Page 49

แบบรายงานการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 รอยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดตา่ํ กวาเกณฑ จปฐ. งวดรายงาน  ไตรมาส 2 วันที่ 29 มีนาคม 2556  ไตรมาส 3 วันที่ 30 กรกฎาคม2556 แบบรายงานผลการดํ าเนินงานโครงการ  ไตรมาส 4 วันที่ 30 กันยายน 2556 ท ี่ จ ัง ห ว ัด

จังหวัด

ฐาน ขอมูล คร. ยากจน (คร.)

คร.ที่ พัฒนา ได (คร.)

ฐ า น ข อ ม ูล ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ร .ย า ก จ น ผ ล ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต ป 2556 คร. ค ร . ท ี่ ค ร . ท ี่ต อ ง ค ร . ท ี่เ ส ีย ช ีว ิต แ ล ะ ค ง เ ห ล ือ ค ร . ย า ก จ น เ ป า ห ม า ย ร า ย ไ ด ผ า น เ ก ณ ฑ  ร า ย ไ ด ย ัง ไ ม ผ า น เ ก ณ ฑ  จังหวัดชุมพร ยากจน พ ัฒ น า ส ง เ ค ร า ะ ห  ไ ม เ ห ล ือ ส ม า ช ิก อ ื่น / (ค ร .) ป 2 5 5 6 ( อ ย ูร ะ ห ว า ง ด ํา เ น ิน ก า ร ) ผลการตรวจสอบคร.เป ผลการดําเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ ( ค ร . ) าหมายไ ด  ( ค ร . ) ย า  ย อ อ ก น อ ก พ น ้ ื ท ่ ี / ค ร . ท ี่ รายไดค ยร ังไม. ท ผี่ตานเกณฑ อ ง รวม ร . ท ี่ ค ร . ท จําี่ต นวน อ ง วม ร . ท ี่ ค ร .ผูท รวี่ต มกิอ จง กรรม ร ว ม คร.ที่ คร.ที่ คงเหลือ ครัวเรือนยากจน รายไดผานเกณฑ กิค จกรรม จํร านวน หนวค ยงาน เคราะห เสียชีวิตและ( ค ร . ) (คร.) งบประ งบร . ) เปาหมายป 2556 บ ว ช (อยูรสะหว าค งดํร าา เนิะ นห การ) ทีพ ่สนััฒ บสนุ นไ ด  คร. พ ฒ ั น า ง เ  ( ค ร . ) พ ฒ ั น า ไ ด  ส ง เ ค ร า ะ ห  ( ค น า ส ง เ ค ร า ภาคี ะ ห การ ( รวม ค ร .) ไมเหลือ (คร.) มาณ ประมาณ เปา พัฒนา (คน) คร.ที่ คร.ที่ รวม คร.ที่ คร.ที่ รวม คร.ที่ คร.ที่ รวม ( ค ร . ) สมาชิกอื่น/ ได  (ค ร .) (ค ร .) ( ค ร กรม .) (ค ร .) (ค ร .) สนับสนุน (1 )

(1)

1

(2)

ช ุม พ ร

(3)

1 7

ยายออก นอก พื้นที/่ บวช ( (4)

2 ) 9

พัฒนา ได (คร.)

ตองสง เคราะห (คร.)

(6)

(7)

(3 ) (5)

8

(คร.)

(4 ) (8)

-

พัฒนา ได (คร.)

ตองสง เคราะห (คร.)

(9)

(10)

(5 )

1 7

(คร.)

พัฒนา

( ค ร . ) ได ( 6 ) (คร.) (11) (12) 5

ตองสง เคราะห (คร.)

(7 ) (13) 4

(คร.)

(14)

(8 ) 9

(9 ) -

พช. ( บาท)

(1 0 ) -

หมาย (คน)

( บาท)

(1 1 ) -

(1 2 ) -

(คน)

(1 3 ) -

ห ม า ย เห ต ุ

หลักฐาน เชิงเชิง ประจักษมี อะไรบางใน ขั้นตอนนี้

หมาย เหตุ

(1 4 ) -

ชุมพร

ห ม า ย เห ต ุ:

กระบวนงานที่ 1 ชี้เปาชีวิต 1.ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.)

