Page 1

VO T S 㵻 ATE V A D VY

OTN N D HO

ÚRY T A R TE E J LI


S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo znamená, zvyšok sa stráca v množstve. (F. M. A. Voltaire)

Milí čitatelia, skôr ako otočíte túto stranu s myšlienkou, že nudné slová na začiatku katalógov nebýva zvykom čítať, skúste urobiť malú výnimku, chvíľu sa zastaviť v dnešnom uponáhľanom svete 21. „virtuálneho“ storočia a venujte dve minútky Vášho času prečítaniu si niečoho iného ako blogov na sociálnych sieťach či sledovaniu bulvárnych správ v televízii. Mnohí z nás totiž žijú vo virtuálnom svete, ktorý je na míle vzdialený od reality. Asi už zabudli na detstvo, v ktorom nám mamy či staré mamy čítali rozprávkové knihy. EUROKÓDEX je mladé a dynamické vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu publikácií najmä z oblasti práva, masmédií, ekonomiky, psychológie a informatiky. Nezabúda však na fakt vyjadrený už v staroveku Cicerom, že „dejiny sú svedkami časov, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“, a preto ich „oživuje“ prekladmi významných diel, ako sú Verboczyho „Tripartitum“ alebo Justinianove „Digesta“, ktoré na rozdiel od bulvárnych správ o moderátoroch, modelkách a iných „celebritách“ navždy zostanú zapísané v dejinách ľudstva. Sú to odkazy našich predkov, ktoré z dejín nevymaže ani najlepší hacker sveta. Ja osobne napriek tejto „počítačovej“ dobe verím aj naďalej v rozumného a inteligentného človeka, v jeho tvorivého ducha, schopnosť rozmýšľať a tvoriť veci v prospech ľudí a rozvoj života. A tak sme spolu s tímom vydavateľstva EUROKÓDEX vytvorili pre Vás tento katalóg, v ktorom možno objavíte knihu, ktorú sa oplatí aspoň prelistovať, možno aj prečítať, darovať ju priateľom ako darček alebo len tak ňou ozdobiť Vašu knižnicu. Nemôžete vedieť, kto ju v nej raz nájde a hoci bude možno zapadnutá prachom, jej autor, obsah a dizajn zostanú odkazom pre budúce generácie.

Alena Chrenková riaditeľka vydavateľstva EUROKÓDEX


´ vydavatelstvo EUROKÓDEX Čítanie dobrej knihy je ustavičný dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša odpovedá. (André Maurois)

OBSAH 02 04 05 07 10 27 31 33 37

Zlaté komentáre k zákonom

Praktické komentáre

Scripta Iuridica Quae Manserunt

Zlaté Eurokódexy

UĈebnice – právnické

UĈebnice – masmediálne

UĈebnice – psychologické

UĈebnice – ekonomické

Zborníky

... teraz už rozumiem!


Zlaté komentáre k zákonom Veľký komentár k Občianskemu zákonníku

+ autor: Imrich Fekete

Pri písaní Veľkého komentára autor vychádzal zo svojich viac ako tridsaťročných poznatkov, ktoré nadobudol ako právny teoretik, tvorca zákonov, výkonný právnik i manažér pri práci s Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi. V komentári sa snažil všetky tieto poznatky zhmotniť do takej podoby, aby mal k nim prístup nielen erudovaný právnik, ale i publikum bez právnického vzdelania.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-50-3 165 x 240 mm 2 656 (1 288 + 1 368), 2 zväzky tvrdá väzba, 2 knihy 11/2011

Cena: 137,50 €

Komentár k Ústave Slovenskej republiky

+ autori: Milan Čič a kolektív

Cena: 79 €

Autorský kolektív renomovaných právnikov pod vedením prof. Čiča sa podujal predložiť verejnosti také dielo, ktoré by pomohlo správne pochopiť a uplatňovať základný zákon štátu – Ústavu SR. Nie je to dielo polemizujúce s odbornými (aj inými) názormi, ale je to dielo, ktorého teoretický základ predstavujú kvalifikované názory autorov konfrontované aj s názormi celého autorského kolektívu. Napriek tomu, že ide o teóriu, vychádza z aplikácie zákonodarstva a rozhodovania a bohatej judikatúry. Aj keď názory a interpretácie obsiahnuté v komentári nemajú záväznú právnu silu, môžu slúžiť ako usmernenia, resp. vysvetlenia nejasností, poznanie pre ďalšie roky praxe.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-93-0 165 x 237 mm 832 tvrdá väzba 12/2012

Trestný zákon – Veľký komentár Komentár spracovali autori z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, čo mu dodáva na praktickosti. Jeho prednosťou je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve hmotnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry. Odborne erudovaný a svojím obsahom priekopnícky komentár má všetky predpoklady stať sa nielen vyhľadávaným vedeckým dielom, ale nadobudnúť prívlastok hodnotnej a praktickej publikácie, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného zákona bude poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

2

978-80-8155-020-1 B5 880 tvrdá väzba 09/2013

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Jozef Čentéš a kolektív

Cena: 65 €


Zlaté komentáre k zákonom Trestný poriadok – Veľký komentár Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.

+ autori: Jozef Čentéš a kolektív

Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného poriadku bude poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-021-8 B5 972 tvrdá väzba 03/2014

Cena: 70 €

katalóg odbornej literatúry

3


Praktické komentáre Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov s komentárom Komentár k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 7. 2013, si kladie za cieľ poskytnúť odbornej a laickej verejnosti čo najucelenejší pohľad na oblasť ochrany osobných údajov, resp. ochrany súkromia. Nie je určený len odbornej (právnickej) verejnosti, ale svoje miesto si nájde aj na pracoviskách personalistov, bankových úradníkov, lekárov, štátnych úradníkov a ďalších, ktorým pomôže pri správnom nakladaní s osobnými údajmi.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

4

978-80-8155-027-0 A5 244 mäkká väzba, V2 11/2013

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Marcela Macová, Marián Vrabko

Cena: 20 €


Scripta Iuridica Quae Manserunt Corpus Iuris Civilis, Digesta; Tomus I. Digesta sú najdôležitejším a najrozsiahlejším prameňom rímskeho práva. Predstavujú, aj keď v neúplnej a zmenenej podobe, naše znalosti o tvorivej činnosti veľkých klasikov antickej právnickej literatúry, ktorá vo veľkej miere určovala právnické myslenie Európy od stredoveku až do dnešných dní. Obsahujú všetky odvetvia práva, najviac sú ale zamerané na súkromné (občianske) právo, keďže aj klasickí právnici venovali súkromnému právu najväčšiu pozornosť. Kniha by ako klenot rímskeho práva nemala chýbať v knižnici žiadneho právnika, pretože je rímske právo condictio sine qua non slovenského a európskeho právnika aj v 21. storočí. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autori prekladu: Peter Blaho, Jarmila Vaňková

978-80-89363-07-0 A5 528 tvrdá väzba 09/2008

Cena: 49,75 €

Tripartitum

+ autor prekladu: Erik Štenpien

Cena: 43,11 €

Kniha, ktorá je unikátom nielen v našich, ale aj vo svetových právnych dejinách, by mala byť súčasťou knižnice každého slovenského právnika, ktorý chce poznaním minulosti pochopiť súčasnosť a azda do istej miery ovplyvniť budúcnosť slovenského práva. Tým, že u nás platila rekordne dlho (1517 – 1950), sa stala svetovým unikátom – zbierkou stredovekých obyčají, ktoré veľmi dlho neboli v rozpore s modernými právnymi predpismi.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-24-7 A5 320 tvrdá väzba 12/2008

Súd a tvorba práva Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu. Z toho aj vychádzajú teoretické konštrukcie v knihe Súd a tvorba práva. Pre demokratický štát je sloboda tvorivého myslenia základnou podmienkou a dielo profesora Jozefa Raticu môže k tomuto tvorivému mysleniu aj po rokoch a napriek dobe, v ktorej bolo napísané, inšpirovať. Veríme, že dielo zaujme nielen čitateľov z právnickej obce, ale aj mnohých iných, ktorí radi s minulosťou kráčajú do budúcnosti...

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363 23-0 A5 160 tvrdá väzba 12/2009

+ autor: Jozef Ratica

Cena: 24,99 €

katalóg odbornej literatúry

5


Scripta Iuridica Quae Manserunt História advokácie na Slovensku Publikácia je výsledkom ďalšieho vzácneho autorského počinu, ktorý mapuje časť histórie advokácie na Slovensku. Jeho význam umocňuje dnešná doba, v ktorej sa mnohí ľudia dívajú viac pred seba ako za seba a majú pocit, že veci minulé sa ich netýkajú. Každý, kto chce vykonávať svoje povolanie dobre, by mal najprv poznať jeho korene, filozofiu, ktorá podčiarkovala jeho dejinný vývoj, jeho meniacu sa tvár v čase a priestore pod vplyvom rôznych okolností, a predovšetkým základné princípy, ktoré napriek spoločenským, politickým a historickým pohybom ostávajú nemenné.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

6

978-80-89447-33-6 A5 660 tvrdá väzba 08/2011

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Peter Kerecman,

Rudolf Manik

Cena: 66 €


Zlaté Eurokódexy Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva

+ autor: Ján Svák

Publikácia Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva sa venuje výlučne judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, sprostredkováva originálne texty jeho rozhodnutí a poskytuje ucelený obraz o existujúcej praxi štrasburského súdu. Rozsudky Veľkej komory a Ochrana ľudských práv sú navzájom sa doplňujúce publikácie, nevyhnutné pre orientáciu v nových európskych právnych hodnotách.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

80-88931-52-5 A5 1 200 tvrdá väzba 09/2006

Cena: 59,73 €

Pojmy dobrého práva

+ autor: Eduard Bárány

Kniha získala cenu Literárneho fondu za rok 2007, ktorú udeľuje Slovenská akadémia vied, a svojou teoreticko-filozofickou podstatou patrí do každej právnickej knižnice. Autor v nej reflektuje všetky úskalia súčasnej situácie charakterizovanej právnym pluralizmom, postmodernistickým relativizovaním a dekonštrukciou. Práca vychádza z dôkladnej znalosti odbornej literatúry. Nejde len o slovenské a české knihy, ale aj o tituly anglosaskej proveniencie, nemecké, poľské či ruské.

