Page 1

IS AM ARE

แม่ผู้อยู ่เบื้องหลังเด็กก�ำพร้า นิวัติ เหล็กนิ่ม

อาชี วะต้นแบบในสมเด็จพระเทพฯ

ท่านผู ้หญิงอังกาบ บุ ณยัษฐิติ

สิงหาคม 2557

ฉบั บ ที่ 79

www.fosef.or.th


2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


...ผู้มีปัญญาและความรู้ดี เพราะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนมามากว่าผู้อื่น ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ที่ จะต้องท�ำตัวท�ำงานให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน. การที่จะกระท�ำให้ได้ผลประโยชน์ดังนั้น จ�ำเป็นที่แต่ละคน จะต้องรู้ซึ้งถึงประโยชน์ที่แท้เป็นเบื้องต้นก่อน. ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหา และได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่. การ ท�ำงานทุกอย่างจะต้องให้ได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้าน เมืองอย่างแท้จริง...” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ 3 issue 79 august 2014


EDITORIAL

ฉบั บ คื น ความสุ ข แก่ ค นไทยทั้ ง ชาติ ขึ้นต้นแบบนี้ก็จะพบกับรอยยิ้มของ คนบางคนและที่ตรงกันข้ามคือ บางคนมี สี ห น้ าบู ด บึ้ ง ก็ ว ่ า กัน ไปแล้ว แต่ใจของคน และจากปกฉบับนี้เช่นกัน บอกเลยค่ะว่า ท่านผู้อ่านหลายท่านก็จะยิ้มแก้มปริ หรือ บางคนจะท� ำ สี ห น้ า แบบเกรงกลั ว มาก ก็จะอะไรเสียอีกละค่ะ น�ำภาพครูใหญ่ของ นักเรียนกว่า ๕๘ รุ่น มาขึ้นปก นับเป็น ความกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ ที่ท่านได้ให้เกียรติ แก่ นิตยสารครอบครัวพอเพียงและท่านยังได้ บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่ประชาชนจ�ำนวนมาก ไม่เคยรู้ ได้รับรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับ โรงเรียน จิตรลดา และความเจริญทางด้านการศึกษา เพื่อเยาวชนของชาติอย่างแท้จริง เหมือน ดั่งค�ำโบราณที่ว่า พ่อ แม่ ไม่สามารถเลี้ยง ดูบุตร ธิดา ไปจนตายได้ แต่การศึกษาที่ พ่อ แม่ได้ส่งเสริมให้บุตร ธิดา ได้รับนั้น จะช่วยให้บุตร ธิดา สามารถเลี้ยงดูตนเอง ได้ไปจนตาย ค รู ห รื อ ที่ ใ ค ร ต ่ อ ใ ค ร มั ก จ ะ เปรียบเปรยท่านเป็นดั่ง เรือจ้าง เรือจ้าง ที่ต้องทานกระแสน�้ำเชี่ยวกราก ต้องทวน น�้ำในบางครั้ง บางเรื่อง และต้องอดทนกับ การชนหิน ชนสิ่งกีดขวาง แต่ก็ต้องล่องต่อ ไปให้ถึงฝั่งเพราะปรารถนาเพียงเพื่อให้เด็ก

เยาวชน ที่อาศัยมาบนเรือจ้างล�ำนั้น ได้ถึง ฝั่ง ถึงจุดหมายอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์และ มีความสุข และก็ไม่มีเรือจ้างล�ำไหนที่อยาก จะให้เด็กหรือเยาวชนคนใด กระโดดออก จากเรือ หรือลงจากเรือไป ก่อนที่จะถึงฝั่ง แม้เหนื่อยยากเพียงใด เรือจ้างทุกล�ำก็ยังคง ท�ำหน้าที่ และปรารถนาที่จะท�ำหน้าที่ ก่อน ที่เรือจ้างล�ำนั้นๆจะต้องจอด ต้องหยุดและ ไม่ได้ล่องเรืออีกต่อไป สิ่ ง สุ ด ท้ า ยที่ เ รื อ จ้ า งทุ ก ล� ำ อยาก เห็น อยากได้ คงไม่ใช่แค่ พานไหว้ครู หรือ เสียงบทสวดมนต์ ที่แสนจะไพเราะ ที่ว่า ปาเจรา จะริยา โหนติ คุณุตะรา นุสาสะกา และมีค�ำแปลว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณ อันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร�่ำสอนศิลปวิทยา กร และต่อด้วย ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโน วาเท นมามิหัง ซึ่งแปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบ น้อม ผู้ให้โอวาท ผู้ให้ทางให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ และสิง่ ทีอ่ ยากเห็น อยากได้ทแี่ ท้จริง ของครู หรือเรือจ้างนั้นคือ ความส�ำเร็จ ของ ลูกศิษย์ทุกคนแม้ว่า ความส�ำเร็จนั้นจะไม่ได้ มั่งมีมากมาย แต่ลูกศิษย์มีความสุข สุขกาย สุขใจ และพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น พบกันใหม่ ในฉบับหน้านะคะ

4 IS AM ARE www.ariyaplus.com


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Let’s

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด Cover Story : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอย

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ : E-mail :

ทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2983-7312-3 0-2983-7314 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th ariyaplus@hotmail.com

and Enjoy!

5 issue 79 august 2014


Hot Topic

54

แม่ผู้อยู ่เบื้องหลัง เด็กก�ำพร้า

34

76

Retro bear cafe อาชี วะต้นแบบในสมเด็จพระเทพฯ

Don’t miss

10

16 20 22 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

52


table of content

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นธิดาของพระยาประสาทธาตุการ และคุณหญิงวาส และเป็นบุตรคนสุดท้องในจ�ำนวนพี่น้อง 8 คน ซึ่งนับว่าเกิดในครอบครัวที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ สนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาถึงที่สุด โดยมีบิดาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ พระยาประสาท ธาตุการ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับพระราชทานทุนจากรัชกาลที่ 5 ในสังกัดกระทรวงเกษตร ตราธิการ เพื่อไปศึกษายังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2452 และสามารถเรียนจบจาก มหาวิทยาลัยคอร์เนลในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 7 issue 79 august 2014

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฮัลโหล...ปลอดภัยไหมเนี่ย เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ หัดให้เป็นผู้กล้า โตขึ้นจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ กัญชาเปลี่ยนสถานะ เราจะเปลี่ยนตามหรือ? หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday คบคนเช่นไรก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น Question of life บัณฑิตคืนถิ่น Cartoon Goodlife ขาวไว คล�้ำแค่ไหนก็ขาว อย่าหลงเชื่อ Cover Story อาชีวะต้นแบบ ในสมเด็จพระเทพฯ IS AM ARE ต�ำบลทุ่งความกิน จังหวัดระยอง ย้อนรู้แล้วเรียนรูั จึงเพิ่มการรับรู้ EAT AM ARE ข้าวซอย Let’s talk แม่ผู้อยู่เบื้องหลังเด็กก�ำพร้า Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา คิดถึงสมเด็จย่า BONVOYAGE Retro bear cafe ROUNDABOUT GOODREADS

8 10 16 19 20 22 24 30 34 44 52 54 62 66 76 80 82


https://www.flickr.com/photos/29652825@N08/3688768361

ฮัลโหล! ปลอดภัยไหมเนี่ย มีการประมาณว่า คนไทยจ�ำนวน 1 ใน 3 ของประเทศ คือ ราว 20 ล้านคน ในทุกวันนี้ เดิน, ขับรถ, กินข้าว, ท�ำงาน หรือ แม้กระทั่งตอนไปจ่ายกับข้าว เดินห้าง แล้วใช้มือถือแนบ กับหู คุยไปด้วย ท�ำภารกิจไปด้วย แม้กระทัง่ เด็กๆก็มแี นวโน้มใช้โทรศัพท์มอื ถือมากขึน้ เด็ก ป.1 – ป.2 ในโรงเรียนดังๆในเมืองใหญ่กว่าครึ่งห้อง เอามือถือไป โรงเรียน และใช้application ต่างๆในเครื่อง ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้มือถือ เป็นเรื่องที่ ถกเถียงกันมาตลอดระหว่างบริษัทผู้ผลิตมือถือ, นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริโภค ในปี 1998 มีการประกาศ Vienna Resolution ในเรื่องผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ คลื่นไมโครเวฟออกมา ซึ่งรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วย หลังจาก นั้นก็มีความพยายามศึกษาและการวิจัยถึงอันตรายของโทรศัพท์ มือถือต่อสุขภาพมาโดยตลอด....

ที่ผ่านมามีการศึกษาถึงผลกระทบจากโทรศัพท์มือถือ ต่อระบบต่างๆ ดังนี้ • ความร้อนที่เกิดขึ้นต่อผิวหนัง และเนื้อสมอง • ความเสี่ยงต่ออุบัติการณ์เนื้องอกและมะเร็งชนิดต่างๆ • DNA และระบบภูมิต้านทานของร่างกาย • ผลกระทบต่อหญิงมีครรภ์ และเด็กทารกในท้องแม่ • ผลกระทบต่อความดันโลหิต และหัวใจ • โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์, โรคสั่นในคนสูงอายุ (Parkinson) และโรค Multiple Sclerosis • อาการปวดศรีษะ เวียนหัว และสมาธิหลุดง่าย • ผลกระทบต่อระบบประสาท เอาเป็นว่าอะไรที่เรายังไม่แน่ใจในความปลอดภัยจริงๆ ก็เป็นหน้าที่และความใส่ใจของผู้บริโภคที่จะต้องระวังระไวไว้ ก่อน 8

IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th ในที่ นี้ ผมขอเสนอข้ อ พึ ง ใส่ ใจ 20 เรื่ อ งที่ ผู ้ ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ควรให้ ความส�ำคัญดังต่อไปนี้ 1.การใช้แบตเตอรี่ราคาถูก หรือ ของปลอม มีความเสีย่ งทีอ่ าจได้แบตเตอรี่ อายุสั้น คุณภาพต�่ำ เก็บไฟได้น้อย และ เสี่ยงต่อการระเบิดได้ 2.พยายามอย่ า ใช้ มื อ ถื อ ขณะ ก�ำลังชาร์จไฟอยู่ เพราะการระเบิดมักเกิด ขึ้นตอนชาร์จไฟ และเคยมีคนตาบอดไป แล้วเพราะเหตุดังกล่าว 3.สายเสียบปลั๊กชาร์จไฟ ที่เสียบ คาทิ้งไว้นานๆมักจะร้อน และมีการวิจัย พบว่ า เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ไ ฟช๊ อ ต เกิดอัคคีภัยในบ้านได้ ควรถอดออกเมื่อ เลิกใช้ 4.ควรใช้ หู ฟ ั ง สายเสี ย บ หรื อ Loud speaker ขณะใช้เครื่อง เพื่อลด คลื่ น ไฟฟ้ า ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สมอง ถ้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งแนบหู ก็ ค วรสลั บ ข้ า งบ่ อ ยๆ และ อย่าโทรนาน 5.สาเหตุ ที่ แ บตเตอรี่ เ สื่ อ มเร็ ว หรื อหมดอายุใช้งาน หรือไฟแบตเตอรี่ หมดเร็วมีได้ตั้งแต่ a.เปิด function ไฟหน้าจอไว้ ที่ on ตลอด b.เปิด Mode Internet ระบบ ต่างๆ ทิ้งไว้ที่ on ตลอด 6.อย่ า เอามื อ ถื อ ใส่ ก ระเป๋ า เสื้ อ หรือกระเป๋าต่างๆที่แนบติดไปกับ Key Cardห้อง หรือบัตร ATM เพราะท�ำให้ รหัสแม่เหล็กเปลี่ยน ใช้งานไม่ได้ 7.อย่าลืมกดปุ่ม “off” ทุกครั้งที่ เลิกรับสาย เพราะเคยมีคนเสียเงินหลาย พันบาท เนื่องจากอีกฝ่ายวางหูไม่สนิท หลังโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ 8.ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว คลิปส่วนตัว ภาพต้องห้ามต่างๆ อาจถูก

copy เมื่อไหร่ก็ได้จากร้านซ่อมมือถือ ควรเก็ บ ไฟล์ ส� ำ คั ญ ๆส� ำ รองไว้ ใ นcomputer หรือ hard disc อื่นๆด้วย 9.ควรใช้ วิ จ ารณญาณในการให้ เด็กใช้ และมีมือถือไว้ในครอบครอง เด็ก มีกระโหลกศรีษะบาง และยังไม่ค่อยรู้ ระแวดระวั ง รั ง สี ที่ แ ผ่ อ อกจากเครื่ อ ง ผ่ า นผิ ว หนั ง และกระโหลกศรี ษ ะเข้ า ไป กระทบต่ อ สมองได้ ม ากกว่ า ผู ้ ใ หญ่ ถึ ง 2-3 เท่า 10.เคารพและเชื่อฟังข้อแนะน�ำ บนเครื่องบิน ในโรงพยาบาลและสถานี น�้ำมันที่ให้งดการใช้มือถือ เพราะความ เลิ น เล่ อ ของท่ า นอาจมี ผ ลต่ อ ชี วิ ต ของ ผู้อื่นด้วย 11.อย่าหลงเชื่อ phone in SMS ต่ า งๆที่ ห ลอกให้ ต อบค� ำ ถาม เล่ น เกม ง่ายๆแล้วล่อด้วยรางวัล เพราะท่านจะ ถูกหลอกให้เสียเงินฟรี ในบางประเทศ เช่ น ในมาเลเซี ย กฎหมายไม่ อ นุ ญ าต ให้ บริ ษั ท มื อ ถื อ เอาเปรี ย บผู ้ บริ โ ภคใน ลักษณะดังกล่าว 12.อย่าให้เบอร์โทรศัพท์มือถือ กับ “คนแปลกหน้า หรือคนที่เรายังไม่ คุ้นเคยพอ” ฝรั่งจะถือสาเรื่องนี้มาก แต่ คนไทยมักหละหลวมกับเรื่องแบบนี้ 13.อย่าโทรไปกวนคนอื่นในตอน ดึ ก หรื อ เช้ า มื ด เพราะเขาอาจก� ำ ลั ง พักผ่อน และถือเป็นการไม่ให้เกียรติ 14.กล่ า วค� ำ ขอโทษ ขออภั ย ทุกครั้งที่ต่อผิด 15.อย่ า รี บ ร้ อ นพู ด อะไรเฉพาะ เจาะจงลงไป จนกว่าจะแน่ใจว่า คนที่ รั บ สายปลายทางเป็ น คนที่ เราต้ อ งการ สนทนาด้ ว ย เพราะบางครั้ ง มี ค นอื่ น รับสายแทน 16.รู ้ จั ก “ตั ด บท” โทรศั พ ท์ ขายของ ขายประกัน หรือสินค้าต่างๆที่ 9 issue 79 august 2014

รบกวนเวลาอันมีค่าของคุณ 17.รู้จักควบคุมการใช้มือถือ อย่า หมกหมุ่น หรือเป็นทาสของมือถือทั้งวัน บางเวลาคุ ณ ต้ อ งการ “ความสงบใจ” และอย่าให้มือถือของคุณท�ำให้ขายหน้า ในโรงหนัง ห้องเรียน และห้องประชุม 18.คนที่อยู่ต่อหน้าเรา มีความ ส� ำ คั ญ กว่ า คนที่ อ ยู ่ ป ลายสาย (ซึ่ ง บาง ครั้งไม่รู้จักกันเลย) ต้องให้เกียรติ, เห็น คุณค่ากับคนที่อยู่ต่อหน้า หากต้องให้เขา รอเรารับสายควรออกตัว เพราะเป็นการ ขัดจังหวะการสนทนา 19 มีการฟ้องร้องบริษัทผลิตมือ ถือในอเมริกา อังกฤษ สแกนดิเนวีย และ อีกหลายประเทศในเรื่องผลกระทบบาง อย่างต่อสุขภาพ และหลายคดีบริษัทแพ้ คดีต้องชดใช้ 2 0 . ผ ล เ สี ย ต ่ อ สุ ข ภ า พ จ า ก โทรศัพท์มือถือ ยังมีอีกหลายเรื่องที่รอ การพิสูจน์

แม้ว่าการสื่อสาร เป็นเรื่อง จ� ำ เป็นในโลกทุ ก วั น นี้ แต่ เ ราควร ต้องมี “สติ” และมีความ “ตื่นรู ้” ใน การใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ เผื่อมิให้ตกเป็น “เหยื่อ” หรือได้รับ ความเสียหายจากอุ ปกรณ์ เครื่อง มือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู ่รอบตัวเรา......

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

หัดให้เป็ นผู ้กล้า : โตขึ้นจะประสบความส�ำเร็จในชีวิต

เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยความเมตตา ของมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ลุงได้มีโอกาสเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การเดิ น ทางไปในครั้ ง นี้ ได้ ร่ ว มงานที่ ยิ่ ง ใหญ่ ถึ ง ๓ งาน คื อ การประชุ ม สั ม มนาพระสงฆ์ และ ชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก การประชุม สมั ช ชาสงฆ์์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า และ การพั ท ธสี ม าพิ ธี อุ โ บสถและสมโภช

วั ด นวมิ น ทรราชู ทิ ศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน ทั้ ง นี้ โดยมี ห น่ ว ยงานหลั ก ๓ ฝ่าย ร่วมกันจัดคือ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน สมั ช ชาสงฆ์์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า และ 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช วิทยาลัย (มจร) วั ด นวมิ น ทรราชู ทิ ศ เมื อ ง เรห์ น แฮม นครเคมบริ ด จ์ - บอสตั น ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า เ ป ็ น วั ด ไ ท ย ใ น ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

พระพรหมวชิรญาณ (องค์หน้าด้านขวาสุด)

ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะคนไทยเท่ า นั้ น ที่ ภาคภูมิใจ แต่เป็นความภาคภูมิใจของ คนอเมริ กั น ในนครเคมบริ ด จ์ - บอสตั น ดิ น แดนพระราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่รักยิ่งของ ปวงชนชาวไทยด้วย ส�ำนักข่าวต่าง ๆ ของไทยก็ได้ไป ท�ำข่าวและเผยแพร่ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในสหรัฐอเมริกาเองก็ได้ เผยแพร่ ข ่ า วทั้ ง ส� ำ นั ก ข่ า วท้ อ งถิ่ น และ ส�ำนักข่าวของสหรัฐอเมิกา นั บ ไ ด ้ ว ่ า ข ่ า ว ก า ร เ ป ิ ด ตั ว วั ด นวมิ น ทรราชูทิศ เฉลิม พระเกีย รติ หรื อ ส� ำ นั ก ข่ า วฝรั่ ง บางส� ำ นั ก เรี ย กว่ า วัดเจดีย์ทอง (Golden Pagoda Temple) ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก วั ด นี้ จึ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ส� ำ คั ญ ข อ ง ม ล รั ฐ แ ม ส ซ า ชู เ ส ต ส ์ สหรัฐอเมริกา ขึ้นมาในทันที ลุ ง ขอเริ่ ม ต้ น จากความเป็ น มา ของวัดนวมินทรราชูทิศก่อน

คณะสงฆ์และชาวไทยใน สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ ก่อสร้างวัดและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน เพื่ อ เผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในดิ น แดน ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ พระราชสมภพ คื อ ในเมื อ งเคมบริ ด จ์ นครบอสตัน หรือเมืองใกล้เคียง ในรัฐ แมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา เพื่ อ ประโยชน์ แ ละสั น ติ สุ ข แก่ ชาวไทยและนานาชาติตลอดถึงชาวโลก ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลในโอกาสมหา มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พร้ อ มทั้ ง ตั้ ง ชื่ อ วั ด นี้ ว ่ า “วั ด นวมินทรราชูทิศ” โดยพระเดชพระคุณ พ ร ะ พ ร ห ม ว ชิ ร ญ า ณ เจ ้ า อ า ว า ส วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็ น ประธานคณะกรรมการ โครงการสร้างฝ่ายบรรพชิต ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม 11 issue 79 august 2014

ราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ทรง เททองหล่ อ พระเกศโมลี พ ระพุ ท ธ ปฏิมา ทั้ง ๓ พระองค์ ที่พระอุโบสถวัด พระศรี รั ต นศาสดาราม คื อ พระพุ ท ธ ภู มิ พ รมหามงคล ปางมารวิ ชั ย ศิ ล ปะ อู ่ ท อง พระพุ ท ธนวมงคลราชบพิ ต ร ปางสมาธิ ศิ ล ปะเชี ย งแสน และ พระพุ ท ธนวมิ น ทรบรมศาสดา ปาง มารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ลุงเคยไปเยี่ยมการก่อสร้างวัดนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนั้น ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง และ พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ ได้ถึงวัดแล้ว แต่ อยู่ในกล่องไม้ขนาดใหญ่ ได้เห็นความอลังการแล้วตั้งแต่ วั น นั้ น แต่ ค วามสง่ า งามและความ สวยงามยังไม่สมบูรณ์แบบ ผู้ที่พบเห็นวัดนี้ในครั้งแรก มอง ผาด ๆ อาจคิดว่าเหตุใดวัดทั้งวัดจึงมีเพียง อาคารเดียวเท่านั้น แต่ เ มื่ อ เข้ า ไปสั ม ผั ส ภายในจึ ง พบว่ า อาคารดั ง กล่ า วเป็ น อาคารรวม (Complex) ซึ่งมีอาคารประกอบทั้งหมด ๔ อาคาร คื อ อาคารอุ โ บสถ อาคาร พั ก สงฆ์ อาคารรั บ รองพระธรรมทู ต อาคันตุกะและผู้ปฏิบัติธรรม และอาคาร มหาวชิราลงกรณ เ ห ตุ ที่ ไ ด ้ อ อ ก แ บ บ ส ร ้ า ง เช ่ น นี้ เ พ ร า ะ พ ร ะ เ ด ช พ ร ะ คุ ณ พระพรหมวชิรญาณ มีเจตนารมณ์เพื่อ ให้สามารถท�ำสังฆกรรมและกิจกรรมได้ ทุกฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือ หน้าหนาวที่มีหิมะตก การเดินเชื่ยมโยง ระหว่างอุโบสถกับกุฏิและอาคารอื่นจึง สามารถกระท�ำได้โดยสะดวกทุกเวลา


