Page 60

แบบ 4 แบบรายงานผลการรับรองการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตชุมชนเปาหมาย ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 รอยละของผลิตภัณฑชุมชนเปาหมายผานการรับรองผลการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ จาก KBO จังหวัด จังหวัดชุมพร ผลิตภัณฑเดิม กอนเขาสูก ระบวนการ พัฒนา

ที่ตั้งกลุม ที่

ชื่อกลุม หมูที่

ตําบล

อําเภอ

ชื่อผลิตภัณฑ

ลักษณะรูปแบบ

หมายเหตุ 1. จังหวัดสงใหกรมฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยจัดพิมพรูปแบบ File Excel 2. การสงรายงานสงทาง E - mail : kbo@hotmail.co.th

ผลิตภัณฑใหม หลังไดรับกระบวนการ พัฒนา ชื่อผลิตภัณฑ

ลักษณะรูปแบบ

ผลการรับรองการ ปรับปรุงและ พัฒนาผลิตภัณฑ จาก KBO จังหวัด รับ รอง

ไม รับ รอง

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

Advertisement