Page 1

โครงการริเริ่มสร้ างสรรค์ เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุ มชน “พช.ชุ มพร รวมพลังสร้ างสรรค์ ความรู้ มุ่งสู่ ชุมชน”

โดย นางขวัญใจ วงศ์ สุวัฒน์ ตาแหน่ ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานายการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

1


คานา เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชุมพร ประจาปี ๒๕๕๔ “ โครงการ พช.ชุมพร รวมพลัง สร้างสรรค์ความรู้ มุ่งสู่ชุมชน ” พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ ๔ ตาบล ตะโก อาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ผู้จัดทาได้สรุปขั้นตอนการดาเนินงานพร้อมทั้งรวบรวม เอกสารหลักฐานอ้างอิง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การดาเนินงานของโครงการ เพื่อการติดตาม ประเมินผลโครงการต่อไป ขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

2


สารบัญ หน้า รายละเอียด ตัวชี้วดั ที่ 1.2 ตารางการวิเคราะห์ชุมชน โครงการแบบย่อ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนชุมชน โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถผู้นาชุมชน โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนชุมชน โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ชุมชน แผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน การขับเคลื่อนแผนชุมชนพึ่งตนเอง โครงการขยายผลครอบครัวพัฒนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กข.คจ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครัวเรือนเปูาหมาย กข.คจ โครงการรวบรวมองค์ความรู้

4 5 6 8 10 12 14 15 17 22 26 30 32 38

3


3.ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอ โครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน คาอธิบาย ระดับความสาเร็จของโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา ชุมชนหมายถึงความสาเร็จจากการดาเนินโครงการในสองส่วนคือ 1.ผลสาเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และ 2.ผลสาเร็จของการพัฒนาระบบงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรที่ได้รับอนุมัติ ให้ดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน(IPA)ประจาปี 2554 ชื่อโครงการ “พช .ชุมพร รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้มุ่งส่งชุมชน” หลักการและเหตุผล กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดวิสัยทัศน์”กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”โดยกาหนดเปูาหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1.ชุมชนเข้มแข็ง 2.ประชาชนพึ่งตนเองได้ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรได้ทบทวนยุทธศาสตร์ของสานักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดชุมพรเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา ชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรโดยกาหนดวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การ “เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน “ โดย มีเปูาหมายได้แก่ “ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขประชาชนดารงชีวิตตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง “ ซึ่งการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเปูาหมายปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้แก่ บุคลากรพร้อมรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้ดี 4


-บุคลากรมีความรู้และก้าวทันทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน -บุคลากรมี ทักษะการคิดเชิงระบบ -บุคลากรมีทักษะการวิเคราะห์กระบวนงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรจึงได้จัดทาโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ คือโครงการ “พช.ชุมพร รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้ มุ่งสู่ชุมชน” ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนากรซึ่ง ทางานใกล้ชิด กับชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการคิดเชิงระบบ และนาความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม และสอนแนะ (Coaching) แกนนาชุมชนให้สามารถกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ตลอดจน กาหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป 3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ทาง ยุทธศาสตร์ 2.เพื่อพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดการความรู้ 3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนาความรู้ที่ได้รับไปกาหนดยุทะศาสตร์การพัฒนาที่ เหมาะสมและวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทะสาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนและสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรให้บรรลุเปูาหมาย 4.กลุ่มเปูาหมายและพื้นที่ดาเนินการ จานวน 8 อาเภอ พัฒนากร จานวน 39 คน เปูาหมาย 39 หมุ่บ้าน 5.ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ 5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

-จานวนพัฒนากรที่มีข้อเสนอโครงการ

5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ -ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามข้อเสนอของโครงการ 5.3ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ -จานวนของพัฒนากรที่นาความรู้ไปพัฒนางานและมีพื้นที่โดดเด่น ครบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ -ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ภายในสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5


5.4 นวัตกรรมการขับเคลื่อนโครงการ -จานวนกระบวนการทางานที่เป็น Best Practice -จานวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บในคลังความรู้ ด้วยศักยภาพและความพร้อมของ หมู่บ้านซึ่งมีการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้านได้สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ประเด็น จึงได้คัดเลือกบ้านแหลมยางนาเป็นหมู่บ้านเปูาหมายในการ ดาเนินงานตามโครงการ “พช.ชุมพร รวมพลังสร้างสรรค์ความรู้ มุ่งสู่ ชุมชน” โดยมีโครงการที่ดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

6


แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประเด็นยุทธศาสตร์. การขับเคลื่อนแผนชุมชน กลยุทธ์.การพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนแผนชุมชนและกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน ลาดับความสาคัญของโครงการ ๑ ๑.ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนพึ่งตนเอง ๒ ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

แผนชุมชนเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคน ภายในชุมชน ที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทาแผนขึ้นมา ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามความ ต้องการ และสามารถไขปัญหาของชุมชนได้ โดยคนใน ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกาหนดแนวทาง โดยยึดหลักการ พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก คานึงถึงทรัพยากร ในชุมชนเป็นหลัก บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก มี กระบวนการแผนชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการ จัดทาแผน จากแผนชุมชน 3 ปี (2554-2556) มี กิจกรรมบรรจุในแผน 52 โครงการ เป็นโครงการ ชุมชนทาเอง 18 โครงการ โครงการองค์กรอื่นทาให้ 34 โครงการ ซึ่งในทางปฏิบัติ ชุมชนยังนาแผนที่ สามารถทาเองได้ ไปดาเนินการตามแผนเป็นส่วนน้อย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน นาแผนที่ชุมชนทาเอง ไป ดาเนินการให้เกิดประโยชน์ จึงจัดทาโครงการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนพึ่งตนเองขึ้น ๑ชุมชนเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ 1.ชุมชนเห็นความสาคัญของแผนชุมชน ๒ ชุมชนนาแผนไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของ ชุมชน 7


๕.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ 1. ดาเนินการตามโครงการชุมชนทาเอง อย่าง น้อย 2 โครงการ

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความพร้อมของโครงการ

1.การพัฒนาทุนชุมชน 2.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง 3.การจัดการความรู้ 4การพัฒนาศักยภาพ

๗.ผู้รับผิดชอบ

นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

๘.ทรัพยากรที่ต้องใช้

-กระบวนการแผนชุมชน

๙ งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ -ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม (stakeholders)หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ -ผูน้ าชุมชน จากโครงการนี้ ๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

-กระบวนการขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชน

๑๒ ความเสี่ยง

-จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน กิจกรรม -ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554 -กิจกรรม เวทีประชาคม คัดเลือกโครงการจากแผน ชุมชนไปดาเนินการ (โครงการชุมชนทาเอง) -จัดทาโครงการตามมติของที่ประชุม อย่างน้อย 2 โครงการ

13.ระยะเวลา และกิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

8


แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประเด็นยุทธศาสตร์. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง กลยุทธ์.การขับเคลื่อนการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลาดับความสาคัญของโครงการ ๒ ๑.ชื่อโครงการ ขยายผลครอบครัวพัฒนา ๒ ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับ งบประมาณตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับมั่งมีศรีสุข ซึ่งการดาเนินกิจกรรมตามโครงการกาหนดให้มีการ ขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จานวน 30 ครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบในการดารงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ครอบครัวพัฒนา ต้นแบบ 30 ครัวเรือน ดาเนินกิจกรรมด้านการ ดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นต้นแบบให้กับ ครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านได้ เช่นกิจกรรม ด้านการปลูก พีช เลี้ยวสัตว์ การออม การจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตโดยยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทาโครงการ ขยายผล ครอบครัวพัฒนาจานวน 30 ครัวเรือน

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิต 9


๔.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ๕.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1 ขยายผลครอบครัวพัฒนา 2.ประชาชนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 1 ขยายผลครอบครัวพัฒนาเพิ่ม จานวน 30 ครัวเรือน

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความพร้อมของโครงการ

1.การจัดการความรู้ 2การขับเคลื่อนแผนชุมชน 3.การเพิ่มขีดความสามารถผู้นาชุมชน

๗.ผู้รับผิดชอบ

นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

๘.ทรัพยากรที่ต้องใช้

๙ งบประมาณ

-แนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (stakeholders)หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการนี้

