Popfabryk jaarverslag 2015

Page 1

inhoudelijk jaarverslag 20150. Inhoud

pagina 1. Inleiding 1 2. Organisatie 2 2.1 Huisvesting 3 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie 3 2.3 Positionering en samenwerking 4 2.4 Artistieke Commissie 5 2.5 Promotie en publieksbereik 6 2.6 Mvo 7 3. Producties 7 3.1 Excite 7 3.2 Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! 8 3.3 Explore the North 10 3.4 Freesonica 10 3.5 Hijr 14 3.6 Klanklânskippen 15 3.7 Somnium 16 3.8 Space Invaders 16 3.9 TalentLab 18 3.10 Yakumo Orchestra 19 4. Financiën 20

Colofon

Fotografie Jan Westerhof, Malte Uchtmann, Leonie Hiller, Xanne Wijkamp, Nynke Venema, Coen Waltmans Vormgeving Rolina Nell

1. Inleiding

De Popfabryk heeft een productief jaar achter de rug, waarvan het jaarverslag 2015 de weerslag vormt. In 2015 is het Yakumo Orchestra op de kaart gezet, heeft de première van de documentaire Hjir plaatsgevonden, is de eerste Artist-in-Residence van Klanklânskippen gerealiseerd, is de productie Somnium van start gegaan, heeft de Popfabryk De Snackbar gerund, hebben de Friese bands Sväva, Yuko Yuko en Dooxs via de Europese netwerken van de Popfabryk op festivals gespeeld in Duitsland, België, Schotland en IJsland, zijn Freesonica acts Dooxs en Bastard Sugar een jaar lang intensief gecoacht en zijn een aantal jonge Friese makers via het TalentLab in de gelegenheid gesteld hun ideeën te verwezenlijken. In 2015 heeft de Popfabryk met haar activiteiten duidelijk invulling gegeven aan de verbreding en verdieping van de popcultuur, waarbij de interactie tussen verschillende kunstdisciplines vorm heeft gekregen. Een jaar waarin niet alleen hard gewerkt is aan de uitvoering van projecten en producties, maar waarin ook veel tijd en aandacht is uitgegaan naar de ontwikkeling van nieuwe concepten en samenwerkingsverbanden voor de komende jaren. In dit jaarverslag worden alle Popfabryk activiteiten van 2015

pagina 1


beschreven, met als basis het beleidsplan 2013 - 2016 met daarin de artistieke uitgangspunten en de operationele doelen. De Popfabryk ontwikkelt talent op het terrein van popcultuur. Het realiseert vernieuwende professionele producties in Fryslân en bereikt daarmee een breed en nieuw publiek, in Fryslân, in Nederland en daarbuiten. Popfabryk 1 mei 2016

2. Organisatie

De statutaire naam van de stichting is Fries Productiehuis Popcultuur, de verkorte handelsnaam is Popfabryk. Aan het hoofd staat het stichtingsbestuur dat afgelopen jaar de volgende samenstelling kende: Albert van der Kooij (voorzitter), Sjouke Nauta (secretaris) en Abelius Reitsma (penningmeester). In 2015 is Rigt Oostenbrug tot het bestuur toegetreden.

Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden gedelegeerd aan Paul Giesen, die sinds november 2014 zakelijk leider van de stichting is. De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur op het gebied van het inhoudelijk en het financiële beleid. De Code Cultural Governance dient als uitgangspunt voor de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen bestuur en zakelijk leider. Voor de administratie en boekhouding krijgt de zakelijk leider ondersteuning van de administratief medewerkster Desire Hindriks. Het vaste medewerkersbestand, werkzaam voor de stichting is 0,72 fte. De medewerkers van de Popfabryk zijn gedetacheerd vanuit Friesland Pop. De Popfabryk hoeft hierdoor geen eigen personeelsadministratie te voeren. Het personeelsbeleid maakt onderdeel uit van het beleid hierin van Friesland Pop. Gezien de relatief kleine omvang van de Popfabryk, heeft deze personeelsconstructie met Friesland Pop de voorkeur. Daarnaast worden er per project projectleiders op freelance basis eins, zwei, drie, fjouwer! - john monday

pagina 2


betrokken. In 2015 waren dit de volgende personen: Geert van der Velde | Freesonica en Hjir Eva van Netten | Excite Bente Hout | Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! en Somnium Karina Bakx | Space Invaders/De Snackbar Carla de Bruin (stagiaire) | Klanklânskippen In 2015 heeft de Popfabryk ook een stage mogelijkheid geboden voor een student van de Minerva Academie voor Popcultuur. Gezien de personeelsomvang van de Popfabryk, is er de mogelijkheid om een stagiaire voor twee dagen per week te begeleiden. In samenwerking met Friesland Pop is er daarom een gedeelde stageplek aangeboden, waardoor een stagiair een aantal dagen per week bij Friesland Pop en een aantal dagen per week bij de Popfabryk ervaring kan opdoen. De Popfabryk draagt hiermee bij aan de overdracht van kennis en ervaring op toekomstige entrepreneurs in de culturele sector. Daarnaast bieden stagiaires de Popfabryk actuele kennis en inzichten op de praktijk en een link met het onderwijs. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit: stichtingsbestuur artistieke commissie

zakelijk leider

administratie projectleider freesonica

pagina 3

projectleider excite

projectleider producties

2.1 Huisvesting De Popfabryk maakt gebruikt van een ruimte in de Blokhuispoort (Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden) en heeft hiervoor een tijdelijk contract met BOEi. In 2015 is de Popfabryk binnen de Blokhuispoort verhuisd naar een kleinere ruimte op de eerste verdieping, in verband met de herontwikkeling van de Blokhuispoort. In dit proces is er ook gekeken naar alternatieven, zoals een nieuwe gezamenlijk locatie met o.a. Friesland Pop en naar kantoorruimte binnen Neushoorn. De urgentie van de verhuizing maakte een snel besluit voor de korte termijn echter noodzakelijk. 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie De Popfabryk ontwikkelt sinds 2009 talent op het terrein van popcultuur. De Popfabryk wil een platform bieden voor creatieve talenten om te excelleren. Dit wil zij realiseren door talenten uit te dagen om hun grenzen te verkennen en aan te sporen tot vernieuwing. Geen fabriek voor standaardproducten, maar een productiehuis voor innovatieve en creatieve concepten. Verbreding en verdieping van de popcultuur is een belangrijk uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar interactie tussen verschillende kunstdisciplines. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde, kunstuitingen is het hoofddoel van de Popfabryk. Alle projecten bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande aanbod in Fryslân. Nieuwe projecten van de Popfabryk worden vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van talenten, maar ook aan eigen producties waarvoor creatieve makers worden gescout. Bij alle producties wordt daarbij vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik. De producties en ondersteuningstrajecten


