Page 1

www.ariyaplus.com

Sufficiency Economy Family

ถูกชมคือธรรมดา

ถูกด่าก็ไม่เลว Ç. ǪÔÃàÁ¸Õ

ต� า บลเขาถ่ า น

แลกเปลี่ยน เรี ย นรู ้ สู่วิถีพ อเพีย ง ภารกิ จ พิ เ ศษมู ล นิ ธิชั ย พั ฒ นา

ช่ ว ยเหลื อ ฟน ฟู ผู ้ ป ระสบอุทกอภิม หาภัย คุยกับ

นางเอกหน้าใส ใหม่ ดาวิกา โฮรเน่

Cradit ÀÒ¾ : http://www.DAVIKACLUB.com

เรื่ อ งดี ๆ มี ไ ว้ แ บ่ ง ป น

ก่อนแม่จะสิ้นลมหายใจ สมัครสมาชิก วันนี้ ฟรี!!! เสื้อยืดสุดเก

63 เมษายน 2556


2 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ศรีนครศรีรัฐศรีฉัตรชาติ ศรีแหงวงศพงศประยูรจำรูญมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ ชาติชื่นชม พระเกียรติกองกรณียปรีชาชาญ พระคุณฟูเฟืองฟาสุราลัย พระทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ดนตรีไทยไพเราะเสนาะคง ลุที่สองเมษายนมงคลฤกษ พระตรัยรัตนวิวัฒนาสถาวร ณ คาบนี้คลายวันพระราชสมภพ ขอพระองคทรงเกษมปลื้มเปรมปรีดิ์

ศรีแหงราชจักรีศรีสงา ศรีแหงศรีปวงขาประชาคม เจาฟามหาจักรีสิรินธร ขจรสม สยามบรมราชกุมารี ศรีไผท วรรณคดีคีตกานตผสานสมัย อักษรศาสตรสถิตในพระทัยพระองค อุปถัมภสรรพศิลปดังประสงค อยูยืนยงกลอมหลาสถาพร พระขวัญเกริกภิญโญสโมสร คุมองคอรเอกอนงควงศจักรี มาบรรจบครบคราเดนราศี ทุกทิวาราตรีทรงพระเจริญ


ฉบับเดือนเมษายน ถือเป็นฉบับพิเศษอีกฉบับหนึ่ง เพราะจะมีพระราชประวัติ พระจริยวัตรและ พระราชกรณียกิจบางส่วน บางเรื่อง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ในกาลนี้จึงขออธิษฐานจิตเป็นแน่วแน่ ระลึกว่าบุญกุศลใดที่บังเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆที่ได้กระท�าลงไปนั้น ขอพระราชทาน น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

เรื่องราวในสังคมปัจจุบันมีมากมายทั้งที่เป็นเรื่องดี และไม่ดี ซึ่งถุกถ่ายทอดให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วไปผ่านทาง สื่อสาร มวลชน ซึ่งก็มีอยู่หลายแขนง และก็มากพอที่ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ สื่อสารมวลชน นับเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่อง และได้รับเอกสิทธิ์ในบางเรื่องบางสถานที่ หรือภาษาชาวบ้านที่เขาร�่าลือกันว่า ถือบัตรผู้สื่อข่าวแล้วเบ่งได้ ซึ่งผลของการร�่าลือคงไม่พ้น จากการกระท�าของคนที่อยู่ในวิชาชีพ สื่อสารมวลชน ที่บางครั้งบางโอกาส ท�าตัวเสียใหญ่กว่าโลง ก้มหัวไม่เป็น สัมมาคารวะหาไม่ได้ ขาดจิตส�านึก ตั้งตนตั้งมั่นอยู่ในอุดมการณ์หรืออุดมเกิน เหมือนเมื่อไม่นานที่ผ่านมา สื่อทีวีสาธารณะ ช่องที่บอกว่าเป็นของประชาชน เสียด้วยซ�้า ดิฉันเคยเข้าร่วมการเสวนาเรื่องจริยธรรมของสื่อทีวีสาธารณะช่องดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง และได้เคยร้องถามหาความเป็น ตัวตนของผู้ด�าเนินรายการในช่วงเวลาเจ้าปัญหามาแล้วด้วย แต่กลับได้รับค�าตอบที่บอกว่าเป็นกลาง จากผู้ด�าเนินการเสวนาในครั้งนั้น จนดิฉันมานั่งคิดกับเพื่อนที่ไปร่วมงานในวันนั้นว่า แล้วอย่างนี้จะมาเสียงบประมาณจัดงานเสวนาแบบนี้ท�าไม ถ้าไม่เคาะว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรหรือไม่ควร และแล้วก็เกิดการโชว์สปิริตอีกครั้ง วาทะกรรมของวิชาชีพสื่อที่กระด้างบอกต่อสังคมว่า นี่เป็นสิทธิอัน ชอบธรรมในการด�าเนินวิชาชีพสื่อทีวีสาธารณะ แล้วท�าไมก่อนที่จะผลิตหรือด�าเนินรายการเจ้าปัญหานี้ออกมา น่าจะมีการวิเคราะห์ ต่อมจิตใต้ส�านึกของผู้จัด ผู้ร่วมรายการ ผู้ด�าเนินรายการ ว่ามีความเป็น “คนของแผ่นดิน” หรือไม่ หรือสักแต่ว่าจะท�าลาย ท�าลาย แผ่นดินเกิดด้วยน�้าลายเพียงไม่กี่หยด ความคิดความเห็นย่อมแตกต่างกันได้ แต่ทั้งหลายทั้งปวง ต้องตั้งอยู่บนความจริง สัจธรรมค�้าจุน โลกฉันใด พระบารมีเหนือเกล้าของพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญาค�้าจุน เอื้อเฟอ ดูแลพสกนิกรทั่วหล้าให้พ้นทุกข์ฉันนั้น พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินรักและหวงแหน พระเจ้าอยู่หัวฯ หาได้มาจากว่าเพราะพระองค์ทรง เป็นเทพจุติ แต่พสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินรักและหวงแหน พระเจ้าอยู่หัวฯ เพราะพระองค์ทรงท�างาน อย่างหนักทั้งชีวิตของพระองค์เพียงเพื่อให้พสกนิกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ หลุดจากความทุกข์ ความ เหนื่อยยาก โดยที่พระองค์ไม่ทรงหวังสิ่งตอบแทนใดๆ สื่อสารมวลชนยังจะเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่อยู่ในอาชีพสื่อสาร มวลชนควรมีในจิตส�านึกคือ ตายเสียยังดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรติ

ประธำนกิตติมศักดิ์ : คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์, วิชัย ศรีขวัญ, ปรีชา วัชราภัย, เบญจวรรณ สร่างนิทร นนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ : พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พุธทรัพย์ มณีศรี, ชมนาด พงศ์พนรัตน์, ดร.เสรี พงศ์พิศ, เกริกเกียรติ์ เอกพจน์, นงลักษณ์ หอตระกูล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, รังสิมา จารุภา, ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธำนด�ำเนินกำร : ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษำ : วริมา โพธิสมบัติ, วัลภา บุรุษพัฒน, ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, ดร.ขนิษฐา สารพิมพา, ฌิชศีล ตันติเวชกุล, จริยา รอดเที่ยง, สุชานี แสงสุวรรณ บรรณำธิกำร : อภีม คู่พิทักษ์ ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร : ชัชชัย สุขขาวดี, พุฒิพัฒน์ กมลจรัสพงศ์, สุพิชฌาย์ กมลจรัสพงศ์ ศิลปกรรม : เอกรัตน์ คงรอด ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย : ส�านักงานกฎหมาย พิทยาเพชรพลอย โรงพิมพ : pprint(2012)lp จัดจ�ำหน่ำย : บริษัท เพ็ญบุญ จัดจ�าหน่าย จ�ากัด ส�ำนักงำน : นิตยสารครอบครัวพอเพียง ๓๑/๒ ซอยทองหล่อ ๒ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๒-๓ โทรสำร : ๐-๒๙๘๓-๗๓๑๔ เว็ปไซต : www.ariyaplus.com E-mail : ariyaplus@hotmail.com

4 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


CONTENT ๖ ๒๘

๖๐ ๗๖

๖๘

๔๘ ภารกิจพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือฟนฟูผู้ประสบอุทกอภิมหาภัย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เด็กวันวาน...เด็กวันนี้ อ.พุธทรัพย มณีศรี ธรรมะติดปีก ว.วชิรเมธี ดวงชะตาแสนกล ความเป็นฅน ความเป็นครู หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี is am are ต�าบลเขาถ่าน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง คุยกับดาว ใหม่ ดาวิกา

๓๖

๒๐

๖ ๑๔ ๑๖ ๒๐ ๒๒ ๒๔ ๒๖

ตัวไกลหัวใจอยู่ใกล้ ดร.ไสว บุญมา เรื่องราวดี ๆ เอามาแบ่งปัน ก่อนแม่จะสิ้นลม คุยนอกรอบ นินิวส Andrew Biggs Tourist Guide อุทยานแห่งภูหินร่องกล้า Social news by pass@siam

๕๖ ๖๐ ๖๘ ๗๔ ๗๖ ๘๐ ๘๒

๒๘ ๓๖ ๔๘

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 5


6 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 7


8 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 9


10 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 11


12 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 13


นพ. วีระวัฒน พันธครุฑ

รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

พุทธบูชาคลินิค (หลวงพ่อเมือง) ....วัดป่ามัชฌิมาวาส หรือที่ชาวบ้านใน อ�าเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกกันติดปากว่า “วัดหลวงพ่อ เมือง” อยู่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ ๗ กิโลเมตร ในพื้นที่รวม ๑๒๕ ไร่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบร่มรื่น เย็นครึ้มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์ น้อยใหญ่หลากชนิด ในเขตอภัยทาน เช่น ไก่ป่า, กระรอก, กระแต, กระต่าย, เต่า, แย้, นกยูง รวมทั้งโบสถ์กลางน�้า อันสงบร่มเย็นและงดงามยิ่งนัก.... ....หลวงพ่อเมือง พลวฑ.โฒ พระเกจิอาจารย์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งขณะนี้อายุ ๗๐ กว่าแล้ว เป็น เจ้าอาวาสที่วัดนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้พัฒนาวัดให้เป็น แหล่งเรียนรู้ธรรมะ ขัดเกลาศึกษาจิตใจตามหลักพระพุทธ ศาสนา ในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นสถานที่ดูแลโรคภัยไข้ เจ็บ รักษาพยาบาลให้กับพระและชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรม ในวัด นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น�าร่างของ “ครูใหญ่” ที่จะให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา มาไว้ที่วัดก่อน ๖ เดือน ก่อนจะถูกส่งไปที่คณะให้นักศึกษา แพทย์ได้ช�าแหละเรียนรู้ต่อไป.... 14 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

....หลวงพ่ อ เมื อ ง กล่ า วว่ า ความที่ พื้ น ฐาน ท่านพอจะมีลูกศิษย์ ลูกหาเป็นแพทย์บ้าง, ทันตแพทย์ บ้าง ช่วงแรกก็เลยขอร้องให้ช่วยดูแลพระภิกษุสงฆ์ และ สามเณรที่จ�าพรรษาที่วัด เริ่มต้นจากการเอาเก้าอี้ท�าฟัน ไปวางไว้ที่วัด แล้วต่อมาก็ขยายไปยังการตรวจตา และ โรคอื่ น ๆ จากดู แ ลพระเณรก็ ข ยายวงไปดู แ ลญาติ โ ยม ที่ ม าท� า บุ ญ ปฏิ บั ติ ธ รรม และออกไปสู ่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ในที่สุด... ....หลั ง จากมี ก ารสร้ า งคลิ นิ ค ขึ้ น ในวั ด โดยใช้ ชื่อว่า “พุทธบูชำคลินิค” และท�าพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมีพระระดับสมเด็จ ๓ องค์ เป็นผู้ มาเจิมให้ ก็เริ่มเปิดท�าการให้บริการประชาชนในเนื้อที่ ประมาณ ๒๕ ตารางเมตร มีห้องตรวจรักษาฟัน และโรค ทั่วไปอย่างละ ๑ ห้อง ส่วนหน้าจัดไว้เป็นพื้นที่ต้อนรับ ลงทะเบียน และจ่ายยาในช่วงเริ่มต้น หลังจากเปิดคลินิคก็มี แพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล มาร่วมให้การรักษาพยาบาล ด้วยจิตอาสา (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์) จ�านวนมากขึ้น หลวงพ่อเมืองบอกว่า ท่านไม่ได้ชวนเขามา


เรื่องของเครื่องมือและยารักษาโรคนั้น หลวงพ่อ บอกว่าคุณหมอเป็นผู้จัดหามาเอง หากยาหมดก็มีกองทุนที่ จะช่วยซื้อยาเติมให้ ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งมีคนมาบริจาคให้อยู่ตลอดเวลา แม่ ป าน นั น เยี่ ย ม อายุ ๗๓ ปี ชาวบ้ า นหนึ่ ง ในคนไข้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารกั บ คุ ณ หมอท่ า นหนึ่ ง จากแผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่าชอบมาที่วัด นี้เพราะใกล้บ้าน ตอนเช้าก็ให้ลูกหลานมาส่งแล้วมารับ ตอนบ่าย บริการดี คุณหมอและเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มาทีไรก็ได้เจอเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เจอเครือญาติ มาแล้วมีความสุข

แต่ลกู ศิษย์ลกู หาไปชักชวนเพือ่ นๆมากันเอง เป็นการมาช่วย ด้วยจิตใจเมตตาธรรมค�้าจุนจริงๆ ทุกคนที่มา มากันด้วย จิตอาสา มาด้วยใจเกินร้อย ขนาดอยู่เชียงใหม่, กรุงเทพฯ ก็ ม ากั น เอง นั่ ง เครื่ อ งบิ น มากั น เองเลย บางที ก็ ม ากั น หลายๆ คน เป็นเพื่อนๆ กันทั้งนั้น “มีอยู่ช่วงหนึ่ง มีคนไข้มำรักษำมำกขึ้นจนที่ทำง เริ่มคับแคบ อำตมำเลยมีแนวคิดจะท�ำโรงพยำบำลในวัด ระดมทุนมำได้มำกถึง ๘ ล้ำนบำท แต่คิดไปคิดมำก็ไม่ได้ ท�ำต่อ เพรำะกลัวว่ำจะมีปญหำยุ่งยำกในเรื่องสถำนที่ และหำกอำตมำเปนอะไรไปก็จะไม่มีใครดูแลต่อ จึงได้ น�ำเงินทั้งหมดไปถวำยหลวงตำมหำบัวแทน” หลวงพ่อ เมืองเล่า.... ขณะนี้ พุ ท ธบู ช าคลิ นิ ก ได้ ข ยายพื้ น ที่ ใ หญ่ โ ตขึ้ น มีเตียงท�าฟันถึง ๔ เตียง มีห้องตรวจโรค ๒ ห้อง และให้ บริการในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การตรวจตา, แพทย์ทาง เลือก (ฝั่งเข็ม), นวดแผนไทย, ท�าฟันปลอม, โรคผิวหนัง โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์หลายโรงพยาบาลทั้งภาค รัฐและเอกชน, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น และชมรมนวดแผนไทย จ.ขอนแก่น

วั ด แห่ ง นี้ จึ ง เป็ น ทั้ ง สถานที่ บ ่ ม เพาะทางจิ ต วิญญาณ และรักษาการป่วยไข้ทางกายโดยใช้หลักจิตอาสา ไม่แสวงหาก�าไรเป็นอานิส แต่ได้ความอิ่มเอมในใจที่ยิ่งใหญ่ กว่าทรัพย์สินใดๆ จะทดแทนได้....

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 15


เด็กวันวาน....เด็กวันนี้ พุธทรัพย์ มณีศรี

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๑๐) ส�ำนักงาน ก.พ.

บ้ า นของลุ ง ตั้ ง อยู ่ ฝ ั ่ ง ตรงข้ า มกั บ วั ด เจ้ า ฟ้ า ศาลาลอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เรี ย กว่ า บ้ า นอยู ่ ติ ด กั บ วั ด มาก มี เ พี ย งแม่ น�้ ำ ท่าตะเภามาขวางไว้เท่านั้น นอกจากนั้ น หลวงปู ่ ที่ มี อ ายุ แ ละพรรษาสู ง สุ ด ของวัด ยังเป็นพระที่ลุงเคารพนับถือมากที่สุด ท่ า นเคยเป็ น พระธุ ด งค์ ม าก่ อ น จึ ง ฉั น น�้ ำ พริ ก เฉพาะน�้ำพริกป่า ซึ่งประกอบด้วยพริก เกลือและมะนาว ตาและยายของลุงทราบในเรื่องนี้ ดังนั้น ไม่ว่าตา หรือยาย คนใดคนหนึ่ง จึงต้องไปท�ำบุญที่วัดทุกวัน เพื่อน�ำน�้ำพริกป่าไปถวายท่านทุกเช้าไม่ได้ขาด นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ครอบครัวของลุงมีความ คุ้นเคยและมีความใกล้ชิดกับท่านรวมทั้งพระในวัดนี้มาก ลุงไปเรียนหนังสือกับพระตั้งแต่เด็ก ๆ จนอ่าน ออกเขียนได้ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการอ่ า น ก ไก่ ถึ ง ฮ. นกฮู ก ในไม้กระดานแผ่นโต ซึ่งพระรูปหนึ่งที่ลุงเรียกว่าหลวงลุง ได้ ท�ำขึ้น โดยใช้ลวดขดเป็นตัวอักษร แล้วใช้ค้อนตีลงไปในไม้ แผ่นนั้น เพื่อให้เกิดรูปตัวอักษรเหล่านี้ขึ้น ทราบในตอนหลังว่าแผ่นไม้นั้นก็คือฝาโลงศพ และก็ฝาโลงศพแผ่นนี้นี่เอง ที่ท�ำให้ลุงได้เลื่อนชั้น ขึ้นเรียนในชั้น ป. ๑ ในทันทีที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถม 16 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ศึกษา โดยไม่ต้องเรียนในชั้น ป. เตรียมหรือ ป. มูลก่อน หลาน ๆ คงงง เพราะไม่ทราบว่า ในสมัยก่อน นั้น การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มี ๗ ชั้นเรียน คือ ชั้น ป. เตรียมหรือ ป. มูล และ ป. ๑ ถึง ป.๖ การที่ลุงได้เรียนหนังสือกับพระ อยู่และคลุกคลี กับพระที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก ท�ำให้ลุงได้ซึมซับคุณธรรมและ จริยธรรมไปโดยไม่รู้ตัว เด็กในชนบทส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเด็กวันวาน....... ก็เป็นแบบลุงนี่แหละ คือได้มีโอกาสได้อยู่และใกล้ชิดกับ พระที่วัดกันมาก แต่เด็กวันนี้....น้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสอย่างลุง ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนวิชาคุณธรรมจริยธรรมใน วัด และแม้ว่าจะได้เรียนวิชาคุณธรรมจริยธรรมใน โรงเรียน แต่ครูผู้สอนที่เป็นฆราวาสซึ่งไม่ได้ให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกับครูพระ เพราะครูฆราวาสนั้น ไม่อาจ “สอนให้รู้ ท�ำให้ดู และอยู่ให้เห็น” เช่นเดียวกับครูพระได้ ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือครูฆราวาสนั้น สอนให้รู้ได้ ท�ำให้ ดูก็พอไหว แต่ไม่อาจอยู่ให้เห็นได้ อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๐ เป็ น ต้ น มา กรมการศาสนา กระทรวง


วัฒนธรรม ได้เริ่มด�าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ เพื่ออุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนที่เข้าไปสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับ อาชีวะศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระไป สอนในโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยู่จ�านวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรี ย น จากกรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม มาด�าเนินการ และได้ ม อบให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิทยาลัย (มจร) รับไปด�าเนินการตามโครงการนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ พบว่า มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรวม ๑๘,๐๓๙ รูป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑,๔๐๗ รูป ภาคเหนือ ๒,๗๔๓ รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗,๐๒๘ และมี นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มในโครงการนี้ ก ว่ า รูป ภาคกลาง ๓,๗๑๓ รูป ภาคตะวันออก ๑,๑๖๗ รูป ภาค ๕๐,๐๐๐ คน ตะวันตก ๖๙๘ รูป และภาคใต้ ๑,๒๘๓ รูป ทั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิไล) ผู้อ�านวยการส่วนธรรมนิเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิ ท ยาลั ย หั ว หน้ า คณะผู ้ ป ระเมิ น และคณะ ได้ จั ด ประเมิ น ผลโครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น ขึ้น ในที่นี่ ขอคัดมาเฉพาะบางส่วนที่เกี่ยวกับผลการ ประเมินจากนักเรียนเท่านั้น ซึ่งพบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจหลายประการ กล่าวคือ ในด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า นั ก เรี ย น เข  า ใจ ห ลั ก ธ ร ร ม คํ า สั่ ง ส อ น ข อ ง พระพุทธเจา โครงการนี้ มี ป ระโยชน ต  อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ใน ป จ จุ บั น ของนั ก เรี ย นและสิ่ ง ที่ พ ระสอน เพื่ อ ต อ งการให นักเรียนนําหลักธรรมคําสั่งสอนไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ในด้านกระบวนการ พบว่า มีโอกาสไดฟงธรรม นั่งสมาธิ มี ก ารพั ฒ นาผู  เรี ย นให ส มดุ ล ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ สังคมและสติปญญา จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียน มี ความคิดสรางสรรค โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู และด้านผลผลิต พบว่า

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 17


การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทําใหนักเรียนเขาใจ สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นวิ ช าพระพุ ท ธ ศาสนา พระสอนใหนักเรียนรูจักแบงปนความรูใหผูอื่น และนักเรียนชอบชวยเหลือผูอื่น แนะนําใหผูอื่นกระทํา ความดี แม้จะเห็นสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นจากโครงการพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียน แต่โครงการนี้ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กระทรวง ศึกษาธิการได้ตั้งไว้ คือให้โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อย่าง น้อย ๑ ต�าบล ต่อ ๑ พระสอน ซึ่งก็เข้าใจดีว่า กระทรวงศึกษาธิการก�าลังด�าเนิน การอยู่อย่างรีบเร่ง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโรงเรียนสามารถช่วยให้ โครงการนี้ส�าเร็จได้ ภรรยาของลุง ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็ได้นิมนต์พระมาสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนที่ บุกเบิกทันที นิมนต์พระมาสอนทุกห้องและทุกระดับชั้น และก็ทราบว่า หลายโรงเรียนก็ได้ด�าเนินการใน 18 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เรื่องนี้ด้วยตนเอง ดังนั้น หากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ยังไม่ไปถึงโรงเรียนใด ผู้บริหารโรงเรียนก็อาจช่วยโครงการ นี้ได้ทางอ้อม โดยการนิมนต์พระในวัดที่ใกล้โรงเรียน ให้ช่วย สอนวิชาพระพุทธศาสนาแทนครูในโรงเรียน ลองเข้ า ไปดู ร ายละเอี ย ดของโครงการนี้ ไ ด้ ที่ http://www.krupra.net นะครับ นักเรียนเองก็อาจช่วยตัวเองได้ โดยหาที่เรียนใน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หากใกล้บ้านไม่มี ก็ลองเข้าไปดูในกูเกิ้ลดู ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อเด็กวันนี้........ ของเรา เพราะพระพุทธศาสนามีส่วนส่งเสริมให้คนไทยมี ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม นั่นคือ เป็นคนดี มีน�้าใจ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่ อัธยาศัยดีและยิ้มแย้มแจ่มใส จงมาช่วยกันท�าให้เด็กวันนี้.... เป็นผู้น�าประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของเรา กลับคืนมาเถิดครับ


ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................................... หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ ....................................................................... สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail .............................................

