Page 1

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัตงิ าน การสรุปผลการดาเนินงานตาม แผนปฎิบตั งิ านริเริ่มสร้ างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน “พช.ชุมพร รวมพลังสร้ างสรรค์ความรู้ มุง่ สูช่ มุ ชน” เป็ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ตามวิสยั ทัศน์ "กรมการพัฒนาชุมชนเป็ นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริ หาร จัดการชุมชนให้ เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน" โดยมี พันธกิจ สร้ างพลังชุมชน สร้ างระบบจัดการความรู้ สร้ าง ระบบการบริหารจัดการชุมชน เป้าหมาย ชุมชนเข้ มเเข็ง ประชาชนพึง่ ตนเองได้ ครอบครัวมีคณ ุ ภาพชีวิตดี มีความสุข สาหรับจังหวัดชุมพร สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ พฒ ั นากรกาหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.การพัฒนาทุนชุมชน2.การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ เข้ มแข็ง3.การเพิ่มขีด ความสามารถของผู้นาชุมชน4.การขับเคลื่อนแผนชุมชน5.ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนพัฒนากร ตาบลบางน ้าจืดจ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนา ชุมชนอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีการเขียนโครงการแบบย่อ มีแผนปฎิบตั งิ านตามข้ อเสนอ โครงการ ชุมชนหมูท่ ี่ 14 บ้ านเกาะพิทกั ษ์ ตาบลบางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร และนาไปปฎิบตั ใิ นพื ้นที่ จริง เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน การสรุปผลโครงการทังหมด ้ มีภาคประชาชน หน่วยงาน ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกท่าน ที่มีส่วนสาคัญให้ งานมีกระบวนการทางานที่เป็ น Best Practiceครบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัติงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1

การพัฒนาทุนชุมชน

กลยุทธ์ ท่ ี1.เสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการบริหารจัดการทุนชุมชนให้ มีประสิทธิภาพ (Financial) โครงการออมด้ วยใจภักดิ์ รั กในหลวง (ออมในกระบอกไม้ ไผ่ ) จากวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อออมด้ วยใจภักดิ์ รักในหลวงเพื่อเทิดไท้ องค์ราชัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และ เพื่อฝึ กให้ ชาวบ้ านมีความซื่อสัตย์ มีวินยั รู้จกั และมีนิสยั ในการออม ชุมชนหมูท่ ี่ 14 บ้ านเกาะพิทกั ษ์ ตาบลบางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร บางช่วงนันชาวบ้ ้ านก็จะมีรายได้ มาก สามารถเก็บออมได้ ผู้นาท้ องถิ่นร่วมกับพัฒนา กรตาบลบางน ้าจืดจึงคิดหาวิธีการออมให้ กบั ชาวบ้ าน โดยการทาโครงการกระบอกไม้ ไผ่ใส่เหรี ยญ ส่งเสริมให้ คนในชุมชนสามารถดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้ องกับวิถีชีวิต คือ ใช้ จา่ ยอย่าง


ประหยัด รู้จกั เก็บ รู้จกั ออม มีน้อยใช้ น้อย มีการใช้ วิถีชีวิตด้ วยการเอื ้ออารี ตอ่ กัน ให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัด สวัสดิการของหมู่บ้าน การเตรี ยมความพร้ อมการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั ตัวเอง และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ของคนในชุมชน ออมสินกระบอกไม้ ไผ่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชน เพื่อร่วมกันรณรงค์และ เปิ ดโครงการมหกรรมออมทรัพย์ เพื่อเทิดไท้ องค์ราชัน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ออมร่วมกันตลอดทังปี ้ ทังนี ้ ้ประชาชนในหมู่บ้านที่ 14 บ้ านเกาะ พิทกั ษ์ ตาบลบางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร มีความตื่นตัวอย่างมากในการเข้ าร่วมโครงการมหกรรมออม ทรัพย์ ด้ วยซาบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ที่มีตอ่ ปวงชนชาวไทย ดูแล ทุกข์สขุ ของประชาชนมาอย่างยาวนาน ซึง่ ประชาชนหมูบ่ ้ านที่ 14 บ้ านเกาะพิทกั ษ์ ตาบลบางน ้าจืด อ.หลัง สวน จ.ชุมพรพร้ อมใจเข้ าร่วมโครงการฯอย่างพร้ อมเพรี ยงถือว่าเป็ นอีกสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและ ความจงรักภักดีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูฯ่ พ่อหลวงหลวงแห่งปวงชนชาว ผลการดาเนินงาน ชุมชนเกาะพิทักษ์ มีกิจกรรมการออมที่หลากหลายขึน้ มีสมาชิกออมในกระบอกไม้ ไผ่ จานวน.42 คน มีเงินออมจานวน1,500.บาท มีการวางแผนการจัดสวัสดิการชุมชนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ แก่สมาชิก กระบวนการทางานที่เป็ น Best Practiceครบ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