-ประชาชนในหมู่บ้าน 137 ครัวเรือน - แกนนาชุมชน - นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

-โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระ เกียรติ 84 พรรษา ระดับ มั่งมีศรีสุข

๑๒ ความเสี่ยง 13.ระยะเวลา และกิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

-ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม -ระหว่าเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2554 -ประชุมชี้แจง โครงการในที่ประชุมหมู่บ้าน -รับสมัครครัวเรือน สมัครใจเข้าร่วมโครงการจานวน 30 ครัวเรือน ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีครอบครัวครัวพัฒนาต้นแบบ 30 ครอบครัวเป็นพี่เลี้ยง 10


แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประเด็นยุทธศาสตร์. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชน กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพผู้นาชุมชนในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ลาดับความสาคัญของโครงการ.๓ ๑.ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการโครงการ กข.คจ บ้านแหลมยางนา ๒ ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ) แก่หมู่บ้านยากจนเป็น เงิน 280,000 บาทเพื่อนาเงินไปส่งเสริมอาชีพ แก่ ครัวเรือนยากจนที่มีรายรายต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ ยืม เงินไปประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งบริหาร โดยการโดยคณะกรรมการ กข.คจ ระดับหมู่บ้าน บ้านแหลมยางนาหมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับ จัดสรรเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ในปี 2539 ปัจจุบันครัวเรือนเปูาหมาย จานวน ๓๐ ครัวเรือน คณะกรรมการบริหาร โครงการ จานวน 9 คน จาการดาเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ตาแหน่ง แต่ใน การปฏิบัติงาน กรรมการไม่ได้ ปฏิบัติงานครบตามตาแหน่ง จึงจัดทาโครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการ โครงการ กข.คจ บ้าน แหลมยานา ๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 คณะกรรมการ กข.คจ ประจาหมู่บ้านที่เข้าร่วม ประชุม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติของโครงการ 2 สามาถบริหารจัดการกองทุน กข.คจได้อย่างมี 11


๔.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

๕.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความพร้อมของโครงการ ๗.ผู้รับผิดชอบ ๘.ทรัพยากรที่ต้องใช้ ๙ งบประมาณ ๑๐ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (stakeholders)หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการนี้ ๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ความเสี่ยง 13.ระยะเวลา กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

ประสิทธิภาพ 1 คณะกรรมการ กข.คจ ประจาหมู่บ้านที่เข้าร่วม ประชุม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติของโครงการ 2 สามาถบริหารจัดการกองทุน กข.คจ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1 คณะกรรมการ กข.คจ ประจาหมู่บ้าน จานวน 9 คน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุน กข.คจ 2 คณะกรรมการ มีแผนปฏิบัติการเพื่อ พัฒนากองทุน กข.คจ ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทุนชุมชน นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร โครงการ กข.คจ ปี 2553 ไม่ใช้งบประมาณ -คณะกรรมการกองทุน กข.คจ บ้านแหลมยานา - คณะกรรมการเครือข่าย กข.คจ ตาบลตะโก -พัฒนากร นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์ -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ กข.คจ -คณะกรรมการโครงการ กข.คจ บ้านแหลมยางนา จานวน 9 คน -ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2554 -ทบทวนบทบาทหน้าที่กรรมการ -ทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติ -จัดทาแผนพัฒนากองทุน กข.คจ ระดับหมู่บ้าน

12


แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประเด็นยุทธศาสตร์. การพัฒนาทุนชุมชน กลยุทธ์.การส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีประสิทธิภาพ ลาดับความสาคัญของโครงการ.๔ ๑.ชื่อโครงการ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครัวเรือนเปูาหมาย โครงการ กข.คจ ๒ ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรเงินทุนตามโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ) แก่หมู่บ้านยากจนหมู่บ้านละ 280,000 บาท เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายราย ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ ยืมเงินไปประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย บริหารโครงการโดยคณะกรรมการ กข.คจ ระดับหมู่บ้าน ในการ อนุมัติเงินยืมในรอบแรก ครัวเรือนเปูาหมายจะต้องการการอบรม เตรียมความพร้อมโครงการ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติของโครงการ บ้านแหลมยางนาหมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับจัดสรรเงินทุน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ในปี 2539 ครัวเรือนเปูาหมายเริ่มต้น จานวน 50 ครัวเรือน จากการดาเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา 15 ปี ครัวเรือน เปูาหมาย ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ นาเงินไปใช้ตาม วัตถุประสงค์ ปัจจุบันครัวเรือนเปูาหมายดังกล่าวได้มีรายได้ผ่าน เกณฑ์ จปฐ ครบทุกครัวเรือน การอนุมัติเงินยืม ได้ใช้หลักเกณฑ์ ประชุมจัดลาดับ ครัวเรือนเปูาหมาย และใช้ข้อมูล จปฐประกอบ ในการพิจารณา ซึ่งครัวเรือนเปูาหมายปัจจุบัน 30 คน บางส่วน เป็นครัวเรือนใหม่ ยังไม่เข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ โครงการ และบางส่วนไม่นาเงินไปใช้ตามโครงการที่เสนอ ดังนั้น จึงจัดทาโครงฝึกอบรมเพื่อทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติ แก่ ครัวเรือนเปูาหมาย

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 13


๔.ผลผลิตและผลลัพธ์ของ โครงการ ๕.ตัวชี้วัดความสาเร็จของ โครงการ

1.เพื่อทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติโครงการ กข.คจ แก่ ครัวเรือนเปูาหมาย ๒. เพื่อให้การบริหารโครงการ กข.คจ.มีประสิทธิภาพ 1. ครัวเรือนเปูาหมาย เข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ตามโครงการ ๒. เพื่อให้การบริหารโครงการ กข.คจ.มีประสิทธิภาพ 1 .ครัวเรือนเปูาหมาย จานวน 30 ครัวเรือน เข้าใจในระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของโครงการ 2.ครัวเรือนนาเงินไปประกอบอาชีพตามโครงการ

๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ -การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน ความพร้อมของโครงการ ๗.ผู้รับผิดชอบ นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์ ๘.ทรัพยากรที่ต้องใช้

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน โครงการ กข.คจ ปี 2553

๙ งบประมาณ ๑๐ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (stakeholders)ฟรือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการนี้ ๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ความเสี่ยง 13.ระยะเวลา และกิจกรรมที่สาคัญของ โครงการ

ไม่ใช้งบประมาณ -คณะกรรมการ โครงการ กข.คจ ระดับหมู่บ้าน -ครัวเรือนเปูาหมาย 30 ครัวเรือน -พัฒนากร นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์ -โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน -ความพร้อมของครัวเรือน เปูาหมาย 30 ครัวเรือนในการจัดอบรม ระหว่าเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2554 1.ประชุมครัวเรือนเปูาหมาย โครงการ กข.คจ 2.ทบทวนระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ 3เปิดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่าครัวเรือนเปูาหมาย ในการ ประกอบอาชีพ 14


แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประเด็นยุทธศาสตร์. การจัดการความรู้ชุมชน กลยุทธ์.ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชน ลาดับความสาคัญของโครงการ.๕ ๑.ชื่อโครงการ

๒ ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

รวบรวมองค์ความรู้และคลังสมอง ของชุมชน บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก มีจานวนครัวเรือน 137 ครัวเรือน ประชากร 620 คน ประชาชนประกอบ อาชีพด้านการเกษตร อาชีพเสริม ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ นอกจากการประกอบอาชีพหลักในครอบครัว กิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน ยังมีกลุ่ม ที่เข้มแข็ง สามรถ สนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกได้เป็นอย่างดี บ้านแหลมยางนาจึงมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้ง ด้านการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลผลิต การบริหาร จัดการกลุ่ม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่องค์ความรู้ ดังกล่าวยังไม่มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษร จึงจัดทาข้อเสนอโครงการ รวบรวมองค์ ความรู้และคลังสมองของชุมชนขึ้น 1.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ ๒เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ ได้ 1. หมู่บ้านมีการรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน ๒. คนในชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

15


๕.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ๖.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความพร้อมของโครงการ

1 มีการรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน ๒ บันทึกองค์ความรู้ อย่างน้อย ๒ เรื่อง -การพัฒนาทุนชุมชน -การขับเคลื่อนแผนชุมชน -การเพิ่มขีดความสามารถผู้นาชุมชน