van de Popfabryk dienen daarnaast bij te dragen aan het ondernemerschap van de makers en ze te helpen bij het verwerven van economische zelfstandigheid. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden ondersteunen deze missie van de Popfabryk met financiering voor de periode 2013 - 2016. De Popfabryk heeft zich tot doel gesteld om Friese producties te realiseren die zich landelijk kunnen meten met het aanbod van de andere productiehuizen voor popcultuur. Kijkend naar het gerealiseerd volume, het jaarlijkse publieksbereik, internationalisering van de activiteiten, de kwaliteit van onze producties en de afname van die producties op gerenommeerde podia en festivals, stelt het stichtingsbestuur vast dat de Popfabryk sinds haar oprichting in 2009 ruimschoots slaagt in haar doelstellingen. Voorbeelden van gerealiseerde producties in de afgelopen jaren zijn Hjir, Yakumo Orchestra, Space Invaders, Klanklân-

skippen, Broken Brass Ensemble, Skeylja, Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht, OpKomst, Explore the North, Freesonica en Excite. 2.3 Positionering en samenwerking De Popfabryk wil zich, als relatief jonge culturele instelling in Fryslân, positioneren binnen de nog bestaande landelijke infrastructuur van productiehuizen voor popcultuur. Deze productiehuizen zijn: Paradiso Melkweg Productiehuis (West-Nederland), Muzieklab Brabant (Zuid-Nederland), Productiehuis ON (Oost-Nederland) en de Popfabryk (Noord-Nederland). De focus ligt op de versterking en uitbreiding van de bestaande infrastructuur voor talentontwikkeling, waarbij afstemming, aansluiting op en samenwerking met andere culturele organisaties, instellingen, opleidingen en initiatieven gestalte krijgt. Friesland Pop is hierbij een belangrijke partner. Waar Friesland Pop zich als popkoepel richt op de breedte, richt het productiehuis zich op het toptalent. De Popfabryk past daarbij in de keten van talentontwikkeling die in Fryslân zeer professioneel en breed opgebouwd is. De Popfabryk heeft in die keten de doelstelling om de toptalenten in Fryslân te ondersteunen met het verwezenlijken van hun professionele ambities. De Popfabryk positioneert zich binnen de Friese culturele infrastructuur graag als spin in het web. Projecten worden ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners waaronder zowel non-profit als markt partijen. Om de reikwijdte van producties te vergroten wordt ook de samenwerking met landelijke en Europese partijen gezocht. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van praktische

yakumo orchestra

pagina 4


(productieondersteuning, techniek, management etc.) als inhoudelijke aard zijn (choreograaf, theatermaker, componist etc.). Noordelijke samenwerkingspartners in de afgelopen jaren bij diverse projecten waren o.a.: Wolf.Atlas, 3S Music, D’Drive Friesland College, Minerva Academie voor Popcultuur, Keunstwurk, Media Art Friesland, Stadsschouwburg de Harmonie, Tresoar, Noordelijk Film Festival, Tryater, Welcome to The Village, Excelsior Recordings, Fries Film Archief, Oerol, Leeuwarden 2018, Into the Great Wide Open, Grand Theatre Groningen, Schouwburg De Lawei, VHDG Leeuwarden, Noorderzon en natuurlijk Friesland Pop. De relaties tussen de Popfabryk als aanbieder en onze afnemers – vaak podia en festivals – is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met het aanbieden van goede en kwalitatieve producties van de Popfabryk is er vertrouwen opgebouwd bij de podia en festivals in Fryslân, Nederland en daarbuiten. Dit maakt het in de toekomst gemakkelijker om nieuwe producties weg te zetten. Afnemers van producties en bands die participeerden in de projecten van de Popfabryk waren o.a.: Neushoorn, Fries Straat Festival, Freeze Festival, Podium Asteriks, Bolwerk Sneek, Iduna Drachten, Simmerdeis Festival, Slachtemarathon, Vera Groningen, Simplon Groningen, Eurosonic/Noorderslag Groningen, Gronings Peil, Le Guess Who? Utrecht, Motel Mozaïque Rotterdam, EKKO Utrecht, Melkweg Amsterdam. 2.4 Artistieke Commissie Voor het vormgeven van het artistiek inhoudelijk profiel van pagina 5

de Popfabryk is in het voorjaar van 2010 een Artistieke Commissie aangetreden. De Artistieke Commissie adviseert over de jaarlijkse producties die de Popfabryk initieert of ondersteunt. Talentvolle makers worden aangespoord om plannen in te dienen of worden gevraagd om een plan van de Popfabryk gestalte te geven. Aangezien het aanbod van plannen en ideeën de mogelijkheden van de Popfabryk overstijgt, worden er op grond van het oordeel van de Artistieke Commissie prioriteiten gesteld. Binnen de Artistieke Commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd zodat de breedte van de popcultuur zich manifesteert. De Artistieke Commissie bestond in 2015 uit: Adri Schokker | vakgebied audiovisueel | Oprichter Snowvideo, docent audiovisueel Academie voor Popcultuur en theatermaker bij Peergroup Ira Judkovskaja | vakgebied theater| Artistiek leider Tryater Sytze Pruiksma | vakgebied muziek | Componist en musicus Naast artistieke overwegingen wordt er in de keuze van producties gekeken naar de professionaliteit, ambitie en opgebouwde ervaring van de makers. Tevens speelt de mate van verkoopbaarheid van de productie een rol. Er wordt dan ook een kosten-batenanalyse gemaakt van de productie als geheel. De zakelijk leider heeft hier een belangrijke rol in. Hoewel artistieke criteria van groot belang zijn, wordt een project niet gestart voordat de zakelijk leider vertrouwen heeft in de return-on-investment, dit kan zowel financieel, promotioneel als artistiek zijn. De selectiecriteria die gehanteerd worden zijn: • Focus op sterk onderscheidende en kwalitatieve ideeën. • Oorspronkelijkheid en authenticiteit.