Cena: 19,75 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-26-1 A5 176 tvrdá väzba 09/2007

Súdny systém Európskej únie Publikácia sa snaží priblížiť v komplexnom a teoreticky nezaťaženom výklade kľúčové inštitúty súdnej ochrany komunitárneho práva súdmi Európskej únie. Jasné a logické zatriedenie výkladu problematiky do ôsmich častí sprevádzaného štruktúrou krátkych a výstižných odsekov k jednotlivým témam sleduje ambíciu autorov prispieť k rýchlej odpovedi na akúkoľvek relevantnú otázku o fungovaní súdneho systému Únie. Jedným z pilierov, na ktorom je výklad problematiky budovaný, je aj náležité uvádzanie a rozbor relevantnej judikatúry súdov Únie.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-02-5 A5 736 tvrdá väzba 08/2008

+ autori: Michael Siman,

Miroslav Slašťan

Cena: 44,46 €

katalóg odbornej literatúry

7


Zlaté Eurokódexy Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch

+ autor: Ján Svák

Publikácia, ktorá pozostáva zo 4 zväzkov v praktickom prebale, aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretického hľadiska, ale podáva aj praktický a reálny pohľad. Nezaobíde sa bez nej žiadny sudca, advokát, notár, prokurátor či exekútor. Táto kniha však môže byť návodom pre každého, kto chce vedieť, ako si naše ľudské práva môžeme ochrániť.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-43-5 A5 1 904 spolu (520 + 624 + 592 + 168) tvrdá väzba, 4 knihy 06/2011

Cena: 100 €

Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The Judiciary and the Power of Judges in Slovakia

+ autor: Ján Svák

Máloktorá ľudská činnosť má také mytologizujúce korene ako výkon súdnictva. V demokratických i menej demokratických štátnych režimoch je osoba sudcu pri výkone súdnictva obdarená nevídanou právomocou. Výhodou publikácie je jej dvojjazyčnosť – slovenský text je preložený do angličtiny. Kniha je obohatená krásnymi plnofarebnými fotografiami obrazov slávnych maliarov.

Cena: 30 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-55-8 178 x 225 mm 168, plnofarebné tvrdá väzba 11/2011

Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii, 3. prepracované a doplnené vydanie Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z., účinnú od 1. 1. 2012 (niektoré ustanovenia novely sú účinné od 1. 1. 2013), ale aj na aplikačnú prax súdov a snaží sa čitateľom priblížiť obidva základné právne režimy. Výklad novely je pre prehľadnosť zaradený spravidla na koniec príslušnej kapitoly tak, aby mal čitateľ k dispozícii obidva právne režimy podľa toho, ktorý v konkrétnom prípade potrebuje. Osobitná pozornosť je venovaná judikatúre ústavného súdu k doterajšej právnej úprave. Publikácia obsahuje aj úplné znenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

8

978-80-89447-82-4 A5 1 024 tvrdá väzba 12/2012

katalóg odbornej literatúry

+ autor: Milan Ďurica

Cena: 42 €


Zlaté Eurokódexy Princípy medzinárodného verejného práva Do slovenského jazyka preložené pôvodné dielo autora Iana Brownlieho „Principles of Public International Law“ prekračuje hranice klasických učebných textov či skôr monografií vydaných na Slovensku. Preložená Brownlieho monografia predstavuje bez pochybností dlho očakávané oživenie právnickej literatúry v odvetví medzinárodného práva. Jednotlivé časti prekladu sú vysoko koncízne a problematika medzinárodného práva verejného vyznieva v slovenskej verzii preloženého diela výstižne.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Ian Brownlie

+ autori prekladu: Radoslav Svitana

a kolektív

978-80-89447-64-0 160 x 229 mm 868 tvrdá väzba 06/2013

Cena: 49 €

Odporúčané právo

+ autor: Ján Svák

Cena: 26 €

Kniha Jána Sváka Odporúčané právo je zbierkou recenzií kníh, ktoré autor odporučil vydať počas svojho dlhoročného právnického pôsobenia a odporučil by ich rovnako aj dnes. Publikácia je obohatená fotografiami študentov Paneurópskej vysokej školy, ktoré jej dodávajú akýsi umelecký nádych, a tak je jej čítanie naozajstným zážitkom.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-022-5 178 x 225 mm 168, plnofarebné tvrdá väzba 09/2013

katalóg odbornej literatúry

9


ˇ Ucebnice – právnické Soudní lékařství Predkladaná učebnica súdneho lekárstva je výsledkom dlhoročných snáh a sústavnej vedeckovýskumnej a aplikačnej činnosti jej autora zameranej na štúdium predmetu, systému a metód súdneho lekárstva. Text učebnice je spracovaný so zreteľom na najširšiu cieľovú skupinu – študentov práva na právnických fakultách. Učebnica však poskytuje základnú orientáciu v tejto problematike aj študentom príbuzných študijných odborov zameraných na bezpečnostnú ochranu osôb a majetku, ako aj iným skupinám odbornej verejnosti, najmä kriminalistickým technikom, policajtom, prokurátorom, sudcom a advokátom. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-15-5 A5 214 tvrdá väzba 11/2008

+ autor: Michal Dogoši

Cena: 13,24 €

Súdne inžinierstvo

+ autori: Albert Bradáč, Viktor Porada a kolektív

Cena: 12,28 €

V trestnom konaní sa s cieľom efektívneho napĺňania jeho účelu vo veľkej miere využívajú aj poznatky tzv. forenzných disciplín, medzi ktoré patrí i súdne inžinierstvo. Uplatňujú sa najmä v procese dokazovania prostredníctvom znaleckých posudkov. V tomto zmysle sú pre právnika pracujúceho v klasických pozíciách sudcu, prokuratúra, advokáta či policajta nevyhnutné základné vedomosti súdneho inžinierstva. Využiteľné sú však tiež u občana, ktorý sa z rôznych dôvodov dostane do pozície strany v súdnom konaní.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-08-9 A5 184 mäkká väzba 11/2008

Europeizace trestního práva Publikácia je cennou pomôckou pre orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáciu pre správnu aplikáciu legislatívy Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie a Rady Európy. Okrem záujemcov z právnickej obce si však nepochybne nájde záujemcov i v širšej slovenskej verejnosti.

+ autori: Jaroslav Fenyk,

Ján Svák

Učebnica Europeizácie trestního práva je vlastne prvou učebnicou, ktorá spracúva uvedenú tému uceleným spôsobom, vydávanou v Slovenskej republike.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

10

978-80-88931-88-1 A5 233 tvrdá väzba 04/2008

katalóg odbornej literatúry

Cena: 7,3 €


ˇ Ucebnice – právnické Občanské právo hmotné I. – Obecná část – Ochrana osobnosti V tejto učebnici občianskeho práva hmotného vydanej na Slovensku sa v porovnaní s inými výrazne odzrkadľuje novší koncepčný prístup skúsených pedagógov a renomovaných právnych vedcov v odbore občianske právo. Spočíva najmä v pedagogicky rozvinutejšej a racionálnej systemizácii výkladu náplne všeobecnej časti občianskeho práva s adekvátnym zohľadnením aj jeho európskych súvislostí a ďalších otázok nad rámec tradičných výkladov v doterajších slovenských učebniciach.

+ autori: Jan Hurdík,

Petr Lavický, Ivo Telec

Kniha je vydaná v spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-06-3 A5 140 mäkká väzba 09/2008

Cena: 7,44 €

Základy masmediálneho práva

+ autor: Ján Drgonec

Cena: 36,34 €

Autor si zvolil na spracovanie problematiku, o ktorej aktuálnosti nemožno pochybovať, nehovoriac o skutočnosti, že doteraz v takomto komplexnom poňatí nebola problematika mediálneho práva spracovaná. Dielo prináša pohľad na nový tlačový zákon, ktorý sa vzťahuje na periodickú tlač a agentúrne spravodajstvo. Osobitné kapitoly poukazujú na práva médií a novinárov, ako aj zodpovednosť za prejav v médiách. Pre lepšie pochopenie problematiky je dielo obohatené rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-04-9 A5 502 tvrdá väzba 09/2008

Právo životného prostredia, 2. zmenené a rozšírené vydanie Druhé rozšírené a pozmenené vydanie učebnice je kolektívnym dielom uznávaných odborníkov – právnikov v oblasti environmentálneho práva z troch členských štátov Európskej únie, a podáva ucelený a prehľadný výklad právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Autori reagovali na legislatívne zmeny a do druhého vydania vysokoškolskej učebnice zaradili aj ďalšie aktuálne rozhodnutia súdov a príklad z právnej praxe, ktoré vhodne dopĺňajú právno-teoretický uhol pohľadu na analyzovanú problematiku.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-13-1 A5 680 tvrdá väzba 03/2009

+ autori: Soňa Košičiarová

a kolektív

Cena: 25 €

katalóg odbornej literatúry

11


ˇ Ucebnice – právnické Maloletí v slovenskom rodinnom práve Právne postavenie rodiča vo výchove maloletého dieťaťa, 2. časť

+ autor: Bronislava Pavelková

Popri kvalitnom právnom teoretickom rozbore danej problematiky autorka nezabúda na problémy praxe, s ktorými sa stretávame a z tejto knihy môžu čerpať tak študenti práva, ako aj sudcovia, advokáti, a nielen tí, ktorí prichádzajú do styku s rodinným právom, ale aj celá široká verejnosť. Jej postrehy a návrhy môžu byť návodom pre budúcu legislatívnu činnosť v tejto oblasti.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-34-6 A5 120 mäkká väzba 06/2009

Cena: 5,70 €

Medzinárodná arbitráž investičných sporov / International Arbitration of Investment Disputes

+ autor: Katarína Chovancová

Cieľom publikácie je analýza medzinárodnej arbitráže investičných sporov zo všeobecného hľadiska. Táto téma je veľmi zaujímavá a aktuálna a nie je v slovenskej, ale ani v českej doktrinálnej literatúre uspokojivo spracovaná. Autorka v publikácii vychádza z veľmi kvalitnej literatúry, ktorá je v Slovenskej a Českej republike skutočným klenotom. Veľkým prínosom publikácie je, že slovenské texty sú preložené do angličtiny, a tak môže poslúžiť aj ako pomôcka pri štúdiu právnickej angličtiny.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

Cena: 23 €

978-80-89447-14-5 A5 392, dvojjazyčná mäkká väzba 12/2009

Antológia z politickej a právnej filozofie, 3. rozšírené vydanie Antológia z politickej a právnej filozofie zahrnuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, teologických mysliteľov, osvietencov cez plejádu všetkých významných právnych filozofov základných myšlienkových právnych smerov posledných niekoľko storočí až po dnešných najaktuálnejších autorov.

