__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

inhoudelijk jaarverslag 2014


inhoud

pagina

1. Inleiding 1 2. Organisatie 2 2.1 Huisvesting 2 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie 2 2.3 Positionering en samenwerking 3 2.4 Artistieke Commissie 4 2.5 Promotie en publieksbereik 5 3. Producties 6 3.1 Broken Brass Ensemble 6 3.2 Excite 6 3.3 Explore the North 7 3.4 Freesonica 9 3.5 Hijr 14 3.6 Pop-up Store 15 3.7 TalentLab 16 4. Financiën 18

1 inleiding

De Popfabryk presenteert hierbij het inhoudelijk jaarverslag 2014. Een jaar waarin het Broken Brass Ensemble zich losmaakt van de Popfabryk en succesvol zelfstandig verder gaat, de videoserie Hjir tot stand komt, het Europese Excite netwerk zich verder uitbreidt en de Friese band Sväva zich door middel van het Freesonica traject voorbereidt op zowel Eurosonic als Noorderslag. Het jaar waarin er onder de vlag van de Popfabryk weer een succesvolle editie van Explore the North plaatsvindt en door het TalentLab een aantal jonge Friese makers in de gelegenheid is gesteld hun ideeën te verwezenlijken. Maar ook het jaar waarin er opnieuw een personeelswisseling plaatsvindt. Hierdoor zijn niet alle voorgenomen ambities gerealiseerd, maar zijn wel de voorbereidingen gestart om die in 2015 alsnog te realiseren. In dit jaarverslag worden alle Popfabryk activiteiten van 2014 beschreven, met als basis het productplan 2014 met daarin de artistieke uitgangspunten en de operationele doelen. De Popfabryk ontwikkelt toptalent op het terrein van popcultuur. Het realiseert vernieuwende professionele producties in Fryslân en bereikt daarmee een breed en nieuw publiek, in Fryslân, in Nederland en daarbuiten.

pagina 1


organisatie

2 De statutaire naam van de stichting is Fries Productiehuis Popcultuur, de verkorte handelsnaam is Popfabryk. Aan het hoofd staat het stichtingsbestuur dat afgelopen jaar de volgende samenstelling kende: Albert van der Kooij | voorzitter Sjouke Nauta | secretaris Abelius Reitsma | penningmeester In november is Paul Giesen als zakelijk leider Sjoerd Bootsma opgevolgd.

Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden gedelegeerd aan de zakelijk leider van de stichting. De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur op het gebied van het inhoudelijk en het financiële beleid. De Code Cultural Governance dient als uitgangspunt voor de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen bestuur en zakelijk leider. Voor de administratie en boekhouding krijgt de zakelijk leider ondersteuning van een administratief medewerker. Het totale medewerkersbestand van de stichting is 0,72 fte. Om het verloop tegen te gaan is er een overeenkomst voor de lopende cultuurplanperiode afgesproken. Daarnaast worden er per project projectleiders op freelance basis betrokken. In 2014 waren dit de volgende personen: Geert van der Velde | Freesonica en Hjir Eva van Netten | Excite Harmen van der Hoek | Explore the North

2.1 Huisvesting De Popfabryk maakt gebruikt van een ruimte in de Blokhuispoort (Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden) en heeft hiervoor een tijdelijk contract met leegstandsbeheerder CareX. In 2014 is BOEi eigenaar geworden van de Blokhuispoort en is deze inmiddels gestart met het ontwikkelen van plannen voor het herbestemmen van dit industrieel erfgoed. In de nabije toekomst zal de Popfabryk haar huidige ruimte moeten verlaten, waarbij herhuisvesten in de herbestemde Blokhuispoort een optie is, mede afhankelijk van de toekomstige m2 prijs. Gezien de personele bezetting bij de Popfabryk is de bezettingsgraad van de ruimte, met gemiddeld zo’n twee dagen per week, minimaal. Daarom biedt de Popfabryk in haar ruimte nu tevens nog kantoor en vergaderfaciliteit aan podium Asteriks, Welcome to the Village en het eigen Explore the North. 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie De Popfabryk ontwikkelt sinds 2009 toptalent op het terrein van popcultuur. De Popfabryk wil een platform bieden voor creatieve toptalenten om te excelleren. Dit wil zij realiseren door toptalenten uit te dagen om hun grenzen te verkennen en aan te sporen tot vernieuwing. Geen fabriek voor standaardproducten, maar een productiehuis voor innovatieve en creatieve concepten. Verbreding en verdieping van de popcultuur is een belangrijk uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar interactie tussen verschillende kunstdisciplines. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde, kunstuitingen is het hoofddoel van de Popfabryk. Alle projecten bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande aanbod in Fryslân. Nieuwe projecten van de Popfabryk worden pagina 2


vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van toptalenten, maar ook aan eigen producties waarvoor creatieve makers worden gescout. Bij alle producties wordt daarbij vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik. De producties en ondersteuningstrajecten van de Popfabryk dienen daarnaast bij te dragen aan het ondernemerschap van de makers en het helpen bij het verwerven van economische zelfstandigheid. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden ondersteunen deze missie van de Popfabryk met financiering voor de periode 2013 - 2016. De Popfabryk heeft zich tot doel gesteld om Friese producties te realiseren die zich landelijk kunnen meten met het aanbod van de productiehuizen. Kijkend naar het gerealiseerd volume, het jaarlijks groeiende publieksbereik, internationalisering van de activiteiten, de kwaliteit van onze producties en de afname van die producties op gerenommeerde podia en festivals, stelt het stichtingsbestuur vast dat de Popfabryk sinds haar oprichting in 2009 ruimschoots is geslaagd in haar doelstellingen. Voorbeelden van gerealiseerde producties in de afgelopen jaren zijn Hjir, Broken Brass Ensemble, Skeylja, Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht, OpKomst, Explore the North, Freesonica en Excite. 2.3 Positionering en samenwerking De Popfabryk wil zich, als relatief jonge culturele instelling in Fryslân, positioneren binnen de nog bestaande landelijke infrastructuur van productiehuizen voor popcultuur. Deze productiehuizen zijn: Paradiso Melkweg Productiehuis (Westpagina 3

Nederland), Muzieklab Brabant (Zuid-Nederland), Productiehuis ON (Oost-Nederland) en de Popfabryk (Noord-Nederland). De focus ligt op de versterking en uitbreiding van de bestaande infrastructuur voor talentontwikkeling, waarbij afstemming, aansluiting op en samenwerking met andere culturele organisaties, instellingen, opleidingen en initiatieven gestalte krijgt. Friesland Pop is daarbij een belangrijke partner. Waar Friesland Pop zich als popkoepel richt op de breedte, richt het productiehuis zich op het toptalent. De Popfabryk past daarbij in de keten van talentontwikkeling die in Fryslân zeer professioneel en breed opgebouwd is. De Popfabryk heeft in die keten de doelstelling om de toptalenten in Fryslân te ondersteunen met het verwezenlijken van hun professionele ambities. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit:

stichtingsbestuur artistieke commissie

zakelijk leider

administratie projectleider freesonica

projectleider excite

projectleider producties

De Popfabryk positioneert zich binnen de Friese culturele infrastructuur graag als spin in het web. Projecten worden ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners waar-


onder zowel non-profit als markt partijen. Om de reikwijdte van producties te vergroten wordt ook de samenwerking met landelijke en Europese partijen gezocht. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van praktische aard (productieondersteuning, techniek, management etc.) als inhoudelijke zijn (choreograaf, theatermaker, componist etc.). Samenwerkingspartners in de afgelopen jaren bij diverse projecten waren o.a.: Wolf.Atlas, 3S Music, D’Drive Fryslân College, Academie voor Popcultuur, Keunstwurk, Media Art Festival, Stadsschouwburg de Harmonie, Tresoar, Noordelijk Film Festival, Tryater, Welcome to The Village, Excelsior Recordings, Fries Film Archief, Oerol, Leeuwarden 2018, Into the Great Wide Open, Grand Theatre Groningen, Lawei Drachten, VHDG Leeuwarden, Noorderzon en natuurlijk Friesland Pop. De relaties tussen de Popfabryk als aanbieder en onze afnemers – vaak podia en festivals – is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met het aanbieden van goede en kwalitatieve producties van de Popfabryk is er vertrouwen opgebouwd bij de podia en festivals in Fryslân, Nederland en daarbuiten. Dit maakt het in de toekomst gemakkelijker om nieuwe producties weg te zetten. Afnemers van producties en bands die participeerden in de projecten van de Popfabryk waren o.a.: Poppodium Romein, Fries Straat Festival, Freeze Festival, Podium Asteriks, Bolwerk Sneek, Iduna Drachten, Simmerdeis Festival, Slachtemarathon, Vera Groningen, Simplon Groningen, Eurosonic/ Noorderslag Groningen, Gronings Peil, Le Guess Who? Utrecht, Motel Mozaïque Rotterdam, EKKO Utrecht, Melkweg Amsterdam.

2.4 Artistieke Commissie Voor het vormgeven van het artistiek inhoudelijk profiel van de Popfabryk is in het voorjaar van 2010 een Artistieke Commissie aangetreden. De Artistieke Commissie adviseert over de jaarlijkse producties die de Popfabryk initieert of ondersteunt. Talentvolle makers worden aangespoord om plannen in te dienen of worden gevraagd om een plan van de Popfabryk gestalte te geven. Aangezien het aanbod van plannen en ideeën de mogelijkheden van de Popfabryk overstijgt, worden er op grond van het oordeel van de Artitieke Commissie prioriteiten gesteld. Binnen de Artistieke Commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd zodat de breedte van de popcultuur zich manifesteert. In de tweede helft van 2014 heeft de Artistieke Commissie zich gebogen over de plannen voor 2015. De Artistieke Commissie bestaat momenteel uit: Adri Schokker | vakgebied audiovisueel | Oprichter Snowvideo, docent audiovisueel Academie voor Popcultuur en theatermaker bij Peergroup Ira Judkovskaja | vakgebied theater| Artistiek leider Tryater Sytze Pruiksma | vakgebied muziek | Componist en musicus Naast artistieke overwegingen wordt er in de keuze van producties gekeken naar de professionaliteit, ambitie en opgebouwde ervaring van de makers. Tevens speelt de mate van verkoopbaarheid van de productie een rol. Er wordt dan ook een kosten-batenanalyse gemaakt van de productie als geheel. De zakelijk leider heeft hier een belangrijke rol in. Hoewel artistieke criteria van groot belang zijn, wordt een project niet gestart voordat de zakelijk leider vertrouwen heeft in de return-on-investment, dit kan zowel financieel, promopagina 4


