Page 1

บริษัท  บางกอกเฮาสบิวเดอร  จํากัด  สํานักงานใหญ  :  เลขที่ 83/1  ถนนนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120  โทรศัพท 0-2681-1991  แฟกซ 0-2681-1996  ๏  สาขาลาดพราว 93 

โทร. 0-2542-0338

๏  สาขาติวานนท 

โทร. 0-2951-5050-1 ๏  สาขาหนองแขม  โทร. 0-2809-3635-6 

๏  สาขารังสิต -บางพูน 

โทร. 0-2975-6409-10

๏  สาขาศรีนครินทร 

โทร. 0-2379-4766

๏  สาขาบางนา 

โทร. 0-2746-7099

๏  สาขากาญจนาภิเษก 

โทร. 0-2455-5344

๏  สาขาจรัญสนิทวงศ 

โทร. 0-2886-5252

๏  สาขาวัชรพล 

โทร. 0-2948-7631-2

รายการวัสดุ SUPER SAVE SPEC 1 งานโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็ม  คาน , เสา  พื้นภายใน,เฉลียง,ระเบียง  พื้นจอดรถ,ลานซักลาง  ผนัง  งานยกระดับ 

ใชเสาเข็มคอนกรีต  ขนาดและจํานวนตามมาตรฐานวิศวกรรม  โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูประบบ  SCS  ( Seacon Construction System )  ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรม  ใชพื้นสําเร็จรูป พรอมเทคอนกรีต TOPPING  บางสวนหลอในที่ ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรม  ใชคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่วางบนดิน ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรม  กอดวยคอนกรีตมวลเบา Super Block Class G 4  ฉาบปูนเรียบ  พื้นชั้นลางยกสูงกวาระดับดินเดิม  50  ซม. 

2 งานหลังคา โครงหลังคา  กระเบื้องหลังคา Magma  ไมเชิงชาย, ไมทับเชิงชาย  ตะเขราง 

โครงสรางเหล็กรูปพรรณ  ทาสีกันสนิม ตามมาตรฐานวิศวกรรม  แดงกัลปงหา,  แดงเสฉวน,  แดงแสม,  น้ําตาลเตากระ, น้ําตาลหอยเมน, เทามาน้ํา, สมปะการัง,  สมดาวมงกุฎ  และสมดอกไมทะเล  CONWOOD  ของเครือซีเมนตไทย (SCG) 

3 งานฝาเพดาน ฝาภายนอก  ( ชายคา, กันสาด, โรงรถ, เฉลียง และระเบียง )  แผนยิบซั่มบอรดชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.  โครงเครา GAVALNIZED รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ  ทาสีพลาสติก  มีไมมอบฝา  ฝาภายใน  ( ชั้นลาง - บน )  แผนยิบซั่มบอรดชนิดธรรมดา หนา 9 มม.  โครงเครา GAVALNIZED รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ  ทาสีพลาสติก  ไมมีไมมอบฝา  ฝายภายใน ( หองน้ํา )  แผนยิบซั่มบอรดชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.  โครงเครา GAVALNIZED รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ  ทาสีพลาสติก  ไมมีไมมอบฝา 

4 วงกบประตู - หนาตาง วงกบประตูภายใน, ภายนอก  วงกบประตูภายนอก ( ครัว, แมบาน ) 

ไมเนื้อแข็ง  ขนาด 2" x  4" ทาสีน้ํามัน  VINYL WOOD 

5 บานประตู - หนาตาง ( ไมรวมมุงลวด ) ประตูเฉลียง, ระเบียงเขาบาน  ประตูภายนอก ( จอดรถ )  ประตูภายนอก ( ครัว, แมบาน  )  ประตูหองเก็บของ  ประตูหองนอน, หองทํางาน, ครัว  ประตูหองน้ํา  หนาตาง  กระจกประตู - หนาตาง 

กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ( บางแบบเปนแบบบานเปด ) ( ดูแบบประกอบ )  บานไมเนื้อแข็งทึบทั้งบาน  ทาสีน้ํามันทั้งภายในและภายนอก  ( ดูแบบประกอบ )  VINYL WOOD  บานไมเนื้อแข็ง มีเกล็ดไมระบายอากาศ  ทาสีน้ํามันทั้งภายในและภายนอก  บาน HDF ของ SMART DOOR  ทาสีน้ํามันทั้งภายในและภายนอก ( ดูแบบประกอบ )  PVC ตามทองตลาด  กรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ( ดูแบบประกอบ )  กระจกใส ความหนา 5 มม. 