+ autor: Jarmila Chovancová

Antológia poskytuje možnosť priameho poznania najdôležitejších prameňov právnej a politickej filozofie, ktorá je dôležitá pri výučbe právnej filozofie, čím vytvára priestor študentom právnických fakúlt, ako i ďalším záujemcom zoznámiť sa s autentickými textami a vytvoriť si vlastný názor na veľké osobnosti a diela právnej filozofie. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

12

978-80-89447-07-7 A5 384 tvrdá väzba 12/2009

katalóg odbornej literatúry

Cena: 16,01 €


ˇ Ucebnice – právnické Európska integrácia a právo Európskej únie Publikácia predstavuje ďalší príspevok slovenskej doktríny k bližšiemu poznaniu a analýze ako histórie, tak aj právneho poriadku Európskej únie. Autorka sa rozhodla skombinovať širší (globálnejší) prístup k tejto matérii s bližšou analýzou jedného z inštitútov komunitárneho práva (štátne občianstvo EÚ – VI. kapitola), čo ale nie je na škodu jej celkovému vyzneniu. Pozitívne treba hodnotiť aj analýzu príslušných ustanovení Lisabonskej zmluvy. V úvodnom príhovore autorka uvádza, že kniha je určená „vnímavým študentom a právnikom, ktorí sa budú v praxi venovať právu Európskej únie“.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Viera Strážnická

978-80-89447-00-8 A5 312 tvrdá väzba 12/2009

Cena: 19,90 €

Finančné právo, druhé vydanie

+ autori: Ladislav Balko, Vladimír Babčák a kolektív

Cena: 45,67 €

Finančné právo je učebnicou, ktorá je určená pre študentov právnických fakúlt i pre širšiu právnickú verejnosť. Ide o prvý učebnicový titul z oblasti finančného práva vypracovaný v kooperácii českých a slovenských odborníkov. Publikácia v jednotlivých kapitolách venuje pozornosť oblastiam práva, ktoré súvisia s financiami (napr. poplatkové, colné, menové, rozpočtové a iné právo).

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-02-2 A5 680 tvrdá väzba 10/2009

Medzinárodná obchodná arbitráž / International commercial arbitration Táto slovensko-anglická odborná právna publikácie predstavuje komplexný stručný úvod k problematike medzinárodnej obchodnej arbitráže, sústrediac sa na arbitráž ad hoc, uskutočňovanú podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL, ako aj na medzinárodnú arbitráž inštitucionálnu, uskutočňovanú podľa rozhodcovských pravidiel najznámejších rozhodcovských inštitúcií.

+ autor: Katarína Chovancová

Veľkým prínosom publikácie je, že slovenské texty sú preložené do angličtiny a tak môže poslúžiť aj ako pomôcka pri štúdiu právnickej angličtiny.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89363-27-8 A5 224 mäkká väzba 01/2009

Cena: 11,62 €

katalóg odbornej literatúry

13


ˇ Ucebnice – právnické Ústavné právo Slovenskej republiky, Všeobecná časť, 4. aktualizované vydanie, Ústavné právo Slovenskej republiky, Osobitná časť, 5. aktualizované vydanie

+ autori ÚP SR – Všeobecná časť: Ján Svák, Karel Klíma, Ľubor Cibulka + autori ÚP SR – Osobitná časť: Ján Svák, Ľubor Cibulka ÚP SR Všeobecná časť: Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu. Výrazným pozitívom učebnice je aj jej aktuálnosť postihujúca i posledné integračné procesy v Európe a ich odraz v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Učebnica kompletizuje ústavnoprávnu matériu o teoretickými východiskami so všeobecnou platnosťou. Svedčí o tom aj medzinárodný autorský kolektív, ktorý predurčuje učebnicu na využitie nielen na Slovensku, ale aj v iných jazykovo príbuzných krajinách. ÚP SR Osobitná časť: Učebnica je veľmi moderne rozdelená na tri marginálne časti („Ľudskoprávna časť“, „Inštitucionálnoorganizačná časť“, „Procesnoprávna časť“), čím súčasne dáva najavo ďalší zámer autorov, a síce byť užitočná študentom právnických odborov, ale taktiež „praktickým potrebám adeptov právnej praxe“. Publikácia je svojou logickou štruktúrou, výpovednou hodnotou a bohatosťou precedentnej kazuistiky veľmi vydareným učebnicovým počinom vysokoškolského a univerzitného rozmeru vnútroštátneho i zahraničného právnického profesionálneho použitia. Vzhľadom na kvantitatívny nárast rozsahu učebnice je výber rozsudkov Ústavného súdu Slovenskej republiky a niektorých textov právnych predpisov umiestnený na priloženom USB nosiči.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-006-5 A5 456 + 712 tvrdá väzba 04/2013

Cena: 55 €

Pramene medzinárodného práva súkromného a procesného / Legal Sources of Private International Law Publikácia je neoceniteľnou pomôckou pre každého, kto sa venuje medzinárodnému právu súkromnému a procesnému, či už v rovine teoretickej alebo praktickej. Má tak svoje miesto nielen v knižnici každého študenta práva, ale môže byť výbornou pomôckou aj pre sudcu či advokáta venujúceho sa riešeniu sporov s medzinárodným prvkom.

+ autori: Bea Verschraegen, Miloš Haťapka

Publikácia má vzhľadom na svoju dvojjazyčnosť aj širšie využitie a môže slúžiť napríklad aj ako praktická pomôcka pre prekladateľov.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

14

978-80-89447-17-6 A4 648 mäkká väzba 02/2010

katalóg odbornej literatúry

Cena: 35 €


ˇ Ucebnice – právnické Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky

+ autor: Ján Drgonec

Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaoberajú ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé osloviť aj poslucháčov právnických fakúlt s hlbším záujmom o ochranu ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu SR, aj keď v tomto prípade študenti nie sú prvoplánovým adresátom diela.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-25-1 A5 416 tvrdá väzba 09/2010

Cena: 33,50 €

Prokuratúra SR – orgán ochrany práva

+ autor: Marian Hoffmann

Autor v diele formuluje vlastné názory, konfrontuje ich s názormi iných autorov, nevyhýba sa kritike platného právneho stavu, inovuje či dopĺňa pojmový aparát a uvádza viaceré odporúčania de lege ferenda. Autor zaujíma vlastné názory a kritické postoje, ktoré sú vo viacerých prípadoch výsledkom vlastných praktických poznatkov prokurátora.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

Cena: 5,80 €

978-80-89447-30-5 A5 128 mäkká väzba 10/2010

Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie, 3. prepracované a rozšírené vydanie Autor tejto publikácie prednáša forenznú psychológiu viac ako 30 rokov a zároveň rovnako dlho vykonáva prax súdneho znalca, ktorý sa špecializuje najmä na posudzovanie páchateľov násilných trestných činov. Kniha je preto súhrnom najdôležitejších informácií zo psychológie a psychopatológie, ktoré by mal poznať každý odborník, ktorý vstupuje do oblasti uplatnenia práva v spoločnosti. Je ilustrovaná množstvom kazuistík z vlastnej znaleckej praxe. Kniha bola ocenená Cenou Ernesta Guensbergera za najlepšie dielo z oblasti psychopatológie publikované v r. 2010. Cenu udeľuje výbor Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-22-0 A5 544 tvrdá väzba 09/2010

+ autor: Anton Heretik

Cena: 35,17 €

katalóg odbornej literatúry

15


ˇ Ucebnice – právnické Teorie a praxe mezinárodních vztahů, 3. vydání Učebnica je vyzretým počinom, ktorý približuje systém medzinárodných vzťahov a bezpečnostnú problematiku poslucháčom spoločenskovedných fakúlt. Študentom fakulty práva, ako aj graduovaným právnikom zrozumiteľne vysvetľuje štruktúrovaný obsah materiálnych prameňov medzinárodného práva, a tým prekonáva priepasť medzi tým, čo by malo byť a čo v skutočnosti je. Autor v nej zaznamenáva a rozoberá dávne, nedávne a súčasné skutočnosti, ktoré štáty, národné komunity, inštitucionálne entity a ľudstvo prežili a prežívajú.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-37-4 A5 480 tvrdá väzba 04/2011

+ autor: Adolf Novotný

Cena: 18,50 €

Športové právo

+ autor: Tomáš Gábriš

Cena: 19,90 €

Predložená monografická práca spracúva tému doteraz ucelene nespracovanú. Načrtáva trendy doktrinálneho vnímania športového práva v budúcnosti, a to nielen na úrovni vnútroštátnej, ale i v komparatívnom európskom kontexte. Unikátna publikácia, prvá svojho druhu o rôznych aspektoch práva v športe, športových kluboch, zväzoch.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-52-7 A5 544 tvrdá 10/2011

Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov (v právnom poriadku SR) Delikty sú akoby automaticky a samozrejme vnímané ako integrálna zložka verejného práva so všetkými súvisiacimi atribútmi, a to tak, že delikty patria buď do práva trestného, alebo práva správneho. Predkladaná monografia sa snaží – aj keď len vo všeobecných hmotnoprávnych základoch – od vyššie uvedeného a izolovaného vnímania deliktov odchýliť. Namiesto vnímania deliktov ako uzavretých a oddelených celkov spadajúcich do jednotlivých právnych odvetví sa snaží poskytnúť prvotný priestor na ich komplexnejšie vnímanie, najmä v kontexte vzájomných väzieb.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

16

978-80-89447-53-4 A5 248 mäkká 11/2011

katalóg odbornej literatúry

+ autor: Peter Potásch

Cena: 15,50 €


ˇ Ucebnice – právnické Ochrana osobnosti a medicínske právo Autor v predkladanej publikácii ponúka civilistický prístup k uchopeniu problematiky postavenia pacienta a ochrany jeho osobnostných práv v medicínskych činnostiach. Autor sa podrobne venuje problematike informovaného súhlasu, poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bez súhlasu, mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov, právnym aspektom povinnosti postupovať lege artis a následkom porušenia tejto povinnosti. Kniha si vzhľadom na svoje interdisciplinárne zameranie nájde miesto v knižniciach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, advokátov, študentov práva/ medicíny a môže byť vhodnou pomôckou pri rozhodovaní súdov v sporoch týkajúcich sa ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Ivan Humeník

978-80-89447-58 A5 288 mäkká 12/2011

Cena: 13,90 €

Základy stavebného práva

+ autori: Jiří Plos, Vladimír Hutta

Cena: 14,60 €

Prvá samostatná učebnica na knižnom trhu je špeciálne určená študentom právnických fakúlt a zameraná na zvládnutie vyučovacieho predmetu Stavebné právo. Z tohto účelového zamerania učebnice vyplýva, že sa nezaoberá teoretickými polemikami, akademickými rozpravami ani zásadnými námetmi de lege ferenda, ale svojím rozsahom kopíruje základ vyučovacieho predmetu. Zo zámeru vydavateľa, že učebnica má byť určená študentom právnických fakúlt tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike, vyplýva taký spôsob písania, ktorý umožní ľahko oddeliť časti platné pre jednotlivé republiky.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-56-5 A5 218 mäkká 12/2011

Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny Publikácia je určená všetkým, ktorí obchodujú alebo chcú obchodovať s Čínou. Prečítajte si o spôsobe implementácie medzinárodných obchodných pravidiel do reality v Číne! WTO, GATT, GATS, TRIPS a ich aplikácia v medzinárodnom obchode s touto najľudnatejšou krajinou sveta...

