Page 1

1


2

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ข้าพเจ้าได้เข้าฝึกงาน ณ บริษัท D-Dance School ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ6552.ศ. ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมาย สาหรับรายงาน การฝึกงานฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้ คุณ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี ประธานบริษัท D-Dance School คุณ อรอนงค์ มีอินทร์เกิด ผู้บริหารบริษัท D-Dance School และบุคคลท่านอื่นๆใน บริษัท D-Dance School ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทา รายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตการทางานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นางสาวปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ ผู้จัดทารายงาน 7 มิถุนายน พ.ศ.2556


3

บทคัดย่อ (Abstract) บริษัท D-Dance School เป็นโรงเรียนสอนเต้นในบริษัท GMM Grammy จุดเริ่มต้นของ D-Dance School คุณ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี หรือครูอู๋ ประธานบริษัท เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบท่าเต้นให้กับให้กับ ศิลปินในบริษัท GMM Grammy เช่น เบิร์ด ธงไชย นัท มีเรีย ทาทา เจ เจตริน และนักร้องชื่อดังอีกหลายๆท่าน ครูอู๋ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี จึงได้เปิดโรงเรียนสอนเต้นขึ้นมาในบริษัท GMM Grammy ภายใต้ชื่อ D-Dance Troupe ต่อมา เนื่องจากมีการขยายสาขาออกมาในหลายๆที่จึงได้ตั้งชื่อแตกต่างกันออกไป คือ D-dance School ซึ่งขาดไม่ได้เลยคือการโฆษณาการขายของบริษัทและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนได้รู้จัก แผนก graphic design จึงมีบทบาทสาคัญในบริษัทเป็นอย่างมากเพราะต้องออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อให้คนรู้จัก D-dance School มากขึ้น การโฆษณาไม่ได้มีเพียงการขายเพียงอย่างเดียว แต่ยัง ออกแบบสื่อโฆษณาโดยให้ ความรู้เกี่ยวกับการเต้นและการโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารอีกด้วย


4

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ที่มาและจุดเริ่มต้น การจัดโครงสร้างเพื่อการโฆษณา บทที่ 3 การปฏิบัติงาน การปฎิบัติงานของฝ่าย งานที่ได้รับมอบหมาย บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติงาน บรรณานุกรม

หน้า 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 20 26 29


5

บทที่ 1 บทนา ชื่อและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : บริษัท D-dance School แผนก graphic design ที่ตั้ง : เลขที่ 19/14-15 ซอยศูนย์วิจัย-พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขว้าง กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์: 02-641-5122 Fax: 02-641-5122 https://www.facebook.com/DDanceSchool ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ บริษัท D-dance School เป็นโรงเรียนสอนเต้นชื่อดั้งอยู่ภายใต้ บริษัทใหญ่ของ GMM Grammy สิ่งที่ทาง บริษัท D-dance School ต้องการคือการ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์บริษัท ซึ่งการที่ต้องทาสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างต้องให้ฝ่าย graphic design เป็นผู้ดูแล ส่วนงานที่ต้องทาก็จะมีการออกแบบโปสเตอร์โฆษณาคอร์สเรียนต่างๆ โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ลูกค้าและคนที่สนใจมาติดต่อสอบถาม และยังมีการโฆษณา เกี่ยวกับท่าเต้นและราคาของแต่ละคอร์สเรียนอีกด้วย การประชาสัมพันธ์แต่ละครั้งก็จะมีการอ้างอิงถึง บุคคลภายนอกที่ประสบความสาเร็จไปแล้ว เช่น ดารา และ ดารานักร้องที่มีชื่อเสียง การประชาสัมพันธ์ของบริษัท D-dance School ไม่ได้มีเพียงโฆษณาที่เรียกลูกค้าจากภายนอกเท่านั้น เมื่อนักเรียนจบคอร์สเรียนในเทอมต่างๆ จะมีการจัดงานโชว์ผลงาน เป็นมินิคอนเสริต ซึ่งการจัดแสดงต้องมีการโฆษณาโดยสื่อต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่เรียน สนใจและอยากแสดง ทาให้มีการโฆษณาและการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และทาให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นให้กับ บริษัทอีกด้วย ตาแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ คุณ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี ประธานบริษัท D-dance School คุณ อรอนงค์ มีอินทร์เกิด ผู้บริหารบริษัท D-dance School ผู้บริหารสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงระยะเวลาฝึกงาน วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาและสภาพในการทางานช่วงเวลาในการฝึกงาน : เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ทางานวันพุธ-เสาร์ หยุดวันจันทร์ อังคาร เริ่มงานเวลา 10.00 น.จนถึงเวลา 17.00 น. - 19.00 น. เวลาพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.


