Page 1

IS AM ARE

เมษายน 2557

ฉบั บ ที่ 75

1 issue 75 APRIL 2014

www.fosef.or.th 1

4

0

2

0

1


ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า

ดอกไม้ก็ย่อมที่จะ

...ผลิบาน...

2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


....การที่จะให้งานประสานกันนั้นมี หลักส�ำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะ ต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่าย แต่ละคนต้องท�ำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลส�ำเร็จในการงานเป็น ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น....” ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชว าท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ 3 issue 75 APRIL 2014


EDITORIAL

เนื่อ ง

ในวันมหามงคล ๒ เมษายน วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระ ราชธิ ด าองค์ ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราช สุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงได้รับการ สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ ขึ้นเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ในกาลนี้จึงขออธิษฐานจิตเป็นแน่ว แน่ ระลึ ก ว่ า บุ ญ กุ ศ ลใดที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น จาก กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ลงไปนั้ น ขอ พระราชทานน้ อ มเกล้ า น้ อ มกระหม่ อ ม ถวายสนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น ล้นพ้น เดื อ นเมษายนถื อ เป็ น เดื อ นปี ใ หม่ ไทย และวันปีใหม่ไทยคือ วันที่ ๑๔ เมษายน ปีใหม่ไทยปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เตือนคน ไทยทั่วประเทศว่า น�้ำจะแล้ง หรือบางแห่ง สภาพน�้ ำ จะกร่ อ ยคื อ ออกเค็ ม เพราะน�้ ำ

ทะเลหนุนสูงและเข้ามาจ�ำนวนมาก เรียก ว่าท�ำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติไม่ได้ตามมาตรา ฐาน คื อ ออกผลน้ อ ยหรื อ บางแห่ ง ตายไป เลยก็มี ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็ว ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ล่วง หน้า และผลของภัยธรรมชาติจะมีมากน้อย เพียงใดก็ไม่มีใครรู้ แต่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ สามารถ ท�ำให้เกิดความเสียหายน้อยลงได้ ที่บอกว่า สามารถป้องกันได้นั้นก็จะโยงไปถึง ถ้าเรามี ภูมิคุ้มกันดีพอ ภูมิคุ้มกันภูมิความรู้ รู้ในสิ่ง ที่ควรรู้ รู้ในสิ่งที่สร้างสรรค์และสามารถน�ำ มาปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ โดย เฉพาะเรื่องน�้ำ โครงการในพระราชด�ำริ ๖๖ ปี ๔,๓๐๐ กว่าโครงการ ที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างไว้ และใน ๔,๓๐๐ โครงการนั้น เป็นเรื่องการบริหารจัดการน�้ำถึง ๓,๓๐๐ เรื่ อ ง จะมี ป ระชาชนหรื อ ข้ า ราชการสั ก กี่ คนที่รู้ ไปเรียนรู้ และน�ำมาขยายผล น�ำมา ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน สู่ประชาชน น�้ำแล้ง ยังพอเข้าใจได้แต่ ใจแล้ง นี่แย่หน่อย และยิ่งเป็นการ ใจแล้ง แล้ง ใจของ ‘ข้ า ราชการ’ ก็ เ พิ่ ง จะผ่ า นพ้ น 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไปกั บ ๑ เมษายน วั น ข้ า ราชการ เมื่ อ ‘ข้าราชการ’ เกียร์ว่าง อันนี้คนที่รับเคราะห์ คื อ ‘ประชาชน’ ความหมายของค� ำ ว่ า ข้าราชการ ค�ำว่า “ข้าราชการ” คือ ข้า - ที่ หมายถึง ขี้ข้า (..อันนี้ หมายความอย่างนี้ จริงๆ ค่ะ) ราช - ราชะ หรือ ราชา การ - การงาน ดังนั้น จึงรวมได้ว่า ข้าราชการ – บุคคลผู้เป็นข้ารับใช้การงานของราชา นั่น หมายถึง ข้าราชการ เป็น ข้ารับใช้งานของ ราชการ นั่นคือต้องรับใช้ประชาชน เมื่อรับ รู้เยี่ยงนี้แล้วก็น่าที่จะท�ำหน้าที่ให้ดีท่ีสุดนะ ‘ข้าราชการ’


STAFF

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�ำเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

Let’s

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

Start

บรรณาธิการ : อภีม คู่พิทักษ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด นักเขียน : กรวิก อุนะพ�ำนัก ส�ำนักงาน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ

and Enjoy!

2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2983-7312-3 โทรสาร : 0-2983-7314 เว็ปไซต์ : www.ariyaplus.com www.fosef.or.th E-mail : ariyaplus@hotmail.com

5 issue 75 APRIL 2014


Hot Topic

28

56 74

คิงตุ๋น ศิลปะชุปชีวิต

แนะน�ำเมือง น่าเที่ยว น่าเรียน Sydney Australia พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Don’t miss

10

16

60 22

20 40 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com


table of content

อรุณโรจน์เบิกฟ้าสว่างจ้า ๒ เมษาเวียนมาครบอีกหน ไทยทั่วหล้าน้อมถวายชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงาน นิตยสารครอบครัวพอเพียง

7 issue 75 APRIL 2014

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก ข ค ง พึงรู้สู่หลักประกันสุขภาพ เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ มาปั่นจักยานกันนะ หลาน ๆ ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ค�ำสาบทรัพยากร หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Drammatoday น่าเสียดาย(1) Question of life เรื่องเล่าจากการสอน พระราชประวิติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี GOODLIFE ฆ่าตัวตายกันท�ำไม IS AM ARE ต�ำบลน�้ำเป็น จังหวัดระยอง มีความสุขกับความพอดี EAT AM ARE สลัดผลไม้ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว Let’s talk คิงตุ๋น ศิลปะชุปชีวิต Wheel od life มูลนิธิชัยพัฒนา ต�ำนานพระเทเพล ถึงพิธีสู่ขวัญควาย BONVOYAGE Sydney Australia ROUNDABOUT GOODREADS

9 14 16 19 20 22 28 36 42 52 54 56 60 62 64 74 80 82


8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

กขคง พึงรู ้สู่หลักประกันสุขภาพ

ค�ำว่า Literacy ในภาษาอังกฤษ แปลว่า การอ่านออกเขียนได้ มีผู้น�ำไปประยุ กต์ใช้กับด้านสุขภาพ โดยใช้ค�ำว่า Health Literacy หมายถึง ความรู ้พื้นฐานที่ประชาชนพึงมี ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่ งในที่นี้ ขอประมวลแคบเจาะจงลงไปในส่วนที่เกี่ยวกับ “หลักประกันสุขภาพของประเทศไทย” โดยเฉพาะ 1. ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย มีสิทธิ์หลักประกัน สุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 กลุ่มสิทธิ์พื้นฐานนี้ ก.บัตรทอง 30 บาท ข. ประกันสังคม ค. ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่น ง. รัฐวิสาหกิจและกองทุนย่อยเฉพาะหน่วยงาน 2. ระบบบั ต รทอง ต้ อ งไปลงทะเบี ย นกั บ โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านไว้ก่อน (ตามภูมิล�ำเนา) เรียกว่าเป็นการเลือก “หน่วยบริการ ประจ�ำ” • ระบบประกันสังคม เช่นเดียวกับบัตรทอง แต่มี ช่องทางเลือกหน่วยบริการ (โรงพยาบาล) มากกว่าตาม ความสมัครใจ ไม่ผูกพันกับภูมิล�ำเนา • ระบบราชการ ใช้บริการที่ไหนก็ได้ 3. กรณีฉุกเฉิน ใช้บริการที่ไหนก็ได้ทุกสถาน บริการ (รัฐบาล & เอกชน) ทั่วประเทศ 4. กรณีจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ ส�ำหรับผู้ถือบัตรทองท�ำได้ปีละ 4 ครั้ง 5. หากได้ รั บ ความเสี ย หายจากการเข้ า รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข (บาดเจ็ บ , พิ ก าร, เสี ย ชี วิ ต ) สามารถยื่ น เรื่ อ งขอชดเชยความเสี ย หายได้ ตาม

มาตรา 41 ของพรบ.หลักประกันสุขภาพ โดยไม่ต้อง พิสูจน์ถูกผิด 6. บริ ก ารพื้ น ฐานด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (ฟรี) ที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ • การฉีดวัคซีนในเด็ก และงานอนามัยโรงเรียน • การเคลือบหลุมร่องฟัน และงานทันตกรรม ป้องกัน • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์) • การคัดกรองโรคเบาหวาน, ความดัน • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง เต้านม 7. หมายเลขโทรศั ท พ์ ติ ด ต่ อ ฉุ ก เฉิ น และ สอบถามการใช้บริการ • บัตรทอง 1330 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง • ประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง • กรมบัญชีกลาง 02-127 7000, 02-270 6400 เฉพาะเวลาราชการ

บริการข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา 9 issue 75 APRIL 2014


เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

่ มาปั นจักรยาน กันนะหลานๆ... เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ลุงได้ตอบรับเชิ ญองค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) องค์การ มหาชนที่มีช่ื อยาวที่สุดในประเทศไทย โดยได้ไปร่วมในงาน “พิธีลงนามความร่วมมือ พื้นที่พิเศษเลยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมือง ที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ อ�ำเภอด่านซ้าย” เพราะลุงเป็นคนชอบปั่นจักรยานตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อสูงพอที่จะขี่จักรยานที่มีอยู่ได้ ก็เริ่มหัดขี่ทันที ไม่ สนใจว่ า ต้ อ งล้ ม ลุ ก คลุ ก คลานหรื อ แขนขาถลอกปอก เปิกหรือไม่

10 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เด็กวันวาน...เด็กวันนี้

เพราะตื่นเต้นดีใจที่ได้ปั่นจักรยาน เห็นจักรยานของใครจอดไว้ ก็ขอปั่นจักรยาน ในทันที แล้วลุงก็ได้ปั่นจักรยานไปโรงเรียน แม้ปั่นได้เพียงบางเดือน เพราะหน้าฝนเส้น ทางเต็มไปด้วยโคลน บางแห่งโคลนลึกถึง หน้าแข้งก็ตาม โดยที่ ใ นปั จจุบัน ถนนหนทางเกือบ ทุกแห่งในประเทศไทย ไม่มีโคลนถึงหน้าแข้ง แล้ว อย่างแย่ที่สุดก็เป็นถนนลูกรัง อาจมีน�้ำ ขังบ้างตอนฝนตกในบางช่วงบางตอน แต่ก็ สามารถปั่นจักรยานได้ ลุ ง จึ ง อยากเห็น ลูก ๆ ทุก คน โดย เฉพาะในต่างจังหวัด หากอาศัยอยู่ไม่ห่าง ไกลจากโรงเรียนเกิน ๑๐ กิโลเมตร ก็อยาก ให้ลูก ๆ ปั่นจักรยานไปโรงเรียน นพ.ภั ก ดี สื บ นุ ก ารณ์ ผอ. โรง พยาบาลพระยุพราชอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ซึ่งเป็นคนเริ่มต้นปั่นจักรยานที่ด่านซ้าย เล่าให้ฟังว่า ก า ร ป ั ่ น จั ก ร ย า น น อ ก จ า ก มี ประโยชน์ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพ จิตที่ดีแล้ว ยังได้สุขภาพทางสังคมด้วย เพราะการที่คุณหมอปั่นจักรยานไป พบกับประชาชนและพบปะคนไข้ นอกจาก จะได้ใกล้ชิดกันและเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ยัง ช่วยลดช่องว่างทางสังคมลง ประสบการณ์ตรงของคุณหมอก็คือ จากการที่ น� ำ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ป ั ่ น จั ก รยาน ไปพบชาวบ้าน ได้เห็นสภาพชีวิตของคนไข้ กลับมาก็พูดจากับคนไข้ดีขึ้น คุ ณ หมอได้ เ ริ่ ม ต้ น ปลู ก ฝั ง การ ปั ่ น จั ก รยานให้ ผู ้ อื่ น ด้ ว ยการเชิ ญ ชวนให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ปั่นจักรยานไปท�ำงาน พักผ่อนและท่องเที่ยว

ด้วยจักรยาน โดยการน� ำ เงิ น ค่ า บรรยายที่ ไ ด้ รั บ จากการบรรยายแพทย์ฝึกหัด มาจัดตั้งเป็น กองทุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผ่อนส่ง ๑๒ เดือน เดือนละเท่าไรก็แล้วแต่ราคาของ จักรยานคันนั้น ๆ เริ่มต้นจากคุณหมอคนเดียว ขยาย ไปสู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต่อไปยังนักเรียน ชุมชนและบุคคลทั่วไป จน ปัจจุบันมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพด่านซ้าย เกิดขึ้น มีสมาชิกเป็นร้อย ๆ คน มีนักเรียนที่ด่านซ้ายเข้าร่วมชมรม ด้วยเป็นจ�ำนวนมาก นั ก เรี ย นที่ ย ากจนและต้ อ งการขี่ จั ก รยานไปโรงเรี ย นทุ ก วั น ก็ ไ ด้ รั บ มอบ จักรยานฟรีด้วย ในวันที่ลุงไปร่วมกิจกรรมที่ด่านซ้าย ซึ่ง อพท. พื้นที่พิเศษเลย ได้ลงนามความร่วม มือในการผลักดันเมืองด่านซ้ายให้เป็นเมือง จักรยาน ความร่วมมือทางด้านวิชาการใน การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วยั่ ง ยื น และความ ร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์

11 issue 75 APRIL 2014

ระหว่าง อพท. กับจังหวัดเลย อพท. กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย และ อพท. พื้นที่พิเศษเลยกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ด่านซ้าย ตามล�ำดับ แ ล ะ จั ด ก า ร เ ส ว น า ใ น หั ว ข ้ อ “ด่านซ้าย เมืองที่เป็นมิตรกับจักรยาน” นั้น ลุ ง ประทั บ ใจมาก เพราะก่ อ นการ สัมมนาดังกล่าว มีกิจกรรมปั่นจักรยานท่อง ด่านซ้าย ในเส้นทางวัดโพนชัย-บ้านเจ้าพ่อ กวน-บ้ า นเจ้ า แม่ เ ที ย ม-ร้ า นท� ำ หน้ า กากผี ตาโขน-ที่ว่าการอ�ำเภอด่านซ้าย-บ้านเลขที่ ๑/๑-พัดน�้ำ และสิ้นสุดที่ภูนาค�ำ รีสอร์ท ซึ่ง เป็นสถานที่จัดงานสัมมนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ผู้น�ำขบวนปั่น มีสมาชิกชมรม ผู้สนใจและ เด็ก ๆ ทั้งชั้นประถมและมัธยม มากกว่า ๓๕๐ คน ปั่นกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีผู้น�ำกลุ่ม ละ ๒ คน น�ำขบวน ลุ ง ได้ ร ่ ว มปั ่ น ในขบวนนี้ ด ้ ว ย ดี ใจ และประทับใจมาก เพราะนอกจากได้ปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพรวมทั้งได้สัมผัสกับนัก ปั่นทั่วไปและนักเรียนอายุน้อย ๆ แล้ว ลุงยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมด่านซ้าย


ที่ ลึ ก ซึ้ ง กว่ า การที่ ลุ ง ไปท่ อ งเที่ ย วที่ นั่ น มา ก่อนมากมายนัก ได้ พู ด คุ ย กั บ นั ก เรี ย นที่ ร ่ ว มปั ่ น จักรยานในวันนั้นแล้วปลื้มใจ ที่เห็นนักเรียนให้ความสนใจในการ ปั่นจักรยานรวมทั้งปั่นจักรยานไปโรงเรียน เมืองที่ลูก ๆ อาศัยอยู่อาจไม่มีชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพดังเช่นที่ด่านซ้าย แต่ลูก ๆ ก็เริ่มต้นได้ ด้วยการปั่น จักรยานไปโรงเรียน รวมทั้งชักชวนให้เพื่อน ๆ ที่อาศัย อยู่ในละแวกเดียวกัน นัดกันปั่นจักรยาน ไปโรงเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งอาจช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้ และลูก ๆ จะมีเพื่อนรัก ที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น การปั ่ น จั ก รยานนอกจากจะมี ประโยชน์ในด้านสุขภาพกายและสุขภาพ จิตที่ดี รวมทั้งสุขภาพทางสังคมดังที่ได้กล่าว ไว้ข้างต้นแล้ว

ยังฝึกให้ลูก ๆ มีสติด้วย เพราะการ ปั่นจักรยานต้องตั้งสติให้มั่น ไม่งั้นอาจเกิด อุบัติเหตุได้ ไม่ต้องอายใครเลยที่จะปั่นจักรยาน ไปโรงเรียน หรือไม่ต้องอายที่ไม่มีมอเตอร์ ไซด์ขี่ หากลูก ๆ และเพื่อน ๆ ปั่นจักรยาน กันมากขึ้น คนในชุมชนก็จะปั่นจักรยานกัน มากขึ้นด้วย ต่อไปอาจมีชมรมคนรักสุขภาพด้วย การปั่นจักรยานเกิดขึ้นในเมืองที่ลูกอาศัย อยู่ก็ได้ และอาจมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่อง เที่ยวได้ปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวชมและ ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในเมืองของลูก ๆ อย่างลึกซึ้งอีกด้วย ต่อไปลูก ๆ อาจได้ใช้เวลาว่างเป็น ยุวมัคคุเทศน์ในการน�ำนักท่องเที่ยวด้วยการ ปั่นจักรยานตามเส้นทางที่ก�ำหนด 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com

รวมทั้ ง สามารถอธิ บ ายศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมของบ้ า นเมื อ งเราทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวฟังได้ด้วย นอกจากมีรายได้จากการทิป (Tip) จากนักท่องเที่ยวแล้ว ยังสร้างความภาค ภูมิใจให้แก่ลูก ๆ อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยั ง มี สุ ข ภาพกาย สุขภาพจิตและสุขภาพทางสังคมที่ดี รวมทั้งยังช่วยกันประหยัดทั้งเงิน และประหยัดพลังงานอีกด้วย


13 issue 75 APRIL 2014


14 IS AM ARE www.ariyaplus.com


15 issue 75 APRIL 2014


ค�ำสาป ทรัพยากร ของ

ดร.ไสว บุญมา (คนไทยในอเมริกา)

ค�ำว่าค�ำสาปของทรัพยากร (Resource Curse) เป็นที่รับรู ้กันทั่วไปในหมู ่นัก วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ค�ำนัน้ หมายความว่า การมีทรัพยากร มากอาจน�ำปั ญหามาให้ โดยเฉพาะจากการด�ำเนินนโยบายผิด ๆ และหูตาถูกปิ ด ด้วยความคิดแคบ ๆ