+ autor: Guiguo Wang

Kniha je prekladom pôvodného diela: Radiating impact of WTO on its members‘s legal system: The Chinese perspective od výnamného čínskeho profesora Guiguo Wanga.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-69-5 A5 244 mäkká 03/2012

Cena: 16,60 €

katalóg odbornej literatúry

17


ˇ Ucebnice – právnické Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) je moderná učebnica, ktorá poskytuje čitateľovi aktuálne poznatky z oblasti medzinárodného práva. Predstavuje tak kvalitný základ pre komplexné právnické vzdelanie v tejto oblasti.

+ autori: Peter Vršanský,

Jozef Valuch a kolektív

Publikácia je určená študentom, doktorandom a pedagógom právnických fakúlt, ako i odbornej vedeckej verejnosti. Zaoberá sa nielen otázkami tvorby, ale aj otázkami praktickej aplikácie medzinárodného práva v súčasných medzinárodných vzťahoch. Vzhľadom na to ju využije každý, kto pôsobí v oblasti medzinárodného práva a politiky – diplomati, politici, sudcovia, advokáti, zamestnanci v štátnej správe i pracovníci útvarov pre medzinárodné styky. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-71-8 A5 416 tvrdá 05/2012

Cena: 27,50 €

Investigatívna psychológia

+ autor: Ondrej Kubík

Cena: 22 €

Publikácia je zameraná na problematiku psychologického posudzovania vierohodnosti. Uvedená oblasť je významná pri poznávaní motivácie kriminálneho správania páchateľa. V tomto smere publikácia poskytuje konkrétne ukazovateľe, podľa ktorých možno rozlíšiť, či osoba klame, alebo hovorí pravdu. Okrem toho publikácia zahŕňa aj charakteristiku jednotlivých psychologických metód posudzovania vierohodnosti. V knihe sa čitateľ dozvie, akú funkciu plní právo pre spoločnosť, ale aj ako percipuje právo jednotlivec a ako si osvojuje správanie, ktoré je spoločnosťou dovolené.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-75-6 A5 384 tvrdá 06/2012

Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov EÚ) Predmetom publikácie sú aktuálne problémy miestnej samosprávy. Miestna samospráva nepôsobí v „izolovanom“ prostredí, a preto sa štruktúra publikácie snaží zohľadniť aj širší kontext miestnej samosprávy (ako ústredného fenoménu). Z tohto dôvodu sa pozornosť okrajovo venuje regionálnej (územnej) samospráve a miestnej štátnej správe, a to aj vzhľadom na existujúci integrovaný (zmiešaný) model miestnej verejnej správy vo viacerých krajinách Európskej únie.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

18

978-80-89477-77-0 A5 240 mäkká 07/2012

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Peter Kukliš,

Viktória Virová

Cena: 10 €


ˇ Ucebnice – právnické Od zločinu k trestu (Sprievodca občana v trestnom konaní)

+ autori: Jaroslav Ivor a kolektív

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet. Dielo analyzuje aktuálnu úpravu slovenského trestného konania v jeho jednotlivých štádiách, ako i uplatnenie práv z trestného konania pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva a uplatnenie náhrady škody spôsobenej výkonom trestného konania. Teoretickú časť diela dopĺňa niekoľko desiatok vzorov podaní, ako napr. vzory trestného oznámenia, sťažností, žiadostí a opravných prostriedkov. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-76-3 A5 592 tvrdá 09/2012

Cena: 25 €

Základy teórie konštitucionalizmu, 2. vydanie

+ autori: Ladislav Orosz,

Ján Svák, Boris Balog

Obsah publikácie okrem popisu doterajšieho vývoja a základných východísk teórie konštitucionalizmu tvorí súhrn poznatkov súčasnej vedy ústavného práva o moderných ústavách, ich právnych vlastnostiach, formách pôsobenia v štáte a spoločnosti, ako aj charakteristika ich obsahovej náplne doplnená o analýzu ústavných modelov tradičných demokracií (Veľká Británia, USA, Francúzsko a SRN), ktoré mali a majú zásadný vplyv na formovanie ústavných modelov iných demokratických štátov.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

Cena: 20,90 €

978-80-89447-88-6 A5 544 tvrdá 10/2012

Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii Vysokoškolská učebnica Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii ponúka čitateľovi v kompaktnej podobe ťažiskové poznatky týkajúce sa dvoch strán tej istej právnej kategórie, ktorou je finančné právo. V ucelenej forme spája problematiku finančného práva na Slovensku s oblasťou finančnoprávnych aktov v EÚ.

+ autori: Vladimír Babčák a kolektív

V knihe je spracovaná finančnoprávna problematika komplexne vo vzťahu k všetkým oblastiam ťažiskových finančnoprávnych vzťahov na Slovensku i v EÚ. Jej obsah už vychádza z najnovších poznatkov o štruktúre systému finančného práva, z ktorého sú vyčlenené aspekty týkajúce sa daňového a poplatkového práva. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-86-2 A5 832 tvrdá 10/2012

Cena: 35 €

katalóg odbornej literatúry

19


ˇ Ucebnice – právnické Právne dejiny Slovenska – I. diel, 3. prepracované vydanie

+ autor: Jozef Kolárik

Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú považované za vhodné a účelné pri štúdiu národnej právnej histórie. Aj preto dielo neobsahuje značné množstvo prameňov a boli vybraté len tie, ktoré boli považované za vhodné pri výučbe dejín štátu a práva. Vybrané pramene sú zoradené chronologicky, obsahujú zoznam odporúčanej literatúry, otázky vrátane tabuliek, príloh či prehľadu udalostí, ktoré sa viažu k danej téme a majú tak pomôcť k lepšej orientácii pri štúdiu a pri pochopení problematiky.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-84-8 A5 236 mäkká 10/2012

Cena: 10 €

Všeobecné správne právo, 6. vydanie

+ autori: Jozefína Machajová a kolektív

Zmeny v už šiestom vydaní úspešnej publikácie z oblasti správneho práva hmotného sa dotýkajú najmä niektorých novelizácií v oblasti organizácie verejnej správy, oblasti priestupkového práva a pod. Zároveň ju autori doplnili o aktuálnu judikatúru súdov v Slovenskej republike, ako aj o judikatúru príslušných európskych súdov.

Cena: 25,70 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-74-9 A5 688 tvrdá väzba 11/2012

Teória a prax legislatívy, 3. rozšírené vydanie Tretie vydanie úspešnej knihy prof. Sváka a kolektívu. Kniha je rozdelená do dvoch hlavných častí:

+ autori: Ján Svák a kolektív

Všeobecná časť hovorí o postavení legislatívy v systéme práva, vymedzuje základné pojmy a hľadá odpoveď na otázku legislatíva – veda alebo umenie? Osobitná časť definuje legislatívne inštitúcie a vykladá legislatívny proces. Rovnako v nej autori venujú pozornosť legislatívnopolitickým princípom tvorby práva a základom legislatívnej techniky, ako aj kontrole ústavnosti právnych predpisov. Súčasťou publikácie je taktiež príloha, ktorej obsahom sú legislatívne pravidlá vlády SR. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

20

978-80-89447-65-7 A5 440 tvrdá väzba 02/2012

katalóg odbornej literatúry

Cena: 19,90 €


ˇ Ucebnice – právnické Civilné právo procesné, 2. zmenené a doplnené vydanie Táto učebnica prispieva k širšiemu a hlbšiemu povedomiu o inštitútoch, väzbách a súvislostiach civilného procesu a civilného procesného práva, ktorých znalosť je považovaná za profilujúcu oblasť právnického vzdelávania.

+ autor: Marek Števček a kolektív

Pridanou hodnotou v druhom vydaní je reflexia zmeny aplikačných, najmä judikatúrnych trendov, či rozšírené teoretické výklady v pôvodných textoch, ku ktorým neraz prispeli samotní čitatelia konštruktívnymi pripomienkami (za všetky spomenieme nové pasáže o subjektoch konania, ktoré inšpirovala diskusia študentov na sociálnej sieti), a v neposlednom rade afinita autorského kolektívu k trendom de lege ferenda. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-95-4 A5 752 tvrdá väzba 03/2013

Cena: 41 €

Československé právne dejiny, 2. prepracované vydanie

+ autori: Jozef Kolárik, Ladislav Vojaček, Tomáš Gábriš

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviach autori vychádzajú aj z poznatkov zo všeobecných (svetových) právnych dejín, aby objasnili pôvod inštitútov prítomných v československom práve 20. storočia. Iba tak sa totiž dá pochopiť domáca právna úprava, ktorá má dnes, rovnako ako aj v období rokov 1918 – 1992, svoj základ a pramene v rímskom práve, stredovekom práve a kánonickom práve, ktoré v rôznych kombináciách ovplyvňujú právne poriadky najväčších štátov kontinentálnej Európy (najmä Francúzsko, Taliansko, Nemecko) a tie následne ďalej ovplyvňujú právny vývoj v krajinách strednej a východnej Európy.

Cena: 20 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-99-2 A5 424 tvrdá 03/2013

Kontrola v obecnej samospráve Predložená práca rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe.

+ autori: Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Vo verejnej správe navyše inštitút kontroly nadobúda osobitný význam, ktorý sa prejavuje vo viacerých smeroch. Dôležitosť kontroly vo verejnej správe sa prejavuje najmä v legislatívnej regulácii jej uskutočňovania, t. j. v zákonnej procesnoprávnej úprave výkonu kontroly a rovnako v jej inštitucionalizácii, t. j. vo formálnom konštituovaní kontrolných orgánov v jednotlivých odvetviach a na jednotlivých úrovniach a stupňoch verejnej správy. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-97-8 A5 280 mäkká 03/2013

Cena: 14 €

katalóg odbornej literatúry

21


ˇ Ucebnice – právnické Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv

+ autori: Viera Strážnická

Publikácia obsahuje základnú charakteristiku univerzálneho a európskeho systému ochrany ľudských práv, ich prameňov a kontrolných mechanizmov. Podáva prehľad základných dokumentov, ktoré upravujú ľudské práva a základné slobody v univerzálnom medzinárodnom systéme a na európskej úrovni, s komentárom k najvýznamnejším dokumentom. Štruktúra a rozsah publikácie je determinovaná autorským zámerom poskytnúť čitateľom – študentom práva, filozofie, sociológie a aj občanom, prehľad o judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie so zreteľom na medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

a kolektív

978-80-89447-95-4 A5 560 tvrdá 03/2013

Cena: 35 €

Správne právo – osobitná časť, 2. vydanie

+ autori: Jozef Sobihard a kolektív

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Systematicky je obsah jednotlivých kapitol upravený tak, že najskôr uvádza najdôležitejšie pramene právnej úpravy, ďalej jednotlivé právne inštitúty a napokon štruktúru orgánov verejnej správy na danom úseku. Podrobne sa v jednotlivých kapitolách zaoberá vnútornou správou, policajnou správou, správou súdov, obrany, školstva, zdravotníctva, správou na úseku kultúry, správou dopravy, živnostenského podnikania a na záver aj správou v územnom plánovaní a správou katastra a výstavby. Využitie diela je možné aj na vysokých školách vyučujúcich správne právo, prípadne pre zamestnancov na úseku verejnej správy.

