Page 1

w

s o f . w w

g r o . f e


ประวัติส่วนตัว PROFILE

g r o . f e

s o f . w w

w

No....................

ชื่อ : ............................................................................ Name : ....................................................................... ชื่อเล่น : ....................................................................... Nickname : ................................................................. ชั้น : ............................................................................ Grade : ....................................................................... โรงเรียน : ................................................................... School : ...................................................................... วันเกิด : ....................................................................... Birthday : .................................................................... อายุ : ........................................................................... Age : ........................................................................... เชื้อชาติ : ...................................................................... Nationality : ................................................................


ส่วนสูง : ....................... น�้ำหนัก : ........................... Height : ........................ Weight : ............................ ความสามารถพิเศษ : ..................................................... หมายเลขโทรศัพท์ : ....................................................... Phone Number : .........................................................

g r o . f e

ต�ำแหน่งที่เคยได้รับความไว้วางใจ

s o f . w w

Port

w

folio

...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................


g r o . f e

s o f . w w

w

“..ขอขอบใจที่จะมาช่วยงานฉัน แต่ขอบอกไว้ก่อนว่า มาช่วยงานฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น..” พระราชด�ำรัสพระราชทาน แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อครั้งเข้ารับต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)


ค�ำนิยม

ผมขอแสดงความยินดีกบั เด็กและเยาวชนทุกคนทีจ่ ะได้บนั ทึกความทรงจำ�ทีด่ ใี นการเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคม หรือการทำ�ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นลงใน “ระเบียน : ความดี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครอบครัวพอ เพียง สู่สถานการศึกษาและชุมชน ภายใต้การดำ�เนินงานของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยมูลนิธิครอบครัวพอ เพียงมีวัตถุประสงค์หลักในการปลูกจิตสำ�นึกให้คนไทยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำ�รงชีวิต เรียนรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาปฏิบัติ ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ผมขอให้ กำ � ลั ง ใจเด็ ก และเยาวชนทุ ก คน ขอให้ มุ่ ง มั่ น ในการทำ � ความดี ต่ อ ไป ขอให้ ทุ ก คนรั ก เคารพ และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของตนเอง ว่าเป็นบุคคล ที่ มี ค วามสำ � คั ญ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คมและประเทศชาติ การเสี ย สละต่ อ ส่ ว นรวมของทุ ก คนจะทำ � ให้ สั ง คมไทยสามารถพั ฒ นาไปได้ อ ย่ า งก้ า วหน้ า และรวดเร็ ว ขอให้ เ ด็ ก และเยาวชนทุ ก คนมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี มีความรัก ใคร่กลมเกลียว ปรองดอง ร่วมมือกันทำ�ประโยชน์แก่สังคมและผู้อื่น สำ�หรับผลที่ได้รับ ผมเชื่อมั่นว่า ผู้ปฏิบัติดัง กล่าวแล้วทุกคนจะมีความสุข สังคมและประเทศชาติเจริญก้าวหน้า มั่งคง ยั่งยืนตลอดไป สุ ด ท้ า ยนี้ ผ มขออำ�นวยพรให้ เ ด็ ก และเยาชนและครอบครั ว ของทุ ก คนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ ของมู ล นิ ธิ ค รอบครั ว พอเพี ย งประสบแต่ ค วามสุ ข ความเจริ ญ มี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แข็งแรงตลอดไป

g r o . f e

w

s o f . w w

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุ ล

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิครอบครัวพอเพี ยง


ค�ำนิยม ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละแบ่งปัน มีเมตตา กรุณา ให้การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคุณลักษณะสำ�คัญประการหนึ่งของคนไทย ที่ได้รับการอบรมในวิถีชีวิตไทย ให้ระลึกถึงผู้อื่นและส่วน รวมมากกว่าการมุง่ ทำ�ประโยชน์ให้แก่เพียงตนเองเท่านัน้ ทีจ่ ริงโดยธรรมชาติ มนุษย์กจ็ ะนึกถึงตนเองก่อน แต่การที่แบ่งเวลา แบ่งประโยชน์ แบ่งปัน ทั้งสิ่งของที่เป็นรูปธรรม และความสุขที่เป็นนามธรรมให้กับผู้ อื่น แบ่งเบาความทุกข์เพื่อให้ผู้อื่นได้ผ่อนคลายความทุกข์นั้นลงบ้าง เรียกกันว่ามีจิตสาธารณะ ผู้ให้ย่อม จะเกิดความสุขและความภาคภูมิใจ ผู้รับก็จะมีความผาสุกมากขึ้น การให้ มี ห ลายอย่ า ง และมี ห ลายระดั บ สมควรที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ด้ ว ยเหตุ แ ละผล ด้ ว ย ความถูกต้องสมควร ผู้รับจึงจะตระหนักถึงคุณค่าของการรับนั้น การให้ชีวิตก็ดี การให้อภัยก็ดีเรียกกันว่า เป็นการให้ทสี่ งู ทีส่ ดุ เช่นเดียวกับการให้ทผี่ รู้ บั จะนำ�ไปพัฒนาตัวให้ยนื หยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองสืบต่อไป มิใช่ จะรอคอยรับความช่วยเหลือตลอดไปเท่านั้น ขอชื่นชม ในกัลยาณจิตของเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีจิตสาธารณะจะช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเสียสละทัง้ เวลา ความสุขส่วนตัวตลอดจนสิง่ ของ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ผอู้ นื่ ขอให้กลั ยาณ คุณจากการนี้เป็นพลังเสริมส่งให้ผู้ดำ�เนินการประสพแต่ความสุขทั้งกายและใจ เจริญขึ้น และปลอดภัย อยู่ทุกเมื่อ