16 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

ในโลกปัจจุบัน ชาวโลกมักมองกัน ว่าการมีแหล่งพลังงานเป็นเสมือนพรสวรรค์ เนื่องจากทรัพยากรนั้นจะน�ำความร�่ำรวยมา ให้ แหล่งพลังงานที่มักนึกถึงกันได้แก่น�้ำมัน ปิ โ ตรเลี ย มและก๊ า ซธรรมชาติ แต่ น�้ ำ มั น มิใช่พรสวรรค์เสมอไป มันอาจเป็นค�ำสาป ได้ในหลาย ๆ กรณี หากเราดูให้ดีจะเห็น ว่าประเทศที่มีน�้ำมันมากมักประสบปัญหา สาหัส อิหร่าน อิรัค ลิเบีย แอลจีเรีย ไนจีเรีย เอกวาดอร์ แ ละเวเนซุ เ อลาประสบปั ญ หา มานาน ประเทศเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของผู้มี น�้ ำ มั น ส่ ง ออกมากที่ มั ก เรี ย กกั น สั้ น ๆ ว่ า “โอเป็ก” (OPEC ย่อมาจาก Organization of Petroleum Exporting Countries) ทุ ก ครั้ ง ที่ น�้ ำ มั น ขึ้ น ราคาแบบก้ า วกระโดด ประเทศในกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาล แบบแทบไม่ต้องออกแรง ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา น�้ำมันขึ้นราคาแบบก้าวกระโดด หลายครั้ ง แต่ ป ระเทศเหล่ า นั้ น ยั ง ล้ ม ลุ ก คลุกคลาน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การมีนำ�้ มัน มากเป็นปัจจัยที่ท�ำให้อิรัคถูกโจมตีทั้งที่ไม่มี อาวุ ธ ท� ำ ลายล้ า งสู ง ตามค� ำ กล่ า วหาของ มหาอ�ำนาจ อิรัคตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นย่านที่มีน�้ำมันมากที่สุดในโลก ย่าน นั้ น จึ ง เป็ น ที่ ต ้ อ งการของมหาอ� ำ นาจทาง ทหารและเศรษฐกิจ หลังจากถูกโจมตี อิรัค คงต้องใช้เวลานับสิบปีก่อนที่เศรษฐกิจจะ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ตามข้อมูลในปัจจุบัน ประเทศที่มี น�้ำมันดิบมากที่สุดได้แก่เวเนซุเอลา ย้อน ไปในสมัยที่ย่านตะวันออกกลางยังค้นไม่พบ น�้ำมัน เวเนซุเอลาส่งออกน�้ำมันมากที่สุดใน โลก เนื่องจากน�้ำมันในย่านตะวันออกกลาง คุณภาพสูงกว่าท�ำให้ง่ายแก่การกลั่น การ

ผลิ ต ของประเทศในย่ า นนั้ น จึ ง แซงหน้ า เวเนซุเอลาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม นั่นมิใช่ ปัญหาใหญ่ของเวเนซุเอลา ปัญหามาจาก การผลาญทั้งน�้ำมันและรายได้จากการขาย น�้ำมัน ในปัจจุบันนี้ ชาวเวเนซุเอลาใช้น�้ำมัน ราคาต�่ำที่สุดในโลก นั่นคือ ลิตรละราว 35 สตางค์ ราคาต�่ำขนาดนี้น่าจะมีผลดีในด้าน การท�ำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต�่ำ แต่ตรง ข้าม มันน�ำไปสู่การผลาญน�้ำมันกันอย่าง กว้างขวาง ทางด้านรัฐบาลก็ผลาญรายได้ จากการขายน�้ ำ มั น ให้ ห มดไปกั บ นโยบาย ประชานิยม ฉะนั้น ในปัจจุบันนี้ เวเนซุเอลา จึ ง มี อั ต ราคนยากจนสู ง กว่ า อั ต ราในเมื อ ง ไทยเกิ น 3 เท่ า ส่ ง ผลให้ เ มื อ งหลวงของ เวเนซุเอลามีแหล่งเสื่อมโทรม หรือสลัมอยู่ ทั่วไป เมื่ อ งไทยมี น�้ ำ มั น ไม่ ม ากนั ก แต่ มี สิ่งหนึ่งซึ่งประเทศในย่านตะวันออกกลาง ที่มีน�้ำมันมากอยากได้ นั่นคือ ภูมิอากาศดี พร้อมกับมีน�้ำฝนมากท�ำให้เหมาะแก่การ เพราะปลูกพืชสารพัดชนิด ด้วยเหตุนี้จึงมี ข่าวเสมอว่า ชาวตะวันออกกลางพยายาม เข้ามาเช่า หรือกว้านซื้อที่ดินในเมืองไทย เพื่อใช้ผลิตอาหารส่งกลับไปยังบ้านของตน พวกเขามิได้ส่งกองทัพเข้ามาโจมตีในแนว ที่ อิ รั ค ถู ก กระท� ำ แต่ ส ่ ง เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการ ขายน�้ำมันเข้ามา ฉะนั้น จึงอาจมองได้ว่า ความโชคดีจากการที่ “ในน�้ำมีปลา ในนา มีข้าว” อันเป็นเสมือนพรสวรรค์ชั้นเลิศนั้น อาจกลายเป็นค�ำสาปได้ อย่ า งไรก็ ต าม นั่ น อาจเป็ น เพี ย ง เรื่ อ งเดี ย วเท่ า นั้ น ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มี เรื่องอื่น ๆ ที่มักไม่ค่อยมีใครใส่ใจ หรือไม่ ได้นึกถึงอีก อาทิเช่น เป็นไปได้ว่า ความ อุ ด มสมบู ร ณ์ อั น เกิ ด จากภาวะ “ในน�้ ำ มี 17 issue 75 APRIL 2014

ปลา ในนามีข้าว” นั้นอาจส่งผลให้คนไทย มีความกระตือรือร้นต�่ำจนท�ำให้เมืองไทย พั ฒ นาล้ า หลั ง สั ง คมจ� ำ นวนมาก ยิ่ ง กว่ า นั้น มันยังอาจท�ำให้คนไทยอ่านเหตุการณ์ รอบด้านผิดอีกด้วย เรื่องที่น่าสนใจแต่ดูจะ ยังไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องหนึ่งคือความยากจน และภาวะหนี้สินของชาวนา เหตุปัจจัยของ เรื่องนี้มีที่มาส่วนหนึ่งจากการที่ในสมัยก่อน เมื่อจ�ำนวนประชากรยังต�่ำ ชาวนามักเข้าป่า เพื่อแสวงหาเครื่องมือเครื่องใช้ได้ตลอดเวลา หลังจากประชากรเพิ่มขึ้นและป่าถูกตัดหมด ไป ชาวนาแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ ส่งผล ให้ต้องไปหาซื้อจากตลาด นั่นหมายความ ว่า ชาวนาต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะที่ รายได้มิได้เพิ่มขึ้นไปในแนวเดียวกัน ฉะนั้น การกู้หนี้ยืมสินจึงตามมา แต่ชาวนาและนัก วิชาการทั่วไปไม่ตระหนักว่าเมืองไทยก�ำลัง ถูกสาปด้วยการมีทรัพยากรมาก

ชาวเวเนซุเอลาใช้น้�ำมัน ราคาต�่ ำที่ สุ ดในโลก นั่ น คื อ ลิตรละราว 35 สตางค์ ราคา ต�่ำขนาดนี้น่าจะมีผลดีในด้าน การท�ำให้ต้นทุนการผลิตสินค้า ต�่ำ แต่ตรงข้าม มันน�ำไปสู่การ ผลาญน�้ ำ มั น กั น อย่ า งกว้ า ง ขวาง


ตัวไกลหัวใจอยู ่ไกล้

1

2 1.ระหว่างอิรัคถูกโจมตี 2.สลัมในคาราคัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา 3.การไถนาแบบดั้งเดิมด้วยไถไม้ซึ่งหาได้จากป่า 4.การไถนาในปัจจุบันมักใช้รถไถซึ่งต้องใช้เงิน ซื้อจากตลาด

3 4

18 IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 5 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�ำบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�ำนวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�ำถามในฉบับนี้คือ ความรู้ที่ได้จากบทความ “ก ข ค ง พึงรู้สู่หลักประกันสุขภาพ” หน้า 9 จากส�ำนักงานหลักประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ปรากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะ ค่ะ ในฉบับหน้าของสมนาคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค�ำ เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่งน่า จะเป็น Furby เพื่อนช่างคุย ของเราเอง แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบค�ำถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง นิตยสารครอบครัวพอเพียง 31/2 ซอยทองหล่อ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-983-7312 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง ก ข ค ง หน้า 9

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�ำเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 19 issue 75 APRIL 2014

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

lose yourself

20 IS AM ARE www.ariyaplus.com


drammatoday

น่า... เสียดาย น่าเสียดาย ที่เรามีพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจ�ำชาติ แต่เรากลับศรัทธาไสยศาสตร์หัวปั กหัวป� ำ น่าเสียดาย ที่เรามีพระมหากษัตริย์ท่ีแสนดี แต่เรากลับมีคนโกงกินเต็มบ้านเต็มเมือง น่าเสียดาย ที่เรามีวัดอยู ่เกือบทุกหมู่บ้าน/ต�ำบล แต่เรากลับมากด้วยคนขาดจริยธรรมอยู ่ท่ัวไป น่าเสียดาย ที่เราสถาปนาประชาธิปไตยตัง้ แต่ พ.ศ. 2475 แต่เรากลับมีปฏิวัติ/รัฐประหารมาแล้ว 14 ครัง้ น่าเสียดาย ที่เรามีมหาวิทยาลัยมากมายติดอันดับโลก แต่เรากลับโชคร้ายที่คนไทยชอบดูดวงบวงสรวงเทพยดา น่าเสียดาย ที่เรามีป่าไม้-แม่น้�ำ-ธรรมชาติอุดมสมบู รณ์ แต่เรากลับเทิดทูนการท�ำลายแทนการรักษา น่าเสียดาย ที่เรามีศิลปวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง แต่เรากลับเก่ง “การลอกเลียนแบบ” เป็ นที่สุด น่าเสียดาย ที่เรามีส่ือมวลชนมากมายไร้พรมแดน แต่เจ็บปวดเหลือแสนเมื่อสื่อมวลชนมุ่งแต่การขายสินค้า น่าเสียดาย ที่เรามีกฎหมาย แต่เรากลับปล่อยให้มีการใช้กฎหมู่จนเป็ นเรื่องธรรมดา 21 issue 75 APRIL 2014


เรื่องเล่า จากการสอน

ข้าพเจ้านางสาวรุ ่งอรุ ณ กุศลศีลธรรม บัณฑิตโครงการครู วิทยาศาสตร์คืนถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ปั จจุ บันสอนที่โรงเรียนบ้านอุ มดาเหนือตั้งอยู ่ท่ี 8 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิ ดท�ำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 13 คน ดังนี้

22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


question of life

ผู้อ�ำนวยการ 1 คน ครูผู้ช่วย 5 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน และนักการภารโรงอีก 1 คน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนวิชา วิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง แต่ระดับ ชั้น ป.3 - ม.3 วิชาการงานอาชีพชั้น ป.3 – ป.4 และ วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4 หมู ่ บ ้ า นอุ ม ดาเหนื อ เป็ น หมู ่ บ ้ า น ของชนเผ่ า กะเหรี่ ย งโปว์ เป็ น ชนเผ่ า ที่ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ เรี ย บง่ า ยและมี ค วาม พอเพียง อาชีพส่วนใหญ่ของชาวอุมดาเหนือ คื อ การท� ำ ไร่ และเกษตรกรรมโรงเรี ย น บ้านอุมดาเหนือมีอาคารเรียนแบบชั่วคราว ที่ชาวบ้านอุมดาเหนือได้รับบริจาคอุปกรณ์ ที่ ใช้ ใ นการก่ อ สร้ างอาคารเรียน และในปี พ.ศ. 2531 ได้รับอาคารเรียนแบบ สปจ. มส 2/2529 1 หลัง 2 ห้องเรียน และต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้เปิด โรงเรียนสาขาบ้านอุมดาใต้ขึ้นมา 1 แห่ง เนื่ อ งจากว่ า เด็ ก นั ก เรี ย นมี จ� ำ นวน มากกว่า และอยู่ห่างไกลจากโรงเรีนบ้าน อุมดาเหนือ เด็กไม่สามารถเรียนได้จึงเปิด สาขาขึ้น ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะได้บริจาคอาคาร เรี ย นและได้ รั บ จั ด สรรจากส� ำ นั ก งานการ ประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ล้ ว ก็ ต าม อาคาร เรียนและห้องเรียนก็ยังไม่พอจ�ำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2537 ทางโรงเรียน บ้านอุมดาเหนือได้รับบริจาควัสดุก่อสร้าง อาคารเรียนแบบถาวร 4 ห้องเรียน 1 หลัง หลั ง จากคณะศิ ษ ย์ บู ช าพระคุ ณ หลวงพ่ อ พรหมยาน และได้มีคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วม บริจาคทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคาร เรียนที่เก่าผุพัง

หลังจากนั้นได้งบประมาณก่อสร้าง ถังน�้ำซีเมนต์ ห้องส้วมแบบ 2 ที่นั่งและคณะ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างโรง อาหาร 1 หลัง และในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ได้เปิดเรียนพิเศษบ้านแม่ออก ลาน 1 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 184 คน ชาย 103 คน หญิง 81 คน ที่ โรงเรี ย นไม่ มี สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ต้องขับรถออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร และ ไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วั น แรกที่ ม ารายงานตั ว ที่ โรงเรี ย น ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากที่นักเรียนส่วน หนึ่งมาคอยต้อนรับด้วยรู้ข่าวว่าครูคนใหม่ จะมา เด็กๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้มีสัมมาคารวะ และมีน�้ำใจ ท�ำให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจเป็นอย่าง มาก ใ น ก า ร ส อ น วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนตั้งแต่ระดับ ชั้น ป.3 – ม.3 เนื่องจากว่ามีข้าพเจ้าเป็น ครูวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียว ข้าพเจ้าได้ ท�ำการสอนให้นักเรียนรู้จักการท�ำทดลอง กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ สอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ ถ้ า วั น ไหนมี ไฟฟ้าก็จะให้นักเรียนได้ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับบท เรียนที่เรียน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ 23 issue 75 APRIL 2014

ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ในการสอนก็ มี ป ระสบปั ญ หาบ้ า ง เช่ น นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ยั ง พู ด ภาษาถิ่ น มากกว่ า ภาษาไทย ข้ า พเจ้ า จึ ง ต้ อ งมี ก าร เน้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนให้ มากขึ้น โดยการสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้ง ท�ำกิจกรรมการท่องภาษาไทยวันละ ค�ำ ซึ่งก็ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มาสอนนักเรียน โรงเรียนนี้ ถึงแม้ว่าถนนหนทางบางจุดจะ ยากล�ำบาก แต่ข้าพเจ้าก็มีแรงที่จะสู้ต่อไป เพื่ อ ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ร อข้ า พเจ้ า มาสอน และข้าพเจ้าก็ท�ำหน้าที่ของความเป็น “ครู” ให้ดีที่สุด

นางสาวรุ ่งอรุ ณ กุศลศีลธรรม ครู วิ ท ยาศาสตร์ คื น ถิ่ น ทุ น การศึ ก ษา มู ลนิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครู ผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอุ มดาเหนือ อ.สบเมย


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

25 issue 75 APRIL 2014


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 75 APRIL 2014


28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชสมภพ

พลเอกหญิ ง พลเรื อ เอกหญิ ง พล อากาศเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรม ราชกุมารี พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค�่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพร สถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้า ลู ก เธอพระองค์ ที่ 3 ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล และ ได้ รั บ การถวายพระนามจากสมเด็ จ พระ สั ง ฆราชเจ้ า กรมหลวงวชิ ร ญาณวงศ์ ว่ า สมเด็ จ พระเจ้ าลู ก เธอ เจ้าฟ้าสิริน ธรเทพ รั ต นสุ ด า กิ ติ วั ฒ นาดุ ล ยโสภาคย์ พร้ อ ม ทั้งประทานค�ำแปลว่า นางแก้ว อันหมาย ถึ ง หญิ ง ผู ้ ป ระเสริ ฐ และมี พ ระนามที่ ข ้ า ราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อม น้อย พระนาม “สิรินธร” นั้น น�ำมาจาก สร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ราชสิรินธร ซึ่งเป็นพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ล อดุลยเดช ส�ำหรับสร้อยพระนาม “กิติวัฒนา ดุ ล ย์ โ สภาคย์ ” ประกอบขึ้ น จากพระ

นามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชบุพการี 3 พระองค์ ได้ แ ก่ “กิ ติ ” มาจากพระ นามาภิไธยของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน “วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธย ของ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (สมเด็จพระนาง เจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จ พระปัยยิกา (ย่าทวด) และ “อดุลย์” มา จากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช ชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู่)

การศึกษา

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระราชทานปริ ญ ญา บั ต รแด่ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2520เมื่อ ปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการ ศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่ง ตั้งอยู่ภายในพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต และทรงศึ ก ษาต่ อ ใน โรงเรี ย นจิ ต รลดาจนถึ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนปลาย[3] โดยในปี พ.ศ. 2510 ทรง สอบไล่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปลาย ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ และ ในปี พ.ศ. 2515 ก็ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในแผนกศิ ล ปะ ด้ ว ยคะแนน สูงสุดของประเทศเช่นเดียวกัน[4] หลังจากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้า 29 issue 75 APRIL 2014

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษร ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดย สามารถท� ำ คะแนนสอบเอนทรานซ์ เ ป็ น อันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งถือเป็นสมเด็จ เจ้ า ฟ้ า พระองค์ แรกที่ ท รงเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงส�ำเร็จการศึกษา ได้ รั บ ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา ประวั ติ ศ าสตร์ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98 พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริ ญ ญาโท ด้ า นจารึ ก ภาษาตะวั น ออก (ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร) ณ คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขา ภาษาบาลีและสันสกฤต จาก ภาควิชาภาษา ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในระหว่างนั้น มีพระราชกิจ มากจนท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ ในระดั บ ปริ ญ ญาโทได้ พ ร้ อ มกั น ทั้ ง 2 มหาวิทยาลัย พระองค์จงึ ตัดสินพระทัยเลือก ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ ให้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาที่ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน โดยทรงท�ำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึก พบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงส�ำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น พระองค์ ทรงท�ำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมีใน พุทธศาสนาเถรวาท” ทรงส�ำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จาก


คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 พระองค์ ท รงเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ พระองค์ ผ ่ า นการสอบ คั ด เลื อ กอย่ า งยอดเยี่ ย มด้ ว ยคะแนนเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในบรรดาผู ้ เข้ า สอบทั้ ง หมด โดยทรงเป็ น นิ สิ ต ปริ ญ ญาการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 4 พระองค์ทรงท�ำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การพั ฒ นานวั ต กรรมเสริ ม ทั ก ษะการ เรียนการสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย” เนื่องจากพระองค์ ทรงตระหนั ก ว่ า สภาพการเรี ย นการสอน ภาษาไทยนั้ น มี ป ั ญ หา โดยนั ก เรี ย นไม่ ค่อยสนใจเรียนภาษาไทย มีความรู้ ความ สามารถ ทักษะในการเข้าใจและใช้ภาษาไม่ เพียงพอ พระองค์จงึ ทรงน�ำเสนอวิธกี ารสอน ภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะ การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสนใจ ในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและเป็น สื่อที่จะช่วยให้ครูสอนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น พระองค์ทรงสอบผ่านวิทยานิพนธ์อย่างยอด เยี่ยม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ทรงส�ำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2529 “ทรงสนพระทัยงานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชด�ำริว่าควรจะมีการถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรม ไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการ จัดการศึกษาอบรม”

การสถาปนาพระอิสริยศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีในวันสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช มีพระราชด�ำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลยโส ภาคย์ ทรงได้รับความส�ำเร็จในการศึกษา อย่างงดงาม และทรงได้บ�ำเพ็ญพระองค์ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ช าติ บ ้ า นเมื อ งเป็ น อเนกปริยาย โดยเสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่ เสมอ ในด้านการพัฒนาบ้านเมือง เสด็จ 30 IS AM ARE www.ariyaplus.com

พระราชด� ำ เนิ น ไปทรงศึ ก ษาและช่ ว ย เหลือกิจการโครงการตามพระราชด�ำริทุก โครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบาย มาทรงด�ำเนินการสนองพระเดชพระคุณใน ด้ า นต่ า งๆ นั บเป็ น การดู แลสอดส่องพระ ราชกรณียกิจส่วนหนึ่งต่างพระเนตรพระกร รณ ในด้านการพระศาสนา มีพระหฤทัย มั่ น คงในพระรั ต นตรั ย และสนพระหฤทั ย ศึกษาหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและ ศาสนาอื่นอย่างแตกฉาน ในส่วนราชการ ในพระองค์นั้น ก็ได้สนองพระเดชพระคุณ ในพระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายให้ส�ำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ พระองค์ นี้ กอปรด้ ว ยพระจรรยามารยาท เพี ย บ พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ห่ ง ขั ต ติ ย ราชกุ ม ารี ทุ ก ประการ เป็ น ที่ รั ก ใคร่ นั บ ถื อ ยกย่ อ ง สรรเสริ ญ พระเกี ย รติ คุ ณ กั น อยู ่ โ ดยทั่ ว จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ สถาปนา พระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้น ให้ ท รงรั บ พระราชบั ญ ชาและสั ป ตปฎล เศวตฉัตร (เศวตฉัตร 7 ชั้น) พร้อมทั้ง เฉลิม พระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหา จักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ในการสถาปนาพระอิสริยยศส�ำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ตั้งแต่เริ่มตั้งกรุง รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน การสถาปนา พระยศ “สมเด็ จ พระ” นั้ น ส่ ว นใหญ่ จะเป็ น การสถาปนาพระยศของสมเด็ จ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง สมเด็จ พระบรมอัยยิกาเธอ พระวิมาดาเธอ สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ ในรัชกาลต่างๆ แต่การ สถาปนาในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ครั้ ง แรกที่ มี ก าร สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ขึ้น เป็น “สมเด็จพระ” จึงเป็นพระเกียรติยศ ที่สูงยิ่ง


พระอัจฉริยภาพ ด้านภาษา

พระองค์ทรงมีความรู้ทางด้านภาษา บาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร ทรง สามารถรั บ สั่ ง เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ภาษา ฝรั่งเศส และภาษาจีน และทรงก�ำลังศึกษา ภาษาเยอรมัน และภาษาลาตินอีกด้วยขณะ ที่ ท รงพระเยาว์ นั้ น สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสอนภาษาไทยแก่ พระราชโอรสและพระราชธิดา โดยทรงอ่าน วรรณคดีเรื่องต่างๆ พระราชทาน และทรง ให้พระองค์ทรงคัดบทกลอนต่างๆ หลาย ตอน ท� ำ ให้ พ ระองค์ โ ปรดวิ ช าภาษาไทย ตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ ยังทรงสนพระทัย ในภาษาอังกฤษและภาษาบาลีด้วย เมื่อพระองค์ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียน จิตรลดานั้น ทรงได้รับการถ่ายทอดความ รู ้ ท างด้ า นภาษาทั้ ง ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส โดยภาษาไทยนั้น พระองค์ทรงเชี่ยวชาญทั้ง ด้านหลักภาษา วรรณคดี และศิลปะไทย เมื่อทรงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พระองค์ พอรู ้ แ น่ ว ่ า อย่ า งไรก็ ค งไม่ ไ ด้ เรี ย นแผนก

วิ ท ยาศาสตร์ จึ ง พยายามหั ด เรี ย นภาษา บาลี อ่านเขียนอักษรขอม เนื่องจากในสมัย นั้น ผู้ที่จะเรียนภาษาไทยให้กว้างขวาง ลึก ซึ้ง จะต้องเรียนทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และ เขมรซึ่งภาษาบาลีนั้น เป็นภาษาที่พระองค์ สนพระทั ย ตั้ ง แต่ ท รงพระเยาว์ แต่ ไ ด้ เริ่ ม เรียนอย่างจริงจังในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จนสามารถจ�ำการแจกวิภัตติเบื้องต้น ที่ส�ำคัญได้ และเข้าพระทัยโครงสร้างและ ลักษณะทั่วไปของภาษาบาลีได้ นอกจาก นี้ ยังทรงเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสแทนการ เรียนเปียโน เนื่องจากมีพระราชประสงค์ ที่จะอ่า นหนั ง สื อ ภาษาฝรั่ ง เศสที่ มีอ ยู ่ ใ นตู ้ หนังสือมากกว่าการซ้อมเปียโน เมื่ อ ทรงเข้ า ศึ ก ษา ณ คณะอั ก ษร ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นั้ น พระองค์ทรงเลือกเรียนสาขาประวัติศาสตร์ เป็ น วิ ช าเอก และวิ ช าภาษาไทย ภาษา บาลี และภาษาสันสกฤตเป็นวิชาโท ท�ำให้ ทรงศึ ก ษาวิ ช าภาษาไทยในระดั บ ชั้ น สู ง และละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านภาษาและ วรรณคดี ส่วนภาษาบาลีและสันสกฤตนั้น ทรงศึกษาทั้งวิธีการแบบดั้งเดิมของไทย คือ 31 issue 75 APRIL 2014

แบบที่เรียนกันในพระอารามต่างๆ และแบบ ภาษาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการตะวันตก ตั้งแต่ ไวยากรณ์ ขั้ น พื้ น ฐานไปจนถึ ง ขั้ น สู ง และ เรี ย นตามวิ ธี ก ารอิ น เดี ย โบราณเป็ น พิ เ ศษ ในระดับปริญญาโท ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้ส่ง ศาสตราจารย์ ดร. สัตยพรต ศาสตรี มาถวาย พระอักษรภาษาสันสกฤต โดยวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทของพระองค์ เรื่อง ทศ บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท นั้น ยังได้รับ การยกย่องจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัยว่า เป็นวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงพระ ปรีชาสามารถ ในภาษาบาลีพุทธวจนะเป็น พิเศษ พระปรี ช าสามารถทางด้ า นภาษา ของพระองค์ นั้ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ จึ ง ได้ รั บ การทู ล เกล้ า ถวายปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิตติมศักดิ์ทางด้านภาษาจากมหาวิทยาลัย ต่ า งๆ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ มาเลเซีย มหาวิทยาลัยบักกิ้งแฮม สหราช อาณาจักร เป็นต้น


32 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ด้านดนตรี

พระองค์ ท รงเป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น ดนตรีไทยผู้หนึ่ง โดยทรงเครื่องดนตรีไทย ได้ ทุ ก ชนิ ด แต่ ที่ โ ปรดทรงอยู ่ ป ระจ� ำ คื อ ระนาด ซอ และฆ้องวง โดยเฉพาะระนาด เอก พระองค์ทรงเริ่มหัดดนตรีไทย ในขณะที่ ทรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน จิตรลดา โดยทรงเลือกหัดซอด้วงเป็นเครื่อง ดนตรีชิ้นแรกและได้ทรงดนตรีไทยในงาน ปิดภาคเรียนของโรงเรียน รวมทั้ง งานวัน คื น สู ่ เ หย้ า ร่ ว มกั บ วงดนตรี จิ ต รลดาของ โรงเรี ย นจิ ต รลดาด้ ว ย หลั ง จากที่ ท รงเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึก ษา ณ คณะอัก ษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ ทรงเข้ า ร่ ว มชมรมดนตรี ไ ทยของสโมรส รนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และคณะ อักษรศาสตร์ โดยทรงเล่นซอด้วงเป็นหลัก และทรงเริ่ ม หั ด เล่ น เครื่ อ งดนตรี ไ ทยชิ้ น อื่นๆ ด้วย ในขณะที่ทรงพระเยาว์ เครื่องดนตรี ที่ทรงสนพระทัยนั้น ได้แก่ ระนาดเอกและ ซอสามสาย ซึ่งพระองค์ทรงเริ่มเรียนระนาด เอกอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจาก การเสด็จทรงดนตรีไทย ณ บ้านปลายเนิน ซึ่ งเป็ น วั ง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติ วงศ์ โดยมีครูสิริชัยชาญ พักจ�ำรูญ เป็นพระ อาจารย์ พระองค์ทรงเริ่มเรียนตั้งแต่การจับ ไม้ระนาด การตีระนาดแบบต่างๆ และท่าที่ ประทับขณะทรงระนาด และทรงเริ่มเรียน การตีระนาดตามแบบแผนโบราณ กล่าวคือ เริ่มต้นด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่งสามชั้น แล้วจึง ทรงต่อเพลงอื่นๆ ตามมา ทรงท�ำการบ้าน ด้วยการไล่ระนาดทุกเช้า หลังจากบรรทม ตื่ น ภายในห้ อ งพระบรรทม จนกระทั่ ง พ.ศ. 2529 พระองค์จึงทรงบรรเลงระนาด เอกร่วมกับครูอาวุโสของวงการดนตรีไทย หลายท่ า นต่ อ หน้ า สาธารณชนเป็ น ครั้ ง แรก ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพลงที่ทรง

บรรเลง คือ เพลงนกขมิ้น (เถา) นอกจากดนตรี ไ ทยแล้ ว พระองค์ ยังทรงดนตรีสากลด้วย โดยทรงเริ่มเรียน เปียโนตั้งแต่พระชนมายุ 10 พรรษา แต่ ได้ทรงเลิกเรียนหลังจากนั้น 2 ปี และทรง ฝึกเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่า จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ จน สามารถทรงทรัมเปตน�ำวงดุริยางค์ในงาน คอนเสิร์ตสายใจไทย และทรงระนาดฝรั่งน�ำ วงดุริยางค์ในงานกาชาดคอนเสิร์ต

ด้านพระราชนิพนธ์

พระองค์โปรดการอ่านหนังสือและ การเขียนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ รวมกับพระ ปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาไทย และต่างประเทศ ร้อยแก้วและร้อยกรอง ดัง นั้น จึงทรงพระราชนิพนธ์หนังสือประเภท ต่างๆ ออกมามากกว่า 100 เล่ม ซึ่งมีหลาย หลากประเภททั้งสารคดีท่องเที่ยวเมื่อเสด็จ พระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศ เช่น เกล็ด หิมะในสายหมอก ทัศนะจากอินเดีย มนต์รัก ทะเลใต้ ประเภทวิชาการและประวัติศาสตร์ เช่น บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัย อยุ ธ ยาและต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ กษั ต ริ ย านุ สรณ์ หนังสือส�ำหรับเยาวชน เช่น แก้วจอม แก่น แก้วจอมซน หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมวงศานุวงศ์ไทย เช่น สมเด็จแม่กับ การศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนีกับพระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตร ด้านการศึกษา ประเภทพระราชนิพนธ์แปล เช่น หยกใสร่ายค�ำ ความคิดค�ำนึง เก็จแก้ว ประกายกวี และหนังสือทั่วไป เช่น นิทาน เรื่ อ งเกาะ (เรื่ อ งนี้ ไ ม่ มี ค ติ ) เรื่ อ งของคน แขนหัก เป็นต้น และมีลักษณะการเขียน ที่คล้ายคลึงกับพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ ในพระราชนิพนธ์เรื่องต่างๆ นอกจากจะ แสดงพระอารมณ์ขันแล้ว ยังทรงแสดงการ วิพากษ์ วิจารณ์ในแง่ต่างๆ เป็นการแสดง พระมติส่วนพระองค์ 33 issue 75 APRIL 2014

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้ง โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ใน ชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย”


นอกจากพระนาม “สิรินธร” แล้ว พระองค์ ยั ง ทรงใช้ น ามปากกาในการพระ ราชนิพนธ์หนังสืออีก 4 พระนาม ได้แก่ “ก้อนหินก้อนกรวด” เป็นพระนาม แฝงที่ทรงหมายถึง พระองค์และพระสหาย สามารถแยกได้ เ ป็ น ก้ อ นหิ น หมายถึ ง พระองค์เอง ส่วนก้อนกรวด หมายถึง กุณฑิ กา ไกรฤกษ์ พระองค์มีรับสั่งถึงพระนามแฝง นี้ว่า “เราตัวโตเลยใช้ว่า ก้อนหิน หวานตัว เล็ก เลยใช้ว่า ก้อนกรวด รวมกันจึงเป็น ก้อนหิน-ก้อนกรวด” นามปากกานี้ ทรงใช้ ครั้งเดียวตอนประพันธ์บทความ “เรื่องจาก เมืองอิสราเอล” เมื่อปี พ.ศ. 2520 “แว่นแก้ว” เป็นชื่อที่พระองค์ทรง ตั้ งขึ้ น เอง ซึ่ ง พระองค์มีรับ สั่งถึงพระนาม แฝงนี้ว่า “ชื่อแว่นแก้ว นี้ตั้งเอง เพราะตอน เด็กๆ ชื่อลูกแก้ว ตัวเองอยากชื่อแก้ว ท�ำไม ถึงเปลี่ยนไปไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ชอบเพลง น้อยใจยา นางเอกชื่อ แว่นแก้ว” พระนาม แฝง แว่นแก้วนี้ พระองค์เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2521 เมื่อทรงพระราชนิพนธ์และทรงแปล

เรื่องส�ำหรับเด็ก ได้แก่ แก้วจอมซน แก้ว จอมแก่น และขบวนการนกกางเขน “หนู น ้ อ ย” พระองค์ มี รั บ สั่ ง ถึ ง พระนามแฝงนี้ว่า “เรามีชื่อเล่นที่เรียกกัน ในครอบครัวว่า น้อย เลยใช้นามแฝงว่า หนู น้อย” โดยพระองค์ทรงใช้เพียงครั้งเดียวใน บทความเรื่อง “ป๋องที่รัก” ตีพิมพ์ในหนังสือ 25 ปีจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2523 และ “บั น ดาล” พระองค์ มี รั บ สั่ ง ถึ ง พระนามแฝงนี้ ว ่ า “ใช้ ว ่ า บั น ดาล เพราะค� ำ นี้ ผุ ด ขึ้ น มาในสมอง เลยใช้ เ ป็ น นามแฝง ไม่ มี เ หตุ ผ ลอะไรในการใช้ ชื่ อ นี้ เลย” ซึ่งพระองค์ทรงใช้ในงานแปลภาษา อั ง กฤษเป็ น ภาษาไทยที่ ท รงท� ำ ให้ ส� ำ นั ก เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วย การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์ เพลงเป็ น จ� ำ นวนมาก โดยบทเพลงที่ ดั ง และน� ำ มาขั บ ร้ อ งบ่ อ ยครั้ ง ได้ แ ก่ เพลง 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส้มต�ำ รวมทั้ง ยังทรงประพันธ์ค�ำร้องใน บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ เพลง รัก และ เพลง เมนูไข่ อ้างอิง

พระราชประวั ติ . (2553). วั น ที่ สืบค้น 19 มีนาคม 2553, จาก http:// th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. แหล่งข้อมูลอื่น พระราชประวั ติ : http://kanchanapisek.or.th/biography/sirindhorn/index.th.html กองงานในพระองค์ ส มเด็ จ พระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : http://www.sirindhorn.net/ มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราช สุดา : http://www.sac.or.th/found/ index.htm


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงาน นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง 35 issue 75 APRIL 2014


ฆ่าตัวตาย กันท�ำไม..? นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล วิชัยยุทธจุลสาร

ช่ วงนี้อ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกว่ามีข่าวการตายอยู ่บ่อยๆ หลายคนอาจเคยสงสัยว่าคนไทยเราฆ่าตัวตายกันมากน้อย แค่ไหน พบว่าจากสถิติล่าสุดในปี 2554 มีผู้ฆ่าตัวตาย 3,870 คน เฉลี่ยประมาณวันละ 10 คน

36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


GOODLIFE

มี

คนลองค�ำนวณทางเศรษฐศาสตร์ดู โดยสมมุ ติว่าถ้าเขาเหล่านี้ ซึ่ งส่วนใหญ่อยู ่ในวัยหนุ่มสาวยังมีชีวิตอยู ่ จะสามารถ ท�ำงานไปอีกอย่างน้อยก็ 20 ปี ประมาณรายได้เฉลี่ยของพวกเขาเดือนละ 8 พันบาทกว่าๆ ต่อคน หรือประมาณ 1 แสนบาทต่อปี 20 ปี ก็เป็นเงิน 2 ล้านบาท เพราะฉะนั้นประเทศเราสูญเสียก�ำลังคนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาติ ไปปี ละกว่า 7 พันล้านบาทจากการฆ่าตัวตาย นอกจากนี้การเสียชี วิตของเขายังมีผลกระทบทางจิตใจที่มีต่อผู ้คนที่ใกล้ชิด ประมาณกันว่าการเสียชี วิตจากการฆ่าตัวตายของคนหนึ่งคนจะมีผลกระทบต่อคนใกล้เคียงอย่างน้อย 6 คน ซึ่ งผลตรงนี้ ค�ำนวนออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ บางครั้งอาจเป็รตราบาปติดค้างอยู ่ในใจของคนที่หลงเหลือตลอดไป แนวโน้มการฆ่าตัวตายในบ้านเรา เป็ นอย่างไรบ้าง

หากเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น สถิ ติ ก ารฆ่ า ตั ว ตายประมาณ 6 คน จาก ประชากรทั่วไป 1 แสนคน ขณะที่อัตราการ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในประเทศต่างๆ ทั่ ว โลกโดยรวมอยู ่ ที่ ป ระมาณ 16.7 ต่ อ ประชากรแสนคน ประเทศที่พบการฆ่าตัว ตายสูงที่สุดได้แก่ลิทัวเนียซึ่งพบถึงราว 40 คนต่อประชากรแสนคน แถวใกล้ๆบ้านเรา อย่างประเทศญี่ปุ่นพบประมาณ 25 คนต่อ แสน และสิงคโปร์ประมาณ 9 คนต่อแสน ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่ถ้าดูในราย ละเอียดจะพบว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากผู้ที่ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในบ้านเราส่วน ใหญ่จะเป็นผู้ชายวัยหนุ่มสาว และพบว่ามี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เพศหญิง ค่อนข้างจะคงที่ โดยมักใช้วิธีแขวนคอกับกิน พวกสารพิษ และสารเคมีการเกษตร

อะไรท�ำให้คนเราฆ่าตัวตาย

ในประเด็นนี้พบว่าความมั่นคงของ จิตใจ หรือการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ คนที่ ป รั บ ตั ว กั บ ปั ญ หาได้ ไ ม่ ค่อยดี อ่อนไหวง่าย เก็บตัวไม่ค่อยปรึกษา ผู้อื่น ก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นทางออกเมื่อ พบกับปัญหากดดัน ท�ำให้ตกอยู่ในสภาวะ

“ไม่มีทางออก” ซึ่งน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ในคนไทยเราที่ พ บบ่ อ ยคื อ ภาวะที่ เจ้ า ตั ว เองบอกว่า “น้อยใจ” เช่น “น้อยใจแม่ไม่ เข้าใจ” “น้อยใจแฟนไม่ยอมรับฟัง” อีกค�ำ หนึ่งก็คือ “ชั่ววูบ” คล้ายๆ กับว่าเขาทุกข์ ใจอยู่แล้ว พอมีอะไรมากระทบเข้าหน่อยก็ เกิดความคิดชั่ววูบขึ้นมา ซึ่งมักจะเป็นขณะ อยู่คนเดียว ไม่มีคนให้ระบายหรือปรึกษา จากการศึกษาพบว่าโรคทางจิตเวช เป็นสาเหตุส�ำคัญของการฆ่าตัวตาย โดยโรค ที่พบบ่อยที่สุดคือโรคซึมเศร้า ผู้ที่เป็นโรค ซึมเศร้าจะมีอารมณ์เศร้าเบื่อหน่าย ท้อแท้ รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า มองสิ่งต่างๆ ในแง่ลบ ไปหมด โรคซึมเศร้าจะท�ำให้เขาแยกตัวจาก ผู้อื่น ไม่อยากยุ่งกับใคร แต่การอยู่คนเดียว กลับยิ่งท�ำให้เขาตกอยู่กับความคิดในด้าน 37 issue 75 APRIL 2014

ลบของตนเองมากขึ้น จนคิดไม่อยากอยู่ใน ที่สุด การติดสุราหรือยาเสพติด พบว่าจะ เพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้นเช่น กัน คนที่ติดสุราจะรู้สึกแย่กับตัวเองได้ง่าย และมักพบเป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยได้บ่อยๆ นอกจากนั้นสุรายังท�ำให้ความยับยั้งชั่งใจลด ลง จนท�ำร้ายตัวเองได้เมื่อมีสิ่งกดดัน การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังรักษาไม่ หาย เช่น โรคพาร์กินสัน เอดส์ มะเร็ง หรือ โรคที่ท�ำให้ทุพพลภาพ เช่นโรคหลอดเลือด สมอง หรือโรคหัวใจที่ท�ำให้ท�ำอะไรหนักๆ ไม่ได้ ท�ำให้ผู้ที่ป่วยเกิดความท้อแท้ หมดหวัง คิดฆ่าตัวตายได้ สาเหตุส�ำคัญที่น�ำมาสู่การ ฆ่าตัวตายคือ ความทุพพลภาพ ความทุกข์ ทรมานจากตัวโรค การต้องพึ่งพาผู้อื่นท�ำให้ รู้สึกตนเองไร้ค่า หรือการถูกรังเกียจ ผู้ป่วยที่


มีความเสี่ยงสูงคือผู้ป่วยที่มีอาการเลวลงเร็ว หรือมีทุพพลภาพมาก ซึ่งจะเป็นระยะที่ผู้ ป่วยต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงมาก จน อาจทนรับต่อไปไม่ได้ นอกจากนี้ ยั ง พบหลั ก ฐานค่ อ น ข้ างชั ด ว่ า สมองของผู้ต ายมีระดับ สารสื่อ ประสาทที่ชื่อว่าซีโรโตนินต�่ำกว่าปกติ เชื่อ กันว่าการมีซีโรโตนินต�่ำท�ำให้เจ้าตัวมีความ ก้าวร้าว หุนหันพลันแล่นกว่าคนที่ระดับซีโร โตนินปกติ ท�ำให้เวลาเขาท�ำร้ายตนเองจะใช้ วิธีการที่รุนแรง จึงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า กลุ่มอื่นๆ การเลี ย นแบบก็ มี ส ่ ว นเหมื อ นกั น ภาษาอังกฤษเรียก copy-cat suicide ช่วงนี้ บ้านเรามีข่าวการฆ่าตัวตายบ่อย คนเราปกติ อ่านข่าว หรือดูหนังประเภทนี้จะรู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตที่ท�ำให้ทุกข์ใจ อยู่แล้ว มาเจอสิ่งกระตุ้นอย่างนี้เข้าก็อดคิด ไม่ได้ หรือหากคิดจะท�ำอยู่แล้วก็อาจเลือก วิธีตามที่เพิ่งรับรู้มา เพราะฉะนั้ น การฆ่ า ตั ว ตายจึ ง เป็ น

เรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะมองว่า ก็แค่ ฟัง ท่าทีในการพูดคุยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ควร ฟั ง ด้ ว ยท่ า ที พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ ในสิ่ ง ที่ เขาเล่ า เขา “คิดสั้น” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม ไม่ควรด่วนไป มีสัญญาณอะไรพอบอกได้บ้าง ตัดสินว่าเขาไม่น่าท�ำอย่างนี้ หรือน่าจะท�ำ คนที่จะฆ่าตัวตายมักจะให้สัญญาณ อย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้ฟังด้วยความเยือก เตื อ นที่ เราจะสั ง เกตเห็ น ได้ ว ่ า เขาต้ อ งการ เย็น ไม่ลนลาน หรือวิตกกังวล แสดงความ ความช่วยเหลือ สัญญาณเตือนเหล่านี้ได้แก่ สนใจอารมณ์ความรู้สึกของเขา สิ่งเหล่านี้ เริ่มแยกตัวจากเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัว จะท�ำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นได้จากการรู้สึก มีอาการซึมเศร้า ไม่ค่อยสนใจสิ่งแวดล้อมที่ ว่ามีคนแคร์เขา ความทุกข์ใจที่อัดอั้นภายในก็เหมือน อยู่รอบตัว คิดหรือจินตนาการเกี่ยวกับการ ฆ่าตัวตายบ่อยๆ พูด เขียน หรือเอ่ยถึงการ กับน�้ำในกาที่ก�ำลังเดือด ถ้าได้มีการระบาย ตาย บริจาคของของตนให้ผู้อื่น สนใจเรื่อง ออกเสีย จิตใจเขาพอสงบลงบ้าง ความคิดก็ การท�ำพินัยกรรมหรือประกันชีวิต เป็นต้น จะไม่คับแคบเห็นแต่ทางตันเหมือนเดิม ถึง ทั้งนี้ไม่แน่ว่าเขาจะฆ่าตัวตายแน่นอน แต่ ตอนนี้จึงมาคุยกันว่าปัญหาอยู่ตรงไหน มี จะเป็นสิ่งบอกว่าคนที่มีสัญญาณเตือนเหล่า ทางออกอื่นนอกจากที่เขาคิดอีกไหม ค่อยๆ หาทางกันไป นี้ต้องการความช่วยเหลือ ในที่สุดเขาก็จะพบว่าการฆ่าตัวตาย ไม่ใช่ทางออกของปัญหา ยังมีทางอื่นๆ อีก จะช่ วยเหลือป้องกันอย่างไร สิ่งหนึ่งที่พบบ่อยๆ คือ คนที่ทุกข์ใจ มากที่จะช่วยให้เขาคลายปัญหาหรือความ ไม่มีโอกาสได้พูดได้ระบาย มีแต่คนจะคอย ทุกข์ใจลงได้ สอน คอยเตือน คอยห้าม แต่ไม่มีคนคอย 38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ไม่มีใครท�ำลาย ความหวังของเราได้...

หากเราไม่ท�ำลายด้วยตัวของเราเอง... พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

39 issue 75 APRIL 2014


โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล

โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล

คือ อะไร

การติดเชื้อที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อขณะที่ รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วย ไม่มีอาการติดเชื้อนั้นมาก่อน หรื อ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นระยะฟั ก ตั ว ของ โรคนั้ น ๆ ขณะเริ่ ม เข้ า รั บ การรั ก ษาใน โรงพยาบาล ส่ ว นอาการของการติ ด เชื้ อ นั้ น อาจปรากฏในขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยก� ำ ลั ง อยู ่ ใ น โรงพยาบาลหรือจ�ำหน่าย ออกจากโรงพยาบาลแล้ ว ภายใน ระยะฟักตัวของโรคดังกล่าว

สถานการณ์และความรุ นแรง

การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลเป็ น โรคแทรกซ้ อ นที่ พ บได้ ใ นโรงพยาบาลทั่ ว

โลก โดยมี อั ต ราชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เฉลี่ ย ร้อยละ ๕ - ๑๐ ส�ำหรับประเทศไทยได้มี การด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลนี้ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๐ ท� ำ ให้ อั ต ราการติ ด เชื้ อ ลดลงจากร้ อ ยละ ๑๑.๗ ใน พ.ศ.๒๕๓๑ เหลือร้อยละ ๗.๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และจากการศึกษาในประเทศไทย พบว่ า การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลมี อั ต รา ตายเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๙.๗ การติ ด เชื้ อ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยต้ อ งนอนรั ก ษาในโรงพยาบาลนาน ขึ้น ๑๑ วัน และเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะยาต้าน จุลชีพประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ต่อการติด เชื้อ ๑ ครั้ง ประเมินว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วย รับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ ๑๐.๒ ล้ า นคนจะมี โ อกาสติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน และถึงแก่กรรม 40 IS AM ARE www.ariyaplus.com

จากการติ ด เชื้ อ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน และเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยเฉพาะยาต้ า นจุ ล ชี พ ถึ ง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

ความส�ำคัญของการป้องกัน โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล

การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลไม่ สามารถป้ อ งกั น ให้ ห มดไปได้ แ ต่ ส ามารถ ลดอัตราการติดเชื้อลงได้ ถ้ามีมาตรการ ในการด� ำ เนิ น การที่ เ หมาะสม ในอนาคต ประเทศไทยจะมี ผู ้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น จะมี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น ท�ำให้มีผู้ป่วยเข้า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลมากขึ้ น ถ้ า ไม่ มี ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ ดีปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะต้อง มากขึ้ น ตามจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ บริ ก าร อย่างแน่นอน


นอกจากนี้ ยังมีปัญหาใหม่ๆ เกี่ยว กับการติดเชื้อที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นตลอด เวลาทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้ำ เช่น การระบาดของไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สาย พันธ์ุใหม่ ๒๐๐๙ โรคซาร์ส โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๒ วัณโรคดื้อยา และเชื้อโรคดื้อยาอื่นๆ การปฏิบัติที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อข้างต้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศสืบเนื่องมาจากประเทศไทย มีนโยบายที่ดีผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงมาได้ ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้ออย่างดี อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสนใจต่อการ ด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยมาช้า นาน เพราะเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มโรคที่ก่อให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย และนั บ วั น จะทวี ค วาม รุนแรงมากขึ้น

การแพร่กระจายเชื้ อใน โรงพยาบาล

โดยทั่ ว ไปการแพร่ ก ระจายเชื้ อ หมายถึ ง การที่ เชื้ อ โรคเคลื่ อ นที่ จ ากแหล่ ง ที่อยู่ในไปสู่คน สัตว์ หรือสิ่งของอื่นๆแล้ว ท� ำ ให้ เ กิ ด โรค เชื้ อ ก่ อ โรคแต่ ล ะชนิ ด มี วิ ธี ทางการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลได้แตกต่าง กัน ดังนี้การแพร่กระจายจากการสัมผัส วิธี นี้สามารถพบได้บ่อยและมีความส�ำคัญที่สุด ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การสัมผัสโดยตรง เช่น การพลิ ก ตะแคงผู ้ ป ่ ว ย การอาบน�้ ำ /เช็ ด ตั ว ผู ้ ป ่ ว ย การท� ำ แผล เป็ น ต้ น หรื อ เกิ ด จากผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยกั น โดยที่ มื อ ของผู ้ ป ่ ว ยคน หนึ่ ง เป็ น แหล่ ง เชื้ อ ไปสั ม ผั ส กั บ ผู ้ ป ่ ว ยอี ก คนหนึ่ง

กลุ่มที่ 2 การสัมผัสโดยอ้อม ได้แก่ 1. การสัมผัสกับสิ่งของหรืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค โดยเชื้อก่อโรคอาศัยเป็นตัวกลางผ่านเข้าสู่ ร่างกายของผู้ป่วย 2. การแพร่กระจายเชื้อผ่านพาหะ เช่น พาหนะ,อาหาร,น�้ำและสารน�้ำ เป็น พาหะน�ำเชื้อโรคไป 3.การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โดยอาศั ย สัตว์พาหะ เช่น ยุงและแมลงต่างๆ ซึ่งเชื้อ ก่ อ โรคที่ อ ยู ่ ใ นสั ต ว์ พ าหะจะถู ก ถ่ า ยทอด สู่คน ท�ำให้คนได้รับเชื้อและป่วยเป็นโรคที่ เกิดจากเชื้อนั้นๆ 4.การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โดยฝอย ละออง เกิดขึ้นขณะที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีเชื้อ โรคเกาะอยู ่ ไอ จาม พู ด หรื อ ร้ อ งเพลง รวมทั้งการให้กิจกรรมการรักษาพยาบาล เช่น การดูดเสมหะในระยะใกล้ๆ โดยฝอย ละอองอาจไปสัมผัสกับเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา จมูก แผล เป็นต้น

หลักการป้องกัน

การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก Isolation precautions มีหลักส�ำคัญ เช่น 1. การใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อย่ า ง เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อคลุม แว่นตา ผ้า ปิดปาก/ปิดจมูก รองเท้าบูท เป็นต้น การใช้ อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ จะช่วยลดความเสี่ยง จากที่ร่างกายของบุคคลากรสัมผัสเลือดและ สารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรง 2. การมีสุขาภิบาลและสุขอนามัย ที่ดี คือ การค�ำนึงถึงเทคนิคปราศจากเชื้อ การล้ า งมื อ ที่ ถู ก ต้ อ ง การจั ด สถานที่ แ ละ

สภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มสี ขุ ลักษณะ อนามั ย ที่ ดี มี ค วามสะอาด รวมทั้ ง การ ท�ำลายเชื้อ การท�ำให้ปราศจากเชื้อ และการ ก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 3. การป้องกันอุบัติเหตุ คือ การ วางแนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อใช้ของ แหลมหรือมีคม เช่น การทิ้งเข็มที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะชนิดโลหะ หรือพลาสติกหนา การส่งเครื่องมือมีคมในห้องผ่าตัด โดยใช้วิธี non touch technique เป็นต้น

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับญาติผู้ป่วยใน การป้องกันตนเอง

1. ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยควรสวม ผ้าปิดปาก/ปิดจมูกเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อ การติดเชื้อจากการสัมผัสฝอยละอองและ การแพร่ ก ระจายทางอากาศ รวมทั้ ง การ กระเด็นของสารคัดหลั่ง เลือด หรือหนอง จากผู้ป่วยได้ 2. ควรสวมถุงมือ หากต้องสัมผัสกับ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ได้แก่ น�้ำมูก / น�้ำลาย ซึ่ ง ถุ ง มื อ เป็ น เครื่ อ งช่ ว ยป้ อ งกั น มื อ สั ม ผั ส โดยตรงกับสารคัดหลั่งดังกล่าว 3. ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วย หรือสิ่ง ที่เปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ควรใส่ถุงให้ มิดชิด และเขียนบอกให้ชัดเจนก่อนน�ำไป ท�ำลายเชื้อ หรือท�ำให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งการ ล้างมือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดจ�ำนวนเชื้อ โรคที่อยู่บนมือ ลดความเสี่ยงในการแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วย ระหว่างผู้ป่วย และ ลดการน�ำเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

41 issue 75 APRIL 2014


42 IS AM ARE www.ariyaplus.com


43 issue 75 APRIL 2014


สภาพแวดล้อม

ต�ำบลน�้ำเป็นเคยเป็นส่วนหนึ่งของต�ำบลทุ่งควายกิน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อมาได้มีการแบ่งแยกพื้นที่ออก ไปท�ำให้ต�ำบลน�้ำเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำเภอเขาชะเมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีเนินสูงคลื่นสลับสูงต�่ำ มีเนินเขาตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วไป และมีล�ำคลองไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินร่วนจึงระบายน�้ำได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติ ท�ำให้เกิดรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของต�ำบล ได้แก่ น�้ำตกเขาชะเมา น�้ำตกคลองปลากั้ง และอ่าง เก็บน�้ำเขาจุก และด้วยลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้งจึงเอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็น อาชีพหลังของประชากรส่วนใหญ่ ต�ำบลน�้ำเป็นมีเนื้อที่ต�ำบลประมาณ 66,124 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,327.50 ไร่ แบ่ง การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 7,000 คน ประชากรในต�ำบลผูกพันกันด้วยการสืบสานวัฒนธรรม อันดี อย่างเช่น ประเพณีบุญกลางบ้าน ซึ่งจัดในช่วงหลังวันสงกรานต์ไปแล้ว โดยรูปแบบของพิธีกรรมคือ การท�ำบุญเลี้ยง พระตอนเช้า จากนั้นคนในหมู่บ้าน จากนั้นคนในหมู่บ้านจะร่วมกันรดน�้ำด�ำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พร้อมกินข้าวร่วมกัน นับเป็นสิ่ง ดีงานที่ช่วยสานสัมพันธ์คนในชุมชน

ความเป็นมา

จากผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ ผ่านช่วงเวลาด้วยปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ในเรื่องวิธีการท�ำเกษตร ในเรื่องพื้นที่ท�ำกิน และหนี้ สินของชาวบ้านในต�ำบล ส่งผลให้เกิดเป็นพัฒนาการที่สามารถแบ่ง เป็นยุคต่างๆ ได้ดังนี้

พัฒนาการต�ำบล ก่อนปี พ.ศ. 2510

ยุคบุกเบิก เดิมพื้นที่บริเวณต�ำบลน�้ำเป็น เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายให้บริษัทเอกชนเข้ามาท�ำสัมปทานป่าไม้ จึงเริ่มมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จากต�ำบลทุ่งควายกิน ต�ำบลคลองปูน รวมไปถึงจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งในจังหวัดและต่าง จังหวัด ช่วงนี้ท�ำให้คนต่างถิ่นเข้ามาปลูกที่พักอาศัยและขยับขยายเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรในเวลาต่อมา

พ.ศ. 2511-2524

ยุคก่อตั้งชุมชน เป็ น ช่ ว งที่ ค นอพยพเข้ า มาในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น สภาพ บ้านเรือนยังคงใกล้เคียงกับช่วงแรก คือ เป็นบ้านไม้ไผ่ ใน ช่วงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ ได้รับความนิยมยังคงเป็นมันส�ำปะหลังแต่เริ่มมีสวนผลไม้ บ้างประปราย ต่อมาชาวบ้านที่ปลูกมันส�ำปะหลังเห็นว่า ผลไม่มีรายได้ดีจึงเริ่มท�ำสวนผลไม้กันมากขึ้น อาชีพปลูก มันส�ำปะหลังเริ่มลดลง ส่วนการท�ำน�้ำมันยางและการเผา ถ่านเริ่มไม่เป็นที่นิยม ช่วงนี้เริ่มมีการใช้เครื่องจักรมาช่วย ไถและปรับพื้นที่ อีกทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมีเริ่มเข้ามาเป็น ตัวช่วยในการเพาะปลูกในช่วงหลังของยุคมีการอพยพย้าย ถิ่นฐานจากคนในจังหวัดอื่นๆ เข้ามาอีก อันเนื่องมาจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการหลบหนีความ วุ่นวายของสังคมเมือง 44

พ.ศ. 2525 – 2539

ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู หน่ ว ยงานรั ฐ เข้ า มาส่ ง เสริ ม กู ้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ลงทุ น ประกอบอาชี พ และเป็ น ช่ ว งที่ ช าวบ้ า นส่ ว นใหญ่ หั น มา ปลูกไม้ผล เนื่องจากมีตลาดรองรับ อยู่ที่ต�ำบลทุ่งควายกิน ช่ ว งนี้ เ องสั ง คมของความเอื้ อ อาทรแบ่ ง ปั น ของคนต�ำบล น�้ำเป็นเริ่มลดน้อยถอยลง เนื่องจากการแข่งขันด้านรายได้ และการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลผลิต ท�ำให้รูปแบบการลงแขก เอาแรงหายไป โดยมีรูปแบบการจ้างขึ้นมาแทนที่นับได้ว่า เศรษฐกิจช่วงนี้ดีมาก อันเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร มีราคาดี ส่งผลให้ราคาที่ดินแถบพื้นที่นี้เพิ่มสูงขึ้นจนท�ำให้ เกษตรกรบางรายขายที่ดินและหันมาท�ำธุรกิจซื้อขายที่ดิน ในต�ำบลแทน

IS AM ARE www.ariyaplus.com


พ.ศ. 2540 – 2544

ยุคฟองสบู่แตก เป็ น ช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ชาวบ้ า นบางรายที่ ประกอบธุรกิจ รวมทั้งการซื้อขายที่ดิน เกิดภาวะขาดทุน และเป็นหนี้สิน บางรายหมดตัวล้มละลายในขณะที่ชาว บ้ า นที่ ท� ำ เกษตรไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากผลผลิ ต ทางเกษตรมี ร าคาทรงตั ว บางชนิ ด มี ราคาดี อาทิเช่น ยางพารา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ เกษตรกร ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทุกเรียนและ เงาะถูกตัดโค่นเนื่องจากราคาตกต�่ำ ชาวบ้านบางรายเริ่ม หันมาปลูกยางพาราและมังคุดมากขึ้นเนื่องจากราคาดีและ มีอายุยืน

พ.ศ. 2545 – 2550

ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในชุมชนเริ่มดีขึ้น เนื่องจากชาวบ้านหัน มาปลูกยางพารากันมากขึ้นเนื่องจากราคาดี แต่ลดจ�ำนวน ของการปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง ลงเพราะราคาตกต�่ ำ ในขณะ เดี ย วกั น ก็ เริ่ ม ปลู ก สั บ ปะรดด้ ว ย เนื่ อ งจากสามารถปลู ก ร่วมกันในสวนยางพาราได้ ในช่วงนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเริ่ม มี บ ทบาท เนื่ อ งจากชาวบ้ า นต้ อ งการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ประกอบกั บ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ จ ากหน่ ว ยงาน ต่างๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และองค์กร ภาคประชาชน

พ.ศ. 2551-2552

ยุควิถีพอเพียง การเพาะปลูกพืชในต�ำบลส่วนใหญ่เป็นไม้ผลและ ยางพารา โดยเฉพาะยางพารามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมี ราคาดี ส่วนการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเริ่มแพร่กระจายไป ยังเกษตรกรในต�ำบลเพิ่มมากขึ้นทั้งยังมีการริเริ่มแนวทาง การพึ่งตนเองและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน�ำสู่การสร้าง รูปธรรมในระดับครัวเรือนและชุมชนจากหลายหน่วยงาน ท�ำให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านและคนต้นแบบในต�ำบล เพื่ อ การพึ่ ง ตนเองที่ ชั ด เจนและเป็ น รู ปธรรม จนเกิ ด การ เรียนรู้ขยายผลร่วมกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้ความ รู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือในการขยาย ผลต่อไป

ทุนต�ำบล

ต� ำ บลน�้ ำ เป็ น มี ค วามพร้ อ มทางด้ า นทรั พ ยากร ธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ เขาชะเมาเขาวง ซึ่ง เป็นอุทยานแห่งชาติล�ำดับที่ 13 ของประเทศไทย สามารถ สร้างรายได้เข้าชุมชนด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ของต�ำบล อีกทั้งยังอ่างเก็บน�้ำเขาจุกซึ่งเป็นอ่างเก็บน�้ำความ จุสูงสุด 22ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ต�ำบลน�้ำเป็นยัง เป็นพื้นที่ต้นน�้ำของคลองโพล้ ซึ่งเป็นล�ำคลองหลัก ที่คนใน ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ต�ำบลน�้ำ เป็นมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งดินน�้ำ และ ป่ามากกว่าต�ำบลอื่น นอกจากทุนทางธรรมชาติแล้วบ้านน�้ำ

45 issue 75 APRIL 2014


46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ยังได้รับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและความรู้จาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะความรู้ ด้านเกษตรชีวภาพ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีแกน น�ำให้ความสนใจงานด้านการพัฒนาชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือผู้น�ำทางการ เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และผู้น�ำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีศักยภาพในการท�ำงานของ ต�ำบลโดยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่สิ่งส�ำคัญคือการประสาน ความร่วมมือในการท�ำงานพัฒนาร่วมกันของผู้น�ำทั้งสอง รูปแบบในระยะเวลา 2 ปีกว่า ท�ำให้มีความชัดเจนในเรื่อง ความร่วมมือร่วมใจและความเชื่อมั่นต่อกันเพื่อการพัฒนา ในระดับต�ำบล ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม อาสาสมั ค รเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลและเฝ้ า ระวั ง ทรั พ ยากร น�้ำ ป่าไม้ รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีผู้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านกระจายอยู่ทั่วทั้ง ต�ำบล เช่น หมอพื้นบ้าน งานหัตถกรรมด้านการจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ การแปรรูปและถนอมอาหารทั้งหมดทั้ง มวลที่กล่าวมานี้ถือเป็นต้นทุนที่ดียิ่งในการเรียนรู้ของคนใน ชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสืบสานภูมิปัญญาใน ชุมชนต่อไป

ก้าวเดินด้วยความพอเพียง

การเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ของต� ำบลน�้ ำเป็ น นั้ น เกิ ด จากการชักชวนของกลุ่มรักษ์เขาชะเมาซึ่งเคยร่วมโครงการ

ชุมชนเป็นสุขด้วยกันมาก่อน กอปรกับต�ำบลทุ่งควายกินซึ่ง เป็นต�ำบลพี่น้องหรือต�ำบลคู่แฝดที่ร่วมงานกันมานาน และ เป็น 1 ใน 9 ต�ำบลน�ำร่องของโครงการฯ จึงท�ำให้ต�ำบลน�ำ เป็นตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ยาก แต่ที่ส�ำคัญกว่าคือ ประโยชน์ที่ จะได้รับจากโครงการฯ นั้นเป็นเรื่องที่สามารถต่อยอดกับทุน เดิมที่มีอยู่ และส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นต่อ ไปในอนาคต ที่ผ่านมาต�ำบลน�้ำเป็นได้มีการด�ำเนินงานผ่าน โครงการต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในต�ำบล น�้ำเป็นมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการโครงการฯ เห็นว่าแนวคิดของโครงการฯ มีความสอดคล้องและเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน และเห็นว่าเป้าหมายเรื่องการพัฒนาคน เป็นเป้าหมายส�ำคัญที่จะจุดประกายผู้คนในต�ำบลสู่ความ พอเพียง จนสามารถน�ำพาต�ำบลน�้ำเป็นไปสู่การเป็นต�ำบล วิถีพอเพียงได้อย่างแท้จริง

กลไกการขับเคลื่อน

การขั บ เคลื่ อ นโครงการฯ ของต� ำ บลน�้ ำ เป็ น ได้ รับการต่อยอดจากโครงการชุมชนเป็นสุขคณะกรรมการ โครงการฯ เป็นแกนหลักของแต่ละหมู่บ้าน ปัจจุบันมีคณะ กรรมการทั้งต�ำบลรวมทั้งสิ้น 35 คน โดยมีการวางแผน ก�ำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 4 ฝ่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่าย บริหารแผนงาน/กิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและ

47 issue 75 APRIL 2014


บัญชี คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมิณผลและคณะ กรรมการฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง พร้อมวางโครงสร้างการบริหาร และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังแผนภูมิต่อไปนี้ การรับผิดชอบแผนงานใน 2 ปีแรก (ปี พ.ศ. 2552 – 2553 ) จะเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยในปีแรกจะ ไม่มีคณะกรรมการที่ดูแลแผนและกิจกรรมย่อย แต่คณะ กรรมการจะช่วยกันดูแลทั้งหมด แต่ละหมู่บ้านจะรับผิด ชอบแผนของหมู่ตัวเอง แต่ในปี 2554 เปลี่ยนรูปแบบการ บริหารแผนงานและกิจกรรมเป็นการดูแลแผนย่อย เพราะ แผนระดับหมู่บ้านไม่มีแล้ว เนื่องจากกิจกรรมระดับหมู่บ้าน เริ่มอยู่ตัวและมีกองทุนหมุนเวียนที่เป็นเครื่องมือให้สามารถ บริหารจัดการได้เอง เป็ น เรื่ อ งน่ า เสี ย ดายหากปล่ อ ยให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ ง ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ คนในต�ำบลเลือนหายไปกับกาลเวลา และผู้รู้ที่นับวันจะลด น้อยลงไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ท�ำให้ทั้งแกนน�ำและชาว บ้านต�ำบลน�้ำเป็นหันมาให้ความสนใจที่จะจัดการความรู้ท่ีมี อยู่ในชุมชนด้วยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานสืบต่อไป จึงเกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ในชุมชนขึ้นมา

โดยกลุ ่ ม คนท� ำ งานด้ า นความรู ้ น้ี จ ะถู ก เรี ย กว่ า “นั ก จั ด การความรู ้ ” โดยกระบวนการจั ด การความรู ้ ไ ด้ รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันมีความรู้ทั้งหมด 7 เรื่อง ได้แก่ อาหาร พื้นบ้าน งานจักสาน การท�ำน�้ำปลา การท�ำปุ๋ยชีวภาพ การ ท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์ การเรียนรู้แมลงก�ำจัดศัตรูพืช และ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร ผลจารกการด�ำเนินโครงการ ท�ำให้ เกิดทีมนักจัดการความรู้ต�ำบลน�้ำเป็นจ�ำนวน 26 คน ที่มี ทักษะในการจัดการความรู้เพื่อประโยชน์ของต�ำบล อีกทั้ง ชาวบ้านและชุมชนเห็นประโยชน์และความส�ำคัญของความ รู้ ที่น�ำไปสู่การพัฒนาต�ำบลในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้เกิดการขยายผล เกิดการถ่ายทอดความรู้ ให้กับเด็ก เยาวชนและกลุ่มคนที่สนใจทั่วทั้งต�ำบล จากกระบวนการ จัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนต�ำบลน�้ำเป็น ไม่เพียง ได้ความรู้เท่านั้นหากมองให้ลึกลงไปจะพบว่ากระบวนการ ดั ง กล่ า วเป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และพั ฒ นาจิ ต ใจ ของคนในชุมชนมากขึ้นนับเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกถึงการ เปลี่ ยนแปลงชุ มชนไปสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อ พัฒนาต�ำบลไปสู่แนวทางที่เหมาะสมต่อไป

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


คนในชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการท� ำ งานของ ต�ำบลโดยส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่นใหม่ส่ิงส�ำคัญคือ การประสานความร่วมมือในการท�ำงานพัฒนา ร่วมกันของผู ้น�ำทัง้ สองรู ปแบบในระยะเวลา 2 ปี กว่า ท�ำให้มคี วามชั ดเจนในเรื่องความร่วมมือ ร่วมใจและความเชื่ อมั่นต่อกันเพื่อการพัฒนา ในระดับต�ำบล

49 issue 75 APRIL 2014


เ ป็ น เ รื่ อ ง น่ า เ สี ย ด า ย ห า ก ป ล่ อ ย ใ ห้ ความรู ้ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วข้ อ ง กั บ วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู ่ ข อ ง ค นใ น ต� ำ บ ล เ ลื อ น ห า ยไ ป กั บ ก า ล เ ว ล า แ ล ะ ผู ้ รู้ ท่ี นั บ วั น จะลดน้ อ ยลงไปเรื่ อ ยๆ ด้ ว ยเหตุ ดังกล่าว ท�ำให้ทั้งแกนน�ำและชาวบ้านต�ำบล น�้ำเป็ นหันมาให้ความสนใจที่จะจัดการความรู ้ ที่มีอยู ่ในชุ มชนด้วยตนเองเพื่อประโยชน์แก่ลูก หลานสืบต่อไป

50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


แผนงานเยาวชน

หนึ่งในการพัฒนาบ้านตนเองได้อย่างมีหลักคิดไม่หลงทาง งานเยาวชนคื อ กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ก ลุ ่ ม รั ก ษ์ เขา เนื่องจากเห็นคุณค่าของทรัพยากร รู้วิธีบริหารจัดการโดย ชะเมาลงไปสร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเห็นพลังและความ ไม่หวังผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว แต่มองไปที่ประโยชน์ส่วน ส�ำคัญของเด็ก เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการท�ำงานกับผู้ใหญ่ รวมเป็นหลัก โดยแผนงานนี้ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องท�ำกับลูกหลานของพวกเขาด้วย เพื่อให้ลูกหลานสืบต่อสิ่งที่พ่อแม่ได้ท�ำเอาไว้ไม่ให้สูญหาย 2551 – 2552 มีการจัดค่ายเยาวชนและกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้ ไป รวมถึงงานพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต�ำบล ดังนั้นภายใต้ เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การท�ำผลิตภัณฑ์ แผนงานและกิจกรรมต�ำบลวิถีพอเพียงได้ก�ำหนดกิจกรรม ใช้เองในครัวเรือนจากผลการด�ำเนินงานภายใน 2 ปีนี้ ท�ำให้ เยาวชนรักษ์บ้านสืบสานวิถีพอเพียง หลักคิดส�ำคัญคือการ เกิดกลุ่มเยาวชนต�ำบลน�้ำเป็นจ�ำนวน 20 คน สามารถพัฒนา ท�ำให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้การท�ำกิจกรรมของพ่อแม่ แล้ว เยาวชนในต�ำบลได้มา 40 คน ที่เข้าใจรูปธรรมความพอเพียง เชื่อมโยงสู่เรื่องความพอเพียงที่ต�ำบลท�ำอยู่ เพื่อต้องการให้ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2553 แผนกเยาวชนได้ถูกน�ำมาพัฒนาและ เด็กและเยาวชนเกิดส�ำนึกรักษ์บ้านเกิด และเพื่อพยายาม รวมเข้าไปอยู่กับแผนงานสร้างคน เริ่มท�ำกิจกรรมโดยจัด ปลูกฝังให้เด็กรู้จักบ้านตนเองให้มากที่สุด เมื่อเด็กโตขึ้นจะ ให้เยาวชนรักษ์บ้านสืบสานวิถีพอเพียง จ�ำนวน 30 คน ที่มี ได้มีความรู้ในการพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้นับเป็นภูมิคุ้มกัน ทักษะความรู้ในชุมชนลงภาคสนามในชุมชน เพื่อเรียนรู้การ ส�ำคัญ ในการที่จะเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชุมชน และอยู่ เก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อ หมอพื้นบ้าน ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข เมื่อต้องออกไปอยู่ และการท�ำน�้ำปลา เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ภายนอก สามารถน�ำความรู้เรื่องการบริหารจัดการและ ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนจนเกิดการแลกเปลี่ยน และ การพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเหตุผล ไม่ตื่นตัวตามไปพร้อม ถ่ายทอดความรู้ร่วมกันในชุมชน กับกระแสบริโภคนิยม และเมื่อกลับมาสู่ชุมชนก็จะเป็นส่วน

51 issue 75 APRIL 2014


สลัดผลไม้ เมนูง่ายๆ ห่างไกล “มะเร็ง”

ประเทศไทยมีผลไม้ตามฤดูกาลมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันไป สามารถน�ำมารับประทานสดๆ หรือน�ำมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆได้ไม่ยาก เล่มนี้ IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ขอน�ำเสนอเมนู “สลัดผลไม้” พร้อมสูตร วิธีการท�ำมาบรรณาการแก่ผู้อ่านเช่ นเคย 52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


eat am are

สลัดผลไม้ : ส่วนผสม

ผลไม้ 10 อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนสูง คือ มะม่วงน�้ำ ดอกไม้สุก มะเขือเทศราชินี มะละกอสุก กล้วยไข่ มะม่วงยายกล�่ำ มะปรางหวาน แคนตาลูปเนื้อเหลือง มะยงชิด มะม่วงเขียวเสวยสุก และสับปะรดภูเก็ต ผลไม้ทั้งหมดนี้มีเนื้อสีเหลืองและสีหลืองเข้ม ส่วนผลไม้ ที่ไม่มีเบต้าแคโรทีนเลย อาทิ แก้วมังกร มะขามเทศ มังคุด ลิ้นจี่ และสาลี่ เป็นต้น ส่วน 10 อันดับแรกของผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง คือ ฝรั่งกลมสาลี่ ฝรั่งไร้เมล็ด มะขามป้อม มะขามเทศ เงาะโรงเรียน ลูกพลับ สตรอเบอร์รี่ มะละกอสุก ส้มโอขาวแตงกวาและพุทรา แอปเปิ้ล ส�ำหรับวิตามินอี ผลไม้ที่มีวิตามินอีสูง 10 อันดับแรก คือ ขนุนหนัง มะขามเทศ มะม่วงเขียวเสวยดิบ มะเขือเทศราชินี มะม่วง เขียวเสวยสุก มะม่วงน�้ำดอกไม้สุก มะม่วงยายกล�่ำสุก แก้วมังกรเนื้อ สีชมพู สตรอเบอร์รี่และกล้วยไข่ ผลไม้ประเภทเดียวกันแต่สีไม่เหมือนจะมีปริมาณสารต้าน อนุมูลอิสระ โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนไม่เท่ากัน เช่น แคนตาลูปเนื้อ สีเหลืองและแคนตาลูปเนื้อสีเขียว นอกจากนี้พบว่า ผลไม้ที่มีเบต้า แคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอีน้อยทั้ง 3 ตัว คือ สาลี่ องุ่น และ แอปเปิ้ล ส่วนผลไม้ที่มีสารทั้ง 3 ตัว ค่อนข้างสูงคือ มะเขือเทศ ราชินี ทั้งนี้ เบต้าแคโรทีน วิตามินซีและอี เป็นกลุ่มของสาร อาหารที่ช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระ ตัวก่อให้ร่างกายเกิดการอักเสบ ท�ำลายเนื้อเยื่อ เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและ หลอดเลือด สารทั้ง 3 ตัว โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีนจะช่วยเสริม สร้างภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการก่อกลายพันธุ์ ป้องกันเนื้องอก ลดความ เสี่ยงการเป็นต้อกระจก มะเร็งและหัวใจได้ จึงควรรับประทานผล ไม้ในปริมาณมากพอสมควรทุกวัน หรืออย่างน้อยวันละ 4 ส่วนของ อาหารที่รับประทาน

ลูกไหน 2 ผล องุ่นด�ำ 200 กรัม มะม่วงสุก 1/2 ผล มะละกอสุก 1/2 ผล แอปเปิ้ลเขียว 1 ผล • น�้ำตาลทรายผสมสะระแหน่โขลกละเอียด ส�ำหรับโรยยอด สเปียร์มินต์ส�ำหรับตกแต่ง • สามารถใส่ผลไม้ได้ตามใจชอบ แต่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนิดๆ จะช่วยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้น

น�้ำสลัด

น�้ำสับปะรดคั้นสด น�้ำมะละกอ สะระแหน่หั่น น�้ำผึ้ง เกลือสมุทร พริกไทยด�ำบด น�้ำมะนาว

วิธีท�ำ

1/2 ถ้วย 2 ช้อนโต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา 1/4 ช้อนชา 1 ช้อนโต๊ะ

1. ท�ำน�้ำสลัดโดยผสมเครื่องปรุงน�้ำสลัดทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยตะกร้อในชามแก้ว ชิมรส เปรี้ยว หวาน เค็ม พักไว้ 2. หั่นผลไม้สด บีบมะนาวใส่ แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจนเย็น เตรียมไว้ 3. วิธีจัดเสิร์ฟ จัดผลไม้ต่างๆใส่จานให้สวยงาม ราดน�้ำสลัด ปริมาณตามชอบ โรยน�้ำตาลสะระแหน่ ตกแต่งด้วยยอดสเปียร์มินต์ เสริร์ฟเย็นๆ

53 issue 75 APRIL 2014


Are you และ Do you ต่างกันอย่างไร สวัสดีครับคุณแอนดรูว์ ผมอยากทราบว่า Are you? และ Do you? ต่างกันอย่างไรครับใน เมื่อใช้เป็น ค�ำถามได้เหมือนกัน แล้วใช้ในกรณีไหนบ้างครับ จาก Sawkiss

Baby ที่รักจ๋า ...

เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่มีความพยายาม สูง (ซึ่งใคร ๆ ที่เป็นอย่างนี้ต้องเก่งในไม่ช้า) มีอยู่วันหนึ่งที่เรากิน ข้าวด้วยกัน พอเริ่มกินแล้วเขาหยุดกิน คิดหนัก และในที่สุดเขาถามผม ว่า “Are you delicious?” มันผิดแต่มันฟังแล้วน่ารักมาก เขา อยากถามว่า อาหารอร่อยไหม แต่ที่เขาถามคือ คุณเป็นคนซึ่งกิน แล้วอร่อยไหม คนละเรื่องกันเลย … แต่ที่น่าประทับใจมากคือ Are you delicious? ถึงแม้ว่าไม่ถูกตามความหมาย แต่ถูกตามหลัก ไวยากรณ์ครับ ผมไม่อยากท�ำให้คุณปวดหัวเรื่อง grammar แต่ขอให้เพียง จ�ำว่า Are you ตามด้วย adjective/noun Do you ตามด้วย verb เช่น Are you Somcheng? (คุณชื่อ ส้มเช้ง ใช่ไหมครับ) Are you happy? (คุณมีความสุขไหมครับ) Do you smoke? (คุณสูบบุหรี่ไหม)

สวัสดีค่ะ คุณแอนดรูว์ ดิฉันอยากรบกวนถามคุณว่า ค�ำว่า baby ที่ฝรั่งใช้เรียกเวลาคุยกับผู้หญิง มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง คะ ขอบคุณมากค่ะ จาก Diana ที่รักจ๋า … มั้ง การใช้ baby เพื่อเรียกผู้หญิงนั้นบางคน (โดยเฉพาะผู้หญิง) ถือว่าไม่ดีครับ เป็นการดูถูกเพศหญิง อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้ว baby หมายถึงเด็กทารก แต่ใน เชิงส�ำนวนหมายถึง ผู้หญิง เช่น Baby, you’re so beautiful. (ที่รัก เธอสวยเหลือเกิน) What can I do for you, baby? (จะให้ผมช่วยเธออย่างไร ครับที่รัก) เป็นภาษาน่ารัก ๆ ครับ ใช้กับหญิงที่เป็นแฟนคุณก็ได้ แต่ ระวังครับ อย่าไปใช้อย่าง ฟุ่มเฟือยเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้ว บางคนก็ถือ ยังมีอีกครับ เช่น My darling, honey, my pet, dear, love …

ตามหลักสูตรนี้เพื่อนผมควรใช้ว่า Is it delicious? เพราะ delicious คือ adjective ซึ่งอธิบายอาหาร และ it หมายถึง อาหาร ไม่ใช่ผม

54 IS AM ARE www.ariyaplus.com


The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return. สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะได้เรียนรู้ คือการได้รักใครสักคน และได้รักนั้นตอบแทน

เนื้อเพลงจาก Nature Boy ปี 1947

Eden Ahbez นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน

55 issue 75 APRIL 2014


“คิงตุ๋น”ศิลปะชุ บชี วิต

“อธิษฐาน” คือภาพสีอะคริลิคบนผ้าใบขนาด 100 x 120 ซม. มีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ ซึ่ งเธอพบเห็นบ่อยครั้งผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยมีสีหน้าของผู ้หญิงตาโตหน้าตาน่ารักเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ถึงความรู ้สึกภายใน ที่อยากให้สถานะการณ์ความรุ นแรงยุ ติลงเสียที ทว่าก็ท�ำได้เพียงอธิษฐานวอน ขอให้ความสงบกลับคืนมาเท่านั้น 56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

แต่เดิม ภาพนี้ถูกร่างขึ้นอย่างง่ายๆ ตามความรู ้ สึ ก ของเธอเอง ผ่ า นเมาส์ ใ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบฉับพลัน ซึ่งเป็น งานที่เธอถนัด เพราะเคยผ่านงานออกแบบ มาแล้วมากมายในหลายอุตสาหกรรม ก่อ เกิดผู้หญิงหัวโตยืนหน้าเศร้าตามความรู้สึก ที่เธอเผชิญอยู่ ณ ขณะนั้น ชิ้นงานถูกน�ำ มาพัฒนาต่อยอดเป็นภาพวาดด้วยมือ แต่ง แต้มด้วยสีสันสดใสชื่นใจผู้พบเห็น เติมวาด รอยยิ้มแห่งความหวังให้ผู้หญิงในภาพเพื่อ บั่นทอนความหม่นหมองที่เคยเป็นมา ภาคินี รัตนะ เป็นคนอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาศัยอยู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ เรียนจบจากคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัย ศิ ล ปากร เริ่ ม อาชี พ นั ก ออกแบบ ท� ำ งาน โฆษณา จับเมาส์คอมพิวเตอร์มานานหลาย ปี ก่อนจะหันหลังให้งานประจ�ำเพราะเจอ มรสุมชีวิตรุมเร้า สู่การเป็นศิลปินที่มีงาน แสดงศิลปะภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี “หลั ง จากเรี ย นจบคณะมั ณ ฑณ ศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ก็ เริ่ ม อาชี พ นักออกแบบ ท�ำงานโฆษณา จับปากกาจับ ดินสอ จับเข็มเย็บผ้า จับเมาส์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ท� ำ อะไรหลายอย่ า ง แต่ ก ารวาดรู ป เพิ่ ง เริ่ ม วาดได้ ไ ม่ ถึ ง สองปี โดยจุ ด ที่ ท�ำ ให้ หันมาจับพู่กันเกิดจากความผิดหวัง ความ สะเทือนใจเมื่อเสียคุณแม่ไป ช่วงเวลานั้นมี ความเศร้ามาก แต่เมื่อได้วาดรูปท�ำให้คิด อะไรได้เยอะขึ้น เรียกสติกลับคืนมา ก็เลย บอกตนเองว่าจะวาดรูปและจะอยู่เพื่อที่จะ วาดรูปต่อไป” ในช่วงเวลาแห่งมรสุมชีวิตที่เธอเจอ ทั้งเรื่องงานประจ�ำที่ไม่เป็นไปดังหวัง กอปร กับจังหวะที่คุณแม่ของเธอมาเสียชีวิตจากไป พอดี ท�ำให้เธอตกอยู่ในสภาวะท้อแท้ ไม่อาจ

ลุ ก ขึ้ น มาจั บ อะไรเป็ น ชิ้ น เป็ น อั น ดั ง เดิ ม ได้ เมื่อสภาพจิตใจเลวร้ายลงเรื่อยๆ จนถึงขีดสุด สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื การ “คิดฆ่าตัวตาย” “เราเป็ น คนคิ ด มาก คิ ด ไปถึ ง ขั้ น ว่ า เราจะตายยั ง ไง บ้ า นเราไม่ มี ขื่ อ เรา จะตายแบบไหน จิ ต ตก จมอยู ่ กั บ ความ ทุกข์ วางแผนฆ่าตัวเองตายทั้งหมด แต่พอ มโนภาพเห็ น ตั ว เองตายแล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า มั น น่ า กลัวมาก” เมื่ อ ความสั บ สนเข้ า ประเดประดั ง จนแทบจะท�ำให้เธอคลั่ง วูบหนึ่งของความ คิด ก่อเกิดรูปผู้หญิงหัวโตๆ หน้าตาแปลก ประหลาดขึ้นในมโนภาพ พร้อมลวดลายงด งามค่อยๆ ถักทอเส้นสายรอบๆ ตัวของผู้ หญิงคนนั้น เป็นภาพที่สวยงามซึ่งเธอก็ตอบ ตัวเองไม่ได้ว่ามันเข้ามาในความคิดเธอได้ อย่างไร แน่นอนว่ามันได้กระตุกจิตใจเธอให้ ตื่นจากภวังค์แห่งความทุกข์เศร้าได้ “เป็ น ภาพที่ ส วยมาก เราไม่ รู ้ มั น มายังไง อาจเป็ น เพราะเราเครี ย ดมากจน เกิดภาพหลอนก็ได้ พอภาพนั้นหายไปจาก ความคิดวูบหนึ่ง เรารีบวาดไว้ในคอมฯ เลย จากนั้ น ก็ มี ค วามรู ้ สึ ก อยากวาดมั น ขึ้ น มา แล้วความคิด อยากท�ำ งานศิล ปะก็เริ่มจาก ตรงนั้น” พอเริ่มวาดด้วยมือ เธอก็พบว่าศิลปะ มั น หยุ ด เธอได้ หมายความว่ า เธอมี ส มาธิ จดจ่ออยู่กับการวาดภาพ ความคิดสับสน ความทุกข์เศร้าก็ถูกลืมไปหมด มันจึงเป็น ความมหัศจรรย์ส�ำหรับคนที่มีความคิดจะฆ่า ตัวตาย ซึ่งส�ำคัญมาก หากไม่มีเหตุการณ์ใน มโนภาพด้านความงามของศิลปะผุดพราย ขึ้นมาในความคิดจิตใจคราวนั้น ชีวิตคนคน หนึ่งก็อาจปลิดปลิวไปนานแล้ว “เราเป็นคนที่มีด้านมืดในจิตใจ เศร้า 57 issue 75 APRIL 2014

จมดิ่ ง ท้ อ ถอยและก็ ฮึ ด สู ้ ไม่ อ ยู ่ ต รงกลาง ตอนที่ ว าดหลายรู ป มี ภ าพที่ เ ศร้ า สิ้ น หวั ง ครั้งนั้นก็ได้วาดไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใครที่ ได้เห็นก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วย จึงคิดว่าไม่ควร ที่จะท�ำให้ใครต้องมาเศร้ากับเรา จากนั้นจึง วาดภาพที่เป็นการให้ก�ำลังใจดูแล้วยิ้ม เป็น มุมมองบวกให้ผู้ที่ได้เห็นมีความสุข ความ หวัง และนอกจากการวาดรูปแล้ว ชอบที่ จะเขียนด้วย และด้วยความที่เป็นคนชอบสี ชอบลวดลาย ในภาพวาดก็จะชัดเจนถึงการ ใช้สี ไม่ว่าจะเป็นสีขาวจัด ด�ำจัด หรือถ้าจะ เป็นสีก็จะมีสีสันหลากหลาย” ภาคินี เริ่มวาดภาพผู้หญิงหัวโต ซึ่ง ต่อมาเธอให้ชื่อว่า “ตุ๋น” แทนความรู้สึก ต่างๆ ของเธอเองมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลาเกื อ บ 2 ปี ที่ เ ธอเก็ บ สะสมภาพวาดจากแรงบันดาลใจต่างๆ กว่า 50 ภาพ ก่ อ นจั ด นิ ท รรศการแสดงภาพ ที่มีชื่อว่า “I’m a Painter” ศิลปะร่วม สมัยของ “คิงตุ๋น” ภายใต้รอยยิ้มและสีสัน สดใสเป็นสัญลักษณ์ส่งผ่านความสุขให้แก่ ผู้พบเห็น “คิ ง ตุ ๋ น ” คื อ นามแผงที่ ใช้ ใ นงาน ศิ ล ปะซึ่ ง เธอตั้ ง ขึ้ น จากชื่ อ เล่ น ของตั ว เอง คือ “คุณติ๋ง” และภาพต่างๆ ที่เธอวาดขึ้น ล้วนเต็มไปด้วยลวดลายที่เธอเก็บเกี่ยวมา จากลวดลายผ้าปาเต๊ะ ลวดลายผ้าอินเดีย ซึ่งเธอชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว น�ำมาผสม ผสานต่ อ ยอดเป็ น งานศิ ล ปะบนผื น ผ้ า ใบ ที่ เ ธอฝึ ก ฝนวาดมั น ทุ ก วั น จนเกิ ด ความ เคยชิน “เราวาดทุกวัน วันไหนไม่ได้วาดจะ รู้สึกแปลกไป เราวาดอยู่ภาพหนึ่งยังไม่ทัน จะเสร็จ เกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาในหัวเราก็วาด ขึ้นใหม่อีกเฟรมหนึ่งเลย วาดอยู่ยังไม่เสร็จ


อีก มีไอเดียมาอีกก็เปลี่ยนภาพอีก เราไม่ จ�ำกัดว่าภาพไหนควรเสร็จก่อน บางทีภาพ ที่วาดก่อนอาจเสร็จทีหลังภาพอื่นก็ได้ แต่ สิ่งที่เราได้ชัดๆ ก็คือสมาธิ ท�ำให้เรานิ่งขึ้น ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนแต่ก่อน ตรงนี้มีค่ามากกับ ชีวิตเรา” นิ ท รรศการแสดงภาพ “คิ ง ตุ ๋ น ” หวังส่งต่อมุมมองความสุขผ่านรอยยิ้มของ ผู้หญิงในภาพ เป็นงานแสดงภาพครั้งแรก ของเธอเอง จัดให้ผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13-26 กุมภาพันธ์ ที่พีเพิล แกลเลอรี่ บริเวณชั้น 2 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าชมไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ ต่างก็ชอบในสีสันสดใส เป็นภาพที่มองแล้วมี รอยยิ้ม คิงตุ๋นส่งผ่านสีสันสดใสแก่ผู้พบเห็น เป็นส่วนมาก แต่ก็มีงานที่เป็นภาพขาวด�ำมา แสดงด้วยเช่นกัน เป็นภาพที่ให้อารมณ์แตก ต่างผ่านตัวการ์ตูนผู้หญิงน่ารัก แต่กระนั้นก็ แฝงความเศร้าไว้ลึกๆ ให้ผู้พบเห็นได้สัมผัส

มุมมองอันหลากหลาย ปัจจุบัน ภาคินี หันมาท�ำงานศิลปะ อย่ า งเต็ ม ตั ว เธอว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ท� ำ แล้ ว มี ความสุขที่สุด ท�ำให้จิตใจของผู้วาดมีความ สงบนิ่ง เดินทางไปกับสีสันและลวดลายที่ตน ชอบไม่รู้จบ นอกจากนี้เธอยังท�ำงานเพื่อการ กุศลให้หลายที่ เช่น ขายภาพเพื่อช่วยเหลือ การผ่าตัดให้กับแมวจรจัด และช่วยเหลือ เหตุการณ์น�้ำท่วม เป็นต้น “มันคือการเดินทางของชีวิต จริงๆ อยากท�ำอะไรหลายอย่าง แต่เมื่อชีวิตผ่าน เรื่องราวต่างๆ มาจนตกผลึกแล้ว พู่กันและ สีจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงอารมณ์ เรื่อง ราว แง่คิดได้ดีที่สุด โดยมีเด็กผู้หญิงและ แมวถ่ายทอดมุมมองด้านดีๆ ด้านสว่างของ ชีวิต ตอนนี้สิ่งเดียวที่อยากท�ำคือ เป็นคน วาดรูป” ภาคินี รัตนะ ถือเป็นศิลปินหน้าใหม่ ไฟแรงที่มีแนวทางชัดเจน และมีโอกาสได้ 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แสดงภาพในเวลาอันรวดเร็ว ชีวิตของเธอ เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งด้วยแสงสว่างแห่ง ศิลปะ ที่หล่อหลอมคนให้อ่อนโยน รู้จักแปร เปลี่ยนความท้อแท้สิ้นหวังให้กลายเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์งาน ส่งต่อความสุขจาก ตั ว เองสู ่ สั ง คมและคนรอบข้ า งได้ อ ย่ า งน่ า อัศจรรย์ “เมื่อเราท�ำงานศิลปะ ก็เหมือนเป็น การปฎิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะ” เธอทิ้งท้าย ค�ำแนะน�ำไว้อย่างน่าสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ า ยสื่ อสารและประชาสั มพั น ธ์ หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 02 2146630-8 # 501 email - pr@bacc.or.th ติ ด ตามผลงาน หรื อ ติ ด ต่ อ คิ ง ตุ ๋ น ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/ kingtuntheartist


59 issue 75 APRIL 2014


ปี ชวด

การงาน คุณจะพบว่าตารางงานของตัวเองยุ่งสุดๆ สิ่งต่างๆ อาจไม่ราบรื่นเช่นที่คุณอยากให้เป็น และเรื่องนี้อาจ ท�ำให้คุณเครียดได้มากกว่าที่ควร อย่าให้สิ่งนี้ท�ำให้คุณละเหี่ยใจหากคุณรู้สึกอ่อนแรง อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะหา วิธีใหม่ๆ เพื่อออกไปผ่อนคลายนอกที่ท�ำงาน รักษาความกระตือรือร้นเอาไว้ หาจุดที่พอดีและใช้เวลาวางแผนการ ท�ำงาน แทนที่จะลงมือท�ำสิ่งต่างๆ ตามยถากรรม ธุรกิจ หากคุณมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากควรประวิงเวลาไว้ก่อนเพื่อคิดทบทวนให้รอบคอบ หากคุณเริ่มรู้สึกเครียดจนสุดทน ควรหาเวลา ให้ตัวเองได้เติมพลังและพักฟื้น ไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์ หรือปล่อยให้ตัวเองตื่นสายบ้างสักสองสามวันเพื่อหลับชดเชย หากคุณรู้สึกป่วย กระเสาะกระแสะ ให้โอกาสร่างกายได้พักฟื้นบ้างแทนที่จะฝืนทนต่อไป ความรัก แม้ว่าเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่หนักและเหนื่อยส�ำหรับงาน แต่ความสัมพันธ์และความรักกลับเป็นคนละเรื่อง คุณมีโชคด้านความ สัมพันธ์ โดยเฉพาะในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ชาวปีชวดที่แต่งงานแล้วจะได้รับความแข็งแกร่งและแรงบันดาลใจจากคู่ครองของคุณ ส่วนคนที่ ยังโสด กามเทพก็เป็นใจให้ พยายามเข้าสังคมและออกไปพบผู้คนใหม่ๆ

