Page 1

สรุปถอดบทเรียน โครงการ “พช.ชุมพร รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้ มุ่งสู่ชมุ ชน” บ้านนาแซะ หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ้านนา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ข้อมูลทัว่ ไปของหมู่บา้ น หมูท่ ี่ 10 บ้ านนาแซะเดิมแยกมาจากหมูท่ ี่ 5 เป็ นหมูท่ ี่ 8 และแยกมาเป็ นหมูท่ ี่ 10 เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2525 ส่วนที่มาของชื่อหมูบ่ ้ านมีชาวบ้ านกลุม่ แรก ๆ ที่มาอยูช่ ื่อนายเหลือบ นายเล็ก และเพื่อนอีก 3-4 คน พื ้นที่บริเวณหมูท่ ี่ 10 ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาล้ อมรอบและตรงกลางหมูบ่ ้ านจะเป็ นที่ ราบลุม่ มีน ้าขังตลอดปี และมีต้นแซะขึ ้นอยูม่ ากและมีชาวบ้ านที่เป็ นชาวอีสานมาอาศัยจับจองที่บริเวณนี ้ จากอาชีพที่ตดิ ตัวมาเคยทานาเลยทานาปลูกข้ าว บริเวณที่ลมุ่ แห่งนี ้ชาวบ้ านแถวนี ้เห็นว่ามีนาแทรกอยูใ่ น ภูเขาประจวบกับมีต้นแซะอยูด่ ้ วยเลยเรี ยกพื ้นที่บริเวณหมูท่ ี่ 10 นี ้ว่า “นาแทรก” และเพี ้ยนมาเป็ นนา แซะมาจนถึงปั จจุบนั นี ้ โดยมีผ้ ใู หญ่บ้าน คนแรก คือ นายระงบ นวสกุล เป็ น พ.ศ. 2525 – 2527 คน ที่ 2 นายสงัด สมกาลัง เป็ นแค่วนั เดียวก็ถกู ยิงเสียชีวิต ทางอาเภอเลยแต่งตัง้ นายยุทธ นิสภา เป็ น ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 ตังแต่ ้ พ.ศ. 2527 – 2546 จนเกษี ยณอายุ และผู้ใหญ่บ้านคนที่ 4 คือ นาย ภูมิพฒ ั น์ ศรี พีรกานต์ ดารงตาแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 –ปั จจุบนั

ลักษณะพืน้ ที่ของหมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศเป็ นภูเขาล้ อมรอบหมูบ่ ้ าน กลางหมูบ่ ้ านเป็ นที่ราบลุม่ มีน ้าขังตลอดปี

อาณาเขต บ้ านนาแซะ หมูท่ ี่ 10 ทิศเหนือ

จรด

แม่น ้าชุมพร

ทิศใต้

จรด

ป่ าเสียบญวน - ท่าสาร

ทิศตะวันออก จรดหมูท่ ี่ 7

ตาบลบ้ านนา

ทิศตะวันตก

ตาบลบ้ านนา

จรดหมูท่ ี่ 8


การคมนาคม บ้ านนาแซะ มีเส้ นทางคมนาคมสู่ตวั อาเภอได้ หลายเส้ นทาง เส้ นทางที่ใช้ กนั มากที่สดุ เป็ น ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร โดยใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

ประชากร, อาชีพ ,รายได้ บ้ านนาแซะ มีจานวนครัวเรื อน 119 ครัวเรื อน (ข้ อมูล จปฐ. ปี 2554 ) ประชากร 362 คน แยกเป็ น ชาย 195 คน หญิง 167 คน  อาชีพหลัก (1) ทาสวน (2) รับจ้ าง

จานวน 112 ครัวเรื อน จานวน 17 ครัวเรื อน

 รายได้ ภาคเกษตรเฉลี่ย 55,037 บาท/ครัวเรื อน/ปี  รายได้ นอกภาคเกษตรเฉลี่ย - บาท/ครัวเรื อน/ปี  รายได้ เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2554) 45,037.71 บาท/คน/ปี  ครัวเรื อนยากจน (รายได้ ไม่ถึง 23,000 บาท/คน/ปี ) ปี 2554 จานวน - ครัวเรื อน

