Page 1

Conferinøe æi evenimente în România Din pasiune pentru succesul dumneavoastrã

MICE in Romania Our passion is your success


Cea mai bunã acoperire pentru conferinøe æi evenimente The best coverage for conferences and events

Suceava

Oradea

Tîrgu Mureæ

Arad Sibiu

Porøile de Fier

Turnu Severin

Bucureæti Constanøa


Stimate client,

Dear Customer,

Vã muløumim pentru interesul manifestat faøã de hotelurile æi serviciile noastre! Lanøul Continental Hotels oferã cazare, sãli de conferinøe æi restaurante în 8 oraæe din România.

Thank you for your interest in our hotels and services! The Continental Hotels chain offers accommodation, conference halls and restaurants in 8 cities in Romania.

Echipa noastrã de organizare evenimente va fi întotdeauna disponibilã æi mai mult decât bucuroasã sã vã asiste. De la dotãrile sãlilor de conferinøe æi pânã la profesionalismul staff-ului nostru, de la momentul în care vã cazaøi pânã la felul în care veøi fi servit în restaurantele noastre, vã veøi simøi cu adevãrat binevenit. Vom face tot ceea ce ne stã în putinøã pentru a împlini toate dorinøele dumneavoastrã.

Our meetings and events team will be always available and more than happy to assist you. From the facilities we are offering to the professionalism of our staff, starting with the check-in moment and continuing with the manner you will be served in our restaurants, you will feel truly welcomed. We will do our best to meet your every demand as a guest.

Oamenii noætri sunt mândri de munca pe care o fac, asigurându-se în mod constant cã sunteøi tratat aæa cum se cuvine. Insuflãm angajaøilor spiritul grijii æi atenøiei faøã de client iar øelul nostru este sã oferim un exemplu de ospitalitate. Pasiunea noastrã sunt oaspeøii, iar satisfacøia lor reprezintã o prioritate pentru noi. Prezenøa dumneavoastrã ne onoreazã æi suntem mai mult decât bucuroæi sã vã oferim serviciile noastre profesioniste.

Our people take pride in their work, constantly making sure that you are satisfied with our services. We inspire our staff with the most considerate spirit of customer care and our aim is to offer you genuine hospitality. Guests are our passion and their satisfaction represents a priority for us. Your presence honors us and we are more than delighted to offer you our professional services.

Odatã ce ne-aøi fost oaspeøi, vã aæteptãm sã mai reveniøi!

Once our guest, we are looking forward to welcome you again!

Preæedinte & Director General Continental Hotels Continental Hotels President & CEO

Radu Enache


Continental Hotels România Înfiinøat în anul 1991, Continental Hotels este primul lanø hotelier din România. Hotelurile noastre sunt poziøionate central în cele mai importante oraæe din øarã:

Founded in 1991, Continental Hotels is the first Romanian hotel chain. Our establishments are centrally located in the most important cities of Romania:

• Bucureæti: Grand Hotel Continental 5* • Bucureæti: Hello Hotels 2* • Arad, Oradea, Sibiu: Continental Forum 4* • Porøile de Fier, Suceava, Tîrgu Mureæ, Turnu Severin: Continental 3*

• Bucharest: Grand Hotel Continental 5* • Bucharest: Hello Hotels 2* • Arad, Oradea, Sibiu: Continental Forum 4* • Porøile de Fier, Suceava, Tîrgu Mures, Turnu Severin: Continental 3*

În prezent, suntem implicaøi într-un amplu proces de dezvoltare a grupului. Primii paæi au constat în modernizarea hotelurilor, creæterea calitãøii serviciilor oferite, definitivarea standardelor æi a procedurilor de lucru. Procesul de rebranding a venit ca o completare a aceastei etape. Am continuat cu lansarea pe piaøã a unor noi branduri: în domeniul hotelier (Hello Hotels), food & beverage (Balkan Bistro, TeKaffe) æi spa (Wellness Club).

As part of the group development, we started to modernize our hotels, to improve the quality of services, to develop standards and work on our procedures. The rebranding process completed this step of development. We kept on launching new brands and products on the market: for accommodation (Hello Hotels), food & beverage (Balkan Bistro, TeKaffe) and spa (Wellness Club).

În toate hotelurile oferim oaspeøilor noætri consultanøã æi facilitãøi complete pentru organizarea de întâlniri, conferinøe, training-uri, atât pentru evenimente corporate cât æi private.

We offer our guests complete facilities and consultancy on business meetings, conferences, trainings, both for corporate and private events.

Lanøul Continental Hotels include:

The Continental Hotels chain includes :

• 1049 de camere • 10 restaurante • 32 sãli de conferinøã • 8 baruri • 11 terase • 3 centre de relaxare • 5 cofetãrii æi cafenele

• 1049 rooms • 10 restaurants • 32 conference rooms • 8 bars • 11 terraces • 3 relaxation centers • 5 pastry shops and coffee shops

Strategia de dezvoltare a Continental Hotels urmãreæte deschiderea de noi hoteluri Continental Forum, Hello Hotels æi Ibis (management Accor). Noile unitãøi vor permite unui segment æi mai amplu de clienøi sã acceseze serviciile noastre. Hotelurile noastre (cu excepøia Ibis æi Hello Hotels) sunt incluse în programul de fidelitate CONTINENTAL HOTELS Rewards Program, membru VOILÀ Hotel Rewards.

The development strategy of Continental Hotels for the next years involves: new Continental Forum hotels, Hello Hotels and Ibis hotels (Accor management). The new locations will enable a larger segment of customers to access our services. All our hotels (except the Ibis and the Hello Hotels) are part of the CONTINENTAL HOTELS Rewards Program, operating within VOILÀ Hotel Rewards program.

Vã aæteptãm cu drag în locaøiile noastre din întreaga øarã!

The Continental Hotels Team welcomes you in all our Romanian hotels.

Pentru mai multe informaøii æi rezervãri vã rugãm sã ne contactaøi la telefon +4 0372 121 721, fax +4 0372 121 720 sau reservation@continentalhotels.ro.

For further information and reservations, please contact the headoffice on phone +4 0372 121 721, fax: +4 0372 121 720 or reservation@continentalhotels.ro.


Ibis România În 2001, Accor introduce în România conceptul hotelurilor economice de calitate, prin inaugurarea primului hotel Ibis în Bucureæti, gestionat de Accor pe baza unui contract de management. Amplasat în zona comercialã a Gãrii de Nord, hotelul Ibis Bucureæti – Gara de Nord are 250 de camere, restaurant tip bistro, bar, 6 sãli de conferinøe æi parcare.

In 2001 Accor brought to Romania the concept of low-cost quality hotels, by opening the first Ibis Hotel in Bucharest, managed by Accor on grounds of a management agreement. Located in the commercial area of Gara de Nord, the Ibis hotel has 250 rooms, a bistro-type restaurant, bar, 6 conference rooms and parking.

În 2005 - Accor deschide douã hoteluri Ibis în România: Constanøa - 25 aprilie 2005 æi Bucureæti Palatul Parlamentului - 1 iunie 2005.

