Page 1

CLEANS, PROTECTS AN IN AND AROUND THDE BEAUTIFIES HOUSE!

ยง่ั ยนื ง า ่ ย .อ .. ก ั ร ่ ุ ณ ี ค ์ นเิ จอร์ท ดแู ลวสั ด-ุ เฟอร เอชจี เอ็กซ์ตร้า ขจัดคราบปูนยาแนว, คราบสนิม, คราบฝุ่ น บนกระเบืองเซรามิ ้ ค ฯลฯ (หน้า 6)

เอชจี เลเทอร์ บาล์ม สำหรับผลิตภัณฑ์หนัง ทำให้หนังนุ่ม ป้องกันไม่ให้หนังแห้ง (หน้า 13)

NEW!

สินค้ ามีจำหน่ ายที่

2011

WWW.NARADEE.COM


... FOR SHINING BATHROOMS! NEVER AGAIN A  DIRTY SHOWER!

SHINING (ENAMEL) BATHS AND  SHOWER TRAYS! เอชจี บาธ ไชน์ (HG bath shine)

เอชจี ชาวเวอร์ ชีลด์ (HG shower shield)

490 B

ใช้ เคลือบกันคราบหินปูน, คราบสบู,่ คราบน้ ำ ไม่ให้ เกาะติดตู้อาบน้ ำ ทำให้ ล้างทำความสะอาดง่าย สามารถเคลือบวัสดุที่เป็ นกระจก, อลูมิเนียม, โครเมี่ยม, เซรามิค, อะครี ลคิ และวัสดุสงั เคราะห์ทกุ ชนิด ในตู้อาบน้ ำ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

EVERY DAY A CLEAN BATHROOM!

เอชจี ชาวเวอร์ สเปรย์ (HG shower & washbasin spray) ทำความสะอาดห้ องน้ ำประจำวัน ขจัดคราบสบู,่ คราบน้ ำ ใช้ งานง่าย ไม่กดั กร่อนพื ้นผิววัสดุทกุ ชนิด เช่น หินอ่อน, กระเบื ้องเซรามิค, โครเมี่ยม ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

refill

300 B

ทำความสะอาดและให้ ความเงาสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ในห้ องน้ ำ ขจัดคราบสบู,่ คราบน้ ำ, คราบหินปูนอย่างอ่อน ผลิตภัณฑ์มีความเข้ มข้ นสูง ใช้ น้ำยาเพียง 2-3 หยด ในการใช้ งานแต่ละครัง้ ไม่มีสว่ นผสมของผงขัด ให้ กลิน่ หอมสดชื่น เมื่อใช้ เป็ นประจำจะช่วยป้องกัน การสะสมตัวของคราบหินปูน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด Powerful but mild! Highly ­ 500 มล. concentrated! Removes oil rings from your bath!

THE BEST, SAFEST, MOST CONVENIENT AND MOST ­ECONOMICAL  LIMESCALE ­REMOVER! เอชจี สเกล อะเวย์ (HG scale away)

สเปรย์ขจัดคราบหินปูนพร้ อมใช้ งานโดยไม่ต้อง ผสมน้ ำ มีกลิน่ หอมเหมาะสำหรับพื ้นผิวในแนวตัง้ เช่น กระจกตู้อาบน้ ำ, บริ เวณผนัง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

refill

275 B 395 B

KEEP SAUNA, STEAM ROOM & SWIMMING POOL HYGIENICALLY CLEAN

215 B 300 B

เอชจี กรี น (HG hagesan green)

450 B

สำหรับทำความสะอาดและดูแลรักษา ห้ องครัว, ห้ องน้ ำ, สระว่ายน้ ำ, ห้ องซาวน่าขจัดคราบหินปูน, คราบน้ ำ, ไขมัน, สแตนเลส, เครื่ องครัว เหมาะแก่การใช้ งาน บริ เวณประกอบอาหาร *ปริ มาณการใช้ งานโดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

OBSTINATE LIMESCALE DEPOSITS,YELLOW  STAINS, RUST STAINS OR COPPER OXIDE? เอชจี บลู (HG professional limescale remover)

ทำความสะอาดห้ องน้ ำ สูตรเข้ มข้ นสำหรับขจัดคราบหินปูน,คราบสนิม, คราบเหลือง (ในโถปั สสาวะ) นอกจากทำความสะอาดแล้ วยังคืนความวาว ให้ กบั วัสดุตา่ งๆ ในห้ องน้ ำ สามารถใช้ กบั สแตนเลส, โครเมี่ยม, กระเบื ้อง, เซรามิค, กระจก, แก้ ว, อะคริ ลคิ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน ของสมาคมกระเบื ้องและสุขภัณฑ์แห่งสหภาพยุโรป (FECS) *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไปผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 10

2

Call Center : 081-913-8700

0.25 L 195 B 0.50 L 320 B 1L 520 B 5 L 2,200 B


MOULD SPOTS ON SEALANT  EDGES AND TILE JOINTS?

GET YOUR WHIRLPOOL HYGIENICALLY CLEAN AND FRESH!

เอชจี โมลด์ สเปรย์ (HG mould spray)

ขจัดเชื ้อราและคราบสกปรกด่างดำที่เกิดจากเชื ้อรา ในบริ เวณที่มีความชื ้นสูง เช่น ห้ องน้ ำ, ห้ องซาวน่า, บริ เวณสระว่ายน้ ำ, ตู้อาบน้ ำ, ร่องยาแนวต่างๆ ทังปู ้ นยาแนวและซิลโิ คนยาแนว,กำแพงคอนกรี ต ฯลฯ ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

395 B

เอชจี ไฮยีน เวิร์ลพูล คลีนเนอร์ (HG hygienic whirlpool bath cleaner)

สำหรับทำความสะอาด, ฆ่าเชื ้อโรค และขจัดกลิน่ สำหรับอ่างน้ ำวน ขจัดคราบหินปูนอย่างอ่อน, คราบสบู่ ส่วนประกอบสำคัญจากธรรมชาติ (ทีทรี ออยล์และแลคติกแอซิด) ไม่ทำให้ อปุ กรณ์ ของระบบอ่างน้ ำวนเสียหาย และสามารถย่อยสลายได้ เอง ตามธรรมชาติ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

490 B

NO MORE  SLIPPING!

KEEP YOUR UNDER THE RIM CLEAN!

เอชจี ทอยเล็ต คลีนเนอร์ (HG toilet ‘real clean’ under-the-rim starters kit)

เอชจี กันลื่น (HG permanent anti-slip)

ทำความสะอาดชักโครกส่วนฝารองนัง่ ด้ านในและฆ่าเชื ้อโรค, สิง่ สกปรกจากการใช้ งานซึง่ เป็ นสาเหตุของกลิน่ เหม็น ผลิตภัณฑ์ 1 ชุดประกอบด้ วย น้ ำยาทำความสะอาด, แปรงพร้ อมด้ ามจับขนาดเหมาะมือ และกระจกส่องเพื่อตรวจสอบ และช่วยให้ เช็คความสะอาด ได้ อย่างทัว่ ถึง *ขนาดบรรจุ 595 B 1 ขวด 500 มล.

สำหรับเคลือบพื ้นผิว เพื่อเพิ่มความฝื ดมากขึ ้น ใช้ กบั พื ้นกระเบื ้อง, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติ, พื ้นคอนกรี ต, พื ้นผิวเคลือบอีนาเมล ใช้ ได้ ทงบริ ั ้ เวณภายใน และภายนอกอาคาร *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 500 มล. 490 B ครอบคลุมพื ้นที่ 4 ตรม.

... the UNBLOCKER SPECIALIST!

WHEN NOTHING ELSE WORKS! DUO UNBLOCKER EXTREMELY POWERFUL เอชจี ดูโอ ขจัดท่ อระบายนำ้อุดตัน (HG duo unblocker)

ขจัดท่ออุดตันทังในห้ ้ องน้ ำและห้ องครัว ซึง่ สาเหตุของท่ออุดตันจากเศษผม, ไขสบู,่ ยาสีฟัน, เศษอาหาร, ไขมัน ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ไม่กดั กร่อนท่อระบายน้ ำทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 2 ขวด น้ ำยาขวด A 500 มล. และน้ ำยาขวด B 500 มล. 490 B

OUR OTHER SUCCESSFUL UNBLOCKERS ARE: เอชจี ขจัดท่ อห้ องครั วอุดตัน (HG kitchen drain unblocker)

350 B

ขจัดท่ออุดตันในห้ องครัว ที่เกิดจากเศษอาหาร, คราบไขมัน สารประกอบหลัก คือเอ็นไซม์และจุลนิ ทรี ย์ ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่กดั กร่อนท่อ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของจุลนิ ทรี ย์ ในถังบำบัด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

เอชจี ขจัดท่ อห้ องน้ ำอุดตัน (HG liquid drain unblocker)

แก้ ปัญหาท่อระบายในห้ องน้ ำอุดตัน จากคราบสกปรก เช่น เศษผม,คราบไขสบู่ ใช้ งานง่าย เห็นผลภายใน 30 นาที โดยไม่กดั กร่อนท่อระบายน้ ำ ทุกชนิด โดยเฉพาะท่อพีวีซี *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป 300 มล. ต่อครัง้

Result after just 30 minutes!

Call Center : 081-913-8700

245 B

3


... EVERYTHING FOR YOUR KITCHEN! THE DISADVANTAGE DAILY GREASE OF THE OVEN, GRILL & DEPOSITS! BARBECUE: THEY GET เอชจี ขจัดคราบไขมัน grease away) SO DIRTY! (HG ทำความสะอาดคราบ

PREVENT ­IRREPARABLE  DAMAGE FROM  LIMESCALE! เอชจี ดีสเกลเลอร์ (HG descaler)

เอชจี ทำความสะอาดเตา ไขมันฝั งแน่น (HG oven, grill & barbecue cleaner) จากการทำอาหาร ขจัดคราบไหม้ จากการทำอาหารที่ แห้ งติดเตา, คราบเขม่าได้ อย่างหมดจด โดยไม่ต้องออกแรงขัดมาก ใช้ กบั เตาอบ, เตาย่าง, เตาบาร์ บีคิว ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

ได้ อย่างหมดจด ใช้ กบั กระโจมดูดควัน, เตาแก็ส, เคาน์เตอร์ ทอ็ ป, ไมโครเวฟ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

refill

305 B 425 B

340 B

MAKE YOUR CERAMIC HOB  LOOK LIKE NEW!

STREAK-FREE GLEAMING STAINLESS  STEEL!

เอชจี ทำความสะอาดเตาเซรามิค (สูตรเข้ มข้ น) (HG ceramic hob thorough cleaner)

เอชจี เคลือบเงาสแตนเลส (HG stainless steel 'quick' shine)

ทำความสะอาดเตาเซรามิคที่สกปรกมาก ขจัดคราบไหม้ จากการทำอาหาร ทำให้ เตาดูใหม่อยูเ่ สมอ มีกลิน่ หอม และป้องกันฝุ่ น จับตัวบนเตาเซรามิค *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

สำหรับเคลือบเงาอุปกรณ์ในห้ องครัวที่ทำ จากสแตนเลสให้ เงาสวย ได้ อย่างรวดเร็ ว โดยใช้ ผลิตภัณฑ์ปริ มาณเล็กน้ อย ไม่ต้องเสียเวลาขัดถูนาน หลังจากเคลือบ ผลิตภัณฑ์นอกจากความเงา ที่ได้ แล้ ว ยังช่วยลดการจับตัวของฝุ่ น และคราบไขมันบนผิวสแตนเลส *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 125 มล. 280 B

เอชจี เซรามิคฮ็อบ คลีนเนอร์ (HG ceramic hob cleaner for everyday use)

340 B

ทำความสะอาดเตาเซรามิคประจำวัน ขจัดคราบจากการทำอาหาร, คราบไขมัน ให้ กลิน่ หอมสดชื่น *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. Suitable for i­nduction hobs too!