6

สภาพในการทางาน : สถานที่ทางานตั้งอยู่ RCA อยู่ในตึกหัวมุมตรงซอยศูนย์วิจัย อยู่ชั้น 2 ของตึกลักษณะเป็นชั้น ลอยซึ่งเป็นส่วนของการปฏิบัติงานด้านกราฟฟิกและมีเดียมีแผนกที่ทางานด้านมีเดียออกแบบเว็บไซต์ออกแบบ กราฟิกและดิจิตอลมีเดียงานโฆษณาโดยมีห้องทางานเป็นโต๊ะทางานแบบล็อคของแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์คนละ เครื่องส่วนนักศึกษาฝึกงานให้นาเครื่องมาเองมีสาย Wireless หรือ Ethernet (Lan)ให้ต่อเพื่อสืบค้นข้อมูลหา ข้อมูลอ้างอิงในการทางาน หลักการ 1.พัฒนาฝีมือและประสบการณ์ให้เป็นระบบและกระบวนการที่ต่อเนื่อง 2.มีการฝึกสถานการณ์จริงให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับนักศึกษา 3.ประสานทฤษฎีให้สอดคล้องกับการนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 4.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทางาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้นักศึกษานาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานต่อไป การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อกลับมายัง อาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


7

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฎิบัติงาน การจัดการภายในองค์กร ที่มาและจุดเริ่มต้นของ D-Dance School บริษัท D-Dance School เป็นโรงเรียนสอนเต้นจุดเริ่มต้นของ D-Dance School คุณ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี หรือครูอู๋ ประธานบริษัท เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบท่าเต้นให้กับให้กับศิลปิน บริษัท GMM Grammy เช่น เบิร์ด ธงไชย นัท มีเรีย คริสติน่า อากีเลร่า เป็นต้น คุณ เปรมจิตต์ อานรรฆมณี หรือครูอู๋ จึงได้เปิดโรงเรียนสอน เต้นขึ้นมาในบริษัท GMM Grammy ภายใต้ชื่อ D-Dance Troupe ต่อมา เนื่องจากมีหลายสาขาจึงได้ตั้งชื่อ แตกต่างกันออกไปคือ D-dance School ซึ่งขาดไม่ได้เลยคือการโฆษณาการขายของบริษัทและสือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้คนได้รู้จัก graphic design จึงมีบทบาทสาคัญในบริษัทเป็นอย่างมากเพราะต้องอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้คน รู้จัก D-dance School มากขึ้น การโฆษณาไม่ได้มีเพียงการขายเพียงอย่างเดียว แต่ยัง ออกแบบสื่อโฆษณาโดยให้ ความรู้เกี่ยวกับการเต้นและการโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารอีกด้วย การจัดองค์กรเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาเพื่อชักจูง การโฆษณาเพื่อชักจูงใจนั้นจาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้บริโภค ทาให้เกิดการคล้อยตามที่จะซื้อสินค้าและ บริการ สามารถใช้หลักการดังนี้ คือ 1. จูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื้อคอร์สเรียนการ - ออกแบบสื่อโฆษณานี้ ต้องชี้แนะให้ผู้บริโภคเกิดความประ สงค ์ในการเรียนอย่างชัดเจนต้องมีการออกแบบให้น่าสนใจ 2. จูงใจให้เกิดความประทับใจ การโฆษณา -โดยสื่ออย่างโปสเตอร์ต้องสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค โดยใช้ ศิลปะของ การสื่อสารโดยคาโฆษณาบนโปสเตอร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากรู้ อยากเห็น เร้าอารมณ์ ก่อให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริการ 3. จูงใจให้เกิดความพึงพอใจการโฆษณานี้ต้องสร้างภาพพจน์ของ - โรงเรียน ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของ ผู้บริโภค โดยเอาจุดเด่นของโรงเรียน D-dance School มาสร้างสรรค์งานสื่อโฆษณา 4. จูงใจให้เกิดความภูมิใจในสถาบันโรงเรียน สอนเต้น D-dance Schoolการโฆษณาในลักษณะนี้มักนาเอา บุคคลสาคัญ และเป็นที่รู้จักมาเป็นแบบในโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปเห็นว่า บุคคลสาคัญยังมาเรียนวิธีการเต้นที่ สถาบันโรงเรียน สอนเต้น D-dance School แห่งนี้จึงเกิดความภาคภูมิ ใจเมื่อได้มาเรียนเต้นที่สถาบันแห่งนี้