tioneel als artistiek zijn. De selectiecriteria die gehanteerd worden zijn: • Focus op sterk onderscheidende en kwalitatieve ideeën. • Oorspronkelijkheid en authenticiteit. • Verbondenheid met de regio. • Innovatieve waarde van het plan. • Hoge professionele ambities van de makers. • Bereikt artistiek basisniveau wat moet blijken uit het opgebouwde portfolio. • Voldoende referenties en netwerk binnen het artistieke veld. • Product-markt combinatie. • Return-on-investment en follow-up van project en artiest. 2.5 Promotie en publieksbereik De Popfabyk is in eerste instantie een producerende organisatie en niet zo zeer een programmerende of presenterende instelling. De producties zowel groot als klein en de bands die participeren in Freesonica en Excite worden veelal geprogrammeerd op podia en festivals zowel in Fryslân, Nederland als Europa. De band of productie staat hierbij centraal en de Popfabryk als producerende en ondersteunende organisatie raakt hierbij snel op de achtergrond. Het publieksbereik van de Popfabryk producties en participerende bands is groot, mede door de podia en festivals waar deze te zien zijn, terwijl het publiek veelal onbekend is met de Popfabryk. Zo is Explore the North als festival inmiddels een begrip, maar zullen er maar weinig bezoekers van dit festival weten dat dit een productie van de Popfabryk betreft. Ondanks de prominente rol die de Popfabryk ook in 2014 heeft gespeeld in de realisatie van projecten en festivals, is dit onvoldoende tot uiting gekomen in de publiciteit. Voor de Popfabryk is de bekendheid onder het grote pagina 5

publiek overigens niet de eerste prioriteit, maar ligt de nadruk op de bekendheid onder de Friese makers en op de zichtbaarheid voor samenwerkingspartners, financiers en sponsoren. Ter indicatie is hierbij een inschatting gemaakt van het indirecte publieksbereik van de Popfabryk met de optredens van de Freesonica acts, Broken Brass Ensemble, optredens binnen het Excite netwerk, het Explore the North festival en het TalentLab. In 2014 hebben zo’n 40.350 mensen een Popfabryk productie bezocht, hierbij de online activiteiten niet meegerekend. Eind 2014 is er een start gemaakt om de zichtbaarheid van de Popfabryk beter te waarborgen en te vergroten. Het Twitter account is gereactiveerd, er is een Facebook account aangemaakt, de website is volledig geactualiseerd, de Popfabryk nieuwsbrief is nieuw leven ingeblazen er zijn met regelmaat persberichten verstuurd. Perscontacten en samenwerkingsverbanden zijn aangehaald. Daarnaast wordt vanaf eind 2014 bij alle ondersteuningstrajecten en samenwerkingsproducties bedongen dat de Popfabryk zichtbaar is. In 2015 zal dit verder doorgezet worden.

sväva


producties

3 De producties van de Popfabryk vormen de kern van de bedrijfsvoering. De organisatie is daarom zo ingericht dat deze flexibel en projectmatig kan opereren, met een minimum aan overheadkosten. Het belangrijkste doel van de projecten is talentontwikkeling. Door het inhoudelijk, productioneel en financieel ondersteunen van makers leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van toptalenten in Fryslân.

3.1 Broken Brass Ensemble Het Broken Brass Ensemble is inmiddels een begrip in Fryslân en de rest van Nederland. Het Broken Brass Ensemble combineert invloeden van de traditionele New Orleans brass met muziekgenres als hiphop, balkan, funk, blues en fanfare tot een eigen herkenbare en explosieve mix. De Popfabryk heeft in 2012 het Broken Brass Ensemble geïnitieerd, het in 2013 in de markt gezet en begin 2014 staat het Broken Brass Ensemble geheel op eigen benen. Het Broken Brass Ensemble is een goed voorbeeld van een geslaagde productie van de Popfabryk. 3.2 Excite Excite: Exchange of International Talent in Europe. Dit Europese uitwisselingsprogramma van de Popfabryk bestaat sinds 2009. Doel van het project is de uitwisseling van nieuw talent te bevorderen op festivals en podia in Europa. Friese broken brass ensemble

pagina 6


bands die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan Excite zijn Daily Bread (2009), Greyline (2010), BlackboxRed (2011), Pioneers of Love (2012), MAASK (2013) en The Future’s Dust (2014) die op het SPOT Festival in Aarhus Denemarken hebben opgetreden. De deelnemende partners in het Excite netwerk zijn: Go North in Schotland | www.gonorthfestival.co.uk Music:LX in Luxenburg | www.musiclx.lu KulturUngdom in Zweden | www.kulturungdom.se SØRF in Noorwegen | www.sorf.no Poppunt in België | www.poppunt.be Popfabryk in Nederland | www.popfabryk.nl Ora in Denemarken | www.ora.dk RockCity in Duitsland | www.rockcity.de Elke partner selecteert een band en verplicht zich om een speelplek te garanderen in eigen land. Op deze manier krijgt Fries talent de mogelijkheid om op te treden in diverse Europese landen. Vice versa kan het Friese publiek kennis maken met bands uit Europa. Zo speelden in 2014 in Leeuwarden op het Freeze Festival Get Your Gun (Denemarken) en Tubelight (België) en op Welcome to the Village de Zweedse band The Fume en uit België Go March. Er zijn in 2014 drie Friese bands gepromoot in Excite. Dit waren The Future’s Dust, The Cool Quest en DIFF. Uiteindelijk is alleen The Future’s Dust geselecteerd en wel voor twee festivals, te weten het SPOT festival in Denemarken en het PLAY Festival in België. Tijdens het Glimps Festival in Gent van 11-13 december 2014 pagina 7