330 B

Very economical!

DULL STAINLESS STEEL, COPPER  OR ALUMINIUM PANS? เอชจี สตีล โพลิช (HG steel polish)

ทำความสะอาด, เคลือบเงาและปกป้องในคราวเดียว ขจัดคราบฝุ่ น, คราบจากการ oxidation ของโลหะ ใช้ กบั อลูมิเนียม, ทองแดง และโลหะทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

395 B

CLEAN YOUR STAINLESS STEEL QUICKLY AND WITHOUT STREAKS!

เอชจีทำความสะอาดสแตนเลส (HG stainless steel 'rapid' cleaner)

ขจัดคราบฝุ่ น, คราบมัน, รอยนิ ้วมือ ได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่ทิ ้งรอยไว้ ใช้ กบั วัสดุ ในห้ องครัวที่เป็ นสแตนเลส, โครเมี่ยมและอลูมิเนียม นอกจากทำความสะอาด ได้ หมดจดแล้ ว ยังช่วยลดการจับตัวของฝุ่ นทำให้ งา่ ยต่อการทำความสะอาด *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 300 มล.

4

ขจัดคราบตะกรัน ในเครื่ องต้ มกาแฟ, เครื่ องต้ มน้ ำ, เครื่ องทำความร้ อน ได้ อย่างรวดเร็ ว หลังจากขจัดคราบออก ทำให้ รสชาดของกาแฟที่ชงดีขึ ้น ช่วยทำให้ การทำงาน 350 B ของเครื่ องต้ มน้ ำ, เครื่ องทำความร้ อนมี ประสิทธิภาพและใช้ กระแสไฟฟ้า ในการทำงานน้ อยลง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

370 B

Call Center : 081-913-8700


CLEAN YOUR NATURAL STONE WORKTOP SAFELY EVERY DAY!

PLASTIC ALWAYS  DIRTY? HOW COME?

เอชจี ทำความสะอาดท็อปหินในห้ องครั ว (HG natural stone kitchen top cleaner)

ทำความสะอาดประจำวันสำหรับท็อปหินธรรมชาติ ในห้ องครัวโดยเฉพาะ โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคราบไขมัน จากการทำอาหารโดยไม่ทิ ้งคราบไว้ นอกจากให้ ความสะอาดหลังใช้ งานแล้ ว ยังเพิ่มความเงาให้ กบั ท็อปหินธรรมชาติ สวยเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. 310 B

DO YOU WANT TO CLEAN YOUR FRIDGE SWIFTLY AND HYGIENICALLY?

เอชจี เคลือบกันฝุ่ นวัสดุสังเคราะห์ (HG dirt repellent polish for synthetic materials) สำหรับเคลือบวัสดุสงั เคราะห์ทกุ

625 B

ชนิด เช่น เคาน์เตอร์ หินสังเคราะห์ เพื่อกันฝุ่ น ช่วยให้ การทำความสะอาดง่าย หลังเคลือบแล้ วทำให้ ผิวที่เคลือบดูเงา และสีเข้ มสวยขึ ้นจากเดิม *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

dull plastic surface? เอชจี เคลือบเงาวัสดุสังเคราะห์ (HG shine restorer for synthetic materials) สำหรับเคลือบเพื่อคืนความเงา ให้ กบั วัสดุสงั เคราะห์ทกุ ชนิด ที่พื ้นผิวด้ านจากการใช้ งาน เป็ นเวลานาน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 125 มล.

เอชจี ทำความสะอาดตู้เย็น (HG hygienic fridge cleaner) ทำความสะอาดคราบสกปรก, ฆ่าเชื ้อโรคจากเศษอาหาร และเครื่ องดื่มที่หกเลอะในตู้เย็น โดยไม่ทิ ้งคราบไว้ ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

235 B

EFFECTIVELY CLEAN CRYSTAL & BEER GLASS!

320 B

YOUR CUP OF ESPRESSO TASTE CHANGED?

เอชจี ทำความสะอาดเครื่ องชงกาแฟ (HG descaler for espresso and coffee pad machine) ขจัดคราบตะกรันในเครื่ องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ และเครื่ องชงกาแฟชนิดบรรจุ สารประกอบหลักที่ใช้ คือกรดมะนาว ซี่งไม่มีกลิน่ , ปลอดภัย,สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ หลังใช้ ผลิตภัณฑ์จะช่วย ให้ กาแฟที่ชงมีรสชาติดี และอายุการใช้ งานของ เครื่ องชงกาแฟนานขึ ้น *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจี ทำความสะอาดแก้ ว (HG washing-up liquid for crystal and beer glasses)

สูตรเข้ มข้ นสำหรับทำความสะอาด คริ สตัล, แก้ วเบียร์ เพียงแช่แก้ ว ในผลิตภัณฑ์ที่ผสมน้ ำและผึง่ ให้ แห้ ง โดยไม่ต้องใช้ ผ้าเช็ดออก ซึง่ การล้ างด้ วย เครื่ องล้ างจานอาจทำให้ คริ สตัล และก้ านแก้ วเกิดรอยขีดข่วน และการล้ างด้ วยมือไม่สามารถ ล้ างได้ สะอาดหมดจดโดยเฉพาะ ตามซอกเหลี่ยมมุมซึง่ อาจมีคราบ และสารตกค้ างเหลืออยู่ 215 B *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

230 B

... FOR YOUR VINYL & LINOLEUM! POWERFUL CLEANING FOR VINYL OR  LINOLEUM?

เอชจี ไวนิล กลอส (HG vinyl & linoleum gloss coating)

เอชจี ไวนิล รี มูฟเวอร์ (HG vinyl & linoleum gloss coating remover)

450 B

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบสกปรก,ใช้ ลอกแว็กซ์ สำหรับพื ้นกระเบื ้องยาง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 25-50 ตรม.

Call Center : 081-913-8700

VINYL AND LINOLEUM NEED  ­ AINTENANCE TOO! M

DULL VINYL OR LINOLEUM FLOOR?

490 B

สำหรับเคลือบเงา กระเบื ้องยาง, ป้องกันฝุ่ นจับตัว ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย และลดการขีดข่วน จากการใช้ งาน *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 40 ตรม.

เอชจี ไวนิล คลีนแอนด์ ไชน์ (HG vinyl & linoleum clean and shine)

360 B

ทำความสะอาด พื ้นกระเบื ้องยางประจำวัน, ให้ ความเงาและช่วยปกป้อง พื ้นผิวในคราวเดียวกัน ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ทุกครัง้ ที่ถพู ื ้น *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 80

5


... FOR DAZZLING TILES AND FLAGSTONES! MORTAR OR GROUT CEMENT RESIDUE AFTER  RESIDUE OR  TILING? EFFLORESCENCE? เอชจี เอ็กซ์ตร้ า (HG cement grout film remover)

เอชจี ไลเม็กซ์ (HG cement, mortar & efflorescence remover) ขจัดคราบน้ ำปูน,คราบขาวเกลือ, คราบซิเมนต์ฝังแน่น ใช้ กบั กระเบื ้องดินเผา, กระเบื ้องเซรามิค, หินแกรนิต, อิฐ และหินธรรมชาติ ที่ไม่มีสว่ นผสมของแร่แคลไซด์ 415 B *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) 5 L 1,750 B ครอบคลุมพื ้นที่ 20 - 40 ตรม.

THE CLEANER FOR THE BIG CLEAN !

เอชจี รี มูฟเวอร์ (HG polish, wax and dirt remover)

สำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดคราบฝุ่ น, คราบน้ ำมัน (จากพืช, สัตว์) ใช้ กบั กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินแกรนิต, หินกาบ, กระเบื ้องดินเผา ฯลฯ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-40 ตรม. 540 B หรื อ 100-250 ตรม. เมื่อใช้ กบั เครื่ องขัดพื ้น 5 L 2,280 B

ขจัดคราบปูนยาแนว,คราบสนิม,คราบฝุ่ น ใช้ กบั กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินแกรนิต, หินกาบ ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนยาแนว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด(1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-50 ตรม.

2L

920 B

515 B 5 L 2,180 B

PROTECT YOUR UNGLAZED ­ FLAGSTONES FROM DIRT!

เอชจี ซาตินกลอส (HG satin gloss polish) สำหรับเคลือบเงา (มันวาวโทนซาติน), ปกป้องพื ้นผิวจากคราบสกปรก ใช้ กบั กระเบื ้องชนิดไม่เคลือบ (unglazed tiles ) กระเบื ้องดินเผา ชนิดไม่เคลือบ, กระเบื ้อง แกรนิตโต้ (พอร์ ซเลนชนิดไม่เคลือบ), หินชนวน ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย โดยไม่ทำให้ พื ้นผิวลื่นขึ ้นจากเดิม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) 590 B ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 40 ตรม. 5 L 2,500 B

PROTECT YOUR TILED OR NATURAL  STONE FLOOR FROM STAINS AND DIRT!

เอชจี สเตน โพรเท็คเตอร์ (HG stain protector) สำหรับเคลือบกันซึม, กันคราบสกปรกทุกชนิดไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อกระเบื ้อง ช่วยให้ ทำความสะอาดง่ายนอกจากกันน้ ำ, ฝุ่ นได้ แล้ ว ยังสามารถกันน้ ำมันได้ ดี ใช้ กบั กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน)ชนิดไม่เคลือบ (unglazed porcelain tiles), กระเบื ้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ และหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 1,425 B (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 100 ตรม. 5 L 6,000 B

EXTREMELY HEAVY  DIRT ON YOUR TILES?

OIL OR GREASE STAINS A CLEANER FOR ON TILES, FLAGSTONES UNGLAZED TILES! OR NATURAL STONE? เอชจี พอร์ ซเลน คลีนเนอร์

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, สำหรับลอกแว็กซ์ที่ขจัด ออกยาก สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูง ใช้ กบั กระเบื ้องและหิน ธรรมชาติทกุ ชนิด (กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน), หินอ่อน, 590 B หินแกรนิต ฯลฯ) 5 L 2,500 B โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 35-70 ตรม.

เอชจี สเตน รี มูฟเวอร์ (HG spot stain remover) ขจัดคราบน้ ำมัน, คราบจารบี, ใช้ ลอกกันซึม (Tiles & stones sealer), ขจัดคราบยาแนวชนิดอีพอ็ กซี่ ใช้ กบั กระเบื ้อง, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, พื ้นคอนกรี ต, อิฐ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจี ซุปเปอร์ รี มูฟเวอร์ (HG super remover)

6

425 B

Call Center : 081-913-8700

(HG porcelain cleaner) ทำความสะอาดประจำ สัปดาห์สำหรับพื ้นกระเบื ้อง แกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน) ชนิดไม่เคลือบ (unglazed) ทังชนิ ้ ดขัดมัน (polished) และไม่ขดั มัน (unpolished) พัฒนาขึ ้นมา 2 L 700 B โดยเฉพาะ เพื่อขจัดคราบฝ่ นุ ที่สร้ างปั ญหาให้ กบั กระเบื ้อง 390 B ชนิดไม่เคลือบ 5 L 1,670 B *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 80


STREAK-FREE CLEANING FOR SHINY TILED FLOOR!

PROTECT WALL AND FLOOR GROUT FROM GETTING DIRTY!

เอชจี เคลือบยาแนว (HG super protector for wall & floor grout) สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิดไม่ให้ ซมึ ลง ปูนยาแนว ป้องกันการเกิดราดำ ช่วยให้ ร่องยาแนว ดูสะอาดอยูเ่ สมอ หลังเคลือบไม่ทำให้ ยาแนว ดูเปลี่ยนแปลงจากเดิม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 250 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม. (สำหรับกระเบื ้อง ขนาด 30 x 30 ซม. ร่องยาแนวกว้ าง 0.5 ซม.)

775 B

365 B

A NEW LOOK FOR YOUR KITCHEN, BATHROOM OR TOILET?