1 / 3 

C (01/06/2009)


รายการวัสดุ SUPER SAVE SPEC 6 อุปกรณประตู - หนาตาง กุญแจลูกบิดหัวกลม  บานพับเหล็กลายคราม  กลอนลายโบราณ  ขอรับขอสับทองเหลือง  มือจับทองเหลือง  กันชนลูกยางกันกระแทก  มือจับล็อกบานกระทุง  ( ใชมือจับ+กลอน )  บานเกล็ด ( ดูแบบประกอบ  ) 

สี AB ( ทองเหลืองรมดํา ) สี AB ( ทองเหลืองรมดํา )  สี AB ( ทองเหลืองรมดํา )  สี AB ( ทองเหลืองรมดํา )  สี AB ( ทองเหลืองรมดํา )  สี AB ( ทองเหลืองรมดํา ) 

7 วัสดุผิวพื้น พื้นหองรับแขก, โถงชั้นลาง, หองอาหาร , หองทํางาน  และหองนอนชั้นลาง ( ถามี )  พื้นหองนอน, โถงชั้นบน  หองครัว ,หองเก็บของ  หองน้ํา, เฉลียง, ระเบียง และบันไดภายนอกทั้งหมด  เคานเตอรอางลางหนา ( ถามี )  พื้นซักลาง, ทางเดิน  พื้นที่จอดรถ 

ปูกระเบื้องเซรามิค  ราคา 165 บาท/ตร.ม.  มีบัวเชิงผนังไมเนื้อแข็ง ½" x 4"  ทาสีน้ํามัน  ปูไมพื้น LAMINATE พรอมบัวสําเร็จรูป  ปูกระเบื้องเซรามิค  ราคา 165 บาท/ตร.ม.  มีบัวเชิงผนังไมเนื้อแข็ง ½" x  4"  ทาสีน้ํามัน  ปูกระเบื้องเซรามิค  ราคา 165 บาท/ตร.ม.  สูงชนฝาเพดาน  ปูกระเบื้องเซรามิค  ราคา 165 บาท/ตร.ม.  ปูนขัดมัน  คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดหยาบ 

8 งานบันได โครงสรางบันได  ลูกนอน  เสาบันได  ลูกกรงบันได  ราวบันได  ลูกกรงระเบียง 

โครงเหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐานวิศวกรรม  ไมเนื้อแข็ง 1 ½" x 12"  ทาแชลแลควาณิช  ไมมีไมบังขั้น  ไมเนื้อแข็ง  ทาแชลแลควาณิช  ไมเนื้อแข็ง  ทาแชลแลควาณิช  ไมเนื้อแข็ง  ทาแชลแลควาณิช  ทอเหล็กกลมทาสีน้ํามัน 

9 สุขภัณฑ COTTO สีขาว โถชักโครก  อางลางหนาชนิดแขวน  (ดูแบบประกอบ )  หิ้งวางของ  ที่ใสสบู  ที่ใสกระดาษชําระ  ฝกบัวสายออน  สายฉีดชําระ  ราวแขวนผา  กระจกเงา  อุปกรณกอกน้ํา 

C 186 รุน ธันยา  C 002  รุน โดเร็กซ  ( ไมรวมขาตั้ง )  C 821  C 805  C 814  S6WH  พรอมวาลวปดเปด CT190C8N  CT666N  C 812  COTTO GLORIA (A) รุน MC 112-A  กอกอางลางหนา CT160C8  กอกใตฝกบัว CT170C6  หองครัวและลานซักลาง  กอกน้ําชุบโครเมียม ½"  ตามทองตลาด  กอกสนามกานจับสีแดงมีที่สวมสายยาง 

2 / 3 

C (01/06/2009)


รายการวัสดุ SUPER SAVE SPEC 10 งานไฟฟา สายไฟเดินลอยตีกิ๊บ  ขนาดมิเตอรไฟฟามาตรฐาน  สวิทชเปด - ปด ชนิดฝง ฝาพลาสติกสีขาว  ของ SIEMENS  เตารับไฟฟา (ปลั๊ก) ชนิดฝง ฝาพลาสติกสีขาว  ของ SIEMENS  แผงควบคุมไฟฟา 

ตามมาตรฐานของการไฟฟา มิเตอร 15 ( 45 ) AMP ( 1 เฟส 2 สาย )  ไฟแสงสวาง ใชสายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟา  เตาเสียบ ใชสายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟา  SIEMENS ( ขนาดใหดูแบบประกอบ ) 

11 งานประปา และ สุขาภิบาล ทอเมนประปา  ทอแยกภายใน  ทอโสโครก  ทอระบายอากาศ  ทอน้ําทิ้ง  ทอระบายน้ํานอกอาคาร  บอเกรอะ - บอซึม 

ทอ PVC สีฟา   ขนาด  ¾"  CLASS 13.5  ทอ PVC สีฟา   ขนาด  ½"  CLASS 13.5  ทอ PVC สีฟา   ขนาด  4"  CLASS 8.5  ทอ PVC สีฟา   ขนาด  1"  CLASS 8.5  ทอ PVC สีฟา   ขนาด  2"  CLASS 8.5  ทอซีเมนตใยหิน ขนาด 6" พรอมบอพักทุกระยะ 6 เมตร และทุกหัวมุม  ถังชีวอนามัยตามทองตลาด  ขนาดและตําแหนงระบุในแบบ 

12 งานสี TOA สีภายใน  สีภายนอก  สีน้ํามัน  สีกันสนิม 

13 ระบบกําจัดปลวก

TOA SUPERTECH  ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาทับหนา 2 เที่ยว  TOA SUPERTECH  ทารองพืน้ 1 เที่ยว ทาทับหนา 2 เที่ยว  TOA SUPERTECH  สีเคลือบเงาเฉดสีมาตรฐาน  ทาทับหนา 2 เที่ยว  HUNTER 

แบบราดน้ํายาลงดิน  รับประกัน 1 ป 

ขอบเขตของงาน 1. งานไฟฟา ไมรวมมิเตอร และดวงโคม 2. สายเมนไฟฟาเดินลอย ความยาวไมเกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบาน (ตอเชื่อมมิเตอรไฟฟา ) 3. ทอเมนประปา ความยาวไมเกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบาน (ตอเชื่อมมาตรน้ําประปา) 4. ทอระบายน้ํา ความยาวรวมไมเกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบาน (ตอเชื่อมทางระบายน้ําสาธารณะ ที่หนาบาน ) 5. งานถนน มีใหเฉพาะสวนที่อยูใตชายคาโรงรถ 6. รับประกันโครงสราง 10 ป ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 7. รับประกันวัสดุ และอุปกรณทั่วไป 1 ป ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 8. บริษัทฯ ใหสิทธิ์ลูกคาสามารถเลือกสีกระเบื้อง ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้นหากพนระยะเวลาที่กําหนดแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกระเบื้องดังกลาว

9. งานระบบไฟฟาใน Super Save Spec ยังไมรวมถึง การเดินสาย TV & TEL และการเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ หมายเหตุ  :  รายการวัสดุและอุปกรณที่ระบุไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยใชวัสดุและอุปกรณที่มีคุณภาพเทียบเทา  หากไมสามารถหาวัสดุและอุปกรณที่ระบุไวในทองตลาดได 

3 / 3 

C (01/06/2009)

BHB_SUPERSAVE_SPEC  

วงกบประตูภายใน,ภายนอก ไมเนื้อแข็ง ขนาด2"x 4"ทาสีน้ํามัน วงกบประตูภายนอก(ครัว,แมบาน) VINYL WOOD C (01/06/2009) 2 งานหลังคา 3 งานฝาเพดาน 4...

BHB_SUPERSAVE_SPEC  

วงกบประตูภายใน,ภายนอก ไมเนื้อแข็ง ขนาด2"x 4"ทาสีน้ํามัน วงกบประตูภายนอก(ครัว,แมบาน) VINYL WOOD C (01/06/2009) 2 งานหลังคา 3 งานฝาเพดาน 4...

Advertisement