Cena: 19,90 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-89-3 A5 344 tvrdá väzba 03/2013

Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy Účelom diela je poskytnúť komplexnú analýzu modelu optimálneho fungovania modernej štátnej správy, a to v kontexte princípov a pilierov jej fungovania. Z uvedenej analýzy vyplynuli určité problémy, ktoré sú riešené prostredníctvom úpravy jednotlivých právnych úprav. V neposlednom rade je účelom vedeckej monografie poskytnúť aj podnety pre vedu o verejnej správe na prehodnotenie fungovania štátnej správy a naznačiť cesty pre praktické zmeny v štátnej správe.

+ autor: Ladislav Hrtánek

Vedecká monografia je určená vedeckým pracovníkom na vysokých školách, vedcom v rámci vedy o verejnej správe, zamestnancom samosprávy, verejnoprávnych korporácií a štátnej správy, študentom vysokých škôl a legislatívcom. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

22

978-80-89447-78-7 A5 200 tvrdá 03/2013

katalóg odbornej literatúry

Cena: 9,90 €


ˇ Ucebnice – právnické Repetitórium kriminológie Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí (hesiel).

+ autori: Danka Knápková, Marcela

Tóthová, Peter Polák

Jednotlivé časti stručne, výstižne a prehľadným spôsobom približujú najzákladnejšie aktuálne poznatky o podstatných kategóriách kriminológie tak, aby jednotlivé parciálne problematiky vytvorili ucelený systém informácií. Obsah jednotlivých častí učebnej pomôcky dopĺňajú aj štatistické údaje o jednotlivých ukazovateľoch kriminality v podobe prehľadných grafov, ktoré názorným spôsobom dokresľujú informácie podávané v texte. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-004-1 A4 120 mäkká 03/2013

Cena: 10 €

Slovník mezinárodních vztahů

+ autori: Adolf Novotný, Petr Dvořák

Slovník medzinárodných vzťahov je výkladovým slovníkom približne 350 hesiel, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť základné metodické a obsahové predpoklady pre ďalšie skúmanie tejto zložitej oblasti spoločenských vzťahov. Nemenej dôležitým cieľom je prekonať častú sústredenosť médií len na vzrušujúce detaily medzinárodneho vývoja a preklenúť tak skutočnosť, že len zriedka tento výklad má charakter interpretácie ich dlhodobého historického vývoja.

Cena: 19,90 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-000-3 A5 488 mäkká 04/2013

Medzinárodné právo verejné – osobitná časť Ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Spracovaním problematiky a rozsahom vypĺňa medzeru v rámci právnickej literatúry v podmienkach Slovenskej republiky.

+ autori: Peter Vršanský, Jozef Valuch a kolektív

Približuje všetky podstatné inštitúty osobitnej časti medzinárodného práva verejného, počnúc štátom ako tradičným subjektom tohto právneho odvetvia, jeho územím a obyvateľstvom cez ochranu ľudských práv, štátne orgány pre zahraničné styky, medzinárodné zmluvné právo a právo medzinárodných orgánov a organizácií až po právo ozbrojených konfliktov, humanitárne právo, medzinárodné trestné súdnictvo a právo medzinárodnej bezpečnosti. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-003-4 A5 544 tvrdá 04/2013

Cena: 35,50 €

katalóg odbornej literatúry

23


ˇ Ucebnice – právnické Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou Ide o 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami. Publikácia sa venuje štyrom základným konaniam: všeobecnému správnemu konaniu, priestupkovému konaniu, živnostenskému konaniu a územnému a stavebnému konaniu. Každá kapitola sa venuje konkrétnemu konaniu a začína všeobecným úvodom k danému typu konania, pokračuje zákonné znenie noriem a ich výklad, ďalej parciálne cvičenia (po jednotlivých výkladových jednotkách) a komplexné cvičenia (v závere kapitoly).

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-98-5 A5 616 tvrdá väzba 04/2013

+ autori: Peter Potásch,

Ja Janka Hašanová a kolektív

Cena: 25,50 €

Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky

+ autori: Jaroslav Ivor, Libor Klimek, Jozef Záhora

Autori monografie na základe niekoľkoročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo. Vedecká monografia renomovaných autorov je na Slovensku prvou publikáciou, ktorá fundovane a komplexne spracováva rozsiahlu a rôznorodú problematiku trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo. Monografia pozostáva zo štyroch častí, každá časť je členená na samostatné kapitoly. V rámci uvedených kapitol autori naznačujú perspektívy ďalšieho vývoja v jednotlivých oblastiach a predstavujú úvahy de lege ferenda vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky.

Cena: 36 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-017-1 A5 888 tvrdá 08/2013

English for Legal Purposes Učebnica v anglickom jazyku poskytuje materiál vhodný primárne pre výučbu odbornej právnej angličtiny pre študentov. Materiál však môže byť užitočnou študijnou pomôckou aj pre študentov iných právnických fakúlt, prípadne iných študijných odborov, napr. verejná správa, európske štúdie, medzinárodné vzťahy a pod. Publikácia má hybridný charakter – kombinuje v sebe výkladovú časť (textové jednotky) s praktickým rozmerom overujúcim nadobudnuté vedomosti – v podobe úloh a cvičení. Učebnica môže slúžiť aj ako pomôcka pre samoštúdium, jej použitie je však ideálne pod vedením pedagóga, ktorý verifikuje správnosť odpovedí poskytnutých študentom. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

24

978-80-8155-015-7 A5 360 tvrdá 09/2013

katalóg odbornej literatúry

+ autorky: Zuzana Kurucová,

Andrea Demovičová, Elena Rozina, Petra Bojsová

Cena: 22 €


ˇ Ucebnice – právnické Teória práva, 5. rozšírené a doplnené vydanie

+ autori: Miloš Večeřa a kolektív

5. rozšírené a doplnené vydanie úspešnej knihy kolektívu renomovaných autorov Miloša Večeřu, Aleša Gerlocha, Karela Berana a Hansa Schlossera. Snahou oproti 4. vydaniu bolo rozšíriť učebnicu o tretiu kapitolu zameranú na kogentné a dispozitívne normy. Ich rozlíšenie je významné z hľadiska priestoru vytváraného v súkromnoprávnej oblasti pre uplatnenie slobodného prejavu vôle účastníkov právneho vzťahu. Štrnásta kapitola venovaná predpokladom vzniku právnej zodpovednosti je doplnená o významnú problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Táto problematika je novoupravená v slovenskom aj českom trestnom práve, ale aplikácia tejto zodpovednosti je v súdnej rozhodovacej praxi zatiaľ len veľmi opatrná. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-001-0 A5 360 tvrdá väzba 09/2013

Cena: 15,50 €

Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike

+ autori: Jaroslav Holomek a kolektív

Monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom reprezentatívna výskumná vzorka (2 000 respondentov) a vysoká návratnosť dotazníkov (viac než 90 %) jednak významne zvyšuje informatívnu hodnotu vedeckej monografie, ale najmä podporuje možnosti jej praktického využitia pri koncipovaní stratégií a programov kontroly kriminality v Slovenskej republike.

Cena: 10 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-014-0 A5 208 mäkká, V2 10/2013

Prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ Táto publikácia je určená odborníkom z praxe, sudcom, advokátom, ako aj vedeckým pracovníkom, pedagógom a verejnosti. Prináša prehľad konania o predbežnej otázke z hľadiska teórie, ako aj praxe jednotlivých súdov. Prináša tiež pohľad na prejudiciálne konanie v budúcnosti a prostredníctvom analýzy minulosti a súčasnosti predvída trend tohto konania a tendencie jeho ďalšieho vývoja. Nachádza sa v nej veľké množstvo judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ako aj judikatúry slovenských a rakúskych súdov.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-026-3 A5 168 mäkká, V2 11/2013

+ autor: Daniela Ježová

Cena: 13,20 €

katalóg odbornej literatúry

25


ˇ Ucebnice – právnické Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko je zatiaľ v časopiseckej a len čiastočne v učebnicovej podobe), zodpovedá tomu aj výber literatúry a musí sa zdôrazniť, že ide v zásade o „beh po zelenej lúke“, čo výrazne zvyšuje hodnotu predmetnej monografie.

+ autor: Boris Balog

V predloženej monografii sa autor pokúša obhájiť nielen myšlienku, že slovenská ústava má svoj základ, má svoj koreň, ktorý predstavuje jej materiálne jadro, ale tiež, že toto materiálne jadro nie je bezvýznamné, resp. bezpredmetné, ale že má svoju funkciu v tom, že chráni ústavný systém a ústavu pred svojvoľným konaním ústavných orgánov. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

26

978-80-8155-032-4 A5 212 mäkká väzba 03/2014

katalóg odbornej literatúry

Cena: 11 €


ˇ Ucebnice – masmediálne Psychológia médií

+ autori: Elena Hradiská,

Táto publikácia je určená pre širokú oblasť záujemcov, od študentov rôznych odborov až po aktívnych žurnalistov, ale aj odborníkov z iných humanitných a spoločenskovedných disciplín. Monografia je veľmi prehľadne štrukturovaná a súčasťou slovenského textu je aj kapitola popredného českého psychológa komunikácie Zbyňka Vybírala. Je písaná jazykom, ktorý je „priateľský“ pre čitateľov, a preto sa stala vyhľadávanou na knižnom trhu.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

Samuel Brečka, Zbyněk Vybíral

978-80-89447-12-1 A5 416 mäkká väzba 11/2009

Cena: 20,17 €

Praktikum mediálnej tvorby

+ autori: Andrej Tušer a kolektív

Publikácia prináša komplexný pohľad na procesy tvorby obsahovej, resp. formálnej stránky základných typov médií: tlače, rozhlasu, televízie a internetu. V takomto ponímaní mediálnej tvorby je to na Slovensku dielo priekopnícke. Koncipovaná je ako učebnica, zatiaľ prvá v slovenskom mediálnom prostredí, so zámerom – všetko na jednom mieste. Povedané hovorovo, ide o akúsi kuchársku knihu o tom, kto, čo, kedy, kde, akým spôsobom a prečo v jednotlivých médiách má vykonávať žurnalistickú, mediálnu či multimediálnu profesiu.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

Cena: 23 €

978-80-89447-16-9 A5 368 tvrdá väzba 01/2010

Ako sa robia noviny, 4. prepracované vydanie Kniha mapuje nielen vývoj žurnalistiky, ale aj výrobu najúspešnejšieho denníka na Slovensku – časť publikácie podrobne opisuje výrobný proces Nového Času. „Je tam niekoľko strán ukážok z Nového Času, sú tam zobrazené konkrétne zrkadlá, ale aj korektúry, aby bolo vidieť celý zložitý výrobný proces,“ približuje autor knihy Andrej Tušer. Táto publikácia je už štvrtým prepracovaním pôvodného originálu. Informácie zo zákulisia najúspešnejšieho denníka sa tam dostali prvýkrát.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-23-7 A5 288, plnofarebné tvrdá väzba 07/2010

+ autor: Andrej Tušer

Cena: 21,90 €

katalóg odbornej literatúry

27


Ucebnice – masmediálne ˇ Marketing kultúry: Ako osloviť a udržať si publikum Po prvýkrát bola vydaná na slovenskom knižnom trhu publikácia zaoberajúca sa otázkami marketingu kultúry v ucelenej knižnej podobe. Publikácia prezentuje výsledky desaťročného výskumu na poli teórie i praxe marketingu kultúry z dielne cezhraničného autorského kolektívu. Autori nazerajú na otázky marketingu kultúry cez optiku publika. Vychádzajú z predpokladu, že práve poznanie správania, preferencií a postojov návštevníkov kultúrnych organizácií je jedným z najdôležitejších predpokladov tvorby účinnej marketingovej stratégie.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autori: Mária Tajtáková a kolektív

978-80-89447-29-9 A5 260 mäkká väzba 10/2010

Cena: 13,10 €

Médiá a novinári na Slovensku 2010

+ autori: Branislav Ondrášik,

Richard Keklak, Samuel Brečka

Cena: 10,10 €

Publikácia je veľmi aktuálnym a pre novinársku teóriu, edukáciu i prax prepotrebným dielom, pretože zveľaďuje databázu najnovších poznatkov o transformácii slovenských médií i samostatnej novinárskej profesie. Kniha zásluhou rôznorodého pohľadu na vývoj slovenskej mediálnej a novinárskej scény za posledných 20 rokov prináša cennú databázu poznatkov o médiách a novinároch na Slovensku. Je jedinou publikáciou svojho druhu, ktorá takto komplexne hodnotí nielen vývoj médií, ale aj vývoj novinárskej profesie na Slovensku v medzinárodnom kontexte.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-32-9 A5 232 mäkká väzba 10/2010

O novinárstve Publikácia z pera prof. Andreja Tušera, popredného slovenského novinára a pedagóga, podáva stručný profil jeho celoživotného diela. Pri štúdiách a odborných článkoch ide o publikované texty v užšie špecializovaných vedecko-teoretických periodikách a zborníkoch, ku ktorým sa širšia odborná verejnosť nedostáva. Kniha je vzácnou i nezvyčajnou časovou konzervou – podáva prierez žurnalistickou tvorbou i odbornou a vedeckou publicistikou autora od roku 1961 do roku 2011.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

28

978-80-89447-64-1 A5 312 tvrdá 03/2012

katalóg odbornej literatúry

+ autor: Andrej Tušer

Cena: 16,60 €


ˇ Ucebnice – masmediálne Praktická príručka písania pre profesionálov Publikácia sa zaoberá novinárskymi žánrami, ich dnešnou podobou, čitateľskými skúsenosťami a praktickými potrebami. Mnoho z textov bolo a je súčasťou prednáškových cyklov a viaceré pasáže vznikali ako repliky v rámci diskusií s budúcimi žurnalistami. Nejde však o klasickú publikáciu, v ktorej by sa dávali hotové informácie. Žurnalistika a spracovanie informácií je živý, premenlivý svet, v ktorom je väčšina práce podriadená diktátu aktuálnosti.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Martin Kasarda

978-80-89447-68-8 A5 208 mäkká 03/2012

Cena: 10 €

O podstatě reklamy

+ autor: Jaroslav Světlík

Cena: 16,60 €

Klasická média jsou předčasně pohřbívána a nové technologie a s nimi spojené nové taktiky a přístupy jsou prezentovány jako jediné řešení efektivní reklamní komunikace. Jak má tedy reklama fungovat, aby byla skutečně efektivní? Které jsou faktory úspěšné a efektivní reklamy? Existuje teorie reklamy? Jedním z cílů publikace je předložit fundované, vědecky ověřené základy teorie reklamy plně využitelné pro další výzkumy uskutečněné v oblasti slovenské a české reklamy.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-85-5 A5 312 tvrdá 10/2012

Teorie a praxe kulturních průmyslů Naše vysokoškolská učebnice zahrnuje řadu relativně samostatných kapitol, které se ale z různých pohledů zabývají jedním tématem z nové oblasti naší společenské a ekonomické reality – kreativními a kulturními průmysly. Toto téma vstoupilo do euroatlantické ekonomicko-politické debaty intenzivněji na počátku nového milénia se zavedením pojmu kreativní třída. Přišel s ním americký filozof a ekonom Richard Florida a rozpoutal tak rozsáhlou celosvětovou diskusi o efektivitě kreativity ve společensko-ekonomickém prostoru.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-83-1 A5 248 mäkká 12/2012

+ autori: Miroslav Zelinský a kolektív

Cena: 12,50 €

katalóg odbornej literatúry

29


Ucebnice – masmediálne ˇ Praktikum sociálnej komunikácie Cieľom publikácie je poskytnúť študentom masmediálnych štúdií, ale aj iných študijných odborov dôležité poznatky o komunikácii a prezentácii, ktoré sú potrebné pre ich profesionálne pôsobenie v mediálnej oblasti, ako aj pre celkový rozvoj ich osobnosti ako mediálneho pracovníka.

+ autorky: Elena Hradiská,

Zora Hudíková, Helena Čertíková

Pri zostavovaní obsahu publikácie autorky vychádzali z prezentačných a komunikačných situácií mediálneho pracovníka a zoznamu potrebných kompetencií na ich zvládnutie. Kniha má 13 kapitol, každá sa končí otázkami na overenie osvojenia si uvedenej látky a cvičeniami na individuálny rozvoj v jednotlivých oblastiach. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-94-7 A5 416 tvrdá 06/2013

Cena: 29 €

Populárna kultúra a masové médiá – Od karnevalovej ulice po virtuálny svet

+ autor: Martin Kasarda

Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií. Keďže autor je odchovaný literatúrou a literárnou interpretáciou, v publikácii sa opiera o svoje vzdelanie a interpretačný aparát, ktorý literárna teória používa, a pozerá sa na príbeh médií a ich rozvoj v ostatných vyše 500 rokoch vo vzťahu k populárnej kultúre. Autor nie je historik, preto sa nesnaží o dôslednú historickú trasu, v histórii skôr skúša nájsť zaujímavé a nepochybné zlomové momenty, ktoré menili vzťah medzi prijímateľom, konzumentom umenia a tvorcami obsahu.

Cena: 9 €

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-011-9 A5 144 mäkká, V2 10/2013

Kompetentný hovorca Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre, ale aj na etymológiu slova hovorca a na vymedzenie pozície hovorcu v systéme masmediálnej komunikácie. Poskytuje odpovede na otázku, kto je hovorca, ale aj na vývoj tejto pozície na Slovensku, keďže tu má pomerne špecifické postavenie, a hľadá aj odpovede na potreby inštitúcií mať hovorcu. Autori odvodili kompetencie hovorcu od kompetencií novinára ako najbližšej profesie k pozícii hovorcu.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

30

978-80-8155-019-5 A5 168 mäkká, V2 11/ 2013

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Eva Chudinová,

Andrej Tušer

Cena: 12 €


ˇ Ucebnice – psychologické Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie, 3. prepracované a rozšírené vydanie Autor tejto publikácie prednáša forenznú psychológiu viac ako 30 rokov a zároveň rovnako dlho vykonáva prax súdneho znalca, ktorý sa špecializuje najmä na posudzovanie páchateľov násilných trestných činov. Kniha je preto súhrnom najdôležitejších informácií zo psychológie a psychopatológie, ktoré by mal poznať každý odborník, ktorý vstupuje do oblasti uplatnenia práva v spoločnosti. Je ilustrovaná množstvom kazuistík z vlastnej znaleckej praxe. Kniha bola ocenená Cenou Ernesta Guensbergera za najlepšie dielo z oblasti psychopatológie publikované v r. 2010. Cenu udeľuje výbor Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Anton Heretik

978-80-89447-22-0 A5 544 tvrdá väzba 09/2010

Cena: 35,17 €

Investigatívna psychológia

+ autor: Ondrej Kubík

Cena: 22 €

Publikácia je zameraná na problematiku psychologického posudzovania vierohodnosti. Uvedená oblasť je významná pri poznávaní motivácie kriminálneho správania páchateľa. V tomto smere publikácia poskytuje konkrétne ukazovateľe, podľa ktorých možno rozlíšiť, či osoba klame, alebo hovorí pravdu. Okrem toho publikácia zahŕňa aj charakteristiku jednotlivých psychologických metód posudzovania vierohodnosti. V knihe sa čitateľ dozvie, akú funkciu plní právo pre spoločnosť, ale aj ako percipuje právo jednotlivec a ako si osvojuje správanie, ktoré je spoločnosťou dovolené.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-75-6 A5 384 tvrdá 06/2012

Efektívne riadenie ľudských zdrojov Renomovaný autor PhDr. Milan Kubalák, CSc. svoju publikáciu zacielil na problematiku efektívnosti riadenia ľudských zdrojov. Vytýčenú tému poňal a priblížil užívateľovi komplexne a osobitne so zvýraznením aspektov organizačnej a pracovnej psychológie, personálnej psychológie, sociálnej psychológie práce, sociálnej psychológie, poradenskej psychológie, psychodiagnostiky, organizačného správania, sociológie podniku a andragogiky.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-016-4 A5 536 tvrdá, V8 10/2013

+ autor: Milan Kubalák

Cena: 25 €

katalóg odbornej literatúry

31


Ucebnice – psychologické ˇ Psychodiagnostika manažérov Kniha prináša aktuálne informácie o možnostiach diagnostiky manažérov a pre manažérov. Obsahuje údaje o aktuálnych metódach a možnostiach interpretácie výsledkov. Ide o metódy štandardizované pre účely pracovnej a organizačnej psychológie s overenými psychometrickými vlastnosťami a zjavnou validitou testovania. To znamená, že metódy sú prednostne zamerané na pracovný kontext a nie sú adaptáciou nástrojov pôvodne určených pre iné aplikačné oblasti psychológie. Uvedené metódy sú upravené pre používanie v domácom prostredí.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autori: Teodor Kollárik, Elena Lisá,

Alojz Ritomský

978-80-8155-013-3 A5 152 mäkká, V2 10/2013

Cena: 11 €

Psychologické aspekty výchovy

+ autor: Marta Valihorová

Cena: 14,30 €

Prínos publikácie je okrem iného v usporiadaní narastajúceho množstva poznatkov a najmä problémov v oblasti výchovy a výchovného pôsobenia, ktoré prináša každodenná prax. Z tohto aspektu je cenné zaradenie kapitoly o výchovnoproblémovom správaní s tromi pohľadmi na jeho klasifikáciu a popisom vybraných aktuálnych foriem výchovne problémového, rizikového správania. Zvlášť podnetné sú námety na prevenciu a popis stratégií odstraňovania vybraných foriem problémového správania.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-029-4 A5 164 mäkká, V2 12/2013

Základy sociálnej psychológie Predložená publikácia si kladie za cieľ poskytnúť študentom dostatočný základný poznatkový materiál o zásadách a princípoch efektívneho pôsobenia v sociálnom prostredí.

