่อคุณไม่รู้ตัว ตอนนี้เป็นเวลาที่ ดวงตาของคุณจะเปิดมองโลกใหม่ทั้ง ใบซึ่งคุณไม่เคยรู้จัก เป็นช่วงเวลาที่ น่าตื่นเต้น

ปีเถาะ

การงาน : คุณอาจต้อง

รั บ มื อ กั บ อุ ป สรรคที่ ปรากฏขึ้นมาก เพราะ คุณอาจมีศัตรูในที่ท�ำงาน อย่ายอมให้ ใครมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ เจ้านายได้ ธุรกิจ : อย่าท�ำตัวโดดเด่นในเดือนนี้ ใช้เวลาเพื่อวางแผนและกลยุทธ์ต่างๆ ดีกว่าเดินหน้าอย่างบ้าบิ่น ใช้เงินอย่าง มัธยัสภ์และอย่าเอาแต่ลงทุน ไม่ควร กระตุ้นความริษยาโดยไม่ใช่ที่ ความรัก : ดาวแห่งการทรยศก�ำลัง เล่นงานคุณอยู่ ควรเชื่อใจกันให้มาก ขึ้น อย่าปล่อยให้ชีวิตประจ�ำวันแยก พวกคุณออกจากกัน การศึ ก ษา : ให้ ตั ว เองได้ เ ล่ น บ้ า ง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียน พยายามหาจุ ด ที่ ส มดุ ล ที่ จ ะประสบ ความส� ำ เร็ จ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ในเดื อ น นี้

การงาน : แม้ว่าโชคจะ

ดี ม าก แต่ คุ ณ มี ค วาม เสี่ ย งที่ จ ะล้ ม ป่ ว ยและ ถู ก บั่ น ทอนความสามารถในการคว้ า โอกาสที่เข้ามา ผ่อนคลายสักนิดและ อย่าหักโหมเกินไป ธุรกิจ : จงอุทิศเดือนนี้เพื่อธุรกิจหลัก ของคุ ณ รั กษาภู มิต้านทานให้สูง เข้า ไว้ และปล่อยให้มือดีที่สุดของคุณดูแล ความรั ก : นี่ คื อ เวลาดีเ ยี่ยมที่จ ะใช้ ร่วมกับคู่ของคุณ ไม่ควรเร่งรัดกับค�ำ สัญญา ตอนนี้สนุกกับด้านที่สดใสของ ความสัมพันธ์ไว้และมีความสุขในสิ่งที่ คุณเป็นกัน การศึกษา : เด็กๆ ย่อมต้องการเวลาที่ จะได้พักจากการเรียน งานที่โรงเรียน และความรับผิดชอบอย่างแท้จริง สนุก กั บ ตั วเองในเดื อนนี้ คุณมีแนวโน้มที่ จะล้ ม ป่ ว ย จึ ง ไม่ ค วรใช้ ชี วิ ต ให้ ห นั ก เกินไป

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ปีมะโรง

การงาน : เดื อ นนี้

มีแนวโน้วจะมีแต่เรื่อง ไม่น่าพอใจในที่ท�ำงาน พยายามท�ำตัว ให้น่าคบยิ่งขึ้นและควบคุมอารมณ์ไว้ ให้ดี ความเครียดอาจเป็นสาเหตุลึกๆ อย่างหนึ่ง ธุรกิจ : คุณมีแนวโน้มที่จะลุยในเดือน นี้ ควบคุมอารมณ์ในเดือนนี้ให้ดีและ ใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น โชคของคุณจะดีขึ้นทันทีที่คุณเปลี่ยน วิธีการของคุณให้เป็นไปในทางบวก มากขึ้น ความรัก : นิสัยเกรี้ยวกราดทะเลาะ เบาะแว้งแผ่อิทธิพลอยู่ในผังดวงชะตา ของคุณ หากไม่ควบคุมก็อาจปล่อย พลังร้ายมาสู่ความสัมพันธ์ และหาก ไม่ระวังให้ดี ค�ำพูดบางอย่างที่หลุด ปากไปก็ อ าจสร้ า งความเสี ย หายได้ ไม่รู้ลืม

ประจ�ำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

ปีขาล

การงาน : การเมืองใน

บริ ษั ท อาจปรากฏขึ้ น ท� ำ ให้ คุ ณ เครี ย ดควร เก็บสิ่งที่คิดไว้ในใจเพราะคุณอาจพูด สิ่งที่ไม่ควรออกไป คุณควรหาไก่มาตั้ง ไว้บนโต๊ะท�ำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ ตกเป็นเหยื่อของการเมืองในที่ท�ำงาน ธุรกิจ : ในเดือนนี้ ทางที่ดีอยู่ให้ห่าง จากแวดวงการติ ด ต่ อ ไว้ เพราะคุ ณ อาจเปิดเผยมากเกินไป หากคุณรู้สึก อยากเข้ า สั ง คม ก็ ต ้ อ งสงวนถ้ อ ยค� ำ อย่างเคร่งครัด ความรัก : เดือนนี้ไม่ใช่เวลาส�ำหรับ เกมหั ว ใจ ชาวปี ข าลที่ แ ต่ ง งานแล้ ว ต้องระวังมือที่สามจะเข้ามาแทรกแซง ชีวิตสมรสของคุณ การศึกษา : ใช้เวลาช่วงสิ้นปีเพื่อเติม พลังให้กับตัวเองส�ำหรับปีใหม่ที่จะมา ถึง สนใจกิจกรรมภายนอกบ้างก็จะ ผ่อนคลาย การศึกษาไม่น่าห่วงอะไร

ปีมะเส็ง

การงาน : หั ด ผ่ อ น

คลายบ้าง หากทุกคน พร้อมที่จะท�ำตัวสบายๆ การงานไม่ จ�ำเป็นต้องให้ความรู้สึกเหมือนงาน อยู่ตลอดเวลา หาทางสายกลางให้ได้ ธุรกิจ : ปรากฏตัวและแวะเวียนไป ตามที่ต่างๆ ท�ำตัวเป็นมิตรไว้ ในตอน นี้ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ ผู ้ อื่ น เพื่ อ ผู ก มิ ต ร จะช่วยให้คุณรู้สึกดียิ่งในเดือนนี้และ รับมือกับปีใหม่ที่จะมาถึง ความรัก : เดือนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดี ส�ำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ทางที่ ดี ค วรคบหากั น ในกลุ ่ ม ต่ อ ไป ก่อนตอนนี้ เก็บเรื่องคบหากันสองต่อ สองไว้ในเดือนหน้า การศึกษา : จงใช้ช่วงสิ้นปีนี้เพื่อเติม พลังให้ตัวเองพร้อมรับปีใหม่ที่รออยู่ ท�ำตัวให้สนุกในเดือนนี้ ท�ำตัวสบายๆ และเรียนรู้ท่ีจะผ่อนคลายบ้าง หรือ ทดลองกิจกรรมนอกห้องเรียนใหม่ๆ ที่คุณอยากท�ำ


ปีมะเมีย

การงาน : ทัศนคติที่มี

ปีมะแม

การงาน : จงใช้เดือนนี้

ปีวอก

การงาน : คุณมีศกั ยภาพ

ความสุ ข และสบายๆ ของคุณช่วยสร้างความ ประทับใจทางบวกให้แก่ผู้อื่น จงอาสา รับงานให้มากขึ้นเอง แสดงให้เห็นว่า คุณน่าเชื่อถือเพียงใด และกันตัวเอง ให้ห่างจากการเมืองในองค์กรที่อาจ เกิดขึ้น ธุรกิจ : โชคด้านความมั่นคั่งสดใสดี คุณมีสัญชาตญาณที่แม่นย�ำ ไม่จ�ำเป็น ต้ อ งหาเสี ย งสนั บ สนุ น ในการตั ด สิ น ใจของคุ ณ แค่ ค อยค� ำ นวนเงี ย บๆก็ พอแล้ว บางครั้งธุรกิจอาจท�ำให้คุณ ต้องตัดสินใจทันที ความรัก : กุญแจสู่ความสุขในรักของ คุณเดือนนี้อยู่ที่การสื่อสารที่ดี หาเวลา เพื่ อ เสริ ม ความสั ม พั น ทางกายด้ ว ย ความผูกพันทางอารมณ์ ความรักเบ่ง บานขึ้นส�ำหรับชาวปีมะเมียที่เปิดใจ คุยกับคู่ของคุณได้ดี

เพื่อติดต่อกับเพื่อนร่วม งาน งานเลี้ ย งส่ ง ท้ า ย ปีเก่าในบริษัทเป็นโอกาสดีที่จะสร้าง ความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับ คนที่คุณร่วมงานด้วย ธุรกิจ : การพบปะตามงานสังสรรค์ จะน�ำไปสู่โอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้น แต่ก่อนที่จะคว้าหรือตกลง คุณต้อง ขวนขวายหาข้อมูลเองก่อน ความรั ก : ชาวมะแมจะได้ พ บกั บ ช่วงเดือนอันสุดวิเศษกับความรักและ เรื่องของหัวใจ อย่าหักอกใคร เพราะ ปฏิ กิ ริ ย าของพวกเขาต่ อ การปฏิ เ สธ ของคุณอาจผิดคาดและน่ากลัวทีเดียว การศึกษา : คุณสร้างความประทับ ใจให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ด้ ว ย ปัญญาและเสน่ห์ของคุณ คุณยังมีโชค แห่งชัยชนะอีกด้วย ดังนั้นชาวมะแมที่ มีสอบหรือเข้าร่วมการแข่งขันจะท�ำได้ ดีมากอย่างแท้จริง

ที่จะเลื่อนจากต�ำแหน่ง ปัจจุบัน แต่หากโอกาส เปิดขึ้นไม่ว่าที่ใดก็ตาม คงยากที่คุณ จะห้ามใจ ยิ่งมาพร้อมผลตอบแทนที่ ดีกว่าด้วย ธุ ร กิ จ : นักธุรกิจปีวอกจะมีโอกาส ใหม่ๆมากมายเข้ามา อย่าคิดแค่เพิ่ม ยอดขาย ลองคิดหาหนทางที่จะเพิ่ม มูลค่าบริษัทของคุณ สร้างแบรนด์ให้ กับผลิตภัณฑ์ด้วยการตลาดที่วางแผน อย่างดี แล้วคุณจะไปได้ไกลกว่า ความรั ก : คนโสดอาจได้ พ บคนที่ ลงเอยด้วยได้ หากคุณเปิดใจ อีกฝ่าย ก็ จ ะท� ำ เช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี ยิ่งขึ้นต่อคุณทั้งคู่ การศึกษา : คุณมีวุฒิภาวะมากขึ้นและ เริ่มตระหนักถึงผลจากการการท�ำของ ตัวเอง ดังนั้นจึงคิดใคร่ครวญมากขึ้น ก่อนที่จะท�ำสิ่งใด สิ่งนี้ท�ำให้คุณเป็น ที่ชื่นชอบมากขึ้น

ปีระกา

ปีจอ

ปีกุน

พร้ อ มที่ จ ะผู ก มิ ต รให้ เหนียวแน่นในที่ท�ำงาน มีความสุขกับ เวลาที่การแข่งขันลดลง จงรับความ ท้ า ทายใหม่ แ ละทุ ่ ม สุ ด ตั ว เพื่ อ ท� ำ ให้ เกิดผลดีมากที่สุด ธุ ร กิ จ : คุ ณ จึ ง ควรใช้ ท รั พ ยากร ทั้งหมดที่มี จงพร้อมที่จะเสี่ยงและท�ำ ในสิ่งที่คุณไม่ช�ำนาญบ้าง แล้วคุณจะ พบโอกาสที่น่าตื่นเต้นในเดือนนี้ ความรัก : คุณอาจหมุนไปมาระหว่าง เรื่องส�ำคัญ ควรเรียนรู้ที่จะหาจุดลงตัว ระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว ชาวปี ร ะกาที่ ก� ำ ลั ง มองหาคู ่ ไ ม่ ค วร ดูดายความพยายามของแม่สื่อที่หวังดี การศึ ก ษา : คุ ณ จะได้ รั บ ผลดี จ าก การชี้ น� ำ ของผู ้ อ าวุ โ สกว่ า ในเดื อ นนี้ อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อ จ�ำเป็น คุณอาจได้รับต�ำแหน่งที่ต้อง รับผิดชอบในเดือนนี้

ความแตกต่างระหว่าง ค� ำ ติ เ พื่ อ ก่ อ และค� ำ ติ ที่ มุ ่ ง ท� ำ ลาย หากคุ ณ ปฏิ เ สธที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง หน้าที่การงานของคุณก็อาจตกอยู่ใน อันตราย ธุรกิจ : การด�ำเนินการทางธุรกิจที่ เริ่มในช่วงนี้มีแนวโน้วที่จะผิดพลาด และยากส�ำเร็จ อยู่เฉยๆไปก่อนและ รักษาสภาพที่เป็นอยู่ไว้เก็บความคิด ดีๆทั้งหมดไว้ส�ำหรับเดือนหน้า ความรั ก : คุณค่อนข้างเปราะบาง แค่เรื่องผิดใจหยุมหยิมกับคู่ของคุณก็ ท�ำให้คุณเศร้าซึมแล้ว ควรสงบตัวเอง ให้ไ ด้ก่อนจะยืนกรานว่าคุณ ถูกและ อีกฝ่ายผิด การศึกษา : การเรียนอาจมีอุปสรรค เดือนนี้ การเรียนเป็นกลุ่มอาจช่วยได้ แต่ก็ต่อเมื่อคุณท�ำตัวให้น่าพูดคุยด้วย ช่วงนี้อาจมีเรื่องยุ่งยากมากมายและ ความปวดใจ ต้องระงับไว้หรือแก้ไข

รั บ มื อ กั บ ค น พ า ล ที่ พยายามดึงให้คุณล้ม แต่คุณต้องห้าม ตัวเองไม่ให้แก้แค้นคืน การเล่นงานผู้ อื่นคืนในเวลาที่คุณโชคไม่ดีไม่ใช่ความ คิดที่ดีเลย เพราะคุณจะเป็นฝ่ายแพ้ ค่อนข้างแน่นอน ธุ ร กิ จ : คุณแทบไม่มีโชคด้านธุรกิจ เลยเดื อ นนี้ จึ ง ไม่ ใช่ เวลาส� ำ หรั บ คิ ด การใหญ่ คุณอาจพบเรื่องเคราะห์ร้าย หรือน่าผิดหวังบ้าง แต่อย่าตื่นตูมเมื่อ มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น รวมทั้งอัตราย จากเจตนาร้ายของผู้อื่น ความรัก : อย่ายอมให้ความหึงหวง เข้าครอบง�ำคุณ การปรักปร�ำอีกฝ่าย ว่าหว่านเสน่ห์ใส่คนอื่นอาจท�ำให้คุณ ทั้งคู่ห่างเหินกันยิ่งขึ้น หากคุณจริงจัง ที่ จ ะรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ไว้ ก็ ไ ม่ ค วร กดดันจนอีกฝ่ายไม่มีทางเลือก

การงาน : จงเตรี ย ม

การงาน : คุณต้องรับรู้

การงาน : คุณอาจต้อง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

ความเป็นฅน

ความรู้สึกวันแรกที่ฉันเป็นครู วันแรกที่ฉันเข้าไปในโรงเรียน พร้อมกับ แม่ ป้า และน้าอีกหนึ่งคน ก้าวแรกที่ฉันลงจากรถฉันตื่นเต้นมาก สายตาของเด็กนักเรียนแต่ละคนจ้องมาที่ฉันเป็นสายตา เดียวกันพร้อมกับกล่าวค�ำว่าสวัสดี เด็กที่นี่มารยาทดี ฉันท�ำตัวไม่ถูก ฉันได้แต่ยิ้มและ รับไหว้ ฉันคิดว่านักเรียนคงตื่นเต้นไม่น้อยกว่าฉันเหมือน ตอนฉันเป็นเด็ก พอทราบว่าครูใหม่จะมา ก็ตั้งหน้าตั้งตา รอคอยอยากเห็ น จากนั้ น ฉั น ก็ เ ดิ น ขึ้ น ตึ ก ไปรายงานตั ว ระหว่างทางฉันเจอชายผู้หนึ่ง เขาใส่เสื้อยีนเก่าๆ เอาเสื้อเข้า ในกางเกง ยืนรดน�้ำต้นไม้ ฉันก็ไม่ได้สนใจ รีบเดินขึ้นตึกไป ยังห้องวิชาการ จากนั้นเค้าก็เชิญเข้าห้องผู้อ�ำนวยการ สั ก พั ก ก็ เชิ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการเข้ า มา ฉั น ก็ แ ปลกใจ ที่คิดว่าคนที่ยืนรดน�้ำต้นไม้เป็นภารโรงกลับเป็น ผอ. (ฉัน แอบหัวเราะอยู่ในใจ) วันแรกที่สนามบาสฯ ทุกเช้านักเรียนจะเข้าแถว เคารพธงชาติ วันนี้ผอ.ไม่อยู่ พอกิจกรรมหน้าแถวเสร็จ รองผู้อ�ำนวยการก็ขึ้นพูด จากนั้นก็ให้ฉันแนะน�ำตัว มือฉัน เริ่มสั่น มันไม่รู้จะพูดอะไรกับเด็กๆ ทั้งๆที่รู้มาก่อนหน้านี้ แล้วว่าจะต้องได้พูดหน้าแถวแนะน�ำตัว และฉันก็ฝึกพูดมา 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

