Page 1


µÐÅØÂá´¹ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹

ʹء¤Ô´¡ÑºÇÔ·ÂÒÈÒʵÏÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑ้¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ

ISBN : พิมพครั้งที่ 1 :

978-616-202-748-2 กันยายน 2555 จำนวน 500 เลม

จัดทำโดย : โทรศัพท : โทรสาร : เว็บไซต :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 0 2564 7000 0 2564 7015 http://nstda.or.th/cyberbookstore

เจาของ : โทรศัพท : โทรสาร : เว็บไซต :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 0 2288 5582-3 0 2281 5216 http://inno.obec.go.th

พิมพที่ : โทรศัพท : โทรสาร :

หางหุนสวนจำกัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 0 2434 2278 0 2881 8739

(ËŒÒÁÊÓà¹ÒËÃ×ͤѴÅÍ¡ä»ãªŒâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃѺ͹ØÞÒµ)


2

รอยพับครึ่ง

3

5 a

a

a/2

a


สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยานระดับประถมศึกษา  
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์อากาศยานระดับประถมศึกษา  
Advertisement