๗.ผู้รับผิดชอบ

นางขวัญใจ วงสุวัฒน์

๘.ทรัพยากรที่ต้องใช้

๙ งบประมาณ

-ความรู้ในการถอดบทเรียน -ความสามารถและทักษะด้านต่างๆของประชาชนใน หมู่บ้าน ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (stakeholders)หรือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการนี้

-ประชาชนในหมู่บ้าน -ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มองค์กร -นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

-ประชุมประชาคม รวบรวมองค์ความรู้ของชุมชน

๑๒ ความเสี่ยง

- ความเข้าใจของชุมชนในเหตุผลความจาเป็นในการ รวบรวม องค์ความรู้ - ความร่วมมือจากเจ้าขององค์ความรู้

13.ระยะเวลา

ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2554

และกิจกรรมที่สาคัญของโครงการ

1.ประชุม/ประชาคม ค้นหาองค์ความรู้ในชุมชน 2 รวบรวม องค์ความรู้ 3.บันทึก องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดได้ อย่างน้อย 1 เรื่อง 16


บ้านแหลมยางนา 1.ข้อมูลทั่วไปของหมูบ่ ้าน หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า บ้านแหลมยางนา ความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านแห่งนี้มีอยู่ว่า ประมาณ 100 ปี หมู่บ้านแห่งนี้มี ลาคลอง 1 สาย ชื่อว่า คลองใหญ่ และมีต้นยางนาต้นใหญ่ ขึ้นอยู่ริมลาคลองซึ่งคดโค้งมีลักษณะเป็นแหลมยื่นเข้าไปในคุ้งน้า และต้นยางนาใหญ่ที่ร่มครึ้ม ก็ เป็นที่รู้จักของชาวบ้านทั่วไปเพราะใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนของชาวบ้านเดินทางผ่านไปมา ชาวบ้านจึงเรียก กลุ่มบ้าน บริเวณนั้นว่า บ้านแหลมยางนา หมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมเป็นปุาทึบ ในสมัยก่อนปูุย่าตายาย ได้บุกเบิก เข้ามาปลูกพืชผัก ทาไร่ ทาสวน ล่าสัตว์ สาหรับเลี้ยงชีพ ซึ่ง ครอบครัวที่เข้ามาบุกเบิก จับจองเป็นกลุ่มแรก คือครอบครัวของ นายขาว, นางหวาน หีตชะนา และครอบครัวของ นายชม, นางลา หีตชะนา ซึ่งต่อมาบุตรหลานได้ขยายครอบครัว และสร้าง เป็นกลุ่มบ้านขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวดองกันเป็นเครือญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่ม บ้าน อันเป็นลักษณะเด่นทางสังคมของบ้านแหลมยางนา บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก อาเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เดิมเป็นส่วนหนึ่ง ของหมู่ที่ 2 บ้านท่า ตาบลตะโก อาเภอสวี จังหวัดชุมพร และใน ปี พ.ศ.2519 ได้แยกตาบล ตะโก,ตาบลปากตะโก และตาบลทุ่งตะไคร ยกฐานะขึ้นเป็น “กิ่งอาเภอทุ่งตะโก” โดยมีนายแจ้ง ฤทธิชัย ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอเป็นคนแรก แบ่งการปกครองขณะนั้น เป็น 3 ตาบล 17 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2521 ได้แยกส่วนหนึ่งของหมู่ 4 บ้านแหลมยางนายก ฐานะขึ้นเป็น หมู่ 7 บ้านดอนเมา และภายหลัง ในปี พ.ศ.2523 จึงได้แยกหมู่บ้านส่วนหนึ่งของ ตาบลตะโก ยกฐานะขึ้นเป็น ตาบลช่องไม้แก้ว คาขวัญหมู่บ้าน แหลมยางนา หมู่สี่ สามัคคี ทุเรียนกวน เล็บมือนาง ทั้งฉาบอบ ประชาชน รักใคร่ สามัคคี สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้แก่กัน

ของฝากดี มาตรฐาน ผ่านโอท๊อป เกษตรครบ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ร่วมร้อยปี ที่เรา สมานฉันท์ ร่วมสานฝัน แหลมยางนา พาเจริญ 17


สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต บ้านแหลมยางนา ตั้งอยู่ทางตอนกลางตาบลตะโก อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลตะวันออก ประมาณ 18 กม. ห่างจากที่ว่าการอาเภอทุ่งตะโกไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร ไปทางทิศใต้ (ถนนเพชรเกษม) ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ประมาณ 6 กิโลเมตร บ้าน มี เนื้อที่ 8.5 ตารางกิโลเมตร ( จานวน 5,312 ไร่) อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ/ตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 8 บ้านเขาเหรง ตาบลตะโก ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 14 บ้านสามแยกจาปา ตาบลตะโก ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 11 บ้านเนินทอง ตาบลตะโก (กั้นแนวเขตโดย คลองเพรา) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของบ้านแหลมยางนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะลาดเอียงจากทาง ตะวันตก ไปตะวันออก และทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม เนื่องจากมีคลองเพราไหลผ่านทางตอนล่าง ตลอดแนวของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่สาคัญสาหรับการอุปโภคและการเกษตรกรรม เนื้อที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน 5,312 ไร่ จานวนครัวเรือน 137 ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่จริง 620 คน ชาย 297 คน หญิง 323 คน สถานที่สาคัญของหมู่บ้าน 1. โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 2. ศูนย์หมู่บ้าน ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค -มีไฟฟูาใช้ 137 ครัวเรือนไม่มีไฟฟูาใช้ 9 ครัวเรือน -มีน้ากินใช้เพียงพอ 137 ครัวเรือน 18


แหล่งน้าที่สาคัญหมู่บ้าน 1. ประปาหมู่บ้าน 2. สระน้า 3. สระส่วนบุคคล

1 2 35

แห่ง แห่ง แห่ง

ข้อมูลการเมืองการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิมล เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1.นายปกาศิต มากอนันต์ 2.นายมนูญ หีตชนา 3.นายบัญหาญ เหวียดแปูน สมาชิก อบต. 1.นางวรรนา รวดเร็ว .นางเกรียงไกร แสงศรี สภาพทางเศรษฐกิจ ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทาสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ามัน รายได้ เฉลี่ย ๕๖,๐๐๖ บาท/คน/ปี สวนผลไม้ 130 ครัวเรือน ยางพารา 15 ครัวเรือน สภาพที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านแหลมยางนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น สังคมเกษตรกรรม มีการกระจายของประชากร 73 คน/ตารางกิโลเมตร อาคารและสิ่งปลูก สร้าง ที่พักอาศัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว โดยปลูกสร้างบ้านเรือน ตามแนว 2 ฝั่งถนนของถนนสาย หลัก เพื่อความสะดวกในการคมนาคม และการประกอบอาชีพบ้านแหลมยางนา มีถนน รพช.สาย วิทยาลัยเกษตรกรรม-บ้านเขาวงกรด เป็นถนนสายหลัก บ้านแหลมยางนา ไม่มีสภาพชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น และไม่มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ นอกจากสภาพสุขาภิบาลที่พักอาศัยของแต่ละบ้าน ที่อาจส่งผลต่อ สุขภาพ การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน -จัดตั้งคุ้มบ้านจานวน ๖ คุ้ม 19


- จัดตั้งชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (ชรบ.) จัดเวรยาม เพื่อสอดส่อง ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรม ทรัพย์สินของทางราชการและ ประชาชน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ข้อขัดแย้ง - ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง,ข้อพิพาท ให้กับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีพิพาทเรื่อง เขตแดน, การทาร้ายร่างกายและทรัพย์สิน โดยใช้หลักการประนีประนอมและรับฟัง ปัญหาทั้ง 2 ฝุาย และจัดให้มีการพูดคุยตกลงทั้ง 2 ฝุาย การดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป เป็นคณะกรรมการพลังแผ่นดิน และจัดประชุมเป็นการเฉพาะ เมื่อได้รับข้อมูลด้านการข่าว เพื่อยืนยันข้อมูล และวางแผนในการ ปูองกันแก้ไขปัญหาร่วมกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งเน้นในกลุ่มเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - สอดส่อง ดูแล สถานที่ที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดในชุมชน โดยชุด ชรบ.และ กรรมการพลังแผ่นดิน - จัดทาทะเบียนบุคคลสัญจร เพื่อสอดส่องดูแล ปัญหาอาชญากรรม และปูองกันเยาวชนเข้า ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