heeft er een overleg met alle partners in het netwerk plaatsgevonden en is het netwerk uitgebreid met een partner uit Finland. Bij het overleg lag de focus op het optimaliseren van de selectieprocedure, het vergroten van het aantal speelplekken en het verkennen van Europese financieringsmogelijkheden. Verder is afgesproken het programma rond de aangeboden showcase te optimaliseren met het bieden van bijvoorbeeld extra optreedplekken, interviews, relevante contacten, opnames etc. 3.3 Explore the North Explore the North is het festival voor muziek en verhalen op onvermoede plekken dat in 2014 plaatsvond op 28 en 29 november in Leeuwarden. Explore the North wordt vanaf 2013 onder de vlag van de Popfabryk georganiseerd. In 2011 vond de eerste editie van dit festival plaats, in 2013 de tweede en afgelopen jaar alweer de derde editie. De derde editie van Explore the North was wederom een avontuurlijke ontdekkingsreis door de binnenstad van Leeuwarden. Een reis vol verhalen en muziek, ondernomen door 1750 explorers, die zich gretig lieten verrassen door schrijvers, dichters, muzikanten, verhalenvertellers, beeldenmakers en bovendien door de vele prachtige locaties die Leeuwarden rijk is. Explore the North is een breed, laagdrempelig winterfestival dat de schitterende historische binnenstad van Leeuwarden als podium gebruikt voor de presentatie van muziek, literatuur, beeldende kunst, theater en vele andere kunstvormen. Het programma is deels internationaal, deels lokaal en liever nog een combinatie van beide.


Het festival presenteert spannende artiesten, faciliteert de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe projecten en artiesten en initieert zelf multidisciplinaire (samenwerkings) projecten. Daarbij zoekt Explore the North naar het mooiste dat het culturele leven in het moderne Fryslân te bieden heeft en nodigt het festival daarbij een grote hoeveelheid internationale gasten uit. De Popfabryk droeg in deze editie tevens bij aan het mogelijk maken van een aantal producties die speciaal voor het festival werden gerealiseerd, waaronder: de Grote Snowstar Revue, de (muzikale) theatervoorstelling Om de dooie dood niet van het kunstenaarscollectief Heksenhamer, 2 Meter Sessies van Jan Douwe Kroeske met Snowstar, Petter Carlsen en Samaris, de albumpresentaties van Friese bands Hilbrandt en Yuko Yuko en de culturele expedities door de binnenstad van Leeuwarden. Explore the North is, ondanks haar prille bestaan, al uitgegroeid tot een begrip in festivalland. De begroting van het festival overstijgt inmiddels die van de gezamenlijk overige producties van de Popfabryk. Het kernteam, met daarin (jonge) professionals uit het culturele veld, is dan ook met de Popfabryk in gesprek over het op termijn verzelfstandigen van het festival. De komende editie van het festival, die nu gepland staat voor begin 2016, zal de Popfabryk nog faciliteren. In 2014 werd het kernteam gevormd door: Sjoerd Bootsma | artistiek leider Mark Hospers | algemeen coÜrdinator Johan de Vries | productieleider explore the north

pagina 8


Voor een uitvoerige evaluatie van Explore the North, verwijzen we naar het separate inhoudelijk verslag 2014 van Explore the North dat op aanvraag kan worden toegezonden. 3.4 Freesonica Freesonica is het coaching- en professionaliseringstraject van de Popfabryk voor Friese muzikanten zodat ze op een professionele, zelfvoorzienende manier leren opereren binnen het Nederlandse clubcircuit. Jaarlijks worden minimaal twee talentvolle Friese acts begeleid. In 2014 waren dit: R.T. Woods Flying Trashcans Sväva De begeleiding bestaat uit intensieve coaching, brainstormsessies, workshops en masterclasses met aandacht voor de volgende punten: • Het verder ontwikkelen van een eigen (artistieke) identiteit. • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie met daarbij behorende planning. • Kennis overdracht met professionals uit de muziekindustrie. • Het opzetten en voeren van een financiële administratie. • Alternatieve financieringsmogelijkheden. • Samenwerkingen bevorderen met professionals (muzikanten, producers, videomakers, grafisch vormgevers etc.). • Feedback op presentaties: optredens en opnames. • Management en bookings. • PR & social media training. pagina 9