เอชจี เปลี่ยนสียาแนว (HG grout colour)

สำหรับเคลือบทับเพื่อเปลี่ยนสียาแนวเดิมบริ เวณผนัง โดยไม่ต้องขูดออกโดยเฉพาะยาแนวเดิมที่สกปรกมาก และยากต่อการทำความสะอาด มี 4 สี คือ ขาว, เทา, เบจ และดำ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด 250 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ 10-15 ตรม. 750 B

BRILLIANT C­ LEANING FOR YOUR TILED FLOOR! เอชจี ไชน์ คลีนเนอร์ (HG shine cleaner)

สำหรับทำความสะอาดพื ้นประจำวัน และให้ ความเงาในคราวเดียว มีกลิน่ หอม ใช้ กบั พื ้นกระเบื ้องและหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

520 B 5 L 2,200 B 2 L 920 B

เอชจี สตรี ค ฟรี (HG streak free) สำหรับทำความสะอาดประจำวัน กระเบื ้องผิวมันที่มีความเงามาก โดยไม่ทิ ้งรอยคราบไว้ ใช้ ได้ กบั กระเบื ้องแกรนิตโต้ (พอร์ ซเลน) ผิวขัดมัน - polished, กระเบื ้องเซรามิคชนิดเคลือบ, หินแกรนิตผิวขัดมัน, หินธรรมชาติผิวขัดมันชนิดอื่นที่ไม่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ 1:100

DIRTY JOINTS?

เอชจี ทำความสะอาดยาแนว (HG grout cleaner) สำหรับทำความสะอาดร่องยาแนว ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบไขมันในบริ เวณห้ องนัง่ เล่น โดยเฉพาะร่องกระเบื ้องยาแนว ในห้ องครัวที่สกปรก จากการทำอาหาร ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนยาแนว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่กระเบื ้อง 10-15 ตรม.

320 B

MAKE YOUR PATIO TILES LIKE NEW AGAIN!

เอชจี แพทิโอ คลีนเนอร์ (HG patio cleaner) ทำความสะอาดพื ้นที่อยูภ่ ายนอกอาคาร, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั ทรายล้ าง, กรวดล้ าง, บล็อคปูทางเดิน, พื ้นคอนกรี ต, หินธรรมชาติ ฯลฯ สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูง โดยไม่ทำให้ พื ้นผิวเสียหาย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 25 ตรม.

INVISIBLE PROTECTION!

435 B

เอชจี อิมเพร็กเนเตอร์ (HG impregnator) สำหรับเคลือบกันซึม, กันตะไคร่น้ำ, กันเชื ้อรา, ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ กบั กระเบื ้องดินเผา, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, อิฐ, ทรายล้ าง ด้ วยการเคลือบน้ ำยาลงเนื ้อวัสดุ สารที่เคลือบไม่มีซลิ โิ คน เป็ นส่วนผสม อายุการใช้ งานนาน ทนต่อแสงแดด, หมดปั ญหาฟิ ล์มหลุดร่อนจากการสัญจร หลังเคลือบ ความชื ้นภายในวัสดุ ระเหยออกได้ สามารถใช้ ได้ ทงภายใน ั้ และภายนอกอาคาร *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 8-10 ตรม. 790 B 5 L 3,350 B

Call Center : 081-913-8700

7


... FOR YOUR NATURAL STONE! PROVIDES THE BEST PROTECTION FOR NATURAL STONE... เอชจี มาร์ เบิล ไชน์ ฟิ นิช (HG natural stone shine finish) สำหรับเคลือบฟิ ล์มเงา (มันวาว) บนพื ้นผิว, ช่วยปกป้องพื ้นผิว, กันคราบฝุ่ น, ลดการเกิด รอยขีดข่วนจากการสัญจร ใช้ สำหรับพื ้นหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด และยังสามารถใช้ ได้ กบั หินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 60-80 ตรม.

710 B 5 L 3,000 B

REPLACING AN OLD LAYER OF NATURAL STONE SHINE FINISH?

เอชจี มาร์ เบิล สตริปเปอร์ (HG natural stone shine finish remover) สำหรับลอกแว็กซ์, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั หินอ่อน, ไลม์สโตน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, หินขัด, ปูนเปลือย โดยไม่กดั กร่อน หรื อทำให้ ความเงาของเนื ้อหินลดลง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 25-50 ตรม.

PROTECTION FROM HEAVY DIRT FOR NATURAL STONE?

เอชจี มาร์ เบิล อิมเพร็กเนเตอร์ (HG natural stone impregnator) สำหรับเคลือบกันซึม, กันตะไคร่น้ำ,กันเชื ้อรา, ช่วยให้ ล้างทำความสะอาดง่าย ใช้ กบั หินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินชนวน, หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด ด้ วยการเคลือบน้ ำยา ลงเนื ้อวัสดุ อายุการใช้ งานนาน ทนต่อแสงแดด หมดปั ญหาฟิ ล์มหลุดร่อน เนื่องจากการสัญจร หลังเคลือบความชื ้นภายในวัสดุระเหยออกได้ ใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ 790 B *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-30 ตรม. 5 L 3,350 B

CEMENT FILM AFTER TILING?

เอชจี มาร์ เบิล รี มูฟเวอร์ (HG natural stone cement & lime film remover) ขจัดคราบซีเมนต์, คราบปูนยาแนว, คราบหินปูน ใช้ สำหรับหินอ่อน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินทราเวอทีน, ปูนเปลือย ฯลฯ ไม่มีสว่ นผสมที่เป็ นกรด จึงไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) 525 B ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม. 5 L 2,210 B

DAILY CLEAN WITHOUT GLOSS!

เอชจี มาร์ เบิล นิวทรั ล คลีนเนอร์ (HG marble neutral cleaner) มีคา่ pH เป็ นกลาง สูตรพัฒนาเฉพาะ สำหรับทำความสะอาดหินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, ปูนเปลือย,หินธรรมชาติ ที่มีแร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) 380 B ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ 5 L 1,600 B ในอัตราส่วน 1 ต่อ 64

405 B 5 L 1,700 B

EVERYDAY NATURAL STONE ­CLEANING!

เอชจี มาร์ เบิล วอชแอนด์ ไชน์ (HG natural stone wash & shine) ทำความสะอาดประจำวันสำหรับหินอ่อน, หินธรรมชาติที่มี แร่แคลไซด์เป็ นส่วนประกอบ,ไลม์สโตน, หินขัด,ปูนเปลือย โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิว นอกจากทำความสะอาดแล้ วยังปกป้อง พื ้นผิว,ให้ ความเงาและกลิน่ หอมสดชื่นทุกครัง้ ที่ถพู ื ้น *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 60

PROTECT YOUR NATURAL STONE! เอชจี มาร์ เบิล โพรเท็คเตอร์ (HG marble protector) เคลือบกันซึม, กันคราบหินปูน,กันราดำ ช่วยให้ ทำความ สะอาดง่าย ใช้ สำหรับหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิตและ หินธรรมชาติทกุ ชนิด โดยเฉพาะพื ้นและผนังที่ปหู ินธรรมชาติ ในห้ องน้ ำ สามารถใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-25 ตรม.

2 L 1,100 B 625 B 5 L 2,650 B

8

670 B

Call Center : 081-913-8700


MAKE YOUR NATURAL STONE SHINE! เอชจี มาร์ เบิล โพลิช (HG marble polish) สำหรับเคลือบเงาหินอ่อน, หินแกรนิต,หินธรรมชาติ ทุกชนิด เหมาะสำหรับพื ้นที่ขนาดเล็ก เช่น ท็อปหิน หรื อใช้ เคลือบเงาหินธรรมชาติผิวขัดมันบางจุด ซึง่ หลังจากขัดดึงเงาแล้ วผิวยังด้ านอยู่ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 10 ตรม.

425 B

RUST ON MARBLE OR ANY SURFACES? NO PROBLEM!

เอชจี ขจัดสนิม (จุด) (HG rust and other oxidation(spots) remover) สำหรับขจัดคราบสนิม (จุด) บนพื ้นผิวที่ไม่ทนกรด เช่น หินอ่อน, ไลม์สโตน, หินขัด ฯลฯ โดยไม่กดั กร่อนพื ้นผิวเนื่องจากไม่มีสว่ นผสมของกรด สามารถใช้ ขจัดสนิม (จุด) บนวัสดุตา่ งๆ เช่น กระเบื ้องเซรามิค, พื ้นคอนกรี ต, ไม้ , โลหะทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

PROTECT YOUR FLOOR WITHOUT SHINE

เอชจี ท็อป โพรเท็คเตอร์ (HG top protector) สำหรับเคลือบกันซึม, กันคราบสกปรกซึมลงเนื ้อหิน, ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย นอกจากกันคราบน้ ำ,ฝุ่ นแล้ ว ยังสามารถกันน้ ำมันได้ ดี ใช้ กบั เคาน์เตอร์ ทอ็ ป, โต๊ ะหินธรรมชาติทกุ ชนิด หลังเคลือบพื ้นผิวด ูไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (100 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 10 ตรม. พร้ อมผ้ าใช้ เคลือบ 1 ผืนอยูใ่ นกล่อง 590 B Contains no s­ ilicones! Cannot be seen or felt!

825 B

DULL SPOTS?

เอชจี มาร์ เบิล แมท ฟิ นิช (HG marble matt finish) สำหรับเคลือบฟิ ล์มด้ าน (สีพื ้นผิวเดิมดูเข้ มขึ ้นเล็กน้ อยโดยไม่มีความเงา), ช่วยปกป้องพื ้นผิว, กันคราบฝุ่ น, ลดการเกิด รอยขีดข่วนจากการสัญจร ใช้ สำหรับพื ้นหินอ่อน, ไลม์สโตน,หินแกรนิต และหินธรรมชาติทกุ ชนิด และยังสามารถใช้ ได้ กับหินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 40 ตรม.

NO MORE STAINS ON YOUR WORKTOPS!

เอชจี มาร์ เบิล คริสตัลไลเซอร์ (HG marble crystallizer) สำหรับฟื น้ ฟูความเงา, ช่วยปกป้อง และให้ ความแข็งแกร่งแก่พื ้นผิว ใช้ กบั หินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินเทียมและหินธรรมชาติ ผิวขัดมันที่มีแร่แคลไซด์ เป็ นส่วนประกอบ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

FOR SHINING, CLEAN MARBLE IN THE ­BATHROOM.

เอชจี มาร์ เบิล บาธรู ม คลีนเนอร์ (HG marble bathroom cleaner)

ทำความสะอาดหินอ่อนและหินธรรมชาติทกุ ชนิด ที่อยูใ่ นห้ องน้ ำ ผลิตภัณฑ์มีความเข้ มข้ นสูง ใช้ น้ำยาเพียง 2-3 หยดในการใช้ งานแต่ละครัง้ ไม่กดั กร่อนพื ้นผิว ขจัดคราบสบู,่ คราบหินปูน อย่างอ่อน นอกจากทำความสะอาดแล้ ว ยังให้ ความเงากับพื ้นผิว สามารถใช้ ได้ กบั หินขัด, ปูนเปลือย *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

825 B

RESTORE THE COLOUR OF WORN G­ RANITE AND BLUESTONE! 990 B

เอชจี ดึงสีหนิ (HG colour intensifier) สำหรับเคลือบเพื่อคืนความเข้ มให้ กบั สีหิน ใช้ กบั หินธรรมชาติ โทนสีเข้ มทุกชนิด (เช่น หินแกรนิตสีดำ, หินอ่อนสีเขียวเข้ ม) ที่มีปัญหาสีหินซีดลงเนื่องจากการใช้ งาน โดยการเคลือบสาร (ไม่ใช่สีย้อม) ลงในเนื ้อหิน นอกจากคืนความเข้ มให้ กบั สีหินแล้ ว สามารถกันคราบสกปรกไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อหิน ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ป้องกันตะไคร่น้ำ,ราดำ 1,380 B ใช้ ได้ ทงภายในและภายนอกอาคาร ั้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (250 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 25 ตรม.

