Page 1

IS AM ARE

เมษายน 2558

ฉบั บ ที่ 87

www.fosef.or.th


ขอพระองคทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและทีมงาน นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง 2 IS AM ARE www.ariyaplus.com


“เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เสมื อ นรากฐานของชี วิ ต รากฐานความมั่ น คงของแผ่ น ดิ น เปรี ย บเสมื อ นเสาเข็ ม ที่ ถู ก ตอกรองรั บ บ้ า นเรื อ นตั ว อาคารไว้ นั่ น เอง สิ่ ง ก่ อ สร้ า งจะมั่ น คงได้ ก็ อ ยู ่ ที่ เ สาเข็ ม แต่ ค นส่ ว นมากมองไม่ เ ห็ น เสาเข็ ม และลื ม เสาเข็ ม เสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ ไป” พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากวารสารชัยพัฒนาประจ�ำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 3 issue 87 April 2015


EDITORIAL ทั ก ท าย กั นใ น ฉ บั บ เม ษ า ย น ปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ คือ “วันที่ 14 เมษายน 2558” ตรงกับวันอังคาร นั่ น หมายความว่ า นางสงกรานต์ ป ี นี้ จึ ง เป็ น “นางรากษสเทวี ” ทรงพาหุ รั ด ทั ด ดอกบั ว หลวง อาภรณ์ แ ก้ ว โมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จนั่งมาเหนือ หลังวราหะ (หมู) เป็นพาหนะโดยเมื่อ รู้ว่านางสงกรานต์เป็นใครก็จะเกิดเป็น ค�าท�านายออกมาซึ่งปีนี้ นางสงกรานต์ มี ภั ก ษาหารเป็ น โลหิ ต ค� า ท� า นายก็ จ ะ แรง ให้ระวังเหตุเภทภัยร้ายๆ หรือเกิด เหตุการณ์ไฟไหม้ในจุดใหญ่ๆขึ้นได้หลัง จากวั น มหาสงกรานต์ แ ล้ ว วั น ต่ อ มาก็ จะเรี ย กว่ า “วั น เนา” นั้น คือวัน พุธ ก็ จะมี ค� า ท� า นายว่ า “ข้ า วจะแพง คน จะเดื อ ดร้ อ นเป็ น ทุ ก ข์ แม่ ห ม้ า ยจะ พลั ด ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ” ต่ อ ด้ ว ยวั น “เถลิ ง ศก” เป็ น วั น พฤหั ส บดี ท� า นายว่ า “สมณ พราหมณ์ จะชอบด้ ว ยธรรมวิ นั ย อั น ประเสริฐ” แ ล ะ น อ ก จ า ก ก า ร ที่ มี ค� า ท� า นายของวั น ต่ า งๆ ตามความเชื่ อ ในวันสงกรานต์แล้วมาดูวันดี วันมงคล กันบ้าง พอเข้าสู่ปีใหม่ไทยแบบนี้หลาย คนก็คงอยากท�าบุญ เสริมดวงกันมากมาย มาดูกันสิว่ามีวันอะไรบ้างวันธงชัย คือ วันพุธ, วันอธิบดี คือ วันอังคาร, วัน โลกาวินาศ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ราศี ที่ ต ้ อ งระวั ง เรื่ อ งของเลื อ ดตกยางออก ได้ แ ก่ ราศี ตุ ล ย์ และราศี เ มษ เรี ย ก ว่ า ดวงแรงทั้ ง คู ่ อ ย่ า ประมาท ราศี ที่ เฮงๆ รวยๆ ได้ แ ก่ ราศี ก รกฏ เป็ น ราศีที่จะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่ทัน ตั้งตัว นอกจากนี้ ใ นช่ ว งสงกรานต์ แบบนี้ สิ่ ง ที่ ห ลายคนนิ ย มท� า กั น เป็ น

ประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ โบราณ คือ การท�าบุญเสริมดวง รดน�้า ด�าหัวผู้ใหญ่ ขอขมาพ่อแม่ เป็นต้น ซึ่ง การกระท�าต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดีท�า แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองทั้งสิ้น เรียกว่าฉบับนี้ สวมวิญญาณโหร กันเลยทีเดียว ก็ต้องบริการกันหน่อยตาม ค�าเรียกร้องของคนคุ้นเคย และมาเข้าสู่ โหมด ครอบครัวพอเพียงกันดีกว่า จบ ไปแล้วค่ะกับค่าย “รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูก ป่าเริ่มที่ใจ” จ�านวน 2 ค่าย เยาวชนกว่า 700 คน จากทั่วประเทศ และที่ท�าให้ ซาบซึ้งกันไม่น้อยก็คือ เยาวชนบางคน เพิ่งจะเดินทางเข้าเมืองหลวง คือ กรุงเทพ มหานครฯ กันเป็นครัง้ แรกในชีวติ เรื่องราวของป่าในเมือง ในพื้นที่ กว่ า 22 ไร่ กลางกรุ ง ก็ ต ้ อ งบอกว่ า เต็ ม หั ว ใจกั น เลยที เ ดี ย ว ความรู ้ เรื่ อ ง ป่ า และพรรณไม้ น า นา ที่ ไ ด้ รั บ จาก ผู ้ รู ้ ทั้ ง นั ก วิ ช าการ ผู ้ เชี่ ย วชาญ จาก กรมอุทธยานแห่งชาติ, กรมป่าไม้, กรม ตรวจบั ญ ชี แ ละสหกรณ์ แ ละด้ ว ยความ กรุณาจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ โดยท่านเลขาธิการมูลนิธิฯ ท่าน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, คุณหญิง ปราณี เอื้ อ ชู เ กี ย รติ กรรมการและ ประธานอนุกรรมการประสานงานฯ และ ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานอนุกรรมการ วิชาการ ที่ได้ประสานและจัดหาวิทยากร พร้อมผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่า และพรรณไม้ ซึ่งท�าให้เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้ เกิดจิตส�านึกรักและหวงแหนผืนป่า จากก้นบึ่งของหัวใจกันเลยทีเดียว และที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ เ ลยก็ ค งจะเป็ น พี่ ส าวคนเก่ ง ของเรา “พี่ แ อ ด ” ซึ่ ง ใน ส่ ว นที่ พี่ แ อ๊ ด ได้ บ รรยายเกี่ ย วกั บ พระ ราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น้องๆ เยาวชน 4 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง ต่ า งก็ ป ลาบปลื้ ม และดี ใ จ น้ อ งๆหลายคนมาบอกกั บ บก.ภายหลังว่า เรื่องบางเรื่องไม่เคยได้ยิน เลย และสัญญาว่าจะรักษาผืนป่าไว้ เพื่อ คนรุ่นหลังต่อไปและสุดท้ายของค่ายนี้กับ ค�าปฏิญญาที่ประกาศด้วยน�้าเสียงที่เปี่ยม ไปด้วยพลัง “ข้ า พเจ้ า (กล่ า วชื่ อ พร้ อ ม นามสกุ ล ของตนเอง) จะจงรั ก และ ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนาและสถาบั น พระ มหากษั ต ริ ย ์ จะมุ ่ ง มั่ น ศึ ก ษา เรี ย นรู ้ และน� า มาพั ฒ นาซึ่ ง ป่ า ไม้ น�้ า และ ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ ตนเอง ครอบครัว และอนาคตที่ดีของประเทศไทย. ก็ ข อ ย�้ า ไ ว ้ อี ก สั ก ค รั้ ง ว ่ า “ครอบครั ว พอเพี ย ง คื อ รากแก้ ว ของ แผ่ น ดิ น ที่ ไ ม่ มี วั น ตายจากผื น แผ่ น ดิ น ไทย ตราบใดที่ผืนแผ่นไทยนี้ ยังคงมีคน ไทยอาศัยอยู่”


staff

ประธานกิตติมศักดิ์ :

คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร, นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล, ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ประธานด�าเนินการ : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา :

วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ

บรรณาธิการ ศิลปกรรม : Cover Story : สํานักงาน :

โทรศัพท์ : โทรสาร : เว็ปไซต์ :

: อภีม คู่พิทักษ์

เอกรัตน์ คงรอด กรวิก อุนะพ�านัก นิตยสารครอบครัวพอเพียง 663 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2939-5995 0-2939-5996 www.ariyaplus.com www.fosef.or.th

Let’s

Start and Enjoy!

5 issue 87 April 2015


Hot Topic

48

ความสามารถที่แท้ จริงต้องเป� นสิ่งที่ก่อให้ เกิดประโยชน์กับผู ้อ่ืน ด้วย

52

76

เดินเที่ยวหมู่บ้่านชาวไทย ภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ

สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว สมชาย เจริญอ�านวยสุข

Don’t miss

10

18 20 14 6 IS AM ARE www.ariyaplus.com

46


table of content

ฉบับนี้ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เจริ ญ อ� า นวยสุ ข อธิ บ ดี ก รมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว มาให้ ข ้ อ มู ล และเผยมุ ม มองต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตและการท�างาน พร้อมเปิดเผยเรื่องราวน่ารักๆ ใน ครอบครัวเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยตรงเชื่อว่า 6 ค�าถามต่อจากนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย แก่ผู้ที่สนใจ

7 issue 87 APril 2015

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Perfect is Imperfect เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ มาสร้างวินัยในตนเองให้เป็นนิสัยกันเถิด ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ อันเนื่องมาจากแมคโดนัลด์กับไก่ที่ใช้ยาปฏิชีวนะ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน Dhrama today ความทุกข์อันเป็นที่รัก Question of life เรื่องเล่าจากภูเขา Goodlife สารพัดสูตรบ�ารุงผิวด้วยวิธีธรรมชาติ 2 Cartoon พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ เรื่องเล่าเยาวชน คุณค่าทางจิตใจ IS AM ARE ต�าบลบ่อพลอย จังหวัดตราด พออยู่พอกิน ชีวิตมีความสุข EAT AM ARE ลาบปลาแซลมอล Let’s Talk ความสามารถที่แท้จริงต้องเป็นสิ่ง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วย อ�านาจ ตาสุวรรณ Cover Story สมชาย เจริญอ�านวยสุข สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว Wheel of life มูลนิธิชัยพัฒนา น�้าตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาที่ก�าลังเลือนหาย BONVOYAGE เดินเที่ยวหมู่บ้านชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ ROUNDABOUT

8 10 14 17 18 20 22 24 28 34 36 46

48 52 62 66 76 80


8 IS AM ARE www.ariyaplus.com


นพ. วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

www.nhso.go.th

Perfect is imperfect “คุณหมอ ฉันมีลูกสาว 2 คน สองคนนี้นิสัยไปคนละทางเลย คนหนึ่ง ก็ แ สนจะประณี ต ละเอี ย ด พิ ถี พิ ถั น สมบู ร ณ์ แ บบ อี ก คนแสนจะซกมก ลุ ย ถึงไหนถึงนั่น อะไรๆก็ได้” คุณแม่ท่าน หนึ่งบ่นให้ผมฟัง... “แล้ ว 2 คนนี้ ใ ครดู มี ค วาม สุ ข กว่ า กั น ละครั บ ” ผมหยอดค� า ถาม เธอให้ค�าตอบแบบเลี่ยงๆ ซึ่งก็ไม่ผิดจาก ความคาดหมายของผมที่เดาไว้ในใจก่อน ถาม... ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เราพบ ในคนจ� า นวนมากคื อ สภาวะติ ด ความ สมบูรณ์แบบ (Perfectionist) หรือบาง ท่านใช้ค�าว่า สมบูรณ์แบบนิยม หลาย คนที่ยังไม่มีแฟน หรือ ไม่แต่งงานทั้งๆ ที่ อ ายุ ม ากแล้ ว เกิ ด จากทั ศ นคติ ห ลาย ประการ แต่ ห นึ่ ง ในนั้ น คื อ การติ ด กั บ ความสมบูรณ์แบบ ว่าคนที่จะมาเป็นคู่ ของฉั น ต้ องหน้าตาดี, มีก ารศึก ษา มา จากครอบครั ว ที่ มั่ น คง มี เ ศรษฐานะดี นิสัยความประพฤติดี และซื่อสัตย์จริงใจ กั บ เรา (ซึ่ ง แม้จะพอหาได้ แต่ก็ไ ม่ใช่ เรื่องง่ายนัก) วั ย รุ ่ น หลายคนอยู ่ ใ นโรงเรี ย น ไม่กล้าถามครูในชั้นเรียนเพราะความอาย ความกลัวครู หรือแม้กระทั่งกลัวเพื่อน หาว่ า โง่ ไม่ ส มาร์ ท ทั้ ง หมดนี้ มี ที่ ม าที่ ไปเบื้ อ งลึ ก จากความคิ ด สมบู ร ณ์ แ บบ นั่นเอง.... คนจ�านวนหนึ่ง ไม่กล้าร้องเพลง ในที่สาธารณะ เพราะกลัวไม่ไพเราะถูกใจ คนฟัง คนบางคนไม่กล้าเล่นดนตรี เพราะ กลัวผิดโน๊ต ทั้งๆที่สองอย่างนี้มีประโยชน์

ท�าให้เราผ่อนคลายและมีความสุข แต่เรา กลับไม่กล้าท�า เพราะใจยังติดกับดักของ ความสมบูรณ์แบบเช่นกัน... ในชีวิตจริง เวลาเดินไปตลาดสด เพื่อซื้อผัก, ผักที่ปลอดสารพิษ ปลอดยา ฆ่าแมลงและสารเคมี มักดูไม่สมบูรณ์ นัก ใบมักเป็นรูๆ แต่ผักที่ใบดูดี สมบูรณ์ อวบใหญ่ ผิ ว ใบดู เ นี ย น เกลี้ ย ง เขี ย ว น่ า กิ น มั ก อุ ด มด้ ว ยสารเคมี แ ละยาฆ่ า แมลง หลายคนมี พ ฤติ ก รรมที่ ท าง จิตวิทยาเรียกว่า “ย�้าคิด ย�้าท�า” (Obsessive Compulsive Behavior) ตัวอย่างเช่น ถามค�าถามซ�้าๆ พูดวนไป วนมาในเรื่องเดิมๆ ออกจากบ้านก็เดิน มาตรวจแล้วดูแล้วดูอีก กลับไปกลับมา ว่าล๊อคประตูบ้านดีหรือยัง เวลามีเรื่อง

จัดการให้ได้อยู่ตลอดเวลา ทั้งๆที่ในความ เป็นจริง ความขรุขระเหล่านี้ในทุกๆด้าน ถือเป็นเรื่องปกติของชีวิต ปรัญชาเมธีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “Perfect is imperfect, Imperfect is perfect” ซึ่ ง ตี ค วามได้ ว ่ า การที่ เรามี ทั ศ นคติ ว ่ า ชี วิ ต เราต้ อ งสมบู ร ณ์ ในทุ ก อย่ า งนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ป กติ , ไม่ธรรมชาติ และจะสร้างความเครียด ความกดดั น ให้ กั บ ตั ว เราเองอยู ่ ต ลอด เวลา ถ้ า ลองหั ด มองว่ า ความไม่ สมบูรณ์แบบในพ่อแม่เรา พี่น้องเรา คู่รัก เรา เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมชาติ เราก็จะมีความสุขที่ จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเหล่านั้น ได้อย่างมี ความสุข

ปรั ญ ชาเมธี ท ่ า นหนึ่ ง กล่ า วไว้ ว ่ า “Perfect is imperfect, Imperfect is perfect” ซึ่ ง ตี ค วามได้ ว ่ า การที่ เ รามี ทั ศ นคติ ว ่ า ชี วิ ต เราต้ อ ง สมบู ร ณ์ ใ นทุ ก อย่ า งนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ป กติ มากระทบกระเทือนใจ ก็คิดวนเวียนใน เรื่องนั้น กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลา จน ไม่มีสมาธิไปคิดหรือท�าเรื่องอื่น คนเหล่านี้ มักจะมีบุคลิกภาพและทัศนคติไปในทาง สมบูรณ์แบบในระดับหนึ่ง... ความขรุ ข ระทั้ ง หลายในชี วิ ต ที่ เราประสบนั้ น นั บ ตั้ ง แต่ ค วามไม่ ส วย, ไม่หล่อ, ไม่ทันสมัย, ความไม่เก่ง, ความ ไม่รวย, ความไม่ฉลาด, การปรับตัวไม่ได้ ในเรื่องต่างๆ ล้วนแล้วเป็นเรื่องที่พวก Perfectionist ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ เป็ น ข้ อ บกพร่ อ งของชี วิ ต ที่ ต ้ อ งหาวิ ธี 9 issue 87 April 2015

หากเราลองลดการใช้ เ หตุ ผ ล เข้ า ว่ า ในชี วิ ต ลงบ้ า ง หั น มาใช้ ค วาม เข้าใจและความรักเข้าหากันมากขึ้น จะ ท� า ให้ คุ ณ เป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ แ บบและมี ความสุขมากขึ้น....

บริการข้อมูล ให้ค�าปรึกษาการใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา


https://www.flickr.com/photos/15342634@N07/2275358574/”>hiroshi77

เด็กวันวาน...เด็กวันนนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ. puthsup@gmail.com

มาสร้างวินัย ในตนเองให้เป็นนิสัยกันเถิด ลุงได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นหลายครั้ง ทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานในสมัยยัง รับราชการอยู่และไปท่องเที่ยวเป็นการ ส่วนตัว น อ ก จ า ก ไ ด ้ เ ห็ น ส ภ า พ ความเป็นจริงของคนญี่ปุ่นแล้ว ยังได้ฟัง ได้ อ ่ า นและได้ ท ราบเกี่ ย วกั บ เด็ ก ญี่ ปุ ่ น ทั้ ง ทางที วี ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต และทาง หนังสือพิมพ์อยู่เนืองๆ บั ง เกิ ด ความปลื้ ม ปิ ติ ที่ ไ ด้ เ ห็ น คนญี่ปุ่น ได้สร้างสรรค์สิ่งๆ ให้แก่เด็ก ญี่ปุ่น ซึ่งแน่นอนว่าเด็กหลายคนก็ได้เป็น ผู้ใหญ่แล้ว และอีกหลายคนก็จะชาวญี่ปุ่น ที่ดีในอนาคต ญี่ปุ่นสอนให้เด็กของเขามีวินัย จนกลายเป็นนิสัย อยากเห็นลูกๆ มีวินัยจนเป็นนิสัย

เช่นเดียวกับเด็กญี่ปุ่นบ้าง ประการแรก เป็นเรื่องง่ายๆ เป็น ที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ส่วนใหญ่มักไม่ค่อย ปฏิบัติกัน เรื่องนั้นคือเรื่องการเข้าคิว การเข้ า คิ ว ของคนญี่ ปุ ่ น ถื อ เป็ น เรื่องที่ส�ำคัญมาก เขาสั่งสอนไม่ให้เด็ก ญี่ปุ่นลัดคิวเป็นประการส�ำคัญ เพราะการเข้ า คิ ว ถื อ เป็ น วิ นั ย ข้อแรกของการอยู่ร่วมกัน ไม่ ใช่ แ ค่ ฝ ึ ก นิ สั ย การเข้ า คิ ว หรื อ การไม่ ลั ด คิ ว ให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นญี่ ปุ ่ น เท่ า นั้ น เขาฝึ ก มารยาทในการเข้ า คิ ว ให้แก่นักเรียนญี่ปุ่นด้วย เคยเห็ น นั ก เรี ย นญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง เป็ น ชั้ น ประถมศึ ก ษาเข้ า คิ ว เข้ า ห้ อ งน�้ ำ สาธารณะริมทางหลวงอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย 10 IS AM ARE www.ariyaplus.com

เนื่องจากรถบัสคันหนึ่งมีนักเรียน ราว ๔๐ คน ครูผู้ควบคุม ๑ คน ได้จัดให้ เด็กเข้าห้องน�้ำ แยกออกเป็น ๔ กลุ่ม แล้ว ให้นักเรียนเข้าห้องน�้ำครั้งละกลุ่ม เหตุที่จัดเช่นนั้น เพราะต้องการ ให้นักท่องเที่ยวหรือคนญี่ปุ่นผู้อื่นได้ใช้ ห้องน�้ำบ้าง เพราะหากรอให้นักเรียน ๔๐ คน ใช้ห้องน�ำทั้งหมดเสียก่อน ผู้คน ที่ต้องการเข้าห้องน�้ำด้วยต้องใช้เวลาใน การรอคอยนานมาก นี่ เ ป็ น การสอนย�้ ำ ให้ นั ก เรี ย น ซึ่ ง นอกจากให้ เข้ า คิ ว เป็ น แล้ ว ยั ง สอน ให้นักเรียนเข้าใจผู้อื่นด้วย เป็นการให้ ความเห็นใจผู้อื่นที่ต้องรอคอยในการเข้า คิวนานๆ แม้ว่าจะเป็นสิทธิของผู้เข้าคิว ก่อนก็ตาม เห็นแล้วน่ารักเป็นที่สุด


เด็ ก วั น วาน...เด็ ก วั น นี้

อีกเรื่องได้อ่านทางอินเทอร์เน็ต เรื่องเด็กญี่ปุ่นซึ่งนั่งพร้อมห่อผ้าคอยพ่อ ที่ไปรับอาหารที่เข้าน�ำมาแจก ตอนเกิด สิ น ามิ ยั ก ษ์ ท างตอนเหนื อ ของประเทศ ญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู ้ ป ระสบพบเห็ น ได้ น� ำ น�้ ำ และ อาหารให้กับเด็กคนนั้นโดยตรง แม้ ว ่ า เด็ ก จะหิ ว และหนาวสั่ น แต่ เ ด็ ก คนนั้ น ได้ ป ฏิ เ สธที่ จ ะรั บ ขอรอ น�้ ำ และอาหารจากพ่ อ ซึ่ ง เข้ า แถว คิ ว ยาวเหยียด โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า มี ผู ้ ค นเป็ น จ�ำนวนมากที่ก�ำลังรอรับน�้ำและอาหาร อยู่ พร้อมทั้งขอให้ผู้ใจดีนั้นน�ำน�้ำ และ อาหารนั้นไปไว้รวมกับในที่ซึ่งก�ำลังแจก น�้ำอาหารนั้น แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นได้พัฒนา ความนึ ก คิ ด เรื่ อ งการเข้ า คิ ว ของเด็ ก ญี่ปุ่น เลยไปถึงขั้นการมีมารยาทในการ เข้าคิวไปแล้ว ที่จริงโรงเรียนต่างๆ ในปัจจุบัน ของไทยเรา ก็ได้พยายามปลูกฝังเรื่องการ เข้าคิวในโรงเรียนแล้วเกือบ ทุกโรงแล้ว แต่เท่าที่เห็นนักเรียนไทยของเราคงเข้า คิวเป็นเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น อาจจะเป็นในโรงเรียนมีครูคอย ก� ำ กั บ และดู แ ลอยู ่ ก็ อ าจเป็ น ได้ เมื่ อ นักเรียนออกมานอกโรงเรียนแล้ว จึงไม่ ได้น�ำมาปฏิบัติด้วย ลุ ง จึง อยากเห็นเด็ก วันนี้. ....ได้ ท� ำ เหมื อ นที่ ลุ ง เล่ า ให้ ฟ ั ง เรื่ อ งที่ เ ด็ ก . ญี่ปุ่นได้ท�ำ แล้วลุงก็เชื่อว่าลูกๆ ท�ำได้ ไม่ ว่าจะเป็นการเข้าคิวในโรงเรียนหรืออยู่ นอกโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตาม และไม่ อ ยากเห็ น เฉพาะการยื น

แถวเข้าคิวหรือการไม่ลัดคิวเท่านั้น แต่ อยากให้ลูกๆ มีมารยาทดีในการเข้าคิวดัง ที่ลุงได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นด้วย พบเห็ น เด็ ก หรื อ ผู ้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้ด้อยโอกาสอื่นเข้าคิวอยู่ข้างหลังลูก ลูก ก็ควรเสียสละให้เขาเหล่านั้นได้รับบริการ ก่อนลูกก็ได้ เรื่องที่สอง คือการทิ้งขยะ เป็นที่น่าสงสัยยิ่งนัก ที่ในญี่ปุ่น นั้นหาถั ง ขยะไม่ ค ่ อ ยเจอ แม้ ก ระทั่ ง ใน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารหรือริมถนน หนทาง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ ่ น ไ ม ่ ส ก ป ร ก เ ล อ ะ เ ท อ ะ ห รื อ มี ข ย ะ เ ต็ ม เ มื อ ง หรอกครับ กลับตรงกันข้าม ประเทศญี่ปุ่น สะอาด เพราะมีระบบการสอนให้ทุกคน เก็บขยะของตนเอง แม้แต่ขวดซอสหรือขวดน�้ำปลา ก่ อ นทิ้ ง ลงถั ง ชาวญี่ ปุ ่ น จะล้ า งจนขวด สะอาดก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนิสัยรัก ความสะอาดและความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ของคนญี่ปุ่น พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น สะท้ อ นให้ เห็นว่าเรื่องส่วนรวม เรื่องหน้าที่พลเมือง เป็ น เรื่ อ งที่ ค นญี่ ปุ ่ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ มาก ยิ่งนัก คนญี่ ปุ ่ น นั้ น เมื่ อ ออกนอกบ้ า น ก็จะน�ำใส่ถุงขยะติดตัวไปด้วย หากตนเองท� ำ ให้ เ กิ ด ขยะก็ จ ะ เก็บขยะนั้นใส่ถุงแล้วน�ำกลับบ้าน เพื่อ จะได้น�ำมาเก็บแล้ววางให้ เทศบาลได้ เก็บไปตามวันเวลาที่เทศบาลได้ก�ำหนด ไว้ต่อไป ปัจจุบันหลายประเทศแล้วนะลูก ที่ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เกต 11 issue 87 April 2015