Bij de uitvoering van Freesonica zijn in 2014 de volgende professionals ingezet: Peter Reen | coach Ton van der Werf | coach Peter Dijkstra, Eva van Netten | booking en management Tom Engelshoven | media training Robin Feenstra | podiumpresentatie Johan Kooi | producer Matthijs Herder | producer Erik Hulshof | producer Klaas Pot | producer Patrick van der Wal | videomaker RJ van Assen | videomaker Alice Nell | pr Stefan Sloot | vormgeving In 2013 is door een aantal professionals, betrokken bij Freesonica, Wolf.Atlas Management, Bookings & Events opgezet. De Popfabryk draagt dan ook niet alleen bij aan de ontwikkeling van creatief talent in Fryslân maar levert ook een bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve industrie. In 2014 heeft Wolf.Atlas de boekingen verzorgd voor de Freesonica bands voor de gangbare 15% commissie per boeking. Acts die afgelopen edities hebben deelgenomen zijn o.a.: Sväva Flying Trashcans The Future’s Dust Maask Daily Bread A Silent Express Pioneers of Love Monstertux


Meerdere van deze bands stonden de afgelopen jaren in de finale van de Grote Prijs van Nederland en op Eurosonic/ Noorderslag. Daarnaast zijn er bands doorgebroken en vormt Freesonica voor muziekprofessionals een belangrijk keurmerk van kansrijke Friese acts. Niet alle Freesonica bands breken landelijk en internationaal door, met name omdat ze vaak voortijdig stoppen. De aanloop naar een professionele carrière als band kan lang zijn en in dit traject worden door muzikanten regelmatig andere keuzes gemaakt, die meer zekerheid bieden. Een band valt vervolgens uit elkaar, maar hieruit ontstaan veelal nieuwe initiatieven en projecten. Freesonica vervult een belangrijke rol in deze dynamiek en draagt bij aan de professionele bagage van de individuele muzikanten die doorgaan op het gekozen pad. R.T. Woods Rimmer Woudstra (alias R.T. Woods) is een getalenteerde en veelzijdige muzikant. Door zijn muzikale veelzijdigheid was een eerste stap dan ook het afbakenen van ambities en het stellen van haalbare doelen, omgezet in een stappenplan. Als onderdeel van het stappenplan is er een EP (Extended Play) met vier akoestische nummers opgenomen en gereleased. Er heeft een solo tour plaatsgevonden ter promotie van de nieuwe EP. Voor het eind van het jaar stond er een album gepland, die begin 2015 zou worden uitgebracht. Door persoonlijke omstandigheden moest het ingezette coaching- en professionaliseringstraject in augustus echter worden gestopt. Alle lopende afspraken zijn afgehandeld en nagekomen. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met Rimmer Woudstra.

Hoogtepunten R.T. Woods • Release debuut-EP R.T. Woods • 7 festival boekingen + 23 reguliere optredens Optredens R.T. Woods in 2014 01-17 | Sneek @ Het Bolwerk 01-18 | Groningen @ ‘t Concerthuis 14-03 | Amsterdam @ Huiskamershow 18-03 | Groningen @ Huiskamershow 22-03 | Zwolle @ Huiskamershow 28-03 | Leeuwarden @ Freeze on Friday 30-03 | Groningen @ Dog's Bollocks (Magner's Sessions) 12-04 | Utrecht @ The Northern Acoustic (video sessie) 24-04 | Utrecht @ Café Eigen Schuld 25-04 | IJlst @ Huiskamershow (support voor Ed Struijlaart) 05-05 | Meppel @ Bevrijdingsdag 08-05 | Leeuwarden @ Huiskamershow: Knus Evenementen 09-05 | Leeuwarden @ Podium Asteriks (support Tommy Ebben / EP-presentatie) 11-05 | Groningen @ Gasfornuis 17-05 | Leeuwarden @ Europaverkiezingsdebat voor de Jeugd 18-05 | Meppel @ Café Clouso 18-05 | Leeuwarden @ Leeuwarden Loop 31-05 | Groningen @ Melodica Festival 07-06 | Drachten @ Peije Dei Drachten 18-06 | Terschelling @ Oerol Festival 18-07 | Leeuwarden @ Welcome to the Village Festival 19-07 | Leeuwarden @ Welcome to the Village Festival 20-07 | Leeuwarden @ Welcome to the Village Festival 29-07 | Leeuwarden @ Omrop Fryslân (Radio Leeuwarden) 02-08 | Hindeloopen @ Omrop Fryslân (Skutsjesjoernaal) pagina 10


15-08 24-08 27-08 31-08 19-09 02-10

| | | | | |

Leeuwarden @ De Friese Poort Groningen @ Noorderzon Festival Leeuwarden @ De Gloppe Leeuwarden @ Asteriks UITmarkt Leeuwarden @ Midnight Walk Leeuwarden @ De Gloppe

Info R.T. Woods Web: www.facebook.com/RTWoodsOfficial Video: http://youtu.be/RqzoysSbI-c Sväva Sväva stroomde halverwege 2014 in bij Freesonica en verving R.T. Woods. Sväva had in 2014 al 2 singles uitgebracht maar nog geen serieuze release gedaan. Ze zijn dan ook gestimuleerd en ondersteund bij het uitbrengen van een EP met eerder opgenomen en nieuw geschreven materiaal. Dit zou hun wens om een debuutalbum uit te brengen en het vinden van partners hiervoor, vergemakkelijken. De officiële release van de EP We Have Just The Life We Want zou extra publiciteit, nieuwe shows en een speelplek op Noorderslag 2015 opleveren en heeft het debuutalbum een stuk realistischer gemaakt. Een andere belangrijk aandachtspunt bij Sväva was de bandsamenstelling. Kort nadat ze in het Freesonica traject zaten stapte de toetsenist uit de band en dit was in hun bestaan als band drie keer eerder voorgekomen. De overige vier bandleden hebben een hechte band en delen een gezamenlijke ambitie. Ze werden geadviseerd en begeleid in het omvormen van de band naar een kwartet, waarbij ze hun kenmerkende geluid zouden kunnen behouden. pagina 11

