Page 1

สารขาวเขียว

โรงเรียนบ้ านแหลมแท่ น

ฉบับที่ ๑ ปี่ ๒๕๕๕ ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

สพป.ชลบุรีเขต ๑ จัดอบรม “พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ประจาปี 2555 สพป.ชลบุรีเขต ๑ จัดอบรม “พัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์” ประจาปี 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สพป.ชลบุรเี ขต ๑

เจ้าของ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ที่ปรึกษา นางเสาวณี พิทยานุรักษ์ บรรณาธิการ นางพรพรรณ การุณ http://www.facebook.com/pornpan.karoon.7 กองบรรณาธิการ นางพงษ์ลดา เทนอิสสระ นายสมบูรณ์ แสงจันทร์ ที่อยู่ 19/2 หมู่ 13 ตาบลแสนสุข อาภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี www.banlamtan.com

newsletter banlamtan  

chonburiarea1letter newsletter