+ autor: Teodor Kollárik

V porovnaní s prácami podobného charakteru a zamerania však prekračuje klasický rámec a to najmä v tom, že prezentuje sociálny rámec človeka v širších súvislostiach, najmä ekonomických a vývojových. Je to v súlade s novšími tendenciami, ktoré sa pokúšajú vysvetliť mechanizmy a zákonitosti „sociálneho sveta“ v relácii so širšími, pokiaľ možno komplexnými stránkami existencie človeka.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

32

978-80-8155-030-0 A5 220 mäkká väzba 03/2014

katalóg odbornej literatúry

Cena: 13,20 €


ˇ Ucebnice – ekonomické Celostný manažment Publikácia Celostný manažment je zúročením celoživotnej, viac ako 40-ročnej vedeckej, manažérskej a pedagogickej práce vedúceho autora. Oproti známym dielam zahraničných a domácich autorov z manažmentu je to kniha napísaná netradične. Celostný princíp založený na využití systémového prístupu dovolil autorovi koncipovať dielo veľmi odvážne. Obsahuje mnoho myšlienok, s ktorými sa čitateľ či študent inde nestretne. Publikácia je určená tak pre študentov ekonómie a podnikania, ako aj pre vedúcich pracovníkov – manažérov, ktorí aktívne pôsobia v podnikateľskej praxi.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

+ autor: Ján Porvazník

978-80-88931-50-8 A5 540 tvrdá väzba 09/2007

Cena: 15 €

Úvod do mikroekonómie

+ autor: Alfred Stiassny

Cena: 16,60 €

Učebnica je určená študentom ekonomických študijných odborov, čomu plne zodpovedá aj jej obsah. Publikácia je tematicky rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú a vedú študenta krok za krokom tak, aby si osvojil problematiku jednej zo súčastí ekonomickej vedy, mikroekonómie. Predkladaná publikácia vychádza z vývoja ekonomickej vedy – mikroekonómie a jej podstaty, cez vysvetlenie základných stavebných kameňov trhového systému až po teóriu rozhodovania jednotlivých trhových subjektov o cene, princípoch racionality a optimalizácie.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-88931-80-5 B5 336 mäkká väzba 01/2008

Sociální kompetence Kniha „Sociální kompetence“ je souhrnem základních informací především z psychologie (částečně i ze sociologie a kulturní antropologie), které jsou určeny pro studenty managementu a ekonomie, ale také pro manažery, ekonomy a podnikatele v hospodářské praxi.

+ autor: Milan Mikuláštík

Práce manažera vyžaduje znalosti z těchto oborů, protože pracuje s lidmi, kteří jsou individuálně odlišní. Měl by být citlivý ve vnímání, umět naslouchat, řešit mezilidské problémy ve vztazích. Měl by umět komunikovat.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-88931-90-4 B5 208 mäkká väzba 05/2008

Cena: 18,52 €

katalóg odbornej literatúry

33


Ucebnice – ekonomické ˇ Základy marketingovej komunikácie Štruktúra publikácie má svoju logiku a ide o dielo obsahovo vynikajúce a hutné. Veľmi rozsiahly zoznam použitých zdrojov a citovanej literatúry svedčí o hlbokom odbornom „zábere“ publikácie a objektívnom spracovaní rozoberanej problematiky. Kniha zachytáva všetky aspekty marketingovej komunikácie a predstavuje komplexný materiál pre štúdium tohto predmetu. Publikácia je nielen napísaná sviežim a odborne fundovaným štýlom, ale rovnako z didaktického pohľadu je doplnená o množstvo skvelých prehľadov, grafov, tabuliek, čím text nadobúda ešte väčšiu pútavosť a zaujímavosť.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-11-4 B5 232 mäkká väzba 11/2009

+ autori: Helena Labská, Mária

Tajtáková, Miroslav Foret

Cena: 13,04 €

Makroekonomie, 3. vydání

+ autor: Jitka Kloudová

Cena: 12,58 €

3. vydanie úspešnej učebnice Makroekonomie je určené študentom bakalárskeho štúdia ekonomického smeru. Pre svoju názornosť a množstvo príkladov z praxe môže byť využitá na získanie základov z makroekonómie aj pre neekonomicky zamerané štúdium. Po preštudovaní tejto učebnice by sa mal študent orientovať v problematike makroekonomických princípov fungovania trhovej ekonomiky, možností a dôsledkov vplyvu jednotlivých nástrojov makroekonomickej politiky.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-10-7 B5 200 mäkká väzba 11/2009

Kreativní ekonomika – vybrané právní, ekonomické, masmédiální a informatizační aspekty Samotná publikácia musí prekonávať dve veľké prekážky, a to interdisciplinárny charakter a multipersonálny autorský kolektív. V tom je najväčšia sila i prednosť publikácie. Otvára nové možnosti pre hľadanie vzájomných súvislostí štyroch, minimálne v rámci študijných odborov oddelených predmetov, a to ekonomiky, práva, masmédií a informatiky, pričom akoby latentne (ale zároveň veľmi citeľne) tu pôsobí „piaty element“, a to umenie. V tomto je publikácia veľmi podnetná, inšpiratívna a originálna.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

34

978-80-89447-20-6 B5 216 mäkká väzba 03/2010

katalóg odbornej literatúry

+ autor: Jitka Kloudová a kolektív

Cena: 13,39 €


ˇ Ucebnice – ekonomické Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora Cieľom tejto monografie je kritická reflexia poznatkov o rozvoji malého a stredného podnikania (s dôrazom na Slovenskú, resp. Českú republiku), a to z podnikovo-hospodárskej, národohospodárskej a regionálno-ekonomickej perspektívy.

+ autori: Renáta Ježková, Jiří Ježek

Vychádza nielen zo štúdia dostupnej slovenskej, českej a zahraničnej literatúry, ale predovšetkým zahŕňa empirické výskumy uskutočnené v rokoch 2007 – 2010 v rámci riešenia projektov „Nástroje komunálnej podpory podnikania“ (projekt VEGA č. 1/0529/08) a „Konkurencieschopnosť malých miest v Českej republike“ (projekt Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky č. WD-19-07-1). ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-47-3 A5 248 mäkká väzba 05/2011

Cena: 15,50 €

Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach

+ autori: Eva Wagner,

Helmut Pernsteiner, Ladislav Kabát

Cena: 7,95 €

Publikácia je výsledkom vedeckého autorského výskumu a venuje sa osobitne medzinárodnému porovnaniu výsledkov SZP, pričom skúma jeho výsledky v popredných spoločnostiach v Rakúsku, Nemecku a Turecku v rokoch 2006, 2007 a 2008. Zatiaľ čo SZP v Nemecku sa pravidelne zvykne zahŕňať do medzinárodných porovnávacích štúdií, o SZP v Rakúsku a v Turecku nie sú dostupné takmer žiadne výskumné práce.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-51-0 A5 112 mäkká 10/2011

Rostoucí hospodářství a řídící stát Udo di Fabio, bývalý sudca nemeckého Ústavného súdu, v knihe analyzuje jednotlivé momenty charakterizujúce súčasný svet (paradigmu rastu, fungovanie finančných trhov, príp. trhu vôbec, fenomén globalizácie atď.) a dáva ich do súvislosti s fungovaním verejných inštitúcií, kladie si otázku o možnostiach inštitucionálnej reakcie na externality, ktoré z uvedených momentov vyplývajú.

+ autor: Udo Di Fabio

Kniha obsahuje množstvo otázok, odráža vzdelanosť a invenciu jej autora. Vo svojich záveroch ústi do pozitívneho presvedčenia o možnostiach nachádzania nových riešení.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-70-1 A5 152 mäkká 05/2012

Cena: 13,90 €

katalóg odbornej literatúry

35


Ucebnice – ekonomické ˇ Podnikatelské prostředí v EU z hlediska veřejných financí Publikace se zaměřila na prozkoumání podmínek pro mezinárodní podnikání, které rámcově udává Evropská unie, její instituce a které je ovlivněno fiskální a měnovou politikou členských států. Společná fiskální politika je ve svém praktickém provedení modifikována národními zájmy členských zemí a jejich fiskálními politikami, zatímco měnová politika dosáhla alespoň v eurooblasti jednoty.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

36

978-80-89447-91-6 A5 120 mäkká 11/2012

katalóg odbornej literatúry

+ autori: Květa Kubátová a kolektív

Cena: 6 €


Zborníky Prognóza vývoja kriminality – Forecasting crime development

+ autor: zborník

Medzinárodná konferencia „Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v krajinách strednej a východnej Európy“ sa konala pod záštitou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 14. – 16. novembra 2007 na Bratislavskej vysokej škole práva. Zborník prezentuje názory jej účastníkov na očakávané zmeny kriminálnej scény krajín strednej a východnej Európy vyplývajúce z rozšírenia Európskej únie a Schengenského priestoru.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