In 2005, Accor opened two Ibis hotels in Romania: Constanøa - on the 25th of April 2005 and Parliament Palace – on the 1st of June 2005.

• Ibis Constanøa este amplasat în zona centralã a oraæului, pe malul mãrii. Hotelul dispune de 154 camere, restaurant cu specific mediteranean, bar, 3 sãli de conferinøe, parcare æi facilitãøi pentru petrecerea timpului liber: masaj, fitness, sauna.

• Ibis Constanøa is located in the central area of the city, on the sea-shore. The hotel has 154 rooms, a Mediterranean restaurant, bar, 3 conference rooms, parking and leisure facilities: massage, fitness, sauna.

• Al doilea hotel Ibis din Bucureæti este amplasat lângã Palatul Parlamentului. Hotelul dispune de 161 camere, restaurant cu specific mediteranean, bar, 6 sãli de conferinøe æi parcare.

• The second Ibis hotel in Bucharest is located near the Parliament’s Palace. The hotel has 161 rooms, a Mediterranean restaurant, bar, 6 conference rooms and parking.

În Sibiu, luna iulie 2009 - Accor deschide al patrulea hotel Ibis în Romania.

In 2009 - Accor opens the fourth hotel IBIS in Romania, in Sibiu in July.

• Ibis Sibiu este amplasat în centrul oraæului, aproape de cele mai importante puncte culturale, economice æi de business, pe principala arterã a oraæului, Calea Dumbrãvii.

• Ibis Sibiu is located in the city center, in the cultural and business area of Sibiu. It is positioned on Calea Dumbrãvii, the main boulevard of Sibiu.

Astfel, începând cu luna iulie 2009, Ibis România oferã clienøilor sãi:

Starting with July 2009, IBIS Romania offers to its clients:

• Cazare în Bucureæti - 411 camere, Constanøa - 154 camere æi Sibiu – 195 camere;

• Accommodation in Bucharest – 411 rooms, in Constanøa – 154 rooms and in Sibiu – 195 rooms;

• Facilitãøi pentru organizarea de seminarii, conferinøe, traininguri, cocktailuri, mese festive: 12 sãli conferinøe în Bucureæti, 3 sãli în Constanøa æi 5 sãli în Sibiu;

• Facilities for organizing seminars, conferences, trainings, cocktails, special events: 12 conference rooms in Bucharest, 3 in Constanøa and 5 meeting rooms in Sibiu;

• Restaurante cu specific mediteranean (Bucureæti æi Constanøa), bistro francez (Bucureæti) æi restaurant internaøional (Sibiu);

• Mediterranean restaurants “Sud & Cie” (Bucharest and Constanøa), French bistro L’Estaminet (Bucharest) and International restaurant La Table Rouge (Sibiu);

• Bar 24 h / 24 în cele 4 hoteluri;

• Bar 24 h / 24 in all 4 hotels;

• Parcare privatã permanent supravegheatã la fiecare hotel;

• Private parking constantly under surveillance in all 4 hotels;

• Facilitãøi pentru petrecerea timpului liber la Constanøa: cazino, masaj, fitness, sauna.

• Leisure facilities in Constanøa: casino, massage, fitness, sauna.


Arad

Continental Forum .4

pag

Hotelul

The hotel

Cotat la 4 stele, este cea mai înaltã clãdire din oraæ, aflându-se în vecinãtatea celor mai importante instituøii financiare, administrative æi culturale. Aeroportul internaøional din Arad se aflã la numai 4 km depãrtare, iar graniøa cu Ungaria este deasemenea foarte aproape, la numai 50 km (vama Nãdlac).

Ranked at 4 stars, the building is the highest in town and it is located in the vicinity of the most important cultural, administrative and financial institutions. The International Airport of Arad is only 4 kilometers away and the Hungarian border is also very close, only 50 km away (Nãdlac customs).

Servicii

Services

• cazare în 160 de camere (132 standard, 18 executive, 7 apartamente standard æi 3 apartamente executive, toate dispuse pe 10 etaje) • restaurant cu specific internaøional æi românesc (capacitate: 120 de locuri) • terasã (capacitate: 100 de locuri) • bar de zi (capacitate: 32 de locuri) • bar de noapte (capacitate: 80 de locuri) • cofetãrie (capacitate: 40 de locuri în interior æi 60 de locuri pe terasã) • centru de relaxare (sauna & masaj) • club de bowling (cu 2 piste æi un bar) • business corner • 5 sãli de conferinøe

• accommodation in 160 rooms (132 standard, 18 executive, 7 standard apartments and 3 executive apartments, all set up on 10 floors) • international and Romanian cuisine restaurant (capacity: 120 seats) • terrace (capacity: 100 seats) • day bar (capacity: 32 seats) • night bar (capacity: 80 seats) • pastry shop (capacity: 40 seats inside and 60 seats on the terrace) • relaxation center (sauna & massage) • bowling court with 2 bowling alleys and a bar • business corner • 5 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 34 de canale • mini-bar • seif • cosmetice baie • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie æi spãlãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupã ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie

• free Wi-Fi internet • national and international telephone service • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 34 channels • mini-bar • safe deposit box • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • extra bed • pet access

Arad reprezintã un centru important industrial æi de transport, concentrându-se în principal pe anumite segmente precum: industria vagoanelor de marfã æi pasageri, echipamente pentru industria automobilelor, componente electrice, îmbrãcãminte æi textile, industria alimentarã, mobilã æi accesorii pentru mobilã. Oraæul are o populaøie de aproximativ 170.000 de persoane, fiind al 14-lea ca mãrime din România æi al 3-lea din partea vesticã a øãrii urmând îndeaproape Timiæoara æi Oradea. Arad represents an important industrial center and transportation hub, focused on certain segments of industry among which: freight and passenger rail-cars, equipment for the car industry, clothing and textiles, food industry, furniture and furniture accessories, electric components, meters, and shoes. The city has a population of around 170,000 inhabitants, making it the 14th largest city in Romania and the 3rd largest city in the Western part of the country after Timiæoara and Oradea.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • teleconferinøã • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • teleconference • secretarial services

Continental Forum Arad Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Panoramic

200

180

50

50

300

60

216

Ioan Slavici

220

100

-

50

200

-

192

Ioan Slavici A

100

50

45

50

100

50

100

Ioan Slavici B

100

50

45

50

100

50

92

Vasile Goldiæ

120

50

45

50

100

50

90

Intim

50

25

25

18

30

30

60

Sever Frenøiu

30

-

18

12

-

15

32

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Bd.Revoluøiei, nr. 79, cod 310130, Arad Tel: +40 (0)372 578 800 Fax: +40 (0)372 578 801 forum.arad@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 578 812 Fax: +40 (0)372 578 801 forum.arad@continentalhotels.ro


Bucureæti

Grand Hotel Continental .6

pag

Hotelul

The hotel

Grand Hotel Continental este un boutique hotel de 5 stele ce combinã detaliile unei arhitecturi deosebite cu o ofertã de servicii profesioniste dedicate unei clientele de elitã. Clãdirea beneficiazã de o locaøie excelentã pe Calea Victoriei, un loc plin de istorie, centrul high-life-ului bucureætean de altãdatã.