(กรณี)มีควำมประสงคจะสั่งซื้อนิตยสำรครอบครัวพอเพียงมอบให้แก่

หน่วยงาน/ โรงเรียน/ สถาบัน/ อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร : (กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) สถานที่อยู่เลขที่ .................................. อาคาร/ หมู่บ้าน .................................. ตรอก/ ซอย ...................................... ถนน .................................................... แขวง/ ต�าบล ....................................... เขต/ อ�าเภอ ...................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ............................................... โทรศัพท์มือถือ ..................................... E-mail ............................................. สั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง ใบเสร็จสามารถนําไปลดหยอนภาษีได ๑๐๐% (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ราย ๓ ปี (๑,๗๒๘ บาท) ราย ๕ ปี (๒,๘๘๐ บาท) รายปี ๑ ฉบับ/เดือน (รวม ๑๒ ฉบับ ๕๗๖ บาท) ราย ๓ ปี (๘,๖๔๐ บาท) ราย ๕ ปี (๑๔,๔๐๐ บาท) รายปี ๕ ฉบับ/เดือน (รวม ๖๐ ฉบับ ๒,๘๘๐ บาท) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน ...............................พ.ศ. ................... ( หากไม่ระบุฉบับเริ่มต้น จะจัดส่งฉบับเดือนถัดไป ) พร้อมได้โอนเงินเข้าบัญชีจ�านวนเงิน ............................. บาท ( ............................................................... บาท ) *รำคำนี้รวมค่ำจัดส่งแล้ว (ค่ำจัดส่งไปรษณียเล่มละ ๘ บำททั่วประเทศ)

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สั่งซื้อ / ผู้มีอ�านาจลงนาม ( ................ / ............... / ............... )

สมัครสมาชิกวันนี้

แถมเสื้อครอบครัวพอเพียงฟรี!!ทันที

ช�ำระเงินโดยโอนเข้ำบัญชี ชื่อบัญชี มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เพื่อโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถาบันการศึกษาและ ชุมชน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สาขา ส�านักงาน กพ. บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๒๐๑-๐-๓๔๒๗๑-๑ กรุณาส่ง FAX ใบสั่งซื้อนิตยสารครอบครัวพอเพียง พร้อมหลักฐานการช�าระเงินมาที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒-๓, ๐๘๕-๐๖๕-๑๕๑๑, ๐๘๗-๘๐๕-๗๑๑๖ โทรสาร ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๔

หมายเหตุ : ใบเสร็จ สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๐๐ % (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)


ธรรมะ .. µÔ´»‚¡ â´Â : ¾ÃÐÁËÒÇزԪÑ ǪÔÃàÁ¸Õ .

ถูกชมคือธรรมดา ถูกด่าก็ไม่เลว หลายคนคงเคยได้ ยิ น ค� า กล่ า ว “จิ ต เป น นำย กำยเปนบ่ำว” กันมาบ้างแล้ว ค�ากล่าวนี้ สะท้อนให้เห็น ถึงความส�าคัญของจิตหรืออีกนัยหนึ่งของความคิดได้เป็น อย่างดีว่าจิตก�าหนดวัตถุ หรือกายเป็นไปตามอ�านาจของจิต ผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวถึงความส�าคัญของจิต หรือ ความคิดไว้ว่า “เธอจงระวังควำมคิด เพรำะควำมคิดจะกลำย เปนกำรกระท�ำ เธอจงระวั ง กำรกระท� ำ เพรำะกำรกระท� ำ จะ กลำยเปนนิสัย เธอจงระวังนิสัย เพรำะนิสัยจะกลำยเปนบุคลิก เธอจงระวังบุคลิก เพรำะบุคลิกจะก�ำหนดชะตำ กรรมของเธอ” ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความ คิดหรือวิธีคิดอย่างไร ในทางพุทธศาสนานั้น ท่านให้ความ ส�าคัญกับวิธีคิดเป็นอันมาก พระนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้ ประมวลวิธีคิดในพุทธศาสนาไว้ว่ามีมากกว่า ๑๐ วิธี 20 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

วิธีคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเราควรน�ามาปรับใช้ในชีวิตก็ คือ วิธีคิดเชิงบวก วิธีคิดเชิงบวก หมายถึง การรู้จักเปลี่ยนมุมมองที่ เรามีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งโดยมากมักแสดงตัวให้เราได้สัมผัสใน แง่ลบ แต่พอเราพลิกมุมมองใหม่ เราจะได้อะไรดีๆ จาก เรื่องลบๆ เหล่านั้น เช่น ในชีวิตจริงของผู้เขียนซึ่งท�างานกับ คนหมู่มากมักจะพบกับค�าชมและค�าด่าอยู่เสมอๆ เมื่อแรก เผชิญกับค�าชม ผู้เขียนก็ฟู ครั้นพบกับค�าด่าก็แฟบ แต่เมื่อ เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองต่อค�าชมและค�าด่า ก็รู้สึกว่า ได้คุณค่าจากค�าด่าค�าชมเป็นอันมาก ค�าชมนั้น ส�าหรับคนที่ไม่คิดอะไรมาก ดูเหมือน ว่า ไม่ล�าบากใจเลยที่จะน้อมรับ แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว ค�าชมนั่นแหละคืออันตรายยิ่งกว่าค�าด่า เพราะหากเรารู้ ไม่ทัน ค�าชมจะท�าให้เราหลงตัวเองและมีโอกาสลืมตัวสูง ส่วนค�าด่า ถ้าพิจารณาไม่ดีก็ท�าให้เราเสียศูนย์ได้ ง่ายๆ แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยวิธีคิดแบบมองโลก ในแง่ดี บางทีค�าด่ากลับมีค่ามากกว่าค�าชม


ค�าด่ามีค่ามากอย่างไร ?

(๙) ค� า ด่ า ท� า ให้ เราได้ รู ้ ว ่ า ในโลกนี้ ไ ม่ มี ใ คร (๑) ค�าด่า คือ กระจกเงาสะท้อนความบกพร่อง หนีโลกธรรม ๘ ได้ (ได้ลาภ เสื่อมลาภ, ได้ยศ เสื่อมยศ, สรรเสริญ นินทา, สุข ทุกข์) ของงานที่เราท�า (๑๐) ค�าด่า คือ บทเรียนเรื่องการปล่อยวางตัวกู (๒) ค�าด่า มักแฝงค�าแนะน�ามาด้วยเสมอ (๓) ค�าด่า บอกเราว่า สิ่งที่เราท�าอยู่นั้นหากมีคน หรืออัตตาที่ดีที่สุดเพราะหากเรายังปล่อยวางตัวกูไม่ได้ เรา ที่คิดไม่เหมือนเราเขามองดูอยู่เขาเห็นอะไรในสิ่งที่เรามอง ก็จะต้องหาวิธีด่าคืนอยู่ไม่สิ้นสุด ไม่เห็นบ้าง (๔) ค�าด่า คือ กระดาษทรายอย่างดีที่คอยขัดสี ฉวีวรรณให้เรามีความกลมกล่อมลงตัวเหมือนพระประธาน ที่ต้องถูกกระดาษทราย ขัดสีฉวีวรรณจนผุดผ่อง (๕) ค�าด่า ท�าให้เราไม่ประมาทผลีผลามท�าอะไร ด้วยความเชื่อมั่นมากเกินไป (๖) ค�าด่า ท�าให้รู้ว่า มีคนรักหรือเกลียดเรามาก น้อยแค่ไหน (๗) ค�าด่า ท�าให้รู้ว่า อย่างน้อยก็มีคนสนใจใน สิ่งที่เราท�าหรืออย่างน้อย สิ่งที่เราท�ามันก�าลังส่งผลอย่าง ใดอย่างหนึ่งจึงมีคนอุทิศตนมาสนใจและด่าอย่างเป็นงาน เป็นการ (๘) ค�าด่า จะท�าให้เราได้หันกลับมาดูภูมิธรรม ของตนเองว่าเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหน เมื่อทุกข์กระทบ แล้วธรรมกระเทือนหรือกิเลสกระเทือน ถ้า ธรรมกระเทือน แสดงว่าเราฝกตนเองมาดีแต่ถ้ากิเลสกระเทือนแสดงว่าต้อง กลับไปฝกจิตตัวเองใหม่ให้เข้มแข็งกว่านี้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 21


ดวงชะตาแสนกล â´Â : ·‹Ò¹Â‹Òà²‹Ò »‚ªÇ´

การงาน พยายามมองทุ ก

ถ้อยค�าที่พูดกับคุณในด้าน บวกไว้ อย่าให้ความคิดเห็นของคนอื่นมี ผลกระทบต่อคุณมากเกินไป ¸Ø à ¡Ô ¨ ดาวแห่งเคราะร้ายสร้างความปั่น ป่วนให้อารมณ์และการแสดงออกของคุณ ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยอภิปรายที่ส�าคัญ และเลื่ อ นการลงนามในเอกสารที่ ส� า คั ญ ออกไปก่อน ความรัก ลองปลีกตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อน ที่จะตอบโต้ อย่าคิกเล็กคิดน้อยกับทุกสิ่ง หากคิดได้เช่นนี้ คุณก็จะมีความสุขขึ้นมาก การศึกษา ระวังดาวอัปมงคลไว้ให้ดี ไม่ควร หักโหมท�ากิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายหนักๆ และพยายามอย่านอนดึกหลายคืนติดต่อ กั น ทางเลื อ กสิ่ ง ส� า คั ญ อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ พั ก ผ่อนให้เพียงพอ คุณจะได้ท�าข้อสอบด้วย สมองที่ปลอดโปร่ง

ป‚©ลÙ

การงาน สิ่งต่างๆ อาจไม่ไหล

บริ บู ร ณ์ คุ ณ ยั ง เข้ า กั บ เจ้ า นายได้ดีในเดือนนี้ การสร้างความประทับ ใจจึงไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อคุณปรับตัวให้เข้า กับสิ่งที่เจ้านายต้องการ ¸ØáԨ ในด้านธุรกิจชาวปีเถาะจะถูกท้าทาย จากคู่แข่งที่ไม่ได้แข่งขันอย่างขาวสะอาด เหมือนคุณ รักษาจรรยาบรรณและความ ซื่อตรงไว้ และคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า มากในระยะยาว ความรั ก อย่ า ตื่ น ตระหนกโดยไม่ ใช่ เ หตุ พยายามควบคุ ม การแสดงออกของคุ ณ ไว้ ยิ่งคุณวางใจไม่คิดมากได้เท่าไหร่ ก็จะ ยิ่งเป็นผลดีต่อชีวิตรักของคุณมากขึ้น¡Òà ศึกษา คุณสนุกกับสิ่งใหม่ๆ ทั้งผลงานของ คุณก็จะเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้คุณ ตั้งใจท�าให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นการพา ตัวเองให้ก้าวสูงขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก

ป‚¢าล

ก า ร ง า น หากคุ ณ มี เ รื่ อ ง

ลื่นเช่นที่เคย ความเข้าใจผิด จึงเกิดขึ้นได้ง่าย หากคุณไม่ควบคุมอารมณ์ ให้ดี ก็อาจหลุดปากพูดในสิ่งที่ต้องเสียใจ ภายหลัง ¸ØáԨ อย่าคิดเอาเองว่าทุกสิ่งจะเรียบร้อย ไปเองในที่ สุ ด ทางที่ ดี ค วรสู ้ ด ้ ว ยความ ฉลาด เลื่อนกระบวนการต่างๆ ออกไปให้ มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ หากท�าได้รอจนถึง เดือนหน้า แล้วค่อยตอบโต้ ความรัก ในเดือนความตึงเครียดมาสู่ความ สัมพันธ์ ท�าให้ยากที่จะพูดคุยกันโดยไม่มี ปั ญ หาความคิ ด เห็ น ไม่ ล งรอย หากคุ ณ แต่งงานแล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้นหาก คุ ณ หลี ก เลี่ ย งไม่ ใช้ เวลาด้ ว ยกั น ให้ ม าก เกินไป การศึกษา ไม่ค่อยมีอารมณ์กับสิ่งใด สิ่งหนึ่ง มากนัก แต่อย่าเก็บตัว หรือหมกมุ่น จงก้าว เท้าออกมาข้างนอกแล้วหาทิวทัศน์ใหม่ๆ ให้แก่ชีวิต การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

พัวพันกับการต่อสู้ที่เอาชีวิต เป็นเดิมพัน คุณจะเป็นฝ่ายแพ้ บางทีปล่อย ให้ผู้อื่นชนะบ้างก็อาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด ¸ØáԨ อย่าคิดว่าสิ่งต่างๆ จะคลี่คลายไป เองเมื่อเรื่องถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล ทางที่ดี ควรหาทนายให้เหมาะสม หาทางเลื่อนขั้น ตอนทางกฎหมายออกไปก่อนจนกว่าจะถึง เดือนหน้าเมื่อคุณเริ่มเข้าทางสว่าง ความรั ก คุณ มั กรู ้สึ กว่ าคนอื่ น คบคิด กัน ต่ อ ต้ า นคุ ณ ท� า ให้ ย ากที่ จ ะเริ่ ม ต้ น ความ สัมพันธ์ใหม่เมื่อความสนิทเสน่หาไม่มาก พอที่จะหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ไว้ คนโสด ปีขาลอยู่เป็นโสดต่อไปจะดีที่สุด การศึกษา ช่วงเวาลาของการโดดเดี่ยวเดียว ดาย มองอะไรก็ขัดใจไปหมด มีเวลาแต่ไม่มี ที่ไป เพื่อนฝูงหายหน้า หรือตัวเองเก็บตัว พยายามหามุมสงบแล้วศึกษาตัวเองให้มาก เพื่อจะได้รู้คุณค่าในตัวเองให้มากขึ้น

ป‚มะâรง

ป‚มะเสçง

ภายในที่ มี ใ นการเปลี่ ย น วิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริง งานที่คุณ ทุ่มเทจะให้ผลลัพธ์ค่อนข้างรวดเร็ว ¸ØáԨ ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณจะเสี่ยงได้ แค่ คิดใครครวญกลยุทธ์ให้เหมาะ คุณก็พร้อม จะลงมือได้ สร้างพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ใน เรื่องที่คุณเห็นว่าสมควร และขอความช่วย เหลือเมื่อจ�าเป็น คุณสามารถตอบแทนคืน ภายหลังได้ ความรัก คุณมีอารมณ์ขันเหลือร้ายและมี โอกาสให้บุคลิกนี้สร้างความประทับใจให้ อีกฝ่าย ชาวปีมะโรงที่แต่งงานแล้วควรชวน คู่ครองพูดคุยเรื่องงานของคุณบ้าง แล้ว คุณจะพบข้อมูลและความคิดเห็นที่ล�้าค่า การศึกษา ไปได้สวยในช่วงเวลานี้ คุณจะ ส�าเร็จในทุกๆด้าน การขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงาน เพื่อการศึกษาต่อก็จะส�าเร็จ ความก้ า วหน้ า รอคอยอยู ่ ทุ ก อย่ า งคุ ณ ท�าได้ดีด้วยตัวคุณเอง

สามารถท�าตามเป้าหมายได้ โดยไม่ถูกอิทธิพลภายนอกรบกวน คุณจึงมี ชีวิตชีวาและกระตือรือร้น ทั้งยังรอบรู้เรื่อง ราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น ¸Ø à ¡Ô ¨ คุณก�าลังมีโชคและโชคดีของคุณก็ จะไม่ท�าให้คุณผิดหวัง ยิ่งคุณเข้าไปมีส่วน ร่ ว มกั บ ธุ ร กิ จ ให้ ใ กล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น ได้ ม ากเท่ า ไหร่ บริษัทของคุณก็จะยิ่งมีผลประกอบ การดียิ่งขึ้นเท่านั้น ความรั ก ความรั ก มี อ ยู ่ ทั่ ว ทุ ก แห่ ง คน อื่นๆ ต่างติดใจบุคลิกที่ร่าเริงสดใสของคุณ อารมณ์ดีที่คุณมีย่อมแสดงออกในทุกด้าน ของชี วิ ต ทั้ ง คุ ณ เองก็ ช อบแบ่ ง ปั น ความ สุ ข กั บ ผู ้ ค ยใกล้ ชิ ด หรื อ คนที่ คุ ณ ได้ เข้ า ไป ข้องเกี่ยว การศึ ก ษา อย่ า ปล่ อ ยเวลาให้ เ สี ย ไปโดย เปล่าประโยชน์ และคุณก็พร้อมที่จะก้าวไป ข้างหน้า กรตุ้นตัวเองอยู่เสมอไม่ให้ความ เฉยชาเข้ามาครอบง�าได้

»‚à¶ÒÐ

การงาน คุ ณ มี โชคแห่ ง การ

ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖

22 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

การงาน จงใช้ ค วามมั่ น ใจ

การงาน คุณจะพบว่าตัวเอง


»‚ÁÐàÁÕÂ

»‚ÁÐáÁ

มากมายที่ จ ะแสดงความ โดดเด่นและสร้างความประทับใจ จุดแข็ง ของคุณในเดือนนี้คือการสื่อสาร จึงควรใช้ ประโยชน์จากจุดนี้ให้เต็มที่ ¸Ø à ¡Ô ¨ คุณจะได้รับผลดีมากมายจากการ เป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่ต่างได้ประโยชน์ หากคุ ณ ทั้ ง คู ่ ต ่ า งค� า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ของกันและกันได้ จะพบว่าสิ่งที่คุณท�าได้ ร่วมกันนั้นเกินกว่าที่ต่างฝ่ายจะท�าได้เอง มากนัก ความรัก แม้ว่าคุณจะคิดว่าได้พบ “คนที่ ใช่” แล้ว แต่ถ้าเข้าไม่ได้กับครอบครัวและ เพื่อนๆ ของคุณ บางทีบอกผ่านและมองหา ต่อไปอาจดีกว่า การศึกษา ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่จะขยันให้ มากขึ้น หากจ�าเป็น ในเวลาที่จิตใจของคุณ เฉียบไวเช่นนี้เป็นเวลาดีที่สุดที่จะท้าทาย และผลักดันความสามารถ

