Page 1

E m

+ .*to*^,

MtNlsERULMUNcil,FNtLtEtst PrcECTIEI SMALE

lr e *or*"ir,*" p6DRUdT-r13

D

4 -:-l$rsPoRrwu' -R ',"'"r.*u,ror"o,'r,,

n

"*---"" NLNB

opGDRU

cERcflARil,TtNERETULUI $I SPOR'UI U

ProiectcofinanlatUinil"Juf SocialEuropeanprin ProgramulOperalionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane 2OO7 - 2013

Investegtein oameni!

e& *:,*;,,m:ffi*:,1 ,\\\fl7t

A(fi\

Proiecteeducapionale strategice cu finangare europeani


il_:t{'3, ffi}qTr= E"E Contextulproiectuluieste conturat de tendinlele inovatoarein s is t em uflo r m i r i i c o n t i n u ed in Ro m 6 n iaa: b o r d a r e au n u i cu r r icu lum gi diversificarea structuriiprogramelor de formare, real,flexibilizarea dez v o l t a r e ac o m p e t e n l e lo rd e u tiliza r eT lC, fle xib iliza r erau te lor profesionale,generalizarea sistemuluide credite transferabilein c onc o r d a n ! 5c u s t a n d a r d e len a lio n a le9 i e u r o p e n e ,u tiliza r e ad e strategii de formare interactive, centrarea pe cursant, 15. transferabiIitateaSimobiIitateaprofesiona Nev oi ad e f o r m a r ea c a d r e lo rd id a cticer e zu ltdin p r im u l r 6 n d d in c erinl e l et o t m a i a c u t e i n siste m u ld e in v5 1 5 m 6 ndt e u tiliza r ea in instrumentelorTIC in procesul de predare-inv51are-evaluare, l o d e r n , in clu sivd in i n u i pr o ce se d u ca lio n a m v eder e aa s i g u r d r i u agteptdrile elevilor,caresolicitdtot mai mult ca metodelede invSlare gi de d e r u l a r ea o r e l o r l a cla sdsd cu p r in d dm ijlo a cein te r a ctiv e, a societdtiide astdzi. adecvateniveluluide dezvoltare 62, 2% d i n t r e c a d r e l e d id a ctice a u u r m a t d o a r u n cu r s d e perfeclionarede bazd in TlC, in acest moment fiind necesardgi pertinentS,prin urmare,o certificarecare s5 suslini diferentierea n o ilo r te h n o lo gi i n o i l o r t eh n o lo g ii"g i ,,u tiliza r e a ?nt r e ,, u t i l i z a r e a pent r ue d u c a t i e " .


Av6n d ca beneficiari directi ca d re le d id a c t ic e d in proiectulrdspundeunei nevoi invSlim6ntulpreuniversitar, stringentea sistemuluirom6nescde inv515m6nt:crearea unui mediude invitare eficientin vedereacregteriiaccesului la educaliede calitate9i formirii unor competenlecheie9i profesionale pe pialamuncii. caresdfaciliteze integrarea prin Aplicatiilesoftwarefurnizate intermediulplatformeide eLearningdezvoltatein proiect au importante valenle for m a ti v e gi beneficiazi de apo rt u l me t o d e lo r a c t iv participativepromovatede pedagogiamoderni ca fiind m ijloacefu ndamentalede dezvolta 15. re profesiona

Programula fost strategicstructurataga inc6t s5-gi poati atinge obiec ti v um l a j o r- a c e l ad e a co n tr ib ula i d e zvo lta r egai m o d e r n iza rea a tilizir iiT ICca r e su r sd s is t em u l uei d u c a t i o n al ol c al,p r in p r o m o va r e u de pr ed a r ep, e d e o p a r t eg i ca in str u m e nat va n sadt e co m u n ica r ep,e de alt dp a r t e . Cadr e l ed i d a c t i c ep a r t i c i p a n te ig i vo r d e zvo ltaco m p e te n ted ig ita le av ans a t ed e u t i l i z a r ea t e h n o lo g iein i fo r m a tie i, fa m ilia r iz6 n d u -cu se ut iliz a r e aT I C c a r e s u r s dd e p r e d a r e$ i ca in str u m e n ta va n sa td e c om un i c a r e . in ac e s t m o d s e v a a j u n g e la u tiliza r e aco n sta n t;a te h n o lo g i ei inf or m a t i ei ni p r o c e s uzli l n i cd e p r e d a r e - in v5 1 a r e - e va lu a r e .