8

บทที่ 3 การปฏิบัติงาน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถาน ประกอบการ 2. เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานและสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างมี เหตุผล 3. เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพือให้มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ต่อไปภายหลังจากสาเร็จการศึกษา 5. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ งานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทางาน และทาการ ฝึกงานอย่างเต็มกาลังความสามารถ 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่ กระทาการ ใด ๆ ที่จะทาให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคาปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อ กลับมายังอาจารย์ประจาภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม


9

งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เรื่อง/รายการ ออกแบบ ตารางเรียน สถานที่ D-Dance School @RCA แผนก Graphic Design

ภาพที่ 1 แสดงภาพผลงานออกแบบโปสเตอร์ส่วนลด fit and firm สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสเตอร์ส่วนลด fit and firm เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ โรงเรียน D-Dance School ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ตรวจงานคิดว่ารูปพื้นหลังไม่เหมาะกับข้อความ fit and firm เพราะดูอ้วนเกินไปจึงให้ เปลี่ยนรูปใหม่ และเปลี่ยนสีตัวหนังสือให้ตัดกับพื้นหลังเพือ่ ใด้ดูได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับชื่อโปรโมชั่นมาก ขึ้นจึงได้เปลี่ยนรูปใหม่ ดังภาพที่ 2


10

2. เรื่อง/รายการ ออกแบบ โปสเตอร์คอร์สเรียน ร้องเพลง และเปียโน สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 2 แสดงภาพผลงานออกแบบ โปสเตอร์ คอร์สเรียน ร้องเพลง และเปียโน สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบออกแบบ โปสเตอร์ คอร์สเรียน ร้องเพลง และเปียโน บอกวันและ เวลาและครูผู้สอน แบบตัวต่อตัว ปัญหาที่เกิดขึ้น ติดต่อประสานงานกับผู้ที่จัดการเวลาให้คุณครูลาบากเพราะทุกท่านล้วนแต่มีงานเยอะ สิ่งที่ได้รับ ได้รู้จักและได้ติดติอประสานงานกับเพื่อนร่วมงานคนอืน่ ๆ


11

3. เรื่อง/รายการ ออกแบบลายกราฟิคบนเสื้อเชิต สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงานออกแบบลายกราฟิคบนเสื้อเชิต สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบออกแบบลายกราฟิคบนเสื้อเชิต สาหรับถ่ายวีดีโอโฆษณาโรงเรียน คอนเซป ลายเสือ สาหรับผู้หญิงและผู้ชาย ปัญหาที่เกิดขึ้น มีเวลาในการหาร้านสกีลเสื้อน้อยจึงได้ลายเสื้อที่ไม่ค่อยเรียบร้อย