จากบ้านแล้วแต่มันก็ตื่นเต้นอยู่ดี เหมือนกับตอนที่ฉันไป ฝึกสอนวันแรกที่ฉันเข้าห้องเรียน ครูพี่เลี้ยงให้แนะน�ำตัว ฉันพูดสวัสดีค่ะนักเรียนครูซื่อ ช กลายเป็น ซ เลย นักเรียน ก็หัวเราะฉันก็บอกไปว่าครูตื่นเต้นที่ได้เจอกับนักเรียนก็เลย พูดผิด มือฉันก็เริ่มสั่นครูพี่เลี้ยง(ผู้หญิง)ก็กุมมือฉันไว้สักพัก ฉันก็ปรับตัวได้ รองผู ้ อ� ำ นวยการได้ แ นะน� ำ ให้ ฉั น รู ้ จั ก กั บ ครู ที่ โรงเรียน ครูที่นี่มีค นในพื้นที่ไม่กี่ค น ที่เหลือมาจากต่า ง จังหวัด พี่ที่โรงเรียนต่างก็พูดกับฉันว่า โชคดีที่น้องได้มา ท� ำ งานใกล้ บ ้ า น พี่ ต ้ อ งอยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด หลายปี ก ว่ า จะได้ กลับ ฉันคิดในใจก็เพราะสมเด็จพระเทพฯ ทรงเมตตา จึงได้มีโอกาสกลับมาแผ่นดินเกิด ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ ครูที่โรงเรียนเป็นกันเองฉันรู้สึกอบอุ่น ฉันได้บ้านพักหลัง หนึ่งไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่อยู่ติดกับรั้วโรงเรียนซึ่งเป็นบ้าน ของสถานีอนามัย เนื่องจากบ้านในโรงเรียนเต็ม ผอ.ก็เอาฉัน มาฝากไว้ที่นี่ บ้านพักอันเงียบสงบ มีฉันพักอยู่คนเดียว ตาม ถนนที่ไม่มีไฟมันมืดไปหมด ฉันชอบอากาศในตอนเช้าและ ตอนกลางวันมันเงียบท�ำให้ฉันมีสมาธิท�ำงาน


แต่ พ อดวงอาทิ ต ย์ เริ่ ม ลั บ ขอบฟ้ า ฉั น ก็ เริ่ ม รู ้ สึ ก ใจหาย กลัวสารพัด ฉันไหว้พระสวดมนต์ทุกคืน ฉันเริ่มชิน กับการท�ำงานที่นี่ ชาวบ้านแถวนี้มีน�้ำใจอัธยาศัยดี บางคนก็ อายุราวๆ กับแม่ฉัน เขาก็เรียกฉันว่าลูก บางวันก็มีนักเรียน เก็บผักมาให้ ช่างมีน�้ำใจเหลือเกิน ที่นี่ไม่มีร้านอาหารเด็กๆ รู้ว่าฉันต้องท�ำกับข้าวทุกวันอาหารที่ฉันท�ำบ่อยก็คือมาม่า กับไข่เจียวเพราะคิดเมนูไม่ออก ฉั น ชอบเปิ ด ไฟนอน ตอนดึ ก ๆมั ก จะมี ค นไข้ ม า เรียกหน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านของสถานีอนามัยที่ฉันอาศัยพัก “หมอๆ” ฉั น ก็ บ อกว่ า หมอไม่ อ ยู ่ แต่ ก็ ไ ม่ ก ล้ า เปิ ด ประตู คนไข้ก็ถามฉันว่าท�ำแผลได้ไหม ฉันก็ตอบว่าฉันท�ำไม่เป็นฉันไม่ใช่หมอ ฉันก็โทร ตามหมอมาให้ บางครั้งคนไข้ก็ปวดท้องมาเรียกฉันก็ไม่รู้จะ ท�ำไงก็เลยแบ่งยาแก้โรคกระเพาะให้กิน ชาวบ้ า นแถวนี้ ช อบมาหาหมอตอนกลางคื น เพราะกลางวันต้องไปท�ำงานไม่มีเวลามา และก็ชอบเรียก ฉันเป็นหมออยู่เรื่อย เดี๋ยวนี้ฉันเริ่มปิดไฟนอนแล้ว เพราะมี พี่อายุเท่ากับแม่ฉัน ท�ำงานอยู่ อบต.มาอยู่ด้วย เขาเป็นคน อ�ำเภอสันติสุขเพิ่งจะมาบรรจุใหม่ เขาท�ำอาหารเก่งมาก โรงเรี ย นของฉั น อยู ่ ห ่ า งจากบ้ า นประมาณ ๒๕ กิ โ ลเมตร มี นั ก เรี ย นสองร้ อ ยกว่ า คน ครู ๑๕ คน ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร วมทั้ ง ฉั น ก็ ๔ คน แต่ ต อนนี้ เ หลื อ แค่ ๓ คน คนหนึ่งเอกฟิสิกส์ อีกคนหนึ่งเอกชีววิทยา ฉันจบ วิทยาศาสตร์ทั่วไปก็เลยได้สอนเคมี

ฉั น ต้ อ งขั บ มอเตอร์ ไซค์ ไ ปโรงเรี ย น ซึ่ ง มี แ ต่ ป ่ า เขา มีทางช่วงหนึ่งต้องไต่ขึ้น ๓ กิโลเมตร และทางลง ๓ กิโลเมตรติดต่อกันทางช่วงนี้จะชันมาก โดยเฉพาะช่วงลง ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ต�่ำ น่ากลัวมาก... ถนนแคบทั้งสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ไม่มีบ้านคน เลย มองเห็นแต่เนินเขา บางช่วงก็มีใบไม้แห้งหล่นตามพื้น ถนน บางครั้งก็เจองู กระรอก ฝูงนกบินข้ามฝั่งถนน แต่ที่เจอบ่อยที่สุดคือฝูงวัว ควาย ชอบเดินอยู่ตาม ถนน บางทีก็เกือบเบรกไม่ทัน ช่างเดินเพลินไม่ดูรถเลย บางวั น ฉั น กลั บ บ้ า นจากโรงเรี ย นมี ร ถสวนทาง มาสองสามคันเอง แต่มันก็ท�ำให้ฉันอุ่นใจขึ้นบ้าง ถึงระยะทางจะล�ำบาก ฉันท่องไว้ในใจเสมอว่ายัง มีเด็กหลายคนรออยู่ ฉันจะท�ำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและฉันก็มีความสุขที่ได้ ท�ำงานที่โรงเรียนแห่งนี้

นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้ว บัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น จังหวัดน่าน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


ความกตัญญู

ครอบครัวพอเพียง ขอส่งเสริม “ความกตัญญู” ในสังคมไทย ที่งดงามและเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งของ “ครอบครัว”

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 27


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ.

“ให้ เ ป็ น ที่ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ จั ย เกี่ยวกับเรื่องพรรณไม้ ให้เพิ่มมูลค่าให้แก่ พรรณไม้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน”

ข้ า งบนนั้ น คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของพระราชด� ำ ริ ข อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ คุณชัยรัตน์ รัตนด�ำรงภิญโญ นักวิชาการป่าไม้ช�ำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพั ฒ นาส่ ว นพระองค์ จั ง หวั ด ชุ ม พร ได้ เ ล่ า ให้ ลุงฟัง คณะที่ไปเยี่ยมโครงการ คนที่ ๖ นับจากซ้ายมือ คือคุณชัยรัตน์ รัตนด�ำรงภิญโญ โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ลุงได้ มีโอกาสไปสัมผัสเมื่อปี ๒๕๕๕ พื้นที่ของโครงการนี้อยู่ติดกับทะเล บรรยากาศ ดีมาก ๆ แน่นอนเมื่ออยู่ติดกับทะเล พื้นที่จึงเป็นทรายเสีย เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การปลูกพืชจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญหลายอย่าง เรามารู ้ จั ก กั บ โครงการพั ฒ นาส่ ว นพระองค์ จังหวัดชุมพร กันก่อน โครงการนี้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระองค์ ข อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง ให้ โ ครงการพั ฒ นา ส่ ว นพระองค์ เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบด� ำ เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน�้ำพุ จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ท่ีบ้านน�้ำพุ ต�ำบลปากคลอง อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ติดแดนกับอ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพราะพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ ช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักส�ำคัญ จึงทรงมีพระราชด�ำริ เกี่ยวกับโครงการนี้ ๔ ประการ ประการแรก อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมคือสภาพ สันทราย และสภาพป่าธรรมชาติไว้เพื่อศึกษาและพักผ่อน หย่อนใจ ประการที่สอง พัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรโดยการ ปรับปรุงดินตามความเหมาะสมกับปลูกแตงโมพันธุ์บางเบิด


ซึ่งเป็นพันธุ์แตงโมที่มีชื่อเสียงของพื้นที่นี้มาแต่กาลก่อน ประการที่สาม เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่ง ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและสร้างงาน ให้แก่ประชาชน ประการสุดท้าย เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพที่เหมาะสม ทุกด้าน จากพระราชด� ำ ริ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร ได้ร่วมสนอง พระราชด�ำริหลายหน่วยงาน แต่ในปัจจุบันมีส่วนราชการที่สนองพระราชด�ำริ เพียง ๒ ส่วนราชการ คือ กรมวิชาการเกษตร และกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมวิ ช าการเกษตร ได้ ด� ำ เนิ น การโครงการ ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีพรรณไม้หลาย ๆ อย่าง เช่น มะม่วงหิมพานต์ มะขามเปรี้ยว มะม่วงเบา มะพร้าว ส้มโอ ขนุน น้อยหน่า พุทรา ละมุด มะม่วง กล้วยเล็บมือนาง มะละกอ มันปู หางไหลแดง และสับปะรด

ประการแรก คือ การปลูกต้นหน้าวัว

เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เ ป็ น ดิ น ทรายชายทะเล ไม่ มี อินทรียวัตถุ ที่จะปลูกพืชเพื่อหวังผลผลิตที่ให้ผลตอบแทน คุ้มค่า จึ ง ต้ อ งหาพื ช ที่ ไ ม่ อ าศั ย ดิ น ในการเจริ ญ เติ บ โต โครงการจึงได้ใช้ถ่านที่เผาเพื่อเก็บน�้ำส้มควันไม้ มาปลูก ต้นหน้าวัว โดยปลูกภายในโรงเรือนกางมุ้งตาข่ายขนาดใหญ่ เพื่อพรางแสง ป้องกันแมลงและศัตรูพืช

แปลงปลูกต้นหน้าวัว โครงการได้ น� ำ หน้ า วั ว ไม้ ตั ด ดอกสายพั น ธุ ์ ต ่ า ง ประเทศ และหน้ า วั ว ลู ก ผสมสายพั น ธุ ์ ใ หม่ ซึ่ ง ได้ รั บ การปรับปรุงพันธุ์โดยคุณชัยรัตน์ รัตนด�ำรงภิญโญ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อหน้าวัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ นี้ว่า “ชมพู ชุมพร” ซึ่งแปลว่า ดอกไม้สีชมพู แห่ง ชุมพร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวจังหวัดชุมพร ส่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นั้น เป็นยิ่งนัก ได้มอบหมายให้คุณชัยรัตน์ รัตนด�ำรงภิญโญ นักวิชาการ ป่ า ไม้ ช� ำ นาญการ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น งานสนองพระราชด� ำ ริ มาตั้งแต่เริ่มต้น โครงการได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ พรรณไม้ แล้ ว มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น รายได้ เ สริ ม แก่ ราษฎร และถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่ส�ำคัญ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ได้รับเลือก ให้เป็น ๑ ใน ๑๙ โครงการเปิดทองหลังพระ จากโครงการ พระราชด�ำริกว่า ๓,๕๐๐ โครงการทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดอกหน้าวัว “ชมพู ชุมพร” ลองมาดูโครงการส�ำคัญ ๆ กันดีกว่า

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


ดอกหน้ า วั ว นี้ ไ ม่ ไ ด้ ส ่ ง ขายตามตลาดโดยทั่ ว ไป มีไว้เพื่อส่งเข้าวังโดยเฉพาะ เป็ น การสาธิ ต การปลู ก ไม้ ตั ด ดอกในพื้ น ที่ ดิ น ทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมเป็นรายได้แก่ ราษฎร

ประการที่สอง คือกาแฟขี้ชะมด

จังหวัดชุมพร มีกาแฟโรบัสต้า ที่ขึ้นชื่อ โครงการ จึงได้น�ำกาแฟดังกล่าวมาให้ชะมดเช็ดกิน ซึ่งตอนแรกมีชะมดเช็ดอยู่ ๙ ตัว ทดลองให้กินเม็ด กาแฟอยู่ ๒ วัน แต่ชะมดเช็ดไม่กิน แต่เมื่อน�ำให้อีเห็น ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลชะมด เพียง ๑ ตัว ปรากฏว่าอีเห็นกินหมด

อีเห็น ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลชะมด โดยที่ ภ ายในกระเพาะของอี เ ห็ น มี น�้ ำ ย่ อ ย ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง ท� ำ ให้ โ ปรตี น แตกตั ว มี ผ ลท� ำ ให้ ก าแฟมี กลิ่นหอม รสชาติอร่อยกลมกล่อมขึ้น

ขี้ชะมด (มีเม็ดกาแฟด้วย)

30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เมล็ดกาแฟที่สะอาดแล้ว พร้อมชง

พร้อมดื่ม ดังนั้น เมื่อถ่ายออกมาแล้ว ก็น�ำมาล้างท�ำความ สะอาด ก็จะได้เม็ดกาแฟที่มีกลิ่นหอม และมีคุณภาพสูง โดยที่ ผ ลิ ต ได้ ไ ม่ ม ากนั ก และมี ก ระบวนการที่ ยุ่งยากกว่าการปลูกกาแฟทั่วไป ดังนั้น กาแฟขี้ชะมดจึงเป็นกาแฟที่มีราคาแพง และหายากที่สุด ว่ากันว่า กาแฟขี้ชะมดราคาถ้วยละ ๓๕๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท แล้วแต่จะดื่มที่ร้านไหน ผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมดนี้ ก็ไม่มีจ�ำหน่ายเช่นกัน เพราะเมื่อผลิตแล้วก็จะส่งเข้าวัง เท่านั้น ลุ ง ได้ มี โ อกาสดึ่ ม กาแฟขี้ ช ะมดนี้ เ ป็ น ครั้ ง แรก ในชีวิต สรุปตามความเห็นของลุง กาแฟด�ำขี้ชะมด หอม รสชาดกลมกล่อม เข้มข้น ขม เหมาะส�ำหรับคอกาแฟด�ำ แต่ หากเติมน�้ำตาลต้องเติมมากนิดหนึ่ง เพื่อคลายความขม


ที่ส�ำคัญไม่เปรี้ยวและไม่ฝาดเหมือนกาแฟทั่วไป

ประการที่สาม ไขชะมด

ที่ เรี ย กกั น ว่ า ชะมดเช็ ด นั้ น ความจริ ง ชะมด ไม่ได้เช็ดหรอก เพราะมันเพียงใช้ก้นไปสัมผัสกับไม้ที่วาง อยู่ในกรงตอนรุ่งสาง (ในภาพจะสังเกตเห็นไขของชะมด ติดอยู่กับไม้)

เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติงาน จนน�ำไปประกอบอาชีพได้ และเป็ น โครงการที่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เข้ า มา ศึกษาดูงาน ดูกระบวนการการคิดและวิธีการ การเพิ่ม มูลค่าให้กับพรรณไม้ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อยอดในการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้ โดยที่เกษตรกร นักเรียนและนักศึกษา เรียนรู้ การวางแผนการท�ำงาน ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษาและ การจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนการจัดท�ำบัญชีฟาร์ม พร้อมทั้งช่วยเหลือ ตนเองและครอบครัวได้ เมื่อมีความช�ำนาญ ก็ขยายผลไปสู่การจัดจ�ำหน่าย แต่ต้องเก็บไขชะมดนี้ในตอนเช้านะ เพราะหาก ในประเทศ เก็บตอนสายไขชะมดจะละลายหมด นับเป็นตัวอย่างที่ไม่ยากต่อการปฏิบัติ และทุกคน ไขชะมด ใช้ส�ำหรับน�ำไปผลิตเป็น “ยาไทยแผน สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ โบราณ” ทั้งหมดนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท มีสรรพคุณใช้แก้ลมวิงเวียนศีรษะ โลหิตพิการ หืด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช โดยแท้ ไอ เสมหะแห้ง บ�ำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น เป็นส่วนผสมส�ำคัญใน เ นื่ อ ง ใ น ว โ ร ก า ส ที่ พ ร ะ อ ง ค ์ ท ร ง มี การท�ำยาหอม มีรสหอมเย็น นอกจากนั้น ยังใช้ใน “สปา และ สุคนธ์บ�ำบัด” พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ (Aroma therapy) ด้วย ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ตลาดต่างประเทศมีความต้องการ “ไขชะมด” ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มาก ส่งผลให้ราคาสูง กิโลกรัมละ ๒-๔ แสนบาท

ประการสุดท้าย คือการผลิตของใช้

โครงการมี ผ ลิ ต ผลหลายประการ เช่ น น�้ ำ มั น มะพร้าวบริสุทธิ์ สเปรย์ปรับอากาศยูคาลิปตัส สเปรย์กันยุง สมุนไพร สเปรย์ระงับกลิ่นปาก ยาดมสมุนไพร ถ่านผลไม้ น�้ำส้มควันไม้ น�้ำมันไพล เกลือขัดผิวขมิ้นชัน สมุนไพรแก้ แมลงกัดต่อย และครีมทาปาก แต่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด สิ่ ง ที่ โ ครงการพั ฒ นาส่ ว น พระองค์ จังหวัดชุมพร ได้ด�ำเนินการก็เพื่อการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง

ขอทรงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรง เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจให้ แ ก่ ป ระชาชน ชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ก้าวเข้าสู่กิจกรรมปีที่ ๔ อย่าง เข้ ม แข็ ง กั บ แกนน� ำ จากโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ที่ ม า พร้อมกับความน่ารักสดใสเพรียบพร้อม ไปด้ ว ยระเบี ย บวิ นั ย อั น สวยงาม เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานศึ ก ษาที่ นั ก เรี ย นได้ มี ส ่ ว นร่ ว ม ในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆอย่างหนาแน่น สะท้อนถึงความเป็นภาวะผู้น�ำของนักเรียน ได้เป็นอย่างดี ดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ ว่า “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น�ำสังคม”

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


www.facebook.com/ครอบครัวพอเพียง และ www.ariyaplus.com

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มาถึงอีกหนึ่งสถานศึกษาที่สร้าง แกนน� ำ จิ ต อาสาได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง แม้ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ มี แ ต่ นั ก เรี ย นหญิ ง โรงเรี ย น เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ ยั ง มุ ่ ง มั่ น สร้ า งแกนน� ำ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม โครงการอย่างเข้มแข็งทุกๆปีด้วยวิสัยทัศน์ ของท่านผู้อ�ำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล ที่ มุ ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม ของนักเรียนจึงได้สนับสนุนกิจกรรมจิต อาสาในด้านต่างๆเป็นอย่างดี อย่างนี้ต้อง ขอยกนิ้วให้ครับ

อย่าลืมกด Like ให้เราด้วยนะครับ ครอบครัวพอเพียง

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง พระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลย เดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลย เดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระ นามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิม พระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระ ราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล เมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเซตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่ อ พระชนมายุ ไ ด้ ๕ พรรษา ทรงเข้ า รั บ การ ศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้น ประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมือง โลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ทรงเข้าศึกษา ต่ อ ที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นเอกชนที่ รั บ นั ก เรี ย นนานาชาติ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทรงเข้ า ศึ ก ษาในแผนกวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เมื อ งโลชานน์ ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ 42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ครั้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเสด็จสวรรคตด้วย พระแสงปืน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้น ครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์ จักรี ทรงมีพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยา มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๑๙ พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะผู ้ ส� ำ เร็ จ ราชการ แทนพระองค์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุ น ชั ย นารทนเรนทร และพระยามานวราชเทวี เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น จนกว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทั้งยัง ทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีกอย่างหนี่งด้วย ทรงเสด็จกลับ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ และ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ แทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องด้วยทรงค�ำนึงถึงพระราช ภารกิจในการปกครองประเทศเป็นส�ำคัญ ระหว่างที่ประทับอยู่ต่างประเทศนั้น ได้ทรงหมั้น กับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอกรม หมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่


๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ และได้จัดพระราชพิธีอภิเษก สมรสขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ทรงได้ เ ข้ า พิ ธี พ ระบรมราชาภิ เ ษกในวั น ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พระที่ นั่ ง ไพศาลทั ก ษิ ณ ใน พระบรมมหาราชวั ง ภายหลั ง จากพระราชพิ ธี พ ระบรม ราชาภิ เ ษกแล้ ว ได้ ท รงเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น กลั บ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อท�ำการรักษาพระสุขภาพอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุทางรถยนต์ ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ชาวสวิตเซอร์ แลนด์ และทรงนิวัตกลับประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๔๙๔

พระราชประวัติการศึกษา

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้ า ภู มิ พ ลอดุ ล เดช ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๕ พรรษา ได้ ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียน มาแตร์เดอี ถนน เพลินจิต กรุงเทพฯ ขณะนั้น ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง การปกครองจากสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ เป็ น ระบอบ ประชาธิ ป ไตย โดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ อ ยู ่ ใ ต้ ก ฎหมาย รัฐธรรมนูญ การเมืองผันผวน ในเดือน กันยายน ๒๔๗๖ หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา จึงทรงน�ำพระธิดา พระโอรส เสด็จไปประทับ ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อ ทรงรับการศึกษา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช ทรงเข้า รับการศึกษา ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียน เมียร์มองต์ ชั้น มัธยมศึกษา ณ โรงเรียน เอโกล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองต์ และโรงเรียน ยิมนาส กลาซีค กังโตนาล ตามล�ำดับ และทรง ได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าวทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติ น ต่ อ จากนั้ น ทรงเข้ า ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย โลซานน์ ครั้นถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสละราชสมบัติรัฐบาลจึง กราบทูลอัญเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งสืบสายราชสันตติวงศ์ ล�ำดับที่ ๑ และมีพระชนมายุเพียง ๙

พรรษา เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งได้ทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงสถาปนา หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา เป็น พระราชชนนีศรีสังวาลย์ และทรงสถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยานิวัฒนาเป็น สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดช ได้โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธิราช สมเด็จพระราชชนนีและ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ นิวัติพระนคร เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ เดือน พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ประทับ ณ พระต�ำหนัก จิตลดา รโหฐาน สวนจิตลดา เป็นเวลา ๒ เดือน แล้วเสด็จกลับไปทรง ศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ ต่ อ มาได้ เ สด็ จ นิ วั ติ พ ระนครอี ก ครั้ ง เป็ น ครั้ ง ที่ ๓ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ ในครั้งนี้ ปวงชนชาวไทยในแผ่นดิน ที่พระมหากษัตริย์มิได้ประทับเป็นประมุขยาวนานกว่า สิบปี ต่างปลาบปลื้มปิติชื่นชมโสมนัส ที่ได้ชื่นชมพระบารมี สมเด็จ พระยุวกษัตริย์ ซึ่งมีพระชนมพรรษา เพียง ๒๐ พรรษา พร้อม ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา ทั้งสองพระองค์เสด็จเสด็จพระราชด�ำเนินเคียงคู่ กันไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัด ใกล้เคียง แต่ความชื่นชมโสมนัสนั้น ด�ำรงอยู่มินาน ครั้งถึงวัน ที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดล ได้เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรม มหาราชวัง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


พระราชประวัติเสด็จขึ้นครองราชย์

ขณะที่ พ ระเจ้ า น้ อ งยาเธอ เจ้ า ฟ้ า ภู มิ พ ลอดุ ล ย เดช พระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคมทูล อัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่ง พระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน นั้น ทรงเฉลิม พระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ รัฐบาล ได้แต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดิน แทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๔๙๘ ได้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนิน กลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโลซานน์ แม้ พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ ท รงเปลี่ ย นมาศึ ก ษา วิ ช าการ ปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรงศึกษา และ ฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย ใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ไปทรงร่วมงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุงปารีส ในปีเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบ อุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง ทรงบาทเจ็บที่พระพักตร์ พระเนตรขวา และพระเศี ย ร ทรงเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โรง 44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

พยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแลอย่างใกล้ชิด พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึ้น และต่อมาได้ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๒ โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงที่สมเด็จ พระบรมราชนกหมั้นสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับ การอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชา สามารถปราดเปรื่อง และมีพระจริยวัตรเปี่ยมด้วยคุณธรรม ทุกประการ ซึ่งน้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรง ด�ำรงสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม จักรวรรดิ วัตรธรรมและราชสังคหวัตถุ ทรงเจริญด้วยพระเกียรติคุณ บุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของปวงชน เป็ น ที่ แซ่ ซ ้ อ งสรรเสริ ญ ทุ ก ทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๙๓ สมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินกลับ ประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๔๙๓ และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อม ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดย สมเด็จพระศรี สวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทาน หลั่ ง น�้ ำ พระมหาสั ง ข์ ท รงจดทะเบี ย นสมรส ตามกฏหมาย เช่นเดียวกับประชาชน ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น พระราชินีสิริกิติ์ ห ลั ง จ า ก นั้ น ไ ด ้ เ ส ด็ จ ไ ป ป ร ะ ทั บ พั ก ผ ่ อ น ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่งเกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการแรกคือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุงรวย” และชาวบ้านที่มา ช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วย


ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนา มงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอหัวหินเพียง ๒๐ กิโลเมตร แต่ไม่มี ถนนหนทาง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิต เฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสี มาก ถนนสายห้วยมงคล นี้จึงเป็นถนนสายส�ำคัญ ที่น�ำไปสู่ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี วั น ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็ จ โครงการในพระราชด�ำริ เพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกร พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ เ สด็ จ พร้ อ มด้ ว ย สมเด็ จ พระนางเจ้ า อีกจ�ำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการในปัจจุบัน พระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อทรงรักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติพระนคร เมื่อ ๒ พระบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธันวาคม ๒๔๙๔ ประทับ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระที่นั่งอัมพรสถาน ตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระ ทั้งสองพระองค์มีพระราชธิดา และพระ สุพรรณบัฏว่า ราชโอรส ๔ พระองค์ดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา เดช มหิ ต ลาธิ เ บศร รามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อ ๔ เมษายน ๒๔๙๔ ณ โรง ทราธิราช บรมนาถบพิตร” พยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็น ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ สัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ ประสูติเมื่อ ๒๘ กรกฏคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน สุขของมหาชนชาวสยาม” ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ ๒๘ กรกฏคม ๒๕๑๕ ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตน สุดา กิติวัฒนาดุลนโสภาคย์ ประสูติเมื่อ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ ๔. สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ ๔ กรกฏาคม ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏาภินิหารรังสฤษฏ์ สุสาธิต บูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลพิเศษ สรรพเทเวศรานุ รักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตร โสภาคย์สรรพางค์ มหาชโน ตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิ ฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาว ไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรษราธิ บดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาล มหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ทรงพระผนวช

เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปั้นหย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างนี้ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจแทนพระองค์ ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลนี้ ได้ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมชนกนาถ ขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระ ราชชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง สถาปนา สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา เป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวัฒนา กรม หลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ใหม่ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณี ทั้ ง นี้ ด ้ ว ยพระจริ ย วั ต รอั น เปี ่ ย มด้ ว ยพระกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต า ธรรม อันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรง สถาปนาคือ “พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานั น ท มหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัด ดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราช 46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นต้นมา พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว พร้ อ มด้ ว ย สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี ได้ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทรง กระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา ของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหา ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยที่ รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยากน�ำความผาสุก และทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระ บุญญาธิการ และพระปรีชาสามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วย สายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ สุขของราษฏรและเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์ เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน โครงการนานัปการมากกว่า ๒,๐๐๐ โครงการ ทั้งการแพทย์


สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การ ศึกษา การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรใน ชนบท ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของ ประชาชนในชุมชน เมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัยและปัญหาน�้ำเน่า เสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์และ อนุรักษ์ช้างของไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ทรงตรากตร� ำ พระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรง พระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อขจัดความ ทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่ง ชุ่มพระพักตร์และพระวรกาย หยาดตกต้องผืนปถพี ประดุจ น�้ำทิพย์มนต์ ชโลมแผ่นดินแล้งร้าง ให้กลับคืนความอุดม สมบูรณ์ นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ ตราบจนปัจจุบันนาน กว่า ๕๓ ปี แล้ว แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพ แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบ อาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดี อยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน ความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจ อันหนักเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ปรากฏ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เ ทิ ด ทู น พระเกี ย รติ คุ ณ ทั้ ง ในหมู ่ ช าวไทย และชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯถวาย ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นจ�ำนวนมาก ทุกสาขาวิชาการ ทั้งยัง มีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบันรวม ๔๗ เพลง ซึ่งนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่ หลาย เป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรี ในออสเตรเลีย ได้ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์แด่ พระองค์ นอกจากนั้ น ยั ง ทรงเป็ น นั ก กี ฬ าชนะเลิ ศ รางวั ล เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ทรงได้รับยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาตินอกจากทรงพระปรีชาสามารถด้าน ดนตรีแล้ว ยังทรงสร้างสรรค์งานจิตกรรมและวรรณกรรม อันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ เช่น ทรง พระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ติโตนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์เรื่อง ชาดก พระมหาชนก พระราชทาน คติธรรมในการด�ำรงชีวิตด้วยความวิริยอุตสาหะ อดทนจน พบความส�ำเร็จแก่พสกนิกรทั้งปวง ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดัง ปรากฏว่า ในวาระส�ำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ ๒๕ ปี พระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ พระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทรงด�ำรงสิริราชสมบัติยาวนาน กว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ มหา มงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ นี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้ พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความกตัญญูกตเวที ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม อย่างสมพระเกียรติ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


ลานกิจกรรมจิตอาสา โดย : อยู่เย็น

ค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน นเศวร ป่าละอู กิจกรรมค่ายอีกหนึ่งกิจกรรมที่ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้น�ำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใส สะอาดพอเพียง เพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน กว่า ๑๐๐ ชีวิต ที่ได้ร่วมเดินทางในกิจกรรมพัฒนาค่าย ครั้งนี้ ๒ วัน ๑ คืน กับการร่วมพัฒนาโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชาย แดนนเศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมหลักจะเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน ก่อนวันเปิดการศึกษาเพื่อ ให้น้องๆนักเรียนได้เรียนในโรงเรียนที่สะอาดและสวยงาม

48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ทั้งนี้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดยังได้บริจาคเครื่องหั่นต้นกล้วให้แก่ โรงเรียนเพื่อใช้ในการหมัก อาหารสุกร เพื่อลดต้นทุนให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง นับว่าการจัดกิจกกรมค่ายอาสาในครั้งนี้เป็นการ ตอบสนองความต้องการของ โรงเรียนอย่างแท้จริง www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