การพัฒนาทุนชุมชน

มีการเชื่อมโยงการออมในกระบอกไม้ ไผ่ กับกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต เป็ นการ พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ ท่ ีเข้ มแข็งอีกรู ปแบบหนึ่ง ให้ เป็ นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีการประสานเชื่อมโยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตให้ ดาเนินการสอดคล้ องกันโดยให้ ชุมชนเป็ นกลไกในการตัดสินใจเพื่อดาเนินงานร่ วมกัน เป้าประสงค์ ชุมชนมีการบริหารจัดการทุนชุมชนอย่ างมีคุณภาพ ทาให้ คุณภาพชีวิตประชาชดีขนึ ้


สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัตงิ าน ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ เข้ มแข็ง กลยุทธ์ ท่ ี 3.ส่ งเสริมการบริหารผลิตภัณฑ์ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด โครงการศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP จากวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อพัฒนาศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP เกาะพิทักษ์ มี กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ เช่ น มีการอบรมกลุ่มเป้าหมาย


มีการจัดทาป้ายศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP และมีการก่ อสร้ างอาคารศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP ผลการดาเนินงาน จากโครงการ หนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ได้ เป็ นแนวทางประการหนึง่ ที่จะสร้ างความเจริญ แก่ชมุ ชน ให้ สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนเกาะพิทกั ษ์ ให้ ดีขึ ้น โดยการผลิตหรื อ จัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น ให้ กลายเป็ นสินค้ าที่มีคณ ุ ภาพ มีจดุ เด่นเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่น สามารถจาหน่ายในตลาดทังภายในและต่ ้ างประเทศ ใน ปั จจุบันเกาะพิทักษ์ รู้ จักในหม่ นักท่ องเที่ยวว่ าเป็ นหม่ บ้านโฮมสเตย์ เป็ นหมู่บ้านท่ องเที่ยวที่เป็ น ที่นิยมของนักท่ องเที่ยวชาวไทย และชาวต่ างประเทศ ดังนัน้ โครงการศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP เป็ นโครงการสาคัญที่จะสร้ างรายได้ ให้ กับประชาชนชาวเกาะพิทักษ์ เพื่อสร้ างผลทางเศรษฐกิจ ฐานรากให้ เข้ มแข็งจากการบริการด้ านการท่ องเที่ยว และการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ ท่ ี เข้ าร่ วมโครงการ ดังนี ้ 1.ปลาเค็มหมกทราย ปลาเค็มฝังทราย อาหารแห้งประเภทปลาเค็ม ที่คนท้องถิ่นทากัน ด้วยภูมิปัญญาของ ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกันกับที่อื่นๆ นัน่ คือ ชาวบ้านจะเอาปลาหมักไว้ในทรายจนได้ที่จึงนาขึ้นมา ซึ่ งจะได้ปลา เค็มที่แห้งกาลังดี อีกทั้งยังสะอาดปราศจากแมลงวันตอมอย่างแน่นอน

มีการถอดบทเรียน องค์ความรู้ องค์ความรู้ภมู ิปัญญาในด้ าน การทาปลาอินทรี ย์เค็มหมกทราย ซึง่ ถือเป้ นของดีของชุมชน เนื่องจากทาจากปลาอินทรี ย์แท้ สดๆจากทะเล ผ่ามกรรมวิธีการหมักด้ วยเกลือและห่อ ด้ วยพลาสติก ก่อนที่จะนาไปฝั งทรายที่ชายหาดเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน ทาให้ ได้ ปลาอินทรี เค็มที่มี รสชาติกลมกล่อม และมีกลิ่นหอม นักท่องเที่ยวซื ้อของดีของเกาะพิทกั ษ์เป็ นของฝากติดไม้ ติดมือ ไปฝาก คนที่เรารัก


