Page 1

inhoudelijk jaarplan 2016


inhoud

pagina

1. Inleiding 1 2. Organisatie 2 2.1 Huisvesting 2 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie 3 2.3 Positionering en samenwerking 3 2.4 Artistieke Commissie 4 2.5 Promotie en publieksbereik 5 3. Producties 6 3.1 Excite / Europa 6 3.2 Explore the North 8 3.3 Freesonica 9 3.4 TalentLab 10 3.5 Klanklânskippen 10 3.6 Somnium 11 3.7 DoornRoosje 12 4. Financiën 13

inleiding

De Popfabryk presenteert hierbij het inhoudelijk jaarplan 2016. In dit jaarplan worden alle Popfabryk activiteiten voor 2016 beschreven, met als basis het beleidsplan 2013 - 2016 met daarin de artistieke uitgangspunten en de operationele doelen. De Popfabryk ontwikkelt toptalent op het terrein van popcultuur. Het realiseert vernieuwende professionele producties in Fryslân en bereikt daarmee een breed en nieuw publiek, in Fryslân, in Nederland en daarbuiten.

Verrijking en verdieping van de popcultuur is bij de producties een belangrijk uitgangspunt, evenals de interactie tussen popmuziek en andere kunstdisciplines. De Popfabryk gebruikt een brede definitie van popcultuur die alle kunstvormen raakt. Popcultuur is discipline overschrijdend van muziek, vormgeving, multimedia, design, mode, theater, fotografie en de opzettelijke vermenging en onderlinge confrontatie van deze kunstvormen. De vele uitingen van makers in al deze kunstvormen zijn een bewijs van de bloeiende popcultuur in Fryslân. Popfabryk 1 september 2015

pagina 1

1


organisatie

2 De statutaire naam van de stichting is Fries Productiehuis Popcultuur, de verkorte handelsnaam is Popfabryk. Aan het hoofd staat het stichtingsbestuur dat ook het komende jaar de volgende samenstelling zal kennen: Albert van der Kooij | voorzitter Sjouke Nauta | secretaris Abelius Reitsma | penningmeester In 2015 zal het bestuur uitgebreid worden met een vierde bestuurslid, wat in 2016 een feit zal zijn.

Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden gedelegeerd aan Paul Giesen, die sinds november 2014 zakelijk leider van de stichting is. De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur op het gebied van het inhoudelijk en het financiële beleid. De Code Cultural Governance dient als uitgangspunt voor de verdeling van de taken en bevoegdheden tussen bestuur en zakelijk leider. Voor de administratie en boekhouding krijgt de zakelijk leider ondersteuning van de administratief medewerkster Desire Hindriks. Het totale medewerkersbestand van de stichting is 0,72 fte. Om het verloop tegen te gaan is er met de zakelijk leider een arbeidsovereenkomst voor de lopende cultuurplanperiode afgesproken. Daarnaast worden er per project projectleiders op freelance basis aangetrokken. Voor 2016 zijn dit vooralsnog de volgende personen: Geert van der Velde | Freesonica Eva van Netten | Excite

Mark Hospers | Explore the North Bente Hout | Somnium vacant | Klanklânskippen vacant | DoornRoosje In 2016 wil de Popfabryk ook stage mogelijkheden bieden voor studenten van de Academie voor Popcultuur, Friesland College, Stenden en/of Friese Poort. De Popfabryk draagt hiermee bij aan de overdacht van kennis en ervaring op toekomstige entrepreneurs in de culturele sector. Daarnaast bieden stagiaires de Popfabryk actuele kennis en inzichten vanuit het onderwijs op de praktijk en een link met het onderwijs. Het organogram van de stichting ziet er als volgt uit: stichtingsbestuur artistieke commissie