ว า ด บ ั ก ย ุ ค โดย : ดรุณี เจริญพานิช

รุ่นใหญ่...หัวใจพอเพียง รอยยิ้มกับเครางามๆ ยังคงมีให้เห็นเหลือเฟือ ส�ำหรับผู้ที่ช่ืนชอบในบุคลิกอันอบอุ่นและ ผลงานเพลงรักของเขาคนนี้ “ชรัส เฟื่องอารมณ์” ปีที่แล้วเขาเพิ่งปลดเกษียณจากงานประจ�ำ เกี่ยวกับสายการเงินที่ท�ำควบคู่กับงานเพลงมาอย่างยาวนาน แต่งานในวงการบันเทิงก็ยังคงไว้ลาย อยู่ครบถ้วน อาจหายหน้าหายตาไปบ้าง เพราะช่วงนี้ก�ำลังสนุกกับร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อไม่ กี่ เ ดื อ นมานี้ เ อง ไว้ ใ ห้ ส าวกแฟนเพลงและคนทั่ ว ไปได้ แ วะเวี ย นไปชิ ม อาหารพบปะพู ด คุ ย กั น ได้ ที่ ร ้ า น Tam Tam โชคชัย ๔ วันนี้เจ้าพ่อเพลงรักเปิดโอกาสพูดคุยถึงเรื่อง ราวความเป็นมาของตนเองและเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ที่เขาทดลองท�ำมาเนินนานกว่า ๑๕ ปี ให้แฟนเพลงและ ผู้ที่สนใจได้หายคิดถึง

เสียงเครื่องไฟดังมาจากคุ้งน�้ำ

ในจ�ำนวนพี่น้อง ๗ คน ชรัสเป็นคนสุดท้อง เติบโตมาจากจังหวัดอยุธยา อ�ำเภอท่าเรือ ตามแนวทาง ของผู้เป็นพ่อซึ่งต้องการให้ลูกเรียนหนังสือใกล้บ้าน ก่อน จะมาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กรุงเทพมหานคร ชรัสเล่าว่า ก่อนที่ตนจะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ เขามีความสนใจ เกี่ยวกับดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็กแล้ว อาศัยได้ฟังจากงาน บุญต่าง ๆที่เขาได้ซึมซับติดตัวมาจนเติบใหญ่ “เรื่ อ งของดนตรี คื อ พั ฒ นามาตั้ ง แต่ เรี ย น หนังสือวัยเด็กแล้ว ที่บ้านจะมีดนตรี หรือสมัยก่อนเขา เรียกเครื่องไฟจากงาน โกนจุก บวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ อะไรต่าง ๆ เขาก็จะเปิดแผ่นเสียงดังมาจากคุ้งน�้ำ เราก็ เริ่มซึมซับพัฒนามาจากตรงนั้น พอเข้ามาอยู่กรุงเทพฯก็ เริ่มพัฒนาขึ้นมาเล่นดนตรี เป็นมือกลอง 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส่วนพื้นฐานของภาษาเพลงก็มาจากบ้านนอก จากการเรียนพวกวรรณคดีไทย เรียนภาษาไทย จนได้ แต่งกาพย์แต่งกลอนเป็น ขับเสภาเป็น ร้องเพลงไทย เดิมเป็นตั้งแต่เด็ก คือครูที่อ�ำเภอท่าเรือเขาค่อนข้างที่ จะมีความช�ำนาญ มีความรู้ทางด้านแต่งกาพย์ยานียังไง โคลงแปดยังไง โคลงสี่สุภาพยังไง ก็เริ่มพัฒนาการภาษา ไทยจากโรงเรียนตรงนั้น อันนี้ต้องให้เครดิตเขา” เมื่ อ เข้ า มาเรี ย นต่ อ ระดั บ มหวิ ท ยาลั ย ที่ กรุงเทพฯ ชรัสพบเพื่อนที่พอมีความสามารถด้านดนตรี สากลอยู่ระดับหนึ่ง ในช่วงเวลาของการเป็นนักศึกษา เขาจึงเริ่มฝึกซ้อมและรวมวงกับเพื่อนในที่สุด จนมีพื้น ฐานทางดนตรีอยู่มากพอสมควร “พอช่วงมาท�ำงานอยู่ธนาคารกรุงเทพช่วง ปีแรก ๆก็มีร้านขายต้นไม้ที่ซอยสุขุมวิท ๕๓ เป็นร้าน ที่หุ้นกันท�ำกับเพื่อน ๆ ระหว่างนั้นก็เล่นดนตรี แต่ง เพลง ท�ำเพลงฝรั่งกัน มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนักดนตรีที่อยู่ แถวนั้น ก็ตั้งวงดนตรีกัน เล่นดนตรีกัน แต่ไม่ได้เป็น เรื่องเป็นราว จนมาได้รู้จักคุณไพโรจน์ สังวริบุตร ตอน นั้นเขามาซื้อต้นไม้ไปประดับฉากในภาพยนตร์เขา คุย ไปคุยมาเขาก็ถามว่าแต่งเพลงเป็นไหม ก็บอกว่าเป็น ครับสบายเลย ก็เลยได้แต่งเพลงให้หนังของเขา เรื่อง


ชรัส เฟื่อง www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


บาร์ก็ต้องเพลงฝรั่งเป็นตัวหลัก ก็ไม่มีคนร้อง ผมก็เลยร้อง ตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นนักร้อง ก็เริ่มท�ำชุดหนึ่งชุดสองต่อ มาเรื่อย ๆ”

เอาธรรมะเป็นเกาะป้องกันความท้อ

เมื่ อ ถามถึ ง ความท้ อ แท้ เ สี ย ใจที่ สุ ด ในชี วิ ต เจ้ า พ่อเพลงรักตอบทันทีเลยว่า “ไม่มี” ไม่ใช่เพราะเขาไม่ เคยผิ ด หวั ง เสี ย ใจ หากเป็ น เพราะรู ้ จั ก วิ ธี รั บ มื อ และมี ภูมิคุ้มกันชนิดที่ว่ายาตัวไหนก็ไม่อาจเทียบได้ สิ่งนั้นเรียก ว่า “ธรรมมะ” “คื อ บั ง เอิ ญ มี อ ยู ่ ค อนเสิ ร ์ ต หนึ่ ง ชื่ อ ชรั ส และ เพื่อน ก็เชิญนักร้องที่ผมเคยปั้นเขามา เช่น ปั่น มาลีวัลย์ กบ ทรงสิทธิ์ นีโน่ วิยะดา ส่วนมาลีวัลย์แกไปปฏิบัติธรรม แกก็บอกว่า พี่แต๋ม หนูเกิดมาเพราะพี่เป็นคนปั้นให้หนู ดัง หนูมีกินมีใช้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงได้ก็เพราะพี่ หนู อยากทดแทนบุญคุณพี่ เอาอย่างนี้ดีกว่า พี่ไปปฏิบัติธรรม

ไฟในทรวง ตอนนั้นเขาให้ ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา เป็นคน ร้อง เขาบอกชรัส คนยังไม่รู้จัก”

เต็มตัว

จากหนังไฟในทรวง สู่การเป็นนักร้อง

เมื่อหนังไฟในทรวงออกสู่สายตาประชาชน เพลง ของชรัสก็ไปเข้าหูของ ประเสริฐ พงษ์ธนานิกร หรือคุณ ระย้ า แห่ ง ค่ า ยรถไฟดนตรี ซึ่ ง ตอนนั้ น เป็ น ผู ้ จั ด รายการ วิทยุอีกด้วย “คุณระย้าแกไปดูหนังเรื่องไฟในทรวง แกก็ถาม ว่า เฮ้ย เพลงนี้ใครแต่ง คุณไพโรจน์ก็บอกว่า อ๋อ นี้เพื่อน ผมแต่งเองครับ ชรัส คุณไพโรจน์ก็ให้ผมรู้จักกับคุณระย้า พอรู้จักกับคุณระย้าผมมีเพลงฝรั่งเพลงอะไรก็ให้แกไปเปิด ในคลื่นวิทยุ ก็ได้โอกาสเอาเพลงโน้นเพลงนี้ไปเปิด จนวัน หนึ่งแกก็ชวนท�ำอัลบั้ม ผมก็รู้จักกับวงแฟลช วงแฟลชเป็นเพื่อนนักดนตรี ที่เล่นด้วยกันสมัยเรียนอยู่รามค�ำแหง พอรู้ว่าคุณระย้า อยากท�ำเพลงไทย ผมก็ไปชวนพลเทพที่อยู่วงแฟลช ตอน นั้นเขาเล่นเพลงฝรั่งอยู่โรงแรมแมนดาริน ผมก็เล่นอยู่อีก วงหนึ่ง ก็เลยชวนเขาท�ำเพลงไทย ตอนนั้ น ท� ำ เพลงไทยขึ้ น มาประมาณสิ บ กว่ า เพลง แล้วก็เอามาให้คุณระย้าฟัง ก็หาคนร้องไม่ได้ เพราะ วงแฟลชเขาจะร้องเพลงฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ ตามผับตาม 52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ให้หนูหน่อย(หัวเราะ) ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ก็ มี โ อกาสได้ เข้ า ไปปฏิ บั ติ ธ รรม ถามว่ามีช่วงไหนเลวร้ายที่สุดในชีวิตไหม ไม่มีแล้ว เพราะ เราได้เข้าไปท�ำตรงนี้ คือเข้าไปอยู่เจ็ดคืนแปดวัน ปิดมือถือปิดทุกอย่าง ปิดโลกตัวเอง ปิดตา ไม่พูดไม่อะไร ปฏิบัติธรรมอย่างเดียว จากการที่เราไปร�่ำเรียนทางแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือให้ พ้นทุกข์ ให้ระงับทุกข์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อะไรอย่าง นี้ เอาตรงนี้มาก�ำหนด มารู้ตามทุกข์ รู้ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น ก็ท�ำให้เรามีสติที่รู้เท่าทัน เวลามันเกิดอะไรขึ้น เราก็รู้สึกว่า ไม่เป็นไร สามารถใช้ตรงนี้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งมันไม่น่า เชื่อ เราก็เลยมารู้ว่าวิชาพระพุทธศาสนานั้นมีค่ามาก ซึ่งคน เราโอกาสที่จะท�ำดีตรงนี้มันมีน้อยมาก ๆ เราก็ คิ ด ว่ า เราโชคดี ท่ี ไ ด้ ม าท� ำ ตรงนี้ เข้ า ไปนั่ ง วิปัสนา เดินจงกรม ท�ำกรรมฐาน มันจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิด ขึ้น แล้วมันก็ตั้งอยู่ แล้วมันก็ดับไป เกิดแป๊ปเดียว เดี๋ยว มันก็หายไป อยู่กับปัจจุบัน อย่าไปคิดล่วงหน้า อย่าไปคิด ย้อนหลัง อะไรที่ยังไม่เกิดอย่าไปคิด ทุกข์อยู่ที่ใจ ถ้าถามว่า มีทุกข์มาก ๆไหม มันก็ไม่มี เพราะเราสามารถใช้ตรงนี้มา ก�ำจัดมันออกไปได้ ทุกวันนี้ก็ยังใช้หลักตรงนี้อยู่”

ที่ ไ ด้ ร ่ ว มท� ำ เกี่ ย วกั บ การน้ อ มน� ำ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงมาทดลองใช้ แล้วปรากฏว่า สิ่งที่ในหลวงได้ให้ไว้ แก่ประชาชนชาวไทยนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริง ๆ เห็น ผลจริง เจ้าพ่อเพลงรักรับประกัน “ตอนที่ ผ มอยู ่ ที่ บสก. มี โ อกาสได้ ท�ำ เศรษกิ จ พอเพียงโครงการของในหลวง คือทาง บสก.เอง มีที่เปล่า เยอะ มีอยู่ที่หนึ่งมีนบุรี เราก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า มีหนึ่งไร่ ท�ำได้หนึ่งแสน เป็นไปได้นะโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ในหลวงจะแบ่งที่เป็นสี่ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นบ้าน ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น น�้ ำ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น นา ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น พื ช ผั ก เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา แล้วเราก็มาต่อยอดเอาเองว่าเราจะเพิ่ม หรือเสริมตรงไหนยังไง ซึ่งอันนี้เราลองท�ำดูแล้วมันอยู่ได้ สบาย ๆเลย เห็นได้ชัดว่าที่ในหลวงพูด ในหลวงบอกว่า อันนี้มันได้

หนึ่งไร่ ท�ำได้ หนึ่งแสน

ในแง่ของการท�ำงานประจ�ำนอกเหนือจากงาน ในวงการบั น เทิ ง คุ ณ ชรั ส เปิ ด เผยถึ ง ความภู มิ ใจในสิ่ ง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


แล้ ว เรามาพั ฒ นาโดยที่ ห นึ่ ง ไร่ ก็ จ ะขุ ด บ่ อ รอบ ข้างที่ไร่ เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ตรงกลาง แล้วก็เติมน�้ำ ให้เต็ม แล้วก็ปลูกข้าวในนี้ ข้าง ๆก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไป ส่วนขอบบ่อก็ปลูกพืชผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบ คิดเบ็ดเสร็จ แล้วเป็นไปได้ ปี ห นึ่ ง ได้ ห นึ่ ง แสน ซึ่ ง อั น นี้ เราก็ มี ก ารต่ อ ยอด ให้พื้นที่ชาวนาที่เข้ามาสมัครร่วมโครงการเราซึ่งก็ท�ำได้ จริง ๆ เพราะคิดค�ำนวนดูแล้ว จากรายได้ที่ขายไข่เป็ด ขายปลา ขายกบ ขายข้าว เห็นผลจริง โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย เคมี ซึ่งโครงการนี้มันดีจริง ๆ ต้องยอมรับว่าในหลวงของ เรานี่ ประเสริฐจริง ๆ” คุณชรัสเองเป็นผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนาน และยอมรั บ ถึ ง ความเป็ น อั จ ฉริ ย ภาพของในหลวงเป็ น อย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ศึกษาทฤษฎีเท่านั้น หากน�ำไปปฎิบัติ จริงด้วย ด้วยเหตุนี้ ชรัส เฟื่องอารมณ์ จึงไม่ใช่นักร้อง ที่ มี แ ต่ เ สี ย งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง เต็ ม ไปด้ ว ยคุ ณ ภาพ รอบด้ า น โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ ค นไทยทุ ก คนควรรู ้ อ ย่ า ง เศรษฐกิจพอเพียง

ผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น ทั้งยังอุดมไปด้วยพืชผลและสัตว์ เลี้ยง รวมถึงข้าว เรียกได้ว่า อยู่ได้แบบไม่มีอด “ที่ บ ้ า นพอมี ไร่ อ ยู ่ ที่ เ พชรบู ร ณ์ ตอนนี้ ก็ เ ลี้ ย ง ปลาดุกในบ่อวง ซื้อปลาดุกมาร้อยตัวปล่อยลงไป แล้วก็ เลี้ยงไก่ไข่ข้างบน ถ้าไม่พอเราก็เอาเศษอาหารใส่เข้าไป สามเดือนก็กิน ง่าย ๆ เราก็มาคิดได้ว่า เออ มันก็แค่นี้เอง เราไม่ต้องไปซื้อ เลี้ยงไก่ชนไปด้วย ไก่พื้นเมือง จะกินก็กิน มีเยอะแยะไป ข้าวก็ปลูก แต่ปลูกไว้กิน” จะเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นสิ่งที่เข้าถึงและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกสาขาอาชีพ หากมีการน�ำไปปรับใช้ในแบบของตน มิใช่เพียงชาวนาหรือ ผู้ยากจนเท่านั้นที่สมควรท�ำ หากเป็นทุกผู้ทุกนามที่ควร ระลึกถึงรากฐานอันส�ำคัญตรงนี้เอาไว้ “ต้องบอกว่า ในหลวงของเรานอกจากจะมีพระ อัจฉริยภาพแล้ว ยังใช้พระอัจฉริยภาพนั้นดูแลประชาชน อย่างจริงจัง ท่านท�ำงานทุกด้านเพื่อประชาชนทุกคน เด็ก สมัยนี้ยังโชคดีที่เกิดมาได้เจอได้เห็น ท่านเป็นตัวอย่างที่ ดีจริง ๆ” อะไรกันที่ท�ำให้คนเราหวนคืนถิ่นสู่ความสามัญ เมื่อเจ้าพ่อเพลงรักน�ำหลักเศรษฐกิจพอ อะไรกันที่ท�ำให้คนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงเงินทองมากแค่ไหน หวนกลับมาคิดถึงสิ่งธรรมดาเช่นที่บรรพบุรุษเราเคยสร้าง เพียงไปใช้ คุณชรัส เล่าให้ฟังว่าเขาเองพอมีที่ทางอยู่ต่าง มาและสืบสานไว้ให้ หากสิ่งนั้นไม่ใช่แนวทางพระราชด�ำริ จังหวัด ก็ได้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยปรับปรุง ของในหลวง และรากเหง้าแห่งความเป็นไทย