2.ปลาหมึกตากแห้ ง เป็ นภมิปัญญาท้ องถิ่นที่ทาให้ อาหารเก็บไว้ ได้ นาน และสะอาด

3.กลุ่มอาชีพทาของที่ระลึกจากเปลือกหอย มีการสร้ างรายได้ อย่ างงดงามแก่ สสมาชิกกลุ่ม


4.กลุ่มอาชีพนา้ ยาเอนกประสงค์ และแชมพู สบู่สมุนไพร

5.กลุ่มอินทรียบ์ อล EM Ball มีการสาธิตการทา EM Ball ประโยชน์สามารถแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกลิ่นและน ้า เสียได้

มีการถอดบทเรี ยนภูมิปัญญา ดังนี ้ สูตรลับ 1. ราละเอียด 20 กก. 2. ราหยาบ 10 กก. 3. ดิน 50 กก. 4. โดโลไมต์ 20 กก. 5. จุลินทรี ย์น ้าซาวข้ าว 6 ลิตร


6. หัวเชื ้อ EM 2 ช้ อนโต๊ ะ 7. กากน ้าตาล 2 ช้ อนโต๊ ะ วิธีทา นาส่วนผสม 5-7 รวมกัน แล้ วนาไปใส่ในส่วนผสม 3-4 คลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน ปั น้ เป็ นลูกบอลขนาด 1 กามือผู้ใหญ่ สูตรนี ้ จะได้ จลุ ินทรี ย์บอล 400 ลูก องค์ความรู้ด้านการทาจุลินทรี ย์บอล มีการถ่ายทอดให้ เยาวชนและทุก ครัวเรื อน โครงการศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP เป็ นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ ของชุมชนบนเกาะ พิทักษ์ ทงั ้ หมดให้ มาจาหน่ ายในจุด ๆ เดียว บริการแบบ แก้ ปัญหาแบบวันสต็อปเซอร์ วิส มีการ ให้ บริการที่จุดเดียว มีสินค้ าชุมชนทุกประเภท มีการจัดทาป้ายศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP และมี การก่ อสร้ างอาคารศูนย์ แสดงสินค้ า OTOP


สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัตงิ าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3

การเพิ่มขีดความสามารถผู้นาชุมชน

กลยุทธ์ ท่ ี 1.เพิ่มศักยภาพผู้นาชุมชนในการบริ หารจัดการแบบมืออาชีพ โครงการคัดเลือกผู้นาต้ นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อคัดเลือกผู้นาต้ นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไปทุกครั วเรื อน

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชน ใช้ ศนู ย์เรี ยนรู้ชมุ ชนเป็ นแกนกลางในการบริ หารจัดการชุมชนให้ เข้ มแข็ง ใช้ ระบบ มชช. พัฒนาประสิทธิภาพผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชน ให้ เป็ นนัก จัดการชุมชน มีผ้ นู า 3 ด้ าน ดังนี ้

1.มีผ้ นู าต้ นแบบการทาน ้ายาเอนกประสงค์ คือ นายธวัช ทิพย์แสง 2.มีผ้ นู าต้ นแบบการนาอาหารทะเลมาแปรรูปปรุงรสต่าง ๆ คือ นายสมควร เย็นบางสะพาน ปราชญ์ ชาวบ้ านทีมีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปอาหารทะเล 3.มีผ้ นู าต้ นแบบการอนุรักษ์ หอยมือเสือ คือ นายอาพล ธานีครุฑ ผู้นาต้ นแบบการอนุรักษ์หอยมือเสือ คือ นายอาพล ธานีครุฑ ได้ มีกิจกรรมสาคัญคือร่วมกัน กับศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ร่วมกับ ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ ง ประจวบคีรีขนั ธุ์ และชุมชนเกาะพิทกั ษ์ ปล่อยหอยมือเสือ เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ เวลา 13.00 น.วันนี ้(27 ก.ค.54) ที่ เกาะคราม หมูท่ ี่ 14 ต.บางน ้าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย ตอนกลาง (ชุมพร) ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งประจวบคีรีขนั ธุ์ และชุมชนเกาะพิทกั ษ์ ได้ ร่วมปล่อย หอยมือเสือ จานวน 400 ตัว บริเวณรอบเกาะคราม ทังนี ้ ้เพื่อฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์ทางทะเล และอนุรักษ์หอย