• • • • • • •

Verbondenheid met de regio. Innovatieve waarde van het plan. Hoge professionele ambities van de makers. Bereikt artistiek basisniveau wat moet blijken uit het opgebouwde portfolio. Voldoende referenties en netwerk binnen het artistieke veld. Product-markt combinatie. Return-on-investment en follow-up van project en artiest.

2.5 Promotie en publieksbereik De Popfabyk is in eerste instantie een producerende organisatie en niet zo zeer een programmerende of presenterende instelling. De producties zowel groot als klein en de bands die participeren in Freesonica en Excite worden veelal geprogrammeerd op podia en festivals zowel in Fryslân, Nederland als Europa. De band of productie staat hierbij centraal en de Popfabryk als producerende en ondersteunende organisatie raakt hierbij snel op de achtergrond. Het publieksbereik van de Popfabryk producties en participerende bands is groot, mede door de podia en festivals waar deze te zien en te horen zijn, terwijl het publiek veelal onbekend is met de Popfabryk. Zo is Explore the North als festival inmiddels een begrip, maar zullen er maar weinig bezoekers van dit festival weten dat dit een productie van de Popfabryk betrof. Ondanks de prominente rol die de Popfabryk speelt in de realisatie van projecten en festivals, komt dit vaak onvoldoende of zelfs onjuist (Noordelijk Filmfestival die in haar programma brochure bij Klanklânskippen het logo van Friesland Pop plaatst) tot uiting in de publiciteit. Voor de Popfabryk is de bekendheid onder het grote publiek overigens niet de eerste prioriteit, maar ligt haar focus op de bekendheid onder de Friese makers en op

de zichtbaarheid voor samenwerkingspartners, financiers en sponsoren. Ter indicatie is een inschatting gemaakt van het indirecte publieksbereik van de Popfabryk met de optredens van de Freesonica acts, Yakumo Orchestra, optredens binnen het Excite netwerk, presentaties bij Space Invaders en het TalentLab. In 2015 hebben net als in 2014, zo’n 40.000 mensen een Popfabryk productie bezocht, hierbij de online activiteiten niet meegerekend. Eind 2014 is er een start gemaakt om de zichtbaarheid van de Popfabryk beter te waarborgen en te vergroten en dit is in 2015 verder doorgezet. De Popfabryk is actief op Twitter en Facebook. De website http://www.popfabryk.nl is actueel en er is vier keer een digitale nieuwsbrief verstuurd (mei, augustus, oktober en december). De nieuwsbrief is in 2015 tevens in het

excite - sväva

pagina 6


Fries uitgegeven. Perscontacten en samenwerkingsverbanden zijn verder aangehaald en is er bij ondersteuningstrajecten en samenwerkingsproducties aangedrongen op een betere zichtbaarheid van de Popfabryk. 2.6 Mvo De Popfabryk ziet de noodzaak en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit betekent dat de Popfabryk in 2015 al meer rekening is gaan houden met de effecten, hoe gering soms ook, van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. De Popfabryk wil in de bedrijfsvoering de volgende uitgangspunten in acht nemen: Lokaal waar mogelijk: benodigde diensten en producten worden zoveel mogelijk betrokken bij lokale aanbieders. Duurzaamheid: producten met duurzame eigenschappen hebben de voorkeur boven wegwerp en/of milieu belastende producten. Mens- en diervriendelijk: activiteiten en keuze van producten houden rekening met de gevolgen voor mens en dier. In de praktijk zal dit leiden tot wisselende keuzes, door verschillende belangen te wegen. In 2015 is de Popfabryk o.a. overgestapt naar de Triodos bank, is kantoorartikelen groen gaan inkopen en heeft de catering betrokken van Broodje Bewust.

3. Producties

De producties van de Popfabryk vormen de kern van de bedrijfsvoering. De organisatie is daarom zo ingericht dat het flexibel en projectmatig kan opereren, met een minimum aan overheadkosten. Het belangrijkste doel van de projecten is talentontwikkeling. Door het inhoudelijk, productioneel en financieel ondersteunen van makers leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van talenten in Fryslân.

3.1 Excite Excite: Exchange of International Talent in Europe http://excite-music.eu. Dit Europese uitwisselingsprogramma van de Popfabryk bestaat sinds 2009. Doel van het project is de uitwisseling van nieuw talent te bevorderen op festivals en podia in Europa. Friese bands die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan Excite zijn Daily Bread (2009), Greyline (2010), BlackboxRed (2011), Pioneers of Love (2012), MAASK (2013) en The Future’s Dust (2014). In 2015 speelde Sväva op Dockville in Duitsland en Yuko Yuko op Inverness Festival in Schotland, op Dockville in Duitsland en het Play Festival in België. De deelnemende partners in het Excite netwerk zijn: Go North in Schotland | www.gonorthfestival.co.uk KulturUngdom in Zweden | www.kulturungdom.se Music:LX in Luxemburg | www.musiclx.lu Ora in Denemarken | www.ora.dk

pagina 7


Popfabryk in Nederland | www.popfabryk.nl Poppunt in België | www.poppunt.be RockCity in Duitsland | www.rockcity.de SØRF in Noorwegen | www.sorf.no TAMK in Finland | www.lostinmusic.fi Elke partner selecteert een band en verplicht zich om een speelplek te garanderen in eigen land. Op deze manier krijgt Fries talent de mogelijkheid om op te treden in diverse Europese landen. Vice versa kan het Friese publiek kennis