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน      

ป่ าชุมชน แหล่งน ้าสาธารณะ ประปา โรงเรี ยนระดับมัธยม ผู้ใช้ ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ

   

โทรศัพท์มือถือ 320 เครื่ อง หอกระจายข่าว 1 แห่ง วิทยุชมุ ชน - แห่ง ศูนย์สง่ เสริมการเรี ยนรู้ชมุ ชน 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือประจาหมูบ่ ้ าน - แห่ง ศาลาประชาคม 1 แห่ง

1 แห่ง 6 แห่ง - แห่ง ผู้ใช้ - ครัวเรื อน บ่อสาธารณะ 3 แห่ง - แห่ง วัด - แห่ง จานวน 118 ครัวเรื อน 1 แห่ง ส่วนตัว (เบอร์ บ้าน) - เครื่ อง


 แหล่งท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) 1 แห่ง (น ้าตกโตนยายภา)

งานประเพณี / แหล่ งท่ องเที่ยว  สวดกลางบ้ าน  ปี ใหม่ เดือนมกราคม  สงกรานต์ เดือนเมษายน  ออกพรรษา

เดือนตุลาคม

 น ้าตกโตนยายภา (แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) สภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากพื ้นที่สว่ นใหญ่ของบ้ านนาแซะตลอดจนวิถีชีวิตของราษฎรเป็ นลักษณะแบบชนบท ดังนันราษฎรส่ ้ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก เช่น ทาสวนยางพารา และสวนปาล์ม นอกจากนี ้ก็ยงั มีอาชีพอื่นที่ประชาชนในพื ้นที่ยึดปฏิบตั เิ ป็ นอาชีพหลัก เช่น การเลี ้ยงสัตว์ การค้ าขาย อาชีพรับจ้ าง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการรับจ้ างทาการเกษตร คือ ทาสวน โดยภาวะเศรษฐกิจของท้ องถิ่นอยู่ ในระดับที่สามารถพึง่ พาตนเองได้ รายได้ เฉลี่ยของหมู่บ้าน 45,037.71 บาท ต่อคนต่อปี (ตามข้ อมูล จปฐ. ปี 2554) ผลผลิตทางการเกษตรที่นารายได้ เข้ าหมู่บ้าน ประมาณ 6 ล้ านบาท/ปี

สถานที่สาคัญ น ้าตกโตนยายภา เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญของหมู่บ้านเป็ นที่พกั ผ่อนของประชาชนใน หมูบ่ ้ านและชุมชนใกล้ เคียง

ด้ านการบริหารหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน นายภูมิพฒ ั น์ ศรี พีรกานต์  นายก อบต. นายธรรมนูญ ศรี นวล  สมาชิก อบต. 1. นางพัชรินทร์ อิสโร 2. นายสมใจ อินทร์ สมบัติ  คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน 1. นายพงประสิทธิ์

ดวงเกตุ


2. นายสนิท

รังนเรนทร์

3. นายสุธรรม

บุตรรัตนชู

4. นายจรินทร์

คชแสงสรรค์

5. นางขวัญตา

อ้ นกรูด

6. นางวันทนีย์

คามี

7. นางพัชรินทร์

อิสโร

8. นางนิคม

มุสิกลัด

 อาสาสมัครเกษตร 1. ว่าที่ ร.ต.ก้ องเกียรติ ทองอาพล  อาสาสมัครสาธารณะสุขประจาหมูบ่ ้ าน (อส.ม) 1. นางภัทรวลัญธ์ ศรี พีรกานต์ 2. นางขวัญตา