คุ ณ เฉี ย บคมเป็ น พิ เ ศษใน เดื อ นนี้ ดั ง นั้ น หากคุ ณ ท� า ด้ ว ยเจตนาดี ล้วนๆ ก็มีโอกาสสูงมากที่สิ่งต่างๆ จะให้ ผลดี ¸ØáԨ คุณก็จะสามารถสร้างความร่วมมือที่ ยั่งยืนและให้ผลดีได้ จงใช้เสน่ห์ท่ีคุณมีตาม ธรรมชาติ คุณอาจเป็นคนที่พูดโน้มน้าวใจ ได้ดีและน่าเชื่อถือที่สุด คุณจึงไม่ควรปล่อย ให้พรสวรรค์นี้สูญเปล่าไป ความรัก คุณอาจได้พบคนที่น่าสนใจอย่าง แท้จริง ชาวปีมะแมโดยเฉพาะผู้หญิง ยาก ที่จะขาดคนเข้ามาชื่นชมในเดือนนี้ การศึกษา คุณจะได้รับค�าแนะน�าที่ดีมาก เมื่อคุณร้องขอ จึงควรตั้งใจหาค�าแนะน�า ดีๆ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดแค่ไหน ก็ตาม หรือต้องการเป็นตัวของตัวเองมาก เพียงใด แต่จะเป็นการฉลาดกว่ามากที่จะ น�าค�าแนะน�าดีๆ ไปใช้ เมื่อมีมาให้

ก า ร ง า น คุ ณ มี โ อ ก า ส

»‚ÃСÒ

ก า ร ง า น คุ ณ ควรรู ้ จั ก มี

เล่ห์เหลี่ยมให้ทัดเทียมกับคน อื่นๆ บ้าง เมื่อสู้กลับด้วยวิธีนี้ คุณจะพบว่า ตัวเองก็ใช่ย่อย บางทีอาจเหนือกว่าด้วยซ�้า ¸ØáԨ ไม่ควรเข้าร่วมธุรกิจใหม่ในเดือนนี้ โดยเฉพาะกับคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ความ โปร่งใสเป็นมาตรการที่ดี หากคุณต้องการ หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด ซึ่งมีแนวโน้มจะ เกิดบ่อยขึ้นในเดือนนี้ ความรัก พยายามหาเวลาอยู่เงียบๆ แล้ว คุณจะรู้ว่าคุณต้องการเวลาเช่นนี้มากแค่ ไหน! ส�าหรับคนโสดที่มองหาคู่ คุณมีแนว โน้ ม ที่ จ ะเลื อ กคนที่ บุ ค ลิ ก แต่ ยั ง ไม่ ค วร ตกลงปลงใจเร็วเกินไป การศึกษา คุณอาจรู้สึกเหมือนโดนกองงาน ท่วมทับ พยายามท�างานให้เสร็จทีละงาน หากคุ ณ เริ่ ม งานทุ ก อย่ า งทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ มา คุณก็จะไม่ต้องรับมือกับความเครียดเพราะ มีงานต้องท�ามากเกินไป

การงาน สัญชาตญาณของ

»‚¨Í

การงาน เดือนที่คุณจะท�า

ผลงานได้ ม ากอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คุ ณ จะสามารถสร้ า งความสามั ค คี ร่วมแรงกันในทีมที่แข็งแกร่งได้ ¸ØáԨ คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นฝ่ายเหนือกว่า ในการเจรจาต่อรอง ข้อตกลงบางอย่างก็ ดูดีจนไม่น่าเชื่อ แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ อย่ากังวลมากเกินไปว่าจะพลาด คุณจะ กล้าเสี่ยงได้มากขึ้น คุณจะสามารถรับมือ ได้มากกว่าที่คิด ความรัก คุณจะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับ คนอื่น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี หากคุณยังโสด การค้นหาของคุณจะยุติลงเร็วกว่าที่คุณคิด ฟังเสียงหัวใจของคุณ เมื่อต้องตัดสินใจใน เรื่องความรัก การศึกษา ความส�าเร็จจะผลักดันให้คุณโลด แล่นไปข้างหน้า ยิ่งหากคุณตั้งเป้าหมาย ที่ ส� า คั ญ ส� า หรั บ ตั ว เอง ฝ ก มุ ่ ง มั่ น กั บ สิ่ ง ที่ ต้องการท�าให้ส�าเร็จจนเป็นนิสัย เวลาที่ คุณท�าได้จริง คุณจะได้ดื่มด�่ากับความพอใจ

»‚ÇÍ¡

การงาน คุณท�างานเป็นทีม

ได้ดี ความนิยมชมชอบใน ตัวคุณท�าให้คุณกลายเป็นตัวเลือกส�าคัญ ส�าหรับต�าแหน่งหัวหน้าทีม และช่วยให้ คุ ณ มี โ อกาสดี ที่ จ ะได้ รั บ พิ จ ารณาเลื่ อ น ต�าแหน่งรอบต่อไป ¸ØáԨ คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่สุขุมและ สามารถโน้มน้าวให้ทุกคนคล้อยตามความ คิ ด ของคุ ณ ได้ ตอนนี้ จึ ง เป็ น เวลาเหมาะ เจาะที่จะร่วมข้อตกลงใหม่และเจรจาเงื่อน ไขใหม่ๆ ความรัก คุณอาจต้องออกเดทหลายครั้งต่อ สัปดาห์กับคู่เดทไม่ซ�้าหน้า แต่ก็ต้องระวัง อย่าให้มิตรภาพล�้าเส้นกับความรัก เดือน นี้คือเวลาที่ดี ยิ่งส�าหรับการแต่งงาน การศึกษา หากคุณต้องการค�าปรึกษา คุณ สามารถขอค�าแนะน�าได้เลย อย่าพยายาม ตัดสินใจเรื่องส�าคัญด้วยตัวคนเดียว ความ คิดเห็นของผู้อื่นที่หวังดีต่อคุณจากใจจริง สามารถช่วยคุณได้

»‚¡Ø¹

การงาน งานส่วนใหญ่ตอน

นี้ จ ะส� า เร็ จ ได้ คุ ณ จึ ง รู ้ สึ ก มั่นใจที่จะรับผิดชอบมากขึ้น แต่ต้องระวัง อย่าให้ความส�าเร็จของคุณกลายเป็นความ หยิ่งทะนง ถ่อมตัวไว้และกระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้ตลอดเวลา ¸Ø à ¡Ô ¨ อาจมี ห นทางมากมายที่ คุ ณ อาจ เติบโตได้ คุณอาจคิดเริ่มต้นใหม่ จ�าไว้ว่า ในตอนนี้ สิ่งใหม่ๆ ไม่เพียงแต่จะปรากฎขึ้น มา แต่ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�างาน ให้คุณอีก ความรั ก เมื่ อ คุ ณ เริ่ ม มองเห็ น คู ่ ข องคุ ณ มากกว่าแค่เพื่อนเข้าสังคม คุณก็จะรู้สึก ว่าคุณได้พบคู่แท้แล้วจริงๆ นี่คือเดือนที่ ดี เ ยี่ ย มส� า หรั บ ชาวปี กุ น ที่ คิ ด จะแต่ ง งาน หมั้นหมาย การศึกษา คุณมีโชคด้านการศึกษาและการ เรียนอย่างมหาศาลในเดือนนี้ จงหาทาง เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกโอกาสแห่งการเรียน รู้เท่าที่จะท�าได้

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 23


ู ร ค น ็ ป เ ม า ว ค

น ฅ น ็ ป เ ม า ว ค

ข่าวดีของเด็กดอย

บุ รุ ษ ไปรษณี ย ์ เ ดิ น ลงจากรถพร้ อ มกั บ ถื อ ซอง เอกสารเดินตรงเข้ามาที่ใต้ถุนบ้าน “เอกสำรครับ” บุรุษไปรษณีย์พูดพร้อมกับยื่น ซองเอกสาร ทันทีที่รับเอกสารที่จ่าหน้าซองจากกองกิจการ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ท�าให้ฉันซึ่งเป็นผู้รับ เอกสารที่จ่าหน้าซองถึงตัวของฉันนั้นรู้สึกตื่นเต้น และเมื่อ เปิดอ่านข้อความในเอกสาร ซึ่งมีใจความส�าคัญว่า “คุ ณ ผ่ ำ นกำรสอบคั ด เลื อ กเข้ ำ เป น นิ สิ ต โครงกำรบัณฑิตคืนถิ่นของมหำวิทยำลัย” ท�าให้หัวใจ ของฉันพองโต ฉันรีบวิ่งไปหาแม่ที่อยู่หลังบ้านเพื่อบอก ข่าวดีแก่ท่าน “ใช่แล้วล่ะมันเปนข่ำวที่ดีมำกๆ เลย” ฉันพูด กับตัวเองในใจ ข่าวดีที่ท�าให้เด็กดอยอย่างฉันรู้แล้วว่าฉัน ได้เรียนต่อตามที่คาดหวังไว้อย่างแน่นอนแล้ว หลั ง จากพ่ อ ผู ้ ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ครอบครั ว จากไป อย่างไม่มีวันหวนกลับมา ฉันก็ไม่รู้ว่าหากจบชั้น ม.๖ แล้ว ฉันจะได้เรียนต่อหรือไม่ เพราะล�าพังรายได้จากการท�าการ เกษตรของแม่ซึ่งน้อยมากและไม่แน่นอนของแม่ก็ต้องหมด 24 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ไปกับค่าใช้จ่ายในบ้านแล้ว แม่ยังต้องส่งพี่สาวของฉันเรียน อีกด้วย “แล้วตัวฉันล่ะ?” ฉันไม่อยากคิดเลย เพราะยิ่งคิดยิ่งสงสารแม่ แม่ เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ มิหน�าซ�้าสุขภาพก็ไม่แข็งแรง แต่ต้อง ท�างานยิ่งกว่าผู้ชาย หากแม่ต้องส่งฉันเรียนอีกคนแม่ต้อง รับภาระที่หนักอึ้งที่เดียว ฉันตระเวนสอบและสอบติดในหลายๆ สถาบัน หนึ่งในนั้นฉันก็สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะ ที่ฉันคาดฝันไว้ แม่พูดกับฉันว่า “เรียนไปเถอะ อุตส่ำห สอบติดในคณะที่อยำกเรียนแล้ว ไม่ต้องห่วง แม่จะส่ง ลูกเรียนเอง” ยิ่งได้ยินแม่พูดอย่างนั้น ฉันยิ่งสงสารแม่ แม่ ไม่มีรายได้ประจ�า ไหนจะค่าใช้จ่ายบ้าน แล้วแม่จะเอาเงิน ที่ไหนเป็นค่าเทอม ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าอื่นๆ ให้ ฉัน หากฉันเรียนแม่ต้องแบกภาระที่หนักแน่ๆ ฉันคงท�า อย่างนั้นไม่ได้ ต่อหน้าฉันแม่ก็ยิ้มร่าเริง แต่ฉันรู้ว่าในใจ แม่ต้องคิกมากอย่างแน่นอน แต่แม่ไม่แสดงออกให้ฉันไม่ สบายใจเท่านั้น


ส�าหรับคนจนที่ไม่มีรายได้ประจ�า ไม่มีธุรกิจส่วน ตัว ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง อย่างครอบครัวของฉัน เงินร้อย เงินพัน ก็ถือว่าเยอะส�าหรับพวกเรา แล้วเราจะหา ได้จากที่ไหนล่ะถ้าไม่ใช่การกู้หนี้ยืมสิน ฉันเคยคิดที่จะท�างานเก็บเงินก่อนแล้วค่อยเรียน ต่อ ฉันต้องหาเงินเรียนด้วยตัวเอง ฉันพยายามที่จะลืม เรื่องเรียนต่อ ละฉะนพูดปลอบใจตัวเองเสมอว่า “ไม่มี ค�ำว่ำสำยส�ำหรับกำรเรียน หำกวันนี้ไม่ได้เรียนวันหน้ำก็ คงมีโอกำสได้เรียน” แล้วฉันก็ได้รับโอกาสดีๆ จริงๆ หลังจากที่ได้รับเอกสารฉันดีใจเป็นอย่างมาก ยิ้ม ด้วยความดีใจทั้งวัน ฉันกรอกรายละเอียดต่างๆ และส่ง เอกสารกลับทางมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ ๕ ปี) ภายใต้ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ด้ ว ยน�้ า พระทั ย ของพระองค์ ท� า ให้ เ ด็ ก ดอย ผู้ยากจนอย่างฉันได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยทุน การศึกาที่ฉันได้รับนั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าเทอมและส่วนที่ เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของแม่ที่ ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อน�าความรู้ไปสอนเด็กนักเรียน ต้องส่งให้ฉันเป็นอย่างมาก เมื่อฉันเป็นครูสอนเด็กๆ ในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่ฉันเรียน ฉันได้ตั้งใจเรียนอย่าง ฉันต้องทุ่มเทกับการสอน ฉันต้องท�าให้เด็กๆ ได้ เต็มก�าลังความสามารถของฉัน ฉันพยายามที่จะเก็บเกี่ยว มีโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสที่จะเรียนรู้ เช่นเดียวกับตัว ฉันที่ได้รับโอกาสที่องค์สมเด็จพระเทพฯ ทรงหยิบยื่นให้กับ เด็กบนดอยอย่างฉัน หากฉั น ไม่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาโครงการบั ณ ฑิ ต คืนถิ่น มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันนี้ฉันอาจ ต้ อ งท� า งานรั บ จ้ า งอยู ่ ใ นโรงงานแห่ ง ใดแห่ ง หนึ่ ง เป็ น แน่ น�้ า พระทั ย ของพระองค์ ที่ ห ลั่ ง ลงมาให้ กั บ เด็ ก ดอยอย่ า ง ฉัน ท�าให้ฉันทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ฉันพูดกับตัวเองเสมอ ว่า “ฉันไม่สำมำรถตอบแทนพระมหำกรุณำที่คุณของ พระองคได้ นอกจำกกำรตั้งใจเรียนและกลับไปเปนครูที่ ดีตำมพระรำชประสงค” อนาคตจะเป็นอย่างไรฉันไม่สามารถรู้ได้ ฉันรู้ เพียงแต่ว่า ฉันจะท�าวันนี้ให้ดีที่สุดและฉันจะเป็นครูที่ดีใน อนาคต

นางสาวสายพิณ ไข่ค�า โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ครูวิทยาศาสตรคืนถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 25


กว่า ๕ ปีที่ผ่านมา IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ได้ น�าบทความ บทสัมภาษณ์ สรร สาระที่มากด้วยความรู้และความ บันเทิง ความสุขมากมายที่ได้รับ จากการอ่านนิตยสารเพื่อสังคม ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทน ท่ า นผู ้ อ ่ า นและสมาชิ ก ที่ น ่ า รั ก ทุกท่าน ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป บก.จะแจกของสมนาคุณ เล็กๆแก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกันเข้า ของสมนาคุณที่ว่าคือ ปากกา SHEEFER จ�านวน ๓ รางวัล พร้อมสลักชื่อ-นามสกุล เรียบร้อย ซึ่งค�าถามในฉบับนี้คือ ความรู้ท่ีได้จากบทความ “พุทธบูชำคลินิค” หน้า ๑๔-๑๕ จากส�านักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ในฉบับที่ปรากฏ แล้วตัดส่งมากันนะค่ะ ใน ฉบับหน้าของสมนาคุณอาจ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามค� า เรียกร้องของคนขี้เหงา ซึ่ง น่าจะเป็น Furby เพื่อนช่าง คุย ของเราเอง แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้านะค่ะ

ร่วมตอบค�าถามชิงปากกา SHEFFER

ส่ ง มาที่ นิ ต ยสารครอบครั ว พอเพี ย ง นิ ต ยสาร ค ร อ บ ค รั ว พ อ เ พี ย ง ๓ ๑ / ๒ ซ อ ย ท อ ง ห ล ่ อ ๒ แข ว ง จอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๒-๙๘๓-๗๓๑๒ แบบประเมินความพอใจผู้อ่าน 1. เนื้อหำ พุทธบูชำคลินิคหน้ำ 14-15 -ให้ความรู้และมีสาระตามที่คาดหวัง -บทความมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ -บทความจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ -บทความสร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม

1 2 3 4 5

2.รูปเล่ม -มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย -จัดจัดเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ อ่านง่าย -ภาพประกอบและการน�าเสนอน่าสนใจ 3.ข้อเสนอแนะ

1.ไม่เปนที่พอใจ 2. ควรปรับปรุง 3. พอใช้ 4.ดี/น่ำสนใจ 5. ดีมำก/พอใจมำก สายตรง กรมสงเสริมการสงออก

26 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

1169


สคบ.ปรับปรุงศูนยรับเรื่องร้องทุกข ..เน้นรวดเร็ว ทันสมัย และอบอุ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรี ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนยรับเรื่องร้องทุกข 1166” ณ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสน ภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร “ศู น ยรับ เรื่องร้องทุก ข 1166” เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการประชาชน ผู้บริโภค ในการให้ค�าปรึกษาและรับเรื่อง ร้องเรียนในกรณีเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิ์ โดยในศูนย์จะแบ่ง ออกเป็นส่วน ๆ คือ ส่วนประชาสัมพันธ์ ด�าเนินการแนะน�าผู้บริโภค เกี่ยวกับข้อมูล ข้อสงสัยต่าง ๆ เบื้องต้น และประสานเจ้าหน้าที่ ในกรณี ผู ้ บ ริ โ ภคมี นั ด กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ว้ ล ่ ว งหน้ า แล้ ว ส่ ว นของ เคาท์ เ ตอร์ ส� า หรั บ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ที่ แ บ่ ง เป็ น สั ด ส่ ว นชั ด เจน ไม่ ร บกวนผู ้ ติ ด ต่ อ รายอื่ น ๆ และยั ง มี ส ่ ว นของทนายอาสาจาก สภาทนายความ มาให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายเป็นประจ�าโดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเป็นที่ท�าการของเจ้าหน้าที่ประจ�าโทรศัพท์ สายด่วน 1166 สคบ.รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีประสบปัญหา เดื อ ดร้ อ นจากการกระท�าของผู้ป ระกอบธุรกิจ ในเรื่องของสิน ค้า

และบริการทั่วไป (ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกฎหมายอื่น เช่น อาหาร ยา ราคาสินค้า ฯลฯ) โดยผู้ที่จะมาร้องเรียนกับ สคบ. ควรเตรียมเอกสารหลักฐาน “ทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้อง” ไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน สัญญา เอกสารโฆษณา ภาพถ่าย ฯลฯ ที่ส�าคัญคือ เอกสารประจ�าตัวคือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมส�าเนา เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการด� า เนิ น เรื่ อ งของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ผ ่ า นมานั้ น บ่อยครั้ง ที่การด�าเนินเรื่องต้องล่าช้าไปเพียงเพราะเตรียมเอกสาร มาไม่พร้อม เพราะว่าในขั้นตอนการด�าเนินการตามขั้นตอนทาง กฎหมาย รวมถึงการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีร้องเรียนนั้น “หลักฐำนที่เปนเอกสำร” ถือว่าส�าคัญและจ�าเป็นที่สุด ทั้งนี้ สคบ. มีบริการรับเรื่องร้องเรียนจากหลายช่องทางด้วยกัน คือ การเข้ามา โดยตรงที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ 1166 ณ ที่ ท� า การ สคบ. , ทางไปรษณีย์โดยจดหมายหรือแบบร้องเรียนที่ขอได้จากร้าน 7-11 ทุกสาขา, และผ่านระบบร้องเรียน Online ที่ www.ocpb.go.th โดยทุกเรื่องร้องเรียนจะถูกน�าเข้าสู่ร ะบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบ เบ็ดเสร็จ เพื่อการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย (เช่น ผู้ร้องสามารถตรวจสอบการเดินทางและความคืบหน้าของเรื่องได้ ผ่านอินเตอร์เน็ต (Online Tracking) การจัดระบบศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนใหม่ ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวเล็กๆ อีกก้าวหนึ่งเพื่อให้บริการ ประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค


28 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนสมเด็จพระเจาลูกเธอพระองคที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม ราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสารที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไดรับพระราชทานพระนามวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา ดุลโสภาคย ด้ ว ยเหตุ ที่ ท รงบ� า เพ็ ญ พระราชกิ จ จานุ กิ จ นานัปการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพระราชอิสริยยศ และพระ ราชอิสริยศักดิ์ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรมราช กุมารี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ และจากพระวิริยะอุตสาหะในการทรง ศึกษาหาความรู้และบ�าเพ็ญพระราชกิจนานัปการ พระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในราชอาณาจักร และ นานาชาติ จึงทรงรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