zakelijk leider

administratie projectleider freesonica

projectleider excite

projectleider producties

2.1 Huisvesting De Popfabryk maakt in 2016 gebruikt van een kantoorruimte in de Blokhuispoort (Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden) en heeft hiervoor een tijdelijk contract met BOEi. Gezien de personele bezetting bij de Popfabryk, is de bezettingsgraad van de ruimte met gemiddeld zo’n twee dagen per week, minimaal. Daarom biedt de Popfabryk in haar ruimte tevens kantoor en vergaderfaciliteit voor (startende) initiatieven op

pagina 2


het vlak van de popcultuur. 2.2 Ontstaansgeschiedenis en visie De Popfabryk ontwikkelt sinds 2009 toptalent op het terrein van popcultuur. De Popfabryk wil een platform bieden voor creatieve toptalenten uit Fryslân om te excelleren. Dit wil zij realiseren door toptalenten uit te dagen om hun grenzen te verkennen en aan te sporen tot vernieuwing. Geen fabriek voor standaardproducten, maar een productiehuis voor innovatieve en creatieve concepten. Verbreding en verdieping van de popcultuur is een belangrijk uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar interactie tussen verschillende kunstdisciplines. Het produceren van nieuwe, aan popcultuur gerelateerde, kunstuitingen is het hoofddoel van de Popfabryk. Alle projecten bieden een toegevoegde waarde aan het reeds bestaande aanbod in Fryslân. Nieuwe projecten van de Popfabryk worden vanuit twee uitgangspunten geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van toptalenten, maar ook aan eigen producties waarvoor creatieve Friese makers worden gescout. Bij alle producties wordt daarbij vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik. De producties en ondersteuningstrajecten van de Popfabryk dienen daarnaast bij te dragen aan het ondernemerschap van de makers en ze te helpen bij het verwerven van economische zelfstandigheid. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden ondersteunen deze missie van de Popfabryk met financiering voor de periode 2013 - 2016. De Popfabryk heeft zich tot doel gesteld om Friese producties te realiseren die zich landelijk kunnen meten met het aanbod van de productiehuizen. Kijkend naar het gerealiseerd volume, pagina 3

het jaarlijkse publieksbereik, internationalisering van de activiteiten, de kwaliteit van onze producties en de afname van die producties op gerenommeerde podia en festivals, stelt het stichtingsbestuur vast dat de Popfabryk sinds haar oprichting in 2009 ruimschoots is geslaagd in haar doelstellingen. Voorbeelden van gerealiseerde producties in de afgelopen jaren zijn o.a. Hjir, Yakumo Orchestra, Broken Brass Ensemble, Skeylja, Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht en OpKomst. 2.3 Positionering en samenwerking De Popfabryk wil zich, als relatief jonge culturele instelling in Fryslân, positioneren binnen de nog bestaande landelijke infrastructuur van productiehuizen voor popcultuur. Deze productiehuizen zijn: Paradiso Melkweg Productiehuis (West-Nederland), Muzieklab Brabant (Zuid-Nederland), Productiehuis ON (Oost-Nederland) en de Popfabryk (Noord-Nederland). De focus ligt op de versterking en uitbreiding van de bestaande infrastructuur voor talentontwikkeling, waarbij afstemming, aansluiting op en samenwerking met andere culturele organisaties, instellingen, opleidingen en initiatieven gestalte krijgt. Friesland Pop is hierbij een belangrijke partner. Waar Friesland Pop zich als popkoepel richt op de breedte, richt het productiehuis zich op het toptalent. De Popfabryk past daarbij in de keten van talentontwikkeling die in Fryslân zeer professioneel en breed opgebouwd is. De Popfabryk heeft in die keten de doelstelling om de toptalenten in Fryslân te ondersteunen met het verwezenlijken van hun professionele ambities.