20


ประเด็นยุทธศาสตร์. การขับเคลื่อนแผนชุมชน กลยุทธ์. การพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนแผนชุมชนและกระบวนการบูรณาการแผนชุมชน ลาดับความสาคัญของโครงการ ๑ โครงการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชุมชนเป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนภายในชุมชน ที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทา แผนขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามความต้องการ และสามารถไขปัญหา ของชุมชนได้ โดยคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกาหนดแนวทาง โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการ พึง่ พิงจากภายนอก คานึงถึงทรัพยากรในชุมชนเป็นหลัก บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก มีกระบวนการแผนชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการ จัดทาแผน จากแผนชุมชน 3 ปี (2554-2556) มีกิจกรรมบรรจุในแผน 52 โครงการ เป็นโครงการ ชุมชนทาเอง 18 โครงการ โครงการองค์กรอื่นทาให้ 34 โครงการ ซึ่งในทางปฏิบัติ ชุมชนยังนา แผนที่สามารถทาเองได้ ไปดาเนินการตามแผนเป็นส่วนน้อย เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน นาแผนที่ชุมชนทาเอง ไปดาเนินการให้เกิดประโยชน์ จึงจัดทาโครงการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนพึ่งตนเองขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑ชุมชนเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ วิธีการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 ดาเนินการในวันที่ 6 กรกฏาคม 2554 1. ชี้แจง/ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ ในวันประชุมประจาเดือนของหมุ่บ้าน ใน ที่ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนชุมชนโดย ผุ้ใหญ่บ้านได้แจ้งรายละเอียดแผน ชุมชนทั้งหมด 52 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการ หน่วยงานอื่นทาให้จานวน 34 โครงการ โครงการชุมชนทาเอง จานวน 18 โครงการ :ซึ่งในปี 2554 หมู่บ้าน 21


ได้รับงบประมาณจาก อบต ในการปรับปรุงถนนลูกรัง จานวน 6 สาย และโครงการ สนับสนุนกลุ่มปลูกกล้วย เป็นเงิน 20000 บาท ส่วนโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ จานวน 18 โครงการ ได้ดาเนินการ แล้ว 4 โครงการ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการออกกาลังกาย 2. และโครงการ รณรงค์การ การจัดทาบัญชีครัวเรือน 3. โครงการส่งเสริมการปลูกผัก ปลอดสารพิษ 4. โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนาง ที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกแผนที่ชุมชนทาเองได้ โดยไม่ใช้งบประมาณ เพิ่มจานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ กาหนดดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2554 2. ส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน (ทาน้ายาเอนกประสงค์)ให้ร่วมกันทาในวัน ประชุมของหมู่บ้าน ซึ่งในรอบ 1 เดือนหมู่บ้านมีการประชุม จานวน 3กิจกรรม ได้แก่ วันที่ 6 ประชุมประจาเดือน วันที่ 10 ประชุมกลุ่มแม่บ้าน วันที่ 26 ประชุมกลุ่มไม้ผล โดยมีนางธิดารัตน์ สังข์ช่วยเป็น วิทยากรในการทาน้ายา เอนกประสงค์ จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน ส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน กระบวนการทางาน วันที่ 26 กรกฏาคม 2554 1. วิทยากร โดยนางธิดารัตน์ สังข์ช่วย ได้นัดหมายให้ผุ้ที่จะร่วมทาการทาน้ายา เอนกประสงค์ ให้นา วัตถุดิบมา เช่น ส้มจิ้ด ขมิ้น ตะลิงปิง และขวดเปล่า 2. ช่วยกันทาน้ายาเอนประสงค์ในช่วงหลังจากการประชุม เสร็จ และได้น้ายาตาม ต้องการแล้ว แบ่งใส่ขวดกลับไปใช้ 22


3.ในการทาน้ายาเอนกประสงค์ในรอบเดือนสิงหาคม ได้นัดหมายในวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันประชุมกลุ่มแม่บ้าน

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

รอบนี้ผุ้ใหญ่กวนมั่ง

23


2

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผุ้สูงอายุ วันที่ 18 สิงหาคม 2554

พบปะ

กิจกรรม ที่ดาเนินการ ประชุม รับฟังปัญหา กิจกรรมนันทนาการ ทาบุญ กินข้าวร่วมกัน 24


ประเด็นยุทธศาสตร์. กลยุทธ์.

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนการดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับความสาคัญของโครงการ ๒ .ชื่อโครงการ

ขยายผลครอบครัวพัฒนา

บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระดับมั่งมีศรีสุข ซึ่งการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ กาหนดให้มีการขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จานวน 30 ครัวเรือน เพื่อเป็นต้นแบบ ในการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ครอบครัวพัฒนาต้นแบบ 30 ครัวเรือน ดาเนินกิจกรรมด้าน การดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านได้ เช่นกิจกรรม ด้านการปลูกพีช เลี้ยวสัตว์ การออม การจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทาโครงการ ขยาย ผลครอบครัวพัฒนาจานวน 30 ครัวเรือน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิต ดาเนินการ ระหว่าเดือน กรกกาคม -สิงหาคม 2554 ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินการในวันที่ 6 กรกฏาคม 2554

25


ขั้นตอนที่ 2 ได้รับสมัครครัวเรือนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็นครอบครัวพัฒนา โดยมี คุณสมบัติ มีความพร้อม และสมัครใจที่จะเป็นครอบครัวพัฒนาของหมู่บ้าน ตั้งแต่เริ่ม ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 6 กรกกาคม 2554 และรับสมัครโดยการลงชื่อแสดงความประสงค์ เข้า ร่วมโครงการ โดยมีครอบครัวพัฒนาต้นแบบ 30 ครอบครัวเดิมเป็นผุ้ชักชวน ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม โครงการ จานวน 30 คน ดังรายชื่อ ดังนี้ แบบรายงานขยายผลครอบครัวพัฒนาวิถีพอเพียง ที่อยู่ ที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมที่ดาเนินการ เลข หมู่ ตาบ ที่ ที่ ล ๑ นางพเยาว์ เทียมปัญญา ๘๕ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เผาถ่านใช้เอง ๒ นางเรณู สุทธิเกิด ๑๗ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๓ นางสุนีย์ พูลแก้ว 33 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๔ นางมณทา นุ้ยสุข 35/6 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงปลาดุก ๕ นางประนอม พินาสัก 168 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๖ นางปรีดา ตันเสถียร ๕๑ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๗ นางอารี บุญสนอง ๒๒ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงปลา ๘ นางชฏา จันทร์สถติย์ 85 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เผาถ่านใช้เอง ๙ นางหับ หีตชนา 115 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๐ นางแดง กลับหลังสวน ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๑ นางสุดใจ หีตชนา ๑๓๐ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๒ นางนิตยา ทองแก้ว ๔๔ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๓ นางสมพร มากอนันต์ ๓๙ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๔ นางประนอม หีตชนา 52 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว ๑๕ นายปราโมทย์ ทองแก้ว ๓ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เลียงปลา ๑๖ นางจาเนียร จันทร์เกลี้ยง ๓๘ ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงปลา ๑๗ นางพรรณี พรหมดวง 95 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงปลา ๑๘ นางสมศรี อนันตทรัพย์ 76 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว/เผาถ่านใช้เอง ๑๙ นายถวิล โอบอ้อม 75/1 ๔ ตะโก ปลูกผักสวนครัว 26


๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

นางพัชรี สังวาลย์วงค์ นางถวิล พรหมดวง นางมลิ เวชพัฒน์ นางเพ็ยศรี หีตภูมิรินทร์ นางสมพร มณีรัตน์ นางนิภา ฉิมวารี นายพยงค์ เพชรดวง นางเอมอร นิลศรี นางลาดวน โอบอ้อม นางระเบียบ พัฒนานาขา นางอุไร กรสกุล

28 ๗ ๗ 115 ๑๒๒ 34 ๒๑ ๔๖ ๑๗ 113 ๘๕

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก ตะโก

ปลูกผัก ปลูกผักสวนครัว ปลูกผัก ปลูกผักสวนครัวเผาถ่านใช้เอง ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัว ปลูกผัก/เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัว/เผาถ่านใช้เอง