มือเสือ ที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ ให้ เพิ่มจานวนมากขึ ้น หลังจากที่ นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์ นักวิชาการประมง ปฏิบตั ิการ ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งประจวบคีรีขนั ธุ์ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการ ได้ มอบ หอยมือเสือจานวน 400 ตัวให้ กบั นายอาพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทกั ษ์ ตัวแทนชุมชน แล้ ว คณะนัก ดาน ้าได้ ร่วมกันปล่อยหอยมือเสือ บริเวณรอบเกาะคราบ นายอาพล ธานีครุฑ ผู้ใหญ่บ้านเกาะพิทกั ษ์ กล่าวว่า การปล่อยหอยมือเสือครัง้ นี ้ ชุมชนเกาะพิทกั ษ์ได้ มีสว่ นร่วมโดยตลอด โดยเฉพาะการกาหนดจุด ปล่อย บริเวณรอบเกาะคราบซื่งเป็ นเกาะไม่ไกลจากเกาะพิทกั ษ์มากนัก สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาได้ จุด ดังกล่าวทางชุมชนเกาะพิทกั ษ์ได้ กาหนดให้ เป็ นจุดดาน ้าสาหรับนักท่องเที่ยว อีกด้ วย นางวิภาวรรณ บุศรา วิช ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)กล่าวว่า หอยมือเสือ เป็ นสัตว์ ทะเลหายากและใกล้ จะสูญพันธุ์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ได้ ดาเนิน โครงการปล่อยหอยมือเสือมาอย่างต่อเนื่อง ทังโครงการอนุ ้ บาลใต้ ทะเล และปล่อยหอยคืนสูธ่ รรมชาติ สาหรับการปล่อยในครัง้ นี ้เป็ นหอยขนาดใหญ่ ขนาดตังแต่ ้ 18-20 ซม.ซึง่ จะมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงมาก หากชาวประมงช่วยกันดูแลรักษาไม่จบั หรื อเคลื่อนย้ าย หอยที่ปล่อยก็จะขยายพันธ์เพิ่มจานวน รักษา สมดุลระบบนิเวศน์ทางทะเล ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ ทางสื่อต่าง ๆ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


การประชาสัมพันธ์ผา่ นสานักวิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ ง

การประชาสัมพันธ์ผา่ นสานักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ ธานี


การประชาสัมพันธ์ผา่ นวิทยุกองทัพภาคที่ 4

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัตงิ าน ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 กลยุทธ์

การขับเคลื่อนแผนชุมชน

1.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนชุมชนและกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน

โครงการห้ าเสือทัวร์ ชุมชน (ขับเคลื่อนแผนชุมชน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องคือสานักงานเกษตรอาเภอหลังสวน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ หลังสวน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนตาบลบางน ้าจืด และศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอหลังสวน รวมเป็ นห้ าเสือทัวร์ ชุมชน บรรจุโครงการที่ปรากฎ ในแผนชุมชนบ้ านเกาะพิทกั ษ์ หมูท่ ี่ 14 ตาบลบางน ้าจืด เข้ าสูแ่ ผนยุทธศาสตร์ อาเภอหลังสวน ผลการดาเนินงาน วัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อพัฒนายกระดับแผนชุมชน ให้ ได้ รับการปฎิบตั จิ ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่าง

ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมูบ่ ้ านตามกระบวนการแผนชุมชน ชุมชนเกาะพิทกั ษ์ได้ นาแผนชุมชน ของหมูบ่ ้ าน ไปบูรณาการระดับตาบลบางน ้าจืด บูรณาการระดับอาเภอหลังสวน และบูรณาการระดับ


จังหวัดชุมพร แผนชุมชนได้ รับการปฎิบตั ติ ามแนวทางที่ได้ วางแผนไว้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนชุมชน กาหนด เช่น 1.โครงการประปาหมูบ่ ้ าน ในปี พ.ศ.2554ได้ รับงบสนับสนุนจากอบต.บางน ้าจืด เป็ นเงิน 500,000 บาท 2.โครงการกาจัดลูกน ้ายุงลาย ได้ รับการสนับสนุนจากโรงพยาบส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลบางน ้าจืด 3.โครงการวิ่งแหกทะเล ได้ รับงบประมาณจาก อบจ.จังหวัดชุมพร และอบต.บางน ้าจืด ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์อะเมสซงิ่ ไทยแลนด์

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฎิบัตงิ าน ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5