De Popfabryk wil zich binnen de Friese culturele infrastructuur graag positioneren als spin in het web. Projecten worden ontwikkeld in samenwerking met verschillende partners waaronder zowel non-profit als markt partijen. Om de reikwijdte van producties te vergroten wordt ook de samenwerking met landelijke en Europese partijen gezocht. Per productie wordt er extra expertise ingehuurd, deze kan zowel van praktische (productieondersteuning, techniek, management etc.) als inhoudelijke aard zijn (choreograaf, theatermaker, componist etc.). Samenwerkingspartners in de afgelopen jaren bij diverse projecten waren o.a.: Wolf.Atlas, 3S Music, D’Drive Friesland College, Academie voor Popcultuur, Keunstwurk, Media Art Festival, Stadsschouwburg de Harmonie, Tresoar, Noordelijk Film Festival, Tryater, Welcome to The Village, Excelsior Recordings, Fries Film Archief, Oerol, Leeuwarden 2018, Into the Great Wide Open, Grand Theatre Groningen, Lawei Drachten, VHDG Leeuwarden, Noorderzon en natuurlijk Friesland Pop. Deze samenwerking zal ook in 2016 voortgezet worden, waarbij de intensiteit samenhangt met de mogelijkheid om op projectniveau samen te werken. Zie hiervoor ook de projecten. De relaties tussen de Popfabryk als aanbieder en onze afnemers – vaak podia en festivals – is in de afgelopen jaren gegroeid. Met het aanbieden van goede en kwalitatieve producties van de Popfabryk is er vertrouwen opgebouwd bij de podia en festivals in Fryslân, Nederland en daarbuiten. Dit maakt het in de toekomst gemakkelijker om nieuwe producties weg te zetten. Afnemers van producties en bands die participeerden in de

projecten van de Popfabryk waren o.a.: Poppodium Romein, Fries Straat Festival, Freeze Festival, Podium Asteriks, Bolwerk Sneek, Iduna Drachten, Simmerdeis Festival, Slachtemarathon, Vera Groningen, Simplon Groningen, Eurosonic/Noorderslag Groningen, Gronings Peil, Le Guess Who? Utrecht, Motel Mozaïque Rotterdam, EKKO Utrecht, Melkweg Amsterdam. Ook deze contacten zullen worden voortgezet, voornamelijk via het Freesonica traject en Excite / Europa. Voor 2016 zal de Popfabryk nadrukkelijk de samenwerking met het Fries Popnet, Neushoorn en Leeuwarden 2018 opzoeken en onderzoeken wat de mogelijkheden tot samenwerking voor de korte termijn zijn. Tevens wil ze haar Europese netwerk uitbouwen en hierin de samenwerking aangaan met de andere spelers in de popcultuur in Fryslân op Europees vlak, zoals o.a. de Academie voor Popcultuur en Neushoorn. Samenwerking is voor de Popfabryk niet alleen belangrijk in het realiseren van projecten en producties, maar ook in het opbouwen en uitwisselen van expertise. Deze expertise en netwerken kunnen weer ingezet worden voor de ontwikkeling van talentvolle makers. 2.4 Artistieke Commissie Voor het vormgeven van het artistiek inhoudelijk profiel van de Popfabryk is in het voorjaar van 2010 een Artistieke Commissie aangetreden. De Artistieke Commissie adviseert over de jaarlijkse producties die de Popfabryk initieert of ondersteunt. Talentvolle makers worden aangespoord om plannen in te dienen of worden gevraagd om een plan van de Popfabryk gestalte te geven. Aangezien het aanbod van plannen en ideeën de mogelijkheden van de Popfabryk overstijgt, worden pagina 4


er op grond van het oordeel van de Artistieke Commissie prioriteiten gesteld.