54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


จากรุ่นใหญ่…

หลากหลายแง่มุมที่น�ำมาฝากผู้อ่านในฉบับนี้ เป็น เรื่องราวของรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงรักที่เดินทางมายาวนา นบนถนนสายดนตรี มิใช่เพียงแต่ “ชรัส เฟื่องอารมณ์” เท่านั้น ที่ประสบความส�ำเร็จแต่เพียงผู้เดียว ยังมีนักร้อง คุ ณ ภาพอี ก หลายคนที่ เขาเป็ น ผู ้ ห ยิ บ ยื่ น โอกาสให้ จน ประสบความส�ำเร็จไปตาม ๆกัน เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ของ วงการอย่างแท้จริง แ ล ะ คุ ณ ช รั ส เ อ ง ก็ มี ค� ำ แ น ะ น� ำ ดี ๆ จ า ก ประสบการณ์จริงฝากถึงน้อง ๆหรือผู้ที่จะก้าวเข้ามาใน วงการบันเทิง เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวเดินต่อไป “สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี่ น ะ ดู มั น สดใสโลกมั น สวยงาม เหมือนกับเด็กวัยรุ่น ทุกอย่างดูดีไปหมดไม่เคยคิดถึงข้อที่ มันไม่ดี เพราะเราก็ค่อนข้างที่จะแต่เอาใจตนเองว่าสิ่งที่มัน เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเรา ที่คนมานิยมชมชอบเราอะไรเรา ก็ท�ำให้เราหลงตัวเองไปชั่วขณะหนึ่ง ถ้าคุณเชิดชูคอไม่มองใครคิดว่าไม่มีใครแน่กว่า คุณ วันหนึ่งหากคุณแย่ไป เขาจะไม่มองคุณเลย คุณก็จะ รู้สึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้น ให้หันกลับไปดูตัวเอง ให้นึกถึงว่า วันหนึ่งชื่อเสียงเราก็ต้องถอยลง ๆ เราเริ่มจากศูนย์แล้วก็ ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด แล้วก็จะค่อย ๆลงกลับมาที่ศูนย์เหมือน เดิม อย่างน้อยช่วงที่เราลง ก็ขอให้เป็นการลงอย่างสง่างาม อยากให้คิดถึงข้อนี้ไว้” อาแต๋มกล่าวทิ้งท้าย

ส�ำหรับผู้ที่สนใจติดตามผลงานคุณ ชรัส เฟื่องอารมณ์ ?

“ก็เพิ่งท�ำอัลบั้ม Play on ไป และมีละครเวที เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, จัดรายการวิทยุ คลื่น ๑๐๕.๗๕ FM JATUTAK-RADIO.COM เพิ่งจัดมา ได้ ๒ เดือน เป็นเพลงไทยสบาย ๆ มีรายการข่าวสลับกัน ไป จัดตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.” และร้านอารหาร Tam Tam ตั้งอยู่ : โชคชัย ๔ ซอย ๕๔ เยื้องแยก ๓ กรุงเทพฯ เปิด : จันทร์ ๑๐:๐๐ - ๒๒:๐๐ น. อังคาร-อาทิตย์ ๑๐:๐๐ - ๐๐:๐ น. โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๗๗-๑๑๙๐

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ โดย : ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

หูฉลามถูกห้ามในคอสตาริกา หูฉลามนับเป็นอาหารชั้นเลิศในบรรดาอาหารจีน อันที่จริง ฉลามไม่มีหู ส่วนที่น�ำมาท�ำอาหารได้แก่ครีบของ มัน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ที่ผ่านมา ประเทศคอสตาริกาเป็น ข่าวเกรียวกราวในวงการอาหารจีนที่น่ันเมื่อประธานาธิบดี สั่ ง ห้ า มกิ จ การเกี่ ย วกั บ หู ฉ ลามทุ ก อย่ า ง คอสตาริ ก ามี กฎหมายห้ามการล่าปลาฉลามเพื่อน�ำมาตัดครีบอยู่แล้ว แต่ กฎหมายฉบับนั้นมีช่องโหว่ตรงที่อนุญาตให้มีการขนส่งและ น�ำเข้าครีบฉลามได้ ค�ำสั่งดังกล่าวห้ามขนส่งและน�ำเข้าครีบ ฉลามอันเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมายยังผลให้ประเทศ นั้นไม่มีอาหารที่ท�ำด้วยครีบฉลามอีกต่อไป คอสตาริ ก าเป็ น ประเทศขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู ่ ใ น อเมริกากลางซึ่งมีประชากร ๔ ล้านกว่าคน ประเทศนี้มีชื่อ เสียงในด้านการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้บุกเบิก ในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จนเป็นที่รู้จักกันในหมู่นัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก ประเทศมีภูมิอากาศจ�ำพวกเขต ร้อนชื้นคล้ายเมืองไทยจึงมีสัตว์และพืชน่าสนใจจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเขียดหลากสีซึ่งบางอย่างมีพิษร้ายที่ผิวหนัง ชาว พื้นเมืองใช้พิษนั้นอาบลูกดอกเมื่อออกล่าสัตว์ 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

(เขียดชนิดหนึ่งในคอสตาริกา)


การล่ า ฉลามเป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ของการ ท�ำให้ทะเลสูญเสียความสมดุล ประเด็นนี้มีการพูดถึงอย่าง ละเอียดในหนังสือสองเล่มโดยผู้แต่งคนเดียวกันคือเรื่อง The Unnatural History of the Sea (พิมพ์ปี ๒๕๕๐ และ มีบทคัดย่อภาษาไทยอยู่ในหนังสือชื่อ “ธาตุ ๔ พิโรธ”) และ เรื่อง The Ocean of Live: The Fate of Man and the Sea (พิมพ์ปี ๒๕๕๕ และมีบทวิจารณ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจฉบับประจ�ำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ผู้ใด สนใจเรื่องสภาพของท้องทะเลและภาษาอังกฤษแตกฉาน อาจไปอ่านหนังสือสองเล่มนี้ เมื่ออ่านแล้วจะเข้าใจเพิ่ม ขึ้ น ว่ า เพราะอะไรคอสตาริ ก าจึ ง ห้ า มการล่ า และค้ า ขาย ครีบฉลาม

(เขียดพิษ) หูฉลามเป็นที่นิยมของชาวจีนมานาน แต่การล่า ฉลามไม่เกิดปัญหาต่อจ�ำนวนฉลามมากนักจนกระทั่งเมื่อ ไม่นานมานี้เมื่อมีการล่าฉลามบางชนิดจนเกือบสูญพันธุ์ ไปจากทะเล การหมดไปของฉลามจะกระตุ้นให้เกิดความ ไม่สมดุลทางทะเลมากยิ่งขึ้น การล่าฉลามได้เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในช่วงหลัง ๆ นี้เพราะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยให้ไป ล่าตามแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกได้สะดวก ประกอบกับชาวจีน ร�่ำรวยขึ้นจึงต้องการอาหารที่ท�ำจากครีบฉลามมากขึ้นแม้ ราคาอาหารนั้นจะแพงก็ตาม ในการล่าปลาฉลามยุคนี้ ชาวประมงมีเรือขนาด ใหญ่ ที่ เ ดิ น ทะเลได้ ไ กลและครั้ ง ละนาน ๆ เรื อ นั้ น มี ห้ อ งเย็ น ส� ำ หรั บ แช่ แข็ ง หู ฉ ลามได้ นั บ เป็ น ร้ อ ยตั น และ สามารถวางข่ า ยขนาดใหญ่ ม ากและลากเบ็ ด ราวที่ มี ความยาวนั บ สิ บ กิ โ ลเมตรพร้ อ มกั บ บี เ บ็ ด ผู ก ติ ด อยู ่ นั บ พัน เมื่อได้ฉลามก็ตัดครีบไว้แล้วโยนตัวกลับไปในทะเล ในกระบวนการนี้ มักจะมีปลาอื่นและเต่าติดมาด้วยจ�ำนวน มาก สัตว์เหล่านั้นมักพลอยตายไปกับฉลามอันเป็นการ สูญเปล่าอีกด้านหนึ่งนอกจากเนื้อฉลามที่ถูกโยนทิ้ง

(หูฉลามในน�้ำซุ้ปข้น ๆ)

(ฉลามซึ่งถูกตัดครีบแล้ว)

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การเคหะแห่งชาติ


ทุนเรียนฟรี!!กับอาจารย์ชื่อดังใจดี อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่ง สถาบันกวดวิชา Da’vance ...

ถาม – ทางออกของปัญหาการศึกษาคืออะไรครับ ตอบ – ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนะ / อาจารย์มหาวิทยาลัยหลาย คนมีนะที่เป็นห่วงเด็ก ท�ำไมได้เกรดเท่านี้ล่ะลูก ความรักไงที่คุณต้องให้เขา ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียว คนที่ให้แต่วิชาการอย่างเดียว ควรจะเรียกตัวเองว่านัก วิชาการ ที่มาสอน อย่าเรียกเลยว่าเป็นครู ครูต้องให้ความรักนักเรียน ต้องมี ความเอื้ออาทรต่อเด็ก ถาม – นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนมากขนาดไหน บางทีการออกมากวดวิชา แล้วมาเจออาจารย์ที่เป็นอย่างอาจารย์ ที่ให้ความรัก ต่อเด็ก อาจารย์ก�ำลังจะสะท้อนใช่ไหมครับว่านี่ไงทางออกของการศึกษาไทย คือ การที่ครูให้ความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เข้าใจเด็ก ตอบ – ครูไม่เคยสะท้อนหรอกค่ะ นี่คือตัวครูเองจริงๆ ครูไม่คิดหรอก ค่ะ ว่าครูทุกคนต้องเป็นแบบครู แต่ครูเพียงแค่อยากจะบอกว่า เด็กหลายคนเขา ขาดความอบอุ่นจากอาจารย์เคยรู้บางไหม ทั้งที่โรงเรียน ทั้งมหาวิทยาลัย คุณ เป็นแค่นักวิชาการที่มาสอน แล้วคุณก็ชมกันเองให้เป็นอาจารย์ดีเด่น คุณสอนเด็กอยู่ ๔๐ คน แล้วคุณสอนส�ำเร็จอยู่ ๑๐ คน แล้ว ก็เอาเด็ก ๑๐ นี้มาโอ้อวดตลอดเวลา แล้วอีก ๓๐ คนที่เหลือล่ะ เคยดูแลเขาบางหรือเปล่า โทษแต่เด็กที่เรียนเลขไม่รู้เรื่อง แล้วเคย คิดที่จะไปสอนเขาบ้างหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษเขา นี่ครูมาพูดแทนเด็กหลายๆ คน เด็กหลายๆ คนที่บางทีตั้งใจนะ แต่เรียนไม่รู้ เรื่อง เคยสงสารเขาบางไหม ค�ำพูดของคุณถ้าไปบาดจิตใจเขาให้เป็นแผลลึกๆ อยู่ในใจตั้งแต่ตอนประถม จนเขาไม่ตั้งใจเรียนมา จนถึงมัธยม เคยรู้บ้างไหม ..ว่าเป็นเพราะคุณ .... The Tanpisit : http://www.oknation.net/blog/tanpisit

จากศิษย์ครูสมศรี

“ส�ำหรับเรา ที่ชอบเรียนครูสมศรีไม่ใช่เพราะไม่ชอบร้อง เพลงนะ เราชอบร้องเพลง แต่เราชอบครูสมศรี ครูสมศรีสอนให้คน เป็นมนุษย์ได้!!” “Enconcept ครับ มีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Memolody ทั้ง Vocab ทั้ง Grammar ที่ส�ำคัญพี่แนนเป็น อาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับการสอนมาก ๆ เลย ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก ที่เรียน Enconcept เลย และจะเรียนต่อไปอีกหลาย ๆ คอร์ส”

กติกาง่ายๆเพื่อการรับทุนเรียนฟรี

ส่งเรื่องราว ‘จิตอาสา’ ในด้านต่างๆ เป็นเรื่องราวของตนเองหรือผู้อื่น กลุ่มคณะใดๆ ก็ได้ ที่ ประทับใจ จ�ำนวน 1 หรือ 2 หน้า ขนาด A4 พร้อมรูปถ่าย รับสิทธิ์เรียนฟรี 1 คอร์ส ทันที (วัน เวลา คอร์สใด ที่ ไหน น้องเลือกเรียนเอง) หากน้องๆส่งมาจ�ำนวนมาก ก็ต้องรอคิวกันหน่อยนะค่ะ www.ariyaplus.com IS AM ARE : ส่งบทความได้ที่ e-mail :news_chae@hotmail.com สอบถามรายได้ที่ 02-983-7312

59


“ตามหาไทยแท้”ณ แหล่งอารยะไทย

โดย กรวิก อุนะพ�ำนัก

มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มีเนื้อที่ ประมาณ ๗ ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) บริเวณท่าเตียน ข้างวัดโพธิ์ ถนนสนามไชย ตัวอาคารและ พื้ นที่ โดยรอบถู กจัดแต่ง ไว้ซึ่ง รูป แบบนีโอคลาสสิก ดูไม่ เหมือนสถาบันการเรียนรู้ทั่วไปนัก เพราะที่นี่ (ภายนอก) ยังคงความเรียบง่ายดูสบายตาไว้แก่ผู้เข้าชมเป็นหลัก มอง ผ่านๆนั้นแทบไม่รู้สึกเลยว่านี่คือสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียน รู้แห่งประเทศไทย จุดเด่นของที่นี่ คือการเรียนรู้ความเป็นมาของ ชาติไทยอย่างรื่นรมย์ โดยตัวอาคารจะแบ่งออกเป็นห้องๆ เรียงกันไปเรื่อยๆ จนถึงประตูทางออก ผู้เข้าชมจึงรับรู้ เรื่องราวและเรียนรู้กันไปอย่างไม่สับสน เพราะเครื่องมือ และความทั น สมั ย ภายในตั ว อาคารที่ ค อยรองรั บ ผู ้ ส นใจ นั้น เรียกได้ว่าไม่ท�ำให้เบื่อเลย ของต่างๆ ในมิวเซียมล้วน สามารถจับต้องได้ทั้งสิ้น นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปหรือ สัมผัสของในมิวเซียมได้ในทุกขณะของการเรียนรู้ การเล่า เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ของไทยจึงเป็นเรื่องที่ผ่อนคลาย มากกว่าในต�ำราที่พวกเราเคยเรียนรู้กัน แต่สิ่งที่ท�ำให้สะดุดคิดก็คือห้องที่เรียกว่า “ไทย แท้ ” ซึ่ ง เป็ น ห้ อ งที่ ส องต่ อ จากห้ อ งเบิ ก โรง อยู ่ ชั้ น แรก ของตัวอาคาร ห้องนี้เปรียบเสมือนค�ำน�ำของหน้าหนังสือ 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่เป็นค�ำน�ำที่คล้ายดังสรุปความเป็นไทยทั้งหมดไว้แล้วใน ห้องเดียว ของที่จัดแสดงอยู่ในห้องนี้ล้วนแสดงความเป็น ไทยแท้ๆ อย่างที่เรารู้กันทั้งสิ้น เช่น ส้มต�ำรถเข็น รถตุ๊กๆ ศาลพระภูมิ รวมทั้ง แม่ค้าหาบเร่จ�ำลองและม้าหมุน มันถูกจัดแสดง ขึ้นให้เหมือนกับงานวัดที่ใดสักที่หนึ่ง แต่ใครจะรู้บ้างว่า สิ่ ง ที่ เรารู ้ จั ก และเรี ย กกั น ว่ า ของไทยแท้ ความจริ ง มั น มี รากฐานที่หลากหลาย