การศึกษา

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม ราชกุ ม ารี ทรงเริ่ ม ต้ น การศึ ก ษาระดั บ อนุ บ าล เมื่ อ พุทธศักราช ๒๕๐๑ ณ โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ โดยทรงศึกษา ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทรง ศึกษา ทรงเอาพระทัยใส่ในการเรียน โปรดการอ่าน และ การศึกษาวรรณคดี ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทรงเริ่ม แต่งค�าประพันธ์ต่างๆ ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตั้งแต่ ยังทรงศึกษา ในชั้นประถมศึกษา โปรดการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี บันเทิง และกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ ห ลั ง จ า ก ท ร ง ส� า เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ โ ย ค มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในแผนกศิ ล ปะ จากโรงเรี ย น จิตรลดา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสอบเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย แม้ จ ะมี พ ระราชภารกิ จ โดยเสด็ จ

พระราชด�าเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค ต่างๆ แต่ก็ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ในการเรียนอย่างยิ่ง และยังทรงร่วม กิจกรรมของคณะ และของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนิสิตทั่วไป ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ทรงส�าเร็จ การศึกษา และทรงเข้ารับพระราชทานปริญญา อั ก ษร ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง สาขา วิชาประวัติศาสตร์ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๐ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา ต่ อ ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มกั น ทั้ ง สองแห่ ง ทรง ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก ภาษาตะวั น ออก จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในปี ก าร ศึกษา ๒๕๒๒ หลังจากนั้น ทรงส�าเร็จการศึกษา อักษร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 29


หลั ก คิ ด ในการใช้ ก ารศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ใน การสร้ า ง และพั ฒ นาความรู ้ ความคิ ด ของประชาชน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และสังคม ที่ทรง ได้ รั บ จากการศึ ก ษา ในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ผนวกกั บ ประสบการณ์ ทีท่ รงเรียนรู้ จากการโดยเสด็จพระราชด�าเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเป็นพื้นฐานความรู้ที่ แข็งแกร่ง ในการทรงงานพัฒนา ของพระองค์เอง ในเวลา ต่อมา จวบจนปัจจุบัน

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี - สันสกฤต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ต่อมา ด้วยความสนพระทัยงานด้านการพัฒนา โดยอาศัยหลัก วิ ช าการศึ ก ษา หรื อ การเรี ย นรู ้ เ ป็ น แกน จึ ง ทรงสมั ค ร เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ ทรงส�าเร็จการศึกษา และรับพระราชทาน ปริ ญ ญา การศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา ศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ 30 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


การรับราชการ

หลั ง จากทรงส� า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา แล้ว ในพุทธศักราช ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเข้ า รั บ ราชการเป็ น อาจารย์ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย และสังคมวิทยา ต่อมาในพุทธศักราช ๒๕๓๐ ได้มีการตั้ง กองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระยศ พันเอก ทรงด�ารง ต�าแหน่งหัวหน้ากอง (ซึ่งต่อมาได้มีการขยายต�าแหน่งเป็น ผู้อ�านวยการกองในพุทธศักราช ๒๕๓๒ พร้อมกับกองอื่นๆ) นอกเหนื อ จากการศึ ก ษาในระบบ สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังสนพระทัย ศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน ประชุมสัมมนา และฝกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ในวิชาการด้านอื่นๆ อี ก หลายด้ า น เช่ น ภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพ อุ ท กศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดินและน�้า รีโมตเซน ซิ่ง ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ โภชนาการ เป็นต้น ด้วย มีพระราชประสงค์ ที่จะน�าความรู้ที่ได้จากวิชาการเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนาชุมชน และยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 31


ส�าคัญๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง เกือบทุกด้าน และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงาน ด้านการบริหารองค์การ และมูลนิธิ เพื่อสาธารณกุศล ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ประธานมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิดล อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย รวมทั้งการ เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ และการปฏิบัติพ ระ ราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค์ ในโอกาสต่ า งๆ เช่ น การ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ การ พระราชทานปริญญาบัตร การถวายผ้าพระกฐิน เป็นต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงจั ด ตั้ ง โครงการต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก และเยาวชนผู ้ ย ากไร้ ใ นชนบท โดยเฉพาะการส่ ง เสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็ น ว่ า เด็ ก จะเรี ย นหนั ง สื อ ไม่ ไ ด้ ถ้ า ท้ อ งหิ ว หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย จึ ง ทรงริ เริ่ ม โครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลาง วัน ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็ น ความส� า คั ญ ของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง พระราชทานพระราชทรั พ ย์ ใ ห้ ก ่ อ สร้ า งโรงเรี ย นใน ถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนส�าหรับชาวไทยภูเขา ห้ อ งเรี ย นเคลื่ อ นที่ ทั้ ง พระราชทานพระราชทรั พ ย์ เ ป็ น ค่ า ตอบแทนครู ผู ้ ส อน และทรงจั ด หาอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น การสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการ ศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ทรงติดตามการ ทรงเป็นผู้อ�านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์พระองค์แรก ด�าเนินงาน โครงการตามพระราชด�าริอย่างใกล้ชิด และ จนถึงปัจจุบัน มีพระราชภารกิจ ทั้งการบริหาร การสอน เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรในโครงการ ด้วยพระองค์ และงานวิ ช าการอื่ น ๆ ต่ อ มา ทรงได้ รั บ พระราชทาน เองเสมอ พระยศ พลเอก ในพุทธศักราช ๒๕๓๙ และทรงได้รับ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ง เป็นศาสตราจารย์ (อัตราจอมพล) ในพุทธศักราช ๒๕๔๓ นอกจากนี้ ยังได้ทรงรับเชิญเป็น อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาการ ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชกิจ

นอกเหนือจากพระราชภารกิจในหน้าที่ราชการ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นต่ า งๆ ครอบคลุ ม งาน 32 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


จากการที่มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเงิ น เพื่ อ โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ล หรื อ สมทบทุ น ด� า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาต่ า งๆ จึ ง ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายดังกล่าว มาจัดตั้งเป็นกองทุน ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ เพื่อ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ นอกเหนื อ จากงานพั ฒ นา สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยงานศิลป วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชด�าริว่า ควรจะมี การถ่ายทอดงานด้านวัฒนธรรมไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่น ใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาอบรม ทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้ ตระหนักความส�าคัญ รัก และผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอดเพื่อ การอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ ทรงสนับสนุนการ ด� า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดมรดกทางศิ ล ป วัฒนธรรมของไทย พระอุตสาหะในการปฏิบัติกิจการอัน เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน เป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรทั่วหน้า จึงทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล เกียรติยศ พระเกียรติคุณ ต�าแหน่งเกียรติยศ และปริญญา กิตติมศักดิ์ จากสถาบัน หน่วยงานและองค์กร ทั้งในราช อาณาจักรและต่างประเทศจ�านวนมาก พระราชจริ ย าวั ต รที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ เ ห็ น ประจั ก ษ์ คื อ พระเมตตาและความเอาพระทั ย ใส่ ใ น ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชน สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานที่จะ ช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่ า พั น ธุ ์ เชื้ อ ชาติ ศาสนา พสกนิ ก รต่ า งยกย่ อ ง และ ชื่นชมในพระบารมี ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ มาโดย ตลอด จึงมีบุคคล หน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่างๆ ทั้งในราชอาณาจักรและในต่างประเทศ ขอพระราชทาน

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 33


ต่างประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือน “บันทึกกำรเดินทำง” ที่ให้ ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน ในปั จ จุ บั น สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ยั ง สนพระทั ย ศึ ก ษาและฝ ก ฝน เรียนรู้ทักษะภาษาและวิชาการต่างๆ อยู่มิได้ขาด เช่ น ภาษาฝรั่ ง เศส ภาษาเยอรมั น ภาษาจี น เทคโนโลยี สารสนเทศ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ เป็ น ต้ น พระปรีชาสามารถด้านภาษา เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วหน้า นอกจากนี้ ยังสนพระทัยเข้าร่วมการประชุม แลกเปลี่ยน ข้ อ คิ ด เห็ น ทรงศึ ก ษาดู ง าน และทรงพบปะสนทนากั บ ปราชญ์ด้านต่างๆ อยู่เป็นประจ�า เพื่อทรงรับความรู้ใหม่ๆ งานอดิเรก ย า ม ที่ ท ร ง ว ่ า ง จ า ก พ ร ะ ร า ช กิ จ ส ม เ ด็ จ และทันสมัยอยู่เสมอ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรง พักผ่อนพระอิริยาบถโดยทรงมี งานอดิเรกที่สนพระทัย หลายประเภท เช่น ดนตรี งานศิลป กีฬา งานสะสม การ ทัศนศึกษา การอ่านและสะสมหนังสือ ทรงมีหอสมุดส่วน พระองค์ที่จัดเก็บหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งที่ทรง เลือกซื้อด้วยพระองค์เองและที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย และ ดังเช่นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ทรงมีพระอัจฉริยภาพใน การเรียงร้อยอักษร จึงทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อย กรองไว้เป็นจ�านวนมาก มีทั้งประเภทบทความ เรื่องสั้น ความเรียง ค�าน�า บทกวี บทเพลง เรื่องแปล และสารคดี เป็นต้น รวมทั้งพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชด�าเนินเยือน อัญเชิญพระนามาภิไธย และขอพระราชทานนาม ไปเป็น ชื่อพรรณพืช และสัตว์ที่ค้นพบใหม่ในโลก รวมทั้งสถานที่ และสิ่งต่างๆ เป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นสิริมงคลสืบไป นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณา รับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนว พระราชด�าริ หรือที่มีวัตถุประสงค์ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ทรงให้การสนับสนุน ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส ผู้ขาดแคลน หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ไว้ใน พระราชูปถัมภ์

34 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


ขอพระองคทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงศักดิ์ หงษโต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ www.ariyaplus.com IS AM ARE : 35


โดย : อภีม คู่พิทักษ์

36 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 37


38 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 39


ก ล ไ ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น แ ล ะ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนต�าบลเขาถ่านส่ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาโดยเฉพาะด้ า นบุ ค ลากร ครัวเรือนหมู่บ้าน และต�าบลอย่างเป็นขั้นตอน จากต้นทุนทางการพัฒนาในรูปของกลุ่มกิจกรรม ต่างๆ ภายในชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนกิจกรรม ในโครงการฯ ที่ เข้ า มาพั ฒ นาบุ ค ลากร โดย ประสานกั บ แกนน� า ในต� า บลมี ก ารแลกเปลี่ ย น เรียนรู้ สรุปบทเรียน และน�ามาปฏิบัติจริง กลาย เป็ น รู ป ธรรมที่ เ ห็ น ผลได้ ชั ด เจน โดยส่ ง ต่ อ ให้ เยาวชนเข้ า มามี บ ทบาทสื บ ทอดแนวคิ ด ของ ชุมชนต่อไป แนวทางการขับเคลื่อนจะแบ่งบทบาท ตามความถนั ดหรือตามกิจกรรมที่เ ป็นทุน เดิม ของต�าบลที่โครงการเข้าไปต่อยอด และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมของ ทุกคน ทุกกลุ่มกิจกรรมเป็นการตอกย�้าความ เข้าใจ มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่ต�าบลมาก ขึ้น

40 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 41


ในการด�าเนินงานของโครงการฯ เป็นในลักษณะของการ เชื่อมโยง ประสานงาน รวมถึงการช่วยจุดประกายให้กับชุมชนใน ต�าบลนั้นๆ ให้เกิดการท�างานร่วมกันเพื่อท้องถิ่นของตนเอง ส�าหรับ ต�าบลเขาถ่านมีเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบลซึ่งเป็นคนในพื้นที่ เข้าไป ท�าการศึกษาภาพรวมในพื้นที่ ชี้แจงท�าความเข้าใจเกีย่ วกับโครงการฯ พูดคุยตามครัวเรือน ค้นหาแกนน�าที่มีจิตอาสา ครัวเรือนต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่จะเข้ามาท�างานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการของ เวทีของโครงการฯ เวทีหมู่บ้าน เวทีระดับอ�าเภอ เพื่อเชื่อมคนใน ต�าบล ประสานงานคนในชุมชน ร่วมวางแผนกิจกรรม สรุปกิจกรรม ทุกขั้นตอนรวมถึงรวบรวมเอกสารต่างๆ ของกิจกรรม จากการร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� า ต� า บล ท�าให้แกนน�าชุมชนเกิดการเรียนรู้ พร้อมที่จะถ่ายโอนมาปฏิบัติตาม บทบาทที่ได้รับการมอบหมาย และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครง การฯ ที่จะขับเคลื่อนด้วยตนเอง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบล จะมีบทบาทเพียงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเพิ่มเติม รวมทั้งมอบหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการ กล้าวคือ การจัดท�าสรุปรายงาน ประจ�างวด และจัดรวบรวมเอกสารการสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ จากกระบวนการท�างานของชุมชนให้กับโครงการฯ ขณะเดียวกัน จะมี เจ้ า กน้ า ที่ ป ระจ� า ภาคและที่ ป รึ ก ษาภาคคอยเสนอแนะแนว ทางการท�างานให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�าต�าบลและคณะกรรมการโค รงการฯ ต�าบลเขาถ่าน โดยการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ผลักดันให้ มีการเคลื่อนงานตามแผนต�าบลวิถีพอเพียง ตลอดจนให้ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษาหารือแกทั้งคณะกรรมการโครงการฯ และครัวเรือน พอเพียงอาสาด้วย

42 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในต�าบลเขาถ่านเป็นการสร้างเสริมทักษะในแบบวิ๔แห่งการพอเพียง พึ่งพิง ตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้และประสบความส�าเร็จสามารถเห็นเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้

เมื่ อ มี กี่ ศึ ก ษาถึ ง พลั ง งานทดแทนการใช้ ไ ฟฟ้ า แก๊ ส ภายในครั ว เรื อ นแล้ ว ชาวชุมชนเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญและเกิดจิตส�านึกของการใช้พลังงานทดแทนที่ เหมาะสม จากนั้นจึงคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ครัวเรือน ไปศึกษาดูงาน เรียน รู้จากจุดสาธิต จนเข้าใจถึงแนวคิด ประโยชน์ และน�ามาปฏิบัติจริงในครัวเรือนอย่าง เหมาะสมกับพื้นที่และวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ผลที่ได้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานในครัวเรือนแล้ว ยังเกิดการพัฒนาบุคลากรในชุมชนจนสามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน เตาชีวมวล เตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร และก๊าซชีวภาพ รวม ๔ คน และจุดเรียนรู้ในพื้นที่อีก ๑๐ จุด

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 43


การลดรายจ่ า ยในครั ว เรื อ น เป็ น ทุ น เดิ ม ที่ ชาวต� ำ บลเขาถ่ า นมี อ ยู ่ แ ล้ ว จากการสนั บ สนุ น ของ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อให้รู้ และจัดการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตนเอง และลดค่าใช้ จ่ายด้วยการท�ำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน เช่น น�้ำยา ล้างจาน ยาดม ยาหมอง ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ น�้ำจุลินทรีย์ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่าย บางหมู่สามารถ ผลิ ต เพื่ อ จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ภายในพื้ อ นที่ แ ละนอกพื้ น ที่ เป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วย โครงการรักษ์ปา่ สร้างคน ๘๔ ต�ำบล วิถพี อเพียง เข้ามาช่วยหนุนเสริมครัวเรือนพอเพียงอาสาด้วยการ อบรมให้ความรู้ พร้อมกับการปฏิบัติจริงโดยวิทยากร ท้องถิ่นเป็นผู้ถ่านทอดความรู้ ท�ำให้เกิความมั่นใจมาก ขึ้ น พร้ อ มๆ กั บ การอบรมการท� ำ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ให้ ครอบคลุมกลุ่มครัวเรือนในพื้นที่มากขึ้น น�ำบัญชีครัว เรือนมาน�ำเสนอหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายเกิดการ ปลูกอยู่ ปลูกกิน การท�ำอาหารสัตว์ในครัวเรือน การท�ำ ผลิตภัณฑ์นวดฝ่าเท้าจากกะลามะพร้าว ฯลฯ

44 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 45


ขณะเดียวกันได้มีการตั้งกองทุนวันละบาทเป็นกอง ทุนในพื้อนที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อฝกทักษะใน การออม และการจัดการกองทุนะดับหมู่บ้าน ไปสู่ระดับต�าบล เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงให้เกิดการท�า กิจกรรมร่วมกัน การอนุรักษ์ปูเปียวในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อ ลดรายจ่ายการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ที่ส�าคัญคือการเกิดครัวต้นแบบ ๓๐ ครัวเรือน มีทักษะในการวิเคราะหตนเอง ตระหนักรู้ และสามารถหา กิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายเองได้โดยอยู่บนพื้นฐานของวิถี การด�ารงชีวิตที่เป็นอยู่

46 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 47


ว า ด บ ั ก ย ุ ค âดย : ดรุณี เจริÞพานิช

ใหม่-ดาวิกา โฮรเน่

ก�าลังเป็นดาวรุง่ พุง่ แรงของช่อง ๗ สีทวี เี พือ่ คุณกับละครเรือ่ ง “ร้อยเล่หเ สน่หล วง” ที่เพิ่งจบลงแต่ชื่อของสาวน้อยลูกครึ่งที่ชื่อ “ใหม่-ดาวิกา โฮรเน่” ยังอยู่ในใจของแฟนๆ ที่ ได้ชมละครเรือ่ งนีย้ งั ไม่จางไปจากใจเพราะบทบาททีใ่ หม่ได้รบั มันเป็นบทบาททีท่ า้ ทายมากทีเดียว ใบหน้าสวยคมคายของเธอยิ่งสร้างให้ใหม่มีชื่อเสียงมากขึ้นทุกวันๆ จนเป็นที่กล่าวขานของ แฟนๆ จนมีแฟนคลับกลุม่ ใหญ่ทคี่ อยติดตามผลงานของเธอมาจนทุกวันนี้ แม้วา่ เธอจะเพิง่ ผ่าน ผลงานการแสดงไม่นานเท่าไหร่เพราะฉะนัน้ เรามาท�าความรูจ้ กั เธอกันคร่าวๆ กันก่อนดีมยั๊ คะ ดาวิกา โฮร์เน่ หรือ ดาวิก้า โฮร์เน่ ชื่อเล่นๆว่า ใหม่ เพราะคุณแม่ของเธอชื่นชอบนักร้อง ใหม่ เจริญปุระ เป็นชีวิตจิตใจ พอมีลูกสาวคนนี้มาก็เลยตั้งชื่อเล่นๆ ว่า ใหม่ โดยคิดไว้ตั้งแต่เริ่มท้องว่าถ้ามีลูกสาวหรือว่าลูกชายก็ตาม เกิดมาจะต้องชื่อใหม่เพราะชื่อนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย ใหม่ เกิดที่กรุงเทพฯ เป็นลูกครึ่งไทยคือคุณแม่เป็นคนไทย คุณ พ่อเป็นชาวเบลเยี่ยม การศึกษาส�าเร็จชั้นอนุบาลและมัธยมตอนต้นจาก โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองและส�าเร็จการศึกษาระดับ มั ธ ยมปลายจากโรงเรี ย นนานาชาติ เ กวลี ปั จ จุ บั น ก� า ลั ง ศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตร นานาชาติ ใหม่-ดาวิกา เริ่มเข้าวงการตามเพื่อนๆ ด้วยการ เริ่มถ่ายโฆษณาตอนอายุ ๑๓ ปี ตอนแรกๆ คุณแม่ไม่ยอม ให้ลูกสาวคนนี้เข้าวงการเพราะกลัวจะเสียการเรียนแต่ทน รบเร้าจากโมเดลลิ่งไม่ไหว ตื๊อเท่านั้นที่ครองโลกสุดท้าย คุณแม่ยอมใจอ่อนโดยมีคุณน้าเป็นผู้ให้การสนับสนุนอีก แรงจึงให้โมเดลลิ่งเริ่มน�าไปแคสต์งานถ่ายโฆษณาถ่ายมา เรื่อยๆ จนอายุ ๑๗ ปี ใหม่มีโอกาสได้ถ่ายแฟชั่นรีวิวแล้วพบ กับ เฮเลนสาวประเภทสองที่ชักน�าไปให้รู้จักกับพี่เอนักปัน ดารา ศุภชัย ศรีวิจิตร ที่มีดาราในก�ามือหลายสิบคนไม่ว่าจะ เป็น อั้ม-พัชราภา ณเดชน์ เวียร์-ศุกลวัฒน์และใครต่อใคร อีกหลายคนพี่เอเลยปันใหม่ขึ้นในอาณาจักรนักแสดงหน้า ใหม่ขึ้นมาอีกคน และไม่สร้างความผิดหวังให้พี่เอเลย พี่เอ เลยพาน้องใหม่ไปเซ็นสัญญากับทางช่อง ๗ สีเป็นดาราใน สังกัดของช่อง ๗ โดยประเดิมผลงานละครเรื่องแรกคือ “เงำ กำมเทพ” ซึ่งเป็นผลงานละครเรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้ กับเธอเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 48 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

อยากทราบว่าเซ็นสัญญาครั้งแรกกับทาง ช่อง ๗ กี่ปี?