เขาไม่แจกถุงพลาสติกเพื่อให้ใส่ของฟรีๆ แบบบ้านเรากันอีกแล้ว ลู ก ค้ า ต้ อ งน� ำ มาเองจากบ้ า น ผู ้ ใ ดอยากได้ ถุ ง พลาสติ ก ก็ ต ้ อ งจ่ า ยเงิ น ซื้อเอง ร้ า นอาหารของญี่ ปุ ่ น กิ น ข้ า ว เสร็จ ทุกคนเทขยะ กวาดภาชนะเหมือน ไม่ ไ ด้ ใช้ แยกประเภทภาชนะ วางรอ ให้แม่ครัวเก็บไปล้างต่อไป การกระท� ำ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การสร้ า งนิ สั ย ในเรื่ อ งขยะ ตั ว เอง เป็นผู้สร้างขยะก็ต้องรับผิดชอบในขยะ นั้น นอกจากการสอนให้ เ ก็ บ ขยะ ให้ เ ป็ น ที่ เ ป็ น ทางและรั บ ผิ ด ชอบด้ ว ย ตนเองแล้ว ยังท�ำให้รัฐประหยัดการจ้างคน มาเก็บขยะในสถานที่หลายแห่งนอกจาก บ้านพักด้วย ลู ก ๆ คงได้ รั บ การสั่ ง สอนเรื่ อ ง การเก็บขยะในโรงเรียนมาบ้างแล้ว แต่ ผลที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนลุงคิดว่ายังน้อย เกินไป อยากให้ลูกปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ อย่างจริงจัง ไม่ว่าในบ้าน ในโรงเรียนหรือ สถานที่สาธารณะก็ไม่ทิ้งขยะให้เรี่ยราด หั ด ไปเถอะลู ก หั ด ให้ เ ป็ น นิ สั ย ของตนเองให้ ไ ด้ แล้ ว ลู ก จะสะอาด ทั้งกายและใจ ขอเพี ย ง ๒ สิ่ ง เท่ า นี้ ก ่ อ นนะ ลูกนะ ท� ำ ไปเถอะลู ก ลู ก จะมี สิ่ ง ดี ๆ ติดตัวลูกตลอดไป


Photo : amurca

น�้ำมันที่มันไม่ร้อน ทอดอะไรก็ไม่สุก เหมือนกับความพยายาม ถ้าไม่พยายามให้ถึงที่สุด ก็จะไม่มีทางเกิดผลส�ำเร็จได้ http://www.thaiquip.com/#ixzz3Wn8apFGT 12 IS AM ARE www.ariyaplus.com


13 issue 87 April 2015


อันเนื่องมาจากเรื่องแมคโดนัลด์ กับไก่ท่ีใช้ยาปฏิชีวนะ

แมคโดนั ล ด์ เ ป็ น ร้ า นอาหารจานด่ ว นที่ มี จ� ำ นวนรวมกั น กว่ า 35,000 แห่ ง ซึ่ ง กระจั ด กระจายอยู ่ ใ น 119 ประเทศ ร้ า นนี้ มี ป ระวั ติ อั น ยาวนานและเป็ น ต้ น ต� ำ รั บ ของร้ า นอาหารจานด่ ว นแนวอเมริ กั น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทาง ด้ า นการรั บ ประทานอาหารสู ง มาก อาหารของแมคโดนั ล ด์ ข ายดี แ ม้ แ ต่ ใ นฝรั่ ง เศสซึ่ ง ไม่ มี วั ฒ นธรรมทาง ด้ า นการรั บ ประทานอาหารจานด่ ว นมาก่ อ น ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ผู ้ ก ล่ า วว่ า แมค โดนั ล ด์ เ ป็ น หั ว หอกของจั ก รวรรดิ นิ ย ม ทางวั ฒ นธรรมของอเมริ ก า ความเป็ น มาของแมคโดนัลด์น่าสนใจและอาจหา อ่านได้ในหนังสือชื่อ Grinding It Out: The Making of McDonald’s เขียน โดยเรย์ ครอก (Ray Kroc) ซึ่งเป็นต้น ต� ำ นานของการสร้ า งร้ า นอาหารจาน

ด่วนในอเมริกา (ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา หรือ ไม่แตกฉานในการอ่านภาษาอังกฤษอาจ อ่ า นบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยซึ่ ง ดาวน์ โ หลด ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา www.bannareader.com) เนื่ อ งจากแมคโดนั ล ด์ มี ร ้ า น อาหารอยู่ทั่วโลก อาหารที่ขายในแต่ละ แห่ ง อาจแตกต่ า งกั น บ้ า ง อย่ า งไรก็ ดี 14 IS AM ARE www.ariyaplus.com

อาหารที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด และเป็ น ตั ว ยื น มา ตลอดตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น เมื่ อ ปี 2483 มี 2 อย่ า งด้ ว ยกั น นั่ น คื อ ขนมปั ง สอดใส้ ในแนวที่เรียกกันว่า “แฮมเบอร์เกอร์” (Hamburger) และมั น ฝรั่ ง หั่ น เป็ น ชิ้ น ขนาดนิ้วมือทอดที่เรียกว่า “เฟรนช์ไฟรย์ (French Fries) แฮมเบอร์เกอร์ประกอบ ด้วยแผ่นเนื้อวัวบดทอด หรือย่าง วางไว้


ตั ว ไกลหั ว ใจอยู ่ ไ กล้

ระหว่างกลางขนมปังรูปวงกลมที่ผ่าออก เป็นสองส่วน บนแผ่นเนื้ออาจมีผักกาด มะเขือเทศ หอมสดและซอสต่าง ๆ ทา เพื่ อ ให้ มี ร สชาติ อ อกมาตามความชอบ ของผู้รับประทาน นอกจากนั้น ในร้านยัง มีเครื่องดื่มจ�าพวกน�้าอัดลมหลายอย่างให้ เลือกอีกด้วย ห ลั ง เว ล า ผ ่ า น ไ ป ร า ย ก า ร อาหารค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แผ่นเนื้อที่ใส่ใน แฮมเบอร์เกอร์อาจเป็นไก่ หรือปลาก็ได้ เนื้อไก่อาจทอดเป็นชิ้นเล็กกลม ๆ โดย ไม่ ใช้ ใ ส่ ใ นขนมปั ง หรื อ เป็ น ชิ้ น ยาว ๆ เพื่อใช้ใส่ในแผ่นขนมปังจ�าพวกม้วนซึ่งมี ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายโรตี นอกจากนั้น ยังมีผักหลายอย่างผสมกันเป็นจานต่าง หากเรียกว่า “สลัด” (Salad) และมีของ หวานให้ เ ลื อ กอี ก หลายอย่ า ง ตอนเช้ า อาจมีอาหารจ�าพวกไส้กรอก ไข่และขนม เบื้ อ งที่ เรี ย กว่ า Pancake ส่ ว นเครื่ อ ง ดื่ ม นอกจากจ� า พวกน�้ า อั ด ลมใส่ น�้ า แข็ ง แล้วยังมีน�้าชาและกาแฟให้สั่งได้ตลอด วันอีกด้วย รายการอาหารส่วนหนึ่งจะ ปรับไปตามความนิยมของท้องถิ่น อาทิ เช่น ร้านในเมืองไทยเริ่มขายโจ๊กหมูและ โจ๊ ก ไก่ ต ามด้ ว ยปาท่ อ งโก ใ นตอนเช้ า เป็นต้น แรงจู ง ใจในการปรั บ รายการ อาหารมีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่ส�าคัญ ที่ สุ ด มี ร สนิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภคเป็ น ตั ว ตั้ ง เนื่องจากในระยะหลัง ๆ นี้ ผู้บริโภคมี ความใส่ ใจในเรื่ อ งสุ ข ภาพมากขึ้ น โดย เฉพาะเกี่ ย วกั บ อาหารจานด่ ว นที่ น� า ไป สู ่ ข ้ อ กล่ า วหาว่ า ท� า ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคอ้ ว นขึ้ น แมคโดนัลด์จึงเพิ่มอาหารที่มีแคลอรี่ต�่า จ�าพวกสลัดผักและปลา ล่าสุด เมื่อต้น เดือนมีนาคม บริษัทแมคโดนัลด์ประกาศ ว่ า จะเลิ ก ซื้ อ ไก่ ที่ ผู ้ เ ลี้ ย งใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ บางชนิดเพื่อกระตุ้นการเติบโต ที่มาของ

เรื่องนี้ได้แก่ข้อมูลที่เริ่มบ่งชี้ว่า เนื้อไก่ซึ่ง ใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาโรคของ คนอาจน�าไปสู่การดื้อยาของโรคต่าง ๆ ได้ เมื่อโรคเริ่มดื้อยา คนเราจะมีปัญหา ในการรั ก ษาพยาบาลสู ง มากหากป่ ว ย ด้วยโรคนั้น บริ ษั ท แมคโดนั ล ด์ มิ ใช่ เจ้ า ของ ชื่อ หรือผู้ถือสิทธิ์ของการตั้งร้านอาหาร จานด่วนบริษัทเดียวที่ประกาศจะไม่ใช้ เนื้อไก่ดั่งกล่าว บริษัทขนาดเล็กกว่าได้ เริ่มท�ามาก่อนแล้ว และเนื้อไก่มิใช่เนื้อ สัตว์อย่างเดียวที่เริ่มมีข้อจ�ากัด เนื้อวัว บดก็เช่นกัน บริษัทที่เป็นเจ้าของฟราน ไชส์ ร ้ า นอาหารจานด่ ว นจ� า นวนมาก จ�ากัดเนื้อวัวบดที่มีส่วนผสมของชิ้นส่วน อื่ น รวมอยู ่ ด ้ ว ยมาก่ อ นนี้ แ ล้ ว ชิ้ น ส่ ว น ที่ผ สมอยู ่ ใ นเนื้ อ วั ว บดอาจเป็ น เส้ น เอ็ น และไส้ซึ่งในอเมริกามักเรียกกันว่า Pink Slime สัดส่วนที่มิใช่เนื้ออาจสูงได้ถึง 25 เปอร์ เซนต์ เนื้ อ บดที่ มี ส ่ ว นอื่ น ผสมอยู ่ เช่นนี้มีขายในอเมริกา แต่จะไม่มีขายใน สหภาพยุโรปเนื่องจากถูกห้าม การพู ด ถึ ง เรื่ อ งสารเคมี แ ละสิ่ ง เจือปนในอาหารที่เรารับประทานกันเป็น ประจ�าท�าให้คิดต่อไปว่า เมื่อในอเมริกา ยังเป็นเช่นนี้ ที่อื่นจะเป็นอย่างไร เราคง

15 issue 87 April 2015

ได้ยินเรื่องเมืองจีนซึ่งรัฐบาลลงโทษผู้ใส่ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ลงไปในอาหารและ นมส�าหรับเด็กกันแล้ว ในเมืองไทยก็มักได้ ยิ น เรื่ อ งการฉี ด สารเคมี ที่ ท� า ให้ เ นื้ อ หมู ดูแดงกว่าปกติและการแช่ปลาในน�้ายา บางอย่างที่ชะลอความเน่าเปื่อย ประเทศ ไหนมีรัฐบาลที่มีความรู้และซื่อตรงพร้อม กั บ มี ง บประมาณที่ จ ะด� า เนิ น มาตรการ ควมคุ ม ได้ อ ย่ า งเข้ ม งวด ประชาชนใน ประเทศนั้ น ย่ อ มมี โ อกาสรั บ ประทาน อาหารที่ปลอดภัยกว่าในประเทศที่ไม่มี รัฐบาลและงบประมาณเช่นนั้น ใ น ส ภ า พ ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ดังกล่าว ทางออกที่ดีที่สุดได้แก่การท�า อาหารในบ้ า นเอง ถ้ า จ� า เป็ น ต้ อ งออก ไปรับประทานข้างนอกก็พยายามเลี่ยง อาหารซึ่งผ่านกระบวนการในโรงงานมา ก่อนแล้ว อาทิเช่น เลือกชิ้นปลาสดแทน ลูกชิ้นปลา หรือชิ้นเนื้อสดแทนลูกชิ้นเนื้อ เป็นต้น ในยุคที่ทุกอย่างดูจะมาจากความ พยายามที่ จ ะสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ผู้บริโภครวมทั้งความแพร่หลายของร้าน อาหารจานด่วนนี้ ผู้บริจ�าเป็นต้องมีความ รู้เท่าทันเหตุการณ์และความระมัดระวัง อย่างเข้มข้นขึ้น


แจกฟรี!เท! ่

เสื้อยืดสุด เสื้อยืดครอบครัวพอเพียง Limited Edition ส�ำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วน!!..มีจ�ำนวนจ�ำกัด มู ลนิธิครอบครัวพอเพียง โทรศัพท์ 02-939-5995 โทรสาร 02-939-5996 www.ariyaplus.com, www.fosef.or.th

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับ!! 16

IS AM ARE www.ariyaplus.com


กว่า 6 ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้น�าบทความ บท สั ม ภาษณ์ สรรสาระที่ ม ากด้ ว ยความรู ้ และความบันเทิง ความสุขมากมายที่ได้ รับจากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคมฉบับ นี้ เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้อ่านและ สมาชิกที่น่ารักทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของ สมนาคุณเล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่า คือ ปากกา SHEEFER จ�านวน 3 รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ค� า ถามในฉบั บ นี้ คื อ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากบทความ “perfect is imperfect” หน้า 8-9 จากส�านักงานหลักประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในฉบั บ ที่ ปรากฏ แล้ ว ตั ด ส่ ง มากั น นะ ค่ะ ในฉบับหน้าของสมนาคุณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค�า เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่งน่า จะเป็น Furby เพื่อนช่างคุย ของเราเอง แล้ ว พบกั น ใหม่ ฉบับหน้านะค่ะ

รวมตอบคําถามชิงปากกา SHEFFER

ส่งมาที่นิตยสารครอบครัวพอเพียง เลขที่ 663 ซอยพหลโยธิน 35 แยก 9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-939-5995 แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหาเรื่อง perfect is imperfect

1

2

3

4

5

-ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เป็นที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่าสนใจ 5. ดีมาก/พอใจมาก 17 issue 87 April 2015

สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

1169


ความทุกข์...อันเป็นที่รัก วั น ใดก็ ต ามที่ เ ราตระหนั ก รู ้ วั น นั้ น เราจะไม่ ก ลั ว ความทุ ก ข์ อี ก ต่ อ ไป ในเมื่ อ เราไม่ ก ลั ว ความทุ ก ข์ เ สี ย แล้ ว ในโลกนี้ จ ะยั ง มี อ ะไรให้ เ ราต้ อ งกลั ว อี ก ผู ้ เ ขี ย น ช อ บ รั บ ป ร ะ ท า น ทุ เรี ย น แต่ เ พิ่ ง มาชอบได้ ไ ม่ น านนี่ เ อง ก่ อ นหน้ า นั้ น ไม่ เ คยคิ ด จะสนใจผล ไม้ ช นิ ด นี้ เพราะรู ้ ดี ว ่ า เปลื อ กไม่ ส วย กลิ่นแรง แต่ต่อมาเมื่อมีเหตุให้ต้องรับ ประทานทุเรียนอยู่คราวหนึ่ง โลกทัศน์ที่ ว่าทุเรียนไม่น่ารัก ไม่อร่อย ก็เปลี่ยนไป อย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้ ถือว่าผู้เขียนญาติ ดีกับทุเรียนอย่างยิ่ง เห็นที่ไหน เป็นต้อง

ยิ้มให้ เพราะตระหนักรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า ลึกลงไปจากเปลือกผิวขรุขระและมีหนาม แหลมนั้น ได้ซ่อนไว้ซึ่งโอชารสแสนวิเศษ ทุ เ รี ย นก็ ค งเป็ น เช่ น เดี ย วกั บ ความทุกข์มากมายในชีวิตของเรา ที่เมื่อ ความทุ ก ข์ เ กิ ด ขึ้ น มาแล้ ว เราพยายาม จะหนีทุกข์ เกลียดทุกข์ กลัวทุกข์ แทบ ไม่เคยมีใครรู้สึกญาติดีกับความทุกข์เลย เพราะเมื่อความทุกข์คุกคามเข้ามาในชีวิต 18 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ของเราแล้ว ความสุขก็อันตรธานไป แต่ เมื่อไม่นานมานี่เอง หลังจากที่มีโอกาสได้ กลับมาศึกษาหลักธรรมเรื่องอริยสัจอย่าง ลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งทั้งภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ ผู้เขียนก็เริ่มมองเห็นความลึกซึ้ง ของความทุกข์ และเริ่มหยั่งโยงไปถึง “นัย แห่งค�ำ” ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เมื่อตรัส ถึงความทุกข์ในอริยสัจสี่ประการ


dhrama today

ใ น ห ลั ก ธ ร ร ม เรื่ อ ง อ ริ ย สั จ สี่ ทรงเรียกความทุกข์ว่า “ความทุกข์อัน ประเสริฐ” (ทุกฺขํ อริยสจฺจํ) ท�ำไมจึงตรัส ว่า “ความทุกข์อันประเสริฐ” ก็เพราะ แท้ที่จริงนั้น ความทุกข์คือเมล็ดพันธุ์ของ ความสุข ความทุกข์ซ่อนอยู่ในความสุข ความทุกข์สามารถเปลี่ยนแปรเป็นความ สุข และความทุกข์เปิดเผยให้เราได้พบ กับความสุขนั่นเอง แรงบั น ดาลใจในการออกบวช ของเจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะก็ เ กิ ด มาจาก ความทุ ก ข์ ทรงเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ก็เพราะทรงค้นพบหนทางแห่งความ ดับทุกข์ ความทุ ก ข์ ส ามารถเปลี่ ย นแปร เป็ น ความสุ ข หรื อ ความทุ ก ข์ คื อ เมล็ ด พั น ธุ ์ แ ห่ ง ความสุ ข มี ตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น อยู ่ ทั่ ว ไป แต่ เรามัก ไม่ค่อยตระหนัก รู้ วัน ใดก็ตามที่เราตระหนักรู้ วันนั้นเราจะไม่ กลัวความทุกข์อีกต่อไป ในเมื่อเราไม่กลัว ความทุกข์เสียแล้ว ในโลกนี้จะยังมีอะไร ให้เราต้องกลัวอีก “ที่ จ.เพชรบุรี มีสินค้าขึ้นชื่ออยู่ ชนิดหนึ่ง คือ “ขนมหม้อแกง” แต่ร้านขนมหม้อแกงไม่ได้มีร้าน เดียว ทว่ามีมากมายหลายสิบร้าน หรือ อาจจะหลายร้อยร้านก็ว่าได้ แต่ร้านที่ ขึ้ น ชื่ อ ที่ สุ ด ก็ คื อ ร้ า นของ “แม่ กิ ม ไล้ ” แม่ กิ ม ไล้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เจ้ า ของร้ า นขนม หม้อแกงพันล้าน ฝีมือท�ำขนมของแม่กิม ไล้ นั้ น อร่ อ ยหาตั ว จั บ ได้ ย ากและเป็ น ที่ ยอมรับตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงชาววัง แต่ ก ว่ า ที่ แ ม่ กิ ม ไล้ จ ะมี ค วามสุ ข กลายเป็นเศรษฐีนีมีเงินหลักร้อยล้านได้ นั้น ย่อมไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่ๆ ความสุข ที่แม่กิมไล้ได้รับในวันนี้ ในแง่หนึ่งก็คือ ความทุกข์ในวันวานที่แปรเปลี่ยนมาเป็น

ความสุขแล้วนั่นเอง แม่ กิ ม ไล้ เ กิ ด ในครอบครั ว ผู ้ มี อั น จะกิ น พ่ อ แม่ ท� ำ ธุ ร กิ จ แพปลา แต่ แล้ ว อยู ่ ม าวั น หนึ่ ง แม่ กิ ม ไล้ ก ลั บ เลื อ ก ที่ จ ะแต่ ง งานกั บ นายต� ำ รวจยศนายสิ บ คนหนึ่งตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 20 เสียด้วย ซ�้ำ การเดินผ่าเหล่าผ่ากอของครอบครัว เช่นนี้ ท�ำให้ในวันแต่งงาน แม่กิมไล้ต้อง เจ็บช�้ำน�้ำใจอย่างถึงที่สุด เพราะถูกพี่ชาย ปรามาสไว้ว่า “น�้ำหน้าอย่างมึง ไม่มีโอกาสได้ หยิบเงินหมื่นหรอก เพราะคนอื่นดีๆ เป็น นายร้อยนายพันมีเยอะแยะมึงไม่เอา” ค� ำ ส บ ป ร ะ ม า ท ข อ ง พี่ ช า ย นี้ เ ป็ น ดั่ ง น�้ ำ กรดที่ ส าดลงไปในใจของ แม่กิมไล้ ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่าง ถึงที่สุด เพราะวันนี้เป็นวันแต่งงาน แต่ ค�ำอวยพรที่ได้รับกลับชวนให้ปวดแสบ ปวดร้ อ นเป็ น อย่ า งยิ่ ง แม่ กิ ม ไล้ จึ ง พู ด สวนออกไปว่า “เงินหมื่นจะไม่ขอจับ แต่จะขอ หยิบเงินล้าน” หลังจากวันนั้นแล้ว ชีวิตแต่งงาน ของแม่กิมไล้ก็ยังไม่พ้นห้วงทุกข์ ตรงกัน ข้าม กลับพบทุกข์หนักขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะชีวิตหมุนไปสู่ความยากจนข้นแค้น ถึงขนาดต้องอยู่บ้านผุๆ พังๆ ชั้นแต่จะ ไกวเปลลูกแรงๆ ก็ยังท�ำไม่ได้ กลัวเสาจะ พัง แต่ไม่ว่าจะล�ำบากแค่ไหน แม่กิมไล้ก็ ไม่ยอมกลับไปบ้านเก่าให้เขาหยัน ยังคง มุมานะพยายามสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ “บางวันฉันไม่มีเงินเลย มีไข่ลูก เดียวต้องน�ำมาผ่าซีกเป็น 4 ชิ้น แบ่งให้ ลูกๆ แต่ละคนกิน มีอยู่วันหนึ่ง มีคนเอา กล้วยมาให้หนึ่งเครือ ก็มานั่งคิดว่า จะเอา กล้วยไปท�ำอะไร ในที่สุดก็น�ำเอากล้วยสุก มาท�ำข้าวต้มมัดขาย ส่วนที่งอมๆ ก็เอามา 19 issue 87 April 2015

ท�ำขนมกล้วย แล้วเอาใส่ตะกร้าหิ้วไปขาย คนกินก็ติดใจ ก็เลยยึดเป็นอาชีพเรื่อยมา จนมีลูกค้าประจ�ำ” เส้นทางของขนมหม้อแกง แม่ กิ ม ไล้ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น มาจากคนขั ด สน อย่างถึงที่สุด กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับ ประเทศเกิดขึ้นมาจากเหตุบังเอิญแท้ๆ แต่ ค วามอร่ อ ยของขนมนั้ น ไม่ ใช่ เ หตุ บังเอิญแน่ แต่มาจากฝีมือของแม่กิมไล้ ล้วนๆ หลังจากยึดอาชีพท�ำขนมสารพัด ชนิ ด ขาย จนในที่ สุ ด มาลงตั ว ที่ ข นม หม้ อ แกง แล้ ว กิ จ การของแม่ กิ ม ไล้ ก็ ดี วั น ดี คื น จนในที่ สุ ด ก็ ต ้ อ งซื้ อ ตึ ก ที่ ห น้ า พระนครคี รี (เขาวั ง ) ท� ำ เป็ น ร้ า นและ เปิดกิจการอย่างเป็นทางการ และนับแต่ นั้นเป็นต้นมา แม่กิมไล้ก็ขายขนมหม้อ แกงได้มากมายหลายร้อยถาดต่อวัน แต่ ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทะลุถึงหลาย พันถาดต่อวัน ความส�ำเร็จของแม่กิมไล้ ไม่ใช่ ปาฏิ ห าริ ย ์ แต่ เ ป็ น เพราะการรู ้ จั ก “เปลี่ ย นแปรความทุ ก ข์ ใ ห้ เ ป็ น ความ สุข” โดยแท้ เราแต่ ล ะคนต่ า งก็ มี ค วามทุ ก ข์ เป็นสมบัติส่วนตัวกันมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าเราไม่รู้จักว่า ความทุกข์ซ่อนเมล็ด พันธุ์แห่งความสุขเอาไว้ เราก็อาจจะไม่มี ก�ำลังใจในการรับมือกับความทุกข์ แต่ หลังจากอ่านชีวิตของแม่กิมไล้แล้ว เชื่อ เหลือเกินว่าหลายคนที่ก�ำลังเผชิญความ ทุ ก ข์ อ ยู ่ น่ า จะรู ้ ดี ว ่ า ความทุกข์นั้นไม่ น่ากลัวเลยแม้สักนิด เพราะหลังการมา ถึงของความทุกข์ ถ้าหากเรารู้จักรับมือ กับความทุกข์นั้นให้ดีๆ ความสุขก็น่าจะ รออยู่ตรงนั้นแล้ว


เรื่องเล่าจากภูเขา ผมเคยเดิ น ทางไปจั ง หวั ด น่ า น ครั้งแรกเมื่อราวปี ๒๕๐๘ หรือเมื่อ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว ยั ง จ� ำ ได้ ว ่ า การนั่ ง รถโดยสาร จากสถานี ร ถไฟเด่ น ชั ย เพื่ อ ไปหาเพื่ อ น ในช่ ว งเวลานั้ น ภาพบางภาพยั ง อยู ่ ใ น ความทรงจ�ำชัดเจน โดยเฉพาะภาพรถ โดยสารโครงสร้ า งไม้ ห ลั ง คาเตี้ ย ที่ วิ่ ง คดเคี้ยวขับไต่ภูเขาลูกแล้วลูกเล่า ไปตาม ถนนลาดยางขนาดรถสองคันพอแล่นสวน กันได้ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่หนาทึบเกือบ ตลอดเส้นทาง การเดิ น ทางที่ ย าวนานกว่ า จะ ถึงที่หมาย ซึ่งเป็นเวลาค�่ำมืด ต้องเผชิญ

กั บ อากาศที่ ห นาวเย็ น และหมอกหนา จนดวงไฟตามเสาไฟ ส่องสลัวลางตลอด ทางที่ตามหาจุดหมาย จากนั้น ผมก็ไม่มีโอกาสกลับไปที่ จังหวัดน่านอีกเลย พร้อมทั้งไม่เคยคาด คิ ด ว่ า ผมจะต้ อ งหวนกลั บ ไปที่ จั ง หวั ด น่านอีกในเวลาต่อมา อย่ า งไรก็ ต าม เรื่ อ งราวของ จังหวัดน่านหลังจากการเดินทางไปครั้ง แรกของผมก็ ไ ม่ มี เรื่ อ งใดอื่ น ที่ ท� ำ ให้ ผ ม ต้ อ งสะดุ ด ใจมากไปกว่ า ช่ ว งเวลาหลั ง เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เนื่ อ งเพราะเหตุ ก ารณ์ ที่ รุ น แรง ครั้ ง นั้ น ได้ ส ่ ง ผลท� ำ ให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ลู ก หา 20 IS AM ARE www.ariyaplus.com