ช อ ง ท ี่ ( 1 ) ห ม า ย ถ ึง จ ํา น ว น ค ร . ย า ก จ น ท ี่ต ก เ ก ณ ฑ  จ ป ฐ . ป  2 5 5 5 ท ั้ง ห ม ด ช อ ง ท ี่ ( 2 ) ห ม า ย ถ ึง จ ํา น ว น ค ร . ต า ม ช อ ง ท ่ี ( 1 ) ท ี่ส า ม า ร ถ พ ัฒ น า ไ ด  ช อ ง ท ี่ ( 3 ) ห ม า ย ถ ึง จ ํา น ว น ค ร . ต า ม ช อ ง ท ี่ ( 1 ) ท ี่ต อ ง ส ง เ ค ร า ะ ห  : ค ร ัว เ ร ือ น ท ี่ต อ ง ส ง เ ค ร า ะ ห  ห ม า ย ถ ึง ค ร ัว เ ร ือ น ผ สู ูง อ า ย ุ ผ ูม ีป ญ ห า ส ุข ภ า พ เ ร ื้อ ร ัง ผ ูพ กิ า ร / ท พุ พ ล 2.ภ าสรพ างและบู แ ล ะ เ ดรณาการ/ถอดบทเรี ็ก โ ด ย ค ร ัว เ ร ือ ยน นทีน มนั้ ปฏิ ไ ม บส ัตา ิกม ารระดั า ร ถ ป บร ตํะ าบลเพื ก อ บ ่ออ เขา าช ถึีพ งครัเ ล วื้อ เรืง อด นยากจน ูต น เ อ ง แ ล ะ ค ร อ บ ค ร ัว ไ ด  หมายเหตุ ท ี่ ( 2 ) ง+ คร.เป ( 3 ) + า( หมายที 4 ) ร ว ่ตม กเกณฑ ก ัน ต อ ง จปฐ. เ ท า ก ปับ 2555 ช อ ง ทัท ้งี่ หมด (1 ) ชอง ช (1)อ ง หมายถึ อ ง ท ี่ ( ง5 คร.ตามช ) เ ท า ก ับองทีช ่ อ(1)ง ท ทีี่ ่ส( ามารถพั 1 ) ล บ ดฒว นาได ย ช อ ง ท ี่ ( 4 ) ชอง ช (2)หมาถึ 3. จัดเวทีชุมชนตรวจสอบขอมูลและจําแนกครัวเรือนยากจน ช อ  ง ท ่ ี ( 6 ) ห ม า ย ถ ง ึ จ า ํ น ว น ค ร . ย า ก จ น เ ป า  ห ม า ย ท ่ ี ด า ํ เ น น ิ ก า ร ใ น ป  2 5 5 6 ท ส ่ ี า ม า ร ถ พ ฒ ั น า ไ ด  ชอง (3) หมายถึง จํ านวนครัวเรือนตามชองที่ (1) ตองสงเคราะห : ครัวเรือนที่ตองสงเคราะหหมายถึง ครัวเรือนผูสูงอายุ ช อ ง ผูท มี่ีป( ญ7 หาสุ ) ห ขม ภาพเรื า ย ถ ึง ้อรัจ งํา ผูน พว ิกน าร/ทุ ค ร พ. ย ลภาพ า ก จ น และเด็ เ ป า ห กม โดยครั า ย ท วี่ด เรืํา อเ น นนัิน ้นก ไมา ร สใ ามารถประกอบอาชี น ป  2 5 5 6 ท ี่ต พอ เลีง ส ้ยง งดูเ ค ตรนเองและครอบครั าะห  วได กระบวนงานที่ 2 จัดทําเข็มทิศชีวิต ช อ  ง ท ่ ี ( 8 ) ห ม า ย ถ ง ึ จ า ํ น ว น ค ร . ต า ม ช อ  ง ท ่ ี ( 6 ) + ( 7 ) ม จ ี า ํ น ว น เ ท า  ก บ ั จ า ํ น ว น ค ร . ต ก เ ก ณ ฑ เ ป า ห ม า ย ท ี่ไ ด ร ับ จ ัด ส ร ร จ า ก ก ร ม ฯ ชองที่ (2) +(3)+(4) รวมกันตองเทากับชองที่ (1) 1.วิเคราะหศักยภาพครัวเรือน สรางทางเลือกและขอตกลงในการหาทางออกตามเข็มทิศชีวิต ช อ ง ท ี่ ( 9 ) ห ม า ย ถ ึง จ ํา น ว น ค ร . ต า ม ช อ ง ท ี่ ( 6 ) ม ีร า ย ไ ด ผ า น เ ก ณ ฑ  จ ป ฐ . ชองที่ (5) เทากับชองที่ (1) ลบดวยชองที่ (4) อ ง ท หมายถึ ี่ ( 1 0 ง) หคร.ยากจนเป ม า ย ถ ึง จ าํา หมายที น ว น ค ่ดําร เนิ. ต นา การในป ม ช อ ง ท 2556 ี่ ( 7 ) ทีไ ด่สามารถพั ร ับ ก า ร ฒส นาได ง เ ค ร า ะ ห ห ร ือ อ ุป ถ ัม ภ อ ย า ง ส ม ่ํา เ ส ม อ / ต อ เ น ื่อ ง จ น ส า ม า ร ถ ด ํา ร ง ช ีว ิต อ ย ไู ด อ ย า ง ม นั่ ค ง แ ล ะ ย ่งั ย ืน โ ด ย ใ กระบวนงานที ห ร ะ บ ุก ิจ ก ร ่ ร3ม บริส หน ารจั บั ส ดน การชี นุ ห วน ิต ว ย ง า น / บ ุค ค ล ท ี่ใ ห ก า ร ส น ับ ส น นุ ท ี่ช ัด เ จ น ร ะ บ ุจ ํา น ว น ใ น ช อ ง ห ม า ย เ ห ต ุ ( ถ า ม รี า ย ล ะ เ อ ีย ด ม า ก ใ ห  ชองทีช ่ (6) น บ เ หมายถึ อ ก ส า งร คร.