อ้ นกรูด

3. นางสมเพียง

นิภานันทร์

4. นางวันนี

หญีตป้อม

5. นางอุไรวรรณ

อวยพร

6. นางถวิล

พรมฉายา

7. นางชวนรัตน์

เมืองแก้ ว

8. นางประหยัด

พยุหกฤษ

9. นางอานวย

สุทธิชว่ ย

10. นางวรรณภา 11. นายสมใจ

เถาเล็ก อินทร์ สมบัติ


12. นางจาเนียร  อาสาพัฒนาชุมชน 1. นางภัทรวลัญธ์

จิตรณรงค์ ศรี พีรกานต์

2. นางขวัญตา

อ้ นกรูด

3. นายสมใจ

อินทร์ สมบัติ

4. นายพงประสิทธิ์

ดวงเกตุ

 ประธานกองทุนหมูบ่ ้ าน 1. นายภูมิพฒ ั น์

ศรี พีรกานต์

 ประธาน กพ.สม. 1. นางวันทนีย์

คามี

กลุ่ม/องค์ กร (ทุนด้ านเศรษฐกิจ/สังคม) ที่ 1. 2. 3. 4.

ปี ทีก่ ่อตั้ง มีสมาชิก วัตถุประสงค์ พ.ศ. (คน) โครงการแก้ไขปั ญหา 2544 เป็ นแหล่ง 101 ความยากจน เงินทุน กลุ่มออมทรัพย์ 2544 ระดมเงิน 101 เพื่อการผลิต ออม กองทุนหมู่บา้ น 2544 เป็ นแหล่ง 66 เงินทุน กลุ่มผูเ้ ลี้ยงไก่พ้นื เมือง 2545 กูย้ มื เพื่อการ 10 ลงทุน ชื่ อกลุ่ม

เงินทุน กิจกรรมหลัก (ทุน) 280,000 อนุมตั ิเงินยืม 294,156 ฝากสัจจะ ปล่อยเงินกู้ 1,200,000 ปล่อยเงินกู้ 50,000 ปล่อยเงินกู้

ประธานกลุ่ม นายภูมิพฒั น์ ศรี พีรกานต์ นางวันทนีย ์ คามี นายภูมิพฒั น์ ศรี พีรกานต์ นายภูมิพฒั น์ ศรี พีรกานต์


“กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาแซะ ฐานรากการพัฒนาเพื่อคนบ้านนาแซะ” 1. ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาทุน

2. ชือ่ โครงการ

“กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาแซะ ฐานรากการพัฒนาเพื่อคนบ้านนาแซะ”

3. ระยะเวลาดาเนินการ

เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2554

4. เหตุผลความจาเป็นทีโ่ ครงการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแซะ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 4 เมษายน พ.ศ.2544 มีสมาชิกก่อตั้ง 61 คน เงินสัจจะ สะสม 6,800 บาท ชื่อบัญชี “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแซะ” เพื่อรองรับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจนของหมู่บ้าน หลังจากนั้นมีสมาชิกเพิ่มอีกรวมมีสมาชิกทั้งหมด 81 คน เมื่อปี 2549 คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ สอ.พช. กับธนาคารออมสิน ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เป็นรายบุคคล กู้เพื่อที่ อยู่อาศัย/การลงทุนประกอบอาชีพ โดยใช้เงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน คณะกรรมการเป็นผู้จัดเก็บเงินกู้ส่ง ธนาคารทุกสิ้นเดือน กลุ่มประสบปัญหาเนื่องจากสมาชิกหลายรายส่งเงินกู้ไม่ตรงตามกาหนด ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาระของ คณะกรรมการ และส่งผลให้การชาระเงินกู้ยืมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่ตรงตามกาหนดไปด้วย กลุ่มมีปัญหาเรื่อยมา สมาชิกหลายรายไม่ส่งเงินสัจจะสะสมเนื่องจากคณะกรรมการไม่แจ้งรายละเอียด หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มส่งสัจจะบ้างไม่ส่ง บ้าง 26 พฤศจิกายน 2552 ข้าพเจ้า นางเครือวัลย์ พวงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ได้รับการแต่งตั้งให้ รับผิดชอบปฏิบัติงานและประสานงานตาบลบ้านนา ตามคาสั่งอาเภอเมืองชุมพร ที่ 366/2552 จากผลการติดตามการ ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาแซะ หมู่ที่ 10 โดยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลและต้องการให้ยุบกลุ่มออมทรัพย์ฯ และ เปลี่ยนชื่อเป็นเงินสัจจะกองทุนหมู่บ้าน ข้าพเจ้าเลยให้ข้อมูล และแนะนา รวมทั้งหาข้อสรุปจากผู้นาและคณะกรรมการกลุ่มโดย คณะกรรมการจะดาเนินการให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ดาเนินงานต่อเพื่อจะทางานคู่ขนานไปกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน


(กข.คจ.) สิ่งแรกที่คณะกรรมการกลุ่มดาเนินการคือ การติดตามให้ลูกหนี้ที่ค้างชาระกลุ่มมาชาระก่อน แล้วสรุปยอดเงินสัจจะ สะสมของสมาชิกแต่ละราย ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ หาข้อสรุป หลังจากนั้นใช้เวทีประชุมประจาเดือนหมู่บ้านชี้แจง ให้สมาชิกทราบปัญหา ร่วมหาแนวทางแก้ไข และสุดท้ายมติที่ประชุมสรุปให้มีการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ต่อไป โดยมี การคัดเลือกคณะกรรมการ 1 คณะ และเริ่มดาเนินการฝากเงินสัจจะสะสมของสมาชิกในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2553 เป็น ต้นมา การพัฒนาทุนชุมชน ของบ้านนาแซะ หมู่ที่ 10 จึงเป็นเป้าหมายตามการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามคารัยรองการ ปฏิบัติราชการ ภายในหน่วยงาน (IPA) ปี 2554 โครงการ “พช.ชุมพร รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้ มุ่งสู่ชุมชน” โดยใช้ โครงการตามการพัฒนาทุนชุมชนภายใต้ชื่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพ “กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านนาแซะ

ฐานรากการพัฒนาเพือ่ คนบ้านนาแซะ”

ณ ปัจจุบนั ข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม 2554 กลุม่ มีสมาชิก 101 คน มีเงินสัจจะสะสม 294,156 บาท มี คณะกรรมการบริหารงานกลุม่ ฯ 1 คณะ กลุม่ มีทะเบียนรับฝากเงินสัจจะสะสมรายเดือน 1 เล่ม และบัญชีเงินสด 1 เล่ม รับ ฝากเงินสัจจะสะสมทุกวันที่ 10 ของเดือน (วันประชุมประจาเดือนหมู่บา้ น) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่บา้ นบ้านนาแซะ หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ้านนา อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 5. ขัน้ ตอนการดาเนินงาน 5.1. พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลศึกษาปัญหาของกลุ่มฯ 5.2. แจ้งเหตุและปัจจัยถึงความจาเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ/ประชุมกลุ่มย่อยหาข้อสรุป 5.3. ดาเนินการประชุมสมาชิกกลุ่มฯ 5.4 คัดเลือกคณะกรรมการ 1 คณะ 6. ผลสาเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 6.1 เชิงปริมาณ


1) มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 คณะ 2) สมาชิกเพิ่มขึ้น 19.80 % 3) มีสมุดบัญชีกลุ่ม จานวน 2 เล่ม 6.2 เชิงคุณภาพ 1) คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และทางานเป็นทีม 2) สมาชิกรู้/เข้าใจระเบียบข้อบังคับฯและปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด 7. การนาไปใช้ประโยชน์ 7.1 ต่อครัวเรือน 1) สมาชิกรู้/เข้าใจระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนด 2) ใช้การออมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความ ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

7.2 ต่อชุมชน 1) ชุมชนเล็งเห็นถึงความสาคัญของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่เป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนและสร้างความเป็น เจ้าของให้เกิดขึ้นในชุมชน 8. ความยุง่ ยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 8.1 คณะกรรมการไม่แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงในการดาเนินงานให้สมาชิกทราบ 8.2 คณะกรรมการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากสมาชิก


ภาคผนวก

creative klaewwun  

ipa creative