การจัดการความรู้ ของชุมชน

กลยุทธ์ ท่ ี2.ส่ งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ของชุมชน โครงการศูนย์ เรี ยนรู้ ชุมชนต้ นแบบ(หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่ องเที่ยวชุมชนบ้ านเกาะพิทักษ์ ) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village) คือ หมูบ่ ้ านที่ผลิตสินค้ าหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีคณ ุ ภาพระดับ 3-5 ดาวมีศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยว มีกระบวนการผลิตสินค้ าที่น่า


ชม มีเรื่ องราวตานาน ประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านที่น่าสนใจ มีบรรยากาศน่าหลงใหล เกาะพิทักษ์ ม. 14 ตาบลบางนา้ จืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็ นพืน้ ที่เป้าหมายในการพัฒนา ผลการดาเนินงาน จากวัตถุประสงค์ ของโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ เรี ยนรู้ ชุมชนต้ นแบบ หมู่บ้านOTOPเพื่อ

การท่ องเที่ยวชุมชนบ้ านเกาะพิทักษ์ กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ -ได้ ดาเนินการอบรมกลุ่มเป้าหมายโครงการศูนย์ เรี ยนรู้ ชุมชนต้ นแบบ(หมู่บ้านOTOPเพื่อการ ท่ องเที่ยวชุมชนบ้ านเกาะพิทักษ์ ) -ได้ จัดทาป้ายโครงการศูนย์ เรี ยนรู้ -ได้ ปรั บปรุ งอาคารศูนย์ เรี ยนรู้ โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนต้ น แบบ(หมู่ บ้ า นOTOPเพื่ อ การท่ อ งเที่ ยวชุ ม ชนบ้ า นเกาะ พิทักษ์ ) มีประธานคณะกรรมการคือ นายอาพล ธานีครุ ฑ ตัง้ อยู่หมู่ท่ ี 14 บ้ านเกาะพิทักษ์ ตาบลบางน ้าจืด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีกิจกรรมเด่น ภายในฐาน เช่น การปรับปรุงข้ อมูลชุมชน หมู่ที่ 14 บ้ านเกาะพิทกั ษ์ ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่ ้ างประเทศ ส่งเสริ มข้ อมูล ด้ านการท่องเที่ ย วในเว็ บไซด์ของจัง หวัด ชุม พร ส่ง เสริ ม การท่อ งเที่ ยวแบบโฮมสเตย์ ( Home stays) นายอาพลธานีครุฑ ประธานศูนย์เรี ยนรู้ มีการพัฒนาให้ ชมุ ชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว สร้ างงานเพิ่มรายได้ ให้ แก่คนในชุมชน และเพื่อโอกาสขายสินค้ าแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีฐานการเรี ยนรู้ ดังนี ้ ฐานที่ 1 ฐานการเรี ยนรู้ การทาEM บอล วิทยากรประจาฐาน คือนาย ทวี รอดรักษา มีการเรี ยนรู้ การขัน้ ตอนการทา EM บอล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมให้ สวยงาม ฐานที่ 2 ฐานการเรี ยนรู้ การแปรรู ปอาหารทะเล วิทยากรประจาฐาน คือนางอาพร ธานีครุ ฑ เป็ น วิท ยการ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ การแปรรู ปสัตว์ นา้ เพื่ อเพิ่ม มูล ค่า ได้ แก่ก าร ผลิต ปลาทูต้ม เค็ม กระป๋ อง ปลาหมึกหวานกระป๋ อง ปลาเค็ม ปลาสามรส ปลาหมึกแห้ ง เป็ นต้ น รวมทังผลิ ้ ตของที่ระลึกจากเปลือกหอย และรับจ้ างทาอาหารต้ อนรับนักท่องเที่ยว ดาเนินกิจการร้ านค้ าขายสินค้ าอุปโภคบริโภค ฐานที่ 3 ฐานการเรี ยนรู้ นา้ ยาอเนกประสงค์ วิทยากรประจาฐาน คือ นางพรศรี รัตนราช ในฐาน นีจ้ ะมีการเรี ยนรู้ การทาแชมพูสมุนไพร สบู่สมุนไพร เป็ นต้ น