Grand Hotel Continental is a unique five star boutique hotel which combines details of an outstanding architectural refinement with exceptional services, dedicating them to an elite clientèle. The establishment has a prestigious location on Victoriei Ave., a place full of history, the center of Bucharest high life since the 1800’s.

Servicii

Services

• cazare în 59 de camere (din care 3 apartamente senior, 3 apartamente junior, 3 deluxe clasic, 18 superioare, 30 deluxe æi 2 camere pentru persoane cu nevoi speciale) • restaurant nouvelle cuisine Concerto (capacitate: 60 de locuri) • restaurant specific balcanic Balkan Bistro (capacitate: 54 de locuri) • lounge & English bar Victoria Club (capacitate: 32 locuri) • 6 sãli de conferinøe

• accommodation in 59 rooms (out of which 3 senior suites, 3 junior suites, 3 deluxe classic, 18 superior, 30 deluxe and 2 special needs rooms) • Concerto nouvelle cuisine restaurant (capacity: 60 seats) • Balkan Bistro balkan recipes restaurant (capacity: 54 seats) • Victoria Club lounge & English bar (capacity: 32 seats) • 6 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • serviciu turn down • mini-bar • seif • televizor LCD • televiziune prin satelit cu 40 de canale (din care 4 la cerere – pay tv) • linie telefonicã internaøionalã • etaje separate fumãtori & nefumãtori • aer condiøionat • o gamã largã de cosmetice baie • halat æi papuci • oglindã lupã • uscãtor de pãr • telefon în baie • duæ æi cadã separate • personal bilingv • concierge • valet maæinã • rent a car • business center (fotocopiator & fax) • room service 24h/24h • servicii de curãøãtorie • telefon trezire • parcare • galerie de magazine • zonã fitness, jacuzzi æi sauna

• free Wi-Fi internet • turn down service • mini-bar • safe deposit box • LCD Television • satellite TV with 40 channels (among which 4 are on demand – pay tv) • international phone line • separate smoking and non smoking floors • air conditioning • fully equipped bathrooms • bathrobe and slippers • magnifying mirror • hairdryer • bathroom telephone • separate shower and bathtube • multilingual staff • concierge • car valet • rent a car • business center (photo/fax – copying service) • 24h/24h room service • laundry & dry cleaning services • alarm call • outdoor parking • shopping gallery • fitness, sauna & jacuzzi area

Bucureætiul este capitala financiarã æi culturalã a øãrii, deasemenea este cel mai mare oraæ din România adãpostind sediul a 190.000 de companii. Economia Bucureætiului este în mare parte centratã pe industrie æi servicii. Începând cu anul 2000, o importantã creætere a fost înregistratã în sectorul de imobiliare æi construcøii. Piaøa bursierã româneascã joacã un rol important în economia oraæului, în special din 2005 când BVB a fost unitã cu Rasdaq. Bucharest is the capital city, industrial, cultural, and financial center of Romania; it is also the largest city in Romania. Bucharest’s economy is mainly centered on industry and services, the headquarters of 190,000 firms, including nearly all large Romanian companies. An important source of growth since 2000 has been the city’s rapidly expanding property and construction sector. Romania’s largest stock exchange, the Bucharest Stock Exchange, which was merged in December 2005 with the Bucharest-based electronic stock exchange Rasdaq plays a major role in the city’s economy.


Facilitãøi pentru conferinøe • internet Wi-Fi gratuit • videoproiector • ecran multimedia • flip chart • mape • pixuri La cerere • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • teleconferinøã • televoting • pupitru • lumini de scenã

Conference and Banquet Facilities • free Wi-Fi internet • video projector • multimedia screen • flip chart • folders • pens Upon request • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • teleconference • televoting • lectern • stage lights

Grand Hotel Continental Bucureæti

Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Grigorescu

120

60-80

45

50

100

40

100

Tonitza

-

-

56

-

-

-

50

Aman

-

-

24-30

-

-

-

50

Petraæcu

30

15

15

15

60

24

36

Luchian

-

-

-

-

-

18

24

Pallady

-

-

-

-

-

12

14

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Calea Victoriei, nr. 56, 010083, Bucureæti Tel: +40 (0)372 010 300 Fax: +40 (0)372 010 301 info@grandhotelcontinental.ro www.grandhototelcontinental.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 010 312 Fax: +40 (0)372 010 301 info@grandhotelcontinental.ro


Bucureæti

Ibis Gara De Nord .8

pag

Hotelul Ibis Gara de Nord este situat central, în proximitatea Gãrii de Nord, la câteva minute de mers pe jos de Piaøa Victoriei, punct important de interes economic æi financiar.

The hotel is located in the city center, near the North Railway Station, within a walking distance from Victoria Square.

Servicii:

Services:

• cazare în 250 camere (din care 16 apartamente, 38 camere twin, 192 camere cu pat matrimonial æi 4 camere pentru persoane cu handicap locomotor) • restaurant tip bistro franøuzesc L’Estaminet (capacitate 130 locuri) • terasã de varã (capacitate 60 locuri) • lobby bar 24h/24h (capacitate 42 locuri) • business corner • parcare permanent supravegheatã • 6 sãli de conferinøe

• accommodation in 250 rooms (16 suites, 38 twin rooms, 192 matrimonial bed rooms and 4 rooms for disabled persons) • L’Estaminet restaurant (capacity 130 places) • summer terrace (capacity 60 places) • Le Bar –lobby bar 24h/24h (capacity 42 places) • business corner • private parking • 6 meeting rooms

Facilitãøi:

Facilities:

• camere dotate cu cabina de duæ • aer condiøionat în camere æi în toate spaøiile publice • LCD • cablu TV prin satelit • frigider • telefon cu acces linie directã intern æi internaøional • acces Internet • acces în camerã pe bazã de cartelã electronicã • radio

• rooms with shower • air conditioning in the rooms and in all public spaces • LCD • satellite cable TV • refrigerator • direct dial telephones with international access • internet access • card controlled access to the rooms • radio

Bucureæti Gara de Nord Clãdirea gãrii imitã arhitectura Gãrii de Nord din Paris, Franøa. Ultima restaurare a acesteia a avut loc în perioada 1997-1999. În anul 1872, când s-a deschis aceastã garã, s-a dat în exploatare circulaøia feroviarã pe linia Roman - Galaøi - Bucureæti - Piteæti. Staøia a fost denumitã iniøial Gara Târgoviætei urmând ca în 1888 sã ia denumirea actualã. Din Gara de Nord pleacã æi sosesc zilnic aproape 200 de trenuri (numãrul acesta este mai mare iarna æi vara când se pun în circulaøie trenuri suplimentare spre litoral æi Valea Prahovei). Este deservitã de trenuri ale Cãilor Ferate Române æi cele internaøionale. Din Gara de Nord se poate ajunge direct la Aeroportul Internaøional Henri Coandã, cu trenul operat de compania CFR Cãlãtori. Conform unor estimãri din anul 2009, prin Gara de Nord trec zilnic aproximativ 10.000 de oameni.