ภาพถ่ายของวัด กลางวัน กลางคืนและทางอากาศ

รูปลักษณะอาคาร เป็นลักษณะ ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยประยุกต์กับ ศิลปะตะวันตก เพราะอุ โ บสถอยู ่ ภ ายในอาคาร เป็ น แบบร่ ว มสมั ย แต่ ถู ก ต้ อ งตาม พระวินัย และถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบของสหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทศิ ไม่ได้มีเนื้อที่ เฉพาะอาคารที่สง่างาม สมพระเกียรติ สวยงามและอลังการเท่านัน้ แต่มพี นื้ ทีท่ ี่ เป็นทุ่งหญ้าและป่า เหมาะที่เดินจงกรม นั่งสมาธิและท�ำวิปัสสนากรรมฐานอีก ด้วย

เพราะมี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมดถึ ง ๙๓ เอเคอร์ หรือประมาณ ๒๓๓ ไร่ ใช้ ง บประมาณการก่ อ สร้ า งทั้ ง สิ้ น มากกว่ า ๒,๐๐๐ ล้ า นบาท โดย รั ฐ บาลไทยอุ ด หนุ น ๕๐๐ ล้ า นบาท ที่เหลือศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ และผู้มีจิตศรัทธา ทั่วไปได้ร่วมกันบริจาค อย่างไรก็ตาม ยังเหลือการตกแต่ง ภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคารอีก บางส่วน จึงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในพิ ธี ก ารพั ท ธสี ม าพิ ธี อุ โ บสถ แ ล ะ ส ม โ ภ ช วั ด น ว มิ น ท ร ร า ชู ทิ ศ 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ในครั้งนี้ เป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ เพราะ มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้ได้รับ มอบหมายจากผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสังฆราช เป็นประธานในพิธี มีพระ ราชาคณะชั้นรองสมเด็จอีก ๓ รูป รวม ทั้งพระเถรานุเถระชั้นรองลงมาไปร่วม ในพิธีเป็นจ�ำนวนมาก ป ร ะ ช า ช น ค น ไ ท ย ทั้ ง จ า ก ประเทศไทยและที่อาศัยอยู่รัฐต่าง ๆ ใน อเมริกาไปร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ที่น่าชื่นใจมากก็คือคนไทยจาก หลาย ๆ รั ฐ ในสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ม า ช่วยงานของวัด ทั้งท�ำกับข้าว ประเคน


ถ่ายภาพร่วมกับที่ปรึกษาท่านอื่นในอุโบสถ

อาหาร จัดเครื่องดึ่ม ล้างถ้วยชาม เป็น ทั้งหมอและพยาบาลคอยให้บริการ นอกจากมี พิ ธี เ ปิ ด และสมโภช วัดอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีอีกหลาย พิ ธี ก าร เช่ น ผู ก พั ท ธสี ม า เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ อุ ป สมบท ตั ก บาตร ขบวน ธรรมยาตรา พิธีบายศรีสู่ขวัญและการ แสดงของกรมศิลปากรด้วย อาคารทั้ ง หมดนี้ นอกจากใช้ เพื่อศาสนกิจแล้ว ยังใช้เพื่อสนับสนุน การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของสมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า ร่ ว มกั บ มจร ณ วั ด นวมิ น ทรราชู ทิ ศ เฉลิมพระเกียรติ โ ด ย ส ถ า บั น นี้ จ ะ ชื่ อ ว ่ า “วิทยาลัยนวมินทรราชวิทยาลัย” ซึ่ง จะเป็นสถาบันสบทบของ มจร พระเดชพระคุ ณ พระพรหม บั ณ ฑิ ต เจ้ า อาวาสวั ด ประยุ ร วงศาวาส

กรรมการ มส. อธิการบดี มจร และพระ ธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัด ราชโอรสาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา สอดคล้องต้องกันว่า ความส� ำ เร็ จ ในการก่ อ สร้ า ง วั ด นวมิ น ทรราชู ทิ ศ ส� ำ เร็ จ ลงได้ เพราะความกล้าของพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิ ร ญาณ ความศรั ท ธา ร่วมมือและความสามัคคีของหมู่คณะ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยากให้ ห ลาน ๆ ดู ตั ว อย่ า ง ค ว า ม ก ล ้ า ข อ ง พ ร ะ เ ด ช พ ร ะ คุ ณ พระพรหมวชิรญาณ ท่านกล้าที่จะท�ำความดี ก่อสร้าง วัดนวมินทรราชูทิศจนส�ำเร็จ โดยใช้เงิน ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะที่ได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียง ๕๐๐ ล้าน บาท เท่านั้น 13 issue 79 august 2014

ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น เหล่ า นี้ หาก หลาน ๆ จะเริ่มต้นแสดงความเป็นคนกล้า ในการกระท�ำความดี หลานก็จะประสบ ความส�ำเร็จ ดังเช่นความส�ำเร็จในการ สร้างวัดดังกล่าวข้างต้น ความกล้ า นี้ หั ด ได้ กล้ า ที่ จ ะ ท�ำความดีในเรื่องเล็ก ๆ ก่อน แล้วค่อย ขยั บ ความกล้ า ที่ จ ะท� ำ ความดี ใ นเรื่ อ ง ที่ใหญ่ขึ้น ความส� ำ เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ กล้ากระท�ำความดี จะเป็นความภูมิใจ ติดตัวไปชั่วชีวิต วั น ใดที่ ท ้ อ แท้ ห รื อ เศร้ า เสี ย ใจ ก็ จ งใช้ ค วามภู มิ ใจที่ ห ลานมี อ ยู ่ นี่ แ หละ มาประโลมใจ เ พื่ อ จ ะ ไ ด ้ มี ก� ำ ลั ง ใจ แ ล ะ มี ความกล้าที่จะกระท�ำดีต่อไป


“ความรู้สึกคนก็เหมือน ‘กระดาษ’ ถึงจะสามารถลบออกได้ก็ยังมี ‘ร่องรอย’เหลือไว้อยู่ดี กระดานด�ำ

https://www.flickr.com/photos/21253420@N00/197750011 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง พร้อมเสริพ์ให้ทุกท่านได้อ่านแล้ว!! เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www.fosef.or.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ ท่านก็สามารถอ่านนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรื่องราว สาระดี ๆ มากมายรอท่านอยู่ หากอ่านแล้วถูกใจอย่าลืมบอกต่อนะคร๊าบบบ 15 issue 79 august 2014


ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

กัญชาเปลี่ยนสถานะ เราจะเปลี่ยนตามหรือ?

กัญชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของย่านเอเซี ยตอนกลางและตอนใต้ การปลูกและใช้กัญชามีประวัติยาวนาน หลายพันปี พืชในตระกูลนี้มีด้วยกันสามสายพันธุ ์ซ่ึ งมีลักษณ์ต่างกัน สายพันธุ ์ท่ีมีเส้นใยเหนียวจ�ำนวนมาก และตัวสารเคมีท่ ีน�ำมาสูบแล้วเมาน้อยปลูกไว้เพื่อเก็บเส้นใยในแนวเดียวกันกับการปลูกปอกระเจา หรือปอแก้ว นอกจากนั้น ยังมีการเก็บเมล็ดซึ่ งมีลักษณะคล้ายเมล็ดงาเพื่อน�ำมาท�ำอาหารและกลั่นเอาน�้ำมันอีกด้วย สายพันธุ ์ท่ีเรามักได้ยินกันว่ากัญชานั้นเป็นสายพันธุ ์ท่ีมีสารเคมีท่ีสูบแล้วเมาในปริมาณมากเพียงสายพันธุ ์ เดียว ส่วนของกัญชาที่น�ำมาใช้สูบมีทั้งใบ ยอดและดอก นอกจากนั้น คนไทยในชนบทในสมัยก่อนมองว่า มันเป็นสมุ นไพรจึงมักนิยมน�ำใบมาผสมลงในเครื่องแกงเนื้อสัตว์ป่า www.flickr.com/photos/83699771@N00/6157619777 16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

ในปั จ จุ บั น นี้ มี ก ารปลู ก กั ญ ชา เกื อ บทั่ ว โลกแม้ ก ารปลู ก และใช้ จ ะผิ ด กฎหมายเนื่ อ งจากโดยทั่ ว ไปประเทศ ทั่วโลกยกเว้นอุรุกวัยเพียงประเทศเดียว มองว่ากัญชาเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง จึง ห้ามปลูกและใช้ยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น อาทิเช่น เพื่อใช้ในการลดอาการปวดของ ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งและเพื่อรักษาอาการ นอนไม่หลับของผู้เป็นจิตกระสับกระส่าย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง ๆ นี้เริ่ม มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการมองกัญชา ประเทศจ�ำนวนมากค่อย ๆ ลดความผิด ในการปลูกและการใช้กัญ ชาจากความ ผิดทางอาญาลงมาเป็นความผิดทางแพ่ง พร้อมกับเปิดทางให้ประชาชนปลูกและ ใช้ได้มากขึ้น เมื่อตอนต้นปีนี้ อุรุกวัยเป็น ประเทศแรกที่เปลี่ยนกฎหมายโดยเปิด โอกาสให้ชาวอุรุกวัยมีอิสระที่จะปลูกและ ใช้กัญชาได้ตามใจชอบ ส�ำหรับในสหรัฐอเมริกา รัฐบาล กลางยังมีกฎหมายห้ามปลูกและใช้กัญชา แต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม รัฐบาลของรัฐ วอชิงตันอนุญาตให้ประชาชนซือ้ กัญชาไป เสพได้ในกรอบของกฏเกณฑ์หลายอย่าง รวมทั้งใครจะเปิดร้านขายได้ จะขายใน รูปไหนได้บ้าง จะต้องเสียภาษีอย่างไร และผู้เสพจะซื้อได้ครั้งละเท่าไร วอชิงตัน เป็นรัฐที่สองรองลงมาจากรัฐโคโลราโด ซึ่งตรากฎหมายในแนวเดียวกันออกมา เมื่อปีที่แล้ว การเปิดโอกาสให้ประชาชนสูบ กั ญ ชาได้ อ ย่ า งเสรี ขึ้ น นั้ น มี ข ้ อ ถกเถี ย ง กั น ชนิ ด ที่ ไ ม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ฝ่ า ยต่ อ ต้ า นยั ง มองว่ า มั น เป็ น ยาเสพติ ด ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี

อันตรายและการสูบจะน�ำไปสู่การเสพ ยาเสพติดชนิดร้ายแรงกว่ากัญชามากขึ้น ส่ ว นฝ่ า ยสนั บ สนุ น ก็ ม องว่ า มั น ไม่ เ ป็ น อันตรายเท่าที่ฝ่ายต่อต้านกลัว แต่มีผลดี ในด้านการรักษาโรคจ�ำพวกที่ไม่มียาจะ รักษาได้ นอกจากนั้น การปลูกและการ ซื้อขายกัญชายังน�ำมาซึ่งการจ้างงานและ การเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ท�ำให้เกิด ความมั่งคั่งพร้อมทั้งยังผลให้รัฐบาลเก็บ ภาษีได้มากขึ้นอีกด้วย “ท่ามกลางการถกเถียงกันเช่นนี้ เราจะมีทางออกอย่างไร?” เป็นค�ำถามที่ คงมีอยู่ในใจของแต่ละบุคคล เนื่องจาก แต่ ล ะคนอยู ่ ใ นภาวะแตกต่ า งกั น ค� ำ ตอบที่เหมาะสมจึงแตกต่างกันด้วย จาก มุมมองของผู้เขียน ค�ำตอบกว้าง ๆ เป็น ดังนี้ ผู้ที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้กัญชา เพื่ อ รั ก ษาสุ ข ภาพเนื่ อ งจากไม่ มีย าที่ จ ะ รั ก ษาได้ ค วรใช้ กั ญ ชาต่ อ ไป แต่ ก ารใช้ ควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะ ทาง ผู้อื่นที่ไม่มีความจ�ำเป็นทางสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงเพราะการใช้กัญชาเป็นการ

เพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น เราทราบ ดีแล้วว่า กัญาชาท�ำให้เกิดความมึนเมา เมื่อเราน�ำมาสูบเช่นบุหรี่ ความมึนเมา อาจจะท� ำ ให้ เราขาดสติ ชั่ ว แล่ น จนท� ำ อะไรลงไปโดยมิได้ยั่งคิดได้ นอกจากนั้น กัญชาเป็นยาเสพติดแน่นอนหากสูบอย่าง ต่อเนื่องเช่นเดียวกับบุหรี่ การเสพติดย่อม ท�ำลายสุขภาพและน�ำไปสู่การใช้จ่ายที่ ไม่จ�ำเป็น ส� ำ ห รั บ ใ น ด ้ า น ก า ร ก ร ะ ตุ ้ น เศรษฐกิ จ จนเกิ ด การจ้ า งงานและการ เก็บภาษีได้เพิ่มนั้นเป็นการสร้างปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขที่คิดว่าดี ประเด็น นี้ ไ ม่ ต ่ า งกั บ การผลิ ต บุ ห รี่ จ ากใบยาสู บ จริ ง อยู ่ ก ารปลู ก ต้ น ยาและผลิตบุห รี่ก่อ ให้เกิดการจ้างงานและการเก็บภาษีที่เพิ่ม ขึ้น แต่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ตามมา มหาศาลเมื่อบุคคลและสังคมต้องรักษา พยาบาลโรคร้ายที่การสูบบุหรี่ท�ำให้เกิด ขึ้นแล้ว ผลได้ย่อมไม่เท่าผลเสีย ด้วยเหตุ นี้ ถ้าไม่มีความจ�ำเป็นก็ไม่สูบกัญชาย่อม จะดีกว่าแน่นอน

(ใบและดอกบนยอดต้นกัญชา)

(กัญชาแห้งและมวนกัญชาที่น�ำมาสูบในสหรัฐ) 17 issue 79 august 2014

(การสูบกัญชาโดยใช้บ้องใม้ไผ่ ซึ่งชาวชนบทไทยนิยมใช้ในสมัยก่อน)


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน นิตยสารครอบครัวพอเพียง 18

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “ฮัล โหล..ปลอดภัยไหมเนี่ย” หน้า 8-9 จากส�ำนักงานหลักประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ปรากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะ ค่ะ ในฉบับหน้าของสมนาคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค�ำ เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่งน่า จะเป็น Furby เพื่อนช่างคุย ของเราเอง แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง ฮัลโหล..ปลอดภัยไหมเนี่ย

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19 issue 79 august 2014

1169


www.flickr.com/photos/22220375@N05/13832882995

คบคนเช่ นใด

ก็จะกลายเป็นคนเช่ นนั้น 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

นักจิตวิทยาการศึกษาของญี่ปุ่น คนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “เราทุกคน คือ บุตรธิดาของสิ่งแวดล้อม” พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คบคนเช่น ใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น”ด้วยเหตุที่ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อคนเรามาก เวลา ที่ทรงสอนเรื่อง “สูตรส�ำเร็จแห่งชีวิต” ซึ่ง มีมรรควิธีอยู่ถึง 38 ประการ พระองค์ จึ ง ทรงเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการ สอนให้ เรารู ้ จั ก การอยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ก ่ อ น เป็ นอัน ดับ แรกสิ่งแวดล้อมที่ว ่า นี้ ห มายถึ ง “คน” ที่ แวดล้ อ มเราอยู ่ เพราะเราอยู่ท่ามกลางคนประเภทไหน เราก็มักมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจาก คนประเภทนั้น คนที่ทรงแนะน�ำให้เรา เลือกสนิทเสวนา จึงเป็นบุคคลประเภท “บัณฑิต” มากกว่า “คนพาล” บั ณ ฑิ ต และพาลมี อ ะไรเป็ น ที่ สังเกต ทรงแนะน�ำว่าบัณฑิตและพาลมี ลักษณะ 3 ประการ บอกให้รู้ถึงคุณภาพ และบุคลิกภาพ นั่นคือ บัณฑิตมีลักษณะ (1) คิดดี(2) พูดดี(3) ท�ำดี คนพาล มีลักษณะตรงกันข้าม คือ (1) คิดชั่ว(2) พูดชั่ว(3) ท�ำชั่ว เพื่อยืนยันพุทธวัจนะที่ว่า “คบ คนเช่นใด ก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น” นัก ปราชญ์ ท ่ า นจึ ง เล่ า นิ ท านพุ ท ธปรั ช ญา เรื่ อ ง “มะม่ ว งหวานกั บ สะเดาขม” ประกอบ ที่ พ ระราชอุ ท ยานของพระมหา กษัตริย์พระองค์หนึ่ง มีต้นมะม่วงที่มีผล หอมหวาน กรอบ อร่อยมากอยู่ต้นหนึ่ง ทุกปี พอถึงฤดูที่มะม่วงสุก พระราชาจะ โปรดมาปลิดมะม่วงไปเสวยด้วยพระองค์ เอง ทรงมีความสุขมากกับโอชารสจากผล

มะม่วง ทรงรักมะม่วงต้นนี้เป็นนักหนา อยู่ต่อมา คนเฝ้าอุทยานไปได้ต้น สะเดามาต้นหนึ่ง ซึ่งใบของมันมีรสขม มาก เขาน�ำต้นสะเดามาปลูกลงไปใกล้ๆ ต้ น มะม่ ว งหวานต้ น นั้ น เพี ย งปี เ ดี ย ว เท่านั้น ต้นสะเดาก็โตพรวดพราดขึ้นมา ทันตาเห็น เพราะดินตรงนั้นเป็นผืนดิน อันอุดมด้วยปุ๋ยและน�้ำ แต่พร้อมๆ กับ การเจริญเติบโตของต้นสะเดา มันก็น�ำ เอาความผิดปกติมาด้วย กล่าวคือ พอถึง ฤดูกาลที่มะม่วงสุก พระราชาเสด็จมาท รงปลิดมะม่วงสุกเสวย พระองค์ต้องทรง คายทิ้งทันที เพราะมะม่วงทุกผลที่ทรง ปลิดมานั้น กลายเป็นมะม่วงขมปี๋ไปอย่าง ไม่น่าเชื่อ พระองค์ทรงกริ้วมาก รับสั่ง ให้ค้นหาสาเหตุทันทีว่า มะม่วงหวานมา พานขมไปได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวังร่วม กันค้นหาสาเหตุอย่างไร ก็ค้นไม่พบ เมื่อ จนด้ ว ยเกล้ า จึ ง ไปเชิ ญ ราชบั ณ ฑิ ต คน หนึ่ ง มาพิ จ ารณา ราชบั ณ ฑิ ต ใช้ ป ั ญ ญา พิจารณาดูสภาพภายนอกของต้นมะม่วง ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ แต่เมื่อถอยออก มาพิ จ ารณาดู ส ภาพแวดล้ อ มของต้ น มะม่วง ก็เกิดเอะใจกับต้นสะเดาที่ขึ้นอยู่ ใกล้ต้นมะม่วงราชบัณฑิตจึงตั้งสมมติฐาน ว่ า อาจจะเป็ น ไปได้ ที่ ต ้ น มะม่ ว งได้ รั บ อิทธิพลความขมมาจากต้นสะเดา เพื่อ พิสูจน์สมมติฐานนี้ ท่านจึงให้คนสวนขุด พิสูจน์ คนสวนลงมือขุด ลงไปตามราก ของต้นมะม่วงลึกประมาณวาหนึ่ง ก็ได้ ค้นพบความจริงเหมือนกับที่ราชบัณฑิต ตั้งข้อสังเกตไว้ทุกประการ เพราะภาพ ที่ ป รากฏแก่ ต าของทุ ก คนรวมทั้ ง พระ 21 issue 79 august 2014

ราชาก็คือรากของต้นสะเดาจ�ำนวนหนึ่ง ได้เลื้อยมากระหวัดพันเกี่ยวในลักษณะ “กิ๊ก” กับ รากมะม่วงจนอีนุงตุงนังกัน ไปหมด แทบจะแยกไม่ออกว่ารากไหน เป็ น รากสะเดาหรื อ รากมะม่ ว ง พระ ราชาทรงเห็นปรากฏการณ์นี้แล้วถึงกับ ทรงร�ำพึงว่า “นี่ขนาดรากไม้มาเกี่ยวพันกัน ยัง มีผลท�ำให้มะม่วงหวานพานเป็นมะม่วง ขมไปได้ ป่วยกล่าวไปไยกับการที่คนดี มาสังสรรค์กับคนเลวจะมิพลอยเลวตาม ไปด้วย” เราเคยถามตั ว เองกั น บ้ า งหรื อ เปล่ า ว่ า ในชี วิ ต ของเราเอง เราถู ก แวดล้อมด้วยคนประเภทไหน เราได้รับ อิ ท ธิ พ ลของใคร และเหตุ ป ั จ จั ย อะไร ท�ำให้เรา “เป็น” อย่างที่ “เป็น” อยู่ ทุกวันนี้ หากค้นพบว่ามีส่ิงดีๆ อยู่ในตัว เรามากมาย แสดงว่ า เราเติ บ โตขึ้ น มา ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี (นี่นับเป็นมงคล แห่งชีวิต) แต่หากค้นพบว่าในตัวเรามีแต่ สิ่งเลวร้าย มีนิสัยแย่ๆ แสดงว่าเราเติบโต ขึ้นมาท่ามกลางวิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีถ้าทิ้งไว้ ก็จะกลายเป็นอัปมงคลแก่ชีวิต แต่ ถ ้ า เรารู ้ เ ท่ า ทั น ว่ า สภาพ แวดล้อมของเราไม่ดี ก็ควรแยกตัวออก มาเสียให้ห่างไกล เพราะหากยังขืนใช้ชีวิต อยู่ในสภาพเดิมๆ ต่อไป เราก็จะกลาย เป็น “มะม่วงหวานที่มาพานขมเพราะคบ กับสะเดา” อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ที่มา : ว.วชิรเมธี จากเรื่อง เมื่อ มะม่วงหวาน “กิ๊ก” กับสะเดา