Best Practice ครบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของชุมชนเกาะพิทกั ษ์ สิ่งสาคัญ คือ 1. ศึกษาหาข้ อมูลและทาความเข้ าใจ หลักการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นระบบ ทังจาก ้ เอกสาร จากระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่งเพื่อนที่ชื่อ “Google” สามารถบอกเราได้ ในหลายๆ เรื่ องที่เราสงสัย จาก “Best Practices” วิธีการปฏิบตั ิงาน หรื อกระบวนการทางานที่ดีที่สุด และจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งด้ วย ตัวเอง เริ่มที่ตวั เราเองก่อน ถ้ าตัวเราไม่สามารถทาได้ แล้ วเราจะไปสอนให้ ใครทาได้ “คน พช. ต้ องพอเพียง” 2.ศึกษาพืน้ ที่และรวบรวมข้ อมูล เนื่องจากในแต่ละพื ้นที่มีความแตกต่างกันทังด้ ้ านภูมิประเทศ สังคม ประเพณีวฒ ั นธรรมในแต่ละท้ องถิ่น เราต้ องทาความเข้ าใจในจุดนี ้ให้ ได้ เสียก่อน แล้ วจึงตามมาด้ วย 3. การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ากั บ ชาวบ้ า น เพื่ อให้ เราสามารถที่ จ ะเข้ าถึง ตัวตนที่แท้ จ ริ ง ของเขา ใช้ “ใจ” ที่เป็ นกลางของเราไปแลกเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง “ใจ” อันบริ สุทธิ์ของชาวบ้ าน ซึ่งจะทาให้ เราได้ รับความร่ วมแรง ร่วมใจ ตามหลักการที่วา่ “เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา” 4.พัฒนาคนให้ เกิดการ“ระเบิดจากข้ างใน”ทาให้ คนในชุมชนที่เราเข้ าไปพัฒนาเกิดความตระหนักใน ปั ญหา เกิดความอยากที่จะแก้ ปัญหา และลุกขึ ้นมาจัดการกับปั ญหาด้ วยตนเอง เริ่มต้ นจากสิ่งที่เป็ น รากฐานของการดารงชีวิต เพื่อเห็นความสาคัญ เข้ าใจ และเต็มใจปฏิบตั ิ เกิดกระบวนการ “พึ่งตนเองได้ ” มากที่สดุ ทาให้ เกิดความเข้ มแข็งต่อตนเอง และชุมชน มีภมู ิค้ มุ กันพร้ อมรับกับทุกสภาพปั ญหาของสังคม 5. ประสานงานหน่ วยงานภาคีพัฒนา รวมพลังของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการ ทางาน เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน ช่วยกันเติมเต็มในส่วนที่ขาด โดยมีเป้าหมายอยูท่ ี่ประโยชน์ของ ส่วนรวม ความเข็มแข็งของชุมชนที่ยงั่ ยืน 6.ทางานตามลาดับขัน้ เริ่มต้ นจากสิ่งที่จาเป็ นและสาคัญที่สดุ ก่อน เพื่อสร้ างพื ้นฐานที่มนั่ คงก่อนที่จะ ส่งเสริมสิ่งอื่นเข้ าไป ทางานอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เริ่มจากจานวนน้ อยๆ ก่อนค่อยขยายผลให้ มากยิ่งขึ ้น 7. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คนทุกคนมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้ านแตกต่างกัน หาก ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันแล้ ว ถึงแม้ จะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีความหมาย เพราะมันจะสลาย หายไปในพริ บตาได้ หากขาดผู้สืบทอดและดารงรักษาไว้ ปราชญ์ผ้ รู ้ ูยอ่ มเกิดความภูมิใจ เมื่อได้ เห็นความรู้ ความสามารถของตนมีผ้ สู ืบทอดและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น