maken met opkomende bands uit Europa. In 2015 waren dit Oakland Rain (NO) en Byron Bay (BE) bij Welcome to the Village en Hundreds (DE) bij Freeze Festival. Te zien bij de Village Sessions Oakland Rain en Byron Bay. Er zijn in 2015 drie Friese bands gepromoot in Excite. Dit waren Yuko Yuko, Sväva en Yakumo Orchestra. Yuko Yuko en Sväva zijn hierbij geselecteerd door de Europese partners. Tijdens het Glimps Festival in Gent van 11-13 december 2015 heeft er een overleg met alle partners in het netwerk plaatsgevonden. In het overleg stonden de kansen en mogelijkheden van het netwerk voor de toekomst centraal. Er is een gezamenlijke doelstelling en visie geformuleerd en concrete stappen richting het verkennen van Europese financieringsmogelijkheden zijn gezet. Tijdens Eurosonic / Noorderslag 2016 in Groningen is een vervolgoverleg gepland. Er is in dit overleg besloten een traject te starten, dat moet uitmonden in een aanvraag bij Creative Europe. In 2015 deed zich tevens de mogelijkheid voor een band via Stage Europe Network http://stagenetwork.eu voor een showcase naar IJsland af te vaardigen. Stage Europe Network is een verband van zeven organisaties gevestigd in Rotterdam in Nederland, Drammen in Noorwegen, Bremen in Duitsland, Gdansk in Polen, Tallinn in Estland, Aix en Provence in Frankrijk en Reykjavik in IJsland. Het betrof Freesonica act Dooxs die in 2015 aan Codarts Rotterdam is gaan studeren. 3.2 Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! is een bijzonder meerjarig Duits-Nederlands project met muzikanten, fotografen en vi-

eins, zwei, drie, fjouwer!

pagina 8


deomakers met een lokale Friese component. Er participeren jonge creatieve Friezen in die de komende jaren meegaan naar Rotterdam, Bremen en Hamburg. In 2015 is de aftrap van het project in Leeuwarden georganiseerd door de Popfabryk, met workshops, optredens, masterclasses, akoestische sessies, opnames etc.

twee Nederlandse en twee Duitse organisaties, zowel in eigen land als met het buurland, maar realiseren ook een pilot project tussen twee Europese netwerken, waardoor nieuwe dwarsverbanden kunnen ontstaan.

Het project in Leeuwarden vond plaats van 27-31 augustus 2015, met optredens tijdens het UITfestival. De bands die participeren in dit project zijn: Abdomen (Leeuwarden-NL), Standup ‘69 (Rotterdam-NL), John Monday (Hamburg-DE) en Yellowtree (Bremen-DE) De Popfabryk en RockCity Hamburg e.V. (Hamburg-DE) participeren in het Europese netwerk Excite. De Popunie (Rotterdam-NL), en Musikszene Bremen e.V. (Bremen-DE) participeren in het Europese netwerk Stage Europe Network. Met dit project bevorderen we niet alleen de samenwerking tussen

pagina 9

eins, zwei, drie, fjouwer!

eins, zwei, drie, fjouwer! - yellowtree


3.3 Explore the North Explore the North is het festival voor muziek en verhalen op onvermoede plekken dat in 2014 plaatsvond op 28 en 29 november in Leeuwarden. In 2015 heeft er, door het ontbreken van voldoende financiële middelen, geen editie plaatsgevonden. Explore the North is in 2011 geïnitieerd en werd vanaf 2013 onder de vlag van de Popfabryk georganiseerd. In 2011 vond de eerste editie van dit festival plaats, in 2013 de tweede en in 2014 de derde editie. Explore the North is een breed, laagdrempelig winterfestival dat de schitterende historische binnenstad van Leeuwarden als podium gebruikt voor de presentatie van muziek, literatuur, beeldende kunst, theater en vele andere kunstvormen. Het programma is deels internationaal, deels lokaal en liever nog een combinatie van beide. Het festival presenteert spannende artiesten, faciliteert de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe projecten en artiesten en initieert zelf multidisciplinaire projecten. Daarbij zoekt Explore the North naar het mooiste dat het culturele leven in het moderne Fryslân te bieden heeft en nodigt het festival daarbij een grote hoeveelheid internationale gasten uit. Explore the North is, ondanks haar prille bestaan, al uitgegroeid tot een begrip in festivalland. De begroting van het festival overstijgt inmiddels die van de gezamenlijk overige producties van de Popfabryk. Het kernteam, met daarin (jonge) professionals uit het culturele veld, heeft afgelopen jaar gebruikt om te onderzoeken of Explore the North toe-

komstbestendig is en onder welke voorwaarden. Zo is er in opdracht van de Stichting Kulturele Haadsted 2018 een businesscase opgesteld voor Explore the North 2016-2020. In dit proces is overeengekomen dat Explore the North zich zal verzelfstandigen en in een nieuwe stichting zal worden ondergebracht. Eind 2015 zijn er voldoende aanknopingspunten voor Explore the North om aan de wintereditie van 2016 te gaan werken. 3.4 Freesonica Freesonica is het coaching- en professionaliseringstraject van de Popfabryk voor Friese muzikanten zodat ze op een professionele, zelfvoorzienende manier leren opereren binnen het Nederlandse clubcircuit. Jaarlijks worden minimaal twee talentvolle Friese acts begeleid. In 2015 waren dit Bastard Sugar en Dooxs. De begeleiding bestaat uit intensieve coaching, brainstormsessies, workshops en masterclasses met aandacht voor de volgende punten: • Het verder ontwikkelen van een eigen (artistieke) identiteit. • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie met daarbij behorende planning. • Kennisoverdracht met professionals uit de muziekindustrie. • Het opzetten en voeren van een financiële administratie. • Alternatieve financieringsmogelijkheden. • Samenwerkingen bevorderen met professionals (muzikanten, producers, videomakers, grafisch vormgevers etc.). • Feedback op presentaties: optredens en opnames. pagina 10


• •

Management en bookings. PR & social media training.

Bij de uitvoering van Freesonica zijn in 2015 de volgende externe professionals ingezet: Ton van der Werf (coach en management), Bente Hout (booking en coaching), Jan Bouwhuis (booking en coaching), Robin Feenstra (podiumpresentatie), Sebastiaan Dutilh (producer), Caroline Penris (fotografe), Laura Andalou (fotografe en styliste), Eva Bullens (podium ontwerp), Gabrielle van Lakwijk (regisseur/videomaakster), Celle Lucienne (fotografe), Lex Vesseur (videomaker), Jos Blomsma (vormgever), Wander Andringa (videomaker), Lowriders Recordings (PR/Marketing). In 2013 is door een aantal professionals, toen betrokken bij Freesonica, Wolf.Atlas Management, Bookings & Events opgezet. In 2015 is door de huidige professionals, betrokken bij Freesonica Bellwether opgezet. Bellwether is een nieuw platenlabel en talentagency met de ambitie om uit te groeien tot een platform voor aan popmuziek gerelateerde kunstenaars. De Popfabryk draagt dan ook niet alleen bij aan de ontwikkeling van creatief talent in Fryslân maar levert ook een bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve industrie.