12

4. เรื่อง/รายการ ออกแบบลายยี่ห้อเสื้อ และไซต์ของเสื้อ สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 4 แสดงภาพผลงานออกแบบลายบนป้ายเสื้อ สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบออกแบบลายลายบนป้ายเสื้อ สาหรับเย็บติดเสื้อที่จะขายในงาน show case ที่ gmm grammy 5. เรื่อง/รายการ ออกแบบโปสเตอร์ งานstudent school case & atp summer สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 5 แสดงภาพผลงานออกแบบโปสเตอร์ งานstudent school case & atp summer สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสเตอร์ งานstudent school case & atp summer show case ที่ gmm grammy เพื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกของแผนกกราฟิค ซึ่งจะคัดไปใช้จริงเพียงหนึ่งอัน


13

6. เรื่อง/รายการ ออกแบบใบประกาศนียบัตร artist programs สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 6 แสดงภาพผลงานออกแบบใบประกาศนียบัตร artist programs สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบใบประกาศนียบัตร artist programs เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ เรียนจบในชั้นเรียน artist programs ในงาน งานstudent school case & atp summer show 7. เรื่อง/รายการ ออกแบบใบประกาศนียบัตร D Dance Syllabus สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 7 แสดงภาพผลงานออกแบบใบประกาศนียบัตร D Dance Syllabus สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบใบประกาศนียบัตร D Dance Syllabus เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ เรียนจบในชั้นเรียน D Dance Syllabus ในงาน งานstudent school case & atp summer show


14

8. เรื่อง/รายการ ออกแบบใบประกาศนียบัตร Interguest สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 8 แสดงภาพผลงานออกแบบใบประกาศนียบัตร Interguest สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบใบประกาศนียบัตร Interguest เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เรียนจบ ในชั้นเรียน Interguest ในงาน งานstudent school case & atp summer show 9. เรื่อง/รายการ ออกแบบป้ายไวนิล ในงาน student school case & atp summer show สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 9 แสดงภาพผลงานออกแบบป้ายไวนิล ในงาน student school case & atp summer show สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบป้ายไวนิล ในงาน student school case & atp summer show เพื่อใช้ติดหน้างาน student school case & atp summer show ต้องการความเรียบง่าย โลโก้ชัดเจนและ สามารถใช้ติดในงานอื่นๆได้อีก


15

10. เรื่อง/รายการ ออกแบบโปสการ์ด มาสเตอร์ผู้สอนทั้ง 6 คน สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพ แสดงภาพผลงานออกแบบโปสการ์ด มาสเตอร์ผู้สอนทั้ง 6 คน สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสการ์ด มาสเตอร์ผู้สอนทั้ง 6 คน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่าครูคน ไหนสอนอะไร สิ่งที่ยากต่อการทานั้นคือ ภาพแต่ล่ะภาพถ่ายในเวลาที่ต่างกัน ใช้เวลามากในการแต่งภาพ และตัด พื้นหลังออกเพื่อใส่พื้นหลังใหม่ให้เหมือนกันทุกคน


16

11. เรื่อง/รายการ ออกแบบโปสเตอร์ อาจารย์สอนเต้นจากประเทศญี่ปุ่น สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 11 แสดงภาพผลงานออกแบบโปสเตอร์ อาจารย์สอนเต้นจากประเทศญี่ปุ่น สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสเตอร์ อาจารย์สอนเต้นจากประเทศญี่ปุ่น Hiroki watanabe ที่จะมาสอนที่ D-Dance School ในวันที่ 16-25 Apr. 2556 สอนเต้น ในสไตล์ soul&rocking ปัญหาที่เกิดขึ้น ภาพ Hiroki watanabe เป็นภาพที่เอามาจากอินเตอร์เน็ต จึงใช้ทาโปสเตอร์ขนาดใหญ่ไม่ได้


17

12. เรื่อง/รายการ ออกแบบลายเสื้อ Staff สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 12 แสดงภาพผลงานออกแบบลายเสื้อ Staff สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบลายเสื้อ Staff เพื่อใช้แจกพนักงานใน D-Dance School ทุกคนใน เวลาที่มีงานโรงเรียนพนักงานจะได้ใส่เสื้อเหมือนกันทาให้เป็นระเบียบและเพื่อให้ลูกค้าสอบถามพนักงานได้