ผม...นิสิตโครงการครู วิทยาศาสตร์คืนถิ่น ผมเป็ นเด็กทุนในโครงการครู วิทยาศาสตร์คืนถิ่นคนหนึ่งจากอีก หลายๆ คนที่มีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนทางด้าน การศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งผมรู้สึกดีใจมากเมื่อได้รับทุนและได้มีโอกาสที่จะได้เรียนต่อ ในระดับสูงๆ ตามที่ตนเองและครอบครัวใฝ่ ฝั นเอาไว้

www.flickr.com/photos/41033019@N06/3848315549

22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

ในการเข้ า รั บ ทุ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ป ระโยคหนึ่ ง ที่ พ ระองค์ ท ่ า นได้ ท รง ด� ำ รั ส ให้ กั บ ผู ้ ที่ เข้ า รั บ ทุ น การศึ ก ษาว่ า “ขอให้ตั้งใจเรียน และที่ส�ำคัญต้องเป็น คนดีและท�ำแต่ความดี” ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้ เห็นว่าในอนาคตการที่เราจะเป็นครูนั้น ต้องเป็นคนที่ประพฤติและปฏิบัติแต่สิ่ง ที่ถูกต้องและดีงาม หลังจากนั้นผมก็น�ำค�ำที่พระองค์ ท่านกล่าวไว้ไปท�ำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ ตนเองและสังคม โดยที่ผมได้ไปท�ำงาน ร่ ว มกั บ มู ล นิธิศุภ นิมิต แห่งประเทศไทย เพราะว่ า มู ล นิ ธิ เ ป็ น สื่ อ กลางที่ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาในครั้ ง นั้ น โดยงานที่ ผมได้ไปท�ำนั้นสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 1)เป็นงานที่ต้องลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กในโครงการ และสรรหาเด็กที่มีความยากจนที่รอการ ช่วยเหลือจากมูลนิธิ 2)เป็นการออกบูธประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อหา ผู้ใจบุญที่จะคอยอุปการะช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งเด็กๆ มีจ�ำนวนมากที่รอการช่วยเหลือ ในด้านการศึกษา ในการท� ำ งานในแบบที่ ห นึ่ ง นั้ น ผมใช้ระยะเวลาในการท�ำ 2 ภาคเรียน ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นของเทอมที่ 2 ซึ่ ง ในงานส่ ว นนี้ เ ป็ น งานที่ ท� ำ ให้ ผ มเกิ ด การเรียนรู้และมีความเข้าใจในด้านการ ศึกษามากขึ้น จากการที่ลงพื้น ที่นั้น ผมยังคิด ว่าการศึกษายังเข้าไม่ถึงในหลายๆ พื้นที่ เพราะปัจจัยที่ส�ำคัญมากคือฐานะยากจน ไม่มีเงินที่จะส่งบุตรหลานให้เรียนต่อ ทั้งๆ ที่เด็กๆ อยากเรียน แต่โอกาสที่จะเรียน

นั้นมีน้อยมาก แต่เมื่อมูลนิธิได้ให้การช่วย เหลือท�ำให้ความฝันของเด็กๆ หลายคน กลายเป็นฝันที่เป็นจริง คือ มี โ อกาสที่ จ ะได้ เรี ย นเหมื อ นคน อื่นๆ รวมทั้งทางมูลนิธิยังส่งเสริมอาชีพ เพื่ อ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ครอบครั ว เพื่ อ ที่ จ ะหารายได้ ม าใช้ ใ นครอบครั ว เช่ น การท�ำพรมเช็ดเท้า การท�ำกระเป๋า และ อื่นๆ อีกมากมาย และสิ่งที่ผมจะบอกกับ ผู้อ่านทุกท่านก็คือ ในวั น หนึ่ ง ที่ ผ มลงพื้ น ที่ มี เ ด็ ก คนหนึ่งเป็นเด็กที่เกเรมากๆ ผู้ใหญ่พูด ไม่ค่อยฟัง ท�ำตัวเป็นปัญหากับเพื่อนๆ และครูอาจารย์ แต่เมื่อสอบถามคนแถว นั้นก็ได้ทราบความจริงว่า เด็กคนนี้เป็น เด็กในโครงการของมูลนิธิ โดยเขาอาศัย อยู่กับยายแค่ 2 คน ซึ่งทราบว่าพ่อและ แม่ แ ยกทางกั น จึ ง ท� ำ ให้ เ ด็ ก คนนี้ ข าด ความอบอุ่นและที่ส�ำคัญผลการเรียนของ เด็กไม่ดีเลย เพราะว่าไม่มีใครคอยสอน การบ้านให้กับเขา นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ที่ผม เผชิญมา ไม่เพียงแค่เด็กคนนี้เท่านั้น แต่ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้อีกมากที่ รอความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา เหล่านี้ ส่วนในงานแบบที่ 2 นั้น เป็นงาน ที่ค่อนข้างล�ำบากใจ เมื่อทราบทีหลังว่า งานนี้เป็นงานที่เราต้องไปขอรับบริจาค ตอนแรกผมก็คิดหนักว่า งานนี้คงจะท�ำไม่ ได้ ในวันแรกที่ผมได้ไปท�ำนั้น ผมมีโอกาส ได้นั่งอ่านประวัติเด็กๆ ที่รอการอุปการะ และรอรับบริจาคจากผู้ใจบุญ เมื่ออ่าน จบก็ท�ำให้นึกได้ว่าเด็กๆ ต้องรอการช่วย เหลืออย่างแน่นอน เพราะเด็กแต่ละคน บางคนก็อยู่กับตาหรือยายหรืออยู่กับพ่อ หรือแม่ ซึ่งมาฐานะค่อนข้างยากจน 23 issue 79 august 2014

ตอนนั้น สิ่งที่กระผมรู้สึกได้เป็น อย่างแรกเลยคือว่า เราไม่มีปัจจัยที่จะ ช่วยเขา แต่เรามีก�ำลังแรง ก�ำลังกาย และ ก�ำลังใจที่จะช่วยเขาได้ ซึ่งหลังจากวันนั้น เป็ น ต้ น มาผมก็ ไ ด้ ไ ปออกบู ธ รั บ บริ จ าค เป็นประจ�ำและในทุกๆ ที่ วันนี้ผมก็ไป ช่วยงานของมูลนิธิอยู่ ซึ่งแต่ละเดือนนั้น ก็จะมีออกบูธ 1-2 ครั้ง และผมคิดว่า การที่เราได้ท�ำความดีนั้นมันไม่ได้ เป็นเรื่องน่าอายแต่อย่างใดเลย แต่ ผ ลตอบแทนที่ เ ราได้ จ าก การกระท� ำ นั้ น ถึ ง แม้ เราจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ได้รับแต่เราควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โดยที่สิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะส่งผลให้เด็กๆ จ�ำนวนมากที่รอความช่วยเหลือมีโอกาส ได้รับการศึกษา เหมื อ นผมที่ ไ ด้ รั บ ความกรุ ณ า จากพระองค์ท่าน ที่ให้กระผมมีอนาคต ที่สดใส และท�ำความฝันของกระผมให้ เป็นจริง และที่ส�ำคัญผมต้องขอบพระคุณ ท่านอาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ที่ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่กระผม ขาดหายไป และท่านเป็นอาจารย์ที่รัก ลูกศิษย์ทุกๆ คน รวมทั้งอาจารย์ที่อบรม สั่งสอนให้เป็นคนดี อีกหลายๆ คน ซึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ อาจารย์ อ ยากให้ ทุกๆ คนเป็นคนดีเหมือนกับที่พระองค์ ท่านได้ด�ำรัสไว้ และส่วนตัวกระผม ก็จะ ขอท�ำความดีโดยท�ำอย่างเต็มที่และเต็ม ความสามารถตลอดไป...

นายชั ยพร ท้าวพรหม โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครู วิทยาศาสตร์คืนถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 79 august 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 79 august 2014


ภาพ : www.clipmass.comstory22660

วัคซี นป้องกันโรค

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางแสวงบุญฮัจญ์ การประกอบพีธีฮัจญ์ เป็นหลัก ปฏิบัติที่ส�ำคัญประการหนึ่งตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์ จะกระท� ำ ในวั น ที่ 9 เดื อ นซุ ล ฮิ จ ญะห์ ของทุกๆ ปี ณ เมืองมักกะห์ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยในแต่ละปีจะมีพี่น้อง มุสลิมทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นจ�ำนวนหลายล้านคน โดยจะพักอาศัย อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นท�ำให้เกิดการ เจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ดังนั้น ผู้ประกอบพิธี ฮัจญ์จึงควรตระหนักถึงความรู้เรื่องโรค ติดต่อส�ำคัญ และวิธีปฏิบัติตนส�ำหรับผู้ไป ประกอบพิธีฮัจญ์ การดูและสุขภาพของ ตนเองทั้งก่อนเดินทางขณะประกอบพิธี

และหลังจากการเดินทาง กลับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อระบบทาง เดินหายใจ ได้แก่ โรคหวัด โรคไข้หวัด ใหญ่ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 โรคปอดบวม โรคไอกรน โรคคอตี บ วั ณ โรค เป็ น ต้ น และโรคติ ด เชื้ อ ระบบ ทางเดินอาหารที่พบมากที่สุด คือ โรค อุจจาระร่วงเฉียบพลัน เนื่องจากมีผู้คน จ� ำ นวนมากอาศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น อีกทั้งน�้ำที่ใช้บริโภคอุปโภคอาจไม่เพียง พอและไม่สะอาดเท่าที่ควร จึงมีโอกาส ปนเปื ้ อ นเชื้ อ โรคได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคติ ด เชื้อระบบทางเดินอาหารได้ง่าย ซึ่งการ ปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ส� ำ คั ญ เมื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ แบ่งเป็น 28 IS AM ARE www.ariyaplus.com

3 ระยะ ดังนึ้

ก่อนเดินทางประกอบพิธีฮัจญ์

ผู ้ ที่ จ ะเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮัจญ์ ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ควร เข้ า รั บ การตรวจสุ ข ภาพ เข้ า รั บ การ อบรมสุ ข ภาพ และขอรั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ก าฬหลั ง แอ่ น โรค ไข้หวัดใหญ่

ระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์

หากมีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น หลีกเลี่ยงการคลุกคลี กับผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่และน�้ำให้สะอาด


ก่ อ นรั บ ประทานอาหาร และภายหลั ง จากการเข้าห้องน�้ำทุกครั้ง รับประทาน อาหารที่สะอาด สุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงการ รับประทานอาหารที่ค้างมื้อ ควรอุ่นให้ ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง ก�ำจัดขยะ มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ขยะที่ เ ปี ย กแฉะ ควรใส่ถุงพลาสติกผูกให้แน่นแล้วทิ้งใน ถังรองรับ แล้วก�ำจัดโดยการฝังหรือเผา เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ ์ ของแมลงวัน หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมี อาการหอบเหนื่อย หายใจติดขัด ควรรีบ พบแพทย์ และหมั่นรักษาสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

หลั ง เดิ น ทางกลั บ จากประกอบพิ ธี ฮัจญ์

ให้ สั ง เกตอาการเจ็ บ ป่ ว ยต่ อ อี ก 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ำมูก ควรพักอยู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยและ ล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วั น หรื อ มี อ าการไข้ สู ง หอบเหนื่ อ ย หายใจล�ำบาก ควรไปพบแพทย์พร้อมทั้ง แจ้งประวัติการเดินทางที่โรงพยาบาลใกล้ บ้านให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุ ข ได้ มี น โยบายเสริ ม สร้ า ง ภูมิคุ้มกันโรคให้ชาวไทยมุสลิมเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างมีคุณภาพโดย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น หรื อ โรคเยื่ อ หุ ้ ม สมองอั ก เสบ ตามที่ ประเทศซาอุดีอาระเบียก�ำหนดให้ผู้ประ กอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ทุ ก คนฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ก่อนเข้าประเทศ และวัคซีนโรคไข้หวัด ใหญ่ ต ามฤดู ก าล ซึ่ ง ก่ อ นเดิ น ทางไป ประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ประชาชนสามารถ ขอรั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ได้ โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ สถาบั น บ� ำ ราศนราดู ร ,สถาน เสาวภา,สภากาชาดไทย,โรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน,ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ,ท่าเรือกรุงเทพ,ท่าเรือ แหลมฉบัง,ท่าเรือภูเก็ต,ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ , พรมแดนสะเดา,ศู น ย์ วั ณ โรค เขต 10 ,ที่ท�ำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ,โรงพยาบาลนวมิ นทร์ 9 ,ส่วนในภูมภิ าคหรือต่างจังหวัด รับ บริการที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้,ส�ำนักงานป้องกันควบคุม โรค จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2557 นอกจากบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคแล้ ว ทางกระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพประชาชน ก่ อ นการเดิ น ทางไปแสวงบุ ญ เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มด้ า นสุ ข ภาพ โดยจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารทางการแพทย์ จากที ม สถาบันบ�ำราศนราดูร,สถาบันราชประชา สมาสัย,โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี,โรง พยาบาลพระนั่งเกล้า,โรงพยาบาลเวชกา รุณย์รัศมิ์,โรงพยาบาลตากสิน,ส�ำนักงาน

ป ้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โร ค ที่ 1 , ส� ำ นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร,โรงพยาบาล ปทุ ม ธานี , โรงพยาบาลควนกาหลง,โรง พยาบาลรือเสาะ,โรงพยาบาลไม้แก่น,โรง พยาบาลพระนครศรีอยุธยา,โรงพยาบาล ทรวงอก และโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ประชาชนที่สนใจขอรับบริการฉีด วัคซีนป้องกันโรค สามารถสอบถามจุด บริการและไปรับบริการได้ตามสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นได้ ตามที่กรมควบคุมโรค โดยสถาบั น บ� ำ ราศนราดู ร สถาบันราช ประชาสมาสัย ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป ได้ จัดเตรียมวัคซีนไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ได้ขึ้นทะเบียน กับกรมศาสนาไว้แล้ว และหากต้องการ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถสอบถามได้ ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรื อ กลุ ่ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร. 0 2590 3232 5

สถานที่ติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันบ�ำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 0 2590 3430

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โทร. 0 2252 0161 4 ต่อ 132

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โทร. 0 2306 9100 ต่อ 3034 , 0 2306 9145

ศูนย์วัณโรคเขต 10 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคเชียงใหม่

โทร. 0 5327 6364 , 0 5327 1435

ที่ท�ำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

โทร. 0 2143 1466

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ • ท่าเรือกรุงเทพ • ท่าเรือแหลมฉบัง • ท่าเรือภูเก็ต • ท่าอากาศยานหาดใหญ่ • พรมแดนสะเดา

โทร. 0 2240 2057 โทร. 0 3804 9344 , 08 6790 7739 ,08 1996 1375 โทร. 0 7621 1075 , 08 9726 8877 โทร. 0 7425 1548 โทร. 0 7455 7260

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

29 issue 79 august 2014


ขาวไว คล�้ำแค่ไหนก็ขาว

อย่าหลงเชื่อ!! ค่ า นิ ย มในเรื่ อ งผิ ว ขาวนั้นได้ เ กิ ด ขึ้ นไม่ น านมานี้ หลายคนต่างให้ความส�ำคัญกับผิวพรรณมากขึ้น เพราะคิดว่าหากผิวขาวแล้วจะสวย จะดูดี จะมี คนสนใจมากขึ้น โดยเห็นจากการที่นักแสดงหรือ นัก ร้ อ งผิ วขาว หน้าตาดี มัก จะประสบความ ส�ำเร็จในวงการบันเทิงเสมอ www.flickr.com/photos/45961320@N07/5078917287 30 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

ปัจจุบันค่านิยมในเรื่องความขาว ผิวพรรณดีกลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคม มากขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเพศหญิงหรือ เพศชายล้วนอยากมีใบหน้าที่ขาวใสและ ดู ดี ทั้ ง สิ้ น จึ ง ต้ อ งสรรหาเครื่ อ งส� ำ อาง หลายอย่าง หลากยี่ห้อมาประทินผิวของ ตนเพื่อให้ผิวพรรณของตนนั้นดีขึ้น ขาว ขึ้ น ซึ่ ง หากมองดู ผิ ว เผิ น แล้ ว อาจเป็ น เรื่องธรรมดา แต่ทว่าหากเลือกใช้เครื่อง ส�ำอางโดยไม่สนใจว่ามีสารใดเป็นส่วน ประกอบอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาใน ภายหลังได้ คุ ณ ป้ า ของข้ า พเจ้ า เป็ น บุ ค คล หนึ่ ง ที่ ต ้ อ งการมี ผิ ว พรรณที่ ข าว ซึ่ ง ที่ จริงแล้วท่านก็เป็นคนที่มีผิวพรรณดีคน หนึ่ง แต่ว่าไม่ขาวมากเท่านั้นเอง ท่าน ชอบสั่ ง ซื้ อครีม จากทางอิน เตอร์เน็ต มา ใช้เพราะเห็นว่าดีบ้าง มีคนแนะน�ำให้ใช้ บ้าง พึงพอใจในค�ำโฆษณาบ้าง มีครั้งหนึ่ง ที่คุณป้าของข้าพเจ้าได้สั่งซื้อสินค้าทาง อินเตอร์เน็ต เป็นผลิตภัณฑ์ครีมส�ำหรับ ทาหน้ า จ� ำ นวน 2 กระปุ ก เพราะเห็ น ข้อความโฆษณาว่า “ขาวไว คล�้ำแค่ไหน ก็ขาวได้ ปรับผิวขาวเร่งด่วนภายใน 7 วัน การันตี เห็นผลจริง” ลักษณะครีมที่สั่งซื้อมา เป็นกระ ปุกสีชมพู เนื้อครีมประมาณ 100 กรัม ราคากระปุกละประมาณห้าร้อยกว่าบาท และที่ส�ำคัญข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน ไม่บอกส่วนประกอบของครีมด้วย เมื่อ ได้รับสินค้าที่เป็นพัสดุส่งมาที่บ้าน คุณป้า ก็น�ำมาใช้ทันที โดยอ่านแค่วิธีใช้เท่านั้น ผ่านไป 3 วัน คุณป้าได้มาหาข้าพเจ้าที่ บ้าน พร้อมกับใบหน้าใหม่ที่มีฝ้าด�ำเต็ม ใบหน้า ข้าพเจ้านึกสงสารท่านเหลือเกิน

คุณป้าเล่าให้ฟังว่า เมื่อใช้ไปประมาณ 2 วัน คุณป้าก็เริ่มคันบริเวณใบหน้าและ ล� ำ คอ เพราะครี ม ชนิ ด นี้ ใช้ ท าเฉพาะ ใบหน้าและล�ำคอ แต่ท่านก็ไม่ได้สนใจ แต่อย่างใดและคิดว่าอาจเป็นฤทธิ์ของ ตัวครีมเท่านั้น พอตื่นเช้าท่านต้องตกใจ เมื่อ เห็ น ว่ า ใบหน้ า มี ฝ ่ า ด� ำ ขึ้ น ทั้ ง บริ เวณ หน้าผากและแก้มทั้ง 2 ข้าง ท่านจึงมา ปรึ ก ษากั บ คุ ณ แม่ ข องข้ า พเจ้ า เพราะ คุ ณ แม่ ท� ำ งานในโรงพยาบาล สามารถ สอบถามจากแพทย์และพยาบาลได้ คุณ แม่จึงพาคุณป้าไปพบกับแพทย์ผิวหนังที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง คุณหมอบ อกว่าคุณป้าแพ้สารที่มีอยู่ในครีม อย่าง เช่น Monobenzone, Ammoniated Mercury, Vitamin A acid และ Hydroquinone ซึ่ ง เป็ น สารต้ อ งห้ า มใน เครื่องส�ำอาง จากนั้นคุณป้าต้องเข้ารับ การรักษาจากแพทย์ผิวหนัง และต้องเสีย เงินในการรักษาเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งยัง เสียเวลาในการท�ำให้สภาพผิวกลับมาเป็น อย่างเดิมอีกด้วย จากเหตุ ก ารณ์ นี้ ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า การซื้อเครื่องส�ำอางโดยไม่ค�ำนึงถึงส่วน ประกอบ ไม่พิจารณาข้อความโฆษณา ไม่ดูฉลากภาษาไทย อาจก่อให้เกิดผลเสีย ตามมาภายหลังดังที่คุณป้าของข้าพเจ้า ได้ ป ระสบมา และนี่ เ ป็ น เพี ย งตั ว อย่ า ง หนึ่งในพัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ท่ีใช้ เครื่องส�ำอางผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับ มาตรฐาน นับว่าเป็นจ�ำนวนไม่น้อยเลย ทีเดียว หากเปรียบใบหน้าเป็นเช่นเดียว กับต้นไม้ การบ�ำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม ก็ควรใช้ปุ๋ยแท้ ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ มี 31 issue 79 august 2014

เครื่ อ งหมายรั บ รองความปลอดภั ย ไม่ เป็นพิษต่อผู้ใช้หรือต้นไม้เอง แต่หากใช้ ปุ๋ยปลอมไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจท�ำให้ ต้นไม้ตาย การบ�ำรุงให้คืนสู่สภาพเดิน นั้นยากมาก เช่นเดียวกันกับใบหน้า หาก อยากให้ใบหน้าดูขาวใสขึ้น ก็ต้องใช้ครีม ที่ มี ฉ ลากภาษาไทยจ� ำ กั ด และซื้ อ จาก ร้านที่มีหลักแหล่งแน่นอนเชื่อถือได้ ถึง แม้ จ ะต้ อ งใช้ เ วลาบ� ำ รุ ง รั ก ษานานไป นิดกว่าจะได้ผล แต่ก็ถือว่าปลอดภัยใน ระดับหนึ่ง สิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวคน ไม่ใช่อยู่ ที่รูปร่างและผิวพรรณ แต่อยู่ที่การกระ ท�ำของตัวเอง การกระท�ำจะเป็นเสมือน กระจกเงาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความงาม ภายในจิตใจ ไม่ต้องใช้ครีมบ�ำรุง ไม่ต้อง ไปศั ล ยกรรมตกแต่ ง ความงามภายใน จิ ต ใจสามารถเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ได้ ด้ ว ยการ ท�ำตนเป็นคนดี จงอย่ายึดติดในรูปร่าง หน้ า ตา เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ จี รั ง ยั่ ง ยื น คนเรายังมีเกิดแก่เจ็บตาย ไฉนผิวพรรณ เราจะคงเดิมชั่วชีวิต ฉะนั้น ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว ่ า จะเป็ น ครี มหรื อสิ น ค้ าต่า งๆ ควร ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น กั บ ตนเองเป็ น อั น ดั บ แรก ใช้ ค วามคิ ด ในการพิจารณาถ้อยค�ำโฆษณา หากไม่ มั่นใจในสินค้าก็ควรสอบถามจากผู้รู้ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพียงเท่านี้ ท่านทั้งหลายก็จะรอดพ้นจาก อันตรายและผู้ร้ายที่เกิดจากการเลือกซื้อ สินค้าที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน โดย คุณธนาคาร มีสุข