ขั้นตอนที่ 3 ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีครอบครัวครัวพัฒนาต้นแบบ 30 ครอบครัวเป็นพี่เลี้ยง การขับเคลื่อนกิจกรรมครอบครัวพัฒนาต้นแบบ ชุดใหม่จานวน 30 ครอบครัว จะได้มี กิจกรรมในการสนับสนุนต่อไป เช่นการทาบัญชีครัวเรือน การผลิตของใช้ในครัวเรือน เพื่อลด รายจ่าย การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

27


ประเด็นยุทธศาสตร์. การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชน กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพผู้นาชุมชนในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ลาดับความสาคัญของโครงการ.๓ โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการโครงการ กข.คจ บ้านแหลมยางนา

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) แก่หมู่บ้าน ยากจนเป็น เงิน 280,000 บาทเพื่อนาเงินไปส่งเสริมอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายรายต่ากว่า เกณฑ์ จปฐ ยืมเงินไปประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งบริหารโดยการโดยคณะกรรมการ กข.คจ ระดับหมู่บ้าน บ้านแหลมยางนาหมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับจัดสรรเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ) ในปี 2539 ปัจจุบันครัวเรือนเปูาหมาย จานวน ๓๐ ครัวเรือน คณะกรรมการ บริหารโครงการ จานวน 9 คน จาการดาเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบตามตาแหน่ง แต่ใน การปฏิบัติงาน กรรมการไม่ได้ปฏิบัติงานครบตามตาแหน่ง จึง จัดทาโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ โครงการ กข.คจ บ้านแหลมยานา ๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1 คณะกรรมการ กข.คจ ประจาหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและ แนวทางปฏิบัติของโครงการ 2 สามาถบริหารจัดการกองทุน กข.คจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2554 ขั้นตอนการดาเนิน -ทบทวนบทบาทหน้าที่กรรมการ -ทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติ -จัดทาแผนพัฒนากองทุน กข.คจ ระดับหมู่บ้าน ขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการ 1. ประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น 28


มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน ประกอบด้วย 1 นายวิมล เจริญสุข ประธานกรรมการ 2 นายเกรียงไกร แสงศรี รองประธาน 3 นางฟอง เหวียดแปูน เหรัญญิก 4 นางวรรนา รวดเร็ว กรรมการ 5 นางปราณี หนูยัง กรรมการ 6นายนัด หีตชนา กรรมการ 7 นางอารีย์ บุญสนอง กรรมการ 8 นางมาลี มณีรัตน์ กรรมการ 9 นายประกาศิต มากอนันต์ กรรมการ ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ 1 .ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการประชุม 2 ทบทวนบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ตาม ประเด็น ดังนี้ 1.บริหารจัดการเงินโครงการ 2.พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเปูาหมาย 3.ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเปูาหมาย 4.จัดทาระบบข้อมูล จัดทาเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ 5.รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ 6.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการ 3

-

มอบหมายให้คณะกรรมการ ร่วมกันจัดทาแผน การบริหารโครงการ คณะกรรมการได้ร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ กข.คจ ซึ่งนาปัญหาของการ ดาเนินงานในหมู่บ้านมาวางแผนแก้ไขปัญหา สรุปปัญหา ดังนี้ สมาชิกบางคนไมให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุม ไม่นาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดทาบัญชีเป็นปัจจุบันแต่ไมถูกต้องตาแบบบัญชีของโครงการ ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการ ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการติดตามเอครัวเรือนเปูาหมายยืมเงินไปแล้ว สรุปแนวทางแก้ปัญหาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการ

29


-ก่อนอนุมัติโครงการคณะกรรมการต้องประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติของโครงการ (ดาเนินการ 6 ตุลาคม 2554) - ให้คณะกรรมการติดตามครัวเรือนยืมเงินเป็นระยะ 3 เดือน ต่อครั้ง (หลังจากอนุมัติเงินยืม ไปแล้ว3 เดือน) - ปรับปรุงข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน(เริ่มดาเนินการ ตุลาคม 2554) - จัดทาบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ตุลาคม 2554

30


ประเด็นยุทธศาสตร์. การพัฒนาทุนชุมชน กลยุทธ์.การส่งเสริมพัฒนาทุนให้มีประสิทธิภาพ ลาดับความสาคัญของโครงการ.๔ ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครัวเรือนเปูาหมาย โครงการ กข.คจ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) แก่ หมู่บ้านยากจนหมู่บ้านละ 280,000 บาท เพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายรายต่ากว่า เกณฑ์ จปฐ ยืมเงินไปประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ย บริหารโครงการโดยคณะกรรมการ กข.คจ ระดับหมู่บ้าน ในการอนุมัติเงินยืมในรอบแรก ครัวเรือนเปูาหมายจะต้องการการอบรม เตรียมความพร้อมโครงการ เพื่อให้เข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโครงการ บ้านแหลมยางนาหมู่ที่ 4 ตาบลตะโก ได้รับจัดสรรเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ) ในปี 2539 ครัวเรือนเปูาหมายเริ่มต้น จานวน 50 ครัวเรือน จากการดาเนินงานตามโครงการ ระยะเวลา 15 ปี ครัวเรือนเปูาหมาย ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตาม ระเบียบ นาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันครัวเรือนเปูาหมายดังกล่าวได้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ ครบทุกครัวเรือน การอนุมัติเงินยืม ได้ใช้หลักเกณฑ์ประชุมจัดลาดับ ครัวเรือนเปูาหมาย และ ใช้ข้อมูล จปฐประกอบในการพิจารณา ซึ่งครัวเรือนเปูาหมายปัจจุบัน 30 คน บางส่วนเป็น ครัวเรือนใหม่ ยังไม่เข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโครงการ และบางส่วนไม่นาเงินไปใช้ ตามโครงการที่เสนอ ดังนั้น จึงจัดทาโครงฝึกอบรมเพื่อทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติ แก่ ครัวเรือนเปูาหมาย วัตถุประสงค์ 1เพื่อทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติโครงการ กข.คจ แก่ครัวเรือนเปูาหมาย ๒. เพื่อให้การบริหารโครงการ กข.คจ.มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการดาเนินงาน 1.ประชุมครัวเรือนเปูาหมาย โครงการ กข.คจ ดาเนินการในวันที่ 7 สิงหาคม เวลา 11.00 น ต่อจากการประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ 31


ในการประชุมในครั้งนี้มีครัวเรือนยืมเงินเข้าร่วมประชุม 24 ครัวเรือน และคณะกรรมารกองทุน กข.คจ จานวน 9 คน 2.ทบทวนระเบียบ/แนวทางปฏิบัติแก่ครัวเรือนเปูาหมาย ตามประเด็น ดังนี้ ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้จังหวัดและอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ และคณะกรรมการอานวยการแก้ไข ปัญหาความยากจนตาบล (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘) โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้ ๑.๑ คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด จานวนไม่เกิน ๑๑ คน (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เป็นประธาน (๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นกรรมการ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ (๕) พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (๖) หั ว หน้ า กลุ่ ม งานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานโครงการ กข.คจ. เป็ น กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ อานาจหน้าที่ (๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. (๒) สนับสนุนและประสานงาน (๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๒ คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ จานวนไม่เกิน ๙ คน (นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย (๑) นายอาเภอ/ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจากิ่งอาเภอ เป็นประธาน (๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ เป็นกรรมการ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในอาเภอที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร 32


จัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ (๕) พัฒนาการอาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ (๖) นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ กข.คจ. เป็ น กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ อานาจหน้าที่ (๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. (๒) สนับสนุนและประสานงาน (๓) บริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ (๔) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓ คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตาบล จานวนไม่เกิน ๗ คน (นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย (๑) ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล เป็นประธาน (๒) ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล เป็นกรรมการ (๔) ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นกรรมการ (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในตาบลที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร จัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ (๖) พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล เป็นกรรมการและเลขานุการ อานาจหน้าที่ (๑)ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ภายในตาบล (๒) สนับสนุนและประสานงาน (๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนประสาน สนั บ สนุ น หมู่ บ้ า นเปู า หมายตามโครงการ กข.คจ. ดาเนินการ ดังนี้