• •

Binnen de Artistieke Commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd zodat de breedte van de popcultuur zich manifesteert. De Artistieke Commissie bestaat ook in 2016 uit: Adri Schokker | vakgebied audiovisueel | Oprichter Snowvideo, docent audiovisueel Academie voor Popcultuur en theatermaker bij Peergroup Ira Judkovskaja | vakgebied theater| Artistiek leider Tryater Sytze Pruiksma | vakgebied muziek | Componist en musicus

2.5 Promotie en publieksbereik De Popfabyk is in eerste instantie een producerende organisatie en niet zo zeer een programmerende of presenterende instelling. De producties zowel groot als klein en de bands die participeren in Freesonica en Excite worden veelal geprogrammeerd op podia en festivals zowel in Fryslân, Nederland als Europa. De band of productie staat hierbij centraal en de Popfabryk als producerende en ondersteunende organisatie raakt hierbij snel op de achtergrond. Het publieksbereik van de Popfabryk producties en participerende bands is groot, mede door de podia en festivals waar deze te zien en te horen zijn, terwijl het publiek veelal onbekend is met de Popfabryk. Zo is Explore the North als festival inmiddels een begrip, maar zullen er maar weinig bezoekers van dit festival weten dat dit een productie van de Popfabryk betreft. Voor de Popfabryk is de bekendheid onder het grote publiek overigens niet de eerste prioriteit. Onze focus ligt op de bekendheid onder de Friese makers en op de zichtbaarheid voor samenwerkingspartners, financiers en sponsoren. In 2015 is er een start gemaakt om de zichtbaarheid van de Popfabryk beter te waarborgen en te vergroten. In 2016 zal dit verder doorgezet worden.

Naast artistieke overwegingen wordt er in de keuze van producties gekeken naar de professionaliteit, ambitie en opgebouwde ervaring van de makers. Tevens speelt de mate van verkoopbaarheid van de productie een rol. Er wordt dan ook een kosten-batenanalyse gemaakt van de productie als geheel. De zakelijk leider heeft hier een belangrijke rol in. Hoewel artistieke criteria van groot belang zijn, wordt een project niet gestart voordat de zakelijk leider vertrouwen heeft in de return-on-investment, dit kan zowel financieel, promotioneel als artistiek zijn. De selectiecriteria die gehanteerd worden zijn: • Focus op sterk onderscheidende en kwalitatieve ideeën. • Oorspronkelijkheid en authenticiteit. • Verbondenheid met de regio. • Innovatieve waarde van het plan. • Hoge professionele ambities van de makers. • Bereikt artistiek basisniveau wat moet blijken uit het opgebouwde portfolio. • Voldoende referenties en netwerk binnen het artistieke veld. pagina 5

Product-markt combinatie. Return-on-investment en follow-up van project en artiest.

In 2015 was een deel van de communicatie van de Popfabryk tevens in het Fries beschikbaar, het ligt in het voornemen dit ook in 2016 door te zetten.


producties

3

De projecten van de Popfabryk vormen de kern van de bedrijfsvoering. De organisatie is daarom zo ingericht dat het flexibel en projectmatig kan opereren. Het belangrijkste doel van de projecten is talentontwikkeling. Door het inhoudelijk, productioneel en financieel ondersteunen van makers leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van toptalenten in Fryslân. Producties zoals Hjir, Yakumo Orchestra , Ykaro, Op Komst, Skeylja, Broken Brass of Seeljocht zijn producties waarmee de Popfabryk naam heeft gemaakt. Dergelijke producties, vaak in samenwerking met de belangrijkste festivals in Noord Nederland, zullen wij de komende jaren blijven initiëren en produceren. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van de toptalenten in deze regio en ze dragen bij aan een creatief en vernieuwend imago van Fryslân. Voor 2016 staan de volgende projecten gepland, waaronder drie producties (klein, middelgroot en groot): 3.1 Excite / Europa Excite: Exchange of International Talent in Europe. Dit Europese uitwisselingsprogramma van de Popfabryk bestaat sinds 2009. Excite biedt speelplekken, ervaring, kennis en netwerken voor aanstormende Friese bands en acts in Europa en voor aanstormende Europese bands en acts in Fryslân. Doel van het project is talentontwikkeling en professionalisedooxs

pagina 6


ring van Friese bands en acts binnen een Europese context. Bijdragen aan de ontwikkeling van het Friese popklimaat in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht binnen een Europese context. Friese bands die de afgelopen jaren deel hebben genomen aan Excite zijn Daily Bread (2009), Greyline (2010), BlackboxRed (2011), Pioneers of Love (2012), MAASK (2013), The Future’s Dust (2014), Yuko Yoko en Sväva (2015). De deelnemende partners in het Excite netwerk zijn: Go North in Schotland | www.gonorthfestival.co.uk Music:LX in Luxenburg | www.musiclx.lu KulturUngdom in Zweden | www.kulturungdom.se SØRF in Noorwegen | www.sorf.no Poppunt in België | www.poppunt.be Popfabryk in Nederland | www.popfabryk.nl Ora in Denemarken | www.ora.dk RockCity in Duitsland | www.rockcity.de TAMK in Finland | www.lostinmusic.fi Elke partner selecteert een band en verplicht zich om een speelplek te garanderen in eigen land. Op deze manier krijgt Fries talent de mogelijkheid om op te treden in diverse Europese landen. Vice versa kan het Friese publiek kennis maken met bands uit Europa bij onze samenwerkingspartners het Freeze Festival en Welcome to the Village. Bij de selectie van de Friese bands voor Excite gaat de voorkeur uit naar bands die het jaar voorafgaand deel hebben genomen aan Freesonica, zodat een aansluitend ontwikkelingstraject kan worden geboden. De Popfabryk heeft de ambitie haar Europese mogelijkheden pagina 7

voor bands verder te ontwikkelen zowel binnen het Excite netwerk als daarbuiten. Zo is in 2015 het project Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! geinitieerd. Eins, Zwei, Drie, Fjouwer! is een bijzonder Duits-Nederlands project met talentvolle muzikanten, fotografen en videomakers met een lokale Friese component. Er zullen jonge creatieve Friezen in participeren die in Rotterdam zijn geweest en in 2016 nog afreizen naar Bremen en Hamburg. Tijdens het UITfestival 2015 is er een lang weekend in Leeuwarden georganiseerd door de Popfabryk, met workshops, optredens, masterclasses, akoestische sessies, opnames etc. De bands die participeren in dit project zijn: Abdomen (Leeuwarden-NL), Standup ‘69 (Rotterdam-NL), John Monday (Hamburg-DE) en Yellowtree (Bremen-DE). De Popfabryk (Leeuwarden-NL) en RockCity Hamburg e.V. (Hamburg-DE) participeren in het Europese netwerk Excite. De Popunie (Rotterdam-NL), en Musikszene Bremen e.V. (Bremen-DE) participeren in het Europese netwerk Stage Europe Network. Met dit project willen we niet alleen de samenwerking tussen twee Nederlandse en twee Duitse organisaties bevorderen, zowel in eigen land als met het buurland, maar ook een pilot-project realiseren tussen twee Europese netwerken, waardoor nieuwe dwarsverbanden kunnen ontstaan. Verder is er in 2015 samengewerkt met Stage Europe Network, waardoor Freesonica act Dooxs kon optreden in Reykjavik in IJsland. Ook voor 2016 willen we nieuwe kansen creëren en kansen die zich voordoen grijpen, om talentvolle bands en acts uit Fryslân op Europese podia en festivals te laten spelen.


3.2 Explore the North Explore the North is het festival voor muziek en verhalen op onvermoede plekken dat in het najaar van 2016 weer zal plaatsvinden in Leeuwarden. Explore the North is in 2011 geïnitieerd en wordt vanaf 2013 onder de vlag van de Popfabryk georganiseerd. In 2011 vond de eerste editie van dit festival plaats, in 2013 de tweede en in 2014 de derde editie. In 2015 heeft het festival niet plaatsgevonden, maar plannen voor de editie van 2016 zijn inmiddels in de maak. De vierde editie van Explore the North zal wederom een avontuurlijke ontdekkingsreis door de binnenstad van Leeuwarden worden. Een reis vol verhalen en muziek, ondernomen door nog meer explorers, die zich gretig laten verrassen door schrijvers, dichters, muzikanten, verhalenvertellers, beeldenmakers en bovendien door de vele waanzinnige locaties die Leeuwarden rijk is. Explore the North is een breed, laagdrempelig winterfestival dat de schitterende historische binnenstad van Leeuwarden als podium gebruikt voor de presentatie van muziek, literatuur, beeldende kunst, theater en vele andere kunstvormen. Het programma is deels internationaal, deels lokaal en liever nog een combinatie van beide. Het festival presenteert spannende artiesten, faciliteert de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe projecten en artiesten en initieert zelf multidisciplinaire (samenwerkings)projecten. Daarbij zoekt Explore the North naar het mooiste dat het culturele leven in het moderne Fryslân te bieden heeft en nodigt het festival daarbij een grote hoeveelheid internationale gasten uit. Explore the North is uitgegroeid tot een explore the north

pagina 8


begrip in festivalland. De begroting van het festival overstijgt inmiddels die van de gezamenlijke overige producties van de Popfabryk. Het kernteam, met daarin (jonge) professionals uit het culturele veld, is dan ook met de Popfabryk in gesprek over het op termijn verzelfstandigen van het festival. Voor de 2016 editie van het festival, zal de Popfabryk het festival nog faciliteren. 3.3 Freesonica Freesonica is het coaching- en professionaliseringstraject van de Popfabryk voor Friese muzikanten zodat ze op een professionele, zelfvoorzienende manier leren opereren binnen het Nederlandse clubcircuit. Doel van het project is talentontwikkeling en professionalisering van Friese muzikanten/bands/acts. Bijdragen aan de ontwikkeling van het Friese popklimaat in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Jaarlijks worden hierbij minimaal twee talentvolle Friese bands en acts begeleid. Deze begeleiding bestaat uit intensieve coaching, brainstormsessies, workshops en masterclasses met aandacht voor de volgende punten: • Het verder ontwikkelen van een eigen (artistieke) identiteit. • Het ontwikkelen van een langetermijnvisie met daarbij behorende planning. • Kennis overdracht met professionals uit de muziekindustrie. • Het opzetten en voeren van een financiële administratie. • Alternatieve financieringsmogelijkheden. • Samenwerkingen bevorderen met professionals (muzikanten, producers, videomakers, grafisch vormgevers etc.). pagina 9

• • •

Feedback op presentaties: optredens en opnames. Management en bookings. PR & social media training.

Bij de uitvoering van Freesonica worden jaarlijks veschillende professionals ingezet om op deelgebieden hun kennis en ervaring te delen met de deelnemende bands en acts. Er is een pool van professionals waar uitgeput wordt, maar daarnaast wordt gekeken naar de wensen en behoeften die een band of acts heeft en hierop maatwerk geleverd. Partijen waarmee samengewerkt wordt zijn o.a. Eurosonic/Noorderslag, Friesland Pop, Wolf.Atlas en Bellwether. Iedere editie zijn er echter ook weer andere of nieuwe jonge Friese culturele startups betrokken bij de realisatie van het project. In 2013 is door een aantal professionals, betrokken bij Freesonica, Wolf.Atlas Management, Bookings & Events opgezet. In 2015 wordt door andere professionals betrokken bij Freesonica Bellwether opgezet. De Popfabryk draagt dan ook niet alleen bij aan de ontwikkeling van creatief talent in Fryslân maar levert ook een bijdrage in de ontwikkeling van de creatieve industrie. Acts die afgelopen edities hebben deelgenomen zijn o.a. : Sväva, Flying Trashcans, The Future’s Dust, Maask, Daily Bread, A Silent Express, Pioneers of Love en Monstertux. In december 2015 worden de bands en acts voor 2016 geselecteerd. Freesonica bands en acts uit de editie van 2015 stromen zo mogelijk door naar Excite in 2016 zodat een aansluitend ontwikkelingstraject kan worden geboden.