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312 โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 32

IS AM ARE www.ariyaplus.com


การยิ้มเป็นการแสดงออกทางสีหน้าชนิดหนึ่ง หน้านิ่วคิ้วขมวด ก็เป็นการแสดงออกทางสีหน้าชนิดหนึ่ง การยิ้มสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง แต่หน้านิ่วคิ้วขมวด กลับท�ำให้ปัญหาขมวดแน่นขึ้น

33 issue 79 august 2014


อาชี วะต้นแบบในสมเด็จพระเทพฯ

ท่านผู ้หญิงอังกาบ บุ ณยัษฐิติ 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Cover story

การที่ โ รงเรี ย นจิ ต รลดา (สาย วิ ช าชี พ ) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2547 ตามพระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง ต้องการให้เยาวชนไทยได้เพิ่มพูนทักษะ ด้ า นวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ใน การพั ฒ นาประเทศ ทรงเล็ ง เห็ น ว่ า คน ไทยยึ ด ติ ด กั บ ค� ำ ว่ า ปริ ญ ญามากเกิ น ไป ท� ำ ให้ ฝ ี มื อ เชิงช่างที่มีอยู่ในคนไทยซึ่งมี ความละเอี ย ดประณี ต ไม่ ไ ด้ รั บ การต่ อ ยอดเท่าที่ควร สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ จึงมีพระราชด�ำริให้สถานศึกษา แห่ ง นี้ เ ป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบ เพื่ อ ผลิ ต นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นวิ ช าชี พ เรียกว่า นักเรียนที่ผ่านรั้วจิตรลดาสาย วิ ช าชี พ ต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละปฏิ บั ติ ง านได้ จริง โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นผู้อ�ำนวยการ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็น ธิ ด าของพระยาประสาทธาตุ ก าร และ คุ ณ หญิ ง วาส และเป็ น บุ ต รคนสุ ด ท้ อ ง ในจ�ำนวนพี่น้อง 8 คน ซึ่งนับว่าเกิดใน ครอบครั ว ที่ ใ ฝ่ รู ้ ใ ฝ่ เรี ย นและสนั บ สนุ น บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาถึงที่สุด โดย มีบิดาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ พระยาประสาทธาตุ ก าร เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานทุนจากรัชกาลที่ 5 ในสังกัด กระทรวงเกษตรตราธิการ เพื่อไปศึกษา ยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2452 และสามารถเรียนจบจากมหาวิทยาลัย คอร์เนลในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 ท่ า นผู ้ ห ญิ ง อั ง กาบเริ่ ม ศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นมาแตร์ เ ดอี ก่ อ นจะเข้ า ศึ ก ษา ต่ อ ที่ โ รงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มรุ ่ น ที่ 13

จากนั้นจึงเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และเริ่ ม งานสอนภาษาอั ง กฤษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะได้ รับการเชิญชวนจากท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อาจารย์ใหญ่คน แรกโรงเรี ย นจิ ต รลดา ให้ ม าช่ ว ยสอน หนังสือ ปี พ.ศ. 2500 “พอปี 2526 ดิฉันได้รับต�ำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทนท่านผู้หญิงทัศนีย์ ต่อ มาสมเด็ จ พระเทพรั ต น์ ฯ ท่ า นส� ำ เร็ จ การศึกษาเป็นดอกเตอร์ด้านบริหารการ ศึกษา ท่านก็ทรงรับหน้าที่ดูแลโรงเรียน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ทรงวาง รากฐานของโรงเรียนจิตรลดาไว้อย่างดี ซึ่ ง พระองค์ ท ่ า นเสด็ จ มาดู แ ลโรงเรี ย น อย่ า งใกล้ ชิ ด มาก ดู แ ลแม้ ก ระทั่ ง สมุ ด ท�ำงานของนักเรียน และยังทอดพระเนตร เรื่องคะแนนของนักเรียนทุกครั้งที่สอบไล่ ท่านทรงตัดสินด้วยพระองค์เองและทรง หาทางช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล” ท่านผู้หญิงอังกาบเล่าย้อนความหลังด้วย ใบหน้ายิ้มแย้ม เ ดิ ม ที โร ง เรี ย น จิ ต ร ล ด า ตั้ ง อยู ่ ที่ พ ระที่ นั่ ง อั ม พรฯ เปิ ด สอนเมื่ อ ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งมีห้องเรียนเพียงห้อง เดียว และมีนักเรียนเริ่มต้นเพียง 8 คน ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2500 มีนักเรียนเพิ่ม ขึ้ น ทั้ ง หมดรวม 16 คน เปิ ด สอนใน ระดั บ อนุ บ าล จากนั้ น จึ ง ได้ ย ้ า ยมาอยู ่ บริ เ วณพระต� ำ หนั ก จิ ต รลดารโหฐาน และท่านผู้หญิงอังกาบเป็นอาจารย์สอน 35 issue 79 august 2014

อยู่ที่โรงเรียนจิตรลดาได้ 2 ปี ก่อนจะไป ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ รับพระราชทานทุนการศึกษาในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเมื่อส�ำเร็จการ ศึกษา ท่านผู้หญิงอังกาบจึงได้เข้าท�ำงาน ที่ โรงเรี ย นจิ ต รลดาอย่ า งเต็ ม ตั ว จาก วันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 58 ปีแล้ว จากการเปิ ด สอนในระดั บ ชั้ น อนุ บ าล โรงเรี ย นจิ ต รลดาได้ ข ยาย การเรี ย นการสอนเพิ่ ม ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาจนถึ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ ปริญญาตรีในปัจจุบัน ท่านผู้หญิงอังกาบ เล่าถึงความ เป็นมาของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดาว่า เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ซึ่งในช่วง แรกได้เปิดการเรียนการสอน 3 แผนก คือ ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยสถานที่เรียนตั้งอยู่ ที่อาคาร 604 และอาคาร 605 ส�ำนัก พระราชวัง สนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา เขตดุ สิ ต ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2550 เมื่ อ นักเรียนสายวิชาชีพรุ่นแรกจบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สมเด็จพระ เทพรัตน์ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขยายการศึกษาเพิ่มทางวิชาชีพให้สูงขึ้น เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทรงส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบการ เรี ย นการสอนของโรงเรี ย นจิ ต รลดามี รูปแบบเป็นความร่วมมือระหว่างสถาน ศึ ก ษา กั บ สถานประกอบการ และ สถาบั น ทางเทคโนโลยี ด้ ว ยพระบารมี ของพระองค์ ท ่ า นจึ ง มี ส ถานประกอบ


มีพระราโชบายให้เน้นการเรียนภาษา ต่างประเทศ เช่ น ภาษาอังกฤษ จีน เยอรมั น และญี่ ป่ ุ น โดยทรงพระ กรุ ณาฯ จ้างครู เจ้าของภาษามาสอน เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีความ สามารถทางด้านการสื่อสารและการ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

การหลายแห่งให้ความร่วมมือและช่วย เหลือเป็นอย่างดี ซึ่งนอกเหนือจากการที่ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากสถาน ศึกษาแล้ว ยังได้รับการเรียนการสอนจาก สถานประกอบการโดยตรง และบางวิชา สถาบั น ทางด้ า นเทคโนโลยี ไ ด้ ใ ห้ ค วาม ร่วมมือและให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนจิตรลดา เข้าไปเรียนรู้และ ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทัน สมัยอีกด้วย “ท่านรับสั่งว่าอยากให้นักเรียน นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนได้ เ รี ย นอย่ า งเต็ ม ขี ด ความสามารถของตั ว เอง เราก็ ไ ด้ น� ำ รั บ สั่ ง นั้ น มาปฎิ บั ติ จ นถึ ง ทุ ก วั น นี้ และ ได้โอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้ เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ แล้วให้ นักเรียน นักศึกษายืนบนขาของตัวเองได้ อย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นบางคนต้องสอนตัวต่อตัว จัด หลักสูตรให้ตามความเหมาะสม” อีกทั้ง ยังมีพระราโชบายให้เน้น การเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา 36 IS AM ARE www.ariyaplus.com

อั ง กฤษ จี น เยอรมั น และญี่ ปุ ่ น โดย ทรงพระกรุ ณ าฯ จ้ า งครู เจ้ า ของภาษา มาสอนเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษามี ความสามารถทางด้ า นการสื่ อ สารและ การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และได้ส่ง ครูไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อน�ำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุง ประยุ ก ต์ ใช้ ส ร้ า งสรรค์ ร ะบบการเรี ย น การสอนทางสายวิชาชีพของไทยให้เป็น สากลอีกด้วย ในปี ก ารศึ ก ษา 2551 ทรงมี พระราชด�ำริ ให้เพิ่มสาขาวิชาประเภท อุตสาหกรรมอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชา ไฟฟ้ า ก� ำ ลั ง และสาขาวิ ช าเครื่ อ งมื อ กล และพระองค์ ยั ง ทรงพระกรุ ณ าโปรด เกล้ า ฯ พระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนใหม่ คือ อาคาร 611 และ 612 เพื่อขยายสาขา การเรี ย นทางสายวิ ช าชี พ ให้ มี ค วาม หลากหลายและตรงตามความต้องการ ของภาคธุรกิจของไทยในปัจจุบัน และ เพื่อให้พระราโชบายครอบคลุมความเป็น


ไปของโลกาภิวัตน์ ซึ่งอาคารทั้งสองหลังนี้ เป็นอาคาร Green & Clean Zone โดย มีวัตถุประสงค์หลายประการ เพื่อให้การ ใช้งานมีประสิทธิภาพเต็มที่ ประการแรก เป็นการสร้างระบบ ของอาคารที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลก นอกจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด การใช้ทรัพยากรประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ใหม่ได้ จึงท�ำให้อาคารนี้มีระบบที่ต้อง ดูแลถึง 13 ระบบ ประการที่สอง คือ นอกจากใช้ เป็นอาคารเรียนแล้ว นักเรียนยังสามารถ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่เดินอยู่ในตึกทั้งสอง แห่งนี้ (Learning by Observing) เพื่อ เป็ น การสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ยาวชนใฝ่ เรี ย น ใฝ่ รู ้ ช่ า งสั ง เกต สร้ า งความเข้ า ใจให้ นั ก เรี ย นในการรู ้ จั ก ดู แ ลรั ก ษาสถาบั น ของตน ซึ่ ง ในที่ สุ ด จะท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ เกิดแนวคิดพัฒนา ค้นคว้าและใช้พื้นที่ ได้อย่างคุ้มค่า อาคารทั้งสองหลังนี้ส�ำเร็จลงได้

เพราะความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของบุ ค คลที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น โรงเรี ย นจิ ต รลดาและ ศิษย์เก่าที่ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่ว่าจะเป็นทีมสถาปนิก ทีมวิศวกรรม ทีมก่อสร้าง และทีมตกแต่งภายในที่ท�ำให้ อาคารเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ ป ี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 3 ท ร ง มี พระราชด�ำริ ให้เพิ่มสาขาวิชาประเภท คหกรรมอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตร วิ ช าชี พ (ปวช.) เพื่ อ ตอบสนองความ ต้ อ งการของสถานประกอบการ และ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในด้ า นอาหารและ โภชนาการ รวมถึงการประกอบอาหาร ไทย ขนมไทย ขนมอบสู ต รไทยและ นานาชาติ ตลอดจนสามารถประกอบ อาชี พ อิ ส ระและศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ สู ง ต่อไป ด ้ ว ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี องค์ บ ริ ห าร มี พ ระราชประสงค์ ข ยาย โอกาสการเรียนรู้ ทางสายวิชาชีพ จาก

37 issue 79 august 2014

ในปี 2557 โรงเรียนจิตรลดาจึงได้ ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญา ตรี ใ นนาม “วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิตรลดา” โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน ได้ มี โ อกาสฝึ กการท� ำ งานอย่ า ง จริ ง จั งในสถานประกอบการ เพื่ อ ให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบ อาชี พได้ตรงสาย


38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ระดั บ ภาคบั ง คั บ คื อ ประกาศนี ย บั ต ร วิ ช าชี พ ที่ น� ำ หลั ก สู ต รการอาชี ว ศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาพั ฒ นา และเพิ่ ม เนื้ อ หาการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบ โรงงาน อาทิเช่น สถานประกอบการ มี บทบาทเป็ น ที่ ฝ ึ ก ฝนให้ โ อกาสนั ก เรี ย น ได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงในงานอาชี พ งานฝี มื อ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ครู ผู ้ ถ ่ า ยทอด ความรู ้ ใ นรายวิ ช าทางทั ก ษะวิ ช าชี พ โดยครูผู้สอนที่โรงเรียนจิตรลดาอาจจะ เปลี่ยนบทบาทจากการสอนเนื้อหาทักษะ วิชาชีพ มาเป็นครูที่ปูพ้ืนฐานความรู้ทาง ทฤษฎี ประสานงาน เป็นผู้อ�ำนวยความ สะดวก (Facilitator) และการปฏิบัติกับ สถานประกอบการ ดั ง นั้ น เมื่ อ การพั ฒ นาระดั บ ภาค บังคับของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจระดับหนึ่ง พระองค์ ท่ า นจึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ยกระดับจากการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะเพิ่ ม พู น จากระดั บ คิดได้ ปฏิบัติได้ ขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษา ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีความ คิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติได้เพิ่มขึ้น และในปี 2557 โรงเรียนจิตรลดา จึงได้ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญา ตรี ใ นนาม “วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิตรลดา” โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้มี โอกาสฝึกการท�ำงานอย่างจริงจังในสถาน ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ออกไปประกอบอาชีพได้ตรงสาย จึงเปิด ให้มีการเรียนการสอน 2 คณะ คือ คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า ก� ำ ลั ง ,และคณะบริหารธุรกิจ เปิด สอน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจอาหาร โดยสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาด�ำรง ต� ำ แหน่ ง เป็ น นายกสภาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย พระองค์เอง

อธิ ก ารบดี ก ล่ า ว “ตั้ ง แต่ เ ปิ ด โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) มีนักเรียน ส�ำเร็จการศึกษา ในระดับปวช.ไปหลาย รุ ่ น แล้ ว ท่ า นก็ รั บ สั่ ง ให้ เ ปิ ด ในระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส).ต่อ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในระดั บ ปวส. ได้ส�ำเร็จการศึกษามา 3-4 รุ่นแล้ว ท่ า นก็ รั บ สั่ ง ให้ เ ปิ ด วิ ท ยาลั ย และรั บ สั่ ง ต่อว่า โรงเรียนเราจะได้มีตั้งแต่อนุบาล ถึงวิทยาลัย แล้ว ไม่ให้เปลี่ยนชื่อ ก็เลย ใช้เทคโนโลยีจิตรลดา ท่านรับสั่งว่าใคร มาเข้าอยู่กับเรา 19 ปีนะได้ปริญญาเอา ไปเลย ท่านทรงรับสั่งอย่างนี้” นอกจากการเรี ย นการสอนใน ภาควิ ช าการแล้ ว “จิ ต รลดา” ยั ง เน้ น หนักไปที่การปลูกฝังนักเรียน นักศึกษา ให้ เ คารพยึ ด มั่ น ต่ อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษั ต ริ ย ์ เป็ น การวางรากฐาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง นักเรียนและ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต้ อ งยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม และสามารถเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้ จริง และเป็นผู้ที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ตั้ง สามารถท�ำประโยชน์ให้ประเทศ ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรัก ภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ “เราจะสนองพระราชด�ำริอย่าง เต็มความสามารถ สนองทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านการฝึกปฏิบัติงานให้มีสมรรถภาพ ให้ มี ค วามรู ้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เราได้ ค วาม เอื้อเฟื้อจากอาจารย์มากมายจากหลาย สถาบัน โดยเฉพาะนักเรียนเก่าจิตรลดา มีส่วนช่วยเหลืออย่างมาก ทั้งนี้เพื่อสนอง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงถึ ง ความ กตั ญ ญู ต ่ อ โรงเรี ย น นั ก เรี ย นจิ ต รลดา จบไปแล้ ว 40 กว่ า รุ ่ น มี ทั้ ง นั ก ธุ ร กิ จ ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ ต่างอยากช่วย พระองค์ ท ่ า น บางท่ า นก็ ม าช่ ว ยสอน พิเศษ เพราะอยากจะช่วยพระองค์ท่าน แม้แต่ประชาชนธรรมดา รู้ข่าวว่าจะเปิด สอนก็ รี บ มาเลย จบมาจากเมื อ งนอก 39 issue 79 august 2014

จบดอกเตอร์ บอกผมอยากจะช่วยสอน เพราะฉะนั้ น เราคิ ด ว่ า พอจะมี อ าจารย์ เรี ย กว่ า ตั้ ง ใจอยากจะมาร่ ว ม เราก็ จ ะ พยายามท�ำดีที่สุด โดยอุทิศตนถวายเบื้อง พระยุคลบาท ก็อยากจะเชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจให้มาอยู่กับเรา” ท่านผู้หญิง อังกาบกล่าวทิ้งท้าย

ปั จจุ บันวิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดาเปิ ดรับบุ คคลทั่วไปที่สนใจใน สาขาวิชาต่างๆ โดยสามารถติดต่อ สอบถามหรื อ สมั ค รเรี ย นได้ ตั้ ง แต่ วั น นี้ เ ป็น ต้ นไปที่ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี จิตรลดาอาคาร 611 ส�ำนักพระราชวัง สนามเสือป่ า ถนนศรีอยุ ธยา เขต ดุสิต กรุ งเทพฯ 10300 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.(เว้นวันหยุ ด ราชการ) หรื อ โทร.083-132-3355 (อ.รัตน์ชรินทร์ อยู ่ชา), 086-9868844 (อ.ปเนต เสรีรังสรรค์), 085341-8866 (อ.ศุภร พู ลเพิ่ม) หรือ www.cdtc.ac.th


40 IS AM ARE www.ariyaplus.com


41 issue 79 august 2014


สบส.ร่วมกับ 3 สภาวิชาชีพจัดท�ำข้อตกลง การยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดาสาขาบริการ สุขภาพให้ไทยน�ำร่องในประชาคมอาเซียน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 3 สภาวิชาชีพจัดประชุมวิชาการความตกลง การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดาสาขา บริการสุขภาพ ภายใต้กรอบแนวทางการ ค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services; AFAS) ใน สาขาบริ ก ารสุ ข ภาพ เร่ ง พั ฒ นากลไก ความร่ว มมื อ ให้เ กิดการยอมรับในกลุ่ม คุ ณ สมบั ติ แพทย์ ทั น ตแพทย์ และ พยาบาล ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ทยเป็ น ประเทศ ต้นแบบการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่เป็น มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ ประเทศในกลุ ่ ม อาเซียน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก ล ่ า ว ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น ์ ข อ ง ก ร ม ส บ ส . ต ่ อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น ค รั้ ง นี้ ว ่ า ก า ร ประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

42 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ชี้ แจงสาระส� ำ คั ญ ของความตกลงการ ยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลธรรมดา ภายใต้ ก รอบแนวทางการค้ า บริ ก าร อาเซียน แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่บุคลากรสาขาบริการสุขภาพกลุ่ม


วิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล จ�ำนวน 150 คน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง โอกาสการมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ จั ด ท� ำ ความ ตกลงยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวิ ช าชี พ และระดมความคิ ด เห็ น ในการปรั บ ใช้ ความตกลงยอมรั บ คุ ณ สมบั ติ ร ่ ว มของ บุ ค ลากรบริ ก ารสุ ข ภาพ สาขาแพทย์ ทั น ตแพทย์ และพยาบาล (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ 3 สาขา บริการสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต และพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศไทย ให้ เ ป็ น ต้ น แบบของระบบอ� ำ นวยความ สะดวกด้านการเคลื่อนย้ายของบุคลากร สาขาบริ ก ารสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ ภายใต้ ห ลั ก การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า น บริการสุขภาพระหว่างประเทศ รวมทั้ง เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ให้ แ ก่ บุ ค ลากรสาขาบริ ก ารสุ ข ภาพใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยไม่ส่งผล กระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพมาตรฐานของคนไทยในประเทศ นายแพทย์ สุ ช าติ เลาบริ พั ต ร ผู ้ อ� ำ นวยการกองสุ ข ภาพระหว่ า ง ประเทศ กล่าวว่า กรมสบส. มีบทบาท และภารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นบริ ก ารสุ ข ภาพ และพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพระหว่าง ประเทศ โดยการให้ ค วามรู ้ แ ละเผย แพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ เคลื่ อ นย้ า ยของบุ ค ลากรสาขาบริ ก าร สุ ข ภาพ กรมสบส.จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการความตกลงการเคลื่ อ นย้ า ย ของบุคคลธรรมดาสาขาบริการสุขภาพ (MRAs) ภายใต้ ก รอบแนวทางการค้ า บริการอาเซียน (AFAS) เพื่อเสริมสร้างให้ ผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชนทั่วไปได้ มีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกี่ยวกับกลไกอ�ำนวย

ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของบุคคล ธรรมดา โดยการท�ำงานร่วมกับ 3 สภา วิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง โดย ผู้แทนของประเทศไทยร่วมประชุมความ ร่ ว มมื อ คณะท� ำ งานระหว่ า งประเทศ Health Sectoral on Services Working Group (HSSWG) ระหว่ า งวั น ที่ 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศ เวี ย ดนาม ได้ มี ก ารน� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ของคณะท� ำ งานและกลุ ่ ม วิ ช าชี พ ของ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเนื้ อ หาของ MRAs ให้มีความเหมาะสมกับการน�ำไป

ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด กฎหมายและบริ บทของแต่ล ะประเทศ สมาชิก ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้า ของการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ และ มีความพร้อมที่จะปรับใช้ MRAs ดังกล่าว เพื่ อ การอ� ำ นวยความสะดวกต่ อ การ เคลื่อนย้ายของบุคลากรบริการสุขภาพ ของประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการลงนาม ความตกลง MRAs แล้ว 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล วิ ศ วกร สถาปนิก นักบัญชี และนักส�ำรวจ และ ประเทศไทยให้ มี ค วามสามารถเคลื่ อ น ย้ า ยได้ โ ดยเสรี เช่ น เดี ย วกั บ 3 สาขา วิชาชีพดังกล่าวด้วยเช่นกัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

43 issue 79 august 2014


44 IS AM ARE www.ariyaplus.com


45 issue 79 august 2014


46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ต�ำบลทุ่งควายกิน

ต�ำบลทุ่งควายกินเป็น 1 ใน 9 ต�ำบลน�ำร่องที่เข้าสู่โครงการฯ ในระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยแกนน�ำต�ำบลได้รับทราบข้อมูลโครงการฯ และเห็นว่าเป้าหมายหลักของโครงการฯ และ ต�ำบลมีความสอดคล้องกัน รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้คนในต�ำบลพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นการสร้าง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต�ำบลจึงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ต�ำบลทุ่งควายกินเคยเข้าร่วม “โครงการชุมชนเป็นสุข” ท�ำให้ เกิดการก่อตัวของกลุ่มแกนน�ำขึ้นมา และต่อมาได้เป็นคณะกรรมการโครงการฯ ท�ำให้มีศักยภาพ กล้าพูด กล้าคิดกล้าท�ำและเป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน มีกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาชะเมามาร่วมประสาน งาน ร่วมคิด ร่วมท�ำและช่วยบริการจัดการด้านต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนท�ำงานเหล่านี้เข้ามาร่วมพัฒนา ชุมชนด้วยความสมัครใจมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกัน คณะกรรมการโครงการฯ ได้จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท�ำงาน ออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายบริหารแผนงานและกิจกรรม คณะกรรมการเปิดบัญชี ธนาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิณผล และ คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง ดังนี้ โดยคณะกรรมการโครงการฯ มีการประชุม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และมีรูปแบบการท�ำงาน 3 ประการหลัก คือ ก�ำกับและวางแผนการท�ำกิจกรรมของแต่ละแผนงาน ปรึกษาหารือกันหากมี ปัญหาหรืออุปสรรคในการท�ำงาน ตรวจสอบและสรุปผลการท�ำงาน

ทีมงานภาคสนาม ปตท.

