Page 29

แนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป 2556 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละที่เพิม่ ขึ้นของรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ระดับการปฏิบัติการ กระบวนการ ปจจัยนําเขา สวนกลาง (กรม) จังหวัด อําเภอ หลักฐานเชิงประจักษ ดําเนินงาน การจัดทําฐานขอมูล งบประมาณ 1. จัดทําฐานขอมูล 1. จัดทําฐานขอมูล 1. จัดทําประมาณ 1. จัดทําประมาณการ 1. เอกสารการ -ตามแผน ประมาณการรายได ประมาณการรายไดจาก การรายไดจากการ รายไดจากการจําหนาย ประมาณการรายไดจากการ ยุทธศาสตรกรมการ จากการจําหนายสินคา การจําหนายสินคา จําหนายสินคา (OTOP) สินคา (OTOP) ป 2556 จําหนายสินคา (OTOP) พัฒนาชุมชน (OTOP) ป 2556 (OTOP) ป 2556 ป 2556 (ตุลาคม 2555 (ตุลาคม 2555 – กันยายน ป 2556 ปงบประมาณ 2. จัดทําฐานขอมูล 2. จัดทําฐานขอมูล – กันยายน 2556) สง 2556) สงใหสํานักงาน 2. เอกสารการรายงาน พ.ศ.2556 การรายงานการ รายงานการจําหนายสินคา ใหกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชนจังหวัด การจําหนายสินคา (OTOP) จําหนายสินคา 2. รายงานรายไดจาก ป 2556 รายไตรมาส 1-4 (OTOP) ของ 76 จังหวัด 1) รายไดจากการ 2. รายงานรายได (OTOP) ป 2556 การจําหนายสินคา (OTOP) 3. หลักฐานเกี่ยวกับ จําหนายผลิตภัณฑ จากการจําหนายสินคา ป 2556 (ไตรมาส 1-4) ตัวเลขรายไดจากการ ชุมชนเฉลี่ย 3 ป (OTOP) ป 2556 สงใหสํานักงานพัฒนาชุมชน จําหนายสินคา (OTOP) ยอนหลัง (ไตรมาส 1-4) สงให จังหวัด ใหดําเนินการดังนี้ กรมการพัฒนาชุมชน 3. จัดทําหลักฐาน - ผูผลิต/ผูป ระกอบการ 3. จัดทําหลักฐาน เชิงประจักษเกี่ยวกับ ตัวเลขรายไดจากการ จําหนายสินคา (OTOP)

เชิงประจักษเกี่ยวกับตัวเลข รายไดจากการจําหนาย สินคา (OTOP)

(OTOP) ที่ออกบูธจําหนาย สินคาฯ ใหจัดทําบัญชีรายรับ ทุกครั้งที่มีการจําหนายสินคา เพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง กับยอดจําหนายที่อําเภอฯ รายงานใหจังหวัดและใหเก็บ หลักฐานไวที่ผูผลิต/

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1ล่าสุด  

สรุปผล IPA ปี ๒๕๕๖ จังหวัดชุมพร

Advertisement