g r o . f e

w

s o f . w w

พลเอก จรัล กุ ลละวณิช ย์

ที่ ปรึ กษากิตติมศักดิ์มูลนิธิครอบครัวพอเพี ยง


Fact for Life ชีวิตและความหวัง

ทางสู่ความหวัง

s o f . w w

g r o . f e

ปัญหาและอุปสรรค์

w

ทางแก้ไข

ปรึกษากับคนใกล้ชิด


I’m Hero1 ความดีที่อยากท�ำ แรงบันดาลใจในการท�ำความดี

w

s o f . w w

g r o . f e

ขั้นตอนในการท�ำความดี

วิธีการท�ำความดี


คติพจน์ประจ�ำใจ

คุณธรรมที่น�ำมาใช้

w

s o f . w w

g r o . f e

ค�ำสอนของพ่อที่น�ำมาใช้

คาดหวังอะไรในสังคม


ครอบครัวพอเพียง

s o f . w w

g r o . f e

w

ผังมโนทัศน์


คือรากแก้วของแผ่นดิน

g r o . f e

w

s o f . w w

Mind map


ดี-ที่ได้ท�ำ

สัปดาห์ที่ 1 ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

s o f . w w

g r o . f e

w 12


ดี-ที่ได้รู้

สัปดาห์ที่ 1

g r o . f e

s o f . w w

w

เรียนรู้อะไร

........................................... ............................................... ............................................. ....................................... ........................

คุณธรรมที่ ได้ ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

รู้สึกอย่างไร

........................................... ............................................... ............................................. ....................................... ........................

13


ดี-ที่ได้ท�ำ

สัปดาห์ที่ 2 ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

s o f . w w

g r o . f e

w 14


ดี-ที่ได้รู้

สัปดาห์ที่ 2

g r o . f e

s o f . w w

w

เรียนรู้อะไร

คุณธรรมที่ ได้ ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

รู้สึกอย่างไร

...........................................

...........................................

...............................................

...............................................

.............................................

.............................................

.......................................

.......................................

........................

........................

15


สัปดาห์ที่ 3 ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

เรียนรู้อะไร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

w 16

.......................................... ..........................................

รู้สึกอย่างไร :

.......................................... .......................................... ..........................................

คุณธรรมที่ ได้ ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา


เรื่องดี ๆ ที่ อยากเขี ยน

สัปดาห์ที่ 3

g r o . f e

w

s o f . w w

17


สัปดาห์ที่ 4 เรียนรู้อะไร : .......................................... ..........................................

ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

รู้สึกอย่างไร :

..........................................

w

.......................................... ..........................................

คุณธรรมที่ ได้

ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

18

18


ความดี ที่ ปรากฏ

สัปดาห์ที่ 4

g r o . f e

w

s o f . w w

19

19


ความคิดเห็นจาก

คุณครู

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


ความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครอง

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


สัปดาห์ที่ 5

ท�ำอะไร :

ท�ำที่ ไหน :

...........................................

...........................................

...............................................

...............................................

.............................................

.............................................

.......................................

g r o . f e

....................................... ........................

s o f . w w

ท�ำกับใคร :

...........................................

w

............................................... ............................................. ....................................... ........................

22

ดี-ที่ได้ท�ำ

........................


g r o . f e

สัปดาห์ที่ 5

ดี-ที่ได้รู้

s o f . w w

w

เรียนรู้อะไร :

รู้สึกอย่างไร : คุณธรรมที่ ได้ : ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

23


สัปดาห์ที่ 6

ท�ำอะไร :

ท�ำที่ ไหน :

...........................................

...........................................

...............................................

...............................................

.............................................

.............................................

.......................................

.......................................

........................

g r o . f e

........................

s o f . w w

ท�ำกับใคร :

...........................................

...............................................

w

............................................. ....................................... ........................