18

13. เรื่อง/รายการ ออกแบบโปสเตอร์ส่วนลดสาหรับสมาชิก สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 13 แสดงภาพผลงานออกแบบโปสเตอร์ส่วนลดสาหรับสมาชิก สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสเตอร์ส่วนลดสาหรับสมาชิก เพื่อโฆษณาให้ลูกค้ารู้ว่ามี โปรโมชั่นสาหรับสมาชิก เพื่อใช้ใน D Dance School สาขา Gmm Grammy และ สาขา RCA 14. เรื่อง/รายการ ออกแบบลายเสื้อ สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 14 แสดงภาพผลงานออกแบบลายเสื้อ สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบลายเสื้อเพื่อใช้สกีลลงบนเสื้อแจกลูกค้าที่มาสมัครสมาชิกใหม่ ใช้เพียงสีเดียวคือสีดา เพื่อให้ประหยัดต้นทุนการผลิต


19

15. เรื่อง/รายการ ออกแบบตารางเรียน street summer สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 15 แสดงภาพผลงานออกแบบตารางเรียน street summer สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบตารางเรียน street summer เรียนรู้การจัดวางการจัดพื้นที่ให้ พอดีกับข้อความลงในกระดาษขนาด A5 เพือใช้แจกให้กับลูกค้าที่มาสอบถามและลงเรียนในคอสเรียนต่องๆ


20

16. เรื่อง/รายการ ออกแบบโปสเตอร์โฆษณา class pre dance สถานที่ แผนก D-dance School/ graphic design

ภาพที่ 15 แสดงภาพผลงานออกแบบโปสเตอร์โฆษณา class pre dance สาระสาคัญที่ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติ ออกแบบโปสเตอร์โฆษณา class pre dance ได้จัดวางเลเอาท์และได้แต่ง รูปภาพให้สวยงามเหมาะแก่การทาโปสเตอร์ และได้ใช้การตัดพื้นหลังที่ดูรกตาเกินไปออก เพื่อให้ศิลปินดูเด่นขึ้นไม่ ทาให้โปสเตอร์ดูรกเกินไป และใช้ที่แตกต่างกันของศิลปินเพื่อนาไปแจกที่สาขา Gmm Grammy และ สาขา RCA สาขา สยามสแควร์


21

บทที่ 4 ผลที่ได้รับจากการฝึกงาน วัตถุประสงค์ของการปฎิบัติงานครั้งนี้ คือ การศึกษาเพื่อออกแบบสื่อโฆษณาให้กับ โรงเรียนสอนเต้น Ddance School ที่สามารถออกแบบเพื่อสื่อสารให้กับผู้คนที่สนใจในการเต้นโดยผู้ออกแบบต้องตอบโจทย์ของ ลูกค้าได้โดยการออกแบบให้สะดุดตาและเข้าใจง่าย และมีการวางแผนขั้นตอน ดังนี้ ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) 1. ตั้งสมมติฐาน 2. ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ผลิต และความต้องการในการออกแบบ(Creative Brief) 3. การศึกษา ตัวอย่างจากกรณีศึกษา(Case Study) 4. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข. การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด(Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไข 5. ถ่ายภาพเพื่อเตรียมสร้างภาพกราฟิกและสร้างภาพจาลองโครงสร้างหรือหาภาพในสต็อกภาพ 6. การปรับปรุงแก้ไขแบบจนได้รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม ค. ขั้นการพัฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) 1.ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด 2.การเขียนแบบกราฟิกแบบ 2 มิต(ิ Working Drawing) แก้ไขปรับปรุงตามความต้องการของผู้ควบคุมจน ถูกต้อง 3. การทาแบบจาลองเลเอาท์รายละเอียดประกอบแบบ ง. ขั้นตอนหลังการผลิตผลงาน(Post Production Stage) 1. เตรียมไฟล์แบบ high resolution และตรวจสอบจากลูกค้าอีกทีก่อนผลิตจริง 2. เตรียมไฟล์ Art Work พร้อมส่ง ก. ขั้นการวางแผนก่อนการผลิตผลงาน การกาหนดประเด็นและการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ที่มาของปัญ หาและ ตั้ง สมมติ ฐ าน ผู้ ป ฎิ บั ติง านได้ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อน าไปสู่ก ารออกแบบเพื่ อ ให้ ตรงตามสมมติ ฐานและ วัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถจาแนกได้ ดังนี้