Proiectulva aduceun plusde valoareprin activitdlilesale,carevor viza3 d i re clipri i nc i pal e:

dezvoltareaunui programde formare continudadresatcadrelor d i dac ti c edi n s i s temulde in v 5 1 5 m 6 nptr e u n iv e r s it ac re v a c o n t in e2 "Utilizareaavansatda modulede curs,abord6ndca teme specifice: pentru pregdtirealecliilor,in predare9i evaluare"gi calculatoarelor procesului educalional"; TICpentruoptimizarea ,,Utilizarea

de formarela nivelnationalgi formareaa cel derulareaprogramului putin4.20Ode cadredidactice, fiindcaacestea sdfi criteriuldeseleclie urmat anteriorun curs de iniliereTICacreditat.in urma finalizirii programului, vor primi 25 de credite cadreledidacticeparticipante transferabile;

unei suite de aplicatiisoftware,care si facilitezeat6t dezvoltarea programului de in cadrulproiectuluic6t gi gestionarea comunicarea formarecevacuprinde: un careva punela dispozitia utilizatorilor centrulde inv51are, rareacursurilor; mediu virtuaI pentrudesfdgu careva permiteaccesulla materiale centrulde cunoagtere, d e in t e r e s ; di dac ti cgi e i nforma t ivdeind o m e n iile careva facilitaschimbulde informatiigi centrulde colaborare, colaborarea; s ec retari atul ,c are v a o f e r i s u p o r t p e n t r u a c t iv it it ile ormare; admi ni s trati vgiedeg e s t io n a raep r o g r a m u lu idf e profilulpersonal,unde se vor definipentrufiecareutilizator a carierei, inregistratzonelede interes,planulde dezvoltare preferin{e de lucru,datepersonale.


REZULTATE ANTICIPATE propune,in mod realist,ca la finalsd poati cuantifica succesul Programuli5i prin intermediulcelor 4.200 de cadre didacticecSrorali se vor oferi gi vor dob6ndi,in final,deprinderi profesionalS oportunitdtide dezvoltare avansateprivind utilizareade aplicatii software. didactice vor aveaaccesla un programde formarecontinudmodern, Cadrele interactiy ce va imbina instrumenteTIC inovatoaregi aplicatiisoftware dezvoltate,sporind astfel ganseleacestora pe piata muncii. Aceeagi cirorali seva oferi importantdtrebuieacordatd $ielevilolbeneficiariifinali, posibilitatea cucompetentele cheienecesare. realSde a sefamiliariza


Pe termen lung, proiectul genereazi efecte care ii asigurd sustenabilitateagi care vizeazd dezvoltareacompetenlelor orientareaacestora digitaleale cadrelordidacticeparticipante, de pialamuncii,precum9i solicitate cStredomeniide actualitate dob6ndireade competenlenecesareformulSriiunei oferte de calitate. actuale, educalionale


i

Titlul proiectului: "$coala - Membru Activ al SocietepiiInformafionale"

Editor: Mi l l eni u m De s ig nG r o u p S RL Beneficiar: Unitatea de Managemental Proiectelorcu FinanfareExterni Cercetirii,Tineretuluigi Sportului MinisterulEducapiei, Data publicirii: 30.03.2O12 Datele noastre de contact sunt urmS.toarele: Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2, sector 1, 01 0176, Bucuregti 021 305 59 89 Telefon: 021 3O5 59 99; Fa><: e-mail: office@pmu.ro;tic@pmu.ro http:/ /tic.pmu.ro

Newsletter 1  

Proiect TIC/AeL Avansat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you