เป็นทีมงานที่มีบทบาทในการจุดประกายความคิดสนับสนุน และสร้างความเข้าใจต่อโครง การฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล เจ้าหน้าที่ประจ�ำภาค และที่ปรึกษาภาค เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงแกนน�ำและคนในต�ำบลสู่การสร้างรูปธรรม ความพอเพียงในพื้นที่ และก�ำกับทิศทางการท�ำงานของต�ำบลให้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการฯ เจ้าหน้าที่ประจ�ำภาค มีหน้าที่ประสานงานวางแผน และก�ำกับทิศทางการท�ำงานของ ต�ำบลให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ แต่ในพื้นที่ต�ำบลทุ่งควายกิน เจ้าหน้าที่ ประจ�ำภาคมีบทบาทน้อยมาก เนื่องจากมีกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาชะเมาเป็นผู้ท�ำหน้าที่ดังกล่าว บทบาทของเจ้าหน้าที่ประจ�ำภาคจึงเป็นเพียงผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงนโยบายของโครงการฯ ไป สู่เจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล และมีหน้าที่ในการสังเกตการเรียนรู้และถอดองค์ความรู้การด�ำเนินงาน ของต�ำบล ที่ปรึกษา มีหน้าที่เป็นตัวแทนของโครงการฯ ระดับภาค ท�ำงานร่วมกับต�ำบล ให้ค�ำแนะน�ำ และวิเคราะห์ปัญหา เป็นตัวแทนต�ำบลในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย

47 issue 79 august 2014


รูปธรรมความส�ำเร็จในพื้นที่ ครัวเรือนพอเพียงอาสา

ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ต�ำบลทุ่งควายกิน มีการพัฒนาชาวบ้านในชุมชนอยู่แล้วทั้งในการ ท�ำบัญชีครัวเรือน การท�ำของใช้ในครัวเรือน และ กิจกรรมอื่นๆ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน มีการตั้ง สัจจะอธิฐานในการ “ลด ละ เลิกอบายมุข” โดย น�ำหลักศาสนามาเป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจ อีกทั้งยังมีองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ เป็นทุนเดิม ก า ร เข ้ า ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ ไ ด ้ น� ำ เครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจและพลังงาน(ECEN) มาให้ ต� ำ บลทดลองใช้ โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ครั ว เรือนพอเพียงอาสาปีละ 1 ครั้งประกอบกับการ ส่งเสริมการท�ำบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องจากทุนเดิม ของต�ำบล โดยสนับสนุนให้มีและเปลี่ยนเรียนรู้ การท�ำบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนพอเพียงอาสา เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วม วางแผนชีวิตและชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังจัดให้ มีการอบรมทักษะด้านต่างๆ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น อาทิเช่น การท�ำของใช้ ในครัวเรือนการท�ำอาหารพื้นบ้าน การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ใช้เอง และการเลี้ยงปลา เป็นต้น ความส�ำ เร็ จของครัวเรือนพอเพียงอาสา ของต�ำบลทุ่งควายกินนั้นคือการเข้าถึงชาวบ้านที่ เข้าร่วม โครงการฯ และท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ ชัดเจน ดังที่จะเห็นได้จากความคิดเห็นของสมาชิก ครั ว เรื อ นพอเพี ย งอาสาที่ ก ล่ า วว่ า “ท� ำ ความ พอเพี ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหั ว ใจก่ อ น เข้ า ใจว่ า ความ พอเพียงคืออะไร แล้วจึงลงมือปฏิบัติ เอาศาสนา มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน” หรือ อุไรวรรณ ที่อธิบายถึงความพอเพียง ว่ า “ท� ำ ให้ สิ่ ง ที่ มี ท� ำ เท่ า ที่ มี ไม่ ท� ำ เกิ น ตั ว รู ้ จั ก ประมาณตัว” และอรรคนนต์ที่กล่าวว่า “ให้รู้จัก ค�ำว่า พอประมาณกับก�ำลังตัวเองกับก�ำลังของงาน รู้จักตัวเองว่ามีความสามารถมากแค่ไหน สร้างใน สิ่งที่พอกับก�ำลังของเราสามารถควบคุมตนเองได้” ชุมชนบ้านท่ากะพัก หมู่ 13 เป็นชุมชนที่ แยกตัวออกมาจากหมู่ 4 ของต�ำบลควายกิน เมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2549 สภาพพื้นที่ของชุมชนส่วน ใหญ่เป็นทุ่งนาจรดป่าชายเลน แต่ผู้คนในชุมชนไม่ ได้ให้ความสนใจกับทรัพยากรที่เป็นทุนธรรมชาติ มากมายนัก เพราะส่วนใหญ่สนใจการไปท�ำงาน รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมแต่ชุมชนก็มีกลุ่ม เล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่เอาจริงเอาจังกับการพลิกฟื้น การเกษตรโดยมีแนวคิดเรื่องวิถีพอเพียงภายใต้ ชื่อ “กลุ่มเกษตรธรรมชาติ” ที่มีแกนน�ำหลักและ ครอบครัวที่พยายามทดลองใช้และปฏิบัติให้เห็น เป็นตัวอย่าง เช่นการท�ำนาปลอดสารพิษ การท�ำ ปุ๋ยหมักและการเลี้ยงหมูหลุมฯ กลุ ่ ม เกษตรธรรมชาติ เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2545 ด้วยการก่อตั้งของแกนน�ำหลักคือ อ๋า พรมไธสง ที่ได้ผ่านกระบวนการอบรมและเรียนรู้ เรื่อง “สัจธรรมชีวิต” กับหน่วยงานของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ๋าได้เริ่ม ลงมือท�ำตามแนวทางดังกล่าวโดยเปลี่ยนวิถีการ ผลิตแบบเดิมๆ ที่ใช้สารเคมีมาเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ท�ำขึ้นเอง รวมทั้งเริ่มผลิตของใช้ในครัวเรือน อาทิ น�้ำยาซักผ้า และน�้ำยาล้างจานต่อมาได้ขยายผลไป สู่เพื่อนบ้านใกล้เคียง จนเกิดการรวมตัวกันและ จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา ปลายปี พ.ศ. 2546 กลุ่มได้ประสานงาน ร่ ว มกั บ โครงการชุ ม ชนเป็ น สุ ข ภาคตะวั น ออก ซึ่งมีแนวคิดเรื่องวิถีชีวิตพอเพียง ท�ำให้เกิดการ เปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชนหลายอย่ า ง เช่ น การลด ละ เลิก อบายมุข และท�ำบัญชีชีวิต นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มยังได้ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อพลิก ฟื้นทุ่งร้างให้กลายเป็นทุ่งนาปลอดสารพิษ โดย เป้าหมายของกลุ่มคือ การฟื้นฟูและขยายพื้นที่ การท�ำนาปลอดสารพิษ ให้คนในชุมชนได้บริโภค ข้าวที่ไร้สารเคมี และสืบทอดวิธีการท�ำนาแบบ ดั้งเดิมให้กับลูกหลานในหมู่บ้านตั้งแต่การลงแขก ด�ำนา เก็บเกี่ยว และสีข้าว ปัจจุบันนับว่าประสบ ความส�ำเร็จเป็นรูปธรรม เพราะสามารถผลิตข้าว ปลอดสารพิษในราคาต้นทุนต�่ำ อีกทั้งตลาดข้าว ปลอดสารพิษก็มีราคาดี ท�ำให้มีสมาชิกเริ่มปลูก 48

IS AM ARE www.ariyaplus.com


49 issue 79 august 2014


50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กั น มากขึ้ น จนสามารถขยายผลไปสู ่ หมู่บ้านอื่นๆ ในต�ำบล เมื่อโครงการฯ เข้ามา ได้ร่วมกัน ท� ำ แผนพั ฒนาการเรียนรู้แ ละศัก ยภาพ ของแกนน�ำกลุ่ม ท�ำให้เกิดการปรับปรุง และเพิ่มชนิดของข้าวสาร มีการแปรรูป ที่ ห ลากหลายเพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ไ ปศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ใน เรื่ อ งการท� ำ นาปลอดสารพิ ษ และน� ำ กลับมาทดลองใช้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของตนเอง ทั้งในเรื่องการก�ำจัดศัตรูพืช ด้วยวิธีทางชีวภาพ และเทคนิคการท�ำ นาแบบโยนตุ้ม รวมทั้งการฝึกฝนทักษะ การถ่ายทอดความรู้ และยังน�ำไปสู่การ ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของ ตนเอง เพื่อขยายพื้นที่ป่าสร้างความอุดม สมบู ร ณ์ ใ ห้ กั บ พื้ น ที่ แ ละเป็ น การสั่ ง สม ทรัพยากรธรรมชาติอันทีค่าไว้ให้กับลูก หลานของชุมชนในอนาคต จากการรวมตั ว กั น ท� ำ กิ จ กรรม เล็กๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ลบรอยขีดเขียนในถ�้ำ เก็บขยะ ฯลฯ ของ กลุ ่ ม เยาวชนได้ ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการ เรี ย นรู ้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ด ้ ว ยการจั ด “ค่ายสานฝันสู่ป่าสวย” โดยอาศัยพื้นที่ ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาชะเมา-เขาวง และป่ า เขาชะเมาใกล้ บ ้ า นเป็ น แหล่ ง เรียนรู้ ท�ำให้เกิดความรักและหวงแหนดิน น�้ำ ป่า ของชุมชนจนกลายเป็นการท�ำงาน เชิงลึก เช่นแก้ปัญหาช้างป่า คัดค้านการ ระเบิดหินปูนในเขตเขาชะเมา เป็นต้น อันเป็นการพัฒนากลุ่มเยาวชนให้กลาย เป็นอาสาสมัครท�ำงานเพื่อสังคมต่อมา ได้ขยายสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น โดยใช้ความรู้ “เรื่องเก่าที่บ้าน เกิด” เป็นตัวเชื่อม เยาวชนเข้ า กั บ ผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ แ ก่ ใ น ชุมชน เกิดความสามัคคีของชุมชน จาก นั้นยังขยายไปสู่การจัดสถานที่ส�ำหรับจัด กิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบคือ “โรงเรียน

โรงเล่ น ” ที่ ส ร้ า งเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ส�ำหรับเด็กและเยาวชน ท�ำให้เกิดการ ต่ อ ยอดและส่ ง ต่ อ องค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่อ ง จนเกิ ด การพั ฒ นาและสร้ า งผู ้ น� ำ เยาวชนจากรุ่นสู่รุ่น กลุ ่ ม รั ก ษ์ เขาชะเมายั ง มี โ อกาส เข้าร่วมท�ำงานพัฒนาชุมชนมากขึ้น โดย เยาวชนเป็ น ผู ้ ป ระสานงานและอ� ำ นวย ความสะดวกในการขับเคลื่อนงานพัฒนา “ท� ำให้ ส่ิ ง ที่ มี ท� ำ เท่ า ที่ มี ไม่ ท� ำ ระดับต�ำบล กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้จึงกลาย เกินตัว รู ้จักประมาณตัว” และ เป็นก�ำลังหลักของต�ำบล โดยเฉพาะเมื่อ อรรคนนต์ท่กี ล่าวว่า “ให้รูจ้ กั ค�ำ เข้าร่วมโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ว่า พอประมาณกับก�ำลังตัวเอง ต�ำบล วิถีพอเพียง โดยท�ำงานในลักษณะ กับก�ำลังของงาน รู ้จักตัวเอง เพื่อนร่วมทางในการท�ำงานร่วมกันจัดท�ำ ว่ามีความสามารถมากแค่ไหน แผนพัฒนาเยาวชนให้สอดคล้องกับการ สร้างในสิ่งที่พอกับก�ำลังของเรา ท�ำงานของกลุ่ม ตามหลักการเรียนรู้ 3 สามารถควบคุมตนเองได้” ประการ คือ “สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ควรรู้และ สิ่งที่อยากรู้” จนเกิดเป็นรูปธรรมความ ส�ำเร็จ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในต�ำบล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้เรียนรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์ และผูกพันกับผู้ใหญ่มากขึ้นการท�ำงาน อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สามารถขยายฐาน การเรียนรู้สู่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ของต�ำบล และเกิดเป็นแกนน�ำเยาวชน ที่ มี ทั ก ษะในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ กลุ่ม เยาวชนมี ค วามเข้ า แข็ ง และมี การท�ำงานเป็นทีม รักใคร่สามัคคี และ มี แ กนหลั ก คื อ ผู ้ ใ หญ่ ใจดี คอยให้ ค� ำ ปรึกษา เยาวชนได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น จิ ต ใจด้ ว ยการท� ำ งานช่ ว ยเหลื อ สั ง คม เฝ้าระวังและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เกิ ด การถ่ า ยทอดทั ก ษะอาชี พ ที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

51 issue 79 august 2014


ข้าวซอย

ข้าวซอยมีต้นก�ำเนิดจากชาวจีนมุ สลิมที่อพยพมาอยู ่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศลาว แต่เดิมข้าวซอย ไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เรียกว่า “ข้าวซอยน�้ำใส” ต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนเป็นที่นิยมอย่างมากและกลาย มาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปั จจุ บัน ข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีน อาหาร ตะวันออกกลางและอาหารเอเชี ยอาคเนย์

52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


EAT AM ARE

ส่วนประกอบและเครื่องปรุ งเครื่องเคียงข้าวซอย

ข้ า วซอย คื อ อาหารพื้ น เมื อ งทางภาคเหนื อ ของ ประเทศไทย เดิมเรียกว่า “ก๋วยเตี๋ยวฮ่อ” เป็นอาหารที่คล้าย เส้นบะหมี่ ในน�้ำซุปที่ใส่เครื่องแกง รสจัดจ้าน มีเครื่องเคียง ได้แก่ ผักกาดดอง หอมหัวแดง และมีเครื่องปรุงรส เช่น พริกผัด น�้ำมัน น�้ำมะนาว น�้ำปลา น�้ำตาล ในต�ำรับดั้งเดิมเนื้อที่ใช้เป็น เนื้อไก่หรือเนื้อวัวแต่ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งได้มีการ ใช้เนื้อหมูแทน บางแห่งอาจเพิ่มอาหารทะเลหรือเต้าหู้เป็นส่วน ประกอบ อาหารจานนี้มักไม่ค่อยมีจ�ำหน่ายในร้านอาหารไทยใน ต่างประเทศ จะพบบ่อยก็แต่ทางภาคเหนือของไทย ข้าวซอยเป็นอาหารยอดนิยมอีกหนึ่งเมนูจากภาคเหนือ ของเรานั้นเอง บะหมี่ที่ลวกก�ำลังดีในน�้ำซุปเครื่องแกงที่รสชาติ เข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศที่ยากจะอดใจไหว ทานกับเครื่อง เคียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผักกาดดอง หอมแดง มะนาว รับรอง ว่าเมนูนี้ถูกปากทุกคนแน่นอน สูตรข้าวซอยไก่ สูตรข้าวซอย เนื้ อ ล้ ว นแล้ ว แต่ มี วิ ธี ก ารท� ำ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มาเริ่ ม ท� ำ กั น เลย ค่ะ

• ผักกาดดอง (ล้าง-ใช้ส่วนก้านตัดเป็นชิ้นเล็กๆ) 1 ถ้วย • หอมแดง (ผ่าสี่ ถ้าหัวใหญ่ตัดครึ่ง) 1 ถ้วย • พริกป่นผัดน�้ำมัน 4 ช้อนโต๊ะ

ขัน้ ตอนและวิธีทําข้าวซอย

1. น�ำส่วนประกอบของเครื่องแกงคั่วรวมกัน (ชะโก คั่ว ลูกผักชี ขิง พริกแห้ง หอม ขมิ้นคั่วรวมกัน) 2. จากนั้นโขลกเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียด 3. น�ำหม้อใส่หางกะทิตั้งไฟ หมั่นคนเสมอ พอเดือด ใส่ เกลือ และเนื้อลงไป รอให้เดือด จากนั้นหรี่ไฟเคี่ยวต่อให้นุ่ม 4. จากขั้นตอนที่ 3 ให้ช้อนกะทิลอยหน้าออก 1/4 ถ้วย ใส่ลงในกะทะตั้งไฟ ใส่เครื่องแกงที่โขลกลงไป ผัดจนหอม 5. เทเครื่องแกงที่ผัดจนหอมใส่หม้อต้มเนื้อ รอดูให้เนื้อ เปื่อย จึงเติมหัวกะทิ ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วด�ำ (ชิมรสถ้าอ่อน ให้เติมด้วยเกลือ) 6. ลวกเส้นบะหมี่ 4 ก้อน ในน�้ำเดือดให้นุ่ม น�ำไปผ่าน น�้ำเย็น ยกขึ้นสะเด็ดน�้ำ จะได้เส้นที่เหนียวนุ่มขึ้น 7. อี ก 1 ก้ อ น น� ำ ไปทอดในน�้ ำ มั น ให้ เ หลื อ งกรอบ ประมาณ 3-5 วินาที ตักขึ้นสะเด็ดน�้ำมัน พอเย็นแล้วใส่เก็บใส่ หม้อปิดฝาเพื่อให้กรอบ ไม่เหนียว 8. สุดท้ายน�ำบะหมี่ลวกใส่ชามแกง วางหมี่กรอบข้าง บน ตักน�้ำแกงใส่ถ้วยแยกวางบนจานรอง เสริฟพร้อม หอมแดง ผั ก กาดดอง พริ ก ผั ด น�้ ำ มั น เป็ น อั น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยพร้ อ มรั บ ประทาน ที่มา http://th.wikipedia.org http://www.mythaimenu.com

ส่วนประกอบและเครื่องปรุ งข้าวซอย • เนื้อสัตว์ • บะหมี่ • ซีอิ๊วขาว • เกลือป่น • ซีอิ๊วด�ำ • กะทิ • น�้ำตาล

1/2 กิโลกรัม 5 ก้อน 2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ 500 กิโลกรัม (หัว 2 ถ้วย หาง 4 ถ้วย) 2-3 ช้อนชา

ส่วนประกอบและเครื่องปรุ งเครื่องแกงข้าวซอย

• ชะโก–ลูกเฉาก๊วย 3 ลูกใหญ่ (แกะเปลือกคั่ว) • ขิง (ซอย-คั่ว) 1 ช้อนโต๊ะ • พริกแห้งเม็ดใหญ่ 2 เม็ด (แกะเม็ด-หั่นชิ้นเล็ก-คั่ว) • เกลือป่น 1 ช้อนชา • ลูกผักชี (คั่ว) 2 ช้อนโต๊ะ • หอมแดง (หั่น-คั่ว) 1/2 ถ้วย • ขมิ้นชัน (ซอย-คั่ว) 1 ช้อนโต๊ะ

เกร็ดเมนูสมุ นไพรเพื่อสุขภาพ

ขมิ้นอ้อย : ยารักษาท้องขึ้นอืด เฟ้อ ส่วนผสม : เหง้าสด 2-4 ชิ้น สับชิ้นเล็กๆ ชงน�้ำเดือด รับประทาน