Bucharest North Railway Station The station building imitates the architecture of North Station in Paris, France. Its last restoration took place from 1997 to 1999. In 1872, when the station was opened, the route Roman - Galaøi - Bucharest - Piteæti was inaugurated. The station was originally known as Station „Târgoviætei”, which will take current name in 1888. Nearly 200 trains leave and arrive daily from and to the North Railway Station (this number is higher in winter and summer when more trains are put into circulation to the seaside or to Prahova Valley). It is served by trains belonging to the Romanian Railways and by international operators . From the North Railway Station the Henri Coanda International Airport can be reached directly, as there is a train which is operated by the Romanian Railways. According to the figures from 2009 estimated by the North Railway Station officials, around 10,000 people are passing by daily. out the station.


Facilitãøi pentru conferinøe • sãli cu luminã naturalã • aer condiøionat • apã platã în salã • kit salã conferinøã: coli de hârtie, foarfecã, capsator, perforator, capse, markere • foyere dedicate pentru pauzele de cafea • echipament tehnic: videoproiector, 2 flip charturi, ecran de proiecøie

Conference and Banquet Facilities • meeting rooms with natural light • air conditioning • still water in all the meeting rooms • meeting rooms kit: paper, markers, scissors, stapler, staples, perforator • dedicated foyers for coffee breaks • standard technical equipment: multimedia projector, 2 flip charts, projection screen

Hotel Ibis Gara De Nord Bucureæti Theatre

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

ENESCU

120

50

44

120

55

138

BERLIOZ

45

20

24

50

26

54

MOZART

-

-

-

-

16

28

CHOPIN

-

-

-

-

16

28

VERDI

-

-

-

-

16

28

ROSSINI

-

-

-

-

16

28

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Str. Calea Griviøei, nr.143, sect 1, Bucureæti Tel: +40 (0)21 300 9100 Fax: +40 (0)21 300 9098 reservations@ibishotels.ro sales@ibishotels.ro


Bucureæti

Ibis Palatul Parlamentului .10

pag

Hotelul este situat în centrul oraæului, în aproprierea Palatului

The hotel

Parlamentului, cât æi a centrului istoric. Zona prezintã un maxim de interes atât pentru turismul de afaceri, cât æi pentru turismul organizat.

is situated in downtown, near the Parliament House, within a walking distance from the historical site of the city. The area is very attractive for the business travellers, as well as for the tourism groups.

Servicii:

Services:

• cazare în 161 camere (7 apartamente, 48 camere twin, 40 camere Parlamentare, 64 camere cu pat matrimonial æi 2 camere pentru persoane cu handicap locomotor) • restaurant cu specific mediteranean Sud & Cie (capacitate 98 locuri) • Le Bar - lobby bar 24h/24 (capacitate 33 locuri) • business corner • parcare permanent supravegheatã • 6 sãli de conferinøe

• accommodation in 161 rooms (7 suites, 48 twin rooms, 40 Parliamentary rooms, 64 matrimonial bedroom and 2 rooms for disabled persons) • Sud & Cie mediterranean restaurant (capacity 98 places) • Le Bar - lobby bar 24h/24h (capacity 33 places) • business corner • private parking place • 6 meeting rooms

Facilitãøi:

Facilities:

• camere dotate cu cabinã de duæ sau cadã de baie • aer condiøionat în camere æi în toate spaøiile publice • LCD • cablu TV prin satelit • frigider • telefon cu acces linie directã intern æi internaøional • acces internet • acces în camerã pe bazã de cartelã electronicã • radio

• rooms with shower or bathtub • air conditioning in the rooms and in all public spaces • LCD • satellite cable TV • refrigerator • direct dial telephones with international access • internet access • card controlled access to the rooms • radio

Bucureæti Palatul Parlamentului, cunoscut sub numele de Casa Poporului înainte de Revoluøie. Are 12 nivele la suprafaøã æi alte 8 subterane. Conform “Cãrøii de Recorduri Guinness”, Palatul Parlamentului este cea mai mare clãdire administrativã pentru uz civil din lume, cea mai scumpã clãdire administrativã din lume æi cea mai grea clãdire din lume, intrând de trei ori în cartea recordurilor. Clãdirea Palatului Parlamentului se aflã situatã în partea centralã a Bucureætiului pe locul care astãzi se cheamã Dealul Arsenalului. Aceasta se aflã la 10 minute distanøã de Piaøa Unirii æi 20 de minute de Gara de Nord. Clãdirea are o suprafaøã desfãæuratã de 330.000 m², înscriindu-se în “Cartea Recordurilor” la capitolul “Clãdiri Administrative”, pe locul 2 în lume dupã clãdirea Pentagonului, iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³ ai sãi, pe locul 3 în lume, dupã clãdirea de asamblare a rachetelor spaøiale de la Cape Canaveral din Florida æi dupã piramida lui Quetzalcoatl din Mexic. Pentru comparaøie se poate menøiona cã aceastã clãdire depãæeæte cu 2% volumul piramidei lui Keops din Egipt, æi de aceea unele surse o caracterizeazã ca pe o construcøie „faraonicã”.

The Parliament Palace in Bucharest, known as The House of the People before the Revolution. It has 12 levels and 8 levels underground. According to the “Guinness Book of Records”, the Parliament Palace is the largest administrative building in the world for civilian use, the most expensive administrative building in the world and the heavyest building in the world, entering three times in “Guinness World Records”. The Parliament House building is situated in the heart of Bucharest on the site which today is named the Arsenal Hill. It is 10 minutes away from Unirii Square and 20 minutes from the Central North Railway Station. The building has an area of 330,000 hectares, subscribing to the “Guinness World Records” under Administrative Buildings, 2nd place in the world after the Pentagon building, and in terms of volume, with its 2.55 million m³, 3rd place in the world after the missile assembly building space from Cape Canaveral in Florida and after the Quetzalcoatl pyramid in Mexico. For comparison it may be mentioned that the building exceeds 2% volume Keops pyramid in Egypt, and that some sources describe it as a „Pharaonical”construction.


Facilitãøi pentru conferinøe • sãli cu luminã naturalã • aer condiøionat • apã platã în salã • kit salã conferinøã: coli de hârtie, foarfecã, capsator, perforator, capse, markere • foyere dedicate pentru pauzele de cafea • echipament tehnic: videoproiector, 2 flip charturi, ecran de proiecøie

Conference and Banquet Facilities • meeting rooms with natural light • air conditioning • still water in all the meeting rooms • meeting rooms kit: paper, markers, scissors, stapler, staples, perforator • dedicated foyers for coffee breaks • standard technical equipment: multimedia projector, 2 flip charts, projection screen

Hotel Ibis Palatul Parlamentului Bucureæti

Theatre

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

EMINESCU A&B

110

44

44

120

48

120

EMINESCU A

50

20

20

60

26

60

EMINESCU B

50

20

20

60

26

60

BRÂNCUÆI

35

16

16

50

20

45

ELIADE A&B

80

34

34

100

38

90

ELIADE A

35

16

16

50

20

45

ELIADE B

35

16

16

50

20

45

CELIBIDACHE

35

16

16

50

20

45

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Adresa : Str. Izvor, nr.82-84, sect 5, Bucureæti Tel: +40 (0)21 401 1000 Fax: +40 (0)21 402 2898 reservations@ibishotels.ro sales@ibishotels.ro


Constanøa

Hotel Ibis .12

pag

Hotelul este

situat în centrul istoric al oraæului Constanøa, pe malul Mãrii Negre, vis-à-vis de plaja Modern, la câteva minute de Cazinoul din Constanøa. Zona prezintã un maxim de interes pentru turismul de afaceri, cât æi pentru turismul organizat.