8. แก้ ไขปั ญหาอย่ างมีสติ การทางานทุกอย่างย่อมเกิดปั ญหา มีสติและใช้ ปัญญาแก้ ไขปั ญหานันๆ ้ โดย เริ่มแก้ ไขจากจุดเล็กๆ ก่อนเสมอ แล้ วจึงค่อยๆ คลายปมปั ญหาไปถึงจุดใหญ่ๆ อย่างเป็ นขันเป็ ้ นตอน เพื่อ ไม่ให้ ปมปั ญหานันแน่ ้ ขึ ้นซึง่ ยากที่จะแก้ ไข สุดท้ าย 9. ทางานอย่ างมีความสุข สนุกกับงาน รักที่จะทางานนันๆ ้ ให้ สาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี ไม่ต้อง คาดหวังถึงผลตอบแทนที่ได้ นอกเสียจากความภาคภูมิใจที่เกิดขึ ้นกับตัวเราเองและการมีความสุขในการ ทางาน เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น นอกจากนี ้จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ กระจายความคิดหลักการการพัฒนา ชุมชนแบบพึง่ ตนเอง ให้ กบั ชุมชนเกาะพิทกั ษ์ ทาให้ ประชาชนในชุมชนก็มีความตื่นตัวในการที่จะมีสว่ น ร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนมากขึ ้น การกระจายอานาจลงสูช่ มุ ชนทาให้ การพัฒนาชุมชนขึ ้นอยู่กบั ประชาชนในท้ องถิ่นทังสิ ้ ้นและผู้ที่ทาหน้ าที่สนับสนุน ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและโครงการ วิชาการก็ คือเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐในชุมชน พัฒนากรได้ กระตุ้นให้ ประชาชนได้ ร้ ู ได้ เข้ าใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห์ ปั ญหาของชุมชน และให้ ประชาชนตระหนักว่าเป็ นปั ญหาร่วมกันของทุกคนในชุมชน มิใช่ของคนใดคนหนึง่ การกระทาเช่นนี ้จะทาให้ ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปั ญหาต่างๆ ในชุมชนของตนเองด้ วย จะรู้สกึ ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ เหมือนเป็ น ปั ญหาของตนโดยแท้ จริง การพัฒนาชุมชนไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาด้ วยการจัดกิจกรรมในด้ านใดย่อม ตังอยู ้ ่บนพื ้นฐานการสนับสนุน ให้ ประชาชนพึง่ ตนเองได้ เป็ นประการสาคัญ หากสิ่งใดเกินกว่า ความสามารถของประชาชนเช่นทางด้ านวิชาการและวัสดุที่จาเป็ น รัฐบาลย่อมเข้ าให้ การช่วยเหลือเพื่อ โครงการ กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลด้ วยดี ทังนี ้ ้โดยวิธีการ ทางานกับประชาชน หมายถึงร่วมคิด ร่วม ปรึกษา และร่วมกันทางาน ไม่ใช่ทาให้ ประชาชน แต่ฝ่ายเดียว แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึง่ ตนเองเป็ น แนวคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะใช้ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนเกาะพิทกั ษ์ ได้ ดี เพราะ อาศัยพื ้นฐานวัฒนธรรมทางสังคมที่เข้ มแข็งเป็ นแนวคิดหลัก การพัฒนาแบบพึง่ ตนเองเป็ นทางเลือกเพื่อ การพัฒนาประเทศอีกแนวทางหนึง่ ซึง่ ถูกกาหนดขึ ้นมาเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ เรี ยกว่า เป็ นโมเดล เกาะพิทกั ษ์หรื อ ”เกาะพิทกั ษ์โมเดล” แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึง่ ตนเองเป็ นสิ่งที่นกั พัฒนาและ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐในพื ้นที่ชมุ ชนชนบทควรศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง


การเผยแพร่นวัตกรรมนี ้ จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ จดั ทาเว็บไซต์ของตนเองขึ ้น ดังนี ้


ภาคผนวก โครงการแบบย่ อ


ภาคผนวก ตารางวิเคราะห์ ชุมชน


ภาคผนวก

แผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน


แบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน ชื่อเจ้ าของประเด็นการแลกเปลีย่ น จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

ที่ กิจกรร

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

เนื ้อหาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

องค์ความรู้ที่ผา่ นการ

มการ

สังเคราะห์

แลกเป ลี่ยน 1 ออม

นางบุญตา ฉิมบันเทิง

1.การออมรูปแบบที่

. ด้ วยใจ หลากหลาย ภักดิ์ รัก 2…………………………… ใน ………….. หลวง (ออมใน 3…………………………… กระบอ ………….

1…………………………

.................................................. …………. ................. นางผ่องพรรณ

2…………………………

อรุณรักษ์

.................................................. ……….. .................นางปราณี

จินา

บุญ

.................................................. ……….

กไม้ ไผ่) 4…………………………… ..................นางพิมลรัตน์ เงิน …………

เลีย่ ม

..................................................

5…………………………… ................. ……………

3…………………………

นางรัตติกาล

4………………………… ………….. 5…………………………

คูศิริวานิชกร

.................................................. .....................

แบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

…………..


ชื่อเจ้ าของประเด็นการแลกเปลีย่ น จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

ที่ กิจกรร

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

เนื ้อหาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

องค์ความรู้ที่ผา่ นการ

มการ

สังเคราะห์

แลกเป ลี่ยน 2 ศูนย์ . แสดง สินค้ า OTOP

1.การรวบรวมสินค้ าชุมชนไว้ นางบุญตา ฉิมบันเทิง

1…………………………

.................................................. …………. ................. นางผ่องพรรณ

ที่จดุ เดียว

2…………………………… อรุณรักษ์ 2………………………… ………….. .................................................. ……….. 3…………………………… ………….

.................นางปราณี

จินา

บุญ

3…………………………

.................................................. ……….

4…………………………… ..................นางพิมลรัตน์ เงิน

4…………………………

…………

…………..

เลีย่ ม

..................................................

5…………………………… ................. ……………

นางรัตติกาล

5………………………… คูศิริวานิชกร

.................................................. .....................

แบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน ชื่อเจ้ าของประเด็นการแลกเปลีย่ น จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

…………..


ที่ กิจกรร

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

เนื ้อหาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

องค์ความรู้ที่ผา่ นการ

มการ

สังเคราะห์

แลกเป ลี่ยน 3 คัดเลือ . กผู้นา ต้ นแบ บ หมู่บ้า น เศรษฐ กิจ พอเพีย ง

นางบุญตา ฉิมบันเทิง

1.การพัฒนาภาวะผู้นา

1…………………………

.................................................. …………. 2…………………………… ................. นางผ่องพรรณ

…………..

2…………………………

อรุณรักษ์

3…………………………… ………….

.................................................. ……….. .................นางปราณี

จินา

บุญ

3…………………………

………. 4…………………………… .................................................. ..................นางพิมลรัตน์ เงิน

…………

เลีย่ ม

4…………………………

………….. 5…………………………… .................................................. ................. …………… 5………………………… นางรัตติกาล

คูศิริวานิชกร

…………..

.................................................. .....................

แบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน ชื่อเจ้ าของประเด็นการแลกเปลีย่ น จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

ที่ กิจกรรม การ

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

เนื ้อหาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

องค์ความรู้ที่ผา่ นการ


แลกเปลี่

สังเคราะห์

ยน 4 ห้ าเสือ . ทัวร์ ชุมชน (ขับเคลื่ อน แผน ชุมชน)

1.การขับเคลื่อนแผนชุมชน

นางบุญตา ฉิมบันเทิง

1…………………………

.................................................. …………. นางผ่องพรรณ

2…………………………… ................. ………….. อรุณรักษ์ 3…………………………… ………….

2…………………………

.................................................. ……….. .................นางปราณี

จินา

บุญ

3…………………………

………. 4…………………………… .................................................. ..................นางพิมลรัตน์ เงิน

…………

เลีย่ ม

4…………………………

………….. 5…………………………… .................................................. ................. …………… 5………………………… นางรัตติกาล

คูศิริวานิชกร

…………..

.................................................. .....................

แบบบันทึกการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน ชื่อเจ้ าของประเด็นการแลกเปลีย่ น จ.ส.ต.วิชิต กัลยาณวัตร สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหลังสวน

ที่ กิจกรร มการ แลกเป

ประเด็นการแลกเปลี่ยน

เนื ้อหาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

องค์ความรู้ที่ผา่ นการ สังเคราะห์


ลี่ยน 5 ศูนย์ . เรี ยนรู้ ชุมชน ต้ นแบ บ (หมู่บ้า น

1.ศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชนต้ นแบบ

นางบุญตา ฉิมบันเทิง

1…………………………

.................................................. …………. 2…………………………… ................. นางผ่องพรรณ

………….. 3…………………………… ………….

2…………………………

อรุณรักษ์

.................................................. ……….. .................นางปราณี

จินา

บุญ

3…………………………

………. 4…………………………… ..................................................

OTOP ………… เพื่อ การ 5…………………………… ท่ องเที่ …………… ยว ชุมชน บ้ าน เกาะ พิทักษ์ )

..................นางพิมลรัตน์ เงิน เลีย่ ม ..................................................

คูศิริวานิชกร

.................................................. .....................

………….. 5…………………………

................. นางรัตติกาล

4…………………………

…………..

creative vichit  

creative ipa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you