33


๒.๑ หมู่บ้านเปูาหมายตามโครงการ กข.คจ. จัดให้มีการประชุมในระดับหมู่บ้านเพื่อคัดเลือก คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ๒.๒ ให้พิจารณาคัดเลือก กาหนดตัวบุคคล และองค์ประกอบ (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ ) ๒.๓ ให้ ผู้ที่ได้ รับ คัด เลื อกเป็ นคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้า น เลื อกกัน เองเพื่อ ทาหน้ าที่ ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่น ตามความจ าเป็ น และเหมาะสม และแจ้ ง ผลการคั ด เลื อ กพร้ อ มรายชื่ อ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้อาเภอทราบ ๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน โดย กาหนดวาระการดารงตาแหน่งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐) ๒.๕ ให้เจ้าหน้าที่เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เสนอนายอาเภอลง นามแต่งตั้งเป็นรายหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน ๒.๖ อาเภอมอบคาสั่งฯ ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ติดประกาศบนแผ่นปูายถาวรที่ ศูนย์ปฏิบัติการของหมู่บ้านหรือในที่เปิดเผยของชุมชน จานวน ๑ ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สานักงาน พัฒนาชุมชนอาเภอ จานวน ๑ ชุด ๒.๗. ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล กากับ ดูแลให้มีการมอบหมายงานในความ รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านชุดเดิม และคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ที่ได้รับ การแต่งตั้งใหม่ ให้ครบถ้วนถูก ต้อง และให้มีหลักฐานการมอบหมายงานตามแบบที่กรมการ พัฒนาชุมชนกาหนด (แบบมอบหมายงานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน) ๒.๘. ในกรณีที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ลดลงเหลือจานวนน้อยกว่า ๒ ใน ๓ จากที่ ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากเหตุต่างๆ อาทิเช่น เสียชีวิต เปลี่ยนบทบาทหน้าที่หรืออื่นๆ และไม่ สามารถบริ ห ารจั ด การในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ เ สนอแต่ ง ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว นตาม องค์ประกอบที่กาหนด ๓. การคัดเลือกและจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย “ครัวเรือนเป้าหมาย” หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเปูาหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มี รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แนวทางการคัดเลือกและจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้ 34


๓.๑ ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า เกณฑ์ (จปฐ.) ตามข้อมูล (จปฐ.)ปีที่ได้รับงบประมาณดาเนิ นการ โดยจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือน เปูาหมายเรียงลาดับไว้ และให้เป็นครัวเรือนเปูาหมายผู้มีสิทธิยืมเงินทุนตามโครงการ กข.คจ. (๑) กรณีที่มีครัวเรือนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.) เพิ่มขึ้นภายหลัง ให้ถือเป็นครัวเรือน เปูาหมายผู้มีสิทธิยืมเงินทุน กข.คจ.เพิ่มเติม (๒) ให้ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเปูาหมายให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยยึดครัวเรือน เปูาหมายเดิมเป็นหลัก และให้นารายชื่อครัวเรือนเปูาหมายที่เกิดขึ้นใหม่ตาม(๑) ต่อท้ายในบัญชี ทะเบียนครัวเรือนเปูาหมายเดิม โดยให้ครัวเรือนเปูาหมายตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเปูาหมายที่ จัดไว้ครั้งแรก ได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึงให้ครัวเรือนเปูาหมายที่เกิดขึ้นภายหลังได้ยืม ในลาดับถัดไป ๓.๒ กรณีครัวเรือนเป้าหมาย ในหมู่บ้าน กข.คจ. มีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุก ครั ว เรื อ น แต่ ค รั ว เรื อ นเปู า หมายยั ง ไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน บริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ให้ครัวเรือนเปูาหมายใช้เป็นเงินทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปูาหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ๔. การพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมตามลาดับบัญชี ทะเบียนครัวเรือนเปูาหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล มี แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๔.๑ ให้พิ จารณาอนุ มัติ โครงการและเงิน ยืม แก่ ครั วเรื อนเปู าหมาย ตามบัญ ชีทะเบีย น ครัวเรือนเปูาหมาย ที่ได้จัดทาไว้ ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึงให้ครัวเรือนเปูาหมายที่เกิดขึ้น ใหม่ภายหลัง ได้ยืมในลาดับถัดไป ๔.๒ กรณี ห มู่ บ้ า นที่ ค รั ว เรื อ นมี ร ายได้ ผ่ า นเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุ ก ครั ว เรื อ น ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเปูาหมาย ที่ยังไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ๕. การทาสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ. แนวทางการทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้

35


๕.๑ ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเปูาหมายหรือผู้ แทนที่ได้รับอนุมัติโครงการและเงินยืม มาทาสัญญายืมเงิน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการ อนุมัติโครงการและ เงินยืม ๕.๒ ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อาเภอ ทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่ เปิดเผยของชุมชน ๕.๓ ในการท าสั ญ ญายื ม เงิ น ให้ ป ระธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น และหั ว หน้ า ครัวเรือนเปูาหมายหรือผู้แทน เป็นคู่สัญญา และเป็นผู้มีอานาจลงนามในสัญญา ในกรณีที่ประธาน คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืม เงินแทน ๕.๔ ให้ทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ตามแบบที่กาหนด (แนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๙) จานวน ๓ ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝุายละ ๑ ชุด ดังนี้ ๑) หัวหน้าครัวเรือนเปูาหมายผู้ยืมเงิน จานวน ๑ ชุด ๒) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จานวน ๑ ชุด ๓) นายอาเภอ (มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ) จานวน ๑ ชุด 3 การแลกเปลีย่ น เรียนรู้ ระหว่าครัวเรือนเปูาหมาย ในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 24 คน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลื่ยนเรียนรู้กันใน การประกอบอาชีพ แต่เนื่องจากในหมู่บ้านทุกครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตร และกิจกรรมที่ ประชาชนในหมู่บ้านพบปะกันใน รอบ 1 เดือน มีกิจกรรมการประชุม 3 ครั้ง จึงไม่เกิดบรรยากาศ การแลกเปลื่ยนกัน

36


ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

รายชื่อครัวเรือนเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 7 สิงหาคม 2554 ชื่อ -สกุล บ้านเลขที่ หมายเหตุ นางกรรริการ์ ทองแก้ว ๔๐ นางนันธิดา เจริญสุข 92/2 นายสุรเดช พัมนนาขา ๙๖ นางเอมอร นิลศรี 60 นางเรไร บุยร่วม 71 นางศุภรัตน์ สุววณธงค์ 42 นางนิตยา หีตชนา 38 นายสมชาย โอบอ้อม 44 นางปราณี สอนสุข 31/2 นายธนา โอบอ้อม 27-ม.ค. นางฟอง เหวียดแปูน 50 นางบุญเยือ้ น คุณศรี 41 นางนิภา ฉิมวารี 58 นายพนมพร คงชนะ 56 นายเตี้ยง จันทร์เปื่ยม 22 นางหนูซิ่น เมืองทิพย์ 10 นายสมชาย ชาลี 45 นางฉวีวรรณ ทวีสุข 34/2 นางมลิ เวชพัฒน์ 32 นายธวัชชัย ฉิมวารี 18 นางไพมณี สุวรรณธงค์ 72 นางสุรีพร สุขสวัดิ์ 19 นางเพ็ญศรี โรยสุวรรณ นางฉวี บุญศรี 37


ประเด็นยุทธศาสตร์. การจัดการความรู้ชุมชน กลยุทธ์.ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ของชุมชน ลาดับความสาคัญของโครงการ.๕ ๑.ชื่อโครงการ รวบรวมองค์ความรู้และคลังสมองของชุมชน บ้านแหลมยางนา หมู่ที่ 4 ตาบลตะโก มีจานวนครัวเรือน 137 ครัวเรือน ประชากร 620 คน ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาชีพเสริม ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ นอกจากการประกอบอาชีพหลักในครอบครัวกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน ยังมีกลุ่ม ที่ เข้มแข็ง สามรถสนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกได้เป็นอย่างดี บ้านแหลมยางนาจึงมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งด้านการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่องค์ความรู้ดังกล่าวยังไม่มีการรวบรวมเป็น หมวดหมู่ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจัดทาข้อเสนอโครงการ รวบรวมองค์ความรู้และคลัง สมองของชุมชนขึ้น ๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ ๒เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ได้ ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2554 1.ประชุม/ประชาคม ค้นหาองค์ความรู้ในชุมชน 2 รวบรวม องค์ความรู้ 3.บันทึก องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดได้ อย่างน้อย 1เรื่อง