24 24

ดี-ที่ได้ท�ำ


g r o . f e

สัปดาห์ที่ 6

ดี-ที่ได้รู้

s o f . w w

w

เรียนรู้อะไร :

รู้สึกอย่างไร : คุณธรรมที่ ได้ : ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

25


สัปดาห์ที่ 7 ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

เรียนรู้อะไร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

w 26

.......................................... ..........................................

รู้สึกอย่างไร :

.......................................... .......................................... ..........................................

คุณธรรมที่ ได้ ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา


เรื่องดี ๆ ที่ อยากเขี ยน

สัปดาห์ที่ 7

g r o . f e

w

s o f . w w

27


สัปดาห์ที่ 8 เรียนรู้อะไร : .......................................... ..........................................

ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

รู้สึกอย่างไร :

.......................................... ..........................................

w

..........................................

คุณธรรมที่ ได้

ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

28


สัปดาห์ที่ 8

พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง

g r o . f e

s o f . w w

พฤติกรรมเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น

w

พฤติกรรมเชิงลบที่ ลดลง

29


ความคิดเห็นจาก

คุณครู

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


ความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครอง

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


สัปดาห์ที่ 9

ดี-ที่ได้ท�ำ

ท�ำอะไร : ..........................................

g r o . f e

.......................................... ..........................................

s o f . w w

ท�ำที่ ไหน :

..........................................

w

.......................................... ..........................................

ท�ำกับใคร :

.......................................... .......................................... ..........................................

32


เรียนรู้อะไร : รู้สึกอย่างไร : คุณธรรมที่ ได้ : ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

g r o . f e

s o f . w w

w

สัปดาห์ที่ 9

ดี-ที่ได้รู้

33


สัปดาห์ที่ 10

ดี-ที่ได้ท�ำ

ท�ำอะไร : ..........................................

g r o . f e

.......................................... ..........................................

s o f . w w

ท�ำที่ ไหน :

..........................................

w

.......................................... ..........................................

ท�ำกับใคร :

.......................................... .......................................... ..........................................

34 34


เรียนรู้อะไร : รู้สึกอย่างไร : คุณธรรมที่ ได้ : ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

g r o . f e

s o f . w w

w

สัปดาห์ที่ 10

ดี-ที่ได้รู้

35 35


สัปดาห์ที่ 11 ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

เรียนรู้อะไร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

w 36

.......................................... ..........................................

รู้สึกอย่างไร :

.......................................... .......................................... ..........................................

คุณธรรมที่ ได้ ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา


เรื่องดี ๆ ที่ อยากเขี ยน

สัปดาห์ที่ 11

g r o . f e

w

s o f . w w

37


สัปดาห์ที่ 12 เรียนรู้อะไร : .......................................... ..........................................

ท�ำอะไร : ท�ำที่ ไหน : ท�ำกับใคร :

g r o . f e

..........................................

s o f . w w

รู้สึกอย่างไร :

.......................................... ..........................................

w

..........................................

คุณธรรมที่ ได้

ซื่อสัตย์ รับผิ ดชอบ จิ ตอาสา

38


สัปดาห์ที่ 12

พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง

g r o . f e

s o f . w w

พฤติกรรมเชิงบวกที่ เพิ่มขึ้น

w

พฤติกรรมเชิงลบที่ ลดลง

39


ความคิดเห็นจาก

คุณครู

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


ความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครอง

ชื่อ.......................................... วันที่......................................

w

s o f . w w

g r o . f e


บันทึก

w

s o f . w w

g r o . f e


บันทึก

w

s o f . w w

g r o . f e


ความร่วมมือกับหน่วยงาน

w

s o f . w w

g r o . f e


คณะผู้จัดท�ำ นายสุเมธ นางสุชานี นายณัฐเสกข์ ดร.วรวุฒิ นายกมลเศรษฐ์ นางอรปภา นางรจนา นายธงชัย นายภูริวิทย์ นายเอกรัตน์ นายอภีม นางสาวเอื้อมพร ผศ.ดร. ปรีชาพร

ตันติเวชกุล แสงสุวรรณ น้อยสมบูรณ์ แสงเฟือง เก่งการเรือ ชาติน�้ำเพ็ชร สินที วรไพจิตร จงนิรักษ์ คงรอด คู่พิทักษ์ นาวี สุวัฒโนดม

ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก กรรมการและเลขาธิการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

g r o . f e

s o f . w w

w

ศึกษาและออกแบบ : ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง เจ้าของลิขสิทธิ์ : อริยสิริ พิพัฒน์นรา, ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง จัดจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 663 พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร : 02 939 5995, Fax : 02 939 5996, www.fosef.org


g r o . f e

s o f . w w

w

www.Fosef.org, www.ariyaplus.com, Facebook/ครอบครัวพอเพียง

ระเบียนความดี  

ลิขสิทธิ์โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ระเบียนความดี  

ลิขสิทธิ์โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

Advertisement