The hotel is situated in the city centre of Constanøa, in the his-

Servicii:

Services:

• cazare în 154 camere (7 apartamente, 42 camere parlamentare - cu vedere la mare, 35 camere twin, 68 camere cu pat matrimonial æi 2 camere pentru persoane cu handicap locomotor) • restaurant cu specific mediteranean Sud & Cie (capacitate 100 locuri) • Le Bar - lobby bar 24h/24 (capacitate 50 locuri) • business corner • parcare permanent supravegheatã • terasã de varã cu faøa cãtre mare • centru fitness (fitness, sauna, masaj) • cazino • 3 sãli de conferinøe

• accommodation in 154 rooms (7 suites, 42 parliamentary rooms - with sea view, 35 twin rooms, 68 matrimonial bed rooms and 2 rooms for disabled persons) • Sud & Cie mediterranean restaurant (capacity 100 places) • Le Bar - lobby bar 24h/24h (capacity 50 places) • business corner • private parking place • summer terrace facing the Black Sea • fitness centre ( fitness facilities, sauna, massage) • casino • 3 meeting rooms

Facilitãøi:

Facilities:

• camere dotate cu cabinã de duæ • aer condiøionat în camere æi în toate spaøiile publice • LCD • seif • cablu TV prin satelit • frigider • telefon cu acces linie directã intern æi internaøional • acces Internet • acces în camerã pe bazã de cartelã electronicã • radio

• rooms with shower • air conditioning in the rooms and in all public spaces • LCD • safety box • satellite cable TV • refrigerator • direct dial telephones with international access • internet access • card controlled access to the rooms • radio

torical area, by the Black Sea coast, opposite the Modern Beach, within a walking distance from the famous Constanøa Casino. The area is very attractive for the business travellers, as well as for the individual and leisure groups.

Constanøa Cu 2500 de ani de istorie æi câteva straturi de civilizaøie succesive suprapuse autohtonilor, cu legãturi æi influenøe din Europa, Mediteranã æi Asia, Constanøa, a apãrut, a dãinuit æi s-a dezvoltat în jurul câtorva vocaøii: turismul, navigaøia, tranzitul æi nu în ultimul rând comerøul. Constanøa este primul port al României, cel mai mare port la Marea Neagrã æi al æaselea port al Europei. Având deschidere la Canalul Dunãre Marea Neagrã, fapt ce permite tranzitul spre centrul Europei æi de aici pânã la Rotterdam, Constanøa ar putea deveni Poarta de Rãsãrit a Uniunii Europene. Judeøul Constanøa cuprinde unele dintre cele mai reprezentative baze turistice din România. Prin localizarea geograficã, climã, relief, vestigii arheologice, rezervaøii naturale, bazã de cazare, agrement æi tratament, posibilitãøi de efectuare a unor excursii æi croaziere, teritoriul judeøului oferã o gamã largã de activitãøi turistice.

Constanøa With 2500 years of history, several layers of civilization and the native ones, with links an influences from Europe, Mediterranean and Asia, Constanøa came into being, has been lasting and developing around few vocations: tourism, navigation and not at last trading. Constanøa is the first Romanian harbour, the largest Black Sea harbour and the 6th harbour in Europe. Being open towards the Danube-Black Sea Channel, wich allows the transit from central Europe to Rotterdam, Constanøa could become the Eastern gate of the European Union. Constanøa county includes some of the most representative tourist bases in Romania. By geographic location, climate, landscape, archaeological sites, natural reserves, the accomodation, recreational and treatment possibilities of making trips, cruises, the county territory offers a wide range of tourist activities.


Facilitãøi pentru conferinøe • sãli cu luminã naturalã • aer condiøionat • apã platã în salã • kit salã conferinøã: coli de hârtie, foarfecã, capsator, perforator, capse, markere • foyere dedicate pentru pauzele de cafea • echipament tehnic: videoproiector, 2 flip charturi, ecran de proiecøie

Conference and Banquet Facilities • meeting rooms with natural light • air conditioning • still water in all the meeting rooms • meeting rooms kit: paper, markers, scissors, stapler, staples, perforator • dedicated foyers for coffee breaks • standard technical equipment: multimedia projector, 2 flip charts, projection screen

Hotel Ibis Constanøa Theatre

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

OVIDIU

230

50

100

200

60

166

DECEBAL

40

22

18

40

25

37

TRAIAN

40

22

18

40

25

37

DECEBAL & TRAIAN

90

32

50

90

40

74

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Str. Mircea cel Bãtrân, nr.39-41, Constanøa Te: +40 (0)241 508050 Fax: +40 (0)241 508051 reservations.constanta@ibishotels.ro carina.apostol@ibishotels.ro


Oradea

Continental Forum .14

pag

Hotelul

The hotel

Primãria, Prefectura, Camera de Comerø, Tribunalul æi birourile principalelor companii æi bãnci din Oradea sunt majoritatea într-o razã de 500 de m faøã de hotel. Centrul istoric æi comercial al oraæului este, deasemenea, la 5 minute depãrtare.

The City Hall, the Prefecture, the Chamber of Commerce, the Court of Law and offices of major companies and banks in Oradea are only at 500 meters from the hotel. The shopping center and the historical center of Oradea are only within 5 minutes walking distance.

Servicii

Services

• cazare în 168 de camere dispuse pe 7 etaje (143 standard, 18 executive, 7 apartamente) • restaurant cu specific internaøional æi românesc (capacitate: 100 de locuri) • terasã (capacitate: 40 de locuri) • bar de zi (capacitate: 48 de locuri) • bar de noapte (capacitate: 100 de locuri) • cofetãrie (capacitate: 36 de locuri) • centru de relaxare (aparaturã fitness, sauna æi masaj) • piscinã cu apã geotermalã • business corner • 5 sãli de conferinøe

• accommodation in 168 rooms (143 standard, 18 executive, 7 apartments) • international and Romanian cuisine restaurant (capacity: 100 seats) • terrace (capacity: 40 seats) • day bar (capacity: 48 seats) • night bar (capacity: 100 seats) • pastry shop (capacity: 36 seats) • relaxation center (sauna, massage and fitness equipment) • swimming pool with geothermal water • business corner • 5 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 30 de canale • mini-bar • seif • cosmetice baie æi oglindã lupã • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupã ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 30 channels • mini-bar • safe deposit box • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access

Oradea Aflat la numai 13 km de graniøa vesticã a României, oraæul Oradea ocupã o poziøie privilegiatã reprezentând un important nod de comunicaøie între România æi alte øãri precum Ungaria, Austria sau Cehia. Principalele industrii dezvoltate aici sunt cea a mobilei, textilelor æi îmbrãcãminøii, apoi încãløãmintea æi industria alimentarã.