COFFEE, TEA, COLA OR WINE STAINS ON YOUR MARBLE? 510 B

เอชจี ขจัดคราบสีจากกาแฟ, ชา, ไวน์ , เครื่ องดื่ม (HG marble stain colour remover) สำหรับขจัดคราบสีจากกาแฟ, ชา, ไวน์, เครื่ องดื่ม บนหินอ่อน, หินทราเวอทีน, ไลม์สโตน, หินขัด, หินเทียมและหินธรรมชาติทกุ ชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

Call Center : 081-913-8700

370 B

DEEPLY ABSORBED OR OBSTINATE STAINS? เอชจี ดูดคราบน้ ำมัน (HG oil & grease stain absorber) ขจัดคราบน้ ำมัน, คราบจาระบีที่ฝังแน่น หรื อคราบสกปรกต่างๆ ที่มีน้ำมันเป็ นส่วนประกอบ โดยการดูดคราบขึ ้นมาอย่างหมดจด ไม่จำเป็ นต้ องออกแรงขัด ใช้ กบั กระเบื ้อง, หินธรรมชาติทกุ ชนิด, พื ้นคอนกรี ต, อิฐ ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 250 มล.

525 B

9


... LOOKS AFTER YOUR PARQUET! THE VANISH SYSTEM! PROTECT YOUR FLOOR FROM SCRATCHES WITHOUT SHINE!

เอชจี ปาร์ เก้ แมท (HG parquet p.e. polish matt) สำหรับเคลือบฟิ ล์มด้ าน (สีพื ้นผิวเดิม ดูเข้ มขึ ้นเล็กน้ อยโดยไม่มีความเงา) ใช้ กบั พื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่มีการเคลือบผิว ด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ ช่วยปกป้องพื ้นผิว, พรางรอยขีดข่วน, กันฝุ่ นจับ ตัวช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ด้ วยการเคลือบผลิตภัณฑ์ ทับชันเคลื ้ อบเดิมโดยไม่ต้อง ขัดพื ้นใหม่และไม่ทำให้ ชันเคลื ้ อบเดิมเสียหาย *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) 720 B ครอบคลุมพื ้นที่ 25-40 ตรม.

PROTECT WITH SHINE!

Gloss Matt

665 B 5 L 2,800 B

เอชจี ปาร์ เก้ โพลิช (HG parquet, wooden floor and harwood p.e. polish) สำหรับเคลือบฟิ ล์มเงาบนพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่มี การเคลือบผิวด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิช หรื อแลคเกอร์ ทำให้ พื ้นผิวมีความเงา, พรางรอยขีดข่วน, กันฝุ่ นจับตัว ช่วยให้ ทำความสะอาดง่าย ด้ วยการเคลือบผลิตภัณฑ์ทบั ชันเคลื ้ อบเดิม โดยไม่ต้องขัดพื ้นใหม่ และไม่ทำให้ ชนเคลื ั ้ อบเดิมเสียหาย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 40 ตรม.

HEAVY DIRT?

เอชจี ปาร์ เก้ รี มูฟเวอร์ (HG parquet, wooden floor & hardwood p.e. polish remover) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั พื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่เคลือบด้ วย โพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ โดยไม่มีผลเสีย ต่อผิวเคลือบเดิม เหมาะสำหรับ ทำความสะอาดพื ้น ไม้ ปาร์ เก้ หลังการติดตัง้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุม 375 B พื ้นที่ประมาณ 45 ตรม.

CLEANING AND R­ ESTORING SHINE! เอชจี ปาร์ เก้ วอชแอนด์ ไซน์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wash & shine) ทำความสะอาดประจำวันและให้ ความเงาในคราวเดียว มีกลิน่ หอมสดชื่น ใช้ สำหรับพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่เคลือบผิวด้ วยโพลียรู ี เทน, วานิช, แลคเกอร์ ทำให้ พื ้นไม้ เงาสวยเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ ไม่มีสารอันตรายตกค้ าง สามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

CLEAN YOUR PARQUET ­WITHOUT LEAVING STREAKS! 2L

เอชจี ปาร์ เก้ คลีนเนอร์ (HG parquet p.e. polish cleaner) ทำความสะอาด, ขจัดฝุ่ นสำหรับพื ้นไม้ ปาร์ เก้ ที่ เคลือบโพลียรู ี เทน, วานิชหรื อแลคเกอร์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

830 B 465 B

THE WAX SYSTEM! THE WAY TO KEEP U­ NVARNISHED PARQUET IN TOP C­ ONDITION! เอชจี ปาร์ เก้ แว็กซ์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wax natural) เคลือบปกป้องพื ้นไม้ ปาร์ เก้ หรื อไม้ จริ งที่ไม่ได้ ลงวานิช, แลคเกอร์ หรื อยูรีเทนไว้ นอกจากช่วยกันฝุ่ นและคราบ สกปรกไม่ให้ ลงเนื ้อไม้ แล้ วยัง ช่วยให้ สีเงาสวยเป็ นธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 40-60 ตรม. และ 20-40 ตรม. สำหรับพื ้นที่ไม่เคยลงแว็กซ์ 695 B มาก่อน

10

670 B 2 L 360 B

CLEANING OR REMOVING OLD WAX LAYERS? เอชจี ปาร์ เก้ แว็กซ์ รี มูฟเวอร์ (HG parquet, wooden floor & hardwood wax remover) ขจัดฝุ่ น, คราบสกปรกและลอกแว็กซ์เก่า ที่หมดอายุ บนพื ้นไม้ ปาร์ เก้ , ไม้ จริ งที่ไม่ได้ ลงแลคเกอร์ , วานิชหรื อยูรีเทนไว้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 15-20 ตรม.

Call Center : 081-913-8700

590 B


... FOR YOUR LAMINATE FLOORING! REMOVE OBSTINATE DIRT FROM YOUR LAMINATE FLOORING!

360 B

DUST-FREE LAMINATE EVERY DAY IN NO TIME!

เอชจี ลามิเนต คลีนเนอร์ (HG laminate spray for daily use) ทำความสะอาดพื ้นไม้ ลามิเนตประจำวัน ขจัดฝุ่ น ได้ อย่างรวดเร็ วโดยไม่ทิ ้งคราบไว้ ใช้ งานง่าย ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ไม่มีสารอันตรายตกค้ าง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจี ลามิเนต เพาเวอร์ ฟูล (HG laminate powerful cleaner) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบไขมัน ใช้ กบั พื ้นไม้ ลามิเนตทุกชนิด เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื ้นใหม่หลังการติดตัง้ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 20-50 ตรม.

GIVES SHINE TO YOUR ­LAMINATE!

THE WAY TO KEEP ­LAMINATE BEAUTIFUL!

265 B

เอชจี ลามิเนต วอชแอนด์ ไชน์ (HG laminate wash & shine) ทำความสะอาดพื ้นไม้ ลามิเนตประจำสัปดาห์ และให้ ความเงาในคราวเดียว ให้ กลิน่ หอมสดชื่น ช่วยให้ พื ้นไม้ ลามิเนตดูสวยเหมือนใหม่ *ปริ มาณการใช้ โดยทัว่ ไป ผสมผลิตภัณฑ์กบั น้ ำ ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100

เอชจี ลามิเนต กลอส (HG laminate gloss coating) สำหรับเคลือบเงาพื ้นไม้ ลามิเนต, ช่วยพรางรอยด้ าน,ป้องกันพื ้นผิว และลดการขีดข่วนจากการสัญจร *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 60 ตรม.

750 B 420 B

515 B

2L

... THE ART OF CLEANING CARPETS! EFFECTIVELY REMOVES STUBBORN STAIN!

เอชจี เอ็กซ์ ตร้ า สเปรย์ (HG extra strong stain spray)

ขจัดคราบสกปรก เช่น คราบซอส,คราบไขมัน, คราบฝุ่ นฝั งแน่น ฯลฯ ใช้ กบั พรม, เฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ า, เบาะผ้ าในรถยนต์ ประสิทธิภาพสูงด้ วยสูตรพลัง ออกซิเจน ทำให้ ขจัดคราบได้ อย่างหมดจด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

395 B

NO MORE SLIPS OR TRIPS!

เอชจี กันพรมลื่น (HG anti-slip for rugs, carpet, strips and mats)

สำหรับเพิ่มความฝื ดให้ กบั พรมผืน, พรมเช็ดเท้ า ในห้ องน้ ำ และพรมที่ไม่มีแผ่นรองกันลื่นด้ านล่าง ช่วยลดการไถลหรื อลื่นล้ มจากการใช้ งาน ไม่ทำให้ พรมเหนียวติดกับพื ้น สามารถใช้ ได้ กับพรมทุกชนิดและกับพื ้นทุกชนิด *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุม พื ้นที่ประมาณ 2-3 ตรม. 450 B

STAINED CARPET OR UPHOLSTERY? เอชจี สปอท สเปรย์ (HG spot & stain spray cleaner for carpets & upholstery)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั พรม, เฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ า, เบาะผ้ าในรถยนต์ หลังจากทำความสะอาดแล้ วยังช่วยกันฝุ่ น โดยไม่ทำลายเนื ้อผ้ า หรื อทำให้ สีซีดลง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

PROTECT AGAINST STAINS

เอชจี ป้องกันคราบสกปรกบนพรม (HG dirt prevention for carpet & upholstery) 415 B

สำหรับเคลือบเพื่อกันคราบสกปรกบนพรม และเฟอร์ นิเจอร์ บุผ้าโดยไม่มีผลเสียต่อเนื ้อผ้ า ใช้ ได้ กบั เส้ นใยธรรมชาติ (พรมขนสัตว์, ฝ้าย), เส้ นใยผสมและเส้ นใยสังเคราะห์ 315 B *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล. ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 30-40 ตรม.

INTENSIVE CLEANING?

เอชจี คาร์ เปท คลีนเนอร์ (HG carpet & upholstery cleaner) ทำความสะอาดพรมและเฟอร์ นิเจอร์ บผุ ้ าได้ อย่างหมดจดถึงเส้ นใย โดยไม่ทำลายเนื ้อผ้ า นอกจากทำความสะอาดหลังจากใช้ งานแล้ ว ยังเพิ่มคุณสมบัตกิ นั ฝุ่ นให้ กบั เนื ้อผ้ า สามารถซักด้ วยมือ หรื อใช้ กบั เครื่ องซักพรม *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ 30-40 ตรม.

485 B

Call Center : 081-913-8700

11


... LOOKS AFTER YOUR INTERIORS! PROFESSIONAL WINDOW ­CLEANERS USE IT TOO!

เอชจี วินโดว์ คลีนเนอร์ (HG window cleaner)

ทำความสะอาดกระจกหน้ าต่าง, ขจัดคราบฝุ่ น สูตรเข้ มข้ น และประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการทำความสะอาด กระจกขนาดใหญ่ที่อยูภ่ ายในและภายนอกอาคาร ใช้ งานง่าย, ประหยัด, สะดวกสำหรับมืออาชีพ นอกจากทำความสะอาดได้ หมดจดโดยไม่ทิ ้งคราบแล้ ว ยังปลอดภัยกับกรอบหน้ าต่างที่ทาสี, เคลือบแลคเกอร์ , พลาสติกทุกชนิด ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ เนื่องจากมีคา่ pH เป็ นกลาง 230 B และไม่มีสว่ นผสมของแอมโมเนีย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. Sufficient for at least 35 window cleaning sessions!

PERMANENTLY CLEAN AND ­STREAK-FREE GLASS AND ­MIRRORS!