53 issue 79 august 2014


“แม่” ผู ้อยู ่เบื้องหลังเด็กก�ำพร้า

“แม่วัติ” นิวัติ เหล็กนิ่ม 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

เรือน้อยกลางทะเล

เสียงร้องเรียก “แม่วัติ ๆ ๆ” ดัง ทะลุประตูกระจกมาแต่ไกล เจ้าของเสียง เป็นเหล่าเด็กก�ำพร้าผู้โหยหาความอบอุ่น ในชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้วัยเพียง 1-4 ขวบ, กว่า 32 ชีวิตขณะก�ำลังเล่นในชั่วโมงพัก ผ่อนของพวกเขาอย่างสนุกสนาน เมื่อแม่ ของพวกเขาเดินมาหยุดยืนที่หน้าประตู กระจก ทุกคนต่างวิ่งมารอต้อนรับด้วย รอยยิ้มและแววตาไร้เดียงสา ท�ำให้ความ เหนื่อยล้าของผู้เป็นแม่ทุเลาลงไป-กลับ มามีพลังท�ำเพื่อพวกเขาอีกครั้ง “เขาเหมือนเรือน้อยลอยอยู่กลาง ทะเล รอวันเข้าฝั่ง” นิวัติ เหล็กนิ่ม หรือ “แม่วัติ” ของเด็กๆ ผู้อุทิศตนดูแลเด็ก ก�ำพร้ามาตลอด 29 ปี บอกเล่าความ รู้สึกที่ได้สัมผัสมาตลอดชีวิตการท�ำงาน ว่ า เด็ ก เหล่ า นี้ เ หมื อ นเรื อ ที่ ไร้ ห างเสื อ ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ค วามเป็ น ไปใน อนาคตตนเองได้ หลายคนไม่รู้ด้วยซ�้ำ ว่าพ่อแม่ที่ให้ก�ำเนิดพวกเขาหน้าตาเป็น อย่างไร เรียกว่าพอจ�ำความได้ก็พบตัว เองอยู่ใน “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้าน พญาไท” แล้ว นิ วั ติ เหล็ ก นิ่ ม พื้ น เพเป็ น ค น จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี อ� ำ เ ภ อ พิบูลมังสาหาร เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อายุ 52 ปี มีน้องร่วมท้อง 3 คน ด้วยภาระ ทางครอบครัวและฐานะทางบ้านที่ไม่สู้ดี นัก ท�ำให้เธอไม่อาจมีชีวิตในวัยหนุ่มสาว เยี่ยงคนอื่นๆ หากยังต้องคอยเลี้ยงน้องๆ ตั้ ง แต่ พ วกเขายั ง ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองไม่ ไ ด้ ท�ำให้เธอซึมซับทักษะการดูแลเอาใจใส่ เด็กๆ ตามประสาชาวบ้านติดตัวมาตั้งแต่ อายุยังน้อย เมื่อมีโอกาสเดินทางเข้ามา

ท�ำงานในกรุงเทพฯ เธอจึงตั้งเป้าว่าจะ ท�ำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเป็น หลัก เพราะค้นพบแล้วว่าสิ่งนี้คืองานที่ เธอถนัดมากที่สุด “ที่มาท�ำที่นี่คือเรามีความสนใจ เรื่องเด็กอยู่แล้ว โดยพื้นฐานตัวเองมีน้อง หลายคน เราเป็นพี่คนโต ก็ดูแลน้องมา ตลอดจนประสบความส�ำเร็จทุกคน เรา มีความสุขในครอบครัวแล้ว เราก็อยาก มองอีกด้านหนึ่ง พอรู้มาว่ามีส่วนหนึ่งที่ ยังขาดอยู่ เราก็เลยมาสอบเข้าท�ำงานที่ นี่ คือมุ่งสายตรงมาเลย” “ท� ำ ไมประเทศเราถึ ง มี เ ด็ ก ก� ำ พร้ า ขนาดนี้ ? ” นิ วั ติ ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ ตั ว เองหลั ง จากสอบบรรจุ ต� ำ แหน่ ง นั ก พั ฒ นาการเด็ ก ที่ ส ถานสงเคราะห์ บ ้ า น เด็กอ่อนพญาไท เมื่อปี พ.ศ.2528 เธอ เริ่มตระหนักตั้งแต่นั้นว่างานดูแลเด็กที่ นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละคนล้วนมี เรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกัน ต่าง ต้องการการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ บ้างถูกผู้ใหญ่รังแกโดยการเอาไปขอทาน บ้างถูกทอดทิ้งและท�ำร้ายเพราะพ่อแม่ ติดยาเสพติด บางรายถูกนายจ้างน�ำมา ฝากไว้ด้วยเหตุผลเรื่องความไม่พร้อมและ สัญชาติ แม้จะมีที่มาแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ เด็กทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือ “อ้อม กอดแห่งความรัก” “เมื่ อ คุ ณ เข้ า มาเยี่ ย มเด็ ก ๆ ที่ นี่ เขาจะวิ่งเข้ามารุมกอดคุณเลย เขาอยาก ให้คุณอุ้ม เมื่อคุณอุ้มแล้วเขาจะไม่อยาก ให้ปล่อย” เป็นความจริงที่นิวัติสัมผัสมา ตลอดการท�ำงาน เธอดูแลเด็กๆ อายุ 1-4 ขวบที่ชั้น 2 ของอาคารบัวขาว-ดาวเรือง มาหลายต่อหลายรุ่นจนพบว่า เด็กไม่ว่า 55 issue 79 august 2014

ชาติไหนก็ต้องการคนเอาใจใส่ ต้องการ อ้อมกอดด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อได้เห็นความเป็นไปที่แท้จริง จากความชอบในการดู แ ลเด็ ก ๆ กลาย เป็ น อุ ด มการณ์ เ ล็ ก ๆ ขึ้ น มา เธอรู ้ สึ ก สงสารเด็กก�ำพร้าเหล่านี้ และนั่นคือจุด เริ่ ม ต้ น ที่ ท� ำ ให้ เ ธอเริ่ ม ขวนขวายศึ ก ษา ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลเด็กอย่างจริงจัง ในฐานะพี่เลี้ยงเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่ หมายอุ ทิ ศ ตั ว เพื่ อ เด็ ก ที่ ด ้ อ ยโอกาส ใช่ เพี ย งแต่ ท� ำ หน้ า ที่ กิ น เงิ น เดื อ นไปวั น ๆ เท่านั้น

ฝ่ าคลื่นลมโถมซั ด

น้ อ งเดี ย โน่ (นามสมมุ ติ ) เด็ ก หญิ ง วั ย 2 ขวบ มี อ าการขาสั่ น ยื น ไม่ มั่ น คง ท้ อ งโต ศรี ษ ะลี บ ตาลึ ก เข้ า ไป ในกระโหลก แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โร คธาลัสซีเมีย เดียโน่ไม่รู้ความเป็นมาของ ตั ว เอง เมื่ อ ลื ม ตาดู โ ลกเธอก็ พ บตั ว เอง นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องรับผิดชอบเหลียวแล ไม่มี ใครเลยบนโลกใบนี้ หลังจากเดียโน่ถูกส่งตัวให้สถาน สงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นบ้ า นพญาไท เธอก็ ต้ อ งเข้ า ออกโรงพยาบาลอยู ่ บ ่ อ ยครั้ ง เมื่ออาการของโรคร้ายก�ำเริบราวกับจะ เอาชีวิตเธอไปให้ได้ ทว่าอาการไม่ดีขึ้น กอปรกับร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆ ทาง โรงพยาบาลจึ ง ตั ด สิ น ใจแจ้ ง ให้ ส ถาน สงเคราะห์ ฯ ทราบว่ า “ไม่ ต ้ อ งมาโรง พยาบาลอี ก แล้ ว น้ อ งรั ก ษาไม่ ห าย” เดี ย โน่ จึ ง ถู ก ส่ ง ตั ว จากห้ อ งเด็ ก ป่ ว ยใน สถานสงเคราะห์ฯ มาที่ห้องเด็กปกติวัย 1-4 ปี เพื่อเยียวยาจิตใจและร่างกาย, ที่


ห้องเด็กปกตินี้เองเดียโน่ได้พบกับทีมพี่ เลี้ยงของนิวัติ ท่ามกลางเสียงเรียกร้อง ของพี่เลี้ยงบางคนว่า “จะเอาน้องมาไว้ ห้องนี้ท�ำไม ห้องนี้เด็กเยอะอยู่แล้ว” นิ วั ติ ใ นฐานะนั ก พั ฒ นาการเด็ ก และหัวหน้าพี่เลี้ยงรับเดียโน่ไว้ด้วยความ สงสาร อี ก นั ย หนึ่ ง เหตุ ผ ลที่ เ ดี ย โน่ ถู ก ส่งตัวมาอยู่ในความดูแลของนิวัติ ก็เพราะ ทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาดูแล้วว่าเห็น สมควร แม้ความหวังให้เดียโน่กลับมามี ชีวิตปกติเหมือนเด็กคนอื่นจะริบหรี่เต็มที แต่หน้าที่ของนักพัฒนาการเด็กและทีม พี่ เ ลี้ ย งก็ คื อ เยี ย วยาจิ ต ใจและร่ า งกาย อั น บอบช�้ ำ ของเด็ ก ทุ ก คนให้ ดี ที่ สุ ด ใน สภาพที่ ศ รี ษ ะด้ า นหน้ า โล้ น ไปครึ่ ง หนึ่ ง เพราะถูกเจาะเลือดและให้น�้ำเกลือ ร่าง ผ่ายผอมจนมองเห็นมุมกระดูก เมื่อนิวัติ ติ ด ตามเรื่ อ งราวจากแพทย์ ที่ เ คยรั ก ษา เดียโน่จึงทราบว่าน้องป่วยเป็นโรคเกี่ยว กับเลือด พัฒนาการทางสมองไม่ตอบโต้

ถื อ เป็ น ความท้ า ทาย ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ข องนิ วั ติ และทีมพี่เลี้ยงซึ่งไม่เคย เจอกรณีนี้มาก่อน “เราอยู่กับที่ไม่ ได้แล้ว จะท�ำงานแบบ ครู พั ก ลั ก จ� ำ ไปเรื่ อ ยๆ ไม่ได้ เราต้องขวนขวายหาความรู้ใส่ตัว เองโดยการอ่านหนังสือ สมัยก่อนหนังสือ สตรีอีสานดังมาก เราก็ไปขอกับหัวหน้า ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ที่ท่านซื้อแล้ว ท่าน อ่านแล้ว เราก็ยืมท่านมาอ่าน อ่านเสร็จ ก็ ข อท่ า นไว้ น านๆ เป็ น อาทิ ต ย์ มั น จะ มีคอลัมน์ส�ำหรับเด็ก เราก็ไปอ่านดู ได้ ความรู้บ้าง ได้อะไรบ้าง อ่านหนังสือพิมพ์ ที่เขาทิ้งแล้วด้วย พอมีหมอมาตรวจเด็กๆ ก็ถามหมอ พยายามใกล้ชิดกับหมอ เรา ก็ จ ะรู ้ ธ รรมชาติ ข องเด็ ก หลายๆ อย่ า ง ประกอบกัน” นอกจากจะต้องต่อสู้กับโรคร้าย 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ที่เดียโน่เป็นแล้ว นิวัติยังต้องต่อสู้กับทีม งานพี่เลี้ยงด้วยกันที่ไม่เข้าใจว่า “นิวัติจะ รับเด็กป่วยมาท�ำไม เด็กของเราก็มีเยอะ อยู่แล้ว” เธอเพียงตอบสั้นๆ ว่า “มันเป็น ค�ำสั่งของนาย” “อุ ป สรรคหลายอย่ า งนะคะ เราต้ อ งหนุ น น�้ ำ ใจพี่ เ ลี้ ย งด้ ว ยกั น หนุน น�้ำใจพี่ๆ น้องๆ ด้วยกัน ให้เป็นอันหนึ่ง อั น เดี ย วกั น แต่ มั น ก็ ย ากนะ เราน�้ ำ ตา ตกในทุกวัน จ�ำฝังใจถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน เราจะไม่ เข้ ม งวด จะไม่ บี บ บั ง คั บ น้ อ ง ใหม่ๆ พี่เลี้ยงใหม่ๆ ที่เข้ามา เรารู้เพราะ เคยเป็นมาก่อน เราจะเอาความผูกพัน ความอบอุ่นที่เราเป็นพี่ เป็นแม่ คือต้อง


หัวใจของแม่

เห็นอกเห็นใจกัน, อย่างเด็กที่มาเราต้องดูธรรมชาติของเด็ก แต่ละคน เพราะว่าเขาไม่เหมือนกันหรอก ขนาดเป็นแฝดโดน ทิ้งมา เขายังไม่เหมือนกันเลย อุปนิสัยใจคอ ความอดทน ความ ชอบ การกิน การอยู่ การเชื่อฟัง จะไม่เหมือนกันเลย เพราะ ฉะนั้นถ้าเรารู้ปัจเจก อัตลักษณ์ของแต่ละคน เราจะดูแลเด็กได้ ง่ายขึ้น แต่เราต้องได้ใจเด็กก่อนนะ ใจตัวเองต้องมาก่อน สติ ตัวเองต้องมั่นคง เราก็เหมือนคนเป็นแม่นะ คนเป็นแม่ห่วงไป หมดทุกอย่าง” ระยะเวลาหนึ่ ง ปี ที่ เ ดี ย โน่ ถู ก ฟื ้ น ฟู ร ่ า งกายและจิ ต ใจ โดยทีมพี่เลี้ยงของนิวัติ มันเป็นการโกงความตายของเด็กโชค ร้ายคนหนึ่งที่นิวัติไม่เคยลืมเลือน ความสดใสของเดียโน่ค่อยๆ กลับมา การตอบรับต่างๆ ของน้องเริ่มมีมากขึ้น จากเด็กหญิง ผู้โชคร้าย โชคชะตาช่วยให้เธอมีครอบครัวผูกพันต่างประเทศ หมายความว่ า มี ผู ้ ดู แ ลสนั บ สนุ น มี ค รอบครั ว ใหม่ มองเห็ น อนาคตตัวเองมากขึ้น เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจส่งเรือน้อยเข้าหา ฝั่งจนได้ นิวัตินึกขอบคุณทีมงานพี่เลี้ยงทุกคนที่สามารถรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้การน�ำของเธอเอง มันเป็นความภาค ภูมิใจของคนกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่เบื้องหลังอนาคตอันยาวไกลของ เด็กผู้ด้อยโอกาส

“หนูรักเด็กค่ะ หนูชอบเด็ก ค�ำนี้ไม่ได้การันตีว่ามันจะ เป็นไปตามที่เขาบอก” ประสบการณ์การดูแลเด็กอันยาวนาน ของนิวัติ ท�ำให้ผ่านพบพี่เลี้ยงเด็กที่เข้ามาร่วมงานหลายรุ่นต่อ หลายรุ่น หลายคนมาเพื่อเป็นทางผ่าน บางคนมาเพราะไม่มี งานท�ำและคิดว่าเป็นงานที่ง่าย นิวัติเผยว่า เธอจะบอกความ ยากล�ำบากของงานที่มีทั้งหมดให้พี่เลี้ยงใหม่ฟังตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ลักษณะการท�ำงาน รวม ถึงจิตใจแห่งความเป็นแม่ “การปั้นชีวิตหนึ่งให้เติบโตขึ้นมามันมีความสุขนะคะ คือ อย่ามาเพียงเพื่อว่าเป็นทางผ่าน เรารู้ว่าทุกคนมีความจ�ำเป็น แต่ ขอให้เลือกทางที่ดีที่สุด คือถ้าเราไม่พร้อมอย่ามาเลย ท�ำให้เรา มาเพิ่มสิ่งที่ไม่ดี ท�ำให้เราต้องแย่ลงไปกว่าเดิมอีก คือเราแย่อยู่ แล้วยังมาเพิ่มอะไรให้ตัวเอง ให้คิด คิดให้ตระหนักที่สุด เพราะ งานเลี้ยงเด็กเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดในประเทศนี้” ในการดูแลเด็กๆ โดยเฉพาะในสถานสงเคราะห์ฯ พี่เลี้ยง คือส่วนส�ำคัญ นิวัติอธิบายว่า สิ่งส�ำคัญที่พี่เลี้ยงควรมีคือหัวใจ แห่งความเป็นแม่ ต้องยึดถือเอาเด็กเป็นใหญ่ เพราะการท�ำงาน ด้านนี้มีความยืดหยุ่นสูง

57 issue 79 august 2014


“การท�ำงานของเรายืดหยุ่นตลอดเวลา เราจะเอาเด็ก เป็นใหญ่ อย่างเด็กไม่สบาย เราต้องดูแลเขาตลอดเวลาเลย ไม่ใช่ ว่าดูแลแค่เช็ดตัวลดไข้ให้ยากินเอาขึ้นเตียง แล้วเราก็ไปลั้ลลา กันที่อื่นมันไม่ใช่ เราต้องคอยดูแล ไม่มีคนท�ำงาน หมายถึงอาจ จะลาพักร้อนหรือลาป่วยกระทันหัน หรือต้องพาเด็กห้องอื่นไป โรงพยาบาลเวลาเด็กห้องอื่นเจ็บป่วย เราก็ขาดพี่เลี้ยง เราต้อง เป็นพีเ่ ลีย้ งเต็มตัว ในปัจจุบนั เราท�ำงานในต�ำแหน่งนักพัฒนาการ เด็กนะคะ แต่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหน ต�ำแหน่งนี้ได้มา เพราะอะไร เราไม่เคยลืมนะคะ เพราะฉะนั้นความเป็นพี่เลี้ยง ในตัวมันมีเต็มร้อยอยู่แล้ว ต�ำแหน่งนักพัฒนาการเด็กมันเป็น แค่ต�ำแหน่ง แต่เนื้องานนี่พี่เลี้ยงเต็มตัว” เรื่องใหญ่ประการหนึ่งส�ำหรับพี่เลี้ยงมือใหม่ที่คิดจะเข้า มาท�ำงานด้านนี้ นิวัติอธิบายว่า หากขาดหัวใจของความเป็นแม่ เป็นพี่ไป สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง เพราะเด็กในวัย 1-4 ขวบ จะจดจ�ำและเชื่อฟังพี่เลี้ยงที่เขาเชื่อถือเท่านั้น นิวัติ ยกตัวอย่างจิตวิทยาที่เธอใช้กับเด็กจะแตกต่างกันไป อย่างเด็ก ที่ชอบร้องไห้ เธอจะใช้วิธีพูดให้เด็กเห็นใจ เช่น “อย่าร้องไห้เลย นะลูก แม่ปวดหัวใจไปหมดแล้ว” เด็กจะถามด้วยความสงสัย ว่า “หัวใจแม่วัติเป็นอะไร” เธอยิ้ม “หัวใจแม่วัติบวม พอลูก ร้องไห้หัวใจแม่วัติจะบวมเจ็บไปหมดเลย” นิวัติอธิบายว่า เด็ก จะเข้าใจเองว่าเสียงร้องไห้ของเขาจะท�ำให้แม่เจ็บปวด เขาก็จะ ไม่ร้องพร�่ำเพื่ออีก “เรามีความรู้สึกว่าท�ำให้เด็กสักคนหนึ่งหยุดร้องไห้ได้ ถื อ ว่ าประสบความส�ำเร็จแล้ว ถึงแม้จะเป็น การกระท� ำ ที่ ไ ม่ อบอุ่น ไม่สวยงาม แต่มันเป็นการกระท�ำที่เราให้เขาหยุดได้ใน 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“ตอนเช้า ค�ำพู ดแรก สายตาแรกที่เจอกัน เราอยากให้เด็กอุ ่นขึ้นมาเลย ถึงแม้ว่าเขาจะท�ำผิดเต็มประตู แต่เอาไว้ทีหลัง ถ้าเราพู ดไม่ดีกับเขา ทัง้ วันเด็กจะ ไม่มีความสุขเลย กิจกรรมที่เราใส่ให้ไม่มีทางได้รับ ที่พูดคือเราเห็นสัจธรรมแห่ง ความจริงนะ เขาจะกลัวไปหมด เขาไม่ไว้วางใจไง จะดุหรือว่าอะไรแบบนี้ ให้เขายึด ไว้เลยว่าส�ำหรับแม่วัติให้อภัยเขาได้เสมอ ผิดขนาดไหนก็ให้อภัยได้” 59 issue 79 august 2014


วินาทีนั้น แค่ว่าโอ๋ๆ ใครท�ำลูก หยุดเถอะ ลูกหยุดเถอะแม่ปวดหัวแล้ว หยุดได้ไหม คะ เขาก็จะหยุดทันทีเลย พอเราเอาตัว เราเข้าไปแลกว่าแม่ปวดหัว เขาหยุดเลย เหมือนกับว่าเขาเชื่อเรา เราลองทุกอย่าง จากการเข้าไปกอด หยุดนะลูกหยุดนะ ฟังแม่วัติก่อน เงียบๆ ฟังแม่ก่อนนะคะ ลูก เขาจะไม่หยุด แต่พอบอกแม่ไม่สบาย แม่เจ็บหน้าอกนะ เขาหยุด ไม่รู้คนอื่น เป็นรึปล่าว หรือเขาอาจจะไม่นึกถึงความ ส�ำคัญตรงนี้ แต่เราเห็นความส�ำคัญ กลับ ไปบ้านก็ทบทวนตัวเองตลอด ก่อนที่จะ หลับตาทุกวัน เราจะทบทวนการกระท�ำ ของตัวเองในแต่ละวัน” เป็ น สายใยระหว่ า งเด็ ก และ นิ วั ติ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะสื่ อ ถึ ง กั น ได้ เมื่ อ เด็ ก หยุดร้องไห้นั่นหมายความว่า เด็กรักและ เชื่อใจ นิวัติแล้ว “คือแบบนี้ ตอนเช้า ค�ำ พูดแรก สายตาแรกที่เจอกัน เราอยากให้