Niet alle Freesonica bands breken landelijk en internationaal door, met name omdat ze voortijdig stoppen. De aanloop naar een professionele carrière als band kan lang zijn en in dit traject worden door muzikanten regelmatig andere keuzes gemaakt, die meer zekerheid bieden. Een band valt vervolgens uit elkaar, maar hieruit ontstaan veelal nieuwe initiatieven en projecten. Freesonica vervult een belangrijke rol in deze dynamiek en draagt bij aan de professionele bagage van de individuele muzikanten die doorgaan op het gekozen pad. Bastard Sugar De in Leeuwarden gevestigde experimentele elektronische muziekproducer Wander Kars heeft het afgelopen jaar gewerkt aan zijn professionalisering. Kars studeerde in maart 2015 af aan de Minerva Academie voor Popcultuur. Hij is actief onder verschillende muzikale artiestennamen (1000kg, HuSo, Bastard Sugar). Hij koos ervoor om zich tijdens het

Acts die afgelopen edities hebben deelgenomen zijn o.a. : Sväva, Flying Trashcans, The Future’s Dust, Maask, Daily Bread, A Silent Express, Pioneers of Love en Monstertux. Meerdere van deze bands stonden de afgelopen jaren in de finale van de Grote Prijs van Nederland en op Eurosonic/ Noorderslag. Daarnaast zijn er bands doorgebroken en vormt Freesonica voor muziekprofessionals een belangrijk keurmerk van kansrijke Friese acts. pagina 11

freesonica - bastard sugar


Freesonica coachingstraject voornamelijk te richten op zijn muzikale project Bastard Sugar. Voor Bastard Sugar heeft Kars het hele jaar gewerkt aan een artistiek concept dat in verschillende vormen uitgevoerd kan worden. Zo ontwikkelde hij voor Bastard Sugar een live set en een DJ set. Ook ontwierp en produceerde hij zijn eerste muzikale installatie Toilet der Herinneringen voor in het mindervalidentoilet van het nieuw geopende podium Neushoorn in Leeuwarden. In december van 2015 bracht Bastard Sugar zijn Outside EP uit via het gerenommeerde Rotterdams underground label Lowriders Recordings. Hierbij werd ook een muziekvideo uitgebracht voor de track Epicly Alone. Kars remixte tevens een aantal tracks voor verschillende artiesten. Daarnaast ontwikkelde Kars een plan voor een tweede muziekinstallatie die in 2016 zal worden gemaakt en uitgevoerd in een door hem zelf ontworpen toilet. Kars zal tevens in 2016 een collaboratief album gaan maken met verschillende gastzangers en gastzangeressen. Dit album zal in het najaar van 2016 verschijnen en is grotendeels tot stand gekomen en ontwikkeld tijdens zijn Freesonica traject.

Pers selectie

http://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/nieuws/2015/freeze-festival-2015/FF15-Bastard-Sugar.html http://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/nieuws/2015/december/Toilet-der-Herinneringen.html http://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/nieuws/2016/januari/Verslag-Eurosonic.html

Info Bastard Sugar Web: https://www.facebook.com/bastardsugarbeats Video: https://www.youtube.com/watch?v=OGscqJ0JZiY DOOXS DOOXS is het (nieuwe) alterego van singer-songwriter Djoeke Boomsma. Boomsma heeft zich het afgelopen Freesonica jaar getransformeerd van een klassieke singer-songwriter die zichzelf begeleidde op piano tot een artieste die elektronische popmuziek maakt. Boomsma koos in een vroeg stadium voor een muzikaal pseudoniem en werkte in het eerste halve Freesonica jaar aan het project dat nu DOOXS heet, waarbij ze in haar liveoptredens twee gastmuzikanten betrok. In augustus

Selectie van optredens - Freeze Festival / Leeuwarden - Greidhoek Festival / Wommels - UITfestival / Leeuwarden - EKKO / Utrecht - Melkweg / Amsterdam - ADE / Amsterdam - Betontegel / Groningen - WORM releaseshow / Rotterdam - Eurosonic 2015 / Groningen (twee optredens) - Strohm Festival / Zwolle freesonica - dooxs

pagina 12


co枚rdineerde Freesonica in samenwerking met het Stage Europe Network programma een bezoek van DOOXS aan IJsland en maakte ze haar internationale debuut in Reykjavic, waar zij onder andere speelden op het Menningarn贸tt festival. Sinds september 2015 is DOOXS een duo. Boomsma werkte daarvoor samen met verschillende producers tot ze de huidige samenwerking met DJ en producer Aniek de Rooij begon. In de korte periode van september tot en met januari 2016 hebben ze al veel bereikt. De eerste versie van de single Nude werd uitgebracht en de debuut-EP van DOOXS werd opgenomen en gemixt, tevens werd de videoclip voor Nude geschoten met videoclipregisseur Lex Vesseur (Sofie LeTitre). Door haar studie aan Codarts in Rotterdam, profileert DOOXS zich meer en meer als Rotterdamse act. In 2015 deed ze dan ook mee aan de Grote Prijs van Rotterdam en won de eerste prijs in de categorie Singer/Songwriter. Deelname aan de Grote Prijs van Nederland volgde en bracht haar tot in de kwartfinale. Momenteel is DOOXS in gesprek met verschillende labels, booking agencies en licensing bureaus om volgende stappen in haar professionalisering te zetten. De debuut-EP van DOOXS verschijnt in het voorjaar van 2016, voorafgegaan door de videoclip van Nude. Selectie van optredens - Eurosonic/Noorderslag / Groningen - Bevrijdingsfestival Fryslan / Leeuwarden - Grote Prijs van Nederland / Divers - Grote Prijs van Rotterdam / Rotterdam - UITfestival / Leeuwarden - DOOR / Dordrecht - Menningarn贸tt, / Reykjavik pagina 13