Oradea Located at only 13 km away from the western Romanian border, Oradea occupies a privileged Central - European position, representing an important communication knot between Romania and countries like Hungary, Austria or Czech Republic. Its main industries are furniture, textiles and clothing, footwear and food.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • teleconferinøã • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • teleconference • secretarial services

Continental Forum Oradea Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Belvedere

250

150

100

150

300

120

270

Paladium

90

70

40

40

120

45

120

Forum

70

40

30

25

50

30

90

Panoramic

60

40

25

25

50

30

90

Prezident

-

-

-

-

-

10

40

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Aleea Ætrandului, nr. 1, 410051, Oradea Tel: +40 (0)372 598 800 Fax: +40 (0)372 598 801 forum.oradea@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 598 821 Fax: +40 (0)372 598 801 forum.oradea@continentalhotels.ro


Porøile de Fier

Motel Continental .16

pag

Motelul

The motel

Motelul Continental este cotat la 3 stele æi are acces direct din drumul European E 70.

The Continental Motel is ranked 3 stars and has direct access from the European road E70.

Servicii

Services

• cazare în 37 de camere (30 standard, 4 executive, 3 apartamente) • 2 restaurante cu meniu internaøional æi reøete locale bazate pe peæte (capacitate: 50, respectiv 40 de locuri) • terasã (capacitate: 100 locuri) • bar (capacitate: 28 de locuri) • terenuri de tenis æi minifotbal • 1 salã de conferinøe

• accommodation in 37 rooms (30 standard, 4 executive, 3 apartments) • 2 restaurants with international dishes and local recipes based on fish (capacity: 50, respectively 40 seats) • terrace (capacity: 100 seats) • bar (capacity: 28 seats) • tennis & mini football courses • 1 conference room

Facilitãøi motel & camere

Motel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 12 canale • mini-bar • cosmetice baie • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupã ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie • seif la recepøie • maæinã lustruit pantofi

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 12 channels • mini-bar • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access • safe deposit box • shoe polishing device

Porøile de Fier Drobeta Turnu-Severin se aflã pe malul stâng al Dunãrii la o distanøã de 220 km de Timiæoara, 113 km de Craiova æi 335 km de Bucureæti. Atracøiile turistice din zonã includ printre altele: Parcul Naøional „Porøile de Fier”(aflat la frontiera cu Serbia æi Muntenegru, având o suprafaøã de 115.655 ha.), urmele taberei Romane de la Drobeta æi Cetatea Severinului.

Porøile de Fier Drobeta Turnu-Severin is located on the Danube’s left shore, at a distance of 220 km from Timisoara, 113 Km from Craiova and 335 km from Bucharest. The tourist attractions in the area include among others: The National Park “Porøile de Fier”(located at the frontier with Serbia and Muntenegru, with a surface of 115.655 ha.), the traces of the Roman Camp from Drobeta and The Fortress of Severin.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • secretarial services

Motel Continental Porøile de Fier Danubius

Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

120

100

60

40

150

70

256

DATE DE CONTACT MOTEL | HOTEL CONTACT Calea Timiæoarei, nr. 16, 220002, Turnu Severin E70 (DN6, Km 348,5) Tel: +40 (0)372 782 389 Fax: +40 (0)372 782 388 moteldrobeta@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 528 828 Fax: +40 (0)372 528 829 drobeta@continentalhotels.ro


Sibiu

Continental Forum .18

pag

Hotelul

The hotel

Centrele de afaceri, toate punctele financiare, administrative æi The business centers, also the financial, administrative and culculturale sunt uæor accesibile, datoritã excelentei poziøii a hote- tural points are all easily accessible, due to the excellent posilului chiar în centrul oraæului. tioning of the hotel right in the city center.

Servicii

Services

• cazare în 135 de camere, dispuse pe 4 nivele (100 standard, 42 executive, 6 apartamente standard, 4 apartamente executive, 1 apartament prezidenøial) • restaurant Balkan Bistro cu specific balcanic (capacitate: 90 locuri nefumãtori + 12 locuri fumãtori) • grãdinã interioarã (capacitate: 44 locuri) • bar de zi (capacitate: 16 locuri) • wine bar (capacitate: 90 locuri) • cofetãrie & cafenea Tekaffe (capacitate: 60 locuri în salã + 6 locuri la bar) • terasa Tekaffe (capacitate: 36 locuri) • wellness club (masaj, sauna, jacuzzi, aerobic & fitness) • salã de bowling, billiard, darts & foosball • cazino • business corner • 3 sãli de conferinøe

• accommodation in 135 rooms, located on four levels (100 standard, 42 executive, 6 standard apartments, 4 executive apartments, 1 presidential suite) • Balkan Bistro restaurant serving Balkan specialties (capacity: 90 seats for smokers and 12 seats for non-smokers) • interior garden (capacity: 44 seats) • day bar (capacity: 16 seats) • wine bar (capacity: 90 seats) • Tekaffe coffee shop (capacity: 60 seats inside and 6 at the bar) • Tekaffe terrace (capacity: 36 seats) • wellness club (massage, sauna, jacuzzi, aerobic & fitness) • bowling alley, billiard, darts & foosball • casino • business corner • 3 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 29 de canale • mini-bar • seif • cosmetice baie • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in ora 15.00 • check out ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 29 channels • mini-bar • safe deposit box • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access

Sibiu Sibiu este un important producãtor de componente de automobile (Bilstein-Compa, Takata, Continental, æi SNR ‘Ball bearing’). Alte industrii locale sunt componentele de maæini, textile, agro-industria æi componentele electrice (Siemens). În Sibiu se aflã æi a doua bursã din România, dupã cea din Bucureæti.