22

1. ตั้งสมมติฐาน เมื่อทราบที่มาของปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงทาการตั้งสมมติฐาน เพื่อใช้กาหนด ขอบเขตแนวทางในการทางาน ดังนี้ แนวคิดในการพัฒนาโปสเตอร์โฆษณาเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่าจะมีโป โมชั่นอะไรบ้าง ซึ่งมีการวางแนวการออกแบบหลัก ดังนี้ 1. ตรวจสอบความต้องการของลูกค้าเพื่อนามาเสนอจัดโปโมชั่น 2.ร่างแบบที่จะทา 3ใช้คาโฆษณาที่มีแรงจูงใจเพื่อให้ลูกค้าคล้อยตามกับคาโฆษณา 2. การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ดูงานออกแบบกับสินค้าที่ใกล้เคียงและวิเคราะห์ผลการศึกษา การจัดวาง องค์ประกอบ ศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบป้ายโฆษณา ทั้งในภาคเอกสาร และทางสื่อออนไลน์ต่างๆ 4. การศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษา โดยมีกรณีศึกษา 3 ตัวอย่าง ดังนี้

ภาพกรณีศึกษาจากสินค้าใกล้เคียง ภาพโปสเตอร์ที่ทางโรงเรียนเคยออกแบบไว้ ที่มา: d-dance school

แสดงภาพกรณีศึกษาจากสินค้าใกล้เคียง ภาพโปสเตอร์ที่ทางโรงเรียนเคยออกแบบไว้


23

แสดงภาพกรณีศึกษาจากสินค้าใกล้เคียง ภาพจากโปสเตอร์หนังเรื่อง street dance 2 ที่มา: http://www.google.com/dance/poster-advertising-design ข. การกาหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 2. กาหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด(Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดา พร้อมวิเคราะห์และแก้ไข 5. ถ่ายภาพเพื่อเตรียมสร้างภาพกราฟิกและสร้างภาพจาลองโครงสร้างหรือหาภาพในสต็อกภาพ 6. การปรับปรุงแก้ไขแบบจนได้รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม


24

ขั้นตอนการพัฒนาผลงาน

ภาพที่ 16 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance 6.2.13

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance 6.2.13


25

ภาพที่ 18 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance แกรน ฮั่น

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance แกงส้ม


26

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance sugar eyes

ภาพที่ 20 ภาพแสดงการทางาน การออกแบบโปสเตอร์ class pre dance ลุ้นเรียนฟรี


27

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม นั้น นอกจากนักศึกษาจะได้ความรู้ในหลักสูตรแล้ว การศึกษาประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรมยัง เป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นที่นักศึกษาต้องทาการปฏิบัติก่อนการจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความ พร้อมในพฤติกรรมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพร้อมที่จะออกไปดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นถือ เป็นการฝึกทักษะการทางานและรู้จักการปรับตัวของการทางานร่วมกับผู้อื่น มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับแนวทาง ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ สาขาออกแบบนิเ ทศศิล ป์ ณ บริษั ทD-dance School ในครั้ง นี้ ทาให้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เข้าใจการทางานด้านโฆษณา การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น การวางตัวในสังคมได้ อีกประการหนึ่ง ที่สาคัญ ที่สุดสาหรับนักศึกษาที่ได้รับคือ การทางานของตนเองได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองเปรียบเสมือนตนเองเป็นบุคลากรคนหนึ่งของ องค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตั้งแต่วันแรกของการฝึกประสบการณ์จนถึงวันสุดท้ายของ การฝึ ก ประสบการณ์ เ ป็ น อย่า งดี ทุก คนต่ า งมี ไ มตรี จิต ที่ ดี ต่ อ นัก ศึ ก ษาฝึก ประสบการณ์ วิ ชาชี พ อี กทั้ ง ยั ง ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสมอมา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกงาน 1.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ายอื่นๆอีกด้วยและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และ ความสาคัญของการทางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop การขึ้น mock up 3. งานด้านการสื่อสารเช่น การรับ brief งานการสั่งงานให้ฝ่ายรีทัช การสื่อสารระหว่างนักออกแบบกับ เจ้าของแบรนด์ขณะขายงานและการติดต่อสื่อสารกับทางสตูดิโอภาพ นายแบบ นางแบบ ต่างๆ 4. ได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้อมูลผลงานออกแบบเพื่อเป็นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิดการ ออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ ด้านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทางานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย


28

3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมั่นใจในการทางานการกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นมาก ขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทางานในองค์กร 5. สามารถนาประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ 6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนามาใช้ในการทางาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางาน 10. สร้างเสริมสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทาให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นการมีบุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ่น 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ด้านสถานประกอบการ 1. เปิดโอกาสให้องค์กรได้รับนักศึกษาฝึกงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่เข้ามาทางาน 2. องค์กรได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลืกบุคคลเข้ารับการฝึกงาน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างงานประจามากขึ้นเนื่องจากการดาเนินงานของนักศึกษาฝึกงานมา ช่วยทางานในส่วนที่สามารถช่วยทาได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้างนักศึกษา 5. องค์กรได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของแต่ละ มหาวิทยาลัย ด้านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป 3. จากการส่งตัวเข้ารับการฝึกงานไปยังบริษัทต่างๆช่วยให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ฝึกงานยังเป็นมือใหม่สาหรับงานออกแบบด้านกราฟิกเพราะฉะนั้นควรฝึกฝนฝีมือด้วยการดูงาน ออกแบบจากของทั้งในและต่างประเทศเทศเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบยังดูไม่ทันสมัย และฝึกการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกให้มีความชานาญยิ่งขึ้นเพื่อให้รวดเร็วในการทางาน


29

การตอบรับจากที่ฝึกงาน จากการที่เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัท D-dance School ได้รับการตอบรับเป็น อย่างดี มีการให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้คาแนะนาในการใช้งานโปรแกรม เทคนิคทางด้าน โปรแกรม การให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานที่โดยได้ไปศึกษางานในด้านการถ่านทาในสตูดิโอ การทางานตั้งแต่ขั้น เริ่มต้นและนาเสนองานกับพี่เลี้ยงเพื่อฝึกทักษะการนาเสนอ ให้เราทางานจริง เสมือนนักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่ ง ขององค์กรณ์ ความรู้สึกที่มีต่อที่ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัท D-dance School นักศึกษามีความประทับใจและดีใจ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กรณ์ ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยู่กันแบบพี่น้อง คอยให้ คาปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทางานจะทางานเป็นทีม ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานร่วมกับ บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี และการทางานที่นี้นักศึกษารู้สึกว่าได้ความรู้ต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาในชั้น เรียน คือ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมาก ขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่สาคัญ นอกเหนือสิ่งใด คือ งานที่นักศึกษาออกแบบ สามารถนามาใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการทางานจริงต่อไป


30

บรรณานุกรม หน่วยงานที่ฝึกงาน : บริษัท D-dance School แผนก graphic design ที่ตั้ง : เลขที่ 19/14-15 ซอยศูนย์วิจัย-พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขว้าง กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์: 02-641-5122 Fax: 02-641-5122 https://www.facebook.com/DDanceSchool


31

Trainee poramonpannakit Cheyaroon  

1.ปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ รหัส 5211309660 2.ศศบ.521(4)/13a 3.ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจั...

Trainee poramonpannakit Cheyaroon  

1.ปรมณพรรณกฤช เชยอรุณ รหัส 5211309660 2.ศศบ.521(4)/13a 3.ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจั...

Advertisement