987-80-88931-97-3 A5 172, anglický jazyk mäkká väzba 04/2008

Cena: 9,86 €

Domáce násilie – nová prax a nová legislatíva v Európe

+ autor: zborník

Cena: 4,71 €

Na konferencii sa okrem slovenských odborníkov zúčastnili aj uznávané autority zo zahraničia, ktoré pracujú pre rôzne mimovládne organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia. Vystúpenia jednotlivých prednášajúcich ukazujú, aká interdisciplinárna je problematika domáceho násilia. Pozitívne možno hodnotiť aj skutočnosť, že prevažná väčšina účastníkov sa vo svojich príspevkoch venovala prevencii pred domácim násilím. Vystúpenia mnohých, najmä zahraničných autorov príspevkov poukazujú na nové formy domáceho násilia a na niektoré prístupy k jeho eliminácii.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-88931-96-6 A5 128 mäkká väzba 03/2008

Pluralizmus moci a práva Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. – 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Zborník obsahuje až 41 príspevkov od množstva vynikajúcich odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe , ako sú Eduard Bárány, Ján Svák, Alexander Bröstl, Aleš Gerloch, Pavel Holländer, Peter Colotka, Stanislav Balík a ďalší.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-97014-43-8 A5 480 mäkká väzba 09/2009

+ autor: zborník

Cena: 11,50 €

katalóg odbornej literatúry

37


Zborníky Ekonomická kríza – nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax

+ autor: zborník

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy si pripomenula 5. výročie svojho vzniku medzinárodnou vedeckou konferenciou na tému Ekonomická kríza – nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax. Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti Fakulty ekonómie a podnikania, ako aj výsledkov ďalších účastníkov konferencie. Záujem o konferenciu prejavilo 79 pracovníkov vysokých škôl a univerzít, tak domácich, ako aj zahraničných, výskumných ústavov a zástupcov podnikateľskej sféry. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89453-01-6 A5 400 mäkká väzba 12/2010

Cena: 14 €

Trestná zodpovednosť právnických osôb – Diestrafrechtliche Verantwortlichkeit von juristichen Personen

+ autor: zborník

Cena: 9,50 €

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Pozvanie na konferenciu prijala aj prof. Dr. Marianne Hilf z Univerzity St. Gallen vo Švajčiarsku. Vzhľadom na to, že na Slovensku a v Českej republike nie je uzákonená trestná zodpovednosť právnických osôb, účastníci z Rakúska a Švajčiarska sa vo svojich vystúpeniach podelili o poznatky a skúsenosti pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti v ich krajinách. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-15-2 A5 256 mäkká väzba 02/2010

Dieťa v ohrození V roku 2009 uplynulo 45 rokov od založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a pri tejto príležitosti ústav zorganizoval vedeckú konferenciu s názvom „Psychológia dieťaťa: Výskum a prax“, ktorá mala prezentovať niektoré z aktivít výskumného ústavu. Súčasťou tohto stretnutia odborníkov bolo podujatie Dieťa v ohrození, ktoré sa konalo na pôde Bratislavskej vysokej školy práva. Participujúcimi organizáciami boli aj Kancelária verejného ochrancu práv a Detský fond SR. V zborníku vám prinášame 55 príspevkov z tejto konferencie.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

38

978-80-89447-24-4 A5 400 mäkká väzba 07/2010

katalóg odbornej literatúry

+ autor: zborník

Cena: 8,47 €


Zborníky Obete kriminality – Victims of Crime

+ autor: zborník

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Zborník obsahuje príspevky z oblastí : trestnoprávne aspekty obetí kriminality, kriminologické aspekty obetí kriminality a pomoc obetiam kriminality. V zborníku je uvedených 37 príspevkov od autorov najmä zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Poľska, pričom príspevky sú uvedené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-36-7 A5 408 mäkká väzba 12/2010

Cena: 13 €

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – súčasnosť a vízie

+ autor: zborník

Cena: 12 €

Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Príspevky obsiahnuté v tomto zborníku sú akousi vzorkou niektorých problémov v rámci správnych deliktov v Slovenskej republike, Českej republike, ale aj v európskom kontexte. Poskytujú analytický a v niektorých prípadoch aj komparatívny rozmer. Často pomenúvajú aktuálne problémy a súčasne ponúkajú konkrétne riešenia.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-35-0 A5 208 mäkká väzba 01/2011

Akademické akcenty 2010 Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou. V prvom bloku sú v zborníku uvedené príspevky z oblasti teórie práva a občianskeho práva, druhý blok obsahuje príspevky z oblasti trestného práva, napr. sprejerstvo ako trestný čin, uplatňovanie alternatívnych trestov v SR, pretrvávajúca problematika drogovej trestnej činnosti a v treťom bloku autori rozoberajú problémy z oblasti medzinárodného práva, napr. úloha národných parlamentov v EÚ, zneužitie dominantného postavenia odmietnutím poskytnúť licenciu v EÚ a mnoho ďalších, ktoré čitateľov určite zaujmú.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-39-8 A5 336 mäkká väzba 03/2011

+ autor: zborník

Cena: 12 €

katalóg odbornej literatúry

39


Zborníky Aktuálne otázky trestného zákonodarstva

+ autor: zborník

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EÚ a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc., k 80. narodeninám. Svojimi kolegami, priateľmi, ale aj študentmi bol profesor Čič uznávaný nielen ako imponujúca autorita vo vedeckej a profesnej oblasti, ale aj ako muž prenikavého úsudku, kultivovaný džentlmen, ale predovšetkým vysoko morálny a čestný človek, ktorý sa zároveň vyznačoval skromnosťou a ľudským prístupom.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-63-3 A5 328 mäkká 01/2012

Cena: 10,50 €

Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania

+ autor: zborník

Cena: 5,30 €

Ťažisková téma konferencie bola obsahovo veľmi bohatá. Podpornými tézami konferencie boli: informovaný súhlas – podmienka poskytnutia zdravotnej starostlivosti (výnimky a ich úprava), obsah inštitútu, základné znaky informovaného súhlasu, inštitút predchádzajúceho priania a jeho odraz v právnej úprave, zodpovednosť za porušenie práva pacienta na ochranu telesnej a psychickej integrity, psychologické a medicínske aspekty komunikácie medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-61-9 A5 112 mäkká 01/2012

Human rights forum 2008 Predkladaný zborník obsahuje príspevky, pre ktoré je charakteristická vedecká zaujímavosť a spoločenská aktuálnosť. Poznatky a závery uvedené v jednotlivých príspevkoch majú interdisciplinárny charakter a možno ich využiť ako v pedagogickom procese, tak aj v každodennej aplikačnej praxi.

+ autor: zborník

V zborníku nájdete 16 príspevkov, obsahom ktorých je najmä Všeobecná deklerácia ľudských práv, právo na azyl a jeho uplatňovanie v SR, žobranie ako spoločenský a právny fenomén, ľudské práva v teórii a praxi, Charta základných práv EÚ.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

40

978-80-89447-59-6 A5 130 mäkká 02/2012

katalóg odbornej literatúry

Cena: 6,19 €


Zborníky Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011

+ autor: zborník

22. septembra 2011 sa konala na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy medzinárodná vedecká konferencia. V pléne vystúpili renomovaní odborníci k aktuálnym otázkam pokrízového ekonomického vývoja. Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli vystúpenia orientované na pokrízový vývoj v oblasti makroekonomickej a v druhej skupine boli vystúpenia zamerané na mikroekonomiku, hlavne na aktuálne otázky v oblasti riadenia. V niektorých vystúpeniach referujúci poukázali na fakt, že súčasné ekonomické teórie nedostatočne pokrývajú danú úroveň poznania. ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-72-5 A5 328 mäkká 05/2012

Cena: 13 €

HUMAN RIGHTS FORUM 2012 – Medicínske právo interdisciplinárne

+ autor: zborník

Cena: 11 €

Zborník je súhrnom príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dňoch 20. a 21. marca 2012, organizovanej Európskym združením študentov práva ELSA Košice, v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ a Multimediálnej miestnosti Právnickej fakulty UPJŠ pri príležitosti 15. výročia Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-87-9 A5 320 mäkká 09/2012

Akademické akcenty 2011 Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou.

+ autor: zborník

Akademické akcenty sú odborný seminár organizovaný doktorandmi pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborníkov pôsobiacich v oblasti právnej teórie a praxe. Akademické akcenty ako odborný seminár nie sú zamerané samostatne na jednotlivé právne odvetia alebo ich pododvetvia, ale na aktuálne teoretické a praktické otázky právneho poriadku ako celku. Prečítajte si hodnotné a zaujímavé príspevky, ktoré na konferencii odzneli! ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-89447-90-9 A5 488 mäkká väzba 10/2012

Cena: 12,50 €

katalóg odbornej literatúry

41


Zborníky Kroky slov (Zborník z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.)

+ autor: zborník

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc., ktorý je novinárom, profesorom a autorom mnohých úspešných kníh. Zborník obsahuje v I. časti osobné príspevky a v II. časti odborné príspevky zamerané na rôzne odvetvia masmediálnej práce, ktoré môžu byť využité ako doplnková študijná literatúra pre poslucháčov fakúlt masmédií, ďalej pre novinárov, hovorcov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa o túto tému zaujíma.

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-024-9 A5 416 mäkká, V2 11/2013

Cena: 12,50 €

Akademické akcenty 2012

+ autor: zborník

Zborník príspevkov odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaného dňa 19. októbra 2012 pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. V zborníku nájdete viac ako 80 odborných článkov z oblasti teórie a dejín práva, medzinárodného, ústavného, trestného a pracovného práva. Zborník môže byť vhodnou pomôckou aj pri písaní diplomových a iných záverečných prác.

Cena: 16,50 €

42

katalóg odbornej literatúry

ISBN: Rozmery: Počet strán: Väzba: Dátum vydania:

978-80-8155-018-8 A5 768 mäkká väzba 12/2013


Poznámky

katalóg odbornej literatúry

43


Poznámky

44

katalóg odbornej literatúry


´ do budúcnosti. S minulostou

Vzdelávanie bez hraníc.

Tvoríme najlepšie riešenia, dávame štastie. ´


SÍDLO: EUROKÓDEX, s.r.o. Martina Rázusa 23/A 010 01 Žilina IČO: 44871384 DIČ: 2022865999 IČ DPH: SK2022865999

KONTAKT: redakcia: 0918 663 247, sekretariat@eurokodex.sk distribúcia: 0905 404 742, drgon@eurokodex.sk

Predajne vydavate㶃stva EUROKÓDEX ADRESA Tomášikova 20 82102 Bratislava

ADRESA Tematínska 10 85105 Bratislava

TELEFÓN/MAIL +421-2-4342 6815 batomasikova@eurokodex.sk

TELEFÓN/MAIL +421-2-6820 3655 tematinska@eurokodex.sk

ADRESA Kováčska 26 Právnická fakulta UPJŠ 04075 Košice TELEFÓN/MAIL +421-55-622 04 78 kosice@eurokodex.sk

Katalóg produktov 2014  

EUROKÓDEX – katalóg odbornej literatúry