วั ย หนุ ่ ม สาวทั้ ง หญิ ง และชายหลายคน ต้ อ งเดิ น ทางจากเมื อ ง เพื่ อ เข้ า ป่ า ร่ ว ม ขบวนการต่ อ สู ้ กั บ อ� ำ นาจรั ฐ จนน� ำ มา ซึ่งความสูญเสียของทั้ง ๒ ฝ่าย ที่มีความ เชื่อที่แตกต่าง ทั้งๆ ที่เป็นสายเลือดไทย ด้วยกัน แต่ก็ต้องหันกระบอกปืนเข้าใส่ กั น ทุ ก พื้ น ที่ ช ายขอบรอบประเทศโดย พื้ น ที่ จั ง หวั ด น่ า น ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ มี การสู ้ ร บที่ รุ น แรงและมี ก ารสู ญ เสี ย เกิ ด ขึ้นทั้ง ๒ ฝ่าย หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ สถานการณ์ ห วนคื น สู ่ ส ภาวะปกติ ด ้ ว ย หลายเหตุ ปั จ จั ย ลู ก ศิ ษ ย์ ลู ก หาของผม หลายคนกลั บ คื น สู ่ เ มื อ ง ในขณะที่ อี ก


question of life หลายคนก็ จ ากผมจากพ่ อ จากแม่ จาก ญาติ พี่ น ้ อ งไปอย่ า งนิ รั น ดร์ อั น ไม่ ต ่ า ง จากฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกจ�ำนวนมาก ที่ถูกพรากชีวิตไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ... แล้วปี ๒๕๔๗ ผมมีเหตุให้ต้อง เดินทางไปจังหวัดน่านอีกครั้ง ในฐานะ ประธานยุ ท ธศาสตร์ก ารจัด การความรู้ เพือ่ สังคม เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายโครงการ ต้ น แบบโพธิ วิ ช ชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กั บ เครื อ ข่ า ยพื้ น ที่ อ.ภู เ พี ย ง ( ต.น�้ ำ แก่น-ต.น�้ำเกี๋ยน ) จ.น่าน ควบคู่ไปกับ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการบัณฑิต คืนถิ่น ในฐานะฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ในเวลาต่อมา การที่ผมมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ จ.น่ า น จ.เลย จ.อุ ต รดิ ต ถ์ จ.สระแก้ ว จ.สุ พ รรณบุ รี จ.ชลบุ รี และ จ.ชุ ม พร (ในเวลา อันใกล้) โดยหากกล่าวเฉพาะที่ จ.น่าน ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ท�ำให้ผมและ ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย หลายคนได้ มี โอกาสพบกั บ นิ สิ ต ในโครงการ ได้ แ ลก เปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตในโครงการ รวม ทั้งมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนบัณฑิต คืนถิ่นที่เข้ารับราชการครูหลายคนและ หลายโรงเรียน การได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย น เรียนรู้ ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตการท�ำงาน ของบัณฑิตคืนถิ่นที่เป็นครูสอนเด็กๆ ไทย ภูเขา รวมทั้งเด็กพื้นที่ราบ การได้รับรู้ เรื่ อ งราวการเดิ น ทางเพื่ อ ไปสอนเด็ ก ๆ โดยการเดิ น ทางด้ ว ยรถจั ก รยานยนต์ ไปตามพื้ น ที่ภูเขาที่ร้างผู้คนในตอนเช้า ว่างเปล่าผู้คนในตอนเย็น การเดินทาง ไปสอนเด็ ก ๆ ในเช้ า วั น จั น ทร์ ด ้ ว ยรถ กระบะเปิดท้าย บรรจุจอบ บุ้งกี๋ ส�ำหรับ

ขนดิ น หิ น ถล่ ม ขวางทางช่ ว งฤดู ฝ นและ ต้ อ งพั ก อยู ่ ที่ โรงเรี ย น จนถึ ง วั น ศุ ก ร์ จึ ง เดินทางกลับไปพบครอบครัวเช่นนี้เป็น กิจวัตร หรือการเดินเท้าเพื่อไปสอนเด็ก ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ บ้านหนูอยู่ ไกล ที่ แ ม้ เ ส้ น ทางการเดิ น เท้ า กว่ า ๒ ชั่วโมงและกว่า ๓ ชั่วโมง เนื่องเพราะ ต้องเดินเท้าข้ามภูเขาสูงชันลูกแล้วลูกเล่า เพื่อไปให้ถึงโรงเรียนในโครงการบ้านหนู อยู่ไกล เรื่องเหล่านี้ จึงท�ำให้ผมต้องการ สัมผัสเรียนรู้ โดยเฉพาะสุริชาติ ค�ำแคว่น ครู เ ดิ น สอนอยู ่ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าก�ำ หมู่๕ ต.พงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และ ประยง ใจปิง ครูเดินสอนศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน ขุนน�้ำจอน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน แล้ ว วั น หนึ่ ง ผมก็ มี โ อกาสเดิ น ทางร่ ว มกั บ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก หอสมุ ด กลาง พร้ อ มกั บ สุ ริ ย ชาติ ค� ำ แคว่ น ,ประยง ใจปิง, ศตพร พนะสัน และสุริชาติ อุปจักร ตามวันเวลาที่นัดหมาย เราเริ่มต้นกันที่ริมถนนที่รถผ่าน “จากที่นี่ไปถึงศูนย์การเรียนบ้าน ป่าก�ำกี่กิโลฯ” ผมถามสุริชาติ “ราว ๕ กิโลฯ ครับ” “๕ กิโลฯ ใช้เวลานานไหม” “เดินไม่หยุดก็ซัก ๒ ชั่วโมงกว่า แต่ถ้าเดินๆ หยุดๆ ก็ ๓ ชั่วโมงกว่า” “เส้นทางเป็นยังไง” “ก็ เ ป็ น ทางขึ้ น ภู เขา – ถึ ง ยอด ดอยลูกโน้น แล้วลงเขาจึงจะถึงครับ” ผมก็ ไ ม่ แ น่ ใจลู ก โน้ น มั น ลู ก ไหน กันแน่ จึงต้องซักถามไล่เรียงสุริชาติอีก ครั้ง ซึ่งเมื่อได้ค�ำตอบแน่ชัด ก็พอจะได้ ค�ำตอบในใจว่า น่าจะสาหัสเอาการ “แล้ ว บ้ า นขุ น น�้ ำ จอนล่ ะ ไกล 21 issue 87 APril 2015

ไหม” ผมหันมาถามประยง “ไกลกว่าบ้านป่าก�ำอีก ๒ กิโลฯ กว่ า ครั บ ” ประยงตอบผมด้ ว ยสี ห น้ า ยิ้มแย้ม การเดิ น ทางสู ่ จุ ด หมายเริ่ ม ต้ น แล้ ว โดยครู เ ดิ น สอนแต่ ล ะคนช่ ว ยกั น สะพายสัมภาระทั้งข้าวทั้งน�้ำและสิ่งของ จ�ำเป็นต้องใช้ระหว่างทาง ซึ่งระยะทาง เริ่มต้นสั้นๆ เป็นพื้นราบ ที่เป็นรอยทาง เดิ น ของผู ้ ค นเลี้ ย วเลาะไปตามตี น เขา เคี ย งขนานไปกั บ ธารน�้ ำ ใสที่ ไ หลลงมา จากภูเขาโดยมีฝายชะลอน�้ำขวางกั้นเป็น บางตอน ผมเดินตามครูเดินสอนโดยคิดว่า ท� ำ ไมไม่ เดิ นให้เร็ว กว่า นี้ แต่ผมก็ไม่ได้ ถามทว่าใจก็ต้องการเร่งการเดินของพวก เขาด้วยการเดินแซงน�ำหน้า ท�ำให้ครูเดิน สอนเร่งเดินตามผมเร็วขึ้น และเมื่อเส้น ทางเริ่มเลี้ยวเลาะขึ้นเนินสูงขึ้น ผมก็ยัง คงรักษาจังหวะก้าวให้เป็นปกติราวกับ เดินทางเรียบ เพียงเวลาผ่านประมาณ ๑๐ นาที ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่า ท�ำไมครูเดินสอนจึง เดินแบบออมแรงเพื่อใช้แรงออมส�ำหรับ การเดินทางที่ยาวไกล “อาจารย์ครับ ไม่ต้องเดินเร่งก็ได้ ครับ” ประยง พูดเปรยกับผมแบบห่วงใย ซึ่ ง ก็ ค งเป็ น เพราะได้ ยิ น เสี ย งลมหายใจ ของผมเริ่มแรงถี่กระชั้นมากขึ้น ทั้งๆ ที่ การเดิ น ทางเพิ่ ง จะเริ่ ม ต้ น แต่ ก็ ส ่ ง ผล ท�ำให้ผมเห็นคล้อยตาม ผมค่อยๆ ลดระดับความรีบเร่งลง ยิ่งเมื่อการเดินทางเริ่มสู่เส้นทางที่สูงชัน ผมก็ดูจะเชื่อฟังค�ำเตือนของครูเดินสอน มากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ผมก็ ยิ่ ง สั ม ผั ส ได้ กับชีวิตการเดินทางของครูเดินสอนอย่าง เป็นรูปธรรม อ่านต่อฉบับหน้า


สารพัดสูตรบํารุ งผิว ด้วยธรรมชาติ ตอนที่ 2

22 IS AM ARE www.ariyaplus.com


good life

12. สูตรโยเกิร์ต+เกลือป่น น�า โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย ผสมเข้ากับ เกลือป่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ ให้เป็นเนื้อ เดียวกัน แล้วน�าส่วนผสมที่ได้มาท�าการ พอกบนใบหน้ า จากนั้ น ให้ ใช้ ป ลายนิ้ ว ชี้และนิ้วกลางขัดไปทั่วหน้าในลักษณะ วงกลมอย่างเบามือประมาณ 5 นาที แล้ว ปล่อยทิ้งเอาไว้ 5 นาที หลังจากนั้นให้ล้าง ออกด้วยน�้าสะอาด 13. สูตรแตงกวา+ไข่ขาว เหมาะ ส� า หรั บ คนที่ มี ป ั ญ หาหน้ า ที่ มี ค วามมั น และปัญหาเรื่องสิวมากๆ น�าแตงกวา 1 ลูก ไข่ขาว 1 ฟอง น�้ามะนาว 1 ช้อนชา ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วน�าส่วนผสม ที่ได้มาท�าการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออกด้วย น�้าสะอาด 14. สูตรแตงโม น�าแตงโมมาฝาน ให้เป็นชิ้นบางๆ จากส่วนที่แดงที่สุด จาก นั้นให้น�าชิ้นแตงโมเหล่านั้นมาแปะให้ทั่ว ใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 30 นาที แล้ว ล้างออกด้วยน�้าสะอาด 15. สู ต รมะเขื อ เทศสด น� า มะเขือเทศมาฝานให้เป็นชิ้นหนาๆ แล้ว น�ามาถูให้ทั่วใบหน้าและล�าคอ เมื่อรู้สึก ว่ า น�้ า ในมะเขื อ เทศหมดแล้ ว ให้ เ ปลี่ ย น ชิ้นใหม่มาถูแทน ทิ้งเอาไว้สักครู่ แล้วใช้ ส�าลีชุบน�้าเย็น เช็ดมะเขือเทศบนใบหน้า ออกให้สะอาด 16. สูตรนมเปรี้ยวแช่เย็น สูตรนี้ เหมาะส�าหรับคนที่มีผิวมัน เริ่มจากการ ล้างหน้าให้สะอาด แล้วน�านมเปรี้ยวที่ แช่เย็นมาทาพอกให้ทั่วใบหน้า ทิ้งเอาไว้

ประมาณ 20 นาที แล้วใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ เช็ดออก 17. สูตรมะขามเปียก+นมสด น�า น�้าที่คั้นออกมาจากมะขามเปียกที่ผสม กับน�้าอุ่นประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมเข้า กับนมสด 2-3 ช้อนโต๊ะ แล้วน�าส่วนผสม ที่ได้มาท�าการพอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ ประมาณ10-15 นาที แล้วล้างออกด้วย น�้าสะอาด 18. สูตรมะเขือเทศ+ข้าวโอ๊ต น�า มะเขือเทศ 1 ผลมาบดให้ละเอียด แล้ว ผสมเข้ากับข้าวโอ๊ต 1 ช้อนชา ให้เป็นเนื้อ เดียวกัน แล้วน�าส่วนผสมที่ได้มาท�าการ พอกบนใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้าสะอาด 19. สูตรวุ้นว่านหางจระเข้ น�า วานหางจระเข้มาปอกเปลือกเอาแต่เนื้อ วุ้นที่อยู่ภายใน ล้างน�้าให้สะอาด แล้วน�า ไปปั่นหรือบดจนละเอียดกลายเป็นเนื้อ เจล จากนั้นน�าไปการพอกบนใบหน้า ทิ้ง เอาไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้าสะอาด

23 issue 87 April 2015

20. สู ต รใบบั ว บก น�า ใบบัวบก สดมาคั้นเอาน�้า ใช้ผ้าก็อซสะอาดจุ่มเอา น�้ า ใบบั ว บก แล้ ว น� า ผ้ า ก็ อ ซไปวางทั่ ว ใบหน้า ทิ้งเอาไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออก อย่ า งไรก็ ต าม ในการพอกหน้า ควรท� า การพอกโดยเว้ น บริ เ วณรอบ ดวงตา และปากเอาไว้เพื่อป้องกันระคาย เคือง ส�าหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ควรท�าการ ทดสอบก่อนว่าผิวของตัวเองแพ้ส่วนผสม ในสูตรพอกหน้าใดหรือไม่ โดยท� า การทดสอบกั บ ผิ ว หนั ง ด้ า นในของส่ ว นพั บ แขน ทิ้ ง เอาไว้ ประมาณ 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน�้า อุ่น พร้อมกับสังเกตว่าภายใน 24 ชั่วโมง ว่ามีความผิดปกติของผิวหนังในบริเวณ ที่ท�าการพอกเอาไว้หรือไม่ เช่น อาการ แสบ คัน ระคายเคือง ตุ่มคัน เป็นต้น ถ้า หากไม่มีอาการผิดปกติ จึงค่อยท�าการ พอกหน้า เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ผิวของคุณสาวๆ เอง


24 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cartoon

25 issue 87 April 2015


26 IS AM ARE www.ariyaplus.com


27 issue 87 April 2015


28 IS AM ARE www.ariyaplus.com


พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเป็ น สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอพระองค์ ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๒ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๘ ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน พระราชวั ง ดุ สิ ต ได้ รั บ พระราชทานพระนามว่ า สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ น ธรเทพรั ต นสุ ด า กิ ติ วั ฒ นา ดุ ล โสภาคย์ ด ้ ว ย เ ห ตุ ที่ ท ร ง บ� ำ เ พ็ ญ พ ร ะ ร า ช กิ จ จ า นุ กิ จ น า นั ป ก า ร อั น เ ป ็ น ประโยชน์ แ ก่ แ ผ่ น ดิ น และราษฎร พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ จึ ง มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม ให้ ส ถาปนาพระราช อิ ส ริ ย ยศ และพระราชอิ ส ริ ย ศั ก ดิ์ เ ป็ น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม-บรมราชกุ ม ารี ในการพระราช พิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา ๕ ธั น วาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ และจากพระวิริยะ อุ ต สาหะในการทรงศึ ก ษาหาความรู ้ และบ�ำเพ็ญพระราชกิจนานัปการ พระ เกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งใน ราชอาณาจั ก ร และนานาชาติ จึ ง ทรง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และทรงรับการ ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ การศึ ก ษา สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มต้นการศึกษา ระดับอนุบาล เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง ดุ สิ ต โดยทรงศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง

ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตลอดระยะเวลาที่ ทรงศึกษา ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียน โปรดการอ่าน และการศึกษาวรรณคดี ทั้ง ของไทยและต่างประเทศ ทรงเริ่มแต่งค�ำ ประพันธ์ต่างๆ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตั้ ง แต่ ยั ง ทรงศึ ก ษาในชั้ น ประถมศึ ก ษา โปรดการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ โรงเรียน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี บันเทิง และ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หลั ง จากทรงส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ใน แผนกศิลปะ จากโรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรง สอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ณ คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย แม้ จ ะมี พ ระราชภารกิ จ โดยเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเยี่ยม ราษฎรในภูมิภาคต่างๆ แต่ก็ทรงมีพระ วิริยะอุตสาหะในการเรียนอย่างยิ่งและ ยั ง ทรงร่ ว มกิ จ กรรมของคณะและของ มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตทั่วไป ใน ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ทรงส�ำเร็จการศึกษา และทรงเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญา อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ หนึ่ง เหรียญทอง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 29 issue 87 April 2015

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๐ สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกัน ทั้ ง สองแห่ ง ทรงส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาศิ ล ป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษา ตะวั น ออก จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๒๒ หลั ง จากนั้ น ทรงส�ำเร็จการศึกษา อักษรศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในปี ก าร ศึกษา ๒๕๒๔ ต่อมา ด้วยความสนพระทัย งานด้ า นการพั ฒ นา โดยอาศั ย หลั ก วิ ช าการศึ ก ษาหรื อ การเรี ย นรู ้ เ ป็ น แกน จึงทรงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎี บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงส�ำเร็จการศึกษา และรับพระราชทาน ปริญญา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ หลั ก คิ ด ในการใช้ ก ารศึ ก ษา เป็นปัจจัยหลักในการสร้าง และพัฒนา ความรู้ ความคิดของประชาชน และเป็น เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และสังคม ที่ทรงได้รับจากการศึกษาในระดับดุษฎี บั ณ ฑิ ต ผนวกกั บ ประสบการณ์ ที่ ท รง เรียนรู้ จากการโดยเสด็จพระราชด�ำเนิน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเป็น พื้ น ฐานความรู ้ ที่ แข็ ง แกร่ ง ในการทรง งานพัฒนาของพระองค์เอง ในเวลาต่อมา จวบจนปัจจุบัน นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาใน ระบบ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ยังสนพระทัยศึกษา เพิ่มเติม ดูงาน ประชุมสัมมนา และฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ในวิชาการด้านอื่นๆ อีกหลาย ด้าน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ อุทกศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดิน และน�้ำ รีโมตเซนซิ่ง ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ โภชนาการ เป็นต้น ด้วยมีพระราช ประสงค์ ที่จะน�ำความรู้ที่ได้จากวิชาการ เหล่ า นี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการทรงงาน พัฒนาชุมชน และยกระดับชีวิตความเป็น อยู่ของราษฎร

การรั บ ราชการ ห ลั ง จ า ก ท ร ง ส� ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ้ ว ใ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๓ สมเด็ จ พระเทพ รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท ร ง เข ้ า รั บ ร า ช ก า ร เ ป ็ น อ า จ า ร ย ์ กองวิ ช ากฎหมายและสั ง คมศาสตร์ ส่ ว นการศึ ก ษา โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ จุลจอมเกล้า ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ ไทยและสังคมวิทยา ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้มีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ ขึ้ น ใหม่ โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระยศ พันเอก ทรงด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากอง (ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารขยายต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู้อ�ำนวยการกองในพุทธศักราช ๒๕๓๒ พร้ อ มกั บ กองอื่ น ๆ) ทรงเป็ น ผู ้ อ� ำ นวย การกองวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ พ ระองค์ 30 IS AM ARE www.ariyaplus.com

แรกจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี พ ระราชภารกิ จ ทั้ ง การบริ ห าร การสอน และงานวิ ช า การอื่นๆ ต่อมา ทรงได้รับพระราชทาน พระยศ พลเอก ในพุทธศักราช ๒๕๓๙ และทรงได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ศาสตราจารย์ (อั ต ราจอมพล) ใน พุทธศักราช ๒๕๔๓ นอกจากนี้ ยังได้ ทรงรั บ เชิ ญ เป็ น อาจารย์ พิ เ ศษบรรยาย วิชาการ ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชกิ จ นอกเหนื อ จากพระราชภารกิ จ ในหน้ า ที่ ร าชการ สมเด็ จ พระเทพ รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ


ครอบคลุมงานส�ำคัญๆ อันเป็นประโยชน์ หลักของบ้านเมือง เกือบทุกด้าน และทรง ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรง ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงสื บ สาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชิ นี น าถ ตามที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรด เกล้าฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงาน ด้ า นการบริ ห ารองค์ ก าร และมู ล นิ ธิ เพื่ อ สาธารณกุ ศ ล ทรงด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย รวมทั้ ง การเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แทน พระองค์ และการปฏิ บั ติ พ ระราช กรณี ย กิ จ แทนพระองค์ ใ นโอกาสต่ า งๆ เช่น การพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ การพระราชทาน ปริ ญ ญาบั ต ร การถวายผ้ า พระกฐิ น เป็นต้น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารีทรงจัดตั้งโครงการ ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนผู ้ ย ากไร้ ใ นชนบท โดยเฉพาะ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และแก้ ไข ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่า เด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ ถ้าท้องหิว หรือ เจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวน ชายแดน ตั้ ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๓ ทรงเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์ การเรี ย นชุ ม ชนส� ำ หรั บ ชาวไทยภู เขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทานพระ ราชทรั พ ย์ เ ป็ น ค่ า ตอบแทนครู ผู ้ ส อน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน พระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้ รับการศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความ สามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่ง

ของครอบครัวได้ในอนาคต ทรงติดตาม การด�ำเนินงาน โครงการตามพระราชด�ำริ อย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชด�ำเนิน เยี่ยมราษฎรในโครงการ ด้วยพระองค์ เองเสมอ จากการที่มีประชาชนและหน่วย งานต่ า งๆ ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น เพื่ อ โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล หรื อ สมทบทุ น ด� ำ เนิ น งานโครงการพั ฒ นาต่ า งๆ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ น� ำ เงิ น ที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายดังกล่าวมาจัดตั้ง เป็ น กองทุ น การกุ ศ ลสมเด็ จ พระเทพฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ผู ้ ทุ ก ข์ ย ากเดื อ ดร้ อ น หรื อ เพื่ อ การ สาธารณประโยชน์อื่นๆ ท ร ง ไ ด ้ รั บ ค ว า ม ไ ว ้ ว า ง พ ร ะ ร า ช ห ฤ ทั ย ใ ห ้ ท ร ง ป ฏิ บั ติ พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงสื บ สาน ต่ อ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ตามที่ ท รงพระกรุ ณ า โปรดเกล้ า ฯ มอบหมาย น อ ก เ ห นื อ จ า ก ง า น พั ฒ น า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี สนพระทัยงานศิลปวัฒนธรรม ไทยเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชด�ำริว่า ควร จะมีการถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรมไปสู่ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการ จั ด การศึ ก ษาอบรม ทั้ ง การศึ ก ษาใน ระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการ ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ เหล่านี้ได้เรียนรู้ ตระหนักความส�ำคัญ รักและผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์และอาจ พัฒนาเป็นอาชีพได้ ทรงสนับสนุนการ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอด มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย พระ อุ ต สาหะในการปฏิ บั ติ กิ จ การอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ้ า นเมื อ งและประชาชน เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั่วหน้า จึง ทรงได้ รั บ การทู ล เกล้ า ฯ ถวายรางวั ล 31 issue 87 April 2015


เกี ย รติ ย ศ พระเกี ย รติ คุ ณ ต� ำ แหน่ ง เกียรติยศ และปริญญากิตติมศักดิ์ จาก สถาบั น หน่ ว ยงานและองค์ ก ร ทั้ ง ใน ราชอาณาจักรและต่างประเทศจ�ำนวน มาก พระราชจริ ย าวั ต รที่ ป ระชาชน ทั่ว ไปได้เห็ น ประจั ก ษ์ คื อ พระเมตตา และความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็น อยู่ของประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี มี พ ระ ราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้ อ ชาติ ศาสนา พสกนิ ก รต่ า งยกย่ อ ง และชื่ น ชมในพระบารมี ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการ ต่ อ ชาติ บ ้ า นเมื อ งในด้ า นต่ า งๆ มาโดย ตลอด จึงมีบุคคล หน่วยงาน สมาคม และ องค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง ในราชอาณาจั ก รและ ในต่างประเทศ ขอพระราชทานอัญเชิญ พระนามาภิ ไ ธย และขอพระราชทาน นาม ไปเป็ น ชื่ อ พรรณพื ช และสั ต ว์ ที่ ค้นพบใหม่ในโลก รวมทั้งสถานที่ และ สิ่งต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก เพื่อเป็นการ ท ร ง มี พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ใ น ก า ร เ รี ย ง ร ้ อ ย อั ก ษ ร จึ ง ท ร ง พ ร ะ ร า ช นิ พ นธ์ ร ้ อ ยแก้ ว และร้ อ ยกรองไว้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก มี ทั้ ง ประเภท บทความ เรื่ อ งสั้ น ความเรี ย ง ค� ำ น� ำ บทกวี บทเพลง เรื่ อ งแปล และ สารคดี เป็ น ต้ น เฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไป นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตาม แนวพระราชด�ำริ หรือที่มีวัตถุประสงค์ ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ท รงให้ ก าร สนับสนุน ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน หรือเพื่อการ สาธารณประโยชน์ไว้ในพระราชูปถัมภ์ งานอดิ เ รก ยามที่ ท รงว่ า งจากพระราชกิ จ 32 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช ส ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพั ก ผ่ อ น พระอิริยาบถโดยทรงมี งานอดิเรกที่สน พระทัย หลายประเภท เช่น ดนตรี งาน ศิ ล ป์ กี ฬ า งานสะสม การทั ศ นศึ ก ษา การอ่ า นและสะสมหนั ง สื อ ทรงมี ห อ สมุดส่วนพระองค์ที่จัดเก็บหนังสือหลาก หลายประเภท ทั้ ง ที่ ท รงเลื อ กซื้ อ ด้ ว ย พระองค์ เ องและที่ มี ผู ้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย และดังเช่นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ทรง มีพระอัจฉริยภาพในการเรียงร้อยอักษร จึงทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อย กรองไว้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก มี ทั้ ง ประเภท บทความ เรื่ อ งสั้ น ความเรี ย ง ค� ำ น� ำ บทกวี บทเพลง เรื่องแปล และสารคดี เป็นต้น รวมทั้งพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จ พระราชด� ำ เนิ น เยื อ นต่ า งประเทศ ซึ่ ง เปรียบเสมือน “บันทึกการเดินทาง” ที่ ให้ ทั้ ง ความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น แก่ ผู้อ่าน ในปั จ จุ บั น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ยั ง สนพระทั ย ศึ ก ษาและฝึ ก ฝนเรี ย น รู ้ ทั ก ษะภาษาและวิ ช าการต่ า งๆ อยู ่ มิ ไ ด้ ข าด เช่ น ภาษาฝรั่ ง เศส ภาษา เยอรมัน ภาษาจีน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น พระปรี ช าสามารถด้ า นภาษา เป็ น ที่ ประจั ก ษ์ โ ดยทั่ ว หน้ า นอกจากนี้ ยังสนพระทัยเข้าร่วมการประชุม แลก เปลี่ยนข้อคิดเห็น ทรงศึกษาดูงาน และ ทรงพบปะสนทนากับปราชญ์ด้านต่างๆ อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อทรงรับความรู้ใหม่ๆ และทันสมัยอยู่เสมอ


ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย 33 issue 87 April 2015


คุณค่า...ทางจิตใจ

กริ๊ ง ๆ กริ๊ ง ๆ !! ตี 4 เสี ย งนาฬิ ก าปลุ ก ดั ง สนั่ น ห้ อ ง............ คุ ณ ยายลื ม ตาตื่ น พร้ อ มกั บ หยิ บ แว่ น บริ เ วณหั ว เตี ย งมาสวม โลกอี ก ใบชั ด เจนขึ้ น คุ ณ ยายพั บ ผ้ า ห่ ม เก็ บ ไว้ ป ลายเตี ย ง แล้ ว ลุ ก ขึ้ น ไปเปิ ด ไฟที่ ส วิ ต ซ์ ใ กล้ ป ระตู เดิ น ออกจากห้ อ งตรงไปที่ ห ้ อ งน�้ ำ เพื่ อ ท� ำ ภารกิ จ ส่ ว นตั ว 34 IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรื่ อ งเล่ า เยาวชน

ห้ อ งของคุ ณ ยายเป็ น ห้ อ งเล็ ก ๆ มีเตียงเดี่ยวขนาดพอดีตัว 1 เตียง มีลัง เสื้อผ้าสีฟ้าภายในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเก่า ที่คุณยายโปรดปราน ในห้องมีผ้าม่านสี ฟ้าอ่อน 1 ผืน ทุกๆ เช้าจะมีแสงอาทิตย์ ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาในห้อง ถือเป็น นาฬิกาปลุกอีกเรือนของคุณยายในเช้าที่ ไม่ได้ไปกรีดยาง ฉันลืมตาตื่นหลังจากได้ยินเสียง เทน�้ ำ ในห้ อ งน�้ ำ “จะไปแล้ ว หรอแม่ ” ฉันถามด้วยเสียงงัวเงีย ยายเป็นผู้หญิง อีกคนที่ฉันเรียกว่าแม่ ท่านเลี้ยงฉันมา ตั้งแต่ยังเล็กๆ เพราะแม่ของฉันต้องออก ไปท�ำงาน “ อื้อ ” สิ้นเสียงค�ำถามคุณยายก็ ตอบสั้นๆ พอเข้าใจ เพราะถึงพูดไปยาว เหยียดฉันก็ไม่ได้ฟังอยู่ดี ยายเตรียมอุปกรณ์การกรีดยางไว้ ตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้ว อุปกรณ์ในการก รีดยางของยายมีไม่มาก เพียงแค่ย่าม 1 ใบ กับจักรยานคันโปรดอีก 1 คัน ย่ามสี ขาวที่เย็บขึ้นจากกระสอบปุ๋ยเป็นอุปกรณ์ ที่ ย ายขาดไม่ ไ ด้ เ พราะข้ า งในประกอบ ไปด้วย ขวดน�้ำดื่ม 1 ขวด ผ้า 1 ผืน มีด กรีดยาง 2 เล่ม และที่ขาดไม่ได้คือไฟฉาย คาดหัว ฉั น มองนาฬิ ก าติ ด ผนั ง ตอนนี้ เวลา 04.15 น. ยายถอยรถจั ก รยาน คั น โปรดออกจากโรงจอดรถ สะพาย ย่าม คาดไฟฉายคาดหัวแล้วปั่นจักรยาน ออกไป ระยะทางจากบ้ า นถึ ง สวนยาง ประมาณ 2 กิโลเมตร และยังต้องเดิน ต่ออีก 1 กิโลเมตร เส้นทางอันตรายมาก ลักษณะเป็นทางลาดชันมีเพียงรากไม้ที่ โผล่พ้นดินขึ้นมาพอเป็นขั้นเพื่อไม่ให้ลื่น

ไถลลงไปข้ า งล่ า งพร้ อ มกั บ ใบยางแห้ ง ซึ่ ง ถ้ า หากไม่ ร ะมั ด ระวั ง ก็ อ าจจะท� ำ ให้ พลาดพลั้งได้เช่นกัน ยายบอกว่ายายเคย พลาดไถลตกลงไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ ไม่เจ็บมาก

เอง “เมื่อก่อนก็คิดว่าจะท�ำถึง 60 ปี แต่ พอเห็นแม่แกเหนื่อยก็สงสาร แม่ยังท�ำมา หากินได้ก็อยากจะท�ำ เงินที่หามาก็เก็บไว้ ส่งแกนั่นแหละเรียน คนเราไม่รู้อนาคตจะ เป็นยังไง ตั้งใจเรียนก็พอ ไม่ต้องหาเงิน

“เมื่ อ ก่ อ นก็ คิ ด ว่ า จะท� ำ ถึ ง 60 ปี แต่ พ อเห็ น แม่ แ กเหนื่ อ ยก็ ส งสาร แม่ ยั ง ท� ำ มาหากิ น ได้ ก็ อ ยากจะท� ำ เงิ น ที่ ห ามาก็ เ ก็ บ ไว้ ส ่ ง แกนั่ น แหละเรี ย น คนเราไม่ รู ้ อ นาคตจะเป็ น ยั ง ไง ตั้ ง ใจเรี ย นก็ พ อ ไม่ ต ้ อ งหาเงิ น เองก็ ใ ช้ ให้ ป ระหยั ด ๆ บ้ า ง ...” ยายเริ่มกรีดยางประมาณตี 5 จน เสร็จอีกทีก็ประมาณ 6 โมงเช้า ยายจะ ท�ำแบบนี้ประมาณ 4 วัน จนกว่าน�้ำยาง จะเต็มถ้วยยาง ปกติเมื่อต้นยางอายุยัง น้อย กรีด 2 วันน�้ำยางก็เต็มถ้วยแล้ว แต่ ตอนนี้ยางอายุมากขึ้นท�ำให้น�้ำยางออก น้อยลง หลังจากน�้ำยางเต็มถ้วยก็จะใช้ มือกวาดก้อนน�้ำยางที่แห้งๆ นุ่มๆ แน่นๆ ขาวๆ ออกจากถ้วยลงไปในถัง แล้วยายก็ จะให้พ่อขึ้นไปช่วยขนลงมาที่ร้านรับซื้อ น�้ำยาง เพราะยายขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ เป็นแถมยังไม่มีแรงยกด้วย หลังจากพ่อ น�ำไปขายแล้วก็จะน�ำเงินมาให้ยาย แต่ ยายก็ใจดี แบ่งเงินจ�ำนวนเล็กๆ น้อยๆ ให้พ่อด้วย ค่าตื่นเร็วเวลาไปช่วยยายขน ยางลงมาขาย ตอนนี้ยายอายุ 72 ปีแล้ว ดูยาย ยังแข็งแรงและเก่งมากที่ยังตื่นไปกรีดยาง บนภู เขาสู ง ๆ ได้ ฉั น เคยแอบคิ ด นะว่ า ยายท�ำไปเพื่ออะไร อายุก็มากแล้ว ลูกๆ ก็โตกันไปหมดแล้วไม่เห็นจ�ำเป็นต้องท�ำ เลย ลุงกับแม่ก็ให้เงินยายมาใช้ทุกเดือน อี ก ทั้ ง เงิ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ รั ฐ จั ด สรรมาให้ อี ก แต่ ฉัน ไม่ ต ้ อ งถามหรอกยายบอกฉั น มา 35 issue 87 April 2015

เองก็ใช้ให้ประหยัดๆ บ้าง ...” เหมือนยาย จะบ่นให้ฟังแต่ฉันก็ดีใจ ดีกว่าไม่มีใครบ่น ฉันก็ได้แต่ตอบยายว่า “ค่ะยาย” ฉันไม่เคยมองว่าคนแก่อายุมากๆ เป็นคนน่าเบื่อนะคะ เขาน่ารักต่างหากดู อย่างยายฉันสิ ยังขยันท�ำงานหาเงินส่ง ให้ ฉั น เรี ย นเพื่ อ จะช่ ว ยพ่ อ กั บ แม่ ฉั น อี ก แรง คิดแล้วมีความสุข แต่ก็อดเป็นห่วง ไม่ได้ ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับเราได้อีกนาน แค่ไหน ตอนนี้ฉันท�ำได้เพียงตั้งใจเรียน ดูแลท่านให้ได้มากที่สุด และท�ำให้ท่านมี ความสุขในทุกๆ วันที่อยู่ด้วยกัน เท่านี้ก็ น่าจะเป็นการยืดเวลาให้ท่านได้อยู่กับเรา ได้นานขึ้นอีกหลายปีเลยค่ะ นางสาวกมลวรรณ ไข่มุกข์ โรงเรียนสตรียะลา


36 IS AM ARE www.ariyaplus.com


37 issue 87 April 2015


ความเป็นมา

กว่าจะก้าวมาเดินบนวิถีพอเพียง พออยู่พอกิน ชีวิตมีความสุข ไม่มีภาระ หนี้สินไม่มีเรื่องให้กังวลมากมาย สังคม เกิ ด จากความอบอุ ่ น เข้ ม แข็ ง อย่ า งนี้ ไ ด้ ชาวบ่อพลอยต้องผ่านเรื่องราวมากมาย หลายแง่มุมทั้งดีและไม่ดี ในแต่ละช่วง เวลาจนสามารถสรุ ป เป็ น พั ฒ นาการ เปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้

พัฒนาการต�าบล

พ.ศ. 2510 – 2515 ยุ ค ใช้ ชี วิ ต พึ่ ง พิ ง ธรรมชาติ ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ด้วยมีผืนป่าสมบูรณ์ ผืนดินชอุ่ม น�้าท่า

บริ บู ร ณ์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะยั ง ชี พ ด้ ว ยการท� า สวนผลไม้ แ ละท� า นา มี เ ขาตระกรู ด ล้อมรอบพื้นที่ เช่นไม้กันเกรา ยางและ ตะเคียน ฯลฯ

โดยอาศั ย อยู ่ ใ นป่ า มี ก ารลอบท� า ร้ า ย ข้าราชการปิดถนนและเส้นทางสัญจรถูก ตัดขาด ท�าให้ชาวบ้านได้รับความล�าบาก อยู่ 2 ปี จนเหตุการณ์คลี่คลาย

พ.ศ. 2516 – 2520 ยุ ค ขุ ด พลอย ผู ้ ค นต่ า งถิ่ น อพยพเข้ า มาอยู ่ ที่ บ่ อ พลอยมากขึ้ น และเข้ า มาเพื่ อ มาขุ ด พลอยเพียงอย่างเดียว แรกๆ ใช้วิธีขโมย ขุ ด ต่ อ มาจึ ง เช่ า ที่ ดิ น ขุ ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง พลอยในช่วงแรกไม่มีราคาตายตัว ขึ้นอยู่ กับคุณภาพและการตกลงกัน ต่อมาเกิด การผันผวนทางการเมืองท�าให้ผู้ก่อการ ร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เข้ามาในพื้นที่

พ.ศ. 2521 – 2531 ยุ ค เศรษฐกิ จ มั่ ง คั่ ง เป็ นช่ว งที่ ธุร กิ จ พลอยท�า เงิ นได้ สูงสุด แต่คนที่ท�าธุรกิจพลอยแล้วร�่ารวย ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากถิ่นอื่น (คน พื้นเมืองจะท�าแค่กินแค่ใช้ หาเงินมาได้ ก็จะหยุด ใช้หมดแล้วจึงค่อยหาใหม่) วิธี การขุ ด พลอยต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ สูง ก้อนพลอยที่ได้มาจะถูกเจียระไนที่ จังหวัดจันทบุรี แล้วส่งต่อไปกรุงเทพฯ

38 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ก่อนจะส่งออกไปยังประเทศอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ใน ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ยุคเศรษฐกิจมั่งคั่ง มีเงินหมุนเวียนมหาศาลในชุมชน แต่สภาพ สังคมกลับเสื่อมลง คนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ มีการแก่งแย่ง พ.ศ. 2544 – 2551 ทรั พ ยากร เกิ ด ปั ญ หาอาชญากรรมซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ม าจากการ ยุ ค ตั้ ง ต้ น ใหม่ ที่ บ ้ า นเกิ ด ชาวบ้านเริ่มกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ต�ำบลบ่อพลอย หักหลังกัน อี ก ครั้ ง สาเหตุ ที่ ก ลั บ เพราะเริ่ ม มี ทุ น ที่ จ ะกลั บ มาท� ำ อาชี พ ของตนเอง เช่นท�ำสวนผลไม้ และเกิดธุรกิจใหม่ คือ เพาะ พ.ศ. 2532 – 2539 กล้าไม้กฤษณาขาย ปัจจุบันอาชีพหลักของชาวบ่อพลอย คือ ยุ ค คนทิ้ ง ถิ่ น เหมื อ งพลอยล่ ม สลาย เป็ น จุ ด เปลี่ ย นของชาวบ่ อ พลอยเมื่ อ อ� ำ เภอแม่ ส าย เกษตรกรรมโดยคนที่ไม่มีที่ดินท�ำกินจะยึดอาชีพรับจ้างซึ่งมี จังหวัดเชียงราย เปิดบ่อพลอยซึ่งมีราคาถูกกว่า ประกอบกับ จ�ำนวนมาก วันนี้สภาพเศรษฐกิจของต�ำบลดีขึ้นหลังจากที่ตกต�่ำ พื้นที่สัมปทานของต�ำบลบ่อพลอยเหลือน้อยมาก ท�ำให้ธุรกิจ มาช่วงหนึ่ง สาเหตุมาจากการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพื้นที่ พลอยในพื้นที่เริ่มซบเซา คนเริ่มอพยพออกนอกพื้นที่เข้าสู่ภาค อื่น แล้วน�ำมาปรับปรุงให้เข้ากับอาชีพของตนเอง อีกทั้งพื้น ฐานทรัพยากรธรรมชาติของต�ำบลบ่อพลอยยังดีกว่าที่อื่น พอ อุตสาหกรรม ให้พึ่งพิงได้ชาวบ้านเริ่มมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และพูดคุยรวม กลุ่ม พร้อมจะเป็นก�ำลังผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วย พ.ศ. 2540 – 2543 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุ ค ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต เมื่อเศรษฐกิจบ่อพลอยซบเซา เกิดปัญหาข้าวยากหมาก แพง ชาวบ้านต้องหาอาชีพใหม่ จึงออกไปท�ำงานนอกพื้นที่มาก ขึ้นกว่าร้อยละ 50 ทางราชการเห็นสภาพปัญหา จึงหาวิธีปรับ เปลี่ยนชีวิตคนบ่อพลอย ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและ มีงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเข้ามา สร้างอาชีพ เสริมให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมให้กับการเรียนรู้การปลูกพืชและ 39 issue 87 April 2015


ทุนต�ำบล

“พึ่ ง พาตนเอง ลดต้ น ทุ น การผลิ ต พอกิ น พอใช้ เ หลื อ จึ ง ขาย แบ่ ง ปั น เอื้ อ อาทรกั น ในต� ำ บล โดยใช้ ฐ าน ทรั พ ยากรในชุ ม ชนอย่ า งเหมาะ สมและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ”

ด้วยผลกระทบจากสภาพ เศรษฐกิจที่ผ่านมา ท�ำให้พ่อแม่ต้องออก ไปท�ำงานนอกบ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหา เยาวชน รวมถึงการขาดที่ดินท�ำกินเพราะ ขายให้นายทุนเข้ามาท�ำพลอยและขาย เอาเงิ น ไว้ กิ น ไว้ ใช้ เ นื่ อ งจากขาดความ รู ้ ท� ำ กิ น อาชี พ อื่ น ๆ จากสภาพปั ญ หานี้ เอง ท�ำให้คนในต�ำบลบ่อพลอยที่ไม่ทิ้ง ถิ่นฐาน หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันถึงการ แก้ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จากการน�ำ ของเทศบาลต� ำ บลบ่ อ พลอยที่ ต ้ อ งการ เห็นคนในต�ำบลบ่อพลอยมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จุ ด เด่ น ของต� ำ บลบ่ อ พลอยที่ กลายเป็ น ต้ น ทุ น การพั ฒ นาที่ ส�ำ คั ญ คื อ 40 IS AM ARE www.ariyaplus.com

มีผู้น�ำท้องถิ่นและท้องที่ที่เข้มแข็ง มีจิต สาธารณะอยากจะช่วยเหลือคนในต�ำบล ให้กลับมาอยู่ดีกินดีขึ้นอีกครั้ง ในรูปของ การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ และให้ ค วาม รู ้ น อกจากนี้ ยั ง ปฏิ บั ติ ต นในแนวทาง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ เ ห็ น เป็ น ตั ว อย่ า ง และยังมีทรัพยากร ดิน น�้ำ ป่า ที่ค่อน ข้ า งสมบู ร ณ์ เพาะปลู ก พื ช ได้ ผ ลผลิตดี มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ที่ส�ำคัญ คือ มีแกนน�ำธรรมชาติที่เข้มแข็ง จากบท เรียนอันเป็นวิกฤติของชีวิตในช่วงธุรกิจ พลอยล่มสลาย ท�ำให้แกนน�ำเหล่านี้ลุก ขึ้นสู้อย่างไม่ท้อถอยและท�ำงานร่วมกับ ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี


ก้าวเดิน ด้วยความพอเพียง

ต� ำ บลพลอยเป็ น ต� ำ บลที่ เข้ า สู ่ โ ครงการรั ก ษ์ ป่าสร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง ในช่วงระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2551 - 2552) สาเหตุของการเข้าร่วมโครง การฯ เนื่องจากทางกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินโครงการฯ จึงเล็งเห็นว่าพื้นที่นี้มีศักยภาพที่จะ พัฒนา เนื่องจากมีแกนน�ำและประชาคมที่เข้มแข็ง อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลต�ำบลบ่อพลอยเป็นอย่าง ดี จึงชักชวนให้ร่วมโครงการฯ ซึ่งทางต�ำบลได้ประชุมหารือ และเห็นพ้องร่วมกันที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเป็น โครงการที่ท�ำเพื่อถวายในหลวง ซึ่งคนในต�ำบลบ่อพลอยรัก ในหลวง และเป็นโครงการที่เน้นให้คนในต�ำบลได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของเทศบาลที่ต้องการให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดีบนวิถีพอเพียง ของชุมชน เช่นที่นายกเทศบาลต�ำบลบ่อพลอยย�้ำอย่างมั่นใจว่า “ถ้าไม่ เปลี่ยนความคิดชีวิตจะไม่เปลี่ยนและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น หัวใจส�ำคัญของการพัฒนาคนในต�ำบลบ่อพลอย”

กลไกลการขับเคลื่อน

เมื่ อ ต� ำ บลบ่ อ พลอยได้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ทางเทศบาลได้ จั ด ประชุมประชาคมต�ำบล โดยเชิญผู้น�ำท้องถิ่นและผู้น�ำธรรมชาติเข้าร่วม ฟังเจ้าหน้าที่ประจ�ำภาคและที่ปรึกษาภาค ชี้แจงถึงแนวทางการด�ำเนิน งานวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการบริหารจัดการโครงการฯ หลังจากนั้นได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อท�ำ หน้าที่ก�ำกับทิศทาง ติดตามประเมินผลและสรุปบทเรียนการท�ำงาน จึง ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้น�ำท้อง ถิ่น ผู้น�ำท้องที่และแกนน�ำธรรมชาติในต�ำบลในสัดส่วนที่เหมาะสมตาม ความต้องการของชุมชน โดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญคือ จิตอาสาเสียสละ เพื่อส่วนรวม และต้องเชื่อมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีราย ละเอียดดังนี้ คณะกรรมการโครงการฯ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีความพร้อม เป็นที่ยอมรับนับถือของคนในต�ำบล เชื่อมั่นในแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ขยันขันแข็งและมีรูปธรรมความพอเพียงตลอดจนมี บทบาทภารกิจในชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดเข้าร่วมเวทีประชาคม หมู่บ้าน ประชาคมต�ำบลมีการท�ำกิจกรรมในชุมชน จนเป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางในต�ำบล และนับเป็นมิติใหม่ของต�ำบลบ่อพลอยในการจัด 41 issue 87 April 2015


ตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ที่มีทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และยังมีเป้าหมาย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องต� ำ บล คือ ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการ พัฒนาชุมชน โครงการฯ สนั บ สนุ น แผนงาน พั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยต� ำ บล เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รสร้ า ง พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม

งานของโครงการฯ พัฒนาทักษะความ สามารถ คณะกรรมการโครงการฯ เพื่อ การจั ด การชุ ม ชน ในรู ป แบบของการ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการบริหาร จั ด องค์ ก ร การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการจั ด การชุ ม ชน และเวที ประชุ ม คณะกรรมการโครงการฯ เพื่ อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามงานและสรุป บทเรียนการท�ำงาน คณะกรรมการ โครงการฯ นี้จะมีการปรับเปลี่ยน บุคคลในบางปี เพื่อความเหมาะ สมในการท� ำ งานเนื่ อ งจากคณะ กรรมการบางท่านมีภารกิจค่อน ข้ า งมาก จึ ง ขอถอนตั ว จากการ เป็ น คณะกรรมการแต่ เข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมของโครงการฯ เป็ น ค รั้ ง ค ร า ว แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ กระบวนการบริหารจัดการจาก แบบที่ 1 มาเป็นแบบที่ 2 (ตาม แผนงาน) เพื่อให้เกิดคนท�ำงาน 42 IS AM ARE www.ariyaplus.com

และรั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะแผนงานที่ ชั ด เจน คณะกรรมการแต่ละแผนงาน เหล่านี้มี คุณลักษณะชอบกิจกรรมในแผนงานได้ ตรงตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด สามารถ ด�ำเนินการได้ตรงเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แต่ละแผนงาน นอกจากนี้คณะกรรมการแต่ละ แผนงานมี ก ารเชื่ อ มโยงคน กิ จ กรรม และความรู้ที่เกิดขึ้นสู่ครัวเรือนพอเพียง อาสา 94 ครัวเรือน และครัวเรือนต่างๆ ในต�ำบลเพื่อสร้างการลดรายจ่ายเพิ่มราย ได้ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต พั ฒ นาเด็ ก และ เยาวชนด้านความพอเพียง จนเกิดเป็น รูปธรรมได้รับการสนับสนุนต่อยอดจาก หน่วยงานต่างๆ กล่าวได้ว่าโครงการฯ ได้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการฯ ให้ ส ามารถบริ ห ารคนและแผนงานได้ อย่างเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของ พหุภาคีต�ำบล ทั้งท้องถิ่นท้องที่ ชุมชน และหน่ ว ยงานทั้ ง ในและนอกต� ำ บลได้ เป็นผลส�ำเร็จ


ทีมภาคสนาม ปตท.

เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ต� ำ บล มี บ ทบาท ในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก ต� ำ บลสนั บ สนุ น การท� ำ งานของโครงการฯ และเป็ น เลขานุ ก ารให้ กั บ คณะกรรมการ โครงการฯ จึ ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการติ ด ตาม งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง เจ้ า หน้าที่ประจ�ำต�ำบลบ่อพลอยนี้เป็นลูกหลาน คนในพื้นที่ ที่มีใจรักในงานพัฒนาชุมชน แม้ ระยะแรกจะไม่ คุ ้ น กั บ การท� ำ งานท� ำ ให้ มี มี ข้ อ จ� ำ กั ด ในการติ ด ตามและประสานงาน แต่ ก็ ไ ด้ เรี ย นรู ้ แ ละปรั บ ตั ว ท� ำ งานได้ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จนเป็น ที่ยอมรับ ของคณะ กรรมการโครงการฯ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ ภาค มี บ ทบาท ประสานงานด้ า นนโยบายโครงการฯ กั บ คณะกรรมการโครงการฯ เพื่ อ ช่ ว ยระดม ความคิด วิเคราะห์ วางแผนการท�ำงานร่วม กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำบล และให้ค�ำปรึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ประจ�ำต�ำบล รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะ การท�ำงานของคณะกรรมการโครงการฯ โดย เข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจถึงรายละเอียด ของโครงการฯ การท�ำแผนงานและกิจกรรม ต�ำบลวิถีพอเพียง ให้มีทิศทางและเป้าหมาย ที่ชัดเจน

ที่ ป รึ ก ษาภาค จะเน้ น การลงพื้ น ที่ ต� ำ บลชี้ แจงนโยบายของโครงการฯ ใน ช่ ว งแรกจะเข้ า มาช่ ว ยท� ำ ความเข้ า ใจ วั ต ถุ ป ระสงค์ และแนวทางในการด� ำ เนิ น โครงการฯ รวมทั้งช่วยจัดกระบวนการเรียน รู้และเวที เพื่อยกระดับพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการโครงการฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ประจ�ำต�ำบลให้สามารถจัดกระบวนการและ ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้เอง รวมไปถึงช่วย จัดการปัญหาเชิงนโยบายให้กับพื้นที่ โครงการฯ เข้ามาสนับสนุนแผน งานและกิ จ กรรมตามความต้ อ งการของ คนในต�ำบลน�ำสู่การพัฒนาทักษะชุมชน ให้ พึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในชุมชนได้ด้วย การส่งเสริมให้เรียนรู้การเพาะเห็ด เพื่อลด รายจ่ายในครัวเรือนและขายในราคาถูกให้ คนในชุมชน เป็นการต่อยอดโครงการอยู่ดี มี สุ ข ที่ ส นั บ สนุ น การเพาะเห็ ด ในปี พ.ศ. 2552 แต่ประสบความล้มเหลว เนื่องจาก ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องเชื้ อ เห็ ด เพราะขาด ประสบการณ์ แ ต่ ท างกลุ ่ ม ต้ อ งการท� ำ ต่ อ เพราะก้อนเชื้อสามารถสร้างรายได้และพึ่ง ตนเองได้ในเรื่องอาหารให้กับคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเพาะเชื้อเห็ดที่บ้านลุงเล็ก บ้าน

43 issue 87 April 2015


ตามท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงาน นพค. ที่ 14 ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายใน ต�ำบลก็ได้เข้ามาร่วมผลักดันงาน ด้วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และโรงเรือน เพื่อให้กลุ่มเพาะเห็ดด�ำเนินการต่อไปได้ หากท�ำแล้วได้ผลส�ำเร็จ จะสร้างความคุ้มค่าคุ้มทุน ให้กับก้อนเชื้อเห็ด 1 ก้อน ราคา 7 บาท เก็บเห็ดได้ 6-8 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 2 กิโลกรัม ต่อก้อนปกติเห็ดราคากิโลกรัมละ 60 บาท เฉลี่ยก้อนเชื้อ 1 ก้อน ราคา 7 บาท สามารถเพาะเห็ดกิน 2 กิโลกรัมต่อเดือน ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ และยังเพาะขาย เพิ่มรายได้อีกด้วย มีการสานต่อกิจกรรมต่างๆ ผ่านการชุมนุมในโรงเรียน โดยมี อ าจารย์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ค� ำ แนะน� ำ และเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านความ พอเพียง อาทิ กิจกรรมอบรมเยาวชนนักสืบสายน�้ำ ค่ายพัฒนา ศักยภาพเยาวชน เพื่อการถอดบทเรียนต้นแบบ การสร้างศูนย์

วังตะเคียน เขาสมิง และฝึกท�ำก้อนเชื้อเบื้องต้น 1 วัน และไป ดูงานที่จังหวัดสระบุรี หลังกลับจากดูงานทางกลุ่มมุ่งมั่นที่จะ ด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ โดยมีการต่อยอดท�ำโรงเรือน และระดมหุ้น กันดัดแปลงโรงเลี้ยงวัวเดิมที่มีอยู่ จนสามารถเปิดโรงเพาะเชื้อ เห็ดวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 16 คน จากนั้นได้ด�ำเนินกิจกรรม ได้แก่ การบรรจุก้อเชื้อ นึ่ง เขี่ยเชื้อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นทดลอง รุ่นที่ 1 ทดลองไว้ 262 ก้อน เขี่ยเชื้อ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553 พบว่าไม่สามารถ ขายก้อนเชื้อเห็ดได้ เนื่องจากเชื้อเห็ดภายในก้อนไม่สมบูรณ์ จึงเกิดสีด�ำ แต่เห็ดออกดอกได้ ดังนั้นเห็ด 262 ก้อนจึงขายให้ กับกรรมการฯ เพื่อเพาะเห็ดขายให้กับสมาชิกและคนในชุมชน ราคาถูกสาเหตุที่ก้อนเชื้อไม่สมบูรณ์เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องอบไม่ได้มาตรฐานเพราะมีทุนน้อยต้องดัดแปลงอุปกรณ์ 44

IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ฯลฯ ส่วนใหญ่จัดซ�้ำๆ ทุกปี เนื่องจากเยาวชน ในโรงเรียนมีการหมุนเวียนทุกปี แต่สาระของ การให้ความรู้เน้นความพอเพียงเป็นหลักเช่น ผู้ที่อ�ำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กล่าวย�้ำ “โรงเรียนสอนให้เด็กฉลาด แต่กิจกรรมโครง การฯ ท�ำให้เด็กเฉลียวฉลาด” ผลของการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ โครงการฯ ท�ำให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงหลายด้าน เช่น การ ท� ำ บ้ า นดิ น เตาเผาถ่ า น การจั ด การความรู ้

ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ มีความกล้าเรียนรูก้ ล้าท�ำ เกิดความใฝ่รู้และมีจิตาสา สามารถท�ำงาน ร่ ว มกั บ คนหมู ่ ม ากได้ จ ากการเข้ า ร่ ว ม กิจกรรมมากกว่า 200 คน พบว่าส่วนใหญ่ สามารถเรียนรู้และน�ำไปปฏิบัติใช้กับตัวเอง ได้ ท�ำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเด็กและเยาวชน เหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่ม คนที่มีศักยภาพที่ส�ำคัญในการพัฒนาต�ำบล และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

45 issue 87 April 2015


ลาบปลาแซลมอน

ในช่ ว งหน้ า ร้ อ นอบอ้ า วแบบนี้ เราขอน� ำ เสนอเมนู ที่ เ พิ่ ม ความเผ็ ด แซ่ บ ให้ กั บ ร่ า งกาย ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก อย่ า ง “ลาบปลาแซลมอน” ที่ ผ สมผสานกั น อย่ า งลงตั ว ระหว่ า งอาหาร ไทยอย่ า ง “ลาบ” อาหารทางภาคอี ส าน กั บ ปลาสั ญ ชาติ ฝ รั่ ง อย่ า ง “ปลาแซลมอน” ที่ พ อมาเจอกั น แล้ ว ไม่ น ่ า เชื่ อ ว่ า จะลงตั ว ได้ พ อดิ บ พอดี

ขอขอบคุณภาพสวย ๆ จาก : BKKMENU.com 46 IS AM ARE www.ariyaplus.com


eat am are

ปลาแซลมอนอุ ด มไปด้ ว ยวิ ต ามิ น ดี มี โ อเมก้ า 3 และยั ง มี ก รดไขมั น จ� า เป็ น ที่ ช ่ ว ยลดคลอเรสเตอรอล บ� า รุ ง หั ว ใจ ช่ ว ยให้ ผิ ว พรรณดี แก้ โ รคไขข้ อ ช่ ว ยลดน�้ า หนั ก และบ� า รุ ง สมอง อี ก ทั้ ง ยั ง ย่ อ ยช้ า ซึ่ ง ท� า ให้ คุ ณ อิ่ ม ได้ นานขึ้ น ถื อ เป็ น สุ ด ยอดอาหารแคลลอรี่ ต�่ า ได้ เ ลย ส� า หรั บ เครื่ อ งปรุ ง และขั้ น ตอนการท� า นั้ น ก็ มี ดั ง นี้ สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเตรี ย ม (ส� า หรั บ ท� า กราฟแลกซ์ ) ปลาแซลมอนสด 300 กรัม พริกไทยด�าทุบหยาบๆ 5 กรัม น�้าตาลทราย 20 กรัม เกลือ 10 กรัม ผักชีลาว 1 ต้น **กราฟแลซ์คือวิธีหมักแซลมอนให้เนื้อปลามีความเด้ง** วิ ธี ท� า

• ผสมเกลือกับน�้าตาลทรายพริกไทยด�าคนให้เข้ากัน • วางปลาบนถาด โรยส่วนผสมที่1ลงบนปลาและใบ ผักชีลาว • ปิดฟิล์มเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ 2-3 วัน ถ้ามีน�้าระหว่างแช่ให้ เททิ้งออกจากนั้นขูดเอาพริกไทยด�าออกให้หมดแล้วหั่นน�ามา ท�าลาบ

ส่ ว นผสมลาบ กราฟแลกซ์หั่นเตา ข้าวคั่วป่น พริกป่น น�้ามะนาว น�้าปลา

150 กรัม 2-3 ช้อนโต๊ะ 2-3 ช้อนชา 2-3 ช้อนชา 1 ½ ช้อนโต๊ะ

วิ ธี ท� า

• น�าหอมแดงผักชีฝรั่งผสมน�้าปลา น�้ามะนาว น�้าตาล เล็กน้อย และข้าวคั่ว • แล้วน�ากราฟแลกซ์หั่นเตา และส่วนผสมทั้งหมดคลุก เคล้ากัน ชิมรส โดย somphong

47 issue 87 April 2015


“ความสามารถที่แท้จริง

ต้องเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู ้อ่ืนได้ด้วย” อ� ำ นาจ ตาสุ ว รรณ จิ ต อาสา ว่ า ที่ คุ ณ ครู ใ นอนาคต

48 IS AM ARE www.ariyaplus.com


let's talk

เรื่ อ ง

ราวประสบการณ์ ก ารเป็ น “จิ ต อาสา” ของน้ อ งๆ เยาวชนทั่ ว ประเทศจากหลากหลายมุ ม มองยั ง คงถู ก ถ่ า ยทอดสู ่ ผู ้ อ ่ า นอย่ า งสม�่ ำ เสมอ พวกเขาเหล่ า นี้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ฟั น เฟื อ งตั ว เล็ ก ๆ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น แบ่ ง ปั น และพั ฒ นาสั ง คมตามแต่ ก� ำ ลั ง และความสามารถที่ ต นเอง มี โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น หลั ก “ความสามารถที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ ง เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วย” อ�ำนาจ ตาสุวรรณ หรือเอ นิสิตครุศาสตร์ ปี ๑ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย กล่าว เอาไว้ แ บบนั้ น รางวั ล แกนน� ำ เยาวชน ดีเด่น โครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อ พ่ อ สู ่ ส ถานศึ ก ษาและชุ ม ชน กิ จ กรรม สร้างสรรค์เยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็ง ใจอาสา ปีที่ ๔ คือสิ่งที่เขาเอ่ยปากว่า ภาคภูมิใจจริงๆ เพราะเขาไม่ได้ลงไปท�ำ จิตอาสาเพื่อหวังรางวัลใดๆ หากเขาได้ รับเพราะความสามารถและเสียสละของ เขาเอง เราไปท�ำความรู้จักมุมมองเกี่ยว กั บ จิ ต อาสาของว่ า ที่ คุ ณ ครู ใ นอนาคต คนนี้กันดีกว่า ท� ำ ไมถึ ง คิ ด เข้ า ร่ ว มจิ ต อาสากั บ กลุ ่ ม ต่ า งๆ ? ในสมั ย แรกๆ อยากเข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมเพราะอยากรู ้ จั ก เพื่ อ นที่ ม า จากโรงเรี ย นอื่ น ๆ พอได้ ร ่ ว มกิ จ กรรม หลายกิ จ กรรม เกิ ด ความรู ้ สึ ก สนุ ก ใน สิ่ ง ที่ ไ ด้ ท� ำ จนกลายเป็ น ทั ศ นคติ อ ย่ า ง หนึ่ ง ว่ า กิ จ กรรมอาสาเป็ น การแสดง ความสามารถของเราอย่างหนึ่ง เพราะ ความสามารถที่แท้จริงต้องเป็นสิ่งที่เกิด ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วย

จิ ต อาสาในความหมายของอ� ำ นาจ คื อ อะไร ? จิ ต อาสา เป็ น นิ สั ย อย่ า งหนึ่ ง ผู้ที่มีนิสัยจิตอาสาจะเป็นผู้ที่พร้อมเป็นผู้ ให้อยู่เสมอ และยินดีเมื่อได้ท�ำให้ผู้อื่นมี ความสุข หรือเมื่อตนเองเป็นส่วนหนึ่งใน การท�ำให้สิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นมา ท� ำ ไมประเทศจึ ง ต้ อ งมี จิ ต อาสา ? เพราะจิตอาสามีจิตวิญญาณของ การเป็นผู้ให้อยู่มาก ท�ำให้ผู้คนมักคิดถึง ผู ้ อื่ น ก่ อ นตนเอง จึ ง ท� ำ ให้ ค นอยู ่ ร ่ ว ม กั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข งานอาสาสมั ค ร เห็นได้จากผู้คนที่มาท�ำงานมักมีปัญหา กั น ในหมู ่ อ าสาสมั ค รน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ งานอื่นๆ ดังนั้นประเทศที่มีจิตอาสามาก จึงเป็นประเทศที่แนวโน้มว่าคนในชาติ จะสามัคคีกันมากและประชาชนในชาติ จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาชาติเป็น อย่างดี เล่ า เหตุ ก ารณ์ ป ระทั บ ใจเกี่ ย วกั บ การเป็ น จิ ต อาสา ? ไม่ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ป ระทั บ ใจเป็ น พิเศษเพราะประทับใจทุกเหตุการณ์ใน การท� ำ จิ ต อาสาทุ ก ครั้ ง เสมอมา ตลอด ช่ว งเวลาการท� ำ งานจิ ต อาสา ไม่ ว ่ า กั บ สถาบั น ใด หรื อ ครั้ ง ใด เป้ า หมายคื อ การท�ำให้เกิดสิ่งที่ดีแก่สังคมเหมือนกัน และระหว่างการท�ำก็มีความสุขกับการ 49 issue 87 April 2015

ท�ำงานนี้อยู่เสมอ จึงตั้งใจที่จะสร้างความ ประทั บ ใจเช่ น นี้ ใ ห้ ต นเองต่ อ ไปไม่ มี ที่ สิ้นสุด คิ ด ว่ า อุ ป สรรคและความท้ อ ของ คนอาสาคื อ อะไร ? อุ ป สรรคของการท� ำ จิ ต อาสา มักจะเป็น Technical Problem ที่พบ บ่ อ ยคื อ การขาดทรั พ ยากรต่ า งๆ เช่ น เงินสนับสนุน แรงอาสาสมัคร อุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับงาน การขาดวิชาความรู้ที่ กว้างขวางที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล การไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อื่น รวมถึงการที่กิจกรรมอาสาถูกมองว่า เป็นเพียงหน้าที่ของคนบางกลุ่ม ค� ำ ว่ า “ครอบครั ว พอเพี ย ง” คื อ อะไรในความคิ ด ของเรา ? ครอบครัวพอเพียงก็คือครอบครัว หนึ่ ง เป็ น ครอบครั ว ที่ ค นในครอบครั ว รั ก กั น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขเพราะตั้ ง ใจมา เป็นส่วนหนึ่งด้วยเป้าหมายที่เหมือนกัน โดยด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวฯ กล่ า วถึ ง ผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มจิ ต สาอาสา ? จิ ต อาสาเป็ น การลงทุ น ที่ ใช้ ใ จ อาสามาร่ ว มลงทุ น กั น เป็ น การลงทุ น


เดี ย วที่ ไ ม่ มี ค วามเสี่ ย ง และนอกจาก ตนเองจะได้ผลตอบแทนทางใจในรูปแบบ ของความสุขแล้วยังได้สร้างความสุขให้ กับคนอีกจ�ำนวนมาก ดังนั้นหากต้องการ ความสุขไม่ต้องลงทุนด้วยเงิน แต่ให้ลอง มาเป็นจิตอาสาดู

วั น นี้ เ ขาเป็ น แกนน� ำ เยาวชนจาก ทั่ ว ประเทศ ท� ำ หน้ า ที่ ถ ่ า ยทอด ประสบการณ์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม อาสากั บ มู ล นิ ธิ ฯ นอกจากนี้ เ ขายั ง ใช้ เ วลาว่ า งเพื่ อ หาประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ จิ ต อาสาในรู ป แบบอื่ น ๆ ต่ อ ไป

เป็นจิตอาสาแล้วหรือไม่ สิ่งที่จิตอาสาให้ คือโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง

อยากบอกอะไรถึ ง พี่ ๆ น้ อ งๆ ที่ เข้ า ร่ ว มเป็ น จิ ต อาสาทุ ก คน ? เป็ น จิ ต อาสาแล้ ว ก็ ต ้ อ งท� ำ ให้ ดี จนถึงที่สุด ไม่ต้องคิดถึงผลตอบแทน มัน เ มื่ อ เ ข ้ า ม า เ ป ็ น จิ ต อ า ส า แ ล ้ ว จะมาพร้อมกับวันที่เราได้ท�ำหน้าที่ของ อยากเห็ น อะไรเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว มากที่ สุ ด ? อ� ำ นาจได้ รู ้ จั ก การท� ำ จิ ต อาสา อยากเห็นคนอื่นๆ เข้ามาเป็นจิต จากมูลนิธิ “ครอบครัวพอเพียง” วันนี้ อาสากันมากขึ้น หรืออย่างน้อย อยาก เขาเป็นแกนน�ำเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้จิตอาสาเป็นต้นแบบของการเป็นผู้ให้ ท� ำ ห น ้ า ที่ ถ ่ า ย ท อ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ที่ดีให้คนในสังคมมีความเป็นผู้ให้กันมาก ความรู ้ ใ ห้ กั บ น้ อ งๆ ทุ ก คนที่ ส นใจเข้ า ขึ้น จนท�ำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ไม่ว่าจะ ร่วมกิจกรรมอาสากับมูลนิธิฯ นอกจาก เป็นสังคมเล็กที่สุดอย่างในกลุ่มเพื่อนหรือ นี้เขายังใช้เวลาว่างเพื่อหาประสบการณ์ ยิ่งใหญ่จนถึงประเทศชาติก็ตาม เกี่ยวกับจิตอาสาในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง และ จิ ต อาสาให้ อ ะไรแก่ เ รา ? สร้างนิสัยในการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น จิ ต อาสาไม่ ไ ด้ ใ ห้ อ ะไรแก่ เ รา ต่อไป มากมายนัก เพราะทุกสิ่งเราท�ำด้วยมือ ดั ง ค� ำ พู ด ที่ เขากล่ า วว่ า “ความ ของเราเอง คนแต่ ล ะคนมี เ ป้ า หมายที่ สามารถที่ แ ท้ จ ริ ง ต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด แตกต่ า งกั น ออกไป จึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ แต่ ล ะ ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วย” คนว่าได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองต้องการเมื่อมา

50 IS AM ARE www.ariyaplus.com


ระบบบ�าบัดน�้าเสียของอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค รองผู้อ�านวยการปฏิบัติการ ปฏิ บั ติ ก ารแทนผู ้ อ� า นวยการองค์ ก ารจั ด การน�้ า เสี ย กล่ า วถึ ง องค์การจัดการน�้าเสียหรือ “อจน.” ได้รับโอกาสจากมูลนิธิ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรให้เข้าด�าเนินการวางแผน ศึกษา ส�ารวจและออกแบบก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ ควรรวมบึงประดิษฐ์โดยมีต้นแบบมาจากโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่ ง อาศั ย กระบวนการทางธรรมชาติ ใ นการบ� า บั ด น�้ า เสี ย และ ผสมผสานกับการปลูกพืชน�้าที่ช่วยในการจัดการน�้าเสีย เช่น กก แฝก ธูปฤาษี และเพิ่มระบบการเติมอากาศให้แก่น�้าเพื่อ ลดการเกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกในระหว่ า งการบ� า บั ด โดยการใช้ กังหันชัยพัฒนา ซึ่งระบบบ�าบัดน�้าเสียดังกล่าวมีขนาดความ สามารถในการบ�าบัดน�้าเสีย 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ประมาณ 9.5 ไร่ บริเวณบ้านพักข้าราชการต�ารวจค่าย พระรามหก ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ภายใน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และได้ด�าเนินการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ส� า หรั บ การบริ ห ารจั ด การระบบบ� า บั ด น�้ า เสี ย ภายใน พื้ น ที่ อุ ท ยานสิ่ ง แวดล้ อ มนานาชาติ สิ ริ น ธร องค์ ก ารจั ด การ น�้ า เสี ย ได้ มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ท าง ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาต่ อ ย อดความรู ้ ด ้ า นการจั ด การน�้ า เสี ย ให้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป รวมถึ ง การประชาสัมพันธ์องค์การจัดการน�้าเสียให้เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง ปั จ จุ บั น องค์ ก ารจั ด การน�้ า เสี ย ได้ มี โ อกาสต้ อ นรั บ ผู ้ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง านระบบบ� า บั ด น�้ า เสี ย จาก ทุกภาคส่วนเฉลี่ยจ�านวนไม่ต�่ากว่า 1,000 คนต่อเดือน ซึ่งถือ เป็ น การต่ อ ยอดและเสริ มสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนให้มี ความรู้ และเข้าใจถึงหลักการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย และตระหนักในการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่ารวมถึงรู้จัก ประโยชน์ในการน�าพืชน�้าที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการบ�าบัดของ เสียจากบ้านเรือนหรือชุมชนตนเอง

51 issue 87 APril 2015


“สังคมดีเริ่มต้นที่ครอบครัว” 6 ค�ำถามกับนายสมชาย เจริญอ�ำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 52 IS AM ARE www.ariyaplus.com


cover story

รอบครั ว ถื อ เป็ น สถาบั น หลั ก ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการหล่ อ หลอมคน หากสถาบั น ครอบครั ว เข้ ม แข็ ง พอ ย่ อ มเป็ น เกราะป้ อ งกั น ชี วิ ต ให้ แ ก่ บุ ต รหลานได้ เ ป็ น อย่ า งดี เหตุ นี้ เ องส� ำ นั ก งานกิ จ การสตรี และสถาบั น ครอบครั ว จึ ง มี ภ าระกิ จ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ก� ำ หนด และพั ฒ นานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้ า นการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคหญิ ง ชาย และความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มและประสานความร่ ว มมื อ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ย สนั บ สนุ น และประสานการป้ อ งกั น และแก้ ไ ข ปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ สตรี และความรุ น แรงในครอบครั ว เชื่อเขาเป็นกระสอบนะ กระสอบหนึ่ง 15 ถัง ราคาร้อยกว่า บาท ร้อยกว่าบาทก็กินได้ตั้งนาน ก็ใช้วิธีการอย่างนี้ กับข้าวก็ ไม่มีอะไร เช่าที่เขาปลูกผักก็เอาผักมากิน ปลาในท้องร่องก็กิน กันไป เลี้ยงลูกโตมาสิบกว่าคนได้ ลูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้ เรียนสูง มีผมคนเดียวที่มาอยู่ในวงราชการ เพราะว่าพี่ๆ พออายุ ได้เกณฑ์แล้วเขาต้องไปค้าขาย หาเงินมาช่วยพ่อแม่ แต่สิ่งที่ครอบครัวมีมากที่สุดคือความเป็นครอบครัว ทุกเย็นเราจะกินข้าวร่วมกัน ไม่ว่าใครจะไปไหนก็ตาม ถ้าอยู่ใน บ้านมื้อเย็นต้องกินข้าวด้วยกัน เพราะว่ามื้อกลางวันมื้อเช้าบาง มุ ม มองเกี่ ย วกั บ “สั ง คมดี เ ริ่ ม ต้ น ที่ ค รอบครั ว ” ถ้าคุณจะท�ำแหวนวงหนึ่ง สิ่งที่คุณต้องท�ำให้ดีก็คือเบ้า คนอาจจะต้องไปขายของ แต่ตอนเย็นต้องมากินข้าวด้วยกัน มัน ตัวแบบมัน ถ้าแบบมันเบี้ยวมันก็ออกมาเบี้ยว ครอบครัว แล้วเวลาเย็นที่กินข้าวด้วยกัน มันคือเบ้าหลอมที่ดีนะ รอบ เช่นกัน คนเกิดมาในครอบครัวเขาก็ต้องดูตัวอย่างจากครอบครัว ส�ำรับกับข้าวมันคือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ บางที ตัวอย่างจากพ่อแม่ คนใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวก็ต้องดูสิ่งที่พ่อแม่ เตี่ยก็ไม่ได้เล่าอะไรมาก แม่ก็ไม่ได้สอนอะไรมาก แต่เล่าชีวิต พี่น้องท�ำ ถ้าหากว่าเบ้าหลอมดี ถ้าดีตั้งแต่ครอบครัวแล้ว มันก็ ตัวเอง บางครั้งเช่าที่เขาท�ำงานมันไม่พอกิน เตี่ยก็ต้องออกไป รับจ้าง จะดีออกมาเรื่อยๆ เตี่ ย ผมเล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า ภู มิ ใ จมาก คื อ ว่ า ถนนหน้ า โรง สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่ถ้าหากว่าครอบครัว เข้มแข็ง มีเบ้าดีๆ ตัวแบบดีๆ แล้ว สิ่งแวดล้อมท�ำอะไรไม่ได้ ถ้า พยาบาลศิริราช และตัวอาคารในโรงพยาบาลศิริราชบางส่วน เตี่ยบอกว่าเตี่ยมีส่วนในการสร้าง คือเป็นกรรมกรรับจ้างเทปูน ครอบครัวให้สิ่งที่ดีกับเด็ก โตขึ้นเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ครอบครัวที่ดีไม่จ�ำเป็นต้องร�่ำรวยนะ อย่างครอบครัวผม นี่แหละเขาบอกว่าภูมิใจมาก (เตี่ยเสียตอนอายุเกือบร้อยปี) เห็น คุณพ่อผมเป็นคนจีนต่างด้าว สมัยก่อนเสื่อผืนหมอนใบอพยพมา คนไปโรงพยาบาลศิริราชเยอะๆ เห็นคนใช้ถนนก็มีความภูมิใจ เมืองไทย ก็มาเจอคุณแม่ คุณแม่ก็จน ต่างฝ่ายต่างจนแล้วก็ต้อง ว่าตัวเองมีส่วนสร้าง เพราะเป็นกรรมกร ก็เล่าเรื่องอย่างนี้ใน อยู่กันแบบกระต้อบพื้นดิน ใช้ไม้ไผ่มาท�ำเป็นฝาบ้าน มีลูกตั้ง 13 วงข้าวให้เราฟังว่า การที่เราจะท�ำอะไรเพื่อคนอื่น เพียงได้ค่า คน ลองคิดดูว่าคนที่ไม่มีความรู้สองคนมาอยู่ด้วยกัน แล้วมีลูก จ้างเล็กน้อยก็จริง แต่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันมีมากมายต่อ เยอะขนาดนี้ ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง รับจ้างเขาท�ำงานทั่วไป สังคม มันท�ำให้เกิดความภูมิใจ เวลาที่เรากินข้าวกันมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างดีส�ำหรับผม เช่าที่เขาปลูกผักท�ำสวน ครอบครัวล�ำบากมาก บางทีก็เชื่อของ เขากินบ้าง เช่นข้าวสารบ้าง แต่ว่าไม่เคยที่จะไม่ใช้เขานะ เวลา และพี่น้อง ได้รู้เรื่องอะไรดีๆ จากเตี่ยบ้าง แม่บ้าง อย่างช่วงหนึ่งของชีวิตเตี่ยเล่าว่าเวลาล�ำบาก ต้องรับจ้าง ผลผลิตออกมาก็เอาไปขายแล้วเอาเงินไปใช้หนี้แต่พ่อแม่ก็เลี้ยง เขาไปตัดกล้วยที่ปากเพรียว (สระบุรี) ห่างจากบ้านไปนานๆ ลูกมาจนโตได้ทุกคน กลั บ มาที ก็ เ ป็ น ไข้ ป ่ า สมั ย ก่ อ นมั น เป็ น ป่ า ต้ อ งใช้ เราอยู่กันในชุมชนที่มีคนจีนเป็นส่วนใหญ่ เขาก็ดูแลกัน พอสมควร ให้เราเชื่อก่อน สมัยนั้นข้าวสารถังละ 9-10 บาท สมุนไพร ได้ความรู้เรื่องยาเรื่องสมุนไพร โดนมีดบาดต้องเอา ฉบับนี้ นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้รับ เกียรติจาก นายสมชาย เจริญอ�ำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว มาให้ข้อมูลและเผยมุมมองต่างๆ เกี่ยว กับประสบการณ์ชีวิตและการท�ำงาน พร้อมเปิดเผยเรื่องราวน่า รักๆ ในครอบครัวเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อ่านโดยตรง เชื่อว่า 6 ค�ำถามต่อจากนี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยแก่ ผู้ที่สนใจ