เอชจี กลาส คลีนเนอร์ (HG glass & mirror spray) ทำความสะอาดกระจกและเครื่ องแก้ วทุกประเภท โดยไม่ทิ ้งรอย ประสิทธิภาพสูง กลิน่ หอมสดชื่น ใช้ งานง่าย เพียงฉีดสเปรย์ลงในบริ เวณที่ต้องการ แล้ วเช็ดให้ แห้ ง*ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

210 B

SYNTHETICS NEED  A SPECIAL ­CLEANER!

YOUR CHANDELIER CLEAN ONCE MORE!

เอชจี อินเท็นซีฟ คลีนเนอร์ (HG plastic, paint, & wallpaper intensive cleaner)

เอชจี แชนเดอเลียร์ สเปรย์ (HG chandelier spray cleaner) ทำความสะอาดโคมระย้ าคริ สตัล ให้ เงาวาวสวยได้ อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ทิ ้งคราบ ใช้ งานง่าย และช่วยลดฝุ่ นจับตัว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

425 B

YOUR INTERIORS CLEANED IN A TRICE!

330 B

YOUR UPVC AS GOOD AS NEW AGAIN! เอชจี ทำความสะอาดยูพวี ีซี (HG UPVC “powerful” cleaner)

ทำความสะอาดยูพีวีซีและพลาสติก สังเคราะห์ทกุ ชนิด (เช่น กรอบประตู, หน้ าต่างยูพีวีซี) ขจัดคราบฝุ่ น, คราบสกปรก จากสภาวะอากาศ, 365 B คราบนิโคตินจากควันบุหรี่ ประสิทธิภาพสูงโดยไม่กดั กร่อนวัสดุุ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

เอชจี อินทีเรี ย สเปรย์ (HG interior spray)

ขจัดคราบฝุ่ น, คราบไขมัน, รอยนิ ้วมือ โดยไม่ทิ ้งคราบไว้ สามารถใช้ กบั พื ้นผิว ทุกชนิด เช่น พลาสติก, ฟอร์ ไมก้ า, ไม้ MDF, พื ้นผิวทาสี *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. 170 B

REMOVE NICOTINE & SOOT EFFECTIVELY! เอชจี ขจัดคราบนิโคติน, เขม่ า (HG professional nicotine, soot and grease remover)

YOUR KEYBOARD BOCOME HYGIENICALLY CLEAN AGAIN! เอชจี คีย์บอร์ ด คลีนเนอร์ (HG keyboard cleaner)

ประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาด คีย์บอร์ ดคอมพิวเตอร์ ให้ ปราศจากสิง่ สกปรก เช่น คราบเหงื่อ, ไคล ซึง่ ติดอยูบ่ นคีย์บอร์ ดหลังการ ใช้ งาน สามารถใช้ กบั เมาส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่นๆ (ยกเว้ นจอ) *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 100 มล.

สูตรเข้ มข้ น ประสิทธิภาพสูงในการขจัด คราบนิโคติน, เขม่า และคราบสกปรก จากมลภาวะ โดยไม่เป็ นผลเสียต่อวัสดุ ใช้ กบั ผนังทาสี, วอลเปเปอร์ ชนิดไวนิล และวัสดุสงั เคราะห์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร

440 B

12

ขจัดคราบฝุ่ น, คราบนิโคตินจากควันบุหรี่ , คราบเขม่า ใช้ กบั พลาสติกทุกชนิด, พื ้นผิวทาสี, วอลล์เปเปอร์ ชนิดไวนิล โดยไม่ทำให้ ผิววัสดุหมองคล้ ำ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

190 B

Call Center : 081-913-8700

CLEAN & PROTECT MONITOR IN ONE GO! เอชจี เซฟ มอนิเตอร์ (HG safe monitor cleaner and protector)

ทำความสะอาดและเคลือบปกป้องจอภาพ LCD, TFT, Plasma TV, CRT ได้ รับการทดสอบคุณภาพจากผู้ผลิต จอภาพแบรนด์ชนนำ ั ้ Acer, Apple, Compac, Dell, Eizo, Fujitsu, Hewlett packard, liyama,LG, LG Phillips, Medion, Nokia, Panasonic, Phillips,Samsung, Sony, Toshiba ขจัดคราบฝุ่ น, คราบมัน, รอยนิ ้วมือ ได้ อย่างหมดจด โดยไม่ทิ ้งคราบ ให้ จอภาพเสียหาย นอกจาก ทำความสะอาดแล้ ว ยังเคลือบสาร ลงบนจอภาพเพื่อช่วยลดการเก็บฝุ่ น, ป้องกันแสง UV * ขนาดบรรจุ 1 กล่อง (น้ ำยา 22 มล. พร้ อมผ้ าเช็ดจอโดยเฉพาะ 10 ชิ ้น) 520 B


MAKE YOUR FURNITURE LOOK SHINY!

REMOVE OLD AND DIRTY LAYERS OF WAX.

เอชจี เฟอร์ นิเจอร์ ไชน์ (HG furniture shine)

เอชจี เฟอร์ นิเจอร์ แว็กซ์ รี มูฟเวอร์ (HG furniture wax remover) สำหรับลอกแว็กซ์ที่เคลือบเฟอร์ นิเจอร์ ไว้ หรื อแว็กซ์เก่าที่เคยเคลือบไว้ เมื่อใช้ งานไปสักระยะ คราบฝุ่ น, คราบสกปรกเริ่ มจับตัว การลอกแว็กซ์เก่าออกก็ จะทำให้ คราบสกปรกออกด้ วย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

ทำความสะอาดและเคลือบเงา, ขจัดรอยนิ ้วมือ, ขจัดคราบฝุ่ น ใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ทกุ ประเภท (ไม้ จริ งที่ไม่ได้ เคลือบผิว, ไม้ เคลือบวีเนียร์ , เคลือบแลคเกอร์ , ไม้ เคลือบน้ ำมัน, เคลือบแว็กซ์, ไม้ ทาสี ฯลฯ) โดยใช้ น้ำมันจากธรรมชาติ เป็ นสารประกอบหลัก ช่วยลดการขีดข่วนจากการใช้ งาน *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 300 มล.

310 B

295 B

DON’T LET WOOD DRY OUT!

RESTORE DULL WAXED FURNITURE

เอชจี บีแว็กซ์ (HG beeswax)

สำหรับเคลือบเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ ง ที่ไม่ได้ เคลือบผิว ทังไม้ ้ เก่าและใหม่ ป้องกันผิวไม้ แห้ ง, ลดการขีดข่วน จากการใช้ งาน, กันฝุ่ นจับตัว ใช้ สารเคลือบจากธรรมชาติ คือขี ้ผึ ้งคุณภาพสูง หลังเคลือบแล้ ว เฟอร์ นิเจอร์ ดเู งาสวยฉ่ำแบบธรรมชาติ โดยไม่ทำให้ พื ้นผิวเหนียวเหนอะ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 440 B 500 มล.

เอชจี แวกซ์ น้ำ-แอนทีค (HG liquid antique wax) ผลิตภัณฑ์มีสว่ นประกอบหลัก จากขี ้ผึ ้งธรรมชาติคณ ุ ภาพสูง และคาร์ นบู า แว็กซ์ สำหรับเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ โบราณ ป้องกันผิวไม้ แห้ ง, กันฝุ่ น ใช้ งานง่าย และให้ ความมันวาวสูง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

Optimum prOtection for untreated wooden furniture!

เอชจี ป้องกันเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริง (HG protector for untreated wooden furniture)

สำหรับเคลือบกันคราบสกปรก, กันน้ ำ, กันน้ ำมัน, กันฝุ่ นไม่ให้ ซมึ ลงเนื ้อไม้ , กันการเกิดรอยวงจากแก้ วน้ ำ ใช้ กบั เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จริ งที่อยูภ่ ายในอาคาร หลังเคลือบผลิตภัณฑ์แล้ ว เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ดู เป็ นธรรมชาติและสัมผัสได้ ถงึ เนื ้อไม้ จริ ง *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (250 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 4.5-6.5 ตรม. 485 B

420 B

... TAKES CARE OF LEATHER! KEEPS YOUR LEATHER SOFT, THE BEST PROTECTION  SUPPLE & CLEAN! FOR YOUR LEATHER เอชจี โฟร์ อิน วัน (HG 4 in 1 for leather) SHOES AND  สำหรับบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หนัง ทำให้ หนังนุม่ , สะอาด, สวย และช่วยปกป้องหนังจากคราบสกปรก JACKETS!

โดยใช้ เทคโนโลยีลา่ สุด สูตรตัวทำละลายน้ ำ เคลือบแล้ วไม่ทำให้ หนังลื่นหรื อเหนียวเหนอะ 500 B ใช้ งานง่าย เหมาะกับโซฟาหนัง, เบาะหนังและส่วนต่างๆ ภายในรถยนต์ที่ทำจากหนัง, กระเป๋ าหนัง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

A THOROUGH  OVERHAUL FOR ­ LEATHER FURNITURE! เอชจี ดีพ คลีนเนอร์ (HG deep cleaner for leather)

ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์หนัง (เบาะหนังรถยนต์, โซฟาหนัง, กระเป๋ าหนัง ฯลฯ) สูตรตัวทำละลายน้ ำ ประสิทธิภาพสูง ขจัดคราบสกปรก ได้ อย่างลึก โดยไม่มีผลเสียต่อหนัง สามารถย่ อ ยสลายได้ เองตามธรรมชาติ 400 B *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล.

INTENSIVE NOURISHMENT FOR LEATHER

เอชจี เลเทอร์ บาล์ ม (HG leather balm) ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์หนัง ทำให้ หนังนุม่ , ป้องกันไม่ให้ หนังแห้ ง, ช่วยให้ ผลิตภัณฑ์หนังสวย แบบธรรมชาติอย่างยาวนาน ส่วนประกอบสำคัญ ลาโนลิน และขี ้ผึ ้งจากธรรมชาติ มีกลิน่ หอม ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิด ยกเว้ นหนังกลับ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล. 425 B

Call Center : 081-913-8700

เอชจี เลเทอร์ รี เพลเล็นท์ (HG water, oil, grease & dirt repellent for leather) สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิด (กันคราบน้ ำมัน, กันน้ ำ, กันฝุ่ น) ไม่ให้ ซมึ ลง ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์หนัง ทุกชนิด โดยเฉพาะหนังกลับ (เบาะหนังรถยนต์, โซฟาหนัง ฯลฯ) ช่วยให้ เช็ดทำความสะอาดง่าย *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 3.5 ตรม.

435 B

Also extremely suitable for nubuck and suede!

13


... REMOVES ALL UNPLEASANT SMELLS GET RID OF ALL ­UNPLEASANT MAKE YOUR TEXTILES ODOURS! SMELL FRESH AGAIN! เอชจี กำจัดกลิ่น (HG eliminator of all unpleasant smells at source) สำหรับกำจัดกลิน่ เหม็น เช่น กลิน่ ปั สสาวะ,อุจจาระ, อาเจียน, กลิน่ สัตว์เลี ้ยง, กลิน่ นิโคตินจากควันบุหรี่ ฯลฯ โดยใช้ เอ็นไซม์และจุลนิ ทรี ย์จากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสาเหตุ ของกลิน่ ให้ หมดไป ต่างจากการใช้ น้ำหอมกลบกลิน่ ซึง่ เมื่อกลิน่ น้ ำหอมระเหยหมด กลิน่ เหม็นก็ยงั อยู่ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

เอชจี กำจัดกลิ่นบนผ้ า (HG textile spray for all unpleasant smells at source) สำหรับกำจัดกลิน่ บนผ้ าทุกชนิด เช่น กลิน่ อาหาร, กลิน่ ควันบุหรี่ ฯลฯ ที่ตดิ ตามเสื ้อผ้ า, โซฟาบุผ้า, ผ้ าม่าน, ที่นอน ฯลฯ สารที่ใช้ กำจัดกลิน่ ไม่ใช่น้ำหอม เป็ นสารที่สกัดจากพืช โดยจะทำปฎิกิริยา กับโมเลกุลของกลิน่ ที่ตดิ ตามเส้ นใยผ้ าให้ หมดไป โดยไม่ทำให้ สีและเนื ้อผ้ าเปลี่ยนแปลง *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 400 มล.

­BAD SMELLS AFTER COOKING? GET RID OF DAMP & PREVENT เอชจี (HG air neutralizer for all bad smells) MOULD, WOOD ROT AND VERMIN. ช่วยทำให้ฟอกอากาศ อากาศสดชื่น โดยการสลายกลิน่ ที่ไม่พงึ ประสงค์

350 B

เอชจี ดูดความชืน้ (HG moisture absorber) สำหรับดูดความชื ้นในบริ เวณที่มีความชื ้นสูง, อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ ราเจริ ญเติบโตและเกิดกลิน่ อับ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ กล่องดูดความชื ้นและสารดูดความชื ้น ปริ มาณ 450 กรัม ตัวกล่องดูดความชื ้น ได้ รับการออกแบบมาให้ ใช้ งา่ ย อายุการใช้ งานนาน มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื ้นได้ ดี พร้ อมสารดูดความชื ้น (ชนิดไร้ กลิน่ หรื อกลิน่ ลาเวนเดอร์ ให้ เลือก) ซึง่ สามารถดูดความชื ้นได้ ปริ มาณมากกว่าสารดูดความชื ้น ทัว่ ไปถึง 1.5 เท่า *ใช้ สำหรับห้ องขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร

420 B

ในอากาศ เช่น สลายกลิน่ หลังการทำอาหาร, การสูบบุหรี่ , หลังการใช้ ห้องน้ ำ ฯลฯ สารที่ใช้ สกัดจากพืชไม่ใช่น้ำหอมกลบกลิน่ ผลิตภัณฑ์จะฟอกอากาศ โดยทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของกลิน่ ในอากาศทำให้ กลิน่ หมดไปโดยสิ ้นเชิง *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 400 มล.

360 B

215 B 395 B

215 B

... FOR CLEAN FLOOR YOUR FLOOR IS CLEANED QUICKLY BUT PROPERLY!

ผลิตภัณฑ์ทำจากผ้ าที่มีโครงสร้ างเส้ นใยแข็งแรงและเคลือบสารทำความสะอาด ซึง่ พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับทำความสะอาดประจำวันโดยไม่ทิ ้งคราบ สามารถขจัดฝุ่ นผงและริ ว้ รอยได้ อย่างรวดเร็ ว ให้ กลิน่ หอมสดชื่น เหมาะกับไม้ มอ็ บทุกชนิด *เอชจี ผ้ าเช็ดพืน้ กระเบือ้ งและหินธรรมชาติ (HG wet floor wipes for tiles and natural stones) *เอชจี ผ้ าเช็ดพืน้ ไม้ ลามิเนต, ปาร์ เก้ (HG wet floor wipes for laminate and vanished parquet floors) *ขนาดบรรจุ 1 ห่อ มี 15 แผ่น

14

200 B

Call Center : 081-913-8700

200 B


... FOR YOUR CAR! KEEP YOUR CAR AIR CONDITIONER CLEAN!

KEEP YOUR DASHBOARD & INTERIOR IN TOP CONDITION!

เอชจี แอร์ คอน คลีนเนอร์ (HG airconditioner cleaner) สำหรับทำความสะอาดแอร์ รถยนต์ ที่สกปรกจาการใช้ งาน, การสะสมของฝุ่ น, นิโคติน, มลภาวะอากาศ ฯลฯ ซึง่ เป็ น สาเหตุของกลิน่ อับชื ้น ในช่องปรับอากาศ *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 300 มล.

เอชจี แดชบอร์ ด ไชน์ ฟิ นิช (HG dashboard spray shine finish) ทำความสะอาด, ให้ ความเงาและปกป้องวัสดุ ภายในรถยนต์ที่ทำจากพลาสติก, ยาง, ไวนิล, และหนัง เหมาะสำหรับบริ เวณแผงหน้ าปั ดรถยนต์, แผงประตูทงที ั ้ ่ห้ มุ ผ้ าและแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีกลิน่ หอม ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 400 มล.

725 B 725 B

เอชจี แดชบอร์ ด แมท ฟิ นิช (HG dashboard spray matt finish) ทำความสะอาดและปกป้องวัสดุภายในรถยนต์ ที่ทำจากพลาสติก, ยาง, ไวนิล, และหนัง เหมาะสำหรับบริ เวณแผงหน้ าปั ดรถยนต์, แผงประตูทงที ั ้ ่ห้ มุ ผ้ าและแบบตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีกลิน่ หอม ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 400 มล.

620 B

KEEP YOUR CAR WINDOWS & MIRRORS STREAK-FREE เอชจี คาร์ วินด์ สกรี น คลีนเนอร์ (HG car windscreen cleaner) ทำความสะอาดกระจกรถยนต์ โดยไม่ทิ ้งรอยคราบไว้ ทำให้ ทศั นวิสยั ในการขับรถดีขึ ้น ใช้ งานง่ายและรวดเร็ ว ไม่มีผลเสียต่อขอบยางกระจก *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

CLEAN BRAKE MARKS ON YOUR ALLOY WHEELS! เอชจี ทำความสะอาดล้ อแม็ก (HG wheel rim fast cleaner) ขจัดคราบฝุ่ นฝั งแน่น, คราบน้ ำมัน, คราบจาระบี, คราบไขมัน ใช้ กบั ล้ อแม็ก ที่เป็ นโลหะ หรื ออัลลอย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

260 B

400 B

DULL CHROM?

เอชจี เมทัล ไชน์ (HG metal shine) ทำความสะอาด, เคลือบเงา, ปกป้องชิ ้นส่วนโลหะรถยนต์ (โครเมี่ยม, สแตนเลส, ทองแดง, อลูมิเนียม) ในคราวเดียว *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 250 มล. 360 B

INSECT RESIDUES?

เอชจี อินเซ็ค รี มูฟเวอร์ (HG insect remover for cars) ขจัดซากแมลงที่ตดิ ตามรถยนต์ (กันชน ฝากระโปรง, กระจก ฯลฯ) ส่วนผสมที่ใช้ปลอดภัยต่อพื ้นผิวทุกส่วนของรถ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. 300 B

CLEANING AND WAXING YOUR CAR IN A SINGLE ACTION! เอชจี คาร์ แว็กซ์ แชมพู (HG car wax shampoo) แชมพูล้างรถยนต์ความเข้ มข้ นสูงสูตรผสมแว็กซ์ ขจัดคราบฝุ่ น นอกจากทำความสะอาดแล้ ว ยังให้ ความเงาในคราวเดียว ไม่ทำให้ สีรถหมอง และไม่เป็ นผลเสียกับแว็กซ์ที่เคลือบไว้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (1 ลิตร) ล้ างรถได้ 50-60 ครัง้

370 B

Call Center : 081-913-8700

15


FOR SILVER, COPPER AND GOLD! POLISHING COPPER IS FUN!

BRILLIANT SILVER­ CUTLERY EVERY DAY!

เอชจี คอปเปอร์ ไชน์ โพลิช (HG copper ‘shine’ polish)

280 B

ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ สำหรับเคลือบเงาวัสดุที่ทำจากทองแดง, ทองเหลือง, บรอนซ์(โลหะผสมทองแดง) ไม่มีผงขัดเป็ นส่วนผสม ใช้ งานง่าย นอกจากให้ ความเงาแล้ ว ยังสามารถขจัดคราบหมอง และรอยดำได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 150 มล.

เอชจี ซิลเวอร์ ฟาสต์ ไชน์ (HG silver fast shine dip)

ทำความสะอาดเครื่ องเงินให้ เงางามเหมือนใหม่ เพียงจุม่ เครื่ องเงิน ลงในผลิตภัณฑ์ ภายใน 5-10 วินาที เครื่ องเงินก็สวยเหมือนใหม่ เหมาะสำหรับเครื่ องประดับเงิน, ช้ อนส้ อมที่ทำด้ วยเงิน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. พร้ อมปากคีบอยูใ่ นขวด

495 B

GET JEWELLERY CLEAN QUICKLY!

เอชจี จิวเวอรี่ คลีนเนอร์ (HG jewellery cleaning bath)

KEEP SILVER, COPPER AND GOLD SHINE EVERY DAY

สำหรับทำความสะอาดเครื่ องประดับ (เพชร, พลอย, ทับทิม, บุษราคัม, มรกต, หยก, โอปอล, ไข่มกุ , ทองคำ ฯลฯ) ให้ สวยวาว ใช้ งา่ ย สะดวก เพียงใช้ ปากคีบเครื่ องประดับจุม่ ลงในผลิตภัณฑ์ ประมาณ 5 นาที ใช้ แปรงขัดเบาๆ แล้ วล้ างด้ วยน้ ำสะอาด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล. พร้ อมปากคีบและแปรงขัดอยูใ่ นขวด

สำหรับดูแลรักษาและคงความเงาของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ผ้า ผลิตจากเส้ นใยคุณภาพสูงและเคลือบสารซึง่ พัฒนาโดย เฉพาะสำหรับขัดเงาวัสดุและขจัดคราบหมองที่เกิดจากการ ออกซิเดชัน่ ได้ อย่างง่ายดาย นอกจากนี ้ ผ้ าซึง่ มีขนาดใหญ่ (31 X 31 ซม.) ทำให้ นิ ้วมือไม่สมั ผัสวัสดุระหว่างการใช้ งาน มีให้ เลือก 3 ชนิด ตามประเภทของวัสดุ

370 B

BRING SHINE QUICKLY TO LARGE ­COPPER AND SILVER ITEMS TOO! เอชจี คอปเปอร์ ไชน์ แชมพู (HG copper ‘shine’ shampoo)

250 B

215 B

ส่วนประกอบหลักจากธรรมชาติ สำหรับทำความสะอาดและคืนความเงา ให้ กบั วัสดุที่ทำจากทองแดงและ ทองเหลืองทุกชนิด ใช้ งานง่าย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

215 B

เอชจี ผ้ าจิวเวอรี่ ไชน์ (HG gold and jewellery shine cloth)

สำหรับทอง เครื่ องประดับเพชร และอัญมณี

380 B

เอชจี ผ้ าซิลเวอร์ ไชน์ (HG silver shine cloth) สำหรับเครื่ องเงิน

เอชจี ผ้ าคอปเปอร์ ไชน์ (HG copper shine cloth) สำหรับทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มี 1 ผืน

660 B

เอชจี ถุงมือซิลเวอร์ โพลิช 475 B (HG silver polishing gloves) เอชจี ซิลเวอร์ อิมเมอร์ ช่ ัน บาธ สำหรับดูแลรักษาและคงความเงาของ (HG silver immersion bath)

วัสดุที่ทำจากเงินหรื อเคลือบด้ วยเงิน ถุงมือผลิตจากเส้ นใยคุณภาพสูงและ เคลือบสารซึง่ พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับ ขัดเงาวัสดุและขจัดคราบหมองที่เกิด จากการออกซิเดชัน่ ได้ อย่างง่ายดาย โดยทำให้ นิ ้วมือไม่สมั ผัสวัสดุ ระหว่างการใช้ งาน สามารถใช้ ได้ กบั ทอง ทองเหลือง และบรอนซ์ ได้ *ขนาดบรรจุ 1 กล่อง มีถงุ มือ 1 คู่

สำหรับทำความสะอาด และขจัดคราบหมอง ของเครื่ องเงิน และวัสดุเคลือบเงิน เหมาะกับวัสดุที่มีขนาดใหญ่ หรื อใช้ วิธีการขัดยาก *ขนาดบรรจุ 300 กรัม ( 3 ซองๆ ละ 100 กรัม) *ปริ มาณการใช้ งาน 100 กรัม ต่อน้ ำ 3 ลิตร

PROTECT AGAINST DEPOSITS AND OXIDATION

เอชจี ซิลเวอร์ & คอปเปอร์ โพลิช โนมอร์ ฟินิช (HG silver, copper & brass polish-no-more-finish) สำหรับปกป้องเครื่ องเงิน ทองแดงและทองเหลืองจากคราบหมอง และรอยดำที่เกิดขึ ้นจากการออกซิเดชัน่ ผลิตภัณฑ์ไม่มีสี หลังเคลือบพื ้นผิวดูไม่เปลี่ยนแปลง (invisible) สามารถใช้ กบั ทองเหลืองและบรอนซ์ได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 200 มล. 475 B

16

Call Center : 081-913-8700


... FOR HEALTHY POND! THE KEY IS BIOLOGICAL RESTORE NUTRIFYING BALANCE! BACTERIA QUICKLY! เอชจี สมดุลชีวภาพ (HG pond biological balance)

สำหรับรักษาสมดุลทางชีวภาพของบ่อน้ ำ ซึง่ จำเป็ นสำหรับระบบบ่อแบบปิ ด ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% ควรใช้ เป็ นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับบ่อน้ ำที่ไม่มีปัญหาอื่น *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (500 กรัม) 1,000 B 560 B

560 B

560 B

เอชจี เพาะเชือ้ จุลินทรี ย์ชนิดเหลว (HG pond liquid bacterial culture)

สำหรับเพิ่มปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ที่มีหน้ าที่สำคัญ ในการย่อยสลายของเสียในบ่อน้ ำ (ซากพืช, ซากสัตว์ ฯลฯ) ได้ อย่างรวดเร็ ว ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% เหมาะสำหรับบ่อน้ ำใหม่, ใช้ หลังฤดูหนาว, หลังฝนตกหนัก, หลังเปลี่ยนน้ ำในบ่อ, หลังให้ ยากับสัตว์น้ำ หรื อเมื่ออุณหภูมิของน้ ำสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส *ขนาดบรรจุ 500 มล.

1,000 B

TO KEEP WATER IN GOOD QUALITY!

บ่อน้ ำที่มีสมดุลทางชีวภาพคือบ่อน้ ำที่อยูใ่ นสภาพที่หมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชน้ ำ และสัตว์น้ำรวมถึงมีปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ในการย่อยสลายของเสียที่เพียงพอ ปั จจัยเบื ้องต้ น ที่สำคัญคือคุณภาพของน้ ำ ผลิตภัณฑ์ของเอชจีสำหรับวัดค่าที่สำคัญของน้ ำ ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของน้ ำ (pH value), ค่าความกระด้ างของน้ ำ (GH value) และค่าความเสถียรของน้ ำ (KH value) และปรับให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ควรทดสอบคุณสมบัติทงั ้ 3 ของน้ ำอย่างน้ อย 3 ครัง้ ต่อปี

เอชจี ทดสอบความกระด้ างของน้ ำ (HG pond (GH) hardness tester) เอชจี ทดสอบค่ าพีเอช (HG pond (pH) acidity tester) สำหรับทดสอบค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของบ่อน้ ำ ซึง่ ค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับบ่อน้ ำคือ 7-8 *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (10 มล.) สามารถทดสอบได้ 45 ครัง้ พร้ อมหลอดทดสอบภายในบรรจุภณ ั ฑ์

เอชจี ทดสอบเสถียรภาพของน้ ำ (HG pond (KH) stability tester) สำหรับทดสอบค่า KH ของน้ ำ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (10 มล.) สามารถทดสอบได้ 30 ครัง้ พร้ อมหลอดทดสอบภายในบรรจุภณ ั ฑ์

เอชจี เพิ่มค่ าความกระด้ างของน้ ำ (HG pond (GH) hardness enhancer)

เอชจี ลดค่ าความเป็ นกรดของน้ ำ (HG pond (pH) acidity reducer)

สำหรับปรับค่า pH ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงค่า pH อย่างฉับพลันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ดังนัน้ จึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงค่า pH เกินกว่า 0.5 ภายใน 24 ชัว่ โมง *ปริ มาณการใช้ งาน 1 ขวด (500 มล.) สามารถลดค่า pH ได้ 0.5 ต่อปริ มาณน้ ำในบ่อ 5,000 ลิตร

สามารถทดสอบค่า GH ของน้ ำได้ อย่างแม่นยำ *ขนาดบรรจุ 1 กล่องมี 2 ขวดๆ ละ 10 มล. สามารถทดสอบได้ 20 ครัง้ พร้ อมหลอดทดสอบภายในบรรจุภณ ั ฑ์

สำหรับปรับค่า GH ของน้ ำให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (ประมาณ 15) ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 กรัม) สามารถเพิ่มค่า GH ได้ 1 ต่อปริ มาณน้ ำในบ่อ 25,000 ลิตร 780 B

เอชจี เพิ่มเสถียรภาพของน้ ำ (HG pond (KH) stability enhancer)

620 B

สำหรับเพิ่มเสถียรภาพของน้ ำโดยเป็ นการรักษาสมดุล ตามธรรมชาติซงึ่ อาจถูกรบกวนโดยการเปลี่ยนแปลงค่า pH ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (500 กรัม) สามารถเพิ่มค่า KH ได้ 1 ต่อปริ มาณน้ ำในบ่อ 25,000 ลิตร

HELP POND FILTER WORK EFFICIENLLY! เอชจี จุลินทรี ย์สำหรั บตัวกรอง (HG pond filter bacteria)

สำหรับเพิ่มปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ในตัวกรอง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของตัวกรอง ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% ควรใช้ ในหลังฤดูหนาว, หลังการล้ างตัวกรอง, หลังให้ ยากับสัตว์น้ำ หรื อเมื่ออุณหภูมิของน้ ำสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส *ขนาดบรรจุ 500 กรัม 950 B

780 B

REMOVE THREAD ALGAE FROM YOUR POND

เอชจี ขจัดสาหร่ ายวัชพืชน้ ำ (HG pond filamentous algae remover)

1,000 B

สำหรับกำจัดสาหร่ายวัชพืชในบ่อน้ ำ โดยการลดปริ มาณแร่ธาตุฟอสเฟตและซัลเฟต ในน้ ำซึง่ เป็ นการลดการขยายพันธุ์ของวัชพืชดังกล่าว ผลิตภัณฑ์เป็ นสารชีวภาพ 100% และไม่เป็ นอันตรายต่อพืชและสัตว์ในน้ ำแม้ ใช้ ในปริ มาณมาก *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (500 กรัม)

Call Center : 081-913-8700

17


MAKES YOUR JOBS EASY! THE QUICKEST WAY TO RESOLVE AND PREVENT REMOVE WALLPAPER! เอชจี ลอกวอลล์ เปเปอร์ (HG wallpaper remover) MALFUNCTIONS! สำหรับลอกวอล์เปเปอร์ ทกุ ชนิดให้ ลอกออกจากผนังได้ อย่างง่ายดาย สูตรเข้ มข้ นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถละลายกาวทุกชนิด ที่ใช้ ตดิ วอลล์เปเปอร์ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (500 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่วอลล์เปเปอร์ ประมาณ 100-200 ตรม. Simply the best!

330 B

เอชจี ขจัดคราบสี (HG powerful paint remover)

เอชจี สติก๊ เกอร์ รี มูฟเวอร์ (HG sticker remover)

275 B

REMOVING GLUE ­RESIDUE?

เอชจี ขจัดคราบกาว (HG floor glue remover extra strong) ขจัดคราบกาวที่หลงเหลืออยูห่ ลังการรื อ้ วัสดุจากพื ้นผิว เช่น พรม, ไวนิล, พื ้นไม้ ปาร์ เก้ , กระเบื ้อง ฯลฯ ประสิทธิภาพสูงสามารถย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ไม่มีสว่ นประกอบของเมทิลคลอไรด์และเมทานอล ซึง่ เป็ นสารที่อนั ตรายต่อสิง่ แวดล้ อม *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (750 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 1 ตรม. Much better than any other product!

CATCH THEM (SAFELY) WITH THE HGX INSECT CATCHER!

890 B

เอชจี ไม้ จบั แมงมุม (HGX insect catcher)

สำหรับจับแมงมุมเพื่อนำไปปล่อย ใช้ งานง่าย, สนุก เหมาะสำหรับ ทุกเพศวัยโดยเฉพาะเด็ก ผลิตภัณฑ์มีด้ามจับยาว ทำให้ สามารถ จับแมงมุมได้ โดยไม่ต้องเข้ าใกล้ นอกจากจับแมงมุม ได้ แล้ ว สามารถจับ แมลงอื่นๆ ได้ เช่น ผีเสื ้อ, ผึ ้ง ฯลฯ 200 B

18

ทำความสะอาดภายในเครื่ องซักผ้ า, เครื่ องล้ างจาน 480 B ขจัดคราบสกปรกสะสมจากการใช้ งาน (คราบสารซักฟอก, คราบน้ ำยาปรับผ้ านุม่ , คราบหินปูน, คราบฝุ่ น) ซึง่ เป็ นสาเหตุให้ การซักล้ าง ของเครื่ องไม่สะอาด, การทำงานของเครื่ องไม่ดีพอ และช่วยคงประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในเครื่ อง เช่น ตัวกรอง, ลูกลอย, ยางกันรั่ว, ท่อน้ ำทิ ้ง *ขนาดบรรจุ 200 กรัม (2 ขวดๆ ละ 100 กรัม)

RESOLVE AND PREVENT MALFUNCTIONS!

UNSIGHTLY MARKS? ใช้ ลอกสติ๊กเกอร์ , ขจัดคราบกาว, คราบยางมะตอย, คราบยางไม้ , หมึกพิมพ์, หมึกปากกาลูกลื่น ฯลฯ บนพื ้นผิววัสดุทกุ ชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 300 มล.

เอชจี เซอร์ วสิ เอ็นจิเนียร์ (HG service engineer)

สำหรับขจัดคราบสีทกุ ชนิด (สีน้ำ,สีน้ำมัน) ได้ อย่างหมดจดโดยไม่ทิ ้งรอยด่างไว้ ประสิทธิภาพสูง (ไม่มีสว่ นผสมของ เมทิธลีนคลอไรด์และเมทานอล) ไม่ระคาย ผิวหนังผู้ใช้ , กลิน่ ไม่ฉนุ ย่อยสลายได้ เอง ตามธรรมชาติ นอกจากนี ้ยังสามารถขจัด คราบอีพอ็ กซี่, โพลียรู ี เทน, อัลขิด, อะคริ ลคิ ใช้ กบั พื ้นผิวทุกชนิดโดยไม่มีผลเสีย *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 750 มล.

RESOLVE AND PREVENT MALFUNCTIONS! เอชจี น้ ำมันเอนกประสงค์ (HG penetrating lubricating oil)

390 B

YOU CAN’T GO WRONG: THE ONE AND ONLY, WITH THE BEST QUALITY! เอชจี ไม้ ตยี ุงไฟฟ้า (HGX electronic fly, wasp and mosquito eliminator)

กำจัดยุง, แมลงวัน, แมลงต่างๆ โดยใช้ กระแสไฟฟ้า จากถ่านไฟฉาย ได้ รับการรับรอง และผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN 60335) สามารถช็อตยุง, แมลงวันตาย แต่ไม่เป็ นอันตรายรุนแรง ต่อคนโดยเฉพาะเด็ก ใช้ งานสะดวก ทนทานไม่เสียง่าย

795 B

200 B

Call Center : 081-913-8700

เทคโนโลยีลา่ สุดของน้ ำมันอเนกประสงค์ สำหรับหล่อลื่นชิ ้นส่วนที่ฝืด, คลายน็อตสกรู ทำความสะอาดสิง่ สกปรก, ขจัดสนิม, ไล่ความชื ้น,ป้องกันความชื ้น และการเกิดสนิม *ขนาดบรรจุ 1 กระป๋ อง 200 มล.

SILICONE SEALANT DIFFICULT TO R­ EMOVE?