คื อ ตอนที่ พี่ เ อพาใหม่ ม าเซ็ น สั ญ ญากั บ ทางช่ อ ง ๗ สี ตอนแรกเลย ๗ ปีค่ะอันนี้ด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ ทุกคนแม้ว่าจะเป็นเวลานานแต่พี่เอ คุณแม่และคุณน้าเขา ก็เต็มใจเพราะในสัญญามีการรัดกุมมาก มีงานให้ใหม่ทุกปี อันนี้ยุติธรรมดีค่ะ ผู้ใหญ่ให้ความเมตตากับใหม่ทุกคนตั้งแต่ ผู้ก�ากับที่คอยให้ค�าแนะน�าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการแสดง เรื่องแรกเขาช่วยกันทุกคน ใหม่ดีใจมากค่ะที่ได้รับความ เมตตามากมายอย่างนี้ค่ะ


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 49


เงินก้อนแรกที่ได้จากการท�างานในวงการเท่า ไหร่ ตื่นเต้นมั๊ย?

ต้องยอมรับว่าใหม่ตื่นเต้นมากค่ะเพราะตอนนั้น ใหม่เพิ่งอายุ ๑๖ เท่านั้นเป็นช่วงที่ใหม่ก�าลังอยู่ในชั้น ม.๑ จะขึ้น ม.๒ มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากถึงมากที่สุดเพราะ ใหม่ต้องไปแคสต์ถ่ายโฆษณาหรืองานต่างๆ ที่ได้บ้างไม่ ได้บ้างและโฆษณาชิ้นแรกที่ได้เงินเยอะมากในตอนนั้นคือ งานถ่ายโฆษณารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่น เชื่อมั๊ยคะว่าใหม่ ไม่เคยตื่นเต้นอะไรมากเท่ากับที่ได้รับเงินค่าถ่ายโฆษณา ถึงหกหมื่นบาทเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตของใหม่ที่ตอนนั้น ใหม่อายุเพิ่ง ๑๖ เท่านั้นและเราสามารถท�างานหาเงิน ได้ตั้งมากมายอย่างนั้น ไม่คาดคิดมาก่อนเลยตื่นเต้นดีใจ มันเป็นอะไรที่เยอะมาก รีบเอาเงินไปให้คุณแม่ด้วยความ 50 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ภูมิใจและขอให้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ใหม่เครื่องหนึ่ง เพราะใหม่อยากได้มานานแล้วแต่ไม่กล้าขอเงินคุณแม่แต่ พอเราหาเองได้ก็เลยถือโอกาสขอซะเลยคุณแม่ก็ไม่ขัดใจ ยอมซื้อให้เพราะถือว่าเงินที่ได้มาใหม่หามาได้เองด้วยน�้า พักน�้าแรงของใหม่เองค่ะ

ใหม่เคยคิดบ้างไหมว่าโตขึ้นอยากท�างาน อะไร?

ความฝันของใหม่ตั้งแต่จ�าความได้คือใหม่อยาก เป็นนางแบบค่ะเป็นความคิดของใหม่ที่คิดมาตั้งแต่เด็กๆ


แล้วแต่ไม่คิดว่าใหม่จะมีโอกาสท�าฝันของตัวเองให้เป็น ความจริงขึ้นมาได้ ใหม่มีโอกาสได้เดินแฟชั่นในงานแฟชั่น วีค กับเสื้อผ้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์ดังๆ ทั้งนั้นเลยดีใจ และภูมิใจมากที่มีโอกาสเดินแบบกับแฟชั่นวีค งานแรกก็ เจองานยักษ์เลยไม่ให้ภูมิใจได้ไงคะ ตื่นเต้นมากเพราะตอน นั้นใหม่ยังเดินไม่เป็นแต่พี่ๆ ทีมงานก็ให้ก�าลังใจและคอย แนะน�าว่าท�ายังไง เดินยังไงพอใหม่มีก�าลังใจอะไรก็ท�าได้ อย่างราบรื่นและการที่ใหม่ได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีได้ใส่เสื้อผ้า สวยๆเดินแบบเริ่ดๆพอมีโอกาสได้ท�ามันก็เลยเกิดความ สนุกขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ งานโฆษณาเครื่องส�าอางตามมาอีกอันนี้เราก็ใหม่เหมือนกัน แต่มันสนุกเกิดสนุกแล้วล่ะแถมได้เงินดีด้วยค่ะ

เข้ามาในวงการแล้วใหม่มีปญหากับการ ท�างานตรงไหนบ้าง?

เรื่ อ งอื่ น ๆคงไม่ มี ป ั ญ หาอะไรเพราะมี ค นคอย แนะน�าใหม่มากมายแต่มีเรื่องหนึ่งที่ใหม่ต้องช่วยตัวเอง อย่างมากคือเรื่องภาษาไทยกับค�าที่ยากๆที่ใหม่ไม่เข้าใจ และพูดไม่ได้เพราะใหม่ไม่ค่อยได้พูดแล้วก็พูดไม่ชัด ใหม่ก็ พยายามฝกพูดควบกล�้าออกเสียงร.เรือ ล.ลิงให้ได้ใหม่ต้อง ฝกกระดกลิ้นอย่างเดียวจนบางครั้งติดไปแล้ว ล.ลิงใหม่ยัง พูดเป็น ร.เรือ ตลอด ตอนใหม่เล่นละครเรื่อง ดอกแก้วกับ พี่วิน-ธาวิน เยาวพลกุล พี่วินเป็นคนน่ารักมากคอยสอนใหม่ ตลอดเราจึงท�างานด้วยกันอย่างสบายและง่ายขึ้น ใหม่ได้ ร่วมงานกับพี่วินก็ถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วเพราะพี่วินเขา มีชื่อเสียงและโด่งดังแล้ว ส่วนใหม่ยังใหม่สมชื่อและใหม่ ยังเด็กมากอีกอย่างใหม่ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้มาก ขึ้นจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของพี่ๆและคนอื่นๆเขา พี่วินเป็น คนที่ค่อนข้างจะอดทนมากนะใหม่ว่าเพราะตัวใหม่เองต้อง เทกอยู่บ่อยๆแต่พี่วินก็ไม่บ่นหรือพูดอะไรให้ใหม่หมดก�าลัง ใจแถมให้ก�าลังใจอีกสิไม่ว่า

ตั้งแต่เข้ามาในวงการใหม่ได้ประสบการณ อะไรบ้าง?

ใหม่ ไ ด้ เรี ย นรู ้ อ ะไรต่ อ มิ อ ะไรมาหมายเรี ย กว่ า ได้เยอะมากอย่างคนหลายๆคนที่ชอบและไม่ชอบจะไม่ เหมือนกัน ใหม่ก็ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจกับคนรอบ ข้างให้มากๆ เพราะใหม่จะต้องเจอะเจอกับคนอีกมากมาย ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายอารมณ์ บาง ครั้ ง ใหม่ ก็ อ ยากอยู ่ ค นเดี ย วนะอยากอยู ่ ค นเดี ย วเงี ย บๆ บางครั้ ง เราก็ ส นุ ก สนานร่ า เริ ง ใหม่ จ ะเป็ น คนอารณ์ ดี ใ ห้ ทุกๆคนเห็นตลอดเวลาใหม่ต้องเก็บความรู้สึกที่เห็นอะไร

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 51


เองให้ดีขึ้นสมกับที่แฟนๆให้การสนุบสนุนใหม่ ตอนนี้ใหม่ อยากพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องการแสดงอยากเล่นบทดีๆ ไม่ใช่ ว่าแค่ร้องไห้แล้วถือว่าเราเล่นเก่งแต่อยากพัฒนาตัวเอง ทุกๆด้าน เพื่อให้สมกับค�ำชมที่ทุกๆคนให้ใหม่มาเพราะ ใหม่เองยังถือว่าใหม่ยังใหม่มาก อยากเล่นหลายๆบทบาท ที่เรียกว่าท้าทายไม่จ�ำเป็นว่าใหม่จะต้องเป็นนางเอกทุก เรื่องเพราะถ้าเราได้บทดีๆส่งตัวเรากับบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ นางเอกใหม่ก็เล่นค่ะเพราะใหม่จะถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย ฝีมืออยากลองค่ะ

ใหม่คิดว่าทุกวันนี้ใหม่เก่งหรือยังกับเรื่อง งานแสดง?

ยั ง ค่ ะ ใหม่ ยั ง ต้ อ งท� ำ อะไรให้ ดี ขึ้ น มากกว่ า นี้ เพราะการที่ใหม่เข้ามาเป็นนักแสดงในทุกวันนี้ใหม่ยังมี ประสบการณ์ไม่พอ ยังต้องหาประสบการณ์ให้มากกว่านี้ ใหม่ยังไม่เก่งค่ะ อยากเก่งเหมือนพี่ๆอีกหลายๆคนที่เขา มากฝีมือ ส่วนใหม่ยังถือว่าเพิ่งก้าวเข้ามาในวงการ การ เรียนการแสดงในห้องเรียนกับการแสดงจริงๆ มันจะมีความ แตกต่างกันมาก สิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียนมันจะสนุก และเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมากๆที่เราจะน�ำมาปรับใช้แต่พอเรามา ไม่ดีแต่ใหม่ไม่แสดงออกกลับบ้านก็ปรึกษาคุณแม่คนเดียว เท่านั้น

อยากทราบว่าการท�ำงานในวงการมีผล กระทบต่อการเรียนบ้างไหม?

เรื่ องผลกระทบกับ การเรียนใหม่ว่ามีมากเลยที เดียวเพราะผลการเรียนของใหม่รู้สึกว่าจะตกลงไปเยอะ มากก่อนนี้ใหม่ว่าใหม่เรียนดีนะแต่พอเข้ามาในวงการมี งานเยอะขึ้นไม่ค่อยมีเวลาให้กับการเรียนเท่าไหร่ แต่ก็ไม่ ถึงกับตกแต่ใหม่มีความรู้สึกว่าใหม่ไม่ค่อยให้เวลากับการ เรียนเท่าไหร่ แต่ต่อไปนี้ใหม่ก็พยายามค่ะเต็มที่มีเวลาว่าง เมื่อไหร่ใหม่จะอ่านต�ำราทันทีกลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะ รับงานเท่าที่เราจะมีเวลานอกนั้นก็จะให้กับการเรียนให้ มากขึ้นกว่าเก่าค่ะ

อยู่กับช่อง ๗ มาก็หลายปีแล้วคุ้นชินหรือ ยังกับช่อง ๗?

ใหม่ถือว่าใหม่โชคดีที่มีโอกาสเป็นดาราในสังกัด ช่อง ๗ สีเพราะที่นี่ให้อะไรดีๆกับใหม่มากมาย ใหม่เองไม่ เคยคิดว่าใหม่จะมีโอกาสเข้ามาตรงนี้และมีวันนี้ใหม่ว่ามัน เร็วมากนะคะใหม่โชคดีจริงๆทุกวันนี้ใหม่ก็พยายามท�ำตัว 52 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เล่นละครจริงๆมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลย บางทีพอเจอ หน้างานจริงๆ เราจะลืมที่เราเรียนมาเลยเพราะเวลาท�ำงาน จริงๆ มันคือการท�ำงานมันจะไม่สนุกแล้วมันจะเครียดแทน ค่ะ เพราะมันจะจริงจังไม่มีเพื่อนๆมาคอยเล่นด้วยเหมือนที่ ครูสอนในห้องเรียน

มากมายต้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั บ คนเยอะแยะคงอยู ่ ค นเดี ย ว เหมือนแต่ก่อนนี้ไม่ได้แล้วค่ะ ใหม่ต้องปรับตัวเองเยอะ มากรู้สึกว่าตัวเองต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาไปเที่ยวส่วน ตั ว ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ งานใหม่ ไ ม่ แ ต่ ง หน้ า อะไรทั้ ง สิ้ น แถมใส่ รองเท้าแตะไปด้วยให้ผิดไปจากที่เราเล่นละครเลยค่ะ อีก ทั้งต้องดูแลเรื่องอาหารการกินต้องไม่กินของมันๆกินแต่ เข้ามาในวงการเคยเจอข่าวอะไรที่ท�ำให้รู้สึก ผัก อย่างสลัด ลดแป้งเพราะใหม่กลัวอ้วนมากที่สุดเพราะ ท้อใจบ้างมั๊ย? เวลาออกทีวีมันจะชัดมากแล้วใหม่เองจะเป็นคนที่อ้วนง่าย ยังค่ะใหม่ยังไม่เคยเจอข่าวอะไรที่รุนแรงและมี ด้วยค่ะ ความรู้สึกว่าท�ำให้ใหม่อยากลาออกจากวงการ จะมีก็แต่ ข่าวกุ๊กๆ กิ๊กๆ กับพระเอกที่ใหม่ร่วมงานด้วยเพื่อนกับว่าพอ ออกก�ำลังกายบ่อยมั๊ยดูแลรูปร่างยังไง? ใหม่เล่นคู่กับใครมักจะเป็นข่าวกับคนนั้น ตอนแรกๆก็ตกใจ เรื่องออกก�ำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะ เพราะเรื่องที่เป็นข่าวมันไม่จริงคุณแม่เห็นข่าวแล้วก็หัวเราะ งานเยอะแล้วก็เรียนด้วยเมื่อก่อนใหม่จะเตะบอล เล่นบาส และบอกไม่ต้องไปคิดมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร ว่ายน�้ำเป็นประจ�ำแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เตะแล้ว สมัยตอนที่ และกลับบอกว่ามีคนสนใจเรามากสิถึงได้มีข่าวก็ดีเหมือน ใหม่ยังเด็กๆ ใหม่จะชอบเตะบอลมากเตะแถวๆ หน้าบ้าน กันข่าวท�ำนองนี้ดาราทุกคนก็เจอกันถ้วนหน้า พี่ๆในวงการ นี่แหละ ถ้าวันไหนไม่ได้เตะแล้วจะหงุดหงิดมาก แต่ตอน บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปคิดอะไรก็เลยโอเคค่ะ นี้ไม่เตะแล้วเพราะมันเป็นกีฬาของผู้ชายหันมาเล่นบาส เพียงอย่างเดียวแล้วหันมาเริ่มฟิตเนสเพราะใหม่จะเป็น อยากทราบว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากมั๊ย? สมาชิกแต่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะ เพราะบอกแล้วว่างาน บอกตรงๆว่ามันเปลี่ยนไปมากแบบหน้ามือเป็น มันเยอะค่ะ หลังมือเลยเพราะเมื่อก่อนนี้ใหม่จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัว สูงมากชอบท�ำอะไรคนเดียว อยู่คนเดียวไม่ชอบสุงสิงกับ กับละครเรื่องล่าสุดเป็นไงบ้าง? ใคร แต่พอใหม่เข้ามาในวงการแล้วต้องเจอะเจอกับผู้คน เรื่องร้อยเล่ห์เสน่ห์ลวงเรื่องนี้ก็สนุกค่ะเล่นคู่กับ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 53


พี่เวียร์ งอนพระเอกเกลียดพระเอกทั้งเรื่องแต่ในที่สุดก็ กลับมารักกันเรื่องนี้มีทั้งดราม่า มีทั้งร้องไห้เยอะมากซีน อารมณ์ก็มีทั้งเครียดเรื่องที่บ้าน เครียดเรื่องความรัก ชอบ ละครเรื่องนี้มากเพราะได้เล่นเป็นลูกคนรวยแปบเดียวก็ล้ม ละลายเป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเอาแต่ใจตัวเองนิดนึง ตั้งแต่ เล่นมาก็ยังไม่เคยได้รับบทแบบนี้เลยที่เป็นนักเรียนนอก เป็ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ มี แ ต่ ค วามมั่ น ใจในตั ว เองก็ เ ป็ น อะไรที่ แ ตก ต่างจากละครทุกเรื่องที่เล่นมา สนุกดีค่ะแบบนี้แหละที่ ใหม่อยากเล่น

ได้ร่วมงานกับเวียรอีกครั้งรู้สึกยังไง?

คุยกับดาวที่ชื่อใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่กับเรื่องราว รู้สึกว่าท�างานง่ายขึ้นมากเพราะพี่เวียร์จะสอน ใหม่ได้เยอะทั้งมุมกล้อง ท�าให้เล่นไม่ต้องเยอะแต่ก็มีจูบ ส่ ว นตั ว และเรื่ อ งงานกั น พอหอมปากหอมคอก็ อ ย่ า ลื ม บ้างแล้วแต่มุมกล้องแต่ในเรื่องจะมีกัดๆกันมากกว่ากัดกัน ติดตามผลงานเรื่องต่อไปของเธอในเรื่องหน้าซึ่งก็จะมีออก แทบทั้งเรื่อง ใหม่ท�างานกับพี่เวียร์สบายมากเหมือนกับ มาให้ชมกันในอีกไม่นานข้างหน้านี้นะคะ รู้ใจกันแล้ว ส่วนข่าวที่ออกมาก็ไม่มีอะไรพี่เวียร์เหมือนพี่ ชายมากกว่า ส่วนพี่เวียร์เขาก็ไม่เคยมาแสดงท่าทางว่าจีบ ใหม่เลยแต่มีข่าวออกมาจนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องข�ามากกว่า ค่ะ 54 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กรมปาไม้ จัดโครงการแก้ปญหาไฟปา และหมอกควัน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน เป็นช่วงที่มีสถิติ การเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ลม พัดแรง ประกอบกับต้นไม้ใหญ่จ�านวนมากผลัดใบ หญ้าแห้งตาย โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์จุดไฟ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการท�าไร่เลื่อนลอย ไม่เพียงแต่ จะก่อความเสียหายแก่พื้นที่เท่านั้น หากแต่จะส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศโดยรวมของโลก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นผลกระทบของการเกิดไฟป่า จึงจัดให้มีการ ด�าเนินโครงการรณรงค์ “ไม่เผำปำ รักษำธรรมชำติ อำกำศ บริสุทธิ์” ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ล�าพูน จ.ล�าปาง จ.แพร่ จ.พะเยา และ จ.เชียงราย จากการ เปิดตัวโครงการรณรงค์ “ไม่เผำปำ รักษำธรรมชำติ อำกำศ บริสุทธิ์” ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 บริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการและปล่อย ขบวนรถรณรงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวนกว่า 2,000 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและผลกระ ทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน “นอกจากนี้กรมป่าไม้ยัง ได้ด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม ไฟป่าซึ่งกรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนใน

การสร้างเครือข่าย จ�านวน 100 หมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้าน ละ 100,000 บาท โดยเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม ไฟป่า จะมีภารกิจหลักในการจัดท�าข้อมูลพื้นฐาน การจัดซื้อ อุปกรณ์ดับไฟป่า การจัดหาอาสาสมัครควบคุมไฟป่า และการ ฝกอบรมอาสาสมัครควบคุมไฟป่า โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริม การควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ ค�าแนะน�าในการให้ความรู้และฝกทักษะการปฏิบัติงานป้องกัน และควบคุมไฟป่า นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้หน่วย ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 51 หน่วยทั่วประเทศ ยังมีหน้าที่ใน การประสานนายอ�าเภอท้องที่ และผู้น�า อปท.ท้องที่ เมื่อเกิด ไฟไหม้ขึ้นที่ใดหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าก็จะประสานขอ ความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยกันดับไฟ ทั้งนี้ กรมป่าไม้ ขอความร่วมมือหากพบเห็นบุคคลกระท�าการเผาป่า สามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าท้องที่ หน่วย ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าท้องที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่ ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ส�านักจัดการทรัพยากรป่า ไม้ (สาขา) ท้องที่ หรือนายอ�าเภอท้องที่ หรือผู้น�า อปท. ท้องที่ หรือส�านักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า กรมป่าไม้ หรือ สายด่วน Green Call 1310 กด 3 และสายด่วนนิรภัยของกรม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1784 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไป ด�าเนินการดับไฟได้ทันการณ์

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 55


ตัวไกล...หัวใจอยู่ไกล้ âดย : ดร.äสว บุÞมา (คนäทยãนอเมริกา)