53 issue 87 April 2015


หญ้ามาบดแล้วโปะไว้นะ แล้วเลือดจะ หยุด ก็จริงๆ เวลาเราโดนมีดบาดเราก็ ไปเอาหญ้าในสวนมาบดๆ แล้วโปะมัน ก็ใช้ได้ เป็นความรู้ ฐานะไม่สบายแต่ว่า ความอบอุ่นมันมี ถ้ า ครอบครั ว ดี เริ่ ม ต้ น ดี แ ล้ ว ทุกอย่างก็จะดี แต่ค�ำว่าดีไม่จ�ำเป็นต้อง มีทุกอย่างที่ต้องการนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราท�ำมันเกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป แก่ สังคม เราก็มีความสุข เหมือนเตี่ยเล่าเรื่อง ความภู มิ ใ นเรื่ อ งท� ำ ถนน เรื่ อ งโรงบาล ศิริราช ไม่มีใครรู้หรอกว่ากรรมกรกี่ร้อยกี่ พันคน แต่เตี่ยจ�ำได้ แล้วก็บอกเสมอเวลา เราไปย�่ำเตี่ยมีส่วนเทปูนไว้ เราก็ภูมิใจ แทนพ่อเราด้วย เราก็บอกคนทั่วไปที่มาใช้ ในส่วนนี้ พ่อเราเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ�

ความภู มิ ใ จในการท� ำ งานด้ า นช่ ว ย เหลื อ สั ง คมที่ ผ ่ า นมา ? ที่ ภู มิ ใจที่ สุ ด คื อ ได้ ท� ำ งานเป็ น ผู้ให้ สมัยท�ำงานเรื่องเด็กก็มีความภูมิใจ มาก เพราะผมเป็ น คนหนึ่ ง ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ มี ส ภาเด็ ก และเยาวชน เพราะคิ ด ว่ า เยาวชนต้ อ งมี จิ ต อาสา ผมต้ อ งการ ให้ เ ยาวชนเรี ย นรู ้ เ พื่ อ จะมาช่ ว ยสั ง คม นะ อยากให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ให้เขา เรียนรู้กันเองโดยมีผู้ใหญ่ให้ค�ำแนะน�ำแก่ เขา ก็มีความภูมิใจลึกๆ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง เป็นคนแรกๆ ที่เริ่มคิดแล้วก็ผลักดันจน กระทั่งมีสภาเด็กๆ ขึ้นมา แต่ก็ผิดหวังนิด หนึ่งเมื่อพ้นจากตรงนั้นมาเพราะว่าสภา เด็กและเยาวชนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ ของการเมืองไป เด็กไปท�ำสภาเด็กและ เยาวชนแบบการเมืองไป แต่เราก็ไม่ได้ โทษเด็กนะ ต้องโทษเบ้าหลอมเด็ก ว่า 54 IS AM ARE www.ariyaplus.com

คุณสอนเด็กยังไง เราก็มีส่วน เป้าหมาย เราเป็นอย่างนั้น แต่เราไม่ลงลึก จึงเขว ไป แล้วระยะหลังไม่รู้มีการให้ความดูแล กันแค่ไหน อีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมาก คือ ผมจบทางด้านกฎหมาย ตอนแรกไม่ได้ ท� ำ งานด้ า นกฎหมายเท่ า ไหร่ แต่ ต อน หลั ง ท� ำ งานไปสั ก สิ บ ปี ผมถู ก แต่ ง ตั้ ง เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ยกฎหมาย ครั้ ง นี้ ผ มได้ ท�ำกฎหมายเต็มที่เลย ผมพูดได้เต็มปาก ว่ า กฎหมายเด็ ก ที่ ใช้ อ ยู ่ ใ นประเทศไทย ในปัจจุบัน ผมมีส่วนเกี่ยวข้องเกือบทุก ฉบับ นั่นคือความภาคภูมิใจ เพราะว่า ผมได้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ ปรมาจารย์ ด ้ า น กฎหมายที่ เ ก่ ง ๆ ดี ๆ หลายท่ า น ยก ตั ว อย่ า ง อาจารย์ จ รั ญ ภั ก ดี ธ นากุ ล อาจารย์ วั น ชั ย รุ จ นวงศ์ แม้ แ ต่ ท ่ า น อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน อาจารย์ตระกูล วิ นิ จ นั ย ภาค อาจารย์ เ หล่ า นี้ ม าช่ ว ย


อะไรสักอย่างหนึ่ง ทั้งๆ ที่ผู้หญิงท�ำหน้าที่นั้นก็ได้ ตอนนี้ท�ำอย่าง นั้นไม่ได้แล้ว ต้องให้ความเท่าเทียมทางเพศ หรือคุณจะบอกว่า ไม่รับเพศที่สามไม่ได้ ถ้าเขาร้องเรียนคุณต้องรับผิดชอบนะ ยิ่ง เขาสอบข้อเขียนเข้ามาได้ แล้วคุณไม่สัมภาษณ์เขา เพราะเขา เป็นเพศที่สาม ถือว่าเป็นการเลือกปฎิบัติ ถ้าเขาไปร้องเรียน คุณต้องเยียวยาให้เขา แต่ถ้าคุณไม่เยียวยานั้นแหละจะมีโทษ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ เรื่ อ งจรรยาบรรณในที่ ท� ำ งาน การ ป้องกันการล่วงละเมิดในที่ท�ำงาน คือเมื่อก่อนนี้เราศึกษาพบ ว่า การที่ท�ำงานร่วมกันในที่ท�ำงาน ไม่ว่าเพศชายเพศหญิงบาง ครั้ง จะรู้สึกอึดอัดมากเลยที่ผู้ร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชามาเล่า เรื่องลามกให้ฟัง ไม่อยากฟังแต่ก็ต้องทนฟังเพราะอยู่ในสังคมที่ ชอบฟังกัน หรือว่านั่งท�ำงานอยู่มีผู้หญิงเดินผ่านไป เพื่อนผู้ชายก็ แซวแบบส่อไปในทางไม่สุภาพ แล้วหัวเราะ เฮฮา ไม่มีกฎหมาย เอาผิดในเรื่องเหล่านี้ คนฟังก็มีความรู้สึกว่า เอะ ฉันเป็นผู้หญิงนะ ท�ำไมคุณมาว่าแบบไม่ให้เกียรติอย่างนี้ แต่ผู้ชายไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าการกระท�ำเหล่านี้เป็นการล่วงละเมิดทาง เพศ เพราะมันพูดกันมาโดยตลอด พูดกันมาจนชิน

กันร่างกฎหมายเพื่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กฎหมายส่งเสริมพัฒนาเด็กและ เยาวชน เหล่านี้ผมมีส่วนร่วมในการร่าง นี่เป็นความภูมิใจ โดยมี บุคคลส�ำคัญอีกท่านหนึ่งที่ผมต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเพราะ ท่านเป็นประธานอนุกรรมการชุดนี้ คือท่านอาจารย์สายสุรี จุติ กุล ท่านไม่ได้เป็นนักกฎหมาย แต่ท่านเป็นคนที่มองสังคมแล้ว บอกว่าสังคมต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ ต้องมีเครื่องมือ ตัวช่วยใน การขับเคลื่อนสังคม ท่านก็มองไปที่กฎหมาย ก็เลยฟอร์มคณะ ขึ้นมา แล้วก็ท�ำกฎหมายต่างๆ คณะนี้เราจะท�ำงานกันตอนเย็นๆ มืดๆ เพราะพวกท่าน มีงานประจ�ำ หน้าที่การงานท่านเยอะมาก ก็เลยต้องมาประชุม กันตอนเย็นๆ 17.30 – 21.30 น. ประชุมกันตั้งแต่บัดนั้นจนถึง วันนี้ 20 กว่าปี ก็ยังประชุมอย่างนั้นกันอยู่ กฎหมายเรื่ อ งคุ ้ ม ครองเด็ ก เรื่ อ งค้ า มนุ ษ ย์ เ กี่ ย วข้ อ ง ในฐานะผู ้ ร ่ ว มร่ า งแต่ ก ฎหมายส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และ เยาวชนผมเกี่ยวข้องเต็มๆ เพราะเป็นคนยกร่าง มีความภูมิใจ นะ สิ่งต่างๆ มันเหมือนเป็นรากฐาน ก็เหมือนกับเตี่ยผมภูมิใจ ที่ได้ท�ำถนนหน้าโรงพยาบาลศิริราช ผมก็ได้ท�ำกลไกในการ ดูแลเด็กและเยาวชนผ่านทางกฎหมาย ท�ำกฎหมายฉบับหนึ่ง ใช้เวลานาน แต่ท�ำแล้วมันสามารถดูแลเด็กได้ทั่วประเทศ ขณะนี้มีเรื่องกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ ตอน นี้ประกาศราชกิจจาฯ แล้วนะครับ อีก 180 วันมีผลบังคับใช้ คือ ห้ามการเลือกปฎิบัติระหว่างเพศเด็ดขาด ต่อไปคุณจะบอกว่า ท�ำอย่างนี้ได้เฉพาะผู้ชาย ประกาศรับสมัครผู้ชายมาท�ำหน้าที่

ผ ม พู ด ไ ด ้ เ ต็ ม ป า ก ว ่ า ก ฎ ห ม า ย เ ด็ ก ที่ ใ ช ้ อ ยู ่ ใ น ประเทศไทยในปั จ จุ บั น ผมมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเกื อ บ ทุ ก ฉบั บ นั่ น คื อ ความภาคภู มิ ใ จ

55 issue 87 April 2015


“ให้ ทุ ก คนรู ้ ว ่ า ไม่ ว ่ า คุ ณ จะเป็ น อะไร จะเป็ น ใหญ่ จะเป็ น นายกรั ฐ มนตรี อธิ บ ดี ปลั ด กระทรวง เป็ น อะไรต่ า งๆ กลั บ ถึ ง บ้ า นคุ ณ คื อ หนึ่ ง ในสมาชิ ก ของครอบครั ว ”

56 IS AM ARE www.ariyaplus.com


การแซวอย่ า งนั้ น มั น อาจจะ เป็ น การล่ ว งละะเมิ ด ทางเพศ แต่ ค น แซวก็ไม่รู้ว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ คนที่ถูกแซวบางคนก็เฉยๆ ไอ้พวกปาก หมาช่างหัวมัน แต่บางคนเขารู้สึก เราก็ ค�านึงถึงความรู้สึกของคนที่รู้สึกอย่างนี้ ก็เลยมาท�าเรื่องแนวทางปฎิบัติเรื่องการ ป้องกันในการล่วงละะเมิดทางเพศในที่ ท�างาน ท�าไมเราไม่ท�าประมวลกฎหมาย เราบอกว่ า การท� า กฎหมายบั ง คั บ คนที เดียว บางครั้งมันต้องผ่านกระบวนการ วิ เ คราะห์ วิ จั ย แล้ ว ก็ ก ารท� า กฎหมาย ออกมามันยาก แต่ว่าถ้าเราท�าเป็นแนว ปฎิ บั ติ ไว้ ก ่ อ น เราก็ เ อาผ่ า น ครม. ให้ ครม. มีมติเห็นชอบ ดูแลข้าราชการก่อน แล้วข้าราชการท�าตัวเป็นตัวอย่างได้ผล ดี ก็ค่อยไปออกเป็นกฎหมายเพื่อใช้กับ บุ ค คลทั่ ว ไป ขณะนี้ เ สร็ จ แล้ ว ก� า ลั ง อยู ่ ระหว่างจะเสนอ ครม. ก็เป็นอีกงานหนึ่ง ที่ภูมิใจนะ ในเรื่องการสร้างความเสมอ ภาคระหว่างเพศ ส่วนเรื่องครอบครัว ผมก�าลังให้ ความรู ้ กั บ คนก่ อ นที่ จ ะสร้ า งครอบครั ว ผมว่าขณะนี้คนยังไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่ ของคนในครอบครั ว คนแต่ ง งานกั น อายุน้อย บางทีก็อายุมาก แต่ว่าไม่รู้ว่า แต่งงานไปต้องไปเจอกับอะไร เวลาคุณ ชอบใครคุณรู้สึกว่าเวลาแต่งงานกัน ไป เจอผู้ชายคนหนึ่ง หรือผู้หญิงคนหนึ่งก็ มีความรู้สึกชอบใจ แล้วก็นึกถึงพระเอก กั บ นางเอกกอดกั น พระอาทิ ต ย์ ก� า ลั ง จะตกดินข้างแม่น�้าริมทะเล แล้วหนังก็ จบ เขาคิดว่าการมีครอบครัวเป็นอย่าง นั้ น ไง มี ค วามรู ้ สึ ก อยู ่ ต รงนั้ น เราบอก ไม่ใช่นะ นั่นมันคือละคร แต่บางคนไม่รู้ ไง เราก็พยายามจะท�าคู่มือครอบครัวมือ ใหม่ แล้ ว เราก็ พ ยายามจะดู ค รอบครั ว พิเศษ เช่นครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยง ลูกเพียงคนเดียว เราก็จะเน้นเป็นพิเศษ คื อ เราอยากจะสร้ า งความอบอุ ่ น ขึ้ น ใน

ครอบครั ว แต่ เราต้ อ งดู ค วามอบอุ ่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในครอบครั ว ถ้ า หากว่ า เราเอา ครอบครั ว เราเป็ น บรรทั ด ฐาน ไม่ ใช่ คนรวย ไม่ใช่คนมีฐานะ ไม่ใช่คนมีความ รู้ แต่พ่อแม่ก็เลี้ยงเราขึ้นมาโตเป็นคนดี เลี้ยงพี่น้องเราโตเป็นคนดี ท�ามาหากินได้ ทุกคน เราบอกงั้นเอามาตรฐานที่เราเห็น ของครอบครัวไทยทั่วไปว่า เลี้ยงลูกขึ้นมา แล้วไม่เป็นปัญหาต่อสังคม ท�างานแล้วไม่ เป็นปัญหาต่อสังคม ไม่ต้องให้สังคมรับ ภาระ ซึ่งมาตรฐานแค่นี้ก็น่าจะพอนะ ก็ พยายามจะท�าเรื่องเหล่านี้ เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ท�ายาก นะ คนคิดว่าง่าย แต่ว่าเรามีประสบการณ์ ในครอบครัวที่เราคิดว่าพ่อแม่บอกเราได้ ถูกทางแล้ว คือท�าประโยชน์ให้สังคม ไม่ เป็นภาระให้สังคม เราก็พยายามจะให้ ทุกครอบครัวผลิตคนขึ้นมาท�าประโยชน์ ให้สังคม ไม่เป็นภาระของสังคม ทุกคน ต้องรู้ว่าไปเป็นครอบครัวแล้วจะเจออะไร ไม่ใช่กอดกันริมทะเลแล้วจบ คิดว่านั่นคือ ครอบครัวสุขีสโมสร ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่นั้น เรื่องครอบครัวก็ยังมีอีกหลายเรื่องต้อง ท�า แต่ในขณะนี้เราก็รณรงค์ทุกวันเป็น วันครอบครัว ให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าคุณ จะเป็นอะไร จะเป็นใหญ่ จะเป็นนายก รัฐมนตรี อธิบดี ปลัดกระทรวง เป็นอะไร ต่างๆ กลับถึงบ้านคุณคือหนึ่งในสมาชิก ของครอบครัว ถ้ า ทุ ก คนคิ ด ว่ า คุ ณ มี ค รอบครั ว อยู ่ ใ นใจ ท� า อะไรต่ า งๆ รู ้ ว ่ า เราเป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว ผมว่ า เราจะมี ความผูกพันในครอบครัว มันสร้างความ อบอุ ่ น และยั ง สร้ า งความสนุ ก สนาน แล้วถ้าครอบครัวมีความผูกพันกันอย่าง ที่ผมบอก นั่งล้อมวงกินข้าวกัน ถ้าเสา หลั ก หรื อ หลั ก ในครอบครั ว ดี ให้ ใ นสิ่ ง ที่ครอบครัวรับไปแล้วไม่เป็นภาระของ สังคม ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม แค่นั้น ผมว่าสังคมเราก็จะดี โดยครอบครัวเรา 57 issue 87 APril 2015

ก็เป็นฐาน ถ้าครอบครัวดี สังคมก็จะดี อย่างแน่นอน ปั ญ หาครอบครั ว ที่ พ บส่ ว นใหญ่ มี สาเหตุ ห รื อ องค์ ป ระกอบอะไร มี แนวทางแนะน� า ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ข อย่ า งไร ? สาเหตุก็อย่างที่บอก เบ้ามันเบี้ยว ตั้งแต่แรกไง หนึ่งก็คือว่า เรามักจะสอน กันมา อย่างเราคิดว่าถูกต้องในอดีตนะ แต่ปัจจุบันมันไม่ถูกต้องแล้ว เช่น เรื่อง ของครอบครัวคนอื่นอย่าไปยุ่ง ผัวเมีย ทะเลาะกันอย่าเข้าไป เดี๋ยวเขาดีกันเราก็ กลายเป็นหมา เรื่องต่างๆ เหล่านี้ สังคม สมัยใหม่ต้องร่วมมือกัน ต้องช่วยกันดูแล นะ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันครอบครัวใหญ่ คนข้างนอกเขาจะบอก โอ๊ยเดี๋ยวก็มีปูย่า ตายาย มีพ่อแม่เข้าไปจัดการกันได้ เวลา เราแต่งงานไปแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัว ใหญ่มีระบบการจัดการกัน แต่ว่าปัจจุบัน บางคนมาอยู่ด้วยกันบนคอนโดสองคนผัว เมีย มีลูกคนหนึ่ง บางคนก็ไม่มีลูก เวลา มีปัญหาก็มีปัญหากัน ถ้าเกิดเราไม่เข้าไป ยุ่ง คนสองคนมันจัดการกันไม่ได้ วิธีการ จัดการก็คือต้องต่อสู้กัน มันต้องมีคนเป็น กรรมการ มีคนคอยให้ค�าแนะน�า มีคน บอกกฎกติกา นั่นคือสังคมต้องเข้าไปดูแล ก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงต่างๆ เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด เหล่ า นี้ เ ป็ น ส� า คั ญ ถ้าหากว่าตั้งแต่เด็กๆ เราถูกสอนมาว่า เราต้องไม่กระท�าความรุนแรงต่อกันนะ เราต้ อ งให้ เ กี ย รติ ต ่ อ กั น นะ เห็ น คนอื่ น เดื อ ดร้ อ นเราต้ อ งไปช่ ว ยนะ ถ้ า ทุ ก คน คิดอย่างนี้เหมือนกันหมด ปัญหามันก็ไม่ เกิด บทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีการ บอกว่าถ้าคุณไปแต่งงานแล้ว คุณต้อง เจอแบบนี้นะ คุณต้องมีลูกนะ คุณสอง คนคนละพ่อคนละแม่ คนละสังคมแล้ว


เลี้ยงใกล้บ้านกัน ไม่พูดเรื่องการเมืองได้ แต่ของเราไม่ได้นะ ถ้าคุณเป็นสีนั้นคุณ อย่ามาเข้าบ้านผมนะ ผมไล่ มันไม่ถูก นั่น คือเรื่องทัศนคติ เป็นเรื่องส�ำคัญที่ท�ำให้ เกิดปัญหาความรุนแรง เพราะฉนั้นปัญหา ต่าง ๆ จึงต้องท�ำความเข้าใจใช้เหตุผล ไม่ ด่วนสรุป ซึ่งครอบครัวจะเป็นสถานที่ที่ ท�ำเรื่องเหล่านี้ได้ดีที่สุด แต่ ก็ อ ยู ่ ที่ ตั ว เร่ ง ตั ว เสริ ม นะ ตัวเร่งตัวเสริมก็คือสภาพแวดล้อมข้างใน เช่นบางคน จน เครียด กินเหล้า เหล้า เป็ น ตั ว หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ส ติ สั ม ปชั ญ ญะมั น หายไป คือถ้าสติสัมปชัญญะดีแล้วเราก็ มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ปัญหาไม่เกิด ยิ่งเรา ขณะนี้ สั ง คมเราท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า ถ้ า คิ ด ไม่ เ หมื อ นกั น คื อ คนละฝ่ า ยกั น มีทัศนคติที่ไม่ดี ผิดพลาดอยู่แล้ว และ เหมื อ นอย่ า งพวกสี ต ่ า งๆ ถ้ า คุ ณ ไม่ ใ ช่ สี ฉั น คุ ณ คื อ ศั ต รู ข องฉั น ซึ่ ง มีตัวกระตุ้นเข้าไป มีเหล้า มียาเสพติด มีปัญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สิน มีการพนัน มั น ไม่ ใ ช่ เข้ามาเกี่ยว มีตัวเร่ง ยิ่งท�ำให้เกิด เพราะ ฉะนั้นถ้าบอกว่าปัญหามันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากความคิดภายในมากกว่า แล้ว ก็มีตัวเร่งเป็นองค์ประกอบภายนอกที่เร่ง โหมให้ความรุนแรงมันมากขึ้น มาอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ตอนอยู่ด้วยกันคุณไป กินข้าว คุณกินน�้ำด้วยกัน คุณเกลียดน�้ำ เขียวจะตาย แต่ว่าแฟนผมชอบน�้ำเขียว คุณก็กินน�้ำเขียว พอชีวิตจริงแต่งงานกัน แล้ว คุณอาจจะบอกแฟนคุณ ผมไม่ชอบ น�้ำเขียวนะ แฟนคุณบอกฉันชอบน�้ำเขียว เมื่ อ ก่ อ นแต่ ง งานเป็ น ยั ง ไง ตอนนี้ เ ป็ น อย่ า งนั้ น ตอนนี้ คุ ณ ยั ง รั ก กั น อยู ่ แล้ ว ต่อไปถ้าคุณไม่รักกันแล้วหรือเฉยๆ กัน แล้ ว จะเกิ ด อะไรขึ้ น คุ ณ จะทนกั บ สิ่ ง ที่ ไม่ชอบได้หรือไม่ ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มัน ต้องให้ความรู้กันไปเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มมี ครอบครัวนะ

แต่ ข ณะนี้ สั ง คมเราท� ำ ให้ รู ้ สึ ก ว่ า ถ้ า คิ ด ไม่ เ หมื อ นกั น คื อ คนละฝ่ า ยกั น เหมือนอย่างพวกสีต่างๆ ถ้าคุณไม่ใช่สีฉัน คุณคือศัตรูของฉัน ซึ่งมันไม่ใช่ แต่เราจะ ท�ำให้ทุกคนเลิกคิดอย่างนี้ได้ยังไง นี่คือ โจทย์ยาก ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ ต้อง ให้ความรู้เรื่องเหล่านี้ เรื่องการให้อภัยกัน เรื่องความแตกต่างทางเพศ ทางความคิด ต่างๆ ท�ำไมสังคมตะวันตก คนละสีคนละ พวก ด่ากันในสภา แต่ข้างนอกมากินงาน 58 IS AM ARE www.ariyaplus.com

กฎหมายที่ คุ ้ ม ครองเรื่ อ งความ เ ส ม อ ภ า ค ข อ ง ส ต รี ใ น ป ั จ จุ บั น เหมาะสมแล้ ว หรื อ ไม่ อย่ า งไร ? ว่ า กั น เรื่ อ งกฎหมาย ผมว่ า ประเทศไทยดีนะ ในฐานะที่ผมเป็นคน ท�ำงานด้านกฎหมายเห็นว่า ตัวกฎหมาย ดี สาระของตัวกฎหมายดี และโดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง วั น นี้ เรามี ก ฎหมายความเท่ า เทียมระหว่างเพศออกมา ยิ่งดี อุดช่อง ว่ า งได้ ห มดเลย แต่ ผ มก็ ยั ง เป็ น ห่ ว งนะ กฎหมายดีไม่ใช่ว่าสังคมจะต้องดีด้วย มัน อยู่ที่การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎหมาย ประเทศไทยมีทุกเรื่อง แต่ประเทศไทย ถูกมองว่าปฎิบัติไม่ค่อยดีนะ มีกฎหมาย ดีๆ แต่กลับปฎิบัติไม่ดี เหมือนมีกฎหมาย บางฉบับ พรบ.ป้องกันและปราบปราม การค้ า ประเวณี ผมยกตั ว อย่ า งให้ ฟ ั ง


เขาบอกต้องมีกรรมการพัฒนาอาชีพมา ดูแลเพื่อดูแลผู้หญิงที่บังเอิญตกไปอยู่ใน วังวนการค้าประเวณีแล้วไม่อยากติดคุก เราไม่อยากเอาโทษเขา กฎหมายนี้เรา ไม่อยากเอาโทษ เราอยากให้เขาไม่ต้อง รับโทษ แต่เขาต้องมาฝึกอาชีพนะ ต้อง มาอยู่ในความดูแลของเรา ที่ผ่านมาก็ไม่มี การด�ำเนินการ ไม่มีการตั้งกรรมการ ไม่มี การดูแล ทั้งๆ ที่กฎหมายเขียนไว้ดีมาก แต่ไม่มีกลไกมาดูแลท�ำงาน คนก็บอกงั้น ขอรับโทษการค้าประเวณี โทษนิดเดียว ปรับแล้วก็จบ เขาก็กลับไปเป็นอีก ปรัชญาของกฎหมายอยากให้คน เหล่านี้ได้ความรู้ เพื่อจะได้ไม่ไปประกอบ อาชี พ อย่ า งนั้ น อี ก เรากลั บ ไม่ เ อาสิ่ ง ต่างๆ เหล่านี้มาท�ำ เพื่อให้เขาเปลี่ยน อาชี พ ไง นี่ คื อ ปั ญ หาของประเทศไทย ถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไทยเขี ย นไว้ ชายหญิ ง มี สิ ท ธิ เ ท่ า เที ย ม กั น ทุ ก เพศทุ ก วั ย เท่ า เที ย มกั น การ เลื อกปฎิ บั ติโดยความแตกต่างระหว่าง เพศ ระหว่างศาสนา ท�ำไม่ได้ แต่ในทาง ปฎิ บั ติ บ างส่ ว นบอกผู ้ ห ญิ ง คุ ณ ท� ำ ไม่ ไ ด้ บางส่วนห้ามผู้หญิงท�ำ มันก็ยังมีอยู่ใน เรื่องการปฎิบัติทางกฎหมาย สรุปว่าใน เรื่ อ งตั ว บทกฎหมายผมว่าประเทศไทย ดี ตอนนี้เรามีกฎหมายความเสมอภาค ระหว่ า งเพศและก็ มี แ นวทางปฎิ บั ติ ใ น การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ ท�ำงาน ถึงจะไม่ได้เป็นกฎหมายแต่มัน ก็เป็นแนวทางให้คนได้รู้ว่ามันเป็นยังไง ล่วงละะเมิดทางเพศมันเป็นยังไง เมื่อรับ รู้ว่าเรื่องใดเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ต่ อ ไปจะได้ ไ ม่ ท� ำ เพราะคนท� ำ บางคน ไม่รู้นะว่าที่ตัวเองท�ำ ตัวเองล่วงละเมิด ทางเพศคนอื่นเขา ถ้าเรามีแนวทางว่าอย่างนี้ท�ำได้ อย่ า งนี้ ท� ำ ไม่ ไ ด้ มั น ไม่ ย าก เพราะเรา มี ใ ห้ ดู ว ่ า อย่ า งนี้ ค วรท� ำ อย่ า งนี้ ไ ม่ ค วร ท�ำก็จะลดปัญหาได้ เอาแบบสรุปเลยก็