freesonica - friese lente


- Freeze Festival / Leeuwarden - Stukafest / Middelburg - Greidhoek Festival / Wommels Pers selectie Friesch Dagblad: “Het betoverende nieuwe trio DOOXS, van zangeres Djoeke Boomsma, was informatiever. Het zong alvast een uitgeklede versie van de single Nude, die volgende week verschijnt. Alles wat mooi en moeilijk aan Freeze is kwam bij DOOXS aan bod; een bijna verborgen sessie in een kleine ruimte waar slechts enkele gelukkigen tegenaan lopen.” http://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/nieuws/2015/freeze-festival-2015/FF15-DOOXS.html http://www.joustercourant.nl/nieuws/40188/popfabryk-helpt-friese-bands-europa-in/ http://3voor12.vpro.nl/lokaal/friesland/nieuws/2016/januari/Verslag-Eurosonic.html https://www.youtube.com/watch?v=Vh1wDBwr-kY https://www.youtube.com/watch?v=NYwGTKYb8W8

ons in een bepaald daglicht stellen. In Hjir raken meerdere verhalen vervlochten tot een nieuw verhaal, over een hier en nu waarin nieuwe muziek een historische lading krijgt en oude plekken een nieuwe betekenis wordt gegeven. De vier Friese acts en de vier locaties in het project waren: Sväva in de Blokhuispoort in Leeuwarden Wonder in het Hylperhûs in Hindeloopen The Future’s Dust in het Karmelklooster in Drachten The Black Atlantic in Dekema State in Jelsum Het materiaal van Wonder is, in overleg met de band, uiteindelijk niet gebruikt. De muziekdocumentaire Hjir is in 2015 in première gegaan bij het Noordelijk Filmfestival en zal in 2016 worden vertoond via home-viewings en op verschillende (film)

Info DOOXS Web: https://www.facebook.com/dooxsofficial Video: https://youtu.be/l9NEQDEb2HY 3.5 Hijr Hjir is een prachtige muziekdocumentaire geproduceerd door de Popfabryk in 2014. Voor deze documentaire namen vier Friese acts op vier bijzondere locaties in Fryslân nieuw gecomponeerde muziek op. De focus van de documentaire lag op de wisselwerking die ontstaat tussen de muzikanten en locatie waarin ze opnemen. Zoals één van de deelnemende muzikanten in Hjir het mooi wist te verwoorden: Van tevoren dachten we dat we met onze muziek een bepaalde plek in een bepaald daglicht moesten stellen, maar nu denk ik dat deze plekken hijr - the future’s dust

pagina 14


festivals. In aanloop naar de verdere promotie wordt de muziek uit de documentaire gefaseerd uitgebracht. Zo is het nummer Ocean Child van Sväva uit Hjir in december in première gegaan op het muziekblog Kicking the Habit. 3.6 Klanklânskippen Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en een podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. In drie weekenden wordt gestreefd naar verstilling, versobering en eenvoud, een tegengeluid met intensiteit, bezinning en concentratie. Iedere editie is een avontuur, zowel voor de makers als voor het publiek. Klanklânskippen is een initiatief van dichter Jan Kleefstra en componist Sytze Pruiksa en komt tot stand in nauwe samenwerking met Schouwburg De Lawei in Drachten en de Popfabryk. Vanaf 2012 heeft Klanklânskippen jaarlijks plaatsgevonden. In 2015 is er een pauze ingelast in verband met drukke werkzaamheden van de initiatiefnemers. Vanaf eind 2015 is Klanklânskippen echter weer terug in Schouwburg De Lawei in Drachten.

vond plaats als interactie met de film Nacht en dei van de jonge Japanse filmmaker Shinkan Tamaki. De Popfabryk heeft naar aanleiding hiervan een groep jonge Japanse filmmakers van het [+] collectief uitgenodigd voor een AiR in Fryslân. Het [+] collectief dat zich vooral bezig houdt met natuur en landschap en de invloed van de elementen daarop, heeft tijdens de AiR nieuw materiaal geproduceerd en uitgevoerd. In het voortraject is iedere filmmaker gekoppeld aan een Friese dichter, die vervolgens samen hierbij weer muzikanten uitnodigden. De Friese dichters en muzikanten vormen samen de groep Tsjinlûd. Tsjinlûd is een unieke samenwerking tussen dichters, beeldend kunstenaars en muzikanten. Het is bedoeld om te verwonderen, om de kracht van eenvoud en soberheid tot uitdrukking te brengen, het alledaagse lawaai te bezweren, de klank van woorden samen te laten vloeien met de muziek, af en toe voorzien videobeelden het optreden van een extra dimensie. Tsjinlûd wordt gevormd door Anne-Chris

Naast de drie regionale edities die voor 2016 gepland staan, is er de wens ieder jaar een internationale editie te laten plaatsvinden, die een uitgebreide versie vormen van de regionale edities en worden georganiseerd als Artist-in-Residence (AiR). In 2010 is Jan Kleefstra met vijf muzikanten naar Japan geweest voor een zestal optredens in Tokyo. Eén van die optredens pagina 15

klanklânskippen


Bakker, Christiaan Kuitwaard, Elmar Kuiper, Grytsje Schaaf, Jan Kleefstra, Remco Kuiper en Romke Kleefstra. De AiR – Japan vond plaats van 6 – 10 november 2015, met presentaties bij het Media Art Festival en het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden, OT301 in Amsterdam, Extrapool in Nijmegen en De Player in Rotterdam, dit alles naast de presentatie in Schouwburg De Lawei in Drachten. 3.7 Somnium Somnium is een audiovisuele voorstelling van The Black Atlantic - het muzikaal pseudoniem van zanger en muzikant Geert van der Velde - die je meevoert in een zorgvuldig geënsceneerde droomwereld. Het is een wereld met onvoorspelbare en ondoorgrondelijke elementen geïnspireerd door de verhalen van de Japanse auteur Murakami, en geënt op stijlmiddelen en ideeën uit het science fiction genre. Waar eindigt de werkelijkheid en begint de droom? Somnium beweegt zich in dit schemergebied tussen droom en werke-

lijkheid. Het is een ambitieuze totaalervaring van speciaal gecomponeerde live muziek, geluidscollages, veldopnames, lichtprojecties, kunstzinnige objecten en dans. In 2015 is er gestart met de voorbereidingen voor de productie van Somnium. Hierbij is veel tijd gaan zitten in de aanvraag bij het Fonds Podium Kunsten, onder de Nieuwe Makers regeling. De aanvraag is ingediend in augustus, in september zijn we uitgenodigd voor een gesprek en in oktober volgde helaas een afwijzing. De productie zoals we deze voor ogen hadden kon alleen gerealiseerd worden met cofinanciering. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met het Fonds Podium Kunsten over de afwijzing. We hebben er voor gekozen de productie ondanks de afwijzing toch in gang te zetten, voor 2016 hier ook een budget voor op te nemen en een nieuwe aanvraag voor te bereiden voor het Fonds Podium Kunsten. Die nieuwe aanvraag wordt gesteund door het festival Noorderzon in Groningen, Explore the North in Leeuwarden en Schouwburg De Lawei in Drachten en is in januari ingediend. Tevens is er bij de aanvraag een co-auteur betrokken. De première van Somnium staat nu gepland bij festival Noorderzon in 2016. 3.8 Space Invaders Het in 2014 geplande project For the time being - Pop-up Store is doorgeschoven naar 2015. In 2015 is het concept, in een lichtelijk aangepaste vorm, onder de naam Space Invaders uitgevoerd. De Popfabryk wil tijdelijk leegstaande (winkel) panden in Leeuwarden inzetten voor creatieve talenten die op zoek zijn naar een tijdelijke presentatie-, ontwikkeling-, verkoop-, expositie- en / of werkplek met een publiek karakter en een

somnium

pagina 16


relatie tot popcultuur. Het gaat om creatieve talenten uit de stad en de provincie. De invulling van de tijdelijk beschikbare ruimte wordt gecureerd, waardoor kwaliteit gewaarborgd blijft. Ideeën en plannen voor een dag-, weekend-, week- of maand- invulling van dit leegstaande pand konden worden ingediend bij de Popfabryk. Als projectleider is Karina Bakx aangetrokken, die in Groningen JOP heeft geïnitieerd en uitvoert en dus al ruime ervaring had met dit soort initiatieven. JOP verzamelt leegstaande winkelpanden in het centrum van Groningen en deelt deze uit aan nieuwe initiatieven. De Snackbar is het eerste pand dat voor Space Invaders is ingezet. In De Snackbar werden kunstenaars en muzikanten aan elkaar gekoppeld. De artiesten gingen samen twee weken aan het werk in De Snackbar. Aan het eind van deze werkperiode was er een opening voor publiek waarbij het resultaat werd getoond. Vanzelfsprekend waren er ook veel snacks te

verkrijgen. De koppels waren: Anan Striker & Michelle N’toumba, Purple Noise Record Club, VEBO & Friends, Heksenhamer & Bastard Sugar, Icky Pack & Wytse Sterk en Faucet. Verder hebben de Popronde Leeuwarden en Media Art Friesland gebruik gemaakt van de locatie voor hun programma. Ondanks de goede contacten van de projectleider met makelaars, CareX en de Gemeente Leeuwarden, gaat het beschikbaar krijgen van leegstaande panden uiterst moeizaam. Daarop is besloten tijdelijk een leegstaande snackbar te huren om het project een kans te geven. De reacties op het project zijn enorm positief en De Snackbar gonst door de stad. Verschillende organisaties, initiatieven en individuen kloppen aan bij de Popfabryk om invulling te willen geven aan De Snackbar. De Popfabryk denkt dat er in Leeuwarden ruimte nodig is, en eigenlijk ook zou moeten komen, waar kleinschalige experimenten kunnen plaatsvinden zoals in De Snackbar. De Popfabryk zou dit initiatief dan ook graag voortzetten in samenwerking met andere partijen, maar het ontbreekt de Popfabryk hiervoor zelf aan de benodigde financiële middelen. “Purple Noise Record Club is de perfecte reden om naar Friesland te verhuizen. Tenzij je letterlijk onder een steen hebt gelegen, hoef ik je niet meer uit te leggen wat de Purple Noise Record Club is. En het concept van leegstandsbeheer behoeft ook geen duiding, behalve de notie dat het in het Noorden leukere dingen oplevert dan ‘gewoon een beetje antikraak wonen’. In Groningen zorgde leegstandsbeheer al voor misschien wel de leukste, en in ieder geval de vreemdste venue van het land: de Gym. En nu, in Leeuwarden, voor de Snackbar: een verlaten snackbar waar creatievelingen in zijn getrokken, waar

pagina 17

space invaders - the homesick


ze muziek opnemen en optredens geven.” Lees hele artikel hier: http://noisey.vice.com/nl/blog/purple-noise-records-is-de-perfecte-reden-om-naar-leeuwarden-te-verhuizen

3.9 TalentLab Naast een productiehuis dat eigen producties ontwikkelt, is de Popfabryk ook een incubator die kennis, ervaring en netwerk deelt met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. De Popfabryk geeft advies over projectmanagement, de mogelijkheden tot financiering en stelt haar netwerk beschikbaar. Soms stelt de Popfabryk een kleine financiële bijdrage beschikbaar voor de realisatie van dergelijke projecten. Met het beschikbaar stellen van kleine budgetten wil de Popfabryk een steun in de rug zijn voor innovatieve ideeën. Voor de Popfabryk zijn de microbudgetten tevens een belangrijke mogelijkheid om nieuwe talenten te scouten. Talentvolle nieuwe makers op het gebied van de popcultuur kunnen hun ideeën en plannen voorleggen aan de Popfabryk. Op basis van het plan en de vraag bepaalt de Popfabryk, binnen de mogelijkheden die ze heeft, in welke vorm er ondersteuning kan plaatsvinden. In 2015 is de Popfabryk bij financiële ondersteuning overgegaan op cofinanciering, waarbij we van makers minimaal eenzelfde inleg verwachten. In 2015 zijn de volgende initiatieven door de Popfabryk ondersteund: Bastard Sugar - Het Toilet der Herinneringen Bastard Sugar, pseudoniem van Wander Kars, heeft in samenwerking met Willie Darktrousers, Anan Striker en Marcel de Vries, het toilet van Neushoorn onder handen genomen. Een

toiletbezoek zal nooit meer hetzelfde zijn. https://www.facebook.com/bastardsugarbeats