โลกเมื่อวานมิใช่เพื่อการท่องเที่ยว อย่างดียวเท่านั้น เทคโนโลยี ใ หม่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง ตลอดเวลา อานุภาพของเทคโนโลยีท�าให้โลกในปัจจุบันนี้ มีสภาพไร้พรมแดนเนื่องจากผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีร่วมสมัย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในพริบตาไม่ว่าจะอยู่ใน ส่วนไหนของโลก อย่างไรก็ตาม มีชาวโลกอีกจ�านวนหนึ่ง ยังเข้าไม่ถึง หรือไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีใหม่ จึงยังใช้ชีวิต แบบดั้งเดิม ท่ า มกลางสั ง คมอเมริ กั น อั น ก้ า วหน้ า ในด้ า น เทคโนโลยี ยังมีชุมชนที่ไม่ใช้เครื่องจักรกล ไม่ใช้รถยนต์ ไม่ใช้ไฟฟ้าและไม่มีโทรศัพท์ในบ้าน ชุมชุมกลุ่มนี้มีชื่อว่า “อำมิช” ซึ่งเลี้ยงชีพด้วยการท�าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เป็นส่วนใหญ่และยังไถนาไถ่ไร่ด้วยม้า เรื่องราวของพวก ชาวอามิชอาจหาอ่านได้ในหนังสือชื่อ “อเมริกำที่ยังใช้ม้ำ เทียมไถ” ซึ่งอาจเปิดอ่าน หรือดึงออกมาได้จากเว็บไซต์ www.OpenBase.in.th วิ ถี ชี วิ ต ของชาวอามิ ช และการด� า เนิ น ชี วิ ต แบบ ดั้ ง เดิ ม เป็ น ที่ ส นใจของทั้ ง คนทั่ ว ไปและของนั ก วิ ช าการ คนทั่วไปส่วนใหญ่มักสนใจในด้านการไปเยี่ยมชมในฐานะ นั ก ท่ องเที่ ย วซึ่ ง อาจไปชมครั้ง เดียวในชีวิตของตน ส่ว น 56 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

นักวิชาการสนใจในด้านการกลั่นเอาบทเรียนที่มีคุณค่าจาก สังคมเหล่านั้นมาใช้แก้ปัญญหาสังคมปัจจุบัน

(ชาวอามิชก�าลังไถไร่ข้าวโพด) เมื่อต้นปีนี้จึงมีหนังสือน่าสนใจสองเล่มพิมพ์ออก มาไม่ห่างกัน นั่นคือ The World Until Yesterday (โลก กระทั่งเมื่อวาน) เขียนโดย Jared Diamond และเรื่อง Noble Savages (คนป่าผู้ประเสริฐ) เขียนโดย Napoleon


Chagnon เล่มแรกพูดถึงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองดั้งเดิมทั่ว โลก ๓๙ เผ่าโดยเน้น ๑๐ เผ่าในเกาะนิวกินีซึ่งผู้เขียนรู้จักดี มากเนื่องจากได้เข้าไปคลุกคลีและท�าวิจัยอยู่ในชุมชนเหล่า นั้นเป็นเวลาหลายสิบปี เล่มที่สองพูดถึงเผ่ายาโนมาโมซึ่ง อาศัยอยู่ในป่าอะเมซอนของบราซิลและเวเนซุเอลาและ ผู้เขียนได้เข้าไปศึกษาเป็นเวลานานเช่นกัน ภาพของเผ่าต่าง ๆ ดูจะสะท้อนความล้าหลังสุด ๆ เนื่องจากพวกเขายังด�าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมโดยปราศจาก การใช้เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษา พบว่าการด�าเนินชีวิตเช่นนั้นน่าจะให้บทเรียนที่ทรงคุณค่า ส�าหรับน�ามาใช้แก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน อาทิเช่น การเลี้ยง เด็กซึ่งเผ่าต่าง ๆ ยังมองว่าเป็นความรับผิดชองของชุมชน ทั้งหมด นอกจากนั้น ปู่ย่าตายายซึ่งอาจไม่แข็งแรงพอที่จะ ออกไปท�างานตามปกติแล้วก็รับดูแลเด็กแทนพ่อแม่ที่ต้อง ออกไปท�างาน เด็กได้รับการดูแลใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องใน ขณะที่ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาให้เกิดประโยช์อันเป็นการท�าให้ พวกเขาไม่เหงาซึ่งอาจน�าไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้ การ เลี้ยงเด็กเช่นนี้ยังมีอยู่บ้างในสังคมไทย แต่ในสังคมก้าวหน้า เช่นอเมริกาแทบไม่มีเหลืออยู่อีกแล้ว ทั้งเด็กและผู้สูงวัย มักต้องไปอยู่ในศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์เลี้ยงคนชรา Hilary Clinton อดี ต สตรี ห มายเลขหนึ่ ง ของ อเมริ ก าเห็ น ด้ ว ยกั บ แนวคิ ด ของชาวแอฟริ ก าที่ ว ่ า การ เลี้ยงเด็กเป็นความรับผิดชอบของคนทั้งหมู่บ้าน เธอจึง น�าแนวคิดนั้นมาใช้เป็นชื่อหนังสือขายดีเล่มหนึ่งของเธอ It Takes a Village ซึ่งตัดทอนลงมาจากค�าพังเพยที่ว่า It takes a village to raise a child.

(ชาวพื้นเมืองในทะเลทรายคาลาฮารีของแอฟริกา) สั ง คมก้ า วหน้ า ทั่ ว โลกมี ป ั ญ หาใหญ่ ใ นด้ า นการ เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แต่ สังคมที่ด�าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมเช่นชาวเผ่ายาโนมาโมและ ชาวเกาะนิวกินีไม่เป็นโรคดังกล่าว การศึกษาพบว่าอาหาร ของพวกเขาไม่ ใช้ เ กลื อ ปรุ ง รสให้ เ ค็ ม จั ด เช่ น อาหารของ

สังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น การท�างานที่ต้องใช้แรงกายยัง ท�าให้พวกเขาออกก�าลังกายเป็นประจ�าอีกด้วย สองปัจจัย นี้มีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ไม่เป็นโรคจ�าพวกนั้น สังคม ปัจจุบันจึงควรลดความเค็มของอาหารและออกก�าลังกาย อย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับในด้านการปรุงรสอาหารจนเค็มจัดนั้น มี ข้อมูลส�าคัญอันน่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น เราอาจทราบ กันดีแล้วว่า ชาวญี่ปุ่นมีอายุยืนที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยเด็ก ญี่ปุ่นที่เกิดในวันนี้จะมีอายุอยู่ต่อไปได้ถึง ๘๒.๗ ปี (คนไทย อยู่อันดับ ๘๓ ซึ่งเด็กเกิดในวันนี้จะมีอายุอยู่ได้โดยเฉลี่ย ๗๓.๖ ปี) อย่างไรก็ตาม ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดอาคิตะซึ่งอยู่ ทางตอนเหนื อ ของประเทศรั บ ประทานอาหารเค็ ม ที่ สุ ด เนื่องจากอาหารทุกอย่างเค็มจัดและแม้แต่ข้าวสวยพวก เขาก็ต้องโรยเกลือลงไปก่อนรับประทาน ปรากฏว่าอัตรา การตายด้วยเส้นเลือดในสมองแตกของคนในจังหวัดนั้นมี อัตราสูงกว่าสองเท่าของชาวญี่ปุ่นทั่วไป ยิ่งกว่านั้น ในบาง หมู่บ้าน ประชาชน ๙๙% ตายก่อนอายุ ๗๐ ปี

(บ้านกลางป่าของชาวนิวกินี) การศึ ก ษาเผ่ า ต่ า ง ๆ พบว่ า หลายเผ่ า เคยมี วัฒนธรรมในการใช้ความรุนแรงถึงขั้นฆ่าแกงกันเมื่อเกิด ความขัดแย้ง แต่ในหลาย ๆ กรณี พวกเขายังใช้ประเพณี เก่าแก่อยู่ นั่นคือ ไกล่เกลี่ยให้สองฝ่ายพอใจและกลับมา ญาติดีกันอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคมวิทยามองว่า วิธีนี้ได้หายไปจากสังคมก้าวหน้าเช่นอเมริกาซึ่งมุ่งใช้การ ฟ้องร้องกันในศาลยุติธรรมเป็นทางออกของความขัดแย้ง การกระท�าเช่นนั้นเสียทั้งเงินและเวลา แต่จะไม่ท�าให้สอง ฝ่ า ยกลั บ มาญาติ ดี กั น ฉะนั้ น มั น จึ ง ไม่ น ่ า จะเหมาะสม ส�าหรับทุกคดี หนังสือที่อ้างถึงนั้นให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ผู้มีเวลาและแตกฉานในภาษาจึงอาจหามาอ่านกันอย่าง ทั่วถึง

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 57


58 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เคล็ด...(ไม่ลับ)

â´Â : PORY

กินจุบจิบตลอดวัน เสี่ยงโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน เป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของประชากรส่วนใหญ่ เนื่องมาจากพฤติกรรม ในการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป หนึ่งในปจจัยเสี่ยงหลักๆ นั้นก็คือ “การกินของจุบจิบ” อย่าแปลกใจเลย ไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมปัง ขนมทอดกรอบ หรืออะไรก็ตามทีห่ นุม่ สาวพกติดตัว ไม่ว่าจะท�างาน อ่านหนังสือไว้กินแก้หิว หรือเพราะตื่นสาย ไม่มีเวลากินข้าว ต้องรีบเดินทางไปท�างาน ไปเรียน แม้แต่ชง กาแฟ หรือ น�้าสักแก้วอาจจะไม่ได้กินเลยทีเดียว แต่พอตก สายๆ หน่อยก็เริ่มหิว หันมาเลือกหยิบขนมห่อกินรองท้อง เพราะหากกินมื้อใหญ่ ก็จะไปชนมื้อกลางวันอีก โดยตัว เลือกที่คนส่วนใหญ่บริโภคกันคือ แชนด์วิช ตามร้านสะดวก ซื้อต่างๆ มารองท้อง มันเป็นความคิดที่ผิดมหันต์เลยแหละ พฤติกรรมซ�้าๆเหล่านี้แหละ ที่ท�าให้ใครต่อใคร มีน�้าหนักตัวมากขึ้น และเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดยไม่รู้ตัว มารู้อีกทีก็ ...

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 59


ะ จ ่ ม แ น ก่อ จ ใ ย า ห ม สิ้นล 60 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เรื่องดีๆ มีไว้แเพืบ่่อนสมาชิ งปันก........

บ้า

นพักคนชราที่ผมไปเยี่ยมเยืยนมาหลัง วันเกิดในเดือนที่แล้ว เป็นอาคารไม้ชั้น เดียว ไม่ใหญ่โตนัก ที่นี่ เป็นส่วนหนึ่ง ของวัดเล็กๆ ที่สมภารเจ้าอาวาส อดีตนักเรียนโรงเรียน เดียวกับผม ท่านเอาเงินที่ญาติโยมศรัทธาถวายท่านมา ปลูกสร้าง เพื่อให้ผู้เฒ่า ผู้ชรา ได้มาพักอาศัยยามเมื่อขาด ที่พึ่งพิง มีโยมผู้หญิงวัยกลางคน ไร้ญาติและสิ่งเกาะเกี่ยว ทางโลก มาบ�ำเพ็ญธรรมโดยไม่บวชชี ท่วงท่าเจรจาพาที ดูส�ำรวมราบเรียบ พร้อมเด็กวัดลูกชาวบ้านแถบนั้น แวะ เวียนผลัด เปลี่ยนกันเป็นผู้ดูแลผู้ชราทั้งหญิงชาย ที่ถูกทอด ทิ้งรวม ๑๓ ชีวิต ค่าจ้าง คนดูแล น�้ำ ไฟ เสื้อผ้ายารักษาโรค ข้าว ปลาอาหาร สมภารใจดี อดีตนักเรียนช่างกล ที่รอดตายมา จากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เหมาจ่าย คนเดียว โดย ไม่เคยพิมพ์ฏีกาเรี่ยไรใคร พูดคุยกับท่านหลายเรื่องจนตอน จะลากลับผมควักเงิน ๕๐๐ บาทใส่ซอง ถวายท่านเป็นค่า ใช้ จ่าย ท่านจึงนึกอะไรขึ้นมาได้ ชวนผมเดินลงจากศาลา ไปที่บ้านพักคนชราแห่งนั้น เปิดนรกบนดินอีกขุมหนึ่ง ให้ คนบาปอย่างผม มีดวงตาเห็นธรรม โดยไม่ต้องฟังเทศน์ เทียบชาดกบทใดๆ หญิงชรารูปร่างเล็ก ผิวสองสีบอบบางทอดกาย เหยียดตรงบนเตียงเล็กๆ แต่สะอาด มีผ้าห่มผืนบางๆ ห่ม ปิดทรวงอกที่ยังกระเพื่อมเบาๆ ราวเครื่องยนต์ใกล้ดับอย่าง เหนื่อยหน่าย แม่เฒ่าพยายามยกมือขึ้นประนมไหว้ เมื่อ ท่านสมภารพาผมมานั่งอยู่ข้างขอบเตียง กังวานน�้ำเสียง แห่งพุทธบุตรผู้เมตตาเปล่งวาจา ถามไถ่อาการ และให้ศีล ให้พรเบาๆ แต่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ หยาดน�้ำตาแห่งความปิติ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 61


ท่วมท้นดวงตาสีขาวขุ่น แล้วค่อยๆ ซึมเซาะรินไหลไปตาม ร่องขอบตา ที่เหี่ยวย่นบนใบหน้า เวทนาบังเกิดจนผมต้อง เบือนหน้าหนี ผู้เฒ่าอายุ ๙๑ ปี อาวุโสสูงสุดในจ�านวน ๑๓ คนชราของที่นี่ เรื่องราวทั้งหลายในอดีตยังเจิดจ้าอยู่ในความทรง จ�า เหมือนเพิ่งเกิด เมื่อวาน....... แม่เฒ่ามีลูกชายสองคนและหญิงหนึ่งคน ๖๐ ปี ที่ผ่านมาครอบครัวแม่เฒ่าจัดอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินของ จังหวัด สามี ของแม่เฒ่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ก่อร่าง สร้างตัวจากกรรมกรกินค่า แรงรายวัน โดยแม่เฒ่ารับจ้าง ทอผ้าอยู่ในโรงงงานแห่งหนึ่ง อดออมสะสมจนฐานะดีขึ้น สามารถสร้างหลักฐาน จนมีที่ดินบ้านช่องสมฐานะ แต่ สามีก็ยังท�างานหนัก ไม่ยอมพัก หวังจะฟูมฟักลูก ๓ คน ให้อยู่อบอุ่น กินอิ่ม โดยไม่ต้องล�าบาก ช่วงนั้นแม่เฒ่าเลิก ทอผ้าแล้ว อยู่บ้านเลี้ยงลูก ๓ คน ที่อยู่ในวัยซวนไล่เรียง ตามล�าดับ เช้าวันหนึ่งเมื่อลูกชายคนโตอายุได้ ๖ ขวบ สามี ของแม่เฒ่าก็หลับไปไม่ตื่น มาร�่าลาหมอที่โรง พยาบาล บอกว่าสามีตับแข็งตายทั้งๆ ที่ไม่เคยแตะเหล้าซักหยด แม่ เฒ่าเปลี่ยนสภาพบ้านพักเปิดเป็นร้านค้าโชห่วย ขายของ สารพัดชนิด อดทนอด ออมเลี้ยงลูกทั้ง ๓ คน ให้ร�่าเรียน จนจบปริญญา ครอบครัวอบอุ่น พี่น้องรักใคร่กันดี ไม่มีเค้า ลางว่าจะแตกหัก ดั่งหนึ่งคนละสายเลือด 62 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

ลูกชายคนโตแต่งงานไปกับลูกสาวเจ้าของร้าน ขายทองในตลาด ในชีวิตของแม่เฒ่า ไม่เคยมีความสุขครั้ง ไหน เหมือนวันที่ลูกชายแต่งงาน สมบัติที่มี แม่เฒ่าจัดแบ่ง เป็นสามส่วนให้ลูกชายคนโตเปิดร้านขายทอง ตามที่สะใภ้ ต้องการ ปีต่อมา ลูกคนที่สองแต่งสาวเข้าบ้านอีกคน แม่ เฒ่ายกบ้านและที่ดินที่เปิดร้านขายของสองคูหาสามชั้น ให้เป็นสมบัติของลูกด้วยความยินดี โดยที่แม่เฒ่าขอสิทธิ์ แค่อยู่อาศัย สองปีถัดมา ลูกสาวคนสุดท้องแต่งกับข้าราชการ ระดับหัวหน้ากองในจังหวัด แม่เฒ่ายกที่ดินและเงินสดก้อน สุดท้ายของแม่เฒ่า รับขวัญลูกเขยด้วย ความปรีดา สั ต ว์ โ ลกทั้ ง หลายล้ ว นเวี ย นว่ า ยก่ อ เกิ ด เพื่ อ มา ชดใช้ ก รรมเก่ า สะใภ้ ค นที่ ส องเริ่ ม จุ ด ประกายแห่ ง การ


แตกหัก ตั้งแต่แต่งเข้าบ้าน ไม่เคยแม้แต่เสียบปลั๊กหม้อหุง ข้าว แม่เฒ่ากลายเป็นทาสในเรือน ซักผ้า ท�ากับข้าว จัด ส�ารับคับค้อนตั้งโต๊ะ คอยท่าสองผัวเมียกินก่อนจนอิ่ม แม่ เฒ่าจึงมีโอกาสได้กินของเหลือ ก่อนจะเก็บกวาดถ้วยชาม ไปล้าง กวาดเช็ดปัดถูบ้านช่องเรียบร้อยแล้วจึงได้พักผ่อน ด้วยการเดินออกไปคุยกับเพื่อนบ้านในวัยไล่เลี่ยกัน สะใภ้ สองเข้มงวดแม้แต่ของสดทุกชนิด ที่ซื้อมาท�ากับข้าว ต้อง ถามราคา แล้วยกไปชั่งน�้าหนักราคาสินค้า กับเงินทอนที่ เหลือ ต้องตรงกับเงินที่ให้ไปตลาด แต่แม่เฒ่าก็ไม่เคยเก็บ มาเป็นอารมณ์ แล้ววันหนึ่งสะใภ้สองก็จัดระเบียบการกิน ใหม่ หล่อนไปสั่งผูกปิ่นโต เพื่อกินกันแค่สองผัวเมีย แล้ว สั่งให้ผัวจ่ายเงินให้แม่เฒ่าแค่วันละยี่สิบบาท ไปหากินเอา เองด้วยเหตุผลโง่ๆ คือต้องการประหยัด แต่ลึกๆ ในใจ ไม่ ต้องการให้แม่ผัวเม้นเส่วนเกิน แม่เฒ่าคิดเอาเองว่าลูกๆ คงไม่อยากให้แม่เหนื่อย จึงน้อมรับประกาศิตลูกสะใภ้ด้วยดุษฏี สองสามวันต่อมาแม่ เฒ่าก็ลืมสิ้น เพราะความรักลูก หลายครั้งที่แม่เฒ่าคิดถึงลูกชายคนโต ที่เปิดร้าน ขายทองในตลาด แม่เฒ่าจะเจียดเงินที่เก็บออมไว้ ซื้อผล ไม้ที่ลูกชอบติดมือไปด้วย แต่ทุกครั้งที่แม่เฒ่าเดินเข้าไป ในบ้าน สะใภ้ใหญ่จะมองอย่างเหยียดๆ แล้วเดินหนีเข้า ห้องแอร์ ปิดประตูนอนดูโทรทัศน์ สั่งคนใช้ให้คอยสอด ส่องเดินตามแม่เฒ่า เธอกลัวแม่ผัวขโมยของในบ้านจ ะคุย

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 63


กับลูกชายนั่น ก็ออกอาการไม่ว่าง ถามค�าตอบค�า เหมือน หนามต� า โดนโคนลิ้ น จนอ้ า ปากล� า บากล� า บน อึ ด อั ด แม่ เกรงใจเมีย แกล้งถอดสร้อยคอทองค�าเส้นโต ที่ห้อยแขวน พระเครื่องราคาแพง ในกรอบทองฝังเพชรพวงใหญ่ขึ้นมา ส่องทีละองค์ด้วยความเลื่อมใส และไม่แม้แต่จะชายตามอง แม่เฒ่า ที่นั่งซึมอยู่ข้างตู้ทองอย่างเดียวดาย เก้ ๆ กัง ๆ อยู่ พักใหญ่ ก็เดินออกจากบ้านลูกชายคนโตอย่างเหงาๆ โดยมี คนใช้ของลูก หิ้วถุงผลไม้ ตามมายัดคืนใส่มือ ระหว่างทาง ก็แวะทักทายคนรู้จักเพื่อรักษามารยาท แต่ในใจของแม่ เฒ่า มันวังเวงจนจ�าไม่ได้ว่าพูดคุยกับใครไปบ้างระหว่างทาง ลูกสาวคนเล็ก ที่แม่เฒ่าทั้งรักทั้งหวงนั่น แทบไม่ ต้องพูดถึง เธอยื่นค�าขาดกับแม่เฒ่าตั้งแต้ครั้งแรกที่ไปเยี่ยม ว่า ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ต้องไปหา เพราะบ้านเธอมีแขกที่เป็น ลูกน้องของผัว และพ่อค้าวานิชเข้าพบผัวของเธอ เพื่อขอ อ�านวยความสะดวกในทางธุรกิจบ่อยๆ และผัวของหล่อน ก็ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่าง ถ้าแม่เฒ่ารักลูก ก็ควรจะต้อง 64 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

รักษาเกียรติรักษาหน้าตาของผัวลูกด้วย แม่เฒ่าไม่เข้าใจ ว่าการรักษาหน้าตาของลูกเขยนั้น ต้องท�าอย่างไร แม่เฒ่า ยังเคยปลื้มกับค�าชมของเพื่อนบ้าน เขาว่าแม่เฒ่าวาสนาดี ลูกเขยเป็นเจ้าคนนายคน แม่เฒ่าก็ได้แต่แอบปลื้ม ทั้งๆ ที่ ไม่เข้าใจ ว่าท�าไมการเป็นเจ้าคนนายคน จึงเหมือนก�าแพง ชนชั้น ปิดกั้นระหว่างความเป็นแม่ลูกจนหนักหนาสาหัส ขนาดนั้น ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์ โผล่ขึ้นมารายรอบร้านค้าของลูกชายคนที่ส อง กระทบ ธุรกิจของสองผัวเมีย จนทรวดเซ ของขายไม่ได้มากเหมือน เก่า ที่เอาอะไรมาวางก็ขายหมด ปัญหาและวิกฤติการเงินใน บ้าน ส่งสัญญาณถึงขาลง สองผัวเมียเริ่มมีปากเสียงกันบ่อย ครั้ง และแทบทุกครั้ง ลูกสะใภ้ก็จะฉวยโอกาสด่ากระทบ แม่ผัวเป็นของแถมโดยไม่มีเหตุผล โดยที่ลูกชายก็ไม่ออก อาการปกป้องแม่เฒ่าแต่อย่างใด...


