Page 1

การสูญเสียความทรงจา (Memory Loss) การสูญเสียความทรงจาจะมีการแสดงอาการร่วมด้ วย

ซึง่ เป็ นผลที่เกิดจากความหลากหลายของพยาธิ

สภาพ A.คนไข้ และครอบครัวอาจข้ องใจถึงลักษณะคนไข้ ที่วา่ สูญเสียความสนใจ ภาษา ซึง่ เป็ นอาการ ของโรคความจาเสือ่ ม

การรักษาจะเริ่ มโดยตรวจสอบดูประวัติ

มุ่งเน้ นไปที่กิจวัตรประจาวันซึง่ จะช่วย

วิเคราะห์ปัญหาได้ ดีขึ ้น ดูวา่ คนไข้ มีการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแล้ วประมวลผลหรื อไม่ มีความยากในการ จัดเก็บและติดตามข้ อมูลหรื อไม่ ซึง่ คาถามเหล่านี ้อาจแสดงอาการเริ่ มต้ นในการสูญเสียความทรงจา ซึง่ อาการจะดูยากและต้ องเก็บข้ อมูลใหม่ๆอยูต่ ลอด คนไข้ จารายละเอียดเหตุการณ์ คน หรื อการใช้ ชีวิตใน ครอบครัวได้ หรื อไม่ อาการเหล่านี ้แสดงถึงการสูญเสียความจา อาจแสดงปั ญหาด้ านการตัดสินใจ สมาธิ เรี ยกชื่อเพื่อนหรื อครอบครัวไม่ได้ ไม่ร้ ูจกั สังคมของตัวเอง หรื ออาจพูดเป็ นประโยคไม่ได้ อาจเกิดเหตุการณ์ ที่ผ้ ปู ่ วยหายไปขณะขับรถ หรื อเดิน เนื่องจากจาทางกลับไม่ได้ คนไข้ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเนื่องจาก สูญเสียความรู้ความเข้ าใจ ในคนสูงอายุที่เกิดความไม่ปกติในการใช้ ชีวิตประจาวันด้ านความจา อาจเป็ น เครื่ องแสดงถึงภาวะสมองเสือ่ ม มีการยึดประวัติที่เชื่อถือได้ ของคนไข้ เปิ ดเผยอาการของโรคที่แสดงออก และแนะนาวิธีการทดสอบ B.

ถ้ าคนไข้ แสดงอาการพิเศษออกมา

การทดสอบจะมีการกาหนดการแสดงความรุนแรง

พฤติกรรม สังเกตคนไข้ ที่เป็ นความจาเสือ่ มระหว่างที่สมั ภาษณ์ แม้ คนไข้ จะได้ รับการดูแลจากแพทย์ แต่ก็ จะต้ องมีการตรวจรายงานรายความบกพร่องของคนไข้ แพทย์จะบันทึกข้ อมูลคนไข้ โดยทดสอบอาการของ คนไข้ ที่แสดงออกมา สังเกตอาการคนไข้ ที่แสดงออกมาโดดเด่น ติดตามผลทางคลินิกที่ได้ วิเคราะห์จาก ประวัติครอบครัวของคนไข้ คนไข้ จะได้ ประโยชน์จากการรักษาโดยทาให้ ช่วยตัดสินใจ เรี ยนรู้การสือ่ สาร มี กระบวนการและทาการจดจา

ช่วงของความจาเกี่ยวข้ องกับความสามารถในการเรี ยนรู้และดึงเอา

เหตุการณ์บางช่วงของชีวิตมาใช้ ซึง่ เกี่ยวกับสมองส่วนtemporal lobe และสมองส่วนlimbic system ความ ผิดปกติทางความจาเสือ่ มจะมีสภาวะสูญเสียความจาระยะยาว คนไข้ กรณีความจาเสือ่ มจะเรียนรู้ข้อมูล ใหม่ๆได้ ยากแต่ข้อมูลเก่าๆยังคงจาได้ อยู่