นัยยะที่ห้องนี้จะบอกเรานั้นซ่อนความจริงที่ลึก ซึ้งเอาไว้ คล้ายกับวลีที่กล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มี อะไรจริงแท้” เพราะความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ เป็นอารยะธรรมของไทยนั้นมีที่มาและรากฐานอันหลาก หลาย ส่วนใหญ่เป็นการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆมาจากต่าง แดนทั้งสิ้น แต่ที่เรียกว่า “ไทยแท้” ก็คือการที่เราน�ำเอา ส่วนที่ดีของวัฒนธรรมจากต่างแดนมาปรับใช้ให้เหมาะสม กับบ้านเราเองด้วยระยะเวลาอันยาวนานที่สืบต่อกันมา สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของค�ำว่า “ไทยแท้” นั่งเอง จนเรา อาจกล่าวได้ว่า ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน บ้านเราหรือโลกนี้ ล้วนไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งแท้จริง เพราะสิ่ง ต่างๆ ล้วนมีที่มาและรากฐานอันหลากหลายทั้งนั้น มีการ ผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ หลอมรวมกัน และน�ำมาปรับใช้ ในแบบของตนอย่างเหมาะสม

ความเป็นมาไปด้วยในตัว “มันเหมือนเราอยู่ในงานวัดอะไรประมาณนั้น ดูเป็นไทยไทยดี แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่คิดว่าเป็นของไทยมา ตลอด แท้จริงแล้วต้องผ่านระยะเวลาความเป็นมาเพื่อ ผสมผสานส่วนดีจากที่ต่างๆ ให้ลงตัวเข้ากับสภาพความ เป็นอยู่ของเราในยุคสมัยต่างๆ นั้นเอง ถึงจะน�ำมาใช้ได้ และถึงจะเรียกว่าไทยแท้” อีกห้องหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักเรียนนักศึกษาและ ผู้เข้าชมทั้งหลายก็คือห้อง “สีสันตะวันตก” ตั้งอยู่ชั้นสอง ของตึก เป็นห้องที่ได้รับความดูแลเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เพราะมีผู้สนใจมากมายถ่ายภาพเป็น ที่ระลึก ห้องนี้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์โลกใหม่ที่เกิด ขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เศรษฐกิจ ก�ำลังรุ่งเรือง

ห้อง “ไทยแท้” ที่ชวนให้เราค้นหาความแท้จริงของไทย ว่ามันอยู่ตรงไหน

ห้องสีสันตะวันตก

วรรณิ ส า สุ ทิ น ยการ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หญิ ง หน้าตาจิ้มลิ้มของเราเล่าว่า ความแท้นั้นเกิดจากการรู้จัก ปรับใช้และผสมผสาน หลายอย่างเราได้มาจากเพื่อนบ้าน บางอย่างก็มาไกลจากยุโรป “ก็ จ ะสื่ อ ให้ เรารู ้ ว ่ า ไม่ ว ่ า รถตุ ๊ ก ๆ หรื อ อะไร ต่างๆ ในห้องนี้ ความจริงมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของไทย แท้ๆ แต่มันผ่านการผสมผสานดัดแปลงกันมา ปรับใช้กัน มากกว่า สิ่งที่เราเรียกว่าไทยแท้ ความจริงมันก็คือ สิ่งที่ เราน�ำมาผสมผสานปรับใช้นั่นแหละ” ดู เ หมื อ นผู ้ ที่ ส นใจห้ อ งนี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น น้ อ งๆ นักเรียนที่เข้ามาศึกษาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถจับต้อง ได้แห่งนี้กันอย่างคึกคัก แน่นอนว่าพวกเขาย่อมหายสงสัย และเข้าใจมากกว่าการได้ยืนดูเฉยๆ แถมเป็นการผ่อนคล้าย มากกว่าการเรียนรู้ที่ต้องใช้สายตาเพ่งมองเพียงอย่างเดียว น้องชรินทร สาธาสินีนักเรียนชั้น ม.๕ ให้ความ เห็ น ว่ า มาที่ นี่ แ ล้ ว รู ้ สึ ก ไม่ เ หมื อ นมาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งที่ เคยเป็นมา เธอและเพื่อนได้ทดลองเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ที่สถานที่นี้จัดไว้ให้อย่างสนุกสนานพร้อมกับรับรู้เรื่องราว

ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส แต่สิ่งที่ได้รับความสนใจจาก ผู้เข้าชมนั้น กลับไม่ใช่การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับห้อง นี้ กลับเป็นการถ่ายรูปและนั่งเล่นกันมากกว่า ประหนึ่งว่า เป็นห้องนั่งเล่นอย่างไรอย่างนั้น จึงไม่แปลกเลยที่จะมีเจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ บางทีต้องมีการ ก�ำชับจากเจ้าหน้าที่ว่าให้เงียบเสียงกันหน่อย บรรยากาศ จึงเสียไปบ้าง

“ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มี อะไรจริงแท้” เพราะความเป็น จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ เป็นอารยะธรรมของไทยนั้น มีที่มาและรากฐานอันหลาก หลาย ส่วนใหญ่เป็นการรับเอา วัฒนธรรมต่างๆมาจากต่าง แดนทั้งสิ้น www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


ที่นี่เน้นการจัดแสดงเหมือน จริง คือของทุกอย่างเคยมีอยู่ จริ ง ทั้ ง สิ้ น เพี ย งแต่ จ� ำ ลอง ย้อนยุคไปเพื่อให้ผู้เข้าชมมอง เห็นภาพและอรรถรสในการชม ได้ใกล้เคียงกับยุคสมันนั้นๆ ให้ มากที่สุด เจ้าหน้าที่ประจ�ำห้องนี้อธิบายว่า ห้องนี้จ�ำเป็น ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาความสงบและความปลอดภั ย เป็ น พิ เ ศษ เพราะผู้ที่มาเยี่ยมชมให้ความสนใจกันมาก เป็นห้องแสดง อารยะธรรมที่ ไ ทยได้ รั บ มาจากตะวั น ตก เช่ น ศิ ล ปิ น นั ก ร้ องนั กแสดงที่คนไทยชื่นชอบในยุคหนึ่ง เช่น เอลวิส เพลสลีย์และเจมส์ ดีน ค่านิยมการนั่งในผับบาร์ที่ตกแต่ง อย่างตะวันตก การดื่มสุราน�ำเข้าต่างๆ รวมถึงดนตรีที่มี จังหวะโยกเร้าใจตามแบบตะวันตกอย่างร็อคแอลล์โรล์ ที่นี่เน้นการจัดแสดงเหมือนจริง คือของทุกอย่าง เคยมีอยู่จริงทั้งสิ้น เพียงแต่จ�ำลองย้อนยุคไปเพื่อให้ผู้เข้า ชมมองเห็ น ภาพและอรรถรสในการชมได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ยุคสมัยนั้นๆ ให้มากที่สุด

“ก็ห้องนี้คนชอบกันเยอะรองจากห้องปืนใหญ่ เลยนะ เพราะมันดูเหมือนร้านหรือผับ วัยรุ่นชอบกันเยอะ ชอบมาถ่ายรูป มานั่งเล่นกัน แล้วก็จะเสียงดังมาก ถ้าวัน ไหนคนเยอะๆ อย่างวันนี้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาศึกษากัน เท่าไหร่หรอก เหมือนมาถ่ายรูปกันมากกว่า แต่ถ้าจับได้ ว่ามีการขโมยของ เราจะไม่ให้เข้ามาอีกเลย” วศิน พุ่มพวง นักศึกษาชั้นปี ๒ ให้ความเห็นว่าห้อง นี้มีความสวยงามสมจริง เข้ามาแล้วรู้สึกเลยว่าก�ำลังนั่งอยู่ 62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เลดี้กาก้า เมื่อครั้งมาแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ๒๕๕๕ ในยุค ๖๐ สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ แต่คนค่อนข้าง เยอะเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกันว่ามันสวย เป็นที่น่า สนใจของวัยรุ่นที่ไม่เคยสัมผัสจริงๆมาก่อน ท�ำให้ห้องนี้ต้อง มีเจ้าหน้าที่คอยจับตาและเตือนเรื่องความสงบอยู่เสมอ “มันสวยดี เหมือนผับในสมัยก่อนแบบในหนัง ชอบตรงที่ มี ร ถเก่ า มี โซฟาให้ นั่ ง ถ่ า ยรู ป บรรยากาศ เสมือนจริงเลย มีเพลงยุคเก่าเปิดให้ฟัง มีแผ่นเสียงให้ ศึกษา ชอบที่นี่มากได้บรรยากาศสมจริง”

ความสวยงามสมจริง เข้ามา แล้วรู้สึกเลยว่าก�ำลังนั่งอยู่ใน ยุค ๖๐ สามารถถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกได้ แต่คนค่อนข้างเยอะเป็น พิเศษ ส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนกัน ว่ามันสวย เป็นที่น่าสนใจของ วัยรุ่นที่ไม่เคยสัมผัสจริงๆมา ก่อน


เมื่อสยามปรับตัวเข้าหา “โลกตะวันตก” ก็เกิด ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ขึ้นในสังคมอย่างไม่ขาดสาย “ตะวัน ตก” และ“วิทยาศาสตร์” เริ่มให้ค�ำตอบใหม่แก่สังคมสยาม หลายสิ่งหลายอย่างถึงจุดอวสาน สงครามกับเพื่อนบ้าน หายไปอย่างสิ้นเชิง ชีวิตริมน�้ำเริ่มเคลื่อนย้ายขึ้นสู่แผ่นดิน ถนนมี ค วามส� ำคัญ มากกว่าล�ำน�้ำ รถม้าและรถยนต์เริ่ม มีบทบาทแทนที่เรือ เรือใบถูกแทนที่ด้วยเรือกลไฟ กลุ่ม ชนชั้นน�ำในสยามเริ่มประจักษ์แล้วว่าฝรั่งรบเก่งกว่าพม่า และจีน วิทยาศาสตร์ให้ค�ำตอบได้มากกว่าศาสนา ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ช่วยเปิดความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก นี่คือจุด เริ่มต้นของยุคใหม่ในสยามประเทศ แม้แต่ “บางกอก” หรือ “กรุงเทพฯ” ในปัจจุบัน ดั้งเดิม อยู่ปะปนกับหลายเชื้อชาติ ทั้งลาว ญวน จีน แขก ฝรั่ง มอญ และคนจาก “กรุงเก่า” อยุธยาที่เพิ่งมาตั้งหลัก แหล่งท�ำมาหากิน โดยเรียกขานชื่อบ้านนามเมืองของตน เช่นเดียวกับเมื่อครั้งอยู่กรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมี “คนนอก” จ�ำนวนนับหมื่นที่ถูก เกณฑ์เข้ามาเป็นแรงงานสร้างพระนครแห่งใหม่ เช่น เขมร ๑o,ooo คน ขุดคลองรอบกรุง ชาวเวียงจันทร์ ๕,ooo คน สร้างก�ำแพงเมือง คนเหล่านี้เมื่อเสร็จงาน ก็ไม่ได้กลับบ้าน เมืองของตน กลายเป็น “คนกรุงเทพฯ” ในที่สุด ในยุ ค สมั ย หนึ่ ง สยามประเทศก็ ไ ด้ รั บ เอา วัฒนธรรมต่างชาติมาทดลองใช้อย่างลองผิดลองถูก เช่น การที่รัฐฯก�ำหนดให้ ประชาชนทุกคนต้องสวมหมวกอย่าง ชาวตะวันตกทุกครั้งที่ไปติดต่อธุระกับทางราชการ เพื่อให้ ภาพลักษณ์ที่ทัดเทียมกับชาวยุโรป การปฏิวัติวัฒนธรรม ขนานใหญ่เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น นายกรัฐมนตรี ท่านผู้น�ำเชื่อว่า การแต่งกายเยี่ยงตะวันตะ นั้น จะเป็นหนทางหนึ่งในการน�ำชาติ “ไทย” รุดหน้าเช่น

หลายสิ่งหลายอย่างถึง จุดอวสาน สงครามกับเพื่อน บ้านหายไปอย่างสิ้นเชิง ชีวิตริม น�้ำเริ่มเคลื่อนย้ายขึ้นสู่แผ่นดิน ถนนมีความส�ำคัญมากกว่า ล�ำน�้ำ รถม้าและรถยนต์เริ่มมี บทบาทแทนที่เรือ

หากคนไทยเองยังไม่รู้เรื่อง ราวความเป็นมาของตัวเองแล้ว ก็คงยากที่จะให้ใครมาบอกเล่า ให้เราฟังได้อย่างเข้าใจแท้จริง และยังมีเรื่องราวให้ได้รู้ได้เห็น อีกมากมายเกี่ยวกับ “ความ เป็นมาของไทยแท้” อารยะประเทศ มีการออกกฏบังคับให้ประชาชนชาวไทย “สวมหมวก” ทุกคราวที่ออกจากบ้าน ราวกับว่า “มาลา” จะน�ำไทยสู่ความเป็นอารยะได้เช่นนั้นหรือ

กฏระเบียบเมื่อสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวความเป็นมาของความเป็น ไทยที่กว่าจะตกผลึกมาจนถึงทุกวันนี้ได้ ย่อมผ่านความ เป็นมาที่ยาวนาน เป็นรากเหง้าที่เติบโตมาจากความหลาก หลาย หากคนไทยเองยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของตัว เองแล้ว ก็คงยากที่จะให้ใครมาบอกเล่าให้เราฟังได้อย่าง เข้าใจแท้จริง และยังมีเรื่องราวให้ได้รู้ได้เห็นอีกมากมาย เกี่ยวกับ “ความเป็นมาของไทยแท้” ชนิดที่ว่าชาตินี้คุณ อาจไม่มีวันรู้เลยก็ได้ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งรอผู้เข้าชมอยู่ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ด้วยยุคสมัยที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป น่ายินดี ที่ยังพอมีคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอารยะธรรมเรื่องราวเก่าๆ อยู่พอสมควร เป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการ ปรับใช้ต่อไปได้อย่างไม่น่าเบื่อ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเปรียบ เสมือนการจ�ำลองโลกยุคก่อน สังคมยุคก่อนที่ประเทศไทย เคยให้การยอมรับ บางอย่างก็หดหายไปตามกาลเวลา บาง อย่างยังตรึงตรามาจนถึงทุกวันนี้ วันที่เด็ก ๗ ขวบ เดินถือ ไอแพดกันอย่างหน้าชื่นตาบาน.

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


y Hour Hโดยe:aคนรัltกhสุขภาพ

โรคอัลไซเมอร์กับการใช้น�้ำมันมะพร้าว เป็นอาการสมองเสือ่ มเกิดจากการตายของเซลล์สมองและเป็นโรคทีร่ กั ษาไม่หาย หลัง มีอาการและไม่ได้รบั การรักษาความจ�ำเสือ่ มจะรุนแรงและเสียชีวติ ลงภายใน ๘ ปี หากได้รบั การ รักษาอาจอยู่ได้ถึง ๒๐ ปี อาการระยะแรกๆ จะขี้หลงขี้ลืมเล็กๆ น้อยๆ มี - โรคอ้วน พฤติกรรมและบุคลิกเปลี่ยนไป เช่นลืมของที่ใช้เป็นประจ�ำ - โรคเบาหวาน (ดื้ออินซูลิน) มีโอกาสเสี่ยงถึง นึกค�ำพูดไม่ออก สับสนเรื่องเวลา สถานที่ จ�ำคนในบ้าน ๖๕% ไม่ได้ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว มีผลกระทบ - กรดยูริคสูง ต่อชีวิตประจ�ำวัน จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรตามปกติได้ - ต่อมไทรอยด์พิการ - ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์บกพร่อง - โรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยง ๔. การขาดสารอาหาร ๑. อายุ ๘๐ ปี มีโอกาสเป็นมากกว่าอายุ ๖๕-๖๙ - ขาดโอเมก้า ๓ ( น�้ำมันปลา มี DHA และ EPA ปีถึง ๑๐ เท่าแต่ปัจจุบันเริ่มมีอาการตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปเป็น สูง) ได้ทั้งชาย/หญิง - มี ร ะดั บ โฮโมซี ส เตอิ น สู ง เพราะขาดวิ ต ามิ น ๒. กรรมพันธุ์ ๓. สุ ข ภาพไม่ ดี หรื อ สาเหตุ ข องโรคจากการ B๖,B๑๒ และโฟเลต - ขาดวิตามินเค อักเสบ เช่น 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