Sibiu Sibiu is an important manufacturer of automotive components (Bilstein-Compa, Takata, Continental, and SNR ‘Ball bearing’). Other local industries are machine components, textiles, agro-industry, and electrical components (Siemens). The city also contains Romania’s largest stock exchange outside Bucharest, the Sibiu Stock Exchange.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • teleconferinøã • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • teleconference • secretarial services

Continental Forum Sibiu Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

PARIS Paris-Montmartre Paris-Notre Dame Paris-Eiffel Paris-Montmartre + Notre Dame Paris-Notre Dame + Eiffel

220 40 70 120 95 180

150 36 50 90 86 140

100 20 40 50 60 -

120 20 40 60 80 80

200 40 70 110 110 160

25 45 60 65 -

216 43 59 113 102 172

NEW YORK New York-Manhattan New York-Brooklyn

50 20 20

100 30 30

40 20 18

30 18 -

40 25 22

135 38 46

TOKYO

80

60

60

50

120 35 40 80

50

86

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Piaøa Unirii, nr. 10, cod 550173, Sibiu Tel: +40 (0)372 692 692 Fax: +40 (0)372 692 693 forum.sibiu@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 692 692 Fax: +40 (0)372 692 693 forum.sibiu@continentalhotels.ro


Sibiu

Hotel Ibis .20

pag

Ibis Sibiu este amplasat în centrul oraæului Sibiu, aproape de Ibis Sibiu is located in the city center of Sibiu, near the cultural, cele mai importante puncte culturale, economice æi de business, economic and business hot spots. The building is located on pe principala arterã, Calea Dumbrãvii. Zona este destinatã atât Calea Dumbrãvii, the main boulevard of Sibiu which crosses the turismului de afaceri cât æi turismului de recreere æi cultural. city from South to North. The area is dedicated both to the business, but also to the leisure tourism. Servicii:

Services:

• cazare în 195 camere (11 apartamente, 4 camere pentru persoane cu handicap locomotor, 96 de camere single cu pat matrimonial, 84 camere twin, cu douã paturi separate) • restaurant internaøional La Table Rouge (capacitate 110 locuri) • terasã de varã • lobby bar Rendez-vous deschis 24h/24 (capacitate 60 locuri) • business corner • parcare permanent supravegheatã • 6 sãli de conferinøã

• accommodation in 195 rooms (11 suites, 4 rooms for disabled persons, 96 matrimonial bed rooms, 84 twin rooms) • La Table Rouge international restaurant (capacity 110 places) • Rendez Vous -lobby bar open 24 /24 hours (capacity 60 places) • business corner • summer terrace • private parking • 6 meeting rooms

Facilitãøi:

Facilities:

• camere dotate cu cabinã de duæ • aer condiøionat în camere æi în toate spaøiile publice • LCD • seif • cablu TV prin satelit • frigider • telefon cu acces linie directã intern æi internaøional • acces Internet • acces în camerã pe bazã de cartelã electronicã • radio

• rooms with shower cabin • air conditioning in the rooms and in all public spaces • LCD • safety box • satellite cable TV • refrigerator • direct dial telephones with international access • internet access • card controlled access to the rooms • radio

Sibiu Sibiu este unul dintre cele mai importante centre culturale din România, care a fost desemnat Capitala Culturalã Europeanã în anul 2007, împreuna cu Luxemburg. Fost centru al coloniætilor saæi, oraæul vechi al Sibiului este considerat de revista Forbes pe locul 8 în ierarhia celor mai idilice oraæe în care sã trãieæti din Europa.

Sibiu Sibiu is one of the most important cultural centres of Romania, and was designated a European Capital of Culture for the year 2007, in tandem with Luxembourg. Formerly the centre of the Transylvanian Saxons, the old city of Sibiu was ranked as “Europe’s 8th most idyllic place to live” by Forbes.


Facilitãøi pentru conferinøe • sãli cu luminã naturalã • aer condiøionat • apã platã în salã • kit salã conferinøã: coli de hârtie, foarfecã, capsator, perforator, capse, markere • foyere dedicate pentru pauzele de cafea • echipament tehnic: videoproiector, 2 flip charturi, ecran de proiecøie

Conference and Banquet Facilities • meeting rooms with natural light • air conditioning • still water in all the meeting rooms • meeting rooms kit: paper, markers, scissors, stapler, staples, perforator • dedicated foyers for coffee breaks • standard technical equipment: multimedia projector, 2 flip charts, projection screen

Hotel Ibis Sibiu Theatre

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

FAUST

272

73

160

312

90

234

FAUST I

154

47

80

171

64

141

FAUST II

104

36

50

120

54

93

TURANDOT

210

62

98

242

70

216

RIGOLETTO

30

18

-

-

22

23

TRAVIATA

28

20

-

-

22

23

FIGARO

20

10

-

-

14

17

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Calea Dumbrãvii, nr.1-4, Sibiu Tel: +40 (0)269 218100 Fax: +40 (0)269 215120 reservations.sibiu@ibishotels.ro alexandra.mihai@ibishotels.ro


Suceava

Continental .22

pag

Hotelul

The hotel

Clãdirea este aæezatã în centrul oraæului, în proximitatea celor mai importante puncte administrative (aflate la o distanøã de 5 minute de mers pe jos), bãnci, muzee æi puncte de interes comercial: cetatea Sucevei, Muzeul Naøional al Bucovinei, Iulius Mall (cel mai mare centru de cumpãrãturi din oraæ - 15 minute cu maæina), Aeroportul Internaøional Salcea (30 minute cu maæina).

The building is located in the proximity of the most important administrative hot spots (5 min. by foot), banks, museums and commercial points of interest: the Suceava Fortress, The National Museum of Bucovina, the Iulius Mall (the biggest shopping center – 15 min. by car), Salcea International Airport (45 minutes by car).

Servicii

Services

• cazare în 62 de camere dispuse pe 2 etaje (52 standard, 6 executive, 4 apartamente) • 2 restaurante cu meniu internaøional æi românesc (60, respectiv 120 de locuri ) • 2 terase (ambele terase au o capacitate de 20 de locuri) • 4 sãli de conferinøe

• accommodation in 62 rooms disposed on 2 floors (52 standard, 6 executive, 4 apartments) • 1 international and 1 Romanian cuisine restaurant (capacity: 60, respectively 120 seats) • 2 terraces (capacity: both have a capacity of 20 seats) • 4 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 32 canale • mini-bar • serviciu de spãlãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupa ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie • seif la recepøie • maæinã lustruit pantofi • business corner

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • smoking & non smoking rooms • cable TV with 32 channels • mini-bar • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access • safe deposit box at the reception • shoe polishing device • business corner

Suceava Oraæul Suceava se aflã în partea de nord-est a øãrii, în Bucovina. Industriile predominante active ce pot fi enumerate în aceastã zonã sunt industria lemnului (judeøul are cea mai mare suprafaøã acoperitã de pãduri din România), industria alimentarã, industria componentelor mecanice, industria materialelor de construcøii.

Suceava Suceava is located in Bucovina, a county in the North East of the country. The predominant industries here are: the wood industry - the county has the largest surfaces covered with forests in Romania, the food industry, the mechanical components industry, the construction materials industry.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • secretarial services

Continental Suceava Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Hora

120

60

50

80

120

50

130

Balada

40

30

30

30

40

25

44

Rapsodia

20

16

16

20

20

16

31

Doina

-

-

10

-

-

10

18

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Str. Mihai Viteazul, nr. 4-6, 720057, Suceava Tel: +40 (0)372 304 904 Fax: +40 (0)372 304 905 suceava@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 304 904 Fax: +40 (0)372 304 905 suceava@continentalhotels.ro


Tîrgu Mureæ

Continental .24

pag

Hotelul

The hotel

Aflându-se în centrul oraæului Tîrgu Mureæ, hotelul Continental este aproape de cele mai importante instituøii administrative, bãnci æi companii locale din care amintim: E.ON Gaz România, Primãria, Teatrul Naøional, Catedrala, Palatul Culturii sau Cetatea medievalã.