sväva


In de nieuwe bezetting is de single Flown tot stand gekomen, waarvoor ook een officiële video is geproduceerd. Freesonica heeft de band hiervoor in contact gebracht met videomaker Patrick van der Wal en producer Johan Kooi en heeft dit proces begeleid. Parallel aan het opnameproces is de band gestart met crowdfunding om de release deels te bekostigen. Begin september is de crowdfunding met succes afgesloten en een bedrag van ruim € 2500,- binnengehaald. Hiervoor is de persing en het artwork van de EP betaald en is een PR professional aangetrokken voor de promotie van de EP. De EP is tijdens de opening van de Popronde in Nijmegen gepresenteerd. Voorafgaand hieraan hebben ze nog met een coach, als onderdeel van het Freesonica traject, gewerkt aan hun podiumpresentatie. Vlak voor de jaarwisseling heeft de band de nieuwe single Labyrinth opgenomen met producer Matthijs Herder. Deze is de week voorafgaand aan Eurosonic / Noorderslag gereleased via de vooraanstaande muziekwebsite KickingTheHabit.nl. De band is met het Freesonica traject enorm gegroeid en gaat eind 2014 over naar Friendly Fire een bekende Nederlandse concert- en evenementenorganisator, management- en boekingskantoor. Hoogtepunten Sväva • Succesvolle crowdfunding voor hun debuut-EP • Uitbrengen van debuut-EP We Have Just The Life We Want • Landelijk PR campagne met positieve ontvangst • 8 festival bookings + 26 club shows • Productie videoclip en single Flown • Succesvolle deelname aan Popronde

Getekend bij Friendly Fire Bookings Agency

Optredens Sväva in 2014 07-06 | Leeuwarden @ Theater Romein 06-17 | Terschelling @ Oerol Festival 06-07 | Sappemeer @ Indie XL Festival 19-07 | Leeuwarden @ Welcome to the Village Festival 24-08 | Leiden @ Wildernis Festival 27-08 | Groningen @ Noorderzon Festival 28-08 | Groningen @ Noorderzon Festival 29-08 | Den Bosch @ W2 30-08 | Amsterdam @ Melkweg 03-09 | Amsterdam @ Studio K 13-09 | Wommels @ Greidhoek Festival 18-09 | Nijmegen @ Valkhof Museum (EP presentatie) 01-10 | Utrecht @ Huiskamershow 04-10 | Sliedrecht @ JC Elektra 09-10 | Groningen @ Kult 10-10 | Arnhem @ Stella by Starlight 15-10 | Hilversum @ Radio 1 16-10 | Utrecht @ EKKO 18-10 | Den Bosch @ W2 24-10 | Leeuwarden @ Podium Asteriks 30-10 | Göteborg/SE @ Frippe & Frida 31-10 | Göteborg/SE @Generator 01-11 | Uddevalla/SE @ Kassettfestivalen 08-11 | Rotterdam @ Reijngoud 13-11 | Middelburg @ Kloveniersdoelen 18-11 | Nijmegen @ Doornroosje 20-11 | Utrecht @ Le Guess Who Festival 21-11 | Groningen @ ‘t Concerthuis 22-11 | Utrecht @ Le Mini Who pagina 12


27-12 | Roodehaan @ Bordopschoot 28-12 | Roodehaan @ Bordopschoot Optredens Sväva in 2015 16-01 | Groningen @ For The Time Being 17-01 | Groningen @ The Crown 18-01 | Groningen @ Eurosonic Festival 19-01 | Groningen @ Noorderslag Festival 29-01 | Amsterdam@ Sugar Factory 03-02 | Nijmegen @ Stukafest 19-02 | Groningen @ Stukafest Info Sväva Info Sväva Web: www.facebook.com/svavaband Video: www.svavaband.nl/videos The Flying Trashcans The Flying Trashcans startten als de jongste talenten in de Freesonica stal. De vier middelbare scholieren waren al enorm gedreven in het werken aan hun muziek, hun professionaliteit en hun artistieke profiel. Aangezien drie van de leden aan het afstuderen waren aan het gymnasium, lag hier het eerste Freesonica half jaar de prioriteit. Het plan van aanpak focust zich daarom in de beginperiode op het ontwikkelen van hun artistieke profiel, het schrijven van nieuwe muziek in samenwerking met verschillende producers en optredens dichterbij huis. In deze periode ontstaan het merendeel van hun nummers voor de debuut-EP Escalation en wordt hun eerste professionele muziekvideo van de debuut-single Luxury geproduceerd. Met de vier jonge muzikanten is tegelijkertijd gewerkt aan de zakelijke kant van de muziek, waaronder planning, boekingen pagina 13