คนไข้ มีความจาที่แย่ลงเพราะโรคมีผลมาจากสมองส่วน

temporal lobe และสมองส่วนlimbic systemซึง่ อาจรวมถึงภาวะAlzheimerหรื อภาวะอื่นๆที่เกี่ยวกับ ความจา คนไข้ จะมีการดึงข้ อมูลหรื อเหตุการณ์ที่เคยจาได้ ในอดีตออกมาได้ ย าก ภาวะความจาเสือ่ มอาจ ส่งผลให้ เกิดภาวะAlzheimerได้ กระบวนการจาเกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ทกั ษะอย่างเช่นทักษะการขับรถ หรื อ พรชนก พัววัลยะลัดด์ รหัส08520111

Page 1


เล่นเครื่ องดนตรี ตา่ งๆ

ทักษะเหล่านี ้จะช่วยพัฒนาสมองส่วนความจาแต่ในคนไข้ ความจาเสือ่ มจะไม่

สามารถใช้ สมองในหน้ าที่จาได้

ความจาจะเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บข้ อมูลและจัดการข้ อมูล

รวมถึงรวบรวมความสนใจ สมาธิและบริ หารการทางานในความจาระยะสัน้ หากเกิดปั ญหาเกี่ยวกับระบบ การทางานเกี่ยวกับความจาจะส่งผลให้ คนไข้ ขาดสมาธิ ไม่มีความสนใจ ทาให้ เสียการเรี ยนรู้ แก้ ปัญหา ไม่ได้ หากสมองที่ควบคุมความจานี ้ผิดปกติจะส่งให้ เกิดโรคต่างๆตามมา เช่นAlzheimer’s disease, Parkinson’s diseaseและHuntington’s disease ลักษณะเฉพาะของความผิดปกติของความจาและ ความคิดสามารถแสดงออกได้ ด้วยการประเมินด้ านสภาพจิตใจ และ ความจา C.

สิง่ สาคัญที่จะกาหนดลักษณะและความรุนแรงของความจาเสือ่ มคือประวัติคนไข้ และการ

ตรวจสอบคนไข้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารวินิจฉัยโรค นอกจากนี ้ยังเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคนไข้ และ ความเสีย่ ง โดยจะดูปัจจัยเสีย่ งจากสารพิษที่คนไข้ ได้ รับ ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา และระบบร่างกาย ซึง่ ทาให้ ร้ ูสาเหตุปัญหาได้ แคบขึ ้น สภาพของระบบอาจเป็ นสาเหตุให้ เสียหลายระบบความจา โรคเริ มที่ทาให้ สมองอักเสบก็อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความจาเสือ่ มแบบเรื อ้ รังได้ เพราะโรคนี ้จะไปส่งผลต่อสมองส่วน temporal lobe แต่ก็อาจเกิดจากไข้ เฉียบพลัน ความรุนแรงของโรคอื่นๆเป็ นส่วนสาคัญในประวัติของคนไข้ อาการของคนไข้ ที่ความจาเสือ่ มชัว่ คราวจะเริ่ มจากสูญเสียความจาส่วนหนึง่ ไปแบบเฉียบพลัน ขาดความรู้ ความสามารถ เป็ นลักษณะเด่น คนไข้ ที่มีประวัติเคยมีอาการชักอาจทาให้ เกิดความจาเสือ่ มเรื ้อรัง คนไข้ บางคนความจาเสือ่ มจากการที่กดภูมิค้ มุ กันร่างกาย อาจเกิดจากเชื ้อไวรัส โรคสุร าเรื อ้ รังหรื อภาวะทุพ โภชนาการก็จะนาไปสูโ่ รคKorsakoff’s syndromeและความจาเสือ่ มเรื ้อรัง D. ต่อจากนัน้ แพทย์จะวินิจฉัยโรคโดยประเมินผลจากการติดตามดูระบบประสาท การตรวจคลืน่ สมอง และตรวจทางปฏิบตั ิการ การตรวจผลปฏิบตั ิการทุกวันมีความสาคัญมาก และควรปรับปรุงประวัติ คนไข้ และผลการตรวจสอบคนไข้ แพทย์อาจดูภาพสมองประกอบการวินิจฉัยโดยดูโครงสร้ างและหน้ าที่ ของ สมอง

พรชนก พัววัลยะลัดด์ รหัส08520111

Page 2


Flow chart

พรชนก พัววัลยะลัดด์ รหัส08520111

Page 3

Memory Loss  

เกี่ยวกับการตรวจสอบอาการของผู้ป่วยความจำเสื่อม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you