ปี ฉลู

การงาน ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเปิดเผยตรงไปตรงมาในด้านการท�ำงาน คนที่ริษยาความส�ำเร็จของคุณไม่ลังเลเลยที่จะ ฉวยประโยชน์จากความผิดพลาดที่คุณก่อขึ้น ซึ่งอาจบานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตโดยฝีมือเพื่อนร่วมงานที่จะได้ ประโยชน์เมื่อคุณดูย�่ำแย่ อย่าพึ่งพาคนอื่นอย่าท�ำตัวให้เสี่ยงต่อการวิพากย์วิจารณ์ และจงขยันท�ำงานให้มากขึ้นอีกเท่าตัว คุณไม่ควร ตอบโต้ด้วยการเล่นไม่ซื่อกลับ แต่ให้เพิกเฉยต่อเรื่องเหล่านี้เสีย ธุรกิจ ไม่ควรท�ำอะไรมากเกินไปหากคุณมีรูปแบบธุรกิจที่ใช้ได้ผลอยู่แล้ว ก็ให้ท�ำตามแบบนั้นไปก่อนไม่ควรท�ำการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ในด้านการปฏิบัติงานและกลยุทธ์คุณควรให้ความส�ำคัญกับธุรกิจหลักแทน และทิ้งแผนการขยายกิจการไว้ไปท�ำเวลาอื่น อาจมีคนมา เสนอวิธีการใหม่ในการขยายแหล่งรายได้ของคุณแบบปลอดความเสี่ยงแต่จงระวังอะไรก็ตามที่ฟังดูดีจนเกินจริง ความรัก ความสัมพันธ์ของคุณอาจทุลักทุเลบ้างในเดือนนี้ เหตุเพราะสภาพจิตใจที่ปั่นป่วนของคุณ มีหลายต่อหลายเรื่องที่คุณต้องท�ำใจ รับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าถูกเพื่อนทรยศหรือเพื่อนร่วมงานลอบกัด ส�ำหรับคนที่แต่งงานแล้ว คู่ครองของคุณอาจช่วยรับฟังปัญหา หนักอกของคุณได้ เล่าเรื่องกลัดกลุ้มของคุณให้อีกฝ่ายได้รับรู้ แทนที่จะกันทุกคนออกไปเมื่อสิ่งต่างๆ ผิดพลาด แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้น มาก แถมยังเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของคุณอีกด้วย

ปี ขาล

การงาน จงตื่นตัวในที่ท�ำงาน แม้ว่าคุณจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีเมื่ออยู่นอกส�ำนักงาน แต่พอมาถึงเรื่องการแย่งชิง ต�ำแหน่งเดียวกัน และการแข่งขันท�ำให้เจ้านายประทับใจ สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว ดาวแห่งการทรยศ น�ำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะถูกมิตรสหายหักหลังเมื่อคุณเผลอ อย่าเปิดโอกาสให้พวกเขาง่ายๆ โดยการท�ำพลาด คนที่จะได้รับประโยชน์จาก ความผิดพลาดของคุณอาจท�ำให้เรื่องเล็กบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ธุรกิจ ทางที่ดีที่สุดคุณควรหลีกเลี่ยงเรื่องวุ่นวายทั้งหลายในเดือนนี้ อย่าดึงดูดความสนใจมากเกินไป หากคุณท�ำได้ดีมากมาโดยตลอด คุณอาจไปสะดุดตาใครบางคนที่อดทนไม่ไหวอยากแย่งชิ้นปลามัน ตอนนี้ไม่ควรเสี่ยง อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คุณจึงควรรักษา สภาพคล่องทางการเงินเอาไว้ก่อน พักการตัดสินใจเรื่องส�ำคัญและเลื่อนการประชุมที่ส�ำคัญออกไปก่อน เดือนนี้ไม่เป็นมงคลส�ำหรับการ เปิดตัว การวางตลาดสินค้า หรือการจัดงานที่ส�ำคัญทุกชนิด ความรัก มีความเสี่ยงที่คุณหรือคู่ของคุณอาจต้องพบกับเรื่องยั่วยวนใจนอกชีวิตสมรสหรือความสัมพันธ์ ดังนั้น คุณจึงจ�ำเป็นต้องคอย สื่อสารกันเป็นประจ�ำ อย่าใช้ชีวิตแยกห่างกันเสียจนคนใดคนหนึ่งออกนอกลู่นอกทางขณะที่อีกคนไม่ทันสังเกต คุณสามารถป้องกัน ปัญหานี้ได้โดยพกเครื่องรางป้องกันการนอกใจ รวมทั้งวางสัญลักษณ์อักษรคู่แห่งความสุขไว้ให้เห็นสะดุดตาภายในบ้านของคุณ 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน คุณมีความคิดยอดเยี่ยมมากมายในการท�ำงาน อย่ากลัวที่จะบอกผู้อื่นมีโอกาสสูงที่ความคิดของคุณจะ ได้รับการยอมรับอย่างดี คุณมีบุคลิกน่าดึงดูดใจมาก ผู้อื่นจึงรับฟังเวลาที่คุณพูด ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะบ่มเพาะ มิตรไมตรีที่อบอุ่นกับเจ้านายและผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่าคุณ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน ธุรกิจ เวลาดีส�ำหรับกระชับมิตรภาพกับผู้ร่วมธุรกิจ คุณจะพบว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับแทบทุกคน ผู้คนต่างชอบคุณในทันที ที่เห็นคุณ คุณจึงมีค่าทั้งหลังฉากและบนเวทีตอนนี้เป็นเวลาดีส�ำหรับการขยับขยาย กระจายธุรกิจ ทั้งยังเป็นเวลาที่ดีเยี่ยมส�ำหรับการ พัฒนาตนเองอีกด้วย ความรัก ช่วงเวลาที่วิเศษส�ำหรับชาวปีเถาะที่มีรักหรือหารักอยู่ ความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบจะเติบโต รักครั้งใหม่จะเบ่งบานอย่าง รวดเร็วและง่ายดายจงเปิดใจให้กว้างเวลาสนทนาพูดคุย หากคุณคบหาดูใจกับใครคนเดียวมานาน เดือนนี้จะเปิดตาให้คุณประจักษ์ ว่าคนผู้นั้นเป็น “ตัวจริง” หรือไม่ การศึกษา คุณยังมีโชคด้านการสอบที่ดีเยี่ยม ชาวปีเถาะที่มีสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะสามารถท�ำคะแนนได้ดีมาก เสริมโชค ดีนี้ด้วยการวางลูกโลกคริสตัล พร้อมมนตราแห่งสติปัญญาไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือของคุณ แล้วหมุนทุกวันเพื่อคอยกระตุ้นโชคดีชนิดนี้ ส�ำคัญส�ำหรับคุณ

ปี มะโรง

การงาน ท�ำตัวเงียบๆ ไว้ในที่ท�ำงาน และเป็นสมาชิกทีมผู้มีความรับผิดชอบต่อไปแต่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตัวเด่น หรือแตก ต่างจากคนอื่น อันที่จริงยิ่งไม่เด่นยิ่งดี อย่าอาสาเป็นผู้น�ำทีม ชาวปีมะโรงที่เป็นผู้น�ำควรให้ลูกทีมของคุณเข้ามามีบทบาท มากขึ้น และให้โอกาสผู้อื่นได้รับค�ำชื่นชมแทนบ้าง ธุรกิจ รักษาสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปในแบบที่เป็นอยู่เท่าที่จะท�ำได้ ให้ใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เร่งด่วนจริงๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ และ การลงทุนด้วยเงินก้อนโตในเดือนนี้ หากคุณมีผู้ช่วยที่สามารถฝากงานไว้ได้ การหลบไปพักผ่อนและปล่อยให้คนอื่นรับผิดชอบแทนไป ก่อนสักระยะ ก็อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะท�ำได้ในตอนนี้ ความรัก คุณอาจมีความคิดที่สวยงามในเรื่องความรัก แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณมีแนวโน้มที่จะพบกับความผิดหวังซ�้ำๆ ส�ำหรับชาวปี มะโรงที่ยังโสดตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดที่จะจีบใคร ยังไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในเดือนนี้ การศึกษา แม้ว่าความพยายามที่ตั้งใจอย่างดีท่ีสุดของคุณจะไม่อาจท�ำให้ครูประทับใจได้ในแบบที่คุณหวังไว้ ก็อย่าไปสนใจอย่ามองค�ำ วิจารย์ในแง่ลบ คิดเสียว่าเป็นการติเพื่อก่อ แล้วดูว่าคุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ปี มะเส็ง

การงาน คุณอาจพบกับความผิดหวังบ้างในเดือนนี้ คิดเสียว่าแค่ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้โดยแทบไม่มีเรื่องร้ายแรงก็โชค ดีแล้ว เคราะห์ร้ายเหล่านี้จะอยู่แค่ชั่วคราว ดังนั้นจึงไม่ควรตอบโต้กับปัญหาด้วยการท�ำสิ่งซึ่งอาจมีผลกระทบที่เลวร้าย ในระยะยาว หากคุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องใด ให้หาหนทางที่นุ่มนวลที่สุดในการแสดงความคิดเห็นตอนนี้เป็เวลาที่ “ยอมแพ้” ดีกว่าชนะ ธุรกิจ ค�ำพูดของคุณไม่มีพลังในเดือนนี้จึงอาจยากที่จะพูดชักจูงใครในเรื่องใด ชาวปีมะเส็งบางคนอาจประสบปัญหาพนักงานแสดง ความไม่พอใจ อย่าโต้ตอบรุนแรงเกินไปพูดคุยกับพวกเขาและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติ แล้วปัญหาก็จะคลี่คลายไปเอง ความรัก คุณพยายามสื่อสารอย่างดีแล้ว แต่ความเข้าใจผิดก็ยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ระหว่างคุณกับคนรัก หลีกเลี่ยงการพูดคุยในประเด็น ที่คุณรู้ว่าจะท�ำให้ตัวเองเดือดดาล หาเวลาอยู่คนเดียวบ้างเพื่อค้นหาตัวเองเมื่อคุณรู้สึกสงบ คุณก็จะเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ยิ่งขึ้น คนโสด อาจรู้สึกอ้างว้างในเดือนนี้ แต่อย่ายอมลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อกลบช่องว่างที่เพ้อฝัน การศึกษา แม้ว่าผลงานของคุณอาจไม่ได้รับการชื่นชมในแบบที่คุณต้องการแต่จงพยายามรับค�ำวิพากย์วิจารณ์ด้วยทัศนคติที่เหมาะสม ย่อมมีบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอ และยิ่งบทเรียน นั้นมีค่าและมีผลกระทบต่อคุณมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งท�ำให้คุณรู้สึกผิดหวังได้มากขึ้น เท่านั้น แต่หากคุณมีทัศนคติที่ถูกต้อง นี่ก็อาจเป็นเดือนที่ให้สิ่งดีๆ มากมายส�ำหรับเด็กนักเรียนปีมะเส็ง 61 issue 75 APRIL 2014


ปี มะเมีย

การงาน ตอนนี้เป็นเดือนที่วุ่นวายด้วยกิจกรรมและมีอะไรมากมายให้รับผิดชอบความเฉื่อยชาจากเดือนก่อนจะหมด ไป คุณจึงพร้อมที่จะเดินหน้าอีกครั้งคุณจะอัดแน่นด้วยความคิดจนแทบจะอดใจรอลงมือไม่ไหว จะมีโอกาสให้คุณ ได้แสดงความสามารถที่ไม่ค่อยได้ใช้กับการท�ำงาน คุณจึงได้แสดงให้เจ้านายเห็นว่าคุณมีค่ามากกว่าที่พวกเขาคิด ธุรกิจ มีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่คุณชื่นชมมานาน ขอให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะกระโดดไปเข้าร่วม แต่มีความเป็น ไปได้ที่สิ่งนี้จะเป็นโอกาสใหญ่ในชีวิต แต่จ�ำไว้ว่า ไม่ว่าจะดูน่าสนใจเพียงใด ก็ยังไม่ควรลงนามตกลงโดยที่ยังไม่ได้ต่อรอง ความรัก เสน่ห์ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นอีกในเดือนนี้ คุณเองก็รู้ถึงความจริงข้อดีนี้ จึงท�ำให้รู้สึกย่ามใจ ดังนั้นหากคุณก�ำลังจับจ้องใครบาง คนที่คิดว่าสามารถร่วมอนาคตได้อย่างแท้จริง ก็ควรถอยกลับไปเป็นตัวคุณที่ถ่อมตัวกว่านี้ คุณอาจต้องการอวดบ้างในบางสถานการณ์ แต่อย่าท�ำเช่นนั้นเมื่อพยายามท�ำตัวให้เป็นที่ประทับใจ การศึกษา ตอนนี้เป็นเดือนที่ดีส�ำหรับการมุ่งความมุ่งมั่นครั้งใหม่ที่จะพัฒนาตัวเองจงตั้งเป้าหมายใหม่และตั้งให้สูง คุณจะมีความมั่นใจ เพิ่มขึ้น และยิ่งคุณทุ่มเทมากเท่าไหร่เพื่อท�ำให้ได้ดี คุณก็จะท�ำได้ดียิ่งขึ้นอีก ความส�ำเร็จส�ำหรับเด็กปีมะเมียไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่การเรียน เท่านั้น คุณยังประสบความส�ำเร็จได้งดงามพอๆ กันในด้านกีฬา ดนตรี ละคร หรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่คุณตั้งใจ

ปี มะแม

การงาน อารมณ์ชวนทะเลาะของคุณจะติดตามคุณไปถึงที่ท�ำงาน จงหยุดตัวเองไว้ก่อนเมื่อพบว่าคุณเริ่มไม่เห็นด้วย เพียงเพราะอยากสร้างปัญหา บางครั้งคุณก็ไม่ได้เถียงเพราะเชื่อในสิ่งที่พูดอย่างจริงจัง แต่เพราะท�ำจนเป็นนิสัย จง พยายามเปลี่ยนนิสัยนี้ให้ได้ คุณอาจพบว่าตัวเองเสียสมาธิได้ง่ายๆ ท�ำให้การท�ำงานและผลงานของคุณช้าลงไปด้วย ธุรกิจ หลีกเลี่ยงธุรกิจที่ส�ำคัญในเดือนนี้ หากมีสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ต้องลงนาม คุณต้องมั่นใจว่ามีทนายมือดีคอยช่วยเหลือมิฉะนั้น คุณอาจพลาดบางสิ่งบางอย่างที่ส�ำคัญ หากท�ำได้ควรหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาลเดือนนี้ คุณควรก�ำหนดเวลาขึ้นศาลไว้ในช่วงที่โชค ของคุณดีขึ้น โชคของคุณในตอนนี้ไม่ถือว่าดีเด่น ทั้งดาวในผังดวงชะตาของคุณยังท�ำให้คุณชวนทะเลาะมากกว่าปกติ ความรัก ชีวิตรักของคุณจืดชืดลง เมื่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตส่วนตัวไม่ราบรื่น ก็จะส่งผลไปถึงการงานด้วยหากมีสิ่งใดท�ำให้คุณกังวล แทนที่ จะระบายอารมณ์ใส่คู่ครอง คุณควรบอกเล่าถึงปัญหาของคุณให้อีกฝ่ายฟัง เมื่อคุณยินดีให้คู่ครองได้ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับคุณ ก็ถือว่าคุณ ลดขจัดที่จ�ำท�ำให้คุณทะเลาะกันได้แล้วและการร่วมกันต่อสู้กับบางสิ่งก็ช่วยให้สายสัมพันธ์ของพวกคุณแน่นแฟ้นขึ้น การศึกษา เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิดส�ำหรับเด็กปีมะแม คุณขาดความอดทน ท�ำให้อยากยกธงขาวตั้งแต่ยังไม่ถึงไหนด้วยซ�้ำ พักสักหน่อยเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นเช่นที่ต้องการ แล้วค่อยกลับมาท�ำต่อทีหลังท�ำแบบนี้จะดีกว่าพยายามฝืนท�ำบางสิ่งที่ยังไม่เห็นวี่แวว

ปี วอก

การงาน สมาธิของคุณหลุดได้ง่ายๆ ในเดือนนี้ การท�ำงานจึงช้าลงไปมากและท�ำให้คุณตกเป็นเป้าของการวิพากย์ วิจารณ์และชิงดีชิงเด่นได้ง่ายอย่ายอมให้คู่แข่งแซงหน้าได้ ทางออกที่ดีที่สุดคือ พยายามท�ำงานของตัวเองให้ดีที่สุด คุณจะได้ไม่ถูกวิจารณ์ ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้ทุกคนประทับใจหรือเด่นเกินหน้าใครเวลาที่โชคก�ำลังตกต�่ำ ธุรกิจ นี่คือเดือนแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงก็ยังถูกเข้าใจผิดได้ง่ายๆ คุณจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ทั้งกับลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจลูกน้อง หรือกับใครก็ตาม ไม่ควรเผชิญหน้ากัน แม้ว่าต้องยอมถอยก่อนก็ควรท�ำ แต่ชาวปีวอกเก่งในด้านนี้ คุณจึงไม่มีปัญหาเรื่องกลัวเสียหน้าและยินดีที่จะแพ้หากจ�ำเป็นในทางกลยุทธ์ ตอนนี้ไม่ควรลงนามในข้อตกลง ร่วมมือกับหุ้นส่วนใหม่ หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ทุกอย่าง พักเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนจนถึงเดือนหน้าจะดีกว่า ความรัก นี่คือช่วงเวลาตึงเครียดในด้านความสัมพันธ์การทะเลาะกันอย่างรุนแรงระหว่างคู่รักมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและยังอาจท�ำให้ ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง พลังแห่งการทะเลาะเบาะแว้งในเดือนนี้รุนแรง เพราะดาวหมายเลข 3 ได้รับแรงหนุนจากดาวธาตุน�้ำหมายเลข 1 ในผังดวงชะตาของคุณพยายามเป็นฝ่าย “ใจกว้าง” ในความสัมพันธ์ คิดที่จะให้มากขึ้นและตักตวงให้น้อยลง แล้วทั้งคุณและคู่รักก็ จะได้รับผลดียิ่งขึ้นจากความสัมพันธ์ ทั้งยังมีความสุขมากขึ้นด้วยในที่สุด อย่าใส่ใจกับเรื่องหยุมหยิมที่ไม่ส�ำคัญหากคุณหัวเสีย 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน จงแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ บางเรื่องอาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดี แต่บางเรื่องก็จะได้รับการตอบรับ อย่างดี แต่ต้องระวังอย่าล่วงเกินใครระหว่างที่ก�ำลังกรุยทางเดินไปข้างหน้า หากคุณพยายามท�ำให้ทุกคนเป็นมิตร กับคุณ คุณก็จะได้เห็นตัวเองประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ ธุรกิจ หลายต่อหลายคนต้องการร่วมงานกับคุณ เพียงแค่เพราะชอบคุณ ตอนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีส�ำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจ ทุก สิ่งที่คุณตั้งใจท�ำตอนนี้จึงให้ผลดีในเดือนต่อๆ ไป หากมีบางสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นเฉพาะในยามที่โชคของคุณอยู่ในช่วง ขึ้นเท่านั้น มิฉะนั้นผลลัพธ์อาจน่าใจหาย แต่โชคของคุณตอนนี้ก�ำลังดีแบบสุดๆ จึงไม่มี อะไรให้ต้องกังวล ความรัก คุณปรับอารมณ์ให้เข้ากับผู้อื่นได้ดีและส่วนใหญ่ก็มักเป็นอารมณ์รักหวานซึ้ง หากคุณไม่สามารถมีอนาคตร่วมกันได้ ก็ไม่ควร ยุ่งเกี่ยวกันตั้งแต่แรก แม้กระนั้น ก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะมีความสุขกับมหัศจรรย์แห่งความรัก ยิ่งคุณคิดถึงแต่ความรักได้มากเท่าใด ประสบการณ์แห่งรักที่คุณจะได้พบก็จะงดงามยิ่งขึ้น การศึกษา คุณจะได้เห็นผลลัพธ์เป็นชิ้นเป็นอัน หากคุณตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อคุณเริ่มประสบความส�ำเร็จครั้งใหญ่ได้คุณจะ รู้ว่าที่จริงมันก็ไม่ได้ยากเย็นเลย เมื่อคุณชินกับการจัดระบบตัวเองให้มีประสิทธิภาพแล้ว คุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียน

ปี จอ

การงาน คุณมีความคิดดีๆ มากมาย แต่ต้องระวังอย่ายอมปล่อยให้ความคิดนอนนิ่งเพราะความไม่มั่นใจ หากคุณมี สิ่งใดที่เป็นประโยชน์อยากเสริมในการประชุมกลยุทธ์ ควรพูดออกไปไม่จ�ำเป็นต้องปรึกษาหารือเพื่อนร่วมงานก่อน ให้มากเกินไป เพราะความคิดของคุณอาจถูกขโมยไปซึ่งๆ หน้า ธุรกิจ คุณอาจมีเสียงกับหุ้นส่วนธุรกิจในเรื่องเงิน แต่ก่อนที่จะด่วนสรุปสิ่งใด ควรตรวจสอบให้ละเอียดก่อนจะปรักปร�ำใคร อย่าฟังเสียง ซุบซิบจากคนนอก พวกเขาอาจมีเจตนาอื่นแฝงและอาจท�ำให้คุณและหุ้นส่วนผิดใจกันจนมองหน้ากันไม่ได้ หากคุณยอมฟังค�ำพูดของ คนพวกนั้นง่ายเกินไป คิดให้รอบคอบเสียก่อน และจงเชื่อวิจารณญาณของตนเองคุณมีโชคด้านวิจารณญาณในเดือนนี้ ความรัก ปัญหาอาจก่อตัวขึ้นในด้านความรัก การมีปากเสียงและการเข้าใจผิดอาจเกิดขึ้นจากความไม่เชื่อใจกัน ดังนั้นคุณจึงต้องพยายาม เชื่อใจและเคารพกันและกัน ชาวปีจอที่มีชีวิตแต่งงานที่แสนสุข ต้องระวังคนนอกที่หาจังหวะเข้ามาป่วนในเดือนนี้ การศึกษา แม้ว่าโชคของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางในเดือนนี้ แต่คุณก็จะเฉื่อยเนือยและขาดสมาธิ คุณจึงควรพักบ้างเป็นระยะ อย่า หักโหมอ่านวิชายากๆ นานหลายชั่วโมง ทางที่ดีควรหยุดเป็นช่วงๆ แล้วพัก ด้วยการท�ำงานอดิเรกที่คุณชอบหรือดูภาพยนตร์ดีๆ สมอง ของคุณต้องสดใสเสียก่อน คุณจึงจะเรียนได้ดี

ปี กุน

การงาน ระวังค�ำพูดและรักษาคุณภาพงานให้ดีไว้ คุณคงไม่อยากให้ผู้อื่นหาเหตุต�ำหนิคุณได้ การเมืองภายในองค์กร อาจก่อปัญหายิ่งในสายงานที่มีการแข่งขันกันเป็นเรื่องปกติ ชาวปีกุนที่มีเล่ห์เหลี่ยมจะไปได้สวยเมื่อเผชิญกับพลังเช่น นี้ รอบคอบไว้และคอยซุ่มอยู่เงียบๆ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะท�ำตัวเป็นจุดสนใจหรือท�ำให้ใครประทับใจ ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจตกฮวบ คุณก�ำลังมีโชคร้ายที่ดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตจึงอย่าได้แปลกใจหากมีคนเข้ามาหาและต้องท�ำธุรกิจกับ คุณพร้อมกับเสนอบางสิ่งที่ดีจนคุณไม่อยากเชื่อ แต่ข้อเสนอทุกอย่างที่คุณได้รับเวลานี้สมควรจะต้องสงสัยไว้ก่อน ที่จริงแล้ว ยิ่งคนที่ เข้ามาดูเหมือนจะปลอดภัยและมีแววดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระแวงให้มากขึ้นเท่านั้นเดือนนี้อยู่นิ่งๆ ไว้ดีที่สุด ความรัก ชีวิตรักของคุณจะขาดสีสันในเดือนนี้ คุณจึงไม่ควรพาตัวเองไปสู่สถานที่เสี่ยงต่อการผิดหวัง ชาวปีกุนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงแล้ว อาจพบกับช่วงเวลาที่น่าหงุดหงิด การมีปากเสียงไร้สาระเกิดขึ้นอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยหน�ำซ�้ำคุณยังไม่อยู่ในอารมณ์เบิกบานเหมือนเช่นเคย การศึกษา คุณจะได้รับประโยชน์จากการเรียนเงียบๆ ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะตั้งใจทบทวนเรียนคนเดียว แทนที่จะอ่านหนังสือเป็นกลุ่ม หากคุณต้องการท�ำคะแนนสอบให้ได้ดี คุณก็ต้องเรียนด้วยตัวเองและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะที่จะเริ่มต้นท�ำเช่นนั้น

63 issue 75 APRIL 2014


64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


65 issue 75 APRIL 2014


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 75 APRIL 2014


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 75 APRIL 2014


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 75 APRIL 2014


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 75 APRIL 2014


SYDNEY

australia

http://www.educatepark.com

ซิ ดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales มี ประชากรมากว่า 4 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมาก ที่สุดในออสเตรเลีย เป็นเมืองที่นักเรียนไทย นิยมไปเรียน มากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะหลักสูตร เรียน ภาษาอังกฤษทั่วไป

74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

ซิ ด นี ย ์ เ ป็ น เมื อ งแห่ ง สี สั น ถ้ า จะ เปรียบเทียบกับกรุงเทพ ฯ แล้ว มีอะไรที่ เหมือนกันหลายอย่างเช่น มีแหล่ง Shopping มากมาย ระบบคมนาคมที่ใช้ระบบ รางเป็ น หลั ก รวมถึ ง ความหนาแน่ น ของ ประชากร แต่ สิ่ ง ที่ ซิ ด นี ย ์ ดู จ ะเหนื อ กว่ า กรุ ง เทพ ฯ มาก ๆ ก็ คื อ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัยพลเมือง และมีสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจ�ำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เช่น Opera House, Sydney Harbour Bridge และอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญ ของนักเรียนไทย อยากไปเรียนต่อที่ซิดนีย์ คือ ซิดนีย์ มีงาน Part Time ให้ท�ำเยอะ มากซึ่งเป็นผลดีอย่างมากในการที่นักเรียน จะได้มีโอกาส หารายได้พิเศษมาใช้ในชีวิต ประจ�ำวัน

แนะน�ำประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ มึชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของการท่อง เที่ยว และการศึกษา ออสเตรเลีย มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Opera House, Blue Mountain ส่ ว นในเรื่ อ ง ของการศึกษา ออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัย ระดับ Top 100 อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ยก ตัวอย่างเช่น The University of Sydney, Australian National University, The University of Melbourne นอกจากนี้ยัง มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ อีกมากมายทั้ง สถาบันของรัฐ และ เอกชน และที่ส�ำคัญ ถ้าถาม educatepark.com ว่า นักเรียน ไทยหาข้อมูลไปเรียนไปเรียนต่อที่ไหนมาก ที่ สุ ด แน่ น อนครั บ เมืองซิด นีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย คือ อันดับ 1 ครับ

ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีก โลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ความเป็นมิตร และสั ง คมที่ มี ห ลากหลายวั ฒ นธรรม แต่ ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นั ก เรี ย นสามารถเดิ น ทาง และเรี ย นรู ้ ใ น สังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษ มี ค นไทยกว่ า 40,000 คน อาศั ย อยู ่ ใ น ออสเตรเลีย มีร้านอาหารไทยกว่า 400 แห่ง ในซิดนีย์ และมีการเฉลิมฉลองประเพณีสง กราณต์และ ลอยกระทง สิ่งเหล่านี้แสดงให้ เห็นว่า คนไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ในออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลี ย ปกครองโดย ระบอบประชาธิปไตยและยังคงเป็นประเทศ ในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถอลิซเบธเป็นประมุข ของประเทศโดยแต่ ง ตั้ ง ให้ น ายกรั ฐมนตรี เป็นผู้ปกครองประเทศ และมีการแบ่งเขต การปกครองออกเป็ น 6 รั ฐ ด้ ว ยกั น คื อ นิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย ควีนสแลนด์ เซา ท์เทิร์นออสเตรเลีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และแทสมาเนี ย และยั ง มี อี ก สองเขตการ ปกครอง คื อ เขตทางเหนื อ (Northern Territiry) และเขตเมืองหลวงของประเทศ (the Australian Capital Territory)

รัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1.รัฐบาลกลาง มีนายกรัฐมนตรีเป็น ผู้น�ำ และเป็นผู้รับผิดชอบงานต่างๆภายใน ประเทศ 2.รัฐบาลรัฐ มีผู้ว่าการรัฐเป็นผู้น�ำ โดยจะมีการปกครองตนเองและมีการออก กฎหมายส�ำหรับบังคับใช้ภายในรัฐ 75 issue 75 APRIL 2014

3.รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น รั บ ผิ ด ชอบโดย เทศบาล

การแบ่งเขตการปกครอง

รัฐบาลสหพันธรัฐรับผิดชอบกิจการ ระดับประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ การ ต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแล ด้าน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การ บริหารสาธารณสุข การเกษตร การรักษา กฎหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลระดับ ท้องถิ่น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายน�้ำ การขจัดของเสีย สวนสาธารณะ ห้องสมุด ประชาชน

ประวัติศาสตร์

ใ น ท วี ป อ อ ส เ ต ร เ ลี ย พ บ ว ่ า มี ประชากรเข้ า มาอาศั ย เมื่ อ ประมาณ 40,000-50,000 ปี ที่แล้วโดยอพยพไปจาก ทวีปเอเชียและหมู่เกาะใกล้เคียง ภายหลัง จึงมีการอพยพคนจากทางยุโรบโดยเฉพาะ จากประเทศอังกฤษเข้าไปอยู่อาศัย

การเมือง

เคยตกเป็ น เมื อ งขึ้ น ของประเทศ สหราชอาณาจักรแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายในประเทศมากนัก แต่ในภายหลังได้ เปลี่ ย นแปลงการปกครองมาเป็ น ระบอบ ประชาธิ ป ไตยโดยมี ป ระธานาธิ บ ดี ห รื อ นายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น หั ว หน้ า คณะรั ฐ บาล ปกครองประเทศ

ภูมิศาสตร์

ออสเตรเลี ย มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ โดยทั่ ว ไปร้ อ ยละ 65 เป็ น ที่ ร าบสูง และ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น


ทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมี ขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีป แอฟริ ก า ชาวออสเตรเลี ย เรี ย กดิ น แดนที่ แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า “เอาต์แบ็ก” ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขา เกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออก กับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น�้ำสายส�ำคัญ ๆ อยู่ ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น�้ำดาร์ลิง แม่น�้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศ ที่เรียกว่า “เขตเซนทรัลโลว์แลนด์” เป็นเขต แห้งแล้งที่สุด แม่น�้ำล�ำธารต่าง ๆ อาจแห้ง สนิทเป็นเวลาหลายปี

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศออสเตรเลี ย ตั้ ง อยู ่ ใ ต้ เส้นศูนย์สูตร กว่าหนึ่งในสามของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน และส่วนที่เหลือตั้งอยู่ใน เขตอบอุ่น อย่างไรก็ตามออสเตรเลียเป็น ประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ จึงมีสภาพภูมิ

อากาศที่หลากหลายโดยทั่วไปแล้วอากาศ จะเย็นสบาย แต่บริเวณที่ราบสูง ที่ราบใน แทสมาเนีย และบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศมี อ ากาศหนาวเย็ น ส่ ว นภู มิ อากาศทางตอนเหนื อ ของประเทศนั้ น มี ลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิอากาศทั่วไปในเขต เอเชียและแปซิฟิค

ฤดูกาลที่ส�ำคัญ ออสเตรเลียมี 4 ฤดู ดังนี้

• ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์ • ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม • ฤดู ห นาว : เดื อ นมิ ถู น ายน ถึ ง เดือนสิงหาคม • ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

จ�ำนวนประชากร

ประเทศออสเตรเลี ย มี ป ระชากร 76

IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทั้งหมด 19 ล้านคน ส่วนมากอทศัยอยู่ทาง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก เฉี ย งใต้ และในแทสมาเนี ย ซึ่ ง ประมาณ 85% ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ใกล้ หรื ติ ด ชายฝั ่ ง ทะเล ชาวออสเตรเลี ย ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและด�ำเนิน ชี วิ ต แบบตะวั น ตก ประเทศออสเตรเลี ย เปรียบเสมือนบ้านของคนจาดทั่วทุกมุมโลก ประชากรประมาณ 1 ใน 5 ของประชากร ทั้งหมดที่อาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็น ชาวต่างชาติ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป อังกฤษ และ อเมริกา ปัจจุบันนี้ประเทศออสเตรเลีย ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างใกล้ชิด

วัฒนธรรม

เนื่องจากประชากรแต่เดิมส่วนใหญ่ อพยพมาจากทวีปยุโรป จึงท�ำให้วัฒนธรรม เป็นแบบตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์


77 issue 75 APRIL 2014


78 IS AM ARE www.ariyaplus.com


79 issue 75 APRIL 2014


TVD คว้าช่ องออกอากาศหมายเลข 5 ในแพลดฟอร์ม PSI-IPM-BIG4 เปิ ด 5 กลยุ ทธ์รุกธุรกิจเต็มรู ปแบบ - ตัง้ เป้ารายได้ปีนี้โต 15% ทะลุ 2.5 พันลบ.

TVD มีข่าวดีมาบอก คว้าชิ้นปลามันช่องล�ำดับที่ 5 ในแพลดฟอร์ม PSI, IPM และ BIG4 รวมผู้ชมกว่า 17 ล้านครัวเรือน ออกอากาศโฮมช้อปปิ้ง ปีนี้เตรียมทุ่มงบการตลาด และโฆษณากว่า 500 ล้านบาท มั่นใจยอดขายพุ่งรับเป้ารายได้โต 15% ทะยานทะลุ 2.5 พันล้านบาท จากปีก่อนที่ท�ำได้ 2.23 พันล้านบาท โดยวาง 5 กลยุทธ์หลักรุกธุรกิจเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางจ�ำหน่าย-เปิดตัวสินค้าใหม่-ขยายฐานลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นเพิ่มบริการเสริม-พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอบรมหลักสูตรมวยไทย เอกลักษณ์แห่งความเป็ นไทย รุ ่นที่ 5

แกนน�ำเยาวชนโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อ พ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน(ปีที่ 5 ) ได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมหลั ก สู ต รมวยไทยเอกลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความเป็ น ไทย รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างโครงการ ลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด ลานมวยครูเสือ(ธนบุรี) กับ ครอบครัวพอเพียง ในการอบรมศิลปวัฒนธรรม มวยไทยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้น�ำ ไปปรับใช้และถ่ายทอดในชีวิตประจ�ำวันได้

ศูนย์คุณธรรม และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั น จับมือ 12 ภาคีสมาชิ ก จัดประชุ มเชิ งปฎิบัติการ เตรียมความพร้อม โครงการ ‘YOUTH 2020’ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วม กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือ ข่าย 12 องค์กรจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อเรียนรู้กิจกรรมของภาคีสมาชิก โครงการ “เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020” เมื่อวันที่ 1–2 มีนาคม 2557 ณ โปรเกรส แมนชัน อ.บางพูน จ.ปทุมธานี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อน�ำ องค์ความรู้และกระบวนการต่างๆ ของภาคีสมาชิก มาจัดท�ำหลักสูตรกลางซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับ อบรมเยาวชน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ ท�ำงานของคณะท�ำงานทุกฝ่าย

80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Roundabout

เอฟดับบลิวดี ปลื้มผลประกอบการปี 2556 เติบโต 15% เบี้ยประกันรับรวมทะลุหลัก 13,000 ล้านบาท

นายไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด(มหาชน) หรือ FWD เปิดเผยว่า ผลประกอบการในปี 2556 ของบริษัทเติบโตขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า 13,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็น เบี้ยประกันภัยรับจากการขายผ่านช่อง ทางตัวแทน 41%, ช่องทางการขายผ่านธนาคาร 52% และช่องทางการขาย แบบทางเลือกอื่น 7% ขณะที่ก�ำไรตามกฎหมายที่ปรับแล้ว (Normalized Statutory Profits) เพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากปีก่อนหน้า

กิจกรรมศึกษาดูงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้

แกนน�ำเยาวชนโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถาน ศึกษาและชุมชน(ปีที่ 5 ) ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ณ อาคารมาลีนนท์ โดยกิจกรรมในครั้งน้องๆได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการออกอากาศทางโทรทัศน์และการจัดรายการ สดซึ่งท�ำให้ได้รับความรู้ทางการสื่อสารมวลชนมากมาย

เซอร์ไพรส์!

กรุงเทพฯ- งานเปิดรอบปฐมทัศน์การแสดง Muay Thai Live The Legends lives ณ โรงละคร เดอะ สเตจ แอท เอเชียทีค “มะหมี่ นภคปภา” มาร่วมท�ำเซอร์ไพรส์แขกในงาน ให้ตะลึงไปชั่วขณะ เนื่องจากความสวยและชุดลูกไม้สีเหลือง ทองผ่าหลังลึกที่เธอใส่มานั้น ท�ำเอาทั้งช่างภาพและแขกผู้ร่วม งานหยุดมองและขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันยกใหญ่

ด ร . เ น ติ ธ ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ ส า ร ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร ฝ ่ า ย องค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า บิ๊กซีให้ความ ส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การศึกษา สุขภาพ สิ่ง แวดล้อม และการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในโอกาสที่ครบ 20 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา บิ๊กซีได้จัดโครงการ “20 ปี บิ๊กซี จับมือท�ำดีเพื่อ ชุมชน” ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และแพน เค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมในแนวคิด “ชุมชน คิด ชุมชนท�ำ บิ๊กซีร่วมสร้างสรรค์” หรือ Bottom-Up CSR ที่อาศัย การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส�ำคัญ โดยมอบหมายให้สาขาของบิ๊ก ซีทั่วประเทศลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วม กันศึกษาปัญหา และทราบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และ พัฒนาโครงการจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สร้างผล ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 81

issue 75 APRIL 2014


“I’ve missed more than 9,000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.” “ตลอดการเล่นอาชีพ ผมเคยชู้ตพลาดกว่า 9,000 ลูก พ่ายแพ้ไปเกือบ 300 เกม และมีถึง 26 ครั้งที่ได้รับวางใจว่าจะเป็นผู้จบสกอร์น�ำชัยชนะมาให้ทีม แต่ผมก็พลาด ตลอดชีวิตผมล้มเหลวซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก และนั่นคือ เหตุผลว่าท�ำไมผมจึงประสบความส�ำเร็จ

ไมเคิล จอร์แดน

อดีตนักบาสเก็ตบอลที่ได้รับยกย่อง ให้เป็นต�ำนานตลอดกาลของวงการเอ็นบีเอ

www.Ross-imges.com 82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด

กรุ ณาส่ง FAX ใบสมัครสมาชิ กครอบครัวพอเพียงมาที่ มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-983-7312-3, โทรสาร 02-983-7314 www.ariyaplus.com

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 83

issue 75 APRIL 2014


Is am are april 57 web  

นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ฉบับประจำเดือนเมษายน 2557

Advertisement