en het opzetten van een degelijke financiële administratie. Met het succesvol afstuderen van de drie bandleden ontstond er een spannende periode van keuzes maken. Met de keuze van twee bandleden om te gaan studeren in respectievelijk Den Haag en Groningen raakte de band steeds meer op de achtergrond. Het maken van muziek vanuit een professionele ambitie bleek geen gemeengoed meer. The Flying Trashcans besluiten vervolgens dan ook in de huidige bezetting te stoppen. Alle lopende afspraken, geboekte optredens en de aangegane verplichtingen rondom de crowdfunding van hun debuut-EP worden afgehandeld. Begin 2015 verschijnt hun debuut-EP als 10” op vinyl in een oplage van 500 stuks als een in memoriam van een veelbelovende band. Drie van de vier bandleden zijn verder gegaan met een nieuw project waarin ze de kennis en expertise die ze het afgelopen Freesonica jaar hebben opgedaan zullen inzetten. We gaan zeker nog meer van ze horen. Hoogtepunten The Flying Trashcans • Succesvolle voorfinanciering van debuut-EP • Uitbrengen van een professionele videoclip voor eerste single Luxury • Uitbrengen van debuut-EP Escalation • 8 festival bookings + 17 club shows Optredens The Flying Trashcans in 2014 18-01 | Groningen @ t Concerthuis 28-02 | Leeuwarden @ Podium Asteriks 28-03 | Leeuwarden @ Freeze on Friday Festival 02-05 | Leeuwarden @ Omrop Fryslân (Noardewyn Live) 05-05 | Leeuwarden @ Bevrijdingsfestival Fryslân


14-06 | Leeuwarden @ Jailbreak Festival 05-07 | Wageningen @ Bergpop Festival 12-07 | Luttenberg @ Lil Hill 18-07 | Leeuwarden @ Omrop Fryslân (Noardewyn Live) 18-07 | Leeuwarden @ Welcome to The Village Festival 09-08 | Oudemirdum @ CliffRock Open Air 13-09 | Wommels @ Greidhoek Festival 26-09 | Arnhem @ Luxor (support DeWolff) 01-10 | Amsterdam @ Studio /K 11-10 | Amersfoort @ De Kelder (support DeWolff) 25-10 | Sneek @ Bolwerk (support DeWolff) 31-10 | Groningen @ Vera (support DeWolff) 31-10 | Oosterwolde @ Hutspop XL 01-11 | Lochem @ Lochem Rock City 02-11 | Harlingen @ Waddenrace 08-11 | Groningen @ Simplon 08-11 | Dokkum @ De Lantaarn 22-11 | Drachten @ Iduna 11-12 | Groningen @ Simplon 20-12 | Leeuwarden @ Podium Asteriks (EP release / afscheidsshow) Info The Flying Trashcans Web: www.facebook.com/flyingtrashcans Video: http://youtu.be/fGPukBZhhMs 3.5 Hijr Hjir is een prachtige muziekdocumentaire geproduceerd door de Popfabryk in 2014. Voor deze documentaire namen vier Friese acts op vier bijzondere locaties in Fryslân nieuw gecomponeerde muziek op. De focus van de documentaire lag op de wisselwerking die ontstaat tussen de muzikanten en locatie waarin ze opnemen. Zoals één van de deelnemende muzikanten in Hjir het mooi wist te verwoorden: Van tevoren dachten the black atlantic in dekema state in jelsum

pagina 14


we dat we met onze muziek een bepaalde plek in een bepaald daglicht moesten stellen, maar nu denk ik dat deze plekken ons in een bepaald daglicht stellen. In Hjir raken meerdere verhalen vervlochten tot een nieuw verhaal, over een hier en nu waarin nieuwe muziek een historische lading krijgt en oude plekken een nieuwe betekenis wordt gegeven. Sv盲va in de Blokhuispoort in Leeuwarden WONDER in het Hylperh没s in Hindeloopen The Future's Dust in het Karmelklooster in Drachten The Black Atlantic in Dekema State in Jelsum De muziekdocumentaire wordt in 2015 uitgebracht en zal worden vertoond op verschillende (film) festivals. 3.6 Pop-up Store Het in 2014 geplande project For the time being - Pop-up Store is door personeelswisselingen bij de Popfabryk nog niet gerealiseerd. In 2014 zijn al wel de voorbereidingen getroffen voor realisatie in 2015. Het concept zal dan, in een lichtelijk aangepaste vorm, onder de naam Space Invaders gestalte krijgen. De Popfabryk wil tijdelijk leegstaande (winkel) panden in Leeuwarden inzetten voor creatieve talenten die op zoek zijn naar een tijdelijke presentatie-, ontwikkeling-, verkoop-, expositie- en / of werkplek met een publiekelijk karakter en een relatie tot popcultuur. Het gaat om creatieve talenten uit de stad en de provincie, waarbij tevens een Europese dimensie wordt gezocht middels een Artist-in-Residence programma in samenwerking met andere organisaties in de stad en de provincie. De invulling van de tijdelijk beschikbare ruimte wordt gecureerd, waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft. pagina 15