Broken Brass Ensemble - Remixed Het Broken Brass Ensemble is inmiddels een begrip in Fryslân en de rest van Nederland. Het Broken Brass Ensemble combineert invloeden van de traditionele New Orleans brass met muziekgenres als hiphop, balkan, funk, blues en fanfare tot een eigen herkenbare en explosieve mix. De Popfabryk heeft in 2012 het Broken Brass Ensemble geïnitieerd, het in 2013 in de markt gezet en begin 2014 staat het Broken Brass Ensemble geheel op eigen benen. Naar aanleiding van hun succesvolle debuutplaat Brasshopper kwamen er geregeld vragen van DJ’s of ze een van de tracks in hun set mochten opnemen, maar liefst wel geremixt. In samenwerking met de labels Bambeats en Goomah gaat Broken Brass Ensemble nu talentlab - willie darktrousers

pagina 18


een serie singles uitbrengen met remixes. http://www.brokenbrassensemble.nl

Sväva - Visualproject Naast een muzikale wereld heeft Sväva in samenwerking met kunstenaars ook een visuele wereld gecreëerd op het podium. Het resultaat hiervan is tijdens Freeze 2015 gepresenteerd. http://www.svavaband.nl

Willie Darktrousers - Beeldalbum Wortels Willie Darktrousers, pseudoniem voor Emiel Joorman heeft het prachtige beeldalbum Wortels uitgebracht. De publicatie is gedrukt in een oplage van 500 exemplaren en gepresenteerd door middel van een expositie. Tevens is er een soundtrack album verschenen bestaande uit negen nummers. www.williedarktrousers.nl

bijzondere ontdekkingsreis. Yakumo Orchestra is ontstaan als een eenmalig project van Friesland Pop en Keunstwurk voor het Freeze Festival. Tijdens het Freeze Festival bleek al snel dat dit bijzondere project de potentie had om door te groeien naar een act die de Friese grenzen ruimschoots zou kunnen overstijgen. De Popfabryk heeft daarom in samenwerking met 3S Music Productions het Yakumo Orchestra in 2015 verder ondersteund en op de kaart gezet. Yakumo Orchestra heeft afgelopen jaar gespeeld op o.a. Welcome to the Village (Leeuwarden), Oerol (Terschelling), Festival Mundial (Tilburg), Dutch Design Week (Eindhoven), Magneet Festival (Amsterdam) en I am the City (Amersfoort). De Popfabryk zal in samenwerking met 3S Music het Yakumo Orchestra ook in 2016 verder ondersteunen.

3.10 Yakumo Orchestra Hypnotiserende tracks gecombineerd met live percussie en blazers. Yakumo Orchestra is een uniek Fries samenwerkingsverband tussen Yakumo, vocalist Hiltje Andringa (Cosmic U) en een aantal klassiek geschoolde muzikanten. Yakumo bestaat uit Chris Mulder en Atser Damsma. Met hun percussieve, hypnotiserende tracks nemen ze je mee naar een tropische planeet ergens in de uithoeken van ons melkwegstelsel. Ze bouwen hun songs live op. Laag voor laag, met rauwe analoge synthesizer geluiden en stuwende drums. De subtiel veranderende melodieën zuigen je langzaam maar zeker mee in de ruimte. De door Yakumo gecomponeerde tracks zijn gearrangeerd voor het orkest. Klassieke instrumenten vloeien samen met dancemuziek en voeren je mee op deze pagina 19

yakumo orchestra


4.0 Financiën

De Popfabryk, het Friese productiehuis voor popcultuur heeft een sterke regionale inbedding in Fryslân en daarmee haar eigen culturele realiteit. Dit vormt enerzijds de kracht van de Popfabryk, maar maakt het anderzijds soms lastig de aansluiting op landelijk niveau te bewerkstelligen.

“De aansluiting op landelijk niveau blijft achter. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de culturele ontwikkelingen in de Randstad op een lijn worden gesteld met die van andere regio’s, waaronder Fryslân. Culturele activiteiten hier, in soort, aantal en publieksbereik, zijn niet te vergelijken met die in de Randstad. Toonaangevend, kassucces en vernieuwend karakter zijn slechts relatieve begrippen en zouden ook als zodanig beschouwd moeten worden. De Friese dynamiek is wellicht anders, maar niet minder waardevol en zou op haar eigen merites beoordeeld moeten worden. De kracht van Fryslân zit juist in de complementariteit met de Randstad. Diezelfde ‘hokjesgeest’ wordt ook gevoeld ten aanzien van de cultuurfondsen. Uniforme regels worden breed als beperkend ervaren. Zo is het soms onwenselijk om voorstellingen te maken die door het hele land gespeeld moeten worden om te voldoen aan de reisverplichting. De instellingen kennen het eigen publiek goed en spelen daar juist op in. Vanuit het bewustzijn van de eigen identiteit wordt bewust gekozen om

bepaalde voorstellingen en festivals niet nationaal te laten zijn. Om de veranderingen in het culturele veld van repliek te kunnen dienen en dwarsverbanden en multidisciplinaire cultuuruitingen te stimuleren, moeten fondsen meten met twee maten.” (bron: Provincie Fryslân, bief aan de Raad van Cultuur, maart 2015) De ambities van de Popfabryk werden in 2015 begrenst door het onvermogen om het Fonds Podiumkunsten te overtuigen van de kwaliteit van haar producties binnen een Friese context. Zo werd de aanvraag voor de productie onder de Nieuw Makers Regeling afgewezen, Klanklânskippen – Japan onder Internationalisering afgewezen en DoornRoosje, de productie die voor 2016 gepland stond, onder Muziektheater afgewezen. De aanvraagprocedure bij het Fonds Podiumkunsten heeft veel van onze tijd en aandacht gevraagd. Het is waarschijnlijk eerder een principekwestie en koppigheid, dan wijsheid om bij het Fonds Podiumkunsten aanvragen te blijven indienen. Bij de kleinere producties was er meer succes in het vinden van cofinanciering. Onder meer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland met een bijdrage voor Klanklânskippen en Eins, Zwei, Drie, Fjouwer!, VSBfonds, Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Fonds Cultuurparticipatie voor Eins, Zwei, Drie, Fjouwer!. De Popfabryk heeft Van Wieren, Vellinga & Baukema Accountants en Belastingadviseurs opdracht gegeven het accountantsrapport 2015 op te stellen. Dit rapport wordt op verzoek separaat toegezonden. pagina 20Popfabryk Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden info@popfabryk.nl www.popfabryk.nl