3.4 TalentLab Naast een productiehuis dat eigen producties ontwikkelt, is de Popfabryk ook een incubator die kennis, ervaring en netwerk deelt met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. De Popfabryk geeft advies over projectmanagement, de mogelijkheden tot financiering en stelt haar netwerk beschikbaar. Soms stelt de Popfabryk een kleine financiële bijdrage beschikbaar voor de realisatie van dergelijke projecten. Met het beschikbaar stellen van een klein budget wil de Popfabryk een steun in de rug zijn voor innovatieve ideeën. Voor de Popfabryk is het TalentLab tevens een belangrijke mogelijkheid om nieuwe talenten te scouten. Ondersteuning van creatieve talenten bij het realiseren van (innovatieve) ideeën. Doel van het TalentLab is bij te dragen aan de ontwikkeling van het popklimaat in Fryslân zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Creatieve talenten binnen Fryslân mogelijkheden bieden om ze (langer) te binden en uitstroom te beperken. Het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Talentvolle nieuwe makers op het gebied van de popcultuur kunnen hun ideeën en plannen voorleggen aan de Popfabryk. Op basis van het plan en de vraag bepaalt de Popfabryk, binnen de mogelijkheden die ze heeft, in welke vorm er ondersteuning kan plaatsvinden. De samenwerkingspartners bij TalentLab zijn zo divers als de ideeën van de creatieve talenten en zorgt hierdoor vaak ook voor nieuwe soms onverwachte samenwerkingspartners.

3.5 Klanklânskippen (kleine productie) Klanklânskippen is een multidisciplinaire broedplaats en een podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Improviserend worden disciplines bij elkaar en tot een nooit eerder bestaan gebracht. In vijf edities wordt gestreefd naar verstilling, versobering en eenvoud, een tegengeluid met intensiteit, bezinning en concentratie. Iedere editie is een avontuur, zowel voor de makers als voor het publiek. Doel van het project is het creëren van een multidisciplinaire broedplaats en bieden van een podium voor experiment, met het Friese landschap als inspiratiebron. Talentontwikkeling, waarbij jonge Friese kunstenaars, filmmakers, dansers, muzikanten, performers en dichters toewerken naar een presentatie. Een artistieke uitwisseling tussen Friese en internationale makers uitmondend in verschillende presentaties. Het vergroten van kansen voor makers door het bieden en verstevigen van een internationaal netwerk. Het produceren van spannende (internationale) podiumpresentaties in Fryslân pagina 10


en daarbuiten voor een divers publiek. De Popfabryk wil met Klanklânskippen, net als bij Seeljocht en Skeylja, de typerende muziekstroom die vaak als modern-klassiek, neo-classical of post-ambient wordt omschreven en balanceert op de spannende grens van popmuziek en klassieke muziek, ondersteunen. De Popfabryk ondersteunt vijf edities van Klanklânskippen, waarvan drie regionale en twee internationale als Artist-in-Residence. De twee internationale edities zijn niet meegenomen in de begroting van 2016 en ingediend bij het Nederlands Fonds voor Podiumkunst (NFPK) en realisatie van deze twee internationale edities is daarmee mede afhankelijk van externe financiering. Aangezien de mogelijkheid zich voordeed is in november 2015 al een internationale editie gerealiseerd met Japanse filmmakers rond Makino Takash.

en aan de volgende fase van de productie Somnium. Somnium is een triologie die bestaat uit drie fasen. De eerste fase betreft een compositie speciaal gemaakt voor een koptelefoonvoorstelling in de in de openlucht (Oerol). Bij de tweede fase komt de compositie tot stand in relatie tot de visuals en vice versa, met als resultaat een audiovisuele koptelefoonvoorstelling op een bijzondere festivallocatie (Noorderzon). Bij de derde en laatste fase wordt de interactie aangegaan tussen geluid, beeld en beweging, waarbij een multidisciplinaire voorstelling op een bijzondere festivallocatie (Explore the North) tot stand komt. De uiteindelijk voorstelling Somnium zal in 2017 gaan toeren door Nederland.