ต้องว่าประเทศไทยกฎหมายดี ระเบียบ ปฏิบัติดี แต่แนวทางที่คนเอามาปฎิบัติ ยั ง มี ป ั ญ หาอยู ่ ที่ มั น มี ป ั ญ หาก็ เ พราะ ทัศนคติดั้งเดิม ถึงแม้จะเปลี่ยนกฎหมาย ให้ดีเพียงใด แต่คนมันฝังใจไปแล้ว เรื่อง นี้มันไม่ดี หรือมันท�ำไม่ได้ มันก็ไม่ดี ถ้า แยกกันสองส่วน ตัวกฎหมาย รัฐธรรมนูญ มาถึงกฎหมายต่างๆ ค่อนข้างโอเค ดีกว่า มาตรฐานโลกนะ ของไทย แต่การปฎิบัติ ยังไม่ค่อยโอเค

ด้านฐานะ อันนี้ก็ล�ำบาก แต่ถ้าเพื่อนคน ไทยด้วยกันพูดกันได้ เราให้คนไทยที่มี ความรู้ มีความสามารถพอประมาณ ให้ ค�ำปรึกษาเบื้องต้นได้มาอบรมรับความรู้ จากเรา เราร่วมกับกรมสุขภาพจิต ร่วม กั บ กรมอื่ น ๆ ช่ ว ยกั น ในการให้ ค วามรู ้ ปีหนึ่งเขาจะส่งตัวแทนมาอบรมกับเราสัก 70 – 100 คน จากแต่ละประเทศนะ แล้ว เขาก็กลับไปท�ำงานในประเทศเขา ช่วย รับหน้าในเบื้องต้น ถ้าไม่ไหวจริงๆ ค่อย

สรุ ป ว่ า ในเรื่ อ งตั ว บทกฎหมายผมว่ า ประเทศไทยดี ตอนนี้ เ รามี ก ฎหมาย ความเสมอภาคระหว่ า งเพศและก็ มี แ นวทางปฎิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การ ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในที่ ท� ำ งาน ถึ ง จะไม่ ไ ด้ เ ป็ น กฎหมายแต่ มั น ก็ เ ป็ น แนวทางให้ ค นได้ รู ้ ว ่ า มั น เป็ น ยั ง ไง มี แ นวทางช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค� ำ แ น ะ น� ำ แ ก ่ ห ญิ ง ไ ท ย ที่ ป ร ะ ส บ ปั ญ หาครอบครั ว / ชี วิ ต คู ่ กั บ ชาวต่ า งชาติ อ ย่ า งไร ? ข ณ ะ นี้ มี ห ล า ย ห น ่ ว ย ง า น ช่วยกันนะ ถ้าคนไปอยู่ในต่างประเทศ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เขาก็ดูแล แต่กรมการกงศุลเขาก็อยู่ใน ที่ๆ หนึ่ง ในประเทศหนึ่ง แต่คนไทยอยู่ แทบทุกรัฐทุกเมือง อย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ กรมการกงศุลก็อยู่ในเมืองหนึ่ง สองเมื อ ง สามเมื อ ง แต่ ว ่ า คนไทยเขา อยู ่ ท่ั ว ไป บางครั้ ง การขอรั บ ความช่ ว ย เหลื อ มั น อาจจะล� ำ บาก ด้ ว ยระยะทาง อะไรต่ า งๆ เราก็ พ ยายามส่ ง เสริ ม ให้ มี เครื อ ข่ า ยผู ้ ห ญิ ง ไทยขึ้ น ในต่ า งประเทศ แล้วเราก็พยายามที่จะเอาตัวแทนเครือ ข่ายในประเทศต่างๆ มารับความรู้เรื่อง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ให้ ค� ำ ปรึกษาในเบื้องต้น แก่คนที่มีปัญหา แต่ เฉพาะในเบื้ อ งต้ น นะ ถ้ า คนที่ มี ป ั ญ หา ลึ ก ๆ มั น ต้ อ งคนมี วิ ช าชี พ นะ ถ้ า หาก คนอยู่ใกล้กันอยากไปปรึกษาปัญหากับ ใคร ถ้ามีอุปสรรคด้านภาษา อุปสรรค 59 issue 87 April 2015

ส่งให้กรมการกงศุล นอกจากนั้ น เราก็ ยั ง มี เ ว็ บ ไซต์ บางคนบอกว่ า ไม่ อ ยากจะไปปรึ ก ษา ใคร อยากจะปรึ ก ษาผู ้ รู ้ เ ลย ทุ ก บ้ า น สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้หมด เราก็ ท�ำเว็บไซต์ขึ้นมา ชื่อหญิงไทยดอทเน็ต (www.yingthai.net) เป็ น เว็ บ ไซต์ กลาง คุณสามารถเข้ามาโพสต์ถามค�ำถาม ได้ในทุกเรื่องนะ บางคนคิดว่าทุกเรื่อง เราจะตอบได้ไง ที่ตอบได้เพราะว่าเรา ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน จะอยู่ใน ที ม ที่ จ ะต้ อ งมาตอบค� ำ ถามเหล่ า นี้ เรา จะมี เว็ บ มาสเตอร์ ดู แ ล ถ้ า คุ ณ ถามมา ค�ำถามนี้จะไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหน เขาก็ ส ่ ง ไปกระทรวงนั้ น มั น จะไปขึ้ น ที่ กระทรวงนั้น เขาก็จะตอบกลับมา เราก็ เป็นจุดรวบรวม คนเข้ามาในเว็บเดียวก็ จะถามได้ทุกเรื่อง ก็มีความเข้าใจได้ทุก เรื่อง แล้วก็เป็นที่รวบรวมความรู้นะครับ ก็มีคนเข้ามาจากประเทศต่างๆ วันหนึ่ง 70 คน 100 คน


เราเปิดเว็บไซต์ไปตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วก็มีคนเข้ามาชมเป็นหมื่นคนแล้ว ที่ถาม เราก็ตอบให้ความรู้ไป ก็เป็นอีก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ เราจะช่ ว ยเรื่ อ งมี ป ั ญ หา กับต่างประเทศ เราบอกว่าไปแก้ที่ปลาย ทางบางทีมันสายไป เราก็ท�ำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าปัญหาต่างๆ ที่ คนในต่ า งประเทศต้ อ งการมี อ ะไรบ้ า ง เราก็พยายามจัดการอบรมให้คนก่อนเดิน

ทาง กรมการกงศุลเขาก็จัดอบรม เราก็จัด อบรม มหาลัยขอนแก่นก็จัดอบรม หน่วย งานต่างๆ เขาก็พยายามจัดอบรม แต่ ก็ แ ปลก ผู ้ ห ญิ ง ไทยที่ จ ะ แต่งงานกับคนต่างประเทศนะ เราไม่รู้ จะให้ความรู้เขายังไง คือเขาจะไป ไม่ว่า จะบอกเขายั ง ไง เขาก็ จ ะไป เขาอยาก ได้เป็นเมียคนต่างชาติ พ่อแม่ผู้หญิงเขา ก็ อ ยากได้ ลู ก เขยฝรั่ ง เราก็ บ อกว่ า คุ ณ 60 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไป คุ ณ อาจจะเจออย่ า งนี้ น ะ แล้ ว บาง ประเทศอันตรายมากเลย อย่างมีประเทศ หนึ่งในยุโรป คุณแต่งงานไปกับคนของ เขา ตอนแรกเขาอนุ ญ าตให้ อ ยู ่ กั บ เขา แต่ภายในระยะเวลาหนึ่ง คุณต้องสอบ พูดภาษาของเขาให้ได้ ซึ่งถ้าเป็นภาษาที่ ยากนะ เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ตั้งหลายปี แต่น่ีต้อง ให้ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาหนึ่ ง ปี ต้ อ งพู ด


ให้ได้ แล้วคนเราบางทีจบ ป.4 จะพูด ได้ไหม พูดไม่ได้ ถ้าพูดไม่ได้เขาท�ำไงรู้ ไหม ส่งกลับ แล้ ว ก็ บั ง คั บ ให้ ห ย่ า กั บ คนของ เขา แล้วก็บังคับตามสัญญาที่ท�ำสัญญา ก่อนสมรสไว้ว่าถ้าหย่ากัน บาทหนึ่งก็ไม่ ให้เรียกร้องจากสามี แม้แต่ค่าเครื่องบิน กลับประเทศ ซึ่งคนของเราเซ็นไปโดยที่ ไม่รู้ อ่านไม่ออก เราก็พยายามจะบอก สิ่งต่างๆ เหล่านี้นะ แต่คนของเราก็จะไป ไปก็ล�ำบาก เราก็พยายามสกัดที่ต้นทาง สกัดไม่ได้เราก็ไปช่วยที่ปลายทาง โดย เรามีเว็บไซต์ แต่ก็ยังมีคนไปอีก แต่ระยะ นี้น้อยลงนะ ไอ้ที่จะมาหลอก เพราะว่า เราให้ ค วามรู ้ ประชาสั ม พั น ธ์ กั น เยอะ มาก เรามีเครือข่ายในชุมชนคอยบล็อค แต่ทัศนคติที่มีเขยฝรั่งแล้วบ้านใหญ่ขึ้น มีเฟอร์นิเจอร์เยอะขึ้นในบ้าน ก็ยังฝังหัว ของคนชนบทบางแห่งอยู่ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ครอบครั ว ไทย อย่ า งไร ? ผมว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงส�ำคัญที่สุด ที่ท่านพระราชทาน ให้ ผมว่ า ท่ า นคิ ด ดี ม ากนะ คื อ คนเรา ค�ำว่าพอเพียงมันสุดยอดนะ พอเพียงคือ ไม่ขาด ไม่ขาดแต่ว่าคุณไม่ต้องการเกิน ด้ ว ย คื อถ้ าคนเราบอกว่าเอาให้มัน พอ ไม่ขาด แล้วก็ไม่เกินมาก ผมว่าชีวิตมัน ก็อยู่ได้ การอธิบายให้คนเข้าใจเราต้อง อธิ บ ายด้ ว ยภาษาง่ า ยๆ ให้ ไ ด้ น ะครั บ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่อง ของความคิ ด เรื่ อ งของแนวคิ ด นะ คื อ มันเป็นแนวปฎิบัติของคน คนก็เลยนึก ว่าต้องไปท�ำสวนท�ำไร่หมด เพราะแรกๆ เราไปอธิบายกลายเป็นเรื่องการท�ำการ เกษตร ที่จริงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงมันใช้ได้ทุกอาชีพ

หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ เพียง ในหลวงท่านสอนไว้ง่ายๆ ถ้าคุณ มีเหลือ คุณท�ำอะไรก็ตามถ้ามีเหลือคุณ แบ่งปันได้ ถ้าเหลือจากการแบ่งปัน คุณ จะไปท�ำรายให้งอกเงยขึ้นก็เรื่องของคุณ ท่านก็ไม่ได้ห้าม แต่ที่ส�ำคัญคือคุณต้อง

คนมองผู้คนต่างๆ ว่าโอ้ยไม่ด�ำเนินตาม แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บาง คนที่เขาเป็นนักธุรกิจเงินเยอะๆ เขาบอก ผมพอเพียงยิ่งกว่าคุณอีกนะ แต่ว่าผมพอ เพียงในระดับของผม ถึงเวลาที่ผมสัมมนา กั บ ชาวต่ า งประเทศ ผมก็ พ าเขาไปกิ น

หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวงส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ท ่ า นพระราชทานให้ ผมว่ า ท่ า นคิ ด ดี ม ากนะ คื อ คนเรา ค� ำ ว่ า พอเพี ย งมั น สุ ด ยอดนะ พอเพี ย ง คื อ ไม่ ข าด ไม่ ข าดแต่ ว ่ า คุ ณ ไม่ ต ้ อ งการเกิ น ด้ ว ย คื อ ถ้ า คนเราบอกว่ า เอาให้ มั น พอ ไม่ ข าด แล้ ว ก็ ไ ม่ เ กิ น มาก ผมว่ า ชี วิ ต มั น ก็ อ ยู ่ ไ ด้ พอก่อนนะ คุณต้องพอเพียงไม่เดือดร้อน ก่อน แต่เหลือคุณต้องแบ่งปัน แล้วก็เหลือ มากก็ขายได้ก�ำไร แต่ว่าคุณต้องมีหลัก ความซื่อสัตย์ คือเราไม่ค่อยอธิบายเรื่อง เหล่านี้กันให้ลึกซึ้ง เมื่อก่อนพูดถึงปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนก็เลยบอก ว่าถ้าจะพอเพียงได้ ต้องเป็นเกษตรกร ไม่ใช่นะ! คุณเป็นนักข่าวคุณก็ท�ำงานแบบ เศรษฐกิจพอเพียงได้ คุณได้เงินเดือนมาก วันหนึ่งคุณบอก ผมอยากกินสเต๊ก อย่าง ผมเงินเดือน 8 หมื่น สมมุติ สเต๊กจานละ 3 พัน ผมกินเดือนละครั้งมันไม่เดือดร้อน อยู่แล้ว คนอื่นมาดุคุณ ว่าคุณไม่เศรษฐกิจ พอเพี ย ง คุ ณ ไปกิ น สเต๊ ก คุ ณ ไม่ รั ก ษา ธรรมชาติ ไม่รักษาสภาพแวดล้อม ผม กินแล้วผมไม่เดือดร้อน ผมกินแล้วยังมี เงินไปช่วยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้อีก เดือนละ 2 พัน ช่วยคนพิการทางสมองได้ อีกเดือนละ 4 พัน ผมก็ช่วยอยู่นะ ผมก็ ท�ำงาน ผมก็ส่งให้พ่อแม่ของผมได้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ไ ม ่ ไ ด ้ ห้ามคุณ แต่ให้ท�ำในสิ่งที่ตัวเองท�ำแล้ว พอใช้ พอกิน เหลือใช้ เหลือกิน แบ่งปัน ด้วย เขาถึงบอกว่าบริษัทร้อยล้านหมื่น ล้านก็ท�ำเศรษฐกิจพอเพียงได้ ถ้าใช้หลัก แนวคิดธรรมดาอย่างนี้ ไม่ใช่ต้องไปท�ำ ไร่ท�ำนาอย่างเดียว แนวคิดปรัชญาเหล่า นี้คนเราไม่ได้ศึกษาถึงแก่น ก็เลยท�ำให้ 61 issue 87 April 2015

สเต๊ก ไปกินอาหารฝรั่ง เพราะว่าเขาเป็น คนฝรั่ง คุณจะพาเขามากินน�้ำพริกปลาทู ไม่ได้ มันเผ็ด แต่เวลาผมกินเอง ผมก็กิน อย่างที่ผมกิน เวลาผมมีเหลือก็ช่วยเหลือ สังคม เวลาผมเหลือมากผมก็ขายท�ำก�ำไร เพื่อกลับมาหมุนเวียน ผมได้ก�ำไรผมก็ เสียภาษี ภาษีก็ไปพัฒนาประเทศ เรื่อง เหล่านี้มันคือหลักการทั่วๆ ไป แต่ ว ่ า ความไม่ เ ข้ า ใจของคน มากกว่าที่ตีความไปต่างๆ นาๆ ผมว่า คนเดี๋ยวนี้เข้าใจดีขึ้นละ คนที่ต้องเข้าใจ มากๆ คือพวกที่ก�ำหนดนโยบาย พวก รัฐบาล พวกคนที่เป็นผู้น�ำในสังคม ต้อง ท�ำให้คนเห็นก่อน ว่าแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงนี้จ�ำเป็น แล้วดีส�ำหรับทุกๆ คน ทุกๆ ครอบครัว ไม่ใช่ดีเฉพาะเกษตกร แต่ ว่าเกษตกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แล้วถ้าเกษตกรน�ำแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปใช้ ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า เกษตกรเขา น�ำแนวคิดนี้ไปปฎิบัติใช้อยู่แล้ว เพราะ เขาเป็นคนแรกๆ ที่รับรู้ แล้วเขาคิดว่า แนวคิ ด ของเขาก็ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอ เพียงอยู่แล้ว แต่ว่าคนเมืองมากกว่า ผู้น�ำ คนระดับสูงที่ต้องท�ำความเข้าใจเรื่องนี้ เยอะๆ


ปี ชวด

การงาน สิ่งต่างๆ ในด้านการงานไปได้สวยส�าหรับคุณในเดือนนี้ ยังมีโอกาสที่วิเศษเข้ามาหาคุณ ซึ่งไม่ควรปล่อย ให้หลุดมือไป จงกล้าที่จะทดลองวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่คุณได้พบ คุณมีโชคที่ช่วยให้คุณก้าวกระโดดได้ไกล ในเดือนนี้ ธุรกิจ จงเป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งและกระตุ้นความคิดริเริ่มในทีมของคุณ โชคของคุณก�าลังแรง จึงควรตักตวงจากช่วงเวลาอันเป็นมงคล นี้เพื่อแก้ปัญหาตรงๆ และผลักดันให้สิ่งต่างๆ เดินหน้า จงมองว่าตอนนี้คือเวลาโชคดีส�าหรับการเติบโตและแผ่ขยาย ความรัก คนที่มองหาความรักจะได้พบแน่นอน จะมีคนมาชอบพอคุณไม่ขาด แต่น่าเสียดายส�าหรับคนเหล่านั้นเพราะตอนนี้ชีวิต ของคุณมีแนวโน้มที่จะแน่นขนัด จนคุณไม่อาจให้ความสนใจแก่ใครได้เต็มที่ แต่ยิ่งคุณไม่ว่างเท่าไหร่ คุณยิ่งได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เท่านั้น หากคุณยังไม่พร้อม ก็ไม่ควรจะลงหลักปักฐานกับใคร มิฉะนั้นจะผิดหวังทั้งสองฝ่าย ส�าหรับคนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงแล้ว ควรหาเวลาให้กันบ้าง มิฉะนั้นคุณและคู่รักอาจเริ่มห่างเหินกันไป การศึกษา คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีในด้านการศึกษาและงานที่โรงเรียน คุณมีความคิดบางอย่างที่ยอดเยี่ยม จึงไม่ ควรเก็บไว้กับตัวเอง ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะท�าตัวให้เข้าตาบุคคลส�าคัญ ยิ่งหากการเรียนในห้องมรส่วนต่อการตัดสินใจเกรดสุดท้าย

ปี ฉลู

การงาน ความท้าทายใหม่จะเกิดขึ้นในที่ท�างาน และคุณอาจได้รับการคาดหวังให้รับผิดชอบมากขึ้น จงมองว่านี่คือ โอกาสที่จะแสดงความสามารถและศักยภาพของคุณ จงเรียนรู้ที่จะจัดล�าดับความส�าคัญและทุ่มเทความพยายาม ให้กับเรื่องที่ส�าคัญ ให้ท�างานโดยมุ่งผลลัพธ์ไว้ตลอด แล้วคุณจะก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งได้ในเดือนนี้ ธุรกิจ ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบางคน คุณก็ควรใจกว้างกับการตอบแทนด้วย ในการท�าธุรกิจยิ่งคุณใจ กว้างมากและให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมกับคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ผลก�าไรมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ขอให้คิดถึง ผลดีแก่ทุกฝ่าย ความรัก คนที่มองหารักจะได้พบกับช่วงเวลาที่แสนสุข คุณมีโอกาสได้พบกับคนที่มีความคิดเหมือนกัน และในเรื่องของความรัก ความผูกพันจะมากเกินกว่าแค่การดึงดูดทางกาย คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่เหมือนคุณ จึงไม่ยากที่คุณจะเริ่มต้นความ สัมพันธ์ ที่มั่นคงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนขอคบเป็นแฟน ความปลอดภัย คุณจะได้รับผลดีจากโชคด้านผู้ชี้น�าในเดือนนี้ หากคุณมีบุคคลที่เป็นผู้ชี้น�าอย่างชัดเจนในชีวิตของคุณ ตอนนี้อาจถึง เวลาที่จะตักตวงความคิดดีๆ จากคนผู้นั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจ

ปี ขาล

การงาน งานน�าความท้าทายที่แปลกใหม่มาให้คุณ แต่นี่ก็เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นความสามารถของคุณด้วย โอกาสนี้อาจไม่ง่าย แต่จะช่วยกระตุ้นได้ดีส�าหรับคนที่ทุ่มเทเต็มที่กับสิ่งที่ก�าลังท�าอยู่ ทุกสายตาก�าลังจับจ้องคุณ จึง อาจท�าให้คุณรู้สึกเครียดมากขึ้น แต่ตอนนี้ยังเป็นโอกาสดีส�าหับคนปีขาลที่จะแจ้งเกิด ธุรกิจ คุณจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ หากคุณป็นเจ้าของธุรกิจ จงใช้ทุกโอกาสที่มีสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ของคุณ คุณสามารส่งเสริมให้ลูกน้องซื่อสัตย์ต่อคุณมากขึ้น ด้วยการใช้เวลาและความพยายามให้มากขึ้นในการเป็นเจ้านายที่ลงมือ ท�างานเอง แล้วผลที่ได้นะน่าทึ่ง ความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจล�าบากในเดือนนี้ คุณมีความเห็นไม่ลงรอยกับผู้อื่นในหลายๆ เรื่อง และคุณก็ไม่เป็นฝ่ายยอม เมื่อ คุณรู้สึกว่าตนเองดึงดันและไม่เห็นด้วยเพียงเพราะแค่อยากท�า แต่คุณก็รู้สึกว่าอยากจะยอม ความปลอดภัย เป็นเวลาที่ดีมากส�าหรับคนที่ก�าลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณก�าลังมีทัศนคติที่เหมาะสมในการรับความท้าทายและจะพบว่า ความสามารถของคุณทัดเทียมกับแรงจูงใจของคุณ ครูและบุคคลที่คุณเคารพมองคุณในทางที่ดี ไม่ต่างจากที่คุณมองพวกท่าน และความ ชื่นชมที่มีต่อกันนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่สามารถช่วยคุณได้อย่างแท้จริงในด้านการศึกษา 62 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี เถาะ

การงาน คุณมีความหยั่งรู้ที่เฉียบแหลม ซึ่งช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ส�าคัญ อย่าลังเลเมื่อต้องแสดงความสามารถ แสดง ความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่ มั่นใจในตัวเองให้เต็มร้อย หากคุณเชื่อในสิ่งที่คุณน�าเสนอ ผู้อื่นก็จะเชื่อเช่นกัน กุญแจแห่งความส�าเร็จคือความมั่นใจในตัวเอง ธุรกิจ คนที่ท�าธุรกิจจะได้รับผลดีจากสัญญาณแห่งโชคดี สัญชาตญาณของคุณเฉียบคม คุณจึงเชื่อการตัดสินใจของคุณได้ แสดงความ คิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าที่ใจอยากและท�าตามสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการ แต่จงลุยต่อไปเรื่อยๆ อย่าได้ถอยหลังกลับทันทีที่บางอย่าง ไม่เป็นไปตามแผน คุณก�าลังมุ่งหน้าสู่ความส�าเร็จ แม้ว่าเส้นทางอาจไม่ชัดเจนหรือตรงตามที่คุณต้องการ จงเชื่อมั่นไว้ ความรัก คนปีเถาะส่วนใหญ่มัวแต่สนใจเรื่องอื่น ความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่คนที่ต้องการคุณอาจดึงความสนใจของคุณกลับ มาที่เรื่องความรักได้ สนุกได้ แต่ไม่จ�าเป็นต้องทนมีความสัมพันธ์ หากไม่พร้อม มีอะไรมากมายเข้ามาหาคุณในตอนนี้ และโอกาส ส�าหรับความรักก็ยังมีต่อในเดือนหน้า การศึกษา เด็กปีเถาะจะรู้สึกแข็งแกร่งและอยากแข่งขัน คุณก�าลังมีทัศนคติที่เหมาะสมส�าหรับการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ และหากคุณเตรียมตัวมาดี คุณจะท�าได้ดีมากไม่ว่าจะสอบครั้งใด คุณจะท�าได้ดีเมื่อดีรับความสนใจ และโชคดีก็คือ คุณจะได้รับเมื่อ คุณต้องการ

ปี มะโรง

การงาน ในเดือนนี้ทางที่ดีควรลดบทบาทของคุณในที่ท�างาน ผลงานที่ได้อาจเริ่มลดลง ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณควรถ่อม ตนและยอมรับว่าคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ความส�าคัญกับการสร้างมิตรภาพและความกลมเกลียวกับคนที่คุณร่วม งานด้วย แม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่เวลาที่คุณจะแจ้งเกิด แต่คุณก็สามารถตักตวงผลดีได้ในทางอื่น ธุรกิจ หากคุณพบว่าตัวเองตอบสนองต่อเหตุการณ์มากเกินไป แทนที่จะเป็นฝ่ายรุก ลองถอยหลังไปสักก้าว ลองใคร่ครวญจุดยืนของ คุณอีกครั้ง ให้เวลาตัวเองเพื่อวางแผนส�าหรับก้าวต่อไป ว่าไปแล้วโชคด้านธุรกิจก็ไม่ถึงกับแย่ แต่โชคส่วนตัวของคุณได้รับผลกระทบ ดูแลตัวเองและเรียนรู้ที่จะไว้ใจให้ผู้อื่นรับผิดชอบแทนคุณ เมื่อคุณต้องการเวลาให้ตัวเอง ความรัก ชีวิตคู่ของคุณดูเหมือนจะน�าความสุขมาให้มากมาย คนที่มีความสัมพันธ์มั่นคงและยาวนานจะพบว่าคู่รักจะคอยสนับสนุนคุณ ได้มาก ควรหาทางใช้เวลาร่วมกันให้มากขึ้น เสริมความแข็งแกร่งให้สายสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ แล้วคุณจะมีความสุข การศึกษา คนที่ก�าลังศึกษาอยู่จะพบว่าสิ่งต่างๆ ยากล�าบากอย่างที่สุดในเดือนนี้ สมองของคุณอาจไม่เฉียบไวเหมือนเคย คุณต้องพัก ผ่อนให้เพียงพอ มิฉะนั้นความพยายามของคุณอาจเริ่มส่งผลไม่ดี