wonder in het hylperh没s in hindeloopen


3.7 TalentLab Naast een productiehuis dat eigen producties ontwikkelt, is de Popfabryk ook een incubator die kennis, ervaring en netwerk deelt met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. De Popfabryk geeft advies over projectmanagement, de mogelijkheden tot financiering en stelt haar netwerk beschikbaar. Soms stelt de Popfabryk een kleine financiële bijdrage beschikbaar voor de realisatie van dergelijke projecten. Met het beschikbaar stellen van kleine budgeten wil de Popfabryk een steun in de rug zijn voor innovatieve ideeën. Voor de Popfabryk zijn de microbudgetten tevens een belangrijke mogelijkheid om nieuwe talenten te scouten. Talentvolle nieuwe makers op het gebied van de popcultuur kunnen hun ideeën en plannen voorleggen aan de Popfabryk. Op basis van het plan en de vraag bepaalt de Popfabryk, binnen de mogelijkheden die ze heeft, in welke vorm er ondersteuning kan plaatsvinden. In 2014 is er ondersteuning geboden aan de Pelican Sessies, het Heksenhamer collectief, Icky Pack en BLAUHAUS Produc-

ties. Pelican Sessions De Pelican Sessions bieden een visueel podium voor talentvolle artiesten uit Fryslân in een omgeving waar zij zich thuis voelen. Op een unieke locatie wordt de sessie opgenomen om de kern van de muziek bloot te leggen. De Pelican Sessions is een samenwerking tussen het producers duo Snoet & Smoel en filmmaker en muzikant Wander Andringa. Tijdens Welcome to The Village werkte de Pelican Sessions aan een serie akoestische sessies met binnen- en buitenlandse artiesten die onder de naam Village Sessions is verschenen. In deze speciale Village Sessions participeerden de volgende bands: Pulled Apart By Horses (UK), Marble Sounds (BE), Daryll-Ann, The Jezabels, Russkaja, De Boze Dichters & The Rockstars, King Ayisoba (Ghana), R.T. Woods, Leonard Ford en Tim Knol, samen verantwoordelijk voor zo’n 39.000 views in een half jaar. Met de ondersteuning van de Vilage Sessions bieden we de makers achter de Pelican Sessions de mogelijkheid hun portfolio uit te bouwen met een scala aan internationale artiesten, de Pelican Sessions als merk te verstevigen en daarmee hun stap richting professionaliteit te stimuleren. www.youtube.com/user/PelicanSessions Heksenhamer Heksenhamer is een kunst- en muziekcollectief uit Fryslân. De vier bonkige makers scheppen met voorstellingen, optredens, verhalen en performances een eigen universum. Deze wereld hangt aan elkaar van magie, zwarte humor en een beetje gevaar. Het sobere dorpsleven, dat vaak als inspiratiebron gebruikt wordt, krijgt kleur door verhalen die absurd en magisch lijken, maar vaak dichter bij de realiteit staan dan in een

hjir

pagina 16


eerste ontmoeting het geval lijkt. In 2014 heeft de Popfabryk het collectief ondersteund bij hun project Swalk; een volksverhalen-revu die o.a. bij Freeze is opgevoerd. www.heksenhamer.nl Icky Pack Icky Pack is een tweemansfractie uit Frysl창n, die gruizige rock maakt waarbij de ritmesectie maatgevend is. Bij de totstandkoming van hun nieuwe EP willen ze experimenteren met de opnameruimte als onderdeel van het instrumentarium. In een oude kaasfabriek in Burgum vestigen ze tijdelijk een opnamestudio, waarbij niet alleen de akoestiek van de kaasfabriek, maar ook het geluid van radiotoren, leidingen, piepende scharnieren in gesampelde vorm deel gaan uitmaken van de nieuwe nummers. Begin 2015 zullen de nummers die zijn opgenomen in de kaasfabriek worden uitgebracht. De Popfabryk heeft dit experiment van Icky Pack ondersteund en met ze van gedachten gewisseld om dit experiment mogelijk nog verder door te trekken in de toekomst, waarbij ook de composities gerelateerd worden aan een specifieke ruimte. www.ickypack.com

onderzoek waar experiment en vernieuwing centraal staan. Hashtag Genieten zoekt de grenzen van het genre documentaire op. De presentatie vindt plaats via de #Genieten-tour, waarbij interactie en discussie met het publiek centraal staan. De Popfabryk ondersteunt de zoektocht naar andere presentatievormen en denkt hierin mee. www.blauhausproducties.nl

BLAUHAUS Producties BLAUHAUS producties, bestaat uit Aletta Top, Isa Veenstra en Johanneke Dijkstra. Elk vanuit een verschillende insteek en visie geven ze invulling aan een filosofisch onderzoek naar de generatie en tijdsgeest van nu die ze typeren als; jong, ambitieus en blut. De generatie die een brug slaat van de inbelverbinding naar google glass: een verandering van tijdgeest? Ze werken aan de zoektochtdocumentaire Hashtag Genieten door middel van een videoblog. Naast een inhoudelijk onderzoek, is Hashtag Genieten een artistiek pagina 17

hashtag genieten


financiĂŤn

4 De Popfabryk heeft Van Wieren, Vellinga & Baukema Accountants en Belastingadviseurs opdracht gegeven het accountantsrapport 2014 op te stellen. Dit rapport wordt op verzoek separaat toegezonden.

the black atlantic in dekema state in jelsum

pagina 18


Popfabryk Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden info@popfabryk.nl www.popfabryk.nl

Profile for Popfabryk

Popfabryk jaarverslag 2014  

De Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân.

Popfabryk jaarverslag 2014  

De Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân.

Profile for popfabryk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded