Page 1


2

"Imagination is more impo

จินตนาการ สำคัญ


ortant than knowledge."

ญกว่าความรู ้ที่มี


1. เพลงทีคุณร้องในห้องน้ำ - เพลงกัมนัมสไตล์ เพราะมันสนุกดีค่ะเวลาร้อง 55+

2. ฉากโรแมนติกสุ ดระใจในโรงภาพยนต์ ? - ฉากในภาพยนต์เรื่ อง แวมไพร์ ทไวไลท์


3. วีรกรรมสุ ดฮาตอนเด็ก ? - คือตอนเด็กๆ เป้ นคนดื้อเงียบ แ ล้วเเราก็ชอบเล่นกับรุ่ นพี่รุ่นน้องและ วันนั้นก็ไม่มีไรทำมั้งเลยจุดไฟเผามุง้ กับน้อง แต่ดีแม่มาเห็นเลยไม่เป็ นไร พอแม่มาเล่าให้ฟังก็ขำดีค่ะ ^^

4. โตขึ้นหนูอยากเป็ น ? - อยากเป็ นเศรษฐี ร้อยล้านค่ะ 55+


ประวัติของฉัน ชื่อ นางสาวแพร สอนบุญช่ วย ชื่อเล่ น ปูน เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พศ 2536 เกิดทีโ่ รงพยาบาลศิริราช พอเกิดมา ก็ไปอยู่ทตี่ ่ างจังหวัดที่ บ้ านแม่ คือจังหวัดนนท์ และ เรี ยนทีนั้นตอนอ นุบาล และก็ได้ ย้ายกับม าอาศัยอยู่ทบี่ ้ าน พ่ อก็ได้ ย้ายโรงเรี ยนม าเรี ยนทีโ่ รงเรี ยนวัดใหม่ จากนั้นไ ม่ นานก็ย้ายบ้ านเลยต้ องมาเรี ยนอ นุบาลทีโ่ รงเรี ยนจันทร์ ศิริวทิ ยา เ รี ยนได้ ไม่ นา นก็ได้ ย้ายบ้ านไปอ ยูทบี่ ้ าน ย่ า แ ละได้ เรี ยนประถมที่ วัดหนองแขม และต่ อด้ วยมัธยมต้ นทีว่ ดั หนองแข ม จากนั้นก็ได้ ไปเรี ยน ปวชทีโ่ รงเรี ยนพ าณิชยการตั้งตรงจิตร พ อจบแล้ วก็มาศึกษต่ อทีม่ หาวิทยาลัยสยาม


ชื่อ นางสาวแพร สอนบุญช่ วย ชื่อเล่ น ปูน อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 10 / 11 / 36 ทีอ่ ยู่ 27 หมู่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์ โทรศัทพ์ 086 -3750956 เกิดทีโ่ รงพยาบาล ศิริราช สีทชี่ อบ สีเขียวอ่ อน , สีเขียวน้ ำทะเล อาหารทีช่ อบ ยำวุ้นเส้ น สัตว์ เลีย้ งทีช่ อบ หมา สัตว์ ทเี่ กิด กิง้ กือ งู ตะขาบ ฯลฯ มัธยมต้ นจบจากโรงเรี ยน มัธยมวัดหนองแขม จบมัธยมปลายหรื อเทียบเท่ าที่ โรงเรี ยนพณิชยการตั้งรงจิตร ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทลัยสยาม เพลงทีช่ อบ เพลงแพ้ใจ พรมลิขติ ภาพยนต์ ทชี่ อบ แวมไพร์ ทไวไลท์ the fast ตัวการ์ ตูนทีช่ อบ โคนัน


Dicc Retouch Photoshop เป็ นภาพตุก๊ กี้ท้ งั Befoe และ Ater


Dicc Retouch Photoshop เป็ นภาพของตัวเองทั้ง Befoe และ Ater


A N I

M E T I

O N

http://pic.free.in.t b24f035190b549


th/id/daf53dc24714d498919


Lo LoGo ร้านเบญจรงค์ ชื่อร้านหนูเล็ก logo นี้สื่อถึงลายไทยที่เป็ นส่ วนประ กอบหนึ่งของถ้วยชามเบญจรงค์ เพร าะจากการที่ได้สอบถามคนจำนวนห นึ่ง ว่าพูดถึงเบญจรงค์และนึกถึงอะไร คนส่ วนใากนึกถึงลายไทย


ogo logo ชื่อของเราที่ได้ออกแบบมาเป็ น หุ่น ยนต์เพราะเป็ นตัวย่อของชื่อแรกขอ งเราซึ่ งย่อมาจาก POON แต่เราได้น ำตัวแรกมาจัดทำเป็ นหุ่นยนต์ท้ งั หม ด


ทิ้งท้า คอมพิวเตอร์เพื่อ


ายวิชา องานนเทศศาสตร์


เป็ นวิชาที่เปิ ดให้นกั ศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จ ะออกแบบผลงานได้อย่างเต็มที่ และได้ความรู ้ในกา รใช้โรแกรมมากขึ้น แต่มีปัญหาเรื่ องคอมพิวเตอร์ไม่ เพียงพอกับนักศึกษาและคอมพิวเตอร์มีปัญหาบ่อย สุ ดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ผสู อน

PoPoon  

นางสาวแพร สอนบุญช่วย 5505600049

Advertisement