38


ขั้นตอนการดาเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาทุน/การรวบรวมองค์ความรู้ จากการค้นหาทุนชุมชนบ้านแหลมยางยาง ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชน ปรากฏมีทุน ด้านต่างๆดังนี้ 1 ทุนการเงิน บ้านแหลมยางนา มีกลุม่ องค์กรด้านการเงิน จานวน 10 กลุ่ม และสมาชิก สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึง ดังนี้ ๑. กองทุนตามโครางการแก้ไขปัญหาความยากจน ๒. กองทุนหมู่บ้าน ๓. กองทุนกลุม่ แม่บ้าน ๔. กองทุนกลุม่ สตรี ๕. กองทุนกลุม่ ไม้ผล ๖. กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ๗. กองทุนกลุม่ กล้วย ๘. กองทุน ชมรม TO BE NUM BER ONE ๙. กองทุนศูนย์สงเคราะห์ราษฏร ๑๐ กองทุนปลูกผักปลอดสารพิษ 2 ทุนมนุษย์ ด้านการแปรรูปผลิภัณฑ์ จานวน ๕ คน ได่แก่ ๑.นางปราณี หนูยัง ๒ นางบุญเยื้อน คุณศรี ๓ นางวรรณา รวดเร็ว ๔ นางละเอียด เพชรดวง ๕ นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย ด้านการเกษตร จานวน 13 คน 1 นายวิมล เจริญสุข ปลูกผัก/เลี้ยงปลา 39


2 นายปราโมทย์ ทองแก้วทาสวน/ปลูกผัก/เลี้ยงปลา 3 นางมาลี มณีรัตน์ ปลูกผักพื้นบ้าน/ผักสวนครัว 4 นายบัญหาญ เหวียดแปูน /ทาสวน/ปลูกผัก/เลี้ยงปลา 5 นางสมบูรณ์ ทิพย์รัตน์ สวนผลไม้/ ปลูกข้าว/เผาถ่านใช้ในตรัวเรือน 6 นางมณฑา นุ้ยสุข สวนผลไม้/ปลูกผัก /เลี้ยงปลา 7.นางอารีย์ พัฒนานาขา 8.นางอุ่นเรือน จันทร์เปื่ยม 9.นางหนู่ซิ่น เมืองทิพย์ 10.นางลาดวน โอบอ้อม 11นางอารีย์ บุญสนอง 12นางกิ้มให้ หีตชนา 13นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 1. นายวิมล เจรญสุข 2. นายสามารถ นิตนรา 3. นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย 4. นางฟองเหวัยดแปูน 5. นางวรรนา รวดเร็ว 3 ทุนทางสังคม หมู่บ้านมีกลุ่มอาชีพ จานวน ๕ กลุ่ม ๑.กลุ่มสตรี กิจกรรมกลุ่ม รับฝากเงินออมสมาชิก/พัฒนาอาชีพสตรี ๒.กลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมกลุ่ม รับฝากเงินออม/แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๓กลุ่มไม้ผล กิจกรรมรับฝากเงินออม/ผสมปุ๋ยบริการสมาชิก ๔ กลุ่มกล้วย กิจกรรมกลุ่ม รับฝากเงินออม/ส่งเสริมอาชีพปลูกกล้วย ๕.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร

40


4

ทุนกายภาพ สมา ชิกในหมู่บ้านสามารถเข้าถึง และได้รับการบริหารจากทุนกายภาพ ต่างๆ ดังนี้ ๑ ระบบประปา ๒. ไฟฟูา ๓.การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ/หอกระจายข่าว/ทีวี/วิทยุ ๔ สิ่งปลูกสร้าง -ศาลาประชาคม -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ -สนามกีฬา - โรงเรียน ๕เส้นทางการคมนาคม -ถนนลาดยาง ระยะทาง ๓ กิโลเมตร 5 ทุนธรรมชาติ ประชาชนในหมู่บ้านสามรุใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น -แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ คลองตะโก สระน้า -ภูเขานกร้อง

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกองค์ความรูที่สามารถถ่ายทอดได้ ในมติที่ประชุมได้มีความเห็นให้จัดทาเอกสารเพื่อบันทึกเป็นความรู้ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้

41


1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแหลมยางนา

กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านแหลมยางนา ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม ๒๕๓๕ โดยกาส่งเสริมโดยสานักงานเกษตรอาเภอทุ่งตะโก สมาชิกก่อตัง้ จานวน ๒๑ คนปัจจุบัน สมาชิก ๗๗ คน สมาชิกมีอาชีพหลักด้านการเกษตร ซึ่ง ได้มกี ารแลกเปลื่ยนเรียนรู้กันระหว่าง สมาชิก ในการช่วยกันแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้ เสริม เพื่อนามาสู่การพัฒนาคุภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในหมูบ้าน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ๑.เป็นแหล่งถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรแก่สมาชิก ๒.ดาเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน ๓.ช่วยเหลือสมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กลุ่ม ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้สมาชิกมีรายได้ และปรับปรุงความเป็นอยู่ ของครอบครัวให้ดีขึ้น คณะกรรมการกลุ่มมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ดังรายละเอียด ดังนี้ ๑. นางธิดารัตน์ สังช่วย ประธาน ๒ นางวรรณา รวดเร็ว รองประธาน ๓.นางมลิวัลย์ หีตชนา เลขานุการ ๔.นางปราณี หนูยัง เหรัญญิก ๕.นางพรรณี พรหมพฤกษ์ ประชาสัมพันธ์. ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ๑ นางสายพิณ หีตชนา ๒.นางอุบล พัมนาชา ๓.นางพรรณี แก้วนาขา ๔.นางนิตยา หีตชนา ๕.นางนงเยาว์ เทียมปัญญา ฝ่ายผลิต ๑. นางบุญเยื้อน คุณศรี 42


๒. นางปราณี หนูยัง ๓. นางละเอียด เสริมศาสตร์ ๔. นางกิมให้ หีตชนา ๕. นางอิ่ม คุณศรี ๖. นางสุดใจ เจริญสุข ๗. นางวนิดา นิตยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างๆ ๑ นางบุญเยื้อน คุณศรี ฝ่ายการแปรรูป ๒ นางสายพิณ หีตชนา กิจกรรมด้านการเกษตร ๓ กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ นางปราณี หนูยัง ๔ นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย ฝ่ายบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๕ นางวรรณา รวดเร็ว ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ที่ปรึกษา ๑ นายวิมล เจริญสุข ๒นายสมบุญ เย็นสกุล ๓ นายเกรียงไกร แสงศรี ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ๑.สมาชิกกลุ่มต้องเข้าร่วมประชุมประจาเดือนของกลุ่มทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน ๒ สมาชิกจะต้องฝากเงินออมทรัพย์เป็นประจาทุกเดือน ๓สมาชิกขาดประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันไม่มีสิทธิ์กู้เงินของกลุ่ม ๔ สมาชิกกู้เงินส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน ๕ สมาชิกต้องลงหุ้นๆละ ๒๕๐ บาท ๖.สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม 1.รับฝากเงินออมแก่สมาชิก 2.บริการให้สมาชิกกู้เงิน 3.การแปรรูปผลผลิต(กล้วยเล็บมือนางเคลือบคาราเมล ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน) 4.ส่งเสริมการปลูกกล้วยแก่สมาชิก