เด็กอุ่นขึ้นมาเลย ถึงแม้ว่าเขาจะท�ำผิด เต็มประตู แต่เอาไว้ทีหลัง ถ้าเราพูดไม่ ดีกับเขา ทั้งวันเด็กจะไม่มีความสุขเลย กิจกรรมที่เราใส่ให้ไม่มีทางได้รับ ที่พูด คือเราเห็นสัจธรรมแห่งความจริงนะ เขา จะกลัวไปหมด เขาไม่ไว้วางใจไง จะดุหรือ ว่าอะไรแบบนี้ ให้เขายึดไว้เลยว่าส�ำหรับ แม่วัติให้อภัยเขาได้เสมอ ผิดขนาดไหนก็ ให้อภัยได้”

ถึงฝั่ ง

เนที ฟ แลนด์ คื อ งานคื น สู ่ เ หย้ า ของเด็ ก ที่ ถู ก น� ำ ไปอุ ป การะเลี้ ย งดู โดยครอบครั ว บุ ญ ธรรม ซึ่ ง ทางสถาน สงเคราะห์ เ ด็ ก อ่ อ นบ้ า นพญาไทจั ด ขึ้ น ทุ ก ๆ 4 ปี เพื่ อ ให้ มี โ อกาสกลั บ มา เยี่ยมเยียนบ้านหลังเก่าพร้อมผู้ปกครอง ใหม่ บรรดาแม่ๆ หรือพี่เลี้ยงทั้งหลายจะ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการกลับมาของลูกๆ

“เรามีความรู้สึกว่าท�ำให้เด็กสักคนหนึ่ง หยุ ดร้องไห้ได้ถือว่าประสบความส�ำเร็จแล้ว ถึงแม้จะเป็ นการกระท�ำที่ไม่อบอุ ่น ไม่สวยงาม”

60 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทุกคนที่มีโอกาสมางานนี้ นิวัติเผยว่า เป็น วันที่ประทับใจที่สุด เพราะจะมีโอกาสได้ เห็นลูกๆ ที่เธอเคยเลี้ยงมา มีเด็กหลาย คนได้ รั บ โอกาสดี ไ ปอยู ่ กั บ ครอบครั ว บุญธรรมที่ต่างประเทศ ได้ศึกษาเล่าเรียน มีการงานที่ดี สิ่งนี้ยังความภาคภูมิใจให้ นิวัติไม่เสื่อมคลาย น้องนิก (นามสมมุติ) เป็นคนไทย โดยก�ำเนิด ปัจจุบันอายุ 28 ปี เคยอยู่ใน สถานสงเคราะห์แห่งนี้เมื่อตอนอายุ 1-4 ขวบ ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านหลัง เก่ า อี ก ครั้ ง พร้ อ มพ่ อ แม่ บุ ญ ธรรมชาว อังกฤษ นิวัติเล่าว่า เธอจ�ำนิกได้ แม้จะ ไม่ได้เจอกันมา 20 กว่าปี ส่วนตัวนิกเอง ปัจจุบันประกอบอาชีพแพทย์ที่อังกฤษ เขาจ�ำแม่วัติได้เช่นกัน แม้ทั้งคู่จะสื่อสาร กันคนละภาษาไปแล้ว แต่แววตาคู่เดิม ยังคงอยู่ และยังคงมองกันไม่ละสายตา นิ วั ติ เ ผยว่ า เธอท� ำ ได้ แ ค่ ม องและยิ้ ม ให้


เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ โชคดี ที่ ง านนี้ มี ล ่ า มแปลภาษามาด้ ว ย ท� ำ ให้ นิวัติรู้ความรู้สึกของนิก อดีตเด็กโชคร้าย ที่นิวัติเลี้ยงดูมา “นิกบอกว่าเขาจ�ำแม่วัติได้ เขา จ�ำกลิ่นแม่ได้” เป็นถ้อยค�ำสั้นๆ ที่ท�ำให้ นิวัติน�้ำตาไหลไม่รู้ตัว “ผมตามหากลิ่นนี้ มาตลอดชีวิต” มันเป็นความรู้สึกที่ยาก จะอธิ บ าย เป็ น เรื่ อ งของสั ญ ชาตญาณ แม่ ลู ก โดยแท้ นิ ก โผเข้ า กอดนิ วั ติ ต่ า ง คนต่ า งส่ ง ผ่ า นความรู ้ สึ ก กั น ด้ ว ยการ สวมกอด เหมือนเมื่อวัยเด็กที่แม่วัติมักจะ ต้องเหนื่อยกับการให้อ้อมกอดแก่เด็กๆ ก�ำพร้าทุกคน ที่ต้องการให้อุ้ม ให้กอด บั ด นี้ ไม่ มี ภ าษาใดกั้ น ขวางความเป็ น แม่ลูกได้อีกแล้ว นิกลูบเหงื่อที่หน้าของ แม่ท่ามกลางครอบครัวอุปถัมป์ใหม่ของ ตนเอง นิวัติเอาแต่น�้ำตาไหลด้วยความ ปีติที่เห็นลูกคนหนึ่งที่เธอพาไปส่งถึงฝั่ง ได้ ดิ บ ได้ ดี หั ว ใจของคนเป็ น แม่ ก็ ห วั ง เพียงเท่านี้ แม้ จ ะเลี้ ย งดู เ ด็ ก ด้ อ ยโอกาสมา ตลอดระยะเวลา 20 กว่ า ปี ดู แ ลเด็ ก

มาเป็นพันชีวิต นิวัติเผยว่าวันที่เด็กคน หนึ่งมีโอกาสก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าพร้อม ครอบครั ว ใหม่ เป็ น วั น ที่ เ ธอรู ้ สึ ก เศร้ า ระคนยิ น ดี เพราะความผู ก พั น ที่ เ คยใช้ ชีวิตร่วมกันมา ในสถานสงเคราะห์ที่นิวัติ เปรียบเสมือนบ้านและที่ท�ำงานในคราว เดียวกัน มันจึงคล้ายกับความรู้สึกของ คนเป็นแม่ที่ต้องยืนมองลูกจากไปสร้าง อนาคตของตัวเอง “เราร้องไห้ทุกครั้ง ท�ำมาขนาดนี้ ยังไม่มีความเคยชินเลย เราผูกพัน ได้ยิน เสียงเราจ�ำได้หมดเลยว่าใครเป็นใคร จะ มีน้องเลี้ยงยากๆ อยู่หลายคนนะ มีปัญหา ทางอารมณ์ พฤติ ก รรมก็ มี มี น ้ อ งเป็ น ออทิสติก ไฮเปอร์แอคทีฟก็มี ต้องเลี้ยง แบบใกล้ชดิ พีเ่ ลีย้ งถึงจบอะไรมา ปริญญา โท ปริญญาตรี มันไม่ได้หมายความว่าจะ ท�ำงานเป็นหมดทุกอย่าง การศึกษาไม่ได้ ชี้วัดว่าจะเป็นคนดี ตัวพี่พึ่งจบปริญญาตรี ปี 2555 เพราะไม่มีเวลา ดูแลน้องๆ มา ตลอด” พี่เลี้ยงทุกคนคือส่วนส�ำคัญที่ช่วย เยียวยาสังคมเด็กด้อยโอกาสอยู่เบื้องหลัง 61 issue 79 august 2014

พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับเด็ก ที่ออกไปมีครอบครัวใหม่ มันคือกฎข้อ ห้าม แม้กระนั้นหัวใจแห่งความเป็นแม่ ก็ยังคงอยู่ ยังคงจดจ�ำลูกทุกคนได้เสมอ การพบหน้าลูกในวันที่พวกเขามีอนาคต เป็นสิ่งที่แม่ตั้งตาคอย พี่เลี้ยงทุกคนดีใจ ที่ได้เจอลูกๆ ของพวกเขา และนี่คือความ ภาคภูมิใจของ “แม่” ผู้ท�ำหน้าที่ส่งลูก ทุกคนขึ้นฝั่ง

ผู ้สนใจช่ วยเหลือเด็กก�ำพร้า ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สามารถติ ด ต่ อ ที่ 78-24 หมู ่ ท่ี 1 ต� ำ บลบางตลาด อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี 11120 โทร. 025847254-55, 02-5847264


ปี ชวด

การงาน ชีวิตในการท�ำงานไม่ราบรื่นในเดือนนี้ ต้องสู้รบกับการเมืองในองค์กร ระวังการลอบกัดและอย่าได้เผลอ ไม่ ช้านักมิตรอาจกลายเป็นคู่แข่งเมื่อผลประโยชน์เพิ่มขึ้น หลีกเลี่ยงการท�ำงานเป็นทีมมากเกินไป และในการปรึกษา หารือ ควรใช้เวลาฟังมากกว่าการแสดงความคิดเห็น ธุรกิจ แม้ว่าคุณอาจมีความคิดมากมายที่อยากน�ำไปใช้ แต่ทางที่ดีที่สุดควรอยู่เฉยๆ ไปก่อน ผังชะตาของคุณบ่งบอกถึงการเสียเงิน ดัง นั้นจึงไม่ควรเสี่ยงมากเกินไปกับการลงทุนใหม่ ระวังบัญชีของคุณและอย่าปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงเพราะความประมาท ความรัก สิ่งต่างๆในชีวิตรักอาจทุลักทุเล และมีแนวโน้มจะท�ำให้เลือดขึ้นหน้าได้ คุณจึงหงุดหงิดและหัวเสียง่ายขึ้น การโต้เถียงจึงยาก ที่จะเลี่ยง ทั้งความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เคย หากคุณมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ทางที่ดีควรหลบไปก่อนแล้วใช้เวลาสงบใจ สิ่งที่ พูดไปตอนนี้ไม่อาจลบล้างได้ การศึกษา นักเรียนปีชวดควรหลีกเลี่ยงการท�ำงานเป็นกลุ่มมากเกินไป ปัญหาอาจเกิดจากการขโมยความคิด การลอกเลียนแบบผลงาน หรือการลักขโมย ต่อให้ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น แต่คุณก็อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ระวังเวลาส่งงาน ไม่ควรท�ำงานเป็น กลุ่มกับเพื่อนนักเรียนที่เรียนวิชาเดียวกันมากเกินไป

ปี ฉลู

การงาน จงเรียนรู้ที่จะปรับตัวในที่ท�ำงาน เพราะสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยที่ คุณไม่ทันตั้งตัว จงหาทางมองในด้านบวกบางคนอาจจมอยู่กับความซ�้ำซากจ�ำเจมาและตอนนี้อาจบังคับให้คุณต้อง ออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย และผลักดันให้คุณท�ำผลงานให้ดีขึ้น จงมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะผูกมิตรใหม่เพื่อแสดงว่าคุณไว้ใจได้ ธุรกิจ คุณอาจพบกับการติดขัดบ้างในการท�ำงาน เช่น พนักงานคนส�ำคัญลาออก หลายคนลาป่วย จงแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และ หากคุณไม่มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาใหญ่ ก็จะแก้ไขได้อย่างชัดเจน คุณต้องเยือกเย็นไว้ และใช้เวลาใคร่ครวญ ความรัก จงพยายามอย่าให้เรื่องใดๆมากระทบความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักของคุณ ซึ่งอาจเป็นที่พักใจของ คุณอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก อย่าหาเรื่องโดยไม่มีเหตุผล และหากคุณมีเรื่องหนักใจควรบอกเล่าให้อีกฝ่ายได้รับฟัง คู่รัก ของคุณจะสามารถเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นกลางได้ การศึกษา คุณอาจพบว่าตั้งสมาธิเรียนได้ยากขึ้น เพราะระดับพลังงานของคุณต�่ำอย่ากดดันตัวเองเกินไปหากคุณภาพงานที่คุณส่งไม่ ได้เท่ามาตรฐานตามปกติของคุณ หากคุณมีการบ้านเยอะมาก ก็ต้องเริ่มลงมือท�ำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อที่คุณจะได้เลี่ยงดินพอก หางหมูก้อนโต ที่ท�ำให้คุณยิ่งเครียดหนักโดยไม่จ�ำเป็น แบ่งเวลาให้ดี

ปี ขาล

การงาน คุณต้องท�ำท่าเข้มแข็งไว้แม้คุณจะไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นก็ตาม จงแสดงฉากหน้าที่มั่นใจ และคนอื่นจะหยุดคิด ก่อนที่จะเข้ารุกรานคุณ ในขณะเดียวกันก็อย่าได้ปลีกตัวออกจากคนอื่น เพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของการนินทา ไม่ควรเข้าร่วมวงสนทนากับเพื่อนร่วมงานนอกที่ท�ำงาน ธุรกิจ สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้น ท�ำให้คุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการท�ำงาน คุณอาจต้องทิ้งโครงการที่คุณทุ่มเทเวลา ความพยายาม และเงินลงไป บางทีอาจดีกว่าที่ต้องตัดความสูญเสียทิ้งแทนที่จะหวังต่อไปว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก่อนที่จะด่วนตัดสินใจ คุณต้อง แน่ใจเสียก่อน ความรัก ที่ยังโสดอาจโหยหาคู่รัก ส่วนคนที่มีคนส�ำคัญแล้วกับต้องการอิสรภาพ แน่นอนว่าคนในอยากออก คนนอกย่อมอยากเข้าเป็น เรื่องปกติในเดือนนี้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง ควรใช้เวลาคิดให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นคุณอาจเลือกท�ำในสิ่งที่คุณ จะเสียใจในภายหลัง การศึกษา หาเวลาหลบไปพักผ่อนบ้างหากคุณต้องการ แม้ว่าความขยันขันแข็งจะไม่เคยเป็นภัยต่อใคร แต่ส�ำหรับตอนนี้ ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ไม่แพ้กันที่คุณจะต้องใช้ชีวิตที่สมดุลที่คุณมีเวลาให้กับกิจกรรมอื่นๆ ด้วย จงกระตือรือร้นไว้ 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน แม้ว่าคุณมีงานมากมายที่คุณต้องท�ำให้ทัน แต่คุณจะรับมือกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นได้อย่างดี หากคุณ สามารถเรียนรู้วิธีจัดล�ำดับความส�ำคัญของงานให้เป็น ข่าวดีคือคุณไม่จ�ำเป็นต้องกังวลว่าจะท�ำเกินหน้าเกินตา เพื่อนร่วมงาน แต่คุณจ�ำเป็นต้องท�ำให้ดีเหนือกว่าที่ตัวคุณเองเคยท�ำไว้ คุณจะได้รับการคาดหวังว่าต้องท�ำให้เร็ว ขึ้น มากขึ้น และถูกต้องเสมอ ธุรกิจ ความส�ำเร็จของคุณในตอนนี้จะผกผันไปตามสัดส่วนของความพยายามที่คุณทุ่มเทไป ยิ่งคุณพร้อมลุยงานมากเท่าไหร่ คุณก็จะ ยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น แต่จงระวังการใช้จ่ายให้ดี อย่าฟุ่มเฟือยเกินไป นอกเสียจากว่าคุณมีเหตุผลที่ดีพอ คุณจะพบว่าการ รักษาสภาพคล่องทางการเงินจะเป็นประโยชน์มากกว่า ความรัก อารมณ์ของคุณปรวนแปรไม่แน่นอนเอาเสียเลย อันตรายจากการนอกใจมีสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความสัมพันธ์หรือ ชีวิตคู่ของคุณทุลักทุเลแต่หากคุณคิดว่าความสัมพันธ์กับคู่ของคุณมีค่า ก็จงต้านทานไว้มิฉะนั้นแล้ว คุณอาจท�ำให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลง ไปอย่างไม่มีวันกลับคืน การศึกษา ช่วงเวลาที่ดีมากส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเรียนในสิ่งที่คุณรัก หากคุณทุ่มหมดใจให้กับบางสิ่ง คุณก็จะมีพลังงานและความตั้งใจที่จะ ท�ำสิ่งนั้นได้ดีอย่างแท้จริง นี่เป็นเดือนที่สดใสส�ำหรับเด็กปีเถาะ เมื่อคุณสามารถท�ำสิ่งต่างๆ มากมาย และก้าวหน้าได้อย่างงดงามจริงๆ

ปี มะโรง

การงาน คุณท�ำงานคนเดียวได้ดีที่สุดในเดือนนี้ นอกจากว่าคุณจะมีทีมงานที่พร้อมยอมให้คุณเป็นผู้น�ำ มิฉะนั้นแล้ว ท�ำงานของคุณแบบตัวใครตัวมันจะดีกว่า การเอาแต่พูดโดยไม่ลงมือท�ำจะไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าคุณมีคุณสมบัติในการ เป็นผู้น�ำที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะปรากฏชัดในตอนนี้จงใช้ความสามารถนี้ให้ดี ธุรกิจ มีอะไรมากมายหลายอย่างเสนอเข้ามาให้คุณ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้งวิธีการท�ำงานของคุณในปัจจุบัน เพียงแต่เป็นเวลาที่ คุณจะสามารถท�ำอะไรได้มากขึ้นอีกเยอะ อย่าละเลยโอกาสที่ปรากฏเข้ามาหากคุณหวังที่จะพาบริษัทไปสู่ก้าวต่อไป ความรัก ตอนนี้คุณจะสนใจความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าแค่ความรักช่วงสั้นๆ ส�ำหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่น่าพอใจ แต่ หากคุณยังโสด ช่วงเวลานี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มคิดที่จะมีครอบครัวหากคุณมีคู่รักที่แน่นอนแล้ว ตอนนี้เป็นเดือนที่ดีส�ำหรับการ ขอแต่งงานหรือพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปอีกขั้น การศึกษา ความพยายามของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ในเดือนนี้ บางคนยังอาจได้รับรางวัลบางอย่างหรือทุนการศึกษา คุณก�ำลังมีไฟ และ ยิ่งคุณประสบความส�ำเร็จมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งท�ำต่อไปได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น อย่ากลัวว่าจะตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไป

ปี มะเส็ง

การงาน คุณสามารถตั้งตารอช่วงเวลาที่น่าพอใจในที่ท�ำงานได้เลย จะไม่มีการเมืองภายในองค์กรเกิดขึ้นเหมือน เดือนก่อนๆ และคุณก็เริ่มสนุกกับการท�ำงานได้ในที่สุด คุณอาจเริ่มตั้งค�ำถามถึงเป้าหมายในอาชีพของคุณหากคุณ ตั้งค�ำถามที่เหมาะสมให้ตัวเองได้ คุณก็จะพบค�ำตอบคุณมีโชคด้านการเลื่อนขั้นอยู่ในมือ ธุรกิจ สิ่งที่เริ่มต้นใหม่จะเจริญรุ่งเรือง โครงการใหม่ปักหลักมั่นคง และกลยุทธ์ที่คุณต้องใช้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัด ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณ จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ บางอย่าง ท�ำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่แสนเบิกบานส�ำหรับนักธุรกิจปีมะเส็ง คุณจะพบว่าตัวเองโด่งดังยิ่งขึ้น และได้ รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากขึ้น ความรัก หากคุณต้องการชีวิตสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง คุณก็ได้ตามนั้น แต่คุณยังต้องการมากกว่านั้นและข่าวดีคือคุณเฝ้ารอคอยมาตลอด อาจปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้ อย่าปล่อยให้คนผู้นั้นหลุดมือไปได้ แม้ว่าคุณอาจต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงความสนใจบ้าง การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีความคิดดีๆ มากมายที่จะแบ่งปัน จงแสดงความคิดที่มีออกมา แล้วคุณจะกลาย เป็นจุดสนใจในชั้นเรียน บางคนอาจได้รับการยกย่องกล่าวขวัญเป็นพิเศษ หรือก้าวกระโดดในด้านการเรียนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบาง อย่าง ยิ่งคุณทุ่มเทความพยายามให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเพียงไรคุณก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนจากสิ่งนั้นมากขึ้น 63 issue 79 august 2014


ปี มะเมีย

การงาน เวลาดีที่จะเริ่มท�ำประโยชน์ให้มากขึ้นและปรากฏตัวให้เป็นที่จดจ�ำอีกครั้งคุณมีดาวแห่งโชคชะตาอยู่เคียง ข้าง จึงออกตัวได้อย่างมั่นใจ ไม่จ�ำเป็นต้องรอจนได้รับมอบหมายงานชิ้นใหม่ คุณอาจพบความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัว และเมื่อพบแล้ว ลองมองหาสิ่งที่คุณจะท�ำประโยชน์ได้ จงช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ หากท�ำได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเรียกร้องชื่อเสียงในทุกเรื่อง ธุรกิจ คุณจะได้รับประโยชน์จากโชคด้านพันธมิตร จึงท�ำให้ใครต่อใครอยากอยู่ฝ่ายเดียวกับคุณ จงยินดีรับให้พวกเขามาร่วมทีม เพราะ มีโอกาสมากมายให้คุณได้ใช้ประโยชน์ หากคุณดึงดันจะท�ำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว ศักยภาพของคุณ รวมทั้งความส�ำเร็จก็จะจ�ำกัดลง ความรัก ความรักและสร้างมิตรภาพใหม่ อาจมีคนแอบชื่นชมคุณและรู้ว่าจะดึงรอยยิ้มจากคุณได้อย่างไร มีโอกาสที่คนพิเศษที่คุณชอบ จะรู้สึกแบบเดียวกัน จงท�ำตามที่หัวใจบอกและเริ่มลงมือในเดือนนี้ ตอนนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับการแต่งงาน หมั้นหมาย หรือเริ่มต้นสร้าง ครอบครัว ความรักทุกรูปแบบจะผลิบานขึ้นในชีวิต ท�ำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริง การศึกษา มีผู้ชี้น�ำที่แข็งแกร่งคอยให้ค�ำแนะน�ำจะได้เปรียบอย่างมากคุณจะได้รับผลดีจากโชคด้านผู้ชี้น�ำที่เยี่ยมยอดในเดือนนี้ มุมมอง ที่แตกต่างที่คุณได้รับจากผู้ที่อาวุโสและมีประสบการณ์มากกว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกทางที่ดีต่อคุณ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากคุณไม่แน่ใจในเรื่องใด อย่าพยายามคิดหาทางออกเพียงล�ำพัง คุณควรขอค�ำแนะน�ำ