๑๒ มิถุนายน ประมาณ ๓ ทุ่มของคืนโลกาวินาศ ท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยพยับเมฆ สลับกับเสียงฟ้าร้องดัง กึกก้องเป็นระยะๆ ครู่ใหญ่ๆ ต่อมาสายฝนจึงโปรยปราย ชุ่มฉ�่าน�้านองไปทั่วเมือง ลูกชายลูกสะใภ้ออกไปกินข้าวนอก บ้านยังไม่กลับ ปล่อยแม่เฒ่าเฝ้าร้านค้าคนเดียว แม่เฒ่าจ�า ได้ว่า วัยรุ่นสองคนขี่รถเครื่องฝ่าสายฝนมาจอดหน้าร้านขอ ซื้อเบียร์หนึ่งขวด แม่เฒ่ารับเงินแล้วเดินเข้าไปเก็บในลิ้น ชัก โดยไม่ระแวงว่า สองวัยรุ่นแอบยกลังใส่บุหรี่ที่ลูกชาย สั่งมายังไม่แกะกล่อง ช่วยกันแบกขึ้นรถขี่หายไปกับความ มืด ก่อนสี่ทุ่มเล็กน้อย สองผัวเมียจึงขับรถกลับเข้าถึงบ้าน ช่วยกันเก็บของเข้าร้าน วางของทุกชิ้นเข้าที่ๆ เคยวาง เมื่อ ไม่เห็นลังบุหรี่ จึงหันไปตะโกนถามแม่เฒ่า ที่ก�าลังจุดธูปไหว้ รูปสามีบนหิ้ง เพียงค�าตอบที่แม่เฒ่าตอบว่าไม่เห็น ก่อนปัก ธูปลงกระถาง เสียงสบถด้วยค�าหยาบของลูกชาย ก็ดังสวน สนั่นบ้าน ครู่เดียวทั้งลูกสะใภ้กับลูกชาย ก็สลับปากจิกหัว ด่าแม่กึกก้องประสานเสียงกับสายลมนอกบ้าน ก่อนที่ทั้งคู่ จะขับรถไปโรงพักแจ้งจับแม่ลักทรัพย์ ต�ารวจพาแม่เฒ่าไปนั่งอยู่หน้าโต๊ะร้อยเวร แม่ เฒ่าให้การไม่รู้ ด้วยซื่อบริสุทธิ์ โดยไม่ตัดพ้อต่อว่าลูกชาย แม้แต่ค�าเดียว กว่าชั่วโมงในห้อง แอร์เย็นเฉียบ แต่ในอก ในใจของร้อยเวรหนุ่มร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟนรกแผดเผา ที่ ต้องวิงวอนสองผัวเมียให้เห็นบาปบุญคุณโทษ แต่สองผัว เมียกลับโยนภาระตอกย�้า ให้ต�ารวจอบรมแม่เฒ่า ก่อนที่จะ สะบัดก้นกลับไปบ้านโดยไม่ใส่ใจแม่เฒ่า ที่เปียกฝนนั่งสั่น สะท้าน ด้วยความหนาวเหน็บ สายฝนยังสาดซัดกระหน�่า หนักเหมือนฟ้าแตก ต�ารวจยศนายดาบขับรถร้อยเวรมาส่ง

แม่เฒ่าที่บ้าน บ้านซึ่งประตูเหล็กถูกปิดสนิท แม่เฒ่าลงจาก รถเดินฝ่าฝนถึงหน้าบ้าน แล้วแม่เฒ่าก็ตกใจสุดขีด กับภาพ เบื้องหน้า ที่พื้นหน้าบ้าน เสื้อผ้าเก่าๆ ยัดแน่นอยู่ในถุง ถูก โยนออกมากองเรี่ยราดเหมือนขยะ บนกองเสื้อผ้าของแม่ เฒ่า กระถางธูปและรูปถ่ายของสามี แตกกระจายเกลื่อน กราด หยาดฝนสาดซัดรูปถ่ายขาวด�าของสามี จนเปียก ปอนขาดวิ่น แม่เฒ่าก้มลงหยิบรูปของสามีมากอดแนบอก น�้าตาแห่งความรันทดทะลักล้นปนน�้าฝน ปวดร้าว เหมือน ถูกฟ้าผ่าเข้ากลางใจ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 65


แม่เฒ่ากอดรูปนั้นไว้เหมือนจะปกป้องจากสาย ฝนสุดชีวิต สองเท้าออกก้าวช้าๆ เหมือนร่างไร้วิญญาณ เข้าตลาดไป หยุดนิ่งอยู่หน้าร้านขายทองของลูกชายคนโต เหมือนเป็นการบอกลาแล้วลัดเลาะฝ่าความมืดและสาย ฝน ไปยืนอยู่หน้าบ้านลูกสาวคนเล็ก เก็บภาพแห่งความ รักความทรงจ�าสุดท้ายเป็นครู่ใหญ่ จึงเดินจากไปท่ามกลาง เสียงกึกก้องของฟ้าร้องระงม สลับกับเสียงฟ้าผ่าแน่นหนัก เป็นระยะ ดั่งเจ้ากรรมนายเวรก�าลังเร่งรีบกรีดนิ้วกัปนาท บรรเลงเพลงกรรมในอดีตชาติ ติดตามมาทวงคืน ให้แม่ เฒ่าต้องชดใช้อย่างบอบช�้ายับเยิน รถกระบะเก่าๆ คันนั้น วิ่งฝ่าสายฝนมาจอดสงบนิ่งอยู่หน้ากุฏิพระของสมภารเจ้า วัดตอนตีสามเศษๆ คนขับรถพบแม่เฒ่าเดินโซซัดโซเซอยู่ ข้างถนนเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ด้วยใจเมตตา เมื่ อ แม่ เ ฒ่ า ต้ อ งการมาที่ นี่ จึ ง ขั บ รถมาส่ ง ด้ ว ย ความสังเวช แม่เฒ่ามักคุ้นกับสมภารวัดนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ เจ้าอาวาสองค์เก่ายังอยู่ นาทีสุดท้ายของการตัดสินใจครั้ง ใหญ่ของชีวิต จึงไม่มีที่ไหนอบอุ่นให้พึ่งพิงเหมือนร่มเงา ฉัตรแก้วกงธรรมแห่งรัตนะทั้งสาม ฟ้าเริ่มขมุกขมัวใกล้ ค�่าลงทุกขณะ ผมจ�าเป็นต้องบอกลาท่านสมภาร และแม่ เฒ่า เจ้าของเรื่องราวน่าสลด นับแต่นาทีแรกที่แม่เฒ่ามา ถึงที่นี่จนวันนี้ แม่เฒ่าไม่เคยออกไปนอกวัดเหมือนๆ กับ ที่ทั้งสามคนก็ไม่เคยออกติดตามถามหา จะรู้หรือไม่ก็แล้ว 66 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แต่ว่าแม่ซมซานมาอยู่วัด แต่ก็ไม่เคยปรากฏแม้แต่เงาของ ลูกทั้งสาม ผมจากลาออกมา ทั้งที่น�้าตาเปอนหน้า ประโยค สุดท้ายของแม่เฒ่าที่ฝากมา.. ‘ แม่จ�าลูกได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ เกิดจนโตจะทุกข์จะสุข ก็คือลูกของแม่ แม่ให้โดยไม่เคย คาดหวังจะได้จากลูกทุกคนเป็นการตอบแทน ลูกเอย... เมื่อลูกยังเป็นทารก ทุกครั้งที่แนบอกดูดดื่มน�้านมจากเต้า สองมือน้อยๆ ของเจ้าไขว่คว้าอยู่ไหวๆ วันนี้แม่สิ้นแรง แทบสิ้นใจ จะมีมือของลูกคนไหน เอื้อมมาปิดตาให้แม่ ก่อนสิ้นลม.....’


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 67


คุยนอกกรอบ เร×่องâดย – นินิวส์

..เมื่อความดีมันงอกเงยในหัวใจ ของเด็กและเยาวชนแล้ว มันจะสวยงามและยั่งยืนอยู่กับเขา ไปตลอดชีวิต ฉวีรัตน เกษตรสุนทร ผู้อ�านวยการศูนยคุณธรรม(องคการมหาชน) 68 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 69


หาประสบการณ์ อ ยู ่ สั ก พั ก ก็ เรี ย นต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญา โท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ก้าวเข้าสู่ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

ที่มีโอกาสเข้ามาตรงนี้เนื่องจากในช่วงใกล้เกษียณ อายุ ร าชการจากกระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ ข ่ า วว่ า ศู น ย์ คุณธรรมก�าลังเปิดรับสมัคร ผู้อ�านวยการอยู่พอดี จึงมา ลองสมัครเพราะเรายังมีแรงในการท�างานอยู่ เราไม่อยากให้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของเราเสียไปโดย เปล่าประโยชน์ จึงคิดว่าเรายังช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ และก็สมดั่งใจหวังเพราะได้รับการคัดเลือกให้รับผู้อ�านวย การคนแรกของศูนย์คุณธรรม

เรื่องราวในอดีต

ถ้ า พู ด ถึ ง สาวเมื อ งนนท์ . .. แหล่ ง ทุ เรี ย นเลื่ อ ง ชื่อ... ท�าให้นึกถึงผู้หญิงเก่ง แห่งศูนย์คุณธรรม คือ ท่าน ผอ.ศูนย์ฯ คุณฉวีรัตน์ หรือ พี่ “เปยก” ของพวกเราเดิม ท่านมีภูมิล�าเนา อยู่ที่อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง เมื่อหลายปีก่อนนับว่าอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯมาก เรียก ได้ว่าเป็นชาวสวนโดยก�าเนิด เพราะบริเวณบ้าน มีแต่สวน และคลอง ในส่วนของครอบครัวท่านมีพี่น้องถึง๙ คน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิง ๓ คน ท่าน ผอ.ฉวีรัตน์เป็นน้องคนเล็กในผู้ หญิง ๓ คนเพราะความที่เป็นน้องคนเล็ก คุณพ่อ คุณแม่ จึงตั้งชื่อเล่นว่า เปียก คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะมีอาชีพ เป็นชาวสวนทุเรียนแล้ว คุณพ่อยังเป็นหมอแผนโบราณ อี ก ด้ ว ย มี ร ้ า นขายยาที่ เ น้ น ยาแผนโบราณเป็ น หลั ก แต่ น่าเสียดายที่ทั้งคุณพ่อ-คุณแม่ มาด่วนจากไปในเวลาอัน รวดเร็ว พี่เปียกจึงเป็นลูกก�าพร้ามาตั้งแต่เล็ก และได้รับ การดูแล เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ โดยพี่ๆ ท�าหน้าที่เป็นทั้งพ่อ และแม่อุปการะแทน การศึกษาในระดับประถมและมัธยม ท่าน ผอ.ฉวี รั ต น์ ไ ด้ เ ลื อ กที่ จ ะเรี ย นในสถานศึ ก ษาใกล้ บ ้ า น คื อ แถว ระแวกบางใหญ่–นนทบุรีจนกระทั่งต้องย้ายไปอยู่ฝั่งธนบุรี จึงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่โรงเรียนวัดแจงร้อน ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน สมัยนั้นการสอบเข้ามศ.๕ ต้องใช้ข้อสอบ กลาง ได้ไปสอบที่โรงเรียนศึกษานารี ปีนั้นเขาเรียนกว่า “รุ่นข้อสอบรั่ว” จึงต้องไปสอบถึง ๒ ครั้ง ส่วนในระดับ อุ ด มศึ กษา เนื่ องจากสอบเข้ามหาวิท ยาลัยของรัฐไม่ได้ จึงหันไปเรียน ป.กศ.สูงที่วิทยาลัยครูพระนคร (มหาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ) จนจบปริ ญ ญาตรี จ ากนั้ น จึ ง ท� า งาน 70 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

แนวทางการบริหารงาน

“ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง” กับก้าว ใหม่ของศูนย์คุณธรรม ระยะเวลาที่ท�างานอยู่ในส่วนราชการถึง ๓๗ ปี ตลอดเวลาของการท�างานได้ยึดถือพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวทางในการท�างาน ประการแรก ท�างานเพื่องาน เชื่อมั่น ศรัทธา รัก องค์กร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เอาใจใส่จริงจังมั่นคง กับงาน ไม่ท�างานเอาหน้า ท�างานแข่งกับตัวเอง เพราะตัว เราเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราท�าอะไร แม้ผู้บังคับบัญชาหรือคน อื่นไม่เห็น แต่ตัวเราเอง เห็นเอง ดังพระราชด�ารัชพระบาท


ชีวิตเราไม่เคยมี

แนวทางการบริหารศูนยคุณธรรมต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานความไว้ตอนหนึ่ง ว่า “...กำรปดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงครำวจ�ำเปนก็ต้อง ปด คนโดยมำกไม่ค่อยชอบปดทองหลังพระกัน เพรำะ นึ ก ว่ ำ ไม่ มี ใ ครเห็ น แต่ ถ ้ ำ ทุ ก คนพำกั น ป ด ทองแต่ ข ้ ำ ง หน้ำ ไม่มีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่งำม สมบูรณไม่ได้” ประการที่สอง ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับ ผิดชอบ พอเพียง การท�างานเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ จริงๆ แต่ละคนอาจมีมุมมองไม่เหมือนกัน อย่างที่เขาบอก กันว่าคนสมัยนี้พูดว่าโกงบ้างแต่มีผลงานไม่เป็นไร ส�าหรับ เราไม่เอารับไม่ได้ ต้องไม่โกง จะโกงตามน�้าหรืออะไร ต้อง ไม่เอา! ทุกรูปแบบต้องไม่โกงกิน ไม่รับสินบนเด็ดขาด ใน

ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมคือ “ร่วมสร้ำง สังคมสันติสุขด้วยคุณธรรมควำมดี บนฐำนของเศรษฐกิจ พอเพี ย งและสั น ติ วั ฒ นธรรม เตรี ย มควำมพร้ อ มสู ่ ประชำคมอำเซียน” การบริหารศูนย์คุณธรรมต่อไปต้อง ท�าในเรื่องของการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และการ บริ ห ารจั ด การองค์ ก รของศู น ย์ คุ ณ ธรรม ตามหลั ก การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างธรรมาภิบาล ใน ขณะเดี ย วกั น ก็ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารในเรื่ อ งของการจั ด การ ความรู้และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมความดีให้ มีมาตรฐาน โดยงานแรกที่จะท�าคือสร้างฐานข้อมูลกลาง เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมความดี โ ดยรวบรวมชุ ด ความรู ้ แ ละผล งานวิจัยของทั้งประเทศน�ามาศึกษาวิเคราะห์ และขยาย ผลสู่การปฏิบัติ ถ้าเข้ามาดูในเว็ปไซต์ของศูนย์ฯ จะเห็นได้ ทันทีว่า ในประเทศไทยมรเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ท�าไว้มี มากมายหลายอย่าง ซึ่งเราอยากรวบรวมไว้เป็นองค์ความ

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 71


รู้ละเป็นต้นแบบที่จะขยายเผยแพร่ ตอกย�้าสังคมและเชิดชู ความดี อีกประเด็นหนึ่งคือ การท�างานต้องอาศัยเครือข่าย สิ่งส�าคัญที่สุด ท�าอย่างไรจะสื่อสารคุณงามความดีให้คนได้ ประพฤติปฏิบัติตาม

บุคคลที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วคนยอมรับ ถือเป็นปูชนียบุคคลได้ เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ได้แบบ อย่างมาจากท่านชวน หลีกภัย , ท่านอ�านวย สุวรรณคีรี, ท่านดร.สายหยุด จ�าปาทอง ท่านจ�าเริญ เสกธีระ ซึ่งได้น�า แบบอย่างในส่วนดีของแต่ละท่านมาปรับใช้ในชีวิตท�างาน

ศูนยคุณธรรมควรส่งเสริมหรือเสริมหนุน ด้านใดเพิ่มเติมบ้าง อะไรคือความสุขที่ได้จากการท�างาน

ปั จ จุ บั น ต้ อ งคิ ด ว่ า ท� า อย่ า งไรจึ ง จะสร้ า งพลั ง เครือข่ายคุณธรรมโดยการน�าเยาวชนมาเป็นต้นแบบให้ได้ อาจเป็นบุคคลที่ชื่นชอบหรือนิยม ดารา ศิลปินนักแสดงที่ เป็นเยาวชน บุคคลเหล่านี้สามารถจุดประกายให้เด็กอยาก ท�าความดีบนพื้นฐานของความเข้าใจในความดี หรือที่เรียก ว่า Idol ดั่งพระราชญาณกวี ท่านกล่าวว่าการปลูกต้นไม้ถ้า หากทาบกิ่งมันยังไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่มีรากแก้ว เปรียบได้ หากเราต้องปลูกฝังคุณธรรมความดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มี ระเบียบวินัย รับผิดชอบ พอเพียงและความกตัญู ตั้งแต่ เด็กโดยเริ่มที่ครอบครัว ให้เด็กมีดีเอ็นเอความดีงามอยู่ใน สายเลือด เมื่อโตขึ้นด็จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ทุกวันนี้ สังคมเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมมาก เพราะเราห่างเหิน เรื่องการตอกย�้าและปลูกฝัง

“คือกำรสร้ำงคนให้เปนคนดีแล้วเรำจะมีควำม สุ ข ”การเป็ น คนดี นั้ น ต้ อ งปลู ก ฝั ง ให้ ลึ ก ลงไปในเด็ ก และ เยาวชนเสมือนเป็นDNAที่ติดมาตั้งแต่ก�าเนิดและก็ต้องต่อย อดไปจนถึงระดับอุดมศึกษาด้วย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้ อยู่ในสายเลือดเมื่อโตขึ้นเขาก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การท�าความดีมันเป็นนามธรรม ไม่ใช้รูปธรรม มันยากและ ไม่มีใครสนใจ แต่เราต้องท�าเพราะเมื่อความดีมันงอกเงยใน หัวใจของเด็กและเยาวชนแล้ว มันจะสวยงามและยั่งยืนอยู่ กับเขาไปตลอดชีวิต นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเราก็จะหาย เหนื่อย

แง่คิดดีๆ ในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

“ใครมีปญหำกับเรำ เรำก็อย่ำไปมีปญหำกับเขำ ก็จบ” เราก็คิดเสียว่าเขาป่วยซิ Idol /บุคคลต้นแบบในการท�างาน จบการสัมภาษณ์ พี่เปียก หรือท่าน ผอ.ดร.ฉวีรัตน์ หลายท่านที่ยึดถือเป็นต้นแบบ ทั้งผู้บริหารระดับ เกษตรสุนทร พร้อมรอยยิ้มด้วยความเมตตา และดวงตา สูงและอธิบดี ที่ได้ท�างานด้วย ล้วนมีเมตตา ยุติธรรม เป็น แห่งความปรารถนาที่อยากจะเห็นสังคมที่เต็มไปด้วยรอย 72 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายแกนเพชร ชวงรังษี อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมดวยขาราชการ พนักงาน ลูกจาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น www.ariyaplus.com IS AM ARE : 73