เอชจี ขจัดคราบซิลิโคนยาแนว (HG silicon seal remover)

ใช้ ขจัดคราบและลอกซิลโิ คนยาแนวใช้ งานง่าย โดยใช้ แปรงจุม่ ผลิตภัณฑ์ทาบนซิลโิ คนให้ ชมุ่ ก็สามารถลอกซิลโิ คนออกได้ อย่างหมดจด ใช้ กบั กระจก, สแตนเลส, กระเบื ้องเซรามิค, กระเบื ้องเคลือบ, พลาสติก ฯลฯ ปลอดภัยกับวัสดุทกุ ประเภท *ขนาดบรรจุ 1 ขวด (100 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ 10-15 เมตร พร้ อมแปรงและด้ ามแซะ พลาสติกในกล่อง

495 B


GET YOUR PARASOL CLEAN EASILY AND QUICKLY!

เอชจี ทำความสะอาดกันสาด, ร่ มสนาม (HG sunshade and parasol restorer) ทำความสะอาดกันสาด, ร่มสนาม,ม่านม้ วน กันแดดกันฝน, เต็นท์ ฯลฯ ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง ในการขจัดคราบสกปรก ที่เกิดจากสภาวะอากาศ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 กรัม

GET RID OF RUST!

540 B

เอชจี ขจัดสนิม (HG rust remover)

ขจัดสนิมที่เกิดบนผิววัสดุโลหะต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำสวน, เฟอร์ นิเจอร์ สนาม, รัว้ , เตาย่าง ฯลฯ หลังจากขจัดสนิมออกแล้ ว ยังช่วยชะลอการเกิดสนิม และสามารถทาสีทบั ได้ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

PAINTING WITHOUT S­ ANDING?

เอชจี เพ้ นท์ ซุปเปอร์ คลีนเนอร์ (HG paint (preparation) super cleaner)

สำหรับทำความสะอาดพื ้นผิวก่อนทาสี (ทังสี ้ เก่าและพื ้นผิวที่ไม่ได้ เคลือบหรื อทาสีไว้ ) ให้ ปราศจากคราบฝุ่ น, คราบไขมัน โดยไม่ต้อง ใช้ กระดาษทรายขัดสามารถใช้ ทำความสะอาด พื ้นผิวทาสีที่สกปรกจากคราบรอยมือ, คราบฝุ่ น, คราบนิโคติน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 1 ลิตร No nasty a­ mmonia smells!

MAKE YOUR HOUSE FRONT INVISIBLY WATER-REPELLENT!

295 B

เอชจี วอเตอร์ ซีล (HG water seal for outside walls)

สำหรับเคลือบผนังภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันน้ ำไม่ให้ ซมึ ผ่านผนัง ซึง่ เป็ นสาเหตุ การเกิดรอยช้ ำน้ ำ, ตะไคร่น้ำ, ราดำ ใช้ กบั ผนังอิฐ, หินทราย, หินธรรมชาติทกุ ชนิด และผนังคอนกรี ต หลังการเคลือบไม่ทำให้ พื ้นผิวดูเปลี่ยนแปลงและ ความชื ้นภายในผนังยังระเหยออกได้ ส่วนประกอบสำคัญจากเทคโนโลยีลา่ สุด ทำให้ ปกป้องผนังได้ นานถึง 10 ปี *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 2-10 ตรม.(ขึ ้นอยูก่ บั ความพรุนของวัสดุ) 800 B 5 L 3,400 B

390 B

REALLY DIRTY HANDS?! POWERFUL CLEANING FOR YOUR GARDEN FURNITURE!

เอชจี แฮนด์ คลีนซิ่ง เจล (HG hand cleansing gel)

ทำความสะอาดมือที่สกปรกจากงานช่าง เช่น คราบจารบี, คราบน้ ำมันเครื่ อง ฯลฯ ได้ อย่างหมดจดและรวดเร็ว ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ คือน้ ำมันซิตรัสจากธรรมชาติ มีกลิน่ หอมสดชื่น ไม่มีสว่ นผสมที่ทำให้ ระคายเคืองต่อผิวผู้ใช้ *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 500 มล.

เอชจี ทำความสะอาด เฟอร์ นิเจอร์ สวน (HG powerful garden furniture cleaner) ทำความสะอาดคราบฝุ่ นฝั งแน่น สำหรับเฟอร์ นิเจอร์ สนามทุกชนิด เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ที่ทำจากพลาสติก, อลูมิเนียม, เหล็ก, กัลวาไนซ์, ผิวเคลือบอีพอ็ กซี่ ฯลฯ ใช้ งานง่าย ประสิทธิภาพสูง โดยไม่ทำให้ เฟอร์ นิเจอร์ เสียหาย *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล.

395 B

320 B

TROUBLESOME YOUNG ­NEIGHBOURS? เอชจี กราฟฟิ ตี ้ รี มูฟเวอร์ (HG graffiti remover)

ขจัดคราบสีพน่ (กราฟฟิ ตี ้), ปากกาเคมี, ปากกามาร์ คเกอร์ บนพื ้นผิว ที่เคลือบด้ วยแลคเกอร์ , พื ้นผิวทาสี, พลาสติก, แก้ ว, โลหะ, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินธรรมชาติ, คอนกรี ต, กระเบื ้อง ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. 775 B

REMOVE GREEN SLIME WITHOUT SCRUBBING AND POLISHING! เอชจี กรี น รี มูฟเวอร์ (HG green slime remover) กำจัดตะไคร่น้ำ, มอสในบริ เวณทางเดิน, ระเบียง, รัว้ , ผนัง ฯลฯ ใช้ งานง่าย ไม่ต้องออกแรงขัด หลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์แล้ ว ยังช่วยชะลอการเติบโตของมอส, ตะไคร่น้ำในภายหลังด้ วย โดยไม่เป็ นอันตรายต่อพืชในสวน และสามารถย่อยสลายได้ เอง ตามธรรมชาติ *ปริ มาณการใช้ 1 ขวด (1 ลิตร) ครอบคลุมพื ้นที่ประมาณ 200 ตรม. Improved formula!

Call Center : 081-913-8700

420 B

19


... KEEPS TEXTILES IN GOOD CONDITION! NO MORE STAINED OR DIRTY REMOVE EVEN THE COLLARS AND SLEEVES! WORST STAINS! เอชจี พรี -วอช (HG laundry spots and เอชจี เอ็กซ์ ตร้ า พรี -วอช stains pre-wash) (HG laundry spots and stains ขจัดคราบไคล, คราบสกปรกบนผ้ าก่อนซัก pre-wash extra strong)

ช่วยให้ ขนตอนการซั ั้ กล้ าง ประสิทธิภาพสูงด้ วยสูตรพลังออกซิเจน เป็ นไปอย่างง่ายดาย ไม่กดั สีผ้า ขจัดคราบสกปรกฝั งแน่นบนผ้ าก่อนซัก *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล. เช่น คราบไวน์, ซอส, น้ ำผลไม้ , ช็อคโกแลต ฯลฯ เหมาะกับผ้ าทุกชนิด *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 500 มล.

265 B

395 B

TROUBLESOME STAINS ON TEXTILES?

เอชจี ออกซี่ (HG oxi stain wonder) สูตรพลังออกซิเจนในการขจัดคราบสกปรก ฝั งแน่นบนผ้ าที่มีสาเหตุจากอาหาร, ไวน์, ชา, กาแฟ, ซอส ฯลฯ และยังกำจัดกลิน่ ได้ ลกึ ถึงเส้ นใยผ้ า ใช้ แช่ผ้าก่อนซักเพื่อขจัดคราบสกปรก หรื อเพิ่มพลังการซักโดยใช้ ร่วมกับผงซักฟอกทัว่ ไป ใช้ ได้ ทงผ้ ั ้ าสีและผ้ าขาว *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 500 กรัม

235 B

NO STAIN IS TOO MUCH FOR THE 7 HG STAIN SPECIALISTS!

280 B

เอชจี สเตน อะเวย์ 1-7 (HG stain away no.1-7)

YOUR DARK CLOTH REMAIN DARK 10 TIMES LONGER!

สำหรับขจัดคราบสกปรกบนเสื ้อผ้ า, เครื่ องนุง่ ห่มโดยเฉพาะ มีให้ เลือก 7 ชนิด ตามประเภทของคราบสกปรก เช่น คราบเลือด, ซอส, ปากกาลูกลื่น, ไวน์, กาแฟ, สนิม ฯลฯ *ขนาดบรรจุ 50 มล.

เอชจี ซักผ้ าสีเข้ ม (HG special cleaning for dark cloth)

WHITE TEXTILES PERMANENTLY WHITER THAN WHITE (AGAIN)!

สูตรพัฒนาเฉพาะสำหรับซักผ้ าที่มีสีเข้ มช่วยให้ ผ้าสีเข้ ม คงสีเดิมได้ ยาวนานถึง 10 เท่า โดยไม่ทิ ้งคราบสารซักฟอก หลังการซัก เมื่อใช้ เป็ นประจำช่วยป้องกันสีผ้าไม่ให้ ซีดจาง *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. ปริ มาณการใช้ 1 ฝา สำหรับซักมือ และ 2 ฝา สำหรับซักเครื่ อง

เอชจี ซักผ้ าขาว (HG whiter than white specialdetergent)

สำหรับซักทำความสะอาดผ้ าขาว และช่วยคงความขาวได้ นาน นอกจากนี ้ ยังคืนความขาวให้ กบั ผ้ าขาวที่หมองจาก การซักรวมกับผ้ าสีอื่นหรื อ จากความสกปรกจากการใช้ งาน *ขนาดบรรจุ 1 กระปุก 400 กรัม ปริ มาณการใช้ ครัง้ ละประมาณ 80 กรัม

340 B 285 B

KEEP YOUR FABRIC CLEAN AND PERMANENTLY SOFT!

MAKE YOUR RAINCOAT REALLY WATERTIGHT! เอชจี เท็กซ์ ไทล์ รี เพลเล็นท์ (HG water, oil, grease & dirt repellent for textiles)

สำหรับเคลือบกันคราบสกปรกทุกชนิด (กันคราบน้ ำมัน, กันน้ ำ, กันฝุ่ น ฯลฯ) ไม่ให้ ซมึ ลง ใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์ ผ้ าทุกชนิด (เบาะผ้ าในรถยนต์, โซฟาบุผ้า ฯลฯ) ช่วยให้ เช็ดทำความสะอาดง่าย *ปริ มาณการใช้ 1 กระป๋ อง (300 มล.) ครอบคลุมพื ้นที่ ประมาณ 3.5 ตรม. 400 B

20

WWW.NARADEE.COM

เอชจี ซักผ้ าวูล (HG special detergent for wool, down and delicates) สูตรอ่อนโยนสำหรับซักผ้ าที่ต้องการการถนอมเป็ นพิเศษ ไม่ทำลายเนื ้อผ้ าหรื อทำให้ ผ้าเสียรูปทรง เหมาะสำหรับผ้ าที่ทำจากเส้ นใยขนสัตว์, ผ้ าไหม, ผ้ าลินิน *ขนาดบรรจุ 1 ขวด 750 มล. ปริ มาณการใช้ 1 ฝา สำหรับซักมือ และ 2 ฝา สำหรับซักเครื่ อง

350 B

สอบถามข้ อมูลสินค้ าเพิ่มเติม โทร. 02-515-0227-8 แฟกซ์ 02-515-0229 อีเมล info@naradee.com โชว์ รูม : คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ ตึก L1 ห้ อง 106 โทร. 02-102-2371 ผู้ผลิต เอชจี อินเตอร์ เนชั่นแนล บี.วี. ประเทศเนเธอร์ แลนด์ นำเข้ าและจัดจำหน่ ายโดย บริษัท นาราดี เทร็ดดิง้ จำกัด

HG 2011  

NEW! CLEANS, PROTECTS AND BEAUTIFIES IN AND AROUND THE HOUSE!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you