43


1.รับฝากเงินออมแก่สมาชิก กลุ่มดาเนินการทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยมีกิจกรรม ประชุมสมาชิก รับฝากเงินออม สมาชิกที่ขาด การประชุมและขาดส่งเงินออม 3ครั้งติดต่อกัน จะไม่มีสิทธิ์กู้เงินของกลุ่ม 2 การให้กู้ สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอกู้เงินจากกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ต้องไม่ขาดการประชุมกลุ่ม 3 ครั้งติดต่อกัน 2. ต้องฝากเงินออมกับกลุ่มทุกเดือน 3. ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน 3. .การแปรรูปผลผลิต(กล้วยเล็บมือนางเคลือบคาราเมล ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ผลิตภัณฑ์ที่นามาแปรรูป กลุ่มรับซื้อ ผลผลิตจากสมาชิก ผลิตภัณฑ์หลักที่แปรรูปตลอกปี ได้แก่กล้วยเล็บมือนาง (เคลือบคาราเมล กล้วยสมุนไพร กล้วยอบ) สาหรับ ทุเรียนทอด และทุเรียน กวนจะทาในช่วงฤดูผลผลิต ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่ม กล้วยเล็บมือนางเคลือบคาราเมล ลักษณะเด่น 1.กล้วยเล็บมือนางปลอดสารพิษ 2.เน้นเรื่องรสชาติมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 3.ไม่มีสารเจือปน 4ผลิภัณฑ์ใหม่ สด ราคายุติธรรม ขั้นตอนการทากล้วยเล็บมือนางเคลือบคาราเมล วัตถุดิบ กล้วยเล็บมือนาง ส่วนผสม น้ามันพีช น้าตาลทราย เนย เกลือ และใบเตย ขั้นตอนการผลิต ๑ ล้างกล้วยเล็บมือนางด้วยน้าเปล่าให้สะอาด ๒ ลอกเปลือกกล้วยออกบางๆ ๓ แช่กล้วยที่ลอกเปลือกออกแล้ว ในน้าเกลือ สักครู่ ตั้งทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้า ๔ สไลด์ กล้วยเป็นแผ่น ลงทอดในกระทะที่น้ามันร้อน 44


๕ ทอดกล้วยพอเหลือง ตัก ขึ้นใส่ภาชนะและซับน้ามัน พักไว้ ๑-๓ ชั่วโมง ๖ คัดแยกคุณภาพ ๗ ผสมน้าเชื่อมเตรียมไว้ เคลือบกล้วย ก่อนลงทอดพร้อมกับใบเตยหั่นฝอย ๘ ตักใส่ถาชนะ ซับน้ามัน ใส่ตะแกรง เตรียมเข้าเตาอบ ๙ อบกล้วย เวลา ๑๒ ชั่วโมง ๑๐ .บรรจุถุง

4.

ราคาจาหน่าย ขายส่ง กิโลกรัมละ 180 บาท ขายปลีก กิโลกรัมละ 200 บาท ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วยเล็บมือนาง เนื่องจากกล้วยเล็บมือนาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดสูง ผลผลิตกล้วยบางช่วง จะมีปริมาณน้อย ทาให้ส่งผลกระทบต่อการ ผลิตของกลุ่ม จึงได้มีมติในสมาชิกในการส่งเสริม ให้สมาชิกมีการขยายพื้นที่ปลูกกล้วยเพิ่มขึ้น โดยการปลูกแซมในสวนผลไม้ โดยให้นาผลผลิต มาจาหน่ายให้กลุ่ม ในราคาท้องตลาด จนปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มปลูก กล้วยเล็บมือนาง มีสมาชิก 47 คน ดาเนินกิจกรรม ส่งเสริมการปลูกกล้วย และการพัฒนา ผลผลิต โดยได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจาก อบต ตะโกเป็นเงิน 20,000 บาทและกรมการ พัฒนาชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทุนชุมชน งบประมาณ 32,000 บาท ด้านการพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก การพัฒนาคระกรรมการและสมาชิก ที่ปฏิบัติกันอยุ่อย่างสม่าเสมอภายในกลุ่ม คือ การ ประชุมประจาเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยมีการพูดคุยแลกเปลื่ยนกันเป็นประจา โดยนา ปัญหาของกลุ่ม มาพูดคุย และ ประสานหน่วยงาน ด้านต่างๆมาให้ความรู้ นอกจากนั้น ยังมี การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มภายนอก ในการไปศึกษาดูงาน และมีกลุ่มอื่นมาศึกศึกษาดูงานภายใน กลุ่ม ปัจจัยแห่งความสาเร็จ จากการถอดบทเรียนครั้งนี้พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านแหลมยางนา คือการมีทุนชุมชนที่หลากหลาย ได้แก่ 1.ผู้นา มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการคัดเลือกคระ กรรมการทุก 2 ปี ทาให้มีการหมุนเวียนการมาบริหารงานกลุ่ม

45


2. มีทุนธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนในหมู่บ้าน ปลูกพีชเศรษฐกิจ เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน ปาล์มน้ามัน ซึ่งนาปสู่การมีรายได้ดี ทาให้ มีความพร้อมในการเข้า มาดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม 3.ทุนด้านการเงิน บ้านแหลมยางนามีกลุ่มองค์กรทางการเงินหลายกลุ่ม ทาให้ประชาชน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย 4การมีส่วนร่วมของสมาชิก และความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกา ที่ตั้งไว้ ทาให้กลุ่มสามารถดาเนินกิจกรรมไปได้

46


ผักกรูดสร้างรายได้ การนิยมบริโภคผักพื้นบ้านในปัจจุบัน มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะผัก พื้นบ้านจะให้คุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้ผักพื้นบ้านที่บริโภคส่วนใหญ่เป็นผักที่ปลอดสารพิษ ผักกรูด เป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการบริโภคมาตั้งแต่อดีต เมื่อมีผู้นิยม เพิ่มขึ้น ผักกรูด จึงกลายเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม จากเดิมที่เก็บผักกรูดตามริมห้วย ริม คลองที่ขึ้นอยุ่ตามธรรมชาติ มาบิโภคและจาหน่ายกัน แต่ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จึงมีการปลูกผักกรูด เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ตลอดปี บ้านแหลมยางนาเป็นแหล่งตลาดที่สาคัญ ที่พ่อค้ามารับซื้อผักกรูดในหมู่บ้าน ซึ่งเดิม ชาวบ้าน จะเก็บผักกรูดจากธรรมชาติ เมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้นทาให้ไม่เพียงพอ จึงได้ นาผักกรูดมาปลูก เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย ตามท้องตลาด ภายในอาเภอและ ต่างจังหวัด เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย ตามท้องตลาด ภายในอาเภอและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ปลูกผักกรูด จานวน 8 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นางอารีย์ พัฒนานาขา 2.นางอุ่นเรือน จันทร์เปื่ยม 3.นางหนู่ซิ่น เมืองทิพย์ 4.นางลาดวน โอบอ้อม 5.นายปราโมทย์ ทองแก้ว 6นางอารีย์ บุญสนอง 7นางกิ้มให้ หีตชนา 8นางธิดารัตน์ สังข์ช่วย วิธกี ารปลูก ปลูกแซมในสวนกล้วย เล็บมือนางหรือที่ลุ่ม ขุดหลุมระยะห่าง 50x50 เซนติเมตร นาไหล หรือหัวที่ขุดจากแหล่งธรรมชาติ นามาปลูก ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 4 เดือนผักกรูดจะออก ยอด เก็บยอด 3 วันต่อ 1 ครั้ง การบารุงรักษา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 4 เดือนต่อหนึ่งครั้ง การจาหน่าย ราคาในการจาหน่าย มีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน ขายในราคากาละ 5 บาท รายได้ ประมาณ 5000 บาทต่อ เดือน ผักกรูด ถึงแม้จะเป็นเพียงผักพืน้ บ้าน ก็สามารถที่สร้างงานสร้างรายได้ 47


ผลจากการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งผลต่อกิจกรรมการพัฒนาหมุ่บ้าน และ สามารถเป็นแนวทางกาพัฒนาของหมู่บ้าน ดังนี้ 1 การพัฒนาทุนชุมชน 1.เพื่อทบทวนระเบียบแนวทางปฏิบัติโครงการ กข.คจ แก่ครัวเรือนเปูาหมาย ๒. เพื่อให้การบริหารโครงการ กข.คจ.มีประสิทธิภาพ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนให้เข้มแข็ง 1 เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดารงชีวิต 3 การพัฒนาขีดความสามารถของผูน้ าชุมชน 1 คณะกรรมการ กข.คจ ประจาหมู่บ้านที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติของโครงการ 2 สามาถบริหารจัดการกองทุน กข.คจได้อย่างมี 4 การขับเคลื่อนแผนชุมชน ๑ชุมชนเห็นความสาคัญของการจัดทาแผนชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ 5 การจัดการความรู้ ของชุมชน 1. หมู่บ้านมีการรวบรวมองค์ความรู้ชุมชน ๒. คนในชุมชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

48

CREATIVE 2  

Creative ipa 54