๕. ได้รับสารพิษจากสภาพแวดล้อม - มีธาตุอลูมิเนียม (หม้อหุงต้ม) ในระดับเป็นพิษ ๖. ระดับของสารอะเซติลโคลีนลดลง โคลีนเป็น สารสื่อประสาทช่วยให้มีความทรงจ�ำ (มีมากในไข่ไก่) ๗. ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง สตรีที่หมด ประจ�ำเดือน ๘. ไขมันทรานส์ (รายละเอียดในหนังสือ) ๙. สมองขาดอาหาร นักวิจัยเพิ่งเข้าใจกลไกว่า สมองสามารถสร้างอินซูลินได้ด้วยตัวของมันเอง โดยเปลี่ยน น�้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นอาหารสมอง เพื่อการด�ำรง ส�ำหรับโรคสมองเสื่อม ( Dementia) แต่พบปัญหาคือ ชีวิตของเซลล์สมอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยต้องมีส่วนของสมองที่ท�ำหน้าที่ ได้อยู่บ้าง ในกรณีของผู้ป่วยรายนี้ ความพิการของสมอง ได้เลยจุดนั้นแล้ว ทาง D r.Mary จึงได้หาทางรักษาใหม่โดยใช้น�้ำมัน มะพร้าวในการรักษา การรักษาได้ให้น�้ำมันมะพร้าว ๗ ช้อนชา ลงไปในอาหารทุกมื้อ มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้น ใน ระยะเวลา ๒ เดือน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พูดมากขึ้น มีอารมณ์ดีขึ้น ความตั้งใจอยู่กับงานดีขึ้น จ�ำ ชื่อญาติๆได้ ทั้งที่ก่อนนี้ ๑ ปี จ�ำใครไม่ได้เลย หลังจากใช้ น�้ำมันมะพร้าวผ่านไป ๑ ปีครึ่ง อาการที่ก้าวเดินไม่ได้เมื่อ ก่อน ดีขึ้นจนสามารถ วิ่งได้ อ่านหนังสือเข้าใจความทรงจ�ำ ระยะสั้นดีขึ้น แทบจะรู้สึกว่ากลับคืนสู่ปกติแล้ว ใ น ป ั จ จุ บั น ว ง ก า ร แ พ ท ย ์ ยั ง เชื่ อ ว ่ า โร ค Dr.Mary ให้เหตุผลของการฟื้นจากอัลไซเมอร์ อั ล ไซเมอร์ เ ป็ น โรคที่ รั ก ษาไม่ ห ายขาด ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ว่าเป็นผลของน�้ำมันมะพร้าวที่มีกรดไขมัน สายกลางสูง อาการจะก� ำ เริ บ ขึ้ น ตามอายุ และเสี ย ชี วิ ต (เหมื อ นกั บ ต่างจากกรดไขมันสายยาวที่มีอยู่ทั่วไปในน�้ำมันพืชทุกชนิด ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โรนัลด์ เรแกน) แต่มีงานวิจัย เพราะมันมีขนาดโมเลกุลที่สั้นกว่า จึงถูกดูดซึมและถูกใช้ หลายงานที่ใช้สารอาหารและน�้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีกรดไขมัน เปลี่ยนให้เป็นพลังงานในตับและแทนที่จะเก็บไว้ในรูปไขมัน สายกลางสูงถึง ๖๓% ในการรักษาช่วยท�ำให้ดีขึ้น และยังมี กลับเปลี่ยนเป็นคีโตน (Ketone) ที่เป็นแหล่งของพลังงาน บทวิจัยที่ได้ศึกษาทั่วโลกว่าประเทศอินเดีย มีประชากรเป็น ทดแทนของร่างกาย โรคอัลไซเมอร์น้อยที่สุดในโลก เพราะอาหารที่ชาวอินเดีย ทาน คือ แกงกระหรี่ ในแกงกระหรี่ประกอบด้วย ขมิ้นชัน กับกะทิ ได้มีการศึกษาถึงขมิ้นชัน สามารถ ซึมผ่านหลอด เลือดฝอย ในสมองและช่วยต้านทานอนุมูลอิสระซึ่งท�ำให้ เซลล์สมองไม่ถูกท�ำลาย ขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มากกว่าสารสกัดจากเม็ดองุ่นถึง ๕๐-๖๐ เท่า

งานวิจัยที่สนับสนุน

การค้นพบของ Dr.Mary Newport เป็นผู้อ�ำนวย การโรงพยาบาลของ Neonatal Intensive Care Unit, Spring Hill Regional Hospital , Florida ได้รักษาสามี อายุ ๕๙ปี เป็นโรคอัลไซเมอร์ ที่เริ่มมีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเข้าร่วมการทดลองทางการแพทย์ โดยใช้ตัวยาใหม่

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


ดูแลโดยเข้าใจท�ำให้เซลล์สมองมีคีโตน สมอง จะยังมีชีวิต อยู่ได้และคงท�ำหน้าที่ได้ตามปกติ

คีโตน เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนไข มันให้เป็นพลังงานและแหล่งของคีโตนก็คือ กรดไขมันสาย กลาง (MCT) ที่มีอยู่ในน�้ำมันมะพร้าว คีโตนช่วยฟื้นเซลล์ สมองกลับ คืนมา ป้องกันการตายของเซลล์สมอง และ ยังใช้รักษาโรค เช่น - โรคพาร์คินสัน (Parkinson’s Disease) - โรค Multiple Sclerosis (ALS) - โรค Lou Gehrig’s Disease - โรคลมชักที่ดื้อยา - โรคเบาหวานชนิ ด ที่ ๑ และชนิ ด ที่ ๒ (ดื้ออินซูลิน) - ช่วยฟื้นฟูอาการโรคหัวใจหลังจากอาการหัวใจ วายอย่างรุนแรง - ข่วยฟื้นฟูสมองจากการขาดออกซิเจน - ท�ำให้เนื้องอกที่เป็นมะเร็งหดตัว - โรคในกลุ่มอาการดาวน์ ( Down’s Syndrome) ออติสติก

วิธีการดูแลและป้องกัน

อาหารที่ควรทาน/เพิ่ม ๑. ใส่ น�้ ำ มั น มะพร้ า ว ๗ ช้ อ นชาลงในอาหาร ทุกมื้อ อาจมีอาการระบายท้อง ควรเริ่มทานจากน้อยๆ แล้วค่อยๆเพิ่ม ๒. น�้ำมันปลา (โอเมก้า- ๓) มี DHA EPA บ�ำรุง สมอง ๓. ขมิ้นชัน ๔. ทานไข่แดง วันละ ๑-๒ ฟอง (เป็นยางมะตูม) ๕. ทานวิตามิน B๖ , B๑๒ และโฟเลต ๖. ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ * ข้อแนะน�ำ น�้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ร้อน ควรทาน อาหารที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยลดร้อน เช่นพืชตระกูลแตง เก็กฮวย จับเลี้ยง น�้ำใบบัวบก ย่านาง ถั่วเขียวต้ม ฯลฯ

อาหารที่ควรลด/เลิก

ในกรณีของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เซลล์ประสาท ในสมองบางส่วนไม่สามารถน�ำน�้ำตาลเข้าไปได้ เพราะเกิด การดื้ออินซูลินและเซลล์ค่อยๆตายไป เป็นขบวนการที่เกิด ขึ้นใช้เวลานับเป็นสิบๆปี ความทุกข์ทรมานของผู้ต้องดูแล คนในครอบครัว ต้องเป็นภาระหนักอย่างยิ่ง ก่อนที่อาการจะปรากฏ ถ้าเรา 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

- แป้งขาว/น�้ำตาลทรายขาว/น�้ำตาลเทียม (แอส ปาร์เทมท�ำลายเซลล์สมอง) - ไขมันผ่านกรรมวิธีและไขมันทรานส์ - แอลกอฮอล์และคาเฟอีน - ภาชนะที่เป็นอลูมิเนียม - ยาต่อต้านอะเซติลโคลีน เช่น ยาลดปวด ยาแก้ แพ้ ยานอนหลับ ยาระงับความเครียด Kittipat Beat Chainuvati


ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

ร ต ิ พ บ ม จ ญ เบ ด ั ว น ย ี โรงเร น้องภาคภูมิ รุนพงษ์

ผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และยังมี พระมหากษัตริย์ที่ห่วงประชาชน ทรงงานด้วยพระองค์เอง เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ผมนายภาคภูมิ รุนพงษ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หายจาก พระอาการประชวน

อรรถพล คืดนอก

รู้สึกดีใจที่มีในหลวงเพราะถ้าไม่มีท่านแล้วประชาชน ชาวไทยก็คงไม่รู้จะด�ำรงชีวิตอยู่อย่างไร ท่านเป็นคนที่เสีย สละหยาดเหงื่อเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้มีชีวิตอยู่ อย่างพอเพียง เราก็ควรเดินตามหลักสายกลาง รู้จักประมาณ ตน อดออม ไม่ฟุ่มเฟือยและมีเหตุผล น�ำค�ำสอนของท่านไป ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

นราธร หนูสุด

รู้สึกว่าท่านมีพระคุณต่อประชาชนชาวไทย ท่านทรง เป็นที่รักของประชาชน ทรงเป็นเสาหลักของประเทศ เป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย รู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้เกิดมาใน ประเทศไทย และโชคดีที่มีในหลวงทรงเป็นประมุข ของประเทศชาติ


รู้สึกอย่างไรที่ประเทศไทยมีในหลวง วาทิศ อู๋

รู้สึกประทับใจที่มีพระองค์ท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง ซึ่งพระองค์เป็นที่รักของคนไทยจ�ำนวนมากมาย พระองค์ทรงพา ประเทศไทยฝ่าวิกฤตมาจ�ำนวนนับไม่ถ้วน และอยากให้ประชาชน ในประเทศไทยตอบแทนประคุณท่านบ้าง

เปรมชานนท์ เปรมวิจิตร

ผมคิดว่า พ่อหลวงของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดใน โลก พระองค์ทรงช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ และยังสร้างโครงการ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝายหลวง โครงการแก้มลิง ฯลฯ พระองค์ไม่เคย ปริปากบ่นแม้แต่น้อย และยังคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ คนไทยพออยู่พอกิน เราทุกคนโชคดีเพราะมีในหลวง พวกเรารู้สึก รักพระองค์ เทิดทูลพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

วัฒนะ รอดอ่อน

ภูมิใจที่มีพระองค์ช่วยพัฒนาบ้านเมืองเพื่อประชาชน และพระองค์ทรงเป็นห่วงประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เอง ทรงคอย คิดแก้ไขปัญหาให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน โดยการหยิบ ยื่นความรู้ในการด�ำรงชีวิตที่มีประโยชน์มากมายอย่างแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ผมดีใจที่มีในหลวง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

สราวุธ ราชจันทร์

รู้สึกโชคดีและภูมิใจที่ประเทศไทยมีในหลวงที่ทรง งานเพื่อคนไทยมาโดยตลอด พระองค์ท่านทรงท�ำงานหนักเพื่อ ประโยชน์สุขของชาวสยาม ผมรักในหลวงครับ

ปรินทร มโนมัยเสาวภาคย์

รู้สึกดีใจมากที่มีท่าน และดีใจที่ได้เกิดบนแผ่น ดินของในหลวงที่ท่านสร้างขึ้นมากับมือ อาจจะมีความ รู้สึกปิติยินดีไม่เท่ากับคนที่เคยได้พบท่าน แต่ก็ดีใจเพราะ ประเทศไทยมีวันนี้ได้ก็เพราะท่านทรงท�ำงานช่วยเหลือ ประชาชนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


Cover Story

ภาพและเรื่อง : เพียงพอ

โรงเรียนราชินีบน สุวิชญา วิชญกุล

เป็นคนดี ตั้งใจเรียน น�ำหลักของท่านมาใช้อย่าง เคร่งครัด เพราะสิ่งที่ท่านตรัสเป็นความจริงและมีประโยชน์ หนูจะท�ำงานไม่เข้าข้างฝ่ายใด แต่จะรักและบูชาพ่อหลวง ตลอดไปค่ะ

ฤทัยชนก ศักดิ์ศรี

เป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ตั้งใจ เรียนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ น�ำความรู้ที่มีไปช่วยพัฒนา ประเทศ เป็นเด็กดีต่อคุณพ่อ คุณแม่ คุณครูค่ะ

72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

จันทรวรรณ แก้วไสว

อยากท�ำความดีและเป็นคนดีให้ในหลวง เพราะในหลวง ทรงเหนื่อยกับประเทศมามาก จึงอยากเป็นคนดี ตั้งใจเรียนเพื่อจะ ได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ คณะดีๆถวายในหลวง และอยากปลูกป่าให้ ประเทศเพราะต้นไม้บ้านเราเริ่มลดน้อยลง


ชีวิตนี้...อยากตอบแทนอะไรให้ในหลวง แพรวพัชร วิรัชกุล

อยากตอบแทนท่านโดยการตั้งใจเรียน เป็นคนดีรู้จักแบ่งปัน มี น�้ำใจต่อเพื่อนร่วมสังคม เพื่อให้ประเทศไทยและคนในประเทศไทยรักกัน เพื่อให้ท่านได้สบายใจที่คนไทยไม่ทะเลาะกัน อยากเป็นคนที่เรียนดี เพื่อมา พัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง

นิธิตา คล้ายพิทักษ์

ตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน เป็นคนดี ท�ำหน้าที่ของตัว เองให้ดีที่สุด เพื่อที่ในอนาคตเราจะได้น�ำความรู้ที่มีนั้นกลับมา พัฒนาประเทศและจะเป็นคนดีโดยการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อนๆใน สังคม เพื่อให้สังคมเรามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ตะวันวาด เวหาธนารักษ์

ตอบแทนท่านด้วยการเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วย เหลือพ่อแม่ตามหน้าที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียนและสังคม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย กตัญญู ต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มีน�้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


ปัญ โปราณานนท์

หนูคิดว่าถึงมีเงินเป็นหมื่นล้านก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ พระองค์ทรงท�ำให้แผ่นดิน แต่สิ่งที่หนูคิดว่าหนูสามารถตอบแทนต่อ ทั้งแผ่นดินก็คือ การตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ค่ะ

ศิรดา รัศมีเรืองชัย

หนูขอเป็นแค่พลเมืองดีคนหนึ่งของสังคมไทย เป็นคน ไทยที่เกิดมามีคุณค่าของค�ำว่า “คนไทย” มีน�้ำใจต่อพี่น้องชาว ไทย มีความกตัญญูต่อชาติ ต่อสถาบันกษัตริย์ พ่อแม่ คุณครู แค่ นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ Department of Intellectual Property 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 547 4621-25 สายด่วน 1368 www.ipthailand.go.th


Tourist Guide โดย : Mr.freedom

อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุ น ขานอยู ่ อุทยานแห่งชาติ มาด�ำเนินการส�ำรวจ การด�ำเนินการส�ำรวจจัดตั้ง ในพื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า สะเมิ ง จัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ อุทยานแห่งชาติขุนขาน ได้ด�ำเนินการ และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ต�ำบลแม่สาบ ชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติขุนขาน” ส�ำรวจมีเนื้อที่ประมาณ ๔๔๒,๕๐๐ ไร่ ต�ำบลบ่อแก้ว ต�ำบลสะเมิงเหนือ ต�ำบล สะเมิงใต้ อ�ำเภอสะเมิง และต�ำบลบ้าน จันทร์ ต�ำบลแม่นาจาร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ ได้ท�ำการส�ำรวจและพิจารณาแล้วเห็น ว่ า พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ง ชาติป ่าสะเมิง อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พื้นที่ที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีสภาพ ธรรมชาติอันสวยงาม มีน�้ำตก หน้าผา ถ�้ำ หลายแห่งเหมาะสมให้กรมป่าไม้ ทราบและพิจารณา กรมป่าไม้ จึงได้ มี ค� ำ สั่ ง ที่ ๙๓๔/๒๕๓๖ ลงวั น ที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๓๖ ให้นายสุรศักดิ์ วุฒอิ นิ่ ต� ำ แหน่ ง เจ้ า พนั กงานป่าไม้ ๕ ส่วน 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


อนาคต ท� ำ ให้ ข นาดของพื้ น ที่ ล ดลง เหลือเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่