Beyond ใช้โอกาสไหน Barter กับ Bargain คืออะไร สวัสดีค่ะคุณแอนดรูว์ บางทีครูสอนหนูไม่ค่อยจะเข้าใจ อย่างวันนี้ เจอค�ำว่า barter กับ bargain ครูเขาสอนถึงเรื่อง การใช้บริการแท๊กซี่ ไม่ทราบว่า 2 ค�ำนี้แปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ จาก Jenny เกี่ยวกับแท็กซี่หรอครับ … bargain ก็อาจเกี่ยวข้อง แต่ barter นั้นละครับ … พูดง่าย ๆ คือถ้าเป็นกริยา bargain หมายถึง ต่อ รองราคา เช่น The taxi driver wanted 500 Baht to drive me to Samut Prakan, but I bargained him down to 400 Baht. (คนขับแท็กซี่ต้องการ 500 บาทเพื่อส่งผม ที่ ส มุ ท รปราการแต่ ผ มสามารถต่ อ รองราคาให้ ล ดถึ ง 400 บาท) ถ้าเป็นค�ำนามความหมายก็คือ สินค้าหรือบริการที่ คุณได้ในราคาดีหรือราคาถูก เช่น I found a taxi that would take me to Samut Prakan for only 300 Baht! What a bargain! (ผมหา แท็กซี่ที่จะส่งผมถึงสมุทรปราการในราคาเพียง 300 บาทได้ ราคาดีจัง) ส่วนค�ำว่า barter คือ แลกเปลี่ยนสินค้า หรือการ แลกเปลี่ยนสินค้า เป็นทั้งนามกับกริยา เกี่ยวกับการใช้แท็กซี่ อย่างไรก็ไม่ทราบ สงสัยต้องรีบไปถามอาจารย์ครับ

74 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

เรียน คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ ครับ ผมมีค�ำถามหนึ่งเกี่ยวกับค�ำว่า beyond ค�ำ ๆ นี้ ควรใช้ในโอกาสไหน อย่างไรครับ อยากให้ยกตัวอย่าง แล้ว จะรออ่านใน คอลัมน์ คม ชัด ลึก นะครับ จาก Sakchai ค�ำถามนี้ผมได้รับบ่อยครับ beyond ใช้เมื่อพูดถึง อะไรที่อยู่เลยสิ่งอื่น เช่น Khon Kaen is beyond Khorat. (ขอนแก่นอยู่ เลยโคราช) Somcheng is sitting beyond the lake reading a book. (ส้มเช้งนั่งอยู่เลยบึง ก�ำลังอ่านหนังสืออยู่) แต่ beyond นี้ใช้ในความหมายว่า อะไรบางอย่าง อยู่นอกเหนือจากสิ่งอื่น เช่น His actions are beyond my understanding. (การกระท�ำของเขาอยู่นอกเหนือจากความคิดของผม) Flying an aircraft is beyond my ability. (การ ขับเครื่องบินนั้นเกินความสามารถของผม) จากความหมายนี้ beyond ถูกใช้ในส�ำนวน beyond the point of no return ซึ่งจะอธิบายงานหรือ ความรู้สึกที่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ กู้ภัยไม่ได้ เช่น Our feelings between us are beyond the point of no return. (ความรู้สึกซึ่งกันและกันตอนนี้มาแรง … ไม่สามารถยับยั้งได้) We’re beyond the point of no return; the company is going bankrupt. (บริษัทก�ำลังล้มละลาย ไม่ สามารถแก้ไขได้)


www.ariyaplus.com IS AM ARE : 75


Tourist Guide â´Â : Mr.freedom

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา มีพื้นที่ครอบคลุมรอยตอสองจังหวัด คือ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหินรองกลาเปนแหลงกําเนิดของประวัติศาสตรการ สูรบอันยาวนานเปนวีรกรรมของนักรบไทย ความขัดแยงของลัทธิและแนวความคิดที่นําไปสูความสูญเสีย เลือด ชีวิตและนํ้าตา ภาพประวัติศาสตรตางๆ ที่เกิดขึ้น ณ ที่แหงนี้ ตลอดจนสภาพสิ่งกอสรางในอดีต จะถูกบันทึกเก็บรักษาไว เพื่อใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาถึงผลของการใชกําลังเขาประหัตประหาร ทําใหเกิด ความสูญเสียที่ประเมินคามิได อันเนื่องมาจากความขัดแยงทางการเมืองความแตกแยก ความสามัคคีของ คนในชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙๑,๘๗๕ ไร หรือ ๓๐๗ ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕ เทือกเขาหินร่องกล้านี้ ทหารที่ ๓ (พตท. ๓๓) ซึ่งน�าโดย พันเอกไพโรจน์ จันทร์ เคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็น อุไร ผู้อ�านวยการ พตท.๓๓ ได้น�านโยบายใหม่นี้เข้าปฏิบัติ ผลเกิดปัญหาความมั่นคงทางการเมืองขึ้น ในกลางปี พ.ศ. การจนประสบความส�าเร็จได้รับชัยชนะ โดยไม่เสียเลือด ๒๕๑๕ ทางราชการทหารจึงได้เปิดยุทธการภูขวาง โดยจัด กองพลผสมจากกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ กรมการบินศูนย์ สงครามพิเศษทหารเรือ ทหารอากาศ ต�ารวจ และพลเรือน เข้าปฏิบัติเพื่อยึดภูหินร่องกล้า ทว่าไม่ส�าเร็จเพราะสภาพ พื้นที่ไม่อ�านวยเนื่องจากภูหินร่องกล้าตั้งอยู่กลางเทือกเขา สูงชันสลับซับซ้อนเป็นป่ารกทึบ ต่ อ มากองบั ญ ชาการทหารบก ได้ เ ปลี่ ย นแผน ยุ ท ธการในการปราบปรามผู ้ ก ่ อ การร้ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ โดยใช้นโยบายที่ ๖๖/๒๕๒๓ และค�าสั่งที่ ๖๕/๒๕๒๕ กองทัพภาคที่ ๓ และทหารหน่วยผสม พลเรือน ต�ารวจ 76 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


กองอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กรมป่ า ไม้ ไ ด้ น� า เสนอ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เป็นผลให้มีมติในคราว ประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ เห็น สมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดพื้นที่ป่าภูหิน ร่องกล้าให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกา ก�าหนด บริเวณป่าภูหินร่องกล้าท้องที่ต�าบลบ่อโพธิ์ ต�าบล เนินเพิ่ม ต�าบลบ้านแยง อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และต�าบลกกสะท้อน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็น อุทยานแห่งชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เป็นอุทยาน แห่งชาติล�าดับที่ ๔๘ ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

เนื้อแม้แต่น้อย บรรดาชาวบ้านและมวลชนของ ผกค. ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา เผ่าม้ง (แม้ว) ได้กลับใจไม่ให้ความ ร่วมมือกับ ผกค. และเข้ามอบตัวกับทางราชการส่วนแกน น�าได้ละทิ้งฐานที่มั่นไป จากนั้น พตท. ๓๓ จึงได้เริ่มพัฒนา พื้นที่แห่งนี้โดยการตัดถนนผ่านใจกลางภูหินร่องกล้า ต่อมา พตท. ๓๓ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ สร ๔๐๐๑(๓๐๑)/๓๒๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๒๖ ให้กองทัพภาคที่ ๓ และกอง อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พิจารณาร่วม และประสานกับกรมป่าไม้เพื่อพิจารณา จัดตั้งบริเวณภูหิน ร่องกล้าเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่ๆ สภาพภูมิประเทศ และทิวทัศน์สวยงาม เป็นป่าต้นน�้าล�าธารและมีลักษณะ ทางธรรมชาติ ที่เป็นจุดเด่นหลายแห่ง เช่น ลานหินแตก ลานหินปุ่ม ประกอบกับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ การสู้รบระหว่างกองทัพแห่งชาติกับคอมมิวนิสต์ มีความ เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

สภาพภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปเป็ น เทื อ กเขาสลั บ ซับซ้อน ประกอบด้วยยอดภูเขาที่ส�าคัญคือ ภูหมันขาว ภูแผงม้า ภูขี้เถ้า ภูลมโล ภูหินร่องกล้า โดยมีภูหมันขาวเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด สูงประมาณ ๑,๘๒๐ เมตรจากระดับน�้า ทะเล เทือกเขาเหล่านี้จะมีความสูงลดหลั่นลงไปจากด้าน ทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และ เป็นแหล่งก�าเนิดของ แม่น�้าล�าธารหลายสาย เช่น ห้วยล�าน�้าไซ ห้วยน�้าขมึน ห้วย ออมสิงห์ ห้วยเหมือดโดน และห้วยหลวงใหญ่

ลักษณะภูมิอากาศ

ภู หิ น ร่ อ งกล้ า มี ส ภาพภู มิ อ ากาศคล้ า ยภู ก ระดึ ง และภูหลวงเนื่องจากมีความสูงไล่ เลี่ยกันอากาศจะหนาว เย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูห นาวอุณ หภูมิจ ะต�่ า มากประมาณ ๑-๔ องศาเซียลเซียส มีหมอกคลุมทั่วบริเวณ ส่วนฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบายฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ ๑๘-๒๕oC

พืชพรรณและสัตวปา

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปกคลุมไปด้วยป่า ไม้ ๓ ชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 77


นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้ป่าดอกไม้ป่าหลายชนิด ขึ้นอยู่ตามลานหิน เช่น ม้าวิ่ง เอื้องตาหิน เอื้องค�าหิน เอื้อง สายสามสี ช้องนางคลี่ เหง้าน�้าทิพย์ กุหลาบขาว กุหลาบ แดง ฟองหิน รวมทั้งมอส เฟิน ไลเคนล์ และตะไคร่ชนิด ต่างๆ ซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาวดอกไม้ป่าเหล่านี้ จะออกดอกบานสะพรั่งมีสีสัน งดงาม ในอดี ต ภู หิ น ร่ อ งกล้ า เคยมี สั ต ว์ ป ่ า หลายชนิ ด เช่น เสือ กวางป่า เก้ง กระจง นกชนิดต่าง ๆ ครั้นต่อมา เมื่อกลายเป็นแหล่งอาศัยของคนจ�านวนมาก และยังเคย เป็นสมรภูมิแห่งการสู้รบมาก่อน สัตว์ป่าต่างๆ จึงถูกล่า เป็นอาหาร ในปัจจุบันเหตุการณ์ต่าง ๆ สงบลง จึงมีสัตว์ ป่าขนาดใหญ่ เช่น เสือ เก้ง กระจง หมี และนกหลายชนิด เข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น

การเดินทาง

ปำเต็งรัง เป็นป่าที่ขึ้นในพื้นที่ระดับต�่าบริเวณ เชิงเขา พื้นที่เป็นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และค่อนข้าง แห้งแล้ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง พยอม เหียง ตะคร้อ พลวง ฯลฯ ปำดิบเขำ จะขึ้นในบริเวณเขาสูง ซึ่งมีปริมาณน�้า ฝนค่อนข้างมาก อากาศชื้น เป็นป่ารกทึบ พันธุ์ไม้ที่พบเห็น ทั่วไป ได้แก่ ก่อเดือย ก่อหัวหมู อบเชย ทะโล้ ฯลฯ ส่วน พืชพื้นล่าง ได้แก่ หวาย ปาล์มชนิดต่างๆ ปำสนเขำ เป็นป่าบนที่ราบหลังภู มีสนสองใบและ สนสามใบขึ้นปะปนกัน ส่วนใหญ่เป็นสนสองใบ บางแห่งอยู่ รวมกันเป็นป่าสนกว้างใหญ่

78 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

รถยนต อุทยาน แห่งชาติภุหินร่องกล้า ตั้งอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง ๕๐๐ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์ ประมาณ ๖ ชั่วโมง ห่างจากตัว เมืองพิษณุโลก ๑๒๐ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ระยะทาง ๑๓๐ กิโลเมตร ถึงตัว เมืองพิษณุโลก จากตัวเมืองพิษณุโลก เส้นทางที่สะดวก ที่สุด คือใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก - หล่มสัก จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑๓ ไปทางอ�าเภอนครไทย ก่อนถึงตัวอ�าเภอนครไทย มีทางแยกขวามือตามทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๑ มุ่งหน้า สู่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สภาพเส้นทางสูงชัน และ คดเคี้ยวเป็นบางช่วง

สถานที่ติดต่อ

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู หิ น ร่ อ งกล้ า ตู ้ ปณ. ๓ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก ๖๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๕ ๖๖๐๗, ๐๘ ๑๕๙๖ ๕๙๗๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๓๕๒๗ (ช�ารุด) อีเมล rongkla-00@thaimail.com


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจดาวยเกล นายชวน ศิรินันทพอรมขอเดชะ อธิบดีกรมการปกครอง าดวยกระหม พรอมดขาวพระพุ ย คณะผู าร ขราากร ราชการ ทธเจบาริหนายจิ โกศัและเจ ยเสวี าหนาที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร www.ariyaplus.com IS AM ARE : 79


Social News

â´Â : ਌Ҩء

กิจกรรม ณ โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ “แสงสว่ำงเสมอด้วยปญญำไม่มี” คือค�าขวัญของโรงเรียนที่ผลิตกุลสตรี อันเลื่องชื่อคือ “โรงเรียนสำยปญญำ” ที่สร้างกุลสตรีที่มีจิตอาสามาแล้วหลาย ต่อหลายรุ่น ซึ่งกิจกรรมในปีนี้ก็ยังได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนสาย ปัญญาอย่างล้นหลาม เชื่อได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้จะต้องผลิตพลเมืองดีให้อยู่คู่ กับประเทศไทยไปตลอดกาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

“โครงการเพชรในตม”

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ เรี ย นดี มี ค วามประพฤติ ดี อุปนิสัยและทัศนคติที่เหมาะสมแก่การเป็นครู ทั้งนี้จะต้อง รวบรวมถึ งการมี อุด มการณ์ใ นการพัฒ นาท้องถิ่นชนบท ที่ มี ฐ านะยากจน นอกจากศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปกติ แ ล้ ว นิสิตตามโครงการจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ชนบท รวมทั้งการเป็นผู้น�าท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากการ ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการศึกษาอบรมไปพัฒนาชนบท เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนครูที่เกิดจากการย้ายกลับภูมิล�าเนา

การขั บ เคลื่ อ นเข้ า สู ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรนั้ น ได้ เริ่ ม ต้ น จากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๓ จาก คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งต้องแบ่งการอบรมออกเป็นสองรอบ (เช้า - บ่าย)เพราะจ�านวนนักศึกษาเยอะเป็นพิเศษ โดย กิจกรรมนั้นได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี เรียก ได้ว่าได้ทั้งสนุกและรับความรู้ดีๆ ในเวลาเดียวกัน

คึกคัก!! เยาวชนร่วมเดินรณรงคท้องไม่พร้อมในวันแห่งความรัก

คุณมนตรี เภกะนันทน์ ผู้อ�านวยการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ สวท จัดขึ้นเพื่อต้องการสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไป โดย เฉพาะเยาวชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ท้องไม่พร้อม และรู้จักป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ เพราะจากข้อมูลที่เราทราบๆกันประเทศไทยมีสถิติการท้องไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอัตราที่สูง เพราะฉะนั้นการร่วมมือกันในการ แก้ปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นช่วยสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม และวันนี้ ทาง สวท ก็ได้น�าถุงยางอนามัยกว่า ๒๐,๐๐๐ ชิ้นมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั่วไปได้พกติดตัวไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

80 : IS AM ARE www.ariyaplus.com


เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

www.ariyaplus.com IS AM ARE : 81


by pass@siam

âดย : น้องหนึ่ง

• แป้งผสมรองพื้น (Powder Foundation) หรือ ที่คุณสาวๆ บางคนอาจจะคุ้นกับชื่อแป้งทูเวย์ คือ แป้งผสม รองพื้น ให้การปกปิดและเรียบเนียนมากขึ้น จึงตอบโจทย์ คุณสาวๆ ที่อยากมีผิวสวยเนียนไร้ที่ติ เพราะแป้งผสมรอง พื้นจะช่วยอ�าพรางรอยแดง ความหมองคล�้า รอยสิว และ ริ้วรอยได้ดี • แป้งฝุ่นอัดแข็ง (Press Powder) แป้งฝุ่นเนื้อ ละเอี ย ดที่ น� า มาอั ด ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ตลั บ เนื้ อ แป้ ง จึ ง มี ค วาม แมตต์ เหมาะกับคุณสาวๆ ที่มีสภาพผิวดีอยู่แล้ว หรือผิว ที่ไม่ค่อยมีปัญหาต้องปกปิดอะไรมาก เพราะแป้งฝุ่นอัด แข็งจะช่วยเพิ่มความนวลเนียนให้ผิวดูเป็นธรรมชาติ อีก ทั้งยังสามารถใช้เติมระหว่างวันเพื่อซับความมันบนใบหน้า ได้อีกด้วย

เทคนิคการทาแปงพัฟให้สวยเนียน

PERFECT COMPLEXION

เทคนิคทาแปงพัฟให้สวยเนียนตลอดวัน “ผิวสวยนวลเนียน” คงเป็นผิวในอุดมคติของ สาวๆ ทุกคน แต่ด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อม มลภาวะ ฝุ่น ควัน และแสงแดด ท�าให้ผิวหน้าต้องเผชิญกับปัญหาริ้วรอย ความแห้งกร้าน รูขุมขนกว้าง รอยสิว สีผิวไม่สม�่าเสมอ รวม ถึงความมันบนใบหน้าที่มักเป็นปัญหาหลักของสาวๆ การ บ�ารุงผิวอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะฉะนั้นตัวช่วยอ�าพรางจุด บกพร่องให้ผิวสวยนวลเนียน กระจ่างใสอย่าง ‘แป้งพัฟ’ จึง ช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณสาวๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเตรียมผิวให้สวยนวลเนียนถือเป็นขั้นตอน ส�าคัญที่สุดของการแต่งหน้าเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะผิวที่สวย นวลเนียนนอกจากจะช่วยให้คุณดูเป็นสาวผิวสุขภาพดี ชวน มองแล้ว ยังช่วยส่งให้สีสันของอายแชโดว์ที่เปลือกตา บลัช ออนที่พวงแก้ม และลิปสติกสีสดใสบนเรียวปากดูสวยโดด เด่นมากยิ่งขึ้น

แล้วแปงพัฟแบบไหนล่ะที่เหมาะกับผิวของ เรา?

‘แป้ ง พั ฟ ’ คื อ แป้ ง ที่ อั ด แข็ ง อยู ่ ใ นรู ป ของตลั บ ท�าให้ง่ายต่อการใช้งาน และสะดวกในการพกพาเพื่อเติม ความมั่นใจระหว่างวัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 82 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

• หลังจากบ�ารุงผิวด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ครีม กันแดด ไพรเมอร์ และรองพื้นเรียบร้อยดีแล้ว ทีนี้ก็ถึงขั้น ตอนส�าคัญ หยิบตลับแป้งพัฟขึ้นมา ใช้พัฟแตะแป้งฝุ่นอัด แข็งประมาณครึ่งนึงของพัฟ แล้วมากดซับเบาๆ ทั่วหน้า (เน้น!! ว่าแตะแป้งเพียงเล็กน้อย ทาเสร็จส่วนนึงแล้วค่อย มาแตะแป้งพัฟใหม่ เพราะไม่อย่างนั้นหน้าจะดูหนาหนัก แล้วจะเป็นคราบระหว่างวัน) โดยเริ่มจากแก้มทั้งสองข้าง กดซับจากข้างจมูกออกไปด้านข้างใบหู หน้าผากจากหว่าง คิ้วกดซับเบาๆ ขึ้นไปถึงบริเวณไรผม จากนั้นทาไล่มาบริเวณ ริมฝีปากเลยไปจนถึงปลายคาง จมูก และกดซับอย่างเบามือ ที่สุดบริเวณเปลือกตา • สาวๆ ที่ชอบใช้แปรงในการปัดไล้แป้งมากกว่า ก็สามารถท�าได้ เพราะจะได้ความบางเบามากกว่า โดยใช้ แปรงแตะเนื้อแป้งแล้วเคาะเบาๆ เอาแป้งส่วนเกินออก แล้วปัดไล้ทั่วหน้าโดยเริ่มจากแก้ม หน้าผาก คาง จมูก และ เปลือกตา จากนั้นก็ลงสีสันเมกอัพได้ตามชอบใจเลย • พอเริ่มบ่ายคล้อยเย็นย�่า เป็นธรรมดาค่ะที่ เมกอัพและแป้งที่ทาไว้ตั้งแต่เช้า จะซีดจาง หลุดลอก และ มันเยิ้ม อย่าเพิ่งตกใจไปให้หยิบกระดาษทิชชูมาซับผิวหน้า อย่างเบามือ • จากนั้ น ใช้ พั ฟ ที่ ม าพร้ อ มในตลั บ แป้ ง พั ฟ (สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแป้งฝุ่นอัดแข็ง และแป้งผสมรอง พื้น) แตะเนื้อแป้งเพียงเล็กน้อย แล้วกดซับให้ทั่วใบหน้า แค่นี้คุณก็มีผิวสวยเนียนตลอดวันแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจำก MAYBELLINE NEWYORK


84 : IS AM ARE www.ariyaplus.com

Profile for porpeang

Is am are apr 56  

Is am are apr 56  

Profile for porpeang
Advertisement