ยากจนเป ไ ด ) ชองทีแ ่ (7) าหมายที่ดํ าเนินการในป 2556 ที่ตองสงเคราะห 1.บูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามเข็มทิศชีวิตโดยที มปฏิบัติก ารตําบล/ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท ี่ ( 1 1 งจํ) าเนวน ท า ก คร. ับ ชตามช อ ง ท อี่ งที( 9 ่ (6)+(7) ) + ( 1 0 มี) จํานวนเทากับจํานวน คร.ตกเกณฑเปาหมายที่ไดรับจากกรมฯ ชอง ช (8)อ ง หมายถึ อ ง ท หมายถึ ี่ ( 1 2 ง) จํห านวน ม า ย คร. ถ ึง ตามข จ ํา น วอน (6)ค ทีร ่ม. ต ีรายได า ม ช ผอ าง นเกณฑ ท ี่ ( 6 ) ม ีร า ย ไ ด ย ัง ไ ม ผ า น เ ก ณ ฑ  จ ป ฐ . ( อ ย รู ะ ห ว า ง ด ํา เ น นิ ก า ร ) ชองทีช ่ (9) กระบวนงานที่ 4 ดูแลชีวิต อ ง ท หมายถึ ี่ ( 1 3 ) ง ห จํมานวน า ย ถ คร. ึง จ ตามช ํา น ว อน งทีค ่ ร (7). ต ไดา ม รับช การสงเคราะห อ ง ท ี่ ( 7 ) ย ัง หไ รืม อไ อุด ปร ถัับ มกภอา ยร าส งสม่ ง เ ค ํารเสมอ/ต า ะ ห ห อร เนืือ ่ออ งุป จนสามารถดํ ถ มั ภ  ( อ ย รู ารงชี ะ ห ว วิตา ง ด ํา เ น ิน ก า ร ) ชองทีช ่ (10) 1.ติดตามความกาวหน าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน ช อ ง ท มัี่ ่น( คงและยั 1 4 ) เ ท ่งายืนก ับ โดยให ช อ ง รทะบุี่ ก( 1 ิจกรรมสนั 2 ) + ( 1 3 บสนุ ) น หนวยงาน/บุคคล ที่ใหการสนับสนุนที่ชัดเจน ระบุจํานวนในชองหมายเหตุ (ถามีรายละเอียดมากใหแนบเอกสารได) ชองที่ (11) เทากับชองี่ (9)+(10) ชองที่ (12) หมายถึง จํ านวน คร. ตามชองที่ (6) มีรายไดยังไมผ านเกณฑ จปฐ. (อยูระหว างดําเนินการ)

2.นําเสนอผลการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน

ชองที่ (13) หมายถึง จํ านวน คร. ตามชองที่ (7) ยังไมไดรับการสงเคราะหหรืออุปถัมภ (อยูระหว างดําเนินการ) ชองที่ (14) เทากับชองที่ (12)+(13) หมายเหตุ 1. ใหรายงานโดยแบไฟลโปรแกรม Excell (ไมตองแปลงเปน PDF พรอมภาพถ าย (ถ ามี) ทาง FTP ที่คุณยภารัตน ฟองคํามูล กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน ทางระบบ OA 2. งวดรายงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน งวดแรกใหรายงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556 2555 (ใหสแกนเฉพาะ หนังสือนําสงเปนไฟล PDF)

(ลงชื่อ)..........................................ผูรายงาน (……………………………………………..) วันที.่ ........เดือน..................................พ.ศ………………….....

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

Advertisement