ขนาดพื้นที่

๑๒๙,๙๕๙.๐๐ ไร่

หน่วยงานในพื้นที่

• อุทยานแห่งชาติขุนขาน • หน่วยพิทักษ์ฯที่ขข.๑ (ถ�้ำ หลวงแม่สาบ) • ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติ ขุนขาน • หน่ ว ยป้ อ งกั น และรั ก ษา ป่าที่ ชม.๑๔(แม่ขาน) เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่ม ท้องที่ต�ำบลแม่สาบ ต�ำบลบ่อแก้ว ต�ำบลสะเมิงเหนือ ต�ำบล สะเมิ ง ใต้ อ� ำ เภอสะเมิ ง และต� ำ บล บ้านจันทร์ ต�ำบลแม่นาจาร อ�ำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รายงานให้ ส่วนอุทยานแห่งชาติและน�ำเข้าสู่การ พิ จ ารณาของคณะกรรมการอุ ท ยาน แห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ บริเวณที่ส�ำรวจจัดตั้งทับซ้อนกับพื้นที่ ที่ก�ำลังมีปัญหาร้องเรียน เกี่ยวกับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ ๑๓ แห่ง จึง ได้มีมติท่ีประชุม “ให้หัวหน้าอุทยาน แห่งชาติขุนขานไปด�ำเนินการแก้ไข ปัญหาราษฎรร้องเรียนพื้นที่อุทยาน แห่งชาติ ๑๓ แห่ง ทับซ้อนพื้นที่ท�ำ กินของราษฎรก่อน” หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุนขาน ได้เข้าร่วมด�ำเนินการพิจารณา แก้ไขปัญหาเดือดร้อนของราษฎร ของ คณะกรรมการตามค� ำ สั่ ง กระทรวง เกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอด จนถึง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นชอบ ผลการเจรจากลุ ่ ม ปั ญ หาป่ า ไม้ แ ละ ที่ดิน กรณีป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ (เขต

อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น ๑) จ� ำ นวน ๑๙ แห่ง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีรายชื่ออุทยาน แห่งชาติขุนขานอยู่ในข้อเรียกร้องแล้ว ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยาน แห่งชาติ ได้ด�ำเนินการประชุมชี้แจง แก่สภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน ต�ำบลในพื้นที่จ�ำนวน ๖ ต�ำบล รวม ทั้งท�ำการเดินส�ำรวจกันเขตที่อยู่อาศัย และที่ท�ำกินของราษฎรออกจากเขต อุทยานแห่งชาติ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. และ ร่ ว มกั น ก� ำ หนดแนวเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ พร้อมปรับลดพื้นที่ให้เหมาะต่อ การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติใน

• สถานีควบคุมไฟป่าสะเมิง • หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยานฯ ชั่วคราวถ�้ำหลวงแม่สาบ.ขุนขาน ๑

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้ น ที่ อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ ขุ น ข า น อ า ณ า เข ต ทิ ศ เ ห นื อ จ ด เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า สะเมิ ง ท้ อ งที่ ต� ำ บลยั้ ง เมิ น อ� ำ เภอสะเมิ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทิ ศ ใต้ จ ดพื้ น ที่ เ ตรี ย มการ ประกาศอุ ท ยานแห่ ง ชาติ อ อบขาน ท้ อ งที่ ต� ำ บลบ่ อ แก้ ว ต� ำ บลแม่ ส าบ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ท้อง ทีต่ ำ� บลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


เชียงใหม่ ทิศตะวันออกจด เขตอ�ำเภอ แม่ริม ท้องที่ต�ำบลโป่งแยง ต�ำบลแม่ แรม อ� ำ เภอแม่ ริ ม จัง หวัดเชียงใหม่ ทิ ศ ตะวั น ตกจด พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติป่าแม่แจ่ม ท้องที่ต�ำบลแม่แดด ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ พื้ น ที่ ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ป ็ น เทื อ กเขาสลั บ ซั บ ซ้ อ นโดยทั่ ว ไป มี ความสูงตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๗๐๘ เมตรจาก ระดั บ น�้ ำ ทะเล ยอดเขาที่ สุ ง ที่ สุ ด คื อ ยอดดอยปุงเกี้ย สูง ๑,๗๐๘ เมตร เป็น แหล่งต้นน�้ำล�ำธารของแม่น�้ำแม่ขาน และแม่น�้ำแม่แจ่ม แม่น�้ำทั้ง ๒ สาย ไหลลงสู่แม่น�้ำปิง

องศาเซลเซียส ต�่ำสุดเฉลี่ย ๑๘ องศา เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไป ๒๓ องศาเซลเซียส ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยทั้ง ปี ๑,๓๘๐ มิลลิเมตร

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า

สภาพป่ า ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ประกอบไปด้วยป่า ๕ ชนิด คือ ลักษณะภูมิอากาศ ป่าดิบเขา พบตามภูเขาที่มี สภาพภู มิ อ ากาศเย็ น สบาย ความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง ตลอดปี อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย ๒๘ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตร ขึ้นไป บริเวณ 78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ตอนบนของพื้ น ที่ แ ละบริ เ วณเทื อ ก เขาแบ่ ง เขตอ� ำ เภอสะเมิ ง กั บ อ� ำ เภอ แม่แจ่ม พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ ก่อสน สามใบ ทะโล้ ตุ้มเต๋น มะขามป้อม จ�ำปี มะส้าน สารภีป่า นมนาง เป็นต้น ป่าดิบแล้ง พบทั่วไปบริเวณ หุบเขาและริมล�ำห้วยในระดับความสูง ๖๐๐-๑,๐๐๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ ยาง ตะเคียน มะม่วงป่า ล�ำไย ป่า มะไฟ มะเดื่อ เป็นต้น ป่ า สนเขา พบตามยอด


เขาโดยทั่วไปที่ระดับความสูง ๗๐๐๑,๓๐๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ ก่อ รัก รัง เหียง เป็นต้น ป่าเบญจพรรณ พบทางทิศ ตะวันออกของพื้นที่ พันธุ์ไม้ที่ขึ้นได้แก่ สัก เติม สมอไทย เส้า แดง ประดู่ เสี้ยว มะแฟน ซ้อ เป็นต้น ป่าเต็งรัง พบมากโดยทั่วไป บริเวณภูเขาที่ไม่สูงมากนัก พันธุ์ไม้ที่ ขึ้นอยู่ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง สนสอง ใบ มะกอก เส้า เสี้ยว เป็นต้น สั ต ว์ ป ่าที่มีมาก ได้แก่ เก้ง หมูป่า ไก่ป่า เม่น หมาไน หมาจิ้งจอก นิ่ ม ตุ ่ น กระรอก กระต่ายป่า บ่าง ค้างคาว อีเห็น พังพอน เป็นต้น ที่มี น้อยได้แก่ ลิง ชะนี เสือ เลียงผา นก ว่าการอ�ำเภอสะเมิง เดินทางต่อไปตาม กก เป็นต้น ถนน รพช. สายสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการ อุทยานแห่งชาติขุนขาน การเดินทาง • ไปตามทางหลวงแผ่ น การเดินทางโดย รถยนต์ ก า ร เ ดิ น ท า ง เข ้ า สู ่ พื้ น ที่ ดิ น หมายเลข ๑๐๘ สายเชี ย งใหม่ อุทยานแห่งชาติขุนขาน เริ่มต้นจาก แม่สะเรียง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางไป ก่อนถึงอ�ำเภอหางดง แยกขวามือไป ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๒๙๐ ได้ ๒ เส้นทาง ดังนี้ • ไปตามทางหลวงแผ่ น ดิ น ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร ถึงที่ว่าการ หมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่ - ฝาง อ�ำเภอสะเมิง เดินทางต่อไปตามถนน สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ระยะทาง ๑๖ กิ โ ลเมตร ถึ ง อ� ำ เภอ รพช. สายสะเมิง – บ้านวัดจันทร์ ระยะ ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์ แม่ ริ ม แยกซ้ า ยมือไปตามทางหลวง ทาง ๑๘ กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการอุทยาน • เต็นท์เช่า มี ๕ หลัง(ขนาด จังหวัดหมายเลข ๑๐๙๖ สายแม่ริม - แห่งชาติขุนขาน นอนได้ ๒ ท่าน/เต็นท์)) สะเมิง ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ถึงที่ • ที่พัก - บ้านพัก ๓ หลัง • อื่ น ๆ - ห้ อ งอาบน�้ ำ แร่ (ขนาด ๔ ห้อง) • อื่ น ๆ - ลานกางเต็ น ท์ (ขนาดกางได้ 200 หลัง) • ลานจอดรถ - ลาดจอดรถ (จอดได้ ๕๐ คัน) • ห้องน�้ำ - ห้องน�้ำ ๒ หลัง (ขนาด ๑๐ ห้อง) • สวนหย่อม - ศาลาริมล�ำน�้ำ แม่โต๋ ๒ หลัง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

โดย : เจ้าจุก

รอง ผอ.สค. และคณะเจ้าหน้าที่ สค. เข้าพบ และติดริบบิ้นสีขาวแก่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายปั ญ ญา เลิ ศ ไกร รองผู ้ อ� ำ นวยการ ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางมธุรส ชี ช ้ า ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ มสถาบั น ครอบครัว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบและติดริบบิ้นสีขาวแก่ ดร. สุ เ มธ ตั น ติ เวชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัตกรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ชั้น ๓ เนื่องในโอกาสเดือน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยนายปัญญา เลิศไกร รอง ผอ.สค. ได้กล่าวประวัติความเป็นมา ความส�ำคัญของริบบิ้นขาว และการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบันให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะได้ทราบ หลังจากนั้น ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่มาเยี่ยม พร้อมกล่าวว่า เรื่องความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นด้วย ไปถามความคิดเห็นจากใคร ก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ชอบ เป็นสิ่งน่ารังเกียจ” แต่ เมื่อไม่ชอบ ก็ต้องแสดงออกด้วย ต้องแสดงให้ทุกคนมาร่วมกันแสดงถึงความไม่เห็นด้วย และไม่นิ่งเฉย และพร้อมที่จะร่วมรณรงค์ยุติความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ดร. สุเมธฯ กล่าว

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดแคมเปญใหม่ “กรุงเทพประกันชีวิต...พร้อม” เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กรุงเทพประกัน ชี วิ ต จ� ำ กั ด (มหาชน) เปิ ด แคมเปญใหม่ “กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต ...พร้ อ ม” ประกาศ ความพร้อมเต็มพิกัด ให้บริการวางแผนทางการ เงินอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างหลักประกันและ เสริมสร้างฐานะให้กับคนไทยทุกคน เพื่อชีวิต ที่ มี ค วามสุ ข มากกว่ า งานนี้ น� ำ ที ม โดยคณะ กรรมการบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง นั บ เป็ น การประกาศความพร้ อ มใน บทบาทใหม่ของกรุงเทพประกันชีวิต ที่พร้อม เพรียง ยิ่งใหญ่ ทันสมัย และเต็มไปด้วยความ สนุกสนานอีกวันหนึ่ง 80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


สวท ร่วมน้อมร�ำลึกถึง “สมเด็จย่า” แม่ฟ้าหลวงของปวงไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคม ว า ง แ ผ น ค ร อ บ ค รั ว แ ห ่ ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ได้จัดงาน น้อมร�ำลึก ๑๑๒ พระชันษา สมเด็จย่ากับ งานวางแผนครอบครัว ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม เมเจอร์ ซี นี เ พล็ ก ซ์ สาขา รั ง สิ ต ปทุ ม ธานี เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุณาธิคุณขององค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นพ. ด�ำรง เหรียญประยูร นายก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยภายในงานมีกิจกรรมบริการทางการแพทย์ ร่วมถึงการให้บริการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชน ทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก

กอบชัย จิราธิวัฒน์คว้ารางวัลผู้ประกอบการ ยอดเยี่ยมแห่งปี Entrepreneur of the Year นพดล สระวาสี รองปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ มอบรางวั ล “ผู ้ ป ระกอบการยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี หรือ Entrepreneur of theYear” ให้กับ กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ ผู ้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ซี พี เอ็น ในพิธีมอบรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2012 Thailand ณ วิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยรางวัลนี้จัดขึ้น โดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กร ชั้ น น� ำ ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาและพั ฒ นา ผู้ประกอบการธุรกิจในเอเชีย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

โดย : น้องหนึ่ง

๕. ใครที่นอนไม่หลับ ฟังทางนี้ด่วน ผสมน�้ำผึ้ง กับน�้ำอุ่น หรือนมร้อนดื่มก่อนนอน จะช่วยให้คุณหลับ สบายขึ้น ๖. สครับหน้าแบบง่าย ๆ เพียงน�ำน�้ำผึ้งผสมกับ แอ๊ปเปิ้ลมาปั่นรวมกัน ทาให้ทั่วใบหน้า พร้อมกับนวดเบา ๆ ความหยาบของแอ๊ปเปิ้ลจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไป ให้ผิวหน้าสดใสเปล่งปลั่งขึ้น ๗. สูตรไล่ตีนกาออกจากหน้า น�ำแครอท ๑ หัว เล็กมาปอกเปลือกและปั่นให้ละเอียด ผสมกับน�้ำผึ้ง และน�ำ มาพอกหน้าทิ้งไว้ ๕-๑๐ นาที ริ้วรอยตีนเป็ดตีนกาทั้งหลาย จะค่อย ๆ โบยบินออกจากหน้าของคุณในเร็ววัน

๘ วิธีสวยด้วยน�้ำผึ้ง เริ่มจาก น�ำน�้ำผึ้งจากธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านความร้อนใส่ไว้ในขวด ตั้งทิ้งไว้สักพัก ถ้าเป็นน�้ำผึ้ง แท้จากธรรมชาติจะสังเกตเหตุเกสรดอกไม้ลอยอยู่ด้านบน หลังจากรู้แล้ว ก็เริ่มปฏิบัติเสริมสวยกันเลย ๑. น�้ำผึ้งช่วยปรับสมดุลของร่างกายและควบคุม น�้ำหนัก ใครที่มีปัญหาปวดข้อ ปวดกระดูก เป็นตะคริวอยู่ บ่อย ๆ หรือแม้กระทั่งโรคอ้วน ก็สามารถดื่มน�้ำผึ้ง เพื่อ ช่วยบรรเทาโรคต่างๆ ได้ วิธีคือ น�ำน�้ำผึ้ง ๓ ช้อนผสมกับ น�้ำส้มสายชูหมักแอ๊ปเปิ้ล (หรือ Apple Vinegar) ๓ ช้อน ชา ผสมน�้ำเปล่า ๑ แก้ว ดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนและระหว่าง มื้อเป็นประจ�ำทุกวัน จะท�ำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและ สดชื่น ๒. หน้าแห้งแตกเป็นขุย สาวที่มีผิวหน้าแห้งกร้าน เหมือนอีสานแล้ง ควรท�ำเป็นอย่างยิ่ง น�ำไข่แดง ๒ ฟอง และน�้ำผึ้ง ๑ ช้อนผสมให้เข้ากัน พอกหน้าทิ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้างออกด้วยน�้ำสะอาด ๓. น�้ำผึ้งสยบสิ้วเสี้ยนบนใบหน้า หลังล้างหน้า ด้วยน�้ำอุ่น เช็ดหน้าให้แห้ง จากนั้นน�ำกล้วยหอมครึ่งลูก บด ผสมกับน�้ำผึ้ง น�ำมาทาบนใบหน้าทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที แล้ว ล้างออก น�้ำผึ้งมีเอนโซม์ที่ท�ำให้หน้าคุณชุ่มชื่นนุ่มนวลขึ้น และยังบ�ำรุงผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ด้วย ๔. ผมหยาบกระด้างเกินเยียวยา ต้องลองสูตรนี้ หลังสระผมเสร็จ น�ำน�้ำผึ้งผสมกับน�้ำมันมะกอกอย่างละ ๓ ช้อนโต๊ะ ชโลมผมแล้วทิ้งไว้ ๓-๕ นาที จึงล้างออกด้วยน�้ำ สะอาด ผมคุณจะนิ่มและเงางามดุจเส้นไหม 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

๘. เสียงใสเหมือนระฆังเงิน หากใครเกิดอาการ เจ็บคอ รู้สึกคอแห้งเสียงแหบร้องราคาโอเกะไม่สนุกละก็ เพียงผสมน�้ำมะนาว ๑ ลูก + น�ำ้ ผึง้ ๒-๓ ช้อนโต๊ะ + น�ำ้ เดือด ๒ ช้อนโต๊ะ จิบบ่อย ๆ แก้เจ็บคอ แต่หากกินไม่หมดก็น�ำ มาทาหน้าได้ด้วย ทาทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาที แล้วล้างออกด้วย น�้ำสะอาด ผิวหน้าจะขาวใสและเต่งตึงขึ้นทันตาเห็น By. Bigpigky หมูอ้วนสีชมพู รักในหลวง


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 83


Is am are dec 55  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2555

Advertisement