Klanklânskippen komt tot stand in samenwerking met De Lawei in Drachten, Worm in Rotterdam, Extrapool in Nijmegen, Media Art Friesland, Noordelijk Filmfestival, Academie voor Popcultuur, Explore the North, Treasor, Jan Kleefstra, Sytze Pruiksma, Japanse filmmakers rond Makino Takash en het Noorse label Rune Grammofon. 3.6 Somnium (grote productie) Geert van der Velde (The Black Atlantic) heeft in samenwerking met de Popfabryk en een aantal Friese en (inter)nationale makers in 2015 de eerste fase van de multidisciplinaire voorstelling Somnium gemaakt. Bij het NFPK is in het kader van de nieuwe makers regeling meerjarige ondersteuning aangevraagd en het voornemen is om in 2016 verder te werk-

Doel van dit project is de professionalisering en ondersteuning van nieuwe Friese makers, in dit geval Geert van der Velde (The Black Atlantic) en kwalitatieve ontwikkeling van de Friese popcultuur. Creatieve talenten binnen Fryslân mogelijkheden bieden om ze (langer) te binden en uitstroom te beperken. Het stimuleren van cultureel ondernemerschap en Fryslân als broedplaats voor bijzondere producties profileren.

pagina 11

the black atlantic


In dit project wordt samengewerkt met Neushoorn, Oerol, Noorderzon en Explore the North. 3.7 DoornRoosje (middelgrote productie) DoornRoosje is een eigentijds sprookje met een flinke dosis Rock-‘n-Roll. Het Friese makers collectief Heksenhamer verwerkt elementen uit de folklore en popcultuur tot een hedendaags en urgent product, waarbij fictie en realiteit met elkaar aan de haal gaan. Het makers collectief Heksenhamer heeft eerder ondersteuning en begeleiding gehad van de Popfabryk middels het TalentLab. In 2016 wil de Popfabryk kijken of ze in samenwerking met Heksenhamer een grotere productie kan realiseren, waarbij het makers collectief een stap voorwaarts zet en een spraakmakende productie door Nederland gaat toeren in 2017.

financiën

Met een totale begroting van rond de € 350.000 voor 2016 zet de Popfabryk ambitieus in. Met een bijdrage van € 51.491 daarin van de Provincie Fryslân en € 40.000 van de Gemeente Leeuwarden, is de Popfabryk voor de realisatie van haar projecten sterk afhankelijk van cofinanciering. Deze afhankelijkheid van cofinanciering kan mogelijk vertraging dan wel verandering in de realisatie of omvang van de projecten tot gevolg hebben. De begroting voor 2016 gaat echter in eerste instantie uit van de ambitie die de Popfabryk nastreeft en is hier een weerslag van.

Doel van dit project is professionalisering van makers collectief Heksenhamer. Kwantitatief en kwalitatieve ontwikkeling van de Friese popcultuur. Creatieve talenten binnen Fryslân mogelijkheden bieden om ze (langer) te binden en uitstroom te beperken. Het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Fryslân als broedplaats voor bijzondere producties profileren. In dit project wordt samengewerkt met De Harmonie, Tryater en Explore the North.

pagina 12


Popfabryk Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden info@popfabryk.nl www.popfabryk.nl

Profile for Popfabryk

Popfabryk jaarplan 2016  

De Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân.

Popfabryk jaarplan 2016  

De Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân.

Profile for popfabryk
Advertisement