ปี มะแม

การงาน สิ่งต่างๆ ในที่ท�ำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีสัญญาณที่ดีว่าผลงานของคุณจะเป็นที่ชื่นชอบและอนาคต ของคุณก็แน่นอน ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะคิดถึงเส้นทางอาชีพและปรึกษากับเจ้านาย หากจ�ำเป็น จะมีความก้าวหน้าที่ น่าตื่นเต้นรออยู่ และหากมีสิ่งใดที่คุณต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเป็นพิเศษ ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจดีเยี่ยม หากคุณต้องการเข้าหาใครบางคนเพื่อขอความช่วยเหลือ จงวางแผนท�ำเช่นนั้นในเดือนนี้ การรับฟังข้อเสนอ แนะที่แปลกใหม่ในเรื่องที่คุณคิดมาตลอกอาจเป็นประโยชน์ ปรึกษาหารือ แม้แต่กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเลย ความรัก ความส�ำคัญกับชีวิตรักมีแนวโน้มที่จะพบความสุขในเดือนนี้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะคบหาใครเล่นๆ หรือสนใจความสัมพันธ์ ที่สามารถพัฒนาไปสู่สิ่งที่จริงจังยิ่งขึ้น คุณก็มีโอกาสได้พบใครบางคนที่ถูกใจและท�ำให้คุณมีความสุขได้อย่างแท้จริง คุณจะมีคนมา ชื่นชอบไม่ขาด แต่คุณจะรู้แน่นอนว่ามีที่เป็นเจ้าของหัวใจ

ปี วอก

การงาน คุณจะได้พบกับพัฒนาการในด้านการงานที่น่าตื่นเต้น ความก้าวหน้าที่ส�ำคัญบางคนอาจได้เลื่อนต�ำแหน่ง อย่างเป็นทางการ ส่วนคนอื่นๆ อาจมีโอกาสที่จะได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการมากขึ้นในอนาคตอันใกล้คุณ ต้องชัดเจนว่าสิ่งใดส�ำคัญที่สุดส�ำหรับคุณ หากคุณมีเป้าหมายที่แน่นอน ก็จงอย่าได้โลเล หากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ ก็ยากที่จะก้าวหน้าได้ ธุรกิจ ธุรกิจของคุณมีลู่ทางที่จะขยายและเติบโต ทั้งคุณยังมีก�ำลังที่จะก้าวหน้าไปในทิศทางที่คุณสนใจหรือชอบเป็นการส่วนตัว คุณจะ สนุกกับการท�ำงานในเดือนนี้ เมื่อเดือนนี้น�ำโอกาสใหม่ๆ ที่โดนใจมาให้จนคิดไม่ถึง ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะท�ำตามความฝัน แม้ว่าฝัน นั้นจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเลยก็ตาม อย่ากลัวที่จะเดินเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ความรัก ไม่ว่าคุณจะก�ำลังดูใจกันเรื่อยๆ หรือคบหากันจริงจังมานาน คุณก็จะได้พบกับความสุขอย่างล้นเหลือในเดือนนี้ คนที่ยังโสด มีโอกาสจะได้พบใครบางคนที่เร้าความสนใจของคุณได้อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ที่ ไม่จ�ำเป็นต้องเอียงอาย แสดงเจตนาเป็นนัย ที่จริง แล้วยิ่งคุณแสดงออกตรงไปตรงมาเท่าไหร่สิ่งต่างๆ ก็จะเป็นไปตามที่คุณต้องการเร็วขึ้นเท่านั้น อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง เมื่อคุณ ท�ำตัวสบายๆ คุณก็จะยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้น 64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน จิตใจของคุณก�ำลังเบิกบาน ท�ำให้คุณอารมณ์ดีได้ในที่ท�ำงาน ผู้อื่นจะพบว่าการร่วมงานกับคุณทั้งง่ายและ สนุกสนาน มีโอกาสเข้ามามากมาย แต่บางอย่างก็อาจท�ำให้คุณต้องตัดสินใจเลือก จงเชื่อความรู้สึกของตัวเองเมื่อ ตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญ ธุรกิจ การพบปะที่โชคดีจะช่วยให้คุณรู้จักผู้คนใหม่ๆ ที่อาจช่วยให้คุณก้าวหน้า รักษาความสัมพันธ์กับผู้คนที่คุณผูกมิตรไว้ให้ดี เพราะ พวกเขาจะกลายเป็นเครือข่ายที่ส�ำคัญ ซึ่งช่วยคุณในเรื่องที่ก�ำลังจะท�ำในอนาคตได้ ธุรกิจของคุณตอนนี้ต้องอาศัยมนุษย์สัมพันธ์และ บุคลิกของคุณเป็นหลัก ความรัก คุณจะเป็นนักอุดมคติช่างฝัน ท�ำให้คนที่อยู่ใกล้คุณเบิกบาน หากคุณยังโสดจะมีหลายคนที่แย่งชิงกันเพื่อความสนใจและ หัวใจของคุณ แม้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะน่าปลาบปลื้ม แต่คุณก็จะไม่สนใจความสัมพันธ์ที่ไม่มีแววจะสานต่อระยะยาว แม้ว่าคุณจะยัง ไม่ได้คบหากับใคร การศึกษา ในเดือนนี้ ก็จะก่อให้เกิดผลดีอันเป็นมงคล เพราะจะน�ำโชคแห่งความบริบูรณ์และความส�ำเร็จมาให้ บางคนอาจเริ่มเสริม ความรู้ที่มีให้แน่นยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายดายและลงตัวยิ่งขึ้น

ปี จอ

การงาน คุณต้องเผชิญกับปัญหาในที่ท�ำงาน และหลายต่อหลายครั้งก็เป็นเรื่องของการเข้ากับคนอื่นไม่ได้ ในเดือนนี้ คุณท�ำงานคนเดียวได้ดีกว่าท�ำงานเป็นทีม แม้ว่าคุณอาจไม่ได้ตั้งใจจะคัดค้านความคิดคนอื่น แต่บางครั้งคุณก็แสดงออก แบบนั้น ท�ำให้ผู้ที่ร่วมงานด้วยไม่ชอบใจคุณนักอย่าแสดงสิ่งที่คุณคิดออกมาตรงๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปากเสียง ธุรกิจ คุณอาจพบว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคอยยุ่มย่ามท�ำให้ชีวิตของคุณล�ำบากขึ้นอย่าเสี่ยงท�ำผิดโดยไม่ควร หากมีใบอนุญาติหรือเอกสาร ใดที่คุณจ�ำเป็นต้องมี ควรจัดการหามาให้พร้อมล่วงหน้า ไม่ควรเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้เมื่อต้องพัวพันกับเรื่องกฏหมายหากคุณไม่ท�ำตามกฏ คุณอาจถูกจับได้และนั่นคือสิ่งที่จะท�ำให้คุณเดือดร้อนในเดือนนี้ ความรัก ความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจติดขัดบ้าง ยิ่งหากเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้น พลังแห่งการทะเลาะวิวาทกระจายไปทั่วใน บรรยากาศดังนั้นทุกคนที่อยู่ใกล้คุณจึงดูเหมือนชวนทะเลาะกันแทบจะตลอด ตราบเท่าที่ความบาดหมางยังไม่ถึงกลับกลายเป็นสงคราม เย็น สิ่งต่างๆ ก็จะดีขึ้นเอง การศึกษา อาจถูกชักจูงออกนอกลู่นอกทาง ระวังคนที่คุณคบหาด้วย อย่าให้คนอื่นโน้มน้าวให้คุณท�ำสิ่งที่ปกติแล้วคุณจะไม่ท�ำ ตอนนี้ เป็นเวลาที่คุณจะเดือดร้อนได้ง่ายๆ หากละเมิดกฏ

ปี กุน

การงาน คุณจะเข้ากับคนอื่นได้ยากในเดือนนี้ จึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะท�ำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิด พยายามอย่า บูดบึ้งเมื่อต้องติดต่อกับผู้อื่น แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วย แต่ก็มีวิธีแสดงความคิดเห็นของคุณให้ผู้อื่นเข้าใจได้ในแบบ นุ่มนวล พยายามรักษามิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจ สถานการณ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาดคิด ผู้ร่วมงานที่คุณไว้ใจได้ก็อาจแสดงด้านมืดออกมา การตัดสินใจที่คุณเลือกแทนทั้งทีมอาจ ไม่ประสบความส�ำเร็จตามเป้า อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนใจ แม้ว่าคุณอาจต้องกลับค�ำ แต่หากรู้สึกว่าบางอย่างไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีอีกต่อ ไป ก็ไม่ควรบังคับให้ตัวเองต้องฝืนท�ำต่อ ก่อนตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ขอเวลาเพิ่มหากจ�ำเป็น ความรัก คุณจะขี้หงุดหงิด ดังนั้นตอนนี้อยู่เฉยๆ ไปก่อน แทนที่จะออกไปเที่ยวสนุกคุณควรเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นและพยายามท�ำความ เข้าใจมุมมองของผู้อื่นบ้าง หากคุณยืนกรานที่จะเอาแต่ความคิดของตัวเอง คุณอาจเสียเพื่อนหรือแม้แต่คนที่ส�ำคัญส�ำหรับคุณ การศึกษา คุณอาจเจ็บใจเพราะรู้สึกว่าถูกทรยศหรือหักหลัง แต่หากความรู้สึกนี้จะไม่อยู่ตลอดไป และความคิดร้ายๆ ที่คุณมีไม่ช้าก็ จะหายไปหากคุณรู้จักปล่อยวาง อย่าเก็บสิ่งใดมาเคืองแค้น ชีวิตสั้นเกินกว่าจะกังวลกับเรื่องเล็กน้อย คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยและ ลืม แล้วคุณก็จะมีความสุขขึ้นมาก 65 issue 79 august 2014


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 79 august 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 79 august 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 79 august 2014


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 79 august 2014


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 79 august 2014


Retro bear cafe พิพิธภัณฑ์ในร้านกาแฟ 76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

ของสะสม อาทิ ตุ๊กตาเทดดี้แบร์ ของเล่น หนังสือเพลง เทปคาสเซ็ท ตู้โชว์ โปสเตอร์ และอีกมากมายหลายหลาก ตราบเท่าชีวิตคนๆ หนึ่งจะสะสมได้ ถูก บรรจุรวมไว้เต็มพื้นที่ในรูปของร้านกาแฟ และการตกแต่ ง ที่ ไ ม่ ใช้ นิ ย ามใด อาศั ย ความพอใจล้วนๆ Retro bear café เป็นร้านกาแฟ ที่ ร วบรวมระยะเวลาทั้ ง หมดที่ ผ ่ า นมา ตั้งแต่เด็กจนโตของ ธนาภรณ์ ประดับ พลอย เจ้าของร้าน โดยอาศัยสิ่งของต่างๆ เป็นตัวแทนบอกยุคสมัย เป็นของที่ใครๆ ผ่านมาเห็นเข้าก็อดนึกถึงตัวเองในอดีตไม่ ได้ เพราะสิ่งต่างๆ ในร้านอาจจะเป็นของ ที่ใครหลายคนเคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง แล้วในยุคก่อน แต่จะมีสักกี่คนที่เก็บมัน ไว้จนถึงยุคปัจจุบัน “เราเป็น คนชอบเก็บ ของ ตอน เด็กๆ แม่บอกให้ทิ้งเหอะ รกบ้าน ของ อะไรไม่ รู ้ เ ต็ ม ไปหมด แต่ เ ราไม่ ทิ้ ง ” จากการสะสมเรื่ อ ยมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะตุ ๊ ก ตาหมี แ ละตั ว การ์ตูนต่างๆ ที่ชื่นชอบนับพันตัว ท�ำให้ ที่ นี่ เ ป็ น เสมื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข นาดย่ อ ม มากกว่ า ร้ า นกาแฟ เพราะเจ้ า ของ ต้ อ งการใช้ เ ป็ น สถานที่ เ ก็ บ ของสะสม เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมมากกว่าจะค�ำนึงถึง ผลก�ำไร แต่ เ อาเข้ า จริ ง มั น ก็ ก ลายเป็ น เสน่ห์ของร้านกาแฟซึ่งไม่เหมือนใครไป โดยปริยาย ด้วยการจัดวางของสะสมที่ มีอย่างผสมปนเป โดยไม่ค�ำนึงถึงรูปแบบ เดิมๆ ท�ำให้ลูกค้าที่มาดื่มกาแฟนั่งอยู่กับ ที่ไม่ได้ ต้องลุกเดินดูรอบร้าน หลายคน อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปอวดเพื่อนๆ

“ของหลายอย่างเด็กสมัยนี้อาจ ไม่ รู ้ จั ก แล้ ว อย่ า งหนั ง สื อ เพลงเดอะ กี ต ้ า ร์ เ ล่ ม เล็ ก ๆ นี้ ยุ ค สมั ย หนึ่ ง ต้ อ งใช้ ยี่ ห ้ อ นี้ เ ท่ า นั้ น เพราะคอร์ ด ค่ อ นข้ า ง แม่นย�ำ พกพาสะดวก แต่สมัยนี้ไม่มีแล้ว เป็นเล่มใหญ่ๆ หมดแล้ว” แน่นอนว่าสิ่ง ต่างๆ ในร้านย่อมมีเรื่องราวความเป็นมา เกือบทั้งหมด เพราะเป็นความชอบส่วน ตัว ร้านนี้มีสองชั้นให้เดินชม ทุกตาราง นิ้วอัดแน่นไปด้วยของสะสม หลายคน มาเห็นแล้วถึงกับขอซื้อ ชิ้นไหนขายให้ ได้ทางร้านก็ยินดีขาย “ของสะสมมันมีเสน่ห์ของตัวมัน เองอยู่แล้ว ทุกอย่างเล่นได้หมด สมัยก่อน ราคาอาจจะค่อนข้างสูงหน่อย พ่อแม่บาง คนก็ไม่ได้ซื้อให้ลูกเล่น มาที่นี่ มานั่งเล่น ได้ เหมือนความใฝ่ฝันที่ตอนเด็กๆ อยาก เล่นของเล่น มันก็เหมือนได้ย้อนวัย” ส�ำหรับผู้สนใจสามารถแวะเที่ยว ชมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ

77 issue 79 august 2014

ของสะสมได้ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ธนาภรณ์ เ ผยว่ า ในอนาคตมี แ ผนที่ จ ะ ขยายร้าน เพราะปัจจุบันมีของสะสมอีก มากที่ยังไม่ได้เอาออกมาวางให้ชม ด้วย เหตุผลเรื่องพื้นที่จัดวางไม่พอ “เรายั ง สะสมอยู ่ เ รื่ อ ยๆ มี ทั้ ง ของที่ซื้อมาใหม่ และของเก่าที่ยังเก็บไว้ อนาคตร้านนี้ก็จะมีของมากกว่านี้ มีพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น ผู้ที่รักการสะสมหรือชอบนั่ง ร้านกาแฟสไตล์แตกต่าง สามารถแวะมา นั่งเล่นได้ รับรองไม่ผิดหวัง” Retro bear café ตั้งอยู่หน้าปาก ซอยลาดพร้าว – วังหิน 20 ติดริมถนน ใหญ่ เปิดให้นั่งชิวๆ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 23.00 น. (หยุดวันพุธ) ติดต่อสอบถาม 02-538-0488 (ธนาภรณ์ ประดั บ พลอย) Fan Page : https://www. facebook.com/RetroBearCafe


“เราเป็ นคนชอบเก็บของตอนเด็กๆ แม่บอกให้ทิ้งเหอะ รกบ้าน ของอะไรไม่รู้เต็มไปหมด แต่เราไม่ทิ้ง”

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“เรายั ง สะสมอยู ่ เรื่ อ ยๆ มี ทั้ ง ของที่ ซื้ อ มาใหม่ และของเก่าที่ยังเก็บไว้ อนาคตร้านนี้ก็จะมีของมากกว่า นี้ มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ที่รักการสะสมหรือชอบนั่งร้าน กาแฟสไตล์แตกต่าง สามารถแวะมานั่งเล่นได้ รับรอง ไม่ผิดหวัง”

79 issue 79 august 2014


อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง ตอกย�้ำภาพลักษณ์ศูนย์การค้าเพื่อ คนสมุทรปราการผ่านกิจกรรม CSR โครงการ “อิมพีเรียล... ก้าวนี้เพื่อน้อง”

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง โดย นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท เอส ซี เอส ฟุตแวร์ จ�ำกัด และ เจ้าของกิจการ KID CHOICE พร้อมด้วยทีมผู้บริหารศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ส�ำโรง จัดพิธีมอบรองเท้าจ�ำนวน 900 คู่ จาก 9 โรงเรียน ซึ่ง ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ศูนย์การค้า โดยประกอบด้วย โรงเรียนวัดด่าน ส�ำโรง โรงเรียนวัดไตรสามัคคี โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ โรงเรียนวัดบางโปร่ง โรงเรียน วัดต�ำหรุมิตรภาพที่ 65 โรงเรียนวัดบางด้วน โรงเรียนวัดบางนางเกรง และโรงเรียนวัดสุขกร ใน โครงการ “อิมพีเรียล ก้าวนี้เพื่อน้อง” โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก เพราะน้องๆทั้ง 9 โรงเรียนต่างงัดการแสดงมามอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบรองเท้านักเรียน ใหม่ให้เขาในวันเปิดเทอม

บิก๊ บอส ทรูฯ บุ กเซอร์ไพรส์ 12 ผู เ้ ข้ารอบในรายการ “มาร์เชี ยล วอริเออร์ ชิ งฝั น แอ็กชั่ นสตาร์” แนะ “ชั ยชนะที่ย่ิงใหญ่ คือ การชนะใจตัวเอง”

นายศุภชัย เจียรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (กลาง) และ นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ�ำกัด(ที่6จากขวา) พร้อมด้วย นางจ�ำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร(ที่5จากซ้าย) และนายวัชระ แวววุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด(ที่4จาก ขวา) ร่วมยินดีกับ 12 ผู้เข้ารอบในรายการ “มาร์เชียล วอริเออร์ ชิงฝัน แอ็กชั่นสตาร์” โดยมีนายปรัชญา ปิ่นแก้ว(ที่4จากซ้าย) ครูใหญ่ ของบ้าน Warrior Academy ให้การต้อนรับ ณ สตูดิโอ สตาร์ฮอลลีวูด พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม

นักศึกษา ม.มหิดล เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ “Central Y Club Love The Earth: Stop Motion Contest 2014”

“เซ็นทรัลวายคลับ” จัดงาน “Central Y Club The Earth: Stop Motion Contest 2014” ประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ ประกวดสร้างสรรค์สื่อวิดีโอในรูปแบบ Stop Motion เพื่อ“รณรงค์ลด การใช้ถุงพลาสติก” สานต่อปลุกจิตส�ำนักเยาวชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม ชิง ทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ผลปรากฏว่า “ ทีมตะกายเพดาน” นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ

80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

เปิ ดแล้ว! เมกา ออโต โชว์ งาน แสดงสุดยอดยนตรกรรมระดับลัก ซ์ ชัวรี่ วันนี้-29 ก.ค.นี้

สโรชา ลายสุวรรณ (ที่สามจากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกา บางนา พร้อมด้วย ณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น (กลาง) รองประธานและผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชัชชัย สิทธิเดชชาญ ชัย (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 จ�ำกัด กมล คงสกุลวัฒน สุข (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – การตลาด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และสมชาย เอสโอพรัท (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชส จ�ำกัด ร่วมกันเปิดงาน เมกา ออโต โชว์ (MEGA AUTO SHOW) งานแสดงสุดยอดยนตรกรรมระดับลักซ์ชัวรี่คาร์ จัดยิ่งใหญ่ที่สุดภายในศูนย์การค้าครั้งแรก ในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร โดยมี ท็อป ณัฐเศรษฐ์-แพม อรอาภา พูนทรัพย์มณี ร่วมงาน ณ โซนแฟชั่นแกลอเรีย ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม ศกนี้

“แคลเทรต พลัส”จัดเวิร์คช็อปให้ความรู้เรื่อง การรับประทานอาหารบ�ำรุ งกระดูกภายใต้ แคมเปญ “Make a Life-Changing Move ”

เซเว่น อีเลฟเว่น ผุ ดต้นแบบร้านค้าปลีกประหยัด พลังงานแห่งแรกของเมืองไทย

นายกฤช เมธาธราธิป ชวนผู้เข้ารอบแคมเปญ “Make a Life -Changing Move” มาร่วมกันท�ำ Workshop เรียนรู้ วิธีการปรุงอาหาร โดย คุณแวน อายุษกร อารยางกูร เชฟและ เจ้าของร้าน 4 Garcons มาสาธิตวิธีการปรุงอาหารเมนูง่ายๆ ซึ่งอุดมไปด้วย แคลเซียม นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.เอกราช บ�ำรุง พืชน์ ผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการ มาให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแล สุขภาพให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์ บรรยากาศการ workshop เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และที่ส�ำคัญเน้นเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงเพราะงานนี้ผู้บริหารคนเก่งลงมาคุมด้วยตัวเอง

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า 7-11 มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 Go Green อย่างต่อเนื่อง โดยมี 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ รณรงค์ ใช้ ถุ ง พลาสติ ก อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ “คิ ด ถุ ๊ ง คิ ด ถุ ง ”, โครงการประหยัดพลังงานในศูนย์กระจายสินค้า “Green Logistics”, โครงการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green Products” และ โครงการร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานซึ่งได้พัฒนาด�ำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยล่าสุดร้านสาขาธาราสแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เป็นร้านค้า ปลีกรายแรกของไทยที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูงสุดแพลท ตินั่ม จากสถาบันอาคารเขียวไทย

81 issue 79 august 2014


“Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever.” “ความเจ็บปวดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว มันอาจจะคง อยู่ 1 นาที หรือ 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน หรือไม่ก็ 1 ปี แต่ ท้ายสุดแล้วมันจะทุเลาลง และบางอย่างจะเข้ามาแทนที่ แต่หากว่าเรายอมแพ้ มันจะคงอยู่ตลอดกาล” แลนซ์ อาร์มสตรอง อดีตนักแข่งจักยานเจ้าของแชมป์โลกปี 1993

82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 79 august 2014


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Is am are august web  
Is am are august web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2557

Advertisement