The Continental Hotel is located in the center of Tirgu-Mures, close to the most important administrative institutions, banks and local companies among which we can mention: E.ON Gaz Romania, the City Hall, the National Theatre, the Big Cathedral, the Palace of Culture or the Medieval Fortress.

Servicii

Services

• cazare în 111 camere (89 standard, 20 executive, 2 apartamente) • restaurant cu specific internaøional æi local (capacitate: 180 de locuri) • terasã (capacitate: 40 de locuri) • bar de zi (capacitate: 24 de locuri) • business corner • 3 sãli de conferinøe

• accommodation in 111 rooms (89 standard, 20 executive, 2 apartments) • international and Romanian cuisine restaurant (capacity: 180 seats) • terrace (capacity: 40 seats) • day bar (capacity: 24 seats) • business corner • 3 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 24 canale • mini-bar • cosmetice baie • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupã ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie • seif la recepøie • maæinã lustruit pantofi

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 24 channels • mini-bar • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access • safe deposit box at the reception • shoe polishing device

Tîrgu Mureæ Fiind localizat în centrul Transilvaniei æi României, în punctul de întâlnire a mai multor drumuri naøionale æi europene, Tîrgu Mureæ reprezintã un nod ce uneæte mai multe puncte de trafic rutier æi aerian. În prezent, în Tîrgu Mureæ, sunt peste 8500 de companii private æi câteva sub conducerea statului. Sectoarele active demne de menøionat sunt: industria energeticã (E.ON Gaz România) industria chimicã (Azomures), industria alimentarã (pâine-Mopan sau lactate-Sanlacta, Indlacto Mureæ, Industrializarea Laptelui Mureæ), industria textilã (Textor, Textilã Mureæ) æi industria de lemn (Mobex).

Tîrgu Mureæ Being located in the center of Transylvania and Romania, at the meeting point of several national and European roads, Tîrgu Mureæ represents a node linking many land and air points. At the moment, in Tîrgu Mureæ, there are over 8500 private companies and also a few state-owned companies. The various active industrial sectors are: the energetic industry (E.ON Gaz Romania) the chemical industry (Azomureæ), the food industry(bread-Mopan-or dairies-Sanlacta, Indlacto Mureæ, Industrializarea Laptelui Mureæ), the textile industry(Textor, Textila Mureæ and the wood segment (Mobex).


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • secretarial services

Continental Tîrgu Mureæ Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Grigorescu

-

-

-

-

100

30

160

Tonitza

100

48

60

50

150

40

140

Studio

10

-

-

6

-

8

13

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT Piaøa Teatrului, nr. 5-6, 540046, Tîrgu Mureæ Tel: +40 (0)372 658 800 Fax: +40 (0)372 658 801 mures@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 658 847 Fax: +40 (0)372 658 801 mures@continentalhotels.ro


Turnu Severin

Continental .26

pag

Hotelul

The hotel

Continentalul din Turnu Severin este situat pe malul Dunãrii, la The Continental in Turnu Severin is located on the Danube mai puøin de 500 m de Prefecturã æi de Primãrie. shore, at less than 500 m from the Prefecture and the City Hall.

Servicii

Services

• cazare în 136 de camere (124 standard, 6 executive, 6 apartamente) • restaurant cu reøete locale æi internaøionale (capacitate: 180 de locuri) • terasã (capacitate: 60 de locuri) • cofetãrie (capacitate: 90 de locuri) • 2 sãli de conferinøe

• accommodation in 136 rooms (124 standard, 6 executive, 6 apartments) • restaurant with local and international recipes (capacity: 180 seats) • terrace (capacity: 60 seats) • confectionery (capacity: 90 seats) • 2 conference rooms

Facilitãøi hotel & camere

Hotel & room facilities

• internet Wi-Fi gratuit • telefon cu acces naøional æi internaøional • aer condiøionat • camere pentru fumãtori æi nefumãtori • televiziune prin cablu cu 32 de canale • mini-bar • cosmetice baie • halat æi papuci • uscãtor de pãr • room service • curãøãtorie • recepøie 24/24 h • apel trezire • curier • camerã bagaje • parcare cu platã • check in înainte de ora 14.00 • check out dupã ora 12.00 • pat suplimentar • acces animale de companie • seif la recepøie • maæinã lustruit pantofi

• free Wi-Fi internet • telephone with national and international access • air conditioning • smoking & non smoking rooms • cable TV with 32 channels • mini-bar • bathroom amenities • bathrobe & slippers • hair dryer • room service • laundry services • reception 24 hours • wake up call • courier • luggage room • toll parking • early check in (before 2 PM) • late check out (after 12 PM) • additional bed • pet access • safe deposit box • shoe polishing device

Turnu Severin Drobeta Turnu-Severin se aflã pe partea stângã a Dunãrii la o distanøã de 220 km de Timiæoara, 113 km de Craiova æi 335 km de Bucureæti.

Turnu Severin Drobeta Turnu-Severin is located on the Danube’s left shore, at a distance of 220 km from Timiæoara, 113 Km from Craiova and 335 km from Bucharest.


Facilitãøi pentru conferinøe • luminã naturalã • internet Wi-Fi gratuit • aer condiøionat • ecran de proiecøie • flip chart La cerere: • traducere • sistem audio&video • echipament IT (calculator, laptop, etc) • videoproiector • pupitru • servicii de secretariat

Conference and Banquet Facilities • natural light • free Wi-Fi internet • air conditioning • projection screen • flip chart Upon request: • translation • audio&video system • IT equipment (computer, laptop, etc) • video projector • lectern • secretarial services

Continental Turnu Severin Theatre

Ballroom

U-shape

Classroom

Reception

Boardroom

m2

Apollodor

90

60

50

25

90

50

106

Decebal

35

-

20

20

-

20

30

DATE DE CONTACT HOTEL | HOTEL CONTACT B-dul Carol I, nr. 2, 220111, Dr. Turnu Severin Tel: +40 (0)372 528 828 Fax: +40 (0)372 528 829 drobeta@continentalhotels.ro

DATE DE CONTACT CONFERINØE ÆI EVENIMENTE | MICE CONTACT Tel: +40 (0)372 528 828 Fax: +40 (0)372 528 829 drobeta@continentalhotels.ro


S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A. Calea Griviøei 143, 010708, Bucureæti, România Tel: +40 (0)372 121 721 Fax: +40 (0)372 121 720 sales@continentalhotels.ro www.continentalhotels.ro Arad | Bucureæti | Oradea | Sibiu | Suceava | Tîrgu-Mureæ | Turnu-Severin | Porøile de Fier

S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A. - SUCURSALA NORD IBIS ROMÂNIA Calea Griviøei 143, 010708, Bucureæti, România Tel: +40 (0)21 401 1011 Fax: +40 (0)21 401 1010 reservations@ibishotels.ro www.ibishotels.ro Bucureæti | Constanøa | Sibiu

Mice  

Una alta