ปี มะเส็ง

การงาน ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพของการท�างานเป็นทีม เดือนนี้ไม่อาจหวังว่าจะท�าทุกอย่างคนเดียวได้ ควร ใช้เวลาเพื่อวางแผนตารางงานของคุณ หาทางปรังปรุงประสิทธิภาพของคุณ ใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์แล้วคุณจะมี ประสบการณ์ที่ดีขึ้นในที่ท�างาน ทั้งยังช่วยให้ภาระงานของคุณเบาลงได้ ธุรกิจ การสร้างพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจะให้ผลดีมากในเดือนนี้ ทั้งความเป็นมิตรและวินัยที่ดีของคุณช่วยได้ มาก ผู้อื่นจะพูดคุยกับคุณได้ไม่ยาก จงใช้บุคลิกของคุณเอาชนะใจผู้อื่น คุณควรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนไว้ก่อนลงสนาม คุณมีความสามารถ ที่จะโน้มน้าวผู้อื่นในเดือนนี้ จงใช้จุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์ ความรัก คนที่แต่งงานหรือคบหาใครอยู่แล้ว จะรู้สึกใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้น พยายามวางแผนท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน สร้างความ ใกล้ชิดด้วยการใช้ความอบอุ่นร่วมกันให้มากกว่าเดิม แล้วคุณจะพบว่าสิ่งมหัศจรรย์จะกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว ส�าหรับคนโสดที่ก�าลังมองหารัก อย่ารังเกียจแม่สื่อแม่ชัก การศึกษา เดือนนี้คุณไม่ควรหักโหม ทางที่ดีควรท�าเพียงไม่กี่อย่างให้ได้ดี แทนที่จะท�ามากๆ แค่ให้พอผ่าน ดังนั้นคุณอาจต้องลด กิจกรรมพิเศษบางอย่างลงบ้าง 63 issue 87 April 2015


ปี มะเมีย

การงาน แม้ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาหาคุณ แต่ก็ต้องระวัง ไม่ว่าข้อเสนอจะดีมากเพียงใด แต่ก็มีอันตราย อย่า ยอมให้ใครมาโน้มน้าวให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่คุณจะต้องเสียใจในภายหลัง ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีที่จะเปลี่ยนงานหรือ พยายามต่อรองขอเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนต�าแหน่ง ธุรกิจ สถานการณ์ไม่ปลอดภัยส�าหรับคุณ เมื่อสิ่งต่างๆ ยากที่จะควบคุมได้ คุณจึงควรรอบคอบไว้ และปลอดภัยไว้ก่อนทุกครั้งที่ต้อง เลือก คุณยังเสี่ยงที่จะถูกโกงหรือทรยศจากคนที่คุณไว้ใจ พยายามมีส่วนร่วมกับรายละเอียดต่างๆ ของการท�างานและคอยควบคุมดูสิ่ง ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีส�าหรับการลงทุน ชะลอการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบอย่างหนักออกไปก่อน ความรัก ครอบครัวและเพื่อนสนิทอาจขัดขวางความพยายามของคุณที่จะรักษาความสัมพันธ์ใหม่ให้ราบรื่น แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่านี่คือ ชีวิตและการตัดสินใจของคุณ แต่ก็ควรใส่ใจความคิดเห็นของคนที่ห่วงคุณบ้าง ทุกคนล้วนแต่หวังดี ตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีที่จะตัดสินใจเรื่อง ส�าคัญเกี่ยวกับความรัก การศึกษา คุณยึดมั่นความคิดของตัวเองอย่างรุนแรง ซึ่งบางเรื่องก็ขัดแย้งกับสิ่งที่พ่อแม่เชื่อ แต่ควรรับฟังค�าแนะน�าของพวกท่านบ้าง เพราะพ่อแม่อาจเห็นบางสิ่งที่คุณยังไม่มีความรู้หรือประสบการณ์พอที่จะมองเห็น

ปี มะแม

การงาน ความทะเยอทะยานของคุณมาถึงจุดวิกฤตและคุณอาจพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากล�าบาก ความพอดีคือกุญแจส�าคัญในตอนนี้ คุณจ�าเป็นต้องรู้ว่าใครสนับสนุนคุณ และใครเป็นศัตรู แต่ที่สุดแล้วคุณภาพผลงาน ของคุณต่างหากคือสิ่งส�าคัญที่สุด ธุรกิจ ตอนนี้คือเวลาที่ดี ความยืดหยุ่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้อย่างรวดเร็วคือสิ่งที่ช่วยให้คุณน�าหน้า การพบปะ สมาคมกับผู้คนที่เหมาะสมอาจช่วยให้คุณได้สัญญาที่มีค่าในเดือนนี้ อย่าเกียจคร้านที่จะติดตามเพื่อกะชับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ แม้ว่า โชคโดยรวมของคุณจะดีมาก แต่ควรชะลอข้อเสนอที่ดูเสี่ยงเกินไปไว้ก่อน จนกว่าจะถึงเดือนหน้า ความรัก คนปีมะแมบางคนอาจพบตัวเองอยู่บนทางแยกที่ส�าคัญ สิ่งที่คุณท�าในตอนนี้อาจเปลี่ยนทิศทางของความสัมพันธ์ที่คุณก�าลัง มุ่งหน้าไปกับใครบางคน ดังนั้นจึงต้องคิดถึงการกระท�าของตัวเองให้รอบคอบ เพราะอารมณ์รักของคุณก�าลังเร่าร้อน จึงมีสิ่งยั่วยวน มากมาย อย่าเพลี่ยงพล�้าคิดนอกใจหรือคบสองคนพร้อมกัน มิฉะนั้นความสุขที่คุณรับรู้อาจสลายกลายเป็นควันไฟ การศึกษา เด็กนักเรียนปีมะแมจะพบว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดๆ คนที่ชอบเป็นจุดเด่นจะพบว่าตัวเองเป็นจุดสนใจ คุณจึงมีโอกาส เหมาะที่จะแสดงความสามารถของคุณ จงรับความท้าทายใหม่ๆ อย่างสงบนิ่ง คุณมีโชคดีอยู่เคียงข้าง ไม่จ�าเป็นต้องวางแผนอะไรมาก

ปี วอก

การงาน สิ่งที่ดีส�าหรับคนปีวอกในเดือนนี้คือ คุณจะประสบความส�าเร็จในระดับที่ยอมรับได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่า คุณจะเลือกท�าสิ่งใดก็ตาม แต่หากเป็นความส�าเร็จใหญ่ที่คุณต้องการ แบบที่เกินกว่าที่คุณจะกล้าฝันถึง คุณต้องไม่ เปลี่ยนแปลงหรือลดระดับมากเกินไป จงมุ่งมั่นอย่างล�้าลึกกับเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว ธุรกิจ เดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการก้าวหน้า มากกว่าจะเป็นเดือนที่จะปิดโครงการต่างๆ ได้ส�าเร็จ คุณควรใช้วิธีระยะยาวและ เล็งเป้าหมายในอนาคตของคุณไว้ แต่ตลอดทางคุณจะได้พบกับความพอใจไม่มีขาด เดือนนี้จะท�าให้การเดินทางไปสู่ปลายทางที่คุณ ตั้งใจไว้น่าพึงพอใจ ความรัก ชีวิตของคุณแน่นขนัดมาก จนยากที่จะหาเวลาให้กับเพื่อนทุกคน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมองหาความรักเลย นอกจากคุณ จะมีความสัมพันธ์แล้ว ก็ยากที่จะตกหลุมรักใครในตอนนี้ คนที่ก�าลังมองหารักจะได้พบไม่ยาก ในตอนนี้คุณจะถูกใจคนที่ความคิดดี มากกว่ารูปร่างหน้าตา การศึกษา เพื่อนจะเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตของคุณในปีนี้ และคุณจะมีโอกาสได้สร้างความทรงจ�าที่ประทับใจไปอีกนาน ยิ่งคุณมีความ สุขมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเรียนได้ดีขึ้นเท่านั้น และวิธีที่จะท�าให้คุณมีความสุข ก็คือการมีเพื่อนฝูงที่ดี 64 IS AM ARE www.ariyaplus.com


wheel of life

ปี ระกา

การงาน คุณต้องไม่แสดงท่าทีอ่อนแอ โดยเฉพาะต่อหน้าคู่แข่ง อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกดึงเข้าสู่การทะเลาะโต้เถียง เพราะสิ่งต่างๆ อาจไม่เข้าข้างคุณ ที่ส�าคัญคือต้องไม่ให้อารมณ์โกรธมีอิทธิพลเหนือคุณได้ ความโกรธคือศัตรูที่เลว ร้ายที่สุด หากควบคุมอารมณ์ของคุณได้ คุณก็จะตัดสินใจทุกเรื่องได้อย่างถูกต้อง ธุรกิจ อาจมีสงครามที่คุณไม่คาดคิดให้คุณต้องต่อสู้ จงเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด จงสู้อย่างฉลาด ทาง ที่ดีควรรอบคอบไว้ก่อน อาจมีปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างพนักงานของคุณ อดทนรอก่อนตัดสินใจ แล้วเวลาอาจช่วยคลี่คลาย ปัญหาของคุณได้ ความรัก คนที่มีความสัมพันธ์จะพบหนทางที่ทุลักทุเล คู่รักของคุณดูเหมือนจะอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย คนโสดมีโชคในการหา รักครั้งใหม่ โชคของคุณในด้านความรักจะดีขึ้นในเดือนนี้ ดังนั้นตอนนี้อดทนรออีกนิด แล้วค่อยเดินหน้าครั้งส�าคัญจะดีกว่า การศึกษา อุปสรรคในระยะสั้นเทียบไม่ได้เลยกับความก้าวหน้าและผลลัพธ์ที่คุณจะได้ในเดือนนี้ อย่ายอมให้ค�าวิจารณ์ ต�าหนิ หรือ ปริมาณงานท�าให้คุณหมดแรงสู้ ยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณจะท�าส�าเร็จได้ตราบใดที่คุณไม่กลัวความล้มเหลวหรืองานหนัก หากดูเหมือน คุณจะถึงทางตัน ลองถอยกลับสักก้าว ก่อนเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ปี จอ

การงาน การท�างานในเดือนนี้มีแนวโน้มจะเน้นไปที่การค้นคว้าข้อมูล และยิ่งคุณหาความรู้ให้ตัวเองในสาขางานของ คุณได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งท�าได้ดีขึ้นเท่านั้น พัฒนาทักษะที่มีอยู่และฝึกฝนใหม่ ลงทุนเวลาของคุณกับเรื่องนี้ และ คุณมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในด้านการงาน ธุรกิจ ตักตวงประโยชน์จากความสามารถของคุณในการเข้ากับผู้อื่นได้ดีให้มากที่สุด ความขยันในการสื่อสารในเดือนนี้จ�าน�าโอกาส มหาศาลมาให้ ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง อย่าตัดสินใจจากพายนอก มีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ภายนอกของบางคนที่ คุณเพิ่งได้พบ ความรัก ในเดือนนี้ส่องสว่างเรื่องความรัก คุณจะรู้สึกพร้อมส�าหรับความรักมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาสักระยะ จงสนุกกับช่วงเวลาที่จะ มาถึงนี้ นี่คือเวลาดีที่จะได้สละโสด หากมีใครที่ท�าให้คุณสนใจ ก็ควรรีบสานสัมพันธ์ อย่ารอนานเกินไป การศึกษา ตอนนี้เป็นเดือนที่ให้ผลดีแก่คนที่เรียนอยู่ คุณมีแนวโน้มที่จะท�าได้ดี คุณมีศักยภาพที่จะท�าคะแนนได้สูงสุดและก้าวขึ้นไป เป็นหนึ่งในชั้นเรียน ตราบได้ที่คุณยังรักษาความมุ่งมั่นของคุณไว้ได้ จงเชื่อในตัวเอง เพราะความส�าเร็จของคุณจะเกิดขึ้นได้มากตาม ที่คุณตั้งเป้าไว้

ปี กุน

การงาน ตอนนี้เป็นเวลาดีที่จะท�าตัวให้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย พยายามมีส่วนร่วมเมื่อติดต่อผู้คนในด้านการ งาน อย่าแบ่งพรรคแบ่งพวก มิฉะนั้นคุณอาจผิดใจกับผู้คนซึ่งอาจสนับสนุนคุณในอนาคต จงใช่เสน่ห์ตามธรรมชาติ เพื่อขยายแวดวงคนรู้จักของคุณให้กว้างออกไป ธุรกิจ โชคด้านธุรกิจในเดือนนี้ไม่แน่นอน จงพยายามสานมิตรภาพที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับคนที่ส�าคัญส�าหรับคุณ เพราะคุณจะ ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเร็วกว่าที่คิด เดือนนี้ให้ผลดีส�าหรับการค้นคว้าและพัฒนาทักษะ ลงทุนให้กับการฝึกอบรมตัวคุณ เองและทีมงาน จงเปิดใจกว้างรับวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ความรัก ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ซาบซ่านด้วยอารมณ์ อย่าด่วนตัดสินใจหรือทะนงตนในเรื่องความสัมพันธ์ จะมีคนเข้ามาชอบพอคุณไม่ ขาด และแม้ว่าจะรู้สึกดีแต่ก็ไม่ควรหลงระเริง ไม่ควรคบหามากกว่าหนึ่งคนพร้อมกัน เพราะสิ่งต่างๆ อาจยุ่งยากและคุณเองที่ต้องจบ ด้วยการเป็นฝ่ายเจ็บ การศึกษา ดาวแห่งการศึกษาจะช่วยน�าความส�าเร็จมาให้เด็กที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียน ตักตวงจากโอกาสดีนี้ให้มากที่สุดด้วยการทุ่มเท พยายาม แล้วคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวผลดีได้มากมายจากสัญญาณอันเป็นมงคลนี้ 65 issue 87 April 2015


66 IS AM ARE www.ariyaplus.com


67 issue 87 April 2015


68 IS AM ARE www.ariyaplus.com


69 issue 87 April 2015


70 IS AM ARE www.ariyaplus.com


71 issue 87 April 2015


72 IS AM ARE www.ariyaplus.com


73 issue 87 April 2015


74 IS AM ARE www.ariyaplus.com


75 issue 87 April 2015


เดินเที่ยวหมู่บ้านชาวไทยภูเขา

เผ่าปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

76 IS AM ARE www.ariyaplus.com


bonvoyage

77 issue 87 APril 2015


ต�่า

ลงมาไม่ กี่ ก ้ า วจากหมู ่ บ ้ า น ห้ ว ยห้ อ ม ชาวไทยภู เ ขา เผ่ า ปกาเกอะญอในแถบ แม่ ฮ ่ อ งสอน บนความสู ง จากระดั บ น�้ า ทะเล 1,100 เมตร พวกเขาใช้ธารน�้าเก่า ร้างที่เคยไหลจากภูเขาเป็นพื้นที่ในการ ปลูกข้าวไร่ การตัดไม้ท�าลายป่าในอดีต ท�าให้ธารน�้าเดิมเหือดแห้ง เหลือแต่ร่อง ดินแดง ชาวบ้านจึงใช้ท�านาขั้นบันไดเขียว ขจี พื้นที่ตรงนี้เป็นสมบัติของหมู่บ้านกว่า 64 หลังคาเรือน ตกทอดมาสู่ลูกหลาน หลายรุ่น พวกเขาช่วยกันลงแขก แบ่ง ปันผลผลิตกินกันตลอดปี วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนก็ ต กทอดมาด้ ว ย เช่ น กั น พวกเขายั ง เก็ บ ของป่ า จาก ไม้ ยื น ต้ น อย่ า งลู ก เนี ย ง ยั ง เก็ บ กาแฟ อาราบิก้าจากต้นที่เคยปลูกไว้เมื่อ 45 ปี ก่อนในลักษณะไม้ป่า คือปลูกแซมเพิ่ม เติ ม ร่ ว มกั บ ต้ น ไม้ ใ นป่ า ไม่ มี ก ารถาง พื้ น ที่ ท� า ไร่ ท� า สวนของตั ว เอง ผลผลิ ต รวมกันขายเฉลี่ยรายได้ บรรพบุรุษของ พวกเขาแทบจะไม่ ใช้ เ งิ น ซื้ อ อะไรเลย

เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตคือป่าและพืชพันธุ์ ทั้งหลายที่ช่วยกันดูแล ท�าให้มีเงินเก็บ ไม่ น ้ อ ย มั น เพี ย งพอจะต่ อ เติ ม บ้ า นให้ เป็ น รี ส อร์ ท ท่ า มกลางนาขั้ น บั น ไดได้ สบายๆ ขายบรรยากาศให้นักท่องเที่ยว ได้เสพกัน ทั้งยังขายผลผลิตจากกาแฟพันธุ์ อาราบิ ก ้ า ตั้ ง แต่ เ พาะปลู ก จนกระทั่ ง คั่ ว บด ส่ ง ออกไปยั ง พื้ น ที่ ต ่ า งๆ ลู ก ค้ า ในคราบของนายจ้างคือบริษัทสตาร์บัค กล่ า วคื อ ผลผลิ ต ส่ ว นใหญ่ จ ากหลาย หมู ่ บ ้ า นส่ ง ให้ ส ตาร์ บั ค ผู ้ ท� า หน้ า ที่ คั ด เลือกผลผลิต ก�าหนดราคาและเมล็ดพันธุ์ ชาวบ้ า นเป็ น ผู ้ ป ลู ก ดู แ ลและรวบรวม ผลผลิ ต จากป่ า เท่ า นั้ น นอกเหนื อ จาก กาแฟพวกเขายังเลี้ยงแกะ มีผลิตภัณฑ์ จากการทอขนแกะ เช่น หมวก เสื้อผ้า ผ้า พันคอ กระเป๋าย่าม เป็นต้น ลวดลายส่วน ใหญ่เป็นลายพื้นบ้านของปกาเกอะญอ เรียกว่าลายคอนกพิราบ สร้างรายได้ต่อ ครัวเรือนไม่ต�่ากว่าปีละ 2 แสนบาทโดย ไม่รู้จะจ่ายอะไร

78 IS AM ARE www.ariyaplus.com

ลูกหลานปกาเกอะญอหลายคน จึงมีเงินมุ่งหน้าสู่เมืองเพื่อการศึกษาใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (เอกชนส่ ว นใหญ่ ) สร้ า งความภู มิ ใจให้ พ ่ อ แก่ แ ม่ เ ฒ่ า ที่ นั่ ง เคี้ ย วหมากกลางป่ า เขาได้ ไ ม่ น ้ อ ย แต่ หลายคนเป็นห่วงว่าวิถีปกาเกอะญออาจ เปลี่ยนไปจากเดิม ภาษา “ลิ วา” ซึ่งใช้ อักขระตระกูลเดียวกับพม่า การแต่งกาย ที่มีเอกลักษณ์ด้านสีสัน เช่น ผู้ชายนิยม ใส่เสื้อทอสีแดง เรียกว่า “เซ กอ” สวม กางเกงทรงกระบอก ส่วนผู้หญิงที่ยังโสด จะใส่เสื้อทอทรงกระบอกสีขาวเรียกว่า “เซ ว่า” ขณะที่ผู้หญิงแต่งงานแล้วจะ นุ่งผ้าซิ่นทอและใส่เสื้อทอสีด�า รวมถึง ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นเหมือนกุศโลบายให้พวกเขาเคารพ และหวงแหนผืนป่าสืบต่อกันมา สิ่งเหล่านี้อาจหายไป ถ้าลูกหลาน ไม่เอาความรู้กลับมาช่วยเหลือหมู่บ้าน ของตนเอง คงเหลือแต่เสาบ้านเก่าๆ และ ผู้เฒ่านั่งผิงไฟอยู่ในครัวเรือนเท่านั้น


79 issue 87 APril 2015


เทสโก้ โลตัส ปลุกคนไทยสวมหมวกกันน็อคทัง้ ครอบครัวเพื่อลดการสูญเสียชี วิต เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการรณรงค์ “สวมหมวกกันน็อค ล็อคชีวิต พิชิตสูญเสีย” เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยของ ผู ้ ขั บ ขี่ ม อเตอร์ ไซค์ ให้ ทุ ก คนในครอบครั ว ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน มอก. ทุ ก ครั้ ง ที่ ขั บ ขี่ เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย ชี วิ ต จาก อุบัติเหตุ พร้อมดันหมวกกันน็อคเด็ก แนวใหม่ ด้วยลวดลายการ์ตูนสดใสชวนน้องๆใส่ และ ยังมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าให้ได้ซื้อในช่วงปิด เทอมใหญ่ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อความปลอดภัย ทั้งครอบครัว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ในนามผู้ผลิตและ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมทานส�ำเร็จรูปแช่แข็ง แบรนด์ซีพี ส่งนางเอก สาวหุ่นดี “ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น” มาชวนสาวรักสุขภาพ อยากหุ่นดี แบบปลอดภัย ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่กับอาหารสุขภาพซีพีเปิดตัว “ผลิตภัณฑ์ CP Balance” ให้คุณสาวๆ มีความสุขกับการไดเอทแบบไม่ ต้องอด เพียงเริ่มต้นมื้อด้วยอาหาร CP Balance คุณก็ยังมีแคลอรี่เหลือ ไปเอ็นจอยกับอาหารจานโปรดอีกมากมาย พร้อมกันนี้เพื่อให้สาวๆ สนุก กับการดูแลรูปร่างอย่างปลอดภัย “ผลิตภัณฑ์ CP Balance” จัดแคมเปญ รับสมัครคนอยากหุ่นดีเข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญ “นับหุ่นดีชาเลนจ์” โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ รับฟรีทันที CP Balance 14 กล่อง เพื่อไป เป็นตัวช่วยให้การไดเอทของคุณเป็นเรื่องสนุก ไม่เพียงเท่านั้นผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างที่จะมาช่วย จัดโปรแกรมไดเอทให้

ส�ำนักพิมพ์ กบห้าตัวจัดงานเปิ ดตัวหนังสือ“Dare to Do กล้าลุยไม่กลัวล้ม” พ็อคเกจบุ ๊ครวมบทเรียนความส�ำเร็จ ทางธุรกิจ โดย ‘กรณ์จาติกวณิช’

กรณ์ จาติกวณิชเปิดตัวหนังสือพ็อตเกจบุ๊คเล่มใหม่ล่าสุด “Dare to Do - กล้าลุย ไม่กลัวล้ม”จัดพิมพ์โดย ส�ำนักพิมพ์กบห้าตัว น�ำเสนอ 12 เส้นทางความส�ำเร็จของ 12 ยอดนักธุรกิจแห่งยุค พร้อมถอดบทเรียนการ ก่อตั้งธุรกิจแบบเข้มข้นของ 12 สุดยอดนักธุรกิจเจ้าของกิจการที่ประสบ ความส�ำเร็จในหลากหลายวงการ โดยมี ตัวแทน 12 ผู้ประกอบการที่ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์ในหนังสือ ณ ห้องเทรนนิ่ง บมจ. หลักทรัพย์ บัว หลวง ชั้น 4อาคารซูลิค เฮ้าส์ เมื่อเร็วๆนี้ 80 IS AM ARE www.ariyaplus.com


Round about

กิจกรรม “รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูกป่ าเริ่มที่ใจ” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัด กิจกรรม กิจกรรม “รู้ป่า รักษ์ป่า ปลูก ป่าเริ่มที่ใจ” เนื่องในโอกาสฉลองพระ ชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาดเป็ น ประธาน ในพิ ธี แ ละได้ รั บ เกี ย รติ ฯพณฯท่ า น กอบกาญจน์ วั ฒ นวรางกู ร รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและ กีฬา ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้

มนั ส ส์ มานะวุ ฒิ เ วช(กลาง) หั ว หน้ า สายงานการ พาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ ทรูออนไลน์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมด้วยพรีเซนเตอร์สุดฮอต “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และ ครอบครัว”เปิดตัวแคมเปญ“ยิ้มยกบ้าน” ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงและโทรศัพท์บ้านรูปแบบใหม่Fixed line plus บน สายไฟเบอร์เคเบิลสายเดียวกัน เพียง 699 บาทต่อเดือน ท่อง เน็ตเร็วสูงถึง 18 เมก พร้อมรับฟรี! โทรศัพท์บ้านไร้สาย 1 เครื่อง และค่าโทรจากโทรศัพท์บ้านทรูมูลค่า 200 บาท โทรได้ทุกเครือ ข่ายทั่วไทย นาน 12 รอบบิลณ ลานอินฟินิซิตี้ ศูนย์การค้า สยามพารากอน

เปิ ดตัว โครงการผ่าตัดเด็ก โรคหัวใจพิการ แต่ก�ำเนิด ปี ที่ 6 : บริษัท ศิครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ”

นายเสนีย์ จิตตเกษม (คนกลาง) ประธานกรรมการ และ นาย แพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อม พันธมิตร มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรง พยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ร่วมจัดงานแถลงข่าว “โครงการผ่าตัดเด็ก โรค หัวใจพิการแต่ก�ำเนิด ปีที่ 6” โดยมี ดร.อริสรา ก�ำธรเจริญ พิธีกรขอ งาน โดยงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนประชาชน เข้ารับการตรวจ และรักษาจากหน่วยแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร นวัตกรรม โรงพยาบาลศิครินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1728 หรือ www.sikarin.com 81

issue 87 April 2015


82 IS AM ARE www.ariyaplus.com


83 issue 87 April 2015


84 IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Is am are april58  

นิตยสารครอบครัวพอเพียงฉบับเดือนเมษายน 2558

Is am are april58  

นิตยสารครอบครัวพอเพียงฉบับเดือนเมษายน 2558

Profile for porpeang
Advertisement